European flag

Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Σειρά L


2024/785

6.3.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/785 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαρτίου 2024

σχετικά με την υπαγωγή σε καταγραφή των εισαγωγών νέων ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, σχεδιασμένων για μεταφορά προσώπων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) (στο εξής: βασικός κανονισμός), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 5,

Αφού ενημέρωσε τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 4 Οκτωβρίου 2023 η Επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) (στο εξής: ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας), ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, με δική της πρωτοβουλία, κατά των επιδοτήσεων (στο εξής: έρευνα κατά των επιδοτήσεων) όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση νέων ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, σχεδιασμένων για μεταφορά προσώπων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (στο εξής: ΛΔΚ).

1.   ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

(2)

Το προϊόν που υπάγεται σε καταγραφή (στο εξής: υπό εξέταση προϊόν) είναι νέα ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή (στο εξής: BEV), τα οποία έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη μεταφορά εννέα ή λιγότερων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία προωθούνται (3) αποκλειστικά από έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς κινητήρες. Οι μοτοσικλέτες εξαιρούνται από την έρευνα. Το υπό εξέταση προϊόν υπάγεται σήμερα στον κωδικό ΣΟ 8703 80 10.

2.   ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, με δική της πρωτοβουλία, να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για την καταγραφή των εισαγωγών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταγενέστερη επιβολή μέτρων έναντι των εισαγωγών αυτών με ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

2.1.   Κρίσιμες περιστάσεις υπό τις οποίες οι μαζικές εισαγωγές ενός επιδοτούμενου προϊόντος σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα προκαλούν ζημία, η οποία αποκαθίσταται δύσκολα

(4)

Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της επαρκή στοιχεία που τείνουν να αποδείξουν ότι οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη ΛΔΚ αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων. Οι εικαζόμενες επιδοτήσεις συνίστανται, μεταξύ άλλων στα εξής:

i)

άμεση μεταφορά κεφαλαίων και δυνητική άμεση μεταφορά κεφαλαίων ή υποχρεώσεων,

ii)

κρατικά διαφυγόντα ή μη εισπραχθέντα έσοδα και

iii)

κρατική προμήθεια εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών έναντι μικρότερου από το κανονικό τιμήματος.

(5)

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη χορήγηση επιδοτήσεων προσκομίστηκαν στο υπόμνημα σχετικά με την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων.

(6)

Υποστηρίζεται ότι τα μέτρα που περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη (4) ισοδυναμούν με επιδοτήσεις διότι συνεπάγονται χρηματοδοτική συνεισφορά εκ μέρους της κυβέρνησης της ΛΔΚ ή άλλων περιφερειακών κυβερνήσεων (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων) ή ιδιωτικών φορέων οι οποίοι διευθύνονται ή έχουν επιφορτιστεί από την κυβέρνηση της ΛΔΚ, και αποφέρουν όφελος στους παραγωγούς-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος. Φαίνεται ότι οι εν λόγω επιδοτήσεις είναι ατομικού χαρακτήρα και μεταξύ άλλων αντισταθμίσιμες, καθώς περιορίζονται σε ορισμένους τομείς, προϊόντα και/ή περιοχές.

(7)

Ως εκ τούτου, τα διαθέσιμα στοιχεία στο στάδιο αυτό τείνουν να καταδείξουν ότι οι εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος τυγχάνουν αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων.

(8)

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης κρίσιμες περιστάσεις με τη μορφή μαζικών εισαγωγών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και σημαντική αύξηση των εισαγωγών με τον κωδικό ΣΟ 8703 80 10 κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024. Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο όγκος των εισαγωγών από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Ιανουάριο 2024 είναι 177 839 τεμάχια. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 11 % σε σύγκριση με την περίοδο έρευνας (Οκτώβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2023) όσον αφορά τον μηνιαίο μέσο όρο (βλ. πίνακα 1) και κατά 14 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023 (βλ. πίνακα 2).

