ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 160

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
7 Μαΐου 2021


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/743 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2021, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/744 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από την 31η Μαρτίου 2021 έως την 29η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης ( 1 )

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/745 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών θειικό αργιλιοαμμώνιο, πυριτικό αργίλιο, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazate, boscalid, ανθρακικό ασβέστιο, καπτάν, διοξείδιο του άνθρακα, cymoxanil, dimethomorph, ethephon, εκχύλισμα τεϊόδεντρου, famoxadone, υπολείμματα απόσταξης λίπους, λιπαρά οξέα C7 έως C20, flumioxazine, fluoxastrobin, flurochloridone, φολπέτ, φορμετανάτη, γιββερελλικό οξύ, γιβερελίνες, heptamaloxyloglucan, υδρολυμένες πρωτεΐνες, θειικός σίδηρος, metazachlor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus στέλεχος 251, phemmedipham, phosmet, pirimiphos-methyl, φυτικά έλαια/κραμβέλαιο, όξινο ανθρακικό κάλιο, propamocarb, prothioconazole, χαλαζιακή άμμος, ιχθυέλαιο, απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/λίπος προβάτου, S-metolachlor, φερομόνες λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου, tebuconazole και ουρία ( 1 )

89

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική οδηγία (EE) 2021/746 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2021, για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και κηπευτικών ειδών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/90/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες βοτανικές ονομασίες φυτών ( 1 )

94

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/747 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 2021, για τον διορισμό τεσσάρων τακτικών και εννέα αναπληρωματικών μελών, έπειτα από πρόταση της Ρουμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

104

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/748 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμμετοχή του Καναδά στο έργο Στρατιωτική Κινητικότητα της PESCO

106

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/749 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμμετοχή του Βασιλείου της Νορβηγίας στο έργο Στρατιωτική Κινητικότητα της PESCO

109

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/750 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2021, για τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο έργο Στρατιωτική Κινητικότητα της PESCO

112

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/751 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2021, για την εφαρμογή της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας

115

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

7.5.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 160/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/743 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 6ης Μαΐου 2021

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 442/2011 (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 18 Ιανουαρίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(2)

Θα πρέπει να ενημερωθούν τα στοιχεία σχετικά με ένα πρόσωπο στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 36/2012 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2021.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ΕΕ L 16 της 19.1.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα II τμήμα Α («Πρόσωπα») του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2012, η καταχώριση 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

«36.

Nizar AL-ASSAD (άλλως al-Asad· Assad· Asad· Assaad, Asaad, Al-Assaad)

( اسعد, الاسعد,الاسد;نزار)

Ημερομηνία γέννησης: 2.3.1948 ή 23.3.1948 ή Μάρτιος 1948·

Ιθαγένειες: συριακή, λιβανική, καναδική·

Αριθ. συριακού διαβατηρίου: 011090258·

Αριθ. λιβανικού διαβατηρίου: RL0003434)·

Αριθ. καναδικού διαβατηρίου: AG629220)·

Φύλο: άρρεν

Εξέχων Σύρος επιχειρηματίας που διατηρεί στενούς δεσμούς με το καθεστώς. Συνδέεται με τις οικογένειες Assad και Makhlouf.

Λόγω των συγκεκριμένων ιδιοτήτων του, έχει συμμετάσχει στο συριακό καθεστώς, έχει ωφεληθεί από αυτό ή το έχει στηρίξει κατ’ άλλο τρόπο.

Εξέχων επενδυτής στον πετρελαϊκό τομέα, ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Lead Contracting & Trading Ltd.

23.8.2011».


7.5.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 160/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/744 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Μαΐου 2021

σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών πληροφοριών για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά με ημερομηνίες αναφοράς από την 31η Μαρτίου 2021 έως την 29η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 77ε παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να εξασφαλίζονται ομοιόμορφες συνθήκες για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους σκοπούς της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, θα πρέπει να καθορίζονται οι τεχνικές πληροφορίες για τις σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου, τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για τον υπολογισμό της προσαρμογής των επιτοκίων λόγω αντιστοίχισης και τις προσαρμογές των επιτοκίων λόγω μεταβλητότητας, για κάθε ημερομηνία αναφοράς.

(2)

Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά το τέλος του τελευταίου μήνα πριν από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών στην οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Στις 8 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων διαβίβασε στην Επιτροπή τις τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα της αγοράς στα τέλη Μαρτίου 2021. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύθηκαν στις 8 Απριλίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 77ε παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

(3)

Δεδομένης της ανάγκης για άμεση διαθεσιμότητα των τεχνικών πληροφοριών, είναι σημαντικό να αρχίσει να ισχύει επειγόντως ο παρών κανονισμός.

(4)

Για λόγους προληπτικής εποπτείας, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τις ίδιες τεχνικές πληροφορίες για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία υποβάλλουν αναφορές στις αρμόδιες αρχές τους. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την πρώτη ημερομηνία αναφοράς για την υποβολή αναφορών στην οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

(5)

Για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου το συντομότερο δυνατό, είναι δεόντως αιτιολογημένο, για επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα σχετικούς με τη διαθεσιμότητα της σχετικής διαχρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου, να θεσπιστούν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 κατά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και των βασικών ιδίων κεφαλαίων προς αναφορά, με ημερομηνίες αναφοράς από την 31η Μαρτίου 2021 έως την 29η Ιουνίου 2021.

2.   Για κάθε σχετικό νόμισμα, οι τεχνικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 77 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης σύμφωνα με το άρθρο 77γ της εν λόγω οδηγίας και της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας σύμφωνα με το άρθρο 77δ της εν λόγω οδηγίας, είναι οι εξής:

α)

οι σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου, που καθορίζονται στο παράρτημα I·

β)

τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για τον υπολογισμό της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης, που καθορίζονται στο παράρτημα II·

γ)

για κάθε σχετική εθνική ασφαλιστική αγορά, οι προσαρμογές λόγω μεταβλητότητας, που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 31η Μαρτίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


Παράρτημα I

Σχετικές διαχρονικές διαρθρώσεις των επιτοκίων άνευ κινδύνου για τον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης, χωρίς προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης ή προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας

Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Ευρώ

Τσεχική κορόνα

Δανική κορόνα

Φιορίνι

Σουηδική κορόνα

Κούνα

1

-0,615 %

0,455 %

-0,625 %

0,630 %

-0,136 %

-0,226 %

2

-0,595 %

0,877 %

-0,605 %

0,926 %

-0,088 %

-0,113 %

3

-0,545 %

1,187 %

-0,555 %

1,218 %

-0,008 %

-0,009 %

4

-0,488 %

1,397 %

-0,498 %

1,476 %

0,105 %

0,085 %

5

-0,406 %

1,527 %

-0,416 %

1,708 %

0,224 %

0,187 %

6

-0,326 %

1,593 %

-0,336 %

1,911 %

0,335 %

0,300 %

7

-0,258 %

1,626 %

-0,268 %

2,090 %

0,439 %

0,425 %

8

-0,166 %

1,649 %

-0,176 %

2,246 %

0,514 %

0,562 %

9

-0,104 %

1,671 %

-0,114 %

2,385 %

0,590 %

0,707 %

10

-0,029 %

1,699 %

-0,039 %

2,502 %

0,696 %

0,844 %

11

0,035 %

1,735 %

0,025 %

2,607 %

0,845 %

0,970 %

12

0,099 %

1,777 %

0,088 %

2,701 %

1,010 %

1,087 %

13

0,153 %

1,822 %

0,143 %

2,787 %

1,173 %

1,195 %

14

0,202 %

1,870 %

0,192 %

2,865 %

1,325 %

1,295 %

15

0,249 %

1,918 %

0,238 %

2,937 %

1,464 %

1,389 %

16

0,278 %

1,966 %

0,267 %

3,003 %

1,590 %

1,477 %

17

0,297 %

2,015 %

0,287 %

3,063 %

1,704 %

1,558 %

18

0,315 %

2,062 %

0,305 %

3,119 %

1,806 %

1,635 %

19

0,340 %

2,108 %

0,330 %

3,171 %

1,899 %

1,707 %

20

0,375 %

2,153 %

0,365 %

3,220 %

1,983 %

1,775 %

21

0,423 %

2,196 %

0,413 %

3,265 %

2,059 %

1,838 %

22

0,480 %

2,238 %

0,470 %

3,308 %

2,128 %

1,898 %

23

0,544 %

2,278 %

0,534 %

3,348 %

2,191 %

1,955 %

24

0,612 %

2,317 %

0,602 %

3,385 %

2,250 %

2,008 %

25

0,681 %

2,354 %

0,672 %

3,421 %

2,303 %

2,058 %

26

0,752 %

2,389 %

0,743 %

3,454 %

2,353 %

2,106 %

27

0,823 %

2,423 %

0,814 %

3,486 %

2,399 %

2,151 %

28

0,892 %

2,456 %

0,884 %

3,516 %

2,441 %

2,194 %

29

0,961 %

2,487 %

0,953 %

3,544 %

2,481 %

2,235 %

30

1,028 %

2,517 %

1,020 %

3,571 %

2,518 %

2,274 %

31

1,093 %

2,545 %

1,085 %

3,596 %

2,553 %

2,310 %

32

1,156 %

2,573 %

1,149 %

3,621 %

2,586 %

2,346 %

33

1,218 %

2,599 %

1,210 %

3,644 %

2,616 %

2,379 %

34

1,277 %

2,624 %

1,269 %

3,666 %

2,645 %

2,411 %

35

1,334 %

2,648 %

1,327 %

3,687 %

2,672 %

2,441 %

36

1,389 %

2,671 %

1,382 %

3,707 %

2,698 %

2,470 %

37

1,441 %

2,693 %

1,435 %

3,726 %

2,722 %

2,498 %

38

1,492 %

2,715 %

1,486 %

3,745 %

2,745 %

2,524 %

39

1,541 %

2,735 %

1,535 %

3,762 %

2,767 %

2,550 %

40

1,588 %

2,755 %

1,582 %

3,779 %

2,788 %

2,574 %

41

1,634 %

2,773 %

1,628 %

3,795 %

2,807 %

2,597 %

42

1,677 %

2,792 %

1,671 %

3,811 %

2,826 %

2,619 %

43

1,719 %

2,809 %

1,713 %

3,826 %

2,844 %

2,641 %

44

1,759 %

2,826 %

1,754 %

3,840 %

2,861 %

2,661 %

45

1,798 %

2,842 %

1,793 %

3,854 %

2,878 %

2,681 %

46

1,836 %

2,857 %

1,830 %

3,867 %

2,893 %

2,700 %

47

1,872 %

2,872 %

1,866 %

3,880 %

2,908 %

2,718 %

48

1,906 %

2,886 %

1,901 %

3,892 %

2,923 %

2,736 %

49

1,939 %

2,900 %

1,934 %

3,904 %

2,936 %

2,753 %

50

1,972 %

2,914 %

1,967 %

3,915 %

2,950 %

2,769 %

51

2,003 %

2,927 %

1,998 %

3,926 %

2,962 %

2,785 %

52

2,032 %

2,939 %

2,028 %

3,937 %

2,975 %

2,800 %

53

2,061 %

2,951 %

2,057 %

3,947 %

2,986 %

2,815 %

54

2,089 %

2,963 %

2,084 %

3,957 %

2,998 %

2,829 %

55

2,116 %

2,974 %

2,111 %

3,966 %

3,009 %

2,843 %

56

2,142 %

2,985 %

2,137 %

3,976 %

3,019 %

2,856 %

57

2,167 %

2,995 %

2,163 %

3,984 %

3,029 %

2,868 %

58

2,191 %

3,005 %

2,187 %

3,993 %

3,039 %

2,881 %

59

2,215 %

3,015 %

2,211 %

4,001 %

3,049 %

2,893 %

60

2,238 %

3,025 %

2,233 %

4,010 %

3,058 %

2,904 %

61

2,260 %

3,034 %

2,256 %

4,017 %

3,067 %

2,916 %

62

2,281 %

3,043 %

2,277 %

4,025 %

3,075 %

2,926 %

63

2,302 %

3,052 %

2,298 %

4,032 %

3,083 %

2,937 %

64

2,322 %

3,060 %

2,318 %

4,040 %

3,092 %

2,947 %

65

2,341 %

3,068 %

2,337 %

4,047 %

3,099 %

2,957 %

66

2,360 %

3,076 %

2,356 %

4,053 %

3,107 %

2,967 %

67

2,378 %

3,084 %

2,375 %

4,060 %

3,114 %

2,976 %

68

2,396 %

3,092 %

2,393 %

4,066 %

3,121 %

2,985 %

69

2,414 %

3,099 %

2,410 %

4,072 %

3,128 %

2,994 %

70

2,430 %

3,106 %

2,427 %

4,078 %

3,135 %

3,002 %

71

2,447 %

3,113 %

2,443 %

4,084 %

3,142 %

3,011 %

72

2,463 %

3,119 %

2,459 %

4,090 %

3,148 %

3,019 %

73

2,478 %

3,126 %

2,475 %

4,096 %

3,154 %

3,027 %

74

2,493 %

3,132 %

2,490 %

4,101 %

3,160 %

3,035 %

75

2,508 %

3,139 %

2,504 %

4,106 %

3,166 %

3,042 %

76

2,522 %

3,145 %

2,519 %

4,111 %

3,172 %

3,049 %

77

2,536 %

3,150 %

2,533 %

4,116 %

3,177 %

3,056 %

78

2,550 %

3,156 %

2,546 %

4,121 %

3,183 %

3,063 %

79

2,563 %

3,162 %

2,560 %

4,126 %

3,188 %

3,070 %

80

2,576 %

3,167 %

2,572 %

4,131 %

3,193 %

3,077 %

81

2,588 %

3,173 %

2,585 %

4,135 %

3,198 %

3,083 %

82

2,600 %

3,178 %

2,597 %

4,140 %

3,203 %

3,089 %

83

2,612 %

3,183 %

2,609 %

4,144 %

3,208 %

3,095 %

84

2,624 %

3,188 %

2,621 %

4,148 %

3,212 %

3,101 %

85

2,636 %

3,193 %

2,633 %

4,152 %

3,217 %

3,107 %

86

2,647 %

3,197 %

2,644 %

4,156 %

3,221 %

3,113 %

87

2,658 %

3,202 %

2,655 %

4,160 %

3,226 %

3,119 %

88

2,668 %

3,206 %

2,665 %

4,164 %

3,230 %

3,124 %

89

2,679 %

3,211 %

2,676 %

4,168 %

3,234 %

3,129 %

90

2,689 %

3,215 %

2,686 %

4,172 %

3,238 %

3,135 %

91

2,699 %

3,219 %

2,696 %

4,175 %

3,242 %

3,140 %

92

2,709 %

3,223 %

2,706 %

4,179 %

3,246 %

3,145 %

93

2,718 %

3,227 %

2,715 %

4,182 %

3,250 %

3,150 %

94

2,728 %

3,231 %

2,725 %

4,185 %

3,254 %

3,154 %

95

2,737 %

3,235 %

2,734 %

4,189 %

3,257 %

3,159 %

96

2,746 %

3,239 %

2,743 %

4,192 %

3,261 %

3,164 %

97

2,754 %

3,243 %

2,752 %

4,195 %

3,264 %

3,168 %

98

2,763 %

3,246 %

2,760 %

4,198 %

3,268 %

3,172 %

99

2,771 %

3,250 %

2,769 %

4,201 %

3,271 %

3,177 %

100

2,780 %

3,253 %

2,777 %

4,204 %

3,274 %

3,181 %

101

2,788 %

3,257 %

2,785 %

4,207 %

3,278 %

3,185 %

102

2,796 %

3,260 %

2,793 %

4,210 %

3,281 %

3,189 %

103

2,803 %

3,264 %

2,801 %

4,213 %

3,284 %

3,193 %

104

2,811 %

3,267 %

2,809 %

4,216 %

3,287 %

3,197 %

105

2,819 %

3,270 %

2,816 %

4,218 %

3,290 %

3,201 %

106

2,826 %

3,273 %

2,824 %

4,221 %

3,293 %

3,205 %

107

2,833 %

3,276 %

2,831 %

4,224 %

3,296 %

3,208 %

108

2,840 %

3,279 %

2,838 %

4,226 %

3,298 %

3,212 %

109

2,847 %

3,282 %

2,845 %

4,229 %

3,301 %

3,216 %

110

2,854 %

3,285 %

2,852 %

4,231 %

3,304 %

3,219 %

111

2,861 %

3,288 %

2,858 %

4,234 %

3,307 %

3,222 %

112

2,867 %

3,291 %

2,865 %

4,236 %

3,309 %

3,226 %

113

2,874 %

3,293 %

2,871 %

4,238 %

3,312 %

3,229 %

114

2,880 %

3,296 %

2,878 %

4,241 %

3,314 %

3,232 %

115

2,886 %

3,299 %

2,884 %

4,243 %

3,317 %

3,236 %

116

2,892 %

3,301 %

2,890 %

4,245 %

3,319 %

3,239 %

117

2,898 %

3,304 %

2,896 %

4,247 %

3,322 %

3,242 %

118

2,904 %

3,306 %

2,902 %

4,249 %

3,324 %

3,245 %

119

2,910 %

3,309 %

2,908 %

4,251 %

3,326 %

3,248 %

120

2,916 %

3,311 %

2,914 %

4,253 %

3,328 %

3,251 %

121

2,922 %

3,314 %

2,919 %

4,256 %

3,331 %

3,254 %

122

2,927 %

3,316 %

2,925 %

4,258 %

3,333 %

3,256 %

123

2,933 %

3,318 %

2,930 %

4,259 %

3,335 %

3,259 %

124

2,938 %

3,320 %

2,936 %

4,261 %

3,337 %

3,262 %

125

2,943 %

3,323 %

2,941 %

4,263 %

3,339 %

3,265 %

