ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
19 Νοεμβρίου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1920 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 για την παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ονομασία Ambt Delden (ΠΟΠ)

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1921 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 για τη διόρθωση της έκδοσης στη δανική γλώσσα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2011 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

3

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (EE) 2019/1922 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13 του μέρους III του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο ( 1 )

5

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1923 της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα που εκπονήθηκαν για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

8

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1870 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ερουκικού οξέος και υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα ( EE L 289 της 8.11.2019 )

12

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1920 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2019

για την παροχή προστασίας δυνάμει του άρθρου 99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ονομασία «Ambt Delden» (ΠΟΠ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 99,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η αίτηση που κατέθεσαν οι Κάτω Χώρες στις 12 Φεβρουαρίου 2016 για την καταχώριση της ονομασίας «Ambt Delden» ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) εξετάστηκε από την Επιτροπή και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

(2)

Στις 8 Μαΐου 2018, ελήφθη ένσταση από το ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (3). Η Επιτροπή έκρινε την ένσταση παραδεκτή σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009.

(3)

Με επιστολή της 5ης Ιουλίου 2018, η Επιτροπή κοινοποίησε την εν λόγω ένσταση στις ολλανδικές αρχές και τις κάλεσε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός δύο μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009. Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν τις παρατηρήσεις του στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, ήτοι εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

(4)

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009, η Επιτροπή κοινοποίησε τις παρατηρήσεις των ολλανδικών αρχών με επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2018 στον ενιστάμενο, δηλαδή στο ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας, στο οποίο δόθηκε προθεσμία δύο μηνών για να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις. Η Επιτροπή δεν έλαβε περαιτέρω απάντηση από το ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει απόφαση βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

(6)

Ο ενιστάμενος διατείνεται ότι ορισμένες ποικιλίες αμπέλου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του «Ambt Delden», και συγκεκριμένα οι «Souvignier Gris B», «Pinotin N», «Solaris B», «Regent N» και «Johanniter B», προέρχονται από διασταύρωση του είδους Vitis vinifera με άλλα είδη του γένους Vitis. Ο ενιστάμενος θεωρεί ότι τούτο αντίκειται σαφώς στο άρθρο 93 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το οποίο ορίζει ότι οι οίνοι ΠΟΠ πρέπει να παράγονται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera. Επίσης, υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη μέλη, όπως και η Ιταλία, μπορούν να ταξινομήσουν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου τους (τόσο αυτές που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera όσο και τις προερχόμενες από διασταύρωση) βάσει ακριβών επιστημονικών στοιχείων και δεδομένων και ότι σε καμία περίπτωση μια ποικιλία προερχόμενη από διασταύρωση μεταξύ ειδών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στο είδος Vitis vinifera.

(7)

Η Επιτροπή εξέτασε τα επιχειρήματα που προσκόμισαν ο ενιστάμενος και ο αιτών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ονομασία «Ambt Delden» θα πρέπει να καταχωριστεί ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης για τους ακόλουθους λόγους.

(8)

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι το προϊόν δεν προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera, πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία. Πρώτον, δεν υπάρχει εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera. Επιπλέον, κανείς επίσημος αρμόδιος φορέας, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου, δεν διαθέτει κατάλογο αναφοράς ή επιστημονικό έγγραφο βάσει του οποίου θα μπορούσε επί του παρόντος να κατηγοριοποιηθεί σαφώς το είδος Vitis vinifera ή μια διασταύρωση μεταξύ του είδους Vitis vinifera και άλλων ειδών του γένους Vitis, ή να γίνει διάκριση μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, το ζήτημα του επιστημονικού ορισμού θα πρέπει να εξεταστεί πρωτίστως κατά την εθνική προκαταρκτική εξέταση την οποία διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 96 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Για τον σκοπό αυτό, οι Κάτω Χώρες βασίζονται στην ταξινόμηση που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Vitis International Variety Catalogue (VIVC) (4), όπου και οι πέντε επίμαχες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομούνται ως ανήκουσες στο είδος Vitis vinifera. Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 σχετικά με την εξέταση ένστασης, η Επιτροπή λαμβάνει κάθε απόφαση απόρριψης ή καταχώρισης της ονομασίας προέλευσης βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ενιστάμενος αναφέρεται στο γερμανικό εθνικό μητρώο ποικιλιών αμπέλου, το οποίο τηρεί το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (Bundessortenamt) και στις πληροφορίες που περιέχονται στον VIVC, από τις οποίες προκύπτει ότι και οι πέντε ποικιλίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του οίνου «Ambt Delden» έχουν σε κάποιο βαθμό δημιουργηθεί μέσω διασταύρωσης μεταξύ διαφόρων ειδών του γένους Vitis. Παρόλα αυτά, στον ιστότοπο του VIVC, αυτές οι πέντε ποικιλίες ταξινομούνται ως Vitis vinifera. Τέλος, κατά τη λήψη αποφάσεων, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι εν λόγω οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου σήμερα χρησιμοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη για την παραγωγή οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

