ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
11 Ιουνίου 2021


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

1

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.6.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 206/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/821ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Μαΐου 2021

θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου (2) έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς πολλές φορές. Δεδομένου ότι πρόκειται να επέλθουν περαιτέρω τροποποιήσεις, ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να αναδιατυπωθεί χάριν σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

(2)

Ο παρών κανονισμός έχει στόχο να διασφαλίσει ότι, στον τομέα των ειδών διπλής χρήσης, η Ένωση και τα κράτη μέλη της λαμβάνουν πλήρως υπόψη όλους τους σχετικούς προβληματισμούς. Στους σχετικούς προβληματισμούς περιλαμβάνονται διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, υποχρεώσεις στο πλαίσιο σχετικών κυρώσεων, ζητήματα εθνικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (3), μεταξύ των οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και προβληματισμοί σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής. Μέσω του παρόντος κανονισμού, η Ένωση αποδεικνύει την προσήλωσή της στη διατήρηση αυστηρών νομικών απαιτήσεων όσον αφορά τα είδη διπλής χρήσης, καθώς και στην ενίσχυση της ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών και στη μεγαλύτερη διαφάνεια. Όσον αφορά τα είδη κυβερνοεπιτήρησης, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να εξετάζουν ιδίως τον κίνδυνο χρήσης τους σε σχέση με την εσωτερική καταστολή ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

(3)

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της καθοδήγησης που πρέπει να παρέχεται στους εξαγωγείς, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όσον αφορά τις υπεύθυνες πρακτικές, χωρίς ωστόσο να θίγεται η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των εξαγωγέων ειδών διπλής χρήσης ή άλλων συναφών βιομηχανικών τομέων ή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

(4)

Το ψήφισμα 1540 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο εκδόθηκε στις 28 Απριλίου 2004, ορίζει ότι, όλα τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν και να επιβάλουν την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την καθιέρωση εσωτερικών ελέγχων με στόχο την πρόληψη της διάδοσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων καθώς και των φορέων τους, μεταξύ άλλων μέσω κατάλληλων ελέγχων των συγγενών υλικών, του εξοπλισμού και της τεχνολογίας. Έλεγχοι επιβάλλονται και από συναφείς διεθνείς συμφωνίες, όπως η σύμβαση για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής, αποθηκεύσεως και χρήσεως χημικών όπλων και για την καταστροφή τους (η «σύμβαση για τα χημικά όπλα» ή «ΣΧΟ») και η σύμβαση για την απαγόρευση αναπτύξεως, παραγωγής και αποθηκεύσεως βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων και για την καταστροφή τους (η «σύμβαση για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα» ή «ΣΒΟ»), αλλά και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών.

(5)

Ένα κοινό σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων κατά την εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης είναι συνεπώς αναγκαίο προκειμένου να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών μελών και της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη μη διάδοση, την περιφερειακή ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

(6)

Η στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, της 12ης Δεκεμβρίου 2003 («στρατηγική ΕΕ για τα ΟΜΚ»), τονίζει την προσήλωση της Ένωσης σε ισχυρούς εθνικούς και διεθνώς συντονισμένους ελέγχους των εξαγωγών.

(7)

Η συμβολή των εξαγωγέων, των μεσιτών, των παρόχων τεχνικής βοήθειας ή άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στον γενικό στόχο των εμπορικών ελέγχων είναι ζωτικής σημασίας. Προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με συναλλαγές τις οποίες αφορά ο παρών κανονισμός πρέπει να διενεργείται μέσω μέτρων ελέγχου των συναλλαγών, γνωστών και ως αρχή δέουσας επιμέλειας, στο πλαίσιο εσωτερικών προγραμμάτων συμμόρφωσης (ΕΠΣ). Στο πλαίσιο αυτό, ιδίως το μέγεθος και η οργανωτική δομή των εξαγωγέων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή των ΕΠΣ.

(8)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ορισμένα μη απαριθμούμενα είδη κυβερνοεπιτήρησης που έχουν εξαχθεί από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης να αποτελέσουν ενδεχομένως αντικείμενο κακής χρήσης από πρόσωπα που συνέργησαν ή ευθύνονται για την καθοδήγηση ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, είναι σκόπιμη η επιβολή ελέγχων στην εξαγωγή των εν λόγω ειδών. Οι συναφείς κίνδυνοι αφορούν, ιδίως, περιπτώσεις στις οποίες τα είδη κυβερνοεπιτήρησης είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν την εισβολή ή την εις βάθος επιθεώρηση πακέτων σε συστήματα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών με σκοπό τη μυστική επιτήρηση φυσικών προσώπων μέσω παρακολούθησης, εξαγωγής, συλλογής ή ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων βιομετρικών δεδομένων, από τα εν λόγω συστήματα. Τα είδη που χρησιμοποιούνται για αμιγώς εμπορικές εφαρμογές, όπως η τιμολόγηση, η εμπορική προώθηση, οι υπηρεσίες ποιότητας, η ικανοποίηση των χρηστών ή η ασφάλεια του δικτύου, θεωρείται γενικά ότι δεν ενέχουν τέτοιους κινδύνους.

(9)

Προκειμένου να ενισχυθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος των εξαγωγών μη απαριθμούμενων ειδών κυβερνοεπιτήρησης, είναι σημαντικό να εναρμονιστεί περαιτέρω η εφαρμογή γενικών ελέγχων στον εν λόγω τομέα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να υποστηρίζουν τους ελέγχους αυτούς ανταλλάσσοντας πληροφορίες μεταξύ τους και με την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις των ειδών κυβερνοεπιτήρησης, και επιδεικνύοντας επαγρύπνηση κατά την εφαρμογή των εν λόγω ελέγχων για την προώθηση ανταλλαγών σε επίπεδο Ένωσης.

(10)

Για να μπορέσει η Ένωση να αντιδρά ταχέως στη σοβαρή κατάχρηση υφιστάμενων τεχνολογιών ή σε νέους κινδύνους που συνδέονται με αναδυόμενες τεχνολογίες, θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να συντονίζουν τις αποκρίσεις τους όταν εντοπίζεται νέος κίνδυνος. Ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να ακολουθείται από πρωτοβουλίες για την καθιέρωση ισοδύναμων ελέγχων σε πολυμερές επίπεδο, προκειμένου να διευρυνθεί η αντιμετώπιση του εντοπισθέντος κινδύνου.

(11)

Η διαβίβαση λογισμικού και τεχνολογίας διπλής χρήσης προς προορισμούς εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης με ηλεκτρονικά μέσα, φαξ ή τηλέφωνο θα πρέπει επίσης να ελέγχεται. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τους εξαγωγείς και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλεφθούν γενικές ή συνολικές άδειες ή εναρμονισμένες ερμηνείες των διατάξεων για ορισμένες διαβιβάσεις, όπως οι διαβιβάσει σε νέφος.

(12)

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου των τελωνειακών αρχών στην επιβολή των ελέγχων των εξαγωγών, οι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να συνάδουν με τους ορισμούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) («ενωσιακός τελωνειακός κώδικας»).

(13)

Στην εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης μπορούν να συμμετέχουν διάφορες κατηγορίες προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και φυσικών προσώπων, όπως πάροχοι υπηρεσιών, ερευνητές, σύμβουλοι ή πρόσωπα που διαβιβάζουν είδη διπλής χρήσης με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι σημαντικό όλα αυτά τα πρόσωπα να έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με την εξαγωγή και την παροχή τεχνικής βοήθειας όσον αφορά ευαίσθητα είδη. Ειδικότερα, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις στον έλεγχο των εξαγωγών λόγω, μεταξύ άλλων, της γενικής τους προσήλωσης στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, του γεγονότος ότι το ερευνητικό έργο τους συχνά περιλαμβάνει τεχνολογίες αιχμής, των οργανωτικών δομών τους και του διεθνούς χαρακτήρα των επιστημονικών τους ανταλλαγών. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να ευαισθητοποιούν την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, και να της παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των εν λόγω ιδιαίτερων προκλήσεων. Σε ευθυγράμμιση με πολυμερή συστήματα ελέγχου των εξαγωγών, η εφαρμογή των ελέγχων θα πρέπει να προβλέπει, στο μέτρο του δυνατού, κοινή προσέγγιση όσον αφορά ορισμένες διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τις ακαδημαϊκές περί μη ελέγχου σημειώσεις «βασική επιστημονική έρευνα» και «δημόσιος τομέας».

(14)

Ο ορισμός της έννοιας του «μεσίτη» θα πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να συμπεριλαμβάνει νομικά πρόσωπα και εταιρικές σχέσεις που δεν διαμένουν ούτε είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και που παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

(15)

Η συνθήκη της Λισαβόνας διευκρινίζει ότι η παροχή τεχνικής βοήθειας που περιλαμβάνει διασυνοριακές μετακινήσεις εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν οι έλεγχοι που ισχύουν για την παροχή τεχνικής βοήθειας και να προστεθεί ένας ορισμός αυτής. Επιπλέον, για λόγους αποτελεσματικότητας και συνέπειας, οι έλεγχοι στην παροχή τεχνικής βοήθειας θα πρέπει να εναρμονιστούν.

(16)

Όπως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 428/2009, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα των αρχών των κρατών μελών να απαγορεύουν τη διαμετακόμιση μη ενωσιακών ειδών διπλής χρήσης υπό ορισμένες συνθήκες, εφόσον, βάσει πληροφοριών τους ή από άλλες πηγές, έχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για στρατιωτική τελική χρήση σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο όπλων ή για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής ή των φορέων τους.

(17)

Οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις αδειοδότησης θα πρέπει να εναρμονιστούν, κατά περίπτωση, προκειμένου να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή ελέγχων σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, χρειάζεται επίσης να προσδιορίζονται σαφώς οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε όλες τις περιπτώσεις ελέγχου. Την ευθύνη των αποφάσεων σχετικά με την παροχή ειδικών, συνολικών ή εθνικών γενικών αδειών εξαγωγής, αδειών για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας, για τη διαμετακόμιση μη ενωσιακών ειδών διπλής χρήσης και για άδειες μεταφοράς εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV φέρουν οι εθνικές αρχές.

(18)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραμμές για τα εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης, προκειμένου να βοηθηθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εξαγωγέων και να ενισχυθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ως προς το μέγεθος, τους πόρους, τους τομείς δραστηριότητας και άλλα χαρακτηριστικά και όρους των εξαγωγέων και των θυγατρικών τους, όπως τις δομές και τα πρότυπα συμμόρφωσης εντός του ομίλου, αποφεύγοντας έτσι μια προσέγγιση «ενιαίου μοντέλου για όλους» και βοηθώντας κάθε εξαγωγέα να βρει τις δικές του λύσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση και την ανταγωνιστικότητα. Οι εξαγωγείς που χρησιμοποιούν συνολικές άδειες εξαγωγής θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα ΕΠΣ, εκτός εάν η αρμόδια αρχή το κρίνει περιττό λόγω άλλων περιστάσεων που έχει λάβει υπόψη κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης για συνολική άδεια εξαγωγής την οποία υποβάλλει ο εξαγωγέας.

(19)

Θα πρέπει να θεσπιστούν πρόσθετες ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής προκειμένου να περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος για τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και τις αρχές ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται το αρμόζον επίπεδο ελέγχου των σχετικών ειδών προς τους σχετικούς προορισμούς. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση στους εξαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αδειών. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίζουν εθνικές γενικές άδειες εξαγωγής για εξαγωγές χαμηλού κινδύνου, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστεί άδεια για μεγάλα έργα, προκειμένου να προσαρμοστούν οι προϋποθέσεις αδειοδότησης στις συγκεκριμένες ανάγκες του κλάδου.

(20)

Η Επιτροπή, σε στενή διαβούλευση με τα κράτη μέλη και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα πρέπει να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές και/ή συστάσεις για βέλτιστες πρακτικές προς υποστήριξη πρακτικών εφαρμογών των ελέγχων. Κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών και/ή των συστάσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις ανάγκες πληροφόρησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

(21)

Οι κοινοί κατάλογοι ειδών διπλής χρήσης, προορισμών και γενικών κατευθύνσεων αποτελούν βασικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών.

(22)

Τα κράτη μέλη που καταρτίζουν εθνικούς καταλόγους ελέγχου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τους εν λόγω καταλόγους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για όλες τις αποφάσεις άρνησης χορήγησης άδειας εξαγωγής για την οποία απαιτείται άδεια βάσει εθνικού καταλόγου ελέγχου.

(23)

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση της Ένωσης στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των εξαγωγών που πραγματοποιούνται με βάση ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής, αλλά και στις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις τροποποίησης των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και IV του παρόντος κανονισμού. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών που παρατίθεται στο παράρτημα I θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη ή η Ένωση ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών συμφωνιών μη διάδοσης και ως συμβαλλόμενα μέρη των πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών. Όταν η τροποποίηση του παραρτήματος Ι αφορά ειδη διπλής χρήσης που απαριθμούνται επίσης στο παράρτημα ΙΙ ή IV, τα εν λόγω παραρτήματα θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση των κοινών καταλόγων ειδών και προορισμών που παρατίθενται στα τμήματα Α έως Η του παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (5). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(24)

Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τις επικαιροποιήσεις του παραρτήματος I μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

(25)

Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί συλλογή των εθνικών καταλόγων ελέγχου που ισχύουν στα κράτη μέλη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

(26)

Οι εθνικές διατάξεις και αποφάσεις που αφορούν εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης θα πρέπει να θεσπίζονται στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, ιδίως του κανονισμού (ΕΕ) 2015/479 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Με ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους γενικούς ελέγχους θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

(27)

Η ύπαρξη κοινού συστήματος ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ειδών διπλής χρήσης εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

(28)

Σύμφωνα με και εντός των ορίων του άρθρου 36 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους επί μεταφορών ορισμένων ειδών διπλής χρήσης, εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια. Ο κατάλογος ειδών που υπόκεινται σε ελέγχους επί των μεταφορών εντός της Ένωσης που παρατίθεται στο παράρτημα IV, θα πρέπει να επανεξετάζεται κατά περιόδους λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω εξέλιξη των υποκείμενων διεθνών υποχρεώσεων, καθώς και τις τεχνολογικές και εμπορικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ευαισθησίας των μεταφορών. Οι αποφάσεις για την ενημέρωση του κοινού καταλόγου ειδών διπλής χρήσης που υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών που παρατίθενται στο παράρτημα IV θα πρέπει να λαμβάνονται με συνεκτίμηση του άρθρου 36 ΣΛΕΕ, δηλαδή των συμφερόντων δημόσιας πολιτικής και δημόσιας ασφάλειας των κρατών μελών.

(29)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1998, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή υπέγραψαν πρόσθετα πρωτόκολλα των αντίστοιχων συμφωνιών περί διασφαλίσεων μεταξύ των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τα οποία, μεταξύ άλλων μέτρων, υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο εξοπλισμό και μη πυρηνικά υλικά. Οι έλεγχοι επί των μεταφορών εντός της Ένωσης θα πρέπει να επιτρέπουν στην Ένωση και τα κράτη μέλη της να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εν λόγω συμφωνίες.

(30)

Για να επιτευχθεί η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή των ελέγχων σε όλη την Ένωση, είναι σκόπιμο να διευρυνθεί η εμβέλεια των διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, και να δημιουργηθούν εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός δικτύου κοινών ελέγχων εξαγωγών σε ολόκληρη την Ένωση, όπως π.χ. ηλεκτρονικές διαδικασίες αδειοδότησης, ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων και εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού συντονισμού της επιβολής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης και οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων θα διαβουλεύονται, κατά περίπτωση, με τους εξαγωγείς, τους μεσίτες, τους παρόχους τεχνικής βοήθειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία αφορά ο παρών κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων του κλάδου και της κοινωνίας των πολιτών.

(31)

Ενώ οι τελωνειακές αρχές μοιράζονται ορισμένες πληροφορίες με άλλες τελωνειακές αρχές με χρήση συστήματος διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τους ενωσιακούς τελωνειακούς κανόνες, είναι επίσης σκόπιμο να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.

(32)

Είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ότι, στον βαθμό που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να τηρούν τους εφαρμοστέους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών οι οποίοι θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 (7) και (ΕΕ) 2018/1725 (8) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(33)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα, ιδίως, με τις αποφάσεις (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 (9) και (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 (10) της Επιτροπής και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (11). Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, την υποχρέωση να μη λαμβάνουν χαμηλότερη διαβάθμιση ούτε να αποχαρακτηρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της πηγής προέλευσης. Κάθε μη διαβαθμισμένη πληροφορία ευαίσθητου χαρακτήρα ή κάθε πληροφορία που παρέχεται εμπιστευτικά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τις αρχές.

(34)

Η προσέγγιση με τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και η διαφάνεια είναι θεμελιώδη στοιχεία για ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχων εξαγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί η συνεχής κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών, κατά περίπτωση, για την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς και η δημοσίευση ετήσιας έκθεσης της Ένωσης σχετικά με την υλοποίηση των ελέγχων.

(35)

Η ετήσια έκθεση της Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των ελέγχων θα πρέπει να περιλαμβάνει συναφείς πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση και την επιβολή των ελέγχων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας της εμπιστευτικότητας ορισμένων δεδομένων, ιδίως όταν η δημοσίευση δεδομένων αδειοδότησης θα μπορούσε να θίξει ανησυχίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια τις οποίες εγείρουν τα κράτη μέλη ή να θέσει σε κίνδυνο το εμπορικό απόρρητο και να επιτρέψει στους προμηθευτές εκτός της Ένωσης να υποσκελίσουν τις περιοριστικές αποφάσεις αδειοδότησης από τα κράτη μέλη.

(36)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λάβει μέτρα για να χορηγήσει τις ενδεδειγμένες αρμοδιότητες στις αρμόδιες αρχές.

(37)

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ορίζει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν διατάξεις, προκειμένου να υποστηριχθεί η αποτελεσματική επιβολή των ελέγχων, μεταξύ άλλων μέσω ενός μηχανισμού συντονισμού της επιβολής.

(38)

Ο ενωσιακός τελωνειακός κώδικας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις περί εξαγωγής και επανεξαγωγής εμπορευμάτων. Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν περιορίζει τις αρμοδιότητες που παρέχονται ή απορρέουν από τον ισχύοντα ενωσιακό τελωνειακό κώδικα και τις διατάξεις εφαρμογής του.

(39)

Οι έλεγχοι εξαγωγών συμβάλλουν στη διεθνή ασφάλεια και έχουν αντίκτυπο στο εμπόριο με τρίτες χώρες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενισχυθεί η εξίσωση των όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και να βελτιωθεί η διεθνής ασφάλεια. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσουν τη συμβολή τους στις δραστηριότητες των πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να στηρίξουν τα εν λόγω συστήματα στην ανάπτυξη αυστηρών ελέγχων των εξαγωγών ως παγκόσμιας βάσης και προτύπου για τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και ως σημαντικού εργαλείου για τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας. Οι συνεισφορές θα πρέπει να πραγματοποιούνται όταν έχει προσδιοριστεί νέος κίνδυνος από όλα τα κράτη μέλη στον τομέα των ειδών κυβερνοεπιτήρησης, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε πολυμερές επίπεδο.

(40)

Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της κατ’ εξουσιοδότηση απόφασης της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, η οποία συμπληρώνει την απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), με την οποία θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών για την κρατικά ρυθμιζόμενη υπηρεσία με βάση το πρόγραμμα Galileo.

(41)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις αρχές που αναγνωρίζονται κυρίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενωσιακό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«είδη διπλής χρήσης», τα είδη, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και της τεχνολογίας, τα οποία δύνανται να χρησιμοποιούνται τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση και περιλαμβάνουν είδη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη χρήση πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων ή των φορέων αυτών, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών που μπορούν να χρησιμοποιούνται και για μη εκρηκτικές χρήσεις και για να στηρίζεται παντοιοτρόπως η κατασκευή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών·

2)

«εξαγωγή»:

α)

το καθεστώς εξαγωγής κατά την έννοια του άρθρου 269 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·

β)

η επανεξαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 270 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα· επανεξαγωγή πραγματοποιείται επίσης εάν, κατά τη διάρκεια διαμετακόμισης μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 11) του παρόντος άρθρου, πρέπει να υποβληθεί συνοπτική διασάφηση εξόδου επειδή έχει αλλάξει ο τελικός προορισμός των ειδών·

γ)

η τελειοποίηση προς επανεισαγωγή κατά την έννοια του άρθρου 259 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα· ή

δ)

η διαβίβαση λογισμικού ή τεχνολογίας με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων με φαξ, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· περιλαμβάνει τη διάθεση σε ηλεκτρονική μορφή του εν λόγω λογισμικού και τεχνολογίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε εταιρικές σχέσεις εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· περιλαμβάνει επίσης την προφορική μετάδοση τεχνολογίας, όταν η τεχνολογία περιγράφεται σε μέσο φωνητικής μετάδοσης·

3)

«εξαγωγέας»:

α)

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε εταιρική σχέση που, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση εξαγωγής ή η διασάφηση επανεξαγωγής ή η συνοπτική διασάφηση εξόδου, κατέχει τη σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και έχει την εξουσία να αποφασίσει την αποστολή του είδους εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· όταν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται κάθε πρόσωπο που έχει την εξουσία να αποφασίσει την αποστολή των ειδών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης· ή

β)

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε εταιρική σχέση που αποφασίζει να διαβιβάσει λογισμικό ή τεχνολογία με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων με φαξ, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους σε προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή να διαθέσει σε ηλεκτρονική μορφή το εν λόγω λογισμικό και την τεχνολογία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε εταιρικές σχέσεις εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Όταν ένα εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης διαμένον ή εγκατεστημένο πρόσωπο διαθέτει το δικαίωμα διάθεσης του είδους διπλής χρήσης σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας θεωρείται ο διαμένων ή εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης αντισυμβαλλόμενος·

γ)

όταν δεν ισχύει το στοιχείο α) ή β), κάθε φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τα είδη διπλής χρήσης προς εξαγωγή, όταν τα είδη αυτά περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές του εν λόγω προσώπου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 19 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (13)·

4)

«διασάφηση εξαγωγής», η πράξη με την οποία οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση δηλώνει, με τον πρέποντα τύπο και τρόπο, ότι επιθυμεί να θέσει είδη διπλής χρήσης που καθορίζονται στο σημείο 1) σε διαδικασία εξαγωγής·

5)

«διασάφηση επανεξαγωγής», η πράξη κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 13 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·

6)

«συνοπτική διασάφηση εξόδου», η πράξη κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 10 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·

7)

«μεσιτικές υπηρεσίες»:

α)

η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια ειδών διπλής χρήσης από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή

β)

η πώληση ή η αγορά ειδών διπλής χρήσης τα οποία ευρίσκονται σε τρίτες χώρες για τη μεταφορά τους προς άλλη τρίτη χώρα.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η απλή παροχή επικουρικών υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες είναι η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση, ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση·

8)

«μεσίτης», οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε εταιρική σχέση που παρέχει δραστηριότητες μεσιτείας από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προς το έδαφος τρίτης χώρας·

9)

«τεχνική βοήθεια», κάθε τεχνική υποστήριξη που αφορά επισκευή, ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, δοκιμή, συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία, έστω και σε μορφή οδηγιών, συμβουλών, εκπαίδευσης, μετάδοσης γνώσεων ή δεξιοτήτων εργασίας ή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και του τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης βοήθειας σε προφορική μορφή·

10)

«πάροχος τεχνικής βοήθειας»:

α)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε εταιρική σχέση που παρέχει τεχνική βοήθεια από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης προς το έδαφος τρίτης χώρας·

β)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε εταιρική σχέση που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και που παρέχει τεχνική βοήθεια εντός του εδάφους τρίτης χώρας· ή

γ)

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε εταιρική σχέση που διαμένει ή είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και που παρέχει τεχνική βοήθεια σε κάτοικο τρίτης χώρας ο οποίος βρίσκεται προσωρινά στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

11)

«διαμετακόμιση», η μεταφορά μη ενωσιακών ειδών διπλής χρήσης που εισέρχονται και διέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, όπου τα εν λόγω είδη:

α)

υπάγονται σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης σύμφωνα με το άρθρο 226 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και απλώς διέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

β)

μεταφορτώνονται εντός ελεύθερης ζώνης ή επανεξάγονται απευθείας από αυτή·

γ)

βρίσκονται σε προσωρινή εναπόθεση και επανεξάγονται απευθείας από εγκατάσταση προσωρινής εναπόθεσης· ή

δ)

εισήλθαν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης πάνω στο ίδιο σκάφος ή αεροσκάφος με το οποίο θα εξέλθουν από το έδαφος αυτό χωρίς να εκφορτωθούν·

12)

«ειδική άδεια εξαγωγής», κάθε άδεια που χορηγείται σε συγκεκριμένο εξαγωγέα για έναν τελικό χρήστη ή παραλήπτη σε τρίτη χώρα και καλύπτει ένα ή περισσότερα είδη διπλής χρήσης·

13)

«συνολική άδεια εξαγωγής», άδεια που χορηγείται σε έναν συγκεκριμένο εξαγωγέα για έναν τύπο ή μια κατηγορία ειδών διπλής χρήσης, που μπορεί να ισχύει για εξαγωγές προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες και/ή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες·

14)

«άδεια μεγάλου έργου», ειδική ή συνολική άδεια εξαγωγής που χορηγείται σε έναν συγκεκριμένο εξαγωγέα, αφορά έναν τύπο ή κατηγορία ειδών διπλής χρήσης και μπορεί να ισχύει για εξαγωγές προς έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τελικούς χρήστες σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες με σκοπό ένα συγκεκριμένο έργο μεγάλης κλίμακας·

15)

«ενωσιακή γενική άδεια εξαγωγής», άδεια εξαγωγής προς ορισμένες χώρες προορισμού, διαθέσιμη σε όλους τους εξαγωγείς οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα τμήματα Α έως Η του παραρτήματος ΙΙ·

16)

«εθνική γενική άδεια εξαγωγής», άδεια που ορίζεται από την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 και το τμήμα Γ του παραρτήματος ΙΙΙ·

17)

«τελωνειακό έδαφος της Ένωσης», το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 4 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·

18)

«μη ενωσιακά είδη διπλής χρήσης», τα είδη που αποτελούν μη ενωσιακά εμπορεύματα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 24 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·

19)

«εμπάργκο όπλων», ένα εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί με απόφαση ή κοινή θέση του Συμβουλίου, ή με απόφαση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ή εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

20)

«είδη κυβερνοεπιτήρησης», είδη διπλής χρήσης ειδικά σχεδιασμένα για να επιτρέπουν τη συγκεκαλυμμένη επιτήρηση φυσικών προσώπων μέσω παρακολούθησης, εξαγωγής, συλλογής ή ανάλυσης δεδομένων από συστήματα πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών·

21)

«εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης» ή «ΕΠΣ», συνεχείς αποτελεσματικές, κατάλληλες και αναλογικές πολιτικές και διαδικασίες που υιοθετούνται από τους εξαγωγείς προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις και τους στόχους του παρόντος κανονισμού και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, μέτρων δέουσας επιμέλειας για την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την εξαγωγή των ειδών προς τελικούς χρήστες και τελικές χρήσεις·

22)

«κατ’ ουσίαν ταυτόσημη συναλλαγή», συναλλαγή που αφορά είδη με ουσιαστικά ταυτόσημες παραμέτρους ή τεχνικά χαρακτηριστικά και αφορά τον ίδιο τελικό χρήστη ή παραλήπτη με άλλη συναλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 3

1.   Για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι απαιτείται άδεια.

