ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
6 Απριλίου 2022


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/285 όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας

1

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2022/543 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/118/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/262 όσον αφορά τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στον γαλλικό τερματικό σταθμό της σήραγγας της Μάγχης

13

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/544 του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2022, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

16

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/545 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος και για την έγκριση τύπου των συστημάτων αυτών ως χωριστών τεχνικών μονάδων, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού ( 1 )

18

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/546 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2022, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινής απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρων στη ζώνη NAFO 3M από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/547 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2022, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

27

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/548 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2022, για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους ύστερα από αίτηση της Γαλλίας — EGF/2021/007 FR/Selecta

76

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/549 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2022, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δεύτερο μέρος της τέταρτης συνόδου της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο όσον αφορά την έκδοση απόφασης για την τροποποίηση των παραρτημάτων Α και Β της εν λόγω σύμβασης

78

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2022/550 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2022, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο δεύτερο τμήμα της τέταρτης συνόδου της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, όσον αφορά την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τα απόβλητα υδραργύρου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της εν λόγω σύμβασης

80

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/551 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/85 σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

82

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/552 της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2022, με την οποία καθορίζεται ότι τα εθνικά χρηματιστήρια αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που είναι καταχωρισμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμορφώνονται με νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις οι οποίες είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο III της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και υπόκεινται σε αποτελεσματική εποπτεία και επιβολή του νόμου ( 1 )

85

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

*

Σύσταση (ΕΕ) 2022/553 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2022, για την παρακολούθηση της παρουσίας τοξινών Alternaria στα τρόφιμα

90

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/1


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/542 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Απριλίου 2022

για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/285 όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κανόνες σχετικά με τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όπως προβλέπονται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (3), έχουν ως στόχο να διαφυλάξουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποτρέψουν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Οι εν λόγω κανόνες σχεδιάστηκαν πριν από δύο και πλέον δεκαετίες με βάση την αρχή της χώρας προέλευσης. Στις ανακοινώσεις της της 7ης Απριλίου 2016 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ — Η ώρα των αποφάσεων και της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη συνέχεια που δίνεται στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ — Η ώρα των αποφάσεων, η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσαρμόσει τους εν λόγω κανόνες για ένα οριστικό σύστημα ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο αγαθών μεταξύ επιχειρήσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη, το οποίο θα βασίζεται στη φορολόγηση στο κράτος μέλος προορισμού.

(2)

Στο πλαίσιο ενός συστήματος όπου οι παραδόσεις αγαθών και η παροχή υπηρεσιών θα φορολογούνται στο κράτος μέλος προορισμού, οι προμηθευτές των αγαθών και οι παρέχοντες τις υπηρεσίες δεν θα αποκομίζουν σημαντικό όφελος από την εγκατάσταση σε κράτος μέλος με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος, η μεγαλύτερη ποικιλομορφία στους συντελεστές ΦΠΑ δεν θα διατάρασσε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ούτε θα δημιουργούσε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα ήταν σκόπιμο να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών.

(3)

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που είναι επιλέξιμα για μειωμένους συντελεστές θα πρέπει να αποσκοπούν στο όφελος του τελικού καταναλωτή και να επιδιώκουν στόχους γενικού ενδιαφέροντος. Για να αποφευχθεί η περιττή πολυπλοκότητα και η επακόλουθη αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο, αφ’ ης στιγμής τα κράτη μέλη επιλέξουν κατά τα προβλεπόμενα κάποια αγαθά και υπηρεσίες, οι μειωμένοι συντελεστές αναμένεται κανονικά να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την εμπορική αλυσίδα.

(4)

Το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών θα πρέπει να συνάδει συνολικά με άλλες πολιτικές της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Προκειμένου να μπορούν τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τους υγείας, είναι σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των αγαθών και των υπηρεσιών που θεωρούνται ουσιώδη για τη στήριξη της παροχής υγειονομικής περίθαλψης και για την αντιστάθμιση και την υπέρβαση των αναπηριών. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συμβάλουν σε μια κλιματικά ουδέτερη και πράσινη οικονομία μέσω της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών για τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, προετοιμάζοντας παράλληλα τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων περιπτώσεων προτιμησιακής μεταχείρισης επιβλαβών για το περιβάλλον προϊόντων.

(5)

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να τους παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες εφαρμογής μειωμένων συντελεστών, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν εξαίρεση από τον κανονικό συντελεστή. Αυτή η ίση μεταχείριση μπορεί να επιτευχθεί με το να επιτραπεί σε όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν στα επιλέξιμα αγαθά και υπηρεσίες, εντός καθορισμένων ορίων, δύο κατ’ ανώτατο όριο μειωμένους συντελεστές ελάχιστου ύψους 5 %, ένα μειωμένο συντελεστή χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο του 5 % και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.

(6)

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί η ύπαρξη πληθώρας μειωμένων συντελεστών για δημοσιονομικούς λόγους, καθώς και την αρχή της ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές, που δεν θα είναι κατώτεροι από το ελάχιστο όριο του 5 %, στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σε 24 κατ’ ανώτατο όριο σημεία του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Για τους ίδιους λόγους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο του 5 % και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, αλλά μόνο στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών σε επτά κατ’ ανώτατο όριο σημεία του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ τα οποία έχουν επιλέξει μεταξύ των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών που θεωρούνται ότι καλύπτουν βασικές ανάγκες, δηλαδή εκείνων που σχετίζονται με τις παραδόσεις τροφίμων, νερού, φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας και υγιεινής, με τη μεταφορά προσώπων και με τις παραδόσεις ορισμένων πολιτιστικών αγαθών (βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών) ή μεταξύ άλλων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών εκ των απαριθμούμενων στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ στις οποίες άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο του 5 % ή απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, εφόσον τηρούν τις ισχύουσες προθεσμίες. Είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ήδη τέτοιους μειωμένους συντελεστές ή απαλλαγές ο χρόνος που απαιτείται για να προσαρμοστούν στα εν λόγω όρια.

(7)

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν οι ηλιακοί συλλέκτες στα επτά αυτά σημεία σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Ένωσης για απανθρακοποίηση και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προωθήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επίσης μέσω μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Για να υποστηριχθεί η μετάβαση προς τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενισχυθεί η αυτάρκεια της Ένωσης όσον αφορά την ενέργεια, είναι αναγκαίο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των τελικών καταναλωτών σε πράσινες πηγές ενέργειας.

(8)

Η χρήση οποιασδήποτε από τις εν λόγω δυνατότητες από ένα κράτος μέλος θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστά μέτρο ενσωματωμένο στη λογική του συστήματος των συντελεστών ΦΠΑ το οποίο θεσπίζεται για σαφώς καθορισμένους κοινωνικούς λόγους, προς όφελος του τελικού καταναλωτή ή υπέρ του γενικού συμφέροντος.

(9)

Παράλληλα με τους γενικούς κανόνες για τους συντελεστές ΦΠΑ, υπάρχει μια σειρά υφιστάμενων παρεκκλίσεων που επιτρέπουν σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές. Οι χαμηλότεροι αυτοί συντελεστές δικαιολογούνται από ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά ή από κοινωνικούς λόγους με γνώμονα το όφελος του τελικού καταναλωτή ή το γενικό συμφέρον. Τέτοιοι χαμηλότεροι συντελεστές θα μπορούσαν να έχουν λόγο ύπαρξης και σε άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα, που θα μπορούν να ενεργοποιούν όλα τα κράτη μέλη, να εφαρμόζουν χαμηλότερους συντελεστές στα ίδια αγαθά και υπηρεσίες με αυτά επί των οποίων εφαρμόζονται χαμηλότεροι συντελεστές σε άλλα κράτη μέλη και υπό τους ίδιους όρους. Για να συμμορφωθούν με το ανώτατο όριο των επτά σημείων, τα κράτη μέλη που εφάρμοζαν τέτοιους χαμηλότερους συντελεστές σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται σε περισσότερα από επτά σημεία του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να περιορίσουν την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών που είναι χαμηλότεροι από το ελάχιστο όριο του 5 % και τη χορήγηση των απαλλαγών με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται σε επτά σημεία του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ έως την 1η Ιανουαρίου 2032 ή έως τον χρόνο θέσπισης του οριστικού καθεστώτος, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις για παρεκκλίσεις όσον αφορά την εφαρμογή των απαλλαγών χωρίς το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών που καθορίζονται στο παράρτημα X της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(10)

Επιπλέον, ορισμένες άλλες παρεκκλίσεις επιτρέπουν επί του παρόντος σε ορισμένα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές όχι κατώτερους από 12 % σε αγαθά και υπηρεσίες που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Δεδομένης της εγγύτητας του επιπέδου των εν λόγω μειωμένων συντελεστών με τον κανονικό συντελεστή και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα, που θα μπορούν να ενεργοποιούν όλα τα κράτη μέλη, να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές που δεν είναι κατώτεροι από 12 % στα ίδια αγαθά και υπηρεσίες με αυτά επί των οποίων εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές που δεν είναι κατώτεροι από 12 % σε άλλα κράτη μέλη και υπό τους ίδιους όρους.

(11)

Άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές που δεν είναι κατώτεροι από 12 % για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, καθώς και μειωμένους συντελεστές κάτω του 5 % και απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται σε οποιοδήποτε σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ εκτός από τα σημεία 1) έως 6) και το σημείο 10γ), εφόσον τηρούν τη δομή των συντελεστών ΦΠΑ που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και τους αντίστοιχους όρους που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στα οποία ίσχυαν μειωμένοι συντελεστές ή απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών την 1η Ιανουαρίου 2021. Στα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνονται όσα εφαρμόζουν τώρα μειωμένους συντελεστές και απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών και θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές που δεν είναι κατώτεροι από 12 % σε παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, μειωμένους συντελεστές κάτω του 5 % ή απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σε άλλες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών εκτός εκείνων που εφαρμόζουν επί του παρόντος.

(12)

Τα κράτη μέλη που εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές ή χορηγούσαν απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών βάσει παρεκκλίσεων την 1η Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην επιτροπή ΦΠΑ τις βασικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις παρεκκλίσεων στο εθνικό τους δίκαιο που εφαρμόζονταν την 1η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων η χρήση θα επιτραπεί σε άλλα κράτη μέλη. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να καταστεί δυνατή η ισότιμη πρόσβαση στις εν λόγω παρεκκλίσεις για όλα τα κράτη μέλη και με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται έως την καθορισμένη προθεσμία από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή οφείλει, αμέσως μόλις παραλάβει τις εν λόγω πληροφορίες, να καταρτίσει και να διανείμει σε όλα τα κράτη μέλη πλήρη κατάλογο των αγαθών και υπηρεσιών επί των οποίων εφαρμόζονται οι εν λόγω μειωμένοι συντελεστές ή απαλλαγές. Η τήρηση από τα κράτη μέλη της προθεσμίας για την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών είναι ουσιώδους σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν ισότιμη πρόσβαση στις παρεκκλίσεις.

(13)

Με βάση τις πληροφορίες που διανέμει η Επιτροπή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές και απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών επί των οποίων άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν τέτοιους συντελεστές και απαλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές εφαρμόζονται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ήδη τους εν λόγω συντελεστές και απαλλαγές. Για τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν λεπτομερείς κανόνες και να κοινοποιήσουν το κείμενο των θεσπισμένων διατάξεων στην επιτροπή ΦΠΑ. Με βάση την κοινοποίηση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση με πλήρη κατάλογο που θα αναφέρει τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές και απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών.

(14)

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης του καταλόγου των αγαθών και των υπηρεσιών που είναι επιλέξιμα για μειωμένους συντελεστές, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών για συγκεκριμένους στόχους κοινωνικής πολιτικής, να διασφαλιστεί η σαφήνεια και να ληφθεί υπόψη η αρχή της ουδετερότητας, δηλαδή με τη διασφάλιση της ίδιας μεταχείρισης, όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, για ενοικιάσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις και την παράδοση ορισμένων αγαθών.

(15)

Για να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να στηρίξουν τη μετάβαση προς τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον συστημάτων θέρμανσης και σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Ένωσης για απανθρακοποίηση, η δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή στην παράδοση και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης υψηλής απόδοσης με χαμηλές εκπομπές που πληρούν τα κριτήρια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα πρέπει περαιτέρω να περιληφθεί στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(16)

Η ψηφιοποίηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στη δημιουργία αξίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας μετρά και κατατάσσει τις ψηφιακές επιδόσεις των κρατών μελών βάσει προκαθορισμένων δεικτών, που αναδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις στην ψηφιακή ανάπτυξη. Για να ξεπεραστεί η ανεπαρκής κάλυψη των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξής τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή στις υπηρεσίες αυτές. Η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στους στόχους που καθορίζονται στην εθνική πολιτική ψηφιοποίησης και το σχετικό πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να περιορίζεται αναλόγως. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο παρέχουν συνδεσιμότητα, αλλά δεν επεκτείνονται στο περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του διαδικτύου.

(17)

Επιπλέον, ενόψει του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας, θα πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να προβλέπουν την ίδια μεταχείριση των δραστηριοτήτων που μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων, με εκείνες που, όταν παρακολουθούνται διά ζώσης, είναι επιλέξιμες για μειωμένους συντελεστές.

(18)

Για να διασφαλιστεί η φορολόγηση στο κράτος μέλος κατανάλωσης, είναι απαραίτητο όλες οι υπηρεσίες που μπορούν να παρασχεθούν σε λήπτη με ηλεκτρονικά μέσα να φορολογούνται στον τόπο όπου ο λήπτης είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή έχει τη συνήθη διαμονή του. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι κανόνες που διέπουν τον τόπο παροχής υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες αυτές.

(19)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση οργανισμών που ασχολούνται με την κοινωνική ευημερία, κατά την αξιολόγηση των απαιτήσεων για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η γενική δραστηριότητα και οι στόχοι του οργανισμού στο σύνολό του, ανεξάρτητα από τον τελικό δικαιούχο της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών.

(20)

Επιπλέον, η οδηγία 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών σε περιορισμένο αριθμό ειδικών περιπτώσεων για κοινωνικούς λόγους, προς όφελος του τελικού καταναλωτή και για την επίτευξη στόχου γενικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών επιλέξιμων για μειωμένους συντελεστές στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ θα πρέπει να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει περιορισμένο αριθμό τέτοιων υφιστάμενων παρεκκλίσεων.

(21)

Η πανδημία της COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη προσαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, ώστε το νομικό πλαίσιο να είναι έτοιμο για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων και, με τον τρόπο αυτόν, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται ταχέως σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως πανδημίες, ανθρωπιστικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη στα οποία η Επιτροπή είχε χορηγήσει την άδεια να εφαρμόζουν απαλλαγή από τον ΦΠΑ για αγαθά που εισάγονται υπέρ των θυμάτων καταστροφών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν, υπό τους ίδιους όρους, απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και εγχώριες παραδόσεις των εν λόγω αγαθών, καθώς και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα εν λόγω αγαθά, στους επιλέξιμους φορείς, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να συνδράμουν τα θύματα τέτοιων καταστροφών. Εάν δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις για απαλλαγές, η παράδοση των εν λόγω αγαθών και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών θα πρέπει να υπόκεινται σε ΦΠΑ.

(22)

Δεδομένου ότι οι κύριοι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η επικαιροποίηση του καταλόγου των αγαθών και υπηρεσιών που είναι επιλέξιμα για μειωμένους συντελεστές και ο καθορισμός των σχετικών λόγων για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των κρατών μελών στην εφαρμογή μειωμένων συντελεστών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω των υφιστάμενων περιορισμών, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(23)

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου (6). Λόγω της διαφορετικής δομής των συντελεστών ΦΠΑ που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, οι παραπομπές στην οδηγία (ΕΕ) 2020/285 θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(24)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (7), τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επισυνάπτουν στην κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όταν δικαιολογείται, ένα ή περισσότερα έγγραφα που διευκρινίζουν τη σχέση ανάμεσα στα στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα τμήματα των εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι δικαιολογημένη.

(25)

Συνεπώς, οι οδηγίες 2006/112/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/285 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Η οδηγία 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 53, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στην πρόσβαση στις εκδηλώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, όταν η συμμετοχή είναι εικονική.»,

2)

στο άρθρο 54 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Όταν ωστόσο οι υπηρεσίες και οι παρεπόμενες υπηρεσίες αφορούν δραστηριότητες σε μετάδοση συνεχούς ροής ή που διατίθενται εικονικά με άλλον τρόπο, τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι ο τόπος στον οποίο ο μη υποκείμενος στο φόρο είναι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή έχει τη συνήθη διαμονή του.»,

3)

στο άρθρο 59α, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για την αποφυγή διπλής φορολογίας, μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά τις υπηρεσίες των οποίων ο τόπος παροχής διέπεται από τα άρθρα 44 και 45, το άρθρο 54 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 56, 58 και 59, να θεωρούν ότι:»,

4)

στο άρθρο 81, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιανουαρίου 1993, δεν έκαναν χρήση της δυνατότητας εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 98, μπορούν, όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 89, να προβλέπουν ότι, για τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας, όπως αναφέρονται στο παράρτημα III σημείο 26), η φορολογητέα βάση ισούται με τμήμα του ποσού που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 73, 74, 76, 78 και 79.»,

5)

το άρθρο 94 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο συντελεστής που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή αγαθών είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται στο έδαφος του κράτους μέλους για την παράδοση του ίδιου αγαθού.»,

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κράτη μέλη που εφαρμόζουν κανονικό συντελεστή στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρη Α, Β και Γ μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στην εισαγωγή των εν λόγω αγαθών στο έδαφος του κράτους μέλους.»,

6)

το άρθρο 98 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 98

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν κατ’ ανώτατο όριο δύο μειωμένους συντελεστές.

Οι μειωμένοι συντελεστές ορίζονται ως ποσοστό της βάσης επιβολής του φόρου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 5 % και εφαρμόζονται μόνο στις παραδόσεις αγαθών και στις παροχές υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα III.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τους μειωμένους συντελεστές σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται σε 24 κατ’ ανώτατο όριο σημεία στο παράρτημα III.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν, εκτός από τους δύο μειωμένους συντελεστές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή κατώτερο από το ελάχιστο όριο του 5 % και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται σε επτά κατ’ ανώτατο όριο σημεία στο παράρτημα III.

Ο μειωμένος συντελεστής που είναι κατώτερος από το ελάχιστο όριο του 5 % και η απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται στα ακόλουθα σημεία του παραρτήματος III:

α)

σημεία 1) έως 6) και σημείο 10γ),

β)

κάθε άλλο σημείο του παραρτήματος III που εμπίπτει στις επιλογές που προβλέπονται στο άρθρο 105α παράγραφος 1.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι πράξεις οι σχετικές με τη στέγαση που αναφέρονται στο άρθρο 105α παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο παράρτημα III σημείο 10).

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν, την 1η Ιανουαρίου 2021, μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο του 5 % ή χορηγούν απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο σε παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που καλύπτονται σε περισσότερα από επτά σημεία στο παράρτημα III περιορίζουν την εφαρμογή των εν λόγω μειωμένων συντελεστών ή τη χορήγηση των εν λόγω απαλλαγών προκειμένου να συμμορφωθούν με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου έως την 1η Ιανουαρίου 2032 ή έως τη θέσπιση του οριστικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 402, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν σε ποιες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές ή να χορηγούν τις εν λόγω απαλλαγές.

3.   Οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα III σημεία 6), 7), 8) και 13).

4.   Κατά την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών και των απαλλαγών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη συνδυασμένη ονοματολογία ή τη στατιστική ταξινόμηση προϊόντων ανά δραστηριότητα ή και τα δύο, για να καθορίσουν την ακριβή κάλυψη της σχετικής κατηγορίας.»,

7)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 98α

Οι μειωμένοι συντελεστές και οι απαλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας στις οποίες εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του τίτλου XII κεφάλαιο 4.»,

8)

το άρθρο 99 διαγράφεται,

9)

το άρθρο 100 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 100

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 και κάθε πέντε έτη στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος III, συνοδευόμενη από τυχόν κατάλληλες προτάσεις, εφόσον απαιτείται.»,

10)

το άρθρο 101 διαγράφεται,

11)

στον τίτλο VIII κεφάλαιο 2, παρεμβάλλεται το ακόλουθο τμήμα:

«Τμήμα 2α

Εξαιρετικές περιπτώσεις

Άρθρο 101α

1.   Όταν η Επιτροπή έχει χορηγήσει άδεια σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 53 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου (*1) για την εφαρμογή απαλλαγής σε αγαθά που εισάγονται υπέρ των θυμάτων καταστροφών, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο υπό τους ίδιους όρους, όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις παραδόσεις των εν λόγω αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που συνδέονται με τέτοια αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μίσθωσης.

2.   Το κράτος μέλος που επιθυμεί να εφαρμόσει το μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενημερώνει σχετικά την επιτροπή ΦΠΑ.

3.   Όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτώνται από τους οργανισμούς που επωφελούνται από την απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους που προβλέπονται στον τίτλο VIII κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2009/132/ΕΚ, η χρήση των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών υπόκειται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν κατά τον χρόνο που παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής.

(*1)  Οδηγία 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (ΕΕ L 292 της 10.11.2009, σ. 5).»,"

12)

τα άρθρα 102 και 103 διαγράφονται,

13)

το άρθρο 104 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 104

1.   Η Αυστρία μπορεί να εφαρμόζει, στις κοινότητες Jungholz και Mittelberg (Kleines Walsertal), δεύτερο κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, χαμηλότερο από εκείνον που ισχύει στην υπόλοιπη χώρα, αλλά όχι κατώτερο του 15 %.

2.   Η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά της Θάσου, των Βόρειων Σποράδων, της Σαμοθράκης και της Σκύρου συντελεστές έως 30 % χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

3.   Η Πορτογαλία μπορεί να εφαρμόζει, στις πράξεις που διενεργούνται στις αυτόνομες περιοχές των Αζορών και της Μαδέρας και στις εισαγωγές που πραγματοποιούνται απευθείας στις εν λόγω περιοχές, χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση με αυτούς που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική χώρα.

4.   Η Πορτογαλία μπορεί να εφαρμόζει στα διόδια στις γέφυρες στην περιοχή της Λισαβόνας έναν από τους δύο μειωμένους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 98 παράγραφος 1.»,

14)

τα άρθρα 104α και 105 διαγράφονται,

15)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 105α

1.   Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2021, εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1 ή παρείχαν απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, στις παραδόσεις αγαθών ή στις παροχές υπηρεσιών που απαριθμούνται σε σημεία εκτός των σημείων 1) έως 6) και του σημείου 10γ) του παραρτήματος III, μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές ή να χορηγούν τις εν λόγω απαλλαγές, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2021, εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1, σε πράξεις που αφορούν στέγαση και δεν αποτελούν μέρος κοινωνικής πολιτικής, μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή ΦΠΑ το κείμενο των βασικών διατάξεων του εθνικού δικαίου και τους όρους εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών και απαλλαγών που συνδέονται με το άρθρο 98 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) το αργότερο έως τις 7 Ιουλίου 2022.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, μειωμένοι συντελεστές χαμηλότεροι από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1 ή απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο μπορούν να εφαρμόζονται από άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, στις ίδιες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών με εκείνες που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που εφαρμόζονταν την 1η Ιανουαρίου 2021 στα κράτη μέλη που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.   Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2021, εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους του 12 %, περιλαμβανομένων μειωμένων συντελεστών χαμηλότερων από το ελάχιστο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1, ή παρείχαν απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο σε παραδόσεις αγαθών ή σε παροχές υπηρεσιών διαφορετικές από αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα III, μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφοι 1 και 2, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές ή να χορηγούν τις εν λόγω απαλλαγές έως την 1η Ιανουαρίου 2032 ή έως τη θέσπιση του οριστικού καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 402, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

3.   Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2021, εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές όχι κατώτερους από 12 % σε παραδόσεις αγαθών ή σε παροχές υπηρεσιών διαφορετικές από αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα III, μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή ΦΠΑ το κείμενο των βασικών διατάξεων του εθνικού δικαίου και τους όρους εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου το αργότερο έως τις 7 Ιουλίου 2022.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, μειωμένοι συντελεστές όχι κατώτεροι από 12 % μπορούν να εφαρμόζονται από άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στις ίδιες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών με εκείνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που εφαρμόζονταν την 1η Ιανουαρίου 2021 στα κράτη μέλη που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1, 2 και 3, οι μειωμένοι συντελεστές ή οι απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο για ορυκτά καύσιμα, για άλλα αγαθά με παρόμοιο αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως η τύρφη, και τα καυσόξυλα παύουν να εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2030. Οι μειωμένοι συντελεστές ή οι απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο για τα χημικά παρασιτοκτόνα και τα χημικά λιπάσματα παύουν να εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2032.

5.   Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και το άρθρο 105β, επιθυμούν να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές όχι κατώτερους από 12 %, μειωμένους συντελεστές χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1 ή απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο θεσπίζουν τους λεπτομερείς κανόνες άσκησης του δικαιώματος επιλογής το αργότερο έως τις 7 Οκτωβρίου 2023. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή ΦΠΑ το κείμενο των βασικών διατάξεων εθνικού δικαίου που έχουν θεσπίσει.

6.   Έως την 1η Ιουλίου 2025, με βάση τις πληροφορίες που έχουν υποβάλει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο έκθεση με πλήρη κατάλογο με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 105β επί των οποίων εφαρμόζονται στα κράτη μέλη οι μειωμένοι συντελεστές, περιλαμβανομένων των μειωμένων συντελεστών που είναι χαμηλότεροι από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στο άρθρο 98 παράγραφος 1, ή οι απαλλαγές με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο.

Άρθρο 105β

Τα κράτη μέλη τα οποία, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, την 1η Ιανουαρίου 2021, εφάρμοζαν μειωμένους συντελεστές όχι χαμηλότερους από το ελάχιστο όριο του 5 % σε πράξεις που αφορούν στέγαση και δεν αποτελούν μέρος κοινωνικής πολιτικής μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές. Στην περίπτωση αυτή, ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται στις εν λόγω πράξεις από την 1η Ιανουαρίου 2042 δεν είναι χαμηλότερος του 12 %.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή ΦΠΑ το κείμενο των βασικών διατάξεων του εθνικού δικαίου και τους όρους εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο το αργότερο έως τις 7 Ιουλίου 2022.

Μειωμένος συντελεστής τουλάχιστον 12 % μπορεί να εφαρμόζεται από άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, στις πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που εφαρμόζονταν την 1η Ιανουαρίου 2021 στα κράτη μέλη για τα οποία γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Για τους σκοπούς του άρθρου 98 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο, οι πράξεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο θεωρείται ότι εμπίπτουν στο παράρτημα III σημείο 10).»,

16)

στον τίτλο VIII, το κεφάλαιο 4 διαγράφεται,

17)

τα άρθρα 123, 125, 128 και 129 διαγράφονται,

18)

στο άρθρο 221, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους υποκειμένους στον φόρο από την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 220 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 220α όσον αφορά την έκδοση τιμολογίου, για παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιούν στο έδαφός τους και οι οποίες απαλλάσσονται, με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2, τα άρθρα 105α και 132, το άρθρο 135 παράγραφος 1 στοιχεία η) έως ιβ), τα άρθρα 136, 371, 375, 376 και 377, το άρθρο 378 παράγραφος 2, το άρθρο 379 παράγραφος 2 και τα άρθρα 380 έως 390γ.»,

19)

στο άρθρο 288 πρώτο εδάφιο, το σημείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2)

το ποσό των πράξεων που απαλλάσσονται με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 ή το άρθρο 105α,»,

20)

στο άρθρο 316, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής στα σχετικά αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας που παραδίδονται ή εισάγονται από υποκείμενο στον φόρο μεταπωλητή, τα κράτη μέλη παρέχουν στους υποκείμενους στον φόρο μεταπωλητές το δικαίωμα να επιλέξουν την εφαρμογή του καθεστώτος του περιθωρίου κέρδους για τις παραδόσεις των ακόλουθων αγαθών:

α)

αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας τα οποία εισήγαγαν οι ίδιοι,

β)

αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας που τους παραδόθηκαν από τον ίδιο τον δημιουργό ή τους διαδόχους του,

γ)

αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας που τους παραδόθηκαν από πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο, εκτός από τον υποκείμενο στον φόρο μεταπωλητή.»,

21)

στο άρθρο 387, το στοιχείο γ) διαγράφεται,

22)

στο παράρτημα III, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλογος παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές και η απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που αναφέρονται στο άρθρο 98»,

23)

το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285

Στο άρθρο 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285, το σημείο 15) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15)

το άρθρο 288 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

“Άρθρο 288

1.   Ο ετήσιος κύκλος εργασιών που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 284 αποτελείται από τα ακόλουθα ποσά, χωρίς ΦΠΑ:

α)

την αξία των παραδόσεων αγαθών και των παροχών υπηρεσιών, κατά το μέτρο που θα φορολογούνταν εάν είχαν πραγματοποιηθεί από μη απαλλασσόμενο υποκείμενο στον φόρο,

β)

την αξία των πράξεων που απαλλάσσονται με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στο προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 ή το άρθρο 105α,

γ)

την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 146 έως 149 και τα άρθρα 151, 152 και 153,

δ)

την αξία των απαλλασσόμενων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 138 όταν εφαρμόζεται η απαλλαγή που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο,

ε)

την αξία των πράξεων επί ακινήτων, των χρηματοοικονομικών πράξεων του άρθρου 135 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ζ) και των υπηρεσιών ασφάλισης και αντασφάλισης, εκτός εάν οι πράξεις αυτές έχουν παρεπόμενο χαρακτήρα.

2.   Οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επένδυσης ενός υποκειμένου στον φόρο δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.”,».

Άρθρο 3

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 σημεία 1), 2), 5) και 7), με το άρθρο 1 σημείο 12), όσον αφορά τη διαγραφή του άρθρου 103 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, με το άρθρο 1 σημείο 20) και με το άρθρο 2.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με το παράρτημα III σημεία 7) και 13), σχετικά με την πρόσβαση σε ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή επισκέψεων που καλύπτονται από τα εν λόγω σημεία, και με το παράρτημα III σημείο 26) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, που απαριθμούνται στο παράρτημα III της παρούσας οδηγίας, από την 1η Ιανουαρίου 2025.

2.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.   Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Αναθεώρηση

Αφού αξιολογηθεί κατά πόσον είναι δυνατό να υπάρξουν λύσεις ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις που θα είναι προσαρμοσμένες στην ψηφιακή εποχή και ευθυγραμμισμένες με τον στόχο συστήματος ΦΠΑ που θα βασίζεται στη χώρα προορισμού, η Επιτροπή υποβάλλει, όπου απαιτείται, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους που προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 4 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 5 Απριλίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LE MAIRE


(1)  Γνώμη της 9ης Μαρτίου 2022 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 283 της 10.8.2018, σ. 35.

(3)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση Προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας [Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014 (ΕΕ L 107 της 26.3.2021, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και τα τέλη λιανικής για τις ρυθμιζόμενες ενδοενωσιακές επικοινωνίες και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 (ΕΕ L 310 της 26.11.2015, σ. 1).

(6)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τις μικρές επιχειρήσεις (ΕΕ L 62 της 2.3.2020, σ. 13).

(7)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα III της οδηγίας 2006/112/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

τα σημεία 3) έως 8) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3)

τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς και κτηνιατρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων για την αντισύλληψη και για τη γυναικεία υγιεινή προστασία και απορροφητικά προϊόντα υγιεινής,

4)

ο ιατρικός εξοπλισμός, οι συσκευές, άλλες συσκευές, τα αντικείμενα, τα βοηθήματα και ο προστατευτικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των μασκών προστασίας της υγείας, που συνήθως προορίζονται για χρήση στην ιατρική περίθαλψη ή για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες, προϊόντα απαραίτητα για την αντιστάθμιση και την υπέρβαση αναπηρίας, καθώς και η προσαρμογή, επισκευή, μίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση τέτοιων προϊόντων,

5)

η μεταφορά επιβατών και η μεταφορά αγαθών που αυτοί φέρουν, όπως αποσκευές, ποδήλατα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων, μηχανοκίνητα ή άλλα οχήματα, ή η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μεταφορά επιβατών,

6)

η παράδοση, συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού από βιβλιοθήκες, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών που παρέχονται είτε σε υλικό υπόθεμα είτε ηλεκτρονικά είτε και στις δύο μορφές (μεταξύ των οποίων φυλλάδια, προσπέκτους και παρόμοιο έντυπο υλικό, παιδικά εικονογραφημένα βιβλία και τετράδια ιχνογραφίας και χρωματισμού, έντυπες ή χειρόγραφες μουσικές παρτιτούρες, χάρτες υδρογραφικοί ή παρόμοιοι), εκτός από τις δημοσιεύσεις που προορίζονται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο για διαφημιστικούς σκοπούς και τις δημοσιεύσεις που συνίστανται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο σε περιεχόμενο βίντεο ή ακουστική μουσική· η παραγωγή δημοσιεύσεων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή αυτού του είδους,

7)

το δικαίωμα εισόδου σε παραστάσεις, θέατρα, τσίρκο, πανηγύρια, λούνα–παρκ, συναυλίες, μουσεία, ζωολογικούς κήπους, κινηματογράφους, εκθέσεις και σε παρόμοια πολιτιστικά γεγονότα και σχετικούς χώρους, καθώς και η πρόσβαση σε ζωντανή μετάδοση συνεχούς ροής των εν λόγω εκδηλώσεων ή επισκέψεων ή και των δύο,

8)

η λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η διαδικτυακή μετάδοση των εν λόγω προγραμμάτων που παρέχονται από πάροχο υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων· οι υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο που παρέχονται στο πλαίσιο πολιτικής ψηφιοποίησης, καθορισμένης από τα κράτη μέλη,»,

2.

τα σημεία 10) και 10α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«10)

η παροχή και η κατασκευή κατοικιών, στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη· η ανακαίνιση και η μετατροπή, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης και της ανακατασκευής, και η επισκευή κατοικιών κοινωνικής στέγασης και ιδιωτικών κατοικιών· η μίσθωση ακινήτων που προορίζονται για κατοικία,

10α)

η κατασκευή και η ανακαίνιση δημόσιων και άλλων κτιρίων που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος,»,

3.

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«10γ)

η παράδοση και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών πάνω και δίπλα σε ιδιωτικές κατοικίες, κατοικίες και άλλα κτίρια δημόσια και μη, που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος,»,

4.

το σημείο 11) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11)

η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που προορίζονται κανονικά να χρησιμοποιηθούν στην αγροτική παραγωγή, με εξαίρεση τα κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως κτίρια ή μηχανήματα· και, έως την 1η Ιανουαρίου 2032, η παράδοση χημικών παρασιτοκτόνων και χημικών λιπασμάτων,»,

5.

παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«11α)

τα ζώντα ιπποειδή και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με ζώντα ιπποειδή,»,

6.

το σημείο 13) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13)

το δικαίωμα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις ή η πρόσβαση σε ζωντανή μετάδοση συνεχούς ροής αυτών των εκδηλώσεων ή και τα δύο, η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και η παράδοση μαθημάτων για αθλήματα ή για σωματική άσκηση, ακόμη και όταν πραγματοποιούνται με ζωντανή μετάδοση συνεχούς ροής,»,

7.

το σημείο 14) διαγράφεται,

8.

το σημείο 15) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15)

η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από οργανισμούς που ασχολούνται με την κοινωνική πρόνοια ή τις κοινωνικές ασφαλίσεις όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη και αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη ως επικεντρωμένοι στην κοινωνική ευημερία, κατά το μέτρο που οι πράξεις αυτές δεν απαλλάσσονται σύμφωνα με τα άρθρα 132, 135 και 136,»,

9.

τα σημεία 18) και 19) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«18)

η παροχή υπηρεσιών οδοκαθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και επεξεργασίας ή ανακύκλωσης αποβλήτων, με εξαίρεση αυτές που παρέχονται από φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 13,

19)

η παροχή υπηρεσιών επισκευής οικιακών συσκευών, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης (συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης και της μετατροπής),»,

10.

το σημείο 21) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«21)

οι υπηρεσίες κομμωτικής,»,

11.

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«22)

η παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, καθώς και βιοαερίων που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρος Α της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1)· η παράδοση και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης υψηλής απόδοσης με χαμηλές εκπομπές που πληρούν τους δείκτες αναφοράς εκπομπών (PM) που καθορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1189 της Επιτροπής (*2) και στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής (*3) και έχουν λάβει ενεργειακό σήμα της ΕΕ για να φαίνεται ότι πληρούται το κριτήριο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4)· και, έως την 1η Ιανουαρίου 2030, το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα,

23)

τα ζωντανά φυτά και άλλα προϊόντα ανθοκομίας, μεταξύ των οποίων βολβοί, βαμβάκι, ρίζες και τα συναφή, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα,

24)

τα παιδικά ενδύματα και υποδήματα· η παράδοση παιδικών καθισμάτων αυτοκινήτων,

25)

η παράδοση ποδηλάτων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων· οι υπηρεσίες ενοικίασης και επισκευής τέτοιων ποδηλάτων,

26)

οι παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας που απαριθμούνται στο παράρτημα IX μέρη Α, Β και Γ,

27)

οι νομικές υπηρεσίες που παρέχονται σε άτομα με σύμβαση εργασίας και σε ανέργους σε διαδικασίες εκδίκασης εργατικών διαφορών, καθώς και οι νομικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του συστήματος νομικής συνδρομής, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη,

28)

τα εργαλεία και ο λοιπός εξοπλισμός που κατά κανόνα προορίζεται για την παροχή υπηρεσιών διάσωσης ή παροχής πρώτων βοηθειών, όταν παραδίδονται σε δημόσιους φορείς ή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των πολιτών ή των κοινοτήτων,

29)

η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη λειτουργία πλωτών φάρων, φάρων ή άλλων βοηθημάτων ναυσιπλοΐας και υπηρεσιών διάσωσης, περιλαμβανομένης της οργάνωσης και συντήρησης σωσίβιων λέμβων.

