Help Print this page 

Document 32013R1001

?

<
31.10.2013    | EN | Official Journal of the European Union | L 290/131.10.2013    | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 290/1
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1001/2013PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1001/2013
of 4 October 2013ze dne 4. října 2013,
amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariffkterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
THE EUROPEAN COMMISSION,EVROPSKÁ KOMISE,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
Having regard to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (1), and in particular Articles 9 and 12 thereof,s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na články 9 a 12 uvedeného nařízení,
Whereas:vzhledem k těmto důvodům:
(1) | Regulation (EEC) No 2658/87 established a goods nomenclature, hereinafter referred to as the ‘Combined Nomenclature’, to meet, at one and the same time, the requirements of the Common Customs Tariff, the external trade statistics of the Community, and other Community policies concerning the importation or exportation of goods.(1) | Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena nomenklatura zboží, dále jen „kombinovaná nomenklatura“, která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Společenství a jiných politik Společenství, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.
(2) | In the interests of legislative simplification, it is appropriate to modernise the Combined Nomenclature and to adapt its structure.(2) | V zájmu zjednodušení právních předpisů je vhodné kombinovanou nomenklaturu modernizovat a upravit její strukturu.
(3) | It is necessary to amend the Combined Nomenclature, in order to take account of the following: changes in requirements relating to statistics and to commercial policy, changes made in order to fulfil international commitments, technological and commercial developments, and the need to align or clarify texts.(3) | Je nezbytné změnit kombinovanou nomenklaturu tak, aby zohledňovala: změny v požadavcích, pokud jde o statistiku a obchodní politiku, změny provedené za účelem splnění mezinárodních závazků, vývoj v oblasti techniky a obchodu a potřebu harmonizovat či vyjasnit znění textu.
(4) | In accordance with Article 12 of Regulation (EEC) No 2658/87, Annex I to that Regulation should be replaced, with effect from 1 January 2014, by a complete version of the Combined Nomenclature, together with the autonomous and conventional rates of duty resulting from measures adopted by the Council or by the Commission.(4) | V souladu s článkem 12 nařízení (EHS) č. 2658/87 by příloha I uvedeného nařízení měla být s platností od 1. ledna 2014 nahrazena úplnou verzí kombinované nomenklatury, jakož i všeobecnými a smluvními celními sazbami vyplývajícími z opatření přijatých Radou nebo Komisí.
(5) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Customs Code Committee,(5) | Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
HAS ADOPTED THIS REGULATION:PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Article 1Článek 1
Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 is replaced by the text set out in the Annex to this Regulation.Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
Article 2Článek 2
This Regulation shall enter into force on 1 January 2014.Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2014.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
Done at Brussels, 4 October 2013.V Bruselu dne 4. října 2013.
For the Commission, On behalf of the President,Za Komisi, jménem předsedy,
Algirdas ŠEMETAAlgirdas ŠEMETA
Member of the Commissiončlen Komise
(1)  OJ L 256, 7.9.1987, p. 1.(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
ANNEX IPRÍLOHA I
COMBINED NOMENCLATUREKOMBINOVANÁ NOMENKLATURA
SUMMARYOBSAH
PART ONE — PRELIMINARY PROVISIONSČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Section I — General rulesHlava I – Všeobecná pravidla
A. | General rules for the interpretation of the Combined NomenclatureA. | Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
B. | General rules concerning dutiesB. | Všeobecná pravidla pro celní sazby
C. | General rules applicable both to nomenclature and to dutiesC. | Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby
Section II — Special provisionsHlava II – Zvláštní ustanovení
A. | Goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platformsA. | Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny
B. | Civil aircraft and goods for use in civil aircraftB. | Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech
C. | Pharmaceutical productsC. | Farmaceutické výrobky
D. | Standard rate of dutyD. | Paušální sazba cla
E. | Containers and packing materialsE. | Schránky a obalové materiály
F. | Favourable tariff treatment by reason of the nature of the goodsF. | Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
Signs, abbreviations and symbolsZnačky, zkratky a symboly
Supplementary unitsDoplňkové jednotky
PART TWO — SCHEDULE OF CUSTOMS DUTIESČÁST DRUHÁ – CELNÍ SAZEBNÍK
ChapterKapitola
Section ITřída I
Live animals; animal productsŽivá zvířata; živočišné produkty
1 | Live animals1 | Živá zvířata
2 | Meat and edible meat offal2 | Maso a jedlé droby
3 | Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates3 | Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
4 | Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included4 | Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
5 | Products of animal origin, not elsewhere specified or included5 | Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Section IITřída II
Vegetable productsRostlinné produkty
6 | Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage6 | Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň
7 | Edible vegetables and certain roots and tubers7 | Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
8 | Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons8 | Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
9 | Coffee, tea, maté and spices9 | Káva, čaj, maté a koření
10 | Cereals10 | Obiloviny
11 | Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten11 | Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek
12 | Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder12 | Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
13 | Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts13 | Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky
14 | Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included14 | Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
Section IIITřída III
Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxesŽivočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
15 | Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes15 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky
Section IVTřída IV
Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutesVýrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky
16 | Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates16 | Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
17 | Sugars and sugar confectionery17 | Cukr a cukrovinky
18 | Cocoa and cocoa preparations18 | Kakao a kakaové přípravky
19 | Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products19 | Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo
20 | Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants20 | Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin
21 | Miscellaneous edible preparations21 | Různé jedlé přípravky
22 | Beverages, spirits and vinegar22 | Nápoje, lihoviny a ocet
23 | Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder23 | Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo
24 | Tobacco and manufactured tobacco substitutes24 | Tabák a vyrobené tabákové náhražky
Section VTřída V
Mineral productsNerostné produkty
25 | Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement25 | Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement
26 | Ores, slag and ash26 | Rudy kovů, strusky a popely
27 | Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes27 | Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky
Section VITřída VI
Products of the chemical or allied industriesVýrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví
28 | Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes28 | Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů
29 | Organic chemicals29 | Organické chemikálie
30 | Pharmaceutical products30 | Farmaceutické výrobky
31 | Fertilisers31 | Hnojiva
32 | Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks32 | Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty
33 | Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations33 | Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky
34 | Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, ‘dental waxes’ and dental preparations with a basis of plaster34 | Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry
35 | Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes35 | Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy
36 | Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations36 | Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
37 | Photographic or cinematographic goods37 | Fotografické nebo kinematografické zboží
38 | Miscellaneous chemical products38 | Různé chemické výrobky
Section VIITřída VII
Plastics and articles thereof; rubber and articles thereofPlasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj
39 | Plastics and articles thereof39 | Plasty a výrobky z nich
40 | Rubber and articles thereof40 | Kaučuk a výrobky z něj
Section VIIITřída VIII
Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut)Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
41 | Raw hides and skins (other than furskins) and leather41 | Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně
42 | Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut)42 | Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
43 | Furskins and artificial fur; manufactures thereof43 | Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich
Section IXTřída IX
Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of cork; manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerworkDřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
44 | Wood and articles of wood; wood charcoal44 | Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí
45 | Cork and articles of cork45 | Korek a korkové výrobky
46 | Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork46 | Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
Section XTřída X
Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard; paper and paperboard and articles thereofBuničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich
47 | Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard47 | Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
48 | Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard48 | Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky
49 | Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans49 | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány
Section XITřída XI
Textiles and textile articlesTextilie a textilní výrobky
50 | Silk50 | Hedvábí
51 | Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric51 | Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny
52 | Cotton52 | Bavlna
53 | Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn53 | Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití
54 | Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials54 | Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů
55 | Man-made staple fibres55 | Chemická střižová vlákna
56 | Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof56 | Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich
57 | Carpets and other textile floor coverings57 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
58 | Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery58 | Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky
59 | Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use59 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití
60 | Knitted or crocheted fabrics60 | Pletené nebo háčkované textilie
61 | Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted61 | Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované
62 | Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted62 | Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
63 | Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags63 | Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry
Section XIITřída XII
Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; prepared feathers and articles made therewith; artificial flowers; articles of human hairObuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
64 | Footwear, gaiters and the like; parts of such articles64 | Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků
65 | Headgear and parts thereof65 | Pokrývky hlavy a jejich části a součásti
66 | Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof66 | Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti
67 | Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair67 | Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů
Section XIIITřída XIII
Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; ceramic products; glass and glasswareVýrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky
68 | Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials68 | Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů
69 | Ceramic products69 | Keramické výrobky
70 | Glass and glassware70 | Sklo a skleněné výrobky
Section XIVTřída XIV
Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coinPřírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
71 | Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin71 | Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince
Section XVTřída XV
Base metals and articles of base metalObecné kovy a výrobky z obecných kovů
72 | Iron and steel72 | Železo a ocel
73 | Articles of iron or steel73 | Výrobky ze železa nebo oceli
74 | Copper and articles thereof74 | Měď a výrobky z ní
75 | Nickel and articles thereof75 | Nikl a výrobky z něho
76 | Aluminium and articles thereof76 | Hliník a výrobky z něho
77 | (Reserved for possible future use in the Harmonised System)77 | (Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)
78 | Lead and articles thereof78 | Olovo a výrobky z něho
79 | Zinc and articles thereof79 | Zinek a výrobky z něho
80 | Tin and articles thereof80 | Cín a výrobky z něho
81 | Other base metals; cermets; articles thereof81 | Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich
82 | Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal82 | Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů
83 | Miscellaneous articles of base metal83 | Různé výrobky z obecných kovů
Section XVITřída XVI
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articlesStroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
84 | Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof84 | Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti
85 | Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles85 | Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů
Section XVIITřída XVII
Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipmentVozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení
86 | Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds86 | Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu
87 | Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and parts and accessories thereof87 | Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství
88 | Aircraft, spacecraft, and parts thereof88 | Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti
89 | Ships, boats and floating structures89 | Lodě, čluny a plovoucí konstrukce
Section XVIIITřída XVIII
Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereofOptické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
90 | Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof90 | Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství
91 | Clocks and watches and parts thereof91 | Hodiny a hodinky a jejich části a součásti
92 | Musical instruments; parts and accessories of such articles92 | Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů
Section XIXTřída XIX
Arms and ammunition; parts and accessories thereofZbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
93 | Arms and ammunition; parts and accessories thereof93 | Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství
Section XXTřída XX
Miscellaneous manufactured articlesRůzné výrobky
94 | Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated nameplates and the like; prefabricated buildings94 | Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby
95 | Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof95 | Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství
96 | Miscellaneous manufactured articles96 | Různé výrobky
Section XXITřída XXI
Works of art, collectors' pieces and antiquesUmělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
97 | Works of art, collectors' pieces and antiques97 | Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
98 | Complete industrial plant98 | Kompletní průmyslový celek
99 | Special Combined Nomenclature codes99 | Zvláštní kódy kombinované nomenklatury
PART THREE — TARIFF ANNEXESČÁST TŘETÍ – PŘÍLOHY CELNÍHO SAZEBNÍKU
Section I — Agricultural annexesOddíl I – Zemědělské přílohy
Annex 1 | Agricultural components (EA), additional duties for sugar (AD S/Z) and additional duties for flour (AD F/M)Příloha 1 | Zemědělské komponenty (EA), dodatečné clo z cukru (AD S/Z) a dodatečné clo z mouky (AD F/M)
Annex 2 | Products to which an entry price appliesPříloha 2 | Produkty, na které se vztahuje vstupní cena
Section II — Lists of pharmaceutical substances which qualify for duty-free treatmentOddíl II – Seznamy farmaceutických látek, na které se vztahuje bezcelní zacházení
Annex 3 | List of International Non-proprietary Names (INNs), provided for pharmaceutical substances by the World Health Organisation, which are free of dutyPříloha 3 | Seznam mezinárodních nechráněných názvů (INN) přidělených Světovou zdravotnickou organizací farmaceutickým látkám, které jsou bez cla
Annex 4 | List of prefixes and suffixes which, in combination with the INNs of Annex 3, describe the salts, esters or hydrates of INNs; these salts, esters and hydrates are free of duty, on condition that they are classifiable in the same 6-digit HS-subheading as the corresponding INNPříloha 4 | Seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN uvedenými v příloze 3 popisují soli, estery nebo hydráty látek s názvy INN; tyto soli, estery a hydráty jsou bez cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN
Annex 5 | Salts, esters and hydrates of INNs, which are not classified in the same HS-heading as the corresponding INNs and which are free of dutyPříloha 5 | Soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které nejsou zařazeny ve stejné šestimístné položce HS jako odpovídající látka s názvem INN a které jsou bez cla
Annex 6 | List of pharmaceutical intermediates, i.e. compounds used for the manufacture of finished pharmaceutical products, which are free of dutyPříloha 6 | Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. sloučenin používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které jsou bez cla
Section IIIOddíl III
Annex 7 | (Reserved for possible future use in the Harmonised System)Příloha 7 | (Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)
Section IV — Favourable tariff treatment by reason of the nature of the goodsOddíl IV – Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
Annex 8 | Goods unfit for consumption (list of denaturants)Příloha 8 | Zboží nezpůsobilé k požívání (seznam denaturačních prostředků)
Annex 9 | CertificatesPříloha 9 | Osvědčení
Annex 10 | Statistical TARIC codesPříloha 10 | Statistické kódy TARIC
PART ONEČÁST PRVNÍ
PRELIMINARY PROVISIONSÚVODNÍ USTANOVENÍ
SECTION IHLAVA I
GENERAL RULESVŠEOBECNÁ PRAVIDLA
A.   General rules for the interpretation of the Combined NomenclatureA.   Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
Classification of goods in the Combined Nomenclature shall be governed by the following principles:Zařazení zboží do kombinované nomenklatury se řídí těmito zásadami:
1. | The titles of sections, chapters and sub-chapters are provided for ease of reference only; for legal purposes, classification shall be determined according to the terms of the headings and any relative section or chapter notes and, provided such headings or notes do not otherwise require, according to the following provisions.1. | Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.
2. | (a) | Any reference in a heading to an article shall be taken to include a reference to that article incomplete or unfinished, provided that, as presented, the incomplete or unfinished article has the essential character of the complete or finished article. It shall also be taken to include a reference to that article complete or finished (or falling to be classified as complete or finished by virtue of this rule), presented unassembled or disassembled. | (b) | Any reference in a heading to a material or substance shall be taken to include a reference to mixtures or combinations of that material or substance with other materials or substances. Any reference to goods of a given material or substance shall be taken to include a reference to goods consisting wholly or partly of such material or substance. The classification of goods consisting of more than one material or substance shall be according to the principles of rule 3.2. | a) | Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu. | b) | Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazení zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.
3. | When, by application of rule 2(b) or for any other reason, goods are prima facie classifiable under two or more headings, classification shall be effected as follows: | (a) | the heading which provides the most specific description shall be preferred to headings providing a more general description. However, when two or more headings each refer to part only of the materials or substances contained in mixed or composite goods or to part only of the items in a set put up for retail sale, those headings are to be regarded as equally specific in relation to those goods, even if one of them gives a more complete or precise description of the goods; | (b) | mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3(a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, in so far as this criterion is applicable; | (c) | when goods cannot be classified by reference to 3(a) or (b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration.3. | Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo z jiných důvodů zařadit prima facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto: | a) | číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží; | b) | směsi, zboží složené z různých materiálů nebo zhotovené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatné rysy, je-li možno takový materiál nebo komponent určit; | c) | zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.
4. | Goods which cannot be classified in accordance with the above rules shall be classified under the heading appropriate to the goods to which they are most akin.4. | Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.
5. | In addition to the foregoing provisions, the following rules shall apply in respect of the goods referred to therein: | (a) | camera cases, musical instrument cases, gun cases, drawing-instrument cases, necklace cases and similar containers, specially shaped or fitted to contain a specific article or set of articles, suitable for long-term use and presented with the articles for which they are intended, shall be classified with such articles when of a kind normally sold therewith. This rule does not, however, apply to containers which give the whole its essential character; | (b) | subject to the provisions of rule 5(a), packing materials and packing containers (1) presented with the goods therein shall be classified with the goods if they are of a kind normally used for packing such goods. However, this provision is not binding when such packing materials or packing containers are clearly suitable for repetitive use.5. | Kromě předchozích ustanovení se na níže uvedené zboží použijí následující pravidla: | a) | pouzdra pro fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslicí nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatné rysy; | b) | podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obalové schránky (1), v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály a obalové schránky zjevně vhodné k opakovanému použití.
6. | For legal purposes, the classification of goods in the subheadings of a heading shall be determined according to the terms of those subheadings and any related subheading notes and, mutatis mutandis, to the above rules, on the understanding that only subheadings at the same level are comparable. For the purposes of this rule, the relative section and chapter notes also apply, unless the context requires otherwise.6. | Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.
B.   General rules concerning dutiesB.   Všeobecná pravidla pro celní sazby
1. | The customs duties applicable to imported goods originating in countries which are Contracting Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade or with which the European Union has concluded agreements containing the most-favoured-nation tariff clause shall be the conventional duties shown in column 3 of the schedule of duties. Unless the context requires otherwise, these conventional duties are applicable to goods, other than those referred to above, imported from any third country. | The conventional rates of duty reproduced in column 3 are applicable from 1 January 2014. | When autonomous rates of duty are lower than the conventional rates of duty, the autonomous duties, shown by means of a footnote, are applicable.1. | Celními sazbami uplatňovanými na dovezené zboží pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu nebo s nimiž Evropská unie uzavřela dohody obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod, jsou smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 celního sazebníku. Není-li stanoveno jinak, použijí se tyto smluvní celní sazby pro jiné zboží, než které je uvedeno výše, dovezené z jakékoliv třetí země. | Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 se použijí od 1. ledna 2014. | Pokud jsou všeobecné celní sazby nižší než smluvní celní sazby, použijí se všeobecné celní sazby uvedené jako poznámka pod čarou.
2. | Paragraph 1 shall not apply where special autonomous customs duties are provided for in respect of goods originating in certain countries or where preferential customs duties are applicable in pursuance of agreements.2. | Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li stanoveny zvláštní všeobecné celní sazby pro zboží pocházející z určitých zemí nebo jsou-li v souladu s dohodami používány preferenční celní sazby.
3. | Paragraphs 1 and 2 shall not preclude the Member States from applying customs duties other than those of the Common Customs Tariff where the application of such other duties is justified by the law of the European Union.3. | Odstavce 1 a 2 nebrání členským zemím uplatňovat jiné celní sazby, než které jsou uvedeny ve společném celním sazebníku, pokud je použití takovýchto celních sazeb umožněno právními předpisy Evropské unie.
4. | The duties expressed as percentage rates are ad valorem duties.4. | Celní sazby vyjádřené v procentech jsou sazbami valorickými (ad valorem).
5. | The symbol ‘EA’ indicates that the goods concerned are chargeable with an ‘agricultural component’ fixed in accordance with Annex 1.5. | Značka „EA“ označuje, že u daného zboží se započítá „zemědělský komponent“ stanovený v souladu s přílohou 1.
6. | The symbol ‘AD S/Z’ or ‘AD F/M’ in Chapters 17 to 19 indicates that the maximum rate of duty consists of an ad valorem duty plus an additional duty for certain forms of sugar or for flour. This additional duty is fixed in accordance with the provisions of Annex 1.6. | Značka „AD S/Z“ nebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 označuje, že se maximální celní sazba skládá z valorického (ad valorem) cla a dodatečného cla pro některé druhy cukru nebo pro mouku. Toto dodatečné clo se stanoví v souladu s přílohou 1.
7. | In Chapter 22, the symbol ‘€ /% vol/hl’ means that a specific duty, expressed in euro, is to be calculated for each percentage volume of alcohol per hectolitre. Thus, a beverage having an alcohol content by volume of 40 % is to be charged as follows: | — | ‘€ 1/% vol/hl’ = € 1 × 40, giving a duty of € 40 per hectolitre, or | — | ‘€ 1/% vol/hl + € 5/hl’ = € 1 × 40 plus € 5, giving a duty of € 45 per hectolitre. | Where, in addition, a minimum (MIN) value is shown, for example ‘€ 1,6/% vol/hl MIN € 9/hl’, it means that the duty, calculated on the basis of the above rule, is to be compared with the minimum duty, for example ‘€ 9/hl’, and the higher of the two is to be applied.7. | Značka „€/% vol/hl“ v kapitole 22 znamená, že specifické clo vyjádřené v eurech se vypočítá pro každé objemové procento alkoholu na hektolitr. Například v případě nápoje o objemovém obsahu alkoholu 40 % se celní sazba vypočítává takto: | — | „1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, tj. clo ve výši 40 € na jeden hektolitr, nebo | — | „1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 + 5 €, tj. clo ve výši 45 € na jeden hektolitr. | Je-li kromě toho uvedena i minimální hodnota (MIN), např. „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že clo vypočítané na základě výše uvedeného pravidla se porovná s minimálním clem, například „9 €/hl“, a použije se vyšší z nich.
C.   General rules applicable both to nomenclature and to dutiesC.   Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby
1. | Unless provided otherwise, the provisions relating to customs value shall be applied to determine, in addition to the value for the assessment of ad valorem customs duties, the values by reference to which the scope of certain headings or subheadings is defined.1. | Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o celní hodnotě, kromě určení hodnoty, z níž se vypočítávají valorické (ad valorem) celní sazby, též k určení hodnoty, podle kterých se vymezuje rozsah určitého čísla, položky nebo podpoložky.
2. | The dutiable weight, in the case of goods chargeable by weight, and the weights by reference to which the scope of certain headings or subheadings is defined, shall be taken to be: | (a) | in the case of a reference to ‘gross weight’, the aggregate weight of the goods and of all the packing materials and packing containers; | (b) | in the case of a reference to ‘net weight’ or simply to ‘weight’ without qualification, the weight of the goods themselves without packing materials and packing containers of any kind.2. | U zboží, u kterého se výše cla stanoví podle hmotnosti, a v případech, kdy hmotnost slouží k vymezení rozsahu určitého čísla, položky nebo podpoložky, se rozumí: | a) | „hrubou hmotností“ souhrnná hmotnost zboží a veškerých obalových materiálů a obalových schránek; | b) | „čistou hmotností“ nebo jen „hmotností“ bez bližšího určení hmotnost samotného zboží bez jakýchkoliv obalových materiálů a obalových schránek.
3. | The equivalent in national currencies of the euro, for Member States other than participating Member States as defined in Council Regulation (EC) No 974/98 (2) (hereafter called ‘non-participating Member States’), shall be fixed in accordance with Article 18 of Council Regulation (EEC) No 2913/92 (3).3. | Hodnota eura v národních měnách členských států, jiných než zúčastěných členských států, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 974/98 (2) (dále jen „nezúčastněné členské státy“), se stanoví podle článku 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (3).
4. | Goods eligible for favourable tariff treatment by reason of their end-use: | Where the import duty applicable under the end-use arrangements to goods for a specific end-use is not lower than that which would otherwise be applicable to the goods, the said goods shall be classified in the code referring to the end-use and Articles 291 to 300 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 (OJ L 253, 11.10.1993, p. 1) shall not apply.4. | Zvýhodněné sazební zacházení, které se může vztahovat na zboží z důvodu jeho konečného použití: | Pokud dovozní clo použité podle dohod o konečném použití na zboží pro specifické konečné použití není nižší než clo, které by jinak na toto zboží mělo být použito, předmětné zboží se zařadí do kódu, ve kterém je toto konečné použití uvedeno a články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1) se nepoužijí.
SECTION IIHLAVA II
SPECIAL PROVISIONSZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
A.   Goods for certain categories of ships, boats and other vessels and for drilling or production platformsA.   Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny
1. | Customs duties shall be suspended in respect of goods intended for incorporation in the ships, boats or other vessels listed in the following schedule, for the purposes of their construction, repair, maintenance or conversion, and in respect of goods intended for fitting to or equipping such ships, boats or other vessels.1. | Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o zboží určené k zabudování do lodí, člunů nebo jiných plavidel uvedených v následující tabulce, za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení nebo zařízení těchto lodí, člunů nebo jiných plavidel.
2. | Customs duties shall be suspended in respect of: | (a) | goods intended for incorporation in drilling or production platforms: | (1) | fixed, of subheading ex 8430 49, operating in or outside the territorial sea of Member States, or | (2) | floating or submersible, of subheading 8905 20, | for the purposes of their construction, repair, maintenance or conversion, and in respect of goods intended for equipping the said platforms. | Those goods such as motor fuel, lubricants and gas, which are necessary for the operation of machines and apparatus which do not affect permanently, and are not integral parts of the platforms and which are used on board for the construction, repair, maintenance, conversion or equipping of these platforms are regarded also as being used for incorporation in drilling or production platforms; | (b) | tubes, pipes, cables and their connection pieces, linking these drilling or production platforms to the mainland. | CN code | Description | (1) | (2) | 8901 | Cruise ships, excursion boats, ferry-boats, cargo ships, barges and similar vessels for the transport of persons or goods | 8901 10 | –  Cruise ships, excursion boats and similar vessels principally designed for the transport of persons; ferry-boats of all kinds | 8901 10 10 | – –  Seagoing | 8901 20 | –  Tankers | 8901 20 10 | – –  Seagoing | 8901 30 | –  Refrigerated vessels, other than those of subheading 8901 20 | 8901 30 10 | – –  Seagoing | 8901 90 | –  Other vessels for the transport of goods and other vessels for the transport of both persons and goods | 8901 90 10 | – –  Seagoing | 8902 00 | Fishing vessels; factory ships and other vessels for processing or preserving fishery products | 8902 00 10 | –  Seagoing | 8903 | Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes |   | –  Other | 8903 91 | – –  Sailboats, with or without auxiliary motor | 8903 91 10 | – – –  Seagoing | 8903 92 | – –  Motorboats, other than outboard motorboats | 8903 92 10 | – – –  Seagoing | 8904 00 | Tugs and pusher craft | 8904 00 10 | –  Tugs |   | –  Pusher craft | 8904 00 91 | – –  Seagoing | 8905 | Light-vessels, fire-floats, dredgers, floating cranes, and other vessels the navigability of which is subsidiary to their main function; floating docks; floating or submersible drilling or production platforms | 8905 10 | –  Dredgers | 8905 10 10 | – –  Seagoing | 8905 90 | –  Other | 8905 90 10 | – –  Seagoing | 8906 | Other vessels, including warships and lifeboats other than rowing boats | 8906 10 00 | –  Warships |   | –  Other | 8906 90 10 | – –  Seagoing2. | Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o: | a) | zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin: | 1) | pevných, položky ex 8430 49, umístěných v teritoriálních vodách členských států nebo mimo ně, nebo | 2) | plovoucích nebo ponorných, položky 8905 20, | za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení uvedených plošin. | Zboží, jako je motorové palivo, maziva a plyn, které jsou nezbytné k provozu strojů a zařízení, které nejsou trvale přiděleny na tyto plošiny, a nejsou tedy jejich nedílnou součástí, a které se používají na palubě plošin ke stavbě, opravám, údržbě, přestavbě nebo vybavení těchto plošin, se rovněž považuje za zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin; | b) | trubky, potrubí, kabely a jejich spojovací prvky, spojující tyto vrtné nebo těžební plošiny s pevninou. | Kód KN | Popis zboží | (1) | (2) | 8901 | Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů | 8901 10 | –  Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů | 8901 10 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8901 20 | –  Cisternové lodě | 8901 20 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8901 30 | –  Chladírenská plavidla, jiná než položky 8901 20 | 8901 30 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8901 90 | –  Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu | 8901 90 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8902 00 | Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu | 8902 00 10 | –  Pro námořní plavbu | 8903 | Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe |   | –  Ostatní | 8903 91 | – –  Plachetnice, též s pomocným motorem | 8903 91 10 | – – –  Pro námořní plavbu | 8903 92 | – –  Motorové čluny, jiné než s přívěsným motorem | 8903 92 10 | – – –  Pro námořní plavbu | 8904 00 | Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry) | 8904 00 10 | –  Lodě k vlečení jiných lodí |   | –  Lodě k tlačení jiných lodí | 8904 00 91 | – –  Pro námořní plavbu | 8905 | Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny | 8905 10 | –  Plovoucí bagry | 8905 10 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8905 90 | –  Ostatní | 8905 90 10 | – –  Pro námořní plavbu | 8906 | Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových | 8906 10 00 | –  Válečné lodě |   | –  Ostatní | 8906 90 10 | – –  Pro námořní plavbu
3. | The suspensions shall be subject to conditions laid down in the relevant provisions of the European Union with a view to customs control of the use of such goods.3. | Na uvedená pozastavení se vztahují podmínky stanovené v příslušných právních předpisech Evropské unie, jež se týkají celní kontroly použití tohoto zboží.
B.   Civil aircraft and goods for use in civil aircraftB.   Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech
1. | Relief from customs duty is provided for: | — | civil aircraft, | — | certain goods for use in civil aircraft and for incorporation therein in the course of their manufacture, repair, maintenance, rebuilding, modification or conversion, | — | ground flying-trainers and their parts, for civil use. | These goods are covered by headings and subheadings listed in tables in paragraph 5.1. | Osvobození od celní sazby se poskytuje pro: | — | civilní letadla, | — | některé zboží pro použití v civilních letadlech a pro zabudování do nich v průběhu jejich výroby, oprav, údržby, přestavby, úpravy nebo přeměny, | — | pozemní letové trenažéry a jejich části a součásti pro civilní použití. | Toto zboží patří do čísel, položek a podpoložek uvedených v tabulkách v odstavci 5.
2. | For the purposes of paragraph 1, first and second indent, ‘civil aircraft’ means aircraft other than aircraft used in military or similar services in the Member States which carry a military or non-civil registration.2. | Pro účely odstavce 1 první a druhé odrážky se „civilními letadly“ rozumějí jiná letadla, než taková, která používají vojenské nebo obdobné orgány v členských zemích a která jsou registrována jako vojenská nebo jiná než civilní.
3. | For the purposes of paragraph 1, second indent, the expression ‘for use in civil aircraft’ shall include goods for use in ground flying trainers for civil use.3. | Pro účely odstavce 1 druhé odrážky zahrnuje výraz „pro použití v civilních letadlech“ zboží určené pro použití v pozemních letových trenažerech pro civilní použití.
4. | Relief from customs duties shall be subject to the conditions laid down in the relevant provisions of the European Union with a view to customs control of the use of such goods (see Articles 291 to 300 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 (OJ L 253, 11.10.1993, p. 1)).4. | Na osvobození od cla se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Evropské unie týkající se celní kontroly použití tohoto zboží (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1)).
5. | Goods eligible for this relief from customs duties are covered by the following headings or subheadings: | 3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70. | For the following subheadings, relief from customs duties for products for use in civil aircraft is granted only for the goods described in the second column: | Subheading | Description | 3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90 | With fittings attached | 4008 29 | Profile shapes, cut to size | 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42 | Suitable for conducting gases or liquids | 3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99 | For technical uses | 4504 90, 4823 90 | Gaskets, washers and other seals | 6812 80 | Other than clothing, clothing accessories, footwear, headgear, paper, millboard, felt or compressed asbestos fibre jointing, in sheets or rolls | 6813 20, 6813 81, 6813 89 | With a basis of asbestos or of other mineral substances | 7007 21 | Windshields, not framed | 7312 10, 7312 90 | With fittings attached, or made up into articles | 7322 90 | Air heaters and hot-air distributors (excluding parts thereof) | 7324 90 | Sanitary ware (excluding parts thereof) | 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20 | With fittings attached, suitable for conducting gases or liquids | 8108 90 | Tubes and pipes, with fittings attached, suitable for conducting gases or liquids | 8415 90 | Of air-conditioning machines of subheading 8415 81, 8415 82 or 8415 83 | 8419 90 | Parts of heat exchange units | 8479 89 | Hydropneumatic batteries; mechanical actuators for thrust reversers; toilet units specially designed; air humidifiers and dehumidifiers; servomechanisms, non-electric; non-electric starter motors; pneumatic starters for turbojets, turbopropellers and other gas turbines; windscreen wipers, non-electric; propeller regulators, non-electric | 8501 20, 8501 40 | Of an output exceeding 735 W but not exceeding 150 kW | 8501 31 | Of an output exceeding 735 W, DC generators | 8501 33 | Motors of an output not exceeding 150 kW and generators | 8501 34 | Generators, of an output exceeding 375 kW | 8501 51 | Of an output exceeding 735 W | 8501 53 | Of an output not exceeding 150 kW | 8516 80 20 | Assembled only with a simple insulated former and electrical connections, used for anti-icing or de-icing | 8517 69 31, 8517 69 39 | For radio-telephony or radio-telegraphy | 8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90 | Radio-telegraphic or radio-telephonic apparatus | 8522 90 | Assemblies and sub-assemblies consisting of two or more parts or pieces fastened or joined together, for apparatus of subheadings 8519 81 95 and 8519 89 90 | 8529 90 | Assemblies and sub-assemblies consisting of two or more parts or pieces fastened or joined together, for apparatus of heading 8526 | 8543 70 90 | Flight recorders, electric synchros and transducers, defrosters and demisters with electric resistors | 8543 90 | Assemblies and sub-assemblies consisting of two or more parts or pieces fastened or joined together, for flight recorders | 8803 90 90 | Including gliders | 9014 90 | Of instruments of subheadings 9014 10 or 9014 20 | 9020 00 | Excluding parts | 9029 10 | Electric or electronic revolution counters | 9029 90 | Of revolution counters, speed indicators and tachometers | 9031 90 | Of subheading 9031 80 | 9109 10, 9109 90 | Of a width or diameter not exceeding 50 mm | 9401 10 | Not leather covered | 9405 10, 9405 60 | Of plastics or of base metal | 9405 92, 9405 99 | Of the articles of subheading 9405 10 or 9405 60, of plastics or of base metal5. | Zboží způsobilé pro osvobození od cla patří do těchto čísel, položek nebo podpoložek: | 3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70. | V rámci následujících položek a podpoložek se osvobození od cla pro použití v civilních letadlech přiznává pouze zboží uvedenému ve sloupci 2: | Položka nebo podpoložka | Popis zboží | 3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 00, 3917 31, 3917 33, 3917 39 00, 7413 00, 8307 10, 8307 90 | S připojeným spojovacím příslušenstvím | 4008 29 | Tvarované profily řezané na míru | 4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42 | Vhodné pro vedení plynů nebo kapalin | 3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99 | Pro technické účely | 4504 90, 4823 90 | Těsnění, těsnící podložky a jiná těsnění | 6812 80 | Jiné než oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy, papír, lepenka a plsť, lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo kotoučích | 6813 20, 6813 81, 6813 89 | Na bázi osinku (azbestu) nebo jiných minerálních látek | 7007 21 | Ochranná skla nezarámovaná | 7312 10, 7312 90 | S připojeným příslušenstvím (fitinky) nebo zpracované na výrobky | 7322 90 | Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (kromě jejich částí a součástí) | 7324 90 | Sanitární (hygienické) výrobky (kromě jejich částí a součástí) | 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20 | S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin | 8108 90 | Trouby a trubky, s připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin | 8415 90 | Klimatizačních zařízení položek 8415 81, 8415 82 nebo 8415 83 | 8419 90 | Části a součásti tepelných výměníků | 8479 89 | Hydropneumatické akumulátory; mechanické spouštěče pro obraceče tahu; speciálně konstruované toaletní jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanismy bez elektrického pohonu; neelektrické spouštěče (startéry) motorů; pneumatické startéry pro proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny; stěrače skel, bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule, bez elektrického pohonu | 8501 20, 8501 40 | S výkonem převyšujícím 735 W, avšak nepřesahujícím 150 kW | 8501 31 | Motory s výkonem převyšujícím 735 W, generátory stejnosměrného proudu | 8501 33 | Motory s výkonem nepřesahujícím 150 kW a generátory | 8501 34 | Generátory s výkonem převyšujícím 375 kW | 8501 51 | S výkonem převyšujícím 735 W | 8501 53 | S výkonem nepřesahujícím 150 kW | 8516 80 20 | Spojené pouze s jednoduchým izolovaným rámem a s elektrickým připojením, sloužící k odstraňování námraz nebo proti vytváření námraz | 8517 69 31, 8517 69 39 | Pro radiotelefonii nebo radiotelegrafii | 8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90 | Radiotelegrafické nebo radiotelefonní přístroje | 8522 90 | Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje položek 8519 81 95 a 8519 89 90 | 8529 90 | Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje čísla 8526 | 8543 70 90 | Letové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, rozmrazovače a odmlžovače s elektrickými rezistory | 8543 90 | Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro letové zapisovače | 8803 90 90 | Včetně kluzáků | 9014 90 | Nástrojů a přístrojů položek 9014 10 nebo 9014 20 | 9020 00 | Kromě jejich částí a součástí | 9029 10 | Elektrické nebo elektronické otáčkoměry | 9029 90 | Na otáčkoměry, ukazatele rychlosti a tachometry | 9031 90 | Položky 9031 80 | 9109 10, 9109 90 | O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm | 9401 10 | Nepotažené kůží | 9405 10, 9405 60 | Z plastů nebo z obecných kovů | 9405 92, 9405 99 | Z plastů nebo z obecných kovů, výrobků položek 9405 10 nebo 9405 60
6. | The goods specified in paragraph 5 are integrated in TARIC by subheadings with a footnote reference in the following terms: ‘Entry under this subheading is subject to the conditions laid down in the relevant provisions of the European Union (see Articles 291 to 300 of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 (OJ L 253, 11.10.1993, p. 1)).’.6. | Zboží uvedené v odstavci 5 se ve formě podpoložek zahrnuje do Taricu, s odkazem na poznámku pod čarou tohoto znění: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1))“.
C.   Pharmaceutical productsC.   Farmaceutické výrobky
1. | Relief from customs duty is provided for pharmaceutical products of the following categories: | (1) | pharmaceutical substances which are covered by the CAS RN (chemical abstracts service registry numbers) and the international non-proprietary names (INNs) listed in Annex 3; | (2) | salts, esters and hydrates of INNs which are described by combining INNs of Annex 3 with prefixes or suffixes of Annex 4, provided such products are classifiable in the same 6-digit HS-subheadings as the relevant INN; | (3) | salts, esters and hydrates of INNs which are listed in Annex 5 and which are not classifiable in the same 6-digit HS-subheadings as the corresponding INNs; | (4) | pharmaceutical intermediates, i.e. compounds of a kind used in the manufacture of finished pharmaceutical products which are covered by the CAS RN and the chemical names, listed in Annex 6.1. | Osvobození od cla se poskytuje pro farmaceutické výrobky následujících kategorií: | 1) | farmaceutické látky, které mají registrační čísla CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) a mezinárodní nechráněné názvy (INN) uvedené v příloze 3; | 2) | soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které vzniknou spojením názvu INN z přílohy 3 s předponami a příponami z přílohy 4, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN; | 3) | soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které jsou uvedeny v příloze 5 a které nelze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN; | 4) | farmaceutické meziprodukty, tj. sloučeniny používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají registrační čísla CAS RN a chemické názvy uvedené v příloze 6.
2. | Special cases: | (1) | INNs cover only those substances described in the lists of recommended and proposed INNs published by the World Health Organisation (WHO). Where the number of substances covered by an INN is less than that covered by the CAS RN, only those substances covered by the INN will be subject to duty-free treatment; | (2) | where a product of Annex 3 or Annex 6 is identified by a CAS RN corresponding to a specific isomer, only that isomer may qualify for duty-free treatment; | (3) | double derivatives (salts, esters and hydrates) of INNs identified by a combination of an INN of Annex 3 with a prefix or suffix of Annex 4 qualify for duty-free treatment, provided they are classifiable in the same 6-digit HS-subheading as the relevant INN: | example: alanine methyl ester, hydrochloride; | (4) | where an INN of Annex 3 is a salt (or an ester), no other salt (or ester) of the acid corresponding to the INN may qualify for duty-free treatment: | example: oxprenoate potassium (INN): duty-free | oxprenoate sodium: not duty-free.2. | Zvláštní případy: | 1) | názvy INN zahrnují pouze látky popsané v seznamech doporučených a navržených názvů INN, zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Je-li počet látek zahrnutých do jednoho názvu INN nižší než počet látek zahrnutých v registračním čísle CAS RN, jsou od cla osvobozeny pouze látky zahrnuté v názvu INN; | 2) | je-li výrobek z přílohy 3 nebo 6 identifikován registračním číslem CAS RN odpovídajícím specifickému izomeru, je od cla osvobozen pouze tento izomer; | 3) | podvojné deriváty (soli, estery a hydráty) látek s názvy INN, určené spojením názvu INN z přílohy 3 s předponou nebo příponou z přílohy 4, jsou osvobozeny od cla, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN: | příklad: alanin methylester, hydrochlorid; | 4) | je-li látkou s názvem INN z přílohy 3 sůl (nebo ester), není od cla osvobozena žádná jiná sůl (nebo ester) kyseliny odpovídající názvu INN: | příklad: oxprenoát draselný (INN): bez cla | oxprenoát sodný: není bez cla.
D.   Standard rate of dutyD.   Paušální sazba cla
1. | Customs duty shall be charged at the flat rate of 2,5 % ad valorem on goods: | — | contained in consignments sent by one private individual to another, or | — | contained in travellers' personal luggage, | provided that such importations are not of a commercial nature. | This flat-rate 2,5 % customs duty shall apply, provided that the intrinsic value of the goods subject to import duty does not exceed € 700 per consignment or per traveller. | Such flat-rate assessment shall not apply to goods for which the rate of duty in the schedule of customs duties is ‘free’ and to goods of Chapter 24 which are contained in a consignment or in travellers' personal luggage in amounts exceeding those laid down in Article 27 or pursuant to Article 41 of Council Regulation (EC) No 1186/2009 of 16 November 2009 setting up a Community system of reliefs from customs duty (4).1. | Celní sazba se uplatní ve výši 2,5 % (ad valorem) pro zboží: | — | obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo | — | obsažené v osobních zavazadlech cestujících, | jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy. | Tato jednotná sazba cla 2,5 % se uplatní, pokud skutečná hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího. | Tato jednotná sazba se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“, a na zboží kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství stanovená v článku 27 nebo článku 41 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (4).
2. | Importations shall be treated as not being of a commercial nature if: | (a) | in the case of goods contained in consignments sent by one private individual to another, such consignments: | — | are of an occasional nature, | — | contain goods exclusively for the personal use of the consignee or his family, which do not by their nature or quantity reflect any commercial interest, | — | are sent to the consignee by the consignor free of payment of any kind; | (b) | in the case of goods contained in travellers' personal luggage, they: | — | are of an occasional nature, and | — | consist exclusively of goods for the personal use of the travellers or their families, or of goods intended as presents; the nature and quantity of such goods must not be such as might indicate that they are being imported for commercial reasons.2. | Za dovozy zcela neobchodní povahy se považují dovozy, pokud: | a) | se jedná o zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami, jestliže tyto zásilky: | — | jsou zasílány příležitostně, | — | obsahují výhradně zboží k soukromému použití příjemců nebo členů jejich rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru, | — | jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil; | b) | se jedná o zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jestliže tyto dovozy: | — | jsou prováděny příležitostně a | — | jsou tvořeny výhradně zbožím k osobnímu použití cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo zbožím určeným jako dárky; toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.
3. | The flat rate of customs duty shall not apply to goods imported under the conditions set out in paragraphs 1 and 2 if the person entitled has, before the said flat rate is applied to them, requested that they be subject to the customs duties appropriate to them. All the goods making up the consignment shall then be subject to the import duties which are appropriate to them, without prejudice to the duty-free admission provided for pursuant to Articles 25 to 27 and 41 of Regulation (EC) No 1186/2009. | For the purposes of the first subparagraph, import duties shall mean both customs duties and charges having equivalent effect and other import charges provided for under the common agricultural policy or under specific arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products.3. | Tato výše celní sazby se neuplatní na zboží dovážené za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2, pokud zúčastněná osoba před tím, než je zmíněná výše sazby uplatněna, požádá, aby bylo zboží podrobeno příslušným celním sazbám. Veškeré zboží tvořící zásilku pak bude podléhat dovoznímu clu, které mu přísluší, aniž jsou dotčena ustanovení o dovozu s osvobozením od cla podle článků 25 až 27 a 41 nařízení (ES) č. 1186/2009. | Pro účely prvního pododstavce se dovozním clem rozumějí jak celní sazby, tak poplatky s rovnocenným účinkem a ostatní dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních ujednání platných pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů.
4. | Non-participating Member States may round off the amount in national currencies resulting from the conversion of the sum of € 700.4. | Nezúčastněné členské státy mohou zaokrouhlit částku v národních měnách vyplývající z přepočtu částky 700 €.
5. | Non-participating Member States may maintain unchanged the equivalent in national currency of the sum of € 700 if, at the time of the annual adjustment provided for in Article 18(2) of Regulation (EEC) No 2913/92 the conversion of this amount, before the rounding off provided for in paragraph 4, results in a change of less than 5 % in the equivalent in national currency, or in a reduction thereof.5. | Nezúčastněné členské státy mohou zachovat hodnotu částky 700 € v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 18 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92 vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle odstavce 4 ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení.
E.   Containers and packing materialsE.   Schránky a obalové materiály
The following provisions are applicable to the containers and packing materials referred to in general interpretative rule 5(a) and (b) and put into free circulation at the same time as the goods which they contain or with which they are presented.Následující ustanovení se vztahují na schránky a obalové materiály uvedené ve všeobecném výkladovém pravidle 5 a) a b) a propuštěné do volného oběhu současně se zbožím, se kterým jsou předkládány a které obsahují.
1. | When the containers and packing materials are classified with the goods in accordance with the provisions of general interpretative rule 5, they shall be: | (a) | chargeable at the same rate of customs duty as the goods: | — | where such goods are subject to an ad valorem customs duty, or | — | where they are to be included in the dutiable weight of the goods; | (b) | admitted free of customs duties: | — | where the goods are free of customs duty, or | — | where the goods are dutiable otherwise than by reference to weight or value, or | — | where the weight of the containers and packing materials is not to be included in the dutiable weight of the goods.1. | Jsou-li schránky a obalové materiály zařazeny spolu se zbožím v souladu se všeobecným výkladovým pravidlem 5: | a) | podléhají stejné celní sazbě jako zboží: | — | jestliže uvedené zboží podléhá valorickému (ad valorem) clu nebo | — | jestliže jsou součástí hmotnosti zboží podléhající clu; | b) | jsou osvobozeny od cla: | — | jestliže je zboží osvobozeno od cla nebo | — | jestliže zboží podléhá clu jinak než podle hmotnosti nebo hodnoty nebo | — | jestliže hmotnost schránek a obalových materiálů není součástí hmotnosti zboží podléhající clu.
