ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
26 Οκτωβρίου 2022


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2057 του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023 ( 1 )

37

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2058 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τους ορίζοντες ρευστότητας για την εναλλακτική μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325νστ παράγραφος 7 ( 1 )

40

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2059 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα τεχνικά στοιχεία του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου και των απαιτήσεων καταλογισμού κερδών και ζημιών σύμφωνα με τα άρθρα 325νη και 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ( 1 )

47

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2060 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των κριτηρίων εκτίμησης της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων καθώς και για τον προσδιορισμό της συχνότητας της εν λόγω εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 325νζ παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού ( 1 )

60

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2061 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα ( 1 )

69

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/2062 του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2022, για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα συμβαλλόμενα μέρη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση του εν λόγω Ταμείου, όσον αφορά την τρίτη δόση για το 2022

139

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/2063 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 13ης Οκτωβρίου 2022, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2020/637 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ και στοιχείων του ευρώ, (ΕΚΤ/2022/35)

142

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2022 της ειδικής σε θέματα εμπορίου επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασίλειου για την τελωνειακή συνεργασία και τους κανόνες καταγωγής, της 17ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης σε περίπτωση απόρριψης της χορήγησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου [2022/2064]

147

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2056 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Οκτωβρίου 2022

για τη θέσπιση μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ένας στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), είναι η διασφάλιση της εκμετάλλευσης των έμβιων υδρόβιων πόρων με τρόπο που παρέχει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

(2)

Η Ένωση, μέσω της απόφασης 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου (4), ενέκρινε τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και, μέσω της απόφασης 98/414/ΕΚ του Συμβουλίου (5), κύρωσε τη συμφωνία για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων ιχθύων και των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων, οι οποίες περιλαμβάνουν αρχές και κανόνες όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων πόρων της θάλασσας. Στο πλαίσιο των ευρύτερων διεθνών υποχρεώσεών της, η Ένωση συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται στα διεθνή ύδατα για τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών και να προαγάγει τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας.

(3)

Μέσω της απόφασης 2005/75/ΕΚ του Συμβουλίου (6), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενέκρινε την προσχώρησή της στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό («σύμβαση»), με την οποία συστήνεται η Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC).

(4)

Η WCPFC έχει την εξουσία να εκδίδει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις («μέτρα διατήρησης και διαχείρισης» ή «ΜΔΔ») για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Οι εν λόγω αποφάσεις απευθύνονται κυρίως στα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, αλλά περιλαμβάνουν και υποχρεώσεις για ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης (για τους πλοιάρχους των αλιευτικών σκαφών, επί παραδείγματι).

(5)

Με την έναρξη ισχύος τους, τα ΜΔΔ είναι δεσμευτικά για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της Ένωσης.

(6)

Ενώ οι σχετικές βασικές διατάξεις των ΜΔΔ εφαρμόζονται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες, οι υπόλοιπες διατάξεις εφαρμόστηκαν τελευταία δυνάμει του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου (7). Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα ΜΔΔ που έχουν θεσπιστεί από την WCPFC ενσωματώνονται πλήρως και έγκαιρα στο δίκαιο της Ένωσης και, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά εντός της Ένωσης και παρέχουν σαφήνεια και προβλεψιμότητα στους διαχειριστές των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι δραστηριότητες της Ένωσης στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών αλιείας οφείλουν να βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των αλιευτικών πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους στόχους της ΚΑΠ, ιδίως να διασφαλίζεται ότι η εκμετάλλευση των έμβιων θαλάσσιων βιολογικών πόρων είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμα, ενώ επίσης αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, να παρέχονται οι προϋποθέσεις για οικονομικά βιώσιμη και ανταγωνιστική αλιευτική βιομηχανία αλίευσης και μεταποίησης και για χερσαίες αλιευτικές δραστηριότητες και να επιτυγχάνεται συνεισφορά στη διαθεσιμότητα βιώσιμου επισιτιστικού εφοδιασμού.

(8)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΥΕΑ), κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οφείλει να επικουρεί την Ένωση και τα κράτη μέλη στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες και περιφερειακές διεθνείς οργανώσεις αλιείας των οποίων η Ένωση είναι μέλος. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, όταν απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης, η ΕΥΕΑ, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οφείλει να συντονίζει τις δραστηριότητες ελέγχου και επιθεώρησης από τα κράτη μέλη βάσει διεθνών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν προγράμματα που εφαρμόζονται στα ΜΔΔ της WCPFC. Η ΕΥΕΑ μπορεί να καταρτίζει, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, κοινά επιχειρησιακά προγράμματα επιθεώρησης και επιτήρησης για τον σκοπό αυτόν, εκπονώντας κοινά σχέδια ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εγκριθούν διατάξεις στον παρόντα κανονισμό οι οποίες περιλαμβάνουν την ΕΥΕΑ, όταν ορίζεται από την Επιτροπή ως ο φορέας που έχει οριστεί από την Επιτροπή ο οποίος λαμβάνει από τα κράτη μέλη και διαβιβάζει στη γραμματεία της WCPFC πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο και την επιθεώρηση, όπως εκθέσεις επιθεώρησης εν πλω και σχετικές κοινοποιήσεις στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος παρατηρητών («ΠΠΠ») της WCPFC.

(9)

Λαμβανομένου υπόψη ότι τα ΜΔΔ είναι πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω στο μέλλον στις ετήσιες συνεδριάσεις της WCPFC, προκειμένου τα εν λόγω ΜΔΔ να ενσωματωθούν γρήγορα στο ενωσιακό δίκαιο, να ενισχυθούν οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να υποστηριχθεί περαιτέρω η μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εξής: την υποβολή πληροφοριών σχετικά με τα σκάφη, τις απαιτήσεις σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης σκαφών («VMS»), το ποσοστό του συστήματος κάλυψης από παρατηρητές στο πλαίσιο του ΠΠΠ, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρατηρητών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, των πλοιάρχων και των πληρωμάτων των σκαφών, τις προθεσμίες υποβολής εκθέσεων και τα παραρτήματα I έως VI, που καλύπτουν τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τα πτηνά, τη σήμανση και άλλες τεχνικές προδιαγραφές για τα σκάφη, τα ελάχιστα πρότυπα για τους αυτόματους μεταδότες θέσης που χρησιμοποιούνται στο VMS της WCPFC, τη δήλωση μεταφόρτωσης της WCPFC και την περιγραφή σχοινιών για καρχαρίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (9). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(10)

Οι κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να θίγουν την ενσωμάτωση, στο δίκαιο της Ένωσης, μελλοντικών αλλαγών των ΜΔΔ στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

(11)

Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), ο οποίος υπέβαλε επίσημες παρατηρήσεις στις 14 Ιουνίου 2021. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να αποθηκεύονται για περίοδο 10 ετών. Σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την παρακολούθηση παράβασης, ελέγχου ή δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, είναι δυνατή η αποθήκευση των εν λόγω δεδομένων για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 10 έτη, αλλά όχι τα 20 έτη.

(12)

Το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 θα πρέπει να διαγραφούν, καθώς ο παρών κανονισμός ενσωματώνει όλα τα μέτρα της WCPFC,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα διαχείρισης και διατήρησης όσον αφορά την αλιεία στην περιοχή που καλύπτεται από τη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, στην οποία προσχώρησε η Ένωση δυνάμει της απόφασης 2005/75/ΕΚ, και όσον αφορά τα είδη ιχθύων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«σύμβαση»: η σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπως τροποποιείται κατά καιρούς·

2)

«περιοχή της σύμβασης»: η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η σύμβαση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 αυτής·

3)

«WCPFC»: η Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού, η οποία συστάθηκε βάσει της σύμβασης·

4)

«ενωσιακό αλιευτικό σκάφος»: οποιοδήποτε σκάφος φέρει τη σημαία κράτους μέλους και χρησιμοποιείται ή προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αλιείας, συμπεριλαμβανομένων πλοίων υποστήριξης, σκαφών μεταφοράς και οποιουδήποτε άλλου σκάφους το οποίο εμπλέκεται άμεσα σε τέτοιου είδους αλιευτικές δραστηριότητες·

5)

«αλιεία»:

α)

αναζήτηση, αλίευση, ανάσυρση ή συλλογή ιχθύων·

β)

απόπειρα αναζήτησης, αλίευσης, ανάσυρσης ή συλλογής ιχθύων·

γ)

ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας από την οποία μπορεί ευλόγως να προσδοκάται ο εντοπισμός, η αλίευση, η ανάσυρση ή η συλλογή ιχθύων για οποιονδήποτε σκοπό·

δ)

τοποθέτηση, αναζήτηση ή ανάσυρση διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων ή συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοσημαντήρων·

ε)

οποιεσδήποτε ενέργειες στη θάλασσα για την άμεση στήριξη ή προπαρασκευή οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιγράφεται στα στοιχεία α) έως δ), συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης· ή

στ)

χρήση οποιουδήποτε σκάφους, οχήματος, αεροσκάφους ή αερόστρωμνου πλοίου, για οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία περιγράφεται στα στοιχεία α) έως δ), εκτός από έκτακτες ανάγκες που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια του πληρώματος ή την ασφάλεια σκάφους·

6)

«ΜΔΔ»: τα εφαρμοστέα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης τα οποία έχει θεσπίσει η WCPFC ·

7)

«αλιευτικές δυνατότητες»: οι αλιευτικές ποσοστώσεις, η αλιευτική προσπάθεια που κατανέμεται σε κράτος μέλος ή οι περίοδοι απαγόρευσης, όπως προβλέπονται σε νομική πράξη της Ένωσης που ισχύει για την περιοχή της σύμβασης·

8)

ο όρος «ακατάλληλος για ανθρώπινη κατανάλωση»:

α)

σημαίνει, μεταξύ άλλων, ιχθύες οι οποίοι:

i)

έχουν εμπλακεί ή συνθλιβεί στο δίχτυ γρι-γρι·

ii)

έχουν υποστεί βλάβη λόγω της εξόντωσης από καρχαρίες ή φάλαινες· ή

iii)

απεβίωσαν και αλλοιώθηκαν στο δίχτυ, όταν η αστοχία του εργαλείου εμπόδισε τόσο την κανονική ανάκτηση του διχτυού και των αλιευμάτων, όσο και τις προσπάθειες να απελευθερωθούν οι ιχθύες ζωντανοί· και

β)

δεν περιλαμβάνει ιχθύες οι οποίοι:

i)

θεωρούνται ανεπιθύμητοι από άποψη μεγέθους, εμπορευσιμότητας ή σύνθεσης ειδών· ή

ii)

έχουν αλλοιωθεί ή μολυνθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους·

9)

«διάταξη συγκέντρωσης ιχθύων» ή «ΔΣΙ»: κάθε αντικείμενο ή ομάδα αντικειμένων, οποιουδήποτε μεγέθους, ανεπτυγμένων ή μη, ζωντανών ή μη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σημαντήρων, πλωτήρων, διχτυών, ιμάντων, πλαστικών, μπαμπού, κορμοτεμαχίων και φαλαινοκαρχαριών που πλέουν επάνω ή κοντά στην επιφάνεια του νερού, με τα οποία ενδέχεται να συνδέονται οι ιχθύες·

10)

«αλιεία σε μικρό βάθος»: τύποι αλιείας στους οποίους η πλειονότητα των αγκιστριών τοποθετούνται σε βάθος μικρότερο των 100 μέτρων·

11)

«μητρώο»: το μητρώο των αλιευτικών σκαφών της WCPFC·

12)

«WIN»: ο αναγνωριστικός αριθμός της WCPFC·

13)

«VMS»: σύστημα παρακολούθησης σκαφών·

14)

«ΠΠΠ»: το περιφερειακό πρόγραμμα παρατηρητών που έχει θεσπιστεί από την WCPFC για τη συλλογή επαληθευμένων δεδομένων αλιευμάτων, άλλων επιστημονικών δεδομένων και πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την αλιεία στην περιοχή της σύμβασης και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΜΔΔ·

15)

«ενόργανος σημαντήρας»: σημαντήρας ο οποίος φέρει σαφή σήμανση με αριθμό αναφοράς που επιτρέπει την ταυτοποίησή του και διαθέτει σύστημα εντοπισμού μέσω δορυφόρου για την παρακολούθηση της θέσης του·

16)

«σημαντήρας δεδομένων»: πλωτή διάταξη, παρασυρόμενη ή αγκυροβολημένη, η οποία αναπτύσσεται από δημόσιες ή αναγνωρισμένες επιστημονικές οργανώσεις ή οντότητες για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής συγκέντρωσης και μέτρησης περιβαλλοντικών δεδομένων και όχι για τους σκοπούς της άσκησης αλιευτικών δραστηριοτήτων·

17)

«δήλωση μεταφόρτωσης της WCPFC»: έγγραφο που περιέχει τις πληροφορίες οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα IV·

18)

«θύλακας ανατολικής ανοικτής θάλασσας»: η περιοχή ανοικτής θάλασσας που οριοθετείται από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των Νήσων Κουκ στα δυτικά, της Γαλλικής Πολυνησίας στα ανατολικά και του Κιριμπάτι στα βόρεια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες και όπως εμφανίζεται στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα V·

19)

«διαβολόψαρα»: είδη της οικογένειας Mobulidae, συμπεριλαμβανομένων των διαβολόψαρων Manta και Mobula·

20)

«αυτόματος μεταδότης θέσης» ή «ALC»: δορυφορικός πομπός καθορισμού στίγματος σχεδόν σε πραγματικό χρόνο·

21)

«απορρίψεις»: αλιεύματα που ρίπτονται εκ νέου στη θάλασσα·

22)

«εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής»: επιθεωρητής συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης του οποίου η ταυτότητα έχει κοινοποιηθεί στην WCPFC·

23)

«εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής της Ένωσης»: επιθεωρητής της Ένωσης του οποίου η ταυτότητα έχει κοινοποιηθεί στην WCPFC σύμφωνα με οποιαδήποτε πράξη εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 79 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (12).

Άρθρο 4

Άδειες

1.   Τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τον αριθμό των αδειών αλιείας και το επίπεδο αλίευσης σύμφωνα με τις αλιευτικές δυνατότητες.

2.   Κάθε άδεια καθορίζει για το ενωσιακό αλιευτικό σκάφος για το οποίο εκδίδεται:

α)

τις συγκεκριμένες περιοχές, τα είδη και τις χρονικές περιόδους για τις οποίες ισχύει η άδεια·

β)

τις δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί το ενωσιακό αλιευτικό σκάφος·

γ)

την απαγόρευση της αλιείας, της διατήρησης επί του σκάφους, της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης από το ενωσιακό αλιευτικό σκάφος σε περιοχές υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους, εκτός εάν οι εν λόγω δραστηριότητες πραγματοποιούνται σύμφωνα με οποιαδήποτε γενική ή ειδική άδεια η οποία απαιτείται από το εν λόγω άλλο κράτος·

δ)

την υποχρέωση του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους να διατηρεί επί του σκάφους την άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής και οποιαδήποτε γενική ή ειδική άδεια, ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής, που έχει εκδοθεί από παράκτιο κράτος, καθώς και έγκυρο πιστοποιητικό νηολόγησης του σκάφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα διατήρησης και διαχείρισης

Άρθρο 5

Διατήρηση αλιευμάτων επί του σκάφους στην αλιεία τροπικού τόνου με γρι-γρι

1.   Τα ενωσιακά σκάφη γρι-γρι που αλιεύουν σε αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και στην ανοικτή θάλασσα εντός της περιοχής της σύμβασης που οριοθετείται από τα γεωγραφικά πλάτη 20°Β και 20°Ν διατηρούν επί του σκάφους όλα τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου τόνου, παλαμίδας και κιτρινόπτερου τόνου, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν, κατά την τελική πόντιση ενός αλιευτικού ταξιδιού, δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης για το σύνολο των ιχθύων που αλιεύθηκαν στην εν λόγω πόντιση, στην οποία περίπτωση είναι δυνατή η μεταφορά και η διατήρηση των πλεοναζόντων ιχθύων που αλιεύθηκαν κατά την τελευταία αυτή πόντιση επί άλλου σκάφους γρι-γρι, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απαγορεύεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου·

β)

όταν οι ιχθύες είναι ακατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση· και

γ)

όταν προκύπτει σοβαρή δυσλειτουργία του εξοπλισμού.

2.   Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους διαπιστώσει ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί κάποιος ιχθύς επί του σκάφους για λόγους που σχετίζονται με το μέγεθος, την εμπορευσιμότητα ή τη σύνθεση των ειδών, πραγματοποιείται απελευθέρωση του ιχθύος προτού το δίχτυ στιγκάρει πλήρως και χωρίς να ανακτηθεί περισσότερο από το ήμισυ του διχτυού.

3.   Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους διαπιστώσει ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί κάποιος ιχθύς επί του σκάφους επειδή αλιεύθηκε κατά την τελική πόντιση αλιευτικού ταξιδιού, όταν δεν υπάρχει επαρκής χώρος αποθήκευσης για το σύνολο των ιχθύων που αλιεύθηκαν στην εν λόγω πόντιση, είναι δυνατή η απόρριψη του ιχθύος υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

ο πλοίαρχος και το πλήρωμα καταβάλλουν προσπάθεια να απελευθερώσουν τους ιχθύς ζωντανούς το συντομότερο δυνατόν· και

β)

δεν πραγματοποιείται καμία περαιτέρω αλιευτική δραστηριότητα μετά την απόρριψη έως την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση των ιχθύων που βρίσκονται επί του αλιευτικού σκάφους.

4.   Η απόρριψη ιχθύων από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη πραγματοποιείται μόνο εφόσον ένας παρατηρητής ΠΠΠ έχει εκτιμήσει τη σύνθεση των ειδών των προς απόρριψη ιχθύων.

5.   Εντός 48 ωρών έπειτα από οποιαδήποτε απόρριψη, ο πλοίαρχος του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει έκθεση στη γραμματεία της WCPFC, με κοινοποίηση αντιγράφου στο κράτος μέλος σημαίας και στην Επιτροπή, στην οποία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όνομα, σημαία και αριθμός WIN του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους, καθώς και ονοματεπώνυμο και ιθαγένεια του πλοιάρχου·

β)

αριθμός άδειας·

γ)

ονοματεπώνυμο του παρατηρητή επί του σκάφους·

δ)

ημερομηνία, ώρα και θέση (γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος) απόρριψης·

ε)

ημερομηνία, ώρα, θέση (γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος) και τύπος (παρασυρόμενη ΔΣΙ, αγκυροβολημένη ΔΣΙ, ελεύθερο κοπάδι κ.λπ.) της πόντισης·

στ)

λόγος της απόρριψης των ιχθύων, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης κατάστασης ανάκτησης, εάν η απόρριψη των ιχθύων πραγματοποιήθηκε διότι ήταν ακατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση·

ζ)

εκτιμώμενη ποσότητα και σύνθεση ειδών των απορριφθέντων ιχθύων·

η)

εκτιμώμενη ποσότητα και σύνθεση ειδών των ιχθύων που διατηρήθηκαν από την εν λόγω πόντιση·

θ)

εάν η απόρριψη των ιχθύων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3, δήλωση ότι δεν θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω αλιεία έως την εκφόρτωση των αλιευμάτων επί του σκάφους· και

ι)

κάθε άλλη πληροφορία την οποία κρίνει αναγκαία ο πλοίαρχος του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους.

6.   Ο πλοίαρχος του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους παρέχει, ταυτόχρονα με την υποβολή τους στη γραμματεία της WCPFC, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 σε παρατηρητή ΠΠΠ επί του σκάφους.

Άρθρο 6

Παρακολούθηση και έλεγχος στην αλιεία τροπικού τόνου με γρι-γρι

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26, η συχνότητα διαδοχικής σταθμοσκόπησης του VMS για τη διαβίβαση στίγματος σκάφους αυξάνεται σε συχνότητα ανά 30 λεπτά κατά τη διάρκεια των περιόδων απαγόρευσης της αλιείας με ΔΣΙ, όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις αλιευτικές δυνατότητες.

2.   Τα ενωσιακά σκάφη γρι-γρι δεν ασκούν δραστηριότητες με μη αυτοματοποιημένη αναφορά στίγματος κατά τη διάρκεια των περιόδων απαγόρευσης της αλιείας με ΔΣΙ.

3.   Εάν διακοπεί η αυτόματη λήψη στίγματος VMS των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών από τη γραμματεία της WCPFC, το σκάφος δεν λαμβάνει οδηγία να επιστρέψει στον λιμένα, έως ότου η γραμματεία της WCPFC εξαντλήσει όλα τα εύλογα μέτρα για την αποκατάσταση της κανονικής αυτόματης λήψης στίγματος VMS.

4.   Στα ενωσιακά σκάφη γρι-γρι επιβαίνει παρατηρητής ΠΠΠ εάν το σκάφος αλιεύει εντός της περιοχής που οριοθετείται από τα γεωγραφικά πλάτη 20°Β και 20°Ν:

α)

στην ανοικτή θάλασσα·

β)

στην ανοικτή θάλασσα και σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία ενός ή περισσοτέρων παράκτιων κρατών· ή

γ)

σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία δύο ή περισσοτέρων παράκτιων κρατών.

Άρθρο 7

ΔΣΙ και ενόργανοι σημαντήρες στην αλιεία τροπικού τόνου με γρι-γρι

1.   Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των ΔΣΙ που αναπτύσσονται ή παρασύρονται στην περιοχή της σύμβασης συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α)

εάν το πλωτό τμήμα ή τμήμα λέμβου (επίπεδη ή κυλινδρική δομή) της ΔΣΙ καλύπτεται με δίχτυ με μάτια, έχει μέγεθος ματιού (τεντωμένου) μικρότερο από 7 cm και το δίχτυ είναι καλά περιτυλιγμένο γύρω από ολόκληρο το τμήμα λέμβου, ώστε να μην υπάρχει δίχτυ κάτω από τη ΔΣΙ όταν αναπτύσσεται·

β)

εάν χρησιμοποιείται δίχτυ με μάτια, έχει μέγεθος ματιού (τεντωμένου) μικρότερο από 7 cm ή είναι δεμένο σφιχτά σε δεσμίδες ή «λουκάνικα» με αρκετό βάρος στο άκρο ώστε να παραμένει κάτω το στημόνι του διχτυού στη στήλη ύδατος. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μόνο φύλλο δικτυώματος με βαρίδια με μέγεθος ματιού τεντωμένου διχτυού μικρότερο από 7 cm ή ένα στερεό φύλλο (όπως καμβάς ή νάιλον).

2.   Κατά τη διάρκεια των περιόδων απαγόρευσης της αλιείας με ΔΣΙ που καθορίζονται από ενωσιακές πράξεις σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, απαγορεύεται στα ενωσιακά σκάφη γρι-γρι, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αλιευτικών εργαλείων ή βοηθητικών πλοίων τους, που πραγματοποιούν πόντιση να βρίσκονται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από ΔΣΙ.

3.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση ιχθύων ή για τη μετακίνηση συγκεντρωμένων ιχθύων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης υποβρύχιων φώτων και δολωμάτων εντοσθίων.

4.   Οι ΔΣΙ ή ο σχετικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν ανακτώνται από ενωσιακό αλιευτικό σκάφος κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης μιας ΔΣΙ, εκτός εάν:

α)

οι ΔΣΙ ή ο σχετικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανακτώνται και διατηρούνται επί του σκάφους έως την εκφόρτωση ή έως τη λήξη της περιόδου απαγόρευσης των ΔΣΙ· και

β)

το ενωσιακό αλιευτικό σκάφος δεν πραγματοποιεί καμία πόντιση είτε για περίοδο 7 ημερών μετά την ανάκτηση είτε σε ακτίνα 50 ναυτικών μιλίων από το σημείο ανάκτησης οποιασδήποτε ΔΣΙ.

5.   Επιπλέον της παραγράφου 4, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν συνεργάζονται μεταξύ τους σε δραστηριότητες με σκοπό την αλίευση συγκεντρωμένων ιχθύων.

6.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν πραγματοποιούν καμία πόντιση κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από σημείο όπου έχει ανακτηθεί ΔΣΙ από άλλο σκάφος εντός 24 ωρών πριν από την πόντιση, εάν ο πλοίαρχος του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους γνωρίζει τη θέση και τον χρόνο της εν λόγω ανάκτησης ΔΣΙ.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους τα οποία δραστηριοποιούνται στα ύδατα παράκτιου κράτους συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του εν λόγω παράκτιου κράτους όσον αφορά τη διαχείριση των ΔΣΙ, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των ΔΣΙ.

Άρθρο 8

Ενόργανοι σημαντήρες

Ενόργανοι σημαντήρες ενεργοποιούνται αποκλειστικά επί του σκάφους γρι-γρι.

Άρθρο 9

Σημαντήρες δεδομένων

1.   Απαγορεύεται η αλιεία σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από σημαντήρα δεδομένων ή η αλληλεπίδραση με αυτόν. Στην εν λόγω απαγόρευση περιλαμβάνεται η κύκλωση σημαντήρα δεδομένων με αλιευτικά εργαλεία, η πρόσδεση ή προσάρτηση του σκάφους ή οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου ή μέρους ή τμήματος του σκάφους σε σημαντήρα δεδομένων ή στο σχοινί πρόσδεσής του και η αποκοπή του σχοινιού αγκύρωσης ενός σημαντήρα δεδομένων.

2.   Σε περίπτωση εμπλοκής ενωσιακού αλιευτικού σκάφους με σημαντήρα δεδομένων, τα εμπλεκόμενα αλιευτικά εργαλεία απομακρύνονται κατά τρόπον ώστε να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή βλάβη στον σημαντήρα δεδομένων.

3.   Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους υποβάλλει έκθεση στο κράτος μέλος σημαίας σχετικά με κάθε εμπλοκή, αναφέροντας την ημερομηνία, την τοποθεσία και τη φύση της εμπλοκής, καθώς και τυχόν αναγνωριστικές πληροφορίες που περιέχονται στον σημαντήρα δεδομένων. Η έκθεση διαβιβάζεται αμελλητί από το εν λόγω κράτος μέλος σημαίας στην Επιτροπή.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων που κοινοποιούνται στην Επιτροπή και λαμβάνουν άδεια από αυτήν μπορούν να χρησιμοποιούνται ενωσιακά αλιευτικά σκάφη εντός ενός ναυτικού μιλίου από σημαντήρα δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα σκάφη δεν αλληλεπιδρούν με τους εν λόγω σημαντήρες δεδομένων με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 10

Ειδική περιοχή διαχείρισης του θύλακα ανατολικής ανοικτής θάλασσας

1.   Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στον θύλακα ανατολικής ανοικτής θάλασσας αναφέρουν διοπτεύσεις οποιουδήποτε αλιευτικού σκάφους στο κράτος μέλος σημαίας τους, στην Επιτροπή ή σε φορέα που έχει οριστεί από αυτήν και στη γραμματεία της WCPFC. Στις πληροφορίες που πρέπει να αναφέρονται περιλαμβάνονται τα εξής: ημερομηνία και ώρα (UTC), στίγμα (πραγματικές μοίρες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους), ραδιογωνιομετρικός εντοπισμός, σημάνσεις, ταχύτητα (κόμβοι) και τύπος σκάφους. Τα αλιευτικά σκάφη μεριμνούν ώστε οι πληροφορίες να διαβιβάζονται εντός έξι ωρών από την πραγματοποίηση διόπτευσης.

