ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
12 Ιουλίου 2019


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1154 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1155 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (Κώδικας θεωρήσεων)

25

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1156 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 ( 1 )

55

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1157 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας ( 1 )

67

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου

79

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών των ναυτικών τα οποία εκδίδονται από τα κράτη μέλη ( 1 )

94

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ( 1 )

106

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/33/ΕΚ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ( 1 )

116

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

131

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

12.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1154 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στόχος της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής («ΚΑλΠ»), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), είναι να διασφαλίζει την εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων κατά τρόπο που να παρέχει βιώσιμες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.

(2)

Η Ένωση αποτελεί μέρος της Διεθνούς Σύμβασης για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («η σύμβαση ICCAT»).

(3)

Kατά την ετήσια συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού («ICCAT») στη Βιλαμούρα (Πορτογαλία) το έτος 2016, τα συμβαλλόμενα μέρη της ICCAT και τα συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα και αλιευτικές οργανώσεις («ΣΜΣ») αναγνώρισαν την ανάγκη αντιμετώπισης της ανησυχητικής κατάστασης όσον αφορά τον ξιφία (Xiphias gladius) στη Μεσόγειο Θάλασσα («ξιφίας της Μεσογείου»), ο οποίος υπεραλιεύεται τα τελευταία 30 έτη. Προς τούτο, μεταξύ άλλων για να αποφευχθεί η κατάρρευση του αποθέματος, και μετά την ανάλυση της επιστημονικής γνωμοδότησης της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Στατιστικών (SCRS), η ICCAT ενέκρινε τη σύσταση 16-05 που θεσπίζει πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου («Σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT»). Δεδομένου ότι η τρέχουσα βιολογία, διάρθρωση και δυναμική του αποθέματος ξιφία της Μεσογείου δεν επιτρέπει την επίτευξη επιπέδων βιομάζας που μπορούν να παραγάγουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY) σε άμεσο χρονικό διάστημα, ακόμα κι αν λαμβάνονταν δραστικά και επείγοντα μέτρα διαχείρισης, όπως η πλήρης απαγόρευση αλιείας, το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT πρόκειται να καλύψει την περίοδο 2017-2031. Η σύσταση ICCAT 16-05 άρχισε να ισχύει στις 12 Ιουνίου 2017 και είναι δεσμευτική για την Ένωση.

(4)

Η Ένωση ενημέρωσε τη γραμματεία της ICCAT με επιστολή, τον Δεκέμβριο του 2016, ότι ορισμένα μέτρα της σύστασης ICCAT 16-05 επρόκειτο να αρχίσουν να ισχύουν στην Ένωση τον Ιανουάριο του 2017, ιδίως όσον αφορά την περίοδο απαγόρευσης από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου και την κατανομή ποσοστώσεων για την αλιεία ξιφία της Μεσογείου. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα της σύστασης ICCAT 16-05, μαζί με ορισμένα από τα μέτρα που ήδη εφαρμόστηκαν, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο σχέδιο αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η θέση της Ένωσης στις Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των αλιευτικών πόρων είναι σύμφωνη με τους στόχους της ΚΑλΠ, ιδίως με τον στόχο της προοδευτικής αποκατάστασης και διατήρησης των πληθυσμών των αποθεμάτων ιχθύων πάνω από τα επίπεδα βιομάζας που μπορούν να παραγάγουν τη MSY, ακόμα κι αν η καθορισμένη προθεσμία επίτευξης του στόχου σε αυτή την περίπτωση είναι το 2031, και με στόχο να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις δημιουργίας μιας οικονομικά βιώσιμης και ανταγωνιστικής αλιευτικής και μεταποιητικής βιομηχανίας και χερσαίων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αλιεία. Ταυτόχρονα λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 όπου προβλέπεται η προώθηση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων της Ένωσης και των οικονομικών φορέων τρίτων χωρών.

(6)

Το σχέδιο αποκατάστασης ICCAT λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων αλιευτικών εργαλείων και αλιευτικών τεχνικών. Με την εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης ICCAT, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να προωθούν δραστηριότητες παράκτιας αλιείας και την έρευνα σχετικά με επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές, καθώς και τη χρήση αυτών, που μειώνουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ευάλωτων ειδών και έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα αλιευτικά εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή και τη μικρής κλίμακας αλιεία, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τις τοπικές οικονομίες.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 καθορίζει την έννοια των ελάχιστων μεγεθών αναφοράς διατήρησης. Χάριν συνέπειας, η έννοια των ελάχιστων μεγεθών, της ICCAT, θα πρέπει να μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο ως ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης.

(8)

Σύμφωνα με τη σύσταση ICCAT 16-05, οι ξιφίες της Μεσογείου που αλιεύονται και είναι κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης πρέπει να απορρίπτονται. Το ίδιο ισχύει για αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου που υπερβαίνουν τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη στα ετήσια αλιευτικά τους σχέδια. Για τον σκοπό της συμμόρφωσης της Ένωσης προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της βάσει της σύμβασης ICCAT, το άρθρο 5α του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98 (4) προβλέπει παρεκκλίσεις από την υποχρέωση εκφόρτωσης ξιφία της Μεσογείου σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 μεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της σύστασης ICCAT 16-05 που θεσπίζει την υποχρέωση απόρριψης ξιφιών της Μεσογείου για σκάφη που υπερβαίνουν την κατανεμημένη ποσόστωσή τους ή το μέγιστο επίπεδο επιτρεπόμενων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Το πεδίο εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού περιλαμβάνει σκάφη που δραστηριοποιούνται στην ερασιτεχνική αλιεία.

(9)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι με το σχέδιο αποκατάστασης που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό θα υλοποιηθεί η σύσταση 16-05 της ICCAT, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) που αφορούν τον ξιφία της Μεσογείου θα πρέπει να διαγραφούν.

(10)

Οι αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται με τη χρήση παρασυρόμενων διχτυών σημείωσαν κατά το παρελθόν ταχεία αύξηση όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια και αδυναμία επαρκούς επιλεκτικότητας. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων ενείχε σοβαρό κίνδυνο για το στοχευόμενο είδος και η χρήση τους απαγορεύτηκε για την αλίευση άκρως μεταναστευτικών ειδών, μεταξύ άλλων του ξιφία, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1239/98 του Συμβουλίου (6).

(11)

Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την ΚΑλΠ, η Ένωση έχει εκδώσει νομοθετικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζεται σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, το οποίο περιλαμβάνει την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 (7) του Συμβουλίου θεσπίζει ενωσιακό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, με συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της ΚΑλΠ. Ο εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής (8) θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1005/2008 (9) του Συμβουλίου δημιουργεί κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ αλιείας. Οι παραπάνω κανονισμοί περιέχουν ήδη διατάξεις που καλύπτουν μια σειρά μέτρων που θεσπίζονται στη σύσταση ICCAT 16-05. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η ενσωμάτωση των διατάξεων αυτών στον παρόντα κανονισμό.

(12)

Στις συμφωνίες ναύλωσης αλιευτικών σκαφών, οι σχέσεις μεταξύ ιδιοκτήτη, ναυλωτή και κράτους σημαίας είναι συχνά ασαφείς. Ορισμένες επιχειρήσεις που επιδίδονται σε δραστηριότητες ΠΛΑ ξεφεύγουν από τους ελέγχους παραβιάζοντας τις συμφωνίες ναύλωσης. Η ναύλωση απαγορεύεται από τον κανονισμό (EE) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) στο πλαίσιο της αλιείας τόνου. Είναι σκόπιμο, ως προληπτικό μέτρο για την προστασία αποθέματος που αποτελεί αντικείμενο σχεδίου αποκατάστασης και για λόγους συνέπειας με το δίκαιο της Ένωσης, να θεσπιστεί αντίστοιχη απαγόρευση στο σχέδιο αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού.

(13)

Η νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να ενσωματώσει τις συστάσεις της ICCAT, προκειμένου να διαμορφώσει ισότιμους όρους για τους αλιείς της Ένωσης και των τρίτων χωρών, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από όλους.

(14)

Για την ταχεία μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης μελλοντικών συστάσεων της ICCAT που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το σχέδιο αποκατάστασης ICCAT, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού και ορισμένων διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με προθεσμίες για την αναφορά πληροφοριών, τα χρονικά διαστήματα απαγόρευσης, το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, τα επίπεδα ανοχής των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σκαφών, το ποσοστό απορρόφησης της ποσόστωσης με σκοπό την ενημέρωση της Επιτροπής καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών για τα αλιευτικά σκάφη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (11). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(15)

Για τη διασφάλιση ενιαίων προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον μορφότυπο της ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την οποία υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12).

(16)

Οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να θίγουν την ενσωμάτωση μελλοντικών συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

(17)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου (13) επιτρέπει τη μεταφορά ή πόντιση 3 500 αγκιστριών σε σκάφη που αλιεύουν ξιφία, ενώ η σύσταση ICCAT 16-05 επιτρέπει έως 2 500 αγκίστρια. Για την ορθή μεταφορά της εν λόγω σύστασης στο δίκαιο της Ένωσης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006.

(18)

Το κεφάλαιο III τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 θεσπίζει ορισμένα τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα όσον αφορά τον ξιφία της Μεσογείου. Τα μέτρα που θεσπίστηκαν με τη σύσταση ICCAT 16-05, τα οποία μεταφέρονται στο ενωσιακό δίκαιο με τον παρόντα κανονισμό, είναι πιο περιοριστικά ή πιο ακριβή κι έχουν στόχο να καταστήσουν δυνατή την αποκατάσταση του αποθέματος. Ως εκ τούτου, το τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 θα πρέπει να απαλειφθεί και να αντικατασταθεί από τα σχετικά μέτρα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει γενικούς κανόνες για την εφαρμογή από την Ένωση του πολυετούς σχεδίου για την αποκατάσταση του ξιφία (Xiphias gladius) στη Μεσόγειο Θάλασσα («ξιφίας της Μεσογείου») που ενέκρινε η ICCAT, από το 2017 έως και το 2031.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε:

α)

αλιευτικά σκάφη της Ένωσης και σκάφη της Ένωσης ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία:

i)

αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου· ή

ii)

μεταφορτώνουν ή φέρουν επί του σκάφους, και εκτός της ζώνης σύμβασης της ICCAT, ξιφία της Μεσογείου·

β)

αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών και σκάφη τρίτων χωρών ασκούντα δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας τα οποία δραστηριοποιούνται σε ύδατα της Ένωσης και αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου·

γ)

σκάφη τρίτων χωρών που επιθεωρούνται σε λιμένες κρατών μελών και φέρουν επί του σκάφους ξιφία της Μεσογείου ή αλιευτικά προϊόντα προερχόμενα από ξιφία της Μεσογείου, τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένες.

Άρθρο 3

Στόχος του σχεδίου

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η εξασφάλιση επιπέδων βιομάζας ξιφία της Μεσογείου, τα οποία αντιστοιχούν στη MSY έως το 2031, με πιθανότητα επίτευξης του εν λόγω στόχου τουλάχιστον 60 %.

Άρθρο 4

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επιπλέον των παρακάτω κανονισμών ή, όπου προβλέπεται στους εν λόγω κανονισμούς, κατά παρέκκλιση αυτών:

α)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009·

β)

Κανονισμός (EE) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14)·

γ)

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107.

Άρθρο 5

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «αλιευτικό σκάφος»: οποιοδήποτε σκάφος εξοπλισμένο για την εμπορική εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων·

2)   «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

3)   «ζώνη της σύμβασης ICCAT»: όλα τα ύδατα του Ατλαντικού Ωκεανού και των παρακείμενων θαλασσών·

4)   «Μεσόγειος θάλασσα»: τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου ανατολικά της γραμμής 5°36′ δυτικά·

5)   «ΣΜΣ»: τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης ICCAT, καθώς και τα συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη, νομικά πρόσωπα και αλιευτικές οργανώσεις·

6)   «άδεια αλίευσης»: άδεια χορηγούμενη σε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος η οποία του δίνει το δικαίωμα να ασκεί συγκεκριμένες αλιευτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος, σε δεδομένη ζώνη ή για δεδομένο τύπο αλιείας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις·

7)   «αλιευτική δυνατότητα»: το ποσοτικοποιημένο νόμιμο δικαίωμα αλίευσης, εκφρασμένο ως αλιεύματα ή αλιευτική προσπάθεια·

8)   «απόθεμα»: θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι που απαντώνται σε μια δεδομένη περιοχή διαχείρισης·

9)   «αλιευτικά προϊόντα»: υδρόβιοι οργανισμοί που προκύπτουν από οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα ή τα προϊόντα που προέρχονται από αυτούς·

10)   «απορρίψεις»: αλιεύματα που ρίπτονται εκ νέου στη θάλασσα·

11)   «ερασιτεχνική αλιεία»: μη εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης θαλάσσιων βιολογικών πόρων για αναψυχή, τουρισμό ή αθλητισμό·

12)   «δεδομένα Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών»: δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας του αλιευτικού σκάφους, τη γεωγραφική του θέση, την ημερομηνία, την ώρα, την ταχύτητα και την κατεύθυνση που διαβιβάζονται μέσω συσκευών δορυφορικού εντοπισμού εγκατεστημένων σε αλιευτικά σκάφη στο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας του κράτους μέλους σημαίας·

13)   «εκφόρτωση»: η αρχική εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας αλιευτικών προϊόντων από αλιευτικό σκάφος στην ξηρά·

14)   «μεταφόρτωση»: εκφόρτωση του συνόλου ή μέρους προϊόντων αλιείας που βρίσκονται σε ένα σκάφος, σε άλλο σκάφος·

15)   «ναύλωση»: συμφωνία με την οποία ένα αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους μισθώνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα από επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα χωρίς αλλαγή σημαίας·

16)   «παραγάδι»: αλιευτικό εργαλείο που περιλαμβάνει μια κύρια πετονιά με πολυάριθμα αγκίστρια σε διακλαδώσεις μεταβλητού μήκους και διαστήματος ανάλογα με το αλιευόμενο είδος-στόχο·

17)   «αγκίστρι»: καμπύλο και αιχμηρό κομμάτι χαλύβδινου σύρματος·

18)   «καλάμι με πετονιά»: πετονιά τοποθετημένη σε καλάμι που χρησιμοποιούν οι αλιείς, η οποία τυλίγεται σε μηχανισμό περιέλιξης (καρούλι) που χρησιμεύει στο τύλιγμα της πετονιάς.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα διαχείρισης

Άρθρο 6

Αλιευτική προσπάθεια

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία του είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες που του χορηγήθηκαν για τον ξιφία της Μεσογείου.

2.   Η μεταφορά αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται.

Άρθρο 7

Κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που διαθέτουν, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή και μικρής κλίμακας αλιεία, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

2.   Κάθε κράτος μέλος προβλέπει το παρεμπίπτον αλίευμα ξιφία στο πλαίσιο της οικείας ποσόστωσης ξιφία της Μεσογείου και ενημερώνει την Επιτροπή κατά την υποβολή του ετήσιου σχεδίου αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 9. Η εν λόγω διάταξη διασφαλίζει την αφαίρεση όλων των νεκρών ξιφιών της Μεσογείου από την ποσόστωση.

3.   Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να κατανέμουν οποιαδήποτε αύξηση των αλιευτικών δυνατοτήτων προκύπτει από την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε αλιευτικά σκάφη στα οποία δεν έχει προηγουμένως χορηγηθεί ποσόστωση για ξιφία της Μεσογείου και τα οποία πληρούν τα κριτήρια για την κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 8

Περιορισμοί όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα

1.   Όσον αφορά την αλιευτική ικανότητα, εφαρμόζεται ανά τύπο αλιευτικού εργαλείου ένας περιορισμός για αλιευτικά σκάφη για τη διάρκεια του σχεδίου αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τον αριθμό των αλιευτικών σκαφών ανά τύπο εργαλείου που φέρουν τη σημαία τους και επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου στον μέσο ετήσιο αριθμό σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και τα οποία αλίευσαν, διατήρησαν επί του σκάφους, μεταφόρτωσαν, μετέφεραν ή εκφόρτωσαν ξιφία της Μεσογείου κατά την περίοδο 2013-2016.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και τα οποία αλίευσαν, διατήρησαν επί του σκάφους, μεταφόρτωσαν, μετέφεραν ή εκφόρτωσαν ξιφία της Μεσογείου το 2016 για τον υπολογισμό του περιορισμού της αλιευτικής ικανότητας, εάν ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από τον μέσο ετήσιο αριθμό σκαφών κατά την περίοδο 2013-2016. Ο εν λόγω περιορισμός αλιευτικής ικανότητας εφαρμόζεται ανά τύπο εργαλείων για τα αλιευτικά σκάφη.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόσουν ένα ποσοστό ανοχής 5 % στα όρια αλιευτικής ικανότητας τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τα έτη 2018 και 2019.

4.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους για μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και στα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται μαζί με τα ετήσια σχέδια αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 9

Ετήσια σχέδια αλιείας

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα ετήσια αλιευτικά σχέδιά τους στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους. Τα ετήσια σχέδια αυτά υποβάλλονται με τη μορφή που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών, και περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την ποσόστωση για ξιφία της Μεσογείου, η οποία κατανέμεται ανά είδος αλιευτικού εργαλείου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοστώσεων που κατανέμονται για ερασιτεχνική αλιεία, κατά περίπτωση, και για παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

2.   Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα ετήσια αλιευτικά σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα ενσωματώνει στο σχέδιο αλιείας της Ένωσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει το σχέδιο αλιείας αυτό στη γραμματεία της ICCAT έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τεχνικά μέτρα διατήρησης

Τμήμα 1

Αλιευτικές περίοδοι

Άρθρο 10

Περίοδοι απαγόρευσης

1.   Ο ξιφίας της Μεσογείου δεν αλιεύεται, ούτε ως είδος στόχος ούτε ως παρεμπίπτον αλίευμα, δεν διατηρείται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνεται και δεν εκφορτώνεται κατά την περίοδο απαγόρευσης. Η περίοδος απαγόρευσης διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

2.   Με σκοπό την προστασία του ξιφία της Μεσογείου, εφαρμόζεται περίοδος απαγόρευσης σε παραγαδιάρικα σκάφη για αλιεία μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) από 1η Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

3.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των περιόδων απαγόρευσης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 και υποβάλλουν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δύο μήνες και 15 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους, όλες τις συναφείς πληροφορίες για τους ενδεδειγμένους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που διεξάγονται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με το παρόν άρθρο. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT κάθε έτους.

Τμήμα 2

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης, τυχαία αλιεύματα και παρεμπίπτοντα αλιεύματα

Άρθρο 11

Ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για τον ξιφία της Μεσογείου

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, απαγορεύεται η αλιεία, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η πώληση, η επίδειξη ή η προσφορά για πώληση ξιφία της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων όσων αλιεύονται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας:

α)

με μήκος διχοτόμησης κάτω γνάθου μικρότερο των 100 cm· ή

β)

με λιγότερο από 11,4 kg ζώντος βάρους ή λιγότερο από 10,2 kg βάρους χωρίς βράγχια και εντόσθια.

2.   Επιτρέπεται να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται ή να μεταφέρονται για πρώτη φορά μετά την εκφόρτωση μόνον ολόκληρα δείγματα ξιφία της Μεσογείου, χωρίς αφαίρεση εξωτερικού μέρους, ή δείγματα χωρίς βράγχια και εντόσθια.

Άρθρο 12

Τυχαία αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου κάτω από το ελάχιστο μέγεθος διατήρησης αναφοράς

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 11, τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν με στόχο τον ξιφία της Μεσογείου δύνανται να διατηρούν επ' αυτών, να μεταφορτώνουν, να μεταβιβάζουν, να εκφορτώνουν, να μεταφέρουν, να αποθηκεύουν, να πωλούν ή να επιδεικνύουν ή να προσφέρουν για πώληση τυχαία αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου κάτω του ελάχιστου μεγέθους διατήρησης αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αλιεύματα δεν υπερβαίνουν, κατά βάρος ή αριθμό δειγμάτων, το 5 % των συνολικών αλιευμάτων ξιφία της Μεσογείου των εν λόγω αλιευτικών σκαφών.

Άρθρο 13

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου δεν υπερβαίνουν, ανά πάσα στιγμή μετά από μια αλιευτική δραστηριότητα, τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη στα ετήσια σχέδια αλιείας τους για τα συνολικά αλιεύματα επί του σκάφους, κατά βάρος ή αριθμό δειγμάτων.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα αλιευτικά σκάφη που δεν στοχεύουν στην αλιεία ξιφία της Μεσογείου δεν επιτρέπεται να διατηρούν επ' αυτών ξιφία της Μεσογείου που υπερβαίνει το εν λόγω όριο παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

3.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, αν εξαντληθεί η ποσόστωση ξιφία της Μεσογείου που διατίθεται στο κράτος μέλος σημαίας, προβλέπεται η απελευθέρωση ξιφία της Μεσογείου που αλιεύεται ζωντανός.

4.   Στην περίπτωση εξάντλησης της ποσόστωσης ξιφία της Μεσογείου που διατίθεται στο κράτος μέλος σημαίας, η επεξεργασία και η εμπορική εκμετάλλευση νεκρού ξιφία της Μεσογείου απαγορεύεται και όλα τα αλιεύματα καταγράφονται. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στοιχεία σχετικά με την ποσότητα νεκρού ξιφία της Μεσογείου σε ετήσια βάση στην Επιτροπή, η οποία τα διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21.

Τμήμα 3

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων

Άρθρο 14

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων

1.   Ο μέγιστος αριθμός αγκιστριών που επιτρέπεται να ποντίζουν ή να φέρουν σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου ορίζεται στα 2 500.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, επιτρέπεται μια εφεδρική σειρά 2 500 αρματωμένων αγκιστριών επί του αλιευτικού σκάφους για ταξίδια διάρκειας άνω των δύο ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σταθερά προσδεδεμένα και στοιβαγμένα σε χαμηλότερα καταστρώματα ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρήση τους.

3.   Τα αγκίστρια δεν έχουν ύψος μικρότερο από 7 cm.

4.   Το μήκος των πελαγικών παραγαδιών δεν υπερβαίνει τα 30 ναυτικά μίλια (55,56 km).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μέτρα ελέγχου

Τμήμα 1

Μητρώο σκαφών

Άρθρο 15

Άδειες αλίευσης

1.   Τα κράτη μέλη εκδίδουν άδειες αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου και φέρουν τη σημαία τους, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403, ιδίως δε των άρθρων 20 και 21.

2.   Μόνο τα ενωσιακά σκάφη που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της ICCAT σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 16 και 17 επιτρέπεται να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν, να μεταφέρουν, να εκφορτώνουν ή να μεταποιούν ξιφία της Μεσογείου, με την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στο άρθρο 13 περί παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

3.   Τα μεγάλα αλιευτικά σκάφη που διαθέτουν άδεια από κράτη μέλη καταχωρίζονται στο μητρώο της ICCAT για αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους 20 μέτρων ή μεγαλύτερου που έχουν άδεια να δραστηριοποιούνται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

Άρθρο 16

Πληροφορίες για σκάφη στα οποία επιτρέπεται η αλίευση ξιφία της Μεσογείου και μακρύπτερου τόνου κατά το τρέχον έτος

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικά ετησίως στην Επιτροπή τις εξής πληροφορίες με τη μορφή που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT για υποβολή στοιχείων και πληροφοριών:

α)

έως την 1η Ιανουαρίου, τις πληροφορίες σχετικά με αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου, καθώς και σχετικά με σκάφη που έχουν άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας.

β)

έως την 1η Μαρτίου τις πληροφορίες για αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και διαθέτουν άδεια αλίευσης μακρύπτερου τόνου της Μεσογείου.