2. | Where containers and packing materials covered by the provisions of paragraph 1(a) and (b) contain or are presented with goods of several different tariff descriptions, the weight and value of the containers and packing materials shall, for the purpose of determining their dutiable weight or value, be apportioned among all the goods contained, in proportion to the weight or value of those goods.2. | Jestliže schránky a obalové materiály, na které se vztahuje odstavec 1 písm. a) a b), obsahují nebo jsou předkládány se zbožím několika různých sazebních kódů, hmotnost a hodnota schránek a obalových materiálů se pro účel stanovení jejich hmotnosti nebo hodnoty podléhající clu rozdělí mezi veškeré zboží, které obsahují, v poměru k hmotnosti nebo hodnotě tohoto zboží.
F.   Favourable tariff treatment by reason of the nature of the goodsF.   Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží
1. | Under certain conditions, favourable tariff treatment by reason of the nature of the goods is provided for: | — | goods unfit for consumption, | — | seeds, | — | bolting cloth, not made up, | — | certain types of fresh table grapes, tobacco and nitrate. | These goods are covered by subheadings (5) with a footnote reference in the following terms: ‘Entry under this subheading is subject to the conditions laid down in section II, paragraph F, of the preliminary provisions.’ or ‘This favourable tariff treatment is subject to compliance with the formalities and conditions laid down in section II, paragraph F, of the preliminary provisions.’.1. | Za určitých podmínek se zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží poskytne: | — | zboží nezpůsobilé k požívání, | — | osivu, | — | plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, | — | některým druhům čerstvých stolních hroznů, tabáku a dusičnanům. | Toto zboží patří do podpoložek (5) obsahujících odkaz na následující poznámku pod čarou: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“ nebo „Na toto zvýhodněné sazební zacházení se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“.
2. | Goods unfit for consumption for which favourable tariff treatment is granted by reason of their nature are listed in Annex 8 by reference to the heading under which they are classified together with the description and the quantities of the denaturants used. Such goods are presumed to be unfit for consumption when the goods to be denatured and the denaturants are homogeneously mixed and their separation is economically not viable.2. | Zboží nezpůsobilé k požívání, jemuž je na základě jeho povahy poskytnuto zvýhodněné sazební zacházení, je uvedeno v příloze 8 s odkazem na položku, ve které je zařazeno, spolu s popisem a množstvím použitých denaturačních prostředků. Takové zboží je považováno za nezpůsobilé k požívání, je-li stejnoměrně promícháno s denaturačním prostředkem a je-li rozdělení obou složek hospodářsky nevýhodné.
3. | The goods listed below shall be classified in the appropriate headings for seed or for sowing, provided that the goods comply with the relevant provisions of the European Union: | — | for sweetcorn, spelt, hybrid maize, rice and sorghum (Council Directive 66/402/EEC (6)), | — | for seed potatoes (Council Directive 2002/56/EC of 13 June 2002 (7)), | — | for oil seeds and oleaginous fruits (Council Directive 2002/57/EC of 13 June 2002 (8)). | When hybrid sweetcorn, spelt, hybrid maize, rice, hybrid sorghum or oil seeds and oleaginous fruits are of a kind to which the agricultural provisions do not apply, favourable tariff treatment by reason of their nature shall be granted, provided that it is established that the goods are actually intended for sowing.3. | Níže uvedené zboží se zařazuje do příslušných čísel pro osivo nebo sadbu, splňuje-li podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie: | — | pro kukuřici cukrovou, špaldu, hybridní kukuřici, rýži a sourež (směrnice Rady 66/402/EHS (6)), | — | pro sadbové brambory (směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 (7)), | — | pro olejnatá semena a olejnaté plody (směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 (8)). | Jsou-li hybridní kukuřice cukrová, hybridní kukuřice, špalda, rýže, hybridní sourež nebo olejnatá semena a olejnaté plody druhu, na který se nevztahují zemědělské předpisy, poskytne se jim zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě jejich povahy pod podmínkou, že jsou prokazatelně určeny k setí.
4. | Bolting cloth, not made up, is granted favourable tariff treatment on the condition that the goods are indelibly marked in a way identifying them as being intended for bolting or similar industrial purposes.4. | Plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, se poskytne zvýhodněné sazební zacházení pod podmínkou, že jsou nesmazatelně označena jako určená k prosévání nebo podobným průmyslovým účelům.
5. | Fresh table grapes, tobacco and nitrate are granted favourable tariff treatment on production of a duly endorsed certificate. The particular provisions to be applied and the model of the certificates are set out at Annex 9.5. | Čerstvým stolním hroznům, tabáku a dusičnanům se poskytne zvýhodněné sazební zacházení při předložení řádně potvrzeného osvědčení. Příslušná ustanovení a vzory osvědčení jsou uvedeny v příloze 9.
SIGNS, ABBREVIATIONS AND SYMBOLSZNAČKY, ZKRATKY A SYMBOLY
★ | Refers to new code numbers★ | označuje nová čísla kódů
■ | Refers to code numbers used the previous year but with differing coverage■ | označuje čísla kódů používaná v minulém roce, avšak s rozdílným obsahem
AD F/M | Additional duty on flourAD F/M | dodatečné clo z mouky
AD S/Z | Additional duty on sugarAD S/Z | dodatečné clo z cukru
b/f | Bottle flaskb/f | láhev
cm/s | Centimetre(s) per secondcm/s | centimetr(y) za sekundu
EA | Agricultural componentEA | zemědělský komponent
€ | Euro€ | euro
INN | International non-proprietary nameINN | mezinárodní nechráněný název
INNM | International non-proprietary name modifiedINNM | mezinárodní modifikovaný nechráněný název
ISO | International Organisation for StandardisationISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci
Kbit | 1 024 bitsKbit | 1 024 bitů
kg/br | Kilogram, grosskg/br | kilogram hrubé hmotnosti
kg/net | Kilogram, netkg/net | kilogram čisté hmotnosti
kg/net eda | Kilogram drained net weightkg/net eda | kilogram čisté odkapané hmotnosti
kg/net mas | Kilogram net, of dry matterkg/net mas | kilogramů čisté hmotnosti, sušiny
MAX | MaximumMAX | maximálně
Mbit | 1 048 576 bitsMbit | 1 048 576 bitů
MIN | MinimumMIN | minimálně
ml/g | Millilitre(s) per gramml/g | mililitr(y) na gram
mm/s | Millimetre(s) per secondmm/s | milimetr(y) za sekundu
RON | Research octane numberOČ VM | oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou
Note:Poznámka:
A heading number placed between square brackets in column 1 of the schedule of customs duties indicates that the heading has been deleted (for example, heading [1519]). In an annex to the schedule of customs duties, the placing of the annex's reference between square brackets indicates that the contents of that annex have been deleted (for example, [Annex 7]).Číslo v hranatých závorkách ve sloupci 1 celního sazebníku znamená, že číslo bylo zrušeno (například: číslo [1519]). Umístění odkazu na přílohu do hranatých závorek v příloze k celnímu sazebníku naznačuje, že obsah uvedené přílohy byl zrušen (například [příloha 7]).
SUPPLEMENTARY UNITSDOPLŇKOVÉ JEDNOTKY
c/k | Carats (1 metric carat = 2 × 10–4 kg)c/k | karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)
ce/el | Number of cellsce/el | počet článků
ct/l | Carrying capacity in tonnes (9)ct/l | nosnost v tunách (9)
g | Gramg | gram
gi F/S | Gram of fissile isotopesgi F/S | gram štěpných izotopů
kg H2O2 | Kilogram of hydrogen peroxidekg H2O2 | kilogram peroxidu vodíku
kg K2O | Kilogram of potassium oxidekg K2O | kilogram oxidu draselného
kg KOH | Kilogram of potassium hydroxide (caustic potash)kg KOH | kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)
kg met.am. | Kilogram of methylamineskg met.am. | kilogram methylaminů
kg N | Kilogram of nitrogenkg N | kilogram dusíku
kg NaOH | Kilogram of sodium hydroxide (caustic soda)kg NaOH | kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)
kg/net eda | Kilogram drained net weightkg/net eda | kilogram odkapané čisté hmotnosti
kg P2O5 | Kilogram of diphosphorus pentaoxidekg P2O5 | kilogram oxidu fosforečného
kg 90 % sdt | Kilogram of substance 90 % drykg 90 % sdt | kilogram přepočtený na 90 % sušiny
kg U | Kilogram of uraniumkg U | kilogram uranu
1 000 kWh | Thousand kilowatt hours1 000 kWh | 1 000 kilowatthodin
l | Litrel | litr
1 000 l | Thousand litres1 000 l | 1 000 litrů
l alc. 100 % | Litre pure (100 %) alcoholl alc. 100 % | litr čistého (100%) alkoholu
m | Metrem | metr
m2 | Square metrem2 | metr čtvereční
m3 | Cubic metrem3 | metr krychlový
1 000 m3 | Thousand cubic metres1 000 m3 | 1 000 metrů krychlových
pa | Number of pairspa | počet párů
p/st | Number of itemsp/st | počet kusů
100 p/st | Hundred items100 p/st | sto kusů
1 000 p/st | Thousand items1 000 p/st | tisíc kusů
TJ | Terajoule (gross calorific value)TJ | terajoule (spalné teplo)
— | No supplementary unit— | žádná doplňková jednotka
PART TWOČÁST DRUHÁ
SCHEDULE OF CUSTOMS DUTIESCELNÍ SAZEBNÍK
SECTION ITŘÍDA I
LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTSŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY
NotesPoznámky
1. | Any reference in this section to a particular genus or species of an animal, except where the context otherwise requires, includes a reference to the young of that genus or species.1. | Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz na určitý rod nebo druh zvířat v této třídě též na mláďata toho rodu nebo druhu.
2. | Except where the context otherwise requires, throughout the nomenclature any reference to ‘dried’ products also covers products which have been dehydrated, evaporated or freeze-dried.2. | Není-li stanoveno jinak, rozumějí se v celé nomenklatuře výrazem „sušený“ též produkty, které byly dehydrovány nebo zbaveny vody odpařením nebo vymražením.
CHAPTER 1KAPITOLA 1
LIVE ANIMALSŽIVÁ ZVÍŘATA
NotePoznámka
1. | This chapter covers all live animals, except: | (a) | fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 0301, 0306, 0307 or 0308; | (b) | cultures of micro-organisms and other products of heading 3002; and | (c) | animals of heading 9508.1. | Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě: | a) | ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301, 0306, 0307 nebo 0308; | b) | kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a | c) | zvířat čísla 9508.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0101 | Live horses, asses, mules and hinnies |   |  0101 | Živí koně, osli, muly a mezci |   |  
  | –  Horses |   |    | –  Koně |   |  
0101 21 00 | – –  Pure-bred breeding animals (11) | Free | p/st0101 21 00 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (11) | bez | p/st
0101 29 | – –  Other |   |  0101 29 | – –  Ostatní |   |  
0101 29 10 | – – –  For slaughter (12) | Free | p/st0101 29 10 | – – –  Na porážku (12) | bez | p/st
0101 29 90 | – – –  Other | 11,5 | p/st0101 29 90 | – – –  Ostatní | 11,5 | p/st
0101 30 00 | –  Asses | 7,7 | p/st0101 30 00 | –  Osli | 7,7 | p/st
0101 90 00 | –  Other | 10,9 | p/st0101 90 00 | –  Ostatní | 10,9 | p/st
0102 | Live bovine animals |   |  0102 | Živí tuři |   |  
  | –  Cattle |   |    | –  Skot |   |  
0102 21 | – –  Pure-bred breeding animals (13) |   |  0102 21 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13) |   |  
0102 21 10 | – – –  Heifers (female bovines that have never calved) | Free | p/st0102 21 10 | – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) | bez | p/st
0102 21 30 | – – –  Cows | Free | p/st0102 21 30 | – – –  Krávy | bez | p/st
0102 21 90 | – – –  Other | Free | p/st0102 21 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0102 29 | – –  Other |   |  0102 29 | – –  Ostatní |   |  
0102 29 05 | – – –  Of the sub-genus Bibos or of the sub-genus Poephagus | Free | p/st0102 29 05 | – – –  Podrodu Bibos nebo Poephagus | bez | p/st
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0102 29 10 | – – – –  Of a weight not exceeding 80 kg | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 10 | – – – –  O hmotnosti nepřesahující 80 kg | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – –  Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg |   |    | – – – –  O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg |   |  
0102 29 21 | – – – – –  For slaughter | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 21 | – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 29 | – – – – –  Other | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 29 | – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – –  Of a weight exceeding 160 kg but not exceeding 300 kg |   |    | – – – –  O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg |   |  
0102 29 41 | – – – – –  For slaughter | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 41 | – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 49 | – – – – –  Other | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 49 | – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – –  Of a weight exceeding 300 kg |   |    | – – – –  O hmotnosti převyšující 300 kg |   |  
  | – – – – –  Heifers (female bovines that have never calved) |   |    | – – – – –  Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily) |   |  
0102 29 51 | – – – – – –  For slaughter | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 51 | – – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 59 | – – – – – –  Other | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 59 | – – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – – –  Cows |   |    | – – – – –  Krávy |   |  
0102 29 61 | – – – – – –  For slaughter | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 61 | – – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 69 | – – – – – –  Other | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 69 | – – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | – – – – –  Other |   |    | – – – – –  Ostatní |   |  
0102 29 91 | – – – – – –  For slaughter | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st0102 29 91 | – – – – – –  Na porážku | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net | p/st
0102 29 99 | – – – – – –  Other | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 29 99 | – – – – – –  Ostatní | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
  | –  Buffalo |   |    | –  Buvoli |   |  
0102 31 00 | – –  Pure-bred breeding animals (13) | Free | p/st0102 31 00 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13) | bez | p/st
0102 39 | – –  Other |   |  0102 39 | – –  Ostatní |   |  
0102 39 10 | – – –  Domestic species | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 39 10 | – – –  Domácí druhy | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
0102 39 90 | – – –  Other | Free | p/st0102 39 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0102 90 | –  Other |   |  0102 90 | –  Ostatní |   |  
0102 90 20 | – –  Pure-bred breeding animals (13) | Free | p/st0102 90 20 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (13) | bez | p/st
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0102 90 91 | – – –  Domestic species | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st0102 90 91 | – – –  Domácí druhy | 10,2 + 93,1 €/100 kg/net (10) | p/st
0102 90 99 | – – –  Other | Free | p/st0102 90 99 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0103 | Live swine |   |  0103 | Živá prasata |   |  
0103 10 00 | –  Pure-bred breeding animals (14) | Free | p/st0103 10 00 | –  Plemenná čistokrevná zvířata (14) | bez | p/st
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
0103 91 | – –  Weighing less than 50 kg |   |  0103 91 | – –  O hmotnosti menší než 50 kg |   |  
0103 91 10 | – – –  Domestic species | 41,2 €/100 kg/net | p/st0103 91 10 | – – –  Domácí druhy | 41,2 €/100 kg/net | p/st
0103 91 90 | – – –  Other | Free | p/st0103 91 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0103 92 | – –  Weighing 50 kg or more |   |  0103 92 | – –  O hmotnosti 50 kg nebo více |   |  
  | – – –  Domestic species |   |    | – – –  Domácí druhy |   |  
0103 92 11 | – – – –  Sows having farrowed at least once, of a weight of not less than 160 kg | 35,1 €/100 kg/net | p/st0103 92 11 | – – – –  Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg | 35,1 €/100 kg/net | p/st
0103 92 19 | – – – –  Other | 41,2 €/100 kg/net | p/st0103 92 19 | – – – –  Ostatní | 41,2 €/100 kg/net | p/st
0103 92 90 | – – –  Other | Free | p/st0103 92 90 | – – –  Ostatní | bez | p/st
0104 | Live sheep and goats |   |  0104 | Živé ovce a kozy |   |  
0104 10 | –  Sheep |   |  0104 10 | –  Ovce |   |  
0104 10 10 | – –  Pure-bred breeding animals (15) | Free | p/st0104 10 10 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15) | bez | p/st
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0104 10 30 | – – –  Lambs (up to a year old) | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st0104 10 30 | – – –  Jehňata (do stáří jednoho roku) | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st
0104 10 80 | – – –  Other | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st0104 10 80 | – – –  Ostatní | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st
0104 20 | –  Goats |   |  0104 20 | –  Kozy |   |  
0104 20 10 | – –  Pure-bred breeding animals (15) | 3,2 | p/st0104 20 10 | – –  Plemenná čistokrevná zvířata (15) | 3,2 | p/st
0104 20 90 | – –  Other | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st0104 20 90 | – –  Ostatní | 80,5 €/100 kg/net (10) | p/st
0105 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls |   |  0105 | Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky |   |  
  | –  Weighing not more than 185 g |   |    | –  O hmotnosti nejvýše 185 g |   |  
0105 11 | – –  Fowls of the species Gallus domesticus |   |  0105 11 | – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus |   |  
  | – – –  Grandparent and parent female chicks |   |    | – – –  Samičí kuřata chovná a reprodukční |   |  
0105 11 11 | – – – –  Laying stocks | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 11 | – – – –  Pro snášení vajec | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 11 19 | – – – –  Other | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 19 | – – – –  Ostatní | 52 €/1 000 p/st | p/st
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0105 11 91 | – – – –  Laying stocks | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 91 | – – – –  Pro snášení vajec | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 11 99 | – – – –  Other | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 11 99 | – – – –  Ostatní | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 12 00 | – –  Turkeys | 152 €/1 000 p/st | p/st0105 12 00 | – –  Krocani a krůty | 152 €/1 000 p/st | p/st
0105 13 00 | – –  Ducks | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 13 00 | – –  Kachny | 52 €/1 000 p/st | p/st
0105 14 00 | – –  Geese | 152 €/1 000 p/st | p/st0105 14 00 | – –  Husy | 152 €/1 000 p/st | p/st
0105 15 00 | – –  Guinea fowls | 52 €/1 000 p/st | p/st0105 15 00 | – –  Perličky | 52 €/1 000 p/st | p/st
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
0105 94 00 | – –  Fowls of the species Gallus domesticus | 20,9 €/100 kg/net | p/st0105 94 00 | – –  Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus | 20,9 €/100 kg/net | p/st
0105 99 | – –  Other |   |  0105 99 | – –  Ostatní |   |  
0105 99 10 | – – –  Ducks | 32,3 €/100 kg/net | p/st0105 99 10 | – – –  Kachny | 32,3 €/100 kg/net | p/st
0105 99 20 | – – –  Geese | 31,6 €/100 kg/net | p/st0105 99 20 | – – –  Husy | 31,6 €/100 kg/net | p/st
0105 99 30 | – – –  Turkeys | 23,8 €/100 kg/net | p/st0105 99 30 | – – –  Krocani a krůty | 23,8 €/100 kg/net | p/st
0105 99 50 | – – –  Guinea fowls | 34,5 €/100 kg/net | p/st0105 99 50 | – – –  Perličky | 34,5 €/100 kg/net | p/st
0106 | Other live animals |   |  0106 | Ostatní živá zvířata |   |  
  | –  Mammals |   |    | –  Savci |   |  
0106 11 00 | – –  Primates | Free | p/st0106 11 00 | – –  Primáti | bez | p/st
0106 12 00 | – –  Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) | Free | p/st0106 12 00 | – –  Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia) | bez | p/st
0106 13 00 | – –  Camels and other camelids (Camelidae) | Free | p/st0106 13 00 | – –  Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae) | bez | p/st
0106 14 | – –  Rabbits and hares |   |  0106 14 | – –  Králíci a zajíci |   |  
0106 14 10 | – – –  Domestic rabbits | 3,8 | p/st0106 14 10 | – – –  Domácí králíci | 3,8 | p/st
0106 14 90 | – – –  Other | Free | —0106 14 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0106 19 00 | – –  Other | Free | —0106 19 00 | – –  Ostatní | bez | —
0106 20 00 | –  Reptiles (including snakes and turtles) | Free | p/st0106 20 00 | –  Plazi (včetně hadů a želv) | bez | p/st
  | –  Birds |   |    | –  Ptáci |   |  
0106 31 00 | – –  Birds of prey | Free | p/st0106 31 00 | – –  Draví ptáci | bez | p/st
0106 32 00 | – –  Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | Free | p/st0106 32 00 | – –  Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu) | bez | p/st
0106 33 00 | – –  Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae) | Free | p/st0106 33 00 | – –  Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae) | bez | p/st
0106 39 | – –  Other |   |  0106 39 | – –  Ostatní |   |  
0106 39 10 | – – –  Pigeons | 6,4 | p/st0106 39 10 | – – –  Holubi | 6,4 | p/st
0106 39 80 | – – –  Other | Free | —0106 39 80 | – – –  Ostatní | bez | —
  | –  Insects |   |    | –  Hmyz |   |  
0106 41 00 | – –  Bees | Free | —0106 41 00 | – –  Včely | bez | —
0106 49 00 | – –  Other | Free | —0106 49 00 | – –  Ostatní | bez | —
0106 90 00 | –  Other | Free | —0106 90 00 | –  Ostatní | bez | —
CHAPTER 2KAPITOLA 2
MEAT AND EDIBLE MEAT OFFALMASO A JEDLÉ DROBY
NotePoznámka
1. | This chapter does not cover: | (a) | products of the kinds described in headings 0201 to 0208 or 0210, unfit or unsuitable for human consumption; | (b) | guts, bladders or stomachs of animals (heading 0504) or animal blood (heading 0511 or 3002); or | (c) | animal fat, other than products of heading 0209 (Chapter 15).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210, nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání; | b) | střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002); nebo | c) | živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).
Additional notesDoplňkové poznámky
1. | A. | The following expressions have the meanings hereby assigned to them: | (a) | ‘carcases of bovine animals’, for the purposes of subheadings 0201 10 and 0202 10: whole carcases of the slaughtered animals after having been bled, eviscerated and skinned, imported with or without the heads, with or without the feet and with or without the other offals attached. Where carcases are imported without the heads, the latter must have been separated from the carcase at the atloido-occipital joint. When imported without the feet, the latter must have been cut off at the carpo-metacarpal or tarso-metatarsal joints; ‘carcase’ includes the front part of the carcase comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder, having more than 10 pairs of ribs; | (b) | ‘half-carcases of bovine animals’, for the purposes of subheadings 0201 10 and 0202 10: the product resulting from the symmetrical division of the whole carcase through the centre of each cervical, dorsal, lumbar and sacral vertebra and through the centre of the sternum and of the ischio-pubic symphysis; ‘half-carcase’ includes the front part of the half-carcase comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder, having more than 10 ribs; | (c) | ‘compensated quarters’, for the purposes of subheadings 0201 20 20 and 0202 20 10: portions composed of either: | — | forequarters comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder, and cut at the tenth rib; and hindquarters comprising all the bones and the thigh and sirloin, and cut at the third rib, or | — | forequarters comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder, and cut at the fifth rib, with the whole of the flank and breast attached; and hindquarters comprising all the bones and the thigh and sirloin, and cut at the eighth cut rib. | The forequarters and the hindquarters constituting ‘compensated quarters’ must be presented to customs at the same time and in equal numbers, and the total weight of the forequarters must be the same as that of the hindquarters; however, a difference between the weights of the two parts of the consignment is allowed, provided that this does not exceed 5 % of the weight of the heavier part (forequarters or hindquarters); | (d) | ‘unseparated forequarters’, for the purposes of subheadings 0201 20 30 and 0202 20 30: the front part of a carcase, comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder, with a minimum of four pairs of ribs and a maximum of 10 pairs of ribs (the first four pairs of ribs must be whole, the others may be cut), with or without the thin flank; | (e) | ‘separated forequarters’, for the purposes of subheadings 0201 20 30 and 0202 20 30: the front part of a half-carcase, comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder, with a minimum of four ribs and a maximum of 10 ribs (the first four ribs must be whole, the others may be cut), with or without the thin flank; | (f) | ‘unseparated hindquarters’, for the purposes of subheadings 0201 20 50 and 0202 20 50: the rear part of a carcase comprising all the bones and the thigh and sirloin, including the fillet, with a minimum of three pairs of whole or cut ribs, with or without the shank and with or without the thin flank; | (g) | ‘separated hindquarters’, for the purposes of subheadings 0201 20 50 and 0202 20 50: the rear part of a half-carcase, comprising all the bones and the thigh and sirloin, including the fillet, with a minimum of three whole or cut ribs, with or without the shank and with or without the thin flank; | (h) | 1. | ‘crop’ and ‘chuck and blade’ cuts, for the purposes of subheading 0202 30 50: the dorsal part of the forequarter, including the upper part of the shoulder, obtained from a forequarter with a minimum of four ribs and a maximum of 10 ribs by a cut along a straight line through the point where the first rib joins the first sternal segment to the point of reflection of the diaphragm on the tenth rib; | 2. | ‘brisket’ cut, for the purposes of subheading 0202 30 50: the lower part of the forequarter, comprising the brisket navel end and the brisket point end. | B. | Products covered by additional notes 1(A)(a) to (g) to this chapter may be presented with or without the vertebral column. | C. | In determining the number of whole or cut ribs referred to in additional note 1(A), only those attached to the vertebral column are to be taken into consideration. If the vertebral column has been removed, only the whole or cut ribs which otherwise would have been directly attached to the vertebral column are to be taken into consideration.1. | A. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „hovězí maso v celku“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohama nebo bez nich a s ostatními droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atloido-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nohou, musí být nohy odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber; | b) | „hovězí maso půlené“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní; „hovězí maso půlené“ zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber; | c) | „kompenzované čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10: části, jež jsou složeny: | — | buď z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou, a dělené u třetího žebra, nebo | — | z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou, a dělené u osmého řezaného žebra. | Přední a zadní čtvrti tvořící „kompenzované čtvrti“ musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu, o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky je tolerován za předpokladu, že tento rozdíl nepřesahuje 5 % celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí); | d) | „neoddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi páry žeber a nejvýše deseti páry žeber (první čtyři páry žeber musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj; | e) | „oddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj; | f) | „neoddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj; | g) | „oddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi celými nebo dělenými žebry, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj; | h) | 1. | „přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici. | 2. | „hovězí hrudí“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí. | B. | Produkty uvedené v doplňkových poznámkách 1 bod A písm. a) až g) k této kapitole mohou být předkládány též s páteří. | C. | Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 1 bod A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří. Byla-li páteř odstraněna, berou se v úvahu jen celá nebo dělená žebra, která by byla jinak s páteří přímo spojena.
2. | A. | The following expressions have the meanings hereby assigned to them: | (a) | ‘carcases or half-carcases’, for the purposes of subheadings 0203 11 10 and 0203 21 10: slaughtered pigs, in the form of carcases of domestic swine which have been bled and eviscerated and from which the bristles and hooves have been removed. Half-carcases are derived from whole carcases by division through each cervical, dorsal, lumbar and sacral vertebra, through or along the sternum and through the ischio-pubic symphysis. These carcases or half-carcases may be with or without head, with or without the chaps, feet, flare fat, kidneys, tail or diaphragm. Half-carcases may be with or without spinal cord, brain or tongue. Carcases and half-carcases of sows may be with or without udders (mammary glands); | (b) | ‘hams’ (legs), for the purposes of subheadings 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 and 0210 11 31: the posterior (caudal) part of the half-carcase, including bones, with or without the foot, shank, rind or subcutaneous fat. | The ham (leg) is separated from the rest of the half-carcase, so that it includes, at most, the last lumbar vertebra; | (c) | ‘fore-ends’, for the purposes of subheadings 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 and 0210 19 60: the anterior (cranial) part of the half-carcase without the head, with or without the chaps, including bones, with or without foot, shank, rind or subcutaneous fat. | The fore-end is separated from the rest of the half-carcase, so that it includes, at most, the fifth dorsal vertebra. | The upper (dorsal) part of the fore-end, whether or not containing the blade-bone and attached muscles (neck-end in fresh or collar in salted condition), is considered a cut of the loin, when it is separated from the lower (ventral) part of the fore-end, at most by a cut just below the vertebral column; | (d) | ‘shoulders’, for the purposes of subheadings 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 and 0210 11 39: the lower part of the fore-end whether or not containing the blade-bone and attached muscles, including bones, with or without foot, shank, rind or subcutaneous fat. | The blade-bone and attached muscles, presented separately, remain classified in this subheading as a part of the shoulder; | (e) | ‘loins’, for the purposes of subheadings 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 and 0210 19 70: the upper part of the half-carcase, extending from the first cervical vertebra to the caudal vertebrae, including bones, with or without the tenderloin, blade-bone, subcutaneous fat or rind. | The loin is separated from the lower part of the half-carcase by a cut just below the vertebral column; | (f) | ‘bellies’, for the purposes of subheadings 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 and 0210 12 19: the lower part of the half-carcase situated between the ham (leg) and the shoulder, commonly known as ‘streaky’, with or without bones, but with the rind and the subcutaneous fat; | (g) | ‘bacon sides’, for the purposes of subheading 0210 19 10: the pig half-carcase without the head, cheek, chap, feet, tail, flare fat, kidney, tenderloin, blade-bone, sternum, vertebral column, pelvic bone and diaphragm; | (h) | ‘spencers’, for the purposes of subheading 0210 19 10: the bacon side without the ham, whether or not boned; | (ij) | ‘three-quarter sides’, for the purposes of subheading 0210 19 20: the bacon side without the fore-end, whether or not boned; | (k) | ‘middles’, for the purposes of subheading 0210 19 20: the bacon side without the ham and the fore-end, whether or not boned. | The subheading also includes cuts of middles containing tissue of loin and belly in natural proportion to the entire middles. | B. | The parts of the cuts defined in paragraph 2(A)(f) fall in the same subheadings, only if they contain rind and subcutaneous fat. | If the cuts falling in subheadings 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 and 0210 19 60 are derived from a bacon side from which the bones indicated under paragraph 2(A)(g) have already been removed, the lines of cutting must follow those defined under paragraph 2(A)(b), (c) and (d) accordingly; in any case, these cuts or parts thereof must contain bones. | C. | Subheadings 0206 49 00 and 0210 99 49, include, in particular, heads or halves of heads of domestic swine, with or without the brains, cheeks or tongues, and parts thereof. | The head is separated from the rest of the half-carcase as follows: | — | by a straight cut parallel to the cranium; or | — | by a cut parallel to the cranium up to the level of the eyes and then inclined to the front of the head, thereby causing the chaps to remain attached to the half-carcase. | The cheeks, snouts and ears as well as the meat attached to the head, particularly to the rear part, are considered parts of heads. However, the cuts of boneless meat of the fore-end, presented alone (jowls, chaps, or chaps and jowls together), fall in subheading 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 or 0210 19 81, as the case may be. | D. | For the purposes of subheadings 0209 10 11 and 0209 10 19, ‘subcutaneous pig fat’ has the meaning of the fatty tissue which accumulates under the rind of the pig and adheres to it, irrespective of the part of the pig from which it comes; in any case, the weight of the fatty tissue must exceed the weight of the rind. | These subheadings also include subcutaneous pig fat from which the rind has been removed. | E. | For the purposes of subheadings 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 and 0210 19 60 to 0210 19 89, products in which the water/protein ratio in the meat (nitrogen content × 6,25) is 2,8 or less is considered as ‘dried or smoked’. The nitrogen content is determined in accordance with ISO method 937-1978.2. | A. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „vepřové maso v celku nebo půlené“ ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10: poražená prasata ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou nebo bez hlavy, s tlamou, nožičkama, prsním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být s míchou, mozečkem nebo jazykem nebo bez nich. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich; | b) | „kýta“ ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich. | Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro; | c) | „přední část“ ve smyslu podpoložek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy, s tlamou nebo bez ní, včetně kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. | Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro. | Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod páteří; | d) | „plec“ ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. | Lopatka s přiléhajícími svaly, předkládaná samostatně, zůstává v této podpoložce jako kus plece; | e) | „hřbet s kostí“ ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání. | Panenská svíčková je oddělena od spodní části půleného masa řezem hned pod páteří; | f) | „bůčky (prorostlé)“ ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný „prorostlý“, nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí, avšak s kůží a s tukovou tkání; | g) | „slaninové půlky“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice; | h) | „přední tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, též vykostěná; | ij) | „zadní tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez přední části, též vykostěná; | k) | „půlka“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka bez kýty a přední části, též vykostěná. | Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů. | B. | Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2 A písm. f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk. | Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových půlek, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2 A písm. g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky 2 A písm. b), c) a d); tyto řezy nebo části by v každém případě měly obsahovat kosti. | C. | Podpoložky 0206 49 00 a 0210 99 49 zahrnují zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, též s mozkem, lícními částmi nebo jazykem, a jejich části. | Hlava je oddělena od zbytku prasečí půlky následujícím způsobem: | — | rovným řezem paralelním s lebkou, nebo | — | řezem paralelním s lebkou do úrovně očí a poté šikmo směrem k přední části hlavy, takže tlama zůstává připojena k půlce. | Lícní části, rypák a uši, stejně jako maso spojené s hlavou, zejména s její zadní částí, jsou považovány za části hlavy. Avšak kusy masa bez kostí z přední části, předkládané samostatně (laloky, tlamy nebo laloky a tlamy dohromady), patří do podpoložek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 nebo 0210 19 81. | D. | Pro účely podpoložek 0209 10 11 a 0209 10 19 se výrazem „podkožní tuk“ rozumí tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní, nezávisle na části prasete, z níž pochází; v každém případě musí hmotnost tukové tkáně převyšovat hmotnost kůže. | Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže. | E. | Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se výrazem „sušené nebo uzené“ rozumějí takové výrobky, u nichž je poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) 2,8 nebo nižší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937-1978.
3. | A. | For the purposes of heading 0204, the following expressions have the meanings hereby assigned to them: | (a) | ‘carcases’, for the purposes of subheadings 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 and 0204 50 51: whole carcases of the slaughtered animals after having been bled, eviscerated and skinned, imported with or without the heads, with or without the feet and with or without the other offals attached. Where carcases are imported without the heads, the latter must have been separated from the carcase at the atloido-occipital joint. When imported without the feet, the latter must have been cut off at the carpo-metacarpal or tarso-metatarsal joints; | (b) | ‘half-carcases’, for the purposes of subheadings 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 and 0204 50 51: the product resulting from the symmetrical division of the whole carcase through the centre of each cervical, dorsal, lumbar and sacral vertebra and through the centre of the sternum and of the ischio-pubic symphysis; | (c) | ‘short-forequarters’, for the purposes of subheadings 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 and 0204 50 53: the anterior part of the carcase, with or without the breast, including all the bones and the shoulders, scrag and middle neck, cut at right angles to the backbone, with a minimum of five and a maximum of seven pairs of whole or cut ribs; | (d) | ‘short-forequarters’, for the purposes of subheadings 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 and 0204 50 53: the anterior part of the half-carcase, with or without the breast, including all the bones and the shoulder, scrag and middle neck, cut at right angles to the backbone, with a minimum of five and a maximum of seven whole or cut ribs; | (e) | ‘chines and/or best ends’, for the purposes of subheadings 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 and 0204 50 55: the remaining part of the carcase after the legs and short-forequarters have been removed, with or without the kidneys; the chines, when separated from the best ends, must include a minimum of five lumbar vertebrae; the best ends, when separated from the chines, must include a minimum of five pairs of whole or cut ribs; | (f) | ‘chine and/or best end’, for the purposes of subheadings 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 and 0204 50 55: the remaining part of the half-carcase after the legs and short-forequarters have been removed, with or without the kidney; the chine, when separated from the best end, must include a minimum of five lumbar vertebrae; the best end, when separated from the chine, must include a minimum of five whole or cut ribs; | (g) | ‘legs’, for the purposes of subheadings 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 and 0204 50 59: the rear part of the carcase, comprising all the bones and the legs and cut at right angles to the backbone at the sixth lumbar vertebra just under the ilium or at the fourth sacral vertebra through the ilium anterior to the ischio-pubic symphysis; | (h) | ‘legs’, for the purposes of subheadings 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 and 0204 50 59: the rear part of the half-carcase comprising all the bones and the leg cut at right angles to the backbone at the sixth lumbar vertebra just under the ilium or at the fourth sacral vertebra through the ilium anterior to the ischio-pubic symphysis. | B. | In determining the number of whole or cut ribs referred to in paragraph 3 A, only those attached to the backbone are to be taken into consideration.3. | A. | Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí: | a) | „maso v celku“ ve smyslu položek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 a podpoložek 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkama nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; | b) | „maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a spony pánevní; | c) | „předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi páry žeber v celku nebo dělenými; | d) | „půlené předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi žebry v celku nebo dělenými; | e) | „hřbety a šrůtka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 párů žeber v celku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů; | f) | „půlené hřbety se šrůtkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů; | g) | „spojené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část trupu v celku zahrnující všechny kosti a končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou; | h) | „oddělené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou. | B. | Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 3 A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří.
4. | The following expressions have the meanings hereby assigned to them: | (a) | ‘poultry cuts, with bone in’, for the purposes of subheadings 0207 13 20 to 0207 13 60, 0207 14 20 to 0207 14 60, 0207 26 20 to 0207 26 70, 0207 27 20 to 0207 27 70, 0207 44 21 to 0207 44 61, 0207 45 21 to 0207 45 61, 0207 54 21 to 0207 54 61, 0207 55 21 to 0207 55 61 and 0207 60 21 to 0207 60 61: the cuts specified therein, including all bones. | Poultry cuts as referred to in (a) which have been partly boned fall in subheading 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 and 0207 60 81; | (b) | ‘halves’, for the purposes of subheadings 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 and 0207 60 21: halves of poultry carcases, obtained by a longitudinal cut in a plane along the sternum and the backbone; | (c) | ‘quarters’, for the purposes of subheadings 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 and 0207 60 21: leg quarters or breast quarters, obtained by a transversal cut of a half; | (d) | ‘whole wings, with or without tips’, for the purposes of subheadings 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 and 0207 60 31: poultry cuts, consisting of the humerus, radius and ulna, together with the surrounding musculature. The tip, including the carpal bones, may or may not have been removed. The cuts must have been made at the joints; | (e) | ‘breasts’, for the purposes of subheadings 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 and 0207 60 51: poultry cuts, consisting of the sternum and the ribs distributed on both sides of it, together with the surrounding musculature; | (f) | ‘legs’, for the purposes of subheadings 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 and 0207 60 61: poultry cuts consisting of the femur, tibia and fibula, together with the surrounding musculature. The two cuts must have been made at the joints; | (g) | ‘turkey drumsticks’, for the purposes of subheadings 0207 26 60 and 0207 27 60: turkey cuts, consisting of the tibia and fibula, together with the surrounding musculature. The two cuts must have been made at the joints; | (h) | ‘turkey legs, other than drumsticks’, for the purposes of subheadings 0207 26 70 and 0207 27 70: turkey cuts, consisting of the femur together with the surrounding musculature or of the femur, tibia and fibula, together with the surrounding musculature. The two cuts must have been made at the joints; | (ij) | ‘duck or goose paletots’, for the purposes of subheadings 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 and 0207 55 71: ducks or geese, plucked and completely drawn, without heads or feet, with carcase bones (breastbone, ribs, backbone and sacrum) removed, but with the femurs, tibias and humeri.4. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „nevykostěné dělené drůbeží maso“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 14 20 až 0207 14 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 27 20 až 0207 27 70, 0207 44 21 až 0207 44 61, 0207 45 21 až 0207 45 61, 0207 54 21 až 0207 54 61, 0207 55 21 až 0207 55 61 a 0207 60 21 až 0207 60 61: uvedené části včetně všech kostí. | Dělené drůbeží maso uvedené v písmenu a), které bylo částečně vykostěno, patří do podpoložek 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 nebo 0207 60 81; | b) | „půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře; | c) | „čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 a 0207 60 21: stehna nebo prsa získaná příčným řezem půlky; | d) | „celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 a 0207 60 31: dělené drůbeží maso sestávající z kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělena. Řezy se vedou v kloubech; | e) | „prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 a 0207 60 51: dělené drůbeží maso sestávající z hrudní kosti a žeber po obou stranách, obalené svalovinou; | f) | „stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 a 0207 60 61: dělené drůbeží maso sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech; | g) | „krůtí stehna spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: dělené krůtí maso sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech; | h) | „krůtí stehna, jiná než spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: dělené krůtí maso sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech; | ij) | „kachní nebo husí paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 a 0207 55 71: oškubané kachny nebo husy bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenními, holenními a pažními kostmi.
5. | The duty rate applicable to mixtures falling in this chapter is as follows: | (a) | in mixtures where one of the components represents at least 90 % by weight, the rate applicable to that component applies; | (b) | in other mixtures, the rate applicable is that of the component which results in the highest amount of import duty.5. | Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
6. | (a) | Uncooked seasoned meats fall in Chapter 16. ‘Seasoned meat’ is uncooked meat that has been seasoned, either in depth or over the whole surface of the product, with seasoning either visible to the naked eye or clearly distinguishable by taste. | (b) | Products falling in heading 0210 to which seasoning has been added during the process of preparation remain classified therein, provided that the addition of seasoning has not changed their character.6. | a) | Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. „Ochuceným masem“ se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucovací přísady jsou buď viditelné pouhým okem, nebo zřetelně chuťově poznatelné; | b) | Výrobky čísla 0210, do nichž byly přidány ochucovací přísady během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud přidáním těchto přísad nebyl změněn jejich charakter.
