ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

63ό έτος
26 Ιουνίου 2020


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά ορισμένες προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

4

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/874 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 2020, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

18

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/875 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

34

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2020/876 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19

46

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

*

Απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 15ης Μαΐου 2020, για την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του ΕΕΠΔ

49

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/872 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της COVID-19

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι γεωργοί και οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν πληγεί με πρωτοφανή τρόπο από τις συνέπειες της επιδημικής έξαρσης της COVID-19. Οι εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη, καθώς και η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, των υπαίθριων αγορών, των εστιατορίων και των λοιπών χώρων φιλοξενίας, έχουν προκαλέσει οικονομικές αναταράξεις στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές κοινότητες και έχουν ως αποτέλεσμα προβλήματα ρευστότητας και ταμειακών ροών για τους γεωργούς και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση, η οποία είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί.

(2)

Για την ανταπόκριση στις επιπτώσεις της κρίσης που προκύπτουν από την επιδημική έκρηξη της COVID-19 («κρίση»), θα πρέπει να εγκριθεί ένα νέο έκτακτο και προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια των γεωργικών δραστηριοτήτων και των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

(3)

Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν διαθέσιμους πόρους στο πλαίσιο των υπαρχόντων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη των γεωργών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση. Προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να επικεντρώνονται καλύτερα στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, η στήριξη, η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, θα πρέπει να χορηγείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις. Στην περίπτωση των γεωργών, στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται οι τομείς παραγωγής, οι τύποι καλλιέργειας, οι γεωργικές δομές, οι τύποι εμπορίας αγροτικών προϊόντων και ο αριθμός των εποχικών εργαζομένων στην περίπτωση των ΜΜΕ, στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται οι τύποι των τομέων, οι τύποι δραστηριότητας, οι τύποι των περιφερειών και άλλοι ειδικοί περιορισμοί.

(4)

Λόγω του επείγοντος και έκτακτου χαρακτήρα του εν λόγω μέτρου, θα πρέπει να καθοριστούν εφάπαξ πληρωμή και χρονική προθεσμία για την εφαρμογή του μέτρου, ενώ συγχρόνως χρειάζεται να υπενθυμιστεί η αρχή σύμφωνα με την οποία οι πληρωμές, εκ μέρους της Επιτροπής, οφείλεται να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων.

(5)

Για να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στους γεωργούς ή στις ΜΜΕ που πλήττονται πιο σοβαρά, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το επίπεδο των εφάπαξ ποσών για ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων δικαιούχων, με βάση αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

(6)

Για να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση του νέου μέτρου χωρίς να υπονομευτούν άλλοι στόχοι των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς της Ένωσης στο εν λόγω μέτρο.

(7)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της κρίσης με τη λήψη ειδικού μέτρου για την παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της έκτασης και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Λαμβανομένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα αντιμετώπισης της κρίσης, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(10)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που συνδέεται με την κρίση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 39β

Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς και στις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19

1.   Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου παρέχει βοήθεια έκτακτης ανάγκης στους γεωργούς και τις ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση της COVID-19, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η στήριξη χορηγείται σε γεωργούς, καθώς και σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή την ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από το παράρτημα I της ΣΛΕΕ ή βαμβακιού, εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα.

3.   Τα κράτη μέλη κατευθύνουν τη στήριξη στους δικαιούχους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση της COVID-19, καθορίζοντας, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τους όρους επιλεξιμότητας εκείνους και, εάν θεωρηθούν κατάλληλα από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, τα κριτήρια επιλογής εκείνα τα οποία είναι αντικειμενικά και δεν εισάγουν διακρίσεις.

4.   Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή εφάπαξ ποσού που πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2021, βάσει των αιτήσεων παροχής στήριξης που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η επακόλουθη επιστροφή από την Επιτροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων. Το επίπεδο των πληρωμών μπορεί να διαφοροποιείται ανά κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

5.   Το ανώτατο ποσό της στήριξης δεν υπερβαίνει τα 7 000 EUR ανά γεωργό και τα 50 000 EUR ανά ΜΜΕ.

6.   Κατά τη χορήγηση της στήριξης δυνάμει του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη στήριξη που χορηγείται στο πλαίσιο άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέσων στήριξης ή ιδιωτικών καθεστώτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης της COVID-19.».

2)

Στο άρθρο 49, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η αρχή του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη για την επιλογή πράξεων διασφαλίζει ότι οι πράξεις, με εξαίρεση τις πράξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 στοιχείο β), του άρθρου 24 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και των άρθρων 28 έως 31, 33, 34 και 36 έως 39β, επιλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και βάσει διαφανούς και απόλυτα τεκμηριωμένης διαδικασίας.».

3)

Στο άρθρο 59, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6α.   Η στήριξη η οποία παρέχεται από το ΕΓΤΑΑ δυνάμει του άρθρου 39β δεν υπερβαίνει το 2 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

N. BRNJAC


(1)  Γνώμη της 11ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).


26.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/873 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά ορισμένες προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει, από κοινού με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), το κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες επενδύσεων («ιδρύματα») που λειτουργούν στην Ένωση. Εγκεκριμένο στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξέσπασε το 2007-2008 και βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στα διεθνή πρότυπα που συμφωνήθηκαν το 2010 από την Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS), τα οποία είναι γνωστά ως πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ», το εν λόγω κανονιστικό πλαίσιο έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ένωση και στην καλύτερη προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών από πιθανές μελλοντικές κρίσεις.

(2)

Από την έναρξη ισχύος του, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές για να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες αδυναμίες στο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας και να υλοποιηθούν ορισμένα εκκρεμή στοιχεία της μεταρρύθμισης των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που είναι ουσιαστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των ιδρυμάτων. Μεταξύ των αλλαγών αυτών, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) εισήγαγε μεταβατικές ρυθμίσεις στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για τον μετριασμό των επιπτώσεων στα ίδια κεφάλαια από την εισαγωγή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - Χρηματοοικονομικά μέσα (ΔΠΧΑ 9). Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), εισήγαγε στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 απαίτηση ελάχιστης κάλυψης ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, τον αποκαλούμενο προληπτικό μηχανισμό ασφαλείας.

(3)

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) εισήγαγε στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ορισμένα από τα τελικά στοιχεία του οριστικοποιημένου πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ». Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα νέο ορισμό του δείκτη μόχλευσης και ένα απόθεμα ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης, που αμφότερα εμποδίζουν τα ιδρύματα να αυξήσουν υπερβολικά τη μόχλευση, καθώς και διατάξεις για ευνοϊκότερη προληπτική αντιμετώπιση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού και για ευνοϊκότερη μεταχείριση ορισμένων δανείων που εξασφαλίζονται από συντάξεις ή μισθούς, έναν αναθεωρημένο συντελεστή στήριξης για τα δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) («συντελεστής στήριξης ΜΜΕ»), και νέα προσαρμογή απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο όσον αφορά ανοίγματα έναντι οντοτήτων οι οποίες εκμεταλλεύονται ή χρηματοδοτούν υλικές δομές ή εγκαταστάσεις, συστήματα και δίκτυα που παρέχουν ή στηρίζουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες («συντελεστής στήριξης υποδομών»).

(4)

Ο σοβαρός οικονομικός κλυδωνισμός που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 και τα έκτακτα μέτρα ανάσχεσης είχαν εκτεταμένες επιπτώσεις στην οικονομία. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλειτουργίας στις αλυσίδες εφοδιασμού, προσωρινή παύσης λειτουργίας και μειωμένης ζήτησης, ενώ τα νοικοκυριά έρχονται αντιμέτωπα με την ανεργία και τη μείωση του εισοδήματος. Οι δημόσιες αρχές σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών έχουν αναλάβει αποφασιστική δράση για τη στήριξη των νοικοκυριών και των φερέγγυων επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση της σοβαρής αλλά προσωρινής επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και των επακόλουθων ελλείψεων ρευστότητας.

(5)

Τα ιδρύματα θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη συμβολή στην ανάκαμψη. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) και οι αρμόδιες αρχές έχουν παράσχει προσωρινά κεφάλαια, ρευστότητα και πιχειρησιακή βοήθεια στα ιδρύματα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα μπορούν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, παρά το ολοένα και πιο δύσκολο περιβάλλον. Ειδικότερα, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ΕΑΤ έχουν παράσχει διευκρινήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ευελιξίας που έχει ήδη ενσωματωθεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 με την έκδοση ερμηνευτικών πράξεων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου προληπτικής εποπτείας υπό τις περιστάσεις της νόσου COVID-19. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν την ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου και του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τη διευκόλυνση της χορήγησης τραπεζικών δανείων στην ΕΕ - Στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών εν μέσω κρίσης COVID-19. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, η BCBS παρείχε επίσης κάποια ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή των διεθνών προτύπων.

(6)

Είναι σημαντικό τα ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίο και το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης διευκολύνει κάτι τέτοιο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα ιδρύματα λειτουργούν κατά συνετό τρόπο. Πέραν της ευελιξίας που ήδη παρέχεται στους υφιστάμενους κανόνες, με τις στοχευμένες αλλαγές στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 θα διασφαλιστεί η ομαλή αλληλεπίδραση του εν λόγω πλαισίου προληπτικής εποπτείας με τα διάφορα μέτρα αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.

(7)

Οι έκτακτες περιστάσεις της πανδημίας COVID-19 και το πρωτοφανές μέγεθος των προβλημάτων που προκάλεσε απαιτούν άμεση δράση για να εξασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα μπορούν να διοχετεύσουν κεφάλαια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά τρόπο αποτελεσματικό και να μετριάσουν τους οικονομικούς κραδασμούς που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.

(8)

Οι εγγυήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 από εθνικές κυβερνήσεις ή άλλες δημόσιες οντότητες, οι οποίες θεωρούνται εξίσου φερέγγυες βάσει της Τυποποιημένης Προσέγγισης του πιστωτικού κινδύνου που καθορίζεται στο τρίτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, είναι συγκρίσιμες, όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στον περιορισμό του κινδύνου, με τις εγγυήσεις που παρέχονται από επίσημους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 47γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Συνεπώς, δικαιολογείται η ευθυγράμμιση των απαιτήσεων ελάχιστης κάλυψης για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για τα οποία χορηγούνται εγγυήσεις από εθνικές κυβερνήσεις ή άλλες δημόσιες οντότητες με τις αντίστοιχες απαιτήσεις για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για τα οποία χορηγούνται εγγυήσεις από επίσημους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων.

(9)

Υπό τις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 προέκυψαν στοιχεία που καθιστούν σαφές ότι η δυνατότητα να εξαιρεθούν προσωρινά ορισμένα ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών από τον υπολογισμό του μέτρου του συνολικού ανοίγματος ενός ιδρύματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 429α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876, θα μπορούσε να αποδειχθεί ουσιώδους σημασίας κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης κρίσης. Ωστόσο, η διακριτική ευχέρεια για την εξαίρεση αυτών των ανοιγμάτων καθίσταται εφαρμοστέα στις 28 Ιουνίου 2021. Ως εκ τούτου, πριν από αυτήν την ημερομηνία, οι αρμόδιες αρχές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέσο αυτό για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών, η οποία αναμένεται να επέλθει ως αποτέλεσμα των μέτρων νομισματικής πολιτικής που εφαρμόσθηκαν για τον μετριασμό των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID 19. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου φαίνεται να παρεμποδίζεται από τη μειωμένη ευελιξία που προκύπτει από τον μηχανισμό αντιστάθμισης που συνδέεται με τέτοιες προσωρινές εξαιρέσεις, η οποία φέρεται να περιορίζει την ικανότητα των ιδρυμάτων να αυξήσουν τα ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών σε καταστάσεις κρίσης. Τούτο θα μπορούσε τελικά να ωθήσει το ίδρυμα να μειώσει το επίπεδο δανεισμού προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επομένως, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες που σχετίζονται με τον μηχανισμό αντιστάθμισης και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της εν λόγω εξαίρεσης ενόψει πιθανών μελλοντικών κλυδωνισμών και κρίσεων, ο μηχανισμός αντιστάθμισης θα πρέπει να τροποποιηθεί. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αυτής της διακριτικής ευχέρειας κατά τη διάρκεια της παρούσας πανδημίας COVID-19, θα πρέπει η δυνατότητα προσωρινής εξαίρεσης ορισμένων ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών να είναι ήδη διαθέσιμη πριν αρχίσει να εφαρμόζεται, στις 28 Ιουνίου 2021, η απαίτηση για τον δείκτη μόχλευσης που προβλέπει το άρθρο 92 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Εν αναμονή της εφαρμογής των τροποποιημένων διατάξεων για τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης, που εισήχθησαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876, το άρθρο 429α θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται με τη διατύπωση που έχει εισάγει ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/62 (11).

(10)

Το 2017 η BCBS αναθεώρησε τον υπολογισμό της τιμής του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης των αγορών και των πωλήσεων κανονικής παράδοσης («regular-way») για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στη μεταχείριση αντικατοπτρίζεται σωστά η εγγενής μόχλευση που συνδέεται με τις εν λόγω συναλλαγές και ότι οι ενδεχόμενες λογιστικές διαφορές δεν επηρεάζουν τον υπολογισμό μεταξύ ιδρυμάτων με συγκρίσιμες θέσεις. Στην Ένωση, η αναθεώρηση θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876. Ωστόσο, η ευνοϊκότερη αυτή μεταχείριση τίθεται σε εφαρμογή στις 28 Ιουνίου 2021. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι ο αναθεωρημένος υπολογισμός αναμένεται να αντικατοπτρίζει την πραγματική μόχλευση μιας συναλλαγής με καταλληλότερο τρόπο και, ταυτόχρονα, να αυξήσει την ικανότητα ενός ιδρύματος να χορηγεί δάνεια και να απορροφά ζημίες εν μέσω της πανδημίας COVID-19, τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν ήδη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τον αναθεωρημένο υπολογισμό πριν τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876 για όλα τα ιδρύματα της Ένωσης.

(11)

Πολλά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ένωση υπόκεινται στο ΔΠΧΑ 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από την BCBS, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 εισήγαγε στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό της πιθανής σημαντικής αρνητικής επίπτωσης στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 των ιδρυμάτων που προκύπτει από τη λογιστική μεταχείριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9.

(12)

Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια της οικονομικής επιβράδυνσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιφνίδια σημαντική αύξηση προβλέψεων για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να υπολογιστούν, για πολλά ανοίγματα, οι αναμενόμενες ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Η BCBS, η ΕΑΤ και η ΕΑΚΑΑ διευκρίνισαν ότι δεν αναμένεται από τα ιδρύματα να εφαρμόζουν μηχανικά τις ισχύουσες προσεγγίσεις τους για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως η πανδημία COVID-19, αλλά αντίθετα να χρησιμοποιούν την ευελιξία που είναι εγγενής στο ΔΠΧΑ 9, για παράδειγμα προκειμένου να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στις μακροπρόθεσμες οικονομικές τάσεις. Η BCBS συμφώνησε, στις 3 Απριλίου 2020, να επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εφαρμογή των μεταβατικών ρυθμίσεων για τη σταδιακή επέλευση των επιπτώσεων του ΔΠΧΑ 9. Προκειμένου να περιοριστεί η ενδεχόμενη μεταβλητότητα του εποπτικού κεφαλαίου που θα μπορούσε να προκύψει εάν η πανδημία COVID-19 οδηγήσει σε σημαντική αύξηση προβλέψεων για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, είναι αναγκαίο να επεκταθούν και στο ενωσιακό δίκαιο οι μεταβατικές ρυθμίσεις.

(13)

Για να μετριαστούν οι πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια αιφνίδια αύξηση προβλέψεων για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες επί της ικανότητας των ιδρυμάτων να χορηγούν δάνεια σε πελάτες όταν αυτό είναι περισσότερο αναγκαίο, οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα πρέπει να παραταθούν κατά δύο έτη και θα πρέπει να επιτρέπεται στα ιδρύματα να επαναπροσθέτουν πλήρως στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κάθε αύξηση των προβλέψεων για νέες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που αναγνωρίζουν το 2020 και το 2021 για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τους που δεν είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας. Οι εν λόγω αλλαγέςθα αμβλύνουν περισσότερο τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στη δυνητική αύξηση των αναγκών προβλέψεων των ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, διατηρώντας παράλληλα τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τα ποσά αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που θεσπίστηκαν πριν από την πανδημία COVID-19.

(14)

Τα ιδρύματα που είχαν προηγουμένως επιλέξει να χρησιμοποιούν ή να μην χρησιμοποιούν τις μεταβατικές ρυθμίσεις θα πρέπει να δύνανται να ανακαλέσουν τη συγκεκριμένη τους απόφαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της νέας μεταβατικής περιόδου, με την επιφύλαξη να λάβουν προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι κίνητρο των εν λόγω ανακλήσεων δεν αποτελούν σκέψεις περί καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας. Στη συνέχεια και με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης από την αρμόδια αρχή, τα ιδρύματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να παύσουν να χρησιμοποιούν τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

(15)

Οι έκτακτες συνέπειες της πανδημίας COVID-19 παρατηρούνται επίσης σε σχέση με τα ακραία επίπεδα μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι οποίες μαζί με την αβεβαιότητα οδηγούν σε αύξηση των αποδόσεων του δημόσιου χρέους, οι οποίες, με τη σειρά τους, επιφέρουν μη πραγματοποιηθείσες ζημίες σε τίτλους δημόσιου χρέους που κατέχουν τα ιδρύματα. Προκειμένου να μετριασθούν οι σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της μεταβλητότητας στις αγορές χρέους της κεντρικής κυβέρνησης κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 όσον αφορά το ρυθμιστικό κεφάλαιο των ιδρυμάτων και, συνεπώς, στην ικανότητα των ιδρυμάτων να χορηγούν δάνεια σε πελάτες, θα πρέπει να αποκατασταθεί μια προσαρμογή προληπτικής εποπτείας, η οποία θα εξουδετερώνει αυτές τις επιπτώσεις.