(9)

Βάσει των ανωτέρω δεν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το προϊόν που αναφέρεται με την ονομασία «Ambt Delden» προέρχεται από ποικιλίες αμπέλου που δεν ανήκουν στο είδος Vitis vinifera. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν βάσει αυτού του λόγου πρέπει, συνεπώς, να απορριφθούν.

(10)

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 99 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ονομασία «Ambt Delden» θα πρέπει να προστατευτεί και να καταχωριστεί στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 104 του εν λόγω κανονισμού.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προστατεύεται η ονομασία «Ambt Delden» (ΠΟΠ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ C 100 της 16.3.2018, σ. 14.

(3)  ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 60.

(4)  Ο κατάλογος Vitis International Variety Catalogue (VIVC) είναι μια βάση δεδομένων για διάφορα είδη και ποικιλίες/καλλιεργητικές ποικιλίες αμπέλου, του γένους Vitis. Ο κατάλογος VIVC τελεί υπό τη διαχείριση του Ινστιτούτου Αμπελοκαλλιέργειας Geilerweilerhof (Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof) στο Siebeldingen της Γερμανίας, και περιέχει πληροφορίες από αμπελογραφικές συλλογές που τηρούνται σε διάφορα ινστιτούτα αμπελοκαλλιέργειας σε όλο τον κόσμο. Τον Απρίλιο του 2009, η βάση δεδομένων περιλάμβανε πληροφορίες από 130 ιδρύματα που βρίσκονται σε 45 χώρες και περιείχε περίπου 18 000 εγγραφές.


19.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1921 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2019

για τη διόρθωση της έκδοσης στη δανική γλώσσα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2011 σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η έκδοση στη δανική γλώσσα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2011 της Επιτροπής (2) περιέχει σφάλματα στον πίνακα του παραρτήματος όσον αφορά μια κατηγορία προϊόντων και, ως εκ τούτου, αλλάζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

(2)

Επομένως, η έκδοση στη δανική γλώσσα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 873/2011 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως. Οι εκδόσεις στις λοιπές γλώσσες δεν επηρεάζονται.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 873/2011 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΕΕ L 227 της 2.9.2011, σ. 5).


ΟΔΗΓΙΕΣ

19.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/5


ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2019/1922 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2019

για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13 του μέρους III του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2009/48/ΕΚ θεσπίζει όρια μετανάστευσης για το αργίλιο που προέρχεται από παιχνίδια ή συστατικά παιχνιδιών. Επί του παρόντος, τα όρια για το αργίλιο είναι 5 625 mg/kg σε ξηρή, εύθρυπτη, με μορφή σκόνης ή εύκαμπτη ύλη του παιχνιδιού, 1 406 mg/kg σε υγρή ή κολλώδη ύλη του παιχνιδιού και 70 000 mg/kg σε υλικό παιχνιδιού που απομακρύνεται με ξύσιμο.

