ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

65ό έτος
31 Ιανουαρίου 2022


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/109 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/110 του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2022, σχετικά με τον καθορισμό για το 2022 των αλιευτικών δυνατοτήτων που ισχύουν στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

165

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

31.1.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/109 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουαρίου 2022

σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) απαιτεί τη θέσπιση μέτρων διατήρησης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εκθέσεων της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) και άλλων γνωμοδοτικών οργάνων, καθώς και τυχόν συμβουλών των γνωμοδοτικών συμβουλίων.

(2)

Η θέσπιση μέτρων για τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων όρων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές, κατά περίπτωση, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, οι αλιευτικές δυνατότητες απαιτείται να καθορίζονται σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον, για τα αποθέματα που υπόκεινται σε ειδικά πολυετή σχέδια, τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους στόχους και τα μέτρα που προβλέπονται στα εν λόγω σχέδια. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, οι αλιευτικές δυνατότητες οφείλουν να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να διασφαλίζεται η σχετική σταθερότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων κάθε κράτους μέλους για κάθε απόθεμα ιχθύων ή τύπο αλιείας.

(3)

Θα πρέπει, επομένως, να καθορίζονται TAC σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών και κοινωνικοοικονομικών πτυχών, με παράλληλη εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης μεταξύ αλιευτικών κλάδων, καθώς και σύμφωνα με γνώμες που διατυπώνονται κατά τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως κατά τις συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών συμβουλίων.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όλα τα αποθέματα για τα οποία ισχύουν όρια αλιευμάτων υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης από την 1η Ιανουαρίου 2019, μολονότι ενδέχεται να ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις. Το άρθρο 16 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι, σε περίπτωση που θεσπίζεται υποχρέωση εκφόρτωσης για ένα απόθεμα ιχθύων, οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα αλιεύματα και όχι τις εκφορτώσεις. Με βάση κοινές συστάσεις των κρατών μελών και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή ενέκρινε σειρά κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης υπό τη μορφή ειδικών σχεδίων απορρίψεων.

(5)

Οι αλιευτικές δυνατότητες για αποθέματα που καλύπτονται από την υποχρέωση εκφόρτωσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται πλέον, καταρχήν, οι απορρίψεις. Επομένως, θα πρέπει να βασίζονται στα αριθμητικά στοιχεία της γνωμοδότησης για τα συνολικά αλιεύματα (και όχι στα αριθμητικά στοιχεία της για τα επιθυμητά αλιεύματα), που παρέχονται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES). Οι ποσότητες που, κατά παρέκκλιση από την υποχρεωτική εκφόρτωση, επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να απορρίπτονται θα πρέπει να αφαιρούνται από τα αριθμητικά στοιχεία της γνωμοδότησης για τα συνολικά αλιεύματα.

(6)

Όσον αφορά ορισμένα αποθέματα, το ICES συνιστά μηδενικά αλιεύματα. Ωστόσο, εάν τα TAC για τα συγκεκριμένα αποθέματα καθοριστούν στο συνιστώμενο επίπεδο, η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω αποθεμάτων στους μεικτούς τύπους αλιείας, θα προκαλούσε το φαινόμενο των ειδών με περιοριστική ποσόστωση. Προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στη διατήρηση της αλιείας, λόγω των δυνητικά σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που θα είχε η αντίθετη περίπτωση, και στην ανάγκη επίτευξης καλής βιολογικής κατάστασης των εν λόγω αποθεμάτων, εφόσον ληφθεί υπόψη η δυσκολία της αλίευσης όλων των αποθεμάτων στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας με επίτευξη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), είναι σκόπιμο να καθοριστούν ειδικά TAC για την παρεμπίπτουσα αλίευση των εν λόγω αποθεμάτων. Τα εν λόγω TAC θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδα που να εξασφαλίζουν τη μείωση της θνησιμότητας για τα εν λόγω αποθέματα και να παρέχουν κίνητρα για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας και την αποφυγή της παρεμπίπτουσας αλίευσης των εν λόγω αποθεμάτων. Προκειμένου να μειωθούν τα αλιεύματα των αποθεμάτων για τα οποία έχουν καθοριστεί TAC παρεμπίπτουσας αλίευσης, οι αλιευτικές δυνατότητες για τους τύπους αλιείας στους οποίους αλιεύονται ιχθύες από τα εν λόγω αποθέματα θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδα που να συμβάλλουν στην επαναφορά της βιομάζας των ευάλωτων αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου άρρηκτα συνδεδεμένα με τις αλιευτικές δυνατότητες για την αποτροπή των παράνομων απορρίψεων.

(7)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων σε μεικτούς τύπους αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, είναι σκόπιμο να καθοριστεί κατάλογος για τις ανταλλαγές ποσοστώσεων για όσα κράτη μέλη δεν διαθέτουν ποσόστωση που να καλύπτει τα αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματά τους.

(8)

Σύμφωνα με το πολυετές σχέδιο για τα Δυτικά Ύδατα που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/472 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας για τα αποθέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού πρέπει να διατηρείται εντός του εύρους τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας που οδηγεί σε ΜΒΑ («εύρος FMSY»), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 2) του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα και με το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού. Η συνολική θνησιμότητα λόγω αλιείας για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b θα πρέπει, συνεπώς, να καθοριστεί σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ICES περί ΜΒΑ και με την τιμή του σημείου FMSY, λαμβανομένων υπόψη των εμπορικών και των ερασιτεχνικών αλιευμάτων, και συμπεριλαμβανομένων των απορρίψεων. Η τιμή του σημείου FMSY είναι η τιμή θνησιμότητας λόγω αλιείας που δίνει τη μακροπρόθεσμη ΜΒΑ. Τα οικεία κράτη μέλη (Γαλλία και Ισπανία) θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η θνησιμότητα λόγω αλιείας από τους στόλους τους και από τους ερασιτέχνες αλιείς τους δεν υπερβαίνει την τιμή σημείου FMSY, όπως ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472.

(9)

Τα μέτρα για την ερασιτεχνική αλιεία λαβρακιού θα πρέπει να διατηρηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας στα σχετικά αποθέματα. Τα ημερήσια όρια κάρπωσης θα πρέπει να διατηρηθούν σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Τα σταθερά δίχτυα θα πρέπει να αποκλειστούν, δεδομένου ότι δεν είναι επαρκώς επιλεκτικά και είναι πιθανό να αλιεύσουν αριθμό δειγμάτων που υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, και ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί η εξάρτηση των επαγγελματιών αλιέων στις παράκτιες κοινότητες από τα εν λόγω αποθέματα, τα μέτρα για το λαβράκι αποτελούν τη χρυσή τομή μεταξύ των συμφερόντων των επαγγελματιών και των ερασιτεχνών αλιέων. Ειδικότερα, τα μέτρα επιτρέπουν στους ερασιτέχνες αλιείς να αλιεύουν λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους στα αποθέματα.

(10)

Στις 4 Νοεμβρίου 2021 το ICES εξέδωσε επιστημονική γνωμοδότηση για το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla anguilla) σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής κατανομής του. Όταν εφαρμόζεται προληπτική προσέγγιση, το ICES συνιστά μηδενικά αλιεύματα σε όλους τους οικοτόπους για το 2022. Αυτό ισχύει τόσο για τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας όσο και για τα εμπορικά αλιεύματα, και περιλαμβάνει τα αλιεύματα υαλόχελου για τον εμπλουτισμό των αποθεμάτων και τις υδατοκαλλιέργειες. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί η περίοδος απαγόρευσης τριών διαδοχικών μηνών για όλους τους τύπους αλιείας του χελιού όσο η Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το ευρωπαϊκό χέλι το 2022. Η απαγόρευση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν την περίοδο απαγόρευσης τριών διαδοχικών μηνών, η οποία θα πρέπει να εμπίπτει στις περιόδους μεγαλύτερης μετανάστευσης του ευρωπαϊκού χελιού και να υποβάλουν σχετική αναφορά με υποστηρικτικές πληροφορίες στην Επιτροπή έως την 1η Ιουνίου 2022.

(11)

Η επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με τον γαύρο (Engraulis encrasicolus) στην υποζώνη ICES 8 (Βισκαϊκός κόλπος) για το 2022 εκδόθηκε από το ICES μόλις στις 17 Δεκεμβρίου 2021. Δεδομένης της ανάγκης θέσπισης TAC για την έναρξη της αλιευτικής περιόδου την 1η Ιανουαρίου 2022, θα πρέπει να καθοριστεί προσωρινό TAC. Το εν λόγω TAC θα πρέπει να οριστεί στους 24 000 τόνους και να καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2022. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στα αλιεύματα του εν λόγω αποθέματος κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2021.

(12)

Στις διαιρέσεις ICES 8c, 8d, 8e και στις υποζώνες 9 και 10 και στα ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1, η διαχείριση τριών διαφορετικών ειδών γλώσσας διενεργείται στο πλαίσιο ενιαίου TAC. Δεδομένου ότι οι αλιευτικές δυνατότητες για ένα εκ των εν λόγω αποθεμάτων, συγκεκριμένα για τη γλώσσα (Solea solea) στις διαιρέσεις ICES 8c και 9a, πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472, θα πρέπει να οριστεί χωριστό όριο αλιευμάτων για το εν λόγω είδος, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση για τη ΜΒΑ.

(13)

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα ελασμοβράγχιων (καρχαριοειδών και σελαχίων) συνιστούν μηδενικά αλιεύματα, λόγω της ανεπαρκούς κατάστασης διατήρησής τους. Επιπλέον, τα υψηλά ποσοστά επιβίωσης σημαίνουν ότι οι απορρίψεις δεν θεωρείται πως αυξάνουν τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και ότι θα ήταν επωφελείς για τη διατήρησή τους. Ως εκ τούτου, η αλιεία των εν λόγω ειδών θα πρέπει να απαγορευθεί. Δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει για είδη των οποίων η αλιεία απαγορεύεται.

(14)

Το πολυετές σχέδιο για τη Βόρεια Θάλασσα θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και τέθηκε σε ισχύ το 2018. Το πολυετές σχέδιο για τα Δυτικά Ύδατα θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/472 και τέθηκε σε ισχύ το 2019. Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 των εν λόγω κανονισμών θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους στόχους (εύρος τιμών FMSY) και τις διασφαλίσεις που προβλέπονται στα ΠΣΔ. Το εύρος τιμών FMSY έχει καθοριστεί στις σχετικές γνωμοδοτήσεις του ICES. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση, όπως ορίζεται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2018/973 και (ΕΕ) 2019/472.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973, σε περίπτωση που, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού είναι κατώτερη του σημείου αναφοράς ορίου βιομάζας (Blim), πρέπει να ληφθούν περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να εξασφαλίσει την ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευμένης αλιείας για το σχετικό απόθεμα και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα εν λόγω αποθέματα ή άλλα αποθέματα στους τύπους αλιείας.

(16)

Τα TAC για τον ερυθρό τόνο (Thunnus thynnus) στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(17)

Για τα αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή ή αξιόπιστα δεδομένα προκειμένου να εκτιμηθούν τα μεγέθη των αποθεμάτων, τα μέτρα διαχείρισης και τα επίπεδα TAC, θα πρέπει να ακολουθείται στη διαχείριση αλιείας η προληπτική προσέγγιση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη ειδικοί παράγοντες για κάθε απόθεμα, κυρίως οι διαθέσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη των αποθεμάτων και οι εκτιμήσεις για τη μεικτή αλιεία.

(18)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου (5) θεσπίστηκαν συμπληρωματικοί όροι για την ετήσια διαχείριση των TAC, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την ελαστικότητα για τα προληπτικά και τα αναλυτικά TAC (άρθρα 3 και 4). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, το Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των ΤΑC, πρέπει να αποφασίζει σε ποια αποθέματα δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 ή 4 του κανονισμού, ιδίως με βάση τη βιολογική κατάστασή τους. Το 2014 θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ένας νέος μηχανισμός ευελιξίας από έτος σε έτος για όλα τα αποθέματα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης. Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική ευελιξία που θα υπονόμευε την αρχή της ορθολογικής και υπεύθυνης εκμετάλλευσης των βιολογικών πόρων της θάλασσας, την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και τη βιολογική κατάσταση των αποθεμάτων, τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 θα πρέπει να εφαρμόζονται στα αναλυτικά TAC μόνο σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση της ευελιξίας από έτος σε έτος, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(19)

Στις περιπτώσεις που το TAC διατίθεται σε ένα μόνο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτείται το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), να καθορίζει το εν λόγω TAC. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι, κατά τον καθορισμό του ύψους του TAC, το κράτος μέλος ενεργεί με τρόπο που συνάδει πλήρως με τις αρχές και τους κανόνες της ΚΑΠ.

(20)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα ανώτατα όρια αλιευτικής προσπάθειας για το 2022 σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 9 και το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627.

(21)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων, ενδείκνυται να επιτραπεί η εφαρμογή ευέλικτων ρυθμίσεων μεταξύ ορισμένων περιοχών TAC στις περιπτώσεις που αφορούν το ίδιο βιολογικό απόθεμα.

(22)

Για κάποια είδη, όπως ορισμένα είδη καρχαριοειδών, ακόμη και περιορισμένης κλίμακας αλιευτική δραστηριότητα θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη διατήρησή τους. Επομένως, οι αλιευτικές δυνατότητες για τα είδη αυτά θα πρέπει να περιοριστούν εξ ολοκλήρου δια της γενικής απαγόρευσης της αλίευσής τους.

(23)

Κατά τη 12η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών άγριας πανίδας (Μανίλα, 23-28 Οκτωβρίου 2017), ορισμένα είδη προστέθηκαν στους καταλόγους των προστατευόμενων ειδών που παρατίθενται στα προσαρτήματα I και II της εν λόγω σύμβασης. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται να προβλεφθεί η προστασία των ειδών αυτών όσον αφορά τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν σε όλα τα ύδατα και τα μη ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα.

(24)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων που παρέχονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (6), και ιδίως τα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού σχετικά με την καταγραφή των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας, και την κοινοποίηση στοιχείων που αφορούν την εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη κατά την αποστολή δεδομένων στην Επιτροπή σχετικά με εκφορτώσεις αποθεμάτων που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(25)

Το ενωσιακό TAC για την ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας (Reinhardtius hippoglossoides) σε διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1 και 2 δεν θίγει τη θέση της Ένωσης αναφορικά με το κατάλληλο μερίδιο της Ένωσης στον εν λόγω τύπο αλιείας.

(26)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) ενέκρινε μέτρο διατήρησης για τα δύο αποθέματα κοκκινόψαρου (Sebastes marinus and Sebastes mentella) στη Θάλασσα Irminger και στα παρακείμενα ύδατα, με το οποίο απαγορεύτηκε η κατευθυνόμενη αλιεία των αποθεμάτων αυτών. Επιπλέον, απαγορεύτηκαν οι αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή συγκέντρωσης κοκκινόψαρου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η παρεμπίπτουσα αλίευσή του. Τα εν λόγω μέτρα, βάσει της γνωμοδότησης του ICES για μηδενικά αλιεύματα, θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου. Δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί σύσταση της NEAFC για το κοκκινόψαρο στις υποζώνες ICES 1 και 2. Για το εν λόγω απόθεμα, το σχετικό TAC θα πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με τη θέση που διατυπώθηκε από την Ένωση στη NEAFC.

(27)

Για την ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας σε διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του ICES για το 2022, θα πρέπει να καθοριστεί TAC 1 766 τόνων.

(28)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2021, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) αποφάσισε να διατηρήσει τα ισχύοντα TAC για το 2022 όσον αφορά τον ερυθρό τόνο, τον ξιφία (Xiphias gladius), το γαλάζιο μάρλιν(Makaira nigricans), το λευκό μάρλιν (Tetrapturus albidus), τον κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares) και τον γλαυκοκαρχαρία (Prionace glauca). Η ICCAT καθόρισε επίσης TAC 62 000 τόνων για τον μεγαλόφθαλμο τόνο (Thunnus obesus) για το 2022. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(29)

Προκειμένου να μειωθεί η θνησιμότητα λόγω αλιείας ιχθυδίων μεγαλόφθαλμου και κιτρινόπτερου τόνου, η ICCAT καθόρισε επίσης μέγιστο όριο 300 διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) ανά σκάφος το 2022 και περίοδο απαγόρευσης της χρήσης των FAD. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(30)

Η ICCAT ενέκρινε επίσης 15ετές σχέδιο ανασύστασης για τον μακρόπτερο τόνο (Thunnus alalunga), από το 2022 έως το 2036. Για το 2022, η ICCAT καθόρισε TAC 2 500 τόνων για τον μακρόπτερο τόνο. Επιπλέον, η ICCAT ενέκρινε TAC 37 801 τόνων για τον μακρόπτερο τόνο Βορείου Ατλαντικού για την περίοδο 2022-2023, με βάση τους κανόνες αλίευσης προκειμένου να εγκριθεί μακροπρόθεσμη διαδικασία διαχείρισης για τα εν λόγω αποθέματα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(31)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2021, η ICCAT ενέκρινε επίσης σχέδιο αποκατάστασης για τον ρυγχοκαρχαρία του Βορείου Ατλαντικού (Isurus oxyrinchus) που αλιεύεται σε συνδυασμό με άλλους τύπους αλιείας καλυπτόμενους από την ICCAT με στόχο την εξάλειψη της υπεραλίευσης και τη σταδιακή επίτευξη επαρκών επιπέδων βιομάζας για τη στήριξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης έως το 2070. Το σχέδιο ανασύστασης περιλαμβάνει διετή απαγόρευση διατήρησης επί σκάφους από το 2022. Το μέγιστο όριο συνολικής θνησιμότητας λόγω αλιείας ορίστηκε σε 250 τόνους, έως ότου παρασχεθούν νέες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(32)

Δυνάμει διαφόρων συστάσεων της ICCAT, επιτρέπεται στην Ένωση, κατόπιν αιτήματος, να μεταφέρει ένα καθορισμένο ποσό της αχρησιμοποίητης ποσόστωσης αλιευτικών δυνατοτήτων της από το 2020 στο 2022. Εν αναμονή της ενσωμάτωσης των εν λόγω συστάσεων της ICCAT στο ενωσιακό δίκαιο, οι ποσοστώσεις για μεμονωμένα κράτη μέλη για ορισμένα αποθέματα θα πρέπει να καθοριστούν με βάση τη συνολική ποσόστωση της Ένωσης για το 2022, όπως καθορίζεται από την ICCAT, προτού η ICCAT αποφασίσει οποιαδήποτε μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων ή μειώσεις για ποσότητες που έχουν υπεραλιευθεί. Οι προσαρμογές στις ποσοστώσεις μεμονωμένων κρατών μελών για το 2022 μετά από τυχόν μεταφορές και μειώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο στάδιο με βάση τους ενωσιακούς κανόνες περί μεταφοράς και μειώσεων, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/96, το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή το άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

(33)

Το 2019 το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου υπεραλιεύτηκε από ορισμένα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα η Ένωση να υπερβεί τη συνολική αλιευτική της ποσόστωση και να επιβληθεί μείωση από την ICCAT, παρά το γεγονός ότι άλλα κράτη μέλη δεν εξάντλησαν τις μεμονωμένες ποσοστώσεις τους κατά το ίδιο έτος. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/92 του Συμβουλίου (7) με τη θέσπιση ποσοστώσεων για το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου για μεμονωμένα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή της σχετικής σταθερότητας και με βάση τη συνολική ποσόστωση της Ένωσης όπως έχει οριστεί από την ICCAT για το 2021, προτού γίνουν προσαρμογές λόγω της υπεραλίευσης ή υποαλίευσης από τα κράτη μέλη. Στη συνέχεια οι ποσοστώσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τους ενωσιακούς κανόνες περί μεταφοράς και μειώσεων, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 874/96, το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή το άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η συνολική ποσόστωση της Ένωσης για το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου λαμβάνει υπόψη τις προσαρμογές στις οποίες προέβη η ICCAT.

