ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

64ό έτος
22 Μαρτίου 2021


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/473 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις για τα έγγραφα πληροφοριών, τις δαπάνες και τις προμήθειες που περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών και τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/474 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2021, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Pistacchio di Raffadali (ΠΟΠ)]

34

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/475 της Επιτροπής, της 17ης Μαρτίου 2021, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, [Münchener Bier (ΠΓΕ)]

35

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2021/476 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2021, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα σκληρής επένδυσης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1579]  ( 1 )

37

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/477 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2021, για την έγκριση τροποποιήσεων των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης που υπέβαλαν η Φινλανδία και η Σουηδία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1672]

75

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

22.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/473 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2020

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις για τα έγγραφα πληροφοριών, τις δαπάνες και τις προμήθειες που περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών και τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 30 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 33 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, το άρθρο 45 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 46 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1238 θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με την καταχώριση, την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων που διανέμονται στην Ένωση με τον χαρακτηρισμό «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» (PEPP).

(2)

Τα έγγραφα πληροφοριών PEPP αποτελούν καθοριστικά στοιχεία του πλαισίου PEPP. Τα έγγραφα αυτά καθιστούν εφικτή την παροχή σχετικών πληροφοριών σε καταναλωτές κατά τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση και τη συγκρισιμότητα των PEPP και των διαφορετικών επενδυτικών επιλογών.

(3)

Για να επιτευχθεί η συγκρισιμότητα των PEPP και των συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP), οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, όπου κρίνεται σκόπιμο και συναφές, θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/653 (2) της Επιτροπής σχετικά με το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τα PRIIP. Σε μερικούς τομείς, είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις σε ένα προϊόν μακροπρόθεσμης συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, το οποίο μπορεί να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας και της ζωής ενός ατόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που αφορούν τη σύνταξη, όπως ο πληθωρισμός και οι κίνδυνοι για τη διατήρηση των εισφορών.

(4)

Δεδομένου ότι η διαδικτυακή διανομή αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό των PEPP, έχει ιδιαίτερη σημασία οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση, να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός των εγγράφων πληροφοριών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να παρουσιάζει τις πληροφορίες με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο όταν παρέχονται με χρήση ψηφιακών μέσων, όπως ιστότοποι, εφαρμογές για κινητά, ακουστικά ή οπτικά μέσα. Οι εν λόγω σχεδιασμοί θα πρέπει να διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών με ψηφιακά μέσα με ελκυστικό και κατανοητό τρόπο. Η διαστρωμάτωση των πληροφοριών θα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή ευελιξία ως προς την προσαρμογή της παρουσίασης σε διάφορα είδη ψηφιακών μέσων και στο εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

(5)

Με σκοπό την παροχή στους καταναλωτές βασικών πληροφοριών για το PEPP που να είναι ευανάγνωστες και κατανοητές και της δυνατότητας συγκρισιμότητας μεταξύ των PEPP, είναι απαραίτητο να υπάρξει υψηλός βαθμός τυποποίησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν υποχρεωτικά υποδείγματα για τα έγγραφα πληροφοριών. Για να διευκολύνεται η κατανόηση του PEPP από τους καταναλωτές ως προϊόντος μακροπρόθεσμης συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών θα πρέπει να προσαρμόζονται στον συνταξιοδοτικό στόχο του PEPP, με σκοπό να παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων με ελκυστικό και σαφή τρόπο για τον υποψήφιο αποταμιευτή PEPP και ταυτόχρονα να καθίσταται δυνατή η χρήση ψηφιακών μέσων διανομής των πληροφοριών από τον πάροχο PEPP.

(6)

Η ταξινόμηση των προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής και ο «συνοπτικός δείκτης κινδύνου» του PEPP θα πρέπει να ακολουθούν τους προσδιορισμένους κινδύνους που αφορούν τη σύνταξη και τον στόχο επίτευξης κατάλληλου και σταθερού συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Ο σχεδιασμός του συνοπτικού δείκτη κινδύνου θα πρέπει να παρέχει συνεπή και συγκρίσιμη κατηγοριοποίηση των κινδύνων και θα πρέπει να συμπληρώνεται με πρόσθετες πληροφορίες που προκύπτουν με συνέπεια ώστε να διακρίνονται οι «ανώτερες» επενδυτικές στρατηγικές και τεχνικές μείωσης του κινδύνου από τις «κατώτερες», προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές συναφείς πληροφορίες για τον βαθμό στον οποίο μια πιο επικίνδυνη επενδυτική επιλογή παρέχει πράγματι τη δυνατότητα σχετικά υψηλότερων ανταμοιβών.

(7)

Οι προβλέψεις του μελλοντικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος είναι σημαντικές για την κατανόηση του PEPP από τους καταναλωτές και την καταλληλότητά του για τους ατομικούς στόχους συνταξιοδότησης. Το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP (KID) θα πρέπει, ως εκ τούτου, να παρουσιάζει τα αποτελέσματα συνταξιοδότησης που προκύπτουν μετά την προσαρμογή στον πληθωρισμό για αποταμιευτές του βασικού PEPP με καθορισμένες περιόδους συσσώρευσης και τυποποιημένες εισφορές.

(8)

Οι βασικοί δείκτες κινδύνων και δαπανών θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να εφαρμόζονται σε διαφορετικές πιθανές επενδυτικές επιλογές PEPP με συνεκτικό και συνεπή τρόπο. Η γνωστοποίηση των δαπανών θα πρέπει να εστιάζεται σε απτά, νομισματικά ποσά και θα πρέπει να διασφαλίζει τη συγκρισιμότητα με το ανώτατο όριο δαπανών και προμηθειών του βασικού PEPP

(9)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένα υπόδειγμα για το PEPP KID. Το υπόδειγμα αυτό θα πρέπει να είναι κατανοητό και να επικεντρώνεται σε πληροφορίες οι οποίες χρησιμεύουν στους καταναλωτές κατά τη λήψη αποφάσεων για την αποταμίευση σε ένα PEPP και τον μετριασμό κάθε πιθανής μεροληπτικής συμπεριφοράς.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, οι πάροχοι PEPP πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα PEPP KID είναι, ανά πάσα στιγμή, ακριβή, δίκαια, σαφή και μη παραπλανητικά, έτσι ώστε ο υποψήφιος αποταμιευτής PEPP να μπορεί να βασίζεται στις τυποποιημένες πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο όταν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για να διασφαλίζεται η τακτική και κατάλληλη επανεξέταση του PEPP KID και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έγκαιρη αναθεώρηση του PEPP KID.

(11)

Η λήψη απόφασης σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι οι μελλοντικές συνταξιοδοτικές ανάγκες μπορεί να μην είναι πλήρως γνωστές και οι προσωπικές συνθήκες και η σταδιοδρομία μπορούν να μεταβληθούν. Επομένως, ακόμη και όταν το PEPP KID έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει πληροφορίες που χρησιμεύουν στη λήψη αποφάσεων για την αποταμίευση σε ένα PEPP με κατανοητό και αξιόπιστο τρόπο, οι υποψήφιοι αποταμιευτές PEPP θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο —αν ληφθούν υπόψη οι ανάγκες, η πείρα και οι γνώσεις τους— ώστε να κατανοούν και να εξετάζουν τις σχετικές πληροφορίες προτού λάβουν μια απόφαση ως προς την αποταμίευση σε ένα PEPP.

(12)

Η δήλωση παροχών PEPP θα πρέπει να παρουσιάζεται κατά τρόπο που να παρέχει στους αποταμιευτές PEPP τη δυνατότητα εύκολου εντοπισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης των αποταμιεύσεων τους στο PEPP. Παρότι η δήλωση παροχών PEPP είναι από τη φύση της εξατομικευμένη, θα πρέπει να είναι συνεπής με τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης και να επιτρέπει τη διαρκή σύγκριση μεταξύ των PEPP, προκειμένου να παρέχει στους αποταμιευτές PEPP τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την αλλαγή της επενδυτικής επιλογής, την αλλαγή παρόχου PEPP ή την προσαρμογή των επιπέδων εισφοράς για την επίτευξη του συνταξιοδοτικού στόχου του αποταμιευτή PEPP.

(13)

Για να εξασφαλίζεται η οικονομική αποδοτικότητα του βασικού PEPP, είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι όλες οι δαπάνες και οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο δαπανών, εκτός εάν είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα βασικά PEPP που παρέχουν ως πρόσθετο χαρακτηριστικό προϊόντος την εγγύηση κεφαλαίου δεν μειονεκτούν έναντι των βασικών PEPP που δεν προσφέρουν το εν λόγω χαρακτηριστικό προϊόντος, ώστε να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού.

(14)

Οι τεχνικές μείωσης κινδύνου του PEPP έχουν ουσιαστική σημασία προκειμένου να προωθούνται κατάλληλες επενδυτικές στρατηγικές που είναι ικανές να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα συνταξιοδοτικών παροχών. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται σαφή και εκτελεστά κριτήρια ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επιλεγμένης τεχνικής μείωσης του κινδύνου με συνεπή τρόπο. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να ισχύουν για τις τρεις κύριες κατηγορίες τεχνικών μείωσης κινδύνου του κύκλου ανάπτυξης, της δημιουργίας αποθεματικών και των εγγυήσεων, και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κατηγοριών αυτών. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει επίσης να ισχύουν για κάθε νέα, καινοτόμο τεχνική μείωσης κινδύνου προκειμένου να προωθούνται καλύτερα αποτελέσματα συνταξιοδότησης μέσω της καινοτομίας.

(15)

Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας και ο στόχος συνταξιοδοτικού εισοδήματος των PEPP προϋποθέτουν τη χρήση στοχαστικών μοντέλων τα οποία συνιστούν ένα εργαλείο πρόβλεψης της πιθανότητας διαφόρων αποτελεσμάτων υπό διαφορετικές συνθήκες, ώστε να προβάλλονται οι μελλοντικές παροχές PEPP με λογικό τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η στοχαστική μοντελοποίηση χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου και της δυνητικής απόδοσης των επενδυτικών στρατηγικών που προσφέρονται από τους παρόχους PEPP, αναπαράγοντας το φάσμα πιθανών αποτελεσμάτων παροχών PEPP που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν στην πραγματική ζωή λόγω των αβέβαιων αποδόσεων των στοιχείων ενεργητικού και των επιπέδων εισφοράς. Η στοχαστική μοντελοποίηση θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται κατά τον προσδιορισμό των κατάλληλων επιπέδων φιλοδοξίας όσον αφορά τους κινδύνους, κατά τη διαμόρφωση σεναρίων απόδοσης για το PEPP KID και τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών για τη δήλωση παροχών PEPP, καθώς και κατά την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας για τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό, είναι σκόπιμο να καθοριστούν ορισμένα σημεία αναφοράς για τη στοχαστική μοντελοποίηση που θα χρησιμοποιηθεί από τον πάροχο PEPP. Ο πάροχος PEPP θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος να προσαρμόσει τη στοχαστική μοντελοποίηση ώστε να επιτύχει τον απαιτούμενο στόχο και να ενσωματώσει τα μοντέλα που καταρτίζουν οι πάροχοι PEPP για άλλα παρόμοια προϊόντα.

(16)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά. Αφορούν απαιτήσεις σχετικά με τα έγγραφα πληροφοριών, τις δαπάνες και τις προμήθειες για το βασικό PEPP, καθώς και σχετικά με τις τεχνικές μείωσης κινδύνου. Λόγω των ουσιαστικών διασυνδέσεων μεταξύ των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και για να ενισχυθεί η συνέπεια μεταξύ διαφορετικών ρυθμιστικών τομέων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν περαιτέρω οι κανόνες στους εν λόγω τομείς με ολοκληρωμένο και ολιστικό τρόπο. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο συνέπειας μεταξύ των κανόνων που αφορούν χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας των προϊόντων και των κανόνων που αφορούν την αποτελεσματική γνωστοποίηση των χαρακτηριστικών αυτών στους καταναλωτές. Οι κανόνες για τα ειδικά χαρακτηριστικά προϊόντος του PEPP είναι αναγκαίοι προκειμένου να επιτυγχάνεται μια ολιστική αξιολόγηση της ισορροπίας κινδύνων και ανταμοιβών για τον αποταμιευτή PEPP, με παράλληλη διασφάλιση καλύτερων συνταξιοδοτικών αποτελεσμάτων μέσω της καινοτομίας και οικονομικής αποδοτικότητας μέσω της ψηφιοποίησης. Είναι σημαντικό να γνωστοποιούνται οι εν λόγω καινοτόμες προσεγγίσεις στους καταναλωτές με συνεπή και συγκρίσιμο τρόπο. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διατάξεων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ενιαίο κανονισμό.

(17)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε στην Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων EIOPA (ΕΑΑΕΣ).

(18)

Η EIOPA διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη συμβουλή της ομάδας συμφεροντούχων ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και της ομάδας συμφεροντούχων ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Άρθρο 1

Παρουσίαση εγγράφων πληροφοριών σε διαδικτυακό περιβάλλον

Όταν το περιεχόμενο του εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) ή της δήλωσης παροχών PEPP παρουσιάζεται με τη χρήση σταθερού μέσου πέραν της έντυπης μορφής, η παρουσίαση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

οι πληροφορίες παρουσιάζονται κατά τρόπο προσαρμοσμένο στη συσκευή του αποταμιευτή PEPP που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο PEPP KID ή στη δήλωση παροχών PEPΡ·

β)

όταν αλλάζει το μέγεθος των στοιχείων της διάταξης, διατηρείται η διάταξη, οι τίτλοι και η ακολουθία της τυποποιημένης μορφής παρουσίασης, καθώς και η σχετική προβολή και το μέγεθος των διαφόρων στοιχείων·

γ)

η γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς είναι τέτοια ώστε οι πληροφορίες να είναι ευκρινείς, κατανοητές και να παρουσιάζονται σε ευανάγνωστη μορφή·

δ)

εάν χρησιμοποιείται ήχος ή βίντεο, χρησιμοποιείται ταχύτητα ομιλίας και ένταση ήχου, η οποία, λαμβανομένης υπόψη της συνηθισμένης προσοχής, καθιστά τις πληροφορίες αισθητές, κατανοητές και παρουσιαζόμενες με μορφή ώστε να μπορούν να ακουστούν καθαρά·

ε)

οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι πανομοιότυπες με τις πληροφορίες που παρέχονται στην έντυπη έκδοση του PEPP KID ή της δήλωσης παροχών PEPP, αντίστοιχα.

Άρθρο 2

Διαστρωμάτωση των πληροφοριών

Η διαστρωμάτωση των πληροφοριών στο PEPP KID ή στη δήλωση παροχών PEPP, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3, το άρθρο 35 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 36 παράγραφος 1 και το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο που δεν αποσπά την προσοχή του πελάτη από το περιεχόμενο του εγγράφου ούτε αποκρύπτει οποιαδήποτε βασική πληροφορία. Σε περίπτωση διαστρωμάτωσης των πληροφοριών, είναι δυνατή η εκτύπωση της δήλωσης παροχών PEPP σε ενιαίο έγγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PEPP KID

Άρθρο 3

Τμήμα με τίτλο « Τι είναι αυτό το προϊόν; »

1.   Οι πληροφορίες που αναφέρουν τους μακροπρόθεσμους συνταξιοδοτικούς στόχους του PEPP και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID συνοψίζονται με σύντομο, σαφή και κατανοητό τρόπο. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν τους κύριους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται η απόδοση της επένδυσης και τα συνταξιοδοτικά αποτελέσματα, τα υποκείμενα επενδυτικά στοιχεία ενεργητικού ή τις τιμές αναφοράς και τον τρόπο προσδιορισμού της απόδοσης, καθώς και τον αντίκτυπο των επιπέδων εισφορών και την αναμενόμενη περίοδο αποταμίευσης έως τη συνταξιοδότηση. Επεξηγούνται οι αρχές των τεχνικών μείωσης κινδύνου που εφαρμόζονται, ιδίως η κατανομή των αποδόσεων στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου στην ατομική σύμβαση PEPP. Αναφέρεται επίσης η κατηγορία του παρόχου PEPP και τα ειδικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τη σύμβαση PEPP.

2.   Η περιγραφή του τύπου αποταμιευτών PEPP στους οποίους απευθύνεται το PEPP στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους αποταμιευτές PEPP-στόχους που προσδιορίζονται από τον πάροχο PEPP. Ο προσδιορισμός του τύπου αποταμιευτών PEPP στους οποίους απευθύνεται το PEPP βασίζεται στην ικανότητα των αποταμιευτών PEPP να υποστούν την επενδυτική ζημία και στις προτιμήσεις τους ως προς τον επενδυτικό ορίζοντα, στη θεωρητική γνώση τους και την προηγούμενη πείρα τους όσον αφορά τα PEPP και τις χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά, καθώς και στις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των υποψήφιων αποταμιευτών PEPP.

3.   Τα λεπτομερή στοιχεία των συνταξιοδοτικών παροχών PEPP στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνουν, σε γενική σύνοψη, τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης PEPP. Τα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα ακόλουθα:

α)

πιθανές μορφές πληρωμής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, και το δικαίωμα τροποποίησης των μορφών πληρωμών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·

β)

προσδιορισμό κάθε συνταξιοδοτικής παροχής PEPP που περιλαμβάνεται, με επεξηγηματική δήλωση που αναφέρει ότι η αξία των εν λόγω παροχών εμφανίζεται στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;».

4.   Όταν η σύμβαση PEPP καλύπτει βιομετρικό κίνδυνο, στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία της εν λόγω κάλυψης, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου κινδύνων που καλύπτονται και των περιστάσεων που καθιστούν απαιτητή την κάλυψη και τα ασφαλιστικά οφέλη. Το ασφάλιστρο βιομετρικού κινδύνου, όπως περιγράφεται στο παράρτημα VI σημείο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 παρουσιάζεται με τη μορφή ποσοστού επί της ετήσιας εισφοράς ή με τη μορφή του αντίκτυπου του ασφαλίστρου βιομετρικού κινδύνου στην απόδοση της επένδυσης κατά τη λήξη της φάσης συσσώρευσης, με βάση τις γενικές περιόδους διακράτησης που χρησιμοποιήθηκαν για τις προβλεπόμενες παροχές PEPP. Όταν τα ασφάλιστρα καταβάλλονται με τη μορφή ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το ποσό που επενδύθηκε. Σε περίπτωση που το ασφάλιστρο καταβάλλεται περιοδικά, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον αριθμό των περιοδικών πληρωμών και εκτίμηση των μέσων ασφαλίστρων βιομετρικών κινδύνων ως ποσοστού επί της ετήσιας εισφοράς.

5.   Στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς:

α)

πληροφορίες ότι οι αποταμιευτές PEPP έχουν, κατόπιν αιτήσεως, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν υπηρεσία δυνατότητας μεταφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

β)

πληροφορίες σχετικά με τους υπολογαριασμούς που είναι άμεσα διαθέσιμοι·

γ)

αναφορά στο κεντρικό δημόσιο μητρώο της EIOPA που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους όρους για τη φάση συσσώρευσης και τη φάση αποσυσσώρευσης των εθνικών υπολογαριασμών που καθορίζονται από τα κράτη μέλη·

δ)

πληροφορίες σχετικά με την επιλογή που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 όταν ο πάροχος PEPP δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει το άνοιγμα νέου υπολογαριασμού που να αντιστοιχεί στο νέο κράτος μέλος διαμονής του αποταμιευτή PEPP.

6.   Στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας αλλαγής και, ειδικότερα, πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες αλλαγής που προβλέπονται στο άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν ο πάροχος PEPP παρέχει στον αποταμιευτή PEPP τη δυνατότητα να αλλάζει συχνότερα πάροχο PEPP, η συχνότητα αναφέρεται στο PEPP KID. Στο PEPP KID διευκρινίζεται εάν η αλλαγή παρέχεται δωρεάν. Όταν δεν είναι δωρεάν, στο PEPP KID γνωστοποιούνται οι σχετικές δαπάνες.

Οι πληροφορίες σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας αλλαγής περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα λήψης περαιτέρω πληροφοριών όσον αφορά την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στον ιστότοπο του παρόχου PEPP και κατόπιν αιτήματος των αποταμιευτών PEPP σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

7.   Στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τους όρους τροποποίησης της επιλεγμένης επενδυτικής επιλογής. Ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται πληροφορίες για τυχόν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές που προσφέρονται, μεταξύ των οποίων μπορεί να αλλάξει ο αποταμιευτής PEPP σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238. Εάν ο πάροχος PEPP επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να τροποποιεί την επιλεγμένη επενδυτική επιλογή συχνότερα από την ελάχιστη απαίτηση, αναφέρεται η συχνότητα πιθανής τροποποίησης και η γνωστοποίηση διευκρινίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση παρέχεται δωρεάν ή γνωστοποιεί τις σχετικές δαπάνες.

8.   Οι πληροφορίες που αφορούν τις επιδόσεις των επενδύσεων του παρόχου PEPP όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες («παράγοντες ΠΚΔ») στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνουν αναλυτικές επεξηγήσεις και ποσοτικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ενσωμάτωση των παραγόντων ΠΚΔ επηρεάζει τις πραγματικές και αναμενόμενες επιδόσεις των επενδύσεων του παρόχου PEPP.

9.   Στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνονται πληροφορίες, κατά περίπτωση, σχετικά με το εάν προβλέπεται περίοδος αναμονής ή υπαναχώρησης για τον αποταμιευτή PEPP και τις συνέπειές της, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυουσών προμηθειών και κυρώσεων για τη χρήση της περιόδου αναμονής ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

10.   Οι πληροφορίες στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID περιλαμβάνουν αναφορά στις πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδυτικών επιλογών του PEPP, όπως κατανεμήθηκαν στους αποταμιευτές PEPP. Οι πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις διατίθενται στον ιστότοπο του παρόχου PEPP,

11.   Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή με διαστρωμάτωση των πληροφοριών, το πρώτο επίπεδο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3·

β)

πληροφορίες σχετικά με το εάν η σύμβαση ΡΕΡΡ καλύπτει βιομετρικό κίνδυνο·

γ)

πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

i)

κατά πόσον το βασικό PEPP παρέχει εγγύηση επί του κεφαλαίου ή λαμβάνει τη μορφή τεχνικής μείωσης του κινδύνου σύμφωνα με τον στόχο που επιτρέπει στον αποταμιευτή PEPP να ανακτήσει το κεφάλαιο·

ii)

εάν και σε ποιο βαθμό οποιαδήποτε εναλλακτική επενδυτική επιλογή, κατά περίπτωση, παρέχει εγγύηση ή τεχνική μείωσης του κινδύνου.

Άλλες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στα πρόσθετα λεπτομερειακά επίπεδα.

Άρθρο 4

Τμήμα με τίτλο « Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; »

1.   Οι πληροφορίες σχετικά με το προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής ενός PEPP, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής επεξήγησης του συνοπτικού δείκτη κινδύνου στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του PEPP KID παρέχονται με σύντομο, σαφή και κατανοητό τρόπο. Οι πληροφορίες επεξηγούν τον στόχο και τα αποτελέσματα του συνοπτικού δείκτη κινδύνου για τον εντοπισμό, με τυποποιημένο και συγκρίσιμο τρόπο, διαφορετικών προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής, αλλά και ότι ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου θεωρείται σημείο αναφοράς κατά τη σύγκριση διαφορετικών προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής των PEPP. Ο πάροχος PEPP δηλώνει με σαφή τρόπο ότι ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου PEPP διαφέρει από τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου προϊόντων που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και δεν είναι συγκρίσιμος με αυτόν.

Οι πληροφορίες επεξηγούν ότι ένα χαμηλό προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής υποδηλώνει ότι ο αποταμιευτής PEPP είναι πιο πιθανό να λάβει συνταξιοδοτικό εισόδημα μετρίου επιπέδου, ενώ ένα υψηλό προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής υποδηλώνει ότι ο αποταμιευτής PEPP είναι πιο πιθανό να λάβει σχετικά υψηλότερο ή χαμηλότερο συνταξιοδοτικό εισόδημα σε σύγκριση με τα χαμηλότερα προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής. Οι αναλυτικές επεξηγήσεις προσδιορίζουν τους περιορισμούς του συνοπτικού δείκτη κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της εξάρτησης του προφίλ κινδύνου-ανταμοιβής από την πραγματική εξέλιξη των επενδύσεων, την περίοδο αποταμίευσης και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής μείωσης του κινδύνου που εφαρμόζεται.

2.   Οι απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 σχετικά με τη μέγιστη δυνατή απώλεια επενδεδυμένου κεφαλαίου, στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του PEPP KID συμπληρώνονται με πληροφορίες σχετικά με το τυποποιημένο, στοχαστικά προσδιορισμένο, συσσωρευμένο κεφάλαιο κατά την αποσυσσώρευση σε ένα σενάριο ακραίων καταστάσεων, που ισούται με το πέμπτο εκατοστημόριο της κατανομής.

3.   Στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» του PEPP KID, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με το τυποποιημένο ευνοϊκό, βέλτιστο και δυσμενές σενάριο επιδόσεων σε σχέση με τις προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές παροχές PEPP με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

οι προβολές περιλαμβάνουν τέσσερις γενικούς αποταμιευτές PEPP με 40, 30, 20 και 10 έτη έως τη λήξη της φάσης συσσώρευσης και βασίζονται σε τυποποιημένο επίπεδο εισφοράς·

β)

το ευνοϊκό σενάριο αναφέρεται στο 85ο εκατοστημόριο της κατανομής, το βέλτιστο σενάριο στο 50ό και το δυσμενές σενάριο στο 15ο εκατοστημόριο της κατανομής·

γ)

το προβλεπόμενο συσσωρευμένο κεφάλαιο κατά τη λήξη της περιόδου συσσώρευσης και οι προβλεπόμενες μηνιαίες συνταξιοδοτικές παροχές προσαρμόζονται κατά τις επιπτώσεις του πληθωρισμού·

δ)

οι πληροφορίες περιλαμβάνουν αναλυτική επεξήγηση, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ποσών, της μετατροπής σε σημερινές αξίες λόγω της μεταβολής της αγοραστικής δύναμης με την πάροδο του χρόνου.

4.   Κατά περίπτωση. οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους της απόδοσης για τους αποταμιευτές ΡΕΡΡ ή τα ενσωματωμένα ανώτατα όρια απόδοσης στο τμήμα με τίτλο «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του PEPP KID παραπέμπουν στον σχεδιασμό και τους μηχανισμούς κατανομής των τεχνικών μείωσης του κινδύνου που εφαρμόζονται.

5.   Οι εισροές, οι παραδοχές και οι μεθοδολογίες για τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 ευθυγραμμίζονται με το παράρτημα III.

6.   Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή με διαστρωμάτωση των πληροφοριών, το πρώτο επίπεδο περιέχει τουλάχιστον τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου και τις προβλεπόμενες συνταξιοδοτικές παροχές PEPP τεσσάρων γενικών αποταμιευτών PEPP, ενώ οι ονομαστικές προβλεπόμενες παροχές μπορούν να παρέχονται στα πρόσθετα λεπτομερειακά επίπεδα. Άλλες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στα πρόσθετα λεπτομερειακά επίπεδα.

Άρθρο 5

Τμήμα με τίτλο « Ποιο είναι το κόστος; »

1.   Οι πληροφορίες στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;» του PEPP KID παρέχονται με σύντομο, σαφή και κατανοητό τρόπο. Τυχόν δαπάνες και προμήθειες που προσδιορίζονται στο τμήμα «Ποιο είναι το κόστος;» αναφέρονται στις πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν απευθείας στο επίπεδο του παρόχου ή σε επίπεδο δραστηριότητας εκτελούμενης με εξωτερική ανάθεση ή επενδυτικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών γενικών δαπανών. Κατά περίπτωση, οι δαπάνες και οι προμήθειες που χρεώνονται στον υποψήφιο αποταμιευτή PEPP, πριν από την αποταμίευση στο PEPP, γνωστοποιούνται χωριστά ως «αρχικές δαπάνες». Οι δαπάνες και οι προμήθειες, είτε μη επαναλαμβανόμενες είτε επαναλαμβανόμενες, παρουσιάζονται ως «συνολικές δαπάνες ανά έτος» εκφρασμένες σε χρήμα και ποσοστό επί του συσσωρευμένου κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238. Οι συναθροισμένες επιπτώσεις των δαπανών παρουσιάζονται με βάση μια τυποποιημένη μηνιαία εισφορά του αποταμιευτή PEPP σε νομισματικούς όρους, όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος III του παρόντος κανονισμού.

2.   Το τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;» του PEPP KID περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του παρόχου PEPP κατά τη διαχείριση λογαριασμών PEPP, την είσπραξη εισφορών, την παροχή πληροφοριών σε μέλη και την εκτέλεση πληρωμών·

β)

πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες επενδυτικές δαπάνες:

i)

έξοδα φύλαξης στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων ενεργητικού και την είσπραξη μερισμάτων και εσόδων από τόκους·

ii)

έξοδα συναλλαγών χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών πληρωμών από τον πάροχο PEPP σε τρίτους για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν σε σχέση με την απόκτηση ή διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου στον λογαριασμό PEPΡ·

iii)

άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση των επενδύσεων·

γ)

πληροφορίες σχετικά με το κόστος διανομής που προκύπτει από τη διάθεση και την πώληση του προϊόντος PEPP, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και προμηθειών σε σχέση με την παροχή συμβουλών·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες των εγγυήσεων που επιβαρύνουν τον αποταμιευτή PEPP ως προς την οικονομική εγγύηση για την αποπληρωμή τουλάχιστον του συσσωρευμένου κεφαλαίου κατά την αποσυσσώρευση και κάθε άλλης οικονομικής εγγύησης που παρέχεται στο πλαίσιο της σύμβασης PEPP.

3.   Όταν ένας πάροχος PEPP χρεώνει προμήθειες για την ανάκτηση των εξόδων που χρεώθηκαν για αρχική παροχή συμβουλών κατά την αρχική διάρκεια της σύμβασης PEPP, πριν ο αποταμιευτής PEPP αποκτήσει το δικαίωμα να αλλάξει τον πάροχο PEPP σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, ο πάροχος PEPP ενημερώνει τους υποψήφιους αποταμιευτές PEPP σχετικά με το συνολικό ποσό των προμηθειών αυτών, τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας και τη συχνότητα με την οποία ισχύουν οι εν λόγω προμήθειες.

4.   Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή με διαστρωμάτωση των πληροφοριών, το πρώτο επίπεδο περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις πληροφορίες για τις συνολικές δαπάνες ανά έτος, εκφρασμένες σε χρήμα και ποσοστό επί του συσσωρευμένου κεφαλαίου στο τέλος του έτους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1·

β)

κατά περίπτωση, πληροφορίες για τυχόν αρχικές δαπάνες.

Άλλες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στα πρόσθετα λεπτομερειακά επίπεδα.

Άρθρο 6

Τυπική διάταξη του PEPP KID

Οι πάροχοι PEPP παρουσιάζουν το PEPP KID σύμφωνα με το παράρτημα I. Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή, η παρουσίαση μέσω του υποδείγματος που παρατίθεται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να προσαρμοστούν μόνον για να καταστεί εφικτή η διαστρωμάτωση των πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ PEPP KID

Άρθρο 7

Επανεξέταση του PEPP KID

1.   Οι πάροχοι PEPP επανεξετάζουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο PEPP KID σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή που επηρεάζει σημαντικά ή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το PEPP KID και, τουλάχιστον, κάθε 12 μήνες μετά την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσης του PEPP KID.