126

2,948 %

3,325 %

2,946 %

4,265 %

3,341 %

3,267 %

127

2,954 %

3,327 %

2,951 %

4,267 %

3,343 %

3,270 %

128

2,959 %

3,329 %

2,957 %

4,269 %

3,345 %

3,272 %

129

2,963 %

3,331 %

2,962 %

4,271 %

3,347 %

3,275 %

130

2,968 %

3,333 %

2,966 %

4,272 %

3,349 %

3,278 %

131

2,973 %

3,335 %

2,971 %

4,274 %

3,351 %

3,280 %

132

2,978 %

3,337 %

2,976 %

4,276 %

3,353 %

3,282 %

133

2,983 %

3,339 %

2,981 %

4,278 %

3,355 %

3,285 %

134

2,987 %

3,341 %

2,985 %

4,279 %

3,357 %

3,287 %

135

2,992 %

3,343 %

2,990 %

4,281 %

3,359 %

3,289 %

136

2,996 %

3,345 %

2,994 %

4,282 %

3,360 %

3,292 %

137

3,001 %

3,347 %

2,999 %

4,284 %

3,362 %

3,294 %

138

3,005 %

3,349 %

3,003 %

4,286 %

3,364 %

3,296 %

139

3,009 %

3,351 %

3,007 %

4,287 %

3,366 %

3,298 %

140

3,013 %

3,352 %

3,012 %

4,289 %

3,367 %

3,301 %

141

3,018 %

3,354 %

3,016 %

4,290 %

3,369 %

3,303 %

142

3,022 %

3,356 %

3,020 %

4,292 %

3,371 %

3,305 %

143

3,026 %

3,358 %

3,024 %

4,293 %

3,372 %

3,307 %

144

3,030 %

3,359 %

3,028 %

4,295 %

3,374 %

3,309 %

145

3,034 %

3,361 %

3,032 %

4,296 %

3,375 %

3,311 %

146

3,037 %

3,363 %

3,036 %

4,297 %

3,377 %

3,313 %

147

3,041 %

3,364 %

3,039 %

4,299 %

3,378 %

3,315 %

148

3,045 %

3,366 %

3,043 %

4,300 %

3,380 %

3,317 %

149

3,049 %

3,367 %

3,047 %

4,301 %

3,381 %

3,319 %

150

3,052 %

3,369 %

3,051 %

4,303 %

3,383 %

3,320 %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Λεβ

Λίρα στερλίνα

Ρουμανικό λέου

Ζλότι

Ισλανδική κορόνα

Νορβηγική κορόνα

1

-0,665 %

0,028 %

1,863 %

-0,173 %

1,340 %

0,401 %

2

-0,645 %

0,190 %

2,064 %

-0,024 %

1,663 %

0,776 %

3

-0,595 %

0,339 %

2,235 %

0,207 %

2,097 %

1,034 %

4

-0,538 %

0,479 %

2,387 %

0,459 %

2,438 %

1,217 %

5

-0,456 %

0,599 %

2,527 %

0,699 %

2,711 %

1,357 %

6

-0,377 %

0,697 %

2,658 %

0,920 %

2,947 %

1,466 %

7

-0,308 %

0,782 %

2,780 %

1,121 %

3,156 %

1,554 %

8

-0,217 %

0,856 %

2,895 %

1,299 %

3,329 %

1,632 %

9

-0,154 %

0,921 %

3,007 %

1,456 %

3,459 %

1,703 %

10

-0,080 %

0,978 %

3,117 %

1,596 %

3,556 %

1,771 %

11

-0,015 %

1,025 %

3,208 %

1,717 %

3,630 %

1,837 %

12

0,048 %

1,063 %

3,281 %

1,823 %

3,687 %

1,901 %

13

0,102 %

1,094 %

3,340 %

1,917 %

3,730 %

1,963 %

14

0,151 %

1,119 %

3,388 %

2,000 %

3,764 %

2,022 %

15

0,197 %

1,139 %

3,428 %

2,076 %

3,790 %

2,078 %

16

0,226 %

1,154 %

3,461 %

2,144 %

3,810 %

2,131 %

17

0,245 %

1,166 %

3,488 %

2,206 %

3,825 %

2,182 %

18

0,264 %

1,174 %

3,512 %

2,263 %

3,836 %

2,230 %

19

0,288 %

1,180 %

3,531 %

2,316 %

3,845 %

2,275 %

20

0,324 %

1,184 %

3,548 %

2,365 %

3,851 %

2,319 %

21

0,372 %

1,186 %

3,562 %

2,410 %

3,855 %

2,360 %

22

0,430 %

1,187 %

3,573 %

2,453 %

3,857 %

2,399 %

23

0,495 %

1,186 %

3,584 %

2,492 %

3,858 %

2,437 %

24

0,564 %

1,184 %

3,592 %

2,529 %

3,858 %

2,472 %

25

0,635 %

1,181 %

3,600 %

2,564 %

3,857 %

2,506 %

26

0,707 %

1,177 %

3,606 %

2,597 %

3,855 %

2,538 %

27

0,779 %

1,173 %

3,611 %

2,628 %

3,853 %

2,569 %

28

0,850 %

1,169 %

3,616 %

2,657 %

3,851 %

2,598 %

29

0,919 %

1,164 %

3,620 %

2,684 %

3,848 %

2,626 %

30

0,987 %

1,159 %

3,623 %

2,710 %

3,845 %

2,652 %

31

1,054 %

1,154 %

3,626 %

2,735 %

3,841 %

2,678 %

32

1,118 %

1,148 %

3,628 %

2,759 %

3,838 %

2,702 %

33

1,180 %

1,142 %

3,630 %

2,781 %

3,834 %

2,725 %

34

1,240 %

1,135 %

3,632 %

2,802 %

3,830 %

2,747 %

35

1,298 %

1,128 %

3,633 %

2,823 %

3,827 %

2,768 %

36

1,354 %

1,119 %

3,634 %

2,842 %

3,823 %

2,789 %

37

1,408 %

1,109 %

3,635 %

2,860 %

3,819 %

2,808 %

38

1,460 %

1,097 %

3,636 %

2,878 %

3,815 %

2,827 %

39

1,509 %

1,083 %

3,637 %

2,895 %

3,812 %

2,844 %

40

1,557 %

1,068 %

3,637 %

2,911 %

3,808 %

2,861 %

41

1,603 %

1,050 %

3,637 %

2,927 %

3,804 %

2,878 %

42

1,647 %

1,032 %

3,638 %

2,941 %

3,801 %

2,894 %

43

1,690 %

1,015 %

3,638 %

2,956 %

3,797 %

2,909 %

44

1,731 %

1,001 %

3,638 %

2,969 %

3,794 %

2,923 %

45

1,770 %

0,989 %

3,638 %

2,983 %

3,790 %

2,937 %

46

1,808 %

0,981 %

3,638 %

2,995 %

3,787 %

2,951 %

47

1,845 %

0,976 %

3,637 %

3,007 %

3,784 %

2,964 %

48

1,880 %

0,977 %

3,637 %

3,019 %

3,780 %

2,976 %

49

1,914 %

0,982 %

3,637 %

3,030 %

3,777 %

2,989 %

50

1,946 %

0,991 %

3,637 %

3,041 %

3,774 %

3,000 %

51

1,978 %

1,006 %

3,636 %

3,052 %

3,771 %

3,011 %

52

2,008 %

1,025 %

3,636 %

3,062 %

3,769 %

3,022 %

53

2,037 %

1,048 %

3,636 %

3,072 %

3,766 %

3,033 %

54

2,066 %

1,072 %

3,635 %

3,081 %

3,763 %

3,043 %

55

2,093 %

1,099 %

3,635 %

3,090 %

3,760 %

3,053 %

56

2,119 %

1,127 %

3,635 %

3,099 %

3,758 %

3,062 %

57

2,145 %

1,156 %

3,634 %

3,107 %

3,755 %

3,071 %

58

2,170 %

1,186 %

3,634 %

3,116 %

3,753 %

3,080 %

59

2,193 %

1,216 %

3,634 %

3,124 %

3,750 %

3,089 %

60

2,217 %

1,247 %

3,633 %

3,131 %

3,748 %

3,097 %

61

2,239 %

1,278 %

3,633 %

3,139 %

3,746 %

3,105 %

62

2,261 %

1,308 %

3,632 %

3,146 %

3,744 %

3,113 %

63

2,282 %

1,338 %

3,632 %

3,153 %

3,741 %

3,121 %

64

2,302 %

1,369 %

3,632 %

3,160 %

3,739 %

3,128 %

65

2,322 %

1,398 %

3,631 %

3,167 %

3,737 %

3,135 %

66

2,341 %

1,428 %

3,631 %

3,173 %

3,735 %

3,142 %

67

2,360 %

1,457 %

3,631 %

3,179 %

3,733 %

3,149 %

68

2,378 %

1,485 %

3,630 %

3,186 %

3,731 %

3,155 %

69

2,395 %

1,513 %

3,630 %

3,191 %

3,730 %

3,162 %

70

2,412 %

1,541 %

3,630 %

3,197 %

3,728 %

3,168 %

71

2,429 %

1,568 %

3,629 %

3,203 %

3,726 %

3,174 %

72

2,445 %

1,594 %

3,629 %

3,208 %

3,724 %

3,180 %

73

2,461 %

1,620 %

3,628 %

3,214 %

3,723 %

3,185 %

74

2,476 %

1,645 %

3,628 %

3,219 %

3,721 %

3,191 %

75

2,491 %

1,670 %

3,628 %

3,224 %

3,720 %

3,196 %

76

2,505 %

1,694 %

3,627 %

3,229 %

3,718 %

3,202 %

77

2,519 %

1,718 %

3,627 %

3,233 %

3,717 %

3,207 %

78

2,533 %

1,741 %

3,627 %

3,238 %

3,715 %

3,212 %

79

2,547 %

1,764 %

3,627 %

3,243 %

3,714 %

3,217 %

80

2,560 %

1,787 %

3,626 %

3,247 %

3,712 %

3,221 %

81

2,573 %

1,808 %

3,626 %

3,251 %

3,711 %

3,226 %

82

2,585 %

1,830 %

3,626 %

3,256 %

3,710 %

3,231 %

83

2,597 %

1,850 %

3,625 %

3,260 %

3,708 %

3,235 %

84

2,609 %

1,871 %

3,625 %

3,264 %

3,707 %

3,239 %

85

2,621 %

1,891 %

3,625 %

3,268 %

3,706 %

3,244 %

86

2,632 %

1,910 %

3,625 %

3,272 %

3,704 %

3,248 %

87

2,643 %

1,929 %

3,624 %

3,275 %

3,703 %

3,252 %

88

2,654 %

1,948 %

3,624 %

3,279 %

3,702 %

3,256 %

89

2,664 %

1,966 %

3,624 %

3,283 %

3,701 %

3,260 %

90

2,675 %

1,984 %

3,623 %

3,286 %

3,700 %

3,263 %

91

2,685 %

2,002 %

3,623 %

3,290 %

3,699 %

3,267 %

92

2,695 %

2,019 %

3,623 %

3,293 %

3,698 %

3,271 %

93

2,705 %

2,036 %

3,623 %

3,296 %

3,697 %

3,274 %

94

2,714 %

2,052 %

3,623 %

3,299 %

3,696 %

3,278 %

95

2,723 %

2,068 %

3,622 %

3,303 %

3,695 %

3,281 %

96

2,732 %

2,084 %

3,622 %

3,306 %

3,694 %

3,284 %

97

2,741 %

2,099 %

3,622 %

3,309 %

3,693 %

3,288 %

98

2,750 %

2,115 %

3,622 %

3,312 %

3,692 %

3,291 %

99

2,759 %

2,129 %

3,621 %

3,315 %

3,691 %

3,294 %

100

2,767 %

2,144 %

3,621 %

3,317 %

3,690 %

3,297 %

101

2,775 %