(*1)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82)."

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1189 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 100)."

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 1)."

(*4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).»."


(*1)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1189 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 100).

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1185 της Επιτροπής, της 24ης Απριλίου 2015, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου με στερεό καύσιμο (ΕΕ L 193 της 21.7.2015, σ. 1).

(*4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1).».»


6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/13


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/543 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Απριλίου 2022

για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/118/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/262 όσον αφορά τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στον γαλλικό τερματικό σταθμό της σήραγγας της Μάγχης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 113,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου (3) επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών που βρίσκονται σε αερολιμένες και λιμένες της Ένωσης, προς πώληση σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος.

(2)

Η σταθερή σύνδεση της Μάγχης είναι μια σιδηροδρομική σύνδεση, η οποία αποτελείται από σήραγγα που έχει διανοιχτεί σε δύο στοές υπό τη Μάγχη, μεταξύ της Coquelles (Pas-de-Calais, Γαλλία) και του Folkestone (Kent, Ηνωμένο Βασίλειο). Διαθέτει μια συναφή στοά υπηρεσίας και τερματικούς σταθμούς ελέγχου της εισόδου και εξόδου στις σήραγγες σε αμφότερα τα άκρα. Λόγω των υποδομών αυτών, έχει τα χαρακτηριστικά θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με συνοριακούς ελέγχους στους δύο τερματικούς σταθμούς πρόσβασης. Η θαλάσσια σύνδεση και η σταθερή σύνδεση της Μάγχης καθιστούν δυνατή τη διάβαση της Μάγχης υπό τους ίδιους όρους.

(3)

Ως εκ τούτου, ο γαλλικός τερματικός σταθμός της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης στην Coquelles θα πρέπει να θεωρηθεί ισοδύναμος με λιμένα για τους σκοπούς του άρθρου 14 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ.

(4)

Λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η οποία οδήγησε στο άνοιγμα καταστημάτων αφορολόγητων ειδών στους λιμένες του Calais και της Δουνκέρκης, καθώς και στον τερματικό σταθμό του Ηνωμένου Βασιλείου της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης στο Folkestone, είναι σκόπιμο να επιτραπεί το άνοιγμα καταστημάτων αφορολόγητων ειδών στον γαλλικό τερματικό σταθμό της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης στην Coquelles.

(5)

Δεδομένου ότι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τη σταθερή σύνδεση της Μάγχης δεν μπορούν να εξέλθουν από αυτήν έως ότου φτάσουν στον προορισμό τους, ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τα όρια για επιτρεπόμενες εισαγωγές ελεύθερες από δασμούς και ειδικούς φόρους κατανάλωσης και, κατά συνέπεια, ο φόρτος ελέγχου για τις τελωνειακές αρχές θα είναι περιορισμένοι. Ωστόσο, προκειμένου να προλαμβάνεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση, η Γαλλία θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της απαλλαγής από τον φόρο στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών του γαλλικού τερματικού σταθμού της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης στην Coquelles.

(6)

Δεδομένου ότι η οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου (4) καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 2008/118/ΕΚ από τις 13 Φεβρουαρίου 2023, η αντίστοιχη διάταξη της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί.

(7)

Συνεπώς, οι οδηγίες 2008/118/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/262 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 2008/118/ΕΚ

Το άρθρο 14 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών που βρίσκονται στον γαλλικό τερματικό σταθμό της σήραγγας της Μάγχης στην Coquelles, σε επιβάτες κατόχους εισιτηρίων τα οποία ισχύουν για μεταφορά προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης.»,

2)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι απαλλαγές που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 1α και 2 εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.».

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262

Το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 τροποποιείται ως εξής:

1)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών που βρίσκονται στον γαλλικό τερματικό σταθμό της σήραγγας της Μάγχης στην Coquelles, σε επιβάτες κατόχους εισιτηρίων τα οποία ισχύουν για μεταφορά προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της σταθερής σύνδεσης της Μάγχης.»,

2)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οι απαλλαγές που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 1α και 2 εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.».

Άρθρο 3

Μεταφορά

1.   Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να εφαρμόσει την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας ή την απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας και θεσπίζει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2.   Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Λουξεμβούργο, 5 Απριλίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LE MAIRE


(1)  Γνώμη της 9ης Μαρτίου 2022 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 23ης Φεβρουαρίου 2022 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12).

(4)  Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΕ L 58 της 27.2.2020, σ. 4).


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/16


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/544 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Απριλίου 2022

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2022/449 του Συμβουλίου (2), στις 17 Μαρτίου 2022 υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας («συμφωνία») με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(2)

Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αποστολή ομάδων διαχείρισης των συνόρων από το μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σε τρίτη χώρα όπου τα μέλη των ομάδων θα ασκούν εκτελεστικές αρμοδιότητες, το άρθρο 73 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896 (3) προβλέπει τη σύναψη συμφωνίας περί καθεστώτος από την Ένωση με την οικεία τρίτη χώρα βάσει του άρθρου 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (4)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(4)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της. Δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του προαναφερθέντος πρωτοκόλλου, αποφασίζει, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει επί της παρούσας απόφασης, αν θα την εφαρμόσει στο εθνικό της δίκαιο.

(5)

Συνεπώς, η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας («συμφωνία») (5).

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 4 Απριλίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Έγκριση της 24ης Μαρτίου 2022 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2022/449 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2022, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας (ΕΕ L 91 της 18.3.2022, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (EE) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(5)  Το κείμενο της συμφωνίας δημοσιεύεται στην ΕΕ L 91 της 18.3.2022, σ. 4.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/18


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/545 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2022

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος και για την έγκριση τύπου των συστημάτων αυτών ως χωριστών τεχνικών μονάδων, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 78/2009, (ΕΚ) αριθ. 79/2009 και (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 631/2009, (ΕΕ) αριθ. 406/2010, (ΕΕ) αριθ. 672/2010, (ΕΕ) αριθ. 1003/2010, (ΕΕ) αριθ. 1005/2010, (ΕΕ) αριθ. 1008/2010, (ΕΕ) αριθ. 1009/2010, (ΕΕ) αριθ. 19/2011, (ΕΕ) αριθ. 109/2011, (ΕΕ) αριθ. 458/2011, (ΕΕ) αριθ. 65/2012, (ΕΕ) αριθ. 130/2012, (ΕΕ) αριθ. 347/2012, (ΕΕ) αριθ. 351/2012, (ΕΕ) αριθ. 1230/2012 και (ΕΕ) 2015/166 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6 και το άρθρο 6 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2144 θεσπίζει γενική υποχρέωση για τα μηχανοκίνητα οχήματα να είναι εξοπλισμένα με ορισμένα προηγμένα συστήματα οχημάτων. Στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να παρατίθενται απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος και για την έγκριση τύπου των εν λόγω συστημάτων ως χωριστών τεχνικών μονάδων. Είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν οι απαιτήσεις αυτές με τη θέσπιση λεπτομερών εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες δοκιμής και τις τεχνικές απαιτήσεις για την εν λόγω έγκριση τύπου.

(2)

Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες δοκιμής που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό αφορούν τα μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ημερομηνίες για την άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου της ΕΕ αναφορικά με τις εν λόγω κατηγορίες μηχανοκίνητων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2144.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο 13) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144, το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος είναι ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να καταγράφει και να αποθηκεύει σημαντικές παραμέτρους και πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύγκρουση, λίγο πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη σύγκρουση, με σκοπό τη συγκέντρωση ακριβέστερων και εμπεριστατωμένων δεδομένων σχετικών με ατυχήματα που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να διενεργούν ανάλυση οδικής ασφάλειας και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων μέτρων.

(4)

Οι διαδικασίες δοκιμής και οι λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των τύπων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού του ΟΗΕ αριθ. 160 (2). Ως εκ τούτου, ο εν λόγω κανονισμός του ΟΗΕ θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των εφαρμοστέων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 και στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144.

(5)

Ο κανονισμός αριθ. 160 του ΟΗΕ περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να καταγράφουν τα συστήματα δεδομένων συμβάντος, τον μορφότυπο των εν λόγω δεδομένων, τις απαιτήσεις για τη συλλογή, την καταγραφή και την επί του οχήματος αποθήκευση των δεδομένων, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των δοκιμών σύγκρουσης και την επιβιωσιμότητα.

(6)

Όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη σειρά τροποποιήσεων 01 του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ (3) εφαρμόζονται από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144, με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης.

(7)

Για να διασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές οχημάτων λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία των δεδομένων του συστήματος καταγραφής δεδομένων συμβάντος από παραποίηση και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων του συστήματος καταγραφής δεδομένων συμβάντος μέσω της τυποποιημένης διεπαφής, και για να καταστεί δυνατή η ανωνυμοποίηση των εν λόγω δεδομένων, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετες απαιτήσεις για την ανάκτηση δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των δεδομένων.

(8)

Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που καταγράφονται από τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος παραμένουν ανώνυμα, οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα εν λόγω δεδομένα να μην αναφέρονται ή ανακτώνται μαζί με τυχόν πληροφορίες που αφορούν φυσικό πρόσωπο.

(9)

Έως ότου τεθούν σε εφαρμογή τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας για την πρόσβαση και την ανάκτηση δεδομένων συμβάντων, οι κατασκευαστές οχημάτων θα πρέπει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης της Επιτροπής, να παρέχουν πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης, ανάκτησης και ερμηνείας των δεδομένων στο σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος.

(10)

Η ορθή λειτουργία του συστήματος καταγραφής δεδομένων συμβάντος καθώς και η ορθή λειτουργικότητα και η ακεραιότητα του λογισμικού τους θα πρέπει να επαληθεύονται με περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων.

(11)

Ο πίνακας που περιέχει τον κατάλογο των απαιτήσεων στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 δεν περιέχει καμία παραπομπή σε κανονιστικές πράξεις όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εισαχθεί στο εν λόγω παράρτημα παραπομπή στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό αριθ. 160 του ΟΗΕ.

(12)

Ο κατάλογος των κανονισμών του ΟΗΕ που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144, ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει παραπομπή στη σειρά τροποποιήσεων 01 του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ.

(13)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/2144 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι αλληλένδετες, καθώς οι εν λόγω διατάξεις θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος, καθώς και για την έγκριση τύπου συσκευών καταγραφής δεδομένων συμβάντος ως χωριστής τεχνικής μονάδας. Ως αποτέλεσμα των κανόνων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, είναι αναγκαίο να προστεθεί στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 παραπομπή στον παρόντα κανονισμό, στον κανονισμό αριθ. 160 του ΟΗΕ και στη σειρά τροποποιήσεων 01 του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν οι εν λόγω διατάξεις σε ενιαίο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.

(15)

Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος για οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 πρέπει να εφαρμόζονται από τις 6 Ιουλίου 2022, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις κατηγορίες οχημάτων M1 και N1, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

Άρθρο 2

Εφαρμοστέες τεχνικές απαιτήσεις

1.   Το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος ενός οχήματος συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις:

α)

του κανονισμού του ΟΗΕ αριθ. 160, και

β)

των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η έγκριση τύπου ενός συστήματος καταγραφής δεδομένων συμβάντος ως χωριστής τεχνικής μονάδας υπόκειται στη συμμόρφωση της χωριστής τεχνικής μονάδας με τις ίδιες απαιτήσεις με εκείνες που ορίζονται στις παραγράφους 5.3 (εισαγωγική παράγραφος), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 και 5.5 του κανονισμού του ΟΗΕ αριθ. 160.

3.   Όταν το μηχανοκίνητο όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος που έχει λάβει έγκριση τύπου ως χωριστή τεχνική μονάδα, το όχημα και το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, όσον αφορά την παράγραφο 5 του κανονισμού του ΟΗΕ αριθ. 160, αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 και 5.4 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 3

Ασφάλεια των δεδομένων

1.   Τα σχετικά με τη σύγκρουση δεδομένα τα οποία καταγράφει και αποθηκεύει το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος προστατεύονται από παραποίηση μέσω της συμμόρφωσης με τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και τις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού αριθ. 155 του ΟΗΕ (5), της αρχικής σειράς ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης σειράς τροποποιήσεών του.

2.   Οι επικαιροποιήσεις λογισμικού που πραγματοποιούνται στο σύστημα δεδομένων συμβάντος προστατεύονται ώστε να αποτρέπονται εύλογα η παραβίασή τους και οι μη έγκυρες επικαιροποιήσεις.

Άρθρο 4

Ανάκτηση δεδομένων

1.   Τα σχετικά με τη σύγκρουση δεδομένα που καταγράφονται από τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος καθίστανται διαθέσιμα για ανάκτηση μέσω της θύρας σειριακών δεδομένων επί του τυποποιημένου συνδέσμου ζεύξης δεδομένων που αναφέρεται στο σημείο 2.9 του παραρτήματος X του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858. Όταν η θύρα σειριακών δεδομένων δεν είναι πλέον λειτουργική μετά από σύγκρουση, τα δεδομένα ανακτώνται μέσω άμεσης σύνδεσης με το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος.

2.   Ο κατασκευαστής του οχήματος παρέχει στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή και, κατόπιν αιτήματος της αρχής έγκρισης τύπου, σε κάθε ενδιαφερόμενο κατασκευαστή ή επισκευαστή κατασκευαστικών στοιχείων, διαγνωστικών εργαλείων ή εξοπλισμού δοκιμών πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα δεδομένα συμβάντος καθώς και ανάκτησης και ερμηνείας αυτών.

3.   Τα οχήματα και οι συσκευές καταγραφής δεδομένων συμβάντος σχεδιάζονται κατά τρόπο που επιτρέπει σε ένα εργαλείο ανάκτησης δεδομένων να παράγει αναφορές συμβάντων που περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία δεδομένων:

α)

καθένα από τα υποχρεωτικά στοιχεία δεδομένων, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ·

β)

τον ακριβή τύπο, την παραλλαγή και την έκδοση του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ενεργών συστημάτων ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων) του οχήματος που διαθέτει σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο β) ανωτέρω είναι επίσης διαθέσιμα κατά την ολοκλήρωση της δοκιμής σύγκρουσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.4.3 του κανονισμού του ΟΗΕ αριθ. 160.

4.   Τα δεδομένα που καταγράφονται από το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος δεν είναι διαθέσιμα για ανάκτηση μέσω διεπαφών προσβάσιμων χωρίς να απαιτείται το ξεκλείδωμα του οχήματος ή η χρήση εργαλείων, ή μέσω διεπαφών οχημάτων για ασύρματες συνδέσεις.

5.   Τα δεδομένα του συστήματος καταγραφής δεδομένων συμβάντος που διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 1:

α)

διατίθενται σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο·

β)

δεν περιλαμβάνουν ούτε διατίθενται μαζί με πληροφορίες που επιτρέπουν τη συσχέτιση των εν λόγω δεδομένων με φυσικό πρόσωπο.

Άρθρο 5

Διατάξεις για τον τεχνικό έλεγχο

Για τους σκοπούς του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, είναι δυνατόν να επαληθεύονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του συστήματος καταγραφής δεδομένων συμβάντος:

1)

η ορθή λειτουργία του συστήματος, μέσω οπτικής παρατήρησης της κατάστασης του προειδοποιητικού σήματος αστοχίας μετά την ενεργοποίηση του γενικού διακόπτη του οχήματος και μετά από οποιονδήποτε έλεγχο λαμπτήρων. Όταν το προειδοποιητικό σήμα αστοχίας εμφανίζεται σε κοινό χώρο (χώρος στον οποίο μπορούν να απεικονίζονται δύο ή περισσότερες ενημερωτικές λειτουργίες/σύμβολα, αλλά όχι ταυτόχρονα), πρέπει πρώτα να ελέγχεται ότι ο κοινός χώρος είναι λειτουργικός πριν από τον έλεγχο κατάστασης του προειδοποιητικού σήματος αστοχίας·

2)

την ορθή λειτουργικότητά του και την ακεραιότητα του λογισμικού, με τη χρήση ηλεκτρονικής διεπαφής οχήματος, όπως αυτή που ορίζεται στο τμήμα I σημείο 14 του παραρτήματος III της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), εφόσον το επιτρέπουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος και διατίθενται τα απαραίτητα δεδομένα. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι τεχνικές πληροφορίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής διεπαφής οχημάτων καθίστανται διαθέσιμες σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/621 της Επιτροπής (7).

Άρθρο 6

Προσωρινές διατάξεις σχετικά με τις εγκρίσεις βάσει του κανονισμού 160 του ΟΗΕ

1.   Με ισχύ από τις 6 Ιουλίου 2022 οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που αφορούν συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις τεχνικές απαιτήσεις της σειράς τροποποιήσεων 01 του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές αποδέχονται έως την 1η Ιουλίου 2024 εγκρίσεις σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 160 του ΟΗΕ που έχουν χορηγηθεί εκτός της ΕΕ ως εναλλακτική λύση της έγκρισης σύμφωνα με τη σειρά τροποποιήσεων 01 του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ, για τους σκοπούς χορήγησης έγκρισης ΕΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Με ισχύ από τις 6 Ιουλίου 2024 οι εθνικές αρχές απαγορεύουν, για λόγους που αφορούν τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος, την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων, εφόσον τα εν λόγω οχήματα δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό και τις τεχνικές απαιτήσεις της σειράς τροποποιήσεων 01 του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των εν λόγω οχημάτων δεν ισχύουν πλέον. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές αποδέχονται έως την 1η Ιουλίου 2026 εγκρίσεις σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 160 του ΟΗΕ που έχουν χορηγηθεί εκτός της ΕΕ ως εναλλακτική λύση της έγκρισης σύμφωνα με τη σειρά τροποποιήσεων 01 του κανονισμού αριθ. 160 του ΟΗΕ, για τους σκοπούς της ταξινόμησης, της πώλησης και της θέσης σε κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων σύμφωνα με τα άρθρα 48, 49 και 50 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

Άρθρο 7

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144

Τα παραρτήματα I και IΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 6η Ιουλίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 325 της 16.12.2019, σ. 1.

(2)  Κανονισμός αριθ. 160 του ΟΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος (ΕΕ L 221 της 21.6.2021, σ. 15)· Κανονισμός αριθ. 160 του ΟΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος [2021/1215] σειρά τροποποιήσεων 01 (ΕΕ L 265 της 26.7.2021, σ. 3).

(3)  Κανονισμός αριθ. 160 του ΟΗΕ — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος [2021/1215] σειρά τροποποιήσεων 01 (ΕΕ L 265 της 26.7.2021, σ. 3).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 14.6.2018, σ. 1).

(5)  Κανονισμός του ΟΗΕ αριθ. 155 — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και το σύστημα διαχείρισης της κυβερνοασφάλειας [2021/387] (ΕΕ L 82 της 9.3.2021, σ. 30).

(6)  Οδηγία 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).

(7)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/621 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τις τεχνικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον τεχνικό έλεγχο των σημείων που πρέπει να ελέγχονται, τη χρήση των συνιστώμενων μεθόδων ελέγχου, και για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον μορφότυπο των δεδομένων και τις διαδικασίες πρόσβασης στις σχετικές τεχνικές πληροφορίες (ΕΕ L 108 της 23.4.2019, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 τροποποιείται ως εξής:

«160

Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος

Σειρά τροποποιήσεων 01

ΕΕ L 265 της 26.7.2021, σ. 3.

M1, N1»

Στο παράρτημα II, στο μέρος Ε, η γραμμή για την απαίτηση Ε5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αντικείμενο

Κανονιστικές πράξεις

Επιπρόσθετες ειδικές τεχνικές διατάξεις

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

ΧΤΜ

Κατασκευαστικό στοιχείο

«Ε5 Σύστημα καταγραφής δεδομένων συμβάντος

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/545 της Επιτροπής  (*1)

Κανονισμός του ΟΗΕ αριθ. 160

 

B

Δ

Δ

B

Δ

Δ

 

 

 

 

B

 


(*1)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/545 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2022, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες δοκιμής και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα καταγραφής δεδομένων συμβάντος και για την έγκριση τύπου των συστημάτων αυτών ως χωριστών τεχνικών μονάδων, και για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 107 της 5.4.2022, σ. 18).»


6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/546 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Μαρτίου 2022

σχετικά με τη θέσπιση προσωρινής απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρων στη ζώνη NAFO 3M από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/109 (2) του Συμβουλίου καθορίζει ποσοστώσεις για το 2022.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος κοκκινόψαρων στη ζώνη NAFO 3Μ που αλιεύονται από σκάφη τα οποία φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εξαντλήσει την ενδιάμεση ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για την περίοδο πριν από την 1η Ιουλίου 2022.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των δραστηριοτήτων κατευθυνόμενης αλιείας για το εν λόγω απόθεμα έως τις 30 Ιουνίου 2022,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το απόθεμακοκκινόψαρων στη ζώνη NAFO 3M για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι δραστηριότητες κατευθυνόμενης αλιείας για το απόθεμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 από σκάφη τα οποία φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού έως και τις 30 Ιουνίου 2022.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2022.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Virginijus SINKEVIČIUS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/109 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 21 της 31.1.2022, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

01/TQ109

Κράτος μέλος

Ευρωπαϊκή Ένωση (όλα τα κράτη μέλη)

Απόθεμα

RED/N3M.

Είδος

Κοκκινόψαρα (Sebastes spp.)

Ζώνη

NAFO 3M

Περίοδος απαγόρευσης

Από 25 Μαρτίου 2022 στις 24.00 UTC έως 30 Ιουνίου 2022


6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/547 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Απριλίου 2022

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.1.   Έναρξη

(1)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») ξεκίνησε έρευνα αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών (στο εξής: «SAP» ή «υπό έρευνα προϊόν») καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας (στο εξής: οικεία χώρα), με βάση το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (στο εξής: βασικός κανονισμός). Η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) (στο εξής: ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας).

(2)

Η Επιτροπή ξεκίνησε την έρευνα μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε από τη European Superabsorbent Polymer Coalition (στο εξής: «ESPC» ή «καταγγέλλων»). Η καταγγελία υποβλήθηκε εξ ονόματος δύο ενωσιακών παραγωγών, οι οποίοι από κοινού αντιπροσωπεύουν το 65 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής υπεραπορροφητικών πολυμερών, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ και συνακόλουθης σημαντικής ζημίας, τα οποία ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη της έρευνας.

1.2.   Παρατηρήσεις σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας

1.2.1.   Εξέταση του συμφέροντος της Ένωσης στην καταγγελία

(3)

Μετά την έναρξη της διαδικασίας, ο συνασπισμός χρηστών (3) ισχυρίστηκε ότι στην καταγγελία παραβλέφθηκε το συμφέρον που είχαν οι εισαγωγείς και οι χρήστες να συμπεράνουν ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης η έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές SAP καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, κατά παράβαση του άρθρου 21 του βασικού κανονισμού.

(4)

Παρόμοιους ισχυρισμούς διατύπωσε o συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας LG Chem Ltd. (στο εξής: LG Chem).

(5)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 9 του βασικού κανονισμού, η έναρξη διαδικασίας δικαιολογείται όταν στην καταγγελία παρέχονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ντάμπινγκ, τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που υποτίθεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της υποτιθέμενης ζημίας. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, ο καταγγέλλων δεν υποχρεούται να διεξαγάγει ανάλυση του συμφέροντος της Ένωσης στην καταγγελία. Συνεπώς, η καταγγελία δεν παρουσίαζε ελλείψεις ως προς την πτυχή αυτή.

(6)

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέτασε την ακρίβεια και την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη της παρούσας έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού.

(7)

Επομένως, οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν.

1.2.2.   Στην καταγγελία παρουσιάζεται διογκωμένο το περιθώριο ντάμπινγκ και το περιθώριο υποτιμολόγησης

(8)

Η LG Chem ισχυρίστηκε ότι ο καταγγέλλων, θεωρώντας τα SAP ομοιογενές προϊόν, διόγκωσε τεχνητά τα περιθώρια ντάμπινγκ και υποτιμολόγησης που παρουσιάζονται στην καταγγελία. Στο πλαίσιο αυτό, η LG Chem επανέλαβε ως επί το πλείστον τις παρατηρήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί σχετικά με το πεδίο κάλυψης του προϊόντος, οι οποίες εξετάζονται στο τμήμα 2.3.

(9)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι η τιμή εξαγωγής που αναφέρεται στην καταγγελία υπολογίστηκε εσφαλμένα. Σύμφωνα με την πηγή που χρησιμοποιήθηκε στην καταγγελία για τον υπολογισμό της τιμής εξαγωγής —δηλαδή την κορεατική υπηρεσία στατιστικών εμπορίου— η τιμή εξαγωγής θα έπρεπε να είναι κατά 13 % έως 18 % υψηλότερη από εκείνη που υπέβαλε ο καταγγέλλων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έσφαλε όταν έκανε δεκτά τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην καταγγελία σχετικά με την τιμή εξαγωγής.

(10)

Στο στάδιο της καταγγελίας αρκεί να παρουσιαστούν τα περιθώρια ντάμπινγκ και υποτιμολόγησης βάσει στοιχείων που είναι ευλόγως δυνατόν να συγκεντρώσει ο καταγγέλλων για το προϊόν στο σύνολό του. Το γεγονός ότι η LG Chem θεωρεί ότι το υπό έρευνα προϊόν δεν είναι ομοιογενές δεν καθιστά εσφαλμένη τη σύγκριση που πραγματοποίησαν οι καταγγέλλοντες για τους σκοπούς της έναρξης της διαδικασίας. Η διαπίστωση του αν είναι δικαιολογημένο ένα αίτημα για λεπτομερέστερη ανάλυση απόκειται στην έρευνα της Επιτροπής.

(11)

Όσον αφορά την τιμή εξαγωγής που χρησιμοποιήθηκε στην καταγγελία, η Επιτροπή επισήμανε ότι οι υψηλότερες τιμές που επισήμανε η LG Chem στο έγγραφο 8 της καταγγελίας περιλάμβαναν στην ουσία τις συνολικές εξαγωγές υπό τον κωδικό εμπορεύματος 3906 90 90, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων εκτός του οικείου προϊόντος, ενώ οι τιμές εξαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του ντάμπινγκ στη σκέψη 46 της καταγγελίας περιλάμβαναν αποκλειστικά το οικείο προϊόν, όπως φιλτραρίστηκαν βάσει πρόσθετου ερωτήματος εξαγωγής στο σύστημα της κορεατικής υπηρεσίας εμπορικών στατιστικών (TRASS) (4).

(12)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισμούς της LG Chem.

1.2.3.   Στάδιο εμπορίας

(13)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι ο καταγγέλλων δεν προσάρμοσε την τιμή εξαγωγής ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο στάδιο εμπορίας, δεδομένου ότι οι εξαγωγικές πωλήσεις της προς την αγορά της Ένωσης διοχετεύονται γενικά μέσω συνδεδεμένης εταιρείας. Ως εκ τούτου, τόσο το περιθώριο ντάμπινγκ όσο και το περιθώριο υποτιμολόγησης που παρουσιάστηκαν στην καταγγελία είχαν διογκωθεί τεχνητά.

(14)

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι όσον αφορά τις μειώσεις στις τιμές εξαγωγής, ο καταγγέλλων προσάρμοσε μόνο το κόστος μεταφοράς. Πρόκειται προφανώς για μια συντηρητική προσέγγιση, διότι η προσαρμογή των τιμών εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 ή οι πρόσθετες μειώσεις των προμηθειών πωλήσεων από τους συνδεδεμένους εμπόρους που συμμετέχουν στην εισαγωγή των εμπορευμάτων θα είχαν ως αποτέλεσμα απλώς και μόνο να μειώσουν την τιμή εξαγωγής και να αυξήσουν το περιθώριο ντάμπινγκ. Επιπλέον, ακόμη και αν δεν πραγματοποιούνταν μειώσεις για τις μεταφορές, το ντάμπινγκ θα εξακολουθούσε να είναι σημαντικό, όπως προκύπτει από τη μη εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας. Όσον αφορά το εικαζόμενο διογκωμένο περιθώριο υποτιμολόγησης, η Επιτροπή θεώρησε ότι η χρήση τιμής εξαγωγής με βάση τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές αποτελεί στοιχείο που μπορούν ευλόγως να συλλέξουν οι καταγγέλλοντες κατά το στάδιο της έναρξης της διαδικασίας ώστε να αποδείξουν την υποτιμολόγηση. Επιπλέον, υπάρχουν δύο άλλοι παραγωγοί-εξαγωγείς στη Δημοκρατία της Κορέας, οι οποίοι πωλούν απευθείας στην αγορά της Ένωσης, ενώ μέρος των εξαγωγικών πωλήσεων της ίδιας της LG Chem αφορά επίσης απευθείας πωλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η LG Chem δεν απέδειξε με ποιον τρόπο ο υπολογισμός διαφορετικής τιμής εξαγωγής θα συνεπαγόταν σημαντική μείωση της υποτιμολόγησης που αναφέρεται στην καταγγελία [10 %-30 %].

(15)

Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

1.2.4.   Η δημόσια έκδοση της καταγγελίας δεν καθιστά δυνατή την κατανόηση των πληροφοριών σχετικά με την υποτιμολόγηση

(16)

Η LG Chem ισχυρίστηκε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στη δημόσια έκδοση της καταγγελίας σχετικά με την υποτιθέμενη συμπίεση των τιμών εξαιτίας των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα, δηλαδή τα έγγραφα «Market Intelligence reports» (Εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς), δεν κατέστησαν δυνατή την ορθή κατανόηση των πληροφοριών σχετικά με την υποτιμολόγηση.

(17)

Πρώτον, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι σκοπός της μη εμπιστευτικής έκδοσης της καταγγελίας είναι να παράσχει μια ουσιαστική περίληψη των πληροφοριών που περιέχονται στην εμπιστευτική έκδοση. Όταν εξετάζεται το αν η περίληψη είναι ουσιαστική ή όχι, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται για οποιοδήποτε θέμα στη μη εμπιστευτική έκδοση. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι οι Κορεάτες εξαγωγείς προέβησαν σε πρακτικές υποτιμολόγησης και πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, η Επιτροπή επισήμανε ότι το τμήμα 5.3 της μη εμπιστευτικής έκδοσης της καταγγελίας περιέχει πλήρη περίληψη των συγκρίσεων τιμών στις οποίες βασίζονται οι ισχυρισμοί περί υποτιμολόγησης και πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, υποστηριζόμενη από ουσιαστικές περιλήψεις των βασικών πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα 5-1 έως 5-3-3 της καταγγελίας. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η περιγραφή στο κύριο μέρος της καταγγελίας και τα στοιχεία που συνοψίζονται στα εν λόγω παραρτήματα επιτρέπουν την κατανόηση, σε επαρκή βαθμό, των ισχυρισμών που διατυπώθηκαν σχετικά με την πίεση στις τιμές. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι εκθέσεις σχετικά με την αγορά επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών. Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς όσον αφορά τις εισαγωγές SAP στην Ευρώπη περιείχαν λεπτομερή ανάλυση των πιθανών στρατηγικών των παραγόντων της αγοράς. Ακόμη και η κοινοποίηση περίληψης του περιεχομένου θα είχε αρνητικές συνέπειες για τον πάροχο υπηρεσιών που συνέλεξε τις εμπιστευτικές πληροφορίες.

(18)

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού και το άρθρο 6 παράγραφος 5 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) (5) προβλέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας κάθε πληροφορίας σε περίπτωση που η κοινολόγησή της θα προσπόριζε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ανταγωνιστή ή θα είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το πρόσωπο που έχει παράσχει την πληροφορία ή για το πρόσωπο από το οποίο έλαβε την πληροφορία αυτός που την υποβάλλει.

(19)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες. Επιπλέον, ο καταγγέλλων υπέβαλε επαρκείς περιλήψεις του περιεχομένου των εμπιστευτικών τμημάτων της καταγγελίας.

(20)

Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

1.2.5.   Επιθετική τιμολόγηση των εισαγωγών από την Ανατολική Ασία το 2019

(21)

Όσον αφορά τα φαινόμενα υποτιμολόγησης το 2019, η LG Chem διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με το έγγραφο 5-3-1-C της καταγγελίας, στο οποίο γίνεται αόριστη αναφορά σε «επιθετική τιμή των εισαγωγών από την Ανατολική Ασία». Η LG Chem υποστήριξε ότι η διατύπωση θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται στις εισαγωγές από την Ιαπωνία ή την Κίνα.

(22)

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η διατύπωση «εισαγωγές από την Ανατολική Ασία» δεν αναφέρεται αποκλειστικά στις εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Κορέας. Ωστόσο, η διατύπωση καλύπτει σαφώς και τις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα. Το εν λόγω έγγραφο, παρότι δεν σχετίζεται αυτοτελώς με την πίεση που άσκησε στις τιμές η Δημοκρατία της Κορέας συγκεκριμένα, υποστηρίζει τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν όσον αφορά τις εισαγωγές από την Κορέα.

(23)

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία δεν υποστήριξαν την καταγγελία απορρίφθηκε.

1.2.6.   Αδικαιολόγητος στόχος κερδοφορίας στην καταγγελία

(24)

Όσον αφορά την πώληση σε χαμηλότερες τιμές, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι δεν δικαιολογείται η χρήση στόχου κερδοφορίας της τάξης του 10 % στην καταγγελία.

(25)

Καταρχάς, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η καταγγελία παρείχε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι τιμές των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας ήταν χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής με μεγάλο περιθώριο υποτιμολόγησης [10 %-30 %]. Αυτό από μόνο του αποτελεί ήδη επαρκή απόδειξη της επίδρασης των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στις τιμές στην Ένωση. Το ίδιο προκύπτει σαφώς από τη διατύπωση του άρθρου 3 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, το οποίο παρουσιάζει την υποτιμολόγηση και τη συμπίεση των τιμών ως πιθανές εναλλακτικές επιδράσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στις τιμές στην Ένωση. Επομένως, η εισαγωγή SAP από τη Δημοκρατία της Κορέας σε ζημιογόνες τιμές θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί επαρκώς και χωρίς τον ισχυρισμό που διατυπώθηκε στην καταγγελία σχετικά με τη συμπίεση τιμών [κατά 30 %-60 %]. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος κερδοφορίας που επέλεξε ο καταγγέλλων δεν είναι δεσμευτικός για την ανάλυση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάλυση του καταγγέλλοντος σχετικά με την πώληση σε χαμηλότερες τιμές. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2γ του βασικού κανονισμού, ο στόχος κερδοφορίας δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 6 %. Ακόμη και με προσαρμογή σε στόχο κερδοφορίας της τάξης του 6 %, από τον υπολογισμό του καταγγέλλοντος εξακολουθούσε να προκύπτει υψηλό περιθώριο πώλησης σε χαμηλότερες τιμές. Επομένως, είναι άνευ σημασίας το γεγονός ότι ο καταγγέλλων δεν τεκμηρίωσε τον επιλεγμένο στόχο κερδοφορίας του 10 %.

(26)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η απουσία αιτιολόγησης του επιλεγμένου στόχου κερδοφορίας συνιστούσε σφάλμα της καταγγελίας.

1.2.7.   Τα στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις που περιλαμβάνονται στην καταγγελία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά.

(27)

Όσον αφορά τις επενδύσεις που δηλώθηκαν στην καταγγελία, η LG Chem υποστήριξε ότι δεν υπάρχει σκεπτικό που αιτιολογεί την αντιμετώπιση των στοιχείων αυτών ως εμπιστευτικών από τους καταγγέλλοντες.

(28)

Όπως ήδη υπενθυμίζεται στην αιτιολογική σκέψη 18, το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού και το άρθρο 6 παράγραφος 5 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ προβλέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας κάθε πληροφορίας σε περίπτωση που η κοινολόγησή της θα προσπόριζε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ανταγωνιστή.

(29)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εμπιστευτική έκδοση της καταγγελίας εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Επιπλέον, ο καταγγέλλων παρείχε στη δημόσια έκδοση ένα εύρος για την κατάρτιση δεικτών επενδύσεων κατά την περίοδο έρευνας σε σύγκριση με το 2017. Αυτό υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις μειώθηκαν αισθητά κατά την εξεταζόμενη περίοδο και επαρκεί για την κατανόηση του συγκεκριμένου δείκτη ζημίας. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές τάσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 10 κατωτέρω.

(30)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ήταν αναγκαίο να συμπεριληφθούν τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις στη δημόσια έκδοση της καταγγελίας.

1.2.8.   Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια με τις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα

(31)

Η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η καταγγελία, κατά παράβαση του άρθρου 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, δεν απέδειξε την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας που υποτίθεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Σύμφωνα με την LG Chem, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ισχυρίστηκε μόνο ότι «οι εισαγωγές από την Κορέα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ άσκησαν καθοδική πίεση στις τιμές πώλησης της ΕΕ (...) υποχρεώνοντας τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής SAP να μειώσει τις τιμές του, με αποτέλεσμα κατακόρυφη απώλεια».

(32)

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της LG Chem, ο καταγγέλλων προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών από την οικεία χώρα και της ζημίας. Η ανάλυση των δεικτών ζημίας στην οποία προέβη ο καταγγέλλων έδειξε την ύπαρξη χρονικής σύμπτωσης μεταξύ των αυξημένων όγκων εισαγωγών από τη Νότια Κορέα σε χαμηλές τιμές και της επιδείνωσης των επιδόσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και, κατ’ επέκταση, τον τρόπο με τον οποίο οι νοτιοκορεατικές εισαγωγές στην αγορά της Ένωσης άσκησαν καθοδική πίεση στις τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(33)

Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

1.3.   Καταγραφή των εισαγωγών, μη επιβολή προσωρινών μέτρων και επακόλουθη διαδικασία

(34)

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 19α παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πρόθεσή της να μην επιβάλει προσωρινά μέτρα στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας και να συνεχίσει την έρευνα.

(35)

Δεδομένου ότι δεν επιβλήθηκαν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ, η Επιτροπή δεν κατέγραψε τις εισαγωγές σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5α του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή συνέχισε να αναζητεί και να ελέγχει όλα τα στοιχεία που έκρινε αναγκαία για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της.