(16)

Τα ιδρύματα οφείλουν να προβαίνουν καθημερινά σε δοκιμαστικούς εκ των υστέρων ελέγχους των εσωτερικών υποδειγμάτων τους προκειμένου να αξιολογούν αν τα υποδείγματα αυτά παράγουν επαρκείς κεφαλαιακές απαιτήσεις για την απορρόφηση των ζημιών στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Οι παραλείψεις στην απαίτηση των δοκιμαστικών εκ των υστέρων ελέγχων, γνωστές και ως υπερβάσεις, εάν υπερβαίνουν έναν ορισμένο αριθμό κατ’ έτος, θα έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή επιπρόσθετου ποσοτικού πολλαπλασιαστή στις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς βάσει υπολογισμού με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων. Η απαίτηση δοκιμαστικών εκ των υστέρων ελέγχου είναι ιδιαίτερα φιλοκυκλική σε μια περίοδο ακραίας μεταβλητότητας, όπως η προκληθείσα από την πανδημία COVID-19. Συνεπεία της κρίσης, ο ποσοτικός πολλαπλασιαστής κινδύνου αγοράς που εφαρμόζεται στα εσωτερικά υποδείγματα έχει αυξηθεί σημαντικά. Ενώ το πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» για τον κίνδυνο αγοράς επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να εξομαλύνουν τα έκτακτα γεγονότα σε εσωτερικά υποδείγματα κινδύνου της αγοράς, η εν λόγω εποπτική διακριτική ευχέρεια δεν είναι πλήρως διαθέσιμη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη ευελιξία των αρμόδιων αρχών για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων από την ακραία μεταβλητότητα της αγοράς που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, ώστε να αποκλεισθούν οι υπερβάσεις που σημειώθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2020 και 31ης Δεκεμβρίου 2021 και οι οποίες δεν προκύπτουν από ελλείψεις στα εσωτερικά υποδείγματα. Με βάση την εμπειρία από την πανδημία COVID-19, η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει αν η ευελιξία αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και κατά τη διάρκεια μελλοντικών επεισοδίων ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς.

(17)

Τον Μάρτιο του 2020, η Ομάδα Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών και Επικεφαλής Εποπτείας (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision — GHOS) αναθεώρησε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των τελικών στοιχείων του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ. Ενώ τα περισσότερα από τα τελικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο, η απαίτηση αποθέματος ασφαλείας του δείκτη μόχλευσης για τα παγκόσμια συστημικώς σημαντικά ιδρύματα έχει ήδη θεσπιστεί μέσω των τροποποιήσεων που επέφερε ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/876. Ως εκ τούτου, και προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο για τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση και λειτουργούν και εκτός της Ένωσης, η ημερομηνία εφαρμογής της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης που ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να μετατεθεί κατά ένα έτος, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2023. Με την αναβολή της έναρξης εφαρμογής της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης, δεν θα υπάρξουν συνέπειες ως απόρροια της μη τήρησης αυτής της απαίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 141γ της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, ούτε συναφείς περιορισμοί ως προς τις διανομές, όπως ορίζεται στο άρθρο 141β της εν λόγω οδηγίας.

(18)

Όσον αφορά τα δάνεια που χορηγούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνταξιούχους ή εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου έναντι της άνευ αιρέσεων μεταβίβασης μέρους της σύνταξης ή του μισθού του δανειολήπτη προς το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876 ώστε να καταστεί δυνατή η ευνοϊκότερη μεταχείριση των εν λόγω δανείων. Η εφαρμογή αυτής της μεταχείρισης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 θα παρείχε κίνητρα σε ιδρύματα να αυξήσουν τη δανειοδότηση εργαζομένων και συνταξιούχων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επισπευσθεί η ημερομηνία εφαρμογής της διάταξης αυτής, ώστε να μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί από τα ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

(19)

Επειδή ο συντελεστής στήριξης ΜΜΕ και ο συντελεστής στήριξης υποδομών επιτρέπουν ευνοϊκότερη μεταχείριση ορισμένων ανοιγμάτων έναντι ΜΜΕ και για τη χρηματοδότηση υποδομών, η εφαρμογή τους στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 θα παρείχε κίνητρα στα ιδρύματα να αυξήσουν τα, τόσο χρήσιμα, δάνεια. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επισπευσθεί η ημερομηνία εφαρμογής των δύο αυτών συντελεστών στήριξης, ώστε να μπορούν ήδη να χρησιμοποιηθούν από τα ιδρύματακατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

(20)

Η προληπτική αντιμετώπιση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876 προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η μετάβαση προς έναν περισσότερο ψηφιοποιημένο τραπεζικό τομέα. Στο πλαίσιο της ταχύτερης αποδοχής των ψηφιακών υπηρεσιών ως συνέπεια των δημόσιων μέτρων που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η ημερομηνία εφαρμογής των εν λόγω αλλαγών θα πρέπει να επισπευσθεί.

(21)

Ενδέχεται να χρειαστεί δημόσια χρηματοδότηση με την έκδοση κρατικών ομολόγων εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα άλλου κράτους μέλους με στόχο την υποστήριξη μέτρων για την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Προκειμένου να αποφευχθούν μη αναγκαίοι περιορισμοί για τα ιδρύματα που επενδύουν σε τέτοια ομόλογα, είναι σκόπιμο να επιβληθούν εκ νέου οι μεταβατικές ρυθμίσεις για τα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών όταν τα ανοίγματα αυτά είναι εκπεφρασμένα στο εθνικό νόμισμα άλλου κράτους μέλους αναφορικά με τη μεταχείριση των ανοιγμάτων αυτών βάσει του πλαισίου πιστωτικού κινδύνου και να παραταθούν οι μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη μεταχείριση των ανοιγμάτων αυτών βάσει των ορίων για τα μεγάλα ανοίγματα.

(22)

Στις εξαιρετικές περιστάσεις που ανέκυψαν από την πανδημία COVID-19, αναμένεται από τους ενδιαφερομένους να συμβάλουν στις προσπάθειες για ανάκαμψη. Η ΕΑΤ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες αρμόδιες αρχές εξέδωσαν συστάσεις προς τα ιδρύματα για την αναστολή της διανομής μερισμάτων και της επαναγοράς μετοχών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εποπτικές εξουσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών για την επιβολή δεσμευτικών περιορισμών στις διανομές για τα ιδρύματα ή ορίων στις μεταβλητές αποδοχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ. Βάσει της εμπειρίας από την πανδημία COVID-19, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει αν θα πρέπει να εκχωρηθούν πρόσθετες δεσμευτικές εξουσίες στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή περιορισμών στις διανομές σε εξαιρετικές περιστάσεις.

(23)

Εφόσον οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να μεγιστοποιηθεί η ικανότητα των ιδρυμάτων να χορηγούν δάνεια και να απορροφούν ζημίες που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, παράλληλα δε να εξασφαλίζεται η συνεχής ανθεκτικότητα των ιδρυμάτων αυτών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, λόγω της κλίμακας και των συνεπειών τους, μπορούν μάλλον να επιτυγχάνονται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(24)

Προκειμένου τα έκτακτα μέτρα στήριξης που έχουν εγκριθεί για την άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 να είναι πλήρως αποτελεσματικά όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα και την παροχή κινήτρου στα ιδρύματα να συνεχίσουν να χορηγούν δάνεια, η άμβλυνση των επιπτώσεων που επιφέρουν τα μέτρα αυτά πρέπει να αντανακλάται άμεσα στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι ρυθμιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των προσαρμογών αυτών στο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(25)

Λόγω της επείγουσας ανάγκης που προέκυψε από τις εξαιρετικές συνθήκες που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, θεωρήθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την περίοδο των οκτώ εβδομάδων που προβλέπει το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(26)

Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 47γ παράγαφος 4, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές στο τμήμα του μη εξυπηρετούμενου ανοίγματος εγγυημένου ή ασφαλισμένου από επίσημο οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων ή εγγυημένου ή αντεγγυημένου από επιλέξιμο πάροχο προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 201 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε), σε μη εξασφαλισμένα ανοίγματα του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % βάσει του τρίτου μέρους, τίτλος II, κεφάλαιο 2:».

2)

Στο άρθρο 114, η παράγραφος 6 διαγράφεται.

3)

Στο άρθρο 150 παράγραφος 1, το σημείο ii) του στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)

στα ανοίγματα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % στο πλαίσιο του άρθρου 114 παράγραφος 2 ή 4·»·

4)

Το άρθρο 429α, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/876, τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η εισαγωγική φράση του στοιχείου ιδ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ιδ)

τα ακόλουθα ανοίγματα στην κεντρική τράπεζα του ιδρύματος, υπό τους όρους που προσδιορίζονται στις παραγράφους 5 και 6:»·

β)

η παράγραφος 5 τροποποιείαι ως εξής:

i)

η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα ιδρύματα δύνανται να εξαιρούν τα ανοίγματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχείο ιδ) όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:»·

ii)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

η αρμόδια αρχή του ιδρύματος έχει καθορίσει, κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία κεντρική τράπεζα, την ημερομηνία από την οποία θεωρείται ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις και έχει δηλώσει δημοσίως την εν λόγω ημερομηνία· η ημερομηνία αυτή καθορίζεται στο τέλος τριμήνου.»·

γ)

στην παράγραφο 7, οι ορισμοί «EMLR» και «CB» αντικαθίστανται από τους ακόλουθους ορισμούς:

«EMLR = το μέτρο συνολικού ανοίγματος του ιδρύματος όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 4, συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων που εξαιρούνται σύμφωνα με το στοιχείο ιδ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και

CB = η ημερήσια μέση συνολική αξία των ανοιγμάτων του ιδρύματος στην κεντρική του τράπεζα, υπολογιζόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης αποθεματικού της κεντρικής τράπεζας αμέσως πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ), που είναι επιλέξιμα να εξαιρεθούν σύμφωνα με το στοιχείο ιδ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.».

5)

Το άρθρο 467 διαγράφεται.

6)

Το άρθρο 468 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 468

Προσωρινή μεταχείριση μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εσόδων με αφορμή την πανδημία COVID-19

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 (η «περίοδος προσωρινής μεταχείρισης»), τα ιδρύματα δύνανται να αφαιρούν από τον υπολογισμό των στοιχείων κοινών μετοχών τους της κατηγορίας 1 το ποσό Α που καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image 1

όπου:

α

=

το ποσό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών που έχουν συσσωρευθεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 το οποίο υπολογίζεται ως «Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεωστικών μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων» του ισολογισμού, που αντιστοιχούν στα ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 115 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και έναντι οντοτήτων του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 116 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων εκείνων των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων που είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής («παράρτημα σχετικά με το ΔΠΧΑ 9»)· και

f

=

ο εφαρμοστέος συντελεστής για κάθε έτος αναφοράς κατά τη διάρκεια της περιόδου προσωρινής μεταχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.   Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τους ακόλουθους συντελεστές f για τον υπολογισμό του ποσού A που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α)

1 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

β)

0,7 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021·

γ)

0,4 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

3.   Όταν ένα ίδρυμα αποφασίζει να εφαρμόσει την προσωρινή μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την απόφασή του τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία αποστολής της αναφοράς των στοιχείων στα οποία βασίζεται η μεταχείριση αυτή. Με την προϋπόθεση προηγούμενης έγκρισης της αρμόδιας αρχής, το ίδρυμα δύναται να ανακαλέσει άπαξ την αρχική του απόφαση, κατά τη διάρκεια της περιόδου προσωρινής μεταχείρισης. Τα ιδρύματα δημοσιοποιούν εάν ζητούν την εν λόγω μεταχείριση.

4.   Όταν ένα ίδρυμα αφαιρεί ποσό μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από το τα στοιχεία κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπολογίζει εκ νέου όλες τις οριζόμενες στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ απαιτήσεις που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που αφαιρείται από τα στοιχεία κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή που έχει σταθμιστεί ως προς τον κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 4·

β)

το ποσό των ειδικών προσαρμογών πιστωτικού κινδύνου.

Κατά τον εκ νέου υπολογισμό της οικείας απαίτησης, το ίδρυμα δεν λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο που έχουν στα εν λόγω στοιχεία οι προβλέψεις για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες σχετικά με ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων, περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 115 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και έναντι οντοτήτων του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στο άρθρο 116 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων εκείνων των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων που είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9.

5.   Κατά τη διάρκεια των περιόδων που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, παράλληλα με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται στο όγδοο μέρος, τα ιδρύματα που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν την προσωρινή μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούν τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων, του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 και του κεφαλαίου της κατηγορίας 1, του συνολικού δείκτη κεφαλαίου, του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και του δείκτη μόχλευσης που θα είχαν σε περίπτωση μη εφαρμογής της εν λόγω μεταχείρισης.».

7)

Το άρθρο 473α τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο πρώτο εδάφιο· η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 50 και ως το τέλος των μεταβατικών περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 6α του παρόντος άρθρου, τα ακόλουθα μπορούν να περιλάβουν στο κεφάλαιο κοινών μετοχών κατηγορίας 1 το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο:»·

ii)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ακολούθων:

α)

για ανοίγματα που υπόκεινται σε στάθμιση κινδύνου σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 2, το ποσό (ABSA) υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image 2

όπου:

A2,SA

=

το ποσό που υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2,

A4,SA

=

το ποσό που υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 βάσει των ποσών που υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3,

Image 3

Image 4

=

το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, την 1η Ιανουαρίου 2020,

Image 5

=

το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, την 1η Ιανουαρίου 2018 ή κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη,

f1

=

ο εφαρμοστέος συντελεστής της παραγράφου 6,

f2

=

ο εφαρμοστέος συντελεστής της παραγράφου 6α,

t1

=

η αύξηση του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 που οφείλεται στην έκπτωση φόρου του ποσού A2,SA,

t2

=

η αύξηση του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 που οφείλεται στην έκπτωση φόρου του ποσού A4,SA,

t 3

=

η αύξηση του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 που οφείλεται στην έκπτωση φόρου του ποσού

Image 6

β)

για ανοίγματα που υπόκεινται σε στάθμιση κινδύνου σύμφωνα με το τρίτο μέρος τίτλος II κεφάλαιο 3, το ποσό (ABIRB) υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image 7

όπου:

A2,IRB

=

το ποσό που υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2, προσαρμοσμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο α),

A4,IRB

=

το ποσό που υπολογίσθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4, βάσει των ποσών που υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3, προσαρμοσμένων σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχεία β) και γ),

Image 8,

Image 9

=

το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, μειωμένου κατά το άθροισμα των σχετικών ποσών των αναμενόμενων ζημιών για τα ίδια ανοίγματα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφοι 5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού την 1η Ιανουαρίου 2020. Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι αρνητικός αριθμός, το ίδρυμα ορίζει την αξία του

Image 10

στο μηδέν,

Image 11

=

το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, την 1η Ιανουαρίου 2018 ή κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, μειωμένου κατά το άθροισμα των σχετικών ποσών των αναμενόμενων ζημιών για τα ίδια ανοίγματα που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφοι 5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού. Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι αρνητικός αριθμός, το ίδρυμα ορίζει την αξία του

Image 12

ίση με το μηδέν,

f1

=

ο εφαρμοστέος συντελεστής της παραγράφου 6,

f2

=

ο εφαρμοστέος συντελεστής της παραγράφου 6α,

t1

=

η αύξηση του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 που οφείλεται στην έκπτωση φόρου του ποσού A2,IRB,

t2

=

η αύξηση του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 που οφείλεται στην έκπτωση φόρου του ποσού A4,IRB,

t3

=

η αύξηση του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 που οφείλεται στην έκπτωση φόρου του ποσού

Image 13

.»·

β)

στην παράγραφο 3, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 κατά την ημερομηνία αναφοράς και, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 468 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που καθορίζονται για ανοίγματα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 A του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9·

β)

το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 468 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που καθορίζονται για ανοίγματα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 A του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 ή κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.»·

γ)

στην παράγραφο 5, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Τα ιδρύματα αντικαθιστούν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, και, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 468 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που καθορίζονται για ανοίγματα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 A του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, μειωμένου κατά το άθροισμα των σχετικών ποσών των αναμενόμενων ζημιών για τα ίδια ανοίγματα που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφοι 5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι αρνητικός αριθμός, το ίδρυμα ορίζει την αξία του ποσού που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ίση με μηδέν·

γ)

τα ιδρύματα αντικαθιστούν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με το άθροισμα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δωδεκαμήνου που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.5 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9 και του ποσού της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.3 του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, εξαιρουμένης της πρόβλεψης ζημίας για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειωμένης πιστωτικής αξίας όπως ορίζονται στο προσάρτημα Α του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, και, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 468 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που καθορίζονται για ανοίγματα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 A του παραρτήματος σχετικά με το ΔΠΧΑ 9, κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 ή κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, μειωμένου κατά το άθροισμα των σχετικών ποσών των αναμενόμενων ζημιών για τα ίδια ανοίγματα που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 158 παράγραφοι 5, 6 και 10 του παρόντος κανονισμού κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 ή κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Όταν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι αρνητικός αριθμός, το ίδρυμα ορίζει την αξία του ποσού που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ίση με μηδέν.»·

δ)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τους ακόλουθους συντελεστές f1 για τον υπολογισμό των ποσών ABSA και ABIRB που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 αντίστοιχα:

α)

0,7 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

β)

0,5 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021·

γ)

0,25 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022·

δ)

0 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Ιδρύματα των οποίων το οικονομικό έτος αρχίζει μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 αλλά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 προσαρμόζουν τις ημερομηνίες των στοιχείων α) έως δ) του πρώτου εδαφίου έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο οικονομικό τους έτος, αναφέρουν τις προσαρμοσθείσες ημερομηνίες στην αρμόδια αρχή τους και τις δημοσιοποιούν.

