ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

63ό έτος
9 Οκτωβρίου 2020


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1423 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια ορισμού κεντρικών σημείων επαφής στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και τις λειτουργίες των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1424 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2020, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1017 όσον αφορά τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια, για το 2020, για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1425 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων PeridoxRTU Product Family ( 1 )

8

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1426 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5875 - 5935 MHz για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) και με την κατάργηση της απόφασης 2008/671/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 6773]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

9.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1423 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Μαρτίου 2019

για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια ορισμού κεντρικών σημείων επαφής στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών και τις λειτουργίες των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απαίτηση για τον ορισμό κεντρικού σημείου επαφής σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 θα πρέπει να είναι ανάλογη προς την επίτευξη των στόχων που επιδιώκονται από την εν λόγω οδηγία, χωρίς να δημιουργούνται περιττές επιβαρύνσεις για τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν διασυνοριακά. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν αναλογικά κριτήρια υπό μορφή ορίων σχετικά με τον όγκο και την αξία των συναλλαγών που διενεργούνται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων και με τον αριθμό των αντιπροσώπων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος υποδοχής. Δεδομένου ότι η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα πληρωμών να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκούνται στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, η εν λόγω αρχή διαθέτει τα μέσα για την απόκτηση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω όρια θα πρέπει να καθοριστούν για να συμπληρωθεί το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

(2)

Όταν απαιτείται ο ορισμός κεντρικού σημείου επαφής από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, το εν λόγω κεντρικό σημείο επαφής θα πρέπει πρωτίστως να εξασφαλίζει την κατάλληλη επικοινωνία και υποβολή πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στους τίτλους III και IV της εν λόγω οδηγίας στο κράτος μέλος υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Θα πρέπει επίσης να διαδραματίζει κεντρικό συντονιστικό ρόλο μεταξύ του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε και των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, προκειμένου να διευκολύνεται η εποπτεία των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών πληρωμών οι οποίες ασκούνται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης. Για τον σκοπό αυτό, το ίδρυμα πληρωμών θα πρέπει να διασφαλίζει ότι στο κεντρικό σημείο επαφής παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι και πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία που υποβάλλονται, ώστε να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

(3)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Επιτροπή.

(4)

Η ΕΑΤ διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κριτήρια για τον καθορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο ορισμός κεντρικού σημείου επαφής

Για τους σκοπούς του άρθρου 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, η απαίτηση ορισμού κεντρικού σημείου επαφής από τα ιδρύματα πληρωμών θεωρείται ενδεδειγμένη μόνο όταν πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

ο συνολικός αριθμός αντιπροσώπων μέσω των οποίων ένα ίδρυμα πληρωμών παρέχει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 σε κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 10·

β)

η συνολική αξία των πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων πληρωμής που κινήθηκαν κατά την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ίδρυμα πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής κατά το τελευταίο οικονομικό έτος μέσω αντιπροσώπων που βρίσκονται στο κράτος μέλος υποδοχής και οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο είτε του δικαιώματος εγκατάστασης είτε του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπερβαίνει τα 3 εκατ. EUR και το ίδρυμα πληρωμών έχει προσλάβει τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω αντιπροσώπους στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης·

γ)

ο συνολικός αριθμός των πράξεων πληρωμής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ίδρυμα πληρωμών στο κράτος μέλος υποδοχής κατά το τελευταίο οικονομικό έτος μέσω αντιπροσώπων που βρίσκονται στο κράτος μέλος υποδοχής και λειτουργούν στο πλαίσιο είτε του δικαιώματος εγκατάστασης είτε του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των πράξεων πληρωμής που κινήθηκαν κατά την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, υπερβαίνει τις 100 000 και το ίδρυμα πληρωμών έχει προσλάβει τουλάχιστον δύο από τους εν λόγω αντιπροσώπους στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης.

Άρθρο 2

Καθήκοντα του κεντρικού σημείου επαφής

1.   Το κεντρικό σημείο επαφής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 εκτελεί κάθε ένα από τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

λειτουργεί ως ενιαίος πάροχος και ως ενιαίο σημείο συλλογής για τους σκοπούς των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366, σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης·

β)

λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής, σε σχέση με τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στο κράτος μέλος υποδοχής μέσω αντιπροσώπων στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης, μεταξύ άλλων παρέχοντας στις αρμόδιες αρχές έγγραφα και πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως·

γ)

διευκολύνει τις επιτόπιες επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές των αντιπροσώπων του ιδρύματος πληρωμών που το όρισε, οι οποίοι λειτουργούν στο κράτος μέλος υποδοχής στο πλαίσιο του δικαιώματος εγκατάστασης, καθώς και την εφαρμογή τυχόν εποπτικών μέτρων που θεσπίζονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή του κράτους μέλους υποδοχής σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

2.   Τα ιδρύματα πληρωμών διασφαλίζουν ότι το κεντρικό σημείο επαφής διαθέτει τους αναγκαίους πόρους και έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 και προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


9.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1424 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Οκτωβρίου 2020

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1017 όσον αφορά τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια, για το 2020, για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 36 παράγραφος 4, το άρθρο 42 παράγραφος 2, το άρθρο 47 παράγραφος 3, το άρθρο 51 παράγραφος 4 και το άρθρο 53 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1017 της Επιτροπής (2) καθόρισε τα ετήσια δημοσιονομικά ανώτατα όρια για ορισμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων το 2020.

(2)

Τα ετήσια δημοσιονομικά ανώτατα όρια που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1017 βασίζονται στα εθνικά ανώτατα όρια που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, όπως τροποποιήθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/756 της Επιτροπής (3). Με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/756 ενσωματώθηκαν οι αποφάσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 για το ημερολογιακό έτος 2020.

(3)

Ωστόσο, για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και οι επακόλουθες δυσχέρειες για τον γεωργικό τομέα, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Κροατία, το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία κοινοποίησαν αναθεώρηση των αποφάσεών τους όσον αφορά τις μεταφορές μεταξύ πυλώνων. Στη συνέχεια, τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 τροποποιήθηκαν από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1314 της Επιτροπής (4), με τον οποίο ενσωματώθηκε ο αντίκτυπος των αναθεωρημένων αποφάσεων και ποσών που κοινοποιήθηκαν.

(4)

Δεδομένου ότι τα ετήσια δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το 2020 βασίζονται στα εθνικά ανώτατα όρια που παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, οι αλλαγές των εθνικών ανώτατων ορίων συνεπάγονται αλλαγές των ετήσιων δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για τα οικεία κράτη μέλη. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη επανεξέτασαν επίσης ορισμένα κονδύλια προς διάφορα καθεστώτα στον βαθμό που ήταν απαραίτητο υπό το πρίσμα της αναθεώρησης της ευελιξίας.

