ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
1 Μαρτίου 2022


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/342 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια επιλογής και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/343 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2022, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις περιοχές 7h, 7j και 7k από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

9

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2022/344 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1035, ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένες εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 από οικολογικές καινοτομίες για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 της Daimler AG και της ομάδας Daimler AG [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό (2022) 964]  ( 1 )

12

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και στην αποστολή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις εν λόγω περιοχές ( EE L 42 I της 23.2.2022 )

26

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/342 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 2021

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ειδικά κριτήρια επιλογής και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για τη σύσταση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) εισήγαγε έναν νέο, δεσμευτικό στόχο της Ένωσης σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια για το 2030. Προάγει επίσης τη χρήση μηχανισμών συνεργασίας ως αποτελεσματικών εργαλείων που συμβάλλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/1153 επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του μέσου, πέραν των διευρωπαϊκών δικτύων, στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και θεσπίζει μια νέα κατηγορία έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (στο εξής: ΜΣΕ) — «διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

(3)

Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να έχουν ως στόχο να επιτρέψουν την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ένωση, να υποστηρίξουν την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της Ένωσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 2030, όπως αναφέρεται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001, και να συμβάλλουν στη στρατηγική υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της προαγωγής διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του προγραμματισμού, της ανάπτυξης και της αξιοποίησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

(4)

Για να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει πρώτα να συμπεριληφθούν σε κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ένταξη στο επίσημο καθεστώς του «διασυνοριακού έργου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» μπορεί να προσφέρει οφέλη, όπως μεγαλύτερη προβολή, αυξημένη ασφάλεια για τους επενδυτές και ισχυρότερη στήριξη από τα κράτη μέλη.

(5)

Ένας φορέας υλοποίησης έργου του οποίου το έργο έχει επιλεγεί για συμπερίληψη στον κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153 για μελέτες ή εργασίες που σχετίζονται με το εν λόγω έργο.

(6)

Οι στόχοι, τα γενικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προβλέπονται στο μέρος IV του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153. Το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό των ειδικών κριτηρίων επιλογής και των λεπτομερειών της διαδικασίας επιλογής των διασυνοριακών έργων προς συμπερίληψη στον κατάλογο των διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(7)

Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να καταρτίζονται μέσω μηχανισμού συνεργασίας. Ο εν λόγω μηχανισμός μπορεί να λάβει οποιαδήποτε από τις μορφές συμφωνιών συνεργασίας που προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, 11 και 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, είτε μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών είτε μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών. Για την εκπλήρωση αυτού του κριτηρίου είναι σημαντικό να υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ορισμένου βαθμού στήριξης από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις συμμετέχουσες τρίτες χώρες. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτή δήλωση στην οποία να εκφράζεται η βούληση να υποστηριχθεί το έργο μέσω συμφωνίας συνεργασίας, επικυρωμένης από αρμόδιο φορέα σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, σε τρίτες χώρες. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί όσον αφορά τον μορφότυπο της δήλωσης.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153, οι νομικές οντότητες —συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών— που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση βάσει συμφωνίας συνεργασίας για κοινό έργο, συμπεριλαμβανομένου έργου που αφορά τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001. Ωστόσο, στην ειδική περίπτωση κοινού καθεστώτος στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, αίτηση είναι δυνατόν να υποβάλλεται μόνον από κράτος μέλος. Αν ο μηχανισμός συνεργασίας λαμβάνει τη μορφή αυτοτελούς στατιστικής μεταβίβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, δεν συνοδεύεται από πρόσθετες επενδύσεις και, ως εκ τούτου, η στήριξη στο πλαίσιο του ΜΣΕ ενδέχεται να είναι αναγκαία μόνο για μελέτες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153.

(9)

Σύμφωνα με το παράρτημα μέρος IV σημείο 2 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153, τα διασυνοριακά έργα θα πρέπει να παρέχουν αποτελεσματικότερη λύση για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σύγκριση με έργα που υλοποιούνται μεμονωμένα από ένα από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, για να συμπεριληφθεί ένα έργο στον κατάλογο των διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει, εκτός από το να έχει καταρτισθεί μέσω μηχανισμού συνεργασίας, να αποδεικνύονται επίσης τα καθαρά κοινωνικοοικονομικά οφέλη του.

(10)

Τα καθαρά κοινωνικοοικονομικά οφέλη ενός διασυνοριακού έργου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να αποδεικνύονται μέσω ανάλυσης κόστους-οφέλους που καλύπτει όλα τα στοιχεία του παραρτήματος μέρος IV σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153, η οποία εκπονείται από τον φορέα υλοποίησης του έργου. Μαζί με την παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μεθοδολογία στην οποία θα καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής της ανάλυσης κόστους-οφέλους και ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συμμόρφωση του έργου με τα γενικά κριτήρια (3).

(11)

Το μέρος IV του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153 καθορίζει τα κύρια στάδια της διαδικασίας επιλογής ενός έργου προς συμπερίληψη στον κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει: α) μια πρώτη αξιολόγηση, από την Επιτροπή, των αιτήσεων για διασυνοριακό έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με βάση τα γενικά κριτήρια· β) τη σύσταση, από την Επιτροπή, ομάδας για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την αρμοδιότητα να εγκρίνει σχέδιο καταλόγου και να παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με σκοπό τη διατήρηση του καθεστώτος τους· γ) συμφωνία της ομάδας σχετικά με το σχέδιο καταλόγου· και δ) έγκριση του τελικού καταλόγου από την Επιτροπή και αναθεώρηση του καταλόγου κάθε 2 έτη.

(12)

Η Επιτροπή, κατά την έγκριση του τελικού καταλόγου διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα πρέπει να έχει ως στόχο τη διασφάλιση κατάλληλης γεωγραφικής ισορροπίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί περιφερειακές ομαδοποιήσεις για την επιλογή έργων, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη σε μια τέτοιου είδους ομαδοποίηση τη δεδομένη στιγμή και ότι η διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί επίσης να συνάπτεται μεταξύ χωρών που δεν έχουν κοινά φυσικά σύνορα.

(13)

Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενδέχεται να περιλαμβάνουν διάφορες τεχνολογίες που θεωρούνται επιλέξιμες. Για παράδειγμα, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από χερσαίες ή υπεράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις, ηλιακή ενέργεια, βιώσιμη βιομάζα, ωκεάνια ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια ή ενέργεια από συνδυασμό αυτών, τη σύνδεσή τους με το δίκτυο και πρόσθετα στοιχεία, όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μετατροπής.

(14)

Τα διασυνοριακά έργα, για να καθιστούν με άμεσο τρόπο δυνατή την επίτευξη του στόχου για την ανανεώσιμη ενέργεια σε επίπεδο ΕΕ με ορίζοντα το 2030, θα πρέπει πάντα να περιλαμβάνουν μια εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως αναπόσπαστο μέρος του έργου. Πρόσθετα στοιχεία του έργου τα οποία καθιστούν με έμμεσο τρόπο δυνατή την επίτευξη του στόχου για την ανανεώσιμη ενέργεια σε επίπεδο ΕΕ με ορίζοντα το 2030 και την οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη συμβολή στην αποτελεσματική ενοποίηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμα, όχι ως αυτόνομα έργα, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος του διασυνοριακού έργου που εκτελείται επιπλέον της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία μπορεί να είναι το διασυνοριακό δίκτυο μεταφοράς, η αποθήκευση θερμότητας, η αποθήκευση ενέργειας σε συσσωρευτές, η αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα και η αποθήκευση υγρού αέρα, η αποθήκευση υδροηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από εγκαταστάσεις άντλησης και η ηλεκτρόλυση νερού σε συνδυασμό με την αποθήκευση υδρογόνου. Οι επιλέξιμες δράσεις δεν περιορίζονται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούν να καλύπτουν και άλλους φορείς ενέργειας και τη δυνητική ζεύξη τομέων, για παράδειγμα με τη θέρμανση και την ψύξη, την παραγωγή φυσικού αερίου από ηλεκτρική ενέργεια, την αποθήκευση και τη μεταφορά.