2.   Σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 9 ή 10, είναι δυνατόν να απαιτείται άδεια και για την εξαγωγή προς όλους ή προς ορισμένους προορισμούς ορισμένων ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

1.   Για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι απαιτείται άδεια εξαγωγής, εφόσον ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει:

α)

για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τον χειρισμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την αποθήκευση, την ανίχνευση, την αναγνώριση ή τη διάδοση χημικών, βιολογικών ή πυρηνικών όπλων ή άλλων εκρηκτικών πυρηνικών μηχανισμών, ή για την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διατήρηση ή την αποθήκευση πυραύλων ικανών να μεταφέρουν τέτοια όπλα·

β)

για στρατιωτική τελική χρήση εάν η αγοράστρια χώρα ή η χώρα προορισμού υπόκειται σε εμπάργκο όπλων: για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, «στρατιωτική τελική χρήση» σημαίνει:

i)

ενσωμάτωση σε στρατιωτικά είδη απαριθμούμενα στον στρατιωτικό κατάλογο των κρατών μελών·

ii)

χρήση εξοπλισμού παραγωγής, δοκιμής ή αναλύσεων και κατασκευαστικών στοιχείων για τέτοιον εξοπλισμό, για την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συντήρηση στρατιωτικών ειδών απαριθμούμενων στον στρατιωτικό κατάλογο των κρατών μελών· ή

iii)

χρήση ημιτελών προϊόντων σε εγκατάσταση για την παραγωγή στρατιωτικών ειδών απαριθμούμενων στον στρατιωτικό κατάλογο των κρατών μελών·

γ)

για να χρησιμοποιηθούν ως κατασκευαστικά στοιχεία ή εξαρτήματα στρατιωτικών ειδών απαριθμούμενων στον εθνικό στρατιωτικό κατάλογο, τα οποία έχουν εξαχθεί από το έδαφος κράτους μέλους χωρίς άδεια ή κατά παράβαση άδειας επιβαλλόμενης από την εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους.

2.   Όταν ένας εξαγωγέας γνωρίζει ότι είδη διπλής χρήσης που σκοπεύει να εξαγάγει, που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποιαν από τις χρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο εξαγωγέας απευθύνει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια εξαγωγής.

3.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει ή να διατηρεί εθνική νομοθεσία η οποία επιβάλλει απαίτηση άδειας για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εάν ο εξαγωγέας έχει λόγους να υποψιάζεται ότι τα είδη αυτά προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, πλήρως ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4.   Ένα κράτος μέλος που, δυνάμει της παραγράφου 1, 2 ή 3, απαιτεί άδεια, ενημερώνει αμέσως τις τελωνειακές και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές του και παρέχει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικές πληροφορίες με την εν λόγω απαίτηση άδειας, ιδίως όσον αφορά τα εκάστοτε είδη και τελικούς χρήστες, εκτός εάν κρίνει ότι αυτό δεν ενδείκνυται λόγω της φύσης της συναλλαγής ή του ευαίσθητου χαρακτήρα των σχετικών πληροφοριών.

5.   Τα άλλα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία στις πληροφορίες που ελήφθησαν δυνάμει της παραγράφου 4 και ενημερώνουν τις τελωνειακές τους αρχές και άλλες σχετικές εθνικές τους αρχές.

6.   Προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση όλων των ισχυουσών αρνήσεων από τα κράτη μέλη, το άρθρο 16 παράγραφοι 1, 2 και 5 έως 7 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αφορούν είδη διπλής χρήσης μη απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι.

7.   Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή προστατευόμενων πληροφοριών στον τομέα της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής ή της εθνικής ασφάλειας. Οι εν λόγω ανταλλαγές πληροφοριών διενεργούνται μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων, επίσης μέσω του συστήματος το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 6.

8.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν εθνικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/479.

Άρθρο 5

1.   Για την εξαγωγή ειδών κυβερνοεπιτήρησης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι απαιτείται άδεια εξαγωγής, εφόσον ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για χρήση σε σχέση με εσωτερική καταστολή και/ή τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

2.   Όταν ένας εξαγωγέας γνωρίζει, σύμφωνα με τα πορίσματα της δέουσας επιμέλειάς του, ότι τα είδη κυβερνοεπιτήρησης που ο εξαγωγέας προτίθεται να εξαγάγει, που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο εξαγωγέας ενημερώνει την αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή αποφασίζει αν θα υποβάλει ή όχι την εν λόγω εξαγωγή σε αδειοδότηση. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές στους εξαγωγείς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.

3.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει ή να διατηρεί εθνική νομοθεσία η οποία επιβάλλει απαίτηση άδειας για την εξαγωγή ειδών κυβερνοεπιτήρησης που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, εάν ο εξαγωγέας έχει λόγους να υποψιάζεται ότι τα είδη αυτά προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4.   Το κράτος μέλος που επιβάλλει απαίτηση άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1, 2 ή 3 ενημερώνει αμέσως τις τελωνειακές και άλλες σχετικές εθνικές αρχές του, και παρέχει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σχετικές πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω απαίτηση άδειας, ιδίως όσον αφορά τα σχετικά είδη και οντότητες, εκτός εάν κρίνει ότι αυτό δεν ενδείκνυται λόγω της φύσης της συναλλαγής ή του ευαίσθητου χαρακτήρα των σχετικών πληροφοριών.

5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 4 και τις εξετάζουν βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1 εντός 30 εργάσιμων ημερών. Ενημερώνουν τις τελωνειακές και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιοδήποτε κράτος μέλος δύναται να ζητήσει παράταση της εν λόγω προθεσμίας τριάντα ημερών. Ωστόσο, η παράταση δεν υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες.

6.   Όταν όλα τα κράτη μέλη ενημερώνουν το ένα το άλλο και την Επιτροπή ότι θα πρέπει να επιβληθεί μία απαίτηση άδειας για κατ’ ουσίαν ταυτόσημες συναλλαγές, η Επιτροπή δημοσιεύει στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφορίες σχετικά με τα είδη κυβερνοεπιτήρησης και, κατά περίπτωση, τους προορισμούς που υπόκεινται σε απαιτήσεις αδειοδότησης, όπως κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη για τον σκοπό αυτό.

7.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 τουλάχιστον ετησίως, με βάση τις σχετικές πληροφορίες και αναλύσεις τις οποίες παρέχει η Επιτροπή. Όταν όλα τα κράτη μέλη ενημερώνουν το ένα το άλλο και την Επιτροπή ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να ανανεωθεί η δημοσίευση μιας απαίτησης άδειας, η Επιτροπή τροποποιεί ή ανανεώνει αμέσως και αναλόγως τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.   Προκειμένου να είναι δυνατή η εξέταση όλων των ισχυουσών αρνήσεων από τα κράτη μέλη, το άρθρο 16 παράγραφοι 1, 2 και 5 έως 7 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αφορούν είδη κυβερνοεπιτήρησης μη απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι.

9.   Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή προστατευόμενων πληροφοριών στον τομέα της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής ή της εθνικής ασφάλειας. Οι εν λόγω ανταλλαγές πληροφοριών διενεργούνται μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων, επίσης μέσω του συστήματος το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 6.

10.   Τα κράτη μέλη εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ειδών που δημοσιεύονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου στα κατάλληλα διεθνή καθεστώτα μη διάδοσης ή σε ρυθμίσεις ελέγχου των εξαγωγών με σκοπό την επέκταση των ελέγχων. Η Επιτροπή παρέχει αναλύσεις των σχετικών δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και το άρθρο 26 παράγραφος 2.

11.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν εθνικά μέτρα δυνάμει του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/479.

Άρθρο 6

1.   Απαιτείται άδεια όσον αφορά τις μεσιτικές υπηρεσίες ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I, εφόσον ο μεσίτης έχει πληροφορηθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

2.   Εάν ένας μεσίτης γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι των οποίων προτείνει μεσιτικές υπηρεσίες προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, απευθύνει κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή αποφασίζει κατά πόσον είναι σκόπιμο να απαιτηθεί άδεια για τις συγκεκριμένες μεσιτικές υπηρεσίες.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε μη απαριθμούμενα είδη διπλής χρήσης.

4.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει ή να διατηρεί εθνική νομοθεσία που να προβλέπει απαίτηση άδειας όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ειδών διπλής χρήσης, εφόσον ο μεσίτης έχει εύλογες υπόνοιες ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

5.   Το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζεται στα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

1.   Η διαμετακόμιση μη ενωσιακών ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I μπορεί να απαγορευθεί οποιαδήποτε στιγμή από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα είδη, εφόσον τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

2.   Προτού αποφασίσει εάν θα απαγορεύσει ή όχι τη διαμετακόμιση, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει σε ειδικές περιπτώσεις απαίτηση άδειας για τη συγκεκριμένη διαμετακόμιση ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I, εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Εάν η διαμετακόμιση πραγματοποιείται μέσω του εδάφους πολλών κρατών μελών, η αρμόδια αρχή κάθε θιγόμενου κράτους μέλους μπορεί να απαγορεύσει την εν λόγω διαμετακόμιση μέσω του εδάφους του.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει απαίτηση άδειας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή στην εταιρική σχέση που κατέχει τη σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και έχει την εξουσία να αποφασίζει την αποστολή των ειδών μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

Εάν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εταιρική σχέση δεν διαμένουν ούτε είναι εγκατεστημένα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλει την απαίτηση άδειας:

α)

στον διασαφιστή κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 15 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα·

β)

στον μεταφορέα κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 40 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα· ή

γ)

στο φυσικό πρόσωπο που μεταφέρει τα υπό διαμετακόμιση είδη διπλής χρήσης, όταν τα είδη διπλής χρήσης αυτά περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές του εν λόγω προσώπου.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε μη απαριθμούμενα είδη διπλής χρήσης.

4.   Το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζεται στα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8

1.   Απαιτείται άδεια για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με είδη διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I, εάν ο πάροχος τεχνικής βοήθειας έχει πληροφορηθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

2.   Εάν ένας πάροχος τεχνικής βοήθειας γνωρίζει ότι τα είδη διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα I για τα οποία προτείνει την παροχή τεχνικής βοήθειας προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ενημερώνει την αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή αποφασίζει κατά πόσον θα απαιτήσει άδεια για τη συγκεκριμένη τεχνική βοήθεια.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν η τεχνική βοήθεια:

α)

παρέχεται εντός ή προς το έδαφος χώρας που απαριθμείται στο μέρος 2 του τμήματος Α του παραρτήματος ΙΙ, ή προς κάτοικο χώρας που απαριθμείται στο μέρος 2 του τμήματος Α του παραρτήματος ΙΙ·

β)

λαμβάνει τη μορφή διαβίβασης πληροφοριών που είναι ελευθέρας χρήσεως ή βασικής επιστημονικής έρευνας κατά την έννοια της Γενικής Σημείωσης περί Τεχνολογίας ή της Σημείωσης περί Πυρηνικής Τεχνολογίας που ορίζεται στο παράρτημα Ι·

γ)

παρέχεται από αρχές ή οργανισμούς κράτους μέλους στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους·

δ)

προβλέπεται για τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους βάσει των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί·

ε)

παρέχεται για σκοπό που αναφέρεται στις εξαιρέσεις για είδη του Καθεστώτος Ελέγχου της Τεχνολογίας Πυραύλων (τεχνολογία Missile Technology Control Regime - MTCR) στο παράρτημα IV· ή

στ)

είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) ή την επισκευή των ειδών για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια εξαγωγής.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επεκτείνουν την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε μη απαριθμούμενα είδη διπλής χρήσης.

5.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει ή να διατηρεί εθνική νομοθεσία που να προβλέπει απαίτηση άδειας όσον αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας, εφόσον ο πάροχος τεχνικής βοήθειας που προτίθεται να παράσχει τεχνική βοήθεια για είδη διπλής χρήσης έχει εύλογες υπόνοιες ότι τα είδη αυτά προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται για οποιαδήποτε από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

6.   Το άρθρο 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 εφαρμόζεται στα εθνικά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

1.   Ένα κράτος μέλος δύναται να απαγορεύει ή να επιβάλλει υποχρέωση άδειας για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής τρομοκρατικών πράξεων, ή για ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τα μέτρα που λαμβάνουν βάσει της παραγράφου 1 στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη και εξηγούν τους ακριβείς λόγους για τα μέτρα αυτά. Εάν το μέτρο είναι η κατάρτιση εθνικού καταλόγου ελέγχου, τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την περιγραφή των ελεγχόμενων ειδών.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης, αμελλητί, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη κάθε τροποποίηση των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης τυχόν τροποποίησης στις εθνικές τους λίστες ελέγχου.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, τα μέτρα που της κοινοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. Η Επιτροπή δημοσιεύει χωριστά, χωρίς καθυστέρηση και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, συλλογή των εθνικών καταλόγων ελέγχου που ισχύουν στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης από κράτος μέλος οποιασδήποτε τροποποίησης του εθνικού του καταλόγου ελέγχου, δημοσιεύει, χωρίς καθυστέρηση και σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, επικαιροποίηση της συλλογής των εθνικών καταλόγων ελέγχου που ισχύουν στα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

1.   Απαιτείται άδεια για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εάν άλλο κράτος μέλος επιβάλλει απαίτηση άδειας για την εξαγωγή των εν λόγω ειδών βάσει εθνικού καταλόγου ειδών που έχει καταρτίσει το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 9 και ο οποίος δημοσιεύεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, και εάν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για χρήσεις που προκαλούν ανησυχία όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης τρομοκρατικών ενεργειών, ή για λόγους ανθρώπινων δικαιωμάτων.

2.   Το κράτη μέλη που αρνούνται τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας βάσει της παραγράφου 1 ενημερώνουν επίσης την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την εν λόγω απόφαση.

3.   Το κράτος μέλος που επιβάλλει απαίτηση άδειας, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σχετικά με την εξαγωγή είδους διπλής χρήσης μη απαριθμούμενου στο παράρτημα I, ενημερώνει τις τελωνειακές και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές του σχετικά με την απαίτηση άδειας χωρίς καθυστέρηση και, κατά περίπτωση, παρέχει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τις συναφείς πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τα εκάστοτε είδη και τους σχετικούς τελικούς χρήστες. Τα άλλα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία στις εν λόγω πληροφορίες και ενημερώνουν τις τελωνειακές τους αρχές και άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές τους.

Άρθρο 11

1.   Για τις ενδοενωσιακές μεταφορές ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV απαιτείται άδεια. Τα είδη διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος IV δεν καλύπτονται από γενική άδεια.

2.   Κράτος μέλος μπορεί να επιβάλλει απαίτηση άδειας για τη μεταφορά άλλων ειδών διπλής χρήσης από το έδαφός του σε άλλο κράτος μέλος σε περιπτώσεις όπου τη στιγμή της μεταφοράς:

α)

ο φορέας ή η αρμόδια αρχή γνωρίζει ότι ο τελικός προορισμός των ειδών είναι εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·

β)

η εξαγωγή των ειδών αυτών στον τελικό αυτόν προορισμό υπόκειται σε απαίτηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5, 9 ή 10 στο κράτος μέλος από το οποίο θα μεταφερθούν τα είδη, η δε εξαγωγή απευθείας από το έδαφός του δεν καλύπτεται από γενική ή συνολική άδεια· και

γ)

τα είδη δεν πρόκειται να υποστούν καμία μεταποίηση ή επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 2 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να μεταφερθούν.

3.   Η αίτηση για άδεια μεταφοράς που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 υποβάλλεται στο κράτος μέλος από το οποίο πρόκειται να μεταφερθούν τα είδη διπλής χρήσης.

4.   Στις περιπτώσεις όπου κατά τις διαδικασίες διαβουλεύσεων που περιγράφονται στο άρθρο 14 η μετέπειτα εξαγωγή των ειδών διπλής χρήσης έχει ήδη γίνει δεκτή από το κράτος μέλος από το οποίο πρόκειται να μεταφερθούν τα είδη, η άδεια μεταφοράς δίνεται αμέσως στον φορέα εκτός αν οι περιστάσεις έχουν αλλάξει ουσιωδώς.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει νομοθεσία που επιβάλλει απαίτηση άδειας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έχει λάβει. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

6.   Τα κατά τις παραγράφους 1 και 2 μέτρα δεν συνεπάγονται ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, αλλά μόνον ελέγχους που διενεργούνται αδιακρίτως στο πλαίσιο των συνήθων σχετικών διαδικασιών σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

7.   Η εφαρμογή των κατά τις παραγράφους 1 και 2 μέτρων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να οδηγήσει στο να υπόκεινται οι μεταφορές από ένα κράτος μέλος σε άλλο σε πιο περιοριστικούς όρους από τους επιβαλλόμενους στις εξαγωγές των ίδιων ειδών προς τρίτες χώρες.

8.   Ένα κράτος μέλος μπορεί, με εθνική νομοθεσία, να απαιτεί, για οποιαδήποτε ενδοενωσιακή μεταφορά, από αυτό το κράτος μέλος, ειδών του παραρτήματος Ι, κατηγορία 5, μέρος 2, τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα IV, να παρέχονται, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αυτού, πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα είδη αυτά.

9.   Τα αντίστοιχα εμπορικά έγγραφα που αφορούν τις ενδοενωσιακές μεταφορές ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι αναγράφουν ρητώς ότι, σε περίπτωση εξαγωγής από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αυτά τα είδη υπόκεινται σε έλεγχο. Στα σχετικά έγγραφα συγκαταλέγονται ιδίως η σύμβαση πωλήσεως, η επιβεβαίωση της παραγγελίας, το τιμολόγιο ή το έγγραφο αποστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο 12

1.   Με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να εκδίδονται ή θεσμοθετούνται οι ακόλουθοι τύποι αδειών εξαγωγής:

α)

ειδική άδεια εξαγωγής·

β)

συνολική άδεια εξαγωγής

γ)

εθνική γενική άδεια εξαγωγής·

δ)

ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής για εξαγωγές ορισμένων ειδών σε ορισμένους προορισμούς υπό συγκεκριμένες συνθήκες και απαιτήσεις χρήσης, όπως ορίζεται στα τμήματα A έως H του παραρτήματος II.

Οι άδειες που εκδίδονται ή θεσμοθετούνται βάσει του παρόντος κανονισμού ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

2.   Οι ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγής βάσει του παρόντος κανονισμού χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 σημείο 3), όταν ο εξαγωγέας δεν διαμένει ή είναι εγκατεστημένος εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, η ειδική άδεια εξαγωγών χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα είδη διπλής χρήσης.

Όλες οι ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγής εκδίδονται, όποτε αυτό είναι εφικτό, ηλεκτρονικώς επί εντύπων τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία και με τη σειρά που προβλέπεται στα έντυπα υποδείγματα που ορίζονται στο τμήμα Α του παραρτήματος ΙΙΙ.

3.   Οι ειδικές άδειες εξαγωγής και οι συνολικές άδειες εξαγωγής ισχύουν για περίοδο έως δύο ετών, εκτός αν η αρμόδια αρχή λάβει άλλη απόφαση.

Οι άδειες για μεγάλα έργα ισχύουν για περίοδο που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις που βασίζονται στη διάρκεια του έργου.

4.   Οι εξαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τις αιτήσεις τους όσον αφορά ειδικές και συνολικές άδειες εξαγωγών, ώστε να παράσχουν πλήρεις πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τον τελικό χρήστη, τη χώρα προορισμού και τις τελικές χρήσεις των εξαγόμενων ειδών.

Οι ειδικές άδειες εξαγωγής υπόκεινται σε δήλωση για την τελική χρήση. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαλλάσσει ορισμένες αιτήσεις από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τελικής χρήσης. Οι συνολικές άδειες εξαγωγής ενδέχεται να υπόκεινται σε δήλωση τελικής χρήσης, κατά περίπτωση.

Οι εξαγωγείς που χρησιμοποιούν συνολικές άδειες εξαγωγής εφαρμόζουν ένα ΕΠΣ, εκτός εάν η αρμόδια αρχή το κρίνει περιττό λόγω άλλων πληροφοριών που έχει λάβει υπόψη κατά τη διεκπεραίωση της αίτησης για συνολική άδεια εξαγωγής την οποία υποβάλλει ο εξαγωγέας.

Οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και ΕΠΣ σχετικά με τη χρήση συνολικών αδειών εξαγωγής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Κατόπιν αιτήματος των εξαγωγέων, οι συνολικές άδειες εξαγωγής που περιλαμβάνουν ποσοτικούς περιορισμούς κατατέμνονται.

5.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για ειδικές ή συνολικές άδειες εντός προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική.

6.   Οι εθνικές γενικές άδειες εξαγωγής:

α)

αποκλείουν από το πεδίο τους τα είδη που παρατίθενται στο τμήμα Ι του παραρτήματος ΙΙ·

β)

προσδιορίζονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική· είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται από όλους τους εξαγωγείς με κατοικία ή εγκατάσταση στο κράτος μέλος που εκδίδει τις άδειες αυτές, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στη συμπληρωματική εθνική νομοθεσία. Εκδίδονται σύμφωνα με τις ενδείξεις του τμήματος Γ του παραρτήματος ΙΙΙ·

γ)

δεν χρησιμοποιούνται αν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από την αρμόδια αρχή ότι τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, εν όλω ή εν μέρει, για κάποια από τις χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, ή αν ο εξαγωγέας γνωρίζει ότι προορίζονται γι’ αυτές τις χρήσεις.

Οι εθνικές γενικές άδειες εξαγωγής ενδεχομένως να εφαρμόζονται επίσης στα είδη και τους προορισμούς που απαριθμούνται στα τμήματα Α έως Η του παραρτήματος ΙΙ.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αμέσως οποιαδήποτε έκδοση ή τροποποίηση εθνικών γενικών αδειών εξαγωγής. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εν λόγω κοινοποιήσεις στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας μπορεί να απαγορεύσει στον εξαγωγέα τη χρησιμοποίηση ενωσιακών γενικών αδειών εξαγωγής εάν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ως προς την ικανότητά του να συμμορφωθεί προς τους όρους μιας άδειας ή προς κάποια διάταξη της νομοθεσίας που αφορά τους εξαγωγικούς ελέγχους.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους εξαγωγείς εκείνους στους οποίους απαγορεύτηκε η χρήση ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής, εκτός εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας εκτιμήσει ότι ο εξαγωγέας δεν θα προσπαθήσει να εξαγάγει είδη διπλής χρήσης μέσω άλλου κράτους μέλους. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πραγματοποιείται με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 23 παράγραφος 6.