(5)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω αλλαγές, τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, την αναδιανεμητική ενίσχυση, την ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, το καθεστώς στήριξης για γεωργούς νεαρής ηλικίας και την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη για το ημερολογιακό έτος 2020 θα πρέπει να υπολογιστούν εκ νέου για τα οικεία κράτη μέλη.

(6)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1017 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Δεδομένου ότι οι τροποποιήσεις βάσει του παρόντος κανονισμού επηρεάζουν την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1017, ο οποίος εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία αυτή.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1017 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1017 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τον καθορισμό, για το 2020, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 225 της 14.7.2020, σ. 1).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/756 της Επιτροπής, της 1ης Απριλίου 2020, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 179 της 9.6.2020, σ. 1).

(4)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1314 της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά και τα καθαρά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις για ορισμένα κράτη μέλη για το ημερολογιακό έτος 2020 (ΕΕ L 307 της 22.9.2020, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1017 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο σημείο I, οι καταχωρίσεις για το Βέλγιο, τη Δανία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

«Βέλγιο

225 124

Δανία

522 054

Κροατία

157 075

Λουξεμβούργο

24 004

Πορτογαλία

290 208 »

2)

στο σημείο II, η καταχώριση για τη Βουλγαρία αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

«Βουλγαρία

412 836 »

3)

στο σημείο ΙΙI, οι καταχωρίσεις για τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Πορτογαλία αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

«Βουλγαρία

60 844

Κροατία

34 828

Πορτογαλία

55 320 »

4)

στο σημείο IV, οι καταχωρίσεις για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

«Βέλγιο

151 580

Βουλγαρία

260 016

Κροατία

104 484

Λουξεμβούργο

10 583

Πορτογαλία

205 307 »

5)

στο σημείο VI, οι καταχωρίσεις για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

«Βέλγιο

9 563

Βουλγαρία

3 016

Κροατία

6 966

Λουξεμβούργο

529

Πορτογαλία

13 687 »

6)

στο σημείο VII, οι καταχωρίσεις για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

«Βέλγιο

10 105

Βουλγαρία

17 334

Κροατία

6 966

Λουξεμβούργο

706

Πορτογαλία

13 687 »

7)

στο σημείο VIII, οι καταχωρίσεις για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Κροατία και την Πορτογαλία αντικαθίστανται από τις ακόλουθες καταχωρίσεις:

«Βέλγιο

83 510

Βουλγαρία

130 008

Δανία

32 863

Κροατία

52 242

Πορτογαλία

134 204 »


9.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1425 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «PeridoxRTU Product Family»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (1), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 η Contec Europe υπέβαλε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, για τη χορήγηση άδειας για την οικογένεια βιοκτόνων με την ονομασία «PeridoxRTU Product Family» του τύπου προϊόντων 2, όπως περιγράφεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση ότι η αρμόδια αρχή του Βελγίου είχε συμφωνήσει να αξιολογήσει την αίτηση. Η αίτηση καταχωρίστηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων με αριθμό υπόθεσης BC-HT057172-25.

(2)

Η οικογένεια βιοκτόνων «PeridoxRTU Product Family» περιέχει υπεροξικό οξύ ως δραστική ουσία, το οποίο περιλαμβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Στις 27 Αυγούστου 2019 η αρμόδια αρχή αξιολόγησης υπέβαλε, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, έκθεση αξιολόγησης και τα συμπεράσματα της αξιολόγησής της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός).

(4)

Στις 7 Απριλίου 2020 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή γνωμοδότηση (2), στην οποία περιλαμβανόταν το σχέδιο συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου (περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, στο εξής: ΠΧΠ) της «PeridoxRTU Product Family» και ην τελική έκθεση αξιολόγησης για την οικογένεια βιοκτόνων σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5)

Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η «PeridoxRTU Product Family» είναι «οικογένεια βιοκτόνων» κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο ιθ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, ότι είναι επιλέξιμη για άδεια της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και ότι, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχέδιο ΠΧΠ, πληροί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 6 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Στις 27 Απριλίου 2020 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή το σχέδιο ΠΧΠ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(7)

Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνωμοδότηση του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να χορηγηθεί άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «PeridoxRTU Product Family».

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής βιοκτόνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορηγείται στην Contec Europe άδεια της Ένωσης με αριθμό EU-0023658-0000 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση της οικογένειας βιοκτόνων «PeridoxRTU Product Family» σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου που παρατίθεται στο παράρτημα.

Η άδεια της Ένωσης ισχύει από τις 29 Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2030.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1.

(2)  Γνωμοδότηση του ECHA, της 5ης Μαρτίου 2020, σχετικά με την άδεια της Ένωσης για την οικογένεια προϊόντων «PeridoxRTU Product Family» (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για μια οικογένεια βιοκτόνων

PeridoxRTU Product Family

Τύπος προϊόντων 2 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα (Απολυμαντικά)

Αριθμός άδειας: EU-0023658-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0023658-0000

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1.   Επώνυμο

Ονομασία

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος

PT02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

1.3.   Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία

Contec Europe

Διεύθυνση

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Αριθμός άδειας

EU-0023658-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP

EU-0023658-0000

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

29 Οκτωβρίου 2020

Ημερομηνία λήξης της άδειας

30 Σεπτεμβρίου 2030

1.4.   Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Επωνυμία παρασκευαστή

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Διεύθυνση παρασκευαστή

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto Ηνωμένες Πολιτείες

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

500 Winmoore Way, CA 95 358 Modesto Ηνωμένες Πολιτείες

724 Phillips Rd 411, AR 72 342 Helena Ηνωμένες Πολιτείες

1.5.   Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

Υπεροξικό οξύ

Επωνυμία παρασκευαστή

Evonik Peroxid GmbH

Διεύθυνση παρασκευαστή

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Αυστρία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein Αυστρία

2.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1.   Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας

Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC

Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα (%)

Ελάχ.

Μέγ.

Υπεροξικό οξύ

 

Δραστική ουσία

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Μη δραστική ουσία

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Μη δραστική ουσία

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Τύπος(οι) σκευάσματος

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

ΜΕΡΟΣ II

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΜΕΤΑ-SPC

ΜΕΤΑ-SPC 1

1.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΜΕΤΑ-SPC 1

1.1.   Αναγνωριστικό μετα-SPC 1

Αναγνωριστικός κωδικός

Contec PeridoxRTU

1.2.   Επίθημα του αριθμού αδείας

Αριθμός

1-1

1.3.   Τύπος(οι) προϊόντος

Τύπος(οι) προϊόντος

PT02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

2.   ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑ-SPC 1

2.1.   Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1

Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC

Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα (%)

Ελάχ.

Μέγ.

