Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 31ης Μαΐου 2018 –
Επιτροπή κατά Πολωνίας

(Υπόθεση C‑526/16) ( 1 )

«Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2011/92/ΕΕ – Εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον οι γεωτρήσεις για την αναζήτηση ή εξερεύνηση σχιστολιθικού αερίου – Γεώτρηση μεγάλου βάθους – Κριτήρια επιλογής – Καθορισμός ορίων»

1. 

Περιβάλλον–Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων στο περιβάλλον–Οδηγία 2011/92–Υποβολή σε εκτίμηση των έργων που υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος IΙ–Έργα γεωτρήσεων μεγάλου βάθους–Έννοια–Γεώτρηση για την αναζήτηση ή εξερεύνηση σχιστολιθικού αερίου–Εμπίπτει

(Οδηγία 2011/92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρο 4 § 2, και παράρτημα II, σημείο 2, στοιχείο δʹ)

(βλ. σκέψεις 54-57)

2. 

Περιβάλλον–Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων έργων στο περιβάλλον–Οδηγία 2011/92–Υποβολή σε εκτίμηση των έργων που υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος IΙ–Εξουσία εκτιμήσεως των κρατών μελών–Όρια–Κίνδυνος ουσιώδους ή μη αναστρέψιμης μεταβολής των περιβαλλοντικών παραγόντων–Υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να προβούν στη σχετική εκτίμηση πριν χορηγήσουν την άδεια–Παράλειψη διενέργειας εκτιμήσεως–Παράβαση

(Οδηγία 2011/92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, άρθρα 2 § 1, 4 §§ 2 και 3, και παραρτήματα II και ΙΙΙ)

(βλ. σκέψεις 60, 61, 65-67, 75, 78, 79 και διατακτ.)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1) 

Η Δημοκρατία της Πολωνίας, καθόσον απέκλεισε από τη διαδικασία ελέγχου της ανάγκης να διεξαχθεί εκτίμηση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον έργα συνιστάμενα στην αναζήτηση ή εξερεύνηση κοιτασμάτων σχιστολιθικού αερίου με τη μέθοδο γεωτρήσεων πραγματοποιούμενων σε βάθος μέχρι 5000 μέτρα, εξαιρουμένων των γεωτρήσεων ελάχιστου βάθους 1000 μέτρων που πραγματοποιούνται σε υδρολογικές λεκάνες ή σε ζώνες προστασίας των εσωτερικών υδάτων και σε περιοχές υπαγόμενες σε καθεστώς προστασίας της φύσης, όπως είναι τα εθνικά πάρκα, οι φυσικοί βιότοποι, τα φυσικά πάρκα και οι περιοχές «Natura 2000», καθώς και στους χώρους που περιβάλλουν τις εν λόγω περιοχές, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 2, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3, καθώς και με τα παραρτήματα II και III της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

2) 

Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Πολωνίας να φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


( 1 ) ΕΕ C 14 της 16.1.2017.