(36)

Μετά την κοινοποίηση της πρόθεσης της Επιτροπής να μην επιβάλει προσωρινά μέτρα, πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις με τους δύο ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος [BASF Antwerpen NV (στο εξής: BASF) και Nippon Shokubai Europe NV (BE) (στο εξής: «Nippon Shokubai Europe» ή «NSE»)], έναν γνωστό ενωσιακό παραγωγό [Evonik Operations GmbH (στο εξής: Evonik)], καθώς και με τον παραγωγό-εξαγωγέα LG Chem, στις οποίες τα εν λόγω μέρη υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με τη μη επιβολή προσωρινών μέτρων. Τα μέρη υπέβαλαν στον φάκελο τις παρουσιάσεις τους και πρόσθετες παρατηρήσεις μετά την ακρόαση.

1.4.   Περίοδος έρευνας και εξεταζόμενη περίοδος

(37)

Η έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 (στο εξής: «περίοδος έρευνας» ή «ΠΕ»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως το τέλος της περιόδου έρευνας (στο εξής: εξεταζόμενη περίοδος).

1.5.   Ενδιαφερόμενα μέρη

(38)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να επικοινωνήσουν μαζί της για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή ενημέρωσε ειδικά τον καταγγέλλοντα, άλλους γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς, τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς, τις αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας, τους γνωστούς εισαγωγείς, τους γνωστούς εμπόρους και χρήστες καθώς και τις ενώσεις που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονταν για την έναρξη της έρευνας και τους κάλεσε να συμμετάσχουν.

(39)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της έρευνας και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή τον σύμβουλο ακροάσεων για τις διαδικασίες εμπορικών προσφυγών. Πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις με έναν ενωσιακό παραγωγό του δείγματος (BASF), έναν γνωστό ενωσιακό παραγωγό (Evonik), τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα LG Chem και δύο γνωστούς χρήστες της Ένωσης [Procter & Gamble International Operations SA (στο εξής: P&G) και FATER SpA (στο εξής: Fater)].

1.6.   Δειγματοληψία

(40)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι ήταν πιθανό να προβεί σε δειγματοληψία των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

1.6.1.   Δειγματοληψία ενωσιακών παραγωγών

(41)

Στην ανακοίνωσή της για την έναρξη διαδικασίας η Επιτροπή δήλωσε ότι είχε προσωρινά επιλέξει ένα δείγμα ενωσιακών παραγωγών. Η Επιτροπή επέλεξε το δείγμα με βάση τον όγκο παραγωγής και πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος καθώς και τη γεωγραφική τοποθεσία. Το εν λόγω δείγμα περιλάμβανε δύο ενωσιακούς παραγωγούς. Οι ενωσιακοί παραγωγοί που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα αντιπροσώπευαν πάνω από το 50 % της εκτιμώμενης παραγωγής και των πωλήσεων της Ένωσης κατά την περίοδο έρευνας —γεγονός που εξασφάλισε παράλληλα καλή γεωγραφική κάλυψη— και θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικοί του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το προσωρινό δείγμα. Δεν ελήφθησαν παρατηρήσεις και επομένως το δείγμα επιβεβαιώθηκε.

1.6.2.   Δειγματοληψία εισαγωγέων

(42)

Για να αποφασιστεί αν η δειγματοληψία είναι αναγκαία και, εάν ναι, να επιλεγεί δείγμα, η Επιτροπή ζήτησε από τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(43)

Ένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας υπέβαλε τις ζητούμενες πληροφορίες. Λόγω του μικρού αριθμού απαντήσεων, η Επιτροπή αποφάσισε ότι η δειγματοληψία δεν ήταν αναγκαία και ζήτησε από τον συνεργαζόμενο εισαγωγέα να υποβάλει απαντήσεις στα ερωτηματολόγια.

1.6.3.   Δειγματοληψία παραγωγών-εξαγωγέων της Δημοκρατίας της Κορέας

(44)

Για να αποφασιστεί αν η δειγματοληψία είναι αναγκαία και, εάν ναι, να επιλεγεί δείγμα, η Επιτροπή ζήτησε από όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη Δημοκρατία της Κορέας να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από την αποστολή της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει και/ή να έρθει σε επαφή με άλλους παραγωγούς-εξαγωγείς που, ενδεχομένως, θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην έρευνα.

(45)

Ένας παραγωγός-εξαγωγέας στην οικεία χώρα παρείχε τις πληροφορίες που ζητήθηκαν και συμφώνησε να συμπεριληφθεί στο δείγμα και, κατά συνέπεια, κρίθηκε ότι η δειγματοληψία δεν ήταν αναγκαία.

1.7.   Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και επιτόπιες επαληθεύσεις

(46)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα, στον συνεργαζόμενο μη συνδεδεμένο εξαγωγέα και στους δύο ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος. Τα ίδια ερωτηματολόγια διατέθηκαν ηλεκτρονικά (6) την ημέρα έναρξης της διαδικασίας.

(47)

Η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο από τους δύο ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος, έναν ενωσιακό παραγωγό που δεν συμπεριλήφθηκε στο δείγμα (μακροοικονομικό ερωτηματολόγιο), δύο χρήστες και τον συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα. Ο μοναδικός μη συνδεδεμένος εισαγωγέας που υπέβαλε απάντηση κατά τη δειγματοληψία δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο.

(48)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ, της προκληθείσας ζημίας και του συμφέροντος της Ένωσης. Λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και των επακόλουθων μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της έξαρσης (στο εξής: ανακοίνωση για τη νόσο COVID-19) (7), η Επιτροπή δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων εταιρειών και των εταιρειών του δείγματος σύμφωνα με το άρθρο 16 του βασικού κανονισμού. Αντ’ αυτού, η Επιτροπή διενήργησε ελέγχους διασταύρωσης εξ αποστάσεως των πληροφοριών που παρείχαν οι ακόλουθες εταιρείες μέσω βιντεοδιάσκεψης:

Ενωσιακοί παραγωγοί

BASF Antwerpen N.V. (BE)

Nippon Shokubai Europe NV (BE)

Χρήστες

Εταιρεία Β, η ταυτότητα της οποίας θα παραμείνει εμπιστευτική για τον σκοπό της έρευνας (8)

Συνδεδεμένοι εισαγωγείς και έμποροι

LG Chem Europe GmbH (στο εξής: LG Chem Europe)

Παραγωγοί-εξαγωγείς στη Δημοκρατία της Κορέας

LG Chem Ltd.

1.8.   Κοινοποίηση τελικών συμπερασμάτων

(49)

Στις 24 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή ενημέρωσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και τις διαπιστώσεις βάσει των οποίων σκόπευε να επιβάλει οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας (στο εξής: κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων). Επιπλέον, η Επιτροπή απέστειλε δύο πρόσθετες κοινοποιήσεις των τελικών συμπερασμάτων στις 4 Φεβρουαρίου 2022 και στις 21 Φεβρουαρίου 2022. Σε όλα τα μέρη δόθηκε προθεσμία εντός της οποίας θα μπορούσαν να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων και τις πρόσθετες κοινοποιήσεις των τελικών συμπερασμάτων. Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τον παραγωγό-εξαγωγέα LG Chem, από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και από διάφορους χρήστες.

(50)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, δόθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα ακρόασης σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 5.7 της ανακοίνωσης για την έναρξη διαδικασίας. Πραγματοποιήθηκαν ακροάσεις με την LG Chem, με τον συνασπισμό για μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά SAP στην ΕΕ και με την Evonik.

(51)

Μετά το 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης, η LG Chem υποστήριξε ότι η χορήγηση μίας μόνο ημέρας για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με ουσιώδεις αλλαγές στα συμπεράσματα της Επιτροπής συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων άμυνας της LG Chem, ιδίως επειδή δεν είχε κοινοποιηθεί η πηγή του σφάλματος.

(52)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι η LG Chem δεν ζήτησε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με το 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης. Επιπλέον, η LG Chem έγινε δεκτή σε δύο ακροάσεις μετά την αρχική προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων, κατά τις οποίες είχε την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με το 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων μετά τo 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης, η Επιτροπή επισήμανε ότι η LG Chem διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με μια περίπτωση αναντιστοιχίας των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην καταγγελία και στην κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων και των στοιχείων σχετικά με την κατάσταση της αγοράς που υπέβαλε η ίδια στην απάντησή της στην κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων. Η Επιτροπή ανέλυσε επιμελώς τις παρατηρήσεις της LG Chem και διόρθωσε τη μη συμπερίληψη των στοιχείων μιας εταιρείας στα μακροοικονομικά στοιχεία λόγω σφάλματος εκ παραδρομής και συνέχισε με το 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης.

(53)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι η κοινοποίηση των πρόσθετων στοιχείων είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μεταβολή σε σύγκριση με τα μακροοικονομικά στοιχεία που είχαν κοινοποιηθεί προηγουμένως, δεδομένου ότι, εκτός από τη σημαντική αλλαγή των μεγεθών, οι τάσεις έδειξαν επίσης βελτίωση για όλους τους δείκτες. Επιπλέον, η LG Chem υποστήριξε ότι η χρήση εύρους, λόγω της προσθήκης στοιχείων σχετικά με μία μόνο εταιρεία στο 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης, την εμπόδισε να κατανοήσει σε εύλογο βαθμό τους αναθεωρημένους μακροοικονομικούς δείκτες.

(54)

Στο 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης τροποποιήθηκαν τα μακροοικονομικά στοιχεία που είχαν κοινοποιηθεί και, κατ’ επέκταση, τα μερίδια αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και των χωρών εισαγωγής. Η αλλαγή αυτή είχε ζητηθεί από την ίδια την LG Chem στις παρατηρήσεις της σχετικά με την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων πριν από το 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης. Πέραν του ότι επισήμανε τα μεγέθη των στοιχείων της καταγγελίας, η LG Chem υπέβαλε μάλιστα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της αγοράς, από τα οποία προκύπτουν τιμές παρόμοιες με τα εύρη που υποβλήθηκαν στο 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα τροποποιημένα στοιχεία δεν είχαν ήδη προβλεφθεί στην άμυνα της LG Chem.

(55)

Σε μια αγορά με περιορισμένο αριθμό παρασκευαστών, εξυπακούεται ότι τα πρόσθετα στοιχεία ενός παρασκευαστή αυξάνουν σημαντικά τα απόλυτα ποσά, κάτι το οποίο είχε προβλέψει η LG Chem στις αρχικές παρατηρήσεις της. Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι αυτό οδήγησε σε βελτιωμένες τάσεις για όλους τους δείκτες είναι παραπλανητικός. Οι τάσεις που παρουσίασαν όλοι οι δείκτες κινήθηκαν προς τις ίδιες κατευθύνσεις με τους δείκτες που κοινοποιήθηκαν αρχικά. Ο δείκτης συνολικής παραγωγής παρέμεινε ο ίδιος με ελάχιστη μόνο αύξηση για το έτος 2018. Ο δείκτης χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, ο δείκτης συνολικών πωλήσεων, ο δείκτης συνολικής απασχόλησης, ο δείκτης παραγωγικότητας και ο δείκτης εξαγωγών έδειξαν τάσεις προς την ίδια κατεύθυνση, παρότι όχι με το ίδιο μέγεθος. Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της LG Chem, οι τάσεις δεν βελτιώθηκαν, εξακολούθησαν να παρουσιάζουν την ίδια ζημία, μολονότι το μέγεθος της μεταβολής ήταν διαφορετικό.

(56)

Επιπλέον, η LG Chem δήλωσε στις παρατηρήσεις της σχετικά με το 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης ότι τα αναθεωρημένα αριθμητικά στοιχεία για τα μερίδια αγοράς επιβεβαίωσαν στην ουσία τον προηγούμενο ισχυρισμό της ότι οι εισαγωγές από την Κορέα ουδέποτε απέκτησαν μερίδια αγοράς σε βάρος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Ο ισχυρισμός αυτός αποδεικνύει ότι ούτε η εκτίμηση της LG Chem τροποποιήθηκε εξαιτίας των τάσεων που παρουσιάστηκαν στο 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης. Δεδομένου ότι η ανάλυση και τα συμπεράσματα της Επιτροπής δεν μεταβλήθηκαν, εξακολούθησαν επίσης να ισχύουν όλα τα επιχειρήματα που προέβαλαν τα μέρη ως απάντηση στο έγγραφο κοινοποίησης γενικών συμπερασμάτων.

(57)

Τέλος, η χρήση εύρους στα μακροοικονομικά στοιχεία δεν εμπόδισε την LG Chem να κατανοήσει τους αναθεωρημένους μακροοικονομικούς δείκτες. Τα στοιχεία αυτά ήταν αναγκαία για να τηρηθεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις επακριβείς στατιστικές πωλήσεων και άλλες στατιστικές του ενωσιακού παραγωγού του οποίου τα στατιστικά στοιχεία δεν είχαν ληφθεί εκ παραδρομής υπόψη κατά την κοινοποίηση των αρχικών συμπερασμάτων. Εκτός του ότι οι δείκτες που υποβλήθηκαν αποτυπώνουν σαφή εικόνα της εξέλιξης των δεικτών, τα εύρη που καθορίστηκαν ήταν επαρκώς περιορισμένα ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση, σε εύλογο βαθμό, των μεγεθών κάθε δείκτη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι η σύντομη προθεσμία συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων άμυνας της LG Chem.

2.   ΟΙΚΕΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

2.1.   Οικείο προϊόν

(58)

Το οικείο προϊόν είναι τα «υπεραπορροφητικά πολυμερή», τα οποία αποτελούνται από ακανόνιστους, στρογγυλούς ή συσσωματωμένους κόκκους, σε μορφή σκόνης, με λευκή όψη, αδιάλυτα στο νερό, που προέρχονται από τον πολυμερισμό μονομερών μορίων με σταυροειδείς δεσμούς για τον σχηματισμό δικτύων διασταυρούμενων πολυμερών, με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης και συγκράτησης ύδατος και υδατικών διαλυμάτων, καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, τα οποία επί του παρόντος ταξινομούνται στον κωδικό ΣΟ ex 3906 90 90 (κωδικός TARIC 3906909017) (στο εξής: οικείο προϊόν). Οι κωδικοί ΣΟ και TARIC παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

(59)

Λόγω της εξαιρετικής ικανότητας απορρόφησης που διαθέτουν, τα SAP χρησιμοποιούνται κυρίως σε προϊόντα υγιεινής μίας χρήσης, όπως βρεφικές πάνες και πάνες ακράτειας ενηλίκων, και σε άλλες εφαρμογές υγιεινής, όπως τα προϊόντα γυναικείας υγιεινής και τα επιθέματα θηλασμού. Τα SAP μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται σε κλάδους παραγωγής προϊόντων που σχετίζονται με τρόφιμα, όπως ψυκτικά μέσα ή μέσα συντήρησης, καθώς και σε προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως τα θερμά επιθέματα μιας χρήσης ή τα αρωματικά χώρου. Επιπλέον, τα SAP μπορούν να χρησιμοποιούνται στη γεωργία για την κατακράτηση ύδατος. Ωστόσο, η χρήση των SAP σε προϊόντα υγιεινής μίας χρήσης είναι μακράν η πλέον διαδεδομένη σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές.

2.2.   Ομοειδές προϊόν

(60)

Η έρευνα έδειξε ότι τα ακόλουθα προϊόντα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις ίδιες βασικές χρήσεις:

το οικείο προϊόν·

το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην εγχώρια αγορά της Δημοκρατίας της Κορέας· και

το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην Ένωση από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(61)

Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

2.3.   Ισχυρισμοί όσον αφορά το πεδίο κάλυψης του προϊόντος

(62)

Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στην καταγγελία, η Επιτροπή προσδιόρισε αρχικά το υπό έρευνα προϊόν σύμφωνα με την περιγραφή που υπέβαλε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής και παρείχε έναν ενιαίο αριθμό ελέγχου προϊόντος (στο εξής: PCN) στα υποδείγματα ερωτηματολογίων.

(63)

Στις 8 Μαρτίου 2021 ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας LG Chem υπέβαλε σειρά παρατηρήσεων με τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν δυνατόν να θεωρηθούν τα SAP ομοιογενές προϊόν, καθώς οι διαφορές όσον αφορά τα φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις τελικές χρήσεις και την εναλλαξιμότητα, καθώς και τις διαδικασίες παρασκευής, το σχετικό κόστος παραγωγής και τις τιμές πώλησης του υπό έρευνα προϊόντος. Οι ίδιες παρατηρήσεις υποβλήθηκαν επίσης από τον συνασπισμό χρηστών σχετικά με τις τελικές χρήσεις, την εναλλαξιμότητα, τη διαδικασία παρασκευής και τους διαύλους διανομής του προϊόντος. Για να αναλύσει τους εν λόγω ισχυρισμούς, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από τον παραγωγό-εξαγωγέα και τους ενωσιακούς παραγωγούς λεπτομερέστερες επικαιροποιημένες πληροφορίες βάσει του PCN, όπως φαίνεται στο τμήμα 2.3.5.

2.3.1.   Αίτημα εξαίρεσης για προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

(64)

Πρώτον, η LG Chem ζήτησε να εξαιρεθούν από την έρευνα τα λεγόμενα προϊόντα «με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά», δηλαδή προϊόντα SAP τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των πελατών. Εξήγησε ότι τα φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά τους καθιστούν τους εν λόγω τύπους προϊόντος μη εναλλάξιμους με άλλα προϊόντα SAP.

(65)

Παρόμοιοι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν και για τα «από κοινού αναπτυγμένα» προϊόντα SAP, δηλαδή προϊόντα που έχουν αναπτύξει από κοινού η LG Chem και ένας συγκεκριμένος πελάτης για την κάλυψη απαιτήσεων που αφορούν αποκλειστικά τον εν λόγω πελάτη. Εκτός από τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη περιγραφεί για τα προϊόντα «με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά», τα «από κοινού αναπτυγμένα» προϊόντα παρουσιάζουν περαιτέρω διαφορές όσον αφορά τους διαύλους διανομής, τη διαδικασία παρασκευής και το κόστος παραγωγής. Συνεπώς, η LG Chem ζήτησε την εξαίρεση των «από κοινού αναπτυγμένων» προϊόντων SAP από το πεδίο της έρευνας.

(66)

Η LG Chem ζήτησε επίσης να εξαιρεθούν από το πεδίο κάλυψης του οικείου προϊόντος οι ειδικοί δίαυλοι διανομής για μακροπρόθεσμες αγορές και οι συμβάσεις παγκόσμιας κατανομής, καθώς δεν καταλαμβάνουν ανταγωνιστική θέση στην αγορά της Ένωσης.

(67)

Ωστόσο, η LG Chem δεν ισχυρίστηκε ότι τα προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα από κοινού αναπτυγμένα προϊόντα μπορούν να παράγονται μόνο από την LG Chem και ότι δεν θα υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών. Απεναντίας, τα προϊόντα «με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» και τα «από κοινού αναπτυγμένα» προϊόντα παράγονται επίσης από ενωσιακούς παραγωγούς, κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένων πελατών, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 64 και 65. Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και οι χρήστες προϊόντων SAP «με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» ή «από κοινού αναπτυγμένων» προϊόντων SAP εξακολουθούν να εφαρμόζουν στρατηγική εφοδιασμού από πολλαπλές πηγές με σκοπό την εξασφάλιση της σταθερότητας του εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων προμηθευτών και διαφορετικών τόπων παραγωγής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ενωσιακοί προμηθευτές. Επιπλέον, η LG Chem δεν ζήτησε να συμπεριληφθούν τα προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα από κοινού αναπτυγμένα προϊόντα ως ένα από τα χαρακτηριστικά στο επίπεδο του PCN ώστε να ληφθούν υπόψη οι υποτιθέμενες διαφορές στο κόστος παραγωγής ή στις τιμές. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη τέτοιων διαφορών.

(68)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης των προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή των από κοινού αναπτυγμένων προϊόντων.

2.3.2.   Αίτηση εξαίρεσης SAP που χρησιμοποιούνται για απόσμηση

(69)

Δεύτερον, η LG Chem ζήτησε να εξαιρεθούν από το πεδίο της έρευνας τα προϊόντα SAP που χρησιμοποιούνται για απόσμηση, δεδομένου ότι διαφέρουν από τα άλλα προϊόντα SAP όσον αφορά τα τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά, τη διαδικασία παρασκευής, το σχετικό κόστος και τις τελικές χρήσεις. Εξήγησε ότι η απόσμηση επιτυγχάνεται με την προσθήκη πρόσθετων πρώτων υλών μέσω συγκεκριμένης χημικής σύνθεσης, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής για τους τελικούς καταναλωτές. Για τους λόγους αυτούς, διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι τα προϊόντα απόσμησης δεν μπορούν να είναι εναλλάξιμα με άλλα προϊόντα SAP. Η LG Chem προέβη επίσης στην παρατήρηση ότι οι εισαγωγές των δικών της προϊόντων απόσμησης ήταν πολύ περιορισμένες και, ως εκ τούτου, οι εισαγωγές προϊόντων απόσμησης από τη Νότια Κορέα δεν θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ζημία στους ενωσιακούς παραγωγούς προϊόντων SAP που χρησιμοποιούνται για απόσμηση.

(70)

Η Επιτροπή επαλήθευσε διάφορες συμβάσεις προμηθειών SAP, οι οποίες περιλάμβαναν τη δυνατότητα του πελάτη να επιλέξει μεταξύ SAP που χρησιμοποιούνται και SAP που δεν χρησιμοποιούνται για απόσμηση, χωρίς καμία διαφορά στην τιμή. Αυτό αποδεικνύει ότι και οι δύο σειρές προϊόντων SAP ανταγωνίζονται άμεσα η μία την άλλη, παρά τις τεχνικές και χημικές διαφορές τους.

(71)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το τμήμα 2.3.5, η Επιτροπή συμπεριέλαβε την απόσμηση ως ένα από τα χαρακτηριστικά στο επίπεδο του PCN, ώστε να ληφθούν υπόψη πιθανές διαφορές στις τιμές που προκύπτουν από την προσθήκη αποσμητικών υλών.

2.3.3.   Αίτημα εξαίρεσης για προϊόντα Bio SAP

(72)

Τρίτον, η LG Chem ζήτησε να εξαιρεθούν από το πεδίο της έρευνας τα βιολογικά προϊόντα SAP (τα λεγόμενα προϊόντα «Bio SAP»), τα οποία διαφέρουν χημικά από τα μη βιολογικά προϊόντα SAP, διότι ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται το βιοντίζελ, αντί του αργού πετρελαίου. Η LG Chem εξήγησε περαιτέρω ότι, όσον αφορά τα προϊόντα Bio SAP, η διαδικασία παρασκευής και το σχετικό κόστος διαφέρουν σε σύγκριση με τα μη βιολογικά προϊόντα SAP, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής για τους τελικούς καταναλωτές. Για τους λόγους αυτούς, διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι τα προϊόντα Bio SAP δεν μπορούν να είναι εναλλάξιμα με άλλα προϊόντα SAP. Η LG Chem διατύπωσε επίσης την παρατήρηση ότι οι παραγωγοί της Νότιας Κορέας δεν προμηθεύουν προϊόντα Bio SAP στην αγορά της Ένωσης και, ως εκ τούτου, οι εισαγωγές προϊόντων Bio SAP από τη Νότια Κορέα δεν θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η LG Chem επανέλαβε τις παρατηρήσεις αυτές μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων.

(73)

Η καταγγελία αφορούσε τόσο τα μη βιολογικά προϊόντα SAP όσο και τα προϊόντα Bio SAP, καθώς αμφότερα παρασκευάζονται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Επιπλέον, τα προϊόντα SAP παράγονται σε ποικίλες παραλλαγές, με διαφορές ως προς το σχήμα και τα χαρακτηριστικά. Η LG Chem δεν τεκμηρίωσε επαρκώς ότι θα υπήρχε χωριστή αγορά για τα προϊόντα Bio SAP και ότι αυτά δεν θα ανταγωνιζόταν τα προϊόντα SAP που παράγονται από αργό πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης.

2.3.4.   Αίτημα εξαίρεσης για βιομηχανικά προϊόντα SAP

(74)

Τέταρτον, η LG Chem ζήτησε να εξαιρεθούν τα βιομηχανικά προϊόντα SAP από το πεδίο της έρευνας και υποστήριξε ότι τα προϊόντα SAP που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκτός των χρήσεων υγιεινής δεν μπορούν να εξομοιωθούν με προϊόντα SAP που προορίζονται για χρήσεις υγιεινής. Εξήγησε ότι οι δύο κατηγορίες διαφέρουν ως προς τα φυσικά, χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς τα προϊόντα SAP για βιομηχανική χρήση τείνουν να έχουν μικρότερο μέγεθος σωματιδίων. Για τους λόγους αυτούς, διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι τα προϊόντα SAP που προορίζονται για χρήσεις υγιεινής δεν θα μπορούσαν να είναι εναλλάξιμα με προϊόντα SAP που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις. Η LG Chem παρατήρησε επίσης ότι οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων SAP από τη Νότια Κορέα αντιστοιχούσαν σε εξειδικευμένη αγορά, αντιπροσωπεύοντας περίπου 1 % έως 3 % της συνολικής αγοράς προϊόντων SAP στην Ένωση και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(75)

Η καταγγελία αφορά τόσο τα προϊόντα SAP που προορίζονται για χρήσεις υγιεινής όσο και τα προϊόντα SAP που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, καθώς αμφότερα παρασκευάζονται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Παρότι οι τελικές χρήσεις διαφέρουν, η διαδικασία παρασκευής και τα συνολικά χημικά και τεχνικά χαρακτηριστικά αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο όλοι οι τύποι προϊόντος στο πλαίσιο μιας έρευνας να ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους. Όπως υποδεικνύεται στο τμήμα 2.3.5, η Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα να γίνει διάκριση μεταξύ της χρήσης για σκοπούς υγιεινής και της βιομηχανικής χρήσης, εισάγοντας τις εν λόγω κατηγορίες στον PCN.

2.3.5.   Προτάσεις για διαφοροποίηση του PCN

(76)

Στις 12 Μαρτίου 2021 η LG Chem υπέβαλε παρατηρήσεις και επανέλαβε τους ισχυρισμούς της σχετικά με την ανομοιογενή φύση του οικείου προϊόντος, αντικρούοντας τη δήλωση του καταγγέλλοντος ότι τα SAP χαρακτηρίζονταν από τη λειτουργική τους ικανότητα και όχι από τη χημική δομή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η LG Chem τόνισε ότι η χρήση ενιαίου PCN δεν θα καθιστούσε δυνατή τη δίκαιη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων προϊόντων SAP, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού, και πρότεινε τη διαφοροποίηση του PCN. Διέκρινε τα προϊόντα SAP σε κατηγορίες βάσει των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, του σχήματος, της μέσης ικανότητας κατακράτησης μετά από φυγοκέντρηση (CRC), των πρόσθετων υλών και των πρόσθετων λειτουργιών —συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών προϊόντων, της αντισυσσωματικής ιδιότητας, της καταπολέμησης του αποχρωματισμού και της απόσμησης— και των χρήσεων.

(77)

Στις 19 Μαρτίου 2021 οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος, η BASF και η Nippon Shokubai Europe, υπέβαλαν παρατηρήσεις σε απάντηση στις παρατηρήσεις της LG Chem. Ως προκαταρκτική παρατήρηση, ισχυρίστηκαν ότι οι παρατηρήσεις της LG Chem σχετικά με το πεδίο κάλυψης του προϊόντος υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να μην ληφθούν υπόψη και να απορριφθούν.

(78)

Όσον αφορά την παρατήρηση της LG Chem σχετικά με τη διαφοροποίηση του PCN, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 76, οι ενωσιακοί παραγωγοί ισχυρίστηκαν ότι, παρόλο που ορθώς υποστηρίχθηκε ότι τα προϊόντα SAP χαρακτηρίζονταν από πλήθος διαφορετικών παραμέτρων που μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των πελατών, καμία από τις παραμέτρους δεν ήταν πιο σημαντική από τις άλλες για τη διαφοροποίηση των προϊόντων SAP. Ειδικότερα, ισχυρίστηκαν —προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία— ότι οι διαφορές ως προς το σχήμα, την ικανότητα κατακράτησης μετά από φυγοκέντρηση (CRC), τις πρόσθετες ύλες και τις πρόσθετες λειτουργίες δεν εμπόδιζαν τη συγκρισιμότητα των προϊόντων και δεν συνεπάγονταν σημαντικές διαφορές στην τιμή.

(79)

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των προϊόντων SAP με βάση τις χρήσεις, οι ενωσιακοί παραγωγοί συμφώνησαν επιβεβαιώνοντας ότι τα προϊόντα SAP που προορίζονται για χρήσεις υγιεινής θα πρέπει να διακρίνονται από τα προϊόντα SAP που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκτός των χρήσεων υγιεινής, καθώς οι τελικές χρήσεις ενδέχεται να συνεπάγονται διαφορές στις τιμές. Ωστόσο, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αντιτάχθηκε σε οποιαδήποτε διάκριση εντός της αγοράς προϊόντων υγιεινής —δηλ. μεταξύ προϊόντων βρεφικής φροντίδας, φροντίδας ενηλίκων και γυναικείας υγιεινής—την οποία πρότεινε η LG Chem και ισχυρίστηκε ότι τα προϊόντα SAP για χρήσεις υγιεινής ήταν συγκρίσιμα μεταξύ τους. Για τους λόγους αυτούς, η BASF και η Nippon Shokubai Europe αντιτάχθηκαν στη διαφοροποίηση του PCN την οποία πρότεινε η LG Chem και υποστήριξαν ότι ένας ενιαίος PCN δεν θα εμπόδιζε την LG Chem να ζητήσει προσαρμογή βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού.

(80)

Εν ολίγοις, οι ενωσιακοί παραγωγοί αντιτάχθηκαν στο αίτημα της LG Chem για εξαίρεση προϊόντων, όπως περιγράφεται στο τμήμα 2.3.1, και ισχυρίστηκαν ότι η LG Chem δεν είχε αποδείξει ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των προϊόντων SAP για τα οποία ζητήθηκε εξαίρεση και άλλων προϊόντων SAP όσον αφορά τα τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά, τις χρήσεις, την αντίληψη των πελατών ή την εναλλαξιμότητα.

(81)

Μετά το αίτημα για διαφοροποιημένο PCN, η Επιτροπή αποφάσισε να συλλέξει περισσότερα στοιχεία για την ανάλυση του αιτήματος.

(82)

Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου, η Επιτροπή πρόσθεσε σημείωμα στον φάκελο στις 9 Απριλίου 2021, καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν στοιχεία και να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με μια νέα διαφοροποίηση του PCN, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των προϊόντων SAP όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, το σχήμα, την ικανότητα κατακράτησης μετά από φυγοκέντρηση (CRC), τα αφρώδη και μη αφρώδη προϊόντα, την αντισυσσωματική ιδιότητα, την καταπολέμηση του αποχρωματισμού, την απόσμηση και τις χρήσεις.

(83)

Οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος, η BASF και Nippon Shokubai Europe, μαζί με τον ενωσιακό παραγωγό Evonik, επανέλαβαν τους ισχυρισμούς που αντιτίθενται στην διαφοροποίηση του PCN, υποστηρίζοντας ότι ήταν αυθαίρετη και επιλεκτική και ότι θα εξυπηρετούσε μόνο το ατομικό συμφέρον της LG Chem στην έρευνα.

(84)

Από την άλλη πλευρά, δύο χρήστες, οι FATER και P&G, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση εισαγωγής νέας διαφοροποίησης του PCN. Αμφότεροι οι χρήστες ζήτησαν περαιτέρω να προστεθεί ένα κριτήριο διάκρισης, συγκεκριμένα η «T20 — Δυναμική ταχύτητα απορρόφησης» σε δευτερόλεπτα, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία τα προϊόντα SAP απορροφούν υγρά υπό πίεση. Στις παρατηρήσεις τους, οι δύο χρήστες εξήγησαν ότι η μέθοδος T20 είχε αναπτυχθεί και βελτιωθεί σημαντικά από την P&G την προηγούμενη δεκαετία και ότι χρησιμοποιείται επί του παρόντος τόσο από την P&G όσο και από την FATER σε προϊόντα «Sap Generation 8» (8ης γενιάς), με πιθανή τη μετάβασή τους σε προϊόντα «SAP Generation 9)» (9ης γενιάς) το 2022. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή του εν λόγω κριτηρίου κρίθηκε απαραίτητη από τους δύο χρήστες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός συγκρισιμότητας με άλλα προϊόντα SAP ως προς το προϊόν και την τιμή.

(85)

Η Επιτροπή θεώρησε ότι η ταχύτητα απορρόφησης αποτελεί γενικό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε προϊόν SAP. Ωστόσο, η διαφοροποίηση όλων των ειδών SAP θα εμπόδιζε κάθε σύγκριση τιμών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα για εισαγωγή του εν λόγω κριτηρίου στην ανάλυσή της.

(86)

Στις 22 Απριλίου 2021 η Επιτροπή, αφού εξέτασε όλες τις παρατηρήσεις που έλαβε από τα ενδιαφερόμενα μέρη και με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου, αποφάσισε να τροποποιήσει τη διαφοροποίηση του PCN που προτάθηκε στο σημείωμα του φακέλου της 9ης Απριλίου 2021. Στην τελική διαφοροποίηση του PCN λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των προϊόντων SAP όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, το σχήμα, την ικανότητα κατακράτησης μετά από φυγοκέντρηση (CRC), την απόσμηση και τις χρήσεις και, ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν οι διαφορές που προκύπτουν από τα αφρώδη και μη αφρώδη προϊόντα, την αντισυσσωματική ιδιότητα και την καταπολέμηση του αποχρωματισμού. Η Επιτροπή ζήτησε από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος και από τον παραγωγό-εξαγωγέα να υποβάλουν εκ νέου τα μέρη των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που βασίζονταν στον PCN, χρησιμοποιώντας την τελική διαφοροποίηση του PCN.

(87)

Μετά την απόφαση σχετικά με την τελική διαφοροποίηση του PCN, στις 27 Μαΐου 2021 η LG Chem υποστήριξε ότι οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών που δικαιολογούσαν την αλλαγή της τελικής διαφοροποίησης του PCN δεν προστέθηκαν εγκαίρως στον μη εμπιστευτικό φάκελο της έρευνας, κατά παράβαση του άρθρου 6 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού.

(88)

Η Επιτροπή χορήγησε στην LG Chem παράταση της προθεσμίας για την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με τις εν λόγω παρατηρήσεις.

(89)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι τα στοιχεία που υπέβαλαν άλλα μέρη σε απάντηση στον αναλυτικό PCN δεν καθιστούσαν δυνατή την κατανόηση, σε εύλογο βαθμό, των πληροφοριών που υποβλήθηκαν εμπιστευτικά.

(90)

Τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε η LG Chem θεωρήθηκαν από την Επιτροπή άκρως εμπιστευτικά, καθώς οι ανταγωνιστές θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για να κατανοήσουν τις επιχειρηματικές στρατηγικές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Η Επιτροπή θεώρησε ότι οι μη εμπιστευτικές περιλήψεις ήταν αντιπροσωπευτικές των στοιχείων που υποβλήθηκαν εμπιστευτικά και παρείχαν σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να ασκήσουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα οικεία δικαιώματα άμυνας. Συνεπώς, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

2.3.6.   Αίτημα εξαίρεσης για προϊόντα SAP Generation 8 & 9 (8ης & 9ης γενιάς).

(91)

Μετά την κοινοποίηση της τελικής διαφοροποίησης του PCN, δύο χρήστες, η FATER και η P&G, ζήτησαν την εξαίρεση των επονομαζόμενων τύπων προϊόντος «SAP Generation 8 & 9», με το σκεπτικό ότι υπήρχαν ειδικά φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά που δεν καθιστούσαν δυνατή την εναλλαξιμότητα με άλλους τύπους προϊόντων SAP. Ειδικότερα, όπως περιγράφεται ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 84, οι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι η μέθοδος T20 διαφοροποιεί τα προϊόντα «SAP Generation 8 & 9» από όλα τα άλλα προϊόντα SAP στην αγορά της Ένωσης.

(92)

Η Επιτροπή ερεύνησε τους ισχυρισμούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα προϊόντα SAP υπόκεινται σε κάποιον βαθμό σε διαφορετικές τεχνικές ή χημικές προδιαγραφές. Ωστόσο, στην ουσία έχουν την ίδια τελική χρήση και είναι εναλλάξιμα, ενώ δεν παύουν να εμπίπτουν στον ορισμό του οικείου προϊόντος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 58. Τυχόν επουσιώδεις διαφορές στις προδιαγραφές καλύπτονται από τις πρόσθετες πληροφορίες στο επίπεδο του PCN. Ως εκ τούτου, η μέθοδος T20 που χρησιμοποιήθηκε για τα προϊόντα «SAP Generation 8 & 9» δεν δικαιολογούσε την εξαίρεσή τους από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος της έρευνας. Επομένως, οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν.

(93)

Στις παρατηρήσεις τους μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η P&G και η Fater ισχυρίστηκαν ότι δεν ήταν ακριβής η περιγραφή της ταχύτητας απορρόφησης από την Επιτροπή ως «γενικού χαρακτηριστικού» το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε προϊόν SAP. Διατύπωσαν την παρατήρηση ότι, ως εκ τούτου, τα πέντε χαρακτηριστικά περιγραφής που χρησιμοποιούνται στην τελική διαφοροποίηση του PCN θα μπορούσαν ομοίως να θεωρηθούν «γενικά χαρακτηριστικά» τα οποία είναι διαφορετικά σε κάθε προϊόν SAP. Επομένως, η P&G και η Fater υποστήριξαν ότι η χρήση του επιπέδου T20 ως ορίου στη διαφοροποίηση του PCN θα είχε δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να καταλήξει σε ακριβέστερη ανάλυση του PCN.