2.   Κατά τη διενέργεια της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι πάροχοι PEPP επαληθεύουν αν οι πληροφορίες που περιέχονται στο PEPP KID είναι ακριβείς, δίκαιες, σαφείς και μη παραπλανητικές. Ειδικότερα, επαληθεύεται η συμμόρφωση με τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

εάν οι πληροφορίες που περιέχονται στο PEPP KID συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 και 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 και με τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο που ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού·

β)

εάν έχουν μεταβληθεί οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές του PEPP, σε περίπτωση που η εν λόγω μεταβολή έχει ως αποτέλεσμα να απαιτείται η μετάβαση του PEPP σε διαφορετική κατηγορία του συνοπτικού δείκτη κινδύνου από εκείνη που αποδίδεται στο PEPP KID που υπόκειται σε επανεξέταση.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι πάροχοι PEPP καθιερώνουν και διατηρούν κατάλληλες διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης του PEPP, ώστε οι αποταμιευτές PEPP να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τυχόν περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεταβολή που επηρεάζει ή είναι πιθανό να επηρεάσει την ακρίβεια, τη δικαιοσύνη ή τη σαφήνεια των πληροφοριών που περιλαμβάνει το PEPP KID.

Άρθρο 8

Αναθεώρηση του PEPP KID

1.   Οι πάροχοι PEPP αναθεωρούν αμέσως το PEPP KID όταν από την επανεξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7 συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο PEPP KID. Οι πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι ενημερώνονται όλα τα τμήματα του PEPP KID που επηρεάζονται από τις εν λόγω αλλαγές.

2.   Ο πάροχος PEPP δημοσιεύει το αναθεωρημένο PEPP KID στον ιστότοπό του και ενημερώνει ταχέως τους αποταμιευτές PEPP σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Παροχή του PEPP KID

1.   Το πρόσωπο που παρέχει συμβουλές σχετικά με το PEPP ή το πωλεί, παρέχει το PEPP KID αρκετά νωρίς ώστε να δώσει στον υποψήφιο ή υφιστάμενο αποταμιευτή PEPP αρκετό χρόνο για να εξετάσει το έγγραφο πριν δεσμευθεί με σύμβαση ή προσφορά σε σχέση με το εν λόγω PEPP, ανεξάρτητα από το εάν χορηγείται στον υποψήφιο ή υφιστάμενο αποταμιευτή PEPP περίοδος αναμονής ή όχι.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το πρόσωπο που παρέχει συμβουλές σχετικά με το PEPP ή το πωλεί εκτιμά τον χρόνο που χρειάζεται κάθε υποψήφιος ή υφιστάμενος αποταμιευτής PEPP για να εξετάσει το PEPP KID, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια:

α)

τη γνώση και την πείρα του υποψήφιου ή υφιστάμενου αποταμιευτή PEPP όσον αφορά το PEPP ή PEPP παρόμοιας φύσεως ή με κινδύνους παρόμοιους με εκείνους που προκύπτουν από το PEPΡ·

β)

την πολυπλοκότητα, τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και τις περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς του PEPΡ·

γ)

όταν η συμβουλή ή η πώληση είναι με πρωτοβουλία του υποψήφιου ή υφιστάμενου αποταμιευτή PEPP, την επείγουσα ανάγκη που εκφράζει ρητώς ο υποψήφιος ή υφιστάμενος αποταμιευτής PEPP να συναφθεί η προτεινόμενη σύμβαση ή να γίνει δεκτή η προσφορά.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν το PEPP KID παρέχεται ηλεκτρονικά, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

να βρίσκεται σε περιοχή του ιστότοπου ή της εφαρμογής για κινητά η οποία μπορεί να εντοπιστεί εύκολα και στην οποία η πρόσβαση είναι εύκολη·

β)

να παρέχεται σε ένα στάδιο της διαδικασίας αγοράς, στο οποίο ο υποψήφιος ή υφιστάμενος αποταμιευτής PEPP έχει αρκετό χρόνο για να εξετάσει το έγγραφο πριν δεσμευθεί με σύμβαση PEPP ή προσφορά σε σχέση με την εν λόγω σύμβαση PEPP.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ PEPP

Άρθρο 10

Παρουσίαση της δήλωσης παροχών PEPP

1.   Οι πληροφορίες της δήλωσης παροχών PEPP παρέχονται με σύντομο, σαφή και κατανοητό τρόπο. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με την ακόλουθη σειρά, για κάθε υφιστάμενο υπολογαριασμό:

α)

οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (EE) 2019/1238·

β)

στο τμήμα με τίτλο «Όνομα προϊόντος» οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (EE) 2019/1238·

γ)

στο τμήμα με τίτλο «Τι ποσό έχω αποταμιεύσει στο PEPP μου;», οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

ii)

πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό του λογαριασμού PEPP, με ανάλυση ανά καταβληθείσες εισφορές και συσσωρευμένες αποδόσεις επένδυσης, μετά την αφαίρεση των δαπανών και χρεώσεων από τότε που ο αποταμιευτής PEPP άρχισε να αποταμιεύει στο PEPΡ·

iii)

πληροφορίες για τα ασφάλιστρα βιομετρικών κινδύνων·

δ)

στο τμήμα με τίτλο «Τι θα λάβω όταν συνταξιοδοτηθώ;», οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 και στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, όπου εφαρμόζονται οι πραγματικές εισφορές, τα επίπεδα αναμενόμενων εισφορών και μεμονωμένοι όροι και προϋποθέσεις·

ii)

κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με προβλέψεις για πρόσθετες συνταξιοδοτικές παροχές βάσει εθνικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

ε)

οι πληροφορίες σχετικά με το προβλεπόμενο συσσωρευμένο κεφάλαιο κατά τη λήξη της περιόδου συσσώρευσης και τις προβλεπόμενες μηνιαίες συνταξιοδοτικές παροχές·

στ)

στο τμήμα με τίτλο «Πώς εξελίχθηκε το PEPP μου κατά τους τελευταίους 12 μήνες;», οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία ε), στ) και η) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 σχετικά με την εξέλιξη του λογαριασμού PEPP κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, συνδυάζοντας το αρχικό υπόλοιπο με το τελικό υπόλοιπο, με παρουσίαση των εισφορών που καταβλήθηκαν, της απόδοσης της επένδυσης που κατανεμήθηκε στον λογαριασμό PEPP και των δαπανών και προμηθειών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

ζ)

στο τμήμα με τίτλο «Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του PEPP μου», οι πληροφορίες, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία ζ), ι) και ιβ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 και στο άρθρο 3 παράγραφος 10 του παρόντος κανονισμού·

η)

στο τμήμα με τίτλο «Σημαντικές πληροφορίες», οι ακόλουθες πληροφορίες:

i)

πληροφορίες σχετικά με κάθε σημαντική τροποποίηση στους όρους και τις προϋποθέσεις του PEPP που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

ii)

ένδειξη σχετικά με το πού και πώς λαμβάνει κανείς τις συμπληρωματικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238·

iii)

κατά περίπτωση, αναφορά στη δήλωση επενδυτικής πολιτικής στην οποία συνεκτιμώνται οι παράγοντες ΠΚΔ σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iii) παρουσιάζονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο ε) παρουσιάζονται προσαρμοσμένες κατά τις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Οι πληροφορίες συμπληρώνονται με αναλυτική επεξήγηση της μετατροπής σε τρέχουσες τιμές λόγω της μεταβολής της αγοραστικής δύναμης με την πάροδο του χρόνου.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου στοιχείο στ), οι συναθροισμένες επιπτώσεις των δαπανών στο προβλεπόμενο συσσωρευμένο κεφάλαιο κατά την αποσυσσώρευση σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 παρουσιάζονται ως «μείωση του πλούτου», όπως ορίζεται στο παράρτημα III μέρος III του παρόντος κανονισμού.

Οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο ζ), αναφέρονται στις προηγούμενες επιδόσεις της επενδυτικής επιλογής του αποταμιευτή PEPP, όπως κατανεμήθηκαν στους αποταμιευτές PEPP, και παρέχονται για τα προηγούμενα δέκα έτη, εφόσον είναι δυνατόν. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή των πληροφοριών για τα προηγούμενα δέκα έτη, οι πληροφορίες παρέχονται για το μέγιστο χρονικό διάστημα αποταμίευσης του αποταμιευτή PEPP στο PEPP. Οι εν λόγω πληροφορίες παρουσιάζονται ως η μέση απόδοση της επένδυσης, μετά την αφαίρεση των επενδυτικών δαπανών, για τις περιόδους του προηγούμενου έτους, των τριών προηγούμενων ετών, των πέντε προηγούμενων ετών και των δέκα προηγούμενων ετών, ως ποσοστό επί του συσσωρευμένου κεφαλαίου.

2.   Οι παραδοχές για τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθυγραμμίζονται με το παράρτημα III.

3.   Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή με διαστρωμάτωση των πληροφοριών, το πρώτο επίπεδο περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που καλύπτει η παράγραφος 1 στοιχεία α), β), δ) και ε). Άλλες πληροφορίες μπορούν να παρέχονται στα πρόσθετα λεπτομερειακά επίπεδα.

Άρθρο 11

Τυπική διάταξη της δήλωσης παροχών PEPP

Οι πάροχοι PEPP παρουσιάζουν τη δήλωση παροχών PEPP σύμφωνα με το παράρτημα II. Όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή, το υπόδειγμα που παρατίθεται στο εν λόγω παράρτημα μπορεί να προσαρμοστεί μόνον για να καταστεί εφικτή η διαστρωμάτωση των πληροφοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ PEPP

Άρθρο 12

Είδη δαπανών και προμηθειών για το βασικό PEPP

1.   Οι δαπάνες και οι προμήθειες που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 σε σχέση με το συσσωρευμένο κεφάλαιο του αποταμιευτή βασικού PEPP κατά τη λήξη του αντίστοιχου έτους περιλαμβάνουν όλες τις πραγματικές δαπάνες και προμήθειες που προκύπτουν απευθείας σε επίπεδο παρόχου ή σε επίπεδο δραστηριότητας εκτελούμενης με εξωτερική ανάθεση, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων γενικών δαπανών και προμηθειών σε σχέση με την αποταμίευση στο βασικό PEPP και τη διανομή του βασικού PEPP. Οι εν λόγω δαπάνες και προμήθειες περιλαμβάνουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α)

διοικητικές δαπάνες·

β)

επενδυτικές δαπάνες·

γ)

έξοδα διανομής.

2.   Τυχόν δαπάνες και προμήθειες που συνδέονται με πρόσθετα στοιχεία ή χαρακτηριστικά του βασικού PEPP, οι οποίες δεν επιβάλλονται από το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, καθώς και τυχόν δαπάνες και προμήθειες που συνδέονται με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

Άρθρο 13

Δαπάνες και προμήθειες για εγγυήσεις που παρέχονται στο βασικό PEPP

1.   Όταν το βασικό PEPP προβλέπει εγγύηση για το κεφάλαιο, το οποίο θα οφείλεται κατά την έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης και κατά τη διάρκεια της φάσης αποσυσσώρευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, οι δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την εν λόγω εγγύηση κεφαλαίου δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

2.   Ο πάροχος PEPP γνωστοποιεί ρητά και χωριστά τις δαπάνες που χρεώνονται για την εγγύηση κεφαλαίου στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το κόστος;» στο PEPP KID και στο τμήμα με τίτλο «Πώς εξελίχθηκε το PEPP μου κατά το τελευταίο έτος;» στη δήλωση παροχών PEPP.

3.   Κατά περίπτωση, ο πάροχος PEPP είναι σε θέση να παρέχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αντίστοιχες δαπάνες συνδέονται άμεσα με την εγγύηση κεφαλαίου, κατόπιν αιτήματος της εθνικής αρμόδιας αρχής ή της EIOPA.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Άρθρο 14

Στόχος των τεχνικών μείωσης του κινδύνου

1.   Όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές μείωσης του κινδύνου για την επενδυτική στρατηγική του PEPP, οι πάροχοι PEPP θέτουν έναν στόχο που συνάδει με τον ειδικό συνταξιοδοτικό στόχο του αποταμιευτή PEPP ή της ομάδας αποταμιευτών PEPP, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

2.   Ο πάροχος PEPP σχεδιάζει την τεχνική μείωσης του κινδύνου κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της παροχής μελλοντικού σταθερού και επαρκούς ατομικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος από το PEPP, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη εναπομένουσα διάρκεια της ατομικής φάσης συσσώρευσης του αποταμιευτή PEPP ή της ομάδας αποταμιευτών PEPP και την προτιμώμενη επιλογή αποσυσσώρευσης του αποταμιευτή PEPP. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η τεχνική μείωσης του κινδύνου σχεδιάζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α)

διασφαλίζει ότι η αναμενόμενη ζημία, που ορίζεται ως η απώλεια μεταξύ του προβλεπόμενου αθροίσματος των εισφορών και του προβλεπόμενου συσσωρευμένου κεφαλαίου κατά τη λήξη της φάσης συσσώρευσης, δεν υπερβαίνει το 20 % στο σενάριο ακραίων καταστάσεων, το οποίο ισούται με το 5 % της διανομής·

β)

επιδιώκει να υπερβεί τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού με πιθανότητα τουλάχιστον 80 % σε φάση συσσώρευσης 40 ετών·

γ)

λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της στοχαστικής μοντελοποίησης.

3.   Για το βασικό PEPP, όταν ο πάροχος PEPP δεν προσφέρει εγγύηση κεφαλαίου όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, ο πάροχος PEPP εφαρμόζει επενδυτική στρατηγική που εξασφαλίζει, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της στοχαστικής μοντελοποίησης, την ανάκτηση του κεφαλαίου κατά την έναρξη της φάσης αποσυσσώρευσης και κατά τη διάρκεια της φάσης αποσυσσώρευσης, με πιθανότητα τουλάχιστον 92,5 %. Ωστόσο, όταν η εναπομένουσα φάση συσσώρευσης είναι ίση ή μικρότερη των δέκα ετών κατά την ανάληψη του βασικού PEPP, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιθανότητα τουλάχιστον 80 % κατά την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής.

4.   Κατά τον σχεδιασμό μιας τεχνικής μείωσης του κινδύνου για μια ομάδα αποταμιευτών PEPP, ο πάροχος PEPP σχεδιάζει την τεχνική μείωσης του κινδύνου κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει δίκαιη και ισότιμη προστασία κάθε μεμονωμένου αποταμιευτή PEPP εντός της ομάδας και αποθαρρύνει την υιοθέτηση καιροσκοπικής συμπεριφοράς από μεμονωμένους αποταμιευτές PEPP εντός της ομάδας.

5.   Οι πάροχοι PEPP διασφαλίζουν ότι κάθε αμοιβή συνδεόμενη με τις επιδόσεις ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό του παρόχου PEPP και εφαρμόζουν τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου ευνοεί τον στόχο των τεχνικών μείωσης του κινδύνου.

6.   Οι πάροχοι PEPP προστατεύουν την καταλληλότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής μείωσης του κινδύνου μέσω ειδικής διαδικασίας και διατάξεων στο πλαίσιο εποπτείας προϊόντων και διακυβέρνησης, όπως απαιτείται από το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238. Το πλαίσιο αυτό υπόκειται σε εποπτική επανεξέταση και σε υποβολή εποπτικών εκθέσεων.

7.   Όταν ένας αποταμιευτής PEPP επιλέγει διαφορετική επενδυτική επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 ή αλλάζει τον πάροχο PEPP σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 ή το άρθρο 52 του εν λόγω κανονισμού, ο πάροχος PEPP εισφέρει δίκαια τα κατανεμηθέντα αποθεματικά, εάν υπάρχουν, και τις αποδόσεις της επένδυσης στον αποχωρούντα αποταμιευτή PEPP. Ο πάροχος PEPP διασφαλίζει ότι η κατανομή είναι εξίσου δίκαιη προς τον αποχωρούντα αποταμιευτή PEPP και προς τους παραμένοντες αποταμιευτές PEPP.

8.   Σε περίπτωση δυσμενών οικονομικών εξελίξεων κατά την τελευταία τριετία πριν από την αναμενόμενη λήξη της υπολειπόμενης διάρκειας της φάσης συσσώρευσης του αποταμιευτή PEPP, ο πάροχος PEPP παρατείνει την τελευταία φάση του κύκλου ανάπτυξης ή την εφαρμοζόμενη τεχνική μείωσης του κινδύνου κατά το κατάλληλο πρόσθετο διάστημα έως και τρία έτη μετά την αρχικώς αναμενόμενη λήξη της φάσης συσσώρευσης. Η εν λόγω παράταση υπόκειται στη ρητή συγκατάθεση του αποταμιευτή PEPP και πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

Άρθρο 15

Κύκλος ανάπτυξης

1.   Όταν χρησιμοποιείται τεχνική μείωσης του κινδύνου που προσαρμόζει την κατανομή των επενδύσεων με σκοπό τον μετριασμό των οικονομικών κινδύνων των επενδύσεων που αντιστοιχούν στην εναπομένουσα διάρκεια, ο πάροχος PEPP προσδιορίζει τα μέσα ανοίγματα σε μετοχικούς και χρεωστικούς τίτλους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 για όλα τα πιθανά υποχαρτοφυλάκια που αντιστοιχούν στις φάσεις του κύκλου ανάπτυξης.

2.   Ο πάροχος PEPP σχεδιάζει τον κύκλο ανάπτυξης κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι οι αποταμιευτές PEPP που απέχουν περισσότερο από την αναμενόμενη λήξη της φάσης συσσώρευσης επενδύουν, σε συμβατικά καθορισμένο βαθμό, σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που επωφελούνται από υψηλότερες αποδόσεις επενδύσεων λόγω των ειδικών τους χαρακτηριστικών υψηλότερου κινδύνου και ανταμοιβής, μεταξύ άλλων και επειδή χαρακτηρίζονται από έλλειψη ρευστότητας ή είναι μετοχικού τύπου. Για τους αποταμιευτές PEPP που βρίσκονται πλησιέστερα στην αναμενόμενη λήξη της φάσης συσσώρευσης, ο πάροχος PEPP διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις είναι κατά κύριο λόγο ρευστοποιήσιμες, υψηλής ποιότητας και παρουσιάζουν σταθερές αποδόσεις επενδύσεων.

Άρθρο 16

Σύσταση αποθεματικών

1.   Όταν χρησιμοποιείται τεχνική μείωσης του κινδύνου που προβλέπει τη σύσταση αποθεματικών από εισφορές των αποταμιευτών PEPP ή από την απόδοση των επενδύσεων, οι πάροχοι PEPP ορίζουν στη σύμβαση PEPP, με διαφανή και κατανοητό τρόπο, τους κανόνες κατανομής του συσσωρευμένου κεφαλαίου και της απόδοσης των επενδύσεων στον λογαριασμό του ατομικού αποταμιευτή PEPP, από και προς τα αποθεματικά, και, κατά περίπτωση, στην αντίστοιχη ομάδα αποταμιευτών PEPP.

2.   Ο πάροχος PEPP κατανέμει τις εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων των στοιχείων ενεργητικού που προορίζονται για τα αποθεματικά με διαφανή και κατανοητό τρόπο, με στόχο τη σύσταση επαρκών αποθεματικών σε περιόδους θετικής απόδοσης των επενδύσεων. Ομοίως, ο πάροχος PEPP κατανέμει από τα αποθεματικά στον ατομικό λογαριασμό του αποταμιευτή PEPP και, κατά περίπτωση, στην αντίστοιχη ομάδα αποταμιευτών PEPP, με δίκαιο και διαφανή τρόπο, σε περιόδους αρνητικής απόδοσης των επενδύσεων.

3.   Ο πάροχος PEPP προσδιορίζει με σαφή τρόπο και χαρακτηρίζει ως ειδικού προορισμού τα στοιχεία ενεργητικού που επενδύονται για τους αποταμιευτές PEPP. Ο πάροχος PEPP δεν μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές σε στοιχεία ενεργητικού για ίδιο λογαριασμό με τα στοιχεία ενεργητικού που προορίζονται για τους αποταμιευτές PEPP.

4.   Κατά τα πρώτα δέκα έτη της δημιουργίας ενός νέου PEPP, ο πάροχος PEPP μπορεί να εισφέρει στη σύσταση των αποθεματικών παρέχοντας δάνειο ή επένδυση μετοχικού κεφαλαίου στα στοιχεία ενεργητικού των αποταμιευτών PEPP. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος PEPP καθορίζει και παρουσιάζει με διαφανή και κατανοητό τρόπο στη σύμβαση PEPP τους όρους και τις προϋποθέσεις της εισφοράς του και του επιμερισμού των κερδών, καθώς και το πρότυπο της σταδιακής αποεπένδυσης κατά τη μέγιστη περίοδο των δέκα ετών.

Άρθρο 17

Εγγυήσεις ελάχιστων αποδόσεων

1.   Όταν ο πάροχος PEPP προσφέρει εγγυήσεις ελάχιστης απόδοσης, ο πάροχος PEPP περιγράφει με σαφή τρόπο τα χαρακτηριστικά της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των ορίων και των οριακών τιμών της, και διευκρινίζει αν η εγγύηση ισχύει για αποδόσεις προσαρμοσμένες κατά τον πληθωρισμό ή για ονομαστικές αποδόσεις.

2.   Ο πάροχος PEPP γνωστοποιεί ρητά στο PEPP KID, και στη συνέχεια στη δήλωση παροχών PEPP, αν το επίπεδο της εγγύησης προσαρμόζεται κατά τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού ή όχι.

Άρθρο 18

Ολιστική αξιολόγηση των κινδύνων και των ανταμοιβών του PEPP

Για τους σκοπούς των άρθρων 3, 4, 5, 10 και 14, οι πάροχοι PEPP εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες που ορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (ΕΕ L 100 της 12.4.2017, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέρος I. Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος για το έγγραφο βασικών πληροφοριών του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)

1.

Οι πάροχοι PEPP συμμορφώνονται με τη σειρά των τμημάτων, τους τίτλους, τα εργαλεία παρουσίασης και τα εικονίδια που ορίζονται στο υπόδειγμα για το έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP (PEPP KID) στο μέρος II του παρόντος παραρτήματος, το οποίο ωστόσο δεν καθορίζει παραμέτρους σχετικά με την έκταση των επιμέρους τμημάτων και την αλλαγή σελίδας και έχει συνολικό μέγιστο όριο πέντε σελίδων σε φύλλο Α4 όταν τυπώνεται.

2.

Κάτω από τον ευκρινώς εμφανιζόμενο τίτλο «Έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP», προστίθεται η ακόλουθη δήλωση: «Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP). Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα PEPP.».

3.

Στο υπόδειγμα, οι πάροχοι PEPP μπορούν να περιλαμβάνουν έναν κωδικό QR που παραπέμπει στην ηλεκτρονική έκδοση του PEPP KID.

4.

Στο πάνω μέρος του υποδείγματος, στο τμήμα με τίτλο «Το PEPP με μια ματιά», οι πάροχοι PEPP αναφέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το προβλεπόμενο συσσωρευμένο κεφάλαιο για μηνιαία εισφορά ύψους 100 EUR για περίοδο 40 ετών, στο δυσμενές και στο ευνοϊκό σενάριο·

β)

τις συνολικές δαπάνες ανά έτος ως ποσοστό επί του συσσωρευμένου κεφαλαίου βάσει μηνιαίων εισφορών ύψους 100 EUR·

γ)

την ταξινόμηση του συνοπτικού δείκτη κινδύνου· και

δ)

δήλωση σχετικά με το αν το προϊόν παρέχει εγγύηση.

5.

Ο πάροχος PEPP προσθέτει την ακόλουθη δήλωση: «Το συνταξιοδοτικό προϊόν που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο είναι ένα μακροπρόθεσμο προϊόν με περιορισμένες δυνατότητες εξαγοράς, το οποίο δεν μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή.».

6.

Στο επόμενο τμήμα, ο πάροχος PEPP μπορεί να προσθέσει το εταιρικό σήμα ή τον λογότυπό του και παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου PEPΡ·

β)

τις αρμόδιες αρχές του παρόχου PEPΡ·

γ)

το όνομα του ΡΕΡΡ και τον αριθμό καταχώρισης του PEPP στο κεντρικό δημόσιο μητρώο·

δ)

στο πεδίο «είδος προϊόντος» εάν πρόκειται για βασικό PEPP ή όχι· εάν όχι, εάν το PEPP KID αναφέρεται σε συγκεκριμένη εναλλακτική επενδυτική επιλογή ή παρέχει γενικές πληροφορίες για σειρά εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών· και

ε)

την ημερομηνία του εγγράφου.

7.

Στον τίτλο «Πώς επενδύονται τα χρήματά μου;» ο πάροχος PEPP παρέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να χρησιμοποιούν τη δεξιά στήλη ή το κεντρικό πεδίο για να παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 10 του παρόντος κανονισμού.

8.

Στον τίτλο «Σε ποιον απευθύνεται;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

9.

Στον τίτλο «Είναι εγγυημένες οι αποταμιεύσεις μου;», ο πάροχος PEPP αναφέρει:

α)

αν το βασικό PEPP παρέχει εγγύηση επί του κεφαλαίου ή λαμβάνει τη μορφή τεχνικής μείωσης του κινδύνου σύμφωνης με τον στόχο να μπορέσει ο αποταμιευτής PEPP να ανακτήσει το κεφάλαιο· ή

β)

αν και σε ποιο βαθμό οποιαδήποτε εναλλακτική επενδυτική επιλογή, κατά περίπτωση, παρέχει εγγύηση ή τεχνική μείωσης του κινδύνου.

10.

Στον τίτλο «Τι θα συμβεί όταν συνταξιοδοτηθώ;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

11.

Στον τίτλο «Τι θα συμβεί στην αποταμίευση PEPP μου σε περίπτωση θανάτου μου/αναπηρίας/μεγαλύτερης διάρκειας ζωής από αυτήν που αναμενόταν στη σύμβαση PEPP μου;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

12.

Στον τίτλο «Τι θα συμβεί εάν μετακομίσω σε άλλη χώρα;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να χρησιμοποιούν τη δεξιά στήλη ή το κεντρικό πεδίο για να υποδείξουν πού μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες.

13.

Στον τίτλο «Μπορώ να αποχωρήσω πρόωρα από το προϊόν;», ο πάροχος PEPP περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με τις συνέπειες που θα έχει για τον αποταμιευτή PEPP:

α)

η πρόωρη αποχώρηση από το PEPP, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαλλόμενων προμηθειών, των κυρώσεων και της πιθανής απώλειας της κεφαλαιακής προστασίας και της πιθανής απώλειας άλλων πλεονεκτημάτων και κινήτρων· και

β)

αν ο αποταμιευτής PEPP παύσει να εισφέρει στο PEPP, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαλλόμενων προμηθειών, των κυρώσεων και της πιθανής απώλειας της κεφαλαιακής προστασίας και της πιθανής απώλειας άλλων πλεονεκτημάτων και κινήτρων.

14.

Στον τίτλο «Μπορώ να αλλάξω τον πάροχό μου;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να χρησιμοποιούν τη δεξιά στήλη ή το κεντρικό πεδίο για να υποδείξουν πού μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες.

15.

Στον τίτλο «Μπορώ να αλλάξω την επενδυτική επιλογή μου;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 του παρόντος κανονισμού.

16.

Στον τίτλο «Θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματά μου σε βιώσιμες επενδύσεις;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του παρόντος κανονισμού. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να χρησιμοποιούν τη δεξιά στήλη ή το κεντρικό πεδίο για να υποδείξουν πού μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες.

17.

Στον τίτλο «Διέπεται το προϊόν από το δίκαιο του/της [κράτος μέλος];», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης PEPP, εάν οι συμβαλλόμενοι δεν έχουν δικαίωμα επιλογής του δικαίου, ή, εάν οι συμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο, το δίκαιο που προτείνει ως επιλογή ο πάροχος PEPP.

18.

Στον τίτλο «Έχω δικαίωμα υπαναχώρησης ή αλλαγής της απόφασής μου;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 9 του παρόντος κανονισμού.

19.

Στον τίτλο «Ποιο είναι το προφίλ κινδύνου του προϊόντος αυτού;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να χρησιμοποιούν τη δεξιά στήλη ή το κεντρικό πεδίο για να υποδείξουν πού μπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες, ειδικότερα όσον αφορά τις μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για τον συνοπτικό δείκτη κινδύνου.

20.

Στον τίτλο «Υπάρχει κίνδυνος να χάσω όλο το επενδεδυμένο κεφάλαιό μου;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

21.

Στον τίτλο «Τι μπορώ να περιμένω κατά τη συνταξιοδότηση;», ο πάροχος PEPP, κατά την παρουσίαση των πληροφοριών που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4, αναφέρει τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως γ) ως εξής:

α)

το δυσμενές σενάριο στην κατηγορία «εάν οι επενδύσεις σας έχουν χαμηλή απόδοση»·

β)

το βέλτιστο σενάριο στην κατηγορία «εάν οι επενδύσεις σας έχουν μέτρια επιτυχία»·

γ)

το ευνοϊκό σενάριο στην κατηγορία «εάν οι επενδύσεις σας έχουν πολύ καλή απόδοση»·

δ)

τις προβλέψεις για την περίοδο συσσώρευσης 40 ετών στην κατηγορία «η τρέχουσα ηλικία σας είναι 25 ετών», για την περίοδο συσσώρευσης 30 ετών στην κατηγορία «35 ετών», για την περίοδο συσσώρευσης 20 ετών στην κατηγορία «45 ετών» και για την περίοδο συσσώρευσης 10 ετών στην κατηγορία «55 ετών», αντίστοιχα.

22.

Στον τίτλο «Τι μπορώ να περιμένω κατά τη συνταξιοδότηση;», ο πάροχος PEPP παρέχει δήλωση ότι η φορολογική νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής του αποταμιευτή PEPP ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην πραγματική πληρωμή.

23.

Στο τμήμα με τίτλο «Τι θα συμβεί αν [όνομα του παρόχου ΡΕΡΡ] δεν είναι σε θέση να πληρώσει;», ο πάροχος PEPP παραθέτει σύντομη περιγραφή του αν η σχετική ζημία καλύπτεται μέσω συστήματος αποζημίωσης επενδυτών ή συστήματος εγγυήσεων και, εάν ναι, τι σύστημα είναι αυτό, πώς ονομάζεται ο εγγυητής και ποιοι κίνδυνοι καλύπτονται από το σύστημα και ποιοι όχι.

24.

Στον τίτλο «Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τα έξοδα για την υπογραφή της σύμβασης και τις εφάπαξ προμήθειες σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εντός πέντε ετών.

25.

Στον τίτλο «Ετήσιες δαπάνες», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και 3. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να χρησιμοποιούν τη δεξιά στήλη ή το κεντρικό πεδίο για να αναλύσουν τυχόν πρόσθετες δαπάνες που χρεώνει ο πάροχος PEPP ή ο διανομέας PEPP, και παρέχουν πληροφορίες για τυχόν κόστος διανομής που δεν περιλαμβάνεται ήδη στις δαπάνες που αναφέρονται στους ανωτέρω τίτλους, προκειμένου ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ να μπορέσει να κατανοήσει το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών των συναθροιζόμενων δαπανών στην απόδοση της επένδυσης.

