ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 077I

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

63ό έτος
15 Μαρτίου 2020


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικοσ κανονισμοσ (ΕΕ) 2020/402 τησ Επιτροπησ, της 14 Μαρτίου 2020, για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής

1

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

15.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 77/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/402 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14 Μαρτίου 2020

για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/479 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εξαγωγών (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την εκδήλωση της επιδημιολογικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κοροναϊό SARS-CoV-2, η συνδεόμενη με αυτόν νόσος, η COVID-19, εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, φθάνοντας και στο έδαφος της Ένωσης. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ο κίνδυνος που συνδέεται με τις λοιμώξεις που προκαλούνται από τη νόσο COVID 19 για τα άτομα που ζουν στην Ένωση θεωρείται επί του παρόντος μέτριος έως υψηλός, με βάση την πιθανότητα μετάδοσης και τις επιπτώσεις της νόσου. Ο ιός εξαπλώνεται ραγδαία στο εσωτερικό της Ένωσης και μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, με σημαντικά θανατηφόρα αποτελέσματα σε ομάδες υψηλού κινδύνου και σημαντική οικονομική και κοινωνική αναταραχή.

(2)

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως αυτός περιγράφεται στο παράρτημα I, έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά. Λόγω της φύσης και των συνθηκών που επικρατούν, ο εν λόγω τύπος εξοπλισμού αποτελεί βασικό προϊόν, δεδομένου ότι είναι αναγκαίος για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου και τη διασφάλιση της υγείας του ιατρικού προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη νοσηλεία των ασθενών που έχουν προσβληθεί.

(3)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας της 13ης Φεβρουαρίου 2020, δρομολογήθηκε διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού ατομικής προστασίας βάσει της συμφωνίας για την κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων. Σύμφωνα με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου.

(4)

Η ζήτηση για ιατρικό προστατευτικό εξοπλισμό έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά στο άμεσο μέλλον, ενώ σε αρκετά κράτη μέλη αρχίζουν να εμφανίζονται σχετικές ελλείψεις. Σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την κάλυψη της ζήτησης των πελατών για τα σχετικά μέσα ατομικής προστασίας, και ιδίως για τις μάσκες προστασίας του στόματος. Επί του παρόντος, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αύξηση των δυνατοτήτων παραγωγής. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επανεξέταση του μέτρου ανάλογα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της κατάστασης.

(5)

Η παραγωγή μέσων ατομικής προστασίας, όπως οι μάσκες προστασίας του στόματος, στην Ένωση, είναι σήμερα συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, και συγκεκριμένα στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία. Παρά το γεγονός ότι έχει ενθαρρυνθεί η αύξηση της παραγωγής, το τρέχον επίπεδο παραγωγής των σχετικών προϊόντων στην Ένωση και τα υφιστάμενα αποθέματα δεν επαρκούν για την κάλυψη της ζήτησης εντός της Ένωσης. Αυτή η ανεπάρκεια ενισχύεται ιδίως από την αύξηση της ζήτησης λόγω της κατάστασης της επιδημίας, καθώς και από το γεγονός ότι τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να εξαχθούν χωρίς περιορισμούς σε άλλα μέρη του κόσμου.

(6)

Ορισμένες τρίτες χώρες έχουν ήδη αποφασίσει επίσημα να περιορίσουν τις εξαγωγές προστατευτικού εξοπλισμού. Άλλες φαίνεται να έχουν λάβει παρόμοια μέτρα σε πιο άτυπη βάση. Ορισμένες από τις χώρες αυτές είναι επίσης παραδοσιακοί προμηθευτές της αγοράς της Ένωσης και αυτό ασκεί περαιτέρω πίεση στην ενωσιακή αγορά.

(7)

Για να αποκατασταθεί και να προληφθεί μια κρίσιμη κατάσταση, είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να αναλάβει η Επιτροπή άμεση δράση περιορισμένης διάρκειας για να εξασφαλιστεί ότι οι εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας θα υπόκεινται σε άδεια, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια εφοδιασμού στην Ένωση προκειμένου να καλυφθεί η ζωτικής σημασίας ζήτηση.

