ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 42

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
23 Φεβρουαρίου 2022


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/255 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση των μέτρων προσωρινής απαλλαγής από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) λόγω της κρίσης της COVID-19

1

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/256 της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ανάρρωσης βάσει ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων ( 1 )

4

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/257 της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1152]  ( 1 )

9

 

*

Απόφαση (EE) 2022/258 της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2022, για τη χορήγηση στην Ελληνική Δημοκρατία παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την Κρήτη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1140]  ( 1 )

92

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

23.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 42/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/255 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου όσον αφορά την παράταση των μέτρων προσωρινής απαλλαγής από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) λόγω της κρίσης της COVID-19

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 1993, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες (1), και ιδίως το άρθρο 10α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ήταν σταθερά υψηλότερα το 2021, σε σύγκριση με τις ίδιες εβδομάδες το 2020 μετά την έναρξη της κρίσης της COVID-19, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ανάκαμψη συνεχίζεται. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Eurocontrol, το μέσο ετήσιο επίπεδο εναέριας κυκλοφορίας αναμένεται να ανέλθει σε 89 % το 2022, με βάση το πλέον ρεαλιστικό σενάριο προβλέψεων.

(2)

Η εναέρια κυκλοφορία δεν ανακάμπτει με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις περιοχές του κόσμου ενώ, σε ορισμένες χώρες, τα περιοριστικά υγειονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τις δημόσιες αρχές για τον μετριασμό της εξάπλωσης της COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν και συνεχίζουν να μειώνουν την καταναλωτική ζήτηση. Επιπλέον, η εξέλιξη της COVID-19 και των πιθανών νέων ανησυχητικών παραλλαγών παραμένει αβέβαιη.

(3)

Οι περιστάσεις αυτές εκφεύγουν του ελέγχου των αερομεταφορέων και οι επακόλουθες, οικειοθελείς ή υποχρεωτικές, ματαιώσεις αεροπορικών δρομολογίων από τους αερομεταφορείς ανάλογα με την εξέλιξη της ζήτησης αποτελούν αναγκαία ή θεμιτή αντίδραση στις εν λόγω περιστάσεις.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2, οι αερομεταφορείς πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 80 % της σειράς των διαθέσιμων χρόνων χρήσης που τους έχουν χορηγηθεί, διαφορετικά χάνουν την ιστορική προτεραιότητα για τους συγκεκριμένους διαθέσιμους χρόνους χρήσης, σύμφωνα με τον λεγόμενο «κανόνα απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης». Δεδομένης της κρίσης της COVID-19 και προκειμένου να προστατευτεί η οικονομική ευρωστία των αερομεταφορέων και να αποτραπούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των άδειων ή σε μεγάλο βαθμό άδειων πτήσεων που εκτελούνται απλώς και μόνο για τη διατήρηση των υποκείμενων διαθέσιμων χρόνων χρήσης στους αερολιμένες, η εφαρμογή του κανόνα «απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης» ανεστάλη από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 27η Μαρτίου 2021 και μειώθηκε στο 50 % από την 28η Μαρτίου 2021 έως την 26η Μαρτίου 2022.

(5)

Παρά τη συνεχιζόμενη αύξησή τους το 2021, τα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας στον ΕΟΧ εξακολουθούν να παραμένουν χαμηλότερα από τα επίπεδα κυκλοφορίας του 2019. Τα στοιχεία της Eurocontrol καταδεικνύουν ότι τον Οκτώβριο του 2021 η εναέρια κυκλοφορία ήταν συνολικά 27 % χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019.

(6)

Βάσει της επταετούς πρόβλεψης της Eurocontrol, της 15ης Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, τα επίπεδα κυκλοφορίας θα ανέλθουν το 2022 σε ετήσιο μέσο όρο 89 % των αντίστοιχων επιπέδων του 2019. Με βάση τις διαθέσιμες μηνιαίες προβλέψεις της Eurocontrol για το 2021 και τον διαθέσιμο ετήσιο μέσο όρο της Eurocontrol για το 2022, η εναέρια κυκλοφορία κατά τη θερινή περίοδο προγραμματισμού 2022 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 85 % και άνω του 89 % των επιπέδων του 2019. Ωστόσο, τα επίπεδα του 2019 θα επιτευχθούν μόνο περί τα τέλη του 2023. Ως εκ τούτου, εύλογα συμπεραίνεται ότι η μείωση σε σύγκριση με τα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας του 2019 είναι πιθανό να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου προγραμματισμού 2022.

(7)

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) καταδεικνύουν ότι η συνεχιζόμενη μείωση της εναέριας κυκλοφορίας είναι αποτέλεσμα του αντικτύπου της κρίσης της COVID-19. Τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν συσχέτιση μεταξύ της εξέλιξης του αριθμού κρουσμάτων και του τρόπου με τον οποίον αντιδρούν τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες στην εξέλιξη αυτή, θεσπίζοντας μέτρα που έχουν αντίκτυπο στις αεροπορικές μεταφορές και προκαλούν μείωση της εναέριας κυκλοφορίας. Αυτά τα μέτρα, που μπορούν να εφαρμοστούν ή να αρθούν την τελευταία στιγμή, συντελούν στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας και επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη συμπεριφορά των επιβατών όσον αφορά την πραγματοποίηση κρατήσεων θέσεων. Αυτό καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη μείωση της εναέριας κυκλοφορίας είναι αποτέλεσμα του αντικτύπου της κρίσης της COVID-19.

(8)

Παρόλο που τα στοιχεία του ECDC, της 30ής Σεπτεμβρίου 2021, δείχνουν ότι το 61,1 % του συνολικού πληθυσμού στον ΕΟΧ έχει εμβολιαστεί πλήρως, τα στοιχεία από τον ιστότοπο του ΠΟΥ δείχνουν ότι το ποσοστό εμβολιασμού παραμένει χαμηλό σε μεγάλο αριθμό χωρών. Επιπλέον, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης νέων ανησυχητικών παραλλαγών σε διάφορες περιοχές. Ως εκ τούτου, τα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας δεν θα ανακάμψουν με τον ίδιο ρυθμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

(9)

Τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες ενδέχεται να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε νέες παραλλαγές με την επιβολή μέτρων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις αεροπορικές μεταφορές. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί εύλογα να αναμένεται ένας σημαντικός αριθμός ματαιώσεων, ιδίως σε δρομολόγια προς χώρες με πολύ αυστηρά υγειονομικά μέτρα ή στις οποίες τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά, ως συνέπεια της κρίσης της COVID-19 κατά την προσεχή θερινή περίοδο προγραμματισμού. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί να αναμένεται από τους αερομεταφορείς να τηρήσουν το κανονικό ποσοστό χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης, δηλαδή το 80 %, σε όλα τα δρομολόγια.

(10)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να παραταθεί η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 10α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 προκειμένου να καλύψει τη θερινή περίοδο προγραμματισμού 2022, από τις 27 Μαρτίου 2022 έως τις 29 Οκτωβρίου 2022.

(11)

Τα στοιχεία σχετικά με τις ματαιώσεις πτήσεων, τους συντελεστές πληρότητας, το μέγεθος και τη χρησιμοποίηση του στόλου διέφεραν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των μεμονωμένων αερομεταφορέων, ανάλογα με το επιχειρηματικό τους μοντέλο και την αγορά που εξυπηρετούσαν. Κατά μέσο όρο, ήταν δυνατόν να ανιχνευθεί μια τάση βελτίωσης από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2021 με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για 16 ενωσιακούς και 16 μη ενωσιακούς αερομεταφορείς. Οι αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων που επηρεάζονται από υγειονομικά μέτρα τα οποία δημιουργούν σοβαρή παρακώλυση στις επιβατικές μεταφορές, επέδειξαν λιγότερο θετική τάση στους υπό παρακολούθηση δείκτες, γεγονός που δικαιολογεί περαιτέρω την παράταση της περιόδου απαλλαγής ως προς τον διαθέσιμο χρόνο χρήσης που ορίζεται στο άρθρο 10α παράγραφος 3.

(12)

Οι συνολικά ενθαρρυντικές ενδείξεις ανάκαμψης των αεροπορικών μεταφορών στην αγορά του ΕΟΧ, το εκ νέου άνοιγμα σημαντικών διεθνών αγορών (για παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τον Νοέμβριο του 2021) και η αυξανόμενη διευκόλυνση των ταξιδιών που οφείλεται στις χώρες οι οποίες αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό COVID-19, δικαιολογούν την αύξηση του ποσοστού χρήσης των διαθέσιμων χρόνων χρήσης σε 64 %.

(13)

Τα στοιχεία για τις μελλοντικές κρατήσεις δείχνουν ότι οι επιβάτες εξακολουθούν να πραγματοποιούν κρατήσεις πτήσεων πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης το 2021, σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, η τάση βελτιώνεται σταδιακά.

(14)

Το ποσοστό χρήσης των διαθέσιμων χρόνων χρήσης πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο που να συμβάλλει στον στόχο της χορήγησης απαλλαγής στους αερομεταφορείς υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά και στον στόχο της διασφάλισης αποδοτικής χρήσης της χωρητικότητας των αερολιμένων. Το ποσοστό χρήσης των διαθέσιμων χρόνων χρήσης θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις πιο μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά και στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ώστε η αγορά να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται σταδιακά στη μεταβαλλόμενη ζήτηση και να αποδεσμεύσει χωρητικότητα για τη θερινή περίοδο προγραμματισμού 2023. Επιπλέον, η πιθανή αποδέσμευση μέρους της χωρητικότητας των αερολιμένων λόγω του εν λόγω νέου ποσοστού χρήσης δεν είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στις δραστηριότητες και στα δίκτυα των αερομεταφορέων, γεγονός που θα συνέβαινε αν το ποσοστό χρήσης ήταν υψηλότερο.

(15)

Το πιθανότερο σενάριο προβλέψεων της Eurocontrol για την εναέρια κυκλοφορία ορίζει το επίπεδο εναέριας κυκλοφορίας κατά τη θερινή περίοδο προγραμματισμού 2022 σε επίπεδο υψηλότερο από 85 % και πιθανώς άνω του 89 %. Ως εκ τούτου, το ποσοστό χρήσης του 64 % εξακολουθεί να παρέχει στους αερομεταφορείς εύλογο περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες σε περίπτωση που χρειαστεί να ματαιωθούν προγραμματισμένες πτήσεις την τελευταία στιγμή.

(16)

Τα χαμηλότερα επίπεδα εναέριας κυκλοφορίας προς άλλες περιοχές του κόσμου δεν χρειάζεται να συνυπολογίζονται στο ποσοστό χρήσης, καθώς στα εν λόγω επηρεαζόμενα δρομολόγια μπορεί να χορηγηθεί επαρκής απαλλαγή από τον κανόνα της απώλειας σε περίπτωση μη χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93.

(17)

Μολονότι αναμένεται γενικά ότι οι αερομεταφορείς θα δραστηριοποιηθούν όταν ανακάμψει η ζήτηση, η θέσπιση χαμηλότερου κατώτατου ορίου χρήσης εγκυμονεί τον κίνδυνο να περιορίσουν ορισμένοι αερομεταφορείς τις πτήσεις σε κάποιους αερολιμένες στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο απλώς και μόνο για να διατηρήσουν τα ιστορικά δικαιώματα επί των οικείων διαθέσιμων χρόνων χρήσης σε βάρος των ανταγωνιστών, των φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων και των καταναλωτών. Ένα ποσοστό χρήσης 64 % θα μετριάσει τους κινδύνους αυτούς.

(18)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ιδίως για τους συντονιστές των διαθέσιμων χρόνων χρήσης και τους αερομεταφορείς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 10α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όσον αφορά τους διαθέσιμους χρόνους χρήσης που δεν έχουν τεθεί στη διάθεση του συντονιστή για ανακατανομή σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2α, κατά την περίοδο από τις 28 Μαρτίου 2021 έως τις 29 Οκτωβρίου 2022, και για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 10 παράγραφος 2, εάν αερομεταφορέας αποδείξει, κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον συντονιστή, ότι έχει χρησιμοποιήσει, ύστερα από την έγκριση του συντονιστή, τη συγκεκριμένη σειρά διαθεσίμων χρόνων σε ποσοστό τουλάχιστον 50 % κατά την περίοδο προγραμματισμού από 28 Μαρτίου 2021 έως 30 Οκτωβρίου 2021, 50 % κατά την περίοδο προγραμματισμού από 31 Οκτωβρίου 2021 έως 26 Μαρτίου 2022 και 64 % κατά την περίοδο προγραμματισμού από 27 Μαρτίου 2022 έως 29 Οκτωβρίου 2022, ο αερομεταφορέας δικαιούται την ίδια σειρά διαθέσιμων χρόνων χρήσης για την επόμενη αντίστοιχη περίοδο προγραμματισμού.

Όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι ποσοστιαίες τιμές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 και στο άρθρο 14 παράγραφος 6 στοιχείο α) είναι 50 % για την περίοδο προγραμματισμού από 28 Μαρτίου 2021 έως 30 Οκτωβρίου 2021, 50 % για την περίοδο προγραμματισμού από 31 Οκτωβρίου 2021 έως 26 Μαρτίου 2022 και 64 % για την περίοδο προγραμματισμού από 27 Μαρτίου 2022 έως 29 Οκτωβρίου 2022.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1.


23.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 42/4


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/256 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ανάρρωσης βάσει ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ) με σκοπό να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 θεσπίζει πλαίσιο για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποδοχή διαλειτουργικών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά της COVID-19, διαγνωστικού της ελέγχου και ανάρρωσης από αυτή (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ), με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Συμβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της σταδιακής και με συντονισμένο τρόπο άρσης των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, το πλαίσιο για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ καθιστά δυνατή την έκδοση, τη διασυνοριακή επαλήθευση και την αποδοχή πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται ότι, έπειτα από θετικό αποτέλεσμα μοριακού διαγνωστικού ελέγχου ενίσχυσης νουκλεϊκών οξέων (NAAT) που έχει διενεργηθεί από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό, ο κάτοχος έχει αναρρώσει από λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 (πιστοποιητικό ανάρρωσης).

(3)

Τον Μάιο του 2021 η επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ (2), συγκρότησε τεχνική ομάδα εργασίας όσον αφορά τις διαγνωστικές δοκιμασίες για τη νόσο COVID-19 (3), στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία καθώς και εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

(4)

Στόχος της εν λόγω τεχνικής ομάδας εργασίας είναι να επανεξετάζει τις προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και από κατασκευαστές, με στόχο να συμπεριληφθούν ταχείς διαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 στον κοινό κατάλογο ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων της ΕΕ, ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας (4). Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, μόνο ταχείς διαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την έκδοση πιστοποιητικού διαγνωστικού ελέγχου με τον μορφότυπο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID της ΕΕ. Η τεχνική ομάδα εργασίας αξιολογεί τις εν λόγω προτάσεις ως προς τα κριτήρια που θεσπίστηκαν με τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2021 (5) καθώς και περαιτέρω κριτήρια τα οποία συμφωνήθηκαν από την ομάδα την 21η Σεπτεμβρίου 2021. Ένα από τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν ήταν η αύξηση του ποσοστού ειδικότητας άνω του 98 %.

(5)

Στον κοινό κατάλογο της ΕΕ περιλαμβάνονται ταχείς διαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων με το σήμα CE οι οποίοι χρησιμοποιούνται και έχουν επικυρωθεί σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος και των οποίων οι κλινικές επιδόσεις μετρήθηκαν βάσει ρινικών, στοματοφαρυγγικών ή ρινοφαρυγγικών δειγμάτων. Τον Ιούλιο του 2021 η τεχνική ομάδα εργασίας συμφώνησε να εξαιρέσει από τον κατάλογο τους ταχείς διαγνωστικούς ελέγχους αντιγόνων που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε άλλα υλικά δείγματος, όπως σίελο, πτύελο, αίμα ή κόπρανα. Επιπλέον, στον κατάλογο των διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων δεν περιλαμβάνονται ούτε οι ομαδοποιημένοι ταχείς διαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων ούτε οι ταχείς αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται μόνο ταχείς διαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων που διενεργούνται από καταρτισμένο υγειονομικό προσωπικό ή, κατά περίπτωση, καταρτισμένους χειριστές, προκειμένου να αυξάνεται περαιτέρω η πιθανή συνέπεια των επιδόσεων των διαγνωστικών ελέγχων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

(6)

Εάν η τεχνική ομάδα εργασίας θεωρεί αναγκαία την επικαιροποίηση του κοινού καταλόγου της ΕΕ υποβάλλει πρόταση για συμφωνία στην επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό, η τεχνική ομάδα εργασίας θέσπισε δομημένη, συνεκτική και ταχεία διαδικασία για την αξιολόγηση των κλινικών επιδόσεων των ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων που έχουν επικυρωθεί μέσω ανεξάρτητων μελετών αξιολόγησης, με αποτέλεσμα ο κοινός κατάλογος της ΕΕ να επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

(7)

Στις 11 Ιανουαρίου 2022 η τεχνική ομάδα εργασίας όσον αφορά τις διαγνωστικές δοκιμασίες για τη νόσο COVID-19 συζήτησε τη χρήση ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων για πιστοποιητικά ανάρρωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης, με τον πρωτοφανή αριθμό κρουσμάτων COVID-19 λόγω της ανησυχητικής παραλλαγής Όμικρον, καθώς και τις ελλείψεις ικανοτήτων διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων NAAT σε διάφορα κράτη μέλη ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης για διαγνωστικούς ελέγχους. Με βάση αυτές τις περιστάσεις, η τεχνική ομάδα εργασίας συμφώνησε ότι οι ταχείς διαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πιστοποιητικών ανάρρωσης. Η τεχνική ομάδα εργασίας τόνισε ότι, για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα αποτελέσματα ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων που διενεργούνται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή άλλο καταρτισμένο προσωπικό.

(8)

Το ECDC θεωρεί ότι, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ανάρρωση ενός ατόμου από προηγούμενη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα επικυρωμένοι ταχείς διαγνωστικοί έλεγχοι αντιγόνων οι οποίοι πληρούν υψηλά κριτήρια ειδικότητας άνω του 98 % (6). Όσο υψηλότερη είναι η ειδικότητα τόσο υψηλότερη είναι η εγκυρότητα του διαγνωστικού ελέγχου που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση ατόμου που ανάρρωσε.

(9)

Ως εκ τούτου, και βάσει περαιτέρω διαβουλεύσεων με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, ενδείκνυται η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 ώστε να προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά ανάρρωσης μπορούν επίσης να εκδίδονται κατόπιν θετικού αποτελέσματος ταχέος διαγνωστικού ελέγχου αντιγόνων ο οποίος περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ και διενεργείται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό από το κράτος μέλος στο οποίο διενεργήθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος. Ο ταχύς διαγνωστικός έλεγχος αντιγόνων που χρησιμοποιείται θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ κατά τον χρόνο του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, και η πιθανή μεταγενέστερη διαγραφή του από τον κοινό κατάλογο της ΕΕ δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εγκυρότητα των πιστοποιητικών ανάρρωσης που έχουν ήδη εκδοθεί.

(10)

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι στρατηγικές διαγνωστικού ελέγχου της COVID-19 διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και ότι δεν αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη έλλειψη ικανοτήτων διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων NAAT. Επομένως, η έκδοση πιστοποιητικών ανάρρωσης κατόπιν θετικού αποτελέσματος ταχέος διαγνωστικού ελέγχου αντιγόνων θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική. Ειδικότερα, όταν υπάρχουν επαρκείς ικανότητες διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου NAAT, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά ανάρρωσης αποκλειστικά και μόνο βάσει διαγνωστικών ελέγχων NAAT, οι οποίοι θεωρούνται η πλέον αξιόπιστη μεθοδολογία για τον διαγνωστικό έλεγχο κρουσμάτων και επαφών COVID-19. Ομοίως, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εκδίδουν πιστοποιητικά ανάρρωσης βάσει ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένων λοιμώξεων από τον SARS-CoV-2 και της επακόλουθης υψηλής ζήτησης για διαγνωστικούς ελέγχους ή της έλλειψης ικανοτήτων διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων NAAT, και θα μπορούσαν να επανέλθουν στην έκδοση πιστοποιητικών ανάρρωσης βάσει αποκλειστικά και μόνο διαγνωστικών ελέγχων NAAT μετά τη μείωση των λοιμώξεων. Συγχρόνως, είναι σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να αποκτούν πιστοποιητικά ανάρρωσης κατόπιν θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για τον ιό SARS-CoV-2.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, όταν τα κράτη μέλη αποδέχονται πιστοποιητικά ανάρρωσης από λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 με στόχο την εξαίρεση από περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία που έχουν επιβάλει, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για τον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2, υποχρεούνται να αποδέχονται, υπό τους ίδιους όρους, τα πιστοποιητικά ανάρρωσης που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη. Επομένως, μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 7 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 καλύπτει επίσης πιστοποιητικά ανάρρωσης που εκδίδονται κατόπιν θετικού αποτελέσματος ταχέος διαγνωστικού ελέγχου αντιγόνων που περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων για την COVID-19 της ΕΕ, ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, και διενεργήθηκε από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό, ακόμη και αν το οικείο κράτος μέλος δεν εκδίδει το ίδιο πιστοποιητικά ανάρρωσης βάσει τέτοιων διαγνωστικών ελέγχων.

(12)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)

Για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας, ειδικότερα πολιτών που μολύνθηκαν κατά τη διάρκεια του κύματος λοιμώξεων από την παραλλαγή Όμικρον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδουν πιστοποιητικά ανάρρωσης αναδρομικά, δηλαδή βάσει ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων που διενεργήθηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2021, υπό τον όρο ότι ο σχετικός ταχύς διαγνωστικός έλεγχος αντιγόνων περιλαμβανόταν στον κοινό κατάλογο της ΕΕ κατά τον χρόνο του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου. Από την 1η Οκτωβρίου 2021 κάθε ταχύς διαγνωστικός έλεγχος αντιγόνων που περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ έχει αξιολογηθεί ως προς τους περαιτέρω ορισμούς, το πεδίο, τις παραμέτρους και τα κριτήρια που είχε συμφωνήσει η επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας την 21η Σεπτεμβρίου 2021. Επιπλέον, η εν λόγω αναδρομική έκδοση καλύπτει επίσης το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον οδήγησε σε αύξηση των λοιμώξεων από τον SARS-CoV-2 στην ΕΕ, με αποτέλεσμα υψηλή ζήτηση για διαγνωστικούς ελέγχους και πίεση στις ικανότητες διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων NAAT. Η αναδρομική έκδοση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί βάσει δεδομένων καταχωρισμένων στα μητρώα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών ή πιστοποιητικού διαγνωστικού ελέγχου που έχει εκδοθεί με τον μορφότυπο του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ.