(94)

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι η Επιτροπή δεν τεκμηρίωσε τους λόγους για τους οποίους «η μέθοδος T20 που χρησιμοποιήθηκε για τα προϊόντα “SAP Generation 8 & 9” δεν δικαιολογούσε την εξαίρεσή τους από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος». Διατύπωσαν περαιτέρω το επιχείρημα ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τους πρόσθετους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο Τ20, όπως τη διαδικασία παρασκευής και την αντίληψη των καταναλωτών, καθώς και τις διαφορές ως προς τα φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά, όταν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα προϊόντα SAP «έχουν την ίδια τελική χρήση και είναι εναλλάξιμα» και ότι «τυχόν επουσιώδεις διαφορές στις προδιαγραφές καλύπτονται από τις πρόσθετες πληροφορίες στο επίπεδο του PCN».

(95)

Η P&G και η Fater ισχυρίστηκαν ακόμη ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν για να τεκμηριώσουν τη θεμελιώδη διαφορά της διαδικασίας παρασκευής των προϊόντων SAP Generation 8 & 9 (8ης & 9ης γενιάς) σε σχέση με τη διαδικασία παρασκευής άλλων τύπων SAP.

(96)

Τέλος, η P&G και η Fater ισχυρίστηκαν ότι η εξαίρεση των προϊόντων SAP Generation 8 & 9 από το πεδίο της παρούσας έρευνας θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης, καθώς θα απέτρεπε τις επιζήμιες συνέπειες στις τιμές που εφαρμόζουν για τις πάνες τους η P&G και η Fater προς τους λιανοπωλητές, καθιστώντας παράλληλα δυνατή τη διατήρηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές άλλων προϊόντων SAP.

(97)

Όπως γνωστοποιήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τεχνικές διαφορές δεν δικαιολογούσαν από μόνες τους την εξαίρεση (βλ. αιτιολογική σκέψη 92). Η P&G και η Fater δεν αμφισβήτησαν ότι η παραγωγή SAP αυτού του είδους βασίζεται στις ίδιες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για άλλα SAP και ότι η χρήση σε προϊόντα υγιεινής για βρέφη και ενήλικες ανταγωνίζεται άλλα SAP που χρησιμοποιούνται στο ίδιο είδος προϊόντων. Επιπλέον, το γεγονός ότι συγκεκριμένοι χρήστες προσάρμοσαν την παραγωγή τους σε ένα SAP με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την εξαίρεση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό ότι δεν έλαβε υπόψη κάποιους παράγοντες στην εκτίμησή της. Το συμφέρον της Ένωσης εξετάζεται περαιτέρω στο τμήμα 6.

2.3.7.   Αίτημα εξαίρεσης προϊόντος από την Kimberly-Clark

(98)

Στις παρατηρήσεις της μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η Kimberly-Clark ζήτησε από την Επιτροπή να εξαιρέσει από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος έναν συγκεκριμένο τύπο SAP που χρησιμοποιείται στη δική της διαδικασία παρασκευής. .

(99)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι η Kimberly-Clark δεν υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό της σχετικά με τα διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, δεν αμφισβήτησε ότι ο δικός της ειδικός τύπος SAP βασίζεται στις ίδιες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για άλλα SAP και ότι ανταγωνίζεται άλλα SAP που χρησιμοποιούνται στο ίδιο είδος προϊόντων. Επιπλέον, λόγω του ότι το εν λόγω αίτημα εξαίρεσης υποβλήθηκε σε πολύ προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς ότι ορισμένοι παραγωγοί δεν θα ήταν σε θέση να παράγουν το συγκεκριμένο είδος SAP. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα εξαίρεσης.

3.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

3.1.   Κανονική αξία

(100)

Δεν εφαρμόστηκε δειγματοληψία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη Δημοκρατία της Κορέας. Η LG Chem ήταν ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας του οικείου προϊόντος στη Δημοκρατία της Κορέας.

(101)

Η Επιτροπή εξέτασε καταρχάς αν ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων της LG Chem ήταν αντιπροσωπευτικός, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις θεωρούνται αντιπροσωπευτικές, αν ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά ανά παραγωγό-εξαγωγέα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου εξαγωγικών πωλήσεων του οικείου προϊόντος που πραγματοποιεί στην Ένωση κατά την περίοδο έρευνας. Σ’ αυτήν τη βάση, διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος από την LG Chem στην εγχώρια αγορά ήταν αντιπροσωπευτικό.

(102)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιόρισε τους τύπους του προϊόντος που πωλούνται στην εγχώρια αγορά από την LG Chem και οι οποίοι είναι πανομοιότυποι ή συγκρίσιμοι με τους τύπους προϊόντος που πωλούνται προς εξαγωγή στην Ένωση με αντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις.

(103)

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε αν ήταν αντιπροσωπευτικές οι εγχώριες πωλήσεις της LG Chem στην εγχώρια αγορά της για κάθε τύπο προϊόντος που είναι πανομοιότυπος ή συγκρίσιμος με τον τύπο του προϊόντος που πωλείται προς εξαγωγή στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις ενός τύπου προϊόντος είναι αντιπροσωπευτικές αν ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων του εν λόγω τύπου προϊόντος σε ανεξάρτητους πελάτες κατά την περίοδο της έρευνας αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου των εξαγωγικών πωλήσεων του πανομοιότυπου ή συγκρίσιμου τύπου προϊόντος στην Ένωση.

(104)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τέσσερις τύποι προϊόντος δεν πωλούνταν από την LG Chem στην εγχώρια αγορά της. Για τους συγκεκριμένους τύπους προϊόντος, η κανονική αξία κατασκευάστηκε όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 111 έως 112.

(105)

Ένας τύπος προϊόντος πωλήθηκε σε όγκο που αντιπροσωπεύει το 4,3 % του συνολικού όγκου των εξαγωγικών πωλήσεων της LG Chem στην Ένωση, δηλαδή μόλις λίγο κάτω από το όριο του 5 %. Δεδομένου ότι η τιμή πώλησης συμβάδιζε με τις τιμές συγκρίσιμων μοντέλων που πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά, η Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν αντιπροσωπευτική της οικείας αγοράς.

(106)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιόρισε το ποσοστό των κερδοφόρων πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες στην εγχώρια αγορά για κάθε τύπο προϊόντος κατά την περίοδο της έρευνας, προκειμένου να αποφασίσει αν θα χρησιμοποιηθούν οι πραγματικές εγχώριες πωλήσεις για τον υπολογισμό της κανονικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(107)

Η κανονική αξία βασίζεται στην πραγματική εγχώρια τιμή ανά τύπο προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω πωλήσεις είναι κερδοφόρες ή όχι, αν:

(a)

ο όγκος πωλήσεων του τύπου προϊόντος που πωλήθηκε σε καθαρή τιμή πώλησης ίση ή μεγαλύτερη από το υπολογισμένο κόστος παραγωγής αντιπροσώπευε πάνω από το 80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του εν λόγω τύπου προϊόντος· και

(b)

η σταθμισμένη μέση τιμή πώλησης του συγκεκριμένου τύπου προϊόντος είναι ίση ή υψηλότερη από το μοναδιαίο κόστος παραγωγής.

(108)

Στην περίπτωση αυτή, η κανονική αξία είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών όλων των εγχώριων πωλήσεων του εν λόγω τύπου προϊόντος κατά τη διάρκεια της ΠΕ.

(109)

Η κανονική αξία είναι η πραγματική εγχώρια τιμή ανά τύπο προϊόντος μόνο των κερδοφόρων εγχώριων πωλήσεων των τύπων προϊόντος κατά την ΠΕ, αν:

(a)

ο όγκος των κερδοφόρων πωλήσεων του τύπου προϊόντος αντιπροσωπεύει το πολύ 80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του τύπου αυτού· ή

(b)

η σταθμισμένη μέση τιμή του συγκεκριμένου τύπου προϊόντος είναι χαμηλότερη από το μοναδιαίο κόστος παραγωγής.

(110)

Από την ανάλυση των εγχώριων πωλήσεων προέκυψε ότι πάνω από το 80 % (9) του συνόλου των εγχώριων πωλήσεων των τύπων προϊόντος που είναι πανομοιότυποι ή συγκρίσιμοι με τους τύπους προϊόντος που πωλούνται προς εξαγωγή στην Ένωση ήταν κερδοφόρες και ότι η μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης ήταν υψηλότερη από το κόστος παραγωγής. Επομένως, για τους συγκεκριμένους τύπους προϊόντος, η κανονική αξία υπολογίστηκε ως σταθμισμένη μέση τιμή όλων των εγχώριων πωλήσεων κατά την ΠΕ.

(111)

Για τους τύπους προϊόντος με μηδενικές πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες στην εγχώρια αγορά, η Επιτροπή χρησιμοποίησε κατασκευασμένη κανονική αξία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 3 και 6 του βασικού κανονισμού.

(112)

Για τους τέσσερις τύπους προϊόντος που δεν πωλήθηκαν καθόλου στην εγχώρια αγορά, προστέθηκαν τα σταθμισμένα μέσα έξοδα ΓΔΕΠ και το σταθμισμένο μέσο κέρδος όλων των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις στην εγχώρια αγορά.

3.2.   Τιμή εξαγωγής

(113)

Η LG Chem εξήγαγε προϊόντα στην Ένωση είτε απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες είτε έμμεσα μέσω της LG Chem Europe, συνδεδεμένου εισαγωγέα στην Ένωση.

(114)

Όσον αφορά τις πωλήσεις του οικείου προϊόντος απευθείας σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση, η τιμή εξαγωγής ήταν η πραγματικά καταβληθείσα ή καταβλητέα τιμή για το οικείο προϊόν όταν πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

(115)

Στις παρατηρήσεις της σχετικά με την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem αμφισβήτησε την προσαρμογή στην οποία προέβη η Επιτροπή για να ληφθεί υπόψη το πιστωτικό κόστος για τις απευθείας πωλήσεις της LG Chem στην Ένωση, χρησιμοποιώντας το επιτόκιο 3 μηνών στην Κορέα και με βάση το νόμισμα των λογαριασμών της εταιρείας (γουόν Νότιας Κορέας). Κατά την άποψή της, η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει το επιτόκιο LIBOR που χρησιμοποίησε η LG Chem στην απάντησή της στο ερωτηματολόγιο και, ως βάση, το νόμισμα τιμολογίου (ευρώ).

(116)

Η LG Chem υποστήριξε ότι η προσαρμογή θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει το κόστος βάσει των όρων πληρωμής συμφωνήθηκαν κατά τον χρόνο της πώλησης. Κατά την άποψή της, οι συμφωνηθέντες όροι πληρωμής είναι τα νομίσματα στα οποία εκδίδονται τα τιμολόγια και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε εφαρμόσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια LIBOR για το ευρώ.

(117)

Η Επιτροπή διαφώνησε με την άποψη αυτή. Όπως εξηγείται επίσης στο ερωτηματολόγιο, «η πίστωση αναφέρεται στο κόστος του χρόνου που τίθεται στη διάθεση του αγοραστή ώστε να καταβάλει το αντίτιμο των εμπορευμάτων, δηλαδή συμφωνείται στους όρους πληρωμής». Συνεπώς, οι συμφωνηθέντες όροι είναι οι ημέρες που τίθενται στη διάθεση του αγοραστή προκειμένου να εξοφλήσει το τιμολόγιο. Όσον αφορά το επιτόκιο, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το κόστος με το οποίο θα είχε επιβαρυνθεί η εταιρεία για δικό της βραχυπρόθεσμο δάνειο ποσού ίδιου με το ποσό του τιμολογίου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να βασίζεται στο γουόν Νότιας Κορέας, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας.

(118)

Για τις πωλήσεις μέσω της LG Chem Europe, η τιμή εξαγωγής προσδιορίστηκε με βάση την τιμή στην οποία το εισαγόμενο προϊόν μεταπωλήθηκε για πρώτη φορά σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές στην τιμή για όλα τα έξοδα που ανέκυψαν μεταξύ εισαγωγής και μεταπώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ΓΔΕΠ, καθώς και για τα πραγματοποιούμενα κέρδη.

(119)

Όσον αφορά το περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε, η LG Chem Europe ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το δικό της περιθώριο κέρδους, δεδομένου ότι, κατά την άποψή της, ήταν ακριβές και εύλογο.

(120)

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος κατανομής επηρεάστηκε πλήρως από τη σύνδεση μεταξύ των δύο εταιρειών, δεδομένου ότι χορηγήθηκε απευθείας από την LG Chem. Επομένως, η τιμή μεταφοράς δεν ήταν τιμή που θα είχε καθοριστεί στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης με ανεξάρτητο εισαγωγέα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το περιθώριο κέρδους της LG Chem Europe δεν ήταν εύλογο. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, θεωρείται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα εύλογο περιθώριο κέρδους ανεξάρτητα από το πραγματικό κέρδος που απορρέει από την τιμή μεταφοράς προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν στρεβλωτικά αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από την τιμή μεταφοράς, κατά την πάγια νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης. Επομένως, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(121)

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει συνεργαζόμενος μη συνδεδεμένος εισαγωγέας, η Επιτροπή αποφάσισε να καταφύγει στο περιθώριο κέρδους που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενη διαδικασία σχετικά με άλλο χημικό προϊόν που παρασκευάζεται από παρόμοιο κλάδο παραγωγής και εισάγεται υπό παρόμοιες συνθήκες, δηλαδή σε περιθώριο κέρδους 6,89 % (10) το οποίο καθορίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με τις πολυβινυλικές αλκοόλες (στο εξής: PVA). Κατά την άποψη της Επιτροπής, το εν λόγω περιθώριο κέρδους αποτελεί την πλέον αντικειμενική διαθέσιμη βάση προκειμένου να γίνει μια ικανοποιητική εκτίμηση της τιμής εξαγωγής υπό συνθήκες ανταγωνισμού.

(122)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η εταιρεία επανέλαβε τον ισχυρισμό της και υπέβαλε υπολογισμό με σκοπό να αποδείξει ότι το κόστος των αγορών της LG Chem Europe από την LG Chem ήταν υψηλότερο από την τιμή πώλησης πανομοιότυπων PCN που πωλήθηκαν απευθείας από την LG Chem σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση. Επομένως, κατά την άποψή της, αυτό αποδεικνύει ότι το περιθώριο κέρδους της LG Chem Europe βασίστηκε στο κόστος αγορών υπό συνθήκες ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 9.

(123)

Στον υπολογισμό της, η LG Chem συνέκρινε την τιμή της LG Chem Europe (μετά την αφαίρεση των προσαρμογών, των εξόδων ΓΔΕΠ και του κέρδους, όπως καθορίστηκε στην έρευνα για τις PVA) με τις απευθείας πωλήσεις της LG Chem στην ΕΕ (μετά την αφαίρεση των προσαρμογών) και, ως εκ τούτου, δεν υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία που αντικρούουν το επιχείρημα ότι η κατανομή των κερδών επηρεάστηκε πλήρως από τη σύνδεση μεταξύ των δύο εταιρειών, όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα. Επιπλέον, οι τιμές εκ του εργοστασίου της LG Chem Europe συν τα έξοδα ΓΔΕΠ και το κέρδος που καθορίστηκε στην έρευνα για τις PVA ήταν κατά μέσο όρο [5 %-8 %] υψηλότερες από τις τιμές εκ του εργοστασίου των απευθείας πωλήσεων της LG Chem. Κατά την άποψη της Επιτροπής, το εν λόγω εύρος συμφωνεί απόλυτα με την προσαύξηση που θα χρέωνε ένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(124)

Η LG Chem αμφισβήτησε επίσης τη χρήση του περιθωρίου κέρδους που καθορίστηκε στην έρευνα για τις PVA. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι καθορίστηκε σε διαφορετική χρονική περίοδο από αυτήν της τρέχουσας έρευνας και ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην κατανομή των SAP σε σύγκριση με τις PVA. Κατά τη γνώμη της, πρώτον, οι συνθήκες της αγοράς για τις PVA μεταβλήθηκαν σημαντικά με αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου κέρδους των εισαγωγέων στον τομέα των χημικών προϊόντων σε σύγκριση με την ΠΕ της τρέχουσας έρευνας και, δεύτερον, τα SAP είναι ένα προϊόν που έχουν αναπτύξει από κοινού ο παραγωγός και ο πελάτης και πωλείται συνήθως μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων, ενώ οι PVA είναι βασικό προϊόν που πωλείται μέσω πωλήσεων άμεσης παράδοσης.

(125)

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ακατάλληλο το περιθώριο κέρδους που καθορίστηκε στην έρευνα για τις PVA. Πρώτον, από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη προέκυψε ότι το μέσο περιθώριο κέρδους των εισαγωγέων στον τομέα των ειδικών χημικών προϊόντων κυμαινόταν μεταξύ 10 % και 15 % το 2020. Δεύτερον, σε αντίθεση με το επιχείρημα της LG Chem, οι PVA είναι επίσης ένα προϊόν που συχνά αναπτύσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών και συχνά πωλείται μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων, όπως επιβεβαιώθηκε στην έρευνα για τις PVA. Τρίτον, από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι το κέρδος των συνεργαζόμενων μη συνδεδεμένων εισαγωγέων στην έρευνα για τις PVA παρέμεινε στο ίδιο εύρος και πριν από την ΠΕ της έρευνας για τις PVA. Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

3.3.   Προσφορά ανάληψης υποχρέωσης

(126)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem μαζί με την LG Chem Europe υπέβαλαν προσφορά ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Η εταιρεία προσέφερε δύο μέσες ελάχιστες τιμές εισαγωγής (στο εξής: ΕΤΕ) που υπόκεινται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

(127)

Σε μια σειρά παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, οι καταγγέλλοντες και η Evonik αντιτάχθηκαν στην προσφορά της LG Chem για διάφορους λόγους, όπως ο κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης των τιμών και ο κίνδυνος να μετατραπεί η ΕΤΕ σε τιμή αναφοράς στην αγορά της Ένωσης με αποτέλεσμα να μειώσει τον ανταγωνισμό. Ζήτησαν την απόρριψη της προσφοράς της LG Chem.

(128)

Επιπλέον, οι καταγγέλλοντες και η Evonik υποστήριξαν ότι η μη συμμόρφωση της Δημοκρατίας της Κορέας με ορισμένες διατάξεις των συμβάσεων της ΔΟΕ θα μπορούσε να στρεβλώσει το κόστος παραγωγής των κορεατικών SAP και, τελικά, να επηρεάσει κάθε σύγκριση μεταξύ των τιμών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και των τιμών των κορεατικών εισαγωγών. Ζήτησαν από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την εν λόγω στρέβλωση στην παρούσα έρευνα, τουλάχιστον κατά την εξέταση κάθε προσφοράς ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές που υπέβαλε ο παραγωγός-εξαγωγέας.

(129)

Η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν διέθετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας όσον αφορά τη μη συμμόρφωση με ορισμένες διατάξεις των συμβάσεων της ΔΟΕ, ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με τις στρεβλώσεις του κόστους εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που υπέβαλε η LG Chem έπρεπε να απορριφθεί για άλλους λόγους και, ως εκ τούτου, δεν ήταν αναγκαίο να διενεργηθεί σχετική εκτίμηση.

(130)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του βασικού κανονισμού, οι προσφορές αναλήψεων υποχρεώσεων ως προς τις τιμές πρέπει να είναι επαρκείς για την εξουδετέρωση των ζημιογόνων επιπτώσεων του ντάμπινγκ και δεν πρέπει να κρίνεται ότι η αποδοχή τους παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες. Η Επιτροπή αξιολόγησε την προσφορά με βάση τα εν λόγω κριτήρια και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποδοχή της θα παρουσίαζε πρακτικές δυσκολίες και δεν θα εξουδετέρωνε τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ για τους ακόλουθους λόγους.

(131)

Πρώτον, η τιμή του οικείου προϊόντος και των πρώτων υλών στις οποίες βασίστηκε η προτεινόμενη τιμαριθμική αναπροσαρμογή είναι ασταθής. Ενόψει αυτής της αστάθειας, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι μια ΕΤΕ θα ήταν επαρκής για την εξουδετέρωση των ζημιογόνων επιπτώσεων του ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια των μέτρων.

(132)

Δεύτερον, η LG Chem εξήγαγε αρκετούς διαφορετικούς τύπους προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, με διακύμανση τιμών της τάξης του [30 %-40 %]. Μια σταθμισμένη μέση ΕΤΕ ανά κατηγορία του οικείου προϊόντος θα συνεπαγόταν μια ΕΤΕ που θα ήταν χαμηλότερη από την τιμή που δεν αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ για ορισμένους τύπους προϊόντων SAP, λαμβανομένης επίσης υπόψη της αστάθειας των τιμών, όπως εξηγείται ανωτέρω.

(133)

Τρίτον, οι προτεινόμενες ΕΤΕ αναπροσαρμόζονται με βάση τις δύο κύριες πρώτες ύλες για τον μαθηματικό τύπο τιμών των SAP, το προπυλένιο και την καυστική σόδα. Ωστόσο, άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως το ενεργειακό κόστος, δεν λαμβάνονται υπόψη στην τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

(134)

Τέταρτον, δεν είναι εύκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των τύπων προϊόντων SAP και των PCN με φυσικό έλεγχο. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο εσφαλμένης δήλωσης ακριβότερων τύπων προϊόντος ως φθηνότερων τύπων προϊόντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται η παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης, η οποία, ως εκ τούτου, παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες κατά την έννοια του άρθρου 8 του βασικού κανονισμού.

(135)

Πέμπτον, η LG Chem έχει παγκόσμια δομή που αποτελείται από διάφορες συνδεδεμένες εταιρείες, εντός και εκτός της Ένωσης, και πωλεί μεγάλο αριθμό άλλων χημικών προϊόντων σε παγκόσμιους πελάτες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εντός και εκτός της Ένωσης. Τα SAP συχνά πωλούνται συχνά μέσω συμβάσεων παγκόσμιας κατανομής, στο πλαίσιο των οποίων ένας πελάτης εγκατεστημένος σε διάφορες τοποθεσίες παγκοσμίως διαπραγματεύεται με την LG Chem ως προς τους όγκους και τις τιμές για όλες τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα ήταν αδύνατον για την Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις εν λόγω συναλλαγές, δεδομένου ότι αυτές θα πραγματοποιούνταν εκτός της Ένωσης διευκολύνοντας έτσι την LG Chem να προβεί σε διασταυρούμενη αντιστάθμιση των τιμών στην Ένωση με τις τιμές εκτός της Ένωσης για τους παγκόσμιους πελάτες. Και μόνο για τον λόγο αυτόν, η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης θα παρουσίαζε πρακτικές δυσκολίες.

(136)

Η Επιτροπή απέστειλε στην αιτούσα επιστολή στην οποία εκτίθενται οι ανωτέρω λόγοι απόρριψης της προσφοράς ανάληψης υποχρέωσης. Η αιτούσα υπέβαλε παρατηρήσεις ως προς αυτό. Οι παρατηρήσεις αυτές τέθηκαν στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών στον φάκελο της υπόθεσης.

(137)

Στις παρατηρήσεις της, η LG Chem αντέκρουσε τους λόγους που προέβαλε η Επιτροπή για να απορρίψει την προσφορά της για ανάληψη υποχρέωσης. Κατά την άποψη της LG Chem, ο προτεινόμενος μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ήταν ικανός να λάβει υπόψη την αστάθεια των τιμών και να διασφαλίσει ότι η ΕΤΕ εξουδετέρωνε το περιθώριο ντάμπινγκ καθ’ όλη τη διάρκεια των μέτρων. Όσον αφορά τους διάφορους τύπους του προϊόντος, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η σημαντική διακύμανση των τιμών των διαφόρων τύπων προϊόντος προκλήθηκε από τον ενιαίο PCN που εξήχθη σε περιορισμένες ποσότητες και προσφέρθηκε να αναθεωρήσει την προσφορά της με βάση τους τρεις απλουστευμένους PCN που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς υποτιμολόγησης. Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης μεταξύ των διαφόρων τύπων του προϊόντος, δεδομένου ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούν εύκολα να επαληθευτούν από τις τελωνειακές αρχές μέσω των εγγράφων πωλήσεων και του δελτίου τεχνικών δεδομένων που πρέπει να καταρτίζει η LG Chem για κάθε αποστολή. Τέλος, η LG Chem υποστήριξε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος διασταυρούμενης αντιστάθμισης μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων και των συμβάσεων παγκόσμιας κατανομής και προσφέρθηκε να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιους πελάτες εντός και εκτός της ΕΕ προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος.

(138)

Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η προτεινόμενη τιμαριθμική αναπροσαρμογή μπορούσε να λάβει υπόψη τουλάχιστον μέρος της παρατηρούμενης αστάθειας των τιμών. Ωστόσο, οι προτεινόμενες ΕΤΕ βασίστηκαν εν μέρει, μόνο, στον μαθηματικό τύπο τιμών των πρώτων υλών, ενώ το σταθερό μέρος των τιμών, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 50 % της τιμής των SAP, ήταν καθορισμένο. Επιπλέον, όσον αφορά επίσης τους διάφορους τύπους του προϊόντος, ακόμη και αν δεν είχε ληφθεί υπόψη ο ενιαίος PCN που εξήχθη σε περιορισμένες ποσότητες, η διακύμανση της τιμής των υπόλοιπων εννέα PCN θα εξακολουθούσε να είναι περίπου [15 %-30 %]. Όσον αφορά τον κίνδυνο διασταυρούμενης αντιστάθμισης, κατά την άποψη της Επιτροπής, τα έγγραφα πωλήσεων δεν θα αρκούσαν για να αποτρέψουν τον κίνδυνο εσφαλμένης δήλωσης, δεδομένου ότι οι τελωνειακές αρχές θα μπορούσαν να στηριχθούν μόνο στις δηλώσεις αυτές. Τέλος, η Επιτροπή αναγνωρίζει την προσφορά της LG Chem να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμιους πελάτες. Ωστόσο, κατά την άποψη της Επιτροπής, κάτι τέτοιο δεν θα μετρίαζε τον κίνδυνο διασταυρούμενης αντιστάθμισης, καθώς η Επιτροπή δεν θα είχε τα μέσα να επαληθεύσει ότι έχουν υποβληθεί όλες οι σχετικές πληροφορίες και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί η ανάληψη υποχρέωσης της LG Chem. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(139)

Επιπλέον, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι οι λόγοι που προέβαλε η Επιτροπή για να απορρίψει την προσφορά της για ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές δεν ήταν σύμφωνοι με τα συμπεράσματα του εγγράφου κοινοποίησης γενικών συμπερασμάτων. Η εταιρεία υποστήριξε ότι: i) η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η τιμή του οικείου προϊόντος ήταν ασταθής, αλλά, κατά την άποψή της, αυτό δεν συνάδει με τον ισχυρισμό ότι οι κορεατικές εισαγωγές συμπιέζουν τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, ii) η Επιτροπή υποστήριξε ότι η LG Chem εξήγαγε 10 διαφορετικούς τύπους προϊόντος που θα μπορούσαν να προσδιοριστούν από παράγοντες όπως το σχήμα των κόκκων του προϊόντος, ο βαθμός πορώδους, η φαινόμενη πυκνότητα και η κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων, σε αντίθεση με το έγγραφο κοινοποίησης των γενικών συμπερασμάτων στο οποίο η Επιτροπή στήριξε τον υπολογισμό του περιθωρίου υποτιμολόγησης και του περιθωρίου ζημίας σε έναν απλουστευμένο PCN, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την απόσμηση και τη χρήση του προϊόντος (χρήσεις υγιεινής έναντι βιομηχανικών χρήσεων), iii) στο έγγραφο κοινοποίησης των γενικών συμπερασμάτων, η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι ο μαθηματικός τύπος της τιμής των SAP και το κόστος των ενωσιακών παραγωγών αποτελούν σχετικούς παράγοντες που προκαλούν ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, ενώ θεώρησε ότι αποτελούν σχετικούς παράγοντες για να απορρίψει την προσφορά ανάληψης υποχρέωσης από την LG Chem, iv) η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβάσεων και των συμβάσεων παγκόσμιας κατανομής για να απορρίψει την προσφορά ανάληψης υποχρέωσης από την LG Chem, αλλά δεν την έλαβε υπόψη στο έγγραφο κοινοποίησης των γενικών συμπερασμάτων, ιδίως όσον αφορά τις εξαγωγικές επιδόσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και τις επιπτώσεις των εισαγωγών από την Ιαπωνία.

(140)

Τα εν λόγω επιχειρήματα έπρεπε να απορριφθούν. Πρώτον, το γεγονός ότι οι τιμές θεωρήθηκαν ασταθείς, δηλαδή ότι παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με τις τιμές των πρώτων υλών, είχε ήδη αναλυθεί από την Επιτροπή. Διαπιστώθηκε ότι είχε αμελητέες επιπτώσεις στην κερδοφορία και τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 283 έως 288, δεδομένου ότι, λόγω των εισαγωγών από την Κορέα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν ήταν σε θέση να αυξήσει τις τιμές του στον βαθμό στον οποίο αυξήθηκε το κόστος παραγωγής του (βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη 249). Δεύτερον, η Επιτροπή εξέτασε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των SAP σε σχέση με την ικανότητα των τελωνειακών υπαλλήλων να διακρίνουν τους διάφορους τύπους του προϊόντος και τη δυνατότητα εφαρμογής της προτεινόμενης ανάληψης υποχρέωσης. Ωστόσο, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 182, κατά την άποψη της Επιτροπής, ο απλουστευμένος PCN που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό της υποτιμολόγησης ήταν επαρκώς λεπτομερής ώστε να λαμβάνει υπόψη την επίδραση των κύριων χαρακτηριστικών των SAP στο κόστος και τις τιμές. Τρίτον, όπως και στο προηγούμενο σημείο, οι συμβάσεις παγκόσμιας κατανομής θεωρήθηκαν σημαντικές, διότι συνιστούν απειλή για την παρακολούθηση και την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης λόγω του κινδύνου διασταυρούμενης αντιστάθμισης. Επιπλέον, οι παρατηρήσεις της LG Chem όσον αφορά τον αντίκτυπο των συμβάσεων παγκόσμιας κατανομής στις επιπτώσεις των εισαγωγών από την Ιαπωνία, τις εξαγωγικές επιδόσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και την παγκόσμια διαπραγμάτευση τιμών αναλύθηκαν από την Επιτροπή στα τμήματα 5.2.3, 5.2.4 και 5.2.8.

(141)

Επομένως, η Επιτροπή έκρινε ότι η προσφορά ανάληψης υποχρέωσης είναι ανεφάρμοστη και, συνεπώς, παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες κατά την έννοια του άρθρου 8 του βασικού κανονισμού, και ως εκ τούτου απέρριψε την προσφορά.

3.4.   Σύγκριση

(142)

Η Επιτροπή συνέκρινε την κανονική αξία με την τιμή εξαγωγής του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα βάσει τιμών εκ του εργοστασίου.

(143)

Στις περιπτώσεις που δικαιολογούνταν από την ανάγκη εξασφάλισης δίκαιης σύγκρισης, η Επιτροπή προσάρμοσε την κανονική αξία και/ή την τιμή εξαγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Η κανονική αξία προσαρμόστηκε για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας, το πιστωτικό κόστος και τα έξοδα τεχνικής βοήθειας. Η τιμή εξαγωγής προσαρμόστηκε για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα χειρισμού, φόρτωσης και το παρεπόμενο κόστος, τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης και συσκευασίας, οι χρεώσεις εισαγωγής και η επιστροφή δασμών, το πιστωτικό κόστος, τα τραπεζικά έξοδα και τα έξοδα τεχνικής βοήθειας, στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν εύλογα, ακριβή και τεκμηριωμένα με επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία.

(144)

Η LG Chem ζήτησε προσαρμογή του σταδίου εμπορίας για τις εγχώριες πωλήσεις. Η εταιρεία υποστήριξε ότι οι λειτουργίες πώλησης για εξαγωγικές πωλήσεις στην Ένωση πραγματοποιούνται όχι μόνο από τον συνδεδεμένο εισαγωγέα της, την LG Chem Europe, αλλά και από την ομάδα πωλήσεων στην έδρα της LG Chem στη Δημοκρατία της Κορέας. Κατά την άποψή της, δεδομένου ότι η Επιτροπή προσάρμοσε την τιμή εξαγωγής για τα έξοδα ΓΔΕΠ του συνδεδεμένου εισαγωγέα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, κατ’ αναλογία, να αφαιρέσει από την εγχώρια τιμή τα έξοδα πώλησης που πραγματοποίησε η ομάδα πωλήσεων στη Δημοκρατία της Κορέας για τις εγχώριες πωλήσεις της.

(145)

Ο εν λόγω ισχυρισμός έπρεπε να απορριφθεί. Πρώτον, η προσαρμογή βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού αποσκοπεί στην κατασκευή αξιόπιστης τιμής εξαγωγής που δεν επηρεάζεται από τη σχέση μεταξύ του εξαγωγέα στη χώρα εξαγωγής και του συνδεδεμένου εισαγωγέα στην Ένωση. Οι προσαρμογές πρέπει να καλύπτουν όλα τα έξοδα που ανακύπτουν μεταξύ της εισαγωγής και της μεταπώλησης (και για τα πραγματοποιούμενα κέρδη), εφόσον τα στοιχεία αυτά επιβαρύνουν κανονικά τον εισαγωγέα. Η LG Chem δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η κατασκευή της τιμής εξαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 9 υπερέβη όσα απαιτούνται από την εν λόγω διάταξη. Το γεγονός ότι ο προσδιορισμός της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής διέπεται από διαφορετικές αρχές δεν αποτελεί από μόνο του παράγοντα ο οποίος επηρεάζει τη συγκρισιμότητα των τιμών και πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο προσαρμογής βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Η LG Chem δεν προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 10, όπως υπενθυμίζεται στην αιτιολογική σκέψη 143, δεν επαρκούν για τη διεξαγωγή δίκαιης σύγκρισης μεταξύ της τιμής εξαγωγής και της κανονικής αξίας ή ότι πραγματοποίησε πωλήσεις σε διαφορετικούς τύπους πελατών στην εγχώρια αγορά σε σύγκριση με την αγορά της Ένωσης.

3.5.   Περιθώριο ντάμπινγκ

(146)

Η Επιτροπή συνέκρινε τη μέση σταθμισμένη κανονική αξία κάθε τύπου του ομοειδούς προϊόντος με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής του αντίστοιχου τύπου του οικείου προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού.

(147)

Στη βάση αυτή, το οριστικό μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ, εκφρασμένο ως ποσοστό της τιμής CIF (κόστος, ασφάλιση, ναύλος) στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή του δασμού, είναι 13,4 % για τον μοναδικό συνεργαζόμενο εξαγωγέα-παραγωγό.

(148)

Για τους υπόλοιπους παραγωγούς-εξαγωγείς στη Δημοκρατία της Κορέας, η Επιτροπή καθόρισε το περιθώριο ντάμπινγκ με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή προσδιόρισε το επίπεδο συνεργασίας των παραγωγών-εξαγωγέων.

(149)

Δεδομένου ότι υπήρχαν δύο άλλοι παραγωγοί στη Δημοκρατία της Κορέας που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα, η Επιτροπή θεώρησε ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν χαμηλό. Συνεπώς, η Επιτροπή θεώρησε σκόπιμο να καθορίσει το περιθώριο ντάμπινγκ για όλες τις άλλες εταιρείες στο επίπεδο του υψηλότερου περιθωρίου ντάμπινγκ ενός αντιπροσωπευτικού τύπου προϊόντος.

(150)

Τα οριστικά περιθώρια ντάμπινγκ, εκφρασμένα ως ποσοστό της τιμής CIF στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή δασμού, έχουν ως εξής:

Εταιρεία

Οριστικό περιθώριο ντάμπινγκ

LG Chem. Ltd.

13,4  %

Όλες οι άλλες εταιρείες

18,8  %

4.   ΖΗΜΙΑ

4.1.   Ορισμός του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και της ενωσιακής παραγωγής

(151)

Το ομοειδές προϊόν παρασκευαζόταν από πέντε ενωσιακούς παραγωγούς κατά την περίοδο έρευνας. Οι παραγωγοί αυτοί αποτελούν τον «ενωσιακό κλάδο παραγωγής» (ενωσιακή βιομηχανία) κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(152)

Η συνολική ενωσιακή παραγωγή κατά την περίοδο έρευνας προσδιορίστηκε σε 346 590 τόνους περίπου. Η Επιτροπή προσδιόρισε το αριθμητικό στοιχείο με βάση όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, όπως τις απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στα ερωτηματολόγια για το αντιντάμπινγκ καθώς και την απάντηση του ενωσιακού παραγωγού εκτός δείγματος στο μακροοικονομικό ερωτηματολόγιο. Τα εν λόγω στοιχεία διασταυρώθηκαν ως προς την αξιοπιστία και την πληρότητά τους με τα αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην καταγγελία. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 41, οι δύο ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 50 % του συνόλου της ενωσιακής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος.

4.2.   Καθορισμός της σχετικής αγοράς της Ένωσης

(153)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύνολο της παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών προοριζόταν για την ελεύθερη αγορά και, ως εκ τούτου, υφίσταται τον άμεσο ανταγωνισμό των εισαγωγών από την οικεία χώρα. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή εξέτασε όλους τους οικονομικούς δείκτες που αφορούν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στο σύνολό του.

4.3.   Ενωσιακή κατανάλωση

(154)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την ενωσιακή κατανάλωση με βάση τις απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο για το αντιντάμπινγκ, το μακροοικονομικό ερωτηματολόγιο καθώς και τις εισαγωγές με βάση στοιχεία της Eurostat.

(155)

Η ενωσιακή κατανάλωση εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 1 —

Ενωσιακή κατανάλωση (τόνοι)

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Συνολική ενωσιακή κατανάλωση

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

[630 000 – 665 000 ]

Δείκτης

100

100

100

100

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος και εκτός δείγματος και Eurostat

(156)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η συνολική κατανάλωση στην ελεύθερη αγορά παρέμεινε σταθερή με ελάχιστες διακυμάνσεις σαφώς κάτω του 1 %.