2,158 %

3,621 %

3,320 %

3,689 %

3,300 %

102

2,783 %

2,172 %

3,621 %

3,323 %

3,688 %

3,303 %

103

2,791 %

2,186 %

3,621 %

3,326 %

3,687 %

3,306 %

104

2,799 %

2,200 %

3,620 %

3,328 %

3,686 %

3,309 %

105

2,806 %

2,213 %

3,620 %

3,331 %

3,686 %

3,311 %

106

2,814 %

2,226 %

3,620 %

3,333 %

3,685 %

3,314 %

107

2,821 %

2,238 %

3,620 %

3,336 %

3,684 %

3,317 %

108

2,828 %

2,251 %

3,620 %

3,338 %

3,683 %

3,319 %

109

2,835 %

2,263 %

3,619 %

3,341 %

3,683 %

3,322 %

110

2,842 %

2,275 %

3,619 %

3,343 %

3,682 %

3,324 %

111

2,849 %

2,287 %

3,619 %

3,345 %

3,681 %

3,327 %

112

2,856 %

2,299 %

3,619 %

3,348 %

3,680 %

3,329 %

113

2,862 %

2,310 %

3,619 %

3,350 %

3,680 %

3,332 %

114

2,869 %

2,322 %

3,619 %

3,352 %

3,679 %

3,334 %

115

2,875 %

2,333 %

3,618 %

3,354 %

3,678 %

3,336 %

116

2,881 %

2,343 %

3,618 %

3,356 %

3,678 %

3,339 %

117

2,888 %

2,354 %

3,618 %

3,358 %

3,677 %

3,341 %

118

2,894 %

2,365 %

3,618 %

3,360 %

3,676 %

3,343 %

119

2,899 %

2,375 %

3,618 %

3,362 %

3,676 %

3,345 %

120

2,905 %

2,385 %

3,618 %

3,364 %

3,675 %

3,347 %

121

2,911 %

2,395 %

3,618 %

3,366 %

3,674 %

3,349 %

122

2,917 %

2,405 %

3,617 %

3,368 %

3,674 %

3,351 %

123

2,922 %

2,415 %

3,617 %

3,370 %

3,673 %

3,353 %

124

2,928 %

2,424 %

3,617 %

3,372 %

3,673 %

3,355 %

125

2,933 %

2,433 %

3,617 %

3,374 %

3,672 %

3,357 %

126

2,938 %

2,443 %

3,617 %

3,376 %

3,671 %

3,359 %

127

2,943 %

2,452 %

3,617 %

3,377 %

3,671 %

3,361 %

128

2,949 %

2,461 %

3,617 %

3,379 %

3,670 %

3,363 %

129

2,954 %

2,469 %

3,616 %

3,381 %

3,670 %

3,365 %

130

2,959 %

2,478 %

3,616 %

3,383 %

3,669 %

3,367 %

131

2,963 %

2,487 %

3,616 %

3,384 %

3,669 %

3,369 %

132

2,968 %

2,495 %

3,616 %

3,386 %

3,668 %

3,370 %

133

2,973 %

2,503 %

3,616 %

3,387 %

3,668 %

3,372 %

134

2,978 %

2,511 %

3,616 %

3,389 %

3,667 %

3,374 %

135

2,982 %

2,519 %

3,616 %

3,391 %

3,667 %

3,375 %

136

2,987 %

2,527 %

3,616 %

3,392 %

3,666 %

3,377 %

137

2,991 %

2,535 %

3,616 %

3,394 %

3,666 %

3,379 %

138

2,996 %

2,543 %

3,615 %

3,395 %

3,665 %

3,380 %

139

3,000 %

2,550 %

3,615 %

3,397 %

3,665 %

3,382 %

140

3,004 %

2,558 %

3,615 %

3,398 %

3,664 %

3,383 %

141

3,008 %

2,565 %

3,615 %

3,399 %

3,664 %

3,385 %

142

3,013 %

2,572 %

3,615 %

3,401 %

3,663 %

3,386 %

143

3,017 %

2,579 %

3,615 %

3,402 %

3,663 %

3,388 %

144

3,021 %

2,587 %

3,615 %

3,404 %

3,662 %

3,389 %

145

3,025 %

2,594 %

3,615 %

3,405 %

3,662 %

3,391 %

146

3,029 %

2,600 %

3,615 %

3,406 %

3,662 %

3,392 %

147

3,033 %

2,607 %

3,614 %

3,408 %

3,661 %

3,394 %

148

3,036 %

2,614 %

3,614 %

3,409 %

3,661 %

3,395 %

149

3,040 %

2,620 %

3,614 %

3,410 %

3,660 %

3,396 %

150

3,044 %

2,627 %

3,614 %

3,411 %

3,660 %

3,398 %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Ελβετικό φράγκο

Δολάριο Αυστραλίας

Μπατ

Δολάριο Καναδά

Πέσο Χιλής

Πέσο Κολομβίας

1

-0,798 %

0,021 %

0,202 %

0,243 %

-0,004 %

1,942 %

2

-0,755 %

0,116 %

0,365 %

0,463 %

0,420 %

3,021 %

3

-0,691 %

0,296 %

0,578 %

0,765 %

0,923 %

3,896 %

4

-0,608 %

0,553 %

0,799 %

1,070 %

1,429 %

4,666 %

5

-0,507 %

0,824 %

1,012 %

1,305 %

1,893 %

5,283 %

6

-0,394 %

1,085 %

1,213 %

1,481 %

2,311 %

5,799 %

7

-0,284 %

1,319 %

1,400 %

1,628 %

2,694 %

6,239 %

8

-0,188 %

1,517 %

1,569 %

1,761 %

3,049 %

6,610 %

9

-0,110 %

1,683 %

1,724 %

1,876 %

3,363 %

6,949 %

10

-0,053 %

1,824 %

1,864 %

1,971 %

3,627 %

7,252 %

11

-0,016 %

1,943 %

1,992 %

2,044 %

3,835 %

7,475 %

12

0,008 %

2,045 %

2,108 %

2,100 %

3,999 %

7,624 %

13

0,025 %

2,131 %

2,215 %

2,145 %

4,129 %

7,718 %

14

0,037 %

2,203 %

2,312 %

2,181 %

4,233 %

7,770 %

15

0,048 %

2,259 %

2,399 %

2,211 %

4,317 %

7,790 %

16

0,059 %

2,300 %

2,475 %

2,236 %

4,385 %

7,786 %

17

0,072 %

2,329 %

2,542 %

2,258 %

4,440 %

7,762 %

18

0,086 %

2,349 %

2,601 %

2,278 %

4,485 %

7,725 %

19

0,103 %

2,364 %

2,655 %

2,297 %

4,522 %

7,677 %

20

0,122 %

2,375 %

2,703 %

2,314 %

4,552 %

7,621 %

21

0,145 %

2,383 %

2,746 %

2,331 %

4,576 %

7,560 %

22

0,171 %

2,388 %

2,785 %

2,347 %

4,596 %

7,495 %

23

0,200 %

2,389 %

2,821 %

2,363 %

4,612 %

7,427 %

24

0,233 %

2,386 %

2,854 %

2,379 %

4,625 %

7,358 %

25

0,270 %

2,379 %

2,884 %

2,395 %

4,635 %

7,288 %

26

0,311 %

2,367 %

2,912 %

2,411 %

4,643 %

7,219 %

27

0,354 %

2,354 %

2,938 %

2,428 %

4,650 %

7,150 %

28

0,399 %

2,341 %

2,962 %

2,445 %

4,654 %

7,083 %

29

0,445 %

2,332 %

2,985 %

2,463 %

4,658 %

7,017 %

30

0,491 %

2,328 %

3,005 %

2,481 %

4,660 %

6,952 %

31

0,537 %

2,329 %

3,025 %

2,500 %

4,662 %

6,890 %

32

0,583 %

2,334 %

3,043 %

2,519 %

4,663 %

6,829 %

33

0,628 %

2,343 %

3,060 %

2,539 %

4,663 %

6,770 %

34

0,672 %

2,356 %

3,076 %

2,559 %

4,663 %

6,714 %

35

0,715 %

2,370 %

3,091 %

2,578 %

4,662 %

6,659 %

36

0,757 %

2,386 %

3,106 %

2,598 %

4,661 %

6,606 %

37

0,798 %

2,403 %

3,119 %

2,617 %

4,660 %

6,555 %

38

0,838 %

2,421 %

3,132 %

2,636 %

4,658 %

6,506 %

39

0,876 %

2,439 %

3,144 %

2,655 %

4,657 %

6,459 %

40

0,914 %

2,458 %

3,156 %

2,673 %

4,655 %

6,414 %

41

0,950 %

2,477 %

3,167 %

2,691 %

4,653 %

6,370 %

42

0,985 %

2,496 %

3,177 %

2,708 %

4,651 %

6,328 %

43

1,018 %

2,515 %

3,187 %

2,725 %

4,649 %

6,288 %

44

1,051 %

2,534 %

3,197 %

2,742 %

4,647 %

6,249 %

45

1,083 %

2,553 %

3,206 %

2,758 %

4,645 %

6,212 %

46

1,113 %

2,572 %

3,214 %

2,774 %

4,643 %

6,176 %

47

1,142 %

2,590 %

3,223 %

2,789 %

4,640 %

6,142 %

48

1,171 %

2,608 %

3,231 %

2,804 %

4,638 %

6,108 %

49

1,198 %

2,625 %

3,238 %

2,818 %

4,636 %

6,076 %

50

1,225 %

2,642 %

3,245 %

2,832 %

4,634 %

6,045 %

51

1,251 %

2,659 %

3,252 %

2,846 %

4,632 %

6,016 %

52

1,275 %

2,675 %

3,259 %

2,859 %

4,630 %

5,987 %

53

1,299 %

2,691 %

3,266 %

2,872 %

4,628 %

5,959 %

54

1,323 %

2,706 %

3,272 %

2,885 %

4,626 %

5,932 %

55

1,345 %

2,721 %

3,278 %

2,897 %

4,624 %

5,907 %

56

1,367 %

2,736 %

3,284 %

2,908 %

4,622 %

5,882 %

57

1,388 %

2,750 %

3,289 %

2,920 %

4,620 %

5,858 %

58

1,408 %

2,764 %

3,295 %

2,931 %

4,618 %

5,834 %

59

1,428 %

2,777 %

3,300 %

2,942 %

4,616 %

5,812 %

60

1,447 %

2,790 %

3,305 %

2,952 %

4,615 %

5,790 %

61

1,465 %

2,803 %

3,310 %

2,962 %

4,613 %

5,769 %

62

1,483 %

2,815 %

3,315 %

2,972 %

4,611 %

5,748 %

63

1,501 %

2,827 %

3,319 %

2,982 %

4,610 %

5,729 %

64

1,518 %

2,839 %

3,324 %

2,991 %

4,608 %

5,709 %

65

1,534 %

2,850 %

3,328 %

3,000 %

4,607 %

5,691 %

66

1,550 %

2,861 %

3,332 %

3,009 %

4,605 %

5,673 %

67

1,565 %

2,872 %

3,336 %

3,018 %

4,603 %

5,655 %

68

1,580 %

2,883 %

3,340 %

3,026 %

4,602 %

5,638 %

69

1,595 %

2,893 %

3,344 %

3,034 %

4,601 %

5,622 %

70

1,609 %

2,903 %

3,347 %

3,042 %

4,599 %

5,605 %

71

1,623 %

2,912 %

3,351 %

3,050 %

4,598 %

5,590 %

72

1,637 %

2,922 %

3,354 %

3,057 %

4,597 %

5,575 %

73

1,650 %

2,931 %

3,358 %

3,064 %

4,595 %

5,560 %

74

1,662 %

2,940 %

3,361 %

3,072 %

4,594 %

5,546 %

75

1,675 %

2,949 %

3,364 %

3,078 %

4,593 %