Υπεροξικό οξύ

 

Δραστική ουσία

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Μη δραστική ουσία

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Μη δραστική ουσία

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Τύπος/-οι τυποποίησης των μετα-SPC 1

Σκεύασμα(σκευάσματα)

AL - Κάθε άλλο υγρό

3.   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μην αναπνέετε ατμούς.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Να φοράτε πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:Ξεπλύνετε το στόμα.ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε πληροφορίες στην ετικέτα).

Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (προς προσδιορισμό)..

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (προς προσδιορισμό)..

4.   ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

4.1.   Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή με εκνέφωμα με σκανδάλη ψεκασμού σε κατάλληλο αποστειρωμένο επίθεμα και χρήση του επιθέματος για την κατανομή του υγρού στην επιφάνεια

Τύπος προϊόντος

PT02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Απολύμανση καθαρών, σκληρών μη πορωδών επιφανειών που δεν σχετίζονται με χώρους, όπου διατηρούνται τρόφιμα ή ζωοτροφές, με ψεκασμό σε κατάλληλο αποστειρωμένο επίθεμα και χρήση του επιθέματος για την κατανομή του υγρού στην επιφάνεια.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Όλα

επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες στάδιο ανάπτυξης: Όλα

επιστημονική ονομασία: Ζυμομήκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομήκητες στάδιο ανάπτυξης: Όλα

επιστημονική ονομασία: Βακτηριακοί σπόροι Κοινή ονομασία: Βακτηριακοί σπόροι στάδιο ανάπτυξης: Βακτηριακοί σπόροι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Απολύμανση καθαρών, σκληρών μη πορωδών επιφανειών που δεν σχετίζονται με χώρους, όπου διατηρούνται τρόφιμα ή ζωοτροφές, με ψεκασμό σε κατάλληλο αποστειρωμένο επίθεμα και χρήση του επιθέματος για την κατανομή του υγρού στην επιφάνεια.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ψεκασμός

Ψεκάστε σε κατάλληλο μαντίλι καθαρισμού και χρησιμοποιήστε το μαντίλι για την κατανομή του υγρού πάνω στην επιφάνεια.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του βιοκτόνου προϊόντος.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής

50.0 mL/m2 - Προϊόν έτοιμο προς χρήση

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια καλύπτεται ομοιόμορφα με το προϊόν και αφήστε τον απαιτούμενο χρόνο επαφής.

Χρόνος επαφής για βακτήρια – 2 λεπτά.

Χρόνος επαφής για μύκητες, ζυμομύκητες και βακτηριακούς σπόρους – 3 λεπτά.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) 900 ml, με βιδωτό πώμα πολυπροπυλενίου, το οποίο αντικαθίσταται με τη σκανδάλη ψεκασμού πολυπροπυλενίου.

4.1.1.   Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για χρήση μόνο σε ορατά καθαρές επιφάνειες. Απαιτείται καθαρισμός πριν από την απολύμανση. Απομακρύνετε φυσικά τους ρύπους από την επιφάνεια πριν από την απολύμανση χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μαντίλι καθαρισμού και μια συνιστώμενη τεχνική σκουπίσματος για βέλτιστο έλεγχο της ρύπανσης.

Ψεκάστε απευθείας σε ένα κατάλληλο μαντίλι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα μαντίλι για την κατανομή του υγρού πάνω στην επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια καλύπτεται ομοιόμορφα με το προϊόν και αφήστε τον απαιτούμενο χρόνο επαφής που ενδείκνυται για την καταστροφή βακτηρίων, μυκήτων, ζυμομυκήτων και βακτηριακών σπόρων.

Μην εφαρμόζετε περισσότερο από 50 ml/m2.

Αφήστε τον απαιτούμενο χρόνο επαφής και μετά σκουπίστε για να στεγνώσει.

Για χρήση σε θερμοκρασία δωματίου (20 ± 2 °C).

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά σκουπίσματος προκειμένου να ελαχιστοποιείται η αλληλεπίδραση με το προϊόν.

Τα χρησιμοποιημένα μαντίλια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.1.2.   Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος)

Θα πρέπει να φοριέται προστατευτική φόρμα αδιάβροχη στο βιοκτόνο προϊόν (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Ένας ρυθμός αερισμού τουλάχιστον 20/ώρα είναι υποχρεωτικός κατά τον χειρισμό του προϊόντος.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για απολύμανση μικρών επιφανειών.

4.1.3.   Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εισπνοή: Μετακινήστε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα, διατηρώντας το ζεστό και σε ηρεμία σε θέση άνετη για αναπνοή. Διατηρήστε έναν ανοιχτό αεραγωγό. Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα όπως γιακά, γραβάτα ή ζώνη. Όταν η αναπνοή είναι δύσκολη, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να βοηθήσει το προσβεβλημένο άτομο με τη χορήγηση οξυγόνου. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Τοποθετήστε το αναίσθητο άτομο πλάγια στη θέση ανάρρωσης και βεβαιωθείτε ότι η αναπνοή είναι δυνατή.

Δερματική επαφή: Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί η ουσία από το δέρμα αμέσως. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε το ξέπλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική φροντίδα. Τα χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Μην τρίβετε τα μάτια. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα διάπλατα. Συνεχίστε το ξέπλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Κατάποση: Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα με νερό. Δώστε στον παθόντα να πιει μερικά μικρά ποτήρια νερό ή γάλα. Σταματήστε εάν το προσβεβλημένο άτομο αισθάνεται άρρωστο καθώς ο εμετός μπορεί να είναι επικίνδυνος. Ποτέ μη χορηγείτε ο,τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Τοποθετήστε το αναίσθητο άτομο πλάγια στη θέση ανάρρωσης και βεβαιωθείτε ότι η αναπνοή είναι δυνατή. Διατηρήστε το προσβεβλημένο άτομο υπό παρακολούθηση. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή επιμένουν.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Να αντιμετωπίζεται συμπτωματικά.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Να αποτρέπεται η εισχώρηση σε χώμα, τάφρους, υπονόμους, υδάτινες οδούς ή/και υπόγεια ύδατα. Τυχόν διαρροές ή διοχέτευση σε φυσικές υδάτινες οδούς είναι πιθανό να καταστρέψουν υδρόβιους οργανισμούς.

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τυχαίας έκλυσης: Εκκενώστε τον χώρο.

Μείνετε ανάντη της περιοχής διάχυσης. Αερίστε την περιοχή της διαρροής ή διάχυσης. Μόνο καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να συμμετέχει σε επιχειρήσεις καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Να αποφεύγεται η επαφή με χυμένο υλικό. Κατά τον καθαρισμό μιας διαρροής να φοράτε πάντα τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτική αναπνευστική συσκευή, γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Μπορεί να είναι απαραίτητη μια αυτόνομη αναπνευστική συσκευή ή αναπνευστήρας και απορροφητικά υλικά, ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής και την επάρκεια αερισμού.