Ιδρύματα που ξεκινούν την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα εφαρμόζουν τους σχετικούς συντελεστές σύμφωνα με τα στοιχεία β) έως δ) του πρώτου εδαφίου ξεκινώντας με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο έτος της πρώτης εφαρμογής των εν λόγω λογιστικών προτύπων.»·

ε)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«6α.   Τα ιδρύματα εφαρμόζουν τους ακόλουθους συντελεστές f2 για τον υπολογισμό των ποσών ABSA και ABIRB που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 αντίστοιχα:

α)

1 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

β)

1 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021·

γ)

0,75 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022·

δ)

0,5 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023·

ε)

0,25 κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Ιδρύματα των οποίων το οικονομικό έτος αρχίζει μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 αλλά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2021 προσαρμόζουν τις ημερομηνίες των στοιχείων α) έως ε) του πρώτου εδαφίου έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο οικονομικό τους έτος, αναφέρουν τις προσαρμοσθείσες ημερομηνίες στην αρμόδια αρχή τους και τις δημοσιοποιούν.

Ιδρύματα που ξεκινούν την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα εφαρμόζουν τους σχετικούς συντελεστές σύμφωνα με τα στοιχεία β) έως ε) του πρώτου εδαφίου ξεκινώντας με τον συντελεστή που αντιστοιχεί στο έτος της πρώτης εφαρμογής των εν λόγω λογιστικών προτύπων.»·

στ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7α.   Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β) της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, όταν επανυπολογίζουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 2013/36/ΕΕ, τα ιδρύματα δύνανται να εφαρμόσουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 100 % στο ποσό ABSA που αναφέρεται στο στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Για τους σκοπούς υπολογισμού του μέτρου συνολικού ανοίγματος που αναφέρεται στο άρθρο 429 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, τα ιδρύματα προσθέτουν τα ποσά ABSA και ABIRB που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο μέτρο συνολικού ανοίγματος.

Τα ιδρύματα δύνανται να επιλέξουν μόνο άπαξ αν θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογισμό που ορίζεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 7 ή τον υπολογισμό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Τα ιδρύματα δημοσιοποιούν την απόφασή τους.»·

ζ)

η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Κατά τη διάρκεια των περιόδων που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 6α του παρόντος άρθρου, παράλληλα με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται στο όγδοο μέρος, τα ιδρύματα που έχουν αποφασίσει να εφαρμόσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο υποβάλλουν έκθεση στις αρμόδιες αρχές και δημοσιοποιούν τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων, του κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 και του κεφαλαίου της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1, του συνολικού δείκτη κεφαλαίου και του δείκτη μόχλευσης που θα είχαν σε περίπτωση μη εφαρμογής του παρόντος άρθρου.»·

η)

η παράγραφος 9 τροποποιείται ως εξής:

i)

το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.   Ένα ίδρυμα αποφασίζει εάν θα εφαρμόσει τις ρυθμίσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με την απόφασή του ως την 1η Φεβρουαρίου 2018. Εφόσον το ίδρυμα έχει λάβει προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, δύναται να ανακαλέσει την απόφασή του κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Τα ιδρύματα δημοσιοποιούν κάθε απόφαση που έχουν λάβει σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

Ένα ίδρυμα που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 4· στην περίπτωση αυτή ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με την απόφασή του έως την 1η Φεβρουαρίου 2018. Σε τέτοια περίπτωση, το ίδρυμα ορίζει τα A4,SA, A4,IRB, Image 14, Image 15, t2 και t3 που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ως ίσα με το μηδέν. Εφόσον ένα ίδρυμα έχει λάβει προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής, δύναται να ανακαλέσει την απόφασή του κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Τα ιδρύματα δημοσιοποιούν κάθε απόφαση που έχουν λάβει σύμφωνα με το παρόν εδάφιο».

ii)

προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Ένα ίδρυμα που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 2· στην περίπτωση αυτή ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή σχετικά με την απόφασή του. Σε τέτοια περίπτωση, το ίδρυμα ορίζει τα A2,SA, A2,IRB και t1 που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ως ίσα με το μηδέν. Ένα ίδρυμα μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ΕΑΤ, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου από τα ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία τους.».

8)

Στο άρθρο 495, η παράγραφος 2 διαγράφεται.

9)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 500α

Προσωρινή αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους που εκδίδεται στο νόμισμα άλλου κράτους μέλους

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 114 παράγραφος 2, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, για ανοίγματα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών, όταν τα ανοίγματα αυτά είναι εκπεφρασμένα και χρηματοδοτούμενα στο εθνικό νόμισμα άλλου κράτους μέλους, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται στις αξίες ανοίγματος είναι 0 % του συντελεστή στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται στα εν λόγω ανοίγματα σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2·

β)

το 2023, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται στις αξίες ανοίγματος είναι 20 % του συντελεστή στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται στα εν λόγω ανοίγματα σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2·

γ)

το 2024, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται στις αξίες ανοίγματος είναι 50 % του συντελεστή στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζεται στα εν λόγω ανοίγματα σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 395 παράγραφος 1 και το άρθρο 493 παράγραφος 4, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να επιτρέψουν σε ιδρύματα να αναλαμβάνουν τα ανοίγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως τα ακόλουθα ανώτατα όρια:

α)

το 100 % του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2023,

β)

το 75 % του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2024,

γ)

το 50 % του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 του ιδρύματος μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2025.

Τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στις αξίες ανοίγματος αφότου ληφθεί υπόψη η επίπτωση της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με τα άρθρα 399 έως 403.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 150 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο ii), μετά την παραλαβή της προηγούμενης έγκρισης των αρμόδιων αρχών και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 150, τα ιδρύματα δύνανται επίσης να εφαρμόσουν την τυποποιημένη προσέγγιση στα ανοίγματα έναντι των κεντρικών κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών όταν στα εν λόγω ανοίγματα εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 0 % δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 500β

Προσωρινή εξαίρεση ορισμένων ανοιγμάτων έναντι κεντρικών τραπεζών από το μέτρο συνολικού ανοίγματος λόγω της πανδημίας COVID-19

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 429 παράγραφος 4, έως τις 27 Ιουνίου 2021, ένα ίδρυμα δύναται να εξαιρέσει από το μέτρο συνολικού ανοίγματός του τα ακόλουθα ανοίγματα έναντι της κεντρικής τράπεζας του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου:

α)

κέρματα και τραπεζογραμμάτια που συνιστούν νόμιμο νόμισμα στη δικαιοδοσία της κεντρικής τράπεζας,

β)

στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι της κεντρικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων αποθεματικών στην κεντρική τράπεζα.

Το ποσό που εξαιρείται από το ίδρυμα δεν υπερβαίνει το ημερήσιο μέσο ποσό των ανοιγμάτων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου καθ’ όλη τη διάρκεια της πλέον πρόσφατης περιόδου διατήρησης αποθεματικού της κεντρικής τράπεζας του ιδρύματος.

2.   Ένα ίδρυμα δύναται να εξαιρέσει τα ανοίγματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν η αρμόδια αρχή του ιδρύματος έχει διαπιστώσει, κατόπιν διαβούλευσης με την οικεία κεντρική τράπεζα, και έχει δηλώσει δημοσίως ότι συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούν αναγκαία την εξαίρεση προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή νομισματικών πολιτικών.

Τα ανοίγματα που εξαιρούνται δυνάμει της παραγράφου 1 πληρούν αμφότερες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

είναι εκπεφρασμένα στο ίδιο νόμισμα με τις καταθέσεις που δέχεται το ίδρυμα,

β)

η μέση ληκτότητά τους δεν υπερβαίνει κατά πολύ τη μέση ληκτότητα των καταθέσεων που δέχεται το ίδρυμα.

Ίδρυμα που εξαιρεί ανοίγματα έναντι της κεντρικής του τράπεζας από το μέτρο συνολικού ανοίγματός του σύμφωνα με την παράγραφο 1 δημοσιοποιεί επίσης τον δείκτη μόχλευσης που θα είχε αν δεν εξαιρούσε τα εν λόγω ανοίγματα.

Άρθρο 500γ

Εξαίρεση υπερβάσεων από τον υπολογισμό του πρόσθετου συντελεστή δυνάμει δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου λόγω της πανδημίας COVID-19

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 366 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, σε εξαιρετικές περιστάσεις και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να επιτρέψουν σε ιδρύματα να εξαιρέσουν από τον υπολογισμό του πρόσθετου συντελεστή που ορίζεται στο άρθρο 366 παράγραφος 3 τις υπερβάσεις που αποδεικνύονται από τον δοκιμαστικό εκ των υστέρων έλεγχο του ιδρύματος επί των υποθετικών ή των πραγματικών μεταβολών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπερβάσεις δεν προκύπτουν από ελλείψεις στο εσωτερικό υπόδειγμα και υπό την προϋπόθεση ότι σημειώθηκαν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 500δ

Προσωρινός υπολογισμός της αξίας ανοίγματος των αγορών και πωλήσεων κανονικής παράδοσης για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός λόγω της πανδημίας COVID-19

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 429 παράγραφος 4, έως τις 27 Ιουνίου 2021, τα ιδρύματα δύνανται να υπολογίζουν την αξία ανοίγματος των αγορών και πωλήσεων κανονικής παράδοσης για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.   Τα ιδρύματα μεταχειρίζονται τα μετρητά που σχετίζονται με πωλήσεις κανονικής παράδοσης και τους τίτλους που αφορούν αγορές κανονικής παράδοσης οι οποίες παραμένουν στον ισολογισμό έως την ημερομηνία διακανονισμού, ως στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 429 παράγραφος 4 στοιχείο α).

3.   Ιδρύματα τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, εφαρμόζουν λογιστική βάσει της ημερομηνίας συναλλαγής στις αγορές και πωλήσεις κανονικής παράδοσης για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός αντιστρέφουν τυχόν συμψηφισμό μεταξύ απαιτήσεων σε μετρητά για πωλήσεις κανονικής παράδοσης για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός και υποχρεώσεων σε μετρητά για αγορές κανονικής παράδοσης για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός που επιτρέπονται δυνάμει του εν λόγω λογιστικού πλαισίου. Αφού τα ιδρύματα αντιστρέψουν τη λογιστική αντιστάθμιση, μπορούν να αντισταθμίζουν μεταξύ των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μετρητά όταν αμφότερες οι συνδεδεμένες πωλήσεις και αγορές κανονικής παράδοσης διακανονίζονται βάσει παράδοσης με την πληρωμή («delivery versus payment»).

4.   Ιδρύματα τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, εφαρμόζουν λογιστική βάσει της ημερομηνίας διακανονισμού στις αγορές και πωλήσεις κανονικής παράδοσης, για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός, συμπεριλαμβάνουν στο μέτρο συνολικού ανοίγματος την πλήρη ονομαστική αξία των αναλήψεων υποχρεώσεων πληρωμής που σχετίζονται με αγορές κανονικής παράδοσης.

Τα ιδρύματα μπορούν να αντισταθμίζουν την πλήρη ονομαστική αξία των αναλήψεων υποχρεώσεων πληρωμής που σχετίζονται με αγορές κανονικής παράδοσης με την πλήρη ονομαστική αξία των απαιτήσεων σε μετρητά που αφορούν τις πωλήσεις κανονικής παράδοσης για τις οποίες εκκρεμεί διακανονισμός μόνον όταν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις κανονικής παράδοσης διακανονίζονται βάσει παράδοσης με την πληρωμή,

β)

τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αγοράζονται και πωλούνται και συνδέονται με υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω κερδών ή ζημιών και συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών του ιδρύματος.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «αγορά ή πώληση κανονικής παράδοσης» νοείται η αγορά ή η πώληση τίτλου στο πλαίσιο σύμβασης της οποίας οι όροι απαιτούν την παράδοση του τίτλου εντός της περιόδου που καθορίζεται γενικά εκ του νόμου ή κατά συνθήκη στην οικεία αγορά.».

10)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 518β

Έκθεση σχετικά με τις υπερβάσεις και τις εποπτικές εξουσίες για τον περιορισμό των διανομών

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το αν εξαιρετικές περιστάσεις που προκαλούν σοβαρή οικονομική διαταραχή στην ομαλή λειτουργία και ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών δικαιολογούν:

α)

κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων, τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να εξαιρούν από τα εσωτερικά υποδείγματα κινδύνου αγοράς των ιδρυμάτων τις υπερβάσεις που δεν προκύπτουν από ελλείψεις στα εν λόγω υποδείγματα,

β)

κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων, την εκχώρηση πρόσθετων δεσμευτικών εξουσιών στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή περιορισμών στις διανομές από τα ιδρύματα κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων.

Η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω μέτρα, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.».

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/876

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/876 τροποποιείται ως εξής:

1)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.

Τα ακόλουθα σημεία του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από τις 27 Ιουνίου 2020:

α)

το σημείο 59), όσον αφορά τις διατάξεις για τη μεταχείριση ορισμένων δανείων που χορηγούνται από πιστωτικά ιδρύματα σε συνταξιούχους ή εργαζομένους που ορίζονται στο άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

β)

το σημείο 133), όσον αφορά τις διατάξεις για την προσαρμογή των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ανοιγμάτων έναντι ΜΜΕ τα οποία δεν είναι σε αθέτηση που ορίζονται στο άρθρο 501 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

γ)

το σημείο 134), όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την προσαρμογή απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο όσον αφορά ανοίγματα έναντι οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ή χρηματοδοτούν υλικές δομές ή εγκαταστάσεις, συστήματα και δίκτυα που παρέχουν ή στηρίζουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες που ορίζεται στο άρθρο 501α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.».

2)

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.

Το άρθρο 1 σημείο 46) στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τη νέα απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια στα G-SII, που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2023.».

3)

Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.

Το άρθρο 1 σημείο 18) του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που περιέχει τις διατάξεις για την απαλλαγή από τις αφαιρέσεις των στοιχείων ενεργητικού στην κατηγορία του λογισμικού που αποτιμώνται κατά συνετό τρόπο, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.».

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 27 Ιουνίου 2020.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, το άρθρο 1 σημείο 4 εφαρμόζεται από τις 28 Ιουνίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

N. BRNJAC


(1)  ΕΕ C 180 της 29.5.2020, σ. 4.

(2)  Γνώμη της 10ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2395 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ορισμένων ανοιγμάτων του δημοσίου τομέα εκπεφρασμένων στο εθνικό νόμισμα οποιουδήποτε κράτους μέλους (ΕΕ L 345 της 27.12.2017, σ. 27).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΕΕ L 111 της 25.4.2019, σ. 4).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών και δημοσιοποίησης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 150 της 7.6.2019, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(11)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/62 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης (ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 37).


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/874 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουνίου 2020

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και αδιάλειπτος εφοδιασμός σε ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία δεν παράγονται στην Ένωση, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να αποφευχθεί κάθε διαταραχή της αγοράς για τα εν λόγω προϊόντα, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου (ΚΔ) του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) («δασμοί του ΚΔ») για τα εν λόγω προϊόντα έχουν ανασταλεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 του Συμβουλίου (2). Τα εν λόγω προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ένωση με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή.

(2)

Η ενωσιακή παραγωγή ορισμένων προϊόντων, τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτη. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να χορηγήσει πλήρη αναστολή των δασμών του ΚΔ για τα εν λόγω προϊόντα.

(3)

Ενόψει της προώθησης μιας ολοκληρωμένης παραγωγής συσσωρευτών στην Ένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2018 με τίτλο «Η Ευρώπη σε κίνηση — Βιώσιμη κινητικότητα για την Ευρώπη: ασφαλής, συνδεδεμένη και καθαρή», θα πρέπει να χορηγηθεί μερική αναστολή των δασμών του ΚΔ όσον αφορά ορισμένα προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013. Επιπλέον, θα πρέπει να χορηγηθεί μερική μόνο αναστολή των δασμών του ΚΔ όσον αφορά ορισμένα προϊόντα για τα οποία ισχύουν επί του παρόντος πλήρεις αναστολές. Η ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση των εν λόγω αναστολών θα πρέπει να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020, ώστε η εν λόγω εξέταση τους να βασιστεί στην εξέλιξη του τομέα των συσσωρευτών στην Ένωση.

(4)

Όσον αφορά τα προϊόντα του καταλόγου υποψήφιων ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), θα πρέπει να χορηγηθεί μερική μόνο αναστολή των δασμών του ΚΔ. Η ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση των εν λόγω αναστολών θα πρέπει να είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021, ώστε να επιτραπεί στους οικονομικούς φορείς να αντικαταστήσουν τα εν λόγω προϊόντα με εναλλακτικές λύσεις.

(5)

Είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν η περιγραφή προϊόντων, η κατάταξη και η απαίτηση ειδικού προορισμού για ορισμένες αναστολές των δασμών του ΚΔ που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η τεχνική εξέλιξη των προϊόντων και οι οικονομικές τάσεις της αγοράς.

(6)

Δεν είναι πλέον προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρήσει αναστολές των δασμών του ΚΔ για ορισμένα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013. Οι αναστολές για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει, επομένως, να διαγραφούν.