(2)

Η επιστημονική επιτροπή για τους υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς και αναδυόμενους κινδύνους (SCHEER) επανεξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία για την τοξικότητα του αργιλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ανεκτά επίπεδα πρόσληψης αργιλίου που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων το 2008 (2) και από την κοινή επιτροπή εμπειρογνωμόνων FAO/WHO για τα πρόσθετα τροφίμων το 2011 (3). Η SCHEER θεώρησε, στην «τελική γνωμοδότηση σχετικά με την ανεκτή πρόσληψη αργιλίου για την προσαρμογή των ορίων μετανάστευσης για το αργίλιο σε παιχνίδια», η οποία εκδόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (TDI) των 0,3 mg/kg σωματικού βάρους ανά ημέρα ως κατάλληλη βάση για την αναθεώρηση των ορίων μετανάστευσης για το αργίλιο από τα παιχνίδια.

(3)

Δεδομένου ότι τα παιδιά εκτίθενται σε αργίλιο και μέσω άλλων πηγών εκτός των παιχνιδιών, μόνο ένα ορισμένο ποσοστό της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης (TDI) θα πρέπει να διατίθεται για την έκθεση μέσω των παιχνιδιών κατά τον υπολογισμό των ορίων. Η μέγιστη συμβολή της έκθεσης μέσω των παιχνιδιών στην ημερήσια πρόσληψη που συνιστάται από την επιστημονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον στη γνωμοδότησή της του 2004 (4) είναι 10 %. Το 2010 το ποσοστό αυτό επιβεβαιώθηκε από την επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη γνώμη της σχετικά με τον «Κίνδυνο από τις οργανικές καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες σε παιχνίδια» (5) και στη γνωμοδότησή της με θέμα «Αξιολόγηση των ορίων μετανάστευσης για τα χημικά στοιχεία στα παιχνίδια» (6).

(4)

Η SCHEER εφάρμοσε το 10 % των ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης (TDI), πολλαπλασιαζόμενο επί το μέσο βάρος παιδιού ηλικίας κάτω των τριών ετών (που εκτιμάται σε 7,5 kg) και διαιρούμενο διά της ημερήσιας ποσότητας του απορροφούμενου υλικού του παιχνιδιού. Η ποσότητα αυτή εκτιμήθηκε σε 100 mg/ημέρα σε ξηρή, εύθρυπτη, με μορφή σκόνης ή εύκαμπτη ύλη παιχνιδιού, 400 mg/ημέρα σε υγρή ή κολλώδη ύλη παιχνιδιού και 8 mg/ημέρα σε υλικό παιχνιδιού που απομακρύνεται με ξύσιμο. Βάσει του υπολογισμού αυτού, τα προτεινόμενα αναθεωρημένα όρια μετανάστευσης της επιτροπής SCHEER για την έκθεση στο αργίλιο μέσω των παιχνιδιών είναι 2 250 mg/kg σε ξηρή, εύθρυπτη, με μορφή σκόνης ή εύκαμπτη ύλη παιχνιδιού, 560 mg/kg σε υγρή ή κολλώδη ύλη παιχνιδιού και 28 130 mg/kg σε υλικό παιχνιδιού που απομακρύνεται με ξύσιμο («τα προτεινόμενα όρια μετανάστευσης»).

(5)

Η συμμόρφωση με τα προτεινόμενα όρια μετανάστευσης μπορεί να ελεγχθεί με τη μέθοδο δοκιμής του ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-3:2013+A3:2018, του οποίου τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7). Τα προτεινόμενα όρια μετανάστευσης μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν, δεδομένου ότι είναι αρκετές χιλιάδες φορές υψηλότερα από την κατώτατη συγκέντρωση η οποία μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά με αξιοπιστία με τη μέθοδο δοκιμής που καθορίζεται στο πρότυπο (8).

(6)

Για την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή κατά την εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων και πρωτοβουλιών πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας των παιχνιδιών, η Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών (9). Η αποστολή της ομάδας εργασίας της υποομάδας για τις χημικές ουσίες στα παιχνίδια (υποομάδα για τις χημικές ουσίες) είναι να παρέχει συμβουλές στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών όσον αφορά τις χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια.