5,532 %

76

1,687 %

2,957 %

3,367 %

3,085 %

4,592 %

5,518 %

77

1,699 %

2,965 %

3,370 %

3,092 %

4,590 %

5,505 %

78

1,710 %

2,973 %

3,373 %

3,098 %

4,589 %

5,492 %

79

1,721 %

2,981 %

3,376 %

3,105 %

4,588 %

5,479 %

80

1,732 %

2,989 %

3,379 %

3,111 %

4,587 %

5,467 %

81

1,743 %

2,996 %

3,382 %

3,117 %

4,586 %

5,455 %

82

1,753 %

3,004 %

3,384 %

3,122 %

4,585 %

5,443 %

83

1,763 %

3,011 %

3,387 %

3,128 %

4,584 %

5,432 %

84

1,773 %

3,018 %

3,390 %

3,134 %

4,583 %

5,421 %

85

1,783 %

3,025 %

3,392 %

3,139 %

4,582 %

5,410 %

86

1,792 %

3,031 %

3,394 %

3,145 %

4,581 %

5,399 %

87

1,802 %

3,038 %

3,397 %

3,150 %

4,580 %

5,389 %

88

1,811 %

3,044 %

3,399 %

3,155 %

4,579 %

5,379 %

89

1,819 %

3,050 %

3,401 %

3,160 %

4,578 %

5,369 %

90

1,828 %

3,056 %

3,404 %

3,165 %

4,578 %

5,359 %

91

1,837 %

3,062 %

3,406 %

3,169 %

4,577 %

5,350 %

92

1,845 %

3,068 %

3,408 %

3,174 %

4,576 %

5,340 %

93

1,853 %

3,074 %

3,410 %

3,179 %

4,575 %

5,331 %

94

1,861 %

3,079 %

3,412 %

3,183 %

4,574 %

5,322 %

95

1,869 %

3,085 %

3,414 %

3,187 %

4,573 %

5,314 %

96

1,876 %

3,090 %

3,416 %

3,192 %

4,573 %

5,305 %

97

1,884 %

3,095 %

3,418 %

3,196 %

4,572 %

5,297 %

98

1,891 %

3,101 %

3,420 %

3,200 %

4,571 %

5,289 %

99

1,898 %

3,106 %

3,422 %

3,204 %

4,571 %

5,281 %

100

1,905 %

3,111 %

3,423 %

3,208 %

4,570 %

5,273 %

101

1,912 %

3,115 %

3,425 %

3,212 %

4,569 %

5,265 %

102

1,919 %

3,120 %

3,427 %

3,216 %

4,568 %

5,258 %

103

1,925 %

3,125 %

3,428 %

3,219 %

4,568 %

5,250 %

104

1,932 %

3,129 %

3,430 %

3,223 %

4,567 %

5,243 %

105

1,938 %

3,134 %

3,432 %

3,227 %

4,566 %

5,236 %

106

1,944 %

3,138 %

3,433 %

3,230 %

4,566 %

5,229 %

107

1,950 %

3,143 %

3,435 %

3,234 %

4,565 %

5,222 %

108

1,956 %

3,147 %

3,436 %

3,237 %

4,565 %

5,215 %

109

1,962 %

3,151 %

3,438 %

3,240 %

4,564 %

5,209 %

110

1,968 %

3,155 %

3,439 %

3,244 %

4,563 %

5,202 %

111

1,974 %

3,159 %

3,441 %

3,247 %

4,563 %

5,196 %

112

1,979 %

3,163 %

3,442 %

3,250 %

4,562 %

5,190 %

113

1,985 %

3,167 %

3,444 %

3,253 %

4,562 %

5,184 %

114

1,990 %

3,171 %

3,445 %

3,256 %

4,561 %

5,178 %

115

1,995 %

3,174 %

3,446 %

3,259 %

4,561 %

5,172 %

116

2,001 %

3,178 %

3,448 %

3,262 %

4,560 %

5,166 %

117

2,006 %

3,182 %

3,449 %

3,265 %

4,560 %

5,160 %

118

2,011 %

3,185 %

3,450 %

3,268 %

4,559 %

5,155 %

119

2,016 %

3,189 %

3,452 %

3,270 %

4,559 %

5,149 %

120

2,021 %

3,192 %

3,453 %

3,273 %

4,558 %

5,144 %

121

2,025 %

3,195 %

3,454 %

3,276 %

4,558 %

5,138 %

122

2,030 %

3,199 %

3,455 %

3,279 %

4,557 %

5,133 %

123

2,035 %

3,202 %

3,456 %

3,281 %

4,557 %

5,128 %

124

2,039 %

3,205 %

3,458 %

3,284 %

4,556 %

5,123 %

125

2,044 %

3,208 %

3,459 %

3,286 %

4,556 %

5,118 %

126

2,048 %

3,211 %

3,460 %

3,289 %

4,555 %

5,113 %

127

2,052 %

3,214 %

3,461 %

3,291 %

4,555 %

5,108 %

128

2,057 %

3,217 %

3,462 %

3,294 %

4,555 %

5,103 %

129

2,061 %

3,220 %

3,463 %

3,296 %

4,554 %

5,099 %

130

2,065 %

3,223 %

3,464 %

3,298 %

4,554 %

5,094 %

131

2,069 %

3,226 %

3,465 %

3,301 %

4,553 %

5,089 %

132

2,073 %

3,229 %

3,466 %

3,303 %

4,553 %

5,085 %

133

2,077 %

3,232 %

3,467 %

3,305 %

4,552 %

5,081 %

134

2,081 %

3,235 %

3,468 %

3,307 %

4,552 %

5,076 %

135

2,085 %

3,237 %

3,469 %

3,309 %

4,552 %

5,072 %

136

2,089 %

3,240 %

3,470 %

3,312 %

4,551 %

5,068 %

137

2,092 %

3,243 %

3,471 %

3,314 %

4,551 %

5,064 %

138

2,096 %

3,245 %

3,472 %

3,316 %

4,551 %

5,059 %

139

2,100 %

3,248 %

3,473 %

3,318 %

4,550 %

5,055 %

140

2,103 %

3,250 %

3,474 %

3,320 %

4,550 %

5,051 %

141

2,107 %

3,253 %

3,475 %

3,322 %

4,550 %

5,048 %

142

2,110 %

3,255 %

3,476 %

3,324 %

4,549 %

5,044 %

143

2,113 %

3,257 %

3,476 %

3,326 %

4,549 %

5,040 %

144

2,117 %

3,260 %

3,477 %

3,328 %

4,548 %

5,036 %

145

2,120 %

3,262 %

3,478 %

3,329 %

4,548 %

5,032 %

146

2,123 %

3,265 %

3,479 %

3,331 %

4,548 %

5,029 %

147

2,127 %

3,267 %

3,480 %

3,333 %

4,547 %

5,025 %

148

2,130 %

3,269 %

3,481 %

3,335 %

4,547 %

5,022 %

149

2,133 %

3,271 %

3,481 %

3,337 %

4,547 %

5,018 %

150

2,136 %

3,273 %

3,482 %

3,338 %

4,547 %

5,015 %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Δολάριο Χονγκ Κονγκ

Ινδική ρουπία

Πέσο Μεξικού

Νέο δολάριο Ταϊβάν

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

Ραντ

1

0,190 %

3,560 %

4,327 %

-0,003 %

0,265 %

3,641 %

2

0,270 %

4,254 %

4,872 %

0,055 %

0,376 %

4,209 %

3

0,472 %

4,838 %

5,321 %

0,107 %

0,565 %

4,705 %

4

0,727 %

5,325 %

5,686 %

0,150 %

0,793 %

5,295 %

5

0,962 %

5,688 %

5,955 %

0,188 %

1,035 %

5,886 %

6

1,152 %

5,952 %

6,210 %

0,220 %

1,263 %

6,417 %

7

1,306 %

6,141 %

6,436 %

0,247 %

1,468 %

6,892 %

8

1,435 %

6,274 %

6,620 %

0,271 %

1,647 %

7,322 %

9

1,544 %

6,372 %

6,778 %

0,293 %

1,800 %

7,711 %

10

1,636 %

6,452 %

6,931 %

0,311 %

1,928 %

8,066 %

11

1,715 %

6,509 %

7,086 %

0,355 %

2,038 %

8,389 %

12

1,784 %

6,545 %

7,242 %

0,421 %

2,135 %

8,676 %

13

1,847 %

6,566 %

7,392 %

0,499 %

2,221 %

8,925 %

14

1,905 %

6,576 %

7,533 %

0,584 %

2,298 %

9,131 %

15

1,960 %

6,577 %

7,662 %

0,673 %

2,367 %

9,289 %

16

2,014 %

6,572 %

7,777 %

0,763 %

2,429 %

9,395 %

17

2,065 %

6,562 %

7,876 %

0,852 %

2,486 %

9,457 %

18

2,115 %

6,548 %

7,956 %

0,940 %

2,538 %

9,484 %

19

2,163 %

6,532 %

8,015 %

1,025 %

2,586 %

9,483 %

20

2,208 %

6,514 %

8,051 %

1,107 %

2,629 %

9,461 %

21

2,252 %

6,495 %

8,063 %

1,186 %

2,669 %

9,422 %

22

2,294 %

6,475 %

8,054 %

1,262 %

2,706 %

9,369 %

23

2,334 %

6,455 %

8,029 %

1,335 %

2,739 %

9,307 %

24

2,372 %

6,434 %

7,991 %

1,405 %

2,770 %

9,237 %

25

2,408 %

6,413 %

7,943 %

1,471 %

2,799 %

9,162 %

26

2,443 %

6,392 %

7,888 %

1,535 %

2,826 %

9,084 %

27

2,476 %

6,371 %

7,828 %

1,596 %

2,852 %

9,004 %

28

2,507 %

6,351 %

7,764 %

1,654 %

2,875 %

8,923 %

29

2,538 %

6,331 %

7,698 %

1,709 %

2,898 %

8,842 %

30

2,566 %

6,311 %

7,631 %

1,762 %

2,918 %

8,761 %

31

2,594 %

6,292 %

7,563 %

1,812 %

2,938 %

8,681 %

32

2,620 %

6,274 %

7,495 %

1,861 %

2,957 %

8,603 %

33

2,645 %

6,256 %

7,428 %

1,907 %

2,974 %

8,527 %

34

2,670 %

6,238 %

7,362 %

1,951 %

2,991 %

8,453 %

35

2,693 %

6,222 %

7,298 %

1,993 %

3,007 %

8,381 %

36

2,715 %

6,205 %

7,234 %

2,033 %

3,022 %

8,311 %

37

2,736 %

6,189 %

7,173 %

2,071 %

3,036 %

8,244 %

38

2,756 %

6,174 %

7,114 %

2,108 %

3,050 %

8,179 %

39

2,776 %

6,159 %

7,056 %

2,143 %

3,063 %

8,116 %

40

2,794 %

6,145 %

7,000 %

2,177 %

3,075 %

8,056 %

41

2,812 %

6,131 %

6,946 %

2,209 %

3,087 %

7,997 %

42

2,830 %

6,118 %

6,894 %

2,240 %

3,099 %

7,941 %

43

2,846 %

6,105 %

6,844 %

2,270 %

3,109 %

7,887 %

44

2,862 %

6,092 %

6,795 %

2,299 %

3,120 %

7,835 %

45

2,877 %

6,080 %

6,749 %

2,326 %

3,130 %

7,785 %

46

2,892 %

6,069 %

6,704 %

2,353 %

3,140 %

7,737 %

47

2,906 %

6,058 %

6,660 %

2,378 %

3,149 %

7,691 %

48

2,920 %

6,047 %

6,618 %

2,403 %

3,158 %

7,646 %

49

2,933 %

6,036 %

6,578 %

2,426 %

3,166 %