2.   Τα παρακείμενα παράκτια κράτη ή εδάφη λαμβάνουν συνεχή δεδομένα VMS σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Άρθρο 11

Μεταφόρτωση

1.   Όλες οι μεταφορτώσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή της σύμβασης και αφορούν άκρως μεταναστευτικά είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση διενεργούνται σε λιμένα και ζυγίζονται σύμφωνα με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή τις μεταφορτώσεις που πραγματοποιούνται από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, εκτός εάν το σκάφος ασκεί δραστηριότητες βάσει ναύλωσης, μίσθωσης ή άλλου παρόμοιου μηχανισμού ως αναπόσπαστο μέρος του εγχώριου στόλου παράκτιου κράτους στην περιοχή της σύμβασης.

3.   Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους που εκφορτώνει αλιευτικά προϊόντα αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων που καλύπτονται από και αλιεύονται στην περιοχή της σύμβασης κατά τη διάρκεια μεταφόρτωσης σε λιμένα ή εκτός της περιοχής της σύμβασης συμπληρώνει τη δήλωση μεταφόρτωσης της WCPFC για κάθε μεταφόρτωση αλιευμάτων που αλιεύθηκαν στην περιοχή της σύμβασης. Η δήλωση μεταφόρτωσης της WCPFC αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους.

4.   Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους που παραλαμβάνει αλιευτικά προϊόντα αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων που καλύπτονται από και αλιεύονται στην περιοχή της σύμβασης κατά τη διάρκεια μεταφόρτωσης σε λιμένα ή εκτός της περιοχής της σύμβασης συμπληρώνει τη δήλωση μεταφόρτωσης της WCPFC για κάθε μεταφόρτωση αλιευμάτων που αλιεύθηκαν στην περιοχή της σύμβασης. Η δήλωση μεταφόρτωσης της WCPFC αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους.

5.   Τα κράτη μέλη σημαίας επικυρώνουν τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 109 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και, ει δυνατόν, διορθώνουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούν εργασίες μεταφόρτωσης, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, όπως δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας, δεδομένα στίγματος, εκθέσεις παρατηρητών και δεδομένα παρακολούθησης λιμένα.

Άρθρο 12

Μεταφόρτωση προς και από σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών

1.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες μεταφόρτωσης προς ή από σκάφος που φέρει τη σημαία μη συμβαλλόμενου μέρους, εκτός εάν το εν λόγω σκάφος έχει λάβει άδεια με απόφαση της WCPFC, όπως:

α)

σκάφος μεταφοράς μη συμβαλλόμενου μέρους που περιλαμβάνεται στο μητρώο· ή

β)

αλιευτικό σκάφος μη συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη συμβαλλόμενου μέρους σύμφωνα με απόφαση της WCPFC.

2.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο πλοίαρχος του ενωσιακού σκάφους μεταφοράς ή το κράτος μέλος ναύλωσης αποστέλλει τη δήλωση μεταφόρτωσης της WCPFC στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας και εφαρμόζεται το άρθρο 11 παράγραφος 5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προστασία θαλάσσιων ειδών

Άρθρο 13

Διαβολόψαρα

1.   Απαγορεύεται η στόχευση διαβολόψαρων (γένους Mobula) μέσω αλιείας ή σκόπιμης πόντισης.

2.   Απαγορεύεται επίσης η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση ή η διάθεση προς πώληση ολόκληρων διαβολόψαρων ή τεμαχίων αυτών.

3.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη διασφαλίζουν την άμεση απελευθέρωση των διαβολόψαρων, ζωντανών και χωρίς τραυματισμούς, στο μέτρο του δυνατού, και το πράττουν κατά τρόπον ώστε να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή βλάβη στο αλιευθέν δείγμα, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ασφάλειας του πληρώματος.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, στην περίπτωση ακούσιας αλίευσης και εκφόρτωσης διαβολόψαρων στο πλαίσιο δραστηριότητας σκάφους γρι-γρι, το σκάφος, στο σημείο εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης, παραδίδει ολόκληρα τα διαβολόψαρα στις αρμόδιες αρχές ή, όπου είναι δυνατόν, τα απορρίπτει. Τα διαβολόψαρα που παραδίδονται με τον εν λόγω τρόπο δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης ή ανταλλαγής, μπορούν όμως να δωρίζονται για εγχώρια ανθρώπινη κατανάλωση.

5.   Τα αλιεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται περιλαμβάνουν τη ζωτική κατάσταση κατά την απελευθέρωση (νεκρά ή ζωντανά).

Άρθρο 14

Γενικό μέτρο για την προστασία των καρχαριών

Τα ενωσιακά παραγαδιάρικα σκάφη που στοχεύουν στην αλιεία τόνου και λουτσοζαργάνας δεν χρησιμοποιούν πετονιές που κρέμονται απευθείας από τους πλωτήρες των παραγαδιών ή παράμαλλα, γνωστά ως σχοινιά για καρχαρίες όπως απεικονίζονται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 15

Μακρυπτερυγοκαρχαρίες

1.   Απαγορεύονται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η αποθήκευση σε αλιευτικό σκάφος, η εκφόρτωση ή η διάθεση προς πώληση ολόκληρων μακρυπτερυγοκαρχαριών (Carcharhinus longimanus) ή τεμαχίων αυτών.

2.   Κάθε μακρυπτερυγοκαρχαρίας που αλιεύεται απελευθερώνεται το συντομότερο δυνατόν αφότου ο καρχαρίας τραβηχτεί πλευρικώς του σκάφους πριν από την απελευθέρωσή του, προκειμένου να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός του είδους, κατά τρόπο που να προκαλείται όσο το δυνατόν μικρότερη βλάβη στον καρχαρία.

3.   Οι παρατηρητές ΠΠΠ επιτρέπεται να συλλέγουν βιολογικά δείγματα από μακρυπτερυγοκαρχαρίες που είναι νεκροί κατά την ανάσυρση, υπό την προϋπόθεση ότι η δειγματοληψία αποτελεί μέρος ερευνητικού έργου που εγκρίθηκε από την επιστημονική επιτροπή της WCPFC.

4.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα μακρυπτερυγοκαρχαριών καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται περιλαμβάνουν τη ζωτική κατάσταση κατά την απελευθέρωση (νεκρά ή ζωντανά).

Άρθρο 16

Φαλαινοκαρχαρίες

1.   Απαγορεύεται η πόντιση διχτυού γρι-γρι σε κοπάδι τόνου που συνδέεται με φαλαινοκαρχαρία (Rhincodon typus), εάν ο φαλαινοκαρχαρίας εντοπιστεί πριν από την έναρξη της πόντισης.

2.   Σε περίπτωση ακούσιας περικύκλωσης φαλαινοκαρχαρία από το δίχτυ γρι-γρι, το ενωσιακό αλιευτικό σκάφος:

α)

εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την ασφαλή απελευθέρωσή του· και

β)

αναφέρει το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σημαίας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των ζώων, των λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο και τον λόγο της περικύκλωσης, τον τόπο όπου σημειώθηκε το περιστατικό και τις ενέργειες που αναλήφθηκαν για την εξασφάλιση της ασφαλούς απελευθέρωσης και της αξιολόγησης της ζωτικής κατάστασης ου φαλαινοκαρχαρία κατά την απελευθέρωση (καθώς και αν το ζώο απελευθερώθηκε ζωντανό αλλά απεβίωσε στη συνέχεια).

3.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα φαλαινοκαρχαριών καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται περιλαμβάνουν τη ζωτική κατάσταση κατά την απελευθέρωση (νεκρά ή ζωντανά).

Άρθρο 17

Λείοι καρχαρίες

1.   Απαγορεύονται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η αποθήκευση σε αλιευτικό σκάφος ή η εκφόρτωση ολόκληρων λείων καρχαριών (Carcharhinus falciformis) ή τεμαχίων αυτών.

2.   Κάθε λείος καρχαρίας που αλιεύεται απελευθερώνεται το συντομότερο δυνατόν αφότου ο καρχαρίας τραβηχτεί πλευρικώς του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους πριν από την απελευθέρωσή του, προκειμένου να διευκολυνθεί ο προσδιορισμός του είδους, κατά τρόπο που να προκαλείται όσο το δυνατόν μικρότερη βλάβη στον καρχαρία.

3.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα λείων καρχαριών καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται περιλαμβάνουν τη ζωτική κατάσταση κατά την απελευθέρωση (νεκρά ή ζωντανά).

4.   Τα κράτη μέλη εκτιμούν, μέσω δεδομένων που συλλέγονται από προγράμματα παρατηρητών και άλλα μέσα, όπως ημερολόγια αλιείας ή ηλεκτρονική παρακολούθηση, τον αριθμό των περιπτώσεων απελευθέρωσης λείων καρχαριών που αλιεύθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής κατάστασης κατά την απελευθέρωση (νεκροί ή ζωντανοί), και υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο δ).

5.   Οι παρατηρητές ΠΠΠ επιτρέπεται να συλλέγουν βιολογικά δείγματα από αλιευθέντες λείους καρχαρίες που είναι νεκροί κατά την ανάσυρση, υπό την προϋπόθεση ότι η δειγματοληψία αποτελεί μέρος ερευνητικού έργου που εγκρίθηκε από την επιστημονική επιτροπή της WCPFC.

Άρθρο 18

Κητοειδή

1.   Απαγορεύεται η πόντιση διχτυού γρι-γρι σε κοπάδι τόνου που συνδέεται με κητοειδές (ανθυποτάξη Cetacea), εάν το ζώο εντοπιστεί πριν από την έναρξη της πόντισης.

2.   Σε περίπτωση ακούσιας περικύκλωσης κητοειδούς από δίχτυ γρι-γρι, το ενωσιακό αλιευτικό σκάφος μεριμνά για τη λήψη κάθε εύλογου μέτρου με σκοπό τη διασφάλιση της ασφαλούς απελευθέρωσής του. Αυτό περιλαμβάνει τη διακοπή της λειτουργίας του βαρούλκου του διχτυού και τη μη επανέναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων, έως ότου το ζώο απελευθερωθεί και δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο επαναλίευσης.

3.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται περιλαμβάνουν τη ζωτική κατάσταση κατά την απελευθέρωση (νεκρά ή ζωντανά).

Άρθρο 19

Μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τα θαλάσσια πτηνά

1.   Τα ενωσιακά παραγαδιάρικα σκάφη που αλιεύουν νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 30°Ν χρησιμοποιούν είτε:

α)

τουλάχιστον δύο από τα εξής μέτρα μετριασμού του κινδύνου: πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια, νυκτερινή πόντιση ή ταινίες tori (ταινίες εκφοβισμού πτηνών)· είτε

β)

διατάξεις θωράκισης αγκιστριών.

2.   Τα ενωσιακά παραγαδιάρικα σκάφη που αλιεύουν μεταξύ των παραλλήλων 25°Ν και 30°Ν χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα μέτρα μετριασμού του κινδύνου: πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια, ταινίες tori ή διατάξεις θωράκισης αγκιστριών.

3.   Τα ενωσιακά παραγαδιάρικα σκάφη ολικού μήκους 24 μέτρων και άνω που αλιεύουν βορείως του γεωγραφικού πλάτους 23°Β χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο από τα μέτρα μετριασμού του πίνακα 1 του παραρτήματος I, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός από τη στήλη Α του εν λόγω πίνακα.

4.   Οι ταινίες tori μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα I.

5.   Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται περιλαμβάνουν τη ζωτική κατάσταση κατά την απελευθέρωση (νεκρά ή ζωντανά).

Άρθρο 20

Θαλάσσιες χελώνες

1.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μεταφέρουν επί του σκάφους κάθε αλιευθείσα θαλάσσια χελώνα με σκληρό κέλυφος (οικογένεια Cheloniidae) που βρίσκεται σε κωματώδη ή αδρανή κατάσταση, το συντομότερο δυνατόν μετά την αλίευση, και τη βοηθούν να ανακτήσει τις δυνάμεις της, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνικών ανάνηψης, προτού ριφθεί εκ νέου στη θάλασσα. Οι πλοίαρχοι και οι διαχειριστές ενωσιακών αλιευτικών σκαφών μεριμνούν ώστε το πλήρωμα να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές μετριασμού του κινδύνου και χειρισμού.

2.   Τα ενωσιακά σκάφη γρι-γρι:

α)

αποφεύγουν την περικύκλωση θαλάσσιων χελωνών και, σε περίπτωση ακούσιας περικύκλωσης ή εμπλοκής θαλάσσιας χελώνας, λαμβάνουν πρακτικά μέτρα για την ασφαλή απελευθέρωση της χελώνας·

β)

απελευθερώνουν όλες τις θαλάσσιες χελώνες που διαπιστώνεται ότι έχουν εμπλακεί σε ΔΣΙ ή σε αλιευτικά εργαλεία·

γ)

σε περίπτωση εμπλοκής θαλάσσιας χελώνας μέσα σε δίχτυ, μεριμνούν ώστε το βαρούλκο του διχτυού να σταματήσει να λειτουργεί μόλις η χελώνα εξέλθει από τη θάλασσα και η χελώνα να απεμπλακεί χωρίς να τραυματιστεί προτού τεθεί εκ νέου σε λειτουργία το βαρούλκο του διχτυού και, στο μέτρο του δυνατού, βοηθούν τη χελώνα να ανακτήσει τις δυνάμεις της προτού ριφθεί εκ νέου στη θάλασσα·

δ)

φέρουν και χρησιμοποιούν απόχες, κατά περίπτωση, για τον χειρισμό χελωνών.

3.   Τα ενωσιακά παραγαδιάρικα σκάφη που αλιεύουν σε μικρό βάθος χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες μεθόδους για τον μετριασμό της αλίευσης θαλάσσιων χελωνών:

α)

τη χρήση μόνο μεγάλων κυκλικών αγκιστριών, τα οποία είναι αγκίστρια αλιείας που συνήθως έχουν κυκλικό ή ωοειδές σχήμα, και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αρχικά κατά τρόπον ώστε το άκρο να είναι στραμμένο κάθετα προς το στέλεχος. Τα εν λόγω αγκίστρια έχουν απόκλιση που δεν υπερβαίνει τις 10 μοίρες·

β)

τη χρήση μόνο ιχθύων με πτερύγια για δολώματα·

γ)

τη χρήση κάθε άλλου μέτρου, σχεδίου μετριασμού του κινδύνου ή δραστηριότητας που έχει εξεταστεί από την επιστημονική επιτροπή της WCPFC και την επιτροπή τεχνικών θεμάτων και συμμόρφωσης της WCPFC και έχει εγκριθεί από την WCPFC εφόσον είναι σε θέση να μειώσει το ποσοστό αλληλεπίδρασης (παρατηρηθέντες αριθμοί αλιευμάτων ανά αγκίστρι) με χελώνες σε τύπους αλιείας με παραγάδι σε μικρό βάθος.

4.   Η παράγραφος 3 δεν ισχύει για τύπους αλιείας με παραγάδι σε μικρό βάθος, όπου τα παρατηρηθέντα μέσα ποσοστά αλληλεπίδρασης με θαλάσσιες χελώνες είναι χαμηλότερα από 0,019 θαλάσσιες χελώνες (όλα τα είδη συνολικά) ανά 1 000 αγκίστρια κατά τα τρία προηγούμενα συναπτά έτη και το επίπεδο κάλυψης παρατηρητών είναι τουλάχιστον 10 % κατά τη διάρκεια καθενός από τα εν λόγω τρία έτη.

Άρθρο 21

Θαλάσσια ρύπανση

Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να απορρίπτουν στη θάλασσα πλαστικά, έλαια, καύσιμα ή ελαιώδη κατάλοιπα, απορρίμματα, απόβλητα τροφίμων, οικιακά απόβλητα, τέφρα αποτεφρωτήρα και λύματα. Η εν λόγω απαγόρευση δεν ισχύει για αλιευτικά εργαλεία ή συσκευές που υποστηρίζουν την αλιεία, όπως οι ΔΣΙ, που τοποθετούνται στο νερό για σκοπούς αλιείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Απαιτήσεις για τα σκάφη και ναύλωση

Άρθρο 22

Μητρώο

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη περιλαμβάνονται στο μητρώο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Κάθε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος που δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο θεωρείται ότι δεν επιτρέπεται να αλιεύει, να διατηρεί επί του σκάφους, να μεταφορτώνει, να μεταφέρει ή να εκφορτώνει αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ιχθύων στην περιοχή της σύμβασης.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που αφορά πραγματικά περιστατικά από την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ένα σκάφος που δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο αλιεύει ή έχει επιδοθεί σε αλιεία ή μεταφόρτωση αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων στην περιοχή της σύμβασης.

Άρθρο 23

Υποβολή πληροφοριών σχετικά με τα σκάφη

1.   Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή από κάθε κράτος μέλος σημαίας σχετικά με κάθε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος που περιλαμβάνεται στο μητρώο:

α)

όνομα του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους, αριθμός νηολογίου, αριθμός WIN, προηγούμενα ονόματα (εφόσον είναι γνωστά) και λιμένας νηολογίου·

β)

ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή των πλοιοκτητών·

γ)

ονοματεπώνυμο και ιθαγένεια του πλοιάρχου·

δ)

προηγούμενη σημαία (εφόσον υπάρχει)·

ε)

διεθνές διακριτικό κλήσης ασυρμάτου·

στ)

τύποι και αριθμοί επικοινωνίας σκάφους (αριθμοί A, B και C INMARSAT, καθώς και αριθμός δορυφορικού τηλεφώνου)·

ζ)

έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους·

η)

τόπος και χρόνος ναυπήγησης του σκάφους·

θ)

τύπος σκάφους·

ι)

κανονικός αριθμός πληρώματος·

ια)

τύπος αλιευτικής μεθόδου ή αλιευτικών μεθόδων·

ιβ)

μήκος (να προσδιοριστεί ο τύπος και η μονάδα του μετρικού συστήματος)·

ιγ)

πλευρικό ύψος σχεδίασης (να προσδιοριστεί σε μονάδα του μετρικού συστήματος)·

ιδ)

πλάτος (να προσδιοριστεί σε μονάδα του μετρικού συστήματος)·

ιε)

κόροι ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) ή ολική χωρητικότητα (GT)·

ιστ)

ισχύς κύριας μηχανής ή μηχανών (να προσδιοριστεί σε μονάδα του μετρικού συστήματος)·

ιζ)

μεταφορική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων του τύπου, της χωρητικότητας και του αριθμού των ψυγείων, χωρητικότητα των αμπαριών ιχθύων και χωρητικότητα των θαλάμων κατάψυξης (να προσδιοριστεί σε μονάδα του μετρικού συστήματος)·

ιη)

μορφή και αριθμός της άδειας που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος σημαίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συγκεκριμένων περιοχών, ειδών και χρονικών περιόδων για τις οποίες ισχύει· και

ιθ)

Αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ή αριθμός Νηογνώμονα Lloyd’s.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και κάθε προσθήκη ενωσιακού αλιευτικού σκάφους στο μητρώο ή κάθε διαγραφή ενωσιακού αλιευτικού σκάφους από το μητρώο, εντός 12 ημερών μετά από κάθε τέτοια μεταβολή και σε κάθε περίπτωση το αργότερο επτά ημέρες πριν από την έναρξη αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της σύμβασης από το οικείο σκάφος.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ζητεί η Επιτροπή όσον αφορά τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που περιλαμβάνονται στο μητρώο το αργότερο επτά ημέρες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

4.   Πριν από την 1η Ιουνίου κάθε έτους, κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή κατάλογο όλων των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονταν στο μητρώο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, μαζί με τον αριθμό WIN κάθε σκάφους, καθώς και αναφορά για το αν καθένα από τα εν λόγω σκάφη αλίευε αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ιχθύων στην περιοχή της σύμβασης πέραν της περιοχής της δικαιοδοσίας του. Η αναφορά διατυπώνεται ως εξής, ανάλογα με την περίπτωση, το σκάφος α) αλίευσε ή β) δεν αλίευσε.

5.   Τα κράτη μέλη που διαχειρίζονται σκάφη βάσει μίσθωσης, ναύλωσης ή παρόμοιων ρυθμίσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάθεση υποχρεώσεων υποβολής δεδομένων σε συμβαλλόμενο μέρος διαφορετικό από το κράτος σημαίας προβαίνουν σε ρυθμίσεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι το κράτος σημαίας μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παραγράφου 4.

6.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή πλήρη δεδομένα καταγραφής αλιευτικών σκαφών που πληρούν τις προδιαγραφές δομής και μορφότυπου του προσαρτήματος 1 του ΜΔΔ 2014-03 και υποβάλλουν φωτογραφίες σκαφών που πληρούν τις προδιαγραφές του προσαρτήματος 2 του ΜΔΔ 2014-03.

7.   Η υποβολή των δεδομένων καταγραφής σκαφών στην Επιτροπή πραγματοποιείται με ηλεκτρονική μορφή που πληροί τις προδιαγραφές ηλεκτρονικής μορφοποίησης του προσαρτήματος 3 του ΜΔΔ 2014-03.

Άρθρο 24

Ανεφοδιασμός

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους παρέχουν μόνο ανεφοδιασμό προς, ή ανεφοδιάζονται ή υποστηρίζονται με άλλον τρόπο από:

α)

αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία συμβαλλόμενων μερών·

β)

αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία μη συμβαλλόμενων μερών, εφόσον τα εν λόγω σκάφη περιλαμβάνονται στο μητρώο· ή

γ)

αλιευτικά σκάφη τα οποία ασκούν δραστηριότητες υπό τη διαχείριση μη συμβαλλόμενων μερών βάσει ναύλωσης, μίσθωσης ή παρόμοιων ρυθμίσεων και συμμορφώνονται με τα ΜΔΔ.

Άρθρο 25

Σήμανση και αναγνωριστικά στοιχεία αλιευτικών σκαφών

1.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της σύμβασης φέρουν σήμανση για την αναγνώρισή τους με το διεθνές διακριτικό κλήσης ασυρμάτου (IRCS) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

2.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συμμορφώνονται με τις σημάνσεις και τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 26

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS)

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της σύμβασης χρησιμοποιούν δύο συστήματα παρακολούθησης:

α)

VMS που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και κάθε πράξη που εκδίδεται δυνάμει αυτού· και

β)

VMS που λαμβάνει δεδομένα απευθείας από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στην ανοικτή θάλασσα στην περιοχή της σύμβασης, το οποίο είτε τελεί υπό τη διαχείριση της WCPFC είτε υποβάλλει εκθέσεις στην οργάνωση αλιείας του φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού και για τους σκοπούς του οποίου τα κράτη μέλη:

i)

διασφαλίζουν ότι τα αλιευτικά σκάφη τους στην ανοικτή θάλασσα στην περιοχή της σύμβασης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με το VMS, τις οποίες έχει θεσπίσει η WCPFC, και είναι εξοπλισμένα με ALC που μεταδίδουν τα δεδομένα τα οποία καθορίζει η WCPFC·

ii)

διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός VMS στα αλιευτικά σκάφη τους συμμορφώνεται με τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες για την παρακολούθηση των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της σύμβασης που προβλέπεται στο παράρτημα III·

iii)

συνεργάζονται για τη διασφάλιση της συμβατότητας μεταξύ του εθνικού VMS και του VMS ανοικτής θάλασσας·

iv)

διασφαλίζουν ότι ο ALC που είναι εγκατεστημένος επί ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συμμορφώνεται με τα ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στο παράρτημα III·

v)

διασφαλίζουν ότι η προεπιλεγμένη συχνότητα αναφοράς στίγματος είναι τέσσερις ώρες εντός της περιοχής της σύμβασης (έξι αναφορές στίγματος ανά ημέρα)·

vi)

διασφαλίζουν ότι τα σκάφη που εξέρχονται από την περιοχή της σύμβασης υποβάλλουν αναφορά του στίγματός τους μία φορά την ημέρα.

Άρθρο 27

Σύστημα κοινοποίησης ναύλωσης

1.   Εντός 20 ημερών ή σε κάθε περίπτωση εντός 96 ωρών πριν από την έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος ναύλωσης κοινοποιεί στην Επιτροπή κάθε σκάφος που αναγνωρίζεται ως ναυλωμένο, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε ναυλωμένο σκάφος:

α)

το όνομα του αλιευτικού σκάφους·

β)

τον αριθμό WIΝ·

γ)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή των πλοιοκτητών·

δ)

το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ναυλωτή·

ε)

τη διάρκεια της συμφωνίας ναύλωσης· και

στ)

το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους.

2.   Μόλις λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τη γραμματεία της WCPFC σχετικά με αυτές.

3.   Κάθε κράτος μέλος ναύλωσης κοινοποιεί στην Επιτροπή και στο κράτος σημαίας, εντός 20 ημερών ή σε κάθε περίπτωση εντός ενενήντα έξι ωρών πριν από την έναρξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συμφωνίας ναύλωσης:

α)

τυχόν πρόσθετα ναυλωμένα σκάφη, μαζί με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1·

β)

τυχόν μεταβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά οποιοδήποτε ναυλωμένο σκάφος· και

γ)

τον τερματισμό της ναύλωσης οποιουδήποτε σκάφους που είχε κοινοποιηθεί προηγουμένως βάσει της παραγράφου 1.

4.   Μόνο τα σκάφη που περιλαμβάνονται στο μητρώο είναι επιλέξιμα για ναύλωση.

5.   Τα σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΑΑ (παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης) αλιείας της WCPFC ή στον κατάλογο ΠΑΑ αλιείας άλλης περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας δεν είναι επιλέξιμα για ναύλωση.

6.   Τα αλιεύματα και η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που έχουν κοινοποιηθεί ως ναυλωμένα αποδίδονται στα κράτη μέλη ναύλωσης ή στο συμβαλλόμενο μέρος. Το κράτος μέλος ναύλωσης υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια των ναυλωμένων σκαφών κατά το προηγούμενο έτος.

7.   Η παράγραφος 6 δεν εφαρμόζεται στην αλιεία τροπικού τόνου με γρι-γρι, για την οποία τα αλιεύματα και η αλιευτική προσπάθεια αποδίδονται στο κράτος σημαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Περιφερειακό πρόγραμμα παρατηρητών

Άρθρο 28

ΠΠΠ

1.   Στόχος του ΠΠΠ είναι η συλλογή επαληθευμένων δεδομένων αλιευμάτων, άλλων επιστημονικών δεδομένων και πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την αλιεία στην περιοχή της σύμβασης και η παρακολούθηση της εφαρμογής των ΜΔΔ.

2.   Το ΠΠΠ εφαρμόζεται σε σκάφη που αλιεύουν:

α)

αποκλειστικά στην ανοικτή θάλασσα·

β)

στην ανοικτή θάλασσα και σε ύδατα υπό τη δικαιοδοσία ενός ή περισσοτέρων παράκτιων κρατών· και

γ)

στα ύδατα υπό τη δικαιοδοσία δύο ή περισσοτέρων παράκτιων κρατών.

3.   Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επίτευξη του επιπέδου κάλυψης από παρατηρητές, όπως καθορίζεται από την WCPFC.