(8)

Η εξαγωγή ορισμένων ποσοτήτων συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να επιτραπεί σε ειδικές περιστάσεις, όπως για να εξασφαλιστεί η παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες, και ανάλογα με τις ανάγκες των κρατών μελών. Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτών των προσωρινών μέτρων, οι διοικητικές λεπτομέρειες για τη χορήγηση των σχετικών αδειών θα πρέπει να αφεθούν στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

(9)

Υπάρχουν στην Ένωση ζωτικές ανάγκες για προστατευτικό εξοπλισμό όσον αφορά τα νοσοκομεία, τους ασθενείς, τους επαγγελματίες του τομέα και τις αρχές πολιτικής προστασίας. Οι εν λόγω ζωτικές ανάγκες παρακολουθούνται συνεχώς μέσω του ενωσιακού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

(10)

Ενώ το παρόν μέτρο ισχύει επί του παρόντος για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως αυτός περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα I, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη επανεξέτασης του πεδίου εφαρμογής του παραρτήματος και των προϊόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(11)

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, που δικαιολογείται από την ταχεία εξάπλωση της λοίμωξης COVID-19, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/479.

(12)

Για να αποτραπεί η εξάντληση των αποθεμάτων λόγω κερδοσκοπίας, ο παρών εκτελεστικός κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/479, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν διάρκεια έξι εβδομάδων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άδεια εξαγωγής

1.   Για να εξαχθεί εκτός της Ένωσης εξοπλισμός ατομικής προστασίας που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, ανεξάρτητα από το αν ο εξοπλισμός αυτός κατάγεται από την Ένωση ή όχι, απαιτείται άδεια εξαγωγής, που εκδίδεται σύμφωνα με το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα II. Η εν λόγω άδεια χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας και εκδίδεται γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Χωρίς την προσκόμιση τέτοιας άδειας εξαγωγής, απαγορεύεται η εξαγωγή.

Άρθρο 2

Διαδικαστικές πτυχές

1.   Αν ο προστατευτικός εξοπλισμός βρίσκεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη διαφορετικά από το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για άδεια εξαγωγής, το γεγονός αυτό δηλώνεται στην αίτηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για έκδοση άδειας εξαγωγής ζητούν αμέσως τη γνώμη των αρμόδιων αρχών του εν λόγω άλλου κράτους μέλους ή των εν λόγω άλλων κρατών μελών και τους παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες. Το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη των οποίων ζητήθηκε η γνώμη γνωστοποιούν εντός 10 εργάσιμων ημερών τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις τους για τη χορήγηση της άδειας, οι οποίες δεσμεύουν το κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

2.   Τα κράτη μέλη διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για την έκδοση άδειας εξαγωγής εντός προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική και η οποία δεν υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία οι αρμόδιες αρχές έλαβαν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για περαιτέρω περίοδο 5 εργάσιμων ημερών.

3.   Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας εξαγωγής δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κατά πόσον η εξαγωγή εξυπηρετεί, μεταξύ άλλων, τους εξής σκοπούς:

εκπλήρωση υποχρεώσεων προμήθειας στο πλαίσιο διαδικασίας κοινής προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας (2)·

στήριξη συντονισμένων δράσεων υποστήριξης που συντονίζονται από τον μηχανισμό ολοκληρωμένων ρυθμίσεων για την πολιτική αντιμετώπιση κρίσεων (IPCR), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

απάντηση στις αιτήσεις συνδρομής που απευθύνονται και διεκπεραιώνονται από τον ΕΜΠΠ (ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας), από τρίτες χώρες ή από διεθνείς οργανισμούς·

στήριξη των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στο εξωτερικό οργανώσεις παροχής βοήθειας οι οποίες απολαύουν προστασίας δυνάμει της Σύμβασης της Γενεύης, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές δεν παρακωλύουν την ικανότητα των εν λόγω οργανώσεων να εργάζονται ως εθνικές οργανώσεις παροχής βοήθειας·

στήριξη των δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Δικτύου Συναγερμού και Αντίδρασης στις Επιδημικές Εκρήξεις (GOARN) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)·

εφοδιασμός δραστηριοτήτων τις οποίες αναπτύσσουν κράτη μέλη της ΕΕ στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιχειρήσεων, των διεθνών αστυνομικών αποστολών και/ή των μη στρατιωτικών διεθνών αποστολών που αποσκοπούν στη διατήρηση της ειρήνης·

εφοδιασμός αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κρατών μελών στο εξωτερικό.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά έγγραφα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων για έκδοση αδειών εξαγωγής.