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες του στοιχείου α) στη γραμματεία της ICCAT πριν από τις 15 Ιανουαρίου κάθε έτους και τις πληροφορίες του στοιχείου β) πριν από τις 15 Μαρτίου κάθε έτους

Οι πληροφορίες για τα αλιευτικά σκάφη που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν την ονομασία του σκάφους και τον αριθμό μητρώου ενωσιακού αλιευτικού στόλου (ΜΑΣ) όπως ορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής (15).

2.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή οποιαδήποτε τροποποίηση των πληροφοριών για τα αλιευτικά σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εντός 30 ημερών από την εν λόγω τροποποίηση. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της ICCAT, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία της τροποποίησης.

3.   Πέραν τυχόν πληροφοριών που διαβιβάζονται στη γραμματεία της ICCAT σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αποστέλλει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403, επικαιροποιημένα στοιχεία για τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στη γραμματεία της ICCAT χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 17

Πληροφορίες για σκάφη με άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου που χρησιμοποιούσαν καμάκια ή πελαγικά παραγάδια κατά το προηγούμενο έτος

1.   Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη υπό τη σημαία τους τα οποία διέθεταν άδεια να αλιεύουν με πελαγικά παραγάδια ή με καμάκι για την αλιεία ξιφία της Μεσογείου κατά το προηγούμενο έτος:

α)

ονομασία του σκάφους (σε περίπτωση απουσίας ονομασίας, δηλώνεται ο αριθμός νηολογίου χωρίς τα αρχικά της χώρας)·

β)

αριθμός μητρώου ενωσιακού στόλου (ΜΑΣ), όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/218·

γ)

αριθμός μητρώου της ICCAT.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται με τη μορφή που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT όσον αφορά την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών.

3.   Η Επιτροπή αποστέλλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στη γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τμήμα 2

Παρακολούθηση και επιτήρηση

Άρθρο 18

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών

1.   Για λόγους ελέγχου, η διαβίβαση στοιχείων του συστήματος παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ) από αλιευτικά σκάφη τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου δεν διακόπτεται όταν τα σκάφη αυτά είναι στον λιμένα.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οικεία κέντρα παρακολούθησης της αλιείας διαβιβάζουν στην Επιτροπή και σε φορέα ορισθέντα από αυτήν, σε πραγματικό χρόνο και χρησιμοποιώντας τον μορφότυπο «https data feed», τα μηνύματα του ΣΠΣ που λαμβάνονται από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους. Η Επιτροπή αποστέλλει ηλεκτρονικά τα μηνύματα αυτά στη γραμματεία της ICCAT.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

τα μηνύματα του ΣΠΣ από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον ανά δύο ώρες·

β)

σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του ΣΠΣ, άλλα μηνύματα από τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός 24 ωρών από τη λήψη τους από τα οικεία κέντρα παρακολούθησης αλιείας·

γ)

τα μηνύματα VMS που διαβιβάζονται στην Επιτροπή φέρουν αύξοντα αριθμό (με αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό), ώστε να αποφεύγεται η επανάληψή τους·

δ)

τα μηνύματα VMS που διαβιβάζονται στην Επιτροπή είναι σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011.

4.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλα τα μηνύματα VMS που τίθενται στη διάθεση των οικείων σκαφών επιθεώρησης χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις επιθεωρήσεις εν πλω.

Άρθρο 19

Ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών

Απαγορεύεται η ναύλωση ενωσιακών αλιευτικών σκαφών για την αλίευση ξιφία της Μεσογείου.

Άρθρο 20

Πρόγραμμα εθνικών επιστημονικών παρατηρητών σε πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη

1.   Κάθε κράτος μέλος με ποσόστωση για ξιφία της Μεσογείου εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εθνικών επιστημονικών παρατηρητών για πελαγικά παραγαδιάρικα σκάφη υπό τη σημαία του που αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το πρόγραμμα εθνικών παρατηρητών πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι.

2.   Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τοποθετούνται εθνικοί επιστημονικοί παρατηρητές στο 10 % τουλάχιστον των υπό τη σημαία του πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που έχουν συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 15 μέτρα και αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου. Η ποσοστιαία κάλυψη μετράται σε αριθμό ημερών αλίευσης, ποντίσεων, σκαφών ή ταξιδιών.

3.   Κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σχεδιάζει και εφαρμόζει μια προσέγγιση επιστημονικής παρακολούθησης για τη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες των υπό τη σημαία του πελαγικών παραγαδιάρικων σκαφών που έχουν συνολικό μήκος μικρότερο ή ίσο με 15 μέτρα. Το κράτος μέλος της σημαίας υποβάλλει στην Επιτροπή με το ετήσιο σχέδιο αλιείας του άρθρου 9, έως το 2020, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εν λόγω προσέγγιση επιστημονικής παρακολούθησης.

4.   Η Επιτροπή υποβάλλει άμεσα τα λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την προσέγγιση επιστημονικής παρακολούθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στη μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών της ICCΑΤ για αξιολόγηση. Οι προσεγγίσεις επιστημονικής παρακολούθησης υπόκεινται στην έγκριση της επιτροπής ICCAT κατά την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT πριν από την εφαρμογή τους.

5.   Τα κράτη μέλη χορηγούν στους εθνικούς επιστημονικούς παρατηρητές τους επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

6.   Εκτός από τα καθήκοντα των επιστημονικών παρατηρητών που ορίζονται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη ζητούν από τους επιστημονικούς παρατηρητές να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να υποβάλουν σχετική έκθεση για τα εξής δεδομένα σχετικά με τον ξιφία της Μεσογείου:

α)

το επίπεδο των απορρίψεων δειγμάτων μεγέθους μικρότερου από το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης·

β)

συγκεκριμένο μέγεθος της περιοχής και ηλικία ωριμότητας·

γ)

χρήση οικοτόπων, για σύγκριση της διαθεσιμότητας ξιφία της Μεσογείου στα διάφορα είδη αλιείας, συμπεριλαμβανομένων συγκρίσεων μεταξύ παραδοσιακών και μεσοπελαγικών παραγαδιών·

δ)

τον αντίκτυπο της αλιείας με μεσοπελαγικά παραγάδια όσον αφορά τη σύνθεση αλιεύματος, τη σειρά του αλιεύματος ανά μονάδα προσπάθειας και την κατανομή μεγέθους των αλιευμάτων· και

ε)

μηνιαία εκτίμηση της αναλογίας γεννητόρων και νεοεισερχόμενων ειδών ιχθύων στα αλιεύματα.

7.   Έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο των επιστημονικών προγραμμάτων εθνικών παρατηρητών του προηγούμενου έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

Τμήμα 3

Έλεγχος των αλιευμάτων

Άρθρο 21

Καταγραφή αλιευμάτων και υποβολή έκθεσης

1.   Οι πλοίαρχοι αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου τηρούν ημερολόγιο αλιείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και υποβάλλουν τα στοιχεία του ημερολογίου στο κράτος μέλος σημαίας.

2.   Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, τα κράτη μέλη αποστέλλουν ανά τρίμηνο εκθέσεις στην Επιτροπή για το σύνολο των αλιευμάτων ξιφία της Μεσογείου που αλιεύθηκαν από εξουσιοδοτημένα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται σε μηνιαία βάση. Οι εν λόγω τριμηνιαίες εκθέσεις αποστέλλονται χρησιμοποιώντας των μορφότυπο των εκθέσεων για τα συγκεντρωτικά δεδομένα αναφοράς αλιευμάτων (ACDR) και το αργότερο 15 ημέρες μετά τη λήξη κάθε τριμήνου (δηλαδή μέχρι τις 15 Απριλίου, 15 Ιουλίου και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους και έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους). Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT έως τις 30 Απριλίου, 30 Ιουλίου και 30 Οκτωβρίου κάθε έτους και έως τις 30 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

3.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη τα οποία διέθεταν άδεια να αλιεύουν με πελαγικά παραγάδια ή με καμάκι για την αλιεία ξιφία στη Μεσόγειο κατά το προηγούμενο έτος:

α)

πληροφορίες σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες ανά στοχευόμενο είδος και περιοχή, βάσει δειγματοληψίας ή για όλον τον στόλο, μεταξύ άλλων:

i)

αλιευτικές περίοδοι και ετήσιος συνολικός αριθμός ημερών αλιείας του σκάφους,

ii)

γεωγραφικές ζώνες, ανά στατιστικά τετράγωνα ICCAT, για τις αλιευτικές δραστηριότητες που άσκησε το σκάφος,

iii)

είδος σκάφους,

iv)

αριθμός αγκιστριών που χρησιμοποίησε το σκάφος,

v)

αριθμός παραγαδιών που χρησιμοποίησε το σκάφος,

vi)

συνολικό μήκος όλων των παραγαδιών του σκάφους,

β)

δεδομένα για τα αλιεύματα, στη μικρότερη δυνατή χωρική-χρονική κλίμακα, μεταξύ άλλων:

i)

κατανομή των αλιευμάτων κατά μέγεθος και, εάν είναι δυνατόν, ηλικία,

ii)

αλιεύματα και σύνθεση αλιευμάτων ανά σκάφος,

iii)

αλιευτική προσπάθεια (μέσος όρος ημερών αλιείας ανά σκάφος, μέσος αριθμός αγκιστριών ανά σκάφος, μέσος αριθμός παραγαδιών ανά σκάφος, μέσο συνολικό μήκος παραγαδιών ανά σκάφος).

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της ICCAT έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους.

4.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 υποβάλλονται με τη μορφή που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ICCAT όσον αφορά την υποβολή δεδομένων και πληροφοριών.

Άρθρο 22

Πληροφορίες για την απορρόφηση των ποσοστώσεων

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή όταν η απορρόφηση της ποσόστωσης για ξιφία της Μεσογείου που κατανέμεται ανά είδος αλιευτικού εργαλείου θεωρείται ότι έχει φθάσει το 80 %.

2.   Όταν η σωρευτική ποσότητα αλιευμάτων ξιφία της Μεσογείου φτάσει στο 80 % της εθνικής ποσόστωσης, τα κράτη μέλη σημαίας αποστέλλουν τα σχετικά στοιχεία αλιευμάτων στην Επιτροπή σε εβδομαδιαία βάση.

Τμήμα 4

Εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις

Άρθρο 23

Καθορισμένοι λιμένες

1.   Τα αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου, περιλαμβανομένων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και του ξιφία της Μεσογείου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, χωρίς προσαρτημένη πινακίδα σε κάθε δείγμα όπως αναφέρεται στο άρθρο 30, εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατά το άρθρο 43 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 λιμένες στους οποίους πραγματοποιούνται οι εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις ξιφία της Μεσογείου που αναφέρονται στην παράγραφο 1

3.   Έως τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των καθορισμένων λιμένων. Έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους, η Επιτροπή διαβιβάζει τον κατάλογο στη γραμματεία της ICCAT.

Άρθρο 24

Προαναγγελία

1.   Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 εφαρμόζεται στους πλοιάρχους αλιευτικών σκαφών της Ένωσης, συνολικού μήκους 12 μέτρων και άνω, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού. Η προαναγγελία που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, καθώς και στο κράτος μέλος σημαίας εάν είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος λιμένα.

2.   Οι πλοίαρχοι ενωσιακών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των σκαφών όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 γνωστοποιούν, τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξης στον λιμένα, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ή του ΣΜΣ, του οποίου τους λιμένες ή τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν, καθώς και στο κράτος μέλος σημαίας εάν είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

προβλεπόμενη ώρα άφιξης·

β)

εκτιμώμενη ποσότητα ξιφία της Μεσογείου που διατηρείται επί του σκάφους· και

γ)

πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αλιεύθηκαν τα αλιεύματα.

3.   Εάν οι ιχθυότοποι απέχουν λιγότερο από τέσσερις ώρες από τον λιμένα, οι εκτιμώμενες ποσότητες ξιφία της Μεσογείου που διατηρούνται επί του σκάφους είναι δυνατόν να τροποποιηθούν καθ' οιανδήποτε στιγμή πριν από την άφιξη.

4.   Οι αρχές του κράτους μέλους λιμένα τηρούν αρχείο όλων των προηγούμενων κοινοποιήσεων για το τρέχον έτος.

Άρθρο 25

Μεταφορτώσεις

1.   Η μεταφόρτωση εν πλω από ενωσιακά σκάφη που μεταφέρουν στο σκάφος αλιεύματα ξιφία της Μεσογείου, ή από σκάφη τρίτων χωρών σε ύδατα της Ένωσης, απαγορεύεται υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 51, του άρθρου 52 παράγραφοι 2 και 3, και των άρθρων 54 και 57 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107, τα σκάφη μεταφορτώνουν τα αλιεύματα ξιφία μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

Τμήμα 5

Επιθεωρήσεις

Άρθρο 26

Ετήσια σχέδια επιθεώρησης

1.   Έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ετήσια σχέδια επιθεωρήσεών τους. Τα εν λόγω ετήσια σχέδια επιθεωρήσεων καταρτίζονται σύμφωνα με:

α)

τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια αναφοράς των δραστηριοτήτων επιθεώρησης όπως καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1986 της Επιτροπής (16)· και

β)

το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ξιφία της Μεσογείου το οποίο καταρτίζεται δυνάμει του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα εθνικά σχέδια επιθεωρήσεων και τα ενσωματώνει στο σχέδιο επιθεώρησης της Ένωσης. Το σχέδιο επιθεώρησης της Ένωσης διαβιβάζεται από την Επιτροπή στη γραμματεία της ICCAT με σκοπό την έγκρισή του από την ICCAT, μαζί με τα ετήσια σχέδια αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Άρθρο 27

Πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT

1.   Οι δραστηριότητες κοινών διεθνών επιθεωρήσεων διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινών διεθνών επιθεωρήσεων της ICCAT («πρόγραμμα ICCAT»), το οποίο εκτίθεται στο παράρτημα IIΙ.

2.   Τα κράτη μέλη στα αλιευτικά σκάφη των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου ορίζουν επιθεωρητές και πραγματοποιούν επιθεωρήσεις εν πλω στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT. Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτήν μπορεί να διορίσει στο πρόγραμμα της ICCAT επιθεωρητές της Ένωσης.

3.   Εάν, οποιαδήποτε στιγμή, περισσότερα από 50 αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους ασκούν δραστηριότητες αλίευσης ξιφία της Μεσογείου στην περιοχή της Σύμβασης ICCAT, το εν λόγω κράτος μέλος αποστέλλει σκάφος επιθεώρησης για σκοπούς θαλάσσιας επιθεώρησης και ελέγχου στη Μεσόγειο καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος που τα εν λόγω σκάφη βρίσκονται εκεί. Αυτή η υποχρέωση θεωρείται επίσης ότι τηρείται όταν τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να αποστείλουν σκάφος επιθεώρησης ή όταν αποσταλεί σκάφος επιθεώρησης της Ένωσης στη Μεσόγειο.

4.   Η Επιτροπή ή ο φορέας που ορίζεται από αυτήν συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης και επιθεώρησης για λογαριασμό της Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί να καταρτίζει, σε συντονισμό με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, προγράμματα κοινής επιθεώρησης τα οποία θα επιτρέψουν στην Ένωση να εκπληρώσει την υποχρέωσή της στο πλαίσιο του προγράμματος της ICCAT. Τα κράτη μέλη, αλιευτικά σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητες αλίευσης ξιφία της Μεσογείου, θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων κοινής επιθεώρησης, ιδίως όσον αφορά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που απαιτούνται και τις περιόδους και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί.

5.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα ονόματα των επιθεωρητών και των σκαφών επιθεώρησης που σκοπεύουν να διαθέσουν στο πρόγραμμα της ICCAT κατά το επόμενο έτος. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ετήσιο σχέδιο της ενωσιακής συμμετοχής στο πρόγραμμα της ICCAT, το οποίο και αποστέλλει στη γραμματεία της ICCAT έως την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Άρθρο 28

Επιθεωρήσεις σε περίπτωση παραβάσεων

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα εάν ένα σκάφος υπό τη σημαία του έχει υποπέσει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε να διενεργείται φυσικός έλεγχος υπό την εποπτεία του στους λιμένες του ή από άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το κράτος μέλος αυτό, όταν το αλιευτικό σκάφος υπό τη σημαία του δεν βρίσκεται σε λιμένα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ερασιτεχνική αλιεία

Άρθρο 29

Μέτρα διαχείρισης

1.   Κάθε κράτος μέλος που επιτρέπει ερασιτεχνική αλιεία ξιφία της Μεσογείου προβλέπει ποσόστωση ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο της εθνικής ποσόστωσής του και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή όταν διαβιβάζει το ετήσιο εθνικό του σχέδιο αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 9. Η εν λόγω διάταξη διασφαλίζει την αφαίρεση κάθε νεκρού ξιφία της Μεσογείου από την ποσόστωση.

2.   Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διασφαλίζουν, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και ασχολούνται με την ερασιτεχνική αλιεία ξιφία της Μεσογείου, ότι τα εν λόγω σκάφη συμπεριλαμβάνονται στις πληροφορίες για τα σκάφη με άδεια που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. Στα σκάφη που δεν συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου.

3.   Απαγορεύεται η πώληση και οποιαδήποτε άλλη μορφή εμπορίας ξιφία της Μεσογείου που αλιεύεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας απαγορεύεται η αλίευση, η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση περισσότερων του ενός ξιφία της Μεσογείου ανά σκάφος και ημέρα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, και να διευκολύνεται η απελευθέρωση ξιφία που αλιεύεται ζωντανός στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας, και δύνανται να λαμβάνουν πιο περιοριστικά μέτρα για την καλύτερη προστασία του ξιφία της Μεσογείου.

Άρθρο 30

Μέτρα ελέγχου

1.   Μόνο σκάφη «με καλάμι και πετονιά» διαθέτουν άδεια αλίευσης ξιφία της Μεσογείου στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας.

2.   Οι πληροφορίες για σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας με άδεια, οι οποίες αποστέλλονται στη γραμματεία της ICCAT σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

ονομασία του σκάφους (σε περίπτωση απουσίας ονομασίας, δηλώνεται ο αριθμός νηολογίου χωρίς τα αρχικά της χώρας)·

β)

προηγούμενη ονομασία του σκάφους, κατά περίπτωση·

γ)

συνολικό μήκος του σκάφους·

δ)

όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη/-ητών και διαχειριστή/-ών του σκάφους.

3.   Τα δεδομένα αλίευσης, μεταξύ άλλων μήκος διχοτόμησης κάτω γνάθου και βάρος κάθε ξιφία της Μεσόγειου που αλιεύεται, διατηρείται στο σκάφος και εκφορτώνεται στο πλαίσιο ερασιτεχνικής αλιείας, καταχωρίζονται και αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 21.

4.   Επιτρέπεται η εκφόρτωση ξιφία της Μεσογείου μόνο σε ολόκληρα τεμάχια ή χωρίς βράγχια και εντόσθια, και είτε σε καθορισμένο λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 23 ή με προσαρτημένη πινακίδα σε κάθε δείγμα. Κάθε πινακίδα έχει μοναδικό αριθμό ανά χώρα και είναι απαραβίαστη.

5.   Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα τοποθέτησης πινακίδων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές του εν λόγω προγράμματος στα ετήσια σχέδια αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 9.

6.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση πινακίδων μόνον εφόσον οι συνολικές ποσότητες αλιευμάτων δεν υπερβαίνουν την ποσόστωση που τους έχει κατανεμηθεί.

7.   Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος τοποθέτησης πινακίδων, τουλάχιστον δύο μήνες και 15 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις αποστέλλει στη γραμματεία της ICCAT τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της ICCAT.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Ετήσια έκθεση

1.   Έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, κατά περίπτωση.

2.   Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και τη μείωση των απορρίψεων ξιφία της Μεσογείου κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης, καθώς και για κάθε σχετική έρευνα στον εν λόγω τομέα.

3.   Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 και τις διαβιβάζει στη γραμματεία της ICCAT έως τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

4.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όσον αφορά τις λεπτομερείς απαιτήσεις για τον μορφότυπο της ετήσιας έκθεσης που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Επανεξέταση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του σχεδίου αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 33

Χρηματοδότηση

Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17), το σχέδιο αποκατάστασης του παρόντος κανονισμού θεωρείται πολυετές σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 34

Διαδικασία τροποποίησης

1.   Εφόσον είναι αναγκαίο για να μεταφερθούν στο δίκαιο της Ένωσης οι συστάσεις της ICCAT που τροποποιούν ή συμπληρώνουν το σχέδιο αποκατάστασης της ICCAT και οι οποίες καθίστανται δεσμευτικές για την Ένωση, και στο μέτρο που οι τροποποιήσεις του δικαίου της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τις συστάσεις της ICCAT, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 35 για την τροποποίηση:

α)

των προθεσμιών για την αναφορά πληροφοριών όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 3, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 21 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 22 παράγραφος 2, στο άρθρο 23 παράγραφος 3, στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 παράγραφος 5 και στο άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 3·

β)

των χρονικών διαστημάτων απαγόρευσης όπως προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2·

γ)

του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1·

δ)

των περιθωρίων ανοχής που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13·

ε)

των τεχνικών χαρακτηριστικών του αλιευτικού εργαλείου που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 4·

στ)

του ποσοστού απορρόφησης της ποσόστωσης που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 2·

ζ)

των πληροφοριών για τα σκάφη που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 1, στο άρθρο 21 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 και στο άρθρο 30 παράγραφος 2· και

η)

των παραρτημάτων I, II και III.

2.   Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιορίζονται αυστηρά στη μεταφορά των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων των αντίστοιχων συστάσεων της ICCAT στο δίκαιο της Ένωσης.

Άρθρο 35

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 34 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 15 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 34 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 34 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 36

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 37

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2107

Τα άρθρα 20 έως 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2107 απαλείφονται.

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006

Στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, το σημείο 6 περίπτωση 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

2 500 αγκίστρια ανά σκάφος για τα σκάφη που αλιεύουν ξιφία (Xiphias gladius) εφόσον το είδος αυτό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70 % του ζώντος βάρους του αλιεύματος μετά τη διαλογή·».

Άρθρο 39

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 174.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2019.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/98 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (ΕΕ L 16 της 23.1.2015, σ. 23).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2017, για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 (ΕΕ L 315 της 30.11.2017, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1239/98 του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 894/97 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων (ΕΕ L 171 της 17.6.1998, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου·(ΕΕ L 252 της 16.9.2016, σ. 1).

(11)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).

(15)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/218 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου της Ένωσης (ΕΕ L 34 της 9.2.2017, σ. 9).

(16)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1986 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά ορισμένους τύπους αλιείας και την κατάργηση των εκτελεστικών αποφάσεων 2012/807/ΕΕ, 2013/328/ΕΕ, 2013/305/ΕΕ και 2014/156/ΕΕ (ΕΕ L 317 της 14.12.2018, σ. 29).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ICCAT ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Γενικές διατάξεις

1.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 16-14 της ICCAT για τα προγράμματα επιστημονικών παρατηρητών σε αλιευτικά σκάφη είναι οι ακόλουθες.

Προσόντα των παρατηρητών

2.

Με την επιφύλαξη άλλης κατάρτισης ή τεχνικών προσόντων που συνιστώνται από την SCRS, τα ΣΜΣ εξασφαλίζουν ότι οι παρατηρητές διαθέτουν τουλάχιστον τα εξής προσόντα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους:

α)

επαρκείς γνώσεις και πείρα για την αναγνώριση ειδών που εμπίπτουν στον έλεγχο της ICCAT και διαφόρων διατάξεων αλιευτικών εργαλείων·

β)

ικανότητα να παρατηρούν και να καταγράφουν με ακρίβεια τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται στο πλαίσιο του προγράμματος·

γ)

ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων που ορίζονται στην παράγραφο 7 κατωτέρω·

δ)

ικανότητα συλλογής βιολογικών δειγμάτων· και

ε)

στοιχειώδη κατάλληλη κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και επιβίωσης στη θάλασσα.