(7)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή της εφαρμογής του καθεστώτος αυτόνομης αναστολής και για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρατίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις, οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις αναστολές για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου 2020. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1344/2011 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 201).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

απαλείφονται όλοι οι αστερίσκοι ( * ) και η σχετική τελική σημείωση που περιέχει το κείμενο «Μέτρο που θεσπίστηκε πρόσφατα ή μέτρο με τροποποιημένους όρους. Όταν απαριθμούνται περισσότεροι του ενός κωδικοί ΣΟ που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου, ο αστερίσκος αφορά ολόκληρο το μέτρο.»·

2)

απαλείφονται οι σειρές που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 και 0.7803·

3)

οι ακόλουθες καταχωρίσεις αντικαθιστούν τις καταχωρίσεις εκείνες που έχουν τους ίδιους αύξοντες αριθμούς:

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί

Συμπληρωματική μονάδα

Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση

«0.7288

ex 2841 50 00

11

Διχρωμικό κάλιο (CAS RN 7778-50-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

2 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Αρσίνη (CASRN 7784-42-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99,999 % κατ’ όγκο

0 %

-

31.12.2024

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Δωδεκαχλωροπεντακυκλο [12.2.1.16,9.02,13.05,10]δεκαοκτα-7,15-διένιο (CAS RN 13560-89-9) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

2 %

-

31.12.2021

0.2942

ex 2919 90 00

35

Φωσφορικό 2,2’-μεθυλενοδις(4,6-δι-tert-βουτυλοφαινύλιο), άλας μονονατρίου (CAS RN 85209-91-2), καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, με σωματίδια μεγαλύτερα των 100 μm, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή παραγόντων σχηματισμού πυρήνων κρυσταλλώσεως με μέγεθος σωματιδίων (D90) έως 35 μm μετρούμενο με χρήση τεχνικής σκέδασης του φωτός (1)

0 %

-

31.12.2023

0.5037

ex 2922 49 85

17

Γλυκίνη (CAS RN 56-40-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, έστω και με προσθήκη έως και 5 % διοξειδίου του πυριτίου (CAS RN 112926-00-8) ως αντισυσσωματωτικού μέσου

0 %

-

31.12.2020

0.3689

ex 2924 19 00

23

Ακρυλαμίδιο (CAS RN 79-06-1) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος

2 %

-

31.12.2021

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) καθαρότητας τουλάχιστον 95,5 % κατά βάρος για χρήση στην παρασκευή βιοκτόνων προϊόντων (1)

0 %

-

31.12.2024

0.2656

ex 2931 39 90

38

N-(Φωσφονομεθυλο)ιμινοδιοξικό οξύ (CAS RN 5994-61-6) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νερό έως και 15 %, και καθαρότητας επί ξηρού βάρους τουλάχιστον 97 %

0 %

-

31.12.2024

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος για χρήση στην παρασκευή κτηνιατρικών φαρμάκων (1)

0 %

-

31.12.2024

0.4346

ex 2934 20 80

25

1,2-Βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη (CAS RN 2634-33-5) σε μορφή σκόνης, με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 %, ή σε υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη τουλάχιστον 20 %

0 %

-

31.12.2022

0.5134

ex 3204 11 00

45

Παρασκεύασμα βαφών διασποράς, που περιέχει τις χρωστικές ύλες:

C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) ή Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

έστω και αν περιέχει τη χρωστική ύλη C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2020

0.7318

ex 3603 00 60

10

Αναφλεκτήρες για γεννήτριες αερίου, με συνολικό μέγιστο μήκος 20,34 mm έως και 29,4 mm και μήκος ακίδας 6,68 mm (±0,3 mm) έως και 7,54 mm (±0,3 mm)

0 %

-

31.12.2022

0.5718

ex 3811 21 00

85

Πρόσθετα:

που περιέχουν ορυκτέλαια περισσότερο από 20 % όχι όμως άνω του 45 % κατά βάρος,

που έχουν ως βάση μείγμα ασβεστούχων αλάτων διακλαδισμένου δωδεκυλοφαινολοσουλφιδίου, ανθρακούχων ή όχι,

του τύπου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μειγμάτων προσθέτων (1)

0 %

-

31.12.2022

0.7512

ex 3811 29 00

18

Πρόσθετες ύλες αποτελούμενες από διυδροξυβουτανοδιικό οξύ - (ανάμεικτοι C12-16-αλκυλο- και πλούσιοι σε C13 C11-14-ισοαλκυλο-) διεστέρες, του είδους που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ελαίων κινητήρων (1)

0 %

-

31.12.2023

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Τετραμεθυλοδεκ-5-ινο-4,7-διόλη, υδροξυαιθυλιωμένη (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2020

0.4719

ex 3824 99 93

35

Παραφίνη, χλωριωμένη σε ποσοστό 70 % και άνω (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6953

ex 3901 40 00

20

Οκτενικό γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LLDPE), σε μορφή σφαιριδίων με:

10 % και άνω, αλλά όχι άνω του 20 % κατά βάρος οκτένιο,

ταχύτητα ροής τήγματος 9,0 και άνω, αλλά όχι άνω του 10,0 (με βάση την προδιαγραφή ASTMD1238 10.0/2.16),

δείκτη τήξης (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min και άνω, αλλά όχι άνω του 0,6 g/10 min,

πυκνότητα 0,909 g/cm3 και άνω, αλλά όχι άνω του 0,913 g/cm3 με χρήση της προδιαγραφής ASTMD4703,

εμβαδόν πηκτώματος ανά 24,6 cm3 το πολύ 20 mm2, και

αντιοξειδωτικό σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τα 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020

0.5161

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

70

75

Φύλλο πολυαιθυλενίου σε ρόλους:

αυτοκόλλητο στη μία πλευρά,

συνολικού πάχους 0,025 mm και άνω, αλλά όχι άνω του 0,09 mm,

συνολικού πλάτους 60 mm και άνω, αλλά όχι άνω του 1 110 mm,

του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή προϊόντων των κλάσεων 8521 ή 8528 για προστατευτικούς σκοπούς (1)

0 %

-

31.12.2021

0.4947

ex 3919 90 80

65

Αυτοκόλλητη μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 40 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 475 μm, αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα στρώματα διαφανούς, επιμεταλλωμένου ή χρωματισμένου πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου), επικαλυμμένη στη μία πλευρά με ανθεκτικό στη χάραξη επίχρισμα και, στην άλλη, με ευαίσθητη στην πίεση κόλλα και αποσπώμενη επένδυση

0 %

-

31.12.2024

0.3241

ex 3920 10 25

30

Μονοστρωματική μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας:

που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99 % πολυαιθυλένιο,

πάχους 12 μm έως και 20 μm,

μήκους 4 000 m έως και 7 000 m,

πλάτους 600 mm έως και 900 mm

0 %

-

31.12.2023

0.3312

ex 3921 90 60

35

Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες με βάση ύφασμα επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές με φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Εύκαμπτος σωλήνας πέδησης από καουτσούκ με:

υφαντούς ιμάντες,

πάχος τοιχώματος 3,2 mm,

μεταλλικό κοίλο τερματικό πιεσμένο και στα δύο άκρα, και

ένα ή περισσότερα στηρίγματα στερέωσης,

προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0 %

-

31.12.2024

0.7372

ex 5311 00 90

10

Ύφασμα απλής ύφανσης από νήματα χαρτιού κολλημένα σε στρώμα λεπτού χαρτιού:

βάρους 190 g/m2 και άνω έως και 280 g/m2, και

κομμένο σε ορθογώνια κομμάτια με πλευρά μήκους 40 cm και άνω έως και 140 cm

0 %

-

31.12.2022

0.2546

ex 6903 90 90

30

Σωλήνες και υποδοχές αντιδραστήρων από καρβίδιο του πυριτίου, με σημείο μαλάκυνσης τουλάχιστον 1 400 °C

0 %

-

31.12.2023

0.7619

ex 7006 00 90

40

Φύλλα γυαλιού ναστρασβέστου ποιότητας STN (υπερστραμμένων νηματικών κρυστάλλων) με:

μήκος 300 mm έως και 1 500 mm,

πλάτος 300 mm έως και 1 500 mm,

πάχος 0,5 mm έως και 1,1 mm,

επίχρισμα από οξείδιο ινδίου και κασσίτερου με αντίσταση 80 Ω έως και 160 Ω στη μία πλευρά,

έστω και με πολυστρωματικό αντιανακλαστικό επίχρισμα στην άλλη πλευρά και μηχανικά κατεργασμένες (λοξοκομμένες) ακμές

0 %

-

31.12.2023

0.7341

ex 7413 00 00

20

Δακτύλιος κεντραρίσματος μεγαφώνου, που αποτελείται από έναν ή περισσότερους αποσβεστήρες κραδασμών και τουλάχιστον δύο μη μονωμένα χάλκινα καλώδια, υφασμένα ή πεπιεσμένα σε αυτόν

0 %

-

31.12.2022

0.3928

ex 7616 99 90

15

Κυψελοειδή τεμάχια αλουμινίου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μερών αεροσκαφών (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6730

ex 8101 96 00

10

Σύρμα από βολφράμιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε βολφράμιο τουλάχιστον 99 % με:

μέγιστη διάσταση εγκάρσιας τομής το πολύ 50 μm,

αντίσταση 40 έως και 300 Ω/1 m

0 %

-

31.12.2020

0.5838

ex 8105 90 00

10

Ράβδοι ή σύρματα από κράμα κοβαλτίου με κατά βάρος περιεκτικότητα:

35 % (± 2 %) σε κοβάλτιο,

25 % (± 1 %) σε νικέλιο,

19 % (± 1 %) σε χρώμιο, και

7 % (± 2 %) σε σίδηρο,

που τηρούν τις προδιαγραφές υλικού AMS 5842

0 %

-

31.12.2023

0.5570

ex 8207 30 10

10

Σύνολο εργαλείων πρέσας μεταφοράς (transfer press) και/ή πρέσας συζευγμένων μονάδων (tandem press) για την ψυχρή μορφοποίηση, συμπίεση, συρματοποίηση, κοπή, διάτρηση, κάμψη, ευθυγράμμιση και κοίλανση μεταλλικών φύλλων και τον σχηματισμό χειλών σε αυτά, για χρήση στην κατασκευή μερών του πλαισίου ή μερών του αμαξώματος μηχανοκίνητων οχημάτων (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Πληκτρολόγια από σιλικόνη ή πλαστική ύλη:

με μέρη από κοινά μέταλλα, και

έστω και με μέρη από πλαστικό,

εποξειδική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες υάλου ή με ξύλο,

έστω και τυπωμένα ή επιφανειακά επεξεργασμένα,

έστω και με ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία,

έστω και με μεμβράνη συγκολλημένη στο πληκτρολόγιο,

έστω και με μονοστρωματικό ή πολυστρωματικό προστατευτικό φύλλο

0 %

p/st

31.12.2020

0.7670

ex 8409 91 00

25

Μονάδα προσαγωγής αέρα για κυλίνδρους κινητήρων, αποτελούμενη από

σωλήνα αναρρόφησης,

αισθητήρα πίεσης,

ηλεκτρική βαλβίδα στραγγαλισμού,

εύκαμπτα σωληνάκια,

στηρίγματα,

για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (1)

0 %

-

31.12.2023

0.7718

ex 8409 99 00

75

Συλλέκτης καυσίμου υψηλής πίεσης από γαλβανισμένο χάλυβα φερρίτη-περλίτη, με:

τουλάχιστον έναν αισθητήρα πίεσης και μία βαλβίδα,

μήκος 314 mm έως και 322 mm,

τάση λειτουργίας το πολύ 225 MPa,

θερμοκρασία στην είσοδο το πολύ 95 °C,

θερμοκρασία περιβάλλοντος -45 °C έως και 145 °C,

για χρήση στην παραγωγή κινητήρων ανάφλεξης με συμπίεση για μηχανοκίνητα οχήματα (1)

0 %

-

31.12.2024

0.7377

ex 8481 80 59

40

Βαλβίδα ελέγχου ροής:

από χάλυβα,

με οπή εξόδου διαμέτρου 0,05 mm ή περισσότερο, έως και 0,5 mm,

με οπή εισόδου διαμέτρου 0,1 mm ή περισσότερο, έως και 1,3 mm

με επίστρωση νιτριδίου του χρωμίου,

με επιφανειακή τραχύτητα Rp 0,4

0 %

-

31.12.2022

0.7381

ex 8481 80 59

50

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου ποσότητας με

έμβολο,

σωληνοειδές με αντίσταση πηνίου 1,85 Ω ή περισσότερο, έως και 8,2 Ω

0 %

-

31.12.2022

0.7604

ex 8484 20 00

20

Διάταξη μηχανικής στεγανοποιητικής συναρμογής, αποτελούμενη από δύο κινητές στεφάνες (μία κεραμική συζευκτική με θερμική αγωγιμότητα κάτω των 80W/mK και μία ολισθαίνουσα από άνθρακα), ένα ελατήριο και στεγανωτικό νιτριλίου στην εξωτερική πλευρά

0 %

-

31.12.2023

0.5577

ex 8501 31 00

50

Κινητήρες συνεχούς ρεύματος, χωρίς ψήκτρες, με:

εξωτερική διάμετρο 80 mm έως και 200 mm,

τάση παροχής 9 V έως και 16 V,

ισχύ εξόδου στους 20 °C 300 W έως και 750 W,

ροπή στους 20 °C 2,00 Nm έως και 7,00 Nm,

ονομαστική ταχύτητα περιστροφής στους 20 °C 600 σ.α.λ. έως και 3 100 σ.α.λ.,

έστω και με αισθητήρα γωνιακής θέσης του δρομέα τύπου «resolver» ή «Ηall effect»,

έστω και με τροχαλία,

των ειδών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα υποβοηθούμενης διεύθυνσης για αυτοκίνητα

0 %

-

31.12.2022

0.4855

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Μηχανισμός ηλεκτροκίνησης για μηχανοκίνητα οχήματα, ισχύος εξόδου το πολύ 315 kW:

με κινητήρα εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος με μετάδοση κίνησης ή άνευ,

έστω και με ηλεκτρονικό σύστημα μετατροπής ηλεκτρικής ισχύος

0 %

-

31.12.2021

0.5783

ex 8503 00 99

40

Μεμβράνη για κυψέλες καυσίμου, σε κυλίνδρους ή φύλλα, πλάτους το πολύ 150 cm, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή κυψελών καυσίμου της κλάσης 8501 (1)

0 %

p/st

31.12.2022

0.7029

ex 8505 11 00

47

Είδη τριγωνικού, τετραγωνικού ή ορθογώνιου σχήματος, έστω και αψιδοειδή ή με στρογγυλεμένες γωνίες, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση, τα οποία περιέχουν νεοδύμιο, σίδηρο και βόριο, με τις ακόλουθες διαστάσεις:

μήκος 9 mm έως και 105 mm,

πλάτος 5 mm έως και 105 mm, και

ύψος 2 mm έως και 55 mm

0 %

-

31.12.2021

0.7511

ex 8505 19 90

60

Είδη από συσσωματωμένο φερρίτη, σε σχήμα περιβραχιόνιου λ/2 ή λ/4, ή με στρογγυλεμένες γωνίες, προοριζόμενα να καταστούν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνήτιση, με τις ακόλουθες διαστάσεις:

μήκος 10 mm έως και 100 mm (± 1 mm),

πλάτος 10 mm έως και 100 mm (± 1 mm),

πάχος 2 mm έως και 15 mm (±0,15 mm)

0 %

-

31.12.2023

0.6703

ex 8507 60 00

33

Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με:

μήκος 150 mm έως και 1 000 mm,

πλάτος 100 mm έως και 1 000 mm,

ύψος 200 mm έως και 1 500 mm,

βάρος 75 kg έως και 200 kg,

ονομαστική χωρητικότητα 150Ah ή περισσότερο, έως και 500 Ah,

ονομαστική τάση εξόδου 230 V AC (φασική τάση) ή ονομαστική τάση 64 V (± 10 %)

1,3 %

-

31.12.2020

0.6702

ex 8507 60 00

37

Συσσωρευτής ιόντων λιθίου με:

μήκος 1 200 έως και 2 000 mm,

πλάτος 800 mm έως και 1 300 mm,

ύψος 2 000 mm έως και 2 800 mm,

βάρος 1 800 έως και 3 000 kg,

ονομαστική χωρητικότητα 2 800 έως και 7 200 Ah

1,3 %

-

31.12.2020

0.5342

ex 8507 60 00

65

Κυλινδρικές μπαταρίες ιόντων λιθίου με:

τάση συνεχούς ρεύματος 3,5 V έως 3,8 VDC,

χωρητικότητα 300 mAh έως και 900 mAh, και

διάμετρο 10,0 mm έως 14,5 mm

1,3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ιόντων λιθίου:

μήκους 700 mm έως και 2 820 mm,

πλάτους 935 mm έως και 1 660 mm,

ύψους 85 mm έως και 700 mm,

βάρους 250 kg έως και 700 kg,

ισχύος έως και 175 kWh,

ονομαστικής τάσης 400 V

1,3 %

-

31.12.2020

0.6863

ex 8512 30 90

20

Βομβητής προειδοποίησης για σύστημα αισθητήρα στάθμευσης σε πλαστικό περίβλημα, που λειτουργεί βάσει της πιεζομηχανικής αρχής και που περιέχει:

πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος,

συνδετήρα,

έστω και με μεταλλική θήκη,

προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6689

ex 8529 90 65

28

Ηλεκτρονική διάταξη που περιλαμβάνει πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με τουλάχιστον:

επεξεργαστές για πολυμεσικές εφαρμογές και επεξεργασία βιντεοσημάτων,

προγραμματιζόμενη διάταξη θυρών πεδίου (Field Programmable Gate Array - FPGA),

μνήμη φλας,

λειτουργική μνήμη,

έστω και με διεπαφές USB, HDMI, VGA και RJ-45,

υποδοχές και βύσματα για τη σύνδεση οθόνης LCD, φωτισμού LED και πίνακα ελέγχου

0 %

p/st

31.12.2020

0.7251

ex 8537 10 91

70

Προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου μνήμης κινητήρα για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

τυπωμένο κύκλωμα με ενεργητικά και παθητικά στοιχεία,

περίβλημα αλουμινίου, και

πολλαπλά βύσματα

0 %

p/st

31.12.2022

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Εσωτερική κεραία για σύστημα ασφάλισης των θυρών αυτοκινήτου, που περιλαμβάνει:

κεραία σε πλαστικό περίβλημα,

συνδετικό καλώδιο με βύσμα,

τουλάχιστον δύο βάσεις στερέωσης,

ενδεχομένως και πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) που περιλαμβάνει ολοκληρωμένα κυκλώματα, διόδους και κρυσταλλολυχνίες,

για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.5953

ex 8538 90 99

95

Χάλκινη πλάκα βάσης, με περισσότερα κατασκευαστικά στοιχεία από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα και τις διόδους IGBT με τάση τουλάχιστον 650 V, κατ’ ανώτατο όριο όμως 1 200 V,του είδους που χρησιμοποιείται ως ψύκτρα στην κατασκευή αυτοτελών μονάδων κρυσταλλολυχνιών IGBT (1)

0 %

p/st

31.12.2023

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Τετρασύρματο καλώδιο σύνδεσης που περιέχει δύο θηλυκά βύσματα για τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων από συστήματα πλοήγησης και ηχοσυστήματα σε υποδοχή USB, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0 %