7,603 %

50

2,946 %

6,026 %

6,539 %

2,449 %

3,175 %

7,562 %

51

2,958 %

6,016 %

6,502 %

2,471 %

3,182 %

7,522 %

52

2,970 %

6,007 %

6,466 %

2,492 %

3,190 %

7,483 %

53

2,982 %

5,998 %

6,431 %

2,512 %

3,198 %

7,446 %

54

2,993 %

5,989 %

6,397 %

2,532 %

3,205 %

7,410 %

55

3,003 %

5,980 %

6,365 %

2,551 %

3,212 %

7,376 %

56

3,014 %

5,972 %

6,333 %

2,569 %

3,218 %

7,342 %

57

3,024 %

5,964 %

6,303 %

2,587 %

3,225 %

7,310 %

58

3,033 %

5,956 %

6,274 %

2,604 %

3,231 %

7,279 %

59

3,043 %

5,949 %

6,245 %

2,621 %

3,237 %

7,249 %

60

3,052 %

5,941 %

6,218 %

2,637 %

3,243 %

7,219 %

61

3,061 %

5,934 %

6,191 %

2,652 %

3,249 %

7,191 %

62

3,069 %

5,927 %

6,166 %

2,667 %

3,254 %

7,164 %

63

3,077 %

5,921 %

6,141 %

2,682 %

3,259 %

7,137 %

64

3,086 %

5,914 %

6,116 %

2,696 %

3,265 %

7,112 %

65

3,093 %

5,908 %

6,093 %

2,710 %

3,270 %

7,087 %

66

3,101 %

5,902 %

6,070 %

2,723 %

3,275 %

7,063 %

67

3,108 %

5,896 %

6,048 %

2,736 %

3,279 %

7,039 %

68

3,115 %

5,890 %

6,027 %

2,749 %

3,284 %

7,016 %

69

3,122 %

5,885 %

6,006 %

2,761 %

3,288 %

6,994 %

70

3,129 %

5,879 %

5,986 %

2,773 %

3,293 %

6,973 %

71

3,136 %

5,874 %

5,966 %

2,785 %

3,297 %

6,952 %

72

3,142 %

5,869 %

5,947 %

2,796 %

3,301 %

6,932 %

73

3,148 %

5,864 %

5,929 %

2,807 %

3,305 %

6,912 %

74

3,154 %

5,859 %

5,911 %

2,817 %

3,309 %

6,893 %

75

3,160 %

5,854 %

5,893 %

2,828 %

3,313 %

6,874 %

76

3,166 %

5,849 %

5,876 %

2,838 %

3,317 %

6,856 %

77

3,172 %

5,845 %

5,859 %

2,848 %

3,320 %

6,838 %

78

3,177 %

5,840 %

5,843 %

2,857 %

3,324 %

6,821 %

79

3,182 %

5,836 %

5,827 %

2,867 %

3,327 %

6,804 %

80

3,187 %

5,832 %

5,812 %

2,876 %

3,331 %

6,788 %

81

3,193 %

5,828 %

5,797 %

2,885 %

3,334 %

6,772 %

82

3,197 %

5,824 %

5,782 %

2,893 %

3,337 %

6,756 %

83

3,202 %

5,820 %

5,768 %

2,902 %

3,340 %

6,741 %

84

3,207 %

5,816 %

5,754 %

2,910 %

3,343 %

6,726 %

85

3,212 %

5,812 %

5,740 %

2,918 %

3,346 %

6,712 %

86

3,216 %

5,809 %

5,727 %

2,926 %

3,349 %

6,697 %

87

3,221 %

5,805 %

5,714 %

2,934 %

3,352 %

6,684 %

88

3,225 %

5,802 %

5,701 %

2,941 %

3,355 %

6,670 %

89

3,229 %

5,798 %

5,689 %

2,949 %

3,358 %

6,657 %

90

3,233 %

5,795 %

5,677 %

2,956 %

3,360 %

6,644 %

91

3,237 %

5,792 %

5,665 %

2,963 %

3,363 %

6,631 %

92

3,241 %

5,789 %

5,653 %

2,970 %

3,365 %

6,619 %

93

3,245 %

5,786 %

5,642 %

2,977 %

3,368 %

6,607 %

94

3,249 %

5,783 %

5,631 %

2,983 %

3,370 %

6,595 %

95

3,252 %

5,780 %

5,620 %

2,990 %

3,373 %

6,583 %

96

3,256 %

5,777 %

5,609 %

2,996 %

3,375 %

6,572 %

97

3,260 %

5,774 %

5,598 %

3,002 %

3,377 %

6,561 %

98

3,263 %

5,771 %

5,588 %

3,008 %

3,380 %

6,550 %

99

3,266 %

5,768 %

5,578 %

3,014 %

3,382 %

6,539 %

100

3,270 %

5,766 %

5,568 %

3,020 %

3,384 %

6,529 %

101

3,273 %

5,763 %

5,559 %

3,026 %

3,386 %

6,519 %

102

3,276 %

5,760 %

5,549 %

3,031 %

3,388 %

6,509 %

103

3,279 %

5,758 %

5,540 %

3,037 %

3,390 %

6,499 %

104

3,282 %

5,755 %

5,531 %

3,042 %

3,392 %

6,489 %

105

3,285 %

5,753 %

5,522 %

3,048 %

3,394 %

6,480 %

106

3,288 %

5,751 %

5,513 %

3,053 %

3,396 %

6,470 %

107

3,291 %

5,748 %

5,505 %

3,058 %

3,398 %

6,461 %

108

3,294 %

5,746 %

5,496 %

3,063 %

3,400 %

6,452 %

109

3,297 %

5,744 %

5,488 %

3,068 %

3,402 %

6,444 %

110

3,300 %

5,741 %

5,480 %

3,073 %

3,404 %

6,435 %

111

3,302 %

5,739 %

5,472 %

3,077 %

3,405 %

6,427 %

112

3,305 %

5,737 %

5,464 %

3,082 %

3,407 %

6,418 %

113

3,308 %

5,735 %

5,457 %

3,087 %

3,409 %

6,410 %

114

3,310 %

5,733 %

5,449 %

3,091 %

3,411 %

6,402 %

115

3,313 %

5,731 %

5,442 %

3,096 %

3,412 %

6,394 %

116

3,315 %

5,729 %

5,434 %

3,100 %

3,414 %

6,386 %

117

3,318 %

5,727 %

5,427 %

3,104 %

3,415 %

6,379 %

118

3,320 %

5,725 %

5,420 %

3,108 %

3,417 %

6,371 %

119

3,322 %

5,723 %

5,413 %

3,112 %

3,418 %

6,364 %

120

3,325 %

5,721 %

5,406 %

3,116 %

3,420 %

6,357 %

121

3,327 %

5,719 %

5,400 %

3,120 %

3,421 %

6,350 %

122

3,329 %

5,718 %

5,393 %

3,124 %

3,423 %

6,343 %

123

3,331 %

5,716 %

5,387 %

3,128 %

3,424 %

6,336 %

124

3,334 %

5,714 %

5,380 %

3,132 %

3,426 %

6,329 %

125

3,336 %

5,712 %

5,374 %

3,136 %

3,427 %

6,322 %

126

3,338 %

5,711 %

5,368 %

3,139 %

3,429 %

6,316 %

127

3,340 %

5,709 %

5,362 %

3,143 %

3,430 %

6,309 %

128

3,342 %

5,707 %

5,356 %

3,147 %

3,431 %

6,303 %

129

3,344 %

5,706 %

5,350 %

3,150 %

3,433 %

6,297 %

130

3,346 %

5,704 %

5,344 %

3,154 %

3,434 %

6,291 %

131

3,348 %

5,703 %

5,338 %

3,157 %

3,435 %

6,285 %

132

3,350 %

5,701 %

5,333 %

3,160 %

3,436 %

6,279 %

133

3,352 %

5,700 %

5,327 %

3,164 %

3,438 %

6,273 %

134

3,353 %

5,698 %

5,322 %

3,167 %

3,439 %

6,267 %

135

3,355 %

5,697 %

5,316 %

3,170 %

3,440 %

6,261 %

136

3,357 %

5,695 %

5,311 %

3,173 %

3,441 %

6,256 %

137

3,359 %

5,694 %

5,306 %

3,176 %

3,442 %

6,250 %

138

3,361 %

5,692 %

5,301 %

3,179 %

3,443 %

6,245 %

139

3,362 %

5,691 %

5,296 %

3,182 %

3,445 %

6,239 %

140

3,364 %

5,690 %

5,291 %

3,185 %

3,446 %

6,234 %

141

3,366 %

5,688 %

5,286 %

3,188 %

3,447 %

6,229 %

142

3,367 %

5,687 %

5,281 %

3,191 %

3,448 %

6,224 %

143

3,369 %

5,686 %

5,276 %

3,194 %

3,449 %

6,219 %

144

3,371 %

5,684 %

5,272 %

3,197 %

3,450 %

6,214 %

145

3,372 %

5,683 %

5,267 %

3,200 %

3,451 %

6,209 %

146

3,374 %

5,682 %

5,262 %

3,202 %

3,452 %

6,204 %

147

3,375 %

5,681 %

5,258 %

3,205 %

3,453 %

6,199 %

148

3,377 %

5,679 %

5,253 %

3,208 %

3,454 %

6,194 %

149

3,378 %

5,678 %

5,249 %

3,210 %

3,455 %

6,190 %

150

3,380 %

5,677 %

5,245 %

3,213 %

3,456 %

6,185 %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Ρεάλ

Ρενμινπί γιουάν

Ρινγκίτ

Ρωσικό ρούβλι

Δολάριο Σινγκαπούρης

Ουόν Νότιας Κορέας

1

4,887 %

2,229 %

1,547 %

4,738 %

0,225 %

0,664 %

2

6,364 %

2,342 %

1,821 %

5,376 %

0,343 %

0,871 %

3

7,250 %

2,443 %

2,056 %

5,823 %

0,550 %

1,062 %

4

7,858 %

2,536 %

2,272 %

6,172 %

0,790 %

1,206 %

5

8,236 %

2,625 %

2,463 %

6,419 %

1,014 %

1,301 %

6

8,482 %

2,712 %

2,647 %

6,601 %

1,204 %

1,365 %

7

8,636 %

2,794 %

2,834 %

6,731 %

1,360 %

1,420 %

8

8,714 %

2,871 %

3,021 %

6,814 %

1,484 %

1,472 %

9

8,751 %

2,943 %

3,210 %

6,867 %

1,577 %

1,514 %

10

8,759 %

3,010 %

3,400 %

6,900 %

1,642 %

1,540 %

11

8,740 %

3,073 %

3,584 %

6,911 %

1,682 %

1,548 %

12

8,702 %

3,130 %

3,752 %

6,906 %

1,704 %

1,545 %

13

8,650 %

3,184 %

3,900 %

6,888 %

1,718 %

1,537 %

14

8,589 %

3,234 %

4,029 %

6,861 %

1,726 %

1,530 %

15

8,521 %

3,282 %

4,137 %

6,827 %

1,734 %

1,525 %

16

8,449 %

3,326 %

4,226 %

6,789 %

1,743 %

1,524 %

17

8,374 %

3,367 %

4,298 %

6,747 %

1,754 %

1,529 %

18

8,298 %

3,407 %

4,355 %

6,702 %

1,769 %

1,539 %

19

8,222 %

3,444 %

4,400 %

6,657 %

1,788 %

1,556 %

20

8,147 %

3,479 %

4,433 %

6,610 %

1,812 %

1,580 %

21

8,073 %

3,512 %

4,456 %

6,564 %

1,841 %

1,611 %

22

8,000 %

3,543 %

4,471 %

6,518 %

1,874 %

1,646 %

23

7,929 %

3,573 %

4,478 %

6,473 %

1,909 %

1,685 %

24

7,860 %

3,601 %

4,480 %