4.   Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν ποσοστό κάλυψης 100 % ετησίως από παρατηρητές ΠΠΠ για την αλιεία με γρι-γρι στην περιοχή που οριοθετείται μεταξύ του γεωγραφικού πλάτους 20°Β και του γεωγραφικού πλάτους 20°Ν και ποσοστό κάλυψης τουλάχιστον 5 % ετησίως από παρατηρητές ΠΠΠ για άλλους τύπους αλιείας.

5.   Τα καθήκοντα των παρατηρητών που ασκούν δραστηριότητες στο πλαίσιο του ΠΠΠ περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων αλιευμάτων και άλλων επιστημονικών δεδομένων, την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΜΔΔ και τη συλλογή τυχόν πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την αλιεία που ενδέχεται να αποφασιστούν από την WCPFC.

6.   Οι παρατηρητές ΠΠΠ παραμένουν προσεκτικοί και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με πρακτικές που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον σύμφωνα με τα ισχύοντα ΜΔΔ.

7.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης δέχονται την επιβίβαση παρατηρητή ΠΠΠ.

8.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγουν οι παρατηρητές με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και συνεργάζονται για την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών, μεταξύ άλλων με την προδραστική υποβολή αιτημάτων για αντίγραφα των εκθέσεων παρατηρητών και με την ανταπόκριση και τη διευκόλυνση της διεκπεραίωσης των αιτημάτων αυτών σύμφωνα με τα πρότυπα που θέσπισε η WCPFC.

9.   Τα δικαιώματα των παρατηρητών περιλαμβάνουν:

α)

πλήρη πρόσβαση και χρήση όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σκάφους που ο παρατηρητής μπορεί να θεωρήσει ως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης στη γέφυρα, στους ιχθύες επί του σκάφους και σε χώρους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση, τη μεταποίηση, τη ζύγιση ή την αποθήκευση ιχθύων·

β)

πλήρη πρόσβαση στα βιβλία του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων και εγγράφων του για τον σκοπό της επιθεώρησης και αντιγραφής των καταχωρίσεων, και εύλογη πρόσβαση στον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, στους χάρτες και στον ασύρματο και σε άλλες πληροφορίες που αφορούν την αλιεία·

γ)

κατόπιν αιτήματος, πρόσβαση και χρήση του εξοπλισμού επικοινωνιών και του πληρώματος για την καταχώριση, τη διαβίβαση και τη λήψη δεδομένων ή πληροφοριών που σχετίζονται με την εργασία·

δ)

πρόσβαση σε κάθε πρόσθετο εξοπλισμό που βρίσκεται επί του σκάφους, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου του παρατηρητή κατά την παραμονή του στο σκάφος, όπως κιάλια υψηλής ισχύος, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κ.λπ.·

ε)

πρόσβαση στο κατάστρωμα εργασίας κατά την ανάκτηση διχτυών ή πετονιών και σε δοκίμια (ζωντανά ή νεκρά) για τη συλλογή και αφαίρεση δειγμάτων·

στ)

ειδοποίηση τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη διαδικασίας ανάσυρσης ή πόντισης διχτυών, εκτός εάν ο παρατηρητής ζητήσει ρητά να μην ειδοποιηθεί·

ζ)

πρόσβαση σε τροφή, ενδιαίτηση, ιατρική περίθαλψη και εγκαταστάσεις υγιεινής εύλογου επιπέδου, το οποίο είναι ισοδύναμο με εκείνο που κανονικά διατίθεται σε αξιωματικούς του σκάφους·

η)

παροχή επαρκούς χώρου στη γέφυρα ή σε άλλον καθορισμένο χώρο για εργασίες γραφείου, καθώς και επαρκούς χώρου στο κατάστρωμα για καθήκοντα παρατηρητή·

θ)

την ελευθερία να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να υφίστανται επίθεση, παρεμπόδιση, αντίσταση, καθυστέρηση, εκφοβισμό ή παρέμβαση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

10.   Οι υποχρεώσεις των παρατηρητών είναι οι εξής:

α)

ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στα εφαρμοζόμενα ΜΔΔ·

β)

αποδοχή και τήρηση των κανόνων και διαδικασιών εμπιστευτικότητας που έχουν συμφωνηθεί όσον αφορά τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών και πλοιοκτητών·

γ)

διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας τους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο πλαίσιο του ΠΠΠ·

δ)

τήρηση των πρωτοκόλλων του ΠΠΠ για τους παρατηρητές ΠΠΠ επί σκάφους·

ε)

συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους και του συνεργαζόμενου μη μέρους, όπως ορίζονται στη σύμβαση, που ασκούν δικαιοδοσία επί του σκάφους·

στ)

τήρηση της ιεραρχίας και των γενικών κανόνων συμπεριφοράς που ισχύουν για όλο το πλήρωμα του σκάφους·

ζ)

εκτέλεση καθηκόντων κατά τρόπο που να μην παρενοχλεί χωρίς λόγο τις νόμιμες δραστηριότητες του σκάφους, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των λειτουργικών απαιτήσεων του σκάφους και σε τακτική επικοινωνία με τον πλοίαρχο του σκάφους για τον συγκεκριμένο σκοπό·

η)

εξοικείωση με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία βρίσκονται οι σωσίβιες λέμβοι, οι πυροσβεστήρες και τα κιβώτια με τα είδη πρώτων βοηθειών·

θ)

τακτική επικοινωνία με τον πλοίαρχο του σκάφους για συναφή θέματα και καθήκοντα παρατηρητή·

ι)

τήρηση των εθνοτικών παραδόσεων του πληρώματος και των εθίμων του κράτους σημαίας του σκάφους·

ια)

τήρηση του ισχύοντος κώδικα δεοντολογίας για τους παρατηρητές·

ιβ)

άμεση σύνταξη εκθέσεων και υποβολή τους στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει η WCPFC·

ιγ)

μη παρενόχληση χωρίς λόγο των νόμιμων δραστηριοτήτων του σκάφους, κατά τη διεξαγωγή των καθηκόντων τους λήψη δεόντως υπόψη των λειτουργικών απαιτήσεων του σκάφους και, στον βαθμό που είναι δυνατόν, ελαχιστοποίηση της διακοπής των δραστηριοτήτων των σκαφών που αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης.

Άρθρο 29

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των διαχειριστών, των πλοιάρχων και των πληρωμάτων των σκαφών

1.   Τα δικαιώματα των διαχειριστών και των πλοιάρχων των σκαφών περιλαμβάνουν:

α)

εύλογο χρονικό διάστημα εκ των προτέρων κοινοποίησης της τοποθέτησης παρατηρητή ΠΠΠ·

β)

συμμόρφωση του εν λόγω παρατηρητή με τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς, την ιεραρχία, τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται· και

γ)

δυνατότητα επανεξέτασης και διατύπωσης παρατηρήσεων σχετικά με την έκθεση του παρατηρητή ΠΠΠ, καθώς και δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες που θεωρούνται συναφείς ή προσωπική δήλωση.

2.   Οι διαχειριστές αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των πλοιάρχων αλιευτικών σκαφών, συμμορφώνονται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α)

αποδέχονται επί του σκάφους κάθε πρόσωπο που αναγνωρίζεται ως παρατηρητής ΠΠΠ, όταν απαιτείται από την WCPFC·

β)

ενημερώνουν το πλήρωμα για το χρονοδιάγραμμα επιβίβασης του παρατηρητή ΠΠΠ, καθώς και για τα δικαιώματα και τις ευθύνες του, όταν ένας παρατηρητής ΠΠΠ επιβιβάζεται στο σκάφος·

γ)

συνδράμουν τον παρατηρητή ΠΠΠ για την ασφαλή επιβίβαση και αποβίβασή του από το σκάφος σε συμφωνημένο τόπο και χρόνο·

δ)

ειδοποιούν τον παρατηρητή ΠΠΠ τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την έναρξη της πόντισης ή της ανάσυρσης επί του σκάφους, εκτός εάν ο παρατηρητής ζητήσει ρητά να μην ειδοποιηθεί·

ε)

επιτρέπουν και συνδράμουν τον παρατηρητή ΠΠΠ στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων με ασφάλεια·

στ)

επιτρέπουν στον παρατηρητή ΠΠΠ να έχει πλήρη πρόσβαση στα βιβλία του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων και εγγράφων του σκάφους, για τον σκοπό της επιθεώρησης και αντιγραφής των καταχωρίσεων·

ζ)

επιτρέπουν στον παρατηρητή ΠΠΠ να έχει εύλογη πρόσβαση στον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, στους χάρτες και στον ασύρματο και σε άλλες πληροφορίες που αφορούν την αλιεία·

η)

επιτρέπουν την πρόσβαση σε κάθε πρόσθετο εξοπλισμό που βρίσκεται επί του σκάφους, για τη διευκόλυνση του έργου του παρατηρητή ΠΠΠ κατά την παραμονή του στο σκάφος, όπως κιάλια υψηλής ισχύος, ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κ.λπ.·

θ)

επιτρέπουν και συνδράμουν τον παρατηρητή ΠΠΠ στην αφαίρεση και αποθήκευση δειγμάτων από τα αλιεύματα·

ι)

παρέχουν στον παρατηρητή ΠΠΠ, ενώ βρίσκεται επί του σκάφους, τροφή, ενδιαίτηση και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, καθώς και παρέχουν ιατρική περίθαλψη εύλογου επιπέδου, η οποία είναι ισοδύναμη με εκείνη που κανονικά διατίθεται σε αξιωματικούς του σκάφους, χωρίς τα έξοδα να βαρύνουν τον παρατηρητή ή τον οργανισμό παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ ή οποιαδήποτε κυβέρνηση που παρέχει παρατηρητές·

ια)

παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στον παρατηρητή ΠΠΠ ενώ βρίσκεται επί του σκάφους, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του παρατηρητή επί του σκάφους·

ιβ)

επιτρέπουν και συνδράμουν τον παρατηρητή ΠΠΠ να έχει πλήρη πρόσβαση και χρήση όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σκάφους που ο παρατηρητής μπορεί να θεωρήσει ως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης στη γέφυρα, στους ιχθύες επί του σκάφους και σε χώρους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση, τη μεταποίηση, τη ζύγιση ή την αποθήκευση ιχθύων·

ιγ)

μεριμνούν ώστε ο παρατηρητής ΠΠΠ να μην υφίσταται επίθεση, παρεμπόδιση, αντίσταση, καθυστέρηση, εκφοβισμό, παρέμβαση, επιρροή, δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του·

ιδ)

διασφαλίζουν ότι ο παρατηρητής ΠΠΠ δεν εξαναγκάζεται ούτε πείθεται να παραβεί τις υποχρεώσεις του.

3.   Τα δικαιώματα του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους περιλαμβάνουν:

α)

τη συμμόρφωση του παρατηρητή ΠΠΠ με τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς, την ιεραρχία, τους νόμους και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται·

β)

εύλογο χρονικό διάστημα εκ των προτέρων κοινοποίησης της τοποθέτησης παρατηρητή ΠΠΠ από τον πλοίαρχο του σκάφους· και

γ)

ιδιωτικότητα στους προσωπικούς χώρους του πληρώματος.

4.   Το πλήρωμα του αλιευτικού σκάφους συμμορφώνεται με τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α)

δεν παρεμποδίζει ούτε καθυστερεί την άσκηση των καθηκόντων του παρατηρητή και δεν εξαναγκάζει ούτε πείθει τον παρατηρητή ΠΠΠ να παραβεί τις υποχρεώσεις του·

β)

συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, τις κανονιστικές διατάξεις και τις διαδικασίες που θεσπίζονται δυνάμει της σύμβασης και με τις κατευθυντήριες γραμμές, τους κανονισμούς ή τις προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από το κράτος μέλος που ασκεί δικαιοδοσία επί του σκάφους·

γ)

επιτρέπει και συνδράμει στην παροχή πλήρους πρόσβασης και χρήσης όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του σκάφους που ο παρατηρητής μπορεί να θεωρήσει ως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους πρόσβασης στη γέφυρα, στους ιχθύες επί του σκάφους και σε χώρους οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση, τη μεταποίηση, τη ζύγιση ή την αποθήκευση ιχθύων·

δ)

επιτρέπει και συνδράμει τον παρατηρητή ΠΠΠ στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων με ασφάλεια·

ε)

επιτρέπει και συνδράμει τον παρατηρητή ΠΠΠ στην αφαίρεση και αποθήκευση δειγμάτων από τα αλιεύματα·

στ)

συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δίδονται από τον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους όσον αφορά τα καθήκοντα των παρατηρητών ΠΠΠ.

Άρθρο 30

Ασφάλεια των παρατηρητών

1.   Σε περίπτωση που παρατηρητής ΠΠΠ αγνοείται ή εικάζεται ότι έχει πέσει στο νερό, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους:

α)

διακόπτει αμελλητί κάθε αλιευτική δραστηριότητα·

β)

εκκινεί αμελλητί επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και διενεργεί έρευνες επί τουλάχιστον 72 ώρες, εκτός εάν λόγω ανωτέρας βίας τα κράτη μέλη σημαίας υποχρεωθούν να επιτρέψουν στα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να σταματήσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πριν από την παρέλευση των 72 ωρών, ή εκτός εάν λάβει οδηγίες από το κράτος μέλος σημαίας για τη συνέχιση των ερευνών πέραν της προθεσμίας των 72 ωρών·

γ)

αμελλητί ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος σημαίας·

δ)

ειδοποιεί αμελλητί άλλα σκάφη πλησίον χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας·

ε)

συνεργάζεται πλήρως σε κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης·

στ)

ανεξαρτήτως αν η έρευνα είναι επιτυχής ή όχι, επιστρέφει το σκάφος για περαιτέρω έρευνα στον πλησιέστερο λιμένα, όπως έχει συμφωνηθεί από το κράτος μέλος σημαίας και τον οργανισμό παροχής του παρατηρητή·

ζ)

προσκομίζει έκθεση σχετικά με το συμβάν στον οργανισμό παροχής του παρατηρητή και στις αρχές που είναι αρμόδιες για το συμβάν· και

η)

συνεργάζεται πλήρως σε κάθε επίσημη έρευνα και διατηρεί κάθε πιθανό αποδεικτικό στοιχείο καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα και τον χώρο διαμονής του θανόντος ή του αγνοούμενου παρατηρητή.

2.   Η παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και η) εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση θανάτου ενός παρατηρητή ΠΠΠ. Επιπλέον, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους μεριμνά για τη διατήρηση της σορού σε καλή κατάσταση για τους σκοπούς της διενέργειας νεκροψίας και έρευνας.

3.   Σε περίπτωση που παρατηρητής ΠΠΠ πάσχει από σοβαρή ασθένεια ή υποστεί τραυματισμό που απειλεί την υγεία ή την ασφάλειά του, ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους:

α)

διακόπτει αμελλητί κάθε αλιευτική δραστηριότητα·

β)

αμελλητί ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος σημαίας·

γ)

μεριμνά για την περίθαλψη του παρατηρητή και παρέχει κάθε ιατρική περίθαλψη που είναι διαθέσιμη και εφικτή επί του σκάφους·

δ)

συνδράμει στην αποβίβαση και μεταφορά του παρατηρητή σε ιατρική εγκατάσταση εξοπλισμένη για την παροχή της απαιτούμενης περίθαλψης, το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κράτους μέλους σημαίας ή, ελλείψει τέτοιων οδηγιών, με τις οδηγίες του οργανισμού παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ· και

ε)

συνεργάζεται πλήρως σε κάθε επίσημη έρευνα για την αιτία της ασθένειας ή του τραυματισμού.

4.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 έως 3, το κράτος μέλος σημαίας εξασφαλίζει ότι το κατάλληλο κέντρο συντονισμού της διάσωσης στη θάλασσα, ο οργανισμός παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ και η γραμματεία της WCPFC ενημερώνονται αμελλητί.

5.   Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παρατηρητής ΠΠΠ έχει δεχτεί επίθεση, εκφοβισμό, απειλή ή παρενόχληση κατά τρόπον ώστε να απειλείται η υγεία ή ασφάλειά του και ο παρατηρητής ΠΠΠ ή ο οργανισμός παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ δηλώσει στο κράτος μέλος ότι επιθυμεί την απομάκρυνση του παρατηρητή από το αλιευτικό σκάφος, το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους:

α)

λαμβάνει άμεσα μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του παρατηρητή ΠΠΠ και εξομαλύνει και επιλύει την κατάσταση επί του σκάφους·

β)

ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας και τον οργανισμό παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης και της τοποθεσίας του παρατηρητή, το συντομότερο δυνατόν·

γ)

συνδράμει στην ασφαλή αποβίβαση του παρατηρητή με τρόπο και σε τοποθεσία που συμφωνούνται μεταξύ του κράτους μέλους σημαίας και του οργανισμού παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στην αναγκαία ιατρική περίθαλψη· και

δ)

συνεργάζεται πλήρως σε κάθε επίσημη έρευνα σχετικά με το συμβάν.

6.   Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι παρατηρητής του ΠΠΠ έχει δεχτεί επίθεση, εκφοβισμό, απειλή ή παρενόχληση, αλλά ούτε ο παρατηρητής ούτε ο οργανισμός παροχής του παρατηρητή επιθυμεί την απομάκρυνση του παρατηρητή από το αλιευτικό σκάφος, το κράτος μέλος σημαίας διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους:

α)

λαμβάνει μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του παρατηρητή ΠΠΠ και εξομαλύνει και επιλύει την κατάσταση επί του σκάφους το ταχύτερο δυνατόν·

β)

ενημερώνει το κράτος μέλος σημαίας και τον οργανισμό παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ για την κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν· και

γ)

συνεργάζεται πλήρως σε κάθε επίσημη έρευνα σχετικά με το συμβάν.

7.   Εάν, μετά την αποβίβαση παρατηρητή ΠΠΠ από αλιευτικό σκάφος, ο οργανισμός παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ διαπιστώσει πιθανή παραβίαση που αφορά επίθεση ή παρενόχληση σε βάρος του παρατηρητή ΠΠΠ ενόσω αυτός βρισκόταν επί του σκάφους, ο οργανισμός παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ ενημερώνει εγγράφως το κράτος μέλος σημαίας και τη γραμματεία της WCPFC. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή ή τον φορέα που έχει οριστεί από αυτήν σχετικά με την κοινοποίηση που έχει λάβει.

8.   Κατόπιν της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 7, το κράτος μέλος σημαίας:

α)

διερευνά το συμβάν βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο οργανισμός παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ και αναλαμβάνει τις δέουσες ενέργειες ανάλογα με τα αποτέλεσμα της έρευνας·

β)

συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έρευνα που διενεργεί ο οργανισμός παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ, μεταξύ άλλων υποβάλλοντας έκθεση σχετικά με το συμβάν στον οργανισμό παροχής του παρατηρητή ΠΠΠ και στις αρμόδιες αρχές· και

γ)

κοινοποιεί στον οργανισμό παροχής του παρατηρητή και στη γραμματεία της WCPFC, με κοινοποίηση αντιγράφου στην Επιτροπή ή σε φορέα που έχει οριστεί από αυτήν, τα αποτελέσματα της έρευνάς του και τυχόν ενέργειες που αναλήφθηκαν.

9.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικοί τους οργανισμοί παροχής παρατηρητών:

α)

ενημερώνουν αμελλητί το κράτος μέλος σε περίπτωση που παρατηρητής ΠΠΠ αποβιώσει, αγνοείται ή εικάζεται ότι έχει πέσει στο νερό κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του ως παρατηρητή·

β)

συνεργάζονται πλήρως σε κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης·

γ)

συνεργάζονται πλήρως σε κάθε επίσημη έρευνα σχετικά με οποιοδήποτε συμβάν αφορά παρατηρητή ΠΠΠ·

δ)

συνδράμουν στην αποβίβαση και την αντικατάσταση παρατηρητή ΠΠΠ σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή τραυματισμού του εν λόγω παρατηρητή το ταχύτερο δυνατόν·

ε)

συνδράμουν στην αποβίβαση παρατηρητή ΠΠΠ σε περίπτωση απειλών ή πράξεων επίθεσης, εκφοβισμού ή παρενόχλησης σε βάρος του εν λόγω παρατηρητή σε βαθμό τέτοιον ώστε ο παρατηρητής να επιθυμεί να απομακρυνθεί από το σκάφος το ταχύτερο δυνατόν· και

στ)

παρέχουν στο κράτος μέλος αντίγραφο της έκθεσης του παρατηρητή ΠΠΠ σχετικά με τις εικαζόμενες παραβάσεις που αφορούν τον παρατηρητή του οργανισμού παροχής παρατηρητή ΠΠΠ, κατόπιν αιτήματος.

10.   Τα κράτη μέλη σημαίας διασφαλίζουν ότι τα οικεία αδειοδοτημένα σκάφη επιθεώρησης συνεργάζονται σε κάθε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης η οποία αφορά παρατηρητή ΠΠΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Επιβίβαση και επιθεώρηση

Άρθρο 31

Καθήκοντα του πλοιάρχου ενωσιακού αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια επιθεώρησης

1.   Με την επιφύλαξη τυχόν υποχρέωσης του πλοιάρχου ενωσιακού αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια επιθεώρησης που προβλέπεται σε οποιαδήποτε πράξη εκδίδεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κατά την επιβίβαση και τη διεξαγωγή επιθεώρησης, ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους:

α)

τηρεί τις διεθνώς αποδεκτές αρχές της ναυτικής τέχνης, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των αδειοδοτημένων σκαφών επιθεώρησης και των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών·

β)

αποδέχεται και διευκολύνει την ταχεία και ασφαλή επιβίβαση των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών·

γ)

συνεργάζεται και συνδράμει στην επιθεώρηση του σκάφους σύμφωνα με τις διαδικασίες επιβίβασης και επιθεώρησης της WCPFC·

δ)

δεν παρεμποδίζει ούτε καθυστερεί αδικαιολόγητα τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

ε)

επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές να επικοινωνούν με το πλήρωμα του σκάφους επιθεώρησης, τις αρχές του σκάφους επιθεώρησης, καθώς και με τις αρχές του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους·

στ)

παρέχει στους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές εύλογες διευκολύνσεις, ισοδύναμες με εκείνες που κανονικά διατίθενται σε αξιωματικούς του σκάφους, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, τροφής και ενδιαίτησης· και

ζ)

διευκολύνει την ασφαλή αποβίβαση των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών.

2.   Εάν ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους αρνηθεί να επιτρέψει σε εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή να διεξαγάγει δραστηριότητα επιβίβασης και επιθεώρησης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ο εν λόγω πλοίαρχος εξηγεί τους λόγους της άρνησης. Οι αρχές του σκάφους επιθεώρησης κοινοποιούν αμελλητί στις αρχές κράτους μέλους σημαίας του αλιευτικού σκάφους, καθώς και στην Επιτροπή ή σε φορέα που έχει οριστεί από αυτήν, την άρνηση του πλοιάρχου και οποιαδήποτε παρασχεθείσα εξήγηση. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως τη γραμματεία της WCPFC σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση.

3.   Οι αρχές του κράτους μέλους σημαίας ενός αλιευτικού σκάφους, όταν τους κοινοποιείται η άρνηση δυνάμει της παραγράφου 2, δίνουν εντολή στον πλοίαρχο να αποδεχθεί την επιβίβαση και την επιθεώρηση, εκτός εάν η καθυστέρηση της επιβίβασης και της επιθεώρησης καθίσταται αναγκαία βάσει γενικώς αποδεκτών διεθνών κανονισμών, διαδικασιών και πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα.

4.   Εάν ο πλοίαρχος δεν συμμορφωθεί με εντολή που δίδεται δυνάμει της παραγράφου 3, το κράτος μέλος σημαίας αναστέλλει την άδεια του σκάφους να αλιεύει και δίνει εντολή στο σκάφος να επιστρέψει αμέσως στον λιμένα. Το κράτος μέλος σημαίας κοινοποιεί αμέσως στις αρχές του σκάφους επιθεώρησης και στην Επιτροπή ή σε φορέα που έχει οριστεί από αυτήν τα μέτρα που έλαβε.

Άρθρο 32

Διαδικασία σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων

1.   Μόλις λάβει κοινοποίηση σχετικά με πιθανή σοβαρή παράβαση όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή συμβαλλόμενου μέρους, το κράτος μέλος σημαίας του σχετικού αλιευτικού σκάφους προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

αναλαμβάνει την υποχρέωσή του να διενεργήσει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου (13) και, εφόσον το δικαιολογούν τα αποδεικτικά στοιχεία, να λάβει μέτρα επιβολής κατά του σχετικού αλιευτικού σκάφους και να ενημερώσει σχετικά τις αρχές του εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή, την Επιτροπή ή τον φορέα που έχει οριστεί από αυτήν και τη γραμματεία της WCPFC· ή

β)

εξουσιοδοτεί τις αρχές του εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή να ολοκληρώσουν τη διερεύνηση της πιθανής παράβασης και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή ή τον φορέα που έχει οριστεί από αυτήν και τη γραμματεία της WCPFC.

2.   Οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές της Ένωσης χειρίζονται τις εκθέσεις επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 76 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

3.   Στην περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο β), οι αρχές του κράτους μέλους του εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή υποβάλλουν τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, μαζί με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, στις αρχές του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Μόλις λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, το κράτος μέλος σημαίας του αλιευτικού σκάφους απαντά χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 33

Σοβαρή παράβαση

1.   Καθεμία από τις ακόλουθες παραβάσεις συνιστά σοβαρή παράβαση κατά την έννοια του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009:

α)

αλιεία χωρίς γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από το κράτος μέλος σημαίας·

β)

πλημμελής καταγραφή των αλιευμάτων και των συναφών με τα αλιεύματα δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή σημαντικές ανακρίβειες στις αναφορές για τα εν λόγω αλιεύματα ή στα συναφή με τα αλιεύματα δεδομένα·

γ)

αλιεία σε απαγορευμένη περιοχή·

δ)

αλιεία κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας·

ε)

εκ προθέσεως αλίευση ή διατήρηση ορισμένων ειδών, κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου ΜΔΔ και του παρόντος κανονισμού·

στ)

σημαντική παραβίαση των ορίων αλιευμάτων ή των ποσοστώσεων στο πλαίσιο των αλιευτικών δυνατοτήτων·

ζ)

χρήση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων·

η)

παραποίηση ή εκ προθέσεως απόκρυψη της σήμανσης, της ταυτότητας ή του νηολογίου αλιευτικού σκάφους·

θ)

απόκρυψη, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με έρευνα για παράβαση·

ι)

πολλαπλές παραβάσεις, οι οποίες από κοινού συνιστούν σοβαρή παράβλεψη των μέτρων που ισχύουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

ια)

άρνηση αποδοχής επιβίβασης και επιθεώρησης·

ιβ)

πρόκληση αδικαιολόγητης παρεμπόδισης ή καθυστέρησης σε εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή·

ιγ)

εκφοβισμός ή επιθέσεις κατά της σωματικής ακεραιότητας του παρατηρητή ΠΠΠ·

ιδ)

εκ προθέσεως παρέμβαση στο VMS ή θέση του εκτός λειτουργίας·

ιε)

αλιεία από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο·

ιστ)

αλιεία κοντά σε σημαντήρα δεδομένων ή λήψη σημαντήρα δεδομένων επί του σκάφους κατά παράβαση του άρθρου 9 παράγραφος 1 ή 2.