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 10 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, τα πιστοποιητικά ανάρρωσης τα οποία καλύπτονται από εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις γίνονται δεκτά υπό τους ίδιους όρους με τα ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να γίνονται δεκτά εάν εκδόθηκαν κατόπιν θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου NAAT ή ταχέος διαγνωστικού ελέγχου αντιγόνων που περιλαμβάνονται αμφότεροι στον κοινό κατάλογο διαγνωστικών ελέγχων για τη νόσο COVID-19 της ΕΕ, ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, και διενεργήθηκαν από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, όταν, στην περίπτωση ανάκυψης νέων επιστημονικών δεδομένων, το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα, στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 4 εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του εν λόγω κανονισμού.

(16)

Όπως επισήμαναν το ECDC και η τεχνική ομάδα εργασίας όσον αφορά τους διαγνωστικούς ελέγχους για τη νόσο COVID-19, η προγνωστική αξία ταχέος διαγνωστικού ελέγχου αντιγόνων είναι υψηλότερη σε συνθήκες στις οποίες ο επιπολασμός SARS-CoV-2 —δηλαδή ο αριθμός κρουσμάτων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή— είναι υψηλός, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα όταν ο επιπολασμός είναι χαμηλός. Παρότι, ως αποτέλεσμα της εμφάνισης της παραλλαγής Όμικρον, τα επίπεδα κυκλοφορίας του ιού είναι επί του παρόντος πολύ υψηλά, η κυκλοφορία μπορεί να μειωθεί κατά τους προσεχείς μήνες. Επομένως, η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από το ECDC, την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας και την τεχνική ομάδα εργασίας όσον αφορά τις διαγνωστικές δοκιμασίες για τη νόσο COVID-19, θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές.

(17)

Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την αξιοπιστία των ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων, οι πολίτες της Ένωσης μπορούν, όταν ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, να επωφελούνται της δυνατότητας χρήσης πιστοποιητικών ανάρρωσης που έχουν εκδοθεί βάσει ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων το συντομότερο δυνατόν, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος χαρακτήρα επιβάλλουν τη χρήση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953. Η καθυστέρηση ανάληψης άμεσης δράσης θα ενείχε τον κίνδυνο επιδείνωσης της αδυναμίας των πολιτών να λαμβάνουν πιστοποιητικά ανάρρωσης λόγω της έλλειψης διαγνωστικών ελέγχων NAAT ως αποτέλεσμα του κύματος της παραλλαγής Όμικρον.

(18)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που συνδέεται με την πανδημία της COVID-19, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/953 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι, έπειτα από θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου NAAT ή ταχέος διαγνωστικού ελέγχου αντιγόνων που περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 της ΕΕ, ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, που διενεργήθηκε από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό, ο κάτοχος έχει αναρρώσει από λοίμωξη SARS-CoV-2 (πιστοποιητικό ανάρρωσης).».

(2)

Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κάθε κράτος μέλος εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, τα πιστοποιητικά ανάρρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) κατόπιν θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου NAAT που διενεργήθηκε από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό.

Το κράτος μέλος δύναται επίσης να εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, τα πιστοποιητικά ανάρρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) κατόπιν θετικού αποτελέσματος ταχέος διαγνωστικού ελέγχου αντιγόνων που περιλαμβάνεται στον κοινό κατάλογο διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 της ΕΕ, ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, και διενεργήθηκε από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό.

Τα κράτη μέλη δύνανται να εκδίδουν πιστοποιητικά ανάρρωσης βάσει ταχέων διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων που διενεργήθηκαν από επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή από ειδικευμένο στους διαγνωστικούς ελέγχους προσωπικό την 1η Οκτωβρίου 2021 ή μετά την εν λόγω ημερομηνία, υπό τον όρο ότι ο ταχύς διαγνωστικός έλεγχος αντιγόνων που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβανόταν, κατά τον χρόνο του θετικού αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, στον κοινό κατάλογο διαγνωστικών ελέγχων αντιγόνων για τη νόσο COVID-19 της ΕΕ ο οποίος συμφωνήθηκε από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας.

Τα πιστοποιητικά ανάρρωσης εκδίδονται το νωρίτερο 11 ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ένα πρόσωπο υποβλήθηκε για πρώτη φορά σε διαγνωστικό έλεγχο NAAT ή ταχύ διαγνωστικό έλεγχο αντιγόνων με θετικό αποτέλεσμα.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 12, για την τροποποίηση του αριθμού των ημερών από την πάροδο των οποίων και μετά εκδίδεται πιστοποιητικό ανάρρωσης, βάσει κατευθυντήριων γραμμών που έχει λάβει από την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 11 ή επιστημονικών δεδομένων που έχουν εξεταστεί από το ECDC».

(3)

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22ας Φεβρουαρίου 2022

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 211 της 15.6.2021, σ. 1.

(2)  Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/health/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management/covid-19-diagnostic-tests_el

(4)  https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

(5)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση και την επικύρωση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων και την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων δοκιμασιών για τη νόσο COVID-19 στην ΕΕ (ΕΕ C 24 της 22.1.2021, σ. 1).

(6)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-for-the-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19-first-update.pdf


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το σημείο 3 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Τα πεδία δεδομένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό ανάρρωσης είναι τα ακόλουθα:

α)

ονοματεπώνυμο: επώνυμο ή επώνυμα και όνομα ή ονόματα, με αυτή τη σειρά·

β)

ημερομηνία γέννησης·

γ)

νόσος ή νοσογόνος παράγοντας από την οποία ή τον οποίο έχει αναρρώσει ο κάτοχος: COVID-19 (SARS-CoV-2 ή μία από τις παραλλαγές του)·

δ)

ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου·

ε)

κράτος μέλος ή τρίτη χώρα όπου διενεργήθηκε ο διαγνωστικός έλεγχος·

στ)

εκδότης του πιστοποιητικού·

ζ)

ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού·

η)

ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού (δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες από την ημερομηνία του πρώτου θετικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου)·

θ)

μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός πιστοποιητικού.».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

23.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 42/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/257 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Φεβρουαρίου 2022

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2022) 1152]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 259 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πτηνών η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας και να διαταράξει το εμπόριο εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Οι ιοί της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών μπορούν να μολύνουν τα αποδημητικά πτηνά, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να διασπείρουν τους ιούς αυτούς σε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής και της εαρινής μετανάστευσής τους. Ως εκ τούτου, η παρουσία τέτοιων ιών σε άγρια πτηνά αποτελεί διαρκή απειλή για άμεση και έμμεση εισαγωγή των ιών αυτών σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία. Αν εκδηλωθεί εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα σε άλλες εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο. Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών εμπίπτει στον ορισμό της καταγεγραμμένης νόσου στον εν λόγω κανονισμό και υπόκειται στους κανόνες πρόληψης και ελέγχου νόσων που καθορίζονται σ’ αυτόν. Επιπλέον, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (2) συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελέγχου νόσων για την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών.

(3)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 της Επιτροπής (3) εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και θεσπίζει μέτρα ελέγχου της νόσου όσον αφορά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(4)

Ειδικότερα, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν οριοθετηθεί από τα κράτη μέλη μετά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που παρατίθενται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(5)

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 τροποποιήθηκε πρόσφατα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/198 της Επιτροπής (4), έπειτα από την εκδήλωση εστιών της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία στη Βουλγαρία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ουγγαρία, στις Κάτω Χώρες, στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, οι οποίες έπρεπε να αποτυπωθούν στο εν λόγω παράρτημα.

(6)

Μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/198, η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Πορτογαλία κοινοποίησαν στην Επιτροπή νέες εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 σε εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών ή πτηνών σε αιχμαλωσία, οι οποίες βρίσκονταν εντός ή εκτός των περιοχών που παρατίθενται στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(7)

Επιπλέον, η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 σε εγκατάσταση εκτροφής πουλερικών ή πτηνών σε αιχμαλωσία στην περιφέρεια Ialomița του εν λόγω κράτους μέλους.

(8)

Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, κοινοποίησε στην Επιτροπή εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 σε εγκατάσταση εκτροφής πουλερικών ή πτηνών σε αιχμαλωσία. Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης) και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 και οι πράξεις της Επιτροπής που βασίζονται σ’ αυτόν εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Κατά συνέπεια, τα έκτακτα μέτρα που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 εφαρμόζονται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

(9)

Οι αρμόδιες αρχές της Τσεχίας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα ελέγχου της νόσου που απαιτούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις εν λόγω εστίες.

(10)

Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα ελέγχου της νόσου που ελήφθησαν από την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία σε συνεργασία με τα εν λόγω κράτη μέλη και με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, και βεβαιώθηκε ότι τα όρια των ζωνών προστασίας και επιτήρησης στην Τσεχία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Κάτω Χώρες, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, που οριοθετήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από τις εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν επιβεβαιωθεί οι πρόσφατες εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(11)

Στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 δεν υπάρχουν επί του παρόντος περιοχές που αναφέρονται ως ζώνες προστασίας για τη Ρουμανία ούτε περιοχές που αναφέρονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης για το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

(12)

Για να προληφθεί κάθε περιττή διατάραξη του εμπορίου εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να περιγραφούν ταχέως σε επίπεδο Ένωσης, σε συνεργασία με την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν από τα εν λόγω κράτη μέλη και από το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687.

(13)

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι περιοχές που είναι καταγεγραμμένες για την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641.

(14)

Επιπλέον, θα πρέπει να περιληφθεί ζώνη προστασίας για τη Ρουμανία και ζώνες προστασίας και επιτήρησης για το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641.

(15)

Επομένως, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να επικαιροποιηθεί η περιφερειοποίηση σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν δεόντως από την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, καθώς και η διάρκεια των μέτρων που εφαρμόζονται σ’ αυτές.

(16)

Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά τη διασπορά της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις που γίνονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 με την παρούσα απόφαση να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 64).

(3)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2021, για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 134 της 20.4.2021, σ. 166).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/198 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2022, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 31 της 14.2.2022, σ. 56).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΈΡΟΣ A

Ζώνες προστασίας στα οικεία κράτη μέλη* όπως αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2:

Κράτος μέλος: Βουλγαρία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Region: Haskovo

Dimitrovgrad municipality: Brod, Chernogorovo

23.2.2022

Region: Dobrich

Dobrichka municipality: Feldfebel Denkovo, Dryanovets

18.2.2022

Κράτος μέλος: Τσεχία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Central Bohemian Region

Doubek (631035), Doubravčice (631205), Hradešín (736287), Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886), Masojedy (631213), Mrzky (767166), Přišimasy (736295), Škvorec (762733), Štíhlice (631221).

3.3.2022

Plzeň Region

Dolní Lukavice (629685); Krasavce (629707); Lišice u Dolní Lukavice (629715); Snopoušovy (629723); Horní Lukavice (629693); Předenice (704091); Robčice u Štěnovic (775657).

27.2.2022

Κράτος μέλος: Δανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

The parts of Holbæk, Sorø and Ringsted municipalities that are contained within a circle of radius 3 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,5166; E 11,6902

7.3.2022

Κράτος μέλος: Γερμανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Rostock

Gemeinde Satow mit den Ortsteilen und Orten: Gorow, Klein Bölkow, Heiligenhagen, Anna Luisenhof, Clausdorf, Reinshagen und Hanstorf

Gemeinde Stäbelow mit dem Ortsteil Bliesekow

Από 5.2.2022 έως 26.2.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Celle

Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt K 51 mit der Kreisgrenze der K 51 folgend in nördlicher Richtung bis Abzweigung "Bahnhofstraße", dieser entlang bis zur K 52. Der K 52 nördlich 50 m folgen und dann rechts -zwischen Hausnummer 5 und 7- abbiegen in einen Feldweg und bis zur Einmündung K 50 folgen. Der K 50 und dann über "Maschweg", K 48, "Neuhaus" bis zur Kreisgrenze folgen. An dieser südlich entlang bis zum Ausgangspunkt.

17.2.2022

Landkreis Emsland

Im Süden beginnend Ostenwalder Straße westlich Dorfanger – Verbindungsweg Dorfanger-Holzweg – Holzweg – Verbindungsweg Holzweg – Ostenwalder Straße – Gut Horst – Radweg Raddesee Sögel – Marientaler Straße – Spahner Straße – Verbindungsweg – Friesenweg – Spahner Weg – Zum Windberg – Verbindungsweg – Werpeloher Grenzgraben – Schnüggenweg – Nordkampstraße – Hauptstraße/L 51 – Sögeler Straße – Verbindungsweg – Börger-Spahner Grenzgraben – Bachlauf Ohe nördlich – Haßmoorschloot – Tichelpläcke – Werlter Straße – Loruper Straße – Harrenstätter Straße – Unfriedstraße – Schlosser Straße – Hammerstraße – Bahnhofstraße – Hobelstraße – Bernhard-Krone-Straße – Kasernenstraße – Hauptstraße – Sögeler Straße – Ostenwalder Straße

5.3.2022

Landkreis Gifhorn

Im Norden von der Kreisgrenze bis zur Moorstr. Rechts auf die Moorstr, die L 283 querend bis zum Bäckerweg.

Rechts in den Bäckerweg bis zur Bahnhofstr. Über die Bahnhofstr. Auf die L 283. Von der L 283 rechts auf den Meinerser Weg bis zur B 188.

Dann rechts auf die B 188. Dort geradeaus über den Kreisel hinweg. Nach dem Kreisel rechts auf die L 299. Von der L 299 links in Richtung Päse. Durch Päse hindurch in Richtung Höfen.

Von Höfen bis zur Kreisgrenze und dann an der Kreisgrenze entlang bis zur B 214.

17.2.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

Oberbergischer Kreis

Die Grenze der Schutzzone startet an der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen auf Höhe des Landeplatzes Wipperfürth –Neye und verläuft von dort in nördlicher Richtung der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend die Ortschaften Niederröttenscheid und Oberröttenscheid einschließend bis zur K 13 nordöstlich der Ortschaft Niederlangenberg. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der K13 folgend bis zur Abzweigung Richtung der Ortschaft Obernien. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter die K 13 verlassend in westlicher Richtung der Straße Richtung Obernien folgend. Westlich von Obernien verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße in nördlicher Richtung folgend Richtung K30 nördlich der Ortschaft Forste. Weiter verläuft die Grenze der Schutzzone auf der K30 in südlicher Richtung die Ortschaft Forste ausschließend bis zur Ortschaft Kreuzberg der K30 weiterfolgend bis zu der Ortschaft Wasserfuhr. Von Wasserfuhr aus verläuft die Grenze der Schutzzone aus weiter der Straße Richtung der Ortschaft Dörpinghausen folgend, durch Dörpinghausen Richtung der Ortschaft Dahl folgend in südwestlicher Richtung bis zur Ortschaft Ibach. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Straße in östlicher Richtung Richtung der Ortschaft Klaswipper der Gummersbacher Straße folgend, diese verlassend der Straße nach Dohrgaul in südlicher Richtung über Niederklüppelberg folgend. In der Ortschaft Dohrgaul verläuft die Grenze der Schutzzone der K18 westlich Richtung Agathaberg folgend bis zur Abzweigung der Straße Richtung der Ortschaft Hahnenberg. Von Hahnenberg verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße Richtung der Ortschaft Kahlscheuer folgend bis zur L 302. Der L302 folgend in südlicher Richtung bis zu der Abzweigung nördlich der Ortschaft Neeskotten. Von dort aus weiter Richtung Unterdierdorf der Straße Richtung Kremershof folgend, über Fähnrichstüttem bis zur L284 in Stüttem. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der L 284 in nördlicher Richtung folgend Richtung Grünewald bis zur Abzweigung der Straße nach Hermesberg. Dieser Straße folgend bis nach Thier. In Thier der Straße nördlich Richtung Fürden folgend bis zur L286. Dieser nördlich folgend bis zur Abzweigung Richtung Vorderschöneberg. Dieser Straße durch Vorderschöneberg folgend bis zur Abzweigung Richtung Klingsiepen. Dieser Straße bis südlich von Klingsiepen folgend, dann weiter der B506 in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Richtung Ritzenhaufe. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter durch die Ortschaft Ritzenhaufe weiter der Straße Richtung Kleppersfeld folgend, die Ortschaft Wüstemünte einschließend, bis auf die B237. Der B237 in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend bis zum Ausgangspunkt des Schutzgebietes.

22.2.2022

Stadt Dortmund

Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Franziusstraße und der Westfalenstraße Richtung Süden, Westfalenstraße bis Sunderweg, Sunderweg bis Unionsstraße, Unionsstraße bis Rheinische Straße bis Lindemannstraße, Lindemannstraße bis Rheinlanddamm, Rheinlanddamm bis L684, L684 bis Strobelallee, Strobelallee bis Turnweg, Turnweg bis Schwimmweg, Schwimmweg bis Bolmker Weg, Bolmker Weg bis Stockumer Straße, Stockumer Straße bis Am Hombruchsfeld, Am Hombruchsfeld bis Kuntzestraße, Kuntzestraße bis Eschenstraße, Eschenstraße bis Harkortstraße, Harkortstraße bis Kieferstraße.

Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt Kieferstraße Grotenbachstraße, Grotenbachstraße bis Hegemanns Heide, Hegemanns Heide bis Persebecker Straße, Persebecker Straße bis Menglinghauser Straße, Menglinghauser Straße bis Schnittpunkt A45 nach Westen.

Im Westen begrenzt durch den Verlauf der A45 in nördliche Richtung bis zur Baroper Straße, Baroper Straße bis Stockumer Bruch, Stockumer Bruch bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze nach Norden bis Schnittpunkt Dorneystraße, Dorneystraße bis Kleybredde, Kleybredde bis Kleyer Weg, Kleyer Weg bis Borussiastraße, Borussiastraße bis Kesselborn, Kesselborn bis Martener Straße, Martener Straße bis Schnittpunkt Stichstraße Martener Straße (ggü. Vorstenstraße), Stichstraße Martener Straße nach Norden bis zur Bahnlinie.

Im Norden begrenzt durch den Verlauf der Bahnlinie ab Stichstraße Martener Straße bis Rahmer Straße, Rahmer Straße nach Osten verlaufend bis Huckarder Straße, Huckarder Straße bis Franziusstraße.

18.2.2022

Κράτος μέλος: Ισπανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Those parts in the province of Segovia of the comarca of Cantalejo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.

20.2.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.

4.3.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Cuellar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177

11.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029

11.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677

14.03.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092

11.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944

26.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955

5.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270

16.3.2022

Κράτος μέλος: Γαλλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D’ARMAGNAC

CAZENEUVE

CORNEILLAN

DEMU

EAUZE

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

GOUX

IZOTGES

LAGRAULET-DU-GERS

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MONCLAR

MONTREAL

NOGARO

POUYDRAGUIN

PRENERON

PROJAN

REANS

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SORBETS

TARSAC

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

21.2.2022

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bougue

Bourdalat

Brassempouy

Buanes

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gousse

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Laglorieuse

Lahosse

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Rivière-Saas-et-Gourby

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Sever

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saubusse

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Vielle-Soubiran

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

1.3.2022

Hastingues

Oeyregave

21.2.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC

SAINT-PE-SAINT-SIMON

21.2.2022

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE

CAME

GUICHE

SAMES

21.2.2022

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AINHARP

ANDREIN

ANOS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

ARGELOS

ARGET

ARHANSUS

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARROS-DE-NAY

ARROSES

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUDAUX

AUGA

AURIAC

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BAIGTS-DE-BEARN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BARRAUTE-CAMU

BASSILLON-VAUZE

BASTANES

BAUDREIX

BENEJACQ

BENTAYOU-SEREE

BETRACQ

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOURDETTES

BUGNEIN

BURGARONNE

CABIDOS

CARRERE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CANDAU

CASTERA-LOUBIX

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETPUGON

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CLARACQ

COARRAZE

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

DOUMY

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABASTON

GABAT

GARINDEIN

GARLIN

GERONCE

GESTAS

GEUS-D'OLORON

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

HAUT-DE-BOSDARROS

HIGUERES-SOUYE

ILHARRE

JASSES

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABATMALE

LABATUT

LABEYRIE

LAGOR

LALONQUETTE

LAMAYOU

LANNECAUBE

LARRIBAR-SORHAPURU

LASCLAVERIES

LAY-LAMIDOU

LEDEUIX

LEME

LICHOS

LOHITZUN-OYHERCQ

LUC-ARMAU

LUCARRE

LUCQ-DE-BEARN

MALAUSSANNE

MAURE

MERITEIN

MIOSSENS-LANUSSE

MIREPEIX

MOMY

MONCLA

MONSEGUR

MONTAGUT

MONTFORT

MORLANNE

MOUHOUS

MOUMOUR

MUSCULDY

NABAS

NARP

NAVARRENX

NAY

OGENNE-CAMPTORT

ORAAS

ORDIARP

ORIN

ORION

ORRIULE

ORTHEZ

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

PAGOLLE

PARDIES-PIETAT

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PONTACQ

PONTIACQ-VIELLEPINTE

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

RAMOUS

RIBARROUY

RIUPEYROUS

RIVEHAUTE

SAINT-ABIT

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN

SAINT-JAMMES

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAINT-MEDARD

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEBY

SEVIGNACQ

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

UHART-MIXE

VERDETS

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

VIVEN

4.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ANDREST

AZEREIX

BARLEST

BARTRES

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

GAYAN

HAGEDET

HERES

LAGARDE

LAHITTE-TOUPIERE

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

MADIRAN

OSSUN

OURSBELILLE

POUEYFERRE

PUJO

SAINT-LANNE

SAINT-LEZER

SIARROUY

SOUBLECAUSE

TALAZAC

TARASTEIX

VIDOUZE

VILLENAVE-PRES-BEARN

21.3.2022

AUBAREDE

CABANAC

CHELLE-DEBAT

GOUDON

LAMARQUE-RUSTAING

LUBY-BETMONT

MUN

PEYRIGUERE

SERE-RUSTAING

THUY

5.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Seine-Maritime (76)

LA BELLIERE

BOSC-EDELINE

LA FERTE-SAINT-SAMSON

FORGES-LES-EAUX

LONGMESNIL

MAUQUENCHY

MESANGUEVILLE

POMMEREUX

RONCHEROLLES-EN-BRAY

ROUVRAY-CATILLON

SAINT-MICHEL-D'HALESCOURT

SAUMONT-LA-POTERIE

SIGY-EN-BRAY

LE THIL-RIBERPRE

1.3.2022

BERTHEAUVILLE

BEUZEVILLE-LA-GUERARD

BOSVILLE

CANY-BARVILLE

GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE

LE HANOUARD

OHERVILLE

OURVILLE-EN-CAUX

25.2.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

CHALLANS

COMMEQUIERS

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

(Nord de la D2, ouest du chemin ""Mon rêve"")

18.2.2022

APREMONT (Est D21 - Nord rivière La Vie)

MACHE

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (sud de la D2, est du chemin ""Mon rêve"")

SAINT-PAUL-MONT-PENIT ( Sud ruisseau de St Paul)

4.3.2022

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (WGS84 dec. coordinates N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)

19.2.2022

The area of Lombardia and Emilia Romagna Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00016 (WGS84 dec. coordinates N45.089934 E9.380432)

5.3.2022

Κράτος μέλος: Ουγγαρία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Bács-Kiskun megye:

Bugac, Fülöpjakab, Kiskunfélegyháza, Kunszállás és Városföld t települések közigazgatási területeinek a 46.7561229 és a 19.764002 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.2.2022

Κράτος μέλος: Κάτω Χώρες

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Municipality Dronten, province Flevoland

Those parts of the municipalities Dronten, Zeewolde, Lelystad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,60983, lat 52,42483

21.2.2022

Municipality West Betuwe, province Gelderland

Those parts of the municipality West Betuwe (province Gelderland) and Vijfheerenlanden (province Utrecht) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,07466, lat 51,85738

22.2.2022

Municipality Zeewolde, province Flevoland

Those parts of the municipalities Zeewolde and Lelystad (Flevoland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44293, lat 52,42627

24.2.2022

Municipality Harderwijk, province Gelderland

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514

24.2.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306

26.2.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.66425, lat 52.34671

28.2.2022

Municipality Lochem, province Gelderland

Those parts of the municipalities Lochem and Zutphen (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.24741, lat 52.15942

1.3.2022

Municipality Putten, province Gelderland

Those parts of the municipalities Ermelo, Putten en Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.55815 lat 52.28283

10.3.2022

Municipality Woltersum, province Groningen

Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.72565 lat 53.26682

8.3.2022

Κράτος μέλος: Πολωνία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Województwo dolnośląskie

1)

w powiecie milickim:

a)

w gminie: Milicz,miejscowości: Młodzianów, Bracław, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice- na wschód od ulicy Rzecznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie

b)

w gminie Krośnice miejscowości Kotlarka- na północ od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc

16.2.2022

Województwo łódzkie

1)

w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Goszczanów miejscowości: Chlewo, Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów, Chwalęcice,

b)

w gminie Warta miejscowość: Zielęcin,

c)

w gminoie Błaszki miejscowości: Korzenica, Morawki, Paulinowo

7.3.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie poznańskim:

a)

w gminie Mosina, miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Kierzki, Bolesławiec, Borkowice, Pecna;

b)

w gminie Stęszew, miejscowości: Będlewo;

2)

w powiecie kościańskim, w gminie Czempiń, miejscowości: Sierniki, Bieczyny, Srocko Wielkie.