3.

Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του εθνικού τους προγράμματος παρατηρητών, τα ΣΜΣ εξασφαλίζουν ότι οι παρατηρητές:

α)

δεν είναι μέλη του πληρώματος του υπό παρατήρηση αλιευτικού σκάφους·

β)

δεν είναι υπάλληλοι του πλοιοκτήτη ή του πραγματικού ιδιοκτήτη του υπό παρατήρηση αλιευτικού σκάφους· και

γ)

δεν έχουν, κατά το διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα στον υπό παρατήρηση τύπο αλιείας.

Παρουσία παρατηρητών

4.

Κάθε ΣΜΣ εξασφαλίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα παρατηρητών:

α)

κάλυψη από τους παρατηρητές τουλάχιστον 5 % της αλιευτικής προσπάθειας σε καθένα από τα πελαγικά παραγαδιάρικα και όπως ορίζεται στο γλωσσάριο της ICCAT, σκάφη αλιείας με καλάμι, παγίδες, απλάδια και τράτα. Το ποσοστό κάλυψης θα μετράται:

i)

όσον αφορά την πελαγική αλιεία με παραγάδια, με βάση τον αριθμό των ημερών αλιείας, των ποντίσεων ή των ταξιδιών·

ii)

όσον αφορά την αλιεία με καλάμι και παγίδες, με βάση τον αριθμό των ημερών αλιείας·

iii)

όσον αφορά την αλιεία με απλάδια δίχτυα, με βάση τον αριθμό των ωρών ή των ημερών αλιείας και

iv)

όσον αφορά την αλιεία με τράτα, με βάση τον αριθμό των ανασύρσεων ή των ημερών αλιείας·

β)

με την επιφύλαξη του στοιχείου α), για τα σκάφη συνολικού μήκους κάτω των 15 μέτρων, όταν προκύπτει έκτακτο θέμα ασφάλειας που εμποδίζει την τοποθέτηση παρατηρητών επί του σκάφους, το ΣΜΣ μπορεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτική επιστημονική προσέγγιση παρακολούθησης που θα επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων ισοδύναμων με εκείνα που προβλέπει η σύσταση ICCAT 16-14 κατά τρόπο που εξασφαλίζει ανάλογη κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές, το ΣΜΣ που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει εναλλακτική προσέγγιση πρέπει να υποβάλει στην SCRS για αξιολόγηση λεπτομερή στοιχεία της προσέγγισης. Η SCRS θα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την καταλληλότητα της εναλλακτικής προσέγγισης για την εκτέλεση των υποχρεώσεων περί συλλογής δεδομένων που ορίζονται στην σύσταση ICCAT 16-34. Εναλλακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται δυνάμει της παρούσας διάταξης υπόκεινται στην έγκριση της ICCAT κατά την ετήσια συνεδρίασή της πριν από την εφαρμογή τους·

γ)

αντιπροσωπευτική χρονική και χωρική κάλυψη της λειτουργίας του στόλου, προκειμένου να διασφαλίζεται η συλλογή επαρκών και κατάλληλων δεδομένων όπως απαιτείται στο πλαίσιο της σύστασης ICCAT 16-14 και τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων των εθνικών προγραμμάτων παρατηρητών του ΣΜΣ, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των στόλων και των τύπων αλιείας·

δ)

συλλογή δεδομένων σχετικά με τις σχετικές πτυχές της αλιευτικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των αλιευμάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.

5.

Τα ΣΜΣ μπορούν να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες βάσει των οποίων ένα ΣΜΣ τοποθετεί τους εθνικούς παρατηρητές του επί σκαφών που φέρουν τη σημαία άλλου ΣΜΣ, εφόσον τηρούνται όλες οι διατάξεις της σύστασης ICCAT 16-14.

6.

Τα ΣΜΣ μεριμνούν ώστε οι παρατηρητές να αλλάζουν σκάφος σε κάθε αποστολή τους.

Καθήκοντα του παρατηρητή

7.

Τα ΣΜΣ απαιτούν, μεταξύ άλλων, από τους παρατηρητές:

α)

να καταγράφουν και να αναφέρουν την αλιευτική δραστηριότητα του υπό παρατήρηση σκάφους, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

i)

τη συλλογή δεδομένων, περιλαμβανομένων ποσοτικών στοιχείων για τα συνολικά στοχευόμενα αλιεύματα, τις απορρίψεις και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα (συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών, των θαλάσσιων χελωνών, των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών), την εκτίμηση ή μέτρηση της σύνθεσης ανά μέγεθος, στο μέτρο του δυνατού, και την κατάληξη (ήτοι, αν διατηρήθηκαν, απορρίφθηκαν νεκρά ή απελευθερώθηκαν ζωντανά), καθώς και τη λήψη βιολογικών δειγμάτων για τη μελέτη του κύκλου ζωής (π.χ. γονάδες, ωτόλιθοι, άκανθες, λέπια)·

ii)

τη συλλογή και τη δήλωση όλων των πινακίδων που βρέθηκαν·

iii)

πληροφορίες σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα, περιλαμβανομένων:

στοιχείων για την περιοχή αλίευσης με γεωγραφικό πλάτος και μήκος,

στοιχείων σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια (π.χ. αριθμό ποντίσεων, αριθμό αγκιστριών, κ.λπ.),

της ημερομηνίας κάθε αλιευτικής δραστηριότητας και, κατά περίπτωση, της έναρξης και παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας,

στοιχείων για τη χρήση συστημάτων συγκέντρωσης ιχθύων, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD), και

της γενικής κατάστασης των ελευθερωθέντων ιχθύων όσον αφορά τα ποσοστά επιβίωσης (νεκροί/ζωντανοί, τραυματισθέντες, κ.λπ.)·

β)

να παρατηρούν και να καταγράφουν τη χρήση μέτρων μετριασμού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων/τυχαίων συλλήψεων και άλλες σχετικές πληροφορίες·

γ)

στο μέτρο του δυνατού, να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. κατάσταση της θάλασσας, κλιματικές και υδρολογικές παραμέτρους, κ.λπ.)·

δ)

να παρατηρούν και να δηλώνουν τις διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρατηρητών της ICCAT που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος διατήρησης και διαχείρισης τροπικού τόνου· και

ε)

να εκτελούν οποιαδήποτε άλλα επιστημονικά καθήκοντα έχουν συστηθεί από την SCRS και συμφωνηθεί από την ICCAT.

Υποχρεώσεις του παρατηρητή

8.

Το ΣΜΣ εξασφαλίζει ότι ο παρατηρητής:

α)

δεν παρεμβαίνει στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σκάφους·

β)

είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία βρίσκονται οι σωσίβιες λέμβοι, οι πυροσβεστήρες και τα κιβώτια με τα είδη πρώτων βοηθειών·

γ)

επικοινωνεί όταν χρειάζεται με τον πλοίαρχο για θέματα που αφορούν τον παρατηρητή και τα καθήκοντά του·

δ)

δεν εμποδίζει τις αλιευτικές δραστηριότητες και τις κανονικές λειτουργίες του σκάφους ούτε παρεμβαίνει σε αυτές·

ε)

συμμετέχει σε ενημερωτικές συνεδριάσεις με τους εκπροσώπους του επιστημονικού ινστιτούτου ή της εθνικής αρχής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος παρατηρητών.

Υποχρεώσεις του πλοιάρχου

9.

Τα ΣΜΣ εξασφαλίζουν ότι ο πλοίαρχος του σκάφους στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο παρατηρητής:

α)

επιτρέπει την κατάλληλη πρόσβαση στο σκάφος και στις εργασίες επί αυτού·

β)

επιτρέπει στον παρατηρητή να εκτελεί τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση:

i)

κατάλληλης πρόσβασης στα αλιευτικά εργαλεία του σκάφους, στα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων αλιείας, τόσο ηλεκτρονικών όσο και σε έντυπη μορφή) και στα αλιεύματα·

ii)

της επικοινωνίας του, ανά πάσα στιγμή, με τους κατάλληλους εκπροσώπους του επιστημονικού ινστιτούτου ή της αρμόδιας εθνικής αρχής·

iii)

κατάλληλης πρόσβασης στον ηλεκτρονικό και άλλης φύσης εξοπλισμό που σχετίζεται με τις αλιευτικές δραστηριότητες, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

τον δορυφορικό εξοπλισμό ναυσιπλοΐας,

τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας·

iv)

του ότι κανείς επί του σκάφους που τελεί υπό παρατήρηση δεν αλλοιώνει ή καταστρέφει τον εξοπλισμό ή την τεκμηρίωση του παρατηρητή· παρεμποδίζει, παρεμβαίνει ή ενεργεί κατά τρόπο που ενδέχεται να κωλύει αδικαιολόγητα την άσκηση των καθηκόντων του· εκφοβίζει, παρενοχλεί ή βλάπτει τον παρατηρητή καθ' οιονδήποτε τρόπο· ή δωροδοκεί ή επιχειρεί να δωροδοκήσει τον παρατηρητή·

γ)

παρέχει διευκολύνσεις στους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένης της ενδιαίτησης, της τροφής και κατάλληλων εγκαταστάσεων υγιεινής, ίδιες με εκείνες των αξιωματικών·

δ)

παρέχει στον παρατηρητή επαρκή χώρο στη γέφυρα ή στο πιλοτήριο, καθώς και κατάλληλο χώρο στο κατάστρωμα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Καθήκοντα των ΣΜΣ

10.

Κάθε ΣΜΣ:

α)

απαιτεί από τα σκάφη του, κατά την αλιεία ειδών καλυπτόμενων από την ICCAT, να μεταφέρουν έναν επιστημονικό παρατηρητή σύμφωνα με τις διατάξεις της σύστασης ICCAT 16-14·

β)

εποπτεύει την ασφάλεια των παρατηρητών του·

γ)

προτρέπει, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, το επιστημονικό ίδρυμα ή την εθνική αρχή να συνάψουν συμφωνίες με τα επιστημονικά ιδρύματα ή τις εθνικές αρχές άλλων ΣΜΣ για την ανταλλαγή μεταξύ τους εκθέσεων και δεδομένων των παρατηρητών·

δ)

παρέχει στην ετήσια έκθεσή του, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από την ICCAT και την SCRS, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης ICCAT 16-14, οι οποίες περιλαμβάνουν:

i)

λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και τον σχεδιασμό των εθνικών τους προγραμμάτων επιστημονικών παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

του επιδιωκόμενου επιπέδου παρουσίας παρατηρητών για κάθε τύπο αλιείας και τύπο εργαλείων, καθώς και του τρόπου μέτρησης,

των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται,

των εφαρμοζόμενων πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων και χειρισμού,

των πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα σκάφη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου του ΣΜΣ όσον αφορά την παρουσία παρατηρητών,

των απαιτήσεων όσον αφορά την κατάρτιση των παρατηρητών και

των απαιτήσεων όσον αφορά τα προσόντα των παρατηρητών·

ii)

τον αριθμό των σκαφών που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης, το επίπεδο κάλυψης που επιτεύχθηκε για κάθε τύπο αλιείας και τύπο εργαλείων· και

iii)

λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω επιπέδων κάλυψης·

ε)

μετά την αρχική υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 10 στοιχείο δ) σημείο i), αναφέρει τις αλλαγές στη δομή ή τον σχεδιασμό των οικείων προγραμμάτων παρατηρητών στις ετήσιες εκθέσεις του, εφόσον έχουν επέλθει τέτοιου είδους αλλαγές. Τα ΣΜΣ εξακολουθούν να παρέχουν κάθε έτος στην ICCAT τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 10 στοιχείο δ) σημείο ii)·

στ)

κοινοποιεί κάθε έτος, χρησιμοποιώντας τους ειδικούς ηλεκτρονικούς μορφότυπους που υποδεικνύει η SCRS, έκθεση στην SCRS, τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εθνικών προγραμμάτων παρατηρητών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την ICCAT, ιδίως για την αξιολόγηση των αποθεμάτων και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τις άλλες απαιτήσεις αναφοράς δεδομένων και τις εθνικές απαιτήσεις εμπιστευτικότητας·

ζ)

εξασφαλίζει την εφαρμογή αξιόπιστων πρωτοκόλλων συλλογής δεδομένων από τους παρατηρητές του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους που αναφέρονται στην παράγραφο 7, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φωτογραφιών, εφόσον κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη.

Καθήκοντα του εκτελεστικού γραμματέα

11.

Ο εκτελεστικός γραμματέας διευκολύνει την πρόσβαση της SCRS και της ICCAT στα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται κατ' εφαρμογή της σύστασης ICCAT 16-14.

Καθήκοντα της SCRS

12.

Η SCRS:

α)

εκπονεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο, ένα εγχειρίδιο για τους παρατηρητές, το οποίο θα χρησιμοποιούν σε οικειοθελή βάση τα ΣΜΣ στα εθνικά προγράμματα παρατηρητών, το οποίο περιλαμβάνει υποδείγματα εντύπων συλλογής δεδομένων και τυποποιημένες διαδικασίες συλλογής δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τα εγχειρίδια για τους παρατηρητές και άλλο σχετικό υλικό που ενδεχομένως υφίσταται ήδη από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΣ, περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανισμών και άλλων οργανώσεων·

β)

εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, οι οποίες αναφέρονται ειδικά στην αλιεία·

γ)

διαβιβάζει στην ICCAT περίληψη των επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τη σύσταση ICCAT 16-14, καθώς και τυχόν συναφείς διαπιστώσεις·

δ)

διατυπώνει συστάσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστημονικών παρατηρητών, ώστε αυτά να ικανοποιούν τις ανάγκες της ICCAT σε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων αναθεωρήσεων της σύστασης ICCAT 16-14 ή όσον αφορά την τήρηση των ελάχιστων αυτών απαιτήσεων και πρωτοκόλλων από τα ΣΜΣ.

Ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης

13.

Εφόσον έχουν κριθεί αποτελεσματικά από την SCRS για έναν συγκεκριμένο τύπο αλιείας, τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μπορούν να εγκατασταθούν στα αλιευτικά σκάφη είτε ως συμπληρωματικά μέσα είτε, εν αναμονή γνωμοδότησης της SCRS και απόφασης της ICCAT, σε αντικατάσταση του ανθρώπινου παρατηρητή επί του σκάφους.

14.

Τα ΣΜΣ θα πρέπει να εξετάζουν την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί από την SCRS για τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης.

15.

Τα ΣΜΣ προτρέπονται να αναφέρουν στην SCRS τις εμπειρίες τους όσον αφορά τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης για τύπους αλιείας που καλύπτονται από την ICCAT προς συμπλήρωση των προγραμμάτων ανθρώπινων παρατηρητών. Τα ΣΜΣ που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τα συστήματα αυτά προτρέπονται να διερευνήσουν τη χρήση τους και να διαβιβάσουν τα συμπεράσματά τους στην SCRS.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα ημερολόγια αλιείας:

1.

Το ημερολόγιο περιέχει αριθμημένα φύλλα.

2.

Το ημερολόγιο συμπληρώνεται υποχρεωτικά κάθε ημέρα (μεσάνυχτα) ή πριν από την άφιξη σε λιμένα.

3.

Το ημερολόγιο είναι συμπληρωμένο σε περίπτωση επιθεώρησης εν πλω.

4.

Ένα αντίγραφο των φύλλων παραμένει στο ημερολόγιο και δεν αφαιρείται.

5.

Τα ημερολόγια φυλάσσονται επί του σκάφους και καλύπτουν δραστηριότητες ενός έτους.

 

Στοιχειώδεις τυπικές πληροφορίες που καταχωρίζονται στο ημερολόγιο αλιείας:

1.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πλοιάρχου.

2.

Ημερομηνίες και λιμένες αναχώρησης, ημερομηνίες και λιμένες άφιξης.

3.

Όνομα σκάφους, αριθμός νηολογίου, αριθμός ICCAT, διεθνή χαρακτηριστικά κλήσεως ασυρμάτου και αριθμός IMO (εάν υπάρχει).

4.

Αλιευτικά εργαλεία:

α)

κωδικός τύπου FΑΟ·

β)

διαστάσεις (μήκος, μέγεθος ματιών, αριθμός αγκίστρων, κ.λπ.).

5.

Εργασίες εν πλω σε μία γραμμή (τουλάχιστον) ανά ημέρα ταξιδίου, στην οποία αναγράφονται:

α)

δραστηριότητα (αλιεία, πλεύση, κ.λπ.)·

β)

στίγμα: ακριβές ημερήσιο στίγμα (σε μοίρες και λεπτά), που καταγράφεται για κάθε αλιευτική δραστηριότητα ή το μεσημέρι εφόσον κατά τη διάρκεια της εν λόγω ημέρας δεν έχει πραγματοποιηθεί αλιεία·

γ)

καταγραφή αλιευμάτων η οποία περιλαμβάνει:

i)

κωδικό FAO·

ii)

βάρος ζώντων αλιευμάτων (RWT) σε kg ημερησίως·

iii)

αριθμό δειγμάτων ανά ημέρα.

6.

Υπογραφή πλοιάρχου.

7.

Τρόπος καταμέτρησης βάρους: εκτίμηση, ζύγιση επί του σκάφους.

8.

Στο ημερολόγιο αναγράφεται το ισοδύναμο βάρος ζώντων αλιευμάτων και αναφέρονται οι συντελεστές μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτίμηση.

 

Ελάχιστες πληροφορίες για τα ημερολόγια αλιείας σε περίπτωση εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης:

1.

Ημερομηνίες και λιμένας εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

2.

Προϊόντα:

α)

είδος και παρουσίαση ανά κωδικό FΑΟ·

β)

αριθμός ιχθύων ή κιβώτια και ποσότητα σε kg.

3.

Υπογραφή πλοιάρχου ή του πράκτορα του σκάφους.

4.

Σε περίπτωση μεταφόρτωσης: ονομασία παραλαμβάνοντος σκάφους, σημαία σκάφους και αριθμός ICCAT.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ICCAT

Βάσει του άρθρου ΙΧ παράγραφος 3 της σύμβασης ICCAT, η ICCAT προτείνει τη θέσπιση των ακόλουθων ρυθμίσεων για τον διεθνή έλεγχο εκτός των υδάτων υπό εθνική δικαιοδοσία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της σύμβασης ICCAT και των ισχυόντων βάσει αυτής μέτρων:

I.   Σοβαρές παραβάσεις

1.

Για την εφαρμογή των παρουσών διαδικασιών, ως σοβαρές παραβάσεις νοούνται οι κατωτέρω παραβάσεις των διατάξεων των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία έχουν εγκριθεί από την ICCAT:

α)

αλιεία χωρίς γενική ή ειδική άδεια που εκδίδεται από το ΣΜΣ σημαίας·

β)

πλημμελής καταγραφή των αλιευμάτων και των συναφών με τα αλιεύματα δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών της ICCAT ή σημαντικές ανακρίβειες στις αναφορές για τα αλιεύματα ή στα συναφή με τα αλιεύματα δεδομένα·

γ)

αλιεία σε απαγορευμένη περιοχή·

δ)

αλιεία κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας·

ε)

εκ προθέσεως αλίευση ή διατήρηση ορισμένων ειδών, κατά παράβαση των εφαρμοστέων μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από την ICCAΤ·

στ)

σημαντική παραβίαση των ορίων αλιευμάτων ή των ποσοστώσεων που ισχύουν σύμφωνα με τους κανόνες της ICCAΤ·

ζ)

χρησιμοποίηση απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων·

η)

παραποίηση ή εκ προθέσεως απόκρυψη της σήμανσης, της ταυτότητας ή του νηολογίου αλιευτικού σκάφους·

θ)

απόκρυψη, αλλοίωση ή εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με έρευνα για παράβαση·

ι)

πολλαπλές παραβάσεις, οι οποίες από κοινού συνιστούν σοβαρή περιφρόνηση των μέτρων που ισχύουν στο πλαίσιο της ICCAΤ·

ια)

επίθεση, αντίσταση, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση, παρέμβαση ή αδικαιολόγητη παρακώλυση ή καθυστέρηση του έργου εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ή παρατηρητή·

ιβ)

εκ προθέσεως παρέμβαση στο σύστημα παρακολούθησης σκαφών ή θέση του συστήματος εκτός λειτουργίας·

ιγ)

άλλες παραβάσεις που καθορίζονται από την ICCAT, από τη στιγμή που θα συμπεριληφθούν και θα κυκλοφορήσουν σε αναθεωρημένη έκδοση των παρουσών διαδικασιών·

ιδ)

παρεμβάσεις στο σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης ή άσκηση δραστηριότητας σκάφους χωρίς σύστημα ΣΠΣ·

ιε)

μεταφόρτωση εν πλω.

2.

Σε περίπτωση επιβίβασης και επιθεώρησης αλιευτικού σκάφους, στη διάρκεια της οποίας οι εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές παρατηρούν δραστηριότητα ή κατάσταση που ενδεχομένως συνιστά σοβαρή παράβαση, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1, οι αρχές του κράτους σημαίας του σκάφους επιθεώρησης ειδοποιούν αμέσως το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους, απευθείας καθώς και μέσω της Γραμματείας της ICCΑΤ. Στις περιπτώσεις αυτές ο επιθεωρητής θα πρέπει να ενημερώνει επίσης όλα τα πλοία επιθεώρησης του κράτους σημαίας του αλιευτικού σκάφους τα οποία είναι γνωστό ότι βρίσκονται στην περιοχή.

3.

Οι επιθεωρητές της ICCAT καταγράφουν τις διενεργηθείσες επιθεωρήσεις καθώς και τις (τυχόν) διαπιστωθείσες παραβάσεις στο ημερολόγιο του σκάφους.

4.

Το ΣΜΣ κράτος σημαίας εξασφαλίζει ότι, μετά την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, το συγκεκριμένο αλιευτικό σκάφος διακόπτει κάθε αλιευτική δραστηριότητα. Το κράτος μέλος σημαίας διατάσσει το αλιευτικό σκάφος να κατευθυνθεί εντός 72 ωρών σε λιμένα που υποδεικνύει, όπου πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα.

5.

Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της επιθεώρησης διαπιστωθεί δραστηριότητα ή κατάσταση που συνιστά σοβαρή παράβαση, το σκάφος θα πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σύσταση ICCAT 11-18 για την περαιτέρω τροποποίηση της σύστασης 09-10 σχετικά με τη συμπληρωματική κατάρτιση καταλόγου σκαφών που εικάζεται ότι έχουν διενεργήσει παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ενδεχομένως έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κατάστασης και άλλες σχετικές ενέργειες.

II.   Διεξαγωγή των επιθεωρήσεων

6.

Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από επιθεωρητές που έχουν οριστεί από τις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις. Τα ονόματα των εγκεκριμένων κρατικών υπηρεσιών και των επιθεωρητών που ορίζονται προς τον σκοπό αυτό από τις οικείες κυβερνήσεις κοινοποιούνται στην επιτροπή ICCAT.

7.

Τα σκάφη επιθεώρησης που διενεργούν διεθνή επιθεώρηση σύμφωνα με το παρόν παράρτημα φέρουν ειδική σημαία ή επισείοντα που εγκρίνεται από την επιτροπή ICCAT και παρέχεται από τη Γραμματεία της ICCAT. Τα ονόματα των σκαφών που χρησιμοποιούνται για τους ως άνω σκοπούς κοινοποιούνται στη Γραμματεία της ICCAT το συντομότερο δυνατό πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων επιθεώρησης. Η Γραμματεία της ICCAT θέτει στη διάθεση όλων των ΣΜΣ πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη επιθεώρησης, μεταξύ άλλων αναρτώντας τες στον προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης δικτυακό τόπο.