2.   Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ενωσιακό αλιευτικό σκάφος έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση, οι αρχές του κράτους μέλους σημαίας ανακαλούν την άδεια του εν λόγω σκάφους και διασφαλίζουν ότι το εν λόγω σκάφος δεν αλιεύει στην περιοχή της σύμβασης έως ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από το κράτος μέλος σημαίας σε σχέση με την παράβαση.

Άρθρο 34

Επιβολή της νομοθεσίας

1.   Οι αρχές του κράτους μέλους αντιμετωπίζουν την παρέμβαση των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του ή του πλοιάρχου ή του πληρώματος των εν λόγω σκαφών σε εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή ή αδειοδοτημένο σκάφος επιθεώρησης με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση που σημειώνεται εντός της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του.

2.   Οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές της Ένωσης, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμμετέχουν σε επιτήρηση με στόχο την αναγνώριση αλιευτικών σκαφών μη συμβαλλόμενων μερών ή αλιευτικών σκαφών τα οποία φαίνεται να είναι χωρίς εθνικότητα, που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες στην ανοικτή θάλασσα στην περιοχή της σύμβασης. Κάθε τέτοιο σκάφος που αναγνωρίζεται αναφέρεται αμέσως στο κράτος μέλος σημαίας, στην Επιτροπή ή σε φορέα που έχει οριστεί από αυτήν και στη γραμματεία της WCPFC.

3.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα αλιευτικά σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην Επιτροπή ή σε φορέα που έχει οριστεί από αυτήν και στο κράτος μέλος σημαίας του ενδιαφερόμενου σκάφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Μέτρα του κράτους λιμένα

Άρθρο 35

Μέτρα του κράτους λιμένα

Ο πλοίαρχος ενωσιακού αλιευτικού σκάφους συνεργάζεται με τις λιμενικές αρχές κάθε συμβαλλόμενου μέρους για την εφαρμογή των μέτρων του κράτους λιμένα βάσει της σύμβασης και του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 36

Διαδικασία σε περίπτωση υπόνοιας για ΠΑΑ αλιεία

Όταν, έπειτα από επιθεώρηση σε λιμένα, ένα κράτος μέλος λαμβάνει έκθεση επιθεώρησης στην οποία αναφέρεται ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι σκάφος που φέρει τη σημαία του έχει επιδοθεί σε ΠΑΑ αλιεία ή σε συναφείς με την αλιεία δραστηριότητες προς υποστήριξη της ΠΑΑ αλιείας, ερευνά αμέσως και πλήρως το ζήτημα σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και το άρθρο 25 της σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 37

Κατευθυντήριες γραμμές

1.   Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη που διαθέτουν αλιευτικές δυνατότητες στους τύπους αλιείας που διαχειρίζεται η WCPFC οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές έχουν εγκριθεί από την WCPFC, ιδίως όσον αφορά:

α)

τις πρακτικές χειρισμού των διαβολόψαρων·

β)

τις βέλτιστες πρακτικές χειρισμού των φαλαινοκαρχαριών και άλλων καρχαριών·

γ)

τον χειρισμό θαλάσσιων χελωνών· και

δ)

την ασφαλή απελευθέρωση των κητοειδών.

2.   Τα οικεία κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να παρέχονται στους πλοιάρχους των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και δραστηριοποιούνται στους εν λόγω τύπους αλιείας. Οι εν λόγω πλοίαρχοι λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

Άρθρο 38

Υποβολή εκθέσεων

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 20 Απριλίου κάθε έτους, επιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της WCPFC όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα και, έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων της WCPFC δυνάμει των ΜΔΔ, μεταξύ άλλων σχετικά με τυχόν ελέγχους που έχουν επιβάλει στους στόλους τους και τυχόν μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου και συμμόρφωσης που έχουν θεσπίσει για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω ελέγχους.

2.   Τα αλιεύματα και οι αλιευτικές προσπάθειες των ενωσιακών σκαφών αναφέρονται στο πλαίσιο της εφαρμοστέων ΜΔΔ σύμφωνα με τις ακόλουθες ομάδες ειδών: μακρύπτερος τόνος, μεγαλόφθαλμος τόνος, παλαμίδα, κιτρινόπτερος τόνος, ξιφίας, άλλες λουτσοζαργάνες και καρχαρίες. Παρέχονται επίσης εκτιμήσεις των απορρίψεων και απελευθερώσεων για καθένα από τα εν λόγω είδη. Παρέχονται επίσης εκτιμήσεις αλιευμάτων για άλλα είδη, όπως καθορίζονται από την Επιτροπή.

3.   Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνονται ειδικότερα τα εξής:

α)

τα επίπεδα αλιευμάτων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και έχουν αλιεύσει γραμμωτό μάρλιν (Kajikia audax) ως παρεμπίπτον αλίευμα, καθώς και ο αριθμός και τα επίπεδα αλιευμάτων των σκαφών που αλιεύουν γραμμωτό μάρλιν στην περιοχή της σύμβασης νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 15°Ν·

β)

τα ετήσια επίπεδα αλιευμάτων από κάθε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους και έχει αλιεύσει μακρύπτερο τόνο του Νότιου Ειρηνικού (Thunnus alalunga), καθώς και ο αριθμός των σκαφών που αλιεύουν ενεργά μακρύπτερο τόνο του Νότιου Ειρηνικού, στην περιοχή της σύμβασης νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 20°Ν·

γ)

η πρόοδος της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με τις θαλάσσιες χελώνες σε τύπους αλιείας που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης στο πλαίσιο της σύμβασης·

δ)

εκτίμηση, μέσω δεδομένων που συλλέγονται από προγράμματα παρατηρητών και άλλα μέσα, του αριθμού των περιπτώσεων απελευθέρωσης λείων καρχαριών και μακρυπτερυγοκαρχαριών, συμπεριλαμβανομένης της ζωτικής κατάστασης κατά την απελευθέρωση (νεκροί ή ζωντανοί)·

ε)

ο αριθμός των δηλώσεων μεταφόρτωσης της WCPFC που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4 και τις οποίες έχουν αποστείλει στην Επιτροπή·

στ)

τυχόν περιπτώσεις περικύκλωσης φαλαινοκαρχαριών από τα δίχτυα γρι-γρι των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 στοιχείο β)·

ζ)

τυχόν περιπτώσεις περικύκλωσης κητοειδών από τα δίχτυα γρι-γρι των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2·

η)

όλες οι επιχειρήσεις μεταφόρτωσης που καλύπτονται από το άρθρο 11 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος II του ΜΔΔ 2009-06·

θ)

ετήσια δήλωση μέτρων συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 8 της σύμβασης σχετικά με ενέργειες στις οποίες προέβησαν ως αντίδραση σε κάθε εικαζόμενη παράβαση του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων επιβίβασης και των επιθεωρήσεων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και είχαν ως αποτέλεσμα την παρατήρηση εικαζόμενων παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαδικασιών που κινήθηκαν και κυρώσεων που επιβλήθηκαν.

4.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν επίσης στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής τους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τον συνολικό αριθμό σκαφών που αλίευσαν ξιφία και τα συνολικά αλιεύματα ξιφία (Xiphias gladius) για:

α)

τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 20°Ν, εκτός από σκάφη που δραστηριοποιούνται βάσει ναύλωσης, μίσθωσης ή άλλου παρόμοιου μηχανισμού στο πλαίσιο της εγχώριας αλιείας άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

β)

τα σκάφη που δραστηριοποιούνται βάσει ναύλωσης, μίσθωσης ή άλλου παρόμοιου μηχανισμού στο πλαίσιο της εγχώριας αλιείας τους νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 20°Ν· και

γ)

κάθε άλλο σκάφος που αλιεύει στα ύδατά τους νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 20°Ν.

5.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν επίσης στην Επιτροπή ή σε φορέα που έχει οριστεί από αυτήν, το συντομότερο δυνατόν, τυχόν διοπτεύσεις αλιευτικών σκαφών τα οποία φαίνεται να είναι χωρίς εθνικότητα και ενδέχεται να αλιεύουν είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση στην ανοικτή θάλασσα της περιοχής της σύμβασης.

Άρθρο 39

Εικαζόμενη μη συμμόρφωση αναφερόμενη από την WCPFC

1.   Εάν η Επιτροπή λάβει πληροφορίες από την WCPFC από τις οποίες προκύπτει υπόνοια μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή με ΜΔΔ από κράτος μέλος ή από σκάφη που φέρουν τη σημαία του, η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στο οικείο κράτος μέλος χωρίς καθυστέρηση.

2.   Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή ή τον φορέα που έχει οριστεί από αυτήν για τα πορίσματα κάθε έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά τις εικασίες περί μη συμμόρφωσης και για κάθε μέτρο που λαμβάνει για την αντιμετώπιση ζητημάτων μη συμμόρφωσης εντός ενός μηνός μετά την παραλαβή των πληροφοριών από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τα πορίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στην WCPFC τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της επιτροπής τεχνικών θεμάτων και συμμόρφωσης της WCPFC.

Άρθρο 40

Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

1.   Πέραν των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 112 και 113 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ή ο φορέας που έχει οριστεί από αυτήν δυνάμει του παρόντος κανονισμού διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των ηλεκτρονικών εκθέσεων και μηνυμάτων που διαβιβάζονται προς και λαμβάνονται από τη γραμματεία της WCPFC.

2.   Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725.

3.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού δεν αποθηκεύονται για περίοδο μεγαλύτερη των 10 ετών, εκτός αν τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση παράβασης ή επιθεώρησης ή για τον σκοπό δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για 20 έτη. Σε περίπτωση που δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθίστανται ανώνυμα.

Άρθρο 41

Διαδικασία τροποποιήσεων

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 42 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα εξής:

α)

τις πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1·

β)

τις απαιτήσεις σχετικά με το VMS που προβλέπονται στο άρθρο 26·

γ)

το ποσοστό της κάλυψης από παρατηρητές βάσει του ΠΠΠ που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4·

δ)

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρατηρητών ΠΠΠ που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφοι 9 και 10·

ε)

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, των πλοιάρχων και των πληρωμάτων των σκαφών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 29·

στ)

τις προθεσμίες υποβολής εκθέσεων για την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1·

ζ)

τα παραρτήματα I έως VI.

2.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιορίζονται αυστηρά στην ενσωμάτωση τροποποιήσεων ή αντικαταστάσεων των ΜΔΔ που είναι δεσμευτικά για την Ένωση στο δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 42

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 41 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 15 Νοεμβρίου 2022. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από την εκπνοή της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 41 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 41 αρχίζει να ισχύει μόνον αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 43

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007

Το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 διαγράφονται.

Άρθρο 44

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 19 Οκτωβρίου 2022.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

H Πρόεδρος

R. METSOLA

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BEK


(1)  ΕΕ C 341 της 24.8.2021, σ. 108.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2022 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2022.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(4)  Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).

(5)  Απόφαση 98/414/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1998, για την επικύρωση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, οι οποίες αφορούν τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτομένων αποθεμάτων ιχθύων (ιχθείς που απαντώνται τόσο εντός όσο και εκτός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών) (αλληλοεπικαλυπτόμενα αποθέματα) και των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων (ΕΕ L 189 της 3.7.1998, σ. 14).

(6)  Απόφαση 2005/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την προσχώρηση της Κοινότητας στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό (ΕΕ L 32 της 4.2.2005, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 (ΕΕ L 123 της 12.5.2007, σ. 3).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΕ L 83 της 25.3.2019, σ. 18).

(9)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΗΝΑ

Πίνακας 1: Μέτρα μετριασμού

Στήλη Α

Στήλη Β

Πλευρική πόντιση με κουρτίνα εκφοβισμού πτηνών και πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια (1)

Ταινία tori (2)

Νυκτερινή πόντιση με ελάχιστο φωτισμό καταστρώματος

Δόλωμα γαλάζιου χρώματος

Ταινία tori

Συσκευή πόντισης παραγαδιών βαθέων υδάτων

Πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια

Διαχείριση της ρίψης εντοσθίων

Διατάξεις θωράκισης αγκιστριών (3)

 

Προδιαγραφές

1.

Ταινίες tori (νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 25°Ν)

α)

Για σκάφη ολικού μήκους ≥ 35 m

i)

Τοποθετείται τουλάχιστον μία ταινία tori. Στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό είναι εφικτό, τα σκάφη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν και δεύτερη ταινία tori, όταν παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ή δραστηριότητα πτηνών· αμφότερες οι ταινίες tori τοποθετούνται ταυτόχρονα, μία σε κάθε πλευρά του παραγαδιού που ποντίζεται. Εάν χρησιμοποιούνται δύο ταινίες tori, τα δολωμένα αγκίστρια θα πρέπει να τοποθετούνται εντός της ζώνης που οριοθετείται από τις δύο ταινίες tori.

ii)

Χρησιμοποιείται ταινία tori με μακριές και βραχείες ταινίες. Οι ταινίες είναι: έντονου χρώματος· χρησιμοποιείται συνδυασμός από μακριές και βραχείες ταινίες.

1)

Οι μακριές ταινίες τοποθετούνται ανά διαστήματα 5 m κατ’ ανώτατο όριο και οι μακριές ταινίες πρέπει να είναι προσδεδεμένες στην πετονιά με στριφτάρια που εμποδίζουν τις ταινίες να τυλίγονται γύρω από την πετονιά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μακριές ταινίες επαρκούς μήκους ώστε να αγγίζουν την επιφάνεια της θάλασσας σε συνθήκες ηρεμίας.

2)

Οι βραχείες ταινίες (μήκους άνω του 1 m) πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση που δεν υπερβαίνει το 1 m μεταξύ τους.

iii)

Τα σκάφη αναπτύσσουν την ταινία tori για να επιτύχουν επιθυμητό εναέριο τμήμα μεγαλύτερο ή ίσο των 100 m. Για να επιτευχθεί αυτό το εναέριο τμήμα, η ταινία tori έχει ελάχιστο μήκος 200 m και στερεώνεται σε στύλο tori > 7 m επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρύμνη.

iv)

Εάν τα σκάφη χρησιμοποιούν μόνο μία ταινία tori, η ταινία tori θα πρέπει να τοποθετείται σε προσήνεμη πλευρά σε σχέση με τα βυθιζόμενα δολώματα.

β)

Για σκάφη ολικού μήκους < 35 m

i)

Χρησιμοποιείται μόνο μία ταινία tori που διαθέτει είτε μακριές και βραχείες ταινίες είτε μόνο βραχείες ταινίες.

ii)

Οι ταινίες είναι: έντονου χρώματος· πρέπει να χρησιμοποιούνται μακριές και/ή βραχείες ταινίες (αλλά με μήκος άνω του 1 m)· οι ταινίες αυτές πρέπει να τοποθετούνται ανά διαστήματα ως εξής:

1)

Οι μακριές ταινίες τοποθετούνται ανά διαστήματα 5 m κατ’ ανώτατο όριο για τα πρώτα 75 m της ταινίας tori.

2)

Οι βραχείες ταινίες τοποθετούνται ανά διαστήματα 1 m κατ’ ανώτατο όριο.

iii)

Οι μακριές ταινίες θα πρέπει να είναι προσδεδεμένες στην πετονιά κατά τρόπο που να εμποδίζει τις ταινίες να τυλίγονται γύρω από την πετονιά. Όλες οι μακριές ταινίες πρέπει να αγγίζουν την επιφάνεια της θάλασσας σε συνθήκες ηρεμίας. Οι ταινίες μπορούν να τροποποιούνται στα πρώτα 15 m προς αποφυγή εμπλοκής.

iv)

Τα σκάφη αναπτύσσουν την ταινία tori για να επιτύχουν ελάχιστο εναέριο τμήμα 75 m. Για να επιτευχθεί αυτό το εναέριο τμήμα, η ταινία tori στερεώνεται σε στύλο tori > 6 m επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ο οποίος βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρύμνη. Πρέπει να δημιουργείται επαρκής οπισθέλκουσα για να μεγιστοποιείται το εναέριο τμήμα και να παραμένει η ταινία ακριβώς πίσω από το σκάφος κατά τη διάρκεια των πλαγίων ανέμων. Προς αποφυγή εμπλοκής, αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με ένα μακρύ τμήμα που βρίσκεται εντός του νερού, από σχοινί ή μονόινο νήμα.

v)

Εάν χρησιμοποιούνται δύο ταινίες tori, οι δύο ταινίες πρέπει να τοποθετούνται σε αντίθετες πλευρές της κύριας πετονιάς.

2.

Ταινίες tori (βορείως του γεωγραφικού πλάτους 23°Β)

α)

Μακριά ταινία

i)

Ελάχιστο μήκος: 100 m

ii)

Πρέπει να είναι προσδεδεμένη στο σκάφος κατά τρόπον ώστε να αναρτάται από σημείο τουλάχιστον 5 m επάνω από την επιφάνεια του νερού στην πρύμνη, στην προσήνεμη πλευρά του σημείου όπου η πετονιά με τα αγκίστρια εισέρχεται στο νερό.

iii)

Πρέπει να είναι προσδεδεμένη κατά τρόπον ώστε το εναέριο τμήμα να διατηρείται επάνω από τα βυθιζόμενα δολωμένα αγκίστρια.

iv)

Οι ταινίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 5 m, να χρησιμοποιούν στριφτάρια και να έχουν επαρκές μήκος ώστε να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο νερό.

v)

Εάν χρησιμοποιούνται δύο (δηλαδή συνδυασμένες) ταινίες tori, οι δύο ταινίες πρέπει να τοποθετούνται σε αντίθετες πλευρές της κύριας πετονιάς.

β)

Βραχεία ταινία (Για σκάφη ολικού μήκους ≥ 24 m)

i)

Πρέπει να είναι προσδεδεμένη στο σκάφος κατά τρόπον ώστε να αναρτάται από σημείο τουλάχιστον 5 m επάνω από την επιφάνεια του νερού στην πρύμνη, στην προσήνεμη πλευρά του σημείου όπου η πετονιά με τα αγκίστρια εισέρχεται στο νερό.

ii)

Πρέπει να είναι προσδεδεμένη κατά τρόπον ώστε το εναέριο τμήμα να διατηρείται επάνω από τα βυθιζόμενα δολωμένα αγκίστρια.

iii)

Οι ταινίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1 m και να έχουν ελάχιστο μήκος 30 cm.

iv)

Εάν χρησιμοποιούνται δύο (δηλαδή συνδυασμένες) ταινίες tori, οι δύο ταινίες πρέπει να τοποθετούνται σε αντίθετες πλευρές της κύριας πετονιάς.

γ)

Βραχεία ταινία (Για σκάφη ολικού μήκους < 24 m)

Ο σχεδιασμός αυτός επανεξετάζεται το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής βάσει επιστημονικών δεδομένων.

i)

Πρέπει να είναι προσδεδεμένη στο σκάφος κατά τρόπον ώστε να αναρτάται από σημείο τουλάχιστον 5 m επάνω από την επιφάνεια του νερού στην πρύμνη, στην προσήνεμη πλευρά του σημείου όπου η πετονιά με τα αγκίστρια εισέρχεται στο νερό.

ii)

Πρέπει να είναι προσδεδεμένη κατά τρόπον ώστε το εναέριο τμήμα να διατηρείται επάνω από τα βυθιζόμενα δολωμένα αγκίστρια.

iii)

Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες, ενθαρρύνεται η χρήση των ταινιών που είναι σχεδιασμένες κατά τρόπον ώστε να απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1 m και να έχουν ελάχιστο μήκος 30 cm.

iv)

Εάν χρησιμοποιούνται δύο (δηλαδή συνδυασμένες) ταινίες tori, οι δύο ταινίες πρέπει να τοποθετούνται σε αντίθετες πλευρές της κύριας πετονιάς.

3.

Πλευρική πόντιση με κουρτίνα εκφοβισμού πτηνών και πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια

α)

Κύρια πετονιά που αναπτύσσεται από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του σκάφους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από την πρύμνη (τουλάχιστον 1 m), και εάν χρησιμοποιείται συσκευή πόντισης κύριας πετονιάς, πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1 m εμπρός από την πρύμνη.

β)

Όταν υπάρχουν θαλάσσια πτηνά, τα εργαλεία πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η κύρια πετονιά αναπτύσσεται κατά τρόπον ώστε να είναι χαλαρή, προκειμένου τα δολωμένα αγκίστρια να παραμένουν βυθισμένα.

γ)

Πρέπει να χρησιμοποιείται κουρτίνα πτηνών:

i)

ιστός της συσκευής πόντισης προς την πρύμνη μήκους τουλάχιστον 3 m·

ii)

τουλάχιστον τρεις κύριες ταινίες προσδεδεμένες στα ανώτερα 2 m του ιστού·

iii)

ελάχιστη διάμετρος κύριας ταινίας 20 mm·

iv)

ταινίες διακλαδώσεων προσδεδεμένες στο άκρο κάθε κύριας ταινίας επαρκούς μήκους ώστε να οπισθοχωρούν στο νερό (χωρίς άνεμο) – ελάχιστη διάμετρος 10 mm.

4.

Νυκτερινή πόντιση

α)

Καμία πόντιση μεταξύ ναυτικού λυκόφωτος και ναυτικού λυκαυγούς.

β)

Το ναυτικό λυκόφως και το ναυτικό λυκαυγές ορίζονται όπως προβλέπεται στους πίνακες του ναυτικού ημερολογίου για το αντίστοιχο γεωγραφικό πλάτος, την τοπική ώρα και την ημερομηνία.

γ)

Ο φωτισμός καταστρώματος πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Ο ελάχιστος φωτισμός καταστρώματος δεν θα πρέπει να παραβιάζει τα ελάχιστα πρότυπα για την ασφάλεια και τη ναυσιπλοΐα.

5.

Πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια

Σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τα βαρίδια, απαιτούνται:

α)

ένα βαρίδι βάρους 40 g και άνω σε σημείο έως 50 cm από το αγκίστρι·

β)

βαρίδι συνολικού βάρους 45 g και άνω προσδεδεμένο σε σημείο έως 1 m από το αγκίστρι·

γ)

βαρίδι συνολικού βάρους 60 g και άνω προσδεδεμένο σε σημείο έως 3,5 m από το αγκίστρι· ή

δ)

βαρίδι συνολικού βάρους 98 g και άνω προσδεδεμένο σε απόσταση 4 m από το αγκίστρι.

6.

Διατάξεις θωράκισης αγκιστριών

Οι διατάξεις θωράκισης αγκιστριών περικλείουν το άκρο και το δόντι των δολωμένων αγκιστριών για την πρόληψη επιθέσεων θαλάσσιων πτηνών κατά την πόντιση των πετονιών. Οι ακόλουθες διατάξεις έχουν εγκριθεί για χρήση σε τύπους αλιείας στο πλαίσιο της WCPFC:

hookpods, που συμμορφώνονται με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά επιδόσεων:

α)

η διάταξη περικλείει το άκρο και το δόντι του αγκιστριού έως ότου φτάσει σε βάθος τουλάχιστον 10 μέτρων ή βυθιστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά·

β)

η διάταξη πληροί τα ισχύοντα ελάχιστα πρότυπα για τις πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια, όπως ορίζονται στο παρόν παράρτημα· και

γ)

η διάταξη είναι σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να συγκρατείται στο αλιευτικό εργαλείο και όχι να χάνεται.

7.

Διαχείριση της ρίψης εντοσθίων

α)

είτε καμία ρίψη εντοσθίων κατά τη διάρκεια της πόντισης ή της ανάσυρσης·

β)

είτε στρατηγική ρίψη εντοσθίων από την αντίθετη πλευρά του σκάφους μέχρι την πόντιση/ανάσυρση για την ενεργητική απομάκρυνση των πτηνών από τα δολωμένα αγκίστρια.

8.

Δόλωμα γαλάζιου χρώματος

α)

Σε περίπτωση χρήσης δολώματος γαλάζιου χρώματος, αυτό πρέπει να αποψύχεται πλήρως κατά τη βαφή.

β)

Η γραμματεία της WCPFC διανέμει τυποποιημένη χρωματική πινακίδα.

γ)

Όλα τα δολώματα πρέπει να βάφονται στην απόχρωση που εμφανίζεται στην πινακίδα.

9.

Συσκευή πόντισης παραγαδιών βαθέων υδάτων

α)

Οι συσκευές πόντισης παραγαδιών πρέπει να αναπτύσσονται κατά τρόπον ώστε τα αγκίστρια να ποντίζονται σε σημαντικά μεγαλύτερο βάθος σε σύγκριση με αυτό που θα έφταναν χωρίς τη χρήση της συσκευής πόντισης και κατά τρόπον ώστε τα περισσότερα αγκίστρια να φτάνουν σε βάθη τουλάχιστον 100 m.


(1)  Εάν γίνεται χρήση πλευρικής πόντισης με κουρτίνα εκφοβισμού πτηνών και πετονιές με αγκίστρια και βαρίδια από τη στήλη Α, αυτή θα λογίζεται ως δύο μέτρα μετριασμού του κινδύνου.

(2)  Εάν επιλεγεί η ταινία tori από αμφότερες τις στήλες Α και Β, η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με τη χρήση δύο (ήτοι συνδυασμένων) ταινιών tori ταυτόχρονα.

(3)  Οι διατάξεις θωράκισης αγκιστριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτοτελές μέτρο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

1.   

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη αναγράφουν ανά πάσα στιγμή σε εμφανές σημείο τον αριθμό WIN στην αγγλική γλώσσα:

α)

στο κύτος ή στην υπερκατασκευή του σκάφους, στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του. Οι διαχειριστές μπορούν να τοποθετούν εξαρτήματα με κλίση υπό γωνία προς την πλευρά ή την υπερκατασκευή του σκάφους, υπό την προϋπόθεση ότι η γωνία κλίσης δεν εμποδίζει τη διόπτευση του σήματος από άλλο σκάφος ή από τον αέρα·

β)

σε κατάστρωμα, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί προστατευτικό ή άλλο προσωρινό κάλυμμα κατά τρόπο που αποκρύπτει τη σήμανση σε κατάστρωμα, το προστατευτικό ή το κάλυμμα φέρει επίσης σήμανση. Οι σημάνσεις αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται εγκάρσια στο πλοίο με την κορυφή των αριθμών ή των γραμμάτων προς την πλώρη.

2.   

Ο αριθμός WIN τοποθετείται:

α)

σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ύψος επάνω από την ίσαλο γραμμή και στις δύο πλευρές του σκάφους και λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγονται τμήματα του κύτους όπως η εξοχή της πλώρης και η πρύμνη·

β)

κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την απόκρυψη των σημάνσεων από το αλιευτικό εργαλείο, είτε είναι στοιβαγμένο είτε είναι σε χρήση·

γ)

κατά τρόπον ώστε να μην καλύπτεται από τη ροή από τους ευδιαίους ή τις απορρίψεις στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που ενδέχεται να είναι επιρρεπείς σε φθορά ή αποχρωματισμό από την αλίευση ορισμένων τύπων ειδών· και

δ)

κατά τρόπον ώστε να μην εκτείνεται κάτω από την ίσαλο γραμμή.

3.   

Τα σκάφη χωρίς κατάστρωμα δεν απαιτείται να αναγράφουν τον αριθμό WIN σε οριζόντια επιφάνεια. Ωστόσο, οι διαχειριστές ενθαρρύνονται να τοποθετούν πινακίδα στην οποία αναγράφεται ο αριθμός WIN, ώστε να είναι ευδιάκριτος από τον αέρα.