23.2.2022

1)

w powiecie kaliskim,

a)

w gminie Koźminek, miejscowości: Dębsko, Emilianów, Krzyżówki, Młynisko, Tymianek;

b)

w gminie Lisków, miejscowości: Koźlątków, Lisków-Rzgów, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Żychów

10.3.2022

Województwo pomorskie

1)

w powiecie człuchowskim

a)

w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka,

b)

w gminie Człuchów miejscowość Barkówko

6.3.2022

Województwo kujawsko - pomorskie

1)

w powiecie sępoleńskim:

a)

w gminie Kamień Krajeński miejscowości: Kamień Krajeński, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Obkas, Orzełek;

2)

w powiecie tucholskim:

a)

w gminie Kęsowo miejscowości: Drożdżenica

28.2.2022

1)

w powiecie inowrocławskim:

a)

w gminie Inowrocław miejscowości: Turzany, Marcinkowo, Olszewice, Komaszyce, Balczewo, Pławinek, Balin, Jacewo, Słońsko, Dziennice;

b)

w gminie Dąbrowa Biskupia miejscowości: Parchanie, Rejna

c)

w gminie Gniewkowo, miejscowość: Gąski

1.3.2022

Κράτος μέλος: Πορτογαλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140842N, 9.296611W

1.3.2022

The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140375N, 9.305293W

5.3.2022

Κράτος μέλος: Ρουμανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

County : Ialomița

Following localities:

Țăndărei

4.3.2022

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54.3301 and E -7.6926

1.3.2022

ΜΈΡΟΣ Β

Ζώνες επιτήρησης στα οικεία κράτη μέλη* όπως αναφέρεται στα άρθρα 1 και 3:

Κράτος μέλος: Βουλγαρία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Haskovo Region, Haskovo municipality

Aleksandrovo, Nova Nadezhda, Uzundzhovo

4.3.2022

Haskovo Region, Dimitrovgrad municipality

Brod, Chernogorovo

Από 24.2.2022 έως 4.3.2022

Dimitrovgrad, Zlatopole, Dolno Belevo, Voden, Krepost, Rajnovo, Golyamo Asenovo, Malko Asenovo, Radievo, Bryast

4.3.2022

Region: Dobrich

Dobrichka municipality: Vodnyanci, Hitovo, Alcek, Pchelnik, Zhitnitsa, Tyanevo, Polkovnik Ivanovo, Karapelit, Enevo, Geshanovo

Tervel municipality: Tervel, Kochmar, Popgruevo, Bozhan, Mali izvor

27.2.2022

Dobrichka municipality: Feldfebel Denkovo, Dryanovets

Από 18.2.2022 έως 27.2.2022

Κράτος μέλος: Τσεχία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Central Bohemian Region

Bílé Podolí (604062); Brambory (604071); Dolní Bučice (786217); Horka u Žehušic (795763); Horní Bučice (786225); Horušice (795771); Lovčice (604097); Semtěš u Bílého Podolí (604101); Starkoč u Bílého Podolí (604119); Vinaře (782203); Vlačice (783218); Vrdy (786233); Zaříčany (604127); Zbyslav (786241).

21.2.2022

Babice (600601), Brník (710148), Březí u Říčan (613886), Břežany II (614955), Bylany u Českého Brodu (653985), Černé Voděrady (620084), Černíky (620220), Český Brod (622737), Dobré Pole u Vitic (782785), Dobročovice (627313), Horoušany (644803), Chotýš (782807), Jevany (659312), Jirny (660922), Klokočná (666467), Konojedy (708097), Kostelec nad Černými lesy (670162), Krupá u Kostelce nad Černými Lesy (675229), Křenice u Prahy (675814), Kšely (782815), Květnice (747751), Liblice u Českého Brodu (622826), Limuzy (767158), Louňovice (687359), Mukařov u Říčan (700321), Myšlín (697559), Nová Ves II (741434), Pacov u Říčan (717207), Prusice (708127), Přehvozdí (771376), Přistoupim (736279), Rostoklaty (741442), Říčany u Prahy (745456), Říčany-Radošovice (745511), Sibřina (747769), Sluštice (750808), Srbín (752967), Strašín u Říčan (756237), Struhařov u Mnichovic (757080), Stupice (747785), Svatbín (675237), Světice u Říčan (760391), Svojetice (761176), Štolmíř (622818), Tehov u Říčan (765309), Tehovec (765317), Tismice (767174), Tlustovousy (771414), Třebohostice u Škvorce (762741), Tuchoraz (771384), Tuklaty (771422), Úvaly u Prahy (775738), Vitice (782831), Vrátkov (767182), Všestary u Říčan (787396), Vyšehořovice (788503), Vyžlovka (789046), Zlatá (793019), Zvánovice (793795), Žernovka (700339).

12.3.2022

Doubek (631035), Doubravčice (631205), Hradešín (736287), Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886), Masojedy (631213), Mrzky (767166), Přišimasy (736295), Škvorec (762733), Štíhlice (631221).

Από 4.3.2022 έως 12.3.2022

Plzeň Region:

Borovy (607941); Čižice (624039); Černotín u Dnešic (626775); Dnešice (626783); Dobřany (627615); Šlovice u Plzně (762831); Vodní Újezd (627623); Dolce (644820); Drahkov (631582); Horšice (644838); Újezd u Horšic (644854); Chlum u Blovic (651516); Chlumčany u Přeštic (651737); Chouzovy (654949); Chválenice (654957); Želčany (654965); Chocenický Újezd (652016); Kbelnice u Letin (680583); Letiny (680605); Losiná u Plzně (686841); Dlouhá Louka u Lužan (689173); Lužany u Přeštic (689181); Zelené (689203); Nebílovy (704075); Netunice (704083); Nezbavětice (763136); Nezdice nad Úhlavou (607959); Nová Ves u Plzně (705551); Oplot (626805); Černice (620106); Lhota u Dobřan (680940); Litice u Plzně (722740); Radobyčice (620122); Přestavlky u Dnešic (626813); Přeštice (735256); Skočice u Přeštic (748323); Žerovice (796638); Kucíny (735931); Příchovice u Přeštic (735949); Zálesí u Příchovic (735965); Radkovice u Příchovic (735957); Háje u Vodokrt (784371); Knihy (784389); Libákovice (745081); Osek u Vodokrt (784397); Plevňov (745090); Řenče (745103); Vodokrty (784401); Seč u Blovic (746436); Horušany (751596); Soběkury (751600); Střížovice u Plzně (758124); Štěnovice (763349); Nebílovský Borek (624047); Štěnovický Borek (624055); Únětice u Blovic (774421); Útušice (775665); Vlčtejn (783919); Vstiš (786985).

8.3.2002

Dolní Lukavice (629685); Krasavce (629707); Lišice u Dolní Lukavice (629715); Snopoušovy (629723); Horní Lukavice (629693); Předenice (704091); Robčice u Štěnovic (775657).

Από 28.2.2022 έως 8.3.2022

Pardubice Region:

Bezděkov (603571); Bousov (608661); Břehy (613771); Březinka u Hošťalovic (646130); Bukovina u Přelouče (616061); Bumbalka (771571); Čepí (619582); Černá u Bohdanče (743844); Heřmanův Městec (638731); Holotín (755575) – jižní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 17 z Bukoviny u Přelouče do Stojic; Hošťalovice (646148); Choltice (652369) – západní část katastrální území ohraničená silnicí č. 342 ze Svinčan do Veselí; Chvaletice (655015); Jankovice u Přelouče (656801); Jeníkovice u Choltic (658375); Jetonice (693871); Jezbořice (659371); Kladruby nad Labem (665410); Klenovka (666131); Klešice (666165); Kostelec u Heřmanova Městce (670260); Kozašice (656810); Labětín (744778); Lány na Důlku (679071); Lhota pod Přeloučí (681113); Licomělice (701033); Licoměřice (684678); Lipovec (684686); Litošice (685852); Lohenice u Přelouče (686409); Mělice (692794); Míčov (693880); Morašice v Železných horách (792233); Načešice (701041); Nerad (797308); Opočínek (679089); Podhořany u Ronova (723703); Přelouč (734560); Přelovice (734641); Raškovice u Přelouče (760820); Rozhovice (742244); Řečany nad Labem (744786); Semín (747319); Spytovice (792241); Staré Čívice (754170); Starý Mateřov (755079); Stojice (755583); Sušice (693901); Svinčany (760854); Škudly (681121); Štěpánov u Přelouče (763403); Trnávka (744794); Valy nad Labem (776769); Veselí u Přelouče (780642); Vyžice (789038); Zbyslavec (693910); Zdechovice (792250); Živanice (797332); Žlebské Chvalovice (797618).

21.2.2022

Benešovice u Přelouče (609871); Brloh u Přelouče (609889); Holotín (755575) – severní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 17 z Bukoviny u Přelouče do Stojic; Choltice (652369) – východní část katastrálního území ohraničená silnicí č. 342 ze Svinčan do Veselí; Chrtníky (652377); Jedousov (658120); Ledec (679704); Lipoltice (684333); Mokošín (698181); Poběžovice u Přelouče (722901); Rašovy (771589); Seník (656828); Sovoluská Lhota (684350); Sovolusky u Přelouče (752681); Svojšice u Choltic (761401); Tupesy u Přelouče (771546); Turkovice u Přelouče (771597); Urbanice (774685).

Από 13.2.2022 έως 21.2.2022

Κράτος μέλος: Δανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

The parts of Sorø, Slagelse, Næstved, Ringsted and Holbæk municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55.4496; E 11.6102

17.2.2022

The parts of Holbæk, Sorø, and Ringsted municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,5166; E 11,6902

16.3.2022

The parts of Holbæk, Sorø and Ringsted municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,5166; E 11,6902

Από 7.3.2022 έως 16.3.2022

Κράτος μέλος: Γερμανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

BAYERN

Landkreis Augsburg

Gemeinde Welden

Gemeinde Altenmünster nur mit dem Ortsteil Epishofen

Gemeinde Zusmarshausen nur mit dem Ortsteil Wörleschwang

Από 9.2.2022 έως 17.2.2022

Landkreis Augsburg

Gemeinde Horgau mit den Ortsteilen: Streitheim, Auerbach, Horgauergreut, Bieselbach

Gemeinde Dinkelscherben mit dem Ortsteil lindach

Gemeinde Emmersacker

Gemeinde Heretsried

Gemeinde Bonstetten

Gemeinde Biberbach mit Ortsteil Affaltern

Gemeinde Adelsried mit dem Ortsteil Kruichen

17.2.2022

Landkreis Dillingen a.d. Donau

Gemarkung Altenbaindt

Gemarkung Bocksberg

Gemarkung Ellerbach

Gemarkung Eppisburg

Gemarkung Glött

Gemarkung Hettlingen

Gemarkung Holzheim

Gemarkung Laugna

Gemarkung Osterbuch

Gemarkung Riedsend

Gemarkung Roggden

Gemarkung Sontheim

Gemarkung Villenbach

Gemarkung Weisingen

Gemarkung Wengen

Gemarkung Zusamaltheim

17.2.2022

Landkreis Günzburg

Nördlich der Autobahn A8:

In der Gemeinde Winterbach der Ortsteil Rechbergreuthen, in der Gemeinde Haldenwang das Waldgebiet Fetzer, das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Landensberg, in der Gemeinde Jettingen-Scheppach die Waldgebiete Mühlholz und Brand und das Waldgebiet nördlich der Waldgebiete Tanneschopf und Kratzer.

Südlich der Autobahn A8:

In der Gemeinde Jettingen-Scheppach die Waldgebiete Kratzer, Langengehau, untere Lederhose, obere Lederhose, Grenzkopf, Tannenschopf und Wacholdergehau.

18.2.2022

BRANDENBURG

Landkreis Havelland

Vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze des Landkreises Havelland mit der Landesgrenze des Landes Sachsen-Anhalt entlang der Landesgrenze des Landes Sachsen-Anhalt in südlicher Richtung bis zur südlichen Gemarkungsgrenze Gülpe, weiter entlang der südlichen Gemarkungsgrenzen der Gemarkungen Gülpe, Wolsier und Spaatz bis zum Schnittpunkt mit dem „SW-Graben Parey“, diesen weiter in östlicher Richtung bis zur Wiesenlaake, ab dem Schnittpunkt mit dem großen Grenzgraben in einer gedachten Linie nordöstlich bis zum Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Kleßen mit der Landstraße „Dickter Straße“, hier weiter in nördlicher später in südöstlicher/südlicher Richtung entlang der Gemarkungsgrenze Kleßen bis zum Havelländischen Hauptkanal, von dort aus entlang der Landkreisgrenze des Landkreises Havelland mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin in westlicher Richtung bis zur Landesgrenze des Landkreises Havelland mit dem Land Sachsen-Anhalt

23.2.2022

Landkreis Havelland

Vom Schnittpunkt der „Alten Jäglitz“ mit der Landstraße L 14 in östlicher Richtung entlang der Landkreisgrenze des Landkreises Havelland zum Landkreis Ostprignitz-Ruppin bis zum großen Grenzgraben Rhinow, dort weiter in südlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit einem landwirtschaftlichen Graben, diesen weiter folgend in westlicher Richtung, die B 102 kreuzend in einer gedachten Linie bis zur Gemarkungsgrenze Großderschau in Höhe des Schnittpunktes mit einem Landwirtschaftsgraben, dann weiter entlang der Gemarkungsgrenze Großderschau bis zum Schnittpunkt mit der „Alten Jäglitz“

Από 15.2.2022 έως 23.2.2022

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Gemeinde Neustadt (Dosse) mit den Gemarkungen Sophiendorf, Lohm, Roddahn, Babe, Zernitz, Koppenbrück, Leddin, Plänitz, Neustadt/Dosse, Sieversdorf, Hohenofen, Kampehl, Dreetz, Giesenhorst, Bartschendorf und Michaelisbruch

Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit der Gemarkung Segeletz

23.2.2022

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Beginnend am Schnittpunkt der Landkreisgrenze des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zum Landkreis Havelland mit der östlichen Grenze der Gemarkung Babe der Gemarkungsgrenze in nordöstlicher Richtung folgend bis Höhe „Neuroddahn“. Dort weiter den Weg in nordöstlicher Richtung über die „Horningwiesen“ bis zum Kreuzungspunkt mit einem Feldweg, diesen weiter westlich an Sieversdorf vorbei, die L 102 kreuzend in gedachter Linie folgend bis zur Dosse, dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis an die Gemarkungsgrenze Hohenofen. Dieser in südöstlicher Richtung folgend bis zum Scheidgraben. Von hier in einer gedachten Linie in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Dreetzer Straße mit dem Rhin. Diesem in westlicher Richtung folgend bis zur Landkreisgrenze Havelland, dieser dann weiterfolgend bis zur Gemarkungsgrenze Babe

Από 15.2.2022 έως 23.2.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Rostock

Gemeinde Jürgenshagen mit dem Ortsteil Jürgenshagen

Gemeinde Klein Belitz mit den Ortsteilen und Orten: Krugland, Groß Belitz, Boldenstorf und Neukirchen

Stadt Bad Doberan mit den Ortsteilen und Ortschaften: Bad Doberan, Walkenhagen und Althof

Gemeinde Admannshagen-Bargeshagen mit den Ortsteilen: Rabenhorst, Admannshagen und Bargeshagen

Gemeinde Bartenshagen-Parkentin mit den Ortsteilen und Orten: Hütten, Neuhof, Parkentin, Bartenshagen und Bollbrücke

Gemeinde Hohenfelde mit den Ortsteilen: Hohenfelde, Neu Hohenfelde und Ivendorf

Gemeinde Reddelich mit dem Ortsteil Reddelich

Gemeinde Retschow mit den Ortsteilen und Orten: Glashagen, Stülow, Fulgenkoppel, Retschow - Waldsiedlung und Retschow

Gemeinde Satow mit den Ortsteilen und Orten: Groß Bölkow, Bölkow, Bölkow-Ausbau, Püschow, Lüningshagen, Rederank, Konow, Hastorf, Miekenhagen, Hohen Luckow, Hohen Luckow-Ausbau, Satow, Radegast, Gerdshagen, Horst und Matersen

Gemeinde Benitz mit den Ortsteilen und Orten: Brookhusen und Brookhusen-Ausbau

Gemeinde Bröbberow mit den Ortsteilen: Bröbberow, Groß Grenz und Klein Grenz

Gemeinde Schwaan mit dem OrtsteilDorf Tatschow

Stadt Kröpelin mit den Ortsteilen und Orten: Schmadebeck, Brusow, Einhusen, Groß Siennen, Klein Siemen, und Altenhagen –Ausbau

Amt Warnow-West:

Gemeinde Kritzmow mit den Ortsteilen und Orten: Kritzmow, Klein Stove, Klein Schwaß, Groß Schwaß und Wilsen-Ausbau

Gemeinde Lambrechtshagen mit den Ortsteilen: Lambrechtshagen, Sievershagen, Allershagen, Vorweden und Mönkweden

Gemeinde Papendorf mit den Ortsteilen: Groß Stove und Niendorf

Gemeinde Pölchow mit den Ortsteilen: Pölchow und Wahrstorf

Gemeinde Stäbelow mit den Ortsteilen: Stäbelow, Wilsen und Parkentin-Ausbau

Gemeinde Ziesendorf mit den Ortsteilen und Orten: Ziesendorf, Buchholz, Nienhusen, Fahrenholz und Buchholz Heide.