(15)

Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκη φυσική σύνδεση μεταξύ των συνεργαζόμενων κρατών μελών. Τα εν λόγω έργα μπορούν να βρίσκονται στο έδαφος ενός μόνον από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα γενικά κριτήρια του μέρους IV του παραρτήματος.

(16)

Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη βιωσιμότητα, τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(17)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/1153 επιτρέπει στο πρόγραμμα ΜΣΕ να στηρίζει μελέτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στον προσδιορισμό διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού. Οι μελέτες αυτές αποσκοπούν στην επεξεργασία μηχανισμών συνεργασίας για τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην υπέρβαση των αρχικών εμποδίων για τη δρομολόγηση αυτής της συνεργασίας. Η στήριξη των εν λόγω μελετών είναι δυνατόν να προηγηθεί της συμπερίληψης ενός έργου στον κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία της υποβολής αίτησης για την ένταξή του στον κατάλογο και/ή της ανάλυσης κόστους-οφέλους.

(18)

Ένα έργο στο οποίο έχει χορηγηθεί στήριξη για μελέτη βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 δεν θα πρέπει να έχει πλεονέκτημα στο πλαίσιο της διαδικασίας για συμπερίληψη στον κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και/ή της διαδικασίας για λήψη χρηματοδότησης για μελέτες και εργασίες από τον ΜΣΕ. Επίσης, η εκπόνηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 δεν συνεπάγεται υποχρέωση υποβολής αίτησης για συμπερίληψη στον κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ούτε αίτησης για χρηματοδότηση για μελέτες και εργασίες από τον ΜΣΕ.

(19)

Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι και η κερδοφορία των επιλέξιμων έργων ενδέχεται να διαφέρουν και επίσης να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να είναι σκόπιμη η χορήγηση μέρους των διαθέσιμων κονδυλίων για διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω συνεισφορών σε συνδυαστικές πράξεις ή μέσω συνδυαστικού μηχανισμού στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU.

(20)

Τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να τηρούν πλήρως όλες τις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα της βιοενέργειας, την κατανομή της δυναμικότητας στα σύνορα, την αποδεσμοποίηση, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

(21)

Όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς και να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται στενά και τακτικά, ενώ παράλληλα θα διατηρείται ένα ελάχιστο επίπεδο απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τους φορείς υλοποίησης έργων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ειδικά κριτήρια επιλογής και λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«διασυνοριακό έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ή «έργο»: διασυνοριακό έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153·

2)

«ανανεώσιμη ενέργεια»: ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001·

3)

«φορέας υλοποίησης έργου»: νομική οντότητα που αναπτύσσει διασυνοριακό έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου ενός κράτους μέλους·

4)

«αίτηση»: αίτηση για την επιλογή ενός έργου ως διασυνοριακού έργου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153·

5)

«μηχανισμός συνεργασίας»: η συνεργασία μεταξύ τουλάχιστον δύο κρατών μελών ή μεταξύ ενός τουλάχιστον κράτους μέλους και μιας τρίτης χώρας, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 11 και 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001·

6)

«συμφωνία συνεργασίας»: επίσημη συμφωνία για τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας·

7)

«σχέδιο καταλόγου»: ο κατάλογος διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως συμφωνείται από την ομάδα που αναφέρεται στο παράρτημα μέρος IV σημείο 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153·

8)

«τελικός κατάλογος»: ο κατάλογος διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το παράρτημα μέρος IV σημείο 4 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153·

9)

«κράτος μέλος υποδοχής»: το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η φυσική τοποθεσία εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

10)

«συνεισφέρον κράτος μέλος»: κράτος μέλος που συνεισφέρει οικονομικά σε επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος·

11)

«συμμετέχοντα κράτη μέλη»: συνεισφέροντα κράτη μέλη και κράτη μέλη υποδοχής·

12)

«αποθήκευση»: αποθήκευση ενέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 59 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 3

Επιλέξιμες τεχνολογίες, στοιχεία και επενδύσεις

Οι τεχνολογίες, τα στοιχεία και οι επενδύσεις που ακολουθούν είναι επιλέξιμα ως μέρος των διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

α)

τεχνολογίες παραγωγής που βασίζονται σε οποιαδήποτε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παρατίθενται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001·

β)

εγκαταστάσεις αποθήκευσης εντός και εκτός τοποθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου, καθιστούν με αποτελεσματικό τρόπο δυνατή την ενσωμάτωση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποτελούν βοηθητικό στοιχείο γι’ αυτήν·

γ)

κάθε σύστημα και στοιχείο που ενσωματώνει τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση της προβλεψιμότητας της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κάθε είδος εξοπλισμού ή εγκατάστασης η ορθή λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για την επένδυση, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου, καθιστούν με αποτελεσματικό τρόπο δυνατή την ενσωμάτωση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποτελούν βοηθητικό στοιχείο γι’ αυτήν·

δ)

σύνδεση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είτε με το δίκτυο διανομής είτε με το δίκτυο μεταφοράς και, κατά περίπτωση, σύνδεση της αποθήκευσης είτε με το δίκτυο μεταφοράς είτε με το δίκτυο διανομής, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου, καθιστούν με αποτελεσματικό τρόπο δυνατή την ενσωμάτωση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποτελούν βοηθητικό στοιχείο γι’ αυτήν·

ε)

μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων μετασχηματιστών ή συμπίεσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου, καθιστούν με αποτελεσματικό τρόπο δυνατή την ενσωμάτωση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποτελούν βοηθητικό στοιχείο γι’ αυτήν·

στ)

οποιεσδήποτε άλλες τεχνολογίες, στοιχεία ή επενδύσεις που προσδιορίζονται στα σχετικά προγράμματα εργασιών και στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ΜΣΕ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου, καθιστούν με αποτελεσματικό τρόπο δυνατή την ενσωμάτωση μιας εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποτελούν βοηθητικό στοιχείο γι’ αυτήν.

Άρθρο 4

Μηχανισμοί συνεργασίας για τη δημιουργία διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αίτηση

1.   Ένα έργο, για να συμπεριληφθεί στο σχέδιο καταλόγου διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργείται από μηχανισμό συνεργασίας.

2.   Ο φορέας υλοποίησης έργου που υποβάλλει αίτηση για συμπερίληψη έργου στο σχέδιο καταλόγου διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υποβάλλει γραπτή δήλωση των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, τρίτων χωρών, στην οποία εκφράζεται η βούλησή τους να συνάψουν συμφωνία συνεργασίας για τη δημιουργία του διασυνοριακού έργου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η δήλωση δεν χρειάζεται να έχει συγκεκριμένο μορφότυπο, αλλά υπογράφεται από τα υπουργεία των συμμετεχόντων κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των χωρών διέλευσης, κατά περίπτωση και όταν η συμφωνία απαιτεί τη χρήση των υποδομών τους.