Μικρές διαρροές: Φορέστε τον σωστό προστατευτικό εξοπλισμό και καλύψτε το υγρό με απορροφητικό υλικό. Συλλέξτε και σφραγίστε το υλικό και τη βρωμιά που έχει απορροφήσει το χυμένο υλικό σε σακούλες από πολυαιθυλένιο και τοποθετήστε σε έναν κάδο για μεταφορά σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης. Ξεπλύνετε το υπόλοιπο χυμένο υλικό με νερό για να μειωθεί η οσμή και εκκενώστε το σε δημοτικό ή βιομηχανικό υπόνομο, όχι σε φυσική υδάτινη οδό.

Μεγάλες διαρροές: Σε περίπτωση ρινικού και αναπνευστικού ερεθισμού, εκκενώστε αμέσως το δωμάτιο. Το προσωπικού καθαρισμού πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή ή επίσημα εγκεκριμένο ή πιστοποιημένο αναπνευστήρα με πλήρη κάλυψη προσώπου εξοπλισμένο με φυσίγγιο οργανικών ατμών, γάντια και αδιαπέραστο ιματισμό, καθώς και μπότες από καουτσούκ ή προστατευτικά υποδήματα.

4.1.4.   Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το παρόν βιοκτόνο, όταν απορρίπτεται σε μη χρησιμοποιημένη και μη μολυσμένη κατάσταση, θα πρέπει να υφίσταται επεξεργασία ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). Οποιεσδήποτε πρακτικές διάθεσης πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς και επαρχιακούς νόμους και τυχόν δημοτικούς ή τοπικούς κανονισμούς που διέπουν τα επικίνδυνα απόβλητα.

Να μην απορρίπτεται σε υπονόμους, στο έδαφος ή σε τυχόν υδάτινη μάζα. Να αποφεύγεται η έκλυση στο περιβάλλον.

Η αποτέφρωση υψηλής θερμοκρασίας είναι αποδεκτή πρακτική.

Οι περιέκτες είναι μη επαναπληρώσιμοι. Μην επαναχρησιμοποιείτε και μην επαναπληρώνετε τους περιέκτες. Οι περιέκτες πρέπει να ξεπλένονται με νερό τριπλά ή υπό πίεση αμέσως μετά την εκκένωσή τους. Στη συνέχεια είναι δυνατό να δοθούν για ανακύκλωση ή ανασυσκευασία για βιοκτόνα προϊόντα ή να τρυπηθούν και να διατεθούν σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή με άλλες διαδικασίες εγκεκριμένες από τις εθνικές και τοπικές αρχές. Στείλτε τα υγρά απόβλητα από την έκπλυση χρησιμοποιημένων περιεκτών σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων.

4.1.5.   Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Διατηρείτε αυτό το προϊόν στον αρχικό περιέκτη, ερμητικά κλειστό.

Ο περιέκτης πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται σε όρθια θέση προς αποφυγή διαρροής του περιεχομένου.

Να φυλάσσεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Να μην καταψύχεται.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30 °C.

Η διάρκεια ζωής είναι 12 μήνες (μη ανοιγμένο).

4.2.   Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Εφαρμογή ρίχνοντας το προϊόν σε έναν περιέκτη και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας κατάλληλο μάκτρο/μαντίλι καθαρισμού για την εφαρμογή του υγρού πάνω στην επιφάνεια

Τύπος προϊόντος

PT02 - Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Απολύμανση καθαρών, σκληρών μη πορωδών επιφανειών σε αποστειρωμένους χώρους που δεν σχετίζονται με χώρους διατήρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, με μετάγγιση σε δοχείο και στη συνέχεια εφαρμογή του υγρού στην επιφάνεια με κατάλληλο αποστειρωμένο σφουγγαρόπανο/επίθεμα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Όλα

επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: Μύκητες στάδιο ανάπτυξης: Όλα

επιστημονική ονομασία: Ζυμομήκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομήκητες στάδιο ανάπτυξης: Όλα

επιστημονική ονομασία: Βακτηριακοί σπόροι Κοινή ονομασία: Βακτηριακοί σπόροι στάδιο ανάπτυξης: Βακτηριακοί σπόροι

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Απολύμανση καθαρών, σκληρών μη πορωδών επιφανειών σε αποστειρωμένους χώρους που δεν σχετίζονται με χώρους διατήρησης τροφίμων ή ζωοτροφών, με μετάγγιση σε δοχείο και στη συνέχεια εφαρμογή του υγρού στην επιφάνεια με κατάλληλο αποστειρωμένο σφουγγαρόπανο/επίθεμα.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Εκροή

Ρίξτε τον προϊόν σε έναν περιέκτη και στη συνέχεια εφαρμόστε το με κατάλληλο μάκτρο/μαντίλι καθαρισμού.

Ποσοστό/-ά και συχνότητα εφαρμογής

50.0 mL/m2 - Προϊόν έτοιμο προς χρήση

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια καλύπτεται ομοιόμορφα με το προϊόν και αφήστε τον απαιτούμενο χρόνο επαφής.

Χρόνος επαφής για βακτήρια – 2 λεπτά.

Χρόνος επαφής για μύκητες, ζυμομύκητες και βακτηριακούς σπόρους – 3 λεπτά.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) HDPE 3 750 ml με βιδωτό καπάκι από πολυπροπυλένιο

Φιάλη (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) HDPE 900 ml, παρεχόμενη με βιδωτό πώμα πολυπροπυλενίου, το οποίο αντικαθίσταται με το πώμα ώθησης-έλξης (push-pull)

4.2.1.   Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για χρήση μόνο σε ορατά καθαρές επιφάνειες. Απαιτείται καθαρισμός πριν από την απολύμανση. Απομακρύνετε φυσικά τους ρύπους από την επιφάνεια πριν από την απολύμανση χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο μάκτρο/μαντίλι καθαρισμού και μια συνιστώμενη τεχνική σκουπίσματος για βέλτιστο έλεγχο της ρύπανσης.

Ρίξτε το προϊόν σε ένα περιέκτη και μετά εφαρμόστε το πάνω στην επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια καλύπτεται ομοιόμορφα με το προϊόν και αφήστε τον απαιτούμενο χρόνο επαφής που ενδείκνυται για την καταστροφή βακτηρίων, μυκήτων, ζυμομυκήτων και βακτηριακών σπόρων. Μην εφαρμόζετε περισσότερο από 50 ml/m2.

Αφήστε τον απαιτούμενο χρόνο επαφής και μετά σκουπίστε για να στεγνώσει. Για χρήση σε θερμοκρασία δωματίου (20 ± 2 °C).

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά σκουπίσματος και σφουγγίσματος προκειμένου να ελαχιστοποιείται η αλληλεπίδραση με το προϊόν.

Τα χρησιμοποιημένα μαντίλια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.2.2.   Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό γαντιών πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Θα πρέπει να φοριέται προστατευτική φόρμα αδιάβροχη στο βιοκτόνο προϊόν (το υλικό της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο άδειας στις πληροφορίες του προϊόντος).