4.   

Οι βάρκες, οι βοηθητικές λέμβοι και οι λέμβοι που μεταφέρονται από το σκάφος για αλιευτικές δραστηριότητες φέρουν τον ίδιο αριθμό WIN με το σχετικό σκάφος.

5.   

Κατά την τοποθέτηση του αριθμού WIN επί του σκάφους, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

α)

χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα και αριθμοί σε όλο το μήκος του αριθμού·

β)

το πλάτος των γραμμάτων και των αριθμών είναι ανάλογο προς το ύψος·

γ)

το ύψος (υ) των γραμμάτων και αριθμών είναι ανάλογο με το μέγεθος του σκάφους και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

i)

για την τοποθέτηση του αριθμού WIN στο κύτος, στην υπερκατασκευή και/ή στις κεκλιμένες επιφάνειες: το ολικό μήκος του σκάφους (LOA) αναγράφεται σε μέτρα (m)· το δε ύψος των γραμμάτων και των αριθμών σε μέτρα (m) δεν πρέπει να είναι μικρότερο από: 1,0 m για σκάφη μήκους 25 m και άνω, 0,8 m για σκάφη μήκους τουλάχιστον 20 m, αλλά κάτω των 25 m, 0,6 m για σκάφη μήκους τουλάχιστον 15 m, αλλά κάτω των 20 m, 0,4 m για σκάφη μήκους τουλάχιστον 12 m, αλλά κάτω των 15 m, 0,3 m για σκάφη μήκους τουλάχιστον 5 m, αλλά κάτω των 12 m, 0,1 m για σκάφη μήκους κάτω των 5m·

ii)

για την τοποθέτηση του αριθμού WIN στο κατάστρωμα: το ύψος δεν είναι μικρότερο από 0,3 m για όλες τις κατηγορίες σκαφών μήκους 5 m και άνω·

δ)

το μήκος του ενωτικού είναι το ήμισυ του ύψους των γραμμάτων και των αριθμών·

ε)

το πλάτος της γραμμής για όλα τα γράμματα, τους αριθμούς και το ενωτικό είναι υ/6·

στ)

το διάστημα μεταξύ γραμμάτων και/ή αριθμών δεν είναι μεγαλύτερο από υ/4 ούτε μικρότερο από υ/6·

ζ)

το διάστημα μεταξύ παρακείμενων γραμμάτων με πλάγιες γραμμές δεν είναι μεγαλύτερο από υ/8 ούτε μικρότερο από υ/10·

η)

ο αριθμός WIN αναγράφεται με λευκό χρώμα σε μαύρο φόντο ή με μαύρο χρώμα σε λευκό φόντο·

θ)

το φόντο εκτείνεται ώστε να σχηματίζει περίγραμμα γύρω από τον αριθμό WIN, όχι μικρότερο από υ/6·

ι)

χρησιμοποιείται καλής ποιότητας βαφή για θαλάσσιο περιβάλλον σε όλο το μήκος του αριθμού·

ια)

ο αριθμός WIN πληροί τις απαιτήσεις των παρουσών προδιαγραφών όταν χρησιμοποιούνται ανακλαστικές ουσίες ή ουσίες που παράγουν θερμότητα· και

ιβ)

ο αριθμός WIN και το φόντο διατηρούνται σε καλή κατάσταση ανά πάσα στιγμή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (ALC) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ WCPFC

1.   

Ο ALC μεταδίδει αυτομάτως και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επέμβαση στο σκάφος τα ακόλουθα δεδομένα:

i)

το στατικό μοναδικό αναγνωριστικό του ALC·

ii)

το τρέχον γεωγραφικό στίγμα (γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος) του σκάφους· και

iii)

την ημερομηνία και ώρα [εκφρασμένες σύμφωνα με τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC)] του καθορισμού του στίγματος του σκάφους που αναφέρεται στο σημείο ii).

2.   

Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημεία ii) και iii) λαμβάνονται από δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης.

3.   

Οι ALC που είναι τοποθετημένοι σε αλιευτικά σκάφη πρέπει να είναι σε θέση να διαβιβάζουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε ωριαία βάση.

4.   

Η WCPFC λαμβάνει τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός 90 λεπτών από τη στιγμή που παράγονται από τον ALC, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

5.   

Οι ALC που είναι τοποθετημένοι σε αλιευτικά σκάφη πρέπει να προστατεύονται ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

6.   

Η αποθήκευση πληροφοριών εντός του ALC πρέπει να είναι ασφαλής, προστατευμένη και ενσωματωμένη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

7.   

Δεν πρέπει να είναι ευλόγως δυνατόν για οποιονδήποτε άλλον πλην της αρχής παρακολούθησης να τροποποιήσει οποιοδήποτε από τα δεδομένα της εν λόγω αρχής που είναι αποθηκευμένα στον ALC, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας αναφοράς στίγματος στην εν λόγω αρχή.

8.   

Τυχόν χαρακτηριστικά που είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό του ALC ή του τερματικού για την υποβοήθηση της συντήρησης δεν επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε σημεία του ALC, η οποία θα μπορούσε δυνητικά να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του VMS.

9.   

Οι ALC τοποθετούνται σε σκάφη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους και τα εφαρμοστέα πρότυπα.

10.   

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της δορυφορικής πλοήγησης, τα στίγματα που προκύπτουν από τα διαβιβαζόμενα δεδομένα πρέπει να παρουσιάζουν ακρίβεια 100 τετραγωνικών μέτρων με βάση τη ρίζα της μέσης τετραγωνικής απόστασης (DRMS) (δηλαδή το 98 % των στιγμάτων πρέπει να είναι εντός αυτού του εύρους).

11.   

Ο πάροχος υπηρεσιών ALC και/ή προώθησης πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής των δεδομένων σε πολλαπλούς ανεξάρτητους προορισμούς.

12.   

Ο αποκωδικοποιητής και ο πομπός δορυφορικής πλοήγησης είναι πλήρως ενσωματωμένοι και στεγασμένοι στο ίδιο απαραβίαστο φυσικό περίβλημα.

13.   

Ο τυποποιημένος μορφότυπος για τη μη αυτοματοποιημένη αναφορά στίγματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αστοχίας του ALC έχει ως εξής:

α)

Αριθμός WIN

β)

Όνομα σκάφους

γ)

Ημερομηνία: ηη/μμ/εε

δ)

Ώρα: 24ωρη μορφή ΩΩ:ΛΛ (UTC)

ε)

Γεωγραφικό πλάτος – ΜΜ-ΛΛ-ΔΔ (Β/Ν)

στ)

Γεωγραφικό μήκος – ΜΜΜ-ΛΛ-ΔΔ (Α/Δ)

ζ)

Δραστηριότητα (Αλιεία/Έρευνα/Διαμετακόμιση/Μεταφόρτωση)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΗΣ WCPFC

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός εγγράφου

2.

Το όνομα και ο αριθμός WIN του αλιευτικού σκάφους

3.

Το όνομα και ο αριθμός WIN του σκάφους μεταφοράς

4.

Τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αλίευση των ιχθύων

5.

Η ποσότητα του προϊόντος (1) (συμπεριλαμβανομένων των ειδών και της μεταποιημένης κατάστασής τους (2)) που πρόκειται να μεταφορτωθεί

6.

Η κατάσταση των ιχθύων (νωπά ή κατεψυγμένα)

7.

Η ποσότητα του υποπροϊόντος (3) που πρόκειται να μεταφορτωθεί

8.

Η γεωγραφική θέση (4) των αποθεμάτων άκρως μεταναστευτικών ιχθύων

9.

Η ημερομηνία και ο τόπος (5) μεταφόρτωσης

10.

Κατά περίπτωση, το όνομα και η υπογραφή του παρατηρητή της WCPFC

11.

Η ποσότητα του προϊόντος που βρίσκεται ήδη επί του παραλαμβάνοντος σκάφους και η γεωγραφική προέλευση (6) του εν λόγω προϊόντος.


(1)  Τόνος και θυννοειδή.

(2)  Ακέραια· χωρίς τα εντόσθια και αποκεφαλισμένα· χωρίς τα εντόσθια, το κεφάλι και την ουρά· μόνο χωρίς τα εντόσθια, όχι χωρίς τα βράγχια· χωρίς τα βράγχια και τα εντόσθια· χωρίς τα βράγχια, τα εντόσθια και την ουρά· πτερύγια καρχαρία.

(3)  Όχι τόνος και θυννοειδή.

(4)  Ως γεωγραφική θέση των αλιευμάτων νοούνται επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό του ποσοστού των αλιευμάτων που αλιεύθηκε στις ακόλουθες περιοχές: ανοικτή θάλασσα, εκτός της περιοχής της σύμβασης, ΑΟΖ (αναφέρονται χωριστά). Η θέση των αλιευμάτων δεν απαιτείται για το παραλαμβάνον σκάφος.

(5)  Ο τόπος μεταφόρτωσης πρέπει να δίδεται σε δεκαδικό γεωγραφικό πλάτος και μήκος με ακρίβεια 0,1 μοιρών και να συνοδεύεται από περιγραφή της θέσης, όπως ανοικτή θάλασσα, εκτός της περιοχής της σύμβασης ή εντός καθορισμένης ΑΟΖ.

(6)  Η προέλευση του προϊόντος αναφέρεται ανά περιοχή ΠΟΔΑ και περιλαμβάνει την ποσότητα του προϊόντος από κάθε διαφορετική περιοχή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΘΥΛΑΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

-155.495308

-11.375548

-155.498321

-11.391248

-155.375667

-11.6652

-155.144789

-12.031226

-155.087069

-12.286791

-155.011312

-12.527927

-154.988916

-12.541928

-155.011131

-12.528155

-155.4405

-12.58823

-155.8398

-12.7045

-156.3396

-12.96024

-156.748

-13.26971

-157.0805

-13.57845

-157.4277

-13.99567

-157.6434

-14.37697

-157.7986

-14.73752

-157.9131

-15.11709

-157.962

-15.46605

-158.039622

-15.653761

-158.122829

-15.877123

-158.127739

-15.869203

-158.231024

-15.803568

-158.36955

-15.745447

-158.496828

-15.694033

-158.661362

-15.634953

-158.821586

-15.583395

-159.026918

-15.539192

-159.190663

-15.503491

-159.372631

-15.472738

-159.548569

-15.453715

-159.736692

-15.448871

-159.90316

-15.449959

-160.083542

-15.463548

-160.226654

-15.480612

-160.365423

-15.495182

-160.451319

-15.514117

-160.406016

-15.448192

-160.316351

-15.338878

-160.217964

-15.213622

-160.156932

-15.110787

-160.074995

-14.978629

-160.011413

-14.890788

-159.926847

-14.750107

-159.87787

-14.621808

-159.79653

-14.407807

-159.75968

-14.275899

-159.711458

-14.113648

-159.682425

-13.98575

-159.655144

-13.863674

-159.621745

-13.726376

-159.619708

-13.634445

-159.616001

-13.561895

-159.614094

-13.509574

-159.561966

-13.476838

-159.464666

-13.417237

-159.323121

-13.349332

-159.212807

-13.287211

-159.104174

-13.209011

-158.983445

-13.143509

-158.882253

-13.049931

-158.744371

-12.94646

-158.649624

-12.872332

-158.560938

-12.795621

-158.495677

-12.723884

-158.424306

-12.639442

-158.333838

-12.548261

-158.2853

-12.45563

-158.071642

-12.43816

-157.8909

-12.42376

-157.747379

-12.436771

-157.631174

-12.428707

-157.4811

-12.39678

-157.229515

-12.356368

-157.039477

-12.306157

-156.868471

-12.243143

-156.665366

-12.174288

-156.495214

-12.106995

-156.3649

-12.01769

-156.25113

-11.967768

-156.113903

-11.894359

-156.012144

-11.844092

-155.895851

-11.761728

-155.77415

-11.66355-

-155.688884

-11.572012

-155.593209

-11.478779

-155.495308

-11.375548

Image 1

Υπόμνημα:

1.

Θύλακας ανατολικής ανοικτής θάλασσας

2.

Ανοικτή θάλασσα

3.

Κιριμπάτι

4.

Νήσοι Κουκ

5.

Γαλλική Πολυνησία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ

Image 2

Υπόμνημα:

1.

Παραγάδι

2.

Πλωτήρας

3.

Σχοινί πλωτήρων

4.

Σχοινιά για καρχαρίες

5.

Κύρια πετονιά

6.

Παράμαλλα

II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/37


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2057 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Οκτωβρίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εφοδιασμός της Ένωσης με ορισμένα προϊόντα αλιείας εξαρτάται επί του παρόντος από εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες η Ένωση εξαρτάται περισσότερο από τις εισαγωγές για την ικανοποίηση των αναγκών της ως προς την κατανάλωση προϊόντων αλιείας. Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η παραγωγή προϊόντων αλιείας στην Ένωση και για να εξασφαλιστεί ο επαρκής εφοδιασμός του κλάδου επεξεργασίας της Ένωσης, θα πρέπει να ανασταλούν ή να μειωθούν οι εισαγωγικοί δασμοί για ορισμένα προϊόντα αλιείας εντός δασμολογικών ποσοστώσεων εύλογης ποσότητας.

(2)

Βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου (1) προβλέπεται το άνοιγμα και ο τρόπος διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023. Για κάθε δασμολογική ποσόστωση έχουν καθοριστεί εύλογες ποσότητες, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός του κλάδου επεξεργασίας στην Ένωση κατά την εν λόγω περίοδο.

(3)

Στις 19 Ιουλίου 2021 ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/1706 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2021/1203 του Συμβουλίου (2), με τον οποίο προστέθηκαν, μεταξύ άλλων, νέες ποσοστώσεις με ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου 2022, λόγω της λήξης των διμερών πρωτοκόλλων με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και με το Βασίλειο της Νορβηγίας που προβλέπουν ποσοστώσεις για ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας.

(4)

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις νέων πρόσθετων πρωτοκόλλων με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας, στα οποία προβλέπονται ποσοστώσεις για ορισμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, δεν θα ολοκληρωθούν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2022.

(5)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν νέες ποσοστώσεις που θα ισχύουν έως τη λήξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706.

(6)

Για λόγους επείγοντος, προκειμένου να αποφευχθεί έλλειψη αδασμολόγητων αλιευτικών υλών προς επεξεργασία στην Ένωση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 13 Οκτωβρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. BLAŽEK


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2020, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023 (ΕΕ L 385 της 17.11.2020, σ. 3).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1203 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 όσον αφορά τη συμπερίληψη αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας (ΕΕ L 261 της 22.7.2021, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Αύξων αριθ.

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός TARIC

Περιγραφή

Ετήσια ποσόστωση (σε τόνους) (1)

Ποσοστωτικός δασμός

Περίοδος ποσόστωσης

09.2509

ex 1604 12 91

13

Ρέγγες, με καρυκεύματα και/ή ξίδι, σε άλμη, για επεξεργασία

17 500 (καθαρό στραγγισμένο βάρος)

0  %

1.11.2022– 31.12.2023

93

ex 1604 12 99

16

17

09.2510

ex 0303 51 00

10

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), κατεψυγμένες, για επεξεργασία (2)

11 670

0  %

1.11.2022– 31.12.2023

20

09.2512

 

 

Κατεψυγμένα ψάρια, για επεξεργασία

3 850

0  %

1.11.2022– 31.12.2023

0303 55 30

10

Σαυρίδια της Χιλής (Trachurus murphyi)

ex 0303 55 90

95

Άλλα ψάρια των ειδών Trachurus spp., με εξαίρεση τα είδη Trachurus trachurus, Trachurus murphyi και τα σαυρίδια (scad) (Caranx trachurus)

0303 56 00

10

Κόμπια (Rachycentron canadum)

0303 69 90

10

Άλλα ψάρια

0303 89 90

11

21

30

91

0303 82 00

10

Σελάχια (Rajidae)

0303 89 55

10

Τσιπούρες (Sparus aurata)

09.2513

0304 86 00

20

Φιλέτα ρέγγας (Clupea harengus, Clupea pallasii), κατεψυγμένα, για επεξεργασία

29 170

0  %

1.11.2022– 31.12.2023

ex 0304 99 23

10

Πλευρά ρέγγας (Clupea harengus, Clupea pallasii), (butterflies), κατεψυγμένα, για επεξεργασία  (2)

20

09.2514

0304 49 50

10

Φιλέτα σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, για επεξεργασία

1 520

0  %

1.11.2022– 31.12.2023


(1)  Εκφρασμένη σε καθαρό βάρος, εκτός αν ορίζεται άλλως.

(2)  Από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Ιουνίου, το ευεργέτημα της δασμολογικής ποσόστωσης δεν χορηγείται για εμπορεύματα που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.


26.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/40


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2058 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τους ορίζοντες ρευστότητας για την εναλλακτική μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325νστ παράγραφος 7

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 325νστ παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μια γενική μεθοδολογία για την κατάταξη ενός παράγοντα κινδύνου θέσης σε ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου για τους σκοπούς του άρθρου 325νστ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να επιτρέπει στα ιδρύματα να προσδιορίζουν ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου και ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου που αντιστοιχούν στους κινδύνους που είναι ενσωματωμένοι στον παράγοντα κινδύνου, προκειμένου να προσδιορίζουν τον κατάλληλο ορίζοντα ρευστότητάς του. Η γενική μεθοδολογία θα πρέπει να έχει επαρκώς γενικό χαρακτήρα ώστε να εφαρμόζεται στους περισσότερους παράγοντες κινδύνου.

(2)

Δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ορισμένων παραγόντων κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν εμπίπτουν σε καμία ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η γενική μεθοδολογία ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ των ιδρυμάτων όταν εφαρμόζεται στους εν λόγω παράγοντες κινδύνου, με αποτέλεσμα την έλλειψη εναρμόνισης και την ενδεχόμενη καταχρηστική επιλογή ευνοϊκότερου εποπτικού πλαισίου. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί η γενική μεθοδολογία με ειδικούς κανόνες.

(3)

Ο υψηλός όγκος ημερήσιου μέσου κύκλου εργασιών των καθαρών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επί επιτοκίων αποτελεί κατάλληλο δείκτη του ρευστού χαρακτήρα των αντίστοιχων υποκείμενων νομισμάτων τους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ο εν λόγω δείκτης κύκλου εργασιών για τον προσδιορισμό των νομισμάτων που θα πρέπει να αποτελούν την υποκατηγορία των πλέον ρευστών νομισμάτων στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου επιτοκίου του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Η τριετής έρευνα για τις κεντρικές τράπεζες της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) σχετικά με τον κύκλο εργασιών των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επί επιτοκίων (2) αποτελεί αξιόπιστη πηγή στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση του κύκλου εργασιών των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επί επιτοκίων ανά μέσο και ανά νόμισμα. Για τον λόγο αυτόν, και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με τις διεθνείς πρακτικές, είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας για τους σκοπούς του προσδιορισμού των νομισμάτων που αποτελούν την υποκατηγορία των πλέον ρευστών νομισμάτων.

(4)

Ομοίως, ο υψηλός όγκος ημερήσιου μέσου κύκλου εργασιών των καθαρών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επί συναλλάγματος αποτελεί κατάλληλο δείκτη του ρευστού χαρακτήρα των αντίστοιχων ζευγών υποκείμενων νομισμάτων τους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ο εν λόγω δείκτης για τον προσδιορισμό των νομισμάτων που θα πρέπει να αποτελούν την υποκατηγορία των ζευγών πλέον ρευστών νομισμάτων στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου συναλλάγματος του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Η τριετής έρευνα για τις κεντρικές τράπεζες της ΤΔΔ σχετικά με τον κύκλο εργασιών των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επί συναλλάγματος (3) αποτελεί αξιόπιστη πηγή στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση του κύκλου εργασιών των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων επί συναλλάγματος ανά μέσο και ανά νόμισμα. Για τον λόγο αυτόν, και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με τις διεθνείς πρακτικές, είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας για τους σκοπούς του προσδιορισμού των νομισμάτων που αποτελούν την υποκατηγορία των ζευγών πλέον ρευστών νομισμάτων.

(5)

Δεδομένης της ποικιλομορφίας των αγορών μετοχών στην Ένωση, είναι αναγκαίο να οριστεί η μικρή και μεγάλη κεφαλαιοποίηση για την υποκατηγορία που αφορά την τιμή των μετοχών και τη μεταβλητότητα των μετοχών της ευρείας κατηγορίας παράγοντα κινδύνου μετοχών του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 με βάση τον συνδυασμό απόλυτου και σχετικού ορίου. Δεδομένης της ανάγκης συνοχής με τα διεθνή ρυθμιστικά πρότυπα, είναι σκόπιμο το απόλυτο όριο να βασίζεται στο όριο που έχει καθορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (4). Δεδομένου ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1646 της Επιτροπής (5) παρέχει κατάλογο των σημαντικών δεικτών με βάση τη ρευστότητα των συνιστωσών των δεικτών, και δεδομένου ότι η μεθοδολογία για την κατάρτιση του εν λόγω καταλόγου βασίζεται στη χρηματιστηριακή αξία και την ελεύθερη διασπορά, καθώς και στην προϋπόθεση ενός ελάχιστου ορίου ρευστότητας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το σχετικό όριο σύμφωνα με τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό. Ως εκ τούτου, οι μετοχές στους σημαντικούς δείκτες που παρατίθενται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1646, οι συνιστώσες των οποίων αποτελούν όλες αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ένωση, θα πρέπει να θεωρούνται μετοχές με μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ενώ όλες οι άλλες μετοχές θα πρέπει να θεωρούνται μετοχές με μικρή κεφαλαιοποίηση.

(6)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.

(7)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατάταξη των παραγόντων κινδύνου

Άρθρο 1

Γενική μεθοδολογία

1.   Κατά την κατάταξη των παραγόντων κινδύνου στις ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα κατατάσσουν κάθε παράγοντα κινδύνου στην πλέον κατάλληλη ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του κινδύνου που αποτυπώνει ο παράγοντας κινδύνου και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία για τον παράγοντα κινδύνου στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνου.

Κατά την κατάταξη των παραγόντων κινδύνου στις ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου υπό ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου του εν λόγω πίνακα, τα ιδρύματα κατατάσσουν τον παράγοντα κινδύνου στην πλέον κατάλληλη ευρεία υποκατηγορία παράγοντα κινδύνου της εν λόγω ευρείας κατηγορίας παράγοντα κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του κινδύνου που αποτυπώνει ο παράγοντας κινδύνου και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως στοιχεία για τον παράγοντα κινδύνου στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνου.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν η φύση του παράγοντα κινδύνου δεν αντιστοιχεί σε καμία ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα κατατάσσουν τον εν λόγω παράγοντα κινδύνου στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου «Βασικό εμπόρευμα» του εν λόγω πίνακα και στην ευρεία υποκατηγορία παράγοντα κινδύνου «Άλλοι τύποι» της εν λόγω κατηγορίας.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, σε περίπτωση παράγοντα κινδύνου που θα μπορούσε να καταταχθεί σε περισσότερες από μία ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου ή ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου, τα ιδρύματα προσδιορίζουν όλες τις αντίστοιχες κατηγορίες και τις αντίστοιχες υποκατηγορίες.

Από αυτές τις ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου ή τις αντίστοιχες ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου, ο παράγοντας κινδύνου κατατάσσεται στην ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου και στην αντίστοιχη ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου με τον μεγαλύτερο ορίζοντα ρευστότητας.

Όταν περισσότερες από μία ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου ή αντίστοιχες ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου έχουν τον ίδιο μεγαλύτερο ορίζοντα ρευστότητας, ο παράγοντας κινδύνου μπορεί να καταταγεί σε οποιαδήποτε από τις εν λόγω ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου και τις αντίστοιχες ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου.

Άρθρο 2

Ειδική μεθοδολογία για μέσα επί ομοιογενών δεικτών

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, όταν ένα ίδρυμα αντιπροσωπεύει μια θέση σε ομοιογενές μέσο επί δείκτη ως ενιαίο παράγοντα κινδύνου στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνου που εφαρμόζει, το ίδρυμα μπορεί να επιλέξει να κατατάξει τον παράγοντα κινδύνου σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο 2.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ομοιογενής δείκτης» νοείται ένας δείκτης ο οποίος έχει μία από τις ακόλουθες συνθέσεις:

α)

μετοχές ή άλλοι δείκτες που αποτελούνται μόνο από μετοχές·

β)

ομόλογα ή άλλοι δείκτες που αποτελούνται μόνο από ομόλογα·

γ)

συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ή άλλοι δείκτες που αποτελούνται μόνο από συμβόλαια ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης·

δ)

βασικά εμπορεύματα ή άλλοι δείκτες που αποτελούνται μόνο από βασικά εμπορεύματα.

2.   Ο ορίζοντας ρευστότητας ενός ενιαίου παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς ανάπτυξης υποδείγματος για ένα μέσο επί ομοιογενούς δείκτη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να καθορίζεται από το ίδρυμα ως εξής:

α)

το ίδρυμα κατατάσσει τον παράγοντα κινδύνου στην ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 που αντιστοιχεί στην κατάλληλη κατηγορία για τη σύνθεση του ομοιογενούς δείκτη·

β)

το ίδρυμα εφαρμόζει τη γενική μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 1 χωριστά σε καθεμία από τις συνιστώσες του ομοιογενούς δείκτη προκειμένου να καθορίσει τους κατάλληλους ορίζοντες ρευστότητάς τους·

γ)

το ίδρυμα υπολογίζει τον σταθμισμένο μέσο όρο των οριζόντων ρευστότητας που καθορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο β) με βάση τον αντίστοιχο συντελεστή στάθμισης κάθε συνιστώσας στον δείκτη·

δ)

ο ορίζοντας ρευστότητας του παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς ανάπτυξης υποδείγματος για το μέσο επί ομοιογενούς δείκτη είναι ο μικρότερος ορίζοντας ρευστότητας των υποκατηγοριών των συνιστωσών του δείκτη, ο οποίος είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον σταθμισμένο μέσο όρο που αναφέρεται στο στοιχείο γ).

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ένας παράγοντας κινδύνου ενός μέσου επί ομοιογενούς δείκτη με τη σύνθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) κατατάσσεται στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου «Πιστωτικό περιθώριο».

Άρθρο 3

Ειδική μεθοδολογία για τον παράγοντα κινδύνου πληθωρισμού, κινδύνου βάσει ενός νομίσματος και κινδύνου βάσει διαφορετικών νομισμάτων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, τα ιδρύματα κατατάσσουν τους παράγοντες κινδύνου πληθωρισμού για ένα δεδομένο νόμισμα στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου «Επιτόκιο» και στην ευρεία υποκατηγορία παράγοντα κινδύνου του εν λόγω νομίσματος.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, τα ιδρύματα κατατάσσουν τους παράγοντες κινδύνου βάσει ενός νομίσματος και τους παράγοντες κινδύνου βάσει διαφορετικών νομισμάτων στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου «Επιτόκιο» και στην ευρεία υποκατηγορία παράγοντα κινδύνου του νομίσματος που προσδιορίζει τη βάση.

Άρθρο 4

Ειδική μεθοδολογία για παράγοντες κινδύνου επιτοκίων επαναγοράς και μερισμάτων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, τα ιδρύματα κατατάσσουν τους παράγοντες κινδύνου επιτοκίων επαναγοράς μετοχών και μερισμάτων στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου «Μετοχές».