3.   Η αίτηση για συμπερίληψη στο σχέδιο καταλόγου περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 5

Καθαρά κοινωνικοοικονομικά οφέλη των διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.   Ο φορέας υλοποίησης έργου που υποβάλλει αίτηση για συμπερίληψη ενός έργου στο σχέδιο καταλόγου διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποδεικνύει ότι η δυνητική συνολική εξοικονόμηση κόστους κατά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και/ή τα οφέλη για την ενοποίηση του συστήματος, την ασφάλεια εφοδιασμού ή την καινοτομία που συνδέονται με το έργο υπερτερούν του κόστους του (στο εξής: καθαρά κοινωνικοοικονομικά οφέλη).

2.   Τα καθαρά κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αποδεικνύονται για περίοδο η οποία καλύπτει τουλάχιστον 15 έτη, η οποία ξεκινά από το πρώτο έτος λειτουργίας του έργου και αντικατοπτρίζει την τεχνολογική διάρκεια ζωής του.

3.   Η εκτίμηση των καθαρών κοινωνικοοικονομικών οφελών του έργου που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο βασίζεται σε ανάλυση κόστους-οφέλους, την οποία εκπονεί ο φορέας υλοποίησης του έργου. Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα μέρος IV σημείο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153 και αποδεικνύει την ύπαρξη καθαρών κοινωνικοοικονομικών οφελών σε σύγκριση με παρόμοιο έργο ή έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υλοποιείται από ένα από τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη συμφωνία συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 6

Ομάδα για τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.   Η Επιτροπή προβαίνει στη συγκρότηση ομάδας για τα διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (στο εξής: ομάδα), η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.

2.   Ο εκπρόσωπος κάθε κράτους μέλους μπορεί να συνοδεύεται από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η εθνική ρυθμιστική αρχή, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή διανομής ή οι αδειοδοτούσες αρχές.

3.   Η ομάδα προσκαλεί, κατά περίπτωση, φορείς υλοποίησης διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εκπροσώπους τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4.   Η ομάδα μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της, κατά περίπτωση, οργανώσεις που εκπροσωπούν σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών, προμηθευτών, καταναλωτών και οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ομάδα μπορεί να διοργανώνει ακροάσεις ή διαβουλεύσεις, κατά περίπτωση, για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

5.   Η ομάδα καταρτίζει το σχέδιο καταλόγου των έργων που υποβάλλονται για να επιλεγούν ως διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο.

6.   Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της και η προεδρία της ασκείται από εκπρόσωπο της Επιτροπής.

Άρθρο 7

Σχέδιο καταλόγου διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή ενός έργου ως διασυνοριακού έργου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2.   Μετά την αξιολόγηση των έργων, σύμφωνα με το παράρτημα μέρος IV σημείο 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153, η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στην ομάδα κατάλογο των έργων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο μέρος IV του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153, μαζί με τις σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα μέρος IV σημείο 4 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153. Η Επιτροπή δεν υποβάλλει πλήρεις αιτήσεις στην ομάδα ούτε πληροφορίες που έχουν χαρακτηριστεί εμπορικά ευαίσθητες από τον αιτούντα.

3.   Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από την Επιτροπή, η ομάδα καταρτίζει το σχέδιο καταλόγου των έργων που υποβάλλονται για να επιλεγούν ως διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Άρθρο 8

Τελικός κατάλογος διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.   Η Επιτροπή εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1153. Στον τελικό κατάλογο των έργων δεν πραγματοποιείται κατάταξη των έργων του καταλόγου.

2.   Ο τελικός κατάλογος αντικατοπτρίζει το σχέδιο καταλόγου που καταρτίζει η ομάδα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Εάν ο τελικός κατάλογος διαφέρει από το σχέδιο καταλόγου, η Επιτροπή λαμβάνει τη θετική γνώμη της ομάδας προτού εγκρίνει τον τελικό κατάλογο.

Άρθρο 9

Αναθεώρηση του τελικού καταλόγου διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.   Η Επιτροπή αναθεωρεί τον κατάλογο τουλάχιστον κάθε 2 έτη.

2.   Με την επιφύλαξη της αξιολόγησης που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή αφαιρεί ένα έργο από τον τελικό κατάλογο μόλις διαπιστώσει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

η αξιολόγηση του έργου βασίστηκε σε εσφαλμένες πληροφορίες, οι οποίες αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την αξιολόγηση· ή

β)

το έργο δεν είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο.

3.   Η Επιτροπή δύναται να αφαιρέσει ένα έργο από τον κατάλογο εάν:

α)

έχει ανακληθεί η έγκριση ενός ή όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών· και/ή

β)

ο φορέας υλοποίησης του έργου ενημερώνει την ομάδα ότι δεν δίδεται πλέον συνέχεια στο έργο· ή

γ)

το έργο δεν έχει σημειώσει πρόοδο από τότε που συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο· ή

δ)

το έργο έχει ολοκληρωθεί.

4.   Πριν από την αφαίρεση ενός έργου από τον κατάλογο, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με την ομάδα και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που λαμβάνει από τα μέλη της ομάδας.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διασυνοριακών έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1.   Ο φορέας υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνεται στον τελικό κατάλογο υποβάλλει μία φορά ετησίως στην Επιτροπή έκθεση προόδου, καθώς και τις σχετικές επικαιροποιήσεις για τις προδιαγραφές έργου και την υλοποίησή του, και η Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση στην ομάδα.

2.   Εάν οι φορείς υλοποίησης έργων περιλαμβάνουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες στις εκθέσεις τους, αναφέρουν ποιες πληροφορίες δεν δημοσιοποιούνται ούτε υποβάλλονται στην ομάδα κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του έργου στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή παρέχει στην ομάδα με συγκεντρωτικό τρόπο τις πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου των έργων.

3.   Για τους σκοπούς της παρακολούθησης από την ομάδα, η έκθεση προόδου που υποβάλλει ο φορέας υλοποίησης περιλαμβάνει:

α)

επικαιροποιημένη περιγραφή και κατάσταση του έργου·

β)

χρονοδιάγραμμα των ακόλουθων στοιχείων, ανάλογα με την περίπτωση: σκοπιμότητα, σχεδιασμό, αδειοδότηση, κατασκευή, θέση σε λειτουργία·

γ)

κάθε διοικητική, νομική, χρηματοοικονομική ή άλλη πληροφορία που διαφέρει από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν προηγουμένως.

4.   Με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλει η Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο, η ομάδα παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων.

5.   Η ομάδα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο έργο προκειμένου να υπερκεραστούν πιθανές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δράσεις που πρέπει να αναληφθούν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

Πληροφόρηση και δημοσιότητα

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα έργα που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο έργων κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση του κοινού.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει σχετικά με το έργο μόνο πληροφορίες οι οποίες δεν είναι εμπορικά ευαίσθητες, όπως περιγραφή του έργου, κατάσταση, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή τοποθεσία.

3.   Ο φορέας υλοποίησης ενός έργου που περιλαμβάνεται στον τελικό κατάλογο δημοσιεύει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μέσω της δικής του ιστοσελίδας και τις επικαιροποιεί τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 249 της 14.7.2021, σ. 38.

