?

26.10.2012    | EN | Official Journal of the European Union | C 326/126.10.2012    | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 326/1
CONSOLIDATED VERSION OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNIONSMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ)
PART THREEČÁST TŘETÍ
UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONSVNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE
TITLE VIIIHLAVA VIII
ECONOMIC AND MONETARY POLICYHOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA
CHAPTER 1KAPITOLA 1
ECONOMIC POLICYHOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
Article 122Článek 122
(ex Article 100 TEC)(bývalý článek 100 Smlouvy o ES)
1.   Without prejudice to any other procedures provided for in the Treaties, the Council, on a proposal from the Commission, may decide, in a spirit of solidarity between Member States, upon the measures appropriate to the economic situation, in particular if severe difficulties arise in the supply of certain products, notably in the area of energy.1.   Aniž jsou dotčeny jiné postupy stanovené ve Smlouvách, může Rada na návrh Komise rozhodnout v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených hospodářské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými produkty, především v oblasti energetiky.
2.   Where a Member State is in difficulties or is seriously threatened with severe difficulties caused by natural disasters or exceptional occurrences beyond its control, the Council, on a proposal from the Commission, may grant, under certain conditions, Union financial assistance to the Member State concerned. The President of the Council shall inform the European Parliament of the decision taken.2.   Nastanou-li členskému státu z důvodu přírodních pohrom nebo mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, obtíže nebo je-li z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, může Rada na návrh Komise poskytnout dotyčnému členskému státu za určitých podmínek finanční pomoc Unie. Předseda Rady informuje o rozhodnutí Evropský parlament.