7. | For the purposes of subheadings 0210 11 to 0210 93, the term ‘meat and edible meat offal, salted or in brine’ means meat and edible meat offal deeply and homogeneously impregnated with salt in all parts and having a total salt content by weight of 1,2 % or more, provided that it is the salting which ensures the long-term preservation. For the purposes of subheading 0210 99, the term ‘meat and edible meat offal, salted or in brine’ means meat and edible meat offal deeply and homogeneously impregnated with salt in all parts and having a total salt content by weight of 1,2 % or more.7. | Ve smyslu položek 0210 11 až 0210 93 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci. Ve smyslu položky 0210 99 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0201 | Meat of bovine animals, fresh or chilled |   |  0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené |   |  
0201 10 00 | –  Carcases and half-carcases | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0201 10 00 | –  V celku a půlené | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 | –  Other cuts with bone in |   |  0201 20 | –  Ostatní nevykostěné |   |  
0201 20 20 | – –  ‘Compensated’ quarters | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0201 20 20 | – –  „Kompenzované“ čtvrti | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 30 | – –  Unseparated or separated forequarters | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —0201 20 30 | – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 50 | – –  Unseparated or separated hindquarters | 12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10) | —0201 20 50 | – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | 12,8 + 212,2 €/100 kg/net (10) | —
0201 20 90 | – –  Other | 12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10) | —0201 20 90 | – –  Ostatní | 12,8 + 265,2 €/100 kg/net (10) | —
0201 30 00 | –  Boneless | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —0201 30 00 | –  Vykostěné | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —
0202 | Meat of bovine animals, frozen |   |  0202 | Hovězí maso, zmrazené |   |  
0202 10 00 | –  Carcases and half-carcases | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0202 10 00 | –  V celku a půlené | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 | –  Other cuts with bone in |   |  0202 20 | –  Ostatní nevykostěné |   |  
0202 20 10 | – –  ‘Compensated’ quarters | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —0202 20 10 | – –  „Kompenzované“ čtvrti | 12,8 + 176,8 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 30 | – –  Unseparated or separated forequarters | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —0202 20 30 | – –  Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | 12,8 + 141,4 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 50 | – –  Unseparated or separated hindquarters | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —0202 20 50 | – –  Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —
0202 20 90 | – –  Other | 12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10) | —0202 20 90 | – –  Ostatní | 12,8 + 265,3 €/100 kg/net (10) | —
0202 30 | –  Boneless |   |  0202 30 | –  Vykostěné |   |  
0202 30 10 | – –  Forequarters, whole or cut into a maximum of five pieces, each quarter being in a single block; ‘compensated’ quarters in two blocks, one of which contains the forequarter, whole or cut into a maximum of five pieces, and the other, the hindquarter, excluding the tenderloin, in one piece | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —0202 30 10 | – –  Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —
0202 30 50 | – –  Crop, chuck-and-blade and brisket cuts (17) | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —0202 30 50 | – –  Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí (17) | 12,8 + 221,1 €/100 kg/net (10) | —
0202 30 90 | – –  Other | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —0202 30 90 | – –  Ostatní | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen |   |  0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | –  Fresh or chilled |   |    | –  Čerstvé nebo chlazené |   |  
0203 11 | – –  Carcases and half-carcases |   |  0203 11 | – –  V celku a půlené |   |  
0203 11 10 | – – –  Of domestic swine | 53,6 €/100 kg/net (10) | —0203 11 10 | – – –  Z domácích prasat | 53,6 €/100 kg/net (10) | —
0203 11 90 | – – –  Other | Free | —0203 11 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 12 | – –  Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in |   |  0203 12 | – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné |   |  
  | – – –  Of domestic swine |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 12 11 | – – – –  Hams and cuts thereof | 77,8 €/100 kg/net (10) | —0203 12 11 | – – – –  Kýty a kusy z nich | 77,8 €/100 kg/net (10) | —
0203 12 19 | – – – –  Shoulders and cuts thereof | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 12 19 | – – – –  Plece a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 12 90 | – – –  Other | Free | —0203 12 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 19 | – –  Other |   |  0203 19 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Of domestic swine |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 19 11 | – – – –  Fore-ends and cuts thereof | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 19 11 | – – – –  Přední části a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 13 | – – – –  Loins and cuts thereof, with bone in | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 19 13 | – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 15 | – – – –  Bellies (streaky) and cuts thereof | 46,7 €/100 kg/net (10) | —0203 19 15 | – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich | 46,7 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0203 19 55 | – – – – –  Boneless | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 19 55 | – – – – –  Vykostěné | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 59 | – – – – –  Other | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 19 59 | – – – – –  Ostatní | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 19 90 | – – –  Other | Free | —0203 19 90 | – – –  Ostatní | bez | —
  | –  Frozen |   |    | –  Zmrazené |   |  
0203 21 | – –  Carcases and half-carcases |   |  0203 21 | – –  V celku a půlené |   |  
0203 21 10 | – – –  Of domestic swine | 53,6 €/100 kg/net (10) | —0203 21 10 | – – –  Z domácích prasat | 53,6 €/100 kg/net (10) | —
0203 21 90 | – – –  Other | Free | —0203 21 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 22 | – –  Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in |   |  0203 22 | – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné |   |  
  | – – –  Of domestic swine |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 22 11 | – – – –  Hams and cuts thereof | 77,8 €/100 kg/net (10) | —0203 22 11 | – – – –  Kýty a kusy z nich | 77,8 €/100 kg/net (10) | —
0203 22 19 | – – – –  Shoulders and cuts thereof | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 22 19 | – – – –  Plece a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 22 90 | – – –  Other | Free | —0203 22 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0203 29 | – –  Other |   |  0203 29 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Of domestic swine |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0203 29 11 | – – – –  Fore-ends and cuts thereof | 60,1 €/100 kg/net (10) | —0203 29 11 | – – – –  Přední části a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 13 | – – – –  Loins and cuts thereof, with bone in | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 29 13 | – – – –  Hřbety s kostí a kusy z nich | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 15 | – – – –  Bellies (streaky) and cuts thereof | 46,7 €/100 kg/net (10) | —0203 29 15 | – – – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich | 46,7 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0203 29 55 | – – – – –  Boneless | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 29 55 | – – – – –  Vykostěné | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 59 | – – – – –  Other | 86,9 €/100 kg/net (10) | —0203 29 59 | – – – – –  Ostatní | 86,9 €/100 kg/net (10) | —
0203 29 90 | – – –  Other | Free | —0203 29 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0204 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen |   |  0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0204 10 00 | –  Carcases and half-carcases of lamb, fresh or chilled | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —0204 10 00 | –  Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —
  | –  Other meat of sheep, fresh or chilled |   |    | –  Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené |   |  
0204 21 00 | – –  Carcases and half-carcases | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —0204 21 00 | – –  V celku a půlené | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 | – –  Other cuts with bone in |   |  0204 22 | – –  Ostatní nevykostěné |   |  
0204 22 10 | – – –  Short forequarters | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —0204 22 10 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 30 | – – –  Chines and/or best ends | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —0204 22 30 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 50 | – – –  Legs | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 22 50 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 22 90 | – – –  Other | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 22 90 | – – –  Ostatní | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 23 00 | – –  Boneless | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —0204 23 00 | – –  Vykostěné | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —
0204 30 00 | –  Carcases and half-carcases of lamb, frozen | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —0204 30 00 | –  Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —
  | –  Other meat of sheep, frozen |   |    | –  Ostatní skopové maso, zmrazené |   |  
0204 41 00 | – –  Carcases and half-carcases | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —0204 41 00 | – –  V celku a půlené | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 | – –  Other cuts with bone in |   |  0204 42 | – –  Ostatní nevykostěné |   |  
0204 42 10 | – – –  Short forequarters | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —0204 42 10 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 30 | – – –  Chines and/or best ends | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —0204 42 30 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 50 | – – –  Legs | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 42 50 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 42 90 | – – –  Other | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 42 90 | – – –  Ostatní | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 43 | – –  Boneless |   |  0204 43 | – –  Vykostěné |   |  
0204 43 10 | – – –  Of lamb | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —0204 43 10 | – – –  Jehněčí | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 43 90 | – – –  Other | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —0204 43 90 | – – –  Ostatní | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 | –  Meat of goats |   |  0204 50 | –  Kozí maso |   |  
  | – –  Fresh or chilled |   |    | – –  Čerstvé nebo chlazené |   |  
0204 50 11 | – – –  Carcases and half-carcases | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —0204 50 11 | – – –  V celku a půlené | 12,8 + 171,3 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 13 | – – –  Short forequarters | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —0204 50 13 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 119,9 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 15 | – – –  Chines and/or best ends | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 15 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 188,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 19 | – – –  Legs | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 50 19 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0204 50 31 | – – – –  Cuts with bone in | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —0204 50 31 | – – – –  Nevykostěné kusy | 12,8 + 222,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 39 | – – – –  Boneless cuts | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —0204 50 39 | – – – –  Vykostěné kusy | 12,8 + 311,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  Frozen |   |    | – –  Zmrazené |   |  
0204 50 51 | – – –  Carcases and half-carcases | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —0204 50 51 | – – –  V celku a půlené | 12,8 + 128,8 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 53 | – – –  Short forequarters | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —0204 50 53 | – – –  Předky a půlené předky | 12,8 + 90,2 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 55 | – – –  Chines and/or best ends | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —0204 50 55 | – – –  Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou | 12,8 + 141,7 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 59 | – – –  Legs | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 59 | – – –  Spojené kýty a oddělené kýty | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0204 50 71 | – – – –  Cuts with bone in | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 71 | – – – –  Nevykostěné kusy | 12,8 + 167,5 €/100 kg/net (10) | —
0204 50 79 | – – – –  Boneless cuts | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —0204 50 79 | – – – –  Vykostěné kusy | 12,8 + 234,5 €/100 kg/net (10) | —
0205 00 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen |   |  0205 00 | Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0205 00 20 | –  Fresh or chilled | 5,1 | —0205 00 20 | –  Čerstvé nebo chlazené | 5,1 | —
0205 00 80 | –  Frozen | 5,1 | —0205 00 80 | –  Zmrazené | 5,1 | —
0206 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen |   |  0206 | Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0206 10 | –  Of bovine animals, fresh or chilled |   |  0206 10 | –  Hovězí, čerstvé nebo chlazené |   |  
0206 10 10 | – –  For the manufacture of pharmaceutical products (12) | Free | —0206 10 10 | – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0206 10 95 | – – –  Thick skirt and thin skirt | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —0206 10 95 | – – –  Okruží a bránice | 12,8 + 303,4 €/100 kg/net (10) | —
0206 10 98 | – – –  Other | Free | —0206 10 98 | – – –  Ostatní | bez | —
  | –  Of bovine animals, frozen |   |    | –  Hovězí, zmrazené |   |  
0206 21 00 | – –  Tongues | Free | —0206 21 00 | – –  Jazyky | bez | —
0206 22 00 | – –  Livers | Free | —0206 22 00 | – –  Játra | bez | —
0206 29 | – –  Other |   |  0206 29 | – –  Ostatní |   |  
0206 29 10 | – – –  For the manufacture of pharmaceutical products (12) | Free | —0206 29 10 | – – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0206 29 91 | – – – –  Thick skirt and thin skirt | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —0206 29 91 | – – – –  Okruží a bránice | 12,8 + 304,1 €/100 kg/net (10) | —
0206 29 99 | – – – –  Other | Free | —0206 29 99 | – – – –  Ostatní | bez | —
0206 30 00 | –  Of swine, fresh or chilled | Free | —0206 30 00 | –  Vepřové, čerstvé nebo chlazené | bez | —
  | –  Of swine, frozen |   |    | –  Vepřové, zmrazené |   |  
0206 41 00 | – –  Livers | Free | —0206 41 00 | – –  Játra | bez | —
0206 49 00 | – –  Other | Free | —0206 49 00 | – –  Ostatní | bez | —
0206 80 | –  Other, fresh or chilled |   |  0206 80 | –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
0206 80 10 | – –  For the manufacture of pharmaceutical products (12) | Free | —0206 80 10 | – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0206 80 91 | – – –  Of horses, asses, mules and hinnies | 6,4 | —0206 80 91 | – – –  Koňské, oslí, z mul a mezků | 6,4 | —
0206 80 99 | – – –  Of sheep and goats | Free | —0206 80 99 | – – –  Skopové a kozí | bez | —
0206 90 | –  Other, frozen |   |  0206 90 | –  Ostatní, zmrazené |   |  
0206 90 10 | – –  For the manufacture of pharmaceutical products (12) | Free | —0206 90 10 | – –  K výrobě farmaceutických výrobků (12) | bez | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0206 90 91 | – – –  Of horses, asses, mules and hinnies | 6,4 | —0206 90 91 | – – –  Koňské, oslí, z mul a mezků | 6,4 | —
0206 90 99 | – – –  Of sheep and goats | Free | —0206 90 99 | – – –  Skopové a kozí | bez | —
0207 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen |   |  0207 | Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | –  Of fowls of the species Gallus domesticus |   |    | –  Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus |   |  
0207 11 | – –  Not cut in pieces, fresh or chilled |   |  0207 11 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 11 10 | – – –  Plucked and gutted, with heads and feet, known as ‘83 % chickens’ | 26,2 €/100 kg/net (10) | —0207 11 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“ | 26,2 €/100 kg/net (10) | —
0207 11 30 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % chickens’ | 29,9 €/100 kg/net (10) | —0207 11 30 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“ | 29,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 11 90 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘65 % chickens’, or otherwise presented | 32,5 €/100 kg/net (10) | —0207 11 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané | 32,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 12 | – –  Not cut in pieces, frozen |   |  0207 12 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 12 10 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % chickens’ | 29,9 €/100 kg/net (10) | —0207 12 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“ | 29,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 12 90 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘65 % chickens’, or otherwise presented | 32,5 €/100 kg/net (10) | —0207 12 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané | 32,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 | – –  Cuts and offal, fresh or chilled |   |  0207 13 | – –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 13 10 | – – – –  Boneless | 102,4 €/100 kg/net (10) | —0207 13 10 | – – – –  Vykostěné | 102,4 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 13 20 | – – – – –  Halves or quarters | 35,8 €/100 kg/net (10) | —0207 13 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 35,8 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 30 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 13 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 40 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 13 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 50 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 60,2 €/100 kg/net (10) | —0207 13 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 60,2 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 60 | – – – – –  Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net (10) | —0207 13 60 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 13 70 | – – – – –  Other | 100,8 €/100 kg/net (10) | —0207 13 70 | – – – – –  Ostatní | 100,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 13 91 | – – – –  Livers | 6,4 | —0207 13 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 13 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 13 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 14 | – –  Cuts and offal, frozen |   |  0207 14 | – –  Dělené maso a droby, zmrazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 14 10 | – – – –  Boneless | 102,4 €/100 kg/net (10) | —0207 14 10 | – – – –  Vykostěné | 102,4 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 14 20 | – – – – –  Halves or quarters | 35,8 €/100 kg/net (10) | —0207 14 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 35,8 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 30 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 14 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 40 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 14 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 50 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 60,2 €/100 kg/net (10) | —0207 14 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 60,2 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 60 | – – – – –  Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net (10) | —0207 14 60 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 14 70 | – – – – –  Other | 100,8 €/100 kg/net (10) | —0207 14 70 | – – – – –  Ostatní | 100,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 14 91 | – – – –  Livers | 6,4 | —0207 14 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 14 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 14 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
  | –  Of turkeys |   |    | –  Z krocanů a krůt |   |  
0207 24 | – –  Not cut in pieces, fresh or chilled |   |  0207 24 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 24 10 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘80 % turkeys’ | 34 €/100 kg/net (10) | —0207 24 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“ | 34 €/100 kg/net (10) | —
0207 24 90 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘73 % turkeys’, or otherwise presented | 37,3 €/100 kg/net (10) | —0207 24 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané | 37,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 25 | – –  Not cut in pieces, frozen |   |  0207 25 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 25 10 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘80 % turkeys’ | 34 €/100 kg/net (10) | —0207 25 10 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“ | 34 €/100 kg/net (10) | —
0207 25 90 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘73 % turkeys’, or otherwise presented | 37,3 €/100 kg/net (10) | —0207 25 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané | 37,3 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 | – –  Cuts and offal, fresh or chilled |   |  0207 26 | – –  Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 26 10 | – – – –  Boneless | 85,1 €/100 kg/net (10) | —0207 26 10 | – – – –  Vykostěné | 85,1 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 26 20 | – – – – –  Halves or quarters | 41 €/100 kg/net (10) | —0207 26 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 41 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 30 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 26 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 40 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 26 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 50 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 67,9 €/100 kg/net (10) | —0207 26 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 67,9 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – – –  Legs and cuts thereof |   |    | – – – – –  Stehna a jejich části |   |  
0207 26 60 | – – – – – –  Drumsticks and cuts of drumsticks | 25,5 €/100 kg/net (10) | —0207 26 60 | – – – – – –  Spodní stehna a jejich části | 25,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 70 | – – – – – –  Other | 46 €/100 kg/net (10) | —0207 26 70 | – – – – – –  Ostatní | 46 €/100 kg/net (10) | —
0207 26 80 | – – – – –  Other | 83 €/100 kg/net (10) | —0207 26 80 | – – – – –  Ostatní | 83 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 26 91 | – – – –  Livers | 6,4 | —0207 26 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 26 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 26 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 27 | – –  Cuts and offal, frozen |   |  0207 27 | – –  Dělené maso a droby, zmrazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 27 10 | – – – –  Boneless | 85,1 €/100 kg/net (10) | —0207 27 10 | – – – –  Vykostěné | 85,1 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 27 20 | – – – – –  Halves or quarters | 41 €/100 kg/net (10) | —0207 27 20 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 41 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 30 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net (10) | —0207 27 30 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 40 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net (10) | —0207 27 40 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 50 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 67,9 €/100 kg/net (10) | —0207 27 50 | – – – – –  Prsa a jejich části | 67,9 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – – –  Legs and cuts thereof |   |    | – – – – –  Stehna a jejich části |   |  
0207 27 60 | – – – – – –  Drumsticks and cuts thereof | 25,5 €/100 kg/net (10) | —0207 27 60 | – – – – – –  Spodní stehna a jejich části | 25,5 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 70 | – – – – – –  Other | 46 €/100 kg/net (10) | —0207 27 70 | – – – – – –  Ostatní | 46 €/100 kg/net (10) | —
0207 27 80 | – – – – –  Other | 83 €/100 kg/net (10) | —0207 27 80 | – – – – –  Ostatní | 83 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 27 91 | – – – –  Livers | 6,4 | —0207 27 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 27 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 27 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
  | –  Of ducks |   |    | –  Z kachen |   |  
0207 41 | – –  Not cut in pieces, fresh or chilled |   |  0207 41 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 41 20 | – – –  Plucked, bled, gutted but not drawn, with heads and feet, known as ‘85 % ducks’ | 38 €/100 kg/net | —0207 41 20 | – – –  Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“ | 38 €/100 kg/net | —
0207 41 30 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % ducks’ | 46,2 €/100 kg/net | —0207 41 30 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“ | 46,2 €/100 kg/net | —
0207 41 80 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘63 % ducks’, or otherwise presented | 51,3 €/100 kg/net | —0207 41 80 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané | 51,3 €/100 kg/net | —
0207 42 | – –  Not cut in pieces, frozen |   |  0207 42 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 42 30 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet but with necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘70 % ducks’ | 46,2 €/100 kg/net | —0207 42 30 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“ | 46,2 €/100 kg/net | —
0207 42 80 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet and without necks, hearts, livers and gizzards, known as ‘63 % ducks’, or otherwise presented | 51,3 €/100 kg/net | —0207 42 80 | – – –  Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané | 51,3 €/100 kg/net | —
0207 43 00 | – –  Fatty livers, fresh or chilled | Free | —0207 43 00 | – –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená | bez | —
0207 44 | – –  Other, fresh or chilled |   |  0207 44 | – –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 44 10 | – – – –  Boneless | 128,3 €/100 kg/net | —0207 44 10 | – – – –  Vykostěné | 128,3 €/100 kg/net | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 44 21 | – – – – –  Halves or quarters | 56,4 €/100 kg/net | —0207 44 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 56,4 €/100 kg/net | —
0207 44 31 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net | —0207 44 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 44 41 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net | —0207 44 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 44 51 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 115,5 €/100 kg/net | —0207 44 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 115,5 €/100 kg/net | —
0207 44 61 | – – – – –  Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net | —0207 44 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net | —
0207 44 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 44 71 | – – – – –  „Kachní paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 44 81 | – – – – –  Other | 123,2 €/100 kg/net | —0207 44 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 44 91 | – – – –  Livers, other than fatty livers | 6,4 | —0207 44 91 | – – – –  Játra, jiná než tučná | 6,4 | —
0207 44 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 44 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 45 | – –  Other, frozen |   |  0207 45 | – –  Ostatní, zmrazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 45 10 | – – – –  Boneless | 128,3 €/100 kg/net | —0207 45 10 | – – – –  Vykostěné | 128,3 €/100 kg/net | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 45 21 | – – – – –  Halves or quarters | 56,4 €/100 kg/net | —0207 45 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 56,4 €/100 kg/net | —
0207 45 31 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net | —0207 45 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 45 41 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net | —0207 45 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 45 51 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 115,5 €/100 kg/net | —0207 45 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 115,5 €/100 kg/net | —
0207 45 61 | – – – – –  Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net | —0207 45 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net | —
0207 45 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 45 71 | – – – – –  „Kachní paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 45 81 | – – – – –  Other | 123,2 €/100 kg/net | —0207 45 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
  | – – – –  Livers |   |    | – – – –  Játra |   |  
0207 45 93 | – – – – –  Fatty livers | Free | —0207 45 93 | – – – – –  Tučná játra | bez | —
0207 45 95 | – – – – –  Other | 6,4 | —0207 45 95 | – – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0207 45 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 45 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
  | –  Of geese |   |    | –  Z hus |   |  
0207 51 | – –  Not cut in pieces, fresh or chilled |   |  0207 51 | – –  Nedělené, čerstvé nebo chlazené |   |  
0207 51 10 | – – –  Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as ‘82 % geese’ | 45,1 €/100 kg/net | —0207 51 10 | – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“ | 45,1 €/100 kg/net | —
0207 51 90 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as ‘75 % geese’, or otherwise presented | 48,1 €/100 kg/net | —0207 51 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané | 48,1 €/100 kg/net | —
0207 52 | – –  Not cut in pieces, frozen |   |  0207 52 | – –  Nedělené, zmrazené |   |  
0207 52 10 | – – –  Plucked, bled, not drawn, with heads and feet, known as ‘82 % geese’ | 45,1 €/100 kg/net | —0207 52 10 | – – –  Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“ | 45,1 €/100 kg/net | —
0207 52 90 | – – –  Plucked and drawn, without heads and feet, with or without hearts and gizzards, known as ‘75 % geese’, or otherwise presented | 48,1 €/100 kg/net | —0207 52 90 | – – –  Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané | 48,1 €/100 kg/net | —
0207 53 00 | – –  Fatty livers, fresh or chilled | Free | —0207 53 00 | – –  Tučná játra, čerstvá nebo chlazená | bez | —
0207 54 | – –  Other, fresh or chilled |   |  0207 54 | – –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 54 10 | – – – –  Boneless | 110,5 €/100 kg/net | —0207 54 10 | – – – –  Vykostěné | 110,5 €/100 kg/net | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 54 21 | – – – – –  Halves or quarters | 52,9 €/100 kg/net | —0207 54 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 52,9 €/100 kg/net | —
0207 54 31 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net | —0207 54 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 54 41 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net | —0207 54 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 54 51 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 86,5 €/100 kg/net | —0207 54 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 86,5 €/100 kg/net | —
0207 54 61 | – – – – –  Legs and cuts thereof | 69,7 €/100 kg/net | —0207 54 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 69,7 €/100 kg/net | —
0207 54 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 54 71 | – – – – –  „Husí paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 54 81 | – – – – –  Other | 123,2 €/100 kg/net | —0207 54 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 54 91 | – – – –  Livers, other than fatty livers | 6,4 | —0207 54 91 | – – – –  Játra, jiná než tučná | 6,4 | —
0207 54 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 54 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 55 | – –  Other, frozen |   |  0207 55 | – –  Ostatní, zmrazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 55 10 | – – – –  Boneless | 110,5 €/100 kg/net | —0207 55 10 | – – – –  Vykostěné | 110,5 €/100 kg/net | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 55 21 | – – – – –  Halves or quarters | 52,9 €/100 kg/net | —0207 55 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 52,9 €/100 kg/net | —
0207 55 31 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net | —0207 55 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 55 41 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net | —0207 55 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 55 51 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 86,5 €/100 kg/net | —0207 55 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 86,5 €/100 kg/net | —
0207 55 61 | – – – – –  Legs and cuts thereof | 69,7 €/100 kg/net | —0207 55 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 69,7 €/100 kg/net | —
0207 55 71 | – – – – –  Paletots | 66 €/100 kg/net | —0207 55 71 | – – – – –  „Husí paleta“ | 66 €/100 kg/net | —
0207 55 81 | – – – – –  Other | 123,2 €/100 kg/net | —0207 55 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
  | – – – –  Livers |   |    | – – – –  Játra |   |  
0207 55 93 | – – – – –  Fatty livers | Free | —0207 55 93 | – – – – –  Tučná játra | bez | —
0207 55 95 | – – – – –  Other | 6,4 | —0207 55 95 | – – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0207 55 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 55 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 60 | –  Of guinea fowls |   |  0207 60 | –  Z perliček |   |  
0207 60 05 | – –  Not cut in pieces, fresh, chilled or frozen | 49,3 €/100 kg/net | —0207 60 05 | – –  Nedělené, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 49,3 €/100 kg/net | —
  | – –  Other, fresh, chilled or frozen |   |    | – –  Ostatní, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | – – –  Cuts |   |    | – – –  Dělené maso |   |  
0207 60 10 | – – – –  Boneless | 128,3 €/100 kg/net | —0207 60 10 | – – – –  Vykostěné | 128,3 €/100 kg/net | —
  | – – – –  With bone in |   |    | – – – –  Nevykostěné |   |  
0207 60 21 | – – – – –  Halves or quarters | 54,2 €/100 kg/net | —0207 60 21 | – – – – –  Půlky nebo čtvrtky | 54,2 €/100 kg/net | —
0207 60 31 | – – – – –  Whole wings, with or without tips | 26,9 €/100 kg/net | —0207 60 31 | – – – – –  Celá křídla, též bez špiček | 26,9 €/100 kg/net | —
0207 60 41 | – – – – –  Backs, necks, backs with necks attached, rumps and wing-tips | 18,7 €/100 kg/net | —0207 60 41 | – – – – –  Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel | 18,7 €/100 kg/net | —
0207 60 51 | – – – – –  Breasts and cuts thereof | 115,5 €/100 kg/net | —0207 60 51 | – – – – –  Prsa a jejich části | 115,5 €/100 kg/net | —
0207 60 61 | – – – – –  Legs and cuts thereof | 46,3 €/100 kg/net | —0207 60 61 | – – – – –  Stehna a jejich části | 46,3 €/100 kg/net | —
0207 60 81 | – – – – –  Other | 123,2 €/100 kg/net | —0207 60 81 | – – – – –  Ostatní | 123,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
0207 60 91 | – – – –  Livers | 6,4 | —0207 60 91 | – – – –  Játra | 6,4 | —
0207 60 99 | – – – –  Other | 18,7 €/100 kg/net | —0207 60 99 | – – – –  Ostatní | 18,7 €/100 kg/net | —
0208 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen |   |  0208 | Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
0208 10 | –  Of rabbits or hares |   |  0208 10 | –  Králičí nebo zaječí |   |  
0208 10 10 | – –  Of domestic rabbits | 6,4 | —0208 10 10 | – –  Z domácích králíků | 6,4 | —
0208 10 90 | – –  Other | Free | —0208 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
0208 30 00 | –  Of primates | 9 | —0208 30 00 | –  Z primátů | 9 | —
0208 40 | –  Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) |   |  0208 40 | –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia) |   |  
0208 40 10 | – –  Whale meat | 6,4 | —0208 40 10 | – –  Velrybí maso | 6,4 | —
0208 40 20 | – –  Seal meat | 6,4 | —0208 40 20 | – –  Maso z tuleňů | 6,4 | —
0208 40 80 | – –  Other | 9 | —0208 40 80 | – –  Ostatní | 9 | —
0208 50 00 | –  Of reptiles (including snakes and turtles) | 9 | —0208 50 00 | –  Z plazů (včetně hadů a želv) | 9 | —
0208 60 00 | –  Of camels and other camelids (Camelidae) | 9 | —0208 60 00 | –  Z velbloudů a jiných velbloudovitých (Camelidae) | 9 | —
0208 90 | –  Other |   |  0208 90 | –  Ostatní |   |  
0208 90 10 | – –  Of domestic pigeons | 6,4 | —0208 90 10 | – –  Z domácích holubů | 6,4 | —
0208 90 30 | – –  Of game, other than of rabbits or hares | Free | —0208 90 30 | – –  Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců | bez | —
0208 90 60 | – –  Of reindeer | 9 | —0208 90 60 | – –  Ze sobů | 9 | —
0208 90 70 | – –  Frogs' legs | 6,4 | —0208 90 70 | – –  Žabí stehýnka | 6,4 | —
0208 90 98 | – –  Other | 9 | —0208 90 98 | – –  Ostatní | 9 | —
0209 | Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked |   |  0209 | Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený |   |  
0209 10 | –  Of pigs |   |  0209 10 | –  Z prasat |   |  
  | – –  Subcutaneous pig fat |   |    | – –  Podkožní vepřový tuk |   |  
0209 10 11 | – – –  Fresh, chilled, frozen, salted or in brine | 21,4 €/100 kg/net | —0209 10 11 | – – –  Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu | 21,4 €/100 kg/net | —
0209 10 19 | – – –  Dried or smoked | 23,6 €/100 kg/net | —0209 10 19 | – – –  Sušený nebo uzený | 23,6 €/100 kg/net | —
0209 10 90 | – –  Pig fat, other than that of subheading 0209 10 11 or 0209 10 19 | 12,9 €/100 kg/net | —0209 10 90 | – –  Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 10 11 nebo 0209 10 19 | 12,9 €/100 kg/net | —
0209 90 00 | –  Other | 41,5 €/100 kg/net | —0209 90 00 | –  Ostatní | 41,5 €/100 kg/net | —
0210 | Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal |   |  0210 | Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů |   |  
  | –  Meat of swine |   |    | –  Vepřové maso |   |  
0210 11 | – –  Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in |   |  0210 11 | – –  Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné |   |  
  | – – –  Of domestic swine |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
  | – – – –  Salted or in brine |   |    | – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu |   |  
0210 11 11 | – – – – –  Hams and cuts thereof | 77,8 €/100 kg/net | —0210 11 11 | – – – – –  Kýty a kusy z nich | 77,8 €/100 kg/net | —
0210 11 19 | – – – – –  Shoulders and cuts thereof | 60,1 €/100 kg/net | —0210 11 19 | – – – – –  Plece a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net | —
  | – – – –  Dried or smoked |   |    | – – – –  Sušené nebo uzené |   |  
0210 11 31 | – – – – –  Hams and cuts thereof | 151,2 €/100 kg/net | —0210 11 31 | – – – – –  Kýty a kusy z nich | 151,2 €/100 kg/net | —
0210 11 39 | – – – – –  Shoulders and cuts thereof | 119 €/100 kg/net | —0210 11 39 | – – – – –  Plece a kusy z nich | 119 €/100 kg/net | —
0210 11 90 | – – –  Other | 15,4 | —0210 11 90 | – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 12 | – –  Bellies (streaky) and cuts thereof |   |  0210 12 | – –  Bůčky (prorostlé) a kusy z nich |   |  
  | – – –  Of domestic swine |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
0210 12 11 | – – – –  Salted or in brine | 46,7 €/100 kg/net | —0210 12 11 | – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu | 46,7 €/100 kg/net | —
0210 12 19 | – – – –  Dried or smoked | 77,8 €/100 kg/net | —0210 12 19 | – – – –  Sušené nebo uzené | 77,8 €/100 kg/net | —
0210 12 90 | – – –  Other | 15,4 | —0210 12 90 | – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 19 | – –  Other |   |  0210 19 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Of domestic swine |   |    | – – –  Z domácích prasat |   |  
  | – – – –  Salted or in brine |   |    | – – – –  Solené nebo ve slaném nálevu |   |  
0210 19 10 | – – – – –  Bacon sides or spencers | 68,7 €/100 kg/net | —0210 19 10 | – – – – –  Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti | 68,7 €/100 kg/net | —
0210 19 20 | – – – – –  Three-quarter sides or middles | 75,1 €/100 kg/net | —0210 19 20 | – – – – –  Zadní tři čtvrti nebo půlky | 75,1 €/100 kg/net | —
0210 19 30 | – – – – –  Fore-ends and cuts thereof | 60,1 €/100 kg/net | —0210 19 30 | – – – – –  Přední části a kusy z nich | 60,1 €/100 kg/net | —
0210 19 40 | – – – – –  Loins and cuts thereof | 86,9 €/100 kg/net | —0210 19 40 | – – – – –  Hřbety a kusy z nich | 86,9 €/100 kg/net | —
0210 19 50 | – – – – –  Other | 86,9 €/100 kg/net | —0210 19 50 | – – – – –  Ostatní | 86,9 €/100 kg/net | —
  | – – – –  Dried or smoked |   |    | – – – –  Sušené nebo uzené |   |  
0210 19 60 | – – – – –  Fore-ends and cuts thereof | 119 €/100 kg/net | —0210 19 60 | – – – – –  Přední části a kusy z nich | 119 €/100 kg/net | —
0210 19 70 | – – – – –  Loins and cuts thereof | 149,6 €/100 kg/net | —0210 19 70 | – – – – –  Hřbety a kusy z nich | 149,6 €/100 kg/net | —
  | – – – – –  Other |   |    | – – – – –  Ostatní |   |  
0210 19 81 | – – – – – –  Boneless | 151,2 €/100 kg/net | —0210 19 81 | – – – – – –  Vykostěné | 151,2 €/100 kg/net | —
0210 19 89 | – – – – – –  Other | 151,2 €/100 kg/net | —0210 19 89 | – – – – – –  Ostatní | 151,2 €/100 kg/net | —
0210 19 90 | – – –  Other | 15,4 | —0210 19 90 | – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 20 | –  Meat of bovine animals |   |  0210 20 | –  Hovězí maso |   |  
0210 20 10 | – –  With bone in | 15,4 + 265,2 €/100 kg/net | —0210 20 10 | – –  Nevykostěné | 15,4 + 265,2 €/100 kg/net | —
0210 20 90 | – –  Boneless | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 20 90 | – –  Vykostěné | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
  | –  Other, including edible flours and meals of meat or meat offal |   |    | –  Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů |   |  
0210 91 00 | – –  Of primates | 15,4 | —0210 91 00 | – –  Z primátů | 15,4 | —
0210 92 | – –  Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) |   |  0210 92 | – –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia) |   |  
0210 92 10 | – – –  Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | 15,4 | —0210 92 10 | – – –  Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia) | 15,4 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0210 92 91 | – – – –  Meat | 130 €/100 kg/net | —0210 92 91 | – – – –  Maso | 130 €/100 kg/net | —
0210 92 92 | – – – –  Offal | 15,4 | —0210 92 92 | – – – –  Droby | 15,4 | —
0210 92 99 | – – – –  Edible flours and meals of meat or meat offal | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 92 99 | – – – –  Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
0210 93 00 | – –  Of reptiles (including snakes and turtles) | 15,4 | —0210 93 00 | – –  Z plazů (včetně hadů a želv) | 15,4 | —
0210 99 | – –  Other |   |  0210 99 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Meat |   |    | – – –  Maso |   |  
0210 99 10 | – – – –  Of horses, salted, in brine or dried | 6,4 | —0210 99 10 | – – – –  Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené | 6,4 | —
  | – – – –  Of sheep and goats |   |    | – – – –  Skopové a kozí |   |  
0210 99 21 | – – – – –  With bone in | 222,7 €/100 kg/net | —0210 99 21 | – – – – –  Nevykostěné | 222,7 €/100 kg/net | —
0210 99 29 | – – – – –  Boneless | 311,8 €/100 kg/net | —0210 99 29 | – – – – –  Vykostěné | 311,8 €/100 kg/net | —
0210 99 31 | – – – –  Of reindeer | 15,4 | —0210 99 31 | – – – –  Ze sobů | 15,4 | —
0210 99 39 | – – – –  Other | 130 €/100 kg/net | —0210 99 39 | – – – –  Ostatní | 130 €/100 kg/net | —
  | – – –  Offal |   |    | – – –  Droby |   |  
  | – – – –  Of domestic swine |   |    | – – – –  Z domácích prasat |   |  
0210 99 41 | – – – – –  Livers | 64,9 €/100 kg/net | —0210 99 41 | – – – – –  Játra | 64,9 €/100 kg/net | —
0210 99 49 | – – – – –  Other | 47,2 €/100 kg/net | —0210 99 49 | – – – – –  Ostatní | 47,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  Of bovine animals |   |    | – – – –  Hovězí |   |  
0210 99 51 | – – – – –  Thick skirt and thin skirt | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 99 51 | – – – – –  Okruží a bránice | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
0210 99 59 | – – – – –  Other | 12,8 | —0210 99 59 | – – – – –  Ostatní | 12,8 | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
  | – – – – –  Poultry liver |   |    | – – – – –  Drůbeží játra |   |  
0210 99 71 | – – – – – –  Fatty livers of geese or ducks, salted or in brine | Free | —0210 99 71 | – – – – – –  Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu | bez | —
0210 99 79 | – – – – – –  Other | 6,4 | —0210 99 79 | – – – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0210 99 85 | – – – – –  Other | 15,4 | —0210 99 85 | – – – – –  Ostatní | 15,4 | —
0210 99 90 | – – –  Edible flours and meals of meat or meat offal | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —0210 99 90 | – – –  Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | 15,4 + 303,4 €/100 kg/net | —
CHAPTER 3KAPITOLA 3
FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATESRYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ
NotesPoznámky
1. | This chapter does not cover: | (a) | mammals of heading 0106; | (b) | meat of mammals of heading 0106 (heading 0208 or 0210); | (c) | fish (including livers and roes thereof) or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, dead and unfit or unsuitable for human consumption by reason of either their species or their condition (Chapter 5); flours, meals or pellets of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption (heading 2301); or | (d) | caviar or caviar substitutes prepared from fish eggs (heading 1604).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | savci čísla 0106; | b) | maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210); | c) | ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301), nebo | d) | kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).