(7)

Η υποομάδα για τις χημικές ουσίες εκτίμησε, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, ότι τα όρια μετανάστευσης που προτείνονται από την SCHEER ήταν κατάλληλα.

(8)

Τα στοιχεία για την εποπτεία της αγοράς σχετικά με το αργίλιο στα παιχνίδια (10) (11) (12) (13) από περίπου 5 800 δοκιμές έδειξαν συμμόρφωση με τα προτεινόμενα όρια μετανάστευσης σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Από τα στοιχεία που προέρχονται από τους κατασκευαστές οργάνων γραφής σε περίπου 250 δείγματα (14) προκύπτει ότι σημαντικό μέρος των υλικών γραφής συμμορφώνεται ήδη με τα εν λόγω όρια.

(9)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών συμφώνησε, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ότι τα όρια μετανάστευσης για το αργίλιο θα πρέπει να τροποποιηθούν όπως προτείνεται.

(10)

Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, τη γνώμη της επιτροπής SCHEER, τα στοιχεία που παρείχαν τα κράτη μέλη και η βιομηχανία υλικών γραφής, καθώς και τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών και της υποομάδας της για τις χημικές ουσίες, είναι αναγκαίο τα ισχύοντα όρια μετανάστευσης για το αργίλιο από τα παιχνίδια ή τα συστατικά των παιχνιδιών να προσαρμοστούν στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, αντικαθιστώντας τα με τα προτεινόμενα όρια μετανάστευσης.

(11)

Συνεπώς, η οδηγία 2009/48/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ασφάλεια των παιχνιδιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στον πίνακα του σημείου 13 του μέρους III του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ, η καταχώριση για το αργίλιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Στοιχείο

mg/kg

σε ξηρή, εύθρυπτη, με μορφή σκόνης ή εύκαμπτη ύλη του παιχνιδιού

mg/kg

σε υγρή ή κολλώδη ύλη του παιχνιδιού

mg/kg

σε υλικό παιχνιδιού που απομακρύνεται με ξύσιμο

«Αργίλιο

2 250

560

28 130 »

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από τις 19 Μαΐου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των συγκεκριμένων διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 20 Μαΐου 2021.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.

(2)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), Ασφάλεια του αργιλίου που προσλαμβάνεται μέσω της τροφής - Επιστημονική γνώμη της ομάδας για τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων, τις αρωματικές ύλες, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (AFC). Γνώμη που εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2008. EFSA Journal (2008) αριθ. 754, σ. 1-34

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/754.pdf

(3)  WHO (2011) Technical Report 966 – Αξιολόγηση ορισμένων προσθέτων και προσμείξεων των τροφίμων. 74η έκθεση της μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων FAO/WHO για τα πρόσθετα τροφίμων. σ. 16. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44788/1/WHO_TRS_966_eng.pdf

(4)  Επιστημονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον (CSTEE). Γνώμη σχετικά με την «Εκτίμηση της βιοδιαθεσιμότητας ορισμένων χημικών στοιχείων στα παιχνίδια». Εγκρίθηκε στις 22 Ιουνίου 2004.

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf

(5)  Επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (SCHER). Γνώμη σχετικά με τον «Κίνδυνο από καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες σε παιχνίδια». Εγκρίθηκε στις 18 Μαΐου 2010.

(6)  Επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (SCHER). Γνώμη σχετικά με την «Εκτίμηση της μετανάστευσης ορισμένων χημικών στοιχείων στα παιχνίδια». Εγκρίθηκε την 1η Ιουλίου 2010.

(7)  ΕΕ C 282 της 10.8.2018, σ. 3.

(8)  Βλέπε πίνακα E.5 στο πρότυπο EN 71-3:2013+A3:2018.

(9)  Βλέπε μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών (E01360).