(34)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η Επιτροπή για τη διατήρηση των έμβιων θαλάσσιων πόρων της Ανταρκτικής (CCAMLR) ενέκρινε όρια αλιευμάτων τόσο για στοχευόμενα όσο και για παρεμπίπτοντα είδη για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 30ή Νοεμβρίου 2022. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(35)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η Επιτροπή Διαχείρισης της Αλιείας Τόνου του Ινδικού Ωκεανού (IOTC) αναθεώρησε τα ήδη εγκριθέντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου. Τα αναθεωρημένα όρια αλιευμάτων κιτρινόπτερου τόνου δεν επιβεβαιώθηκαν από τη Γραμματεία της IOTC παρά μόνον μετά το πέρας της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, στις 17 Δεκεμβρίου 2021. Τα αναθεωρημένα όρια αλιευμάτων που έχουν επιβεβαιωθεί για τον κιτρινόπτερο τόνο θα πρέπει να ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης αργότερα.

(36)

Η ετήσια συνεδρίαση της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) θα διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Ιανουαρίου 2022. Συνεπώς, τα μέτρα που ισχύουν σήμερα στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO και που συνδέονται λειτουργικά με τα TAC θα πρέπει να διατηρηθούν προσωρινά, έως ότου πραγματοποιηθεί η ετήσια συνεδρίαση και καθοριστούν τα TAC για το 2022.

(37)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2021, η Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόνου (IATTC) ενέκρινε νέα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης για τον τροπικό τόνο για την περίοδο 2022–2024, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης του αριθμού ενεργών FAD. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(38)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2021, η Επιτροπή της Σύμβασης για τη Διατήρηση του Τόνου Νοτίου Ημισφαιρίου (CCSBT) καθόρισε το ετήσιο TAC για τον ερυθρό τόνο νοτίου ημισφαιρίου (Thunnus maccoyii) για περίοδο τριών ετών (2021 έως 2023) στο ίδιο επίπεδο με αυτό της προηγούμενης τριετούς περιόδου. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ενωσιακό δίκαιο.

(39)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού (SEAFO) αποφάσισε να διατηρήσει τα περισσότερα από τα TAC που ισχύουν σήμερα για τα κυριότερα είδη που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της μέχρι την ετήσια συνεδρίασή της το 2023. Τα TAC για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής (Dissostichus eleginoides) και τις γερυονίδες (Chaceon spp.) μειώθηκαν ελαφρώς, σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(40)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) αποφάσισε να διατηρήσει τα μέτρα που ισχύουν σήμερα στην περιοχή της σύμβασης WCPFC. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(41)

Κατά την 43η ετήσια συνεδρίασή της το 2021, η Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) ενέκρινε σειρά αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2022 όσον αφορά ορισμένα αποθέματα στις υποζώνες 1 έως 4 της περιοχής της σύμβασης NAFO. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(42)

Κατά την 8η συνεδρίαση της Αλιευτικής Συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού (SIOFA), το 2021, διατηρήθηκαν τα TAC που εγκρίθηκαν το 2020 για τα αποθέματα που καλύπτονται από την εν λόγω συμφωνία. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(43)

Όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες για τον κάβουρα της Αρκτικής (Chionoecetes spp.) γύρω από την περιοχή του Svalbard, η συνθήκη της 9ης Φεβρουαρίου 1920 για το Spitsbergen (Svalbard) («Συνθήκη του Παρισιού του 1920») παρέχει σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω συνθήκης ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στους πόρους γύρω από το Svalbard, μεταξύ άλλων και σε θέματα αλιείας. Η άποψη της Ένωσης σχετικά με την εν λόγω πρόσβαση, όσον αφορά την αλιεία κάβουρα της Αρκτικής στην υφαλοκρηπίδα γύρω από το Svalbard, καθορίστηκε σε διάφορες ρηματικές διακοινώσεις προς τη Νορβηγία, οι τελευταίες εκ των οποίων έφεραν ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2021 και 28 Ιουνίου 2021. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση του κάβουρα της Αρκτικής γύρω από το Svalbard θα είναι συνεπής προς τυχόν κανόνες διαχείρισης χωρίς διακρίσεις που ενδέχεται να ορίσει η Νορβηγία, η οποία ασκεί κυριαρχία και δικαιοδοσία στην περιοχή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και της Συνθήκης του Παρισιού του 1920, ενδείκνυται να καθοριστεί ο αριθμός των σκαφών τα οποία επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τύπο αλιείας. Η κατανομή αυτών των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών ισχύει μόνον για το 2022. Υπενθυμίζεται ότι στην Ένωση η κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο δίκαιο ανήκει στα κράτη μέλη σημαίας.

(44)

Καθώς οι συζητήσεις με τη Νορβηγία σχετικά με την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στα ύδατα του Svalbard για τους ενωσιακούς στόλους που αλιεύουν γάδο (Gadus morhua) στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη και θα πρέπει να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022, είναι σκόπιμο να ορίσει η Ένωση προσωρινή ενωσιακή ποσόστωση για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Λαμβανομένου υπόψη του εποχικού χαρακτήρα της αλιείας, το επίπεδο της εν λόγω προσωρινής ποσόστωσης θα πρέπει να οριστεί στους 4 500 τόνους. Οι ποσοστώσεις θα πρέπει να κατανεμηθούν στα κράτη μέλη σύμφωνα με την απόφαση 87/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8) με την επιφύλαξη των προσαρμογών που είναι απαραίτητες λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, και λόγω της αναλογίας του επιπέδου της προσωρινής ενωσιακής ποσόστωσης προς το επίπεδο του μεριδίου της Ένωσης στο οικείο απόθεμα.

(45)

Σύμφωνα με τη δήλωση της Ένωσης προς τη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (9), είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι αλιευτικές δυνατότητες για λουτιάνο που διατίθενται στη Βενεζουέλα στα ενωσιακά ύδατα.

(46)

Επειδή ορισμένες διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται συνεχώς, και για να αποφευχθεί ανασφάλεια δικαίου στην περίοδο μεταξύ του τέλους του 2022 και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κανονισμού που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023, οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού περί απαγορεύσεων και περιόδων απαγόρευσης αλιείας θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται στις αρχές του 2023, μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023.

(47)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες να επιτρέπει σε μεμονωμένα κράτη μέλη να διαχειρίζονται τις κατανομές της αλιευτικής προσπάθειας σύμφωνα με σύστημα κιλοβατημερών· να χορηγούν πρόσθετες ημέρες στη θάλασσα για την οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων και την επαυξημένη παρουσία επιστημονικών παρατηρητών, καθώς και όσον αφορά τη σύσταση μορφοτύπων λογιστικών φύλλων για τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικών με τη μεταφορά ημερών στη θάλασσα μεταξύ αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να ασκεί τις εν λόγω αρμοδιότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10).

(48)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων και να διασφαλιστούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Ένωσης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022, εκτός από τις διατάξεις για τα όρια της αλιευτικής προσπάθειας που θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και ορισμένες διατάξεις για συγκεκριμένες περιοχές που θα πρέπει να έχουν ειδική ημερομηνία εφαρμογής. Για λόγους επείγοντος, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του.

(49)

Ορισμένα διεθνή μέτρα, με τα οποία δημιουργούνται ή περιορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες για την Ένωση, εκδόθηκαν από τις οικείες περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ) στο τέλος του 2021 και τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που ενσωματώνουν τα εν λόγω μέτρα στο ενωσιακό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμοστούν αναδρομικά. Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η αλιευτική περίοδος της περιοχής της σύμβασης CCAMLR εκτείνεται από την 1η Δεκεμβρίου έως την 30ή Νοεμβρίου, και δεδομένου ότι ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ή απαγορεύσεις στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR καθορίζονται για χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου 2021, οι σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν από την ημερομηνία αυτή. Αυτή η αναδρομική εφαρμογή δεν θίγει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, εφόσον απαγορεύεται στα μέλη της CCAMLR η αλιεία στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR χωρίς άδεια. Επιπλέον, σύμφωνα με τους κανόνες της ICCAT, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα σκάφη τους δεν αναπτύσσουν FAD κατά τη διάρκεια των 15 ημερών που προηγούνται της έναρξης της περιόδου απαγόρευσης, ήτοι από τις 17 Δεκεμβρίου 2021 κι έπειτα.

(50)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και στο πρωτόκολλο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (11), η μεικτή επιτροπή έχει καθορίσει το επίπεδο των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται για την Ένωση στα ύδατα της Γροιλανδίας το 2022. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο.

(51)

Το 2021 διεξήχθησαν τριμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ της Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας σχετικά με έξι κοινά και υπό κοινή διαχείριση αποθέματα στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, με στόχο να συμφωνηθεί η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δυνατοτήτων για το επόμενο έτος. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την 28η Οκτωβρίου έως την 10η Δεκεμβρίου 2021, με βάση τη θέση της Ένωσης που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων τεκμηριώθηκαν σε εγκεκριμένα πρακτικά, τα οποία υπέγραψαν οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας στις 10 Δεκεμβρίου 2021. Προτείνεται, ως εκ τούτου, να καθοριστούν οι σχετικές αλιευτικές δυνατότητες στο επίπεδο που έχει συμφωνηθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία, σε συνδυασμό με τις άλλες διατάξεις των εγκεκριμένων πρακτικών.

(52)

Το 2021 διεξήχθησαν διμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας σχετικά με δύο κοινά και υπό κοινή διαχείριση αποθέματα στην περιοχή του Skagerrak, με στόχο να συμφωνηθούν η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δυνατοτήτων για το επόμενο έτος, καθώς και ανταλλαγές αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν από την 8η Νοεμβρίου έως την 10η Δεκεμβρίου 2021, με βάση τη θέση της Ένωσης που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων τεκμηριώθηκαν σε τρία εγκεκριμένα πρακτικά, τα οποία υπέγραψαν οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών της Ένωσης και της Νορβηγίας στις 10 Δεκεμβρίου 2021. Προτείνεται, ως εκ τούτου, να καθοριστούν οι σχετικές αλιευτικές δυνατότητες σε εφαρμογή των εγκεκριμένων πρακτικών που υπογράφηκαν με τη Νορβηγία, σε συνδυασμό με τις άλλες διατάξεις των εγκεκριμένων πρακτικών.

(53)

Οι αλιευτικές δυνατότητες για τον γάδο της Βόρειας Θάλασσας θα πρέπει να καθοριστούν, ώστε να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης της Ένωσης και να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση του συγκεκριμένου αποθέματος. Τα λειτουργικώς συνδεόμενα μέτρα που συμφωνήθηκαν από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία θα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση και η μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαχείριση του αποθέματος.

(54)

Το 2019 το ICES επεσήμανε ότι τα αλιεύματα ρέγγας (Clupea harengus) όσον αφορά τη διαίρεση 3a θα πρέπει να περιοριστούν όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο μηδέν καθώς, εάν δεν περιοριστεί περαιτέρω η περιοχή και η περίοδος αλιείας ρέγγας, τα αλιεύματα εαρινού γόνου ρέγγας της δυτικής Βαλτικής (WBSS) θα είναι αναπόφευκτα. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από το ICES, υπάρχουν ενδείξεις αυξανόμενης ανάμειξης WBSS με ρέγγα της Βόρειας Θάλασσας στο Skagerrak και τη Βόρεια Θάλασσα, μολονότι επί του παρόντος η πλειοψηφία των αλιευμάτων ρέγγας WBSS παρατηρείται στο Skagerrak και σε μικρότερο βαθμό στην ανατολική Βόρεια Θάλασσα.

(55)

Στα εγκεκριμένα πρακτικά των διμερών διαβουλεύσεων μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας για το Skagerrak, η Ένωση δεσμεύεται να περιορίσει τα πραγματικά της αλιεύματα στο Skagerrak σε 969 τόνους, ενώ η Νορβηγία συμφώνησε να μεταβιβάσει τουλάχιστον το 95 % της ποσόστωσής της στη Βόρεια Θάλασσα για την προστασία του εαρινού γόνου ρέγγας της δυτικής Βαλτικής. Κατά συνέπεια, προτείνεται να περιοριστούν τα συνολικά αλιεύματα των στόλων C (HER/03A.) και D (HER/03A-BC) για τα οικεία κράτη μέλη με την προσθήκη ειδικού όρου σε υποσημείωση που παραπέμπει στους πίνακες TAC των εν λόγω ποσοστώσεων, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο των ποσοστώσεων στους πίνακες για να αντικατοπτρίζεται η σχετική σταθερότητα και να ρυθμίζεται η συναφής ευελιξία μεταξύ των περιοχών (IAF). Στην περίπτωση της Νορβηγίας, οι μέγιστες ποσότητες που θα μπορούσαν να αλιευθούν σε ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 3a θα αντιστοιχούσαν σε 167 τόνους (5 % της ποσόστωσής της).

(56)

Σύμφωνα με την παράγραφο 13.11 των εγκεκριμένων πρακτικών των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Νορβηγίας για το Skagerrak, η Νορβηγία και η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αλιεύσουν μέχρι και το 100 % της ποσόστωσής τους για τη ρέγγα του Skagerrak στη Βόρεια Θάλασσα προκειμένου να προστατεύσουν τον εαρινό γόνο ρέγγας της δυτικής Βαλτικής. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διμερών διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο για το 2022, δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί στις 20 Δεκεμβρίου ότι θα διατηρηθεί η ευελιξία μεταξύ των περιοχών στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2022 σε ό,τι αφορά το HER/03A. Κατά συνέπεια, πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ευελιξία μεταξύ των περιοχών στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα ισχύει για τις σχετικές υποσημειώσεις που αφορούν τους στόλους C έως ότου η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνήσουν για την εν λόγω ευελιξία στις διμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ των εν λόγω δύο μερών.

(57)

Στην παράγραφο 13.12 των εγκεκριμένων πρακτικών των διμερών διαβουλεύσεων μεταξύ ΕΕ και Νορβηγίας για το Skagerrak, η Ένωση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κάνει χρήση κάποιας ευελιξίας στις ζώνες της Βόρειας Θάλασσας 4a και 4b που ισούται με το ενωσιακό μερίδιο 5,7 % του επιπέδου για τον στόλο Α ή 21 038 τόνους.

(58)

Η Ένωση πραγματοποίησε ετήσιες διμερείς διαβουλεύσεις με τις Φερόες Νήσους σχετικά με την ανταλλαγή ποσοστώσεων και την αμοιβαία πρόσβαση για το 2022. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν οδήγησαν στη σύναψη συμφωνίας το 2021.

(59)

Δυνάμει του άρθρου 498 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (12) («συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας»), η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να διεξάγουν ετήσιες διαβουλεύσεις για να συμφωνήσουν, έως τις 10 Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα TAC που θα ισχύουν για το επόμενο έτος ή έτη για τα αποθέματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 35 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Δυνάμει του άρθρου 499 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, εάν τα εν λόγω TAC δεν έχουν συμφωνηθεί στις 20 Δεκεμβρίου, τα Μέρη καθορίζουν προσωρινά TAC.

(60)

Οι διμερείς διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επήλθε πολύ αργά και δεν κατέστη δυνατό να περιληφθεί το αποτέλεσμά τους στον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Το Συμβούλιο θα πρέπει, συνεπώς, με πλήρη σεβασμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παράκτιων κρατών, καθώς και της κυριαρχίας και της δικαιοδοσίας τους, να καθορίσει προσωρινά TAC προς αλίευση σε ενωσιακά και διεθνή ύδατα, καθώς και σε ύδατα στα οποία παρέχεται πρόσβαση στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη από τρίτες χώρες. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 498 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, όπως αυτό εκφράστηκε στα γραπτά πρακτικά που υπεγράφησαν στις 21 Δεκεμβρίου 2021, θα πρέπει να αποτυπωθεί σε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί το συντομότερο δυνατόν.

(61)

Τα προσωρινά TAC θα πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη ασφάλειας δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης της Ένωσης και στην εξασφάλιση της συνέχισης των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων έως ότου εκδοθεί η εν λόγω τροποποίηση.

(62)

Η εν λόγω προσέγγιση βασίζεται στο άρθρο 499 παράγραφος 2 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, που προβλέπει ότι, εάν απόθεμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 35 της εν λόγω συμφωνίας ή στους πίνακες A ή B του παραρτήματος 36 της εν λόγω συμφωνίας παραμένει χωρίς συμφωνηθέν TAC, κάθε Μέρος καθορίζει προσωρινό TAC που αντιστοιχεί στο επίπεδο που συνιστά το ICES, και το οποίο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 499 παράγραφοι 3, 4 και 5 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τα TAC για τα ειδικά αποθέματα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έπρεπε να εγκριθούν από την ειδική επιτροπή αλιείας έως την 1η Ιουλίου 2021.

(63)

Ως γενική προσέγγιση, οι προσωρινές αλιευτικές δυνατότητες για την Ένωση θα πρέπει, κατά συνέπεια, να βασίζονται στη γνωμοδότηση του ICES για το 2022. Θα πρέπει να αντιστοιχούν στο μερίδιο της Ένωσης που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας.

(64)

Με την επιφύλαξη των κατευθυντήριων γραμμών για τα ειδικά αποθέματα και λαμβάνοντας υπόψη την απουσία κατευθυντήριων γραμμών, τα TAC για τα συγκεκριμένα αποθέματα θα πρέπει να συνάδουν με το άρθρο 499 της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας.

(65)

Τα προσωρινά TAC θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο της Ένωσης, ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472 και το άρθρο 4, το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973.

(66)

Όσον αφορά ορισμένα αποθέματα, το ICES εξέδωσε επιστημονική γνωμοδότηση που συνιστά μηδενικά αλιεύματα. Αν τα προσωρινά TAC για τα συγκεκριμένα αποθέματα καθοριστούν στο επίπεδο που αναφέρεται στην επιστημονική γνωμοδότηση, η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των εν λόγω αποθεμάτων στους μεικτούς τύπους αλιείας, θα προκαλέσει το φαινόμενο των ειδών με περιοριστική ποσόστωση. Προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στη συνέχιση της αλιείας λόγω των δυνητικά σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και στην ανάγκη επίτευξης καλής βιολογικής κατάστασης των εν λόγω αποθεμάτων, λαμβανομένης υπόψη της δυσκολίας της αλίευσης όλων των αποθεμάτων στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας με ταυτόχρονη επίτευξη ΜΒΑ, ενδείκνυται να καθοριστούν προσωρινά TAC για την παρεμπίπτουσα αλίευση των εν λόγω αποθεμάτων. Το επίπεδο των εν λόγω TAC θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μειώνεται η θνησιμότητα των αποθεμάτων αυτών και να παρέχονται κίνητρα για βελτιώσεις της επιλεκτικότητας και της αποφυγής αλιευμάτων των συγκεκριμένων αποθεμάτων. Προκειμένου να μειωθούν τα αλιεύματα των αποθεμάτων για τα οποία έχουν καθοριστεί προσωρινά TAC παρεμπίπτουσας αλίευσης, οι αλιευτικές δυνατότητες για τους τύπους αλιείας στους οποίους αλιεύονται ιχθύες από τα εν λόγω αποθέματα θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδα που να συμβάλλουν στην επαναφορά της βιομάζας των ευάλωτων αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα.