26.

Στο τμήμα με τίτλο «Ποιες είναι οι ειδικές απαιτήσεις για τον υπολογαριασμό που αντιστοιχεί στο [κράτος μέλος διαμονής μου];» και στο επιμέρους τμήμα με τίτλο «Απαιτήσεις για τη φάση πληρωμής», ο πάροχος PEPP περιγράφει τους όρους για τη φάση συσσώρευσης, όπως καθορίζονται από το κράτος μέλος διαμονής του αποταμιευτή PEPP. Στο επιμέρους τμήμα με τίτλο: «Απαιτήσεις για τη φάση πληρωμής», ο πάροχος PEPP περιγράφει τους όρους για τη φάση αποσυσσώρευσης, όπως καθορίζονται από το κράτος μέλος διαμονής του αποταμιευτή PEPP.

27.

Στο τμήμα με τίτλο «Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;» ο πάροχος PEPP παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με το πώς και σε ποιους μπορεί ο αποταμιευτής ΡΕΡΡ να υποβάλει καταγγελίες για το PEPP ή για τη συμπεριφορά του παρόχου ΡΕΡΡ ή του διανομέα PEPP.

Μέρος II. Υπόδειγμα

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ PEPP

Μέρος I. Οδηγίες συμπλήρωσης του υποδείγματος για τη δήλωση παροχών PEPP

1.

Οι πάροχοι PEPP συμμορφώνονται με τη σειρά των τμημάτων, τους τίτλους, τα εργαλεία παρουσίασης ή τα γραφήματα και τα εικονίδια που ορίζονται στο υπόδειγμα, το οποίο ωστόσο δεν καθορίζει παραμέτρους σχετικά με την έκταση των επιμέρους τμημάτων και την αλλαγή σελίδας.

2.

Στο υπόδειγμα, οι πάροχοι PEPP μπορούν να περιλαμβάνουν έναν κωδικό QR που παραπέμπει στην ηλεκτρονική έκδοση της δήλωσης παροχών PEPP και μπορούν να προσθέσουν το εταιρικό σήμα ή τον λογότυπο του παρόχου PEPP.

3.

Στον τίτλο «Τι θα λάβω όταν θα συνταξιοδοτηθώ;», ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ακόλουθων σεναρίων:

α)

το δυσμενές σενάριο στην κατηγορία «εάν οι επενδύσεις έχουν χαμηλή απόδοση»·

β)

το βέλτιστο σενάριο στην κατηγορία «εάν οι επενδύσεις έχουν μέτρια επιτυχία»·

γ)

το ευνοϊκό σενάριο στην κατηγορία «εάν οι επενδύσεις έχουν πολύ καλή απόδοση».

Μέρος II. Υπόδειγμα

Image 6

Image 7

Image 8


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΙΣΡΟΕΣ, ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Μέρος I. Μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η παρουσίαση του κινδύνου και της ανταμοιβής

Συνοπτικός δείκτης κινδύνου

1.

Οι πάροχοι PEPP κατατάσσουν το βασικό PEPP και τις ατομικές εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: «1», «2», «3» και «4». Η κατάταξη αυτή βασίζεται στα ακόλουθα:

α)

τον κίνδυνο μη ανάκτησης των προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό εισφορών·

β)

την αναμενόμενη απώλεια· και

γ)

συγκρίνεται με τις αναμενόμενες ανταμοιβές όσον αφορά την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιπέδου παροχών PEPP, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της φάσης αποσυσσώρευσης.

2.

Για τον υπολογισμό του κινδύνου μη ανάκτησης των προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό εισφορών, οι πάροχοι PEPP καθορίζουν με στοχαστικό τρόπο το εύρος του αναμενόμενου συσσωρευμένου κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου συσσώρευσης για γενικούς αποταμιευτές PEPP, γενικές διάρκειες περιόδων συσσώρευσης και τυποποιημένα επίπεδα εισφορών. Σύμφωνα με τη στοχαστική προσομοίωση, ο κίνδυνος εκφράζεται ως η πιθανότητα σε ποσοστιαίες μονάδες, όπως μεταφράζεται βάσει του αριθμού των παρατηρήσεων, όπου το άθροισμα των προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό εισφορών είναι υψηλότερο από την αναμενόμενη αξία του συσσωρευμένου κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου συσσώρευσης σε σύγκριση με τον αριθμό όλων των παρατηρήσεων.

3.

Ο κίνδυνος μη ανάκτησης των προσαρμοσμένων κατά τον πληθωρισμό εισφορών που ενέχει η ατομική επενδυτική επιλογή κατανέμεται στις διάφορες κατηγορίες ως εξής:

Κατηγορίες

Περίοδοι συσσώρευσης

40 έτη

30 έτη

20 έτη

10 έτη

1

έως και 13,75 %

έως και 17 %

έως και 27 %

έως και 36 %

2

13,8 έως 16,55 %

17 έως 19,75 %

27 έως 29,25 %

36 έως 43,25 %

3

16,6 έως 19,35 %

19,8 έως 22,55 %

29,3 έως 31,55 %

43,3 έως 50,55 %

4

άνω του 19,4 %

άνω του 22,6 %

άνω του 31,6 %

άνω του 50,6 %

Όταν η κατηγορία κινδύνου της επενδυτικής επιλογής εμφανίζει αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων περιόδων συσσώρευσης, χρησιμοποιείται η κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.

4.

Για τον υπολογισμό της αναμενόμενης απώλειας, οι πάροχοι PEPP καθορίζουν με στοχαστικό τρόπο το εύρος του αναμενόμενου συσσωρευμένου κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου συσσώρευσης για γενικούς αποταμιευτές PEPP, γενικές διάρκειες περιόδων συσσώρευσης και τυποποιημένα επίπεδα εισφορών. Σύμφωνα με τη στοχαστική προσομοίωση, ο κίνδυνος εκφράζεται ως το ποσοστό της αναμενόμενης απώλειας σε σχέση με το άθροισμα των προσαρμοσμένων κατά τον πληθωρισμό εισφορών. Η αναμενόμενη απώλεια καθορίζεται από τις παρατηρήσεις στις οποίες οι προσαρμοσμένες κατά τον πληθωρισμό εισφορές είναι υψηλότερες από την αναμενόμενη αξία του συσσωρευμένου κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου συσσώρευσης και τον μέσο όρο ζημιών των παρατηρήσεων αυτών.

5.

Ο κίνδυνος της ατομικής επενδυτικής επιλογής όσον αφορά την αναμενόμενη απώλεια κατανέμεται στις διάφορες κατηγορίες ως εξής:

Κατηγορίες

Περίοδοι συσσώρευσης

40 έτη

30 έτη

20 έτη

10 έτη

1

έως και -20 %

έως και -17 %

έως και -13 %

έως και -8 %

2

-20 έως -23 %

-17 έως -20,25 %

-13 έως -16,5 %

-8 έως -11,25 %

3

-23,5 έως -26,5 %

-20,3 έως -23,55 %

-16,6 έως -20,1 %

-11,3 έως -14,55 %

4

άνω του -26,5 %

άνω του -23,6 %

άνω του -20,1 %

άνω του -14,6 %

Όταν η κατηγορία κινδύνου της επενδυτικής επιλογής εμφανίζει αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων περιόδων συσσώρευσης, χρησιμοποιείται η κατηγορία υψηλότερου κινδύνου.

6.

Για να υπολογιστεί η αναμενόμενη ανταμοιβή ώστε να ανέρχεται σε ορισμένο επίπεδο παροχών PEPP, οι πάροχοι PEPP καθορίζουν με στοχαστικό τρόπο το εύρος του αναμενόμενου συσσωρευμένου κεφαλαίου στη λήξη της περιόδου συσσώρευσης για γενικούς αποταμιευτές PEPP, γενικές διάρκειες περιόδων συσσώρευσης και τυποποιημένα επίπεδα εισφορών. Οι πάροχοι PEPP εκφράζουν τις ανταμοιβές ως προς το μέσο συσσωρευμένο κεφάλαιο στο τέλος της περιόδου συσσώρευσης ως πολλαπλάσιο του αθροίσματος των προσαρμοσμένων κατά τον πληθωρισμό εισφορών.

7.

Οι ανταμοιβές ατομικής επενδυτικής επιλογής που θα ανέλθουν σε ένα ορισμένο επίπεδο παροχών PEPP κατανέμονται στις διάφορες κατηγορίες ως εξής:

Κατηγορίες

Περίοδοι συσσώρευσης

40 έτη

30 έτη

20 έτη

10 έτη

1

έως 1,7

έως 1,3

έως 1,08

έως 0,93

2

1,7 έως 2,03

1,3 έως 1,45

1,08 έως 1,165

0,93 έως 0,985

3

2,035 έως 2,36

1,455 έως 1,61

1,17 έως 1,255

0,99 έως 1,045

4

άνω του 2,365

άνω του 1,615

άνω του 1,26

άνω του 1,05

Όταν η κατηγορία ανταμοιβής της επενδυτικής επιλογής εμφανίζει αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων περιόδων συσσώρευσης, χρησιμοποιείται η κατηγορία χαμηλότερης ανταμοιβής.

8.

Για να συγκεντρώσουν τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των ατομικών επενδυτικών επιλογών στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου, οι πάροχοι PEPP:

α)

συγκρίνουν τις δύο κατηγορίες κινδύνου και όπου η τιμή της κατηγορίας αποκλίνει, επιλέγουν την υψηλότερη·

β)

συγκρίνουν την προκύπτουσα κατηγορία κινδύνου με την αξία της κατηγορίας ανταμοιβών ώστε ο πάροχος PEPP να συμπληρώσει τις πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, συγκρίνοντας την ανταμοιβή της επενδυτικής επιλογής σε σχέση με την επικινδυνότητά της.

Σενάρια επιδόσεων

9.

Οι πάροχοι PEPP καθορίζουν με στοχαστικό τρόπο τις αναμενόμενες παροχές PEPP, ανάλογα με την περίπτωση, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της φάσης αποσυσσώρευσης, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

τα τυποποιημένα ή εξατομικευμένα επίπεδα εισφορών·

β)

τη διάρκεια της φάσης συσσώρευσης·

γ)

το προσδόκιμο ζωής του μέσου αποταμιευτή PEPP, κατά περίπτωση·

δ)

τις τάσεις στην αύξηση των μισθών, κατά περίπτωση·

ε)

τις αναμενόμενες ονομαστικές αποδόσεις των επενδύσεων, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική, τη στρατηγική κατανομή των επενδύσεων·

στ)

τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού· και

ζ)

τα επίπεδα δαπανών.

10.

Οι αξίες των σεναρίων για τις αναμενόμενες παροχές PEPP σύμφωνα με τα διαφορετικά σενάρια επιδόσεων καθορίζονται σύμφωνα με τη στοχαστική διασπορά των αναμενόμενων παροχών PEPP:

α)

το ευνοϊκό σενάριο είναι η αξία των παροχών PEPP στο 85ο εκατοστημόριο της κατανομής·

β)

το βέλτιστο σενάριο είναι η αξία των παροχών PEPP στο 50ο εκατοστημόριο της κατανομής·

γ)

το δυσμενές σενάριο είναι η αξία των παροχών PEPP στο 15ο εκατοστημόριο της κατανομής·

δ)

το σενάριο ακραίων καταστάσεων είναι η αξία των παροχών PEPP στο 5ο εκατοστημόριο της κατανομής.

Μέρος II. Κανόνες για τον προσδιορισμό των παραδοχών σχετικά με τις προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών

Ετήσιο ποσοστό ονομαστικών αποδόσεων των επενδύσεων

11.

Οι πάροχοι PEPP προσδιορίζουν τις αναμενόμενες ονομαστικές αποδόσεις του βασικού PEPP και των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών με κατάλληλη στοχαστική προσέγγιση, η οποία αντικατοπτρίζει την αντίστοιχη επενδυτική στρατηγική, τη στρατηγική κατανομή των επενδύσεων και την τεχνική μετριασμού του κινδύνου που εφαρμόζεται για την ατομική επενδυτική επιλογή.

12.

Κατά τον προσδιορισμό των διαφόρων στοιχείων του στοχαστικού μοντέλου, οι πάροχοι PEPP χρησιμοποιούν τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού και μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μια σπονδυλωτή προσέγγιση για τον στοχαστικό υπολογισμό, τουλάχιστον, των ακόλουθων στοιχείων:

α)

των ονομαστικών επιτοκίων·

β)

των πιστωτικών περιθωρίων, συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής και της αθέτησης· και

γ)

των αποδόσεων μετοχών.

13.

Για τον προσδιορισμό των ονομαστικών επιτοκίων, ο πάροχος PEPP μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοντέλο βραχυπρόθεσμου επιτοκίου G2++, όπως περιγράφεται από τους Brigo κ.ά. (2006) (1), το οποίο είναι ισοδύναμο με το μοντέλο δύο παραγόντων Hull-White και επιτρέπει αρνητικά επιτόκια. Η συμπεριφορά του καθοδηγείται από πέντε παραμέτρους, δύο ανά παράγοντα και μία για τη συσχέτιση. Τα στοιχεία της δισδιάστατης διαδικασίας Wiener συσχετίζονται, ενώ ένας αιτιοκρατικός συντελεστής μετατόπισης επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή της αρχικής καμπύλης στα επιτόκια της αγοράς.

Οι στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις για τους δύο παράγοντες x(t) και y(t) είναι

Image 9

και

Image 10,

όπου a, b, σ και η είναι οι θετικές παράμετροι και Image 11 και Image 12 οι συσχετιζόμενες διαδικασίες Wiener υπό ουδέτερο ως προς τον κίνδυνο μέτρο Image 13. Η παράμετρος συσχέτισης ρ προσδιορίζεται ως εξής

Image 14.

14.

Η αποτίμηση ουδέτερου κινδύνου με χρήση του ουδέτερου ως προς τον κίνδυνο μέτρου Image 15 προϋποθέτει προσαρμογή στο πραγματικό μέτρο Image 16, το οποίο μπορεί να επιλεγεί ως σταθερή και ανεξάρτητη από τον χρόνο τιμή κινδύνου της αγοράς.

15.

Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Girsanov, ο υπολογισμός έχει ως εξής

Image 17

όπου λi είναι η τιμή κινδύνου της αγοράς. Η δυναμική του μέτρου Image 18 μπορεί τότε να περιγραφεί ως

Image 19

και

Image 20.

Η διαδικασία βραχυπρόθεσμου επιτοκίου r(t) είναι το άθροισμα των δύο παραγόντων και της αιτιοκρατικής μετατόπισης, δηλαδή

r(t) = x(t) + y(t) + φ(t),

όπου για τον αιτιοκρατικό συντελεστή μετατόπισης ισχύει φ(t)

Image 21

Στην εξίσωση αυτή, fM (0, T) δηλώνει το στιγμιαίο προθεσμιακό επιτόκιο της αγοράς σε αρχική χρονική στιγμή 0 με ορίζοντα T.

16.

Σύμφωνα με το μοντέλο G2++, υπάρχουν αναλυτικές λύσεις της τιμής ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου ορίζοντας

Image 22

Image 23,

και

Image 24

Όπου η τιμή ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου στο μοντέλο G2++ είναι

P(t,T) = A(t,T) e –B ( a,t,T ) x ( t ) –B ( b,t,T ) y ( t ).

Εν προκειμένω, PM (t,T) δηλώνει την τιμή της αγοράς για ομόλογο μηδενικού τοκομεριδίου τη χρονική στιγμή t με λήξη T.

17.

Ο πάροχος PEPP μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές του μοντέλου για τον προσδιορισμό των αποδόσεων επενδύσεων μηδενικού κινδύνου σε ομόλογα. Επίσης, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο εισαγωγής στη ανάπτυξη μοντέλων για τις αποδόσεις μετοχών και ενδεχομένως για τις αποδόσεις επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

18.

Για τον προσδιορισμό των πιστωτικών περιθωρίων, ο πάροχος PEPP μπορεί να χρησιμοποιήσει την προσομοίωση πιστωτικών περιθωρίων για να συνδυάσει την καμπύλη ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου και μηδενικού κινδύνου με την απόδοση της καμπύλης ομολόγου μηδενικού τοκομεριδίου με πιστωτικό κίνδυνο. Τα ποσοστά επικινδυνότητας των ομολόγων διαφορετικής διαβάθμισης μπορούν να μοντελοποιηθούν με τη χρήση της διαδικασίας Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Το ποσοστό επικινδυνότητας πi εξελίσσεται στο μέτρο ουδέτερου κινδύνου σύμφωνα με τη στοχαστική διαφορική εξίσωση:

Image 25

σε συνδυασμό με την προϋπόθεση ότι > σ 2 με σκοπό το π(t) να διατηρηθεί σε θετικό επίπεδο για όλους τους χρόνους t. Έστω ότι η τιμή αγοράς του κινδύνου ακολουθεί τον τύπο

Image 26,

η πραγματική δυναμική αποδίδεται ως εξής

Image 27.

19.

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να μοντελοποιήσουν τα ποσοστά επικινδυνότητας για τις κατηγορίες διαβάθμισης AAA (i = 1), AA, A, BBB και BB (i = 5), ενδεχομένως διαφοροποιημένα για εταιρικά, καλυμμένα και άλλα ομόλογα. Στη συνέχεια, οι πιθανότητες αθέτησης pi (t,T) υπολογίζονται ως το γινόμενο των τιμών CIR Pi (t,T) κατά τη χρονική στιγμή t για λήξη T, δηλαδή

Image 28,

όπου

Image 29,

Image 30 και

Image 31.

Τα περιθώρια si (t,T) προσδιορίζονται στη συνέχεια ως εξής

Image 32,

με δ το ποσοστό ανάκτησης.

20.

Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων μετοχών, ο πάροχος PEPP μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μοντέλο για την ανάπτυξη ενός χρηματιστηριακού δείκτη, χρησιμοποιώντας τη γεωμετρική κίνηση Brown. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει δύο παραμέτρους: την αστάθεια και το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών. Το μοντέλο ονομαστικού επιτοκίου παρέχει το ισχύον επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και το αποτέλεσμα του μοντέλου δίνει αποδόσεις επενδύσεων αναγόμενες σε ετήσια βάση στον δείκτη αγοράς.

dSt = (r(t) + λ) Stdt + σStdWt

21.

Για να προσδιοριστεί η ετήσια μεταβλητότητα, οι πάροχοι PEPP μπορούν να χρησιμοποιούν την τυπική απόκλιση των μηνιαίων αποδόσεων ενός κατάλληλου δείκτη μετοχών για κατάλληλη, αντιπροσωπευτική χρονική περίοδο, ώστε να αναγάγουν σε ετήσια βάση το αποτέλεσμα.

22.

Οι πάροχοι PEPP μπορούν να εφαρμόσουν το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών λeq ως σιωπηρό μέτρο σύμφωνα με τον Damodaran (2020) (2), υπολογίζοντάς το όμως απευθείας στον κατάλληλο δείκτη μετοχών χωρίς περαιτέρω ασφάλιστρα κινδύνου χώρας. Ορίζεται ως εξής

λeq := E[Rm ] – Rf ,

όπου E[Rm ] είναι η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς και για το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου Rf μπορεί να επιλεγεί η τρέχουσα τιμή 10ετίας της καμπύλης της ΕΚΤ ή της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας.

23.

Για τον ρυθμό αύξησης g, ο πάροχος PEPP μπορεί να χρησιμοποιήσει την πρόβλεψη μακροπρόθεσμης αύξησης του EPS, ενώ γ είναι το άθροισμα της μερισματικής απόδοσης και της απόδοσης επαναγοράς. Οι ταμειακές ροές μπορούν να προσδιοριστούν χρησιμοποιώντας τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης πενταετίας, μετά την οποία οι τελικές ταμειακές ροές αποτυπώνονται στο διηνεκές με το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ως ρυθμό ανάπτυξης.

Image 33

όπου PVindex είναι η παρούσα αξία του δείκτη στο εν λόγω μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων και P 0 είναι η τιμή του δείκτη τη χρονική στιγμή t = 0.

Θέτοντας ως προϋπόθεση

P 0 = PVIndex,

επιλύεται η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς και μπορεί να υπολογιστεί το ασφάλιστρο κινδύνου μετοχών.

Ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού

24.

Για τον υπολογισμό του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού, ο πάροχος PEPP χρησιμοποιεί τη διαδικασία Vasicek ενός παράγοντα. Το μοντέλο ροπής της δυναμικής προς το μέσο καθορίζεται από τρεις παραμέτρους. Η στοχαστική διαφορική εξίσωση του μοντέλου έχει ως εξής

di(t) = k(θ – i(t))dt + σdW(t), i(0)=i 0,

όπουi(t) είναι ο ρυθμός πληθωρισμού κατά τη χρονική στιγμή t, k αναφέρεται στην ταχύτητα ροπής προς το μέσο, θ στο επίπεδο ροπής προς το μέσο και σ στη μεταβλητότητα.

25.

Η μοντελοποίηση αποσκοπεί στο επίπεδο-στόχο του ρυθμού πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη ζώνη του ευρώ ή, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων κεντρικών τραπεζών για χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ μεσοπρόθεσμα, σε συνδυασμό με την παρατηρούμενη τυπική απόκλιση των ρυθμών πληθωρισμού. Η ταχύτητα ροπής προς το μέσο, σε συνδυασμό με τον τρέχοντα ρυθμό πληθωρισμού, χρησιμοποιείται με σκοπό την προσαρμογή του μοντέλου στις τρέχουσες συνθήκες και στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τον ρυθμό πληθωρισμού.

26.

Η βαθμονόμηση του ρυθμού πληθωρισμού χρησιμοποιεί, όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, τον στόχο πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, όσον αφορά τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ, τον στόχο πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας για την παράμετρο θ. Οι μηνιαίες χρονολογικές σειρές του ρυθμού πληθωρισμού σε ετήσια βάση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) του κράτους μέλους χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή της τυπικής απόκλισης του ρυθμού πληθωρισμού μακροπρόθεσμα, η οποία θεωρείται ότι είναι 100 έτη. Από την ίδια χρονολογική σειρά, χρησιμοποιείται η αρχική τιμή του ρυθμού πληθωρισμού κατά την ημερομηνία αναφοράς. Ο πάροχος PEPP χρησιμοποιεί τις προβολές του πληθωρισμού για τον HICP του κράτους μέλους, οι οποίες δημοσιεύονται ως μακροοικονομικές εξαμηνιαίες προβολές των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τις χώρες της ζώνης του ευρώ, ή των οικονομικών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, εκτός εάν η αντίστοιχη κεντρική τράπεζα παρέχει προβολές. Οι εν λόγω προβολές για τον πληθωρισμό χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της ταχύτητας ροπής προς το μέσο.

Τάση των μελλοντικών μισθών

27.

Για να ληφθούν υπόψη οι τάσεις των μελλοντικών μισθών, κατά περίπτωση, οι πάροχοι PEPP εξετάζουν την πραγματική αύξηση των μισθών στα διάφορα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Eurostat και το ότι οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται σημαντικά κατά τα πρώτα έτη της σταδιοδρομίας ενός αποταμιευτή PEPP, ενώ υφίστανται σημαντικά χαμηλότερη αύξηση ή απώλειες κατά τα τελευταία έτη. Ο πάροχος PEPP μπορεί να λαμβάνει υπόψη τη συνήθη διαδρομή του πραγματικού μισθού των αποταμιευτών PEPP εν μέρει για να φθάσει η καμπύλη σε οριζόντιο βήμα πλησιέστερα προς τη λήξη της φάσης συσσώρευσης και εν μέρει για να φθάσει η καμπύλη σε οριζόντιο βήμα ενωρίτερα, δηλαδή 20 έτη από τη συνταξιοδότηση και να κατέλθει στη συνέχεια.

28.

Για την αποτύπωση ευρέος φάσματος πιθανών διαδρομών, ο πάροχος PEPP μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν δείκτη πραγματικού μισθού που προκύπτει από δευτεροβάθμια εξίσωση με ηλικιακό συντελεστή: μισθός = a(max - ηλικία)2 + b. Ο συντελεστής a αντλείται από μια ενιαία κατανομή μεταξύ -0,15 και 0,011· η μέγιστη τιμή max αντλείται από μια ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ 47 και 64 και αντιστοιχεί στην ηλικία στην οποία ο πραγματικός μισθός είναι στη μέγιστη αξία του· και ο συντελεστής b υπολογίζεται έτσι ώστε ο δείκτης μισθού να ξεκινάει από 100 στην ηλικία των 25 ετών.

Μέρος III. Μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των συνοπτικών δεικτών

29.

Στο PEPP KID, ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τις συνολικές ετήσιες δαπάνες, οι οποίες αποτελούνται από όλα τα έξοδα που προκύπτουν και χρεώνονται εντός 12 μηνών σε νομισματικούς όρους και ως ποσοστό του προβλεπόμενου συσσωρευμένου κεφαλαίου μετά από 12 μήνες. Όπου κρίνεται αναγκαίο, τα ποσά αυτά μπορούν να υπολογίζονται ως μέσος όρος των συνολικών ετήσιων δαπανών κατά τη διάρκεια της σύμβασης PEPP. Ο υπολογισμός των συναθροισμένων επιπτώσεων των δαπανών βασίζεται σε περίοδο συσσώρευσης 40 ετών, βάσει μηνιαίων εισφορών 100 EUR και στο προβλεπόμενο συσσωρευμένο κεφάλαιο στο βέλτιστο σενάριο.

30.

Στη δήλωση παροχών PEPP, ο πάροχος PEPP παρουσιάζει τον εκτιμώμενο αντίκτυπο των δαπανών στις τελικές παροχές PEPP χρησιμοποιώντας την προσέγγιση «μείωσης του πλούτου». Η «μείωση του πλούτου» υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης συσσωρευμένης αποταμίευσης στο τέλος της συσσώρευσης και της προβλεπόμενης συσσωρευμένης αποταμίευσης στο τέλος της περιόδου συσσώρευσης σε ένα σενάριο χωρίς δαπάνες. Η διαφορά γνωστοποιείται εκφρασμένη σε χρήμα και ποσοστό σε σχέση με τις προβλεπόμενες συσσωρευμένες αποταμιεύσεις. Ο υπολογισμός βασίζεται στο εξατομικευμένο επίπεδο εισφοράς κάθε αποταμιευτή PEPP και βασίζεται στο βέλτιστο σενάριο του σημείου 10.

(1)  Brigo, D., Mercurio, F.: Interest Rate Models — Theory and Practice (Μοντέλα επιτοκίων — Θεωρία και πράξη), 2η έκδοση, Εκδόσεις Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001, 2006.

(2)  Damodaran, Aswath, Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation and Implications — The 2020 Edition (Ασφάλιστρα κινδύνου μετοχών: καθοριστικοί παράγοντες, εκτίμηση και επιπτώσεις — Έκδοση 2020), 5 Μαρτίου 2020. NYU Stern School of Business (Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης).


22.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαρτίου 2021

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Pistacchio di Raffadali» (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία για την καταχώριση της ονομασίας «Pistacchio di Raffadali» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Pistacchio di Raffadali» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Pistacchio di Raffadali» (ΠΟΠ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

εξ ονόματος της Προέδρου

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 395 της 20.11.2020, σ. 46.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


22.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/475 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Μαρτίου 2021

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων

[«Münchener Bier» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γερμανίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Münchener Bier», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/98 της Επιτροπής (2) όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1156/2007 της Επιτροπής (3) και με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 266/2013 της Επιτροπής (4).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση των προδιαγραφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις των προδιαγραφών που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την ονομασία «Münchener Bier» (ΠΓΕ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος της Προέδρου,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1549/98 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 1998 για τη συμπλήρωση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 202 της 18.7.1998, σ. 25).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1156/2007 της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Münchener Bier (ΠΓΕ)] (ΕΕ L 258 της 4.10.2007, σ. 13).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 266/2013 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2013 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων[Münchener Bier (ΠΓΕ)] (ΕΕ L 82 της 22.3.2013, σ. 36).

(5)  ΕΕ C 398 της 23.11.2020, σ. 21.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

22.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/37


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/476 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαρτίου 2021

για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα σκληρής επένδυσης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1579]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Αφού ζήτησε τη γνώμη του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται σε προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων.

(3)

Με την απόφαση 2009/607/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για την κατηγορία προϊόντων «σκληρές επενδύσεις». Η περίοδος ισχύος αυτών των κριτηρίων και απαιτήσεων παρατάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2021 με την απόφαση (ΕΕ) 2017/2076 της Επιτροπής (3).

(4)

Για να αποτυπωθούν καλύτερα οι βέλτιστες πρακτικές στην αγορά για αυτές τις διευρυμένες κατηγορίες προϊόντων και για να ληφθούν υπόψη οι καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί κατά τη μεσολαβήσασα περίοδο, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί νέο σύνολο κριτηρίων για τα «προϊόντα σκληρής επένδυσης».

(5)

Από τον έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ (4), της 30ής Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του οποίου επανεξετάστηκε η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας περισσότερο στρατηγικής προσέγγισης για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ομαδοποίησης στενά συνδεδεμένων κατηγοριών προϊόντων, κατά περίπτωση.

(6)

Με βάση τα εν λόγω συμπεράσματα και αφού ζητήθηκε η γνώμη του Συμβουλίου Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΟΣΕΕ), είναι σκόπιμη η αναθεώρηση των κριτηρίων για την κατηγορία προϊόντων «σκληρές επενδύσεις» και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για παρόμοιους βασικούς σκοπούς, τα οποία κατασκευάζονται από τα ίδια υλικά και για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά.

(7)

Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη (5), που εγκρίθηκε στις 11 Μαρτίου 2020, ορίζει ότι οι απαιτήσεις ανθεκτικότητας, ανακυκλωσιμότητας και ανακυκλωμένου περιεχομένου θα συμπεριλαμβάνονται πιο συστηματικά στα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

(8)

Κατά την παραγωγή προϊόντων φυσικών λίθων και προκατασκευασμένου σκυροδέματος, σημαντικό ποσοστό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδέεται με συγκεκριμένους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού, οι οποίοι έχουν επί του παρόντος ελάχιστα ή και καθόλου άμεσα κίνητρα για συμμόρφωση με τα κριτήρια του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Κατόπιν διαβούλευσης με το ΣΟΣΕΕ, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί η απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ και σε ενδιάμεσα προϊόντα διατιθέμενα μεταξύ επιχειρήσεων του κλάδου των φυσικών λίθων (δηλαδή λίθοι μεγάλων διαστάσεων που παράγονται σε λατομεία) και του κλάδου του προκατασκευασμένου σκυροδέματος (δηλαδή υδραυλικές κονίες που παράγονται σε καμίνους ή εναλλακτικά τσιμέντα). Αυτό θα διευκολύνει επίσης την αξιολόγηση και την εξακρίβωση από τους αρμόδιους φορείς κατά την πώληση των εν λόγω ενδιάμεσων προϊόντων σε κατόχους άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

(9)

Κατόπιν διαβούλευσης με το ΣΟΣΕΕ κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστούν υποχρεωτικές και προαιρετικές απαιτήσεις βάσει κριτηρίων, καθώς και ένα σύστημα βαθμολόγησης. Μπορούν να χορηγούνται βαθμοί σε περίπτωση συμμόρφωσης με τις προαιρετικές απαιτήσεις ή με βάση κατά πόσον ο αιτών υπερβαίνει το επίπεδο συμμόρφωσης με ορισμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις. Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε ένα προϊόν, αυτό πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις και να συμπληρώνει συνολικά έναν ελάχιστο αριθμό βαθμών.