Η εφαρμογή τεχνικών ή μηχανικών ελέγχων για την απομάκρυνση αιωρούμενων καταλοίπων είναι υποχρεωτική (π.χ. εξαερισμός χώρου ή εξαερισμός με εντοπισμένη αναρρόφηση (LEV)) κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Ένας ελάχιστος ρυθμός αερισμού αλλαγής αέρα 100 ανά ώρα είναι υποχρεωτικός.

Η εφαρμογή τεχνικών ή μηχανικών ελέγχων για την αφαίρεση αερομεταφερόμενων υπολειμμάτων είναι υποχρεωτική (π.χ. αερισμός δωματίου ή τοπικός εξαερισμός) προτού επιτραπεί στο προσωπικό να εισέλθει σε χώρους που έχουν υποστεί επεξεργασία μετά την απολύμανση της επιφάνειας. Όπου είναι απαραίτητο, πρέπει να τίθεται περιορισμός αναμονής επαρκούς διάρκειας που να επιτρέπει χρόνο για την απομάκρυνση των αερομεταφερόμενων υπολειμμάτων.

4.2.3.   Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εισπνοή: Μετακινήστε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα, διατηρώντας το ζεστό και σε ηρεμία σε θέση άνετη για αναπνοή. Διατηρήστε έναν ανοιχτό αεραγωγό. Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα όπως γιακά, γραβάτα ή ζώνη. Όταν η αναπνοή είναι δύσκολη, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να βοηθήσει το προσβεβλημένο άτομο χορηγώντας οξυγόνο. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Τοποθετήστε το αναίσθητο άτομο πλάγια στη θέση ανάρρωσης και βεβαιωθείτε ότι η αναπνοή είναι δυνατή.

Δερματική επαφή: Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί η ουσία από το δέρμα αμέσως. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε το ξέπλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική φροντίδα. Τα χημικά εγκαύματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από γιατρό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Μην τρίβετε τα μάτια. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα. Συνεχίστε το ξέπλυμα για τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Κατάποση: Ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα με νερό. Δώστε στον παθόντα να πιει μερικά μικρά ποτήρια νερό ή γάλα. Σταματήστε εάν το προσβεβλημένο άτομο αισθάνεται άρρωστο καθώς ο εμετός μπορεί να είναι επικίνδυνος. Ποτέ μη χορηγείτε ο,τιδήποτε από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Τοποθετήστε το αναίσθητο άτομο πλάγια στη θέση ανάρρωσης και βεβαιωθείτε ότι η αναπνοή είναι δυνατή. Διατηρήστε τ το προσβεβλημένο άτομο υπό παρακολούθηση. Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά ή επιμένουν.

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Να αντιμετωπίζεται συμπτωματικά.

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Να αποτρέπεται η εισχώρηση σε χώμα, τάφρους, υπονόμους, υδάτινες οδούς ή/και υπόγεια ύδατα. Τυχόν διαρροές ή διοχέτευση σε φυσικές υδάτινες οδούς είναι πιθανό να καταστρέψουν υδρόβιους οργανισμούς.

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τυχαίας έκλυσης: Εκκενώστε τον χώρο.

Μείνετε ανάντη της περιοχής διάχυσης. Αερίστε την περιοχή της διαρροής ή διάχυσης. Μόνο καταρτισμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να συμμετέχει σε επιχειρήσεις καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Να αποφεύγεται η επαφή με χυμένο υλικό. Κατά τον καθαρισμό μιας διαρροής να φοράτε πάντα τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτική αναπνευστική συσκευή, γάντια και προστατευτικά ενδύματα. Μπορεί να είναι απαραίτητη μια αυτόνομη αναπνευστική συσκευή ή αναπνευστήρας και απορροφητικά υλικά, ανάλογα με το μέγεθος της διαρροής και την επάρκεια αερισμού.

Μικρές διαρροές: Φορέστε τον σωστό προστατευτικό εξοπλισμό και καλύψτε το υγρό με απορροφητικό υλικό. Συλλέξτε και σφραγίστε το υλικό και τη βρωμιά που έχει απορροφήσει το χυμένο υλικό σε σακούλες από πολυαιθυλένιο και τοποθετήστε σε έναν κάδο για μεταφορά σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης. Ξεπλύνετε το υπόλοιπο χυμένο υλικό με νερό για να μειωθεί η οσμή και εκκενώστε το σε δημοτικό ή βιομηχανικό υπόνομο, όχι σε φυσική υδάτινη οδό.

Μεγάλες διαρροές: Σε περίπτωση ρινικού και αναπνευστικού ερεθισμού, εκκενώστε αμέσως το δωμάτιο. Το προσωπικού καθαρισμού πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο με αυτόνομη αναπνευστική συσκευή ή επίσημα εγκεκριμένο ή πιστοποιημένο αναπνευστήρα με πλήρη κάλυψη προσώπου εξοπλισμένο με φυσίγγιο οργανικών ατμών, γάντια και αδιαπέραστο ιματισμό, καθώς και μπότες από καουτσούκ ή προστατευτικά υποδήματα.

4.2.4.   Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Το παρόν βιοκτόνο, όταν απορρίπτεται σε μη χρησιμοποιημένη και μη μολυσμένη κατάσταση, θα πρέπει να υφίσταται επεξεργασία ως επικίνδυνο απόβλητο σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3). Οποιεσδήποτε πρακτικές διάθεσης πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς και επαρχιακούς νόμους και τυχόν δημοτικούς ή τοπικούς κανονισμούς που διέπουν τα επικίνδυνα απόβλητα.

Να μην απορρίπτεται σε υπονόμους, στο έδαφος ή σε τυχόν υδάτινη μάζα. Να αποφεύγεται η έκλυση στο περιβάλλον.

Η αποτέφρωση υψηλής θερμοκρασίας είναι αποδεκτή πρακτική.

Οι περιέκτες είναι μη επαναπληρώσιμοι. Μην επαναχρησιμοποιείτε και μην επαναπληρώνετε τους περιέκτες. Οι περιέκτες πρέπει να ξεπλένονται με νερό τριπλά ή υπό πίεση αμέσως μετά την εκκένωσή τους. Στη συνέχεια είναι δυνατό να δοθούν για ανακύκλωση ή ανασυσκευασία για βιοκτόνα προϊόντα ή να τρυπηθούν και να διατεθούν σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή με άλλες διαδικασίες εγκεκριμένες από τις εθνικές και τοπικές αρχές. Στείλτε τα υγρά απόβλητα από την έκπλυση χρησιμοποιημένων περιεκτών σε εγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων.

4.2.5.   Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Διατηρείτε αυτό το προϊόν στον αρχικό περιέκτη, ερμητικά κλειστό.

Ο περιέκτης πρέπει να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται σε όρθια θέση προς αποφυγή διαρροής του περιεχομένου.

Να φυλάσσεται μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Να μην καταψύχεται.