Από 5.2.2022 έως 7.3.2022

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

betroffene Stadtteile: Reutershagen, Gartenstadt, Südstadt, Stadtweide, Biestow; begrenzt durch die Stadtgrenze im Süden und Westen sowie im Norden durch die Hamburger Straße bis zum Schutower Kreuz und im Osten durch den Barnstorfer Ring (B 103), Edelweißweg, Kuphalstraße, Asternweg, Am Waldessaum, Rennbahnallee, Tiergartenallee, Satower Straße, Südring und Nobelstraße

Από 5.2.2022 έως 7.3.2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze an der BAB A29 zum Landkreis Friesland. Der BAB A29 in südlicher Richtung folgend bis zur Überquerung Dringenburger Straße. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Wilhelmshavener Straße (L825). Der Wilhelmshavener Straße (L825) in südlicher Richtung folgend bis zum Schanzer Weg. Dem Schanzer Weg folgend bis zur Straße Blauer Baum. Der Straße Blauer Baum folgend bis zur Straße Zur Heideblume. Dieser folgend bis zum Hahnermoorweg. Dem Hahnermoorweg in südlicher Richtung folgend bis zum Geestrandtief. Dem Geestrandtief in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Logemanns Damm. Der Straße Logemanns Damm in südlicher Richtung folgend bis zur Kleibroker Straße (K133). Der Kleibroker Straße (K133) in südlicher Richtung folgend bis zur Raiffeisenstraße (K133). Der Raiffeisenstraße (K133) folgend bis zur August-Brötje-Straße. Dieser folgend bis zur Straße Am Kleinenfelde. Der Straße Am Kleinenfelde folgend bis zur Danziger Straße. Der Danziger Straße in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Voßbarg. Den Voßbarg überquerend die Straße Am Stratjebusch folgend bis zum Köttersweg. Vom Köttersweg dem Verbindungsweg bis zur Schoolstraat folgend. Der Schoolstraat in östlicher Richtung folgend bis zum Borbecker Weg (K134). Dem Borbecker Weg (K134) in südwestlicher Richtung folgend bis zur Metjendorfer Straße (K135). Die Metjendorfer Straße (K135) in südlicher Richtung folgend bis Heidkamper Weg. Diesem übergehend in die Straße Hoher Kamp folgend bis zur Heidkamper Landstraße (L824). Der Heidkamper Landstraße (L824) in nördlicher Richtung folgend bis zum Kornweg. Diesem folgend bis zur Straße Alter Postweg (K346). Die Straße Alter Postweg (K346) überquerend dem Wehnerfelder Weg folgend bis zum Heidkamper Weg. Diesem folgend bis zur Tannenkampstraße (K137). Der Tannenkampstraße (K137) in nördlicher Richtung folgend bis zur Putthaaren. Der Putthaaren folgend bis zur Bahnlinie Oldenburg-Bad Zwischenahn. Der Bahnlinie in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Westerholtsfelder Straße. Der Westerholtsfelder Straße in südwestlicher Richtung folgend bis zur Woldline (K138). Der Woldlinie (K138) in nördlicher Richtung folgend bis zum Margeritenweg. Diesem folgend bis zur Mittellinie. Der Mittelline in nordwestlicher Richtung folgend bis zum Birkenweg. Dem Birkenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Portsloger Damm. Dem Portsloger Damm in westlicher Richtung übergehend in die Portsloger Straße folgend bis zur Straße Goldene Linie. Dieser folgend bis zur Ekenermoorstraße. Der Ekenermoorstraße folgend bis zur Edewechter Straße (L831). Der Edewechter Straße (L831) folgend bis zum Melmweg. Dem Melmweg folgend bis zum Hornweg. Dem Hornweg folgend bis zur Straße Im Schlitter. Der Straße Im Schlitter folgend bis zur Burgfelder Straße (K129). Der Burgfelder Straße (K129) in westlicher Richtung folgend bis zum Wischenweg. Dem Wischenweg folgend bis zur Querensteder Straße (K128). Der Querensteder Straße (K128) in nördlicher Richtung folgend bis zur Wittkuhlenstraße. Dieser folgend bis zum Kiefernweg. Dem Kiefernweg folgend bis zum Hochtanger Weg. Diesem in nördlicher Richtung folgend bis zur Ocholter Straße (K336). Der Ocholter Straße (K336) in westlicher Richtung übergehend in die Zwischenahner Straße (K336) folgend bis zum Howieker Ring. Dem Howieker Ring in nördlicher Richtung übergehend in die Straße Burnhörn folgend bis zur Westersteder Straße (L820). Der Westersteder Straße (L820) in nördlicher Richtung folgend bis zur Westerloyer Straße (K117). Der Westerloyer Straße (K117) übergehend in die Straße Strohen folgend bis zur Straße Köterhörn. Dieser folgend bis zur Straße Am Neen. Der Straße Am Neen folgend bis zur Straße An der Biese. Diese überquerend der Straße Feldeschweg folgend bis zur Straße Am Damm (L821). Der Straße Am Damm (L821) in südwestlicher Richtung folgend bis zur Ihauser Straße (K117). Der Ihauser Straße (K117) folgend bis zur Großen Norderbäke. Der Großen Norderbäke in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Schnapp. Dieser in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Zu den Wiesen. Der Straße Zu den Wiesen folgend bis zur Straße Am Brunbarg. Dieser folgend bis zur Leerer Straße (L24). Der Leerer Straße (L24) in östlicher Richtung folgend bis zur Friesenstraße. Der Friesenstraße folgend bis zur Straße Am Wall. Dieser folgend bis zur Neuengländer Straße. Der Neuengländer Straße in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Wittenheimstraße (K115). Der Wittenheimstraße (K115) in nördlicher Richtung übergehend in die Halsbecker Hauptstraße (K115) folgend bis zur Straße Osterende. Der Straße Osterende folgend bis zur Kreisgrenze mit dem Landkreis Friesland. Der Kreisgrenze folgend bis zum Ausgangspunkt Kreisgrenze an der BAB A29.

21.2.2022

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreuzung Alpenrosenstraße L820/ Boßeldamm. Der Alpenrosenstraße L820 in östlicher Richtung folgend bis zum Grenzweg. Dem Grenzweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bramkampsweg. Diesem folgend bis zum Otterbäkenweg. Dem Otterbäkenweg übergehend in den Feldweg folgend bis zur Hollener Straße. Der Hollener Straße folgend bis zum Hasseler Weg. Dem Hasseler Weg folgend bis zur Straße Feldtange. Dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Straße Langenfurth. Der Straße Langenfurth folgend bis zum Nordholtsweg. Dem Nordholtsweg folgend bis zum Auebach. Dem Auebach in südwestlicher Richtung folgend bis zur Heller Landstraße (K346). Der Heller Landstraße (K346) übergehend in den Kreyenkamp (K346) übergehend die Grüne Linie (K346) übergehend in Stiller Bogen (K346) übergehend in die Langebrügger Straße in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Wilderfang. Dieser folgend bis zur Hüllsteder Straße (K123). Der Hüllsteder Straße (K123) übergehend in die Langebrügger Straße (K123) folgend bis zur Stellhorner Straße. Dieser in östlicher Richtung folgend bis zum Dielenweg. Dem Dielenweg folgend bis zur Langebrügger Straße (K123). Der Langebrügger Straße (K123) folgend bis zur Straße Am Sundern. Dieser folgend bis zur Straße Am Hohen Feld. Der Straße am Hohen Feld folgend bis zur Straße Am Nesterhorn. Dieser in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldstraße. Der Waldstraße in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Spohlermehden. Dieser folgend bis zum Petersfelder Wasserzug. Dem Petersfelder Wasserzug in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Boßeldamm. Der Straße Boßeldamm in nördlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Kreuzung Alpenrosenstraße L820/ Boßeldamm.

Από 13.2.2022 έως 21.2.2022

Landkreis Celle

Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt der Gemarkungsgrenze Wathlingen mit der Kreisgrenze der Gemarkungsgrenze nördlich folgend bis zur L 311. Dieser nördlich über die B 214, "Okamp", "Parkstraße", L 311, "Alter Postweg", "Appelweg", "Lageweg" bis zum Wienhäuser Mühlenkanal folgen. Auf diesem weiter in nördlicher Richtung bis zum Bockmarschweg und dann auf der L 311 bis zum "Alten Postweg" in Lachendorf folgen. Diesem bis zur Gemarkungsgrenze Ahnsbeck folgen und auf ihr weiter bis zur L 284. Von dort weiter westlich über die "Stettiner Straße", "Herbert-Bangemann-Straße", "Beedenbostler Straße", "Hühnerkamp", "Rhienende", "Beckstraße" bis zur Gemarkungsgrenze Bunkenburg. Dieser östlich folgen über die Gemarkungsgrenzen Hohnhorst, Wohlenrode, Grebshorn bis zur Kreisgrenze und auf dieser westlich weiter bis zum Ausgangspunkt.

26.2.2022

Landkreis Celle

Das Gebiet erstreckt sich im Südwesten beginnend ab Schnittpunkt K 51 mit der Kreisgrenze der K 51 folgend in nördlicher Richtung bis Abzweigung "Bahnhofstraße", dieser entlang bis zur K 52. Der K 52 nördlich 50 m folgen und dann rechts -zwischen Hausnummer 5 und 7- abbiegen in einen Feldweg und bis zur Einmündung K 50 folgen. Der K 50 und dann über "Maschweg", K 48, "Neuhaus" bis zur Kreisgrenze folgen. An dieser südlich entlang bis zum Ausgangspunkt.

Από 18.2.2022 έως 26.2.2022

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Lindern von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Marka und im Weiteren dem Auener Graben südlich folgend bis zum Grenzgraben Wachtung-Liener, dem Wasserverlauf südwestlich folgend bis zur Kreisgrenze und dieser nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

14.3.2022

Landkreis Emsland

Kreisgrenze Cloppenburg / Vinnen – Vinner Straße – Wachtumer Straße – Riehen – Up`n Sande – Vinner Straße – Cors Kamp – Lahner Straße – Am Alten Lager – Ahmsener Straße – Ostlähdener Straße – Hüvener Straße – Hüvener Mühle – Lähdener Straße – Alte Ch – Lahner Straße – Sögeler Straße – Raiffeisenstraße – Gartenstraße – Ahornstraße – Kienmoorweg – Verbindungsweg – Grenzgraben Eisten-Hüven – Nordradde – Berßener Straße – Staverner Straße – Am Egels – Verbindungsweg – Gut Sprakel – Verbindungsweg – L 53 – Wahner Straße – Gutshofstraße – Verbindungsweg - Sandandpoelgraben I – Püngel – Fleiereigraben II – Börger Graben – Börger Mittelgraben – Binnewegesmoor – Fasanenstraße – Börgerstraße – Höge – Verbindungsweg – Großer Schloot – Surwolder Straße – Neubörger Straße – Feldstraße – Verbindungsweg – Kreuzallee – Bergstraße – Tongru-benweg – Verbindungsweg – Im Timpen – Esterweger Straße – Surwolder Straße – Herrenweg – Lattensberg – Heidbrücker Straße – An den Zuschlägen – Oheweg – Ohe – Loruper Beeke – Hilkenbrooker Straße – Dosenweg – Gehlenberger Straße – Loruper Straße – Rittveengraben – Verbindungsweg – Kreisgrenze

14.3.2022

Landkreis Emsland

Im Süden beginnend Ostenwalder Straße westlich Dorfanger – Verbindungsweg Dorfanger-Holzweg – Holzweg – Verbindungsweg Holzweg – Ostenwalder Straße – Gut Horst – Radweg Raddesee Sögel – Marientaler Straße – Spahner Straße – Verbindungsweg – Friesenweg – Spahner Weg – Zum Windberg – Verbindungsweg – Werpeloher Grenzgraben – Schnüggenweg – Nordkampstraße – Hauptstraße/L 51 – Sögeler Straße – Verbindungsweg – Börger-Spahner Grenzgraben – Bachlauf Ohe nördlich – Haßmoorschloot – Tichelpläcke – Werlter Straße – Loruper Straße – Harrenstätter Straße – Unfriedstraße – Schlosser Straße – Hammerstraße – Bahnhofstraße – Hobelstraße – Bernhard-Krone-Straße – Kasernenstraße – Hauptstraße – Sögeler Straße – Ostenwalder Straße

Από 6.3.2022 έως 14.3.2022

Landkreis Friesland

Die Überwachungszone beinhaltet folgendes Gebiet der Gemeinde Bockhorn: beginnend an der Kreisgrenze südlich der Hohelieter Straße, im weiteren Verlauf südlich des Richtmoorswegs bis zur Kreuzung Westersteder Straße. In nördlicher Richtung westlich der Westersteder Straße bis zur Abzweigung in die Hauptstraße. Im weiteren Verlauf südwestlich der Hauptstraße bis zur Lebensstraße. Im weiteren Verlauf westlich der Lebensstraße, bis zur Kreuzung Dorfstraße. Im weiteren Verlauf südwestlich der Dorfstraße, bis zur Kreuzung am Rheindersdamm.

In der Gemeinde Varel umfasst die Überwachungszone folgendes Gebiet: Ab der Kreuzung Westersteder Straße/ Klattenhofstraße südwestlich bzw. südlich der Westersteder Straße bis zur Wiefelsteder Straße, östlich der Wiefelsteder Straße bis zur Ahrensberger Straße, südlich bzw. südöstlich der Ahrensberger Straße und im weiteren Verlauf südöstlich des Beekenweges bis zur Kreisgrenze (die Wapel).

21.2.2022

Landkreis Gifhorn

Von der Kreisgrenze bei Ummern bis zur Wiehe und an der Wiehe entlang bis zur Straße Zum Schmarloh.

Über die Zum Schmarloh bis zur L 284. Links auf die L 284 durch Ummern bis auf die B4.

Über die B 4 bis zur Krümme und rechts auf den Krümmeweg. Über Krümmeweg, Im Achtertor bis über die Dorfstr. in Neubokel. Durch Neubokel auf die B 188. Rechts auf die B 188 bis Brenneckenbrück/Allerkanal.

Links am Allerkanal entlang bis zum Viehmoorgraben. Rechts auf den Viehmoorgraben bis zu den Bahngleisen. Rechts auf die Bahngleise in Richtung Leiferde bis zur L 320. Rechts auf die L 320 (Volkser Str.). Geradeaus über den Kreisel in Richtung Volkse.

Durch Volkse auf dem Rietzer Weg bis zur Kreisgrenze. An der Kreisgrenze entlang bis zur 214.

26.2.2022

Landkreis Gifhorn

Im Norden von der Kreisgrenze bis zur Moorstr. rechts auf die Moorstr, die L 283 querend bis zum Bäckerweg.

Rechts in den Bäckerweg bis zur Bahnhofstr. Über die Bahnhofstr. auf die L 283. Von der L 283 rechts auf den Meinerser Weg bis zur B 188.

Dann rechts auf die B 188. Dort geradeaus über den Kreisel hinweg. Nach dem Kreisel rechts auf die L 299. Von der L 299 links in Richtung Päse. Durch Päse hindurch in Richtung Höfen.

Von Höfen bis zur Kreisgrenze und dann an der Kreisgrenze entlang bis zur B 214.

Από 18.2.2022 έως 26.2.2022

Region Hannover

Ortsteile Uetze und Eltze der Gemeinde Uetze ohne das Gebiet westlich der Straße zwischen Krätze und Katensen.

26.2.2022

Landkreis Peine

Betroffen sind die Ortschaften Eickenrode und Plockhorst in der Gemeinde Edemissen.

Ab der Kreisgrenze im Osten zum LK Gifhorn auf der B 214 bis zur Straße „Am Haferkamp“ folgen. Der Straße „Am Haferkamp“ bis zum Ortsrand Eickenrode folgen. Entlang des östlichen und südlichen Ortsrandes von Eickenrode bis zum Schnittpunkt mit der dort verlaufenden Hochspannungsleitung. Dieser bis zum nördlich gelegenen Kiesteich folgen. Westlich entlang des Kiesteichs bis zur Dorfstr. Westlich bis zum Ortsrand von Plockhorst folgen. Entlang des östlichen, südlichen und westlichen Ortsrandes von Plockhorst bis zur Kreisstr. 10. Dieser folgen bis zum Eltzer Plockhorster Grenzgraben. Entlang des Grabens nach Norden bis zur Kreuzung mit der Bahnlinie. Östlich entlang der Bahnlinie bis zur Höhe des Grundstücks des Klärwerks. An der östlichen Grundstücksgrenze des Klärwerks in Verlängerung etwa 100 m nördlich bis zur Kreisgrenze zur Region Hannover folgen.

26.2.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

Ennepe-Rhur-Kreis

Die Überwachungszone beinhaltet die Gebiete des Ennepe-Ruhr-Kreises, die in einem 10 km-Radius um die GPS-Koordinaten lat="51.4987315490"; lon="7.4097860146" liegen und umfasst somit ein Areal, das sich von der nördlichen Kreisgrenze nach Süden über Bereiche der Städte Witten und Herdecke erstreckt.

2.3.2022

Kreis Recklinghausen

Beginnend an der Stadtgrenze Herne der Holthauser Straße in nördliche Richtung folgend bis zur Kreuzung Westring. Dem Westring nach Nordwesten folgend bis zur Victorstraße. Anschließend der Victorstraße nach Osten folgend bis zur Wartburgstraße. Der Wartburgstraße nach Norden folgend bis zur Langen Straße. Der Langen Straße nach Osten folgend bis zur Friedrichstraße. Der Friedrichstaße in östliche Richtung folgend und weiter auf Ickerner Straße in nordöstliche Richtung bis zur Unterführung der A2. Anschließend der A2 in Richtung Südosten folgend bis zur Stadtgrenze Dortmund. Der Stadtgrenze zu Dortmund in Richtung Süden folgend bis zur Stadtgrenze Bochum. Der Stadtgrenze Bochum in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Stadtgrenze Herne. Anschließend der Stadtgrenze Herne nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt Höhe Holthauser Straße.

2.3.2022

Kreis Unna

Lünen-Brambauer Schnittpunkt Kreisgrenze / Zechenstraße Richtung Osten bis „Brechtener Straße“, Richtung Süden bis Hochspannungsleitung unterhalb der Straße „In den Hülsen“, Richtung Osten bis zur westlichen „Oetringhauser Straße“, Richtung Westen bis Schnittpunkt Kreisgrenze

2.3.2022

Markischer Kreis

Östlich der Ortschaft Radevormwald-Jägershaus in südlicher Richtung der Kreisgrenze folgend bis zum Erreichen der Straße von Jägershaus in südlicher Richtung. Diese ca. 600 m in östlicher Richtung entlang bis zur nächsten Kreuzung, dann rechts durch die Ortschaft Grafweg bis zum Erreichen des Baches Hartmecke. Diesem Bach in nördlicher, dann östlicher Richtung folgend bis zur Ortslage Hartmecke. In Höhe der Hausnummer Hartmecke 4 rechts abbiegend. Dem Straßenverlauf ca. 300m folgend, dann links die Ennepe querend. Nach der Brücke rechts abbiegend auf die Straße nach Brenscheid. Dem Straßenverlauf bis Lingensiepen folgend. An der folgenden T-Kreuzung nach rechts abbiegend bis zum Ende der Straße, dann nach links abbiegend auf die Löhbacher Straße. Dieser bis zum Ende folgend, dann rechts der Hagener Str. folgend, bis diese die B229 unterquert. Dann der Remscheider Str. (B229 - L528) in östlicher Richtung ca. 2 km folgend. Anschließend links nach Sticht abbiegend. Vor Erreichen der Ortslage rechts abbiegend Richtung Lammecke. Ab Höhe des Hauses Sticht 3 dem Bachverlauf des Haweckessiepen folgend bis zum Erreichen der Ortschaft Lammecke. Ab Erreichen der Hausnummer Lammecke 1 dem Straßenverlauf Richtung Süden ca. 100 m folgend, dann rechts abzweigend auf die Straße nach Romberg. Dieser in südlicher Richtung folgend, die L528 bei der Ortschaft Im Höfken querend und weiter in südlicher Richtung über Blechen bis zum Straßenende. Dann rechts abbiegend und die Kerspe überquerend. Nach der Brücke links der K3 folgend bis Kierspe-Padberg. Padbergstr und Straße Höferhof entlang, dann rechts abbiegend in die Straße nach Kiersperhagen bis B237.Dort rechts abbiegend und für etwa 450m dem Straßenverlauf folgend. Dann links abbiegend und der Straße Kiersperhagen bis Lingese folgend. Ab Lingese erst dem Hotteschlaer Bach und dann der Lingese in Fließrichtung bis zum Erreichen der Kreisgrenze nördlich von Wernscheid folgend. Dann westlich an der Kreisgrenze entlang bis zum Queren der Straße von Benninghausen Richtung Wernscheid.

6.3.2022

Oberbergischer Kreis

Die Grenze der Überwachungszone beginnt an der Kreisgrenze Oberbergischer Kreis/Rheinisch-Bergischer Kreis auf der L412 auf Höhe der Wuppertalsperre und verläuft von dort in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzstraße in der Ortschaft Bergerhof über die Froweinstraße, über die Lohengrinstraße, weiter über die Nibelungenstraße, über die Espertstraße, die Karl-Goerdeler-Straße, die Siepenstraße, über die Straße Am Krankenhaus weiter über den Höhweg Richtung B229. Die Grenze der Überwachungszone verläuft von dort aus weiter der B229 in östlicher Richtung folgend bis an die Abzweigung Poststraße. Von dort aus verläuft die Grenze Überwachungszone weiter über die Poststraße, die Blumenstraße, die Uelefe-Wuppertal-Straße überquerend, weiter über die Rosenstraße, die Mermbacher Straße auf die K9 nordöstlich in Richtung der Ortschaft Neuenhof. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone über die K10 Richtung Neuenhof und weiter über die Ortschaft Neuenhaus, Neuenhaus einschließend, durch die Ortschaft Im Busch, weiter über die Ortschaften Finkensiepen und Oberschmittensiepen Richtung Köttershaus, Köttershaus einschließend bis zur Kreisgrenze Oberbergischer/Märkischer Kreis. Von dort verläuft die Grenze der Überwachungszone im Oberbergischen Kreis entlang der Kreisgrenze Oberbergischer/Märkischer Kreis in südlicher Richtung bis Marienheide, nördlich der Lingesetalsperre, auf der Straße zwischen der Ortschaft Benninghausen (Märkischer Kreis) und der Ortschaft Lambach (Oberbergischer Kreis). Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone auf der Straße Lambach über die Ortschaft Wernscheid bis zur L97/Talsperrenstraße. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der L97 westlich in Richtung Marienheide folgend, bis zum Abzweig Lindenweg und weiter dem Lindenweg in südöstlicher Richtung folgend über die Höfeler Landstraße/L97. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone auf der L 97 und dann weiter über die Klosterstraße in westlicher Richtung über An den Leyen, die Griemeringhauser Straße, die Singernstraße und die Klosterstraße überquerend weiter über den Räuberweg, über die Brucher Straße südöstlich Richtung Brucherstausee über Eberg, bis zur B256/Gummersbacher Straße und weiter dieser folgend in westlicher Richtung, Richtung Marienheide Zentrum, über die Hauptstraße bis zur Abzweigung Reppinghauser Straße. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter über die Reppinghauser Straße Richtung Späinghausen. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter über die Schöneborner Straße Richtung Schöneborn, Schöneborn ausschließend, weiter über die Straße Im Kämpchen bis zur Gimborner Straße und weiter der Gimborner Straße in südöstlicher Richtung Kotthausen folgend bis zur Abzweigung Zum Höltchen über Unter der Stube über An der Waar in südwestlicher Richtung über die Straße Hennenckenbruch bis zur Kreuzung Windhagener Straße/ Westtangente/B256. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter der L 306/Windhagener Straße südwestlich Richtung Herreshagen folgend, weiter durch Herreshagen über die L 306/Windhagener Straße bis Wegescheid. Weiter über die L306/Wervershoofer Straße in Richtung Niedergelbe. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter über die L306/Gelpestraße über Nochen, Peisel bis zur Kreuzung Alte Landstraße in Elbach und dieser westlich Richtung Flaberg folgend über die Lindlarer Straße, über den Forstweg bis zur L306/Gelpestraße. Die Grenze der Überwachungszone verläuft weiter der L306 in südlicher Richtung folgend bis Neuremscheid von dort über die Straße Papiermühle, dem Weg Richtung Remshagener Straße bis zu dieser folgend. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der K19/Remshagener Straße nördlich folgend, Remshagen ausschießend, Richtung Lindlar Zentrum. Von der K9/Wolfsschlade verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter über die K 21/Klauser Straße bis zur Abzweigung Dillensiefen. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone weiter der Straße Dillensiefen folgend bis zur Abzweigung der Verbindungstraße, die auf die Borromäusstraße führt und dieser Verbindungsstraße folgend bis zur Borromäusstraße. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Borromäusstraße in nordwestlicher Richtung folgend über die Bismarckstraße, die Eichenhofstraße bis zur Kreuzung Alten Linde. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Straße Alten Linde folgend über Am Sülzer Berg bis zur L 284. Von dort aus verläuft die Grenze der Überwachungszone der L 284 folgend südwestlich Richtung Linde bis zur Straße Breidenbach. Weiter verläuft die Grenze der Überwachungszone der Straße Breidenbach in nördlicher Richtung folgend über Unterbreidenbach, Mittelbreidenbach und Oberbreidenbach und weiter über die Straße Richtung Spich über Spich bis zur Abzweigung der Straße Zur Ommer und weiter der Straße Zur Ommer folgend durch die Ortschaft Rölenommer über die Verbindungsstraße Richtung der K 31 bis zur Kreisgrenze Oberbergischer Kreis/ /Rheinischbergischer Kreis. Von dort aus verläuft die Grenze Überwachungszone im Oberbergischen Kreis der Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt der Grenze der Überwachungszone.

