?

Waste hierarchyЙерархия на отпадъците
The waste hierarchy applies as a priority order in waste prevention and management legislation and policy. It is the cornerstone of EU waste policies and legislation and is laid down in the EU waste framework directive (Directive 2008/98/EC). Its aim is twofold:Йерархията на отпадъците се прилага като приоритетен ред в законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците. Тя е крайъгълният камък на политиките и законодателството на ЕС в областта на отпадъците и е заложена в Рамковата директива на ЕС за отпадъците (Директива 2008/98/ЕО). Нейните цели са две:
to minimise adverse impacts of the generation and management of waste; andсвеждане до минимум на неблагоприятните въздействия от генерирането и управлението на отпадъци; и
to improve resource efficiency.подобряване на ефективността на ресурсите.
The hierarchy is generally depicted in the form of an inverted pyramid with the most preferred options at the upper end and disposal at the bottom as the last-resort solution to managing waste.Обикновено йерархията се изобразява под формата на обърната пирамида с най-предпочитаните опции в горния край, а изхвърлянето в долната част като последно решение за управление на отпадъците.
Prevention. Measures, taken before a substance, material or product has become waste, that reduceПредотвратяване. Мерки, предприети преди дадено вещество, материал или продукт да са станали отпадъци, които намаляват:
the quantity of waste, including through the reuse of products or the extension of the life span of products;количеството отпадъци, включително чрез повторна употреба на продукти или удължаване на жизнения цикъл на продуктите;
the adverse impacts of the generated waste on the environment and human health; orнеблагоприятните въздействия на генерираните отпадъци върху околната среда и здравето на човека; или
the content of harmful substances in materials and products.съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите.
Preparing for reuse. Checking, cleaning or repairing recovery operations, by which products or components of products that have become waste are prepared so that they can be reused without any other preprocessing.Подготовка за повторна употреба. Дейности по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.
Recycling. Any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances, whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material (e.g. composting) but does not include energy recovery and reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations.Рециклиране. Всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества, за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработка на органични материали (напр. компостиране), но не включва оползотворяване на енергия и преработка в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
Other recovery (e.g. energy recovery). Any other operation the principal result of which is waste serving a useful purpose by replacing other materials which would otherwise have been used to fulfil a particular function, or waste being prepared to fulfil that function, in the plant or in the wider economy.Друго оползотворяване (напр. оползотворяване на енергия). Всяка друга операция, чийто основен резултат е отпадъците да служат за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнение на определена функция, или отпадъци да бъдат подготвени за изпълнение на тази функция, в предприятието или по-общо в икономика.
Disposal. Any operation which is not recovery, even where the operation has as a secondary consequence the reclamation of substances or energy (e.g. landfilling, incineration).Обезвреждане. Всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия (напр. депониране, изгаряне).
SEE ALSOВЖ. СЪЩО
Circular economyКръгова икономика
EU environmental policyПолитика на ЕС в областта на околната среда
EU waste management law (summary)Закон на ЕС за управление на отпадъците (резюме)
Waste prevention and management (European Commission).Предотвратяване и управление на отпадъците (Европейска комисия)