-

31.12.2020

0.6867

ex 8544 30 00

85

Δισύρματο καλώδιο επέκτασης με δύο βύσματα, που περιέχει τουλάχιστον:

ελαστικό δακτύλιο στερέωσης,

μεταλλικό μάνδαλο συγκράτησης,

του είδους που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αισθητήρων ταχύτητας οχήματος στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87

0 %

p/st

31.12.2020

0.5002

ex 8545 90 90

40

Υπόστρωμα αντιδιαβρωτικής, στρωματοποιημένης τεχνητής ίνας στρώματος διάχυσης αερίου με:

ελεγχόμενο μήκος ίνας, αντοχή σε κάμψη, πορώδες, θερμική αγωγιμότητα, ηλεκτρική αντίσταση,

πάχος έως 600 μm,

βάρος ανά μονάδα επιφάνειας έως 500 gsm

0 %

m2

31.12.2020

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Κιβώτιο μετάδοσης αυτοκινήτου μονής εισόδου και διπλής εξόδου που κατανέμει τη ροπή μεταξύ του εμπρόσθιου και του οπίσθιου άξονα, εντός περιβλήματος από αλουμίνιο, με διαστάσεις έως και 565 mm × 570 mm × 510 mm, που περιλαμβάνει:

τουλάχιστον έναν ενεργοποιητή,

έστω και με εσωτερικό διανομέα με άλυσο

0 %

-

31.12.2024

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Κορυφαίο μονωτικό στυλίδιο το οποίο περιέχει:

μεταλλικό στήριγμα με τρεις κοχλίες στερέωσης, και

αναστολέα κραδασμών από καουτσούκ,

για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6705

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Βραχίονας οπίσθιου πλαισίου, με προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα εξοπλισμένος με δύο μεταλλικές θήκες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί με συμπίεση στοιχεία αθόρυβης λειτουργίας από καουτσούκ, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.6704

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Βραχίονας οπίσθιου πλαισίου, με πείρο με σφαιρίδιο και μεταλλική θήκη στην οποία έχει τοποθετηθεί με συμπίεση στοιχείο αθόρυβης λειτουργίας από καουτσούκ, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

0.7365

ex 8708 80 99

30

Χαλύβδινο βάκτρο εμβόλου επιφανειακής σκλήρυνσης για υδραυλικούς ή υδροπνευματικούς αποσβεστήρες κραδασμών μηχανοκίνητων οχημάτων:

με επικάλυψη χρωμίου,

διαμέτρου 11 mm έως και 28 mm,

μήκους 80 mm έως και 600 mm,

με σπειροειδές άκρο ή μαντρέλι για συγκόλληση με αντίσταση

0 %

-

31.12.2022

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Φουσκωτό προσκέφαλο ασφαλείας από πολυαμιδικές ίνες υψηλής αντοχής:

ραμμένο,

διπλωμένο τρισδιάστατα σε πάκο, στερεωμένο θερμικά, ή επίπεδο (μη διπλωμένο) προσκέφαλο ασφαλείας, έστω και θερμικά διαμορφωμένο

0 %

p/st

31.12.2020

0.6686

ex 8714 10 90

10

Εσωτερικοί σωλήνες διχαλωτών ράβδων (ψαλιδιών) για μοτοσυκλέτες:

από ανθρακοχάλυβα ποιότητας SAE1541,

με επικάλυψη με σκληρό στρώμα χρωμίου πάχους 20 μm (+ 15 μm/– 5 μm),

με πάχος τοιχώματος 1,3 έως και 1,6 mm,

με επιμήκυνση στο όριο θραύσης 15 %,

διάτρητοι

0 %

p/st

31.12.2020

0.5692

ex 9002 11 00

20

Φακοί:

μέγιστων διαστάσεων 95 mm × 55 mm × 50 mm,

με ανάλυση 160 γραμμών/mm ή ανώτερη, και

με λόγο μεγέθυνσης 1 προς 18

0 %

-

31.12.2022

0.6527

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Συσσωματωμένος πίνακας οργάνων με πλακέτα ελέγχου μικροεπεξεργαστή, έστω και με βηματικό κινητήρα, ενδείξεις LED ή οθόνη LCD που εμφανίζουν τουλάχιστον:

την ταχύτητα,

τις στροφές κινητήρα,

τη θερμοκρασία του κινητήρα,

τη στάθμη καυσίμου,

και επικοινωνούν μέσω πρωτοκόλλων CAN-BUS και/ή K-LINE, προς χρήση για την παραγωγή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87

0 %

p/st

31.12.2024

0.5025

ex 9401 90 80

10

Δίσκος καστάνιας για χρήση στην κατασκευή ανακλινόμενων καθισμάτων αυτοκινήτων (1)

0 %

p/st

31.12.2020»

4)

προστίθενται ή παρεμβάλλονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις σύμφωνα με την αριθμητική σειρά των κωδικών ΣΟ και TARIC στη δεύτερη και στην τρίτη στήλη:

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι δασμοί

Συμπληρωματική μονάδα

Προβλεπόμενη ημερομηνία για την υποχρεωτική εξέταση

«0.7897

ex 2825 20 00

10

Υδροξείδιο του λιθίου, μονοένυδρο (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2020

0.7895

ex 2903 72 00

10

Διχλωρο-1,1,1-τριφθοροαιθάνιο (CAS RN 306-83-2) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Βρωμο-5-χλωροπεντάνιο (CAS RN 54512-75-3) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-Μεθυλοπροπανο-1,3-διόλη (CAS RN 2163-42-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Αδαμαντυλο)-4-βρωμοανισόλη (CAS RN 104224-63-7) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-Μεθοξυ-4-(τριφθορομεθοξυ)φαινόλη (CAS RN 166312-49-8) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 00

50

Διάλυμα 3,6,9-(αιθυλο- ή/και προπυλο)-3,6,9-τριμεθυλ-1,2,4,5,7,8-εξοξονανίων (CAS RN 1613243-54-1) σε ορυκτούς διαλύτες (CAS RN 1174522-09-8), με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 25 % έως και 41 % σε εξοξονάνια

0 %

-

31.12.2024

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-Διμεθοξυακετόνη (CAS RN 6342-56-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7834

ex 2915 40 00

10

Τριχλωροξικό αιθύλιο (CAS RN 515-84-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Τριχλωροξικό νάτριο (CAS RN 650-51-1) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7899

ex 2915 90 70

18

Μυριστικό οξύ, άλας λιθίου (CAS RN 20336-96-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-Βρωμο-2-φθορο-3-(τριφθορομεθυλο)βενζοϊκό οξύ (CAS RN 1026962-68-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7827

ex 2916 39 90

27

6-Βρωμο-2-ναφθοϊκό μεθύλιο (CAS RN 33626-98-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7880

ex 2917 19 80

45

Φουμαρικός σίδηρος (CAS RN 141-01-5) καθαρότητας τουλάχιστον 93 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-Υδροξυδεκαοκτανοϊκό οξύ (CAS RN 106-14-9) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος για την παρασκευή εστέρων πολυγλυκερόλης/πολυ-12-υδροξυδεκαοκτανοϊκού οξέος (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-Οξοκυκλοβουτανο-1-καρβοξυλικό οξύ καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-Τετράκις(1,1-διμεθυλαιθυλ)-6-(2-αιθυλεξυλοξυ)-12H-διβενζο[d,g][1,3,2]διοξαφωσφοκίνη (CAS RN 126050-54-2) με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 95 % (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4--Χλωροφαινυλο)βενζολο-1,2-διαμίνη (CAS RN 68817-71-0) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7860

ex 2922 19 00

15

Υδατικό διάλυμα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 73 % σε 2-αμινο-2-μεθυλο-1-προπανόλη (CAS RN 124-68-5),

τουλάχιστον 4,5 % έως και 27 % σε νερό (CAS RN 7732-18-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7853

ex 2922 49 85

13

p-Τολουολοσουλφονική O-βενζυλογλυκίνη (CAS RN 1738-76-7) καθαρότητας τουλάχιστον 93 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7879

ex 2923 90 00

50

Υδροχλωρική βεταΐνη (CAS RN 590-46-5) καθαρότητας τουλάχιστον 93 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7841

ex 2924 29 70

47

(1-Αμινο-3-(4-ιωδοφαινυλο)-1-οξοπροπαν-2-υλο)καρβαμιδικό (S)-tert-βουτύλιο (CAS RN 868694-44-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

(Χλωρομεθυλενο)διμεθυλιμινοχλωρίδιο (CAS RN 3724-43-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7859

ex 2930 90 98

29

4-Αμινο-5-(αιθυλοσουλφανυλο)-2-μεθοξυβενζοϊκό οξύ (CAS RN 71675-86-0) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7833

ex 2930 90 98

31

Ισοκυανίδιο του (p-τολουολοσουλφονυλο)μεθυλίου (CAS RN 36635-61-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7838

ex 2932 20 90

53

(R)-4-Προπυλοδιυδροφουραν-2(3H)-όνη (CAS RN 63095-51-2) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7855

ex 2932 99 00

37

4-(2-Βουτυλο-1-βενζοφουρανο-3-καρβονυλο)-2,6-διιωδοφαινόλη (CAS RN 1951-26-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7903

ex 2933 19 90

13

Φθοριούχο 3-(διφθορομεθυλο)-5-φθορο-1-μεθυλο-1H-πυραζολο-4-καρβονύλιο (CAS RN 1255735-07-9) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7835

ex 2933 19 90

17

1,3-Διμεθυλο-1H-πυραζόλιο (CAS RN 694-48-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7918

ex 2933 19 90

23

Fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7) καθαρότητας τουλάχιστον 96 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7836

ex 2933 19 90

27

3-(3,3,3-Τριφθορο-2,2-διμεθυλοπροποξυ)-1H-πυραζολο-4-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 2229861-20-3) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7844

ex 2933 39 99

74

4-Αμινοπυριδινο-2-καρβοξαμίδιο (CAS RN 100137-47-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7906

ex 2933 39 99

81

4-Υδροξυ-3-πυριδινοσουλφονικό οξύ (CAS RN 51498-37-4) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7866

ex 2933 39 99

82

Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1) με κατά βάρος περιεκτικότητα σε νερό έως και 15 % και καθαρότητας επί ξηρού βάρους τουλάχιστον 92 %

0 %

-

31.12.2024

0.7825

ex 2933 59 95

68

Γουανίνη (CAS RN 73-40-5) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7839

ex 2933 99 80

66

(6-(4-Φθοροβενζυλο)-3,3-διμεθυλο-2,3-διυδρο-1H-πυρρολο[3,2-b]πυριδ-5-υλο)μεθανόλη (CAS RN 1799327-42-6) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7843

ex 2934 99 90

17

(S)-4-(tert-Βουτοξυκαρβονυλο)-1,4-οξαζεπανο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 1273567-44-4) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7837

ex 2934 99 90

29

4-Βενζυλο-2-μεθυλο-5-(((R)-3-μεθυλομορφολινο)μεθυλο)πιπεραζινο-1-καρβοξυλικό (2R,5S)-tert-βουτύλιο (CAS RN 1403902-77-1) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7840

ex 2934 99 90

33

Βενζοϊκό (2R,3R,5R)-5-(4-αμινο-2-οξοπυριμιδιν-1(2H)-υλο)-2-((βενζοϋλοξυ)μεθυλο)-4,4-διφθοροτετραϋδροφουραν-3-ύλιο (CAS RN 134790-39-9) καθαρότητας τουλάχιστον 98 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7842

ex 2934 99 90

69

3-Μεθυλο-5-(4,4,5,5-τετραμεθυλο-1,3,2-διοξαβορολαν-2-υλο)βενζο[d]οξαζολ-2(3H)-όνη (CAS RN 1220696-32-1) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7854

ex 2935 90 90

70

1,1-Διοξείδιο του (4S)-4-υδροξυ-2-(3-μεθοξυπροπυλο)-3,4-διυδρο-2H-θειενο[3,2-e]θειαζινο-6-σουλφοναμιδίου (CAS RN 154127-42-1) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7885

ex 3204 15 00

20

Χρωστική ύλη C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) και παρασκευάσματα με βάση αυτή που περιέχουν χρωστική ύλη C.I. Vat Blue 1 με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 94 %

0 %

-

31.12.2024

0.7922

ex 3823 19 10

20

12-Υδροξυδεκαοκτανοϊκό οξύ (CAS RN 106-14-9) για την παρασκευή εστέρων πολυγλυκερόλης/πολυ-12-υδροξυδεκαοκτανοϊκού οξέος (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7831

ex 3824 99 92

62

Διάλυμα 9-βοραδικυκλο[3.3.1]εννεανίου (CAS RN 280-64-8) σε τετραϋδροφουράνιο (CAS RN 109-99-9), με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 9-βοραδικυκλο[3.3.1]εννεάνιο τουλάχιστον 6 %

0 %

-

31.12.2024

0.7861

ex 3903 90 90

33

Συμπολυμερές στυρολίου, διβινυλοβενζολίου και χλωρομεθυλοστυρολίου (CAS RN 55844-94-5) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

0 %

-

31.12.2024

0.7865

ex 3909 40 00

70

Πολυμερές σε μορφή νιφάδων, με περιεκτικότητα σε φαινολική ρητίνη τουλάχιστον 98 % κατά βάρος (βρωμιωμένη οκτυλοφαινόλη-φορμαλδεΰδη) με σημείο μαλάκυνσης 80 °C έως και 95 °C, σύμφωνα με το πρότυπο ASTME28-92 (CAS RN 112484-41-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7882

ex 3920 69 00

30

Μονοστρωματική ή πολυστρωματική, εγκαρσίως προσανατολισμένη, συρρικνούμενη μεμβράνη:

αποτελούμενη από πάνω από 85 % κατά βάρος πολυγαλακτικό οξύ, έως και 5 % κατά βάρος ανόργανα ή οργανικά πρόσθετα, και έως και 10 % κατά βάρος πρόσθετα με βάση βιοαποικοδομήσιμους πολυεστέρες,

πάχους 20 μm έως και 100 μm,

μήκους 2 385 m έως και 9 075 m,

βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο EN 13432)

0 %

-

31.12.2024

0.7883

ex 3920 69 00

30

Μονοστρωματική ή πολυστρωματική, διαξονικώς προσανατολισμένη μεμβράνη:

αποτελούμενη από πάνω από 85 % κατά βάρος πολυγαλακτικό οξύ, έως και 5 % κατά βάρος ανόργανα ή οργανικά πρόσθετα, και έως και 10 % κατά βάρος πρόσθετα με βάση βιοαποικοδομήσιμους πολυεστέρες,

πάχους 9 μm έως και 120 μm,

μήκους 1 395 m έως και 21 560 m,

βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο EN 13432)

0 %

-

31.12.2024

0.7891

ex 7326 90 94

40

Λαιμός χαλύβδινης σφαίρας, σφυρηλατημένος σε μήτρα, κατεργασμένος μηχανικά, θερμικώς επεξεργασμένος ή με επιφανειακή επεξεργασία, με γωνία μεταξύ του κέντρου της κωνικής κεφαλής και του βραχίονα μικρότερη των 90° ή με γωνία μεταξύ του κέντρου της σφαίρας και του βραχίονα μικρότερη των 90°, του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ράβδων ζεύξεως για επιβατικά αυτοκίνητα (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7911

ex 7506 20 00

10

Φύλλα και ταινίες σε σπείρες από κράμα νικελίου C276 (EN 2.4819) με

πάχος 0,5 mm έως και 3 mm,

πλάτος 770 mm έως και 1 250 mm

0 %

-

31.12.2024

0.7851

ex 8409 99 00

25

Συγκρότημα εύκαμπτων σωλήνων για την επιστροφή καυσίμου από τους εγχυτήρες της μονάδας καυσίμου κινητήρα, που αποτελείται τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

τρία εύκαμπτα, ελαστικά σωληνάκια, έστω και με προστατευτικό πλεκτό χιτώνιο,

τρεις συνδέσμους για τη σύνδεση εγχυτήρων καυσίμου,

πέντε μεταλλικούς σφιγκτήρες,

έναν πλαστικό σύνδεσμο σχήματος T,

για χρήση στην κατασκευή κινητήρων μηχανοκίνητων οχημάτων (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7850

ex 8481 30 99

30

Συγκρότημα βαλβίδων αντεπιστροφής ενισχυτή φρένου, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

τρία εύκαμπτα σωληνάκια βουλκανισμένου καουτσούκ,

μία βαλβίδα μεμβράνης,

δύο μεταλλικούς σφιγκτήρες,

μία μεταλλική θήκη,

έστω και με συνδετικό μεταλλικό σωλήνα,

για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7920

ex 8483 40 59

30

Υδροστατικού τύπου μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων:

με υδραυλική αντλία και διαφορικό με άξονα τροχού,

έστω και με πτερωτή ανεμιστήρα και/ή τροχαλία,

για χρήση στην κατασκευή κουρευτικών μηχανών χόρτου των διακρίσεων 8433 11 και 8433 19 ή άλλων κουρευτικών μηχανών της διάκρισης 8433 20  (2)

0 %

p/st

31.12.2024

0.7857

ex 8501 10 10

40

Σύγχρονος υβριδικός κινητήρας κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης με:

ισχύ εξόδου έως και 18 W,

δύο φάσεων,

ονομαστική ένταση έως και 2,5 A/φάση,

ονομαστική τάση έως και 20 V,

έστω και με σπειροειδή άξονα,

για χρήση στην κατασκευή εκτυπωτών τρισδιάστατης εκτύπωσης (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7888

ex 8507 60 00

68

Συσσωρευτής ιόντων λιθίου σε μεταλλικό περίβλημα με:

μήκος 173 mm έως και 175 mm,

πλάτος 41,5 mm έως και 43 mm,

ύψος 85 mm και άνω έως και 103 mm,

ονομαστική τάση 3,6 V έως και 3,75 V, και

ονομαστική χωρητικότητα 93 έως και 94 Ah

1,3 %

-

31.12.2024

0.7873

ex 8537 10 91

20

Ηλεκτρονική διάταξη που περιλαμβάνει:

μικροεπεξεργαστή,

προγραμματιζόμενη μνήμη και άλλα ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία τοποθετημένα σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος,

έστω και με ενδεικτικές λυχνίες διόδου φωτοεκπομπής (LED) ή οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD),

για χρήση στην κατασκευή προϊόντων των διακρίσεων 8418 21 , 8418 29 , 8421 12 , 8422 11 , 8450 11 , 8450 12 , 8450 19 , 8451 21 , 8451 29 και 8516 60  (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7848

ex 8544 30 00

45

Επτασύρματο καλώδιο σύνδεσης για τη σύνδεση του αισθητήρα πίεσης στην πολλαπλή εισαγωγής (αισθητήρας πίεσης υπερσυμπιεστή - BPS) και των υποδοχών για προθερμαντήρες με το κοινό βύσμα, που περιλαμβάνει τέσσερις υποδοχές και δύο βύσματα για χρήση στην κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση, για επιβατικά αυτοκίνητα (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7847

ex 8544 30 00

55

Πεντασύρματο καλώδιο σύνδεσης με βύσματα για τη ζεύξη του αισθητήρα θερμοκρασίας και του αισθητήρα διαφοράς πίεσης πολλαπλής εξαγωγής στο κοινό βύσμα, για χρήση στην κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, των οποίων η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση, για επιβατικά αυτοκίνητα (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7856

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

70

60

Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων σε χυτό περίβλημα αλουμινίου για εγκάρσια εγκατάσταση με:

πλάτος έως και 480 mm,

ύψος έως και 400 mm,

μήκος έως και 550 mm,

πέντε οδοντωτούς τροχούς,

διαφορικό,

ροπή κινητήρα έως 250 Nm,

για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7849

ex 8708 93 10

ex 8708 93 90

40

40

Πεντάλ συμπλέκτη με σύνδεση με ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης (EPB), έστω και με λειτουργία αποστολής σήματος για:

επαναφορά συστήματος ταχοστάτη,

απελευθέρωση του ηλεκτρονικού φρένου στάθμευσης,

διαχείριση έναρξης και διακοπής λειτουργίας κινητήρα στο σύστημα Idle Stop and Go (ISG),

για χρήση στην κατασκευή επιβατικών οχημάτων (2)

0 %

-

31.12.2024

0.7921

ex 8708 99 97

18

Υδροστατικού τύπου μηχανισμός αλλαγής ταχυτήτων:

με υδραυλική αντλία και διαφορικό με άξονα τροχού,

έστω και με πτερωτή ανεμιστήρα και/ή τροχαλία,

για χρήση στην κατασκευή ελκυστήρων των διακρίσεων 8701 91 90 και 8701 92 90 , που χρησιμοποιούνται κυρίως ως κουρευτικές μηχανές χόρτου (2)

0 %

p/st

31.12.2023»


(1)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1

(2)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).