Άρθρο 13

1.   Οι άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο μεσίτης ή ο πάροχος τεχνικής βοήθειας έχει την κατοικία ή την εγκατάστασή του. Εάν ο μεσίτης ή ο πάροχος τεχνικής βοήθειας δεν έχει την κατοικία ή την εγκατάστασή του μέσα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, οι άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό χορηγούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο θα παρασχεθούν οι μεσιτικές υπηρεσίες ή η τεχνική βοήθεια.

2.   Οι άδειες για παροχή μεσιτικών υπηρεσιών χορηγούνται για καθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένων ειδών και ορίζουν σαφώς την τοποθεσία των ειδών στην τρίτη χώρα προέλευσης, τον τελικό χρήστη και την ακριβή τοποθεσία του τελικού χρήστη.

Οι άδειες για τεχνική βοήθεια προσδιορίζουν σαφώς τον τελικό χρήστη και την ακριβή τοποθεσία του τελικού χρήστη.

Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

3.   Οι μεσίτες και οι πάροχοι τεχνικής βοήθειας παρέχουν στην αρμόδια αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ιδίως δε λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο στον οποίο ευρίσκονται τα είδη διπλής χρήσης, σαφή περιγραφή των ειδών και την ποσότητά τους, τα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή, τη χώρα προορισμού, τον τελικό χρήστη στη χώρα αυτή και τον ακριβή τόπο στον οποίο ευρίσκεται.

4.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας εντός προθεσμίας που θα προσδιορίζεται από την εθνική νομοθεσία ή πρακτική.

5.   Όλες οι άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας εκδίδονται, όποτε αυτό είναι εφικτό, ηλεκτρονικώς επί εντύπων τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα στοιχεία και με τη σειρά που προβλέπεται στα υποδείγματα που ορίζονται στο τμήμα Β του παραρτήματος III.

Άρθρο 14

1.   Εάν τα είδη διπλής χρήσης για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ειδικής άδειας εξαγωγής με προορισμό ο οποίος δεν απαριθμείται στο μέρος 2 του τμήματος Α του 1 παραρτήματος II ή με οποιονδήποτε προορισμό, άλλον από αυτόν για τον οποίο εδόθη η άδεια στην περίπτωση ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, ευρίσκονται ή θα ευρεθούν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, αυτό το στοιχείο αναγράφεται στην αίτηση. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο ζητήθηκε η έκδοση της άδειας συνεννοείται αμέσως με τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών και τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. Η εν λόγω συνεννόηση μπορεί να διενεργείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 6. Τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη γνωστοποιούν εντός 10 εργάσιμων ημερών τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις τους για τη χορήγηση της άδειας, οι οποίες δεσμεύουν το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Εάν δεν υπάρξει αντίρρηση εντός 10 εργάσιμων ημερών, θεωρείται ότι τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη δεν έχουν αντίρρηση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιοδήποτε κράτος μέλος του οποίου ζητήθηκε η γνώμη δύναται να ζητήσει παράταση της εν λόγω δεκαήμερης προθεσμίας. Ωστόσο, η παράταση δεν υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες.

2.   Εάν μια εξαγωγή ενδέχεται να θίξει ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας ενός κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μπορεί να ζητήσει από άλλο κράτος μέλος να μη χορηγήσει άδεια εξαγωγής ή, αν η άδεια έχει ήδη χορηγηθεί, να ζητήσει την ακύρωση, την αναστολή, την τροποποίηση ή την ανάκλησή της. Το κράτος μέλος αποδέκτης τέτοιου αιτήματος αρχίζει αμέσως μη δεσμευτικές διαβουλεύσεις με το αιτούν κράτος μέλος, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση που το κράτος μέλος αποδέκτης του αιτήματος αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί την απόφαση στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη με το ηλεκτρονικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 6.

Άρθρο 15

1.   Προκειμένου να αποφασίσουν κατά πόσον θα εκδώσουν άδεια ή θα απαγορεύσουν μια διαμετακόμιση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη κάθε σχετικό ζήτημα συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α)

τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών, ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει ως μέλη των οικείων καθεστώτων μη διάδοσης και ρυθμίσεων ελέγχου εξαγωγών, ή με την κύρωση οικείων διεθνών συνθηκών·

β)

τις υποχρεώσεις τους δυνάμει κυρώσεων που έχουν επιβληθεί με απόφαση ή κοινή θέση που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο ή με απόφαση του ΟΑΣΕ ή με δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

γ)

εκτιμήσεις όσον αφορά την εθνική εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ·

δ)

εκτιμήσεις όσον αφορά την προβλεπόμενη τελική χρήση των ειδών και τον κίνδυνο εκτροπής.

2.   Επιπλέον των κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο 1, κατά την αξιολόγηση αίτησης για συνολική άδεια εξαγωγής, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή ΕΠΣ από τον εξαγωγέα.

Άρθρο 16

1.   Η αρμόδια αρχή, ενεργώντας με βάση τον παρόντα κανονισμό, δύναται να αρνείται την έκδοση άδειας εξαγωγής, καθώς και να ακυρώνει, να αναστέλλει, να τροποποιεί ή να ανακαλεί ήδη χορηγηθείσα άδεια εξαγωγής. Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή αρνείται, ακυρώνει, αναστέλλει, περιορίζει ουσιαστικά ή ανακαλεί την άδεια εξαγωγής ή στις περιπτώσεις που έχει αποφασίσει να μη χορηγήσει άδεια για την προβλεπόμενη εξαγωγή, προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή για την απόφασή της και ανταλλάσσει κάθε χρήσιμη πληροφορία με αυτές. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κράτους μέλους έχει αναστείλει άδεια εξαγωγής, η τελική αξιολόγηση διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών και την Επιτροπή στο τέλος της περιόδου αναστολής.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αναθεωρούν τις αρνήσεις χορήγησης αδειών που κοινοποιούνται βάσει της παραγράφου 1 εντός τριών ετών από την κοινοποίησή τους και τις ανακαλούν, τις τροποποιούν ή τις ανανεώνουν. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατόν τα αποτελέσματα της αναθεώρησης αυτής στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή. Οι αρνήσεις που δεν ανακαλούνται εξακολουθούν να ισχύουν και αναθεωρούνται ανά τριετία. Κατά την τρίτη αναθεώρηση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποχρεούται να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους εμμένει στην άρνηση αυτή.

3.   Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμελλητί στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τις αποφάσεις της σχετικά με την απαγόρευση της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης, οι οποίες λαμβάνονται βάσει του άρθρου 7. Οι κοινοποιήσεις αυτές περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες, μεταξύ των οποίων την κατάταξη του είδους, τις τεχνικές παραμέτρους του, τη χώρα προορισμού και τον τελικό χρήστη.

4.   Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης στις άδειες παροχής μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 13.

5.   Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους, πριν να αποφασίσει κατά πόσον θα χορηγήσει άδεια εξαγωγής ή θα απαγορεύσει μια διαμετακόμιση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εξετάζει όλες τις ισχύουσες αρνήσεις ή αποφάσεις σχετικά με την απαγόρευση της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, οι οποίες έχουν ληφθεί βάσει του παρόντος κανονισμού, ώστε να εξακριβώσει κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους είχαν αρνηθεί την άδεια ή τη διαμετακόμιση για κατ’ ουσίαν ταυτόσημη συναλλαγή. Προβαίνει ακολούθως σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που εξέδωσαν τέτοιες αρνήσεις ή αποφάσεις σχετικά με την απαγόρευση της διαμετακόμισης, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητείται η γνώμη γνωστοποιούν εντός 10 εργάσιμων ημερών αν θεωρούν ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι κατ’ ουσίαν ταυτόσημη. Εάν δεν ληφθεί απάντηση εντός 10 εργάσιμων ημερών, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών των οποίων ζητήθηκε η γνώμη θεωρείται ότι δεν κρίνουν την εν λόγω συναλλαγή ως κατ’ ουσίαν ταυτόσημη συναλλαγή.

Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για την ορθή αξιολόγηση της εν λόγω συναλλαγής, οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών συμφωνούν σχετικά με την παράταση της εν λόγω περιόδου των 10 ημερών. Ωστόσο, η παράταση δεν υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες.

Αν η αρμόδια αρχή, μετά τις ως άνω διαβουλεύσεις αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια ή να επιτρέψει τη διαμετακόμιση, απευθύνει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία προκειμένου να εξηγήσει την απόφασή της.

6.   Όλες οι απαιτούμενες δυνάμει του παρόντος άρθρου κοινοποιήσεις διενεργούνται μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 23 παράγραφος 6.

7.   Όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 5 σχετικά με την εμπιστευτικότητα των σχετικών πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 17

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση των καταλόγων των ειδών διπλής χρήσης που παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και IV, ως εξής:

α)

ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι τροποποιείται σύμφωνα με τις συναφείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη και η Ένωση ως συμβαλλόμενα μέρη των οικείων διεθνών καθεστώτων μη διάδοσης και διευθετήσεων ελέγχου των εξαγωγών ή με την κύρωση των οικείων διεθνών συνθηκών.

β)

Όταν η τροποποίηση του παραρτήματος Ι αφορά είδη διπλής χρήσης τα οποία απαριθμούνται επίσης στο παράρτημα II ή IV, τα εν λόγω παραρτήματα τροποποιούνται ανάλογα.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση του παραρτήματος II με την κατάργηση ειδών και με την προσθήκη ή την κατάργηση προορισμών από το πεδίο εφαρμογής των ενωσιακών γενικών αδειών εξαγωγής κατόπιν διαβούλευσης με τη συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στο πλαίσιο των σχετικών καθεστώτων μη διάδοσης και ρυθμίσεων ελέγχου των εξαγωγών, όπως τροποποιήσεις των καταλόγων ελέγχου, καθώς και σχετικές γεωπολιτικές εξελίξεις. Όταν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος επιβάλλουν την κατάργηση συγκεκριμένων προορισμών από το πεδίο εφαρμογής μιας ενωσιακής γενικής άδειας εξαγωγής, εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19.

Άρθρο 18

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 17 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 9 Σεπτεμβρίου 2021. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιότητας παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας με την αρχική, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση. Η ανάκληση δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν προβάλουν αντίρρηση σε αυτήν ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 19

1.   Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους έγινε χρήση της διαδικασίας επείγουσας ανάγκης.

2.   Είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 6. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί την πράξη αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης έγερσης αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Άρθρο 20

Ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που παρατίθεται στο παράρτημα IV, ο οποίος αποτελεί υποσύνολο του παραρτήματος I, επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 36 ΣΛΕΕ, δηλαδή για λόγους δημοσίας τάξεως και δημοσίας ασφαλείας των κρατών μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 21

1.   Κατά τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, ο εξαγωγέας προσκομίζει στο τελωνείο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή της διασάφησης εξαγωγής αποδεικτικό ότι έχει λάβει κάθε αναγκαία άδεια εξαγωγής.

2.   Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον εξαγωγέα να υποβάλει μετάφραση των αποδεικτικών εγγράφων σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η διασάφηση.

3.   Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται δυνάμει, και κατ’ εφαρμογήν, του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να αναστείλει, επί διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναφερόμενο στην παράγραφο 4, τη διαδικασία της εξαγωγής από το έδαφός του ή, εν ανάγκη, να εμποδίσει με άλλον τρόπο να εξέλθουν από την Ένωση μέσω του εδάφους του τα είδη διπλής χρήσης που καλύπτονται ή μη από έγκυρη άδεια εξαγωγής, όταν:

α)

έχει λόγους να υποπτεύεται ότι:

i)

κατά τη χορήγηση της άδειας δεν είχαν ληφθεί υπόψη σημαντικές πληροφορίες, ή

ii)

οι περιστάσεις έχουν αλλάξει σημαντικά αφότου χορηγήθηκε η άδεια, ή

β)

διαθέτει συναφείς πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη εφαρμογή μέτρων δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1.

4.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ζητείται πάραυτα από το κράτος μέλος που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο η γνώμη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια εξαγωγής ή που μπορεί να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, προκειμένου να μπορεί να αναλάβει δράση η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή το άρθρο 16 παράγραφος 1. Αν αυτή η αρμόδια αρχή αποφασίσει να διατηρήσει σε ισχύ την άδεια ή να μην ενεργήσει δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1, απαντά εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών, η οποία μπορεί με αίτησή της να παραταθεί σε 30 εργάσιμες ημέρες σε εξαιρετικές περιστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, ή αν δεν ληφθεί απάντηση εντός 10 ή 30 ημερών, αντιστοίχως, τα είδη διπλής χρήσης αποδεσμεύονται αμέσως. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έδωσε την άδεια ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή.

5.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενδεχομένως να καταρτίσει υλικό καθοδήγησης για την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των αρχών αδειοδότησης και των τελωνειακών αρχών.

Άρθρο 22

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης είναι δυνατόν να διεκπεραιώνονται μόνο σε τελωνεία ειδικώς εξουσιοδοτημένα.

2.   Τα κράτη μέλη τα οποία κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχει η παράγραφος 1, γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα δεόντως εξουσιοδοτημένα τελωνεία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

Άρθρο 23

1.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α)

κατάλογο των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που έχουν την εξουσία:

να χορηγούν άδειες εξαγωγής ειδών διπλής χρήσης,

να χορηγούν άδειες δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας,

να απαγορεύουν τη διαμετακόμιση μη ενωσιακών ειδών διπλής χρήσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β)

τα μέτρα που προβλέπει το άρθρο 25 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή προωθεί τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη και τις δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

2.   Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών με σκοπό να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και να διασφαλιστεί η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή ελέγχων σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στην ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνονται:

α)

σχετικά στοιχεία αδειοδότησης, τα οποία παρέχονται για κάθε εκδοθείσα άδεια (π.χ. αξία και τύποι αδειών και σχετικοί προορισμοί, αριθμός χρηστών γενικών αδειών)·

β)

πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1, τον αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης με ένα ΕΠΣ και, εφόσον υπάρχουν, δεδομένα σχετικά με τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που πραγματοποιούνται σε άλλα κράτη μέλη·

γ)

πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση στην οποία βασίζονται οι προσθήκες ή οι προγραμματισμένες προσθήκες στους εθνικούς καταλόγους ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 9·

δ)

πληροφορίες σχετικά με την επιβολή των ελέγχων, μεταξύ αυτών και έλεγχοι βάσει κινδύνου, λεπτομερή στοιχεία όσον αφορά τους εξαγωγείς που στερούνται του δικαιώματος να χρησιμοποιούν τις εθνικές ή τις ενωσιακές γενικές άδειες εξαγωγής και, εφόσον υπάρχει, τον αριθμό των παραβιάσεων, κατασχέσεων και επιβολής άλλων κυρώσεων·

ε)

δεδομένα όσον αφορά ευαίσθητους τελικούς χρήστες, παράγοντες που εμπλέκονται σε ύποπτες δραστηριότητες προμηθειών, εφόσον διατίθενται, ακολουθούμενες διαδρομές.

3.   Η ανταλλαγή δεδομένων αδειοδότησης πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές που θα καταρτιστούν από τη συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης η οποία συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 24 και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή προστατευόμενων πληροφοριών άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ή εθνικής ασφάλειας.

4.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξετάζουν τακτικά την εφαρμογή του άρθρου 15 με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις αναλύσεις των εν λόγω δεδομένων. Όλοι οι συμμετέχοντες στις εν λόγω ανταλλαγές τηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των συζητήσεων.

5.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου (14) και ιδίως οι διατάξεις του περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

6.   Η Επιτροπή αναπτύσσει ένα ασφαλές και κρυπτογραφημένο σύστημα κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 24, με σκοπό την υποστήριξη της άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, της Επιτροπής. Εφόσον αυτό είναι εφικτό, το σύστημα συνδέεται από την Επιτροπή με τα ηλεκτρονικά συστήματα αδειοδότησης των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον βαθμό που απαιτείται για τη διευκόλυνση αυτής της άμεσης συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο σχετικά με τον προϋπολογισμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του συστήματος.

7.   Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 και (ΕΕ) 2018/1725.

Άρθρο 24

1.   Συστήνεται συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης υπό την προεδρία αντιπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο σε αυτή την ομάδα. Η εν λόγω ομάδα εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο εγείρει είτε ο πρόεδρος είτε ο αντιπρόσωπος ενός κράτους μέλους.

2.   Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες, παρόχους τεχνικής βοήθειας και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.

3.   Όπου κρίνεται σκόπιμο, η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης διορίζει ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, προκειμένου να εξεταστούν ειδικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων σχετικών με την ενημέρωση των ενωσιακών καταλόγων ελέγχων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι. Όποτε είναι σκόπιμο, οι ομάδες τεχνικών εμπειρογνωμόνων συμβουλεύονται εξαγωγείς, μεσίτες, παρόχους τεχνικής βοήθειας και άλλους ενδιαφερομένους τους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός.

4.   Η Επιτροπή υποστηρίζει ενωσιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για την αδειοδότηση και την επιβολή, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας, σε συνεννόηση με τη συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης, κοινά προγράμματα κατάρτισης για τους υπαλλήλους των κρατών μελών.

Άρθρο 25

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ορθή επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Καθορίζει ιδίως τις κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή των διατάξεων εφαρμογής του. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

2.   Η συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης δημιουργεί μηχανισμό συντονισμού της επιβολής με σκοπό την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και την άμεση συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οργανισμών επιβολής των κρατών μελών (ο «μηχανισμός συντονισμού της επιβολής»). Στο πλαίσιο του μηχανισμού συντονισμού της επιβολής, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιμες, μεταξύ άλλων σχετικά με την εφαρμογή, τη φύση και τις επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 1, σχετικά με την επιβολή των βέλτιστων πρακτικών και τις μη εγκεκριμένες εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης και/ή τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και/ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού συντονισμού της επιβολής, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές των εθνικών αρχών επιβολής όσον αφορά τους ελέγχους βάσει κινδύνου, τον εντοπισμό και τη δίωξη μη εγκεκριμένων εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης και/ή πιθανές άλλες παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού και/ή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Η ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του μηχανισμού συντονισμού της επιβολής είναι εμπιστευτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 26

1.   Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και/ή συστάσεις, όποτε αυτό είναι σκόπιμο, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα του ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών και η συνέπεια της εφαρμογής του. Η παροχή κατευθυντήριων γραμμών και/ή συστάσεων για βέλτιστες πρακτικές σε εξαγωγείς, μεσίτες και παρόχους τεχνικής βοήθειας αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών στα οποία διαμένουν ή είναι εγκατεστημένοι. Στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και/ή συστάσεις για βέλτιστες πρακτικές λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες πληροφόρησης των ΜΜΕ.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει, κατόπιν διαβούλευσης με τη συντονιστική ομάδα διπλής χρήσης, ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της συντονιστικής ομάδας διπλής χρήσης. Η εν λόγω ετήσια έκθεση δημοσιεύεται.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις άδειες, ιδίως τον αριθμό και την αξία ανά τύπο ειδών και ανά προορισμό σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών, τις αρνήσεις και τις απαγορεύσεις βάσει του παρόντος κανονισμού. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση, ιδίως όσον αφορά τη στελέχωση, τις δραστηριότητες συμμόρφωσης και προβολής, τα ειδικά εργαλεία αδειοδότησης ή ταξινόμησης και την επιβολή των ελέγχων, ιδίως τον αριθμό των παραβιάσεων και των κυρώσεων.

Όσον αφορά τα είδη κυβερνοεπιτήρησης, η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει ειδικές πληροφορίες σχετικά με τις άδειες, ιδίως σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων που λαμβάνονται ανά είδη, το κράτος μέλος έκδοσης και τους προορισμούς τους οποίους αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις, καθώς και σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται επί των εν λόγω αιτήσεων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια έκθεση υποβάλλονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 3.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των τύπων των ειδών και της διαθεσιμότητας δεδομένων επιβολής.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την ετοιμασία της έκθεσης λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή προστατευόμενων πληροφοριών στον τομέα της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής ή της εθνικής ασφάλειας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15) σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές εφαρμόζεται στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται ή δημοσιεύονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

4.   Μεταξύ της 10 Σεπτεμβρίου 2026 και της 10 Σεπτεμβρίου 2028, η Επιτροπή θα διεξαγάγει αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια ευρήματά της. Μετά την 10 Σεπτεμβρίου 2024, η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του άρθρου 5 και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια ευρήματά της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 27

1.   Οι εξαγωγείς ειδών διπλής χρήσης τηρούν αναλυτικά βιβλία ή καταστάσεις των εξαγωγών τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική του οικείου κράτους μέλους. Τα εν λόγω βιβλία ή καταστάσεις περιλαμβάνουν, ιδίως, εμπορικά έγγραφα, όπως τιμολόγια, δηλωτικά, έγγραφα μεταφοράς ή άλλα παραστατικά αποστολής που περιέχουν επαρκή στοιχεία για την εξακρίβωση:

α)

της περιγραφής των ειδών διπλής χρήσης·

β)

της ποσότητας των ειδών διπλής χρήσης·

γ)

της επωνυμίας και της διεύθυνσης του εξαγωγέα και του παραλήπτη·

δ)

όταν τα σχετικά στοιχεία είναι γνωστά, της τελικής χρήσης και του τελικού χρήστη των ειδών διπλής χρήσης.

2.   Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική του οικείου κράτους μέλους, οι μεσίτες και οι πάροχοι τεχνικής βοήθειας τηρούν βιβλία ή καταστάσεις των μεσιτικών υπηρεσιών ή της τεχνικής βοήθειας έτσι ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν, εφόσον τους ζητηθεί, την περιγραφή των ειδών διπλής χρήσης που υπήρξαν αντικείμενο μεσιτικών υπηρεσιών ή τεχνικής βοήθειας, την περίοδο κατά την οποία τα είδη υπήρξαν αντικείμενο τέτοιων υπηρεσιών, τον προορισμό τους και τις χώρες τις οποίες αφορούν οι εν λόγω υπηρεσίες.

3.   Τα βιβλία ή οι καταστάσεις καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 φυλάσσονται τουλάχιστον επί πέντε έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η εξαγωγή ή η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας. Προσκομίζονται, εφόσον ζητηθούν, στην αρμόδια αρχή.

4.   Τα έγγραφα και τα βιβλία που αφορούν ενδοενωσιακές μεταφορές ειδών διπλής χρήσης απαριθμουμένων στο παράρτημα Ι φυλάσσονται τουλάχιστον επί μία τριετία από το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έλαβε χώρα η μεταφορά και προσκομίζονται, κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο μεταφέρθηκαν τα είδη.

Άρθρο 28

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος θεσπίζει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο, ώστε να είναι οι αρμόδιες αρχές του σε θέση:

α)

να συλλέγουν πληροφορίες για κάθε παραγγελία ή πράξη που αφορά είδη διπλής χρήσης·

β)

να εξακριβώνουν την ορθή διενέργεια των ελέγχων των εξαγωγών, έχοντας μεταξύ άλλων πρόσβαση στους επαγγελματικούς χώρους των προσώπων τα οποία αφορά εξαγωγική συναλλαγή ή των μεσιτών που παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 6 ή των παρόχων τεχνικής βοήθειας υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 29

1.   Όπου είναι σκόπιμο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πραγματοποιούν διαλόγους με τρίτες χώρες, με σκοπό την προώθηση της παγκόσμιας σύγκλισης των ελέγχων.

Οι διάλογοι μπορούν να υποστηρίζουν την τακτική και αμοιβαία συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων και την προσέγγιση τρίτων χωρών. Οι διάλογοι μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν την προσχώρηση τρίτων χωρών σε αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών που έχουν αναπτυχθεί από πολυμερή συστήματα ελέγχου των εξαγωγών ως πρότυπο για τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

2.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις συμφωνίες ή τα πρωτόκολλα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα που συνήφθησαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, το Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί με τρίτες χώρες σχετικά με συμφωνίες που προβλέπουν την αμοιβαία αναγνώριση των ελέγχων στις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Οι διαπραγματεύσεις γίνονται βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 207 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αναλόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30

Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη της κατ’ εξουσιοδότηση απόφασης της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, με την οποία συμπληρώνεται η απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ.

Άρθρο 31

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 καταργείται.

Εντούτοις, όσον αφορά τις αιτήσεις για την έκδοση αδειών που υποβλήθηκαν πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 2021, οι αντίστοιχες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 32

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2021.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. P. ZACARIAS


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2021.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).

(3)  Κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/479 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 34).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(9)  Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(10)  Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(11)  ΕΕ C 202 της 8.7.2011, σ. 13.

(12)  Απόφαση αριθ. 1104/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που υλοποιήθηκε από το πρόγραμμα Galileo (ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 1).