2. | In this chapter, the term ‘pellets’ means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a small quantity of binder.2. | V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním, nebo přidáním malého množství pojiva.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0301 | Live fish |   |  0301 | Živé ryby |   |  
  | –  Ornamental fish |   |    | –  Okrasné ryby |   |  
0301 11 00 | – –  Freshwater fish | Free | —0301 11 00 | – –  Sladkovodní | bez | —
0301 19 00 | – –  Other | 7,5 | —0301 19 00 | – –  Ostatní | 7,5 | —
  | –  Other live fish |   |    | –  Ostatní živé ryby |   |  
0301 91 | – –  Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0301 91 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0301 91 10 | – – –  Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —0301 91 10 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —
0301 91 90 | – – –  Other | 12 | —0301 91 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0301 92 | – –  Eels (Anguilla spp.) |   |  0301 92 | – –  Úhoři (Anguilla spp.) |   |  
0301 92 10 | – – –  Of a length of less than 12 cm | Free | —0301 92 10 | – – –  O délce menší než 12 cm | bez | —
0301 92 30 | – – –  Of a length of 12 cm or more but less than 20 cm | Free | —0301 92 30 | – – –  O délce 12 cm nebo větší, avšak menší než 20 cm | bez | —
0301 92 90 | – – –  Of a length of 20 cm or more | Free | —0301 92 90 | – – –  O délce 20 cm nebo větší | bez | —
0301 93 00 | – –  Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —0301 93 00 | – –  Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —
0301 94 | – –  Atlantic and Pacific bluefin tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |   |  0301 94 | – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
0301 94 10 | – – –  Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) | 16 | —0301 94 10 | – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) | 16 | —
0301 94 90 | – – –  Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) | 16 | —0301 94 90 | – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) | 16 | —
0301 95 00 | – –  Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) | 16 | —0301 95 00 | – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii) | 16 | —
0301 99 | – –  Other |   |  0301 99 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Freshwater fish |   |    | – – –  Sladkovodní |   |  
0301 99 11 | – – – –  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 | —0301 99 11 | – – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0301 99 18 | – – – –  Other | 8 | —0301 99 18 | – – – –  Ostatní | 8 | —
0301 99 85 | – – –  Other | 16 | —0301 99 85 | – – –  Ostatní | 16 | —
0302 | Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 |   |  0302 | Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |   |  
  | –  Salmonidae, excluding livers and roes |   |    | –  Lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 11 | – –  Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0302 11 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0302 11 10 | – – –  Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —0302 11 10 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 8 | —
0302 11 20 | – – –  Of the species Oncorhynchus mykiss, with heads and gills on, gutted, weighing more than 1,2 kg each, or with heads off, gilled and gutted, weighing more than 1 kg each | 12 | —0302 11 20 | – – –  Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg | 12 | —
0302 11 80 | – – –  Other | 12 | —0302 11 80 | – – –  Ostatní | 12 | —
0302 13 00 | – –  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —0302 13 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —
0302 14 00 | – –  Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 | —0302 14 00 | – –  Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0302 19 00 | – –  Other | 8 | —0302 19 00 | – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes |   |    | –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 21 | – –  Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  0302 21 | – –  Platýs (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  
0302 21 10 | – – –  Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 | —0302 21 10 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 8 | —
0302 21 30 | – – –  Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 8 | —0302 21 30 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 8 | —
0302 21 90 | – – –  Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —0302 21 90 | – – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —
0302 22 00 | – –  Plaice (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —0302 22 00 | – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —
0302 23 00 | – –  Sole (Solea spp.) | 15 | —0302 23 00 | – –  Jazyky (Solea spp.) | 15 | —
0302 24 00 | – –  Turbot (Psetta maxima) | 15 | —0302 24 00 | – –  Pakambala velká (Psetta maxima) | 15 | —
0302 29 | – –  Other |   |  0302 29 | – –  Ostatní |   |  
0302 29 10 | – – –  Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15 | —0302 29 10 | – – –  Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | —
0302 29 80 | – – –  Other | 15 | —0302 29 80 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Tuna (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes |   |    | –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 31 | – –  Albacore or longfinned tuna (Thunnus alalunga) |   |  0302 31 | – –  Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) |   |  
0302 31 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 31 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 31 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0302 31 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 32 | – –  Yellowfin tuna (Thunnus albacares) |   |  0302 32 | – –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) |   |  
0302 32 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 32 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 32 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0302 32 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 33 | – –  Skipjack or stripe-bellied bonito |   |  0302 33 | – –  Tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) |   |  
0302 33 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 33 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 33 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0302 33 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 34 | – –  Bigeye tuna (Thunnus obesus) |   |  0302 34 | – –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus) |   |  
0302 34 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 34 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 34 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0302 34 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 35 | – –  Atlantic and Pacific bluefin tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |   |  0302 35 | – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
  | – – –  Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) |   |    | – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) |   |  
0302 35 11 | – – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 35 11 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 35 19 | – – – –  Other | 22 (10) | —0302 35 19 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – –  Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |    | – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
0302 35 91 | – – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 35 91 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 35 99 | – – – –  Other | 22 (10) | —0302 35 99 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 36 | – –  Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) |   |  0302 36 | – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii) |   |  
0302 36 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 36 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 36 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0302 36 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0302 39 | – –  Other |   |  0302 39 | – –  Ostatní |   |  
0302 39 20 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 39 20 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 39 80 | – – –  Other | 22 (10) | —0302 39 80 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes |   |    | –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kranasi (Trachurus spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) a mečoun obecný (Xiphias gladius), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 41 00 | – –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —0302 41 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —
0302 42 00 | – –  Anchovies (Engraulis spp.) | 15 | —0302 42 00 | – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 15 | —
0302 43 | – –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) |   |  0302 43 | – –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus) |   |  
0302 43 10 | – – –  Sardines of the species Sardina pilchardus | 23 | —0302 43 10 | – – –  Sardinka obecná (Sardina pilchardus) | 23 | —
0302 43 30 | – – –  Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15 | —0302 43 30 | – – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) | 15 | —
0302 43 90 | – – –  Brisling or sprats (Sprattus sprattus) |  (20) | —0302 43 90 | – – –  Šprot obecný (Sprattus sprattus) |  (20) | —
0302 44 00 | – –  Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |  (21) | —0302 44 00 | – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |  (21) | —
0302 45 | – –  Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) |   |  0302 45 | – –  Kranasi (Trachurus spp.) |   |  
0302 45 10 | – – –  Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus) | 15 | —0302 45 10 | – – –  Kranas obecný (Trachurus trachurus) | 15 | —
0302 45 30 | – – –  Chilean jack mackerel (Trachurus murphyi) | 15 | —0302 45 30 | – – –  Kranas Murphyho (Trachurus murphyi) | 15 | —
0302 45 90 | – – –  Other | 15 | —0302 45 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0302 46 00 | – –  Cobia (Rachycentron canadum) | 15 | —0302 46 00 | – –  Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) | 15 | —
0302 47 00 | – –  Swordfish (Xiphias gladius) | 15 | —0302 47 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 15 | —
  | –  Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes |   |    | –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 51 | – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0302 51 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0302 51 10 | – – –  Of the species Gadus morhua | 12 | —0302 51 10 | – – –  Druhu Gadus morhua | 12 | —
0302 51 90 | – – –  Other | 12 | —0302 51 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0302 52 00 | – –  Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0302 52 00 | – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0302 53 00 | – –  Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 | —0302 53 00 | – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0302 54 | – –  Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  0302 54 | – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  
  | – – –  Hake of the genus Merluccius |   |    | – – –  Rodu Merluccius |   |  
0302 54 11 | – – – –  Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15 | —0302 54 11 | – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | 15 | —
0302 54 15 | – – – –  Southern hake (Merluccius australis) | 15 | —0302 54 15 | – – – –  Štikozubec novozélandský (Merluccius australis) | 15 | —
0302 54 19 | – – – –  Other | 15 (10) | —0302 54 19 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
0302 54 90 | – – –  Hake of the genus Urophycis | 15 | —0302 54 90 | – – –  Rodu Urophycis | 15 | —
0302 55 00 | – –  Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 7,5 | —0302 55 00 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | 7,5 | —
0302 56 00 | – –  Blue whiting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | 7,5 | —0302 56 00 | – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis) | 7,5 | —
0302 59 | – –  Other |   |  0302 59 | – –  Ostatní |   |  
0302 59 10 | – – –  Fish of the species Boreogadus saida | 12 | —0302 59 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 12 | —
0302 59 20 | – – –  Whiting (Merlangius merlangus) | 7,5 | —0302 59 20 | – – –  Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | 7,5 | —
0302 59 30 | – – –  Pollack (Pollachius pollachius) | 7,5 | —0302 59 30 | – – –  Treska sajda (Pollachius pollachius) | 7,5 | —
0302 59 40 | – – –  Ling (Molva spp.) | 7,5 | —0302 59 40 | – – –  Mníci (Molva spp.) | 7,5 | —
0302 59 90 | – – –  Other | 15 | —0302 59 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes |   |    | –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 71 00 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.) | 8 | —0302 71 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 8 | —
0302 72 00 | – –  Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —0302 72 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —
0302 73 00 | – –  Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —0302 73 00 | – –  Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —
0302 74 00 | – –  Eels (Anguilla spp.) | Free | —0302 74 00 | – –  Úhoři (Anguilla spp.) | bez | —
0302 79 00 | – –  Other | 8 | —0302 79 00 | – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Other fish, excluding livers and roes |   |    | –  Ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0302 81 | – –  Dogfish and other sharks |   |  0302 81 | – –  Žraloci |   |  
0302 81 10 | – – –  Dogfish of the species Squalus acanthias | 6 | —0302 81 10 | – – –  Ostrouni obecný (Squalus acanthias) | 6 | —
0302 81 20 | – – –  Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 6 | —0302 81 20 | – – –  Máčky rodu Scyliorhinus | 6 | —
0302 81 30 | – – –  Porbeagle shark (Lamna nasus) | 8 | —0302 81 30 | – – –  Žralok nosatý (Lamna nasus) | 8 | —
0302 81 90 | – – –  Other | 8 | —0302 81 90 | – – –  Ostatní | 8 | —
0302 82 00 | – –  Rays and skates (Rajidae) | 15 | —0302 82 00 | – –  Rejnokovití (Rajidae) | 15 | —
0302 83 00 | – –  Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 | —0302 83 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 15 | —
0302 84 | – –  Sea bass (Dicentrarchus spp.) |   |  0302 84 | – –  Mořčáci (Dicentrarchus spp.) |   |  
0302 84 10 | – – –  European sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15 | —0302 84 10 | – – –  Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) | 15 | —
0302 84 90 | – – –  Other | 15 | —0302 84 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0302 85 | – –  Sea bream (Sparidae) |   |  0302 85 | – –  Mořanovití (Sparidae) |   |  
0302 85 10 | – – –  Of the species Dentex dentex or Pagellus spp. | 15 | —0302 85 10 | – – –  Zubatec obecný (Dentex dentex)a růžichy rodu Pagellus | 15 | —
0302 85 30 | – – –  Gilt-head sea bream (Sparus aurata) | 15 | —0302 85 30 | – – –  Mořan zlatý (Sparus aurata) | 15 | —
0302 85 90 | – – –  Other | 15 | —0302 85 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0302 89 | – –  Other |   |  0302 89 | – –  Ostatní |   |  
0302 89 10 | – – –  Freshwater fish | 8 | —0302 89 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 0302 33 |   |    | – – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33 |   |  
0302 89 21 | – – – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0302 89 21 | – – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0302 89 29 | – – – – –  Other | 22 (10) | —0302 89 29 | – – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – – –  Redfish (Sebastes spp.) |   |    | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) |   |  
0302 89 31 | – – – – –  Of the species Sebastes marinus | 7,5 | —0302 89 31 | – – – – –  Druhu Sebastes marinus | 7,5 | —
0302 89 39 | – – – – –  Other | 7,5 | —0302 89 39 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0302 89 40 | – – – –  Ray's bream (Brama spp.) | 15 | —0302 89 40 | – – – –  Pražmy (Brama spp.) | 15 | —
0302 89 50 | – – – –  Monkfish (Lophius spp.) | 15 | —0302 89 50 | – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 15 | —
0302 89 60 | – – – –  Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 7,5 | —0302 89 60 | – – – –  Hruj černá (Genypterus blacodes) | 7,5 | —
0302 89 90 | – – – –  Other | 15 | —0302 89 90 | – – – –  Ostatní | 15 | —
0302 90 00 | –  Livers and roes | 10 | —0302 90 00 | –  Játra, jikry a mlíčí | 10 | —
0303 | Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304 |   |  0303 | Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |   |  
  | –  Salmonidae, excluding livers and roes |   |    | –  Lososovití, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 11 00 | – –  Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka) | 2 | —0303 11 00 | – –  Losos nerka (Oncorhynchus nerka) | 2 | —
0303 12 00 | – –  Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —0303 12 00 | – –  Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) | 2 | —
0303 13 00 | – –  Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 | —0303 13 00 | – –  Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0303 14 | – –  Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0303 14 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0303 14 10 | – – –  Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —0303 14 10 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —
0303 14 20 | – – –  Of the species Oncorhynchus mykiss, with heads and gills on, gutted, weighing more than 1,2 kg each, or with heads off, gilled and gutted, weighing more than 1 kg each | 12 | —0303 14 20 | – – –  Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg | 12 | —
0303 14 90 | – – –  Other | 12 | —0303 14 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0303 19 00 | – –  Other | 9 (10) | —0303 19 00 | – –  Ostatní | 9 (10) | —
  | –  Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding livers and roes |   |    | –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 23 00 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.) | 8 | —0303 23 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 8 | —
0303 24 00 | – –  Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —0303 24 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 8 | —
0303 25 00 | – –  Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —0303 25 00 | – –  Kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) | 8 | —
0303 26 00 | – –  Eels (Anguilla spp.) | Free | —0303 26 00 | – –  Úhoři (Anguilla spp.) | bez | —
0303 29 00 | – –  Other | 8 | —0303 29 00 | – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding livers and roes |   |    | –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 31 | – –  Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  0303 31 | – –  Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |   |  
0303 31 10 | – – –  Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 | —0303 31 10 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 7,5 | —
0303 31 30 | – – –  Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 | —0303 31 30 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 7,5 | —
0303 31 90 | – – –  Pacific halibut (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —0303 31 90 | – – –  Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) | 15 | —
0303 32 00 | – –  Plaice (Pleuronectes platessa) | 15 | —0303 32 00 | – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 15 | —
0303 33 00 | – –  Sole (Solea spp.) | 7,5 | —0303 33 00 | – –  Jazyky (Solea spp.) | 7,5 | —
0303 34 00 | – –  Turbot (Psetta maxima) | 15 | —0303 34 00 | – –  Pakambala velká (Psetta maxima) | 15 | —
0303 39 | – –  Other |   |  0303 39 | – –  Ostatní |   |  
0303 39 10 | – – –  Flounder (Platichthys flesus) | 7,5 | —0303 39 10 | – – –  Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) | 7,5 | —
0303 39 30 | – – –  Fish of the genus Rhombosolea | 7,5 | —0303 39 30 | – – –  Ryby rodu Rhombosolea | 7,5 | —
0303 39 50 | – – –  Fish of the species Pelotreis flavilatus or Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 | —0303 39 50 | – – –  Ryby druhu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezelandiae | 7,5 | —
0303 39 85 | – – –  Other | 15 | —0303 39 85 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Tuna (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding livers and roes |   |    | –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 41 | – –  Albacore or longfinned tuna (Thunnus alalunga) |   |  0303 41 | – –  Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) |   |  
0303 41 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 41 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 41 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0303 41 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 42 | – –  Yellowfin tuna (Thunnus albacares) |   |  0303 42 | – –  Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) |   |  
  | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) |   |    | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) |   |  
  | – – – –  Whole |   |    | – – – –  Celý |   |  
0303 42 12 | – – – – –  Weighing more than 10 kg each | 20 (18)  (10) | —0303 42 12 | – – – – –  O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | 20 (18)  (10) | —
0303 42 18 | – – – – –  Other | 20 (18)  (10) | —0303 42 18 | – – – – –  Ostatní | 20 (18)  (10) | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0303 42 42 | – – – – –  Weighing more than 10 kg each | 22 (18)  (10) | —0303 42 42 | – – – – –  O hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | 22 (18)  (10) | —
0303 42 48 | – – – – –  Other | 22 (18)  (10) | —0303 42 48 | – – – – –  Ostatní | 22 (18)  (10) | —
0303 42 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0303 42 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 43 | – –  Skipjack or stripe-bellied bonito |   |  0303 43 | – –  Tuňák pruhovaný (bonito) |   |  
0303 43 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 43 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 43 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0303 43 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 44 | – –  Bigeye tuna (Thunnus obesus) |   |  0303 44 | – –  Tuňák velkooký (Thunnus obesus) |   |  
0303 44 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 44 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 44 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0303 44 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 45 | – –  Atlantic and Pacific bluefin tuna (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |   |  0303 45 | – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
  | – – –  Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) |   |    | – – –  Tuňák obecný (Thunnus thynnus) |   |  
0303 45 12 | – – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 45 12 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 45 18 | – – – –  Other | 22 (10) | —0303 45 18 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – –  Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |    | – – –  Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) |   |  
0303 45 91 | – – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 45 91 | – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 45 99 | – – – –  Other | 22 (10) | —0303 45 99 | – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 46 | – –  Southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) |   |  0303 46 | – –  Tuňák australský (Thunnus maccoyii) |   |  
0303 46 10 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 46 10 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 46 90 | – – –  Other | 22 (10) | —0303 46 90 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
0303 49 | – –  Other |   |  0303 49 | – –  Ostatní |   |  
0303 49 20 | – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 49 20 | – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 49 85 | – – –  Other | 22 (10) | —0303 49 85 | – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum) and swordfish (Xiphias gladius), excluding livers and roes |   |    | –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), kranasi (Trachurus spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) a mečoun obecný (Xiphias gladius), kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 51 00 | – –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —0303 51 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —
0303 53 | – –  Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus) |   |  0303 53 | – –  Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus) |   |  
0303 53 10 | – – –  Sardines of the species Sardina pilchardus | 23 | —0303 53 10 | – – –  Sardinka obecná (Sardina pilchardus) | 23 | —
0303 53 30 | – – –  Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) | 15 | —0303 53 30 | – – –  Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) | 15 | —
0303 53 90 | – – –  Brisling or sprats (Sprattus sprattus) |  (20) | —0303 53 90 | – – –  Šprot obecný (Sprattus sprattus) |  (20) | —
0303 54 | – –  Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |   |  0303 54 | – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |   |  
0303 54 10 | – – –  Of the species Scomber scombrus or Scomber japonicus |  (21) | —0303 54 10 | – – –  Druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus |  (21) | —
0303 54 90 | – – –  Of the species Scomber australasicus | 15 | —0303 54 90 | – – –  Druhu Scomber australasicus | 15 | —
0303 55 | – –  Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) |   |  0303 55 | – –  Kranasi (Trachurus spp.) |   |  
0303 55 10 | – – –  Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus) | 15 | —0303 55 10 | – – –  Kranas obecný (Trachurus trachurus) | 15 | —
0303 55 30 | – – –  Chilean jack mackerel (Trachurus murphyi) | 15 | —0303 55 30 | – – –  Kranas Murphyho (Trachurus murphyi) | 15 | —
0303 55 90 | – – –  Other | 15 | —0303 55 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0303 56 00 | – –  Cobia (Rachycentron canadum) | 15 | —0303 56 00 | – –  Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum) | 15 | —
0303 57 00 | – –  Swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | —0303 57 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 7,5 | —
  | –  Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding livers and roes |   |    | –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 63 | – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0303 63 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0303 63 10 | – – –  Of the species Gadus morhua | 12 | —0303 63 10 | – – –  Druhu Gadus morhua | 12 | —
0303 63 30 | – – –  Of the species Gadus ogac | 12 | —0303 63 30 | – – –  Druhu Gadus ogac | 12 | —
0303 63 90 | – – –  Of the species Gadus macrocephalus | 12 | —0303 63 90 | – – –  Druhu Gadus macrocephalus | 12 | —
0303 64 00 | – –  Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0303 64 00 | – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0303 65 00 | – –  Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 | —0303 65 00 | – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0303 66 | – –  Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  0303 66 | – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  
  | – – –  Hake of the genus Merluccius |   |    | – – –  Rodu Merluccius |   |  
0303 66 11 | – – – –  Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 15 | —0303 66 11 | – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | 15 | —
0303 66 12 | – – – –  Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 15 | —0303 66 12 | – – – –  Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) | 15 | —
0303 66 13 | – – – –  Southern hake (Merluccius australis) | 15 | —0303 66 13 | – – – –  Štikozubec novozélandský (Merluccius australis) | 15 | —
0303 66 19 | – – – –  Other | 15 (10) | —0303 66 19 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
0303 66 90 | – – –  Hake of the genus Urophycis | 15 | —0303 66 90 | – – –  Rodu Urophycis | 15 | —
0303 67 00 | – –  Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 15 | —0303 67 00 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | 15 | —
0303 68 | – –  Blue whiting (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) |   |  0303 68 | – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis) |   |  
0303 68 10 | – – –  Blue whiting (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —0303 68 10 | – – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —
0303 68 90 | – – –  Southern blue whiting (Micromesistius australis) | 7,5 | —0303 68 90 | – – –  Treska jižní (Micromesistius australis) | 7,5 | —
0303 69 | – –  Other |   |  0303 69 | – –  Ostatní |   |  
0303 69 10 | – – –  Fish of the species Boreogadus saida | 12 | —0303 69 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 12 | —
0303 69 30 | – – –  Whiting (Merlangius merlangus) | 7,5 | —0303 69 30 | – – –  Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | 7,5 | —
0303 69 50 | – – –  Pollack (Pollachius pollachius) | 15 | —0303 69 50 | – – –  Treska sajda (Pollachius pollachius) | 15 | —
0303 69 70 | – – –  Blue grenadier (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —0303 69 70 | – – –  Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —
0303 69 80 | – – –  Ling (Molva spp.) | 7,5 | —0303 69 80 | – – –  Mníci (Molva spp.) | 7,5 | —
0303 69 90 | – – –  Other | 15 | —0303 69 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Other fish, excluding livers and roes |   |    | –  Ostatní ryby, kromě jater, jiker a mlíčí |   |  
0303 81 | – –  Dogfish and other sharks |   |  0303 81 | – –  Žraloci |   |  
0303 81 10 | – – –  Dogfish of the species Squalus acanthias | 6 | —0303 81 10 | – – –  Ostroun obecný (Squalus acanthias) | 6 | —
0303 81 20 | – – –  Dogfish of the species Scyliorhinus spp. | 6 | —0303 81 20 | – – –  Máčky rodu Scyliorhinus | 6 | —
0303 81 30 | – – –  Porbeagle shark (Lamna nasus) | 8 | —0303 81 30 | – – –  Žralok nosatý (Lamna nasus) | 8 | —
0303 81 90 | – – –  Other | 8 | —0303 81 90 | – – –  Ostatní | 8 | —
0303 82 00 | – –  Rays and skates (Rajidae) | 15 | —0303 82 00 | – –  Rejnokovití (Rajidae) | 15 | —
0303 83 00 | – –  Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 | —0303 83 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 15 | —
0303 84 | – –  Sea bass (Dicentrarchus spp.) |   |  0303 84 | – –  Mořčáci (Dicentrarchus spp.) |   |  
0303 84 10 | – – –  European sea bass (Dicentrarchus labrax) | 15 | —0303 84 10 | – – –  Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax) | 15 | —
0303 84 90 | – – –  Other | 15 | —0303 84 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0303 89 | – –  Other |   |  0303 89 | – –  Ostatní |   |  
0303 89 10 | – – –  Freshwater fish | 8 | —0303 89 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 0303 43 |   |    | – – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43 |   |  
0303 89 21 | – – – – –  For the industrial manufacture of products of heading 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —0303 89 21 | – – – – –  Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604 (12) | 22 (18)  (10) | —
0303 89 29 | – – – – –  Other | 22 (10) | —0303 89 29 | – – – – –  Ostatní | 22 (10) | —
  | – – – –  Redfish (Sebastes spp.) |   |    | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) |   |  
0303 89 31 | – – – – –  Of the species Sebastes marinus | 7,5 | —0303 89 31 | – – – – –  Druhu Sebastes marinus | 7,5 | —
0303 89 39 | – – – – –  Other | 7,5 | —0303 89 39 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0303 89 40 | – – – –  Fish of the species Orcynopsis unicolor |  (22) | —0303 89 40 | – – – –  Ryby druhu Orcynopsis unicolor |  (22) | —
0303 89 45 | – – – –  Anchovies (Engraulis spp.) | 15 | —0303 89 45 | – – – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 15 | —
0303 89 50 | – – – –  Sea bream (Dentex dentex, Pagellus spp.) | 15 | —0303 89 50 | – – – –  Zubatec obecný (Dentex dentex)a růžichy rodu Pagellus | 15 | —
0303 89 55 | – – – –  Gilt-head sea bream (Sparus aurata) | 15 | —0303 89 55 | – – – –  Mořan zlatý (Sparus aurata) | 15 | —
0303 89 60 | – – – –  Ray's bream (Brama spp.) | 15 | —0303 89 60 | – – – –  Pražmy (Brama spp.) | 15 | —
0303 89 65 | – – – –  Monkfish (Lophius spp.) | 15 | —0303 89 65 | – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 15 | —
0303 89 70 | – – – –  Pink cusk-eel (Genypterus blacodes) | 7,5 | —0303 89 70 | – – – –  Hruj černá (Genypterus blacodes) | 7,5 | —
0303 89 90 | – – – –  Other | 15 | —0303 89 90 | – – – –  Ostatní | 15 | —
0303 90 | –  Livers and roes |   |  0303 90 | –  Játra, jikry a mlíčí |   |  
0303 90 10 | – –  Hard and soft roes for the manufacture of deoxyribonucleic acid or protamine sulphate (12) | Free | —0303 90 10 | – –  Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu (12) | bez | —
0303 90 90 | – –  Other | 10 | —0303 90 90 | – –  Ostatní | 10 | —
0304 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen |   |  0304 | Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené |   |  
  | –  Fresh or chilled fillets of tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) |   |    | –  Čerstvé nebo chlazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.) |   |  
0304 31 00 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.) | 9 | —0304 31 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 9 | —
0304 32 00 | – –  Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —0304 32 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —
0304 33 00 | – –  Nile perch (Lates niloticus) | 9 | —0304 33 00 | – –  Robalo nilský (Lates niloticus) | 9 | —
0304 39 00 | – –  Other | 9 | —0304 39 00 | – –  Ostatní | 9 | —
  | –  Fresh or chilled fillets of other fish |   |    | –  Čerstvé nebo chlazené filé z ostatních ryb |   |  
0304 41 00 | – –  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 | —0304 41 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0304 42 | – –  Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0304 42 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0304 42 10 | – – –  Of the species Oncorhynchus mykiss, weighing more than 400 g each | 12 | —0304 42 10 | – – –  Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g | 12 | —
0304 42 50 | – – –  Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —0304 42 50 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —
0304 42 90 | – – –  Other | 12 | —0304 42 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0304 43 00 | – –  Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) | 18 | —0304 43 00 | – –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) | 18 | —
0304 44 | – –  Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae |   |  0304 44 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae |   |  
0304 44 10 | – – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and fish of the species Boreogadus saida | 18 | —0304 44 10 | – – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida | 18 | —
0304 44 30 | – – –  Coalfish (Pollachius virens) | 18 | —0304 44 30 | – – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 18 | —
0304 44 90 | – – –  Other | 18 | —0304 44 90 | – – –  Ostatní | 18 | —
0304 45 00 | – –  Swordfish (Xiphias gladius) | 18 | —0304 45 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 18 | —
0304 46 00 | – –  Toothfish (Dissostichus spp.) | 18 | —0304 46 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 18 | —
0304 49 | – –  Other |   |  0304 49 | – –  Ostatní |   |  
0304 49 10 | – – –  Freshwater fish | 9 | —0304 49 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 9 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0304 49 50 | – – – –  Redfish (Sebastes spp.) | 18 | —0304 49 50 | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) | 18 | —
0304 49 90 | – – – –  Other | 18 | —0304 49 90 | – – – –  Ostatní | 18 | —
  | –  Other, fresh or chilled |   |    | –  Ostatní, čerstvé nebo chlazené |   |  
0304 51 00 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 8 | —0304 51 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) | 8 | —
0304 52 00 | – –  Salmonidae | 8 | —0304 52 00 | – –  Lososovití | 8 | —
0304 53 00 | – –  Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | 15 | —0304 53 00 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae | 15 | —
0304 54 00 | – –  Swordfish (Xiphias gladius) | 15 | —0304 54 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 15 | —
0304 55 00 | – –  Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 | —0304 55 00 | – –  Štikozubci (Dissostichus spp.) | 15 | —
0304 59 | – –  Other |   |  0304 59 | – –  Ostatní |   |  
0304 59 10 | – – –  Freshwater fish | 8 | —0304 59 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0304 59 50 | – – – –  Flaps of herring |  (19) | —0304 59 50 | – – – –  Řezy ze sleďů |  (19) | —
0304 59 90 | – – – –  Other | 15 (10) | —0304 59 90 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
  | –  Frozen fillets of tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) |   |    | –  Zmrazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprů (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.) |   |  
0304 61 00 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.) | 9 | —0304 61 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.) | 9 | —
0304 62 00 | – –  Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —0304 62 00 | – –  Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 9 | —
0304 63 00 | – –  Nile perch (Lates niloticus) | 9 | —0304 63 00 | – –  Robalo nilský (Lates niloticus) | 9 | —
0304 69 00 | – –  Other | 9 | —0304 69 00 | – –  Ostatní | 9 | —
  | –  Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae |   |    | –  Zmrazené filé z ryb čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae |   |  
0304 71 | – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0304 71 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0304 71 10 | – – –  Cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 | —0304 71 10 | – – –  Druhu Gadus macrocephalus | 7,5 | —
0304 71 90 | – – –  Other | 7,5 | —0304 71 90 | – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 72 00 | – –  Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0304 72 00 | – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0304 73 00 | – –  Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 | —0304 73 00 | – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0304 74 | – –  Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  0304 74 | – –  Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) |   |  
  | – – –  Hake of the genus Merluccius |   |    | – – –  Rodu Merluccius |   |  
0304 74 11 | – – – –  Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus) | 7,5 | —0304 74 11 | – – – –  Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) | 7,5 | —
0304 74 15 | – – – –  Argentine hake (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi) | 7,5 | —0304 74 15 | – – – –  Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) | 7,5 | —
0304 74 19 | – – – –  Other | 6,1 | —0304 74 19 | – – – –  Ostatní | 6,1 | —
0304 74 90 | – – –  Hake of the genus Urophycis | 7,5 | —0304 74 90 | – – –  Rodu Urophycis | 7,5 | —
0304 75 00 | – –  Alaska pollack (Theragra chalcogramma) | 13,7 | —0304 75 00 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) | 13,7 | —
0304 79 | – –  Other |   |  0304 79 | – –  Ostatní |   |  
0304 79 10 | – – –  Fish of the species Boreogadus saida | 7,5 | —0304 79 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 7,5 | —
0304 79 30 | – – –  Whiting (Merlangius merlangus) | 7,5 | —0304 79 30 | – – –  Treska bezvousá (Merlangius merlangus) | 7,5 | —
0304 79 50 | – – –  Blue grenadier (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —0304 79 50 | – – –  Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae) | 7,5 | —
0304 79 80 | – – –  Ling (Molva spp.) | 7,5 | —0304 79 80 | – – –  Mníci (Molva spp.) | 7,5 | —
0304 79 90 | – – –  Other | 15 | —0304 79 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
  | –  Frozen fillets of other fish |   |    | –  Zmrazené filé z ostatních ryb |   |  
0304 81 00 | – –  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 2 | —0304 81 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 2 | —
0304 82 | – –  Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) |   |  0304 82 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) |   |  
0304 82 10 | – – –  Of the species Oncorhynchus mykiss, weighing more than 400 g each | 12 | —0304 82 10 | – – –  Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g | 12 | —
0304 82 50 | – – –  Of the species Oncorhynchus apache or Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —0304 82 50 | – – –  Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster | 9 | —
0304 82 90 | – – –  Other | 12 | —0304 82 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0304 83 | – –  Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) |   |  0304 83 | – –  Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) |   |  
0304 83 10 | – – –  Plaice (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —0304 83 10 | – – –  Platýs velký (Pleuronectes platessa) | 7,5 | —
0304 83 30 | – – –  Flounder (Platichthys flesus) | 7,5 | —0304 83 30 | – – –  Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) | 7,5 | —
0304 83 50 | – – –  Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15 | —0304 83 50 | – – –  Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | —
0304 83 90 | – – –  Other | 15 | —0304 83 90 | – – –  Ostatní | 15 | —
0304 84 00 | – –  Swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | —0304 84 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 7,5 | —
0304 85 00 | – –  Toothfish (Dissostichus spp.) | 15 | —0304 85 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 15 | —
0304 86 00 | – –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15 | —0304 86 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 15 | —
0304 87 00 | – –  Tuna (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | 18 | —0304 87 00 | – –  Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) | 18 | —
0304 89 | – –  Other |   |  0304 89 | – –  Ostatní |   |  
0304 89 10 | – – –  Freshwater fish | 9 | —0304 89 10 | – – –  Sladkovodní ryby | 9 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Redfish (Sebastes spp.) |   |    | – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) |   |  
0304 89 21 | – – – – –  Of the species Sebastes marinus | 7,5 | —0304 89 21 | – – – – –  Druhu Sebastes marinus | 7,5 | —
0304 89 29 | – – – – –  Other | 7,5 | —0304 89 29 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 89 30 | – – – –  Fish of the genus Euthynnus, other than the skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) mentioned in subheading 0304 87 00 | 18 | —0304 89 30 | – – – –  Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0304 87 00 | 18 | —
  | – – – –  Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) and fish of the species Orcynopsis unicolor |   |    | – – – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a ryby druhu Orcynopsis unicolor |   |  
0304 89 41 | – – – – –  Mackerel of the species Scomber australasicus | 15 | —0304 89 41 | – – – – –  Makrela druhu Scomber australasicus | 15 | —
0304 89 49 | – – – – –  Other | 15 | —0304 89 49 | – – – – –  Ostatní | 15 | —
  | – – – –  Dogfish and other sharks |   |    | – – – –  Žraloci |   |  
0304 89 51 | – – – – –  Dogfish (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) | 7,5 | —0304 89 51 | – – – – –  Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus | 7,5 | —
0304 89 55 | – – – – –  Porbeagle shark (Lamna nasus) | 7,5 | —0304 89 55 | – – – – –  Žralok nosatý (Lamna nasus) | 7,5 | —
0304 89 59 | – – – – –  Other sharks | 7,5 | —0304 89 59 | – – – – –  Ostatní žraloci | 7,5 | —
0304 89 60 | – – – –  Monkfish (Lophius spp.) | 15 | —0304 89 60 | – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 15 | —
0304 89 90 | – – – –  Other | 15 (10) | —0304 89 90 | – – – –  Ostatní | 15 (10) | —
  | –  Other, frozen |   |    | –  Ostatní, zmrazené |   |  
0304 91 00 | – –  Swordfish (Xiphias gladius) | 7,5 | —0304 91 00 | – –  Mečoun obecný (Xiphias gladius) | 7,5 | —
0304 92 00 | – –  Toothfish (Dissostichus spp.) | 7,5 | —0304 92 00 | – –  Zubatky (Dissostichus spp.) | 7,5 | —
0304 93 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) |   |  0304 93 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) |   |  
0304 93 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 93 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
0304 93 90 | – – –  Other | 8 | —0304 93 90 | – – –  Ostatní | 8 | —
0304 94 | – –  Alaska pollack (Theragra chalcogramma) |   |  0304 94 | – –  Treska pestrá (Theragra chalcogramma) |   |  
0304 94 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 94 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
0304 94 90 | – – –  Other | 7,5 | —0304 94 90 | – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 95 | – –  Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska pollack (Theragra chalcogramma) |   |  0304 95 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky pestré (Theragra chalcogramma) |   |  
0304 95 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 95 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and fish of the species Boreogadus saida |   |    | – – – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida |   |  
0304 95 21 | – – – – –  Cod of the species Gadus macrocephalus | 7,5 | —0304 95 21 | – – – – –  Treska druhu Gadus macrocephalus | 7,5 | —
0304 95 25 | – – – – –  Cod of the species Gadus morhua | 7,5 | —0304 95 25 | – – – – –  Treska druhu Gadus morhua | 7,5 | —
0304 95 29 | – – – – –  Other | 7,5 | —0304 95 29 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 95 30 | – – – –  Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —0304 95 30 | – – – –  Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | 7,5 | —
0304 95 40 | – – – –  Coalfish (Pollachius virens) | 7,5 | —0304 95 40 | – – – –  Treska tmavá (Pollachius virens) | 7,5 | —
0304 95 50 | – – – –  Hake of the genus Merluccius | 7,5 | —0304 95 50 | – – – –  Rodu Merluccius | 7,5 | —
0304 95 60 | – – – –  Blue whiting (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —0304 95 60 | – – – –  Treska modravá (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) | 7,5 | —
0304 95 90 | – – – –  Other | 7,5 | —0304 95 90 | – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0304 99 | – –  Other |   |  0304 99 | – –  Ostatní |   |  
0304 99 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —0304 99 10 | – – –  Surimi | 14,2 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0304 99 21 | – – – –  Freshwater fish | 8 | —0304 99 21 | – – – –  Sladkovodní ryby | 8 | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0304 99 23 | – – – – –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —0304 99 23 | – – – – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) |  (19) | —
0304 99 29 | – – – – –  Redfish (Sebastes spp.) | 8 | —0304 99 29 | – – – – –  Okouníci (Sebastes spp.) | 8 | —
0304 99 55 | – – – – –  Megrim (Lepidorhombus spp.) | 15 | —0304 99 55 | – – – – –  Pakambaly (Lepidorhombus spp.) | 15 | —
0304 99 61 | – – – – –  Ray's bream (Brama spp.) | 15 | —0304 99 61 | – – – – –  Pražmy (Brama spp.) | 15 | —
0304 99 65 | – – – – –  Monkfish (Lophius spp.) | 7,5 | —0304 99 65 | – – – – –  Ďasi (Lophius spp.) | 7,5 | —
0304 99 99 | – – – – –  Other | 7,5 | —0304 99 99 | – – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0305 | Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption |   |  0305 | Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání |   |  
0305 10 00 | –  Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | 13 | —0305 10 00 | –  Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání | 13 | —
0305 20 00 | –  Livers and roes of fish, dried, smoked, salted or in brine | 11 | —0305 20 00 | –  Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu | 11 | —
  | –  Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked |   |    | –  Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené |   |  
0305 31 00 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 16 | —0305 31 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) | 16 | —
0305 32 | – –  Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae |   |  0305 32 | – –  Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae |   |  
  | – – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) and fish of the species Boreogadus saida |   |    | – – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida |   |  
0305 32 11 | – – – –  Cod of the species Gadus macrocephalus | 16 | —0305 32 11 | – – – –  Treska druhu Gadus macrocephalus | 16 | —
0305 32 19 | – – – –  Other | 20 | —0305 32 19 | – – – –  Ostatní | 20 | —
0305 32 90 | – – –  Other | 16 | —0305 32 90 | – – –  Ostatní | 16 | —
0305 39 | – –  Other |   |  0305 39 | – –  Ostatní |   |  
0305 39 10 | – – –  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine | 15 | —0305 39 10 | – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevu | 15 | —
0305 39 50 | – – –  Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides), salted or in brine | 15 | —0305 39 50 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), solený nebo ve slaném nálevu | 15 | —
0305 39 90 | – – –  Other | 16 | —0305 39 90 | – – –  Ostatní | 16 | —
  | –  Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal |   |    | –  Uzené ryby, včetně filé, kromě jedlých rybích drobů |   |  
0305 41 00 | – –  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 13 | —0305 41 00 | – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 13 | —
0305 42 00 | – –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 | —0305 42 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 10 | —
0305 43 00 | – –  Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | 14 | —0305 43 00 | – –  Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) | 14 | —
0305 44 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) |   |  0305 44 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) |   |  
0305 44 10 | – – –  Eels (Anguilla spp.) | 14 | —0305 44 10 | – – –  Úhoři (Anguilla spp.) | 14 | —
0305 44 90 | – – –  Other | 14 | —0305 44 90 | – – –  Ostatní | 14 | —
0305 49 | – –  Other |   |  0305 49 | – –  Ostatní |   |  
0305 49 10 | – – –  Lesser or Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | —0305 49 10 | – – –  Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | 15 | —
0305 49 20 | – – –  Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 16 | —0305 49 20 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 16 | —
0305 49 30 | – – –  Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14 | —0305 49 30 | – – –  Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | 14 | —
0305 49 80 | – – –  Other | 14 | —0305 49 80 | – – –  Ostatní | 14 | —
  | –  Dried fish, other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked |   |    | –  Sušené ryby, kromě jedlých rybích drobů, též solené, ne však uzené |   |  
0305 51 | – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  0305 51 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |   |  
0305 51 10 | – – –  Dried, unsalted | 13 (10) | —0305 51 10 | – – –  Sušené, nesolené | 13 (10) | —
0305 51 90 | – – –  Dried, salted | 13 (10) | —0305 51 90 | – – –  Sušené, solené | 13 (10) | —
0305 59 | – –  Other |   |  0305 59 | – –  Ostatní |   |  
0305 59 10 | – – –  Fish of the species Boreogadus saida | 13 (10) | —0305 59 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 13 (10) | —
0305 59 30 | – – –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —0305 59 30 | – – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —
0305 59 50 | – – –  Anchovies (Engraulis spp.) | 10 | —0305 59 50 | – – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 10 | —
0305 59 70 | – – –  Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —0305 59 70 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —
0305 59 80 | – – –  Other | 12 | —0305 59 80 | – – –  Ostatní | 12 | —
  | –  Fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal |   |    | –  Ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu, kromě jedlých rybích drobů |   |  
0305 61 00 | – –  Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —0305 61 00 | – –  Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii) | 12 | —
0305 62 00 | – –  Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13 (10) | —0305 62 00 | – –  Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | 13 (10) | —
0305 63 00 | – –  Anchovies (Engraulis spp.) | 10 | —0305 63 00 | – –  Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.) | 10 | —
0305 64 00 | – –  Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | 12 | —0305 64 00 | – –  Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapři (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) | 12 | —
0305 69 | – –  Other |   |  0305 69 | – –  Ostatní |   |  
0305 69 10 | – – –  Fish of the species Boreogadus saida | 13 (10) | —0305 69 10 | – – –  Ryby druhu Boreogadus saida | 13 (10) | —
0305 69 30 | – – –  Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —0305 69 30 | – – –  Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) | 15 | —
0305 69 50 | – – –  Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | 11 | —0305 69 50 | – – –  Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | 11 | —
0305 69 80 | – – –  Other | 12 | —0305 69 80 | – – –  Ostatní | 12 | —
  | –  Fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal |   |    | –  Rybí ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby |   |  
0305 71 | – –  Shark fins |   |  0305 71 | – –  Žraločí ploutve |   |  
0305 71 10 | – – –  Smoked | 14 | —0305 71 10 | – – –  Uzené | 14 | —
0305 71 90 | – – –  Other | 12 | —0305 71 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0305 72 00 | – –  Fish heads, tails and maws | 13 | —0305 72 00 | – –  Rybí hlavy, ocasy a žaludky | 13 | —
0305 79 00 | – –  Other | 13 | —0305 79 00 | – –  Ostatní | 13 | —
0306 | Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption |   |  0306 | Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání |   |  
  | –  Frozen |   |    | –  Zmrazení |   |  
0306 11 | – –  Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  0306 11 | – –  Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  
0306 11 05 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 11 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 11 10 | – – – –  Crawfish tails | 12,5 | —0306 11 10 | – – – –  Langustí ocásky | 12,5 | —
0306 11 90 | – – – –  Other | 12,5 | —0306 11 90 | – – – –  Ostatní | 12,5 | —
0306 12 | – –  Lobsters (Homarus spp.) |   |  0306 12 | – –  Humři (Homarus spp.) |   |  
0306 12 05 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 12 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 12 10 | – – – –  Whole | 6 | —0306 12 10 | – – – –  Celí | 6 | —
0306 12 90 | – – – –  Other | 16 | —0306 12 90 | – – – –  Ostatní | 16 | —
0306 14 | – –  Crabs |   |  0306 14 | – –  Krabi |   |  
0306 14 05 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 8 | —0306 14 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 8 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 14 10 | – – – –  Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. or Callinectes sapidus | 7,5 | —0306 14 10 | – – – –  Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus a rodu Chionoecetes | 7,5 | —
0306 14 30 | – – – –  Crabs of the species Cancer pagurus | 7,5 | —0306 14 30 | – – – –  Krab německý (Cancer pagurus) | 7,5 | —
0306 14 90 | – – – –  Other | 7,5 | —0306 14 90 | – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0306 15 | – –  Norway lobsters (Nephrops norvegicus) |   |  0306 15 | – –  Humr severský (Nephrops norvegicus) |   |  
0306 15 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 15 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0306 15 90 | – – –  Other | 12 | —0306 15 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0306 16 | – –  Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  0306 16 | – –  Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  
0306 16 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 16 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 16 91 | – – – –  Shrimps of the species Crangon crangon | 18 | —0306 16 91 | – – – –  Garnát obecný (Crangon crangon) | 18 | —
0306 16 99 | – – – –  Other | 12 | —0306 16 99 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 17 | – –  Other shrimps and prawns |   |  0306 17 | – –  Ostatní krevety a garnáti |   |  
0306 17 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 17 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 17 91 | – – – –  Deepwater rose shrimps (Parapenaeus longirostris) | 12 | —0306 17 91 | – – – –  Garnela hlubokomořska (Parapenaeus longirostris) | 12 | —
0306 17 92 | – – – –  Shrimps of the genus Penaeus | 12 | —0306 17 92 | – – – –  Garnely rodu Penaeus | 12 | —
0306 17 93 | – – – –  Shrimps of the family Pandalidae, other than of the genus Pandalus | 12 | —0306 17 93 | – – – –  Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus | 12 | —
0306 17 94 | – – – –  Shrimps of the genus Crangon, other than of the species Crangon crangon | 18 | —0306 17 94 | – – – –  Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon | 18 | —
0306 17 99 | – – – –  Other | 12 | —0306 17 99 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 19 | – –  Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption |   |  0306 19 | – –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání |   |  
0306 19 05 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 19 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 19 10 | – – – –  Freshwater crayfish | 7,5 | —0306 19 10 | – – – –  Sladkovodní raci | 7,5 | —
0306 19 90 | – – – –  Other | 12 | —0306 19 90 | – – – –  Ostatní | 12 | —
  | –  Not frozen |   |    | –  Nezmrazení |   |  
0306 21 | – –  Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  0306 21 | – –  Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |   |  
0306 21 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 21 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0306 21 90 | – – –  Other | 12,5 | —0306 21 90 | – – –  Ostatní | 12,5 | —
0306 22 | – –  Lobsters (Homarus spp.) |   |  0306 22 | – –  Humři (Homarus spp.) |   |  
0306 22 10 | – – –  Live | 8 | —0306 22 10 | – – –  Živí | 8 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 22 30 | – – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 22 30 | – – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0306 22 91 | – – – – –  Whole | 8 | —0306 22 91 | – – – – –  Celí | 8 | —
0306 22 99 | – – – – –  Other | 10 | —0306 22 99 | – – – – –  Ostatní | 10 | —
0306 24 | – –  Crabs |   |  0306 24 | – –  Krabi |   |  
0306 24 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 8 | —0306 24 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 8 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 24 30 | – – – –  Crabs of the species Cancer pagurus | 7,5 | —0306 24 30 | – – – –  Krab německý (Cancer pagurus) | 7,5 | —
0306 24 80 | – – – –  Other | 7,5 | —0306 24 80 | – – – –  Ostatní | 7,5 | —
0306 25 | – –  Norway lobsters (Nephrops norvegicus) |   |  0306 25 | – –  Humr severský (Nephrops norvegicus) |   |  
0306 25 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 25 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0306 25 90 | – – –  Other | 12 | —0306 25 90 | – – –  Ostatní | 12 | —
0306 26 | – –  Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  0306 26 | – –  Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon) |   |  
0306 26 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 26 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Shrimps of the species Crangon crangon |   |    | – – – –  Garnát obecný (Crangon crangon) |   |  
0306 26 31 | – – – – –  Fresh or chilled, or cooked by steaming or by boiling in water | 18 | —0306 26 31 | – – – – –  Čerstvé nebo chlazené, nebo vařené ve vodě nebo v páře | 18 | —
0306 26 39 | – – – – –  Other | 18 | —0306 26 39 | – – – – –  Ostatní | 18 | —
0306 26 90 | – – – –  Other | 12 | —0306 26 90 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 27 | – –  Other shrimps and prawns |   |  0306 27 | – –  Ostatní krevety a garnáti |   |  
0306 27 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 27 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 27 91 | – – – –  Shrimps of the family Pandalidae, other than of the genus Pandalus | 12 | —0306 27 91 | – – – –  Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus | 12 | —
0306 27 95 | – – – –  Shrimps of the genus Crangon, other than of the species Crangon crangon | 18 | —0306 27 95 | – – – –  Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon | 18 | —
0306 27 99 | – – – –  Other | 12 | —0306 27 99 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0306 29 | – –  Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption |   |  0306 29 | – –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů, způsobilých k lidskému požívání |   |  
0306 29 05 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0306 29 05 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0306 29 10 | – – – –  Freshwater crayfish | 7,5 | —0306 29 10 | – – – –  Sladkovodní raci | 7,5 | —
0306 29 90 | – – – –  Other | 12 | —0306 29 90 | – – – –  Ostatní | 12 | —
0307 | Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of molluscs, fit for human consumption |   |  0307 | Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání |   |  
  | –  Oysters |   |    | –  Ústřice |   |  
0307 11 | – –  Live, fresh or chilled |   |  0307 11 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené |   |  
0307 11 10 | – – –  Flat oysters (of the genus Ostrea), live and weighing (shell included) not more than 40 g each | Free | —0307 11 10 | – – –  Ústřice ploché (rodu Ostrea) živé, o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 40 g, včetně lastury | bez | —
0307 11 90 | – – –  Other | 9 | —0307 11 90 | – – –  Ostatní | 9 | —
0307 19 | – –  Other |   |  0307 19 | – –  Ostatní |   |  
0307 19 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 19 10 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
0307 19 90 | – – –  Other | 9 | —0307 19 90 | – – –  Ostatní | 9 | —
  | –  Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten |   |    | –  Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten |   |  
0307 21 00 | – –  Live, fresh or chilled | 8 | —0307 21 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 8 | —
0307 29 | – –  Other |   |  0307 29 | – –  Ostatní |   |  
0307 29 05 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 29 05 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 29 10 | – – – –  Coquilles St Jacques (Pecten maximus), frozen | 8 | —0307 29 10 | – – – –  Hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus), zmrazené | 8 | —
0307 29 90 | – – – –  Other | 8 | —0307 29 90 | – – – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Mussels (Mytilus spp., Perna spp.) |   |    | –  Slávky (Mytilus spp., Perna spp.) |   |  
0307 31 | – –  Live, fresh or chilled |   |  0307 31 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené |   |  
0307 31 10 | – – –  Mytilus spp. | 10 | —0307 31 10 | – – –  Mytilus spp. | 10 | —
0307 31 90 | – – –  Perna spp. | 8 | —0307 31 90 | – – –  Perna spp. | 8 | —
0307 39 | – –  Other |   |  0307 39 | – –  Ostatní |   |  
0307 39 05 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 39 05 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 39 10 | – – – –  Mytilus spp. | 10 | —0307 39 10 | – – – –  Mytilus spp. | 10 | —
0307 39 90 | – – – –  Perna spp. | 8 | —0307 39 90 | – – – –  Perna spp. | 8 | —
  | –  Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) and squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
0307 41 | – –  Live, fresh or chilled |   |  0307 41 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené |   |  
0307 41 10 | – – –  Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 8 | —0307 41 10 | – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 8 | —
  | – – –  Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
0307 41 92 | – – – –  Loligo spp. | 6 | —0307 41 92 | – – – –  Loligo spp. | 6 | —
0307 41 99 | – – – –  Other | 8 | —0307 41 99 | – – – –  Ostatní | 8 | —
0307 49 | – –  Other |   |  0307 49 | – –  Ostatní |   |  
0307 49 05 | – – –  Smoked, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 49 05 | – – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  Frozen |   |    | – – –  Zmrazené |   |  
  | – – – –  Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) |   |    | – – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.) |   |  
  | – – – – –  Of the genus Sepiola |   |    | – – – – –  Rodu Sepiola |   |  
0307 49 09 | – – – – – –  Lesser cuttle fish (Sepiola rondeleti) | 6 | —0307 49 09 | – – – – – –  Sépie malá (Sepiola rondeleti) | 6 | —
0307 49 11 | – – – – – –  Other | 8 | —0307 49 11 | – – – – – –  Ostatní | 8 | —
0307 49 18 | – – – – –  Other | 8 | —0307 49 18 | – – – – –  Ostatní | 8 | —
  | – – – –  Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | – – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
  | – – – – –  Loligo spp. |   |    | – – – – –  Loligo spp. |   |  
0307 49 31 | – – – – – –  Loligo vulgaris | 6 | —0307 49 31 | – – – – – –  Loligo vulgaris | 6 | —
0307 49 33 | – – – – – –  Loligo pealei | 6 | —0307 49 33 | – – – – – –  Loligo pealei | 6 | —
0307 49 35 | – – – – – –  Loligo patagonica | 6 | —0307 49 35 | – – – – – –  Loligo patagonica | 6 | —
0307 49 38 | – – – – – –  Other | 6 | —0307 49 38 | – – – – – –  Ostatní | 6 | —
0307 49 59 | – – – – –  Other | 8 | —0307 49 59 | – – – – –  Ostatní | 8 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 49 71 | – – – –  Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 8 | —0307 49 71 | – – – –  Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) | 8 | —
  | – – – –  Squid (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |    | – – – –  Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) |   |  
0307 49 92 | – – – – –  Loligo spp. | 6 | —0307 49 92 | – – – – –  Loligo spp. | 6 | —
0307 49 99 | – – – – –  Other | 8 | —0307 49 99 | – – – – –  Ostatní | 8 | —
  | –  Octopus (Octopus spp.) |   |    | –  Chobotnice (Octopus spp.) |   |  
0307 51 00 | – –  Live, fresh or chilled | 8 | —0307 51 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 8 | —
0307 59 | – –  Other |   |  0307 59 | – –  Ostatní |   |  
0307 59 05 | – – –  Smoked, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 59 05 | – – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 59 10 | – – – –  Frozen | 8 | —0307 59 10 | – – – –  Zmrazené | 8 | —
0307 59 90 | – – – –  Other | 8 | —0307 59 90 | – – – –  Ostatní | 8 | —
0307 60 | –  Snails, other than sea snails |   |  0307 60 | –  Hlemýždi, jiní než mořští plži |   |  
0307 60 10 | – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 60 10 | – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0307 60 90 | – –  Other | Free | —0307 60 90 | – –  Ostatní | bez | —
  | –  Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae) |   |    | –  Mlži, srdcovkovití a návky (čeledi Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae) |   |  
0307 71 00 | – –  Live, fresh or chilled | 11 | —0307 71 00 | – –  Živí, čerství nebo chlazení | 11 | —
0307 79 | – –  Other |   |  0307 79 | – –  Ostatní |   |  
0307 79 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 79 10 | – – –  Uzení, též bez krunýřů, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 20 | —
0307 79 30 | – – –  Striped venus or other species of the family Veneridae, frozen | 8 | —0307 79 30 | – – –  Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae, zmrazení | 8 | —
0307 79 90 | – – –  Other | 11 | —0307 79 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
  | –  Abalone (Haliotis spp.) |   |    | –  Ušně (Haliotis spp.) |   |  
0307 81 00 | – –  Live, fresh or chilled | 11 | —0307 81 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0307 89 | – –  Other |   |  0307 89 | – –  Ostatní |   |  
0307 89 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 89 10 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
0307 89 90 | – – –  Other | 11 | —0307 89 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
  | –  Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption |   |    | –  Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet způsobilých k lidskému požívání |   |  
0307 91 | – –  Live, fresh or chilled |   |  0307 91 | – –  Živí, čerství nebo chlazení |   |  
0307 91 10 | – – –  European flying squid (Todarodes sagittatus) | 6 | —0307 91 10 | – – –  Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) | 6 | —
0307 91 90 | – – –  Other | 11 | —0307 91 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
0307 99 | – –  Other |   |  0307 99 | – –  Ostatní |   |  
0307 99 10 | – – –  Smoked, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 20 | —0307 99 10 | – – –  Uzené, též bez krunýřů, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 20 | —
  | – – –  Frozen |   |    | – – –  Zmrazení |   |  
0307 99 11 | – – – –  Illex spp. | 8 | —0307 99 11 | – – – –  Illex spp. | 8 | —
0307 99 14 | – – – –  European flying squid (Todarodes sagittatus) | 6 | —0307 99 14 | – – – –  Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) | 6 | —
0307 99 17 | – – – –  Other | 11 | —0307 99 17 | – – – –  Ostatní | 11 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0307 99 20 | – – – –  European flying squid (Todarodes sagittatus) | 6 | —0307 99 20 | – – – –  Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) | 6 | —
0307 99 80 | – – – –  Other | 11 | —0307 99 80 | – – – –  Ostatní | 11 | —
0308 | Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption |   |  0308 | Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů a měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání |   |  
  | –  Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea) |   |    | –  Sumýši (Stichopus japonicus, Holothurioidea) |   |  
0308 11 00 | – –  Live, fresh or chilled | 11 | —0308 11 00 | – –  Živí, čerství nebo chlazení | 11 | —
0308 19 | – –  Other |   |  0308 19 | – –  Ostatní |   |  
0308 19 10 | – – –  Smoked, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 26 | —0308 19 10 | – – –  Uzení, též vaření před uzením nebo během něj, jinak neupravení | 26 | —
0308 19 30 | – – –  Frozen | 11 | —0308 19 30 | – – –  Zmrazení | 11 | —
0308 19 90 | – – –  Other | 11 | —0308 19 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
  | –  Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) |   |    | –  Ježovky (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) |   |  
0308 21 00 | – –  Live, fresh or chilled | 11 | —0308 21 00 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0308 29 | – –  Other |   |  0308 29 | – –  Ostatní |   |  
0308 29 10 | – – –  Smoked, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 26 | —0308 29 10 | – – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 26 | —
0308 29 30 | – – –  Frozen | 11 | —0308 29 30 | – – –  Zmrazené | 11 | —
0308 29 90 | – – –  Other | 11 | —0308 29 90 | – – –  Ostatní | 11 | —
0308 30 | –  Jellyfish (Rhopilema spp.) |   |  0308 30 | –  Medúzy (Rhopilema spp.) |   |  
0308 30 10 | – –  Live, fresh or chilled | 11 | —0308 30 10 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0308 30 30 | – –  Smoked, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 26 | —0308 30 30 | – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 26 | —
0308 30 50 | – –  Frozen | Free | —0308 30 50 | – –  Zmrazené | bez | —
0308 30 90 | – –  Other | 11 | —0308 30 90 | – –  Ostatní | 11 | —
0308 90 | –  Other |   |  0308 90 | –  Ostatní |   |  
0308 90 10 | – –  Live, fresh or chilled | 11 | —0308 90 10 | – –  Živé, čerstvé nebo chlazené | 11 | —
0308 90 30 | – –  Smoked, whether or not cooked before or during the smoking process, not otherwise prepared | 26 | —0308 90 30 | – –  Uzené, též vařené před uzením nebo během něj, jinak neupravené | 26 | —
0308 90 50 | – –  Frozen | 11 | —0308 90 50 | – –  Zmrazené | 11 | —
0308 90 90 | – –  Other | 11 | —0308 90 90 | – –  Ostatní | 11 | —
CHAPTER 4KAPITOLA 4
DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDEDMLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
NotesPoznámky
1. | The expression ‘milk’ means full-cream milk or partially or completely skimmed milk.1. | Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.