26.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/875 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και αδιάκοπος εφοδιασμός σε ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα τα οποία παράγονται σε ανεπαρκείς ποσότητες στην Ένωση και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αποφευχθεί κάθε διαταραχή της αγοράς για τα εν λόγω προϊόντα, ανοίχθηκαν αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 του Συμβουλίου (1). Στο πλαίσιο των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων, τα προϊόντα μπορούν να εισάγονται στην Ένωση με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή.

(2)

Δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός σε ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι όμοια ή ισοδύναμα προϊόντα ή προϊόντα υποκατάστασης δεν παράγονται σε επαρκείς ποσότητες εντός της Ένωσης, είναι αναγκαίο να ανοιχθούν νέες δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2580, 09.2581 και 09.2583 με μηδενικό δασμό για ενδεδειγμένες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων.

(3)

Δεδομένου ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός σε ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων με αύξοντες αριθμούς 09.2634 και 09.2668.

(4)

Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής της δασμολογικής ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2652 έχει καταστεί ανεπαρκές για την κάλυψη των αναγκών των οικονομικών φορέων στην Ένωση, η περιγραφή του προϊόντος που καλύπτει η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(5)

Για τη δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2588, η περίοδος ποσόστωσης θα πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, διότι η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση είχε ανοιχτεί μόνο για περίοδο έξι μηνών, εξακολουθεί όμως να είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να διατηρηθεί.

(6)

Οι ουσίες θειικός διμεθυλεστέρας (CAS RN 77-78-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 %, 2-μεθυλανιλίνη (CAS RN 95-53-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος και 4,4’-μεθανοδιυλοδιανιλίνη (CAS RN 101-77-9) καθαρότητας τουλάχιστον 97 % κατά βάρος περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και η ουσία με αριθμό CAS RN 101-77-9 είναι εγγεγραμμένη στο παράρτημα XIV του εν λόγω κανονισμού. Για τον λόγο αυτό, οι υφιστάμενες δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εν λόγω ουσίες θα πρέπει να κλείσουν σταδιακά και τυχόν δασμολογικές ποσοστώσεις που έχουν ανοίξει πρόσφατα θα πρέπει να εφαρμοστούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, οι δασμολογικές ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.2648 και 09.2730 θα πρέπει να εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 με συμβατικό δασμολογικό συντελεστή 2 %. Επιπλέον, η δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2590 θα πρέπει να κλείσει και θα πρέπει να ανοίξει νέα δασμολογική ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.2582 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 με συμβατικό δασμολογικό συντελεστή 2 %.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων που πρέπει να επέλθουν και για λόγους σαφήνειας, θα πρέπει να αντικατασταθεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013.

(8)

Για να αποφευχθεί τυχόν διακοπή της εφαρμογής του καθεστώτος των δασμολογικών ποσοστώσεων και για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις, οι τροποποιήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις δασμολογικές ποσοστώσεις για τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2020. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 7/2010 (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 319).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

TARIC

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστωτική περίοδος

Όγκος ποσόστωσης

Ποσοστωτικός δασμός (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Καρποί αραβοσίτου (Zea mays var. saccharata) έστω και κομμένοι, διαμέτρου τουλάχιστον 10 mm, το πολύ όμως 20 mm, προς χρήση στην παρασκευή προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων προοριζόμενων να υποστούν επεξεργασία άλλη από αυτήν της απλής ανασυσκευασίας (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 τόνοι

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Μανιτάρια του είδους Auricularia polytricha,άβραστα ή βρασμένα σε νερό ή ατμό, κατεψυγμένα, που προορίζονται για την παρασκευή έτοιμων γευμάτων (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 τόνοι

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Γλυκά κεράσια με προσθήκη αλκοόλης, περιεκτικότητας σε ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος, διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 19,9 mm, με πυρήνα, για χρήση σε προϊόντα σοκολάτας (2)

1.1.-31.12.

1 000 τόνοι

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Συμπύκνωμα πρωτεϊνών σπερμάτων σόγιας με κατά βάρος περιεκτικότητα:

60 % (± 10 %) σε ακατέργαστη πρωτεΐνη,

5 % (± 3 %) σε ακατέργαστη κυτταρίνη,

5 % (± 3 %) σε ακατέργαστη τέφρα, και

τουλάχιστον 3 % έως και 6,9 % σε άμυλο

για χρήση στην παρασκευή προϊόντων ζωοτροφών (2)

1.1.-31.12.

30 000 τόνοι

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, ακόμη και κομμένα σε κανονική μορφή, με δασμολογική αξία τουλάχιστον 450 EUR/100 kg καθαρού βάρους, που προορίζονται για εξωτερικό περιτύλιγμα ή ενδιάμεσο περιτύλιγμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της διάκρισης 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 τόνοι

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Βασικό έλαιο, καταλυτικά υδροϊσομερειωμένο και αποκηρωμένο, υδρογονωμένων, σε υψηλό βαθμό ισοπαραφινικών υδρογονανθράκων, με περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 90 % κατά βάρος σε κορεσμένους υδρογονάνθρακες, και

το πολύ 0,03 % κατά βάρος σε θείο,

και με:

δείκτη ιξώδους τουλάχιστον 80 αλλά λιγότερο από 120, και

κινηματικό ιξώδες τουλάχιστον 5,0 cSt στους 100 °C, όχι όμως μεγαλύτερο από 13,0 cSt στους 100 °C

1.7.-31.12.

200 000 τόνοι

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Κηρός παραφίνης που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,75 % σε έλαιο

1.4.-31.10.

60 000 τόνοι

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Ελαιούχος κηρός (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 τόνοι

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Πληρωτικό υλικό από πυριτία, σε μορφή κόκκων, καθαρής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του πυριτίου τουλάχιστον 97 % και άνω

1.1.-31.12.

1 700 τόνοι

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Τριοξείδιο του βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένου κυανού οξειδίου του βολφραμίου (CAS RN 1314-35-8 ή CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 τόνοι

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Θειικό καίσιο (CAS RN 10294-54-9) σε στερεά μορφή ή σε υδατικό διάλυμα κατά βάρος περιεκτικότητας σε θειικό καίσιο τουλάχιστον 48 % αλλά όχι ανώτερης του 52 %

1.1.-31.12.

200 τόνοι

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Βρομοχλωρομεθάνιο (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 τόνοι

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Διχλωροβενζόλιο (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 τόνοι

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Προπανόλη-1 (προπυλική αλκοόλη) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 τόνοι

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Κυκλοπροπυλομεθανόλη (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 τόνοι

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-κρεσόλη (CAS RN 95-48-7) καθαρότητας τουλάχιστον 98,5 % κατά βάρος

1.1.-31.12.

20 000 τόνοι

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-τετράκις(υδροξυμεθυλο)-3,3’-οξυδιπροπαν-1-όλη (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 τόνοι

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Αιθυλοβανιλίνη (3-αιθοξύ-4-υδροξυβενζαλδεΐδη) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 τόνοι

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Ακετυλακετονικό ασβέστιο (CAS RN 19372-44-2) για χρήση στην παραγωγή συστημάτων σταθεροποιητή υπό μορφή δισκίων (2)

1.1.-31.12.

200 τόνοι

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Κυκλοπροπυλομεθυλοκετόνη (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 τόνοι

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Οξικό οξύ καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 τόνοι

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Οξικός ανυδρίτης (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 τόνοι

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Οξικό βινύλιο (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 τόνοι

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Τριφθοροξικό αιθύλιο (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 τόνοι

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Εξα-2,4-διενοϊκό κάλιο (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 τόνοι

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Χλωριούχο 2,5-διμεθυλοφαινυλοακετύλιο (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 τόνοι

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Οξαλικό διαιθύλιο (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 τόνοι

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Σεβακικό διμεθύλιο (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 τόνοι

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Δωδεκανοδιοϊκό οξύ (CAS RN 693-23-2), με καθαρότητα, κατά βάρος, που υπερβαίνει το 98,5 %

1.7.-31.12.

4 000 τόνοι

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-ακετυλοσαλικυλικό οξύ (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 τόνοι

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός δεκαοκτυλεστέρας (CAS RN 2082-79-3) με:

ποσοστό διέλευσης από κόσκινο πλάτους βροχίδων 500 μm τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, και

σημείο τήξεως τουλάχιστον 49 °C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 54 °C,

προς χρήση στην παραγωγή σταθεροποιητών επεξεργασίας PVC -συσκευασίες του ενός με βάση μείγματα σε σκόνη (σκόνη ή κόκκους) (2)

1.1.-31.12.

380 τόνοι

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Τετράκις(3-(3,5-δι-τερτ-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονική) πενταερυθριτόλη (CAS RN 6683-19-8) με:

ποσοστό διέλευσης από κόσκινο πλάτους βροχίδων 250 μm τουλάχιστον 75 % κατά βάρος και από κόσκινο πλάτους βροχίδων 500 μm τουλάχιστον 99 % κατά βάρος, και

σημείο τήξεως τουλάχιστον 110 °C, χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 125 °C,

προς χρήση στην παραγωγή σταθεροποιητών επεξεργασίας PVC -συσκευασίες του ενός με βάση μείγματα σε σκόνη (σκόνη ή κόκκους) (2)

1.1.-31.12.

140 τόνοι

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Βενζοφαινόνη-3,3’,4,4’-τετρακαρβοξυλικός διανιδρίτης (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 τόνοι

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Φωσφορώδες τρις (2,4-δι-τερτ-βουτυλοφαινύλιο) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 τόνοι

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

θειικός διμεθυλεστέρας (CAS RN 77-78-1) καθαρότητας τουλάχιστον 99 %

1.7.-31.12.

9 000 τόνοι

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Οκταδεκυλαμίνη (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 τόνοι

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Δις(2-διμεθυλαμινοαιθυλο)(μεθυλ)αμίνη (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 τόνοι

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Ανιλίνη (CAS RN 62-53-3) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

1.1.-31.12.

150 000 τόνοι

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Φθορο-N-(1-μεθυλαιθυλο)βενζολαμίνη (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 τόνοι

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-μεθυλανιλίνη (CAS RN 95-53-4) καθαρότητας τουλάχιστον 99 % κατά βάρος

1.7.-31.12.

1 999 τόνοι

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

Ο-φαινυλοδιαμίνη (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 τόνοι

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4’-Μεθανεδιυλοδιανιλίνη (CAS RN 101-77-9) καθαρότητας κατά βάρος τουλάχιστον 97 % υπό μορφή κόκκων, που προορίζεται για την παρασκευή προπολυμερών (2)

1.7.-31.12.

100 τόνοι

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

Υδροχλωρική L-λυσίνη (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 τόνοι

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-θρεονίνη (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 τόνοι

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-ιωδοπροπ-2-ινύλιο βουτυλοκαρβαμιδικό (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 τόνοι

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Παρακεταμόλη (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 τόνοι

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Ακρυλονιτρίλιο (CAS RN 107-13-1), προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 55 και της κλάσης 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 τόνοι

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Ακρυλονιτρίλιο (CAS RN 107-13-1), προς χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων των κλάσεων 2921, 2924, 3906 και 4002 (2)

1.7.-31.12.

20 000 τόνοι

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Νιτρο-4-(τριφθορομεθυλο)βενζονιτρίλιο (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 τόνοι

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Μονομεθυλυδραζίνη (CAS RN 60-34-4), σε μορφή υδατικού διαλύματος με κατά βάρος περιεκτικότητα μονομεθυλυδραζίνης 40 % (± 5 %)

1.1.-31.12.

900 τόνοι

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Διισοκυανικό 1,5-ναφθυλένιο (CAS RN 3173-72-6) καθαρότητας τουλάχιστον 90 % κατά βάρος

1.7.-31.12.

205 τόνοι

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Νιτρογουανιδίνη (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 τόνοι

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Δις[3-τριαιθοξυσιλυλο)προπυλο]δισουλφίδιο (CAS RN-56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 τόνοι

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-χλωρο-4-(μεθυλοσουλφονυλο)-3-((2,2,2-τριφθοροαιθοξυ)μεθυλο)βενζοϊκό οξύ (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 τόνοι

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Εξαδεκυλοτριμεθοξυσιλάνιο (CAS RN 16415-12-6) καθαρότητας τουλάχιστον 95 % κατά βάρος, προς χρήση στην κατασκευή πολυαιθυλένιου (2)

1.7.-31.12.

83 τόνοι

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)

1.1.-31.12.

10 000 τόνοι

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 τόνοι

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Δεκαν-5-ολίδιο (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Δωδεκαν-5-ολίδιο (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Εξαν-6-ολίδιο (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 τόνοι

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Πιπερονάλη(CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 τόνοι

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-τετραμεθυλοπιπεριδιν-4-όλη (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 τόνοι

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyrifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 τόνοι

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ιμπρουτινίμπη (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 τόνοι

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Τρις[3-(διμεθυλαμινο)προπυλ]εξαϋδρο-1,3,5-τριαζίνη (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 τόνοι

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-τετρααζακυκλοδωδεκάνιο (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 τόνοι

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Ακετοακετυλαμινο)βενζιμιδαζολόνη (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 τόνοι

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-χλωροθειοφαινο-2-καρβοξυλικό οξύ (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-Μεθοξυβενζοϋλ)αμινο]σουλφονυλο]-βενζοϋλοχλωρίδιο(CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 τόνοι

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-τριμεθυλπεντάνιο-2-αμίνιο (3R, 5S, 6E) -7-{2-[(αιθυλσουλφόνυλο)αμίνο] -4- (4-φθοροφαινυλο) -6-(προπάν-2-ύλιο)πυριμιδιν-5-ύλιο) -3,5-διυδροξυεπτ- 6-ενοϊκό (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

Δ-Ξυλόζη (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 τόνοι

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Χρωστική ύλη C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) και παρασκευάσματα με βάση αυτή σε κατά βάρος συγκέντρωση τουλάχιστον 99 %

1.1.-31.12.

250 τόνοι

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Παρασκευάσματα με βάση τη χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) περιεκτικότητας κατά βάρος τουλάχιστον 60 % αλλά μικρότερη του 85 %

1.1.-31.12.

50 τόνοι

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) και παρασκευάσματα με βάση τη χρωστική ύλη C.I. Pigment Red 4 σε κατά βάρος συγκέντρωση τουλάχιστον 60 %

1.1.-31.12.

150 τόνοι

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Γη διατόμων που έχει υποβληθεί σε φρύξη με συλλίπασμα σόδας

1.1.-31.12.

35 000 τόνοι

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Λιγνοσουλφονικό νάτριο (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 τόνοι

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας

1.1.-31.12.

25 000 τόνοι

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα που λαμβάνονται από νωπές ελαιορρητίνες

1.1.-31.12.

280 000 τόνοι

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Παρασκεύασμα με περιεκτικότητα κατά βάρος τουλάχιστον 38 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 50 % σε σύμπλοκο ψευδαργύρου με πυριθειόνη (INN) (CAS RN 13463-41-7) σε υδατική διασπορά

1.1.-31.12.

500 τόνοι

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Πρόσθετα αποτελούμενα από προϊόντα αντίδρασης διφαινυλαμίνης με εννεένια διακλαδισμένης αλυσίδας, με:

κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 28 %, όχι όμως άνω του 55 %, σε 4-εννεϋλοδιφαινυλαμίνη,

κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 45 %, όχι όμως άνω του 65 %, σε 4,4’-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνη, και

συνολική εκατοστιαία αναλογία 2,4-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνης και 2,4’-διεννεϋλοδιφαινυλαμίνης που δεν υπερβαίνει το 5 %,

που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπαντικών ελαίων (2)

1.1.-31.12.

