ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 435

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
6 Δεκεμβρίου 2021


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

187

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης

262

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

6.12.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 435/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2115 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2021

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης του 1979, και ιδίως την παράγραφο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το βαμβάκι που επισυνάπτεται σε αυτήν,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», εκτίθενται οι προκλήσεις, οι στόχοι και οι προσανατολισμοί για την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020. Οι εν λόγω στόχοι περιλαμβάνουν την ανάγκη η ΚΓΠ να εστιαστεί περισσότερο στα αποτελέσματα και να προσανατολιστεί στην αγορά, να ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και κλιματικής βιωσιμότητας του γεωργικού και δασοκομικού τομέα και των αγροτικών περιοχών, και να συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με νομοθεσία της Ένωσης για τους δικαιούχους.

(2)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια διάσταση και οι επιπτώσεις της ΚΓΠ, θα πρέπει η Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή με τις εξωτερικές πολιτικές και τα μέσα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη και το εμπόριο. Η δέσμευση της Ένωσης όσον αφορά τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι και οι αρχές της ανάπτυξης κατά τη χάραξη των πολιτικών.

(3)

Δεδομένου ότι η ΚΓΠ χρειάζεται να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο απαντά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες καθώς αυτές εκδηλώνονται σε διεθνές, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διακυβέρνησης της ΚΓΠ και η βελτίωση της συμβολής της στην υλοποίηση των στόχων της Ένωσης και η σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου. Η ΚΓΠ θα πρέπει να βασίζεται στις επιδόσεις («μοντέλο υλοποίησης»). Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να θέσει τις βασικές παραμέτρους πολιτικής, όπως είναι οι στόχοι της ΚΓΠ και οι βασικές προϋποθέσεις της, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουν τους εν λόγω στόχους και θα επιτύχουν τους αριθμητικούς στόχους. Η ενισχυμένη επικουρικότητα επιτρέπει να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες και η ιδιαίτερη φύση της γεωργικής δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από την κοινωνική δομή της γεωργίας και από τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διάφορων γεωργικών περιοχών, προσαρμόζοντας τη στήριξη στη μεγιστοποίηση της συμβολής στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

(4)

Στον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) («δημοσιονομικός κανονισμός») και καθορίζουν ιδίως τη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, προμηθειών, βραβείων και έμμεσης εκτέλεσης, προβλέπουν δε ελέγχους της ευθύνης των οικονομικών φορέων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν επίσης ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(5)

Οι κανόνες σχετικά με τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ταμείων της Ένωσης με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, σχετικά με την εδαφική ανάπτυξη και σχετικά με την προβολή της στήριξης από τα ταμεία της Ένωσης οι οποίοι ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή με τα οικεία ταμεία της Ένωσης σε σχέση με αυτές τις πτυχές.

(6)

Οι συνέργειες μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/695 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας από το ΕΓΤΑΑ, ιδίως εκείνων που απορρέουν από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα (ΕΣΚ) και οδηγούν σε καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές.

(7)

Δεδομένης της σημασίας που έχει η αντιμετώπιση της δραματικής απώλειας βιοποικιλότητας, η στήριξη βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης υπέρ της βιοποικιλότητας στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη της συνολικής φιλοδοξίας να διατεθεί το 7,5 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) υπέρ των στόχων βιοποικιλότητας το 2024 και το 10 % των ετήσιων δαπανών στο πλαίσιο του ΠΔΠ υπέρ των στόχων βιοποικιλότητας το 2026 και το 2027.

(8)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να διευκρινίζουν ορισμένους ορισμούς και προϋποθέσεις στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Ωστόσο, για να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ορισμένο πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης στο οποίο θα εμπεριέχονται τα απαραίτητα κοινά στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στους εν λόγω ορισμούς και προϋποθέσεις («ορισμοί πλαισίου»).

(9)

Για να ενισχυθεί ο ρόλος της γεωργίας στην παροχή δημόσιων αγαθών, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί κατάλληλος ορισμός πλαισίου για τη «γεωργική δραστηριότητα». Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την εσωτερική στήριξη όπως ορίζεται στη συμφωνία της ΠΟΕ για τη γεωργία και, ειδικότερα, ότι η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα και τα σχετικά είδη παρέμβασης θα συνεχίζουν να κοινοποιούνται ως στήριξη του «πράσινου κουτιού» η οποία προκαλεί μηδενικές ή, το πολύ, ελάχιστες επιπτώσεις στρέβλωσης του εμπορίου ή επιπτώσεις στην παραγωγή, ο ορισμός πλαισίου για τη «γεωργική δραστηριότητα» θα πρέπει να προβλέπει τόσο την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, όσο και τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης, αφήνοντας στους γεωργούς την επιλογή μεταξύ αυτών των δύο ειδών δραστηριοτήτων. Προκειμένου να υπάρχει προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τον πραγματικό ορισμό της «γεωργικής δραστηριότητας» και τις σχετικές προϋποθέσεις.

(10)

Για τη διατήρηση ουσιωδών στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των αποφάσεων των κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται τα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για τη «γεωργική έκταση». Οι σχετικοί ορισμοί πλαισίου για την «αρόσιμη γη», τις «μόνιμες καλλιέργειες» και τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστούν με τέτοιο ευρύ τρόπο ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους ορισμούς σύμφωνα με τις οικείες τοπικές συνθήκες.

(11)

Ο ορισμός πλαισίου για την «αρόσιμη γη» θα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καλύπτουν διαφορετικές μορφές παραγωγής και τούτο απαιτεί να περιληφθούν και οι εκτάσεις που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, ώστε να διασφαλιστεί η αποσυνδεδεμένη φύση των παρεμβάσεων.

(12)

Ο ορισμός πλαισίου για τις «μόνιμες καλλιέργειες» θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται πράγματι για την παραγωγή, όσο και εκείνες που δεν χρησιμοποιούνται, καθώς και τα φυτώρια και τα πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

(13)

Ο ορισμός πλαισίου για τους «μόνιμους λειμώνες» θα πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο ώστε, στις περιπτώσεις όπου επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, να μην αποκλείονται άλλα είδη που προσφέρονται για βοσκή. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια και να τους επιτρέπει να περιλαμβάνουν και άλλα είδη εκτός από αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά τα οποία μπορούν να παράγουν ζωοτροφές, είτε χρησιμοποιούνται για πραγματική παραγωγή είτε όχι. Τούτο θα μπορούσε να περιλαμβάνει είδη από τα οποία μέρη του φυτού, όπως φύλλα, άνθη, μίσχοι ή καρποί μπορούν να προσφέρονται για βοσκή είτε απευθείας είτε όταν πέφτουν στο έδαφος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να αποφασίζουν εάν θα περιορίσουν τις εκτάσεις στις οποίες τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν ή απουσιάζουν σε βοσκοτόπους, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού τους σε εκτάσεις που αποτελούν μέρος καθιερωμένων τοπικών πρακτικών.

(14)

Οι ορισμοί πλαισίου για τη «γεωργική έκταση» θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη καλύπτουν αγροδασοπονικά συστήματα, όπου καλλιεργούνται δένδρα σε αγροτεμάχια στα οποία ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες για τη βελτίωση της αειφόρου χρήσης της γης.

(15)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου ότι καταβάλλεται στήριξη για μια γεωργική έκταση που βρίσκεται στη διάθεση του γεωργού και όπου ασκείται γεωργική δραστηριότητα, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για τα «επιλέξιμα εκτάρια» με τα ουσιώδη στοιχεία. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν τους όρους που θα καθορίζουν εάν η γη είναι στη διάθεση του γεωργού. Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα περιστασιακής και προσωρινής χρήσης γεωργικής γης για δραστηριότητα που δεν είναι αυστηρά γεωργική και δεδομένης της δυνατότητας ορισμένων μη γεωργικών δραστηριοτήτων να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν κατάλληλους όρους ώστε να συμπεριληφθούν οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται και για μη γεωργικές δραστηριότητες ως επιλέξιμα εκτάρια.

(16)

Δεδομένης της υψηλής περιβαλλοντικής φιλοδοξίας της ΚΓΠ, η επιλέξιμη έκταση δεν θα πρέπει να μειωθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ορισμένων κανόνων αιρεσιμότητας και των καθεστώτων για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων («οικολογικά προγράμματα») στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων. Οι γεωργικές εκτάσεις δεν θα πρέπει να καθίστανται μη επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις όταν καλλιεργούνται με μη γεωργικά προϊόντα μέσω καλλιέργειας ελωδών γαιών στο πλαίσιο είτε ενωσιακών είτε εθνικών καθεστώτων που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων περιβαλλοντικών ή κλιματικών στόχων της Ένωσης. Επιπλέον, οι γεωργικές εκτάσεις θα πρέπει να παραμένουν επιλέξιμες για άμεσες ενισχύσεις όταν υπόκεινται σε ορισμένες ενωσιακές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος ή δασώνονται στο πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δασώνονται στο πλαίσιο των συμμορφούμενων εθνικών καθεστώτων, ή εκτάσεων που υπόκεινται σε ορισμένες δεσμεύσεις για παύση καλλιέργειας.

(17)

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης απλούστευσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ότι τα χαρακτηριστικά τοπίου που δεν παρεμποδίζουν σημαντικά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας σε αγροτεμάχιο εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της επιλέξιμης έκτασης. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν απλουστευμένη μεθοδολογία κατά τον υπολογισμό της επιλέξιμης έκτασης μόνιμων λειμώνων, αφαιρώντας παράλληλα τις εκτάσεις που καταλαμβάνονται από μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά.

(18)

Σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης, προκειμένου να διατηρηθεί η δημόσια υγεία και να εξασφαλιστεί η εναρμόνιση με άλλα νομοθετικά πλαίσια, η χρήση ποικιλιών σπόρων κάνναβης με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη κάτω του 0,3 % θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον ορισμό του «επιλέξιμου εκταρίου».

(19)

Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις της ΚΓΠ, η στήριξη του εισοδήματος θα πρέπει να στοχεύει στους ενεργούς γεωργούς. Για να εξασφαλιστεί κοινή προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης, θα πρέπει να καθοριστεί ένας ορισμός πλαισίου για τον «ενεργό γεωργό» με τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, βάσει αντικειμενικών προϋποθέσεων, ποιοι γεωργοί θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε μικροκαλλιεργητές οι οποίοι συμβάλλουν επίσης στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών και να καταρτίζουν αρνητικό κατάλογο μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με τις οποίες οι γεωργικές δραστηριότητες είναι κατά κανόνα περιθωριακές. Ο αρνητικός κατάλογος δεν θα πρέπει να είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο καθορίζεται ο ορισμός, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό εργαλείο για τον εντοπισμό τέτοιων μη γεωργικών δραστηριοτήτων, με την επιφύλαξη της απόδειξης από τους ενδιαφερομένους ότι πληρούν τα κριτήρια του ορισμού του «ενεργού γεωργού». Για να εξασφαλιστεί καλύτερο εισόδημα, να ενισχυθεί ο κοινωνικοοικονομικός ιστός των αγροτικών περιοχών ή να επιδιωχθούν συναφείς στόχοι, ο ορισμός του «ενεργού γεωργού» δεν θα πρέπει να αποκλείει τη στήριξη των γεωργών με πολλαπλή δραστηριότητα ή μερική απασχόληση οι οποίοι, εκτός από τη γεωργία, ασκούν και μη γεωργικές δραστηριότητες.

(20)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των ειδών παρέμβασης που συνδέονται με τις άμεσες ενισχύσεις και εκείνων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη κατά την επιδίωξη του στόχου της ανανέωσης των γενεών, θα πρέπει να καθοριστεί ορισμός πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης για τον «γεωργό νεαρής ηλικίας» με τα ουσιαστικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(21)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των ειδών παρέμβασης που συνδέονται με τις άμεσες ενισχύσεις και εκείνων που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη κατά την επιδίωξη του στόχου της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, θα πρέπει να καθοριστεί ορισμός πλαισίου σε επίπεδο Ένωσης για τον «νέο γεωργό» με τα κοινά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει.

(22)

Προκειμένου να δοθεί ουσία στους στόχους της ΚΓΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, καθώς και να διασφαλιστεί ότι η Ένωση αντιμετωπίζει επαρκώς τις πλέον πρόσφατες προκλήσεις της, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα σύνολο γενικών στόχων που αντικατοπτρίζουν τους προσανατολισμούς που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας». Θα πρέπει να καθοριστεί περαιτέρω ένα σύνολο ειδικών στόχων σε επίπεδο Ένωσης και να εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στα κράτη μέλη η γεωργία αποτελεί τομέα στενά συνδεδεμένο με το σύνολο της οικονομίας. Στο πλαίσιο της ισορροπίας μεταξύ των διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων, οι εν λόγω ειδικοί στόχοι θα πρέπει να μετουσιώνουν τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ σε πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες και να λαμβάνουν υπόψη τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το κλίμα, την ενέργεια και το περιβάλλον.

(23)

Μια εξυπνότερη, πιο σύγχρονη και βιώσιμη ΚΓΠ χρειάζεται να ενστερνιστεί την έρευνα και την καινοτομία προκειμένου να υπηρετήσει την πολυλειτουργικότητα των συστημάτων γεωργίας, δασοκομίας και τροφίμων της Ένωσης, να επενδύσει στην τεχνολογική ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση, καθώς και να βελτιώσει την υιοθέτηση και την αποτελεσματική ανάπτυξη των τεχνολογιών, ιδίως των ψηφιακών τεχνολογιών, και την πρόσβαση σε αμερόληπτες, ορθές, συναφείς και νέες γνώσεις και την αυξημένη ανταλλαγή τους.

(24)

Η Ένωση χρειάζεται να προωθήσει ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και διαφοροποιημένο γεωργικό τομέα που θα αξιοποιεί τα οφέλη της υψηλής ποιότητας παραγωγής και της αποδοτικής χρήσης των πόρων και θα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού και παραγωγικού αγροδιατροφικού τομέα, διαφυλάσσοντας παράλληλα το μοντέλο της οικογενειακής γεωργίας.

(25)

Προκειμένου να υποστηριχτεί το βιώσιμο γεωργικό εισόδημα και η ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την Ένωση για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η θέση των γεωργών στην αλυσίδα αξίας, ιδίως με την ενθάρρυνση μορφών συνεργασίας που εμπλέκουν και ωφελούν τους γεωργούς, καθώς και με την προώθηση σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού και τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς.

(26)

Η Ένωση χρειάζεται να βελτιώσει την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των υψηλής ποιότητας, ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Για να σημειωθεί πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση, θα χρειαστεί να προωθηθούν συγκεκριμένες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, όπως η βιολογική γεωργία, η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία, η αγροοικολογία, η αγροδασοπονία ή η γεωργία ακριβείας. Ομοίως, θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν δράσεις για την προώθηση υψηλότερων επιπέδων καλής διαβίωσης των ζώων και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

(27)

Το μοντέλο υλοποίησης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε 27 διαφορετικές εθνικές γεωργικές πολιτικές, με αποτέλεσμα να απειλείται ο κοινός χαρακτήρας της ΚΓΠ και η εσωτερική αγορά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας εντός ενός ισχυρού κοινού κανονιστικού πλαισίου. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θέσει τους στόχους της Ένωσης και να θεσπίσει τα είδη παρέμβασης, καθώς και τις κοινές απαιτήσεις της Ένωσης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν τον κοινό χαρακτήρα της ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη μετατροπή του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης σε ρυθμίσεις στήριξης που θα εφαρμόζονται στους δικαιούχους, χρησιμοποιώντας ένα αυξημένο επίπεδο ευελιξίας. Στα πλαίσια αυτά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και να διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση στους δικαιούχους θα βασίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και θα συνάδει με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8). Θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή.

(28)

Οι άμεσες ενισχύσεις εξακολουθούν να αποτελούν ουσιώδες στοιχείο για την εξασφάλιση δίκαιης εισοδηματικής στήριξης των γεωργών, προκειμένου να προωθηθεί ένας έξυπνος και ανθεκτικός γεωργικός τομέας. Ομοίως, είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία, τη διαφοροποίηση και την υιοθέτηση νέων πρακτικών και τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανταμοιβής της γεωργικής αγοράς.

(29)

Στο πλαίσιο του προσανατολισμού της ΚΓΠ όλο και περισσότερο προς την αγορά, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», η έκθεση στην αγορά, η αλλαγή του κλίματος και η συναφής συχνότητα και σοβαρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και κρίσεις υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού χαρακτήρα, μπορεί να οδηγήσουν σε αστάθεια των τιμών και αυξημένες πιέσεις στα εισοδήματα, ιδίως των πρωτογενών γεωργικών παραγωγών. Για αυτόν τον λόγο, αν και οι γεωργοί έχουν την τελική ευθύνη για τον σχεδιασμό των στρατηγικών σε ό,τι αφορά τα αγροκτήματά τους και για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των αγροκτημάτων τους, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ώστε να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαχείριση κινδύνων.

(30)

Η ενίσχυση και η βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της δράσης για το κλίμα και η συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης αποτελούν ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για το μέλλον της γεωργίας και της δασοκομίας της Ένωσης. Η ΚΓΠ θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο τόσο στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, όσο και στην αύξηση της παροχής περιβαλλοντικών δημόσιων αγαθών - σε όλα τα είδη γεωργικών και δασικών εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών υψηλής φυσικής αξίας) και στις αγροτικές περιοχές στο σύνολό τους. Επομένως, η γενική δομή της ΚΓΠ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά τους εν λόγω στόχους. Θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που στηρίζουν ή ενθαρρύνουν με άλλο τρόπο ένα ευρύ φάσμα δράσεων για την επίτευξη των στόχων στους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, της δασοκομίας και των αγροτικών περιοχών στο σύνολό τους.

(31)

Ο καλύτερος συνδυασμός ειδών δράσης για την επίτευξη των εν λόγω στόχων θα διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Παράλληλα με την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η ενισχυμένη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα είναι αμφότερες σημαντικές για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η παραγωγή και η χρήση ενέργειας που υποστηρίζεται μέσω της ΚΓΠ θα πρέπει να αφορά την ενέργεια που εμφανίζει σαφώς τα χαρακτηριστικά αειφορίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των φυσικών πόρων, η μικρότερη εξάρτηση από χημικές ουσίες όπως τα τεχνητά λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, μεταξύ άλλων για την προστασία της βιοποικιλότητας, όπου η μικρότερη εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα και η ανάληψη δράσης για την ανάσχεση και την αντιστροφή της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών είναι συντόμως αναγκαία σε πολλά μέρη της Ένωσης.

(32)

Δεδομένου ότι πολλές αγροτικές περιοχές στην Ένωση αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα όπως η έλλειψη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης, οι ελλείψεις δεξιοτήτων, το χαμηλό ποσοστό επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα και τη συνδεσιμότητα, σε ψηφιακές και άλλες υποδομές και σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρροή των νέων, είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού στις εν λόγω περιοχές, σύμφωνα με τη δήλωση Cork 2.0 «Βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές», ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανανέωσης των γενεών, με την εφαρμογή του θεματολογίου απασχόλησης και ανάπτυξης της Επιτροπής στις αγροτικές περιοχές, με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της υποστήριξης των νέων, της ανανέωσης των γενεών και της ανάπτυξης «έξυπνων χωριών» σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ύπαιθρο και με τη συμβολή στον μετριασμό του αποπληθυσμού.

(33)

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά βασική αρχή της Ένωσης και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση της αρχής αυτής στην ΚΓΠ. Θα πρέπει, επομένως, να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωργία, υποστηρίζοντας τον καίριο ρόλο των γυναικών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να αξιολογούν την κατάσταση των γυναικών στη γεωργία και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Οι αρχές της ισότητας των φύλων θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προετοιμασίας, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των παρεμβάσεων της ΚΓΠ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενισχύσουν την ικανότητά τους όσον αφορά τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και τη συλλογή δεδομένων ξεχωριστά για κάθε φύλο.

(34)

Με γνώμονα τη σταθεροποίηση και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας, θα πρέπει επίσης να υποστηριχθούν η ανάπτυξη, η σύσταση και η διατήρηση μη γεωργικών επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας», οι νέες αγροτικές αλυσίδες αξίας όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, η αναδυόμενη βιοοικονομία, η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός τουρισμός μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, ενώ παράλληλα προστατεύουν τους φυσικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, τα χρηματοδοτικά μέσα και η χρήση της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του InvestEU, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής ικανότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων. Υπάρχει δυναμικό για ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές για τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, με την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσής τους, ειδικά στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

(35)

Η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, πράγμα το οποίο πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα. Επιπλέον, θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων και της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της υγιεινότερης διατροφής, της καλής διαβίωσης των ζώων και της μείωσης της σπατάλης τροφίμων. Η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να προωθεί την παραγωγή με συγκεκριμένα και πολύτιμα χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα θα βοηθά τους αγρότες να προσαρμόζουν εκ των προτέρων την παραγωγή τους σύμφωνα με τα μηνύματα της αγοράς και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

(36)

Δεδομένου του πεδίου εφαρμογής της μεταρρύθμισης που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και την αντιμετώπιση των εγειρόμενων ανησυχιών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα νέο νομικό πλαίσιο σε έναν ενιαίο κανονισμό που θα καλύπτει την ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το οποίο θα αντικαθιστά τις ρυθμίσεις που προβλέπονται προς το παρόν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

(37)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τους κανόνες που εφαρμόζονται στην ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ και χορηγείται με τη μορφή των ειδών παρέμβασης που καθορίζονται σε στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ τα οποία καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή.

(38)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση μπορεί να τηρεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την εσωτερική στήριξη όπως ορίζεται στη συμφωνία της ΠΟΕ για τη γεωργία, ορισμένα είδη παρέμβασης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να κοινοποιούνται ως στήριξη του «πράσινου κουτιού» η οποία προκαλεί μηδενικές ή, το πολύ, ελάχιστες επιπτώσεις στρέβλωσης του εμπορίου ή επιπτώσεις στην παραγωγή ή να κοινοποιούνται ως ενίσχυση του «μπλε κουτιού» στο πλαίσιο προγραμμάτων περιορισμού της παραγωγής και συνεπώς εξαιρούνται από δεσμεύσεις μείωσης. Ενώ οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού για τέτοια είδη παρέμβασης είναι ήδη σύμφωνες με τις απαιτήσεις του «πράσινου κουτιού» όπως ορίζονται στο παράρτημα 2 της συμφωνίας της ΠΟΕ για τη γεωργία ή με τις απαιτήσεις του «μπλε κουτιού» που καθορίζονται στο άρθρο 6.5 αυτής, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις που προγραμματίζουν τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για τα εν λόγω είδη παρέμβασης εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ειδικότερα, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του «μπλε κουτιού».

(39)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης, συμμορφώνονται με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της κοινής δήλωσης προθέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με ορισμένους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της GATT (12), όπως εφαρμόζεται μετά από αλλαγές στη χωριστή βασική έκταση της Ένωσης για ελαιούχους σπόρους κατόπιν των αλλαγών στη σύνθεση της Ένωσης.

(40)

Η αξιολόγηση των επιδόσεων της ΚΓΠ και οι πληροφορίες για αυτές με βάση την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ θα λαμβάνονται υπόψη στις τακτικές αξιολογήσεις από την Επιτροπή της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θεσπίστηκαν στη βάση του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(41)

Βασιζόμενο στο προηγούμενο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης που έχει εφαρμοστεί μέχρι το 2022, το νέο σύστημα αιρεσιμότητας συνδέει την πλήρη λήψη της στήριξης της ΚΓΠ με τη συμμόρφωση των αγροτών και άλλων δικαιούχων με τα βασικά πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων. Τα βασικά πρότυπα περιλαμβάνουν σε μια εξορθολογισμένη μορφή κατάλογο των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ) και των προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης της γης (πρότυπα ΚΓΠΚ). Τα εν λόγω βασικά πρότυπα θα πρέπει να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις και τη νέα περιβαλλοντική αρχιτεκτονική της ΚΓΠ, επιτυγχάνοντας υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας όπως καθορίστηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» και το ΠΔΠ για τα έτη 2021 έως 2027, που έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου (13).

(42)

Στόχος της αιρεσιμότητας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας μέσω της ευαισθητοποίησης των δικαιούχων για την ανάγκη συμμόρφωσης με τα εν λόγω βασικά πρότυπα. Στοχεύει επίσης να καταστήσει την ΚΓΠ πιο συμβατή με τις προσδοκίες της κοινωνίας μέσω της βελτίωσης της συνοχής της ΚΓΠ με τους στόχους για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων. Η αιρεσιμότητα θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής της ΚΓΠ, ως μέρος των βασικών σημείων για πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, και θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ένωση. Για τους αγρότες και άλλους δικαιούχους που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116.

(43)

Το πλαίσιο των προτύπων ΚΓΠΚ έχει ως στόχο να συμβάλει στον μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και την προσαρμογή σε αυτές, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όσον αφορά τα ύδατα, στην προστασία και την ποιότητα του εδάφους και στην προστασία και την ποιότητα της βιοποικιλότητας. Το πλαίσιο χρειάζεται να ενισχυθεί ώστε να ληφθούν ιδίως υπόψη οι πρακτικές που έχουν τεθεί μέχρι το έτος 2022 στο πλαίσιο του οικολογικού σχεδιασμού των άμεσων ενισχύσεων, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης βελτίωσης της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της συμβολής τους στη βιοποικιλότητα. Αναγνωρίζεται ότι κάθε πρότυπο ΚΓΠΚ συμβάλλει στην επίτευξη πολλαπλών στόχων. Για την εφαρμογή του πλαισίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ένα εθνικό πρότυπο για καθένα από τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των εδαφοκλιματικών συνθηκών, τις υφιστάμενες γεωργικές συνθήκες, τις γεωργικές πρακτικές, το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τις γεωργικές δομές, τη χρήση της γης και τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν άλλα εθνικά πρότυπα σχετικά με τους κύριους στόχους των προτύπων ΚΓΠΚ, προκειμένου να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές και κλιματικές επιπτώσεις του πλαισίου των προτύπων ΚΓΠΚ. Δεδομένων των υφιστάμενων πρακτικών στο πλαίσιο του συστήματος βιολογικής γεωργίας, δεν θα πρέπει να επιβάλλονται περαιτέρω απαιτήσεις στους βιοκαλλιεργητές όσον αφορά την αμειψισπορά. Επιπλέον, όσον αφορά τα πρότυπα σχετικά με την αμειψισπορά και το ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης για τη βιοποικιλότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξετάσουν ορισμένες εξαιρέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των μικρότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή να αποκλειστούν ορισμένες εκμεταλλεύσεις που πληρούν ήδη τον στόχο των προτύπων ΚΓΠΚ, καθώς καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από λειμώνες, γη υπό αγρανάπαυση ή καλλιέργειες ψυχανθών. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί εξαίρεση όσον αφορά την απαίτηση βιοποικιλότητας για ελάχιστο ποσοστό αρόσιμης γης στην περίπτωση των κατ’ εξοχήν δασωμένων κρατών μελών.

(44)

Οι ΚΑΔ χρειάζεται να εφαρμόζονται πλήρως από τα κράτη μέλη, ώστε να καταστούν λειτουργικές σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών. Για τη διασφάλιση της συνοχής των κανόνων όσον αφορά την αιρεσιμότητα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της πολιτικής, οι ΚΑΔ θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη βασική νομοθεσία της Ένωσης για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, η οποία επιβάλλει σαφείς υποχρεώσεις για μεμονωμένους γεωργούς και άλλους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (14) και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) ή της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου (16). Για να δοθεί συνέχεια στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) και της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19) θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως ΚΑΔ στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας και ο κατάλογος των προτύπων ΚΓΠΚ θα πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.

(45)

Προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικά βιώσιμης γεωργίας μέσω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης, εκ μέρους των δικαιούχων της στήριξης της ΚΓΠ, των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων, θα πρέπει να θεσπιστεί νέος μηχανισμός που θα ενσωματώνει τις κοινωνικές ανησυχίες.

(46)

Ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να συνδέει την πλήρη είσπραξη των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ, καθώς και των ενισχύσεων για περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις, των ενισχύσεων για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς και των ενισχύσεων για ειδικά μειονεκτήματα ανά περιοχή που προκύπτουν από ορισμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις με τη συμμόρφωση των αγροτών και άλλων δικαιούχων με τα βασικά πρότυπα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης των εργατών στη γεωργία και την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ιδίως ορισμένα πρότυπα δυνάμει της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου (20) καθώς και των οδηγιών 2009/104/ΕΚ (21) και (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (22). Έως το 2025, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της συμπερίληψης του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23) και, κατά περίπτωση, να προτείνει νομοθεσία για τον σκοπό αυτό.

(47)

Για τους αγρότες και άλλους δικαιούχους που δεν συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116. Λόγω της αρχής της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, δεν είναι δυνατό να επιβληθούν στα δικαστικά συστήματα συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και ορίζονται οι καταδίκες, πέραν αυτών που προβλέπονται στη νομοθεσία στην οποία βασίζονται οι εν λόγω αποφάσεις και καταδίκες.

(48)

Κατά τη θέσπιση του μηχανισμού κοινωνικής αιρεσιμότητας, προκειμένου να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές των κοινωνικών και εργασιακών συστημάτων τους, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα διαφορετικά εθνικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί η επιλογή από τα κράτη μέλη των μεθόδων επιβολής, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, κατά την εφαρμογή οδηγιών στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της απασχόλησης. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα εθνικά πρότυπα της αγοράς εργασίας και η αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να επιβάλλει υποχρεώσεις στους κοινωνικούς εταίρους ή στα κράτη μέλη όσον αφορά την επιβολή ή τους ελέγχους σε τομείς οι οποίοι, σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα της αγοράς εργασίας, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κοινωνικών εταίρων.

(49)

Λόγω της πολυπλοκότητας της δημιουργίας συστημάτων σε εθνικό επίπεδο που σέβονται την αυτονομία και την ιδιαιτερότητα των εθνικών συστημάτων, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την κοινωνική αιρεσιμότητα σε μεταγενέστερη ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2025.

(50)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη παραγωγής ώστε να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων, καλύπτοντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση, και να εντοπίσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά όλα τα μέτρα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης. Τα συστήματα παροχής συμβουλών θα πρέπει να βοηθήσουν τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ να συνειδητοποιήσουν περισσότερο τη σχέση μεταξύ διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης της γης, αφενός, και ορισμένων προδιαγραφών, απαιτήσεων και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και κλιματικών, αφετέρου. Ο κατάλογος των τελευταίων περιλαμβάνει πρότυπα που εφαρμόζονται στους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της ΚΓΠ ή είναι απαραίτητα για αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών, και καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, καθώς και εκείνα που απορρέουν από τη νομοθεσία για τα ύδατα, τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων, τη διαχείριση θρεπτικών συστατικών, καθώς και τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Θα πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμες συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνων και τη στήριξη της καινοτομίας για την προετοιμασία και την υλοποίηση έργων αναδυόμενης επιχειρησιακής ομάδας της ΕΣΚ, με παράλληλη σύλληψη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών βάσης. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συμβουλών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενσωματώσουν όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς συμβούλους και τα δίκτυα παροχής συμβουλών στα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας (AKIS), προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουν σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που αναπτύσσονται από την έρευνα και την καινοτομία.

(51)

Προκειμένου να υποστηριχτούν τόσο οι αγρονομικές όσο και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει να παρασχεθούν, με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το οποίο θα διατεθεί από τα κράτη μέλη σε μεμονωμένους γεωργούς, πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, με έμφαση στο άζωτο και τα φωσφορικά άλατα τα οποία είναι οι θρεπτικές ουσίες που, από περιβαλλοντική άποψη, μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαίτερες προκλήσεις και, ως εκ τούτου, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Το εργαλείο για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα πρέπει να παρέχει στήριξη για τη λήψη αποφάσεων στην εκμετάλλευση. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών και σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη για τον σχεδιασμό του εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(52)

Για την καλύτερη ενημέρωση και παροχή συμβουλών στους γεωργούς σχετικά με τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων τους όσον αφορά την κοινωνική διάσταση της ΚΓΠ, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή, γραπτώς, των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 και σχετικά με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

(53)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί δικαιότερη κατανομή της στήριξης του εισοδήματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ανώτατο όριο στα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ανώτατο όριο ή να τα μειώνουν και το προϊόν θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται για τις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις και κατά προτεραιότητα για τη συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, είτε να μεταφέρεται στο ΕΓΤΑΑ. Προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη την εργασία κατά την εφαρμογή του μηχανισμού.

(54)

Για να αποφευχθεί ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος που προκαλείται από τη διαχείριση πολυάριθμων πληρωμών μικρών ποσών και για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συμβολή της στήριξης στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ στους οποίους συμβάλλουν οι άμεσες ενισχύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν απαιτήσεις στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ όσον αφορά την ελάχιστη έκταση ή το ελάχιστο ποσό που συνδέεται με τη στήριξη για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να χορηγήσουν εισοδηματική στήριξη σχετική με τα ζώα η οποία παρέχεται ανά ζώο, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καθορίζουν ένα κατώτατο όριο όσον αφορά το ελάχιστο ποσό, ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση γεωργών οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για τη στήριξη αυτή, αλλά η έκταση των οποίων βρίσκεται κάτω από το όριο. Λόγω της πολύ ιδιαίτερης διάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου, η Ελλάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει εάν θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποιο ελάχιστο κατώτατο όριο στην εν λόγω περιοχή.

(55)

Δεδομένης της σημασίας της συμμετοχής των γεωργών σε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν ένα ορισμένο ποσοστό άμεσων ενισχύσεων για τη στήριξη των συνεισφορών των γεωργών στα εν λόγω εργαλεία.

(56)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο στήριξης του γεωργικού εισοδήματος για όλους τους ενεργούς γεωργούς καθώς και να τηρηθεί ο στόχος της διασφάλισης δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τη γεωργική κοινότητα που ορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΣΛΕΕ, θα πρέπει να θεσπιστεί μια ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση με βάση την έκταση ως είδος παρέμβασης «βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα». Για την καλύτερη στόχευση της εν λόγω στήριξης, τα ποσά των ενισχύσεων θα πρέπει να είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται κατά ομάδες εδαφών, βάσει κοινωνικοοικονομικών ή αγρονομικών συνθηκών, ή να μειώνονται λαμβάνοντας υπόψη άλλες παρεμβάσεις. Προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις για το εισόδημα των γεωργών, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα με βάση τα δικαιώματα ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω σύγκλιση θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αξία που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο των καθεστώτων βασικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να επιτύχουν περαιτέρω σύγκλιση προκειμένου να συνεχίσουν να απομακρύνονται σταδιακά από ιστορικές αξίες.

(57)

Κατά την παροχή αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων βάσει του συστήματος δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να διαχειρίζονται ένα εθνικό αποθεματικό ή αποθεματικά ανά ομάδα εδαφών. Τα αποθεματικά αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους νέους γεωργούς. Απαιτούνται επίσης και κανόνες σχετικά με τη χρήση και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

(58)

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της γεωργίας της Ένωσης, καθώς διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη στήριξη της απασχόλησης στην ύπαιθρο και συμβάλλουν στην εδαφική ανάπτυξη. Προκειμένου να προωθηθεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους δικαιούχους μικρών ποσών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να σχεδιάσουν συγκεκριμένη παρέμβαση για τους μικροκαλλιεργητές που θα αντικαταστήσει τις άλλες παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί βελτιωμένη στόχευση της εν λόγω στήριξης, θα πρέπει να είναι δυνατή η διαφοροποίηση της ενίσχυσης. Για να μπορούν οι μικροκαλλιεργητές να επιλέγουν το σύστημα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, η συμμετοχή των γεωργών στην παρέμβαση θα πρέπει να είναι προαιρετική.

(59)

Δεδομένης της αναγνωρισμένης ανάγκης να προωθηθεί μια πιο ισορροπημένη κατανομή της στήριξης προς μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις με ορατό και μετρήσιμο τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα και να διαθέσουν τουλάχιστον το 10 % του κονδυλίου των άμεσων ενισχύσεων στην εν λόγω στήριξη. Για να καταστεί δυνατή η καλύτερη στόχευση αυτής της συμπληρωματικής στήριξης και λόγω των διαφορών στις γεωργικές δομές σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν διαφορετικά ποσά συμπληρωματικής στήριξης για διαφορετικά είδη εκταρίων, καθώς και να διαφοροποιούν τη στήριξη κατά περιφερειακό επίπεδο ή στο πλαίσιο ίδιων ομάδων εδαφών, όπως ορίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, για τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα.

(60)

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να προβλέψουν στοχευμένη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων και να ενισχύσουν την εισοδηματική στήριξη για όσους τη χρειάζονται περισσότερο. Στην επίτευξη του εν λόγω στόχου μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά διάφορα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων της επιβολής ανώτατων ορίων και της σταδιακής μείωσης, καθώς και παρεμβάσεις όπως η συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα και η ενίσχυση για τους μικροκαλλιεργητές. Επισκόπηση των προσπαθειών των κρατών μελών στον τομέα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Με βάση τις ανάγκες όσον αφορά τη δικαιότερη κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που βασίζονται στη συγκεκριμένη δομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε την εφαρμογή υποχρεωτικής αναδιανεμητικής ενίσχυσης και του αντίστοιχου ελάχιστου ποσοστού είτε άλλα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναδιανεμητικής ενίσχυσης σε χαμηλότερο ποσοστό.

(61)

Η δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας στον γεωργικό τομέα από γεωργούς νεαρής ηλικίας αποτελεί οικονομική πρόκληση και συνιστά στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής παρέμβασης για τη χορήγηση και τη στόχευση των αμέσων ενισχύσεων. Η εν λόγω ανάπτυξη κρίνεται απαραίτητη για την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα στην Ένωση και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν συμπληρωματική στήριξη εισοδήματος για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας. Το εν λόγω είδος παρέμβασης θα πρέπει να παράσχει στους γεωργούς νεαρής ηλικίας πρόσθετη εισοδηματική στήριξη στην αρχή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Με βάση την εκτίμησή τους των αναγκών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζουν τη μέθοδο υπολογισμού της ενίσχυσης, είτε ανά εκτάριο είτε ως κατ’ αποκοπή ποσό, και ενδεχομένως να περιορίζονται σε μέγιστο αριθμό εκταρίων. Δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης, η εν λόγω ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται μόνο για μια μέγιστη διάρκεια μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και λίγο μετά την αρχή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Όταν η διάρκεια της ενίσχυσης υπερβαίνει το έτος 2027, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργούνται νόμιμες προσδοκίες στους δικαιούχους για την περίοδο μετά το εν λόγω έτος.

(62)

Η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη ενισχύουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και την πραγματική κατάσταση των γεωργών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, βάσει των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, να καταρτίσουν οικολογικά προγράμματα τα οποία είναι προαιρετικά για τους γεωργούς και τα οποία θα πρέπει να συντονίζονται πλήρως με τις άλλες σχετικές παρεμβάσεις. Αυτά θα πρέπει να καθοριστούν από τα κράτη μέλη ως ενίσχυση που χορηγείται είτε ως κίνητρο και αμοιβή για την παροχή δημόσιων αγαθών με γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το περιβάλλον και το κλίμα, είτε ως αποζημίωση για την εισαγωγή των εν λόγω πρακτικών. Και στις δύο περιπτώσεις, στόχος τους θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιδόσεων της ΚΓΠ και κατά συνέπεια θα πρέπει να υπερκαλύπτονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις που ήδη προβλέπονται από το σύστημα αιρεσιμότητας.

(63)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, τα οικολογικά προγράμματα θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να καλύπτουν τουλάχιστον δύο τομείς δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Για τον ίδιο σκοπό, ενώ η αντιστάθμιση θα πρέπει να βασίζεται στο κόστος που προκύπτει, την απώλεια εισοδήματος και το κόστος συναλλαγής που απορρέουν από τις αναληφθείσες γεωργικές πρακτικές, λαμβανομένων υπόψη των αριθμητικών στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο των οικολογικών προγραμμάτων, οι ενισχύσεις που προστίθενται στη βασική εισοδηματική στήριξη χρειάζεται να αντικατοπτρίζουν το επίπεδο φιλοδοξίας των πρακτικών που έχουν αναληφθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να θεσπίσουν οικολογικά προγράμματα για γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται από γεωργούς σε γεωργικές εκτάσεις, ιδίως γεωργικές δραστηριότητες αλλά και ορισμένες πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια των γεωργικών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω πρακτικές μπορούν να συμπεριλαμβάνουν την ενισχυμένη διαχείριση των μόνιμων βοσκοτόπων και των χαρακτηριστικών τοπίου, την επανύγρανση των τυρφώνων, την καλλιέργεια ελωδών γαιών και τη βιολογική γεωργία.

(64)

Η βιολογική γεωργία, που ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24), είναι ένα γεωργικό σύστημα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη πολλαπλών ειδικών στόχων της ΚΓΠ και ιδίως στους ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της. Δεδομένων των θετικών επιπτώσεων της βιολογικής γεωργίας στο περιβάλλον και το κλίμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη βιολογική γεωργία κατά τη θέσπιση οικολογικών προγραμμάτων για γεωργικές πρακτικές και να αξιολογούν, στο πλαίσιο αυτό, το επίπεδο στήριξης που απαιτείται για τη γεωργική γη που τελεί υπό διαχείριση στο πλαίσιο του καθεστώτος βιολογικής γεωργίας.

(65)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν οικολογικά προγράμματα ως «καθεστώτα εισόδου» ως προϋπόθεση για τους γεωργούς για την ανάληψη πιο φιλόδοξων δεσμεύσεων για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης. Για τη διασφάλιση της απλούστευσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να θεσπίζουν ενισχυμένα οικολογικά προγράμματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να θεσπίζουν οικολογικά προγράμματα για τη στήριξη πρακτικών σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

(66)

Για να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο ποσό για τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη βάσει των άμεσων ενισχύσεων τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να χορηγούν, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα ή η ποιότητα σε ορισμένους τομείς και παραγωγές που έχουν ιδιαίτερη σημασία για κοινωνικούς, οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους και αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες. Κατά τον σχεδιασμό των εν λόγω παρεμβάσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον δυνητικό αντίκτυπό τους στην εσωτερική αγορά.

(67)

Δεδομένου ότι αναγνωρίζεται ευρέως ότι η παραγωγή πρωτεϊνούχων καλλιεργειών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην Ένωση, δεν χρειάζεται να αποδεικνύονται τέτοιες δυσκολίες στην περίπτωση παρεμβάσεων συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που στοχεύουν στις εν λόγω καλλιέργειες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα πρόσθετο μέρος του χρηματοδοτικού ανώτατου ορίου τους που είναι διαθέσιμο για άμεσες ενισχύσεις, προκειμένου να χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη ειδικά για τη στήριξη της παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της Ένωσης από την άποψη αυτή. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν τα μείγματα ψυχανθών και αγρωστωδών στο πλαίσιο της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης, εφόσον τα ψυχανθή εξακολουθούν να κυριαρχούν στο μείγμα.

(68)

Σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 4 για το βαμβάκι το οποίο προσαρτάται στην πράξη προσχώρησης του 1979, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί μια «ειδική ενίσχυση για κάθε καλλιέργεια» ανά επιλέξιμο εκτάριο που συνδέεται με την καλλιέργεια βαμβακιού, καθώς και η στήριξη των διεπαγγελματικών οργανώσεων στις περιοχές παραγωγής βαμβακιού. Ωστόσο, δεδομένου ότι το κονδύλιο του προϋπολογισμού για το βαμβάκι είναι σταθερό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς και επειδή η εφαρμογή της ειδικής ενίσχυσης για κάθε καλλιέργεια έχει νομική βάση στις Συνθήκες, η ενίσχυση για το βαμβάκι δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων που εγκρίνονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και δεν θα πρέπει να υπόκειται σε εκκαθάριση επιδόσεων και επανεξέταση των επιδόσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες, καθώς και παρεκκλίσεις από τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116. Για λόγους συνέπειας, είναι σκόπιμο αυτό να γίνει στον παρόντα κανονισμό.

(69)

Τα είδη παρέμβασης σε ορισμένους τομείς χρειάζονται για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και να ενισχύσουν τις συνέργειες με άλλα μέσα της ΚΓΠ. Σύμφωνα με το μοντέλο υλοποίησης, οι ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους τέτοιου είδους παρέμβασης σε ορισμένους τομείς θα πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθούν οι συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ενσωμάτωσή τους στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ και να διασφαλίσουν τη συνοχή τους με άλλες παρεμβάσεις σε τομεακό επίπεδο. Τα ευρέα είδη παρέμβασης που πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να καθοριστούν για τους τομείς των οπωροκηπευτικών, του οίνου, των μελισσοκομικών προϊόντων, του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών και του λυκίσκου, καθώς και άλλους τομείς μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25) και τους τομείς που καλύπτουν τα προϊόντα που θα περιληφθούν στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, για τους οποίους η θέσπιση συγκεκριμένων παρεμβάσεων θεωρείται ότι έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην επίτευξη ορισμένων ή όλων των γενικών και ειδικών στόχων της ΚΓΠ που επιδιώκει ο παρών κανονισμός. Ειδικότερα, δεδομένου του ελλείμματος της Ένωσης σε φυτικές πρωτεΐνες και των περιβαλλοντικών οφελών που αποφέρει η παραγωγή τους, τα ψυχανθή θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προϊόντα που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, με παράλληλη τήρηση του πίνακα της ΠΟΕ της ΕΕ για τους ελαιούχους σπόρους, και τα εν λόγω οφέλη θα πρέπει να προωθηθούν στους γεωργούς μέσω, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

(70)

Απαιτούνται εθνικά χρηματοδοτικά κονδύλια ή άλλοι περιορισμοί με τη μορφή ανώτατων ορίων προκειμένου να διατηρηθεί η ιδιαιτερότητα της παρέμβασης και να διευκολυνθούν οι προγραμματισμοί των παρεμβάσεων για τα γεωργικά προϊόντα, το κρασί, το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, τον λυκίσκο και άλλους τομείς που πρόκειται να οριστούν στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, προκειμένου να μην υπονομευθεί η επίτευξη των στόχων των ειδών παρέμβασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών και της μελισσοκομίας, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται χρηματοδοτικοί περιορισμοί σύμφωνα με την τρέχουσα προσέγγιση. Όταν τα κράτη μέλη θα εισαγάγουν τη στήριξη για είδη παρέμβασης σε άλλους τομείς στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, οι αντίστοιχες δημοσιονομικές χορηγήσεις θα πρέπει να αφαιρούνται από τα κονδύλια για τις άμεσες ενισχύσεις του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, προκειμένου να παραμείνουν οικονομικά ουδέτερες. Όταν ένα κράτος μέλος επιλέξει να μην εφαρμόσει τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον τομέα του λυκίσκου ή τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, οι σχετικές χορηγήσεις για το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να διατεθούν ως συμπληρωματικά κονδύλια για είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων.

(71)

Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, οι αρχές καθορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις βασικές απαιτήσεις για την εφαρμογή κριτηρίων επιλογής από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή διακριτική ευχέρεια για να καθορίσουν συγκεκριμένους όρους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη περιλαμβάνουν ενισχύσεις για περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες διαχειριστικές δεσμεύσεις τις οποίες τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν σε ολόκληρο το έδαφός τους, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές τους ανάγκες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χορηγούν ενισχύσεις σε γεωργούς και άλλους διαχειριστές της γης οι οποίοι αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν και στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, της ποιότητας του αέρα, του εδάφους, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο του Natura 2000 και της στήριξης της γενετικής ποικιλότητας. Μπορεί επίσης να χορηγηθεί στήριξη μέσω και βάσει ενισχύσεων για δεσμεύσεις διαχείρισης με τη μορφή τοπικών, ολοκληρωμένων ή συνεργατικών προσεγγίσεων και παρεμβάσεων βάσει αποτελεσμάτων.

(72)

Η στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει πριμοδότηση της βιολογικής γεωργίας για τη διατήρηση και τη δημιουργία νέων βιολογικών εκτάσεων. Τα κράτη μέλη, με βάση την ενδελεχή τους ανάλυση του βιολογικού τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που προτίθενται να επιτύχουν σε σχέση με τη βιολογική παραγωγή, θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα της βιολογικής γεωργίας για δεσμεύσεις διαχείρισης σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εδαφικές ανάγκες τους, να διαθέσουν στήριξη για την αύξηση του μεριδίου της γεωργικής γης που αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης στο πλαίσιο του καθεστώτος βιολογικής γεωργίας και να διασφαλίσουν ότι οι προϋπολογισμοί που διατίθενται αντιστοιχούν στην αναμενόμενη αύξηση της βιολογικής παραγωγής. Η στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει ενισχύσεις για άλλα είδη παρέμβασης που στηρίζουν συστήματα παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον, όπως η αγροοικολογία, η γεωργία διατήρησης και η ολοκληρωμένη παραγωγή· οι δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και η διατήρηση των δασών· η πριμοδότηση για τα δάση και η θέσπιση αγροδασοπονικών συστημάτων· η καλή διαβίωση των ζώων· και η διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη γενετικών πόρων, ιδίως μέσω παραδοσιακών μεθόδων αναπαραγωγής. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναπτύξουν και άλλα καθεστώτα στο πλαίσιο του εν λόγω είδους παρέμβασης βάσει των αναγκών τους. Το εν λόγω είδος ενίσχυσης θα πρέπει να καλύπτει το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημα που απορρέει μόνο από δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα βασικά σημεία των υποχρεωτικών προτύπων και απαιτήσεων που καθορίζονται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, καθώς και της αιρεσιμότητας, όπως καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Θα πρέπει να είναι δυνατόν για τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το εν λόγω είδος παρέμβασης να αναληφθούν για προκαθορισμένη ετήσια ή πολυετή περίοδο και να υπερβούν τα επτά έτη, όταν είναι δεόντως αιτιολογημένες.

(73)

Οι δασοκομικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2021, με τίτλο «Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030» και, κατά περίπτωση, στη διεύρυνση της χρήσης αγροδασοπονικών συστημάτων. Θα πρέπει να βασίζονται σε εθνικά ή υποεθνικά δασικά προγράμματα ή ισοδύναμα μέσα των κρατών μελών, τα οποία θα πρέπει να στηρίζονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26) και σε εκείνες που ανελήφθησαν στις υπουργικές διασκέψεις για την προστασία των δασών στην Ευρώπη. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να βασίζονται σε σχέδια αειφόρου διαχείρισης δασών ή σε ισοδύναμα μέσα τα οποία λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αποτελεσματική αποθήκευση και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα ενισχύουν την προστασία της βιοποικιλότητας, και μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δασικών εκτάσεων και την αειφόρο διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένης της δάσωσης γης, της πρόληψης των πυρκαγιών και της δημιουργίας και αναγέννησης αγροδασοπονικών συστημάτων· την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση των δασικών πόρων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών προσαρμογής· επενδύσεις για τη διασφάλιση και ενίσχυση της διατήρησης και ανθεκτικότητας των δασών και την παροχή δασικών οικοσυστημάτων και υπηρεσιών για το κλίμα· και μέτρα και επενδύσεις προς στήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας και της βιοοικονομίας.

(74)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα και ένας ανθεκτικός γεωργικός τομέας σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν στήριξη σε γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς και άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ορεινών και των νησιωτικών περιοχών. Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις για περιοχές με φυσικούς και άλλους συγκεκριμένους περιορισμούς, θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται ο καθορισμός που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

(75)

Προκειμένου η ΚΓΠ να προσδώσει αυξημένη προστιθέμενη αξία της Ένωσης στο περιβάλλον και να ενισχύσει τις συνέργειές της με τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη φύση και τη βιοποικιλότητα, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ένα χωριστό μέτρο με σκοπό την αποζημίωση των δικαιούχων για τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Natura 2000, που θεσπίστηκε με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Θα πρέπει, συνεπώς, να συνεχιστεί η παροχή στήριξης στους γεωργούς και τους δασοκαλλιεργητές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ και τη συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Θα πρέπει επίσης να διατεθεί στήριξη στους γεωργούς ώστε να αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα στις λεκάνες απορροής ποταμών που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η στήριξη θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις που περιγράφονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι ενισχύσεις προς τους γεωργούς δεν θα οδηγήσουν σε διπλή χρηματοδότηση με τα οικολογικά προγράμματα και παράλληλα να προβλέψουν επαρκή ευελιξία στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, ώστε να διευκολυνθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διάφορων παρεμβάσεων. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες ανάγκες των περιοχών Natura 2000 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη στον συνολικό σχεδιασμό των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ.

(76)

Οι στόχοι της ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να επιδιωχθούν με τη στήριξη παραγωγικών και μη παραγωγικών επενδύσεων, τόσο σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και εκτός αυτών. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργικές και δασικές εκτάσεις, τον αναδασμό και τη βελτίωση της γης, τις αγροδασοπονικές πρακτικές και την παροχή και εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Μπορεί επίσης να καλύπτουν επενδύσεις για την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού ύστερα από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των πυρκαγιών, των καταιγίδων, των πλημμυρών, των παρασίτων και των ασθενειών. Προκειμένου να διασφαλιστούν η συνοχή των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ με τους στόχους της Ένωσης, καθώς και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει αρνητικό κατάλογο επενδυτικών θεμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια για επενδύσεις ευθυγραμμίζοντας τη στήριξη των επενδύσεων με τους σχετικούς κανόνες της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης των ζώων.

(77)

Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας ιδίως χρειάζεται να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους για να τις καταστήσουν βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν συχνά χαμηλό κύκλο εργασιών κατά τα πρώτα έτη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διευκολύνουν και να δίνουν προτεραιότητα σε επενδυτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται από γεωργούς νεαρής ηλικίας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ υψηλότερα ποσοστά στήριξης και άλλους προτιμησιακούς όρους για επενδύσεις σε εκμεταλλεύσεις γεωργών νεαρής ηλικίας. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρέχουν αυξημένη επενδυτική στήριξη σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

(78)

Κατά την παροχή στήριξης για επενδύσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τον εγκάρσιο στόχο του εκσυγχρονισμού της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους. Η στήριξη για επενδύσεις στην εγκατάσταση ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές, όπως οι επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας, τα έξυπνα χωριά, τις αγροτικές επιχειρήσεις και τις υποδομές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, θα πρέπει να περιληφθεί στην περιγραφή στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ της συμβολής των εν λόγω σχεδίων στον εγκάρσιο στόχο.

(79)

Λαμβανομένων υπόψη του στόχου της Ένωσης για καλή κατάσταση των υδατικών συστημάτων και της ανάγκης ευθυγράμμισης των επενδύσεων με τον εν λόγω στόχο, είναι σημαντικό να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τη στήριξη για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη αρδευτικών υποδομών, ώστε η χρήση των γεωργικών υδάτων να μη θέτει σε κίνδυνο τον εν λόγω στόχο.

(80)

Υπό το πρίσμα της ανάγκης γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος στον γεωργικό τομέα της Ένωσης και βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για ομάδες προτεραιότητας, ιδίως γεωργούς νεαρής ηλικίας και νέους γεωργούς που παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά κινδύνου, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν η χρήση της εγγύησης της ΕΕ στο πλαίσιο του InvestEU και ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων. Δεδομένου ότι η χρήση χρηματοδοτικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών ποικίλλει σημαντικά λόγω των διαφορών στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, την ύπαρξη επισφαλών κεφαλαίων, την εξοικείωση των δημόσιων διοικήσεων και το δυνητικό εύρος των δικαιούχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τους κατάλληλους αριθμητικούς στόχους, τους δικαιούχους και τους προτιμησιακούς όρους, καθώς και άλλους πιθανούς κανόνες επιλεξιμότητας.

(81)

Οι γεωργοί νεαρής ηλικίας, οι νέοι γεωργοί και άλλοι νεοεισερχόμενοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη γη, τις υψηλές τιμές ή την πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις τους απειλούνται περισσότερο από τη μεταβλητότητα των τιμών, τόσο για εισροές όσο και για προϊόντα, και οι ανάγκες τους όσον αφορά την κατάρτιση σε επιχειρηματικές δεξιότητες και σε δεξιότητες πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου είναι υψηλές. Συνεπώς, είναι ουσιώδες να συνεχιστεί η στήριξη για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ προτιμησιακούς όρους για τα χρηματοδοτικά μέσα για γεωργούς νεαρής ηλικίας, νέους γεωργούς και άλλους νεοεισερχομένους. Το μέγιστο ποσό της ενίσχυσης για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να αυξηθεί έως και στα 100 000 EUR, στα οποία μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση μέσω ή και σε συνδυασμό με χρηματοδοτικά μέσα.

(82)

Δεδομένης της ανάγκης να εξασφαλιστούν κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, θα πρέπει να διατηρηθεί και να διευρυνθεί στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ η στήριξη για τη διαχείριση των κινδύνων παραγωγής και εισοδήματος των γεωργών. Συγκεκριμένα, τα ασφάλιστρα και τα ταμεία αλληλοβοήθειας, συμπεριλαμβανομένου του εργαλείου σταθεροποίησης εισοδήματος, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι προσιτά, αλλά θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη και για άλλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. Επιπλέον, όλα τα είδη εργαλείων διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να διαθέτουν το πλαίσιο για την κάλυψη των κινδύνων παραγωγής ή εισοδήματος, καθώς και να είναι στοχευμένα σε γεωργικούς τομείς ή εδαφικές περιοχές όπου χρειάζεται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν διαδικαστικές απλουστεύσεις, όπως να βασίζονται σε δείκτες για τον υπολογισμό της παραγωγής και του εισοδήματος του γεωργού, διασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη ανταπόκριση των εργαλείων στις ατομικές επιδόσεις των γεωργών και αποφεύγοντας την υπεραντιστάθμιση των απωλειών.

(83)

Η στήριξη θα πρέπει να επιτρέπει την καθιέρωση και την εφαρμογή της συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο οντοτήτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ. Θα πρέπει να είναι δυνατόν η εν λόγω στήριξη να περιλαμβάνει όλες τις πτυχές αυτής της συνεργασίας, όπως η θέσπιση συστημάτων ποιότητας και οι δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης συστημάτων ποιότητας· η συλλογική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος· η προώθηση βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών· τα πιλοτικά έργα· τα έργα επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο, τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΣΚ, τα έξυπνα χωριά, οι ενώσεις αγοραστών και τα δίκτυα ανταλλαγής μηχανών· οι γεωργικές συνεργασίες· τα σχέδια διαχείρισης δασών· τα δίκτυα και οι συμπράξεις· η κοινωνική γεωργία· η κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία· οι δράσεις στο πλαίσιο της LEADER· και η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ.

(84)

Είναι σημαντικό να υποστηριχτεί η προετοιμασία ορισμένης μορφής συνεργασίας, ιδίως για τις επιχειρησιακές ομάδες της ΕΣΚ, τις ομάδες LEADER και τις στρατηγικές για τα έξυπνα χωριά.

(85)

Η ανακοίνωση σχετικά με «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» αναφέρεται στην ανταλλαγή γνώσεων και επικεντρώνεται στην καινοτομία ως εγκάρσιο στόχο για τη νέα ΚΓΠ. Η ΚΓΠ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει το μοντέλο διαδραστικής καινοτομίας, το οποίο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων προκειμένου να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις συμπληρωματικές γνώσεις με σκοπό τη διάδοση πρακτικών λύσεων. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να ενισχυθούν στο πλαίσιο του AKIS. Το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των συμβούλων, των ερευνητών και του εθνικού δικτύου ΚΓΠ. Κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να ενισχυθεί το οικείο AKIS και σύμφωνα με την οικεία στρατηγική προσέγγιση του AKIS, θα πρέπει να μπορεί να χρηματοδοτήσει ορισμένες δράσεις που αποσκοπούν στην ανταλλαγή γνώσεων και την καινοτομία, καθώς και να διευκολύνει την ανάπτυξη από τους γεωργούς στρατηγικών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για την αύξηση της ανθεκτικότητας των εκμεταλλεύσεών τους, χρησιμοποιώντας τα είδη παρέμβασης που αναπτύσσονται στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να θεσπίσει στρατηγική για την ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και για τη χρήση των εν λόγω τεχνολογιών, ώστε να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο θα ενισχυθεί η ψηφιοποίηση στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές.

(86)

Το ΕΓΤΕ θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων και είδη παρέμβασης σε ορισμένους τομείς, ενώ το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη. Οι κανόνες για τη δημοσιονομική διαχείριση της ΚΓΠ θα πρέπει να καθοριστούν χωριστά για τα δύο ταμεία και για τις δραστηριότητες του καθενός, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο μοντέλο υλοποίησης παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και επικουρικότητα στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων τους. Τα είδη παρέμβασης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

(87)

Η στήριξη των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ θα πρέπει να χορηγείται εντός των εθνικών κατανομών που θα καθοριστούν από τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εθνικές κατανομές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη συνέχιση των αλλαγών με τις οποίες οι κατανομές κονδυλίων στα κράτη μέλη με το χαμηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο αυξάνονται σταδιακά για να κλείσουν το 50 % του χάσματος προς το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο μηχανισμός μείωσης των ενισχύσεων και η χρήση του σχετικού προϊόντος στο κράτος μέλος, οι συνολικές ενδεικτικές χρηματοδοτικές κατανομές ανά έτος θα πρέπει να επιτρέπεται να υπερβαίνουν την εθνική κατανομή στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ ενός κράτους μέλους.

(88)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη σημασία ή η φύση τους, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένα ποσοστά συνεισφοράς για ορισμένα είδη πράξεων. Προκειμένου να μετριαστούν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί που οφείλονται στο επίπεδο ανάπτυξής τους, στην απομάκρυνσή τους ή στον νησιωτικό χαρακτήρα τους, θα πρέπει να καθοριστεί κατάλληλο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου και για τις περιφέρειες μετάβασης.

(89)

Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ. Για τον σκοπό αυτόν, ο προσδιορισμός των περιφερειών και των περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27). Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πλέον πρόσφατες ονοματολογίες και τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής στήριξη, ιδίως για την αντιμετώπιση του ζητήματος των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση και των διαπεριφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.

(90)

Το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να παρέχει στήριξη για επενδύσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στον παρόντα κανονισμό ορισμένοι κανόνες αποκλεισμού. Ειδικότερα, το ΕΓΤΑΑ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί επενδύσεις για άρδευση που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής κατάστασης του συνδεδεμένου υδατικού συστήματος ή συστημάτων και δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί επενδύσεις για δάσωση που δεν συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου δασικής διαχείρισης.

(91)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για ορισμένες προτεραιότητες, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες σχετικά με τα ελάχιστα και τα μέγιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για αυτές τις προτεραιότητες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 3 % του ετήσιου κονδυλίου άμεσων ενισχύσεών τους πριν από οποιαδήποτε μεταφορά για παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανανέωση των γενεών. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ενισχυμένη εισοδηματική στήριξη και στήριξη σύστασης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της επενδυτικής στήριξης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ώστε οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους να καταστούν βιώσιμες μακροπρόθεσμα και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του τομέα, ένα μερίδιο των δαπανών για τις επενδυτικές παρεμβάσεις με υψηλότερο ποσοστό στήριξης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας θα πρέπει επίσης να συνυπολογίζεται στο ελάχιστο ποσό που προορίζεται για τη συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου της προσέλκυσης και διατήρησης γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και της διευκόλυνσης της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

(92)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΚΓΠ για την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης, θα πρέπει να προορίζεται για τους σκοπούς αυτούς ορισμένο μερίδιο τόσο της στήριξης του ΕΓΤΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, όσο και των άμεσων ενισχύσεων. Δεδομένου ότι τα καθεστώτα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων εισάγονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων, θα πρέπει να παρέχεται ορισμένη ευελιξία όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή, ιδίως κατά τα δύο πρώτα έτη, ώστε να μπορούν τα κράτη μέλη και οι γεωργοί να αποκτήσουν πείρα και να διασφαλιστεί η ομαλή και επιτυχής εφαρμογή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το επίπεδο των περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ. Προκειμένου να τηρηθεί η συνολική περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία, η ευελιξία αυτή θα πρέπει να πλαισιωθεί και να υπόκειται σε αποζημίωση εντός ορισμένων ορίων.

(93)

Η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στην προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες της ενδογενούς αγροτικής ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή. Επομένως, η προσέγγιση LEADER θα πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον και η εφαρμογή της να παραμείνει υποχρεωτική με ελάχιστο ποσοστό διάθεσης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

(94)

Προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη σημασία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη ενός συνολικού αριθμητικού στόχου 30 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα. Οι δράσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ αναμένεται ότι θα συμβάλουν καλύπτοντας το 40 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου της ΚΓΠ στην επίτευξη στόχων για το κλίμα. Οι σχετικές δράσεις θα πρέπει να προσδιοριστούν κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και να επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης.

(95)

Όταν τα μοναδιαία ποσά δεν βασίζονται στις πραγματικές δαπάνες ή το διαφυγόν εισόδημα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το κατάλληλο επίπεδο στήριξης με βάση την εκτίμησή τους των αναγκών. Το κατάλληλο μοναδιαίο ποσό ενδέχεται να είναι μια σειρά κατάλληλων μοναδιαίων ποσών και όχι ένα ενιαίο ομοιόμορφο ή μέσο μοναδιαίο ποσό. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν, στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, ένα δικαιολογημένο μέγιστο ή ελάχιστο μοναδιαίο ποσό για ορισμένες παρεμβάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το ύψος των ενισχύσεων για τις σχετικές παρεμβάσεις.

(96)

Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα κράτη μέλη για την εκτίμηση των αναγκών και την επίτευξη των αριθμητικών στόχων συμβαδίζει με την αύξηση της ευελιξίας για τον καθορισμό του συνδυασμού των ειδών παρέμβασης υπό τη μορφή των άμεσων ενισχύσεων, ειδών παρέμβασης σε ορισμένους τομείς και ειδών παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη. Αυτό θα πρέπει να υποστηριχθεί από ορισμένη ευελιξία για την προσαρμογή των σχετικών εθνικών κονδυλίων των ταμείων. Όταν τα κράτη μέλη εκτιμούν ότι το προκαταβληθέν κονδύλιο είναι πολύ χαμηλό ώστε να υπάρχει περιθώριο για όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, δικαιολογείται τότε ένας ορισμένος βαθμός ευελιξίας, ενώ παράλληλα αποφεύγονται σημαντικές διακυμάνσεις του επιπέδου της ετήσιας άμεσης εισοδηματικής στήριξης σε σχέση με τα διαθέσιμα ποσά για πολυετείς παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

(97)

Προκειμένου να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία της Ένωσης και να διατηρηθεί μια λειτουργική εσωτερική αγορά στον τομέα της γεωργίας, καθώς και να επιδιωχθούν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει του παρόντος κανονισμού μεμονωμένα, αλλά στο πλαίσιο μιας δομημένης διαδικασίας που θα υλοποιείται σε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Οι κανόνες εκ των άνω προς τα κάτω της Ένωσης θα πρέπει να καθορίζουν τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ σε επίπεδο Ένωσης, τα κυριότερα είδη παρέμβασης, το πλαίσιο επιδόσεων και τη δομή της διακυβέρνησης. Αυτή η κατανομή των καθηκόντων αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρους αντιστοιχίας μεταξύ των επενδεδυμένων χρηματοδοτικών πόρων και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

(98)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σαφής στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και να διευκολυνθούν οι δεσμοί με άλλες πολιτικές της Ένωσης και ιδίως με τους καθιερωμένους μακροπρόθεσμους εθνικούς αριθμητικούς στόχους που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία ή από διεθνείς συμφωνίες, όπως αυτές που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, τα δάση, τη βιοποικιλότητα και το νερό, είναι σκόπιμο να υπάρχει ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ ανά κράτος μέλος, λαμβανομένων υπόψη των οικείων συνταγματικών και θεσμικών διατάξεων. Το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ μπορεί, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει περιφερειοποιημένες παρεμβάσεις.

(99)

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλύσουν την ιδιαίτερη κατάσταση και τις ανάγκες τους, να θέσουν αριθμητικούς στόχους που συνδέονται με την επίτευξη των επιδιώξεων της ΚΓΠ και να σχεδιάσουν τις παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την επίτευξη των εν λόγω αριθμητικών στόχων και ταυτόχρονα θα είναι προσαρμοσμένες στα εθνικά και ειδικά περιφερειακά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Μια τέτοια διαδικασία θα πρέπει να προωθήσει μεγαλύτερη επικουρικότητα εντός ενός κοινού πλαισίου της Ένωσης, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους της ΚΓΠ. Επομένως, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ.

(100)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα τόσο του καθορισμού των αριθμητικών στόχων από τα κράτη μέλη, όσο και του σχεδιασμού των παρεμβάσεων, καθώς και ότι μεγιστοποιούν τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, είναι απαραίτητο να στηριχθεί η στρατηγική των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ σε προηγούμενη ανάλυση των τοπικών πλαισίων και σε αξιολόγηση των αναγκών σε σχέση με τους στόχους της ΚΓΠ. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ μπορούν να αποτυπώνουν επαρκώς τις αλλαγές στις συνθήκες των κρατών μελών, στις δομές (εσωτερικές και εξωτερικές) και στην κατάσταση της αγοράς και, ως εκ τούτου, μπορούν να προσαρμόζονται καταλλήλως στις εν λόγω αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.

(101)

Τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ θα πρέπει να αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των πολλαπλών εργαλείων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύπτουν είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, ειδών παρέμβασης σε ορισμένους τομείς και ειδών παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν και να καταδεικνύουν την ευθυγράμμιση και την καταλληλότητα των επιλογών των κρατών μελών σε σχέση με τις προτεραιότητες και τους στόχους της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνουν επισκόπηση και επεξήγηση των εργαλείων που διασφαλίζουν δικαιότερη κατανομή και αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να περιέχουν μια στρατηγική παρέμβασης με γνώμονα τα αποτελέσματα, δομημένη γύρω από τους ειδικούς στόχους της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικοποιημένων αριθμητικών στόχων σε σχέση με τους εν λόγω ειδικούς στόχους. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθησή τους σε ετήσια βάση, είναι σκόπιμο οι εν λόγω αριθμητικοί στόχοι να βασίζονται σε δείκτες βάσει αποτελεσμάτων.

(102)

Η στρατηγική παρέμβασης θα πρέπει επίσης να τονίζει τη συμπληρωματικότητα τόσο μεταξύ των εργαλείων της ΚΓΠ όσο και με τις άλλες πολιτικές της Ένωσης. Ειδικότερα, κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη νομοθεσία για το περιβάλλον και το κλίμα, ενώ τα εθνικά σχέδια που απορρέουν από την εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να περιγράφονται ως μέρος της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης («ανάλυση SWOT»). Είναι σκόπιμο να απαριθμούνται οι νομοθετικές πράξεις στις οποίες θα πρέπει να παραπέμπει συγκεκριμένα το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

(103)

Δεδομένου ότι θα πρέπει να παρέχεται ευελιξία στα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την επιλογή της μεταβίβασης μέρους του σχεδιασμού και της εφαρμογής των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ σε περιφερειακό επίπεδο βάσει ενός εθνικού πλαισίου, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κάθε είδους εθνικών προκλήσεων, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ να περιγράφουν την αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων.

(104)

Δεδομένου ότι τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αναλάβει την ευθύνη της για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης και να παράσχει στα κράτη μέλη ασφάλεια δικαίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, είναι σκόπιμο τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ να περιέχουν συγκεκριμένη περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των όρων επιλεξιμότητας, της κατανομής κονδυλίων του προϋπολογισμού, των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων και του μοναδιαίου κόστους. Είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα οικονομικό σχέδιο για να δοθεί μια επισκόπηση όλων των δημοσιονομικών πτυχών και για κάθε παρέμβαση, μαζί με ένα σχέδιο-στόχο.

(105)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση έναρξη και αποδοτική υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη συνθηκών αξιόπιστου διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό όλων των δομών διακυβέρνησης και συντονισμού του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ελέγχου και των κυρώσεων, καθώς και της δομής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

(106)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ειδικού στόχου του εκσυγχρονισμού της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών και λαμβανομένου υπόψη του εγκάρσιου χαρακτήρα αυτού, κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα στρατηγικό τους σχέδια για την ΚΓΠ μια ειδική περιγραφή της συμβολής των εν λόγω στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ προς την επίτευξη του εν λόγω στόχου, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής τους στην ψηφιακή μετάβαση.

(107)

Λαμβανομένων υπόψη των ανησυχιών σχετικά με τον διοικητικό φόρτο στα πλαίσια της επιμερισμένης διαχείρισης, η απλούστευση θα πρέπει επίσης να αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

(108)

Δεδομένου ότι δεν ενδείκνυται η Επιτροπή να εγκρίνει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν γενικές ή ιστορικές ή που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, ορισμένες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ως παραρτήματα του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

(109)

Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (28), είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν τα ενωσιακά ταμεία βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω συγκεκριμένων απαιτήσεων παρακολούθησης, αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τον διοικητικό φόρτο, ιδίως για τα κράτη μέλη. Κατά περίπτωση, οι εν λόγω απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ταμείων επιτόπου.

(110)

Η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ από την Επιτροπή αποτελεί αποφασιστικό βήμα προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της πολιτικής σύμφωνα με τους κοινούς στόχους. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στα κράτη μέλη την κατάλληλη καθοδήγηση για την παρουσίαση συνεκτικών και φιλόδοξων λογικών παρέμβασης.

(111)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα προγραμματισμού και αναθεώρησης των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(112)

Μια εθνική διαχειριστική αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την εφαρμογή κάθε στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και θα πρέπει να αποτελεί το κύριο σημείο επαφής για την Επιτροπή. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, εφόσον αντιμετωπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο στοιχεία που συνδέονται με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να μεταβιβάζουν μέρος των καθηκόντων τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευθύνη για την αποτελεσματικότητα και την ορθότητα της διαχείρισης και διασφαλίζοντας τη συνοχή και τη συνέπεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και τον συντονισμό της εθνικής διαχειριστικής αρχής με τις τοπικές διαχειριστικές αρχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διαχείριση και την εφαρμογή των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116.

(113)

Η ευθύνη για την παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ θα πρέπει να επιμερίζεται μεταξύ της εθνικής διαχειριστικής αρχής και μιας εθνικής επιτροπής παρακολούθησης που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτόν. Η εθνική επιτροπή παρακολούθησης θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν οι αρμοδιότητές της. Όταν το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ περιέχει στοιχεία που καθορίζονται από τις περιφέρειες, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες θα πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίζουν και να συγκροτούν περιφερειακές επιτροπές παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι κανόνες συντονισμού με την εθνική επιτροπή παρακολούθησης.

(114)

Το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να στηρίζει μέσω τεχνικής βοήθειας, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, δράσεις σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116. Μπορεί επίσης να παρέχεται τεχνική βοήθεια, με πρωτοβουλία των κρατών μελών, με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή της στήριξης σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. Αύξηση της τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών διατίθεται μόνο για τα κράτη μέλη των οποίων τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ δεν υπερβαίνουν τα 1,1 δισεκατομμύρια EUR. Η στήριξη του ΕΓΤΑΑ για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αύξηση της ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων όσον αφορά τα νέα συστήματα διακυβέρνησης και ελέγχου στα κράτη μέλη.

(115)

Σε ένα πλαίσιο όπου τα κράτη μέλη θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και επικουρικότητα στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων για την επίτευξη κοινών στόχων, τα δίκτυα αποτελούν βασικό εργαλείο για την καθοδήγηση και τον προσανατολισμό της πολιτικής και για την προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, της ανταλλαγής γνώσεων και της ανάπτυξης ικανοτήτων για τα κράτη μέλη και άλλους φορείς. Το πλαίσιο των δραστηριοτήτων δικτύωσης θα επεκταθεί πέραν της αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να συμπεριλάβει και τους δύο πυλώνες της ΚΓΠ. Ένα ενιαίο δίκτυο ΚΓΠ σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων δικτύωσης στην Ένωση και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα ΚΓΠ θα πρέπει να αντικαταστήσουν το υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκτυο αγροτικής ανάπτυξης και το δίκτυο ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας σε επίπεδο Ένωσης και τα εθνικά αγροτικά δίκτυα, αντίστοιχα. Το ευρωπαϊκό δίκτυο ΚΓΠ θα πρέπει να συμβάλει, στο μέτρο του δυνατού, στις δραστηριότητες των εθνικών δικτύων ΚΓΠ. Τα δίκτυα θα πρέπει να παρέχουν μία πλατφόρμα για την προώθηση αυξημένης ανταλλαγής γνώσεων προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα και η προστιθέμενη αξία της πολιτικής σε ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής «Ορίζων Ευρώπη» και των πολυπαραγοντικών έργων της. Με την ίδια προοπτική βελτίωσης της ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας, το δίκτυο ΕΣΚ επικουρούμενο από τα ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα ΚΓΠ θα πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή του μοντέλου διαδραστικής καινοτομίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό.

(116)

Θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά η υλοποίηση και η πρόοδος προς τους καθορισμένους αριθμητικούς στόχους σε κάθε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ. θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΚΓΠ με σκοπό να καταδειχθεί η πρόοδος και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της πολιτικής.

(117)

Ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα που ενεργοποιείται από το μοντέλο υλοποίησης απαιτεί ένα ισχυρό πλαίσιο επιδόσεων, ιδίως επειδή τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ θα συνέβαλλαν στην επίτευξη ευρύτερων γενικών στόχων για άλλες πολιτικές υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Μια πολιτική βασισμένη στις επιδόσεις συνεπάγεται ετήσια και πολυετή αξιολόγηση βάσει επιλεγμένων αποδόσεων, δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, όπως ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιλεγεί ένα περιορισμένο και στοχοθετημένο σύνολο δεικτών με τρόπο που θα αντικατοπτρίζει όσο το δυνατό περισσότερο το κατά πόσο οι υποστηριζόμενες παρεμβάσεις συμβάλλουν στην επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων. Θα πρέπει να είναι δυνατόν οι δείκτες που αφορούν τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα να καλύπτουν παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στην τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις σχετικές ενωσιακές νομοθετικές πράξεις.

(118)

Στο πλαίσιο των επιδόσεων, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν και να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη αποτελούν τη βάση με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη ειδικών στόχων για όλη την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτόν ένα βασικό σύνολο δεικτών.

(119)

Θα πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί για την ανάληψη δράσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε περίπτωση που η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ αποκλίνει σημαντικά από τους προκαθορισμένους αριθμητικούς στόχους. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλλουν σχέδια δράσης σε περίπτωση σημαντικής και αδικαιολόγητης χαμηλής επίδοσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγεί σε αναστολές και, τελικά, σε μειώσεις των κονδυλίων της Ένωσης εάν δεν επιτυγχάνονται τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.

(120)

Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση διασφαλίζοντας τη συμμετοχή των περιφερειών στον σχεδιασμό του σχεδίου αξιολόγησης και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιφερειακών παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τις συνθέσεις σε επίπεδο Ένωσης των εκ των προτέρων αξιολογήσεων των κρατών μελών και για τη διενέργεια των ενδιάμεσων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων της Ένωσης.

(121)

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική αξιολόγηση της ΚΓΠ σε επίπεδο Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να βασιστεί σε δείκτες πλαισίου και αντικτύπου. Οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει να βασίζονται πρωτίστως σε καθιερωμένες πηγές δεδομένων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για να διασφαλίσουν και να βελτιώσουν περαιτέρω την αρτιότητα των δεδομένων που απαιτούνται για τους δείκτες πλαισίου και αντικτύπου.

(122)

Κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη συνοχή και τη συμβολή των προτεινόμενων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ στην περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία και στις δεσμεύσεις της Ένωσης και, ιδίως, στους αριθμητικούς στόχους της Ένωσης για το 2030 που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2020 με τίτλο «Από το αγρόκτημα στο πιάτο - Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων» («Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο») και στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2020 με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030: Επαναφορά της φύσης στη ζωή μας» («Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα»).

(123)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να επιδεικνύουν, μέσω των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, μεγαλύτερη συνολική φιλοδοξία σε σύγκριση με το παρελθόν όσον αφορά τους ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΚΓΠ. Η φιλοδοξία αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι αποτελείται από ένα φάσμα στοιχείων τα οποία σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τους δείκτες αντικτύπου, τους αριθμητικούς στόχους που τίθενται σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων, τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων, την προβλεπόμενη εφαρμογή του συστήματος αιρεσιμότητας και τον δημοσιονομικό προγραμματισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να εξηγούν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τον τρόπο με τον οποίο επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη απαιτούμενη συνολική φιλοδοξία, με αναφορά στα διάφορα σχετικά στοιχεία. Η εξήγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εθνικές συνεισφορές για την επίτευξη των αριθμητικών στόχων της Ένωσης για το 2030 που καθορίζονται στη Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και στη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

(124)

Η Επιτροπή θα πρέπει να συντάξει συνοπτική έκθεση σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών για την ΚΓΠ, προκειμένου να αξιολογήσει την κοινή προσπάθεια και τη συλλογική φιλοδοξία των κρατών μελών για την επίτευξη των ειδικών στόχων της ΚΓΠ κατά την έναρξη της περιόδου εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τους αριθμητικούς στόχους της Ένωσης για το 2030 που καθορίζονται στη Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και στη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

(125)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να αξιολογήσει τη λειτουργία του νέου μοντέλου υλοποίησης από τα κράτη μέλη και τη συνδυασμένη συμβολή των παρεμβάσεων που ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ των κρατών μελών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων της Ένωσης, ιδίως εκείνων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

(126)

Τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα είδη παρέμβασης στήριξης δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα της γεωργίας, οι εν λόγω διατάξεις της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να ισχύουν σε είδη παρέμβασης υπό τη μορφή άμεσων ενισχύσεων και είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ και οι οποίες διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με αυτόν, ούτε σε ενισχύσεις που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη με σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης σε είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη που λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ.

(127)

Προκειμένου να αποφευχθεί η αιφνίδια και ουσιαστική μείωση της στήριξης σε ορισμένους τομείς στα κράτη μέλη στα οποία έχει χορηγηθεί μεταβατική εθνική ενίσχυση κατά την περίοδο 2015-2022, θα πρέπει να επιτραπεί στα εν λόγω κράτη μέλη να συνεχίσουν να χορηγούν τέτοιες ενισχύσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις και περιορισμούς. Λαμβανομένου υπόψη του μεταβατικού χαρακτήρα της εν λόγω ενίσχυσης, είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η σταδιακή κατάργησή της με τη σταδιακή μείωση, σε ετήσια βάση, των ειδικών ανά τομέα χρηματοδοτικών κονδυλίων για την εν λόγω ενίσχυση.

(128)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της εφαρμογής οποιασδήποτε διάταξης κατοχυρώνεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους εν λόγω σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να καθίστανται ανώνυμα όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς παρακολούθησης ή αξιολόγησης και να προστατεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (29) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (30). Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να ενημερώνονται για την επεξεργασία αυτήν και για τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους.

(129)

Απαιτούνται κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού και για την παρακολούθηση, ανάλυση και διαχείριση των οικονομικών δικαιωμάτων.

(130)

Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(131)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα δικαιώματα των γεωργών και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά κοινές απαιτήσεις και δείκτες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά την προσαρμογή των κοινών δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πλαισίου ώστε να αντιμετωπίζονται τεχνικά προβλήματα κατά την εφαρμογή τους και κανόνες όσον αφορά την αναλογία για το πρότυπο ΚΓΠΚ 1.

(132)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, να προστατευθούν τα δικαιώματα των γεωργών και να εξασφαλιστεί η ομαλή, συνεκτική και αποτελεσματική λειτουργία των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τους κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης και ελέγχου της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη· κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη βάση υπολογισμού για τη μείωση των ενισχύσεων στο πλαίσιο επιβολής ανώτατων ορίων και προοδευτικής μείωσης· μέτρα ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης να πλήττονται από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης ότι η στήριξη αυτή μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε σε προηγούμενη περίοδο αναφοράς· κανόνες και προϋποθέσεις για την έγκριση εκτάσεων και ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης και με τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τις γεωπονικές πρακτικές που σχετίζονται με αυτήν· κανόνες όσον αφορά τα κριτήρια έγκρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων και κανόνες που διέπουν τις συνέπειες από τη μη εκπλήρωση των εν λόγω κριτηρίων και υποχρεώσεων των παραγωγών εκ μέρους της εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης.

(133)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα είδη παρέμβασης σε ορισμένους τομείς συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ και ενισχύουν τις συνέργειες με άλλα μέσα της ΚΓΠ και προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και να αποφευχθεί ο άνισος ή αθέμιτος ανταγωνισμός, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τους κανόνες για την ορθή λειτουργία των ειδών παρέμβασης σε συγκεκριμένους τομείς, το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν και ιδίως των δαπανών διοίκησης και προσωπικού, τη βάση για τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και του βαθμού οργάνωσης των παραγωγών σε ορισμένες περιφέρειες, και το μέγιστο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για ορισμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποφυγή κρίσεων στην αγορά και στη διαχείριση κρίσεων σε ορισμένους τομείς• κανόνες για τον καθορισμό ανώτατου ορίου για τις δαπάνες αναφύτευσης οπωρώνων, ελαιώνων ή αμπελώνων• κανόνες βάσει των οποίων οι παραγωγοί οφείλουν να αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης και σχετικά με τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτήν, προκειμένου να αποφευχθεί πρόσθετος διοικητικός φόρτος, και κανόνες για την εκούσια πιστοποίηση οινοπνευματοποιών, καθώς και κανόνες για τη διαφορετική μορφή στήριξης και την ελάχιστη μακροχρόνια διάρκεια των επενδύσεων που λαμβάνουν στήριξη σε ορισμένους τομείς, καθώς και για τον συνδυασμό της χρηματοδότησης για ορισμένες παρεμβάσεις στον αμπελοοινικό τομέα. Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για παρεμβάσεις στον τομέα της μελισσοκομίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τις πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν την υποχρέωση κοινοποίησης και τη θέσπιση ελάχιστης συνεισφοράς της Ένωσης στις δαπάνες για την εφαρμογή των εν λόγω ειδών παρέμβασης.

(134)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και ότι οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης επιτυγχάνουν τους στόχους τους, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τη στήριξη των δεσμεύσεων διαχείρισης σχετικά με τους γενετικούς πόρους και την καλή διαβίωση των ζώων και των συστημάτων ποιότητας.

(135)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη μελλοντικές αλλαγές στα χρηματοδοτικά κονδύλια των κρατών μελών ή να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης ορισμένων πράξεων όσον αφορά τα κονδύλια των κρατών μελών για είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, με την τροποποίηση των συντελεστών στάθμισης που εφαρμόζονται στη στήριξη με βάση τη συνεισφορά της στην επίτευξη στόχων της κλιματικής αλλαγής, και τους κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

(136)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σε εκείνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει ορισμένες πράξεις όσον αφορά τα μέτρα για την προστασία ενδεχόμενων κεκτημένων δικαιωμάτων και εύλογων προσδοκιών των δικαιούχων.

(137)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός ή οι διακρίσεις μεταξύ των γεωργών, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των περιοχών αναφοράς για την ενίσχυση των ελαιούχων σπόρων, τους κανόνες για την έγκριση των εκτάσεων και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και συναφείς κοινοποιήσεις, τον υπολογισμό της μείωσης στην περίπτωση που η επιλέξιμη έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση, τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης, τους κανόνες για την παρουσίαση των στοιχείων που θα περιληφθούν στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, τις ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, τον καθορισμό της οργανωτικής δομής και της λειτουργίας του ευρωπαϊκού δικτύου ΚΓΠ, τους κανόνες σχετικά με το πλαίσιο επιδόσεων, παρακολούθησης και αξιολόγησης, τους κανόνες για την παρουσίαση του περιεχομένου της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων, τους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση των επιδόσεων από την Επιτροπή και τους κανόνες σχετικά με τις ανάγκες δεδομένων και τις συμπράξεις μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων, και τους κανόνες για τη λειτουργία συστήματος για την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31).

(138)

Δεδομένου ότι οι δείκτες ορίζονται ήδη στο παράρτημα Ι για τους σκοπούς της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και της υποβολής ετήσιων εκθέσεων επιδόσεων, η έγκριση άλλων δεικτών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ θα πρέπει να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο από τα κράτη μέλη. Ομοίως, οι πρόσθετες πληροφορίες που απαιτείται από τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ θα πρέπει να υπόκεινται σε θετική γνώμη της επιτροπής κοινής γεωργικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν πρόσθετους δείκτες και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της ΚΓΠ για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της ΚΓΠ, εάν η επιτροπή κοινής γεωργικής πολιτικής δεν συγκεντρώσει ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της πρότασης της Επιτροπής και, συνεπώς, δεν μπορεί να διατυπώσει γνώμη.

(139)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων χωρίς εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και των τροποποιήσεών τους.

(140)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή εφόσον, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις σχετικά με την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, με την παράλληλη εξασφάλιση της συνέχισης του συστήματος άμεσων ενισχύσεων σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων, τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους επείγουσας ανάγκης. Επιπλέον, προκειμένου να επιλυθούν επείγοντα προβλήματα που εμφανίζονται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας και τη συνέχεια του συστήματος άμεσων ενισχύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής εφόσον, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις που θίγουν τη χορήγηση στήριξης και θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική εφαρμογή των ενισχύσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που απαριθμούνται στον παρόντα κανονισμό.

(141)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 228/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (32) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (33) θα πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν αναφέρονται ρητά ορισμένες από τις διατάξεις τους.

(142)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας των ανισοτήτων μεταξύ των διάφορων αγροτικών περιοχών και των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων των κρατών μελών, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης μέσω της πολυετούς εγγύησης της ενωσιακής χρηματοδότησης και της έμφασης σε σαφώς καθορισμένες προτεραιότητες, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(143)

Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 θα πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(144)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η της ομαλή εφαρμογή των μελετώμενων μέτρων και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα αυτής, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες όσον αφορά:

α)

γενικούς και ειδικούς στόχους που θα επιδιωχθούν μέσω ενωσιακής στήριξης χρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), καθώς και συναφείς δείκτες,

β)

είδη παρέμβασης και κοινές απαιτήσεις για τα κράτη μέλη κατά την επιδίωξη των εν λόγω στόχων, καθώς και τις συναφείς χρηματοδοτικές ρυθμίσεις,

γ)

τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, τα οποία οφείλουν να εκπονήσουν τα κράτη μέλη και στα οποία θα τίθενται αριθμητικοί στόχοι, θα ορίζονται οι προϋποθέσεις για παρεμβάσεις και θα κατανέμονται οι οικονομικοί πόροι, ανάλογα με τους ειδικούς στόχους και τις διαπιστωθείσες ανάγκες,

δ)

τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, καθώς και την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.

2.   Ο παρών κανονισμός ισχύει για την ενωσιακή στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ για παρεμβάσεις που καθορίζονται σε στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που έχει εκπονηθεί από κράτος μέλος και εγκριθεί από την Επιτροπή και καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 («περίοδος του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ»).

Άρθρο 2

Εφαρμοστέες διατάξεις

1.   Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 και οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό ισχύουν για τη στήριξη που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

2.   Το άρθρο 19, ο τίτλος III κεφάλαιο II, με εξαίρεση το άρθρο 28 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), και τα άρθρα 46 και 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 ισχύουν για τη στήριξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«γεωργός»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που προσδίδει το εθνικό δίκαιο σε μια τέτοια ομάδα και τα μέλη της, που διαθέτει εκμετάλλευση ευρισκόμενη στο πεδίο εδαφικής εφαρμογής των Συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνάρτηση με τα άρθρα 349 και 355 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ασκεί γεωργική δραστηριότητα όπως προσδιορίζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού,

2)

«εκμετάλλευση»: το σύνολο των μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην επικράτεια του ίδιου κράτους μέλους,

3)

«παρέμβαση»: μέσο στήριξης με μια σειρά από όρους επιλεξιμότητας που ορίζονται από ένα κράτος μέλος στο πλαίσιο του οικείου στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ με βάση ένα είδος παρέμβασης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό,

4)

«πράξη»:

α)

έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων ή δράσεων που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο του οικείου στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ,

β)

στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που χορηγείται σε χρηματοδοτικό μέσο και η επακόλουθη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες από το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο,

5)

«δημόσια δαπάνη»: κάθε συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων προερχόμενη από τον προϋπολογισμό εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δημόσιων αρχών, τον προϋπολογισμό της Ένωσης που διατίθεται στο ΕΓΤΕ και στο ΕΓΤΑΑ, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημόσιου δικαίου ή τον προϋπολογισμό ενώσεων δημόσιων αρχών ή οργανισμών δημόσιου δικαίου,

6)

«ορόσημα»: οι ενδιάμεσες προκαθορισμένες αριθμητικές τιμές, οι οποίες καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στρατηγικών παρέμβασής τους που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχείο β), για συγκεκριμένο οικονομικό έτος και που πρέπει να επιτευχθούν σε ορισμένη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ για να διασφαλιστεί έγκαιρη πρόοδος σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων,

7)

«αριθμητικοί στόχοι»: οι προκαθορισμένες αριθμητικές τιμές, οι οποίες καθορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στρατηγικών παρέμβασής τους που αναφέρονται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 στοιχείο β), και πρέπει να επιτευχθούν στο τέλος της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σε σχέση με τους δείκτες αποτελεσμάτων,

8)

«εξόχως απόκεντρες περιοχές»: οι εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ,

9)

«AKIS»: οι συνδυασμένες ροές οργάνωσης και γνώσης μεταξύ ατόμων, οργανισμών και ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν και παράγουν γνώση για τη γεωργία και αλληλένδετους τομείς (από τα αρχικά του «Agricultural Knowledge and Innovation System», δηλαδή «σύστημα γνώσης και καινοτομίας στη γεωργία»),

10)

«μικρά νησιά του Αιγαίου»: τα μικρά νησιά του Αιγαίου όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013,

11)

«ταμείο αλληλοβοήθειας»: σύστημα διαπιστευμένο από κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για την ασφάλιση γεωργών που είναι μέλη του, μέσω του οποίου καταβάλλονται αντισταθμιστικές πληρωμές στους γεωργούς που είναι μέλη του και υφίστανται οικονομικές απώλειες,

12)

«λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες»: οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060,

13)

«δικαιούχος» σε σχέση με τα είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη που αναφέρονται στο άρθρο 69:

α)

ένας οργανισμός δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, μια οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ένα φυσικό πρόσωπο ή μια ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που ευθύνονται για την έναρξη μόνο ή και για την έναρξη και για την υλοποίηση πράξεων,

β)

στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, η επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση,

γ)

στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, ο φορέας που υλοποιεί το ταμείο χαρτοφυλακίου ή, εν απουσία δομής ταμείου χαρτοφυλακίου, ο φορέας που υλοποιεί το ειδικό ταμείο ή, όταν η διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 123 («διαχειριστική αρχή») διαχειρίζεται το χρηματοδοτικό μέσο, η διαχειριστική αρχή,

14)

«ποσοστό στήριξης»: το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης σε μια πράξη· στην περίπτωση χρηματοδοτικών μέσων, αναφέρεται στο ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της στήριξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 20) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής (34),

15)

«LEADER»: τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060,

16)

«ενδιάμεσος φορέας»: κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών φορέων, των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ενεργεί υπό την ευθύνη εθνικής ή περιφερειακής διαχειριστικής αρχής ή ο οποίος εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής,

17)

«οικονομικό έτος»: το γεωργικό οικονομικό έτος σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116.

Άρθρο 4

Ορισμοί και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τους ορισμούς της «γεωργικής δραστηριότητας», της «γεωργικής έκτασης», των «επιλέξιμων εκταρίων», του «ενεργού γεωργού», του «γεωργού νεαρής ηλικίας» και του «νέου γεωργού», καθώς και τις σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Η «γεωργική δραστηριότητα» προσδιορίζεται κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συμβολή στην παροχή ιδιωτικών και δημόσιων αγαθών μέσω ενός ή και των δύο από τα ακόλουθα:

α)

της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, που περιλαμβάνει δράσεις όπως η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια, μεταξύ άλλων μέσω της καλλιέργειας ελωδών γαιών, όπου ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ, με εξαίρεση τα αλιευτικά προϊόντα, καθώς και το βαμβάκι και τα πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου,

β)

της διατήρησης της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση η οποία την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια, χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν της χρήσης των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων.

3.   Η «γεωργική έκταση» προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων καλλιεργειών και μόνιμων λειμώνων, μεταξύ άλλων και όταν συνιστούν αγροδασοπονικό σύστημα στην περιοχή αυτή. Οι όροι «αρόσιμη γη», «μόνιμες καλλιέργειες» και «μόνιμοι λειμώνες» προσδιορίζονται περαιτέρω από τα κράτη μέλη εντός του ακόλουθου πλαισίου:

α)

«αρόσιμη γη»: γη καλλιεργούμενη για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά υπό αγρανάπαυση· επιπροσθέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, γη καλλιεργούμενη για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή αλλά υπό αγρανάπαυση που τελούν υπό καθεστώς παύσης σύμφωνα με το άρθρο 31 ή το άρθρο 70 ή το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το άρθρο 22, 23 ή 24 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου (35) ή το άρθρο 39 του κανονισμού (EΚ) αριθ.1698/2005 του Συμβουλίου (36) ή το άρθρο 28 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (37),

β)

«μόνιμες καλλιέργειες»: οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους λειμώνες και τους μόνιμους βοσκοτόπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων και των πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου,

γ)

«μόνιμος λειμώνας και μόνιμος βοσκότοπος» (που αναφέρονται από κοινού ως «μόνιμος λειμώνας»): η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά της εκμετάλλευσης επί πέντε έτη ή περισσότερο και, εάν το αποφασίσουν τα κράτη μέλη, η γη που δεν έχει οργωθεί ή ανασκαλευτεί ή σπαρθεί εκ νέου με διαφορετικά είδη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, επί πέντε έτη ή περισσότερο. Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους ή δένδρα, που προσφέρονται για βοσκή και, εάν το αποφασίσουν τα κράτη μέλη, και άλλα είδη όπως θάμνους ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να κυριαρχούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίζουν να θεωρούν ως μόνιμο λειμώνα τα ακόλουθα είδη γης:

i)

γη που καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα είδη που αναφέρονται στο παρόν σημείο και αποτελεί μέρος καθιερωμένων τοπικών πρακτικών, κατά τις οποίες τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά κατά παράδοση δεν κυριαρχούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές,

ii)

γη που καλύπτεται από οποιοδήποτε από τα είδη που αναφέρονται στο παρόν σημείο, όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν κυριαρχούν στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές.

4.   Για τους σκοπούς των ειδών παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων, το «επιλέξιμο εκτάριο» προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να καλύπτει εκτάσεις που είναι στη διάθεση του γεωργού και συνίστανται σε:

α)

οποιαδήποτε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης η οποία, στη διάρκεια του έτους για το οποίο ζητείται στήριξη, χρησιμοποιείται για γεωργική δραστηριότητα ή, όταν η έκταση χρησιμοποιείται και για μη γεωργικές δραστηριότητες, χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες· όταν δικαιολογείται δεόντως για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του κλίματος, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι τα επιλέξιμα εκτάρια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένες εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για γεωργικές δραστηριότητες μόνο κάθε δεύτερο έτος,

β)

οποιαδήποτε έκταση της εκμετάλλευσης η οποία:

i)

καλύπτεται από χαρακτηριστικά τοπίου που υπόκεινται στην υποχρέωση διατήρησης σύμφωνα με το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 που παρατίθεται στο παράρτημα III,

ii)

χρησιμοποιείται για την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού αρόσιμης γης που διατίθεται για μη παραγωγικές εκτάσεις και χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση, σύμφωνα με το πρότυπο ΚΓΠΚ 8 που παρατίθεται στο παράρτημα III, ή

iii)

καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του γεωργού, δημιουργείται ή διατηρείται ως αποτέλεσμα οικολογικού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 31.

Εάν το αποφασίσουν τα κράτη μέλη, το «επιλέξιμο εκτάριο» μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα χαρακτηριστικά τοπίου, υπό τον όρο ότι δεν επικρατούν και δεν παρεμποδίζουν σημαντικά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας λόγω της έκτασης την οποία καταλαμβάνουν στο αγροτεμάχιο. Κατά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μέγιστο ποσοστό του αγροτεμαχίου που καλύπτεται από τα εν λόγω άλλα χαρακτηριστικά τοπίου.

Όσον αφορά τους μόνιμους λειμώνες με διάσπαρτα μη επιλέξιμα χαρακτηριστικά, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν σταθερούς συντελεστές μείωσης για τον προσδιορισμό της έκτασης που θεωρείται επιλέξιμη,

γ)

οποιαδήποτε έκταση της εκμετάλλευσης από την οποία προέκυψε το δικαίωμα σε ενισχύσεις βάσει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο II τμήμα 2 υποτμήμα 2 του παρόντος κανονισμού ή στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με βάση την έκταση που προβλέπεται στον τίτλο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και η οποία δεν είναι «επιλέξιμο εκτάριο» όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη με βάση τα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου:

i)

ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ ή 2000/60/ΕΚ στην εν λόγω έκταση,

ii)

ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων με βάση την έκταση που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και καλύπτονται από το ολοκληρωμένο σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, επιτρέποντας την παραγωγή προϊόντων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I της ΣΛΕΕ μέσω καλλιέργειας ελωδών γαιών, ή στο πλαίσιο εθνικών συστημάτων για τη βιοποικιλότητα ή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι όροι των οποίων συμμορφώνονται με τις εν λόγω παρεμβάσεις με βάση την έκταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις και τα εν λόγω εθνικά συστήματα συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) του παρόντος κανονισμού,

iii)

για τη διάρκεια δέσμευσης δάσωσης εκ μέρους του γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1305/2013 ή το άρθρο 70 ή 73 του παρόντος κανονισμού ή στο πλαίσιο εθνικού καθεστώτος του οποίου οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή το άρθρο 70 ή 73 του παρόντος κανονισμού,

iv)

για τη διάρκεια δέσμευσης εκ μέρους του γεωργού που έχει ως αποτέλεσμα την παύση καλλιέργειας της έκτασης, σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή το άρθρο 70 του παρόντος κανονισμού.

Οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης είναι επιλέξιμες μόνο εάν η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σε τετραϋδροκανναβινόλη δεν υπερβαίνει το 0,3 %.

5.   Ο «ενεργός γεωργός» προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι χορηγείται στήριξη μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο γεωργικής δραστηριότητας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται απαραιτήτως η παροχή στήριξης σε γεωργούς με πολλαπλές δραστηριότητες ή σε γεωργούς μερικής απασχόλησης.

Κατά τον καθορισμό της ιδιότητας του «ενεργού γεωργού», τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, όπως δοκιμές εισοδήματος, εισροές εργασίας στην αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το εταιρικό αντικείμενο και την ένταξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους σε εθνικά ή περιφερειακά μητρώα. Τα εν λόγω κριτήρια μπορούν να εισάγονται με μία ή περισσότερες μορφές οι οποίες επιλέγονται από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού καταλόγου αποκλεισμού γεωργού από το να θεωρείται ενεργός γεωργός. Σε περίπτωση που κράτος μέλος θεωρεί «ενεργούς γεωργούς» τους γεωργούς που δεν έλαβαν άμεσες ενισχύσεις πέραν ενός ορισμένου ποσού για το προηγούμενο έτος, το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 5 000 EUR.

6.   Ο «γεωργός νεαρής ηλικίας» προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει:

α)

ανώτατο όριο ηλικίας μεταξύ 35 και 40 ετών,

β)

τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρείται «υπεύθυνος της εκμετάλλευσης»,

γ)

την κατάλληλη εκπαίδευση ή τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται, όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

7.   Ο «νέος γεωργός» προσδιορίζεται κατά τρόπο ώστε να αναφέρεται σε γεωργό που δεν είναι γεωργός νεαρής ηλικίας και ο οποίος είναι για πρώτη φορά «υπεύθυνος της εκμετάλλευσης». Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν περαιτέρω αντικειμενικές απαιτήσεις που δεν εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά την κατάλληλη κατάρτιση και δεξιότητες.

8.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες που εξαρτούν τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών κάνναβης και από τη διαδικασία προσδιορισμού των ποικιλιών κάνναβης, καθώς και από την εξακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε τετραϋδροκανναβινόλη που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Άρθρο 5

Γενικοί στόχοι

Σύμφωνα με τους στόχους της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ, τον στόχο της διατήρησης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των γεωργών στην Ένωση και την αρχή της επικουρικότητας, η στήριξη από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση της βιώσιμης ανάπτυξης της γεωργίας, των τροφίμων και των αγροτικών περιοχών και συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων γενικών στόχων στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα, οι οποίοι θα συμβάλουν στην υλοποίηση της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη:

α)

προώθηση ενός έξυπνου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμα την επισιτιστική ασφάλεια,

β)

στήριξη και ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, και της δράσης για το κλίμα και συμβολή στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού,

γ)

ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών.

Άρθρο 6

Ειδικοί στόχοι

1.   Η επίτευξη των γενικών στόχων επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

στήριξη του βιώσιμου εισοδήματος γεωργικής εκμετάλλευσης και της ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα σε ολόκληρη την Ένωση, για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής ασφάλειας και της γεωργικής ποικιλότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας της γεωργικής παραγωγής στην Ένωση,

β)

ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εστίασης στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση,

γ)

βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα αξίας,

δ)

συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της ενίσχυσης της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προώθηση της βιώσιμης ενέργειας,

ε)

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της εξάρτησης από χημικές ουσίες,

στ)

συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων,

ζ)

προσέλκυση και διατήρηση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές,

η)

προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής βιοοικονομίας και της αειφόρου δασοκομίας,

θ)

βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της Ένωσης στις απαιτήσεις της κοινωνίας όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία, μεταξύ άλλων για ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας που παράγονται με βιώσιμο τρόπο, για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

2.   Τους στόχους που ορίζονται στην παράγραφο 1 συμπληρώνει και διασυνδέει ο εγκάρσιος στόχος του εκσυγχρονισμού της γεωργίας και των αγροτικών περιοχών με την προώθηση και την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και με την ενθάρρυνση της υιοθέτησής τους από τους γεωργούς, μέσω της βελτιωμένης πρόσβασης στην έρευνα, την καινοτομία, την ανταλλαγή γνώσεων και την κατάρτιση.

3.   Κατά την επιδίωξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη, με τη στήριξη της Επιτροπής, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη διασφάλιση της απλούστευσης της εφαρμογής της ΚΓΠ.

Άρθρο 7

Δείκτες

1.   Η επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 αξιολογείται βάσει κοινών δεικτών που αφορούν τις εκροές, τα αποτελέσματα, τις επιπτώσεις και το πλαίσιο όπως περιγράφεται στο παράρτημα I. Οι εν λόγω κοινοί δείκτες περιλαμβάνουν:

α)

δείκτες εκροών που σχετίζονται με το επιτευχθέν αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που υποστηρίζονται,

β)

δείκτες αποτελεσμάτων που συνδέονται με τους συναφείς ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ποσοτικοποιημένων οροσήμων και αριθμητικών στόχων σε σχέση με τους εν λόγω ειδικούς στόχους των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και για την αξιολόγηση της προόδου προς την επίτευξη των εν λόγω αριθμητικών στόχων· οι δείκτες αποτελεσμάτων που αφορούν τους ειδικούς στόχους για το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να καλύπτουν παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην τήρηση των υποχρεώσεων των δεσμεύσεων που απορρέουν από τις νομοθετικές πράξεις της Ένωσης και παρατίθενται στο παράρτημα XIΙΙ,

γ)

δείκτες επιπτώσεων που σχετίζονται με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και της ΚΓΠ,

δ)

δείκτες πλαισίου που αναφέρονται στο άρθρο 115 παράγραφος 2 και παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με σκοπό την προσαρμογή των κοινών δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων, επιπτώσεων και πλαισίου. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη αναφορικά με την εφαρμογή των εν λόγω δεικτών.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τμήμα 1

Γενικές αρχές

Άρθρο 8

Στρατηγική προσέγγιση

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ με τον προσδιορισμό παρεμβάσεων βασιζόμενων στα είδη παρέμβασης που προβλέπονται στα κεφάλαια II, III και IV του παρόντος τίτλου, σύμφωνα με την οικεία εκτίμηση αναγκών και με τις κοινές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 9

Γενικές αρχές

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις των οικείων στρατηγικών σχεδίων για την ΚΓΠ και τα πρότυπα ΚΓΠΚ που αναφέρονται στο άρθρο 13σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις και τα πρότυπα ΚΓΠΚ που αναφέρονται στο άρθρο 13 καθορίζονται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων, είναι συμβατά με την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χορήγηση στήριξης από την Ένωση σε γεωργούς και άλλους δικαιούχους σύμφωνα με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ όπως εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 119 του παρόντος κανονισμού και με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116. Εφαρμόζουν τα εν λόγω στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ όπως εγκρίνονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 10

Εσωτερική στήριξη στο πλαίσιο της ΠΟΕ

Τα κράτη μέλη σχεδιάζουν τις παρεμβάσεις με βάση τα είδη παρέμβασης που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4, κατά τρόπο ώστε να πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος 2 της συμφωνίας της ΠΟΕ για τη γεωργία.

Ειδικότερα, η βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, η συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας και τα προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων του παραρτήματος 2 της συμφωνίας της ΠΟΕ για τη γεωργία που υποδεικνύονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού για τις σχετικές παρεμβάσεις. Για άλλες παρεμβάσεις, οι παράγραφοι του παραρτήματος 2 της συμφωνίας της ΠΟΕ για τη γεωργία που υποδεικνύονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν αντ’ αυτού να συμμορφώνονται με κάποια άλλη παράγραφο του παραρτήματος 2 της συμφωνίας της ΠΟΕ για τη γεωργία, εάν αυτό προσδιορίζεται και εξηγείται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Άρθρο 11

Εφαρμογή της κοινής δήλωσης προθέσεων σχετικά με ελαιούχους σπόρους

1.   Όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν παρεμβάσεις με βάση την έκταση, εκτός εκείνων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος 2 της συμφωνίας της ΠΟΕ για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης βάσει του τίτλου III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 1 του παρόντος κανονισμού, και εφόσον οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν ορισμένους ή όλους τους ελαιούχους σπόρους που αναφέρονται στο παράρτημα της κοινής δήλωσης προθέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τους ελαιούχους σπόρους στο πλαίσιο της GATT, το σύνολο της έκτασης που αφορά η στήριξη, βάσει των προβλεπόμενων εκροών που περιλαμβάνονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, δεν υπερβαίνει τη μέγιστη έκταση που αφορά η στήριξη σε όλη την Ένωση με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διεθνείς δεσμεύσεις της.

2.   Έως τις 8 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις καθορισμού ενδεικτικής έκτασης αναφοράς που αφορά η στήριξη για κάθε κράτος μέλος, η οποία υπολογίζεται με βάση το μερίδιο κάθε κράτους μέλους στη μέση καλλιεργούμενη έκταση στην Ένωση κατά τα έτη 2016 έως 2020. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 153 παράγραφος 2.

3.   Κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να χορηγήσει τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφέρει τις αντίστοιχες προβλεπόμενες εκροές σε εκτάρια στην πρότασή του για το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 118 παράγραφος 1.

Εάν, μετά την κοινοποίηση όλων των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων από τα κράτη μέλη, υπάρξει υπέρβαση της μέγιστης έκτασης που αφορά η στήριξη για ολόκληρη την Ένωση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για κάθε κράτος μέλος που κοινοποίησε υπέρβαση σε σύγκριση με την έκταση αναφοράς του η Επιτροπή προβαίνει στον υπολογισμό συντελεστή μείωσης ο οποίος είναι ανάλογος προς την υπέρβαση των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων του, ώστε να διατηρείται η μέγιστη έκταση που αφορά η στήριξη σε όλη την Ένωση. Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνεται σχετικά με τον εν λόγω συντελεστή μείωσης στις παρατηρήσεις της Επιτροπής στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 3. Ο συντελεστής μείωσης για κάθε κράτος μέλος καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 118 παράγραφος 6 με την οποία η Επιτροπή εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Τα κράτη μέλη δεν τροποποιούν την έκτασή τους που αφορά η στήριξη με δική τους πρωτοβουλία μετά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 118 παράγραφος 1.

4.   Εάν κράτος μέλος προτίθεται να αυξήσει τα προβλεπόμενα αποτελέσματά του που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα οποία καθορίζονται στο οικείο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, κοινοποιεί στην Επιτροπή τα αναθεωρημένα προβλεπόμενα αποτελέσματα με αίτημα τροποποίησης του οικείου στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 119 πριν από την 1η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής των αιτήσεων.

5.   Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση της μέγιστης έκτασης που αφορά η στήριξη για ολόκληρη την Ένωση και αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή καθορίζει συντελεστές μείωσης ή αναθεωρεί τους υφιστάμενους που έχουν τυχόν τεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο για όλα τα κράτη μέλη που υπερέβησαν την έκταση αναφοράς τους που αφορά η στήριξη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σχετικά με τους συντελεστές μείωσης έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα τροποποίησης του στρατηγικού του σχεδίου για την ΚΓΠ με τον συντελεστή μείωσης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο έως την 31η Μαρτίου του έτους που προηγείται του σχετικού έτους υποβολής των αιτήσεων. Ο συντελεστής μείωσης για το εν λόγω κράτος μέλος καθορίζεται στην εκτελεστική απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 10 με την οποία η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

6.   Όσον αφορά τους ελαιούχους σπόρους που σχετίζονται με την κοινή δήλωση προθέσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για το συνολικό αριθμό εκταρίων για τα οποία έχει πράγματι καταβληθεί ενίσχυση στις ετήσιες εκθέσεις επιδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 134.

7.   Τα κράτη μέλη εξαιρούν την καλλιέργεια εδώδιμων ηλιοσπόρων από κάθε παρέμβαση με βάση την έκταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Τμήμα 2

Αιρεσιμότητα

Άρθρο 12

Αρχή και πεδίο εφαρμογής

1.   Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα σύστημα αιρεσιμότητας βάσει του οποίου σε γεωργούς και λοιπούς δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου II ή τις ετήσιες ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 70, 71 και 72 επιβάλλεται διοικητική κύρωση, εάν δεν συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης του ενωσιακού δικαίου και τα πρότυπα ΚΓΠΚ που καθορίζονται στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ, και αφορούν τους ακόλουθους ειδικούς τομείς:

α)

κλίμα και περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων,

β)

δημόσια υγεία και υγεία των φυτών,

γ)

καλή διαβίωση των ζώων.

2.   Τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με ένα αποτελεσματικό και αναλογικό σύστημα διοικητικών κυρώσεων. Οι εν λόγω κανόνες συμμορφώνονται ιδίως με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο IV κεφάλαιο IV του κανονισμού (EE) 2021/2116.

3.   Οι νομικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ισχύουν στην ισχύουσα έκδοση και, στην περίπτωση οδηγιών, όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «κανονιστική απαίτηση διαχείρισης» νοείται κάθε μεμονωμένη κανονιστική απαίτηση διαχείρισης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ εντός μιας δεδομένης νομικής πράξης, η οποία διαφέρει επί της ουσίας από οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις εντός της ίδιας πράξης.

Άρθρο 13

Υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι γεωργικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρούνται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τα ελάχιστα πρότυπα για γεωργούς και άλλους δικαιούχους για κάθε πρότυπο ΚΓΠΚ που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με τον κύριο στόχο των εν λόγω προτύπων όπως αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα. Κατά τον καθορισμό των προτύπων τους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των εδαφοκλιματικών συνθηκών, τα υφιστάμενα γεωργικά συστήματα, τις γεωργικές πρακτικές, το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις χρήσεις γης και τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

2.   Όσον αφορά τους κύριους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα III, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν πρόσθετα πρότυπα σε σχέση με εκείνα που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα που αφορούν τους εν λόγω κύριους στόχους. Τα εν λόγω πρόσθετα πρότυπα δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί.

Τα κράτη μέλη δεν καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα για κύριους στόχους πέραν των κύριων στόχων που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες, ώστε να εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού όσον αφορά την αναλογία για το πρότυπο ΚΓΠΚ 1.

Τμήμα 3

Κοινωνική αιρεσιμότητα

Άρθρο 14

Αρχή και πεδίο εφαρμογής

1.   Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ότι, το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι γεωργοί και άλλοι δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ ή τις ετήσιες ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 70, 71 και 72 πρόκειται να υπόκεινται σε διοικητική κύρωση, εάν δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τους εφαρμοστέους όρους εργασίας και απασχόλησης ή τις υποχρεώσεις του εργοδότη που απορρέουν από τις νομικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

2.   Όταν περιλαμβάνουν ένα σύστημα διοικητικών κυρώσεων στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη διαβουλεύονται, σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις τους, με τους σχετικούς εθνικούς κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι εκπροσωπούν τη διοίκηση και τους εργαζομένους στον γεωργικό τομέα και σέβονται πλήρως την αυτονομία τους, καθώς και το δικαίωμά τους να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Το εν λόγω σύστημα διοικητικών κυρώσεων δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κοινωνικών εταίρων όταν είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο και το εθνικό πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την εφαρμογή ή την επιβολή των νομικών πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

3.   Το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με ένα αποτελεσματικό και αναλογικό σύστημα διοικητικών κυρώσεων. Οι εν λόγω κανόνες συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον τίτλο IV κεφάλαιο V του κανονισμού (EE) 2021/2116.

4.   Οι νομικές πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV και περιέχουν τις διατάξεις που καλύπτονται από το σύστημα διοικητικών κυρώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται στην ισχύουσα έκδοση και όπως εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

Τμήμα 4

Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

Άρθρο 15

Γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

1.   Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στα στρατηγικά τους σχέδιο για την ΚΓΠ ένα σύστημα παροχής συμβουλών στους γεωργούς και άλλους δικαιούχους της στήριξης της ΚΓΠ για τη διαχείριση της γης και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων («γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες»). Τα κράτη μέλη μπορούν να βασίζονται σε υφιστάμενα συστήματα.

2.   Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες καλύπτουν οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γεωργικές πρακτικές, και παρέχουν επικαιροποιημένες τεχνολογικές και επιστημονικές πληροφορίες που προκύπτουν από έργα έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παροχή δημόσιων αγαθών.

Μέσω των γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχεται κατάλληλη βοήθεια κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας τους για πρώτη φορά, της μετατροπής των προτύπων παραγωγής με γνώμονα τη ζήτηση των καταναλωτών, των καινοτόμων πρακτικών, των γεωργικών τεχνικών για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της αγροδασοπονίας και της αγροοικολογίας, της βελτίωσης της καλής διαβίωσης των ζώων και, όπου απαιτείται, των προτύπων ασφάλειας και της κοινωνικής στήριξης.

Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες εντάσσονται στις αλληλένδετες υπηρεσίες συμβούλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ερευνητών, γεωργικών οργανώσεων και άλλων σχετικών συμφεροντούχων που αποτελούν τα AKIS.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι συμβουλές που παρέχονται να είναι αμερόληπτες και οι σύμβουλοι να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, καθώς και να μη βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων.

4.   Οι γεωργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμόζονται στους διάφορους τύπους παραγωγής και γεωργικών εκμεταλλεύσεων και καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής:

α)

όλες τις απαιτήσεις, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις διαχείρισης που ισχύουν για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους που καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και των προτύπων βάσει της αιρεσιμότητας και των προϋποθέσεων για παρεμβάσεις, καθώς και των πληροφοριών για τα χρηματοδοτικά μέσα και τα επιχειρηματικά σχέδια που εκπονούνται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ,

β)

τις απαιτήσεις που έχουν καθορισθεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (38), της οδηγίας 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (39), της οδηγίας 2009/128/ΕΚ, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (40), του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (41) και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (42),

γ)

γεωργικές πρακτικές που εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»»,

δ)

την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων,

ε)

τη στήριξη της καινοτομίας, ιδίως για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ που αναφέρονται στο άρθρο 127 παράγραφος 3,

στ)

τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές όπως αναφέρονται στο άρθρο 114 στοιχείο β),

ζ)

τη βιώσιμη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης το αργότερο από το 2024 της χρήση ενός εργαλείου για τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τα θρεπτικά συστατικά, το οποίο είναι οποιαδήποτε ψηφιακή εφαρμογή παρέχει κατ’ ελάχιστον:

i)

ισορροπία των κυριότερων θρεπτικών ουσιών σε κλίμακα αγρού,

ii)

τις νομικές απαιτήσεις για τις θρεπτικές ουσίες,

iii)

δεδομένα για το έδαφος, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και αναλύσεις,

iv)

δεδομένα από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) σχετικά με τη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών,

η)

τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την κοινωνική στήριξη στις γεωργικές κοινότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τμήμα 1

Είδη παρέμβασης, μείωση και ελάχιστες απαιτήσεις

Άρθρο 16

Είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων

1.   Τα είδη παρέμβασης βάσει του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να λάβουν τη μορφή αποσυνδεδεμένων και συνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων.

2.   Οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:

α)

βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα,

β)

συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα,

γ)

συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας,

δ)

προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων.

3.   Οι συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις είναι οι ακόλουθες:

α)

συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη,

β)

ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Άρθρο 17

Επιβολή ανώτατων ορίων και προοδευτική μείωση των ενισχύσεων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν ανώτατο όριο στο ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα που χορηγείται σε ένα γεωργό για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να επιβάλλουν ανώτατο όριο μειώνουν κατά 100 % το ποσό που υπερβαίνει τα 100 000 EUR.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώνουν κατά έως και 85 % το ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα πέραν των 60 000 EUR που χορηγείται σε ένα γεωργό για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν πρόσθετα τμήματα άνω των 60 000 EUR και να προσδιορίζουν τα ποσοστά μείωσης για τα εν λόγω πρόσθετα τμήματα. Διασφαλίζουν ότι η μείωση για κάθε τμήμα είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη μείωση για το προηγούμενο τμήμα.

3.   Πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 1 ή 2, τα κράτη μέλη μπορούν να αφαιρούν από το ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα που χορηγείται σε έναν γεωργό σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος:

α)

το σύνολο των μισθών που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα που δηλώνει ο γεωργός, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με την απασχόληση,

β)

το ισοδύναμο κόστος τακτικής και μη αμειβόμενης εργασίας συνδεόμενης με γεωργική δραστηριότητα που ασκείται από άτομα που εργάζονται στη συγκεκριμένη γεωργική εκμετάλλευση και τα οποία δεν λαμβάνουν μισθό ή λαμβάνουν μεν αμοιβή μικρότερη από το κανονικά καταβαλλόμενο ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά ανταμείβονται μέσω του οικονομικού αποτελέσματος της γεωργικής δραστηριότητας,

γ)

το στοιχείο του κόστους εργασίας των συμβατικών δαπανών που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα και οι οποίες δηλώνονται από τον γεωργό.

Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις δαπάνες μισθοδοσίας που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον γεωργό. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι γεωργοί μπορούν να ζητήσουν τη χρήση τυποποιημένων δαπανών που καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με μέθοδο που θα προσδιοριστεί περαιτέρω στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ, με βάση τους μέσους τυπικούς μισθούς που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενους με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνει ο οικείος γεωργός.

Για τον υπολογισμό των ποσών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις τυπικές δαπάνες που καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με μέθοδο που θα προσδιοριστεί περαιτέρω στο στρατηγικό του σχέδιο για την ΚΓΠ με βάση τους μέσους τυπικούς μισθούς που συνδέονται με μια γεωργική δραστηριότητα σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο πολλαπλασιαζόμενους με τον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας που δηλώνονται από τον οικείο γεωργό.

4.   Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη μείωση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 στο επίπεδο των μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων, όπου το εθνικό δίκαιο προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό επίπεδό τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

5.   Το εκτιμώμενο προϊόν της μείωσης των ενισχύσεων χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για να συμβάλει στη χρηματοδότηση της συμπληρωματικής αναδιανεμητικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα, εάν θεσπίζεται στο σχετικό στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, και, στη συνέχεια, άλλων παρεμβάσεων που εμπίπτουν στις αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του προϊόντος για τη χρηματοδότηση ειδών παρέμβασης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο IV, μέσω μεταφοράς. Η μεταφορά αυτή στο ΕΓΤΑΑ αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών πινάκων του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και μπορεί να αναθεωρηθεί το 2025 σύμφωνα με το άρθρο 103. Δεν υπόκειται στα ανώτατα όρια για τις μεταφορές χρηματικών ποσών από το ΕΓΤΕ στο ΕΓΤΑΑ που έχουν συσταθεί βάσει του εν λόγω άρθρου.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 152, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες που θεσπίζουν εναρμονισμένη βάση υπολογισμού της μείωσης των ενισχύσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για την παροχή λεπτομερών κανόνων για την κατανομή των κονδυλίων στους γεωργούς.

Άρθρο 18

Ελάχιστες απαιτήσεις

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν μια ελάχιστη έκταση και δεν χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε ενεργούς γεωργούς των οποίων η επιλέξιμη έκταση της εκμετάλλευσης για την οποία ζητούνται οι άμεσες ενισχύσεις υπολείπεται της εν λόγω ελάχιστης έκτασης.

Εναλλακτικά, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ένα ελάχιστο ποσό άμεσων ενισχύσεων που μπορεί να καταβληθεί σε ένα γεωργό.

2.   Εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει ελάχιστη έκταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, σε κάθε περίπτωση ορίζει ένα ελάχιστο ποσό σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο για τους γεωργούς εκείνους που λαμβάνουν στήριξη σχετιζόμενη με ζώα που πρέπει να παρασχεθεί ανά ζώο υπό τη μορφή άμεσων ενισχύσεων και οι οποίοι κατέχουν λιγότερα εκτάρια από την εν λόγω ελάχιστη έκταση.

Κατά τον καθορισμό της ελάχιστης έκτασης ή του ελάχιστου ποσού, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς εάν:

α)

η διαχείριση των αντίστοιχων ενισχύσεων δεν προκαλεί υπερβολικό διοικητικό φόρτο και

β)

τα αντίστοιχα ποσά συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και στους οποίους συμβάλλουν οι άμεσες ενισχύσεις.

3.   Η Ελλάδα μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόσει το παρόν άρθρο στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Άρθρο 19

Συνεισφορά σε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει έως και 3 % των άμεσων ενισχύσεων για καταβολή σε γεωργό για τη στήριξη της συνεισφοράς του γεωργού σε ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνων.

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να κάνουν χρήση της παρούσας διάταξης την εφαρμόζουν σε όλους τους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις σε ένα δεδομένο έτος.

Τμήμα 2

Αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις

Υποτμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 20

Γενικές απαιτήσεις για τη λήψη αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων

Τα κράτη μέλη χορηγούν αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις σε ενεργούς γεωργούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Υποτμήμα 2

Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

Άρθρο 21

Γενικοί κανόνες

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα («βασική εισοδηματική στήριξη») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδιά τους για την ΚΓΠ.

2.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν βασική εισοδηματική στήριξη υπό μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο.

3.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 23 έως 27, η βασική εισοδηματική στήριξη χορηγείται για κάθε επιλέξιμο εκτάριο που δηλώνεται από ενεργό γεωργό.

Άρθρο 22

Ποσό στήριξης ανά εκτάριο

1.   Η ενίσχυση καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο, εκτός εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 23.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο μεταξύ διαφορετικών ομάδων περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μορφών γεωργίας όπως προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη, όπως η παραδοσιακή εκτατική αλπική βοσκή. Σύμφωνα με το άρθρο 109 παράγραφος 2 στοιχείο δ), το ποσό της βασικής εισοδηματικής στήριξης ανά εκτάριο μπορεί να μειωθεί, λαμβανομένης υπόψη της στήριξης στο πλαίσιο άλλων παρεμβάσεων στο οικείο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

Άρθρο 23

Δικαιώματα ενίσχυσης

1.   Τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως 27 του παρόντος κανονισμού.

2.   Εάν κράτη μέλη που έχουν εφαρμόσει το καθεστώς βασικής ενίσχυσης όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 αποφασίσουν να μη χορηγούν πλέον βασική εισοδηματική στήριξη βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του εν λόγω κανονισμού λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους έναρξης ισχύος της απόφασης.

Άρθρο 24

Αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και σύγκλιση

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης πριν από τη σύγκλιση σύμφωνα με το παρόν άρθρο προσαρμόζοντας την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης αναλογικά με την αξία τους, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022 και τις σχετικές ενισχύσεις για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III του εν λόγω κανονισμού για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

3.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο έως το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, ανώτατο επίπεδο για την αξία των μεμονωμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης για το κράτος μέλος ή για κάθε ομάδα περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

4.   Όταν η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν είναι ομοιόμορφη εντός κράτους μέλους ή εντός ομάδας περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διασφαλίζει τη σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία μοναδιαία τιμή το αργότερο έως το έτος υποβολής αιτήσεων 2026.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, το αργότερο μέχρι το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 85 % του προβλεπόμενου μέσου μοναδιαίου ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο οικείο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ για το κράτος μέλος ή για την ομάδα των περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

6.   Τα κράτη μέλη χρηματοδοτούν τις αυξήσεις στην αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό ποσό που καθίσταται διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και του προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1, για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ για το κράτος μέλος ή για την ομάδα των περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τη μείωση στο σύνολο ή σε μέρος των δικαιωμάτων ενίσχυσης με αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η οποία υπερβαίνει το προβλεπόμενο μοναδιαίο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 102 παράγραφος 1, για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ για το κράτος μέλος ή για την ομάδα των περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

7.   Οι μειώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 βασίζονται σε αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Με την επιφύλαξη της ελάχιστης αξίας που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τον καθορισμό μέγιστης μείωσης η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 30 %.

8.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αναπροσαρμογή των αξιών των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 7 αρχίζει από το έτος 2023.

Άρθρο 25

Ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.   Τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να χορηγούν εισοδηματική στήριξη βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης χορηγούν βασική εισοδηματική στήριξη σε ενεργούς γεωργούς που κατέχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα ενίσχυσης μετά την ενεργοποίηση των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τους σκοπούς της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, οι ενεργοί γεωργοί να δηλώνουν τα επιλέξιμα εκτάρια που συνοδεύουν κάθε δικαίωμα ενίσχυσης.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα ενίσχυσης, μεταξύ άλλων σε περίπτωση υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομιάς, να ενεργοποιούνται μόνο στο κράτος μέλος ή εντός της ομάδας περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 όπου έχουν χορηγηθεί.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης ισχύουν με βάση το ποσό που καθορίζεται σε αυτά.

Άρθρο 26

Αποθέματα για δικαιώματα ενίσχυσης

1.   Κάθε κράτος μέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει των δικαιωμάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται εθνικό απόθεμα.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν κράτος μέλος αποφασίζει να διαφοροποιήσει τη βασική εισοδηματική στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, μπορεί να αποφασίσει να διαθέτει απόθεμα για κάθε ομάδα περιοχών που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα δικαιώματα ενίσχυσης από το απόθεμα να χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.

4.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το απόθεμά τους κατά προτεραιότητα για την κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης στις ακόλουθες κατηγορίες γεωργών:

α)

γεωργοί νεαρής ηλικίας που έχουν συστήσει νέα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά,

β)

νέοι γεωργοί.

5.   Κράτος μέλος κατανέμει δικαιώματα ενίσχυσης ή αυξάνει την αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης των ενεργών γεωργών που είναι δικαιούχοι βάσει οριστικής δικαστικής απόφασης ή τελικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους μέλους. Διασφαλίζει ότι οι εν λόγω ενεργοί γεωργοί λαμβάνουν τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη σε ημερομηνία που καθορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος.

6.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το απόθεμα να αναπληρώνεται με γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων ενίσχυσης, εφόσον το απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη της χορήγησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5.

7.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν πρόσθετους κανόνες για τη χρήση του αποθέματος, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων κατηγοριών γεωργών που θα εξυπηρετούνται από το απόθεμα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξυπηρετηθεί οι ομάδες προτεραιότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, και για τις περιπτώσεις που θα ενεργοποιούσαν την αναπλήρωση του αποθέματος. Στις περιπτώσεις που η αναπλήρωση του αποθέματος γίνεται με γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, η εν λόγω γραμμική μείωση ισχύει για όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ή, όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, στο επίπεδο της συναφούς ομάδας περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

8.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν την αξία των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται από το απόθεμα στην εθνική μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά το έτος χορήγησης ή στη μέση αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης για κάθε ομάδα περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 κατά το έτος χορήγησης.

9.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν την αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης έως το επίπεδο της εθνικής μέσης αξίας κατά το έτος χορήγησης ή έως τη μέση αξία για κάθε ομάδα περιοχών που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

Άρθρο 27

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης

1.   Εκτός από την περίπτωση μεταβίβασης λόγω πραγματικής ή προσδοκώμενης κληρονομιάς, τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο σε ενεργό γεωργό εγκατεστημένο στο ίδιο κράτος μέλος.

2.   Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, τα δικαιώματα ενίσχυσης μεταβιβάζονται μόνο εντός της ομάδας των περιοχών όπου χορηγήθηκαν.

Άρθρο 28

Ενισχύσεις για μικροκαλλιεργητές

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενίσχυση σε μικροκαλλιεργητές, όπως προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη, με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ή με ποσά ανά εκτάριο, αντικαθιστώντας τις άμεσες ενισχύσεις του παρόντος τμήματος και του τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου. Η σχετική παρέμβαση συμπεριλαμβάνεται από τα κράτη μέλη στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς.

Η ετήσια ενίσχυση για κάθε γεωργό δεν υπερβαίνει τα 1 250 EUR.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν διαφορετικά κατ’ αποκοπή ποσά ή ποσά ανά εκτάριο συνδεόμενα με διαφορετικά όρια εκτάσεων.

Υποτμήμα 3

Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη

Άρθρο 29

Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα («αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή από το άρθρο 98, τα κράτη μέλη μπορούν να αντιμετωπίζουν την ανάγκη αναδιανομής της εισοδηματικής στήριξης μέσω άλλων μέσων και παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΕ με στόχο τη δικαιότερη κατανομή και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ότι η ανάγκη αυτή αντιμετωπίζεται επαρκώς.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες εκμεταλλεύσεις θεσπίζοντας αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη με τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 21.

3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, το οποίο μπορεί να είναι το επίπεδο των ομάδων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2, ένα ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά ποσά ανά εύρος εκταρίων, καθώς και τον ανώτατο αριθμό εκταρίων ανά γεωργό για τον οποίο θα καταβληθεί η αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη.

4.   Το ποσό ανά εκτάριο που προβλέπεται για ένα δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων δεν υπερβαίνει τον εθνικό μέσο όρο των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος υποβολής αιτήσεων.

5.   Ο εθνικός μέσος όρος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο ορίζεται ως ο λόγος του εθνικού ανώτατου ορίου για άμεσες ενισχύσεις για δεδομένο έτος υποβολής αιτήσεων που ορίζεται στο παράρτημα V και των συνολικών προβλεπόμενων αποτελεσμάτων για τη βασική εισοδηματική στήριξη για το εν λόγω έτος υποβολής αιτήσεων, εκπεφρασμένων σε αριθμό εκταρίων.

6.   Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον μέγιστο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στο επίπεδο των μελών εκείνων των νομικών προσώπων ή ομάδων όπου το εθνικό δίκαιο προβλέπει δικαιώματα και υποχρεώσεις μεμονωμένων μελών συγκρίσιμα με εκείνα μεμονωμένων γεωργών με την ιδιότητα διαχειριστή εκμετάλλευσης, ιδίως όσον αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων ή ομάδων.

Στην περίπτωση γεωργών που συμμετέχουν σε ομάδα συνδεδεμένων νομικών οντοτήτων, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον ανώτατο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στο επίπεδο της εν λόγω ομάδας υπό όρους που θα καθοριστούν από αυτά.

Άρθρο 30

Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας οι οποίοι προσδιορίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.   Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους να προσελκύσουν γεωργούς νεαρής ηλικίας σύμφωνα με τον στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και να διαθέσουν στον στόχο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 95, ένα ελάχιστο ποσό όπως καθορίζεται στο παράρτημα XΙΙ, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας που έχουν συστήσει πρόσφατα γεωργική εκμετάλλευση για πρώτη φορά και οι οποίοι δικαιούνται ενίσχυση δυνάμει της βασικής εισοδηματικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 21.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου σε γεωργούς που έχουν λάβει στήριξη δυνάμει του άρθρου 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το υπόλοιπο της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου.

3.   Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που πρόκειται να καθοριστούν από το νομικό πλαίσιο της ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2027, όταν η πενταετής διάρκεια υπερβαίνει το 2027. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν δημιουργούνται νομικές προσδοκίες των δικαιούχων για την περίοδο μετά το 2027.

Η εν λόγω στήριξη λαμβάνει τη μορφή είτε ετήσιας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο, είτε κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά γεωργό νεαρής ηλικίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγούν τη στήριξη που προβλέπεται στο παρόν άρθρο μόνο σε μέγιστο αριθμό εκταρίων ανά γεωργό νεαρής ηλικίας.

4.   Στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ομάδας φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ομάδας γεωργών, οργανώσεων παραγωγών ή συνεταιρισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τον μέγιστο αριθμό εκταρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στο επίπεδο των μελών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων:

α)

που συμμορφώνονται με τους ορισμούς και τις προϋποθέσεις του «γεωργού νεαρής ηλικίας» που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 και

β)

όταν το εθνικό δίκαιο προβλέπει την ανάληψη από τα επιμέρους μέλη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συγκρίσιμων με αυτά των μεμονωμένων γεωργών οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και φορολογικό καθεστώς τους, εφόσον έχουν συνεισφέρει στην ενίσχυση των γεωργικών δομών των εν λόγω νομικών προσώπων ή ομάδων.

Υποτμήμα 4

Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων

Άρθρο 31

Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και παρέχουν στήριξη σε εθελοντικά προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων («οικολογικά προγράμματα») υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως διευκρινίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.   Τα κράτη μέλη στηρίζουν, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, ενεργούς γεωργούς ή ομάδες ενεργών γεωργών οι οποίοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων που καταπολεμούν τη μικροβιακή αντοχή.

3.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι εν λόγω πρακτικές σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά τη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ).

4.   Κάθε οικολογικό πρόγραμμα καλύπτει καταρχήν τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθους τομείς δράσης για το κλίμα, το περιβάλλον, την καλή διαβίωση των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής:

α)

μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από γεωργικές πρακτικές, καθώς και διατήρηση των υφιστάμενων δεξαμενών άνθρακα και ενίσχυση της δέσμευσης του άνθρακα,

β)

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των συστημάτων παραγωγής τροφίμων και της ποικιλότητας των ζώων και των φυτών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις ασθένειες και την κλιματική αλλαγή,

γ)

προστασία ή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και μείωση της πίεσης στους υδάτινους πόρους,

δ)

πρόληψη της υποβάθμισης του εδάφους, αποκατάσταση του εδάφους, βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και της διαχείρισης των θρεπτικών στοιχείων και των ζώντων οργανισμών του εδάφους,

ε)

προστασία της βιοποικιλότητας και διατήρηση ή αποκατάσταση οικοτόπων ή ειδών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της δημιουργίας χαρακτηριστικών τοπίου ή μη παραγωγικών εκτάσεων,

στ)

δράσεις για τη βιώσιμη και μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων, ιδίως φυτοφαρμάκων που παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή τη βιοποικιλότητα,

ζ)

δράσεις για τη βελτίωση της διαβίωσης των ζώων και την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής.

5.   Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη παρέχουν μόνο ενισχύσεις που καλύπτουν δεσμεύσεις οι οποίες:

α)

υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα ΚΓΠΚ που θεσπίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2,

β)

υπερβαίνουν τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,

γ)

υπερβαίνουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),

δ)

είναι διαφορετικές από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 70.

Για τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν το εθνικό δίκαιο επιβάλλει νέες απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να χορηγείται στήριξη για δεσμεύσεις που συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις για μέγιστο διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται υποχρεωτικές για την εκμετάλλευση.

6.   Σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα κράτη μέλη μπορούν, για την περιγραφή των δεσμεύσεων που πρέπει να εκπληρώσει ο δικαιούχος των οικολογικών προγραμμάτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, να βασίζονται σε μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που καθορίζονται στο κεφάλαιο Ι τμήμα 2, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποχρεώσεις των οικολογικών προγραμμάτων υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα ελάχιστα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη δυνάμει του κεφαλαίου Ι τμήμα 2.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 87 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, οι ενεργοί γεωργοί ή οι ομάδες ενεργών γεωργών που συμμετέχουν σε οικολογικά προγράμματα που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις και τα πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το οικείο οικολογικό πρόγραμμα.

Τα κράτη μέλη που θεσπίζουν οικολογικά προγράμματα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μπορούν να διασφαλίζουν ότι τα οικεία συστήματα διαχείρισης και ελέγχου δεν επικαλύπτουν ελέγχους, όταν ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις και τα ίδια πρότυπα τόσο στο πλαίσιο των εν λόγω οικολογικών προγραμμάτων, όσο και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

7.   Η στήριξη για συγκεκριμένο οικολογικό πρόγραμμα λαμβάνει τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης για όλα τα επιλέξιμα εκτάρια που καλύπτονται από τις δεσμεύσεις. Οι ενισχύσεις χορηγούνται είτε:

α)

ως ενισχύσεις πρόσθετες της βασικής εισοδηματικής στήριξης που ορίζεται στο υποτμήμα 2, είτε

β)

ως ενισχύσεις που λειτουργούν ως αποζημιώσεις για ενεργούς γεωργούς ή ομάδες ενεργών γεωργών για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν, το ύψος των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 82 και λαμβανομένων υπόψη των αριθμητικών στόχων για τα οικολογικά προγράμματα οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το στοιχείο β) αυτού για δεσμεύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, δεσμεύσεις που καταπολεμούν τη μικροβιακή αντοχή και, εάν είναι δεόντως αιτιολογημένες, δεσμεύσεις για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης για τις μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

8.   Τα κράτη μέλη αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι γεωργικές πρακτικές που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο οικολογικών προγραμμάτων ανταποκρίνονται στις ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 108 και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην περιβαλλοντική και κλιματική αρχιτεκτονική που αναφέρεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 στοιχείο α), καθώς και στην καλή διαβίωση των ζώων και στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Χρησιμοποιούν σύστημα διαβάθμισης ή βαθμολόγησης ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μεθοδολογία για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των οικολογικών προγραμμάτων για την επίτευξη των αριθμητικών στόχων που έχουν τεθεί. Κατά τον καθορισμό του επιπέδου των ενισχύσεων για διαφορετικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο των οικολογικών προγραμμάτων δυνάμει του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο βιωσιμότητας και φιλοδοξίας κάθε οικολογικού προγράμματος, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων.

9.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν με εκείνες που βασίζονται στο άρθρο 70.

Τμήμα 3

Συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις

Υποτμήμα 1

Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

Άρθρο 32

Γενικοί κανόνες

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη σε ενεργούς γεωργούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

2.   Οι παρεμβάσεις των κρατών μελών παρέχουν βοήθεια στους τομείς και τις παραγωγές που λαμβάνουν στήριξη ή σε συγκεκριμένες μορφές γεωργικής δραστηριότητας στο πλαίσιο αυτών που απαριθμούνται στο άρθρο 33, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα ή την ποιότητα. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να αποδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.

3.   Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη χορηγείται ως ετήσια ενίσχυση ανά εκτάριο ή ζώο.

Άρθρο 33

Πεδίο εφαρμογής

Η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους ακόλουθους τομείς και παραγωγές ή σε συγκεκριμένες μορφές γεωργικής δραστηριότητας στο πλαίσιο αυτών, όταν είναι σημαντικές για κοινωνικοοικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους:

α)

σιτηρά,

β)

ελαιούχοι σπόροι, εξαιρουμένων των εδώδιμων ηλιοσπόρων, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7,

γ)

πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των ψυχανθών και των μειγμάτων μεταξύ ψυχανθών και αγρωστωδών, υπό τον όρο ότι τα ψυχανθή παραμένουν κυρίαρχα στο μείγμα,

δ)

λινάρι,

ε)

κάνναβη,

στ)

ρύζι,

ζ)

καρποί με κέλυφος,

η)

γεώμηλα αμυλοποιίας,

θ)

γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα,

ι)

σπόροι σποράς,

ια)

πρόβειο και αίγειο κρέας,

ιβ)

βόειο κρέας,

ιγ)

ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,

ιδ)

μεταξοσκώληκες,

ιε)

αποξηραμένες ζωοτροφές,

ιστ)

λυκίσκος,

ιζ)

ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο και ρίζες κιχωρίου,

ιη)

οπωροκηπευτικά,

ιθ)

πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου.

Άρθρο 34

Επιλεξιμότητα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη με τη μορφή ενίσχυσης ανά εκτάριο μόνο για τις εκτάσεις που έχουν προσδιορίσει ως επιλέξιμα εκτάρια.

2.   Όταν η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη αφορά τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα, τα κράτη μέλη καθορίζουν ως προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη στήριξη τις απαιτήσεις περί αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων σύμφωνα με το μέρος IV τίτλος I κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Ωστόσο, με την επιφύλαξη άλλων εφαρμοστέων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα θεωρούνται επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον οι απαιτήσεις αναγνώρισης και καταχώρισης πληρούνται μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά το σχετικό έτος υποβολής αιτήσεων που καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση σε περίπτωση διαρθρωτικών ανισορροπιών της αγοράς σε έναν τομέα

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με μέτρα για την προφύλαξη των δικαιούχων συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης από διαρθρωτικές ανισορροπίες της αγοράς σε έναν τομέα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αποφασίζουν ότι η συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως το 2027 με βάση τις μονάδες παραγωγής για τις οποίες χορηγήθηκε τέτοια στήριξη σε προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Υποτμήμα 2

Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι

Άρθρο 36

Πεδίο εφαρμογής

Η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία χορηγούν ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι σε ενεργούς γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ 5201 00 υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν υποτμήμα.

Άρθρο 37

Γενικοί κανόνες

1.   Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι χορηγείται ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης βαμβακιού. Επιλέξιμη έκταση είναι μόνο εκείνη που βρίσκεται σε γεωργική έκταση εγκεκριμένη από το κράτος μέλος για βαμβακοπαραγωγή, που έχει σπαρεί με ποικιλίες εγκεκριμένες από το κράτος μέλος και στην οποία η συγκομιδή πραγματοποιείται πραγματικά υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.

2.   Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται για βαμβάκι καθαρής, ανόθευτης και εμπορεύσιμης ποιότητας.

3.   Η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία εγκρίνουν τη γη και τις ποικιλίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με τυχόν όρους και προϋποθέσεις που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 5.

4.   Για τις παρεμβάσεις που καλύπτονται στο παρόν υποτμήμα:

α)

η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιούνται καθορίζεται βάσει του άρθρου 37 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116,

β)

για τους σκοπούς του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, η γνώμη που παρέχεται από τους οργανισμούς πιστοποίησης καλύπτει τα σχετικά στοιχεία α), β) και δ), καθώς και τη διαχειριστική δήλωση.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες και προϋποθέσεις όσον αφορά την έγκριση της γης και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.

6.   Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης της γης και των ποικιλιών για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, καθώς και σχετικά με τις κοινοποιήσεις της έγκρισης αυτής στους παραγωγούς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 153 παράγραφος 2.

Άρθρο 38

Βασικές εκτάσεις, καθορισμένες αποδόσεις και ποσά αναφοράς

1.   Οι εθνικές βασικές εκτάσεις είναι οι εξής:

Βουλγαρία: 3 342 εκτάρια,

Ελλάδα: 250 000 εκτάρια,

Ισπανία: 48 000 εκτάρια,

Πορτογαλία: 360 εκτάρια.

2.   Οι καθορισμένες αποδόσεις κατά την περίοδο αναφοράς είναι οι εξής:

Βουλγαρία: 1,2 τόνοι/εκτάριο,

Ελλάδα: 3,2 τόνοι/εκτάριο,

Ισπανία: 3,5 τόνοι/εκτάριο,

Πορτογαλία: 2,2 τόνοι/εκτάριο.

3.   Προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική ενίσχυση για συγκεκριμένη καλλιέργεια ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, οι αποδόσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 πολλαπλασιάζονται επί τα εξής ποσά αναφοράς:

Βουλγαρία: 636,13 EUR,

Ελλάδα: 229,37 EUR,

Ισπανία: 354,73 EUR,

Πορτογαλία: 223,32 EUR.

4.   Εάν σε δεδομένο κράτος μέλος και δεδομένο έτος η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση βαμβακιού υπερβαίνει τη βασική έκταση που ορίζεται στην παράγραφο 1, το ποσό της παραγράφου 3 για το εν λόγω κράτος μέλος μειώνεται κατ’ αναλογία προς την υπέρβαση της βασικής έκτασης.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τις γεωπονικές πρακτικές.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για τον υπολογισμό της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 153 παράγραφος 2.

Άρθρο 39

Εγκεκριμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος, ως «εγκεκριμένη διεπαγγελματική οργάνωση» νοείται φορέας με νομική προσωπικότητα, συγκροτούμενος από βαμβακοπαραγωγούς και από έναν τουλάχιστον εκκοκκιστή, οι οποίοι αναπτύσσουν δραστηριότητες όπως:

α)

παροχή βοήθειας για τον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά, ιδίως με την εκπόνηση ερευνών και μελετών αγοράς,

β)

κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων σύμφωνων με τους κανόνες της Ένωσης,

γ)

προσανατολισμό της παραγωγής προς προϊόντα καλύτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς και την καταναλωτική ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την προστασία των καταναλωτών,

δ)

επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,

ε)

ανάπτυξη στρατηγικών εμπορίας για την προώθηση του βαμβακιού μέσω συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας.

2.   Το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι εκκοκκιστές εγκρίνει τις διεπαγγελματικές οργανώσεις που πληρούν τυχόν κριτήρια που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 3.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με κανόνες σχετικά με:

α)

κριτήρια έγκρισης των διεπαγγελματικών οργανώσεων,

β)

υποχρεώσεις των παραγωγών,

γ)

τις συνέπειες από τη μη εκπλήρωση των αναφερόμενων στο στοιχείο α) κριτηρίων εκ μέρους της εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης.

Άρθρο 40

Χορήγηση της ενίσχυσης

1.   Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι καταβάλλεται στους γεωργούς για εκτάρια που είναι επιλέξιμα σύμφωνα με το άρθρο 38.

2.   Στους γεωργούς που είναι μέλη εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης, η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι χορηγείται για εκτάρια που είναι επιλέξιμα εντός της βασικής έκτασης που καθορίζεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1, προσαυξημένη κατά το ποσό των 2 EUR.

Άρθρο 41

Παρεκκλίσεις

1.   Τα άρθρα 101 και 102 και ο τίτλος VII, με εξαίρεση το κεφάλαιο ΙΙΙ αυτού, δεν εφαρμόζονται στην ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι που προβλέπεται στο παρόν υποτμήμα.

2.   Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα τμήματα του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ που αναφέρονται στα άρθρα 108 έως 114, με εξαίρεση όσον αφορά το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) σχετικά με το οικονομικό σχέδιο.

3.   Το άρθρο 55 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 δεν εφαρμόζεται στις παρεμβάσεις που αναφέρονται στο παρόν υποτμήμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 42

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα είδη παρέμβασης:

α)

στον τομέα των οπωροκηπευτικών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

β)

στον τομέα των προϊόντων μελισσοκομίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο κβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 («τομέας της μελισσοκομίας»),

γ)

στον τομέα του οίνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

δ)

στον τομέα του λυκίσκου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

ε)

στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

στ)

στους άλλους τομείς που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η), στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία ια) και ιγ), στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία ιε) έως κ) και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο κγ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στους τομείς που καλύπτουν προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 43

Υποχρεωτικά και προαιρετικά είδη παρέμβασης

1.   Τα είδη παρέμβασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο α) είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη με οργανώσεις παραγωγών στον εν λόγω τομέα οι οποίες είναι αναγνωρισμένες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Όταν ένα κράτος μέλος χωρίς αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών κατά τη στιγμή της υποβολής του οικείου στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ αναγνωρίζει οργάνωση παραγωγών στον εν λόγω τομέα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατά τη διάρκεια της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, το εν λόγω κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης του οικείου στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 119 προκειμένου να συμπεριληφθούν παρεμβάσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

2.   Τα είδη παρέμβασης στον τομέα της μελισσοκομίας που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο β) είναι υποχρεωτικά για κάθε κράτος μέλος.

3.   Τα είδη παρέμβασης στον τομέα του οίνου που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο γ) είναι υποχρεωτικά για τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα VII.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ να εφαρμόσουν τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία δ), ε) και στ).

5.   Η Γερμανία μπορεί να εφαρμόσει στον τομέα του λυκίσκου τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ) μόνο εάν αποφασίσει στο οικείο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ να μην εφαρμόσει τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο δ).

6.   Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία μπορούν να εφαρμόζουν στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ), μόνο εάν αποφασίσουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ να μην εφαρμόσουν τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο ε).

Άρθρο 44

Μορφές στήριξης

1.   Στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42, η στήριξη μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:

α)

επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο,

β)

μοναδιαίες δαπάνες,

γ)

κατ’ αποκοπή ποσά,

δ)

χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή.

2.   Τα ποσά για τις μορφές στήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) καθορίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

μια δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται σε:

i)

στατιστικά δεδομένα, άλλες αντικειμενικές πληροφορίες ή κρίση εμπειρογνώμονα,

ii)

επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα των δικαιούχων ή

iii)

εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών των δικαιούχων,

β)

σχέδια προϋπολογισμών που καταρτίζονται κατά περίπτωση και συμφωνούνται εκ των προτέρων από τον φορέα που επιλέγει την πράξη στην περίπτωση παρεμβάσεων στον αμπελοοινικό τομέα και στον τομέα της μελισσοκομίας ή από τον φορέα που εγκρίνει τα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 50 στην περίπτωση παρεμβάσεων στους άλλους επιλέξιμους τομείς,

γ)

σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων συντελεστών που εφαρμόζονται στις πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο είδος παρέμβασης,

δ)

σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων συντελεστών που εφαρμόζονται δυνάμει καθεστώτων στήριξης που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο είδος παρέμβασης.

Άρθρο 45

Ανάθεση εξουσιών για πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη παρέμβασης

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με απαιτήσεις επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, όσον αφορά:

α)

τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των ειδών παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως με την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,

β)

το είδος των δαπανών που καλύπτονται από τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένης, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, της επιλεξιμότητας των διοικητικών δαπανών και των δαπανών προσωπικού των οργανώσεων παραγωγών ή άλλων δικαιούχων κατά την εφαρμογή των εν λόγω παρεμβάσεων,

γ)

τη βάση για τον υπολογισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων αναφοράς και του υπολογισμού της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, καθώς και για τον υπολογισμό του βαθμού οργάνωσης των παραγωγών για τους σκοπούς της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 53,

δ)

το μέγιστο επίπεδο χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ), στ), ζ), η) και θ) και για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία γ), δ) και ιβ), συμπεριλαμβανομένων των τιμών συσκευασίας και μεταφοράς για προϊόντα που αποσύρονται για δωρεάν διανομή και των δαπανών μεταποίησης πριν από την παράδοση για τον σκοπό αυτό,

ε)

τους κανόνες για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπανών και για τη μέτρηση της επιλέξιμης έκτασης για τους σκοπούς των ειδών παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),

στ)

τους κανόνες υπό τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, τους κανόνες σχετικά με εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή προκειμένου να αποφευχθεί ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος και τους κανόνες για την προαιρετική πιστοποίηση των οινοπνευματοποιών,

ζ)

τους όρους που πρέπει να εφαρμόζονται για τη χρήση των μορφών στήριξης που απαριθμούνται στο άρθρο 44 παράγραφος 1,

η)

τους κανόνες σχετικά με την απαίτηση ελάχιστης μακροχρόνιας διάρκειας για παραγωγικές και μη παραγωγικές επενδύσεις που λαμβάνουν στήριξη από παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο,

θ)

τους κανόνες σχετικά με τον συνδυασμό της χρηματοδότησης για επενδύσεις δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και για την προώθηση δυνάμει του άρθρου 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ια).

Άρθρο 46

Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στον τομέα του λυκίσκου, στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και στους άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ)

Οι στόχοι στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α), δ), ε) και στ) είναι οι εξής:

α)

προγραμματισμός και οργάνωση της παραγωγής, προσαρμογή της παραγωγής στη ζήτηση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα, βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της απόδοσης των επενδύσεων και σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού· οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ),

β)

συγκέντρωση της προσφοράς και διάθεση στην αγορά των προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω άμεσης εμπορικής προώθησης· οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ),

γ)

βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω του εκσυγχρονισμού· ο στόχος αυτός σχετίζεται με τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

δ)

έρευνα περί των βιώσιμων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και των ζωονόσων και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, των καινοτόμων πρακτικών και των τεχνικών παραγωγής που ενισχύουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη αγορών· οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και θ),

ε)

προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση:

i)

των μεθόδων και τεχνικών παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον,

ii)

των ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισμούς και στα νοσήματα πρακτικών παραγωγής,

iii)

των προτύπων υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί βάσει του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,

iv)

της μείωσης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικά ορθής χρήσης και διαχείρισης των υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους,

v)

προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα.

Οι εν λόγω στόχοι σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ε), στ) και θ),

στ)

συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

ζ)

ενίσχυση της εμπορικής αξίας και της ποιότητας των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή καλυπτόμενων από ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη· οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β),

η)

προώθηση και εμπορία των προϊόντων, οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και θ),

θ)

αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων του τομέα των οπωροκηπευτικών, σε νωπή ή μεταποιημένη μορφή· ο στόχος αυτός σχετίζεται με τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ),

ι)

πρόληψη κρίσεων και διαχείριση κινδύνων, με στόχο την αποφυγή και αντιμετώπιση διαταραχών στις αγορές του αντίστοιχου τομέα· οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ),

ια)

βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152.

Άρθρο 47

Είδη παρέμβασης στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στον τομέα του λυκίσκου, στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και στους άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ)

1.   Για καθέναν από τους στόχους που επιλέγονται μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία α) έως θ) και στο άρθρο 46 στοιχείο ια), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη παρέμβασης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α), δ), ε) και στ):

α)

επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, έρευνα και πειραματικές και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και άλλες δράσεις, σε τομείς όπως:

i)

διατήρηση του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης του άνθρακα του εδάφους και της δομής του εδάφους και της μείωσης των ρυπαντικών ουσιών,

ii)

βελτίωση της χρήσης και ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων της εξοικονόμησης νερού, της διατήρησης των υδάτινων πόρων και της αποστράγγισης,

iii)

πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης ποικιλιών, φυλών και πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

iv)

αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας,

v)

οικολογική συσκευασία, αποκλειστικά στον τομέα της έρευνας και της πειραματικής παραγωγής,

vi)

βιοασφάλεια, υγεία και καλή διαβίωση των ζώων,

vii)

μείωση εκπομπών και αποβλήτων, βελτίωση της χρήσης υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησής τους και της διαχείρισης των αποβλήτων,

viii)

βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των επιβλαβών οργανισμών και μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας,

ix)

βελτίωση της ανθεκτικότητας έναντι των ζωονόσων και μείωση της χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών,

x)

δημιουργία και διατήρηση οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα,

xi)

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,

xii)

βελτίωση των γενετικών πόρων,

xiii)

βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152,

β)

συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, τους όρους απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,

γ)

κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνικές καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών και των νοσημάτων, την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προϊόντων υγείας των ζώων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και τη χρήση οργανωμένων πλατφορμών συναλλαγών και χρηματιστηρίων εμπορευμάτων στις αγορές άμεσης παράδοσης και στις προθεσμιακές αγορές,

δ)

βιολογική ή ολοκληρωμένη παραγωγή,

ε)

δράσεις για την αύξηση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς και της αποθήκευσης των προϊόντων,

στ)

προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης και τη σημασία της υγιεινής διατροφής και στη διαφοροποίηση και την ενοποίηση των αγορών,

ζ)

εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας,

η)

εφαρμογή συστημάτων ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης, ιδίως παρακολούθηση της ποιότητας των προϊόντων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές,

θ)

δράσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

2.   Όσον αφορά τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο ι), τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη παρεμβάσεων στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α), δ), ε) και στ):

α)

σύσταση, τροφοδοσία και αναπλήρωση ταμείων αλληλοβοήθειας από οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού,

β)

επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που καθιστούν πιο αποτελεσματική τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατίθενται στην αγορά, μεταξύ άλλων για λόγους συλλογικής αποθήκευσης,

γ)

συλλογική αποθήκευση των προϊόντων που παράγονται από την οργάνωση παραγωγών ή από μέλη της, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της συλλογικής μεταποίησης των προϊόντων για τη διευκόλυνση της εν λόγω αποθήκευσης,

δ)

επαναφύτευση οπωρώνων ή ελαιώνων όποτε συντρέχει ανάγκη μετά από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ή για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

ε)

αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου μετά από υποχρεωτική σφαγή για λόγους υγείας ή λόγω απωλειών που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές,

στ)

απόσυρση από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό, συμπεριλαμβανομένης, όποτε συντρέχει ανάγκη, της μεταποίησης, ώστε να διευκολυνθεί η εν λόγω απόσυρση,

ζ)

πρώιμη συγκομιδή, που συνίσταται στην πλήρη συγκομιδή σε δεδομένη έκταση μη ώριμων και μη εμπορεύσιμων προϊόντων τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθένειας είτε για άλλο λόγο,

η)

μη συγκομιδή, που συνίσταται στον τερματισμό του τρέχοντος κύκλου παραγωγής σε μια έκταση, σε περιπτώσεις που το προϊόν είναι σωστά ανεπτυγμένο και είναι υγιούς, δίκαιης και εμπορεύσιμης ποιότητας, εξαιρουμένης της καταστροφής προϊόντων λόγω καιρικών συνθηκών ή ασθένειας,

θ)

ασφάλιση της συγκομιδής και της παραγωγής που συμβάλλει στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών σε περίπτωση απωλειών συνεπεία φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς και παράλληλα διασφαλίζει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους,

ι)

παροχή εκπαίδευσης σε άλλες οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή του άρθρου 67 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού ή σε μεμονωμένους παραγωγούς,

ια)

εφαρμογή και διαχείριση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων τρίτων χωρών στην επικράτεια της Ένωσης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών,

ιβ)

δράσεις επικοινωνίας με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των καταναλωτών.

Άρθρο 48

Σχεδιασμός, υποβολή εκθέσεων και εκκαθάριση επιδόσεων σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 102, το άρθρο 111 στοιχεία ζ) και η), το άρθρο 112 παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 134 εφαρμόζονται για τα είδη παρέμβασης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α), δ), ε) και στ), στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων αντί για το επίπεδο παρέμβασης. Ο σχεδιασμός, η υποβολή εκθέσεων και η εκκαθάριση επιδόσεων για τα εν λόγω είδη παρέμβασης πραγματοποιούνται επίσης στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τμήμα 2

Τομέας οπωροκηπευτικών

Άρθρο 49

Στόχοι στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στον τομέα των οπωροκηπευτικών που αναφέρεται στο άρθρο 42 στοιχείο α). Οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 46 στοιχεία ζ), η), θ) και ια) καλύπτουν τόσο νωπά όσο και μεταποιημένα προϊόντα, ενώ οι στόχοι που αναφέρονται στα άλλα στοιχεία του εν λόγω άρθρου καλύπτουν μόνο νωπά προϊόντα.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις αντιστοιχούν στα είδη παρέμβασης που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 47.

Άρθρο 50

Επιχειρησιακά προγράμματα

1.   Οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 46 και οι παρεμβάσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ υλοποιούνται μέσω εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή και των δύο, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια επτά ετών.

3.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα επιδιώκουν κατ’ ελάχιστον τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία β), ε) και στ).

4.   Για κάθε επιλεγόμενο στόχο, τα επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφουν τις παρεμβάσεις που επιλέγονται μεταξύ των παρεμβάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

5.   Οι οργανώσεις παραγωγών ή οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υποβάλλουν τα επιχειρησιακά προγράμματα στα κράτη μέλη προς έγκριση και, εάν εγκριθούν, τα υλοποιούν.

6.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες παρεμβάσεις με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων. Τα κράτη μέλη εξετάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών μαζί με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων.

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών χρηματοδοτούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 51 παράγραφος 1 στοιχείο β), εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων και ότι η εν λόγω χρηματοδότηση λαμβάνεται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων που είναι μέλη ενώσεων,

β)

οι παρεμβάσεις και η αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή καθορίζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε οργάνωσης που είναι μέλος ενώσεως,

γ)

δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση.

7.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα:

α)

το 15 % τουλάχιστον των δαπανών καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ),

β)

το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες δράσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ),

γ)

το 2 % τουλάχιστον των δαπανών καλύπτει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ) και

δ)

οι δαπάνες για παρεμβάσεις που εμπίπτουν στα είδη παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία στ), ζ) και η) δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών.

Όταν τουλάχιστον 80 % των μελών μιας οργάνωσης παραγωγών υπόκεινται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις για τη βιολογική γεωργία που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV, καθεμία από τις εν λόγω δεσμεύσεις μετρά ως δράση για τον ελάχιστο αριθμό τριών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

8.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα μπορούν να καθορίζουν τις προτεινόμενες δράσεις για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα απολαμβάνουν δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Άρθρο 51

Επιχειρησιακά ταμεία

1.   Οποιαδήποτε οργάνωση παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών ή ένωση τέτοιων οργανώσεων παραγωγών μπορεί να συστήνει επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο λαμβάνει:

α)

χρηματοδοτικές εισφορές από:

i)

τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή και τα δύο ή

ii)

την ένωση οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών της εν λόγω ένωσης,

β)

χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, η οποία μπορεί να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω οργανώσεις ή ενώσεις υποβάλουν επιχειρησιακό πρόγραμμα.

2.   Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 52

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον τομέα των οπωροκηπευτικών

1.   Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί και περιορίζεται στο 50 % του ποσού των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται σε:

α)

4,1 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών,

β)

4,5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε ένωση οργανώσεων παραγωγών,

γ)

5 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε διακρατική οργάνωση παραγωγών ή διακρατική ένωση οργανώσεων παραγωγών.

Τα εν λόγω όρια μπορούν να αυξηθούν κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό πέραν του σχετικού ποσοστού που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), η), θ) και ι). Στην περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιούνται από την ένωση για λογαριασμό των μελών της.

3.   Κατόπιν σχετικής αίτησης από οργάνωση παραγωγών ή από ένωση οργανώσεων παραγωγών, το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60 % για επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τμήμα επιχειρησιακού προγράμματος, εφόσον ισχύει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

διακρατικές οργανώσεις παραγωγών υλοποιούν σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία β), ε) και στ),

β)

μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο παρεμβάσεων που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση,

γ)

το επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848,

δ)

η οργάνωση παραγωγών ή η ένωση οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 υλοποιεί για πρώτη φορά επιχειρησιακό πρόγραμμα,

ε)

οι οργανώσεις παραγωγών διαθέτουν στο εμπόριο λιγότερο από το 20 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών σε ένα κράτος μέλος,

στ)

η οργάνωση παραγωγών λειτουργεί σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

ζ)

το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), θ) και ι),

η)

το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται για πρώτη φορά από αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών που προέκυψε από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

4.   Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο δ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 5 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

5.   Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 80 % για δαπάνες που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχεία ε) και στ), εάν οι εν λόγω δαπάνες καλύπτουν τουλάχιστον το 20 % των δαπανών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος.

6.   Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100 % στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

σε περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά οπωροκηπευτικών που δεν υπερβαίνουν το 5 % του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών και οι οποίες διοχετεύονται προς:

i)

δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που διαθέτουν σχετική έγκριση από τα κράτη μέλη, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία το εθνικό δίκαιο χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους,

ii)

δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και παιδικές κατασκηνώσεις, καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω διανεμόμενες ποσότητες είναι συμπληρωματικές των ποσοτήτων που αγοράζουν συνήθως τα ιδρύματα αυτά,

β)

δράσεις σχετικές με τη καθοδήγηση άλλων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για οργανώσεις παραγωγών που προέρχονται από περιοχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ή μεμονωμένων παραγωγών.

Άρθρο 53

Εθνική χρηματοδοτική συνδρομή

1.   Στις περιφέρειες των κρατών μελών όπου ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στις οργανώσεις παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εθνική χρηματοδοτική συνδρομή ίση με έως και 80 % των χρηματοδοτικών συνεισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού και έως και 10 % της αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης παραγωγών. Η εθνική χρηματοδοτική συνδρομή λειτουργεί συμπληρωματικά προς το επιχειρησιακό ταμείο.

2.   Ο βαθμός οργάνωσης των παραγωγών σε μια περιοχή κράτους μέλους θεωρείται σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ένωσης, όταν έχει υπάρξει χαμηλότερος από 20 % για τρία συνεχή έτη πριν από την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος. Ο βαθμός οργάνωσης υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην εν λόγω περιφέρεια η οποία διατέθηκε στο εμπόριο από οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισμένες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, διαιρούμενη με τη συνολική αξία της παραγωγής οπωροκηπευτικών στην εν λόγω περιφέρεια.

3.   Τα κράτη μέλη που χορηγούν εθνική χρηματοδοτική συνδρομή σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνουν την Επιτροπή για τις περιφέρειες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και για την εθνική χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών στις εν λόγω περιφέρειες.

Τμήμα 3

Τομέας της μελισσοκομίας

Άρθρο 54

Στόχοι στον τομέα της μελισσοκομίας

Τα κράτη μέλη επιδιώκουν τουλάχιστον έναν από τους σχετικούς ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 για τον τομέα της μελισσοκομίας.

Άρθρο 55

Είδη παρέμβασης στον τομέα της μελισσοκομίας και χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.   Τα κράτη μέλη επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για κάθε επιλεγμένο ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη παρέμβασης στον τομέα της μελισσοκομίας:

α)

συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση, ενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω δικτύωσης, για μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων,

β)

επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και άλλες δράσεις, μεταξύ άλλων για:

i)

την καταπολέμηση των εισβολέων των κυψελών και των νόσων των μελισσών, ιδίως της βαρόασης,

ii)

την πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες,

iii)

την ανανέωση των κυψελών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής μελισσών,

iv)

τον εξορθολογισμό της εποχιακής μετακίνησης των ζώων,

γ)

δράσεις στήριξης εργαστηρίων για την ανάλυση των μελισσοκομικών προϊόντων ή των απωλειών ή της μείωσης της παραγωγικότητας των μελισσών και των δυνητικά τοξικών για τις μέλισσες ουσιών,

δ)

δράσεις για τη διατήρηση ή την αύξηση του υφιστάμενου αριθμού κυψελών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής μελισσών,

ε)

συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων,

στ)

προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων παρακολούθησης της αγοράς και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων,

ζ)

δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

2.   Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ τις επιλογές τους ως προς τους ειδικούς στόχους και τα είδη παρέμβασης. Προσδιορίζουν τις παρεμβάσεις μεταξύ των επιλεγμένων ειδών παρέμβασης.

3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ τη χρηματοδότηση που παρέχουν για τα είδη παρέμβασης που έχουν επιλεγεί στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

4.   Τα κράτη μέλη παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο ποσό χρηματοδότησης με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που χρησιμοποιούν βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 για τη στήριξη των ειδών παρέμβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.   Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται από την Ένωση και τα κράτη μέλη δεν υπερβαίνει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον δικαιούχο.

6.   Κατά την κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη συνεργάζονται με εκπροσώπους οργανισμών στον τομέα της μελισσοκομίας.

7.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετησίως τον αριθμό των κυψελών στην επικράτειά τους.

Άρθρο 56

Πρόσθετες κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες για είδη παρέμβασης στον τομέα της μελισσοκομίας

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με απαιτήσεις επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο παρόν τμήμα και αφορούν:

α)

την υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν ετησίως στην Επιτροπή τον αριθμό των κυψελών στην επικράτειά τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 55 παράγραφος 7,

β)

τον ορισμό της «κυψέλης» και μεθόδους υπολογισμού του αριθμού των κυψελών,

γ)

την ελάχιστη συνεισφορά της Ένωσης στις δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση των ειδών παρέμβασης και των παρεμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 55.

Τμήμα 4

Αμπελοοινικός τομέας

Άρθρο 57

Στόχοι στον αμπελοοινικό τομέα

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους στον αμπελοοινικό τομέα:

α)

βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των οινοπαραγωγών της Ένωσης· ο στόχος αυτός σχετίζεται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και η),

β)

συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, στη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων παραγωγής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης στους αμπελουργούς για τη μείωση της χρήσης εισροών και την εφαρμογή περιβαλλοντικά πιο βιώσιμων μεθόδων και καλλιεργητικών πρακτικών· οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) έως στ) και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ),

γ)

βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και επιβολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών, καθώς και των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 2009/104/ΕΚ και (ΕΕ) 2019/1152,

δ)

βελτίωση των επιδόσεων των αμπελοοινικών επιχειρήσεων της Ένωσης και της προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και αύξηση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητάς τους όσον αφορά την παραγωγή και εμπορία προϊόντων αμπέλου, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας, της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και των βιώσιμων διαδικασιών· οι στόχοι αυτοί σχετίζονται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε), και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η),

ε)

συμβολή στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις στην αγορά• ο στόχος αυτός σχετίζεται με τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α),

στ)

συμβολή στη διασφάλιση των εισοδημάτων των παραγωγών της Ένωσης, όταν υφίστανται απώλειες συνεπεία φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών συνθηκών, ζώων, ασθενειών ή προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς• ο στόχος αυτός σχετίζεται με τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α),

ζ)

αύξηση της εμπορευσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης, ιδίως με την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών και με την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού· ο εν λόγω στόχος μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά γνώσης και σχετίζεται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και θ),

η)

συνέχιση της χρήσης υποπροϊόντων οινοποιίας για βιομηχανικούς και ενεργειακούς σκοπούς, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του οίνου της Ένωσης, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον· ο στόχος αυτός σχετίζεται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε),

θ)

συμβολή στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου και σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης για τον οίνο· ο στόχος αυτός σχετίζεται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και θ),

ι)

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών προϊόντων της Ένωσης σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος και της διαφοροποίησης των αμπελοοινικών αγορών· ο στόχος αυτός σχετίζεται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και η),

ια)

συμβολή στην αύξηση της ανθεκτικότητας των παραγωγών στις διακυμάνσεις της αγοράς· ο στόχος αυτός σχετίζεται με τον ειδικό στόχο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Άρθρο 58

Είδη παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα

1.   Για κάθε στόχο που επιλέγεται μεταξύ εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 57, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 επιλέγουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη παρέμβασης:

α)

αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων, διαδικασία που συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

i)

μετατροπές ποικιλιών, επίσης και μέσω επανεμβολιασμού, μεταξύ άλλων για τη βελτίωση της ποιότητας ή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, για λόγους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή για την ενίσχυση της γενετικής ποικιλότητας,

ii)

μετεγκατάσταση αμπελώνων,

iii)

αναφύτευση αμπελώνων, όπου αυτό απαιτείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους,

iv)

βελτιώσεις στις τεχνικές διαχείρισης αμπελώνων, ιδίως την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αλλά εξαιρουμένης της κανονικής ανανέωσης των αμπελώνων η οποία συνίσταται στην αναφύτευση με την ίδια ποικιλία σταφυλιών σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας, όταν οι τα αμπέλια ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους,

β)

επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε αμπελουργικά γεωργικά συστήματα, εξαιρουμένων των πράξεων που σχετίζονται με το είδος παρέμβασης που προβλέπεται στο στοιχείο α), σε εγκαταστάσεις μεταποίησης και σε υποδομές οινοποιίας, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας,

γ)

πρώιμος τρύγος, που σημαίνει την ολική καταστροφή ή την απομάκρυνση των βότρεων ενώ βρίσκονται ακόμη σε άωρο στάδιο, με επακόλουθο να εκμηδενιστεί η απόδοση της σχετικής έκτασης, και εξαιρουμένης της μη συγκομιδής, όπου τα εμπορικά σταφύλια δεν συλλέγονται όταν ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους αλλά παραμένουν στα φυτά,

δ)

ασφάλιση της συγκομιδής έναντι απώλειας εισοδήματος που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που εξομοιώνονται με φυσικές καταστροφές, δυσμενών κλιματικών φαινομένων, ζημιών που προκαλούνται από ζώα, ασθενειών φυτών ή προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς,

ε)

υλικές και άυλες επενδύσεις στην καινοτομία που συνίστανται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υποπροϊόντων της οινοποίησης, καινοτόμες διαδικασίες και τεχνολογίες για την παραγωγή αμπελοοινικών προϊόντων και ψηφιοποίηση των εν λόγω διαδικασιών και τεχνολογιών, καθώς και άλλες επενδύσεις που προσθέτουν αξία σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ άλλων για ανταλλαγή γνώσεων και συμβολή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

στ)

συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία,

ζ)

την απόσταξη υποπροϊόντων της οινοποίησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα VIII μέρος ΙΙ τμήμα Δ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013,

η)

δράσεις ενημέρωσης σχετικά με τους οίνους της Ένωσης που διεξάγονται στα κράτη μέλη και οι οποίες ενθαρρύνουν την υπεύθυνη κατανάλωση οίνου ή προωθούν συστήματα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις,

θ)

δράσεις που αναλαμβάνονται από διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από τα κράτη μέλη στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 με στόχο την ενίσχυση της φήμης των αμπελώνων της Ένωσης μέσω της προώθησης του οινοτουρισμού στις περιφέρειες παραγωγής,

ι)

δράσεις που αναλαμβάνονται από διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από τα κράτη μέλη στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την αγορά,

ια)

προώθηση των προϊόντων και επικοινωνία που πραγματοποιούνται σε τρίτες χώρες με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες και δραστηριότητες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αμπελοοινικού τομέα και στο άνοιγμα, τη διαφοροποίηση ή την ενοποίηση των αγορών:

i)

δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήμιση που προβάλλουν ιδίως τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή το περιβάλλον,

ii)

συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας,

iii)

εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή,

iv)

μελέτες νέων ή υφιστάμενων αγορών που είναι αναγκαίες για τη διεύρυνση και την ενοποίηση των εμπορικών διεξόδων,

v)

μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πράξεων ενημέρωσης και προώθησης,

vi)

προετοιμασία τεχνικών φακέλων, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών δοκιμών και αξιολογήσεων, σχετικά με οινολογικές πρακτικές και φυτοϋγειονομικούς και υγειονομικούς κανόνες, καθώς και άλλες απαιτήσεις τρίτων χωρών για την εισαγωγή προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών ή να αποτραπεί ο περιορισμός της,

ιβ)

προσωρινή και σταδιακά μειούμενη συνδρομή για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλληλοβοήθειας,

ιγ)

επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής με:

i)

τη βελτίωση της χρήσης και της διαχείρισης των υδάτων,

ii)

τη μετατροπή σε βιολογική παραγωγή,

iii)

την εισαγωγή τεχνικών ολοκληρωμένης παραγωγής,

iv)

την αγορά εξοπλισμού για μεθόδους παραγωγής ακριβείας ή ψηφιοποιημένης παραγωγής,

v)

τη συμβολή στην προστασία του εδάφους και στην ενίσχυση της δέσμευσης του εδαφικού άνθρακα,

vi)

τη δημιουργία ή διαφύλαξη οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα ή τη διατήρηση του τοπίου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης ιστορικών χαρακτηριστικών, ή

vii)

τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων.

Το πρώτο εδάφιο στοιχείο ια) εφαρμόζεται μόνο στους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου. Οι πράξεις προώθησης και επικοινωνίας που αποσκοπούν στην εδραίωση εμπορικών διεξόδων περιορίζονται σε μέγιστη διάρκεια τριών ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης, και αφορούν μόνο τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας που καλύπτουν τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

2.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 τεκμηριώνουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ τις επιλογές τους όσον αφορά τους στόχους και τα είδη παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των επιλεγμένων ειδών παρέμβασης.

Τα κράτη μέλη που επιλέγουν τα είδη παρέμβασης που προβλέπονται στο στοιχείο ια) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θεσπίζουν ειδικές διατάξεις για τις δράσεις και τις δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης, ιδίως όσον αφορά τη μέγιστη διάρκειά τους.

3.   Πέραν των απαιτήσεων που ορίζονται στον τίτλο V, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 καθορίζουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιλεγμένων ειδών παρέμβασης, τις παρεμβάσεις και ένα γενικό χρηματοδοτικό πίνακα με τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν και την προβλεπόμενη κατανομή των πόρων μεταξύ των επιλεγμένων ειδών παρέμβασης και μεταξύ παρεμβάσεων σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά κονδύλια που καθορίζονται στο παράρτημα VII.

Άρθρο 59

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον αμπελοοινικό τομέα

1.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) δεν υπερβαίνει το 50 % των πραγματικών δαπανών αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων ή το 75 % των πραγματικών δαπανών αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Ωστόσο, η εν λόγω χρηματοδοτική συνδρομή μπορεί, για απότομες πλαγιές και αναβαθμίδες σε ζώνες όπου η κλίση είναι μεγαλύτερη του 40 %, να ανέρχεται έως το 60 % των πραγματικών δαπανών της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων ή έως το 80 % των πραγματικών δαπανών αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

Η συνδρομή μπορεί μόνο να λάβει τη μορφή αποζημίωσης των παραγωγών για απώλεια εσόδων λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης και της συνεισφοράς στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής. Η αποζημίωση των παραγωγών για απώλεια εισοδήματος λόγω της υλοποίησης της παρέμβασης μπορεί να καλύψει μέχρι και το 100 % της σχετικής απώλειας και να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

α)

χορήγηση άδειας ώστε τα παλαιά και τα νέα φυτά αμπέλου να συνυπάρχουν για μέγιστο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη,

β)

χρηματική αποζημίωση για μέγιστη περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) δεν υπερβαίνει:

α)

το 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,

β)

το 40 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών σε περιφέρειες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

γ)

το 75 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές,

δ)

το 65 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο μέγιστο ποσοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χορηγείται μόνο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπό την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (43). Ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων EUR, τα μέγιστα επίπεδα της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μειώνονται στο ήμισυ.

Καμία χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δεν χορηγείται σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων» (44).

3.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τον πρώιμο τρύγο που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) δεν υπερβαίνει το 50 % του ποσού των άμεσων δαπανών για την καταστροφή ή την απομάκρυνση των σταφυλιών και την απώλεια εσόδων που σχετίζεται με την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

4.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία θ), ι) και ιγ) δεν υπερβαίνει το 50 % των άμεσων ή επιλέξιμων δαπανών.

5.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για ασφάλιση της συγκομιδής που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) δεν υπερβαίνει:

α)

το 80 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι των απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές καταστροφές,

β)

το 50 % του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:

i)

απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και απωλειών που προκαλούνται από άλλα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα,

ii)

απωλειών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την ασφάλιση συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνο εάν οι σχετικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν αποζημιώνουν τους παραγωγούς για περισσότερο από το 100 % της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αποζημιώσεις που ενδεχομένως λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης που αφορούν τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.

6.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για καινοτομία που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) δεν υπερβαίνει:

α)

το 50 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες,

β)

το 40 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών σε περιφέρειες άλλες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

γ)

το 80 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες,

δ)

το 65 % των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο μέγιστο ποσοστό της που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο χορηγείται μόνο σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ• ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Για τις επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων EUR, τα μέγιστα επίπεδα της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μειώνονται στο ήμισυ.

7.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για δράσεις ενημέρωσης και την προώθηση που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία η) και ια) δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 μπορούν να χορηγούν εθνικές ενισχύσεις σε ποσοστό έως 30 % των επιλέξιμων δαπανών, αλλά η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και οι ενισχύσεις των κρατών μελών ως άθροισμα δεν υπερβαίνουν το 80 % των επιλέξιμων δαπανών.

8.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 153 παράγραφος 2.

Άρθρο 60

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στον αμπελοοινικό τομέα

1.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 μεριμνούν ώστε η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την ασφάλιση της συγκομιδής να μη στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην ασφαλιστική αγορά.

2.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 θεσπίζουν ένα σύστημα που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο πρώιμος τρύγος δεν οδηγεί σε αποζημίωση μεμονωμένων παραγωγών πέραν του ορίου που ορίζεται στο άρθρο 59 παράγραφος 3.

3.   Το ποσό της συνδρομής της Ένωσης για την απόσταξη των υποπροϊόντων της οινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ) καθορίζεται ανά % όγκου και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10 % του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 μεριμνούν ώστε η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης να καταβάλλεται στους οινοπνευματοποιούς που επεξεργάζονται υποπροϊόντα οινοποιίας τα οποία παραδίδονται για απόσταξη σε αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % κατ’ όγκο.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπή ποσό για την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των υποπροϊόντων οινοποίησης. Το εν λόγω ποσό μεταφέρεται από το αποστακτήριο στον παραγωγό στις περιπτώσεις που ο τελευταίος αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 διασφαλίζουν ότι η αιθυλική αλκοόλη που προέρχεται από την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης για την οποία έχει χορηγηθεί χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για βιομηχανικούς ή ενεργειακούς σκοπούς που δεν νοθεύουν τον ανταγωνισμό.

4.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 διασφαλίζουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ ότι διατίθεται τουλάχιστον το 5 % των δαπανών και αναλαμβάνεται τουλάχιστον μία δράση για την επίτευξη στόχων που ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της βιωσιμότητας των παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών, τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης στον αμπελοοινικό τομέα, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 57 στοιχεία β), δ) και η).

Τμήμα 5

Τομέας του λυκίσκου

Άρθρο 61

Στόχοι και είδη παρέμβασης στον τομέα του λυκίσκου

1.   Η Γερμανία επιδιώκει στον τομέα του λυκίσκου έναν ή περισσότερους από τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 46 στοιχεία α) έως η) και στο άρθρο 46 στοιχεία ι) και ια).

2.   Η Γερμανία επιλέγει στο οικείο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ ένα ή περισσότερα από τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47, για την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Γερμανία προσδιορίζει παρεμβάσεις στο πλαίσιο των επιλεγμένων ειδών παρέμβασης. Τεκμηριώνει στο οικείο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ την επιλογή στόχων, ειδών παρέμβασης και παρεμβάσεων για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.

3.   Οι παρεμβάσεις που προσδιορίζονται από τη Γερμανία υλοποιούνται μέσω εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεών τους αναγνωρισμένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

4.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 50 παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 8.

5.   Η Γερμανία διασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης που παρέχεται σε κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών δυνάμει του παρόντος άρθρου για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία στ), ζ) και η) δεν υπερβαίνει, κατά μέσο όρο επί τρία συναπτά έτη, το ένα τρίτο της συνολικής ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής που έλαβε για το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά την ίδια περίοδο.

Άρθρο 62

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.   Στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού κονδυλίου που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3, η Γερμανία χορηγεί τη μέγιστη ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους που υλοποιούν τα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 3 κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εκταρίων που καλλιεργούνται με λυκίσκο και αναλογούν σε κάθε οργάνωση παραγωγών.

2.   Εντός των ανώτατων ποσών που διατίθενται σε κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 1, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για τα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 61 περιορίζεται στο 50 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει την οργάνωση παραγωγών ή την ένωση παραγωγών που λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης καταβάλλεται σε επιχειρησιακά ταμεία που έχουν συσταθεί από τις οργανώσεις παραγωγών ή τις ενώσεις αυτών, αναγνωρισμένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που υλοποιούν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Προς τούτο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το άρθρο 51 του παρόντος κανονισμού.

3.   Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αυξάνεται σε 100 %:

α)

για είδη παρέμβασης που συνδέονται με έναν ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία δ), ε), στ), και η),

β)

για τις παρεμβάσεις συλλογικής αποθήκευσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών, τεχνικής συνδρομής, κατάρτισης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται με έναν ή αμφότερους τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία α) και ι).

Τμήμα 6

Τομέας ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών

Άρθρο 63

Στόχοι στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία επιδιώκουν στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έναν ή περισσότερους από τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 46 στοιχεία α) έως η) και στο άρθρο 46 στοιχεία ι) και ια).

Άρθρο 64

Είδη παρέμβασης στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

1.   Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 63, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία επιλέγουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ ένα ή περισσότερα από τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47. Προσδιορίζουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των επιλεγμένων ειδών παρέμβασης.

2.   Οι παρεμβάσεις που προσδιορίζονται από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία εφαρμόζονται μέσω εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Προς τούτο εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 50 παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 8 και το άρθρο 51 του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 65 παράγραφος 3.

Άρθρο 65

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στις επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει:

α)

το 75 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 46 στοιχεία α) έως στ) και στο άρθρο 46 στοιχεία η) και ια),

β)

το 75 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και το 50 % για άλλες παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο ζ),

γ)

το 50 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παρεμβάσεις που συνδέονται με τον στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 46 στοιχείο ι),

δ)

το 75 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία στ) και η), όταν το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποιείται σε τουλάχιστον τρεις τρίτες χώρες ή σε κράτη μέλη μη παραγωγούς από οργανώσεις παραγωγών ή από ενώσεις οργανώσεων παραγωγών από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη παραγωγούς, ή το 50 %, όταν δεν συντρέχει η εν λόγω προϋπόθεση.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται στο 30 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών το 2023 και το 2024, στο 15 % το 2025 και το 2026 και στο 10 % από το 2027.

3.   Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία μπορούν να παρέχουν συμπληρωματική χρηματοδότηση από τα επιχειρησιακά ταμεία που αναφέρονται στο άρθρο 51 έως το 50 % των δαπανών που δεν καλύπτονται από τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

4.   Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία μεριμνούν ώστε οι δαπάνες για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία στ), ζ) και η) να μην υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος όπως καθορίζονται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Τμήμα 7

Άλλοι τομείς

Άρθρο 66

Στόχοι σε άλλους τομείς

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ), στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούν τα είδη παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 47. Για κάθε τομέα που επιλέγουν τα κράτη μέλη, επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 46 στοιχεία α) έως η) και στο άρθρο 46 στοιχεία ι) και ια). Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή τους ως προς τους τομείς και τους στόχους.

Άρθρο 67

Είδη παρέμβασης σε άλλους τομείς

1.   Για κάθε τομέα που επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 66, τα κράτη μέλη επιλέγουν ένα ή περισσότερα από τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 ώστε να υλοποιηθούν μέσω εγκεκριμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων που καταρτίζονται από:

α)

οργανώσεις παραγωγών και τις ενώσεις τους, αναγνωρισμένες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, ή

β)

συνεταιρισμούς, καθώς και άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ παραγωγών που έχουν συσταθεί με πρωτοβουλία των παραγωγών και ελέγχονται από αυτούς, αναγνωρίζονται δε από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ως ομάδες παραγωγών, για μεταβατική περίοδο έως τεσσάρων ετών από την έναρξη εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος που λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών και καθορίζουν τις δραστηριότητες και τους στόχους των ομάδων παραγωγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), προκειμένου οι εν λόγω ομάδες παραγωγών να μπορούν να πληρούν τις απαιτήσεις για την αναγνώρισή τους ως οργανώσεων παραγωγών δυνάμει των άρθρων 152 έως 154 ή του άρθρου 161 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή δυνάμει της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

3.   Οι ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), εκτός από επιχειρησιακό πρόγραμμα, καταρτίζουν και υποβάλλουν σχέδιο αναγνώρισης με σκοπό να εκπληρώσουν, εντός της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο ίδιο στοιχείο, τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 152 έως 154 ή στο άρθρο 161 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου για την αναγνώρισή τους ως οργανώσεων παραγωγών.

Το σχέδιο αναγνώρισης προβλέπει δραστηριότητες και αριθμητικούς στόχους ώστε να διασφαλίζεται η πρόοδος προς την επίτευξη αυτής της αναγνώρισης.

Στήριξη χορηγηθείσα σε ομάδα παραγωγών η οποία δεν έχει αναγνωριστεί ως οργάνωση παραγωγών έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου υπόκειται σε ανάκτηση.

4.   Τα κράτη μέλη τεκμηριώνουν την επιλογή τους όσον αφορά τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν τα είδη παρέμβασης που προβλέπονται στο παρόν τμήμα για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI προσδιορίζουν, για κάθε τομέα που επιλέγουν, τον κατάλογο των προϊόντων που καλύπτονται από τον εν λόγω τομέα.

5.   Τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία στ) έως θ) δεν εφαρμόζονται στα σπέρματα βαμβακιού, αγριογογγύλης και αγριοκράμβης, στα σπέρματα ηλιοτρόπιου και στα κουκιά σόγιας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI.

6.   Τα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 50 παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 8.

7.   Τα κράτη μέλη τα οποία επιλέγουν να υλοποιήσουν είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ) στον τομέα του βαμβακιού αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παραγωγών στον εν λόγω τομέα και τις ενώσεις των εν λόγω οργανώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και εφαρμόζοντας τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 και στα άρθρα 153 έως 156 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Οι ομάδες βαμβακοπαραγωγών και οι ομοσπονδίες των εν λόγω ομάδων βαμβακοπαραγωγών που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 4 της πράξης προσχώρησης της Ελληνικής Δημοκρατίας του 1979 πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού λογίζονται, για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αντίστοιχα.

8.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δαπάνες για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχεία στ), ζ) και η) να μην υπερβαίνουν το ένα τρίτο των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος όπως καθορίζεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

Άρθρο 68

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται στο 50 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 67. Το υπόλοιπο μέρος των δαπανών βαρύνει τους δικαιούχους.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης καταβάλλεται σε επιχειρησιακά ταμεία που έχουν συσταθεί από οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις αυτών, αναγνωρισμένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού, ή από ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού. Προς τούτο εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 51 και το άρθρο 52 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

2.   Το όριο του 50 % που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται στο 60 % για οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή δυνάμει του άρθρου 67 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού για τα πρώτα πέντε έτη μετά το έτος αναγνώρισης.

3.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης περιορίζεται στο 6 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο από:

α)

κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή

β)

κάθε οργάνωση παραγωγών που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 στοιχείο β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τμήμα 1

Είδη παρέμβασης

Άρθρο 69

Είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη

Τα είδη παρέμβασης στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου συνίστανται σε ενισχύσεις ή στήριξη αναφορικά με:

α)

περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης,

β)

φυσικούς ή άλλους περιορισμούς ανά περιοχή,

γ)

ειδικά ανά περιοχή μειονεκτήματα που προκύπτουν από ορισμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις,

δ)

επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην άρδευση,

ε)

την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων,

στ)

εργαλεία διαχείρισης κινδύνων,

ζ)

τη συνεργασία,

η)

την ανταλλαγή γνώσεων και τη διάδοση πληροφοριών.

Άρθρο 70

Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης

1.   Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις μεταξύ των παρεμβάσεων στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ και μπορούν να περιλαμβάνουν σε αυτά και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης. Οι ενισχύσεις για τις εν λόγω δεσμεύσεις χορηγούνται υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ.

2.   Τα κράτη μέλη χορηγούν ενισχύσεις μόνο σε γεωργούς ή άλλους δικαιούχους που αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση δεσμεύσεις διαχείρισης οι οποίες κρίνονται επωφελείς για στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

3.   Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη παρέχουν ενισχύσεις μόνο για δεσμεύσεις οι οποίες:

α)

υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα ΚΓΠΚ που θεσπίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι τμήμα 2,

β)

υπερβαίνουν τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή για την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο· η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για δεσμεύσεις που σχετίζονται με αγροδασικά συστήματα και τη διατήρηση αναδασωμένων εκτάσεων,

γ)

υπερβαίνουν τους προϋποθέσεις που καθορίζονται για τη διατήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2,

δ)

είναι διαφορετικές από τις δεσμεύσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 31.

Για τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν το εθνικό δίκαιο επιβάλλει νέες απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να χορηγείται στήριξη για δεσμεύσεις που συμβάλλουν στη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις για μέγιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται υποχρεωτικές για την εκμετάλλευση.

4.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις ενισχύσεις που πρέπει να καταβληθούν με βάση τις πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήματα που οφείλονται στις αναληφθείσες δεσμεύσεις, λαμβανομένων υπόψη των αριθμητικών στόχων που έχουν τεθεί. Οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγών. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη ως εφάπαξ ενίσχυση ανά μονάδα.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν και να υποστηρίξουν συλλογικά συστήματα και συστήματα ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους γεωργούς ή άλλους δικαιούχους να επιτύχουν σημαντική βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη κλίμακα ή με μετρήσιμο τρόπο.

6.   Οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για περίοδο από πέντε έως επτά ετών.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ:

α)

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για συγκεκριμένα είδη δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασής τους μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου, όταν το εν λόγω μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρηση ορισμένων περιβαλλοντικών οφελών ή οφελών που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων,

β)

βραχύτερο χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, όσον αφορά τις δεσμεύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων, τις δεσμεύσεις για τη διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση και την ανάπτυξη των γενετικών πόρων, τη μετατροπή σε βιολογική γεωργία, νέες δεσμεύσεις απευθείας μετά τη δέσμευση που έχει αναληφθεί κατά την αρχική περίοδο ή σε άλλες δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

7.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για τις πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του είδους παρέμβασης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους ως συνέπεια τροποποιήσεων των σχετικών υποχρεωτικών προτύπων, απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 όταν οι δεσμεύσεις πρέπει να επεκταθούν πέραν αυτών, ή για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου. Εάν η προσαρμογή αυτή δεν γίνει αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να απαιτείται επιστροφή των κατά το παρόν άρθρο ενισχύσεων για την περίοδο κατά την οποία η δέσμευση ήταν σε ισχύ.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του είδους παρέμβασης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο και οι οποίες υπερβαίνουν την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή τους στο νομικό πλαίσιο που ισχύει την επόμενη περίοδο.

8.   Όταν η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου χορηγείται σε γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις ή σε δεσμεύσεις για τη μετατροπή ή τη διατήρηση πρακτικών και μεθόδων βιολογικής καλλιέργειας όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τη χορήγηση ενίσχυσης ανά εκτάριο. Για άλλες δεσμεύσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν άλλες μονάδες πέραν των εκταρίων. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου ως κατ’ αποκοπή ποσό.

9.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του είδους παρέμβασης έχουν πρόσβαση στις σχετικές γνώσεις και πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίηση τους, καθώς και ότι, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους γεωργούς που δεσμεύονται να αλλάξουν τα συστήματα παραγωγής τους, παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση σε όσους το απαιτούν, καθώς και πρόσβαση σε τεχνογνωσία.

10.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου να συνάδουν με εκείνες που βασίζονται στο άρθρο 31.

Άρθρο 71

Φυσικοί ή άλλοι ειδικοί ανά περιοχή περιορισμοί

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσδιορίζονται περαιτέρω στα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

2.   Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου χορηγούνται σε ενεργούς γεωργούς όσον αφορά τις περιοχές που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβαίνουν σε συντονισμό ακριβείας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου μόνο προκειμένου να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδημάτων που συνδέονται με τους φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς για τη συγκεκριμένη περιοχή.

5.   Οι πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήματα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4 υπολογίζονται για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς, σε σύγκριση με τις περιοχές που δεν επηρεάζονται από φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς.

6.   Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης.

Άρθρο 72

Ειδικά ανά περιοχή μειονεκτήματα που προκύπτουν από συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις για ειδικά ανά περιοχή μειονεκτήματα που επιβάλλονται από τις απαιτήσεις που απορρέουν από την υλοποίηση των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ ή 2000/60/ΕΚ υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων εκ των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

2.   Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου χορηγούνται σε γεωργούς, δασοκαλλιεργητές και στις ενώσεις τους, καθώς και σε άλλους διαχειριστές γης.

3.   Κατά τον καθορισμό περιοχών με μειονεκτήματα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές:

α)

γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,

β)

άλλες οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία ή τη δασοκομία που συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιοχές δεν υπερβαίνουν το 5 % των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του εκάστοτε στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ,

γ)

γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμών σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν μόνο να χορηγούν ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου προκειμένου να αποζημιώσουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδημάτων που συνδέονται με τα ειδικά ανά περιοχή μειονεκτήματα για τη συγκεκριμένη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους συναλλαγής.

5.   Οι πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 υπολογίζονται:

α)

όσον αφορά τους περιορισμούς που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, σε σχέση με τα μειονεκτήματα που απορρέουν από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά πρότυπα ΚΓΠΚ που θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, καθώς και τους όρους που καθορίζονται για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού,

β)

όσον αφορά τους περιορισμούς που απορρέουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ, σε σχέση με τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, με εξαίρεση την ΚΑΔ 1 που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού, και τα πρότυπα ΚΓΠΚ που θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 2 του κεφαλαίου Ι του παρόντος τίτλου, καθώς και τους όρους που καθορίζονται για τη συντήρηση της γεωργικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

6.   Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο.

Άρθρο 73

Επενδύσεις

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επενδύσεις υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν μόνο να χορηγούν στήριξη σύμφωνα με το παρόν άρθρο για εκείνες τις επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων εκ των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, η στήριξη για τον δασοκομικό τομέα εξαρτάται από την παρουσίαση συναφών πληροφοριών από διαχειριστικό σχέδιο δασών ή ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως αυτή ορίστηκε στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο διαχείριση των δασών στην Ευρώπη, που εκδόθηκε κατά τη Δεύτερη Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη η οποία συνήλθε στο Ελσίνκι στις 16-17 Ιουνίου 1993.

3.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των μη επιλέξιμων επενδύσεων και κατηγοριών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των ακολούθων:

α)

αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής,

β)

αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης,

γ)

αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη, με εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση του περιβάλλοντος και προστασία εδάφους πλούσιου σε άνθρακα ή την αγορά γης από γεωργούς νεαρής ηλικίας με χρηματοοικονομικά μέσα· στην περίπτωση της χρήσης χρηματοοικονομικών μέσων, το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, στο ποσό του υποκείμενου δανείου,

δ)

αγορά ζώων και αγορά μονοετών φυτών και τη φύτευσή τους, για σκοπούς εκτός από:

i)

την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού ύστερα από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά φαινόμενα,

ii)

την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από μεγάλους θηρευτές ή τη χρήση ζώων που αντικαθιστούν μηχανήματα στη δασοκομία,

iii)

την εκτροφή απειλούμενων φυλών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 24) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (45) βάσει των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 70 ή

iv)

τη διατήρηση φυτικών ποικιλιών που απειλούνται από γενετική διάβρωση βάσει των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 70,

ε)

τόκοι χρέους, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης,

στ)

επενδύσεις σε μεγάλης κλίμακας υποδομές, όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, εκτός από τις δράσεις πρόληψης για την ευρυζωνικότητα και την προστασία από πλημμύρες ή την παράκτια προστασία οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων ή καταστροφικών φαινομένων,

ζ)

επενδύσεις στη δάσωση που δεν συνάδουν με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, όπως περιγράφονται στις πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη δάσωση και την αναδάσωση.

Το πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β), δ) και στ) δεν ισχύει όταν η στήριξη παρέχεται μέσω χρηματοοικονομικών μέσων.

4.   Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη στήριξη σε ένα ή περισσότερα ποσοστά που δεν υπερβαίνουν το 65 % των επιλέξιμων δαπανών.

Τα ανώτατα ποσοστά στήριξης μπορούν να αυξηθούν:

α)

έως και στο 80 % για τις ακόλουθες επενδύσεις:

i)

επενδύσεις που συνδέονται με έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ),

ii)

επενδύσεις από γεωργούς νεαρής ηλικίας που πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6,

iii)

επενδύσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου,

β)

έως και στο 85 % για επενδύσεις μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη,

γ)

έως και στο 100 % για τις ακόλουθες επενδύσεις:

i)

δάσωση, δημιουργία και αναγέννηση αγροδασικών συστημάτων, αναδασμός στη δασοκομία και μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), συμπεριλαμβανομένων των μη παραγωγικών επενδύσεων που αποσκοπούν στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των καλλιεργειών από ζημίες προκαλούμενες από άγρια ζώα,

ii)

επενδύσεις σε βασικές υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές και σε υποδομές στη γεωργία και τη δασοκομία, όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη,

iii)

επενδύσεις για την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναμικού ύστερα από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά φαινόμενα και επενδύσεις σε κατάλληλα προληπτικά μέτρα, καθώς και επενδύσεις για την προστασία της υγείας των δασών,

iv)

μη παραγωγικές επενδύσεις που στηρίζονται μέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και τα έργα των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ όπως αναφέρεται στο άρθρο 127 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

5.   Αν το δίκαιο της Ένωσης έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή νέων απαιτήσεων για τους γεωργούς, η στήριξη μπορεί να χορηγείται για επενδύσεις που αποσκοπούν στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές για 24 μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατά την οποία καθίστανται δεσμευτικές για την εκμετάλλευση.

Άρθρο 74

Επενδύσεις στην άρδευση

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επενδύσεις στην άρδευση σε νέες και υφιστάμενες αρδευόμενες περιοχές, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 και του παρόντος άρθρου.

2.   Οι επενδύσεις στην άρδευση στηρίζονται μόνο όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει διαβιβάσει στην Επιτροπή σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού όπως προβλέπεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ για το σύνολο της περιοχής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες περιοχές των οποίων το περιβάλλον ενδέχεται να επηρεαστεί από την επένδυση. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας και αφορούν τον γεωργικό τομέα προσδιορίζονται στο σχετικό πρόγραμμα μέτρων.

3.   Υφίσταται ή δημιουργείται, ως μέρος της επένδυσης, πρόγραμμα υδρομέτρησης που επιτρέπει να καταμετράται η κατανάλωση ύδατος στο επίπεδο της στηριζόμενης επένδυσης.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επένδυση για τη βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρδευτικής υποδομής μόνο εάν:

α)

έχει εκτιμηθεί εκ των προτέρων ότι συνεπάγεται δυνητική εξοικονόμηση ύδατος ανάλογα με τις τεχνικές παραμέτρους της υφιστάμενης εγκατάστασης ή υποδομής,

β)

όταν η επένδυση επηρεάζει συστήματα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων των οποίων η κατάσταση έχει κριθεί λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για λόγους σχετιζόμενους με την ποσότητα των υδάτων, επιτυγχάνεται πραγματική μείωση της χρήσης ύδατος που συμβάλλει στην επίτευξη καλής κατάστασης των εν λόγω υδατικών συστημάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποσοστά για δυνητική εξοικονόμηση ύδατος και πραγματική μείωση της χρήσης ύδατος ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 111 στοιχείο δ). Μια τέτοια εξοικονόμηση ύδατος αποτυπώνει τις ανάγκες που προσδιορίζονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού που προκύπτουν από την οδηγία 2000/60/ΕΚ η οποία απαριθμείται στο παράρτημα XIII του παρόντος κανονισμού.

Ουδείς εκ των όρων της παρούσας παραγράφου ισχύει για επένδυση σε υφιστάμενη εγκατάσταση που επηρεάζει αποκλειστικά και μόνο την ενεργειακή απόδοση ή για επένδυση στη δημιουργία ταμιευτήρα ή για επένδυση στη χρήση υδάτων από ανάκτηση που δεν επηρεάζουν συστήματα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επενδύσεις στη χρήση υδάτων από ανάκτηση ως εναλλακτική παροχή νερού μόνο εάν η παροχή και η χρήση του νερού αυτού συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (46).

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επένδυση συνεπαγόμενη καθαρή αύξηση της αρδευόμενης έκτασης η οποία επηρεάζει ένα δεδομένο σύστημα υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων, μόνο εάν:

α)

η κατάσταση του υδατικού συστήματος δεν έχει κριθεί λιγότερο από καλή στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για λόγους σχετιζόμενους με την ποσότητα του ύδατος και

β)

από περιβαλλοντική ανάλυση αντικτύπου προκύπτει ότι η επένδυση δεν θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις· η εν λόγω ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είτε διενεργείται είτε εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή και μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ομάδες εκμεταλλεύσεων.

7.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για επένδυση για τη δημιουργία ή την επέκταση ταμιευτήρα με σκοπό την άρδευση μόνο εφόσον δεν έχει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

8.   Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη στήριξη σε ένα ή περισσότερα ποσοστά που δεν υπερβαίνουν:

α)

το 80 % των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις άρδευσης σε γεωργική εκμετάλλευση που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 4,

β)

το 100 % των επιλέξιμων δαπανών για επενδύσεις σε υποδομές στη γεωργία εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άρδευση,

γ)

το 65 % των επιλέξιμων δαπανών για άλλες επενδύσεις άρδευσης σε γεωργική εκμετάλλευση.

Άρθρο 75

Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας, και νέων γεωργών και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης νέων γεωργών, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως προσδιορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν μόνο να χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου για να βοηθήσουν:

α)

την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας που πληρούν τους όρους που προβλέπονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6,

β)

την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται με τη γεωργία ή τη δασοκομία, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης νέων γεωργών, ή τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των γεωργικών νοικοκυριών με μη γεωργικές δραστηριότητες,

γ)

την εκκίνηση επιχείρησης μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές που συνδέονται με τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

3.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν όρους για την υποβολή και το περιεχόμενο επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο πρέπει να καταθέσουν οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου.

4.   Τα κράτη μέλη χορηγούν στήριξη υπό μορφή κατ’ αποκοπή ποσών ή χρηματοδοτικών μέσων ή συνδυασμού και των δύο. Η στήριξη περιορίζεται στο μέγιστο ποσό ενίσχυσης των 100 000 EUR και μπορεί να διαφοροποιείται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 76

Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για εργαλεία διαχείρισης κινδύνου υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ.

2.   Μπορεί να χορηγείται στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου για να προωθούνται εργαλεία διαχείρισης κινδύνου τα οποία βοηθούν τους ενεργούς γεωργούς να διαχειρίζονται τους κινδύνους παραγωγής και εισοδήματος που συνδέονται με τη γεωργική τους δραστηριότητα και δεν εμπίπτουν στον έλεγχό τους και τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν, ανάλογα με την εκτίμηση αναγκών που διενεργούν, να χορηγούν στήριξη για διαφορετικούς τύπους εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, μεταξύ άλλων εργαλείων σταθεροποίησης εισοδήματος, και ιδίως:

α)

χρηματοδοτικές συνεισφορές σε ασφάλιστρα για συστήματα ασφάλισης,

β)

χρηματοδοτικές συνεισφορές στα ταμεία αλληλοβοήθειας, μεταξύ άλλων για διοικητικές δαπάνες εγκατάστασης.

4.   Κατά τη χορήγηση της στήριξης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, τα κράτη μέλη καθορίζουν τους ακόλουθους όρους επιλεξιμότητας:

α)

τους τύπους και την κάλυψη των επιλέξιμων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου,

β)

τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των οικονομικών ζημιών και τους παράγοντες ενεργοποίησης της αποζημίωσης,

γ)

τους κανόνες σύστασης και διαχείρισης των ταμείων αλληλοβοήθειας και, κατά περίπτωση, άλλα επιλέξιμα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η στήριξη να χορηγείται μόνο για την κάλυψη οικονομικών ζημιών που υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο σε ποσοστό τουλάχιστον 20 % της μέσης ετήσιας παραγωγής ή εισοδήματος του γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο ή του τριετούς μέσου όρου της προηγούμενης πενταετούς περιόδου εξαιρώντας την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή. Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου τομεακής παραγωγής υπολογίζουν τις ζημίες είτε σε επίπεδο εκμετάλλευσης είτε στο επίπεδο της δραστηριότητας της εκμετάλλευσης στον οικείο τομέα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη υπό μορφή χρηματοδότησης αυτόνομου κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 80 παράγραφος 3 για την αποζημίωση γεωργών που δεν συμμετέχουν σε εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για τις ζημίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

6.   Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη στήριξη σε ένα ή περισσότερα ποσοστά που δεν υπερβαίνουν το 70 % των επιλέξιμων δαπανών.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 19.

7.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να αποφεύγεται τυχόν υπεραντιστάθμιση που συνεπάγεται ο συνδυασμός των παρεμβάσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου με άλλα δημόσια ή ιδιωτικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων.

Άρθρο 77

Συνεργασία

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη για συνεργασία υπό τους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, προκειμένου:

α)

να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν τα έργα των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ που αναφέρονται στο άρθρο 127 παράγραφος 3,

β)

να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί η LEADER,

γ)

να προωθηθούν και να στηριχθούν συστήματα ποιότητας αναγνωρισμένα από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη και η χρήση τους από τους γεωργούς,

δ)

να στηριχθούν ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών ή διεπαγγελματικές οργανώσεις,

ε)

να εκπονηθούν και να υλοποιηθούν στρατηγικές για τα έξυπνα χωριά, όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη,

στ)

να στηριχθούν άλλες μορφές συνεργασίας.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν μόνο να χορηγούν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου για την προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων εφόσον ξεκινούν νέα δραστηριότητα. Η εν λόγω συνεργασία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο φορείς και συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καλύπτουν, στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, τα έξοδα που συνδέονται με όλες τις πτυχές της συνεργασίας.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν τη στήριξη ως συνολικό ποσό στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και το κόστος των υλοποιούμενων πράξεων ή μπορούν να καλύπτουν μόνο το κόστος της συνεργασίας και να χρησιμοποιούν κεφάλαια από άλλα είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη ή από άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης, για την κάλυψη του κόστους των υλοποιούμενων πράξεων.

Όταν η στήριξη καταβάλλεται ως συνολικό ποσό, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υλοποιούμενες πράξεις να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες και απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 70 έως 76 και στο άρθρο 78.

Στην περίπτωση της LEADER, κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου:

α)

στήριξη για όλες τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για την προπαρασκευαστική στήριξη βάσει του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και για την εφαρμογή επιλεγμένων στρατηγικών σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) της εν λόγω παραγράφου χορηγείται μόνο ως συνολικό ποσό δυνάμει του παρόντος άρθρου και

β)

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υλοποιούμενες πράξεις που συνίστανται σε επενδύσεις να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανόνες και απαιτήσεις της Ένωσης στο πλαίσιο του είδους παρέμβασης για επενδύσεις που ορίζεται στο άρθρο 73 του παρόντος κανονισμού.

5.   Τα κράτη μέλη δεν στηρίζουν στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου τη συνεργασία αποκλειστικά φορέων έρευνας.

6.   Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδοχής γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως για την ανανέωση μεταξύ των γενεών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη μόνο στους γεωργούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή τους γεωργούς που θα έχουν φθάσει έως το τέλος της πράξης την ηλικία αυτή όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία.

7.   Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη στήριξη σε επτά έτη κατ’ ανώτατο όριο. Η εν λόγω προϋπόθεση δεν εφαρμόζεται για τη LEADER και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, για τις συλλογικές δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ).

8.   Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη στήριξη για:

α)

δράσεις ενημέρωσης και προώθησης για συστήματα ποιότητας σε ένα ή περισσότερα ποσοστά που δεν υπερβαίνουν το 70 % των επιλέξιμων δαπανών,

β)

σύσταση ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων στο 10 % της ετήσιας διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή της οργάνωσης με ανώτατο όριο τα 100 000 EUR ετησίως· η εν λόγω στήριξη μειώνεται προοδευτικά και περιορίζεται στα πέντε πρώτα έτη μετά την αναγνώριση.

Άρθρο 78

Ανταλλαγή γνώσεων και διάδοση πληροφοριών

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη για την ανταλλαγή γνώσεων και τη διάδοση πληροφοριών υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και αναλύονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ με σκοπό να συμβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2, στοχεύοντας παράλληλα ειδικά στην προστασία της φύσης, του περιβάλλοντος και του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και της ανάπτυξης αγροτικών επιχειρήσεων και κοινοτήτων.

2.   Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να καλύψει τις δαπάνες οποιασδήποτε σχετικής δράσης για την προώθηση της καινοτομίας, της κατάρτισης και της παροχής συμβουλών και άλλων μορφών ανταλλαγής γνώσεων και διάδοσης πληροφοριών, μεταξύ άλλων με την κατάρτιση και επικαιροποίηση σχεδίων και μελετών με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και τη διάδοση πληροφοριών. Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2.

3.   Στήριξη για συμβουλευτικές υπηρεσίες χορηγείται μόνο για εκείνες που συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 3.

4.   Για τη σύσταση υπηρεσιών παροχής συμβουλών, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στήριξη που δεν θα υπερβαίνει το πάγιο ποσό των 200 000 EUR. Διασφαλίζουν ότι η στήριξη είναι χρονικά περιορισμένη.

5.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτού του είδους παρέμβασης να βασίζονται και να συνάδουν με την περιγραφή του συστήματος AKIS που προβλέπεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 114 στοιχείο α) σημείο i).

Τμήμα 2

Στοιχεία που ισχύουν για διάφορα είδη παρέμβασης

Άρθρο 79

Επιλογή των πράξεων

1.   Μετά τη διαβούλευση με την επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 124 («επιτροπή παρακολούθησης»), η εθνική διαχειριστική αρχή, οι περιφερειακές διαχειριστικές αρχές, κατά περίπτωση, ή οι ορισμένοι ενδιάμεσοι φορείς καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής για τις παρεμβάσεις που αφορούν τα ακόλουθα είδη παρέμβασης: επενδύσεις, εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και νέων γεωργών και εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων, συνεργασία, ανταλλαγή γνώσεων και διάδοση πληροφοριών. Τα εν λόγω κριτήρια επιλογής αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των αιτούντων, στην καλύτερη χρήση των οικονομικών πόρων και στη στοχοθέτηση της στήριξης σύμφωνα με τον σκοπό των παρεμβάσεων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν κριτήρια επιλογής για επενδυτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν σαφώς σε περιβαλλοντικούς σκοπούς ή πραγματοποιούνται σε σχέση με δραστηριότητες αποκατάστασης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο μπορεί να καθορίζεται διαφορετική μέθοδος επιλογής σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μετά από διαβούλευση με την επιτροπή παρακολούθησης.

2.   Η ευθύνη των διαχειριστικών αρχών ή των ορισμένων ενδιάμεσων φορέων που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τα καθήκοντα των ομάδων τοπικής δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν παρέχεται στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για πράξεις που έχουν πιστοποιηθεί με «Σφραγίδα Αριστείας» στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (47), στο πλαίσιο του «Ορίζων Ευρώπη» ή στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Περιβάλλον και της Δράσης για το Κλίμα (LIFE), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/783 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (48), υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πράξεις είναι σύμφωνες με το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ.

5.   Το σύνολο ή μέρος πράξης μπορεί να εκτελείται εκτός του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, μεταξύ άλλων και εκτός της Ένωσης, υπό τον όρο ότι η πράξη συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

Άρθρο 80

Ειδικοί κανόνες για τα χρηματοδοτικά μέσα

1.   Μπορεί να χορηγείται στήριξη υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, στο πλαίσιο των ειδών παρέμβασης που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του παρόντος κανονισμού.

2.   Όταν παρέχεται στήριξη με τη μορφή χρηματοδοτικών μέσων, ισχύουν οι ορισμοί «χρηματοδοτικό μέσο», «χρηματοδοτικό προϊόν», «τελικός αποδέκτης», «ταμείο χαρτοφυλακίου», «ειδικό ταμείο», «μόχλευση», «συντελεστής πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος», «διαχειριστικές δαπάνες» και «αμοιβές διαχείρισης» που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και οι διατάξεις του τίτλου V κεφάλαιο ΙΙ τμήμα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

Επιπλέον, ισχύουν οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, το κεφάλαιο κίνησης, συμπεριλαμβανομένου του αυτόνομου κεφαλαίου κίνησης, μπορεί να είναι επιλέξιμη δαπάνη δυνάμει των άρθρων 73, 74, 76, 77 και 78 του παρόντος κανονισμού, εφόσον συμβάλλει στην επίτευξη ενός τουλάχιστον ειδικού στόχου σχετικού με τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Η στήριξη για χρηματοδότηση αυτόνομου κεφαλαίου κίνησης δυνάμει οποιουδήποτε από τα εν λόγω άρθρα μπορεί να παρέχεται χωρίς να υπόκειται στην απαίτηση ο τελικός αποδέκτης να λαμβάνει στήριξη για άλλες δαπάνες δυνάμει του ίδιου άρθρου.

Για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ, το συνολικό ποσό στήριξης για κεφάλαιο κίνησης που παρέχεται σε τελικό αποδέκτη δεν υπερβαίνει το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης των 200 000 EUR για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

4.   Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 73, 74, 76, 77 και 78, τα ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στα εν λόγω άρθρα δεν ισχύουν για τη χρηματοδότηση αυτόνομου κεφαλαίου κίνησης.

5.   Οι επιλέξιμες δαπάνες ενός χρηματοδοτικού μέσου είναι το συνολικό ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε, εξαιρουμένης της πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 5, ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, που δεσμεύεται για συμβάσεις εγγυήσεων από το χρηματοδοτικό μέσο εντός της περιόδου επιλεξιμότητας. Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί:

α)

σε ενισχύσεις προς τους τελικούς αποδέκτες στην περίπτωση δανείων και επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου και οιονεί μετοχικού κεφαλαίου,

β)

σε πόρους που προβλέφθηκαν για συμβάσεις εγγυήσεων, ανεξαρτήτως αν είναι εκκρεμείς ή έχουν λήξει, για τη χρηματοδότηση πιθανών καταπτώσεων εγγυήσεων για ζημίες, που υπολογίζονται με βάση συντελεστή πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος ο οποίος ορίζεται για τα αντίστοιχα υποκείμενα εκταμιευμένα νέα δάνεια ή επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε τελικούς αποδέκτες,

γ)

σε ενισχύσεις προς τους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών, όπου τα χρηματοδοτικά μέσα συνδυάζονται με άλλες συνεισφορές της Ένωσης σε ενιαία πράξη χρηματοδοτικού μέσου σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060,

δ)

σε πληρωμές των αμοιβών διαχείρισης και επιστροφές των διαχειριστικών δαπανών που επιβαρύνουν τους φορείς που χρησιμοποιούν το χρηματοδοτικό μέσο.

Όταν ένα χρηματοδοτικό μέσο υλοποιείται σε διαδοχικές περιόδους προγραμματισμού, μπορεί να παρέχεται στήριξη προς τους τελικούς αποδέκτες ή προς όφελος αυτών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης, βάσει συμφωνιών που συνάπτονται κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η στήριξη αυτή είναι σύμφωνη με τους κανόνες επιλεξιμότητας της επόμενης περιόδου προγραμματισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιλεξιμότητα των δαπανών που υποβάλλονται στις δηλώσεις δαπανών καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας περιόδου προγραμματισμού.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο β), αν η οντότητα που επωφελείται από τις εγγυήσεις δεν έχει εκταμιεύσει τον προβλεπόμενο αριθμό νέων δανείων, επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου στους τελικούς αποδέκτες σύμφωνα με τον συντελεστή πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, οι επιλέξιμες δαπάνες μειώνονται αναλογικά. Ο συντελεστής πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος μπορεί να αναθεωρείται, όταν αυτό δικαιολογείται από μεταγενέστερες αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς. Η αναθεώρηση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Για τους σκοπούς του στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου, οι αμοιβές διαχείρισης θα είναι ανάλογες των επιδόσεων. Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο έως 5 % του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται στους τελικούς αποδέκτες με μορφή δανείων ή δεσμεύεται για συμβάσεις εγγυήσεων και έως 7 % του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν οι φορείς υλοποίησης ενός ειδικού ταμείου επιλέγονται μέσω απευθείας ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης που καταβάλλεται στους εν λόγω φορείς το οποίο μπορεί να δηλωθεί ως επιλέξιμη δαπάνη υπόκειται σε ανώτατο όριο έως 7 % του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται στους τελικούς αποδέκτες με μορφή δανείων ή δεσμεύεται για συμβάσεις εγγυήσεων και έως 15 % του συνολικού ποσού της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης που καταβάλλεται στους τελικούς αποδέκτες με τη μορφή επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο δ), στις περιπτώσεις που οι φορείς υλοποίησης ενός ταμείου χαρτοφυλακίου ή ειδικών ταμείων επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το ποσό των δαπανών και αμοιβών διαχείρισης καθορίζεται στη συμφωνία χρηματοδότησης και αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Αν τα τέλη διακανονισμού ή μέρος τους επιβαρύνουν τους τελικούς αποδέκτες, δεν δηλώνονται ως επιλέξιμες δαπάνες.

Άρθρο 81

Χρήση του ΕΓΤΑΑ που υλοποιείται μέσω του InvestEU

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέτουν, στην πρόταση για στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 118 ή στο αίτημα τροποποίησης στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 119, ένα ποσό έως και 3 % του αρχικού συνολικού κονδυλίου για το ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που πρέπει να δοθεί ως συνεισφορά στο InvestEU και να χορηγηθεί μέσω της εγγύησης της ΕΕ και του συμβουλευτικού κόμβου InvestEU. Το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ περιλαμβάνει αιτιολόγηση για τη χρήση του InvestEU και τη συμβολή του στην επίτευξη ενός ή περισσότερων εκ των ειδικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και επιλέγονται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

Το ποσό που συνεισφέρεται στο InvestEU εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/523.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν το συνολικό ποσό της συνεισφοράς για κάθε έτος. Σε περίπτωση αιτήματος τροποποίησης στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, τα εν λόγω ποσά αφορούν μόνο μελλοντικά έτη.

3.   Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιείται για την κάλυψη του μέρους της εγγύησης της ΕΕ που εμπίπτει στη συνιστώσα «κράτη μέλη» και για τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU μετά τη σύναψη της συμφωνίας συνεισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ένωσης για κάθε συμφωνία συνεισφοράς μπορούν να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή σε ετήσιες δόσεις κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

4.   Αν δεν έχει συναφθεί συμφωνία συνεισφοράς όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523, για το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και διατίθεται στο στρατηγικό σχέδιο ΚΓΠ, εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 118 του παρόντος κανονισμού, το αντίστοιχο ποσό επαναδιατίθεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ μετά την έγκριση αιτήματος τροποποίησης εκ μέρους του κράτους μέλους που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος κανονισμού.

Συμφωνία συνεισφοράς για το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και το οποίο προβλέπεται σε αίτημα τροποποίησης στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 119 του παρόντος κανονισμού συνάπτεται ταυτόχρονα με την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η εν λόγω τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

5.   Όταν μια συμφωνία εγγύησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 δεν έχει συναφθεί εντός εννέα μηνών από την έγκριση της συμφωνίας συνεισφοράς, η συμφωνία συνεισφοράς λύεται ή παρατείνεται με αμοιβαία συμφωνία.

Αν διακοπεί η συμμετοχή ενός κράτους μέλους στο InvestEU, τα σχετικά ποσά που έχουν καταβληθεί στο κοινό ταμείο προβλέψεων ως πρόβλεψη ανακτώνται ως εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού και το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα τροποποίησης του στρατηγικού του σχεδίου για την ΚΓΠ για τη χρήση των ποσών που ανακτήθηκαν και των ποσών που κατανεμήθηκαν σε επόμενα ημερολογιακά έτη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Η καταγγελία ή τροποποίηση της συμφωνίας συνεισφοράς συνάπτεται ταυτόχρονα με την έκδοση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η σχετική τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

6.   Όταν μια συμφωνία εγγύησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 δεν έχει υλοποιηθεί δεόντως εντός της χρονικής περιόδου που έχει οριστεί στη συμφωνία συνεισφοράς, με ανώτατο όριο τα τέσσερα έτη από την υπογραφή της συμφωνίας εγγύησης, η συμφωνία συνεισφοράς τροποποιείται. Κατ’ αίτημα κράτους μέλους, τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην εγγύηση της ΕΕ βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και έχουν δεσμευθεί στη συμφωνία εγγύησης αλλά δεν καλύπτουν υποκείμενα δάνεια, επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ή άλλα μέσα ανάληψης κινδύνου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

7.   Οι πόροι που προέρχονται από τα ποσά που καταβλήθηκαν στην εγγύηση της ΕΕ ή μπορούν να αποδοθούν σε αυτά διατίθενται στο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523 και χρησιμοποιούνται για στήριξη υπό τον ίδιο στόχο ή στόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων ή εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό.

8.   Η προθεσμία της αυτόματης αποδέσμευσης που προβλέπεται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 για τα ποσά που πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου αρχίζει το έτος κατά το οποίο αναλαμβάνονται οι αντίστοιχες δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

Άρθρο 82

Επάρκεια και ακρίβεια του υπολογισμού των ενισχύσεων

Όταν χορηγούνται ενισχύσεις με βάση τις πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν εισόδημα σύμφωνα με τα άρθρα 70, 71 και 72, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και ακριβείς και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για τον εν λόγω σκοπό, φορείς λειτουργικά ανεξάρτητοι από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ και διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία εκτελούν τους υπολογισμούς ή επιβεβαιώνουν την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών.

Άρθρο 83

Μορφές επιχορηγήσεων

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 70, 71, 72 και 75, οι επιχορηγήσεις δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μορφές:

α)

επιστροφή επιλέξιμων δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί από τον δικαιούχο,

β)

μοναδιαίες δαπάνες,

γ)

κατ’ αποκοπή ποσά,

δ)

χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή.

2.   Τα ποσά για τις μορφές επιχορηγήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) καθορίζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α)

μια δίκαιη, αντικειμενική και επαληθεύσιμη μέθοδο υπολογισμού που βασίζεται:

i)

σε στατιστικά δεδομένα, άλλες αντικειμενικές πληροφορίες ή κρίση εμπειρογνώμονος,

ii)

σε επαληθευμένα ιστορικά δεδομένα του κάθε δικαιούχου ή

iii)

στην εφαρμογή των συνήθων πρακτικών λογιστικής εγγραφής δαπανών μεμονωμένων δικαιούχων,

β)

σχέδια προϋπολογισμών που καταρτίζονται κατά περίπτωση και συμφωνούνται εκ των προτέρων από τον φορέα που επιλέγει την πράξη,

γ)

σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων συντελεστών που εφαρμόζονται σε άλλες πολιτικές της Ένωσης για παρόμοιο τύπο πράξης,

δ)

σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής των αντίστοιχων μοναδιαίων δαπανών, κατ’ αποκοπή ποσών και ενιαίων συντελεστών που εφαρμόζονται σε άλλα συστήματα για επιχορηγήσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το κράτος μέλος για παρόμοιο τύπο πράξης.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στους δικαιούχους, υπό όρους, επιχορηγήσεις πλήρως ή εν μέρει επιστρεπτέες, όπως ορίζεται στο έγγραφο που καθορίζει τους όρους στήριξης και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α)

οι επιστροφές από τον δικαιούχο πραγματοποιούνται υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί από τη διαχειριστική αρχή και τον δικαιούχο,

β)

τα κράτη μέλη επαναχρησιμοποιούν πόρους που έχουν επιστραφεί από τον δικαιούχο για τον ίδιο ειδικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ έως την 31η Δεκεμβρίου 2029 υπό μορφή επιχορηγήσεων υπό όρους, υπό μορφή χρηματοδοτικού μέσου ή υπό άλλη μορφή στήριξης· τα ποσά που επιστρέφονται και οι πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίησή τους περιλαμβάνονται στην τελική ετήσια έκθεση επιδόσεων,

γ)

τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι τηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς ή βάσει κατάλληλων λογιστικών κωδικών,

δ)

οι πόροι της Ένωσης που επιστρέφονται από τους δικαιούχους οποτεδήποτε, αλλά δεν επαναχρησιμοποιούνται έως την 31η Δεκεμβρίου 2029, επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116.

Άρθρο 84

Ανάθεση εξουσιών για πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 152, οι οποίες συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με απαιτήσεις επιπλέον εκείνων που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο όσον αφορά τους όρους χορήγησης στήριξης για:

α)

τις δεσμεύσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 70 σχετικά με τους γενετικούς πόρους και την καλή διαβίωση των ζώων,

β)

τα συστήματα ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 77, όσον αφορά τα ειδικά χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος, την πρόσβαση στο σύστημα, την επαλήθευση των δεσμευτικών προδιαγραφών του προϊόντος, τη διαφάνεια του συστήματος και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, καθώς και την αναγνώριση από τα κράτη μέλη εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 85

Δαπάνες του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

1.   Το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί τα είδη παρέμβασης που σχετίζονται με:

α)

άμεσες ενισχύσεις που καθορίζονται στο άρθρο 16,

β)

παρεμβάσεις σε ορισμένους τομείς που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο III.

2.   Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τα είδη παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο IV και την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών που αναφέρεται στο άρθρο 94.

Άρθρο 86

Επιλεξιμότητα των δαπανών

1.   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες:

α)

για συνεισφορά από το ΕΓΤΕ από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ από την Επιτροπή,

β)

για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ από την ημερομηνία υποβολής του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, αλλά όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

2.   Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιμες λόγω τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΕ μετά την έγκριση της εν λόγω τροποποίησης από την Επιτροπή και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 8.

3.   Οι δαπάνες που καθίστανται επιλέξιμες λόγω τροποποίησης ενός στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος τροποποίησης στην Επιτροπή ή από την ημερομηνία κοινοποίησης της τροποποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 119 παράγραφος 9.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και από την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, το στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση έκτακτων μέτρων λόγω φυσικών καταστροφών, καταστροφικών φαινομένων ή δυσμενών κλιματικών συνθηκών ή σημαντικής και ξαφνικής μεταβολής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών του κράτους μέλους ή της περιφέρειας, η επιλεξιμότητα των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ και σχετίζονται με τροποποιήσεις του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ μπορεί να αρχίσει από την ημερομηνία του συμβάντος.

4.   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ εάν έχουν πραγματοποιηθεί από δικαιούχο και έχουν καταβληθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029. Επιπλέον, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΓΤΑΑ μόνο εφόσον η σχετική ενίσχυση καταβληθεί πράγματι από τον οργανισμό πληρωμής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν την ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τον δικαιούχο. Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Δεν είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση στήριξης οι πράξεις που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενό τους ή έχουν εκτελεστεί πλήρως πριν υποβληθεί στη διαχειριστική αρχή η αίτηση για παροχή στήριξης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές ενισχύσεις.

Ωστόσο, οι πράξεις που σχετίζονται με την πρώιμη διατήρηση φυτωρίων και τη διατήρηση φυτειών νεαρών φυτών, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ), όπως ορίζονται από το κράτος μέλος, μπορούν να είναι επιλέξιμες για στήριξη ακόμη και σε περίπτωση που έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενό τους πριν από την υποβολή της αίτησης για παροχή στήριξης στη διαχειριστική αρχή.

5.   Οι συνεισφορές σε είδος και οι δαπάνες απόσβεσης μπορούν να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ υπό όρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 87

Χρηματοδοτικές κατανομές για είδη παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, το συνολικό ποσό για τα είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού για ένα ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους που ορίζεται στο παράρτημα V.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος, σε ένα ημερολογιακό έτος δυνάμει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 2 του παρόντος κανονισμού και πριν από την εφαρμογή του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνει τη δημοσιονομική κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους που καθορίζεται στο παράρτημα VIΙΙ.

Για τους σκοπούς των άρθρων 96, 97 και 98, η χρηματοδοτική κατανομή ενός κράτους μέλους που ορίζεται στο παράρτημα V μετά την αφαίρεση των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα VIΙΙ και πριν από τυχόν μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 17 ορίζεται στο παράρτημα ΙΧ.

2.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 για την τροποποίηση των κατανομών των κρατών μελών που ορίζονται στα παραρτήματα V και ΙΧ προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σχετικά με το συνολικό ανώτατο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 103, των μεταφορών χρηματοδοτικών κατανομών που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 5 και τυχόν κρατήσεων για τη χρηματοδότηση ειδών παρεμβάσεων σε άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 6.

Ωστόσο, η προσαρμογή του παραρτήματος ΙΧ δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν μεταφορές σύμφωνα με το άρθρο 17.

3.   Το ποσό των ενδεικτικών χρηματοδοτικών κατανομών ανά παρέμβαση που αναφέρονται στο άρθρο 101 για τα είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 και χορηγούνται σε ένα κράτος μέλος για ένα ημερολογιακό έτος μπορεί να υπερβαίνει την κατανομή του εν λόγω κράτους μέλους που ορίζεται στο παράρτημα V κατά το εκτιμώμενο ποσό μείωσης των ενισχύσεων το οποίο περιλαμβάνεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 88

Χρηματοδοτικές κατανομές για ορισμένα είδη παρέμβασης σε ορισμένους τομείς

1.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για είδη παρέμβασης στον αμπελοοινικό τομέα κατανέμεται στα κράτη μέλη όπως ορίζεται στο παράρτημα VΙΙ.

2.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για είδη παρέμβασης στον τομέα της μελισσοκομίας κατανέμεται στα κράτη μέλη όπως ορίζεται στο παράρτημα Χ.

3.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για είδη παρέμβασης στον τομέα του λυκίσκου που χορηγείται στη Γερμανία ανέρχεται σε 2 188 000 EUR ανά οικονομικό έτος.

4.   Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για είδη παρέμβασης στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ανά οικονομικό έτος, κατανέμεται ως εξής:

α)

10 666 000 EUR για την Ελλάδα,

β)

554 000 EUR για τη Γαλλία και

γ)

34 590 000 EUR για την Ιταλία.

5.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ να μεταφέρουν το σύνολο των χρηματοδοτικών κατανομών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 στα κονδύλιά τους για άμεσες ενισχύσεις. Η εν λόγω απόφαση δεν μπορεί να αναθεωρηθεί.

Οι χρηματοδοτικές κατανομές των κρατών μελών που μεταφέρονται στα κονδύλια για άμεσες ενισχύσεις δεν είναι πλέον διαθέσιμες για τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ να χρησιμοποιήσουν έως και το 3 % των κονδυλίων τους για άμεσες ενισχύσεις όπως ορίζονται στο παράρτημα V, κατά περίπτωση μετά την αφαίρεση των κατανομών για το βαμβάκι που ορίζονται στο παράρτημα VIΙΙ, για είδη παρέμβασης σε άλλους τομείς που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 7.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να αυξήσουν το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο έως το 5 %. Στην περίπτωση αυτήν, το ποσό που αντιστοιχεί στην εν λόγω αύξηση αφαιρείται από το μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 96 παράγραφος 1, 2 ή 5 και δεν διατίθεται πλέον για κατανομή σε παρεμβάσεις συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 1.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό των κονδυλίων των κρατών μελών για άμεσες ενισχύσεις που αναφέρεται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και χρησιμοποιείται για είδη παρεμβάσεων σε άλλους τομείς για ένα ορισμένο οικονομικό έτος θεωρείται ότι συνιστά κατανομή των κρατών μελών ανά οικονομικό έτος για είδη παρέμβασης σε άλλους τομείς.

7.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επανεξετάσουν, το 2025, τις αποφάσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 6, στο πλαίσιο αιτήματος τροποποίησης των στρατηγικών τους σχεδίων για την ΚΓΠ που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 119.

8.   Τα ποσά που ορίζονται στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των παραγράφων 6 και 7 είναι δεσμευτικά για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Άρθρο 89

Χρηματοδοτικά κονδύλια για είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη

1.   Το συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης που προορίζεται για είδη παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2027 είναι 60 544 439 600 EUR, σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2021 έως 2027 που καθορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093.

2.   Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προορίζεται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού δικτύου ΚΓΠ που αναφέρεται στο άρθρο 126 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και της ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 127 του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να αφορούν προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού και επόμενες περιόδους του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ.

3.   Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθορίζεται στο παράρτημα XΙ.

4.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 152 με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος XΙ για την επανεξέταση της ετήσιας κατανομής ανά κράτος μέλος, ώστε να λαμβάνονται υπόψη σχετικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 103, να πραγματοποιούνται τεχνικές προσαρμογές χωρίς να μεταβάλλονται οι συνολικές κατανομές ή να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προβλέπεται από νομοθετική πράξη μετά την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 90

Συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ

Η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 118 παράγραφος 6 καθορίζει τη μέγιστη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο σχέδιο. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με βάση το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, εξαιρουμένης της πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 5.

Άρθρο 91

Ποσοστά συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ

1.   Τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ θεσπίζουν, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλες τις παρεμβάσεις.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι:

α)

85 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

β)

80 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου,

γ)

60 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις περιφέρειες μετάβασης κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060,

δ)

43 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, το μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, εάν το ποσοστό που θεσπίζεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι χαμηλότερο, είναι:

α)

65 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για ενισχύσεις για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς δυνάμει του άρθρου 71,

β)

80 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 70, για τις ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 72, για τη στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρεται στο άρθρο 73, για τη στήριξη των έργων των επιχειρησιακών ομάδων της ΕΣΚ δυνάμει του άρθρου 77 παράγραφος 1 στοιχείο α) και της LEADER δυνάμει του άρθρου 77 παράγραφος 1 στοιχείο β),

γ)

100 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών για πράξεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από κεφάλαια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 103.

4.   Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ ανέρχεται στο 20 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών.

5.   Από τις επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 εξαιρείται η πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 5.

Άρθρο 92

Ελάχιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη LEADER

1.   Τουλάχιστον το 5 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που ορίζεται στο παράρτημα XΙ προορίζεται για τη LEADER.

2.   Για ολόκληρη την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, οι συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για την αγροτική ανάπτυξη εκτός από τις δαπάνες για τη LEADER, όπως καθορίζονται στο οικονομικό σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α), δεν υπερβαίνουν το 95 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ που ορίζεται στο παράρτημα XI. Το εν λόγω ανώτατο χρηματοδοτικό όριο, αφ’ ης στιγμής εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119, συνιστά ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 93

Ελάχιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για παρεμβάσεις που ασχολούνται με ειδικούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους

1.   Τουλάχιστον το 35 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως καθορίζεται στο παράρτημα XΙ, προορίζεται για τις παρεμβάσεις που ασχολούνται με τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ).

2.   Για τον καθορισμό της συνεισφοράς στο ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν δαπάνες για τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

α)

100 % για δεσμεύσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 70,

β)

50 % για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 71,

γ)

100 % για ειδικά ανά περιοχή μειονεκτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 72,

δ)

100 % για επενδύσεις δυνάμει των άρθρων 73 και 74 που συνδέονται με έναν ή περισσότερους από τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ).

3.   Για ολόκληρη την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, οι συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για την αγροτική ανάπτυξη εκτός από τις δαπάνες για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όπως καθορίζονται στο οικονομικό σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α), δεν υπερβαίνουν το 65 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο παράρτημα XI. Το εν λόγω ανώτατο χρηματοδοτικό όριο, αφ' ης στιγμής εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119, συνιστά ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης.

4.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται στις δαπάνες για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Άρθρο 94

Μέγιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για τεχνική βοήθεια

1.   Το 4 %, κατ’ ανώτατο όριο, της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο παράρτημα XΙ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των δράσεων τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 125.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί έως 6 % για τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ, για τα οποία το συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη είναι 1,1 δισεκατομμύρια EUR κατ’ ανώτατο όριο.

2.   Η τεχνική βοήθεια επιστρέφεται ως χρηματοδότηση με ενιαίο συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού στο πλαίσιο ενδιάμεσων πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116. Ο εν λόγω ενιαίος συντελεστής αντιπροσωπεύει το ποσοστό που ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ για την τεχνική βοήθεια των συνολικών δηλωθεισών δαπανών.

Άρθρο 95

Ελάχιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη στήριξη γεωργών νεαρής ηλικίας

1.   Για κάθε κράτος μέλος, το ελάχιστο ποσό που ορίζεται στο παράρτημα XΙΙ προορίζεται για τη συμβολή στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ζ). Με βάση την ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές («ανάλυση SWOT») και τον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν, το ποσό χρησιμοποιείται για τη μία ή και για τις δύο ακόλουθες παρεμβάσεις:

α)

τη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας που προβλέπεται στο άρθρο 30,

β)

την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας που αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 στοιχείο α).

2.   Εκτός από τα είδη παρέμβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το ελάχιστο ποσό που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο για επενδυτικές παρεμβάσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας που αναφέρονται στο άρθρο 73, εφόσον ισχύει υψηλότερο ποσοστό στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii). Όταν χρησιμοποιείται η εν λόγω δυνατότητα, το 50 % κατ’ ανώτατο όριο των δαπανών για επενδύσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο καταλογίζεται στο ελάχιστο ποσό που δεσμεύεται.

3.   Για κάθε ημερολογιακό έτος, οι συνολικές δαπάνες για είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων εκτός από τη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 δεν υπερβαίνουν το χρηματοδοτικό κονδύλιο για άμεσες ενισχύσεις για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος, όπως ορίζεται στο παράρτημα V, μειωμένο κατά το μέρος του παραρτήματος XII που προορίζεται για τη συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικονομικά τους σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) και εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119. Το εν λόγω ανώτατο χρηματοδοτικό όριο συνιστά ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης.

4.   Για ολόκληρη την περίοδο του σχεδίου για την ΚΓΠ, οι συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για την αγροτική ανάπτυξη εκτός από τις δαπάνες για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεν υπερβαίνουν τη συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI, μειωμένη κατά το μέρος του παραρτήματος XII που προορίζεται για την εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 2 στοιχείο α), για ολόκληρη την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, όπως ορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικονομικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) και εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119. Το εν λόγω ανώτατο χρηματοδοτικό όριο συνιστά ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το μερίδιο των δαπανών για επενδυτικές παρεμβάσεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας με υψηλότερο ποσοστό στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii), το οποίο δεν υπερβαίνει το 50 % όπως ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος στο οικονομικό του σχέδιο σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) και εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119, συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματοδοτικού ορίου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 96

Μέγιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη

1.   Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για τις παρεμβάσεις συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 1 περιορίζονται στο 13 %, κατ’ ανώτατο όριο, των ποσών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη που χρησιμοποίησαν, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη περισσότερο από το 13 % του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν για τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη ποσοστό μεγαλύτερο του 13 % του ποσού που ορίζεται στο παράρτημα IΧ του παρόντος κανονισμού. Το ποσοστό που προκύπτει δεν υπερβαίνει το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

3.   Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αυξηθεί κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που υπερβαίνει το 13 % κατανέμεται στη στήριξη για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες στο πλαίσιο του τίτλου III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 1.

4.   Δεν μπορεί να υπάρχει υπέρβαση του ποσού που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των παραγράφων 1, 2 και 3.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν έως 3 εκατομμύρια EUR ετησίως για τη χρηματοδότηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης.

6.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, το μέγιστο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος πριν από την εφαρμογή του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 3 υποτμήμα 1 του παρόντος κανονισμού για ένα ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα ποσά που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 97

Ελάχιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για οικολογικά προγράμματα

1.   Τουλάχιστον το 25 % των κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα IX δεσμεύεται για κάθε ημερολογιακό έτος από το 2023 έως το 2027 για οικολογικά προγράμματα που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 2 υποτμήμα 4.

2.   Όταν το ποσό της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που δεσμεύεται από ένα κράτος μέλος για παρεμβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 70, 72, 73 και 74, στον βαθμό που οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), υπερβαίνει το 30 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ όπως ορίζεται στο παράρτημα XI για την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το άθροισμα των ποσών που πρέπει να δεσμευτούν βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η συνολική μείωση δεν υπερβαίνει το ποσό κατά το οποίο σημειώνεται υπέρβαση του ποσοστού που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο.

3.   Η μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ετήσιου ποσού που πρέπει να δεσμεύεται για οικολογικά προγράμματα για την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ δυνάμει της παραγράφου 1 κατά περισσότερο από 50 %.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το ετήσιο ποσό που πρέπει να δεσμεύεται δυνάμει της παραγράφου 1 κατά έως και 75 %, εάν το συνολικό ποσό που προβλέπεται για παρεμβάσεις δυνάμει του άρθρου 70 κατά τη διάρκεια της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ ανέρχεται σε περισσότερο από το 150 % του αθροίσματος των ποσών που πρέπει να δεσμευτούν δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 2.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν, κατά τα ημερολογιακά έτη 2023 και 2024, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 3, να χρησιμοποιούν ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο για οικολογικά προγράμματα, για τη χρηματοδότηση κατά το εν λόγω έτος άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 2, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των κονδυλίων για οικολογικά προγράμματα έχουν εξαντληθεί,

α)

έως ορίου που αντιστοιχεί στο 5 % των ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΧ για το σχετικό ημερολογιακό έτος,

β)

πάνω από το όριο που αντιστοιχεί στο 5 % των ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΧ για το σχετικό ημερολογιακό έτος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της παραγράφου 6.

6.   Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 5 στοιχείο β), τα κράτη μέλη τροποποιούν τα οικείο στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 119 προκειμένου:

α)

να αυξήσουν τα ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο για οικολογικά προγράμματα για τα υπόλοιπα έτη της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, κατά ποσό τουλάχιστον ισοδύναμο με το ποσό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 2, σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ή

β)

να αυξήσουν τα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις δυνάμει των άρθρων 70, 72, 73 και 74, στον βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), κατά ποσό τουλάχιστον ισοδύναμο με το ποσό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2, σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Τα πρόσθετα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις δυνάμει των άρθρων 70, 72, 73 και 74 σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνονται υπόψη, εάν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7.   Εάν ένα κράτος μέλος, κατά την εφαρμογή της παραγράφου 5 στοιχείο α), χρησιμοποιεί για τη συνολική περίοδο 2023 έως 2024 ποσό που υπερβαίνει το 2,5 % του αθροίσματος των κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα IX για τα έτη 2023 και 2024 για τη χρηματοδότηση άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 2, αντισταθμίζει τα ποσά που υπερβαίνουν το 2,5 % του αθροίσματος των κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα IX για τα έτη 2023 και 2024 και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση κατά τα εν λόγω έτη άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 2, τροποποιώντας το οικείο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 119 προκειμένου:

α)

να αυξήσει τα ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο για οικολογικά προγράμματα για τα υπόλοιπα έτη της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, κατά ποσό τουλάχιστον ισοδύναμο με τα ποσά που υπερβαίνουν το 2,5 % του αθροίσματος των κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα IX για τα έτη 2023 και 2024, ή

β)

να αυξήσει τα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις δυνάμει των άρθρων 70, 72, 73 και 74, στον βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ, κατά ποσό τουλάχιστον ισοδύναμο με το ποσό που υπερβαίνει το 2,5 % του αθροίσματος των κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα IX για τα έτη 2023 και 2024. Τα πρόσθετα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις δυνάμει των άρθρων 70, 72, 73 και 74 σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

8.   Τα κράτη μέλη μπορούν, κατά τα ημερολογιακά έτη 2025 και 2026, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 3, να χρησιμοποιούν ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει το 2 % των ποσών τα οποία ορίζονται στο παράρτημα IX για το σχετικό ημερολογιακό έτος και το οποίο δεσμεύεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο για οικολογικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση εντός του ίδιου έτους άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 2, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των κονδυλίων για οικολογικά προγράμματα έχουν εξαντληθεί και ότι τηρούνται οι όροι της παραγράφου 9.

9.   Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 8, τα κράτη μέλη τροποποιούν το σχέδιο για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 119 προκειμένου:

α)

να αυξήσουν τα ποσά που δεσμεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο για οικολογικά προγράμματα για τα υπόλοιπα έτη της περιόδου του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, κατά ποσό τουλάχιστον ισοδύναμο με το ποσό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο II τμήμα 2, σύμφωνα με την παράγραφο 8, ή

β)

να αυξήσουν τα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις δυνάμει των άρθρων 70, 72, 73 και 74, στον βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), κατά ποσό τουλάχιστον ισοδύναμο με το ποσό που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση άλλων παρεμβάσεων που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Τα πρόσθετα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις δυνάμει των άρθρων 70, 72, 73 και 74 σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνονται υπόψη, εάν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

10.   Για κάθε ημερολογιακό έτος, αρχής γενομένης από το ημερολογιακό έτος 2025, οι συνολικές δαπάνες για είδη παρεμβάσεων υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων εκτός από οικολογικά προγράμματα δεν υπερβαίνουν το χρηματοδοτικό κονδύλιο για άμεσες ενισχύσεις για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος όπως ορίζεται στο παράρτημα V, μειωμένο κατά ποσό που αντιστοιχεί στο 23 % του ποσού στο παράρτημα IX που προορίζεται για οικολογικά προγράμματα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα ημερολογιακά έτη 2025 και 2026 και που αντιστοιχεί στο 25 % του ποσού στο παράρτημα IX που προορίζεται για οικολογικά προγράμματα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για το ημερολογιακό έτος 2027, διορθωμένο κατά περίπτωση βάσει του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4, 6, 7 και 9 του παρόντος άρθρου και όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία οικονομικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) και εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119. Το εν λόγω ανώτατο χρηματοδοτικό όριο συνιστά ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης.

11.   Εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τις παραγράφους 2, 3, 4, 6, 7 και 9 του παρόντος άρθρου για ολόκληρη την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ, οι συνολικές δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για την αγροτική ανάπτυξη εκτός από τα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 70, 72, 73 και 74, στον βαθμό που οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), δεν υπερβαίνουν τη συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για την αγροτική ανάπτυξη για ολόκληρη την περίοδο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ όπως ορίζεται στο παράρτημα XI, μειωμένη κατά τα ποσά που προορίζονται για παρεμβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 70, 72, 73 και 74, στον βαθμό που οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν τους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία δ), ε) και στ) και, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο θ), κατόπιν της εφαρμογής των παραγράφων 2, 6, 7 και 9 του παρόντος άρθρου, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία οικονομικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) και εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119. Το εν λόγω ανώτατο χρηματοδοτικό όριο συνιστά ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 98

Ελάχιστα χρηματοδοτικά κονδύλια για την αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη

1.   Τουλάχιστον το 10 % των κονδυλίων που ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ δεσμεύεται κάθε χρόνο για την αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 29.

2.   Για κάθε ημερολογιακό έτος, οι συνολικές δαπάνες για είδη παρέμβασης υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων εκτός από την αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη δεν υπερβαίνουν το χρηματοδοτικό κονδύλιο για άμεσες ενισχύσεις για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος, όπως ορίζεται στο παράρτημα V, μειωμένο κατά ποσό που αντιστοιχεί στο 10 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου για άμεσες ενισχύσεις για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος όπως ορίζεται στο παράρτημα IX, διορθωμένο κατά περίπτωση κατόπιν της εφαρμογής του άρθρου 29 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, όπως καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία οικονομικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 στοιχείο α) και εγκρίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 118 ή 119. Το εν λόγω ανώτατο χρηματοδοτικό όριο συνιστά ανώτατο χρηματοδοτικό όριο που ορίζεται από το δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 99

Εθελοντική συνεισφορά από τις πιστώσεις του ΕΓΤΑΑ σε δράσεις στο πλαίσιο του LIFE και του Erasmus+

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων τους για την ΚΓΠ να χρησιμοποιούν ένα ορισμένο μερίδιο των πιστώσεων του ΕΓΤΑΑ για τη μόχλευση στήριξης και την αναβάθμιση των ολοκληρωμένων στρατηγικών έργων «Nature» που ωφελούν κοινότητες γεωργών όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/783 και για τη χρηματοδότηση δράσεων διακρατικής μαθησιακής κινητικότητας των ατόμων στον τομέα της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και στις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (49).

Άρθρο 100

Παρακολούθηση των δαπανών για το κλίμα

1.   Με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμβολή της πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής χρησιμοποιώντας μια απλή και κοινή μεθοδολογία.

2.   Η συμβολή στην επίτευξη του αριθμητικού στόχου δαπανών εκτιμάται μέσω της εφαρμογής ειδικών συντελεστών στάθμισης που διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν η στήριξη συμβάλλει σημαντικά ή μέτρια στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής. Οι εν λόγω συντελεστές στάθμισης είναι ως εξής:

α)

40 % για δαπάνες στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης και της συμπληρωματικής εισοδηματικής στήριξης που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήματα 2 και 3,

β)

100 % για δαπάνες στο πλαίσιο των οικολογικών προγραμμάτων που αναφέρονται στον τίτλο III κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 2 υποτμήμα 4,

γ)

100 % για δαπάνες για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου,

δ)

40 % για δαπάνες για φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 71.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 152, για την τροποποίηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με σκοπό την τροποποίηση των συντελεστών στάθμισης που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο, όταν η τροποποίηση αυτή δικαιολογείται για την ακριβέστερη παρακολούθηση των δαπανών για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Άρθρο 101

Ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν, στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε παρέμβαση και για κάθε έτος. Το ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο αντιπροσωπεύει το αναμενόμενο επίπεδο των ενισχύσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου για την ΚΓΠ για την παρέμβαση κατά το σχετικό οικονομικό έτος, εξαιρουμένων των αναμενόμενων ενισχύσεων βάσει της πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 115 παράγραφος 5.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα είδη παρέμβασης στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχεία α), δ), ε) και στ), τα κράτη μέλη ορίζουν στα οικεία στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ ενδεικτικό χρηματοδοτικό κονδύλιο για κάθε τομέα και για κάθε έτος, το οποίο αντιπροσωπεύει το αναμενόμενο επίπεδο ενισχύσεων για τις παρεμβάσεις στον εν λόγω τομέα ανά οικονομικό έτος, εξαιρουμένων των αναμενόμενων ενισχύσεων βάσει της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής που αναφέρεται στο άρθρο 53.

3.   Τα ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν εμποδίζουν τα εν λόγω κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πόρους από τα εν λόγω ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια για άλλες παρεμβάσεις, χωρίς να τροποποιούν τα οικεία στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ σύμφωνα με το άρθρο 119, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και ιδίως με τα άρθρα 87, 88, 89 και 90, τα άρθρα 92 έως 98 και το άρθρο 102 αυτού και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2116 και ιδίως με το άρθρο 32 παράγραφος 6 στοιχείο β) αυτού, καθώς και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα χρηματοδοτικά κονδύλια για παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων χρησιμοποιούνται για άλλες παρεμβάσεις υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων,

β)

τα χρηματοδοτικά κονδύλια για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης χρησιμοποιούνται για άλλες παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη,

γ)

τα χρηματοδοτικά κονδύλια για παρεμβάσεις στον τομέα της μελισσοκομίας και στον αμπελοοινικό τομέα χρησιμοποιούνται μόνο για άλλες παρεμβάσεις στον ίδιο τομέα,

δ)

τα χρηματοδοτικά κονδύλια για παρεμβάσεις σε άλλους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 42 στοιχείο στ) χρησιμοποιούνται για παρεμβάσεις στους άλλους τομείς που αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο οι οποίες καθορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο για την ΚΓΠ και η εν λόγω χρήση δεν επηρεάζει εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), τα κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να χορηγήσουν τη βασική εισοδηματική στήριξη βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23 μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν γραμμικά τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν με βάση την αξία των δικαιωμάτων που ενεργοποιούνται κατά το ημερολογιακό έτος, εντός των ορίων των ελάχιστων και μέγιστων προβλεπόμενων μοναδιαίων ποσών που καθορίζονται για παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βασικής εισοδηματικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2.

Άρθρο 102

Προβλεπόμενα μοναδιαία ποσά και προβλεπόμενες εκροές

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν ένα ή περισσότερα προβλεπόμενα μοναδιαία ποσά για κάθε παρέμβαση που περιλαμβάνεται στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Το προβλεπόμενο μον