Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

Άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

Σύσταση 2013/112/ΕΕ σχετικά με την επένδυση στα παιδιά

ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ Η ΣΥΣΤΑΣΗ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 (ΣΕΕ) ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 153 (ΣΛΕΕ);

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως τμήμα της δέσμης μέτρων για την κοινωνική επένδυση με στόχο την ανάπτυξη και τη συνοχή, ενέκρινε σύσταση κοινωνικών επενδύσεων φιλικών προς τα παιδιά. Έχει στόχο να παρέχει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθοδήγηση για τον τρόπο αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας και προώθησης της ευημερίας των παιδιών, καθώς επίσης να βρει κοινούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων.

Το άρθρο 3 της ΣΕΕ αναφέρει ρητά την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ως έναν από τους στόχους και τις αξίες της ΕΕ.

Το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ απαριθμεί τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής στους οποίους η ΕΕ υποστηρίζει και συμπληρώνει τη δράση των χωρών της ΕΕ. Σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνεται η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η σύσταση κάνει έκκληση για προσέγγιση υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του παιδιού και για ολοκληρωμένες στρατηγικές με βάση τρεις πυλώνες:

Επιπλέον, η Επιτροπή κάνει έκκληση για την ανάπτυξη μηχανισμών διακυβέρνησης, εφαρμογής και παρακολούθησης μέσα από:

Τέλος, η σύσταση υπογραμμίζει ότι πρέπει να γίνεται πλήρης χρήση των σχετικών μέσων της ΕΕ μέσα από:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής:

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση — Τίτλος I — Κοινές διατάξεις — Άρθρο 3 (πρώην άρθρο 2 της ΣΕΕ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 17)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μέρος τρίτο — Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης — Τίτλος Χ — Κοινωνική πολιτική — Άρθρο 153 (πρώην άρθρο 137 ΣΕΚ) (ΕΕ C 202 της 7.6.2016, σ. 114-116)

Σύσταση 2013/112/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013: Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας (ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5-16)

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Στοχεύοντας στις κοινωνικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και τη συνοχή — συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 2014-20 [COM(2013) 83 final της 20.2.2013]

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού [COM(2011) 60 τελικό της 15.2.2011]

ΕΥΡΩΠΗ 2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010]

τελευταία ενημέρωση 17.05.2019