Άρθρο 3

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται για περίοδο έξι εβδομάδων. Παύει αυτοδικαίως να εφαρμόζεται κατά τη λήξη αυτής της περιόδου των έξι εβδομάδων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2020

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 34.

(2)  ΕΕ L 293 της 5.11.2013, σ. 1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προστατευτικός εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο παρόν παράρτημα συνάδει με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 (1).

Κατηγορία

Περιγραφή

Κωδικοί ΣΟ

Προστατευτικά γυαλιά κάθε είδους

Προστασία από δυνητικώς μολυσματικά υλικά,

Καλύπτουν τα μάτια και τη γύρω από τα μάτια περιοχή,

Συμβατά με διάφορα μοντέλα διηθητικών (FFP) μασκών και προσωπίδων,

Διαφανής φακός

Επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα (μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται) ή προϊόντα μίας χρήσης

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Προστατευτικές προσωπίδες

Εξοπλισμός για την προστασία της περιοχής του προσώπου και των σχετικών βλεννογόνων (π.χ. μάτια, μύτη, στόμα) από δυνητικώς μολυσματικά υλικά,

Περιλαμβάνει επιφάνεια από διαφανές υλικό που επιτρέπει την όραση,

Περιλαμβάνει συνήθως διατάξεις στερέωσης για σταθερή τοποθέτηση στο πρόσωπο (π.χ.: ταινίες, λαστιχάκια, βραχίονες),

Μπορεί να περιλαμβάνει εξοπλισμό προστασίας του στόματος και της μύτης, όπως περιγράφεται κατωτέρω,

Επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα (μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται) ή προϊόντα μίας χρήσης

ex 3926 90 97

ex 9020 00 00

Εξοπλισμός προστασίας του στόματος και της μύτης

Μάσκες για την προστασία του χρήστη από δυνητικώς μολυσματικά υλικά και για την προστασία του περιβάλλοντος από δυνητικώς μολυσματικά υλικά που διασπείρονται από τον χρήστη,

Μπορεί να περιλαμβάνει προστατευτική προσωπίδα, όπως περιγράφεται ανωτέρω,

Μπορεί να έχει ή να μην έχει φίλτρο που μπορεί να αντικατασταθεί

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Προστατευτικά ενδύματα

Ιματισμός (π.χ. μπλούζες, ρόμπες, στολές) για την προστασία του χρήστη από δυνητικώς μολυσματικά υλικά και για την προστασία του περιβάλλοντος από δυνητικώς μολυσματικά υλικά που διασπείρονται από τον χρήστη

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00

Γάντια

Γάντια για την προστασία του χρήστη από δυνητικώς μολυσματικά υλικά και για την προστασία του περιβάλλοντος από δυνητικώς μολυσματικά υλικά που διασπείρονται από τον χρήστη

ex 3926 20 00

4015 11 00

ex 4015 19 00

ex 6116 10 20

ex 6116 10 80

ex 6216 00 00


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα για τα έντυπα αδειών εξαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1

Κατά τη χορήγηση αδειών εξαγωγής, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η φύση της άδειας να δηλώνεται εμφανώς στο εκδιδόμενο έντυπο. Πρόκειται για άδεια εξαγωγής που ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την ημερομηνία λήξης της.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΕΝΩΣΗΕξαγωγή εξοπλισμού ατομικής προστασίας (κανονισμός (ΕΕ) 2020/402)

1.

Εξαγωγέας

(αριθμός EORI, αν υπάρχει)

2.

Αριθμός άδειας

3.

Ημερομηνία λήξης

4.

Αρχή έκδοσης

5.

Χώρα προορισμού

6.

Τελικός παραλήπτης

7.

Κωδικός εμπορεύματος

8.

Ποσότητα

9.

Μονάδα

10.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

11.

Τόπος

7.

Κωδικός εμπορεύματος

8.

Ποσότητα

9.

Μονάδα

10.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

11.

Τόπος

7.

Κωδικός εμπορεύματος

8.

Ποσότητα

9.

Μονάδα

10.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

11.

Τόπος

7.