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30 °C.

Η διάρκεια ζωής είναι 12 μήνες (μη ανοιγμένο).

5.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΉΣΗΣ (1) ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1

5.1.   Οδηγίες χρήσης

Βλέπε: Οδηγίες χρήσης ανά χρήση.

5.2.   Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλέπε: Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση.

5.3.   Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α’ βοήθειών

Βλέπε: Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση.

5.4.   Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Βλέπε: Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση.

5.5.   Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Βλέπε: Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση.

6.   ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.   ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 1

7.1.   Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Contec Sterile PeridoxRTU

περιοχή της αγοράς: EU

Αριθμός άδειας

EU-0023658-0001 1-1

Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC

Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα (%)

Υπεροξικό οξύ

 

Δραστική ουσία

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Μη δραστική ουσία

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Μη δραστική ουσία

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

Εμπορική ονομασία

Contec PeridoxRTU

περιοχή της αγοράς: EU

Αριθμός άδειας

EU-0023658-0002 1-1

Κοινή ονομασία

Ονομασία κατά IUPAC

Λειτουργία

Αριθμός CAS

Αριθμός ΕΚ

Περιεκτικότητα (%)

Υπεροξικό οξύ

 

Δραστική ουσία

79-21-0

201-186-8

0,23

Hydrogen Peroxide

Hydrogen Peroxide

Μη δραστική ουσία

7722-84-1

231-765-0

4,4

Acetic Acid

Acetic Acid

Μη δραστική ουσία

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις εντός των μετα-SPC 1.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

9.10.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/19


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Οκτωβρίου 2020

σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 875 - 5 935 MHz για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) και με την κατάργηση της απόφασης 2008/671/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 6773]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος) (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) περιλαμβάνουν τα οδικά ITS και τα ITS αστικών σιδηροδρόμων. Τα οδικά ITS περιλαμβάνουν συνεργατικά συστήματα που βασίζονται σε επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων, φορτηγών, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, τραμ, εξοπλισμού κατασκευών, γεωργικού εξοπλισμού, καθώς και εξοπλισμού για πεζούς και ποδήλατα) και του περιβάλλοντός του (άλλα οχήματα, υποδομές κ.λπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εν λόγω εξοπλισμός οδικών ITS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εκτός δρόμου (π.χ. σε βιομηχανικά, γεωργικά ή κατασκευαστικά έργα). Τα ITS αστικών σιδηροδρόμων είναι συστήματα δημόσιων μεταφορών που καθοδηγούνται σε μόνιμη βάση από τουλάχιστον ένα σύστημα ελέγχου και διαχείρισης, και προορίζονται να παρέχουν τοπικές, αστικές και προαστιακές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών διαχωρισμένες από τη γενική οδική κυκλοφορία και την κυκλοφορία των πεζών. Τα ITS έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα του συστήματος μεταφορών, την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την άνεση κατά τις μετακινήσεις.

(2)

Η απόφαση 2008/671/ΕΚ της Επιτροπής (2) εναρμόνισε τη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 875-5 905 MHz (ή 5,9 GHz) για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφαρμογές των ITS. Η απόφαση αναγνώρισε τη ζωτική σημασία του ρόλου των ITS για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα οδικής ασφάλειας με την προσθήκη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στην υποδομή μεταφορών και στα οχήματα για την αποφυγή δυνητικά επικίνδυνων καταστάσεων στην κυκλοφορία και για τον περιορισμό του αριθμού των ατυχημάτων.

(3)

Η οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) διαμόρφωσε πλαίσιο για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς.

(4)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, μετά την έγκριση δέσμης μέτρων για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit (4) (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου δράσης 5G (5)), η Επιτροπή τόνισε τη σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης και της εξάπλωσης της τεχνολογίας 5G στην Ευρώπη και βασικών τομέων εφαρμογής, ιδίως της έξυπνης κινητικότητας (συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα).

(5)

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα συνεργατικά ITS» (6). Όσον αφορά το φάσμα, η στρατηγική προτείνει να διατηρηθεί η κατανομή του ραδιοφάσματος που χρησιμοποιείται από τις ασύρματες επικοινωνίες μικρής εμβέλειας (ITS-G5) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για σχετιζόμενες με την ασφάλεια υπηρεσίες ITS και να υποστηριχθούν μέτρα για την προστασία της ζώνης συχνοτήτων των 5,9 GHz από επιβλαβείς παρεμβολές. Η στρατηγική προτείνει επίσης ότι οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές τεχνικές μετριασμού για λόγους συνύπαρξης, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του ETSI.

(6)

Στις 17 Μαΐου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (7), με την οποία η στρατηγική για την οδική ασφάλεια ενσωματώθηκε σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα βιώσιμης κινητικότητας το οποίο εστιάζει στην ασφαλή, συνδεδεμένη και καθαρή κινητικότητα. Στην εν λόγω δέσμη, τα οχήματα χωρίς οδηγό και τα προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας αναμένεται να βελτιώσουν την ασφάλεια των οχημάτων και τη δυνατότητα κοινής τους χρήσης και να διευκολύνουν την πρόσβαση περισσότερων χρηστών σε υπηρεσίες κινητικότητας.

(7)

Στο πλαίσιο του εν λόγω εξελισσόμενου πολιτικού και κανονιστικού πλαισίου για την οδική ασφάλεια, τα κράτη μέλη και ο κλάδος ανέλαβαν διάφορες πρωτοβουλίες σχετικές με τη χρήση της ζώνης των 5,9 GHz, για την ανάπτυξη και τη χρήση εφαρμογών οδικής ασφάλειας. Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται η Car-2-Car Communications Consortium (8), η πλατφόρμα C-Roads (9), η σύσταση της 5G Automotive Association (5GAA) (10) και η αύξηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 3GPP («3rd Generation Partnership Project») (11) και των οργανισμών τυποποίησης, όπως το ETSI. Οι προσπάθειες του κλάδου είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δύο ανταγωνιστικών τεχνολογιών για τις επικοινωνίες μικρής εμβέλειας των οχημάτων με το περιβάλλον τους, της τεχνολογίας ITS-G5 και της τεχνολογίας μακροπρόθεσμης εξέλιξης όχημα-προς-οτιδήποτε (LTE-V2X).