2. | For the purposes of heading 0405: | (a) | the term ‘butter’ means natural butter, whey butter or recombined butter (fresh, salted or rancid, including canned butter) derived exclusively from milk, with a milkfat content of 80 % or more but not more than 95 % by weight, a maximum milk solids-not-fat content of 2 % by weight and a maximum water content of 16 % by weight. Butter does not contain added emulsifiers, but may contain sodium chloride, food colours, neutralising salts and cultures of harmless lactic-acid-producing bacteria; | (b) | the expression ‘dairy spreads’ means a spreadable emulsion of the water-in-oil type, containing milkfat as the only fat in the product, with a milkfat content of 39 % or more but less than 80 % by weight.2. | Pro účely čísla 0405: | a) | výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení; | b) | výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.
3. | Products obtained by the concentration of whey and with the addition of milk or milkfat are to be classified as cheese in heading 0406 provided that they have the three following characteristics: | (a) | a milkfat content, by weight of the dry matter, of 5 % or more; | (b) | a dry matter content, by weight, of at least 70 % but not exceeding 85 %; and | (c) | they are moulded or capable of being moulded.3. | Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky: | a) | obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více; | b) | obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahující 85 % hmotnostních; a | c) | jsou tvarované nebo tvarovatelné.
4. | This chapter does not cover: | (a) | products obtained from whey, containing by weight more than 95 % lactose, expressed as anhydrous lactose calculated on the dry matter (heading 1702); or | (b) | albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter) (heading 3502) or globulins (heading 3504).4. | Do této kapitoly nepatří: | a) | výrobky získané ze syrovátky obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702) nebo | b) | albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).
Subheading notesPoznámky k položkám
1. | For the purposes of subheading 0404 10, the expression ‘modified whey’ means products consisting of whey constituents, that is, whey from which all or part of the lactose, proteins or minerals have been removed, whey to which natural whey constituents have been added, and products obtained by mixing natural whey constituents.1. | Pro účely položky 0404 10 se výrazem „modifikovaná syrovátka“ rozumějí výrobky sestávající ze složek syrovátky, tj. syrovátka, ze které byla zcela nebo částečně odstraněna laktóza, proteiny nebo minerály, syrovátka, do které byly přidány přírodní syrovátkové složky, a výrobky získané smícháním přírodních syrovátkových složek.
2. | For the purposes of subheading 0405 10, the term ‘butter’ does not include dehydrated butter or ghee (subheading 0405 90).2. | Pro účely položky 0405 10 výraz „máslo“ nezahrnuje dehydrované máslo nebo „ghee“ (položka 0405 90).
Additional noteDoplňková poznámka
1. | The duty rate applicable to mixtures falling in headings 0401 to 0406 shall be as follows: | (a) | in mixtures where one of the components represents at least 90 % by weight, the rate applicable to that component applies; | (b) | in other mixtures, the rate applicable shall be that of the component which results in the highest amount of import duty.1. | Celní sazba pro směsi čísel 0401 až 0406 je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0401 | Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter |   |  0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
0401 10 | –  Of a fat content, by weight, not exceeding 1 % |   |  0401 10 | –  O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní |   |  
0401 10 10 | – –  In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 13,8 €/100 kg/net | —0401 10 10 | – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 13,8 €/100 kg/net | —
0401 10 90 | – –  Other | 12,9 €/100 kg/net | —0401 10 90 | – –  Ostatní | 12,9 €/100 kg/net | —
0401 20 | –  Of a fat content, by weight, exceeding 1 % but not exceeding 6 % |   |  0401 20 | –  O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních |   |  
  | – –  Not exceeding 3 % |   |    | – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní |   |  
0401 20 11 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 18,8 €/100 kg/net | —0401 20 11 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 18,8 €/100 kg/net | —
0401 20 19 | – – –  Other | 17,9 €/100 kg/net | —0401 20 19 | – – –  Ostatní | 17,9 €/100 kg/net | —
  | – –  Exceeding 3 % |   |    | – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní |   |  
0401 20 91 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 22,7 €/100 kg/net | —0401 20 91 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 22,7 €/100 kg/net | —
0401 20 99 | – – –  Other | 21,8 €/100 kg/net | —0401 20 99 | – – –  Ostatní | 21,8 €/100 kg/net | —
0401 40 | –  Of a fat content, by weight, exceeding 6 % but not exceeding 10 % |   |  0401 40 | –  O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních |   |  
0401 40 10 | – –  In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 57,5 €/100 kg/net | —0401 40 10 | – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 57,5 €/100 kg/net | —
0401 40 90 | – –  Other | 56,6 €/100 kg/net | —0401 40 90 | – –  Ostatní | 56,6 €/100 kg/net | —
0401 50 | –  Of a fat content, by weight, exceeding 10 % |   |  0401 50 | –  O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních |   |  
  | – –  Not exceeding 21 % |   |    | – –  Nepřesahujícím 21 % hmotnostních |   |  
0401 50 11 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 57,5 €/100 kg/net | —0401 50 11 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 57,5 €/100 kg/net | —
0401 50 19 | – – –  Other | 56,6 €/100 kg/net | —0401 50 19 | – – –  Ostatní | 56,6 €/100 kg/net | —
  | – –  Exceeding 21 % but not exceeding 45 % |   |    | – –  Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních |   |  
0401 50 31 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 110 €/100 kg/net | —0401 50 31 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 110 €/100 kg/net | —
0401 50 39 | – – –  Other | 109,1 €/100 kg/net | —0401 50 39 | – – –  Ostatní | 109,1 €/100 kg/net | —
  | – –  Exceeding 45 % |   |    | – –  Převyšujícím 45 % hmotnostních |   |  
0401 50 91 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding two litres | 183,7 €/100 kg/net | —0401 50 91 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry | 183,7 €/100 kg/net | —
0401 50 99 | – – –  Other | 182,8 €/100 kg/net | —0401 50 99 | – – –  Ostatní | 182,8 €/100 kg/net | —
0402 | Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter |   |  0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla |   |  
0402 10 | –  In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1,5 % |   |  0402 10 | –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních |   |  
  | – –  Not containing added sugar or other sweetening matter |   |    | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
0402 10 11 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 125,4 €/100 kg/net | —0402 10 11 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 125,4 €/100 kg/net | —
0402 10 19 | – – –  Other | 118,8 €/100 kg/net (10) | —0402 10 19 | – – –  Ostatní | 118,8 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0402 10 91 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (26) | —0402 10 91 | – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (26) | —
0402 10 99 | – – –  Other | 1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (26) | —0402 10 99 | – – –  Ostatní | 1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (26) | —
  | –  In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1,5 % |   |    | –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních |   |  
0402 21 | – –  Not containing added sugar or other sweetening matter |   |  0402 21 | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
  | – – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 21 11 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 135,7 €/100 kg/net | —0402 21 11 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 135,7 €/100 kg/net | —
0402 21 18 | – – – –  Other | 130,4 €/100 kg/net | —0402 21 18 | – – – –  Ostatní | 130,4 €/100 kg/net | —
  | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 21 91 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 167,2 €/100 kg/net | —0402 21 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 167,2 €/100 kg/net | —
0402 21 99 | – – – –  Other | 161,9 €/100 kg/net | —0402 21 99 | – – – –  Ostatní | 161,9 €/100 kg/net | —
0402 29 | – –  Other |   |  0402 29 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 29 11 | – – – –  Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding 500 g, of a fat content, by weight, exceeding 10 % | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0402 29 11 | – – – –  Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených nádobách o čistém obsahu nepřesahujícím 500 g, o obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0402 29 15 | – – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0402 29 15 | – – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0402 29 19 | – – – – –  Other | 1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —0402 29 19 | – – – – –  Ostatní | 1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —
  | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 27 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 27 % hmotnostních |   |  
0402 29 91 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0402 29 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0402 29 99 | – – – –  Other | 1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —0402 29 99 | – – – –  Ostatní | 1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (26) | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
0402 91 | – –  Not containing added sugar or other sweetening matter |   |  0402 91 | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla |   |  
0402 91 10 | – – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 8 % | 34,7 €/100 kg/net | —0402 91 10 | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 8 % hmotnostních | 34,7 €/100 kg/net | —
0402 91 30 | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 8 % but not exceeding 10 % | 43,4 €/100 kg/net | —0402 91 30 | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 8 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních | 43,4 €/100 kg/net | —
  | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 10 % but not exceeding 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 91 51 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 110 €/100 kg/net | —0402 91 51 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 110 €/100 kg/net | —
0402 91 59 | – – – –  Other | 109,1 €/100 kg/net | —0402 91 59 | – – – –  Ostatní | 109,1 €/100 kg/net | —
  | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 91 91 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 183,7 €/100 kg/net | —0402 91 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 183,7 €/100 kg/net | —
0402 91 99 | – – – –  Other | 182,8 €/100 kg/net | —0402 91 99 | – – – –  Ostatní | 182,8 €/100 kg/net | —
0402 99 | – –  Other |   |  0402 99 | – –  Ostatní |   |  
0402 99 10 | – – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 9,5 % | 57,2 €/100 kg/net | —0402 99 10 | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnostních | 57,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 9,5 % but not exceeding 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 9,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 99 31 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —0402 99 31 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —
0402 99 39 | – – – –  Other | 1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —0402 99 39 | – – – –  Ostatní | 1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —
  | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 45 % |   |    | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 45 % hmotnostních |   |  
0402 99 91 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 2,5 kg | 1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —0402 99 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg | 1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (26) | —
0402 99 99 | – – – –  Other | 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —0402 99 99 | – – – –  Ostatní | 1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (26) | —
0403 | Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa |   |  0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
0403 10 | –  Yogurt |   |  0403 10 | –  Jogurt |   |  
  | – –  Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa |   |    | – –  Neochucený ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight |   |    | – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0403 10 11 | – – – –  Not exceeding 3 % | 20,5 €/100 kg/net | —0403 10 11 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 20,5 €/100 kg/net | —
0403 10 13 | – – – –  Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 24,4 €/100 kg/net | —0403 10 13 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 24,4 €/100 kg/net | —
0403 10 19 | – – – –  Exceeding 6 % | 59,2 €/100 kg/net | —0403 10 19 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 59,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Other, of a fat content, by weight |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0403 10 31 | – – – –  Not exceeding 3 % | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 10 31 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 10 33 | – – – –  Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 10 33 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 10 39 | – – – –  Exceeding 6 % | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 10 39 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
  | – –  Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa |   |    | – –  Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight |   |    | – – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 10 51 | – – – –  Not exceeding 1,5 % | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —0403 10 51 | – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních. | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —
0403 10 53 | – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —0403 10 53 | – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —
0403 10 59 | – – – –  Exceeding 27 % | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —0403 10 59 | – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —
  | – – –  Other, of a milkfat content, by weight |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 10 91 | – – – –  Not exceeding 3 % | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —0403 10 91 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —
0403 10 93 | – – – –  Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —0403 10 93 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —
0403 10 99 | – – – –  Exceeding 6 % | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —0403 10 99 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —
0403 90 | –  Other |   |  0403 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  Not flavoured nor containing added fruit, nuts or cocoa |   |    | – –  Neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  In powder, granules or other solid forms |   |    | – – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě |   |  
  | – – – –  Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0403 90 11 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0403 90 11 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0403 90 13 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0403 90 13 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0403 90 19 | – – – – –  Exceeding 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0403 90 19 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  Other, of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0403 90 31 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0403 90 31 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 33 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0403 90 33 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 39 | – – – – –  Exceeding 27 % | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —0403 90 39 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
  | – – – –  Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0403 90 51 | – – – – –  Not exceeding 3 % | 20,5 €/100 kg/net | —0403 90 51 | – – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 20,5 €/100 kg/net | —
0403 90 53 | – – – – –  Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 24,4 €/100 kg/net | —0403 90 53 | – – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 24,4 €/100 kg/net | —
0403 90 59 | – – – – –  Exceeding 6 % | 59,2 €/100 kg/net | —0403 90 59 | – – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 59,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  Other, of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0403 90 61 | – – – – –  Not exceeding 3 % | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 90 61 | – – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 63 | – – – – –  Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 90 63 | – – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
0403 90 69 | – – – – –  Exceeding 6 % | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —0403 90 69 | – – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (26) | —
  | – –  Flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa |   |    | – –  Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao |   |  
  | – – –  In powder, granules or other solid forms, of a milkfat content, by weight |   |    | – – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 90 71 | – – – –  Not exceeding 1,5 % | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —0403 90 71 | – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních. | 8,3 + 95 €/100 kg/net | —
0403 90 73 | – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —0403 90 73 | – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 130,4 €/100 kg/net | —
0403 90 79 | – – – –  Exceeding 27 % | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —0403 90 79 | – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 8,3 + 168,8 €/100 kg/net | —
  | – – –  Other, of a milkfat content, by weight |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu mléčného tuku |   |  
0403 90 91 | – – – –  Not exceeding 3 % | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —0403 90 91 | – – – –  Nepřesahujícím 3 % hmotnostní | 8,3 + 12,4 €/100 kg/net | —
0403 90 93 | – – – –  Exceeding 3 % but not exceeding 6 % | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —0403 90 93 | – – – –  Převyšujícím 3 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 17,1 €/100 kg/net | —
0403 90 99 | – – – –  Exceeding 6 % | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —0403 90 99 | – – – –  Převyšujícím 6 % hmotnostních | 8,3 + 26,6 €/100 kg/net | —
0404 | Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included |   |  0404 | Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté |   |  
0404 10 | –  Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter |   |  0404 10 | –  Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla |   |  
  | – –  In powder, granules or other solid forms |   |    | – –  V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě |   |  
  | – – –  Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight |   |    | – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 02 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 7 €/100 kg/net | —0404 10 02 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 7 €/100 kg/net | —
0404 10 04 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 04 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 06 | – – – – –  Exceeding 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 06 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 12 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0404 10 12 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0404 10 14 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 14 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 16 | – – – – –  Exceeding 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 16 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 26 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (26) | —0404 10 26 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 28 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 28 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 32 | – – – – –  Exceeding 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 32 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – – –  Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 34 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 34 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 36 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 36 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 38 | – – – – –  Exceeding 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 38 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight |   |    | – – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 48 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 0,07 €/kg/net (27) | —0404 10 48 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,07 €/kg/net (27) | —
0404 10 52 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 52 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 54 | – – – – –  Exceeding 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 54 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – – –  Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 56 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0404 10 56 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0404 10 58 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 10 58 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 10 62 | – – – – –  Exceeding 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 10 62 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – – –  Other, of a protein content (nitrogen content × 6,38), by weight |   |    | – – –  Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku × 6,38) |   |  
  | – – – –  Not exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Nepřesahujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 72 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (28) | —0404 10 72 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (28) | —
0404 10 74 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 74 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 76 | – – – – –  Exceeding 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 76 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
  | – – – –  Exceeding 15 %, and of a fat content, by weight |   |    | – – – –  Převyšujícím 15 % hmotnostních a o obsahu tuku |   |  
0404 10 78 | – – – – –  Not exceeding 1,5 % | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 78 | – – – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 82 | – – – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 82 | – – – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 10 84 | – – – – –  Exceeding 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 10 84 | – – – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 90 | –  Other |   |  0404 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  Not containing added sugar or other sweetening matter, of a fat content, by weight |   |    | – –  Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku |   |  
0404 90 21 | – – –  Not exceeding 1,5 % | 100,4 €/100 kg/net | —0404 90 21 | – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 100,4 €/100 kg/net | —
0404 90 23 | – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 135,7 €/100 kg/net | —0404 90 23 | – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 135,7 €/100 kg/net | —
0404 90 29 | – – –  Exceeding 27 % | 167,2 €/100 kg/net | —0404 90 29 | – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 167,2 €/100 kg/net | —
  | – –  Other, of a fat content, by weight |   |    | – –  Ostatní, o obsahu tuku |   |  
0404 90 81 | – – –  Not exceeding 1,5 % | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 90 81 | – – –  Nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 90 83 | – – –  Exceeding 1,5 % but not exceeding 27 % | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 90 83 | – – –  Převyšujícím 1,5 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnostních | 1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0404 90 89 | – – –  Exceeding 27 % | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —0404 90 89 | – – –  Převyšujícím 27 % hmotnostních | 1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (26) | —
0405 | Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads |   |  0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky |   |  
0405 10 | –  Butter |   |  0405 10 | –  Máslo |   |  
  | – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 85 % |   |    | – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 85 % hmotnostních |   |  
  | – – –  Natural butter |   |    | – – –  Přírodní máslo |   |  
0405 10 11 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 11 | – – – –  V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 1 kg | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 19 | – – – –  Other | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 19 | – – – –  Ostatní | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 30 | – – –  Recombined butter | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 30 | – – –  Rekombinované máslo | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 50 | – – –  Whey butter | 189,6 €/100 kg/net (10) | —0405 10 50 | – – –  Syrovátkové máslo | 189,6 €/100 kg/net (10) | —
0405 10 90 | – –  Other | 231,3 €/100 kg/net (10) | —0405 10 90 | – –  Ostatní | 231,3 €/100 kg/net (10) | —
0405 20 | –  Dairy spreads |   |  0405 20 | –  Mléčné pomazánky |   |  
0405 20 10 | – –  Of a fat content, by weight, of 39 % or more but less than 60 % | 9 + EA (23) | —0405 20 10 | – –  O obsahu tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 60 % hmotnostních | 9 + EA (23) | —
0405 20 30 | – –  Of a fat content, by weight, of 60 % or more but not exceeding 75 % | 9 + EA (23) | —0405 20 30 | – –  O obsahu tuku 60 % hmotnostních nebo více, avšak nepřesahujícím 75 % hmotnostních | 9 + EA (23) | —
0405 20 90 | – –  Of a fat content, by weight, of more than 75 % but less than 80 % | 189,6 €/100 kg/net | —0405 20 90 | – –  O obsahu tuku více než 75 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních | 189,6 €/100 kg/net | —
0405 90 | –  Other |   |  0405 90 | –  Ostatní |   |  
0405 90 10 | – –  Of a fat content, by weight, of 99,3 % or more and of a water content, by weight, not exceeding 0,5 % | 231,3 €/100 kg/net (10) | —0405 90 10 | – –  O obsahu tuku 99,3 % hmotnostních nebo více a o obsahu vody nepřesahujícím 0,5 % hmotnostních | 231,3 €/100 kg/net (10) | —
0405 90 90 | – –  Other | 231,3 €/100 kg/net (10) | —0405 90 90 | – –  Ostatní | 231,3 €/100 kg/net (10) | —
0406 | Cheese and curd |   |  0406 | Sýry a tvaroh |   |  
0406 10 | –  Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd |   |  0406 10 | –  Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh |   |  
0406 10 20 | – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % | 185,2 €/100 kg/net (10) | —0406 10 20 | – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních | 185,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 10 80 | – –  Other | 221,2 €/100 kg/net (10) | —0406 10 80 | – –  Ostatní | 221,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 20 | –  Grated or powdered cheese, of all kinds |   |  0406 20 | –  Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů |   |  
0406 20 10 | – –  Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs (30) | 7,7 | —0406 20 10 | – –  Sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběný z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek (30) | 7,7 | —
0406 20 90 | – –  Other | 188,2 €/100 kg/net (10) | —0406 20 90 | – –  Ostatní | 188,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 30 | –  Processed cheese, not grated or powdered |   |  0406 30 | –  Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové |   |  
0406 30 10 | – –  In the manufacture of which no cheeses other than Emmentaler, Gruyère and Appenzell have been used and which may contain, as an addition, Glarus herb cheese (known as Schabziger); put up for retail sale, of a fat content by weight in the dry matter not exceeding 56 % | 144,9 €/100 kg/net (10) | —0406 30 10 | – –  Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyère a Appenzell a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“), upravené pro drobný prodej, o obsahu tuku v sušině nepřesahujícím 56 % hmotnostních | 144,9 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 36 % and of a fat content, by weight, in the dry matter |   |    | – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině |   |  
0406 30 31 | – – – –  Not exceeding 48 % | 139,1 €/100 kg/net (10) | —0406 30 31 | – – – –  Nepřesahujícím 48 % hmotnostních | 139,1 €/100 kg/net (10) | —
0406 30 39 | – – – –  Exceeding 48 % | 144,9 €/100 kg/net (10) | —0406 30 39 | – – – –  Převyšujícím 48 % hmotnostních | 144,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 30 90 | – – –  Of a fat content, by weight, exceeding 36 % | 215 €/100 kg/net (10) | —0406 30 90 | – – –  O obsahu tuku převyšujícím 36 % hmotnostních | 215 €/100 kg/net (10) | —
0406 40 | –  Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by Penicillium roqueforti |   |  0406 40 | –  Sýry s modrou plísní a jiné sýry obsahující plíseň vytvořenou pomocí Penicillium roqueforti |   |  
0406 40 10 | – –  Roquefort | 140,9 €/100 kg/net (10) | —0406 40 10 | – –  Roquefort | 140,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 40 50 | – –  Gorgonzola | 140,9 €/100 kg/net (10) | —0406 40 50 | – –  Gorgonzola | 140,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 40 90 | – –  Other | 140,9 €/100 kg/net (10) | —0406 40 90 | – –  Ostatní | 140,9 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 | –  Other cheese |   |  0406 90 | –  Ostatní sýry |   |  
0406 90 01 | – –  For processing (29) | 167,1 €/100 kg/net (10) | —0406 90 01 | – –  K dalšímu zpracování (29) | 167,1 €/100 kg/net (10) | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0406 90 13 | – – –  Emmentaler | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 13 | – – –  Ementál | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 15 | – – –  Gruyère, Sbrinz | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 15 | – – –  Gruyère, Sbrinz | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 17 | – – –  Bergkäse, Appenzell | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 17 | – – –  Bergkäse, Appenzell | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 18 | – – –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or and Tête de Moine | 171,7 €/100 kg/net (10) | —0406 90 18 | – – –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine | 171,7 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 19 | – – –  Glarus herb cheese (known as Schabziger) made from skimmed milk and mixed with finely ground herbs (30) | 7,7 | —0406 90 19 | – – –  Sýr Glarus s bylinkami (tzv. „Schabziger“) vyráběný z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek (30) | 7,7 | —
0406 90 21 | – – –  Cheddar | 167,1 €/100 kg/net (10) | —0406 90 21 | – – –  Čedar | 167,1 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 23 | – – –  Edam | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 23 | – – –  Eidam | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 25 | – – –  Tilsit | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 25 | – – –  Tilsit | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 27 | – – –  Butterkäse | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 27 | – – –  Butterkäse | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 29 | – – –  Kashkaval | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 29 | – – –  Kashkaval | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 32 | – – –  Feta | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 32 | – – –  Feta | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 35 | – – –  Kefalo-Tyri | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 35 | – – –  Kefalo-Tyri | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 37 | – – –  Finlandia | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 37 | – – –  Finlandia | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 39 | – – –  Jarlsberg | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 39 | – – –  Jarlsberg | 151 €/100 kg/net (10) | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0406 90 50 | – – – –  Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheepskin or goatskin bottles | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 50 | – – – –  Sýry ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže | 151 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
  | – – – – –  Of a fat content, by weight, not exceeding 40 % and a water content, by weight, in the non-fatty matter |   |    | – – – – –  O obsahu tuku nepřesahujícím 40 % hmotnostních a o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk |   |  
  | – – – – – –  Not exceeding 47 % |   |    | – – – – – –  Nepřesahujícím 47 % hmotnostních |   |  
0406 90 61 | – – – – – – –  Grana Padano, Parmigiano Reggiano | 188,2 €/100 kg/net | —0406 90 61 | – – – – – – –  Grana Padano, Parmigiano Reggiano | 188,2 €/100 kg/net | —
0406 90 63 | – – – – – – –  Fiore Sardo, Pecorino | 188,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 63 | – – – – – – –  Fiore Sardo, Pecorino | 188,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 69 | – – – – – – –  Other | 188,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 69 | – – – – – – –  Ostatní | 188,2 €/100 kg/net (10) | —
  | – – – – – –  Exceeding 47 % but not exceeding 72 % |   |    | – – – – – –  Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních |   |  
0406 90 73 | – – – – – – –  Provolone | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 73 | – – – – – – –  Provolone | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 75 | – – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 75 | – – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 76 | – – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 76 | – – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 78 | – – – – – – –  Gouda | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 78 | – – – – – – –  Gouda | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 79 | – – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 79 | – – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 81 | – – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 81 | – – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 82 | – – – – – – –  Camembert | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 82 | – – – – – – –  Camembert | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 84 | – – – – – – –  Brie | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 84 | – – – – – – –  Brie | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 85 | – – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri | 151 €/100 kg/net | —0406 90 85 | – – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri | 151 €/100 kg/net | —
  | – – – – – – –  Other cheese, of a water content, by weight, in the non-fatty matter |   |    | – – – – – – –  Ostatní sýry, o obsahu vody v látkách neobsahujících tuk |   |  
0406 90 86 | – – – – – – – –  Exceeding 47 % but not exceeding 52 % | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 86 | – – – – – – – –  Převyšujícím 47 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 52 % hmotnostních | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 87 | – – – – – – – –  Exceeding 52 % but not exceeding 62 % | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 87 | – – – – – – – –  Převyšujícím 52 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 62 % hmotnostních | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 88 | – – – – – – – –  Exceeding 62 % but not exceeding 72 % | 151 €/100 kg/net (10) | —0406 90 88 | – – – – – – – –  Převyšujícím 62 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 72 % hmotnostních | 151 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 93 | – – – – – –  Exceeding 72 % | 185,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 93 | – – – – – –  Převyšujícím 72 % hmotnostních. | 185,2 €/100 kg/net (10) | —
0406 90 99 | – – – – –  Other | 221,2 €/100 kg/net (10) | —0406 90 99 | – – – – –  Ostatní | 221,2 €/100 kg/net (10) | —
0407 | Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked |   |  0407 | Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená |   |  
  | –  Fertilised eggs for incubation |   |    | –  Oplodněná vejce pro líhnutí |   |  
0407 11 00 | – –  Of fowls of the species Gallus domesticus  (31) | 35 €/1 000 p/st | p/st0407 11 00 | – –  Slepic druhu Gallus domesticus  (31) | 35 €/1 000 p/st | p/st
0407 19 | – –  Other |   |  0407 19 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Of poultry, other than of fowls of the species Gallus domesticus  (31) |   |    | – – –  Z domácí drůbeže, jiné než slepic druhu Gallus domesticus  (31) |   |  
0407 19 11 | – – – –  Of turkeys or geese | 105 €/1 000 p/st | p/st0407 19 11 | – – – –  Krůtí nebo husí | 105 €/1 000 p/st | p/st
0407 19 19 | – – – –  Other | 35 €/1 000 p/st | p/st0407 19 19 | – – – –  Ostatní | 35 €/1 000 p/st | p/st
0407 19 90 | – – –  Other | 7,7 | p/st0407 19 90 | – – –  Ostatní | 7,7 | p/st
  | –  Other fresh eggs |   |    | –  Ostatní čerstvá vejce |   |  
0407 21 00 | – –  Of fowls of the species Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st0407 21 00 | – –  Slepic druhu Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st
0407 29 | – –  Other |   |  0407 29 | – –  Ostatní |   |  
0407 29 10 | – – –  Of poultry, other than of fowls of the species Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st0407 29 10 | – – –  Z domácí drůbeže, jiné než slepic druhu Gallus domesticus | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st
0407 29 90 | – – –  Other | 7,7 | p/st0407 29 90 | – – –  Ostatní | 7,7 | p/st
0407 90 | –  Other |   |  0407 90 | –  Ostatní |   |  
0407 90 10 | – –  Of poultry | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st0407 90 10 | – –  Z domácí drůbeže | 30,4 €/100 kg/net (10) | 1 000 p/st
0407 90 90 | – –  Other | 7,7 | p/st0407 90 90 | – –  Ostatní | 7,7 | p/st
0408 | Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |   |  0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla |   |  
  | –  Egg yolks |   |    | –  Žloutky |   |  
0408 11 | – –  Dried |   |  0408 11 | – –  Sušené |   |  
0408 11 20 | – – –  Unfit for human consumption (32) | Free | —0408 11 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
0408 11 80 | – – –  Other | 142,3 €/100 kg/net (10) | —0408 11 80 | – – –  Ostatní | 142,3 €/100 kg/net (10) | —
0408 19 | – –  Other |   |  0408 19 | – –  Ostatní |   |  
0408 19 20 | – – –  Unfit for human consumption (32) | Free | —0408 19 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0408 19 81 | – – – –  Liquid | 62 €/100 kg/net (10) | —0408 19 81 | – – – –  Tekuté | 62 €/100 kg/net (10) | —
0408 19 89 | – – – –  Other, including frozen | 66,3 €/100 kg/net (10) | —0408 19 89 | – – – –  Ostatní, včetně zmrazených | 66,3 €/100 kg/net (10) | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
0408 91 | – –  Dried |   |  0408 91 | – –  Sušené |   |  
0408 91 20 | – – –  Unfit for human consumption (32) | Free | —0408 91 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
0408 91 80 | – – –  Other | 137,4 €/100 kg/net (10) | —0408 91 80 | – – –  Ostatní | 137,4 €/100 kg/net (10) | —
0408 99 | – –  Other |   |  0408 99 | – –  Ostatní |   |  
0408 99 20 | – – –  Unfit for human consumption (32) | Free | —0408 99 20 | – – –  Nezpůsobilé k lidskému požívání (32) | bez | —
0408 99 80 | – – –  Other | 35,3 €/100 kg/net (10) | —0408 99 80 | – – –  Ostatní | 35,3 €/100 kg/net (10) | —
0409 00 00 | Natural honey | 17,3 | —0409 00 00 | Přírodní med | 17,3 | —
0410 00 00 | Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included | 7,7 | —0410 00 00 | Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté | 7,7 | —
CHAPTER 5KAPITOLA 5
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDEDVÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
NotesPoznámky
1. | This chapter does not cover: | (a) | edible products (other than guts, bladders and stomachs of animals, whole and pieces thereof, and animal blood, liquid or dried); | (b) | hides or skins (including furskins), other than goods of heading 0505 and parings and similar waste of raw hides or skins of heading 0511(Chapter 41 or 43); | (c) | animal textile materials, other than horsehair and horsehair waste (Section XI); or | (d) | prepared knots or tufts for broom or brush making (heading 9603).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a tekutá nebo sušená zvířecí krev); | b) | kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43); | c) | textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI); nebo | d) | připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).
2. | For the purposes of heading 0501, the sorting of hair by length (provided the root ends and tip ends respectively are not arranged together) shall be deemed not to constitute working.2. | Pro účely čísla 0501 se setřídění vlasů podle délky (za předpokladu, že nejsou uspořádány ve stejném směru od kořenů ke špičkám) nepovažuje za zpracování.
3. | Throughout the nomenclature, elephant, hippopotamus, walrus, narwhal and wild boar tusks, rhinoceros horns and the teeth of all animals are regarded as ‘ivory’.3. | V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují nejen kly sloní, nýbrž i kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.
4. | Throughout the nomenclature, the expression ‘horsehair’ means hair of the manes or tails of equine or bovine animals.4. | V celé nomenklatuře se výrazem „žíně“ rozumějí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat nebo skotu.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0501 00 00 | Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair | Free | —0501 00 00 | Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů | bez | —
0502 | Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair |   |  0502 | Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů |   |  
0502 10 00 | –  Pigs', hogs' or boars' bristles and hair and waste thereof | Free | —0502 10 00 | –  Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin nebo chlupů | bez | —
0502 90 00 | –  Other | Free | —0502 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0503 |   |   |  0503 |   |   |  
0504 00 00 | Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked | Free | —0504 00 00 | Střeva, měchýře a žaludky zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené | bez | —
0505 | Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers |   |  0505 | Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí |   |  
0505 10 | –  Feathers of a kind used for stuffing; down |   |  0505 10 | –  Peří používané k vycpávání; prachové peří |   |  
0505 10 10 | – –  Raw | Free | —0505 10 10 | – –  Surové | bez | —
0505 10 90 | – –  Other | Free | —0505 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
0505 90 00 | –  Other | Free | —0505 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0506 | Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products |   |  0506 | Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu; prach a odpad z těchto produktů |   |  
0506 10 00 | –  Ossein and bones treated with acid | Free | —0506 10 00 | –  Ossein a kosti upravené kyselinou | bez | —
0506 90 00 | –  Other | Free | —0506 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0507 | Ivory, tortoiseshell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products |   |  0507 | Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů |   |  
0507 10 00 | –  Ivory; ivory powder and waste | Free | —0507 10 00 | –  Slonovina; prach a odpad ze slonoviny | bez | —
0507 90 00 | –  Other | Free | —0507 90 00 | –  Ostatní | bez | —
0508 00 00 | Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof | Free | —0508 00 00 | Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů | bez | —
0509 |   |   |  0509 |   |   |  
0510 00 00 | Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved | Free | —0510 00 00 | Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované | bez | —
0511 | Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption |   |  0511 | Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání |   |  
0511 10 00 | –  Bovine semen | Free | p/st (33)0511 10 00 | –  Býčí sperma | bez | p/st (33)
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
0511 91 | – –  Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3 |   |  0511 91 | – –  Výrobky z ryb a korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3 |   |  
0511 91 10 | – – –  Fish waste | Free | —0511 91 10 | – – –  Odpad z ryb | bez | —
0511 91 90 | – – –  Other | Free | —0511 91 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0511 99 | – –  Other |   |  0511 99 | – –  Ostatní |   |  
0511 99 10 | – – –  Sinews or tendons; parings and similar waste of raw hides or skins | Free | —0511 99 10 | – – –  Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůží nebo kožek | bez | —
  | – – –  Natural sponges of animal origin |   |    | – – –  Přírodní houby živočišného původu |   |  
0511 99 31 | – – – –  Raw | Free | —0511 99 31 | – – – –  Surové | bez | —
0511 99 39 | – – – –  Other | 5,1 | —0511 99 39 | – – – –  Ostatní | 5,1 | —
0511 99 85 | – – –  Other (37) | Free | —0511 99 85 | – – –  Ostatní (37) | bez | —
SECTION IITŘÍDA II
VEGETABLE PRODUCTSROSTLINNÉ PRODUKTY
NotePoznámka
1. | In this section, the term ‘pellets’ means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3 % by weight.1. | V této třídě se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď pouhým tlakem nebo přidáním pojiva v množství nepřesahujícím 3 % hmotnostní.
CHAPTER 6KAPITOLA 6
LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGEŽIVÉ DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; CIBULE, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A OKRASNÁ ZELEŇ
NotesPoznámky
1. | Subject to the second part of heading 0601, this chapter covers only live trees and goods (including seedling vegetables) of a kind commonly supplied by nursery gardeners or florists for planting or for ornamental use; nevertheless, it does not include potatoes, onions, shallots, garlic or other products of Chapter 7.1. | S výjimkou druhé části čísla 0601 patří do této kapitoly pouze živé dřeviny a zboží (včetně sazenic rostlin), které bývají zpravidla dodávané zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrasným účelům. Do této kapitoly však nepatří brambory, jedlá cibule, šalotka, česnek nebo jiné produkty kapitoly 7.
2. | Any reference in heading 0603 or 0604 to goods of any kind shall be construed as including a reference to bouquets, floral baskets, wreaths and similar articles made wholly or partly of goods of that kind, account not being taken of accessories of other materials. However, these headings do not include collages or similar decorative plaques of heading 9701.2. | Kytice, květinové koše, věnce a podobné výrobky, vyrobené částečně nebo zcela z tohoto zboží, se považují za květiny nebo okrasné rostliny čísel 0603 nebo 0604, přičemž se nepřihlíží k příslušenství z jiných hmot. Do těchto čísel však nepatří koláže a podobné obrázky čísla 9701.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0601 | Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212 |   |  0601 | Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212 |   |  
0601 10 | –  Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant |   |  0601 10 | –  Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu |   |  
0601 10 10 | – –  Hyacinths | 5,1 | p/st0601 10 10 | – –  Hyacinty | 5,1 | p/st
0601 10 20 | – –  Narcissi | 5,1 | p/st0601 10 20 | – –  Narcisy | 5,1 | p/st
0601 10 30 | – –  Tulips | 5,1 | p/st0601 10 30 | – –  Tulipány | 5,1 | p/st
0601 10 40 | – –  Gladioli | 5,1 | p/st0601 10 40 | – –  Gladioly | 5,1 | p/st
0601 10 90 | – –  Other | 5,1 | —0601 10 90 | – –  Ostatní | 5,1 | —
0601 20 | –  Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots |   |  0601 20 | –  Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky |   |  
0601 20 10 | – –  Chicory plants and roots | Free | —0601 20 10 | – –  Sazenice, rostliny a kořeny čekanky | bez | —
0601 20 30 | – –  Orchids, hyacinths, narcissi and tulips | 9,6 | —0601 20 30 | – –  Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipány | 9,6 | —
0601 20 90 | – –  Other | 6,4 | —0601 20 90 | – –  Ostatní | 6,4 | —
0602 | Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn |   |  0602 | Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí |   |  
0602 10 | –  Unrooted cuttings and slips |   |  0602 10 | –  Nekořenovité řízky a rouby |   |  
0602 10 10 | – –  Of vines | Free | —0602 10 10 | – –  Révy vinné | bez | —
0602 10 90 | – –  Other | 4 | —0602 10 90 | – –  Ostatní | 4 | —
0602 20 | –  Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts |   |  0602 20 | –  Stromy, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy |   |  
0602 20 10 | – –  Vine slips, grafted or rooted | Free | —0602 20 10 | – –  Rostliny révy vinné, roubované nebo kořenovité | bez | —
0602 20 90 | – –  Other | 8,3 | —0602 20 90 | – –  Ostatní | 8,3 | —
0602 30 00 | –  Rhododendrons and azaleas, grafted or not | 8,3 | —0602 30 00 | –  Rododendrony a azalky, též roubované | 8,3 | —
0602 40 00 | –  Roses, grafted or not | 8,3 | p/st0602 40 00 | –  Růže, též roubované | 8,3 | p/st
0602 90 | –  Other |   |  0602 90 | –  Ostatní |   |  
0602 90 10 | – –  Mushroom spawn | 8,3 | —0602 90 10 | – –  Podhoubí | 8,3 | —
0602 90 20 | – –  Pineapple plants | Free | —0602 90 20 | – –  Sazenice a rostliny ananasu | bez | —
0602 90 30 | – –  Vegetable and strawberry plants | 8,3 | —0602 90 30 | – –  Sazenice a rostliny zeleniny a jahodníku | 8,3 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Outdoor plants |   |    | – – –  Venkovní rostliny |   |  
  | – – – –  Trees, shrubs and bushes |   |    | – – – –  Stromy, keře a keříky |   |  
0602 90 41 | – – – – –  Forest trees | 8,3 | —0602 90 41 | – – – – –  Lesní stromy | 8,3 | —
  | – – – – –  Other |   |    | – – – – –  Ostatní |   |  
0602 90 45 | – – – – – –  Rooted cuttings and young plants | 6,5 | —0602 90 45 | – – – – – –  Zakořeněné řízky a mladé rostliny | 6,5 | —
0602 90 49 | – – – – – –  Other | 8,3 | —0602 90 49 | – – – – – –  Ostatní | 8,3 | —
0602 90 50 | – – – –  Other outdoor plants | 8,3 | —0602 90 50 | – – – –  Ostatní venkovní rostliny | 8,3 | —
  | – – –  Indoor plants |   |    | – – –  Pokojové rostliny |   |  
0602 90 70 | – – – –  Rooted cuttings and young plants, excluding cacti | 6,5 | —0602 90 70 | – – – –  Zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů | 6,5 | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
0602 90 91 | – – – – –  Flowering plants with buds or flowers, excluding cacti | 6,5 | —0602 90 91 | – – – – –  Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, kromě kaktusů | 6,5 | —
0602 90 99 | – – – – –  Other | 6,5 | —0602 90 99 | – – – – –  Ostatní | 6,5 | —
0603 | Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared |   |  0603 | Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené |   |  
  | –  Fresh |   |    | –  Čerstvé |   |  
0603 11 00 | – –  Roses |  (34) | p/st0603 11 00 | – –  Růže |  (34) | p/st
0603 12 00 | – –  Carnations |  (34) | p/st0603 12 00 | – –  Karafiáty |  (34) | p/st
0603 13 00 | – –  Orchids |  (34) | p/st0603 13 00 | – –  Orchideje |  (34) | p/st
0603 14 00 | – –  Chrysanthemums |  (34) | p/st0603 14 00 | – –  Chryzantémy |  (34) | p/st
0603 15 00 | – –  Lilies (Lilium spp.) |  (34) | p/st0603 15 00 | – –  Lilie (Lilium spp.) |  (34) | p/st
0603 19 | – –  Other |   |  0603 19 | – –  Ostatní |   |  
0603 19 10 | – – –  Gladioli |  (34) | p/st0603 19 10 | – – –  Gladioly |  (34) | p/st
0603 19 80 | – – –  Other |  (34) | —0603 19 80 | – – –  Ostatní |  (34) | —
0603 90 00 | –  Other | 10 | —0603 90 00 | –  Ostatní | 10 | —
0604 | Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared |   |  0604 | Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené |   |  
0604 20 | –  Fresh |   |  0604 20 | –  Čerstvé |   |  
  | – –  Mosses and lichens |   |    | – –  Mechy a lišejníky |   |  
0604 20 11 | – – –  Reindeer moss | Free | —0604 20 11 | – – –  Lišejníky sobí | bez | —
0604 20 19 | – – –  Other | 5 | —0604 20 19 | – – –  Ostatní | 5 | —
0604 20 20 | – –  Christmas trees | 2,5 | p/st0604 20 20 | – –  Vánoční stromky | 2,5 | p/st
0604 20 40 | – –  Conifer branches | 2,5 | —0604 20 40 | – –  Větve jehličnanů | 2,5 | —
0604 20 90 | – –  Other | 2 | —0604 20 90 | – –  Ostatní | 2 | —
0604 90 | –  Other |   |  0604 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  Mosses and lichens |   |    | – –  Mechy a lišejníky |   |  
0604 90 11 | – – –  Reindeer moss | Free | —0604 90 11 | – – –  Lišejníky sobí | bez | —
0604 90 19 | – – –  Other | 5 | —0604 90 19 | – – –  Ostatní | 5 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0604 90 91 | – – –  Not further prepared than dried | Free | —0604 90 91 | – – –  Sušené, dále neupravené | bez | —
0604 90 99 | – – –  Other | 10,9 | —0604 90 99 | – – –  Ostatní | 10,9 | —
CHAPTER 7KAPITOLA 7
EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERSJEDLÁ ZELENINA A NĚKTERÉ KOŘENY A HLÍZY
NotesPoznámky
1. | This chapter does not cover forage products of heading 1214.1. | Do této kapitoly nepatří pícniny čísla 1214.
2. | In headings 0709 to 0712, the word ‘vegetables’ includes edible mushrooms, truffles, olives, capers, marrows, pumpkins, aubergines, sweetcorn (Zea mays var. saccharata), fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, fennel, parsley, chervil, tarragon, cress and sweet marjoram (Majorana hortensis or Origanum majorana).2. | V číslech 0709 až 0712 výraz „zelenina“ zahrnuje též jedlé houby, lanýže, olivy, kapary, dýně, tykve, lilky, kukuřici cukrovou (Zea mays var. saccharata), plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, fenykl, petržel, kerblík, estragon, řeřichu a majoránku (Majorana hortensis nebo Origanum majorana).
3. | Heading 0712 covers all dried vegetables of the kinds falling in headings 0701 to 0711, other than: | (a) | dried leguminous vegetables, shelled (heading 0713); | (b) | sweetcorn in the forms specified in headings 1102 to 1104; | (c) | flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes (heading 1105); | (d) | flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (heading 1106).3. | Do čísla 0712 patří všechna sušená zelenina druhů zařazených do čísel 0701 až 0711, jiná než: | a) | sušené vyluštěné luštěniny (číslo 0713); | b) | kukuřice cukrová ve formách uvedených v číslech 1102 až 1104; | c) | mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor (číslo 1105); | d) | mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 (číslo 1106).