(10)

Το σύστημα βαθμολόγησης προσφέρει μια πιο ευέλικτη μέθοδο εξασφάλισης του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα προϊόντα σκληρής επένδυσης που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στην αγορά, επιτρέπει την εφαρμογή αυξημένης βαρύτητας στα κριτήρια εκείνα που συνδέονται με τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, καθώς επίσης ενθαρρύνει και αναγνωρίζει τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κατόχων αδείας.

(11)

Τα κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα σκληρής επένδυσης αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση προϊόντων που προκαλούν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής τους και παράγονται με τη χρήση διεργασιών που διασφαλίζουν αποδοτική χρήση υλικών και ενέργειας, χαμηλότερες ατμοσφαιρικές εκπομπές και μειωμένη κατανάλωση νερού. Δεδομένων των προσπαθειών για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την απεξάρτηση της ενωσιακής βιομηχανίας από τον άνθρακα, τέθηκαν όρια για τις εκπομπές CO2 από διεργασίες καύσης και δόθηκαν κίνητρα για τη χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας και τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα μέσω χορήγησης βαθμών. Προκειμένου να στηριχθεί η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία, τα κριτήρια ορίζουν υποχρεωτικές απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων των διεργασιών και παρέχουν κίνητρα για την ένταξη περιεχομένου ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών, κατά περίπτωση.

(12)

Τα κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ και οι συναφείς απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης για κάθε κατηγορία προϊόντων θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2028, λαμβανομένου υπόψη του κύκλου καινοτομίας της εν λόγω κατηγορίας προϊόντων.

(13)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 2009/607/ΕΚ.

(14)

Θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς στα προϊόντα των οποίων απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα της ΕΕ για σκληρές επενδύσεις με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2009/607/ΕΚ, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα νέα κριτήρια και απαιτήσεις. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, θα πρέπει επίσης να παρέχεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να υποβάλλουν αιτήσεις βάσει είτε των κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση 2009/607/ΕΚ είτε των νέων κριτηρίων που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Οι άδειες για το οικολογικό σήμα της ΕΕ που χορηγούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της παλαιάς απόφασης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν επί 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «προϊόντα σκληρής επένδυσης» περιλαμβάνει προϊόντα πλακιδίων δαπέδου, πλακιδίων τοίχου, κεραμιδιών, πλίνθων, πλακών, πάνελ, κυβόλιθων λιθοστρώσεων, κρασπέδων, πάγκων τραπεζιού, πάγκων μπάνιου και πάγκων κουζίνας για εσωτερική ή εξωτερική χρήση.

2.   Η κατηγορία προϊόντων «προϊόντα σκληρής επένδυσης» δεν περιλαμβάνει:

α)

πυρίμαχα κεραμικά, τεχνικά κεραμικά, πήλινους σωλήνες, κεραμικά επιτραπέζια σκεύη, κεραμικά διακοσμητικά σκεύη ή κεραμικά είδη υγιεινής·

β)

στοιχεία τοιχοποιίας που ορίζονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 771·

γ)

πήλινα κεραμίδια και εξαρτήματα στέγης που ορίζονται στο πρότυπο EN 1304·

δ)

προϊόντα προκατασκευασμένου οπλισμένου σκυροδέματος·

ε)

βοηθητικά προϊόντα που συνδέονται με την εγκατάσταση και την τοποθέτηση προϊόντων σκληρής επένδυσης, όπως ενέματα, συγκολλητικές ύλες, μηχανικά εξαρτήματα στερέωσης και υλικά υποστρώματος.

3.   Τα προϊόντα σκληρής επένδυσης κατασκευάζονται από ένα από τα ακόλουθα υλικά:

α)

φυσικούς λίθους (γνωστούς και ως λίθους μεγάλων διαστάσεων)·

β)

συσσωματωμένους λίθους με βάση ρητινούχες κονίες·

γ)

κεραμική ή πυρίμαχη άργιλο·

δ)

προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ή συμπιεσμένη ωμόπλινθο με βάση υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«Συσσωματωμένοι λίθοι»: βιομηχανικό προϊόν που κατασκευάζεται από μείγμα αδρανών υλικών διάφορων μεγεθών και φύσεων (που προέρχονται γενικά από φυσικούς λίθους), ενίοτε αναμεμιγμένων με συμβατά υλικά, πρόσθετα και ρητινούχο κονία.

2)

«Εναλλακτικό τσιμέντο»: οποιοδήποτε τσιμέντο το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις σύστασης των κοινών τσιμέντων οι οποίες ορίζονται στο πρότυπο EN 197-1 (6), συμπεριλαμβανομένων των τσιμέντων με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε σκωρία τσιμέντου Portland, καθώς και τσιμέντα αλκαλικής ενεργοποίησης και γεωπολυμερή, τα οποία δεν περιέχουν καθόλου σκωρία τσιμέντου Portland.

3)

«Κεραμικό»: υλικό που βασίζεται κυρίως σε αργιλούχα υλικά ή άλλα μη μεταλλικά ανόργανα υλικά των οποίων οι χαρακτηριστικές ιδιότητες, οι οποίες συνίστανται σε υψηλή αντοχή, ανθεκτικότητα στη φθορά, μεγάλη διάρκεια ζωής, χημική αδράνεια, μη τοξικότητα και αντοχή στη θερμότητα και στη φωτιά, οφείλονται στον προσεκτικά βελτιστοποιημένο ισόθερμο μετασχηματισμό που λαμβάνει χώρα κατά το ψήσιμο στην κάμινο.

4)

«Συμπιεσμένες ωμόπλινθοι»: προϊόντα που έχουν μόνιμα και επαληθευμένα χαρακτηριστικά τα οποία επιτυγχάνονται μέσω στατικής ή δυναμικής συμπίεσης του γαιώδους υλικού σε υγρή κατάσταση, έπειτα από την οποία τα στοιχεία αφαιρούνται από το καλούπι και των οποίων η συνοχή, τόσο σε υγρή όσο και σε ξηρά κατάσταση, οφείλεται στο κλάσμα αργίλου εντός του γαιώδους υλικού και τα οποία επιδέχονται βελτίωση με τη χρήση προσθέτων.

5)

«Πυρίμαχη άργιλος»: υλικό που παράγεται κυρίως από πηλό ή άλλα αργιλώδη υλικά μέσω διαμόρφωσης (εξώθησης και/ή συμπίεσης), ξήρανσης και ψησίματος του παρασκευασμένου πηλού, με ή χωρίς πρόσθετα.

6)

«Πλακίδια δαπέδου»: επίπεδα, συνήθως τετράγωνα ή ορθογώνια πλακίδια τυποποιημένων διαστάσεων, τα οποία δύνανται να διαμορφωθούν μέσω εξώθησης, άμεσης μορφοποίησης σε καλούπι ή κοπής στο επιθυμητό μέγεθος από πλάκες και τα οποία, όταν τοποθετηθούν μαζί, σχηματίζουν την πρόσθια επιφάνεια εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων η οποία προορίζεται κανονικά να είναι εμφανής στους χρήστες του δαπέδου ή να έρχεται σε επαφή με αυτούς.

7)

«Υδραυλική κονία»: κοινό τσιμέντο ή υδραυλική άσβεστος, δηλαδή λεπτοαλεσμένο ανόργανο υλικό το οποίο, όταν αναμειχθεί με νερό, σχηματίζει πολτό ο οποίος πήζει και σκληραίνει μέσω υδραυλικών αντιδράσεων και διεργασιών και το οποίο, αφού σκληρύνει, διατηρεί την ισχύ και τη σταθερότητά του ακόμη και όταν υγρανθεί. Τα κοινά τσιμέντα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις 27 κατηγορίες τσιμέντων που ορίζονται στο πρότυπο EN 197-1 και οι υδραυλικές άσβεστοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο EN 459-1 (7) για φυσικές υδραυλικές ασβέστους, διαμορφωμένες ασβέστους (formulated limes) ή υδραυλικές ασβέστους.

8)

«Κράσπεδα»: ευθύγραμμα ή καμπυλωτά στοιχεία τυποποιημένων διαστάσεων, ενδεχομένως φαλτσοκομμένα ή λοξοτομημένα στο πρόσθιο άκρο, που προορίζονται κυρίως για τον διαχωρισμό επιφανειών του ίδιου ή διαφορετικού επιπέδου, λόγου χάρη για την οριοθέτηση ενός δρόμου ή μονοπατιού.

9)

«Πάγκος κουζίνας»: πάγκος εργασίας κατασκευασμένος είτε μέσω άμεσης μορφοποίησης σε καλούπι είτε μέσω κοπής στο επιθυμητό μέγεθος από πλάκες, ο οποίος στερεώνεται μηχανικά ή με ειδικές συγκολλητικές ύλες και προορίζεται κυρίως για την παρασκευή τροφίμων.

10)

«Προϊόντα φυσικών λίθων» και «λίθοι μεγάλων διαστάσεων»: τεμάχια φυσικών λίθων, όπου τα προϊόντα φυσικών λίθων έχουν κοπεί και φινιριστεί σε καθορισμένα μεγέθη, σχήματα και επιφάνειες σε μονάδα μεταποίησης, ενώ οι λίθοι μεγάλων διαστάσεων είναι το ενδιάμεσο υλικό τροφοδοσίας της μονάδας μεταποίησης, που αποτελείται από μεγάλους ογκόλιθους ή πλάκες φυσικού λίθου προερχόμενους/-ες από λατομεία.

11)

«Κυβόλιθοι λιθοστρώσεων»: στοιχεία τυποποιημένων διαστάσεων ορθογώνιου ή άλλου σχήματος που δύνανται να τοποθετηθούν με βάση ένα επαναλαμβανόμενο πρότυπο στην επιφάνεια ενός εύκαμπτου ή άκαμπτου οδοστρώματος και τα οποία μπορούν να ενωθούν με κονίαμα, συγκολλητικά υλικά ή μηχανισμούς αλληλοσύνδεσης.

12)

«Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα»: προϊόντα κατασκευασμένα από σκυρόδεμα σύμφωνα με ειδικά πρότυπα προϊόντων σε τόπο διαφορετικό από εκείνο όπου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, τα οποία προστατεύονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την παραγωγή τους και παράγονται με τη χρήση βιομηχανικής διεργασίας στο πλαίσιο συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο και με την πιθανότητα διαλογής πριν από την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων των κεραμικών πλακιδίων μονής ή διπλής στρώσης, όπως καθορίζονται στα πρότυπα EN 13748-1: 2004 και 13748-2:2004 (8).

13)

«Κεραμίδι»: προϊόν που προορίζεται για ασυνεχή τοποθέτηση σε επικλινή στέγη.

14)

«Πάγκος τραπεζιού»: η ανώτερη επιφάνεια ενός τραπεζιού, κατασκευασμένη είτε μέσω άμεσης μορφοποίησης σε καλούπι είτε μέσω κοπής στο επιθυμητό μέγεθος από πλάκες, η οποία στερεώνεται σε τραπέζι είτε μηχανικά είτε με ειδικές συγκολλητικές ύλες και προορίζεται κυρίως να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια στην οποία οι χρήστες θα ακουμπούν, θα κάθονται, θα τρώνε, θα μελετούν ή θα εργάζονται, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, σε οικιακά ή μη οικιακά περιβάλλοντα.

15)

«Πάγκος μπάνιου»: επιφάνεια κατασκευασμένη είτε μέσω άμεσης μορφοποίησης σε καλούπι είτε μέσω κοπής στο επιθυμητό μέγεθος από πλάκες, η οποία στερεώνεται είτε μηχανικά είτε με ειδικές συγκολλητικές ύλες και προορίζεται κυρίως για χρήση σε οικιακά και μη οικιακά μπάνια ή παρόμοιες εγκαταστάσεις για τη συνήθη εκτέλεση εργασιών προσωπικής υγιεινής (π.χ. βρεχόμενη επιφάνεια).

16)

«Πλακίδια τοίχου»: λεπτά, συνήθως τετράγωνα ή ορθογώνια πλακίδια τυποποιημένων διαστάσεων, τα οποία δύνανται να διαμορφωθούν μέσω εξώθησης, άμεσης μορφοποίησης σε καλούπι ή κοπής στο επιθυμητό μέγεθος από πλάκες και τα οποία, όταν τοποθετηθούν μαζί, σχηματίζουν την πρόσθια επιφάνεια εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων η οποία προορίζεται κανονικά να είναι εμφανής στους περαστικούς ή να έρχεται σε επαφή με αυτούς.

Άρθρο 3

Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε προϊόν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για την κατηγορία προϊόντων «προϊόντα σκληρής επένδυσης», το προϊόν υπάγεται στην εν λόγω κατηγορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις των κριτηρίων και λαμβάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βαθμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για την κατηγορία προϊόντων «προϊόντα σκληρής επένδυσης» και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «σκληρές επενδύσεις» λαμβάνει τον κωδικό αριθμό «021».

Άρθρο 6

Η απόφαση 2009/607/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6, οι αιτήσεις που υποβάλλονται πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης για απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία προϊόντων «προϊόντα σκληρής επένδυσης», όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση 2009/607/ΕΚ, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2009/607/ΕΚ.

2.   Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία «προϊόντα σκληρής επένδυσης» οι οποίες υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιτρέπεται να βασίζονται στα κριτήρια που προβλέπονται είτε στην παρούσα απόφαση είτε στην απόφαση 2009/607/ΕΚ για την κατηγορία προϊόντων «σκληρές επενδύσεις». Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται.

3.   Όταν το οικολογικό σήμα της ΕΕ απονέμεται με βάση αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2009/607/ΕΚ, αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται επί 12 μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

Virginijus SINKEVIČIUS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2009/607/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2009, για καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε σκληρές επενδύσεις (ΕΕ L 208 της 12.8.2009, σ. 21).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2017/2076 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/607/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο ισχύος των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του ενωσιακού οικολογικού σήματος σε σκληρές επενδύσεις (ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 74).

(4)  Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επανεξέταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 122/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) [COM(2017) 355 final].

(5)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία — Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη [COM(2020) 98 final].

(6)  EN 197-1:2011. Τσιμέντο — Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα.

(7)  EN 459-1:2015. Δομική άσβεστος — Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης.

(8)  EN 13748-1:2004: Κεραμικά πλακίδια — Μέρος 1: Κεραμικά πλακίδια — Μέρος 1: Κεραμικά πλακίδια εσωτερικής χρήσης Και EN 13748-2:2004: Πλάκες από μωσαϊκό — Μέρος 2: Πλάκες από μωσαϊκό για εξωτερική χρήση


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα σκληρής επένδυσης

ΠΛΑΙΣΙΟ

Στόχοι των κριτηρίων

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ αποβλέπουν στην προώθηση των καλύτερων δυνατών προϊόντων σκληρής επένδυσης της αγοράς, από την άποψη των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Τα κριτήρια επικεντρώνονται στις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τον κύκλο ζωής των εν λόγω προϊόντων και προάγουν διάφορες πτυχές της κυκλικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα και κατά περίπτωση, τα κριτήρια αυτά έχουν σκοπό: i) να προαγάγουν διεργασίες παραγωγής που διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση ενέργειας· ii) να μειώσουν τις εκπομπές που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη (CO2), την οξίνιση (SOx και NOx), τον ευτροφισμό (NOx), τη φωτοχημική οξείδωση [σκόνη, NOx και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)] και την τοξικότητα για τον άνθρωπο (σκόνη και VOC)· iii) να προωθήσουν διεργασίες παραγωγής που διασφαλίζουν την αποδοτική χρήση νερού· και iv) να προωθήσουν προϊόντα που παράγονται με αποδοτική χρήση υλικών.

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο των κριτηρίων:

τίθενται ανώτατα όρια για την ειδική κατανάλωση ενέργειας, όταν είναι εφικτός ο ορισμός τιμών αναφοράς, και απαιτείται η εφαρμογή σχεδίων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, όταν δεν είναι εφικτός ο ορισμός τιμών αναφοράς·

αναγνωρίζεται και ανταμείβεται η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

τίθενται ειδικά όρια για τις εκπομπές CO2, SOx, NOx και σκόνης από διεργασίες που συνεπάγονται την καύση καυσίμων·

καθορίζονται απαιτήσεις διαχείρισης βάσει βέλτιστων πρακτικών για διεργασίες που συνεπάγονται την παραγωγή σκόνης από διάχυτες πηγές·

καθορίζονται απαιτήσεις για διεργασίες επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων ή όρια για τα επίπεδα ειδικής κατανάλωσης νερού, κατά περίπτωση·

καθορίζονται απαιτήσεις για την ελάχιστη επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων διεργασιών και προβλέπεται ανταμοιβή για την ενσωμάτωση περιεχομένου που προέρχεται από ανακυκλωμένα ή δευτερεύοντα υλικά, κατά περίπτωση.

Η σπουδαιότητα της επιλογής της ορθής κατηγορίας επιδόσεων και των ορθών διαστάσεων για τα προϊόντα σκληρής επένδυσης για μια δεδομένη χρήση διασφαλίζεται με τον ορισμό απαιτήσεων καταλληλότητας για χρήση. Επίσης, η σπουδαιότητα της ορθής εγκατάστασης και συντήρησης των προϊόντων σκληρής επένδυσης όσον αφορά τις επιπτώσεις καθ’ όλον τον κύκλο ζωής τους διασφαλίζεται με τον ορισμό απαιτήσεων για την ενημέρωση των χρηστών.

Δεδομένης της ποικιλίας των υλικών και των σχετικών διεργασιών παραγωγής που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε «προϊόντα σκληρής επένδυσης» περιλαμβάνουν αφενός κριτήρια που είναι κοινά για όλα τα προϊόντα και αφετέρου κριτήρια που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία συνδέονται άμεσα με τη σχετική διεργασία παραγωγής.

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε «προϊόντα σκληρής επένδυσης» περιλαμβάνουν τόσο υποχρεωτικά όσο και προαιρετικά κριτήρια. Χορηγούνται βαθμοί είτε για την υπέρβαση των ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων είτε για τη συμμόρφωση με τα προαιρετικά κριτήρια.

Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, οι αιτούντες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις και να συγκεντρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βαθμών που ορίζεται για το συγκεκριμένο προϊόν. Τα εν λόγω κριτήρια έχουν ως εξής:

Πίνακας 1

Επισκόπηση των εφαρμοστέων κριτηρίων για το συγκεκριμένο προϊόν (μερικοί από τους μακροσκελείς τίτλους των κριτηρίων έχουν συντομευτεί):

1.

Κοινά κριτήρια για όλα τα προϊόντα σκληρής επένδυσης

1.1.

Εξόρυξη βιομηχανικών και κατασκευαστικών ορυκτών

1.2.

Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

1.3.

Εκπομπές VOC

1.4.

Καταλληλότητα προς χρήση

1.5.

Ενημέρωση των χρηστών

1.6.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

1.7.

περιβαλλοντικής διαχείρισης (προαιρετικό)

Κριτήρια για συγκριμένα υλικά και τεχνολογίες

2.

Φυσικοί λίθοι

3.

Συσσωματωμένοι λίθοι με βάση ρητινούχες κονίες

4.

Κεραμική ή πυρίμαχη άργιλος

5.

Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ή συμπιεσμένες ωμόπλινθοι με βάση υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα

2.1.

Κατανάλωση ενέργειας στο λατομείο (*)

3.1.

Κατανάλωση ενέργειας

4.1.

Κατανάλωση καυσίμου για ξήρανση και ψήσιμο

5.1.

Συντελεστής σκωρίας (**)

2.2.

Αποδοτική χρήση υλικών στο λατομείο (*)

3.2.

Έλεγχος της σκόνης και της ποιότητας του αέρα

4.2.

Εκπομπές CO2

5.2.

Εκπομπές CO2  (**)

2.3.

Διαχείριση νερού/λυμάτων στο λατομείο (*)

3.3.

Περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υλικά

4.3.

Κατανάλωση νερού διεργασιών

5.3.

Εκπομπές σκόνης, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα (**)

2.4.

Έλεγχος της σκόνης στο λατομείο (*)

3.4.

Περιεκτικότητα σε ρητινούχο κονία

4.4.

Εκπομπές σκόνης, HF, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα

5.4.

Ανάκτηση και υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών

2.5.

Ασφάλεια προσωπικού και εργασιακές συνθήκες στο λατομείο (*)

3.5.

Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών

4.5.

Διαχείριση λυμάτων

5.5.

Κατανάλωση ενέργειας

2.6.

Δείκτες επιπτώσεων στο τοπίο του λατομείου (*) (προαιρετικό)

 

4.6.

Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών

5.6.

Περιβαλλοντικά καινοτόμος σχεδιασμός προϊόντων (προαιρετικό)

2.7.

Κατανάλωση ενέργειας στη μονάδα μεταποίησης

 

4.7.

Σμάλτα και μελάνια

 

2.8.

Διαχείριση νερού/λυμάτων στη μονάδα μεταποίησης

 

 

 

2.9.

Έλεγχος της σκόνης στη μονάδα μεταποίησης

 

 

 

2.10.

Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών από τη μονάδα μεταποίησης

 

 

 

2.11.

Περιφερειακή ενοποίηση παραγωγής στη μονάδα μεταποίησης (προαιρετικό)

 

 

 

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης παρατίθενται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου.

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, αυτά μπορούν να προέρχονται από τον αιτούντα και/ή από τον ή τους προμηθευτές του και/ή από τον ή τους προμηθευτές των τελευταίων κ.λπ., κατά περίπτωση.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις βεβαιώσεις και εξακριβώσεις που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για τα εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης, καθώς και τις εξακριβώσεις που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από αυτές που αναφέρονται σε κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Οι αρμόδιοι φορείς μπορεί να απαιτούν, κατά περίπτωση, πρόσθετη τεκμηρίωση και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις ή επιτόπιες επιθεωρήσεις για να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τα παρόντα κριτήρια.

Αλλαγές στους προμηθευτές και στις εγκαταστάσεις παραγωγής που αφορούν προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ κοινοποιούνται στους αρμόδιους φορείς, μαζί με σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της συνεχούς συμμόρφωσης με τα κριτήρια.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι το ή τα προϊόντα σκληρής επένδυσης θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία της χώρας ή των χωρών στην αγορά της οποίας ή των οποίων διατίθεται το προϊόν. Ο αιτών δηλώνει ότι το προϊόν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση.

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«Νέα απορρίμματα»: θρυμματισμένα τεμάχια και περισσεύματα από εργασίες κοπής και απορριφθέντα προϊόντα κατά την παραγωγή προϊόντων σκληρής επένδυσης από φυσικούς ή συσσωματωμένους λίθους.

2)

«Ιλύς διεργασιών»: στερεά που ανακτώνται από την επιτόπου επεξεργασία λυμάτων προερχόμενων από τις εργασίες ελέγχου της σκόνης, κοπής και/ή φινιρίσματος κατά την παραγωγή προϊόντων σκληρής επένδυσης από φυσικούς ή συσσωματωμένους λίθους.

3)

«Ανανεώσιμη ενέργεια»: ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ήτοι αιολική, ηλιακή (ηλιακή θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) και γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια του περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, ενέργεια από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και τα βιοαέρια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

1.   ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΑ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1.1.   — Εξόρυξη βιομηχανικών και κατασκευαστικών ορυκτών

Η εξόρυξη βιομηχανικών και κατασκευαστικών ορυκτών (π.χ. ασβεστόλιθου, αργίλου, αδρανών υλικών, λίθων μεγάλων διαστάσεων κ.λπ.) για την κατασκευή προϊόντων σκληρής επένδυσης που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ επιτρέπεται μόνο σε χώρους που διαθέτουν τα κάτωθι έγγραφα:

εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, κατά περίπτωση, έκθεση σύμφωνα με την οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

ισχύουσα άδεια εξορυκτικών δραστηριοτήτων εκδοθείσα από την οικεία περιφερειακή ή εθνική αρχή·

σχέδιο διαχείρισης αποκατάστασης συνδεόμενο με την άδεια εξορυκτικών δραστηριοτήτων·

χάρτη με τη θέση του λατομείου·

δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) (για τους οικοτόπους) και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) (για τα πτηνά).

Όσον αφορά το τελευταίο σημείο ανωτέρω, όταν οι χώροι εξόρυξης βρίσκονται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και περιλαμβάνουν ειδικές ζώνες διατήρησης δυνάμει της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ζώνες ειδικής προστασίας δυνάμει της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, οι εξορυκτικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν εκτιμηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη το σχετικό έγγραφο καθοδήγησης της ΕΚ (5).

Επίσης, αναφορικά με το τελευταίο σημείο ανωτέρω, όταν οι χώροι εξόρυξης βρίσκονται εκτός της ΕΕ, εάν η εξόρυξη των υλικών γίνεται σε περιοχές που έχουν επισήμως ανακηρυχθεί ως υποψήφιες ή έχουν ήδη αναγνωριστεί ως περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του δικτύου Emerald δυνάμει της σύστασης αριθ. 16 (1989) και του ψηφίσματος αριθ. 3 (1996) της σύμβασης της Βέρνης (6) ή έχουν οριστεί ως προστατευόμενες περιοχές δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας των χωρών προέλευσης/εξαγωγής, οι εξαγωγικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν εκτιμηθεί και εγκριθεί σύμφωνα με διατάξεις που παρέχουν εγγυήσεις ισοδύναμες με εκείνες των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την εν λόγω απαίτηση, δήλωση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές ή αντίγραφο των αδειών που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτούμενες δηλώσεις και έγγραφα.

Το σχέδιο διαχείρισης αποκατάστασης περιλαμβάνει τους στόχους της αποκατάστασης του λατομείου, την οριστική μελέτη γενικής σύλληψης για τη διαμόρφωση του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων της προτεινόμενης χρήσης γης μετά τη διακοπή των λατομικών εργασιών, στοιχείων για την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος αναβλάστησης και στοιχείων για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρακολούθησης με σκοπό την αξιολόγηση των επιδόσεων των αποκατεστημένων περιοχών.

Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες εξόρυξης βιομηχανικών και οικοδομικών ορυκτών έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (εντός της Ένωσης) ή σε περιοχές που ορίζονται ως προστατευόμενες στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας των χωρών προέλευσης/εξαγωγής (εκτός της Ένωσης), ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την εν λόγω απαίτηση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές ή αντίγραφο της άδειας που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές.

1.2.   — Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς

Βάση για την απόδειξη της συμμόρφωσης με καθένα από τα επιμέρους κριτήρια του κριτηρίου 1.2 αποτελεί κατάλογος που υποβάλλει ο αιτών, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα χρησιμοποιούμενα χημικά προϊόντα και ο οποίος συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση (δελτίο δεδομένων ασφαλείας και/ή δήλωση του οικείου προμηθευτή χημικών προϊόντων). Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να ελέγχονται όλες οι χημικές ουσίες διεργασιών που χρησιμοποιεί ο αιτών για τις σχετικές διεργασίες παραγωγής.

1.2. α)   Περιορισμός ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC)

Όλα τα εισερχόμενα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο αιτών στη διεργασία παραγωγής και τυχόν προμηθευόμενα υλικά που αποτελούν μέρος του τελικού προϊόντος καλύπτονται από δηλώσεις των προμηθευτών στις οποίες αναφέρεται ότι δεν περιέχουν, σε συγκεντρώσεις άνω του 0,10 % (κατά βάρος) ουσίες που πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) και οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 59 του εν λόγω κανονισμού και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν χορηγείται καμία παρέκκλιση από την απαίτηση αυτή.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση ότι το προϊόν έχει παραχθεί με χρήση προμηθευόμενων χημικών προϊόντων ή υλικών που δεν περιέχουν ουσίες SVHC σε συγκεντρώσεις άνω του 0,10 % (κατά βάρος). Η δήλωση τεκμηριώνεται από δελτία δεδομένων ασφαλείας των χρησιμοποιούμενων χημικών προϊόντων διεργασιών ή με κατάλληλες δηλώσεις από τους προμηθευτές των χημικών ουσιών ή των υλικών.

Ο κατάλογος των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως SVHC και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 διατίθεται στον ιστότοπο:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Γίνεται αναφορά στον κατάλογο κατά την ημέρα της υποβολής της αίτησης απονομής για το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

1.2. β)   Περιορισμοί ουσιών που ταξινομούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8)

Εκτός εάν προβλέπεται παρέκκλιση στον πίνακα 2, το προϊόν δεν περιέχει σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 0,10 % (κατά βάρος) ουσίες ή μείγματα στα οποία έχει αποδοθεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες επικινδυνότητας, καθώς και σχετικοί κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

Κίνδυνοι ομάδας 1: Καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και/ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) κατηγορίας 1Α ή 1Β: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.

Κίνδυνοι ομάδας 2: ΚΜΤ κατηγορίας 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362· Υδατική τοξικότητα κατηγορίας 1: H400, H410· Οξεία τοξικότητα κατηγορίας 1 και 2: H300, H310, H330· Τοξικότητα από αναρρόφηση κατηγορίας 1: H304· Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) κατηγορίας 1: H370, H372.

Κίνδυνοι ομάδας 3: Υδατική τοξικότητα κατηγορίας 2, 3 και 4: H411, H412, H413· Οξεία τοξικότητα κατηγορίας 3: H301, H311, H331· Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) κατηγορίας 2: H371, H373.

Η χρήση χημικών ουσιών ή μειγμάτων που έχουν υποστεί χημική τροποποίηση κατά τη διεργασία παραγωγής, κατά τρόπον ώστε να μην υφίσταται πλέον τυχόν σχετικός κίνδυνος για τον οποίο η ουσία ή το μείγμα έχει ταξινομηθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εξαιρείται από την ως ανωτέρω απαίτηση.

Πίνακας 2

Παρεκκλίσεις από τους περιορισμούς για ουσίες που ταξινομούνται βάσει του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και εφαρμοστέοι όροι

Τύπος ουσίας/μείγματος

Εφαρμογή

Τάξη, κατηγορία επικινδυνότητας και κωδικός δήλωσης επικινδυνότητας που καλύπτονται από παρέκκλιση

Όροι παρέκκλισης

Διοξείδιο του τιτανίου (TiO2)

Όλα τα υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Καρκινογόνα, κατηγορία 2, H351 (εισπνοή)

Το TiO2 δεν προστίθεται σκόπιμα στο προϊόν, αλλά υπάρχει εφόσον αποτελεί φυσική πρόσμειξη που εμπεριέχεται στις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες.

Η περιεκτικότητα σε TiO2 (εκφραζόμενη ως TiO2) στη χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη δεν υπερβαίνει το 2,0 % (κατά βάρος).

Κρυσταλλικό οξείδιο του πυριτίου

Όλα τα υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (επαναλαμβανόμενη έκθεση), κατηγορία 1 και 2, H372, H373

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με οποιεσδήποτε συναφείς οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και τη δοσολογία που προσδιορίζεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή στη δήλωση προμηθευτή.

Οι εργοστασιακές εργασίες κοπής εκτελούνται με τη χρήση εργαλείων υγρής διεργασίας ή με ξηρές διεργασίες και με την τοποθέτηση απορροφητήρα για τη συλλογή της σκόνης.