8.

Οι επιθεωρητές φέρουν έγγραφα ταυτότητας που χορηγούνται από τις αρχές του κράτους σημαίας βάσει του υποδείγματος που εμφαίνεται στην παράγραφο 21.

9.

Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων βάσει της παραγράφου 16, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία συμβαλλόμενου μέρους και αλιεύουν τόνο ή θυννοειδή στη ζώνη της σύμβασης ICCAT εκτός των υπό εθνική δικαιοδοσία υδάτων, υποχρεούνται να σταματήσουν, όταν τους δοθεί το κατάλληλο σήμα του διεθνούς κώδικα σημάτων από σκάφος επιθεώρησης που φέρει επισείοντα της ICCAT που αναφέρεται στην παράγραφο 7, και επί του οποίου επιβαίνει επιθεωρητής, εκτός εάν εκτελούν τη στιγμή εκείνη αλιευτικές δραστηριότητες, οπότε σταματούν αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις εν λόγω δραστηριότητες. Όπως ορίζεται στην παράγραφο 10, ο πλοίαρχος επιτρέπει στο κλιμάκιο των επιθεωρητών να επιβιβαστεί επί του σκάφους θέτοντας στη διάθεσή τους τη σκάλα επιβίβασης. Ο πλοίαρχος διευκολύνει το κλιμάκιο επιθεώρησης να εξετάσει τον εξοπλισμό, τα αλιεύματα ή τα εργαλεία, καθώς και κάθε συναφές έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο από τον επιθεωρητή για την επαλήθευση της τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της ICCAT σε σχέση με το κράτος σημαίας του υπό επιθεώρηση αλιευτικού σκάφους. Επιπλέον, οι επιθεωρητές μπορούν να ζητήσουν οποιεσδήποτε εξηγήσεις κρίνουν απαραίτητες.

10.

Ο αριθμός των μελών του κλιμακίου επιθεώρησης καθορίζεται από τον επικεφαλής του σκάφους επιθεώρησης, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές περιστάσεις. Το κλιμάκιο επιθεώρησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολιγομελές, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα με ασφάλεια και χωρίς κίνδυνο.

11.

Κατά την επιβίβασή τους στο αλιευτικό σκάφος, οι επιθεωρητές επιδεικνύουν το έγγραφο ταυτότητας που περιγράφεται στο σημείο 8. Οι επιθεωρητές τηρούν τους γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς, διαδικασίες και πρακτικές όσον αφορά την ασφάλεια του υπό επιθεώρηση αλιευτικού σκάφους και του πληρώματος, και ελαχιστοποιούν την παρενόχληση των αλιευτικών επιχειρήσεων και της στοιβασίας των προϊόντων και αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, ενέργειες οι οποίες θα επιδρούσαν δυσμενώς στην ποιότητα του αλιεύματος επί του σκάφους. Οι επιθεωρητές περιορίζουν τις έρευνές τους στην εξακρίβωση της τήρησης των ισχυουσών συστάσεων της ICCAT όσον αφορά το κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους. Κατά την επιθεώρηση, οι επιθεωρητές μπορούν να ζητήσουν από τον πλοίαρχο κάθε βοήθεια που ενδεχομένως χρειαστούν. Οι επιθεωρητές συντάσσουν αναφορά σχετικά με την επιθεώρηση με τη μορφή που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ICCAT. Οι επιθεωρητές υπογράφουν την έκθεση παρουσία του πλοιάρχου του αλιευτικού σκάφους, ο οποίος δικαιούται να προσθέσει ή να ζητήσει να προστεθούν στην έκθεση τυχόν παρατηρήσεις που κρίνει σκόπιμες και τις οποίες οφείλει να υπογράψει.

12.

Αντίγραφα της έκθεσης παραδίδονται στον πλοίαρχο του αλιευτικού σκάφους και στην κυβέρνηση του κλιμακίου επιθεώρησης, που διαβιβάζει αντίγραφα στις αρμόδιες αρχές του κράτους σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους και στην επιτροπή ICCAT. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όσον αφορά τις συστάσεις της ICCAT, ο επιθεωρητής θα πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να πληροφορήσει επίσης και όσα σκάφη επιθεώρησης του κράτους σημαίας είναι γνωστό ότι ευρίσκονται στην περιοχή.

13.

Η αντίσταση σε επιθεωρητές ή η μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες τους αντιμετωπίζεται από το κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους κατά τρόπο παρόμοιο με την αντίσταση σε επιθεωρητές του κράτους αυτού.

14.

Οι επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντά τους βάσει των ρυθμίσεων αυτών σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, αλλά παραμένουν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο των εθνικών τους αρχών προς τις οποίες και αναφέρονται.

15.

Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις εξετάζουν και ενεργούν επί των αναφορών επιθεώρησης, των ενημερωτικών δελτίων διόπτευσης, σύμφωνα με τη σύσταση ICCAT 94-09, και των δηλώσεων που προέρχονται από τεκμηριωμένες επιθεωρήσεις αλλοδαπών επιθεωρητών, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτών, όπως θα ενεργούσαν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία επί αναφορών των εθνικών επιθεωρητών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν δημιουργούν υποχρέωση μιας συμβαλλόμενης κυβέρνησης να αποδώσει στην αναφορά αλλοδαπού επιθεωρητή μεγαλύτερη αποδεικτική αξία σε σχέση με εκείνη που θα είχε η αναφορά στη χώρα του επιθεωρητή. Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τις δικαστικές ή άλλες διαδικασίες που κινούνται βάσει αναφοράς επιθεωρητού σύμφωνα με τις παρούσες ρυθμίσεις.

16.

α)

Οι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις κοινοποιούν στην επιτροπή ICCAT, έως την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους, τα προσωρινά τους σχέδια όσον αφορά τη διενέργεια επιθεωρήσεων στο πλαίσιο της σύστασης ICCAT 16-05 κατά το εν λόγω ημερολογιακό έτος και η επιτροπή ICCAT μπορεί να διατυπώσει προς τις συμβαλλόμενες κυβερνήσεις υποδείξεις όσον αφορά τον συντονισμό των εθνικών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επιθεωρητών και των σκαφών επιθεώρησης που φέρουν επιθεωρητές.

β)

Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στην σύσταση ICCAT 16-05 και τα σχέδια συμμετοχής ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός εάν συμφωνήσουν μεταξύ τους διαφορετικά. Η εν λόγω συμφωνία κοινοποιείται στην επιτροπή ICCAT. Ωστόσο, η εφαρμογή του προγράμματος αναστέλλεται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων κυβερνήσεων, όταν η μία από αυτές ενημερώσει σχετικά την επιτροπή ICCAT και έως την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας.

17.

α)

Τα αλιευτικά εργαλεία επιθεωρούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για την υποπεριοχή για την οποία διενεργείται η επιθεώρηση. Στην έκθεση επιθεώρησης οι επιθεωρητές αναφέρουν την υποπεριοχή για την οποία πραγματοποιήθηκε η επιθεώρηση, καθώς και τις τυχόν παραβιάσεις·

β)

Οι επιθεωρητές είναι εξουσιοδοτημένοι να επιθεωρούν όλα τα χρησιμοποιούμενα ή τα επί του σκάφους ευρισκόμενα αλιευτικά εργαλεία.

18.

Οι επιθεωρητές προσαρτούν σήμα ταυτοποίησης που έχει εγκριθεί από την επιτροπή ICCAT επί κάθε επιθεωρηθέντος αλιευτικού εργαλείου, για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιβαίνει στις ισχύουσες συστάσεις της ICCAT όσον αφορά το κράτος σημαίας του σχετικού αλιευτικού σκάφους, και καταγράφουν το γεγονός αυτό στην έκθεσή τους.

19.

Οι επιθεωρητές μπορούν να φωτογραφίσουν τα εργαλεία, τον εξοπλισμό, τα έγγραφα και οιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, κατά τρόπο που να αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία, κατά τη γνώμη τους, δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονισμού και, στην περίπτωση αυτή, οι σχετικές φωτογραφίες θα πρέπει να μνημονεύονται στην έκθεση, ενώ αντίγραφα των φωτογραφιών θα πρέπει να επισυνάπτονται στο αντίγραφο της έκθεσης που κοινοποιείται στο κράτος σημαίας.

20.

Οι επιθεωρητές επιθεωρούν, εφόσον χρειάζεται, όλα τα αλιεύματα επί του σκάφους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις συστάσεις της ICCAT.

21.

Το υπόδειγμα δελτίου ταυτότητας για τους επιθεωρητές έχει ως εξής:

διαστάσεις: πλάτος 10,4 cm, ύψος 7 cm.

Image 1


12.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1155 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (Κώδικας θεωρήσεων)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η κοινή πολιτική της Ένωσης για τις θεωρήσεις αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Η πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να παραμείνει ένα εργαλείο καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση του τουρισμού και των επιχειρήσεων, που συμβάλλει παράλληλα στην πρόληψη των κινδύνων ασφάλειας και παράτυπης μετανάστευσης προς την Ένωση. Η κοινή πολιτική θεωρήσεων θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης και να ευθυγραμμίζεται με τις άλλες ενωσιακές πολιτικές, όπως εκείνες που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις, το εμπόριο, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

(2)

Η Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την πολιτική θεωρήσεων στη συνεργασία της με τρίτες χώρες και για τη διασφάλιση μιας βελτιωμένης ισορροπίας μεταξύ των ανησυχιών για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, των οικονομικών παραμέτρων και των γενικών εξωτερικών σχέσεων.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης θεωρήσεων για πρόθεση διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

(4)

Τα προξενεία ή, κατά παρέκκλιση, οι κεντρικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν τις αιτήσεις θεωρήσεων και να λαμβάνουν απόφαση επ' αυτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα προξενεία και οι κεντρικές αρχές να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις των τοπικών συνθηκών για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων.

(5)

Η διαδικασία υποβολής αίτησης θα πρέπει να διευκολυνθεί κατά το δυνατό για τους αιτούντες. Θα πρέπει να είναι σαφές ποιο είναι το αρμόδιο κράτος μέλος για την εξέταση μιας αίτησης, ιδίως όταν ο αιτών προτίθεται να επισκεφθεί περισσότερα κράτη μέλη. Όπου είναι εφικτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των εντύπων αίτησης θεώρησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει για τους αιτούντες η δυνατότητα υπογραφής της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο όταν η ηλεκτρονική υπογραφή αναγνωρίζεται από το αρμόδιο κράτος μέλος. Θα πρέπει να θεσπιστούν προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, ειδικότερα προκειμένου οι ταξιδιώτες να είναι σε θέση να προγραμματίζουν εκ των προτέρων και να αποφεύγουν τις περιόδους αιχμής στα προξενεία.

(6)

Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης για την υποβολή των αιτήσεων στο προξενείο σε τόπους όπου εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών έχει εξουσιοδοτηθεί να συγκεντρώνει αιτήσεις εκ μέρους τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στα κράτη μέλη με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2.

(7)

Το τέλος θεώρησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των εξόδων της διεκπεραίωσης των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων δομών και του επαρκούς προσωπικού για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας της εξέτασης των αιτήσεων, καθώς και την τήρηση των προθεσμιών. Το ύψος του τέλους θεώρησης θα πρέπει να αναθεωρείται ανά τριετία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης.

(8)

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον τόπο διαμονής τους, ακόμη και εάν το αρμόδιο κράτος μέλος δεν διαθέτει προξενείο για την παραλαβή των αιτήσεων ούτε εκπροσωπείται από άλλο κράτος μέλος στην εν λόγω τρίτη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν τη συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, που θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν ένα τέλος εξυπηρέτησης. Το εν λόγω τέλος εξυπηρέτησης θα πρέπει καταρχήν να μην υπερβαίνει το ποσό του τέλους θεώρησης. Εάν το εν λόγω ποσό δεν επαρκεί για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να έχει ωστόσο τη δυνατότητα να χρεώνει υψηλότερο τέλος εξυπηρέτησης, εντός των ορίων που θέτει ο παρών κανονισμός.

(9)

Οι συμφωνίες εκπροσώπησης θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να διευκολυνθούν, ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν τα εμπόδια στη σύναψη συμφωνιών αυτού του είδους μεταξύ των κρατών μελών. Το εκπροσωπούν κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για ολόκληρη τη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους.

(10)

Όταν η δικαιοδοσία του προξενείου του εκπροσωπούντος κράτους μέλους καλύπτει επιπλέον χώρες πέραν της χώρας υποδοχής, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ώστε η συμφωνία εκπροσώπησης να καλύπτει τις εν λόγω τρίτες χώρες.

(11)

Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τα προξενεία και να διευκολυνθεί η μετακίνηση ατόμων που ταξιδεύουν συχνά, θα πρέπει να χορηγούνται θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων μακράς διάρκειας σε αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου ισχύος της χορηγηθείσας θεώρησης, σύμφωνα με αντικειμενικά καθορισμένα κοινά κριτήρια και να μην περιορίζονται σε συγκεκριμένους ταξιδιωτικούς σκοπούς ή κατηγορίες αιτούντων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα πρόσωπα που ταξιδεύουν για την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως οι επιχειρηματίες, οι ναυτικοί, οι καλλιτέχνες και οι αθλητές. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων με μικρότερη διάρκεια ισχύος εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τον σκοπό αυτό.

(12)

Δεδομένων των διαφορών στις τοπικές συνθήκες, ιδίως όσον αφορά τους κινδύνους μετανάστευσης και ασφάλειας, καθώς και τις σχέσεις που διατηρεί η Ένωση με συγκεκριμένες χώρες, τα προξενεία σε κάθε τόπο θα πρέπει να αξιολογούν την ανάγκη προσαρμογής των κανόνων χορήγησης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων, για πιο ευνοϊκή ή πιο περιοριστική εφαρμογή. Οι ευνοϊκότερες προσεγγίσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων μακράς διάρκειας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, την ύπαρξη εμπορικών συμφωνιών που αφορούν την κινητικότητα των επιχειρηματιών. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση τέτοιων θεωρήσεων, οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε δικαιοδοσία.

(13)

Όταν υφίσταται έλλειψη συνεργασίας από ορισμένες τρίτες χώρες για την επανεισδοχή εκείνων των υπηκόων τους που έχουν συλληφθεί σε παράτυπη κατάσταση, καθώς και μη αποτελεσματική συνεργασία αυτών των τρίτων χωρών στη διαδικασία επιστροφής, θα πρέπει να γίνει περιοριστική και προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, στο πλαίσιο ενός διαφανούς μηχανισμού βασισμένου σε αντικειμενικά κριτήρια, για την ενίσχυση της συνεργασίας συγκεκριμένης τρίτης χώρας για την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά και τουλάχιστον μία φορά το έτος τη συνεργασία με τρίτες χώρες σε σχέση με την επανεισδοχή και να εξετάζει κάθε γνωστοποίηση των κρατών μελών που αφορά τη συνεργασία με τρίτη χώρα για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγησή της κατά πόσον μια τρίτη χώρα συνεργάζεται επαρκώς και κατά πόσον απαιτείται δράση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνολική συνεργασία με την εν λόγω τρίτη χώρα στον τομέα της μετανάστευσης και ιδίως στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων, της πρόληψης και της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της πρόληψης της διέλευσης παράτυπων μεταναστών μέσω του εδάφους αυτής. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι η τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς ή όταν της γνωστοποιείται εκ μέρους της απλής πλειοψηφίας των κρατών μελών ότι μια τρίτη χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς, θα πρέπει να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την έκδοση εκτελεστικής απόφασης, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίζει τις προσπάθειές της για βελτίωση της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Επίσης, όταν η Επιτροπή θεωρεί, όσον αφορά το επίπεδο της συνεργασίας των τρίτων χωρών με τα κράτη μέλη για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών, βάσει συναφών και αντικειμενικών δεδομένων, ότι μια τρίτη χώρα συνεργάζεται επαρκώς, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την έκδοση εκτελεστικής απόφασης σχετικά με αιτούντες ή κατηγορίες αιτούντων που είναι υπήκοοι μιας τρίτης χώρας και που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση στο έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας, προβλέποντας μία ή περισσότερες διευκολύνσεις θεώρησης.

(14)

Για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται επαρκώς υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες και οι πιθανές συνέπειες της εφαρμογής των μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας μιας τρίτης χώρας σε ζητήματα επανεισδοχής, δεδομένου του ιδιαίτερα ευαίσθητου πολιτικού χαρακτήρα αυτών των μέτρων και των οριζόντιων επιπτώσεων για τα κράτη μέλη και για την ίδια την Ένωση, ιδίως για τις εξωτερικές σχέσεις τους και τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν, θα πρέπει να εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στο Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίζει μετά από πρόταση της Επιτροπής. Η εκχώρηση τέτοιων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τον ενδεχόμενο ευαίσθητο από πολιτική άποψη χαρακτήρα της εφαρμογής των μέτρων για την ενίσχυση της συνεργασίας τρίτων χωρών σε ζητήματα επανεισδοχής, έχοντας επίσης υπόψη τις συμφωνίες διευκόλυνσης που έχουν συνάψει τα κράτη μέλη με τρίτες χώρες.

(15)

Οι αιτούντες των οποίων η θεώρηση απορρίφθηκε θα πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής.Η κοινοποίηση της απόρριψης θα πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης και τη διαδικασία προσφυγής. Κατά τη διαδικασία προσφυγής, οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την υπόθεσή τους, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

(16)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τα δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό για το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, για τα δικαιώματα του παιδιού καθώς και το δικαίωμα προστασίας των ευάλωτων ατόμων.

(17)

Η επιτόπια συνεργασία Σένγκεν έχει καίρια σημασία για την εναρμονισμένη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και για τη δέουσα αξιολόγηση του μεταναστευτικού κινδύνου και των κινδύνων ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογούν την επιχειρησιακή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων υπό το πρίσμα των τοπικών συνθηκών και του μεταναστευτικού κινδύνου. Η συνεργασία και οι ανταλλαγές μεταξύ των προξενείων σε κάθε τόπο θα πρέπει να συντονίζονται από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

(18)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν στενά και τακτικά τις δραστηριότητες των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη νομική πράξη που διέπει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή όσον αφορά τη συνεργασία και την παρακολούθηση των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ολόκληρη η διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων και η συνεργασία με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών παρακολουθούνται από το εκπατρισμένο προσωπικό.

(19)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ευέλικτοι κανόνες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να βελτιστοποιήσουν την από κοινού χρήση πόρων και να αυξήσουν την προξενική κάλυψη. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών («Κέντρα θεωρήσεων Σένγκεν»), θα μπορούσε να λάβει οποιαδήποτε μορφή που θα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες με σκοπό την αύξηση της γεωγραφικής προξενικής κάλυψης, τη μείωση των εξόδων των κρατών μελών, την ενίσχυση της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αιτούντες.

(20)

Τα συστήματα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αίτησης. Θα πρέπει στο μέλλον να αναπτυχθεί μια κοινή λύση με στόχο την ψηφιοποίηση ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι πρόσφατες νομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αιτούντων και την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στον χώρο Σένγκεν. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενίσχυση και η ενιαία εφαρμογή σαφών και εξορθολογισμένων διαδικαστικών εγγυήσεων. Επιπλέον, όπου είναι δυνατό, οι συνεντεύξεις θα μπορούσαν να διενεργούνται με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως οι φωνητικές κλήσεις ή οι βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των αιτούντων.

(21)

Για να προβλεφθεί η δυνατότητα αναθεώρησης του ύψους των τελών θεώρησης που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού ως προς το ποσό των τελών θεώρησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξαγάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (5). Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση συμμετοχή στην εκπόνηση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ παρέχεται στους εμπειρογνώμονές τους συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(22)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(23)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, εντός έξι μηνών αφότου το Συμβούλιο αποφασίσει επί του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τη μεταφορά του στο εθνικό της δίκαιο.

(24)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (7)· ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(25)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στις οποίες δεν συμμετέχει η Ιρλανδία, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (8)· ως εκ τούτου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(26)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας, η οποία συνήφθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (9), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (10).

(27)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (11), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (12).

(28)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (13), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (14)

(29)

Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή που συνδέεται με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003.

(30)

Όσον τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή που συνδέεται με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005.

(31)

Όσον αφορά την Κροατία, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν, ή που συνδέεται με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011.

(32)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης θεωρήσεων για πρόθεση διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4.   Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως προς το ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, οι αποφάσεις για τις αιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να εκδίδονται σε ατομική βάση.».

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

πρόθεσης διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών· ή»·

β)

το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7)

ως «αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό έγγραφο» νοείται το ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και επί του οποίου τίθεται η θεώρηση, βάσει της απόφασης αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1).

(*1)  Απόφαση αριθ. 1105/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, περί του καταλόγου ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία επιτρέπουν στον κάτοχό τους να διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα και τα οποία δύνανται να διαθέτουν θεώρηση και περί της δημιουργίας μηχανισμού για την κατάρτιση αυτού του καταλόγου (ΕΕ L 287 της 4.11.2011, σ. 9).»·"

γ)

Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«12.

ως «ναυτικός» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο απασχολείται, προσλαμβάνεται ή εργάζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο που εκτελεί θαλάσσιους πλόες ή σε πλοίο που πλέει σε διεθνή εσωτερικά ύδατα·

13.

ως «ηλεκτρονική υπογραφή» νοείται η ηλεκτρονική υπογραφή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2).

(*2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).»."

3)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 5, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχυρής άδειας διαμονής κράτους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν, ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν στην κατοχή τους μία από τις ισχυρές άδειες διαμονής που απαριθμούνται στο παράρτημα V, οι οποίες εκδόθηκαν από την Ανδόρρα, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τον Άγιο Μαρίνο ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι οποίες εγγυώνται τη χωρίς όρους επανεισδοχή του κατόχου, ή που έχουν στην κατοχή τους ισχυρή άδεια διαμονής για μία ή περισσότερες υπερπόντιες χώρες και εδάφη του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα, Κουρασάο, Άγιος Μαρτίνος, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)·

γ)

υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχυρής θεώρησης κράτους μέλους το οποίο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού ή κράτους μέλους το οποίο δεν εφαρμόζει ακόμη πλήρως τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν, ή χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή του Καναδά, της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή κάτοχοι ισχυρής θεώρησης για μία ή περισσότερες υπερπόντιες χώρες και εδάφη του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (Αρούμπα, Κουρασάο, Άγιος Μαρτίνος, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα), όταν ταξιδεύουν προς τη χώρα χορήγησης ή προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα, ή όταν, μετά τη χρήση της θεώρησης, επιστρέφουν από τη χώρα χορήγησης·».

4)

Στο άρθρο 4 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι κεντρικές αρχές εξετάζουν τις αιτήσεις και λαμβάνουν απόφαση επ' αυτών. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω αρχές να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις των τοπικών συνθηκών της χώρας στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση προκειμένου να εκτιμηθεί ο μεταναστευτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος για την ασφάλεια, καθώς και επαρκή γνώση της γλώσσας για την ανάλυση των εγγράφων, και ώστε τα προξενεία να συμμετέχουν, εφόσον χρειαστεί, στη διενέργεια συμπληρωματικής εξέτασης και συνεντεύξεων.».

5)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

εάν η επίσκεψη περιλαμβάνει περισσότερους προορισμούς ή εάν πρόκειται να γίνουν περισσότερες χωριστές επισκέψεις εντός περιόδου δύο μηνών, το κράτος μέλος το έδαφος του οποίου αποτελεί τον κύριο προορισμό της επίσκεψης ή των επισκέψεων από την άποψη της διάρκειας της διαμονής, υπολογισμένης σε ημέρες, ή του σκοπού της διαμονής· ή».