4.4.   Εισαγωγές από την οικεία χώρα

4.4.1.   Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την οικεία χώρα

(157)

Η Επιτροπή προσδιόρισε τον όγκο των εισαγωγών με βάση τον κωδικό ΣΟ (11) που ελήφθη από τη βάση δεδομένων της Eurostat, προσαρμοσμένο με βάση τα στοιχεία της TRASS που παρέχονται στην καταγγελία, προκειμένου να προσδιοριστούν οι εισαγωγές του οικείου προϊόντος. Η προσαρμογή αυτή ήταν αναγκαία, δεδομένου ότι τα στοιχεία της Eurostat για τον κωδικό ΣΟ περιλάμβαναν ένα ποσοστό άλλων προϊόντων, γεγονός που θα προκαλούσε στρέβλωση τόσο των ποσοτήτων όσο και των τιμών. Η προσαρμογή δεν αμφισβητήθηκε από κανένα ενδιαφερόμενο μέρος. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών καθορίστηκε με βάση τον όγκο των εισαγωγών από την οικεία χώρα σε σύγκριση με τον όγκο της συνολικής ενωσιακής κατανάλωσης, όπως φαίνεται στον πίνακα 2.

(158)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ζήτησε πρόσθετη κοινοποίηση σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του όγκου και της αξίας των εισαγωγών, καθώς και κοινοποίηση των λεπτομερών στοιχείων που εξήχθησαν από την TRASS. Η Επιτροπή παρείχε τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

(159)

Όπως εξηγείται στη σκέψη 18 της καταγγελίας, ο κωδικός ΣΟ 3906 90 90 δεν αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα SAP. Ο καταγγέλλων υπέβαλε εκτίμηση του ποσοστού των SAP που περιέχονται σε όλους τους όγκους που εκτελωνίστηκαν με τον κωδικό ΣΟ 3906 90 90 με βάση τα στοιχεία της TRASS. Όπως προκύπτει από τη δημόσια έκδοση του παραρτήματος 5-1 «Imports of SAP to the EU» (Εισαγωγές SAP στην ΕΕ) στην καταγγελία, κατά την εξεταζόμενη περίοδο ο όγκος των εξαγωγών SAP στην ΕΕ αντιστοιχούσε στο 84 % των συνολικών εισαγωγών που εκτελωνίστηκαν με τον κωδικό ΣΟ 3906 90 90. Στο παράρτημα αναφέρεται επίσης ότι οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν από τον καταγγέλλοντα για να γίνουν προσαρμογές στα στοιχεία της Eurostat.

(160)

Η Επιτροπή χρησιμοποίησε την ίδια μεθοδολογία με τον καταγγέλλοντα, η οποία κρίθηκε κατάλληλη και δεν αμφισβητήθηκε, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 119 του εγγράφου κοινοποίησης γενικών συμπερασμάτων της κοινοποίησης των τελικών συμπερασμάτων.

(161)

Η Επιτροπή διευκρίνισε περαιτέρω ότι η βάση δεδομένων της TRASS επιτρέπει την επιλογή της ονομασίας των προϊόντων. Ως εκ τούτου, ο όγκος και η αξία των εξαγωγών που περιέχονταν στη βάση δεδομένων της TRASS και πραγματοποιήθηκαν από την Κορέα προς την ΕΕ με τον κωδικό ΣΟ 3906 90 90 φιλτραρίστηκαν προκειμένου να συμπεριληφθούν μόνο οι ονομασίες προϊόντων που αντιστοιχούν σε προϊόντα SAP. Επιλέχθηκαν 15 προϊόντα.

(162)

Ωστόσο, η βάση δεδομένων της TRASS επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων μόνο όταν είναι διαθέσιμα δεδομένα από τουλάχιστον 3 εταιρείες. Για το 2018 δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δεδομένου ότι η αναλογία των εξαγωγών προϊόντων SAP που περιέχονταν στη βάση δεδομένων της TRASS μεταξύ των αντίστοιχων στοιχείων της Eurostat με τον κωδικό ΣΟ 3906 90 90 ήταν σταθερή για τα άλλα έτη, η Επιτροπή υπολόγισε μια τιμή για το 2018 χρησιμοποιώντας τη μέση αναλογία των άλλων ετών.

(163)

Τα σχετικά στοιχεία της TRASS προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν είναι δυνατόν να κοινολογηθούν από την Επιτροπή, αλλά είναι διαθέσιμα προς αγορά.

(164)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι εισαγωγές από την οικεία χώρα εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 2 —

Όγκος εισαγωγών (τόνοι) και μερίδιο αγοράς

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Όγκος εισαγωγών από την οικεία χώρα (τόνοι)

83 499

94 343

114 896

110 903

Δείκτης

100

113

138

133

Μερίδιο αγοράς

[12  %-14  %]

[13  %-15  %]

[16  %-18  %]

[16  %-18  %]

Δείκτης

100

114

138

133

Πηγή: στοιχεία της Eurostat και της TRASS

(165)

Οι εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Κορέας σημείωσαν αύξηση από περίπου 83 500 τόνους σε περίπου 110 900 τόνους κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η οποία αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση της τάξης του 33 % μεταξύ του 2017 και της ΠΕ. Η αύξηση αυτή ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αύξηση της κατανάλωσης.

(166)

Η σημαντικότερη αύξηση του όγκου των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας καταγράφηκε μεταξύ του 2018 και του 2019, με ετήσια αύξηση της τάξης του 22 %, ακολουθούμενη από μείωση κατά 3,5 % μεταξύ του 2019 και της ΠΕ.

(167)

Κατά συνέπεια, το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών προϊόντων από τη Νότια Κορέα αυξήθηκε από [12 %-14 %] σε [16 %-18 %] κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καταγράφοντας ποσοστό αύξησης της τάξης του 33 % μεταξύ του 2017 και της περιόδου έρευνας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο ο όγκος των εισαγωγών όσο και το μερίδιο αγοράς της Δημοκρατίας της Κορέας παρουσίασαν συνολικά ταχεία αύξηση κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

4.4.2.   Τιμές των εισαγωγών από την οικεία χώρα και υποτιμολόγηση

(168)

Η Επιτροπή καθόρισε τις τιμές των εισαγωγών με βάση τα στοιχεία της Eurostat, χρησιμοποιώντας τον κωδικό TARIC που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 157, προσαρμοσμένο με βάση τα στοιχεία από την TRASS, όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 157 έως 162.

(169)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem επισήμανε ότι τα στοιχεία της Eurostat περιείχαν τιμές CIF. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη αυτήν την επισήμανση και μετέτρεψε τις τιμές εισαγωγής FOB (ελεύθερο επί του πλοίου) από τη βάση δεδομένων της TRASS σε τιμές CIF χρησιμοποιώντας την αναλογία αξίας FOB προς αξία CIF από τα επαληθευμένα στοιχεία της LG Chem. Τα προσαρμοσμένα αριθμητικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 3 κατωτέρω.

(170)

Η μέση τιμή των εισαγωγών από την οικεία χώρα εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 3 —

Τιμές εισαγωγής (EUR/τόνο)

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Τιμή εισαγωγής

1 191

1 252

1 169

1 074

Δείκτης

100

105

98

90

Πηγή: στοιχεία της TRASS που παρέχονται στην καταγγελία.

(171)

Οι μέσες τιμές εισαγωγής από τη Δημοκρατία της Κορέας μειώθηκαν κατά 10 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο, από 1 191 EUR/τόνο σε 1 074 EUR/τόνο. Οι τιμές αυτές παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές πώλησης και το κόστος παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως φαίνεται στον πίνακα 7.

(172)

Η υποτιμολόγηση των εισαγωγών διαπιστώθηκε με βάση τα στοιχεία του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα στην οικεία χώρα και τα στοιχεία σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις που παρείχε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής για την περίοδο έρευνας. Η Επιτροπή καθόρισε την υποτιμολόγηση κατά την περίοδο έρευνας, συγκρίνοντας:

τις μέσες σταθμισμένες τιμές πώλησης ανά τύπο προϊόντος των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος οι οποίες χρεώθηκαν σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην αγορά της Ένωσης, προσαρμοσμένες σε επίπεδο τιμών εκ του εργοστασίου· και

τις αντίστοιχες μέσες σταθμισμένες τιμές ανά τύπο προϊόντος των εισαγωγών από τον συνεργαζόμενο Νοτιοκορεάτη παραγωγό στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην ενωσιακή αγορά, που προσδιορίστηκαν στη βάση κόστους, ασφάλισης και ναύλου (CIF), με τις κατάλληλες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα μετά την εισαγωγή.

(173)

Η σύγκριση των τιμών πραγματοποιήθηκε ανά τύπο προϊόντος για συναλλαγές στο ίδιο στάδιο εμπορίας, μετά από δέουσα προσαρμογή όπου χρειάστηκε και αφού αφαιρέθηκαν οι επιστροφές και οι εκπτώσεις. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης εκφράστηκε ως ποσοστό του θεωρητικού κύκλου εργασιών των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος κατά την περίοδο έρευνας. Η μέση σταθμισμένη υποτιμολόγηση που διαπιστώθηκε ήταν 14,7 %.

(174)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι δεν της είχαν παρασχεθεί τα δικά της λεπτομερή στοιχεία στο παράρτημα 3β της κοινοποίησης των τελικών συμπερασμάτων και ότι το μέγεθος των ευρών για τα εμπιστευτικά στοιχεία ήταν ανεπαρκές. Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις παρατηρήσεις της LG Chem. Ως εκ τούτου, η LG Chem έλαβε τα δικά της εμπιστευτικά στοιχεία και τα εύρη περιορίστηκαν. Οι αλλαγές αυτές συμπεριλήφθηκαν στην πρόσθετη κοινοποίηση ευαίσθητων στοιχείων προς την LG Chem και τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στις 8 Φεβρουαρίου 2022.

(175)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι θα πρέπει να κοινοποιηθούν πληροφορίες στο επίπεδο του PCN. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή δεν μπορούσε να αποκαλύψει τα ζητούμενα δεδομένα ανά τύπο προϊόντος. Πράγματι, στην προκειμένη περίπτωση, υπήρχαν μόνο δύο ενωσιακοί παραγωγοί και τρεις PCN. Συνεπώς, η αποκάλυψη αυτού του βαθμού λεπτομέρειας θα καθιστούσε δυνατή, είτε άμεσα είτε με την προσθήκη πληροφοριών σχετικά με την αγορά, την ανακατασκευή των εμπιστευτικών πωλήσεων ή των στοιχείων παραγωγής μεμονωμένων ενωσιακών παραγωγών. Η LG Chem επανέλαβε το επιχείρημά της μετά την πρόσθετη κοινοποίηση τελικών συμπερασμάτων.

(176)

Η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκαλύψει λεπτομερή στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μόνο από δύο εταιρείες, καθώς έτσι δημιουργείται ο κίνδυνος να ανακατασκευαστούν από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη εμπιστευτικά στοιχεία μεμονωμένων παραγωγών με τη βοήθεια πληροφοριών για την αγορά. Πρόκειται για αντικειμενικό κίνδυνο που υφίσταται σε οποιαδήποτε αγορά στην οποία υπάρχουν λίγοι μόνο γνωστοί παραγωγοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά ή συμμετέχουν στην έρευνα της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

(177)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι στα στοιχεία της έρευνας δεν υπάρχει βάση υπολογισμού των αριθμητικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποτιμολόγηση και την πώληση σε χαμηλότερες τιμές και ότι οι ανακολουθίες αυτές θα πρέπει να εξηγηθούν. Συγκεκριμένα, η LG Chem διαπίστωσε ότι η αξία CIF των εξαγωγών στα σύνορα της ΕΕ η οποία γνωστοποιήθηκε στο παράρτημα 3β, καθώς και οι λεπτομερείς υπολογισμοί της υποτιμολόγησης και της ζημίας που κοινοποιήθηκαν στην LG Chem, δεν συμφωνούσαν απόλυτα με τα αριθμητικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στους καταλόγους πωλήσεων της LG Chem στους πίνακες EUSALUR και RLSALUR. Επίσης, η LG Chem διατύπωσε το επιχείρημα ότι η αξία CIF των εξαγωγών στα σύνορα της ΕΕ η οποία παρατίθεται σε γουόν Νότιας Κορέας στο παράρτημα 2.1 της κοινοποίησης των τελικών συμπερασμάτων θα είχε ως αποτέλεσμα διαφορετική αξία σε ευρώ από εκείνη που χρησιμοποιείται στο παράρτημα 3β.

(178)

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι για τη μετατροπή του γουόν Νότιας Κορέας σε ευρώ μετέτρεψε τις αξίες CIF κάθε συναλλαγής με βάση την αντίστοιχη μηνιαία συναλλαγματική ισοτιμία της ΕΚΤ, ενώ η LG Chem ανέφερε στις παρατηρήσεις της ότι είχε εφαρμόσει την ετήσια συναλλαγματική ισοτιμία της ΕΚΤ. Λόγω των μηνιαίων διακυμάνσεων των ποσοτήτων, από τη μετατροπή που πραγματοποίησε η LG Chem βάσει της ετήσιας ισοτιμίας προέκυψαν αναγκαστικά διαφορετικές τιμές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό ότι τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της υποτιμολόγησης και της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές παρουσιάζουν αναντιστοιχίες σε σχέση με τα στοιχεία του φακέλου.

(179)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι η Επιτροπή δεν εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο καθόρισε την κατασκευασμένη αξία CIF, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της υποτιμολόγησης.

(180)

Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η κατασκευασμένη αξία CIF για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της LG Chem Europe κατασκευάστηκε με αφαίρεση των εξόδων ΓΔΕΠ και του κέρδους που καθορίστηκαν όπως επεξηγείται ανωτέρω στις αιτιολογικές σκέψεις 118 έως 125, καθώς και των προσαρμογών για όλα τα έξοδα που προέκυψαν μετά την εισαγωγή, από την καθαρή αξία τιμολογίου. Επιπλέον, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της LG Chem, το παράρτημα 3α της κοινοποίησης των τελικών συμπερασμάτων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο καθορίστηκε η τιμή CIF όσον αφορά την προσαρμογή για τα έξοδα μετά την εισαγωγή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

(181)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι, για τη σύγκριση των τιμών των εισαγωγών της LG Chem με τις τιμές των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος, η Επιτροπή χρησιμοποίησε έναν υπεραπλουστευμένο PCN ο οποίος δεν έλαβε υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις παρατηρήσεις της LG Chem της 28ης Απριλίου 2021, δηλαδή την πρώτη ύλη, το σχήμα, την ικανότητα κατακράτησης μετά από φυγοκέντρηση (CRC), την απόσμηση, τα αφρώδη προϊόντα, την αντισυσσωματική ιδιότητα, την καταπολέμηση του αποχρωματισμού και τη χρήση. Ειδικότερα, οι διαφορές στη CRC θα αρκούσαν από μόνες τους για να εξηγήσουν το περιθώριο υποτιμολόγησης ύψους 14,7 %.

(182)

Η Επιτροπή παραπέμπει στο τμήμα 2.3.5, από το οποίο προκύπτει ότι η Επιτροπή συγκέντρωσε τα δεδομένα σε λεπτομερή μορφή προκειμένου να είναι σε θέση να αναλύσει την επίδραση των διαφόρων χαρακτηριστικών που πρότεινε η LG Chem, συμπεριλαμβανομένης της CRC, στο κόστος και τις τιμές. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά, μαζί με τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και επαληθεύτηκαν από τους χρήστες, δεν επιβεβαίωσαν την υποτιθέμενη επίδραση των χαρακτηριστικών στο κόστος και τις τιμές, εκτός των χαρακτηριστικών που εφάρμοσε η Επιτροπή. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό ότι θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί αναλυτικότερος PCN.

(183)

Τέλος, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η προσαρμογή της πραγματικής τιμής που χρεώνει η LG Chem Europe με βάση ένα θεωρητικό ποσό των εξόδων ΓΔΕΠ και του κέρδους προκειμένου να υπολογιστεί η υποτιμολόγηση συνιστά πρόδηλη πλάνη εκτίμησης και δεν συνάδει με το άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 του βασικού κανονισμού, δεδομένου ότι, για τη σύγκριση στο πλαίσιο του υπολογισμού της υποτιμολόγησης, οι τιμές πρέπει να συγκρίνονται στο ίδιο στάδιο εμπορίας σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Jindal (12). Το Γενικό Δικαστήριο στην υπόθεση Hansol (13) επιβεβαίωσε ότι, στο πλαίσιο του υπολογισμού της υποτιμολόγησης, η απόφαση του πελάτη να προβεί σε εξαγορά μπορεί να καθοριστεί από τις τιμές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ μιας επιχείρησης και των πελατών, και όχι από τις τιμές σε ένα ενδιάμεσο στάδιο.

(184)

Ο εν λόγω ισχυρισμός έπρεπε να απορριφθεί. Πρώτον, το άρθρο 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού αναφέρεται στην επίδραση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και όχι στην τιμή μεταπώλησης μιας εταιρείας (συνδεδεμένου εισαγωγέα) εντός της Ένωσης σε άλλον πελάτη.

(185)

Δεύτερον, όσον αφορά τα περιθώρια υποτιμολόγησης, ο βασικός κανονισμός δεν προβλέπει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την εν λόγω έννοια. Συνεπώς, η Επιτροπή αξιολογεί τον συγκεκριμένο παράγοντα ζημίας κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η εν λόγω διακριτική ευχέρεια περιορίζεται από την ανάγκη να βασίζονται τα συμπεράσματα σε θετικά αποδεικτικά στοιχεία και στη διεξαγωγή αντικειμενικής εξέτασης, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(186)

Όσον αφορά τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των περιθωρίων υποτιμολόγησης (ιδίως της τιμής εξαγωγής), η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει το πρώτο σημείο κατά το οποίο λαμβάνει (ή μπορεί να λάβει) χώρα ο ανταγωνισμός με τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στην ενωσιακή αγορά. Αυτό το σημείο είναι στην πραγματικότητα η τιμή αγοράς από τον πρώτο μη συνδεδεμένο εισαγωγέα, διότι η εταιρεία έχει καταρχήν την επιλογή να προμηθευτεί είτε από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής είτε από πελάτες στο εξωτερικό. Αντιθέτως, οι τιμές μεταπώλησης των συνδεδεμένων εισαγωγέων δεν αντικατοπτρίζουν το σημείο όπου λαμβάνει χώρα ο πραγματικός ανταγωνισμός. Το σημείο αυτό είναι μόνο εκείνο κατά το οποίο ο εξαγωγέας, βάσει της καθιερωμένης διάρθρωσης των πωλήσεών του, επιχειρεί να αποκτήσει πελάτες, αλλά έπεται του σημείου κατά το οποίο έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για πραγματοποίηση εισαγωγών. Πράγματι, από τη στιγμή που ο παραγωγός-εξαγωγέας έχει συγκροτήσει το δικό του σύστημα συνδεδεμένων εταιρειών στην Ένωση, οι εταιρείες αυτές έχουν ήδη αποφασίσει ότι η προέλευση των εμπορευμάτων τους θα είναι από το εξωτερικό. Συνεπώς, η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη διέλευση των εμπορευμάτων από τα σύνορα της Ένωσης και όχι σε μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας διανομής, π.χ. κατά την πώληση στον τελικό χρήστη.

(187)

Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει επίσης συνέπεια σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραγωγός-εξαγωγέας πωλεί τα εμπορεύματα απευθείας σε μη συνδεδεμένο πελάτη (εισαγωγέα ή τελικό χρήστη), διότι, στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου, οι τιμές μεταπώλησης δεν θα χρησιμοποιούνταν εξ ορισμού. Μια διαφορετική προσέγγιση θα οδηγούσε σε διακρίσεις μεταξύ των παραγωγών-εξαγωγέων βάσει αποκλειστικά του διαύλου πωλήσεων που χρησιμοποιούν.

(188)

Στην προκείμενη περίπτωση, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη η ονομαστική αξία της τιμής εισαγωγής, διότι ο παραγωγός-εξαγωγέας και ο εισαγωγέας είναι συνδεδεμένοι. Κατά συνέπεια, προκειμένου να καθοριστεί αξιόπιστη τιμή εισαγωγής υπό συνθήκες ανταγωνισμού, θα πρέπει η τιμή αυτή να ανακατασκευαστεί με χρήση της τιμής μεταπώλησης από τον συνδεδεμένο εισαγωγέα ως σημείου αφετηρίας. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η ανακατασκευή, είναι χρήσιμοι οι κανόνες για την κατασκευή της τιμής εξαγωγής που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, ακριβώς όπως οι εν λόγω κανόνες είναι χρήσιμοι για τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής για σκοπούς που σχετίζονται με το ντάμπινγκ. Η εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού επιτρέπει την επίτευξη μιας τιμής που είναι απολύτως συγκρίσιμη προς την τιμή CIF (ενωσιακά σύνορα) που χρησιμοποιείται κατά την εξέταση των πωλήσεων προς μη συνδεδεμένους πελάτες.

(189)

Η Επιτροπή επισήμανε επίσης ότι η προσέγγιση αυτή είχε εγκριθεί από το Γενικό Δικαστήριο στην υπόθεση Severstal (14).

(190)

Τέλος, η LG Chem δεν υπέβαλε στοιχεία που αποδεικνύουν συστηματική διαφορά τιμών μεταξύ των πωλήσεων σε διανομείς και των απευθείας πωλήσεων σε χρήστες για παρόμοιους τύπους προϊόντος. Η Επιτροπή δεν μπόρεσε επίσης να εντοπίσει στοιχεία που αποδεικνύουν διαφορές στον καθορισμό των τιμών μεταξύ των πωλήσεων σε διανομείς και των πωλήσεων σε χρήστες από την πλευρά του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

4.4.3.   Ισχυρισμός σχετικά με μη υποτιμολόγηση το 2018 λόγω αυξήσεων των τιμών

(191)

Όσον αφορά τα φαινόμενα υποτιμολόγησης το 2018, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι οι τιμές τόσο των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα όσο και του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017. Ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατόν να έχει πραγματοποιηθεί υποτιμολόγηση.

(192)

Ωστόσο, η ανάλυση της εξέλιξης των τιμών εισαγωγής σε σχέση με τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής καθορίζεται όσον αφορά την εξεταζόμενη περίοδο στο σύνολό της, δηλαδή μεταξύ του 2017 και της περιόδου έρευνας. Ενώ οι τάσεις των τιμών αξιολογούνται για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου, οι υπολογισμοί της υποτιμολόγησης πραγματοποιούνται μόνο για την περίοδο έρευνας (2020). Συνεπώς, η αύξηση των τιμών της Νότιας Κορέας καθώς και των τιμών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής το 2018 σε σύγκριση με τα επίπεδά τους το 2017 είναι άνευ σημασίας όσον αφορά τον υπολογισμό της υποτιμολόγησης κατά τη διάρκεια της ΠΕ στην προκειμένη περίπτωση. Επιπλέον, το γεγονός αυτό από μόνο του δεν υποδηλώνει ότι οι τιμές των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα δεν ήταν χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την εξεταζόμενη περίοδο, δεδομένου ότι το συμπέρασμα αυτό μπορούσε να συναχθεί μόνο με βάση λεπτομερή σύγκριση μεταξύ της πραγματικής τιμής εξαγωγής και των τιμών της ΕΕ.

(193)

Πράγματι, ως περιθώριο υποτιμολόγησης ορίζεται το ποσό κατά το οποίο η πραγματική τιμή εισαγωγής από την οικεία χώρα είναι χαμηλότερη από την πραγματική τιμή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Η διαφορά μεταξύ των δύο τιμών, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές, εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(194)

Το 2018 η μέση τιμή των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα εξακολουθούσε να ορίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με τις μέσες τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Κατά συνέπεια, μολονότι οι τιμές τόσο της Νότιας Κορέας όσο και του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η υποτιμολόγηση ήταν δυνατή και το 2018.

(195)

Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(196)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem υποστήριξε ότι ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να έχει πραγματοποιηθεί υποτιμολόγηση το 2018. Η LG Chem εξέλαβε τη συγκεκριμένη ερμηνεία του ισχυρισμού της ως προσβολή του δικαιώματος χρηστής διοίκησης της LG Chem.

(197)

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη διευκρίνιση της LG Chem ότι δεν προέβαλε τον ανωτέρω ισχυρισμό. Δεδομένου ότι η LG Chem δεν επικαλέστηκε κανένα επιχείρημα το οποίο δεν εξέτασε η Επιτροπή, η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι είχε προσβάλει το δικαίωμα χρηστής διοίκησης.

4.5.   Οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

4.5.1.   Γενικές παρατηρήσεις

(198)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η εξέταση των επιπτώσεων των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής περιέλαβε αξιολόγηση όλων των οικονομικών δεικτών που έχουν σημασία για την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(199)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 41, για τον προσδιορισμό της πιθανής ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας.

(200)

Για τον προσδιορισμό της ζημίας, η Επιτροπή προέβη σε διάκριση μεταξύ των μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεικτών ζημίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους μακροοικονομικούς δείκτες βάσει των στοιχείων που υπέβαλαν οι παραγωγοί του δείγματος και οι παραγωγοί εκτός δείγματος, μετά από διασταυρούμενο έλεγχο με τα στοιχεία της καταγγελίας. Η Επιτροπή αξιολόγησε τους μικροοικονομικούς δείκτες με βάση τα στοιχεία που περιέχονταν στις απαντήσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος στο ερωτηματολόγιο. Τα στοιχεία αφορούσαν τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος. Διαπιστώθηκε ότι και τα δύο σύνολα στοιχείων ήταν αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(201)

Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: παραγωγή, παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποίηση παραγωγικής ικανότητας, όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, ανάπτυξη, απασχόληση, παραγωγικότητα, μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ. Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, τα ενδιαφερόμενα μέρη επισήμαναν ορισμένες αναντιστοιχίες μεταξύ της καταγγελίας και της κοινοποίησης όσον αφορά τους μακροοικονομικούς δείκτες για την παραγωγή και τις πωλήσεις. Μετά από ανάλυση, η Επιτροπή αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς αυτούς και διόρθωσε τα αριθμητικά στοιχεία. Συνεπώς, η Επιτροπή επικαιροποίησε τα μακροοικονομικά στοιχεία με τα στοιχεία μίας εταιρείας. Για τον λόγο αυτόν, οι απόλυτες τιμές παρατέθηκαν ως εύρη, προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπιστευτικότητα.

(202)

Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: μέσες μοναδιαίες τιμές, μοναδιαίο κόστος, κόστος εργασίας, αποθέματα, κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων.

4.5.2.   Μακροοικονομικοί δείκτες

4.5.2.1.   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(203)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η συνολική παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 4 —

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Όγκος παραγωγής (τόνοι)

[525 000 – 560 000 ]

[530 000 – 565 000 ]

[540 000 – 575 000 ]

[520 000 – 555 000 ]

Δείκτης

100

102

105

98

Παραγωγική ικανότητα (τόνοι)

[540 000 – 580 000 ]

[600 000 – 640 000 ]

[650 000 – 690 000 ]

[650 000 – 690 000 ]

Δείκτης

100

109

117

117

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

[93  %-95  %]

[88  %-90  %]

[84  %-86  %]

[78  %-80  %]

Δείκτης

100

94

90

83

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος και εκτός δείγματος

(204)

Ο όγκος παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2017 και 2019 και στη συνέχεια μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2019 και της ΠΕ. Ο συνολικός όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο κατά 2 %.

(205)

Η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε σταθερά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, από [540 000–580 000] τόνους το 2017 σε [650 000–690 000] τόνους το 2019 και παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο κατά την περίοδο έρευνας, με συνολική αύξηση 17 %. Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής SAP ήταν απόρροια σημαντικής επένδυσης που πραγματοποίησε ένας ενωσιακός παραγωγός κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(206)

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4 ανωτέρω, παρότι η παραγωγική ικανότητα της Ένωσης αυξήθηκε σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά, από [93 %-95 %] το 2017 σε [78 %-80 %] κατά την ΠΕ. Η τάση αυτή είχε ως αποτέλεσμα συνολική μείωση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας της Ένωσης της τάξης του 17 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

4.5.2.2.   Μείωση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας λόγω αύξησης της παραγωγικής ικανότητας

(207)

Η LG Chem σχολίασε τη μείωση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής κατά την εξεταζόμενη περίοδο, με ιδιαίτερη αναφορά στο επενδυτικό σχέδιο ενός ενωσιακού παραγωγού, το οποίο αύξησε την παραγωγική ικανότητα το 2018. Σύμφωνα με την LG Chem, η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα δεν προοριζόταν ποτέ για την αγορά της Ένωσης, δεδομένου ότι η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα το 2017 υπερέβαινε ήδη τη ζήτηση στην αγορά της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των ενωσιακών παραγωγών δεν θα μπορούσε να έχει προκληθεί από τις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα.

(208)

Η Επιτροπή συμφώνησε ότι η μείωση της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ διατηρήθηκε παράλληλα σχετικά σταθερός ο συνολικός όγκος παραγωγής, συνδεόταν με την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας από τους ενωσιακούς παραγωγούς. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις δηλώσεις της LG Chem, η εν λόγω πρόσθετη παραγωγική ικανότητα δεν υπερέβαινε τη ζήτηση στην αγορά της Ένωσης. Το 2017 η συνολική παραγωγική ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ανήλθε μόλις στο [86 %-88 %] της ενωσιακής κατανάλωσης. Μετά τις αυξήσεις της, η παραγωγική ικανότητα συμβάδισε με την ενωσιακή κατανάλωση, με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα να ανέρχεται σε μόλις [1 %-2 %]. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα δεν προοριζόταν για την αγορά της Ένωσης.

(209)

Μετά τη 2η πρόσθετη κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι τα αριθμητικά στοιχεία δεν στηρίζουν το συμπέρασμα ότι η πρόσθετη παραγωγική ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής που αναπτύχθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο προοριζόταν να εξυπηρετήσει την αγορά της Ένωσης.

(210)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αυξήσεις της παραγωγικής ικανότητας έχουν ως αποτέλεσμα ελάχιστη, μόνο, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Δεδομένου ότι τόσο οι χρήστες όσο και η LG Chem επισήμαναν στα επιχειρήματά τους σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης ότι δεν προορίζεται αυτομάτως το σύνολο της παραγωγικής ικανότητας για την παραγωγή κάθε τύπου SAP, η ελάχιστη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της τάξης του [1 %-2 %] δεν αποτελεί ένδειξη ότι η ικανότητα αυτή δεν προορίζεται για την αγορά της Ένωσης, αλλά μάλλον ότι προορίζεται για τη δημιουργία επαρκούς παραγωγικής ικανότητας για μια ευέλικτη παραγωγή διαφορετικών ειδών SAP η οποία θα συμβαδίζει με τη ζήτηση για διαφορετικά είδη SAP. Επιπλέον, ακόμη και μετά την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, η πραγματική παραγωγή παρέμεινε πολύ χαμηλότερη από την ενωσιακή κατανάλωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτό το επιχείρημα.

4.5.2.3.   Η παραγωγική ικανότητα της Sumitomo Seika δεν ελήφθη υπόψη

(211)

Επιπλέον, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής που δηλώθηκε στην καταγγελία είχε υποτιμηθεί, καθώς δεν είχε ληφθεί υπόψη η παραγωγική ικανότητα του ενωσιακού παραγωγού Sumitomo Seika. Η LG Chem ζήτησε από την Επιτροπή να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους δεν ελήφθησαν υπόψη η παραγωγική ικανότητα και οι δείκτες ζημίας του ενωσιακού παραγωγού Sumitomo Seika, καθώς θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει και στρεβλώσει την εικόνα της ζημίας που παρουσιάζεται στην καταγγελία.

(212)

Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Ωστόσο, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της LG Chem, αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την ικανότητα και τους δείκτες ζημίας της εταιρείας. Το μέγεθος των 47 000 τόνων που ανέφερε η LG Chem χρησιμοποιήθηκε επίσης στα μακροοικονομικά στοιχεία της Επιτροπής για την παραγωγική ικανότητα και πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις για τους υπόλοιπους δείκτες ζημίας της εν λόγω εταιρείας.

(213)

Επομένως, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

4.5.2.4.   Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(214)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο όγκος πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 5 —

Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Συνολικός όγκος πωλήσεων στην ενωσιακή αγορά (τόνοι)

[350 000 – 380 000 ]

[370 000 – 400 000 ]

[370 000 – 400 000 ]

[320 000 – 350 000 ]

Δείκτης

100

104

103

89

Μερίδιο αγοράς

[56  %-58  %]

[58  %-60  %]

[57  %-59  %]

[49  %-51  %]

Δείκτης

100

105

103

88

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος και εκτός δείγματος

(215)

Οι συνολικές πωλήσεις στην αγορά της Ένωσης μειώθηκαν συνολικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καταγράφοντας πτώση 11 % μεταξύ του 2017 και της ΠΕ. Μεταξύ του 2017 και του 2018 ο συνολικός όγκος πωλήσεων στην Ένωση αυξήθηκε κατά 4 % και στη συνέχεια μειώθηκε με σταθερούς ρυθμούς έως την ΠΕ. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε μεταξύ του 2019 και της ΠΕ, όταν ο συνολικός όγκος πωλήσεων στην αγορά της Ένωσης μειώθηκε κατά 14 %.

(216)

Παρά τη σταθερή ενωσιακή κατανάλωση, όπως φαίνεται στον πίνακα 1, ο όγκος πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε σταθερά κατά την εξεταζόμενη περίοδο και, ως εκ τούτου, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά 12 % μεταξύ του 2017 και της ΠΕ. Όσον αφορά ομοίως την τάση του όγκου πωλήσεων της Ένωσης, η σημαντικότερη πτώση του μεριδίου αγοράς καταγράφηκε μεταξύ του 2019 και της ΠΕ με ετήσια μείωση της τάξης του 15 %.

(217)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλύσει την εξέλιξη του όγκου πωλήσεων στην αγορά της Ένωσης ανεξάρτητα από τις πωλήσεις στις εξαγωγικές αγορές. Οι πωλήσεις αναδιοχετεύτηκαν από την αγορά της Ένωσης προς εξαγωγικές αγορές και δεν υπήρξαν «απώλειες».

(218)

Για να προσδιορίσει ζημία στην αγορά της Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει απαραιτήτως να αναλύσει την εξέλιξη στην αγορά της Ένωσης. Η αύξηση των εξαγωγών αναλύθηκε στο τμήμα 5.2.4 προκειμένου να διαπιστωθεί αν αποτελούσε αιτία της προκληθείσας ζημίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι είχε αναλύσει την εξέλιξη μεμονωμένα, χωρίς να λάβει υπόψη τις εξαγωγές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

4.5.2.5.   Ανάπτυξη

(219)

Η ενωσιακή κατανάλωση παρέμεινε σταθερή κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ ο όγκος πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης μειώθηκε κατά 12 %. Ως εκ τούτου, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έχασε μερίδιο της αγοράς, σε αντίθεση με το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την οικεία χώρα, το οποίο αυξήθηκε σημαντικά κατά την ίδια περίοδο.

4.5.2.6.   Απασχόληση και παραγωγικότητα

(220)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η απασχόληση και η παραγωγικότητα εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 6 —

Απασχόληση και παραγωγικότητα

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Αριθμός εργαζομένων

[1 000 – 1 150 ]

[1 000 – 1 150 ]

[950 – 1 100 ]

[950 – 1 100 ]

Δείκτης

100

98

92

91

Παραγωγικότητα (τόνοι/ΙΠΕ)

492

510

564

529

Δείκτης

100

104

115

108

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος και εκτός δείγματος

(221)

Το επίπεδο απασχόλησης στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής μειώθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 9 %, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν έμμεση απασχόληση.

(222)

Η τάση της παραγωγικότητας ακολούθησε την τάση των όγκων παραγωγής της Ένωσης, οι οποίοι αυξάνονταν έως το 2019 και στη συνέχεια μειώθηκαν μεταξύ του 2019 και της ΠΕ. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 15 % μεταξύ 2017 και 2019, προτού μειωθεί μετά την πτώση του όγκου παραγωγής. Ως εκ τούτου, η συνολική παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 8 %. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ενώ οι όγκοι παραγωγής αυξάνονταν έως το 2019 και στη συνέχεια μειώθηκαν κατά την ΠΕ, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε σταθερά και αισθητά κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, από το 2019 έως το τέλος της ΠΕ, η μείωση της παραγωγής ήταν ταχύτερη από τη μείωση της απασχόλησης λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων, με αποτέλεσμα αντίστοιχη μείωση της παραγωγικότητας (-6 % από το 2019 έως την ΠΕ).

(223)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η απασχόληση μειώθηκε λόγω του εκσυγχρονισμού και ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί ένδειξη ζημίας. Παρά τις αναμενόμενες 70 επιπλέον θέσεις εργασίας λόγω της επένδυσης της NSE, η αύξηση των θέσεων εργασίας πιθανώς αντισταθμίστηκε από την τεχνική μετασκευή που ολοκλήρωσε η BASF στις εγκαταστάσεις της στην Αμβέρσα το 2017 και από τη σχεδιαζόμενη εφαρμογή στρατηγικής ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων της στον τομέα των SAP.

(224)

Παρότι δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο εκσυγχρονισμός να συνέβαλε στη μείωση της απασχόλησης, ακόμη και αν μια τέτοια μείωση δεν είχε σημειωθεί εξακολουθούν να υπάρχουν άλλοι δείκτες που παρέχουν σαφείς ενδείξεις ζημίας. Επιπλέον, αν δεν υπήρχε ζημία, θα ήταν αναμενόμενο ο εκσυγχρονισμός να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

4.5.2.7.   Μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ

(225)

Το περιθώριο ντάμπινγκ της LG Chem υπερέβη κατά πολύ το ελάχιστο επίπεδο. Οι επιπτώσεις του μεγέθους των πραγματικών περιθωρίων ντάμπινγκ στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ήταν σημαντικές, δεδομένου του όγκου και των τιμών των εισαγωγών από την οικεία χώρα.

(226)

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη έρευνα αντιντάμπινγκ όσον αφορά το οικείο προϊόν. Κατά συνέπεια, δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις από πιθανές προηγούμενες πρακτικές ντάμπινγκ.