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, για τους σκοπούς του προσδιορισμού της ευρείας υποκατηγορίας παραγόντων κινδύνου, οι παράγοντες κινδύνου επιτοκίων επαναγοράς μετοχών και μερισμάτων για δεδομένη μετοχή αντιμετωπίζονται ως παράγοντες κινδύνου που αντιστοιχούν στη μεταβλητότητα της συγκεκριμένης μετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Προσδιορισμός της υποκατηγορίας των πλέον ρευστών νομισμάτων, προσδιορισμός της υποκατηγορίας των ζευγών πλέον ρευστών νομισμάτων και ορισμός των υποκατηγοριών μικρής και μεγάλης κεφαλαιοποίησης

Άρθρο 5

Υποκατηγορία των πλέον ρευστών νομισμάτων

Τα νομίσματα που αποτελούν την υποκατηγορία των πλέον ρευστών νομισμάτων στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου επιτοκίου του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι αυτά που παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Υποκατηγορία των ζευγών πλέον ρευστών νομισμάτων

Τα νομίσματα που αποτελούν την υποκατηγορία των ζευγών πλέον ρευστών νομισμάτων στην ευρεία κατηγορία παράγοντα κινδύνου συναλλάγματος του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 είναι αυτά που παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 7

Ορισμός της μικρής και μεγάλης κεφαλαιοποίησης

1.   Για τους σκοπούς της υποκατηγορίας τιμής μετοχών και μεταβλητότητας της ευρείας κατηγορίας παράγοντα κινδύνου μετοχών του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, μια μετοχή με μεγάλη κεφαλαιοποίηση πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η κεφαλαιοποίηση της μετοχής είναι μεγαλύτερη από 1,75 δισεκατ. EUR·

β)

η μετοχή περιλαμβάνεται σε έναν από τους σημαντικούς δείκτες που παρατίθενται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1646, οι συνιστώσες των οποίων αποτελούν όλες αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ένωση.

2.   Όλες οι άλλες μετοχές εκτός από όσες αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται μετοχές με μικρή κεφαλαιοποίηση.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  «Κύκλος εργασιών της αγοράς παραγώγων επί επιτοκίων το 2019», Τριετής έρευνα για τις κεντρικές τράπεζες της ΤΔΔ το 2019, Νομισματικό και Οικονομικό τμήμα.

(3)  «Κύκλος εργασιών της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος το 2019», Τριετής έρευνα για τις κεντρικές τράπεζες της ΤΔΔ το 2019, Νομισματικό και Οικονομικό τμήμα.

(4)  Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς, Ιανουάριος 2019 (αναθ. Φεβρουαρίου 2019).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1646 της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για σημαντικούς δείκτες και αναγνωρισμένα χρηματιστήρια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (ΕΕ L 245 της 14.9.2016, σ. 5).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των πλέον ρευστών νομισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5

ευρώ (EUR)·

Δολάριο ΗΠΑ (USD)·

Λίρα στερλίνα (GBP)·

Γιεν Ιαπωνίας (JPY)·

Δολάριο Αυστραλίας (AUD)·

Σουηδική κορόνα (SEK)·

Δολάριο Καναδά (CAD).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των ζευγών νομισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 6

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί που αφορούν τα νομίσματα:

 

EUR (ευρώ), USD (δολάριο ΗΠΑ), JPY (γιεν Ιαπωνίας), GBP (λίρες στερλίνες), CHF (ελβετικό φράγκο), CAD (δολάριο Καναδά), MXN (πέσο Μεξικού), CNY (γιουάν Κίνας), NZD (δολάριο Νέας Ζηλανδίας), RUB (ρωσικό ρούβλι), HKD (δολάριο Χονγκ Κονγκ), SGD (δολάριο Σινγκαπούρης), TRY (τουρκική λίρα), KRW (γουόν Νότιας Κορέας), SEK (σουηδική κορόνα), ZAR (νοτιοαφρικανικό ραντ), INR (ινδική ρουπία), NOK (νορβηγική κορόνα), BRL (ρεάλ Βραζιλίας), AUD (δολάριο Αυστραλίας), DKK (δανική κορόνα), BGN (βουλγαρικό λεβ), HRK (κροατική κούνα).

 

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD.

 

USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK.

 

JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK.

 

GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK.

 

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL.

 

CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL.

 

CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK.

 

MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL.

 

CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL.

 

NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL.

 

RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL.

 

HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK HKD/BRL.

 

SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL.

 

TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL.

 

KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL.

 

SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL.

 

ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL.

 

INR/NOK, INR/BRL.

 

NOK/BRL.


26.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/47


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2059 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουνίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα τεχνικά στοιχεία του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου και των απαιτήσεων καταλογισμού κερδών και ζημιών σύμφωνα με τα άρθρα 325νη και 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 325νη παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 325νθ παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 325νη παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαιτεί από τα ιδρύματα να υπολογίζουν τις καθημερινές υπερβάσεις βάσει του εκ των υστέρων δοκιμαστικού ελέγχου επί υποθετικών και πραγματικών μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου τους που αποτελείται από όλες τις θέσεις που αποδίδονται στις οικείες μονάδες διαπραγμάτευσης. Σκοπός του εν λόγω δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου είναι να αξιολογηθεί, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο διενεργείται, αν είναι σκόπιμο να υπολογιστούν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για θέσεις σε μονάδα διαπραγμάτευσης με τη χρήση της προσέγγισης εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων και αν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που συνδέονται με υποδειγματοποιήσιμους παράγοντες κινδύνου είναι επαρκείς. Το άρθρο 325νη παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαιτεί από τα ιδρύματα να χρησιμοποιούν την αξία του χαρτοφυλακίου κατά το πέρας της ημέρας ως σημείο εκκίνησης για τον εν λόγω δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσαρμογών, όπως η προσαρμογή αποθεματικών ή οποιασδήποτε αποτίμησης.

(2)

Κατά τον δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο της τιμής της δυνητικής ζημίας, ορισμένες επιπτώσεις του κινδύνου αγοράς που δεν αποτυπώνονται στο εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να περιλαμβάνονται στις πραγματικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου. Κατά συνέπεια, όλες οι προσαρμογές που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς, ανεξάρτητα από τη συχνότητα με την οποία επικαιροποιούνται από τα ιδρύματα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις πραγματικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου. Ωστόσο, ο δοκιμαστικός εκ των υστέρων έλεγχος της τιμής της δυνητικής ζημίας με τις υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να διενεργείται με υπόθεση στατικού χαρτοφυλακίου. Επομένως, τα ιδρύματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν στον υπολογισμό των εν λόγω υποθετικών μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου μόνο τις προσαρμογές που υπολογίζονται καθημερινά και περιλαμβάνονται στο εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης των κινδύνων.

(3)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι πιθανό, λόγω της φύσης της προσαρμογής και λόγω της εσωτερικής διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζεται στην προσαρμογή, η εν λόγω προσαρμογή να υπολογίζεται για σύνολα θέσεων που αποδίδονται σε περισσότερες από μία μονάδες διαπραγμάτευσης. Για να διασφαλιστεί η εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ένωση, τα ιδρύματα θα πρέπει να υποχρεούνται, κατά τον υπολογισμό των πραγματικών και υποθετικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μιας μονάδας διαπραγμάτευσης, είτε να υπολογίζουν εκ νέου την εν λόγω προσαρμογή για κάθε μονάδα διαπραγμάτευσης μόνο σε αυτοτελή βάση των θέσεων που αποδίδονται στη μονάδα διαπραγμάτευσης είτε, όταν πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις, να αποτυπώνουν τις μεταβολές που προκύπτουν από την εν λόγω προσαρμογή μόνο στο πλαίσιο του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Κατά συνέπεια, όταν τα ιδρύματα εφαρμόζουν τη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας για τον υπολογισμό των αξιών χαρτοφυλακίου των μονάδων διαπραγμάτευσης κατά το πέρας της ημέρας, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, κατά τον υπολογισμό υποθετικών και πραγματικών μεταβολών σε επίπεδο μονάδας διαπραγμάτευσης, να κατανέμουν την προσαρμογή στις μονάδες διαπραγμάτευσης κατά τρόπο αναλογικό προς τη συμβολή κάθε μονάδας διαπραγμάτευσης στην αξία της προσαρμογής.

(4)

Η απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών που προβλέπεται στο άρθρο 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στο να διασφαλίζεται ότι οι θεωρητικές μεταβολές προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης. Οι στατιστικές δοκιμές που περιλαμβάνονται στα διεθνή πρότυπα που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman και η μέτρηση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov, για να καταστεί λειτουργική η απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών, είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν και, συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα.

(5)

Στα διεθνή πρότυπα ορίζεται ότι τα ιδρύματα θα πρέπει να πληρούν μια πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση όταν οι θεωρητικές μεταβολές της αξίας των χαρτοφυλακίων των μονάδων διαπραγμάτευσης δεν προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να απαιτείται από τα ιδρύματα να υπολογίζουν και να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές τη συγκεκριμένη πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση για τις εν λόγω μονάδες διαπραγμάτευσης.

(6)

Κατά την αναφορά των αποτελεσμάτων καταλογισμού κερδών και ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 325νβ παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να επισημαίνουν τις περιπτώσεις στις οποίες οι υποθετικές μεταβολές διαφέρουν ουσιωδώς από τις θεωρητικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μιας μονάδας διαπραγμάτευσης. Αυτό θα βοηθήσει τα ιδρύματα να εντοπίζουν πιθανές ελλείψεις στον υπολογισμό των θεωρητικών μεταβολών.

(7)

Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών, οι θεωρητικές μεταβολές της αξίας ενός χαρτοφυλακίου συγκρίνονται με υποθετικές μεταβολές που υπολογίζονται με υπόθεση στατικού χαρτοφυλακίου. Η εν λόγω σύγκριση αποσκοπεί στον προσδιορισμό της σημαντικότητας των διαφορών στις διαδικασίες αποτίμησης του υποδείγματος μέτρησης κινδύνων του ιδρύματος που παράγει τις θεωρητικές μεταβολές, και στις διαδικασίες αποτίμησης των εσωτερικών συστημάτων του ιδρύματος που παράγουν τις υποθετικές μεταβολές. Για να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω σύγκριση δεν επηρεάζεται από μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, οι θεωρητικές μεταβολές της αξίας ενός χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται στην απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών θα πρέπει επίσης να υπολογίζονται με υπόθεση στατικού χαρτοφυλακίου.

(8)

Για να διασφαλιστεί η συνέπεια με τα διεθνή πρότυπα, οι υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου που υπολογίζονται με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου, τις οποίες υπολογίζει ένα ίδρυμα για τους σκοπούς του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου.

(9)

Οι διαφορές μεταξύ των διαδικασιών αποτίμησης που παράγουν υποθετικές και θεωρητικές μεταβολές στην αξία ενός χαρτοφυλακίου μπορεί να οφείλονται σε παραλείψεις ορισμένων παραγόντων κινδύνου στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων ή σε απλουστεύσεις του υποδείγματος μέτρησης κινδύνων. Άλλες διαφορές μπορεί να οφείλονται σε αποκλίσεις των δεδομένων που χρησιμοποιεί ένα ίδρυμα ως εισαγόμενες παραμέτρους για τον προσδιορισμό της αξίας των χαρτοφυλακίων του. Για να αποφευχθούν πρόσθετες πηγές ανακολουθιών που προκύπτουν από τις εν λόγω διαφορές στα εισαγόμενα δεδομένα, τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εναρμονίζουν τα εισαγόμενα δεδομένα, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.

(10)

Η συχνότητα με την οποία πρέπει να αναφέρονται τα αποτελέσματα της απαίτησης καταλογισμού κερδών και ζημιών θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη συχνότητα με την οποία αξιολογείται η υποδειγματοποιησιμότητα των παραγόντων κινδύνου και με τη συχνότητα με την οποία αναφέρονται οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς. Με τον τρόπο αυτόν, τα ιδρύματα θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς βάσει συνεπών αποτελεσμάτων για τις απαιτήσεις δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου, τις απαιτήσεις καταλογισμού κερδών και ζημιών και την αξιολόγηση της υποδειγματοποιησιμότητας.

(11)

Ο τρόπος με τον οποίο τα ιδρύματα θα πρέπει να συναθροίζουν τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων τους για τον κίνδυνο αγοράς, θα πρέπει να εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα. Συνεπώς, ο τύπος συνάθροισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα της απαίτησης καταλογισμού κερδών και ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης όταν οι θεωρητικές μεταβολές δεν προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές. Επιπλέον, ο τύπος συνάθροισης θα πρέπει να αποτυπώνει μείωση των οφελών διαφοροποίησης όταν οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για μια μονάδα διαπραγμάτευσης υπολογίζονται με την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση και όχι με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων.

(12)

Για να διευκολυνθούν οι αρμόδιες αρχές κατά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων με τον παρόντα κανονισμό, τα ιδρύματα θα πρέπει να υποχρεούνται να τεκμηριώνουν την εκ μέρους τους εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(13)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι όλες αφορούν στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κινδύνους αγοράς με τη χρήση της προσέγγισης των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν ταυτόχρονα, να διευκολυνθεί η πλήρης κατανόηση των εν λόγω διατάξεων και να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση σε αυτές από τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε ενιαίο κανονισμό όλα τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 325νη παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 325νθ παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(14)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ΕΑΤ.

(15)

Η ΕΑΤ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τις συμβουλές της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τμήμα 1

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις πραγματικές μεταβολές της αξίας ενός χαρτοφυλακίου

Άρθρο 1

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις πραγματικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης για τις απαιτήσεις δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που διενεργείται σε επίπεδο μονάδας διαπραγμάτευσης

1.   Για τους σκοπούς του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου της μονάδας διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν τις πραγματικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μεθόδων τιμολόγησης, παραμετροποιήσεων υποδειγμάτων και δεδομένων της αγοράς, με εκείνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των τιμών κατά το πέρας της ημέρας (στο εξής: διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας), συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ανεξάρτητης επαλήθευσης τιμών που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Κατά τον υπολογισμό των πραγματικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης, τα ιδρύματα αποτυπώνουν τις μεταβολές στην αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου που οφείλονται στην πάροδο του χρόνου.

3.   Κατά τον υπολογισμό των πραγματικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν στην εν λόγω αξία όλες τις προσαρμογές που έχουν ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας της παραγράφου 1 και σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς, με εξαίρεση όλες τις ακόλουθες προσαρμογές:

α)

προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης που αποτυπώνουν την τρέχουσα αγοραία αξία του πιστωτικού κινδύνου των αντισυμβαλλόμενων του ιδρύματος·

β)

προσαρμογές που αποδίδονται στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος και έχουν εξαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

πρόσθετες προσαρμογές αξίας που αφαιρούνται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν την αξία μιας προσαρμογής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 με βάση όλες τις θέσεις που αποδίδονται στην ίδια μονάδα διαπραγμάτευσης. Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν μεταβολές στην αξία της προσαρμογής μόνο κατά την ημερομηνία υπολογισμού της προσαρμογής.

5.   Εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α), β) και γ), τα ιδρύματα μπορούν να εξαιρούν από τον υπολογισμό των πραγματικών μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης μια προσαρμογή που υπολογίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας για σύνολα θέσεων που αποδίδονται σε περισσότερες από μία μονάδες διαπραγμάτευσης σε καθαρή βάση, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η εν λόγω προσαρμογή υπολογίζεται, λόγω της φύσης της, σε καθαρή βάση για σύνολα θέσεων που αποδίδονται σε περισσότερες από μία μονάδες διαπραγμάτευσης·

β)

η εσωτερική διαχείριση κινδύνων της εν λόγω προσαρμογής είναι συνεπής με το επίπεδο στο οποίο υπολογίζεται η προσαρμογή·

γ)

το οικείο ίδρυμα τεκμηριώνει όλα τα ακόλουθα:

i)

τα σύνολα θέσεων για τα οποία υπολογίζεται η προσαρμογή·

ii)

το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται ο υπολογισμός της προσαρμογής για τα σύνολα θέσεων που αναφέρονται στο σημείο i)·

iii)

την αιτιολόγηση για τον μη υπολογισμό της προσαρμογής με βάση τις θέσεις που αποδίδονται μόνο στην εν λόγω μονάδα διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 2

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις πραγματικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου για τις απαιτήσεις δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που διενεργείται σε επίπεδο ιδρύματος

1.   Για τους σκοπούς του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν τις πραγματικές μεταβολές της αξίας ενός χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μεθόδων τιμολόγησης, παραμετροποιήσεων υποδειγμάτων και δεδομένων της αγοράς, με εκείνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ανεξάρτητης επαλήθευσης τιμών που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Κατά τον υπολογισμό των πραγματικών μεταβολών στην αξία ενός χαρτοφυλακίου, τα ιδρύματα αποτυπώνουν τις μεταβολές στην αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου που οφείλονται στην πάροδο του χρόνου.

3.   Κατά τον υπολογισμό των πραγματικών μεταβολών στην αξία ενός χαρτοφυλακίου, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν στην εν λόγω αξία όλες τις προσαρμογές που έχουν ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας της παραγράφου 1 και σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς, με εξαίρεση όλες τις ακόλουθες προσαρμογές:

α)

προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης που αποτυπώνουν την τρέχουσα αγοραία αξία του πιστωτικού κινδύνου των αντισυμβαλλόμενων του ιδρύματος·

β)

προσαρμογές που αποδίδονται στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος και έχουν εξαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

πρόσθετες προσαρμογές αξίας που αφαιρούνται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν τη μεταβολή της αξίας των προσαρμογών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 με βάση ένα από τα ακόλουθα:

α)

όλες τις θέσεις που αποδίδονται σε μονάδες διαπραγμάτευσης για τις οποίες τα ιδρύματα υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με την προσέγγιση εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

όλες τις θέσεις που υπόκεινται στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς.

5.   Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν μεταβολές στην αξία της προσαρμογής μόνο κατά την ημερομηνία υπολογισμού της προσαρμογής.

Τμήμα 2

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποθετικές μεταβολές στις απαιτήσεις αξίας ενός χαρτοφυλακίου

Άρθρο 3

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης για τις απαιτήσεις δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που διενεργείται σε επίπεδο μονάδας διαπραγμάτευσης

1.   Για τους σκοπούς του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου μονάδας διαπραγμάτευσης που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μεθόδων τιμολόγησης, παραμετροποιήσεων υποδειγμάτων και δεδομένων της αγοράς, με εκείνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αμοιβές και προμήθειες.

2.   Κατά τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης, τα ιδρύματα αποτυπώνουν τις μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης που οφείλονται στην πάροδο του χρόνου με τον ίδιο τρόπο που αποτυπώνουν τις εν λόγω αλλαγές στον υπολογισμό:

α)

του μέτρου κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

του μέτρου κινδύνου σεναρίου ακραίων καταστάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 325ξγ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

3.   Κατά τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν στην εν λόγω αξία όλες τις προσαρμογές που έχουν ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας της παραγράφου 1 και σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς, οι οποίες υπολογίζονται σε καθημερινή βάση και περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων του ιδρύματος, με εξαίρεση όλες τις ακόλουθες προσαρμογές:

α)

προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης που αποτυπώνουν την τρέχουσα αγοραία αξία του πιστωτικού κινδύνου των αντισυμβαλλόμενων του ιδρύματος·

β)

προσαρμογές που αποδίδονται στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος και έχουν εξαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

πρόσθετες προσαρμογές αξίας που αφαιρούνται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν την αξία μιας προσαρμογής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 με βάση όλες τις θέσεις που αποδίδονται στην εν λόγω μονάδα διαπραγμάτευσης. Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν μεταβολές στην αξία μιας προσαρμογής βάσει σύγκρισης μεταξύ της αξίας της προσαρμογής κατά το πέρας της ημέρας και, με την υπόθεση ότι οι θέσεις στο χαρτοφυλάκιο της μονάδας διαπραγμάτευσης παραμένουν αμετάβλητες, της αξίας της προσαρμογής κατά το πέρας της επόμενης ημέρας.

5.   Εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α), β) και γ), τα ιδρύματα μπορούν επίσης να εξαιρούν από τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης μια προσαρμογή που υπολογίζεται σε καθαρή βάση στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας για σύνολα θέσεων που αποδίδονται σε περισσότερες από μία μονάδες διαπραγμάτευσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η εν λόγω προσαρμογή υπολογίζεται, λόγω της φύσης της, σε καθαρή βάση για σύνολα θέσεων που αποδίδονται σε περισσότερες από μία μονάδες διαπραγμάτευσης·

β)

η εσωτερική διαχείριση κινδύνων της εν λόγω προσαρμογής είναι συνεπής με το επίπεδο στο οποίο υπολογίζεται η προσαρμογή·

γ)

το ίδρυμα τεκμηριώνει όλα τα ακόλουθα:

i)

τα σύνολα θέσεων για τα οποία υπολογίζεται η προσαρμογή·

ii)

το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται ο υπολογισμός της προσαρμογής για τα σύνολα θέσεων που αναφέρονται στο σημείο i)·

iii)

την αιτιολόγηση για τον μη υπολογισμό της προσαρμογής με βάση τις θέσεις που αποδίδονται μόνο στην εν λόγω μονάδα διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 4

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου για τις απαιτήσεις δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που διενεργείται σε επίπεδο ιδρύματος

1.   Για τους σκοπούς του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μεθόδων τιμολόγησης, παραμετροποιήσεων υποδειγμάτων και δεδομένων της αγοράς, με εκείνες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αμοιβές και προμήθειες.

2.   Κατά τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών στην αξία ενός χαρτοφυλακίου, τα ιδρύματα αποτυπώνουν τις μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου που οφείλονται στην πάροδο του χρόνου με τον ίδιο τρόπο που αποτυπώνουν τις εν λόγω αλλαγές στον υπολογισμό:

α)

του μέτρου κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

του μέτρου κινδύνου σεναρίου ακραίων καταστάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 325ξγ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

3.   Κατά τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών στην αξία ενός χαρτοφυλακίου, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν στην εν λόγω αξία όλες τις προσαρμογές που έχουν ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας της παραγράφου 1 και σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς, οι οποίες υπολογίζονται σε καθημερινή βάση και περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων του ιδρύματος, με εξαίρεση όλες τις ακόλουθες προσαρμογές:

α)

προσαρμογές πιστωτικής αποτίμησης που αποτυπώνουν την τρέχουσα αγοραία αξία του πιστωτικού κινδύνου των αντισυμβαλλόμενων του ιδρύματος·

β)

προσαρμογές που αποδίδονται στον ίδιο πιστωτικό κίνδυνο του ιδρύματος και έχουν εξαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

πρόσθετες προσαρμογές αποτίμησης που αφαιρούνται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

4.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις μεταβολές της αξίας των προσαρμογών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 με βάση ένα από τα ακόλουθα:

α)

όλες τις θέσεις που αποδίδονται σε μονάδες διαπραγμάτευσης για τις οποίες τα ιδρύματα υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με την προσέγγιση εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

όλες τις θέσεις που υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Τα ιδρύματα εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν τις πραγματικές και υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης ή στην αξία ενός χαρτοφυλακίου σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 4 του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω πολιτικές και διαδικασίες περιλαμβάνουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

κατά την περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των πραγματικών μεταβολών της αξίας του σχετικού χαρτοφυλακίου, περιγραφή των διαφορών ανάμεσα στις μεταβολές των αξιών χαρτοφυλακίου κατά το πέρας της ημέρας που προκύπτουν από τη διαδικασία αποτίμησης κατά το πέρας της ημέρας και τις πραγματικές μεταβολές της αξίας του σχετικού χαρτοφυλακίου·

β)

τις αμοιβές και τις προμήθειες και τον τρόπο εφαρμογής της εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

κατάλογο όλων των προσαρμογών, προσδιορίζοντας για κάθε προσαρμογή όλα τα ακόλουθα:

i)

περιγραφή και σκοπό της προσαρμογής·

ii)

τη μεθοδολογία και τη διαδικασία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της προσαρμογής·

iii)

τη συχνότητα υπολογισμού της προσαρμογής και, όταν η συχνότητα είναι μικρότερη της καθημερινής, την αιτιολόγηση της συχνότητας αυτής·

iv)

αν η προσαρμογή είναι ευαίσθητη στον κίνδυνο αγοράς·

v)

τα σύνολα θέσεων για τα οποία υπολογίζεται η προσαρμογή και τους λόγους για τους οποίους ο υπολογισμός διενεργείται για τα εν λόγω σύνολα·

vi)

αν και με ποιον τρόπο ο κίνδυνος που απορρέει από μεταβολές στην προσαρμογή αντισταθμίζεται ενεργά και ποιες μονάδες διαπραγμάτευσης είναι υπεύθυνες για την εν λόγω αντιστάθμιση·

vii)

αν και πώς λαμβάνεται υπόψη η προσαρμογή στις πραγματικές μεταβολές της αξίας του σχετικού χαρτοφυλακίου για τους σκοπούς του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 325νη παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού·

viii)

αν και πώς λαμβάνεται υπόψη η προσαρμογή στις υποθετικές μεταβολές της αξίας του σχετικού χαρτοφυλακίου για τους σκοπούς των άρθρων 325νη και 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, και περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζεται η μεταβολή της προσαρμογής, εάν υποτεθεί ότι οι θέσεις στο χαρτοφυλάκιο παραμένουν αμετάβλητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ

Τμήμα 1

Κριτήρια που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι οι θεωρητικές μεταβολές προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης και συνέπειες για τις μονάδες διαπραγμάτευσης που δεν πληρούν την εν λόγω προϋπόθεση

Άρθρο 6

Γενικές απαιτήσεις

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 325νθ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν, για το χαρτοφυλάκιο μιας δεδομένης μονάδας διαπραγμάτευσης, τον συντελεστή συσχέτισης Spearman που ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και τη μέτρηση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov που ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού και, με βάση τα αποτελέσματα των εν λόγω υπολογισμών, εφαρμόζουν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού. Όταν, σύμφωνα με τα εν λόγω κριτήρια, οι θεωρητικές μεταβολές δεν προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης, τα ιδρύματα υπόκεινται στις συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα ιδρύματα μπορούν να εναρμονίζουν τη χρονική στιγμή (χρόνος στιγμιαίας απεικόνισης) για την οποία υπολογίζουν τις θεωρητικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης με τον χρόνο στιγμιαίας απεικόνισης για τον οποίο υπολογίζουν τις υποθετικές μεταβολές της εν λόγω αξίας.