(8)

Η κοινότητα των αστικών σιδηροδρόμων θεωρεί ότι είναι αναγκαία τουλάχιστον 20 MHz εναρμονισμένου φάσματος (12) για τη λειτουργία συστημάτων τηλεπικοινωνιακού ελέγχου συρμών (CBTC) αστικών σιδηροδρόμων. Τα συστήματα αυτά καθιστούν δυνατή την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών, ιδίως με τη συντόμευση των διαστημάτων μεταξύ διαδοχικών αμαξοστοιχιών, η οποία αυξάνει τη διακίνηση στις δημόσιες υποδομές μεταφορών. Με βάση τοπικές άδειες, ορισμένες γραμμές του μετρό στην Ένωση χρησιμοποιούν ήδη τμήματα της ζώνης συχνοτήτων των 5 905-5 935 MHz, ή πέραν αυτής. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης η χρήση του ραδιοφάσματος για αυτή τη χρήση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία αγορά και στον τομέα των αστικών σιδηροδρόμων και να προωθηθεί η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ευρώπης.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης 676/2002/ΕΚ, στις 18 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή απηύθυνε εντολή στην Ευρωπαϊκή διάσκεψη των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT) να μελετήσει τη δυνατότητα επέκτασης του άνω άκρου της σχετιζόμενης με την ασφάλεια και εναρμονισμένης σε επίπεδο Ένωσης ζώνης ITS (5 875-5 905 MHz) κατά 20 MHz, έως τα 5 925 MHz, και τη συμπερίληψη στην εν λόγω ζώνη και άλλων μέσων μεταφοράς, επιπλέον των οδικών μεταφορών, όπως οι αστικοί σιδηρόδρομοι που χρησιμοποιούν συστήματα CBTC σε αυτή τη ζώνη.

(10)

Ανταποκρινόμενη στην εντολή, η CEPT δημοσίευσε στις 11 Μαρτίου 2019 έκθεση (έκθεση 71 της CEPT – ITS at 5,9 GHz) στην οποία επανεξετάζονται οι τεχνικοί όροι και η επέκταση της ζώνης των 5,9 GHz. Στις προτάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση περιλαμβάνεται η διεύρυνση του ορισμού των ITS, η εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων των 5 875-5 925 MHz για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφαρμογές ITS και η εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων των 5 925-5 935 MHz για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφαρμογές ITS αστικών σιδηροδρόμων, με την επιφύλαξη του εθνικού συντονισμού με σταθερές υπηρεσίες και/ή μελετών για τον καθορισμό των όρων κοινής χρήσης. Η έκθεση προτείνει επίσης, κάτω από τα 5 915 MHz, να δοθεί προτεραιότητα στις εφαρμογές οδικών ITS και, πάνω από τα 5 915 MHz, να δοθεί προτεραιότητα στις εφαρμογές ITS αστικών σιδηροδρόμων. Στη ζώνη συχνοτήτων των 5 915-5 925 MHz, προτείνεται η χρήση από οδικά ITS να περιοριστεί στην επικοινωνία υποδομή-προς-όχημα (I2V) έως ότου οι εφαρμογές οδικών ITS να μπορούν προστατεύουν τις εφαρμογές ITS αστικών σιδηροδρόμων. Στη ζώνη συχνοτήτων των 5 915-5 935 MHz, προτείνεται η χρήση από ITS αστικών σιδηροδρόμων να πραγματοποιείται σε κοινόχρηστη βάση και να υπόκειται στις εθνικές συνθήκες και στη ζήτηση από τους ενδιαφερόμενους για ITS αστικών σιδηροδρόμων. Οι επιμέρους αδειοδοτήσεις για ITS αστικών σιδηροδρόμων (5 915-5 935 MHz), υποδομές οδικών ITS (5 915-5 925 MHz) και σταθερές υπηρεσίες (άνω των 5 925 MHz) θα πρέπει να επιτρέπουν τον εθνικό συντονισμό, κατά περίπτωση.

(11)

Κατά τη διάθεση της ζώνης συχνοτήτων των 5 915-5 935 MHz για ITS αστικών σιδηροδρόμων το συντομότερο δυνατό μετά τον καθορισμό της ζώνης συχνοτήτων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα αστικών σιδηροδρόμων που λειτουργούν στη ζώνη (ή σε μέρος αυτής) με διαφορετικούς τεχνικούς όρους, ώστε να υπάρχει επαρκές χρονικό πλαίσιο για την προσαρμογή του υφιστάμενου εξοπλισμού των αμαξοστοιχιών και του δικτύου στους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους.

(12)

Τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποίησε η CEPT σε συνεργασία με το ETSI αποτελούν την τεχνική βάση της παρούσας απόφασης.

(13)

Τόσο τα ITS όσο και τα ασύρματα τοπικά δίκτυα ραδιοεπικοινωνιών (RLAN) υποστηρίζονται από τις πολιτικές της Ένωσης. Η CEPT καθορίζει τεχνικούς όρους για τα RLAN που λειτουργούν άνω των 5 935 MHz για να διασφαλίζεται η προστασία των σχετιζόμενων με την ασφάλεια ITS αστικών σιδηροδρόμων κάτω από τα 5 935 MHz και των σχετιζόμενων με την ασφάλεια οδικών ITS κάτω από τα 5 925 MHz (π.χ. απαιτήσεις σχετικά με τα όρια εκπομπής εκτός ζώνης και σενάριο κατάτμησης σε φασματικά τμήματα).

(14)

Οι τυποποιημένες λύσεις για την εξασφάλιση μηχανισμών ομοδιαυλικής κοινής χρήσης και για την εφαρμογή των κανόνων προτεραιότητας μεταξύ των εφαρμογών οδικών ITS και των εφαρμογών ITS αστικών σιδηροδρόμων καθορίζονται από το ETSI.

(15)

Επίσης το ETSI εκπονεί επί του παρόντος δύο τεχνικές εκθέσεις σχετικά με τον ορισμό και την αξιολόγηση των μεθόδων ομοδιαυλικής συνύπαρξης και συνύπαρξης σε γειτονικούς διαύλους μεταξύ των ITS G5 και της LTE-V2X. Τα σχετικά πρότυπα μπορεί να είναι διαθέσιμα το νωρίτερο στα μέσα του 2021 και, ενδεχομένως, στα μέσα του 2022.

(16)

Λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στο ETSI, η παρούσα απόφαση ενδέχεται να χρειαστεί να αναθεωρηθεί στο μέλλον.

(17)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να ακολουθήσει και να αναπτύξει τους κανόνες που περιλαμβάνονται στην απόφαση 2008/671/ΕΚ. Για λόγους νομικής σαφήνειας, η απόφαση 2008/671/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

(18)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ραδιοφάσματος η οποία συστήθηκε με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση των όρων για τη διάθεση και την αποδοτική χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 5 875-5 935 MHz για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS).