6.3.2022

Oberbergischer Kreis

Die Grenze der Schutzzone startet an der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen auf Höhe des Landeplatzes Wipperfürth –Neye und verläuft von dort in nördlicher Richtung der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend die Ortschaften Niederröttenscheid und Oberröttenscheid einschließend bis zur K 13 nordöstlich der Ortschaft Niederlangenberg. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der K13 folgend bis zur Abzweigung Richtung der Ortschaft Obernien. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter die K 13 verlassend in westlicher Richtung der Straße Richtung Obernien folgend. Westlich von Obernien verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße in nördlicher Richtung folgend Richtung K30 nördlich der Ortschaft Forste. Weiter verläuft die Grenze der Schutzzone auf der K30 in südlicher Richtung die Ortschaft Forste ausschließend bis zur Ortschaft Kreuzberg der K30 weiterfolgend bis zu der Ortschaft Wasserfuhr. Von Wasserfuhr aus verläuft die Grenze der Schutzzone aus weiter der Straße Richtung der Ortschaft Dörpinghausen folgend, durch Dörpinghausen Richtung der Ortschaft Dahl folgend in südwestlicher Richtung bis zur Ortschaft Ibach. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Straße in östlicher Richtung Richtung der Ortschaft Klaswipper der Gummersbacher Straße folgend, diese verlassend der Straße nach Dohrgaul in südlicher Richtung über Niederklüppelberg folgend. In der Ortschaft Dohrgaul verläuft die Grenze der Schutzzone der K18 westlich Richtung Agathaberg folgend bis zur Abzweigung der Straße Richtung der Ortschaft Hahnenberg. Von Hahnenberg verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der Straße Richtung der Ortschaft Kahlscheuer folgend bis zur L 302. Der L302 folgend in südlicher Richtung bis zu der Abzweigung nördlich der Ortschaft Neeskotten. Von dort aus weiter Richtung Unterdierdorf der Straße Richtung Kremershof folgend, über Fähnrichstüttem bis zur L284 in Stüttem. Von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone weiter der L 284 in nördlicher Richtung folgend Richtung Grünewald bis zur Abzweigung der Straße nach Hermesberg. Dieser Straße folgend bis nach Thier. In Thier der Straße nördlich Richtung Fürden folgend bis zur L286. Dieser nördlich folgend bis zur Abzweigung Richtung Vorderschöneberg. Dieser Straße durch Vorderschöneberg folgend bis zur Abzweigung Richtung Klingsiepen. Dieser Straße bis südlich von Klingsiepen folgend, dann weiter der B506 in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Richtung Ritzenhaufe. Die Grenze der Schutzzone verläuft weiter durch die Ortschaft Ritzenhaufe weiter der Straße Richtung Kleppersfeld folgend, die Ortschaft Wüstemünte einschließend, bis auf die B237. Der B237 in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen von dort aus verläuft die Grenze der Schutzzone der Gemeindegrenze Wipperfürth/Hückeswagen folgend bis zum Ausgangspunkt des Schutzgebietes.

Από 23.2.2022 έως 6.3.2022

Rheinisch-Bergischer Kreis

Beginnend in der Stadt Wermelskirchen an der Kreisgrenze im Kreuzungspunkt der B51 mit der K22/Straße Buchholzen, der K22 in südlicher Richtung folgend bis sie auf die K12 stößt, dann der K12 Richtung Unterdurholzen folgend, in Unterdurholzen weiter mittig zwischen den Häusern Nr. 57 und 55 dem Straßenverlauf folgend über den in südlicher Richtung verlaufenden Feldweg bis zur Kreuzung mit der L101, dann in südwestlicher Richtung der L101 folgend bis zum Kreisverkehr in Habenichts, von dort weiter auf die L409 in südlicher Richtung über die Hauptstraße bis zur Mündung in die K14/Pilghauser Straße, von dort dem Straßenverlauf weiter folgend über den Ortsteil Hülsen Richtung Neuenhaus, dort der Straße Heidchen in südlicher Richtung folgend weiter über die Straße Mittelberg und die Straße Unterberg, in Unterberg dem Wanderweg Richtung „Große Dhünntalsperre“ in westlicher Richtung folgend bis zum Uferweg der „Großen Dhünntalsperre“, dann dem Uferweg am östlichen Ufer der „Großen Dhünntalsperre“ Richtung Süden weiterfolgend bis zur Staumauer zwischen „Vorsperre Große Dhünn“ und „Große Dhünntalsperre“, auf der Staumauer in das Gebiet der Gemeinde Kürten wechselnd, nach Verlassen der Staumauer dem Weg zunächst in östlicher dann in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die B506, dann der B506 in östlicher Richtung bis zur Einmündung in die Straße Morteln folgend und von dort weiter in südlicher Richtung bis zur Wermelskirchener Straße, auf dieser in südlicher Richtung folgend bis zur Wipperfürther Straße, auf dieser dann in westlicher Richtung bis zur K30/Olpener Straße, dieser südöstlich folgend bis zur Einmündung Höhenstraße, dieser in östlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Forsten/Schultheismühle, der Straße Schultheismühle in südlicher Richtung folgend bis zum Abzweig der Straße Unterbersten, dieser zunächst in südöstlicher Richtung dann in südwestlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze des Oberbergischer Kreis, danach der Kreisgrenze folgend wieder in nördlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt.

6.3.2022

Stadt Bochum

Im Norden: die Stadtgrenzen Castrop-Rauxel und Herne entlang;

Im Westen: ausgehend von der Herner Stadtgrenze zur Wiescherstraße, von dort aus Richtung Frauenlobstraße und weiter auf die Dietrich-Benking-Straße; dieser dann bis zum Castroper Hellweg folgend bis dieser dann in den Sheffield-Ring übergeht, von dort aus auf die Wittener Straße abbiegend über die Schattbachstraße und anschließend den Hustadtring;

Im Süden: vom Hustadtring weiter bis dieser zu der Straße „Vor den Teichen“ führt, dann um den Klärteich / Oelbach herum bis zur Wittener Stadtgrenze;

Im Osten: der weiteren Wittener Stadtgrenze folgend bis hin zur Dortmunder Stadtgrenze.

2.3.2022

Stadt Dortmund

Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Stadtgrenze, B236, Verlauf der B236 nach Süden bis Flautweg, Flautweg bis Altenderner Straße, Altenderner Straße bis Hostedder Straße, Hostedder Straße bis Flughafenstraße, Flughafenstraße bis Brackeler Straße, Brackeler Straße bis Oesterstraße, Oesterstraße bis Holzwickeder Straße, Holzwickeder Straße bis Kleine Schwerter Straße, Kleine Schwerter Straße bis Berghofer Straße, Berghofer Straße bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze bis Syburger Straße, Syburger Straße bis Westhofener Straße, Westhofener Straße bis A1 Richtung Süden.

Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt der A1 bis zur Bahnlinie, die Bahnlinie entlang in westliche Richtung bis zum Schnittpunkt des Nordufers des Hengsteysees, Verlauf Nordufer Hengsteysee bis Niederhof.

Im Westen begrenzt durch den Schnittpunkt des Nordufers des Hengsteysees und den Verlauf der Stadtgrenze Richtung Norden bis zum Groppenbach.

Im Norden weiterer Verlauf auf der Stadtgrenze ab dem Groppenbach bis zur B236.

2.3.2022

Stadt Dortmund

Im Osten begrenzt durch den Schnittpunkt der Franziusstraße und der Westfalenstraße Richtung Süden, Westfalenstraße bis Sunderweg, Sunderweg bis Unionsstraße, Unionsstraße bis Rheinische Straße bis Lindemannstraße, Lindemannstraße bis Rheinlanddamm, Rheinlanddamm bis L684, L684 bis Strobelallee, Strobelallee bis Turnweg, Turnweg bis Schwimmweg, Schwimmweg bis Bolmker Weg, Bolmker Weg bis Stockumer Straße, Stockumer Straße bis Am Hombruchsfeld, Am Hombruchsfeld bis Kuntzestraße, Kuntzestraße bis Eschenstraße, Eschenstraße bis Harkortstraße, Harkortstraße bis Kieferstraße.

Im Süden begrenzt durch den Schnittpunkt Kieferstraße Grotenbachstraße, Grotenbachstraße bis Hegemanns Heide, Hegemanns Heide bis Persebecker Straße, Persebecker Straße bis Menglinghauser Straße, Menglinghauser Straße bis Schnittpunkt A45 nach Westen.

Im Westen begrenzt durch den Verlauf der A45 in nördliche Richtung bis zur Baroper Straße, Baroper Straße bis Stockumer Bruch, Stockumer Bruch bis Stadtgrenze, Verlauf der Stadtgrenze nach Norden bis Schnittpunkt Dorneystraße, Dorneystraße bis Kleybredde, Kleybredde bis Kleyer Weg, Kleyer Weg bis Borussiastraße, Borussiastraße bis Kesselborn, Kesselborn bis Martener Straße, Martener Straße bis Schnittpunkt Stichstraße Martener Straße (ggü. Vorstenstraße), Stichstraße Martener Straße nach Norden bis zur Bahnlinie.

Im Norden begrenzt durch den Verlauf der Bahnlinie ab Stichstraße Martener Straße bis Rahmer Straße, Rahmer Straße nach Osten verlaufend bis Huckarder Straße, Huckarder Straße bis Franziusstraße.

Από 19.2.2022 έως 2.3.2022

Stadt Herne

Beginnend an der Stadtgrenze Bochum ab Höhe Müllhauser Straße über die Wiescherstraße in nordwestliche Richtung, weiter dem Hölkeskampring folgend in nördliche Richtung bis Kreuzung Sodinger Straße. Der Sodinger Straße nach Osten folgend bis zur Kreuzung Mont-Cenis-Straße. Der Mont-Cenis-Straße nach Osten folgend bis zur Börsinghauser Straße. Der Börsinghauser Straße in nördliche Richtung folgend, weiter auf der Bladenhorster nach Norden bis zur Bruchstraße. Der Bruchstraße in nördliche Richtung folgend bis zur Stadtgrenze Castrop-Rauxel. Der Stadtgrenze Castrop-Rauxel folgend in südliche Richtung bis zur Stadtgrenze Bochum. Der Stadtgrenze Bochum zunächst in westliche Richtung, sodann in südliche Richtung und anschließend in nordwestliche Richtung folgend bis zum Ausgangspunkt Höhe Müllhauser Straße.

2.3.2022

Stadt Remscheid

Die Anschlussüberwachungszone auf Remscheider Gebiet erstreckt sich westlich und nördlich der Kreisgrenze zum Oberbergischen Kreis, nördlich der Kreisgrenze zum Rheinisch-Bergischen Kreis, östlich der Straße Bergisch Born (B 51) und Borner Str. (B 51) sowie südlich der Straßen Dörpholz (L 412) und Dörperhöhe (L 412) bis zur Kräwinkler Brücke (L 412).

6.3.2022

Κράτος μέλος: Ισπανία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Those parts in the province of Segovia of the comarcas of Cantalejo, Cuéllar and Sepúlveda beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.

1.3.2022

Those parts in the province of Segovia of the comarca of Cantalejo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.

Από 21.2.2022 έως 1.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarcas of Condado de Huelva (La Palma del Condado) y Entorno de Doñana (Almonte) beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.

13.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,5990325, lat 37,4095017.

Από 5.3.2022 έως 13.3.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo, Valladolid, Santa Maria la Real de Nieva and Cuellar contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177

20.3.2022

Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Cuellar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177

Από 12.03.2022 έως 20.03.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029

20.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029

Από 12.3.2022 έως 20.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677

23.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677

Από 15.3.2022 έως 23.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092

20.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092

Από 12.3.2022 έως 20.3.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944

4.4.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944

Από 27.3.2022 έως 4.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra sur) and the province of Malaga of the comarca of Antequera, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955

14.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955

Από 6.4.2022 έως 14.4.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270

25.3.2022

Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270

Από 17.3.2022 έως 25.3.2022

Κράτος μέλος: Γαλλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Les communes suivantes dans le département: Gers (32)

BAJONNETTE

BERAUT

BIVES

BLAZIERT

BRUGNENS

CADEILHAN

CASTELNAU-D'ARBIEU

CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON

CASTERA-LECTOUROIS

CAUSSENS

CERAN

CONDOM (A l’est de D41 entre La Croix de Gensac et Mauhourat Et à l’est de D204, entre Mauhourat et Caussens)

FLEURANCE

GAVARRET-SUR-AULOUSTE

GOUTZ

L'ISLE-BOUZON

LA ROMIEU

LA SAUVETAT

LAGARDE

LALANNE

LAMOTHE-GOAS

LARROQUE-ENGALIN

LARROQUE-SAINT-SERNIN

LECTOURE

MAGNAS

MARAVAT

MARSOLAN

MAS-D'AUVIGNON

MIRAMONT-LATOUR

MONTESTRUC-SUR-GERS

PAUILHAC

PIS

PRECHAC

PUYSEGUR

REJAUMONT

ROQUEFORT

ROQUEPINE

SAINT-BRES

SAINT-CLAR

SAINT-LEONARD

SAINT-ORENS-POUY-PETIT

SAINT-PUY

SAINTE-CHRISTIE

SAINTE-GEMME

SAINTE-RADEGONDE

TAYBOSC

TERRAUBE

URDENS

21.2.2022

AIGNAN

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

AYZIEU

BASCOUS

BAZIAN

BEAUMONT

BELMONT

BETOUS

BEZOLLES

CAILLAVET

CASTELNAVET

CASTEX-D'ARMAGNAC

CAZAUBON

CAZAUX-D'ANGLES

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

CRAVENCERES

ESPAS

ESTANG

FOURCES

GALIAX

GONDRIN

JU-BELLOC

JUSTIAN

LABARTHETE

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LAGARDERE

LANNEMAIGNAN

LANNEPAX

LAREE

LARRESSINGLE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LASSERADE

LAURAET

LIAS-D'ARMAGNAC

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPIAC

MARAMBAT

MARGOUET-MEYMES

MARGUESTAU

MAUMUSSON LAGUIAN

MAUPAS

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

MORMES

MOUCHAN

MOUREDE

NOULENS

PANJAS

PERCHEDE

PLAISANCE

PRECHAC-SUR-ADOUR

RAMOUZENS

ROQUEBRUNE

ROQUES

ROZES

SABAZAN

SAINT-AUNIX-LENGROS

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-PAUL-DE-BAISE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

SEAILLES

SION

TIESTE-URAGNOUX

TOUJOUSE

TUDELLE

VIELLA

2.3.2022

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BOURROUILLAN

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CAHUZAC-SUR-ADOUR

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CASTILLON-DEBATS

CAUMONT

CAUPENNE-D’ARMAGNAC

CAZENEUVE

CORNEILLAN

DEMU

EAUZE

FUSTEROUAU

GEE-RIVIERE

GOUX

IZOTGES

LAGRAULET-DU-GERS

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAULICHERES

MONCLAR

MONTREAL

NOGARO

POUYDRAGUIN

PRENERON

PROJAN

REANS

RISCLE

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SAINT-MONT

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

SARRAGACHIES

SEGOS

SORBETS

TARSAC

TASQUE

TERMES-D'ARMAGNAC

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

VIC-FEZENSAC

Από 22.2.2022 έως 2.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Angoumé

Arengosse

Artassenx

Audon

Bascons

Bégaar

Bélus

Bénesse-lès-Dax

Betbezer-d'Armagnac

Bostens

Bourriot-Bergonce

Bretagne-de-Marsan

Cagnotte

Campagne

Campet-et-Lamolère

Candresse

Cauneille

Créon-d'Armagnac

Dax

Escalans

Estigarde

Gaas

Gabarret

Gaillères

Gouts

Herré

Heugas

Hinx

Josse

Lacquy

Lagrange

Laluque

Lesgor

Le Leuy

Losse

Lubbon

Lucbardez et Bargues

Retjons

Magescq

Mauvezin-d'Armagnac

Mazerolles

Mées

Mont-de-Marsan

Montégut

Narrosse

Oeyreluy

Orist

Ousse-Suzan

Parleboscq

Pey

Peyrehorade

Pontonx-sur-l'Adour

Port-de-Lanne

Pouydesseaux

Rion-des-Landes

Saint-Avit

Saint-Cricq-du-Gave

Saint-Étienne-d'Orthe

Sainte-Foy

Saint-Gor

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Julien-d'Armagnac

Saint-Justin

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Martin-d'Oney

Saint-Pandelon

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Perdon

Saint-Pierre-du-Mont

Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Saubion

Saubrigues

Saugnac-et-Cambran

Seyresse

Siest

Sorde-l'Abbaye

Soustons

Tartas

Tercis-les-Bains

Téthieu

Tosse

Villenave

Ygos-Saint-Saturnin

Yzosse

10.3.2022

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Arsague

Arthez-d'Armagnac

Aubagnan

Audignon

Aurice

Bahus-Soubiran

Baigts

Banos

Bas-Mauco

Bassercles

Bastennes

Bats

Benquet

Bergouey

Beylongue

Beyries

Bonnegarde

Bordères-et-Lamensans

Bougue

Bourdalat

Brassempouy

Buanes

Carcarès-Sainte-Croix

Carcen-Ponson

Cassen

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazalis

Cazères-sur-l'Adour

Classun

Clèdes

Clermont

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Estibeaux

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Le Frêche

Gamarde-les-Bains

Garrey

Gaujacq

Geaune

Gibret

Goos

Gousse

Grenade-sur-l'Adour

Habas

Hagetmau

Hauriet

Haut-Mauco

Hontanx

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Labastide-d'Armagnac

Labatut

Lacajunte

Lacrabe

Laglorieuse

Lahosse

Lamothe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Laurède

Lauret

Louer

Lourquen

Lussagnet

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Meilhan

Mimbaste

Miramont-Sensacq

Misson

Momuy

Monget

Monségur

Montaut

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Montsoué

Morganx

Mouscardès

Mugron

Nassiet

Nerbis

Nousse

Onard

Ossages

Ozourt

Payros-Cazautets

Pécorade

Perquie

Peyre

Philondenx

Pimbo

Pomarez

Poudenx

Pouillon

Poyanne

Poyartin

Préchacq-les-Bains

Pujo-le-Plan

Puyol-Cazalet

Renung

Rivière-Saas-et-Gourby

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Cricq-Villeneuve

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Jean-de-Lier

Saint-Loubouer

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Sever

Saint-Yaguen

Samadet

Sarraziet

Sarron

Saubusse

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tilh

Toulouzette

Urgons

Vicq-d'Auribat

Vielle-Tursan

Vielle-Soubiran

Le Vignau

Villeneuve-de-Marsan

Από 2.3.2022 έως 10.3.2022

Hastingues

Oeyregave

Από 22.2.2022 έως 2.3.2022

Biarrotte

Orthevielle

Saint-Laurent-de-Gosse

Sainte-Marie-de-Gosse

Saint-Martin-de-Hinx

2.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

LEGE SUD D753

18.2.2022

Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)

SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC

SAINT-PE-SAINT-SIMON

Από 22.2.2022 έως 2.3.2022

MEZIN

POUDENAS

SOS

2.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE

GUICHE

SAMES

CAME

Από 22.2.2022 έως 2.3.2022

ARANCOU

ARRAUTE-CHARRITTE

AUTERRIVE

BARDOS

BERGOUEY-VIELLENAVE

LEREN

OREGUE

SAINT-DOS

SAINT-PE-DE-LEREN

URT

2.3.2022

AAST

ABERE

ABIDOS

AGNOS

AMENDEUIX-ONEIX

AMOROTS-SUCCOS

ANCE

ANDOINS

ANGAIS

ANGOUS

ANOYE

ARBERATS-SILLEGUE

ARESSY

ARGAGNON

ARNOS

ARRAST-LARREBIEU

ARRICAU-BORDES

ARRIEN

ARTHEZ-DE-BÉARN

ARTHEZ-D'ASSON

ARTIGUELOUTAN

ARZACQ-ARRAZIGUET

ASSAT

ASSON

AUBIN

AUBOUS

AURIONS-IDERNES

AUSSURUCQ

AYDIE

BALANSUN

BALEIX

BALIROS

BARCUS

BARZUN

BEDEILLE

BEGUIOS

BEHASQUE-LAPISTE

BELLOCQ

BERENX

BERNADETS

BERROGAIN-LARUNS

BEUSTE

BIDOS

BIRON

BOEIL-BEZING

BORDERES

BORDES

BOSDARROS

BOUILLON

BOUMOURT

BOURNOS

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

BUNUS

BUROS

BUROSSE-MENDOUSSE

CADILLON

CAMOU-CIHIGUE

CARDESSE

CASTEIDE-DOAT

CASTETBON

CASTETIS

CASTETNER

CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN)

CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)