4.5.3.   Μικροοικονομικοί δείκτες

4.5.3.1.   Τιμές και παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

(227)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μέσες σταθμισμένες μοναδιαίες τιμές πώλησης των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 7 —

Τιμές πώλησης στην Ένωση

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Μέση μοναδιαία τιμή πώλησης στην Ένωση (EUR/τόνο)

[1 200 – 1 500 ]

[1 250 – 1 550 ]

[1 250 – 1 550 ]

[1 000 – 1 300 ]

Δείκτης

100

104

103

85

Μοναδιαίο κόστος παραγωγής (EUR/τόνο)

[1 200 – 1 500 ]

[1 400 – 1 700 ]

[1 400 – 1 700 ]

[1 200 – 1 500 ]

Δείκτης

100

121

118

105

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος

(228)

Οι τιμές πώλησης στην αγορά της Ένωσης αυξήθηκαν αρχικά κατά 4 % το 2018. Στη συνέχεια σημείωσαν πτώση κατά 1 %, προτού μειωθούν περαιτέρω κατά 17 % στη διάρκεια της περιόδου έρευνας. Συνεπώς, η μέση μοναδιαία τιμή πώλησης στην Ένωση κατέγραψε συνολική μείωση 15 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(229)

Το μοναδιαίο κόστος παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος αυξήθηκε κατά 5 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο και μεταξύ του 2017 και του 2018 αυξήθηκε κατά 21 %. Στη συνέχεια μειώθηκε κατά 3 % το 2019 και ξανά κατά 11 % στη διάρκεια της ΠΕ. Η τάση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από μια αιφνίδια αύξηση των τιμών των πρώτων υλών το 2018, οι οποίες επακολούθως μειώθηκαν έως την ΠΕ.

(230)

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, οι μέσες μοναδιαίες τιμές πώλησης των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος προσαρμόστηκαν εν μέρει στις διακυμάνσεις του κόστους παραγωγής, αλλά με πολύ βραδύτερο ρυθμό. Ως εκ τούτου, οι τιμές πώλησης παρέμειναν πολύ κάτω από το επίπεδο του μοναδιαίου κόστους παραγωγής από το 2018 έως το τέλος της ΠΕ.

(231)

Μετά κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η ανάλυση των εισαγωγών από την Κορέα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων άμυνας της LG Chem, δεδομένου ότι τα εύρη που παρέχονται στον πίνακα 7, τα οποία παρουσιάζουν τιμές μεταξύ 1 000 και 1 300 EUR/τόνο κατά την ΠΕ, δηλαδή το 2020, ήταν υπερβολικά και ότι οι εισαγωγές από την Κορέα θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν τιμές υψηλότερες, συγκρίσιμες ή χαμηλότερες από τις τιμές των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος.

(232)

Τα εύρη που παρουσιάζονται στον πίνακα 7 δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα άμυνας της LG Chem. Δεδομένου ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε στην αιτιολογική σκέψη 171 ότι οι κορεατικές τιμές παρέμειναν σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, κατέστησε σαφές στην LG Chem για τους σκοπούς της άμυνάς της ότι οι κορεατικές τιμές για το 2020 δεν ήταν ούτε υψηλότερες, ούτε ίσες, ούτε αρκετά παρεμφερείς με τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Η πραγματική τιμή του ενωσιακού παραγωγού είναι ευαίσθητη εμπορική πληροφορία και πρέπει να προστατεύεται. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι ένα μικρότερο εύρος τιμών θα παρείχε στην LG Chem τη δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγματική διαφορά τιμής και να σχολιάσει το ύψος της. Επομένως, ένα διαφορετικό εύρος δεν θα είχε βελτιώσει την ικανότητα της LG Chem να διατυπώσει παρατηρήσεις. Επιπλέον, τα εύρη που παρέχονται στον πίνακα 7 για το κόστος παραγωγής έδωσαν στην LG Chem τη δυνατότητα να διαπιστώσει ότι η κορεατική τιμή ήταν σαφώς χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

(233)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πίνακας 7 περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων Bio SAP και SAVIVA τα οποία δεν ανταγωνίζονται τις κορεατικές εισαγωγές.

(234)

Ο πίνακας 7 θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εισαγωγές του οικείου προϊόντος. Δεδομένου ότι η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα της LG Chem για εξαίρεση των προϊόντων BIO SAP και SAVIVA από το πεδίο κάλυψης του προϊόντος (βλ. αιτιολογική σκέψη 73), τα εν λόγω προϊόντα ορθώς περιλαμβάνονται στα αριθμητικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

4.5.3.2.   Κόστος εργασίας

(235)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το μέσο κόστος εργασίας των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 8 —

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο (EUR)

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

[110 000 – 125 000 ]

Δείκτης

100

107

103

102

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος

(236)

Το μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 7 % το 2018 και, στη συνέχεια, μειώθηκε κατά 3,5 % το 2019 και ξανά κατά 1 % στη διάρκεια της ΠΕ, καταγράφοντας συνολική αύξηση της τάξης του 2 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

4.5.3.3.   Αποθέματα

(237)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα επίπεδα αποθεμάτων των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 9 —

Αποθέματα

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Τελικά αποθέματα (τόνοι)

[50 000 – 60 000 ]

[50 000 – 60 000 ]

[70 000 – 80 000 ]

[75 000 – 85 000 ]

Δείκτης

100

92

124

142

Τελικά αποθέματα ως ποσοστό της παραγωγής

[20  %-25  %]

[15  %-18  %]

[20  %-25  %]

[20  %-25  %]

Δείκτης

100

87

105

121

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος

(238)

Τα επίπεδα των τελικών αποθεμάτων μειώθηκαν κατά 8 % το 2018, προτού αυξηθούν σταθερά και αισθητά μεταξύ του 2018 και του τέλους της περιόδου έρευνας. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο σημείωσαν συνολική αύξηση της τάξης του 42 %.

(239)

Το σύνολο της ενωσιακής κατανάλωσης αντιπροσωπεύεται από την κατανάλωση στην ελεύθερη αγορά και, ως εκ τούτου, οι πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης υπέστησαν άμεσο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας. Η συνεχής πίεση που άσκησαν οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα στην αγορά της Ένωσης, σε συνδυασμό με τη μείωση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, μπορούν να εξηγήσουν εν μέρει την ανοδική τάση των τελικών αποθεμάτων στον πίνακα 9.

(240)

Τα τελικά αποθέματα ως ποσοστό της παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος μειώθηκαν κατά 13 % το 2018, προτού αυξηθούν πάνω από τα επίπεδα του 2017 τόσο το 2019 όσο και κατά την ΠΕ, με αντίστοιχα ποσοστά αύξησης 5 % και 21 % σε σχέση με το 2017.

4.5.3.4.   Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση των επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(241)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές, οι επενδύσεις και η απόδοση των επενδύσεων των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 10 —

Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις και απόδοση των επενδύσεων

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Κερδοφορία των πωλήσεων στην Ένωση σε μη συνδεδεμένους πελάτες (ποσοστό % του κύκλου εργασιών πωλήσεων)

[-2  % έως -7  %]

[-10  % έως -15  %]

[-5  % έως -10  %]

[-15  % έως -20  %]

Δείκτης

(- 100 )

(- 469 )

(- 324 )

(- 756 )

Ταμειακές ροές (EUR)

[-5 000 έως -15 000 ]

[5 000 έως 15 000 ]

[10 000 έως 20 000 ]

[5 000 έως 15 000 ]

Δείκτης

(- 100 )

126

182

73

Επενδύσεις (EUR)

[15 000 000 – 25 000 000 ]

[300 000 000 – 400 000 000 ]

[5 000 000 – 15 000 000 ]

[1 000 000 – 10 000 000 ]

Δείκτης

100

1 749

37

19

Απόδοση επενδύσεων

[-1  % έως -6  %]

[-5  % έως -10  %]

[-5  % έως -10  %]

[-10  % έως -15  %]

Δείκτης

(- 100 )

(- 630 )

(- 508 )

(-1 281 )

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος

(242)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κερδοφορία των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εκφράζοντας το καθαρό προ φόρων κέρδος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε μη συνδεδεμένους πελάτες εντός της Ένωσης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των εν λόγω πωλήσεων.

(243)

Οι πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεδεμένους πελάτες μετατράπηκαν από ζημιογόνες το 2017 σε σημαντικά ζημιογόνες τόσο το 2018 όσο και το 2019 και σε ακόμη περισσότερο ζημιογόνες κατά την ΠΕ. Παρά την ελαφρά βελτίωση της κερδοφορίας μεταξύ 2018 και 2019, οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος παρατήρησαν ότι η κερδοφορία τους επιδεινώθηκε σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καταγράφοντας πτώση πάνω από επτά φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τα επίπεδα του 2017.

(244)

Οι καθαρές ταμειακές ροές είναι η ικανότητα των ενωσιακών παραγωγών να αυτοχρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Η τάση στις καθαρές ταμειακές ροές παρουσίασε αρκετές διακυμάνσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και της αρνητικής κερδοφορίας.

(245)

Η απόδοση των επενδύσεων είναι το κέρδος ως ποσοστό της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων. Εξελίχθηκε αρνητικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο καταγράφοντας καθοδική τάση παρόμοια με την τάση της κερδοφορίας. Κατά την ίδια περίοδο, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής μείωσε το επίπεδο των επενδύσεών του συνολικά κατά 81 %. Το 2018 σημειώθηκε αύξηση λόγω μεγάλης επένδυσης που πραγματοποίησε ένας ενωσιακός παραγωγός, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 205. Παρ’ όλα αυτά, η ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής για άντληση κεφαλαίων επηρεάστηκε από τις ζημίες που προέκυψαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπως γίνεται αντιληπτό και από τη μείωση των επενδύσεων.

(246)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem υποστήριξε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε λάβει υπόψη ότι οι δύο παραγωγοί του δείγματος παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις όσον αφορά την κερδοφορία. Η LG Chem διατύπωσε την παρατήρηση ότι μόνο η NSE ήταν ζημιογόνος το 2017, ενώ η BASF εξακολουθούσε να είναι κερδοφόρα και η κερδοφορία της NSE βελτιώθηκε κατά την περίοδο από το 2018 έως την ΠΕ.

(247)

Η Επιτροπή ανέλυσε συνολικά την εικόνα της ζημίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και όχι σε επίπεδο μεμονωμένων παραγωγών. Για να σχηματίσει μια ισορροπημένη εικόνα, η Επιτροπή χρησιμοποίησε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Ωστόσο, η Επιτροπή ανέλυσε επίσης το ενδεχόμενο να στρεβλώνεται η εικόνα της ζημίας από μεμονωμένα περιστατικά, όπως οι επενδύσεις. Οι παράγοντες αυτοί δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση της ζημίας στον βαθμό που δεν αποτελούσαν μέρος των συνήθων εμπορικών πράξεων. Τέλος, δεν είναι υποχρεωτικό να εμφανίζουν την ίδια τάση για κάθε δείκτη όλες οι εταιρείες που συναποτελούν ένα δείγμα. Συνεπώς, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

4.5.4.   Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία

(248)

Όλοι οι βασικοί δείκτες ζημίας παρουσιάζουν αρνητική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο όγκος παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά περίπου 2 % και ο οικείος όγκος πωλήσεων στην ελεύθερη αγορά της Ένωσης μειώθηκε κατά 11 %. Λαμβανομένης υπόψη της σταθερής κατανάλωσης στην αγορά της Ένωσης, η μείωση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μείωση του μεριδίου αγοράς στην αγορά της Ένωσης από [56 %-58 %] το 2017 σε [49 %-51 %] κατά την ΠΕ, δηλαδή μείωση της τάξης του 7 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(249)

Οι εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Κορέας αυξήθηκαν κατά 33 % μεταξύ του 2017 και της περιόδου έρευνας και κέρδισαν σημαντικό μερίδιο αγοράς, παρότι η κατανάλωση στην αγορά της Ένωσης παρέμεινε σταθερή. Το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την οικεία χώρα αυξήθηκε σημαντικά, από [12 %-14 %] σε [16 %-18 %]. Επιπλέον, οι τιμές εισαγωγής από τη Νότια Κορέα μειώθηκαν κατά 10 % καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και ήταν σταθερά χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Κατά την περίοδο έρευνας, οι τιμές εισαγωγής του συνεργαζόμενου παραγωγού-εξαγωγέα ήταν χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά 14,7 % κατά μέσο όρο. Επιπλέον και ανεξάρτητα από τυχόν υποτιμολόγηση, η Επιτροπή επισήμανε επίσης, με βάση τις τάσεις που παρουσιάζονται στους πίνακες 2, 3, 5 και 7, ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ συμπίεσαν τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Πράγματι, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν ήταν σε θέση να αυξήσει τις τιμές στον ίδιο βαθμό με το κόστος παραγωγής του.

(250)

Οι μέσες τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν κατά 15 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο και από το 2018 οι μέσες τιμές πώλησης στην αγορά της Ένωσης ήταν πολύ χαμηλότερες από το αντίστοιχο μοναδιαίο κόστος παραγωγής. Η κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μεταβλήθηκε από [-2 % έως -7 %] το 2017 σε [-15 % έως -20 %] κατά την ΠΕ. Επιπλέον, τα τελικά αποθέματα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν συνολικά κατά 42 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο και αντιπροσώπευαν το 25 % της παραγωγής κατά την περίοδο έρευνας.

(251)

Μόνο η παραγωγική ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής παρουσίασε θετική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4, η παραγωγική ικανότητα αυξήθηκε από [540 000–580 000] τόνους το 2017 σε [650 000–690 000] τόνους κατά την ΠΕ, καταγράφοντας συνολική αύξηση της τάξης του 17 %. Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ήταν απόρροια μεγάλης επένδυσης που πραγματοποίησε ένας ενωσιακός παραγωγός το 2018, δεδομένου του σημαντικά υψηλού ποσοστού χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας το 2017 ([93 %-95 %]). Ωστόσο, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε από [93 %-95 %] το 2017 σε [78 %-80 %] κατά την ΠΕ, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 17 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(252)

Συνοπτικά, παρότι η κατανάλωση στην αγορά της Ένωσης παρέμεινε σταθερή, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του. Οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα ήταν σημαντικές καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Από το 2018 ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής πωλούσε σε τιμές που είχαν πάψει να καλύπτουν το κόστος του και, κατά συνέπεια, μείωσε σημαντικά τα επίπεδα των πωλήσεών του και τις τιμές του.

(253)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη σημαντική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

(254)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem υποστήριξε ότι το συμπέρασμα ότι όλοι οι δείκτες ζημίας εμφάνισαν αρνητική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο είναι μερικό, δεδομένου ότι υπήρξε σταθερή παραγωγή, αυξημένη παραγωγική ικανότητα, αναδιοχέτευση μέρους των πωλήσεων προς εξαγωγικές αγορές, σημαντικές επενδύσεις, ότι η απασχόληση επηρεάστηκε από τον εκσυγχρονισμό και ότι η κερδοφορία απλώς αντικατοπτρίζει τις μαζικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2017-2018. Αντιθέτως προς τον ισχυρισμό της LG Chem, η Επιτροπή ανέλυσε καθέναν από τους παράγοντες και απάντησε στα επιχειρήματα της LG Chem. Το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμφώνησε με τα επιχειρήματα της LG Chem δεν καθιστά μερική την ανάλυση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό.

(255)

Μετά το 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης, η LG Chem υποστήριξε ότι όλοι οι αναθεωρημένοι δείκτες παρουσίαζαν βελτιωμένες τάσεις σε σύγκριση με τους δείκτες που γνωστοποιήθηκαν αρχικά. Ειδικότερα, τα στοιχεία για τις πωλήσεις και την απασχόληση έδειξαν αισθητά πιο περιορισμένη μείωση καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και έχουν πάψει να υποστηρίζουν το συμπέρασμα της ύπαρξης ζημίας.

(256)

Η Επιτροπή απέδειξε ανωτέρω ότι, για κάθε δείκτη που κοινοποιήθηκε στον 2ο έγγραφο πρόσθετης κοινοποίησης, τα αριθμητικά στοιχεία υποστηρίζουν ή τουλάχιστον δεν έρχονται σε αντίθεση με την αρχική εκτίμηση της Επιτροπής ότι υφίσταται ζημία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν υποστηρίζουν το συμπέρασμα της ύπαρξης ζημίας.

(257)

Στις παρατηρήσεις του μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, ο συνασπισμός για μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά SAP (15) (στο εξής: συνασπισμός H) υποστήριξε ότι, μετά το τέλος της περιόδου έρευνας, οι τιμές των SAP αυξήθηκαν. Ο συνασπισμός H ισχυρίστηκε και υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία ότι οι τρέχουσες τιμές των SAP είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που καταγράφηκαν κατά την περίοδο έρευνας λόγω του υψηλότερου κόστους μεταφοράς και ότι οι κορεατικές τιμές έχουν αυξηθεί σε επίπεδα πάνω από τις τιμές των ενωσιακών παραγωγών.

(258)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι ο συνασπισμός Η δεν αμφισβήτησε την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τις τιμές των SAP κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι εν λόγω ισχυρισμοί αφορούν μια περίοδο που έπεται της εξεταζόμενης περιόδου και, ως εκ τούτου, δεν συμβάλλουν στην ανάλυσή της. Επιπλέον, όπως δήλωσε ο ίδιος ο συνασπισμός Η, η αύξηση των τιμών μετά την ΠΕ οφείλεται στις υψηλότερες τιμές μεταφοράς. Οι εν λόγω τιμές μεταφοράς συνδέονται με την τρέχουσα κατάσταση λόγω της πανδημίας Covid-19. Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη μεταβολή των τιμών και ότι, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να αποκλειστεί περαιτέρω ζημία στο μέλλον. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τροποποιήσει τα συμπεράσματά της όσον αφορά τη ζημία που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο έρευνας και απέρριψε τον ισχυρισμό.

5.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

(259)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αν οι εισαγωγές από την οικεία χώρα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προκάλεσαν σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε επίσης αν άλλοι γνωστοί παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η Επιτροπή μερίμνησε ώστε τυχόν ζημία που προκλήθηκε από άλλους παράγοντες πέραν των εισαγωγών από την οικεία χώρα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ να μην αποδοθεί στις εν λόγω εισαγωγές. Οι παράγοντες αυτοί είναι: οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, οι συμβάσεις για προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι εξαγωγικές επιδόσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, η πανδημία COVID-19, ο μαθηματικός τύπος τιμών στις συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών, ο μαθηματικός τύπος τιμών στις συμβάσεις προμήθειας προϊόντων SAP, το κόστος των αυξήσεων της παραγωγικής ικανότητας και το κόστος για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α).

5.1.   Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(260)

Ο όγκος εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας αυξήθηκε (όπως φαίνεται στον πίνακα 2) κατά 33 % από το 2017 έως την περίοδο έρευνας και, κατ’ επέκταση, το μερίδιο αγοράς τους αυξήθηκε κατά 33 %, δηλαδή από [12 %-14 %] έως [16 %-18 %]. Αυτό απέβη σε βάρος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Πράγματι, κατά την ίδια περίοδο (όπως φαίνεται στον πίνακα 5) οι πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν κατά 11 % και το μερίδιο αγοράς του στην αγορά της Ένωσης μειώθηκε κατά 12 %. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε από [56 %-58 %] το 2017 σε [49 %-51 %] κατά την ΠΕ.

(261)

Οι τιμές των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ μειώθηκαν κατά 10 % στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (όπως φαίνεται στον πίνακα 3). Παράλληλα, οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης μειώθηκαν κατά 15 % κατά την ίδια περίοδο. Οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, με ολοένα αυξανόμενη παρουσία στην αγορά της Ένωσης καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, πραγματοποιούνταν σε τιμές συνεχώς χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(262)

Η πίεση που ασκήθηκε από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προκάλεσε επίσης συμπίεση των τιμών σε σημαντικό βαθμό, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν ήταν σε θέση να αυξήσει τις τιμές στο ίδιο επίπεδο με το κόστος. Πράγματι, όπως φαίνεται στον πίνακα 7, κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 5 %, ενώ οι τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν κατά 15 %. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η αδυναμία αύξησης των τιμών είχε ως αποτέλεσμα σημαντική πτώση της κερδοφορίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από [-2 % έως -7 %] σε [-15 % έως -20 %], επίπεδο το οποίο είναι σαφώς μη βιώσιμο.

(263)

Παράλληλα, ο όγκος των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξης του 33 % και το μερίδιο αγοράς τους αυξήθηκε κατά 33 %, ενώ το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά 12 %. Πράγματι, παρά τη σταθερότητα της κατανάλωσης στην αγορά της Ένωσης μεταξύ του 2017 και της ΠΕ, οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα συνέχισαν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα μειώθηκαν κατά 10 % (πίνακας 3), ενώ οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν περισσότερο, κατά 15 %, σε αντίθεση με το κόστος παραγωγής, το οποίο αυξήθηκε κατά 5 %. Επομένως, ήδη από το 2018 ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής είχε υποστεί σημαντική ζημία που προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(264)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα προκάλεσαν σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η ζημία αυτή είχε επιπτώσεις τόσο στον όγκο όσο και στις τιμές.

(265)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με την άσκηση πίεσης στις τιμές δεν υποστηρίζονται από πραγματικά περιστατικά, καθώς πρόσφατα ειδικά δημοσιεύματα στον Τύπο αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο ενωσιακοί παραγωγοί έχουν εφαρμόσει κατακόρυφες αυξήσεις τιμών για τα SAP.

(266)

Τα εν λόγω δημοσιεύματα αφορούν μια περίοδο που έπεται της εξεταζόμενης περιόδου και, ως εκ τούτου, δεν συνέβαλαν στην ανάλυσή της. Επιπλέον, οι εν λόγω αυξήσεις τιμών θα μπορούσαν να συνδεθούν με πολλούς παράγοντες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων στον εφοδιασμό που προκλήθηκαν από τη διεθνή έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, όπως επισημάνθηκε από τον συνασπισμό Η. Επομένως, η Επιτροπή δεν θεώρησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τροποποιήσει τα συμπεράσματά της όσον αφορά τη ζημία που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο έρευνας και απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

(267)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι οι περισσότεροι δείκτες ζημίας άρχισαν να μειώνονται μεταξύ του 2019 και της ΠΕ, ενώ οι κορεατικές εισαγωγές αυξήθηκαν μόνο από το 2017 έως το 2019, περίοδο κατά την οποία ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν υπέστη ζημία από άποψη όγκου. Κατά την ΠΕ σημειώθηκε μείωση των πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς, όταν ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αποφάσισε να εντείνει τη στόχευσή του στις εξαγωγικές αγορές και όταν αυξήθηκαν οι ιαπωνικές εισαγωγές.

(268)

Σε αυτόν τον ισχυρισμό η LG Chem συνδυάζει δύο ισχυρισμούς που διατύπωσε και μεμονωμένα. Η Επιτροπή εξετάζει στο τμήμα 5.2.4 τον ισχυρισμό ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αποφάσισε να επικεντρωθεί στις εξαγωγικές αγορές και στο τμήμα 5.2.3 τον ισχυρισμό ότι η αύξηση των εισαγωγών από την Ιαπωνία κατά την ΠΕ θα μπορούσε να έχει συμβάλει στη ζημία. Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της εξέλιξης του μεριδίου αγοράς των κορεατικών εξαγωγών και της εξέλιξης του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, καθώς οι περισσότερες απώλειες μεριδίων αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σημειώθηκαν το 2020, έτος κατά το οποίο και οι εισαγωγές από την Κορέα έχασαν μερίδιο της αγοράς.

(269)

Το επιχείρημα αυτό συνδέεται στενά με το επιχείρημα της LG Chem ότι οι ιαπωνικές εισαγωγές, και όχι οι κορεατικές εισαγωγές, ευθύνονταν για την απώλεια μεριδίων αγοράς το 2020, το οποίο συζητήθηκε και απορρίφθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 299 έως 306.

(270)

Η LG Chem υποστήριξε ακόμη ότι οι εισαγωγές από την Κορέα ουδέποτε είχαν επιπτώσεις στις επενδύσεις, όπως υποδεικνύει η συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων από τους ενωσιακούς παραγωγούς.

(271)

Ενώ οι επενδύσεις των ενωσιακών παραγωγών πράγματι αυξήθηκαν από το 2017 έως το 2019, μειώθηκαν απότομα κατά την ΠΕ, εξαιτίας της πίεσης που άσκησαν στις τιμές οι κορεατικές εισαγωγές. Η LG Chem δεν συμπεριέλαβε την ΠΕ στην ανάλυσή της για τη συνεχή ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

5.2.   Επιπτώσεις άλλων παραγόντων

(272)

Στις παρατηρήσεις της σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας, η LG Chem ζήτησε από την Επιτροπή να αναλύσει κατά πόσον η μείωση των πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής προκλήθηκε από τις εισαγωγές από την Ιαπωνία, την παγκόσμια κατανομή των συμβάσεων για προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς και από τις επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα. Η LG Chem παρέπεμψε στην καταγγελία, στην οποία οι καταγγέλλοντες δήλωσαν ότι οι πωλήσεις των ενωσιακών παραγωγών ακολούθησαν τάση διακύμανσης παρόμοια με εκείνη της κατανάλωσης έως το 2019 και ότι το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε μόνο σε σχέση με την τάση της ενωσιακής κατανάλωσης κατά την ΠΕ. Η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η μείωση του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής προκλήθηκε από τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών από την Ιαπωνία, ενώ η μικρή αύξηση των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας προκλήθηκε από συμβάσεις για προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

(273)

Η Επιτροπή ανέλυσε αν και σε ποιον βαθμό οι παράγοντες αυτοί συνέβαλαν στη ζημία.

5.2.1.   Αυξημένη ζήτηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

(274)

Η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η αυξημένη ζήτηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία προέρχονταν από την Κορέα, προκάλεσε την αύξηση των εξαγωγών από την Κορέα.

(275)

Τα προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παράγονται και πωλούνται στην Ένωση από παραγωγούς τόσο της Ένωσης όσο και της Νότιας Κορέας. Η Επιτροπή δεν διαπίστωσε αυξημένη ζήτηση ειδικά για προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, διαπίστωσε μια μετατόπιση μεταξύ προμηθευτών σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεκριμένα την ανάθεση περισσότερων παραγγελιών για προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στον Κορεάτη παραγωγό με την πάροδο του χρόνου.

(276)

Επιπλέον, η Επιτροπή ανέλυσε την εξέλιξη των συμβατικών όγκων που παρείχαν οι ενωσιακοί παραγωγοί κατά την εξεταζόμενη περίοδο και διαπίστωσε ότι, παρά τις μεταβολές του όγκου μεταξύ των προμηθευτών της Ένωσης, οι συνολικές αλλαγές στην προσφορά όγκου κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν επηρέασαν την τάση των δεικτών ζημίας και ειδικότερα δεν επηρέασαν την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στο σύνολό του κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(277)

Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω παράγοντας δεν συνέβαλε στη ζημία που παρατηρήθηκε ότι υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(278)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι, δεδομένου ότι τα SAP δεν είναι βασικό προϊόν, οι διαπραγματεύσεις δεν βασίζονται στις τιμές, αλλά στην ποιότητα. Οι χρήστες χρειάζονται ειδικές κλάσεις ποιότητας των προϊόντων SAP για συγκεκριμένες εφαρμογές. Επομένως, οι συμβάσεις συνάπτονται απλούστατα με τους παραγωγούς που μπορούν να ικανοποιήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών.

(279)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι οι παραγωγοί SAP είναι συνήθως σε θέση να παράγουν ευρύ φάσμα κλάσεων ποιότητας για συγκεκριμένες εφαρμογές και ότι τόσο οι ενωσιακοί όσο και οι Κορεάτες παραγωγοί παράγουν προϊόντα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η επισήμανση αυτή επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι πολλοί χρήστες, ιδίως οι μεγάλοι χρήστες, εφαρμόζουν στρατηγική εφοδιασμού από πολλαπλές πηγές. Αυτό δείχνει ότι συνήθως δεν υπάρχει μόνο ένας, αλλά διάφοροι παραγωγοί SAP συγκεκριμένης ποιότητας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών. Λογικά, οι χρήστες, ως εταιρείες με σκοπό το κέρδος, θα σταθμίσουν στην προκειμένη περίπτωση τα χαρακτηριστικά οφέλη ενός συγκεκριμένου προϊόντος SAP που προσφέρουν διάφοροι προμηθευτές με τον πλέον αποδοτικό ως προς το κόστος εφοδιασμό. Αυτό διαφέρει από την περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες δεν θα επέλεγαν τον φθηνότερο προμηθευτή λόγω ζητημάτων ποιότητας ή τεχνικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα βασίζονταν στις τιμές, αλλά μόνο στην ποιότητα.

5.2.2.   Μαθηματικός τύπος τιμών στις συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών

(280)

Ο συνασπισμός χρηστών ισχυρίστηκε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη ζημία λόγω του μαθηματικού τύπου τιμών που υιοθετήθηκε στις συμβάσεις προμήθειας τις οποίες σύναψε και ότι, ως εκ τούτου, η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ δεν θα αποτρέψει τη μείωση των τιμών για τους ενωσιακούς παραγωγούς. Ο συνασπισμός υποστήριξε ότι οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής για τα προϊόντα SAP ακολουθούν μηχανισμό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των τιμών των πρώτων υλών και, ως εκ τούτου, κυμαίνονται ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών των πρώτων υλών, ανεξάρτητα από τον όγκο εισαγωγών από την οικεία χώρα.

(281)

Επιπλέον, τόσο ο συνασπισμός χρηστών όσο και η LG Chem ισχυρίστηκαν ότι ο μηχανισμός του μαθηματικού τύπου τιμών που υιοθετήθηκε στις συμβάσεις προμήθειας ήταν επαρκής για να επιτύχουν οι προμηθευτές προϊόντων SAP επαρκή επίπεδα κερδοφορίας, δεδομένου ότι οι ανοδικές και καθοδικές μεταβολές του κόστους των πρώτων υλών αντικατοπτρίζονταν αυτομάτως στην τελική τιμή των προϊόντων SAP.

(282)

Ως εκ τούτου, οι υποτιθέμενες απώλειες κερδοφορίας που περιγράφονται στην καταγγελία δεν θα μπορούσαν να προκληθούν από τη μείωση των τιμών πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μετά τη μείωση των τιμών των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα, αλλά από την αύξηση του κόστους των δομών παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών.

(283)

Η Επιτροπή ανέλυσε την επίδραση του μαθηματικού τύπου τιμών στην κερδοφορία. Κατά γενικό κανόνα, οι συμβάσεις πώλησης προϊόντων SAP έχουν μονοετή ή πολυετή διάρκεια. Στις συμβάσεις αυτές, η τιμή των SAP για έναν συγκεκριμένο μήνα συνδέεται συνήθως με την τιμή των κύριων πρώτων υλών κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτή η όψιμη επίδραση της τιμής των πρώτων υλών έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο ή υψηλότερο περιθώριο κέρδους κατά τον εν λόγω μήνα. Όταν η τιμή των πρώτων υλών το προηγούμενο τρίμηνο ήταν χαμηλότερη από ό,τι σε έναν τρέχοντα μήνα, επηρεάζει αρνητικά το περιθώριο. Παρότι με την πάροδο του χρόνου οι θετικές επιπτώσεις μπορούν γενικά να αντισταθμίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις, η Επιτροπή διαπίστωσε για την ΠΕ μια συνολική αρνητική επίδραση. Ωστόσο, η επίδραση αυτή ήταν τόσο μικρή που μπορούσε να εξηγήσει μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των ζημιών που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής. Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω παράγοντας δεν θα μπορούσε να έχει συμβάλει στη ζημία που παρατηρήθηκε ότι υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(284)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε συμπίεση ή μείωση των τιμών. Η LG Chem ισχυρίστηκε ότι οι μαθηματικοί τύποι των τιμών των SAP, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών, και όχι τις κορεατικές εισαγωγές, ήταν ένας παράγοντας που μπορούσε να εξηγήσει την πτωτική τάση των τιμών και, κατ’ επέκταση, να συμπιέσει ή να μειώσει τις εγχώριες τιμές. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της στοιχεία εκτός των εισαγωγών, τα οποία θα μπορούσαν να εξηγήσουν τη σημαντική συμπίεση ή μείωση των εγχώριων τιμών. Επιπλέον, οι τιμές των κορεατικών εισαγωγών και οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ακολούθησαν τις ίδιες τάσεις.

(285)

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι μαθηματικοί τύποι των τιμών των SAP αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών. Αυτοί οι μαθηματικοί τύποι εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη των παραγωγών SAP στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων πώλησης που έχουν συναφθεί για συγκεκριμένη περίοδο δεν επηρεάζονται από την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών. Αν οι μαθηματικοί τύποι τιμών ήταν ο μόνος επεξηγηματικός παράγοντας για την πτωτική τάση των τιμών, θα έπρεπε να είχαν ως αποτέλεσμα ένα σταθερότερο περιθώριο κέρδους για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και να είχαν επουσιώδη, μόνο, επίδραση στις τιμές, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 283, διότι οι τιμές συνδέονται με τις τιμές των πρώτων υλών του προηγούμενου τριμήνου. Ωστόσο, οι εν λόγω μαθηματικοί τύποι τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα που ευθύνεται για την εξέλιξη των τιμών στις επαναδιαπραγματεύσεις ή σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων, σε σύγκριση με τις υφιστάμενες παλαιότερες συμβάσεις.

(286)

Συνεπώς, η Επιτροπή ανέλυσε τις διακυμάνσεις των τιμών που σημειώθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, συμπληρωματικά προς τις τάσεις των τιμών που συνδέονται με τις τιμές των πρώτων υλών. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν περισσότερο από ό,τι οι τιμές των πρώτων υλών. Η ζημία προκλήθηκε ακριβώς από τη συγκεκριμένη πρόσθετη μείωση των τιμών πώλησης, καθώς αυτή δεν ήταν ουδέτερη ως προς την κερδοφορία. Το γεγονός ότι οι τάσεις τόσο των τιμών των κορεατικών εισαγωγών όσο και των τιμών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση, με διαφορετικά ποσοστά μεταβολής, δεν έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι, πέραν της ουδέτερης ως προς την κερδοφορία τάσης που προκλήθηκε από τις τιμές των πρώτων υλών, υπήρξε αλληλεπικάλυψη των τάσεων. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι δεν έλαβε υπόψη έναν παράγοντα που επεξηγούσε τη συμπίεση των τιμών.

(287)

Η LG Chem ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι η μείωση των εγχώριων τιμών δεν προέκυψε από τη μείωση του σταθερού μέρους της τιμής στις συμβάσεις πώλησης SAP, αλλά από το μεταβλητό μέρος, το οποίο αντικατοπτρίζει τις μεταβολές των τιμών των πρώτων υλών C3 και NaOH. Η LG Chem υποστήριξε ότι η μείωση των τιμών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μεταξύ 2017 και 2020 προκλήθηκε ως επί το πλείστον από τις τιμές των C3 και NaOH, οι οποίες μειώθηκαν κατά 18 % την ίδια περίοδο, ενώ το σταθερό μέρος της τιμής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της LG Chem, μειώθηκε μόνο κατά 12 % την ίδια περίοδο. Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι η κερδοφορία των ενωσιακών παραγωγών στην αγορά της Ένωσης συνδέεται με την κερδοφορία στις εξαγωγικές αγορές των ενωσιακών παραγωγών, κάτι το οποίο θα αποτελούσε περαιτέρω ένδειξη ότι υπεύθυνα ήταν εξωτερικά στοιχεία τα οποία επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές SAP, συγκεκριμένα ο μαθηματικός τύπος τιμών SAP και οι περιορισμοί ως προς το κόστος.

(288)

Όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι αλλαγές στις πρώτες ύλες επηρεάζουν την τιμή πώλησης. Ωστόσο, οι μαθηματικοί τύποι τιμών συνδέουν τις τιμές πώλησης ακριβώς με σκοπό να διατηρείται ένα σταθερό επίπεδο κέρδους και να παραμένει ανεπηρέαστο το περιθώριο κέρδους από τις μεταβολές των πρώτων υλών. Συνεπώς, το στοιχείο που επηρεάζει την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής είναι οι αλλαγές στο σταθερό ποσό του μαθηματικού τύπου της τιμής όσον αφορά νέες συμβάσεις ή περιπτώσεις επαναδιαπραγμάτευσης. Εάν είχαν επέλθει μόνο οι αλλαγές που προκλήθηκαν από τις τιμές των πρώτων υλών, τότε το επίπεδο κερδοφορίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο θα ήταν πιο σταθερό. Αυτό αποδεικνύει ότι η αιτία της μείωσης της κερδοφορίας είναι η τιμολογιακή πίεση που άσκησαν οι κορεατικές εισαγωγές στις διαπραγματεύσεις με αντικείμενο τη συμβατική τιμή και όχι η μεταβολή των τιμών των πρώτων υλών. Το γεγονός ότι η πίεση στις τιμές ασκείται παράλληλα και στις εξαγωγικές αγορές δεν έρχεται σε αντίθεση με την ανάλυση που διενεργήθηκε όσον αφορά την αγορά της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό.

5.2.3.   Εισαγωγές από τρίτες χώρες

(289)

Ο όγκος των εισαγωγών από άλλες τρίτες χώρες εξελίχθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο ως εξής:

Πίνακας 11 —

Εισαγωγές από τρίτες χώρες

Χώρα

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Ιαπωνία

Όγκος (τόνοι)

[85 000 – 95 000 ]

[60 000 – 70 000 ]

[45 000 – 55 000 ]

[105 000 – 115 000 ]

Δείκτης

100

72

47

122

Μερίδιο αγοράς

[11  %-15  %]

[8  %-11  %]

[5  %-8  %]

[14  %-18  %]

Δείκτης

100

73

54

122

Μέση τιμή (EUR/τόνο)

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 000 – 1 300 ]

Δείκτης

100

101

105

87

Τουρκία

Όγκος (τόνοι)

43 571

46 929

52 626

54 537

Δείκτης

100

108

121

125

Μερίδιο αγοράς

[6  %-8  %]

[6  %-8  %]

[7  %-9  %]

[7  %-9  %]

Δείκτης

100

108

121

125

Μέση τιμή (EUR/τόνο)

1 140

1 155

1 088

981

Δείκτης

100

101

96

86

ΗΠΑ

Όγκος (τόνοι)

40 494

34 952

30 911

30 952

Δείκτης

100

87

77

76

Μερίδιο αγοράς

[5  %-7  %]

[4  %-6  %]

[4  %-6  %]

[4  %-6  %]

Δείκτης

100

88

75

75

Μέση τιμή (EUR/τόνο)

3 646

3 936

4 522

4 431

Δείκτης

100

108

124

122

Άλλες τρίτες χώρες

Όγκος (τόνοι)

32 587

29 109

29 046

28 594

Δείκτης

100

89

89

88

Μερίδιο αγοράς

[4  %-6  %]

[3  %-5  %]

[3  %-5  %]

[3  %-5  %]

Δείκτης

100

90

89

88

Μέση τιμή (EUR/τόνο)

3 407

3 176

3 070

3 149

Δείκτης

100

93

90

92

Πηγή: Eurostat, ιαπωνικά στοιχεία προσαρμοσμένα με βάση εμπιστευτικές πληροφορίες για την αγορά.