(2)  Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(3)  SWD/2021/429 final.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2020, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (ΕΕ L 198 της 22.6.2020, σ. 13).

(5)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125).


1.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2022

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας γλώσσας στις περιοχές 7h, 7j και 7k από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/92 του Συμβουλίου (2) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2021.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος γλώσσας στις περιοχές 7h, 7j και 7k από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που κατανεμήθηκε για το 2021.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση ορισμένων αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε για το 2021 στη Γαλλία για το απόθεμα γλώσσας στις περιοχές 7h, 7j και 7k, που αναφέρεται στο παράρτημα, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

1.   Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο παράρτημα. Απαγορεύεται, ιδίως, η αναζήτηση ιχθύων, η ρίψη, η πόντιση ή η ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων για τον σκοπό της αλιείας του εν λόγω αποθέματος.

2.   Η μεταφόρτωση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταποίηση επί του σκάφους, η μεταβίβαση, ο εγκλωβισμός, η πάχυνση και η εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων από το εν λόγω απόθεμα που έχουν αλιευθεί από τα εν λόγω σκάφη εξακολουθούν να επιτρέπονται για αλιεύματα που έχουν αλιευθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

3.   Τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ειδών από το εν λόγω απόθεμα που αλιεύονται από τα εν λόγω σκάφη μεταφέρονται και διατηρούνται επί των αλιευτικών σκαφών, καταγράφονται, εκφορτώνονται και καταλογίζονται στις ποσοστώσεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Virginijus SINKEVIČIUS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/92 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 31 της 29.1.2021, σ. 31).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

26/TQ92

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα

SOL/7HJK.

Είδος

Γλώσσα (Solea solea)

Ζώνη

7h, 7j και 7k

Ημερομηνία απαγόρευσης

17.12.2021


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/12


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2022/344 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2022

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1035, ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένες εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 από οικολογικές καινοτομίες για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 της Daimler AG και της ομάδας Daimler AG

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό (2022) 964]

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιρλανδική, ιταλική, ολλανδική, ουγγρική, σουηδική και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και με την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και (ΕΕ) αριθ. 510/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφασή του στην υπόθεση T-359/19 (2), το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/583 της Επιτροπής (3) όσον αφορά τον υπολογισμό, για το ημερολογιακό έτος 2017, των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και την εξοικονόμηση εκπομπών CO2 από οικολογικές καινοτομίες που καταγράφονται για τον κατασκευαστή Daimler AG και την ομάδα Daimler AG.

(2)

Δεδομένου ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 και οι εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 από οικολογικές καινοτομίες που ορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1035 της Επιτροπής (4) προσδιορίστηκαν με τον ίδιο τρόπο όπως στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/583, κρίνεται σκόπιμο να αναπροσαρμοστούν οι τιμές που ορίζονται στην εν λόγω απόφαση.

(3)

Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών της Daimler AG και της ομάδας Daimler AG το ημερολογιακό έτος 2018, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 από οικολογικές καινοτομίες, εξοικονομήσεις που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/158 της Επιτροπής (5), όπως αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη και επαληθεύτηκαν από την Daimler AG και την ομάδα Daimler AG.

(4)

Οι εξοικονομήσεις CO2 από οικολογικές καινοτομίες που καταγράφονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1035 θα πρέπει επομένως να αυξηθούν κατά 0,429 g CO2/km για την Daimler AG και κατά 0,428 g CO2/km για την ομάδα Daimler AG.

(5)

Οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 και η απόκλιση από τον στόχο που προσδιορίστηκαν για την Daimler AG και την ομάδα Daimler AG στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1035 υπολογίστηκαν εκ νέου, ώστε να ληφθεί υπόψη η αύξηση της εξοικονόμησης από οικολογικές καινοτομίες. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να αναπροσαρμοστούν οι σχετικές καταχωρίσεις.

(6)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1035 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1035

Το παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1035 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στον πίνακα 1, η καταχώριση για την Daimler AG αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

A

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Όνομα κατασκευαστή

Ομάδες και παρεκκλίσεις

Αριθμός ταξινομήσεων

Μέση μάζα

Μέσες ειδικές εκπομπές CO2

Στόχος ειδικών εκπομπών

Απόκλιση από τον στόχο

Εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 από οικολογικές καινοτομίες

Διορθωτικός συντελεστής

Περιθώριο σφάλματος

«Daimler AG

P2

929 187

1 601,16

132,947

139,540

-6,594

0,781

1,000

0,001 »·

2)

Στον πίνακα 2, η καταχώριση για την Daimler AG αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

A

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

Όνομα ομάδας

Ομάδα

Αριθμός ταξινομήσεων

Μέση μάζα

Μέσες ειδικές εκπομπές CO2

Στόχος ειδικών εκπομπών

Απόκλιση από τον στόχο

Εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 από οικολογικές καινοτομίες

Διορθωτικός συντελεστής

Περιθώριο σφάλματος

«Daimler AG

P2

932 569

1 601,53

133,380

139,557

-6,178

0,779

1,000

0,001 ».

Άρθρο 2

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στους ακόλουθους μεμονωμένους κατασκευαστές και ομάδες κατασκευαστών που έχουν σχηματιστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631:

1)

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Γαλλία

 

 

2)

ALFA ROMEO SpA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

Ιταλία

 

 

3)

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padova

Ιταλία

 

 

4)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG

Alpenstraße 35 - 37

86807 Buchloe

Γερμανία

 

 

5)

Société des Automobiles Alpine SAS

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Γαλλία

 

 

6)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

Ιταλία

 

 

7)

Aston Martin Lagonda Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH

Unterschweinstiege 2-14

60549 Frankfurt am Main

Germany

 

 

8)

Audi AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

9)

Audi Hungaria Motor KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

10)

Audi Sport GmbH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

11)

Automobiles Citroen

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Γαλλία

 

 

12)

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Γαλλία

 

 

13)

AVTOVAZ JSC

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prague 3

Τσεχική Δημοκρατία

 

 

14)

Bee Bee Automotive

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

Γαλλία

 

 

15)

Bentley Motors Ltd

Zeppelinstrasse 1

85399 Hallbergmoos (Munich)

Germany

 

 

16)

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Γαλλία

 

 

17)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Γερμανία

 

 

18)

BMW M GmbH

Petuelring 130

80788 München

Γερμανία

 

 

19)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

Γερμανία

 

 

20)

Bugatti Automobiles SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

21)

Caterham Cars Ltd

2 Kennet Road Dartford

DA1 4QN Dartford

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

22)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Γερμανία

 

 

23)

FCA US LLC

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Fiat Chrysler Automobiles

Gate 8 — Building 6 — 1st floor — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Ιταλία

 

 

24)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Γερμανία

 

 

25)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Γαλλία

 

 

26)

DAIHATSU MOTOR CO LTD

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussels

Βέλγιο

 

 

27)

Daimler AG

Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertuerkheim

Γερμανία

 

 

28)

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi,18

43040 Varano de’ Melegari (PR)

Ιταλία

 

 

29)

DFSK MOTOR CO LTD

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI)

Ιταλία

 

 

30)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Κάτω Χώρες

 

 

31)

Dr Motor Company Srl

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d’Isernia

Ιταλία

 

 

32)

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Ιταλία

 

 

33)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Ιταλία

 

 

34)

FCA Italy S.p.A.