CAUBIOS-LOOS

CHERAUTE

CONCHEZ-DE-BEARN

CORBERE-ABERES

COUBLUCQ

CUQUERON

DOAZON

ESCOU

ESCOUBES

ESCOUT

ESCURES

ESLOURENTIES-DABAN

ESPECHEDE

ESPES-UNDUREIN

ESPOEY

ESQUIULE

ESTIALESCQ

ESTOS

EYSUS

FEAS

FICHOUS-RIUMAYOU

GAN

GARLEDE-MONDEBAT

GAROS

GARRIS

GAYON

GELOS

GER

GERDEREST

GEUS-D'ARZACQ

GOES

GOMER

GOTEIN-LIBARRENX

GURMENCON

HAGETAUBIN

HERRERE

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

HOURS

IDAUX-MENDY

IGON

JUXUE

LAA-MONDRANS

LABETS-BISCAY

LACADÉE

LAGOS

LAHONTAN

LAHOURCADE

LALONGUE

LANNEPLAA

LARCEVEAU-ARROS-CIBITS

LARREULE

LASSERRE

LEMBEYE

LESPIELLE

LESPOURCY

LESTELLE-BETHARRAM

LIMENDOUS

LIVRON

LOMBIA

LONCON

LOUBIENG

LOURENTIES

LOUVIE-JUZON

LOUVIGNY

LUCGARIER

LUSSAGNET-LUSSON

LUXE-SUMBERRAUTE

LYS

MASCARAAS-HARON

MASLACQ

MASPARRAUTE

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAUCOR

MAULEON-LICHARRE

MAZERES-LEZONS

MAZEROLLES

MEILLON

MENDITTE

MERACQ

MESPLÈDE

MIALOS

MOMAS

MONASSUT-AUDIRACQ

MONCAUP

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONEIN

MONPEZAT

MONT

MONTANER

MONTARDON

MONTAUT

MONT-DISSE

MORLAAS

MOURENX

NARCASTET

NAVAILLES-ANGOS

NOUSTY

OLORON-SAINTE-MARIE

ORSANCO

OS-MARSILLON

OSSAS-SUHARE

OSTABAT-ASME

OUILLON

OUSSE

OZENX-MONTESTRUCQ

PEYRELONGUE-ABOS

POMPS

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

POULIACQ

PRECILHON

PUYOO

REBENACQ

RONTIGNON

ROQUIAGUE

SAINT-CASTIN

SAINTE-COLOME

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-JUST-IBARRE

SAINT-PALAIS

SALLES-MONGISCARD

SAMSONS-LION

SARPOURENX

SAUBOLE

SAUGUIS-SAINT-ETIENNE

SAUVAGNON

SEDZE-MAUBECQ

SEDZERE

SEMEACQ-BLACHON

SENDETS

SERRES-CASTET

SERRES-MORLAAS

SEVIGNACQ-MEYRACQ

SIMACOURBE

SOUMOULOU

TADOUSSE-USSAU

TROIS-VILLES

UROST

UZAN

UZEIN

UZOS

VIALER

VIGNES

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

13.3.2022

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AINHARP

ANDREIN

ANOS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

ARGELOS

ARGET

ARHANSUS

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARROS-DE-NAY

ARROSES

ASTIS

ATHOS-ASPIS

AUDAUX

AUGA

AURIAC

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BAIGTS-DE-BEARN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARINQUE

BARRAUTE-CAMU

BASSILLON-VAUZE

BASTANES

BAUDREIX

BENEJACQ

BENTAYOU-SEREE

BETRACQ

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOURDETTES

BUGNEIN

BURGARONNE

CABIDOS

CARRERE

CARRESSE-CASSABER

CASTAGNEDE

CASTEIDE-CANDAU

CASTERA-LOUBIX

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETPUGON

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CLARACQ

COARRAZE

COSLEDAA-LUBE-BOAST

CROUSEILLES

DIUSSE

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

DOUMY

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABASTON

GABAT

GARINDEIN

GARLIN

GERONCE

GESTAS

GEUS-D'OLORON

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

HAUT-DE-BOSDARROS

HIGUERES-SOUYE

ILHARRE

JASSES

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABATMALE

LABATUT

LABEYRIE

LAGOR

LALONQUETTE

LAMAYOU

LANNECAUBE

LARRIBAR-SORHAPURU

LASCLAVERIES

LAY-LAMIDOU

LEDEUIX

LEME

LICHOS

LOHITZUN-OYHERCQ

LUC-ARMAU

LUCARRE

LUCQ-DE-BEARN

MALAUSSANNE

MAURE

MERITEIN

MIOSSENS-LANUSSE

MIREPEIX

MOMY

MONCLA

MONSEGUR

MONTAGUT

MONTFORT

MORLANNE

MOUHOUS

MOUMOUR

MUSCULDY

NABAS

NARP

NAVARRENX

NAY

OGENNE-CAMPTORT

ORAAS

ORDIARP

ORIN

ORION

ORRIULE

ORTHEZ

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

PAGOLLE

PARDIES-PIETAT

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PONTACQ

PONTIACQ-VIELLEPINTE

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

RAMOUS

RIBARROUY

RIUPEYROUS

RIVEHAUTE

SAINT-ABIT

SAINT-ARMOU

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN

SAINT-JAMMES

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAINT-MEDARD

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SEBY

SEVIGNACQ

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

UHART-MIXE

VERDETS

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

VIVEN

Από 5.3.2022 έως 13.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ADE

ARCIZAC-EZ-ANGLES

ARTAGNAN

ARTIGUES

ASPIN-EN-LAVEDAN

AUREILHAN

AURENSAN

AURIEBAT

AVERAN

BARRY

BAZET

BAZILLAC

BENAC

BORDERES-SUR-L'ECHEZ

BOULIN

BOURREAC

BOURS

CAIXON

CAMALES

CASTERA-LOU

CAUSSADE-RIVIERE

CHIS

COLLONGUES

DOURS

ESCAUNETS

ESCONDEAUX

ESCOUBES-POUTS

ESTIRAC

GARDERES

HIBARETTE

IBOS

JARRET

JUILLAN

JULOS

LABATUT-RIVIERE

LACASSAGNE

LAFITOLE

LANNE

LARREULE

LASCAZERES

LAYRISSE

LES ANGLES

LESCURRY

LEZIGNAN

LIZOS

LOUEY

LOUIT

LOURDES

LUGAGNAN

LUQUET

MARSAC

MAUBOURGUET

NOUILHAN

ODOS

OLEAC-DEBAT

OMEX

ORINCLES

ORLEIX

OROIX

OSSEN

PAREAC

PEYROUSE

PINTAC

RABASTENS-DE-BIGORRE

SABALOS

SAINT-CREAC

SAINT-MARTIN

SAINT-PE-DE-BIGORRE

SANOUS

SARNIGUET

SARRIAC-BIGORRE

SEGUS

SERON

SOMBRUN

SOREAC

TARBES

TOSTAT

UGNOUAS

VIC-EN-BIGORRE

VIGER

VILLEFRANQUE

VILLENAVE-PRES-MARSAC

2.3.2022

ANTIN

ARTAGNAN

BERNADETS-DEBAT

BERNADETS-DESSUS

BONNEFONT

BORDES

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

BUGARD

BURG

CASTELVIEILH

CLARAC

COUSSAN

FRECHEDE

GONEZ

HOURC

JACQUE

LALANNE-TRIE

LAMEAC

LANSAC

LAPEYRE

LESPOUEY

LHEZ

LIBAROS

LUBRET-SAINT-LUC

LUSTAR

MANSAN

MARQUERIE

MARSEILLAN

MAZEROLLES

MONTASTRUC

MOULEDOUS

MOUMOULOUS

ORIEUX

OSMETS

PEYRAUBE

PEYRUN

POUYASTRUC

PUYDARRIEUX

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SENTOUS

SINZOS

SOUYEAUX

TOURNAY

TOURNOUS-DARRE

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

VIDOU

VILLEMBITS

14.3.2022

ANDREST

AZEREIX

BARLEST

BARTRES

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

GAYAN

HAGEDET

HERES

LAGARDE

LAHITTE-TOUPIERE

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

MADIRAN

OSSUN

OURSBELILLE

POUEYFERRE

PUJO

SAINT-LANNE

SAINT-LEZER

SIARROUY

SOUBLECAUSE

TALAZAC

TARASTEIX

VIDOUZE

VILLENAVE-PRES-BEARN

Από 22.2.2022 έως 2.3.2022

AUBAREDE

CABANAC

CHELLE-DEBAT

GOUDON

LAMARQUE-RUSTAING

LUBY-BETMONT

MUN

PEYRIGUERE

SERE-RUSTAING

THUY

Από 6.3.2022 έως 14.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Seine-Maritime (76)

ARGUEIL

BEAUBEC-LA ROSIERE

BEAUSSAULT

BOIS-GUILBERT

BOIS-HEROULT

BOISSAY

BOSC-BORDEL

BREMONTIER-MERVAL

BUCHY

LA CHAPELLE-SAINT-OUEN

COMPAINVILLE

CONTEVILLE

DAMPIERRE-EN-BRAY

DOUDEAUVILLE

ERNEMONT-SUR-BUCHY

FRY

GAILLEFONTAINE

GANCOURT-SUR-ETIENNE

GRUMESNIL

LA HALLOTIERE

HAUCOURT

HAUSSEZ

LE HERON

HERONCHELLES

HODENG-HODENGER

MATHONVILLE

MENERVAL

LE MESNIL-LIEUBRAY

MESNIL-MAUGER

MONTEROLIER

MORVILLE-SUR-ANDELLE

NOLLEVAL

REBETS

SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY

SAINTE-GENEVIEVE

SAINT LUCIEN

SERQUEUX

SOMMERY

10.3.2022

LA BELLIERE

BOSC-EDELINE

LA FERTE-SAINT-SAMSON

FORGES-LES-EAUX

LONGMESNIL

MAUQUENCHY

MESANGUEVILLE

POMMEREUX

RONCHEROLLES-EN-BRAY

ROUVRAY-CATILLON

SAINT-MICHEL-D'HALESCOURT

SAUMONT-LA-POTERIE

SIGY-EN-BRAY

LE THIL-RIBERPRE

Από 2.3.2022 έως 10.3.2022

ANCOURTEVILLE-SUR-HERICOURT

ANCRETTEVILLE-SUR-MER

ANGERVILLE-LA-MARTEL

ANVEVILLE

AUBERVILLE-LA-MANUEL

BERTREVILLE

BUTOT-VENESVILLE

CANOUVILLE

CARVILLE-POT-DE-FER

CLASVILLE

CLEUVILLE

CLIPONVILLE

CRASVILLE-LA-MALLET

CRIQUETOT-LE-MAUCONDUIT

DOUDEVILLE

DROSAY

ENVRONVILLE

FULTOT

GERPONVILLE

HARCANVILLE

HAUTOT-L'AUVRAY

HAUTOT-SAINT-SULPICE

HERICOURT-EN-CAUX

INGOUVILLE

MALLEVILLE-LES-GRES

NEVILLE

NORMANVILLE

OCQUEVILLE

OUAINVILLE

PALUEL

RIVILLE

ROBERTOT

ROCQUEFORT

ROUTES

SAINTE-COLOMBE

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX

SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS

SAINT-SYLVAIN

SAINT-VAAST-DIEPPEDALLE

SASSETOT-LE-MAUCONDUIT

SASSEVILLE

SOMMESNIL

SORQUAINVILLE

TERRES-DE-CAUX

THEROULDEVILLE

THEUVILLE-AUX-MAILLOTS

THIERGEVILLE

THIETREVILLE

THIOUVILLE

VALMONT

VEAUVILLE-LES-QUELLES

VINNEMERVILLE

VITTEFLEUR

YPREVILLE-BIVILLE

6.3.2022

BERTHEAUVILLE

BEUZEVILLE-LA-GUERARD

BOSVILLE

CANY-BARVILLE

GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE

LE HANOUARD

OHERVILLE

OURVILLE-EN-CAUX

Από 26.2.2022 έως 6.3.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

ARDIN

LE-BUSSEAU

PUIHARDY

LA-CHAPELLE-THIREUIL

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

18.2.2022

SAINT-MAIXENT-DE -BEUGNE

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

Από 3.2.2022 έως 18.2.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

BELLEVIGNY (à l'ouest de la D763)

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE (à l'ouest de la D763)

18.2.2022

LES-LUCS-SUR-BOULOGNE

LE-POIRE-SUR-VIE

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

BEAUFOU

Από 25.1.2022 έως 18.2.2022

PUY-DE-SERRE

MARILLET

NIEUL-SUR-L'AUTISE

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

MERVENT

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

XANTON-CHASSENON

18.2.2022

FAYMOREAU

FOUSSAIS-PAYRE

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

Από 3.2.2022 έως 18.2.2022

FALLERON

COËX (au nord de la D6 et D2006)

SAINT MAIXENT SUR VIE

SOULANS (au sud D205, à l’est des D69, D82, D103)

LA GARNACHE (au sud de la D75, à l’est de la D32)

FROIDFOND (au sud de la D75)

GRAND’LANDES

SAINT ETIENNE DU BOIS (au sud de la D81)

PALLUAU

LA CHAPELLE PALLUAU

AIZENAY (à l’ouest de la rue de la Guibretière et à l’ouest de la D978)

APREMONT (ouest D21 - sud rivière La Vie)

SAINT-PAUL-MONT-PENIT (Nord ruisseau de St Paul)

13.3.2022

CHALLANS

COMMEQUIERS

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (Nord de la D2, ouest du chemin ""Mon rêve"")

Από 19.2.2022 έως 13.3.2022

APREMONT (Est D21 - Nord rivière La Vie)

MACHE

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (sud de la D2, est du chemin ""Mon rêve"")

SAINT-PAUL-MONT-PENIT ( Sud ruisseau de St Paul)

Από 5.3.2022 έως 13.3.2022

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Regions: Veneto, Lombardia and Emilia Romagna

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00110 (WGS84 dec. coordinates N45.214834 E11.209984)

18.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00110 (WGS84 dec. coordinates N45.214834 E11.209984)

Από 10.2.2022 έως 18.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00328 (WGS84 dec. coordinates N45.487230408 E11.643840073)

17.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00328 (WGS84 dec. coordinates N45.487230408 E11.643840073)

Από 9.2.2022 έως 17.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00327 (WGS84 dec. coordinates N45.282593 E10.854274)

19.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00327 (WGS84 dec. coordinates N45.282593 E10.854274)

Από 11.2.2022 έως 19.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00308 (WGS84 dec. coordinates N45.277620855 E11.419971088)

20.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00308 (WGS84 dec. coordinates N45.277620855 E11.419971088)

Από 12.2.2022 έως 20.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (WGS84 dec. coordinates N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)

28.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304 (WGS84 dec. coordinates N45.277172844 E11.061649543, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354)

Από 20.2.2022 έως 28.2.2022

The area of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00249 (WGS84 dec. coordinates N45.260428913 E11.03807575, N45.259797 E11.058176, N45.249459995 E11.047090125, N45.254851128 E11.046722996, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.247011 E11.052379)

20.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00249 (WGS84 dec. coordinates N45.260428913 E11.03807575, N45.259797 E11.058176, N45.249459995 E11.047090125, N45.254851128 E11.046722996, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.247011 E11.052379)

Από 12.2.2022 έως 20.2.2022

The area of Veneto Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326 (WGS84 dec. coordinates N45.347742 E11.325218, N45.357261763 E11.349547319, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628)

18.2.2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326 (WGS84 dec. coordinates N45.347742 E11.325218, N45.357261763 E11.349547319, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628)

Από 10.2.2022 έως 18.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00006 (WGS84 dec. coordinates N45.173548 E10.425334)

19.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00006 (WGS84 dec. coordinates N45.173548 E10.425334)

Από 11.2.2022 έως 19.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00316 (WGS84 dec. coordinates N45.351967 E10.382661)

17.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00316 (WGS84 dec. coordinates N45.351967 E10.382661)

Από 9.2.2022 έως 17.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00235 (WGS84 dec. coordinates N45.307381 E10.205685)

18.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00235 (WGS84 dec. coordinates N45.307381 E10.205685)

Από 10.2.2022 έως 18.2.2022

The area of Lombardia Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00135 (WGS84 dec. coordinates N45.291849 E10.22094)

24.2.2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00135 (WGS84 dec. coordinates N45.291849 E10.22094)

Από 16.2.2022 έως 24.2.2022

The area of Lombardia and Emilia Romagna Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00016 (WGS84 dec. coordinates N45.089934 E9.380432)

14.3.2022

The area of Lombardia and Emilia Romagna Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreak ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00016 (WGS84 dec. coordinates N45.089934 E9.380432)

Από 6.3.2022 έως 14.3.2022

Κράτος μέλος: Ουγγαρία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Bugac, Fülöpjakab, Nyárlőrinc, Kiksunfélegyháza, Kunszállás, Tiszaalpár és Városföld települések teljes közigazgatási területe.

6.3.2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Csenger, Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamossályi, Szamostatárfalva, Tiborszállás és Tyukod települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

19.2.2022

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

Από 11.2.2022 έως 19.2.2022

Κράτος μέλος: Κάτω Χώρες

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Municipality Lelystad, province Flevoland

1.

Vanaf Kruising Roerdomptocht. Ibisweg, Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Praamweg.

2.

Praamweg volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Almere-Lelystad.

3.

Spporlijn volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

4.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Buizerdweg.

5.

Buizerdweg volgen in oostelijke richting overgaand in Buizerdlaan tot aan Westerdreef.

6.

Westerdreef volgen in oostelijke richting tot aan Visarenddreef.

7.

Visarenddreef volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Lelystad-Zwolle.

8.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Houtribdreef.

9.

Houtribdreef volgen in oostelijke richting tot aan Oostranddreef.

10.

Oostranddreef volgen in zuidelijke richting tot aan Runderweg.

11.

Runderweg volgen in oostelijke richting tot aan Swifterringweg.

12.

Swifterringweg volgen in noordelijke richting tot aan Wisentweg.

13.

Wisentweg volgen in oostelijke richting tot aan Vuursteentocht.

14.

Vuursteentocht volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Vaart.

15.

Lage Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg.

16.

Biddingweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Switerweg tot aan Baan.

17.

Baan volgen in westelijke richting tot aan Dreef.

18.

Dreef volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergweg.

19.

Bremerbergweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselweg.

20.

Mosselweg volgen in westelijke richting tot aan perceelsgrens Flevo on |Ice.

21.

Perceelsgrens volgen in zuidelijke richting tot aan Strandgaperweg.

22.

Strandgaperweg volgen in zuidelijke richting Harderdijk overtstekend tot aan Veluwemeer.

23.

Veluwemeer volgen in westelijke richting overgaand in Wolderwijd tot aan Gelderseweg.

24.

Gelderseweg volgen in westelijke richting tot aan Kruisboog.

25.

Kruisboog volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg.

26.

Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

27.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Horstertocht.

28.

Horstertocht volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

29.

Hoge vaart volgen in westelijke richting tot aan waterloop naar Bloesemlaan.

30.

Waterloop volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg.

31.

Schollevaarweg volgen in oostelijke richting tot aan Roerdomptocht.

32.

Roerdomptocht volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg.

22.2.2022

Those parts of the municipality Lelystad and Dronten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.54538 lat 52.42853-

Από 14.2.2022 έως 22.2.2022

Municipality Ede, province Gelderland

1.

Vanaf Kruising Haarweg.Heuvelsteeg, Heuvelsteeg volgen in noordelijke richting tot aan De Groep.

2.

De Groep volgen in noordelijke richting tot aan Vlieterweg.

3.

Vlieterweg volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Royaardslaan.

4.

Burgermeester Royaardslaan volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

5.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Marktsraat.

6.

Marktstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Barneveldsestraat tot aan Renersesteeg.

7.

Renersesteeg volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.

8.

Goorsteeg volgen in noordelijke richting tot aan De Haar.

9.

De haar volgen in noordelijke richting tot aan Kolfschoten.

10.

Kolfschoten volgen in noordelijke richting tot aan Ringlaan.

11.

Ringlaan volgen in oostelijke richting tot aan Postweg.

12.

Postweg volgen in oostelijke richting tot aan Helweg.

13.

Helweg volgen in noordelijke richting tot aan Havixhorsterpad.

14.

Havixhorsterpad volgen in noordelijke richting tot aan Achterveldseweg.

15.

Achterveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan De Pelmolen.

16.

De pelmolen volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldsche Beek.

17.

Barneveldsche Beek volgen in oostelijke richting tot aan A30.

18.

A30 volgen in noordelijke richting tot aan Kallenbroekerweg.

19.

Kallenbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Schoutenstraat.

20.

Schoutenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Groen van Prinsteerlaan.

21.

Groen van Prinstererlaan volgen in noordelijke richting tot aan Thorbeckelaan.

22.

Thorbeckelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Gasthuisstraat.

23.

Gasthuisstraat volgen in oostelijke richting tot aan Stationsweg.

24.

Stationsweg volgen in zuidelijke richting overgaand in van Zuylen van Nieveltlaan tot aan Barnseweg.

25.

Barnseweg volgen in oostelijke richting tot aan Wesselseweg (N800).

26.

N800 volgen in noordelijke richting tot aan De Spil.

27.

De Spil volgen in zuidelijke richting overgaand in Puurveenseweg overgaand in Essenerweg overgaand in Hulstweg tot aan Dijkerweg.

28.

Dijkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Velkemeensedijk.

29.

Velkemeensedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Pijnenburgsteeg.

30.

Pijnenburgsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Pijneburgweg.

31.

Pijnenburgweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeallee.

32.

Stroeallee volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg.

33.

Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Broekweg.

34.

Broekweg volgen in zuidelijke richting tot aan Laarweg.

35.

Laarweg volgen in oostelijke richting tot aan Heersweg.

36.

Heersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westengerdijk.

37.

Westengerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Barneveldseweg.

38.

Barneveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan Apeldoornseweg.

39.

Apeldoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Harskamperweg.

40.

Harskamperweg volgen in zuidelijke richting overgaand in N310 tot aan Oude Remsterweg.

41.

Oude Remsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan knooppunt Grijsoord.

42.

Vanaf Knooppunt Grijssoord A50 volgen in zuidelijke richting tot aan N225.

43.

N225 volgen in westelijke richting tot aan Haarweg.

44.

Haarweg volgen in westelijke richting tot aan Zuidvang.

45.

Zuidvang volgen in noordelijke richting tot aan Levendaalseweg.

46.

Levendaalseweg volgen in westelijke richting tot aan Cuneraweg.

47.

Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan Boslandweg.

48.

Boslandweg volgen in westelijke richting tot aan Bergweg.

49.

Bergweg volgen in westelijke richting overgaand in Autoweg tot aan Defensieweg.

50.

Defensieweg volgen in noordelijke richting tot aan Veenendaalsestraatweg.

51.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan N225.

52.

N225 volgen in westelijke richting tot aan Koenestraat.

53.

Koenestraat volgen in noordelijke richting overgaand in Bergweg tot aan kruising Haarweg Heuvelsteeg.

24.2.2022

Those parts of the municipality Ede contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63818 , lat 52.05767

Από 16.2.2022 έως 24.2.2022

Municipality Alkmaar

1.

Vanaf de kruising van de N512 en de N9, de N9 volgend in noordelijke richting tot aan de Helderseweg.

2.

De Helderseweg volgend in oostelijke richting tot aan het Noorhollandsch Kanaal.

3.

Het Noorhollandsch Kanaal volgend in noordelijke richting tot aan de Nauertogt.

4.

De Nauertogt volgend in oostelijke richting tot aan de Westelijke Randweg.

5.

De Westelijke Randweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Geestweg.

6.

De Geestweg volgend in oostelijke richting overgaand in Oostelijke Randweg overgaand in noordelijke richting tot aan de Langebalkweg.

7.

De Langebalkweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Hasselaarseweg tot aan de Middenweg.

8.

De Middenweg volgend in zuidelijke richting tot aan het Spoor.

9.

Het Spoor volgend in oostelijke richting overgaand in zuidoostelijke richting tot aan de A7.

10.

De A7 volgend in zuidelijke richting tot aan de N247.

11.

De N247 volgend in zuidelijke richting tot aan het Spoor.

12.

Het Spoor volgend in zuidelijke richting tot aan de N244.