(290)

Οι εισαγωγές από την Ιαπωνία, παρότι αρχικά μειώθηκαν κατά 28 % μεταξύ του 2017 και του 2018 και κατά 25 % μεταξύ του 2018 και του 2019, παρουσίασαν αισθητή άνοδο της τάξης του 75 % κατά την ΠΕ. Οι εισαγωγές από την Ιαπωνία πραγματοποιήθηκαν από έναν από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος, τη Nippon Shokubai Europe, η οποία, εκτός από τη δική της παραγωγή, μεταπωλεί SAP που παράγονται από τη μητρική της εταιρεία Nippon Shokubai Japan (στο εξής: Nippon Shokubai). Έως το 2019 η Nippon Shokubai ακολούθησε στρατηγική μείωσης των ιαπωνικών εισαγωγών υπέρ της ευρωπαϊκής παραγωγής της, η οποία αντικατοπτρίζεται στον υψηλότερο όγκο παραγωγής και επενδύσεων, με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγικής ικανότητας το 2018. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι πελάτες της Nippon Shokubai Europe ζητούσαν χαμηλότερες τιμές λόγω της πίεσης που άσκησαν οι εισαγωγές σε χαμηλές τιμές από τη Νότια Κορέα. Κατά συνέπεια, αρχής γενομένης από την ΠΕ η Nippon Shokubai προσάρμοσε τη στρατηγική της.

(291)

Προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα και να μην καταγράψει απώλειες όσον αφορά τον όγκο των πωλήσεων στην Ευρώπη, η Nippon Shokubai Europe αύξησε τις μεταπωλήσεις προϊόντων SAP που παράγονται στην Ιαπωνία.

(292)

Ενώ οι τιμές των εισαγωγών από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα ακολούθησαν συνολικά παρόμοια, σε μεγάλο βαθμό, τάση (όπως και οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής), υπάρχει μία αξιοσημείωτη εξαίρεση: οι τιμές των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα σημείωσαν σημαντική πτώση το 2019, ενώ οι ιαπωνικές τιμές εξακολουθούσαν να αυξάνονται και οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής παρέμειναν σχεδόν σταθερές. Η κατάσταση αυτή δεν ήταν βιώσιμη και, κατά συνέπεια, τόσο ο ιαπωνικός όσο και ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έπρεπε να συμβαδίσουν και να μειώσουν σημαντικά τις τιμές τους κατά την ΠΕ.

(293)

Η εξέλιξη των μεριδίων αγοράς είναι επίσης σημαντική. Η Δημοκρατία της Κορέας αύξησε το μερίδιο αγοράς της κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Αντιθέτως, οι εισαγωγές από την Ιαπωνία αρχικά μειώθηκαν σημαντικά κατά τα έτη 2018 και 2019 και αυξήθηκαν μόνο κατά την ΠΕ, λόγω της πίεσης που άσκησαν στις τιμές οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, γεγονός που κατέστησε την ευρωπαϊκή παραγωγή μη κερδοφόρα. Ως εκ τούτου, οι ποσότητες που εισήχθησαν από την Ιαπωνία κατά την ΠΕ ήταν υψηλότερες από εκείνες που εισήχθησαν στην αρχή της περιόδου έρευνας της ζημίας και το μερίδιο αγοράς που κατείχε η Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 20 % καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ζημίας.

(294)

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία στον φάκελο από τα οποία να προκύπτει ότι οι εισαγωγές από την Ιαπωνία αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από το αν οι εισαγωγές από την Ιαπωνία συνέβαλαν ή όχι στη ζημία άλλων ενωσιακών παραγωγών, η επίδραση των εξαγωγών της Νότιας Κορέας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη κατά την εξεταζόμενη περίοδο λόγω της χαμηλότερης τιμής και της υψηλότερης αύξησης του όγκου καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

(295)

Επιπλέον, η Nippon Shokubai Europe συνέχισε να καταγράφει απώλειες όσον αφορά τις πωλήσεις των SAP που παράγει στην Ευρώπη.

(296)

Οι εισαγωγές από την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 25 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Το μερίδιό τους στην αγορά σημείωσε αύξηση από [6 %-8 %] σε [7 %-9 %] κατά την περίοδο αυτή. Η μέση τιμή των εν λόγω εισαγωγών ακολούθησε την ίδια τάση με τις εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Κορέας, παρά το γεγονός ότι ήταν χαμηλότερη από το 2018 έως την ΠΕ. Κατά την περίοδο έρευνας η τιμή των εισαγωγών αυτών ήταν χαμηλότερη από τις τιμές της Νότιας Κορέας και του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά 3 % και 14 % αντιστοίχως. Επομένως, οι εισαγωγές από την Τουρκία θα πρέπει να θεωρηθούν παράγοντας που συνέβαλε στη ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(297)

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο όγκος των εισαγωγών αυτών αντιστοιχούσε πάντα σε λιγότερο από το ήμισυ των εισαγωγών από τη Δημοκρατία της Κορέας, είναι σαφές ότι οι εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Κορέας αποτελούσαν σημαντικότερο παράγοντα αιτιώδους συνάφειας.

(298)

Ο όγκος των εισαγωγών και το μερίδιο αγοράς των ΗΠΑ μειώθηκαν αμφότερα κατά 24 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Παράλληλα, η μέση τιμή τους αυξήθηκε κατά 22 %. Συνεπώς, οι αμερικανικές εισαγωγές δεν θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στη ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

(299)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ζήτησε πρόσθετες κοινοποιήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό του όγκου και της αξίας των εισαγωγών από την Κορέα και την Ιαπωνία. Η Επιτροπή διευκρίνισε στην πρόσθετη κοινοποίηση της 8ης Φεβρουαρίου 2022 ότι όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της Eurostat για τις εισαγωγές με βάση τους κωδικούς ΣΟ. Όσον αφορά την Ιαπωνία, οι πληροφορίες της Eurostat για τον κωδικό ΣΟ 3906 90 90 σχετικά με την Ιαπωνία ελέγχθηκαν με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες του φακέλου της υπόθεσης. Όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 195 του εγγράφου κοινοποίησης γενικών συμπερασμάτων, οι εισαγωγές από την Ιαπωνία πραγματοποιήθηκαν από έναν από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι εμπιστευτικά επειδή προέρχονται από έναν μόνο παραγωγό. Όσον αφορά την Κορέα, η Επιτροπή υπέβαλε προσαρμοσμένα αριθμητικά στοιχεία, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 159 έως 163.

(300)

Όσον αφορά την παρατήρηση της LG Chem ότι τα εύρη που υποβλήθηκαν για τις ιαπωνικές εισαγωγές δεν καθιστούν δυνατή την ορθή σύγκριση ούτε με τις κορεατικές εισαγωγές ούτε με τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, η Επιτροπή αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και ότι τα πιο περιορισμένα διαστήματα τιμών δεν θα διασφάλιζαν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων.

(301)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι η ζημία προκλήθηκε κυρίως από τις ιαπωνικές εισαγωγές. Για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, η LG Chem δήλωσε ότι όταν καταγράφηκαν τα υψηλότερα επίπεδά τους το 2019, οι κορεατικές εισαγωγές δεν εμπόδισαν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να αυξήσει το σταθερό μέρος των τιμών του. Το σταθερό μέρος των τιμών μειώθηκε το 2020, όταν οι κορεατικές εισαγωγές σημείωσαν πτώση, παράλληλα όμως μειώθηκαν περισσότερο οι τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής προκειμένου να συμβαδίσουν με τη μείωση των τιμών των εισαγωγών από την Ιαπωνία.

(302)

Με το επιχείρημα της LG Chem πραγματοποιείται μια μεμονωμένη μόνο σύγκριση των ετών 2019 και 2020. Ωστόσο, στη σύγκριση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι συμβάσεις SAP αποτελούν αντικείμενο τακτικών διαπραγματεύσεων και είναι τουλάχιστον μονοετείς, αλλά και πολυετείς, και ότι οι διαπραγματεύσεις για τις τιμές πραγματοποιούνται συνήθως κατά το έτος που προηγείται της έναρξης ισχύος της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές για τις συμβάσεις με έναρξη ισχύος το 2020 αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης το 2019 και ότι οι διαπραγματεύσεις για τις πολυετείς συμβάσεις με έναρξη ισχύος το 2019 είχαν ήδη πραγματοποιηθεί το 2018.

(303)

Ωστόσο, οι εισαγωγές από την Ιαπωνία μειώθηκαν το 2018 κατά 28 % και μάλιστα το 2019 κατά 57 % σε σύγκριση με το 2017. Επίσης, το 2019 ο όγκος εισαγωγών από την Ιαπωνία, ακόμη και στο ανώτερο άκρο του εύρους που παρουσιάζεται στον πίνακα 11, δεν αντιπροσωπεύει ούτε το ήμισυ των εισαγωγών από την Κορέα κατά την ίδια περίοδο. Από τη σύγκριση των εισαγωγών από την Ιαπωνία, οι οποίες παρουσιάζονται στην αιτιολογική σκέψη 113 της καταγγελίας για την περίοδο από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020 [63 000–67 000 τόνοι], με τις εισαγωγές για ολόκληρο το έτος 2020, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 11 [105 000–115 000 τόνοι], προκύπτει επίσης ότι η αύξηση των ιαπωνικών εισαγωγών σημειώθηκε κυρίως μόλις το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

(304)

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά απίθανο η αύξηση των ιαπωνικών εισαγωγών το 2020 να επηρέασε τις διαπραγματεύσεις τιμών για τις πωλήσεις το 2020, αλλά είναι μάλλον εύλογο η πρόσθετη επίδραση των ιαπωνικών εισαγωγών του 2020, αν υπήρξε, να γίνει αισθητή μόνο από το 2021 και μετά. Αντιθέτως, όπως παραδέχεται η LG Chem, οι κορεατικές εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά το 2018 και έφτασαν στο μέγιστο επίπεδό τους το 2019, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 38 %. Τα δύο αυτά έτη ήταν εκείνα κατά τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες διαπραγματεύσεις τιμών για το 2020. Το γεγονός ότι οι εισαγωγές από την Ιαπωνία αυξήθηκαν σημαντικά μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 δείχνει ότι οι εισαγωγές αυτές αποτελούν αντίδραση στην τιμολογιακή πίεση που άσκησαν οι κορεατικές εισαγωγές, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 291 ανωτέρω. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι η αύξηση των εισαγωγών από την Ιαπωνία το 2020 αποτελεί αιτιώδη παράγοντα της συμπίεσης των τιμών στην αγορά της Ένωσης το 2020.

(305)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι οι τιμές των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος ακολούθησαν τις τιμές των εισαγωγών από την Ιαπωνία και όχι από την Κορέα.

(306)

Η LG Chem δεν απέδειξε συσχέτιση μεταξύ των τιμών των ενωσιακών παραγωγών και των τιμών των ιαπωνικών εισαγωγών. Μεταξύ του 2017 και του 2018 οι τιμές των ενωσιακών παραγωγών και οι τιμές των εισαγωγών από την Κορέα αυξήθηκαν κατά παρόμοιο ποσοστό, ενώ οι τιμές των ιαπωνικών εισαγωγών σημείωσαν οριακή, μόνο, αύξηση. Μεταξύ του 2018 και του 2019 οι τιμές των εισαγωγών από την Ιαπωνία αυξήθηκαν σαφώς κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι τιμές των ενωσιακών παραγωγών μειώθηκαν, όπως και οι τιμές των κορεατικών εισαγωγών. Σαφής συσχέτιση υπάρχει μόνο από το 2019 έως την ΠΕ, από την οποία προκύπτει ότι οι τιμές τόσο των ενωσιακών παραγωγών όσο και των ιαπωνικών εισαγωγών δέχθηκαν πίεση από τα πρωτοφανή επίπεδα κορεατικών εισαγωγών του 2019.

(307)

Η LG Chem υποστήριξε επίσης ότι η NSE δεν προσάρμοσε τη στρατηγική της, καθώς διατήρησε σταθερές πωλήσεις στην Ένωση κατά την ΠΕ, πέραν των σημαντικών εισαγωγών από την Ιαπωνία. Επιπλέον, σύμφωνα με την LG Chem, δεν είναι δυνατή η αλλαγή προμηθευτή από τη μια στιγμή στην άλλη, διότι η διαδικασία προσαρμογής των χρηστών είναι χρονοβόρα. Η NSE εφάρμοσε μακροπρόθεσμη επιθετική στρατηγική για τον εφοδιασμό της αγοράς της Ένωσης τόσο από ιαπωνικά εργοστάσια όσο και από εργοστάσια της Ένωσης, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα στην Ένωση και τις πωλήσεις σε βάρος άλλων ενωσιακών παραγωγών.

(308)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι οι εισαγωγές από την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών της NSE, μειώθηκαν σημαντικά από το 2017 έως το 2019 και αυξήθηκαν μόνο κατά την ΠΕ. Αυτό αποδεικνύει ότι πραγματοποιήθηκε προσαρμογή της στρατηγικής, με σκοπό την αντικατάσταση των μεταπωλήσεων των ιαπωνικών εισαγωγών από την τοπική παραγωγή στην ΕΕ. Οι ιαπωνικές εισαγωγές αυξήθηκαν στο τέλος του 2020, μόνο ως αντίδραση στον ανταγωνισμό των εισαγωγών σε χαμηλές τιμές από την Κορέα. Τέτοιου είδους προσαρμογές μπορούν να πραγματοποιούνται ταχύτερα μεταξύ θυγατρικών ενός πολυεθνικού ομίλου, καθώς ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής από την πλευρά του χρήστη είναι μικρότερος. Η διαπίστωση αυτή συμβαδίζει επίσης με το γεγονός ότι οι εισαγωγές από την Ιαπωνία μειώθηκαν ενώ η παραγωγική ικανότητα στην Ένωση αυξήθηκε. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό.

(309)

Η LG Chem ισχυρίστηκε επίσης ότι η Επιτροπή πιθανώς υποτίμησε το μερίδιο αγοράς της Ιαπωνίας, μη λαμβάνοντας υπόψη άλλους Ιάπωνες προμηθευτές, όπως τη Sumitomo Seika.

(310)

Η Επιτροπή διασταύρωσε τα στοιχεία της Eurostat με τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που υποβλήθηκαν από τους χρήστες. Από τον φάκελο δεν προκύπτει ότι οι εισαγωγές από άλλους Ιάπωνες προμηθευτές είχαν υποτιμηθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό.

(311)

Τέλος, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι, εφόσον οι τουρκικές εισαγωγές προκάλεσαν ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, η Επιτροπή όφειλε να έχει διασφαλίσει ότι οι ζημιογόνες επιπτώσεις των τουρκικών εισαγωγών διαχωρίζονται και δεν αποδίδονται στις κορεατικές εισαγωγές.

(312)

Η Επιτροπή επισήμανε στις αιτιολογικές σκέψεις 296 και 297 ότι οι τουρκικές εισαγωγές ούτε αυξήθηκαν σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο ούτε μπορούν να συγκριθούν σε απόλυτους αριθμούς με τις κορεατικές εισαγωγές. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέρριψε τα επιχειρήματα ότι απέδωσε τις επιπτώσεις των τουρκικών εισαγωγών στις κορεατικές εισαγωγές.

5.2.4.   Εξαγωγικές επιδόσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(313)

Στις παρατηρήσεις της σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας, η LG Chem ζήτησε από την Επιτροπή να αναλύσει αν η εσκεμμένη εστίαση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στις εξαγωγές συνέβαλε στη ζημία.

(314)

Ο όγκος των εξαγωγών των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος εξελίχθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο ως εξής:

Πίνακας 12 —

Εξαγωγικές επιδόσεις των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος

 

2017

2018

2019

ΠΕ

Όγκος εξαγωγών (τόνοι)

[90 000 – 105 000 ]

[95 000 – 110 000 ]

[115 000 – 130 000 ]

[135 000 – 150 000 ]

Δείκτης

100

102

124

145

Μέση τιμή (EUR/τόνο)

[1 000 – 1 300 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 200 – 1 500 ]

[1 000 – 1 300 ]

Δείκτης

100

123

118

98

Πηγή: ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος

(315)

Η μέση τιμή των εν λόγω εξαγωγών αρχικά αυξήθηκε κατά 23 % το 2018. Στη συνέχεια, το επίπεδο αυτό μειώθηκε το 2019, παραμένοντας κατά 18 % υψηλότερο από το επίπεδο του 2017, και σημείωσε περαιτέρω πτώση κατά την περίοδο έρευνας σε επίπεδο χαμηλότερο από το επίπεδο του 2017 (-2 %). Η μέση τιμή των εν λόγω εξαγωγών ήταν χαμηλότερη από εκείνη του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και παρέμεινε σταθερή. Ο όγκος των εξαγωγών ήταν σταθερά χαμηλότερος από τα επίπεδα όγκου που πέτυχε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής στην αγορά της Ένωσης, μολονότι αυξήθηκε συνολικά κατά 45 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

(316)

Οι τιμές τιμών των εξαγωγικών πωλήσεων συμβάδισαν περισσότερο με τις τιμές των πρώτων υλών κατά την εξεταζόμενη περίοδο και, ως εκ τούτου, δεν συμπιέστηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο στον βαθμό που συμπιέστηκαν οι πωλήσεις στην αγορά της Ένωσης (όπως φαίνεται στον πίνακα 5). Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εξαγωγικές πωλήσεις αυξήθηκαν, δεν είχαν πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στο πάγιο κόστος ανά μονάδα παραγωγής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνήγαγε το συμπέρασμα ότι οι εξαγωγικές επιδόσεις δεν συνέβαλαν σε τόσο μεγάλο βαθμό στη σημαντική ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(317)

Δεδομένης της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας των ενωσιακών παραγωγών από το 2018, δεν υπάρχει επίσης καμία ένδειξη ότι οι ενωσιακοί παραγωγοί ακολούθησαν εσκεμμένα τη στρατηγική να εγκαταλείψουν τα μερίδια αγοράς στην ΕΕ υπέρ των πωλήσεων εκτός της ΕΕ. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα θα είχε δώσει στους ενωσιακούς παραγωγούς τη δυνατότητα να αυξήσουν τις πωλήσεις τους εκτός της ΕΕ χωρίς να χάσουν μερίδιο αγοράς στην ΕΕ.

(318)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι η εσκεμμένη εστίαση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στις εξαγωγές συνέβαλε στη ζημία.

(319)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξαν απώλειες όσον αφορά τις πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης, αλλά ότι οι πωλήσεις αυτές αναδιοχετεύτηκαν από την αγορά της Ένωσης προς εξαγωγικές αγορές. Επιπλέον, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι σε έρευνα του 2007 σχετικά με την πενταερυθριτόλη, η Επιτροπή υποστήριξε ότι μια ελαφρά αύξηση του όγκου των εξαγωγών σε τιμές πώλησης χαμηλότερες από τις μέσες τιμές πώλησης στην αγορά της Ένωσης είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(320)

Η Επιτροπή παρατήρησε ότι η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την ΠΕ ήταν μόλις [78 %-80 %]. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα μπορούσε να είχε αυξήσει τις εξαγωγικές πωλήσεις χωρίς να μειωθούν οι πωλήσεις του στην αγορά της Ένωσης. Συνεπώς, σε αντίθεση με την έρευνα για την πενταερυθριτόλη, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 316, η αύξηση των εξαγωγικών πωλήσεων δεν συνέβαλε ουσιαστικά στη σημαντική ζημία.

(321)

Συνεπώς, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

5.2.5.   Πανδημία COVID-19

(322)

Η LG Chem υποστήριξε επίσης ότι η οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας COVID-19 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως παράγοντας που θα μπορούσε δυνητικά να έχει προκαλέσει ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής κατά την περίοδο από τα μέσα του 2019 έως το 2020. Ζήτησε από την Επιτροπή να ερευνήσει σε ποιον βαθμό ο εν λόγω παράγοντας συνέβαλε στη ζημία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(323)

Τα SAP χρησιμοποιούνται κυρίως για βασικές ανάγκες υγιεινής και, ως εκ τούτου, δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία COVID-19. Στις αρχές του 2020 ο φόβος στην αγορά οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για προϊόντα υγιεινής και, κατ’ επέκταση για SAP, η οποία όμως ομαλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης, δεν υπήρξαν σημαντικές διακοπές της παραγωγής λόγω της πανδημίας. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 για τους παρασκευαστές SAP. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι η πανδημία COVID-19 συνέβαλε στη ζημία.

5.2.6.   Ζημία που προκλήθηκε από το κόστος αύξησης της παραγωγικής ικανότητας

(324)

Ο συνασπισμός χρηστών και η LG Chem υποστήριξαν περαιτέρω ότι οι απώλειες κερδοφορίας που υπέστη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του στην καταγγελία, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα μπορούσαν να οφείλονται σε έκτακτες δαπάνες και όχι στους συνήθεις εμπορικούς παράγοντες. Υποστήριξαν ότι οι επενδύσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε νέες παραγωγικές ικανότητες —που περιγράφονται ήδη στην αιτιολογική σκέψη 205— θα μπορούσαν να είχαν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στην προκειμένη περίπτωση καθώς επέφεραν αύξηση του κόστους παραγωγής.

(325)

Η LG Chem πρόσθεσε ότι αυτές οι έκτακτες δαπάνες θα μπορούσαν επίσης να σχετίζονται με επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, οι οποίες —όπως και οι επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα— συνέβαλαν στην αύξηση του κόστους παραγωγής.

(326)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι είθισται στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων οι παρασκευαστές SAP να επενδύουν σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής, ιδίως όταν επίκειται η πλήρης χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, όπως όντως συνέβη στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου. Επίσης, οι αυξήσεις της παραγωγικής ικανότητας δεν ήταν υπέρμετρες, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η αποδοτικότητα της παραγωγής που συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος να αποκλείσουν τυχόν έκτακτες επιπτώσεις λόγω απομειώσεων ή έκτακτων διαγραφών από τους δείκτες ζημίας.

(327)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι το κόστος των αυξήσεων παραγωγικής ικανότητας συνέβαλε στη ζημία.

5.2.7.   Σημαντικό κόστος Ε&Α

(328)

Η LG Chem ισχυρίστηκε ότι οι ενωσιακοί παραγωγοί επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στον τομέα των νέων υλικών, με αποτέλεσμα σημαντικό κόστος Ε&Α, το οποίο με τη σειρά του προκάλεσε αναγκαστικά σημαντική αύξηση του κόστους.

(329)

Είθισται στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων οι παρασκευαστές SAP να επενδύουν στην ανάπτυξη νέων ειδών SAP. Ομοίως η LG Chem επενδύει τακτικά στην ανάπτυξη νέων ειδών SAP και έχει τονίσει ρητά τη σημασία των επενδύσεων αυτών για τα προϊόντα SAP με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το γεγονός ότι η Ε&Α δημιουργεί κόστος αποτελεί, επομένως, σύνηθες μέρος της εμπορικής πρακτικής. Κατά την επαλήθευση στους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος δεν διαπιστώθηκε αδικαιολόγητα υψηλό κόστος Ε&Α.

(330)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι το κόστος Ε&Α συνέβαλε στη ζημία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

5.2.8.   Παγκόσμιες διαπραγματεύσεις τιμών

(331)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem υποστήριξε ότι, με μικρό αριθμό παγκόσμιων αγοραστών, οι τιμές καθορίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι με βάση μεμονωμένες τάσεις στην αγορά της Ένωσης.

(332)

Πρώτον, δεν δραστηριοποιούνται όλοι οι χρήστες προϊόντων SAP σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από διάφορους χρήστες, οι οποίοι αναγγέλθηκαν στη διαδικασία και παράγουν το σύνολο της παραγωγής τους στην Ένωση. Η LG Chem δεν διευκρίνισε ούτε τεκμηρίωσε στο επιχείρημά της σε ποιο μερίδιο των πωλήσεων στην Ένωση εφαρμόζεται η αρχή των παγκόσμιων διαπραγματεύσεων τιμών. Δεύτερον, ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις τιμών λαμβάνεται απαραιτήτως υπόψη το επίπεδο τιμών στην αγορά της Ένωσης. Καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θα κατέβαλλε υψηλότερη παγκόσμια τιμή, αν ήταν δυνατός ο φθηνότερος εφοδιασμός στην αγορά της Ένωσης. Ταυτόχρονα, αν ένας προμηθευτής στο πλαίσιο παγκόσμιας σύμβασης συμφωνεί να εφοδιάσει την Ένωση σε ζημιογόνες τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, τότε η παγκόσμια σύμβαση δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους πρακτική ντάμπινγκ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό.

5.3.   Συμπέρασμα σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια

(333)

Από τη σύγκριση της κατάστασης των εισαγωγών με την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αρχή και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου προκύπτει σαφώς σημαντική αύξηση των εισαγωγών από την οικεία χώρα και επιδείνωση της κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Ειδικότερα, η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά το 2019 και το 2020. Οι τιμές της Νότιας Κορέας μειώθηκαν σημαντικά το 2019, ενώ ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής (και η Ιαπωνία) διατήρησαν τα επίπεδα τιμών τους. Αυτό, όμως, απέβη εις βάρος του όγκου των πωλήσεών τους, καθώς η Δημοκρατία της Κορέας αύξησε σημαντικά τις πωλήσεις της. Ως απάντηση, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ακολούθησε την τάση τιμών που καθορίστηκε από τη Δημοκρατία της Κορέας και μείωσε τις οικείες τιμές πώλησης το 2020, αλλά ο όγκος των πωλήσεών του συνέχισε να καταγράφει σημαντικές απώλειες στην αγορά. Οι εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Κορέας που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προκάλεσαν σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής από το 2017 λόγω της μαζικής διείσδυσης στην αγορά που επιτεύχθηκε σε βάρος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Όσον αφορά τις τιμές, το αυξανόμενο μερίδιο αγοράς των εισαγωγών ήταν συνεχώς υποτιμολογούμενο σε σύγκριση το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, άσκησε σημαντική πίεση στις τιμές και εμπόδισε την αύξηση των τιμών της αγοράς αντίστοιχα προς την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, η οποία ήταν αναγκαία για να επιτύχει εύλογα επίπεδα κέρδους ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(334)

Άλλοι παράγοντες, όπως οι απώλειες όγκου πωλήσεων και οι μετατοπίσεις όσον αφορά τα προϊόντα SAP με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή οι διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών δεν συνέβαλαν στη ζημία που παρατηρήθηκε ότι υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής.

(335)

Οι εισαγωγές από την Ιαπωνία και την Τουρκία είχαν με τη σειρά τους περιορισμένες επιπτώσεις στον κλάδο παραγωγής. Οι εισαγωγές από την Τουρκία πραγματοποιήθηκαν σε παρόμοιες τιμές με τις εισαγωγές από τη Νότια Κορέα, αλλά σε πολύ χαμηλότερους όγκους και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω εισαγωγές δεν άμβλυναν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Ομοίως, οι ιαπωνικές εισαγωγές δεν άμβλυναν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της ζημίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Οι εισαγωγές αυτές μειώθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο και αυξήθηκαν σημαντικά μόνο κατά την ΠΕ. Ωστόσο, οι εισαγωγές από την Ιαπωνία διατήρησαν υψηλότερο επίπεδο τιμών από ό,τι οι εισαγωγές από τη Νότια Κορέα. Οι μαζικές εισαγωγές από τη Νότια Κορέα σε τιμές πολύ χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής απώλεσε πωλήσεις και δεν κατάφερε να αυξήσει τις τιμές του σύμφωνα με το οικείο κόστος παραγωγής, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρές ζημίες.

(336)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής προκλήθηκε από τις εισαγωγές από την οικεία χώρα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, ενώ άλλοι παράγοντες, είτε εξεταστούν μεμονωμένα είτε συλλογικά, δεν αποδυναμώνουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και της σημαντικής ζημίας.

(337)

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την οικεία χώρα προκάλεσαν σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η ζημία είναι εμφανής στην εξέλιξη της παραγωγής, της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας, του όγκου πωλήσεων στην ενωσιακή αγορά, του μεριδίου αγοράς, της απασχόλησης, της μέσης μοναδιαίας τιμής πώλησης στην ενωσιακή αγορά, του κόστους παραγωγής, των τελικών αποθεμάτων, της κερδοφορίας και της απόδοσης των επενδύσεων, υπό το πρίσμα της εξέλιξης του όγκου και των τιμών των εισαγωγών από τη Νότια Κορέα (τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε σύγκριση με άλλους παράγοντες της αγοράς).

6.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(338)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αν θα μπορούσε να καταλήξει σαφώς στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης να λάβει μέτρα στην προκειμένη περίπτωση, παρά τη διαπίστωση ζημιογόνου ντάμπινγκ. Ο προσδιορισμός του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε στην εκτίμηση όλων των ποικίλων σχετικών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και των χρηστών. Δεδομένου ότι το προϊόν πωλείται ως επί το πλείστον απευθείας στον πελάτη, κανένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας δεν συμμετείχε στη διαδικασία.

6.1.   Συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(339)

Η επιβολή μέτρων θα βελτιώσει τις συνθήκες της αγοράς για τους ενωσιακούς παραγωγούς, οι οποίοι θα είναι σε θέση να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην αγορά και να ανακτήσουν τον απολεσθέντα όγκο πωλήσεων και το απολεσθέν μερίδιο αγοράς. Καθώς η πίεση στις τιμές από αθέμιτες εισαγωγές θα αρθεί, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα είναι σε θέση να αυξήσει τις οικείες τιμές πώλησης και να επιτύχει βιώσιμη κερδοφορία.

(340)

Η απουσία μέτρων θα είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής, καθώς οι εισαγωγές θα συνέχιζαν να αυξάνονται με αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπίεση των τιμών στην Ένωση. Κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές συνέπειες για την παραγωγή και τον όγκο πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, καθώς και για το μερίδιο αγοράς του. Αυτό με τη σειρά του θα επηρέαζε αρνητικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και, ειδικότερα, η ήδη ζημιογόνος κατάσταση θα επιδεινωνόταν περαιτέρω με αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις και την απασχόληση στην Ένωση.

(341)

Ως εκ τούτου, η επιβολή μέτρων θα ήταν σαφώς προς το συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

6.2.   Συμφέρον των χρηστών

(342)

Παρότι στην έρευνα αναγγέλθηκαν αρκετοί χρήστες, μόνο δύο από αυτούς απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Και οι δύο παρήγαγαν κυρίως προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης ενηλίκων. Η απάντηση και των δύο χρηστών ήταν σημαντικά ανεπαρκής. Μόνο μία από τις εταιρείες ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Επιτροπής για πρόσθετες πληροφορίες εντός της ταχθείσας ημερομηνίας και η σχετική απάντηση εξακολουθούσε να είναι ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, όσον αφορά το έναν από τους χρήστες, η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των δασμών αντιντάμπινγκ. Όσον αφορά τον δεύτερο χρήστη, παρά την ελλιπή απάντηση στο ερωτηματολόγιο, η Επιτροπή ήταν σε θέση να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των μέτρων. Για την εν λόγω εταιρεία, τα SAP αντιπροσώπευαν το [5 %-15 %] του κόστους παραγωγής της, αλλά μόνο για το ένα τρίτο περίπου των εν λόγω SAP η πηγή του εφοδιασμού ήταν η Νότια Κορέα. Η εταιρεία απέδειξε επίσης ότι για σημαντικές βασικές αγορές οι πολυετείς συμβάσεις με τον τομέα της δημόσιας υγείας και τις ασφαλιστικές εταιρείες εμποδίζουν τη μετακύλιση του πρόσθετου κόστους παραγωγής. Η εταιρεία προσκόμισε επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διάφορες χώρες μείωσαν το κόστος στον τομέα της υγείας, ασκώντας πίεση στην εταιρεία ώστε να μειώσει τις δικές της τιμές πώλησης. Παρά τις προκλήσεις αυτές και, ειδικότερα, τις περικοπές κόστους στον τομέα της δημόσιας υγείας οι οποίες επηρέασαν τις πωλήσεις των χρηστών, η εταιρεία εμφάνισε υγιές κέρδος [10 %-20 %]. Συνεπώς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο του 14,7 % επί του [5 %-15 %] του κόστους παραγωγής θα μπορούσε να απορροφηθεί ή τουλάχιστον να μετακυλιστεί στους καταναλωτές.

(343)

Τέσσερις ακόμη χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των Procter & Gamble, FATER and Essity, καθώς και ένας συνασπισμός χρηστών, αποτελούμενος από τέσσερις χρήστες, προέβαλαν τα επιχειρήματά τους κατά τη διάρκεια ακροάσεων και της υποβολής παρατηρήσεων. Όλοι οι χρήστες αντιτάχθηκαν σθεναρά στη λήψη μέτρων.

(344)

Η Procter & Gamble υποστήριξε ότι η πρόσβαση σε όλους τους προμηθευτές SAP, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών από τη Νότια Κορέα, ήταν ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας στρατηγικής εφοδιασμού από πολλαπλές πηγές, προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα του εφοδιασμού, ιδίως για τα SAP με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παράγονται από όλους τους παραγωγούς SAP. Η απαιτούμενη, σύμφωνα με την Procter & Gamble, ικανότητα των ενωσιακών παραγωγών να παράγουν τα ειδικά προϊόντα SAP Generation 8 (8ης γενιάς) δεν επαρκεί για την παροχή του απαιτούμενου όγκου. Εάν η Procter & Gamble αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει άλλα SAP που δεν πληρούν τις προδιαγραφές 8ης γενιάς, αυτό θα συνεπαγόταν σημαντικό κόστος για την προσαρμογή της συσκευασίας και της μεταφοράς και θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αυξάνοντας την ποσότητα των αποβλήτων. Επιπλέον, για τυχόν τροποποίηση των SAP απαιτείται διαδικασία προσαρμογής τουλάχιστον έξι μηνών.

(345)

Η FATER προέβαλε παρόμοια επιχειρήματα όσον αφορά τη σταθερότητα του εφοδιασμού και την ανεπαρκή ικανότητα παραγωγής SAP 8ης και 9ης γενιάς, καθώς και την απαιτούμενη περίοδο προσαρμογής έξι έως εννέα μηνών. Η FATER εκτίμησε ότι, σε περίπτωση που έπρεπε να χρησιμοποιήσει άλλους τύπους SAP, θα υφίστατο ως αρνητικές επιπτώσεις την παρέκκλιση από τις διαγραφές και την επιβάρυνση με επιπρόσθετο κόστος που θα άγγιζε επταψήφιο αριθμό σε ευρώ.

(346)

Ένας τρίτος χρήστης προέβαλε παρόμοια επιχειρήματα όσον αφορά τη σταθερότητα του εφοδιασμού, το κόστος προσαρμογής για την τροποποίηση των SAP και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

(347)

Ο συνασπισμός χρηστών καθώς και ένας άλλος χρήστης υποστήριξαν ότι, λόγω του κινδύνου ενδεχόμενης πώλησης της επιχείρησης ενός εκ των ενωσιακών παραγωγών στον τομέα των SAP, η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα ενίσχυε τη δημιουργία διπωλίου και θα έθετε σε κίνδυνο τον ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.

(348)

Ο συνεργαζόμενος παραγωγός-εξαγωγέας σχολίασε επίσης τον κίνδυνο τα μέτρα αντιντάμπινγκ να υπονομεύσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά της Ένωσης.

(349)

Παρόμοιοι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν και από άλλον έναν χρήστη SAP, την Essity. Η Essity ισχυρίστηκε ότι, χωρίς την απειλή ανταγωνισμού, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα είχε ελάχιστα κίνητρα να διαφοροποιήσει την παραγωγή του και να αναπτύξει νέες λύσεις για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών, κάτι το οποίο θα παρακώλυε τις προσπάθειες της Essity για διαφοροποίηση και θα προκαλούσε την εξάρτησή της από λίγους μόνο ενωσιακούς παραγωγούς.

(350)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο συνασπισμός χρηστών δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με το ενδεχόμενο η αγορά της Ένωσης να καταστεί διπώλιο σε περίπτωση επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ. Ειδικότερα, ο συνασπισμός δεν εξέτασε το ενδεχόμενο ότι οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και η προκληθείσα μείωση της κερδοφορίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής θα μπορούσαν να μην αυξήσουν τον κίνδυνο εξόδου ενός ενωσιακού παραγωγού από την αγορά.

(351)

Επιπλέον, από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την άσκηση αντίθετων προς τον ανταγωνισμό πρακτικών από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Αντιθέτως, συγκεντρώθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κλάδος παραγωγής είχε την ικανότητα και την προθυμία να προμηθεύσει οποιονδήποτε χρήστη του οικείου προϊόντος.

(352)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής των χρηστών και δεν είναι προς το συμφέρον των χρηστών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προβλεπόμενο ποσό των δασμών δεν θα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι τα προϊόντα SAP αντιπροσωπεύουν μόλις [5 %-15 %] του κόστους παραγωγής βρεφικών πανών και πανών για ενήλικες, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το συμφέρον των χρηστών να έχουν πρόσβαση σε όλους τους παγκόσμιους προμηθευτές SAP χωρίς δασμούς δεν υπερισχύει του συμφέροντος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής να αμύνεται κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(353)

Στις παρατηρήσεις τους μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η P&G και η Fater διαφώνησαν με τη δήλωση στην αιτιολογική σκέψη 351 όσον αφορά την ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής να προμηθεύσει οποιονδήποτε χρήστη του οικείου προϊόντος. Ισχυρίστηκαν ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν έχει την ικανότητα να προμηθεύσει τις ζητούμενες ποσότητες των προϊόντων SAP Generation 8 & 9 (8ης & 9ης γενιάς), δεδομένου ότι δεν διαθέτει παραγωγική ικανότητα για το συγκεκριμένο προϊόν SAP.