Gate 8 — Building 6 — 1st floor — B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Ιταλία

 

 

35)

Ford India Private Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Γερμανία

 

 

36)

Ford Motor Company of Australia Limited

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Γερμανία

 

 

37)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Γερμανία

 

 

38)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Γερμανία

 

 

39)

General Motors Holdings LLC

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Netherlands

 

 

40)

GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

Ιταλία

 

 

41)

GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

Γαλλία

 

 

42)

Great Wall Motor Company Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Γερμανία

 

 

43)

Honda Automobile (China) Co., Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Βέλγιο

 

 

44)

Honda Automobile Thailand Co., Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Βέλγιο

 

 

45)

Honda Motor Co., Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Βέλγιο

 

 

46)

Honda Turkiye A.S.

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Βέλγιο

 

 

47)

Honda of the UK Manufacturing Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Βέλγιο

 

 

48)

Hyundai Motor Company

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Γερμανία

 

 

49)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Γερμανία

 

 

50)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Γερμανία

 

 

51)

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Γερμανία

 

 

52)

ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

Βέλγιο

 

 

53)

ITALDESIGN GIUGIARO SpA

via A.Grandi 25

10024 Moncalieri (TO)

Ιταλία

 

 

54)

IVECO SpA

Via Puglia 35

10156 Torino

Ιταλία

 

 

55)

Jaguar Land Rover Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre

Three Airport Avenue

Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Ιρλανδία

 

 

56)

KIA Corporation

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Kia Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Γερμανία

 

 

57)

KIA Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Γερμανία

 

 

58)

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Angelholm

Σουηδία

 

 

59)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Αυστρία

 

 

60)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

Γερμανία

 

 

61)

Automobili Lamborghini S.p.A.

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

Ιταλία

 

 

62)

LONDON EV COMPANY

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

41755 Goteborg

Σουηδία

 

 

63)

Lotus Cars Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

41755 Goteborg

Σουηδία

 

 

64)

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ουγγαρία

 

 

65)

Mahindra & Mahindra Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Ιταλία

 

 

66)

MAN Truck & Bus AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

67)

Maruti Suzuki India Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ουγγαρία

 

 

68)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Ιταλία

 

 

69)

Mazda Motor Corporation

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Mazda Motor Europe GmbH

European R & D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Taunus

Γερμανία

 

 

70)

McLaren Automotive Ltd

Chertsey Road

Woking

GU21 4YH Surrey

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

71)

Mercedes-AMG GmbH

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Daimler AG

Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertuerkheim

Γερμανία

 

 

72)

MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

Γερμανία

 

 

73)

MG Motor UK Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

SAIC Motor Europe B.V.

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 Amstelveen

Κάτω Χώρες

 

 

74)

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Daimler AG, Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertuerkheim

Γερμανία

 

 

75)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Κάτω Χώρες

 

 

76)

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Κάτω Χώρες

 

 

77)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Κάτω Χώρες

 

 

78)

Morgan Technologies Ltd

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

79)

Nissan International SA

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Brussels

Βέλγιο

 

 

80)

Noble Automotive Ltd

24a Centurion Way

Meridian Business Park

Leicester LE19 1WH

Ηνωμένο Βασίλειο

 

 

81)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13

65423 Rüsselsheim

Γερμανία

 

 

82)

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13

65423 Rüsselsheim

Γερμανία

 

 

83)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell’ Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

Ιταλία

 

 

84)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint Christol-Les-Alès

Γαλλία

 

 

85)

PIAGGIO & C SpA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

Ιταλία

 

 

86)

Dr Ing hc F Porsche AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

87)

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

Γαλλία

 

 

88)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Γαλλία

 

 

89)

Renault Trucks

99 Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Γαλλία

 

 

90)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd

Petuelring 130

80788 München

Γερμανία

 

 

91)

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

Ιταλία

 

 

92)

SAIC MOTOR CORPORATION

Dyapason Building, rue Robert Stumper 4

L2557 Luxembourg Luxembourg -Cloche d`Or

Λουξεμβούργο

 

 

93)

Seat SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

94)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Γαλλία

 

 

95)

Skoda Auto AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

96)

SsangYong Motor Company

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

Ssangyong European Parts Center

IABC 5253-5254

4814RD, Breda

Κάτω Χώρες

 

 

97)

STREETSCOOTER GmbH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

Γερμανία

 

 

98)

Subaru Cooperation

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από τη:

SUBARU EUROPE NV/S.A

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Βέλγιο

 

 

99)

Suzuki Motor Corporation

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ουγγαρία

 

 

100)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ουγγαρία

 

 

101)

Tecno Meccanica Imola SpA

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Artega GmbH

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Γερμανία

 

 

102)

Tesla Motors Ltd

Εκπροσωπούμενη στην Ένωση από την:

Tesla Motors Netherlands BV

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Κάτω Χώρες

 

 

103)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Βέλγιο

 

 

104)

UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

Ρωσία

 

 

105)

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

Γαλλία

 

 

106)

Volkswagen AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Γερμανία

 

 

107)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Σουηδία

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Frans TIMMERMANS

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 13.

(2)  ΕΕ C 452 της 8.11.2021, σ. 21.

(3)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/583 της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2019, για την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση του προσωρινού υπολογισμού των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και των στόχων για τις ειδικές εκπομπές των κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων για το ημερολογιακό έτος 2017 και ορισμένων κατασκευαστών που ανήκουν στη σύμπραξη της Volkswagen για τα ημερολογιακά έτη 2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 100 της 11.4.2019, σ. 66).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1035 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2020, για την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση του προσωρινού υπολογισμού των μέσων ειδικών εκπομπών CO2 και των στόχων ειδικών εκπομπών κατασκευαστών επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων για το ημερολογιακό έτος 2018, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 227 της 16.7.2020, σ. 37).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/158 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2015, για την έγκριση δύο εναλλακτών υψηλής απόδοσης «Robert Bosch GmbH» ως καινοτόμων τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών CO2 από επιβατικά οχήματα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 26 της 31.1.2015, σ. 31).


Διορθωτικά

1.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/26


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/263 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και στην αποστολή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις εν λόγω περιοχές

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 42 I της 23ης Φεβρουαρίου 2022 )

Στη σελίδα 77, ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/263 τροποποιείται ως εξής:

«

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2022/263 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Φεβρουαρίου 2022

σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και στην αποστολή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις εν λόγω περιοχές

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/266 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2022, σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και στην αποστολή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις εν λόγω περιοχές (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, ως απάντηση στην υπογραφή διατάγματος από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αναγνώριση της “ανεξαρτησίας και κυριαρχίας” των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας, με το οποίο διατάχθηκε η αποστολή ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στις εν λόγω περιοχές, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/266.

(2)

Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/266 επιβάλλει περιορισμούς στα αγαθά που κατάγονται από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και στην παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, σε σχέση με την εισαγωγή των εν λόγω αγαθών, εξαιρουμένων των αγαθών για τα οποία έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταγωγής από την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

(3)

Επιπλέον, η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/266 περιορίζει το εμπόριο αγαθών και τεχνολογίας για χρήση σε ορισμένους τομείς στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και απαγορεύει τις υπηρεσίες στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας ή της αναζήτησης, έρευνας και παραγωγής πετρελαίου, αερίου και ορυκτών πόρων, καθώς και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικές δραστηριότητες στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες.

(5)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει γνωστοποιούν αμοιβαία τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με αυτόν.