Οι οδηγίες ασφαλείας για την έκθεση στη σκόνη κατά τη διάρκεια τυχόν εργασιών κοπής που εκτελούν οι εγκαταστάτες παρέχονται μαζί με το προϊόν.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει κατάλογο με όλες τις σχετικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διεργασία παραγωγής, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή τη δήλωση του προμηθευτή των χημικών προϊόντων.

Χημικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες ή μείγματα που υπόκεινται σε περιορισμούς ταξινόμησης CLP βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 επισημαίνονται. Η κατά προσέγγιση δοσολογία του χημικού προϊόντος, καθώς και η συγκέντρωση της ουσίας ή του μείγματος που υπόκειται σε περιορισμούς στο χημικό προϊόν (όπως αναφέρεται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή στη δήλωση προμηθευτή) με συντελεστή κατακράτησης 100 % χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της εναπομένουσας στο τελικό προϊόν ποσότητας της ουσίας ή του μείγματος που υπόκειται σε περιορισμούς.

Εφόσον πολλά προϊόντα ή δυνητικά προϊόντα χρησιμοποιούν τις ίδιες χημικές ουσίες διεργασιών δύνανται να καλύπτονται από μία άδεια, ο υπολογισμός για κάθε χημικό προϊόν αρκεί να παρουσιάζεται για τη χειρότερη περίπτωση προϊόντος που καλύπτεται από το οικολογικό σήμα της ΕΕ (π.χ. το προϊόν που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη επιφανειακή επεξεργασία, βαφή ή εκτύπωση).

Γραπτές αιτιολογήσεις οποιασδήποτε απόκλισης από τον συντελεστή κατακράτησης 100 % ή χημικής τροποποίησης επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος που υπόκειται σε περιορισμούς πρέπει να υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα.

Για ουσίες ή μείγματα που υπόκεινται σε περιορισμούς και υπερβαίνουν το 0,10 % (κατά βάρος) στο τελικό προϊόν σκληρής επένδυσης, πρέπει να ισχύει παρέκκλιση και να υποβάλλεται αποδεικτικό της συμμόρφωσης με τους αντίστοιχους όρους παρέκκλισης.

1.3.   — Εκπομπές VOC

Δεν επιτρέπεται καμία επιφανειακή επεξεργασία με τη χρήση ρητινών που έχουν ως βάση τη φορμαλδεΰδη.

Τυχόν προϊόντα από φυσικούς λίθους, κεραμική ή πυρίμαχη άργιλο ή προκατασκευασμένο σκυρόδεμα με βάση υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα που έχουν υποστεί επιφανειακή επεξεργασία με υλικά που περιέχουν VOC ελέγχονται για εκπομπές VOC και οφείλουν να συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται κατωτέρω.

Όλα τα προϊόντα από συσσωματωμένους λίθους με βάση ρητινούχες κονίες υποβάλλονται σε δοκιμές για τον καθορισμό των εκπομπών VOC ανεξαρτήτως της φύσης της κάθε επιφανειακής επεξεργασίας που χρησιμοποιείται και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται κατωτέρω.

 

Όριο (μετά από 28 ημέρες)

Μέθοδος

Σύνολο VOC

300 μg/m3

EN 16516

Φορμαλδεΰδη

10 μg/m3

Τιμή R

< 1

Καρκινογόνες VOC κατηγορίας 1Α και 1Β που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Η του προτύπου EN 16516:2017 (εκτός της φορμαλδεΰδης και της ακεταλδεΰδης)

1 μg/m3 ανά επιμέρους ουσία

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών δηλώνει αν η επιφάνεια του τελικού προϊόντος έχει υποστεί επεξεργασία με κηρούς, συγκολλητικές ουσίες, επιστρώσεις, ρητίνες ή παρόμοιες χημικές ουσίες επιφανειακής επεξεργασίας και υποβάλλει τυχόν δελτία δεδομένων ασφαλείας ή δηλώσεις προμηθευτή σχετικά με την περιεκτικότητα σε VOC των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την επιφανειακή επεξεργασία.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται δοκιμές εκπομπών VOC, ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, τεκμηριωμένη με έκθεση δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 16516. Αν η συμμόρφωση με τα όρια συγκέντρωσης στον θάλαμο που ορίζονται στις 28 ημέρες δύναται να επιτευχθεί σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή μεταξύ των 3 και των 28 ημερών, η μέθοδος του θαλάμου δύναται να τερματιστεί νωρίτερα.

1.4   — Καταλληλότητα προς χρήση

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για ενδιάμεσα προϊόντα (δηλαδή για λίθους μεγάλων διαστάσεων, υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα).

Ο αιτών εφαρμόζει διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής αξιολόγησης προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα προς χρήση.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριωμένη με τα ακόλουθα έγγραφα:

Πιστοποίηση των εγκαταστάσεων παραγωγής κατά ISO 9001 ή αντίγραφο του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας και των σχετικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου.

Λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας χειρισμού παραπόνων από καταναλωτές.

Σήμανση CE του ή των προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) (με εξαίρεση τους πάγκους τραπεζιού, μπάνιου και κουζίνας).

Υποβάλλονται, κατά περίπτωση, πρόσθετα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταλληλότητα προς χρήση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε κατάλληλα πρότυπα EN ή ISO ή σε ισοδύναμες μεθόδους. Ακολουθεί ενδεικτικός, μη εξαντλητικός κατάλογος δυνητικά σχετικών προτύπων:

Προϊόντα φυσικών λίθων: EN 1341, EN 1342, EN 1343, EN 1467, EN 1468, EN 1469, EN 12057, EN 12058 ή EN 12059·

προϊόντα συσσωματωμένων λίθων με βάση ρητινούχες κονίες: EN 15285, EN 15286, EN 15388 ή EN 16954·

προϊόντα κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου: EN 1344, EN 13006 ή EN 14411·

προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος με βάση υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα: EN 1338, EN 1339, EN 1340 ή EN 13748.

1.5.   — Ενημέρωση των χρηστών

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για ενδιάμεσα προϊόντα (δηλαδή για λίθους μεγάλων διαστάσεων, υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα).

Το προϊόν πωλείται μαζί με σχετικές πληροφορίες για τον χρήστη, που παρέχουν συμβουλές σχετικά με την ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και απόρριψη του προϊόντος.

Στη συσκευασία του προϊόντος ή την τεκμηρίωση του προϊόντος παρέχονται στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και παραπομπή σε διαδικτυακές πληροφορίες για τους καταναλωτές που έχουν απορίες ή χρειάζονται ειδικές συμβουλές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την απόρριψη του προϊόντος σκληρής επένδυσης. Οι ειδικές πληροφορίες που θα πρέπει να διατίθενται περιλαμβάνουν:

Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν κατηγορίες τεχνικών επιδόσεων που καταδεικνύουν το κατάλληλο περιβάλλον χρήσης του προϊόντος σκληρής επένδυσης, για παράδειγμα, αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή στο ψύχος/υδροαπορροφητικότητα, αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε χημικές ουσίες.

Λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν απαραίτητη προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την εγκατάσταση, τις προτεινόμενες τεχνικές εγκατάστασης και τις προδιαγραφές για οποιαδήποτε άλλα σχετικά υλικά χρησιμοποιούμενα κατά την εγκατάσταση, όπως ενέματα, σφραγιστικές ουσίες, επιστρώσεις, συγκολλητικές ουσίες, κονιάματα και καθαριστικούς παράγοντες που χρησιμοποιεί ο εγκαταστάτης.

Για προϊόντα σκληρής επένδυσης με επιφάνειες εκτεθειμένες στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον, οδηγίες για τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού και τους προτεινόμενους καθαριστικούς παράγοντες. Παρέχονται επίσης, κατά περίπτωση, πληροφορίες για εργασίες λιγότερο περιοδικής συντήρησης, όπως η ανανέωση επιφανειών δαπέδων με συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή με επανεπίστρωση και γυάλισμα.

Με το προϊόν σκληρής επένδυσης παρέχονται επίσης πληροφορίες για την ορθή ανακύκλωση ή την περιβαλλοντικά προτιμητέα απόρριψη της συσκευασίας, των υπολειμμάτων κοπής του προϊόντος σκληρής επένδυσης που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση, καθώς και του ίδιου του προϊόντος κατά το πέρας της διάρκειας ζωής του.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, υψηλής ανάλυσης εικόνα της συσκευασίας και σύνδεσμο προς τη διαδικτυακή έκδοση των πληροφοριών για τον χρήστη.

1.6.   — Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Εάν χρησιμοποιείται το προαιρετικό σήμα με πλαίσιο κειμένου, πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις δηλώσεις, κατά περίπτωση:

Για προϊόντα φυσικών λίθων (ενδιάμεσοι λίθων μεγάλων διαστάσεων ή τελικά προϊόντα):

διεργασία παραγωγής που διασφαλίζει την αποδοτική χρήση υλικών·

μειωμένες εκπομπές σκόνης·

παραγωγή με ανακύκλωση λυμάτων κλειστού κυκλώματος.

Για προϊόντα συσσωματωμένων λίθων με βάση ρητινούχες κονίες:

διεργασία παραγωγής που διασφαλίζει την αποδοτική χρήση υλικών·

διεργασία παραγωγής που διασφαλίζει την αποδοτική χρήση ενέργειας·

μειωμένες εκπομπές σκόνης.

Για προϊόντα κεραμικής και πυρίμαχης αργίλου:

διεργασία παραγωγής που διασφαλίζει την αποδοτική χρήση υλικών·

διεργασία παραγωγής που διασφαλίζει την αποδοτική χρήση ενέργειας και τη μειωμένη παραγωγή CO2·

μειωμένες εκπομπές σκόνης και ενώσεων που προκαλούν οξίνιση στην ατμόσφαιρα.

Για υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα (ενδιάμεσα προϊόντα για την κατασκευή προϊόντων προκατασκευασμένου σκυροδέματος ή συμπιεσμένου γαιώδους υλικού):

μειωμένες εκπομπές CO2·

μειωμένες εκπομπές σκόνης·

μειωμένες εκπομπές ενώσεων που προκαλούν οξίνιση στην ατμόσφαιρα.

Για προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος ή για συμπιεσμένες ωμόπλινθους με βάση υδραυλικές κονίες ή εναλλακτικά τσιμέντα:

διεργασία παραγωγής που διασφαλίζει την αποδοτική χρήση υλικών·

διεργασία παραγωγής που διασφαλίζει την αποδοτική χρήση ενέργειας·

χρήση κονίας με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ο αιτών ακολουθεί τις οδηγίες σχετικά με την ορθή χρήση του λογότυπου του οικολογικού σήματος της ΕΕ που παρέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το οικολογικό σήμα της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, η οποία υποστηρίζεται από υψηλής ανάλυσης εικόνα της συσκευασίας του προϊόντος στην οποία φαίνεται καθαρά το σήμα, ο αριθμός καταχώρισης/άδειας και, κατά περίπτωση, οι δηλώσεις που μπορούν να αναγράφονται μαζί με το σήμα.

1.7.   — Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (προαιρετικό)

Το κριτήριο αυτό ισχύει για τις εγκαταστάσεις παραγωγής του αιτούντος στις οποίες παράγεται το προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

Χορηγούνται 3 βαθμοί σε αιτούντες που εφαρμόζουν τεκμηριωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και διαθέτουν πιστοποίηση από διαπιστευμένο οργανισμό·

ή

χορηγούνται 5 βαθμοί σε αιτούντες που εφαρμόζουν τεκμηριωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου της ΕΕ (EMAS) (10) και είναι καταχωρισμένοι σε διαπιστευμένο οργανισμό.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού ISO 14001 ή αποδεικτικό εγγραφής του στο σύστημα EMAS, κατά περίπτωση, καθώς και τα στοιχεία του οργανισμού που ασκεί τις δραστηριότητες διαπίστευσης.

Όταν ο αιτών διαθέτει και τις δύο πιστοποιήσεις, ISO 14001 και EMAS, χορηγούνται βαθμοί μόνο για την πιστοποίηση EMAS.

2.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ

Σύστημα βαθμολόγησης

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ δύναται να χορηγηθεί τόσο σε ενδιάμεσα προϊόντα λατομείου (μεγάλους ογκόλιθους ή πλάκες λίθων μεγάλων διαστάσεων) που παράγονται άμεσα από τους φορείς εκμετάλλευσης των λατομείων όσο και σε προϊόντα φυσικών λίθων που παράγονται σε μονάδες μεταποίησης.

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου και το ενδιάμεσο προϊόν λατομείου δεν φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών δηλώνει το λατομείο από το οποίο προμηθεύτηκε το προϊόν που χρησιμοποιεί για την παραγωγή του προϊόντος φυσικών λίθων το οποίο φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, τεκμηριωμένο με τιμολόγια παράδοσης με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει όλες τις σχετικές δηλώσεις του φορέα εκμετάλλευσης του λατομείου οι οποίες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές με τα λατομεία απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ και τυχόν άλλες σχετικές προαιρετικές απαιτήσεις βάσει των οποίων δύνανται να χορηγηθούν βαθμοί.

Το σύστημα βαθμολόγησης και ο ελάχιστος αριθμός βαθμών που απαιτείται για τα προϊόντα φυσικών λίθων που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

Κριτήρια χορήγησης βαθμών

Ενδιάμεσοι ογκόλιθοι ή πλάκες λίθων μεγάλων διαστάσεων

Τελικά μεταποιημένα προϊόντα σκληρής επένδυσης από φυσικούς λίθους

1.7.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης του λατομείου (προαιρετικό)

0, 3 ή 5 βαθμοί

άνευ αντικειμένου

1.7.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στη μονάδα μεταποίησης (προαιρετικό)

άνευ αντικειμένου

0, 3 ή 5 βαθμοί

2.1.

Κατανάλωση ενέργειας στο λατομείο

Έως 20 βαθμοί

Έως 20 βαθμοί

2.2.

Αποδοτική χρήση υλικών στο λατομείο

Έως 25 βαθμοί

Έως 25 βαθμοί

2.6.

Δείκτες επιπτώσεων στο τοπίο του λατομείου (προαιρετικό)

Έως 10 βαθμοί

Έως 10 βαθμοί

2.7.

Κατανάλωση ενέργειας στη μονάδα μεταποίησης

άνευ αντικειμένου

Έως 20 βαθμοί

2.8.

Διαχείριση νερού και λυμάτων στη μονάδα μεταποίησης

άνευ αντικειμένου

Έως 5 βαθμοί

2.10.

Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών από τη μονάδα μεταποίησης

άνευ αντικειμένου

Έως 10 βαθμοί

2.11.

Περιφερειακή ενοποίηση παραγωγής στη μονάδα μεταποίησης (προαιρετικό)

άνευ αντικειμένου

Έως 5 βαθμοί

Μέγιστο σύνολο βαθμών

60

100

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βαθμών για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ

30

50

Απαιτήσεις για λατομεία

2.1.    — Κατανάλωση ενέργειας στο λατομείο

Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου διαθέτει πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης, καταγραφής και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε βέλτιστα επίπεδα. Ο αιτών υποβάλλει έκθεση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ως συνάρτηση της πηγής ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο) και του σκοπού (π.χ. χρήση κτιρίων εντός των εγκαταστάσεων, φωτισμός, λειτουργία εξοπλισμού κοπής, λειτουργία αντλιών και οχημάτων). Ο αιτών υποβάλλει έκθεση για την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τόσο σε απόλυτη βάση (σε μονάδες kWh ή MJ) όσο και σε επίπεδο συγκεκριμένης παραγωγής (σε μονάδες kWh ή MJ ανά m3 υλικού της εξόρυξης και ανά m3 ή τόνο υλικού που πωλείται/παράγεται και είναι έτοιμο προς πώληση) για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

Το σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 περιγράφει μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση (π.χ. αποδοτικότερη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού, επενδύσεις σε αποδοτικότερο εξοπλισμό, βελτίωση των εργασιών μεταφοράς και εφοδιαστικής κ.λπ.).

Χορηγούνται επιπροσθέτως συνολικά 20 βαθμοί ως εξής:

Χορηγούνται έως 10 βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας (καύσιμο συν ηλεκτρική ενέργεια) που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (από 0 βαθμοί για 0 % ανανεώσιμη ενέργεια έως 10 βαθμοί για 100 % ανανεώσιμη ενέργεια).

Χορηγούνται έως 5 βαθμοί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: μέσω ιδιωτικών συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (5 βαθμοί)· μέσω εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (5 βαθμοί)· μέσω μακροπρόθεσμων εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται μέσω δικτύου ή απομακρυσμένου δικτύου (11) (4 βαθμοί)· μέσω πιστοποιήσεων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (12) (3 βαθμοί)· μέσω αγοράς πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή πράσινου τιμολογίου από τον προμηθευτή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (13) (2 βαθμοί).

Χορηγούνται 3 βαθμοί όταν για το εν λόγω προϊόν έχει διενεργηθεί ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα κατά ISO 14067 ή 5 βαθμοί αν έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία της μεθόδου περιβαλλοντικού αποτυπώματος του προϊόντος που αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (14).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει ενεργειακή απογραφή για το λατομείο που καλύπτει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και δεσμεύεται να διατηρεί μια τέτοια απογραφή κατά την περίοδο ισχύος της εν λόγω άδειας. Η ενεργειακή απογραφή διακρίνει τους διάφορους τύπους καυσίμων που καταναλώνονται, επισημαίνοντας τυχόν ανανεώσιμα καύσιμα ή ανανεώσιμο περιεχόμενο μεικτών καυσίμων. Κατ’ ελάχιστον, το σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ειδικής ενέργειας και των εκπομπών CO2 πρέπει να ορίζει τη βασική κατάσταση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στο λατομείο κατά την κατάρτιση του σχεδίου, να προσδιορίζει και να ποσοτικοποιεί σαφώς τις διάφορες πηγές κατανάλωσης ενέργειας στο λατομείο, να προσδιορίζει και να αιτιολογεί ενέργειες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και να προβλέπει την υποβολή σχετικής έκθεσης σε ετήσια βάση.

Ο αιτών παρέχει στοιχεία για την ισχύουσα σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών που ισχύει για την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Εάν είναι απαραίτητο, σε δήλωση του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας διευκρινίζεται i) το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών στην παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ii) η φύση της ισχύουσας σύμβασης αγοράς (δηλαδή ιδιωτική σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών, πιστοποίηση ανεξάρτητης πράσινης ενέργειας ή πράσινο τιμολόγιο) και iii) εάν η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών αγοράζει εγγυήσεις προέλευσης προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών, υποβάλλει τη δέουσα τεκμηρίωση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πιστοποιητικά εγγυήσεων προέλευσης αγοράστηκαν σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακών πιστοποιητικών.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητούνται βαθμοί για την ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο της ανάλυσης, η οποία συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 14067 ή με τη μέθοδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος και έχει εξακριβωθεί από διαπιστευμένο τρίτο μέρος. Η ανάλυση αποτυπώματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών διεργασιών που συνδέονται με την παραγωγή λίθων στο λατομείο, τις μεταφορές εντός και εκτός των εγκαταστάσεων κατά την παραγωγή, τις εκπομπές που συνδέονται με τις διοικητικές διαδικασίες (π.χ. λειτουργία κτιρίων εντός των εγκαταστάσεων) και τη μεταφορά του πωλούμενου προϊόντος στην πύλη του λατομείου ή στον τοπικό κόμβο μεταφορών (π.χ. σιδηροδρομικό σταθμό ή λιμένα).

2.2.    — Αποδοτική χρήση υλικών στο λατομείο

Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τις εξορυκτικές και εμπορικές δραστηριότητες στο λατομείο για το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή για κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών πριν από την ημερομηνία απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ:

Α: Συνολική ποσότητα εξορυσσόμενου υλικού (m3).

Β: Εμπορεύσιμη παραγωγή ογκόλιθων από το Α (m3).

Γ: Συνολική ποσότητα αποβλήτων και υλικών εξόρυξης παραγόμενη από το Α τα οποία ταξινομούνται ως υποπροϊόντα (δηλαδή θραύσματα ογκόλιθων, λίθοι και τεμαχίδια) και πωλούνται (m3).

Δ: Συνολική ποσότητα αποβλήτων και υλικών εξόρυξης παραγόμενη από το Α τα οποία ταξινομούνται ως υποπροϊόντα (δηλαδή θραύσματα ογκόλιθων, λίθοι και τεμαχίδια) και χρησιμοποιούνται εσωτερικά για χρήσιμους σκοπούς αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετική περίπτωση για την εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργίας ή αποθηκεύονται στην περιοχή απόθεσης υποπροϊόντων (m3).

Ε: Συνολική ποσότητα αποβλήτων εξόρυξης παραγόμενη από το Α τα οποία μεταφέρονται στην περιοχή απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης ή σε χώρο υγειονομικής ταφής συν η συνολική ποσότητα υλικών που παράγεται από το Α τα οποία ταξινομούνται ως υποπροϊόντα και αποθηκεύονται στην περιοχή απόθεσης υποπροϊόντων (m3).

Όταν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε τόνους, θα πρέπει να μετατρέπονται σε m3 με τη χρήση σταθερού συντελεστή φαινόμενης πυκνότητας για το εξορυσσόμενο πετρώδες υλικό.

Ο συντελεστής εξορυκτικής αποδοτικότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,50 και υπολογίζεται ως εξής:

Image 34

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 25 βαθμοί ανάλογα με το πόσο υψηλός είναι ο συντελεστής εξορυκτικής αποδοτικότητας που τεκμηριώνει ο αιτών, έως το ανώτατο όριο περιβαλλοντικής αριστείας που αντιστοιχεί σε συντελεστή 1,00 (0 βαθμοί για συντελεστή εξορυκτικής αποδοτικότητας 0,50 έως 25 βαθμοί για συντελεστή εξορυκτικής αποδοτικότητας 1,00).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποβάλλει δήλωση στην οποία αναφέρει τις τιμές Α, Β, Γ, Δ και Ε, εκφραζόμενες σε m3 και τον υπολογισμό του συντελεστή εξορυκτικής αποδοτικότητας.

Για τους σκοπούς του υπολογισμού, θεωρούμε ότι Α-Β = Γ+Δ+Ε. Για υλικό υπολογιζόμενο σύμφωνα με το Γ το οποίο πωλείται, υποβάλλονται τιμολόγια παράδοσης του υλικού σε άλλες εγκαταστάσεις.

2.3.    — Διαχείριση νερού και λυμάτων στο λατομείο

Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή της χρήσης νερού κατά τις εργασίες εκμετάλλευσης λατομείου, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών και μεθόδων συλλογής, ανακυκλοφορίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Γενικά:

Γίνονται προβλέψεις στις εγκαταστάσεις για την κατάλληλη χρήση των απορροών όμβριων υδάτων με σκοπό την αντιστάθμιση του νερού που χάνεται στην υγρή ιλύ και μέσω εξάτμισης.

Γίνονται προβλέψεις στις εγκαταστάσεις για την εκτροπή των απορροών όμβριων υδάτων μέσω αποχετευτικού δικτύου προκειμένου να αποτρέπεται η επιφανειακή ροή των όμβριων υδάτων στους χώρους εργασίας, εφόσον τα ύδατα αυτά θα μπορούσαν να μεταφέρουν αιωρούμενα στερεά σε στεγανές τεχνητές λίμνες (που παρέχουν νερό στον εξοπλισμό κοπής) ή σε φυσικά υδατορεύματα.

Στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές κοπής:

Το νερό που χρησιμοποιείται για τον εξοπλισμό υγρής κοπής αποθηκεύεται σε στεγανό περιέκτη (π.χ. δεξαμενή, επενδεδυμένη τεχνητή λίμνη ή τεχνητή λίμνη που έχει διαμορφωθεί σε στεγανό βραχώδες έδαφος).

Ο διαχωρισμός των στερών από τα λύματα κοπής επιτυγχάνεται μέσω συστημάτων καθίζησης, λεκανών συγκράτησης, κυκλωνικών διαχωριστών, διαυγαστήρων κεκλιμένης επιφάνειας, πρεσσόφιλτρων ή τυχόν συνδυασμών τους. Το διαυγασμένο νερό επαναδιοχετεύεται στη στεγανή τεχνητή λίμνη ή στον αντίστοιχο περιέκτη που παρέχει νερό στον εξοπλισμό κοπής.

Η καθιζάνουσα ιλύς πρέπει να αφυδατώνεται προτού: χρησιμοποιηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά για χρήσιμους σκοπούς ή μεταφερθεί εκτός των εγκαταστάσεων σε κατάλληλη εγκατάσταση διάθεσης αποβλήτων.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριωμένη με τα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν τον τρόπο χρήσης του νερού στις εγκαταστάσεις και παρέχουν στοιχεία για το σύστημα διαχείρισης του νερού, τον διαχωρισμό της ιλύος και τις εργασίες και τους προορισμούς απόρριψης της ιλύος.

2.4.    — Έλεγχος της σκόνης στο λατομείο

Ο αιτών αποδεικνύει ότι στις εγκαταστάσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή λειτουργικά μέτρα για τον έλεγχο της σκόνης στο λατομείο. Τα μέτρα ίσως διαφέρουν από τη μια εγκατάσταση στην άλλη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές:

Χρήση καταιονιστήρων νερού ή απορροφητήρων συνδεδεμένων με σακούλες φιλτραρίσματος σκόνης/ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστές για εργασίες ξηρής κοπής, θραύσης και άλλες δραστηριότητες που είναι πιθανόν να παράγουν σημαντικές ποσότητες σκόνης.

Εφαρμογή σχεδίου μετεγκατάστασης, τροποποίησης ή διακοπής εργασιών εντός των εγκαταστάσεων για την αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης στην ατμόσφαιρα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (δεν ισχύει για υπόγεια λατομεία).

Μέριμνα ώστε ο σχεδιασμός του λατομείου να περιλαμβάνει μέτρα προστασίας από τον άνεμο με σκοπό τη μείωση της ταχύτητας του ανέμου, και συνεπώς την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης και της διάβρωσης του εδάφους εντός των εγκαταστάσεων (π.χ. ανεμοφράκτες που αποτελούνται από μία ή περισσότερες σειρές φυτών κατά μήκος των ορίων της περιοχής απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης αποβλήτων εξόρυξης και/ή του χώρου διαχείρισης αποβλήτων εξόρυξης).

Δημιουργία κλειστού χώρου αποθήκευσης για το σύνολο της αφυδατωμένης ιλύος από τις εργασίες υγρής κοπής και/ή της σκόνης από τις εργασίες ξηρής κοπής πριν από την πώλησή της ή την αποστολή της σε μονάδες υγειονομικής ταφής ή την επαναχρησιμοποίησή της εντός των εγκαταστάσεων.

Επίστρωση με σκυρόδεμα ή άσφαλτο των δρόμων που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εργαζομένους σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τον έλεγχο της σκόνης, καθώς και εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε εργαζομένους και επισκέπτες.

Διενέργεια τακτικών ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζομένους με δυνατότητα συχνότερης παρακολούθησης για τον εντοπισμό αναπνευστικών προβλημάτων και της πιθανής εμφάνισης πυριτίασης (το τελευταίο εφαρμόζεται μόνο σε λατομεία γρανίτη και άλλων πυριτικών λίθων).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριωμένη με τα σχετικά έγγραφα, καθώς και i) περιγραφή των μέτρων ελέγχου της σκόνης που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις του λατομείου και ii) στοιχεία για το σύστημα ιατρικών εξετάσεων που εφαρμόζεται για τους εργαζομένους, κατά περίπτωση.

2.5.    — Ασφάλεια προσωπικού και εργασιακές συνθήκες στο λατομείο

Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που εφαρμόζεται στο λατομείο. Η πολιτική θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον:

Συστηματική ανάλυση για όλους τους κινδύνους και τις κυριότερες απειλές που δύνανται να εμφανιστούν στο λατομείο.

Σχέδιο κατάρτισης των εργαζομένων σχετικά με τις ειδικές διαδικασίες εργασίας που εκτελούνται στο λατομείο.

Σχέδιο επιθεώρησης και συντήρησης για το σύνολο των μηχανημάτων, των εργαλείων, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των οχημάτων, των κλιμάκων, των πεζόδρομων, των κλιμακοστασίων, των φραγμών ασφαλείας και άλλων ειδών σχετικού εξοπλισμού.

Τοποθέτηση σταθερών διατάξεων προστασίας γύρω από τα κινούμενα μέρη μηχανημάτων, όπως είναι οι ιμάντες, οι τροχαλίες και οι οδοντωτοί τροχοί, καθώς και κινητών διατάξεων προστασίας στα δισκοπρίονα.

Χειριστήρια ταχείας απελευθέρωσης για την απενεργοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων χειρός και κομβία στάσης κινδύνου σε πίνακες ελέγχου σε όλα τα βαρέα μηχανήματα.

Ασφαλής αποθήκευση τυχόν εκρηκτικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις.

Χρήση κατάλληλου μεταφορικού και ανυψωτικού εξοπλισμού για τη μετακίνηση και την τοποθέτηση λίθων μεγάλων διαστάσεων και μεγάλων θραυσμάτων ογκόλιθων.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης και κατάρτιση για την παροχή πρώτων βοηθειών για το προσωπικό.

Παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε όλο το προσωπικό καθώς και στους επισκέπτες των εγκαταστάσεων.

Σαφής προσδιορισμός των χώρων που παρουσιάζουν κινδύνους ή υψηλά επίπεδα θορύβου.

Πρέπει να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες:

Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, αποδυτήρια και χώρους ανάπαυσης για τους εργαζομένους και παροχή πόσιμου νερού ανά πάσα στιγμή.

Συμμόρφωση με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή με τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), εάν αυτές είναι αυστηρότερες.

Σύναψη συμβάσεων εργασίας με όλους τους εργαζομένους οι οποίες περιγράφουν με σαφήνεια τη σχετική εργασία, τον μέγιστο αριθμό υποχρεωτικών ωρών εργασίας, τον μισθό, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ή άλλης κατάλληλης ασφάλισης για ατυχήματα σε χώρες όπου δεν υπάρχει κοινωνική ασφάλιση), τα δικαιώματα αδείας και την προθεσμία προειδοποίησης.

Πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριωμένη με αντίγραφο της πολιτικής για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Στην περίπτωση περιπτώσεις που προβλέπεται συμμόρφωση προς τις συμβάσεις της ΔΟΕ, ο αιτών λαμβάνει εξακρίβωση από τρίτο μέρος, υποστηριζόμενη από επιτόπιους ελέγχους, ότι στο λατομείο έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες αρχές που περιλαμβάνονται στις θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ που προσδιορίζονται παρακάτω.

Θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ:

a)

Παιδική εργασία:

i.

Σύμβαση περί του κατώτατου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν, 1973 (αριθ. 138),

ii.

Σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών, 1999 (αριθ. 182),

b)

Αναγκαστική εργασία:

i.

Σύμβαση περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, 1930 (αριθ. 29) και πρωτόκολλο του 2014 στη σύμβαση για την αναγκαστική εργασία,

ii.

Σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, 1957 (αριθ. 105),

c)

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις:

i.

Σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος, 1948 (αριθ. 87),

ii.

Σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, 1949 (αριθ. 98),

d)

Διακρίσεις:

i.

Σύμβαση περί ίσης αμοιβής, 1951 (αριθ. 100),

ii.

Σύμβαση για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα (αριθ. 111).