(67)

Ως γενική προσέγγιση, τα προσωρινά TAC θα πρέπει να βασίζονται στην ανανέωση των εγκεκριμένων από το Συμβούλιο TAC για το 2021, εφαρμόζοντας αναλογία 25 % επί των επιπέδων TAC του 2021, προκειμένου να καλυφθεί το πρώτο τρίμηνο το 2022. Η εν λόγω προσέγγιση δεν προδικάζει τα οριστικά TAC.

(68)

Τα αποθέματα για τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί ποσοστό υψηλότερο του 25 % θα πρέπει να καθορίζονται βάσει της ανάλυσης της απορρόφησης των ποσοστώσεων από τα κράτη μέλη κατά το πρώτο τρίμηνο των τελευταίων τεσσάρων ετών (2018-2021). Τα προσωρινά TAC έχουν εκτιμηθεί σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβανομένων υπόψη των μεριδίων της Ένωσης που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας και δεν υπερβαίνουν τα οριστικά TAC που έχουν συμφωνηθεί με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα εν λόγω αυξημένα προσωρινά TAC θα πρέπει να συνάδουν με τις συμβουλές του ICES, το ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης και τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας. Θα επιτρέψουν στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης να χρησιμοποιούν τις αλιευτικές δυνατότητες τις οποίες δικαιούνται και τις οποίες διαφορετικά θα έχαναν, λόγω του εποχικού χαρακτήρα της αλιείας των σχετικών αποθεμάτων.

(69)

Το επίπεδο αυτό θεωρείται κατ’ αρχήν επαρκές για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης τουλάχιστον έως τις 31 Μαρτίου 2022.

(70)

Η Ένωση έχει προβεί σε διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την προσέγγιση για τον καθορισμό προσωρινών TAC.

(71)

Το λαβράκι βορειοευρωπαϊκού αποθέματος συνιστά κοινό απόθεμα με το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεσπιστούν προσωρινά μέτρα για το πρώτο τρίμηνο του 2022 για το απόθεμα αυτό, εν αναμονή της εφαρμογής του αποτελέσματος των διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο.

(72)

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να καταστούν διαθέσιμες ποσοστώσεις για ορισμένα παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα κράτη μέλη χωρίς ποσόστωση, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός ανταλλαγής ποσοστώσεων για διάφορα αποθέματα.

(73)

Η εποχική απαγόρευση της αλιείας αμμόχελου (Ammodytes spp.) με ορισμένα συρόμενα εργαλεία στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποζώνη ICES 4 θα πρέπει να συνεχιστεί με σκοπό την προστασία των τόπων αναπαραγωγής και τον περιορισμό αλίευσης ιχθυδίων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες στα ενωσιακά ύδατα και, για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων.

2.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α)

τα όρια αλιευμάτων για το έτος 2022 και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, για το έτος 2023·

β)

τα όρια της αλιευτικής προσπάθειας για το έτος 2022, εκτός των ορίων αλιευτικής προσπάθειας του παραρτήματος ΙΙ, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως την 31η Ιανουαρίου 2023·

γ)

τις αλιευτικές δυνατότητες για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 30ή Νοεμβρίου 2022 για ορισμένα αποθέματα στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα σκάφη:

α)

τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη·

β)

τα σκάφη τρίτων χωρών στα ενωσιακά ύδατα.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης:

α)

σε ορισμένους τύπους ερασιτεχνικής αλιείας, που αναφέρονται ρητά στις συναφείς διατάξεις του παρόντος κανονισμού· και

β)

στην εμπορική αλιεία από την ακτή.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«σκάφος τρίτης χώρας»: αλιευτικό σκάφος το οποίο φέρει τη σημαία τρίτης χώρας και είναι νηολογημένο στη χώρα αυτή·

β)

«ερασιτεχνική αλιεία»: οι μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στις οποίες γίνεται εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων στο πλαίσιο αναψυχής, τουρισμού ή άθλησης·

γ)

«διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους·

δ)

«συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα» (TAC):

i)

σε τύπους αλιείας που υπόκεινται στην εξαίρεση από την υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 4 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η ποσότητα αλιεύματος που μπορεί να εκφορτώνεται από κάθε απόθεμα ετησίως·

ii)

σε όλους τους άλλους τύπους αλιείας, η ποσότητα αλιεύματος που μπορεί να αλιεύεται από κάθε απόθεμα ετησίως·

ε)

«ποσόστωση»: η αναλογία του TAC που κατανέμεται στην Ένωση, σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

στ)

«αναλυτική εκτίμηση»: ποσοτική αξιολόγηση των τάσεων που παρουσιάζει συγκεκριμένο απόθεμα, βασιζόμενη σε δεδομένα σχετικά με τη βιολογία και την εκμετάλλευση του αποθέματος, η ποιότητα των οποίων έχει κριθεί από την επιστημονική εξέταση επαρκής για την παροχή επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με εναλλακτικές επιλογές για τα μελλοντικά αλιεύματα·

ζ)

«μέγεθος ματιών»: το μέγεθος των ματιών των διχτυών αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 σημείο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13)·

η)

«μητρώο αλιευτικών σκαφών της Ένωσης»: το μητρώο που τηρεί η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

θ)

«ημερολόγιο αλιείας»: το ημερολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

ι)

«ενόργανος σημαντήρας»: σημαντήρας ο οποίος φέρει σαφή σήμανση με μοναδικό αριθμό αναφοράς που επιτρέπει την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του και διαθέτει σύστημα εντοπισμού μέσω δορυφόρου για την παρακολούθηση της θέσης του·

ια)

«λειτουργικός σημαντήρας»: ενόργανος σημαντήρας, ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί προηγουμένως, τίθεται σε λειτουργία και χρησιμοποιείται στη θάλασσα σε παρασυρόμενη διάταξη συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) ή παρασυρόμενο κορμό, ο οποίος μεταδίδει θέσεις και άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, όπως εκτιμήσεις ηχοβολιστικών συσκευών·

ιβ)

«τιμή του σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας η οποία, με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες, παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη βιώσιμη απόδοση.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

α)

«ζώνες ICES» (Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών): οι γεωγραφικές περιοχές που προσδιορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14)·

β)

«Skagerrak»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται προς δυσμάς από τη γραμμή που διέρχεται από τον φάρο του Hanstholm έως τον φάρο του Lindesnes και προς νότο από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής·

γ)

«Kattegat»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται προς βορρά από τη γραμμή που ενώνει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται έως το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής και προς νότο από τη γραμμή που διέρχεται από το Hasenøre έως το Gnibens Spids, από το Korshage έως το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved έως το Kullen·

δ)

«λειτουργική μονάδα 16 της υποζώνης ICES 7»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

53° 30' Β 15° 00' Δ,

53° 30' Β 11° 00' Δ,

51° 30' Β 11° 00' Δ,

51° 30' Β 13° 00' Δ,

51° 00' Β 13° 00' Δ,

51° 00' Β 15° 00' Δ·

ε)

«λειτουργική μονάδα 25 της διαίρεσης ICES 8c»: η γεωγραφική θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

43° 00' Β 9° 00' Δ,

43° 00' Β 10° 00' Δ,

43° 30' Β 10° 00' Δ,

43° 30' Β 9° 00' Δ,

44° 00' Β 9° 00' Δ,

44° 00' Β 8° 00' Δ,

43° 30' Β 8° 00' Δ·

στ)

«λειτουργική μονάδα 26 της διαίρεσης ICES 9a»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

43° 00' Β 8° 00' Δ,

43° 00' Β 10° 00' Δ,

42° 00' Β 10° 00' Δ,

42° 00' Β 8° 00' Δ·

ζ)

«λειτουργική μονάδα 27 της διαίρεσης ICES 9a»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

42° 00' Β 8° 00' Δ,

42° 00' Β 10° 00' Δ,

38° 30' Β 10° 00' Δ,

38° 30' Β 9° 00' Δ,

40° 00' Β 9° 00' Δ,

40° 00' Β 8° 00' Δ·

η)

«λειτουργική μονάδα 30 της διαίρεσης ICES 9a»: η γεωγραφική περιοχή υπό τη δικαιοδοσία της Ισπανίας στον Κόλπο του Κάδιξ και στα παρακείμενα ύδατα της διαίρεσης ICES 9a·

θ)

«λειτουργική μονάδα 31 της διαίρεσης ICES 8c»: η γεωγραφική θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται από λοξοδρομικές γραμμές οι οποίες συνδέουν διαδοχικά τα εξής σημεία:

43° 30' Β 6° 00' Δ,

44° 00' Β 6° 00' Δ,

44° 00' Β 2° 00' Δ,

43° 30' Β 2° 00' Δ·

ι)

«Κόλπος του Κάδιξ»: η γεωγραφική περιοχή της διαίρεσης ICES 9a ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7o 23' 48″ Δ·

ια)

«περιοχή της σύμβασης CCAMLR» (Επιτροπής για τη Διατήρηση της Θαλάσσιας Χλωρίδας και Πανίδας της Ανταρκτικής): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου (15)·

ιβ)

«ζώνες CECAF» (Επιτροπή Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού): οι γεωγραφικές περιοχές που προσδιορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16)·

ιγ)

«περιοχή της σύμβασης IATTC» (Επιτροπής της Παναμερικανικής Σύμβασης Τροπικού Τόνου): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη σύμβαση για την ενίσχυση της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου που ιδρύθηκε βάσει της σύμβασης του 1949 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα (Σύμβαση της Αντίγκουα) (17)·

ιδ)

«περιοχή της σύμβασης ICCAT» (Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη διεθνή σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (18)·

ιε)

«περιοχή αρμοδιότητας της IOTC» (Επιτροπή διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη συμφωνία σχετικά με τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (19)·

ιστ)

«ζώνες NAFO» (Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού): οι γεωγραφικές περιοχές που προσδιορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20)·

ιζ)

«περιοχή της σύμβασης SEAFO» (Οργάνωσης Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη σύμβαση σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στον νοτιοανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό (21)·

ιη)

«περιοχή της συμφωνίας SIOFA»: η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στην αλιευτική συμφωνία Νοτίου Ινδικού Ωκεανού (22)·

ιθ)

«περιοχή της σύμβασης SPRFMO» (Περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας του νοτίου Ειρηνικού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη σύμβαση σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (23)·

κ)

«περιοχή της σύμβασης WCPFC» (Επιτροπής Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού): η γεωγραφική περιοχή που ορίζεται στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό (24)·

κα)

«ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης»: η γεωγραφική περιοχή ανοικτής θάλασσας της Βεριγγείου Θαλάσσης πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης, από τις οποίες μετράται το πλάτος των χωρικών υδάτων των παράκτιων κρατών της Βεριγγείου Θαλάσσης·

κβ)

«περιοχή αλληλεπικάλυψης μεταξύ των περιοχών των συμβάσεων IATTC και WCPFC»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:

γεωγραφικό μήκος 150o Δ,

γεωγραφικό μήκος 130o Δ,

γεωγραφικό πλάτος 4° Ν,

γεωγραφικό πλάτος 50° Ν.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

TAC και κατανομές

1.   Τα TAC για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στα ενωσιακά ύδατα και σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, η κατανομή τους μεταξύ των κρατών μελών και, ανάλογα με την περίπτωση, οι όροι που συνδέονται λειτουργικά με αυτά καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Είναι δυνατόν να επιτρέπεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν σε ύδατα υπό την αλιευτική δικαιοδοσία των Νήσων Φερόε, της Γροιλανδίας, της Νορβηγίας και στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen, με την επιφύλαξη των TAC που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού και υπό τους όρους του άρθρου 20 και του μέρους Α του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25) και των διατάξεων εφαρμογής του.

3.   Είναι δυνατόν να επιτρέπεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν σε ύδατα υπό την αλιευτική δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου, με την επιφύλαξη των TAC του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού και υπό τους όρους του άρθρου 20 του παρόντος κανονισμού, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 και των διατάξεων εφαρμογής του.

Άρθρο 6

TAC που καθορίζονται από τα κράτη μέλη

1.   Τα TAC για ορισμένα αποθέματα ιχθύων που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

2.   Τα TAC που καθορίζει ένα κράτος μέλος:

α)

συνάδουν με τις αρχές και τους κανόνες της ΚΑΠ, ιδίως με την αρχή της βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος· και

β)

έχουν ως αποτέλεσμα η εκμετάλλευση του αποθέματος να είναι:

i)

σύμφωνη με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση με τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα, εφόσον υπάρχει αναλυτική εκτίμηση· ή

ii)

συνεπής με την προληπτική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας, εφόσον η αναλυτική εκτίμηση δεν υπάρχει ή είναι ελλιπής.

3.   Έως τις 15 Μαρτίου 2022, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα TAC που έχει καθορίσει·

β)

τα δεδομένα που έχει συλλέξει, αξιολογήσει και χρησιμοποιήσει ως βάση για τον καθορισμό των TAC·

γ)

λεπτομερή στοιχεία από τα οποία συνάγεται ότι τα καθοριζόμενα TAC είναι σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 7

Εφαρμογή προσωρινών TAC

1.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο σε πίνακα αλιευτικών δυνατοτήτων του παραρτήματος Ι-Α ή του παραρτήματος Ι-Β, οι αλιευτικές δυνατότητες του εν λόγω πίνακα εφαρμόζονται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022. Οι εν λόγω προσωρινές αλιευτικές δυνατότητες δεν θίγουν τον καθορισμό οριστικών αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2022 σύμφωνα με την έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων, τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα σχετικά πολυετή σχέδια.

2.   Τα ενωσιακά σκάφη μπορούν να αλιεύουν αποθέματα που υπόκεινται στις προσωρινές αλιευτικές δυνατότητες της παραγράφου 1 σε ενωσιακά και διεθνή ύδατα και σε ύδατα τρίτων χωρών που έχουν χορηγήσει πρόσβαση στα ύδατά τους για ενωσιακά σκάφη.

Άρθρο 8

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.   Τα αλιεύματα που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 διατηρούνται επί του σκάφους ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

αλιεύθηκαν από σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση η οποία δεν έχει εξαντληθεί· ή

β)

εντάσσονται σε ενωσιακή ποσόστωση, η οποία δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών και δεν έχει εξαντληθεί.

2.   Για τους σκοπούς της παρέκκλισης από την υποχρέωση καταλογισμού των αλιευμάτων στις αντίστοιχες ποσοστώσεις, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα αποθέματα μη στοχευόμενων ειδών εντός ασφαλούς βιολογικού ορίου που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο προσδιορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Μηχανισμός ανταλλαγής ποσοστώσεων για τα TAC αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.   Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η υποχρέωση εκφόρτωσης και να καταστούν διαθέσιμες ποσοστώσεις για ορισμένα παρεμπίπτοντα αλιεύματα στα κράτη μέλη χωρίς ποσόστωση, ο μηχανισμός ανταλλαγής ποσοστώσεων που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 ισχύει για τα ΤΑC που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι-Α.

2.   Το 6 % κάθε ποσόστωσης που κατανέμεται σε κράτος μέλος από τα ΤΑC γάδου (Gadus morhua) στην Κελτική Θάλασσα, γάδου στα δυτικά της Σκωτίας, νταουκιού Ατλαντικού στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και ευρωπαϊκής χωματίδας στις διαιρέσεις ICES 7h, 7j και 7k και το 3 % κάθε ποσόστωσης από το TAC νταουκιού Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας, καθίσταται διαθέσιμο για τον κατάλογο ανταλλαγής ποσοστώσεων («κατάλογος») που θα ανοίξει την 1η Ιανουαρίου 2022. Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ποσόστωση έχουν αποκλειστική πρόσβαση στον κατάλογο μέχρι την 31η Μαρτίου 2022.

3.   Οι ποσότητες που αντλούνται από τον κατάλογο δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να μεταφερθούν στο επόμενο έτος. Μετά την 31η Μαρτίου 2022, τυχόν αχρησιμοποίητες ποσότητες επιστρέφονται στα κράτη μέλη που συνεισέφεραν αρχικά στον κατάλογο.

4.   Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν ποσόστωση παρέχουν ως αντιστάθμισμα ποσοστώσεις για τα αποθέματα που απαριθμούνται στο προσάρτημα του παραρτήματος Ι-Α, εκτός εάν το κράτος μέλος που δεν διαθέτει ποσόστωση και το κράτος μέλος που συνεισφέρει στον κατάλογο συμφωνήσουν διαφορετικά.

5.   Οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 έχουν ισοδύναμη εμπορική αξία, που καθορίζεται βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην αγορά ή άλλων αμοιβαίως αποδεκτών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ελλείψει εναλλακτικών, η ισοδύναμη εμπορική αξία προσδιορίζεται με βάση τις μέσες τιμές στην Ένωση το προηγούμενο έτος σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

6.   Στις περιπτώσεις όπου ο μηχανισμός ανταλλαγής ποσοστώσεων που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να καλύπτουν τα αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματά τους σε παρόμοιο βαθμό, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε ανταλλαγές ποσοστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, εξασφαλίζοντας ότι οι ποσοστώσεις που ανταλλάσσονται έχουν ισοδύναμη εμπορική αξία.

Άρθρο 10

Όρια αλιευτικής προσπάθειας στη διαίρεση ICES 7e

1.   Για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι τεχνικές πτυχές των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεωνσχετικά με τη διαχείριση του αποθέματος γλώσσας στη διαίρεση ICES 7e παρατίθενται στο παράρτημα II.

2.   Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους σύμφωνα με το σημείο 7.4 του παραρτήματος II, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη με την οποία κατανέμει στο εν λόγω κράτος μέλος αριθμό ημερών στη θάλασσα επιπλέον εκείνων που ορίζονται στο σημείο 5 του παραρτήματος II, κατά τις οποίες μπορεί να επιτρέψει σε σκάφος που φέρει τη σημαία του να είναι παρόν στη διαίρεση ICES 7e, φέροντας οποιοδήποτε ελεγχόμενο εργαλείο. Η εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.

3.   Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει εκτελεστική πράξη με την οποία κατανέμει στο εν λόγω κράτος μέλος, μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2022 και 31ης Ιανουαρίου 2023, τρεις ημέρες κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον εκείνων που ορίζονται στο σημείο 5 του παραρτήματος II, κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν στη διαίρεση ICES 7e βάσει προγράμματος επαυξημένης παρουσίας επιστημονικών παρατηρητών, όπως αναφέρεται στο σημείο 8.1 του παραρτήματος II. Η Επιτροπή προβαίνει στην εν λόγω κατανομή με βάση την περιγραφή που έχει υποβάλει το κράτος μέλος σύμφωνα με το σημείο 8.3 του παραρτήματος II και μετά από διαβούλευση με την ΕΤΟΕΑ. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.

Άρθρο 11

Μέτρα όσον αφορά την αλιεία λαβρακιού στις διαιρέσεις ICES 4b και 4c και στην υποζώνη ICES 7

1.   Απαγορεύεται για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αλιείας από την ακτή, να αλιεύουν λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις ICES 4b και 4c και στην υποζώνη ICES 7 ή να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μετατοπίζουν ή να εκφορτώνουν λαβράκι που έχει αλιευθεί στην εν λόγω περιοχή.