900 τόνοι

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Καταλύτης που αποτελείται από διοξείδιο του τιτανίου και τριοξείδιο του βολφραμίου

1.1.-31.12.

3 000 τόνοι

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Μείγματα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 60 % όχι όμως άνω του 90 % σε 2-χλωροπροπένιο (CAS RN 557-98-2)

τουλάχιστον 8 % όχι όμως άνω του 14 % σε (Z)-1-χλωροπροπένιο (CAS RN 16136-84-8)

τουλάχιστον 5 % όχι όμως άνω του 23 % σε 2-χλωροπροπάνιο (CAS RN 75-29-6)

έως και 6 % σε 3-χλωροπροπένιο (CAS RN 107-05-1)

έως και 1 % σε αιθυλοχλωρίδιο (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 τόνοι

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Παρασκεύασμα με κατά βάρος περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 55 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 78 % σε γλουταρικό διμεθύλιο (CAS RN 1119-40-0)

τουλάχιστον 10 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 30 % σε αδιπικό διμεθύλιο (CAS RN 627-93-0), και

όπου δεν υπερβαίνει το 35 % σε ηλεκτρικό διμεθύλιο (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 τόνοι

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Μείγμα δις[3-(τριαιθοξυσιλυλο)προπυλο]σουλφιδίων (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 τόνοι

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Ακετοφαινόνη (CAS RN 98-86-2), καθαρότητας τουλάχιστον 60 % κατά βάρος αλλά όχι άνω του 90 %

1.1.-31.12.

2 000 τόνοι

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Μείγμα τριτοταγών αλκυλοδιμεθυλαμινών, με κατά βάρος περιεκτικότητα:

τουλάχιστον 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το80 % δωδεκυλοδιμεθυλαμίνη (CAS RN 112-18-5), και

τουλάχιστον 20 % αλλά που δεν υπερβαίνει το30 % διμεθυλ(τετραδεκυλ)αμίνη (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 τόνοι

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Στερεό εκχύλισμα υπολείμματος αδιάλυτο σε αλειφατικούς διαλύτες, λαμβανόμενο κατά την εξαγωγή κολοφωνίου από το ξύλο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρητινικά οξέα κατώτερη ή ίση του 30 %,

βαθμός οξύτητας κατώτερος ή ίσος με 110, και

σημείο τήξεως τουλάχιστον 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 τόνοι

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Μείγμα από φυτοστερόλες, υπό μορφή σκόνης, με περιεκτικότητα κατά βάρος:

τουλάχιστον 75 % σε στερόλες,

όχι μεγαλύτερη από 25 % σε στανόλες,

για χρήση στην παραγωγή στανολών/στερολών ή στανολεστέρων/στερολεστέρων (2)

1.1.-31.12.

2 500 τόνοι

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυμένες οξικές ομάδες

1.1.-31.12.

15 000 τόνοι

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Πολυ(βινυλοβουτυράλη) (CASRN63148-65-2) με:

κατά βάρος περιεκτικότητα σε υδροξύλια τουλάχιστον 17,5 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 20 %, και

διάμεση τιμή μεγέθους σωματιδίων (D50) μεγαλύτερη από 0,6mm

1.1.-31.12.

12 500 τόνοι

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Μείγμα πολυμερών από πολυανθρακικό και πολυ(μεθακρυλικό μεθυλεστέρα) με περιεκτικότητα κατά βάρος σε πολυανθρακικό τουλάχιστον 98,5 %, υπό μορφή σφαιριδίων ή κόκκων, με φωτοδιαπερατότητα τουλάχιστον 88,5 %, η οποία έχει μετρηθεί με τη χρήση ενός δοκιμαστικού δείγματος πάχους 4,0 mm σε μήκος κύματος λ = 400 nm (κατά ISO13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 τόνοι

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοοξυ-4,4’-διφαινυλένιο)

1.1.-31.12.

5 000 τόνοι

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Οξική κυτταρίνη σε μορφή νιφάδων

1.1.-31.12.

75 000 τόνοι

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Αλγινικό νάτριο, εκχυλισμένο από φαιοφύκη (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 τόνοι

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Υαλουρονικό νάτριο, μη αποστειρωμένο, με:

μέγιστο κατά βάρος μοριακό βάρος (Mw) 900 000 ,

μέγιστα επίπεδα ενδοτοξίνης 0,008 μονάδες ενδοτοξίνης (EU)/mg,

μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη 1 % κατά βάρος,

μέγιστη περιεκτικότητα σε ισοπροπανόλη 0,5 % κατά βάρος

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Φύλλα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) που πληρούν τα πρότυπα:

EN 4364 (MIL-P-5425E) και DTD5592A, ή

EN 4365 (MIL-P-8184) και DTD5592A

1.1.-31.12.

100 τόνοι

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Κυψελώδες τεμάχιο από αναγεννημένη κυτταρίνη, εμποτισμένο με νερό που περιέχει χλωριούχο μαγνήσιο και ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου, διαστάσεων 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 τόνοι

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Απορρίμματα από συνθετικές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια) από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια (PA6 και PA66)

1.1.-31.12.

10 000 τόνοι

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Ύφασμα από υφαντικές ύλες και με απανωτές στρώσεις, συνδυασμένο με καουτσούκ, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

τρεις στρώσεις,

μία εξωτερική στρώση αποτελείται από ακρυλικό ύφασμα,

η άλλη εξωτερική στρώση αποτελείται από πολυεστερικό ύφασμα,

η μεσαία στρώση αποτελείται από καουτσούκ από χλωροβουτύλιο,

η μεσαία στρώση έχει βάρος τουλάχιστον 452 g/m2, το πολύ όμως 569 g/m2,

το ύφασμα από υφαντικές ύλες έχει συνολικό βάρος τουλάχιστον 952 g/m2, το πολύ όμως 1159 g/m2, και

το ύφασμα από υφαντικές ύλες έχει συνολικό πάχος τουλάχιστον 0,8 mm, το πολύ όμως 4 mm,

χρησιμοποιούμενο για την κατασκευή της πτυσσόμενης οροφής των μηχανοκίνητων οχημάτων (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Φυσίγγια απορρόφησης από κεραμική ύλη και άνθρακα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

πολυκυψελωτής κυλινδρικής δομής, με συνδετικό υλικό από διελασμένο, ψημένο κεραμικό,

με ενεργό άνθρακα σε αναλογία κατά βάρος τουλάχιστον 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 30 %

με κεραμικό συνδετικό υλικό σε αναλογία κατά βάρος τουλάχιστον 70 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 90 %,

διαμέτρου τουλάχιστον 29 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 41 mm,

μήκους το πολύ 150 mm,

ψημένο σε θερμοκρασία τουλάχιστον 800 °C, και

για απορρόφηση ατμών

του είδους που χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση σε μηχανισμούς απορρόφησης ατμών σε συστήματα καυσίμου μηχανοκίνητων οχημάτων

1.1.-31.12.

1 000 000 κομμάτια

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Υαλονήματα (S-glass) με απανωτές στρώσεις (rovings):

αποτελούμενα από συνεχείς υαλοΐνες των 9 μm (±0,5 μm),

με τίτλο τουλάχιστον 200 tex αλλά που δεν υπερβαίνει τα 680 tex,

χωρίς οξείδιο του ασβεστίου, και

με αντοχή στη θραύση άνω των 3 550 Mpa, όπως ορίζεται με τη μέθοδο ASTM D2343-09

για χρήση στην κατασκευή προϊόντων αεροναυπηγικής (2)

1.1.-31.12.

1 000 τόνοι

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Υαλοΰφασμα υφασμένο από ίνες υάλου επικαλυμμένες από πλαστική ύλη, βάρους 120 g/m2 (± 10 g/m2), που χρησιμοποιείται για την κατασκευή οθονών κατά των εντόμων, πτυσσόμενων και σταθερού πλαισίου

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Σιδηροχρώμιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε άνθρακα τουλάχιστον 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 4 % και με κατά βάρος περιεκτικότητα σε χρώμιο που δεν υπερβαίνει το 70 %

1.1.-31.12.

50 000 τόνοι

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Φύλλα και ταινίες από καθαρισμένο χαλκό, ηλεκτρολυτικώς κατεργασμένα, πάχους τουλάχιστον 0 015 mm

1.1.-31.12.

1 020 τόνοι

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Πλάκες ή φύλλα που αποτελούνται από:

κεραμικό στρώμα νιτριδίου του πυριτίου πάχους τουλάχιστον 0,32 mm (±0,1 mm), το πολύ όμως 1,0 mm (±0,1 mm),

επικαλυμμένο και στις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο από εξευγενισμένο χαλκό, πάχους 0,8 mm (±0,1 mm), και

μερικώς επικαλυμμένο στη μία πλευρά με επίστρωση αργύρου

1.1.-31.12.

7 000 000 κομμάτια

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Πλάκες:

αποτελούμενες από ένα, τουλάχιστον, στρώμα υφάσματος από ίνες γυαλιού, εμποτισμένου με εποξειδική ρητίνη,

καλυμμένες από τη μία ή και από τις δύο πλευρές με λεπτό φύλλο χαλκού πάχους μέχρι 0,15 mm,

με διηλεκτρική σταθερά (DK) μικρότερη των 5,4 σε 1 MHz, μετρούμενη κατά IPC-TM- 650 2.5.5.2,

με εφαπτομένη απωλειών μικρότερη των 0,035 σε 1 ΜΗz, μετρούμενη κατά IPC-TM- 650 2.5.5.2,

με δείκτη συγκριτικής παρακολούθησης (CTI) τουλάχιστον 600

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Ράβδοι από κράμα αλουμινίου, με διάμετρο τουλάχιστον 200 mm, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 τόνοι

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Ράβδοι από κράμα αλουμινίου, με διάμετρο τουλάχιστον 300,1 mm, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 τόνοι

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Ταινία ή λεπτό φύλλο από κράμα αργιλίου και μαγνησίου:

κράματος σύμφωνου με τα πρότυπα 5182-H19 ή 5052-H19,

σε ρόλους εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1 250 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 350 mm,

πάχους (ανοχή -0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm ή 0,20 mm,

πλάτους (ανοχή ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm ή 356 mm,

με ανοχή κυρτότητας το πολύ 0,4 mm/750 mm,

με μέτρηση επιπεδότητας: I-unit ± 4,

με αντοχή σε εφελκυσμό άνω των (5182-H19) 365 MPa ή των (5052-H19) 320 MPa, και

με επιμήκυνση A50 άνω του (5182-H19) 3 % ή του (5052-H19) 2,5 %

για χρήση στην κατασκευή δοκίδων για περσίδες (2)

1.1.-31.12.

600 τόνοι

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή, που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο

1.1.-31.12.

120 000 τόνοι

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Σκόνη μαγνησίου:

με καθαρότητα, κατά βάρος, τουλάχιστον 98 %, αλλά που δεν υπερβαίνει το 99,5 %, και

με διάμετρο σωματιδίων τουλάχιστον 0,2 mm, αλλά που δεν υπερβαίνει το 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 τόνοι

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή αποσκευών (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 κομμάτια

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Κεφαλή αντλίας για δικύλινδρη αντλία υψηλής πίεσης από σφυρήλατο χάλυβα, με:

συζευκτήρες με φρεζαρισμένες κοχλιώσεις, διαμέτρου τουλάχιστον 10 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 36,8 mm, και

διάτρητους διαύλους καυσίμου, διαμέτρου τουλάχιστον 3,5 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα10 mm

του είδους που χρησιμοποιείται σε συστήματα έγχυσης ντίζελ

1.1.-31.12.

65 000 κομμάτια

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Ορειχάλκινοι κλωβοί με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

συνεχούς ή φυγοκεντρικής χύτευσης,

τορνευμένοι,

με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 35 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 38 % σε ψευδάργυρο,

με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 0,75 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,25 % σε μόλυβδο,

με κατά βάρος περιεκτικότητα τουλάχιστον 1,0 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,4 % σε αργίλιο, και

με αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 415 Pa,

του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ένσφαιρων τριβέων

1.1.-31.12.

50 000 κομμάτια

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας μεταγωγής, εναλλασσόμενου ρεύματος, ισχύος εξόδου τουλάχιστον 250 W και ισχύος εισόδου τουλάχιστον 700 W, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 2 700 W, εξωτερικής διαμέτρου άνω των 120 mm(±0,2 mm) χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 135 mm(±0,2 mm), ονομαστικής ταχύτητας περιστροφής άνω των 30 000 ΣΑΛ χωρίς όμως να υπερβαίνει τις 50 000 ΣΑΛ, εφοδιασμένος με ανεμιστήρα επαγωγής αέρα, για χρήση στην κατασκευή ηλεκτρικών σκουπών (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 κομμάτια

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Διάταξη απεικόνισης LCD με:

πίνακα αφής,

τουλάχιστον μία πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος για την καθοδήγηση εικονοστοιχείων απλής εξαρτώμενης διάταξης (λειτουργία ελεγκτήρα χρονισμού) και τον χειρισμό αφής, με EEPROM (ηλεκτρικά απαλείψιμη προγραμματιζόμενη μνήμη μόνο για ανάγνωση) για ρυθμίσεις απεικόνισης,

μήκος διαγωνίου της οθόνης τουλάχιστον 15 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 21 cm,

οπίσθιο φωτισμό,

LVDS (διαφορική σηματοδότηση χαμηλής τάσης) και σύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,

γωνία θέασης τουλάχιστον 70 μοιρών, και

φωτεινότητα τουλάχιστον 715 cd/m2,

για χρήση στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων του κεφαλαίου 87 (2)

1.7.-31.12.

450 000 κομμάτια

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Πλακέτα τυπωμένων κυκλωμάτων με διόδους LED:

έστω και εφοδιασμένες με πρίσματα/φακούς, και

έστω και εφοδιασμένες με έναν ή περισσότερους συνδετήρες

για την κατασκευή μονάδων οπισθοφωτισμού για εμπορεύματα της κλάσης 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 κομμάτια

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Τασικατευθυνόμενη γεννήτρια συχνότητας αποτελούμενη από ενεργητικά και παθητικά στοιχεία συναρμολογημένα σε τυπωμένο κύκλωμα, περιέχεται σε κιβώτιο του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 κομμάτια

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Υποστήριγμα από κράμα αλουμινίου, με οπές στερέωσης, έστω και με περικόχλια στερέωσης, για την έμμεση σύνδεση του κιβωτίου ταχυτήτων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, για χρήση στην κατασκευή εμπορευμάτων του κεφαλαίου 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 κομμάτια

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Σφιγκτήρες άξονα, περιβλήματα, γέφυρες περονών και εξαρτήματα σφιγκτήρων από κράμα αλουμινίου του είδους που χρησιμοποιείται για τις μοτοσικλέτες

1.1.-31.12.

1 000 000 κομμάτια

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Πλαίσιο ποδηλάτου, κατασκευασμένο από ανθρακοΐνες και τεχνητή ρητίνη, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (2)

1.7.-31.12.

250 000 κομμάτια

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Πλαίσιο, από αργίλιο ή από αργίλιο και ανθρακοΐνες, για χρήση στην κατασκευή ποδηλάτων (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών ποδηλάτων) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 κομμάτια

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Γυάλινοι φακοί, πρίσματα και συγκολλημένα με κονία στοιχεία, που δεν έχουν συναρμολογηθεί, για χρήση στην κατασκευή ή την επισκευή προϊόντων των κωδικών ΣΟ 9002, 9005, 9013 10 και 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 κομμάτια

0 %

»

(1)  Ωστόσο, η αναστολή των δασμών δεν εφαρμόζεται όταν η μεταποίηση πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις εστίασης.

(2)  Η αναστολή των δασμών υπόκειται σε τελωνειακή επιτήρηση ειδικού προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 254 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(3)  Μόνον ο κατ’ αξίαν δασμός αναστέλλεται. Ο ειδικός δασμός εξακολουθεί να ισχύει.


ΟΔΗΓΙΕΣ

26.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/46


ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2020/876 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2020

για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη παράτασης ορισμένων προθεσμιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας λόγω της πανδημίας COVID-19

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 113 και 115,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και οι λοιπές δυσχέρειες λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς και τα μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων που επέβαλαν τα κράτη μέλη ώστε να βοηθήσουν στην ανάσχεση της πανδημίας, έχουν διαταράξει σημαντικά την ικανότητα των επιχειρήσεων και των φορολογικών αρχών των κρατών μελών να εκπληρώσουν ορισμένες από τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου (3).

(2)

Ορισμένα κράτη μέλη και πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ αιτήθηκαν παράταση ορισμένων προθεσμιών που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Οι εν λόγω προθεσμίες αφορούν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών των οποίων οι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους μέλους και επί δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα από τα διακριτικά που καθορίζονται στο παράρτημα IV της οδηγίας 2011/16/ΕΕ («δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις»).

(3)

Η σοβαρή διαταραχή που προκαλεί η πανδημία COVID-19 στις δραστηριότητες πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και προσώπων που υποχρεούνται να δηλώνουν δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις δυσχεραίνει την εμπρόθεσμη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων που υπέχουν βάσει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι επί του παρόντος αντιμέτωπα με επιτακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.

(4)

Επιπλέον, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων αντιμετωπίζουν σοβαρές διαταραχές των εργασιών τους, κυρίως λόγω των συνθηκών τηλεργασίας που επικρατούν στα περισσότερα κράτη μέλη εξαιτίας των μέτρων αναστολής των δραστηριοτήτων. Ομοίως, αρνητικά έχει επηρεαστεί και η ικανότητα των φορολογικών αρχών των κρατών μελών να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα.

(5)

Η κατάσταση αυτή απαιτεί επείγουσα και, στο μέτρο του δυνατού, συντονισμένη αντίδραση εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρατείνουν την προθεσμία για την ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηματοοικονομικών λογαριασμών των οποίων οι δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους μέλους, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να προσαρμόσουν τις εθνικές τους προθεσμίες για την υποβολή των πληροφοριών αυτών από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών επί δηλωτέων διασυνοριακών ρυθμίσεων.