6)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να συμφωνήσει να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 5 για την εξέταση των αιτήσεων και τη λήψη απόφασης επ' αυτών εξ ονόματος του εν λόγω κράτους μέλους. Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να εκπροσωπήσει άλλο κράτος μέλος κατά περιορισμένο τρόπο μόνο για τη συγκέντρωση των αιτήσεων και την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων.»·

β)

η παράγραφος 2 απαλείφεται·

γ)

οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν η εκπροσώπηση περιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεύτερη περίοδος, η συγκέντρωση και η διαβίβαση των δεδομένων στο εκπροσωπούμενο κράτος μέλος διενεργείται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας.

4.   Καταρτίζεται διμερής συμφωνία μεταξύ του εκπροσωπούντος και του εκπροσωπουμένου κράτους μέλους. Η εν λόγω συμφωνία:

α)

διευκρινίζει τη διάρκεια, έστω και προσωρινή, και τις διαδικασίες για τη λήξη της εκπροσώπησης·

β)

μπορεί, ιδίως όταν το εκπροσωπούμενο κράτος μέλος διαθέτει προξενείο στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, να προβλέπει την παροχή εγκαταστάσεων, προσωπικού και πληρωμών από το εκπροσωπούμενο κράτος μέλος.»·

δ)

οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Το εκπροσωπούμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις συμφωνίες εκπροσώπησης ή τη λήξη των εν λόγω συμφωνιών το αργότερο εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη ισχύος των συμφωνιών ή τη λήξη τους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

8.   Παράλληλα με την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7, το προξενείο του εκπροσωπούντος κράτους μέλους ενημερώνει τόσο τα προξενεία των άλλων κρατών μελών όσο και την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην εν λόγω δικαιοδοσία για τη σύναψη ή τη λήξη των εν λόγω συμφωνιών εκπροσώπησης.»·

ε)

προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«10.   Εάν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει παρουσία ούτε εκπροσωπείται στην τρίτη χώρα όπου ο αιτών πρέπει να υποβάλει την αίτηση, το εν λόγω κράτος μέλος επιδιώκει συνεργασία με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43, στην εν λόγω τρίτη χώρα.

11.   Όταν προξενείο κράτους μέλους σε συγκεκριμένη τοποθεσία αντιμετωπίζει παρατεταμένη ανωτέρα βία τεχνικού χαρακτήρα, το εν λόγω κράτος μέλος ζητεί την προσωρινή εκπροσώπηση από άλλο κράτος μέλος στην εν λόγω τοποθεσία για όλες ή για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων.».

7)

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός έξι μηνών, και για τους ναυτικούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εντός εννέα μηνών πριν από την έναρξη της σκοπούμενης επίσκεψης και, κατά κανόνα, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξή της σκοπούμενης επίσκεψης. Σε δικαιολογημένες μεμονωμένες περιπτώσεις κατεπείγοντος, το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή των αιτήσεων σε διάστημα μικρότερο των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών πριν από την έναρξη της σκοπούμενης επίσκεψης.»·

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται:

α)

από τον αιτούντα·

β)

από διαπιστευμένο εμπορικό διαμεσολαβητή ·

γ)

από επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, αθλητικούς ή εκπαιδευτικούς συλλόγους ή ιδρύματα εκ μέρους των μελών τους.»·

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Ο αιτών δεν υποχρεούται να εμφανιστεί αυτοπροσώπως σε περισσότερους από έναν τόπους για τον σκοπό της υποβολής της αίτησης.».

8)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι αιτούντες εμφανίζονται αυτοπροσώπως κατά την υποβολή αίτησης για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 13 παράγραφος 7 στοιχείο β). Με την επιφύλαξη της πρώτης περιόδου της παρούσας παραγράφου και του άρθρου 45, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, όπου προβλέπεται.»·

β)

η παράγραφος 2 απαλείφεται.

9)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι αιτούντες υποβάλλουν χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα I. Η αίτηση υπογράφεται. Μπορεί να υπογράφεται ιδιοχείρως ή, όταν η ηλεκτρονική υπογραφή είναι αναγνωρισμένη από το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την εξέταση και τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση, με ηλεκτρονικό τρόπο.»·

β)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«1α.   Όταν ο αιτών υπογράφει το έντυπο της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο, η ηλεκτρονική υπογραφή συνιστά αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

1β.   Το περιεχόμενο της ενδεχόμενης ηλεκτρονικής έκδοσης του εντύπου αίτησης ορίζεται στο παράρτημα I.»·

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το έντυπο διατίθεται τουλάχιστον στις ακόλουθες γλώσσες:

α)

στην επίσημη (-ες) γλώσσα (-ες) του κράτους μέλους για το οποίο απαιτείται θεώρηση ή του εκπροσωπούντος κράτους μέλους· και

β)

στην επίσημη (-ες) γλώσσα (-ες) της χώρας υποδοχής.

Εκτός από τη γλώσσα ή τις γλώσσες που αναφέρονται στο στοιχείο α), το έντυπο μπορεί να διατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης»·

δ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Εάν η επίσημη (-ες) γλώσσα (-ες) της χώρας υποδοχής είναι/δεν είναι ενσωματωμένη(-ες) στο έντυπο, η μετάφραση στην ή στις εν λόγω γλώσσες διατίθε(ν)ται χωριστά στους αιτούντες.».

10)

Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι παράγραφοι 3 έως 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνεται μη εξαντλητικός κατάλογος των δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία μπορεί να ζητηθούν από τον αιτούντα προκειμένου να επαληθευτεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από τους αιτούντες να αποδεικνύουν ότι κάποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτούς ή ότι διαθέτουν ιδιωτικό κατάλυμα ή ότι ισχύουν αμφότερα, συμπληρώνοντας έντυπο που καταρτίζει κάθε κράτος μέλος. Το έντυπο αναφέρει ιδίως:

α)

κατά πόσον ο σκοπός του είναι να αποδειχθεί η ανάληψη ευθύνης για τους αιτούντες ή η παροχή ιδιωτικού καταλύματος σε αυτούς, ή ότι ισχύουν αμφότερα·

β)

κατά πόσον ο αναλαμβάνων την ευθύνη ή ο προσκαλών είναι ιδιώτης, εταιρεία ή οργανισμός·

γ)

τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του αναλαμβάνοντος την ευθύνη ή του προσκαλούντος·

δ)

τα στοιχεία ταυτότητας του (των) αιτούντος (-ων) (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης και ιθαγένεια)·

ε)

τη διεύθυνση του καταλύματος·

στ)

τη διάρκεια και τον σκοπό της διαμονής·

ζ)

τους ενδεχόμενους οικογενειακούς δεσμούς με τον αναλαμβάνοντα την ευθύνη/προσκαλούντα·

η)

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 του κανονισμού VIS.

Πέραν της επίσημης γλώσσας ή γλωσσών του κράτους μέλους, το έντυπο συμπληρώνεται σε μία τουλάχιστον άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Υπόδειγμα του εντύπου αποστέλλεται στην Επιτροπή.

5.   Τα προξενεία αξιολογούν, στο πλαίσιο της τοπικής συνεργασίας Σένγκεν, την τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες, καθώς και οι κίνδυνοι μετανάστευσης και ασφάλειας.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5α.   Εφόσον είναι αναγκαίο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες που αναφέρονται στο άρθρο 48, η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, εναρμονισμένο κατάλογο των δικαιολογητικών εγγράφων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός κάθε δικαιοδοσίας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.»·

γ)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Δύνανται να αρθούν μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στην περίπτωση αιτούντων των οποίων η ακεραιότητα και η αξιοπιστία είναι γνωστές στο προξενείο ή στις κεντρικές αρχές, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων, εφόσον δεν υφίσταται αμφιβολία ότι θα συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3) κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών.

(*3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).»."

11)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι αιτούντες θεώρηση πολλαπλών εισόδων αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση που καλύπτει την περίοδο της πρώτης σκοπούμενης επίσκεψής τους.».

12)

Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο αιτών καταβάλλει τέλος θεώρησης ύψους 80 EUR.

2.   Τα παιδιά άνω των έξι και κάτω των δώδεκα ετών καταβάλλουν τέλος θεώρησης ύψους 40 EUR.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Επιβάλλεται τέλος θεώρησης 120 EUR ή 160 EUR εάν το Συμβούλιο εκδώσει εκτελεστική απόφαση βάσει του άρθρου 25α παράγραφος 5 στοιχείο β). Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δώδεκα ετών.»·

γ)

η παράγραφος 3 απαλείφεται·

δ)

στην παράγραφο 4, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

ερευνητές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4), οι οποίοι ταξιδεύουν με σκοπό τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας ή συμμετέχουν σε επιστημονικό σεμινάριο ή διάσκεψη·

(*4)  Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).»·"

ε)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Είναι δυνατό να απαλλάσσονται από το τέλος θεώρησης:

α)

τα παιδιά άνω των έξι και κάτω των δεκαοκτώ ετών·

β)

οι κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων·

γ)

οι συμμετέχοντες σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ηλικίας έως είκοσι πέντε ετών.»·

στ)

η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους θεώρησης προς χρέωση μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί όταν αυτό το μέτρο εξυπηρετεί την προώθηση πολιτιστικών ή αθλητικών συμφερόντων, συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και σε άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους, ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.»·

ζ)

στην παράγραφο 7, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όταν η χρέωση γίνεται σε άλλο νόμισμα πλην του ευρώ, το ποσό του τέλους θεώρησης που χρεώνεται στο νόμισμα αυτό καθορίζεται και επανεξετάζεται τακτικά κατ' εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ποσό που χρεώνεται μπορεί να στρογγυλοποιείται και τα προξενεία διασφαλίζουν μέσω της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν τη χρέωση παρόμοιων τελών.»·

η)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«9.   Η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη αναθεώρησης του ποσού των τελών θεώρησης που ορίζεται στο παρόν άρθρο παράγραφοι 1, 2 και 2α ανά τριετία, λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως τον γενικό δείκτη πληθωρισμού σε επίπεδο Ένωσης που δημοσιεύεται από τη Eurostat, καθώς και τον σταθμισμένο μέσο όρο των μισθών των δημόσιων υπαλλήλων των κρατών μελών. Βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων, η Επιτροπή εκδίδει, όπου κρίνεται σκόπιμο, κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 51α σχετικά με την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού σε ό, τι αφορά το ποσό των τελών θεώρησης.».

13)

Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να χρεώνεται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43.»·

β)

η παράγραφος 3 απαλείφεται·

γ)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«4α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, το τέλος εξυπηρέτησης δεν υπερβαίνει, κατ' αρχήν, τα 80 EUR σε τρίτες χώρες στην περίπτωση που το αρμόδιο κράτος μέλος δεν έχει προξενείο για την παραλαβή των αιτήσεων και δεν εκπροσωπείται από άλλο κράτος μέλος.

4β.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 4α δεν επαρκεί για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, μπορεί να χρεωθεί υψηλότερο τέλος παροχής υπηρεσιών έως 120 EUR κατ' ανώτατο όριο. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να επιτρέψει τη χρέωση υψηλότερου τέλους εξυπηρέτησης, το αργότερο τρεις μήνες πριν από την έναρξη της εφαρμογής του. Στη γνωστοποίηση διευκρινίζονται οι λόγοι για τον προσδιορισμό του ποσού του τέλους, και ειδικότερα οι λεπτομερείς δαπάνες που οδηγούν στον καθορισμό υψηλότερου ποσού.»·

δ)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μεριμνά ώστε όλοι οι αιτούντες να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεών τους απευθείας στα προξενεία του ή σε προξενείο κράτους μέλους με το οποίο έχει συμφωνία εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 8.».

14)

Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το αρμόδιο προξενείο ή οι κεντρικές αρχές του αρμόδιου κράτους μέλους ελέγχουν κατά πόσον:»·

β)

στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Όταν το αρμόδιο προξενείο ή οι κεντρικές αρχές του αρμόδιου κράτους μέλους κρίνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αίτηση κρίνεται παραδεκτή και το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές:

ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 8 του κανονισμού VIS, και

εξετάζουν περαιτέρω την αίτηση.»·

γ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν το αρμόδιο προξενείο ή οι κεντρικές αρχές του αρμόδιου κράτους μέλους κρίνουν ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αίτηση κρίνεται μη παραδεκτή και το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές αμελλητί:

επιστρέφουν το έντυπο της αίτησης και τυχόν άλλα έγγραφα που υπέβαλε ο αιτών,

καταστρέφουν τα ληφθέντα βιομετρικά δεδομένα,

επιστρέφουν το τέλος θεώρησης και

δεν εξετάζουν την αίτηση.»·

δ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, αίτηση η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 δύναται να θεωρηθεί παραδεκτή για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων.».

15)

Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:

i)

το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές, όταν εξετάζουν εάν ο αιτών πληροί τους όρους εισόδου, επαληθεύουν:»·

ii)

το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

ότι, εφόσον απαιτείται, ο αιτών διαθέτει επαρκή και ισχύουσα ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση, που καλύπτει την περίοδο της προβλεπόμενης διαμονής ή, εάν υποβληθεί αίτηση για θεώρηση πολλαπλών εισόδων, την περίοδο της πρώτης σκοπούμενης επίσκεψής τους.»·

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές επαληθεύουν, κατά περίπτωση, τη διάρκεια κάθε προηγούμενης και σκοπούμενης διαμονής προκειμένου να εξακριβώσουν ότι ο αιτών δεν έχει υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια εγκεκριμένης διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ενδεχόμενης διαμονής η οποία έχει επιτραπεί με εθνική θεώρηση μακράς διάρκειας ή άδεια διαμονής.»·

γ)

στην παράγραφο 6, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Κατά την εξέταση αίτησης για θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα, το προξενείο ή οι κεντρικές αρχές επαληθεύουν ειδικότερα:»·

δ)

η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Κατά την εξέταση αίτησης θεώρησης, τα προξενεία ή οι κεντρικές αρχές δύνανται σε αιτιολογημένες περιπτώσεις να διενεργούν συνέντευξη με τον αιτούντα και να ζητούν πρόσθετα έγγραφα.».

16)

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1έως 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για λόγους απειλής για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τις διεθνείς σχέσεις ή τη δημόσια υγεία, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από τις κεντρικές αρχές άλλων κρατών μελών να διαβουλευθούν με τις κεντρικές του αρχές κατά την εξέταση αιτήσεων που έχουν υποβάλει υπήκοοι συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων. Δεν διενεργούνται διαβουλεύσεις στην περίπτωση αιτήσεων για θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα.

2.   Οι κεντρικές αρχές από τις οποίες ζητείται διαβούλευση απαντούν το συντομότερο δυνατό, ωστόσο το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την αίτηση διαβούλευσης. Η απουσία απάντησης εντός της εν λόγω προθεσμίας σημαίνει ότι οι αρχές αυτές δεν έχουν αντίρρηση για τη χορήγηση της θεώρησης.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την εισαγωγή ή την κατάργηση της απαίτησης για προηγούμενη διαβούλευση, κατά κανόνα, τουλάχιστον είκοσι πέντε ημερολογιακές ημέρες προτού τη θέσουν σε ισχύ. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται επίσης στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν εντός της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.»·

β)

η παράγραφος 5 απαλείφεται.

17)

Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν απαιτείται περαιτέρω ενδελεχής εξέταση της αίτησης.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Επί των αιτήσεων λαμβάνονται αποφάσεις αμελλητί σε αιτιολογημένες μεμονωμένες περιπτώσεις κατεπείγοντος.»·

γ)

η παράγραφος 3 απαλείφεται·

δ)

η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:

i)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:

«βα)

να χορηγήσει θεώρηση διέλευσης από αερολιμένα σύμφωνα με το άρθρο 26· ή»·

ii)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο στοιχείο:

«γ)

να αρνηθεί τη χορήγηση θεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32.»·

iii)

το στοιχείο δ) απαλείφεται.

18)

Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το τρίτο εδάφιο απαλείφεται·

ii)

το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 στοιχείο α), η περίοδος ισχύος της θεώρησης μίας εισόδου περιλαμβάνει «περίοδο χάριτος» δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών.»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στοιχεία γ) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399, χορηγούνται θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων μακράς διάρκειας για τις ακόλουθες περιόδους ισχύος, εκτός εάν η ισχύς της θεώρησης υπερβαίνει εκείνη του ταξιδιωτικού εγγράφου:

α)

για περίοδο ισχύος ενός έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα τρεις θεωρήσεις εντός των δύο προηγούμενων ετών·

β)

για περίοδο ισχύος δύο ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος ενός έτους εντός των προηγούμενων δύο ετών·

γ)

για περίοδο ισχύος πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει λάβει και χρησιμοποιήσει νόμιμα προηγούμενη θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος δύο ετών εντός των προηγούμενων τριών ετών.

Οι θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα και οι θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων.»·

γ)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«2α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η διάρκεια ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης δύναται να μειωθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις όταν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εισόδου για ολόκληρη την περίοδο.

2β.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα προξενεία αξιολογούν, στο πλαίσιο της τοπικής συνεργασίας Σένγκεν, κατά πόσον οι κανόνες για τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που ορίζονται στην παράγραφο 2 θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ληφθούν υπόψη οι τοπικές περιστάσεις και οι κίνδυνοι μετανάστευσης και ασφάλειας, ενόψει της υιοθέτησης πιο ευνοϊκών ή πιο περιοριστικών κανόνων σύμφωνα με την παράγραφο 2δ.

2γ.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, μπορεί να χορηγηθεί θεώρηση πολλαπλών εισόδων ισχύος έως και πέντε ετών στους αιτούντες που αποδεικνύουν την ανάγκη ή αιτιολογούν την πρόθεσή τους για συχνά ή τακτικά ταξίδια, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία τους, ιδίως όσον αφορά τη νόμιμη χρήση των προηγούμενων θεωρήσεων, την οικονομική τους κατάσταση στη χώρα καταγωγής και την πραγματική πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της αιτούμενης από αυτούς θεώρησης.

2δ.   Εφόσον κριθεί αναγκαίο και με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2β του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε δικαιοδοσία προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες, οι κίνδυνοι μετανάστευσης και ασφάλειας, και οι συνολικές σχέσεις της Ένωσης με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.».

19)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 25α

Συνεργασία για την επανεισδοχή

1.   Ανάλογα με το επίπεδο της συνεργασίας των τρίτων χωρών με τα κράτη μέλη για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών, η οποία αξιολογείται βάσει συναφών και αντικειμενικών δεδομένων, το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 16 παράγραφος 1, το άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο β), το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 2γ δεν εφαρμόζονται στους αιτούντες ή στις κατηγορίες αιτούντων που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας η οποία θεωρείται ότι δεν συνεργάζεται επαρκώς σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το έτος, τη συνεργασία των τρίτων χωρών για την επανεισδοχή, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους ακόλουθους δείκτες:

α)

τον αριθμό των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για άτομα συγκεκριμένης τρίτης χώρας που διαμένουν παρανόμως στο έδαφος των κρατών μελών·

β)

τον αριθμό των πραγματικών αναγκαστικών επιστροφών των προσώπων για τα οποία εκδίδονται αποφάσεις επιστροφής ως ποσοστό του αριθμού των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται για τους υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διέλθει από το έδαφός της συγκεκριμένης τρίτης χώρας, βάσει ενωσιακών ή διμερών συμφωνιών επανεισδοχής·

γ)

τον αριθμό των αιτημάτων επανεισδοχής ανά κράτος μέλος που έχει αποδεχθεί η τρίτη χώρα ως ποσοστό του αριθμού των αιτημάτων που υποβλήθηκαν σε αυτή·

δ)

το επίπεδο πρακτικής συνεργασίας όσον αφορά την επιστροφή στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιστροφής, όπως:

i)

τη συνδρομή που παρέχεται για την ταυτοποίηση προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος του κράτους μέλους και για την έγκαιρη έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων·

ii)

την αποδοχή του ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών ή της άδειας διέλευσης (laissez-passer)·

iii)

την αποδοχή της επανεισδοχής των προσώπων που πρέπει να επιστραφούν νομίμως στη χώρα τους·

iv)

την αποδοχή των πτήσεων και επιχειρήσεων για την επιστροφή.

Η εν λόγω αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στη χρήση αξιόπιστων δεδομένων που παρέχονται από τα κράτη μέλη καθώς και από τα θεσμικά όργανα, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμούς της Ένωσης. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο τακτικά και τουλάχιστον μία φορά το έτος έκθεση της αξιολόγησής της.

3.   Ένα κράτος μέλος δύναται επίσης να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή εάν αντιμετωπίζει ουσιαστικά και συνεχή πρακτικά προβλήματα κατά τη συνεργασία με τρίτη χώρα για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών με βάση τους ίδιους δείκτες που παρατίθενται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εν λόγω γνωστοποίηση.

4.   Η Επιτροπή εξετάζει κάθε γνωστοποίηση που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 εντός προθεσμίας ενός μηνός. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της εξέτασής της.

5.   Όταν η Επιτροπή, βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 4 και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που έχει λάβει για να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα στον τομέα της επανεισδοχής και οι συνολικές σχέσεις της Ένωσης με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα συμπεριλαμβανομένου του τομέα της μετανάστευσης, θεωρεί ότι μια χώρα δεν συνεργάζεται επαρκώς και ότι απαιτείται, επομένως, η λήψη μέτρων, ή όταν, εντός δώδεκα μηνών, η απλή πλειοψηφία των κρατών μελών προβούν σε σχετική γνωστοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 3, τότε η Επιτροπή, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τις προσπάθειές της να βελτιώσει τη συνεργασία με την ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο για να εκδοθεί:

α)

εκτελεστική απόφαση για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής ενός ή περισσοτέρων από τα άρθρο 14 παράγραφος 6, άρθρο 16 παράγραφος 5 στοιχείο β), άρθρο 23 παράγραφος 1 ή άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 2γ, για όλους τους υπηκόους της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας ή για ορισμένες κατηγορίες αυτών·

β)

όταν, κατόπιν αξιολόγησης από την Επιτροπή, τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου θεωρούνται αναποτελεσματικά, εκτελεστική απόφαση για τη σταδιακή εφαρμογή ενός από τα τέλη θεώρησης που ορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2α) σε όλους τους υπηκόους της συγκεκριμένης τρίτης χώρας ή σε ορισμένες κατηγορίες τους.

6.   Η Επιτροπή αξιολογεί συνεχώς και υποβάλλει εκθέσεις βάσει των δεικτών της παραγράφου 2, για το κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική και διαρκής βελτίωση στη συνεργασία με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα στο πλαίσιο της επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την εν λόγω τρίτη χώρα, δύναται να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την κατάργηση ή την τροποποίηση των εκτελεστικών αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

7.   Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε στη συνεργασία για την επανεισδοχή με την εν λόγω τρίτη χώρα.

8.   Όταν, βάσει της ανάλυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές σχέσεις της Ένωσης με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, ιδίως όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της επανεισδοχής, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη τρίτη χώρα συνεργάζεται επαρκώς, δύναται να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την έκδοση εκτελεστικής απόφασης σχετικά με αιτούντες ή κατηγορίες αιτούντων που είναι υπήκοοι της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση στο έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας, προβλέποντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

μείωση του τέλους θεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 σε 60 EUR·

β)

μείωση του χρόνου για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 σε δέκα ημέρες·

γ)

αύξηση της περιόδου ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2.

Η εν λόγω εκτελεστική απόφαση εφαρμόζεται για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός έτους. Δύναται να ανανεωθεί.».