Στις περιπτώσεις όπου το λατομείο βρίσκεται σε χώρα εκτός της ΕΕ, απαιτείται εξακρίβωση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος (για παράδειγμα από την Fairstone ή άλλα σχήματα που εφαρμόζουν τουλάχιστον ισοδύναμα κριτήρια για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασία; και τις εργασιακές συνθήκες που αναφέρονται πιο πάνω).

2.6.    — Δείκτες επιπτώσεων στο τοπίο του λατομείου (προαιρετικό)

Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία για τις λατομικές εγκαταστάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη αποτυπώματος ή του δείκτη ωφέλιμης χρήσης γης του λατομείου, βάσει δορυφορικής απεικόνισης των εγκαταστάσεων που έχει ληφθεί το νωρίτερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

QF: Περιοχή του (ενεργού) μετώπου του λατομείου (m2).

EWDA: Περιοχή απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης (m2).

BPDA: Περιοχή απόθεσης υποπροϊόντων (m2).

TAA: Η συνολική αδειοδοτημένη περιοχή για τις εγκαταστάσεις στις οποίες εκτελείται εξορυκτική δραστηριότητα (m2).

BA: Περιοχή βιοποικιλότητας, i) όπου έχει εγκατασταθεί κάλυψη από φυτικές γαίες και βλάστηση ή υγρότοποι/τεχνητοί καλαμιώνες με τη χρήση αυτόχθονων ειδών στο πλαίσιο της σταδιακής αποκατάστασης και/ή ii) όπου οι φυτικές γαίες και η βλάστηση δεν διαταράχθηκαν εξαρχής και δεν είναι απομονωμένες σε νησίδες εντός του λατομείου (m2).

REA: Περιοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία έχει καταληφθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειες από την ηλιακή, την υδροηλεκτρική ή την αιολική ενέργεια ή από βιομάζα (m2).

 

Δείκτης αποτυπώματος λατομείου

Δείκτης ωφέλιμης χρήσης γης

Υπολογισμός

Image 35

Image 36

Όριο για 0 βαθμούς

0,70

0,00

Όριο για 5 βαθμούς

0,20

0,40

Χορηγούνται συνολικά έως 10 βαθμοί (5 για κάθε δείκτη) ανάλογα με τον βαθμό στον οποίον ο αιτών τεκμηριώνει ότι οι δείκτες προσεγγίζουν ή υπερβαίνουν τα σχετικά όρια για τους 5 βαθμούς.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποβάλλει δήλωση συνοδευόμενη από τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένων χαρτών ή δορυφορικών εικόνων στις οποίες περιγράφονται οι QF, EDWA, BPDA, TAA, BA και REA, καθώς και από εκτιμήσεις του εμβαδού κάθε περιοχής.

Απαιτήσεις για τη μονάδα μεταποίησης

2.7.    — Κατανάλωση ενέργειας στη μονάδα μεταποίησης

Ο αιτών διαθέτει πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης, καταγραφής και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε βέλτιστα επίπεδα στη μονάδα μεταποίησης. Ο αιτών υποβάλλει έκθεση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ως συνάρτηση της πηγής ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο) και του σκοπού (π.χ. χρήση κτιρίων εντός των εγκαταστάσεων, φωτισμός, λειτουργία εξοπλισμού κοπής, λειτουργία αντλιών και οχημάτων). Ο αιτών υποβάλλει έκθεση για την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τόσο σε απόλυτη βάση (σε μονάδες kWh ή MJ) όσο και σε επίπεδο συγκεκριμένης παραγωγής (σε μονάδες kWh ή MJ ανά m3, m2 ή τόνο υλικού που πωλείται/παράγεται και είναι έτοιμο προς πώληση) για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

Το σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των ειδικών εκπομπών CO2 περιγράφει μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση (π.χ. αποδοτικότερη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού, επενδύσεις σε αποδοτικότερο εξοπλισμό, βελτίωση των εργασιών μεταφοράς και εφοδιαστικής κ.λπ.).

Χορηγούνται επιπροσθέτως συνολικά 20 βαθμοί ως εξής:

Χορηγούνται έως 10 βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας (καύσιμο συν ηλεκτρική ενέργεια) που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (από 0 βαθμοί για 0 % ανανεώσιμη ενέργεια έως 10 βαθμοί για 100 % ανανεώσιμη ενέργεια).

Χορηγούνται έως 5 βαθμοί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: μέσω ιδιωτικών συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (5 βαθμοί)· μέσω εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (5 βαθμοί)· μέσω μακροπρόθεσμων εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται μέσω δικτύου ή απομακρυσμένου δικτύου (15) (4 βαθμοί)· μέσω πιστοποιήσεων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (16) (3 βαθμοί)· μέσω αγοράς πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή πράσινου τιμολογίου από τον προμηθευτή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (17) (2 βαθμοί).

Χορηγούνται 3 βαθμοί όταν για το εν λόγω προϊόν έχει διενεργηθεί ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα κατά ISO 14067 ή 5 βαθμοί αν έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία της μεθόδου περιβαλλοντικού αποτυπώματος του προϊόντος που αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (18).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει ενεργειακή απογραφή για τη μονάδα μεταποίησης που καλύπτει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και δεσμεύεται να διατηρεί μια τέτοια απογραφή κατά την περίοδο ισχύος της εν λόγω άδειας. Η ενεργειακή απογραφή διακρίνει τους διάφορους τύπους καυσίμων που καταναλώνονται, επισημαίνοντας τυχόν ανανεώσιμα καύσιμα ή ανανεώσιμο περιεχόμενο μεικτών καυσίμων. Κατ’ ελάχιστον, το σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ειδικής ενέργειας και των εκπομπών CO2 πρέπει να ορίζει τη βασική κατάσταση όσον αφορά την ειδική κατανάλωση ενέργειας στη μονάδα μεταποίησης κατά την κατάρτιση του σχεδίου, να προσδιορίζει και να ποσοτικοποιεί σαφώς τις διάφορες πηγές κατανάλωσης ενέργειας στη μονάδα μεταποίησης, να προσδιορίζει και να αιτιολογεί ενέργειες μείωσης της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας και να προβλέπει την υποβολή σχετικής έκθεσης σε ετήσια βάση.

Ο αιτών παρέχει στοιχεία για την ισχύουσα σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών που ισχύει για την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Εάν είναι απαραίτητο, σε δήλωση του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας διευκρινίζεται i) το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών στην παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ii) η φύση της ισχύουσας σύμβασης αγοράς (δηλαδή ιδιωτική σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών, πιστοποίηση ανεξάρτητης πράσινης ενέργειας ή πράσινο τιμολόγιο) και iii) εάν η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών αγοράζει εγγυήσεις προέλευσης προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών, υποβάλλει τη δέουσα τεκμηρίωση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πιστοποιητικά εγγυήσεων προέλευσης αγοράστηκαν σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακών πιστοποιητικών.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητούνται βαθμοί για την ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο της ανάλυσης, η οποία συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 14067 ή με τη μέθοδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος και έχει εξακριβωθεί από διαπιστευμένο τρίτο μέρος. Η ανάλυση αποτυπώματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών διεργασιών που συνδέονται με την παραγωγή λίθων στο λατομείο και στη μονάδα μεταποίησης, τις μεταφορές εντός και εκτός των εγκαταστάσεων κατά την παραγωγή, τις εκπομπές που συνδέονται με τις διοικητικές διαδικασίες (π.χ. λειτουργία κτιρίων εντός των εγκαταστάσεων) και τη μεταφορά του πωλούμενου προϊόντος στην πύλη της μονάδας μεταποίησης ή στον τοπικό κόμβο μεταφορών (π.χ. σιδηροδρομικό σταθμό ή λιμένα).

2.8.    — Διαχείριση νερού και λυμάτων στη μονάδα μεταποίησης

Ο αιτών υποβάλλει περιγραφή της χρήσης νερού στη μονάδα μεταποίησης φυσικών λίθων, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών και μεθόδων συλλογής, ανακυκλοφορίας και επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Η ανάκτηση στερών από τα λύματα που προκύπτουν από τις εργασίες κοπής πρέπει να εκτελείται εντός των εγκαταστάσεων με τη χρήση των αρχών της καθίζησης και/ή της διήθησης.

Τα λύματα που έχουν υποστεί επεξεργασία πρέπει να αποθηκεύονται εντός των εγκαταστάσεων και να τίθενται σε ανακυκλοφορία για εργασίες κοπής, για τον έλεγχο της σκόνης ή για άλλους σκοπούς.

Χορηγούνται επιπροσθέτως 5 βαθμοί για την εγκατάσταση συστήματος συλλογής όμβριων υδάτων, το οποίο συλλέγει και αποθηκεύει τα όμβρια ύδατα που πέφτουν σε στεγανές επιφάνειες εντός των εγκαταστάσεων και αποτρέπει την επιφανειακή ροή τους στους χώρους εργασίας και τη μεταφορά αιωρούμενων στερών σε στεγανές τεχνητές λίμνες (που παρέχουν νερό για τον εξοπλισμό κοπής) ή σε φυσικά υδατορεύματα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο φορέας εκμετάλλευσης του λατομείου υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριωμένη με τα σχετικά έγγραφα που περιγράφουν τη χρήση νερού εντός των εγκαταστάσεων, το δίκτυο συλλογής λυμάτων/ομβρίων υδάτων και το σύστημα επεξεργασίας και ανακυκλοφορίας λυμάτων.

2.9.    — Έλεγχος σκόνης στη μονάδα μεταποίησης

Ο αιτών αποδεικνύει ότι στις εγκαταστάσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή λειτουργικά μέτρα για τον έλεγχο της σκόνης στη μονάδα μεταποίησης. Τα μέτρα ίσως διαφέρουν από τη μια εγκατάσταση στην άλλη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές:

Χρήση καταιονιστήρων νερού ή απορροφητήρων συνδεδεμένων με σακούλες φιλτραρίσματος σκόνης/ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστές για εργασίες ξηρής κοπής ή διαμόρφωσης που είναι πιθανόν να παράγουν σημαντικές ποσότητες σκόνης.

Τακτικός καθαρισμός της σκόνης από εσωτερικά δάπεδα είτε με τη χρήση καταιονιστήρων νερού στις επιφάνειες όπου το νερό καταλήγει σε σύστημα επεξεργασίας του νερού εντός των εγκαταστάσεων είτε με τη χρήση συσκευής αναρρόφησης για ξηρή αποκονίωση (δεν πρέπει να πραγματοποιείται σάρωση ξηρής σκόνης).

Δημιουργία κλειστού χώρου αποθήκευσης για το σύνολο της αφυδατωμένης ιλύος από τις εργασίες υγρής κοπής και/ή της σκόνης από τις εργασίες ξηρής κοπής πριν από την πώλησή της ή την αποστολή της για επαναχρησιμοποίηση ή την επαναχρησιμοποίησή της εντός των εγκαταστάσεων ή την αποστολή της σε μονάδες υγειονομικής ταφής.

Επίστρωση με σκυρόδεμα ή άσφαλτο των δρόμων που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εργαζομένους σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τον έλεγχο της σκόνης, καθώς και εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε εργαζομένους και επισκέπτες.

Διενέργεια τακτικών ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζομένους με δυνατότητα συχνότερης παρακολούθησης για τον εντοπισμό αναπνευστικών προβλημάτων και της πιθανής εμφάνισης πυριτίασης (το τελευταίο εφαρμόζεται μόνο σε μονάδες μεταποίησης όπου λαμβάνει χώρα επεξεργασία γρανίτη και άλλων πυριτικών λίθων).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριωμένη με τα σχετικά έγγραφα και: i) περιγραφή των μέτρων ελέγχου της σκόνης που εφαρμόζονται στη μονάδα μεταποίησης και ii) στοιχεία για το σύστημα ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων, κατά περίπτωση.

2.10.    — Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών από τη μονάδα μεταποίησης

Ο αιτών συντάσσει απογραφή της παραγωγής αποβλήτων διεργασιών για τη μονάδα μεταποίησης. Η απογραφή περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων (π.χ. νέα απορρίμματα και ιλύς διεργασιών).

Η απογραφή αποβλήτων διεργασιών καλύπτει περίοδο 12 μηνών και, για την ίδια περίοδο, εκτιμάται η συνολική παραγωγή προϊόντων εκφραζόμενη ως μάζα (kg ή τόνοι) και εμβαδόν (m2).

Τουλάχιστον το 80 % κατά μάζα των νέων απορριμμάτων που παράγονται από τις εργασίες επεξεργασίας φυσικών λίθων εντός των εγκαταστάσεων επαναχρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές ή αποθηκεύεται εντός των εγκαταστάσεων εν αναμονή μελλοντικής πώλησής τους.

Χορηγούνται επιπροσθέτως συνολικά 10 βαθμοί ως εξής:

Χορηγούνται έως 5 βαθμοί ανάλογα με τον βαθμό στον οποίον ο αιτών αποδεικνύει την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού επαναχρησιμοποίησης των νέων απορριμμάτων, με μέγιστο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης το 100 % κατά μάζα (από 0 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 80 % των νέων απορριμμάτων έως και 5 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 100 % των νέων απορριμμάτων).

Χορηγούνται έως 5 βαθμοί ανάλογα με τον βαθμό στον οποίον ο αιτών αποδεικνύει τυχόν επαναχρησιμοποίηση της ιλύος διεργασιών, με μέγιστο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης το 100 % (από 0 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 0 % της ιλύος διεργασιών έως και 5 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 100 % της ιλύος διεργασιών).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει απογραφή αποβλήτων για τη μονάδα μεταποίησης που καλύπτει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και δεσμεύεται να διατηρεί μια τέτοια απογραφή κατά την περίοδο ισχύος της εν λόγω άδειας.

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με υπολογισμό της συνολικής παραγωγής νέων απορριμμάτων (σε kg ή τόνους). Υποβάλλονται επίσης στοιχεία για τον προορισμό των εν λόγω αποβλήτων διεργασιών, με διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσον αυτά επαναχρησιμοποιούνται εξωτερικά για άλλες διεργασίες ή αποστέλλονται σε μονάδες υγειονομικής ταφής. Σε περίπτωση εξωτερικής επαναχρησιμοποίησης ή διάθεσης σε μονάδα υγειονομικής ταφής, υποβάλλονται τα δελτία αποστολής.

2.11.    — Περιφερειακή ενοποίηση παραγωγής στη μονάδα μεταποίησης (προαιρετικό)

Το εν λόγω κριτήριο ισχύει για την απόσταση μεταφοράς μεταξύ της πύλης του λατομείου και της πύλης της μονάδας μεταποίησης και αφορά συγκεκριμένα τα προϊόντα φυσικών λίθων που προέρχονται από δεδομένο λατομείο.

Χορηγούνται έως 5 βαθμοί ανάλογα με τον βαθμό στον οποίον οι αιτούντες δύνανται να αποδείξουν ότι η απόσταση μεταφοράς για τους ενδιάμεσους λίθους μεγάλων διαστάσεων από το λατομείο στη μονάδα μεταποίησης είναι μικρότερη από 260 km (από 0 βαθμοί όταν η απόσταση είναι ≥ 260 km έως και 5 βαθμοί όταν η απόσταση είναι ≤ 10 km).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει τη διεύθυνση της μονάδας μεταποίησης και τη διεύθυνση ή τη γεωγραφική θέση της πύλης του οικείου λατομείου. Ο αιτών περιγράφει το ή τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ενδιάμεσων λίθων μεγάλων διαστάσεων στη μονάδα μεταποίησης.

Η διαδρομή μεταφοράς και η συνολική απόσταση εκτιμώνται και απεικονίζονται σε χάρτη με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και δωρεάν λογισμικού υπολογισμού της απόστασης.

3.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΕΣ ΚΟΝΙΕΣ

Σύστημα βαθμολόγησης

Το σύστημα βαθμολόγησης και ο ελάχιστος αριθμός βαθμών που απαιτείται για τα προϊόντα συσσωματωμένων λίθων που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

Κριτήρια χορήγησης βαθμών

Προϊόντα συσσωματωμένων λίθων

1.7.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (προαιρετικό)

0, 3 ή 5 βαθμοί

3.1.

Κατανάλωση ενέργειας

Έως 30 βαθμοί

3.3.

Περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υλικά

Έως 35 βαθμοί

3.4.

Περιεκτικότητα σε ρητινούχο κονία

Έως 20 βαθμοί

3.5.

Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών

Έως 10 βαθμοί

Μέγιστο σύνολο βαθμών

100

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βαθμών για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ

50

3.1.    — Κατανάλωση ενέργειας

Η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της διεργασίας παραγωγής συσσωματωμένων λίθων (που συμπεριλαμβάνει τον συνδυασμό των πρώτων υλών, την πρωτεύουσα ανάμειξη, τη δευτερεύουσα ανάμειξη, τη χύτευση και το φινίρισμα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,1 MJ/kg.

Σε περίπτωση που εκτελείται λειοτρίβηση των πρώτων υλών, η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη διεργασία λειοτρίβησης (σε MJ/kg) αναφέρεται ξεχωριστά, χωρίς να προστίθεται στη συνολική κατανάλωση της διεργασίας.

Χορηγούνται επιπροσθέτως συνολικά 30 βαθμοί ως εξής:

Χορηγούνται έως 10 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένη είναι η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να πλησιάζει το όριο περιβαλλοντικής αριστείας των 0,7 MJ/kg (από 0 βαθμοί για 1,1 MJ/kg έως και 10 βαθμοί για 0,7 MJ/kg).

Μπορούν να χορηγηθούν έως 10 βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (από 0 βαθμοί για 0 % ανανεώσιμη ενέργεια έως 10 βαθμοί για 100 % ανανεώσιμη ενέργεια).

Χορηγούνται έως 10 βαθμοί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: μέσω ιδιωτικών συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (10 βαθμοί)· μέσω εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (10 βαθμοί)· μέσω μακροπρόθεσμων εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται μέσω δικτύου ή απομακρυσμένου δικτύου (19) (8 βαθμοί)· μέσω πιστοποιήσεων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (20) (6 βαθμοί)· μέσω αγοράς πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή πράσινου τιμολογίου από τον προμηθευτή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (21) (4 βαθμοί).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της διεργασίας υπολογίζεται διαιρώντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου εξοπλισμού της διεργασίας διά του όγκου παραγωγής (σε kg ή m3). Τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του ή των προϊόντων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Στις περιπτώσεις προϊόντων που καλύπτονται από την ίδια αίτηση και παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις τιμές, τα δεδομένα θα πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε προϊόν. Στις περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα παραγωγής είναι διαθέσιμα σε m3, θα πρέπει να μετατρέπονται σε kg με τη χρήση του σχετικού συντελεστή φαινόμενης πυκνότητας (σε kg/m3) για το προϊόν συσσωματωμένων λίθων.

Ο αιτών παρέχει στοιχεία για την ισχύουσα σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών που ισχύει για την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Εάν είναι απαραίτητο, σε δήλωση του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας διευκρινίζεται i) το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών στην παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ii) η φύση της ισχύουσας σύμβασης αγοράς (δηλαδή ιδιωτική σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών, πιστοποίηση ανεξάρτητης πράσινης ενέργειας ή πράσινο τιμολόγιο) και iii) εάν η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών αγοράζει εγγυήσεις προέλευσης προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών, υποβάλλει τη δέουσα τεκμηρίωση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πιστοποιητικά εγγυήσεων προέλευσης αγοράστηκαν σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακών πιστοποιητικών.

3.2.    — Έλεγχος της σκόνης και ποιότητα του αέρα

Χώροι εργασίας όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε στυρόλιο, στους οποίους η συγκέντρωση στυρολίου ενδέχεται να ξεπεράσει τα 20 ppm (ή τα 85 mg/m3) σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση και να αερίζονται καλά.

Η δοσολογία και η ανάμειξη των σκευασμάτων ρητίνης εκτελείται με τη χρήση κλειστών συστημάτων.

Ο αιτών αποδεικνύει ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για τον έλεγχο της σκόνης στις εγκαταστάσεις. Τα μέτρα ίσως διαφέρουν από τη μια εγκατάσταση στην άλλη, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πτυχές:

Χρήση καταιονιστήρων νερού ή απορροφητήρων συνδεδεμένων με σακούλες φιλτραρίσματος σκόνης/ηλεκτροστατικούς κατακρημνιστές για εργασίες ξηρής κοπής, θραύσης και άλλες δραστηριότητες που είναι πιθανόν να παράγουν σημαντικές ποσότητες σκόνης.

Τακτικός καθαρισμός της σκόνης από εσωτερικά δάπεδα είτε με τη χρήση καταιονιστήρων νερού στις επιφάνειες όπου το νερό καταλήγει σε σύστημα επεξεργασίας του νερού εντός των εγκαταστάσεων είτε με τη χρήση συσκευής αναρρόφησης για ξηρή αποκονίωση (δεν πρέπει να πραγματοποιείται σάρωση ξηρής σκόνης).

Δημιουργία κλειστού χώρου αποθήκευσης για το σύνολο της αφυδατωμένης ιλύος από τις εργασίες υγρής κοπής και/ή της σκόνης από τις εργασίες ξηρής κοπής πριν από την πώλησή της ή την αποστολή της για επαναχρησιμοποίηση ή την επαναχρησιμοποίησή της εντός των εγκαταστάσεων ή την αποστολή της σε μονάδες υγειονομικής ταφής.

Επίστρωση με σκυρόδεμα ή άσφαλτο των δρόμων που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εργαζομένους σχετικά με τις ορθές πρακτικές για τον έλεγχο της σκόνης, καθώς και εξοπλισμού ατομικής προστασίας σε εργαζομένους και επισκέπτες.

Διενέργεια τακτικών ιατρικών εξετάσεων για τους εργαζομένους με δυνατότητα συχνότερης παρακολούθησης για τον εντοπισμό αναπνευστικών προβλημάτων και της πιθανής εμφάνισης πυριτίασης (το τελευταίο εφαρμόζεται μόνο σε μονάδες όπου γίνεται χρήση προϊόντων που έχουν ως βάση τον χαλαζία).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, τεκμηριωμένη με τα σχετικά έγγραφα και: i) περιγραφή χώρων εργασίας όπου υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε στυρόλιο και στοιχεία σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα εξαερισμού· ii) περιγραφή των μέτρων ελέγχου της σκόνης που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής και iii) στοιχεία για το σύστημα ιατρικών εξετάσεων που εφαρμόζεται για τους εργαζομένους, κατά περίπτωση.

3.3.    — Περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υλικά

Ο αιτών αξιολογεί και τεκμηριώνει τη διαθεσιμότητα στην περιοχή παρθένου υλικού, ανακυκλωμένου υλικού από απόβλητα διάφορων διεργασιών παραγωγής, καθώς και δευτερεύοντος υλικού από υποπροϊόντα διάφορων διεργασιών παραγωγής. Δηλώνονται οι κατά προσέγγιση αποστάσεις μεταφοράς των τεκμηριωμένων πηγών υλικού.

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 35 βαθμοί σύμφωνα με την αναλογία ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών στο προϊόν συσσωματωμένων λίθων, έως το ανώτατο όριο περιβαλλοντικής αριστείας της περιεκτικότητας 35 % κατά βάρος (από 0 βαθμοί για 0 % κατά βάρος περιεκτικότητα έως και 35 βαθμοί για ≥ 35 % κατά βάρος περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υλικά).

Η ενσωμάτωση σκόνης, αποβλήτων κοπής και απορριφθέντων τεμαχίων από προϊόντα συσσωματωμένων λίθων σε νέα προϊόντα δεν θεωρείται ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου εάν αυτά χρησιμοποιούνται για την ίδια διεργασία από την οποία παρήχθησαν.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με έγραφα που δηλώνουν την ταυτοποίηση και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή παρθένων, ανακυκλωμένων και δευτερευόντων υλικών.

Τα ανακυκλωμένα ή δευτερεύοντα υλικά συνυπολογίζονται στην περιεκτικότητα ανακυκλωμένου/δευτερεύοντος υλικού, εάν λαμβάνονται από πηγές που βρίσκονται σε απόσταση από τις εγκαταστάσεις παραγωγής συσσωματωμένων λίθων η οποία αντιστοιχεί ≤ 2,5 φορές στην απόσταση από τα κύρια χρησιμοποιούμενα παρθένα υλικά (π.χ. μάρμαρο και χαλαζίας).

Υποβάλλεται μηνιαίος ισολογισμός ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών για τους 12 μήνες παραγωγής πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ, και ο αιτών δεσμεύεται να διατηρεί τον ισολογισμό κατά τη διάρκεια ισχύος της εν λόγω άδειας. Ο ισολογισμός αναφέρει το σύνολο των ποσοτήτων των εισερχόμενων ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών (με αιτιολόγηση βάσει δελτίων αποστολής και τιμολογίων) και των εξερχόμενων ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών για το σύνολο της παραγωγής συσσωματωμένων λίθων που πωλούνται ή είναι έτοιμοι προς πώληση και για την οποία ζητούνται βαθμοί λόγω της περιεκτικότητάς της σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υλικά [με αιτιολόγηση βάσει των ποσοτήτων προϊόντων και του ποσοστού (%) των ζητούμενων βαθμών].

Οι βαθμοί που ζητούνται για την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα και/ή δευτερεύοντα υλικά οφείλουν να είναι αντιπροσωπευτικοί της ή των συνθέσεων ανάμειξης σε επίπεδο παρτίδας όσον αφορά το ή τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Δεν επιτρέπεται η γενική κατανομή ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών.

Στις περιπτώσεις προϊόντων που καλύπτονται από την ίδια άδεια και παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις τιμές, τα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε προϊόν.

3.4.    — Περιεκτικότητα σε ρητινούχο κονία

Η χρήση πολυεστερικών, εποξικών ή άλλων ρητινών στην παραγωγή περιορίζεται στο ανώτατο όριο του 10 % του συνολικού βάρους του τελικού προϊόντος.

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 20 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένη είναι η περιεκτικότητα σε ρητινούχο κονία ώστε να πλησιάζει το όριο περιβαλλοντικής αριστείας του 5 % (από 0 βαθμοί για 10 % έως και 20 βαθμοί για 5 %).

Εκτίμηση και εξακρίβωση : Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με υπολογισμό της συνολικής χρήσης ρητινούχου κονίας, εκφραζόμενης ως ποσοστού (%) επί του συνολικού βάρους του προϊόντος συσσωματωμένων λίθων.

Οι βαθμοί που ζητούνται για την περιεκτικότητα σε κονία οφείλουν να είναι αντιπροσωπευτικοί της ή των συνθέσεων ανάμειξης σε επίπεδο παρτίδας όσον αφορά το ή τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

Στις περιπτώσεις προϊόντων που καλύπτονται από την ίδια άδεια και παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τις τιμές, τα στοιχεία θα πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε προϊόν.

3.5.    — Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών

Ο αιτών συντάσσει απογραφή της παραγωγής αποβλήτων διεργασιών για τη διεργασία παραγωγής συσσωματωμένων λίθων. Η απογραφή περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων (π.χ. νέα απορρίμματα και ιλύς διεργασιών).

Η απογραφή αποβλήτων διεργασιών καλύπτει περίοδο 12 μηνών πριν από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και, για την ίδια περίοδο, η συνολική παραγωγή προϊόντων εκτιμάται εκφραζόμενη τόσο ως μάζα (kg ή τόνοι) όσο και ως εμβαδόν (m2).

Τουλάχιστον το 70 % των αποβλήτων διεργασιών (νέων απορριμμάτων και ιλύος) που προκύπτουν από την παραγωγή πλακών και ογκόλιθων θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται σε άλλες διεργασίες παραγωγής.

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 10 βαθμοί ανάλογα με τον βαθμό στον οποίον ο αιτών δύναται να αποδείξει την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων διεργασιών, με μέγιστο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης το 100 % (από 0 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 70 % των αποβλήτων διεργασιών έως και 10 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 100 % των αποβλήτων διεργασιών).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει απογραφή αποβλήτων για τη μονάδα παραγωγής συσσωματωμένων λίθων που καλύπτει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και δεσμεύεται να διατηρεί μια τέτοια απογραφή επικαιροποιημένη κατά την περίοδο ισχύος της εν λόγω άδειας.

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με υπολογισμό της συνολικής παραγωγής νέων απορριμμάτων και ιλύος (σε kg ή τόνους). Υποβάλλονται επίσης στοιχεία για τον προορισμό των εν λόγω αποβλήτων διεργασιών, με διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσον αυτά επαναχρησιμοποιούνται εξωτερικά για άλλες διεργασίες ή αποστέλλονται σε μονάδες υγειονομικής ταφής. Σε περίπτωση εξωτερικής επαναχρησιμοποίησης ή διάθεσης σε μονάδα υγειονομικής ταφής, υποβάλλονται τα δελτία αποστολής.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή συγκεκριμένων δεδομένων για μια γραμμή παραγωγής ή ένα προϊόν, ο αιτών παραπέμπει σε δεδομένα που αφορούν ολόκληρη τη μονάδα.

4.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ Ή ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ

Σύστημα βαθμολόγησης

Το σύστημα βαθμολόγησης και ο ελάχιστος αριθμός βαθμών που απαιτείται για τα προϊόντα κεραμικής και πυρίμαχης αργίλου που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό και δεν είναι ο παραγωγός της εν λόγω πρώτης ύλης, ο αιτών δηλώνει τη σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ή των προϊόντων κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου, και χρησιμοποιεί ως τεκμηρίωση τα τιμολόγια παράδοσης με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει όλες τις σχετικές δηλώσεις του παραγωγού της σκόνης που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό οι οποίες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ και τυχόν άλλες σχετικές προαιρετικές απαιτήσεις βάσει των οποίων δύνανται να χορηγηθούν βαθμοί.

Για τα κριτήρια 4.1 και 4.2 έχουν οριστεί δύο δέσμες ορίων για τα κεραμικά πλακίδια ανάλογα με το αν η άδεια χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ ισχύει για περιορισμένο αριθμό προϊόντων (όπου θα πρέπει να υποβάλλονται σταθερά λειτουργικά δεδομένα κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής για αντιπροσωπευτικές περιόδους) ή αν η άδεια ισχύει για μεγάλο αριθμό τύπων προϊόντων μιας συγκεκριμένης οικογένειας προϊόντων (22) (όπου θα πρέπει να υποβάλλονται τα ετήσια μέσα δεδομένα). Οι οριακές τιμές για την ετήσια μέση παραγωγή είναι υψηλότερες, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας της καμίνου, όταν δεν λειτουργεί η γραμμή παραγωγής (π.χ. όταν αλλάζει η μορφή πλακιδίων) ή όταν δεν λειτουργεί με πλήρη χωρητικότητα (π.χ. κατά τη νυκτερινή βάρδια ή τα Σαββατοκύριακα).

Κριτήρια χορήγησης βαθμών

Προϊόντα από κεραμική ή πυρίμαχη άργιλο

1.7.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (προαιρετικό)

0, 3 ή 5 βαθμοί

4.1.

Κατανάλωση καυσίμου για ξήρανση και ψήσιμο

Έως 20 βαθμοί

4.2.

Εκπομπές CO2

Έως 25 βαθμοί

4.4.

Εκπομπές σκόνης, HF, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα

Έως 40 βαθμοί

4.6.

Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών

Έως 10 βαθμοί

Μέγιστο σύνολο διαθέσιμων βαθμών

100

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βαθμών για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ

50

4.1.    — Κατανάλωση καυσίμου για ξήρανση και ψήσιμο

Στους ξηραντήρες ή τις καμίνους δεν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα ο άνθρακας, ο οπτάνθρακας από πετρέλαιο, το ελαφρύ μαζούτ και το βαρύ μαζούτ.

Η ειδική κατανάλωση ενέργειας για τις διεργασίες ξήρανσης και ψησίματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα σχετικά υποχρεωτικά όρια που ορίζονται κατωτέρω.

 

Ξηραντήρας καταιονισμού

Ξηραντήρας κεραμικών ειδών & κάμινος

Υποχρεωτικό όριο

Όριο περιβαλλοντικής αριστείας

Υποχρεωτικό όριο

Όριο περιβαλλοντικής αριστείας

Κεραμικό πλακίδιο: μεμονωμένο προϊόν (**)

1,8 MJ/kg σκόνης (*)

1,3 MJ/kg σκόνης (**)

4,1 MJ/kg

3,2 MJ/kg

Κεραμικό πλακίδιο: οικογένεια προϊόντων (***)

5,5 MJ/kg

4,3 MJ/kg

Κυβόλιθοι λιθοστρώσεων από πυρίμαχη άργιλο

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

3,5 MJ/kg

2,1 MJ/kg

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 20 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένη είναι η ειδική κατανάλωση καυσίμου για διεργασίες ξήρανσης και ψησίματος ώστε να προσεγγίζει το οικείο όριο περιβαλλοντικής αριστείας που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (π.χ. για κυβόλιθους λιθοστρώσεων από πυρίμαχη άργιλο: από 0 βαθμοί για 3,5 MJ/kg έως και 20 βαθμοί για ≤ 2,1 MJ/kg).

Για προϊόντα κεραμικών πλακιδίων στα οποία χρησιμοποιείται σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό (που παράγεται είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων), υπολογίζονται δύο βαθμολογίες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο: μία βαθμολογία για τη σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό και μία για την κάμινο κεραμικών πλακιδίων (SDP) και τον ξηραντήρα κεραμικών ειδών (KWD). Οι δύο βαθμολογίες μετατρέπονται στη συνέχεια σε μία βαθμολογία ως εξής:

Fuelscore = 0,35(SDP) + 0,65(KWD)

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών δηλώνει την ή τις τιμές της ειδικής κατανάλωσης καυσίμου για το ή τα σχετικά προϊόντα μαζί με τους υπολογισμούς μετατροπής της ή των τιμών σε μία ενιαία βαθμολογία. Η ειδική κατανάλωση καυσίμου υπολογίζεται διαιρώντας την κατανάλωση καυσίμου (σε MJ) για τον εξοπλισμό της οικείας διεργασίας διά του όγκου παραγωγής (σε kg) κατά την οικεία περίοδο παραγωγής.

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μόνο σε m2 αλλά πρέπει να υποβληθούν σε kg, η τιμή μετατρέπεται με τη χρήση σταθερού συντελεστή φαινόμενης πυκνότητας (σε kg/m2) για το προϊόν ή την οικογένεια προϊόντων.

Τα δεδομένα για μια ολόκληρη οικογένεια προϊόντων είναι αντιπροσωπευτικά της ή των γραμμών παραγωγής για περίοδο 12 μηνών πριν από την ημερομηνία απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Τα δεδομένα για συγκεκριμένα επιμέρους προϊόντα είναι αντιπροσωπευτικά των σταθερών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ή των πραγματικών κύκλων παραγωγής.

Τα καύσιμα, είτε κατά όγκο είτε κατά μάζα, που εισάγονται στα συστήματα της καμίνου και του ξηραντήρα, λαμβάνονται βάσει των ενδείξεων από τις εγκαταστάσεις και μετατρέπονται σε MJ πολλαπλασιάζοντας τον όγκο ή τη μάζα του καυσίμου που καταναλώνεται κατά την περίοδο παραγωγής (π.χ. σε kg, t, L ή Nm3) με μια τιμή ειδικής ή γενικής θερμιδογόνου αξίας του ίδιου καυσίμου (π.χ. σε MJ/kg, MJ/t, MJ/L ή MJ/Nm3).

Στις περιπτώσεις όπου το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας για εργασίες ξήρανσης διοχετεύεται σε σύστημα συμπαραγωγής, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το σύστημα κατά την καθορισμένη περίοδο παραγωγής (μετρούμενη σε kWh και μετατρεπόμενη σε MJ) θα πρέπει να αφαιρείται από τη συνολική ένδειξη της κατανάλωσης καυσίμου.

4.2.    — Εκπομπές CO2

Οι ειδικές εκπομπές CO2 που συνδέονται με την καύση καυσίμου και τις εκπομπές διεργασιών από την αφαίρεση του άνθρακα από την πρώτη ύλη κατά τις διεργασίες ξήρανσης και ψησίματος δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά όρια που ορίζονται κατωτέρω.

 

Παραγωγή σκόνης που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό

Ξηραντήρας κεραμικών ειδών & κάμινος  (*)

Υποχρεωτικό όριο

Όριο περιβαλλοντικής αριστείας

Υποχρεωτικό όριο

Όριο περιβαλλοντικής αριστείας

Κεραμικό πλακίδιο: μεμονωμένο προϊόν (***)

84 kgCO2/t σκόνης (*)

54 kgCO2/t σκόνης (*)

280 kgCO2/t

230 kgCO2/t

Κεραμικό πλακίδιο: οικογένεια προϊόντων (****)

360 kgCO2/t

290 kgCO2/t

Κυβόλιθοι λιθοστρώσεων από πυρίμαχη άργιλο

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

192 kgCO2/t

129 kgCO2/t

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 25 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένες είναι οι ειδικές εκπομπές CO2 ώστε να προσεγγίζουν το οικείο όριο περιβαλλοντικής αριστείας που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (π.χ. για κυβόλιθους λιθοστρώσεων από πυρίμαχη άργιλο: από 0 βαθμοί για 192 kgCO2/t έως και 25 βαθμοί για 129 kgCO2/t).

Για προϊόντα κεραμικών πλακιδίων στα οποία χρησιμοποιείται σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό (που παράγεται είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων), υπολογίζονται δύο βαθμολογίες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο: μία βαθμολογία για τη σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό (SDP) και μία για την κάμινο κεραμικών πλακιδίων και τον ξηραντήρα κεραμικών ειδών (KWD). Οι δύο βαθμολογίες μετατρέπονται στη συνέχεια σε μία βαθμολογία ως εξής:

CO2score = 0,35(SDP) + 0,65(KWD)

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με δήλωση για τις υπολογισμένες ειδικές εκπομπές CO2 σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία που περιγράφεται κατωτέρω.

Για προϊόντα από εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (23) , ο υπολογισμός των ειδικών εκπομπών ανά τόνο προϊόντος βασίζεται στο επίπεδο εκπομπών και στα επίπεδα δραστηριοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης το οποίο έχει καταρτισθεί δυνάμει του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 της Επιτροπής (24) σχετικά με τους κανόνες δωρεάν κατανομής.

Για προϊόντα από εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87 /ΕΚ, τα αποτελέσματα δηλώνονται σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής (25).

Για προϊόντα κεραμικών πλακιδίων στα οποία χρησιμοποιείται σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό παραχθείσα σε διαφορετική εγκατάσταση ως πρώτη ύλη, ο αιτών υποβάλλει δήλωση του παραγωγού της σκόνης που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό στην οποία δηλώνεται η τιμή των ετήσιων μέσων ειδικών εκπομπών CO2, σύμφωνα με μία εκ των δύο μεθόδων υπολογισμού που περιγράφονται ανωτέρω για το τελευταίο έτος αναφοράς.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η τιμή των ειδικών εκπομπών CO2 εκτιμάται στο επίπεδο του ή των προϊόντων που καλύπτονται από την άδεια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Οι σχετικές τιμές κατανάλωσης καυσίμου που υπολογίζονται για το κριτήριο 4.1, η ένταση άνθρακα του ή των χρησιμοποιούμενων καυσίμων και η μέση περιεκτικότητα των πρώτων υλών σε ανθρακικά άλατα χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2.

4.3.    — Κατανάλωση νερού διεργασιών

Η μονάδα που παράγει το προϊόν κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου είτε:

διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης λυμάτων κλειστού βρόχου για λύματα διεργασιών το οποίο διασφαλίζει μηδενικές εκροές υγρών· είτε

είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ειδική κατανάλωση γλυκού νερού δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα.

Τύπος προϊόντος

Εκτελείται ξήρανση με καταιονισμό εντός των εγκαταστάσεων;

Όριο κατανάλωσης

κεραμικά πλακίδια και κυβόλιθοι λιθοστρώσεων από πυρίμαχη άργιλο

Ναι

1,0 L/kg

Όχι

0,5 L/kg

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση, στην οποία δηλώνει τα μέσα με τα οποία διασφαλίζεται η συμμόρφωση.

Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται σύστημα με μηδενικές εκροές υγρών για την ανακύκλωση των λυμάτων διεργασιών, υποβάλλεται σύντομη περιγραφή του συστήματος και των κυριότερων παραμέτρων λειτουργίας του.

Στις περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιείται τέτοιο σύστημα, δηλώνονται τα συνολικά δεδομένα κατανάλωσης νερού διεργασιών (σε L ή m3) και τα συνολικά δεδομένα παραγωγής κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου (σε kg ή m2) για το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή για κυλιόμενη περίοδο 12 μηνών πριν από την ημερομηνία απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή συγκεκριμένων δεδομένων για μια γραμμή παραγωγής ή ένα προϊόν, ο αιτών παραπέμπει σε δεδομένα που αφορούν ολόκληρη τη μονάδα.

Η κατανάλωση νερού που προκύπτει από τη χρήση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και καντίνες και από άλλες δραστηριότητες που δεν συνδέονται άμεσα με τις διεργασίες παραγωγής θα πρέπει να μετρώνται ξεχωριστά και δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

4.4.    — Εκπομπές σκόνης, HF, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα

Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών σκόνης από τις εργασίες κατά την «ψυχρή» κατεργασία που δημιουργούν σκόνη στον χώρο παραγωγής κεραμικών πλακιδίων πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα στάδια της παραλαβής, της ανάμειξης και της άλεσης των πρώτων υλών, καθώς και τη μορφοποίηση και την επισμάλτωση/διακόσμηση των πλακιδίων.

Οι ειδικές εκπομπές σκόνης, HF, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα που συνδέονται με την παραγωγή προϊόντων κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Παράμετρος εκπομπών

Υποχρεωτικό όριο

Όριο περιβαλλοντικής αριστείας

Μέθοδος δοκιμής

Διαθέσιμοι βαθμοί

Σκόνη (ξηραντήρας καταιονισμού)  (*)

90 mg/kg

άνευ αντικειμένου

EN 13284

άνευ αντικειμένου

Σκόνη (κάμινος)

50 mg/kg

10 mg/kg

EN 13284

Έως 10

HF (κάμινος)

20 mg/kg

6 mg/kg

ISO 15713

Έως 10

NOx ως NO2 (κάμινος)

250 mg/kg

170 mg/kg

EN 14792

Έως 10

SOx ως SO2 (κάμινος)

1 300 mg/kg

750 mg/kg

EN 14791

Έως 10

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 40 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένες είναι οι πραγματικές ειδικές εκπομπές σκόνης, HF, NOx και SOx ώστε να προσεγγίζουν τα σχετικά όρια περιβαλλοντικής αριστείας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα (π.χ. για εκπομπές HF: από 0 βαθμοί για 20 mg/kg έως και 10 βαθμοί για ≤ 6 mg/kg).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με i) περιγραφή των μέτρων που εφαρμόζονται για τη μείωση των εκπομπών σκόνης από τις εργασίες κατά την « ψυχρή » κατεργασία που δημιουργούν σκόνη και ii) επιτόπια δεδομένα σε mg/Nm3 και εκφραζόμενα ως ετήσια μέση τιμή υπολογιζόμενη με βάση τις ημερήσιες μέσες τιμές. Τα δεδομένα έχουν παραχθεί μέσω συνεχούς ή περιοδικής παρακολούθησης σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα EN ή ISO. Στις περιπτώσεις περιοδικής παρακολούθησης, λαμβάνονται τουλάχιστον τρία δείγματα κατά τη σταθερή λειτουργία του ξηραντήρα καταιονισμού ή της καμίνου για τους κύκλους παραγωγής του ή των προϊόντων που φέρει το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μόνο σε m2 αλλά πρέπει να υποβληθούν σε kg, η τιμή μετατρέπεται με τη χρήση σταθερού συντελεστή φαινόμενης πυκνότητας (σε kg/m2) για το προϊόν ή την οικογένεια προϊόντων.

Τα δεδομένα για μια ολόκληρη οικογένεια προϊόντων θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά της ή των γραμμών παραγωγής για περίοδο 12 μηνών πριν από την ημερομηνία απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Τα δεδομένα για συγκεκριμένα επιμέρους προϊόντα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των σταθερών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ή των πραγματικών κύκλων παραγωγής.

Για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης καυσαερίων από mg/Nm3 (με περιεκτικότητα σε O2 ίση με 18 %) σε mg/kg του προϊόντος κεραμικής/πυρίμαχης αργίλου, πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον ειδικό όγκο ροής αερίου (Nm3kg του προϊόντος). Ένα Nm3 αντιστοιχεί σε ένα m3 ξηρού αερίου υπό σταθερές συνθήκες 273 K και 101,3 kPa.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή συγκεκριμένων δεδομένων για μια γραμμή παραγωγής ή ένα προϊόν, ο αιτών παραπέμπει σε δεδομένα που αφορούν ολόκληρη τη μονάδα και κατανέμει τις εκπομπές στην παραγωγή των προϊόντων που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ, βάσει μάζας.

4.5.    — Διαχείριση λυμάτων

Τα λύματα διεργασιών από την παραγωγή προϊόντων κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου υποβάλλονται σε επεξεργασία ακολουθώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή 1: επεξεργασία εντός των εγκαταστάσεων για την αφαίρεση των αιωρούμενων στερεών, οπότε τα επεξεργασμένα λύματα επαναδιοχετεύονται στη διεργασία παραγωγής στο πλαίσιο του συστήματος μηδενικών εκροών υγρών· ή

Επιλογή 2: επεξεργασία εντός των εγκαταστάσεων για την αφαίρεση των αιωρούμενων στερεών (ή χωρίς επεξεργασία) πριν από την αποστολή των λυμάτων σε εργασίες επεξεργασίας από τρίτο μέρος· ή

Επιλογή 3: επεξεργασία εντός των εγκαταστάσεων για την αφαίρεση των αιωρούμενων στερεών πριν από τη διοχέτευσή τους σε τοπικά υδατορεύματα.

Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται οι επιλογές 2 και 3, ο αιτών ή ο τρίτος φορέας λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, κατά περίπτωση, οφείλει να αποδείξει τη συμμόρφωση με τα ακόλουθα όρια για τα τελικά επεξεργασμένα λύματα που διοχετεύονται σε τοπικά υδατορεύματα.

Παράμετρος

Όριο

Μέθοδοι δοκιμής

Αιωρούμενα στερεά

40 mg/l

ISO 5667-17

Κάδμιο

0,015 mg/l

ISO 8288

Μόλυβδος

0,15 mg/l

ISO 8288

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης στην οποία ορίζει την επιλογή που εφαρμόζει στη μονάδα παραγωγής.

Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται σύστημα με μηδενικές εκροές υγρών για την ανακύκλωση των λυμάτων διεργασιών, υποβάλλεται σύντομη περιγραφή του συστήματος και των κυριότερων παραμέτρων λειτουργίας του.

Στις περιπτώσεις όπου επεξεργασμένα ή λύματα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία αποστέλλονται σε μονάδα επεξεργασίας τρίτου, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας δηλώνει τις μέσες συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερών, καδμίου και μολύβδου στα τελικά επεξεργασμένα λύματα και υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών βάσει εβδομαδιαίων αναλύσεων των εκροών λυμάτων σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους δοκιμών που ορίζονται ανωτέρω ή ισοδύναμες εσωτερικές εργαστηριακές μεθόδους. Η διενέργεια δοκιμών σε αραιότερα διαστήματα είναι εφικτή εάν το επιτρέπει η άδεια λειτουργίας.

Στις περιπτώσεις όπου τα λύματα διεργασιών υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός των εγκαταστάσεων και τα τελικά επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται σε τοπικό υδατόρευμα, ο αιτών δηλώνει τις μέσες συγκεντρώσεις αιωρούμενων στερών, καδμίου και μολύβδου στα τελικά επεξεργασμένα λύματα και υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών βάσει εβδομαδιαίων αναλύσεων των εκροών λυμάτων σύμφωνα με τις πρότυπες μεθόδους δοκιμών που ορίζονται ανωτέρω ή ισοδύναμες εσωτερικές εργαστηριακές μεθόδους. Η διενέργεια δοκιμών σε αραιότερα διαστήματα είναι εφικτή εάν το επιτρέπει η άδεια λειτουργίας.

4.6.    — Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων διεργασιών

Ο αιτών συντάσσει απογραφή της παραγωγής αποβλήτων διεργασιών για τη διεργασία παραγωγής κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου. Η απογραφή περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων (26).

Η απογραφή αποβλήτων διεργασιών καλύπτει περίοδο 12 μηνών πριν από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και, για την ίδια περίοδο, η συνολική παραγωγή προϊόντων εκτιμάται εκφραζόμενη τόσο ως μάζα (kg ή τόνοι) όσο και ως εμβαδόν (m2).

Τουλάχιστον το 90 % κατά μάζα των αποβλήτων διεργασιών που παράγονται κατά την κατασκευή προϊόντων κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου επανενσωματώνεται στη διεργασία παραγωγής εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων ή επαναχρησιμοποιείται σε άλλες διεργασίες παραγωγής.

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 10 βαθμοί ανάλογα με το πόσο αυξημένα είναι τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων διεργασιών ώστε να προσεγγίζουν το σχετικό όριο περιβαλλοντικής αριστείας του 100 % (από 0 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 90 % των αποβλήτων διεργασιών έως και 10 βαθμοί για επαναχρησιμοποίηση του 100 % των αποβλήτων διεργασιών).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με απογραφή αποβλήτων της μονάδας παραγωγής προϊόντων κεραμικής ή πυρίμαχης αργίλου για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών πριν από την ημερομηνία απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ και με υπολογισμό των συνολικής παραγωγής νέων απορριμμάτων και ιλύος (σε kg ή t) . Ο αιτών δεσμεύεται να διατηρεί μια τέτοια απογραφή επικαιροποιημένη κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

Υποβάλλονται επίσης στοιχεία για τον προορισμό των εν λόγω αποβλήτων διεργασιών, με διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσον αυτά επαναχρησιμοποιούνται εσωτερικά για άλλες διεργασίες ή αποστέλλονται σε μονάδες υγειονομικής ταφής. Σε περίπτωση εξωτερικής επαναχρησιμοποίησης ή διάθεσης σε μονάδα υγειονομικής ταφής, υποβάλλονται τα δελτία αποστολής.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή συγκεκριμένων δεδομένων για μια γραμμή παραγωγής ή ένα προϊόν, ο αιτών παραπέμπει σε δεδομένα που αφορούν ολόκληρη τη μονάδα.

4.7.    — Σμάλτα και μελάνια

Στις περιπτώσεις όπου γίνεται επισμάλτωση ή διακόσμηση κεραμικών πλακιδίων ή προϊόντων πυρίμαχης αργίλου, η περιεκτικότητα σε μόλυβδο (Pb) του σκευάσματος σμάλτου ή μελάνης δεν υπερβαίνει το 0,10 % κατά βάρος και η αντίστοιχη περιεκτικότητα σε κάδμιο (Cd) δεν υπερβαίνει το 0,10 % κατά βάρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με σχετική δήλωση ή δελτίο δεδομένων ασφαλείας από τον προμηθευτή του σμάλτου ή της μελάνης.

5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΟΝΙΕΣ Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Σύστημα βαθμολόγησης

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ δύναται να απονέμεται τόσο σε ενδιάμεσα προϊόντα υδραυλικής κονίας ή εναλλακτικού τσιμέντου που διατίθενται στην αγορά όσο και σε τελικά προϊόντα σκληρής επένδυσης που κατασκευάζονται μέσω ανάμειξης τέτοιων κονιών ή τσιμέντων με αδρανή υλικά και νερό και μέσω μετέπειτα επεξεργασίας και σκλήρυνσης.

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν είναι ο παραγωγός του ενδιάμεσου προϊόντος υδραυλικής κονίας ή εναλλακτικού τσιμέντου και το προϊόν κονίας ή τσιμέντου δεν διαθέτει οικολογικό σήμα της ΕΕ, ο αιτών δηλώνει την ή τις κονίες ή το ή τα τσιμέντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ή των προϊόντων σκληρής επένδυσης, και χρησιμοποιεί ως τεκμηρίωση τα τιμολόγια παράδοσης με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός έτους από την ημερομηνία της αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει όλες τις σχετικές δηλώσεις του παραγωγού της υδραυλικής κονίας ή του εναλλακτικού τσιμέντου οι οποίες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές απαιτήσεις του οικολογικού σήματος της ΕΕ βάσει των οποίων δύνανται να χορηγηθούν βαθμοί.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται το σύστημα βαθμολόγησης σε κάθε περίπτωση και ο ελάχιστος αριθμός βαθμών που απαιτείται.

 

Υδραυλική κονία

Εναλλακτικό τσιμέντο

Προϊόντα σκληρής επένδυσης με βάση το τσιμέντο

Προϊόντα σκληρής επένδυσης με βάση την άσβεστο

1.7.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για μονάδα παραγωγής υδραυλικής κονίας (προαιρετικό)

0, 3 ή 5 βαθμοί

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

1.7.

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης για μονάδα παραγωγής προϊόντων σκληρής επένδυσης (προαιρετικό)

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

0, 3 ή 5 βαθμοί

0, 3 ή 5 βαθμοί

5.1.

Συντελεστής σκωρίας

Έως 15 βαθμοί

Έως 15 βαθμοί

Έως 15 βαθμοί

άνευ αντικειμένου

5.2.

Εκπομπές CO2

Έως 20 βαθμοί

Έως 20 βαθμοί

Έως 20 βαθμοί

Έως 20 βαθμοί

5.3.

Εκπομπές σκόνης, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα

Έως 15 βαθμοί

άνευ αντικειμένου ή έως 15 μόρια

Έως 15 βαθμοί

Έως 15 βαθμοί

5.4.

Ανάκτηση και υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

Έως 25 βαθμοί

Έως 25 βαθμοί

5.5.

Κατανάλωση ενέργειας

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

Έως 20 βαθμοί

Έως 20 βαθμοί

5.6.

Περιβαλλοντικά καινοτόμος σχεδιασμός προϊόντων (προαιρετικό)

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

Έως 10 βαθμοί

Έως 15 βαθμοί

Μέγιστο σύνολο διαθέσιμων βαθμών

55

35 ή 50

110

100

Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βαθμών για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ

27,5

17,5 ή 25

55

50

5.1.    — Συντελεστής σκωρίας

Το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για υδραυλικές κονίες με βάση την άσβεστο.

Για υδραυλικές κονίες τσιμέντου:

Ο αιτών ή ο προμηθευτής της υδραυλικής κονίας τσιμέντου δηλώνει τον συντελεστή σκωρίας ή τουλάχιστον την αντίστοιχη ένδειξη του προτύπου EN 197-1 (που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσεγγιστική τιμή για τον συντελεστή σκωρίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα).

Ένδειξη του προτύπου EN 197-1

Προβλεπόμενος συντελεστής σκωρίας

Ένδειξη του προτύπου EN 197-1

Προβλεπόμενος συντελεστής σκωρίας

CEM I

0,96

CEM II/A-L

0,83

CEM II/A-S

0,83

CEM II/B-L

0,68

CEM II/B-S

0,68

CEM II/A-LL

0,83

CEM II/A-D

0,88

CEM II/B-LL

0,68

CEM II/A-P

0,83

CEM II/A-M

0,80

CEM II/B-P

0,68

CEM II/B-M

0,68

CEM II/A-Q

0,83

CEM III/A

0,47

CEM II/B-Q

0,68

CEM III/B

0,25

CEM II/A-V

0,83

CEM III/C

0,09

CEM II/B-V

0,68

CEM IV/A

0,73

CEM II/A-W

0,83

CEM IV/B

0,52

CEM II/B-W

0,68

CEM V/A

0,72

CEM II/A-T

0,83

CEM V/B

0,57

CEM II/B-T

0,68

 

 

Στους αιτούντες χορηγούνται έως 15 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένος είναι ο συντελεστής σκωρίας της υδραυλικής κονίας τσιμέντου, ώστε να προσεγγίζει το όριο περιβαλλοντικής αριστείας του 0,60 (από 0 βαθμοί για συντελεστή σκωρίας ≥ 0,90 έως και 15 βαθμοί για συντελεστή σκωρίας ≤ 0,60).

Για εναλλακτικά τσιμέντα:

Στους αιτούντες χορηγούνται επιπροσθέτως έως 15 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένος είναι ο συντελεστής σκωρίας του τσιμέντου, ώστε να προσεγγίζει το όριο περιβαλλοντικής αριστείας του 0,00 (από 0 βαθμοί για συντελεστή σκωρίας 0,30 έως και 15 βαθμοί για συντελεστή σκωρίας 0,00).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση σχετικά με τον ειδικό συντελεστή σκωρίας για την υδραυλική κονία ή τη σχετική ένδειξη για την κονία σύμφωνα με τον πίνακα 1 του προτύπου EN 197-1, για την ή τις υδραυλικές κονίες που προμηθεύεται.

Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες της μίας υδραυλικές κονίες ή περισσότερα του ενός εναλλακτικά τσιμέντα στο προϊόν σκληρής επένδυσης (π.χ. σε προϊόντα πλακιδίων μωσαϊκού διπλής στρώσης), ο αιτών υπολογίζει τους βαθμούς που ισχύουν για κάθε υδραυλική κονία ή εναλλακτικό τσιμέντο ως να ήταν το μόνο που χρησιμοποιείται και κατόπιν υπολογίζει ένα σύνολο σταθμισμένων μέσων βαθμών βάσει της αντίστοιχης πρόσθεσης κάθε υδραυλικής κονίας ή εναλλακτικού τσιμέντου στο προϊόν.

5.2.    — Εκπομπές CO2

Οι εκπομπές CO2 που συνδέονται με την παραγωγή σκωρίας τσιμέντου Portland, ασβέστου ή εναλλακτικών τσιμέντων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά όρια που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα, όταν υπολογίζονται με τη χρήση της οικείας μεθόδου υπολογισμού που ορίζεται επίσης στον κατωτέρω πίνακα.

Τύπος προϊόντος

Υποχρεωτικό όριο

Όριο περιβαλλοντικής αριστείας

Μέθοδος υπολογισμού CO2

Σκωρία γκρίζου τσιμέντου Portland

816 kgCO2/t σκωρίας

751 kgCO2/t σκωρίας

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012, κατά περίπτωση

Άσβεστος

1 028 kgCO2/t υδραυλικής ασβέστου

775 kg/CO2/t υδραυλικής ασβέστου

Σκωρία λευκού τσιμέντου Portland

1 063 kgCO2/t σκωρίας

835 kgCO2/t σκωρίας

Εναλλακτικά τσιμέντα

571 kgCO2/t τσιμέντου

526 kgCO2/t τσιμέντου

Αποτύπωμα άνθρακα κατά ISO 14067 για τα στάδια κύκλου ζωής Α1-Α3

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 20 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένες είναι οι εκπομπές CO2 ώστε να προσεγγίζουν το οικείο όριο περιβαλλοντικής αριστείας που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα (π.χ. για σκωρία γκρίζου τσιμέντου Portland: από 0 βαθμοί για 816 kgCO2/t σκωρίας έως και 20 βαθμοί για 751 kgCO2/t σκωρίας).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την υποχρεωτική απαίτηση του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με δήλωση για τις υπολογισμένες ειδικές εκπομπές CO2 σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία που ορίζεται στον παραπάνω πίνακα.

Για προϊόντα από εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας /ΕΚ, ο υπολογισμός των ειδικών εκπομπών ανά τόνο προϊόντος βασίζεται στο επίπεδο εκπομπών και στα επίπεδα δραστηριοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο μεθοδολογίας παρακολούθησης το οποίο έχει καταρτισθεί δυνάμει του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331 σχετικά με τους κανόνες δωρεάν κατανομής.2003/87

Για προϊόντα από εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα αποτελέσματα δηλώνονται σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η τιμή των ειδικών εκπομπών CO2 εκτιμάται στο επίπεδο του ή των προϊόντων που καλύπτονται από την άδεια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Στις περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις παράγουν περισσότερους του ενός τύπους προϊόντων, τα δεδομένα βασίζονται στις πραγματικές γραμμές παραγωγής και τις διεργασίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προς αδειοδότηση προϊόντος, στο βαθμό που αυτό είναι πρακτικό. Στις περιπτώσεις όπου οι εκπομπές δημιουργούνται από διεργασίες που είναι κοινές για πολλά προϊόντα στις ίδιες εγκαταστάσεις, οι εκπομπές κατανέμονται βάσει μάζας.

Στις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται εναλλακτικό τσιμέντο, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο της ανάλυσης αποτυπώματος άνθρακα, η οποία συμφωνεί με το πρότυπο ISO 14067 και έχει εξακριβωθεί από πιστοποιημένο τρίτο οργανισμό. Η ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα πρέπει να καλύπτει την παραγωγή όλων των κυριότερων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και όλων των χημικών ενεργοποιητών για τα στάδια κύκλου ζωής Α1-Α3. Την απουσία συγκεκριμένων δεδομένων από τους προμηθευτές υλικών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γενικοί συντελεστές εκπομπών από μια βάση δεδομένων απογραφής στοιχείων κύκλου ζωής.

Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται περισσότερες της μίας υδραυλικές κονίες ή περισσότερα του ενός εναλλακτικά τσιμέντα στο προϊόν σκληρής επένδυσης (π.χ. σε πλακίδια μωσαϊκού διπλής στρώσης), ο αιτών υπολογίζει τους βαθμούς που ισχύουν για κάθε υδραυλική κονία ή εναλλακτικό τσιμέντο ως να ήταν το μόνο που χρησιμοποιείται και κατόπιν υπολογίζει ένα σύνολο σταθμισμένων μέσων βαθμών βάσει της αντίστοιχης πρόσθεσης κάθε υδραυλικής κονίας ή εναλλακτικού τσιμέντου στο προϊόν.

5.3.    — Εκπομπές σκόνης, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα

Το παρόν κριτήριο ισχύει για υδραυλικές κονίες, αλλά όχι για εναλλακτικά τσιμέντα εφόσον η περιεκτικότητά τους σε σκωρία είναι ≤ 30 % κατά βάρος.