6,429 %

1,946 %

1,726 %

25

7,793 %

3,628 %

4,478 %

6,385 %

1,984 %

1,768 %

26

7,728 %

3,653 %

4,473 %

6,343 %

2,022 %

1,811 %

27

7,666 %

3,677 %

4,465 %

6,302 %

2,059 %

1,854 %

28

7,606 %

3,701 %

4,455 %

6,262 %

2,097 %

1,896 %

29

7,548 %

3,723 %

4,443 %

6,224 %

2,133 %

1,938 %

30

7,493 %

3,744 %

4,430 %

6,187 %

2,169 %

1,978 %

31

7,440 %

3,764 %

4,416 %

6,151 %

2,204 %

2,018 %

32

7,388 %

3,783 %

4,402 %

6,117 %

2,238 %

2,057 %

33

7,339 %

3,801 %

4,387 %

6,084 %

2,271 %

2,094 %

34

7,292 %

3,818 %

4,372 %

6,052 %

2,303 %

2,131 %

35

7,247 %

3,835 %

4,357 %

6,021 %

2,334 %

2,166 %

36

7,203 %

3,851 %

4,342 %

5,992 %

2,364 %

2,200 %

37

7,162 %

3,866 %

4,327 %

5,963 %

2,393 %

2,233 %

38

7,122 %

3,881 %

4,313 %

5,936 %

2,420 %

2,264 %

39

7,083 %

3,895 %

4,298 %

5,910 %

2,447 %

2,295 %

40

7,047 %

3,909 %

4,284 %

5,885 %

2,473 %

2,324 %

41

7,011 %

3,922 %

4,270 %

5,860 %

2,498 %

2,352 %

42

6,977 %

3,934 %

4,257 %

5,837 %

2,522 %

2,379 %

43

6,945 %

3,946 %

4,243 %

5,815 %

2,545 %

2,406 %

44

6,914 %

3,958 %

4,231 %

5,793 %

2,567 %

2,431 %

45

6,883 %

3,969 %

4,218 %

5,772 %

2,588 %

2,455 %

46

6,854 %

3,980 %

4,206 %

5,752 %

2,609 %

2,479 %

47

6,827 %

3,990 %

4,194 %

5,733 %

2,629 %

2,501 %

48

6,800 %

4,000 %

4,183 %

5,714 %

2,648 %

2,523 %

49

6,774 %

4,010 %

4,172 %

5,696 %

2,667 %

2,544 %

50

6,749 %

4,019 %

4,161 %

5,679 %

2,685 %

2,564 %

51

6,725 %

4,028 %

4,151 %

5,662 %

2,702 %

2,584 %

52

6,702 %

4,037 %

4,141 %

5,646 %

2,718 %

2,603 %

53

6,680 %

4,045 %

4,131 %

5,630 %

2,735 %

2,621 %

54

6,658 %

4,053 %

4,122 %

5,615 %

2,750 %

2,639 %

55

6,637 %

4,061 %

4,113 %

5,601 %

2,765 %

2,656 %

56

6,617 %

4,068 %

4,104 %

5,587 %

2,780 %

2,672 %

57

6,598 %

4,076 %

4,095 %

5,573 %

2,794 %

2,688 %

58

6,579 %

4,083 %

4,087 %

5,560 %

2,807 %

2,704 %

59

6,561 %

4,090 %

4,079 %

5,547 %

2,821 %

2,718 %

60

6,543 %

4,096 %

4,071 %

5,535 %

2,833 %

2,733 %

61

6,526 %

4,103 %

4,063 %

5,523 %

2,846 %

2,747 %

62

6,510 %

4,109 %

4,056 %

5,512 %

2,858 %

2,760 %

63

6,494 %

4,115 %

4,049 %

5,500 %

2,869 %

2,774 %

64

6,478 %

4,121 %

4,042 %

5,490 %

2,881 %

2,786 %

65

6,463 %

4,127 %

4,035 %

5,479 %

2,891 %

2,799 %

66

6,449 %

4,132 %

4,029 %

5,469 %

2,902 %

2,811 %

67

6,435 %

4,138 %

4,022 %

5,459 %

2,912 %

2,822 %

68

6,421 %

4,143 %

4,016 %

5,449 %

2,922 %

2,834 %

69

6,408 %

4,148 %

4,010 %

5,440 %

2,932 %

2,845 %

70

6,395 %

4,153 %

4,004 %

5,431 %

2,942 %

2,855 %

71

6,382 %

4,158 %

3,999 %

5,422 %

2,951 %

2,866 %

72

6,370 %

4,162 %

3,993 %

5,413 %

2,960 %

2,876 %

73

6,358 %

4,167 %

3,988 %

5,405 %

2,968 %

2,886 %

74

6,346 %

4,171 %

3,983 %

5,397 %

2,977 %

2,895 %

75

6,335 %

4,176 %

3,978 %

5,389 %

2,985 %

2,905 %

76

6,324 %

4,180 %

3,973 %

5,381 %

2,993 %

2,914 %

77

6,313 %

4,184 %

3,968 %

5,373 %

3,001 %

2,923 %

78

6,303 %

4,188 %

3,963 %

5,366 %

3,009 %

2,931 %

79

6,292 %

4,192 %

3,958 %

5,359 %

3,016 %

2,940 %

80

6,283 %

4,196 %

3,954 %

5,352 %

3,023 %

2,948 %

81

6,273 %

4,200 %

3,950 %

5,345 %

3,031 %

2,956 %

82

6,263 %

4,203 %

3,945 %

5,338 %

3,037 %

2,964 %

83

6,254 %

4,207 %

3,941 %

5,332 %

3,044 %

2,972 %

84

6,245 %

4,210 %

3,937 %

5,326 %

3,051 %

2,979 %

85

6,236 %

4,214 %

3,933 %

5,319 %

3,057 %

2,986 %

86

6,228 %

4,217 %

3,929 %

5,313 %

3,064 %

2,993 %

87

6,219 %

4,220 %

3,926 %

5,307 %

3,070 %

3,000 %

88

6,211 %

4,223 %

3,922 %

5,302 %

3,076 %

3,007 %

89

6,203 %

4,226 %

3,918 %

5,296 %

3,082 %

3,014 %

90

6,195 %

4,229 %

3,915 %

5,291 %

3,087 %

3,020 %

91

6,188 %

4,232 %

3,911 %

5,285 %

3,093 %

3,027 %

92

6,180 %

4,235 %

3,908 %

5,280 %

3,098 %

3,033 %

93

6,173 %

4,238 %

3,904 %

5,275 %

3,104 %

3,039 %

94

6,166 %

4,241 %

3,901 %

5,270 %

3,109 %

3,045 %

95

6,159 %

4,244 %

3,898 %

5,265 %

3,114 %

3,051 %

96

6,152 %

4,246 %

3,895 %

5,260 %

3,119 %

3,056 %

97

6,145 %

4,249 %

3,892 %

5,255 %

3,124 %

3,062 %

98

6,138 %

4,251 %

3,889 %

5,250 %

3,129 %

3,067 %

99

6,132 %

4,254 %

3,886 %

5,246 %

3,134 %

3,073 %

100

6,126 %

4,256 %

3,883 %

5,241 %

3,138 %

3,078 %

101

6,119 %

4,259 %

3,880 %

5,237 %

3,143 %

3,083 %

102

6,113 %

4,261 %

3,878 %

5,233 %

3,147 %

3,088 %

103

6,107 %

4,263 %

3,875 %

5,229 %

3,152 %

3,093 %

104

6,102 %

4,266 %

3,872 %

5,224 %

3,156 %

3,098 %

105

6,096 %

4,268 %

3,870 %

5,220 %

3,160 %

3,103 %

106

6,090 %

4,270 %

3,867 %

5,216 %

3,164 %

3,108 %

107

6,085 %

4,272 %

3,865 %

5,212 %

3,169 %

3,112 %

108

6,079 %

4,274 %

3,862 %

5,209 %

3,173 %

3,117 %

109

6,074 %

4,276 %

3,860 %

5,205 %

3,176 %

3,121 %

110

6,069 %

4,278 %

3,857 %

5,201 %

3,180 %

3,125 %

111

6,063 %

4,280 %

3,855 %

5,198 %

3,184 %

3,130 %

112

6,058 %

4,282 %

3,853 %

5,194 %

3,188 %

3,134 %

113

6,053 %

4,284 %

3,851 %

5,191 %

3,191 %

3,138 %

114

6,049 %

4,286 %

3,848 %

5,187 %

3,195 %

3,142 %

115

6,044 %

4,288 %

3,846 %

5,184 %

3,198 %

3,146 %

116

6,039 %

4,290 %

3,844 %

5,180 %

3,202 %

3,150 %

117

6,035 %

4,292 %

3,842 %

5,177 %

3,205 %

3,154 %

118

6,030 %

4,293 %

3,840 %

5,174 %

3,209 %

3,157 %

119

6,026 %

4,295 %

3,838 %

5,171 %

3,212 %

3,161 %

120

6,021 %

4,297 %

3,836 %

5,168 %

3,215 %

3,165 %

121

6,017 %

4,299 %

3,834 %

5,165 %

3,218 %

3,168 %

122

6,013 %

4,300 %

3,832 %

5,162 %

3,221 %

3,172 %

123

6,008 %

4,302 %

3,830 %

5,159 %

3,225 %

3,175 %

124

6,004 %

4,303 %

3,828 %

5,156 %

3,228 %

3,179 %

125

6,000 %

4,305 %

3,826 %

5,153 %

3,231 %

3,182 %

126

5,996 %

4,307 %

3,825 %

5,150 %

3,233 %

3,186 %

127

5,992 %

4,308 %

3,823 %

5,147 %

3,236 %

3,189 %

128

5,988 %

4,310 %

3,821 %

5,145 %

3,239 %

3,192 %

129

5,985 %

4,311 %

3,819 %

5,142 %

3,242 %

3,195 %

130

5,981 %

4,313 %

3,818 %

5,139 %

3,245 %

3,198 %

131

5,977 %

4,314 %

3,816 %

5,137 %

3,247 %

3,201 %

132

5,974 %

4,315 %

3,814 %

5,134 %

3,250 %

3,204 %

133

5,970 %

4,317 %

3,813 %

5,132 %

3,253 %

3,207 %

134

5,967 %

4,318 %

3,811 %

5,129 %

3,255 %

3,210 %

135

5,963 %

4,319 %

3,810 %

5,127 %

3,258 %

3,213 %

136

5,960 %

4,321 %

3,808 %

5,124 %

3,260 %

3,216 %

137

5,956 %

4,322 %

3,807 %

5,122 %

3,263 %

3,219 %

138

5,953 %

4,323 %

3,805 %

5,120 %

3,265 %

3,221 %

139

5,950 %

4,325 %

3,804 %

5,117 %

3,268 %

3,224 %

140

5,947 %

4,326 %

3,802 %

5,115 %

3,270 %

3,227 %

141

5,943 %

4,327 %

3,801 %

5,113 %

3,272 %

3,230 %

142

5,940 %

4,328 %

3,799 %

5,111 %

3,275 %

3,232 %

143

5,937 %

4,330 %

3,798 %

5,108 %

3,277 %

3,235 %

144

5,934 %

4,331 %

3,797 %

5,106 %

3,279 %

3,237 %

145

5,931 %

4,332 %

3,795 %

5,104 %

3,281 %

3,240 %

146

5,928 %

4,333 %

3,794 %

5,102 %

3,284 %

3,242 %

147

5,925 %

4,334 %

3,793 %

5,100 %

3,286 %

3,245 %

148

5,922 %

4,335 %

3,791 %

5,098 %

3,288 %

3,247 %

149

5,919 %

4,336 %

3,790 %

5,096 %

3,290 %

3,249 %

150

5,917 %

4,337 %

3,789 %

5,094 %

3,292 %

3,252 %


Διάρκεια μέχρι τη λήξη (σε έτη)