Κωδικός εμπορεύματος

8.

Ποσότητα

9.

Μονάδα

10.

Περιγραφή των εμπορευμάτων

11.

Τόπος

12.

Υπογραφή, τόπος και ημερομηνία, σφραγίδα

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το έντυπο άδειας εξαγωγής

Η συμπλήρωση όλων των πλαισίων είναι υποχρεωτική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Τα πλαίσια 7 έως 11 επαναλαμβάνονται 4 φορές, ώστε να μπορεί να ζητηθεί άδεια για 4 διαφορετικά προϊόντα.

Πλαίσιο 1

Εξαγωγέας

Πλήρες όνομα και διεύθυνση του εξαγωγέα για τον οποίο εκδίδεται η άδεια + αριθμός EORI, αν υπάρχει.

Πλαίσιο 2

Αριθμός άδειας

Ο αριθμός της άδειας συμπληρώνεται από την αρχή που εκδίδει την άδεια εξαγωγής και έχει την ακόλουθη μορφή: XXyyyy999999, όπου: XX είναι ο αποτελούμενος από δύο γράμματα κωδικός γεωγραφικής ονοματολογίας (1) του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, yyyy είναι το τετραψήφιο έτος έκδοσης της άδειας, 999999 είναι ένας εξαψήφιος αριθμός μοναδικός για το XXyyyy, ο οποίος χορηγείται από την αρχή έκδοσης.

Πλαίσιο 3

Ημερομηνία λήξης

Η αρχή έκδοσης μπορεί να ορίσει ημερομηνία λήξης της άδειας. Η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των 6 εβδομάδων από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αν η αρχή έκδοσης δεν ορίσει ημερομηνία λήξης, η άδεια λήγει το αργότερο 6 εβδομάδες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Πλαίσιο 4

Αρχή έκδοσης

Πλήρες όνομα και διεύθυνση της αρχής του κράτους μέλους που εξέδωσε την άδεια εξαγωγής.

Πλαίσιο 5

Χώρα προορισμού

Ο αποτελούμενος από δύο γράμματα κωδικός γεωγραφικής ονοματολογίας της χώρας προορισμού των εμπορευμάτων για τα οποία εκδίδεται η άδεια.

Πλαίσιο 6

Τελικός παραλήπτης

Πλήρες όνομα και διεύθυνση του τελικού παραλήπτη των εμπορευμάτων, αν αυτός είναι γνωστός κατά τη στιγμή της έκδοσης, + αριθμός EORI κατά περίπτωση. Αν ο τελικός παραλήπτης δεν είναι γνωστός κατά τη στιγμή της έκδοσης, το πλαίσιο μένει κενό.

Πλαίσιο 7

Κωδικός εμπορευμάτων

Ο αριθμητικός κωδικός του Εναρμονισμένου Συστήματος ή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (2) στον οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα που προορίζονται για εξαγωγή κατά την έκδοση της άδειας.

Πλαίσιο 8

Ποσότητα

Η ποσότητα των εμπορευμάτων, η οποία μετριέται με τη μονάδα που αναγράφεται στο πλαίσιο 9.

Πλαίσιο 9

Μονάδα

Η μονάδα μέτρησης στην οποία εκφράζεται η ποσότητα που δηλώθηκε στο πλαίσιο 8. Οι προς χρησιμοποίηση μονάδες είναι «P/ST» για εμπορεύματα που μετριούνται με αριθμό τεμαχίων (π.χ. μάσκες), και «PA» για εμπορεύματα που μετριούνται ανά ζεύγη (π.χ. γάντια).

Πλαίσιο 10

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περιγραφή των εμπορευμάτων σε απλή γλώσσα, αρκετά ακριβής ώστε να επιτρέπει την ταυτοποίησή τους.

Πλαίσιο 11

Τόπος

Ο κωδικός γεωγραφικής ονοματολογίας του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα. Αν τα εμπορεύματα βρίσκονται στο κράτος μέλος της αρχής έκδοσης, το πλαίσιο αυτό πρέπει να μείνει κενό.

Πλαίσιο 12

Υπογραφή, σφραγίδα, τόπος και ημερομηνία

Υπογραφή και σφραγίδα της αρχής έκδοσης. Τόπος και ημερομηνία έκδοσης της άδειας.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7).

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).