(6)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(7)

Τα εν λόγω μέτρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης και, επομένως, για να διασφαλιστεί ιδίως η ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτείται κανονιστική δράση στο επίπεδο της Ένωσης για την εκτέλεσή τους.

(8)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπει, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως “υπηρεσίες διαμεσολάβησης” νοούνται:

i)

η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογιών ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή

ii)

η πώληση ή αγορά αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε τρίτες χώρες, για τη μεταφορά τους σε άλλη τρίτη χώρα,

β)

ως “απαίτηση” νοείται κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως πριν ή μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2022 δυνάμει ή σε σύνδεση με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής, και περιλαμβάνει ιδίως:

i)

την απαίτηση για εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης απορρέει ή συνδέεται με σύμβαση ή συναλλαγή,

ii)

την απαίτηση για παράταση ισχύος ή καταβολή ομολόγου, χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, οποιασδήποτε μορφής,

iii)

την απαίτηση αποζημίωσης που απορρέει από σύμβαση ή συναλλαγή,

iv)

την ανταπαίτηση,

v)

την απαίτηση για αναγνώριση ή εκτέλεση, μεταξύ άλλων με τη διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο εκδόθηκε,

γ)

ως “σύμβαση ή συναλλαγή” νοείται κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη. Για τον σκοπό αυτό, ο όρος “σύμβαση” περιλαμβάνει ομόλογα, εγγυήσεις ή αποζημιώσεις, ιδίως δε χρηματοπιστωτικές εγγυήσεις ή αποζημιώσεις, και πιστώσεις, νομικά ανεξάρτητες ή όχι, καθώς και οποιαδήποτε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή έχει σχέση με αυτή,

δ)

ως “καθορισμένα εδάφη” νοούνται οι μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας,

ε)

ως “οντότητα στα καθορισμένα εδάφη” νοείται κάθε οντότητα που έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στα καθορισμένα εδάφη, οι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις που τελούν υπό τον έλεγχό της στα καθορισμένα εδάφη, καθώς και υποκαταστήματα και άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται στα καθορισμένα εδάφη,

στ)

ως “αγαθά που κατάγονται από τα καθορισμένα εδάφη” νοούνται τα αγαθά τα οποία έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στα καθορισμένα εδάφη ή τα οποία έχουν υποστεί εκεί την τελευταία ουσιώδη μεταποίησή τους, σύμφωνα, τηρουμένων των αναλογιών, με το άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (2)·

ζ)

ως “επενδυτικές υπηρεσίες” νοούνται οι ακόλουθες υπηρεσίες και δραστηριότητες:

i)

η λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα,

ii)

η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών,

iii)

η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό,

iv)

η διαχείριση χαρτοφυλακίων,

v)

οι επενδυτικές συμβουλές,

vi)

η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων και/ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης,

vii)

η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,

η)

ως “τεχνική βοήθεια” νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που σχετίζεται με την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή οδηγιών, εκπαίδευσης, κατάρτισης, μεταβίβασης εργασιακών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσιών παροχής συμβουλών· η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει και προφορικές μορφές συνδρομής,

θ)

ως “έδαφος της Ένωσης” νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους,

ι)

ως “αρμόδιες αρχές” νοούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως ορίζονται στους δικτυακούς τόπους που παρατίθενται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

1.   Απαγορεύεται:

α)

η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγαθών που κατάγονται από τα καθορισμένα εδάφη,

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας, καθώς και ασφάλισης και αντασφάλισης, που συνδέεται με την εισαγωγή των αγαθών που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Οι απαγορεύσεις του άρθρου 1 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά:

α)

την εκτέλεση μέχρι τις 24 Μαΐου 2022 εμπορικών συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 23 Φεβρουαρίου 2022, ή παρεπόμενων συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που επιδιώκει να εκτελέσει τη σύμβαση έχει κοινοποιήσει, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες εκ των προτέρων, τη δραστηριότητα ή τη συναλλαγή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένα,

β)

τα αγαθά που κατάγονται από τα καθορισμένα εδάφη, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση των ουκρανικών αρχών προς εξέταση, για τα οποία έχει ελεγχθεί η συμμόρφωση με τους όρους απονομής καθεστώτος προτιμησιακής καταγωγής και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Άρθρο 3

1.   Απαγορεύεται:

α)

η απόκτηση νέας ή η επέκταση υπάρχουσας συμμετοχής στην ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας στα καθορισμένα εδάφη,

β)

η απόκτηση νέας ή η επέκταση υπάρχουσας συμμετοχής στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο οντοτήτων στα καθορισμένα εδάφη, περιλαμβανομένης της πλήρους απόκτησης της οντότητας ή της απόκτησης μετοχών αυτής και κινητών αξιών συμμετοχικού χαρακτήρα της οντότητας αυτής,

γ)

η σύναψη συμφωνίας ή η συμμετοχή σε συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ή πίστωσης, ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχή χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των μετοχικών κεφαλαίων, σε οντότητα στα καθορισμένα εδάφη ή με αποδεδειγμένο σκοπό τη χρηματοδότηση τέτοιας οντότητας,

δ)

η δημιουργία κοινοπραξιών στα καθορισμένα εδάφη ή με οντότητα στα καθορισμένα εδάφη,

ε)

η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως δ).

2.   Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν ισχύουν για τη διεξαγωγή νόμιμων συναλλαγών με οντότητες εκτός των καθορισμένων εδαφών, εφόσον οι συναφείς επενδύσεις δεν προορίζονται για οντότητες στα καθορισμένα εδάφη.

3.   Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν την εκτέλεση τυχόν υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση συναφθείσα πριν από τις 23 Φεβρουαρίου 2022 ή από παρεπόμενες συμβάσεις αναγκαίες για την εκτέλεση τέτοιας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 4

1.   Απαγορεύεται η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή αγαθών και τεχνολογιών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II:

α)

σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα καθορισμένα εδάφη, ή

β)

για χρήση στα καθορισμένα εδάφη.

Το παράρτημα II περιλαμβάνει ορισμένα αγαθά και τεχνολογίες που είναι κατάλληλα για χρήση στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

i)

μεταφορές·

ii)

τηλεπικοινωνίες·

iii)

ενέργεια·

iv)

αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και ορυκτών πόρων.

2.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II ή με την παροχή, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη χρήση των εν λόγω ειδών σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα καθορισμένα εδάφη ή προς χρήση στα καθορισμένα εδάφη·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας σε σχέση με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στο παράρτημα II σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στα καθορισμένα εδάφη ή προς χρήση στα καθορισμένα εδάφη.