20)

Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανόνες για τη συμπλήρωση της αυτοκόλλητης θεώρησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προσθέτουν εθνικά στοιχεία στη ζώνη “παρατηρήσεις” της αυτοκόλλητης θεώρησης. Τα εν λόγω στοιχεία δεν επικαλύπτουν τα υποχρεωτικά στοιχεία που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»·

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Η αυτοκόλλητη θεώρηση για θεώρηση μίας εσόδου μπορεί να συμπληρωθεί χειρόγραφα μόνο στην περίπτωση ανωτέρας βίας τεχνικού χαρακτήρα. Η χειρόγραφη αυτοκόλλητη θεώρηση δεν φέρει τροποποιήσεις.».

21)

Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η αυτοκόλλητη θεώρηση τοποθετείται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.»·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τους λεπτομερείς κανόνες για την τοποθέτηση της αυτοκόλλητης θεώρησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.».

22)

Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α)

οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν να ενημερώνονται οι κεντρικές τους αρχές σχετικά με τις θεωρήσεις που χορηγούν άλλα κράτη μέλη σε υπηκόους συγκεκριμένων τρίτων χωρών ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες των εν λόγω υπηκόων, εκτός των θεωρήσεων για διέλευση από αερολιμένα.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την εισαγωγή ή την κατάργηση της απαίτησης για την ενημέρωση αυτή, το αργότερο είκοσι πέντε ημερολογιακές ημέρες προτού τη θέσουν σε εφαρμογή. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται επίσης στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν εντός της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας.»·

β)

η παράγραφος 4 απαλείφεται.

23)

Το άρθρο 32 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 στοιχείο α) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

«iiα)

δεν παρέχει αιτιολόγηση σχετικά με τον σκοπό και τις συνθήκες της σκοπούμενης διέλευσης από τον αερολιμένα·»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η απόφαση περί απόρριψης και οι λόγοι στους οποίους βασίζεται κοινοποιούνται στον αιτούντα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα VΙ, στη γλώσσα του κράτους μέλους που έχει λάβει την τελική απόφαση για την αίτηση και σε μια άλλη επίσημη γλώσσα των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·»·

γ)

η παράγραφος 4 απαλείφεται.

24)

Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 απαλείφεται·

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α.   Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, επιχειρησιακές οδηγίες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα στους ναυτικούς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.».

25)

Στο άρθρο 37, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η αποθήκευση και η επεξεργασία των αυτοκόλλητων θεωρήσεων υπόκεινται σε επαρκή μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή της απάτης ή της απώλειας. Κάθε προξενείο τηρεί λογαριασμό των αποθεμάτων του σε αυτοκόλλητες θεωρήσεις και καταγράφει τον τρόπο χρήσης κάθε αυτοκόλλητης θεώρησης. Οποιαδήποτε σημαντική απώλεια ασυμπλήρωτων αυτοκόλλητων θεωρήσεων πρέπει να δηλώνεται στην Επιτροπή.

3.   Τα προξενεία ή οι κεντρικές αρχές τηρούν αρχεία των αιτήσεων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Κάθε ατομικός φάκελος περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες που επιτρέπουν την ανασύσταση, εφόσον κριθεί σκόπιμο, του πλαισίου της απόφασης που ελήφθη επί της αίτησης.

Οι ατομικοί φάκελοι αιτήσεων τηρούνται επί ένα έτος τουλάχιστον από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση επί της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 ή, σε περίπτωση προσφυγής, έως το τέλος της διαδικασίας προσφυγής, ανάλογα με το ποια είναι η μεγαλύτερη. Όπου ισχύει, οι ατομικοί φάκελοι ηλεκτρονικών αιτήσεων διατηρούνται για την περίοδο ισχύος της χορηγηθείσας θεώρησης.».

26)

Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πόροι για την εξέταση των αιτήσεων και την παρακολούθηση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων»·

β)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη τοποθετούν κατάλληλο προσωπικό σε επαρκή αριθμό στα προξενεία για την άσκηση των καθηκόντων που αφορούν την εξέταση των αιτήσεων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει εύλογη και εναρμονισμένη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό.»·

γ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύνολο της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων στα προξενεία συμπεριλαμβανομένης της υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων, της εκτύπωσης αυτοκόλλητων θεωρήσεων και της πρακτική συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, παρακολουθείται από εκπατρισμένο προσωπικό ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα όλων των σταδίων της διαδικασίας.»·

δ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών παρέχουν την κατάλληλη κατάρτιση τόσο στο εκπατρισμένο προσωπικό όσο και στο επιτοπίως απασχολούμενο προσωπικό και είναι αρμόδιες για την παροχή σε αυτό πλήρους, ακριβούς και επικαιροποιημένης πληροφόρησης για το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.»·

ε)

παρεμβάλλονται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3α.   Όταν η εξέταση και η λήψη αποφάσεων επί των αιτήσεων γίνεται από κεντρικές αρχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1α, τα κράτη μέλη παρέχουν ειδική κατάρτιση ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό των εν λόγω κεντρικών αρχών διαθέτει επαρκείς και επίκαιρες ειδικές ανά χώρα γνώσεις για τις τοπικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για το σχετικό ενωσιακό και εθνικό δίκαιο.

3β.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι τα προξενεία διαθέτουν επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό για τη συνδρομή των κεντρικών αρχών κατά την εξέταση και λήψη απόφασης για αιτήσεις, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους στις συσκέψεις στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν, την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα προξενεία και τοπικές αρχές, τη συλλογή σχετικών πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο για τον μεταναστευτικό κίνδυνο και δόλιες πρακτικές και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων και άλλων συμπληρωματικών εξετάσεων.»·

στ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«5.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται διαδικασία που επιτρέπει στους αιτούντες να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με:

α)

τη συμπεριφορά του προσωπικού στα προξενεία και, κατά περίπτωση, των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών· ή

β)

τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Τα προξενεία ή οι κεντρικές αρχές τηρούν αρχείο των καταγγελιών και τη συνέχεια που δόθηκε.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.».

27)

Στο άρθρο 39, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το προσωπικό των προξενείων και των κεντρικών αρχών ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους.

3.   Το προσωπικό των προξενείων και των κεντρικών αρχών ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακρίσεις κατά των προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.».

28)

Το άρθρο 40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 40

Προξενική οργάνωση και συνεργασία

1.   Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για την οργάνωση των διαδικασιών που αφορούν τις αιτήσεις.

2.   Τα κράτη μέλη:

α)

εξοπλίζουν τα προξενεία τους και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων στα σύνορα με τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συλλογή των βιομετρικών στοιχείων, όπως και τα γραφεία των επίτιμων προξένων τους, όταν τους χρησιμοποιούν, για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 42·

β)

συνεργάζονται με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βάσει συμφωνιών εκπροσώπησης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προξενικής συνεργασίας.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να συνεργάζονται με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 43.

4.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή την προξενική τους οργάνωση και συνεργασία στις κατά τόπο προξενικές αρχές.

5.   Σε περίπτωση λήξης της συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών.».

29)

Το άρθρο 41 απαλείφεται.

30)

Το άρθρο 43 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 απαλείφεται·

β)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών δεν έχουν πρόσβαση στο VIS σε καμία περίπτωση. Πρόσβαση στο VIS έχει αποκλειστικά το δεόντως εξουσιοδοτημένο προσωπικό των προξενείων ή των κεντρικών αρχών.»·

γ)

η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

i)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις για τις θεωρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), και τα έντυπα υποβολής αίτησης·»·

ii)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

συλλογή δεδομένων και αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συλλογής βιομετρικών στοιχείων) και διαβίβαση της αίτησης στο προξενείο ή στις κεντρικές αρχές·»·

iii)

τα στοιχεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

διαχείριση των συνεντεύξεων με τον αιτούντα, κατά περίπτωση, στο προξενείο ή στο χώρο εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών.

στ)

συγκέντρωση των ταξιδιωτικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης απόρριψης κατά περίπτωση, από το προξενείο ή τις κεντρικές αρχές και επιστροφή αυτών στον αιτούντα.»·

δ)

η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Κατά την επιλογή ενός εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αξιολογεί την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του οργανισμού ή της επιχείρησης και διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, έλεγχο των αναγκαίων αδειών λειτουργίας, της εγγραφής στα εμπορικά μητρώα, του καταστατικού και των τραπεζικών συμβάσεων.»·

ε)

η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.   Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εξασφαλίζουν ότι ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών υπόκειται σε παρακολούθηση από τις εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*5).

(*5)  Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).»·"

στ)

η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής:

i)

Στο πρώτο εδάφιο, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)

τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες υποβολής αίτησης θεώρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), καθώς και το περιεχόμενο των εντύπων υποβολής αίτησης που παρέχει ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών στους αιτούντες.

β)

όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή μη σύννομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αδείας κοινολόγησης ή πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως όταν η συνεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση φακέλων και δεδομένων στο προξενείο ή στις κεντρικές αρχές του/των αρμόδιου(-ων) κράτους(-ών) μέλους(-ών), καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής μη σύννομης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·»·

ii)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προς τον σκοπό αυτό, το/τα προξενείο(-α) ή οι κεντρικές αρχές του αρμόδιου ή των αρμόδιων κρατών μελών διενεργεί(-ούν) τακτικά και τουλάχιστον κάθε εννέα μήνες, αιφνίδιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν να μοιραστούν το βάρος αυτής της τακτικής παρακολούθησης.»·

ζ)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«11α.   Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τη συνεργασία τους με τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών παγκοσμίως και σχετικά με την παρακολούθηση των τελευταίων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα X σημείο Γ.».

31)

Το άρθρο 44 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 44

Κρυπτογράφηση και ασφαλής διαβίβαση δεδομένων

1.   Σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και συνεργασίας με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και προσφυγής σε επίτιμους πρόξενους, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι πλήρως κρυπτογραφημένα είτε διαβιβάζονται ηλεκτρονικά είτε υλικά σε μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

2.   Σε τρίτες χώρες όπου απαγορεύεται η ηλεκτρονική διαβίβαση των κρυπογραφημένων δεδομένων, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα διαβιβάζονται υλικά, σε πλήρως κρυπτογραφημένη μορφή, σε μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης από προξενικό υπάλληλο κράτους μέλους ή, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μεταφορά αυτή θα απαιτούσε τη λήψη δυσανάλογων ή παράλογων μέτρων, με κάποιον άλλο ασφαλή τρόπο, για παράδειγμα μέσω εγκατεστημένων στην αντίστοιχη τρίτη χώρα μεταφορέων με πείρα στην ασφαλή μεταφορά εγγράφων και δεδομένων.

3.   Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ασφάλειας της μεταφοράς προσαρμόζεται στον ευαίσθητο χαρακτήρα των δεδομένων.».

32)

Το άρθρο 45 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι διαπιστευμένοι εμπορικοί διαμεσολαβητές παρακολουθούνται τακτικά με αιφνιδιαστικούς ελέγχους που περιλαμβάνουν προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις με αιτούντες, επαλήθευση των ταξιδιών και του καταλύματος και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, επαλήθευση των εγγράφων που αφορούν την ομαδική επιστροφή.»·

β)

στην παράγραφο 5, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε προξενείο και οι κεντρικές αρχές μεριμνούν για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον κατάλογο των διαπιστευμένων εμπορικών διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση.».

33)

Το άρθρο 47 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:

«αα)

τα κριτήρια για το παραδεκτό της αίτησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1·

αβ)

ότι τα βιομετρικά δεδομένα συλλέγονται, κατ' αρχήν, κάθε 59 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της πρώτης συλλογής·»·

β)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τον τόπο υποβολής της αίτησης (αρμόδιο προξενείο ή εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών)·»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ι)

πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 5.».

34)

Το άρθρο 48 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα προξενεία και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης συνεργάζονται σε κάθε δικαιοδοσία προκειμένου να εξασφαλίσουν την εναρμονισμένη εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες.

Για τον εν λόγω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της απόφασης 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου (*6), η Επιτροπή εκδίδει οδηγίες προς τις αντιπροσωπείες της Ένωσης προκειμένου να εκτελούν τα σχετικά καθήκοντα συντονισμού που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Όταν επί αιτήσεων που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία, η εξέταση και η λήψη αποφάσεων γίνεται από κεντρικές αρχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ενεργό συμμετοχή των εν λόγω κεντρικών αρχών στην τοπική συνεργασία Σένγκεν. Το προσωπικό που συμβάλλει στην τοπική συνεργασία Σένγκεν πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κατάρτιση και να συμμετέχει στην εξέταση των αιτήσεων στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.

(*6)  Απόφαση 2010/427/EE του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).»·"

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς:

α)

εκπόνηση εναρμονισμένου καταλόγου δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν από τους αιτούντες, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 14·

β)

προετοιμασία για την τοπική εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 2 σχετικά με τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων·

γ)

εξασφάλιση κοινής μετάφρασης του εντύπου της αίτησης, κατά περίπτωση·

δ)

κατάρτιση του καταλόγου των ταξιδιωτικών εγγράφων που χορηγήθηκαν από τη χώρα υποδοχής και τακτική επικαιροποίησή του·

ε)

σύνταξη κοινού ενημερωτικού δελτίου που περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1·

στ)

παρακολούθηση, κατά περίπτωση, της εφαρμογής του άρθρου 25α παράγραφοι 5 και 6.»·

γ)

η παράγραφος 2 απαλείφεται·

δ)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:

α)

τριμηνιαίες στατιστικές σχετικά με τις ομοιόμορφες θεωρήσεις, τις θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος και τις θεωρήσεις διέλευσης από αερολιμένα που έχουν ζητηθεί, χορηγηθεί και απορριφθεί·

β)

πληροφορίες σε συνάρτηση με την αξιολόγηση του κινδύνου μετανάστευσης και ασφάλειας και ιδίως σχετικά με τα εξής:

i)

κοινωνική και οικονομική διαστρωμάτωση της χώρας υποδοχής·

ii)

πηγές ενημέρωσης σε τοπικό επίπεδο (και όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, την ασφάλιση υγείας, τα φορολογικά μητρώα και τις καταγραφές εισόδου-εξόδου)·

iii)

χρήση πλαστών και παραποιημένων εγγράφων·

iv)

διαδρομές παράτυπης μετανάστευσης·

v)

τάσεις όσον αφορά τη δόλια συμπεριφορά·

vi)

τάσεις όσον αφορά τις απορρίψεις·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και με εταιρείες μεταφορών·

δ)

πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν επαρκή ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση, περιλαμβανομένου ελέγχου του είδους της κάλυψης και της ενδεχόμενης συμμετοχής ασφαλισμένου.»·

ε)

στην παράγραφο 5, το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

στ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«7.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους καταρτίζεται ετήσια έκθεση εντός κάθε δικαιοδοσίας. Βάσει των εν λόγω εκθέσεων, η Επιτροπή καταρτίζει ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της επιτόπιας συνεργασίας Σένγκεν που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.».

35)

Το άρθρο 50 απαλείφεται.

36)

Το άρθρο 51 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 51

Οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού

Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τις επιχειρησιακές οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 2.».

37)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 51α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 16 παράγραφος 9 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Αυγούστου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες που ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (*7).

5.   Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 9 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, προτού λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(*7)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.»."

38)

Το άρθρο 52 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 52

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή («επιτροπή θεωρήσεων»). Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*8).

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Όταν η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(*8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ.13).»."

39)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

40)

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

41)

Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

42)

Τα παραρτήματα VII, VIII και IX απαλείφονται.

43)

Το παράρτημα X αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Παρακολούθηση και αξιολόγηση

1.   Έως τις 2 Αυγούστου 2022, η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό. Η συνολική αυτή αξιολόγηση περιλαμβάνει εξέταση των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τους επιδιωκόμενους στόχους και της εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή διαβιβάζει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Με βάση την αξιολόγηση, η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, κατάλληλες προτάσεις.

3.   Έως τις 2 Μαΐου 2020, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση της ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 από τους κατόχους θεώρησης κατά τη διαμονή τους στο έδαφος των κρατών μελών καθώς και σχετικά με τα έξοδα των εθνικών αρχών ή φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών για τους κατόχους θεώρησης. Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, η Επιτροπή, έως τις 2 Νοεμβρίου 2020, εκπονεί έκθεση που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται στις 2 Φεβρουαρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 142.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2019.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/EOK, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

(5)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(7)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(8)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(9)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(10)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(11)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(12)  Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).

(13)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(14)  Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Εναρμονισμένο έντυπο αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ

Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν

Image 2  (1)

Τα μέλη των οικογενειών πολιτών της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (CH) δεν συμπληρώνουν τα πεδία αριθ. 21, 22, 30, 31 και 32 (που σημειώνονται με αστερίσκο*).

Τα πεδία 1-3 συμπληρώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

1.

Επώνυμο:

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

Αριθ. αίτησης:

2.

Επώνυμο κατά τη γέννηση (προηγούμενο/-α επώνυμο/(-α):

3.

Όνομα/-τα:

4.

Ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας- έτος):

5.

Τόπος γεννήσεως:

6.

Χώρα γέννησης:

7.

Παρούσα ιθαγένεια:

Ιθαγένεια κατά τη γέννηση, εάν διαφέρει:

Άλλες ιθαγένειες:

Αίτηση υπεβλήθη σε

Πρεσβεία/Προξενείο

Πάροχο υπηρεσιών

Ενδιάμεσο εμπορικό φορέα

8.

Φύλο:

☐ Άρρεν ☐ Θήλυ

9.

Οικογενειακή κατάσταση:

☐ Άγαμος/η ☐ Έγγαμος/η ☐ Καταχωρημένη σχέση συμβίωσης ☐ Εν διαστάσει ☐ Διαζευγμένος/η ☐ Χήρος/α ☐ Άλλη (να διευκρινιστεί):

Σύνορα (ονομασία):

Άλλο:

10.

Ο ασκών τη γονική μέριμνα (όταν πρόκειται για ανηλίκους) / Νόμιμος επίτροπος (Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, εάν είναι διαφορετική από εκείνη του αιτούντα, αριθ. τηλεφώνου, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και ιθαγένεια):

Χειριστής του φακέλου:

11.

Αριθμός δελτίου ταυτότητας, όπου απαιτείται:

Δικαιολογητικά έγγραφα:

Ταξιδιωτικό έγγραφο

Μέσα διαβίωσης

Πρόσκληση

12.

Τύπος ταξιδιωτικού εγγράφου:

☐ Απλό Διαβατήριο ☐ Διπλωματικό διαβατήριο ☐ Υπηρεσιακό διαβατήριο ☐ Επίσημο διαβατήριο ☐ Ειδικό διαβατήριο

☐ Άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο (να διευκρινιστεί):

13.

Αριθμός ταξιδιωτικού εγγράφου:

14.

Ημερομηνία έκδοσης:

15.

Ισχύει έως:

16.

Εκδόθηκε από (χώρα):

Ταξιδιωτική Ιατρική Ασφάλιση

Μέσα μεταφοράς

Άλλο:

Απόφαση για τη θεώρηση:

Απορρίπτεται

Χορηγείται:

A

C

LTV (θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος)

Ισχύει:

Από:

Έως:

17.

Προσωπικά στοιχεία του μέλους της οικογένειας που είναι πολίτης της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας κατά περίπτωση

Επώνυμο:

Όνομα(-τα):

Ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος):

Ιθαγένεια:

Αριθ. ταξιδιωτικού εγγράφου ή δελτίου ταυτότητας:

18.

Συγγένεια με πολίτη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας κατά περίπτωση:

☐ σύζυγος ☐ τέκνο ☐ εγγόνι ☐ συντηρούμενος ανιών

☐ Καταχωρημένη σχέση συμβίωσης ☐ άλλο:

19.

Διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος:

Αριθ. τηλεφώνου:

20.

Διαμονή σε χώρα διαφορετική από εκείνη της χώρας παρούσας ιθαγένειας:

☐ Όχι

☐ Ναι Άδεια διαμονής ή ισοδύναμο έγγραφο … αριθ. … Ισχύει έως ….

*21.

Επάγγελμα που ασκείται επί του παρόντος:

Αριθμός εισόδων:

☐ 1 ☐ 2 ☐ Πολλαπλές

Αριθμός ημερών:

*22.

Όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου εργοδότη. Για σπουδαστές, όνομα και διεύθυνση εκπαιδευτικού ιδρύματος:

23.

Λόγος (-οι) ταξιδιού:

☐ Τουρισμός ☐ Επαγγελματικοί λόγοι ☐ Επίσκεψη σε οικογένεια ή φίλους ☐ Πολιτιστικοί λόγοι ☐ Αθλητικοί λόγοι ☐ Επίσημη επίσκεψη ☐ Ιατρικοί λόγοι ☐ Σπουδές ☐ Διέλευση από αερολιμένα ☐ Άλλοι λόγοι (να διευκρινιστεί):

24.

Πρόσθετες πληροφορίες για τον σκοπό της διαμονής:

25.

Κράτος μέλος του κύριου προορισμού (και άλλα κράτη μέλη προορισμού, κατά περίπτωση):

26.

Κράτος μέλος πρώτης εισόδου:

27.

Αριθμός αιτούμενων εισόδων:

☐ Μία είσοδος ☐ Δύο είσοδοι ☐ Πολλαπλές είσοδοι

Προβλεπόμενη ημερομηνία της πρώτης προβλεπόμενης διαμονής στο χώρο Σένγκεν:

Προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης από το χώρο Σένγκεν μετά την πρώτη προβλεπόμενη διαμονή:

28.

Έχουν ληφθεί δακτυλικά αποτυπώματα στο παρελθόν στο πλαίσιο αίτησης για θεώρηση Σένγκεν: ☐ Όχι ☐ Ναι

Ημερομηνία, εάν γνωρίζετε … Αριθμός της αυτοκόλλητης θεώρησης, εάν είναι γνωστός …

29.

Άδεια εισόδου για τη χώρα τελικού προορισμού, εάν υπάρχει:

Χορηγήθηκε από … Ισχύει από … έως …

* 30.

Επώνυμο και όνομα προσκαλούντος(-ντων) στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η). Εάν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση, όνομα ξενοδοχείου ή προσωρινού καταλύματος στο (στα) κράτος(-η) μέλος(-η):

Διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση προσκαλούντος/ξενοδοχείου/προσωρινού καταλύματος:

Αριθ. τηλεφώνου:

*31.

Επωνυμία και διεύθυνση προσκαλούσας εταιρείας/οργάνωσης:

Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, αριθ. τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου επαφής στην εταιρεία/οργάνωση:

Αριθ. τηλεφώνου εταιρείας/οργάνωσης:

*32.

Τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης κατά τη διαμονή του αιτούντος καλύπτονται:

από τον ίδιο τον αιτούντα/την ίδια την αιτούσα

Μέσα διαβίωσης:

Μετρητά

Ταξιδιωτικές επιταγές

Πιστωτική κάρτα

Προπληρωμένη διαμονή

Προπληρωμένη μεταφορά

Άλλα (να διευκρινιστούν):

από χορηγό (φιλοξενούντα, εταιρεία, οργάνωση), να διευκρινιστεί:

… ☐ που αναφέρεται στο πεδίο 30 ή 31

… ☐ άλλο (να διευκρινιστεί):

Μέσα διαβίωσης:

Μετρητά

Παρέχεται κατάλυμα

Καλύπτονται όλες οι δαπάνες κατά τη διαμονή

Προπληρωμένη μεταφορά

Άλλα (να διευκρινιστούν):

 

Γνωρίζω ότι το τέλος θεώρησης δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης.

 

Ισχύει σε περίπτωση αίτησης για θεώρηση πολλαπλών εισόδων:

Γνωρίζω ότι χρειάζεται να διαθέτω κατάλληλη ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση για την πρώτη παραμονή μου και για τυχόν μεταγενέστερες επισκέψεις στο έδαφος των κρατών μελών.