2.   Η απαγόρευση που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται σε παρεμπίπτοντα αλιεύματα λαβρακιού σε εμπορικές δραστηριότητες με δίχτυα από την ακτή. Η παρούσα εξαίρεση εφαρμόζεται στους ιστορικούς αριθμούς διχτυών ακτής που έχουν καθοριστεί στα επίπεδα πριν από το 2017. Οι εμπορικές δραστηριότητες με δίχτυα από την ακτή δεν αλιεύουν λαβράκι και μπορούν να εκφορτώνονται μόνο αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα λαβρακιού.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τον Ιανουάριο του 2022, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στις διαιρέσεις ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f και 7h μπορούν να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μετατοπίζουν ή να εκφορτώνουν λαβράκι που έχει αλιευθεί στην εν λόγω περιοχή με τα ακόλουθα εργαλεία και εντός των ακόλουθων ορίων:

α)

με χρήση βενθοπελαγικής τράτας (26), για αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα έως 380 kg ανά δίμηνο και έως 5 % του βάρους των συνολικών αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών επί του σκάφους τα οποία έχουν αλιευθεί από το σχετικό σκάφος ανά αλιευτικό ταξίδι·

β)

με χρήση γρι-γρι (27), για αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα έως 380 kg ανά δίμηνο και έως 5 % του βάρους των συνολικών αλιευμάτων θαλάσσιων οργανισμών επί του σκάφους τα οποία έχουν αλιευθεί από το σχετικό σκάφος ανά αλιευτικό ταξίδι·

γ)

με χρήση αγκίστρων και παραγαδιών (28) , έως 1,43 τόνους ανά σκάφος·

δ)

με χρήση σταθερών απλαδιών (29), για αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα έως 0,35 τόνους ανά σκάφος.

Οι παρεκκλίσεις που θεσπίζονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) ισχύουν για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που έχουν καταγράψει αλιεύματα λαβρακιού με χρήση αγκίστρων και παραγαδιών κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2015 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) εφαρμόζεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που έχουν καταγράψει αλιεύματα λαβρακιού που αλιεύθηκαν μέσω της χρήσης σταθερών απλαδιών κατά την περίοδο από 1η Ιουλίου 2015 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενωσιακού αλιευτικού σκάφους, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την εφαρμογή των εν λόγω παρεκκλίσεων σε άλλο ενωσιακό αλιευτικό σκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αυξάνεται ούτε ο αριθμός των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που υπόκεινται σε κάθε μία από τις παρεκκλίσεις, ούτε η συνολική τους αλιευτική ικανότητα.

4.   Τα όρια αλιευμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 3 δεν μεταφέρονται μεταξύ των σκαφών ούτε, στις περιπτώσεις που ισχύει όριο δύο μηνών, από τη μία περίοδο δύο μηνών στην άλλη.

Για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός εργαλεία σε δύο ημερολογιακούς μήνες, εφαρμόζεται το χαμηλότερο όριο αλιευμάτων που ορίζεται στην παράγραφο 3 για τα δύο εργαλεία.

Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή όλα τα αλιεύματα λαβρακιού ανά τύπο εργαλείου, το αργότερο 15 ημέρες μετά το τέλος κάθε μήνα.

5.   Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, μεταξύ άλλων από την ακτή, στις διαιρέσεις ICES 4b, 4c, 6a, 7a έως 7k:

α)

από την 1η Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου:

i)

για το λαβράκι επιτρέπεται μόνον αλιεία τύπου «σύλληψη και απελευθέρωση» με καλάμι ή καθετή·

ii)

απαγορεύονται η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση λαβρακιού που αλιεύεται στην εν λόγω περιοχή·

β)

από την 1η έως τις 31 Μαρτίου:

i)

δεν επιτρέπεται να αλιεύονται και να διατηρούνται περισσότερα από δύο δείγματα λαβρακιού ανά αλιέα ανά ημέρα·

ii)

το ελάχιστο μέγεθος λαβρακιού που μπορεί να διατηρηθεί, είναι 42 cm·

iii)

σταθερά δίχτυα δεν χρησιμοποιούνται για την αλιεία ή τη διατήρηση του λαβρακιού.

6.   Η παράγραφος 5 ισχύει με την επιφύλαξη αυστηρότερων εθνικών μέτρων για την ερασιτεχνική αλιεία.

7.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Άρθρο 12

Μέτρα σχετικά με την αλιεία λαβρακιού στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b

1.   Η Γαλλία και η Ισπανία εξασφαλίζουν ότι η θνησιμότητα λόγω αλιείας του αποθέματος λαβρακιού στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b από την εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία του δεν υπερβαίνει την τιμή του σημείου FMSY, όπως απαιτείται από το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/472.

2.   Στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ερασιτεχνικής αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της ερασιτεχνικής αλιείας από την ακτή, στις διαιρέσεις ICES 8a και 8b:

α)

δεν επιτρέπεται να αλιεύονται και να διατηρούνται περισσότερα από δύο δείγματα λαβρακιού ανά αλιέα ανά ημέρα.

β)

σταθερά δίχτυα δεν χρησιμοποιούνται για την αλιεία ή τη διατήρηση του λαβρακιού.

3.   Η παράγραφος 2 ισχύει με την επιφύλαξη αυστηρότερων εθνικών μέτρων για την ερασιτεχνική αλιεία.

Άρθρο 13

Μέτρα όσον αφορά την αλιεία ευρωπαϊκού χελιού σε ενωσιακά ύδατα της περιοχής ICES

Απαγορεύεται κάθε στοχευμένη, παρεμπίπτουσα και ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα χελιού (Anguilla anguilla), όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο 28) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στα ενωσιακά ύδατα της περιοχής ICES και στα υφάλμυρα ύδατα, όπως οι εκβολές ποταμών, οι παράκτιες λιμνοθάλασσες και τα μεταβατικά ύδατα για συνεχή περίοδο τριών μηνών.

Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει την εν λόγω περίοδο, η οποία πρέπει να τοποθετείται χρονικά μεταξύ της 1ης Αυγούστου 2022 και της 28ης Φεβρουαρίου 2023, ώστε να διασφαλιστεί ότι η απαγόρευση καλύπτει τις περιόδους μεγαλύτερης μετανάστευσης του ευρωπαϊκού χελιού.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2022, την καθορισμένη περίοδο μαζί με τις συνοδευτικές πληροφορίες που αιτιολογούν την επιλεγείσα περίοδο απαγόρευσης.

Άρθρο 14

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις κατανομές των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

τις μειώσεις και τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται βάσει του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

γ)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται δυνάμει των άρθρων 12 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403·

δ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 και του άρθρου 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

ε)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 και το άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

στ)

τις μειώσεις που πραγματοποιούνται δυνάμει των άρθρων 105, 106 και 107 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

ζ)

μεταφορές και ανταλλαγές ποσοστώσεων δυνάμει του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικά ή αναλυτικά TAC για τους σκοπούς της διαχείρισης των TAC από έτος σε έτος και των ποσοστώσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

3.   Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται στα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικό TAC, το δε άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού εφαρμόζονται στα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

4.   Τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη δυνατότητα ευελιξίας από έτος σε έτος που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 15

Περίοδοι απαγόρευσης της αλιείας για τα αμμόχελα

Η εμπορική αλιεία αμμόχελων (Ammodytes spp.) με βενθοπελαγική τράτα, γρίπο ή παρόμοια συρόμενα εργαλεία με μέγεθος ματιών μικρότερο των 16 mm απαγορεύεται στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποζώνη ICES 4 από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2022.

Άρθρο 16

Διορθωτικά μέτρα για τον γάδο στη Βόρεια Θάλασσα

1.   Οι περιοχές όπου απαγορεύεται η αλίευση εκτός της πελαγικής αλιείας (γρι-γρι και τράτες) και οι περίοδοι κατά τις οποίες ισχύουν οι απαγορεύσεις ορίζονται στο παράρτημα IV.

2.   Τα σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού και γρίπους με ελάχιστο μέγεθος ματιών τουλάχιστον 70 mm στις διαιρέσεις ICES 4a και 4b ή τουλάχιστον 90 mm στη διαίρεση ICES 3a, και τα αλιευτικά με παραγάδια (30) απαγορεύεται να αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 4a, βορείως του γεωγραφικού πλάτους 58° 30′ 00″ Β και νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 61° 30′ 00″ Β και στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 3a.20 (Skagerrak), 4a και 4b, βορείως του γεωγραφικού πλάτους 57° 00′ 00″ Β και ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 5 00′ 00″ Α.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα αλιευτικά σκάφη της εν λόγω παραγράφου μπορούν να αλιεύουν στις περιοχές που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

τα αλιεύματα γάδου τους δεν υπερβαίνουν το 5 % των συνολικών αλιευμάτων τους ανά αλιευτικό ταξίδι· τα σκάφη των οποίων τα αλιεύματα γάδου δεν υπερέβησαν το 5 % των συνολικών αλιευμάτων τους κατά την περίοδο 2017-2019 θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το κριτήριο αυτό, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ίδια αλιευτικά εργαλεία με εκείνα που χρησιμοποίησαν κατά την εν λόγω περίοδο· το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό·

β)

χρησιμοποιούνται ελεγχόμενες τράτες βυθού ή γρίποι μεγάλης επιλεκτικότητας που, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, οδηγούν σε μείωση των αλιευμάτων γάδου κατά τουλάχιστον 30 % σε σύγκριση με σκάφη που αλιεύουν με το βασικό μέγεθος ματιών για ρυμουλκούμενα εργαλεία, όπως ορίζει το παράρτημα V μέρος Β σημείο 1.1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241·οι εν λόγω μελέτες ενδέχεται να αξιολογηθούν από την ΕΤΟΕΑ και, σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, τα εν λόγω εργαλεία δεν θεωρούνται πλέον έγκυρα για χρήση στις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

γ)

για σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού και γρίπους με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 100 mm (TR1), χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα αλιευτικά εργαλεία μεγάλης επιλεκτικότητας:

i)

τράτες με κοιλιά («belly trawl») με ελάχιστο μέγεθος ματιών κοιλιάς 600 mm·

ii)

ανυψωμένο σχοινί αλιείας (0,6 m)·

iii)

οριζόντιο διαχωριστικό φύλλο με τμήμα δικτυώματος διαφυγής με μεγάλα μάτια·

δ)

σκάφη που αλιεύουν με τράτες βυθού και γρίπους με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 70 mm στην διαίρεση ICES 4a και 90 mm στην διαίρεση ICES 3a και μικρότερο των 100 mm (TR2), χρησιμοποιούν τα ακόλουθα αλιευτικά εργαλεία μεγάλης επιλεκτικότητας:

i)

οριζόντια εσχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα 50 mm μεταξύ των ράβδων για τον διαχωρισμό των πλατύψαρων και των στρογγυλόψαρων, με ανεμπόδιστο στόμιο εξόδου ιχθύων για τα στρογγυλόψαρα·

ii)

φύλλο Seltra με μέγεθος τετράγωνων ματιών 300 mm·

iii)

εσχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα 35 mm μεταξύ των ράβδων, με ανεμπόδιστο στόμιο εξόδου ιχθύων·

ε)

τα σκάφη υπόκεινται σε εθνικό σχέδιο αποφυγής αλιείας γάδου για τη διατήρηση των αλιευμάτων γάδου σύμφωνα με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας που αντιστοιχεί στις αλιευτικές δυνατότητες οι οποίες καθορίζονται, βάσει των επιπέδων των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, μέσω χωροταξικών ή τεχνικών μέτρων, ή συνδυασμού αυτών· τα εν λόγω σχέδια, το αργότερο δύο μήνες μετά την εφαρμογή τους, θα πρέπει να αξιολογούνται από την ΕΤΟΕΑ στην περίπτωση των κρατών μελών ή από τον οικείο εθνικό επιστημονικό φορέα στην περίπτωση τρίτων χωρών, και, όταν κρίνεται αναγκαίο, να αναθεωρούνται περαιτέρω αν, σύμφωνα με τις εν λόγω αξιολογήσεις, ο στόχος του εθνικού σχεδίου αποφυγής αλιείας γάδου δεν προβλέπεται να επιτευχθεί.

4.   Τα κράτη μέλη ενισχύουν την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των σκαφών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους όρους ης παραγράφου 3.

5.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τον όρο ότι η έρευνα διεξάγεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1241.

Άρθρο 17

Διορθωτικά μέτρα για τον γάδο στο Kattegat

1.   Ενωσιακά σκάφη που αλιεύουν στο Kattegat με τράτες βυθού (31) με ελάχιστο μέγεθος ματιών 70 mm χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα επιλεκτικά εργαλεία:

α)

εσχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα 35 mm μεταξύ των ράβδων, με ανεμπόδιστο στόμιο εξόδου ιχθύων·

β)

εσχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα 50 mm μεταξύ των ράβδων για τον διαχωρισμό των πλατύψαρων και των στρογγυλόψαρων, με ανεμπόδιστο στόμιο εξόδου ιχθύων για τα στρογγυλόψαρα·

γ)

φύλλο Seltra με μέγεθος τετράγωνων ματιών 300 mm·

δ)

ελεγχόμενο εργαλείο μεγάλης επιλεκτικότητας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου επιτρέπουν, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη αξιολογημένη από την ΕΤΟΕΑ, την αλίευση γάδου σε ποσοστό μικρότερο του 1,5 %, υπό τον όρο ότι είναι το μοναδικό εργαλείο επί του σκάφους.

2.   Ενωσιακά σκάφη που συμμετέχουν σε έργο που υλοποιείται από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και διαθέτουν λειτουργικό εξοπλισμό για πλήρως τεκμηριωμένη αλιεία μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία σύμφωνα με το μέρος Β του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241. Τα εν λόγω κράτη μέλη κοινοποιούν τον κατάλογο των σκαφών αυτών στην Επιτροπή.

3.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, υπό τον όρο ότι η εν λόγω έρευνα διεξάγεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/1241.

Άρθρο 18

Απαγορευμένα είδη

1.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν αλιεύουν, διατηρούν επί του σκάφους, μεταφορτώνουν ή εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη:

α)

ακτινόβατο (Amblyraja radiata) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 2a, 3a και 7d και της υποζώνης ICES 4·

β)

μπερυτσίδα (Beryx splendens) στην υποζώνη NAFO 6·

γ)

αγκαθίτη του Ατλαντικού (Centrophorus squamosus) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποζώνης ICES 4 και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1 και 14·

δ)

κεντροσκύμνο (Centroscymnus coelolepis) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποζώνης ICES 4 και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1 και 14·

ε)

σκυμνοσκυλόψαρο (Dalatias licha) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποζώνης ICES 4 και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1 και 14·

στ)

κεντρόνι (Deania calcea) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποζώνης ICES 4 και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1 και 14·

ζ)

ομάδα γκριζόβατου (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και των υποζωνών ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 και 10·

η)

μεγάλο μαυροαγκαθίτη (Etmopterus princeps) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποζώνης ICES 4 και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1 και 14·

θ)

γαλέο (Galeorhinus galeus) όταν αλιεύεται με παραγάδια στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και της υποζώνης ICES 4 και στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα των υποζωνών ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 και 14·

ι)

καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) σε όλα τα ύδατα·

ια)

καλκανόβατο (Raja clavata) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 3a·

ιβ)

κυματόβατο (Raja undulata) στα ενωσιακά ύδατα των υποζωνών ICES 6 και 10·

ιγ)

φαλαινοκαρχαρία (Rhincodon typus) σε όλα τα ύδατα·

ιδ)

ρινόβατο (Rhinobatos rhinobatos) στη Μεσόγειο·

ιε)

στικτοκεντρόνι (Squalus acanthias) στα ενωσιακά ύδατα των υποζωνών ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, με εξαίρεση τα προγράμματα αποφυγής όπως ορίζεται στο παράρτημα I-A.

2.   Σε περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος δείγματα των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν τους προκαλούνται βλάβες και απελευθερώνονται αμέσως.

Άρθρο 19

Διαβίβαση στοιχείων

Όταν τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή δεδομένα σχετικά με εκφορτώσεις και αλιευτική προσπάθεια δυνάμει των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άδειες αλίευσης σε ύδατα τρίτων χωρών

Άρθρο 20

Άδειες αλίευσης

1.   Ο μέγιστος αριθμός αδειών αλιείας για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν σε ύδατα τρίτης χώρας, κατά περίπτωση, καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Α.

2.   Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος μεταφέρει ποσόστωση σε άλλο στις αλιευτικές ζώνες που ορίζονται στο παράρτημα V μέρος Α του παρόντος κανονισμού, βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η μεταφορά περιλαμβάνει την κατάλληλη μεταβίβαση αδειών αλιείας και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Για κάθε αλιευτική ζώνη, δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση του συνολικού αριθμού αδειών αλιείας, ο οποίος καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Α του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Αλιευτικές δυνατότητες σε ύδατα περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 21

Μεταφορές και ανταλλαγές ποσοστώσεων

1.   Στις περιπτώσεις που, βάσει των κανόνων μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ), επιτρέπονται μεταφορές ή ανταλλαγές ποσοστώσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της εν λόγω ΠΟΔΑ, ένα κράτος μέλος («το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος») μπορεί να συζητήσει με συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω ΠΟΔΑ και να καθορίσει πιθανό πλαίσιο για τη σχεδιαζόμενη μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης, κατά περίπτωση. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν το πλαίσιο στην Επιτροπή.

2.   Μόλις ενημερωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει το πλαίσιο της σχεδιαζόμενης μεταφοράς ή ανταλλαγής ποσόστωσης. Εάν η Επιτροπή εγκρίνει το πλαίσιο, συγκατατίθεται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να δεσμευθεί από τη σχεδιαζόμενη μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης. Ενημερώνει τη γραμματεία της ΠΟΔΑ σχετικά με τη μεταφορά ή την ανταλλαγή σύμφωνα με τους κανόνες της εν λόγω ΠΟΔΑ.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για κάθε συμφωνηθείσα μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης.

4.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που λαμβάνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή που μεταφέρονται σε αυτό βάσει της μεταφοράς ή της ανταλλαγής ποσόστωσης θεωρούνται ως ποσοστώσεις που προστίθενται ή αφαιρούνται από την κατανομή του από τη στιγμή που η μεταφορά ή η ανταλλαγή πραγματοποιείται βάσει των όρων της συμφωνίας με το οικείο συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ ή σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας ΠΟΔΑ, κατά περίπτωση. Οι εν λόγω μεταφορές και ανταλλαγές δεν επηρεάζουν την κλείδα κατανομής για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της σχετικής σταθερότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

5.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται έως την 31η Ιανουαρίου 2023 για τις μεταφορές ποσοστώσεων από συμβαλλόμενο μέλος ΠΟΔΑ στην Ένωση και την επακόλουθη κατανομή τους στα κράτη μέλη.

Τμήμα 2

Περιοχή της σύμβασης NEAFC

Άρθρο 22

Απαγόρευση αλιείας κοκκινόψαρου στη Θάλασσα Irminger

Απαγορεύονται όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή που οριοθετείται από τις ακόλουθες συντεταγμένες, οι οποίες μετρούνται σύμφωνα με το σύστημα συντεταγμένων WGS84:

Γεωγραφικό πλάτος

Γεωγραφικό μήκος

63 °00'

-30° 00'

61 °30'

-27° 35'

60 °45'

-28° 45'

62 °00'

-31° 35'

63 °00'

-30° 00'

Τμήμα 3

Περιοχή της σύμβασης ICCAT

Άρθρο 23

Περιορισμοί όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα και την ικανότητα εκτροφής και πάχυνσης

1.   Ο αριθμός ενωσιακών αλιευτικών με καλάμι και με συρτή που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόνο (Thunnus thynnus) μεγέθους μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm στον Ανατολικό Ατλαντικό περιορίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 1.