4. | However, dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta are excluded from this chapter (heading 0904).4. | Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku, však do této kapitoly nepatří (číslo 0904).
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0701 | Potatoes, fresh or chilled |   |  0701 | Brambory, čerstvé nebo chlazené |   |  
0701 10 00 | –  Seed (32) | 4,5 | —0701 10 00 | –  Sadbové (32) | 4,5 | —
0701 90 | –  Other |   |  0701 90 | –  Ostatní |   |  
0701 90 10 | – –  For the manufacture of starch (12) | 5,8 | —0701 90 10 | – –  K výrobě škrobu (12) | 5,8 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0701 90 50 | – – –  New, from 1 January to 30 June |  (39) | —0701 90 50 | – – –  Rané brambory, od 1. ledna do 30. června |  (39) | —
0701 90 90 | – – –  Other | 11,5 | —0701 90 90 | – – –  Ostatní | 11,5 | —
0702 00 00 | Tomatoes, fresh or chilled |  (36) | —0702 00 00 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená |  (36) | —
0703 | Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled |   |  0703 | Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená |   |  
0703 10 | –  Onions and shallots |   |  0703 10 | –  Cibule a šalotka |   |  
  | – –  Onions |   |    | – –  Cibule |   |  
0703 10 11 | – – –  Sets | 9,6 | —0703 10 11 | – – –  Sazečka | 9,6 | —
0703 10 19 | – – –  Other | 9,6 | —0703 10 19 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
0703 10 90 | – –  Shallots | 9,6 | —0703 10 90 | – –  Šalotka | 9,6 | —
0703 20 00 | –  Garlic | 9,6 + 120 €/100 kg/net (10) | —0703 20 00 | –  Česnek | 9,6 + 120 €/100 kg/net (10) | —
0703 90 00 | –  Leeks and other alliaceous vegetables | 10,4 | —0703 90 00 | –  Pór a jiná cibulová zelenina | 10,4 | —
0704 | Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled |   |  0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené |   |  
0704 10 00 | –  Cauliflowers and headed broccoli |  (40) | —0704 10 00 | –  Květák |  (40) | —
0704 20 00 | –  Brussels sprouts | 12 | —0704 20 00 | –  Růžičková kapusta | 12 | —
0704 90 | –  Other |   |  0704 90 | –  Ostatní |   |  
0704 90 10 | – –  White cabbages and red cabbages | 12 MIN 0,4 €/100 kg/net | —0704 90 10 | – –  Zelí bílé a zelí červené | 12 MIN 0,4 €/100 kg/net | —
0704 90 90 | – –  Other | 12 | —0704 90 90 | – –  Ostatní | 12 | —
0705 | Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled |   |  0705 | Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené |   |  
  | –  Lettuce |   |    | –  Salát |   |  
0705 11 00 | – –  Cabbage lettuce (head lettuce) |  (41) | —0705 11 00 | – –  Hlávkový salát |  (41) | —
0705 19 00 | – –  Other | 10,4 | —0705 19 00 | – –  Ostatní | 10,4 | —
  | –  Chicory |   |    | –  Čekanka |   |  
0705 21 00 | – –  Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | —0705 21 00 | – –  Čekanka obecná setá (Cichorium intybus var. foliosum) | 10,4 | —
0705 29 00 | – –  Other | 10,4 | —0705 29 00 | – –  Ostatní | 10,4 | —
0706 | Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled |   |  0706 | Mrkev, vodnice, tuřín, řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené |   |  
0706 10 00 | –  Carrots and turnips | 13,6 (10) | —0706 10 00 | –  Mrkev, vodnice a tuřín | 13,6 (10) | —
0706 90 | –  Other |   |  0706 90 | –  Ostatní |   |  
0706 90 10 | – –  Celeriac (rooted celery or German celery) |  (42) | —0706 90 10 | – –  Celer bulový |  (42) | —
0706 90 30 | – –  Horseradish (Cochlearia armoracia) | 12 | —0706 90 30 | – –  Křen selský (Cochlearia armoracia) | 12 | —
0706 90 90 | – –  Other | 13,6 | —0706 90 90 | – –  Ostatní | 13,6 | —
0707 00 | Cucumbers and gherkins, fresh or chilled |   |  0707 00 | Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené |   |  
0707 00 05 | –  Cucumbers |  (36) | —0707 00 05 | –  Okurky salátové |  (36) | —
0707 00 90 | –  Gherkins | 12,8 | —0707 00 90 | –  Okurky nakládačky | 12,8 | —
0708 | Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled |   |  0708 | Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené |   |  
0708 10 00 | –  Peas (Pisum sativum) |  (43) | —0708 10 00 | –  Hrách setý (Pisum sativum) |  (43) | —
0708 20 00 | –  Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) |  (44) | —0708 20 00 | –  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) |  (44) | —
0708 90 00 | –  Other leguminous vegetables | 11,2 | —0708 90 00 | –  Ostatní luštěniny | 11,2 | —
0709 | Other vegetables, fresh or chilled |   |  0709 | Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená |   |  
0709 20 00 | –  Asparagus | 10,2 | —0709 20 00 | –  Chřest | 10,2 | —
0709 30 00 | –  Aubergines (eggplants) | 12,8 | —0709 30 00 | –  Lilek | 12,8 | —
0709 40 00 | –  Celery other than celeriac | 12,8 | —0709 40 00 | –  Celer, jiný než bulvový | 12,8 | —
  | –  Mushrooms and truffles |   |    | –  Houby a lanýže |   |  
0709 51 00 | – –  Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | —0709 51 00 | – –  Houby rodu Agaricus | 12,8 | —
0709 59 | – –  Other |   |  0709 59 | – –  Ostatní |   |  
0709 59 10 | – – –  Chanterelles | 3,2 | —0709 59 10 | – – –  Lišky | 3,2 | —
0709 59 30 | – – –  Flap mushrooms | 5,6 | —0709 59 30 | – – –  Hřiby | 5,6 | —
0709 59 50 | – – –  Truffles | 6,4 | —0709 59 50 | – – –  Lanýže | 6,4 | —
0709 59 90 | – – –  Other | 6,4 | —0709 59 90 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
0709 60 | –  Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta |   |  0709 60 | –  Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta |   |  
0709 60 10 | – –  Sweet peppers | 7,2 (10) | —0709 60 10 | – –  Sladká paprika | 7,2 (10) | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0709 60 91 | – – –  Of the genus Capsicum, for the manufacture of capsicin or capsicum oleoresin dyes (12) | Free | —0709 60 91 | – – –  Rodu Capsicum, pro výrobu kapsicinu nebo barviv z pryskyřic paprik rodu Capsicum  (12) | bez | —
0709 60 95 | – – –  For the industrial manufacture of essential oils or resinoids (12) | Free | —0709 60 95 | – – –  Pro průmyslovou výrobu silic nebo pryskyřic (12) | bez | —
0709 60 99 | – – –  Other | 6,4 | —0709 60 99 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
0709 70 00 | –  Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 10,4 | —0709 70 00 | –  Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | 10,4 | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
0709 91 00 | – –  Globe artichokes |  (36) | —0709 91 00 | – –  Artyčoky |  (36) | —
0709 92 | – –  Olives |   |  0709 92 | – –  Olivy |   |  
0709 92 10 | – – –  For uses other than the production of oil (12) | 4,5 | —0709 92 10 | – – –  K jiným účelům než pro výrobu oleje (12) | 4,5 | —
0709 92 90 | – – –  Other | 13,1 €/100 kg/net | —0709 92 90 | – – –  Ostatní | 13,1 €/100 kg/net | —
0709 93 | – –  Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.) |   |  0709 93 | – –  Tykve (Cucurbita spp.) |   |  
0709 93 10 | – – –  Courgettes |  (36) | —0709 93 10 | – – –  Cukety |  (36) | —
0709 93 90 | – – –  Other | 12,8 | —0709 93 90 | – – –  Ostatní | 12,8 | —
0709 99 | – –  Other |   |  0709 99 | – –  Ostatní |   |  
0709 99 10 | – – –  Salad vegetables, other than lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) | 10,4 | —0709 99 10 | – – –  Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.) | 10,4 | —
0709 99 20 | – – –  Chard (or white beet) and cardoons | 10,4 | —0709 99 20 | – – –  Mangoldy (nebo bílá řepa) a kardony | 10,4 | —
0709 99 40 | – – –  Capers | 5,6 | —0709 99 40 | – – –  Kapary | 5,6 | —
0709 99 50 | – – –  Fennel | 8 | —0709 99 50 | – – –  Fenykl | 8 | —
0709 99 60 | – – –  Sweetcorn | 9,4 €/100 kg/net | —0709 99 60 | – – –  Kukuřice cukrová | 9,4 €/100 kg/net | —
0709 99 90 | – – –  Other | 12,8 | —0709 99 90 | – – –  Ostatní | 12,8 | —
0710 | Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen |   |  0710 | Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená |   |  
0710 10 00 | –  Potatoes | 14,4 | —0710 10 00 | –  Brambory | 14,4 | —
  | –  Leguminous vegetables, shelled or unshelled |   |    | –  Luštěniny, též vyluštěné |   |  
0710 21 00 | – –  Peas (Pisum sativum) | 14,4 | —0710 21 00 | – –  Hrách setý (Pisum sativum) | 14,4 | —
0710 22 00 | – –  Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | —0710 22 00 | – –  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 14,4 | —
0710 29 00 | – –  Other | 14,4 | —0710 29 00 | – –  Ostatní | 14,4 | —
0710 30 00 | –  Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach) | 14,4 | —0710 30 00 | –  Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní | 14,4 | —
0710 40 00 | –  Sweetcorn | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —0710 40 00 | –  Kukuřice cukrová | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —
0710 80 | –  Other vegetables |   |  0710 80 | –  Ostatní zelenina |   |  
0710 80 10 | – –  Olives | 15,2 | —0710 80 10 | – –  Olivy | 15,2 | —
  | – –  Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta |   |    | – –  Plody rodu Capsicum nebo Pimenta |   |  
0710 80 51 | – – –  Sweet peppers | 14,4 | —0710 80 51 | – – –  Sladká paprika | 14,4 | —
0710 80 59 | – – –  Other | 6,4 | —0710 80 59 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
  | – –  Mushrooms |   |    | – –  Houby |   |  
0710 80 61 | – – –  Of the genus Agaricus | 14,4 | —0710 80 61 | – – –  Rodu Agaricus | 14,4 | —
0710 80 69 | – – –  Other | 14,4 | —0710 80 69 | – – –  Ostatní | 14,4 | —
0710 80 70 | – –  Tomatoes | 14,4 | —0710 80 70 | – –  Rajčata | 14,4 | —
0710 80 80 | – –  Globe artichokes | 14,4 | —0710 80 80 | – –  Artyčoky | 14,4 | —
0710 80 85 | – –  Asparagus | 14,4 | —0710 80 85 | – –  Chřest | 14,4 | —
0710 80 95 | – –  Other | 14,4 | —0710 80 95 | – –  Ostatní | 14,4 | —
0710 90 00 | –  Mixtures of vegetables | 14,4 | —0710 90 00 | –  Zeleninové směsi | 14,4 | —
0711 | Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption |   |  0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slanem nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání |   |  
0711 20 | –  Olives |   |  0711 20 | –  Olivy |   |  
0711 20 10 | – –  For uses other than the production of oil (12) | 6,4 | —0711 20 10 | – –  K jiným účelům než pro výrobu oleje (12) | 6,4 | —
0711 20 90 | – –  Other | 13,1 €/100 kg/net | —0711 20 90 | – –  Ostatní | 13,1 €/100 kg/net | —
0711 40 00 | –  Cucumbers and gherkins | 12 | —0711 40 00 | –  Okurky salátové a okurky nakládačky | 12 | —
  | –  Mushrooms and truffles |   |    | –  Houby a lanýže |   |  
0711 51 00 | – –  Mushrooms of the genus Agaricus | 9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10) | kg/net eda0711 51 00 | – –  Houby rodu Agaricus | 9,6 + 191 €/100 kg/net eda (10) | kg/net eda
0711 59 00 | – –  Other | 9,6 | —0711 59 00 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0711 90 | –  Other vegetables; mixtures of vegetables |   |  0711 90 | –  Ostatní zelenina; zeleninové směsi |   |  
  | – –  Vegetables |   |    | – –  Zelenina |   |  
0711 90 10 | – – –  Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, excluding sweet peppers | 6,4 | —0711 90 10 | – – –  Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou sladké papriky | 6,4 | —
0711 90 30 | – – –  Sweetcorn | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —0711 90 30 | – – –  Kukuřice cukrová | 5,1 + 9,4 €/100 kg/net (38) | —
0711 90 50 | – – –  Onions | 7,2 | —0711 90 50 | – – –  Cibule | 7,2 | —
0711 90 70 | – – –  Capers | 4,8 | —0711 90 70 | – – –  Kapary | 4,8 | —
0711 90 80 | – – –  Other | 9,6 | —0711 90 80 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
0711 90 90 | – –  Mixtures of vegetables | 12 | —0711 90 90 | – –  Zeleninové směsi | 12 | —
0712 | Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared |   |  0712 | Zelenina sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná |   |  
0712 20 00 | –  Onions | 12,8 (10) | —0712 20 00 | –  Cibule | 12,8 (10) | —
  | –  Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles |   |    | –  Houby, ucho jidášovo (Auricularia spp.), rosolovka (Tremella spp.) a lanýže |   |  
0712 31 00 | – –  Mushrooms of the genus Agaricus | 12,8 | —0712 31 00 | – –  Houby rodu Agaricus | 12,8 | —
0712 32 00 | – –  Wood ears (Auricularia spp.) | 12,8 | —0712 32 00 | – –  Ucho jidášovo (Auricularia spp.) | 12,8 | —
0712 33 00 | – –  Jelly fungi (Tremella spp.) | 12,8 | —0712 33 00 | – –  Rosolovka (Tremella spp.) | 12,8 | —
0712 39 00 | – –  Other | 12,8 | —0712 39 00 | – –  Ostatní | 12,8 | —
0712 90 | –  Other vegetables; mixtures of vegetables |   |  0712 90 | –  Ostatní zelenina; zeleninové směsi |   |  
0712 90 05 | – –  Potatoes, whether or not cut or sliced but not further prepared | 10,2 | —0712 90 05 | – –  Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené | 10,2 | —
  | – –  Sweetcorn (Zea mays var. saccharata) |   |    | – –  Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) |   |  
0712 90 11 | – – –  Hybrids for sowing (32) | Free | —0712 90 11 | – – –  Hybridy k setí (32) | bez | —
0712 90 19 | – – –  Other | 9,4 €/100 kg/net | —0712 90 19 | – – –  Ostatní | 9,4 €/100 kg/net | —
0712 90 30 | – –  Tomatoes | 12,8 | —0712 90 30 | – –  Rajčata | 12,8 | —
0712 90 50 | – –  Carrots | 12,8 | —0712 90 50 | – –  Mrkev | 12,8 | —
0712 90 90 | – –  Other | 12,8 | —0712 90 90 | – –  Ostatní | 12,8 | —
0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split |   |  0713 | Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené |   |  
0713 10 | –  Peas (Pisum sativum) |   |  0713 10 | –  Hrách setý (Pisum sativum) |   |  
0713 10 10 | – –  For sowing | Free | —0713 10 10 | – –  K setí | bez | —
0713 10 90 | – –  Other | Free | —0713 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
0713 20 00 | –  Chickpeas (garbanzos) | Free | —0713 20 00 | –  Cizrna | bez | —
  | –  Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) |   |    | –  Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.) |   |  
0713 31 00 | – –  Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek | Free | —0713 31 00 | – –  Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L.) Wilczek | bez | —
0713 32 00 | – –  Small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis) | Free | —0713 32 00 | – –  Fazole Adzuki (Phaseolus nebo Vigna angularis) | bez | —
0713 33 | – –  Kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris) |   |  0713 33 | – –  Fazole obecné (Phaseolus vulgaris) |   |  
0713 33 10 | – – –  For sowing | Free | —0713 33 10 | – – –  K setí | bez | —
0713 33 90 | – – –  Other | Free | —0713 33 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0713 34 00 | – –  Bambara beans (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea) | Free | —0713 34 00 | – –  Vigna podzemní (Vigna subterranea nebo Voandzeia subterranea) | bez | —
0713 35 00 | – –  Cow peas (Vigna unguiculata) | Free | —0713 35 00 | – –  Vigna čínská (Vigna unguiculata) | bez | —
0713 39 00 | – –  Other | Free | —0713 39 00 | – –  Ostatní | bez | —
0713 40 00 | –  Lentils | Free | —0713 40 00 | –  Čočka | bez | —
0713 50 00 | –  Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | —0713 50 00 | –  Boby (Vicia faba var. major, Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) | 3,2 | —
0713 60 00 | –  Pigeon peas (Cajanus cajan) | 3,2 | —0713 60 00 | –  Kajan indický (Cajanus cajan) | 3,2 | —
0713 90 00 | –  Other | 3,2 | —0713 90 00 | –  Ostatní | 3,2 | —
0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith |   |  0714 | Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, jeruzalémské artyčoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku |   |  
0714 10 00 | –  Manioc (cassava) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 10 00 | –  Maniokové kořeny | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 20 | –  Sweet potatoes |   |  0714 20 | –  Batáty (sladké brambory) |   |  
0714 20 10 | – –  Fresh, whole, intended for human consumption (45) | 3,8 (35) | —0714 20 10 | – –  Čerstvé, celé, určené k lidskému požívání (45) | 3,8 (35) | —
0714 20 90 | – –  Other | 6,4 €/100 kg/net (10) | —0714 20 90 | – –  Ostatní | 6,4 €/100 kg/net (10) | —
0714 30 00 | –  Yams (Dioscorea spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 30 00 | –  Jam (Dioscorea spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 40 00 | –  Taro (Colocasia spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 40 00 | –  Kolokázie (Colocasia spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 50 00 | –  Yautia (Xanthosoma spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 50 00 | –  Xanthosoma (Xanthosoma spp.) | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 90 | –  Other |   |  0714 90 | –  Ostatní |   |  
0714 90 20 | – –  Arrowroot, salep and similar roots and tubers with high starch content | 9,5 €/100 kg/net (10) | —0714 90 20 | – –  Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu | 9,5 €/100 kg/net (10) | —
0714 90 90 | – –  Other | 3,8 (35) | —0714 90 90 | – –  Ostatní | 3,8 (35) | —
CHAPTER 8KAPITOLA 8
EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONSJEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ
NotesPoznámky
1. | This chapter does not cover inedible nuts or fruits.1. | Do této kapitoly nepatří nejedlé ořechy nebo ovoce.
2. | Chilled fruits and nuts are to be classified in the same headings as the corresponding fresh fruits and nuts.2. | Chlazené ovoce a ořechy se zařazují jako čerstvé.
3. | Dried fruit or dried nuts of this chapter may be partially rehydrated, or treated for the following purposes: | (a) | for additional preservation or stabilisation (for example, by moderate heat treatment, sulphuring, the addition of sorbic acid or potassium sorbate), | (b) | to improve or maintain their appearance (for example, by the addition of vegetable oil or small quantities of glucose syrup), | provided that they retain the character of dried fruit or dried nuts.3. | Sušené ovoce nebo sušené ořechy této kapitoly mohou být částečně rehydrovány nebo upraveny pro následující účely: | a) | pro dodatečné konzervování nebo stabilizaci (např. mírným tepelným zpracováním, sířením, přidáním kyseliny sorbové nebo sorbátu draselného); | b) | pro zlepšení nebo zachování jejich vzhledu (např. přidáním rostlinného oleje nebo malého množství glukosového sirupu); | za předpokladu, že si zachovají charakter sušeného ovoce nebo sušených ořechů.
Additional notesDoplňkové poznámky
1. | The content of various sugars expressed as sucrose (sugar content) of the products classified in this chapter corresponds to the figure indicated by a refractometer at a temperature of 20 °C and multiplied by the factor 0,95.1. | Obsah různých cukrů, vyjádřených jako sacharóza („obsah cukru“), u produktů této kapitoly odpovídá číselnému údaji naměřenému při teplotě 20 °C refraktometrem a vynásobenému činitelem 0,95.
2. | For the purposes of subheadings 0811 90 11, 0811 90 31 and 0811 90 85, ‘tropical fruit’ means guavas, mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya.2. | Pro účely podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31 a 0811 90 85 se výrazem „tropické ovoce“ rozumějí kvajávy, manga, mangostany, papáje, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya.
3. | For the purposes of subheadings 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 and 0813 50 31, ‘tropical nuts’ means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts.3. | Pro účely podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 a 0813 50 31 se výrazem „tropické ořechy“ rozumějí ořechy kokosové, kešú, para, arekové (betelové), kola a makadamia.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0801 | Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled |   |  0801 | Kokosové ořechy, para ořechy a kešú ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané |   |  
  | –  Coconuts |   |    | –  Kokosové ořechy |   |  
0801 11 00 | – –  Desiccated | Free | —0801 11 00 | – –  Sušený kokos | bez | —
0801 12 00 | – –  In the inner shell (endocarp) | Free | —0801 12 00 | – –  Ve vnitřní skořápce (endokarpu) | bez | —
0801 19 00 | – –  Other | Free | —0801 19 00 | – –  Ostatní | bez | —
  | –  Brazil nuts |   |    | –  Para ořechy |   |  
0801 21 00 | – –  In shell | Free | —0801 21 00 | – –  Ve skořápce | bez | —
0801 22 00 | – –  Shelled | Free | —0801 22 00 | – –  Bez skořápky | bez | —
  | –  Cashew nuts |   |    | –  Kešú ořechy |   |  
0801 31 00 | – –  In shell | Free | —0801 31 00 | – –  Ve skořápce | bez | —
0801 32 00 | – –  Shelled | Free | —0801 32 00 | – –  Bez skořápky | bez | —
0802 | Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled |   |  0802 | Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané |   |  
  | –  Almonds |   |    | –  Mandle |   |  
0802 11 | – –  In shell |   |  0802 11 | – –  Ve skořápce |   |  
0802 11 10 | – – –  Bitter | Free | —0802 11 10 | – – –  Hořké | bez | —
0802 11 90 | – – –  Other | 5,6 (10) | —0802 11 90 | – – –  Ostatní | 5,6 (10) | —
0802 12 | – –  Shelled |   |  0802 12 | – –  Bez skořápky |   |  
0802 12 10 | – – –  Bitter | Free | —0802 12 10 | – – –  Hořké | bez | —
0802 12 90 | – – –  Other | 3,5 (10) | —0802 12 90 | – – –  Ostatní | 3,5 (10) | —
  | –  Hazelnuts or filberts (Corylus spp.) |   |    | –  Lískové ořechy (Corylus spp.) |   |  
0802 21 00 | – –  In shell | 3,2 | —0802 21 00 | – –  Ve skořápce | 3,2 | —
0802 22 00 | – –  Shelled | 3,2 | —0802 22 00 | – –  Bez skořápky | 3,2 | —
  | –  Walnuts |   |    | –  Vlašské ořechy |   |  
0802 31 00 | – –  In shell | 4 | —0802 31 00 | – –  Ve skořápce | 4 | —
0802 32 00 | – –  Shelled | 5,1 | —0802 32 00 | – –  Bez skořápky | 5,1 | —
  | –  Chestnuts (Castanea spp.) |   |    | –  Kaštany (Castanea spp.) |   |  
0802 41 00 | – –  In shell | 5,6 | —0802 41 00 | – –  Ve skořápce | 5,6 | —
0802 42 00 | – –  Shelled | 5,6 | —0802 42 00 | – –  Bez skořápky | 5,6 | —
  | –  Pistachios |   |    | –  Pistácie |   |  
0802 51 00 | – –  In shell | 1,6 | —0802 51 00 | – –  Ve skořápce | 1,6 | —
0802 52 00 | – –  Shelled | 1,6 | —0802 52 00 | – –  Bez skořápky | 1,6 | —
  | –  Macadamia nuts |   |    | –  Makadamové ořechy |   |  
0802 61 00 | – –  In shell | 2 | —0802 61 00 | – –  Ve skořápce | 2 | —
0802 62 00 | – –  Shelled | 2 | —0802 62 00 | – –  Bez skořápky | 2 | —
0802 70 00 | –  Kola nuts (Cola spp.) | Free | —0802 70 00 | –  Kola ořechy (Cola spp.) | bez | —
0802 80 00 | –  Areca nuts | Free | —0802 80 00 | –  Arekové ořechy | bez | —
0802 90 | –  Other |   |  0802 90 | –  Ostatní |   |  
0802 90 10 | – –  Pecans | Free | —0802 90 10 | – –  Pekanové ořechy | bez | —
0802 90 50 | – –  Pine nuts | 3,2 (52) | —0802 90 50 | – –  Piniové oříšky | 3,2 (52) | —
0802 90 85 | – –  Other | 3,2 (52) | —0802 90 85 | – –  Ostatní | 3,2 (52) | —
0803 | Bananas, including plantains, fresh or dried |   |  0803 | Banány, včetně banánů plantejnů, čerstvé nebo sušené |   |  
0803 10 | –  Plantains |   |  0803 10 | –  Plantejny |   |  
0803 10 10 | – –  Fresh | 16 | —0803 10 10 | – –  Čerstvé | 16 | —
0803 10 90 | – –  Dried | 16 | —0803 10 90 | – –  Sušené | 16 | —
0803 90 | –  Other |   |  0803 90 | –  Ostatní |   |  
0803 90 10 | – –  Fresh | 132 €/1 000 kg/net | —0803 90 10 | – –  Čerstvé | 132 €/1 000 kg/net | —
0803 90 90 | – –  Dried | 16 | —0803 90 90 | – –  Sušené | 16 | —
0804 | Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried |   |  0804 | Datle, fíky, ananas, avokádo, kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené |   |  
0804 10 00 | –  Dates | 7,7 | —0804 10 00 | –  Datle | 7,7 | —
0804 20 | –  Figs |   |  0804 20 | –  Fíky |   |  
0804 20 10 | – –  Fresh | 5,6 | —0804 20 10 | – –  Čerstvé | 5,6 | —
0804 20 90 | – –  Dried | 8 | —0804 20 90 | – –  Sušené | 8 | —
0804 30 00 | –  Pineapples | 5,8 | —0804 30 00 | –  Ananas | 5,8 | —
0804 40 00 | –  Avocados |  (46) | —0804 40 00 | –  Avokáda |  (46) | —
0804 50 00 | –  Guavas, mangoes and mangosteens | Free | —0804 50 00 | –  Kvajávy, manga a mangostany | bez | —
0805 | Citrus fruit, fresh or dried |   |  0805 | Citrusové plody, čerstvé nebo sušené |   |  
0805 10 | –  Oranges |   |  0805 10 | –  Pomeranče |   |  
0805 10 20 | – –  Sweet oranges, fresh |  (36) | —0805 10 20 | – –  Sladké, čerstvé |  (36) | —
0805 10 80 | – –  Other |  (47) | —0805 10 80 | – –  Ostatní |  (47) | —
0805 20 | –  Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids |   |  0805 20 | –  Mandarinky (včetně tangerine a satsuma), klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy |   |  
0805 20 10 | – –  Clementines |  (36) | —0805 20 10 | – –  Klementinky |  (36) | —
0805 20 30 | – –  Monreales and satsumas |  (36) | —0805 20 30 | – –  Monreale a satsuma |  (36) | —
0805 20 50 | – –  Mandarins and wilkings |  (36) | —0805 20 50 | – –  Mandarinky a wilkingy |  (36) | —
0805 20 70 | – –  Tangerines |  (36) | —0805 20 70 | – –  Tangerine |  (36) | —
0805 20 90 | – –  Other |  (36) | —0805 20 90 | – –  Ostatní |  (36) | —
0805 40 00 | –  Grapefruit, including pomelos |  (48) | —0805 40 00 | –  Grapefruity, včetně pomel |  (48) | —
0805 50 | –  Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |   |  0805 50 | –  Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) |   |  
0805 50 10 | – –  Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) |  (36) | —0805 50 10 | – –  Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) |  (36) | —
0805 50 90 | – –  Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | —0805 50 90 | – –  Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 12,8 | —
0805 90 00 | –  Other | 12,8 | —0805 90 00 | –  Ostatní | 12,8 | —
0806 | Grapes, fresh or dried |   |  0806 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené |   |  
0806 10 | –  Fresh |   |  0806 10 | –  Čerstvé |   |  
0806 10 10 | – –  Table grapes |  (36) | —0806 10 10 | – –  Stolní hrozny |  (36) | —
0806 10 90 | – –  Other |  (49) | —0806 10 90 | – –  Ostatní |  (49) | —
0806 20 | –  Dried |   |  0806 20 | –  Sušené |   |  
0806 20 10 | – –  Currants | 2,4 | —0806 20 10 | – –  Korintky | 2,4 | —
0806 20 30 | – –  Sultanas | 2,4 | —0806 20 30 | – –  Sultánky | 2,4 | —
0806 20 90 | – –  Other | 2,4 | —0806 20 90 | – –  Ostatní | 2,4 | —
0807 | Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh |   |  0807 | Melouny (včetně melounů vodních) a papáje, čerstvé |   |  
  | –  Melons (including watermelons) |   |    | –  Melouny (včetně melounů vodních) |   |  
0807 11 00 | – –  Watermelons | 8,8 | —0807 11 00 | – –  Melouny vodní | 8,8 | —
0807 19 00 | – –  Other | 8,8 | —0807 19 00 | – –  Ostatní | 8,8 | —
0807 20 00 | –  Papaws (papayas) | Free | —0807 20 00 | –  Papáje | bez | —
0808 | Apples, pears and quinces, fresh |   |  0808 | Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé |   |  
0808 10 | –  Apples |   |  0808 10 | –  Jablka |   |  
0808 10 10 | – –  Cider apples, in bulk, from 16 September to 15 December | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —0808 10 10 | – –  Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosince | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —
0808 10 80 | – –  Other |  (36) | —0808 10 80 | – –  Ostatní |  (36) | —
0808 30 | –  Pears |   |  0808 30 | –  Hrušky |   |  
0808 30 10 | – –  Perry pears, in bulk, from 1 August to 31 December | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —0808 30 10 | – –  Hrušky k výrobě moštu, volně ložené, od 1. srpna do 31. prosince | 7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net | —
0808 30 90 | – –  Other |  (36) | —0808 30 90 | – –  Ostatní |  (36) | —
0808 40 00 | –  Quinces | 7,2 | —0808 40 00 | –  Kdoule | 7,2 | —
0809 | Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh |   |  0809 | Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé |   |  
0809 10 00 | –  Apricots |  (36) | —0809 10 00 | –  Meruňky |  (36) | —
  | –  Cherries |   |    | –  Třešně a višně |   |  
0809 21 00 | – –  Sour cherries (Prunus cerasus) |  (36) | —0809 21 00 | – –  Višeň obecná (Prunus cerasus) |  (36) | —
0809 29 00 | – –  Other |  (36) | —0809 29 00 | – –  Ostatní |  (36) | —
0809 30 | –  Peaches, including nectarines |   |  0809 30 | –  Broskve, včetně nektarinek |   |  
0809 30 10 | – –  Nectarines |  (36) | —0809 30 10 | – –  Nektarinky |  (36) | —
0809 30 90 | – –  Other |  (36) | —0809 30 90 | – –  Ostatní |  (36) | —
0809 40 | –  Plums and sloes |   |  0809 40 | –  Švestky a trnky |   |  
0809 40 05 | – –  Plums |  (36) | —0809 40 05 | – –  Švestky |  (36) | —
0809 40 90 | – –  Sloes | 12 | —0809 40 90 | – –  Trnky | 12 | —
0810 | Other fruit, fresh |   |  0810 | Ostatní ovoce, čerstvé |   |  
0810 10 00 | –  Strawberries |  (50) | —0810 10 00 | –  Jahody |  (50) | —
0810 20 | –  Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries |   |  0810 20 | –  Maliny, moruše, ostružiny a Loganovy ostružiny |   |  
0810 20 10 | – –  Raspberries | 8,8 | —0810 20 10 | – –  Maliny | 8,8 | —
0810 20 90 | – –  Other | 9,6 | —0810 20 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0810 30 | –  Black-, white- or redcurrants and gooseberries |   |  0810 30 | –  Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt |   |  
0810 30 10 | – –  Blackcurrants | 8,8 | —0810 30 10 | – –  Černý rybíz | 8,8 | —
0810 30 30 | – –  Redcurrants | 8,8 | —0810 30 30 | – –  Červený rybíz | 8,8 | —
0810 30 90 | – –  Other | 9,6 | —0810 30 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0810 40 | –  Cranberries, bilberries and other fruit of the genus Vaccinium |   |  0810 40 | –  Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium |   |  
0810 40 10 | – –  Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species Vaccinium vitis-idaea) | Free | —0810 40 10 | – –  Brusinky druhu Vaccinium vitis-idaea | bez | —
0810 40 30 | – –  Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 3,2 | —0810 40 30 | – –  Borůvky druhu Vaccinium myrtillus | 3,2 | —
0810 40 50 | – –  Fruit of the species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum | 3,2 | —0810 40 50 | – –  Plody druhů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum | 3,2 | —
0810 40 90 | – –  Other | 9,6 | —0810 40 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
0810 50 00 | –  Kiwifruit |  (51) | —0810 50 00 | –  Kiwi |  (51) | —
0810 60 00 | –  Durians | 8,8 | —0810 60 00 | –  Duriany | 8,8 | —
0810 70 00 | –  Persimmons | 8,8 | —0810 70 00 | –  Tomely | 8,8 | —
0810 90 | –  Other |   |  0810 90 | –  Ostatní |   |  
0810 90 20 | – –  Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | Free | —0810 90 20 | – –  Tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya | bez | —
0810 90 75 | – –  Other | 8,8 | —0810 90 75 | – –  Ostatní | 8,8 | —
0811 | Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |   |  0811 | Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
0811 10 | –  Strawberries |   |  0811 10 | –  Jahody |   |  
  | – –  Containing added sugar or other sweetening matter |   |    | – –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
0811 10 11 | – – –  With a sugar content exceeding 13 % by weight | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —0811 10 11 | – – –  O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —
0811 10 19 | – – –  Other | 20,8 | —0811 10 19 | – – –  Ostatní | 20,8 | —
0811 10 90 | – –  Other | 14,4 | —0811 10 90 | – –  Ostatní | 14,4 | —
0811 20 | –  Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries |   |  0811 20 | –  Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt |   |  
  | – –  Containing added sugar or other sweetening matter |   |    | – –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
0811 20 11 | – – –  With a sugar content exceeding 13 % by weight | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —0811 20 11 | – – –  O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —
0811 20 19 | – – –  Other | 20,8 | —0811 20 19 | – – –  Ostatní | 20,8 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0811 20 31 | – – –  Raspberries | 14,4 | —0811 20 31 | – – –  Maliny | 14,4 | —
0811 20 39 | – – –  Blackcurrants | 14,4 | —0811 20 39 | – – –  Černý rybíz | 14,4 | —
0811 20 51 | – – –  Redcurrants | 12 | —0811 20 51 | – – –  Červený rybíz | 12 | —
0811 20 59 | – – –  Blackberries and mulberries | 12 | —0811 20 59 | – – –  Ostružiny a moruše | 12 | —
0811 20 90 | – – –  Other | 14,4 | —0811 20 90 | – – –  Ostatní | 14,4 | —
0811 90 | –  Other |   |  0811 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  Containing added sugar or other sweetening matter |   |    | – –  S přídavkem cukru nebo jiných sladidel |   |  
  | – – –  With a sugar content exceeding 13 % by weight |   |    | – – –  O obsahu cukru převyšujícím 13 % hmotnostních |   |  
0811 90 11 | – – – –  Tropical fruit and tropical nuts | 13 + 5,3 €/100 kg/net | —0811 90 11 | – – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy | 13 + 5,3 €/100 kg/net | —
0811 90 19 | – – – –  Other | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —0811 90 19 | – – – –  Ostatní | 20,8 + 8,4 €/100 kg/net | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0811 90 31 | – – – –  Tropical fruit and tropical nuts | 13 | —0811 90 31 | – – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy | 13 | —
0811 90 39 | – – – –  Other | 20,8 | —0811 90 39 | – – – –  Ostatní | 20,8 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
0811 90 50 | – – –  Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 12 | —0811 90 50 | – – –  Borůvky druhu Vaccinium myrtillus | 12 | —
0811 90 70 | – – –  Fruit of the species Vaccinium myrtilloides and Vaccinium angustifolium | 3,2 | —0811 90 70 | – – –  Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium | 3,2 | —
  | – – –  Cherries |   |    | – – –  Třešně a višně |   |  
0811 90 75 | – – – –  Sour cherries (Prunus cerasus) | 14,4 | —0811 90 75 | – – – –  Višeň obecná (Prunus cerasus) | 14,4 | —
0811 90 80 | – – – –  Other | 14,4 | —0811 90 80 | – – – –  Ostatní | 14,4 | —
0811 90 85 | – – –  Tropical fruit and tropical nuts | 9 | —0811 90 85 | – – –  Tropické ovoce a tropické ořechy | 9 | —
0811 90 95 | – – –  Other | 14,4 | —0811 90 95 | – – –  Ostatní | 14,4 | —
0812 | Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption |   |  0812 | Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (například oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nevhodné k přímému požívání |   |  
0812 10 00 | –  Cherries | 8,8 | —0812 10 00 | –  Třešně a višně | 8,8 | —
0812 90 | –  Other |   |  0812 90 | –  Ostatní |   |  
0812 90 25 | – –  Apricots; oranges | 12,8 | —0812 90 25 | – –  Meruňky; pomeranče | 12,8 | —
0812 90 30 | – –  Papaws (papayas) | 2,3 | —0812 90 30 | – –  Papáje | 2,3 | —
0812 90 40 | – –  Fruit of the species Vaccinium myrtillus | 6,4 | —0812 90 40 | – –  Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) | 6,4 | —
0812 90 70 | – –  Guavas, mangoes, mangosteens, tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola, pitahaya and tropical nuts | 5,5 | —0812 90 70 | – –  Kvajávy, manga, mangostany, tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly, pitahaya a tropické ořechy | 5,5 | —
0812 90 98 | – –  Other | 8,8 | —0812 90 98 | – –  Ostatní | 8,8 | —
0813 | Fruit, dried, other than that of headings 0801 to 0806; mixtures of nuts or dried fruits of this chapter |   |  0813 | Ovoce, sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly |   |  
0813 10 00 | –  Apricots | 5,6 | —0813 10 00 | –  Meruňky | 5,6 | —
0813 20 00 | –  Prunes | 9,6 | —0813 20 00 | –  Švestky | 9,6 | —
0813 30 00 | –  Apples | 3,2 | —0813 30 00 | –  Jablka | 3,2 | —
0813 40 | –  Other fruit |   |  0813 40 | –  Ostatní ovoce |   |  
0813 40 10 | – –  Peaches, including nectarines | 5,6 | —0813 40 10 | – –  Broskve, včetně nektarinek | 5,6 | —
0813 40 30 | – –  Pears | 6,4 | —0813 40 30 | – –  Hrušky | 6,4 | —
0813 40 50 | – –  Papaws (papayas) | 2 | —0813 40 50 | – –  Papáje | 2 | —
0813 40 65 | – –  Tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | Free | —0813 40 65 | – –  Tamarindy, jablka kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenky, karamboly a pitahaya | bez | —
0813 40 95 | – –  Other | 2,4 | —0813 40 95 | – –  Ostatní | 2,4 | —
0813 50 | –  Mixtures of nuts or dried fruits of this chapter |   |  0813 50 | –  Směsi sušeného ovoce nebo ořechů této kapitoly |   |  
  | – –  Mixtures of dried fruit, other than that of headings 0801 to 0806 |   |    | – –  Směsi sušeného ovoce, jiné než čísel 0801 až 0806 |   |  
  | – – –  Not containing prunes |   |    | – – –  Bez švestek |   |  
0813 50 12 | – – – –  Of papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya | 4 | —0813 50 12 | – – – –  Z papájí, tamarind, jablek kešú, liči, jackfruit, sapodilla, mučenek, karambol a pitahaya | 4 | —
0813 50 15 | – – – –  Other | 6,4 | —0813 50 15 | – – – –  Ostatní | 6,4 | —
0813 50 19 | – – –  Containing prunes | 9,6 | —0813 50 19 | – – –  Se švestkami | 9,6 | —
  | – –  Mixtures exclusively of nuts of headings 0801 and 0802 |   |    | – –  Směsi výhradně ze sušených ořechů čísel 0801 a 0802 |   |  
0813 50 31 | – – –  Of tropical nuts | 4 | —0813 50 31 | – – –  Z tropických ořechů | 4 | —
0813 50 39 | – – –  Other | 6,4 | —0813 50 39 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
  | – –  Other mixtures |   |    | – –  Ostatní směsi |   |  
0813 50 91 | – – –  Not containing prunes or figs | 8 | —0813 50 91 | – – –  Bez švestek nebo fíků | 8 | —
0813 50 99 | – – –  Other | 9,6 | —0813 50 99 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
0814 00 00 | Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions | 1,6 | —0814 00 00 | Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně melounů vodních), čerstvá, zmrazená, sušená nebo prozatímně konzervovaná ve slané vodě, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích | 1,6 | —
CHAPTER 9KAPITOLA 9
COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICESKÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ
NotesPoznámky
1. | Mixtures of the products of headings 0904 to 0910 are to be classified as follows: | (a) | mixtures of two or more of the products of the same heading are to be classified in that heading; | (b) | mixtures of two or more of the products of different headings are to be classified in heading 0910. | The addition of other substances to the products of headings 0904 to 0910 (or to the mixtures referred to in paragraph (a) or (b) above) shall not affect their classification, provided that the resulting mixtures retain the essential character of the goods of those headings. Otherwise, such mixtures are not classified in this chapter; those constituting mixed condiments or mixed seasonings are classified in heading 2103.1. | Směsi produktů čísel 0904 až 0910 se zařazují takto: | a) | směsi dvou nebo více produktů téhož čísla se zařazují do tohoto čísla; | b) | směsi dvou nebo více produktů patřících do různých čísel se zařazují do čísla 0910. | Přísada jiných látek k produktům čísel 0904 až 0910 (nebo ke směsím uvedeným v odstavci a) nebo b) výše) nemá vliv na jejich zařazení za předpokladu, že si takto vzniklé směsi zachovají podstatný charakter zboží těchto čísel. V opačném případě tyto směsi nepatří do této kapitoly; jde-li o kořenicí směsi nebo o směsi přísad pro ochucení, zařazují se do čísla 2103.
2. | This chapter does not cover cubeb pepper (Piper cubeba) or other products of heading 1211.2. | Do této kapitoly nepatří pepř kubebový (Piper cubeba) ani jiné produkty čísla 1211.