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360

(10)  Nederlandse Voedsel- en Warautoriteit, Geverfd Houten spelged 2016. (Ολλανδική αρχή τροφίμων και προϊόντων, Βαμμένα ξύλινα παιγνίδια 2016).

https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoek/geverfd-houten-speelgoed-0

(11)  Φινλανδικό τελωνειακό εργαστήριο, στοιχεία για την εποπτεία της αγοράς από τη Φινλανδία για το αργίλιο. Υποβολή στην υποομάδα «χημικά προϊόντα» ως EXP/WG/2017/039 στο πλαίσιο της συνέχειας που θα δοθεί στη συνεδρίαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2017.

(12)  Αποτελέσματα της εποπτείας της αγοράς στη Γαλλία. Υποβολή στην υποομάδα «Χημικά προϊόντα» σε συνέχεια της συνεδρίασης της 26ης Σεπτεμβρίου 2017.

(13)  Αποτελέσματα της εποπτείας της αγοράς στην Αυστρία. Υποβολή στην υποομάδα «Χημικά προϊόντα» σε συνέχεια της συνεδρίασης της 26ης Σεπτεμβρίου 2017.

(14)  Τα στοιχεία παρασχέθηκαν από την European Writing Manufacturers Association (EWIMA). Υποβολή στην υποομάδα «Χημικά προϊόντα» σε συνέχεια της συνεδρίασης της 26ης Σεπτεμβρίου 2017.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1923 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Νοεμβρίου 2019

σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα που εκπονήθηκαν για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα υποσυστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών, των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη αυτών.

(2)

Η Επιτροπή, με την επιστολή Μ/300 της 15ης Φεβρουαρίου 2000, υπέβαλε στη CEN, στη Cenelec και στο ETSI αίτημα για την κατάρτιση προτύπων που αφορούν τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας των εγκαταστάσεων για τη μεταφορά προσώπων προς υποστήριξη της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η εν λόγω οδηγία αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/424 χωρίς να τροποποιηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας.

(3)

Με βάση το αίτημα M/300, η CEN συνέταξε ορισμένα εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας των εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων. Συγκεκριμένα, η CEN συνέταξε το πρότυπο EN 17064:2018 και αναθεώρησε τα πρότυπα EN 1709:2004, EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 και EN 12927-8:2004, τα οποία αντικατέστησε με τα πρότυπα EN 1709:2019 και EN 12927:2019.

(4)

Η Επιτροπή, από κοινού με τη CEN, αξιολόγησε κατά πόσον τα πρότυπα EN 17064:2018, EN 1709:2019 και EN 12927:2019, που έχουν εκπονηθεί από τη CEN, συμμορφώνονται προς την εντολή Μ/300.

(5)

Τα πρότυπα EN 17064:2018, EN 1709:2019 και EN 12927:2019 πληρούν τις απαιτήσεις που αποσκοπούν να καλύψουν και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν τα στοιχεία αναφοράς αυτών των προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)

Το πρότυπο EN 1709:2019 αντικαθιστά το πρότυπο EN 1709:2004 και το πρότυπο EN 12927:2019 αντικαθιστά τα πρότυπα EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 και EN 12927-8:2004. Επομένως, είναι αναγκαίο να αποσυρθούν τα στοιχεία αναφοράς αυτών των προτύπων από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να δοθεί στους κατασκευαστές επαρκής χρόνος ώστε να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των προτύπων EN 1709:2019 και EN 12927:2019, είναι ανάγκη να αναβληθεί η απόσυρση των στοιχείων αναφοράς των προτύπων που αντικαθίστανται.

(7)

Η συμμόρφωση με εναρμονισμένο πρότυπο συνιστά τεκμήριο συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης από την ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων αναφοράς του οικείου προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 και απαριθμούνται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα τα οποία εκπονήθηκαν προς υποστήριξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/424 και απαριθμούνται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης αποσύρονται με την παρούσα απόφαση από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ημερομηνίες που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την κατάργηση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ (ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 1).

(3)  Οδηγία 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 21).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αρ.

Στοιχείο αναφοράς του προτύπου

1.

EN 17064:2018

Απαιτήσεις ασφάλειας για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων - Πρόληψη και καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Σημείωση: Οι κανονιστικές παραπομπές που αναφέρονται στο σημείο 2 του εναρμονισμένου προτύπου EN 17064:2018 νοούνται ως EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016

2.