(13)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο κατάλογος ειδών διπλής χρήσης που περιέχεται στο παρόν παράρτημα αποτελεί εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών για τους ελέγχους των προϊόντων διπλής χρήσης, στις οποίες περιλαμβάνονται η συμφωνία για την Ομάδα της Αυστραλίας (1), η συμφωνία για το Καθεστώς Ελέγχου Τεχνολογίας των Πυραύλων (MTCR) (2), η συμφωνία για την Ομάδα Πυρηνικών Προμηθευτών (NSG) (3), ο διακανονισμός του Wassenaar (4) και η Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα (CWC) (5).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Ι -

Γενικές σημειώσεις, ακρωνύμια και συντμήσεις, και ορισμοί

Μερος ΙΙ - Κατηγορία 0

Πυρηνικά υλικά, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Μέρος III - Κατηγορία 1

Ειδικά υλικά και συναφής εξοπλισμός

Μέρος IV - Κατηγορία 2

Επεξεργασία υλικών

Μέρος V - Κατηγορία 3

Ηλεκτρονικά

Μέρος VI - Κατηγορία 4

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Μέρος VII - Κατηγορία 5

Τηλεπικοινωνίες και «ασφάλεια πληροφοριών»

Μέρος VIII - Κατηγορία 6

Αισθητήρες και λέιζερ

Μέρος IX - Κατηγορία 7

Αεροναυτική και αεροηλεκτρονική

Μέρος X - Κατηγορία 8

Θαλάσσιο περιβάλλον

Μέρος XI - Κατηγορία 9

Αεροδιαστημική και πρόωση

ΜΕΡΟΣ     Ι - Γενικές σημειώσεις, ακρωνύμια και συντμήσεις, και ορισμοί

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.

Για τον έλεγχο των προϊόντων που προορίζονται ή έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση, βλέπε τους σχετικούς καταλόγους ελέγχων στρατιωτικών προϊόντων οι οποίοι τηρούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι παραπομπές του παρόντος παραρτήματος με τη διατύπωση «ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» αφορούν τους ίδιους καταλόγους.

2.

Ο στόχος των ελέγχων που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν πρέπει να καταστρατηγείται με την εξαγωγή οποιωνδήποτε μη ελεγχόμενων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη, όταν τα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη αποτελούν κύρια στοιχεία των προϊόντων και είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.

ΣΗΜ.

Για να κριθεί κατά πόσον τα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη πρέπει να θεωρούνται κύριο στοιχείο, είναι αναγκαίο να σταθμιστούν οι παράγοντες της ποσότητας, της αξίας και της τεχνογνωσίας που υπεισέρχονται, καθώς και άλλες ειδικές συνθήκες που δύνανται να καταστήσουν τα ελεγχόμενα κατασκευαστικά μέρη κύριο στοιχείο των προϊόντων που διατίθενται.

3.

Τα προϊόντα που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνουν τόσο νέα όσο και μεταχειρισμένα προϊόντα.

4.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χημικές ουσίες απαριθμούνται κατ’ όνομα και αριθμό CAS. Ο κατάλογος έχει εφαρμογή στις χημικές ουσίες με τον ίδιο συντακτικό τύπο (περιλαμβανομένων των ένυδρων) ανεξαρτήτως ονομασίας ή αριθμού CAS. Οι αριθμοί CAS αναγράφονται για να διευκολύνεται η ταυτοποίηση κάθε δεδομένης χημικής ουσίας ή μείγματος, ανεξαρτήτως ονοματολογίας. Οι αριθμοί CAS δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί, διότι ορισμένες μορφές της αναγραφόμενης χημικής ουσίας φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS, ενώ και μείγματα που περιέχουν μια συγκεκριμένη χημική ουσία του καταλόγου μπορεί επίσης να φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (NTN)

(Να διαβαστεί σε συνδυασμό με το τμήμα Ε της κατηγορίας 0.)

Η «τεχνολογία» που συνδέεται άμεσα με οποιοδήποτε από τα προϊόντα που υπάγονται στην κατηγορία 0 ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κατηγορίας 0.

Η «τεχνολογία» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» ελεγχόμενων προϊόντων παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

Η έγκριση εξαγωγής προϊόντων επιτρέπει επίσης την εξαγωγή στον ίδιο τελικό χρήστη της ελάχιστης «τεχνολογίας» που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή αυτών των προϊόντων.

Έλεγχοι που αφορούν τη μεταφορά «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως» ή στη «βασική επιστημονική έρευνα».

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (GTN)

(Να διαβαστεί σε συνδυασμό με το τμήμα Ε των κατηγοριών 1 έως 9.)

Η εξαγωγή «τεχνολογίας» η οποία «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» ελεγχόμενων προϊόντων των κατηγοριών 1 έως 9 ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των κατηγοριών 1 έως 9.

Η «τεχνολογία» που «απαιτείται» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» ελεγχόμενων προϊόντων παραμένει υπό έλεγχο ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε μη ελεγχόμενα προϊόντα.

Έλεγχοι δεν εφαρμόζονται στην ελάχιστη «τεχνολογία» που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) ή την επισκευή των προϊόντων που δεν ελέγχονται ή των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί.

Σημείωση:

Αυτό δεν καθιστά ελεύθερη την «τεχνολογία» που καθορίζεται στα σημεία 1Ε002.ε., 1Ε002.στ., 8Ε002.α. και 8Ε002.β.

Έλεγχοι στις μεταφορές «τεχνολογίας» δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες «ελευθέρας χρήσεως», ούτε στη «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες για τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΝSN)

(Η σημείωση αυτή υπερισχύει οποιουδήποτε ελέγχου στα πλαίσια του τμήματος Δ της κατηγορίας 0)

Στο τμήμα Δ της κατηγορίας 0 του παρόντος καταλόγου δεν υπάγεται το «λογισμικό» το οποίο είναι ο ελάχιστος «αντικειμενικός κώδικας» που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) ή την επισκευή των ειδών των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί.

Η έγκριση εξαγωγής προϊόντων επιτρέπει επίσης την εξαγωγή στον ίδιο τελικό χρήστη του ελάχιστου «αντικειμενικού κώδικα» που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) ή την επισκευή των προϊόντων.

Σημείωση:

Η Σημείωση περί Πυρηνικού Λογισμικού δεν καθιστά ελεύθερο το «λογισμικό» που προσδιορίζεται στην κατηγορία 5, μέρος 2 («Ασφάλεια Πληροφοριών»).

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (GSN)

(Η σημείωση αυτή υπερισχύει οποιουδήποτε ελέγχου στα πλαίσια του τμήματος Δ των κατηγοριών 1 έως 9.)

Οι κατηγορίες 1 έως 9 του παρόντος καταλόγου δεν ελέγχουν το «λογισμικό» το οποίο είτε:

α.

Διατίθεται ελεύθερα στην αγορά, καθώς:

1.

Διατίθεται στη χονδρική και λιανική πώληση, χωρίς περιορισμούς, μέσω:

α.

Συνήθων συναλλαγών·

β.

Ταχυδρομικών παραγγελιών·

γ.

Ηλεκτρονικών συναλλαγών· ή

δ.

Πώλησης μέσω τηλεφώνου· και

2.

Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την εγκατάστασή του από τον χρήστη χωρίς σημαντική περαιτέρω βοήθεια από τον προμηθευτή·

Σημείωση:

Ο κωδικός α. της Γενικής Σημείωσης περί Λογισμικού δεν καθιστά ελεύθερο το «λογισμικό» που προσδιορίζεται στην κατηγορία 5, μέρος 2 («Ασφάλεια Πληροφοριών»).

β.

Είναι «ελευθέρας χρήσεως»· ή

γ.

Ο ελάχιστος «αντικειμενικός κώδικας» που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση (έλεγχο) ή την επισκευή των ειδών των οποίων η εξαγωγή έχει εγκριθεί.

Σημείωση:

Το στοιχείο γ. της Γενικής Σημείωσης περί Λογισμικού δεν καθιστά ελεύθερο το «λογισμικό» που προσδιορίζεται στην κατηγορία 5, μέρος 2 («Ασφάλεια Πληροφοριών»).

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» (GISN)

Τα είδη ή οι λειτουργίες «ασφάλειας πληροφοριών» θα πρέπει να εξεταστούν με βάση τις διατάξεις στην κατηγορία 5, μέρος 2, ακόμη και αν αυτά αποτελούν κατασκευαστικά μέρη, «λογισμικό» ή λειτουργίες άλλων ειδών.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων, για κείμενα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

χρησιμοποιείται υποδιαστολή για τον διαχωρισμό ενός ακέραιου αριθμού από τα δεκαδικά ψηφία,

τα ψηφία των πολυψήφιων ακεραίων αναγράφονται ανά τρία και κάθε τριάδα χωρίζεται από τις άλλες με αδιάσπαστο κενό.

Το κείμενο που ενσωματώνεται στο παρόν παράρτημα ακολουθεί την πρακτική που περιγράφεται ανωτέρω.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για τα ακρωνύμια και τις συντμήσεις που χρησιμοποιούνται ως οριζόμενοι όροι, βλ. «Ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν παράρτημα».

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (Analogue-to-Digital Converter)

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

Συστήματα αναφοράς θέσης και πορείας αεροσκάφους (Attitude and heading reference systems)

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

Επίταξη ατομικού στρώματος (Atomic Layer Epitaxy)

ALU

Αριθμητική λογική μονάδα (Arithmetic Logic Unit)

ANSI

American National Standards Institute

APP

Προσαρμοσμένη κορυφαία απόδοση (Adjusted Peak Performance)

APU

Βοηθητική μονάδα ισχύος (Auxiliary Power Unit)

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

Έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας (Air Traffic Control)

BJT

Τρανζίστορ διπολικής ένωσης (Bipolar Junction Transistors)

BPP

Γινόμενο παραμέτρων δέσμης (Beam Parameter Product)

BSC

Ελεγκτής σταθμού βάσης (Base Station Controller)

CAD

Σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer-Aided-Design)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Διάταξη με σύζευξη φορτίου (Charge Coupled Device)

CDU

Μονάδα ελέγχου και οπτικοποίησης (Control and Display Unit)

CEP

Πιθανότητα κυκλικού λάθους (Circular Error Probable)

CMM

Μηχανή μέτρησης συντεταγμένων (Coordinate Measuring Machine)

CMOS

Συμπληρωματικός ημιαγωγός μεταλλικού οξειδίου (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

CNTD

Θερμική αποσύνθεση με ελεγχόμενο πυρήνα αντιδράσεως (Controlled Nucleation Thermal Deposition)

CPLD

Πολύπλοκη προγραμματιζόμενη λογική διάταξη (Complex Programmable Logic Device)

CPU

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit)

CVD

Εναπόθεση ατμού με χημικές μεθόδους (Chemical Vapour Deposition)

CW

Χημικός πόλεμος (Chemical Warfare)

CW (για λέιζερ)

Συνεχούς κύματος (Continuous Wave)

DAC

Μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικό (Digital-to-Analogue Converter)

DANL

Αναγραφόμενη μέση στάθμη θορύβου (Displayed Average Noise Level)

DBRN

Πλοήγηση βάσει καταχωρισμένων δεδομένων (Data-Base Referenced Navigation)

DDS

Άμεσος ψηφιακός συνθεσιοποιητής (Direct Digital Synthesizer)

DMA

Δυναμική μηχανική ανάλυση (Dynamic Mechanical Analysis)

DME

Εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων (Distance Measuring Equipment)

DMOSFET

Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

DS

Κατευθυνόμενη στερεοποίηση (Directionally Solidified)

EB

Εκρηγνυόμενη γέφυρα (Exploding Bridge)

EB-PVD

Εναπόθεση ατμού με φυσικές μεθόδους δέσμης ηλεκτρονίων (Electron Beam Physical Vapour Deposition)

EBW

Σύρμα εκρηγνυόμενης γέφυρας (Exploding Bridge Wire)

ECM

Ηλεκτροχημικές διεργασίες (Electro-Chemical Machining)

EDM

Μηχανές ηλεκτρικής εκκένωσης (Electrical Discharge Machines)

EFI

Συστήματα έναυσης εκρηγνυόμενου μεταλλικού φύλλου (Exploding Foil Initiators)

EIRP

Ενεργή ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (Effective Isotropic Radiated Power)

EMP

Ηλεκτρομαγνητικός παλμός (Electromagnetic Pulse)

ENOB

Πραγματικός αριθμός bits (Effective Number of Bits)

ERF

Ηλεκτροροολογικό φινίρισμα (Electrorheological Finishing)

ERP

Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς (Effective Radiated Power)

ESD

Ηλεκτροστατική εκκένωση (Electrostatic Discharge)

ETO

Emitter Turn-Off Thyristor

ETT

Electrical Triggering Thyristor

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

EUV

Ακραία υπεριώδης ακτινοβολία (Extreme Ultraviolet)

FADEC

Ψηφιακό σύστημα πλήρους ελέγχου κινητήρα (Full Authority Digital Engine Control)

FFT

Ταχύς μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transform)

FPGA

Προγραμματιζόμενη διάταξη θυρών πεδίου (Field Programmable Gate Array)

FPIC

Προγραμματιζόμενος διασύνδεσμος θυρών πεδίου (Field Programmable Interconnect)

FPLA

Προγραμματιζόμενη λογική διάταξη θυρών πεδίου (Field Programmable Logic Array)

FPO

Πράξη κινητής υποδιαστολής (Floating Point Operation)

FWHM

Μισό του μεγίστου και με πλήρες πλάτος (Full-Width Half-Maximum)

GLONASS

Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (Global Navigation Satellite System)

GNSS

Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (Global Navigation Satellite System)

GPS

Παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (Global Positioning System)

GSM

Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοινωνιών (Global System for Mobile Communications)

GTO

Gate Turn-off Thyristor

HBT

Ετεροδιπολικά τρανζίστορ (Hetero-Bipolar Transistors)

HDMI

Διεπαφή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας (High-Definition Multimedia Interface)

HEMT

Τρανζίστορ με υψηλή κινητικότητα ηλεκτρονίων (High Electron Mobility Transistors)

ICAO

Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organisation)

IEC

Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electro-technical Commission)

IED

Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός (Improvised Explosive Device)

IEEE

Ινστιτούτο ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

IFOV

Στιγμιαίο οπτικό πεδίο (Instantaneous-Field-Of-View)

IGBT

Διπολικό τρανζίστορ μονωμένης πύλης (Insulated Gate Bipolar Transistor)

IGCT

Integrated Gate Commutated Thyristor

IHO

Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός (International Hydrographic Organization)

ILS

Σύστημα ενόργανης προσγείωσης (Instrument Landing System)

IMU

Αδρανειακή μονάδα μέτρησης (Inertial Measurement Unit)

INS

Αδρανειακό σύστημα αεροναυτιλίας (Inertial Navigation System)

IP

Πρωτόκολλο διαδικτύου (Internet Protocol)

IRS

Αδρανειακό σύστημα αναφοράς (Inertial Reference System)

IRU

Αδρανειακή μονάδα αναφοράς (Inertial Reference Unit)

ISA

Διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (International Standard Atmosphere)

ISAR

Ραντάρ ανάστροφου συνθετικού διαφράγματος (Inverse Synthetic Aperture Radar)

ΙSΟ

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization)

ΙΤU

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Φωτοεντοπισμός (Light Detection and Ranging)

LIDT

Κατώφλιο βλάβης από ακτινοβολία λέιζερ (Laser Induced Damage Threshold)

LOA

Συνολικό μήκος (Length Overall)

LRU

Αντικαταστατή επιτόπου μονάδα (Line Replaceable Unit)

LTT

Light Triggering Thyristor

MLS

Μικροκυματικά συστήματα προσγείωσης (Microwave Landing Systems)

MMIC

Μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα μικροκυμάτων (Monolithic Microwave Integrated Circuit)

MOCVD

Χημική εναπόθεση ατμών οργανικών μεταλλικών ενώσεων (Metal Organic Chemical Vapour Deposition)

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor

MPM

Μικροκυματική μονάδα ισχύος (Microwave Power Module)

MRF

Μαγνητοροολογικό φινίρισμα (Magnetorheological Finishing)

MRF

Ελάχιστο διαχωρίσιμο μέγεθος γνωρίσματος (Minimum Resolvable Feature size)

MRI

Απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό (Magnetic Resonance Imaging)

MTBF

Μέσος χρόνος μεταξύ αστοχιών (Mean-Time-Between-Failures)

MTTF

Μέσος χρόνος έως την αστοχία (Mean-Time-To-Failure)

NA

Αριθμητικό διάφραγμα (Numerical Aperture)

NDT

Μη καταστρεπτικές τεχνικές δοκιμής (Non-Destructive Test)

NEQ

Καθαρή εκρηκτική ποσότητα (Net Explosive Quantity)

NIJ

National Institute of Justice

OAM

Λειτουργία, διαχείριση ή συντήρηση (Operations, Administration or Maintenance)

OSI

Διασύνδεση ανοικτών συστημάτων (Open Systems Interconnection)

PAI

Πολυαμιδοϊμίδια (Polyamide-imides)

PAR

Ραντάρ προσέγγισης ακριβείας (Precision Approach Radar)

PCL

Παθητικός συνεκτικός εντοπισμός (Passive Coherent Location)

PDK

Συλλογή/κιτ διαδικασίας σχεδίασης (Process Design Kit)

PIN

Προσωπικός αναγνωριστικός αριθμός (Personal Identification Number)

PMR

Ιδιωτικές κινητές ραδιοεπικοινωνίες (Private Mobile Radio)

PVD

Εναπόθεση ατμού με φυσικές μεθόδους (Physical Vapour Deposition)

ppm

μέρη ανά εκατομμύριο (parts per million)

QAM

Τετραγωνισμένη διαμόρφωση πλάτους (Quadrature-Amplitude-Modulation)

QE

Κβαντική απόδοση (Quantum Efficiency)

RAP

Πλάσμα αντιδραστικών ατόμων (Reactive Atom Plasmas)

RF

Ραδιοσυχνότητα (Radio Frequency)

rms

Ενεργός τιμή (root mean square)

RNC

Ελεγκτής ραδιοφωνικού δικτύου (Radio Network Controller)

RNSS

Περιφερειακό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (Global Navigation Satellite System)

ROIC

Ολοκληρωμένο κύκλωμα ανάγνωσης αποτελέσματος (Read-out Integrated Circuit)

S-FIL

Εντυπωτική λιθογραφία με βήμα και λάμψη (Step and Flash Imprint Lithography)

SAR

Ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (Synthetic Aperture Radar)

SAS

Σόναρ συνθετικού διαφράγματος (Synthetic Aperture Sonar)

SC

Μονοκρυσταλλικά (Single Crystal)

SCR

Silicon Controlled Rectifier

SFDR

Ψευδοελεύθερο δυναμικό εύρος (Spurious Free Dynamic Range)

SHPL

Λέιζερ εξαιρετικά υψηλής ισχύος (Super High Powered Laser)

SLAR

Αερόφερτο ραντάρ πλευρικής σκόπευσης (Sidelooking Airborne Radar)

SOI

Πυρίτιο επί μονωτικού (Silicon-on-Insulator)

SQUID

Συσκευή παρεμβολής υπεραγώγιμων quanta (Superconducting Quantum Interference Device)

SRA

Συναρμολόγημα αντικαταστατό στο εργαστήριο (Shop Replaceable Assembly)

SRAM

Στατική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Static Random Access Memory)

SSB

Απλή πλευρική ζώνη (Single Sideband)

SSR

Ραντάρ δευτερεύουσας επιτήρησης (Secondary Surveillance Radar)

SSS

Σόναρ πλευρικής σάρωσης (Side Scan Sonar)

TIR

Συνολική αναγραφόμενη ένδειξη (Total indicated reading)

TVR

Απόκριση τάσης εκπομπής (Transmitting Voltage Response)

u

Μονάδα ατομικής μάζας

UPR

Επαναληψιμότητα μονοκατευθυντικής τοποθέτησης (Unidirectional Positioning Repeatability)

UTS

Οριακή αντοχή σε εφελκυσμό (Ultimate Tensile Strength)

UV

Υπεριώδης

VJFET

Vertical Junction Field Effect Transistor

VOR

Very High Frequency Omni-directional Range

ΠΟΥ

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

WLAN

Ασύρματο τοπικό δίκτυο (Wireless Local Area Network)

ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

ΜΕΡΟΣ IΙ     Κατηγορία 0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0 - ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0A   Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη

0A001

«Πυρηνικοί αντιδραστήρες» και τμήματα εξοπλισμού και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα γι’ αυτούς, ως εξής:

α.

«Πυρηνικοί αντιδραστήρες»,

β.

Μεταλλικά δοχεία ή μεγάλα μέρη τους, που περιλαμβάνουν την κεφαλή του δοχείου του αντιδραστήρα για δοχείο πιέσεως του αντιδραστήρα, κατασκευασμένα σε μηχανουργείο, ειδικά σχεδιασμένα ή ετοιμασμένα να περιλάβουν τον πυρήνα ενός «πυρηνικού αντιδραστήρα»,

γ.

Εξοπλισμός χειρισμού ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για την τοποθέτηση και αφαίρεση καυσίμου σε «πυρηνικό αντιδραστήρα»,

δ.

Ράβδοι ελέγχου ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τον έλεγχο της διεργασίας της σχάσης σε «πυρηνικό αντιδραστήρα», όπου συμπεριλαμβάνεται και η βάση ή η ανάρτηση των ράβδων και οι καθοδηγητικοί μηχανισμοί και σωλήνες των ράβδων,

ε.

Σωλήνες πιέσεως ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να περιλάβουν και τα στοιχεία καυσίμου και το πρωτεύον ψυκτικό μέσο σε «πυρηνικό αντιδραστήρα»,

στ.

Μεταλλικοί σωλήνες ζιρκονίου ή μεταλλικοί σωλήνες κραμάτων ζιρκονίου (ή συγκροτήματα σωλήνων) ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την επένδυση του καυσίμου σε «πυρηνικό αντιδραστήρα», και σε ποσότητες άνω των 10 kg,

Σημείωση:

Σχετικά με τους σωλήνες πίεσης ζιρκονίου βλέπε 0A001.ε, και για σωλήνες καλάνδριας βλέπε 0A001.η.

ζ.

Αντλίες ή κυκλοφορητές ψυκτικού μέσου ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας του πρωτεύοντος ψυκτικού μέσου σε «πυρηνικούς αντιδραστήρες»,

η.

“Εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων”, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε «πυρηνικό αντιδραστήρα», όπου περιλαμβάνονται οι στύλοι στήριξης του πυρήνα, οι δίαυλοι καυσίμου, οι σωλήνες καλάνδριας, οι θερμικοί θώρακες, τα πετάσματα εκτροπής, τα πετάσματα πλέγματος πυρήνα και τα πετάσματα διαχύτη,

Τεχνική παρατήρηση:

Στο σημείο 0Α001.η., ως “εσωτερικά στοιχεία πυρηνικών αντιδραστήρων” νοείται κάθε σημαντική κατασκευή μέσα σε δοχείο αντιδραστήρα που επιτελεί μία ή περισσότερες λειτουργίες, όπως να υποβαστάζει τον πυρήνα, να διατηρεί την ευθυγράμμιση του καυσίμου, να κατευθύνει τη ροή του πρωτογενούς ψυκτικού μέσου, να θωρακίζει το δοχείο του αντιδραστήρα κατά της ακτινοβολίας και να καθοδηγεί τα εντός του πυρήνα όργανα.

θ.

Εναλλάκτες θερμότητας ως εξής:

1.

Ατμογεννήτριες ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για το πρωτεύον ή ενδιάμεσο ψυκτικό κύκλωμα «πυρηνικού αντιδραστήρα»,

2.

Άλλοι εναλλάκτες θερμότητας ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για να χρησιμοποιηθούν στο πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα «πυρηνικού αντιδραστήρα»,

Σημείωση:

Το 0A001.θ. δεν ελέγχει εναλλάκτες θερμότητας για τα υποστηρικτικά συστήματα του αντιδραστήρα, π.χ. το ψυκτικό σύστημα έκτακτης ανάγκης ή το ψυκτικό σύστημα θερμότητας των ραδιενεργών διασπάσεων.

ι.

Ανιχνευτές μέτρησης νετρονίων, ειδικά σχεδιασμένοι ή κατασκευασμένοι για τον προσδιορισμό της ροής νετρονίων μέσα στον πυρήνα «πυρηνικού αντιδραστήρα»,

ια.

“Εξωτερικές θερμικές ασπίδες” ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν σε «πυρηνικό αντιδραστήρα» για τη μείωση της απώλειας θερμότητας, καθώς και για την προστασία του προστατευτικού περιβλήματος του αντιδραστήρα.

Τεχνική παρατήρηση:

Στο 0A001.ια., ο όρος “εξωτερικές θερμικές ασπίδες” αναφέρεται σε βασικές κατασκευές που τοποθετούνται πάνω από το περίβλημα του αντιδραστήρα και οι οποίες μειώνουν την απώλεια θερμότητας από τον αντιδραστήρα και τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του προστατευτικού περιβλήματος του αντιδραστήρα.

0B   Εξοπλισμός δοκιμών, ελέγχου και παραγωγής

0B001

Εγκαταστάσεις για τον διαχωρισμό των ισοτόπων «φυσικού ουρανίου», «εξαντλημένου ουρανίου» ή «ειδικών σχάσιμων υλικών» και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για τον σκοπό αυτό, ως εξής:

α.

Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για τον διαχωρισμό ισοτόπων «φυσικού ουρανίου», «εξαντλημένου ουρανίου» ή «ειδικών σχάσιμων υλικών», ως ακολούθως:

1.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο φυγοκέντρηση,

2.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αέριο διάχυση,

3.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με αεροδυναμικές μεθόδους,

4.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με χημική ανταλλαγή,

5.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού με ανταλλαγή ιόντων,

6.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με «λέιζερ» ατομικού ατμού,

7.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού ισοτόπων με μοριακό «λέιζερ»,

8.

Εγκαταστάσεις διαχωρισμού πλάσματος,

9.

Ηλεκτρομαγνητικές εγκαταστάσεις διαχωρισμού,

β.

Φυγοκεντρητήρες αερίων, συγκροτήματα και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον διαχωρισμό με αεριοφυγοκέντρηση, ως εξής:

Τεχνική παρατήρηση:

Στο σημείο 0B001.β., ως “υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα” νοούνται τα εξής:

1.

Βαμμένος χάλυβας μαρτενγήρανσης με ανώτατο όριο εφελκυσμού 1,95 GPa και άνω,

2.

Κράματα αργιλίου με ανώτατο όριο εφελκυσμού 0,46 GPa και άνω, ή

3.

«Ινώδη ή νηματώδη υλικά» με «ειδικό μέτρο ελαστικότητας» μεγαλύτερο από 3,18 x 106 m και «ειδική αντοχή στον εφελκυσμό» μεγαλύτερη από 7,62 x 104 m,

1.

Φυγοκεντρητήρες αερίου,

2.

Πλήρη σύνολα στροφέα,

3.

Σωληνωτοί κύλινδροι στροφέα πάχους τοιχώματος 12 mm και κάτω, διαμέτρου μεταξύ 75 mm και 650 mm, κατασκευασμένοι από “υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα”,

4.

Δακτύλιοι ή φυσητήρες με πάχος τοιχώματος 3 mm και κάτω και διάμετρο μεταξύ 75 mm και 650 mm, σχεδιασμένοι για τη στήριξη ενός σωλήνα στροφέα ή για τη συνένωση πολλών τέτοιων σωλήνων, κατασκευασμένοι από “υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα”,

5.

Διαφράγματα διαμέτρου μεταξύ 75 mm και 650 mm προοριζόμενα να τοποθετηθούν μέσα σε σωλήνα στροφέα, κατασκευασμένα από “υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα”,

6.

Επάνω και κάτω καλύμματα διαμέτρου μεταξύ 75 mm και 650 mm τοποθετούμενα στα άκρα των σωλήνων στροφέα, κατασκευασμένα από “υλικά με υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα”,

7.

Έδρανα μαγνητικής ανάρτησης ως ακολούθως:

α.

Συγκροτήματα εδράνων αποτελούμενα από έναν δακτυλιοειδή μαγνήτη εξαρτημένο εντός περιβλήματος κατασκευασμένου από ή προστατευμένου με «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6», που περιέχουν αποσβεστικό μέσο και έχουν τον μαγνήτη συζευγμένο με εξάρτημα πόλου ή με έναν δεύτερο μαγνήτη τοποθετημένο στην κεφαλή του στροφέα,

β.

Ενεργά μαγνητικά έδρανα ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε φυγοκεντρητήρες αερίων,

8.

Ειδικά κατασκευασμένα έδρανα τα οποία περιλαμβάνουν σύνολο σφαιρικού άξονα και σφαιρικής υποδοχής, προσαρμοσμένο σε έναν αποσβεστήρα κραδασμών,

9.

Μοριακές αντλίες αποτελούμενες από κυλίνδρους οι οποίοι φέρουν εσωτερικώς εκτορευμένες ή εξηλασμένες ελικοειδείς αύλακες και εσωτερικώς εκτορευμένες οπές,

10.

Δακτυλιοειδείς στάτες κινητήρων για πολυφασικούς κινητήρες AC με υστέρηση (ή μαγνητικής αντίστασης) για σύγχρονη λειτουργία εντός κενού σε συχνότητα 600 Hz και άνω και σε ισχύ 40 VA και άνω,

11.

Καλύμματα/δοχεία φυγοκεντρητήρων που περιέχουν το συναρμολογημένο σύνολο σωλήνων στροφέα ενός φυγοκεντρητήρα αερίων, αποτελούμενα από άκαμπτο κύλινδρο, πάχους τοιχωμάτων έως 30 mm, με άκρα επεξεργασμένα με υψηλή ακρίβεια, τα οποία είναι παράλληλα μεταξύ τους και κάθετα στον επιμήκη άξονα του κυλίνδρου το πολύ έως 0,05° μοίρες,

12.

Απαγωγοί αποτελούμενοι από σωλήνες ειδικά σχεδιασμένους ή κατασκευασμένους για την αφαίρεση αερίου UF6 από το εσωτερικό του σωλήνα του στροφέα με δράση σωλήνος Pitot, οι οποίοι είναι δυνατόν να στερεωθούν στο κεντρικό σύστημα αφαίρεσης αερίου,

13.

Μετατροπείς συχνότητας (μεταλλάκτες ή αναστροφείς) ειδικά σχεδιασμένοι για την τροφοδοσία του στάτη του κινητήρα για τον εμπλουτισμό με αέρια φυγοκέντρηση, με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη των μετατροπέων αυτών:

α.

Συχνότητα πολυφασικής εξόδου 600 Hz και άνω, και

β.

Υψηλή σταθερότητα (με έλεγχο συχνότητας καλύτερο από 0,2 %),

14.

Βαλβίδες απομονώσεως και ελέγχου ως ακολούθως:

α.

Βαλβίδες απομονώσεως ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για να λειτουργούν στην τροφοδοσία, στα προϊόντα ή στα υπολείμματα ροών αερίου UF6 ενός επιμέρους φυγοκεντρητήρα αερίων,

β.

Βαλβίδες απομονώσεως ή ελέγχου με διαστολικό σύνδεσμο, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6», με εσωτερική διάμετρο 10 mm έως 160 mm, ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν σε κύρια ή βοηθητικά συστήματα εγκαταστάσεων εμπλουτισμού με αέρια φυγοκέντρηση,

γ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον διαχωρισμό με αέριο διάχυση, ως ακολούθως:

1.

Πετάσματα αερίου διαχύσεως από πορώδη μεταλλικά, πολυμερή ή κεραμικά «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6» με μέγεθος πόρων 10 έως 100 nm, πάχους 5 mm και κάτω και, στην περίπτωση σωληνωτής μορφής, διαμέτρου 25 mm και κάτω,

2.

Περιβλήματα διαχύτη αερίου κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6»,

3.

Συμπιεστές ή φυσητήρες αερίων, με δυναμικότητα αναρρόφησης όγκου 1 m3/min UF6 ή περισσότερο, με πίεση εκκένωσης μέχρι 500 kPa, και μέγιστο λόγο πίεσης 10:1, κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6»,

4.

Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για συμπιεστές ή φυσητήρες που καθορίζονται στο σημείο 0Β001.γ.3 και σχεδιασμένα για ρυθμό εισροής ρυθμιστικού αερίου κάτω των 1 000 cm3/min,

5.

Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6» και σχεδιασμένοι για ρυθμό πίεσης διαρροής μικρότερο των 10 Pa ανά ώρα υπό διαφορά πίεσης 100 kPa,

6.

Χειροκίνητες ή αυτόματες βαλβίδες απομονώσεως ή ελέγχου με διαστολικό σύνδεσμο, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6»,

δ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη διαδικασία αεροδυναμικού διαχωρισμού, ως ακολούθως:

1.

Ακροφύσια διαχωρισμού αποτελούμενα από καμπύλους σωληνίσκους υπό μορφή εγκοπής με ακτίνα καμπυλότητας μικρότερη από 1 mm, ανθεκτικούς στη διάβρωση από UF6, τα οποία φέρουν διαχωριστική λεπίδα εντός του ακροφυσίου, η οποία διαχωρίζει το αέριο που διέρχεται από το ακροφύσιο σε δύο ρεύματα,

2.

Κυλινδρικοί ή κωνικοί σωλήνες (σωλήνες περιδινήσεως) κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6», και με μία ή περισσότερες εφαπτομενικές εισαγωγές,

3.

Συμπιεστές κατασκευασμένοι ή φυσητήρες αερίων φέροντες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6», στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα για αυτούς,

4.

Εναλλάκτες θερμότητας κατασκευασμένοι από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6»,

5.

Περιβλήματα για τα στοιχεία των συστημάτων διαχωρισμού, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6», για την κάλυψη σωλήνων περιδινήσεως ή ακροφυσίων διαχωρισμού,

6.

Χειροκίνητες ή αυτόματες βαλβίδες απομονώσεως ή ελέγχου με διαστολικό σύνδεσμο, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6», με διάμετρο 40 mm και άνω,

7.

Συστήματα επεξεργασίας για τον διαχωρισμό του UF6 από το φέρον αέριο (υδρογόνο ή ήλιο) με περιεκτικότητα σε UF6 το πολύ 1 ppm, στα οποία περιλαμβάνονται:

α.

Kρυογονικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδιαχωριστές, ικανοί να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (-120°C) ή χαμηλότερες,

β.

Kρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (-120°C) ή χαμηλότερες,

γ.

Μονάδες ακροφυσίων διαχωρισμού ή σωλήνων περιδινήσεως για τον διαχωρισμό του UF6 από το φέρον αέριο,

δ.

Ψυχρές παγίδες UF6 ικανές να ψύχουν το UF6.

ε.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη διαδικασία χημικού διαχωρισμού, ως ακολούθως:

1.

Παλμικές στήλες ταχείας ανταλλαγής υγρού-υγρού, με χρόνους διαδικασίας το πολύ 30 s και ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από κατάλληλα πλαστικά υλικά, όπως φθοριωμένα πολυμερή υδρογονανθράκων ή ύαλο),

2.

Φυγοκεντρικοί εκχυλιστές υγρού-υγρού ταχείας ανταλλαγής, με χρόνους διαδικασίας το πολύ 30 s και ανθεκτικοί στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από κατάλληλα πλαστικά υλικά, όπως φθοριωμένα πολυμερή υδρογονανθράκων ή ύαλο),

3.

Στοιχεία ηλεκτροχημικής αναγωγής ανθεκτικά στα διαλύματα πυκνού υδροχλωρικού οξέος, κατασκευασμένα για την αναγωγή ουρανίου από μία κατάσταση σθένους σε άλλη,

4.

Εξοπλισμός τροφοδοσίας στοιχείων ηλεκτροχημικής αναγωγής για τη λήψη U+4 από το οργανικό ρεύμα και, όσον αφορά τα τμήματα που ευρίσκονται σε επαφή με το ρεύμα της διαδικασίας, κατασκευασμένος ή με προστασία από κατάλληλα υλικά (π.χ. ύαλος, πολυμερή φθορανθράκων, θειικό πολυφαινύλιο, σουλφονικός πολυαιθέρας και γραφίτης εμποτισμένος με ρητίνες),

5.

Συστήματα προετοιμασίας της τροφοδοσίας για την παραγωγή διαλύματος χλωριούχου ουρανίου υψηλής καθαρότητας, αποτελούμενα από εξοπλισμό διάλυσης, αφαίρεσης του διαλύτη και/ή ανταλλαγής ιόντων για την κάθαρση και ηλεκτρολυτικά στοιχεία για την αναγωγή του U+6 ή U+4 σε U+3,

6.

Συστήματα οξείδωσης ουρανίου, για την οξείδωση του U+3 σε U+4,

στ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη διαδικασία διαχωρισμού μέσω ανταλλαγής ιόντων, ως εξής:

1.

Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων ταχείας αντιδράσεως, υμενοειδείς ή πορώδεις ρητίνες διαμορφωμένες σε μακρο-πλέγμα, στο οποίο οι ενεργές ομάδες χημικής ανταλλαγής περιορίζονται σε ένα επίχρισμα στην επιφάνεια αδρανούς πορώδους βασικής δομής και άλλων συνθετικών δομών οποιασδήποτε κατάλληλης μορφής, περιλαμβανομένων σωματιδίων ή ινών με διαμέτρους το πολύ 0,2 mm, ανθεκτικές στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ και κατασκευασμένες ώστε να έχουν χρόνο ημιζωής της ανταλλαγής κάτω των 10 s και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες στην περιοχή 373 K (100°C) έως 473 K (200°C),

2.

Στήλες ανταλλαγής ιόντων (κυλινδρικές), διαμέτρου άνω των 1 000 mm, κατασκευασμένες ή με προστασία από υλικά ανθεκτικά στο πυκνό υδροχλωρικό οξύ (π.χ. τιτάνιο ή πλαστικά με βάση φθοράνθρακες) και ικανές να λειτουργούν σε θερμοκρασίες στην περιοχή των 373 K (100°C) έως 473 K (200°C) και πιέσεις άνω των 0,7 ΜΡa,

3.

Συστήματα ανταλλαγής ιόντων αντιστρόφου ροής (χημικά ή ηλεκτροχημικά συστήματα οξείδωσης ή αναγωγής) για την αναγέννηση των χημικών αναγωγικών ή οξειδωτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε καταιονήσεις εμπλουτισμού ανταλλαγής ιόντων,

ζ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για διαδικασίες διαχωρισμού που βασίζονται σε λέιζερ χρησιμοποιώντας διαχωρισμό ισοτόπων με λέιζερ ατομικού ατμού, ως εξής:

1.

Συστήματα εξάτμισης μεταλλικού ουρανίου σχεδιασμένα για να αποδίδουν ισχύ 1 kW και άνω στον στόχο, για χρήση στον εμπλουτισμό λέιζερ,

2.

Συστήματα χειρισμού μεταλλικού ουρανίου σε υγρή ή αέρια μορφή ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον χειρισμό τηγμένου ουρανίου, τηγμένων κραμάτων ουρανίου ή ατμού μεταλλικού ουρανίου για χρήση στον εμπλουτισμό λέιζερ, και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη τους,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 2Α225.

3.

Συγκροτήματα συλλογής προϊόντων και υπολειμμάτων για τη συλλογή μεταλλικού ουρανίου σε υγρή ή στερεή μορφή, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα και στη διάβρωση από το μεταλλικό ουράνιο σε υγρή ή αέρια μορφή, όπως είναι ο γραφίτης με επένδυση από υττρία ή το ταντάλιο,

4.

Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά ή παραλληλεπίπεδα δοχεία) για τη συγκράτηση της πηγής ατμών μεταλλικού ουρανίου, του εκτοξευτή δέσμης ηλεκτρονίων και των συλλεκτών των προϊόντων και υπολειμμάτων,

5.

«Λέιζερ» ή συστήματα «λέιζερ» ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον διαχωρισμό των ισοτόπων του ουρανίου με σταθεροποίηση φασματικής συχνότητας για λειτουργία επί μακρές χρονικές περιόδους,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 6A005 ΚΑΙ 6A205.

η.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για διαδικασίες διαχωρισμού που βασίζονται σε λέιζερ χρησιμοποιώντας διαχωρισμό ισοτόπων με μοριακό λέιζερ, ως εξής:

1.

Ακροφύσια υπερηχητικής εκτόνωσης για την ψύξη μιγμάτων UF6 και φέροντος αερίου στους 150 K (-123°C) ή χαμηλότερα και κατασκευασμένα από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6»,

2.

Κατασκευαστικά τμήματα ή διατάξεις συλλογής προϊόντων ή υπολειμμάτων ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη συλλογή ουρανίου ή υπολειμμάτων ουρανίου έπειτα από φωτισμό με λέιζερ, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6»,

3.

Συμπιεστές κατασκευασμένοι ή φέροντες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6» και στεγανοποιητικά παρεμβύσματα περιστροφικού άξονα αυτών,

4.

Εξοπλισμός για τη φθορίωση του (στερεού) UF5 σε (αέριο) UF6,

5.

Συστήματα επεξεργασίας για τον διαχωρισμό του UF6 από το φέρον αέριο (π.χ. άζωτο, αργό ή άλλο αέριο), όπου συμπεριλαμβάνονται:

α.

Κρυογονικοί εναλλάκτες θερμότητας και κρυοδιαχωριστές, ικανοί να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (-120°C) ή χαμηλότερες,

β.

Κρυογονικές μονάδες ψύξεως ικανές να επιτυγχάνουν θερμοκρασίες 153 K (-120°C) ή χαμηλότερες,

γ.

Ψυχρές παγίδες UF6 ικανές να ψύχουν το UF6,

6.

«Λέιζερ» ή συστήματα «λέιζερ» ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τον διαχωρισμό των ισοτόπων του ουρανίου με σταθεροποίηση φασματικής συχνότητας για λειτουργία επί μακρές χρονικές περιόδους,

Σημείωση:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 6A005 ΚΑΙ 6A205.

θ.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη διαδικασία διαχωρισμού πλάσματος, ως ακολούθως:

1.

Πηγές ισχύος εκπομπής μικροκυμάτων και κεραίες για την παραγωγή ή την επιτάχυνση ιόντων, με συχνότητα εξόδου άνω των 30 GHz και μέση ισχύ εξόδου άνω των 50 kW,

2.

Πηνία ραδιοσυχνοτήτων για τη διέγερση των ιόντων με συχνότητες λειτουργίας άνω των 100 kHz και ικανά να αντέξουν μέση ισχύ άνω των 40 kW,

3.

Συστήματα παραγωγής πλάσματος ουρανίου,

4.

Δεν χρησιμοποιείται,

5.

Συγκροτήματα συλλογής προϊόντων και υπολειμμάτων μεταλλικού ουρανίου σε στερεά μορφή, κατασκευασμένα ή φέροντα προστασία από υλικά ανθεκτικά στη θερμότητα και στη διάβρωση από το ουράνιο σε αέρια μορφή, όπως είναι ο γραφίτης με επένδυση από υττρία ή το ταντάλιο,

6.

Περιβλήματα τμημάτων διαχωριστών (κυλινδρικά), για τη συγκράτηση της πηγής πλάσματος ουρανίου, του πηνίου παραγωγής ραδιοσυχνοτήτων και των συλλεκτών των προϊόντων και των υπολειμμάτων και κατασκευασμένα από κατάλληλο μη μαγνητικό υλικό (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα),

ι.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη διαδικασία ηλεκτρομαγνητικού διαχωρισμού, ως εξής:

1.

Πηγές ιόντων, απλές ή πολλαπλές, αποτελούμενες από πηγή ατμών, ιονιστή και επιταχυντή δέσμης κατασκευασμένες από κατάλληλα μη μαγνητικά υλικά (π.χ. γραφίτη, ανοξείδωτο χάλυβα ή χαλκό) και ικανές να παρέχουν συνολικό ρεύμα δέσμης ιόντων τάξεως τουλάχιστον 50 mA,

2.

Πλάκες συλλογής ιόντων για τη συλλογή δεσμών ιόντων εμπλουτισμένου ή εξαντλημένου ουρανίου, αποτελούμενες από δύο ή περισσότερες σχισμές και εσοχές και κατασκευασμένες από κατάλληλα μη μαγνητικά υλικά (π.χ. γραφίτη ή ανοξείδωτο χάλυβα),

3.

Περιβλήματα κενού για ηλεκτρομαγνητικούς διαχωριστές ουρανίου, κατασκευασμένα από μη μαγνητικά υλικά (π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα) και σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε πιέσεις το πολύ 0,1 Ρa,

4.

Τμήματα μαγνητικών πόλων, διαμέτρου άνω των 2 m,

5.

Τροφοδοτικά ισχύος υψηλής τάσεως για πηγές ιόντων, διαθέτοντα όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Ικανά για συνεχή λειτουργία,

β.

Τάση εξόδου τουλάχιστον 20 000 V,

γ.

Ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 1 Α, και

δ.

Ρύθμιση τάσεως καλύτερη του 0,01 % για χρονικό διάστημα 8 ωρών,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3A227.

6.

Τροφοδοτικά ισχύος μαγνητών (υψηλή ισχύς, συνεχές ρεύμα), διαθέτοντα όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, με ρεύμα εξόδου τουλάχιστον 500 Α σε τάση τουλάχιστον 100 V, και

β.

Ρύθμιση ρεύματος ή τάσεως καλύτερη του 0,01 % σε διάστημα 8 ωρών,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 3A226.

0B002

Ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα βοηθητικά συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ως εξής, για μονάδα διαχωρισμού ισοτόπων που προδιαγράφεται στο 0Β001, κατασκευασμένα ή με προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6»:

α.

Αυτόκλειστα τροφοδοσίας, κλίβανοι ή συστήματα που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση του UF6 στη διαδικασία εμπλουτισμού,

β.

Απεξαχνωτές ή ψυχρές παγίδες που χρησιμεύουν για την αφαίρεση του UF6 από τη διαδικασία εμπλουτισμού για επακόλουθη μεταφορά κατόπιν θερμάνσεως,

γ.

Σταθμοί προϊόντων και υπολειμμάτων για τη μεταφορά του UF6 σε περιέκτες,

δ.

Σταθμοί υγροποίησης ή στερεοποίησης για την αφαίρεση του UF6 από τη διαδικασία εμπλουτισμού μέσω συμπίεσης, ψύξης και μετατροπής του UF6 σε υγρή ή στερεή μορφή,

ε.

Συστήματα σωληνώσεων και συστήματα διανομής ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τη λειτουργία με UF6 σε αέριο διάχυση, φυγοκέντρηση, ή αεροδυναμική καταιόνηση,

στ.

Συστήματα και αντλίες κενού ως ακολούθως:

1.

Συστήματα σωληναγωγών κενού, κεφαλές σωληναγωγών κενού ή αντλίες κενού με απορροφητική ικανότητα 5 m3/min και άνω,

2.

Αντλίες κενού ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε ατμόσφαιρες που περιέχουν UF6, κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από «υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση από UF6», ή

3.

Συστήματα κενού αποτελούμενα από συστήματα σωληναγωγών κενού, κεφαλές σωληναγωγών κενού και αντλίες κενού, και σχεδιασμένα για λειτουργία σε ατμόσφαιρες που περιέχουν UF6,

ζ.

Φασματογράφοι μάζας/πηγές ιόντων UF6 που έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν on-line δείγματα από ροές αερίου UF6 και διαθέτουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Μπορούν να μετρήσουν ιόντα μεγέθους 320 ατομικών μονάδων μάζας ή παραπάνω και έχουν διακριτική ικανότητα καλύτερη από 1 μέρος στα 320,

2.

Πηγές ιόντων κατασκευασμένες ή φέρουσες προστασία από νικέλιο, κράματα νικελίου-χαλκού με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60 % και άνω κατά βάρος, ή κράματα νικελίου-χρωμίου,

3.

Πηγές ιονισμού μέσω βομβαρδισμού ηλεκτρονίων, και

4.

Διαθέτουν συστήματα συλλεκτών, κατάλληλα για ανάλυση ισοτόπων.

0B003

Εγκαταστάσεις για τη μετατροπή ουρανίου και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για τον σκοπό αυτό, ως εξής:

α.

Συστήματα για τη μετατροπή συμπυκνωμένου μεταλλεύματος ουρανίου σε UO3,

β.

Συστήματα για τη μετατροπή του UO3 σε UF6,

γ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UO3 σε UO2,

δ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UO2 σε UF4,

ε.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF4 σε UF6,

στ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF4 σε μεταλλικό ουράνιο,

ζ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF6 σε UO2,

η.

Συστήματα για τη μετατροπή του UF6 σε UF4,

θ.

Συστήματα για τη μετατροπή του UO2 σε UCl4.

0B004

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τη συμπύκνωση βαρέος ύδατος, δευτερίου και ενώσεων δευτερίου, και ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος προς τούτο εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη του εξοπλισμού αυτού, ως εξής:

α.

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή βαρέος ύδατος, δευτερίου ή ενώσεων δευτερίου ως ακολούθως:

1.

Εγκαταστάσεις ανταλλαγής ύδατος-υδροθείου,

2.

Εγκαταστάσεις ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

β.

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη, ως ακολούθως:

1.

Πύργοι ανταλλαγής ύδατος-υδροθείου με διάμετρο 1,5 μέτρο ή μεγαλύτερη και ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις 2 MPa και άνω,

2.

Μονοσταδιακοί φυγοκεντρικοί φυσητήρες ή συμπιεστές χαμηλής (δηλαδή 0,2 MPa) υπερπίεσης για την κυκλοφορία του αέριου υδροθείου (δηλαδή αερίου με περισσότερο από 70 % κατά βάρος αέριου υδροθείου H2S), με ικανότητα συνολικής παροχής τουλάχιστον 56 m3/s όταν λειτουργούν υπό αναρροφητική πίεση 1,8 MPa και άνω, και με στεγανοποιητές σχεδιασμένους για λειτουργία σε ατμόσφαιρα υδροθείου-υγρασίας,

3.

Πύργοι ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου ύψους 35 μέτρων και άνω, με διάμετρο από 1,5 ως 2,5 μέτρα και ικανότητα λειτουργίας σε πιέσεις άνω των 15 MPa,

4.

Εσωτερικά κατασκευαστικά στοιχεία πύργων, συμπεριλαμβανομένων των βαθμιδωτών επαφέων, και βαθμιδωτές αντλίες, συμπεριλαμβανομένων των βυθιζόμενων αντλιών, για την παραγωγή βαρέος ύδατος με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

5.