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«ευφυή συστήματα μεταφορών» ή «ITS»: φάσμα συστημάτων και υπηρεσιών που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και περιλαμβάνουν την επεξεργασία, τον έλεγχο, τον εντοπισμό θέσης, την επικοινωνία και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, και χρησιμοποιούνται σε σύστημα οδικών μεταφορών ή σε σύστημα αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών, ή και στα δύο·

2)

«ευφυή συστήματα οδικών μεταφορών» ή «οδικά ITS»: ευφυή συστήματα μεταφορών που χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους οδική μεταφορά (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων χρήσης εκτός δρόμου) και καθιστούν δυνατή τη για λόγους ασφαλείας επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (V2V) και μεταξύ υποδομών και οχημάτων (I2V). Η εφαρμογή των ITS στις σιδηροδρομικές γραμμές που δεν διαχωρίζονται από την οδική κυκλοφορία ή την κυκλοφορία των πεζών (όπως το τραμ και τα ελαφρά σιδηροδρομικά οχήματα) θεωρείται επίσης τμήμα των οδικών ITS·

3)

«ευφυή συστήματα αστικών σιδηροδρομικών μεταφορών» ή «ITS αστικών σιδηροδρόμων»: ευφυή συστήματα μεταφορών που χρησιμοποιούνται σε αστικές ή προαστιακές σιδηροδρομικές γραμμές οι οποίες τελούν υπό τη μόνιμη καθοδήγηση από τουλάχιστον ένα σύστημα ελέγχου και διαχείρισης και είναι διαχωρισμένες από την οδική κυκλοφορία και την κυκλοφορία των πεζών·

4)

«μέση ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς» ή «μέση e.i.r.p»: η e.i.r.p. κατά τη διάρκεια της ριπής εκπομπής, που αντιστοιχεί στην ανώτατη ισχύ.

Άρθρο 3

1.   Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2021, τα κράτη μέλη καθορίζουν τη ζώνη συχνοτήτων 5 875-5 935 MHz για τα ευφυή συστήματα μεταφορών και, όσον αφορά τα συστήματα ITS αστικών σιδηροδρόμων, την περιορίζουν στα 5 925-5 935 MHz. Μετά τον εν λόγω καθορισμό, τα κράτη μέλη διαθέτουν την εν λόγω ζώνη συχνοτήτων σε μη αποκλειστική βάση, μόλις αυτό καταστεί εύλογα εφικτό.

Ο καθορισμός αυτός συμμορφώνεται με τις παραμέτρους που ορίζονται στο παράρτημα.

2.   Κάτω από τα 5 915 MHz προτεραιότητα έχουν οι εφαρμογές οδικών ITS και πάνω από τα 5 915 MHz προτεραιότητα έχουν οι εφαρμογές ITS αστικών σιδηροδρόμων, ώστε να παρέχεται προστασία στην εφαρμογή που έχει προτεραιότητα.

3.   Η πρόσβαση των οδικών ITS στη ζώνη συχνοτήτων των 5 915-5 925 MHz περιορίζεται σε εφαρμογές που αφορούν αποκλειστικά τη συνδεσιμότητα υποδομής-προς-όχημα (I2V), συντονισμένη, κατά περίπτωση, με τα ITS αστικών σιδηροδρόμων.

4.   Η πρόσβαση των ITS αστικών σιδηροδρόμων στη ζώνη συχνοτήτων των 5 925-5 935 MHz πραγματοποιείται σε κοινόχρηστη βάση και υπόκειται στις εθνικές συνθήκες και ζήτηση για ITS αστικών σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού με σταθερή υπηρεσία.

Άρθρο 4

Το πεδίο και τα μέσα εφαρμογής της παρούσας απόφασης επανεξετάζονται μόλις οι εξελίξεις της αγοράς και η εξέλιξη των προτύπων και της τεχνολογίας δικαιολογούν την επανεξέταση αυτή ή, το αργότερο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Άρθρο 6

Η απόφαση 2008/671/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2020.

Για την Επιτροπή

Thierry BRETON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2008/671/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 875-5 905 MHz για συναφείς με την ασφάλεια εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) (ΕΕ L 220 της 15.8.2008, σ. 24).

(3)  Οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207 της 6.8.2010, σ. 1).

(4)  Συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access

(5)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 14ης Σεπτεμβρίου 2016«5G για την Ευρώπη: σχέδιο δράσης» [COM(2016) 588 final].

(6)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 30ής Νοεμβρίου 2016, «Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, ένα ορόσημο προς τη συνεργατική, συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα» [COM(2016) 766 final].

(7)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 17ης Μαΐου 2018«Η Ευρώπη σε κίνηση — Βιώσιμη κινητικότητα για την Ευρώπη: ασφαλής, συνδεδεμένη και καθαρή» [COM(2018) 293 final].

(8)  https://www.car-2-car.org/

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html

(10)  http://5gaa.org/

(11)  https://www.3gpp.org

(12)  Τεχνική έκθεση ETSI 103 111 V1.1.1 (2014-10) — τμήμα σχετικά με τις απαιτήσεις φάσματος για τα συστήματα αστικών σιδηροδρόμων στη ζώνη των 5,9 GHz.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τεχνικές παράμετροι για σχετιζόμενες με την ασφάλεια εφαρμογές των ευφυών συστημάτων μεταφορών στη ζώνη των 5 875-5 935 MHz

Παράμετρος

Τιμή

Μέγιστη πυκνότητα φασματικής ισχύος (μέση e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Μέγιστη συνολική εκπεμπόμενη ισχύς (μέση e.i.r.p.)

33 dBm με εύρος ελέγχου εκπεμπόμενης ισχύος (TPC) τουλάχιστον 30 dB

Οι τεχνικές πρόσβασης στο φάσμα και μετριασμού των παρεμβολών που εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο επιδόσεων χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Εάν οι σχετικές τεχνικές περιγράφονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη αυτών τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εξασφαλίζονται επιδόσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με το επίπεδο επιδόσεων που επιτυγχάνεται με αυτές τις τεχνικές.

Ρύθμιση συχνοτήτων

Η ρύθμιση συχνοτήτων βασίζεται σε φασματικά τμήματα μεγέθους 10 MHz που ξεκινούν στο κάτω άκρο της ζώνης, στα 5 875 MHz.

Για τα οδικά ITS:

Image 1

Στη ζώνη των 5 875-5 925 MHz, οι εφαρμογές οδικών ITS χρησιμοποιούν διαύλους εντός των ορίων κάθε φασματικού τμήματος των 10 MHz. Το εύρος ζώνης ενός διαύλου μπορεί να είναι μικρότερο των 10 MHz.

Για τα ITS αστικών σιδηροδρόμων:

Image 2

Στη ζώνη των 5 875-5 915 MHz, οι εφαρμογές ITS αστικών σιδηροδρόμων χρησιμοποιούν διαύλους εντός των ορίων κάθε φασματικού τμήματος των 10 MHz. Το εύρος ζώνης ενός διαύλου μπορεί να είναι μικρότερο των 10 MHz.

Στη ζώνη των 5 915-5 935 MHz, το μέγιστο εύρος ζώνης των διαύλων είναι 10 MHz για εφαρμογές ITS αστικών σιδηροδρόμων. Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει την προτιμώμενη εναρμονισμένη ρύθμιση συχνοτήτων, αλλά κατά την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο μπορεί να επιλεγεί η χρήση διαύλου με κεντρική συχνότητα 5 925 MHz.


(1)  Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62).