Διάταξη του Πρωτοδικείου (τρίτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2007 – Atlantic Container Line κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T‑113/04)

«Εκτέλεση αποφάσεως του Πρωτοδικείου – Επιστροφή των εξόδων τραπεζικής εγγυήσεως που συστάθηκε για την αναβολή της καταβολής προστίμου το οποίο επιβλήθηκε από την Επιτροπή και στη συνέχεια ακυρώθηκε από το Πρωτοδικείο – Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως – Εξωσυμβατική ευθύνη της Κοινότητας – Μη ύπαρξη άμεσης αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς του οργάνου και της προβαλλόμενης ζημίας»

1.                     Προσφυγή ακυρώσεως – Ακυρωτική απόφαση – Αποτελέσματα – Υποχρέωση λήψεως μέτρων εκτελέσεως – Έλλειψη δυνατότητας ασκήσεως προσφυγής δυνάμει των άρθρων 220 ΕΚ και 233 ΕΚ – Δυνατότητα των πολιτών να προασπίζονται τα δικαιώματά τους βάσει των άρθρων 230 ΕΚ και 232 ΕΚ (Άρθρα 220 ΕΚ, 230 ΕΚ, 232 ΕΚ και 233 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 22-23)

2.                     Εξωσυμβατική ευθύνη – Προϋποθέσεις – Παράνομος χαρακτήρας – Ζημία – Αιτιώδης συνάφεια – Έννοια – Έξοδα τραπεζικής εγγυήσεως προκύπτοντα από την επιλογή μιας επιχειρήσεως να μην καταβάλει το πρόστιμο που της επέβαλε η Επιτροπή – Έλλειψη άμεσης αιτιώδους συνάφειας [Συνθήκη ΕΚ, άρθρα 185 και 192, εδ. 1 (νυν άρθρα 242 ΕΚ και 256, εδ. 1, ΕΚ]· άρθρο 288, εδ. 2, ΕΚ (βλ. σκέψεις 31-40)

3.                     Προσφυγή ακυρώσεως – Ακυρωτική απόφαση – Αποτελέσματα – Απόφαση περί ακυρώσεως ή μειώσεως του προστίμου που επιβλήθηκε σε επιχείρηση λόγω παραβάσεως των κανόνων περί ανταγωνισμού — Υποχρέωση λήψεως μέτρων εκτελέσεως – Περιεχόμενο – Επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και καταβολή τόκων υπερημερίας – Περιλαμβάνεται – Έξοδα τραπεζικής εγγυήσεως – Δεν περιλαμβάνονται (Άρθρο 233 ΕΚ) (βλ. σκέψεις 58-65)

Αντικείμενο

Αφενός, προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της επιστολής της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 2004, με την οποία το εν λόγω όργανο αρνήθηκε να επιστρέψει τα έξοδα τραπεζικής εγγυήσεως στα οποία υποβλήθηκαν οι προσφεύγουσες-ενάγουσες κατόπιν των προστίμων που προσδιορίστηκαν με την απόφαση 1999/243/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 1998, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης ΕΚ [νυν άρθρων 81 ΕΚ και 82 ΕΚ] (Υπόθεση IV/35.134 – Trans Atlantic Conference Agreement) (ΕΕ 1999, L 95, σ. 1), η οποία ακυρώθηκε με την απόφαση του Πρωτοδικείου της 30ής Σεπτεμβρίου 2003, Τ‑191/98 και Τ‑212/98 έως Τ‑214/98 (Συλλογή 2003, σ. ΙΙ‑3275), και, αφετέρου, αγωγή αποζημιώσεως με αίτημα την επιστροφή των ως άνω εξόδων τραπεζικής εγγυήσεως.

Διατακτικό

Το Πρωτοδικείο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2)

Καταδικάζει τις προσφεύγουσες-ενάγουσες στα δικαστικά έξοδα.