2.   Ο αριθμός ενωσιακών σκαφών παράκτιας μη βιομηχανικής αλιείας που επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς ερυθρό τόνο μεγέθους μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm στη Μεσόγειο περιορίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 2.

3.   Ο αριθμός των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν ερυθρό τόνο στην Αδριατική Θάλασσα με σκοπό την εκτροφή και επιτρέπεται να αλιεύουν ενεργώς τόνο μεγέθους μεταξύ 8 kg/75 cm και 30 kg/115 cm περιορίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 3.

4.   Ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν ή να εκφορτώνουν ερυθρό τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο περιορίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 4.

5.   Ο αριθμός των παγίδων που χρησιμοποιούνται για την αλιεία ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο περιορίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 5.

6.   Η συνολική ικανότητα εκτροφής και πάχυνσης ερυθρού τόνου και το ανώτατο όριο εισερχόμενων ποσοτήτων ερυθρού τόνου αλιευθέντος σε άγρια κατάσταση, τα οποία κατανέμονται μεταξύ ιχθυοτροφείων στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, περιορίζονται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 6.

7.   Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου (Thunnus alalunga) ως στοχευόμενο είδος σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου (32) περιορίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 7 του παρόντος κανονισμού.

8.   Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών μήκους τουλάχιστον 20 μέτρων που αλιεύουν μεγαλόφθαλμο τόνο (Thunnus obesus) στην περιοχή της σύμβασης ICCAT περιορίζεται όπως ορίζεται στο παράρτημα VI σημείο 8.

Άρθρο 24

Ερασιτεχνική αλιεία

Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη χορηγούν ειδικό μερίδιο για την ερασιτεχνική αλιεία από τις κατανεμημένες ποσοστώσεις, όπως ορίζονται στο παράρτημα I-Δ.

Άρθρο 25

Καρχαριοειδή

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου μεγαλομάτη αλεπόσκυλου (Alopias superciliosus) ή τεμαχίου αυτού, που αλιεύεται σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

2.   Απαγορεύεται η διεξαγωγή κατευθυνόμενης αλιείας για αλεπόσκυλα του γένους Alopias.

3.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρης ζύγαινας της οικογένειας Sphyrnidae (εκτός της Sphyrna tiburo) ή τεμαχίου αυτής, που αλιεύεται σε τύπους αλιείας στην περιοχή της σύμβασης ICCAT.

4.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) ή τεμαχίου αυτού, που αλιεύεται σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

5.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους λείου καρχαρία (Carcharhinus falciformis) που αλιεύεται σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

6.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου ρυγχοκαρχαρία του Βορείου Ατλαντικού (Isurus oxyrinchus) που αλιεύεται σε τύπους αλιείας στην περιοχή της σύμβασης ICCAT.

Άρθρο 26

FAD για τροπικούς τόνους

1.   Η χρήση FAD απαγορεύεται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από την 1η Ιανουαρίου έως τις 13 Μαρτίου 2022.

2.   Εντός των 15 ημερών πριν από την έναρξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα σκάφη τους δεν αναπτύσσουν FAD. Κανένα σκάφος δεν αναπτύσσει σε καμία χρονική στιγμή περισσότερες από 300 FAD με λειτουργικούς σημαντήρες στην περιοχή της σύμβασης ICCAT.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ιστορικά δεδομένα σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που συνδέονται με τα FAD για τα σκάφη γρι-γρι έως τις 30 Ιουνίου 2022. Εάν κράτος μέλος δεν υποβάλει τα εν λόγω δεδομένα έως την ανωτέρω ημερομηνία, τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του δεν καθορίζουν αλιευτικά εργαλεία που συνδέονται με τα FAD έως ότου η Επιτροπή λάβει τα εν λόγω δεδομένα από το εν λόγω κράτος μέλος για περαιτέρω αναφορά στην ICCAT.

Τμήμα 4

Περιοχή της σύμβασης CCAMLR

Άρθρο 27

Εξερευνητική αλιεία για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε εξερευνητική αλιεία με παραγάδι με στόχο τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.) στις υποζώνες FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις FAO 58.4.1, 58.4.2 και 58.4.3a, εκτός περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία το 2022. Τα κράτη μέλη που προτίθενται να συμμετάσχουν ενημερώνουν τη Γραμματεία της CCAMLR, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 έως και την 1η Ιουνίου 2022.

Άρθρο 28

Όρια εξερευνητικής αλιείας για τον μπακαλιάρο της Ανταρκτικής

1.   Η αλιεία του μπακαλιάρου της Ανταρκτικής κατά την αλιευτική περίοδο 2021-2022 περιορίζεται στα κράτη μέλη, τις υποζώνες και τον αριθμό σκαφών που καθορίζονται στον πίνακα Α του παραρτήματος VΙΙ και εφαρμόζονται τα TAC και τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων του πίνακα Β του ανωτέρω παραρτήματος.

2.   Απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία καρχαριών για άλλους σκοπούς πλην της επιστημονικής έρευνας. Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καρχαριών, ιδίως ιχθυδίων και κυοφορούντων θηλυκών, που λαμβάνονται τυχαία στο πλαίσιο της αλιείας του μπακαλιάρου της Ανταρκτικής, απελευθερώνονται ζωντανά.

3.   Κατά περίπτωση, η αλιεία σε οποιαδήποτε ερευνητική μονάδα μικρής κλίμακας (SSRU) διακόπτεται όταν τα δηλωμένα αλιεύματα φθάσουν το καθορισμένο TAC και η αλιεία στην εν λόγω SSRU απαγορεύεται για την υπόλοιπη αλιευτική περίοδο.

4.   Η αλιεία πραγματοποιείται σε όσο το δυνατόν ευρύτερο γεωγραφικό και βαθυμετρικό φάσμα, ώστε να λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του αλιευτικού δυναμικού και να αποφεύγεται η υπερσυγκέντρωση των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ωστόσο, η αλιεία στις υποζώνες FAO 48.6 και 88.1, καθώς και στη διαίρεση FAO 58.4.3a, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 27, απαγορεύεται σε βάθη μικρότερα των 550 μέτρων.

Άρθρο 29

Αλιεία κριλ κατά την αλιευτική περίοδο 2021-2022

1.   Τα κράτη μέλη που προτίθενται να αλιεύσουν κριλ (Euphausia superba) στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR κατά την αλιευτική περίοδο 2021-2022, κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους το αργότερο έως την 1η Μαΐου 2022, χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο στο μέρος Β του προσαρτήματος του παραρτήματος VII. Βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή υποβάλλει τις κοινοποιήσεις στη Γραμματεία της CCAMLR το αργότερο έως τις 30 Μαΐου 2022.

2.   Στην κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 για κάθε σκάφος που λαμβάνει άδεια για συμμετοχή σε αλιεία κριλ.

3.   Κράτος μέλος που προτίθεται να αλιεύσει κριλ στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR κοινοποιεί την πρόθεσή του μόνο για τα σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια και κατά τον χρόνο της κοινοποίησης:

α)

φέρουν τη σημαία του· ή

β)

φέρουν τη σημαία άλλου μέλους της CCAMLR και αναμένεται να φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους κατά τον χρόνο της αλιείας.

4.   Σε περίπτωση που σκάφος στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια που κοινοποιήθηκε στη γραμματεία της CCAMLR σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, κωλύεται να συμμετάσχει σε αλιεία κριλ λόγω νόμιμων επιχειρησιακών λόγων ή ανωτέρας βίας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να επιτρέψει την αντικατάστασή του από άλλο σκάφος. Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει πάραυτα τη Γραμματεία της CCAMLR και την Επιτροπή και παρέχει:

α)

τα πλήρη στοιχεία του σκάφους (ή σκαφών) που προορίζεται για αντικατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004· και

β)

πλήρη περιγραφή των λόγων που δικαιολογούν την αντικατάσταση και τυχόν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή αναφορές.

5.   Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αλιεία κριλ σε σκάφος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σκαφών παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας της CCAMLR.

Τμήμα 5

Περιοχή αρμοδιότητας της IOTC

Άρθρο 30

Περιορισμός της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών που αλιεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της IOTC

1.   Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών σκαφών που αλιεύουν τροπικούς τόνους στην περιοχή αρμοδιότητας της IOTC και η αντίστοιχη αλιευτική ικανότητα εκφρασμένη σε ολική χωρητικότητα καθορίζονται στο παράρτημα VIΙΙ σημείο 1.

2.   Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) και μακρόπτερο τόνο στην περιοχή αρμοδιότητας της IOTC και η αντίστοιχη αλιευτική ικανότητα εκφρασμένη σε ολική χωρητικότητα καθορίζονται στο παράρτημα VIΙΙ σημείο 2.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακατανέμουν μεταξύ των τύπων αλιείας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σκάφη τα οποία έχουν δηλωθεί στον έναν από αυτούς, εφόσον μπορούν να αποδείξουν στην Επιτροπή ότι η εν λόγω αλλαγή δεν έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας για τα αντίστοιχα αποθέματα ιχθύων.

4.   Στις περιπτώσεις που προτείνεται μεταφορά αλιευτικής ικανότητας στον στόλο κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα προς μεταφορά σκάφη περιλαμβάνονται στο μητρώο αδειοδοτημένων σκαφών της IOTC ή στο μητρώο σκαφών άλλων ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται την αλιεία τόνου. Σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών οποιασδήποτε ΠΟΔΑ τα οποία έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζονται.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξάνουν την αλιευτική ικανότητά τους πέραν των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, μόνον εντός των ορίων που καθορίζονται στα σχέδια ανάπτυξης που έχουν κατατεθεί στην IOTC.

Άρθρο 31

Παρασυρόμενες FAD και σκάφη ανεφοδιασμού

1.   Οι παρασυρόμενες διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (DFAD) είναι εξοπλισμένες με ενόργανους σημαντήρες. Απαγορεύεται η χρήση άλλων σημαντήρων, όπως ραδιοσημαντήρων.

2.   Ένα σκάφος γρι-γρι δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή περισσότερους από 300 λειτουργικούς σημαντήρες.

3.   Κάθε σκάφος γρι-γρι προμηθεύεται έως 500 ενόργανους σημαντήρες ετησίως κατ’ ανώτατο όριο. Ένα σκάφος γρι-γρι δεν διαθέτει περισσότερους από 500 ενόργανους σημαντήρες (σε απόθεμα και σε λειτουργία) σε καμία χρονική στιγμή.

4.   Το πολύ δύο σκάφη ανεφοδιασμού δραστηριοποιούνται για την υποστήριξη τουλάχιστον πέντε σκαφών γρι-γρι, όλα δε τα ανωτέρω σκάφη φέρουν τη σημαία κράτους μέλους. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν μόνο ένα σκάφος ανεφοδιασμού.

5.   Ένα σκάφος γρι-γρι δεν επιτρέπεται να υποστηρίζεται από περισσότερα του ενός σκάφη ανεφοδιασμού με σημαία κράτους μέλους σε καμία χρονική στιγμή.

6.   Η Ένωση δεν καταχωρίζει κανένα νέο ή πρόσθετο σκάφος ανεφοδιασμού στο μητρώο αδειοδοτημένων σκαφών της IOTC.

Άρθρο 32

Καρχαριοειδή

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου αλεπόσκυλου ή τεμαχίου αυτού, όλων των ειδών της οικογένειας Alopiidae, σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας.

2.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ολόκληρου ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) ή τεμαχίου αυτού σε οποιονδήποτε τύπο αλιείας, πλην όσον αφορά σκάφη ολικού μήκους κάτω των 24 m που ασχολούνται αποκλειστικά με αλιευτικές δραστηριότητες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του κράτους μέλους της σημαίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα αλιεύματά τους προορίζονται αποκλειστικά για τοπική κατανάλωση.

3.   Σε περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος δείγματα των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, δεν τους προκαλούνται βλάβες και απελευθερώνονται αμέσως.

Άρθρο 33

Διαβολόψαρο

1.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν αλιεύουν διαβολόψαρο (οικογένεια Mobulidae, συμπεριλαμβανομένων των γενών Manta και Mobula) και δεν διατηρούν επί του σκάφους, μεταφορτώνουν, εκφορτώνουν, αποθηκεύουν, διαθέτουν προς πώληση ή πωλούν ολόκληρο διαβολόψαρο ή τεμάχιο αυτού, εκτός εάν οι ιχθύες που αλιεύονται καταναλώνονται απευθείας από τις οικογένειες των αλιέων («αλιεία με σκοπό τη διαβίωση»).

Ωστόσο, τα διαβολόψαρα που αλιεύονται ακούσια από δραστηριότητες μη βιομηχανικής αλιείας (δηλαδή αλιεία πλην της αλιείας επιφανείας, δηλαδή γρι-γρι, πετονιές και καλάμια, σκάφη με απλάδια, σκάφη με καθετή και με συρτή ή αλιείας με παραγάδια με σκάφη που είναι νηολογημένα στο μητρώο αδειοδοτημένων σκαφών της IOTC) μπορούν να εκφορτώνονται μόνο για τους σκοπούς της τοπικής κατανάλωσης.

2.   Όλα τα αλιευτικά σκάφη, εκτός από τα αλιευτικά που εμπλέκονται σε αλιεία με σκοπό τη διαβίωση, απελευθερώνουν αμέσως ζωντανά και χωρίς τραυματισμούς, στον βαθμό που είναι εφικτό, τα διαβολόψαρα μόλις αυτά εντοπιστούν στο δίχτυ, στο άγκιστρο ή στο κατάστρωμα, κατά τρόπο που θα επιφέρει τη μικρότερη δυνατή βλάβη στα εν λόγω δείγματα.

Τμήμα 6

Περιοχή της σύμβασης SPRFMO

Άρθρο 34

Πελαγική αλιεία

1.   Μόνον όσα κράτη μέλη ασκούσαν ενεργά δραστηριότητες πελαγικής αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO τα έτη 2007, 2008 ή 2009 δύνανται να αλιεύουν πελαγικά αποθέματα στην εν λόγω περιοχή, σύμφωνα με τα TAC που ορίζονται στο παράρτημα I-Η.

2.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιορίζουν την ολική χωρητικότητα των σκαφών υπό τη σημαία τους, τα οποία αλιεύουν πελαγικά αποθέματα το 2022, στο συνολικό επίπεδο της Ένωσης που καθορίζεται σε ολική χωρητικότητα 78 600 κόρων στην εν λόγω περιοχή.

3.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο παράρτημα Ι-Η μόνον εφόσον αποστείλουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή έως την δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να τις κοινοποιήσει στη γραμματεία της SPRFMO:

α)

κατάλογο των σκαφών που αλιεύουν ενεργά ή εμπλέκονται σε μεταφορτώσεις στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO·

β)

μηνιαίες αναφορές αλιευμάτων.

Τμήμα 7

Περιοχή της σύμβασης IATTC

Άρθρο 35

Αλιεία από σκάφη γρι-γρι

1.   Αλιευτικά σκάφη γρι-γρι δεν αλιεύουν κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares), μεγαλόφθαλμο τόνο ή παλαμίδα (Katsuwonus pelamis):

α)

από ώρα 00:00 της 29ης Ιουλίου 2022 έως ώρας 24:00 της 8ης Οκτωβρίου 2022 ή από ώρα 00:00 της 9ης Νοεμβρίου 2022 έως ώρας 24:00 της 19ης Ιανουαρίου 2023 στην περιοχή που οριοθετείται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:

τις ακτές του Ειρηνικού της αμερικανικής ηπείρου,

γεωγραφικό μήκος 150o Δ,

γεωγραφικό πλάτος 40o Β,

γεωγραφικό πλάτος 40o Ν·

β)

από ώρα 00:00 της 9ης Οκτωβρίου 2022 έως ώρας 24:00 της 8ης Νοεμβρίου 2022 στην περιοχή που οριοθετείται από τις ακόλουθες συντεταγμένες:

γεωγραφικό μήκος 96o Δ,

γεωγραφικό μήκος 110o Δ,

γεωγραφικό πλάτος 4o Β,

γεωγραφικό πλάτος 3° Ν.

2.   Για καθένα από τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει την Επιτροπή πριν από την 1η Απριλίου 2022 σχετικά με το ποια από τις περιόδους απαγόρευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έχει επιλέξει το σκάφος.

3.   Τα σκάφη αλιείας τόνου με γρι-γρι στην περιοχή της σύμβασης IATTC διατηρούν επί του σκάφους και, στη συνέχεια, μεταφορτώνουν ή εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματα κιτρινόπτερου τόνου, μεγαλόφθαλμου τόνου και παλαμίδας που αλιεύουν.

4.   Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται:

α)

όταν οι ιχθύες είναι ακατάλληλοι προς ανθρώπινη κατανάλωση για λόγους που δεν αφορούν το μέγεθος·

β)

κατά την τελευταία ανάσυρση των διχτυών ενός αλιευτικού ταξιδιού, οπότε πιθανώς να μην απομένει επαρκής χώρος για όλη την ποσότητα τόνου που έχει αλιευθεί κατά την εν λόγω ανάσυρση.

Άρθρο 36

Παρασυρόμενες διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (FAD)

1.   Ένα σκάφος γρι-γρι δεν αναπτύσσει σε καμία χρονική στιγμή περισσότερες από 400 ενεργές FAD στην περιοχή της σύμβασης IATTC. Η FAD θεωρείται ενεργός όταν αναπτύσσεται στη θάλασσα, αρχίζει να μεταδίδει τη θέση της και παρακολουθείται από το σκάφος, τον ιδιοκτήτη του ή τον διαχειριστή του. Η FAD ενεργοποιείται μόνο επί σκάφους γρι-γρι.

2.   Κατά τη διάρκεια των 15 ημερών πριν από την έναρξη της περιόδου απαγόρευσης που έχει επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο α), κάθε σκάφος γρι-γρι στην περιοχή της σύμβασης IATTC:

α)

απέχει από την ανάπτυξη FAD·

β)

ανακτά τον ίδιο αριθμό FAD με αυτόν που είχε αρχικά αναπτυχθεί.

Άρθρο 37

Όρια αλιευμάτων μεγαλόφθαλμου τόνου στο πλαίσιο αλιείας με παραγάδια

Τα συνολικά ετήσια αλιεύματα μεγαλόφθαλμου τόνου στην περιοχή της σύμβασης IATTC από τα σκάφη κάθε κράτους μέλους που αλιεύουν με παραγάδι καθορίζονται στο παράρτημα Ι-ΙΒ.

Άρθρο 38

Απαγόρευση της αλιείας ωκεάνιου λευκού καρχαρία

1.   Απαγορεύεται η αλιεία ωκεάνιου λευκού καρχαρία (Carcharhinus longimanus) στην περιοχή της σύμβασης IATTC καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η αποθήκευση, η διάθεση προς πώληση ή η πώληση ολόκληρου ωκεάνιου λευκού καρχαρία ή τεμαχίου αυτού, που έχει αλιευθεί στην εν λόγω περιοχή.

2.   Σε περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος δείγματα ωκεάνιου λευκού καρχαρία, δεν τους προκαλούνται βλάβες και απελευθερώνονται αμέσως από τους διαχειριστές του σκάφους.