13.

De N244 volgend in westelijke richting tot aan de A7.

14.

De A7 volgend in zuidelijke richting tot aan de Neckerstraat.

15.

De Neckerstraat volgend in westelijke richting tot aan de Jisperdijk.

16.

De Jisperdijk volgend in westelijke richting overgaand in de Dorpsstraat tot aan de Weiver.

17.

De Weiver volgend in zuidelijke richting overgaand in het Oosteinde in westelijke richting overgaand in de Dorpsstraat overgaand in de Zandweg tot aan de N514.

18.

De N514 volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de N246.

19.

De N246 volgend in zuidelijke richting tot aan de N203.

20.

De N203 volgend in westelijke richting overgaand in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Vennewatersweg.

21.

De Vennewatersweg volgend in westelijke richting tot aan de Herenweg.

22.

De Herenweg volgend in noordelijke richting tot aan de N512.

23.

De N512 volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N9.

23.2.2022

Those parts of the municipalities Alkmaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84400 , lat 52.59124

Από 15.2.2022 έως 23.2.2022

Municipality Moerdijk, province Noord Brabant

1.

Vanaf Kruising Oudelandsedijk. Schenkeldijk, Schenkeldijk volgen in noordelijke richting Noord Volkerak overstekend tot aan Groot Adriana Theodorapolder.

2.

Groot Adriana Theodorapolder volgen in oostelijke richting tot aan Hooidijk.

3.

Hooidijk volgen in westelijke richting tot aan Dwarsweg.

4.

Dwarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Oudedijk.

5.

Oudedijk volgen in westelijke richting overgaand in Molendijk tot aan Dorpsdijk.

6.

Dorpsdijk volgen in noordelijke richting tot aan Rietveldseweg. Rietveldseweg volgen in oostelijke richting via Volkerak naar N59.

7.

N59 volgen in oostelijke richting tot aan A29.

8.

A29 volgen in noordelijke richting tot aan Groene kruisweg.

9.

Groene Kruisweg volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.

10.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Boomdijk.

11.

Boomdijk volgen in oostelijke richting tot aan Kloostersweg.

12.

Kloostersweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Cromstrijensedijk OZ.

13.

Oude Cromstrijensedijk volgen in oostelijke richting tot aan Oudendijk.

14.

Oudendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Molenweg.

15.

Molenweg volgen in oostelijke richting tot aan Vlaamseweg.

16.

Vlaamseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Keijzersdijk.

17.

Keijzersdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuwatraat tot aan Walewegje.

18.

Walewegje volgen in oostelijke richting overgaand in Industriestraat tot aan Randweg.

19.

Randweg volgen in zuidelijke richting tot aan Moricaanseweg.

20.

Moricaanseweg volgen in noordelijke richting tot aan Broekseweg.

21.

Broekseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Noord Kavelsedijk tot aan Kooilandsedijk.

22.

Kooilandsedijk volgen in oostelijke richting overgaand in Schenkeldijk volgen in oostelijke richting tot aan Meeuwenoordseweg.

23.

Meeuwenoordseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Mariapolder Hollands Diep oversteknd via Rijksstraatweg tot aan A16.

24.

A16 volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Dordrecht -Roosendaal.

25.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.

26.

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan De Langeweg.

27.

De Langeweg volgen in westelijke richting tot aan Pootweg.

28.

Pootweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiddijk.

29.

Zuiddijk volgen in westelijke richting tot aan N389.

30.

N389 volgen in zuidelijke richting tot aan Mark(water).

31.

Mark volgen in westelijke richting tot aan Laaksche Vaart.

32.

Laaksche Vaart volgen in zuidelijke richting overgaand in Kibbelvaart tot aan Sprangweg.

33.

Sprangweg volgen in westelijke richting overgaand in Haldenbergselaan overgaand in N640 tot aan Oudenbosche Koepelbaan.

34.

Oudenbosche Koepelbaan volgen in zuidelijke richting overgaand in N640 tot aan De Riet(water).

35.

De Riet volgen in zuidelijke richting tot aan Noordhoeksestraat.

36.

Noordhoeksestraat volgen in westelijke richting tot aan Oude Roosendaalsebaan.

37.

Oude Roosendaalsebaan volgen in noordelijke richting tot aan Opperstraat.

38.

Opperstraat volgen in westelijke richting overgaand in Middenstraat tot aan Drossearstraat.

39.

Drossearstraat volgen in zuidelijke richting Provincialeweg overstekend tot aan Roosendaalsebaan.

40.

Roosendaalsebaan volgen in noordelijke richting tot aan Barteweg.

41.

Barteweg volgen in westelijke richting tot aan Noord-Vlietkanaal.

42.

Noord-Vlietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Steenbergsche Vliet.

43.

Steenbergsche Vliet volgen in westelijke richting tot aan A4.

44.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan Potmarkreek.

45.

Potmarkreek volgen in westelijke richting tot aan Steenbergseweg.

46.

Steenbergseweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordlangeweg.

47.

Noordlangeweg volgen in westelijke richting tot aan Oudlandsedijk.

48.

Oudlandsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Schenkeldijk.

23.2.2022

Those parts of the municipality Moerdijk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.48853, lat 51.66725

Από 15.2.2022 έως 23.2.2022

Municipality Dronten, province Flevoland

Municipality Biddinghuizen, province Flevoland

Vanaf de kruising Hoge vaart/ lepelaartocht, Lepelaartocht volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

Vogelweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Meerkoetenweg.

Meerkoetenweg volgen in oostelijke richting tot aan Anthony Fokkerweg.

Anthony Fokkerweg volgen in noordelijke richting tot aan A6.

A6 volgen in oostelijke richting tot aan Lage Vaart.

Lage Vaart volgen in oostelijke richting overgaand in Dronterweg tot aan Roodbeenweg.

Roodbeenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ottolanderlaan.

Ottolanderlaan volgen in oostelijke richting tot aan Rietweg.

Rietweg volgen in noordelijke richting tot aan Van den Hamlaan.

Van den Hamlaan volgen in oostelijke richting tot aan Ansjovisweg.

Ansjovisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ansjovistocht.

Ansjovistocht volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart.

Hoge Vaart volgen in zuidelijke richting tot aan Oldebroekertocht.

Oldebroekertocht volgen in zuidelijke richting tot aan Bremenbergertocht.

Bremenbergertocht volgen in zuidelijke richting tot aan waterloop door Walibi World.

Waterloop volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg.

Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Rotonde.

Rotonde 3e afslag weg langs parkeerterrein volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergdijk.

Bremerbergdijk volgen in westelijke richting tot aan KM paal 16.

Vanaf KM paal 16 Veluwemeer oversteken tot aan Pangelerbeek.

Pangelerbeek volgen in zuidelijke richting overgaand in Pangelerweg tot aan Kolmansweg.

Kolmansweg volgen in westelijke richting tot aan Vreeweg.

Vreeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Harderwijkerweg.

Harderwijkerweg volgen in westelijke richting overgaand in Broeksteeg tot aan Hessenweg.

Hessenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hierderweg tot aan A28.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Tankstation Drielander.

Vanaf Drielander Wolderwijd oversteken tot aan Gelderseweg.

Gelderseweg volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg.

Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoge vaart.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Lepelaartocht.

2.3.2022

Those parts of the municipalities Dronten, Lelystad, Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,60983, lat 52,42483

Από 22.2.2022 έως 2.3.2022

Municipality West Betuwe, province Gelderland

1.

Vanaf Brug A27/Boven Merwede, Boven Merwede via Avelingerdiep volgen in noordelijke richting, overgaand in Schelluinse Gat, overgaand in Zandkade tot aan Voordijk.

2.

Voordijk volgen in noordelijke richting tot aan Giessen.

3.

Giessen volgen in oostelijke richting, overgaand in Noordeloos, overgaand in Groote Vliet tot aan Bordenweg.

4.

Bordenweg volgen in oostelijke richting, Oude Zederik overstekend tot aan A27.

5.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Achterkade.

6.

Achterkade volgen in zuidelijke richting, overgaand in Zijderveldselaan tot aan Dorpsweg.

7.

Dorpsweg volgen in zuidelijke richting tot aan N484.

8.

N484 volgen in oostelijke richting tot aan A12.

9.

A12 volgen in zuidelijke richting tot aan Steenweg.

10.

Steenweg volgen in westelijke richting, overgaand in Waalbandijk tot aan de Waal.

11.

De Waal volgen in westelijke richting tot aan Waalbandijk (Gameren).

12.

Waalbandijk (Gameren) volgen in westelijke richting tot aan Delkant.

13.

Delkant volgen in zuidelijke richting, overgaand in Prins Willem Alexanderstraat tot aan Jan Stuverstraat.

14.

Jan Stuverstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Dreef tot aan Zeedijk.

15.

Zeedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Eendenkade.

16.

Eendenkade volgen in oostelijke richting tot aan Vliet.

17.

Vliet volgen in zuidelijke richting tot aan Afgedamde Maas.

18.

Afgedamde Maas volgen in zuidelijke richting tot aan pad naar Maasdijk.

19.

Maasdijk volgen in westelijke richting tot aan De Kroon.

20.

De Kroon volgen in westelijke richting tot aan Perzikstraat.

21.

Perzikstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Wijksestraat.

22.

Wijksestraat volgen in westelijke richting tot aan Groeneweg.

23.

Groeneweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Bosseweg tot aan Het Hakkevelt.

24.

Het Hakkevelt volgen in noordelijke richting tot aan Zwaansheuvel.

25.

Zwaansheuvel volgen in noordelijke richting tot aan Achterdijk.

26.

Achterdijk volgen in westelijke richting, overgaand in Eendenveld tot aan Broekgraaf.

27.

Broekgraaf volgen in noordelijke richting, overgaand in Hoge Oldersdijk tot aan Waardhuizen.

28.

Waardhuizen volgen in noordelijke richting tot aan Almweg.

29.

Almweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Alm.

30.

Oude Alm volgen in noordelijke richting, overgaand in Wijde Alm tot aan Waterloop.

31.

Waterloop volgen in noordelijke richting onder Poortweg door tot aan A27.

32.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Boven Merwede.

3.3.2022

Those parts of the municipality West Betuwe (province GElderland) and Vijfheerenlanden (province Utrecht) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,07466, lat 51,85738

Από 23.2.2022 έως 3.3.2022

Municipality Zeewolde, province Flevoland

1.

Vanaf kruising Schollevaarweg/ Gruttoweg, Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Kluutweg.

2.

Kluutweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttotocht.

3.

Gruttotocht volgen in noordelijke richting overgaand in A27 tot aan A6.

4.

A6 volgen in oostelijke richting tot aan Spectrumdreef.

5.

Spectrumdreef volgen in noordelijke richting tot aan Evenaar.

6.

Evenaar volgen in westelijke richting tot aan Atlas.

7.

Atlas volgen in noordelijke richting tot aan Kalenderweg.

8.

Kalanderweg volgen in oostelijke richting tot aan Bosranddreef.

9.

Bosranddreef volgen in noordelijke richting overgaand in Jac. P. Thijsseweg tot aan Oostvaardersdijk.

10.

Oostvaardersdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Houtribweg tot aan Houtribdreef.

11.

Houtribdreef volgen in oostelijke richting tot aan Oostranddreef.

12.

Oostranddreef volgen in zuidelijke richting tot aan Dronterweg.

13.

Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.

14.

Larserringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rietweg.

15.

Rietweg volgen in westelijke richting tot aan Harderringweg.

16.

Harderringweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vleetweg.

17.

Vleetweg volgen in westelijke richting tot aan Larserweg.

18.

Larserweg volgen in zuidelijke richting tot aan Gooiseweg.

19.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Ganzenweg.

20.

Ganzenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Sternweg.

21.

Sternweg volgen in westelijke richting tot aan Knardijk.

22.

Knardijk volgen in noordelijke richting tot aan Ossenkampweg.

23.

Ossenkampweg volgen in westelijke richting overgaand in Helling overgaand in Beloop tot aan Kruisboog.

24.

Kruisboog volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg.

25.

Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

26.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Adelaarsweg.

27.

Adelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg.

28.

Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg.

5.3.2022

Those parts of the municipalities Zeewolde and Lelystad (Flevoland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44293, lat 52,42627

Από 25.2.2022 έως 5.3.2022

Municipality Harderwijk, province Gelderland

1.

Vanaf kruising Nulderpad / Spiekweg, Spiekweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

2.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Boordmeestocht.

3.

Baardmeestocht volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart.

4.

Hoge Vaart volgen in oostelijke richting tot aan N302.

5.

N302 volgen in noordelijke richting tot aan Rietweg.

6.

Rietweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoekwanttocht.

7.

Hoekwandtocht volgen in zuidelijke richting tot aan Biddingerweg.

8.

Biddingerweg volgen in oostelijke richting tot aan rand sportpark de Schelp.

9.

Rand volgen in zuidelijke richting tot aan Kokkelweg.

10.

Kokkelweg volgen in oostelijke richting tot aan N708.

11.

N708 volgen in zuidelijke richting tot aan Bremerbergtocht.

12.

Bremertocht 1 600 meter volgen in oostelijke richting tot bospad.

13.

Bospad volgen in zuidelijke richting tot aan Spijkweg,

14.

Spijkweg volgen in westelijke richting tot aan Bijsselseweg.

15.

Bijsselseweg volgen in zuidelijke richting Veluwemeer overstekend tot aan Bliksweg.

16.

Bliksweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Oude Molenweg overgaand in Molenweg tot aan Bovenweg.

17.

Bovenweg volgen in oostelijke richting tot aan Elburgseweg.

18.

Elburgseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oenenburgweg.

19.

Oenenburgweg volgen in zuidelijke richting tot aan Eperweg.

20.

Eperweg volgen in oostelijke richting tot aan Pasopweg.

21.

Pasopweg volgen in zuidelijke richting tot aan Tongerenseweg.

22.

Tongerenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Gortelseweg.

23.

Gortelseweg volgen in westelijke richting tot aan Elspeterbosweg.

24.

Elspeterbosweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Vierhouterweg tot aan Uddelerweg N310.

25.

N310 volgen in zuidelijke richting overgaand in Garderenseweg overgaand in Koningsweg tot aan Dorpsstraat.

26.

Dorpsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Putterweg overgaand in Garderenseweg overgaand in Achterstraat overgaand in Dorpsstraat overgaand in Stationsstraat tot aan Cleenhorsterweg.

27.

Cleenhorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Engersteeg.

28.

Engersteeg volgen in westelijke richting tot aan Waterweg.

29.

Waterweg volgen in zuidelijke richting tot aan De Kronkel(water).

30.

De kronkel volgen in westelijke richting de A28 overstekend vervolgens Nuldernauw overstekend tot aan Seaewaldallee.

31.

Seaewaldallee volgen in westelijke richting tot aan Nulderpad.

32.

Nulderpad volgen in noordelijke richting tot aan Spiekweg.

9.3.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,6647, lat 52,34514

Από 25.2.2022 έως 7.3.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,67004, lat 52,34306

Από 27.2.2022 έως 7.3.2022

Those parts of the municipalities Harderwijk and Nunspeet (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.66425, lat 52.34671

Από 1.3.2022 έως 9.3.2022

Municipality Lochem , province Gelderland

1.

Vanaf kruising Oudhuizerstraat spoorlijn Apeldoorn/Zutphen, spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdweg.

2.

Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Zutphenseweg.

3.

Zutphenseweg volgen in westelijke richting tot aan Withagenweg.

4.

Withagenweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloemenksweg.

5.

Bloemenksweg volgen in noordelijke richting tot aan Kneuterstraat.

6.

Kneuterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Enkweg.

7.

Enkweg volgen in noordelijke richting overgaand in H.W. Iordensweg tot aan A2.

8.

A2 volgen in oostelijke richting tot aan Deventerweg.

9.

Deventerweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorwegenstraat.

10.

Noorwegenstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Visbystraat overgaand in Zweedsestraat tot aan Holterweg.

11.

Holterweg volgen in westelijke richting tot aan Spitdijk.

12.

Spitdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Deventerweg overgaand in Dorpsstraat overgaand in Looweg tot aan Schipbeeksweg.

13.

Schipbeeksweg volgen in zuidelijke richting tot aan Marsdijk.

14.

Marsdijk volgen in oostelijke richting tot aan A1i.

15.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Schipbeek.

16.

Schipbeek volgen in oostelijke richting tot aan Voorste beek.

17.

Voorste beek volgen in zuidelijke richting overgaand in Dortherbeek Oost tot aan Holterweg.

18.

Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Markeloseweg.

19.

Markeloseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Olde Diek.

20.

Olde Diek volgen in zuidelijke richting tot aan Verwoldseweg.

21.

Verwoldseweg volgen in oostelijke richting tot aan Dijkmansweg.

22.

Dijkmansweg volgen in zuidelijke richting tot aan Amsenseweg.

23.

Amsenseweg volgen in oostelijke richting overgaand in Stationsweg overgaand in Graaf Ottoweg tot aan Nieuwstad.

24.

Nieuwstad volgen in zuidelijke richting overgaand in Zutphenseweg tot aan Hessenweg.

25.

Hessenweg volgen in oostelijke richting tot aan Tusselersveenweg,

26.

Tusselersveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Het Langen.

27.

Het langen volgen in westelijke richting tot aan Vordenseweg.

28.

Vordenseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Wildenborgseweg tot aan Kapelweg.

29.

Kapelweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselweg.

30.

Mosselweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiersserbroekweg.

31.

Wiersserbroekweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Ruurloseweg tot aan Kostedeweg.

32.

Kostedeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lindeseweg.

33.

Lindeseweg volgen westelijke richting tot aan Lieferinkweg.

34.

Lieferinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zomervreugdweg.

35.

Zomervreugdweg volgen in westelijke richting tot aan Berkendijk.

36.

Berkendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Maalderinkweg.

37.

Maalderinkweg volgen in westelijke richting overgaand in Slotsweg tot aan Vordenseweg.

38.

Vordenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lankhorsterweg.

39.

Lankhorsterweg volgen in westelijke richting tot aan Wichmondseweg.

40.

Wichmondseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Koningsweg.

41.

Koningsweg volgen in westelijke richting overgaand in Beekstraat overgaand in Kerveldijk overgaand in Beukenlaan tot aan Vrendenbargsedijk.

42.

Vrendenbargsedijk volgen in westelijke richting tot aan Dollemansstraat,

43.

Dollemansstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Wolffstraat tot aan Covikseweg.

44.

Covikseweg volgen in noordelijke richting tot aan Dr Alfons Ariënstraat.

45.

Dr Alfons Ariënstraat volgen in westelijke richting overgaand in Onderstraat tot aan Bovenstraat.

46.

Bovenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Veerweg.

47.

Veerweg volgen in westelijke richting tot aan Ijssel overstekend overgaand in Bronkhorsterweg tot aan N348.

48.

N348 volgen in zuidelijke richting tot aan De Pothof.

49.

De Pothof volgen in westelijke richting tot aan Engelenburgerlaan.

50.

Engelenburgerlaan volgen in westelijke richting overgaand in Eerbeekseweg tot aan L.R.Beunenlaan.

51.

L.R.Beunenlaan volgen in noordelijke richting tot aan Knoevenoordstraat.

52.

Knoevenoordstraat volgen in westelijke richting tot aan Stouwstraat.

53.

Stouwstraat volgen in noordelijke richting tot aan Rhienderensestraat.

54.

Rhienderensestraat volgen in westelijke richting tot aan Hogestraat.

55.

Hogestraat volgen in noordelijke richting tot aan Kikvorsenstraat.

56.

Kikvorsenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Vosstraat.

57.

Vosstraat volgen in westelijke richting tot aan Hallsedijk.

58.

Hallsedijk volgen in noordelijke richting overgaand in Polveensweg tot aan Voorster Beek.

59.

Voorsterbeek volgen in noordelijke richting tot aan Oudhuizerstraat.

60.

Oudhuizerstraat volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Aleldoorn/Zutphen.

10.3.2022

Those parts of the municipalities Lochem and Zutphen (province Gelderland) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.24741, lat 52.15942

Από 2.3.2022 έως 10.3.2022

Municipality Putten, province Gelderland

1.

Vanaf Nijkerkernauw Laakse Hoek volgen in noordelijke richting tot aan Eemmeerdijk.

2.

Eemmeerdijk volgen in westelijke richting overgaand in Slingerweg tot aan Winkelweg.

3.

Winkelweg volgen in noordelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

4.

Nijkerkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

5.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Adelaarsweg.

6.

Adelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg.

7.

Schollevaarweg volgen oostelijke richting tot aan Knardijk.

8.

Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Sternweg.

9.

Sternweg volgen in oostelijke richting tot aan N302.

10.

N302 volgen in zuidelijke richting tot aan Newtonweg.

11.

Newtonweg volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg.

12.

Zuiderzeestraatweg volgen in oostelijke richting tot aan Grevenhofsweg.

13.

Grevenhofsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Brouwersbosweg.

14.

Brouwersbosweg volgen in zuidelijke richting tot aan Paasloweg.

15.

Paasloweg volgen in oostelijke richting tot aan Bredeweg.

16.

Bredeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Parallelweg.

17.

Parallelweg volgen in oostelijke richting tot aan Stuizandpad.

18.

Stuizandpad volgen in zuidelijke richting tot aan A28.

19.

A28 volgen in oostelijke richting tot aan Hierderweg.

20.

Hierderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Poolseweg.

21.

Poolseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Jonkheer c.j. Zandbergweg.

22.

Jonkheer c.j. Zandbergweg volgen in oostelijke richting overgaand in Garderenseweg tot aan Flevoweg.

23.

Flevoweg volgen in noordelijke richting tot aan Leuvenumseveld.

24.

Leuvenumseveld volgen in zuidelijke richting tot aan Garderenseweg.

25.

Garderenseweg volgen in westelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat.

26.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Bakkerstraat.

27.

Bakkerstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hogesteeg tot aan Apeldoornsestraat.

28.

Apeldoornsetraat volgen in westelijke richting tot aan Heuvelrandweg.

29.

Heuvelrandweg volgen in noordelijke richting tot aan De Voortsering.

30.

De Voortsering volgen in zuidelijke richting tot aan Overhorsterweg.

31.

Overhorsterweg volgen in westelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

32.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Woudweg.

33.

Woudweg volgen in westelijke richting tot aan Appelstraat.

34.

Appelstraat volgen in westelijke richting tot aan Kamersteeg.

35.

Kamersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldseweg.

36.

Barneveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Peerweg.

37.

Peerweg volgen in westelijke richting tot aan Koperweg.

38.

Koperweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossenweg.

39.

Vossenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Laak tot aan Van Dijkhuizenstraat.

40.

Van Dijkhuizenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Amersfoortseweg.

41.

Amersfoortseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arkenheemweg.

42.

Arkenheemweg volgen in westelijke richting tot aan Bunschoterweg.