(354)

Παρόμοιους ισχυρισμούς διατύπωσε ο συνασπισμός H στις παρατηρήσεις που υπέβαλε μετά την κοινοποίηση. Διαφώνησε επίσης με το συμπέρασμα της Επιτροπής σχετικά με την ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής να προμηθεύσει οποιονδήποτε χρήστη του οικείου προϊόντος. Υποστήριξε και προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία ότι οι χρήστες προϊόντων SAP ήρθαν συστηματικά αντιμέτωποι με διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού στην αγορά της Ένωσης και δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη για την παραγωγή τους ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων SAP. Ο συνασπισμός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω των υφιστάμενων διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν θα ήταν σε θέση να αντισταθμίσει την απώλεια ανταγωνιστικών εισαγωγών SAP από χώρες εκτός της ΕΕ.

(355)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισαν η P&G, η Fater και ο συνασπισμός H για να τεκμηριώσουν την έλλειψη εφοδιασμού αφορούν κυρίως την περίοδο μετά την ΠΕ, αλλά και το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο της ΠΕ. Τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την ΠΕ δείχνουν ότι τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας λόγω της νόσου COVID είχαν προσωρινές επιπτώσεις κατά την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2020 σε έναν από τους Ευρωπαίους προμηθευτές. Ωστόσο, από τα στοιχεία προέκυψε επίσης ότι επρόκειτο για προσωρινή και έκτακτη κατάσταση, καθώς ο εφοδιασμός ξεκίνησε ξανά σύντομα μετά την άρση του περιορισμού της κυκλοφορίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δυσκολίες δεν ήταν ίδιες για το σύνολο του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Αντιθέτως, τα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ότι η έλλειψη εφοδιασμού από έναν ενωσιακό παραγωγό αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του εφοδιασμού από άλλους ενωσιακούς παραγωγούς (σε συνδυασμό με εισαγωγές από χώρες εκτός της ΕΕ). Επομένως, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία κατά την ΠΕ ώστε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν θα ήταν σε θέση να προμηθεύσει τους ενδιαφερόμενους χρήστες υπό κανονικές εμπορικές συνθήκες.

(356)

Όλα τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία αφορούσαν την περίοδο μετά την ΠΕ, η οποία επηρεάστηκε από διαταραχές του εφοδιασμού από το εξωτερικό και από την παγκόσμια έλλειψη μεταφορών που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για ευρωπαϊκά SAP. Ωστόσο, αυτά ήταν πρόσκαιρα και όχι διαρθρωτικά φαινόμενα τα οποία αναμενόταν να εκλείψουν καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού προσαρμόζονταν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Πράγματι, όπως υποστήριξαν διάφοροι χρήστες, η προσαρμογή σε νέο προμηθευτή συχνά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αμέσως και οι συμβάσεις προμήθειας συνάπτονται συνήθως με διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. Αυτή η δομή των μακροπρόθεσμων συμβάσεων παρέχει στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής κάποιο χρονικό περιθώριο προκειμένου να προσαρμοστεί, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αποδεδειγμένης ικανότητάς του να πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις. Επιπλέον, από τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο συνασπισμός Η δεν προέκυψαν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που επηρεάζουν την ικανότητα ή την προθυμία των Ευρωπαίων παραγωγών να προμηθεύουν υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Για παράδειγμα, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη Nippon Shokubai επισημαίνονταν μόνο ζητήματα σχετικά με τον εφοδιασμό από το ιαπωνικό εργοστάσιό της και όχι από το ευρωπαϊκό εργοστάσιο. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν σε σχέση με την BASF αφορούσαν μόνο ένα απροσδόκητο και προσωρινό ζήτημα σχετικά με μία μόνο κλάση ποιότητας SAP. Ομοίως, από τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους άλλους δύο Ευρωπαίους παραγωγούς δεν προέκυψαν διαρθρωτικά προβλήματα εφοδιασμού.

(357)

Όσον αφορά την P&G, δεν ισχυρίστηκε ότι οι ενωσιακοί παραγωγοί δεν μπορούν να παράγουν προϊόντα SAP Generation 8 & 9 (8ης & 9ης γενιάς), αλλά απλώς ότι οι παραγωγικές ικανότητες που είναι επί του παρόντος προσαρμοσμένες στα εν λόγω προϊόντα SAP και προορίζονται ειδικά γι’ αυτά δεν επαρκούν για τη ζήτηση της P&G. Ωστόσο, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έχει αποδείξει την προθυμία του να επενδύσει κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, κάτι το οποίο δείχνει ότι η υφιστάμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα μπορεί να προσαρμοστεί ή να επεκταθεί, αν χρειαστεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό ότι δεν έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλαν η P&G, η Fater και ο συνασπισμός H.

(358)

Η P&G και η Fater ισχυρίστηκαν επίσης ότι η Επιτροπή δεν τεκμηρίωσε ποια «συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία» συγκεντρώθηκαν για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ήταν ικανός και πρόθυμος να προμηθεύσει οποιονδήποτε χρήστη του οικείου προϊόντος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 351. Παρόμοιους ισχυρισμούς διατύπωσε ο συνασπισμός H στις παρατηρήσεις που υπέβαλε μετά την κοινοποίηση.

(359)

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφορούν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τις επενδύσεις για την προσαρμογή στις ανάγκες των νέων πελατών και την αποδοχή νέων πελατών.

(360)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση του εφοδιασμού έχει αλλάξει μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας των προμηθειών SAP στην Ένωση, υποστηρίζοντας τα επιχειρήματα της P&G και άλλων χρηστών. Επίσης, η LG Chem υποστηρίζει ότι η τιμή των SAP αυξάνεται διότι βρίσκονται σε άνοδο οι τιμές του προπυλενίου και της καυστικής σόδας. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι χρήστες έχουν υποβάλει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η πανδημία COVID-19 και οι επακόλουθες ελλείψεις μεταφορών στο εξωτερικό προκάλεσαν προσωρινή έλλειψη εφοδιασμού SAP και οδήγησαν σε αύξηση των τιμών. Ωστόσο, η Επιτροπή θεώρησε ότι πρόκειται για προσωρινή, μόνο, αλλαγή (βλ. περαιτέρω αιτιολογική σκέψη 355). Επιπλέον, η αύξηση των τιμών των SAP λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών δεν είναι πιθανό να βελτιώσει μακροπρόθεσμα την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι το συμφέρον της Ένωσης να επιβάλει μέτρα για την εξουδετέρωση των ζημιογόνων πρακτικών ντάμπινγκ που είχαν διαπιστωθεί δεν επηρεάστηκε από τις προσωρινές ελλείψεις εφοδιασμού.

(361)

Στις παρατηρήσεις του μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, ο συνασπισμός H διαφώνησε με τη μεθοδολογία της Επιτροπής. Ειδικότερα, διατύπωσε την παρατήρηση ότι τα συμπεράσματα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης βασίζονται σε περιορισμένες και ανακριβείς πληροφορίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την Επιτροπή ως ανεπαρκείς στην αιτιολογική σκέψη 342.

(362)

Ο συνασπισμός H διαφώνησε επίσης με το συμπέρασμα της Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη 352, σύμφωνα με το οποίο τα SAP αντιπροσωπεύουν το [5 %-15 %] του κόστους παραγωγής βρεφικών πανών και πανών για ενήλικες. Ισχυρίστηκε και υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του ότι το κόστος των SAP αντιπροσώπευε έως και [20-30 %] του συνολικού κόστους παραγωγής.

(363)

Υποστήριξε επίσης ότι η Επιτροπή στήριξε το συμπέρασμά της στα στοιχεία που υποβλήθηκαν από έναν μόνο χρήστη και, ως εκ τούτου, δεν έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που παρασχέθηκαν σχετικά με τις δυσκολίες μετακύλισης της πρόσθετης δασμολογικής επιβάρυνσης στους πελάτες του συνασπισμού. Ειδικότερα, ο συνασπισμός εξήγησε ότι οι χρήστες SAP δεν μπορούσαν συνήθως να μετακυλίσουν τις αυξήσεις των τιμών στους δικούς τους πελάτες για διάφορους λόγους, όπως οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις, ο έντονος ανταγωνισμός από ανταγωνιστές εκτός ΕΕ και η ευαισθησία των πελατών ως προς τις τιμές.

(364)

Κατά την αξιολόγηση όλων των εγγράφων που υπέβαλαν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή δεν στήριξε την εκτίμησή της σε περιορισμένες και ανακριβείς πληροφορίες. Στον βαθμό που τα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάστηκαν, η Επιτροπή επαλήθευσε τις υποβληθείσες πληροφορίες. Αυτές περιλάμβαναν το ποσοστό του κόστους παραγωγής προϊόντων υγιεινής για βρέφη και ενήλικες που αντιστοιχεί σε προϊόντα SAP. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τους εν λόγω ισχυρισμούς του συνασπισμού H.

(365)

Στις παρατηρήσεις της μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η Kimberly-Clark υποστήριξε ότι οι τιμές των SAP στην αγορά της Ένωσης καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον πληθωρισμό του κόστους παρασκευής και όχι από τις εισαγωγές από την Κορέα. Ισχυρίστηκε ότι οι τιμές των SAP απορρόφησαν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στο κόστος των βασικών εμπορευμάτων, της διανομής, της εργασίας και της ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 και, κατά συνέπεια, αυξήθηκαν. Συμπερασματικά, η Kimberly-Clark ισχυρίστηκε ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ θα επιδείνωναν περαιτέρω την ανοδική τάση των τιμών τόσο για τους μεταγενέστερους χρήστες όσο και για τους τελικούς πελάτες των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των SAP.

(366)

Στην απάντησή της η Επιτροπή τόνισε ότι η Kimberly-Clark ορθώς επισήμανε ότι οι ενωσιακοί παραγωγοί SAP απορροφούσαν τις αυξήσεις του κόστους παρασκευής, καθώς δεν ήταν σε θέση να αυξήσουν αναλόγως τις οικείες τιμές πώλησης. Ωστόσο, η επισήμανση αυτή κατέδειξε μόνο την πίεση που ασκήθηκε στις τιμές στην αγορά και το γεγονός ότι οι παρασκευαστές δεν ήταν σε θέση να μετακυλίσουν το αυξημένο κόστος παρασκευής στους πελάτες τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό.

(367)

Στις παρατηρήσεις της μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η Kimberly-Clark διαφώνησε επίσης με το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οι δασμοί δεν θα έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι τα προϊόντα SAP αντιπροσωπεύουν μόλις το [5 %-15 %] του κόστους παραγωγής βρεφικών πανών και πανών για ενήλικες, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 352. Ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογισμού δεν έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τα SAP είναι μη εναλλάξιμα αγαθά.

(368)

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη στην εκτίμησή της το γεγονός ότι τα SAP παράγονται με διαφορετικές ιδιότητες και ότι οι χρήστες επιλέγουν ένα συγκεκριμένο είδος SAP που ταιριάζει καλύτερα στο προϊόν τους. Ωστόσο, οι τεχνικές διαφορές δεν δικαιολογούσαν από μόνες τους την προσθήκη συμπληρωματικών κατηγοριών PCN. Η Επιτροπή είχε αρχικά συγκεντρώσει λεπτομερέστερα στοιχεία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν δικαιολογημένη μόνο η διάκριση της χρήσης και ανάλογα με τις πρόσθετες ύλες απόσμησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό.

(369)

Ο συνασπισμός H υποστήριξε περαιτέρω ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε ορθά τις ανησυχίες που υπέβαλαν διάφοροι χρήστες των SAP όσον αφορά την επιβολή δασμών, με αποτέλεσμα να συναχθούν εσφαλμένα συμπεράσματα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης. Ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή έχασε την ευκαιρία να παράσχει καθοδήγηση στους χρήστες σχετικά με το πώς να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους με πιο ολοκληρωμένο και χρήσιμο τρόπο και ότι δεν κατέβαλε επαρκείς προσπάθειες για να συνεργαστεί με τους εν λόγω χρήστες, ώστε οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν τελικά να καταστήσουν δυνατή την ορθή εκτίμηση του συμφέροντος της Ένωσης. Υποστήριξε επίσης ότι, μεταξύ των μελών του συνασπισμού H, μόνο τρεις χρήστες SAP φαίνεται να έχουν λάβει ερωτηματολόγιο από την Επιτροπή και ότι η Επιτροπή χρησιμοποίησε μόνο τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν σε μία από τις δύο απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο, χωρίς να λάβει υπόψη τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν κατά τις ακροάσεις και τις παρατηρήσεις τουλάχιστον οκτώ άλλων χρηστών SAP.

(370)

Η Επιτροπή απέστειλε την ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας με τον σύνδεσμο προς το σχετικό ερωτηματολόγιο για τους χρήστες σε όλους τους γνωστούς χρήστες και όλοι οι χρήστες που αναγγέλθηκαν ενημερώθηκαν για τη διαδικασία. Κατά την εκτίμηση ελήφθησαν υπόψη όλες οι πληροφορίες που υπέβαλαν οι χρήστες. Η Επιτροπή προσέγγισε περαιτέρω όλους τους χρήστες που είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο προκειμένου να επαληθεύσει τα στοιχεία που υπέβαλαν. Οδηγίες σχετικά με τα αναγκαία στοιχεία παρασχέθηκαν μέσω επιστολών σχετικά με την ανεπάρκεια των στοιχείων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε το επιχείρημα ότι δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τους χρήστες ή ότι δεν τους παρείχε βοήθεια στην εν λόγω διαδικασία.

6.3.   Άλλοι παράγοντες

(371)

Αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής για τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης θα αυξήσει το κόστος των προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης για τους καταναλωτές. Επιπλέον, η περιορισμένη πρόσβαση σε προϊόντα SAP 8ης και 9ης γενιάς θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων για τους καταναλωτές.

(372)

Η Επιτροπή θεώρησε ότι το πρόσθετο κόστος παραγωγής που μπορεί να προκύψει από τα μέτρα θα αυξήσει την τιμή των προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης για τους καταναλωτές. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το επίπεδο αυτής της αύξησης δεν θα είναι τόσο υψηλό ώστε το συμφέρον των καταναλωτών για πρόσβαση σε προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης σε λογικές τιμές να υπερισχύει έναντι του συμφέροντος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής να αμύνεται κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Επιπλέον, τα μέτρα δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα να αποτρέψουν τους χρήστες από το να συνεχίσουν την παραγωγή προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων SAP 8ης και 9ης γενιάς.

(373)

Στις παρατηρήσεις της μετά την κοινοποίηση, η Fater ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες της σχετικά με το ενδεχόμενο τα μέτρα αντιντάμπινγκ να επηρεάσουν την ικανότητα πρόσβασης των πελατών σε προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης σε λογική τιμή. Επανέλαβε ότι η δική της παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων βασίζεται στη συνεργασία με Κορεάτες εξαγωγείς και ότι τα μέτρα θα συνεπάγονταν πρόσθετες τεχνικές εργασίες και επανασχεδιασμό των προϊόντων της, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών για τους τελικούς πελάτες.

(374)

Η Επιτροπή εξέτασε τη δυνητική αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης στην αιτιολογική σκέψη 372 και τη στάθμισε με το συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής για άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέρριψε τον ισχυρισμό της Fater.

6.4.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(375)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι σύμφωνα με τους οποίους δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης να επιβληθούν μέτρα στις εισαγωγές SAP καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας.

7.   ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

(376)

Με βάση τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή όσον αφορά το ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης, θα πρέπει να επιβληθούν οριστικά μέτρα, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση περαιτέρω ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(377)

Για να καθοριστεί το επίπεδο των μέτρων, η Επιτροπή εξέτασε αν ένας δασμός χαμηλότερος από το περιθώριο ντάμπινγκ θα επαρκούσε για την εξάλειψη της ζημίας που προκλήθηκε στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

7.1.   Επίπεδο εξάλειψης της ζημίας (περιθώριο ζημίας)

(378)

Η Επιτροπή καθόρισε καταρχάς το ύψος του δασμού που είναι αναγκαίο για την εξάλειψη της ζημίας που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση, η ζημία θα εξαλειφόταν αν ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ήταν σε θέση να καλύψει το κόστος παραγωγής του, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και πρωτόκολλα αυτών, στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και των συμβάσεων της ΔΟΕ που παρατίθενται στο παράρτημα Iα του βασικού κανονισμού, και να επιτύχει εύλογο κέρδος (στο εξής: στόχος κερδοφορίας) με την πώληση σε τιμή στόχου κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφοι 2γ και 2δ του βασικού κανονισμού.

(379)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2γ του βασικού κανονισμού, για τον καθορισμό του στόχου κερδοφορίας, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το επίπεδο κερδοφορίας πριν από την αύξηση των εισαγωγών από την οικεία χώρα και το επίπεδο κερδοφορίας που αναμένεται υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Το εν λόγω περιθώριο κέρδους δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο του 6 %.

(380)

Η Επιτροπή καθόρισε ένα βασικό κέρδος που καλύπτει το πλήρες κόστος υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη ζημίες. Δεδομένου ότι το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από το ελάχιστο 6 % που απαιτείται από το άρθρο 7 παράγραφος 2γ του βασικού κανονισμού, το εν λόγω περιθώριο κέρδους αντικαταστάθηκε από 6 %.

(381)

Δεν διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το επίπεδο επενδύσεων, έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και καινοτομίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την εξεταζόμενη περίοδο θα ήταν υψηλότερο υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού.

(382)

Ομοίως, δεν διατυπώθηκαν ισχυρισμοί σχετικά με το μελλοντικό κόστος που θα προκύψει από τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες και τα πρωτόκολλά τους, στα οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, και το οποίο θα βαρύνει τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 2δ του βασικού κανονισμού.

(383)

Με βάση αυτά, η Επιτροπή υπολόγισε μια μη ζημιογόνο τιμή του ομοειδούς προϊόντος για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής εφαρμόζοντας περιθώριο στόχου κερδοφορίας της τάξης του 6 % στο κόστος παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών του δείγματος κατά την περίοδο της έρευνας και προσθέτοντας, στη συνέχεια, τις προσαρμογές βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2δ ανά τύπο προϊόντος.

(384)

Στη συνέχεια, η Επιτροπή καθόρισε το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας συγκρίνοντας τη μέση σταθμισμένη τιμή εισαγωγών των παραγωγών-εξαγωγέων της οικείας χώρας που συμμετείχαν στο δείγμα ανά τύπο προϊόντος, όπως καθορίστηκε για τους υπολογισμούς της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, με τη μέση σταθμισμένη μη ζημιογόνα τιμή του ομοειδούς προϊόντος που πωλούνταν από τους ενωσιακούς παραγωγούς του δείγματος στην ενωσιακή αγορά κατά την περίοδο της έρευνας. Τυχόν διαφορές που προέκυψαν από αυτήν τη σύγκριση εκφράστηκαν ως ποσοστό της μέσης σταθμισμένης αξίας CIF των εισαγωγών.

(385)

Το επίπεδο εξάλειψης της ζημίας για «όλες τις άλλες εταιρείες» ορίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με το περιθώριο ντάμπινγκ για τη συνεργαζόμενη εταιρεία.

Εταιρεία

Οριστικό περιθώριο ντάμπινγκ

Οριστικό περιθώριο ζημίας

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

Όλες οι άλλες εταιρείες

18,8  %

101,2  %

(386)

Μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, η LG Chem ισχυρίστηκε ότι ο προσδιορισμός του περιθωρίου ζημίας επηρεάζεται από το ίδιο σφάλμα από το οποίο επηρεάζονται οι υπολογισμοί της υποτιμολόγησης και ότι οι εκτιμήσεις της σχετικά με την υποτιμολόγηση ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών. Επίσης, το περιθώριο ζημίας θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των άλλων παραγόντων που προέβαλε η LG Chem.

(387)

Η Επιτροπή παρέπεμψε στα επιχειρήματά της στις αιτιολογικές σκέψεις 184 έως 188, καθώς και στα αντεπιχειρήματα επί των επιχειρημάτων της LG Chem σχετικά με τις επιπτώσεις των εισαγωγών από άλλες χώρες, τον μαθηματικό τύπο για την τιμή των SAP και τις επενδύσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, τα οποία παρατέθηκαν στα αντίστοιχα τμήματα της ανάλυσης της αιτιώδους συνάφειας. Επομένως, οι εν λόγω ισχυρισμοί απορρίφθηκαν ομοίως όσον αφορά τον προσδιορισμό του περιθωρίου ζημίας.

(388)

Στις παρατηρήσεις που υπέβαλαν μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, οι καταγγέλλοντες και η Evonik ισχυρίστηκαν ότι ο στόχος κερδοφορίας της τάξης του 6 % δεν αντικατοπτρίζει το κέρδος που θα επιτύγχαναν οι ενωσιακοί παραγωγοί αν δεν υπήρχαν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που υπέβαλε και στις οποίες βασίστηκε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής προκειμένου να καθορίσει το εν λόγω κέρδος σε υψηλότερο επίπεδο. Κατά συνέπεια, ζήτησαν από την Επιτροπή να αυξήσει το περιθώριο κέρδους ώστε να ισούται με τον μέσο όρο των στόχων κερδοφορίας που θα μπορούσαν εύλογα να επιτύχουν οι ενωσιακοί παραγωγοί του δείγματος υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή [14 %-19 %].

(389)

Επιπλέον, οι καταγγέλλοντες και η Evonik διαφώνησαν με τη δήλωση της Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη 382 και υποστήριξαν ότι οι ισχυρισμοί βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2δ του βασικού κανονισμού διατυπώθηκαν στις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο για τους ενωσιακούς παραγωγούς και στο μακροοικονομικό ερωτηματολόγιο. Ζήτησαν από την Επιτροπή να λάβει υπόψη το μελλοντικό κόστος κατά τον υπολογισμό της τιμής-στόχου και υπέβαλαν σταθμισμένη μέση ετήσια αύξηση του κόστους ανά τόνο παραγόμενων SAP λόγω των δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο καταγγέλλων και η Evonik ζήτησαν από την Επιτροπή να αυξήσει την τιμή-στόχο των ενωσιακών παραγωγών κατά [30-45] EUR ανά τόνο SAP.

(390)

Η Επιτροπή δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι ο στόχος κερδοφορίας που πρότειναν οι καταγγέλλοντες και η Evonik θα μπορούσε να επιτευχθεί εύλογα σε σύγκριση με τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα κέρδη που επιτεύχθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών για την επίτευξη κανονικών συνθηκών ανταγωνισμού. Τα κέρδη που υπολογίστηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν αντιστοιχούσαν στα αριθμητικά στοιχεία που ζήτησε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής, ούτε στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου, όταν η πίεση από τις κορεατικές εισαγωγές ήταν μικρότερη.

(391)

Η Επιτροπή διαφώνησε επίσης με τις δηλώσεις σχετικά με το μελλοντικό κόστος λόγω των δικαιωμάτων εκπομπής. Η Επιτροπή έλαβε πράγματι υπόψη το μελλοντικό κόστος λόγω των δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ, σύμφωνα με τις επαληθευμένες πληροφορίες που υπέβαλαν οι εταιρείες του δείγματος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής-στόχου κατά [16-18] EUR ανά τόνο SAP. Επομένως, οι ισχυρισμοί αυτοί απορρίφθηκαν.

8.   ΟΡΙΣΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ

(392)

Θα πρέπει να επιβληθούν οριστικά μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

(393)

Κατά συνέπεια, οι οριστικοί συντελεστές δασμού αντιντάμπινγκ, εκφρασμένοι σε τιμή CIF στα σύνορα της Ένωσης, πριν από την καταβολή του δασμού, θα πρέπει να καθοριστούν ως εξής:

Εταιρεία

Περιθώριο ντάμπινγκ

Περιθώριο ζημίας

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ

LG Chem Ltd.

13,4  %

34,4  %

13,4  %

Όλες οι άλλες εταιρείες

18,8  %

101,2  %

18,8  %

(394)

Ο ατομικός συντελεστής δασμού αντιντάμπινγκ για κάθε εταιρεία που προσδιορίζεται στον παρόντα κανονισμό καθορίστηκε βάσει των διαπιστώσεων της παρούσας έρευνας. Επομένως, αντικατοπτρίζει την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά την παρούσα έρευνα όσον αφορά τον μοναδικό συνεργαζόμενο παραγωγό-εξαγωγέα. Ο εν λόγω δασμολογικός συντελεστής εφαρμόζεται αποκλειστικά στις εισαγωγές του οικείου προϊόντος καταγωγής της οικείας χώρας που παράγεται από την ανωτέρω κατονομαζόμενη νομική οντότητα. Οι εισαγωγές του οικείου προϊόντος που παράγεται από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με τις εταιρείες που αναφέρονται ρητά, θα πρέπει να υπόκεινται στον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες». Αυτές δεν θα πρέπει να υπόκεινται στον ατομικό συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ.

(395)

Μια εταιρεία μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή του ατομικού της συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας της οντότητας που υπόκειται στον εν λόγω δασμό. Το αίτημα πρέπει να απευθύνεται στην Επιτροπή. Το αίτημα πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να καταδειχθεί ότι η αλλαγή δεν θίγει το δικαίωμα της εταιρείας να επωφελείται από τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται σ’ αυτήν. Αν η αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας δεν επηρεάζει το δικαίωμά της να επωφελείται από τον συντελεστή δασμού που εφαρμόζεται σ’ αυτήν, θα δημοσιεύεται κανονισμός σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(396)

Αν οι εξαγωγές οποιασδήποτε εταιρείας επωφελείται από χαμηλότερο ατομικό συντελεστή δασμού αυξηθούν σημαντικά σε όγκο μετά την επιβολή των εξεταζόμενων μέτρων, η εν λόγω αύξηση του όγκου των εξαγωγών θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά από μόνη της μεταβολή των τρόπων διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών λόγω της επιβολής μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Σε τέτοια περίπτωση και με την επιφύλαξη της τήρησης των σχετικών όρων, είναι δυνατό να κινηθεί έρευνα κατά της καταστρατήγησης. Η εν λόγω έρευνα θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την ανάγκη κατάργησης του/των ατομικού/-ών δασμολογικού/-ών συντελεστή/-ών και τη συνακόλουθη επιβολή δασμού σε επίπεδο χώρας.

(397)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή επιβολή των δασμών αντιντάμπινγκ, ο δασμός αντιντάμπινγκ για όλες τις άλλες εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζεται όχι μόνο για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συνεργάστηκαν στην παρούσα έρευνα, αλλά και για τους παραγωγούς που δεν πραγματοποίησαν εξαγωγές στην Ένωση κατά την περίοδο έρευνας.

(398)

Στις παρατηρήσεις που υπέβαλε μετά την κοινοποίηση των τελικών συμπερασμάτων, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής διατύπωσε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει παραγωγή SAP στην Τουρκία και, ως εκ τούτου, τυχόν όγκοι εισαγωγών SAP από την Τουρκία είναι αναγκαστικά άλλης καταγωγής. Ζήτησαν να συμπεριληφθεί ειδική ρήτρα παρακολούθησης στον τελικό κανονισμό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι πιθανής καταστρατήγησης από την Τουρκία.

(399)

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι ειδικές ρήτρες παρακολούθησης εφαρμόζονται συνήθως μόνο στις εισαγωγές από την οικεία χώρα. Ωστόσο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις των μερών και, όπως πάντα, θα επαγρυπνεί ώστε να ενεργεί σύμφωνα με την οικεία πρακτική παρακολούθησης των ισχυόντων μέτρων.

9.   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(400)

Δυνάμει του άρθρου 109 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) για τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επιτόκιο που καταβάλλεται θα πρέπει να είναι εκείνο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, όπως αυτό δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρώτη ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα.

(401)

Η επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 δεν διατύπωσε γνώμη και η απλή πλειοψηφία των μελών της αντιτάχθηκε στο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υπέβαλε εκ νέου το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής στην επιτροπή προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17).

(402)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011, η επιτροπή προσφυγών δεν διατύπωσε γνώμη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών (στο εξής: SAP), τα οποία αποτελούνται από ακανόνιστους, στρογγυλούς ή συσσωματωμένους κόκκους, σε μορφή σκόνης, με λευκή όψη, αδιάλυτα στο νερό, που προέρχονται από τον πολυμερισμό μονομερών μορίων με σταυροειδείς δεσμούς για τον σχηματισμό δικτύων διασταυρούμενων πολυμερών, με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης και συγκράτησης ύδατος και υδατικών διαλυμάτων, καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας, τα οποία επί του παρόντος ταξινομούνται στον κωδικό ΣΟ ex 3906 90 90 (κωδικός TARIC 3906909017),

2.   Οι συντελεστές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται επί της καθαρής, «ελεύθερης στα σύνορα της Ένωσης» τιμής, πριν από την καταβολή δασμού, για το προϊόν που περιγράφεται στην παράγραφο 1 και παράγεται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζονται ως εξής:

Εταιρεία

Συντελεστής οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ (%)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

LG Chem Ltd.

13,4  %

C766

Όλες οι άλλες εταιρείες

18,8  %

C999

3.   Η εφαρμογή των ατομικών δασμολογικών συντελεστών που καθορίζονται για την εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εξαρτάται από την προσκόμιση έγκυρου εμπορικού τιμολογίου στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, στο οποίο αναγράφεται δήλωση που φέρει ημερομηνία και υπογραφή υπαλλήλου της οντότητας που εκδίδει το τιμολόγιο, με αναφορά του ονόματος και της θέσης του/της, με την ακόλουθη διατύπωση: «Ο/Η υπογεγραμμένος/-η πιστοποιώ ότι (ο όγκος) του (οικείου προϊόντος) που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτεται από το παρόν τιμολόγιο έχει παραχθεί από την εταιρεία (επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας) (πρόσθετος κωδικός TARIC) στ... [οικεία χώρα]. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.» Αν δεν προσκομιστεί τέτοιο τιμολόγιο, εφαρμόζεται ο δασμός που ισχύει για όλες τις άλλες εταιρείες.

4.   Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.

(2)  Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας (ΕΕ 58 της 18.2.2021, σ. 73).

(3)  Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή τήρησε εμπιστευτικότητα όσον αφορά την ταυτότητα των μελών του συνασπισμού. Η Επιτροπή έλαβε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους θα είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα μέλη του συνασπισμού λόγω επαπειλούμενων εμπορικών αντιποίνων.

(4)  Για να υπολογίσει την τιμή εξαγωγής των SAP από τη Δημοκρατία της Κορέας κατά την περίοδο έρευνας, ο καταγγέλλων βασίστηκε στην κορεατική υπηρεσία εμπορικών στατιστικών (TRASS). Η TRASS επέτρεψε την ταυτοποίηση των εξαγωγών SAP προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των προϊόντων που δηλώθηκαν για εξαγωγές με τον κωδικό εμπορεύματος 3906 90 90 βάσει ειδικού ερωτήματος.

(5)  «Οι αρχές, όταν αποδεικνύεται η ύπαρξη σοβαρού λόγου, αντιμετωπίζουν ως εμπιστευτικού χαρακτήρα κάθε στοιχείο το οποίο από τη φύση του έχει τέτοιον χαρακτήρα (παραδείγματος χάρη, επειδή η αποκάλυψή του θα προσπόριζε ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε έναν ανταγωνιστή ή επειδή η αποκάλυψή του θα είχε αξιόλογες αρνητικές συνέπειες για το πρόσωπο που έχει προσκομίσει το συγκεκριμένο στοιχείο ή για το πρόσωπο από το οποίο προήλθε το συγκεκριμένο στοιχείο) ή το οποίο έχει υποβληθεί από κάποια πλευρά που μετέχει στην έρευνα, με την επεξήγηση ότι πρόκειται για στοιχείο εμπιστευτικού χαρακτήρα. Απαγορεύεται η αποκάλυψη στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα αν δεν υπάρχει σχετική ρητή συγκατάθεση της πλευράς που τα έχει προσκομίσει.».

(6)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?id=2516&init=2516

(7)  Ανακοίνωση σχετικά με τις επιπτώσεις της επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19 στις έρευνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων (ΕΕ C 86 της 16.3.2020, σ. 6).

(8)  Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή τήρησε εμπιστευτικότητα όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας Β. Η Επιτροπή έλαβε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αποκάλυψη της ταυτότητάς της θα είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την εταιρεία Β λόγω επαπειλούμενων εμπορικών αντιποίνων.

(9)  Ο ακριβής αριθμός δεν παρέχεται, διότι πρόκειται για στοιχεία που αφορούν ειδικά την εταιρεία.

(10)  Αιτιολογική σκέψη 352 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1336 της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2020, για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πολυβινυλικών αλκοολών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 315 της 29.9.2020, σ. 1).

(11)  Κωδικός ΣΟ 3906 90 90.

(12)  Απόφαση της 10ης Απριλίου 2019, Jindal Saw και Jindal Saw Italia κατά Επιτροπής, T-301/16, EU:T:234, σκέψη 184.

(13)  Απόφαση της 2ας Απριλίου 2020, Hansol Paper κατά Επιτροπής, T-383/17, EU:T:2020:139, σκέψεις 196-203.

(14)  Απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2021, PAO Severstal κατά Επιτροπής, T-753/16, EU:T:2021:612, σκέψη 272.

(15)  Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή τήρησε εμπιστευτικότητα όσον αφορά την ταυτότητα των μελών του συνασπισμού Η. Η Επιτροπή έλαβε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους θα είχε σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τα μέλη του συνασπισμού Η λόγω επαπειλούμενων εμπορικών αντιποίνων.

(16)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/76


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/548 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Μαρτίου 2022

για κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους ύστερα από αίτηση της Γαλλίας — EGF/2021/007 FR/Selecta

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων (2), και ιδίως το σημείο 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) έχει ως στόχους να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να προωθεί την αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση στην Ένωση με την παροχή στήριξης σε απολυμένους εργαζόμενους και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, σε περίπτωση μεγάλων αναδιαρθρώσεων, καθώς και με την παροχή βοήθειας με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επανένταξή τους σε αξιοπρεπή και διατηρήσιμη απασχόληση.

(2)

Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 000 000 EUR (σε τιμές του 2018), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 12 Οκτωβρίου 2021 η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Selecta στη Γαλλία. Η αίτηση συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691. Η αίτηση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691.

(4)

Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 4 074 296 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γαλλία.

(5)

Για να κινητοποιηθεί το ταχύτερο το ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους κινητοποιείται για την παροχή ποσού 4 074 296 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 24 Μαρτίου 2022.

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2022.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

H Πρόεδρος

R. METSOLA

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. BEAUNE


(1)  ΕΕ L 153 της 3.5.2021, σ. 48.

(2)  ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 28.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433 Ι της 22.12.2020, σ. 11).


6.4.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/78


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/549 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Μαρτίου 2022

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δεύτερο μέρος της τέταρτης συνόδου της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο όσον αφορά την έκδοση απόφασης για την τροποποίηση των παραρτημάτων Α και Β της εν λόγω σύμβασης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο («η σύμβαση») συνάφθηκε από την Ένωση με την απόφαση (ΕΕ) 2017/939 του Συμβουλίου (1) και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Αυγούστου 2017.

(2)

Σύμφωνα με την απόφαση MC-1/1 σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό, που εκδόθηκε από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης («COP») κατά την πρώτη σύνοδό της, τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης («συμβαλλόμενα μέρη») θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε συμφωνία με συναίνεση όσον αφορά όλα τα ζητήματα ουσίας.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 8 και το άρθρο 5 παράγραφος 10 της σύμβασης, η COP θα πρέπει έως τις 16 Αυγούστου 2022 να επανεξετάσει τα παραρτήματα Α και Β της σύμβασης, και μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε τροποποιήσεις των παραρτημάτων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 και το άρθρο 5 παράγραφος 9 της σύμβασης, τις πληροφορίες που έχει παράσχει η γραμματεία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 4 της σύμβασης, και τη διαθεσιμότητα τεχνικά και οικονομικά εφικτών εναλλακτικών επιλογών χωρίς υδράργυρο από την πλευρά των συμβαλλόμενων μερών, και συνεκτιμώντας παράλληλα τους κινδύνους και τα οφέλη για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

(4)

Στις 30 Απριλίου 2021 η Ένωση υπέβαλε στη γραμματεία της σύμβασης πρόταση για την τροποποίηση των παραρτημάτων Α και Β της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 και το άρθρο 5 παράγραφος 9 της εν λόγω σύμβασης (2). Η πρόταση της Ένωσης αποσκοπεί στην τροποποίηση του παραρτήματος Α της σύμβασης προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του σε επιπλέον προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου, με αντίστοιχες ημερομηνίες σταδιακής κατάργησης ή μέτρα ρύθμισης του υδραργύρου. Η πρόταση της Ένωσης αποσκοπεί στην τροποποίηση του παραρτήματος Β της σύμβασης ώστε να εισαχθεί ημερομηνία σταδιακής κατάργησης της παραγωγής πολυουρεθάνης με τη χρήση καταλυτών που περιέχουν υδράργυρο.

(5)

Προτάσεις τροποποίησης του παραρτήματος Α της σύμβασης υποβλήθηκαν επίσης από την περιοχή της Αφρικής και από κοινού από τον Καναδά και την Ελβετία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 της εν λόγω σύμβασης.

(6)

Η COP θα πρέπει να εξετάσει, στο δεύτερο μέρος της τέταρτης συνόδου της, αποκλειστικά τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων Α και Β, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 και το άρθρο 5 παράγραφος 9 της σύμβασης.

(7)

Η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων Α και Β της σύμβασης στον βαθμό που συνάδουν με την πρόταση της Ένωσης ή με το κεκτημένο της Ένωσης.

(8)

Η Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Α της σύμβασης σχετικά με τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου στον βαθμό που αφορούν τη σταδιακή κατάργηση των προϊόντων αυτών τα οποία ούτε ρυθμίζονται από το ενωσιακό δίκαιο ούτε κατασκευάζονται στην Ένωση. Στον βαθμό που αυτές περιλαμβάνονται στην πρόταση που υποβλήθηκε από την περιοχή της Αφρικής, η Ένωση θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Α τη