Οι ειδικές εκπομπές σκόνης, NOx και SOx στην ατμόσφαιρα από τσιμεντοκαμίνους και ασβεστοκαμίνους δεν υπερβαίνουν τα οικεία υποχρεωτικά όρια που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Παράμετρος

Υποχρεωτικό ειδικό όριο εκπομπών

Όριο περιβαλλοντικής αριστείας

Μέθοδος δοκιμής

Διαθέσιμοι βαθμοί

Σκόνη

≤ 34,5 g/t σκωρίας ή υδραυλικής ασβέστου

≤ 11,5 g/t σκωρίας ή υδραυλικής ασβέστου

EN 13284

Έως 5

NOx (ως NO2)

≤ 1 472 g/t σκωρίας ή υδραυλικής ασβέστου

≤ 920 g/t σκωρίας ή υδραυλικής ασβέστου

EN 14791

Έως 5

SOx (ως SO2)

≤ 460 g/t σκωρίας ή υδραυλικής ασβέστου

≤ 115 g/t σκωρίας ή υδραυλικής ασβέστου

EN 14792

Έως 5

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 15 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένες είναι οι πραγματικές ειδικές εκπομπές (εκφραζόμενες ως g/t σκωρίας ή g/t υδραυλικής ασβέστου) σκόνης, NOx και SOx ώστε να προσεγγίζουν τα σχετικά όρια περιβαλλοντικής αριστείας που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα (π.χ. 0 βαθμοί για εκπομπές 34,5 g/t σκόνης σκωρίας, 5 βαθμοί για εκπομπές 11,5 g/t σκόνης σκωρίας).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με επιτόπια δεδομένα για τις εκπομπές της τσιμεντοκαμίνου/ασβεστοκαμίνου σε mg/Nm3 και εκφραζόμενη ως ετήσια μέση τιμή υπολογιζόμενη με βάση τις ημερήσιες μέσες τιμές. Τα δεδομένα για την εγκατάσταση έχουν παραχθεί μέσω συνεχούς παρακολούθησης σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα EN ή ISO.

Για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης καυσαερίων από mg/Nm3 (με περιεκτικότητα σε O2 ίση με 10 %) σε g/t σκωρίας, πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον ειδικό όγκο ροής αερίου της καμίνου (Nm3/t σκωρίας). Ο ειδικός όγκος ροής αερίου των τσιμεντοκαμίνων κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1 700 και 2 500 Nm3/t σκωρίας. Ο παραγωγός τσιμέντου πρέπει να δηλώσει σαφώς το ειδικό ποσοστό ροής αέρα στους υπολογισμούς των εκπομπών σκόνης, NOx και SOx. Ένα Nm3 αντιστοιχεί σε ένα m3 ξηρού αερίου υπό σταθερές συνθήκες 273 K και 101,3 kPa.

Για τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης καυσαερίων από mg/Nm3 (με περιεκτικότητα σε O2 ίση με 11 %) σε g/t ασβέστου, πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον ειδικό όγκο ροής αερίου της καμίνου (Nm3/t ασβέστου). Οι ειδικοί όγκοι ροής αερίου των ασβεστοκαμίνων δύνανται γενικά να κυμαίνονται μεταξύ 3 000 και 5 000 Nm3/t ασβέστου, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο καμίνου. Ο παραγωγός ασβέστου πρέπει να δηλώσει σαφώς το ειδικό ποσοστό ροής αέρα στους υπολογισμούς των εκπομπών σκόνης, NOx και SOx. Ένα Nm3 αντιστοιχεί σε ένα m3 ξηρού αερίου υπό σταθερές συνθήκες 273 K και 101,3 kPa.

Όταν πρόκειται για συνεχιζόμενα προγράμματα παραγωγής, τα δεδομένα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των τελευταίων 12 μηνών πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Στην περίπτωση συντομότερων προγραμμάτων παραγωγής, δηλώνεται η ή οι πραγματικές περίοδοι παραγωγής και τα δεδομένα για τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά τουλάχιστον του 80 % του προγράμματος παραγωγής.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή συγκεκριμένων δεδομένων για μια γραμμή παραγωγής ή ένα προϊόν, ο αιτών παραπέμπει σε δεδομένα που αφορούν ολόκληρη τη μονάδα.

Στις περιπτώσεις όπου για την παραγωγή προϊόντων χρησιμοποιούνται περισσότερες της μίας υδραυλικές κονίες για την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων σκληρής επένδυσης που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ (π.χ. πλακίδια μωσαϊκού διπλής στρώσης), ο αιτών υπολογίζει τους βαθμούς που ισχύουν για κάθε υδραυλική κονία ως να ήταν η μόνη που χρησιμοποιείται και κατόπιν υπολογίζει ένα σύνολο σταθμισμένων μέσων βαθμών βάσει της σχετικής χρήσης κάθε υδραυλικής κονίας στη γραμμή παραγωγής προϊόντων σκληρής επένδυσης που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ.

5.4.    — Ανάκτηση και υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών

Ο αιτών αξιολογεί και τεκμηριώνει τη διαθεσιμότητα στην περιοχή παρθένου υλικού, ανακυκλωμένου υλικού από απόβλητα διάφορων διεργασιών παραγωγής, καθώς και δευτερεύοντος υλικού από υποπροϊόντα διάφορων διεργασιών παραγωγής. Δηλώνονται οι κατά προσέγγιση αποστάσεις μεταφοράς των τεκμηριωμένων πηγών υλικού.

Ο αιτών εφαρμόζει διαδικασίες για τυχόν παρτίδες επιστρεφόμενου ή απορριφθέντος σκυροδέματος στις οποίες το σύνολο του επιστρεφόμενου/απορριφθέντος υλικού είτε:

ανακυκλώνεται απευθείας μέσα στις παρτίδες νέου σκυροδέματος που χυτεύεται πριν από τη σκλήρυνση του επιστρεφόμενου/απορριφθέντος σκυροδέματος· ή

ανακυκλώνεται ως αδρανές υλικό σε νέες παρτίδες μετά τη σκλήρυνση του επιστρεφόμενου/απορριφθέντος σκυροδέματος· ή

ανακυκλώνεται εκτός των εγκαταστάσεων πριν ή μετά τη σκλήρυνση στο πλαίσιο συμβατικής συμφωνίας με τρίτο μέρος.

Δύνανται να χορηγηθούν επιπροσθέτως συνολικά 25 βαθμοί σχετικά με την προμήθεια των πρώτων υλών ως εξής:

 

Προϊόντα με βάση το τσιμέντο

Προϊόντα με βάση την άσβεστο ή εναλλακτικό τσιμέντο

Περιεκτικότητα έως 30 % σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υλικά

Έως 20 βαθμοί

Έως 25 βαθμοί

Περιεκτικότητα έως 100 % σε παρθένα αδρανή υλικά των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο

Έως 5 βαθμοί

Έως 5 βαθμοί

Τσιμέντο του οποίου η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο

5 βαθμοί

άνευ αντικειμένου

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις του παρόντος κριτηρίου, τεκμηριωμένη με έγραφα που δηλώνουν την απόσταση μεταφοράς από δυνητικές πηγές παρθένων, ανακυκλωμένων και δευτερευόντων υλικών. Εναλλακτικά, η συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές πτυχές του παρόντος κριτηρίου δύνανται να αποδειχτούν μέσω αργυρού, χρυσού ή πλατινένιου πιστοποιητικού χορηγηθέντος στον παραγωγό του σκυροδέματος από το Συμβούλιο Βιωσιμότητας Σκυροδέματος (Concrete Sustainability Council, CSC) σύμφωνα με την έκδοση 2.0 του τεχνικού εγχειριδίου του CSC.

Τα ανακυκλωμένα ή δευτερεύοντα υλικά συνυπολογίζονται στην περιεκτικότητα ανακυκλωμένου/δευτερεύοντος υλικού εάν λαμβάνονται από πηγές που βρίσκονται σε απόσταση από τις εγκαταστάσεις παραγωγής προκατασκευασμένου σκυροδέματος η οποία αντιστοιχεί ≤ 2,5 φορές στην απόσταση από τα κύρια χρησιμοποιούμενα παρθένα υλικά (π.χ. χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή υλικά και συμπληρωματικά τσιμεντοειδή υλικά). Η ενσωμάτωση σκόνης και απορριφθέντων τεμαχίων από προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος σε νέα προϊόντα δεν θεωρείται ενσωμάτωση ανακυκλωμένου περιεχομένου εάν αυτά χρησιμοποιούνται για την ίδια διεργασία από την οποία παρήχθησαν.

Υλικά των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοιο από το Συμβούλιο Βιωσιμότητας Σκυροδέματος ή από ισοδύναμο σύστημα πιστοποίησης τρίτων.

Υποβάλλεται μηνιαίος ισολογισμός ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών και υλικών των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο, για τους 12 μήνες παραγωγής πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Ο αιτών δεσμεύεται να διατηρεί μια τέτοια απογραφή επικαιροποιημένη κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Ο ισολογισμός αναφέρει το σύνολο των ποσοτήτων των εισερχόμενων ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών και των υλικών των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο (με αιτιολόγηση βάσει δελτίων αποστολής και τιμολογίων) και των εξερχόμενων ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών και των υλικών των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο για το σύνολο της παραγωγής προκατασκευασμένου σκυροδέματος που πωλείται ή είναι έτοιμη προς πώληση και για την οποία ζητούνται βαθμοί λόγω της περιεκτικότητάς της σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υπευθύνως υλικά ή υλικά των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο [με αιτιολόγηση βάσει των ποσοτήτων προϊόντων και του ποσοστού (%) των ζητούμενων βαθμών].

Δεδομένου ότι η διεργασία παραγωγής προκατασκευασμένου σκυροδέματος γίνεται κατά παρτίδες, οι ζητούμενοι βαθμοί λόγω της περιεκτικότητας σε ανακυκλωμένα/δευτερεύοντα υλικά και οι ζητούμενοι βαθμοί λόγω της χρήσης υδραυλικών κονιών των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο, εναλλακτικών τσιμέντων ή αδρανών υλικών βασίζονται στις συνθέσεις των μειγμάτων που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο παρτίδας. Δεν επιτρέπεται η κατανομή ανακυκλωμένων/δευτερευόντων υλικών και υλικών των οποίων η προμήθεια έχει γίνει με υπεύθυνο τρόπο.

Όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα μόνο σε m3 αλλά να πρέπει να υποβληθούν σε kg, ή αντιστρόφως, η τιμή μετατρέπεται με τη χρήση σταθερού συντελεστή φαινόμενης πυκνότητας για το σχετικό υλικό.

5.5.    — Κατανάλωση ενέργειας

Ο αιτών διαθέτει πρόγραμμα συστηματικής παρακολούθησης, καταγραφής και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των ειδικών εκπομπών CO2 σε βέλτιστα επίπεδα στη μονάδα προκατασκευασμένου σκυροδέματος. Ο αιτών υποβάλλει έκθεση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ως συνάρτηση της πηγής ενέργειας (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο) και του σκοπού (π.χ. χρήση κτιρίων εντός των εγκαταστάσεων, φωτισμός, λειτουργία εξοπλισμού κοπής, λειτουργία αντλιών και οχημάτων). Ο αιτών υποβάλλει έκθεση για την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τόσο σε απόλυτη βάση (σε μονάδες kWh ή MJ) όσο και σε επίπεδο συγκεκριμένης παραγωγής (σε μονάδες kWh ή MJ ανά m3, m2 ή τόνο υλικού που πωλείται/παράγεται και είναι έτοιμο προς πώληση) για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος.

Το σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 περιγράφει μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση (π.χ. αποδοτικότερη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού, επενδύσεις σε αποδοτικότερο εξοπλισμό, βελτίωση των εργασιών μεταφοράς και εφοδιαστικής κ.λπ.).

Χορηγούνται επιπροσθέτως συνολικά 20 βαθμοί ως εξής:

Χορηγούνται έως 10 βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας (καύσιμο συν ηλεκτρική ενέργεια) που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (από 0 βαθμοί για 0 % ανανεώσιμη ενέργεια έως 10 βαθμοί για 100 % ανανεώσιμη ενέργεια).

Χορηγούνται έως 5 βαθμοί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: μέσω ιδιωτικών συμβάσεων ενεργειακών υπηρεσιών για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (5 βαθμοί)· μέσω εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που βρίσκονται εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων (5 βαθμοί)· μέσω μακροπρόθεσμων εταιρικών συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται μέσω δικτύου ή απομακρυσμένου δικτύου (27) (4 βαθμοί)· μέσω πιστοποιήσεων πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (28) (3 βαθμοί)· μέσω αγοράς πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή πράσινου τιμολογίου από τον προμηθευτή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (29) (2 βαθμοί).

Χορηγούνται 3 βαθμοί όταν για το εν λόγω προϊόν έχει διενεργηθεί ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα κατά ISO 14067 ή 5 βαθμοί αν έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία της μεθόδου περιβαλλοντικού αποτυπώματος του προϊόντος που αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (30).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει ενεργειακή απογραφή για τη μονάδα προκατασκευασμένου σκυροδέματος που καλύπτει τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ημερομηνία απονομής της άδειας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ και δεσμεύεται να διατηρεί μια τέτοια απογραφή κατά την περίοδο ισχύος της εν λόγω άδειας. Η ενεργειακή απογραφή διακρίνει τους διάφορους τύπους καυσίμων που καταναλώνονται, επισημαίνοντας τυχόν ανανεώσιμα καύσιμα ή ανανεώσιμο περιεχόμενο μεικτών καυσίμων. Κατ’ ελάχιστον, το σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης ειδικής ενέργειας και των εκπομπών CO2 πρέπει να ορίζει τη βασική κατάσταση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στη μονάδα προκατασκευασμένου σκυροδέματος για την οποία θεσπίστηκε το σχέδιο, να προσδιορίζει και να ποσοτικοποιεί σαφώς τις διάφορες πηγές κατανάλωσης ενέργειας στη μονάδα, να προσδιορίζει και να αιτιολογεί ενέργειες μείωσης της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας και να προβλέπει την υποβολή σχετικής έκθεσης σε ετήσια βάση.

Ο αιτών παρέχει στοιχεία για την ισχύουσα σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών που ισχύει για την αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Εάν είναι απαραίτητο, σε δήλωση του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας διευκρινίζεται i) το μερίδιο ανανεώσιμων πηγών στην παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ii) η φύση της ισχύουσας σύμβασης αγοράς (δηλαδή ιδιωτική σύμβαση ενεργειακών υπηρεσιών, πιστοποίηση ανεξάρτητης πράσινης ενέργειας ή πράσινο τιμολόγιο) και iii) εάν η αγοραζόμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές εντός ή πλησίον των εγκαταστάσεων.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών αγοράζει εγγυήσεις προέλευσης προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών, υποβάλλει τη δέουσα τεκμηρίωση προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πιστοποιητικά εγγυήσεων προέλευσης αγοράστηκαν σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος ενεργειακών πιστοποιητικών.

Στις περιπτώσεις στις οποίες ζητούνται βαθμοί για την ανάλυση αποτυπώματος άνθρακα, ο αιτών υποβάλλει αντίγραφο της ανάλυσης, η οποία συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 14067 ή με τη μέθοδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος προϊόντος και έχει εξακριβωθεί από διαπιστευμένο τρίτο μέρος. Η ανάλυση αποτυπώματος πρέπει να καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών διεργασιών που συνδέονται με την παραγωγή υδραυλικών κονιών ή εναλλακτικών τσιμέντων, τις μεταφορές πρώτων υλών εντός και εκτός των εγκαταστάσεων προς τη μονάδα προκατασκευασμένου σκυροδέματος, την παραγωγή προκατασκευασμένου σκυροδέματος, τις εκπομπές που συνδέονται με τις διοικητικές διαδικασίες (π.χ. λειτουργία κτιρίων εντός των εγκαταστάσεων) και τη μεταφορά του πωλούμενου προϊόντος στην πύλη της μονάδας προκατασκευασμένου σκυροδέματος ή στον τοπικό κόμβο μεταφορών (π.χ. σιδηροδρομικό σταθμό ή λιμένα).

5.6.    — Περιβαλλοντικά καινοτόμος σχεδιασμός προϊόντων (προαιρετικό)

Για τα προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος ή συμπιεσμένου γαιώδους υλικού που διασφαλίζουν άμεσα ή έμμεσα περιβαλλοντικά οφέλη μέσω ενός ή περισσότερων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται κατωτέρω, χορηγούνται βαθμοί ανάλογα με τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που φέρουν.

Ο συνολικός αριθμός των βαθμών που χορηγούνται βάσει του παρόντος κριτηρίου δεν δύναται να υπερβαίνει τους 15 (για προϊόντα με βάση την άσβεστο) ή τους 10 (για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα προκατασκευασμένου σκυροδέματος ή με συμπιεσμένου γαιώδους υλικού).

Δύναται να χορηγηθούν συνολικά έως και 10 ή 15 βαθμοί ως εξής:

Χορηγούνται έως 10 βαθμοί ανάλογα με το κατά πόσον το προϊόν πλακιδίων δαπέδου, πλακών δαπέδου ή κυβόλιθων λιθοστρώσεων από προκατασκευασμένο ή υδατοπερατό σκυρόδεμα υπερβαίνει την ελάχιστη ταχύτητα διείσδυσης των 400 mm/h και προσεγγίζει το όριο περιβαλλοντικής αριστείας ≥ 2 000 mm/h (από 0 βαθμοί για 400 mm/h έως και 10 βαθμοί για 2 000 mm/h).

Χορηγούνται έως 10 βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό των προϊόντων τούβλων, πλίνθων, πλακών ή πάνελ που υπερβαίνουν τον ελάχιστο κενό χώρο του 20 % και προσεγγίζουν το όριο περιβαλλοντικής αριστείας ≥ 80 % κενού χώρου (από 0 βαθμοί για 20 % κενό χώρο έως και 10 βαθμοί για ≥ 80 % κενό χώρο).

Χορηγούνται έως 15 βαθμοί ανάλογα με το ποσοστό των προϊόντων τούβλων, πλίνθων, πλακών ή πάνελ που υπολείπονται του ανώτατου ορίου θερμικής αγωγιμότητας του 0,45 W/m.K και προσεγγίζουν το όριο περιβαλλοντικής αριστείας ≤ 0,15 W/m.K (από 0 βαθμοί για ≥ 0,45 W/m.K έως και 15 βαθμοί για ≤ 0,15 W/m.K).

Χορηγούνται επιπροσθέτως έως 15 βαθμοί ανάλογα με το πόσο μειωμένη είναι η περιεκτικότητα σε υδραυλική κονία ή εναλλακτικό τσιμέντο κάτω από το ανώτατο όριο του 10 % [εκφραζόμενο ως ποσοστό (%) του συνολικού παραγόμενου βάρους] και προσεγγίζει το όριο περιβαλλοντικής αριστείας ≤ 5 % (από 0 βαθμοί για ≥ 10 % έως και 15 βαθμοί για ≤ 5 %).

Χορηγούνται 10 βαθμοί για στοιχεία λιθόστρωσης που είναι σχεδιασμένα με διάκενα τα οποία πληρώνονται με φυτικές γαίες/άμμο/χαλίκι και σπέρνονται με γρασίδι και τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν στο πλαίσιο σχεδιαστικών λύσεων υδατοπερατής λιθόστρωσης (γνωστές ως πλέγμα γρασιδιού/γκαζόν).

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση στην οποία αναφέρει κατά πόσον το παρόν κριτήριο εφαρμόζεται για το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ.

Στις περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση βαθμών λόγω των ταχυτήτων διείσδυσης των προϊόντων πλακιδίων δαπέδου, πλακών δαπέδου ή κυβόλιθων λιθοστρώσεων από προκατασκευασμένο ή υδατοπερατό σκυρόδεμα, ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με τα BS 7533-13, BS DD 229:1996 ή παρόμοια πρότυπα.

Στις περιπτώσεις όπου ισχύει το κριτήριο που αφορά την αποδοτική χρήση υλικών για τούβλα, λίθους, πλάκες ή πάνελ, ο αιτών υποβάλλει δήλωση σχετικά με το ποσοστό (%) των κενών της φόρμας, αναφέροντας τις διαστάσεις της φόρμας του προϊόντος με τέτοιο βαθμό λεπτομέρειας ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του συνολικού όγκου και του όγκου των κενών.

Στις περιπτώσεις όπου ζητούνται βαθμοί λόγω προϊόντων με αυξημένη υψηλή και χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, ο αιτών υποβάλλει εκθέσεις δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 12667 ή παρόμοια πρότυπα.

Στις περιπτώσεις όπου ζητούνται βαθμοί λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε υδραυλική κονία ή εναλλακτικό τσιμέντο, ο αιτών δηλώνει τη συγκεκριμένη περιεκτικότητα σε κονία ή τουλάχιστον την ανώτατη περιεκτικότητα σε κονία που χρησιμοποιήθηκε.

Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το κριτήριο χρήσης ανοιχτού πλέγματος γρασιδιού/γκαζόν, ο αιτών υποβάλλει τεχνικά σχέδια των φορμών σκυροδέματος, εικόνες πραγματικών εγκαταστάσεων, ολοκληρωμένων με τις επιφάνειες καλυμμένες με βλάστηση, και λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης σχετικά με τον τρόπο πλήρωσης και σποράς των προϊόντων.


(*)  κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ενδιάμεσα τεμάχια λίθων μεγάλων διαστάσεων από λατομεία φυσικών λίθων.

(**)  κριτήρια για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε ενδιάμεσα προϊόντα υδραυλικών κονιών ή εναλλακτικών τσιμέντων.

(1)  Οδηγία 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 124 της 25.4.2014, σ. 1.).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 35).

(3)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(4)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(5)  Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την εξόρυξη μη ενεργειακών μεταλλευμάτων και το δίκτυο Natura 2000. Περίληψη. ISBN: 978-92-79-99542-2.

(6)  Σύμβαση περί διατηρήσεως της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Συμβούλιο της Ευρώπης. Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών - αριθ. 104.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).

(11)  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(12)  Βάσει εγγυήσεων προέλευσης με εξακρίβωση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος των πρόσθετων απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

(13)  Κοινοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και το σημείο 5 του παραρτήματος I της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125).

(14)  https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf

(15)  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(16)  Βάσει εγγυήσεων προέλευσης με εξακρίβωση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος των πρόσθετων απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

(17)  Κοινοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και το σημείο 5 του παραρτήματος I της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125).

(18)  https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf

(19)  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(20)  Βάσει εγγυήσεων προέλευσης με εξακρίβωση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος των πρόσθετων απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

(21)  Κοινοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και το σημείο 5 του παραρτήματος I της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125).

(22)  Τρεις οικογένειες προϊόντων κεραμικών πλακιδίων ταξινομούνται στις κατηγορίες Ι, II και III σύμφωνα με το πρότυπο EN 14411.

(*)  το όριο ισχύει μόνο για το καύσιμο που καταναλώνεται από τον ξηραντήρα καταιονισμού· 1 kg σκόνης που έχει ξηρανθεί περιλαμβάνει τυχόν εναπομείνασα περιεκτικότητα σε υγρασία, η οποία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 5-7 %

(**)  τα δεδομένα μετρώνται υπό σταθερές συνθήκες λειτουργίας που είναι αντιπροσωπευτικές του προϊόντος στη διάρκεια του κύκλου παραγωγής

(***)  τα δεδομένα μετρούμενα για περίοδο ενός έτους, συμπεριλαμβανομένης της βασικής κατανάλωσης καυσίμου μεταξύ των κύκλων παραγωγής

(*)  το όριο ισχύει μόνο για το καύσιμο που καταναλώνεται από τον ξηραντήρα καταιονισμού· 1 kg σκόνης που έχει ξηρανθεί περιλαμβάνει τυχόν εναπομείνασα περιεκτικότητα σε υγρασία, η οποία κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 5-7 %

(**)  το όριο ισχύει μόνο για το καύσιμο που καταναλώνεται από τον ξηραντήρα κεραμικών ειδών και την κάμινο και τις εκτιμώμενες εκπομπές διεργασιών εντός της καμίνου

(***)  βάσει των δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου που μετρώνται υπό σταθερές συνθήκες λειτουργίας που είναι αντιπροσωπευτικές του προϊόντος στη διάρκεια του κύκλου παραγωγής και των προβλεπόμενων εκπομπών διεργασιών στην κάμινο ανάλογα με την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε ανθρακικό άλας

(****)  άσει των δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου που μετρώνται για περίοδο ενός έτους, συμπεριλαμβανομένης της βασικής κατανάλωσης καυσίμου μεταξύ των κύκλων παραγωγής και των προβλεπόμενων εκπομπών διεργασιών στην κάμινο ανάλογα με την περιεκτικότητα της πρώτης ύλης σε ανθρακικό άλας.

(23)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(24)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/331 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 59 της 27.2.2019, σ. 8).

(25)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 181 της 12.7.2012, σ. 30).

(*)  Ισχύει μόνο για προϊόντα που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη τη σκόνη που έχει ξηρανθεί με καταιονισμό

(26)  Ως απόβλητα διεργασιών θεωρούνται τα εξής: ιλύς/ξηρά στερεά από λειοτρίβηση, προετοιμασία σώματος και προετοιμασία σμάλτου, απορριφθέν/θραυσμένο υλικό από εργασίες διαμόρφωσης, ξήρανσης, ψησίματος, ανόρθωσης και επιφανειακού φινιρίσματος και κατάλοιπα από συστήματα μείωσης καυσαερίων όπως διαχωρισμένη σκόνη/τέφρα, κατάλοιπα έκπλυσης αερίων και υπολείμματα καθαρισμού από χρήση κλίνης προσρόφησης σε διαδοχικά στάδια.

(27)  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(28)  Βάσει εγγυήσεων προέλευσης με εξακρίβωση από ανεξάρτητο τρίτο μέρος των πρόσθετων απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82).

(29)  Κοινοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 8 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 82) και το παράρτημα I παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125).

(30)  https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf


22.3.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/75


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/477 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Μαρτίου 2021

για την έγκριση τροποποιήσεων των εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης που υπέβαλαν η Φινλανδία και η Σουηδία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1672]

(Τα κείμενα στη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που υπέβαλε η Φινλανδία για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα, το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα βοοειδή και τους χοίρους για αναπαραγωγή, παραγωγή και σφαγή, καθώς και το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας και το κρέας πουλερικών, εγκρίθηκε με την απόφαση 94/968/ΕΚ της Επιτροπής (2).

(2)

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που υπέβαλε η Σουηδία για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα, το οποίο καλύπτει μεταξύ άλλων τα βοοειδή και τους χοίρους για αναπαραγωγή, παραγωγή και σφαγή, βόειο και χοίρειο κρέας, εγκρίθηκε με την απόφαση 95/50/ΕΚ της Επιτροπής (3).

(3)

Το εθνικό πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus που υπέβαλε η Φινλανδία εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/759/ΕΚ της Επιτροπής (4), το εθνικό πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus που υπέβαλε η Φινλανδία εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/848/ΕΚ της Επιτροπής (5), το εθνικό πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus που υπέβαλε η Φινλανδία εκριθηκε με την απόφαση 2008/815/ΕΚ της Επιτροπής (6) and εθνικό πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε γαλοπούλες που υπέβαλε η Φινλανδία εγκρίθηκε με την απόφαση 2009/771/ΕΚ της Επιτροπής (7).

(4)

Οι τροποποιήσεις του προγράμματος για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus που υπέβαλε η Φινλανδία εγκρίθηκαν με την απόφαση 2007/849/ΕΚ της Επιτροπής (8).

(5)

Στις 10 Μαρτίου 2020 η Φινλανδία υπέβαλε στην Επιτροπή για έγκριση τροποποιήσεις στο επιχειρησιακό της πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα όσον αφορά το βόειο και το χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών και τα βοοειδή και τους χοίρους για αναπαραγωγή, παραγωγή ή σφαγή, καθώς και τροποποιήσεις στα εθνικά της προγράμματα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus, σε σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus, σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus, και σε γαλοπούλες.

(6)

Στις 26 Νοεμβρίου 2019 η Σουηδία υπέβαλε στην Επιτροπή για έγκριση τροποποιήσεις του επιχειρησιακού της προγράμματος για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα όσον αφορά το βόειο και χοίρειο κρέας και τα βοοειδή και χοίρους για αναπαραγωγή, παραγωγή και σφαγή.

(7)

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των προγραμμάτων αυτών υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη κατά τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών της 10ης Δεκεμβρίου 2020. Οι τροποποιήσεις λαμβάνουν υπόψη την εξέλιξη της κατάστασης στη Φινλανδία και τη Σουηδία και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003.

(8)

Επομένως, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να εγκριθούν.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις που υπέβαλε η Φινλανδία στις 10 Μαρτίου 2020 σχετικά με το βόειο και χοίρειο κρέας, το κρέας πουλερικών, τα βοοειδή και τους χοίρους για αναπαραγωγή, παραγωγή ή σφαγή, όσον αφορά το επιχειρησιακό της πρόγραμμα για την καταπολέμηση της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 94/968/ΕΚ.

Άρθρο 2

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις σχετικά με το βόειο και το χοίρειο κρέας, καθώς και τα βοοειδή και τους χοίρους για αναπαραγωγή, παραγωγή και σφαγή, τις οποίες υπέβαλε η Σουηδία στις 26 Νοεμβρίου 2019 όσον αφορά το επιχειρησιακό της πρόγραμμα για την καταπολέμηση της σαλμονέλας σε ορισμένα ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 95/50/ΕΚ.

Άρθρο 3

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις που υπέβαλε η Φινλανδία στις 10 Μαρτίου 2020 όσον αφορά το εθνικό της πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2006/759/ΕΚ.

Άρθρο 4

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις που υπέβαλε η Φινλανδία στις 10 Μαρτίου 2020 σχετικά με το εθνικό της πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη ορνίθων ωοπαραγωγής του είδους Gallus gallus, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/848/ΕΚ.

Άρθρο 5

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις που υπέβαλε η Φινλανδία στις 10 Μαρτίου 2020 όσον αφορά το εθνικό της πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/815/ΕΚ.

Άρθρο 6

Εγκρίνονται οι τροποποιήσεις που υπέβαλε η Φινλανδία στις 10 Μαρτίου 2020 όσον αφορά το εθνικό της πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας στις γαλοπούλες, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 2009/771/ΕΚ της Επιτροπής.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Φινλανδίας και στο Βασίλειο της Σουηδίας.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2021.

Για την Επιτροπή

Stella KYRIAKIDES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1.

(2)  Απόφαση 94/968/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 1994, για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος που έχει υποβληθεί από τη Φινλανδία σχετικά με τον έλεγχο της σαλμονέλας για ορισμένα ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα (ΕΕ L 371 της 31.12.1994, σ. 36).

(3)  Απόφαση 95/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 1995, για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο υπέβαλε η Σουηδία σχετικά με τον έλεγχο της σαλμονέλας για ορισμένα ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα (ΕΕ L 53 της 9.3.1995, σ. 31).

(4)  Απόφαση 2006/759/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2006, περί έγκρισης ορισμένων εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του Gallus gallus (ΕΕ L 311 της 10.11.2006, σ. 46).

(5)  Απόφαση 2007/848/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, περί έγκρισης ορισμένων εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του Gallus gallus (ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 83).

(6)  Απόφαση 2008/815/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την έγκριση ορισμένων εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής του είδους Gallus gallus (ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 43).

(7)  Απόφαση 2009/771/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2009, για την έγκριση ορισμένων εθνικών προγραμμάτων για τον έλεγχο της σαλμονέλας στις γαλοπούλες (ΕΕ L 275 της 21.10.2009, σ. 28).

(8)  Απόφαση 2007/849/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2007, για την έγκριση τροποποιήσεων στο εθνικό πρόγραμμα για τον έλεγχο της σαλμονέλας σε σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus που υπέβαλε η Φινλανδία (ΕΕ L 333 της 19.12.2007, σ. 85).