Άρθρο 7

Υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης Spearman

1.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν τον συντελεστή συσχέτισης Spearman που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα με την ακόλουθη σειρά:

α)

προσδιορίζουν τη χρονοσειρά παρατηρήσεων των υποθετικών και θεωρητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης για τις τελευταίες 250 εργάσιμες ημέρες·

β)

από τη χρονοσειρά των υποθετικών και θεωρητικών μεταβολών που αναφέρεται στο στοιχείο α), τα ιδρύματα διαμορφώνουν την αντίστοιχη χρονοσειρά κατάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2, αντιμετωπίζοντας τη χρονοσειρά των υποθετικών και θεωρητικών μεταβολών ως την αρχική χρονοσειρά·

γ)

υπολογίζουν τον συντελεστή συσχέτισης Spearman σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Formula

Όπου:

R HPL

=

η χρονοσειρά κατάταξης που παράγεται από τη χρονοσειρά υποθετικών μεταβολών που αναφέρεται στο στοιχείο β)·

R RTPL

=

η χρονοσειρά κατάταξης που παράγεται από τη χρονοσειρά θεωρητικών μεταβολών που αναφέρεται στο στοιχείο β)·

Formula

=

η τυπική απόκλιση της χρονοσειράς κατάταξης RHPL που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α)·

Formula

=

η τυπική απόκλιση της χρονοσειράς κατάταξης RRTPL που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο β)·

cov (RHPL , RRTPL )

=

η συνδιακύμανση που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο γ), μεταξύ των χρονοσειρών κατάταξης RHPL και RRTPL .

2.   Τα ιδρύματα παράγουν τη χρονοσειρά κατάταξης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), από μια αρχική χρονοσειρά, εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα με την ακόλουθη σειρά:

α)

για κάθε παρατήρηση εντός της αρχικής χρονοσειράς, τα ιδρύματα μετρούν το πλήθος των παρατηρήσεων με χαμηλότερη τιμή από την παρατήρηση αυτή εντός της εν λόγω χρονοσειράς·

β)

τα ιδρύματα επισημαίνουν κάθε παρατήρηση με τον αριθμό που προκύπτει από τον υπολογισμό που ορίζεται στο στοιχείο α), προσαυξημένο κατά μία μονάδα·

γ)

όταν, ως αποτέλεσμα της σήμανσης σύμφωνα με το στοιχείο β), δύο ή περισσότερες παρατηρήσεις επισημαίνονται με τον ίδιο αριθμό, τα ιδρύματα αυξάνουν επιπλέον τους αριθμούς των εν λόγω σημάνσεων με το ακόλουθο κλάσμα:

Formula

όπου το N ισούται με την ποσότητα των σημάνσεων με τον ίδιο αριθμό·

δ)

τα ιδρύματα λαμβάνουν υπόψη ως χρονοσειρά κατάταξης τη χρονοσειρά των σημάνσεων που λαμβάνεται σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ).

3.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν την τυπική απόκλιση της χρονοσειράς κατάταξης RHPL σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται στο στοιχείο α), την τυπική απόκλιση της χρονοσειράς κατάταξης RRTPL σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στο στοιχείο β) και τη συνδιακύμανση μεταξύ των εν λόγω χρονοσειρών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται στο στοιχείο γ) ως εξής:

α)

Formula

,

β)

Formula

,

γ)

Formula

,

Όπου:

i

=

ο δείκτης που δηλώνει την παρατήρηση στη χρονοσειρά κατάταξης,

Formula

=

ο αύξων αριθμός παρατήρησης «i» της χρονοσειράς κατάταξης R HPL ,

Formula

=

ο αριθμητικός μέσος της χρονοσειράς κατάταξης RHPL ,

Formula

=

ο αύξων αριθμός παρατήρησης «i» της χρονοσειράς κατάταξης RRTPL ,

Formula

=

ο αριθμητικός μέσος της χρονοσειράς κατάταξης RRTPL .

Άρθρο 8

Υπολογισμός της μέτρησης του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov

1.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν τη μέτρηση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα με την ακόλουθη σειρά:

α)

προσδιορίζουν τη χρονοσειρά των τελευταίων 250 εργάσιμων ημερών παρατηρήσεων των υποθετικών και θεωρητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης·

β)

υπολογίζουν την εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής των υποθετικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης από τη χρονοσειρά των υποθετικών μεταβολών που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

γ)

υπολογίζουν την εμπειρική αθροιστική συνάρτηση κατανομής των θεωρητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης από τη χρονοσειρά των θεωρητικών μεταβολών που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

δ)

λαμβάνουν τη μέτρηση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov υπολογίζοντας τη μέγιστη διαφορά μεταξύ των δύο εμπειρικών αθροιστικών κατανομών που υπολογίζονται σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) σε κάθε πιθανή τιμή κερδών και ζημιών.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η εμπειρική συνάρτηση κατανομής που λαμβάνεται από μια χρονοσειρά νοείται ως η συνάρτηση η οποία, με οποιονδήποτε αριθμό ως εισαγόμενη παράμετρο, έχει ως αποτέλεσμα τον λόγο του πλήθους των παρατηρήσεων εντός της χρονοσειράς με τιμή μικρότερη ή ίση με τον αριθμό της εισαγόμενης παραμέτρου προς το συνολικό πλήθος των παρατηρήσεων εντός της χρονοσειράς.

Άρθρο 9

Προσδιορισμός των κριτηρίων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι οι θεωρητικές μεταβολές προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 325νθ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα ταξινομούν καθεμία από τις μονάδες διαπραγμάτευσης ως μονάδα πράσινης, πορτοκαλί, κίτρινης ή κόκκινης ζώνης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.

Όταν μια μονάδα διαπραγμάτευσης ταξινομείται ως μονάδα πράσινης ζώνης, θεωρείται ότι οι θεωρητικές μεταβολές προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου της εν λόγω μονάδας διαπραγμάτευσης.

Όταν μια μονάδα διαπραγμάτευσης ταξινομείται ως μονάδα πορτοκαλί, κίτρινης ή κόκκινης ζώνης, θεωρείται ότι οι θεωρητικές μεταβολές δεν προσεγγίζουν επαρκώς τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου της εν λόγω μονάδας διαπραγμάτευσης.

2.   Μια μονάδα διαπραγμάτευσης ταξινομείται ως «μονάδα πράσινης ζώνης» όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο συντελεστής συσχέτισης Spearman για τη μονάδα διαπραγμάτευσης, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, είναι μεγαλύτερος από 0,8·

β)

η μέτρηση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov για τη μονάδα διαπραγμάτευσης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού, είναι χαμηλότερη από 0,09.

3.   Μια μονάδα διαπραγμάτευσης ταξινομείται ως «μονάδα κόκκινης ζώνης» όταν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο συντελεστής συσχέτισης Spearman για τη μονάδα διαπραγμάτευσης, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, είναι χαμηλότερος από 0,7·

β)

η μέτρηση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov για τη μονάδα διαπραγμάτευσης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού, είναι μεγαλύτερη από 0,12.

4.   Μια μονάδα διαπραγμάτευσης ταξινομείται ως «μονάδα πορτοκαλί ζώνης» όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η μονάδα διαπραγμάτευσης δεν κατατάσσεται ούτε στην πράσινη ούτε στην κόκκινη ζώνη·

β)

οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για όλες τις θέσεις που αποδίδονται στην εν λόγω μονάδα διαπραγμάτευσης υπολογίστηκαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο με βάση την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

5.   Μια μονάδα διαπραγμάτευσης που δεν έχει ταξινομηθεί ως μονάδα πράσινης, πορτοκαλί ή κόκκινης ζώνης ταξινομείται ως «μονάδα κίτρινης ζώνης».

Άρθρο 10

Συνέπειες για τις μονάδες διαπραγμάτευσης που ταξινομούνται ως μονάδες κίτρινης, πορτοκαλί ή κόκκινης ζώνης

1.   Τα ιδρύματα που υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για θέσεις που αποδίδονται σε μονάδες διαπραγμάτευσης οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως μονάδες κόκκινης, πορτοκαλί ή κίτρινης ζώνης σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού υπολογίζουν, σε σχέση με τις εν λόγω θέσεις, μια κεφαλαιακή προσαύξηση σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Formula

Όπου:

k

=

όπως ορίζεται στην παράγραφο 2·

SAima

=

οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για το χαρτοφυλάκιο όλων των θέσεων που αποδίδονται σε μονάδες διαπραγμάτευσης για τις οποίες το ίδρυμα υπολογίζει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

IMAima

=

οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για το χαρτοφυλάκιο όλων των θέσεων που αποδίδονται σε μονάδες διαπραγμάτευσης για τις οποίες το ίδρυμα υπολογίζει τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο συντελεστής k υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Formula

Όπου:

SA i

=

οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για όλες τις θέσεις που αποδίδονται στη μονάδα διαπραγμάτευσης «i»·

Formula

=

οι δείκτες όλων των μονάδων διαπραγμάτευσης που έχουν ταξινομηθεί ως μονάδες κόκκινης, πορτοκαλί ή κίτρινης ζώνης σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, μεταξύ εκείνων για τις οποίες οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς υπολογίζονται σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

Formula

=

οι δείκτες όλων των μονάδων διαπραγμάτευσης για τις οποίες οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς υπολογίζονται σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

3.   Τα ιδρύματα που υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για θέσεις που αποδίδονται σε μονάδες διαπραγμάτευσης οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως μονάδες κόκκινης ή πορτοκαλί ζώνης σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια αρχή κατά την αναφορά των αποτελεσμάτων της απαίτησης καταλογισμού κερδών και ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 325νβ παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 11

Συχνότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών

Τα ιδρύματα αξιολογούν τη συμμόρφωση με την απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών σε τριμηνιαία βάση για όλες τις μονάδες διαπραγμάτευσης για τις οποίες τα εν λόγω ιδρύματα έχουν την άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 325νβ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 να υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιώντας εσωτερικά υποδείγματα.

Τμήμα 2

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις θεωρητικές και τις υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης για τους σκοπούς της απαίτησης καταλογισμού κερδών και ζημιών

Άρθρο 12

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις θεωρητικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν τις θεωρητικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης βάσει σύγκρισης ανάμεσα στην αξία του χαρτοφυλακίου κατά το πέρας της ημέρας και, με την παραδοχή ότι οι θέσεις στο χαρτοφυλάκιο της μονάδας διαπραγμάτευσης παραμένουν αμετάβλητες, την αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου κατά το πέρας της επόμενης ημέρας.

2.   Τα ιδρύματα υπολογίζουν τις θεωρητικές μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο μονάδας διαπραγμάτευσης χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων μεθόδων τιμολόγησης, παραμετροποιήσεων υποδειγμάτων και δεδομένων της αγοράς, με εκείνες που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων.

3.   Οι θεωρητικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν μόνο τις μεταβολές στην αξία όλων των παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων, στο οποίο τα ιδρύματα εφαρμόζουν τα σενάρια μελλοντικών κλυδωνισμών.

Άρθρο 13

Τεχνικά στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης για την απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών

Για τους σκοπούς του άρθρου 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα υπολογίζουν τις υποθετικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Εναρμόνιση των δεδομένων για τις απαιτήσεις καταλογισμού κερδών και ζημιών

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα μπορούν να αντικαταστήσουν την τιμή των εισαγόμενων δεδομένων για έναν δεδομένο παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των θεωρητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης με την τιμή των εισαγόμενων δεδομένων της ίδιας φύσης για τον ίδιο παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης, εφόσον πληρούται μία από τις δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι διαφορές στα εισαγόμενα δεδομένα οφείλονται στο γεγονός ότι τα δεδομένα προέρχονται από διαφορετικούς παρόχους δεδομένων·

β)

οι διαφορές στα εισαγόμενα δεδομένα οφείλονται στο γεγονός ότι τα εισαγόμενα δεδομένα εξάγονται από την πηγή δεδομένων της αγοράς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της ίδιας εργάσιμης ημέρας.

2.   Για τους σκοπούς του άρθρου 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, τα ιδρύματα μπορούν να αντικαταστήσουν την τιμή ενός παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των θεωρητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης με την τιμή του ίδιου παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο παράγοντας κινδύνου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των υποθετικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης δεν αντιστοιχεί άμεσα στα εισαγόμενα δεδομένα·

β)

ο παράγοντας κινδύνου έχει προκύψει από τα εισαγόμενα δεδομένα με τη χρήση τεχνικών των συστημάτων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για τις υποθετικές μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης·

γ)

καμία από τις τεχνικές των συστημάτων αποτίμησης που αναφέρονται στο στοιχείο β) δεν έχει ανασυσταθεί στα συστήματα αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων προκειμένου να υπολογιστεί η τιμή του παράγοντα κινδύνου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των θεωρητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου μονάδας διαπραγμάτευσης.

Άρθρο 15

Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

1.   Τα ιδρύματα εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού των θεωρητικών μεταβολών σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των θεωρητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης για υποδειγματοποιήσιμους και μη υποδειγματοποιήσιμους παράγοντες κινδύνου.

2.   Κατά τον σχεδιασμό των διαδικασιών εναρμόνισης των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, τα ιδρύματα εφαρμόζουν αμφότερα τα ακόλουθα:

α)

συγκρίνουν τις θεωρητικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης χωρίς τις εναρμονίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού με τις θεωρητικές μεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου της μονάδας διαπραγμάτευσης με τις εναρμονίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, και τεκμηριώνουν την εν λόγω σύγκριση·

β)

αξιολογούν τις επιπτώσεις των εναρμονίσεων στις μετρήσεις των ελέγχων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την απαίτηση καταλογισμού κερδών και ζημιών που αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού και τεκμηριώνουν την εν λόγω αξιολόγηση.

3.   Τα ιδρύματα τεκμηριώνουν τυχόν προσαρμογές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού στα εισαγόμενα δεδομένα για τους παράγοντες κινδύνου κατά τον υπολογισμό των θεωρητικών μεταβολών στο χαρτοφυλάκιο της μονάδας διαπραγμάτευσης, καθώς και το σκεπτικό για τις εν λόγω προσαρμογές.

Τμήμα 3

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων υπολογιζόμενες σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων

Άρθρο 16

Υπολογισμός των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς βάσει της προσέγγισης των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων για ιδρύματα που διαθέτουν μονάδες διαπραγμάτευσης

Τα ιδρύματα που υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για τις θέσεις που αποδίδονται σε ορισμένες από τις οικείες μονάδες διαπραγμάτευσης, υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για όλες τις θέσεις του οικείου χαρτοφυλακίου συναλλαγών και όλες τις θέσεις τους εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών που δημιουργούν κινδύνους συναλλάγματος ή βασικών εμπορευμάτων ως το άθροισμα των αποτελεσμάτων των μαθηματικών τύπων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ως εξής:

α)

Formula

β)

Formula

Όπου:

IMAima

=

IMAima όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού·

SAima

=

SAima όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού·

Capital surcharge

=

η κεφαλαιακή προσαύξηση που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού·

C U

=

οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που υπολογίζονται σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για το χαρτοφυλάκιο θέσεων που δεν αποδίδονται σε μονάδες διαπραγμάτευσης για τις οποίες τα ιδρύματα υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

SAall desks

=

οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τους κινδύνους αγοράς όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και όλων των θέσεων εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που δημιουργούν κινδύνους συναλλάγματος ή βασικών εμπορευμάτων σύμφωνα με την προσέγγιση των εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


26.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/60


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2060 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Ιουνίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των κριτηρίων εκτίμησης της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων καθώς και για τον προσδιορισμό της συχνότητας της εν λόγω εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 325νζ παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 325νζ παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 325νζ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 θα πρέπει να προσδιορίζει το κατάλληλο μέτρο κινδύνου που πρέπει να χρησιμοποιούν τα ιδρύματα όταν υπολογίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς για κάθε παράγοντα κινδύνου, ο οποίος περιλαμβάνεται ή που βρίσκεται σε στάδιο συμπερίληψης στην προσέγγιση εναλλακτικών εσωτερικών υποδειγμάτων των ιδρυμάτων που προβλέπεται στο τρίτο μέρος τίτλος IV κεφάλαιο 1β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Οι υποδειγματοποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να υπόκεινται στο μέτρο κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 325νδ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ενώ οι μη υποδειγματοποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου θα πρέπει να υπόκεινται στο μέτρο κινδύνου σεναρίου ακραίων καταστάσεων, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 325ξγ του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το μέτρο κινδύνου αναμενόμενης ζημίας θα πρέπει να αποτυπώνει την κατανομή πιθανοτήτων των παραγόντων κινδύνου σε μια επαρκώς μακρά ιστορική περίοδο, κατά την οποία τα σχετικά δεδομένα της αγοράς για τους εν λόγω παράγοντες κινδύνου είναι παρατηρήσιμα. Επομένως, ένας παράγοντας κινδύνου θα πρέπει να θεωρείται υποδειγματοποιήσιμος όταν υπάρχει επαρκής αριθμός παρατηρήσιμων επαληθεύσιμων τιμών που είναι αντιπροσωπευτικές του εν λόγω παράγοντα κινδύνου. Για τη διενέργεια της εν λόγω εκτίμησης, ενδείκνυται δωδεκάμηνη περίοδος παρατήρησης που λήγει κατά την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών. Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη πιθανές καθυστερήσεις στη διαθεσιμότητα των δεδομένων, θα πρέπει να επιτραπεί στα ιδρύματα να αντικαθιστούν την εν λόγω δωδεκάμηνη περίοδο παρατήρησης με μια μεταφερόμενη δωδεκάμηνη περίοδο. Για να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση, η εν λόγω μετατόπιση θα πρέπει να περιορίζεται σε έναν μήνα. Για τον ίδιο λόγο, τα ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόζουν αυτές τις μεταφερόμενες περιόδους με συνέπεια για όλους τους παράγοντες κινδύνου του ίδιου τύπου και να παρέχουν στην οικεία αρμόδια αρχή λεπτομερή τεκμηρίωση όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω μεταφερόμενων περιόδων.

(3)

Αναμένεται ότι τα ιδρύματα ενδέχεται να μη διαθέτουν όλες τις πληροφορίες για τις τιμές που απαιτούνται για την εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας από τη δική τους δραστηριότητα διαπραγμάτευσης. Επομένως, όταν εκτιμούν αν οι παράγοντες κινδύνου είναι υποδειγματοποιήσιμοι, τα ιδρύματα θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές που λαμβάνονται από τρίτους πωλητές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω τιμές είναι επαληθεύσιμες και ότι οι εν λόγω τρίτοι πωλητές υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο όσον αφορά την εγκυρότητα των πληροφοριών τους σχετικά με τις τιμές.

(4)

Ένα βασικό βήμα για να αξιολογηθεί αν οι παράγοντες κινδύνου είναι υποδειγματοποιήσιμοι είναι η αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας των προσδιορισμένων επαληθεύσιμων τιμών για τους εν λόγω παράγοντες κινδύνου. Μια επαληθεύσιμη τιμή θα πρέπει να θεωρείται αντιπροσωπευτική ενός παράγοντα κινδύνου ενός ιδρύματος, όταν το ίδρυμα είναι σε θέση να εξαγάγει την τιμή του παράγοντα κινδύνου από την αξία της επαληθεύσιμης τιμής χρησιμοποιώντας συνήθεις ποσοτικές μεθοδολογίες. Ορισμένες από αυτές τις μεθοδολογίες χρειάζονται πρόσθετα εισαγόμενα δεδομένα προκειμένου τα ιδρύματα να είναι σε θέση να εξάγουν την τιμή ενός παράγοντα κινδύνου, γεγονός που καθιστά πιο περίπλοκη την απόδειξη της αντιπροσωπευτικότητας των επαληθεύσιμων τιμών. Συνεπώς, οι εν λόγω μεθοδολογίες, καθώς και τα πρόσθετα εισαγόμενα δεδομένα, όπου χρειάζονται, θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικές και δεόντως τεκμηριωμένες πληροφορίες, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτόν τη χρήση αβάσιμων παραδοχών από τα ιδρύματα. Οι συμφωνίες ή οι αποτιμήσεις εξασφαλίσεων δεν θα πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμες πηγές επαληθεύσιμων τιμών λόγω της έλλειψης επαληθευσιμότητας και αντιπροσωπευτικότητας που τις χαρακτηρίζει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

(5)

Όταν οι παράγοντες κινδύνου είναι σημεία καμπύλης, επιφάνειας ή κύβου, η υποδειγματοποιησιμότητα των εν λόγω παραγόντων κινδύνου θα πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με την υποδειγματοποιησιμότητα κάθε κλιμακίου της εν λόγω καμπύλης, επιφάνειας ή κύβου, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών των παραγόντων κινδύνου που ανήκουν σε ένα δεδομένο κλιμάκιο. Συνεπώς, η υποδειγματοποιησιμότητα του εν λόγω κλιμακίου θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με όλες τις επαληθεύσιμες τιμές που κατανέμονται στο εν λόγω κλιμάκιο, ενώ οι επαληθεύσιμες τιμές που είναι αντιπροσωπευτικές ενός παράγοντα κινδύνου σε ένα κλιμάκιο θα πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές όλων των παραγόντων κινδύνου που ανήκουν στο ίδιο κλιμάκιο. Επιπλέον, τα ιδρύματα θα πρέπει να επιτρέπεται να επιλέγουν τυποποιημένα κλιμάκια ή, όταν κρίνεται καταλληλότερο για συγκεκριμένη καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο, εναλλακτικά κλιμάκια που έχουν αναπτύξει τα ίδια.

(6)

Επιπλέον, τα κριτήρια για την υποδειγματοποιησιμότητα των παραγόντων κινδύνου θα πρέπει να καλύπτουν περιπτώσεις στις οποίες ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί μια παραμετρική συνάρτηση για την αναπαράσταση καμπύλης, επιφάνειας ή κύβου και ορίζει τις παραμέτρους της συνάρτησης ως παράγοντες κινδύνου στο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων που εφαρμόζει. Στις περιπτώσεις αυτές, τα εν λόγω κριτήρια θα πρέπει να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διενεργείται η εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω παραμετρικών συναρτήσεων και των παραμέτρων της συνάρτησης.

(7)

Για να διευκολυνθούν οι αρμόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο τα ιδρύματα θα εφαρμόζουν τη γενική απαίτηση τεκμηρίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 325ξα παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όταν αξιολογούν αν ένας παράγοντας κινδύνου είναι υποδειγματοποιήσιμος.

(8)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε στην Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

(9)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κριτήρια για την εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου που δεν ανήκουν σε καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο

1.   Οι παράγοντες κινδύνου των θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 325νζ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι οποίοι δεν ανήκουν σε καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο αξιολογούνται ως υποδειγματοποιήσιμοι, εφόσον πληρούται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

σε περίοδο παρατήρησης 12 μηνών που λήγει κατά την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/451 της Επιτροπής (3), πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

το ίδρυμα έχει εντοπίσει για τον εν λόγω παράγοντα κινδύνου την ύπαρξη τουλάχιστον 24 τιμών που είναι επαληθεύσιμες σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες έχουν διαφορετικές ημερομηνίες παρατήρησης και οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές του εν λόγω παράγοντα κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

ii)

δεν υπήρξε περίοδος 90 ή περισσότερων ημερών κατά την οποία εντοπίστηκαν λιγότερες από τέσσερις από τις επαληθεύσιμες τιμές που αναφέρονται στο σημείο i)·

β)

κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου παρατήρησης που αναφέρεται στο στοιχείο α), το ίδρυμα έχει εντοπίσει για τον εν λόγω παράγοντα κινδύνου την ύπαρξη τουλάχιστον 100 τιμών που είναι επαληθεύσιμες σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες έχουν διαφορετικές ημερομηνίες παρατήρησης και οι οποίες θεωρούνται αντιπροσωπευτικές του εν λόγω παράγοντα κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ένα ίδρυμα μπορεί να αντικαταστήσει τη δωδεκάμηνη περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/451 (στο εξής: μεταφερόμενη περίοδος), εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το ίδρυμα εφαρμόζει την εν λόγω μεταφερόμενη περίοδο με συνέπεια σε όλους τους παράγοντες κινδύνου του ίδιου τύπου με τον εξεταζόμενο παράγοντα κινδύνου·

β)

το ίδρυμα εφαρμόζει την εν λόγω μεταφερόμενη περίοδο με συνέπεια σε βάθος χρόνου·

γ)

το ίδρυμα παρέχει στην αρμόδια αρχή λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής της εν λόγω μεταφερόμενης περιόδου.

Άρθρο 2

Επαληθεύσιμες τιμές

1.   Μια τιμή θεωρείται επαληθεύσιμη, όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η τιμή προκύπτει από συναλλαγή στην οποία το ίδρυμα ήταν ένα από τα μέρη και η οποία πραγματοποιήθηκε υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού·

β)

η τιμή προκύπτει από συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από τρίτους υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5·

γ)

η τιμή προκύπτει από πραγματικές καλή την πίστει ανταγωνιστικές τιμές αγοράς και πώλησης που παρέχονται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού από το ίδιο το ίδρυμα ή από τρίτους, στην αξία των οποίων το ίδρυμα ή οι τρίτοι έχουν δεσμευθεί να εκτελέσουν μια συναλλαγή σύμφωνα με τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές και η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μια τιμή δεν θεωρείται επαληθεύσιμη, όταν πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η τιμή προκύπτει από συναλλαγή ή τιμές αγοράς και πώλησης μεταξύ δύο οντοτήτων του ίδιου ομίλου·

β)

η τιμή προκύπτει από συναλλαγή ή τιμές αγοράς και πώλησης αμελητέου όγκου σε σύγκριση με τον συνήθη όγκο συναλλαγών ή τιμών που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς·

γ)

η τιμή προκύπτει από τιμές αγοράς και τιμές πώλησης με σημαντική απόκλιση συγκριτικά με τις αποκλίσεις μεταξύ τιμών αγοράς και τιμών πώλησης που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς·

δ)

η τιμή προκύπτει από συναλλαγή που διενεργήθηκε με μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό επαρκούς αριθμού επαληθεύσιμων τιμών που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού·

ε)

η τιμή προκύπτει από τις προσφερόμενες τιμές που έχουν δεσμευθεί με μοναδικό σκοπό τον προσδιορισμό επαρκούς αριθμού επαληθεύσιμων τιμών που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Η ημερομηνία παρατήρησης μιας επαληθεύσιμης τιμής είναι η ίδια με την ημερομηνία κατά την οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή ή με την ημερομηνία κατά την οποία δεσμεύθηκαν οι τιμές αγοράς και πώλησης. Οι ημερομηνίες παρατήρησης των επαληθεύσιμων τιμών καταγράφονται με βάση μια σταθερή ενιαία ζώνη ώρας για όλες τις πηγές δεδομένων.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως τρίτος πωλητής νοείται μια επιχείρηση που παρέχει στα ιδρύματα δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές ή τις προσφερόμενες τιμές για τους σκοπούς του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 36α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), και των πολυμερών συστημάτων όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 19 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

5.   Μια συναλλαγή ή τιμές αγοράς και πώλησης χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η συναλλαγή ή οι τιμές έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή έχουν συλλεχθεί από τρίτο πωλητή·

β)

ο τρίτος πωλητής ή το ίδρυμα έχει συμφωνήσει να παράσχει στην αρμόδια αρχή του ιδρύματος, εφόσον του ζητηθεί, αποδεικτικά στοιχεία για τη συναλλαγή ή τις τιμές και αποδεικτικά στοιχεία της επαληθευσιμότητας της τιμής που προέκυψε από την εν λόγω συναλλαγή ή τις εν λόγω τιμές·

γ)

ο τρίτος πωλητής έχει κοινοποιήσει στο ίδρυμα την ημερομηνία κατά την οποία παρατηρήθηκε/-αν η συναλλαγή ή οι τιμές, καθώς και ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά με τη συναλλαγή ή τις προσφερόμενες τιμές, ώστε να μπορέσει το ίδρυμα να αντιστοιχίσει την επαληθεύσιμη τιμή στους παράγοντες κινδύνου για τους οποίους είναι αντιπροσωπευτική η τιμή που προέκυψε από την εν λόγω συναλλαγή ή τις εν λόγω προσφερόμενες τιμές σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

δ)

το ίδρυμα έχει επαληθεύσει ότι ο τρίτος πωλητής υπόκειται, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτη επιχείρηση, κατά την έννοια του άρθρου 325ξα παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όσον αφορά την εγκυρότητα των πληροφοριών για τις τιμές, τη διακυβέρνηση και τις διαδικασίες του, και έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα και τις εκθέσεις ελέγχου, προκειμένου να είναι σε θέση να κοινοποιεί στην οικεία αρμόδια αρχή, εφόσον του ζητηθεί, τα εν λόγω αποτελέσματα και εκθέσεις.