Διασπαστήρες αμμωνίας σχεδιασμένοι για πιέσεις λειτουργίας άνω των 3 MPa, για την παραγωγή βαρέος ύδατος με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

6.

Αναλυτές απορρόφησης υπέρυθρων ακτίνων για την on-line ανάλυση της αναλογίας υδρογόνου-δευτερίου, όπου οι συγκεντρώσεις του δευτερίου είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 90 % κατά βάρος,

7.

Καταλυτικοί καυστήρες για τη μετατροπή εμπλουτισμένου αέριου δευτερίου σε βαρύ ύδωρ με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου,

8.

Πλήρη συστήματα εμπλουτισμού βαρέος ύδατος, ή στήλες για τέτοια συστήματα, ώστε η περιεκτικότητά του σε δευτέριο να το καθιστά κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε αντιδραστήρα,

9.

Μετατροπείς σύνθεσης ή μονάδες σύνθεσης αμμωνίας που έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί ειδικά για την παραγωγή βαρέος ύδατος με τη μέθοδο της ανταλλαγής αμμωνίας-υδρογόνου.

0B005

Εγκαταστάσεις ειδικά σχεδιασμένες για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου «πυρηνικών αντιδραστήρων» και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Τεχνική παρατήρηση:

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος για την παραγωγή στοιχείων καυσίμου για «πυρηνικούς αντιδραστήρες» περιλαμβάνει εξοπλισμό ο οποίος:

1.

Κανονικά έρχεται σε άμεση επαφή ή χρησιμεύει άμεσα στην κατεργασία ή τον έλεγχο της ροής παραγωγής πυρηνικών υλικών,

2.

Περιβάλλει με στεγανό περίβλημα τα πυρηνικά υλικά,

3.

Ελέγχει την ακεραιότητα των περιβλημάτων ή των επισυγκολλήσεων,

4.

Ελέγχει την τελική κατεργασία του σφραγισμένου καυσίμου, ή

5.

Χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση στοιχείων του αντιδραστήρα.

0B006

Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου «πυρηνικών αντιδραστήρων» και εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για τις εγκαταστάσεις αυτές.

Σημείωση:

Το σημείο 0Β006 περιλαμβάνει:

α.

Εγκαταστάσεις για την επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων στοιχείων καυσίμου «πυρηνικών αντιδραστήρων»· περιλαμβάνονται εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά έρχονται σε άμεση επαφή και χρησιμεύουν άμεσα για τον έλεγχο του ακτινοβολημένου καυσίμου και των κυριοτέρων ροών κατεργασίας των πυρηνικών υλικών και των προϊόντων σχάσεως,

β.

Μηχανές κοπής ή τεμαχισμού των στοιχείων καυσίμου, δηλαδή τηλεχειριζόμενο εξοπλισμό για την κοπή, τον μικροτεμαχισμό ή τον ψαλιδισμό ακτινοβολημένων διατάξεων, δεσμών ή ράβδων καυσίμου «πυρηνικών αντιδραστήρων»,

γ.

Λέβητες διαλυτοποιητή ή διαλυτοποιητές που χρησιμοποιούν μηχανικές διατάξεις ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για τη διάλυση ακτινοβολημένου καυσίμου «πυρηνικών αντιδραστήρων», με αντοχή στη θερμότητα, τα ισχυρά διαβρωτικά υγρά, και που είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν, να λειτουργήσουν και να συντηρηθούν με τηλεχειρισμό,

δ.

Συσκευές για την εξαγωγή του διαλύτη, όπως στήλες τύπου πλήρωσης (packed) ή παλμικές στήλες, εκχυλιστές αναμικτικού τύπου ή φυγοκεντρικοί εκχυλιστές, που είναι ανθεκτικές στη διαβρωτική επίδραση του νιτρικού οξέος και ειδικά σχεδιασμένες ή κατασκευασμένες για να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου «φυσικού ουρανίου», «εξαντλημένου ουρανίου» ή «ειδικών σχάσιμων υλικών»,

ε.

Λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης ειδικά σχεδιασμένους ώστε να είναι ασφαλείς από την άποψη της κρισιμότητας και ανθεκτικοί στη διαβρωτική ενέργεια του νιτρικού οξέος,

Τεχνική παρατήρηση:

Οι λέβητες συγκράτησης ή αποθήκευσης είναι δυνατόν να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Τοιχώματα ή εσωτερικές κατασκευές με ισοδύναμο βορίου (υπολογιζόμενο για όλα τα δομικά μέρη όπως ορίζεται στη σημείωση του σημείου 0C004) τουλάχιστον 2 %,

2.

Μέγιστη διάμετρο 175 mm για τα κυλινδρικά δοχεία, ή

3.

Μέγιστο πλάτος 75 mm για τα ορθογώνια ή τα δακτυλιοειδή δοχεία.

στ.

Συστήματα μέτρησης νετρονίων ειδικά σχεδιασμένα ή κατασκευασμένα για ολοκλήρωση και χρήση με αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου διεργασιών σε εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένου «φυσικού ουρανίου», «εξαντλημένου ουρανίου» ή «ειδικών σχάσιμων υλικών».

0B007

Εγκαταστάσεις μετατροπής πλουτωνίου και εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή κατασκευασμένος, ως εξής:

α.

Συστήματα για τη μετατροπή του νιτρικού πλουτωνίου σε οξείδιο του πλουτωνίου,

β.

Συστήματα για την παραγωγή μεταλλικού πλουτωνίου.

0C   Υλικά

0C001

«Φυσικό ουράνιο» ή «εξαντλημένο ουράνιο» ή θόριο υπό μορφή μετάλλου, κράματος, χημικής ένωσης ή συμπυκνώματος καθώς και κάθε άλλο υλικό το οποίο περιέχει ένα ή περισσότερα από τα προηγούμενα υλικά,

Σημείωση:

Το σημείο 0C001 δεν περιλαμβάνει τα εξής:

α.

Τέσσερα γραμμάρια και κάτω «φυσικό ουράνιο» ή «εξαντλημένο ουράνιο» όταν περιέχεται ως ανιχνευτικό συστατικό σε όργανα,

β.

«Εξαντλημένο ουράνιο» το οποίο έχει ειδικά παραχθεί για τις ακόλουθες πολιτικές μη πυρηνικές χρήσεις:

1.

Θωράκιση,

2.

Συσκευασία,

3.

Έρμα, μάζας όχι μεγαλύτερης των 100 kg,

4.

Αντίβαρο, μάζας όχι μεγαλύτερης των 100 kg,

γ.

Κράματα με θόριο σε ποσοστό κάτω του 5 %,

δ.

Κεραμικά προϊόντα με θόριο, κατασκευασμένα για μη πυρηνική χρήση.

0C002

«Ειδικά σχάσιμα υλικά»

Σημείωση:

Το σημείο 0C002 δεν υπάγει σε έλεγχο τις ποσότητες μέχρι και τεσσάρων «ενεργών γραμμαρίων» όταν περιέχονται ως ανιχνευτικό συστατικό σε όργανα.

0C003

Δευτέριο, βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) και άλλες ενώσεις δευτερίου, καθώς και μείγματα και διαλύματα τα οποία περιέχουν δευτέριο, όπου η ισοτοπική αναλογία δευτερίου προς υδρογόνο υπερβαίνει το 1:5 000.

0C004

Γραφίτης με καθαρότητα ανώτερη των 5 parts per million «ισοδυνάμου βορίου» και πυκνότητα άνω του 1,50 g/cm3 για χρήση σε «πυρηνικό αντιδραστήρα», σε ποσότητες μεγαλύτερες του 1 kg.

Σημείωση:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1C107.

Σημείωση 1:

Με σκοπό τον έλεγχο των εξαγωγών, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο έχει την έδρα του ο εξαγωγέας καθορίζουν κατά πόσον οι εξαγωγές γραφίτη που πληρούν τις ως άνω προδιαγραφές είναι για «χρήση σε πυρηνικό αντιδραστήρα». 0C004 δεν αφορά τον γραφίτη με καθαρότητα ανώτερη των 5 ppm ισοδυνάμου βορίου και πυκνότητα άνω του 1,50 g/cm3 για χρήση σε «πυρηνικό αντιδραστήρα».

Σημείωση 2:

Στο σημείο 0C004, το «ισοδύναμο βορίου» (BE) ορίζεται ως το άθροισμα των BEz για τις προσμίξεις (πλην του BEcarbon, αφού ο άνθρακας δεν θεωρείται πρόσμιξη), συμπεριλαμβανομένου του βορίου, όπου:

 

BEZ (ppm) = CF x συγκέντρωση στοιχείου Z σε ppm,

 

Image 24

 

και σB και σZ είναι αντιστοίχως οι διατομές δεσμεύσεως θερμικών νετρονίων του φυσικού βορίου και του στοιχείου Z σε barn, ενώ AB και AZ είναι αντιστοίχως οι ατομικές μάζες του φυσικού βορίου και του στοιχείου Z.

0C005

Ενώσεις ή σκόνες ειδικά κατασκευασμένες για την παραγωγή διαφραγμάτων αερίου διαχύσεως, ανθεκτικές στη διάβρωση από το UF6 (π.χ. νικέλιο ή κράματα με περιεκτικότητα σε νικέλιο 60 % και άνω κατά βάρος, οξείδιο του αργιλίου και πλήρως φθοριωμένα πολυμερή υδρογονανθράκων), με καθαρότητα 99,9 % κατά βάρος και άνω και μέγεθος σωματιδίων κάτω των 10 μm με βάση μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο Β330 από την Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών Υλικών (ΑSΤΜ) και με υψηλό βαθμό ομοιογένειας των σωματιδίων.

0D   Λογισμικό

0D001

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» προϊόντων που καθορίζονται σε αυτήν την κατηγορία.

0E   Τεχνολογία

0E001

«Τεχνολογία» κατά την έννοια της Σημείωσης περί Πυρηνικής Τεχνολογίας για την «ανάπτυξη», «παραγωγή» ή «χρήση» προϊόντων που περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία.

ΜΕΡΟΣ IIΙ –     Κατηγορία 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 – ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1A   Συστήματα, εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη

1A001

Κατασκευαστικά μέρη από φθοριωμένα προϊόντα, ως εξής:

α.

Παρεμβύσματα, φλάντζες, σφραγιστικά ή πλωτήρες καυσίμου ειδικά σχεδιασμένα για «αεροπλάνα» ή διαστημικά σκάφη, κατασκευασμένα από οποιοδήποτε υλικό που ορίζεται στο σημείο 1C009.β. ή 1C009.γ., σε αναλογία 50% και άνω·

β.

Δεν χρησιμοποιείται·

γ.

Δεν χρησιμοποιείται.

1A002

«Σύνθετες δομές ή ελάσματα», ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1Α202, 9Α010 ΚΑΙ 9Α110

α.

Κατασκευασμένα από:

1.

Οργανική «μήτρα» και «ινώδη ή νηματώδη υλικά» που προσδιορίζονται στο σημείο 1C010.γ. ή 1C010.δ.· ή

2.

Προ-εμποτίσματα ή προ-μορφώματα που προσδιορίζονται στο σημείο 1C010.ε.·

β.

Κατασκευασμένα από μεταλλική ή ανθρακούχο «μήτρα» και από οτιδήποτε από τα παρακάτω:

1.

Ανθρακούχα «ινώδη ή νηματώδη υλικά» με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

α.

«Ειδικό συντελεστή» άνω των 10,15 x 106 m, και

β.

«Ειδική αντοχή σε εφελκυσμό» άνω των 17,7 x 104 m, ή

2.

Υλικά που ορίζονται στο σημείο 1C010.γ.

Σημείωση 1:

Στο σημείο 1Α002 δεν υπάγονται «σύνθετες» δομές ή ελάσματα κατασκευασμένα από υλικά «ινώδους ή νηματώδους» άνθρακα διαποτισμένου με εποξεικές ρητίνες, για την επισκευή δομών ή ελασμάτων «πολιτικών αεροσκαφών», με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

εμβαδόν που δεν υπερβαίνει το 1 m2·

β.

πλάτος άνω των 15 mm· και

γ.

πλάτος άνω των 15 mm.

Σημείωση 2:

Στο σημείο 1Α002 δεν υπάγονται τα ημικατεργασμένα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για καθαρά πολιτικές εφαρμογές ως εξής:

α.

Αθλητικά προϊόντα·

β.

Αυτοκινητοβιομηχανία·

γ.

Βιομηχανία εργαλειομηχανών·

δ.

Ιατρικές εφαρμογές.

Σημείωση 3:

Στο σημείο 1Α002.β.1. δεν υπάγονται τα ημικατεργασμένα προϊόντα που περιέχουν κατ’ ανώτατο όριο δύο διαστάσεις συνυφασμένων νημάτων και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις εξής εφαρμογές:

α.

Μεταλλικές καμίνους θερμικής κατεργασίας μετάλλων·

β.

Εξοπλισμό παραγωγής πυριτιούχων συνθετικών κρυστάλλων.

Σημείωση 4:

Στο σημείο 1Α002 δεν υπάγονται τα τελικά προϊόντα τα σχεδιασμένα ειδικά για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Σημείωση 5:

Στο σημείο 1A002.β.1. δεν υπάγονται μηχανικά τεμαχισμένα, αλεσμένα ή κομμένα «ινώδη ή νηματώδη υλικά» από άνθρακα μήκους 25,0 mm ή λιγότερο.

1A003

Προϊόντα από μη τηκόμενα αρωματικά πολυϊμίδια σε φιλμ, φύλλα, ταινίες ή ιμάντες, με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

Πάχος που υπερβαίνει τα 0,254 mm· ή

β.

Επιχρισμένα ή ελασμένα με άνθρακα, γραφίτη, μέταλλα ή μαγνητικές ουσίες.

Σημείωση:

Στο σημείο 1Α003 δεν υπάγονται προϊόντα που είναι επιχρισμένα ή ελασμένα με χαλκό και έχουν σχεδιαστεί για την παραγωγή ηλεκτρονικών τυπωμένων κυκλωμάτων.

ΣΗΜ.

Για «τηκόμενα» αρωματικά πολυϊμίδια οποιασδήποτε μορφής, βλ. σημείο 1C008.α.3.

1A004

Εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη προστασίας και ανίχνευσης που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2B351 ΚΑΙ 2B352.

α.

Μάσκες ολοκλήρου προσώπου, κάνιστρα διηθήσεως και εξοπλισμός απολύμανσής τους, που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα, και τα ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη τους:

Σημείωση:

Στο σημείο 1A004.α. δεν υπάγονται οι μηχανοκίνητες αναπνευστικές συσκευές φιλτραρίσματος του αέρα (PAPR) που είναι σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για προστασία από παράγοντες ή υλικά, που αναφέρονται στο σημείο 1A004.α.

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του σημείου 1A004.α.:

1.

Οι μάσκες ολοκλήρου προσώπου είναι επίσης γνωστές ως μάσκες αερίου.

2.

Τα κάνιστρα διηθήσεως περιλαμβάνουν φυσίγγια διηθήσεως.

1.

«Βιολογικοί παράγοντες»·

2.

“Ραδιενεργά υλικά”·

3.

Παράγοντες χημικού πολέμου (CW)· ή

4.

«Παράγοντες ελέγχου ταραχών», στους οποίους περιλαμβάνονται:

α.

α-βρωμοβενζενακετονιτρίλιο, (κυανιούχο βρωμοβενζύλιο) (CA) (CAS 5798-79-8),

β.

[(2-χλωροφαινυλο)μεθυλενο] προπανοδινιτρίλιο, (ο-χλωροβενζυλιδενεμηλονονιτρίλιο) (CS) (CAS 2698-41-1),

γ.

2-χλωρο-1-φαινυλαιθανόνη, χλωριούχο φαινυλακύλιο (ω-χλωροακετοφαινόνη) (CN) (CAS 532-27-4),

δ.

διβενζο-(β, στ)-1,4-οξαζεφίνη (CR) (CAS 257-07-8),

ε.

10-χλωρο-5,10-διυδροφαιναρσαζίνη, (Χλωριούχος φαιναρσαζίνη), (Αδαμσίτης) (DM) (CAS 578-94-9),

στ.

Ν-εννεϋλομορφολίνη, (MPA) (CAS 5299-64-9).

β.

Προστατευτικές ενδυμασίες, γάντια και παπούτσια που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την άμυνα κατά οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

«Βιολογικοί παράγοντες»·

2.

“Ραδιενεργά υλικά”· ή

3.

Παράγοντες χημικού πολέμου (CW)·

γ.

Συστήματα ανίχνευσης που έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για την ανίχνευση ή τον εντοπισμό οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα και τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματά τους:

1.

«Βιολογικοί παράγοντες»·

2.

“Ραδιενεργά υλικά”· ή

3.

Παράγοντες χημικού πολέμου (CW)·

δ.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σχεδιασμένος για την αυτόματη ανίχνευση ή εντοπισμό της παρουσίας καταλοίπων «εκρηκτικών» και με τη χρήση τεχνικών «ανίχνευσης ιχνών» (π.χ., επιφανειακά ακουστικά κύματα, φασματομετρία ιοντικής κινητικότητας, φασματομετρία διαφορικής κινητικότητας, φασματομετρία μάζας).

Τεχνική παρατήρηση:

Ως “ανίχνευση ιχνών” ορίζεται η ικανότητα ανίχνευσης κάτω του 1 ppm σε αέρια κατάσταση ή του 1 mg σε στερεή ή υγρή κατάσταση.

Σημείωση 1:

Στο σημείο 1A004.δ. δεν υπάγεται ο εξοπλισμός ειδικώς σχεδιασμένος για εργαστηριακή χρήση.

Σημείωση 2:

Στο σημείο 1A004.δ. δεν υπάγονται οι πύλες ασφαλείας διέλευσης χωρίς επαφή.

Σημείωση:

Στο σημείο 1Α004 δεν υπάγονται:

α.

Προσωπικά δοσίμετρα παρακολούθησης της ακτινοβολίας·

β.

Εξοπλισμός ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία ο οποίος από τον σχεδιασμό ή τη λειτουργία του περιορίζεται στην προστασία από κινδύνους που ιδιάζουν στην κατ’ οίκον ασφάλεια ή στις πολιτικές βιομηχανίες, όπως:

1.

μεταλλεία·

2.

λατομεία·

3.

γεωργία·

4.

φαρμακοβιομηχανία·

5.

ιατρική·

6.

κτηνιατρική·

7.

μέριμνα περιβάλλοντος·

8.

διαχείριση αποβλήτων·

9.

βιομηχανία τροφίμων.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

1.

Στο σημείο 1A004 περιλαμβάνεται εξοπλισμός και κατασκευαστικά μέρη που έχουν προσδιοριστεί, δοκιμαστεί επιτυχώς σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ή έχουν με άλλο τρόπο αποδειχθεί αποτελεσματικά, για την ανίχνευση ή για την άμυνα κατά “ραδιενεργών υλικών”, «βιολογικών παραγόντων», παραγόντων χημικού πολέμου, “προσομοιωτών” ή «παραγόντων ελέγχου ταραχών», έστω κι αν ο εν λόγω εξοπλισμός ή τα κατασκευαστικά μέρη χρησιμοποιούνται σε μη στρατιωτικές βιομηχανίες, όπως οι βιομηχανίες στους τομείς των μεταλλείων, των λατομείων, της γεωργίας, των φαρμακευτικών προϊόντων, της ιατρικής, της κτηνιατρικής, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης αποβλήτων ή των τροφίμων.

2.

Ο “προσομοιωτής” είναι ουσία ή υλικό που χρησιμοποιείται αντί τοξικού παράγοντα (χημικού ή βιολογικού) στην εκπαίδευση, την έρευνα, τις δοκιμές ή την αξιολόγηση.

3.

Για τους σκοπούς του σημείου 1A004, ως “ραδιενεργά υλικά” νοούνται εκείνα τα οποία επιλέγονται ή τροποποιούνται με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά την πρόκληση θυμάτων σε ανθρώπους ή ζώα, την αλλοίωση του εξοπλισμού ή τη φθορά των καλλιεργειών ή του περιβάλλοντος.

1A005

Προσωπικοί θώρακες και σχετικά κατασκευαστικά μέρη, ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

α.

Μαλακή θωράκιση σώματος εκτός εκείνης που παρασκευάζεται για να καλύπτει στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές ή τα ισοδύναμά τους, και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη αυτής·

β.

Σκληρές πλάκες θωράκισης σώματος που παρέχουν βαλλιστική προστασία ίση προς το επίπεδο IIIΑ (NIJ 0101.06, Ιούλιος 2008) ή μικρότερη, ή «ισοδύναμα πρότυπα».

ΣΗΜ.

Για τα «ινώδη ή νηματώδη υλικά» που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προσωπικών θωράκων, βλ. σημείο 1C010.

Σημείωση 1:

Στο σημείο 1Α005 δεν υπάγονται οι προσωπικοί θώρακες όταν συνοδεύουν τον χρήστη τους για την προσωπική του προστασία.

Σημείωση 2:

Στο σημείο 1Α005 δεν υπάγονται οι προσωπικοί θώρακες που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μετωπική προστασία μόνο από θραύσματα και ωστικό κύμα από μη στρατιωτικά εκρηκτικά.

Σημείωση 3:

Στο σημείο 1Α005 δεν υπάγονται οι προσωπικοί θώρακες που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν προστασία μόνο από τραύματα προκαλούμενα από μαχαίρι, καρφί ή βελόνα ή από αμβλύ τραύμα.

1A006

Εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί ή τροποποιηθεί ειδικά για την απόρριψη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (IEDs), ως εξής, και κατασκευαστικά μέρη και εξαρτήματα που έχουν ειδικά σχεδιαστεί για τον εξοπλισμό αυτόν:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

α.

Τηλεχειριζόμενα οχήματα·

β.

“Παρεμποδιστές”.

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του σημείου 1A006.β.:Οι “παρεμποδιστές” είναι συσκευές ειδικά σχεδιασμένες με σκοπό την παρεμπόδιση της λειτουργίας εκρηκτικής συσκευής μέσω της βολής υγρού, στερεού ή θρυμματιζόμενου βλήματος.

Σημείωση:

Στο σημείο 1A006 δεν υπάγεται εξοπλισμός όταν συνοδεύει τον χειριστή του.

1A007

Εξοπλισμός και συσκευές που έχουν σχεδιασθεί ειδικά για την ανάφλεξη εκρηκτικών φορτίων και διατάξεων που περιέχουν «ενεργειακά υλικά», με ηλεκτρικά μέσα, ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 3A229 ΚΑΙ 3A232.

α.

Συσκευές πυροδότησης για εκρηκτικούς πυροκροτητές που έχουν σχεδιαστεί για να συνδέονται με εκρηκτικούς πυροκροτητές του σημείου 1A007.β.·

β.

Εκρηκτικοί πυροκροτητές που λειτουργούν ηλεκτρικά, ως εξής:

1.

Εκρηγνυόμενη γέφυρα (exploding bridge – EB)·

2.

Σύρμα εκρηγνυόμενης γέφυρας (exploding bridge wire – EBW)·

3.

Κολαφιστήρας (slapper)·

4.

Συστήματα έναυσης εκρηγνυόμενου μεταλλικού φύλλου (exploding foil initiators - EFI).

Τεχνικές παρατηρήσεις:

1.

Αντί της λέξης detonator (πυροκροτητής) χρησιμοποιείται μερικές φορές η λέξη initiator ή igniter (αναφλεκτήρας).

2.

Για τους σκοπούς του σημείου 1A007.β. οι πυροκροτητές χρησιμοποιούν όλοι έναν μικρό ηλεκτρικό αγωγό (γέφυρα, σύρμα γέφυρας ή μεταλλικό φύλλο) που εξατμίζεται εκρηκτικά όταν ένας ταχύς ηλεκτρικός παλμός υψηλού ρεύματος περνάει μέσα του. Στους τύπους πυροκροτητών χωρίς κολαφιστήρα ο αγωγός που εκρήγνυται αρχίζει μία χημική πυροδότηση σε ένα εξαιρετικά εκρηκτικό υλικό με το οποίο είναι σε επαφή όπως π.χ. το PETN (Pentaerythritoltetranitrate). Σε πυροκροτητές τύπου κολαφιστήρα (slapper) η εκρηκτική εξάτμιση του ηλεκτρικού αγωγού σπρώχνει ένα έλασμα ή κολαφιστήρα διαμέσου ενός διάκενου και η πρόσκρουσή του πάνω σε ένα εκρηκτικό υλικό αρχίζει μία χημική πυροδότηση. Σε μερικά προϊόντα ο κολαφιστήρας ωθείται από μαγνητική δύναμη. Ο όρος πυροκροτητής με εκρηγνυόμενο μεταλλικό φύλλο μπορεί να αναφέρεται είτε σε πυροκροτητή τύπου εκρηγνυόμενης γέφυρας είτε σε πυροκροτητή τύπου κολαφιστήρα.

1A008

Γομώσεις, συσκευές και κατασκευαστικά μέρη, ως εξής:

α.

“Κοίλες γομώσεις” με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Καθαρή εκρηκτική ποσότητα (NEQ) μεγαλύτερη των 90 g· και

2.

Διάμετρο εξωτερικού περιβλήματος ίση ή μεγαλύτερη από 75 mm·

β.