 

Γνωρίζω και δέχομαι τα ακόλουθα: να συλλεχθούν τα στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα αίτηση και να ληφθεί η φωτογραφία μου και, εφόσον απαιτείται, να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα, που είναι υποχρεωτικά για την εξέταση της αίτησης και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο αίτησης, καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα και η φωτογραφία μου θα γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από αυτές, ώστε να ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτησή μου.

Αυτά τα δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την απόφαση που λαμβάνεται σχετικά με την αίτησή μου ή απόφαση κατάργησης, ανάκλησης ή παράτασης χορηγηθείσας θεώρησης καταχωρίζονται και αποθηκεύονται στο σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) για μέγιστο διάστημα 5 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι προσβάσιμα από τις αρχές θεώρησης και τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων θεωρήσεων στα εξωτερικά σύνορα και εντός των κρατών μελών και από τις αρχές μετανάστευσης και ασύλου στα κράτη μέλη με σκοπό την επαλήθευση της πλήρωσης των προϋποθέσεων νόμιμης εισόδου, διαμονής και κατοικίας στο έδαφος των κρατών μελών, για την αναγνώριση προσώπων τα οποία δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις αυτές, για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και για τον καθορισμό της ευθύνης για την εν λόγω εξέταση. Υπό ορισμένους όρους τα στοιχεία θα είναι επίσης διαθέσιμα στις εντεταλμένες αρχές των κρατών μελών καθώς και στην Ευρωπόλ, για τους σκοπούς της πρόληψης, εξακρίβωσης και διερεύνησης τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Η αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων αρχή του κράτους μέλους είναι: [(…)].

Γνωρίζω ότι έχω το δικαίωμα να ζητήσω, από οποιοδήποτε κράτος μέλος, να μου γνωστοποιήσει τα δεδομένα που με αφορούν και έχουν καταχωριστεί στο VIS καθώς και το κράτος μέλος που διαβίβασε τα στοιχεία, και να ζητήσω τη διόρθωση των δεδομένων που με αφορούν και είναι εσφαλμένα καθώς και τη διαγραφή των δεδομένων που με αφορούν και έγιναν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας. Κατόπιν ρητού αιτήματός μου, η αρχή που εξετάζει την αίτησή μου θα με ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να ασκώ το δικαίωμά μου να ελέγχω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και να ζητήσω τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαιωμάτων προσφυγής σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του αντίστοιχου κράτους μέλους. Η εθνική εποπτική αρχή του εν λόγω κράτους μέλους [στοιχεία επαφής: …] θα εξετάσει τις αξιώσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δηλώνω ότι εξ όσων γνωρίζω όλες οι πληροφορίες που παρέχω είναι αληθείς και πλήρεις. Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής μου ή την ακύρωση ήδη χορηγηθείσας θεώρησης και ενδεχομένως, την επιβολή ποινικών κυρώσεων δυνάμει του δικαίου του κράτους μέλους που εξετάζει την αίτηση.

Εάν η θεώρηση χορηγηθεί, δεσμεύομαι να εξέλθω από το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της. Έχω ενημερωθεί ότι η κατοχή θεώρησης αποτελεί μία μόνον από τις προϋποθέσεις εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών. Το γεγονός και μόνον ότι μου χορηγήθηκε θεώρηση δεν σημαίνει ότι δικαιούμαι αποζημίωση σε περίπτωση που δεν πληρώ τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 (κώδικας συνόρων Σένγκεν), γεγονός το οποίο συνεπάγεται την άρνηση εισόδου μου. Οι προϋποθέσεις εισόδου ελέγχονται εκ νέου κατά την είσοδο στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών.

 

Τόπος και ημερομηνία:

Υπογραφή:

(υπογραφή ασκούντος γονική μέριμνα/νόμιμου κηδεμόνα, κατά περίπτωση):

».

(1)  Δεν απαιτείται λογότυπο για τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ

ΑΝΔΟΡΡΑ:

autorització temporal (προσωρινή άδεια μετανάστευσης — πράσινου χρώματος),

autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (προσωρινή άδεια μετανάστευσης για υπαλλήλους αλλοδαπών επιχειρήσεων — πράσινου χρώματος),

autorització residència i treball (άδεια διαμονής και εργασίας — πράσινου χρώματος),

autorització residència i treball del personal d'ensenyament (άδεια διαμονής και εργασίας για εκπαιδευτικούς λειτουργούς — πράσινου χρώματος),

autorització temporal per estudis o per recerca (προσωρινή άδεια μετανάστευσης για σπουδές ή έρευνα — πράσινου χρώματος),

autorització temporal en pràctiques formatives (προσωρινή άδεια μετανάστευσης για πρακτική άσκηση και επιμόρφωση — πράσινου χρώματος),

autorització residència (άδεια διαμονής — πράσινου χρώματος).

ΚΑΝΑΔΑΣ:

permanent resident (PR) card) (Δελτίο μόνιμου κατοίκου),

permanent Resident Travel Document (PRTD) (Ταξιδιωτικό έγγραφο μόνιμου κατοίκου).

ΙΑΠΩΝΙΑ:

δελτίο διαμονής.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ:

permesso di soggiorno ordinario (διάρκεια ισχύος ένα έτος, ανανεώνεται αυτοδικαίως),

ειδικές άδειες διαμονής για τους ακόλουθους λόγους (διάρκεια ισχύος ένα έτος, ανανεώνονται αυτοδικαίως): παρακολούθηση πανεπιστημιακών μαθημάτων, αθλητικοί λόγοι, υγειονομική περίθαλψη, θρησκευτικοί λόγοι, εργασία ως νοσηλευτές/-τριες σε δημόσια νοσοκομεία, διπλωματικά καθήκοντα, συγκατοίκηση, άδεια για ανηλίκους, ανθρωπιστικοί λόγοι, γονική άδεια,

άδειες εποχικής και προσωρινής εργασίας (διάρκεια ισχύος ένδεκα μήνες, ανανεώνονται αυτοδικαίως),

δελτίο ταυτότητας χορηγούμενο σε άτομα που έχουν επίσημη κατοικία «residenza» στον Άγιο Μαρίνο (διάρκεια ισχύος πέντε έτη).

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ:

έγκυρη θεώρηση μετανάστευσης που δεν έχει λήξει· μπορεί να χορηγείται στον λιμένα εισόδου για ένα έτος ως προσωρινή απόδειξη διαμονής, εν αναμονή έκδοσης του δελτίου I-551.

έγκυρο δελτίο I-551 που δεν έχει λήξει (Permanent Resident Card)·διάρκεια ισχύος από δύο έως δέκα έτη - αναλόγως της κατηγορίας εισόδου· εάν το δελτίο δεν φέρει ημερομηνία λήξης, έχει ισχύ ταξιδιωτικού εγγράφου,

έγκυρο δελτίο I-327 που δεν έχει λήξει (Re-entry Permit),

έγκυρο δελτίο I-571 που δεν έχει λήξει (Ταξιδιωτικό έγγραφο πρόσφυγα, το οποίο χορηγείται ως «Δελτίο μόνιμου αλλοδαπού κατοίκου» - «Permanent Resident Alien»).

».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Image 3  (1)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ

κα/κ., …

Η/Το … πρεσβεία/γενικό προξενείο/προξενείο/[άλλη αρμόδια αρχή] στ … [εξ ονόματος τ… (όνομα του εκπροσωπούμενου κράτους μέλους)],

[Άλλη αρμόδια αρχή] του/της …·

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο των προσώπων αρχές στ …

έχει/έχουν

εξετάσει την αίτησή σας·

εξετάσει τη θεώρηση υπ' αριθ.: …, που εκδόθηκε: … [ημέρα/μήνας/έτος].

Η θεώρηση απορρίφθηκε

Η θεώρηση καταργήθηκε

Η θεώρηση ανακλήθηκε

Η απόφαση αυτή βασίζεται στον (στους) ακόλουθο(-ους) λόγο(-ους):

1.

υποβλήθηκε πλαστό/παραποιημένο ταξιδιωτικό έγγραφο

2.

δεν παρεσχέθη αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλεπόμενης διαμονής

3.

δεν παρεσχέθη απόδειξη ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε νομίμως επαρκή μέσα διαβίωσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής ή για τα μέσα επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή διαμονής ή για τη διέλευση σε τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός σας είναι εξασφαλισμένη

4.

δεν παρεσχέθη απόδειξη ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε νομίμως επαρκή μέσα διαβίωσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής ή για τα μέσα επιστροφής στη χώρα καταγωγής ή διαμονής ή για τη διέλευση σε τρίτη χώρα στην οποία η είσοδός σας είναι εξασφαλισμένη

5.

έχετε διαμείνει ήδη για 90 ημέρες κατά τη διάρκεια περιόδου 180 ημερών στο έδαφος των κρατών μελών βάσει ενιαίας θεώρησης ή θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος

6.

είστε καταχωρημένος στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS) με σκοπό την απαγόρευση εισόδου από … (μνεία του κράτους μέλους)

7.

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας θεωρούν απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια

8.

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας θεωρούν απειλή για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 (Κώδικας συνόρων Σένγκεν)

9.

ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σας θεωρούν απειλή για τις διεθνείς τους σχέσεις

10.

οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν για την αιτιολόγηση του σκοπού και των συνθηκών της προβλεπόμενης διαμονής δεν ήταν αξιόπιστες

11.

υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία των δηλώσεων όσον αφορά … (να προσδιοριστεί)

12.

υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία, ως προς τη γνησιότητα των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβλήθηκαν ή ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους

13.

υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την πρόθεσή σας να εγκαταλείψετε το έδαφος των κρατών μελών πριν από τη λήξη ισχύος της θεώρησης

14.

δεν παρεσχέθησαν επαρκείς αποδείξεις ότι δεν ήσασταν σε θέση να καταθέσετε αίτηση θεώρησης εκ των προτέρων, η οποία να δικαιολογεί την κατάθεση αίτησης θεώρησης στα σύνορα

15.

δεν παρεσχέθη αιτιολόγηση για τον σκοπό και τις συνθήκες της σκοπούμενης διέλευσης από τον αερολιμένα

16.

δεν έχετε παράσχει αποδείξεις για την κατοχή επαρκούς και ισχύουσας ταξιδιωτικής ιατρικής ασφάλισης

17.

ζητήθηκε ανάκληση της θεώρησης από τον κάτοχο της θεώρησης (2).

Πρόσθετες παρατηρήσεις:

Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της απόφασης απόρριψης/κατάργησης/ανάκλησης θεώρησης.

Οι κανόνες σχετικά με την προσφυγή κατά αποφάσεων απόρριψης/κατάργησης/ανάκλησης θεώρησης παρατίθενται σε: (παραπομπή στο εθνικό δίκαιο):

Αρμόδια αρχή στην οποία μπορεί να ασκηθεί η προσφυγή: (στοιχεία επικοινωνίας)

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε θα βρείτε στη διεύθυνση: (στοιχεία επικοινωνίας)

Η προσφυγή πρέπει να ασκηθεί εντός: (μνεία της προθεσμίας):

Ημερομηνία και σφραγίδα της πρεσβείας/του γενικού προξενείου/του προξενείου/των αρμόδιων για τον έλεγχο των προσώπων αρχών/άλλων αρμόδιων αρχών:

Υπογραφή ενδιαφερομένου (3): …

».

(1)  Δεν απαιτείται λογότυπο για τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία.

(2)  Για ανάκληση θεώρησης που βασίζεται σε αυτό τον λόγο, δεν είναι δυνατή η άσκηση δικαιώματος προσφυγής

(3)  Εφόσον απαιτείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A.

Η νομική πράξη:

α)

απαριθμεί τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού·

β)

αναφέρει τους τόπους όπου προβλέπεται να λειτουργεί ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών και το προξενείο στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο κέντρο υποβολής αιτήσεων·

γ)

απαριθμεί τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το υποχρεωτικό τέλος εξυπηρέτησης·

δ)

δίνει εντολή στον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών να ενημερώνει με σαφήνεια το κοινό ότι άλλες επιβαρύνσεις καλύπτουν προαιρετικές υπηρεσίες.

B.

Στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στον τομέα της προστασίας δεδομένων:

α)

παρεμποδίζει συνεχώς οποιαδήποτε άνευ αδείας ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων θεωρήσεων, ιδίως κατά τη διαβίβασή τους στο προξενείο του αρμόδιου για την εξέταση της αίτησης κράτους μέλους·

β)

σύμφωνα με τις εντολές των αρμόδιων κρατών μελών, διαβιβάζει τα δεδομένα:

κρυπτογραφημένα σε ηλεκτρονική μορφή, ή

σε υλικό μέσο, με ασφαλή τρόπο·

γ)

διαβιβάζει τα δεδομένα το ταχύτερο δυνατό:

στην περίπτωση των διαβιβαζόμενων δεδομένων σε υλικό μέσο, τουλάχιστον άπαξ εβδομαδιαίως,

στην περίπτωση των ηλεκτρονικά διαβιβαζόμενων κρυπτογραφημένων δεδομένων, στο τέλος της ημέρας συλλογής τους, το αργότερο,

δ)

εξασφαλίζει κατάλληλα μέσα εντοπισμού των ατομικών φακέλων αιτήσεων προς και από το προξενείο·

ε)

διαγράφει τα δεδομένα το αργότερο επτά ημέρες μετά τη διαβίβασή τους διαγράφει τα δεδομένα και εξασφαλίζει ότι τα μόνα δεδομένα που τηρούνται είναι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος προς διευκόλυνση των προκαθορισμένων συναντήσεων, καθώς και ο αριθμός διαβατηρίου έως την επιστροφή του διαβατηρίου στον αιτούντα, αλλά και αυτά διαγράφονται μετά από πέντε ημέρες·

στ)

διασφαλίζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που απαιτούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αδείας κοινολόγησης ή πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, ιδίως όταν η συνεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση φακέλων και δεδομένων στο προξενείο του ή των αρμόδιων κρατών μελών, καθώς και έναντι κάθε άλλης μορφής παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

ζ)

επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνον για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αιτούντων εξ ονόματος του εκάστοτε κράτους μέλους·

η)

τηρεί προδιαγραφές περί προστασίας δεδομένων τουλάχιστον ισότιμες με τις οριζόμενες στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679·

θ)

παρέχει στους αιτούντες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού VIS.

Γ.

Στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων του, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες στον τομέα της συμπεριφοράς του προσωπικού:

α)

εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι δεόντως καταρτισμένο·

β)

μεριμνά ώστε το προσωπικό του κατά την άσκηση των καθηκόντων του:

υποδέχεται με ευγενικό τρόπο τους αιτούντες,

σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ακεραιότητα των αιτούντων, δεν προβαίνει σε διακρίσεις έναντι προσώπων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και

σέβεται τους κανόνες εχεμύθειας· οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται και όταν τα μέλη του προσωπικού εγκαταλείπουν τις θέσεις εργασίας τους ή μετά την καταγγελία ή τη λήξη της νομικής πράξης·

γ)

διαθέτει τα στοιχεία ταυτότητας του απασχολούμενου προσωπικού στον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή·

δ)

αποδεικνύει ότι το προσωπικό διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο και την απαιτούμενη εμπειρία.

Δ.

Σε σχέση με την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων του, όσον αφορά την προστασία δεδομένων, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών:

α)

παρέχει πρόσβαση του εντεταλμένου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσωπικού στις εγκαταστάσεις του ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ιδίως για σκοπούς επιθεώρησης·

β)

εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στο πρόγραμμα προκαθορισμένων συναντήσεων για σκοπούς επιθεώρησης·

γ)

εξασφαλίζει τη χρήση σχετικών μεθόδων παρακολούθησης (π.χ. έλεγχος αιτούντων, διαδικτυακό εικονοσκόπιο (webcam))·

δ)

εξασφαλίζει την πρόσβαση από την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων του κράτους μέλους στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων, εξωτερικών ελέγχων και τακτικών αιφνίδιων ελέγχων·

ε)

υποβάλλει αμελλητί γραπτή έκθεση στα αντίστοιχα κράτη μέλη για τυχόν παραβιάσεις ασφάλειας ή καταγγελίες από τους αιτούντες σχετικά με καταχρηστική χρήση δεδομένων ή πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση, και συντονίζεται με τα εν λόγω κράτη μέλη για την εξεύρεση λύσεων και την ταχεία παροχή επεξηγηματικών απαντήσεων στους καταγγέλλοντες αιτούντες.

E.

Στο πλαίσιο των γενικών διατάξεων, ο εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών:

α)

ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων για την εξέταση της αίτησης κρατών μελών·

β)

υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα κατά της διαφθοράς (π.χ. διατάξεις για τις αποδοχές του προσωπικού, συνεργασία κατά την επιλογή των απασχολούμενων στο έργο μελών του προσωπικού, δύο υπάλληλοι ανά καθήκον, αρχή της εκ περιτροπής απασχόλησης)·

γ)

σέβεται πλήρως τις διατάξεις της νομικής πράξης, η οποία θα περιέχει ρήτρα αναστολής ή λήξης, ιδίως σε περίπτωση παράβασης των καθορισμένων κανόνων, καθώς και ρήτρα αναθεώρησης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η νομική πράξη περιλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές.

».

12.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/55


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1156 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αποκλίνουσες κανονιστικές και εποπτικές προσεγγίσεις όσον αφορά τη διασυνοριακή διάθεση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΕΕ»), όπως ορίζονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (EuVECA), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), των ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EuSEF), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), και των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων (ΕΜΕΚ), όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), καθώς και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), κατά την έννοια της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), έχουν ως αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της αγοράς και την παρακώλυση της διασυνοριακής εμπορικής προώθησης και της πρόσβασης των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, πράγμα που με τη σειρά του θα μπορούσε να παρεμποδίσει την εμπορική τους προώθηση σε άλλα κράτη μέλη. Ένας ΟΣΕΚΑ μπορεί να υπόκειται σε εξωτερική ή εσωτερική διαχείριση, ανάλογα με τη νομική μορφή του. Οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κανονισμού που αφορά σε εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται τόσο σε εταιρείες των οποίων η τακτική δραστηριότητα είναι η διαχείριση ΟΣΕΚΑ, όσο και σε οποιονδήποτε ΟΣΕΚΑ που δεν έχει υποδείξει εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

(2)

Για να ενισχυθεί το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και για την καλύτερη προστασία των επενδυτών, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε επενδυτές σε ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες και να περιγράφουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο. Επιπροσθέτως, όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε επενδυτές θα πρέπει να παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο. Για να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ, τα πρότυπα για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις των ΟΕΕ και των ΟΣΕΚΑ.

(3)

Οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που απευθύνονται σε επενδυτές σε ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να προσδιορίζουν πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές να λαμβάνουν συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών, και θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς ότι ο ΔΟΕΕ, ο διαχειριστής EuVECA, ο διαχειριστής EuSEF ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ (αναφερόμενοι από κοινού ως «διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων») έχει το δικαίωμα να θέσει τέλος στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση.

(4)

Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η προστασία των επενδυτών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δημοσιεύουν τα κείμενα αυτά στους δικτυακούς τόπους τους σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μη επίσημων περιλήψεων που θα επέτρεπαν στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων να αποκτήσουν μια ευρεία επισκόπηση αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων. Η δημοσίευση θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και να μη δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις. Για τους ίδιους λόγους, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, ΕΑΚΑΑ), η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), θα πρέπει να δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων που θα περιέχει περιλήψεις των εθνικών απαιτήσεων για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και υπερσυνδέσμους προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών.

(5)

Προκειμένου να προωθηθούν οι ορθές πρακτικές προστασίας των επενδυτών που κατοχυρώνονται στις εθνικές απαιτήσεις για δίκαιες και σαφείς διαφημιστικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών πτυχών των εν λόγω διαφημιστικών ανακοινώσεων, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(6)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων για τους σκοπούς της εκ των προτέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης των εν λόγω ανακοινώσεων με τον παρόντα κανονισμό και άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις, όπως το κατά πόσον οι διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι σαφώς αναγνωρίσιμες ως τέτοιες, κατά πόσον περιγράφουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ και, εάν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την εμπορική προώθηση ΟΕΕ σε ιδιώτες επενδυτές, τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΕΕ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και κατά πόσον όλες οι πληροφορίες στις διαφημιστικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται με ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό τρόπο. Η επαλήθευση αυτή θα πρέπει να διενεργείται εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση, αυτό δεν θα πρέπει να τις εμποδίζει να επαληθεύουν εκ των υστέρων τις διαφημιστικές ανακοινώσεις.

(7)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναφέρουν στην ΕΑΚΑΑ τα αποτελέσματα αυτών των επαληθεύσεων, των αιτήσεων τροποποίησης και των τυχόν κυρώσεων που επιβάλλονται στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Με σκοπό, αφενός, να ενισχυθούν η ευαισθητοποίηση και η διαφάνεια όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις και, αφετέρου, να εξασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει, κάθε διετία, να καταρτίζει και να διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έκθεση σχετικά με τους εν λόγω κανόνες και την πρακτική τους εφαρμογή βάσει των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων επαληθεύσεων των διαφημιστικών ανακοινώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

(8)

Για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των διαχειριστών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεών τους ως προς το αν θα συμμετάσχουν σε διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, είναι σημαντικό τα τέλη και οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων να είναι αναλογικά προς τα εκτελούμενα εποπτικά καθήκοντα και να δημοσιοποιούνται, και, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, τα εν λόγω τέλη και χρεώσεις να δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμοδίων αρχών. Για τον ίδιο λόγο, οι υπερσύνδεσμοι προς τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών σε σχέση με τα τέλη και τις χρεώσεις, θα πρέπει να δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ, ώστε να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο ενημέρωσης. Ο δικτυακός τόπος της ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα διαδραστικό εργαλείο που θα επιτρέπει τον ενδεικτικό υπολογισμό των εν λόγω τελών και χρεώσεων που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές.

(9)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη είσπραξη των τελών ή χρεώσεων και να ενισχυθούν η διαφάνεια και η σαφήνεια της διάρθρωσης των τελών και των χρεώσεων, όταν τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις εισπράττονται από τις αρμόδιες αρχές, οι διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνουν ένα τιμολόγιο, μια μεμονωμένη δήλωση πληρωμής ή εντολή πληρωμής που καθορίζει σαφώς το ποσό των οφειλόμενων τελών ή χρεώσεων και τους τρόπους πληρωμής.

(10)

Δεδομένου ότι η ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, θα πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις της αγοράς στον τομέα της αρμοδιότητάς της, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ενισχυθεί η γνώση της ΕΑΚΑΑ με τη διεύρυνση των επί του παρόντος υφισταμένων βάσεων δεδομένων της ΕΑΚΑΑ, ώστε να συμπεριληφθεί μία κεντρική βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει όλους τους ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ που προωθούνται εμπορικά σε διασυνοριακό επίπεδο, τους διαχειριστές των εν λόγω οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση. Για τον σκοπό αυτό, και προκειμένου η ΕΑΚΑΑ να είναι σε θέση να διατηρεί επικαιροποιημένη την κεντρική βάση δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις πληροφορίες που λαμβάνουν βάσει των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ σε σχέση με τη διασυνοριακή δραστηριότητα εμπορικής προώθησης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις πληροφορίες η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη εν λόγω βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να δημιουργήσει μια πύλη κοινοποίησης στην οποία οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναφορτώνουν όλα τα έγγραφα που αφορούν τη διασυνοριακή διανομή των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ.