Additional noteDoplňková poznámka
1. | The rate of duty applicable to mixtures referred to in note 1(a) shall be the one applicable to the component having the highest duty rate.1. | U směsí uvedených v poznámce 1 písm. a) se použije celní sazba pro složku s nejvyšším clem.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion |   |  0901 | Káva, též pražená nebo bez kofeinu; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy |   |  
  | –  Coffee, not roasted |   |    | –  Nepražená káva |   |  
0901 11 00 | – –  Not decaffeinated | Free | —0901 11 00 | – –  S kofeinem | bez | —
0901 12 00 | – –  Decaffeinated | 8,3 | —0901 12 00 | – –  Bez kofeinu | 8,3 | —
  | –  Coffee, roasted |   |    | –  Pražená káva |   |  
0901 21 00 | – –  Not decaffeinated | 7,5 | —0901 21 00 | – –  S kofeinem | 7,5 | —
0901 22 00 | – –  Decaffeinated | 9 | —0901 22 00 | – –  Bez kofeinu | 9 | —
0901 90 | –  Other |   |  0901 90 | –  Ostatní |   |  
0901 90 10 | – –  Coffee husks and skins | Free | —0901 90 10 | – –  Kávové slupky a pulpy | bez | —
0901 90 90 | – –  Coffee substitutes containing coffee | 11,5 | —0901 90 90 | – –  Kávové náhražky obsahující kávu | 11,5 | —
0902 | Tea, whether or not flavoured |   |  0902 | Čaj, též aromatizovaný |   |  
0902 10 00 | –  Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | 3,2 | —0902 10 00 | –  Zelený čaj (nefermentovaný), v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg | 3,2 | —
0902 20 00 | –  Other green tea (not fermented) | Free | —0902 20 00 | –  Ostatní zelený čaj (nefermentovaný) | bez | —
0902 30 00 | –  Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg | Free | —0902 30 00 | –  Černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný, v bezprostředním obalu o obsahu nepřesahujícím 3 kg | bez | —
0902 40 00 | –  Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | Free | —0902 40 00 | –  Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně fermentovaný čaj | bez | —
0903 00 00 | Maté | Free | —0903 00 00 | Maté | bez | —
0904 | Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruit of the genus Capsicum or of the genus Pimenta |   |  0904 | Pepř rodu Piper; sušené nebo drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta |   |  
  | –  Pepper |   |    | –  Pepř |   |  
0904 11 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0904 11 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0904 12 00 | – –  Crushed or ground | 4 | —0904 12 00 | – –  Drcený nebo mletý | 4 | —
  | –  Fruit of the genus Capsicum or of the genus Pimenta |   |    | –  Plody rodu Capsicum nebo Pimenta |   |  
0904 21 | – –  Dried, neither crushed nor ground |   |  0904 21 | – –  Sušené, nedrcené ani nemleté |   |  
0904 21 10 | – – –  Sweet peppers (Capsicum annuum) | 9,6 | —0904 21 10 | – – –  Sladká paprika (Capsicum annuum) | 9,6 | —
0904 21 90 | – – –  Other | Free | —0904 21 90 | – – –  Ostatní | bez | —
0904 22 00 | – –  Crushed or ground | 5 | —0904 22 00 | – –  Drcené nebo mleté | 5 | —
0905 | Vanilla |   |  0905 | Vanilka |   |  
0905 10 00 | –  Neither crushed nor ground | 6 | —0905 10 00 | –  Nedrcená ani nemletá | 6 | —
0905 20 00 | –  Crushed or ground | 6 | —0905 20 00 | –  Drcená nebo mletá | 6 | —
0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers |   |  0906 | Skořice a květy skořicovníku |   |  
  | –  Neither crushed nor ground |   |    | –  Nedrcené ani nemleté |   |  
0906 11 00 | – –  Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) | Free | —0906 11 00 | – –  Skořice (Cinnamomum zeylanicum Blume) | bez | —
0906 19 00 | – –  Other | Free | —0906 19 00 | – –  Ostatní | bez | —
0906 20 00 | –  Crushed or ground | Free | —0906 20 00 | –  Drcené nebo mleté | bez | —
0907 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) |   |  0907 | Hřebíček (celé plody, květy a stopky) |   |  
0907 10 00 | –  Neither crushed nor ground | 8 | —0907 10 00 | –  Nedrcený ani nemletý | 8 | —
0907 20 00 | –  Crushed or ground | 8 | —0907 20 00 | –  Drcený nebo mletý | 8 | —
0908 | Nutmeg, mace and cardamoms |   |  0908 | Muškátový oříšek, muškátový květ a kardamom |   |  
  | –  Nutmeg |   |    | –  Muškátový oříšek |   |  
0908 11 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0908 11 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0908 12 00 | – –  Crushed or ground | Free | —0908 12 00 | – –  Drcený nebo mletý | bez | —
  | –  Mace |   |    | –  Muškátový květ |   |  
0908 21 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0908 21 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0908 22 00 | – –  Crushed or ground | Free | —0908 22 00 | – –  Drcený nebo mletý | bez | —
  | –  Cardamoms |   |    | –  Kardamom |   |  
0908 31 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0908 31 00 | – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0908 32 00 | – –  Crushed or ground | Free | —0908 32 00 | – –  Drcené nebo mleté | bez | —
0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries |   |  0909 | Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky |   |  
  | –  Seeds of coriander |   |    | –  Semena koriandru |   |  
0909 21 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0909 21 00 | – –  Nedrcená ani nemletá | bez | —
0909 22 00 | – –  Crushed or ground | Free | —0909 22 00 | – –  Drcená nebo mletá | bez | —
  | –  Seeds of cumin |   |    | –  Semena kmínu |   |  
0909 31 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0909 31 00 | – –  Nedrcená ani nemletá | bez | —
0909 32 00 | – –  Crushed or ground | Free | —0909 32 00 | – –  Drcená nebo mletá | bez | —
  | –  Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries |   |    | –  Semena anýzu, badyánu, kořenného kmínu nebo fenyklu; jalovcové bobulky |   |  
0909 61 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0909 61 00 | – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0909 62 00 | – –  Crushed or ground | Free | —0909 62 00 | – –  Drcené nebo mleté | bez | —
0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices |   |  0910 | Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření |   |  
  | –  Ginger |   |    | –  Zázvor |   |  
0910 11 00 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0910 11 00 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0910 12 00 | – –  Crushed or ground | Free | —0910 12 00 | – –  Drcený nebo mletý | bez | —
0910 20 | –  Saffron |   |  0910 20 | –  Šafrán |   |  
0910 20 10 | – –  Neither crushed nor ground | Free | —0910 20 10 | – –  Nedrcený ani nemletý | bez | —
0910 20 90 | – –  Crushed or ground | 8,5 | —0910 20 90 | – –  Drcený nebo mletý | 8,5 | —
0910 30 00 | –  Turmeric (curcuma) | Free | —0910 30 00 | –  Kurkuma | bez | —
  | –  Other spices |   |    | –  Ostatní koření |   |  
0910 91 | – –  Mixtures referred to in note 1(b) to this chapter |   |  0910 91 | – –  Směsi uvedené v poznámce 1 písm. b) k této kapitole |   |  
0910 91 05 | – – –  Curry | Free | —0910 91 05 | – – –  Kari | bez | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0910 91 10 | – – – –  Neither crushed nor ground | Free | —0910 91 10 | – – – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0910 91 90 | – – – –  Crushed or ground | 12,5 | —0910 91 90 | – – – –  Drcené nebo mleté | 12,5 | —
0910 99 | – –  Other |   |  0910 99 | – –  Ostatní |   |  
0910 99 10 | – – –  Fenugreek seed | Free | —0910 99 10 | – – –  Semena pískavice | bez | —
  | – – –  Thyme |   |    | – – –  Tymián |   |  
  | – – – –  Neither crushed nor ground |   |    | – – – –  Nedrcený ani nemletý |   |  
0910 99 31 | – – – – –  Wild thyme (Thymus serpyllum L.) | Free | —0910 99 31 | – – – – –  Mateřídouška obecná (Thymus serpyllum L.) | bez | —
0910 99 33 | – – – – –  Other | 7 | —0910 99 33 | – – – – –  Ostatní | 7 | —
0910 99 39 | – – – –  Crushed or ground | 8,5 | —0910 99 39 | – – – –  Drcený nebo mletý | 8,5 | —
0910 99 50 | – – –  Bay leaves | 7 | —0910 99 50 | – – –  Bobkový list | 7 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
0910 99 91 | – – – –  Neither crushed nor ground | Free | —0910 99 91 | – – – –  Nedrcené ani nemleté | bez | —
0910 99 99 | – – – –  Crushed or ground | 12,5 | —0910 99 99 | – – – –  Drcené nebo mleté | 12,5 | —
CHAPTER 10KAPITOLA 10
CEREALSOBILOVINY
NotesPoznámky
1. | (A) | The products specified in the headings of this chapter are to be classified in those headings only if grains are present, whether or not in the ear or on the stalk. | (B) | The chapter does not cover grains which have been hulled or otherwise worked. However, rice, husked, milled, polished, glazed, parboiled or broken, remains classified in heading 1006.1. | A. | Produkty uvedené v číslech této kapitoly se zařazují do těchto čísel, pouze obsahují-li zrna, též v klasech nebo na stéblech. | B. | Do této kapitoly nepatří vyloupaná nebo jinak zpracovaná zrna. Avšak rýže, loupaná, celoomletá, leštěná, hlazená, předpařená, nebo zlomková zůstává v čísle 1006.
2. | Heading 1005 does not cover sweetcorn (Chapter 7).2. | Do čísla 1005 nepatří kukuřice cukrová (kapitola 7).
Subheading notePoznámka k položce
1. | The term ‘durum wheat’ means wheat of the species Triticum durum and the hybrids derived from the inter-specific crossing of Triticum durum which have the same number (28) of chromosomes as that species.1. | Výrazem „pšenice tvrdá“ se rozumí pšenice druhu Triticum durum a hybridy odvozené z mezidruhového křížení Triticum durum, které mají stejný počet (28) chromozomů jako tento druh.
Additional notesDoplňkové poznámky
1. | The following terms have the meanings hereunder assigned to them: | (a) | ‘round grain rice’ (subheadings 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 and 1006 30 92): rice, the grains of which are of a length not exceeding 5,2 mm and of a length/width ratio of less than 2; | (b) | ‘medium grain rice’ (subheadings 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 and 1006 30 94): rice, the grains of which are of a length exceeding 5,2 mm but not exceeding 6,0 mm and of a length/width ratio of less than 3; | (c) | ‘long grain rice’ (subheadings 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 and 1006 30 98): rice, the grains of which are of a length exceeding 6,0 mm; | (d) | ‘paddy rice’ (subheadings 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 and 1006 10 98): rice which has retained its husk after threshing; | (e) | ‘husked rice’ (subheadings 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 and 1006 20 98): rice from which only the husk has been removed. Examples of rice falling within this definition are those with the commercial descriptions ‘brown rice’, ‘cargo rice’, ‘loonzain’ and ‘riso sbramato’; | (f) | ‘semi-milled rice’ (subheadings 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 and 1006 30 48): rice from which the husk, part of the germ and the whole or part of the outer layers of the pericarp, but not the inner layers, have been removed; | (g) | ‘wholly milled rice’ (subheadings 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 and 1006 30 98): rice from which the husk, the whole of the outer and inner layers of the pericarp, the whole of the germ in the case of long or medium grain rice, and at least part thereof in the case of round grain rice, have been removed, but in which longitudinal white striations may remain on not more than 10 % of the grains; | (h) | ‘broken rice’ (subheading 1006 40): grain fragments, the length of which does not exceed three-quarters of the average length of the whole grain.1. | Následujícími výrazy se rozumí: | a) | „kulatozrnnou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 a 1006 30 92 rýže, jejíž délka zrna nepřesahuje 5,2 mm a poměr délka/šířka je nižší než 2; | b) | „střednězrnnou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 a 1006 30 94 rýže, jejíž délka zrna převyšuje 5,2 mm, avšak nepřesahuje 6 mm, a poměr délka/šířka je nižší než 3; | c) | „dlouhozrnnou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 a 1006 30 98 rýže, jejíž délka zrna převyšuje 6,0 mm; | d) | „neloupanou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 a 1006 10 98 rýže, jež si po vymlácení uchovala plevy; | e) | „loupanou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 a 1006 20 98 rýže zbavená pouze plev. Patří sem zejména rýže označované obchodními názvy „hnědá rýže“, „rýže cargo“, „rýže loonzain“ a „rýže sbramato“; | f) | „poloomletou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 a 1006 30 48 rýže zbavená plev, části klíčku a zcela nebo částečně vnějších, nikoliv však vnitřních vrstev oplodí; | g) | „celoomletou rýží“ ve smyslu podpoložek 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 a 1006 30 98 rýže, z níž byly odstraněny plevy, všechny vnější i vnitřní vrstvy oplodí, celý klíček v případě dlouhozrnné a střednězrnné rýže a alespoň jeho část v případě kulatozrnné rýže, ale u níž mohou ještě zůstat podélné bílé proužky, avšak nejvýše na 10 % zrn; | h) | „zlomkovou rýží“ ve smyslu položky 1006 40 zlomky zrn, jejichž délka nepřesahuje tři čtvrtiny průměrné délky celého zrna.
2. | The duty-rate applicable to mixtures of this chapter is as follows: | (a) | in mixtures where one of the components represents at least 90 % by weight, the rate applicable to that component applies; | (b) | in other mixtures, the rate applicable is that of the component which results in the highest amount of import duty.2. | Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije celní sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije celní sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1001 | Wheat and meslin |   |  1001 | Pšenice a sourež |   |  
  | –  Durum wheat |   |    | –  Pšenice tvrdá |   |  
1001 11 00 | – –  Seed | 148 €/t (53) | —1001 11 00 | – –  Osivo | 148 €/t (53) | —
1001 19 00 | – –  Other | 148 €/t (10)  (53) | —1001 19 00 | – –  Ostatní | 148 €/t (10)  (53) | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
1001 91 | – –  Seed |   |  1001 91 | – –  Osivo |   |  
1001 91 10 | – – –  Spelt (32) | 12,8 | —1001 91 10 | – – –  Špalda (32) | 12,8 | —
1001 91 20 | – – –  Common wheat and meslin | 95 €/t (53) | —1001 91 20 | – – –  Obyčejné pšenice a sourži | 95 €/t (53) | —
1001 91 90 | – – –  Other | 95 €/t | —1001 91 90 | – – –  Ostatní | 95 €/t | —
1001 99 00 | – –  Other | 95 €/t (10)  (53) | —1001 99 00 | – –  Ostatní | 95 €/t (10)  (53) | —
1002 | Rye |   |  1002 | Žito |   |  
1002 10 00 | –  Seed | 93 €/t (53) | —1002 10 00 | –  Osivo | 93 €/t (53) | —
1002 90 00 | –  Other | 93 €/t (53) | —1002 90 00 | –  Ostatní | 93 €/t (53) | —
1003 | Barley |   |  1003 | Ječmen |   |  
1003 10 00 | –  Seed | 93 €/t (10) | —1003 10 00 | –  Osivo | 93 €/t (10) | —
1003 90 00 | –  Other | 93 €/t (10) | —1003 90 00 | –  Ostatní | 93 €/t (10) | —
1004 | Oats |   |  1004 | Oves |   |  
1004 10 00 | –  Seed | 89 €/t | —1004 10 00 | –  Osivo | 89 €/t | —
1004 90 00 | –  Other | 89 €/t | —1004 90 00 | –  Ostatní | 89 €/t | —
1005 | Maize (corn) |   |  1005 | Kukuřice |   |  
1005 10 | –  Seed |   |  1005 10 | –  Osivo |   |  
  | – –  Hybrid (32) |   |    | – –  Hybridní (32) |   |  
1005 10 13 | – – –  Three-cross hybrids | Free | —1005 10 13 | – – –  Třikrát křížená | bez | —
1005 10 15 | – – –  Simple hybrids | Free | —1005 10 15 | – – –  Jednoduché hybridy | bez | —
1005 10 18 | – – –  Other | Free | —1005 10 18 | – – –  Ostatní | bez | —
1005 10 90 | – –  Other | 94 €/t (10)  (53) | —1005 10 90 | – –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1005 90 00 | –  Other | 94 €/t (10)  (53) | —1005 90 00 | –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1006 | Rice |   |  1006 | Rýže |   |  
1006 10 | –  Rice in the husk (paddy or rough) |   |  1006 10 | –  Rýže v plevách (neloupaná nebo surová) |   |  
1006 10 10 | – –  For sowing (32) | 7,7 | —1006 10 10 | – –  K setí (32) | 7,7 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Parboiled |   |    | – – –  Předpařená |   |  
1006 10 21 | – – – –  Round grain | 211 €/t (10) | —1006 10 21 | – – – –  Kulatozrnná | 211 €/t (10) | —
1006 10 23 | – – – –  Medium grain | 211 €/t (10) | —1006 10 23 | – – – –  Střednězrnná | 211 €/t (10) | —
  | – – – –  Long grain |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 10 25 | – – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 25 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 211 €/t (10) | —
1006 10 27 | – – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 27 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 211 €/t (10) | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1006 10 92 | – – – –  Round grain | 211 €/t (10) | —1006 10 92 | – – – –  Kulatozrnná | 211 €/t (10) | —
1006 10 94 | – – – –  Medium grain | 211 €/t (10) | —1006 10 94 | – – – –  Střednězrnná | 211 €/t (10) | —
  | – – – –  Long grain |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 10 96 | – – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 96 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 211 €/t (10) | —
1006 10 98 | – – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 211 €/t (10) | —1006 10 98 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 211 €/t (10) | —
1006 20 | –  Husked (brown) rice |   |  1006 20 | –  Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) |   |  
  | – –  Parboiled |   |    | – –  Předpařená |   |  
1006 20 11 | – – –  Round grain | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 11 | – – –  Kulatozrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 13 | – – –  Medium grain | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 13 | – – –  Střednězrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  Long grain |   |    | – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 20 15 | – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 15 | – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 17 | – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 17 | – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 65 €/t (54)  (10) | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
1006 20 92 | – – –  Round grain | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 92 | – – –  Kulatozrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 94 | – – –  Medium grain | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 94 | – – –  Střednězrnná | 65 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  Long grain |   |    | – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 20 96 | – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 96 | – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 20 98 | – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 65 €/t (54)  (10) | —1006 20 98 | – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 65 €/t (54)  (10) | —
1006 30 | –  Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed |   |  1006 30 | –  Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená |   |  
  | – –  Semi-milled rice |   |    | – –  Poloomletá rýže |   |  
  | – – –  Parboiled |   |    | – – –  Předpařená |   |  
1006 30 21 | – – – –  Round grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 21 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 23 | – – – –  Medium grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 23 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  Long grain |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 25 | – – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 25 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 27 | – – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 27 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1006 30 42 | – – – –  Round grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 42 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 44 | – – – –  Medium grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 44 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  Long grain |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 46 | – – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 46 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 48 | – – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 48 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – –  Wholly milled rice |   |    | – –  Celoomletá rýže |   |  
  | – – –  Parboiled |   |    | – – –  Předpařená |   |  
1006 30 61 | – – – –  Round grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 61 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 63 | – – – –  Medium grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 63 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  Long grain |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 65 | – – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 65 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 67 | – – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 67 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1006 30 92 | – – – –  Round grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 92 | – – – –  Kulatozrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 94 | – – – –  Medium grain | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 94 | – – – –  Střednězrnná | 175 €/t (54)  (10) | —
  | – – – –  Long grain |   |    | – – – –  Dlouhozrnná |   |  
1006 30 96 | – – – – –  Of a length/width ratio greater than 2 but less than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 96 | – – – – –  S poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšak nižším než 3 | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 30 98 | – – – – –  Of a length/width ratio equal to or greater than 3 | 175 €/t (54)  (10) | —1006 30 98 | – – – – –  S poměrem délky k šířce 3 nebo vyšším | 175 €/t (54)  (10) | —
1006 40 00 | –  Broken rice | 128 €/t (10) | —1006 40 00 | –  Zlomková rýže | 128 €/t (10) | —
1007 | Grain sorghum |   |  1007 | Zrna čiroku |   |  
1007 10 | –  Seed |   |  1007 10 | –  Osivo |   |  
1007 10 10 | – –  Hybrids (32) | 6,4 | —1007 10 10 | – –  Hybridy k setí (32) | 6,4 | —
1007 10 90 | – –  Other | 94 €/t (10)  (53) | —1007 10 90 | – –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1007 90 00 | –  Other | 94 €/t (10)  (53) | —1007 90 00 | –  Ostatní | 94 €/t (10)  (53) | —
1008 | Buckwheat, millet and canary seed; other cereals |   |  1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny |   |  
1008 10 00 | –  Buckwheat | 37 €/t | —1008 10 00 | –  Pohanka | 37 €/t | —
  | –  Millet |   |    | –  Proso |   |  
1008 21 00 | – –  Seed | 56 €/t (10) | —1008 21 00 | – –  Osivo | 56 €/t (10) | —
1008 29 00 | – –  Other | 56 €/t (10) | —1008 29 00 | – –  Ostatní | 56 €/t (10) | —
1008 30 00 | –  Canary seed | Free | —1008 30 00 | –  Lesknice kanárská | bez | —
1008 40 00 | –  Fonio (Digitaria spp.) | 37 €/t | —1008 40 00 | –  Rosičky (Digitaria spp.) | 37 €/t | —
1008 50 00 | –  Quinoa (Chenopodium quinoa) | 37 €/t | —1008 50 00 | –  Merlík chilský (Chenopodium quinoa) | 37 €/t | —
1008 60 00 | –  Triticale | 93 €/t | —1008 60 00 | –  Tritikale | 93 €/t | —
1008 90 00 | –  Other cereals | 37 €/t | —1008 90 00 | –  Ostatní obiloviny | 37 €/t | —
CHAPTER 11KAPITOLA 11
PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTENMLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK
NotesPoznámky
1. | This chapter does not cover: | (a) | roasted malt put up as coffee substitutes (heading 0901 or 2101); | (b) | prepared flours, groats, meals or starches of heading 1901; | (c) | corn flakes and other products of heading 1904; | (d) | vegetables, prepared or preserved, of heading 2001, 2004 or 2005; | (e) | pharmaceutical products (Chapter 30); or | (f) | starches having the character of perfumery, cosmetic or toilet preparations (Chapter 33).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | pražený slad připravený jako kávová náhražka (čísla 0901 nebo 2101); | b) | upravená mouka, krupice, krupička nebo škroby čísla 1901; | c) | pražené kukuřičné vločky a jiné výrobky čísla 1904; | d) | upravená nebo konzervovaná zelenina čísel 2001, 2004 nebo 2005; | e) | farmaceutické výrobky (kapitola 30) nebo | f) | škroby, které mají charakter voňavkářských, kosmetických nebo toaletních přípravků (kapitola 33).
2. | (A) | Products from the milling of the cereals listed in the table below fall in this chapter if they have, by weight on the dry product: | (a) | a starch content (determined by the modified Ewers polarimetric method) exceeding that indicated in column 2; and | (b) | an ash content (after deduction of any added minerals) not exceeding that indicated in column 3. | Otherwise, they fall in heading 2302. However, germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground, is always classified in heading 1104. | (B) | Products falling in this chapter under the above provisions shall be classified in heading 1101 or 1102 if the percentage passing through a woven metal wire cloth sieve with the aperture indicated in column 4 or 5 is not less, by weight, than that shown against the cereal concerned. | Otherwise, they fall in heading 1103 or 1104. | Cereal | Starch content | Ash content | Rate of passage through a sieve with an aperture of |   |   |   | 315 micrometres (microns) | 500 micrometres (microns) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Wheat and rye | 45 % | 2,5 % | 80 % | — | Barley | 45 % | 3 % | 80 % | — | Oats | 45 % | 5 % | 80 % | — | Maize (corn) and grain sorghum | 45 % | 2 % | — | 90 % | Rice | 45 % | 1,6 % | 80 % | — | Buckwheat | 45 % | 4 % | 80 % | — | Other cereals | 45 % | 2 % | 50 % | —2. | A) | Mlýnské výrobky z obilovin, uvedených níže v tabulce, patří do této kapitoly, mají-li, vztaženo na hmotnost sušiny: | a) | obsah škrobu (určený modifikovanou Ewersovou polarimetrickou metodou) převyšující údaje uvedené ve sloupci 2 a | b) | obsah popela (po odečtení přidaných minerálních látek) nepřesahující údaje uvedené ve sloupci 3. | Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísla 2302. Avšak obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené, patří vždy do čísla 1104. | B) | Výrobky, které podle výše uvedených ustanovení patří do této kapitoly, se zařadí do čísel 1101 nebo 1102, jestliže množství výrobku vyjádřené v procentech hmotnostních, propadlé kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů stanovené ve sloupcích 4 nebo 5, není nižší než množství uvedené pro příslušný druh obilovin. | Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísel 1103 nebo 1104. | Obilovina | Obsah škrobu | Obsah popela | Množství propadlé sítem o velikosti otvorů |   |   |   | 315 mikrometrů (mikronů) | 500 mikrometrů (mikronů) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Pšenice a žito | 45 % | 2,5 % | 80 % | — | Ječmen | 45 % | 3 % | 80 % | — | Oves | 45 % | 5 % | 80 % | — | Kukuřice a čirok | 45 % | 2 % | — | 90 % | Rýže | 45 % | 1,6 % | 80 % | — | Pohanka | 45 % | 4 % | 80 % | — | Ostatní obiloviny | 45 % | 2 % | 50 % | —
3. | For the purposes of heading 1103, the terms ‘groats’ and ‘meal’ mean products obtained by the fragmentation of cereal grains, of which: | (a) | in the case of maize (corn) products, at least 95 % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2 mm; | (b) | in the case of other cereal products, at least 95 % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 1,25 mm.3. | Pro účely čísla 1103 se výrazy „krupice“ a „krupička“ rozumějí výrobky získané dělením obilných zrn, u kterých: | a) | v případě kukuřičných výrobků alespoň 95 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 2 mm; | b) | v případě ostatních obilných výrobků alespoň 95 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 1,25 mm.
Additional notesDoplňkové poznámky
1. | The duty-rate applicable to mixtures of this chapter shall be as follows: | (a) | in mixtures where one of the components represents at least 90 % by weight, the rate applicable to that component applies; | (b) | in other mixtures, the rate applicable shall be that of the component which results in the highest amount of import duty.1. | Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující: | a) | u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije celní sazba pro tuto složku; | b) | u ostatních směsí se použije celní sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.
2. | For the purposes of heading 1106, the terms ‘flour’, ‘meal’ and ‘powder’ mean products (other than shredded desiccated coconut), obtained by milling or some other fragmentation process from dried leguminous vegetables of heading 0713, from sago or roots or tubers of heading 0714 or from products of Chapter 8, of which: | (a) | in the case of dried leguminous vegetables, sago, roots, tubers and products of Chapter 8 (excluding nuts of headings 0801 and 0802), at least 95 % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2 mm; | (b) | in the case of nuts of headings 0801 and 0802, at least 50 % by weight passes through a woven metal wire cloth sieve with an aperture of 2,5 mm.2. | Pro účely čísla 1106 se výrazy „mouka“, „krupice“ a „prášek“ rozumějí výrobky (jiné než drcené sušené kokosové ořechy) získané mletím nebo nějakým jiným procesem drcení ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo z produktů kapitoly 8, u kterých: | a) | v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly 8 (kromě ořechů čísel 0801 a 0802) nejméně 95 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm; | b) | v případě ořechů čísel 0801 a 0802 nejméně 50 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2,5 mm.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1101 00 | Wheat or meslin flour |   |  1101 00 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži |   |  
  | –  Wheat flour |   |    | –  Pšeničná mouka |   |  
1101 00 11 | – –  Of durum wheat | 172 €/t | —1101 00 11 | – –  Z pšenice durum | 172 €/t | —
1101 00 15 | – –  Of common wheat and spelt | 172 €/t | —1101 00 15 | – –  Z obyčejné pšenice a pšenice špaldy | 172 €/t | —
1101 00 90 | –  Meslin flour | 172 €/t | —1101 00 90 | –  Mouka ze sourži | 172 €/t | —
1102 | Cereal flours other than of wheat or meslin |   |  1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži |   |  
1102 20 | –  Maize (corn) flour |   |  1102 20 | –  Kukuřičná mouka |   |  
1102 20 10 | – –  Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | 173 €/t | —1102 20 10 | – –  S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 173 €/t | —
1102 20 90 | – –  Other | 98 €/t | —1102 20 90 | – –  Ostatní | 98 €/t | —
1102 90 | –  Other |   |  1102 90 | –  Ostatní |   |  
1102 90 10 | – –  Barley flour | 171 €/t | —1102 90 10 | – –  Ječná mouka | 171 €/t | —
1102 90 30 | – –  Oat flour | 164 €/t | —1102 90 30 | – –  Ovesná mouka | 164 €/t | —
1102 90 50 | – –  Rice flour | 138 €/t | —1102 90 50 | – –  Rýžová mouka | 138 €/t | —
1102 90 70 | – –  Rye flour | 168 €/t | —1102 90 70 | – –  Žitná mouka | 168 €/t | —
1102 90 90 | – –  Other | 98 €/t | —1102 90 90 | – –  Ostatní | 98 €/t | —
1103 | Cereal groats, meal and pellets |   |  1103 | Krupice, krupička a pelety z obilovin |   |  
  | –  Groats and meal |   |    | –  Krupice a krupička |   |  
1103 11 | – –  Of wheat |   |  1103 11 | – –  Z pšenice |   |  
1103 11 10 | – – –  Durum wheat | 267 €/t | —1103 11 10 | – – –  Z pšenice durum | 267 €/t | —
1103 11 90 | – – –  Common wheat and spelt | 186 €/t | —1103 11 90 | – – –  Z obyčejné pšenice nebo z pšenice špaldy | 186 €/t | —
1103 13 | – –  Of maize (corn) |   |  1103 13 | – –  Z kukuřice |   |  
1103 13 10 | – – –  Of a fat content not exceeding 1,5 % by weight | 173 €/t | —1103 13 10 | – – –  S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních | 173 €/t | —
1103 13 90 | – – –  Other | 98 €/t | —1103 13 90 | – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1103 19 | – –  Of other cereals |   |  1103 19 | – –  Z ostatních obilovin |   |  
1103 19 20 | – – –  Of rye or barley | 171 €/t | —1103 19 20 | – – –  Ze žita nebo z ječmene | 171 €/t | —
1103 19 40 | – – –  Of oats | 164 €/t | —1103 19 40 | – – –  Z ovsa | 164 €/t | —
1103 19 50 | – – –  Of rice | 138 €/t | —1103 19 50 | – – –  Z rýže | 138 €/t | —
1103 19 90 | – – –  Other | 98 €/t | —1103 19 90 | – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1103 20 | –  Pellets |   |  1103 20 | –  Pelety |   |  
1103 20 25 | – –  Of rye or barley | 171 €/t | —1103 20 25 | – –  Ze žita nebo z ječmene | 171 €/t | —
1103 20 30 | – –  Of oats | 164 €/t | —1103 20 30 | – –  Z ovsa | 164 €/t | —
1103 20 40 | – –  Of maize | 173 €/t | —1103 20 40 | – –  Z kukuřice | 173 €/t | —
1103 20 50 | – –  Of rice | 138 €/t | —1103 20 50 | – –  Z rýže | 138 €/t | —
1103 20 60 | – –  Of wheat | 175 €/t | —1103 20 60 | – –  Z pšenice | 175 €/t | —
1103 20 90 | – –  Other | 98 €/t | —1103 20 90 | – –  Ostatní | 98 €/t | —
1104 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 1006; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground |   |  1104 | Obilná zrna jinak zpracovaná (například loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené |   |  
  | –  Rolled or flaked grains |   |    | –  Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách |   |  
1104 12 | – –  Of oats |   |  1104 12 | – –  Z ovsa |   |  
1104 12 10 | – – –  Rolled | 93 €/t | —1104 12 10 | – – –  Rozválcovaná | 93 €/t | —
1104 12 90 | – – –  Flaked | 182 €/t | —1104 12 90 | – – –  Ve vločkách | 182 €/t | —
1104 19 | – –  Of other cereals |   |  1104 19 | – –  Z ostatních obilovin |   |  
1104 19 10 | – – –  Of wheat | 175 €/t | —1104 19 10 | – – –  Z pšenice | 175 €/t | —
1104 19 30 | – – –  Of rye | 171 €/t | —1104 19 30 | – – –  Ze žita | 171 €/t | —
1104 19 50 | – – –  Of maize | 173 €/t | —1104 19 50 | – – –  Z kukuřice | 173 €/t | —
  | – – –  Of barley |   |    | – – –  Z ječmene |   |  
1104 19 61 | – – – –  Rolled | 97 €/t | —1104 19 61 | – – – –  Rozválcovaná | 97 €/t | —
1104 19 69 | – – – –  Flaked | 189 €/t | —1104 19 69 | – – – –  Ve vločkách | 189 €/t | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1104 19 91 | – – – –  Flaked rice | 234 €/t | —1104 19 91 | – – – –  Rýžové vločky | 234 €/t | —
1104 19 99 | – – – –  Other | 173 €/t | —1104 19 99 | – – – –  Ostatní | 173 €/t | —
  | –  Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled) |   |    | –  Jinak zpracovaná zrna (například loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) |   |  
1104 22 | – –  Of oats |   |  1104 22 | – –  Z ovsa |   |  
1104 22 40 | – – –  Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | 162 €/t | —1104 22 40 | – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | 162 €/t | —
1104 22 50 | – – –  Pearled | 145 €/t | —1104 22 50 | – – –  Perlovitá | 145 €/t | —
1104 22 95 | – – –  Other | 93 €/t (10) | —1104 22 95 | – – –  Ostatní | 93 €/t (10) | —
1104 23 | – –  Of maize (corn) |   |  1104 23 | – –  Z kukuřice |   |  
1104 23 40 | – – –  Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled; pearled | 152 €/t | —1104 23 40 | – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná; perlovitá | 152 €/t | —
1104 23 98 | – – –  Other | 98 €/t | —1104 23 98 | – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1104 29 | – –  Of other cereals |   |  1104 29 | – –  Z ostatních obilovin |   |  
  | – – –  Of barley |   |    | – – –  Z ječmene |   |  
1104 29 04 | – – – –  Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | 150 €/t | —1104 29 04 | – – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | 150 €/t | —
1104 29 05 | – – – –  Pearled | 236 €/t | —1104 29 05 | – – – –  Perlovitá | 236 €/t | —
1104 29 08 | – – – –  Other | 97 €/t | —1104 29 08 | – – – –  Ostatní | 97 €/t | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1104 29 17 | – – – –  Hulled (shelled or husked), whether or not sliced or kibbled | 129 €/t | —1104 29 17 | – – – –  Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná | 129 €/t | —
1104 29 30 | – – – –  Pearled | 154 €/t | —1104 29 30 | – – – –  Perlovitá | 154 €/t | —
  | – – – –  Not otherwise worked than kibbled |   |    | – – – –  Jinak nezpracovaná než šrotovaná |   |  
1104 29 51 | – – – – –  Of wheat | 99 €/t | —1104 29 51 | – – – – –  Z pšenice | 99 €/t | —
1104 29 55 | – – – – –  Of rye | 97 €/t | —1104 29 55 | – – – – –  Ze žita | 97 €/t | —
1104 29 59 | – – – – –  Other | 98 €/t | —1104 29 59 | – – – – –  Ostatní | 98 €/t | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
1104 29 81 | – – – – –  Of wheat | 99 €/t | —1104 29 81 | – – – – –  Z pšenice | 99 €/t | —
1104 29 85 | – – – – –  Of rye | 97 €/t | —1104 29 85 | – – – – –  Ze žita | 97 €/t | —
1104 29 89 | – – – – –  Other | 98 €/t | —1104 29 89 | – – – – –  Ostatní | 98 €/t | —
1104 30 | –  Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground |   |  1104 30 | –  Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené |   |  
1104 30 10 | – –  Of wheat | 76 €/t | —1104 30 10 | – –  Z pšenice | 76 €/t | —
1104 30 90 | – –  Of other cereals | 75 €/t | —1104 30 90 | – –  Z ostatních obilovin | 75 €/t | —
1105 | Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes |   |  1105 | Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor |   |  
1105 10 00 | –  Flour, meal and powder | 12,2 | —1105 10 00 | –  Mouka, krupice a prášek | 12,2 | —
1105 20 00 | –  Flakes, granules and pellets | 12,2 | —1105 20 00 | –  Vločky, granule a pelety | 12,2 | —
1106 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713, of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 |   |  1106 | Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8 |   |  
1106 10 00 | –  Of the dried leguminous vegetables of heading 0713 | 7,7 | —1106 10 00 | –  Ze sušených luštěnin čísla 0713 | 7,7 | —
1106 20 | –  Of sago or of roots or tubers of heading 0714 |   |  1106 20 | –  Ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 |   |  
1106 20 10 | – –  Denatured (32) | 95 €/t | —1106 20 10 | – –  Denaturovaná (32) | 95 €/t | —
1106 20 90 | – –  Other | 166 €/t | —1106 20 90 | – –  Ostatní | 166 €/t | —
1106 30 | –  Of the products of Chapter 8 |   |  1106 30 | –  Z produktů kapitoly 8 |   |  
1106 30 10 | – –  Of bananas | 10,9 | —1106 30 10 | – –  Z banánů | 10,9 | —
1106 30 90 | – –  Other | 8,3 | —1106 30 90 | – –  Ostatní | 8,3 | —
1107 | Malt, whether or not roasted |   |  1107 | Slad, též pražený |   |  
1107 10 | –  Not roasted |   |  1107 10 | –  Nepražený |   |  
  | – –  Of wheat |   |    | – –  Z pšenice |   |  
1107 10 11 | – – –  In the form of flour | 177 €/t | —1107 10 11 | – – –  Ve formě mouky | 177 €/t | —
1107 10 19 | – – –  Other | 134 €/t | —1107 10 19 | – – –  Ostatní | 134 €/t | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
1107 10 91 | – – –  In the form of flour | 173 €/t | —1107 10 91 | – – –  Ve formě mouky | 173 €/t | —
1107 10 99 | – – –  Other | 131 €/t | —1107 10 99 | – – –  Ostatní | 131 €/t | —
1107 20 00 | –  Roasted | 152 €/t | —1107 20 00 | –  Pražený | 152 €/t | —
1108 | Starches; inulin |   |  1108 | Škroby; inulin |   |  
  | –  Starches |   |    | –  Škroby |   |  
1108 11 00 | – –  Wheat starch | 224 €/t | —1108 11 00 | – –  Pšeničný škrob | 224 €/t | —
1108 12 00 | – –  Maize (corn) starch | 166 €/t | —1108 12 00 | – –  Kukuřičný škrob | 166 €/t | —
1108 13 00 | – –  Potato starch | 166 €/t | —1108 13 00 | – –  Bramborový škrob | 166 €/t | —
1108 14 00 | – –  Manioc (cassava) starch | 166 €/t | —1108 14 00 | – –  Maniokový škrob | 166 €/t | —
1108 19 | – –  Other starches |   |  1108 19 | – –  Ostatní škroby |   |  
1108 19 10 | – – –  Rice starch | 216 €/t | —1108 19 10 | – – –  Rýžový škrob | 216 €/t | —
1108 19 90 | – – –  Other | 166 €/t | —1108 19 90 | – – –  Ostatní | 166 €/t | —
1108 20 00 | –  Inulin | 19,2 | —1108 20 00 | –  Inulin | 19,2 | —
1109 00 00 | Wheat gluten, whether or not dried | 512 €/t | —1109 00 00 | Pšeničný lepek, též sušený | 512 €/t | —
CHAPTER 12KAPITOLA 12
OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICINAL PLANTS; STRAW AND FODDEROLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY
NotesPoznámky
1. | Heading 1207 applies, inter alia, to palm nuts and kernels, cotton seeds, castor oil seeds, sesamum seeds, mustard seeds, safflower seeds, poppy seeds and shea nuts (karite nuts). It does not apply to products of heading 0801 or 0802 or to olives (Chapter 7 or 20).1. | Do čísla 1207 patří, inter alia, palmové ořechy a jádra, bavlníková semena, skočcová semena, sezamová semena, hořčičná semena, světlicová semena, maková semena a semena karité (semena máslovníku). Do tohoto čísla nepatří produkty čísel 0801 nebo 0802 ani olivy (kapitola 7 nebo 20).
2. | Heading 1208 applies not only to non-defatted flours and meals but also to flours and meals which have been partially defatted or defatted and wholly or partially refatted with their original oils. It does not, however, apply to residues of headings 2304 to 2306.2. | Do čísla 1208 patří nejen neodtučněná mouka a krupice, ale také mouka a krupice částečně nebo úplně odtučněné a poté zcela nebo částečně znovu doplněné svým původním olejem. Do tohoto čísla však nepatří zbytky čísel 2304 až 2306.
3. | For the purposes of heading 1209, beet seeds, grass and other herbage seeds, seeds of ornamental flowers, vegetable seeds, seeds of forest trees, seeds of fruit trees, seeds of vetches (other than those of the species Vicia faba) or of lupines are to be regarded as ‘seeds of a kind used for sowing’. | Heading 1209 does not, however, apply to the following, even if for sowing: | (a) | leguminous vegetables or sweetcorn (Chapter 7); | (b) | spices or other products of Chapter 9; | (c) | cereals (Chapter 10); or | (d) | products of headings 1201 to 1207 or 1211.3. | Pro účely čísla 1209 se řepná semena, travní semena, semena okrasných květin, semena zeleniny, semena ovocných a lesních stromů, semena vikve (jiná než semena druhu Vicia faba) nebo vlčího bobu považují za „semena k setí“. | Do čísla 1209 však nepatří, i když jsou určeny k setí, následující: | a) | luštěniny nebo kukuřice cukrová (kapitola 7); | b) | koření nebo jiné produkty kapitoly 9; | c) | obiloviny (kapitola 10) nebo | d) | produkty čísel 1201 až 1207 nebo čísla 1211.
4. | Heading 1211 applies, inter alia, to the following plants or parts thereof: basil, borage, ginseng, hyssop, liquorice, all species of mint, rosemary, rue, sage and wormwood. | Heading 1211 does not, however, apply to: | (a) | medicaments of Chapter 30; | (b) | perfumery, cosmetic or toilet preparations of Chapter 33; or | (c) | insecticides, fungicides, herbicides, disinfectants or similar products of heading 3808.4. | Do čísla 1211 patří, inter alia, následující rostliny nebo jejich části: bazalka, brutnák lékařský, ženšen, yzop, lékořice, všechny druhy máty, rozmarýna, routa, šalvěj a pelyněk. | Do čísla 1211 však nepatří: | a) | léky kapitoly 30; | b) | voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky kapitoly 33 nebo | c) | insekticidy, fungicidy, herbicidy, dezinfekční nebo podobné výrobky čísla 3808.
5. | For the purposes of heading 1212, the term ‘seaweeds and other algae’ does not include: | (a) | dead single-cell micro-organisms of heading 2102; | (b) | cultures of micro-organisms of heading 3002; or | (c) | fertilisers of heading 3101 or 3105.5. | Pro účely čísla 1212 výraz „chaluhy a jiné řasy“ nezahrnuje: | a) | neživé jednobuněčné mikroorganismy čísla 2102; | b) | kultury mikroorganismů čísla 3002 nebo | c) | hnojiva čísel 3101 nebo 3105.