3.   Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη της εκτέλεσης, έως τις 24 Αυγούστου 2022, υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις τις 23 Φεβρουαρίου 2022 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 5

1.   Απαγορεύεται η παροχή τεχνικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή υπηρεσιών κατασκευής ή μηχανικής που συνδέονται άμεσα με υποδομή στα καθορισμένα εδάφη στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, όπως ορίζονται βάσει του παραρτήματος II, ανεξαρτήτως της καταγωγής των αγαθών και των τεχνολογιών.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει με την επιφύλαξη της εκτέλεσης, έως τις 24 Αυγούστου 2022, υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση που έχει συναφθεί πριν από τις τις 23 Φεβρουαρίου 2022 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

3.   Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 6

1.   Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τουριστικές δραστηριότητες στα καθορισμένα εδάφη.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει με την επιφύλαξη της εκτέλεσης, έως τις 24 Αυγούστου 2022, υποχρέωσης που απορρέει από σύμβαση ή συμπληρωματική σύμβαση η οποία έχει συναφθεί πριν από τις τις 23 Φεβρουαρίου 2022 ή από συμπληρωματικές συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει ενημερωθεί τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 7

1.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χορηγούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 2, καθώς και με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, εφόσον:

α)

απαιτούνται για επίσημους σκοπούς προξενικών αποστολών ή διεθνών οργανισμών που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και βρίσκονται στα καθορισμένα εδάφη·

β)

συνδέονται με έργα που προορίζονται αποκλειστικά για τη στήριξη νοσοκομείων ή άλλων ιδρυμάτων δημόσιας υγείας που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ή μη στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται στα καθορισμένα εδάφη· ή

γ)

πρόκειται για συσκευές ή εξοπλισμό για ιατρική χρήση.

2.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να χορηγούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, εφόσον η συναλλαγή αποσκοπεί στη συντήρηση που απαιτείται για την εγγύηση της ασφάλειας υφισταμένης υποδομής.

3.   Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να χορηγούν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλους, άδεια σε σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 3 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 2, καθώς και με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 5, όταν η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή των ειδών ή η άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι αναγκαίες για την επείγουσα πρόληψη ή τον μετριασμό συμβάντος που είναι πιθανό να έχει σοβαρό και σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας υφιστάμενης υποδομής, ή στο περιβάλλον. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η πώληση, η προμήθεια, η μεταφορά ή η εξαγωγή μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την πώληση, την προμήθεια, τη μεταφορά ή την εξαγωγή, παρέχοντας λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την αιτιολόγηση της πώλησης, της προμήθειας, της μεταφοράς ή της εξαγωγής που πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη άδεια.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει της παρούσας παραγράφου και μοιράζονται κάθε άλλη σχετική πληροφορία που διαθέτουν.

Άρθρο 8

Απαγορεύεται η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης συμμετοχής, σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 9

Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευτούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 10

1.   Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, ιδίως χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α)

κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου (3)·

β)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί μέσω ή για λογαριασμό ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει διαπιστωθεί, βάσει διαιτητικής, δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, ότι παραβιάζει τις απαγορεύσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

δ)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εάν η απαίτηση συνδέεται με αγαθά η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1.

2.   Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την ικανοποίηση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.   Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη του δικαιώματος των φυσικών ή νομικών προσώπων, των οντοτήτων ή των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο του νομίμου της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, και μοιράζονται κάθε άλλη σχετική πληροφορία που διαθέτουν σε σχέση με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή αμέσως για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία διαθέτουν η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιεί το παράρτημα I με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 13

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 14

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα I. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.   Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 15

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β)

επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει ιδρυθεί ή συσταθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για οποιαδήποτε εμπορική οικονομική δραστηριότητα που ασκεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ιστότοποι που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τη διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΕΛΓΙΟ

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ΤΣΕΧΙΑ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ΙΤΑΛΙΑ

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

ΚΥΠΡΟΣ

https://mfa.gov.cy/themes/

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑΛΤΑ

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

ΠΟΛΩΝΙΑ

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

https://um.fi/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

https://www.regeringen.se/sanktioner

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services

and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος εμπορευμάτων και τεχνολογιών που αναφέρονται στο άρθρο 4

Κεφάλαιο/Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή του προϊόντος

Κεφάλαιο 25

ΑΛΑΤΙ· ΘΕΙΟ· ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ· ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Κεφάλαιο 26

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

Κεφάλαιο 27

ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ· ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ· ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

Κεφάλαιο 28

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ· ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Η ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

Κεφάλαιο 29

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

3826 00

Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο από 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου και ασφαλτούχων ορυκτών

Κεφάλαιο 72

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

Κεφάλαιο 73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

Κεφάλαιο 75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

Κεφάλαιο 76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

Κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

Κεφάλαιο 79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο 80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81

Άλλα κοινά μέταλλα, κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις, αντικείμενα από τις ύλες αυτές

8207 13 00

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ή ΑΠΟ ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

8207 19 10

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ Ή ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

8401

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες. Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων

8402

Ατμολέβητες (συσκευές για την παραγωγή ατμού), άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση. Λέβητες με την ονομασία “υπερθερμαινόμενου νερού”

8403

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402

8404

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων). Συμπυκνωτές ατμομηχανών

8405

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους

8406

Ατμοστρόβιλοι παντός τύπου

8407

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

8408

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημιντίζελ)

8409

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408

8410

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών

8411

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

8412

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

8413

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών

8414

Αεραντλίες ή αντλίες κενού, συμπιεστές αέρος ή άλλων αερίων και ανεμιστήρες. Απορροφητήρες που βγάζουν ή ανακυκλώνουν τον αέρα, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα, έστω και με φίλτρο

8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά

8416

Καυστήρες για την τροφοδότηση των εστιών, με υγρά καύσιμα, με στερεά καύσιμα σε σκόνη ή με αέρια. Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις

8417

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη ηλεκτρικοί

8418

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά

8421

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες. Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων

8422

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά

8423

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά

8424

Μηχανικές συσκευές (έστω και χειρός) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως

8425

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει

8426

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες, τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί

8427

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως

8428

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι)

8429

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα

8430

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων. Εκχιονιστήρες

8431

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8425 μέχρι 8430

8432

Μηχανές, συσκευές και μηχανήματα γεωργικά, κηπευτικά ή δασοκομικά για την προπαρασκευή ή την κατεργασία του εδάφους, ή την καλλιέργεια. Κύλινδροι για τη διαμόρφωση των πρασιών ή των αθλητικών γηπέδων

8435

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών

8436

Άλλες μηχανές και συσκευές για τη γεωργία, την κηπουρική, τη δασοκομία, την πτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές για τη βλάστηση των σπόρων με μηχανικές ή θερμικές διατάξεις και τα εκκολαπτήρια και εκτροφεία πτηνοτροφίας

8437

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων. Μηχανές και συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία των δημητριακών ή των οσπρίων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιείται στα αγροκτήματα

8439

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

8440

Μηχανές και συσκευές για τη συρραφή ή το δέσιμο των βιβλίων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων

8441

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου

8442

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465 ) για την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης. Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα)

8443

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442 . Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα

8444 00

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών

8445

Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών. Μηχανές για το κλώσιμο, σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών και άλλες μηχανές και συσκευές για την κατασκευή των υφαντικών νημάτων. Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή το ξετύλιγμα των υφαντικών υλών και μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών νημάτων για να χρησιμοποιηθούν στις μηχανές των κλάσεων 8446 ή 8447

8447

Μηχανές και αργαλειοί για πλέξιμο, ράψιμο-πλέξιμο, για την κατασκευή τουλιών, δαντελών, κάθε είδους κεντημάτων, ταινιοπλεγμάτων, πλεξίδων, δικτύων ή τουφών

8448

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444 , 8445 , 8446 ή 8447 (π.χ. ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444 , 8445 , 8446 ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα)

8449 00 00

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή ή το τελείωμα της επεξεργασίας του πιλήματος ή των μη υφασμένων υφασμάτων, σε τόπια ή σε σχήματα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές και συσκευές για την κατασκευή καπέλων από πίλημα. Μήτρες (καλούπια) πιλοποιίας