43.

Bunschoterweg volgen in westelijke richting tot aan Korte Holk.

44.

Korte Holk volgen in noordelijke richting tot aan Dommersbeek.

45.

Dommersbeek volgen in noordelijke richting tot aan Bontepoort.

46.

Bontepoort volgen in westelijke richting tot aan Wiel.

47.

Wiel volgen in noordelijke richting tot aan nekkeveld.

48.

Nekkelveld volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkernauw.

49.

Nijkerkernauw overstekend tot aan Laakse Hoek.

19.3.2022

Those parts of the municipalities Ermelo, Putten en Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.55815 lat 52.28283

Από 11.3.2022 έως 19.3.2022

Municipality Woltersum, province Groningen

1.

Vanaf kruising N46 / Wolddijk, Wolddijk volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Groningen-Delfijl.

2.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Boterdiep.

3.

Boterdiep volgen in noordelijke richting tot aan Fraamklapsterweg.

4.

Fraamklapsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Delleweg.

5.

Delleweg volgen in noordelijke richting tot aan Florastraat.

6.

Florastraat volgen in oostelijke richting tot aan Colpende.

7.

Colpende volgen in oostelijke richting tot aan Huizingerweg.

8.

Huizingerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoofdweg overgaand in Smedemaweg tot aan Westeremdenweg.

9.

Westeremdenweg volgen in oostelijke richting tot aan N46.

10.

N46 volgen in noordelijke richting tot aan Karshofweg.

11.

Karshofweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Kuipersweg tot aan Weversweg.

12.

Weversweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuwstad tot aan Coolmanspad.

13.

Coolmanspad volgen in zuidelijke richting tot aan Fiveldijk.

14.

Fiveldijk volgen in oostelijke richting tot aan Garsthuizerweg.

15.

Garsthuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.

16.

Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Westerweg.

17.

Westerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.

18.

Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leermenstermaar.

19.

Leermenstermaar volgen in zuidelijke richting tot aan Tuindersweg.

20.

Tuindersweg volgen in oostelijke richting tot aan Kapslaan.

21.

Kapslaan volgen in oostelijke richting tot aan Leermensterpad.

22.

Leermensterpad volgen in zuidelijke richting tot aan Kloosterweg.

23.

Kloosterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Jurkwerderweg tot aan Damsterdiep.

24.

Damsterdiep volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Diep.

25.

Nieuwe Diep volgen in oostelijke richting tot aan Woldweg.

26.

Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan N33.

27.

N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Larkswerderweg.

28.

Larkswerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oude Heemweg.

29.

Oude Heemweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

30.

Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.

31.

Weereweg volgen in zuidelijke richting overgaand in oost Zandenweg tot aan Oudeweg.

32.

Oudeweg volgen in westelijke richting tot aan N33.

33.

N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Ringmaar.

34.

Ringmaar volgen in westelijke richting tot aan Slochterweg.

35.

Slochterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Geert Veenhuizenweg tot aan Sappemeersterweg.

36.

Sappemeersterweg volgen in Zuidelijke richting overgaand inSpitsbergen overgaand in Achterste Noordzijde tot aan Siepweg.

37.

Siepweg volgen in oostelijke richting tot aan Lange Weg.

38.

Lange Weg volgen in zuidelijke richting overgaand in Slochterstraat tot aan Winschoterdiep.

39.

Winschoterdiep volgen in westelijke richting tot aan Van Storckenborgkanaal.

40.

Van Starckenborghkanaal volgen in westelijke richting tot aan N370.

41.

N370 volgen in noordelijke richting tot aan N46.

42.

N46 volgen in westelijke richting tot aan Wolddijk.

17.3.2022

Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.72565 lat 53.26682

Από 9.3.2022 έως 17.3.2022

Κράτος μέλος: Πολωνία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Województwo wielkopolskie

w powiecie ostrowskim: w gminie Sośnie miejscowości: Janisławice, Bogdaj, Możdżanów, Szklarka Śląska;

25.2.2022

Województwo dolnośląskie

w powiecie milickim:

a)

w gminie Milicz miejscowości: Tworzymirki, Tworzymirki Górne, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Ostrowąsy, Wodników Górny, Latkowa, Latkowa Gajdówka, Kolęda, Bartniki, Wrocławice, Gądkowice, Wróbliniec, Joachimówka, Wielgie Milickie, Stawczyk, Godnowa, Gajdówka, Dzierzgów, Nowe Grodzisko, Smelice, Średzina Chałupy, Lelików, Dyminy, Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Grabownica, Duchowo, Niesułowice, Czatkowice- na zachód od ulicy Rzecznej, Wałkowa; Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Nowy Zamek poza terenem Rezerwatu Stawów Milickich

b)

w gminie Krośnice miejscowości: Wąbnice, Dąbrowa, Czarnogoździce, Wierzchowice, Krośnice, Police, Żeleźniki, Kotlarka- na południe od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc, Czeszyce, Luboradów, Grabownica, Stara Huta, Kuźnica Czeszycka, Suliradzice,

c)

w gminie Cieszków miejscowości: Wężowice, Góry, Jawor, Jankowa, Trzebicko, Trzebicko Dolne

25.2.2022

w powiecie milickim:

a)

w gminie: Milicz,miejscowości: Młodzianów, Bracław, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice- na wschód od ulicy Rzecznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie,

b)

w gminie Krośnice miejscowości Kotlarka- na północ od drogi gminnej prowadzącej z Czatkowic do Czeszyc

Από 17.2.2022 έως 25.2.2022

Województwo zachodniopomorskie

1)

w powiecie myśliborskim:

a)

w gminie Boleszkowice miejscowość Kaleńsko

b)

w gminie Dębno miejscowość Sarbiki

17.2.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie złotowskim:

a)

w gminie Lipka miejscowości: Debrzno Wieś, Lipka, Smolnica, Trudna, Laskowo, Scholastykowo, Łąkie; obszar leśny w obrębie miejscowości Potulice

14.3.2022

2)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Lisków miejscowości: Swoboda, Budy Liskowskie, Ciepielew, Trzebienie

b)

w gminie Koźminek miejscowości: Chodybki, Dębsko, Złotniki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Nowy Karolew, Ksawerów, Marianów, Smółki, Oszczeklin, Dąbrowa, Pietrzyków

c)

w gminie Szczytniki miejscowości: Radliczyce, Gorzuchy, Tymieniec, Mroczki Wielkie, Kościany, Lipka, Staw, Cieszyków, Trzęsów, Marchwacz-Kolonia

16.3.2022

1)

w powiecie kaliskim,

a)

w gminie Ceków-Kolonia, miejscowości: Beznatka, Ceków, Ceków-Kolonia, Gostynie, Kamień, Kosmów, Kosmów-Kolonia, Kuźnica, Morawin, Nowa Plewnia, Nowe Prażuchy, Plewnia, Podzborów, Przedzeń, Przespolew Kościelny, Przespolew Pański, Stare Prażuchy, Szadek;

b)

w gminie Koźminek, miejscowości: Bogdanów, Chodybki, Gać Kaliska, Józefina,Koźminek, Ksawerów, Marianów, Moskurnia, Nowy Karolew, Nowy Nakwasin, Osuchów, Oszczeklin, Pietrzyków, Smółki, Stary Karolew, Stary Nakwasin, Złotniki, Rogal, Dąbrowa;

c)

w gminie Lisków, miejscowości: Annopol, Budy Liskowskie, Chrusty, Ciepielew, Józefów, Lisków, Madalin, Małgów, Małgów-Kolonia, Nadzież, Pyczek, Strzałków, Swoboda, Trzebienie, Dębniałki;

d)

w gminie Opatówek, miejscowości: Borów, Dębe-Kolonia, Rajsko, Sierzchów, Warszew, Modła, Janików, Zmyślanka;

e)

w gminie Szczytniki, miejscowości: Marchwacz-Kolonia, Trzęsów;

f)

w powiecie kaliskim, w gminie Mycielin, miejscowości: Aleksandrów, Kuszyn, Jaszczury, Kukułka;

g)

w powiecie kaliskim, w gminie Żelazków, miejscowości: Dębe, Florentyna, Goliszew, Janków, Zborów, Biernatki, Góry Zborowskie;

h)

w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn, miejscowości: Skarżyn, Stanisława, Będziechów;

i)

w powiecie tureckim, w gminie Malanów, miejscowość: Skarżyn-Kolonia, Celestyny, Poroże.

19.3.2022

1)

w powiecie kaliskim,

a)

w gminie Koźminek, miejscowości: Dębsko, Emilianów, Krzyżówki, Młynisko, Tymianek;

b)

w gminie Lisków, miejscowości: Koźlątków, Lisków-Rzgów, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Żychów.

Από 11.3.2022 έως 19.3.2022

Województwo kujawsko-pomorskie

1)

w powiecie tucholskim,

a)

w gminie Kęsowo, miejscowości: Jeleńcz, Obrowo;

b)

w gminie Tuchola, miejscowości: Mały Mędromierz, Bladowo;

c)

w gminie Gostycyn, miejscowości: Pruszcz, Przyrowa, Wielki Mędromierz, Bagienica, Gostycyn, Łyskowo, Mała Klonia;

2)

w powiecie sępoleńskim,

a)

w gminie Sośno, miejscowości: Dziedno, Dębiny, Obodowo, Olszewka, Przepałkowo;

b)

w gminie Sępólno Krajeńskie, miejscowości: Komierowo, Niechorz, Piaseczno, Sikorz, Wałdówko, Włościbórz;

c)

w gminie Kamień Krajeński, miejscowości: Kamień Krajeński, Dąbrówka, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim.

6.2.2022

1)

w powiecie tucholskim,

a)

w gminie Kęsowo, miejscowości: Kęsowo, Drożdżenica, Pamiętowo, Przymuszewo, Adamkowo;

b)

w gminie Gostycyn, miejscowości: Wielka Klonia;

2)

w powiecie sępoleńskim,

a)

w gminie Sępólno Krajeńskie, miejscowości: Zalesie, Trzciany, Wałdowo, Wilkowo, Teklanowo;

Από 29.1.2022 έως 6.2.2022

1)

w powiecie sępoleńskim:

a)

w gminie Sępólno Krajeńskie miejscowości: Sępólno Krajeńskie, Włościbórz, Zalesie, Komierowo, Lutowo, Dziechowo, Lutówko, Piaseczno, Sikorz, Trzciany, Wałdowo;

b)

w gminie Kamień Krajeński miejscowości: Dąbrowa, Dąbrówka, Jerzmionki, Niwy, Nowa Wieś, Witkowo, Zamarte, Płocicz;

2)

w powiecie tucholskim,

a)

w gminie Kęsowo miejscowości: Kęsowo, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo

9.3.2022

1)

w powiecie sępoleńskim:

a)

w gminie Kamień Krajeński miejscowości: Kamień Krajeński, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Radzim, Obkas, Orzełek;

2)

w powiecie tucholskim:

a)

w gminie Kęsowo miejscowości: Drożdżenica

Από 1.3.2022 έως 9.3.2022

1)

w powiecie inowrocławskim,

a)

w gminie Inowrocław miejscowości: Inowrocław, Strzemkowo, Dulsk, Marulewy, Bachorze Łęgi, Miechowice, Batkowo, Krusza Zamkowa, Karczyn-Wieś, Kłopot, Sikorowo, Trzaski, Sławęcinek, Łojewo, Latkowo, Łąkocin, Cieślin, Mimowola, Czyste, Góra,

b)

w gminie Dąbrowa Biskupia, miejscowości: Bąkowo, Niemojewo, Dziewa, Głojkowo, Brudnia, Konary, Modliborzyce, Nowy Dwór, Ośniszczewko, Parchanki, Pieczyska, Pieranie, Wonorze, Zagajewice, Radojewice, Sobiesiernie; ,

c)

w gminie Gniewkowo miejscowości: Ostrowo, Kaczkowo, Wierzchosławice, Więcławice, Klepary, Wielowieś, Wierzbiczany, Lipie, Murzynko, Szpital, Szadłowice, Bąbolin, Skalmierowice;

d)

w gminie Kruszwica miejscowości: Przedbojewice, Janowice,Szarlej, Wola Wapowska, Arturowo, Karczyn;

e)

w gminie Rojewo miejscowości: Topola, Ściborze, Wybranowo, Dobiesławice, Mierogoniewice, Płonkowo

10.3.2022

1)

w powiecie inowrocławskim:

a)

w gminie Inowrocław miejscowości: Turzany, Marcinkowo, Olszewice, Komaszyce, Balczewo, Pławinek, Balin, Jacewo, Słońsko, Dziennice;

b)

w gminie Dąbrowa Biskupia miejscowości: Parchanie, Rejna

c)

w gminie Gniewkowo, miejscowość: Gąski

Από 2.3.2022 έως 10.3.2022.

Województwo pomorskie

1)

w powiecie chojnickim

a)

w gminie Chojnice okolice miejscowości Sławęcin Wybudowanie Pod Oborowo. Teren ten ograniczony jest granicą o przebiegu: od granicy powiatów chojnickiego i tucholskiego na drodze powiatowej 2647G, na północ wzdłuż granicy powiatów chojnickiego i tucholskiego, dalej granicami działek ewidencyjnych 274/3 i 274/4, 275/1 i 274/3, drogą gruntową na działce 273/4 w kierunku północno- zachodnim, granicą działek 319/2 i 320/1, 319/2 i 323/2, 319/2 i 322/3, wzdłuż granicy działki 322/3 i 322/1 do drogi powiatowej 2647G, wzdłuż drogi gruntowej na działce 364 do granicy powiatów chojnickiego i tucholskiego, dalej granicą powiatów chojnickiego i tucholskiego do drogi powiatowej 2647G

b)

gminie Chojnice miejscowości wraz z wybudowaniami: Ciechocin Pierwszy, Doręgowice, Kamionka (k. Zamartego), Nowy Dwór, Melanowo, Melanówek, Ogorzeliny, Sławęcin

9.3.2022

1)

w powiecie człuchowskim:

a)

w gminie Debrzno miejscowości: Boboszewo, Bolesławowo, Cierznie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Nierybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypólsko, Rozdoły, Rozwory, Skowarnki, Słupia, Służewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie

b)

w gminie Człuchów w miejscowości: Barkowo, Biskupnica, Biskupnica Wybudowanie, Chrząstowo, Chrząstowo Wybudowanie, Chrząstówko, Dziewiątka, Gębarzewo, Jaromierz, Migi, Mosiny, Rogowo

c)

w gminie Czarne miejscowości: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki

14.3.2022

2)

w powiecie człuchowskim:

a)

w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka,

b)

w gminie Człuchów miejscowość Barkówko

Από 7.3.2022 έως 14.3.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie, miejscowości: Bronisławka, Kałkowskie, Granowiec, Mariak, Sośnie, Janisławice, Konradów, Kocina, Dobrzec, Cieszyn, Moja Wola;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice, miejscowość: Hetmanów;

3)

w powiecie ostrowskim, w gminie Odolanów, część miejscowości Świeca: Świeca II;

4)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów, miejscowości: Szklarka Przygodzicka, Kotowskie, Jesiona, Szklarka Myślniewska;

5)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra, miejscowości: Kuźnica Myślniewska, Myślniew, Zmyślona Ligocka, Ligota, Rybin, Mąkoszyce.

15.2.2022

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie, miejscowości: Pawłów, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka, Chojnik.

Από 2.1.2022 έως 15.2.2022

Województwo dolnośląskie

1)

w powiecie oleśnickim:

a)

w gminie Międzybórz miejscowości: Niwki Kraszowskie, Ligota Rybińska, Kraszów, Hałdrychowice, Dziesławice, Ose, Oska Piła, Bukowina Sycowska, Królewska Wola, Bąków, Kamień.

b)

w gminie Syców miejscowość Biskupice

16.2.2022

1)

w powiecie oleśnickim, w gminie Międzybórz, miejscowości Międzybórz, Klonów, Niwki Książęce oraz przysiółek Dęby

Από 3.2.2022 έως 16.2.2022

Województwo łódzkie

1)

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie Pęczniew, miejscowości; Brodnia, Brodnia-Kolonia, Brzeg, Dąbrowa Lubolska, Lubola, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Osowiec, Pęczniew, Przywidz, Rudniki, Suchorzyn, Zagórki;

b)

w gminie Zadzim, miejscowości; Adamka, Bogucice, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Górki Zadzimskie, Grabinka, Kazimierzew, Kraszyn, Pałki, Pietrachy, Rudunki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Wola Flaszczyna, Wierzchy, Zalesie, Zygry;

2)

w powiecie zduńskowolskim:

a)

w gminie Szadek, miejscowości: Choszczewo, Grzybów, Karczówek, Kobyla Miejska, Kotlinki, Kromolin Stary, Reduchów, Sikucin, Wielka Wieś; Lichawa, Krokocice, Tomaszew, Bobownia, Szadek, Szadkowice-Kolonia, Szadkowice-Ogrodzim, Szadkowice, Błonie, Łobudzice, Cesarska Łaska, Dziewulin, Krucica, Uniejowska Szosa, Wola Krokocka, Rzeszówka, Ogrodzim-Kolonia, Szadkowice, Wardęga;

b)

w gminie Zduńska Wola, miejscowości: Annopole Stare, Annopole Nowe (las na północ od drogi do Wojsławic i Męckiej Woli), Klonek, Laskowiec, Pratków, Rębieskie, Rębieskie-Kolonia, Zamłynie, Zamłyńskie Morgi, Zborowskie;

3)

w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Sieradz, miejscowości; Czartki, Kamionaczyk, Mokre Zborowskie, Wojciechów;

b)

w gminie Warta, miejscowości: Dzierzązna, Glinno, Kamionacz, Kamionacz Poduchowny, Miedze-Lasek, Miedźno, Mogilno, Pierzchnia Góra, Raszelki, Rossoszyca, Włyń;

18.2.2022

1)

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie Zadzim, miejscowości: Grabina, Skęczno, Nowa Grabina, Stara Grabina, Piła, Rzeczyca, Kiełpin, Bartochów, Ralewice, Ralewice – Parcele, Zielona Wygoda, Nowe Ralewice, Szczawno Rzeczyckie, Marcinów, Otok, Ustronie, Wola Zaleska;

2)

w powiecie zduńskowolskim:

a)

w gminie Szadek, miejscowości: Kobyla Chmielowa, Boczki Nowe, Boczki Stare, Borki Prusinowskie, Prusinowice-Parcela, Prusinowice, Góry Prusinowskie, Boczki-Parcela;

3)

w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Warta, miejscowości: Grabinka, Lipiny , Lasek, Stare Sady, Nowe Lipiny, Borek Lipiński na północ od drogi nr 710, Bednarzec, Piece, Rożdżały, Góra Bełdowska, Reszelki (obszar lasu), Nowe Miedze, Stare Miedze, Szczawno Rożdżalskie, Rossoszyca od południa ograniczona drogą nr 710 dalej ulicą Kościelną do granicy miejscowości z miejscowością Lasek, Papajka;

Από 10.2.2022 έως 18.2.2022

1)

w powiecie sieradzkim:

a)

gminę Goszczanów, miejscowości: Wola Tłomakowa, Sulmów, Sokołów, Wroniawy, Karolina, Lipicze, Lipicze-Olendry,Rzężawy, Goszczanów,Kaszew,Czerniaków,Poniatówek,Poniatów,Strachanów,Poradzew,Gawłowice, Poprężniki, Wacławów

b)

gminę Warta, miejscowości: Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraczyska, Grzybki, Krąków, Augustynów, Witów, Czartki, Głaniszew, Zagajew, Góra, , Gać Warcka, Kawęczynek, Raczków, Ustków ,Socha, Cielce

c)

gminę Błaszki, miejscowości: Chabierów, Chociszew, Kobylniki, Gorzałów, Garbów, Orzeżyn, Kalinowa, Tuwalczew, Adamki, Kwasków, Domaniew, Smaszków, Kostrzewice, Golków, Maciszewice, Woleń, Kokoszki, Kołdów, Sędzimirowice, Skalmierz, Suliszewice, Mroczki Małe, Wójcice, Nacesławice

16.3.2022

2)

w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Goszczanów miejscowości: Chlewo, Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów, Chwalęcice,

b)

w gminie Warta miejscowość: Zielęcin,

c)

w gminie Błaszki miejscowość: Korzenica, Morawki, Paulinowo

Από 8.3.2022 έως 16.3.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice, miejscowości: Biernacice, Zamość, Kania, Raduchów, Wielowieś, Namysłaki, Masanów, Strzyżew;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice, miejscowość: Bogufałów, Chynowa, Przygodziczki;

3)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów, miejscowości: Siedlików, Korpysy, Zajączki, Rejmanka, Marydół, Potaśnia, Myje;

4)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat, miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów, Mikstat-Pustkowie, Mikstat, Komorów;

5)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Doruchów, miejscowości: Przytocznica, Stara Kuźnica, Doruchów;

6)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Grabów nad Prosną, Grabów-Wójtostwo, Bukownica, Książenice, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Smolniki, Skrzynki, Zawady, Giżyce, Palaty;

7)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kraszewice, miejscowości: Racławice, Mączniki, Jaźwiny.

15.2.2022

1)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat, miejscowości: Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Przedborów;

2)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Grabów-Pustkowie, Chlewo.

Από 3.2.2022 έως 15.2.2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie, miejscowości: Bronisławka, Kałkowskie, Granowiec, Mariak, Sośnie, Janisławice, Konradów, Kocina, Dobrzec, Cieszyn, Moja Wola;

2)

w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice, miejscowość: Hetmanów;

3)

w powiecie ostrowskim, w gminie Odolanów, część miejscowości Świeca: Świeca II;

4)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Ostrzeszów, miejscowości: Szklarka Przygodzicka, Kotowskie, Jesiona, Szklarka Myślniewska;

5)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Kobyla Góra, miejscowości: Kuźnica Myślniewska, Myślniew, Zmyślona Ligocka, Ligota, Rybin, Mąkoszyce, Bierzów.

15.2.2022

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie, miejscowości: Pawłów, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka, Chojnik.

Από 3.2.2022 έως 15.2.2022

1)

w powiecie poznańskim:

a)

w gminie Komorniki, miejscowości: Jarosławiec, Rosnówko, Walerianowo;

b)

w gminie Stęszew, miejscowości: Górka, Trzebaw, Łódź, Dębienko, Dębno, Krąplewo, Stęszew, Witobel, Zamysłowo, Antoninek, Strykówko, Strykowo, Dębina, Twardowo, Srocko Małe, Zaparcin, Wronczyn, Modrze;

c)

w gminie Mosina, miejscowości: Pożegowo, Mosina, Krosinko, Krosno, Sowiniec, Sowinki, Baranówko, Drużyna, Nowinki, Żabinko;

d)

miasto Puszczykowo;