3.   Οι διαχειριστές του σκάφους καταγράφουν τον αριθμό των ιχθύων που ελευθερώθηκαν, περιγράφοντας την κατάστασή τους (ζώντες ή μη) και αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου τις εν λόγω πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 39

Απαγόρευση της αλιείας διαβολόψαρου

Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στην περιοχή της σύμβασης IATTC δεν αλιεύουν διαβολόψαρο (οικογένεια Mobulidae, συμπεριλαμβανομένων των γενών Manta και Mobula) και δεν διατηρούν επί του σκάφους, μεταφορτώνουν, εκφορτώνουν, αποθηκεύουν, διαθέτουν προς πώληση ή πωλούν ολόκληρο διαβολόψαρο ή τεμάχιο αυτού που έχει αλιευθεί στην εν λόγω περιοχή. Μόλις διαπιστώσουν ότι έχουν αλιευθεί διαβολόψαρα, τα ελευθερώνουν αμέσως ζωντανά και αβλαβή, στο μέτρο του δυνατού.

Τμήμα 8

Περιοχή της σύμβασης SEAFO

Άρθρο 40

Απαγόρευση της αλιείας καρχαριοειδών βαθέων υδάτων

Απαγορεύεται στην περιοχή της σύμβασης SEAFO η κατευθυνόμενη αλιεία των ακόλουθων καρχαριοειδών βαθέων υδάτων:

α)

σκυλάκια (Apristurus manis

β)

μαυροαγκαθίτες (Etmopterus bigelowi

γ)

μαυροαγκαθίτες (Etmopterus brachyurus

δ)

μεγάλοι μαυροαγκαθίτες (Etmopterus princeps

ε)

λείοι μαυροαγκαθίτες (Etmopterus pusillus

στ)

σελάχια (Rajidae

ζ)

σκυμνόδοντες (Scymnodon squamulosus

η)

καρχαρίες βαθέων υδάτων της υπέρταξης των Σελαχίμορφων (Selachimorpha

θ)

κεντρόνια (Squalus acanthias).

Τμήμα 9

Περιοχή της σύμβασης WCPFC

Άρθρο 41

Προϋποθέσεις για την αλιεία μεγαλόφθαλμου τόνου, κιτρινόπτερου τόνου, παλαμίδας και μακρόπτερου τόνου Νότιου Ειρηνικού

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αριθμός ημερών αλιείας που διατίθενται στα σκάφη γρι-γρι τα οποία αλιεύουν μεγαλόφθαλμο τόνο (Thunnus obesus), κιτρινόπτερο τόνο (Thunnus albacares) και παλαμίδα (Katsuwonus pelamis) στο τμήμα της περιοχής της σύμβασης WCPFC που βρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα μεταξύ 20° Β και 20° Ν δεν υπερβαίνει τις 403 ημέρες.

2.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν αλιεύουν τον μακρόπτερο τόνο του Νότιου Ειρηνικού (Thunnus alalunga) στην περιοχή της σύμβασης WCPFC νοτίως του γεωγραφικού πλάτους 20° Ν.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου τόνου (Thunnus obesus) από αλιευτικά με παραγάδια το 2022 δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι-Ζ.

Άρθρο 42

Διαχείριση της αλιείας με FAD

1.   Στο τμήμα της περιοχής της σύμβασης WCPFC που βρίσκεται μεταξύ 20° Β και 20° Ν, τα σκάφη γρι-γρι δεν αναπτύσσουν, συντηρούν ή προσαρτούν δίχτυα σε FAD μεταξύ της ώρας 00:00 της 1ης Ιουλίου 2022 και της ώρας 24:00 της 30ής Σεπτεμβρίου 2022.

2.   Επιπλέον της απαγόρευσης στην παράγραφο 1, θα απαγορεύεται η προσάρτηση διχτυών σε FAD στις ανοικτές θάλασσες της περιοχής της σύμβασης WCPFC που βρίσκονται μεταξύ 20° Β και 20° Ν, για δύο ακόμη μήνες, είτε μεταξύ της ώρας 00:00 της 1ης Απριλίου 2022 και της ώρας 24:00 της 31ης Μαΐου 2022, είτε μεταξύ της ώρας 00:00 της 1ης Νοεμβρίου 2022 και της ώρας 24:00 της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

3.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι κανένα σκάφος γρι-γρι που φέρει τη σημαία του δεν έχει αναπτύξει στη θάλασσα, σε καμία χρονική στιγμή, περισσότερες από 350 FAD με ενεργοποιημένους ενόργανους σημαντήρες. Ο σημαντήρας ενεργοποιείται αποκλειστικά επί του σκάφους.

Άρθρο 43

Απαγόρευση απορρίψεων τροπικών τόνων που αλιεύονται από σκάφη γρι-γρι

1.   Όλα τα σκάφη γρι-γρι τα οποία αλιεύουν στο τμήμα της περιοχής της σύμβασης WCPFC που βρίσκεται μεταξύ 20° Β και 20° Ν διατηρούν επ’ αυτών, μεταφορτώνουν και εκφορτώνουν όλα τα αλιεύματα μεγαλόφθαλμου τόνου, κίτρινου τόνου και παλαμίδας.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στην τελευταία ανάσυρση των διχτυών αλιευτικού ταξιδιού, εάν στο σκάφος δεν απομένει επαρκής χώρος αποθήκευσης για όλη την ποσότητα των ιχθύων·

β)

όταν οι ιχθύες είναι ακατάλληλοι προς ανθρώπινη κατανάλωση για λόγους που δεν αφορούν το μέγεθος·

γ)

σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας του εξοπλισμού κατάψυξης.

Άρθρο 44

Μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία

Ο μέγιστος αριθμός ενωσιακών αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) σε περιοχές της σύμβασης WCPFC νοτίως των 20° Ν καθορίζεται στο παράρτημα ΙΧ.

Άρθρο 45

Όρια αλιευμάτων ξιφία στο πλαίσιο αλιείας με παραγάδι νοτίως των 20° Ν

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αλιεύματα ξιφία (Xiphias gladius) νοτίως των 20° Ν από αλιευτικά με παραγάδια, το 2022, δεν υπερβαίνουν το όριο που καθορίζεται στο παράρτημα Ι-Ζ. Διασφαλίζουν επίσης ότι τούτο δεν θα οδηγήσει σε μετατόπιση της αλιευτικής προσπάθειας για τον ξιφία στην περιοχή βορείως των 20° Ν.

Άρθρο 46

Λείοι καρχαρίες και ωκεάνιοι λευκοί καρχαρίες

1.   Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση ή η αποθήκευση ολόκληρων των ακόλουθων ειδών ή τεμαχίων αυτών στην περιοχή της σύμβασης WCPFC:

α)

λείοι καρχαρίες (Carcharhinus falciformis

β)

ωκεάνιοι λευκοί καρχαρίες (Carcharhinus longimanus).

2.   Σε περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος δείγματα των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν τους προκαλούνται βλάβες και απελευθερώνονται αμέσως.

Άρθρο 47

Ζώνη αλληλεπικάλυψης των περιοχών των συμβάσεων IATTC και WCPFC

1.   Τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα μόνο στο μητρώο της WCPFC εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν τμήμα όταν αλιεύουν στη ζώνη αλληλεπικάλυψης των περιοχών των συμβάσεων IATTC και WCPFC.

2.   Τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα τόσο στο μητρώο της WCPFC όσο και στο μητρώο της IATTC, καθώς και τα σκάφη που είναι καταχωρισμένα μόνο στο μητρώο της IATTC, εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο α), στο άρθρο 35 παράγραφοι 2, 3 και 4 και στα άρθρα 36, 37 και 38 όταν αλιεύουν στη ζώνη αλληλεπικάλυψης των περιοχών των συμβάσεων IATTC και WCPFC.

Τμήμα 10

Βερίγγειος Θάλασσα

Άρθρο 48

Απαγόρευση αλιείας στην ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης

Απαγορεύεται η αλιεία μπακαλιάρου Αλάσκας (Gadus chalcogrammus) στην ανοικτή θάλασσα της Βεριγγείου Θαλάσσης.

Τμήμα 11

Περιοχή της συμφωνίας SIOFA

Άρθρο 49

Όρια αλιείας βυθού

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και τα οποία αλιεύουν στην περιοχή της συμφωνίας SIOFA:

α)

να περιορίζουν την ετήσια αλιευτική προσπάθεια και τα ετήσια αλιεύματά τους για την αλιεία βυθού στο μέσο ετήσιο επίπεδο μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εν λόγω περιοχή, και για την οποία υφίστανται δεδομένα που έχουν δηλωθεί στην Επιτροπή·

β)

να μην επεκτείνουν τη γεωγραφική κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας για την αλιεία βυθού, εξαιρουμένων των μεθόδων αλιείας με παραγάδι και με διατάξεις παγίδευσης, πέραν των περιοχών στις οποίες αλίευαν κατά τα τελευταία έτη·

γ)

να μην επιτρέπεται να αλιεύουν στις προσωρινές προστατευόμενες περιοχές Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What και Walter’s Shoal, όπως ορίζονται στο παράρτημα I-ΙΑ, εξαιρουμένων των μεθόδων αλιείας με παραγάδι και με διατάξεις παγίδευσης και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επί του σκάφους επιστημονικός παρατηρητής καθ’ όλη τη διάρκεια της αλιείας στις εν λόγω περιοχές.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

Άρθρο 50

Αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας και αλιευτικά σκάφη νηολογημένα στις Φερόες Νήσους

Δύναται να επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας και σε αλιευτικά σκάφη νηολογημένα στις Φερόες Νήσους να αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού TAC και υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στον Τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403.

Άρθρο 51

Αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, νηολογημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αδειοδοτημένα από υπηρεσία αλιείας του Ηνωμένου Βασιλείου

Δύναται να επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, νηολογημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και αδειοδοτημένα από υπηρεσία αλιείας του Ηνωμένου Βασιλείου, να αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού TAC και υπό τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2403.

Άρθρο 52

Μεταφορές και ανταλλαγές ποσοστώσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

1.   Κάθε μεταφορά ή ανταλλαγή ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Κράτος μέλος που προτίθεται να μεταφέρει ή να ανταλλάξει ποσοστώσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συζητήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με ένα πλαίσιο για τη μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακοινώνει το πλαίσιο στην Επιτροπή.

3.   Εάν η Επιτροπή εγκρίνει ένα πλαίσιο για τη μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το οποίο κοινοποιείται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, συγκατατίθεται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να δεσμευθεί από την εν λόγω μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κράτη μέλη για τη συμφωνηθείσα μεταφορά ή ανταλλαγή ποσόστωσης.

4.   Οι αλιευτικές δυνατότητες που λαμβάνονται από το Ηνωμένο Βασίλειο ή μεταφέρονται σε αυτό βάσει της συμφωνηθείσας μεταφοράς ή ανταλλαγής ποσόστωσης θεωρούνται ποσοστώσεις που κατανέμονται ή αφαιρούνται από την κατανομή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους από τη στιγμή που η μεταφορά ή η ανταλλαγή της ποσόστωσης έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι εν λόγω μεταφορές και ανταλλαγές δεν επηρεάζουν την κλείδα κατανομής για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με την αρχή της σχετικής σταθερότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 53

Αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Βενεζουέλας

Τα αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Βενεζουέλας υπόκεινται στους όρους του παρόντος κανονισμού και του Τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403.

Άρθρο 54

Άδειες αλίευσης

Ο μέγιστος αριθμός των αδειών αλίευσης για τα σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα καθορίζεται στο παράρτημα V μέρος Β.

Άρθρο 55

Όροι για την εκφόρτωση κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 8 εφαρμόζονται στα αλιεύματα και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των σκαφών τρίτων χωρών που αλιεύουν δυνάμει των αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 54.

Άρθρο 56

Απαγορευμένα είδη

1.   Σκάφη τρίτων χωρών δεν αλιεύουν, διατηρούν επ’ αυτών, μεταφορτώνουν ή εκφορτώνουν τα ακόλουθα είδη σε περίπτωση που βρίσκονται στα ενωσιακά ύδατα:

α)

ακτινόβατο (Amblyraja radiata) στα ενωσιακά ύδατα των διαιρέσεων ICES 2a, 3a και 7d και της υποζώνης ICES 4·

β)

ομάδα γκριζόβατου (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και των υποζωνών ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 και 10·

γ)

γαλέο (Galeorhinus galeus) όταν αλιεύεται με παραγάδια στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και των υποζωνών ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 και 14·

δ)

σκυμνοσκυλόψαρο (Dalatias licha), κεντρόνι (Deania calcea), αγκαθίτη του Ατλαντικού (Centrophorus squamosus), μεγάλο μαυροαγκαθίτη (Etmopterus princeps) και κεντροσκύμνο (Centroscymnus coelolepis) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 2a και των υποζωνών ICES 1, 4 και 14·

ε)

καρχαρία λάμνα (Lamna nasus) σε όλα τα ενωσιακά ύδατα·

στ)

καλκανόβατο (Raja clavata) στα ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης ICES 3a·

ζ)

κυματόβατο (Raja undulata) στα ενωσιακά ύδατα των υποζωνών ICES 6, 9 και 10·

η)

ρινόβατο (Rhinobatos rhinobatos) στη Μεσόγειο·

θ)

φαλαινοκαρχαρία (Rhincodon typus) σε όλα τα ύδατα·

ι)

κεντρόνι (Squalus acanthias) στα ενωσιακά ύδατα των υποζωνών ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.

2.   Σε περίπτωση που αλιευθούν κατά λάθος δείγματα των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν τους προκαλούνται βλάβες και απελευθερώνονται αμέσως.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 57

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2021/92

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/92 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα IΒ, ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για τον καπελάνο στα ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14 (CAP/514GRN) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Είδος:

Καπελάνος

Mallotus villosus

Ζώνη:

Ύδατα Γροιλανδίας των 5 και 14

(CAP/514GRN)

Δανία

0

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Γερμανία

0

 

Σουηδία

0

 

Όλα τα κράτη μέλη

0

(1)

Ένωση

0

(2)

Νορβηγία

69 623

(2)

 

 

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 

(1)

Η Δανία, η Γερμανία, και η Σουηδία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ποσόστωση για “Όλα τα κράτη μέλη” μόνον αφού εξαντλήσουν τη δική τους ποσόστωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που διαθέτουν περισσότερο από 10  % της ποσόστωσης της Ένωσης δεν έχουν πρόσβαση στην ποσόστωση για “Όλα τα κράτη μέλη”. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (CAP/514 GRN_AMS).

(2)

Αλιευτική περίοδος από τις 15 Οκτωβρίου 2021 έως τις 15 Απριλίου 2022.»·

2)

Στο παράρτημα Ι-Δ, ο πίνακας αλιευτικών δυνατοτήτων για το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου (ALB/AN05N) αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Είδος:

Τόνος μακρόπτερος – βόρειο απόθεμα

Thunnus alalunga

Ζώνη:

Ατλαντικός Ωκεανός, βορείως των 5° Β

(ALB/AN05N)

Ιρλανδία

 

3 174,03

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Ισπανία

 

17 890,00

 

Γαλλία

 

5 626,69

 

Πορτογαλία

 

1 962,13

 

Ένωση

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Ο αριθμός των ενωσιακών σκαφών που αλιεύουν το βόρειο απόθεμα μακρόπτερου τόνου ως στοχευόμενο είδος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 520/2007, καθορίζεται στα 1 253 . Οι εν λόγω ποσοστώσεις υπόκεινται στις κατάλληλες μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1224/2009, προκειμένου να εφαρμοστούν οι ποσοστώσεις που κατανέμονται στα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού με τις προσαρμογές που τηρούν τη συνολική ποσόστωση της Ένωσης σε επίπεδο ICCAT.».

Άρθρο 58

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 59

Μεταβατική διάταξη

Τα άρθρα 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 και 56 εξακολουθούν να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, το 2023 μέχρι την έναρξη ισχύος του κανονισμού που θα καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2023.

Άρθρο 60

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022. Ωστόσο:

α)

οι διατάξεις σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στα άρθρα 27, 28 και 29 και στο παράρτημα VΙΙ για ορισμένα αποθέματα στην περιοχή της σύμβασης CCAMLR εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2021·

β)

το άρθρο 26 παράγραφος 2 εφαρμόζεται από τις 17 Δεκεμβρίου 2021·

γ)

το άρθρο 57 σημείο 1) εφαρμόζεται από τις 15 Οκτωβρίου 2021 έως τις 15 Απριλίου 2022·

δ)

το άρθρο 57 σημείο 2) εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021·

ε)

το παράρτημα II εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2022 έως την 31η Ιανουαρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/472 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139 και (ΕΕ) 2018/973, και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (ΕΕ L 83 της 25.3.2019, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (ΕΕ L 179 της 16.7.2018, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/92 του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2021, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα (ΕΕ L 31 της 29.1.2021, σ. 31).

(8)  Απόφαση 87/277/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 1987, σχετικά με την κατανομή των δυνατοτήτων αλίευσης γάδου στην περιοχή του Spitzberg και της νήσου των Άρκτων και στη διαίρεση 3Μ όπως ορίζεται από τη σύμβαση NAFO (ΕΕ L 135 της 23.5.1987, σ. 29).

(9)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1565 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (ΕΕ L 244 της 19.9.2015, σ. 55).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(11)  ΕΕ L 175 της 18.5.2021, σ. 3.

(12)  ΕΕ L 149 της 30.4.2021, σ. 10.

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 105).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 218/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 70).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3943/90, (ΕΚ) αριθ. 66/98 και (ΕΚ) αριθ. 1721/1999 (ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 16).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βορείου Ατλαντικού (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 1).

(17)  ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 24. Η Ένωση ενέκρινε τη σύμβαση για την ενίσχυση της IATTC με την απόφαση 2006/539/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη σύναψη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την ενίσχυση της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου που ιδρύθηκε βάσει της σύμβασης του 1949 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα (ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 22).

(18)  ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 34. Η Ένωση προσχώρησε στην ICCAT με την απόφαση 86/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 1986, για την προσχώρηση της Κοινότητας στη διεθνή σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που προσαρτάται στην τελική πράξη της διάσκεψης των πληρεξουσίων των συμβαλλομένων στη σύμβαση κρατών, που υπεγράφη στο Παρίσι στις 10 Ιουλίου 1984 (ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 33).

(19)  ΕΕ L 236 της 5.10.1995, σ. 25. Η Ένωση προσχώρησε στην IOTC με την απόφαση 95/399/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1995, σχετικά με την προσχώρηση της Κοινότητας στη συμφωνία σχετικά με τη σύσταση επιτροπής διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (ΕΕ L 236 της 5.10.1995, σ. 24).

(20)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 42).

(21)  ΕΕ L 234 της 31.8.2002, σ. 40. Η Ένωση ενέκρινε τη σύμβαση SEAFO με την απόφαση 2002/738/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύμβασης σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό (ΕΕ L 234 της 31.8.2002, σ. 39).

(22)  OJ L 196 της 18.7.2006, σ. 15. Η Ένωση ενέκρινε τη SIOFA με την απόφαση 2008/780/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού (ΕΕ L 268 της 9.10.2008, σ. 27).

(23)  ΕΕ L 67 της 6.3.2012, σ. 3. Η Ένωση ενέκρινε τη σύμβαση SPRFMO με την απόφαση 2012/130/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (ΕΕ L 67 της 6.3.2012, σ. 1).

(24)  ΕΕ L 32 της 4.2.2005, σ. 3. Η Ένωση προσχώρησε στη σύμβαση WCPFC με την απόφαση 2005/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την προσχώρηση της Κοινότητας στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό (ΕΕ L 32 της 4.2.2005, σ. 1).

(25)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).

(26)  Όλοι οι τύποι βενθοπελαγικής τράτας (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS και TB).

(27)  Όλοι οι τύποι γρι-γρι (SSC, SDN, SPR, SV, SB και SX).

(28)  Όλα τα παραγάδια ή σκάφη αλιείας με καλάμι (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX και LLS).

(29)  Όλα τα σταθερά απλάδια και οι παγίδες (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN και FIX).