8450

Μηχανές για το πλύσιμο των ασπρόρουχων, έστω και με διάταξη στεγνώματος

8452

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της κλάσης 8440 . Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές

8453

Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά ή για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων ή άλλων τεχνουργημάτων από δέρμα γενικά, άλλες από τις ραπτομηχανές

8454

Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα, κουτάλες χυτηρίου, μήτρες χελωνών και μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων για τη μεταλλουργία, χαλυβουργία ή χυτήρια

8455

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών

8456

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος. Μηχανές κοπής με έγχυση ύδατος

8457

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την κατεργασία των μετάλλων

8458

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση μετάλλου

8459

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της κλάσης 8458

8460

Μηχανές για την αφαίρεση ανωμαλιών της επιφάνειας, το ακόνισμα, την εκλέπτυνση, τη διόρθωση, το ξύσιμο, το γυάλισμα ή για άλλες εργασίες τελειώματος, κατά την κατεργασία των μετάλλων ή των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων γυαλίσματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461

8461

Μηχανές πλανίσματος, μέγκενες για λιμάρισμα, μηχανές εντομής, ενστίξεως, κοπής οδοντωτών τροχών, τελειώματος οδοντωτών τροχών, για πριόνισμα ή κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος και άλλες μηχανές-εργαλεία που εργάζονται με αφαίρεση μετάλλου ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8462

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) για την κατεργασία των μετάλλων με σφυρηλάτηση ή με αποτύπωση με μήτρα. Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) για την κατεργασία των μετάλλων μέσω κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, επιπέδωσης, κοπής, διάνοιξης οπών με στιγέα ή ροκανίσματος. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω

8463

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων, που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη

8464

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση γυαλιού

8465

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών

8466

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8465 , στα οποία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία και οι φορείς των εργαλείων, οι συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, οι διαιρετικές διατάξεις και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανές-εργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων χειρός, όλων των τύπων

8467

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα (ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι

8468

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 8515 . Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

8469 00

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 8443 και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου

8470

Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές

8471

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

8472

Άλλες μηχανές και συσκευές γραφείου (π.χ. πολύγραφοι εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων, αυτόματοι διανομείς τραπεζογραμματίων, μηχανές διαλογής, μετρήσεως ή συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων)

8473

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469 μέχρι 8472

8474

Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό, το πλύσιμο, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, την ανάμειξη ή μάλαξη χωμάτων, λίθων, μεταλλευμάτων ή άλλων στερεών ορυκτών υλών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σκόνες και οι ζύμες). Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους των στερεών ορυκτών καυσίμων, των κεραμευτικών ζυμών, του τσιμέντου, του γύψου ή άλλων ορυκτών υλών σε σκόνη ή ζύμη. Μηχανές σχηματισμού των μητρών των χυτηρίων από άμμο

8475

Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν γυάλινο περίβλημα. Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των τεχνουργημάτων από γυαλί

8476

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων, ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων

8477

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8478

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8479

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8480

Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες

8481

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες

8482

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες

8483

Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι. Έδρανα και κουζινέτα. Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης. Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες. Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

8484

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

8486

Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου. Μέρη και εξαρτήματα

8487

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

8501

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος)

8502

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

8503

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ή μετατροπείς στρεφόμενους ηλεκτρικούς μη κατατασσόμενους αλλού

8504

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατικοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής και τα μέρη τους

8505

Ηλεκτρομαγνήτες (εκτός από μαγνήτες για ιατρική χρήση)· μόνιμοι μαγνήτες και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης. Τα μέρη τους

8507

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα, και τα μέρη τους [εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες]

8511

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές, πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς. Τα μέρη τους

8514

Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Τα μέρη τους

8515

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους (έστω και με την ικανότητα να κόβουν), ηλεκτρικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες με αέριο που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) ή που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλες δέσμες φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με μαγνητικές ωθήσεις ή με εκτόξευση πλάσματος. Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές για την εκτόξευση σε θερμή κατάσταση μετάλλων ή μεταλλοκεραμικών συνθέσεων. Τα μέρη τους (εκτός από τα πιστόλια ψεκασμού εν θερμώ)

8525

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

8526

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

8528

Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας

8529

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528

8530

Ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης (άλλες από εκείνες για τη μετάδοση ειδήσεων), ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες οδούς, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους (εκτός από τις μηχανικές ή ηλεκτρομηχανικές συσκευές της κλάσης 8608 )

8531

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης και τα μέρη τους (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες, αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς) (εκτός από εκείνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα και ποδήλατα ή σε δρόμους)

8532

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι και τα μέρη τους

8533

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) και τα μέρη τους

8534

Τυπωμένα κυκλώματα

8535

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000  V (εκτός από πίνακες ελέγχου, χειρισμού κ.λπ. της κλάσης 8537 )

8536

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000  V (εκτός από πίνακες ελέγχου, χειρισμού κ.λπ. της κλάσης 8537 )

8537

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536 , για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου (εκτός από τις συσκευές μεταγωγής για την ενσύρματη τηλεφωνία ή τηλεγραφία)

8538

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8535 , 8536 ή 8537 , που δεν κατονομάζονται αλλού

8539

Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα είδη με την ονομασία “φάροι και προβολείς σφραγισμένοι” και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου. Τα μέρη τους

8540

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης). Τα μέρη τους

8541

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό. Φωτοευαίσθητες διατάξεις με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε πλάκες (εκτός από φωτοβολταϊκές γεννήτριες). Δίοδοι φωτοεκπομπής, συναρμολογημένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι. Τα μέρη τους

8542

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα μέρη τους

8543

Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται αλλού στο κεφάλαιο 85, και τα μέρη τους

8544

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης

8545

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις

8546

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση (εκτός από τεμάχια μονωτικά)

8547

Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546 . Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά

8548

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται αλλού στο κεφάλαιο 85

 

Εμπιστευτικά προϊόντα του κεφαλαίου 85. Εμπορεύματα του κεφαλαίου 85 που μεταφέρονται ταχυδρομικώς ή με ταχυδρομικά δέματα (επιπλέον)/τροποποιημένος κωδικός για στατιστική διάδοση

Κεφάλαιο 86

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών

8701

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709 )

8702

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

8704

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

8705

Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-ακτινολογικά εργαστήρια]

8706 00

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705 , με τον κινητήρα τους

8709

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Τα μέρη τους

8710 00 00

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους

8716

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. Τα μέρη τους

Κεφάλαιο 88

Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα

Κεφάλαιο 89

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

Κεφάλαιο 98

Βιομηχανικά συγκροτήματα

7106

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7107

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7108

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7109

Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7110

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7111

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7112

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων

9013

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα σε άλλες κλάσεις. Λέιζερ (lasers), άλλα από τις διόδους (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο

9014

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας

9015

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέμετρα

9025

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους

9026

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014 , 9015 , 9028 ή 9032

9027

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση). Μικροτόμοι

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη μέτρηση άλλων μετρητών

9029

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές της απόστασης που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015 . Στροβοσκόπια

9030

Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών, εκτός των μετρητών της κλάσης 9028 . Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού

9031

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

9032

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο

9033

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

»

(1)  ΕΕ L 42 Ι της 23.2.2022, σ. 109.

(2)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (EE) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (OJ L 78 της 17.3.2014, σ. 6).