Κοπτικές γομώσεις γραμμικού σχήματος που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, καθώς και τα ειδικά γι’ αυτές σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη, ως εξής:

1.

Εκρηκτικό φορτίο άνω των 40 g/m· και

2.

Πλάτος 10 mm ή περισσότερο·

γ.

Πυραγωγό σχοινί με φορτίο εκρηκτικού πυρήνα άνω των 64 g/m·

δ.

Κοπτικά μέσα, εκτός από τα προσδιοριζόμενα στο 1A008.β., και αποχωριστικά μέσα, με καθαρή εκρηκτική ποσότητα (NEQ) μεγαλύτερη των 3,5 kg.

Τεχνική παρατήρηση:

Οι “κοίλες γομώσεις” είναι εκρηκτικές γομώσεις διαμορφωμένες με στόχο συγκεκριμένη εστίαση των αποτελεσμάτων της έκρηξης.

1A102

Επανακορεσμένα κατασκευαστικά μέρη από πυρολυμένο άνθρακα-άνθρακα, σχεδιασμένα για οχήματα εκτόξευσης στο διάστημα που ορίζονται στο σημείο 9Α004 ή για πυραυλοβολίδες που ορίζονται στο σημείο 9Α104.

1A202

Σύνθετες δομές, πλην εκείνων που ορίζονται στο σημείο 1Α002, υπό μορφή σωλήνων και που έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 9Α010 ΚΑΙ 9Α110.

α.

Εσωτερική διάμετρο μεταξύ 75 mm και 400 mm· και

β.

Κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα «ινώδη ή νηματώδη υλικά» που ορίζονται στο σημείο 1C010.α. ή β. ή 1C210.α. ή από ανθρακούχα προ-εμποτίσματα που ορίζονται στο σημείο 1C210.γ.

1A225

Καταλύτες λευκόχρυσου ειδικά σχεδιασμένοι ή παρασκευασμένοι για ισοτοπικές αντιδράσεις ανταλλαγής μεταξύ υδρογόνου και ύδατος, για την ανάκτηση τριτίου από βαρύ ύδωρ ή για την παραγωγή βαρέος ύδατος.

1A226

Ειδικά συσκευάσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό βαρέος ύδατος από κανονικό ύδωρ, και που έχουν τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Παρασκευασμένα από πλέγμα φωσφορούχου χαλκού, χημικά επεξεργασμένα για βελτίωση της διαβρεκτικότητας· και

β.

Σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται σε πύργους απόσταξης εν κενώ.

1A227

Παράθυρα ασφαλείας έναντι ακτινοβολιών υψηλής πυκνότητας (μολυβδύαλος ή άλλα) που έχουν όλα τα εξής χαρακτηριστικά και ειδικά σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό πλαίσια:

α.

Πλευρά μεγαλύτερη του 0,09 m2, σε “ψυχρή περιοχή”·

β.

Πυκνότητα ανώτερη των 3 g/cm3· και

γ.

Πάχος 100 mm ή μεγαλύτερο.

Τεχνική παρατήρηση:

Στο σημείο 1Α227, ο όρος “ψυχρή περιοχή” αφορά τη διαφανή επιφάνεια του παραθύρου που είναι εκτεθειμένη στη χαμηλότερη στάθμη ακτινοβολίας σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου.

1B   Εξοπλισμός δοκιμών, ελέγχου και παραγωγής

1B001

Εξοπλισμός για την παραγωγή ή επιθεώρηση «σύνθετων» δομών ή ελασμάτων, όπως ορίζονται στο σημείο 1Α002, ή «ινωδών ή νηματωδών υλικών», όπως ορίζονται στο σημείο 1C010, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό κατασκευαστικά μέρη και εξαρτήματα:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΑ 1B101 ΚΑΙ 1B201.

α.

Μηχανές περιέλιξης νημάτων, στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε τρεις ή περισσότερους άξονες “πρωτογενούς σερβοτοποθέτησης”, ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή «σύνθετων» δομών ή ελασμάτων από «ινώδη ή νηματώδη υλικά»·

β.

«Μηχανές τοποθέτησης ταινιών» των οποίων οι κινήσεις ρύθμισης και τοποθέτησης ταινιών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε πέντε ή περισσότερους άξονες “πρωτογενούς σερβοτοποθέτησης”, ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή «συνθέτων» πλαισίων αεροσκαφών ή «βλημάτων»·

Σημείωση:

Στο σημείο 1B001.β., ως “βλήματα” νοούνται τα πλήρη πυραυλικά συστήματα και τα συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων αέρος.

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του σημείου 1B001.β., οι “μηχανές τοποθέτησης ταινιών” μπορούν να τοποθετούν μία ή περισσότερες “ζώνες νημάτων” πλάτους μεγαλύτερου των 25,4 mm και μικρότερου ή ίσου των 304,8 mm και να κόβουν και να επανεκκινούν επιμέρους σειρές “ζωνών νημάτων” κατά τη διαδικασία τοποθέτησης.

γ.

Μηχανές ύφανσης πολλαπλών κατευθύνσεων και πολλαπλών διαστάσεων ή μηχανές πλεξίματος, όπου συμπεριλαμβάνονται και οι προσαρμογές καθώς και τα σύνεργα μετατροπής, ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για την ύφανση και το πλέξιμο ινών, για «σύνθετες» δομές·

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του σημείου 1B001.γ., ο όρος πλέξιμο καλύπτει τους δύο αγγλικούς όρους interlacing και knitting.

δ.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή προσαρμοσμένος για την παραγωγή ενισχυτικών ινών, ως εξής:

1.

Εξοπλισμός μετατροπής πολυμερών ινών (όπως από πολυακρυλονιτρίλια, από ρεγιόν, από φυσικές ρητίνες ή πολυκαρβοσιλάνια) σε ίνες άνθρακα ή ίνες σιλικονούχων καρβιδίων, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού τάνυσης ινών εν θερμώ·

2.

Εξοπλισμός για τη χημική εναπόθεση ατμού στοιχείων ή ενώσεων σε θερμά νηματώδη υποστρώματα, για την παραγωγή ινών καρβιδίων του πυριτίου·

3.

Εξοπλισμός υγράς ύφανσης σε αδρανή κεραμικά (όπως οξείδια του αργιλίου)·

4.

Εξοπλισμός μετατροπής προδρόμων ινών που περιέχουν αργίλιο σε ίνες αλουμίνας με εν θερμώ επεξεργασία·

ε.

Εξοπλισμός παραγωγής προ-εμποτισμάτων όπως ορίζονται στο 1C010.ε., με τη μέθοδο της εν θερμώ έγχυσης·

στ.

Εξοπλισμός μη καταστροφικού ελέγχου ειδικά σχεδιασμένος για «σύνθετα» υλικά, ως εξής:

1.

Συστήματα τομογραφίας ακτίνων Χ για την τρισδιάστατη εξέταση ελαττωμάτων·

2.

Μηχανές δοκιμής με υπερήχους και ψηφιακό έλεγχο, όπου οι κινήσεις τοποθέτησης πομπών ή δεκτών συντονίζονται και προγραμματίζονται ταυτόχρονα σε τέσσερις ή περισσότερους άξονες για να παρακολουθούν το τρισδιάστατο περίγραμμα του εξεταζόμενου στοιχείου·

ζ.

“Μηχανές τοποθέτησης καλωδίων”, των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης καλωδίων συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες “πρωτογενούς σερβοτοποθέτησης”, ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή «συνθέτων» πλαισίων αεροσκαφών ή “βλημάτων”.

Τεχνική παρατήρηση:

Για τους σκοπούς του σημείου 1B001.ζ., οι “μηχανές τοποθέτησης καλωδίων” μπορούν να τοποθετούν μία ή περισσότερες “ζώνες νημάτων” πλάτους μικρότερου ή ίσου των 25,4 mm και να κόβουν και να ξαναξεκινούν επιμέρους σειρές “ζωνών νημάτων” κατά τη διαδικασία τοποθέτησης.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

1.

Για τους σκοπούς του 1B001, οι άξονες “πρωτογενούς σερβοτοποθέτησης” ελέγχουν, υπό τη διεύθυνση προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, τη θέση της απόληξης (δηλαδή της κεφαλής) στον χώρο σχετικά με το υπό επεξεργασία αντικείμενο στον σωστό προσανατολισμό και κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή διαδικασία.

2.

Για τους σκοπούς του 1B001, “ζώνη νημάτων” είναι ένα ενιαίο συνεχές πλάτος ταινίας, καλωδίου ή ίνας που έχει εμποτιστεί πλήρως ή μερικώς με ρητίνη. Οι “ζώνες νημάτων” που έχουν εμποτιστεί πλήρως ή μερικώς με ρητίνη περιλαμβάνουν εκείνες που είναι επιχρισμένες με ξηρή σκόνη που συγκολλάται κατόπιν θέρμανσης.

1B002

Εξοπλισμός σχεδιασμένος για την παραγωγή σκόνης μεταλλικών κραμάτων ή σωματιδιακών υλικών, με όλα τα παρακάτω:

α.

Ειδικά σχεδιασμένος για την αποφυγή μόλυνσης· και

β.

Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε μία από τις διεργασίες που προσδιορίζονται στο σημείο 1C002.γ.2.

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1B102.

1B003

Εργαλεία, μήτρες, καλούπια ή εξαρτήματα για «υπερελαστική διαμόρφωση» ή για «συγκόλληση με διάχυση» («diffusion bonding») τιτανίου, αργιλίου ή κραμάτων τους, ειδικά σχεδιασμένα για την παραγωγή οποιωνδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

Πλαίσια αεροσκαφών ή αεροδιαστημικών·

β.

Μηχανές «αεροσκαφών» ή αεροδιαστημικών· ή

γ.

Ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα για τα πλαίσια που προσδιορίζονται στο σημείο 1B003.α. ή τις μηχανές που προσδιορίζονται στο σημείο 1B003.β.

1B101

Εξοπλισμός, πλην αυτού που ορίζεται στο σημείο 1Β001, για την «παραγωγή» δομικών συνθέτων, ως εξής· και ειδικά σχεδιασμένα για τον σκοπό αυτό κατασκευαστικά μέρη και εξαρτήματα:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1B201.

Σημείωση:

Τα κατασκευαστικά μέρη και εξαρτήματα που ορίζονται στο σημείο 1B101 περιλαμβάνουν καλούπια, μαντρέλια, μήτρες, εξαρτήματα και εργαλεία για εκτύπωση προμορφωμάτων, για φινίρισμα, για έγχυση, για σύντηξη ή συγκόλληση σύνθετων δομών, ελασμάτων και προϊόντων τους.

α.

Μηχανές περιέλιξης νημάτων ή μηχανές τοποθέτησης ινών, των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών μπορούν να συντονίζονται και να προγραμματίζονται σε τρεις ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες για την παραγωγή συνθέτων δομών ή ελασμάτων από ινώδη ή νηματώδη υλικά και για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό ελέγχων·

β.

Μηχανές τοποθέτησης ταινιών των οποίων οι κινήσεις τοποθέτησης και εγκατάστασης ταινιών και φύλλων μπορούν να συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες, σχεδιασμένες για την κατασκευή συνθέτων πλαισίων αεροπλάνων και «βλημάτων»·

γ.

Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την «παραγωγή»«ινωδών ή νηματωδών υλικών» ως εξής:

1.

Εξοπλισμός για τη μετατροπή πολυμερών ινών (όπως πολυακρυλονιτρίλια, ρεγιόν ή πολυκαρβοσιλάνια) συμπεριλαμβανομένου και ειδικού μηχανισμού για το τάνυσμα ινών εν θερμώ·

2.

Εξοπλισμός εναπόθεσης ατμού στοιχείων ή ενώσεων σε θερμά ινώδη υποστρώματα·

3.

Εξοπλισμός υγράς ύφανσης σε αδρανή κεραμικά (όπως οξείδια του αργιλίου)·

δ.

Εξοπλισμός σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την επεξεργασία επιφανείας ειδικών ινών ή για την παραγωγή προ-εμποτισμάτων και προ-μορφωμάτων που ορίζονται στο σημείο 9C110.

Σημείωση:

Στο σημείο 1Β101.δ. υπάγονται έλαστρα, τεντωτήρες, εξοπλισμός επίχρισης, εξοπλισμός κοπής και διατρητικά μηχανήματα.

1B102

«Εξοπλισμός παραγωγής» μεταλλικών σκονών, πλην του αναφερόμενου στο σημείο 1B002, και κατασκευαστικά μέρη του, ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1B115.β.

α.

«Εξοπλισμός παραγωγής» μεταλλικών σκονών, χρησιμοποιήσιμος για την «παραγωγή», σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σφαιρικών, σφαιροειδών ή σταγονιδιοποιημένων υλικών προσδιοριζόμενων στα σημεία 1C011.α., 1C011.β., 1C111.α.1., 1C111.α.2. ή στους ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων.

β.

Κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα για τον «εξοπλισμό παραγωγής» που προσδιορίζεται στα σημεία 1Β002 ή 1Β102.α.

Σημείωση:

Το σημείο 1Β102 περιλαμβάνει:

α.

Γεννήτριες πλάσματος (με πίδακα υψίσυχνου τόξου) για την απόκτηση έκπτυστων ή σφαιρικών μεταλλικών σκονών με οργάνωση της διεργασίας σε περιβάλλον αργού/ύδατος·

β.

Ηλεκτροπαλμικό εξοπλισμό χρησιμοποιήσιμο για την απόκτηση έκπτυστων ή σφαιρικών μεταλλικών σκονών με οργάνωση της διεργασίας σε περιβάλλον αργού/ύδατος·

γ.

Εξοπλισμό χρησιμοποιήσιμο για την «παραγωγή» σφαιρικών σκονών αργιλίου με κονιοποίηση τήγματος εντός αδρανούς μέσου (π.χ. αζώτου).

1B115

Εξοπλισμός, πλην του αναφερόμενου στα σημεία 1B002 και 1B102, για την παραγωγή προωθητικών και συστατικών για προωθητικά, ως εξής, και ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη για τον σκοπό αυτό:

α.

«Εξοπλισμός παραγωγής» για την «παραγωγή», διαχείριση ή αποδοχή δοκιμών υγρών προωθητικών ή συστατικών προωθητικών που προσδιορίζονται στα σημεία 1C011.α., 1C011.β., 1C111 ή στους ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων·

β.

«Εξοπλισμός παραγωγής», για την «παραγωγή», διαχείριση, ανάμειξη, παλαίωση, εντύπωση, εμπίεση, τόρνευση, εκπίεση ή αποδοχή δοκιμών στερεών προωθητικών ή συστατικών προωθητικών που προσδιορίζονται στα σημεία 1C011.α., 1C011.β., 1C111 ή στους ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων.

Σημείωση:

Στο σημείο 1B115.β. δεν υπάγονται οι αναμεικτήρες παρτίδων, οι αναμεικτήρες συνεχούς ροής και οι μύλοι ρευστής ενέργειας. Για τον έλεγχο των αναμεικτήρων παρτίδων, των αναμεικτήρων συνεχούς ανάμειξης και των μύλων ρευστής ενέργειας, βλέπε σημεία 1B117, 1B118 και 1B119.

Σημείωση 1:

Για εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για την παραγωγή στρατιωτικών προϊόντων, βλέπε ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων.

Σημείωση 2:

Στο σημείο 1Β115 δεν υπάγεται ο εξοπλισμός για την «παραγωγή», διαχείριση και αποδοχή δοκιμών καρβιδίων βορίου.

1B116

Ειδικά σχεδιασμένα ακροφύσια για την παραγωγή πυρολυτικώς λαμβανομένων υλικών εισαγομένων σε μήτρες, μαντρέλια ή άλλα υποστρώματα από πρόδρομα αέρια που αποσυντίθενται μεταξύ 1 573 Κ (1 300°C) έως 3 173 Κ (2 900°C) και σε πιέσεις από 130 Ρa έως 20 kΡa.

1B117

Αναμεικτήρες παρτίδων με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς και ειδικά γι’ αυτούς σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη:

α.

Που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για ανάμειξη υπό κενό σε πιέσεις από μηδέν έως 13,326 kPa·

β.

Με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμειξης·

γ.

Συνολική ογκομετρική χωρητικότητα 110 λίτρων και άνω· και

δ.

Τουλάχιστον έναν έκκεντρο “αναμεικτήρα/ζυμωτήρα”.

Σημείωση:

Στο σημείο 1B117.δ. ο όρος “αναμεικτήρας/ζυμωτήρας” δεν αναφέρεται σε διαχωριστές (deagglomerators) ή μαχαιροφόρους ατράκτους (knife-spindles).

1B118

Αναμεικτήρες συνεχούς ανάμειξης με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά, καθώς και ειδικά γι’ αυτούς σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη:

α.

Που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για ανάμειξη υπό κενό σε πιέσεις από μηδέν έως 13,326 kPa·

β.

Με δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας του θαλάμου ανάμειξης·

γ.

Οποιοδήποτε από τα εξής:

1.

Δύο ή περισσότερους αναμεικτήρες/ζυμωτήρες· ή

2.

Όλα τα εξής:

α.

Έναν μόνο παλλόμενο και περιστρεφόμενο άξονα με ζυμωτικά δόντια/ακίδες· και

β.

Ζυμωτικά δόντια/ακίδες μέσα στην επένδυση του θαλάμου ανάμειξης.

1B119

Μύλοι ρευστής ενέργειας χρησιμοποιήσιμοι για το άλεσμα ή τη λειοτρίβηση ουσιών προσδιοριζόμενων στα σημεία 1C011.α., 1C011.β., 1C111 ή στους ελέγχους στρατιωτικών προϊόντων, καθώς και κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτούς.

1B201

Μηχανές περιέλιξης νημάτων, εκτός αυτών που ορίζονται στο σημείο 1Β001 ή 1Β101, και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

α.

Μηχανές περιέλιξης νημάτων με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Στις οποίες οι κινήσεις τοποθέτησης, περιτύλιξης και περιέλιξης ινών συντονίζονται και προγραμματίζονται σε δύο ή περισσότερους άξονες·

2.

Ειδικά σχεδιασμένες για την κατασκευή σύνθετων δομών ή ελασμάτων από «ινώδη ή νηματώδη υλικά»· και

3.

Ικανές για την περιέλιξη κυλινδρικών σωλήνων εσωτερικής διαμέτρου μεταξύ 75 και 650 mm και μήκους 300 mm και άνω·

β.

Για ελέγχους συντονισμού και προγραμματισμού καθώς και τα σχετικά μαντρέλια ακριβείας για τις μηχανές περιέλιξης νημάτων που ορίζονται στο σημείο 1Β201.α.·

γ.

Για μαντρέλια ακριβείας για τις μηχανές περιέλιξης νημάτων που ορίζονται στο σημείο 1Β201.α.

1B225

Ηλεκτρολυτικά κύτταρα για την παραγωγή φθορίου με παραγωγική δυνατότητα ανώτερη των 250 g φθορίου την ώρα.

1B226

Ηλεκτρομαγνητικοί διαχωριστές ισοτόπων σχεδιασμένοι για ή εφοδιασμένοι με απλές ή πολλαπλές πηγές ιόντων, ικανοί να παράγουν συνολικό ρεύμα δέσμης ιόντων 50 mΑ και άνω.

Σημείωση:

Το σημείο 1Β226 περιλαμβάνει διαχωριστές:

α.

Για τον εμπλουτισμό σταθερών ισοτόπων·

β.

Με πηγές ιόντων και συλλέκτες τόσο σε μαγνητικά πεδία όσο και σε συστήματα στα οποία οι διαχωριστές αυτοί ευρίσκονται εκτός πεδίου.

1B228

Αποστακτικές κρυογονικές στήλες υδρογόνου που διαθέτουν όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α.

Σχεδιασμένες για λειτουργία σε εσωτερικές θερμοκρασίες 35 Κ (-238°C) ή λιγότερο,

β.

Σχεδιασμένες για λειτουργία με εσωτερική πίεση από 0,5 έως 5 ΜΡa·

γ.

Κατασκευασμένες είτε:

1.

Από ανοξείδωτο χάλυβα της σειράς 300 της Διεθνούς Ένωσης Μηχανικών Αυτοκινήτων (SAE) με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και με ωστενιτικό μέγεθος κόκκου ΑSΤΜ (ή ισοδύναμου προτύπου) 5 ή μεγαλύτερο· ή

2.

Από ισοδύναμα υλικά που είναι και κρυογονικά και συμβατά υδρογόνου·(H2)· και

δ.

Εσωτερικής διαμέτρου 30 m και άνω και “πραγματικού μήκους” 4 m ή άνω.

Τεχνική παρατήρηση:

Στο σημείο 1B228, ο όρος “πραγματικό μήκος” σημαίνει το ενεργό ύψος του υλικού πλήρωσης σε στήλη τύπου πλήρωσης ή το ενεργό ύψος των εσωτερικών πλακών επαφής σε στήλη τύπου πλάκας.

1B230

Αντλίες ικανές για την κυκλοφόρηση διαλυμάτων πυκνών ή αραιωμένων καταλυτών αμιδίου του καλίου σε υγρή αμμωνία (KNH2/NH3), με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α.

Αεροστεγείς (δηλαδή ερμητικά σφραγισμένες)·

β.

Απόδοσης άνω του 8,5 m3/h· και

γ.

Με ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Για πυκνά διαλύματα αμιδίου του καλίου (1 % και άνω), πίεση λειτουργίας 1,5-60 ΜΡa· ή

2.

Για αραιά διαλύματα αμιδίου του καλίου (κάτω του 1 %), πίεση λειτουργίας 20-60 ΜΡa.

1B231

Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τριτίου και εξοπλισμός τους, ως εξής:

α.

Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια παραγωγής, ανάκτησης, εξαγωγής, συγκέντρωσης ή χειρισμού τριτίου·

β.

Εξοπλισμός για εγκαταστάσεις ή εργοστάσια τριτίου, ως εξής:

1.

Μονάδες ψύξης υδρογόνου ή ηλίου με δυνατότητες ψύξης 23 Κ (-250°C) και κάτω, με δυνατότητα απομάκρυνσης θερμότητας μεγαλύτερη των 150 W·

2.

Συστήματα αποθήκευσης ή καθαρισμού ισοτόπων του υδρογόνου χρησιμοποιούντα μεταλλικά υδρίδια ως μέσα αποθήκευσης ή καθαρισμού.

1B232

Στροβιλοδιαστολείς ή συστήματα στροβιλοδιαστολέος-συμπιεστή με τα εξής δύο χαρακτηριστικά:

α.

Σχεδιασμένοι για λειτουργία κάτω των 35 Κ (-238°C)· και

β.

Σχεδιασμένοι για παροχή αερίου υδρογόνου 1 000 kg/h και άνω.

1B233

Εγκαταστάσεις, ή εργοστάσια για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου, καθώς και συστήματα και εξοπλισμός τους, ως εξής:

α.

Εγκαταστάσεις ή εργοστάσια για τον διαχωρισμό ισοτόπων λιθίου·

β.

Εξοπλισμός για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου που βασίζεται στη διεργασία δημιουργίας αμαλγάματος λιθίου-υδραργύρου, ως εξής:

1.

Στήλες ανταλλαγής υγρού-υγρού σχεδιασμένες ειδικά για αμαλγάματα λιθίου·

2.

Αντλίες αμαλγάματος υδραργύρου ή λιθίου·

3.

Στοιχεία ηλεκτρόλυσης αμαλγάματος λιθίου·

4.

Εξατμιστήρες πυκνού διαλύματος υδροξειδίου του λιθίου·

γ.

Συστήματα ανταλλαγής ιόντων ειδικά σχεδιασμένα για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου και τα ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη τους·

δ.

Συστήματα ανταλλαγής χημικών ουσιών [που χρησιμοποιούν crown ethers (αιθέρες στέμματος), cryptands ή lariat ethers (αιθέρες λάσου)] ειδικά σχεδιασμένα για τη διαχώριση ισοτόπων λιθίου και τα ειδικά σχεδιασμένα κατασκευαστικά μέρη τους.

1B234

Δοχεία, θάλαμοι, περιέκτες περιορισμού ισχυρών εκρηκτικών υλικών και άλλες παρόμοιες διατάξεις περιορισμού σχεδιασμένες για δοκιμές ισχυρών εκρηκτικών υλικών ή εκρηκτικών μηχανισμών, που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

α.

Σχεδιασμένα για τον πλήρη περιορισμό έκρηξης αντίστοιχης 2 kg τρινιτροτολουόλιου (TNT) ή μεγαλύτερης· και

β.

Που έχουν σχεδιαστικά στοιχεία ή χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν τη μεταφορά διαγνωστικών ή μετρητικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο ή με καθυστέρηση.

1B235

Συναρμολογήσεις και κατασκευαστικά μέρη-στόχοι για την παραγωγή τριτίου, ως εξής:

α.

Συναρμολογήσεις-στόχοι που κατασκευάζονται από ή περιέχουν λίθιο εμπλουτισμένο στο ισότοπο λίθιο-6 ειδικά σχεδιασμένες για την παραγωγή τριτίου μέσω ακτινοβολίας, περιλαμβανομένης εισαγωγής σε πυρηνικό αντιδραστήρα·

β.

Κατασκευαστικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα για τις συναρμολογήσεις-στόχους που προσδιορίζονται στο σημείο 1B235.α.

Τεχνική παρατήρηση:

Τα κατασκευαστικά μέρη που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις συναρμολογήσεις-στόχους για την παραγωγή τριτίου μπορεί να περιέχουν συσσωματώματα λιθίου, απορροφητικές συνθέσεις τριτίου και επένδυση με ειδική επικάλυψη.

1C   Υλικά

Τεχνική παρατήρηση:

Μέταλλα και κράματα:

Εκτός αντίθετης μνείας, οι λέξεις “μέταλλα” και “κράματα” στα σημεία 1C001 έως 1C012 καλύπτουν φυσικές και ημικατεργασμένες μορφές, ως εξής:

Φυσικές μορφές:

 

Άνοδοι, σφαίρες, ράβδοι (συμπεριλαμβανομένων ράβδων με εγκοπές και συρμάτινων ράβδων), χελώνες σιδήρου, τρόχιλοι, χελώνες σφυρήλατου σιδήρου, πλίνθοι, συσσωματώματα, κάθοδοι, κρύσταλλα, κύβοι, δίσκοι, κόκκοι, όγκοι μετάλλου, σβώλοι, μικροί και μεγάλοι, χελώνες, σκόνη, ροδέλες, σκάγια, πλάκες, τεμάχια μεταλλεύματος, μάζες, λεπτές ράβδοι·

Ημικατεργασμένες μορφές (επικαλυμμένες, ελασματοποιημένες, αυλακωμένες, πεπιεσμένες ή όχι):

α.

Σφυρήλατα ή επεξεργασμένα μέταλλα παρασκευασμένα με έλαση, συρματοποίηση, διαμόρφωση με ώθηση σε μήτρα, σφυρηλάτηση, εξέλαση με κρούση, συμπίεση, χονδροποίηση, τεμαχισμό και κονιοποίηση, δηλ.: γωνίες, αγωγοί, κύκλοι, δίσκοι, σκόνη, λέπια, λεπτά φύλλα, σφυρηλατήσεις, ελάσματα, σκόνη, πεπιεσμένες μορφές, ταινίες, ελατήρια, ράβδοι (συμπεριλαμβανομένων γυμνών συγκολλημένων ράβδων), συρμάτινων ράβδων και συρμάτων εξελάσεως, τομές, σχήματα, φύλλα, λωρίδες και σωλήνες (συμπεριλαμβανομένων κοίλων διατομών κυκλικής και τετραγωνικής μορφής) καθώς και με κενά παραγόμενα δι’ έλξης ή δι’ εξέλασης, σύρματα·

β.

Από υλικό παραγόμενο με χύσιμο σε άμμο, καλούπια, μέταλλα, εκμαγεία ή άλλα είδη καλουπιών, συμπεριλαμβανομένου του χυσίματος υψηλής πίεσης, συντετηγμένων μορφών και μορφών που παράγονται από τη μεταλλουργία των σκονών.

Ο στόχος του ελέγχου δεν θα πρέπει να καταστρατηγείται με την εξαγωγή μορφών που δεν απαριθμούνται και που δήθεν αποτελούν τελικά προϊόντα, αλλά στην πραγματικότητα είναι φυσικές ή ημικατεργασμένες μορφές.

1C001

Υλικά ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ή πολυμερή εγγενούς αγωγιμότητας ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1C101.

α.

Υλικά απορρόφησης συχνοτήτων ανωτέρων των 2 x 108 Hz αλλά όχι ανωτέρων των 3 x 1012 Hz,

Σημείωση 1:

Στο σημείο 1C001.α. δεν υπάγονται:

α.

Απορροφητικά από τρίχα, κατασκευασμένα από φυσικές ή συνθετικές ίνες, περιέχοντα μη μαγνητική φόρτιση·

β.

Απορροφητικά μη εμφανίζοντα μαγνητική απώλεια και των οποίων η επιφάνεια πρόσπτωσης δεν είναι επίπεδη, περιλαμβάνοντα επιφάνειες υπό μορφή πυραμίδας, κώνου, κυματοειδείς και με ακμές·

γ.

Επίπεδα απορροφητικά με τα ακόλουθα:

1.

Κατασκευασμένα από:

α.

Αφρώδη πλαστικά υλικά (εύκαμπτα ή μη εύκαμπτα) με φόρτιση άνθρακα, ή οργανικά υλικά, συμπεριλαμβανομένων και συνδετικών, παρέχοντα ηχώ ανώτερη του 5 % σε σχέση με τα μέταλλα, σε εύρος ζώνης ανώτερης του ±15 % από την κεντρική συχνότητα της προσπίπτουσας ενέργειας και μη ικανά να ανθέξουν σε θερμοκρασίες πέραν των 450 Κ (177°C)· ή

β.

Κεραμικά υλικά παρέχοντα ηχώ μεγαλύτερη του 20 % σε σχέση με τα μέταλλα, σε εύρος ζώνης ανώτερο του ± 15 % από την κεντρική συχνότητα της προσπίπτουσας ενέργειας, και μη ικανά να ανθέξουν σε θερμοκρασίες άνω των 800 Κ (527°C)·

Τεχνική παρατήρηση:

Τα δείγματα των δοκιμών απορρόφησης στο σημείο 1C001.α. Σημείωση: Το 1.γ.1. θα πρέπει να είναι τετράγωνο πλευράς τουλάχιστον ίσης προς 5 μήκη κύματος της κεντρικής συχνότητας και τοποθετημένο στο μακρινό πεδίο του ακτινοβόλου στοιχείου.

2.

Αντοχή σε εφελκυσμό κάτω των 7 x 106 N/m2· και

3.

Αντοχή σε σύνθλιψη κάτω των 14 x 106 N/m2·

δ.

Επίπεδα απορροφητικά κατασκευασμένα από συντετηγμένο σιδηρίτη (φερρίτη), με τα ακόλουθα:

1.

Ειδικό βάρος ανώτερο του 4,4· και

2.

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως 548 Κ (275°C)·

ε.

Επίπεδα απορροφητικά μη εμφανίζοντα μαγνητική απώλεια, τα οποία κατασκευάζονται από “αφρώδες πλαστικό υλικό ανοικτών κυψελίδων” με πυκνότητα 0,15 g/cm3 ή μικρότερη.

Τεχνική παρατήρηση:

Τα “αφρώδη ανοικτών κυψελίδων” είναι εύκαμπτα και πορώδη υλικά, με εσωτερική δομή ανοικτή στην ατμόσφαιρα. Τα “αφρώδη ανοικτών κυψελίδων” είναι γνωστά και ως δικτυωτά αφρώδη.

Σημείωση 2:

Τίποτε στη σημείωση 1 του σημείου 1C001.α. δεν απαλλάσσει μαγνητικά υλικά από το να προσφέρουν απορρόφηση όταν περιέχονται σε χρώματα.

β.

Υλικά μη διαφανή στο ορατό φως και ειδικά σχεδιασμένα για την απορρόφηση σχεδόν υπέρυθρης ακτινοβολίας με μήκος κύματος που υπερβαίνει τα 810 nm αλλά μικρότερο από τα 2 000 nm (συχνότητες άνω των 150 THz αλλά κάτω των 370 THz)·

Σημείωση:

Στο σημείο 1C001.β. δεν υπάγονται υλικά ελέγχου ειδικά σχεδιασμένα ή σχηματισμένα για οποιαδήποτε από τις εξής εφαρμογές:

α.

Σήμανση πολυμερών με «λέιζερ»· ή

β.

Συγκόλληση πολυμερών με «λέιζερ».

γ.

Πολυμερή υλικά εγγενώς αγώγιμα με “ηλεκτρική αγωγιμότητα όγκου” άνω των 10 000 S/m (Siemens ανά μέτρο) ή με “επιφανειακή ειδική αντίσταση” μικρότερη των 100 ohm/τετράγωνο, κατασκευασμένα από οποιοδήποτε από τα παρακάτω πολυμερή:

1.

Πολυανιλίνη·

2.

Πολυπυρρόλιο·

3.

Πολυθειοφένιο·

4.

Πολυφαινυλένιο-βινυλένιο· ή

5.

Πολυθειενυλένιο-βινυλένιο.

Σημείωση:

Στο σημείο 1C001.γ. δεν υπάγονται υλικά ελέγχου σε υγρή μορφή.

Τεχνική παρατήρηση:

Η “ηλεκτρική αγωγιμότητα όγκου” και η “επιφανειακή ειδική αντίσταση” θα πρέπει να προσδιορίζονται με βάση το πρότυπο ASTM D-257 ή εθνικά ισοδύναμά του.

1C002

Κράματα μετάλλων, σκόνη μεταλλικών κραμάτων ή κραματικά υλικά ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1C202.

Σημείωση:

Στο σημείο 1C002 δεν υπάγονται κράματα μετάλλων, σκόνες μεταλλικών κραμάτων ή κραματικά υλικά ειδικά μορφοποιημένα για υποστρώματα επίχρισης.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

1.

Τα μεταλλικά κράματα που προσδιορίζονται στο σημείο 1C002 είναι αυτά που περιέχουν υψηλότερα κατά βάρος ποσοστά του αναφερόμενου μετάλλου από οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στοιχείο.

2.

Η “αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης” θα πρέπει να μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E-139 ή εθνικά ισοδύναμά του.

3.

Ο “Χαμηλός κύκλος ζωής σε καταπόνηση” θα πρέπει να μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM E-606 “Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing” ή εθνικά ισοδύναμά του. Η δοκιμασία θα πρέπει να διενεργείται κατά τον άξονα με μέση σχέση τάσης ίση προς 1 και συντελεστή συγκέντρωσης τάσης (Κt) ίσο προς 1. Ως μέση σχέση τάσης ορίζεται η μέγιστη τάση μείον την ελάχιστη τάση διά της μέγιστης τάσης.

α.

Αργιλίδια (Αλουμινίδια) ως εξής:

1.

Αργιλίδια του νικελίου περιέχοντα 15 % κατά βάρος και άνω αργίλιο και έως 38 % κατά βάρος αργίλιο, καθώς και τουλάχιστον ένα πρόσθετο στοιχείο κράματος·

2.

Αργιλίδια του τιτανίου περιέχοντα 10 % κατά βάρος και άνω αργίλιο και τουλάχιστον ένα πρόσθετο στοιχείο κράματος·

β.

Μεταλλικά κράματα, κατασκευασμένα από σκόνη ή σωματιδιακό υλικό που προσδιορίζεται στο σημείο 1C002.γ., ως εξής:

1.

Κράματα νικελίου που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

“Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης”10 000 ωρών και άνω, σε 923 Κ (650°C) και σε τάσεις 676 ΜΡα· ή

β.

“Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση”10 000 κύκλων και άνω, σε 823 Κ (550°C), με μέγιστες τάσεις 1 095 ΜΡa·

2.

Κράματα νιοβίου που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

“Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης”10 000 ωρών και άνω, σε 1 073 K (800°C) και υπό τάση 400 MPa· ή

β.

“Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση”10 000 κύκλων και άνω, σε 973 Κ (700°C), με μέγιστες τάσεις 700 ΜΡa·

3.

Κράματα τιτανίου που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

“Αντοχή σε ρήξη λόγω τάσης”10 000 ωρών και άνω, σε 723 Κ (450°C) και σε τάσεις 200 ΜΡα· ή

β.

“Χαμηλό κύκλο ζωής σε καταπόνηση”10 000 κύκλων και άνω, σε 723 Κ (450°C), με μέγιστες τάσεις 400 ΜΡa,

4.

Κράματα αργιλίου που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

Αντοχή σε εφελκυσμό 240 Mpa ή περισσότερο σε 473 K (200°C)· ή

β.

Αντοχή σε εφελκυσμό 415 Mpa ή περισσότερο σε 298 K (25°C)·

5.

Κράματα μαγνησίου που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Αντοχή σε εφελκυσμό 345 ΜΡa και άνω· και

β.

Ταχύτητα διάβρωσης μικρότερη του 1 mm/έτος, σε υδατικά διαλύματα χλωριούχου νατρίου 3 %, μετρούμενη σε συμφωνία με την προδιαγραφή ASTM G-31 ή εθνικά ισοδύναμά του,

γ.

Σκόνες μεταλλικών κραμάτων ή σωματιδιακό υλικό, με όλα τα παρακάτω:

1.

Παραγόμενες με οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθέσεις:

Τεχνική παρατήρηση:

Το Χ παριστά ένα ή περισσότερα κραματικά στοιχεία.

α.

Κράματα νικελίου (Ni-Al-X, Ni-X-Al) κατάλληλα για εξαρτήματα ή μέρη στροβιλομηχανών, δηλαδή με λιγότερα των τριών μη μεταλλικά σωματίδια (που εισάγονται κατά την παραγωγική διαδικασία μεγαλύτερα των 100 μm σε 109 κραματικά σωματίδια·

β.

Κράματα νιοβίου (Nb-Al-X ή Nb-X-Al, Nb-Si-X ή Nb-X-Si, Nb-Ti-X ή Nb-X-Ti)·

γ.

Κράματα τιτανίου (Ti-Al-X ή Ti-X-Al)·

δ.

Κράματα αλουμινίου (Al-Mg-X ή Al-X-Mg, Al-Zn-X ή Al-X-Zn, Al-Fe-X ή Al-X-Fe)· ή

ε.

Κράματα μαγνησίου (Mg-Al-X ή Mg-X-Al)·

2.

Παραγόμενα σε ελεγχόμενο περιβάλλον με οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες:

α.

“Ψεκασμό εν κενώ”·

β.

“Ψεκασμό αερίου”·

γ.

“Φυγοκεντρικό ψεκασμό”·

δ.

“Ράντισμα βαφής”·

ε.

“Κλώση τήγματος” και “κονιορτοποίηση”·

στ.

“Απόληψη τήγματος” και “κονιορτοποίηση”·

ζ.

“Μηχανική κραματοποίηση”· ή

η.

“Ψεκασμό πλάσματος”· και

3.

Ικανά να σχηματίζουν υλικά προσδιοριζόμενα στα σημεία 1C002.α. ή 1C002.β.·

δ.

Κραματικά υλικά με όλα τα παρακάτω:

1.

Παραγόμενα με οποιοδήποτε από τα συστήματα σύνθεσης που προσδιορίζονται στο σημείο 1C002.γ.1.·

2.

Υπό μορφή μη κατακερματισμένων φολίδων, ταινιών ή ραβδίων· και

3.

Παραγόμενα σε ελεγχόμενο περιβάλλον με οποιαδήποτε από τις εξής μεθόδους:

α.

“Ράντισμα βαφής”·

β.

“Κλώση τήγματος”· ή

γ.

“Απόληψη τήγματος”.

Τεχνικές παρατηρήσεις:

1.

“Ψεκασμός εν κενώ” είναι μια διεργασία με την οποία ένα ρεύμα τηγμένου μετάλλου μετατρέπεται σε σταγονίδια διαμέτρου 500 μm ή μικρότερης, με την ταχεία έκλυση διαλελυμένου αερίου κατά την έκθεση σε κενό.

2.

“Ψεκασμός αερίου” είναι μια διεργασία με την οποία ένα ρεύμα τηγμένου κράματος μετάλλων μετατρέπεται σε σταγονίδια διαμέτρου 500 μm ή μικρότερης, με τη χρήση ενός ρεύματος αερίου υψηλής πίεσης.

3.

“Φυγοκεντρικός ψεκασμός” είναι μια διεργασία για τη μετατροπή ρέοντος ή ηρεμούντος τηγμένου μετάλλου σε σταγονίδια διαμέτρου 500 μm ή μικρότερης μέσω φυγοκέντρησης.

4.

“Ράντισμα βαφής” είναι μια διεργασία για την “ταχεία στερεοποίηση” ρεύματος τηγμένου μετάλλου που προσπίπτει σε ψυχόμενο τρόχιλο και μετατρέπεται σε προϊόν που έχει τη μορφή φολίδων.

5.

“Κλώση τήγματος” είναι μια διεργασία για την “ταχεία στερεοποίηση” ρεύματος τηγμένου μετάλλου που προσπίπτει σε περιστρεφόμενο ψυχόμενο τρόχιλο και μετατρέπεται σε προϊόν που έχει τη μορφή φολίδων, λωρίδων ή ράβδων.

6.

“Κονιορτοποίηση” είναι μια διεργασία για τη μετατροπή ενός υλικού σε σωματίδια με σύνθλιψη ή άλεση.

7.

“Απόληψη τήγματος” είναι μια διεργασία για την “ταχεία στερεοποίηση” και εξαγωγή υπό μορφή λωρίδας ενός προϊόντος κράματος με την εισαγωγή βραχέος τομέα ενός περιστρεφόμενου ψυχόμενου τροχίλου σε λεκάνη με ρεύμα τηγμένου μετάλλου.

8.

“Μηχανική κραματοποίηση” είναι μια διεργασία κραματοποίησης που γίνεται με συγκόλληση, θραύση και επανασυγκόλληση σκονών καθαρών στοιχείων και προσθετικών κραμάτων με μηχανική κρούση. Στο κράμα μπορούν να ενσωματωθούν μη μεταλλικά σωματίδια με την προσθήκη των κατάλληλων σκονών.

9.

“Ψεκασμός πλάσματος” είναι μια διεργασία για τη μετατροπή ρεύματος τηγμένου μετάλλου ή στερεού μετάλλου σε σταγονίδια διαμέτρου έως 500 μm, χρησιμοποιώντας δαυλούς πλάσματος σε περιβάλλον αδρανούς αερίου.

10.

“Ταχεία στερεοποίηση” είναι μια διεργασία που συνεπάγεται τη στερεοποίηση τηγμένου υλικού σε ρυθμούς ψύξης άνω των 1 000 K/sec.

1C003

Μαγνητικά μέταλλα, παντός τύπου και μορφής, εμφανίζοντα οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

α.

Αρχική σχετική διαπερατότητα 120 000 και άνω και πάχος έως 0,05 mm·

Τεχνική παρατήρηση:

Η μέτρηση της αρχικής σχετικής διαπερατότητας πρέπει να πραγματοποιείται σε πλήρως αναπεπηγμένα υλικά.

β.

Κράματα μαγνητικού μετασχηματισμού που έχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1.

Κορεσμό μαγνητικού μετασχηματισμού ανώτερο των 5 x 10-4· ή

2.

Μαγνητο-μηχανικό συντελεστή ζεύξης (k) ανώτερο του 0,8· ή

γ.

Άμορφες ή «νανοκρυσταλλικές» κραματικές ταινίες με οποιοδήποτε από τα εξής:

1.

Περιεκτικότητα σε σίδηρο, κοβάλτιο ή νικέλιο τουλάχιστον 75 %·

2.

Μαγνητική επαγωγή κορεσμού (Bs) 1,6 Τ και άνω· και

3.

Οποιοδήποτε από τα εξής:

α.

Πάχος λωρίδων 0,02 mm και κάτω, ή

β.

Ηλεκτρική ειδική αντίσταση 2 x 10-4 ohm cm και άνω.

Τεχνική παρατήρηση:

Τα “νανοκρυσταλλικά” υλικά στο 1C003.γ. είναι τα υλικά με μέγεθος κρυστάλλων έως και 50 nm, όπως προσδιορίζεται με περίθλαση ακτίνων X.

1C004

Κράματα ουρανίου-τιτανίου ή κράματα βολφραμίου με «μήτρα» βασιζόμενη σε σίδηρο, νικέλιο ή χαλκό, με όλα τα εξής χαρακτηριστικά:

α.

Πυκνότητα ανώτερη των 17,5 g/cm3·

β.

Όριο ελαστικότητας ανώτερο των 880 ΜΡα·

γ.

Απώτερη αντοχή σε εφελκυσμό ανώτερη των 1 270 ΜΡa· και

δ.

Επιμήκυνση ανώτερη του 8 %.

1C005

«Υπεραγώγιμοι»«σύνθετοι» αγωγοί σε μήκη ανώτερα των 100 m ή με μάζα ανώτερη των 100 g, ως εξής:

α.

«Υπεραγώγιμοι»«σύνθετοι» αγωγοί περιέχοντες ένα ή περισσότερα “νήματα” νιοβίου-τιτανίου με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Ενσωματωμένα σε μια «μήτρα» πλην αυτών που αποτελούνται από χαλκό ή χαλκοφόρες μικτές «μήτρες»· και

2.

Με επιφάνεια διατομής μικρότερη του 0,28 x 10-4 mm2 (6 μm σε διάμετρο, για τα στρογγυλά “νήματα”)·

β.

«Υπεραγώγιμοι»«σύνθετοι» αγωγοί αποτελούμενοι από ένα ή περισσότερα «υπεραγώγιμα»“νήματα” εκτός αυτών που αποτελούνται από νιόβιο-τιτάνιο, με όλα τα παρακάτω:

1.

Με «κρίσιμη θερμοκρασία» σε μηδενική μαγνητική επαγωγή, ανώτερη των 9,85 Κ (-263,31°C)· και

2.

Παραμένοντα σε «υπεραγώγιμη» κατάσταση σε θερμοκρασία 4,2 Κ (-268,96°C) όταν εκτεθούν σε μαγνητικά πεδία οποιουδήποτε προσανατολισμού κάθετου προς τον διαμήκη άξονα του αγωγού και αντιστοιχούντα σε μαγνητική επαγωγή 12 Τ με κρίσιμη πυκνότητα ρεύματος άνω των 1 750 Α/mm2 στην όλη διατομή του αγωγού·

γ.

«Υπεραγώγιμοι»«σύνθετοι» αγωγοί αποτελούμενοι από ένα ή περισσότερα «υπεραγώγιμα»“νήματα” που παραμένουν «υπεραγώγιμα» και άνω των 115 Κ(-158,16°C).

Τεχνική παρατήρηση:

Για το σημείο 1C005, τα “νήματα” μπορούν να έχουν τη μορφή σύρματος, κυλίνδρου, μεμβράνης, ταινίας ή κορδέλας.

1C006

Ρευστά και υλικά λίπανσης, ως εξής:

α.

Δεν χρησιμοποιείται·

β.

Λιπαντικά υλικά περιέχοντα ως κύρια συστατικά οποιαδήποτε από τα παρακάτω:

1.

Αιθέρες ή θειο-αιθέρες του φαινυλενίου ή του αλκυλοφαινυλενίου ή μίγματά τους περιέχοντα περισσότερες από δύο αιθερικές ή θειοαιθερικές ομάδες ή μίγματά τους· ή

2.

Φθοριωμένα σιλικονούχα ρευστά με κινηματικό ιξώδες κατώτερο των 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) μετρούμενο σε 298 Κ (25°C)·

γ.

Ρευστά απόσβεσης ή επίπλευσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.

Καθαρότητα ανώτερη του 99,8 %·

2.

Περιέχοντα λιγότερα από 25 σωματίδια των 200 μm ή μεγαλύτερου μεγέθους, ανά 100 ml· και

3.

Παρασκευασμένα κατά τουλάχιστον 85 % από οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

α.

Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8)·

β.

Πολυχλωροτριφθοροαιθυλένιο (ελαιώδεις και κηρώδεις τροποποιήσεις μόνο)· ή

γ.

Πολυβρωμοτριφθοροαιθυλένιο·

δ.

Υγρά φθορανθράκων σχεδιασμένα για ηλεκτρονική ψύξη που παρουσιάζουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

Περιέχοντα άνω του 85 % κατά βάρος ένα από τα παρακάτω συστατικά ή μείγμα αυτών:

α.

Μονομερείς τριαζίνες υπερφθοροπολυαλκυλαιθέρα ή υπερφθοροαλειφατικούς αιθέρες·

β.

Υπερφθοροαλκυλαμίνες·

γ.

Υπερφθοροκυκλοαλκάνια· ή

δ.

Υπερφθοραλκάνια·

2.

Πυκνότητα σε 298 Κ (25°C) άνω του 1,5 g/ml,

3.

Σε υγρή μορφή σε 273 Κ (0°C)· και

4.

Περιέχοντα άνω του 60 % φθόριο κατά βάρος.

Σημείωση:

Στο σημείο 1C006.δ. δεν υπάγονται υλικά που ορίζονται και συσκευάζονται ως ιατρικά προϊόντα.

1C007

Κεραμικές σκόνες, «σύνθετα» υλικά με «μήτρα» από κεραμικά και “πρόδρομα υλικά”, ως εξής:

ΣΗΜ.

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ 1C107.

α.

Κεραμικές σκόνες από διβορίδιο του τιτανίου (TiB2) (CAS 12045-63-5) με συνολικές μεταλλικές προσμίξεις, εξαιρουμένων των σκοπούμενων προσθηκών, κατώτερες των 5 000 ppm, με μέση διάσταση σωματιδίων ίση ή μικρότερη των 5 μm και όχι περισσότερα των 10 % των σωματιδίων μεγαλύτερα των 10 μm·

β.

Δεν χρησιμοποιείται·

γ.

«Σύνθετα» υλικά με «μήτρα» από κεραμικά, ως εξής:

1.

«Σύνθετα» υλικά από κεραμικό-κεραμικό με γυαλί ή με «μήτρα» οξειδίων και ενισχυμένα με οποιοδήποτε από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α.

Συνεχείς ίνες κατασκευασμένες από οποιοδήποτε από τα εξής υλικά:

<

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1)· ή