(30)  Κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Κωδικοί αλιευτικών εργαλείων: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(32)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 (ΕΕ L 123 της 12.5.2007, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I:

TAC που εφαρμόζονται σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε περιοχές όπου υφίστανται TAC ανά είδος και ανά περιοχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Α:

Skagerrak, Kattegat, υποζώνες ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14, ενωσιακά ύδατα της CECAF, ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Β:

Βορειοανατολικός Ατλαντικός και Γροιλανδία, υποζώνες ICES 1, 2, 5, 12 και 14 και ύδατα Γροιλανδίας της NAFO 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Γ:

Βορειοδυτικός Ατλαντικός – Περιοχή της σύμβασης NAFO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Δ:

Περιοχή της σύμβασης ICCAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Ε:

Νοτιοανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός – Περιοχή της σύμβασης SEAFO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΣΤ:

Τόνος νοτίου ημισφαιρίου – περιοχές κατανομής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Ζ:

Περιοχή της σύμβασης WCPFC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Η:

Περιοχή της σύμβασης SPRFMO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-Θ:

Περιοχή αρμοδιότητας της IOTC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΙΑ:

Περιοχή της συμφωνίας SIOFA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΙΒ:

Περιοχή της σύμβασης IATTC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Αλιευτική προσπάθεια των σκαφών στο πλαίσιο της διαχείρισης των αποθεμάτων γλώσσας της Δυτικής Μάγχης στη διαίρεση ICES 7e

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:

Περιοχές διαχείρισης του αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES 2a και 3a και στην υποζώνη ICES 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Περίοδοι απαγόρευσης αλιείας για την προστασία των γεννητόρων γάδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:

Άδειες αλίευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:

Περιοχή της σύμβασης ICCAT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII:

Περιοχή της σύμβασης CCAMLR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:

Περιοχή αρμοδιότητας της IOTC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX:

Περιοχή της σύμβασης WCPFC


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

TAC ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ TAC ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οι πίνακες των παραρτημάτων καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται άλλως) ανά απόθεμα και, κατά περίπτωση, τους όρους που συνδέονται λειτουργικά με αυτά.

Όλες οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στα παραρτήματα υπόκεινται στους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και ιδίως στα άρθρα 33 και 34 του εν λόγω κανονισμού.

Οι αναφορές των παραρτημάτων σε αλιευτικές ζώνες είναι αναφορές σε ζώνες ICES, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της επιστημονικής ονομασίας του είδους. Η ταυτοποίηση ειδών για κανονιστικούς σκοπούς γίνεται μόνον με επιστημονικές ονομασίες. Οι κοινές ονομασίες παρέχονται για ενδεικτικούς μόνον λόγους.

Τα παραρτήματα Ι-Α έως I-IB αποτελούν τμήμα του παρόντος παραρτήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας αντιστοιχιών των επιστημονικών ονομασιών των ειδών με τις κοινές ονομασίες αυτών:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Amblyraja radiata

RJR

Ακτινόβατος

Ammodytes spp.

SAN

Αμμόχελα

Argentina silus

ARU

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Beryx spp.

ALF

Μπερυτσίδες

Brosme brosme

USK

Μπρόσμιος

Caproidae

BOR

Βασιλάκης

Centrophorus squamosus

GUQ

Αγκαθίτης του Ατλαντικού

Centroscymnus coelolepis

CYO

Κεντροσκύμνος

Chaceon spp.

GER

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

Chaenocephalus aceratus

SSI

Παγόψαρο της Σκωτίας

Champsocephalus gunnari

ANI

Παγόψαρο της Ανταρκτικής

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ρυγχοπαγόψαρο

Chionoecetes spp.

PCR

Κάβουρας της Αρκτικής

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Coryphaenoides rupestris

RNG

Γρεναδιέρος των βράχων

Dalatias licha

SCK

Σκυμνοσκυλόψαρο

Deania calcea

DCA

Κεντρόνι

Dicentrarchus labrax

BSS

Λαβράκι

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia)

RJB

Ομάδα γκριζόβατου

Dissostichus eleginoides

TOP

Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής

Dissostichus mawsoni

TOA

Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής

Dissostichus spp.

TOT

Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής

Engraulis encrasicolus

ANE

Γαύρος

Etmopterus princeps

ETR

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus pusillus

ETP

Λείος μαυροαγκαθίτης

Euphausia superba

KRI

Κριλ

Gadus morhua

COD

Γάδος

Galeorhinus galeus

GAG

Γαλέος

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Καλκάνι

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Νοτοθένια

Hippoglossoides platessoides

PLA

Αμερικανική χωματίδα

Hoplostethus atlanticus

ORY

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

Illex illecebrosus

SQI

Θράψαλο του Βορρά

Lamna nasus

POR

Λάμνα

Lepidorhombus spp.

LEZ

Ζαγκέτες

Leucoraja fullonica

RJF

Ακανθόβατος

Leucoraja naevus

RJN

Σελάχι κούκος

Limanda ferruginea

YEL

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Lophiidae

ANF

Πεσκαντρίτσα

Macrourus spp.

GRV

Γρεναδιέροι

Makaira nigricans

BUM

Γαλάζιο μάρλιν

Mallotus villosus

CAP

Καπελάνος

Manta birostris

RMB

Διαβολόψαρο του Ατλαντικού

Martialia hyadesi

SQS

Καλαμάρι

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Εγκλεφίνος

Merlangius merlangus

WHG

Νταούκι Ατλαντικού

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Micromesistius poutassou

WHB

Προσφυγάκι

Microstomus kitt

LEM

Λεμονόγλωσσα

Molva dypterygia

BLI

Μουρούνα διπτερύγιος

Molva molva

LIN

Μουρούνα

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Notothenia rossii

NOR

Νοτοθένια

Notothenia squamifrons

NOS

Νοτοθένια

Pandalus borealis

PRA

Γαρίδα της Αρκτικής

Paralomis spp.

PAI

Κάβουρες

Penaeus spp.

PEN

Γαρίδες

Pleuronectes platessa

PLE

Φασί Ατλαντικού

Pleuronectiformes

FLX

Πλατύψαρα

Pollachius pollachius

POL

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

Μαύρος μπακαλιάρος

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Παγόψαρο

Pseudopentaceros spp.

EDW

Ψευδοπεντάκερως

Raja brachyura

RJH

Ξανθόβατος

Raja circularis

RJI

Στρογγυλόβατος

Raja clavata

RJC

Καλκανόβατος

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Νορβηγικός βάτος

Raja microocellata

RJE

Μικροστιγματόβατος

Raja montagui

RJM

Κηλιδόβατος

Raja undulata

RJU

Κυματόβατος

Rajiformes

SRX

Σελάχια

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

Rostroraja alba

RJA

Λευκόβατος

Sardina pilchardus

PIL

Σαρδέλα

Scomber scombrus

MAC

Σκουμπρί

Scophthalmus maximus

TUR

Καλκάνι

Scophthalmus rhombus

BLL

Πησσί

Sebastes spp.

RED

Κοκκινόψαρο

Solea solea

SOL

Γλώσσα

Solea spp.

SOO

Γλώσσα

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα

Squalus acanthias

DGS

Κεντρόνι

Tetrapturus albidus

WHM

Λευκό μάρλιν

Thunnus alalunga

ALB

Τόνος μακρόπτερος

Thunnus maccoyii

SBF

Τόνος νοτίου ημισφαιρίου

Thunnus obesus

BET

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus thynnus

BFT

Τόνος

Trachurus murphyi

CJM

Σαυρίδι της Χιλής

Trachurus spp.

JAX

Σαυρίδι

Trisopterus esmarkii

NOP

Σύκο της Νορβηγίας

Urophycis tenuis

HKW

Λευκός μπακαλιάρος

Xiphias gladius

SWO

Ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις επιστημονικές ονομασίες των ειδών παρέχεται για σκοπούς επεξήγησης και μόνον:

Κοινή ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Επιστημονική ονομασία

Αγκαθίτης του Ατλαντικού

GUQ

Centrophorus squamosus

Ακανθόβατος

RJF

Leucoraja fullonica

Ακτινόβατος

RJR

Amblyraja radiata

Αμερικανική χωματίδα

PLA

Hippoglossoides platessoides

Αμμόχελα

SAN

Ammodytes spp.

Βασιλάκης

BOR

Caproidae

Γάδος

COD

Gadus morhua

Γαλάζιο μάρλιν

BUM

Makaira nigricans

Γαλέος

GAG

Galeorhinus galeus

Γαρίδα της Αρκτικής

PRA

Pandalus borealis

Γαρίδες

PEN

Penaeus spp.

Γαύρος

ANE

Engraulis encrasicolus

Γλώσσα

SOL

Solea solea

Γλώσσα

SOO

Solea spp.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

ARU

Argentina silus

Γρεναδιέροι

GRV

Macrourus spp.

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Διαβολόψαρο του Ατλαντικού

RMB

Manta birostris

Εγκλεφίνος

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Ζαγκέτες

LEZ

Lepidorhombus spp.

Θράψαλο του Βορρά

SQI

Illex illecebrosus

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Κάβουρας της Αρκτικής

PCR

Chionoecetes spp.

Κάβουρες

PAI

Paralomis spp.

Καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού

ORY

Hoplostethus atlanticus

Καλαμάρι

SQS

Martialia hyadesi

Καλκάνι

TUR

Scophthalmus maximus

Καλκάνι

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Καλκανόβατος

RJC

Raja clavata

Καπελάνος

CAP

Mallotus villosus

Καραβίδα

NEP

Nephrops norvegicus

Κεντρόνι

DCA

Deania calcea

Κεντρόνι

DGS

Squalus acanthias

Κεντροσκύμνος

CYO

Centroscymnus coelolepis

Κηλιδόβατος

RJM

Raja montagui

Κίτρινος μπακαλιάρος

POL

Pollachius pollachius

Κόκκινος κάβουρας βαθέων υδάτων

GER

Chaceon spp.

Κοκκινόψαρο

RED

Sebastes spp.

Κριλ

KRI

Euphausia superba

Κυματόβατος

RJU

Raja undulata

Λαβράκι

BSS

Dicentrarchus labrax

Λάμνα

POR

Lamna nasus

Λείος μαυροαγκαθίτης

ETP

Etmopterus pusillus

Λεμονόγλωσσα

LEM

Microstomus kitt

Λευκό μάρλιν

WHM

Tetrapturus albidus

Λευκόβατος

RJA

Rostroraja alba

Λευκός μπακαλιάρος

HKW

Urophycis tenuis

Μαύρος μπακαλιάρος

POK

Pollachius virens

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

ETR

Etmopterus princeps

Μικροστιγματόβατος

RJE

Raja microocellata

Μουρούνα

LIN

Molva molva

Μουρούνα διπτερύγιος

BLI

Molva dypterygia

Μπακαλιάρος μερλούκιος

HKE

Merluccius merluccius

Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής

TOA

Dissostichus mawsoni

Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής

TOP

Dissostichus eleginoides

Μπακαλιάρος της Ανταρκτικής

TOT

Dissostichus spp.

Μπερυτσίδες

ALF

Beryx spp.

Μπρόσμιος

USK

Brosme brosme

Νορβηγικός βάτος

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Νοτοθένια

NOS

Notothenia squamifrons

Νοτοθένια

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Νοτοθένια

NOR

Notothenia rossii

Νταούκι Ατλαντικού

WHG

Merlangius merlangus

Ξανθόβατος

RJH

Raja brachyura

Ξιφίας

SWO

Xiphias gladius

Ομάδα γκριζόβατου

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada και Dipturus cf. intermedia)

Παγόψαρο

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Παγόψαρο της Ανταρκτικής

ANI

Champsocephalus gunnari

Παγόψαρο της Σκωτίας

SSI

Chaenocephalus aceratus

Παπαλίνα

SPR

Sprattus sprattus

Πεσκαντρίτσα

ANF

Lophiidae

Πησσί

BLL

Scophthalmus rhombus

Πλατύψαρα

FLX

Pleuronectiformes

Προσφυγάκι

WHB

Micromesistius poutassou

Ρέγγα

HER

Clupea harengus

Ρυγχοπαγόψαρο

LIC

Channichthys rhinoceratus

Σαρδέλα

PIL

Sardina pilchardus

Σαυρίδι

JAX

Trachurus spp.

Σαυρίδι της Χιλής

CJM

Trachurus murphyi

Σελάχι κούκος

RJN

Leucoraja naevus

Σελάχια

SRX

Rajiformes

Σκουμπρί

MAC

Scomber scombrus

Σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Στρογγυλόβατος

RJI

Raja circularis

Σύκο της Νορβηγίας

NOP

Trisopterus esmarkii

Τόνος

BFT

Thunnus thynnus

Τόνος μακρόπτερος

ALB

Thunnus alalunga

Τόνος μεγαλόφθαλμος

BET

Thunnus obesus

Τόνος νοτίου ημισφαιρίου

SBF

Thunnus maccoyii

Φασί Ατλαντικού

PLE

Pleuronectes platessa

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

YEL

Limanda ferruginea

Ψευδοπεντάκερως

EDW

Pseudopentaceros spp.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α

SKAGERRAK, KATTEGAT, ΥΠΟΖΩΝΕΣ ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ΚΑΙ 14, ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ CECAF, ΥΔΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΟΥΙΑΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Αυτόνομα αποθέματα της Ένωσης

Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

8

(ANE/08.)

Ισπανία

 

21 600

(1)

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

 

2 400

(1)

Ένωση

 

24 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24 000

(1)

(1)

Μπορεί να αλιεύεται μόνο από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022.


Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Ισπανία

 

0

(1)

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

 

0

(1)

Ένωση

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Μπορεί να αλιεύεται μόνο από την 1η Ιουλίου 2022 έως την 30ή Ιουνίου 2023.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Kattegat

(COD/03AS.)

Δανία

 

60

(1)(2)

Προληπτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Γερμανία

 

1

(1)(2)

Σουηδία

 

36

(1)(2)

Ένωση

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(2)

Επιπλέον αυτών των ποσοστώσεων, το κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και συμμετέχουν σε δοκιμές σχετικές με ηλεκτρονική τηλεπαρακολούθηση πρόσθετη κατανομή με ανώτατο όριο ποσοστό 30 % επί της ποσόστωσης που διατίθεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Κάθε σκάφος που συμμετέχει σε δοκιμές σχετικές με ηλεκτρονική τηλεπαρακολούθηση δεν λαμβάνει περισσότερα από 300 kg. Τα αλιεύματα από αυτή την πρόσθετη κατανομή αναφέρονται χωριστά (COD/03AS_REM). Το γεγονός αυτό δεν θίγει τη σχετική σταθερότητα.


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Ισπανία

 

2 167

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

108

 

Πορτογαλία

 

72

 

Ένωση

 

2 347

 

 

 

 

 

TAC

 

2 445

 


Είδος:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Ισπανία

 

3 091

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

3

 

Πορτογαλία

 

615

 

Ένωση

 

3 709

 

 

 

 

 

TAC

 

3 868

 


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

8

(WHG/08.)

Ισπανία

 

871

 

Προληπτικό TAC

Γαλλία

 

1 306

 

Ένωση

 

2 177

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Είδος:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

8c, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Ισπανία

 

4 899

 

Προληπτικό TAC

Γαλλία

 

470

 

Πορτογαλία

 

2 286

 

Ένωση

 

7 655

 

 

 

 

 

TAC

 

7 836

 


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

3a

(NEP/03A.)

Δανία

 

6 248

 

Αναλυτικό TAC

Γερμανία

 

18

 

Σουηδία

 

2 235

 

Ένωση

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

8a, 8b, 8d και 8e

(NEP/8ABDE.)

Ισπανία

 

233

 

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

 

3 647

 

Ένωση

 

3 880

 

 

 

 

 

TAC

 

3 880

 


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

8c, λειτουργική μονάδα 25

(NEP/8CU25)

Ισπανία

 

1,7

(1)

Προληπτικό TAC

Γαλλία

 

0,0

(1)

Ένωση

 

1,7

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1,7

(1)

(1)

Αποκλειστικά στο πλαίσιο αλιείας ειδών-δεικτών για τη συλλογή δεδομένων αλιευμάτων ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας (CPUE) σε σκάφη με παρουσία παρατηρητών, κατά τη διάρκεια πέντε ταξιδιών ανά μήνα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

8c, λειτουργική μονάδα 31

(NEP/8CU31)

Ισπανία

 

13

 

Αναλυτικό TAC

Γαλλία

 

1

 

Ένωση

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Ισπανία

 

89

(1)

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

 

266

(1)

Ένωση

 

355

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

355

(1)(2)

(1)

Δεν επιτρέπεται η αλίευση στις λειτουργικές μονάδες 26 και 27 της ICES 9a.

(2)

Εντός των ορίων αυτού αυτών των ποσοστώσεων, στη λειτουργική μονάδα 30 της 9a μπορεί να αλιευθεί κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητα: 50


Είδος:

Γαρίδες

Penaeus spp.

Ζώνη:

Ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

(PEN/FGU.)

Γαλλία

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(1)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού

Ένωση

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(1)(2)

(1)

Απαγορεύεται η αλιεία γαρίδων Penaeus subtilis και Penaeus brasiliensis σε ύδατα βάθους μικρότερου των 30 μέτρων.

(2)

Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Γαλλίας.


Είδος:

Φασί Ατλαντικού

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Δανία

 

493

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

6

 

Σουηδία

 

56

 

Ένωση

 

555

 

 

 

 

 

TAC

 

1 038

 


Είδος:

Φασί Ατλαντικού

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

7b και 7c

(PLE/7BC.)

Γαλλία

 

4

 

Προληπτικό TAC

Ιρλανδία

 

15

 

Ένωση

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Είδος:

Φασί Ατλαντικού

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Ισπανία

 

26

 

Προληπτικό TAC

Γαλλία

 

103

 

Πορτογαλία

 

26

 

Ένωση

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

8a, 8b, 8d και 8e

(POL/8ABDE.)

Ισπανία

 

252

 

Προληπτικό TAC

Γαλλία

 

1 230

 

Ένωση

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

8c

(POL/08C.)

Ισπανία

 

149

 

Προληπτικό TAC

Γαλλία

 

17

 

Ένωση

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(POK/9/3411)

Ισπανία

 

196

(1)

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

 

7

(1)(2)

Ένωση

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 8c (POL/*08C.).

(2)

Εκτός από το παρόν TAC, η Πορτογαλία δύναται να αλιεύει ποσότητες κίτρινου μπακαλιάρου που δεν υπερβαίνουν τους 98 τόνους (POL/93411P).


Είδος:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη:

3a· ενωσιακά ύδατα των υποδιαιρέσεων 22-24

(SOL/3ABC24)

Δανία

 

599

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

35

(1)

Κάτω Χώρες

 

58

(1)

Σουηδία

 

23

 

Ένωση

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

723

 

(1)

Η ποσόστωση αυτή μπορεί να αλιεύεται μόνο στα ενωσιακά ύδατα της 3a και των υποδιαιρέσεων 22-24.


Είδος:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη:

7b και 7c

(SOL/7BC.)

Γαλλία

 

6

 

Προληπτικό TAC

Ιρλανδία

 

28

 

Ένωση

 

34

 

 

 

 

 

TAC

 

34

 


Είδος:

Γλώσσα

Solea solea

Ζώνη:

8a και 8b

(SOL/8AB.)

Βέλγιο

 

27

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Ισπανία

 

5

 

Γαλλία

 

1 997

 

Κάτω Χώρες

 

150

 

Ένωση

 

2 179

 

 

 

 

 

TAC

 

2 233

 


Είδος:

Γλώσσα

Solea spp.