6.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 5 στοιχείο δ), στον ανεξάρτητο έλεγχο εξετάζονται όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

αν ο τρίτος πωλητής διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες για να ελέγξει αν η τιμή είναι επαληθεύσιμη και να αντιστοιχίσει την επαληθεύσιμη τιμή στους παράγοντες κινδύνου για τους οποίους η εν λόγω τιμή είναι αντιπροσωπευτική σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

β)

αν ο τρίτος πωλητής είναι σε θέση να αποδείξει την ακεραιότητα των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

αν ο τρίτος πωλητής διαθέτει εσωτερικές διαδικασίες και επαρκή αριθμό προσωπικού με επίπεδο δεξιοτήτων κατάλληλο για τη διαχείριση των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

δ)

σε περίπτωση που τρίτος πωλητής δεν παρέχει στο ίδρυμα τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της επαληθευσιμότητας της τιμής, αν ο τρίτος πωλητής υποχρεούται συμβατικά να ελέγξει την επαληθευσιμότητα της τιμής.

7.   Όταν ένας τρίτος πωλητής δεν παρέχει στο ίδρυμα τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της επαληθευσιμότητας της τιμής, το ίδρυμα είναι σε θέση να αποδείξει στην αρμόδια αρχή του ότι ο τρίτος πωλητής υποχρεούται συμβατικά να ελέγξει την επαληθευσιμότητα της τιμής.

Άρθρο 3

Αντιπροσωπευτικότητα των επαληθεύσιμων τιμών για τους παράγοντες κινδύνου

1.   Μια επαληθεύσιμη τιμή θεωρείται αντιπροσωπευτική ενός παράγοντα κινδύνου κατά την ημερομηνία παρατήρησής της, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του παράγοντα κινδύνου και της επαληθεύσιμης τιμής·

β)

το ίδρυμα έχει προσδιορίσει μια εννοιολογικά άρτια μεθοδολογία για την εξαγωγή της τιμής του παράγοντα κινδύνου από την αξία της επαληθεύσιμης τιμής.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), τυχόν εισαγόμενα δεδομένα ή παράγοντες κινδύνου που χρησιμοποιούνται στη μεθοδολογία, εκτός από την επαληθεύσιμη τιμή, βασίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα.

2.   Κάθε επαληθεύσιμη τιμή μπορεί να προσμετρηθεί ως παρατήρηση για τους σκοπούς του άρθρου 1 για όλους τους παράγοντες κινδύνου για τους οποίους είναι αντιπροσωπευτική σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Όταν ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί έναν συστηματικό παράγοντα πιστωτικού κινδύνου ή κινδύνου μετοχών για να αποτυπώσει κινήσεις στο σύνολο της αγοράς για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ομοειδών εκδοτών, συμπεριλαμβανομένης της χώρας, της περιφέρειας ή του τομέα των εν λόγω εκδοτών, οι επαληθεύσιμες τιμές των δεικτών της αγοράς ή των μέσων μεμονωμένων εκδοτών θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τον εν λόγω συστηματικό παράγοντα κινδύνου μόνον εφόσον έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον εν λόγω συστηματικό παράγοντα κινδύνου.

Άρθρο 4

Κριτήρια για την εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου που ανήκουν σε καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο

1.   Οι παράγοντες κινδύνου για τις θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 325νζ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι οποίοι ανήκουν σε καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο, αξιολογούνται ως υποδειγματοποιήσιμοι με την εφαρμογή των ακόλουθων βημάτων με την ακόλουθη σειρά:

α)

για κάθε καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο, το ίδρυμα προσδιορίζει τα σχετικά κλιμάκια παραγόντων κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού·

β)

το ίδρυμα διαπιστώνει την υποδειγματοποιησιμότητα των σχετικών κλιμακίων που αναφέρονται στο στοιχείο α) σύμφωνα με την παράγραφο 2·

γ)

το ίδρυμα θεωρεί υποδειγματοποιήσιμο κάθε παράγοντα κινδύνου που ανήκει σε κλιμάκιο που έχει θεωρηθεί υποδειγματοποιήσιμο σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.   Το κριτήριο για να αξιολογηθεί αν ένα κλιμάκιο είναι υποδειγματοποιήσιμο είναι ένα από τα ακόλουθα:

α)

σε περίοδο παρατήρησης 12 μηνών που λήγει κατά την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/451:

i)

το ίδρυμα έχει εντοπίσει για το εν λόγω κλιμάκιο την ύπαρξη τουλάχιστον 24 τιμών που είναι επαληθεύσιμες σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες έχουν διαφορετικές ημερομηνίες παρατήρησης και οι οποίες κατανέμονται στο εν λόγω κλιμάκιο· και

ii)

δεν υπήρξε περίοδος 90 ή περισσότερων ημερών κατά την οποία εντοπίστηκαν λιγότερες από τέσσερις από τις επαληθεύσιμες τιμές που αναφέρονται στο σημείο i)·

β)

κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου παρατήρησης που αναφέρεται στο στοιχείο α), το ίδρυμα έχει εντοπίσει για το εν λόγω κλιμάκιο την ύπαρξη τουλάχιστον 100 τιμών που είναι επαληθεύσιμες σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, οι οποίες έχουν διαφορετικές ημερομηνίες παρατήρησης και οι οποίες κατανέμονται στο εν λόγω κλιμάκιο.

3.   Ένα ίδρυμα μπορεί να αντικαταστήσει τη δωδεκάμηνη περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 με δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/451 (στο εξής: μεταφερόμενη περίοδος), εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το ίδρυμα εφαρμόζει την εν λόγω μεταφερόμενη περίοδο με συνέπεια σε όλα τα κλιμάκια μιας καμπύλης, μιας επιφάνειας ή ενός κύβου·

β)

το ίδρυμα εφαρμόζει την εν λόγω μεταφερόμενη περίοδο με συνέπεια σε βάθος χρόνου·

γ)

το ίδρυμα παρέχει στην αρμόδια αρχή του λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής της εν λόγω μεταφερόμενης περιόδου.

4.   Μια επαληθεύσιμη τιμή κατανέμεται σε κλιμάκιο, όταν είναι αντιπροσωπευτική σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού για παράγοντα κινδύνου που ανήκει στο εν λόγω κλιμάκιο.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, ένα ίδρυμα μπορεί να θεωρεί ως παράγοντα κινδύνου οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης, της επιφάνειας ή του κύβου που ανήκει στο κλιμάκιο, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω σημείο αποτελεί παράγοντα κινδύνου που περιλαμβάνεται στο οικείο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων.

Άρθρο 5

Προσεγγίσεις κατανομής σε κλιμάκια για παράγοντες κινδύνου που ανήκουν σε καμπύλες, επιφάνειες ή κύβους

1.   Για κάθε καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο όπου ανήκει ένας παράγοντας κινδύνου, τα ιδρύματα προσδιορίζουν τα κλιμάκια της εν λόγω καμπύλης, επιφάνειας ή κύβου χρησιμοποιώντας είτε τα τυποποιημένα προκαθορισμένα κλιμάκια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είτε κλιμάκια που ορίζονται από τα ίδια τα ιδρύματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ιδρύματα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα τυποποιημένα προκαθορισμένα κλιμάκια είναι τα ακόλουθα:

α)

τα εννέα κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή i του πίνακα 1 της παραγράφου 4 για παράγοντες κινδύνου που διαθέτουν μία διάσταση ληκτότητας «t», η οποία εκφράζεται σε έτη, και έχουν αποδοθεί στις ακόλουθες ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου:

i)

«επιτόκιο», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα»·

ii)

«συνάλλαγμα», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα»·

iii)

«βασικό εμπόρευμα», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στις ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα ενέργειας και μεταβλητότητα ανθρακούχων εκπομπών», «μεταβλητότητα πολύτιμων μετάλλων και μεταβλητότητα μη σιδηρούχων μετάλλων» και «μεταβλητότητες άλλων βασικών εμπορευμάτων»·

β)

τα έξι κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή ii του πίνακα 1 της παραγράφου 3 για κάθε διάσταση ληκτότητας «t» των παραγόντων κινδύνου που διαθέτουν περισσότερες από μία διαστάσεις ληκτότητας, η οποία εκφράζεται σε έτη, και έχουν αποδοθεί στις ακόλουθες ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου:

i)

«επιτόκιο», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα»·

ii)

«συνάλλαγμα», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα»·

iii)

«βασικό εμπόρευμα», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στις ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα ενέργειας και μεταβλητότητα ανθρακούχων εκπομπών», «μεταβλητότητα πολύτιμων μετάλλων και μεταβλητότητα μη σιδηρούχων μετάλλων» και «μεταβλητότητες άλλων βασικών εμπορευμάτων»·

γ)

τα πέντε κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή iii του πίνακα 1 της παραγράφου 3 για κάθε διάσταση ληκτότητας «t» για παράγοντες κινδύνου που διαθέτουν μία ή περισσότερες διαστάσεις ληκτότητας, η οποία εκφράζεται σε έτη, και έχουν αποδοθεί στις ακόλουθες ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου:

i)

«πιστωτικό περιθώριο», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα»·

ii)

«μετοχές», εκτός από τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στις ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα (μεγάλη κεφαλαιοποίηση αγοράς)» και «μεταβλητότητα (μικρή κεφαλαιοποίηση αγοράς)»·

δ)

τα πέντε κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή iv του πίνακα 1 της παραγράφου 3 για κάθε παράγοντα κινδύνου με μία ή περισσότερες διαστάσεις ρευστότητας, όπως εκφράζονται με τη χρήση του συντελεστή δέλτα των δικαιωμάτων προαίρεσης («δ»

ε)

τα πέντε κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή iii του πίνακα 1 της παραγράφου 3 και τα πέντε κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή iv του πίνακα 1 της παραγράφου 3 για τους παράγοντες κινδύνου που έχουν αποδοθεί στις ακόλουθες ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου:

i)

«συνάλλαγμα», για τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα»·

ii)

«πιστωτικό περιθώριο», για τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα»·

iii)

«μετοχές», για τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στις ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα (μεγάλη κεφαλαιοποίηση αγοράς)» και «μεταβλητότητα (μικρή κεφαλαιοποίηση αγοράς)»·

iv)

«βασικό εμπόρευμα», για τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στις ευρείες υποκατηγορίες παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα ενέργειας και μεταβλητότητα ανθρακούχων εκπομπών», «μεταβλητότητα πολύτιμων μετάλλων και μεταβλητότητα μη σιδηρούχων μετάλλων» και «μεταβλητότητες άλλων βασικών εμπορευμάτων»·

στ)

τα έξι κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή ii του πίνακα 1 της παραγράφου 3, τα πέντε κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή iii του πίνακα 1 της παραγράφου 3 και τα πέντε κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή iv του πίνακα 1 της παραγράφου 3 για τους παράγοντες κινδύνου που αποδίδονται στην ευρεία κατηγορία παραγόντων κινδύνου «επιτόκιο» και στην ευρεία υποκατηγορία παραγόντων κινδύνου «μεταβλητότητα» με διάσταση ληκτότητας, λήξης και ρευστότητας.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ), όσον αφορά αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης που χρησιμοποιούν άλλες συμβάσεις πλην του συντελεστή δέλτα των δικαιωμάτων προαίρεσης για τον ορισμό της ρευστότητας, τα ιδρύματα μετατρέπουν τα κλιμάκια που αναφέρονται στη γραμμή iv του πίνακα 1 της παραγράφου 3 στις συμβάσεις που επικρατούν στις εν λόγω αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης χρησιμοποιώντας ποσοτικές τεχνικές που προκύπτουν από τα υποδείγματα τιμολόγησης του ίδιου του ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω υποδείγματα τιμολόγησης έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς και έχουν εξεταστεί από ανεξάρτητο φορέα.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ένα τυποποιημένο κλιμάκιο μπορεί να υποδιαιρείται σε μικρότερα κλιμάκια.

Πίνακας 1

Αριθ. κλιμακίου

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i.

0 ≤ t < 0,75

0,75 ≤ t <1,5

1,5 ≤ t <4

4 ≤ t < 7

7 ≤ t < 12

12 ≤ t < 18

18 ≤ t < 25

25 ≤ t < 35

35 ≤ t

ii.

0 ≤ t <0,75

0,75 ≤ t < 4

4 ≤ t < 10

10 ≤ t < 18

18 ≤ t < 30

30 ≤ t

 

 

 

iii.

0 ≤ t < 1,5

1,5 ≤ t < 3,5

3,5 ≤ t < 7,5

7,5 ≤ t < 15

15 ≤ t

 

 

 

 

iv.

0 ≤ δ < 0,05

0,05 ≤ δ < 0,3

0,3 ≤ δ < 0.7

0,7 ≤ δ < 0,95

0,95 ≤ δ ≤ 1

 

 

 

 

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα ίδια τα ιδρύματα μπορούν να καθορίζουν κλιμάκια για δεδομένη καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα κλιμάκια καλύπτουν ολόκληρη την καμπύλη, την επιφάνεια ή τον κύβο·

β)

τα κλιμάκια δεν αλληλεπικαλύπτονται·

γ)

κάθε κλιμάκιο περιέχει ακριβώς έναν παράγοντα κινδύνου που αποτελεί μέρος του υπολογισμού των θεωρητικών μεταβολών της αξίας του χαρτοφυλακίου μίας από τις μονάδες διαπραγμάτευσης του ιδρύματος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις καταλογισμού κερδών και ζημιών που προβλέπονται στο άρθρο 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

5.   Για την αξιολόγηση της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου της ευρείας κατηγορίας παραγόντων κινδύνου «πιστωτικό περιθώριο» που ανήκουν σε συγκεκριμένο κλιμάκιο ληκτότητας, το ίδρυμα μπορεί να ανακατανείμει τις επαληθεύσιμες τιμές ενός κλιμακίου στο εγγύτερο κλιμάκιο που σχετίζεται με συντομότερες ληκτότητες, μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το ίδρυμα δεν έχει άνοιγμα σε κανέναν παράγοντα κινδύνου που ανήκει στο κλιμάκιο που αντιστοιχεί στις μεγαλύτερες ληκτότητες και, συνεπώς, δεν χρησιμοποιεί κανέναν από τους εν λόγω παράγοντες κινδύνου στο πλαίσιο του οικείου υποδείγματος διαχείρισης κινδύνων·

β)

κάθε επαληθεύσιμη τιμή προσμετράται μόνο σε ένα κλιμάκιο ληκτότητας·

γ)

κάθε επαληθεύσιμη τιμή ανακατανέμεται μόνο μία φορά.

Άρθρο 6

Κριτήρια για την εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου που αντιπροσωπεύουν παραμέτρους της συνάρτησης παραμετρικής καμπύλης, επιφάνειας ή κύβου

1.   Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες παραμετρικές συναρτήσεις για να αναπαραστήσουν καμπύλη, επιφάνεια ή κύβο και ενσωματώνουν τις παραμέτρους της συνάρτησης ως παράγοντες κινδύνου στα οικεία εσωτερικά υποδείγματα μέτρησης κινδύνων αξιολογούν την υποδειγματοποιησιμότητα των εν λόγω παραμέτρων της συνάρτησης εφαρμόζοντας για κάθε παραμετρική συνάρτηση τα ακόλουθα βήματα με την ακόλουθη σειρά:

α)

τα εν λόγω ιδρύματα προσδιορίζουν το σύνολο σημείων της καμπύλης, της επιφάνειας ή του κύβου που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση της παραμετρικής συνάρτησης·

β)

τα εν λόγω ιδρύματα εφαρμόζουν την προσέγγιση της κατανομής σε κλιμάκια που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ως εάν οι παράγοντες κινδύνου στο οικείο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων ήταν τα σημεία που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το στοιχείο α)·

γ)

τα εν λόγω ιδρύματα αξιολογούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, την υποδειγματοποιησιμότητα των κλιμακίων που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσέγγισης κατανομής σε κλιμάκια που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ως εάν οι παράγοντες κινδύνου στο οικείο υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων ήταν τα σημεία που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το στοιχείο α).

2.   Η υποδειγματοποιησιμότητα μιας παραμέτρου της παραμετρικής συνάρτησης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 αξιολογείται με τον προσδιορισμό του συνόλου σημείων της καμπύλης, της επιφάνειας ή του κύβου που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση της εν λόγω παραμέτρου της συνάρτησης. Όταν τα προσδιοριζόμενα σημεία ανήκουν μόνο σε κλιμάκια που αξιολογούνται ως υποδειγματοποιήσιμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ), η παράμετρος της συνάρτησης αξιολογείται ως υποδειγματοποιήσιμη.

Άρθρο 7

Τεκμηρίωση

1.   Τα ιδρύματα τεκμηριώνουν στις εσωτερικές πολιτικές τους όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το σύνολο και την περιγραφή των παραγόντων κινδύνου στο οικείο εσωτερικό υπόδειγμα μέτρησης κινδύνων που υπόκεινται στην εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας·

β)

τις πηγές πληροφοριών για τις επαληθεύσιμες τιμές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου·

γ)

τα κριτήρια για να θεωρηθεί μια τιμή επαληθεύσιμη σύμφωνα με το άρθρο 2, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του τρόπου με τον οποίο το ίδρυμα αξιολογεί αν ο όγκος μιας συναλλαγής ή μιας δεσμευμένης προσφερόμενης τιμής είναι μη αμελητέος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β), και αν η απόκλιση μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης είναι εύλογη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

δ)

τη διαδικασία αντιστοίχισης και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί η αντιπροσωπευτικότητα των επαληθεύσιμων τιμών για τους παράγοντες κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένων περιγραφής της μεθοδολογίας που έχει καθοριστεί για να εξαχθεί η τιμή του παράγοντα κινδύνου από τις επαληθεύσιμες τιμές και τυχόν πρόσθετων εισαγόμενων στοιχείων που ενδεχομένως απαιτεί η μεθοδολογία·

ε)

την εκτίμηση της υποδειγματοποιησιμότητας για παραμετρικές καμπύλες, επιφάνειες ή κύβους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

στ)

τη χρήση των προσεγγίσεων κατανομής σε κλιμάκια που αναφέρονται στο άρθρο 5, προσδιορίζοντας επίσης αν και με ποιον τρόπο το ίδρυμα εφαρμόζει το άρθρο 5 παράγραφος 5·

ζ)

τη χρήση της δωδεκάμηνης μεταφερόμενης περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 ή το άρθρο 4 παράγραφος 3.

2.   Για κάθε παράγοντα κινδύνου, τα ιδρύματα τηρούν αρχείο τουλάχιστον ενός έτους με τα αποτελέσματα της εκτίμησης της υποδειγματοποιησιμότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Για τους παράγοντες κινδύνου για τους οποίους δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο ιστορικό αποτελεσμάτων ενός έτους, τα ιδρύματα τηρούν το μέγιστο διαθέσιμο ιστορικό αποτελεσμάτων.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/451 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 (ΕΕ L 97 της 19.3.2021, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(5)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).


26.10.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 276/69


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2061 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Οκτωβρίου 2022

για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 230 παράγραφος 1 και το άρθρο 232 παράγραφοι 1 και 3.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 ορίζει ότι τα φορτία ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος, ή ζώνη ή διαμέρισμα αυτών, που έχει καταγραφεί σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 230 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να εισέλθουν στην Ένωση.

(2)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις ζωοϋγειονομικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα φορτία ορισμένων ειδών και κατηγοριών ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή εδάφη ή ζώνες αυτών, ή διαμερίσματα αυτών στην περίπτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να εισέλθουν στην Ένωση.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής (3) καθορίζει τους καταλόγους τρίτων χωρών, ή εδαφών ή ζωνών ή διαμερισμάτων αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος, στην Ένωση, των ειδών και κατηγοριών ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692.

(4)

Ειδικότερα, τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 περιλαμβάνουν τους καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών τους από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση, αντίστοιχα, φορτίων πουλερικών και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών, αφενός, και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, αφετέρου.

(5)

Το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στην Επιτροπή την εκδήλωση 17 εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά στις κομητείες Norfolk (11), Essex (3), Somerset (1) και Lincolnshire (1) στην Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και στη Νήσο Lewis (1) στη Σκωτία (Ηνωμένο Βασίλειο), οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μεταξύ της 6ης Οκτωβρίου 2022 και της 12ης Οκτωβρίου 2022 με εργαστηριακή ανάλυση (RT-PCR).

(6)

Επιπροσθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες κοινοποίησαν στην Επιτροπή την εκδήλωση 10 εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά, οι οποίες εντοπίζονται στις πολιτείες Colorado (1), Kentucky (1), Michigan (2), Pennsylvania (1), South Dakota (3) και Utah (2) (Ηνωμένες Πολιτείες), οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μεταξύ της 5ης Οκτωβρίου 2022 και της 12ης Οκτωβρίου 2022 με εργαστηριακή ανάλυση (RT-PCR).

(7)

Κατόπιν της εκδήλωσης των εν λόγω εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, οι κτηνιατρικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών οριοθέτησαν ζώνη ελέγχου ακτίνας 10 km γύρω από τις πληγείσες εγκαταστάσεις και εφάρμοσαν πολιτική εξολόθρευσης με σκοπό τον έλεγχο της παρουσίας της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

(8)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στην επικράτειά τους, καθώς και τα μέτρα που έλαβαν για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Οι πληροφορίες αυτές αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση και προκειμένου να προστατευτεί το ζωοϋγειονομικό καθεστώς της Ένωσης, δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται η είσοδος, στην Ένωση, φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα από τις περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς οι οποίες οριοθετήθηκαν από τις κτηνιατρικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των πρόσφατων εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(9)

Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο έδαφός του σε σχέση με μία εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφική εκμετάλλευση στο Birsay, Orkney Islands, Σκωτία (Ηνωμένο Βασίλειο), η οποία επιβεβαιώθηκε στις 6 Ιουλίου 2022.

(10)

Επιπροσθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο έδαφός τους σε σχέση με 71 εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις πολιτείες Colorado (1), Delaware (2), Indiana (1), Iowa (3), Kansas (1), Maryland (3), Michigan (1), Minnesota (31), Missouri (2), North Carolina (9), North Dakota (1), Pennsylvania (11), South Dakota (1) και Wisconsin (4) (Ηνωμένες Πολιτείες), εστίες οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μεταξύ της 22ας Φεβρουαρίου 2022 και της 7ης Ιουνίου 2022.

(11)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της εν λόγω νόσου. Ειδικότερα, μετά την εκδήλωση αυτών των εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν πολιτική εξολόθρευσης με στόχο την αναχαίτιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης της εν λόγω νόσου και ολοκλήρωσαν επίσης τα αναγκαία μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης μετά την εφαρμογή της πολιτικής εξολόθρευσης στις πληγείσες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στα εδάφη τους.

(12)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τις πληροφορίες που υπέβαλαν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και συμπέρανε ότι οι εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έχουν εκριζωθεί και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος που να συνδέεται με την είσοδο, στην Ένωση, προϊόντων πουλερικών από τις ζώνες του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών από τις οποίες είχε ανασταλεί η είσοδος προϊόντων πουλερικών εξαιτίας των εν λόγω εστιών.

(13)

Συνεπώς, τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη επιδημιολογική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών.

(14)

Λαμβανομένης υπόψη της υφιστάμενης επιδημιολογικής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών και τον σοβαρό κίνδυνο εισαγωγής της νόσου στην Ένωση, οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/404 με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ επειγόντως.

(15)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1961 (4) της Επιτροπής τροποποιήθηκε το μέρος 2 του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 με την προσθήκη της σειράς GB-2.156, η οποία ορίζει μία επηρεαζόμενη ζώνη στην καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο στο εν λόγω παράρτημα V. Δεδομένου ότι εντοπίστηκε σφάλμα, η σειρά για τη ζώνη GB-2.156 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως. Η διόρθωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από την ημερομηνία εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1961.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404

Τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)2021/404

Στο παράρτημα V μέρος 2, στην καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο, η σειρά για τη ζώνη GB-2.156 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ηνωμένο Βασίλειο

GB-2.156

Κοντά στο Selby, Selby, North Yorkshire, Αγγλία, GB

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές συντεταγμένες N53.85 και W0.98 στο WGS84.»

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, το άρθρο 2 εφαρμόζεται από τις 19 Οκτωβρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 379).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για τον καθορισμό των καταλόγων των τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1961 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2022, για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα (ΕΕ L 270 της 18.10.2022, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 τροποποιούνται ως εξής:

1.

το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α)

το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

στην καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι σειρές για τη ζώνη GB-2.127 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-2.127

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

6.7.2022

9.10.2022»

ii)

στην καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τις σειρές για τη ζώνη GB-2.164 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές για τις ζώνες GB-2.165 έως GB-2.181:

«GB

Ηνωμένο Βασίλειο

GB-2.165

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

6.10.2022

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

6.10.2022

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

6.10.2022

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

6.10.2022

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

6.10.2022

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

6.10.2022

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

6.10.2022

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

6.10.2022

 

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

GB-2.166

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.167

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

6.10.2022

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

6.10.2022

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

6.10.2022

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

6.10.2022

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

6.10.2022

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

6.10.2022

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

6.10.2022

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

6.10.2022

 

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

GB-2.168

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Λιγότερα από 20 αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

GB-2.169

Πουλερικά αναπαραγωγής πλην των στρουθιονιδών και πουλερικά παραγωγής πλην των στρουθιονιδών

BPP

N, P1

 

8.10.2022

 

Στρουθιονίδες αναπαραγωγής και στρουθιονίδες παραγωγής

BPR

N, P1

 

8.10.2022

 

Πουλερικά που προορίζονται για σφαγή πλην των στρουθιονιδών

SP

N, P1

 

8.10.2022

 

Στρουθιονίδες που προορίζονται για σφαγή

SR

N, P1

 

8.10.2022

 

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην των στρουθιονιδών

DOC

N, P1

 

8.10.2022

 

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας ημέρας

DOR

N, P1

 

8.10.2022

 

Λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20

N, P1

 

8.10.2022

 

Αυγά για επώαση από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών

HEP

N, P1

 

8.10.2022

 

Αυγά στρουθιονιδών για επώαση

HER

N, P1

 

8.10.2022