Τουρκική λίρα

Δολάριο ΗΠΑ

Γιεν

1

19,020 %

0,086 %

-0,145 %

2

18,801 %

0,167 %

-0,130 %

3

18,698 %

0,392 %

-0,122 %

4

18,670 %

0,668 %

-0,111 %

5

18,708 %

0,936 %

-0,091 %

6

18,721 %

1,163 %

-0,066 %

7

18,725 %

1,341 %

-0,039 %

8

18,744 %

1,479 %

-0,011 %

9

18,746 %

1,595 %

0,019 %

10

18,693 %

1,695 %

0,053 %

11

18,587 %

1,778 %

0,085 %

12

18,439 %

1,847 %

0,116 %

13

18,256 %

1,903 %

0,147 %

14

18,044 %

1,950 %

0,178 %

15

17,809 %

1,989 %

0,210 %

16

17,555 %

2,022 %

0,242 %

17

17,286 %

2,050 %

0,272 %

18

17,006 %

2,073 %

0,298 %

19

16,718 %

2,090 %

0,319 %

20

16,425 %

2,103 %

0,334 %

21

16,131 %

2,111 %

0,342 %

22

15,836 %

2,115 %

0,347 %

23

15,544 %

2,119 %

0,351 %

24

15,257 %

2,123 %

0,357 %

25

14,975 %

2,127 %

0,365 %

26

14,700 %

2,133 %

0,378 %

27

14,432 %

2,139 %

0,396 %

28

14,174 %

2,141 %

0,418 %

29

13,923 %

2,139 %

0,446 %

30

13,682 %

2,132 %

0,481 %

31

13,451 %

2,118 %

0,521 %

32

13,228 %

2,099 %

0,567 %

33

13,015 %

2,078 %

0,615 %

34

12,810 %

2,055 %

0,665 %

35

12,614 %

2,033 %

0,717 %

36

12,427 %

2,010 %

0,770 %

37

12,247 %

1,990 %

0,822 %

38

12,076 %

1,970 %

0,874 %

39

11,911 %

1,953 %

0,926 %

40

11,754 %

1,938 %

0,977 %

41

11,604 %

1,925 %

1,027 %

42

11,460 %

1,915 %

1,076 %

43

11,322 %

1,907 %

1,124 %

44

11,190 %

1,901 %

1,170 %

45

11,063 %

1,898 %

1,216 %

46

10,942 %

1,898 %

1,260 %

47

10,825 %

1,899 %

1,303 %

48

10,713 %

1,904 %

1,344 %

49

10,606 %

1,910 %

1,384 %

50

10,502 %

1,919 %

1,424 %

51

10,403 %

1,931 %

1,461 %

52

10,308 %

1,945 %

1,498 %

53

10,216 %

1,960 %

1,534 %

54

10,127 %

1,976 %

1,568 %

55

10,042 %

1,994 %

1,602 %

56

9,959 %

2,012 %

1,634 %

57

9,880 %

2,030 %

1,666 %

58

9,803 %

2,049 %

1,696 %

59

9,729 %

2,068 %

1,726 %

60

9,657 %

2,088 %

1,754 %

61

9,588 %

2,107 %

1,782 %

62

9,521 %

2,127 %

1,809 %

63

9,456 %

2,146 %

1,835 %

64

9,393 %

2,165 %

1,861 %

65

9,332 %

2,184 %

1,886 %

66

9,273 %

2,202 %

1,910 %

67

9,216 %

2,221 %

1,933 %

68

9,160 %

2,239 %

1,956 %

69

9,107 %

2,257 %

1,978 %

70

9,054 %

2,274 %

1,999 %

71

9,003 %

2,291 %

2,020 %

72

8,954 %

2,308 %

2,040 %

73

8,906 %

2,325 %

2,060 %

74

8,859 %

2,341 %

2,079 %

75

8,814 %

2,357 %

2,098 %

76

8,769 %

2,372 %

2,116 %

77

8,726 %

2,387 %

2,134 %

78

8,684 %

2,402 %

2,151 %

79

8,643 %

2,417 %

2,168 %

80

8,604 %

2,431 %

2,185 %

81

8,565 %

2,445 %

2,201 %

82

8,527 %

2,459 %

2,217 %

83

8,490 %

2,472 %

2,232 %

84

8,454 %

2,485 %

2,247 %

85

8,419 %

2,498 %

2,262 %

86

8,384 %

2,511 %

2,276 %

87

8,351 %

2,523 %

2,290 %

88

8,318 %

2,535 %

2,303 %

89

8,286 %

2,547 %

2,317 %

90

8,254 %

2,558 %

2,330 %

91

8,224 %

2,569 %

2,343 %

92

8,194 %

2,581 %

2,355 %

93

8,164 %

2,591 %

2,367 %

94

8,136 %

2,602 %

2,379 %

95

8,108 %

2,612 %

2,391 %

96

8,080 %

2,623 %

2,403 %

97

8,053 %

2,633 %

2,414 %

98

8,027 %

2,642 %

2,425 %

99

8,001 %

2,652 %

2,436 %

100

7,976 %

2,661 %

2,446 %

101

7,951 %

2,671 %

2,457 %

102

7,927 %

2,680 %

2,467 %

103

7,903 %

2,688 %

2,477 %

104

7,879 %

2,697 %

2,487 %

105

7,856 %

2,706 %

2,496 %

106

7,834 %

2,714 %

2,506 %

107

7,812 %

2,722 %

2,515 %

108

7,790 %

2,730 %

2,524 %

109

7,769 %

2,738 %

2,533 %

110

7,748 %

2,746 %

2,542 %

111

7,728 %

2,754 %

2,550 %

112

7,708 %

2,761 %

2,559 %

113

7,688 %

2,769 %

2,567 %

114

7,669 %

2,776 %

2,575 %

115

7,649 %

2,783 %

2,583 %

116

7,631 %

2,790 %

2,591 %

117

7,612 %

2,797 %

2,599 %

118

7,594 %

2,804 %

2,606 %

119

7,577 %

2,810 %

2,614 %

120

7,559 %

2,817 %

2,621 %

121

7,542 %

2,823 %

2,628 %

122

7,525 %

2,830 %

2,635 %

123

7,508 %

2,836 %

2,642 %

124

7,492 %

2,842 %

2,649 %

125

7,476 %

2,848 %

2,656 %

126

7,460 %

2,854 %

2,663 %

127

7,445 %

2,860 %

2,669 %

128

7,429 %

2,866 %

2,676 %

129

7,414 %

2,871 %

2,682 %

130

7,399 %

2,877 %

2,688 %

131

7,385 %

2,882 %

2,695 %

132

7,370 %

2,888 %

2,701 %

133

7,356 %

2,893 %

2,707 %

134

7,342 %

2,898 %

2,713 %

135

7,328 %

2,904 %

2,718 %

136

7,315 %

2,909 %

2,724 %

137

7,301 %

2,914 %

2,730 %

138

7,288 %

2,919 %

2,735 %

139

7,275 %

2,924 %

2,741 %

140

7,262 %

2,928 %

2,746 %

141

7,250 %

2,933 %

2,752 %

142

7,237 %

2,938 %

2,757 %

143

7,225 %

2,942 %

2,762 %

144

7,213 %

2,947 %

2,767 %

145

7,201 %

2,952 %

2,772 %

146

7,189 %

2,956 %

2,777 %

147

7,178 %

2,960 %

2,782 %

148

7,166 %

2,965 %

2,787 %

149

7,155 %

2,969 %

2,792 %

150

7,144 %

2,973 %

2,796 %


Παράρτημα II

Βασικά πιστωτικά περιθώρια για τον υπολογισμό της προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης

Τα βασικά πιστωτικά περιθώρια που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα εκφράζονται σε μονάδες βάσης και δεν περιλαμβάνουν τυχόν αύξηση σύμφωνα με το άρθρο 77γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

1.   Ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών

Τα βασικά πιστωτικά περιθώρια εφαρμόζονται σε ανοίγματα που είναι εκφρασμένα σε όλα τα νομίσματα.

Τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για διάρκειες από 11 έως 30 έτη ισούνται με τα βασικά πιστωτικά περιθώρια για διάρκεια 10 ετών.

Διάρκεια (σε έτη)

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Κροατία

Τσεχική Δημοκρατία

Κύπρος

Δανία

1

0

0

30

5

0

24

1

2

0

0

38

5

0

40

0

3

0

1

43

5

1

45

0

4

0

2

46

5

2

46

0

5

0

3

50

5

4

49

0

6

1

4

53

5

6

52

0

7

2

5

56

5

8

53

0

8

2

6

57

5

11

52

0

9

3

7

59

5

12

50

0

10

3

8

61

5

13

49

0


Διάρκεια (σε έτη)

Εσθονία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Ουγγαρία

Ιρλανδία

1

0

0

0

0

378

4

15

2

0

0

0

0

235

4

21

3

1

0

0

0

209

4

24

4

2

0

0

0

182

4

25

5

3

0

0

0

167

4

26

6

4

0

0

0

164

4

27

7

5

0

0

0

162

4

28

8

6

0

1

0

166

2

29

9

7

0

2

0

168

1

30

10

8

0

3

0

170

4

30


Διάρκεια (σε έτη)

Ιταλία

Λετονία

Λιθουανία

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Κάτω Χώρες

Πολωνία

1

6

5

5

0

15

0

4

2

14

10

11

0

21

0

4

3

19

14

14

0

24

0

4

4

21

15

16

0

25

0

4

5

24

17

18

0

26

0

4

6

25

19

20

0

27

0

4

7

27

20

22

0

28

0

4

8

28

21

23

1

29

0

4

9

30

22

24

2

30

0

4

10

31

23

25

2

30

0