Ζώνη:

8c, 8d, 8e, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Ισπανία

 

245

 

Προληπτικό TAC

Πορτογαλία

 

407

 

Ένωση

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

Εντός των ορίων αυτών των ποσοστώσεων, μπορεί να αλιευθεί κατ’ ανώτατο όριο η κάτωθι ποσότητα γλώσσας (Solea solea) (SOL/8CDE34): 320


Είδος:

Σαυρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη:

9

(JAX/09.)

Ισπανία

 

35 516

(1)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Πορτογαλία

 

101 761

(1)

Ένωση

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Ειδικός όρος: έως ποσοστό που δεν έχει ακόμα καθοριστεί της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 8c (JAX/*08C.).


Είδος:

Σαυρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη:

10· Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1)

(JAX/X34PRT)

Πορτογαλία

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού

Ένωση

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(2)

(1)

Ύδατα που γειτνιάζουν με τις νήσους Αζόρες.

(2)

Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Πορτογαλίας.


Είδος:

Σαυρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1)

(JAX/341PRT)

Πορτογαλία

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού

Ένωση

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(2)

(1)

Ύδατα που γειτνιάζουν με τη Μαδέρα.

(2)

Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Πορτογαλίας.


Είδος:

Σαυρίδι

Trachurus spp.

Ζώνη:

Ενωσιακά ύδατα της CECAF(1)

(JAX/341SPN)

Ισπανία

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού

Ένωση

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Δεν έχει ακόμη καθοριστεί

(2)

(1)

Ύδατα που γειτνιάζουν με τις Καναρίους Νήσους.

(2)

Καθορίζεται στο ίδιο ύψος με την ποσόστωση της Ισπανίας.

ΜΕΡΟΣ B

Κοινά αποθέματα

Είδος:

Αμμόχελο και σχετικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Ammodytes spp.

Ζώνη:

ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a· ενωσιακά ύδατα της 3a(1)

Δανία

 

0

(2)(3)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Γερμανία

 

0

(2)(3)

Σουηδία

 

0

(2)(3)

Ένωση

 

0

(2)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Πλην υδάτων εντός έξι ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στα νησιά Shetland, Fair Isle και Foula.

(2)

Στις περιοχές διαχείρισης 1r και 2r, το TAC μπορεί να αλιεύεται μόνο ως TAC παρακολούθησης με συναφές πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την αλιεία.

(3)

Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού μπορούν να συνιστούν έως και το 2 % της ποσόστωσης (OT1/*2A3A4X). Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα νταουκιού Ατλαντικού και σκουμπριού που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ειδών που καταλογίζονται στην ποσόστωση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν υπερβαίνουν συνολικά το 9 % της ποσόστωσης.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων αυτών των ποσοστώσεων, στις ακόλουθες περιοχές διαχείρισης αμμόχελου, όπως ορίζονται στο παράρτημα III, μπορούν να αλιεύονται κατ’ ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Ζώνη: ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα των περιοχών διαχείρισης αμμόχελου

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Δανία

0

0

0

0

0

0

0

Γερμανία

0

0

0

0

0

0

0

Σουηδία

0

0

0

0

0

0

0

Ένωση

0

0

0

0

0

0

0

Ηνωμένο Βασίλειο

0

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

0

0

0

0

0

0

0


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 1 και 2

(ARU/1/2.)

Γερμανία

 

4

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

1

 

Κάτω Χώρες

 

3

 

Ένωση

 

9

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

6

 

 

 

 

 

TAC

 

15

 


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ενωσιακά ύδατα της 3a

(ARU/3A4-C)

Δανία

 

179

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

2

 

Γαλλία

 

1

 

Ιρλανδία

 

1

 

Κάτω Χώρες

 

9

 

Σουηδία

 

7

 

Ένωση

 

199

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

202

 


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

6 και 7· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5

(ARU/567.)

Γερμανία

 

71

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

2

 

Ιρλανδία

 

66

 

Κάτω Χώρες

 

742

 

Ένωση

 

880

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

52

 

 

 

 

 

TAC

 

932

 


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα των 1, 2 και 14

(USK/1214EI.)

Γερμανία

 

2

(1)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

2

(1)

Άλλες

 

1

(1)(2)

Ένωση

 

4

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

2

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6

 

(1)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(2)

Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/1214EI_AMS).


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4

(USK/04-C.)

Δανία

 

17

(1)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

5

(1)

Γαλλία

 

12

(1)

Σουηδία

 

2

(1)

Άλλες

 

2

(2)

Ένωση

 

37

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

26

(1)

 

 

 

 

TAC

 

63

 

(1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6a βορείως των 58° 30’ Β (USK/*6AN58).

(2)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/04-C_AMS).


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

6 και 7· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5

(USK/567EI.)

Γερμανία

 

15

(1)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Ισπανία

 

52

(1)

Γαλλία

 

617

(1)

Ιρλανδία

 

60

(1)

Άλλες

 

15

(2)

Ένωση

 

758

(1)

Νορβηγία

 

0

(3)(4)(5)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

316

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 074

 

(1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 10 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4 (USK/*04-C.).

(2)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής. Τα αλιεύματα που καταλογίζονται στην εν λόγω κοινή ποσόστωση αναφέρονται χωριστά (USK/567EI_AMS).

(3)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων επιτρέπεται παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών 25 % ανά σκάφος, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, στις 6 και 7 και στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και τα διεθνή ύδατα της 5. Εντούτοις, μπορεί να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού αυτού κατά τις πρώτες 24 ώρες μετά την έναρξη της αλιείας σε ένα συγκεκριμένο ιχθυότοπο. Το συνολικό παρεμπίπτον αλίευμα άλλων ειδών στις 6 και 7 και στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και τα διεθνή ύδατα της 5 δεν υπερβαίνουν την παρακάτω ποσότητα σε τόνους (OTH/*5B67-). Το παρεμπίπτον αλίευμα γάδου σύμφωνα με την παρούσα διάταξη στην 6a δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 %.

 

0

 

 

 

 

 

(4)

Συμπεριλαμβάνεται η μουρούνα. Οι παρακάτω ποσοστώσεις για τη Νορβηγία αλιεύονται μόνον με παραγάδι στις 6 και 7 και στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και τα διεθνή ύδατα της 5:

Μουρούνα (LIN/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

Μπρόσμιος (USK/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

(5)

Οι ποσοστώσεις της Νορβηγίας για τον μπρόσμιο και τη μουρούνα είναι ανταλλάξιμες έως την παρακάτω ποσότητα, σε τόνους:

 

0

 

 

 

 

 


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της 4

(USK/04-Ν.)

Βέλγιο

 

0

 

Προληπτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δανία

 

50

 

Γερμανία

 

0

 

Γαλλία

 

0

 

Κάτω Χώρες

 

0

 

Ένωση

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος:

Βασιλάκης

Caproidae

Ζώνη:

6, 7 και 8

(BOR/678-)

Δανία

 

1 410

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Ιρλανδία

 

3 970

 

Ένωση

 

5 380

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

365

 

 

 

 

 

TAC

 

5 745

 


Είδος:

Ρέγγα(1)

Clupea harengus

Ζώνη:

3a

(HER/03A.)

Δανία

 

10 516

(1)(2)(3)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

168

(1)(2)(3)

Σουηδία

 

11 000

(1)(2)(3)

Ένωση

 

21 684

(1)(2)(3)

Νορβηγία

 

3 337

(2)

 

 

 

 

TAC

 

25 021

 

(1)

Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.

(2)

Μόνο οι ακόλουθες ποσότητες αποθεμάτων ρέγγας HER/03A. (HER/*03A.) και HER/03A-BC (HER/*03A-BC) μπορούν να αλιευθούν στην 3a:

Δανία

554

 

Γερμανία

8

Σουηδία

407

Ένωση

969

Νορβηγία

167

(3)

Ειδικός όρος: έως 50 % αυτής της ποσότητας μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 4 (HER/*4-UK), και έως τις ακόλουθες ποσότητες μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα της 4b (HER/*4B-EU):

Δανία

10 203

 

Γερμανία

163

Σουηδία

10 672

Ένωση

21 038


Είδος:

Ρέγγα(1)

Clupea harengus

Ζώνη:

ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, ενωσιακά ύδατα και νορβηγικά ύδατα της 4 βορείως των 53°30’ Β

(HER/4AB.)

Δανία

 

62 988

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

41 155

 

Γαλλία

 

20 502

 

Κάτω Χώρες

 

51 952

 

Σουηδία

 

4 064

 

Ένωση

 

180 661

 

Φερόες Νήσοι

 

0

 

Νορβηγία

 

124 012

(2)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

75 916

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 32 mm.

(2)

Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας. Εντός του ορίου της ποσόστωσης αυτής, η ποσότητα που αναφέρεται κατωτέρω είναι η μέγιστη που μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα των 4a και 4b (HER/*4AB-C):

 

2 700

 

 

 

 

 

Ειδικός όρος: εντός των ορίων αυτών των ποσοστώσεων, η ποσότητα που αναφέρεται κατωτέρω είναι η μέγιστη που μπορεί να αλιευθεί από την Ένωση στα νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62°Β:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62o Β (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Ένωση

 

2 700

 

 

 

 

 


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62o Β

(HER/4N-S62)

Σουηδία

 

991

(1)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Ένωση

 

991

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου, εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

3a

(HER/03A-BC)

Δανία

 

5 692

(1)(2)(3)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

51

(1)(2)(3)

Σουηδία

 

916

(1)(2)(3)

Ένωση

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπίπτον αλίευμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.

(2)

Μόνο οι ακόλουθες ποσότητες αποθεμάτων ρέγγας HER/03A. (HER/*03A) και HER/03A-BC (HER/*03A-BC) μπορούν να αλιευθούν στην 3a:

Δανία

554

 

Γερμανία

8

Σουηδία

407

Ένωση

969

(3)

Ειδικός όρος: έως 50 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στα ενωσιακά ύδατα της 4 (HER/*4-EU-BC).


Είδος:

Ρέγγα(1)

Clupea harengus

Ζώνη:

4 και 7d· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a

(HER/2A47DX)

Βέλγιο

 

41

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Δανία

 

7 823

 

Γερμανία

 

41

 

Γαλλία

 

41

 

Κάτω Χώρες

 

41

 

Σουηδία

 

38

 

Ένωση

 

8 025

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

149

 

 

 

 

 

TAC

 

8 174

 

(1)

Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν ως παρεμπίπτον αλίευμα με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm.


Είδος:

Ρέγγα(1)

Clupea harengus

Ζώνη:

4c και 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Βέλγιο

 

8 736

(3)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Δανία

 

909

(3)

Γερμανία

 

594

(3)

Γαλλία

 

11 326

(3)

Κάτω Χώρες

 

20 055

(3)

Ένωση

 

41 620

(3)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

5 419

(3)

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Αποκλειστικά για αλιεύματα ρέγγας που αλιεύθηκαν με τη χρήση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 32 mm.

(2)

Εκτός του αποθέματος Blackwater, δηλαδή το απόθεμα ρέγγας στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Τάμεση στο εσωτερικό μιας ζώνης που οριοθετείται από λοξοδρομική γραμμή η οποία χαράσσεται προς νότο από το Landguard Point (51° 56’ Β, 1° 19,1’ Α) μέχρι το γεωγραφικό πλάτος 51° 33’ Β και από εκεί προς δυσμάς μέχρι τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

(3)

Ειδικός όρος: έως 50 % της ποσόστωσης αυτής μπορεί να αλιευθεί στην 4b (HER/*04B.).


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

6b και 6aN· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Γερμανία

 

87

(2)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Γαλλία

 

17

(2)

Ιρλανδία

 

117

(2)

Κάτω Χώρες

 

87

(2)

Ένωση

 

307

(2)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

563

(2)

 

 

 

 

TAC

 

870

 

(1)

Αφορά το απόθεμα ρέγγας στο τμήμα της ζώνης ICES 6a που βρίσκεται ανατολικώς του 7° Δ και βορείως του 55° Β ή δυτικώς του 7° Δ και βορείως του 56° Β, με εξαίρεση το Clyde.

(2)

Απαγορεύεται να αποτελεί στόχο η ρέγγα στο τμήμα των ζωνών ICES που υπάγεται σε αυτό το TAC, που βρίσκεται μεταξύ 56° Β και 57° 30′ Β, με εξαίρεση ζώνη έξι ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των χωρικών υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

6aS(1), 7b και 7c

(HER/6AS7BC)

Ιρλανδία

 

309

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Κάτω Χώρες

 

31

 

Ένωση

 

340

 

 

 

 

 

TAC

 

340

 

(1)

Αφορά το απόθεμα ρέγγας στην 6a, νοτίως των 56o00’ Β και δυτικώς των 07o00’ Δ.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Ιρλανδία

 

156

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Ένωση

 

156

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

1 679

 

 

 

 

 

TAC

 

1 835

 

(1)

Η ζώνη αυτή μειώνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής:

προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30’ Β,

προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00’ Β,

προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,

προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

7e και 7f

(HER/7EF.)

Γαλλία

 

116

 

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Ένωση

 

116

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

116

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

7a νοτίως των 52°30′ Β· 7g(1), 7h(1), 7j(1) και 7k(1)

(HER/7G-K.)

Γερμανία

 

3

(2)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

14

(2)

Ιρλανδία

 

188

(2)

Κάτω Χώρες

 

14

(2)

Ένωση

 

217

(2)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

217

(2)

(1)

Η ζώνη αυτή αυξάνεται κατά την περιοχή που οριοθετείται ως εξής:

προς Βορρά, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 30’ Β,

προς Νότο, από το γεωγραφικό πλάτος 52° 00’ Β,

προς Δυσμάς, από την ακτή της Ιρλανδίας,

προς Ανατολάς, από την ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.

(2)

Η ποσόστωση αυτή μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε σκάφη τα οποία συμμετέχουν σε αλιεία ειδών-δεικτών με σκοπό τη συλλογή δεδομένων ανά τύπο αλιείας για το εν λόγω απόθεμα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ICES. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν το όνομα του σκάφους ή των σκαφών στην Επιτροπή πριν επιτρέψουν οποιοδήποτε αλίευμα.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Βέλγιο

 

5

 

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δανία

 

1 515

 

Γερμανία

 

38

 

Κάτω Χώρες

 

9

 

Σουηδία

 

265

 

Ένωση

 

1 832

 

 

 

 

 

TAC

 

1 893

 


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a· το μέρος της 3a που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat

(COD/2A3AX4)

Βέλγιο

 

339

(1)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δανία

 

1 951

 

Γερμανία

 

1 236

 

Γαλλία

 

419

(1)

Κάτω Χώρες

 

1 102

(1)

Σουηδία

 

13

 

Ένωση

 

5 060

 

Νορβηγία

 

2 252

(2)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

5 934

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 246

 

(1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ακόλουθα ύδατα: 7d (COD/*07D.).

(2)

Μπορούν να αλιευθούν στα ενωσιακά ύδατα. Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ποσόστωσης αυτής αφαιρούνται από το μερίδιο TAC της Νορβηγίας.

Ειδικός όρος: εντός των ορίων αυτών των ποσοστώσεων, στην ακόλουθη ζώνη μπορεί να αλιευθεί κατ’ ανώτατο όριο η κάτωθι ποσότητα:

Νορβηγικά ύδατα της 4 (COD/*04N-)

 

Ένωση

 

3 958

 


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62o Β

(COD/4N-S62)

Σουηδία

 

382

(1)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Ένωση

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Άνευ αντικειμένου

 

(1)

Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα εγκλεφίνου, κίτρινου μπακαλιάρου, νταουκιού Ατλαντικού και μαύρου μπακαλιάρου καταλογίζονται στην ποσόστωση των εν λόγω ειδών.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

6b· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b δυτικώς των 12o 00’ Δ και των 12 και 14

(COD/5W6-14)

Βέλγιο

 

0

(1)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Γερμανία

 

0

(1)

Γαλλία

 

2

(1)

Ιρλανδία

 

4

(1)

Ένωση

 

6

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

13

(1)

 

 

 

 

TAC

 

19

(1)

(1)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο του εν λόγω TAC.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

6a· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b ανατολικώς των 12o 00’ Δ

(COD/5BE6A)

Βέλγιο

 

0

(1)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Γερμανία

 

3

(1)

Γαλλία

 

29

(1)

Ιρλανδία

 

55

(1)

Ένωση

 

87

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

233

(1)

 

 

 

 

TAC

 

320

(1)

(1)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

7a

(COD/07A.)

Βέλγιο

 

1

(1)

Προληπτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

2

(1)

Ιρλανδία

 

26

(1)

Κάτω Χώρες

 

0

(1)

Ένωση

 

29

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

23

(1)

 

 

 

 

TAC

 

52

(1)

(1)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 και 10· ενωσιακά ύδατα της CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Βέλγιο

 

4

(1)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Γαλλία

 

72

(1)

Ιρλανδία

 

106

(1)

Κάτω Χώρες

 

0

(1)

Ένωση

 

182

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

4

(1)

 

 

 

 

TAC

 

202

(1)

(1)

Αποκλειστικά για παρεμπίπτοντα αλιεύματα γάδου κατά την αλιεία άλλων ειδών. Δεν επιτρέπεται κατευθυνόμενη αλιεία γάδου στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

7d

(COD/07D.)

Βέλγιο

 

33

(1)

Αναλυτικό TAC

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96

Γαλλία

 

649

(1)

Κάτω Χώρες

 

19

(1)

Ένωση

 

701

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

71

(2)

 

 

 

 

TAC

 

772

 

(1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στην 4, στο μέρος της 3a που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat και στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 5 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και στα ενωσιακά ύδατα της 4, στο μέρος της 3a που δεν εντάσσεται στο Skagerrak και στο Kattegat και στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a (COD/*2A3X4).


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 4· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου της 2a

(LEZ/2AC4-C)

Βέλγιο

 

2

(1)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Δανία

 

2

(1)

Γερμανία

 

2

(1)

Γαλλία

 

10

(1)

Κάτω Χώρες

 

8

(1)

Ένωση

 

24

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

623

(1)

 

 

 

 

TAC

 

647

 

(1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 20 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου, στα ενωσιακά και διεθνή ύδατα της 6a βορείως των 58° 30’ Β (LEZ/*6AN58).


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

6· ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και διεθνή ύδατα της 5b· διεθνή ύδατα των 12 και 14

(LEZ/56-14)

Ισπανία

 

129

(1)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

502

(1)

Ιρλανδία

 

146

(1)

Ένωση

 

777

(1)

Ηνωμένο Βασίλειο

 

529

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 306

 

(1)

Ειδικός όρος: εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 25 % μπορεί να αλιευθεί στα ύδατα Ηνωμένου Βασιλείου και ενωσιακά ύδατα της 2a και της 4 (LEZ/*2AC4C).


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

7

(LEZ/07.)

Βέλγιο

 

115

(1)

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Ισπανία

 

1 277

(2)

Γαλλία

 

1 550

(2)

Ιρλανδία

 

705

(2)

Ένωση

 

3 647

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

889

(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 536

 

(1)

Ποσοστό 10 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ζώνες 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE) για παρεμπίπτοντα αλιεύματα κατά την κατευθυνόμενη αλιεία για τη γλώσσα.

(2)

Ποσοστό 35 % αυτής της ποσόστωσης μπορεί να αλιευθεί στις 8a, 8b, 8d και 8e (LEZ/*8ABDE).


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

8a, 8b, 8d και 8e

(LEZ/8ABDE.)

Ισπανία

 

251

 

Αναλυτικό TAC

Εφαρμόζεται το άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού

Εφαρμόζεται το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Γαλλία

 

203

 

Ένωση

 

454

 

 

 

 

 

TAC

 

454

 


Είδος: