ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
13 Ιουλίου 2021


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1140 της Επιτροπής, της 5ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων ( 1 )

50

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1141 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων ( 1 )

55

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/1142 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2021, για νέα παράταση της προσωρινής παρέκκλισης από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου που εισάχθηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2020/430, ενόψει των ταξιδιωτικών δυσχερειών που προκαλεί η πανδημία της COVID-19 στην Ένωση

91

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1143 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2021, σχετικά με στρατιωτική εκπαιδευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μοζαμβίκη (EUTM Mozambique)

93

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/1144 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/512/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

99

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1145 της Επιτροπής, της 30ας Ιουνίου 2021, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ασφάλισης της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο Μαυροβούνιο και το Ηνωμένο Βασίλειο ( 1 )

100

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.7.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Ιουλίου 2021

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 91 παράγραφος 1, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 173 παράγραφος 3, το άρθρο 175, το άρθρο 188, το άρθρο 192 παράγραφος 1, το άρθρο 194 παράγραφος 2, το άρθρο 195 παράγραφος 2 και το άρθρο 349,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας («ΕΤΘΑΥ») θα πρέπει να συσταθεί για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η διάρκειά του με εκείνη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου («ΠΔΠ 2021-2027») όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου (4). Ο παρών κανονισμός θέτει τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑΥ, τον προϋπολογισμό του και τους ειδικούς κανόνες για την παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΤΘΑΥ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5). Το ΕΤΘΑΥ αποσκοπεί στη χορήγηση χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης και των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη εκμετάλλευση και διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, για την επισιτιστική ασφάλεια μέσω της προσφοράς θαλασσινών προϊόντων, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και για υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενες, καθαρές θάλασσες και ωκεανούς που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

(2)

Ως παγκόσμιος παράγοντας στους ωκεανούς και ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς θαλασσινών, η Ένωση έχει μεγάλη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους. Η διατήρηση των θαλασσών και των ωκεανών είναι ζωτική για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Έχει επίσης κοινωνικοοικονομικό ενδιαφέρον για την Ένωση, ως μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία, να ενισχύει τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη, να προωθεί την έρευνα και την καινοτομία, και να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω της ενέργειας των ωκεανών. Επιπλέον, ο αποτελεσματικός συνοριακός έλεγχος και η παγκόσμια καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη θάλασσα είναι στοιχεία βασικά για την ασφάλεια και προστασία των θαλασσών και των ωκεανών παρέχοντας ασφάλεια στον πολίτη.

(3)

Ο κανονισμός (EΕ) 2021/1060 περί κοινών διατάξεων για την περίοδο 2021-2027 έχει εγκριθεί προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός και να εναρμονισθεί η στήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία υπό επιμερισμένη διαχείριση («Ταμεία»), με κύριο στόχο την συστηματική απλούστευση της υλοποίησης της πολιτικής. Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει για το μέρος του ΕΤΘΑΥ υπό επιμερισμένη διαχείριση. Τα Ταμεία επιδιώκουν συμπληρωματικούς στόχους και εφαρμόζουν τον ίδιο τρόπο διαχείρισης. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (EΕ) 2021/1060 καθορίζει μια σειρά κοινών γενικών στόχων και αρχών, όπως η σύμπραξη και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Περιλαμβάνει επίσης τα κοινά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, και διατάξεις για τη συμφωνία σύμπραξης που θα συναφθεί με κάθε κράτος μέλος, και καθορίζει κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον προσανατολισμό των επιδόσεων των Ταμείων. Κατά συνέπεια, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους, επανεξέταση των επιδόσεων και ρυθμίσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης. Επίσης, καθορίζονται κοινές διατάξεις όσον αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας και προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα χρηματοδοτικά μέσα, για τη χρήση του InvestEU που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), για την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) και για τη δημοσιονομική διαχείριση. Ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης και ελέγχου είναι επίσης κοινές σε όλα τα Ταμεία. Η συμπληρωματικότητα μεταξύ των Ταμείων, του ΕΤΘΑΥ, και άλλων ενωσιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να τονίζεται στη συμφωνία σύμπραξης, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2021/1060.

(4)

Ο κανονισμός (EΕ, Eυρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) («δημοσιονομικός κανονισμός») εφαρμόζεται στο ΕΤΘΑΥ. Ο δημοσιονομικός κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, μεταξύ των οποίων κανόνες για τις επιχορηγήσεις, τα βραβεία, τις προμήθειες, την έμμεση διαχείριση, τα χρηματοδοτικά μέσα, τις εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό, τη χρηματοδοτική συνδρομή και την αμοιβή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

(5)

Οι οριζόντιοι δημοσιονομικοί κανόνες που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εφαρμόζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κανόνες θεσπίστηκαν στον δημοσιονομικό κανονισμό και προσδιορίζουν ιδίως τη διαδικασία για τον καθορισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω επιχορηγήσεων, βραβείων, έμμεσης διαχείρισης, χρηματοδοτικών μέσων, εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό, χρηματοδοτικής συνδρομής και της αμοιβής εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 322 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν επίσης γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(6)

Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα σχετικά Ταμεία και προγράμματα της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει τη χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2021/523.

(7)

Η στήριξη από το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μεταξύ άλλων μέσω της αναλογικής αντιμετώπισης αδυναμιών της αγοράς ή ανεπαρκών επενδύσεων χωρίς να επικαλύπτει ούτε να παραγκωνίζει την ιδιωτική χρηματοδότηση ή να νοθεύει τον ανταγωνισμό εντός της εσωτερικής αγοράς.

(8)

Τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, ως εκ των ιδιαιτεροτήτων του εν λόγω τομέα, τα εν λόγω άρθρα της ΣΛΕΕ δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού και εμπίπτουν στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ.

(9)

Τα είδη χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τις προτεραιότητες των δράσεων και να παράγουν αποτελέσματα, ενόψει του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, ενιαίων συντελεστών και μοναδιαίου κόστους, καθώς και χρηματοδότηση μη συνδεομένη με τις δαπάνες του άρθρου 125 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

(10)

Το ΠΔΠ 2021-2027 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα συνεχίσει να στηρίζει τις αλιευτικές και θαλάσσιες πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του ΕΤΘΑΥ θα ανέρχεται, σε τρέχουσες τιμές, σε 6 108 000 000 EUR. Οι πόροι του ΕΤΘΑΥ πρέπει να κατανέμονται μεταξύ της επιμερισμένης διαχείρισης και της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης. Διατίθενται 5 311 000 000 EUR για τη στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 797 000 000 EUR για τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση. Χάριν σταθερότητος, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, ο ορισμός των εθνικών κονδυλίων υπό επιμερισμένη διαχείριση για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 θα πρέπει να βασίζεται στην κατανομή για την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (8) («ΕΤΘΑ»). Τα ειδικά ποσά θα πρέπει να προορίζονται για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, για τον έλεγχο και την επιβολή, και για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη διαχείριση της αλιείας και για επιστημονικούς σκοπούς, ενώ τα ποσά για ορισμένες επενδύσεις σε αλιευτικά σκάφη και για οριστική και προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο.

(11)

Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης δημιουργεί πάνω από 5 εκατομμύρια άτομα που αποφέρουν σχεδόν 750 000 000 000 EUR σε κύκλο εργασιών και 218 000 000 000 EUR σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ετησίως, με δυνατότητα δημιουργίας πολλών περισσότερων θέσεων εργασίας. Η παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των ωκεανών εκτιμάται σήμερα σε 1 300 000 000 000 EUR, ποσό το οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Η ανάγκη να επιτευχθούν οι στόχοι για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων και να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γαλάζιας οικονομίας αποτέλεσε σημαντική κινητήρια δύναμη για καινοτομία σε άλλους τομείς, όπως ο ναυτικός εξοπλισμός, η ναυπηγική βιομηχανία, η παρατήρηση των ωκεανών, η βυθοκόρηση, η παράκτια προστασία και η ναυπηγική. Οι επενδύσεις στη θαλάσσια οικονομία παρέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης, ιδίως από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΤΘΑΥ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως το InvestEU, για την κάλυψη του αναπτυξιακού δυναμικού του θαλάσσιου τομέα.

(12)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να βασίζεται σε τέσσερις προτεραιότητες: προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων· προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και, κατά συνέπεια, συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση· ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και καθιέρωση ασφαλών, προστατευόμενων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

(13)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να βασίζεται σε μια απλή δομή χωρίς προκαθορισμό μέτρων και λεπτομερών κανόνων επιλεξιμότητας σε επίπεδο Ένωσης με υπερβολικά περιοριστικό τρόπο. Αντ’ αυτού, θα πρέπει να περιγράφονται ευρείς ειδικοί στόχοι σε κάθε προτεραιότητα. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν το πρόγραμμά τους, υποδεικνύοντας τα καταλληλότερα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ποικίλα μέτρα που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη στα εν λόγω προγράμματα ενδέχεται να στηριχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στον κανονισμό (EΕ) 2021/1060, εφόσον καλύπτονται από τους ειδικούς στόχους του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός καταλόγου μη επιλέξιμων δράσεων, ώστε να μην θιγεί η διατήρηση της αλιείας. Επιπλέον, οι επενδύσεις και η αποζημίωση για τον στόλο πρέπει να εξαρτώνται αυστηρά από το αν τηρούν τους στόχους διατήρησης της ΚΑΠ.

(14)

Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη («Ατζέντα 2030») προσδιόρισε τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών ως έναν από τους 17 «Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (SDGs) και συγκεκριμένα ΣΒΑ 14 («Διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης»). Η Ένωση δεσμεύεται πλήρως για αυτόν τον στόχο και την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλάβει τη δέσμευση να προωθήσει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία η οποία θα είναι συνεπής με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη διατήρηση των βιολογικών πόρων και την επίτευξη μιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), καθώς και την απαγόρευση ορισμένων μορφών αλιευτικών επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση, την εξάλειψη των επιδοτήσεων που συμβάλλουν στην παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (IUU) και την αποφυγή χορήγησης νέων επιδοτήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να προκύψει από τις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2002 και στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rio+20) του 2012, η Ένωση δεσμεύτηκε να εξαλείψει τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και στην υπεραλίευση.

(15)

Για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την προσήλωση στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι δράσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιδιώκουν να διατεθεί το 30 % όλων των δαπανών του ΠΔΠ 2021-2027 στην ενσωμάτωση των στόχων που αφορούν το κλίμα, και το 7,5 % των ετήσιων δαπανών του ΠΔΠ 2021-2027 σε στόχους βιοποικιλότητας το 2024 και το 10 % των ετήσιων δαπανών του ΠΔΠ 2021-2027 σε στόχους βιοποικιλότητας το 2026 και 2027, έχοντας υπόψη τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των στόχων για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα.

(16)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Αυτό θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω ενωσιακών περιβαλλοντικών και κλιματικών δεικτών και να υποβάλλεται τακτικά σχετική έκθεση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2021/1060.

(17)

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να εξαρτάται από την τήρηση των κανόνων της ΚΑΠ. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων της ΚΑΠ δεν θα πρέπει να είναι παραδεκτές.

(18)

Προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικοί όροι της ΚΑΠ που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και να ενισχυθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες της ΚΑΠ, θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες διατάξεις σχετικά με τους κανόνες διακοπής, αναστολής και δημοσιονομικών διορθώσεων όπως καθορίζονται στον κανονισμό (EΕ) 2021/1060. Όταν ένα κράτος μέλος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του βάσει της ΚΑΠ ή όταν η Επιτροπή διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που υποδηλώνουν τέτοια έλλειψη συμμόρφωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή, ως προληπτικό μέτρο, να διακόψει τις προθεσμίες πληρωμής. Εκτός από τη δυνατότητα διακοπής της προθεσμίας πληρωμής και προκειμένου να αποφευχθεί ο προφανής κίνδυνος καταβολής μη επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να αναστείλει τις πληρωμές και να επιβάλει δημοσιονομικές διορθώσεις σε περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΠ από κάποιο κράτος μέλος.

(19)

Έχουν ληφθεί μέτρα τα τελευταία χρόνια με στόχο την επαναφορά των αλιευτικών αποθεμάτων σε υγιή επίπεδα, την αύξηση της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου της Ένωσης και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά προβλήματα στην επίτευξη των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΚΑΠ, ιδίως τους στόχους αποκατάστασης και διατήρησης του πληθυσμού των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY), την εξάλειψη των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και τον ορισμό περιοχών αποκατάστασης των ιχθυαποθεμάτων. Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί συνεχή στήριξη μετά το 2020, ιδίως σε θαλάσσιες λεκάνες όπου η πρόοδος ήταν βραδύτερη.

(20)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών στόχων και των στόχων απασχόλησης της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως όσον αφορά τους στόχους αποκατάστασης και διατήρησης του πληθυσμού των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη MSY, την αποφυγή και μείωση, όσο το δυνατόν, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Μέσω της στήριξης αυτής θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες μακροπρόθεσμα και ότι υπόκεινται σε διαχείριση με τρόπο που είναι συμβατός με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για την επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα υγιούς επισιτιστικού εφοδιασμού και στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Η στήριξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει καινοτομία και επενδύσεις σε χαμηλού αντίκτυπου, επιλεκτικές πρακτικές και τεχνικές αλιείας, που είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

(21)

Η αλιεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαβίωση και την πολιτιστική κληρονομιά πολλών παράκτιων κοινοτήτων στην Ένωση, ιδίως όπου η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι η μέση ηλικία σε πολλές αλιευτικές κοινότητες είναι άνω των 50 ετών, η ανανέωση των γενεών και η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση. Ειδικότερα, η δημιουργία και ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στον αλιευτικό τομέα από αλιείς νεαρής ηλικίας παρουσιάζει προκλήσεις από οικονομικής πλευράς και αποτελεί ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη χορήγηση και στόχευση των κονδυλίων στο πλαίσιο του ΕΤΘΑY. Η ανάπτυξη αυτή είναι ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα του αλιευτικού τομέα στην Ένωση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να παρέχεται στήριξη σε νέους αλιείς που ξεκινούν αλιευτικές δραστηριότητες προκειμένου να διευκολύνεται η ίδρυση της επιχείρησής τους. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ, η στήριξη αυτή θα πρέπει να εξαρτάται από την απόκτηση επαρκούς εμπειρίας ή προσόντων. Σε περίπτωση που παρέχεται στήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση αλιευτικού σκάφους, θα πρέπει να συνεισφέρει μόνο στην απόκτηση του πρώτου αλιευτικού σκάφους ή πλειοψηφικού μεριδίου τέτοιου σκάφους.

(22)

Η αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις της ΚΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η νόμιμη υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων είχε ως συνέπεια μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στις αλιευτικές πρακτικές του τομέα, ορισμένες φορές με σημαντικό οικονομικό κόστος. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις που συμβάλλουν στην πλήρη υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διατήρησης που συμβάλλουν στην επιλεκτικότητα. Όσον αφορά τις επενδύσεις σε επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία, στη βελτίωση των λιμενικών υποδομών και στην εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ποσοστού έντασης ενίσχυσης υψηλότερου από το εφαρμοζόμενο για τις άλλες δράσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης ενός ποσοστού έντασης ενίσχυσης ύψους 100 % στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση διαφανών συστημάτων για την ανταλλαγή αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών («ανταλλαγή ποσοστώσεων»), προκειμένου να μετριαστεί το φαινόμενο αλίευσης ειδών με περιοριστική ποσόστωση που προκαλείται από την υποχρέωση εκφόρτωσης.

(23)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την καινοτομία και τις επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών υγείας, ασφάλειας και εργασίας, της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας των αλιευμάτων. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει την απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα. Επίσης, η στήριξη δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της αλιευτικής ικανότητας δεδομένων σκαφών, εκτός εάν απορρέει άμεσα από την αύξηση της ολικής χωρητικότητας αλιευτικού σκάφους που απαιτείται για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας ή της ενεργειακής απόδοσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του συγκεκριμένου σκάφους θα πρέπει να αντισταθμίζεται με προηγούμενη αφαίρεση αλιευτικής ικανότητας τουλάχιστον κατά την ίδια ποσότητα χωρίς δημόσιες ενισχύσεις, από το ίδιο τμήμα του στόλου ή από τμήμα του στόλου στο οποίο η αλιευτική ικανότητα δεν είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες, προκειμένου να μην προκληθεί αύξηση της αλιευτικής ικανότητας σε επίπεδο στόλου. Επιπλέον, η εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθίστανται υποχρεωτικές βάσει του ενωσιακού δικαίου δεν θα πρέπει να είναι η μόνη προϋπόθεση για τη χορήγηση στήριξης, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από κράτος μέλος για την εφαρμογή προαιρετικών διατάξεων στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου (11) και σχετικά με την αγορά, εγκατάσταση και διαχείριση συγκεκριμένου εξοπλισμού για σκοπούς ελέγχου. Στο πλαίσιο διάρθρωσης χωρίς περιοριστικά μέτρα, θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους ακριβείς κανόνες επιλεξιμότητας για αυτές τις επενδύσεις. Όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας επί των αλιευτικών σκαφών, θα πρέπει να χορηγείται υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις.

(24)

Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας για ορισμένες άλλες επενδύσεις στον αλιευτικό στόλο που στηρίζονται από το ΕΤΘΑΥ, ώστε να αποτραπεί η συμβολή των εν λόγω επενδύσεων στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπεραλίευση. Ειδικότερα, η στήριξη για την πρώτη απόκτηση μεταχειρισμένου σκάφους από νέους αλιείς και για την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κινητήρα αλιευτικού σκάφους θα πρέπει να υπόκειται σε προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να ανήκει το σκάφος σε τμήμα στόλου ανάλογο με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο εν λόγω τμήμα και η ισχύς του νέου ή εκσυγχρονισμένου κινητήρα να μην υπερβαίνει σε κιλοβάτ (kW) την ισχύ του υπό αντικατάσταση κινητήρα.

(25)

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο παίζουν καθοριστικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της ναυτιλίας. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και αλιέων, την επαγγελματική κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση, καθώς και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και τη διάδοση της γνώσης.

(26)

Ο έλεγχος της αλιείας είναι υψίστης σημασίας για την εφαρμογή της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (12). Ορισμένες υποχρεώσεις που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό ελέγχου δικαιολογούν ειδική στήριξη από το ΕΤΘΑΥ, και συγκεκριμένα την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβολής εκθέσεων, υποχρεωτικά συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως και την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος πρόωσης του κινητήρα. Επιπλέον, οι επενδύσεις των κρατών μελών σε συσκευές ελέγχου μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της θαλάσσιας επιτήρησης και της συνεργασίας στο πλαίσιο καθηκόντων ακτοφυλακής.

(27)

Η επιτυχία της ΚΑΠ εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα επιστημονικών συμβουλών για τη διαχείριση της αλιείας και, συνεπώς, από τη διαθεσιμότητα δεδομένων για την αλιεία. Υπό το πρίσμα των προκλήσεων και των δαπανών για την απόκτηση αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι δράσεις των κρατών μελών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) και να υπάρξει συνεισφορά στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η εν λόγω στήριξη αναμένεται ότι θα καταστήσει δυνατές συνέργειες με τη συλλογή και επεξεργασία άλλων τύπων δεδομένων για τη θάλασσα.

(28)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει μια αποτελεσματική, βασισμένη στη γνώση υλοποίηση και διακυβέρνηση της ΚΑΠ υπό άμεση και έμμεση διαχείριση μέσω της παροχής επιστημονικών συμβουλών, της περιφερειακής συνεργασίας για τα μέτρα διατήρησης, της ανάπτυξης και της εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, της λειτουργίας συμβουλευτικών συμβουλίων και εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς.

(29)

Για την ενίσχυση οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει δράσεις για τη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών στόλων σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 και το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, καθώς και τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιστοποιήσουν την κατανομή της διαθέσιμης αλιευτικής τους ικανότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του στόλου τους, και χωρίς να αυξήσουν τη συνολική αλιευτική τους ικανότητα.

(30)

Δεδομένων των προκλήσεων για την επίτευξη των στόχων διατήρησης της ΚΑΠ, η στήριξη για την προσαρμογή του στόλου παραμένει, σε ορισμένες περιπτώσεις, αναγκαία όσον αφορά ορισμένα τμήματα του στόλου και ορισμένες θαλάσσιες λεκάνες. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να επικεντρώνεται αυστηρά στην καλύτερη διαχείριση του στόλου και στη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, και να στοχεύει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το ΕΤΘΑΥ να μπορεί να στηρίζει την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε τμήματα του στόλου όπου δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να αποτελέσει εργαλείο για τα σχέδια δράσης για την προσαρμογή των τμημάτων του στόλου με εντοπισμένο διαρθρωτικό πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και θα πρέπει να υλοποιηθεί είτε μέσω της διάλυσης του αλιευτικού σκάφους ή μέσω του παροπλισμού και της μετασκευής του για άλλες δραστηριότητες. Αν η μετασκευή οδηγήσει σε αυξημένη πίεση της ερασιτεχνικής αλιείας στο θαλάσσιο οικοσύστημα, η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται μόνον εάν είναι σύμφωνη με την ΚΑΠ και με τους στόχους των σχετικών πολυετών σχεδίων.

(31)

Με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων συντήρησης της ΚΑΠ ή στον μετριασμό ορισμένων εξαιρετικών περιστάσεων, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίξει την χορήγηση αποζημίωσης για προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που προκαλείται από την εφαρμογή ορισμένων μέτρων διατήρησης, από μέτρα έκτακτης ανάγκης, από τη διακοπή για λόγους ανωτέρας βίας της εφαρμογής συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, από φυσική καταστροφή, από περιβαλλοντικό συμβάν ή από υγειονομική κρίση. Η στήριξη σε περίπτωση προσωρινής παύσης που προκαλείται από ορισμένα μέτρα διατήρησης θα πρέπει να χορηγείται μόνον εφόσον η μείωση της αλιευτικής προσπάθειας κρίνεται, με βάση επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(32)

Καθώς οι αλιείς εκτίθενται σε αυξανόμενους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αστάθειας των τιμών, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του τομέα της αλιείας, μεταξύ άλλων μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών μέσων και άλλων συλλογικών συστημάτων που βελτιώνουν την ικανότητα του κλάδου να διαχειρίζεται τους κινδύνους και να αντιδρά σε ανεπιθύμητα συμβάντα.

(33)

H παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας πραγματοποιείται από αλιευτικά σκάφη για θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα με συνολικό μήκος κάτω των 12 μέτρων που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα αλιευτικά εργαλεία, και από πεζούς αλιείς, συμπεριλαμβανομένων των συλλεκτών οστράκων. Ο τομέας αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75 % όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αλιευτικά αποθέματα τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Προκειμένου να ενθαρρύνονται οι βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει κατά συνέπεια να μπορεί να παρέχει στους εν λόγω φορείς προτιμησιακή μεταχείριση, με μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 100 %, εξαιρουμένων δράσεων που αφορούν την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους, την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κινητήρα και δράσεων που αυξάνουν την ολική χωρητικότητα αλιευτικού σκάφους με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας ή της ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεκτιμήσουν στο πρόγραμμά τους τις ειδικές ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και να περιγράφουν τα είδη δράσεων που εξετάζονται για την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

(34)

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΘΑΥ ανά ειδικό στόχο είναι 70 % της επιλεξίμου δημοσίας δαπάνης, εξαιρουμένης της αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για την οποία θα πρέπει να είναι 100 %.

(35)

Το μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης θα πρέπει να είναι 50 % της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης, με δυνατότητα ορισμού ποσοστών κατά παρέκκλιση σε ορισμένες περιπτώσεις.

(36)

Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις που συνδέονται με τη μεγάλη απόσταση, τη μορφολογία και το κλίμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, και έχουν επίσης συγκεκριμένα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Ως εκ τούτου, για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή θα πρέπει να επισυναφθεί στο πρόγραμμα των ενδιαφερομένων κρατών μελών σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης εκμετάλλευσης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, και θα πρέπει να διατεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση για τη στήριξη της εφαρμογής αυτών των σχεδίων δράσης. Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί επίσης να στηρίζει την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους με το οποίο επιβαρύνονται οι οικονομικοί φορείς των εξόχως απόκεντρων περιοχών λόγω της θέσης ή του νησιωτικού χαρακτήρα των εν λόγω περιοχών. Η στήριξη αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο ως ποσοστό της εν λόγω συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Επιπλέον, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές θα πρέπει να εφαρμόζεται υψηλότερο ποσοστό έντασης ενίσχυσης από το εφαρμοζόμενο σε άλλες δράσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της στήριξης. Ως κρατική ενίσχυση, μια τέτοια χρηματοδότηση θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή, η οποία έχει τη δυνατότητα να την εγκρίνει ως μέρος της στήριξης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(37)

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στηρίζει την προστασία και την αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών υδάτων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη από το ΕΤΘΑΥ για την παροχή αποζημίωσης, μεταξύ άλλων για την παθητική συλλογή από τους αλιείς απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού και θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των σαργασσών, και για την πραγματοποίηση των επενδύσεων σε λιμένες ώστε να διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για δράσεις με σκοπό την επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2008/56/ΕΚ, με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου χώρου που θεσπίστηκαν δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των τόπων του Natura 2000, σύμφωνα με πλαίσια δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (14), για την προστασία των ειδών, ιδίως βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15), καθώς και για την αποκατάσταση των εσωτερικών υδάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16). Στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει την προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία που αναπτύχθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με τον στόχο επίτευξης ή διατήρησης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(38)

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η Ένωση εισάγει σήμερα περισσότερο από το 60 % του εφοδιασμού της σε αλιευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τρίτες χώρες. Μια σημαντική πρόκληση είναι να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην Ένωση με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους καταναλωτές σε προσιτές τιμές.

(39)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει την προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδατοκαλλιέργειας γλυκών υδάτων, για την εκτροφή υδρόβιων ζώων και φυτών για την παραγωγή τροφίμων και άλλων πρώτων υλών. Στα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, όπως εμπόδια πρόσβασης στον θαλάσσιο χώρο και επαχθείς διαδικασίες αδειοδότησης που δυσκολεύουν τον τομέα να βελτιώσει την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των εκτρεφόμενων θαλασσινών. Η στήριξη ΕΤΘΑΥ πρέπει να είναι συνεπής με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την υδατοκαλλιέργεια που αναπτύσσονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι επιλέξιμη η στήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των παραγωγικών επενδύσεων, της καινοτομίας, της απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της λήψης αντισταθμιστικών μέτρων για την παροχή κρίσιμης σημασίας υπηρεσιών διαχείρισης της γης και της φύσης. Θα πρέπει επίσης να είναι επιλέξιμες οι δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα προγράμματα ασφάλισης αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας και οι δράσεις για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

(40)

Η επισιτιστική ασφάλεια βασίζεται σε αποτελεσματικές και καλά οργανωμένες αγορές, οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την ποιότητα και την ποικιλομορφία της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17). Ειδικότερα, θα πρέπει να διατίθεται στήριξη για τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, την εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, την προώθηση νέων εμπορικών διεξόδων και την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά.

(41)

Η μεταποιητική βιομηχανία παίζει επίσης ρόλο στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει στοχευμένες επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, με την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς. Για επιχειρήσεις άλλες πλην των μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ), η στήριξη αυτή θα πρέπει να παρέχεται μόνο μέσω χρηματοδοτικών μέσων ή μέσω του InvestEU και όχι μέσω επιχορηγήσεων.

(42)

Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε περίπτωση διατάραξης των αγορών λόγω έκτακτων συμβάντων.

(43)

Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές εξαρτάται από την τοπική ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας που αναβιώνει τον κοινωνικό ιστό των εν λόγω περιφερειών. Οι βιομηχανίες και οι υπηρεσίες του ωκεανού είναι πιθανό να υπερβούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να συμβάλουν σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη έως το 2030. Για να είναι βιώσιμη, η γαλάζια ανάπτυξη εξαρτάται από την καινοτομία και τις επενδύσεις σε νέες θαλάσσιες επιχειρήσεις και στη βιοοικονομία, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων του τουρισμού, της ανανεώσιμης ενέργειας με βάση τον ωκεανό, των καινοτόμων ναυπηγείων υψηλών προδιαγραφών και των νέων λιμενικών υπηρεσιών, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη. Αν και οι δημόσιες επενδύσεις στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία πρέπει να ενσωματωθούν σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της Ένωσης, η στήριξη από το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί ειδικά στις συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων αγορών, τεχνολογιών ή υπηρεσιών. Η στήριξη για την ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας θα πρέπει να παρέχεται μέσω επιμερισμένης, άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

(44)

Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από συμπράξεις μεταξύ τοπικών φορέων που συμβάλλουν στη ζωτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων και οικονομιών καθώς και των κοινοτήτων και οικονομιών εσωτερικών υδάτων. Το ΕΤΘΑΥ πρέπει να παρέχει τα εφόδια για την ενθάρρυνση τέτοιων συμπράξεων. Για τον σκοπό αυτό, η υποστήριξη μέσω ΤΑΠΤΚ θα πρέπει να είναι διαθέσιμη υπό επιμερισμένη διαχείριση. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει πράγματι την οικονομική διαφοροποίηση σε τοπικό επίπεδο μέσω της ανάπτυξης της παράκτιας και εσωτερικής αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Οι στρατηγικές της ΤΑΠΤΚ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινότητες σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Κάθε τοπική σύμπραξη πρέπει, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίζει το κύριο μέλημα της στρατηγικής της, εξασφαλίζοντας ισορροπημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών από την τοπική βιώσιμη γαλάζια οικονομία.

(45)

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να μπορεί να στηρίζει την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης θαλασσών και ωκεανών μέσω της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποσκοπεί στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, στη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, στη βελτίωση της ποιότητας και της ανταλλαγής δεδομένων μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων.

(46)

Στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, η στήριξη μέσω ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία προϋποθέσεων που επιτρέπουν μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία, της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή και της δημιουργίας δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε σχέση με τους προαναφερθέντες τομείς.

(47)

Το 60 % των ωκεανών βρίσκεται πέραν των ορίων της εθνικής δικαιοδοσίας. Αυτό συνεπάγεται κοινή διεθνή ευθύνη. Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί είναι διασυνοριακά, όπως η υπερεκμετάλλευση, η αλλαγή του κλίματος, η οξίνιση των ωκεανών, η ρύπανση και η φθίνουσα βιοποικιλότητα και, ως εκ τούτου, απαιτείται κοινή αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος δυνάμει της απόφασης 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου (18), δημιουργήθηκαν πολλά δικαιοδοτικά δικαιώματα, θεσμοί και ειδικά πλαίσια για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί παγκόσμια συναίνεση ως προς το ότι το θαλάσσιο περιβάλλον και οι θαλάσσιες ανθρώπινες δραστηριότητες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικότερης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων πιέσεων στους ωκεανούς.

(48)

Ως παγκόσμιος παράγοντας, η Ένωση είναι απόλυτα αποφασισμένη να προωθήσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειαςτης 10ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας». Η πολιτική διακυβέρνησης των ωκεανών της Ένωσης καλύπτει τους ωκεανούς με ολοκληρωμένο τρόπο. Η διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών δεν αποτελεί μόνο βασικό στοιχείο για την επίτευξη της «Ατζέντας 2030» και ειδικότερα του ΣΒΑ 14, αλλά και για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευόμενων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση για τις μελλοντικές γενιές. Η Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί στις εν λόγω διεθνείς δεσμεύσεις της και να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μια καλύτερη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών σε διμερές, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της IUU, της βελτίωσης του διεθνούς πλαισίου διακυβέρνησης των ωκεανών, της μείωσης των πιέσεων στους ωκεανούς και τις θάλασσες, της δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία και της ενίσχυσης της διεθνούς έρευνας και των δεδομένων για τους ωκεανούς.

(49)

Οι δράσεις που προωθούν τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ έχουν ως στόχο τη βελτίωση του γενικού πλαισίου των διεθνών και περιφερειακών διαδικασιών, συμφωνιών, κανόνων και θεσμών για τη ρύθμιση και τη διαχείριση της ανθρώπινης δραστηριότητας στους ωκεανούς. Το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ένωση σε τομείς που δεν καλύπτονται από τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) που έχουν συναφθεί με διάφορες τρίτες χώρες, καθώς και την υποχρεωτική συνεισφορά μέλους της Ένωσης στις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ). Οι ΣΣΒΑ και οι ΠΟΔΑ θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται από διαφορετικά κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης.

(50)

Όσον αφορά τη ναυτιλιακή ασφάλεια και την άμυνα, είναι απαραίτητη η βελτίωση της προστασίας των συνόρων και της θαλάσσιας ασφάλειας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ναυτιλιακή ασφάλεια που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 24 Ιουνίου 2014 και του σχεδίου δράσης της που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014, η ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Συνεπώς, το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να στηρίζει τη θαλάσσια επιτήρηση και τη συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής τόσο υπό επιμερισμένη όσο και υπό άμεση διαχείριση, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση πόρων για θαλάσσιες δραστηριότητες πολλαπλών σκοπών. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπει στους αρμόδιους οργανισμούς να υλοποιούν τη στήριξη στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης και της ασφάλειας μέσω έμμεσης διαχείρισης.

(51)

Στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προετοιμάσει ένα ενιαίο πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα σχέδια προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του ΕΤΘΑΥ και των στόχων ανθεκτικότητας, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της βιώσιμης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της ΚΑΠ, στις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, στη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν.

(52)

Στο πλαίσιο της περιφερειοποίησης και με σκοπό να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν μια περισσότερο στρατηγική προσέγγιση κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα σχέδια προγραμμάτων λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, την ανάλυση των περιφερειακών θαλάσσιων λεκανών που έχει εκπονήσει, αναφέροντας τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καθοδηγήσει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή κατά τη διαπραγμάτευση κάθε προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές δυσκολίες και ανάγκες.

(53)

Οι επιδόσεις του ΕΤΘΑΥ στα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει δεικτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν αναφορές σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο ως προς τα προκαθορισμένα ορόσημα και τους στόχους βάσει του κανονισμού (EΕ) 2021/1060. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης.

(54)

Θα πρέπει να καθοριστεί μία μεθοδολογία με βάση τα είδη παρέμβασης, προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη από το ΕΤΘΑΥ για την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2021/1060. Η εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να συνίσταται στον καθορισμό συγκεκριμένου συντελεστή στάθμισης για τη στήριξη που παρέχεται σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο η στήριξη αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.

(55)

Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (19), το παρόν ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να αξιολογείται με βάση πληροφορίες που θα συλλέγονται σύμφωνα με ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη, και η υπερβολική ρύθμιση. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να περιλαμβάνουν μετρήσιμους δείκτες ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει το ΕΤΘΑΥ στην πράξη.

(56)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑΥ και τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στο μέτρο που συνδέονται με τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑΥ.

(57)

Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου (21), τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (22) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου (23), τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται μέσω αναλογικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικά με την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διόρθωση και τη διερεύνηση παρατυπιών, μεταξύ των οποίων απάτες, την ανάκτηση των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή μη ορθώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν συντρέχει περίπτωση, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους κανονισμούς (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει την εξουσία να διενεργεί έρευνες, μεταξύ των οποίων και επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις, με στόχο να διαπιστωθεί αν υπήρξε απάτη, διαφθορά ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει την εξουσία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, να διερευνά και να διώκει αξιόποινες πράξεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης κατά τα οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (24). Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κάθε πρόσωπο ή οντότητα που είναι αποδέκτης κονδυλίων της Ένωσης υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, να παρέχει τα αναγκαία δικαιώματα και πρόσβαση στην Επιτροπή, στην OLAF, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και, όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να διασφαλίζει ότι κάθε τρίτος που συμμετέχει στην εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης παρέχει ισοδύναμα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, που διαπράττουν οι δικαιούχοι. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσες παρατυπίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης, και τη συνέχεια που έχουν εν προκειμένω δώσει σχετικά με τέτοιες παρατυπίες, καθώς και σχετικά με την επακολούθηση τυχόν ερευνών της OLAF.

(58)

Για να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η δημοσιονομική τους διαχείριση, ενισχύοντας ιδίως τον δημόσιο έλεγχο των χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων, ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑΥ θα πρέπει να δημοσιεύονται σε ιστότοπο ενός κράτους μέλους σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2021/1060. Όταν ένα κράτος μέλος δημοσιεύει στοιχεία για τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΘΑΥ, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (25).

(59)

Προκειμένου να συμπληρωθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον προσδιορισμό του κατωφλίου έναρξης απαραδέκτου και του χρονικού διαστήματος απαραδέκτου όσον αφορά τα κριτήρια παραδεκτού των αιτήσεων, τις ρυθμίσεις για την επιστροφή ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων, τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου απαραδέκτου και τους όρους για μειωμένη περίοδο απαραδέκτου, καθώς και τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους λόγω των ειδικών μειονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Προκειμένου να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η εισαγωγή επιπλέον βασικών δεικτών επιδόσεων. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση από το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 στο καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει επίσης να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό μεταβατικών προβλέψεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για την καλή νομοθέτηση. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(60)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά τα προγράμματα εργασίας, τον προσδιορισμό ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και τον καθορισμό μεθοδολογικών στοιχείων για τη μέτρηση μειώσεων εκπομπών διοξειδίου από κινητήρες αλιευτικών σκαφών, τη συνδρομή έκτακτων συμβάντων, τον ορισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κρατών μελών που μπορούν να προκαλέσουν τη διακοπή της προθεσμίας πληρωμής, την αναστολή πληρωμών λόγω σοβαρής μη συμμόρφωσης κράτους μέλους, δημοσιονομικές διορθώσεις και τον προσδιορισμό σχετικών δεδομένων εφαρμογής σε επίπεδο πράξης και την παρουσίασή τους. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (26), με εξαίρεση τα προγράμματα εργασίας και την τεχνική βοήθεια και τη συνδρομή έκτακτων συμβάντων.

(61)

Σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, θα πρέπει να μπορεί να χορηγηθεί επιχορήγηση για ενέργεια που έχει ήδη αρχίσει, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών μπορεί να αποδείξει την ανάγκη έναρξης της ενέργειας πριν από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Ωστόσο, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης δεν είναι επιλέξιμες, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαταραχή της ενωσιακής στήριξης που θα μπορούσε να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα της Ένωσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να προβλέπεται στην απόφαση χρηματοδότησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα στην αρχή του ΠΔΠ 2021-2027, και μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η επιλεξιμότητα των δραστηριοτήτων και των δαπανών από την αρχή του οικονομικού έτους 2021, ακόμη και αν αυτές υλοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν πριν από την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης. Όσον αφορά τις επιδοτήσεις λειτουργίας, για τους ίδιους λόγους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, είναι απαραίτητη η παρέκκλιση από το άρθρο 193 παράγραφος 4 του εν λόγω δημοσιονομικού κανονισμού.

(62)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, εξαιτίας της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(63)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή στήριξης στον σχετικό τομέα πολιτικής και να καταστεί δυνατή η υλοποίηση από την αρχή του ΠΔΠ 2021-2027, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με αναδρομική ισχύ, όσον αφορά τη στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας («ΕΤΘΑΥ») για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. Η διάρκεια του ΕΤΘΑΥ ευθυγραμμίζεται με τη διάρκεια του ΠΔΠ 2021-2027. Καθορίζει τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑΥ, τον προϋπολογισμό του και τους ειδικούς κανόνες για την παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης, συμπληρώνοντας τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για το ΕΤΘΑΥ βάσει του κανονισμού (EΕ) 2021/1060.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, στο άρθρο 2 του κανονισμού (EΕ) 2021/523 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών» ή «ΚΠΑΠ»: ένα περιβάλλον συστημάτων που αναπτύσσονται για την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών που ασχολούνται με τη θαλάσσια επιτήρηση, σε διάφορους τομείς και σύνορα, προκειμένου να βελτιωθεί η επίγνωσή τους όσον αφορά τις θαλάσσιες δραστηριότητες·

2)

«ακτοφυλακή»: οι εθνικές αρχές που εκτελούν υπηρεσίες ακτοφυλακής, οι οποίες περιλαμβάνουν τη θαλάσσια ασφάλεια, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, τα θαλάσσια τελωνεία, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης διακίνησης και του λαθρεμπορίου, την επιβολή του σχετικού ναυτικού δικαίου, τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων, τη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την έρευνα και διάσωση, την αντιμετώπιση ατυχημάτων και καταστροφών, τον έλεγχο της αλιείας, τις επιθεωρήσεις και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εν λόγω λειτουργίες·

3)

«Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας» ή «EMODnet»: σύμπραξη που συγκεντρώνει θαλάσσια δεδομένα και μεταδεδομένα προκειμένου να καταστήσει τους εν λόγω κατακερματισμένους πόρους πιο διαθέσιμους και χρησιμοποιήσιμους από δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες προσφέροντας ποιοτικά, διαλειτουργικά και εναρμονισμένα θαλάσσια δεδομένα·

4)

«ερευνητική αλιεία»: οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται για εμπορικούς σκοπούς σε συγκεκριμένη περιοχή με σκοπό την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της βιολογικής βιωσιμότητας της τακτικής, μακροπρόθεσμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στην εν λόγω περιοχή για αποθέματα που δεν αλιεύονται για εμπορικούς σκοπούς·

5)

«αλιέας»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες, όπως αναγνωρίζεται από το σχετικό κράτος μέλος·

6)

«αλιεία εσωτερικών υδάτων»: οι αλιευτικές δραστηριότητες που εκτελούνται για εμπορικούς σκοπούς στα εσωτερικά ύδατα με σκάφη ή άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για την αλιεία σε πάγο·

7)

«διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών»: πρωτοβουλία της Ένωσης για τη βελτίωση του βασικού πλαισίου που περιλαμβάνει διεθνείς και περιφερειακές διαδικασίες, συμφωνίες, ρυθμίσεις, κανόνες και θεσμούς μέσω μιας συνεκτικής διατομεακής και βασισμένης σε κανόνες προσέγγισης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ωκεανοί και οι θάλασσες είναι υγιείς, ασφαλείς, προστατευόμενοι και υπό βιώσιμη διαχείριση·

8)

«τόπος εκφόρτωσης»: τοποθεσία πλην ενός θαλάσσιου λιμένα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 16) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27), που αναγνωρίζεται επίσημα από κράτος μέλος, η χρήση της οποίας δεν περιορίζεται στον ιδιοκτήτη του και η οποία χρησιμοποιείται πρωτίστως για εκφορτώσεις αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

9)

«θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στην προώθηση της ολοκληρωμένης και συνεκτικής λήψης αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, ιδίως των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και των τομέων της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, μέσω συνεκτικών θαλάσσιων πολιτικών και σχετικής διεθνούς συνεργασίας·

10)

«ναυτιλιακή ασφάλεια και επιτήρηση»: οι δραστηριότητες που διεξάγονται με σκοπό την κατανόηση, την πρόληψη, όπου είναι εφικτή, και τη συνολική διαχείριση όλων των συμβάντων και δράσεων που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα και μπορούν να έχουν αντίκτυπο στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας στη θάλασσα, της επιβολής του νόμου, της άμυνας, των συνοριακών ελέγχων, της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, του ελέγχου της αλιείας, του εμπορίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

11)

«θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναλύουν και οργανώνουν ανθρώπινες δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων·

12)

«δημόσιος οργανισμός»: οι κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μίας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

13)

«στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες»: ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στη θάλασσα και τη ναυτιλία που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τρίτες χώρες που βρίσκονται σε συγκεκριμένη θαλάσσια λεκάνη ή σε μία ή περισσότερες υποθαλάσσιες λεκάνες, και την προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Αναπτύσσεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, τις περιφέρειές τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση·

14)

«παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας»: αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από:

α)

αλιευτικά σκάφη για θαλάσσια και εσωτερικά ύδατα συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου (28)·

β)

πεζών αλιέων, συμπεριλαμβανομένων των συλλεκτών οστράκων·

15)

«βιώσιμη γαλάζια οικονομία»: όλες οι τομεακές και διατομεακές οικονομικές δραστηριότητες, στο σύνολο της ενιαίας αγοράς, που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις ακτές και τα εσωτερικά ύδατα, καλύπτουν τις νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις περίκλειστες χώρες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των νεοεμφανιζόμενων τομέων και των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη μακροπρόθεσμη διασφάλιση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας και συνάδουν με τους ΣΒΑ, και ιδίως με τον ΣΒΑ 14, και με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης.

Άρθρο 3

Προτεραιότητες

Το ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην εφαρμογή της ΚΑΠ και της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης. Ακολουθεί τις παρακάτω προτεραιότητες:

1)

προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων·

2)

προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και, κατά συνέπεια, συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση·

3)

ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

4)

ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Η στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για τον μετριασμό της περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή. Η συμβολή αυτή παρακολουθείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο παράρτημα ΙV.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Δημοσιονομικό πλαίσιο

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός

1.   Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του ΕΤΘΑΥ για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027 ανέρχεται σε 6 108 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.   Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑΥ δυνάμει του τίτλου ΙΙ του παρόντος κανονισμού εκτελείται με επιμερισμένη διαχείριση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2021/1060 και το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.   Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που διατίθεται στο ΕΤΘΑΥ δυνάμει του τίτλου III του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται είτε απευθείας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού ή με έμμεση διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 5

Πόροι του προϋπολογισμού υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.   Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου υπό επιμερισμένη διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο ΙΙ, ανέρχεται σε 5 311 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την ετήσια κατανομή που ορίζεται στο παράρτημα V.

2.   Για τις δράσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατανέμει, στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης που ορίζεται στο παράρτημα V, τουλάχιστον:

α)

102 000 000 EUR για τις Αζόρες και τη Μαδέρα·

β)

82 000 000 EUR για τις Καναρίους Νήσους·

γ)

131 000 000 EUR για τη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Ρεϊνιόν και τον Άγιο Μαρτίνο.

3.   Η αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 24 δεν υπερβαίνει το 60 % για καθένα από τα διατιθέμενα ποσά που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ή το 70 % σε περιστάσεις που δικαιολογούνται σε κάθε σχέδιο δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

4.   Τουλάχιστον το 15 % της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος χορηγείται, στο πλαίσιο του προγράμματος που εκπονείται και υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060 στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν πρόσβαση στα ύδατα της Ένωσης μπορούν να εφαρμόζουν χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά το εύρος των καθηκόντων τους σχετικά με τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων.

5.   Η συνολική χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης από το ΕΤΘΑΥ που χορηγείται ανά κράτος μέλος για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 δεν υπερβαίνει το υψηλότερο από τα ακόλουθα όρια:

α)

6 000 000 EUR· ή

β)

το 15 % της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης που χορηγείται ανά κράτος μέλος.

6.   Σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 37 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060, το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει, με την πρωτοβουλία κράτους μέλους, παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διαχείριση και χρήση του.

Άρθρο 6

Χρηματοοικονομική κατανομή για επιμερισμένη διαχείριση

Οι πόροι που είναι διαθέσιμοι για αναλήψεις υποχρεώσεων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 για την περίοδο από το 2021 έως το 2027 ορίζονται στο παράρτημα V.

Άρθρο 7

Δημοσιονομικοί πόροι υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

1.   Το τμήμα του χρηματοδοτικού κονδυλίου που υπάγεται στην άμεση και έμμεση διαχείριση, όπως ορίζεται στον τίτλο III, ανέρχεται σε 797 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

2.   Το ποσό της παραγράφου 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του ΕΤΘΑΥ, όπως δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, λογιστικού ή άλλου ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών.

Ειδικότερα, το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίξει, με πρωτοβουλία της Επιτροπής και με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου του 1,5 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου του άρθρου 4 παράγραφος 1, τα ακόλουθα:

α)

την τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060·

β)

την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση συμφωνιών σύμπραξης βιώσιμης αλιείας και τη συμμετοχή της Ένωσης σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας·

γ)

τη δημιουργία πανευρωπαϊκού δικτύου ομάδων τοπικής δράσης.

3.   Το ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει το κόστος των δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας που συνδέονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προγραμματισμός

Άρθρο 8

Προγραμματισμός για στήριξη υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060, κάθε κράτος μέλος προετοιμάζει ενιαίο πρόγραμμα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού («πρόγραμμα»).

Κατά την εκπόνηση του προγράμματος τα κράτη μέλη προσπαθούν να λαμβάνουν υπόψη τις περιφερειακές και/ή τοπικές προκλήσεις, κατά περίπτωση, και δύνανται να προσδιορίσουν ενδιάμεσους φορείς σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060.

2.   Η στήριξη δυνάμει του Τίτλου II του παρόντος κανονισμού για την επιδίωξη των στόχων πολιτικής όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060 οργανώνεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους ειδικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

3.   Εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (EΕ) 2021/1060, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

α)

ανάλυση της κατάστασης όσον αφορά τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες, τις απειλές και τον εντοπισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη σχετική γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των θαλάσσιων λεκανών που είναι σημαντικές για το πρόγραμμα·

β)

ενδεχομένως, τα σχέδια δράσης για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 35·

4.   Κατά τη διεξαγωγή της ανάλυσης της κατάστασης όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, όπως ορίζει το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

Για τους ειδικούς στόχους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, τα κράτη μέλη περιγράφουν τα είδη δράσεων που εξετάζονται για τον εν λόγω σκοπό, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο i) και στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

Η διαχειριστική αρχή προσπαθεί να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ενόψει της δυνατότητας μέτρων απλούστευσης, όπως τα απλουστευμένα έντυπα αίτησης.

5.   Η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060. Στην εκτίμησή της λαμβάνει υπόψη ιδίως:

α)

τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του προγράμματος στην επίτευξη των προτεραιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 3 και των στόχων ανθεκτικότητας, πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, μεταξύ άλλων μέσω ενός ευρέως φάσματος καινοτόμων λύσεων·

β)

τη συμβολή του προγράμματος στην ανάπτυξη βιώσιμης παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας·

γ)

τη συμβολή του προγράμματος στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα·

δ)

την ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας των στόλων και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων, όπως αναφέρουν ετησίως τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

ε)

ενδεχομένως, τα πολυετή σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα σχέδια διαχείρισης που εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και τις εκδοθείσες συστάσεις των ΠΟΔΑ που δεσμεύουν την Ένωση·

στ)

την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

ζ)

τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και, ιδίως, του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

η)

κατά περίπτωση, τις αναλύσεις περιφερειακών θαλάσσιων λεκανών που έχει αναπτύξει η Επιτροπή και οι οποίες αναφέρουν τα κοινά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε θαλάσσιας λεκάνης όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

θ)

τη συμβολή του προγράμματος στη διατήρηση και την αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ η στήριξη που σχετίζεται με τους τόπους του Natura 2000 θα είναι σύμφωνη με τα πλαίσια δράσης προτεραιότητας που καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

ι)

τη συμβολή του προγράμματος στη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (29)·

ια)

τη συμβολή του προγράμματος στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή.

Άρθρο 9

Προγραμματισμός για στήριξη υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

Για την εφαρμογή του τίτλου III, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση προγραμμάτων εργασίας. Στα προγράμματα εργασίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που προορίζεται για τις συνδυαστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 56. Εκτός εάν πρόκειται περί τεχνικής βοήθειας, οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές αρχές στήριξης

Άρθρο 10

Κρατική ενίσχυση

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

2.   Ωστόσο, τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ.

3.   Οι εθνικές διατάξεις που θεσπίζουν δημόσια χρηματοδότηση πέραν των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις πληρωμές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εμπίπτουν στο σύνολό τους στη ρύθμιση της παραγράφου 1.

4.   Όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα I ΣΛΕΕ, για τα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει, σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, τη χορήγηση ενισχύσεων λειτουργίας στον τομέα της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ με σκοπό την άμβλυνση των ιδιαίτερων δυσχερειών οι οποίες προκύπτουν στις εν λόγω περιοχές λόγω απομόνωσης, νησιωτικού χαρακτήρα ή άκρως περιφερειακής θέσεως.

Άρθρο 11

Παραδεκτό των αιτήσεων

1.   Η αίτηση στήριξης που υποβλήθηκε από επιχείρηση είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εάν έχει προσδιοριστεί από την αρμόδια αρχή ότι η επιχείρηση:

α)

έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου (30) ή το άρθρο 90 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή βάσει άλλης νομοθεσίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ΚΑΠ·

β)

έχει συμμετάσχει στη λειτουργία, τη διαχείριση ή την κυριότητα αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, ή σκάφους που φέρει σημαία χωρών που προσδιορίζονται ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του εν λόγω κανονισμού· ή

γ)

έχει διαπράξει οποιαδήποτε από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (31), όταν η αίτηση υποβάλλεται για στήριξη δυνάμει του άρθρου 27 του παρόντος κανονισμού.

2.   Εάν οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβεί κατά την περίοδο μεταξύ της υποβολής της αίτησης για στήριξη και πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή, το ποσό στήριξης το οποίο καταβάλλεται από το ΕΤΘΑΥ και αφορά την εν λόγω αίτηση ανακτάται από την επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

3.   Με την επιφύλαξη εθνικών κανονισμών μεγαλύτερης εμβέλειας όπως συμφωνήθηκαν στη συμφωνία σύμπραξης με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αίτηση που υποβλήθηκε για στήριξη από επιχείρηση είναι απαράδεκτη για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εάν έχει καθοριστεί μέσω οριστικής απόφασης από τη σχετική αρμόδια αρχή ότι η επιχείρηση έχει διαπράξει απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371, στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ ή του ΕΤΘΑΥ.

4.   Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 62, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

τον προσδιορισμό του κατωφλίου έναρξης απαραδέκτου και του χρονικού διαστήματος απαραδέκτου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, το οποίο είναι ανάλογο προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη των σοβαρών παραβάσεων, αδικημάτων ή απάτης, και είναι τουλάχιστον διάρκειας ενός έτους·

β)

σύμφωνα με το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, τους τρόπους ανάκτησης της στήριξης που είχε χορηγηθεί δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι θα είναι ανάλογοι προς τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη των σοβαρών παραβάσεων, αδικημάτων ή απάτης, που έχουν διαπραχθεί·

γ)

τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ή λήξης του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3, καθώς και τις προϋποθέσεις για μια μειωμένη περίοδο απαραδέκτου.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, μεγαλύτερη περίοδο απαράδεκτου από αυτήν της παραγράφου 4. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν περίοδο απαραδέκτου και στις αιτήσεις στήριξης που υποβάλλουν επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην αλιεία εσωτερικών υδάτων που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται από τους εθνικούς κανόνες.

6.   Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ να υποβάλουν στη διαχειριστική αρχή υπογεγραμμένη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάγονται σε οιαδήποτε των καταστάσεων της παραγράφου 1 και 3 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη επαληθεύουν την ακρίβεια της εν λόγω δήλωσης πριν εγκρίνουν την αίτηση βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στα εθνικά μητρώα παραβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ή άλλων διαθέσιμων δεδομένων.

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ένα κράτος μέλος παρέχει, κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους μέλους, τις πληροφορίες που περιέχονται στο εθνικό του μητρώο παραβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 12

Επιλεξιμότητα για στήριξη από το ΕΤΘΑΥ υπό επιμερισμένη διαχείριση

1.   Με την επιφύλαξη των κανόνων για την επιλεξιμότητα των δαπανών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη χορήγηση στήριξης βάσει του παρόντος τίτλου σε δράσεις οι οποίες:

α)

εμπίπτουν στο πεδίο των προτεραιοτήτων και των ειδικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2·

β)

δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες δράσεις του άρθρου 13· και

γ)

συνάδουν με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο.

2.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τις επενδύσεις επί των σκαφών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που επιβάλλει τυχόν κράτος μέλος για την εφαρμογή προαιρετικών διατάξεων βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2017/159.

Άρθρο 13

Μη επιλέξιμες δράσεις ή δαπάνες

Οι ακόλουθες δράσεις ή δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΤΘΑΥ:

α)

δράσεις που αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο άρθρο 19·

β)

η απόκτηση εξοπλισμού που αυξάνει την ικανότητα ενός αλιευτικού σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα·

γ)

η κατασκευή, η απόκτηση ή η εισαγωγή αλιευτικών σκαφών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο άρθρο 17·

δ)

η μεταβίβαση ή η μετανηολόγηση αλιευτικών σκαφών σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας κοινοπραξιών με εταίρους τρίτων χωρών·

ε)

η προσωρινή ή οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 20 και 21·

στ)

η πειραματική αλιεία·

ζ)

η μεταβίβαση της κυριότητας μιας επιχείρησης·

η)

η άμεση ανανέωση του αποθέματος, εκτός εάν προβλέπεται ρητά ως μέτρο επαναφοράς ή άλλα μέτρα διατήρησης από νομική πράξη της Ένωσης ή στην περίπτωση πειραματικού εμπλουτισμού αποθεμάτων·

θ)

η κατασκευή νέων λιμένων ή νέων ιχθυοσκαλών, με εξαίρεση τους νέους τόπους εκφόρτωσης·

ι)

οι μηχανισμοί παρέμβασης στην αγορά που αποσκοπούν στην προσωρινή ή μόνιμη απόσυρση προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας από την αγορά με σκοπό τη μείωση της προσφοράς, προκειμένου να αποφευχθεί μείωση ή αύξηση των τιμών, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο άρθρο 26 παράγραφος 2·

ια)

οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εν ισχύι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για στήριξη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο ΠΟΔΑ, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο άρθρο 22·

ιβ)

οι επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών που έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες για λιγότερο από 60 ημέρες εντός των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης·

ιγ)

η αντικατάσταση ή ο εκσυγχρονισμός κύριου ή βοηθητικού κινητήρα σε αλιευτικό σκάφος, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο άρθρο 18.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

Ενότητα 1

Πεδίο της στήριξης

Άρθρο 14

Ειδικοί στόχοι

1.   Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου καλύπτει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως ορίζει το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μέσω ενός ή περισσότερων εκ των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων·

β)

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών·

γ)

προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

δ)

προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση·

ε)

προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· και

στ)

συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων.

2.   Η στήριξη δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να χορηγηθεί στην αλιεία εσωτερικών υδάτων υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 16.

Ενότητα 2

Ειδικοί όροι

Άρθρο 15

Μεταβίβαση ή μετανηολόγηση αλιευτικών σκαφών

Όταν χορηγείται στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά αλιευτικό σκάφος της Ένωσης, το εν λόγω σκάφος δεν μεταβιβάζεται ούτε μετανηολογείται εκτός της Ένωσης για τουλάχιστον πέντε έτη από την τελική πληρωμή για τη δράση που έλαβε στήριξη.

Άρθρο 16

Αλιεία εσωτερικών υδάτων

1.   Οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 6 στοιχείο α), του άρθρου 18 παράγραφος 2 στοιχείο α), του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ), του άρθρου 20, του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε), καθώς και η παραπομπή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 που περιέχεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται για σκάφη αλιείας εσωτερικών υδάτων.

2.   Στην περίπτωση σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων, οι αναφορές στην ημερομηνία νηολόγησης στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης στο άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχεία δ) και ε), στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο β) καθώς και στο άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) αντικαθίστανται με αναφορές στην ημερομηνία θέσης σε ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Άρθρο 17

Πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο γ), το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους ή την κτήση μερικής κυριότητας επί αλιευτικού σκάφους.

Η στήριξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α)

είναι 40 ετών το πολύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης· και

β)

έχουν εργαστεί τουλάχιστον πέντε έτη ως αλιείς ή έχουν αποκτήσει επαρκή προσόντα.

3.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να χορηγείται σε νομικές οντότητες που ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, έκαστο εκ των οποίων πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

4.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται για την από κοινού πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους από περισσότερα φυσικά πρόσωπα, έκαστο εκ των οποίων πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

5.   Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί επίσης να χορηγείται για την κτήση μερικής κυριότητας επί αλιευτικού σκάφους από φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και το οποίο λογίζεται ότι έχει δικαιώματα ελέγχου επί του εν λόγω σκάφους με την κυριότητα τουλάχιστον του 33 % του σκάφους ή των μεριδίων του σκάφους ή από νομική οντότητα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2α και η οποία λογίζεται ότι έχει δικαιώματα ελέγχου επί του εν λόγω σκάφους με την κυριότητα τουλάχιστον του 33 % του σκάφους ή των μεριδίων του σκάφους.

6.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνο όσον αφορά αλιευτικό σκάφος το οποίο:

α)

ανήκει σε τμήμα αλιευτικού στόλου για το οποίο η πλέον πρόσφατη έκθεση αλιευτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για το εν λόγω τμήμα·

β)

είναι εξοπλισμένο για αλιευτικές δραστηριότητες·

γ)

διαθέτει συνολικό μήκος που δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα·

δ)

είναι νηολογημένο στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης για τουλάχιστον τρία ημερολογιακά έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στην περίπτωση σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, και για τουλάχιστον πέντε ημερολογιακά έτη στην περίπτωση άλλου τύπου σκάφους· και

ε)

είναι νηολογημένο στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης για το πολύ 30 ημερολογιακά έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

7.   Η πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους που λαμβάνει στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου δεν θεωρείται μεταβίβαση κυριότητας επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχείο ζ).

Άρθρο 18

Αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός κύριου ή βοηθητικού κινητήρα

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ιγ), το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει την αντικατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό κύριου ή βοηθητικού κινητήρα αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους έως 24 μέτρα.

Η στήριξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β).

2.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνον υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

το σκάφος ανήκει σε τμήμα στόλου για το οποίο η πλέον πρόσφατη έκθεση αλιευτικής ικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με τις αλιευτικές δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για το εν λόγω τμήμα·

β)

το σκάφος είναι νηολογημένο στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης για τουλάχιστον πέντε ημερολογιακά έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης·

γ)

για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από τον υπάρχοντα κινητήρα· και

δ)

για άλλα σκάφη συνολικού μήκους έως 24 μέτρα, ο νέος ή εκσυγχρονισμένος κινητήρας δεν έχει μεγαλύτερη ισχύ σε kW από τον υπάρχοντα κινητήρα και εκπέμπει τουλάχιστον 20 % λιγότερο CO2 σε σύγκριση με τον υπάρχοντα κινητήρα.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλοι οι κινητήρες που αντικαθίστανται ή εκσυγχρονίζονται υπόκεινται σε φυσική επαλήθευση.

4.   Η αλιευτική ικανότητα που αποσύρεται λόγω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού κύριου ή βοηθητικού κινητήρα δεν αναπληρώνεται.

5.   Η μείωση της εκπομπής CO2 που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο δ) λογίζεται επιτευχθείσα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εφόσον με βάση σχετικές πληροφορίες που πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή των συγκεκριμένων κινητήρων στο πλαίσιο έγκρισης τύπου ή πιστοποιητικού προϊόντος αποδεικνύεται ότι ο νέος κινητήρας εκπέμπει 20 % λιγότερο CO2 σε σχέση με τον αντικαθιστάμενο κινητήρα· ή

β)

εφόσον με βάση σχετικές πληροφορίες που πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή των συγκεκριμένων κινητήρων στο πλαίσιο έγκρισης τύπου ή πιστοποιητικού προϊόντος αποδεικνύεται ότι ο νέος κινητήρας χρησιμοποιεί 20 % λιγότερα καύσιμα σε σχέση με τον αντικαθιστάμενο κινητήρα.

Εφόσον με βάση σχετικές πληροφορίες που πιστοποιούνται από τον κατασκευαστή των συγκεκριμένων κινητήρων στο πλαίσιο έγκρισης τύπου ή πιστοποιητικού προϊόντος για έναν ή αμφότερους τους κινητήρες δεν καθίσταται δυνατή η σύγκριση όσον αφορά την εκπομπή CO2 ή την κατανάλωση καυσίμων, η μείωση της εκπομπής CO2 που απαιτείται δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο δ) θεωρείται ότι επιτυγχάνεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ο νέος κινητήρας χρησιμοποιεί ενεργειακώς αποδοτικές τεχνολογίες και ο αντικαθιστάμενος κινητήρας είναι τουλάχιστον κατά εφτά έτη παλαιότερος σε σχέση με τον νέο κινητήρα·

β)

ο νέος κινητήρας χρησιμοποιεί τύπο καυσίμου ή σύστημα πρόωσης που θεωρείται ότι εκπέμπει λιγότερο CO2 σε σχέση με τον αντικαθιστάμενο κινητήρα·

γ).

ο νέος κινητήρας εκπέμπει, σύμφωνα με τις μετρήσεις του κράτους μέλους, 20 % λιγότερο CO2 ή χρησιμοποιεί 20 % λιγότερα καύσιμα σε σχέση με τον αντικαθιστάμενο κινητήρα με βάση τη συνήθη αλιευτική προσπάθεια του σχετικού σκάφους.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και για τον περαιτέρω προσδιορισμό των μεθοδολογικών στοιχείων για την εφαρμογή του στοιχείου γ) του εν λόγω εδαφίου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 63 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Αύξηση της ολικής χωρητικότητας αλιευτικού σκάφους για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας ή της ενεργειακής απόδοσης

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο α), το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις για την αύξηση της ολικής χωρητικότητας αλιευτικού σκάφους με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας ή της ενεργειακής απόδοσης.

Η στήριξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνον υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

το αλιευτικό σκάφος ανήκει σε τμήμα στόλου για το οποίο η πλέον πρόσφατη έκθεση αλιευτικής ικανότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, έχει δείξει ότι υπάρχει ισορροπία με τις διαθέσιμες για το εν λόγω τμήμα αλιευτικές δυνατότητες·

β)

το συνολικό μήκος του αλιευτικού σκάφους δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα·

γ)

το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο στο μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης για τουλάχιστον 10 ημερολογιακά έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης· και

δ)

η είσοδος νέας αλιευτικής ικανότητας στον στόλο συνεπεία της δράσης αντισταθμίζεται από την προηγούμενη απόσυρση τουλάχιστον ίσης αλιευτικής ικανότητας χωρίς δημόσια ενίσχυση από το ίδιο τμήμα στόλου ή από τμήμα στόλου για το οποίο η πλέον πρόσφατη έκθεση αλιευτικής ικανότητας, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατέδειξε την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητάς του και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, επιλέξιμες είναι μόνον οι ακόλουθες δράσεις:

α)

η αύξηση της ολικής χωρητικότητας που απαιτείται για την επακόλουθη εγκατάσταση ή ανακαίνιση των χώρων ενδιαίτησης που προορίζονται για αποκλειστική χρήση του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υγιεινής, των κοινόχρηστων χώρων, των μαγειρείων και των προστατευτικών καταστρωμάτων·

β)

η αύξηση της ολικής χωρητικότητας που απαιτείται για την επακόλουθη βελτίωση ή εγκατάσταση συστημάτων πρόληψης πυρκαγιών, συστημάτων ασφάλειας και συναγερμού ή συστημάτων μείωσης του θορύβου επί του σκάφους·

γ)

η αύξηση της ολικής χωρητικότητας που απαιτείται για την επακόλουθη εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων γέφυρας για τη βελτίωση της ναυσιπλοΐας ή του ελέγχου του κινητήρα·

δ)

η αύξηση της ολικής χωρητικότητας που απαιτείται για την επακόλουθη εγκατάσταση ή ανανέωση κινητήρα ή συστήματος πρόωσης που παρουσιάζει καλύτερη ενεργειακή απόδοση ή χαμηλότερες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση, διαθέτει ισχύ που δεν υπερβαίνει την προηγουμένως πιστοποιηθείσα ισχύ κινητήρα του αλιευτικού σκάφους δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, και του οποίου η μέγιστη ισχύς εξόδου πιστοποιείται από τον κατασκευαστή για το συγκεκριμένο μοντέλο κινητήρα ή συστήματος πρόωσης·

ε)

η αντικατάσταση ή ανανέωση του πρωραίου βολβού εφόσον βελτιώνει τη συνολική ενεργειακή απόδοση του αλιευτικού σκάφους.

4.   Στο πλαίσιο της παροχής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 46 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα χαρακτηριστικά των δράσεων που λαμβάνουν στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους της αυξημένης αλιευτικής ικανότητας και του σκοπού που εξυπηρετεί η εν λόγω αύξηση της αλιευτικής ικανότητας.

5.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου δεν καλύπτει δράσεις οι οποίες σχετίζονται με επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας ή της ενεργειακής απόδοσης εφόσον οι εν λόγω δράσεις δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του οικείου σκάφους. Οι εν λόγω δράσεις μπορούν να λαμβάνουν στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 20

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ε), το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης για την οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η στήριξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνον υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

η παύση προβλέπεται ως εργαλείο σχεδίου δράσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

η παύση επιτυγχάνεται με τη διάλυση του αλιευτικού σκάφους ή με τον παροπλισμό και τη μετασκευή του για άλλες δραστηριότητες πλην της εμπορικής αλιείας, σύμφωνα με τους στόχους της κοινής αλιευτικής πολιτικής και των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ)

το αλιευτικό σκάφος είναι νηολογημένο ως ενεργό και έχει πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης·

δ)

η ισοδύναμη αλιευτική ικανότητα αφαιρείται οριστικά από το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης και οι αλιευτικές άδειες και οι άδειες αλίευσης ανακαλούνται οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013· και

ε)

ο δικαιούχος δεν νηολογεί κανένα αλιευτικό σκάφος για περίοδο πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης.

3.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται μόνον σε:

α)

ιδιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών της Ένωσης τα οποία αφορά η οριστική παύση· και

β)

αλιείς που έχουν εργαστεί επί του αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η οριστική παύση για τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης.

Οι αλιείς στους οποίους γίνεται αναφορά στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) παύουν κάθε αλιευτική δραστηριότητα για περίοδο πέντε ετών από την παραλαβή της στήριξης. Στην περίπτωση που αλιέας επανέλθει στην αλιευτική δραστηριότητα εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για τη δράση ανακτώνται από το οικείο κράτος μέλος κατ’ ανάλογο ποσό προς την περίοδο κατά την οποία δεν πληρούταν η προϋπόθεση της πρώτης περιόδου του παρόντος εδαφίου.

Άρθρο 21

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ε), το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη χορήγηση αποζημίωσης για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η στήριξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

2.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνον σε περίπτωση:

α)

μέτρων διατήρησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), θ) και ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή, όπου ισχύει στην Ένωση, ισοδύναμων μέτρων διατήρησης που θεσπίζονται από ΠΟΔΑ·

β)

μέτρων της Επιτροπής σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ)

μέτρων έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1380/2013·

δ)

διακοπής, για λόγους ανωτέρας βίας, της εφαρμογής συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ή σχετικού πρωτοκόλλου· ή

ε)

φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών περιστατικών ή υγειονομικών κρίσεων, όπως αναγνωρίζονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

3.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται μόνον όταν οι αλιευτικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου σκάφους ή αλιέα διακόπτονται τουλάχιστον 30 ημέρες εντός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

4.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) μπορεί να χορηγείται μόνον εφόσον η μείωση της αλιευτικής προσπάθειας κρίνεται αναγκαία βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

5.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται μόνον σε:

α)

ιδιοκτήτες ή επιχειρήσεις αλιευτικών σκαφών της Ένωσης που είναι νηολογημένα ως ενεργά και έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα για τουλάχιστον 120 ημέρες κατά τα δύο τελευταία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης·

β)

αλιείς που έχουν εργαστεί στη θάλασσα επί αλιευτικού σκάφους της Ένωσης το οποίο αφορά η προσωρινή παύση για τουλάχιστον 120 ημέρες στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης· ή

γ)

πεζούς αλιείς που έχουν πραγματοποιήσει αλιευτικές δραστηριότητες για τουλάχιστον 120 ημέρες εντός των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης·

Η αναφορά στον αριθμό ημερών στη θάλασσα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύει για την αλιεία χελιών.

6.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χορηγείται για μέγιστη διάρκεια 12 μηνών ανά σκάφος ή ανά αλιέα κατά την περίοδο προγραμματισμού.

7.   Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα συγκεκριμένα σκάφη ή τους συγκεκριμένους αλιείς αναστέλλονται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η προσωρινή παύση. Το οικείο κράτος μέλος βεβαιώνεται ότι το συγκεκριμένο σκάφος ή ο συγκεκριμένος αλιέας έχει σταματήσει κάθε αλιευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου που αφορά η προσωρινή παύση και ότι αποφεύγεται κάθε υπεραντιστάθμιση που προκύπτει από τη χρήση του σκάφους για άλλους σκοπούς.

Άρθρο 22

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων

1.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

Η στήριξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ια), η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καλύπτει:

α)

την αγορά, εγκατάσταση και διαχείριση επί των σκαφών των αναγκαίων συσκευών για την υποχρεωτική παρακολούθηση σκαφών και ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής εκθέσεων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ελέγχου·

β)

την αγορά, την εγκατάσταση και τη διαχείριση επί των σκαφών των απαραίτητων συσκευών για τα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

γ)

την αγορά, την εγκατάσταση και τη διαχείριση επί των σκαφών συσκευών για την υποχρεωτική συνεχή μέτρηση και καταγραφή της ισχύος πρόωσης της μηχανής.

3.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί επίσης να συμβάλλει στη θαλάσσια επιτήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 και στην ευρωπαϊκή συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής που αναφέρεται στο άρθρο 34.

Άρθρο 23

Συλλογή, διαχείριση, χρήση και επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης

1.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τη συλλογή, τη διαχείριση, τη χρήση και την επεξεργασία βιολογικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στον τομέα της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1004, βάσει των εθνικών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004. Το ΕΤΘΑΥ μπορεί επίσης να στηρίξει προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, ως προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Άρθρο 24

Προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές

1.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει τυχόν αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τους επιχειρήσεις στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που είναι εγκατεστημένες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

2.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

3.   Η στήριξη βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να χορηγείται μόνον υπό τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 36.

Άρθρο 25

Προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων

1.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων και στα εσωτερικά ύδατα.

Η στήριξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο συμβάλλει στην επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο στ).

2.   Η στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να καλύπτει, μεταξύ άλλων:

α)

αποζημιώσεις στους αλιείς για την παθητική συλλογή από τη θάλασσα απολεσθέντος αλιευτικού εξοπλισμού ή θαλάσσιων απορριμμάτων·

β)

επενδύσεις σε λιμένες ή άλλες υποδομές για την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής για τον απολεσθέντα αλιευτικό εξοπλισμό και τα θαλάσσια απορρίμματα που συλλέγονται από τη θάλασσα·

γ)

δράσεις για την επίτευξη ή διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

δ)

την εφαρμογή μέτρων προστασίας του χώρου που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ·

ε)

τη διαχείριση, την αποκατάσταση, την επιτήρηση και την παρακολούθηση των τόπων του Natura 2000, λαμβανομένων υπόψη των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

στ)

την προστασία των ειδών βάσει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των πλαισίων δράσης προτεραιότητας που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ·

ζ)

την αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα μέτρων που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προτεραιότητα 2: Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και, κατά συνέπεια, συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση

Ενότητα 1

Πεδίο της στήριξης

Άρθρο 26

Ειδικοί στόχοι

1.   Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου καλύπτει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, όπως ορίζει το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

α)

προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο·

β)

προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 στοιχείο ι), σε περίπτωση διατάραξης των αγορών λόγω έκτακτων συμβάντων, η στήριξη της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου μπορεί να καλύπτει:

α)

την αποζημίωση επιχειρήσεων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για διαφυγόν εισόδημα ή πρόσθετο κόστος· και

β)

την αποζημίωση αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών που αποθεματοποιούν τα αλιευτικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, εφόσον τα προϊόντα αυτά αποθεματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 31 του εν λόγω κανονισμού.

Η στήριξη του πρώτου εδαφίου μπορεί να κριθεί ως επιλέξιμη μόνον εφόσον η Επιτροπή έχει ορίσει μέσω σχετικής εκτελεστικής απόφασης ότι συντρέχει έκτακτο συμβάν. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στην εκτελεστική απόφαση.

3.   Επιπλέον των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η στήριξη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ειδικού στόχου μπορεί επίσης να καλύπτει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καθώς και παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (32).

4.   Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου μπορεί επίσης να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (EE) αριθ. 1380/2013, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

Ενότητα 2

Ειδικοί όροι

Άρθρο 27

Υδατοκαλλιέργεια

Για την επίτευξη του ειδικού στόχου του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την προαγωγή δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, η στήριξη είναι σύμφωνη με τα πολυετή εθνικά στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 28

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Για την επίτευξη του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η στήριξη σε επιχειρήσεις πλην των ΜΜΕ χορηγείται μόνον μέσω των χρηματοδοτικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 ή μέσω του InvestEU, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/523.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προτεραιότητα 3: Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ενότητα 1

Πεδίο της στήριξης

Άρθρο 29

Ειδικός στόχος

Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου καλύπτει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Ενότητα 2

Ειδικοί όροι

Άρθρο 30

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων

1.   Για την επίτευξη του ειδικού στόχου του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού, η στήριξη υλοποιείται μέσω της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 εξασφαλίζουν ότι οι κοινότητες σε περιοχές αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας εκμεταλλεύονται καλύτερα και επωφελούνται από τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η βιώσιμη γαλάζια οικονομία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινους πόρους. Οι στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων μπορούν να κυμαίνονται από στρατηγικές που επικεντρώνονται στην αλιεία ή την υδατοκαλλιέργεια έως ευρύτερες στρατηγικές που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των τοπικών κοινοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Προτεραιότητα 4: Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Ενότητα 1

Πεδίο της στήριξης

Άρθρο 31

Ειδικός στόχος

Η στήριξη βάσει του παρόντος κεφαλαίου καλύπτει παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής.

Ενότητα 2

Ειδικοί όροι

Άρθρο 32

Γνώσεις για τη θάλασσα

Η στήριξη που χορηγείται για την επίτευξη του ειδικού στόχου του άρθρου 31 του παρόντος κανονισμού μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα συμβάλλει σε δράσεις που αποσκοπούν στη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με σκοπό:

α)

την τήρηση των απαιτήσεων παρακολούθησης, χαρακτηρισμού και διαχείρισης τόπων σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ·

β)

τη στήριξη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, σύμφωνα με την οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (33)· ή

γ)

τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και της ανταλλαγής τους μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας (EMODnet).

Άρθρο 33

Θαλάσσια επιτήρηση

1.   Για την επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 31 μέσω της προαγωγής της θαλάσσιας επιτήρησης, χορηγείται στήριξη για δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών.

2.   Η στήριξη των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 22.

Άρθρο 34

Συνεργασία στα καθήκοντα ακτοφυλακής

1.   Η στήριξη που χορηγείται για την επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στο άρθρο 31 μέσω της προαγωγής της συνεργασίας στο πλαίσιο των καθηκόντων ακτοφυλακής συμβάλλει σε δράσεις που διεξάγονται από εθνικές αρχές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής που αναφέρονται στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (34), στο άρθρο 2β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (35) και στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (36).

2.   Η στήριξη των δράσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας υπό τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

Βιώσιμη ανάπτυξη των εξόχως απόκεντρων περιοχών

Άρθρο 35

Σχέδιο δράσης όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θα καταρτίσουν, στο πλαίσιο του προγράμματός τους, σχέδιο δράσης για καθεμία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές τους, το οποίο θα περιλαμβάνει:

α)

μια στρατηγική για τη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας και την ανάπτυξη των τομέων της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας·

β)

περιγραφή των κύριων προβλεπόμενων δράσεων και των αντίστοιχων χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων:

i)

της διαρθρωτικής στήριξης στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας βάσει του παρόντος τίτλου·

ii)

της αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους που αναφέρεται στα άρθρα 24 και 36, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του·

iii)

κάθε άλλης επένδυσης στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία που είναι αναγκαία για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών.

Άρθρο 36

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

1.   Για την εφαρμογή της αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της εκτροφής, της μεταποίησης και της εμπορίας ορισμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 24, κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καθορίζει, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τον κατάλογο των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για κάθε εξόχως απόκεντρη περιοχή καθώς και την ποσότητα των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για αντιστάθμιση.

2.   Κατά την κατάρτιση των καταλόγων και των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η αντιστάθμιση είναι συμβατή με τους κανόνες της ΚΑΠ.

3.   Δεν χορηγείται αποζημίωση για αλιευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας τα οποία:

α)

αλιεύονται από σκάφη τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία της Βενεζουέλας και αλιεύουν στα ύδατα της Ένωσης, σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1565 του Συμβουλίου (37)·

β)

αλιεύονται από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που δεν είναι νηολογημένα σε λιμένα μίας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

γ)

εισάγονται από τρίτες χώρες.

4.   Η παράγραφος 3 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται εάν η υφιστάμενη δυναμικότητα της βιομηχανίας μεταποίησης στην σχετική εξόχως απόκεντρη περιοχή υπερβαίνει την ποσότητα της παρεχόμενης πρώτης ύλης.

5.   Για την αποζημίωση που καταβάλλεται στους δικαιούχους που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές ή κατέχουν σκάφη νηολογημένα σε λιμένα μιας εκ των εν λόγω περιοχών και δραστηριοποιούνται σε αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση, λαμβάνεται υπόψη:

α)

για κάθε προϊόν αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ή κατηγορία προϊόντων, το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των συγκεκριμένων περιοχών· και

β)

κάθε άλλο είδος δημόσιας παρέμβασης που επηρεάζει το ύψος του πρόσθετου κόστους.

6.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 62, μέσω του καθορισμού των κριτηρίων για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τα ειδικά μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών.

Άρθρο 37

Κρατικές ενισχύσεις για την εφαρμογή της αντιστάθμισης του πρόσθετου κόστους

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη χρηματοδότηση για την εφαρμογή της αντιστάθμισης που αναφέρεται στο άρθρο 24. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την κρατική ενίσχυση και η Επιτροπή μπορεί να την εγκρίνει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ως μέρος της εν λόγω αντιστάθμισης. Η κοινοποιούμενη κρατική ενίσχυση θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά την έννοια του άρθρου 108 παράγραφος 3 πρώτη περίοδος της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 38

Αξιολόγηση

Κατά τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης αξιολόγησης στην οποία γίνεται αναφορά στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή εξετάζει συγκεκριμένα τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Κανόνες εφαρμογής υπό επιμερισμένη διαχείριση

Ενότητα 1

Στήριξη από το ΕΤΘΑΥ

Άρθρο 39

Υπολογισμός της αντιστάθμισης

Αντιστάθμιση για πρόσθετο κόστος ή διαφυγόν εισόδημα και τυχόν άλλη αντιστάθμιση που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού χορηγούνται σε οποιαδήποτε από τις μορφές που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

Άρθρο 40

Καθορισμός των ποσοστών συγχρηματοδότησης

Το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης του ΕΤΘΑΥ ανά ειδικό στόχο είναι 70 % της επιλεξίμου δημοσίας δαπάνης, εξαιρουμένου του ειδικού στόχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για τον οποίο ανέρχεται στο 100 %.

Άρθρο 41

Ένταση της δημόσιας ενίσχυσης

1.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης ύψους 50 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ειδικά μέγιστα ποσοστά έντασης ενίσχυσης καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Όταν μία δράση εμπίπτει σε πολλές από τις σειρές 2 έως 19 του παραρτήματος IΙΙ, εφαρμόζεται το υψηλότερο μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης.

4.   Όταν μία δράση εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις σειρές 2 έως 19 του παραρτήματος IΙΙ και ταυτόχρονα στη σειρά 1 του εν λόγω παραρτήματος, εφαρμόζεται το μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης που αναφέρεται στη σειρά 1.

Ενότητα 2

Δημοσιονομική διαχείριση

Άρθρο 42

Διακοπή της προθεσμίας πληρωμής

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή μπορεί να διακόψει την προθεσμία πληρωμής για το σύνολο ή μέρος της αίτησης πληρωμής σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, εάν η μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε μια αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή.

2.   Πριν από τη διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχετικά με τη μη συμμόρφωση και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.   Η διακοπή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της μη συμμόρφωσης.

4.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 63 παράγραφος 2.

Άρθρο 43

Αναστολή πληρωμών

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αναστέλλουν το σύνολο ή μέρος των ενδιάμεσων πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος σε περίπτωση σοβαρής μη συμμόρφωσης κράτους μέλους με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ, εάν η σοβαρή μη συμμόρφωση ενδέχεται να επηρεάσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής για την οποία ζητείται η ενδιάμεση πληρωμή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2.

2.   Πριν από την αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει το οικείο κράτος μέλος ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης από το εν λόγω κράτος μέλος με τους κανόνες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει παρατηρήσεις εντός εύλογης προθεσμίας.

3.   Η αναστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογη της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της σοβαρής μη συμμόρφωσης.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρής μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 63 παράγραφος 2.

Άρθρο 44

Δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη μέλη

Στις περιπτώσεις των δημοσιονομικών διορθώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό της διόρθωσης, το οποίο είναι ανάλογο της φύσης, της σοβαρότητας, της διάρκειας και της επανάληψης της σοβαρής παράβασης ή του αδικήματος από τον οικείο δικαιούχο και της σημασίας της συνεισφοράς του ΕΤΘΑΥ στην οικονομική δραστηριότητα του εν λόγω δικαιούχου.

Άρθρο 45

Δημοσιονομικές διορθώσεις από την Επιτροπή

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες πραγματοποιούνται δημοσιονομικές διορθώσεις ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς της Ένωσης στο πρόγραμμα εάν, αφού διενεργήσει την απαραίτητη εξέταση, συμπεράνει ότι:

α)

οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις όπου έχει συμβεί οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και δεν έχουν διορθωθεί από το οικείο κράτος μέλος πριν από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης δυνάμει της παρούσας παραγράφου·

β)

οι δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αίτηση πληρωμής επηρεάζονται από περιπτώσεις σοβαρής μη συμμόρφωσης του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ που οδήγησαν στην αναστολή της πληρωμής βάσει του άρθρου 43 του παρόντος κανονισμού και το οικείο κράτος μέλος εξακολουθεί να μην αποδεικνύει ότι έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση και την επιβολή των εφαρμοστέων κανόνων της ΚΑΠ στο μέλλον.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 63 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή αποφασίζει για το ποσό της διόρθωσης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΚΑΠ του οικείου κράτους μέλους ή του δικαιούχου και τη σημασία της συνεισφοράς του ΕΤΘΑΥ στην οικονομική δραστηριότητα του ενδιαφερομένου δικαιούχου.

3.   Όταν δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς το ποσό των δαπανών που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση του κράτους μέλους με τους κανόνες της ΚΑΠ, η Επιτροπή εφαρμόζει κατ’ αποκοπήν συντελεστή ή δημοσιονομική διόρθωση κατά παρέκταση σύμφωνα με την παράγραφο 4.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, για τον καθορισμό των κριτηρίων καθορισμού του επιπέδου της δημοσιονομικής διόρθωσης που πρέπει να εφαρμοστεί και των κριτηρίων για την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστών ή δημοσιονομικών διορθώσεων κατά παρέκταση. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 63 παράγραφος 2.

Ενότητα 3

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

Άρθρο 46

Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης

1.   Χρησιμοποιούνται κοινοί δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων για το ΕΤΘΑΥ, όπως καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού και, κατά περίπτωση, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο 42 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060.

2.   Σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημείο iii) του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του ΕΤΘΑΥ. Στην εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους βασικούς δείκτες επιδόσεων που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

3.   Επιπλέον των γενικών κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η διαχειριστική αρχή παρέχει στην Επιτροπή τα σχετικά δεδομένα εφαρμογής σε επίπεδο πράξης, τα οποία περιλαμβάνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου (όνομα, είδος του δικαιούχου, μέγεθος της επιχείρησης, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας) και των υποστηριζομένων πράξεων (ειδικός στόχος, είδος της πράξης, οικείος τομέας, τιμές των δεικτών, κατάσταση προόδου της πράξης, ενιαίος αριθμός μητρώου στόλου, χρηματοοικονομικά στοιχεία και μορφή στήριξης). Τα στοιχεία υποβάλλονται στις 31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου κάθε έτους. Η πρώτη διαβίβαση των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2030.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την περαιτέρω διευκρίνιση των ακριβών δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την παρουσίασή τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 63 παράγραφος 2.

5.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 62, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι μέσω προσθήκης στους βασικούς δείκτες επιδόσεων, με σκοπό την προσαρμογή στις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Άρθρο 47

Αναφορά των αποτελεσμάτων της χρηματοδοτούμενης πράξης

1.   Οι δικαιούχοι αναφέρουν την αξία των σχετικών δεικτών αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση της πράξης και όχι μετά την αίτηση τελικής πληρωμής. Η διαχειριστική αρχή επανεξετάζει την αξιοπιστία της τιμής των δεικτών αποτελέσματος που αναφέρει ο δικαιούχος παράλληλα με την τελική πληρωμή.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αναβάλουν τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στην παράγραφο 1.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Προτεραιότητα 1: Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

Άρθρο 48

Εφαρμογή της ΚΑΠ

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω:

α)

της παροχής επιστημονικών συμβουλών και γνώσεων για την προώθηση ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων διαχείρισης της αλιείας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, μεταξύ άλλων με συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων σε επιστημονικούς φορείς·

β)

της περιφερειακής συνεργασίας για τα μέτρα διατήρησης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως στο πλαίσιο των πολυετών σχεδίων που αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 αυτού ·

γ)

της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ενωσιακού συστήματος ελέγχου της αλιείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και διευκρινίζεται περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου·

δ)

της λειτουργίας των συμβουλευτικών συμβουλίων που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα οποία έχουν στόχο να αποτελέσουν τμήμα και να στηρίξουν την ΚΑΠ·

ε)

εθελοντικών συνεισφορών σε δραστηριότητες διεθνών αλιευτικών οργανώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 49

Προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και ωκεανών

1.   Το ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την προώθηση καθαρών και υγιών θαλασσών και ωκεανών, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη στήριξη της εφαρμογής της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και δράσεων για τη διασφάλιση της συνοχής με στόχο την επίτευξη μιας καλής περιβαλλοντικής κατάστασης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία.

2.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, ιδίως με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Προτεραιότητα 2: Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση

Άρθρο 50

Γνώση της αγοράς

Το ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Προτεραιότητα 3: Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Άρθρο 51

Θαλάσσια πολιτική και ανάπτυξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας

Το ΕΤΘΑΥ στηρίζει την εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας μέσω:

α)

της προώθησης μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή·

β)

της προώθησης μιας ολοκληρωμένης διακυβέρνησης και διαχείρισης της θαλάσσιας πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, και της θαλάσσιας περιφερειακής συνεργασίας·

γ)

της ενίσχυσης της μεταφοράς και της αξιοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

δ)

της βελτίωσης των θαλάσσιων δεξιοτήτων, του ωκεανογραφικού γραμματισμού και της ανταλλαγής κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών δεδομένων σχετικά με τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία·

ε)

της ανάπτυξης δεξαμενών έργων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προτεραιότητα 4: Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Άρθρο 52

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρατηρήσεων και Δεδομένων της Θάλασσας

Το ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την εφαρμογή του EMODnet.

Άρθρο 53

Ασφάλεια και επιτήρηση στη θάλασσα

Το ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την προώθηση της ναυτιλιακής ασφάλειας και επιτήρησης, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής δεδομένων, της συνεργασίας μεταξύ σωμάτων ακτοφυλακής και υπηρεσιών, και της καταπολέμησης των εγκληματικών και παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

Άρθρο 54

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών

Το ΕΤΘΑΥ υποστηρίζει την εφαρμογή της διεθνούς πολιτικής διακυβέρνησης των ωκεανών μέσω:

α)

εθελοντικών συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών·

β)

εθελοντικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ διεθνών φόρουμ, οργανισμών, φορέων και οργάνων στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, «του Θεματολογίου του 2030» και άλλων συναφών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και συμπράξεων·

γ)

της εφαρμογής θαλάσσιων συμπράξεων μεταξύ της Ένωσης και των σχετικών παραγόντων των ωκεανών·

δ)

της υλοποίησης σχετικών διεθνών συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέσων με σκοπό την προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης των ωκεανών, καθώς και μέσω της ανάπτυξης δράσεων, μέτρων, εργαλείων και γνώσεων που θα επιτρέπουν την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση·

ε)

της εφαρμογής συναφών διεθνών συμφωνιών, μέτρων και εργαλείων πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της IUU·

στ)

της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης της έρευνας και των δεδομένων σχετικά με τους ωκεανούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Κανόνες εφαρμογής υπό άμεση και έμμεση διαχείριση

Άρθρο 55

Μορφές χρηματοδότησης της Ένωσης

1.   Το ΕΤΘΑΥ μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ιδίως τις δημόσιες συμβάσεις και επιχορηγήσεις δυνάμει των τίτλων VII και VIII του εν λόγω κανονισμού αντίστοιχα. Μπορεί επίσης να παρέχει χρηματοδότηση υπό μορφή χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο των συνδυαστικών πράξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η αξιολόγηση των προτάσεων επιχορηγήσεων μπορεί να πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 56

Συνδυαστικές πράξεις

Οι συνδυαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑΥ υλοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2021/523 και τον τίτλο X του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 57

Αξιολόγηση από την Επιτροπή

1.   Οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι αξιολογήσεις ανατίθενται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι.

2.   Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στήριξης βάσει του τίτλου ΙΙΙ πραγματοποιείται έως το τέλος του 2024.

3.   Η τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη στήριξη δυνάμει του Τίτλου ΙΙΙ συντάσσεται έως το τέλος του 2031.

4.   Η Επιτροπή κοινοποιεί τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Άρθρο 58

Παρακολούθηση στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης

1.   Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τους δείκτες αποτελεσμάτων και εκροών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του ΕΤΘΑΥ στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης.

2.   Η Επιτροπή συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις πράξεις που επιλέγονται για στήριξη στο πλαίσιο άμεσης και έμμεσης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων βασικών χαρακτηριστικών του δικαιούχου και της πράξης, όπως ορίζει το άρθρο 46 παράγραφος 3.

Άρθρο 59

Λογιστικοί έλεγχοι

Οι λογιστικοί έλεγχοι σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς της Ένωσης που πραγματοποιούνται από πρόσωπα ή οντότητες, συμπεριλαμβανομένων προσώπων ή οντοτήτων άλλων από εκείνων που έχουν οριστεί από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης, αποτελούν τη βάση της συνολικής διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 127 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 60

Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1.   Οι αποδέκτες ενωσιακής χρηματοδότησης μνημονεύουν ρητώς την προέλευση των εν λόγω κονδυλίων και εξασφαλίζουν την προβολή της ενωσιακής χρηματοδότησης, ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.

2.   Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με το ΕΤΘΑΥ, σχετικά με δράσεις που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του ΕΤΘΑΥ και σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο ΕΤΘΑΥ, συμβάλλουν επίσης στην προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που οι εν λόγω προτεραιότητες είναι συναφείς με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 61

Επιλέξιμες οντότητες, δραστηριότητες και δαπάνες

1.   Τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 197 του δημοσιονομικού κανονισμού.

2.   Οι ακόλουθες οντότητες είναι επιλέξιμες:

α)

νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4·

β)

κάθε νομική οντότητα που έχει συσταθεί δυνάμει του δικαίου της Ένωσης ή οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού.

3.   Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα είναι κατ’ εξαίρεση επιλέξιμες για συμμετοχή, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων συγκεκριμένης δράσης.

4.   Οι νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα θα πρέπει κατ’ αρχήν να επωμίζονται το κόστος της συμμετοχής τους.

5.   Σύμφωνα με το άρθρο 193 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 193 παράγραφος 4 αυτού, έχοντας υπόψιν την καθυστερημένη έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και χάριν συνεχείας, ως ορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορούν να κριθούν ως επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2021 δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και οι συναφείς δαπάνες, ακόμα και αν οι δραστηριότητες και οι δαπάνες είχαν πραγματοποιηθεί πριν υποβληθεί η αίτηση επιχορήγησης.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 11, 36, 46 και 65 από την 14η Ιουλίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2027.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 11, 36, 46 και 65 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 11, 36, 46 και 65 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 63

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Η επιτροπή αυτή συνιστά επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/011.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004

Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 τροποποιείται ως εξής:

1)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων υποχρεώσεών τους όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων βάσει του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη συλλέγουν δεδομένα στο πλαίσιο προγράμματος εργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης (“εθνικό πρόγραμμα εργασίας”). Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα τα εθνικά προγράμματα εργασίας τους έως τις 15 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο το εθνικό πρόγραμμα εργασίας πρόκειται να εφαρμοστεί, εκτός αν εξακολουθεί να ισχύει υφιστάμενο πρόγραμμα, οπότε ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί το εθνικό πρόγραμμα εργασίας. Κατά την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων εργασίας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση που εκπόνησε η ΕΤΟΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 10. Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση αυτή προκύψει ότι το εθνικό πρόγραμμα εργασίας δεν συμμορφώνεται με το παρόν άρθρο ή ότι δεν εξασφαλίζει την επιστημονική επάρκεια των δεδομένων ή την ικανοποιητική ποιότητα των προτεινόμενων μεθόδων και διαδικασιών, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το οικείο κράτος μέλος και προτείνει τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες στο εν λόγω πρόγραμμα εργασίας. Στη συνέχεια, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο εθνικό πρόγραμμα εργασίας στην Επιτροπή.»,

2)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«5   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες, το μορφότυπο και το πρόγραμμα υποβολής των εθνικών σχεδίων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2.».

Άρθρο 65

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και κάθε εκτελεστική και κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί βάσει αυτού του κανονισμού εξακολουθεί να ισχύει για τα προγράμματα και τις πράξεις που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΘΑ στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020.

2.   Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το καθεστώς στήριξης που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 στο καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 62 του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας τους όρους κάτω από τους οποίους η στήριξη που εγκρίθηκε από την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 μπορεί να ενσωματωθεί στην στήριξη που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027.

Άρθρο 66

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 όσον αφορά τη στήριξη στο πλαίσιο της άμεσης και έμμεσης διαχείρισης που προβλέπεται στον Τίτλο ΙΙΙ.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 7 Ιουλίου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. LOGAR


(1)  ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 104.

(2)  ΕΕ C 361 της 5.10.2018, σ. 9.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 (ΕΕ C 116 της 31.3.2021, σ. 81) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της 14ης Ιουνίου 2021 (ΕΕ C 271 της 7.7.2021, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2021 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027 (ΕΕ L 433I της 22.12.2020, σ. 11).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021 /1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων (ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 159).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/523 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Μαρτίου 2021 για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 (ΕΕ L 107, 26.3.2021, σ. 30).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(11)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2016, για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας που συνάφθηκε στις 21 Μαΐου 2012 μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europêche) (ΕΕ L 25 της 31.1.2017, σ. 12).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 20.6.2017, σ. 1).

(14)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(15)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(16)  Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1).

(18)  Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).

(19)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(20)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ L 248 της 18.9.2013, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).

(23)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΕ L 283 της 31.10.2017, σ. 1).

(24)  Οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 29).

(25)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (EE L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(26)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(27)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (ΕΕ L 57 της 3.3.2017, σ. 1).

(28)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

(29)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον (ΕΕ L 155 της 12.6.2019, σ. 1).

(30)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (EE L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

(31)  Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28).

(32)  Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(33)  Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 135).

(34)  Κανονισμός (EE) 2019/1896 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (ΕΕ L 295 της 14.11.2019, σ. 1).

(35)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα (ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1).

(36)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/473 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΕΕ L 83 της 25.3.2019, σ. 18).

(37)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1565 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας (ΕΕ L 244 της 19.9.2015, σ. 55).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΟΙΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ EΤΘΑΥ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (1)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

CI 01 - Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί

CI 02 - Επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών

CI 03 - Θέσεις απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί

CI 04 - Θέσεις απασχόλησης που έχουν διατηρηθεί

CI 05 - Πρόσωπα που επωφελούνται

CI 06 - Δράσεις που συμβάλλουν σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων

CI 07 - Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί σε μείωση των εκπομπών CO2

CI 08 - Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν στήριξη

CR 01 - Νέα παραγωγική ικανότητα (τόνοι/έτος)

CR 02 - Διατηρούμενη παραγωγή υδατοκαλλιέργειας (τόνοι/έτος)

CR 03 - Επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί (αριθμός οντοτήτων)

CR 04 - Επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών (αριθμός οντοτήτων)

CR 05 - Χωρητικότητα των σκαφών που αποσύρονται (GT και kW)

CR 06 - Θέσεις απασχόλησης που έχουν δημιουργηθεί (αριθμός προσώπων)

CR 07 - Θέσεις απασχόλησης που έχουν διατηρηθεί (αριθμός προσώπων)

CR 08 - Πρόσωπα που επωφελούνται (αριθμός προσώπων)

CR 09 - Ζώνη που καλύπτεται από πράξεις που συμβάλλουν στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση, την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων (km2 ή km)

CR 10 - Δράσεις που συμβάλλουν σεν μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της φύσης, της διατήρησης, της προστασίας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων (αριθμός δράσεων)

CR 11 - Οντότητες που ενισχύουν την κοινωνική βιωσιμότητα (αριθμός οντοτήτων)

CO 01 - Αριθμός πράξεων

CI 09 - Αριθμός αλιευτικών σκαφών που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικές συσκευές στίγματος και αναφοράς αλιευμάτων

CI 10 - Αριθμός ομάδων τοπικής δράσης

CI 11 - Αριθμός σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας που λαμβάνουν στήριξη

CI12 - Χρήση των πλατφορμών δεδομένων και πληροφοριών

CR 12 - Αποτελεσματικότητα του συστήματος για «συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων» (κλίμακα: υψηλή, μέση, χαμηλή)

CR 13 -Δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (αριθμός δράσεων)

CR 14 - Υλοποίηση καινοτομιών (αριθμός νέων προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, επιχειρηματικών μοντέλων ή μεθόδων)

CR 15 - Μέσα ελέγχου που έχουν εγκατασταθεί ή βελτιωθεί (αριθμός μέσων)

CR 16 - Οντότητες που επωφελούνται από δραστηριότητες προώθησης και ενημέρωσης (αριθμός οντοτήτων)

CR 17 - Οντότητες για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων στον τομέα της παραγωγής και/ή της μεταποίησης (αριθμός οντοτήτων)

CR 18 - Κατανάλωση ενέργειας που οδηγεί σε μείωση των εκπομπών CO2 (kWh/τόνο ή λίτρα/ώρα)

CR 19 - Δράσεις για τη βελτίωση της ικανότητας διακυβέρνησης (αριθμός δράσεων)

CR 20 - Επαγόμενες επενδύσεις (EUR)

CR 21 - Σύνολα δεδομένων και συμβουλές που διατίθενται (αριθμός)

CR 22 - Χρήση των πλατφορμών δεδομένων και πληροφοριών (αριθμός των επισκέψεων σελίδας)

 


(1)  Βασικοί δείκτες επιδόσεων για το EΤΘΑΥ προς χρήση από την Επιτροπή σύμφωνα με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 3 στοιχείο η) σημείο iii) του δημοσιονομικού κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΘΑΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΤΘΑΥ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πίνακας 11Α του Παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060

Μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων

Ενίσχυση των οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων

1.1.1

όλες οι πράξεις πλην εκείνων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των άρθρων 17 και 19

1.1.2

οι πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των άρθρων 17 και 19

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αντικατάστασης ή του εκσυγχρονισμού κινητήρων αλιευτικών σκαφών

1.2

Προώθηση της προσαρμογής της αλιευτικής ικανότητας στις αλιευτικές δυνατότητες σε περιπτώσεις οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου σε περιπτώσεις προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

1.3

 

 

Προώθηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της επιβολής των κανόνων της αλιείας, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, καθώς και αξιόπιστων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση·

1.4

Προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές

1.5

Συμβολή στην προστασία και στην αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και των υδρόβιων οικοσυστημάτων

1.6

Προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με παράλληλη συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση

Προώθηση βιώσιμων δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, ιδίως ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, και παράλληλη διασφάλιση ότι οι δραστηριότητες είναι περιβαλλοντικά βιώσιμες σε μακροπρόθεσμο επίπεδο

2.1

 

 

Προώθηση της εμπορίας, της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και της μεταποίησης των εν λόγω προϊόντων

2.2

Ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και διασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων, καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση

Ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της προώθησης των γνώσεων για τη θάλασσα, της θαλάσσιας επιτήρησης και/ή της συνεργασίας στα καθήκοντα ακτοφυλακής

4.1

Α Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

3.1

 

Τεχνική βοήθεια

5.1

5.2


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

Οι πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των άρθρων 17, 18 και 19

40 %

2

Οι ακόλουθες πράξεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013:

 

πράξεις που βελτιώνουν την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων ως προς το μέγεθος ή την επιλεκτικότητα ως προς το είδος·

100 %

πράξεις για τη βελτίωση της υποδομής των αλιευτικών λιμένων, των ιχθυοσκαλών, των τόπων εκφόρτωσης και των καταφυγίων, προκειμένου να διευκολυνθούν η εκφόρτωση και η αποθήκευση ανεπιθύμητων αλιευμάτων·

75 %

πράξεις που διευκολύνουν την εμπορία ανεπιθύμητων αλιευμάτων που εκφορτώνονται από εμπορικά αποθέματα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013.

75 %

3

Πράξεις με στόχο τη βελτίωση της υγείας, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών, εξαιρουμένων των πράξεων που λαμβάνουν στήριξη βάσει του άρθρου 19

75 %

4

Πράξεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές

85 %

5

Πράξεις στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στις κροατικές νήσους Dugi Otok, Vis, Mljet και Lastovo

85 %

6

Πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του άρθρου 19

85 %

7

Πράξεις που σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας

100 %

8

Πράξεις των οποίων ο δικαιούχος είναι δημόσιος οργανισμός ή επιχείρηση επιφορτισμένη με τη λειτουργία υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, εφόσον η στήριξη χορηγείται για τη λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών

100 %

9

Πράξεις που σχετίζονται με την αντιστάθμιση που αναφέρονται στο άρθρο 39

100 %

10

Πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των άρθρων 23 και 25 και της Προτεραιότητας 4

100 %

11

Πράξεις που συνδέονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση ή τη διαχείριση διαφανών συστημάτων ανταλλαγής αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013

100 %

12

Πράξεις που σχετίζονται με τις δαπάνες λειτουργίας τοπικών ομάδων δράσης

100 %

13

Πράξεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του άρθρου 30 και που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον·

ii)

έχουν συλλογικό δικαιούχο ή

iii)

διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο και διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματά τους

100 %

14

Πράξεις διαφορετικές από εκείνες που καλύπτονται από τη σειρά 13, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

i)

εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον·

ii)

έχουν συλλογικό δικαιούχο

iii)

διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά ή διασφαλίζουν την πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματά τους

100 %

15

Πράξεις που υλοποιούνται από οργάνωση παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικές οργανώσεις

75 %

16

Χρηματοδοτικά μέσα, εξαιρουμένων των μέσων που σχετίζονται με τις πράξεις που αναφέρονται στη σειρά 1

100 %

17

Πράξεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και υλοποιούνται από ΜΜΕ

60 %

18

Πράξεις που υποστηρίζουν καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες ή εξοπλισμό στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

75 %

19

Πράξεις που υλοποιούνται από οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους

60 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αριθ.

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

1

Μείωση του αρνητικού αντικτύπου ή/και συμβολή στον θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και συμβολή σε μια καλή περιβαλλοντική κατάσταση

100 %

100 %

2

Προαγωγή των προϋποθέσεων για οικονομικά βιώσιμους, ανταγωνιστικούς και ελκυστικούς κλάδους της της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης

40 %

40 %

3

Συμβολή στην κλιματική ουδετερότητα

100 %

100 %

4

Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

100 %

100 %

5

Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

100 %

100 %

6

Συμβολή στην καλή περιβαλλοντική κατάσταση μέσω της εφαρμογής και παρακολούθησης των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000

100 %

100 %

7

Αντιστάθμιση για απρόβλεπτα περιβαλλοντικά ή κλιματικά φαινόμενα και συμβάντα δημόσιας υγείας

0 %

0 %

8

Αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές

0 %

0 %

9

Υγεία και ορθή μεταχείριση των ζώων

40 %

40 %

10

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων

40 %

100 %

11

Συλλογή δεδομένων, ανάλυση και προώθηση των γνώσεων για τη θάλασσα

100 %

100 %

12

Θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια

40 %

40 %

Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ)

13

Προπαρασκευαστικές δράσεις για την ΤΑΠΤΚ

0 %

0 %

14

Εφαρμογή της στρατηγικής της ΤΑΠΤΚ

40 %

40 %

15

Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμός.της ΤΑΠΤΚ

0 %

0 %

Τεχνική βοήθεια

16

Τεχνική βοήθεια

0 %

0 %


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑΥ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2027

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

649 646 302

867 704 926

833 435 808

798 047 503

707 757 512

721 531 085

732 876 864

5 311 000 000

ΒΕ

4 925 394

6 578 640

6 318 823

6 050 521

5 365 973

5 470 400

5 556 420

40 266 171

ΒΛ

10 390 512

13 878 165

13 330 060

12 764,057

11 319,949

11 540 245

11 721 710

84 944 698

ΤΣ

3 670 269

4 902 222

4 708 614

4 508 683

3 998 577

4 076 392

4 140 492

30 005 249

ΔΑ

24 582 747

32 834 129

31 537 379

30 198 278

26 781 687

27 302 881

27 732 208

200 969 309

ΓΕ

25 908 996

34 605 542

33 238 833

31 827 487

28 226 569

28 775 883

29 228 372

211 811 682

ΕΣ

11 912 962

15 911 637

15 283 223

14 634 286

12 978 583

13 231 157

13 439 212

97 391 060

ΙΡ

17 414 773

23 260 170

22 341 533

21 392 895

18 972 532

19 341 754

19 645 895

142 369 552

ΕΛ

45 869 836

61 266 389

58 846 736

56 348 059

49 972 919

50 945 434

51 746 530

374 995 903

ΙΣ

137 053 465

183 056 482

175 826 854

168 361 115

149 312 971

152 218 730

154 612 307

1 120 441 924

ΓΑ

69 372 651

92 658 097

88 998 661

85 219 712

75 578 071

77 048 886

78 260 448

567 136 526

ΚΡ

29 808 019

39 813 303

38 240 917

36 617 179

32 474 362

33 106 342

33 626 925

243 687 047

ΙΤ

63 388 749

84 665 656

81 321 871

77 868 885

69 058 907

70 402 853

71 509 909

518 216 830

ΚΥ

4 685 786

6 258 605

6 011 428

5 756 178

5 104 932

5 204 279

5 286 114

38 307 322

ΛΕ

16 498 239

22 035 996

21 165 707

20 266 995

17 974 015

18 323 805

18 611 939

134 876 696

ΛΙ

7 484 030

9 996 101

9 601 315

9 193 636

8 153 481

8 312 155

8 442 859

61 183 577

ΛΞ

-

-

-

-

-

-

-

-

ΟΥ

4 612 763

6 161 072

5 917 747

5 666 475

5 025 378

5 123,176

5 203 735

37 710 346

ΜA

2 669 689

3 565 790

3 424 963

3 279 536

2 908 494

2 965 097

3 011 721

21 825 290

ΚΧ

11 978 187

15 998 755

15 366 900

14 714 410

13 049 642

13 303 600

13 512 794

97 924 288

ΑΥ

821 763

1 097 594

1 054 246

1 009 482

895 270

912 693

927 046

6 718 094

ΠΛ

62 675 756

83 713 340

80 407 168

76 993 019

68 282 136

69 610 965

70 705 569

512 387 953

ΠΡ

46 307 271

61 850 651

59 407 923

56 885 418

50 449 481

51 431 271

52 240 007

378 572 022

ΡΜ

19 871 141

26 541 038

25 492 826

24 410 382

21 648 625

22 069 926

22 416 967

162 450 905

ΣΝ

2 927 095

3 909 597

3 755 191

3 595 743

3 188 925

3 250 985

3 302 105

23 929 641

ΣΚ

1 862 388

2 487 512

2 389 271

2 287 821

2 028 980

2 068 465

2 100 991

15 225 428

ΦΙ

8 777 254

11 723 405

11 260 401

10 782 276

9 562 384

9 748 476

9 901 766

71 755 962

ΣΔ

14 176 567

18 935 038

18 187 218

17 414 975

15 444 669

15 745 235

15 992 823

115 896 525


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.7.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/50


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1140 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Μαΐου 2021

για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 67 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 272 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 όσον αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων, ιδίως των νόσων των κατηγοριών Α, Β και Γ, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής (3). Ειδικότερα, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 προβλέπει περιορισμούς και όρους για τις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων τους εντός των απαγορευμένων ζωνών και από τις εν λόγω ζώνες, στο πλαίσιο των μέτρων για τον έλεγχο της εξάπλωσης νόσων της κατηγορίας Α.

(2)

Οι κανόνες που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 συμπληρώνουν εκείνους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429. Περιλαμβάνουν διάφορες τεχνικές πτυχές των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης νόσων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. Δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί είναι αλληλένδετοι, θεσπίζονται από κοινού στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687. Για λόγους σαφήνειας και για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, είναι σκόπιμο οι κανόνες για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 να θεσπιστούν επίσης σε ενιαία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θα προβλέπει ολοκληρωμένο σύνολο τεχνικών μέτρων για τον έλεγχο των σχετικών καταγεγραμμένων νόσων.

(3)

Το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 προβλέπει τη δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να αποφασίζει εάν θα οριοθετήσει ή όχι απαγορευμένη ζώνη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η υφιστάμενη διατύπωση του εν λόγω άρθρου ίσως είναι παραπλανητική, καθώς επιδέχεται διάφορες ερμηνείες. Συνεπώς, το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει σαφώς τη δυνατότητα αυτή.

(4)

Τα μέτρα ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους ενεχόμενους κινδύνους. Για τον λόγο αυτό, οι περιορισμοί και οι όροι θα πρέπει να καλύπτουν μόνο τα είδη ζώων και τα προϊόντα τους που ενέχουν κίνδυνο εξάπλωσης μιας συγκεκριμένης νόσου κατηγορίας Α, λαμβάνοντας υπόψη τα καταγεγραμμένα είδη ζώων για τη σχετική νόσο κατηγορίας Α.

(5)

Το άρθρο 22 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 προβλέπει την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις φορτίων ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από την απαγορευμένη ζώνη και μετακινούνται εκτός αυτής, χωρίς να προσδιορίζονται τα είδη των ζώων που καλύπτονται από τη διάταξη αυτή. Ως εκ τούτου, η εν λόγω παράγραφος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε η υποχρέωση αυτή να περιοριστεί μόνο στα φορτία ζωικών υποπροϊόντων που προέρχονται από ζώα των ειδών που είναι καταγεγραμμένα για τη σχετική νόσο κατηγορίας Α.

(6)

Το άρθρο 272 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα σχετικά με την κατάργηση διαφόρων υφιστάμενων οδηγιών, όπως των οδηγιών του Συμβουλίου 92/66/ΕΟΚ (4), 2000/75/ΕΚ (5), 2001/89/ΕΚ (6), 2002/60/ΕΚ (7), 2003/85/ΕΚ (8) και 2005/94/ΕΚ (9). Ειδικότερα, προβλέπει τη δυνατότητα συνέχισης της εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών αντί των αντίστοιχων άρθρων του εν λόγω κανονισμού για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του ή προγενέστερη ημερομηνία που θα καθοριστεί σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, το άρθρο 112 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 προβλέπει ότι οι οδηγίες 92/66/ΕΟΚ, 2001/89/ΕΚ, 2003/85/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ παύουν να εφαρμόζονται από την 21η Απριλίου 2021, δεδομένου ότι ο εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θεσπίζει κανόνες αντίστοιχους με εκείνους που προβλέπονταν προηγουμένως στις εν λόγω οδηγίες.

(7)

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με τα μέτρα ελέγχου νόσων για όλες τις νόσους κατηγορίας Α, συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Ως εκ τούτου, το άρθρο 112 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 θα πρέπει να τροποποιηθεί με την προσθήκη της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, η οποία θεσπίζει τις ειδικές διατάξεις για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, στον κατάλογο των οδηγιών που θα παύσουν να εφαρμόζονται από τις 14 Ιουλίου 2021.

(8)

Επιπλέον, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής (10) θεσπίζει κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες νόσους, συμπεριλαμβανομένης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού. Οι κανόνες αυτοί θα τεθούν σε εφαρμογή από την 21η Απριλίου 2021. Κατά συνέπεια, το άρθρο 112 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 θα πρέπει να τροποποιηθεί, με την προσθήκη της οδηγίας 2000/75/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση και την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, στον κατάλογο των οδηγιών που θα παύσουν να ισχύουν από τις 14 Ιουλίου 2021, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη και η ασυνέπεια των ισχυόντων κανόνων όσον αφορά την επιτήρηση, την εκρίζωση και το καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο του καταρροϊκού πυρετού στην Ένωση.

(9)

Το άρθρο 27 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 καθορίζει τις απαγορεύσεις που πρέπει να εφαρμόζονται από την αρμόδια αρχή στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσων κατηγορίας Α για τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου. Οι απαγορεύσεις αυτές απαριθμούνται στο παράρτημα VI του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. Ωστόσο, η απαγόρευση της μετακίνησης φορτίων ζωικών υποπροϊόντων από ζώνες προστασίας και επιτήρησης είναι ελλιπής, δεδομένου ότι αφορά μόνο ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου κατά την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου νόσων που προβλέπονται στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό. Το παράρτημα VI του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 θα πρέπει να διευκρινίζει ότι απαγορεύονται όλες οι μετακινήσεις φορτίων ζωικών υποπροϊόντων από ζώνες προστασίας και επιτήρησης.

(10)

Επομένως, ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 21 παράγραφος 3, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην οριοθετήσε, αφού διενεργήσει εκτίμηση κινδύνου στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της νόσου, απαγορευμένη ζώνη σε περίπτωση εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α στις ακόλουθες τοποθεσίες:»

2)

Το άρθρο 22 παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Τα ζωικά υποπροϊόντα από ζώα των καταγεγραμμένων ειδών, που προέρχονται από την απαγορευμένη ζώνη και μετακινούνται εκτός αυτής, συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων που έχει εκδοθεί από επίσημο κτηνίατρο και στο οποίο δηλώνεται ότι επιτρέπεται η μετακίνησή τους από την απαγορευμένη ζώνη υπό τους όρους που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.»

3)

Το άρθρο 112 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 112

Κατάργηση

1.   Οι οδηγίες 92/66/ΕΟΚ, 2001/89/ΕΚ, 2003/85/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ, καθώς και οι πράξεις που εκδόθηκαν βάσει αυτών των οδηγιών, παύουν να εφαρμόζονται από την 21η Απριλίου 2021.»

2.   Οι οδηγίες 2000/75/ΕΚ και 2002/60/ΕΚ, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται βάσει των εν λόγω οδηγιών, παύουν να εφαρμόζονται από τις 14 Ιουλίου 2021.»

4)

Το παράρτημα VI του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 64).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων πρόληψης και ελέγχου νόσων σε κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών και ομάδων ειδών οργανισμών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 308 της 4.12.2018, σ. 21).

(4)  Οδηγία 92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών (ΕΕ L 260 της 5.9.1992, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74).

(6)  Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων (ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5).

(7)  Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27).

(8)  Οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και με την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16).

(10)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 211).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα VI του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/687, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

ΑΠ

RP

RVFV

ΟΔΒ

ΛΠΒ

SPGP

PPR

CCPP

ΚΠΧ

ΑΠΧ

AHS

ΜΑΛΗ

ΥΠΓΠ

NCD

Μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών προς εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Αναπλήρωση θηραμάτων καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Εμποροπανηγύρεις, αγορές, εκθέσεις και άλλες συναθροίσεις δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών, καθώς και η συγκέντρωση και η διασπορά των ειδών αυτών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X2

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Συλλογή σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Πλανόδια σπερματέγχυση δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Πλανόδια φυσική οχεία δεσποζόμενων ζώων καταγεγραμμένων ειδών

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Μετακινήσεις αυγών για επώαση από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις νωπού κρέατος, εξαιρουμένων των εντοσθίων, από δεσποζόμενα και άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών από σφαγεία ή εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

ΔΑ

ΔΑ

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 (συνέχεια)

ΑΠ

RP

RVFV

ΟΔΒ

ΛΠΒ

SPGP

PPR

CCPP

ΚΠΧ

ΑΠΧ

AHS

ΜΑΛΗ

ΥΠΓΠ

NCD

Μετακινήσεις εντοσθίων από δεσποζόμενα και άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών από σφαγεία ή εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις προϊόντων με βάση το κρέας που παράγονται από νωπό κρέας καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Μετακινήσεις νωπού γάλακτος και πρωτογάλακτος που προέρχονται από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Μετακινήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΔΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

Μετακινήσεις αυγών για ανθρώπινη κατανάλωση από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

ΑΑ

X

X

Μετακίνηση ζωικών υποπροϊόντων από δεσποζόμενα ζώα καταγεγραμμένων ειδών από εγκαταστάσεις στην απαγορευμένη ζώνη, εκτός ολόκληρων πτωμάτων ή τμημάτων νεκρών ζώων

Κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Δορές, δέρματα, μαλλί, τρίχες και φτερά

X

X

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

X

X

ΔΑ

ΑΑ

X

X

Ζωικά υποπροϊόντα εκτός από κοπριά, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών και ακάθαρτων υλικών στρωμνής, και εκτός από δορές, δέρματα, μαλλί, τρίχες και φτερά

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΑΑ

X

X

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (συνέχεια) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

ΑΠ

RP

RVFV

ΟΔΒ

ΛΠΒ

SPGP

PPR

CCPP

ΚΠΧ

ΑΠΧ

AHS

ΜΑΛΗ

ΥΠΓΠ

NCD

Μετακινήσεις ζωοτροφών φυτικής προέλευσης και αχύρου που παράγονται στη ζώνη προστασίας

X

X

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΑΑ

ΔΑ

ΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1

Συντομογραφίες για νόσους της κατηγορίας A σύμφωνα με το παράρτημα II

2

Μόνο ωοκύτταρα και έμβρυα

ΑΑ

=

άνευ αντικειμένου

X

=

Απαγορεύεται

ΔΑ

=

Δεν απαγορεύεται


13.7.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 247/55


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1141 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Ιουλίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων (« νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τον σχετικό ζωικό πληθυσμό και την κερδοφορία της κτηνοτροφίας, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις φορτίων των εν λόγω ζώων και των προϊόντων τους εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής (2) εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και θεσπίζει ειδικά μέτρα ελέγχου νόσων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται για περιορισμένη χρονική περίοδο από τα κράτη μέλη που απαριθμούνται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού (στο εξής: οικεία κράτη μέλη) στις απαγορευμένες ζώνες I, II και III που περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα.

(3)

Οι περιοχές που αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες I, II και III στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 βασίζονται στην επιδημιολογική κατάσταση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Ένωση. Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1090 της Επιτροπής (3), κατόπιν αλλαγών στην επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά την εν λόγω νόσο στην Πολωνία και στη Σλοβακία.

(4)

Τυχόν τροποποιήσεις στις απαγορευμένες ζώνες I, II και III στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 θα πρέπει να βασίζονται στην επιδημιολογική κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στις περιοχές που πλήττονται από την εν λόγω νόσο και στη συνολική επιδημιολογική κατάσταση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στο οικείο κράτος μέλος, στο επίπεδο κινδύνου για την περαιτέρω εξάπλωση της εν λόγω νόσου, καθώς και σε επιστημονικά τεκμηριωμένες αρχές και κριτήρια για τον γεωγραφικό καθορισμό ζωνών λόγω της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και στις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών και είναι διαθέσιμες στο κοινό στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (4). Οι τροποποιήσεις αυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη διεθνή πρότυπα, όπως ο κώδικας υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (5), και αιτιολογήσεις για τη διαίρεση σε ζώνες που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών.

(5)

Μετά την ημερομηνία έκδοσης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/1090, εκδηλώθηκαν νέες εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή στην Πολωνία, καθώς και κρούσμα σε άγριο χοιροειδές στη Σλοβακία.

(6)

Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021 εκδηλώθηκαν αρκετές εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή στις περιφέρειες siemiatycki, sulęciński, wschowski και zagański της Πολωνίας, σε περιοχές που επί του παρόντος αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες II στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605. Αυτές οι εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή συνιστούν αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω περιοχές της Πολωνίας που επί του παρόντος αναφέρονται ως απαγορευμένες ζώνες II στο εν λόγω παράρτημα, και οι οποίες πλήττονται από τις πρόσφατες αυτές εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα πρέπει τώρα να περιληφθούν ως απαγορευμένες ζώνες III στο εν λόγω παράρτημα αντί ως απαγορευμένες ζώνες II ενώ πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστούν τα υφιστάμενα όρια των απαγορευμένων ζωνών II, ώστε να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες αυτές εστίες.

(7)

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2021 εκδηλώθηκε μία εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή στην περιφέρεια olsztyński της Πολωνίας, σε περιοχή που επί του παρόντος αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη III στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605, και η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχή που αναφέρεται επί του παρόντος ως απαγορευμένη ζώνη II. Αυτή η νέα εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή συνιστά αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Πολωνίας που επί του παρόντος αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη II στο εν λόγω παράρτημα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή που αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη III και η οποία πλήττεται από την εν λόγω πρόσφατη εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα πρέπει τώρα να περιληφθεί ως απαγορευμένη ζώνη III στο εν λόγω παράρτημα αντί ως απαγορευμένη ζώνη II, ενώ πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστούν τα υφιστάμενα όρια της απαγορευμένης ζώνης II, ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη αυτή εστία.

(8)

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2021 εκδηλώθηκε εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή στην περιφέρεια nowotomyski της Πολωνίας, σε περιοχή που επί του παρόντος αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη I στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605. Αυτή η εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή συνιστά αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Πολωνίας που επί του παρόντος αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη I στο εν λόγω παράρτημα, και η οποία πλήττεται από την εν λόγω πρόσφατη εστία αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα πρέπει τώρα να περιληφθεί ως απαγορευμένη ζώνη III στο εν λόγω παράρτημα αντί ως απαγορευμένη ζώνη I ενώ πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστούν τα υφιστάμενα όρια της απαγορευμένης ζώνης I, ώστε να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη αυτή εστία.

(9)

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2021 σημειώθηκε κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοιροειδές στην περιφέρεια Poprad της Σλοβακίας, σε περιοχή που επί του παρόντος αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη II στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605, και η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχή που αναφέρεται επί του παρόντος ως απαγορευμένη ζώνη I. Αυτό το νέο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε άγριο χοιροειδές συνιστά αυξημένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω περιοχή της Σλοβακίας που επί του παρόντος αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη I στο εν λόγω παράρτημα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην περιοχή που αναφέρεται ως απαγορευμένη ζώνη II και η οποία προσβλήθηκε από το εν λόγω πρόσφατο κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων, θα πρέπει τώρα να περιληφθεί ως απαγορευμένη ζώνη II στο εν λόγω παράρτημα αντί ως απαγορευμένη ζώνη I, ενώ πρέπει επίσης να επαναπροσδιοριστούν τα υφιστάμενα όρια της απαγορευμένης ζώνης I, ώστε να ληφθεί υπόψη το πρόσφατο αυτό κρούσμα.

(10)

Μετά τις πρόσφατες αυτές εστίες αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε δεσποζόμενα χοιροειδή στην Πολωνία και το κρούσμα σε άγριο χοιροειδές στη Σλοβακία και λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ένωση, επανεκτιμήθηκε και επικαιροποιήθηκε η διαίρεση σε ζώνες στα εν λόγω κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, επανεκτιμήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν επίσης τα εφαρμοζόμενα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605.

(11)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις της επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ένωση, και για να καταπολεμηθούν προδραστικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εξάπλωση της εν λόγω νόσου, νέες απαγορευμένες ζώνες με επαρκή έκταση θα πρέπει να οριοθετηθούν στην Πολωνία και τη Σλοβακία και να καταχωριστούν δεόντως ως απαγορευμένες ζώνες I, II και III στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605. Δεδομένου ότι η κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι πολύ δυναμική στην Ένωση, κατά την οριοθέτηση των εν λόγω νέων απαγορευμένων ζωνών, ελήφθη υπόψη η κατάσταση στις γύρω περιοχές.

(12)

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά τη διασπορά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις που γίνονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 με τον παρόντα εκτελεστικό κανονισμό να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ L 129 της 15.4.2021, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1090 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΕΕ L 236 της 5.7.2021, σ. 10).

(4)  Έγγραφο εργασίας SANTE/7112/2015/Rev. 3 “Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  Κώδικας υγείας χερσαίων ζώων του OIE, 28η έκδοση, 2019. ISBN του τόμου I: 978-92-95108-85-1· ISBN του τόμου II: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ I

1.   Γερμανία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στη Γερμανία:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Lietzen westlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) westlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf westlich der L 37,

Gemeinde Lindendorf mit der Gemarkung Dolgelin – westlich der L 37,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf und Bliesdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Neutrebbin und Alttrebbin westlich der L 34 und Altelewin westlich und nordöstlich der L 33,

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf, Biesdorf, Rathsdorf, Wriezen, Altwriezen, Beauregard, Eichwerder und Jäckelsbruch,

Gemeinde Oderaue mit den Gemarkungen Neuranft, Neuküstrinchen, Neurüdnitz, Altwustrow, Neuwustrow und Zäckericker Loose, Altreetz, Altmädewitz und Neumädewitz,

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Wendisch Rietz,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Bad Saarow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Buckow, Glienicke, Behrensdorf, Ahrensdorf, Herzberg, Görzig, Pfaffendorf, Sauen, Wilmersdorf (G), Neubrück, Drahendorf, Alt Golm,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Kossenblatt, Werder, Görsdorf (B), Giesendorf, Wulfersdorf, Falkenberg (T), Lindenberg,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Demnitz, Steinhöfel, Hasenfelde, Ahrensdorf, Heinersdorf, Tempelberg,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Briesen (Mark) mit den Gemarkungen Wilmersdorf, Falkenberg, Alt Madlitz, Madlitz Forst, Kersdorf, Briesen, Neubrück Forst,

Gemeinde Jacobsdorf mit den Gemarkungen Petersdorf und Jacobsdorf westlich der L 37,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guben mit der Gemarkung Schlagsdorf,

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Grabko, Kerkwitz, Groß Gastrose,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Forst mit den Gemarkungen Briesníg, Weißagk, Bohrau, Naundorf, Mulknitz, Klein Jamno, Forst (Lausitz) und Groß Jamno,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Jocksdorf, Klein Kölzig und Groß Kölzig,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Wolfshain,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Lieskau, Schönheide, Graustein, Türkendorf, Groß Luja, Wadelsdorf, Hornow, Sellessen, Spremberg, Bühlow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Sergen, Roggosen, Gablenz, Komptendorf, Laubsdorf, Koppatz, Neuhausen, Drieschnitz, Kahsel, Bagenz,

Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Willmersdorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Großdubrau: Ortsteile Commerau, Göbeln, Jetscheba, Kauppa, Särchen, Spreewiese,

Gemeinde Hochkirch: Ortsteile Kohlwesa, Niethen, Rodewitz, Wawitz, Zschorna,

Gemeinde Königswartha: Ortsteil Oppitz,

Gemeinde Lohsa: Ortsteile Dreiweibern, Driewitz, Friedersdorf, Hermsdorf/Spree, Lippen, Litschen, Lohsa, Riegel, Tiegling, Weißkollm,

Gemeinde Malschwitz: Ortsteile Baruth, Brießnitz, Brösa, Buchwalde, Cannewitz, Dubrauke, Gleina, Guttau, Halbendorf/Spree, Kleinsaubernitz, Lieske, Lömischau, Neudorf/Spree, Preititz, Rackel, Ruhethal, Wartha,

Gemeinde Radibor: Ortsteile Droben, Lippitsch, Milkel, Teicha, Wessel,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Weißenberg,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Görlitz südlich der Bundesautobahn A4 mit den Ortsteilen Biesnitz, Deutsch Ossig, Historische Altstadt, Innenstadt, Klein Neundorf, Klingewalde, Königshufen, Kunnerwitz, Ludwigsdorf, Nikolaivorstadt, Rauschwalde, Schlauroth, Südstadt, Weinhübel,

Gemeinde Groß Düben, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Hohendubrau, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Kodersdorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Löbau: Ortsteile Altcunnewitz, Bellwitz, Dolgowitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln, Rosenhain,

Gemeinde Markersdorf: Ortsteile Holtendorf, Markersdorf, Pfaffendorf,

Gemeinde Mücka, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Reichenbach/O.L.: Ortsteile Biesig, Borda, Dittmannsdorf, Feldhäuser, Goßwitz, Krobnitz, Lehnhäuser, Löbensmüh, Mengelsdorf, Meuselwitz, Oehlisch, Stadt Reichenbach/O.L., Reißaus, Schöps, Zoblitz,

Gemeinde Schleife, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Schöpstal, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Trebendorf, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Vierkirchen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Waldhufen, sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes,

Gemeinde Weißwasser/O.L., sofern nicht bereits Teil des gefährdeten Gebietes.

2.   Εσθονία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στην Εσθονία:

Hiiu maakond.

3.   Ελλάδα

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στην Ελλάδα:

στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας:

οι τοπικές ή δημοτικές κοινότητες Σιδηρονέρου και Σκαλωτής, Λιβαδερού και Ξηροποτάμου (στον Δήμο Δράμας),

η τοπική κοινότητα Παρανεστίου (στον Δήμο Παρανεστίου),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κοκκινογείων, Μικροπόλεως, Πανοράματος, Πύργων (στον Δήμο Προσοτσάνης),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κάτω Νευροκοπίου, Χρυσοκεφάλου, Αχλαδέας, Βαθυτόπου, Βώλακος, Γρανίτου, Δασωτού, Εξοχής, Καταφύτου, Λευκογείων, Μικροκλεισούρας, Μικρομηλέας, Οχυρού, Παγονερίου, Περιθωρίου, Κάτω Βροντούς και Ποταμών (στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου),

στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κιμμερίων, Σταυρουπόλεως, Γέρακα, Δαφνώνος, Κομνηνών, Καρυοφύτου και Νεοχωρίου (στον Δήμο Ξάνθης),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Σατρών, Θερμών, Κοτύλης, Μύκης, Εχίνου και Ωραίου (στον Δήμο Μύκης),

η δημοτική κοινότητα Σελέρου και η τοπική κοινότητα Σουνίου (στον Δήμο Αβδήρων),

στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κομοτηνής, Ανθοχωρίου, Γρατίνης, Θρυλορίου, Κάλχαντος, Καρυδιάς, Κηκιδίου, Κοσμίου, Πανδρόσου, Αιγείρου, Καλλίστης, Μελέτης, Νέου Σιδηροχωρίου και Μεγάλου Δουκάτου (στον Δήμο Κομοτηνής),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Ηπίου, Αρριανών, Δαρμένης, Αρχοντικών, Φιλλύρας, Άνω Δροσίνης, Αράτου, Κέχρου και Οργάνης (στον Δήμο Αρριανών),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Ιάσμου, Σώστου, Ασωμάτων, Πολυάνθου, Αμβροσίας και Αμαξάδων (στον Δήμο Ιάσμου),

η δημοτική κοινότητα Αμαράντων (στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών),

στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κυριακής, Μάνδρας, Μαυροκκλησίου, Μικρού Δερείου, Πρωτοκκλησίου, Ρούσσας, Γονικού, Γέρικου, Σιδηροχωρίου, Μεγάλου Δερείου, Σιδηρώς, Γιαννούλης, Αγριάνης και Πετρολόφου (στον Δήμο Σουφλίου),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Δικαίων, Άρζου, Ελαίας, Θεραπειού, Κομάρων, Μαρασίων, Ορμενίου, Πενταλόφου, Πετρωτών, Πλάτης, Πτελέας, Κυπρίνου, Ζώνης, Φυλακίου, Σπηλαίου, Νέας Βύσσης, Καβύλης, Καστανεών, Ριζίων, Στέρνας, Αμπελακίων, Βάλτου, Μεγάλης Δοξιπάρας, Νεοχωρίου και Χανδρά (στον Δήμο Ορεστιάδας),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Ασβεστάδων, Ελληνοχωρίου, Καρωτής, Κουφοβούνου, Κυανής, Μάνης, Σιτοχωρίου, Αλεποχωρίου, Ασπρονερίου, Μεταξάδων, Βρυσικών, Δόξης, Ελαφοχωρίου, Λάδης, Παλιουρίου και Ποιμενικού (στον Δήμο Διδυμοτείχου),

στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών:

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Κερκίνης, Λιβαδιάς, Μακρινίτσης, Νεοχωρίου, Πλατανακίων, Πετριτσίου, Ακριτοχωρίου, Βυρωνείας, Γονίμου, Μανδρακίου, Μεγαλοχωρίου, Ροδοπόλεως, Άνω Ποροΐων, Κάτω Ποροΐων, Σιδηροκάστρου, Βαμβακοφύτου, Προμαχώνος, Καμαρωτού, Στρυμονοχωρίου, Χαροπού, Καστανούσσης, Χορτερού, Αχλαδοχωρίου, Αγκίστρου και Καπνοφύτου (στον Δήμο Σιντικής),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Σερρών, Ελαιώνος, Οινούσσας, Ορεινής και Άνω Βροντούς (στον Δήμο Σερρών),

οι δημοτικές ή τοπικές κοινότητες Δασοχωρίου, Ηρακλείας, Βαλτερού, Καρπερής, Κοιμήσεως, Λιθοτόπου, Λιμνοχωρίου, Ποντισμένου και Χρυσοχωράφων (στον Δήμο Ηρακλείας).

4.   Λετονία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στη Λετονία:

Pāvilostas novada Vērgales pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Grobiņas novada Medzes, Grobiņas un Gaviezes pagasts. Grobiņas pilsēta,

Rucavas novada Rucavas pagasts,

Nīcas novads.

5.   Λιθουανία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στη Λιθουανία:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Ουγγαρία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στην Ουγγαρία:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Πολωνία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στην Πολωνία:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

gminy Janowiec Kościelny, Janowo i część gminy Kozłowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie nidzickim,

gminy Iłowo – Osada, Lidzbark, Płośnica, miasto Działdowo, część gminy Rybno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linie kolejowe biegnące od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie działdowskim,

gminy Kisielice, Susz i część gminy wiejskiej Iława położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 521 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno – Gulb, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Szymbark - Ząbrowo - Segnowy – Laseczno - Gulb biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie iławskim,

gminy Biskupiec, Kurzętnik, część gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Lekarty, a następnie na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lekarty – Nowy Dwór Bratiański biegnącą do północnej granicy gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538, część gminy Grodziczno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 538 w powiecie nowomiejskim.

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

powiat żuromiński,

gminy Andrzejewo, Brok, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka, część gminy Małkinia Górna położona na północ od rzeki Brok w powiecie ostrowskim,

powiat mławski,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

powiat wyszkowski,

powiat węgrowski,

gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka Wołomin i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Ropczyce, część gminy Ostrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka_- Blizna, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

gminy Czarna, Pilzno, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

gminy Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Borowa, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, część gminy Czermin położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Olszyny – Czermin – Piaski – Jasieniec do granicy gminy, część gminy Radomyśl Wielki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 984 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Radomyśl Wielki, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Radomyśl Wielki – Zdziarzec – Pole biegnącą od drogi nr 984 do południowej granicy gminy, część gminy Wadowice Górne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Kawęczyn – Wampierzów- Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat opatowski,

powiat sandomierski,

gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

gminy Bliżyn, Skarżysko – Kamienna, Suchedniów i Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Mniów i Zagnańsk w powiecie kieleckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

gminy Andrespol, Koluszki, Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim,

gminy Dobroń, Ksawerów, Lutomiersk, miasto Konstantynów Łódzki, miasto Pabianice, część gminy wiejskiej Pabianice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dłutów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 485 w powiecie pabianickim,

gmina Wieruszów, część gminy Sokolniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 482, część gminy Galewice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przybyłów – Ostrówek – Dąbrówka – Zmyślona w powiecie wieruszowskim, gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

gminy Osjaków, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas, część gminy Mokrsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Krzyworzeka – Mokrsko - Zmyślona – Komorniki – Orzechowiec – Poręby, część gminy Wieluń położona na wschód od zachodniej granicy miejscowości Wieluń oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wieluń – Turów – Chotów biegnącą do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostrówek położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pyszna w powiecie wieluńskim,

część powiatu sieradzkiego nie wymieniona w części III załącznika I,,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, część gminy Moszczenica położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Moszczenica – Osiedle, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Moszczenica – Osiedle – Kosów do skrzyżowania z drogą nr 12 i dalej na wschód od drogi nr 12 biegnącej od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Grabica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 473 biegnącej od zachodniej granicy gminy do miejscowości Wola Kamocka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 473 i łączącą miejscowości Wola Kamocka – Papieże Kolonia – Papieże do wschodniej granicy gminy w powiecie piotrkowskim,,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

część powiatu gorzowskiego nie wymieniona w części II załącznika I,

powiat strzelecko-drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

powiat lubański,

powiat złotoryjski,

powiat lwówecki,

gmina Chojnów w powiecie legnickim,

gmina Zagrodno w powiecie złototoryjskim,

gmina Chocianów w powiecie polkowickim,

część gminy Góra położona na północny -zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy, łączącą miejscowości Czernina – Kruszyniec – Góra do skrzyżowania z droga nr 324, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 324 biegnącą od tego skrzyżowania do zachodniej granicy gminy w powiecie górowskim,

gmina Prusice, część gminy Żmigród położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie trzebnickim,

gmina Wińsko w powiecie wołowskim,

gminy Ścinawa i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców w powiecie oleśnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Osieczna, Rydzyna, część gminy Lipno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

część gminy Rawicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5, część gminy Bojanowo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie rawickim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

gmina Rozdrażew, część gminy Koźmin Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 15 oraz na wschód od granic miasta Krotoszyn w powiecie krotoszyńskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

część gminy Kępno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie kępińskim,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Wilków i część gminy Namysłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Głucha w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, część gminy Byczyna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 11 w powiecie kluczborskim,

część gminy Gorzów Śląski położona na południe od północnej granicy miasta Gorzów Śląski oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45, część gminy Praszka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 w miejscowości Praszka oraz na południe od drogi łączącej miejscowości Praszka – Kowale Kolonia - Kiczmachów, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

w województwie zachodniopomorskim:

część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 26 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Chojna, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 31 biegnącą od skrzyżowana z drogą nr 26 do południowej granicy gminy, w powiecie gryfińskim.

8.   Σλοβακία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες I στη Σλοβακία:

the whole district of Snina,

the whole district of Medzilaborce

the whole district of Stropkov

the whole district of Svidník, except municipalities included in part II,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

In the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Važec, Východná, Kráľova Lehota, Nižná Boca, Vyšná Boca, Malužiná, Liptovská Porúbka, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa,

In the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

ΜΕΡΟΣ II

1.   Βουλγαρία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες II στη Βουλγαρία:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Γερμανία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες II στη Γερμανία:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Biegen,

Gemeinde Jacobsdorf mit den Gemarkungen Pillgram, Sieversdorf, Jacobsdorf östlich der L 37 und Petersdorf östlich der L 37,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit den Gemarkungen Groß Rietz und Birkholz,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide und Tauche,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern mit den Gemarkungen Stakow, Reicherskreuz, Groß Drewitz, Sembten, Lauschütz, Krayne, Lübbinchen, Grano, Pinnow, Bärenklau, Schenkendöbern und Atterwasch,

Gemeinde Guben mit den Gemarkungen Bresinchen, Guben und Deulowitz,

Gemeinde Forst (Lausitz) mit den Gemarkungen Groß Bademeusel und Klein Bademeusel,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit der Gemarkung Groß Schacksdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal mit den Gemarkungen Preschen und Jerischke,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz mit der Gemarkung Tschernitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Zechin,

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf mit den Gemarkungen Sachsendorf, Libbenichen, Neu Mahlisch und Dolgelin – östlich der L37,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen östlich der L 37,

Gemeinde Falkenhagen (Mark) östlich der L 37,

Gemeinde Zeschdorf östlich der L 37,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf,

Gemeinde Neutrebbin mit den Gemarkungen Wuschewier, Altbarnim, Neutrebbin, östlich der L 34, Alttrebbin östlich der L 34 und Altlewin östlich der L 34 und südwestlich der L 33,

kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Bundesland Sachsen:

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Bad Muskau,

Gemeinde Boxberg/O.L. östlich des Straßenverlaufes K8472 bis Kaschel – S121 – Jahmen –Dürrbacher Straße – K8472 – Eselsberg – S131 – Boxberg – K 8481,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Görlitz nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Groß Düben südlich des Straßenverlaufes S126 – Halbendorf – K8478,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau östlich des Straßenverlaufes der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig – S55,

Gemeinde Horka

Gemeinde Kodersdorf nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Mücka östlich des Straßenverlaufes S55 - K8471 - Förstgen - K8472,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Niesky,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rothenburg/ O.L.,

Gemeinde Schleife östlich des Straßenverlaufes S130 – S126,

Gemeinde Schöpstal nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Trebendorf östlich der K8481,

Gemeinde Vierkirchen nördlich der Bundesautobahn A4 und östlich der Verbindungsstraße Buchholz-Gebelzig,

Gemeinde Waldhufen nördlich der Bundesautobahn A4,

Gemeinde Weißkeißel,

Gemeinde Weißwasser/O.L. östlich der K8481.

3.   Εσθονία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες II στην Εσθονία:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Λετονία

Οι ακόλουθες απαγορευμένες ζώνες II στη Λετονία:

Ādažu novads,

Aizputes novada Aizputes, Cīravas un Lažas pagasts, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes pilsēta,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alsungas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Auces novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Beverīnas novads,

Brocēnu novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Dobeles novads,

Dundagas novads,

Durbes novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Grobiņas novada Bārtas pagasts,

Gulbenes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novads,

Kandavas novads,

Kārsavas novads,