EN 1709:2019

Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Προκαταρκτικός έλεγχος, οδηγίες συντήρησης, επιθεώρηση λειτουργίας και σχετικοί έλεγχοι

Σημείωση: Οι κανονιστικές παραπομπές που αναφέρονται στο σημείο 2 του εναρμονισμένου προτύπου EN 1709:2019 νοούνται ως EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (όλα τα μέρη), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (όλα τα μέρη)

3.

EN 12927:2019

Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Συρματόσχοινα

Σημείωση: Οι κανονιστικές παραπομπές που αναφέρονται στο σημείο 2 του εναρμονισμένου προτύπου EN 12927:2019 νοούνται ως EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002+A1:2008, EN 12385-4:2002+A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2002+A1:2008, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αρ.

Στοιχείο αναφοράς του προτύπου

Ημερομηνία απόσυρσης

1.

EN 1709:2004 Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Προκαταρκτικός έλεγχος, συντήρηση, και έλεγχος λειτουργίας

30 Απριλίου 2021

2.

EN 12927-1:2004 Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Συρματόσχοινα - Μέρος 1: Κριτήρια επιλογής για συρματόσχοινα και στερέωση των άκρων τους

30 Απριλίου 2021

3.

EN 12927-3:2004 Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Συρματόσχοινα - Μέρος 3: Βρόγχοι από επιμήκη 6-κλωνα συρματόσχοινα για έλξη, έλξη για ανάρτηση και ρυμούλκηση

30 Απριλίου 2021

4.

EN 12927-4:2004 Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Συρματόσχοινα - Μέρος 4: Στερεώσεις άκρων

30 Απριλίου 2021

5.

EN 12927-5:2004 Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Συρματόσχοινα - Μέρος 5: Αποθήκευση, μεταφορά, εγκατάσταση και τάνυση

30 Απριλίου 2021

6.

EN 12927-8:2004 Απαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για μεταφορά προσώπων - Συρματόσχοινα - Μέρος 8: Μη καταστροφικοί έλεγχοι για ηλεκτρομαγνητικό έλεγχο

30 Απριλίου 2021


Διορθωτικά

19.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 298/12


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1870 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2019, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ερουκικού οξέος και υδροκυανικού οξέος σε ορισμένα τρόφιμα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289 της 8ης Νοεμβρίου 2019 )

Τα παραρτήματα I και II αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο τμήμα 8 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, η εγγραφή 8.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τρόφιμα(1)

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα (g/kg)

“8.1

Ερουκικό οξύ, συμπεριλαμβανομένου του ερουκικού οξέος σε λίπος

 

8.1.1.

Φυτικά έλαια και λίπη, τα οποία διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή ή για χρήση ως συστατικά σε τρόφιμα, με εξαίρεση το έλαιο καμελίνας, το σιναπέλαιο και το έλαιο βόραγου

20,0

8.1.2.

Έλαιο καμελίνας, σιναπέλαιο (*1) και έλαιο βόραγου

50,0

8.1.3.

Μουστάρδα (άρτυμα)

35,0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο τμήμα 8 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006, η εγγραφή 8.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Τρόφιμα(1)

Μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο (mg/kg)

“8.3

Υδροκυανικό οξύ, συμπεριλαμβανομένου του υδροκυανικού οξέος που είναι δεσμευμένο σε κυανογόνους γλυκοζίτες

 

8.3.1.

Μη μεταποιημένοι ολόκληροι, τριμμένοι, αλεσμένοι, σπασμένοι ή τεμαχισμένοι πυρήνες βερίκοκων που διατίθενται στην αγορά για τον τελικό καταναλωτή (54)  (55)

20,0

»

(*1)  Με την αποδοχή της αρμόδιας αρχής, το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο δεν ισχύει για το σιναπέλαιο που παράγεται και καταναλώνεται τοπικά.”

(54)  ‘Μη μεταποιημένα προϊόντα’ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

(55)  ‘Διάθεση στην αγορά’ και ‘τελικός καταναλωτής’ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).”..