Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2016 – Bank of Industry and Mine κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C‑358/15 P) ( 1 )

«Αίτηση αναιρέσεως — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν — Κατάλογος των ατόμων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 945/2012 — Νομική βάση — Κριτήριο αντλούμενο από την υλική, υλικοτεχνική ή οικονομική υποστήριξη προς την Ιρανική Κυβέρνηση — Μεταβίβαση μέρους των κερδών κρατικής εταιρίας προς το Ιρανικό Δημόσιο»

1. 

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν — Δέσμευση κεφαλαίων ατόμων, οντοτήτων ή φορέων που συμμετέχουν ή παρέχουν στήριξη στη διάδοση των πυρηνικών όπλων — Εξουσία του Συμβουλίου, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 215 ΣΛΕΕ, να κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 291, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ — Προϋποθέσεις (Άρθρα 215 ΣΛΕΕ και 291 § 2 ΣΛΕΕ) (βλ. σκέψεις 31, 32)

2. 

Πράξεις των οργάνων — Κανονισμοί — Κανονισμός που αφορά τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν — Αρμοδιότητες εκτελέσεως που επιφυλάσσονται στο Συμβούλιο — Επιτρεπτό — Προϋποθέσεις — Ειδικές και αιτιολογημένες περιπτώσεις (Άρθρα 215 ΣΛΕΕ και 291 § 2 ΣΛΕΕ· απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου· κανονισμός 267/2012 του Συμβουλίου, άρθρο 23 §§ 2 και 3) (βλ. σκέψεις 34-38)

3. 

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν — Δέσμευση κεφαλαίων ατόμων, οντοτήτων ή φορέων που συμμετέχουν ή παρέχουν στήριξη στη διάδοση των πυρηνικών όπλων — Μέτρα λαμβανόμενα δυνάμει εκτελεστικής αρμοδιότητας — Ερμηνεία της εκτελεστικής πράξεως σύμφωνα με τη βασική πράξη — Λήψη υπόψη του πλαισίου της επίμαχης κανονιστικής ρυθμίσεως (Άρθρο 215 § 2 ΣΛΕΕ· αποφάσεις του Συμβουλίου 2010/413/ΚΕΠΠΑ, άρθρο 20 § 1, στοιχείο γʹ, και 2012/35/ΚΕΠΠΑ, αιτιολογική σκέψη 13· κανονισμός 267/2012 του Συμβουλίου, άρθρο 23 § 2, στοιχείο δʹ) (βλ. σκέψεις 50-52)

4. 

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν — Δέσμευση κεφαλαίων ατόμων, οντοτήτων ή φορέων που συμμετέχουν ή παρέχουν στήριξη στη διάδοση των πυρηνικών όπλων — Περιορισμός του δικαιώματος ιδιοκτησίας — Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας — Δεν υφίσταται (Αποφάσεις του Συμβουλίου 2010/413/ΚΕΠΠΑ, 2012/35/ΚΕΠΠΑ και 2012/635/ΚΕΠΠΑ· κανονισμός 267/2012 του Συμβουλίου) (βλ. σκέψεις 55-57)

5. 

Πράξεις των οργάνων — Αιτιολογία — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Περιεχόμενο — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν — Δέσμευση κεφαλαίων ατόμων, οντοτήτων ή φορέων που συμμετέχουν ή παρέχουν στήριξη στη διάδοση των πυρηνικών όπλων — Απόφαση εντασσόμενη σε πλαίσιο που είναι γνωστό στον ενδιαφερόμενο και του παρέχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τη σημασία του μέτρου που ελήφθη σε βάρος του — Επιτρέπεται η συνοπτική αιτιολογία (Άρθρο 296, εδ. 2, ΣΛΕΕ· απόφαση 2012/635/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου· κανονισμός 945/2012 του Συμβουλίου) (βλ. σκέψη 63)

6. 

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν — Δέσμευση κεφαλαίων ατόμων, οντοτήτων ή φορέων που συμμετέχουν ή παρέχουν στήριξη στη διάδοση των πυρηνικών όπλων — Οικονομική υποστήριξη προς την Ιρανική Κυβέρνηση — Έννοια — Καταβολή από δημόσια ιρανική οντότητα προς την Ιρανική Κυβέρνηση ποσών κατ’ εφαρμογήν κρατικής ρυθμίσεως επιβάλλουσας αυτή την υποχρέωση — Εμπίπτει — Χαρακτηρισμός των εν λόγω ποσών ως φόρων ή μερισμάτων — Δεν ασκεί επιρροή (Απόφαση 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, άρθρο 20 § 1, στοιχείο γʹ· κανονισμός 267/2012 του Συμβουλίου, άρθρο 23 § 2, στοιχείο δʹ) (βλ. σκέψεις 80, 81)

7. 

Αίτηση αναιρέσεως — Λόγοι — Ισχυρισμός προβαλλόμενος για πρώτη φορά στο πλαίσιο της αιτήσεως αναιρέσεως — Απαράδεκτο (Άρθρο 256 § 1 ΣΛΕΕ· Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58, εδ. 1) (βλ. σκέψη 91)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Η Bank of Industry and Mine και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρουν, έκαστος, τα δικαστικά έξοδά του.


( 1 ) ΕΕ C 294 της 7.9.2015.