Subheading notePoznámka k položce
1. | For the purposes of subheading 1205 10, the expression ‘low erucic acid rape or colza seeds’ means rape or colza seeds yielding a fixed oil which has an erucic acid content of less than 2 % by weight and yielding a solid component which contains less than 30 micromoles of glucosinolates per gram.1. | Pro účely položky 1205 10 výraz „semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové“ znamená semena řepky nebo řepky olejky produkující stálý olej o obsahu kyseliny erukové nižším než 2 % hmotnostní a produkující pevnou složku o obsahu glukosinolátů nižším než 30 mikromolů/gram.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1201 | Soya beans, whether or not broken |   |  1201 | Sójové boby, též drcené |   |  
1201 10 00 | –  Seed (32) | Free | —1201 10 00 | –  Semena (32) | bez | —
1201 90 00 | –  Other | Free | —1201 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1202 | Groundnuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken |   |  1202 | Podzemnice olejná (arašídy), nepražená ani jinak tepelně neupravená, též loupaná nebo drcená |   |  
1202 30 00 | –  Seed (32) | Free | —1202 30 00 | –  Semena (32) | bez | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
1202 41 00 | – –  In shell | Free | —1202 41 00 | – –  Neloupaná | bez | —
1202 42 00 | – –  Shelled, whether or not broken | Free | —1202 42 00 | – –  Loupaná, též drcená | bez | —
1203 00 00 | Copra | Free | —1203 00 00 | Kopra | bez | —
1204 00 | Linseed, whether or not broken |   |  1204 00 | Lněná semena, též drcená |   |  
1204 00 10 | –  For sowing (32) | Free | —1204 00 10 | –  K setí (32) | bez | —
1204 00 90 | –  Other | Free | —1204 00 90 | –  Ostatní | bez | —
1205 | Rape or colza seeds, whether or not broken |   |  1205 | Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená |   |  
1205 10 | –  Low erucic acid rape or colza seeds |   |  1205 10 | –  Semena řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové |   |  
1205 10 10 | – –  For sowing (32) | Free | —1205 10 10 | – –  K setí (32) | bez | —
1205 10 90 | – –  Other | Free | —1205 10 90 | – –  Ostatní | bez | —
1205 90 00 | –  Other | Free | —1205 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1206 00 | Sunflower seeds, whether or not broken |   |  1206 00 | Slunečnicová semena, též drcená |   |  
1206 00 10 | –  For sowing (32) | Free | —1206 00 10 | –  K setí (32) | bez | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
1206 00 91 | – –  Shelled; in grey-and-white-striped shell | Free | —1206 00 91 | – –  Loupaná; neloupaná v šedě a bíle proužkované slupce | bez | —
1206 00 99 | – –  Other | Free | —1206 00 99 | – –  Ostatní | bez | —
1207 | Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken |   |  1207 | Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené |   |  
1207 10 00 | –  Palm nuts and kernels | Free | —1207 10 00 | –  Palmové ořechy a jádra | bez | —
  | –  Cotton seeds |   |    | –  Bavlníková semena |   |  
1207 21 00 | – –  Seed (32) | Free | —1207 21 00 | – –  Semena (32) | bez | —
1207 29 00 | – –  Other | Free | —1207 29 00 | – –  Ostatní | bez | —
1207 30 00 | –  Castor oil seeds | Free | —1207 30 00 | –  Skočcová semena | bez | —
1207 40 | –  Sesamum seeds |   |  1207 40 | –  Sezamová semena |   |  
1207 40 10 | – –  Seed (32) | Free | —1207 40 10 | – –  K setí (32) | bez | —
1207 40 90 | – –  Other | Free | —1207 40 90 | – –  Ostatní | bez | —
1207 50 | –  Mustard seeds |   |  1207 50 | –  Hořčičná semena |   |  
1207 50 10 | – –  Seed (32) | Free | —1207 50 10 | – –  K setí (32) | bez | —
1207 50 90 | – –  Other | Free | —1207 50 90 | – –  Ostatní | bez | —
1207 60 00 | –  Safflower (Carthamus tinctorius) seeds | Free | —1207 60 00 | –  Semena světlice barvířské (Carthamus tinctorius) | bez | —
1207 70 00 | –  Melon seeds | Free | —1207 70 00 | –  Melounová semena | bez | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
1207 91 | – –  Poppy seeds |   |  1207 91 | – –  Maková semena |   |  
1207 91 10 | – – –  Seed (32) | Free | —1207 91 10 | – – –  K setí (32) | bez | —
1207 91 90 | – – –  Other | Free | —1207 91 90 | – – –  Ostatní | bez | —
1207 99 | – –  Other |   |  1207 99 | – –  Ostatní |   |  
1207 99 20 | – – –  Seed (32) | Free | —1207 99 20 | – – –  K setí (32) | bez | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1207 99 91 | – – – –  Hemp seeds | Free | —1207 99 91 | – – – –  Konopná semena | bez | —
1207 99 96 | – – – –  Other | Free | —1207 99 96 | – – – –  Ostatní | bez | —
1208 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard |   |  1208 | Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a krupice |   |  
1208 10 00 | –  Of soya beans | 4,5 | —1208 10 00 | –  Ze sójových bobů | 4,5 | —
1208 90 00 | –  Other | Free | —1208 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1209 | Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing |   |  1209 | Semena, plody a výtrusy k setí |   |  
1209 10 00 | –  Sugar beet seeds | 8,3 | —1209 10 00 | –  Semena cukrové řepy | 8,3 | —
  | –  Seeds of forage plants |   |    | –  Semena pícnin |   |  
1209 21 00 | – –  Lucerne (alfalfa) seeds | 2,5 | —1209 21 00 | – –  Semena vojtěšky (alfalfa) | 2,5 | —
1209 22 | – –  Clover (Trifolium spp.) seeds |   |  1209 22 | – –  Semena jetele (Trifolium spp.) |   |  
1209 22 10 | – – –  Red clover (Trifolium pratense L.) | Free | —1209 22 10 | – – –  Semena jetele lučního (Trifolium pratense L.) | bez | —
1209 22 80 | – – –  Other | Free | —1209 22 80 | – – –  Ostatní | bez | —
1209 23 | – –  Fescue seeds |   |  1209 23 | – –  Semena kostřavy |   |  
1209 23 11 | – – –  Meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) seeds | Free | —1209 23 11 | – – –  Semena kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.) | bez | —
1209 23 15 | – – –  Red fescue (Festuca rubra L.) seeds | Free | —1209 23 15 | – – –  Semena kostřavy červené (Festuca rubra L.) | bez | —
1209 23 80 | – – –  Other | 2,5 | —1209 23 80 | – – –  Ostatní | 2,5 | —
1209 24 00 | – –  Kentucky blue grass (Poa pratensis L.) seeds | Free | —1209 24 00 | – –  Semena lipnice luční (Poa pratensis L.) | bez | —
1209 25 | – –  Ryegrass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seeds |   |  1209 25 | – –  Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |   |  
1209 25 10 | – – –  Italian ryegrass (including westerwolds) (Lolium multiflorum Lam.) | Free | —1209 25 10 | – – –  Semena jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum Lam.) | bez | —
1209 25 90 | – – –  Perennial ryegrass (Lolium perenne L.) | Free | —1209 25 90 | – – –  Semena jílku vytrvalého (Loloium perenne L.) | bez | —
1209 29 | – –  Other |   |  1209 29 | – –  Ostatní |   |  
1209 29 45 | – – –  Timothy grass seed; vetch seed; seeds of the genus Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); cocksfoot grass (Dactylis glomerata L.); bent grass (Agrostis) | Free | —1209 29 45 | – – –  Semena bojínku; semena vikve; semena lipnice druhů Poa (Poa palustris L. a Poa trivialis L.); semena srhy laločnaté (Dactylis glomerata L.); semena psinečku (Agrostis) | bez | —
1209 29 50 | – – –  Lupine seed | 2,5 | —1209 29 50 | – – –  Semena vlčího bobu | 2,5 | —
1209 29 60 | – – –  Fodder beet seed (Beta vulgaris var. alba) | 8,3 | —1209 29 60 | – – –  Semena krmné řepy (Beta vulgaris var. alba) | 8,3 | —
1209 29 80 | – – –  Other | 2,5 | —1209 29 80 | – – –  Ostatní | 2,5 | —
1209 30 00 | –  Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 3 | —1209 30 00 | –  Semena bylin pěstovaných zejména pro jejich květy | 3 | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
1209 91 | – –  Vegetable seeds |   |  1209 91 | – –  Semena zeleniny |   |  
1209 91 30 | – – –  Salad beet seed or beetroot seed (Beta vulgaris var. conditiva) | 8,3 | —1209 91 30 | – – –  Semena řepy salátové (Beta vulgaris var. conditiva) | 8,3 | —
1209 91 80 | – – –  Other | 3 | —1209 91 80 | – – –  Ostatní | 3 | —
1209 99 | – –  Other |   |  1209 99 | – –  Ostatní |   |  
1209 99 10 | – – –  Forest-tree seeds | Free | —1209 99 10 | – – –  Semena lesních stromů | bez | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1209 99 91 | – – – –  Seeds of plants cultivated principally for their flowers, other than those of subheading 1209 30 | 3 | —1209 99 91 | – – – –  Semena rostlin pěstovaných zejména pro jejich květy, jiná než položky 1209 30 | 3 | —
1209 99 99 | – – – –  Other | 4 | —1209 99 99 | – – – –  Ostatní | 4 | —
1210 | Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin |   |  1210 | Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin |   |  
1210 10 00 | –  Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets | 5,8 | —1210 10 00 | –  Chmelové šištice, nedrcené, jiné než v prášku nebo ve formě pelet | 5,8 | —
1210 20 | –  Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin |   |  1210 20 | –  Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin |   |  
1210 20 10 | – –  Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets, with higher lupulin content; lupulin | 5,8 | —1210 20 10 | – –  Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet, s vyšším obsahem lupulinu; lupulin | 5,8 | —
1210 20 90 | – –  Other | 5,8 | —1210 20 90 | – –  Ostatní | 5,8 | —
1211 | Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered |   |  1211 | Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané zejména ve voňavkářství, ve farmacii nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též řezané, drcené nebo v prášku |   |  
1211 20 00 | –  Ginseng roots | Free | —1211 20 00 | –  Kořeny ženšenu | bez | —
1211 30 00 | –  Coca leaf | Free | —1211 30 00 | –  Listy koky | bez | —
1211 40 00 | –  Poppy straw | Free | —1211 40 00 | –  Maková sláma | bez | —
1211 90 | –  Other |   |  1211 90 | –  Ostatní |   |  
1211 90 20 | – –  Of the genus Ephedra | Free | —1211 90 20 | – –  Rodu Ephedra | bez | —
1211 90 30 | – –  Tonquin beans | 3 | —1211 90 30 | – –  Tonková semena | 3 | —
1211 90 86 | – –  Other | Free | —1211 90 86 | – –  Ostatní | bez | —
1212 | Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included |   |  1212 | Svatojánský chléb, chaluhy a jiné řasy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum) používané zejména k lidskému požívání, jinde neuvedené ani nezahrnuté |   |  
  | –  Seaweeds and other algae |   |    | –  Chaluhy a jiné řasy |   |  
1212 21 00 | – –  Fit for human consumption | Free | —1212 21 00 | – –  Způsobilé k lidskému požívání | bez | —
1212 29 00 | – –  Other | Free | —1212 29 00 | – –  Ostatní | bez | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
1212 91 | – –  Sugar beet |   |  1212 91 | – –  Cukrová řepa |   |  
1212 91 20 | – – –  Dried, whether or not ground | 23 €/100 kg/net | —1212 91 20 | – – –  Sušená, též v prášku | 23 €/100 kg/net | —
1212 91 80 | – – –  Other | 6,7 €/100 kg/net | —1212 91 80 | – – –  Ostatní | 6,7 €/100 kg/net | —
1212 92 00 | – –  Locust beans (carob) | 5,1 | —1212 92 00 | – –  Svatojánský chléb (rohovník) | 5,1 | —
1212 93 00 | – –  Sugar cane | 4,6 €/100 kg/net | —1212 93 00 | – –  Cukrová třtina | 4,6 €/100 kg/net | —
1212 94 00 | – –  Chicory roots | Free | —1212 94 00 | – –  Kořeny čekanky | bez | —
1212 99 | – –  Other |   |  1212 99 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Locust bean seeds |   |    | – – –  Semena svatojánského chleba |   |  
1212 99 41 | – – – –  Not decorticated, crushed or ground | Free | —1212 99 41 | – – – –  Nezbavená slupek, nedrcená ani nemletá | bez | —
1212 99 49 | – – – –  Other | 5,8 | —1212 99 49 | – – – –  Ostatní | 5,8 | —
1212 99 95 | – – –  Other | Free | —1212 99 95 | – – –  Ostatní | bez | —
1213 00 00 | Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets | Free | —1213 00 00 | Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet | bez | —
1214 | Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets |   |  1214 | Tuřín, krmná řepa, jiné krmné kořeny, seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta kadeřavá krmná, vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet |   |  
1214 10 00 | –  Lucerne (alfalfa) meal and pellets | Free | —1214 10 00 | –  Moučka a pelety z vojtěšky | bez | —
1214 90 | –  Other |   |  1214 90 | –  Ostatní |   |  
1214 90 10 | – –  Mangolds, swedes and other fodder roots | 5,8 | —1214 90 10 | – –  Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořeny | 5,8 | —
1214 90 90 | – –  Other | Free | —1214 90 90 | – –  Ostatní | bez | —
CHAPTER 13KAPITOLA 13
LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTSŠELAK, GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY
NotePoznámka
1. | Heading 1302 applies, inter alia, to liquorice extract and extract of pyrethrum, extract of hops, extract of aloes and opium. | The heading does not apply to: | (a) | liquorice extract containing more than 10 % by weight of sucrose or put up as confectionery (heading 1704); | (b) | malt extract (heading 1901); | (c) | extracts of coffee, tea or maté (heading 2101); | (d) | vegetable saps or extracts constituting alcoholic beverages (Chapter 22); | (e) | camphor, glycyrrhizin or other products of heading 2914 or 2938; | (f) | concentrates of poppy straw containing not less than 50 % by weight of alkaloids (heading 2939); | (g) | medicaments of heading 3003 or 3004 or blood-grouping reagents (heading 3006); | (h) | tanning or dyeing extracts (heading 3201 or 3203); | (ij) | essential oils, concretes, absolutes, resinoids, extracted oleoresins, aqueous distillates or aqueous solutions of essential oils or preparations based on odoriferous substances of a kind used for the manufacture of beverages (Chapter 33); or | (k) | natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle or similar natural gums (heading 4001).1. | Do čísla 1302 patří, inter alia, výtažek z lékořice, z pyrethra, z chmele, z aloe a opium. | Do tohoto čísla nepatří: | a) | výtažky z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy nebo upravené jako cukrovinky (číslo 1704); | b) | sladový výtažek (číslo 1901); | c) | výtažky z kávy, čaje nebo maté (číslo 2101); | d) | rostlinné šťávy nebo výtažky vytvářející alkoholické nápoje (kapitola 22); | e) | kafr a glycyrrhizin a jiné výrobky čísel 2914 nebo 2938; | f) | koncentráty z makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů (číslo 2939); | g) | léky čísel 3003 nebo 3004 a reagencie ke zjišťování krevních skupin nebo faktorů (číslo 3006); | h) | tříselné a barvířské výtažky (čísla 3201 nebo 3203); | ij) | silice, konkrétní nebo absolutní, pryskyřice (resinoidy), extrahované pryskyřice (oleoresiny), vodné destiláty nebo vodné roztoky silic nebo přípravky na bázi vonných látek druhů používaných k výrobě nápojů (kapitola 33) nebo | k) | přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy (číslo 4001).
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1301 | Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams) |   |  1301 | Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy) |   |  
1301 20 00 | –  Gum Arabic | Free | —1301 20 00 | –  Arabská guma | bez | —
1301 90 00 | –  Other | Free | —1301 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1302 | Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products |   |  1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené |   |  
  | –  Vegetable saps and extracts |   |    | –  Rostlinné šťávy a výtažky |   |  
1302 11 00 | – –  Opium | Free | —1302 11 00 | – –  Opium | bez | —
1302 12 00 | – –  Of liquorice | 3,2 | —1302 12 00 | – –  Z lékořice | 3,2 | —
1302 13 00 | – –  Of hops | 3,2 | —1302 13 00 | – –  Z chmele | 3,2 | —
1302 19 | – –  Other |   |  1302 19 | – –  Ostatní |   |  
1302 19 05 | – – –  Vanilla oleoresin | 3 | —1302 19 05 | – – –  Výtažek z vanilky | 3 | —
1302 19 20 | – – –  Of plants of the genus Ephedra | Free | —1302 19 20 | – – –  Z rostlin rodu Ephedra | bez | —
1302 19 70 | – – –  Other | Free | —1302 19 70 | – – –  Ostatní | bez | —
1302 20 | –  Pectic substances, pectinates and pectates |   |  1302 20 | –  Pektinové látky, pektináty a pektany |   |  
1302 20 10 | – –  Dry | 19,2 | —1302 20 10 | – –  V suchém stavu | 19,2 | —
1302 20 90 | – –  Other | 11,2 | —1302 20 90 | – –  Ostatní | 11,2 | —
  | –  Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products |   |    | –  Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené |   |  
1302 31 00 | – –  Agar-agar | Free | —1302 31 00 | – –  Agar-agar | bez | —
1302 32 | – –  Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds |   |  1302 32 | – –  Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené |   |  
1302 32 10 | – – –  Of locust beans or locust bean seeds | Free | —1302 32 10 | – – –  Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chleba | bez | —
1302 32 90 | – – –  Of guar seeds | Free | —1302 32 90 | – – –  Z guarových semen | bez | —
1302 39 00 | – –  Other | Free | —1302 39 00 | – –  Ostatní | bez | —
CHAPTER 14KAPITOLA 14
VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDEDROSTLINNÉ PLETACÍ MATERIÁLY; ROSTLINNÉ PRODUKTY, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ
NotesPoznámky
1. | This chapter does not cover the following products which are to be classified in Section XI: vegetable materials or fibres of vegetable materials of a kind used primarily in the manufacture of textiles, however prepared, or other vegetable materials which have undergone treatment so as to render them suitable for use only as textile materials.1. | Do této kapitoly nepatří a jsou zařazeny do třídy XI: rostlinné materiály nebo rostlinná vlákna druhů, které jsou určeny zejména k výrobě textilií, jakkoliv opracované, jakož i rostlinné materiály, které byly speciálně upraveny pro jejich výhradní použití jako textilní materiály.
2. | Heading 1401 applies, inter alia, to bamboos (whether or not split, sawn lengthwise, cut to length, rounded at the ends, bleached, rendered non-inflammable, polished or dyed), split osier, reeds and the like, to rattan cores and to drawn or split rattans. The heading does not apply to chipwood (heading 4404).2. | Do čísla 1401 patří, inter alia, bambus (též štípaný, podélně rozřezaný, přiřezaný na délku, se zakulacenými konci, bělený, impregnovaný proti ohni, leštěný nebo barvený), vrbové proutí, rákos a podobné materiály, dřeň španělského rákosu (rotangu) a španělský rákos (rotang) k pletení. Do tohoto čísla však nepatří dřevěné loubky, destičky nebo pásky (číslo 4404).
3. | Heading 1404 does not apply to wood wool (heading 4405) and prepared knots or tufts for broom or brush making (heading 9603).3. | Do čísla 1404 nepatří dřevitá vlna (číslo 4405) a připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků (číslo 9603).
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1401 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark) |   |  1401 | Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko) |   |  
1401 10 00 | –  Bamboos | Free | —1401 10 00 | –  Bambus | bez | —
1401 20 00 | –  Rattans | Free | —1401 20 00 | –  Španělský rákos (rotang) | bez | —
1401 90 00 | –  Other | Free | —1401 90 00 | –  Ostatní | bez | —
1402 |   |   |  1402 |   |   |  
1403 |   |   |  1403 |   |   |  
1404 | Vegetable products not elsewhere specified or included |   |  1404 | Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté |   |  
1404 20 00 | –  Cotton linters | Free | —1404 20 00 | –  Krátká bavlna (z druhého vyzrňování) | bez | —
1404 90 00 | –  Other | Free | —1404 90 00 | –  Ostatní | bez | —
SECTION IIITŘÍDA III
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXESŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY
CHAPTER 15KAPITOLA 15
ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXESŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE A VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY
NotesPoznámky
1. | This chapter does not cover: | (a) | pig fat or poultry fat of heading 0209; | (b) | cocoa butter, fat and oil (heading 1804); | (c) | edible preparations containing by weight more than 15 % of the products of heading 0405 (generally, Chapter 21); | (d) | greaves (heading 2301) or residues of headings 2304 to 2306; | (e) | fatty acids, prepared waxes, medicaments, paints, varnishes, soap, perfumery, cosmetic or toilet preparations, sulphonated oils or other goods of Section VI; or | (f) | factice derived from oils (heading 4002).1. | Do této kapitoly nepatří: | a) | vepřový tuk nebo drůbeží tuk čísla 0209; | b) | kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804); | c) | jedlé přípravky obsahující více než 15 % hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21); | d) | škvarky (číslo 2301) nebo odpady čísel 2304 až 2306; | e) | mastné kyseliny, připravené vosky, léky, barvy, laky, mýdlo, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, sulfonované oleje nebo jiné výrobky třídy VI; nebo | f) | faktis (olejový kaučuk) čísla 4002.
2. | Heading 1509 does not apply to oils obtained from olives by solvent extraction (heading 1510).2. | Do čísla 1509 nepatří oleje získané z oliv extrakcí rozpouštědly (číslo 1510).
3. | Heading 1518 does not cover fats or oils or their fractions, merely denatured, which are to be classified in the heading appropriate to the corresponding undenatured fats and oils and their fractions.3. | Do čísla 1518 nepatří tuky, oleje nebo jejich frakce pouze denaturované; tyto výrobky se zařazují do čísel, do kterých patří odpovídající nedenaturované tuky a oleje a jejich frakce.
4. | Soap-stocks, oil foots and dregs, stearin pitch, glycerol pitch and wool grease residues fall in heading 1522.4. | Mýdlové kaly, olejové sedliny a kaly, stearinová smola, glycerolová smola a zbytky tuku z ovčí vlny patří do čísla 1522.
Subheading notePoznámka k položkám
1. | For the purposes of subheadings 1514 11 and 1514 19, the expression ‘low-erucic-acid rape or colza oil’ means the fixed oil which has an erucic acid content of less than 2 % by weight.1. | Pro účely položek 1514 11 a 1514 19 výraz „olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové“ znamená stálý olej, který obsahuje méně než 2 % hmotnostní kyseliny erukové.
Additional notesDoplňkové poznámky
1. | For the purposes of subheadings 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 to 1515 90 59 and 1518 00 31: | (a) | fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by pressure, are to be considered as ‘crude’ if they have undergone no other processing than: | — | decantation within the normal time limits, | — | centrifugation or filtration, provided that, in order to separate the oils from their solid constituents, only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugal force, has been employed (excluding any adsorption filtering process or any other physical or chemical process); | (b) | fixed vegetable oils, fluid or solid, obtained by extraction are to continue to be considered as ‘crude’ when they cannot be distinguished, by their colour, odour or taste, nor by recognised special analytical properties, from vegetable oils and fats obtained by pressure; | (c) | the expression ‘crude oils’ is to be taken to extend to degummed soya-bean oil and to cotton-seed oil from which the gossypol has been removed.1. | Pro účely položek a podpoložek 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 až 1515 90 59 a 1518 00 31: | a) | se stálé rostlinné oleje tekuté nebo pevné, získané lisováním, považují za „surové“, jestliže nebyly podrobeny jiné úpravě než: | — | dekantaci v normálním časovém limitu, | — | odstředění nebo filtraci za podmínky, že pro oddělení oleje od jeho tuhých částí byla použita pouze mechanická síla jako např. tíha, tlak nebo odstředivá síla (s vyloučením jakéhokoliv adsorpčního filtračního postupu nebo jiného fyzikálního nebo chemického postupu); | b) | stálé rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, získané extrakcí, budou i nadále považovány za „surové“, nebudou-li moci být rozlišeny barvou, vůní nebo chutí ani speciálními analytickými vlastnostmi od rostlinných olejů a tuků získaných lisováním; | c) | výraz „surový olej“ se rozšiřuje rovněž na sójový olej, který již byl odslizen, a na bavlníkový olej, z něhož byl odstraněn gossypol.
2. | A. | Headings 1509 and 1510 cover only oils derived solely from the treatment of olives, the analytical characteristics of whose fatty acid content — determined using the methods set out in Annexes V, X-A and X-B to Commission Regulation (EEC) No 2568/91 — and sterol content are as follows: | Table I | Fatty acid composition as percentage of total fatty acids | Fatty acids | Percentages | Myristic acid | ≤ 0,05 | Palmitic acid | 7,5 – 20,0 | Palmitoleic acid | 0,3 – 3,5 | Heptadecanoic acid | ≤ 0,3 | Heptadecenoic acid | ≤ 0,3 | Stearic acid | 0,5 – 5,0 | Oleic acid | 55,0 – 83,0 | Linoleic acid | 3,5 – 21,0 | Linolenic acid | ≤ 1,0 | Arachidic acid | ≤ 0,6 | Eicosenoic acid | ≤ 0,4 | Behenic acid (55) | ≤ 0,3 | Lignoceric acid | ≤ 0,2 | Table II | Sterol content as percentage of total sterols | Sterol | Percentage | Cholesterol | ≤ 0,5 | Brassicasterol (56) | ≤ 0,1 | Campesterol | ≤ 4,0 | Stigmasterol (57) | < Campesterol | Betasitosterol (58) | ≥ 93,0 | Delta-7-Stigmasterol | ≤ 0,5 | Headings 1509 and 1510 do not cover chemically altered olive oil (in particular re-esterified olive oil) and mixtures of olive oil with other oils. The presence of re-esterified olive oil or other oils is ascertained using the methods set out in Annex VII to Commission Regulation (EEC) No 2568/91. | B. | Subheading 1509 10 covers only the olive oils defined in points 1 and 2 below, obtained solely by mechanical or other physical means under conditions which do not lead to the modification of the oil, and which have not undergone any treatment other than washing, decantation, centrifugation or filtration. Olive oils obtained using solvents, chemical or biochemical reagents, or re-esterification processes, as well as any mixtures with oils of other kinds, are excluded from this subheading. | 1. | For the purposes of subheading 1509 10 10, ‘lampante olive oil’, whatever its acidity, means olive oil with: | (a) | one of the following wax contents: | (i) | a wax content not exceeding 300 mg/kg, or | (ii) | a wax content exceeding 300 mg/kg but not exceeding 350 mg/kg, provided that: | — | the total aliphatic-alcohol content does not exceed 350 mg/kg, or | — | the erythrodiol-and-uvaol content does not exceed 3,5 %; | (b) | an erythrodiol-and-uvaol content not exceeding 4,5 %; | (c) | one of the following two characteristics: | (i) | a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 0,9 %, if the palmitic-acid content does not exceed 14 % of the total content in fatty acids; | (ii) | a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 1,1 %, if the palmitic-acid content exceeds 14 % of the total content in fatty acids; | (d) | a sum of transoleic isomers not exceeding 0,10 % and a sum of translinoleic + translinolenic isomers not exceeding 0,10 %; | (e) | a stigmastadiene content not exceeding 0,50 mg/kg; | (f) | a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN42 of 0,3 or less; and | (g) | one or more of the following characteristics: | 1. | a content in volatile halogenated solvents not exceeding 0,2 mg/kg overall and not exceeding 0,1 mg/kg for each solvent; | 2. | organoleptic characteristics showing a median of defects exceeding 3,5 in accordance with Annex XII to Commission Regulation (EEC) No 2568/91; | 2. | For the purposes of subheading 1509 10 90, ‘virgin oil’ means olive oil having the following characteristics: | (a) | an acid content, expressed as oleic acid, not exceeding 2,0 g per 100 g; | (b) | a peroxide number not exceeding 20 meq O2/kg; | (c) | a wax content not exceeding 250 mg/kg; | (d) | a content in volatile halogenated solvents not exceeding 0,2 mg/kg overall and not exceeding 0,1 mg/kg for each solvent; | (e) | a K270 extinction coefficient not higher than 0,25; | (f) | an extinction-coefficient variation (ΔK), in the 270-nm region, not higher than 0,01; | (g) | organoleptic characteristics showing a median of defects not exceeding 3,5 in accordance with Annex XII to Commission Regulation (EEC) No 2568/91; | (h) | an erythrodiol-and-uvaol content not exceeding 4,5 %; | (ij) | one of the following two characteristics: | (i) | a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 0,9 %, if the palmitic-acid content does not exceed 14 % of the total content in fatty acids; | (ii) | a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 1,0 %, if the palmitic-acid content exceeds 14 % of the total content in fatty acids; | (k) | a sum of transoleic isomers not exceeding 0,05 % and a sum of translinoleic + translinolenic isomers not exceeding 0,05 %; | (l) | a content in stigmastadienes not exceeding 0,10 mg/kg; | (m) | a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN42 of 0,2 or less. | C. | Subheading 1509 90 covers olive oil obtained by the treatment of olive oils of subheading 1509 10 10 and/or 1509 10 90, whether or not blended with virgin olive oil, having the following characteristics: | (a) | an acid content, expressed as oleic acid, not exceeding 1,0 g per 100 g; | (b) | a wax content not exceeding 350 mg/kg; | (c) | a K270 extinction coefficient not exceeding 0,90; | (d) | an extinction-coefficient variation (ΔK), in the 270-nm region, not exceeding 0,15; | (e) | an erythrodiol-and-uvaol content not exceeding 4,5 %; | (f) | one of the following two characteristics: | (i) | a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 0,9 %, if the palmitic-acid content does not exceed 14 % of the total content in fatty acids; | (ii) | a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 1,0 %, if the palmitic-acid content exceeds 14 % of the total content in fatty acids; | (g) | the sum of transoleic isomers not exceeding 0,20 % and the sum of translinoleic + translinolenic isomers not exceeding 0,30 %. | (h) | a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN42 of 0,3 or less. | D. | For the purposes of subheading 1510 00 10, ‘crude oils’ means oils, particularly olive-residue oils, with the following characteristics: | (a) | one of the following wax contents: | (i) | a wax content exceeding 350 mg/kg, or | (ii) | a wax content exceeding 300 mg/kg but not exceeding 350 mg/kg, provided that: | — | the total aliphatic-alcohol content exceeds 350 mg/kg, and | — | the erythrodiol-and-uvaol content exceeds 3,5 %; | (b) | an erythrodiol-and-uvaol content exceeding 4,5 %; | (c) | a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 1,4 %; | (d) | the sum of transoleic isomers not exceeding 0,20 %, and the sum of translinoleic + translinolenic isomers not exceeding 0,10 %; | (e) | a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN42 not exceeding 0,6. | E. | Subheading 1510 00 90 covers oils obtained by the treatment of oils of subheading 1510 00 10, whether or not blended with virgin olive oil, and oils not having the characteristics of the oils referred to in additional notes 2(B), 2(C) and 2(D). Oils of this subheading must have a content in 2-glyceryl monopalmitate not exceeding 1,4 %, a sum of transoleic isomers of less than 0,4 %, a sum of translinoleic + translinolenic isomers of less than 0,35 %, and a difference between the HPLC and theoretical content of triglycerides with ECN42 not exceeding 0,5.2. | A. | Čísla 1509 a 1510 zahrnují pouze oleje získané výhradně zpracováním oliv, které mají následující analytické charakteristiky obsahu mastných kyselin, stanovené pomocí metod uvedených v přílohách V, X-A a X-B nařízení Komise (EHS) č. 2568/91, a sterolů: | Tabulka I | Podíl mastných kyselin v % na celkovém množství mastných kyselin | Mastné kyseliny | Procentuální zastoupení | Kyselina myristová | ≤ 0,05 | Kyselina palmitová | 7,5–20,0 | Kyselina palmitolejová | 0,3–3,5 | Kyselina heptadekanová | ≤ 0,3 | Kyselina heptadecenová | ≤ 0,3 | Kyselina stearová | 0,5–5,0 | Kyselina olejová | 55,0–83,0 | Kyselina linolová | 3,5–21,0 | Kyselina linolenová | ≤ 1,0 | Kyselina arachová | ≤ 0,6 | Kyselina ikosenová | ≤ 0,4 | Kyselina behenová (55) | ≤ 0,3 | Kyselina lignocerová | ≤ 0,2 | Tabulka II | Podíl sterolů v % z celkového množství sterolů | Steroly | Procentuální zastoupení | Cholesterol | ≤ 0,5 | Brasikasterol (56) | ≤ 0,1 | Kampesterol | ≤ 4,0 | Stigmasterol (57) | < Kampesterol | Betasitosterol (58) | ≥ 93,0 | Delta-7-stigmasterol | ≤ 0,5 | Do čísel 1509 a 1510 nepatří chemicky změněný olivový olej (zejména reesterifikovaný olivový olej) a směsi olivového oleje s jinými oleji. Přítomnost reesterifikovaného olivového oleje nebo jiných olejů se zjišťuje za použití metod uvedených v příloze VII nařízení (EHS) č. 2568/91. | B. | Do položky 1509 10 patří pouze olivové oleje vymezené v níže uvedených podbodech 1. a 2., které byly získány výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, při nichž nedochází ke změně oleje, a které nebyly podrobeny žádnému jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci. Olivové oleje získané pomocí rozpouštědel, chemických nebo biochemických činidel nebo reesterifikací, jakož i jakékoli směsi s oleji jiných druhů, do této položky nepatří. | 1. | Ve smyslu podpoložky 1509 10 10 je za „panenský olivový olej na svícení“ považován, nezávisle na jeho kyselosti, olivový olej, který má následující vlastnosti: | a) | jeden z následujících obsahů vosků: | i) | obsah vosků nepřesahující 300 mg/kg nebo | ii) | obsah vosků převyšující 300 mg/kg, avšak nepřesahující 350 mg/kg za předpokladu, že: | — | celkový obsah alifatických alkoholů nepřesahuje 350 mg/kg nebo | — | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahuje 3,5 %; | b) | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5 %; | c) | jednu z následujících dvou vlastností: | i) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 0,9 %, jestliže obsah kyseliny palmitové nepřesahuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | ii) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,1 %, jestliže obsah kyseliny palmitové převyšuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | d) | suma trans-isomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,10 % a suma trans-isomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10 %; | e) | obsah stigmastadienu nepřesahující 0,50 mg/kg; | f) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 je 0,3 nebo méně; a | g) | jednu nebo více následujících vlastností: | 1. | obsah těkavých halogenovaných rozpouštědel celkem nepřesahující 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg pro kterékoli z těchto rozpouštědel; | 2. | organoleptické vlastnosti s mediánem vad převyšujícím 3,5 v souladu s přílohou XII nařízení Komise (EHS) č. 2568/91. | 2. | Pro účely podpoložky 1509 10 90 se výrazem „panenský olivový olej“ rozumí olivový olej, který má následující vlastnosti: | a) | obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 2,0 g na 100 g; | b) | peroxidové číslo nepřesahující 20 milimolů aktivního kyslíku na kg; | c) | obsah vosků nepřesahující 250 mg/kg; | d) | obsah těkavých halogenových rozpouštědel nepřesahující celkem 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg pro každé z nich; | e) | koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,25; | f) | odchylka koeficientu extinkce ΔK v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,01; | g) | organoleptické vlastnosti s mediánem vad nepřesahujícím 3,5 v souladu s přílohou XII nařízení Komise (EHS) č. 2568/91; | h) | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5 %; | ij) | jednu z následujících dvou vlastností: | i) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 0,9 %, jestliže obsah kyseliny palmitové nepřesahuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | ii) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,0 %, jestliže obsah kyseliny palmitové převyšuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | k) | suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,05 % a suma trans-izomerů kyseliny linolové a linolenové nepřesahující 0,05 %; | l) | obsah stigmastadienů nepřesahující 0,10 mg/kg; | m) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,2 nebo méně. | C. | Do položky 1509 90 patří olivový olej získaný zpracováním olivových olejů podpoložky 1509 10 10 a/nebo 1509 10 90, též smíšený s panenským olivovým olejem, který má následující vlastnosti: | a) | obsah kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 1,0 g na 100 g; | b) | obsah vosku nepřesahující 350 mg/kg; | c) | koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,90; | d) | odchylka koeficientu extinkce ΔK v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,15; | e) | obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5 %; | f) | jednu z následujících dvou vlastností: | i) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 0,9 %, jestliže obsah kyseliny palmitové nepřesahuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | ii) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,0 %, jestliže obsah kyseliny palmitové převyšuje 14 % celkového obsahu mastných kyselin; | g) | suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,30 %; | h) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,3 nebo méně. | D. | Pro účely podpoložky 1510 00 10 se výrazem „surové oleje“ rozumějí olivové oleje získané zejména z pokrutin, které mají následující vlastnosti: | a) | jeden z následujících obsahů vosků: | i) | obsah vosků převyšující 350 mg/kg nebo | ii) | obsah vosků převyšující 300 mg/kg, avšak nepřesahující 350 mg/kg, za předpokladu, že: | — | celkový obsah alifatických alkoholů převyšuje 350 mg/kg a | — | obsah erythrodiolu a uvaolu převyšuje 3,5 %; | b) | obsah erythrodiolu a uvaolu převyšující 4,5 %; | c) | obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,4 %; | d) | suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10 %; | e) | rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 nepřesahující 0,6. | E. | Do podpoložky 1510 00 90 patří oleje získané zpracováním olejů podpoložky 1510 00 10, též smíšené s panenským olivovým olejem, a oleje, které nemají vlastnosti olejů uvedených v doplňkových poznámkách 2B, 2C a 2D. Oleje této podpoložky musí mít obsah 2-glyceryl monopalmitátu nepřesahující 1,4 %, sumu trans-isomerů kyseliny olejové nižší než 0,4 %, sumu trans-izomerů kyselin linolové + linolenové nižší než 0,35 % a rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem triglyceridů s ECN42 nepřesahující hodnotu 0,5.
3. | Subheadings 1522 00 31 and 1522 00 39 do not cover: | (a) | residues resulting from the treatment of fatty substances containing oil having an iodine index, determined in accordance with the method laid down in Annex XVI to Commission Regulation (EEC) No 2568/91, lower than 70 or higher than 100; | (b) | residues resulting from the treatment of fatty substances containing oil having an iodine index higher than 70 or lower than 100, of which the peak area representing the retention volume of betasitosterol (58), determined in accordance with Annex V to Commission Regulation (EEC) No 2568/91, is less than 93,0 % of the total sterol peak areas.3. | Do podpoložek 1522 00 31 a 1522 00 39 nepatří: | a) | zbytky ze zpracování tukových látek obsahující olej s jodovým číslem stanoveným podle metody uvedené v příloze XVI nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 nižším než 70 nebo vyšším než 100; | b) | zbytky ze zpracování tukových látek obsahující olej s jodovým číslem vyšším než 70 nebo nižším než 100, u něhož plocha píku představující množství zadrženého betasitosterolu (58) stanovená podle přílohy V nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 je nižší než 93,0 % celkové plochy píků sterolů.
4. | The analytical methods for the determination of the characteristics of the products referred to above are those laid down in the Annexes to Commission Regulation (EEC) No 2568/91. Accordingly, account is to be taken also of the footnotes of Annex I to the Regulation.4. | Analytické metody stanovení vlastností výše uvedených výrobků jsou obsaženy v přílohách nařízení Komise (EHS) č. 2568/91. Pozornost je tudíž nutno věnovat rovněž poznámkám pod čarou přílohy I uvedeného nařízení.
CN code | Description | Conventional rate of duty (%) | Supplementary unitKód KN | Popis zboží | Smluvní celní sazba (%) | Doplňková jednotka
(1) | (2) | (3) | (4)(1) | (2) | (3) | (4)
1501 | Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503 |   |  1501 | Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503 |   |  
1501 10 | –  Lard |   |  1501 10 | –  Sádlo |   |  
1501 10 10 | – –  For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | Free | —1501 10 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1501 10 90 | – –  Other | 17,2 €/100 kg/net | —1501 10 90 | – –  Ostatní | 17,2 €/100 kg/net | —
1501 20 | –  Other pig fat |   |  1501 20 | –  Ostatní vepřový tuk |   |  
1501 20 10 | – –  For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | Free | —1501 20 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1501 20 90 | – –  Other | 17,2 €/100 kg/net | —1501 20 90 | – –  Ostatní | 17,2 €/100 kg/net | —
1501 90 00 | –  Other | 11,5 | —1501 90 00 | –  Ostatní | 11,5 | —
1502 | Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503 |   |  1502 | Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503 |   |  
1502 10 | –  Tallow |   |  1502 10 | –  Lůj |   |  
1502 10 10 | – –  For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | Free | —1502 10 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1502 10 90 | – –  Other | 3,2 | —1502 10 90 | – –  Ostatní | 3,2 | —
1502 90 | –  Other |   |  1502 90 | –  Ostatní |   |  
1502 90 10 | – –  For industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | Free | —1502 90 10 | – –  Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1502 90 90 | – –  Other | 3,2 | —1502 90 90 | – –  Ostatní | 3,2 | —
1503 00 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared |   |  1503 00 | Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené |   |  
  | –  Lard stearin and oleostearin |   |    | –  Stearin z vepřového sádla a oleostearin |   |  
1503 00 11 | – –  For industrial uses (12) | Free | —1503 00 11 | – –  Pro průmyslové účely (12) | bez | —
1503 00 19 | – –  Other | 5,1 | —1503 00 19 | – –  Ostatní | 5,1 | —
1503 00 30 | –  Tallow oil for industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | Free | —1503 00 30 | –  Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1503 00 90 | –  Other | 6,4 | —1503 00 90 | –  Ostatní | 6,4 | —
1504 | Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1504 | Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené |   |  
1504 10 | –  Fish-liver oils and their fractions |   |  1504 10 | –  Oleje z rybích jater a jejich frakce |   |  
1504 10 10 | – –  Of a vitamin A content not exceeding 2 500 International Units per gram | 3,8 | —1504 10 10 | – –  O obsahu vitaminu A nepřesahujícím 2 500 mezinárodních jednotek na gram | 3,8 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
1504 10 91 | – – –  Of halibut | Free | —1504 10 91 | – – –  Z platýse | bez | —
1504 10 99 | – – –  Other | 3,8 (18) | —1504 10 99 | – – –  Ostatní | 3,8 (18) | —
1504 20 | –  Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils |   |  1504 20 | –  Tuky a oleje a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater |   |  
1504 20 10 | – –  Solid fractions | 10,9 | —1504 20 10 | – –  Pevné frakce | 10,9 | —
1504 20 90 | – –  Other | Free | —1504 20 90 | – –  Ostatní | bez | —
1504 30 | –  Fats and oils and their fractions, of marine mammals |   |  1504 30 | –  Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců |   |  
1504 30 10 | – –  Solid fractions | 10,9 | —1504 30 10 | – –  Pevné frakce | 10,9 | —
1504 30 90 | – –  Other | Free | —1504 30 90 | – –  Ostatní | bez | —
1505 00 | Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin) |   |  1505 00 | Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu) |   |  
1505 00 10 | –  Wool grease, crude | 3,2 | —1505 00 10 | –  Tuk z ovčí vlny, surový | 3,2 | —
1505 00 90 | –  Other | Free | —1505 00 90 | –  Ostatní | bez | —
1506 00 00 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | Free | —1506 00 00 | Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené | bez | —
1507 | Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1507 | Sójový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený |   |  
1507 10 | –  Crude oil, whether or not degummed |   |  1507 10 | –  Surový olej, též odslizený |   |  
1507 10 10 | – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 3,2 | —1507 10 10 | – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (12) | 3,2 | —
1507 10 90 | – –  Other | 6,4 | —1507 10 90 | – –  Ostatní | 6,4 | —
1507 90 | –  Other |   |  1507 90 | –  Ostatní |   |  
1507 90 10 | – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1507 90 10 | – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
1507 90 90 | – –  Other | 9,6 | —1507 90 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
1508 | Groundnut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1508 | Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený |   |  
1508 10 | –  Crude oil |   |  1508 10 | –  Surový olej |   |  
1508 10 10 | – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | Free | —1508 10 10 | – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | bez | —
1508 10 90 | – –  Other | 6,4 | —1508 10 90 | – –  Ostatní | 6,4 | —
1508 90 | –  Other |   |  1508 90 | –  Ostatní |   |  
1508 90 10 | – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1508 90 10 | – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
1508 90 90 | – –  Other | 9,6 | —1508 90 90 | – –  Ostatní | 9,6 | —
1509 | Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1509 | Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený |   |  
1509 10 | –  Virgin |   |  1509 10 | –  Panenský |   |  
1509 10 10 | – –  Lampante olive oil | 122,6 €/100 kg/net | —1509 10 10 | – –  Olivový olej na svícení | 122,6 €/100 kg/net | —
1509 10 90 | – –  Other | 124,5 €/100 kg/net | —1509 10 90 | – –  Ostatní | 124,5 €/100 kg/net | —
1509 90 00 | –  Other | 134,6 €/100 kg/net | —1509 90 00 | –  Ostatní | 134,6 €/100 kg/net | —
1510 00 | Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509 |   |  1510 00 | Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509 |   |  
1510 00 10 | –  Crude oils | 110,2 €/100 kg/net | —1510 00 10 | –  Surové oleje | 110,2 €/100 kg/net | —
1510 00 90 | –  Other | 160,3 €/100 kg/net | —1510 00 90 | –  Ostatní | 160,3 €/100 kg/net | —
1511 | Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1511 | Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený |   |  
1511 10 | –  Crude oil |   |  1511 10 | –  Surový olej |   |  
1511 10 10 | – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | Free | —1511 10 10 | – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (12) | bez | —
1511 10 90 | – –  Other | 3,8 | —1511 10 90 | – –  Ostatní | 3,8 | —
1511 90 | –  Other |   |  1511 90 | –  Ostatní |   |  
  | – –  Solid fractions |   |    | – –  Pevné frakce |   |  
1511 90 11 | – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 12,8 | —1511 90 11 | – – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | 12,8 | —
1511 90 19 | – – –  Other | 10,9 | —1511 90 19 | – – –  Ostatní | 10,9 | —
  | – –  Other |   |    | – –  Ostatní |   |  
1511 90 91 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1511 90 91 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
1511 90 99 | – – –  Other | 9 | —1511 90 99 | – – –  Ostatní | 9 | —
1512 | Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1512 | Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené |   |  
  | –  Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof |   |    | –  Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce |   |  
1512 11 | – –  Crude oil |   |  1512 11 | – –  Surový olej |   |  
1512 11 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 3,2 | —1512 11 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 3,2 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1512 11 91 | – – – –  Sunflower-seed oil | 6,4 | —1512 11 91 | – – – –  Slunečnicový olej | 6,4 | —
1512 11 99 | – – – –  Safflower oil | 6,4 | —1512 11 99 | – – – –  Světlicový olej | 6,4 | —
1512 19 | – –  Other |   |  1512 19 | – –  Ostatní |   |  
1512 19 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1512 19 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
1512 19 90 | – – –  Other | 9,6 | —1512 19 90 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
  | –  Cotton-seed oil and its fractions |   |    | –  Bavlníkový olej a jeho frakce |   |  
1512 21 | – –  Crude oil, whether or not gossypol has been removed |   |  1512 21 | – –  Surový olej, též zbavený gossypolu |   |  
1512 21 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 3,2 | —1512 21 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 3,2 | —
1512 21 90 | – – –  Other | 6,4 | —1512 21 90 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
1512 29 | – –  Other |   |  1512 29 | – –  Ostatní |   |  
1512 29 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1512 29 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
1512 29 90 | – – –  Other | 9,6 | —1512 29 90 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
1513 | Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1513 | Kokosový olej (olej z kopry), olej z palmových jader, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené |   |  
  | –  Coconut (copra) oil and its fractions |   |    | –  Kokosový olej (olej z kopry) a jeho frakce |   |  
1513 11 | – –  Crude oil |   |  1513 11 | – –  Surový olej |   |  
1513 11 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 2,5 | —1513 11 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 2,5 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1513 11 91 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 12,8 | —1513 11 91 | – – – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | 12,8 | —
1513 11 99 | – – – –  Other | 6,4 | —1513 11 99 | – – – –  Ostatní | 6,4 | —
1513 19 | – –  Other |   |  1513 19 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Solid fractions |   |    | – – –  Pevné frakce |   |  
1513 19 11 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 12,8 | —1513 19 11 | – – – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | 12,8 | —
1513 19 19 | – – – –  Other | 10,9 | —1513 19 19 | – – – –  Ostatní | 10,9 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1513 19 30 | – – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1513 19 30 | – – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
1513 19 91 | – – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 12,8 | —1513 19 91 | – – – – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | 12,8 | —
1513 19 99 | – – – – –  Other | 9,6 | —1513 19 99 | – – – – –  Ostatní | 9,6 | —
  | –  Palm kernel or babassu oil and fractions thereof |   |    | –  Olej z palmových jader nebo babassuový olej a jejich frakce |   |  
1513 21 | – –  Crude oil |   |  1513 21 | – –  Surový olej |   |  
1513 21 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 3,2 | —1513 21 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 3,2 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1513 21 30 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 12,8 | —1513 21 30 | – – – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | 12,8 | —
1513 21 90 | – – – –  Other | 6,4 | —1513 21 90 | – – – –  Ostatní | 6,4 | —
1513 29 | – –  Other |   |  1513 29 | – –  Ostatní |   |  
  | – – –  Solid fractions |   |    | – – –  Pevné frakce |   |  
1513 29 11 | – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 12,8 | —1513 29 11 | – – – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | 12,8 | —
1513 29 19 | – – – –  Other | 10,9 | —1513 29 19 | – – – –  Ostatní | 10,9 | —
  | – – –  Other |   |    | – – –  Ostatní |   |  
1513 29 30 | – – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1513 29 30 | – – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
  | – – – –  Other |   |    | – – – –  Ostatní |   |  
1513 29 50 | – – – – –  In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg | 12,8 | —1513 29 50 | – – – – –  V bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nepřesahující 1 kg | 12,8 | —
1513 29 90 | – – – – –  Other | 9,6 | —1513 29 90 | – – – – –  Ostatní | 9,6 | —
1514 | Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1514 | Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené |   |  
  | –  Low-erucic-acid rape or colza oil and its fractions |   |    | –  Olej řepky nebo řepky olejky s nízkým obsahem kyseliny erukové a jeho frakce |   |  
1514 11 | – –  Crude oil |   |  1514 11 | – –  Surový olej |   |  
1514 11 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 3,2 | —1514 11 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 3,2 | —
1514 11 90 | – – –  Other | 6,4 | —1514 11 90 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
1514 19 | – –  Other |   |  1514 19 | – –  Ostatní |   |  
1514 19 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1514 19 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
1514 19 90 | – – –  Other | 9,6 | —1514 19 90 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
  | –  Other |   |    | –  Ostatní |   |  
1514 91 | – –  Crude oil |   |  1514 91 | – –  Surový olej |   |  
1514 91 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 3,2 | —1514 91 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 3,2 | —
1514 91 90 | – – –  Other | 6,4 | —1514 91 90 | – – –  Ostatní | 6,4 | —
1514 99 | – –  Other |   |  1514 99 | – –  Ostatní |   |  
1514 99 10 | – – –  For technical or industrial uses other than the manufacture of foodstuffs for human consumption (12) | 5,1 | —1514 99 10 | – – –  Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu (12) | 5,1 | —
1514 99 90 | – – –  Other | 9,6 | —1514 99 90 | – – –  Ostatní | 9,6 | —
1515 | Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified |   |  1515 | Ostatní stálé rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené |   |  
  | –  Linseed oil and its fractions |   |    | –  Lněný olej a jeho frakce |   |  
1515 11 00 | – –  Crude oil | 3,2 | —1515 11 00 | – –  Surový olej | 3,2 | —
1515 19 | – –  Other |   |  1515 19 | – –  Ostatní |   |