Πίνακας 1

Εισαγωγές από την ΛΔΚ κατά την περίοδο έρευνας και μετά την έρευνα

 

Περίοδος έρευνας

Μηνιαίος μέσος όρος περιόδου έρευνας

Οκτώβριος 2023– Ιανουάριος 2024

Μηνιαίος μέσος όρος περιόδου Οκτωβρίου 2023– Ιανουαρίου 2024

Αλλαγή

Εισαγωγές από τη ΛΔΚ στην Ένωση (τεμάχια)

479 720

39 977

177 839

44 460

+11  %

Πηγή:

Βάση δεδομένων Surveillance.

Πίνακας 2

Εισαγωγές από τη ΛΔΚ σε ετήσια βάση από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο

 

Οκτώβριος 2022–Ιανουάριος 2023

Οκτώβριος 2023–Ιανουάριος 2024

Αλλαγή

Εισαγωγές από τη ΛΔΚ στην Ένωση (τεμάχια)

155 873

177 839

+14  %

Πηγή

Βάση δεδομένων Surveillance.

(9)

Στο παρόν στάδιο είναι πιθανό, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ζημία, που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί, να αρχίσει να επέρχεται ακόμη και πριν από το τέλος της έρευνας.

(10)

Υπάρχει κίνδυνος ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ενωσιακών παραγωγών να θιγούν από τη μείωση των πωλήσεων και τη μείωση των επιπέδων παραγωγής στην περίπτωση που οι εισαγωγές διατηρηθούν στα σημερινά υψηλά επίπεδα σε επιδοτούμενες, κατά τους ισχυρισμούς, τιμές από τη ΛΔΚ, όπως προκύπτει μέχρι στιγμής μετά την έναρξη της έρευνας. Είναι σαφές ότι ο κίνδυνος αυτός θα επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση και τις συνολικές επιδόσεις των ενωσιακών παραγωγών. Αυτό θα προκαλούσε ζημία που θα ήταν δύσκολο να αποκατασταθεί.

2.2.   Αποτροπή της επανάληψης της ζημίας

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις από (8)έως (10), η Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο να προετοιμάσει την πιθανή αναδρομική επιβολή μέτρων με την επιβολή υποχρέωσης καταγραφής, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της ζημίας αυτής. Επομένως, σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εγχώριος κλάδος παραγωγής υφίσταται σημαντική ζημία στο τέλος της τρέχουσας έρευνας, η συλλογή αντισταθμιστικών δασμών σε καταγεγραμμένες εισαγωγές ενδέχεται να κριθεί σκόπιμη, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της ζημίας αυτής.

2.3.   Συμπέρασμα

(12)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την καταγραφή των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

3.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(13)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εάν αυτά υποβάλουν αίτηση γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

4.   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος θα πρέπει να υποβληθούν σε καταγραφή, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι, αν από την έρευνα προκύψουν ευρήματα που θα οδηγήσουν στην επιβολή αντισταθμιστικών δασμών, οι εν λόγω δασμοί θα μπορούν, αν πληρούνται οι αναγκαίοι όροι, να επιβληθούν αναδρομικά στις καταγεγραμμένες εισαγωγές, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις.

(15)

Κάθε μελλοντική οφειλή θα εξαρτάται από τα ευρήματα της έρευνας.

(16)

Στο παρόν στάδιο της έρευνας δεν είναι ακόμη δυνατόν να υπολογιστεί επακριβώς το ποσό της επιδότησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί σκόπιμο να παρασχεθεί εκτιμώμενο ποσό μελλοντικής οφειλής.

5.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(17)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεγούν στο πλαίσιο της προκείμενης καταγραφής θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι τελωνειακές αρχές καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών στην Ένωση νέων ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή, τα οποία είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά εννέα ή λιγότερων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, τα οποία προωθούνται (ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών που τίθενται σε κίνηση) αποκλειστικά από έναν ή περισσότερους ηλεκτρικούς κινητήρες, τα οποία επί του παρόντος κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 8703 80 10, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Οι μοτοσικλέτες εξαιρούνται από την παρούσα έρευνα.

2.   Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως τις απόψεις τους, να υποβάλουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή να ζητήσουν ακρόαση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2024.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55.

(2)   ΕΕ C, C/2023/160, 4.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/160/oj.

(3)  Ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών που τίθενται σε κίνηση.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/785/oj

ISSN 1977-0669 (electronic edition)