(6)

Η παράταση των προθεσμιών («παράταση») στοχεύει στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικής κατάστασης χωρίς να διαταράσσει τη λειτουργία της οδηγίας 2011/16/ΕΕ ή την εδραιωμένη από αυτή διάρθρωση. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο η παράταση να περιοριστεί και να παραμείνει ανάλογη προς τις πρακτικές δυσχέρειες που προκαλεί η πανδημία COVID-19 σχετικά με την υποβολή και την ανταλλαγή πληροφοριών.

(7)

Λαμβανομένης υπόψη της σημερινής αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και δεδομένου ότι οι περιστάσεις που δικαιολογούν την έκδοση της παρούσας οδηγίας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται για κάποιο χρονικό διάστημα, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα μιας προαιρετικής επέκτασης της περιόδου της παράτασης. Μια τέτοια επέκταση θα πρέπει να γίνεται μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(8)

Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού αντικτύπου της οικονομικής διαταραχής λόγω της πανδημίας COVID-19 στους προϋπολογισμούς, τους ανθρώπινους πόρους και τη λειτουργία των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί το Συμβούλιο να αποφασίζει ομόφωνα, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, για την επέκταση της περιόδου της παράτασης.

(9)

Τυχόν παράταση δεν θα πρέπει να θίγει τα ουσιώδη στοιχεία της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων και ανταλλαγής πληροφοριών δυνάμει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι καμία πληροφορία που καθίσταται δηλωτέα κατά τη διάρκεια της περιόδου της παράτασης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση δήλωσης ή ανταλλαγής.

(10)

Λαμβανομένων υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα που συνεπάγονται οι εξαιρετικές περιστάσεις εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, της αντιμετώπισης της συνεπαγόμενης κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών και οικονομικών της συνεπειών, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από την προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(11)

Συνεπώς, η οδηγία 2011/16/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να δράσουν λίαν συντόμως για την παράταση των προθεσμιών που διαφορετικά θα εφαρμόζονταν σύμφωνα με την οδηγία 2011/16/ΕΕ, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 27α

Προαιρετική παράταση των προθεσμιών λόγω της πανδημίας COVID-19

1.   Κατά παρέκκλιση από τις προθεσμίες για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 8αβ παράγραφος 12, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαμέσους και στους ενδιαφερόμενους φορολογουμένους να υποβάλουν, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021, πληροφορίες σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις, το πρώτο στάδιο των οποίων εφαρμόστηκε μεταξύ της 25ης Ιουνίου 2018 και της 30ής Ιουνίου 2020.

2.   Τα κράτη μέλη που λαμβάνουν μέτρα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία μέτρα προκειμένου:

α)

κατά παρέκκλιση του άρθρου 8αβ παράγραφος 18, οι πρώτες πληροφορίες να υποβάλλονται έως τις 30 Απριλίου 2021,

β)

η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8αβ παράγραφοι 1 και 7 να αρχίζει το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2021, εφόσον:

i)

η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση καθίσταται διαθέσιμη ή έτοιμη προς εφαρμογή ή έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της εφαρμογής της μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ή

ii)

οι ενδιάμεσοι κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 21 δεύτερο εδάφιο παρέχουν, απευθείας ή μέσω τρίτων προσώπων, βοήθεια, συνδρομή ή συμβουλές μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020,

γ)

σε περίπτωση ρυθμίσεων γενικής χρήσης, η πρώτη περιοδική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 8αβ παράγραφος 2 να υποβάλλεται από τον ενδιάμεσο έως την 30ή Απριλίου 2021.

3.   Κατά παρέκκλιση από την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 στοιχείο β), τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να είναι δυνατόν η αναφερόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 3α κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν το ημερολογιακό έτος 2019 ή άλλη αντίστοιχη περίοδο αναφοράς να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους 2019 ή της άλλης αντίστοιχης περιόδου αναφοράς.

Άρθρο 27

Επέκταση της περιόδου παράτασης

1.   Το Συμβούλιο μπορεί, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, να εγκρίνει κατόπιν ομοφωνίας εκτελεστική απόφαση για την επέκταση της περιόδου παράτασης των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 27α κατά τρεις μήνες, εφόσον συνεχίζονται οι σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, οι σοβαρές δυσχέρειες και η οικονομική διαταραχή λόγω της πανδημίας COVID-19 και εφαρμόζονται μέτρα αναστολής των δραστηριοτήτων από τα κράτη μέλη.

2.   Η πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου υποβάλλεται στο Συμβούλιο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.».

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2020.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Γνώμη της 19ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη της 14ης Ιουνίου 2020 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011, σ. 1).


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

26.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/49


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

της 15ης Μαΐου 2020

για την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του ΕΕΠΔ

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (1) και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο ιζ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν ότι η τήρηση των κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 προβλέπει τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής, η οποία αναφέρεται ως Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και είναι επιφορτισμένη να εξασφαλίζει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης σέβονται, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ιδίως το δικαίωμα τους στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 προβλέπει επίσης τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του ΕΕΠΔ, καθώς και τον διορισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 προβλέπει περαιτέρω ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να επικουρείται από γραμματεία, περιλαμβάνει δε διατάξεις σχετικά με ζητήματα προσωπικού και προϋπολογισμού.

(5)

Άλλες διατάξεις του δικαίου της Ένωσης προβλέπουν καθήκοντα και εξουσίες για τον ΕΕΠΔ, ιδίως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), η οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1939 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(6)

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή προσωπικού του ΕΕΠΔ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΕΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αποστολή και ορισμοί

Άρθρο 1

Ο ΕΕΠΔ

Ο ΕΕΠΔ ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, με οποιαδήποτε άλλη σχετική νομική πράξη της Ένωσης και με την παρούσα απόφαση, και ακολουθεί τις στρατηγικές προτεραιότητες που μπορεί να καθορίσει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «ο κανονισμός» νοείται ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725·

β)

ως «ΓΚΠΔ» νοείται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679·

γ)

ως «όργανο» νοούνται τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης που υπάγονται στον κανονισμό ή σε οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη της Ένωσης που προβλέπει αρμοδιότητες και εξουσίες για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων·

δ)

ως «ΕΕΠΔ» νοείται ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ως όργανο της Ένωσης·

ε)

ως «Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων» νοείται ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων που έχει διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού·

στ)

ως «ΕΣΠΔ» νοείται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ως όργανο της Ένωσης που συστάθηκε από το άρθρο 68 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ·

ζ)

ως «γραμματεία του ΕΣΠΔ» νοείται η γραμματεία του ΕΣΠΔ που συστάθηκε από το άρθρο 75 του ΓΚΠΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Κατευθυντήριες αρχές

Άρθρο 3

Αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της ακεραιότητας και της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

1.   Ο ΕΕΠΔ ενεργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος ως ειδικός, καθώς και ως ανεξάρτητος, αξιόπιστος, προορατικός και έγκριτος φορέας στο πεδίο της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.   Ο ΕΕΠΔ ενεργεί σύμφωνα με το δεοντολογικό πλαίσιο του ΕΕΠΔ.

Άρθρο 4

Λογοδοσία και διαφάνεια

1.   Ο ΕΕΔΠ δημοσιεύει σε περιοδική βάση τις στρατηγικές προτεραιότητές του και μια ετήσια έκθεση.

2.   Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ο ΕΕΔΠ δίνει το παράδειγμα ως προς την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

3.   Ο ΕΕΠΔ συνεργάζεται με ανοικτό και διαφανή τρόπο με τα μέσα ενημέρωσης και τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξηγεί τις δραστηριότητές του στο κοινό με σαφή γλώσσα.

Άρθρο 5

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα

1.   Ο ΕΕΠΔ χρησιμοποιεί προηγμένα διοικητικά και τεχνικά μέσα για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής επικοινωνίας και της κατάλληλης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

2.   Ο ΕΕΠΔ εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς και εργαλεία για τη διασφάλιση του υψηλότατου επιπέδου διαχείρισης ποιότητας, όπως πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, μια διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

Άρθρο 6

Συνεργασία

Ο ΕΕΠΔ προάγει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας προστασίας δεδομένων, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή οι δραστηριότητες της οποίας μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Οργάνωση

Άρθρο 7

Ρόλος του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αποφασίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες του ΕΕΠΔ και εγκρίνει τα έγγραφα πολιτικής που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του ΕΕΠΔ.

Άρθρο 8

Γραμματεία ΕΕΠΔ

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων καθορίζει την οργανωτική δομή της γραμματείας του ΕΕΠΔ. Με την επιφύλαξη του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΕΠΔ και του ΕΣΠΔ της 25ης Μαΐου, ιδίως όσον αφορά τη γραμματεία του ΕΣΠΔ, η δομή αντανακλά τις στρατηγικές προτεραιότητες που θέτει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.

Άρθρο 9

Ο διευθυντής και η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή

1.   Με την επιφύλαξη του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΕΠΔ και του ΕΣΠΔ της 25ης Μαΐου, ιδίως το σημείο VI παράγραφος 5, ο διευθυντής ασκεί τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καθορίζεται από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (7), καθώς και τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 του καθεστώτος επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68, και τυχόν λοιπές σχετικές εξουσίες που απορρέουν από άλλες διοικητικές αποφάσεις, είτε εσωτερικές του ΕΕΠΔ είτε διοργανικής φύσεως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την απόφαση του Επόπτη σχετικά με την άσκηση των εξουσιών της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και της αρμόδιας αρχής για τη σύναψη συμβάσεων.

2.   Ο διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον υπεύθυνο για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

3.   Ο διευθυντής είναι ο υπεύθυνος αναφοράς για τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, τον τοπικό υπεύθυνο ασφαλείας, τον τοπικό υπεύθυνο ασφαλείας πληροφοριών, τον υπεύθυνο διαφάνειας, τον υπεύθυνο νομικών υπηρεσιών, τον υπεύθυνο δεοντολογίας και τον συντονιστή εσωτερικού ελέγχου για τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με αυτές τις αρμοδιότητες.

4.   Ο διευθυντής βοηθά τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων για τη διασφάλιση της συνέπειας και του συνολικού συντονισμού του ΕΕΠΔ και για οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του/της ανατίθεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

5.   Ο διευθυντής μπορεί να εγκρίνει τις αποφάσεις του ΕΕΠΔ για την εφαρμογή περιορισμών βάσει των εσωτερικών κανόνων του ΕΕΠΔ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του κανονισμού.

Άρθρο 10

Συνεδρίαση διοίκησης

1.   Η συνεδρίαση της διοίκησης απαρτίζεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τον διευθυντή, τους προϊσταμένους μονάδων ή τομέων και διασφαλίζει τη στρατηγική εποπτεία του έργου του ΕΕΠΔ.

2.   Όταν η συνεδρίαση της διοίκησης αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, τον προϋπολογισμό, με χρηματοδοτικά ζητήματα ή με διοικητικά ζητήματα που αφορούν τον ΕΕΠΔ ή τη γραμματεία του ΕΣΠΔ περιλαμβάνει και τον επικεφαλής της γραμματείας του ΕΣΠΔ.

3.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων προεδρεύει της συνεδρίασης της διοίκησης, ή σε περίπτωση που αδυνατεί να παραστεί στη συνεδρίαση, τη θέση του αναλαμβάνει ο διευθυντής. Κατά κανόνα, η συνεδρίαση της διοίκησης πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα.

4.   Ο διευθυντής διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της γραμματείας της συνεδρίασης της διοίκησης.

5.   Οι συνεδριάσεις δεν είναι δημόσιες. Οι συζητήσεις είναι εμπιστευτικές.

Άρθρο 11

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και αναπλήρωση

1.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί να μεταβιβάζει στον διευθυντή, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τον κανονισμό, την εξουσία έγκρισης και υπογραφής νομικά δεσμευτικών αποφάσεων που έχουν ήδη προσδιοριστεί κατ’ ουσίαν από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

2.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων μπορεί επίσης να μεταβιβάζει, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τον κανονισμό, στον διευθυντή ή στον προϊστάμενο της ενδιαφερόμενης μονάδας ή τομέα, την εξουσία έγκρισης και υπογραφής άλλων εγγράφων.

3.   Όταν έχουν μεταβιβαστεί εξουσίες στον διευθυντή σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, ο διευθυντής μπορεί να τις μεταβιβάσει με τη σειρά του στον προϊστάμενο της ενδιαφερόμενης μονάδας ή τομέα.

4.   Όταν ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του/της ή όταν η θέση του/της έχει χηρεύσει και δεν έχει διοριστεί κανένας Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ο διευθυντής, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τον κανονισμό, εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων που είναι απαραίτητα και επείγοντα για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

5.   Εφόσον ο διευθυντής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή η θέση του έχει χηρεύσει και δεν έχει οριστεί αντικαταστάτης από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, οι αρμοδιότητες του διευθυντή ασκούνται από τον προϊστάμενο μονάδας ή τομέα με τον υψηλότερο βαθμό ή, σε περίπτωση ίσου βαθμού, από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας ή τομέα αυτού του βαθμού ή, σε περίπτωση ισότητας και ως προς την αρχαιότητα, από τον μεγαλύτερο σε ηλικία.

6.   Εφόσον δεν υπάρχει ένας προϊστάμενος μονάδας ή τομέα για να ασκήσει τα καθήκοντα του διευθυντή όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 και δεν έχει οριστεί στη θέση του άλλος υπάλληλος από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ορίζεται ως αναπληρωτής ο υπάλληλος με τον υψηλότερο βαθμό ή, σε περίπτωση ίσου βαθμού, ο αρχαιότερος υπάλληλος αυτού του βαθμού ή, σε περίπτωση ισότητας και ως προς την αρχαιότητα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

7.   Εάν οποιοσδήποτε άλλος ιεραρχικά ανώτερος δεν δύναται να εκτελέσει τα καθήκοντά του/της, και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δεν έχει ορίσει κανέναν υπάλληλο, ο διευθυντής ορίζει έναν υπάλληλο κατόπιν συμφωνίας με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Εάν ο διευθυντής δεν έχει ορίσει αντικαταστάτη, ορίζεται ως αναπληρωτής ο υπάλληλος της εκάστοτε μονάδας ή τομέα με τον υψηλότερο βαθμό ή, σε περίπτωση ίσου βαθμού, ο αρχαιότερος υπάλληλος αυτού του βαθμού ή, σε περίπτωση ισότητας και ως προς την αρχαιότητα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία.

8.   Οι παράγραφοι 1 έως 7 ισχύουν με την επιφύλαξη των κανόνων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή ή εκείνων που αφορούν οικονομικά ζητήματα όπως προβλέπεται στα άρθρα 9 και 12.

Άρθρο 12

Διατάκτης και υπόλογος

1.   Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων αναθέτει τις εξουσίες του διατάκτη στον διευθυντή σύμφωνα με τον χάρτη καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που αφορούν τον προϋπολογισμό και τη διοίκηση του ΕΕΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

2.   Όσον αφορά ζητήματα προϋπολογισμού που σχετίζονται με το ΕΣΠΔ, ο διατάκτης ασκεί τα καθήκοντά του/της σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΕΕΠΔ και του ΕΣΠΔ.

3.   Τα καθήκοντα του διατάκτη του ΕΕΠΔ, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 1ης Μαρτίου 2017 (9), εκτελούνται από τον διατάκτη της Επιτροπής.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 13

Παρακολούθηση και διασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού

Ο ΕΕΠΔ διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων μέσω της παρακολούθησης και της επιβολής του κανονισμού και οποιασδήποτε άλλης νομικής πράξης της Ένωσης σχετικά με τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ως εκ τούτου, κατά την άσκηση των εξουσιών έρευνας, διόρθωσης, εξουσιοδότησης και συμβουλευτικής, ο ΕΕΠΔ μπορεί να πραγματοποιεί επισκέψεις συμμόρφωσης, έρευνες, επισκέψεις ανά δίμηνο, άτυπη διαβούλευση ή να διευκολύνει τον φιλικό διακανονισμό καταγγελιών.

Άρθρο 14

Διαφάνεια των απαντήσεων σε διαβουλεύσεις από όργανα σχετικά με την από μέρους τους επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε αιτήματα εξουσιοδότησης

Ο ΕΕΠΔ μπορεί να δημοσιεύει εν όλω ή εν μέρει τις απαντήσεις σε διαβουλεύσεις από όργανα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ή της ασφάλειας πληροφοριών. Οι αποφάσεις εξουσιοδότησης δημοσιεύονται, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και ασφάλειας πληροφοριών.

Άρθρο 15

Κοινοποίηση των οργάνων σε υπευθύνους προστασίας δεδομένων

1.   Ο ΕΕΠΔ τηρεί μητρώο των διορισμών των υπευθύνων προστασίας δεδομένων που κοινοποιούνται σε αυτόν από τα όργανα σύμφωνα με τον κανονισμό.

2.   Ο ενημερωμένος κατάλογος των υπευθύνων προστασίας δεδομένων των οργάνων δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ.

3.   Ο ΕΕΠΔ παρέχει καθοδήγηση στους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, ιδίως μέσω της συμμετοχής σε συνεδριάσεις που διοργανώνει το δίκτυο υπευθύνων προστασίας δεδομένων των οργάνων.

Άρθρο 16

Διεκπεραίωση καταγγελιών

1.   Ο ΕΕΠΔ δεν διεκπεραιώνει ανώνυμες καταγγελίες.

2.   Ο ΕΕΠΔ διεκπεραιώνει καταγγελίες που υποβάλλονται εγγράφως, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική μορφή, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ένωσης και οι οποίες παρέχουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες ώστε η καταγγελία να μπορεί να είναι κατανοητή.

3.   Εάν ο καταγγέλλων έχει καταθέσει καταγγελία που αφορά τα ίδια γεγονότα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, ο ΕΕΠΔ εξετάζει το παραδεκτό αυτής σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχει συναφθεί μεταξύ του ΕΕΠΔ και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

4.   Ο ΕΕΠΔ αποφασίζει με ποιον τρόπο θα διεκπεραιώσει μια καταγγελία λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

α)

τη φύση και τη σοβαρότητα της εικαζόμενης παραβίασης των κανόνων προστασίας δεδομένων·