(11)

Για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 345/2013, ή των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013, αφενός, και άλλων ΟΕΕ, αφετέρου, είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στους εν λόγω κανονισμούς κανόνες για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που να είναι ίδιοι με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2011/61/ΕΕ για τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι εν λόγω κανόνες αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς να απευθύνονται σε επενδυτές διερευνώντας τη διάθεσή τους για επικείμενες επενδυτικές ευκαιρίες ή στρατηγικές μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις.

(12)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), ορισμένες εταιρείες και πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 32 του εν λόγω κανονισμού απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή θα τον επανεξετάσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, εάν θα πρέπει να παραταθεί η εν λόγω μεταβατική απαλλαγή ή εάν, αφού προσδιοριστούν τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές, οι διατάξεις σχετικά με τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές της οδηγίας 2009/65/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν από το έγγραφο βασικών πληροφοριών ή να θεωρηθούν ισοδύναμες με το έγγραφο αυτό όπως ορίζεται στον εν λόγω κανονισμό.

(13)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να προβεί στην επανεξέταση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, η προθεσμία για την επανεξέταση αυτή θα πρέπει να παραταθεί κατά 12 μήνες. Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να στηρίξει τη διαδικασία επανεξέτασης της Επιτροπής, διοργανώνοντας ακρόαση σχετικά με το θέμα αυτό με σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κλάδου και των καταναλωτών.

(14)

Για να μη λαμβάνουν οι επενδυτές δύο διαφορετικά έγγραφα εκ των προτέρων γνωστοποίησης, δηλαδή ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (ΕΒΠΕ ή KIID) για ΟΣΕΚΑ όπως απαιτείται από την οδηγία 2009/65/ΕΚ και ένα έγγραφο βασικών πληροφορικών (ΕΒΠ ή KID) όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 για τον ίδιο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων, ενώ οι νομοθετικές πράξεις που προκύπτουν από την επανεξέταση της Επιτροπής σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής, η μεταβατική απαλλαγή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να παραταθεί κατά 24 μήνες. Με την επιφύλαξη της εν λόγω παράτασης, όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα και εποπτικές αρχές θα πρέπει να προσπαθήσουν να ενεργήσουν το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να διευκολύνουν τον τερματισμό της εν λόγω μεταβατικής απαλλαγής.

(15)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, τα οποία καταρτίζει η ΕΑΚΑΑ, όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη δημοσίευση και την κοινοποίηση, εκ μέρους των αρμόδιων αρχών, των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και των περιλήψεών τους σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης που εφαρμόζονται στην επικράτειά τους, τα επίπεδα των τελών ή χρεώσεων που επιβάλλονται από αυτές για διασυνοριακές δραστηριότητες, και, κατά περίπτωση, τις σχετικές μεθοδολογίες υπολογισμού. Επιπλέον, για τη βελτίωση της διαβίβασης πληροφοριών προς την ΕΑΚΑΑ, θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις κοινοποιήσεις, τις επιστολές κοινοποίησης και τις πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες εμπορικής προώθησης που απαιτούνται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της πύλης κοινοποίησης την οποία θα δημιουργήσει η ΕΑΚΑΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει τα εν λόγω εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων δυνάμει του άρθρου 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και σύμφωνα το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(16)

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται κάθε τρίμηνο στην ΕΑΚΑΑ, προκειμένου να διατηρούνται επικαιροποιημένες οι βάσεις δεδομένων όλων των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και των διαχειριστών τους.

(17)

Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όπως η ανταλλαγή ή διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), και κάθε ανταλλαγή ή διαβίβαση πληροφοριών από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

(18)

Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές διαθέτουν όλες τις αναγκαίες εξουσίες εποπτείας και έρευνας.

(19)

Έως τις 2 Αυγούστου 2024, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και να εκτιμήσει κατά πόσον τα μέτρα που θεσπίστηκαν βελτίωσαν τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(20)

Έως τις 2 Αυγούστου 2021, η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με την αντίστροφη προσέλκυση και ζήτηση με ίδια πρωτοβουλία ενός επενδυτή, προσδιορίζοντας την έκταση αυτού του τρόπου εγγραφής σε κεφάλαια, τη γεωγραφική κατανομή του, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, και τον αντίκτυπό του στο καθεστώς διαβατηρίου.

(21)

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, είναι απαραίτητος ο συγχρονισμός των ημερομηνιών εφαρμογής των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζουν την οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) και του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις διατάξεις για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

(22)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς, παράλληλα με την καθιέρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα επιμέρους κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες σχετικά με τη δημοσίευσης των εθνικών διατάξεων αναφορικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές καθώς και τις κοινές αρχές όσον αφορά τα τέλη και τις χρεώσεις που επιβάλλονται στους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε σχέση με τις διασυνοριακές δραστηριότητές τους. Επίσης προβλέπει τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων σχετικά με τη διασυνοριακή εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων·

β)

στις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

γ)

στους διαχειριστές EuVECA και

δ)

στους διαχειριστές EuSEF.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΟΕΕ»: ΟΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των EuVECA, των EuSEF και των ΕΜΕΚ·

β)   «διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων» ή «ΔΟΕΕ»: ΔΟΕΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας·

γ)   «διαχειριστής EuVECA»: διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού·

δ)   «διαχειριστής EuSEF»: διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, ο οποίος έχει καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του εν λόγω κανονισμού·

ε)   «αρμόδιες αρχές»: αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ ή αρμόδιες αρχές ΟΕΕ της ΕΕ όπως καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ·

στ)   «κράτος μέλος καταγωγής»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα ο ΔΟΕΕ, ο διαχειριστής EuVECA, ο διαχειριστής EuSEF ή η εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ·

ζ)   «ΟΣΕΚΑ»: OΣEKA οι οποίοι έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

η)   «εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.   Οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA, οι διαχειριστές EuSEF και οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις προς τους επενδυτές αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες και περιγράφουν τους κινδύνους και τις αποδόσεις της αγοράς μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ ή μεριδίων ΟΣΕΚΑ με εξίσου ευδιάκριτο τρόπο και ότι όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

2.   Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για έναν ΟΣΕΚΑ δεν αναιρούν τις πληροφορίες τις οποίες περιέχει το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 68 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ή τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της εν λόγω οδηγίας, ούτε υποβαθμίζουν τη σημασία τους. Οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις αναφέρουν ότι υπάρχει ενημερωτικό δελτίο και ότι είναι διαθέσιμες οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. Οι εν λόγω διαφημιστικές ανακοινώσεις διευκρινίζουν από πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν το ενημερωτικό δελτίο και τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και παρέχουν υπερσυνδέσμους προς τα έγγραφα αυτά ή σχετικές διαδικτυακές διευθύνσεις.

3.   Οι διαφημιστικές ανακοινώνεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 διευκρινίζουν από πού, πώς και σε ποια γλώσσα μπορούν οι επενδυτές ή οι πιθανοί επενδυτές να λάβουν περίληψη των δικαιωμάτων των επενδυτών και παρέχουν υπερσύνδεσμο προς αυτή την περίληψη, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πληροφορίες για την πρόσβαση σε μηχανισμούς συλλογικής έννομης προστασίας, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, για τις περιπτώσεις νομικών διαφορών.

Οι εν λόγω διαφημιστικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν επίσης σαφείς πληροφορίες ότι ο διαχειριστής ή η εταιρεία διαχείρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να αποφασίσει να θέσει τέλος στις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για την εμπορική προώθηση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 93α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το άρθρο 32α της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

4.   Οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA και οι διαχειριστές EuSEF εξασφαλίζουν ότι οι διαφημιστικές ανακοινώσεις με πρόσκληση για αγορά μεριδίων ή μετοχών ΟΕΕ οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με έναν ΟΕΕ δεν αναιρούν τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται στους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 ή το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013, ούτε υποβαθμίζουν τη σημασία τους.

5.   Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών σε ΟΕΕ που δημοσιεύουν ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13), ή σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, ή εφαρμόζουν κανόνες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

6.   Έως τις 2 Αυγούστου 2021, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, και στη συνέχεια επικαιροποιεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές τακτικά, σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων για διαφημιστικές ανακοινώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη τις επιγραμμικές πτυχές των εν λόγω διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Άρθρο 5

Δημοσίευση των εθνικών διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

1.   Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία σχετικά με τις εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης για ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ και τις οικείες περιλήψεις σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

2.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τους υπερσυνδέσμους στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ΕΑΚΑΑ κάθε αλλαγή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

3.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις δημοσιεύσεις και τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 6

Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις εθνικές διατάξεις για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης

Έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει και τηρεί στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει τις περιλήψεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, και τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Εκ των προτέρων επαλήθευση των διαφημιστικών ανακοινώσεων

1.   Με αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και με τις εθνικές διατάξεις όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων τις οποίες οι εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ προτίθενται να χρησιμοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα στις συναλλαγές τους με τους επενδυτές.

Η απαίτηση για εκ των προτέρων κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εμπορική προώθηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ και δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 93 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ενημερώνουν την εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σχετικά με κάθε αίτημα τροποποίησης των διαφημιστικών της ανακοινώσεων, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Η εκ των προτέρων κοινοποίηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να απαιτείται σε συστηματική βάση ή σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές επαλήθευσης, και δεν θίγει περαιτέρω εξουσίες εποπτείας για την εκ των υστέρων επαλήθευση των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

2.   Οι αρμόδιες αρχές που απαιτούν εκ των προτέρων κοινοποίηση των διαφημιστικών ανακοινώσεων καθιερώνουν, εφαρμόζουν και δημοσιεύουν στους δικτυακούς τους τόπους, διαδικασίες για την εν λόγω εκ των προτέρων κοινοποίηση. Οι εσωτερικοί κανόνες και διαδικασίες εξασφαλίζουν διαφανή και μη διακριτική μεταχείριση όλων των ΟΣΕΚΑ, ανεξάρτητα από τα κράτη μέλη όπου οι ΟΣΕΚΑ έχουν λάβει άδεια.

3.   Εάν οι ΔΟΕΕ, οι διαχειριστές EuVECA ή οι διαχειριστές EuSEF προωθούν εμπορικά σε ιδιώτες επενδυτές μερίδια ή μετοχές των ΟΕΕ τους, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται στους εν λόγω ΔΟΕΕ, διαχειριστές EuVECA ή διαχειριστές EuSEF τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 8

Έκθεση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.   Έως τις 31 Μαρτίου 2021 και στη συνέχεια κάθε διετία, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην ΕΑΚΑΑ τις παρακάτω πληροφορίες:

α)

τον αριθμό των αιτήσεων τροποποίησης των διαφημιστικών ανακοινώσεων που υποβλήθηκαν βάσει εκ των προτέρων επαλήθευσης, κατά περίπτωση·

β)

τον αριθμό των αιτήσεων τροποποίησης και των αποφάσεων που ελήφθησαν βάσει εκ των υστέρων επαληθεύσεων, με σαφή διάκριση των συχνότερων παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της περιγραφής και της φύσης των παραβάσεων αυτών·

γ)

περιγραφή των συχνότερων παραβάσεων των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4· και

δ)

ένα παράδειγμα για καθεμία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ).

2.   Έως τις 30 Ιουνίου 2021 και στη συνέχεια κάθε διετία, η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία παρουσιάζει μια επισκόπηση των απαιτήσεων εμπορικής προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σε όλα τα κράτη μέλη και περιλαμβάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που διέπουν τις διαφημιστικές ανακοινώσεις, με βάση και τις πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9

Κοινές αρχές σχετικά με τα τέλη ή τις χρεώσεις

1.   Όπου εισπράττονται τέλη ή χρεώσεις από τις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ΔΟΕΕ, των διαχειριστών EuVECA, των διαχειριστών EuSEF και των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις είναι συνεπή με το συνολικό κόστος που αφορά την εκτέλεση των εργασιών της αρμόδιας αρχής.

2.   Για τα τέλη ή τις χρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές στέλνουν τιμολόγιο, μεμονωμένη δήλωση πληρωμής ή εντολή πληρωμής, που καθορίζει σαφώς τους τρόπους πληρωμής και την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται απαιτητή η πληρωμή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/EΚ ή στο σημείο i) του παραρτήματος IV της οδηγίας 2011/61/ΕΕ.

Άρθρο 10

Δημοσίευση εθνικών διατάξεων σχετικά με τέλη και χρεώσεις

1.   Έως τις 2 Φεβρουαρίου 2020, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν στους δικτυακούς τους τόπους επικαιροποιημένες πληροφορίες όπου αναγράφονται τα τέλη ή οι χρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή, κατά περίπτωση, οι μεθοδολογίες υπολογισμού για τα εν λόγω τέλη ή χρεώσεις, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα.

2.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου δημοσιεύονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις δημοσιεύσεις και τις κοινοποιήσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 11

Δημοσίευση της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τέλη και χρεώσεις

1.   Έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2. Οι εν λόγω υπερσύνδεσμοι τηρούνται επικαιροποιημένοι.

2.   Έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΑΚΑΑ αναπτύσσει και καθιστά διαθέσιμο στον δικτυακό της τόπο διαδραστικό εργαλείο που είναι δημόσια προσβάσιμο σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο παρέχει έναν ενδεικτικό υπολογισμό των τελών ή των χρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1. Το εν λόγω εργαλείο τηρείται επικαιροποιημένο.

Άρθρο 12

Κεντρική βάση δεδομένων της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τη διασυνοριακή διάθεση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ

1.   Έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022, η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο κεντρική βάση δεδομένων σχετικά με τη διασυνοριακή διάθεση ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ, που είναι δημόσια προσβάσιμη, σε μία τουλάχιστον γλώσσα που είθισται να χρησιμοποιείται στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, στην οποία απαριθμούνται:

α)

όλοι οι ΟΕΕ που προωθούνται εμπορικά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής τους, οι οικείοι ΔΟΕΕ, διαχειριστές EuSEF ή διαχειριστές EuVECA, και τα κράτη μέλη στα οποία προωθούνται εμπορικά οι εν λόγω οργανισμοί· και

β)

όλοι οι ΟΣΕΚΑ που προωθούνται εμπορικά σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι οικείες εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και τα κράτη μέλη στα οποία προωθούνται εμπορικά οι εν λόγω οργανισμοί.

Η εν λόγω κεντρική βάση τηρείται επικαιροποιημένη.

2.   Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 13 σε σχέση με τη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις σε σχέση με τον κατάλογο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, το κεντρικό δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, την κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και την κεντρική βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013.

Άρθρο 13

Τυποποίηση των κοινοποιήσεων στην ΕΑΚΑΑ

1.   Σε τριμηνιαία βάση, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καταγωγής κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη δημιουργία και την τήρηση της κεντρικής βάσης δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με κάθε κοινοποίηση, επιστολή κοινοποίησης ή πληροφορία που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 και το άρθρο 93α παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και στο άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 32 παράγραφος 2 και το άρθρο 32α παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, καθώς και τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές, εάν οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται αλλαγή των πληροφοριών της εν λόγω κεντρικής βάσης δεδομένων.

2.   Η ΕΑΚΑΑ δημιουργεί μια πύλη κοινοποίησης στην οποία κάθε αρμόδια αρχή αναφορτώνει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και τα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την κοινοποίηση των πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της παραγράφου 1, και τις τεχνικές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της πύλης κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή έως τις 2 Φεβρουαρίου 2021.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 14

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι εξουσίες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) 2015/760, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιών σχετικά με τις κυρώσεις ή άλλα μέτρα, ασκούνται επίσης όσον αφορά τους διαχειριστές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιε)   «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων, άμεση ή έμμεση, σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί, ή για εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 15, στο κράτος μέλος στο οποίο διατηρούν την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους οι πιθανοί επενδυτές, και η οποία παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον δυνητικό επενδυτή με σκοπό αυτός να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές της εν λόγω εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις.».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

1.   Ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

α)

αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένης εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις·

β)

ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή ·ή

γ)

ισοδυναμούν με καταστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

Όταν παρέχεται σχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφων προσφοράς, τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν πληροφορίες που αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να λάβουν επενδυτική απόφαση, και δηλώνουν σαφώς ότι:

α)

δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές μιας εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις· και

β)

οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

2.   Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή να πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, πριν προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

3.   Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές μόνο στην εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία αποτελεί αντικείμενο της επιτρεπόμενης, βάσει του άρθρου 15, εμπορικής προώθησης.

Οποιαδήποτε εγγραφή επαγγελματιών επενδυτών, εντός 18 μηνών αφότου οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις ξεκίνησαν τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις και η οποία αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή σε μερίδια ή μετοχές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, η οποία συστάθηκε ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις περί κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 15.

4.   Εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, οι διαχειριστές εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις αποστέλλουν άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους. Στην εν λόγω επιστολή προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται κατάλογος των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι οποίες αποτέλεσαν ή αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα στην επικράτειά του.

5.   Τρίτα μέρη προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση εξ ονόματος εγκεκριμένου διαχειριστή εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληροί τις προϋποθέσεις, μόνον εφόσον έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*1), ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*2), ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή εφόσον ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Αυτά τα τρίτα μέρη υπόκεινται στους όρους του παρόντος άρθρου.

6.   Οι διαχειριστές εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις εξασφαλίζουν την επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

(*1)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349)."

(*2)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).»."

Άρθρο 16

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

«ιε)   «ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση»: η παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων, άμεση ή έμμεση, σχετικά με επενδυτικές στρατηγικές ή επενδυτικές ιδέες από τον διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, ή για λογαριασμό του, προς πιθανούς επενδυτές με κατοικία ή καταστατική έδρα στην Ένωση προκειμένου να ελεγχθεί το ενδιαφέρον τους για ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί, ή για ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και το οποίο έχει συσταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί για δραστηριότητες εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 16, στο κράτος μέλος στο οποίο διατηρούν την κατοικία ή την καταστατική έδρα τους οι πιθανοί επενδυτές, και η οποία παροχή πληροφοριών ή ανακοινώσεων σε κάθε περίπτωση δεν ισοδυναμεί με προσφορά ή τοποθέτηση προς τον δυνητικό επενδυτή με σκοπό αυτός να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές του εν λόγω ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις.».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

1.   Ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να προβεί σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση στην Ένωση, εκτός εάν οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στους πιθανούς επενδυτές:

α)

αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να δεσμευτούν για την απόκτηση μεριδίων ή μετοχών συγκεκριμένου ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις·

β)

ισοδυναμούν με έντυπα εγγραφής ή παρεμφερή έγγραφα, είτε σε προσχέδιο είτε σε τελική μορφή ·ή

γ)

ισοδυναμούν με καταστατικά έγγραφα, ενημερωτικό δελτίο ή έγγραφα προσφοράς ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και το οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί, σε τελική μορφή.

Όταν παρέχεται σχέδιο ενημερωτικού δελτίου ή εγγράφων προσφοράς, τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν πληροφορίες που αρκούν για να επιτρέψουν στους επενδυτές να λάβουν επενδυτική απόφαση, και δηλώνουν σαφώς ότι:

α)

δεν συνιστούν προσφορά ή πρόσκληση για εγγραφή σε μερίδια ή μετοχές ενός ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις· και

β)

οι επενδυτές δεν πρέπει να βασιστούν στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά, επειδή είναι ελλιπείς και ενδέχεται να τροποποιηθούν.

2.   Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από τους διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές το περιεχόμενο ή τους αποδέκτες των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή να πληρούν οποιεσδήποτε προϋποθέσεις ή απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, πριν προβούν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση.

3.   Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις μέσω ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση και ότι οι επενδυτές με τους οποίους υπάρχει επικοινωνία στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να αποκτήσουν μερίδια ή μετοχές μόνο στο ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της επιτρεπόμενης, βάσει του άρθρου 16, εμπορικής προώθησης.

Οποιαδήποτε εγγραφή επαγγελματιών επενδυτών, εντός 18 μηνών αφότου οι διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ξεκίνησαν τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, σε μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις και το οποίο αναφέρεται στις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, ή σε μερίδια ή μετοχές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο συστάθηκε ως αποτέλεσμα των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, θεωρείται αποτέλεσμα εμπορικής προώθησης και υπόκειται στις ισχύουσες απαιτήσεις περί κοινοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 16.

4.   Εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση, οι διαχειριστές ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις αποστέλλουν άτυπη επιστολή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους. Στην εν λόγω επιστολή προσδιορίζονται τα κράτη μέλη στα οποία και οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που παρουσιάστηκαν και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνεται κατάλογος των ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα οποία αποτέλεσαν ή αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία ο διαχειριστής ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις προέβη ή προβαίνει σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα οι ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση μπορούν να ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση που λαμβάνουν ή έλαβαν χώρα στην επικράτειά του.

5.   Τρίτα μέρη προβαίνουν σε ενέργειες πριν από την εμπορική προώθηση εξ ονόματος εγκεκριμένου διαχειριστή ταμείου κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληροί τις προϋποθέσεις, μόνον εφόσον έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχειρήσεις επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*3), ως πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*4), ως εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ως διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ, ή εφόσον ενεργούν ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ. Αυτά τα τρίτα μέρη υπόκεινται στους όρους του παρόντος άρθρου.

6.   Οι διαχειριστές ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις εξασφαλίζουν την επαρκή τεκμηρίωση των ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση.

(*3)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349)."

(*4)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).»."

Άρθρο 17

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 32 παράγραφος 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021».

2)

Το άρθρο 33 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019»·

β)

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019»·

γ)

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2019».

Άρθρο 18

Αξιολόγηση

Έως τις 2 Αυγούστου 2024 η Επιτροπή, βάσει δημόσιας διαβούλευσης και υπό το πρίσμα των συζητήσεων με την ΕΑΚΑΑ και τις αρμόδιες αρχές, διενεργεί αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Έως τις 2 Αυγούστου 2021 η Επιτροπή, βάσει διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές, την ΕΑΚΑΑ και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αντίστροφη προσέλκυση και ζήτηση με ίδια πρωτοβουλία ενός επενδυτή, προσδιορίζοντας την έκταση αυτού του τρόπου εγγραφής σε κεφάλαια, τη γεωγραφική κατανομή του, μεταξύ άλλων σε τρίτες χώρες, και τον αντίκτυπό του στο καθεστώς διαβατηρίου. Η εν λόγω έκθεση εξετάζει επίσης κατά πόσον θα πρέπει να αναπτυχθεί η πύλη κοινοποίησης που δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, ώστε όλες οι διαβιβάσεις των εν λόγω εγγράφων μεταξύ των αρμόδιων αρχών να πραγματοποιούνται μέσω αυτής.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2019.

Ωστόσο, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 5, το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 15 και το άρθρο 16 εφαρμόζονται από τις 2 Αυγούστου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 50.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2019.

(3)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 98).

(7)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(12)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/1160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (Βλέπε σελίδα 106 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).


12.7.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 188/67


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1157 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Ιουνίου 2019

για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Μετά από διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιδιώκει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία των λαών της Ευρώπης, με την εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΕΕ και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(2)

Η ιθαγένεια της Ένωσης παρέχει σε κάθε πολίτη της Ένωσης το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών και όρων. Η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) πραγματώνει το δικαίωμα αυτό. Το άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») επίσης προβλέπει την ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής. Η ελεύθερη κυκλοφορία συνεπάγεται το δικαίωμα εξόδου από τα κράτη μέλη και εισόδου σε αυτά με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

(3)

Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να εκδίδουν και να ανανεώνουν τα δελτία ταυτότητας ή τα διαβατήρια για τους υπηκόους τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους να εγγραφούν στα μητρώα των αρμόδιων αρχών. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να εκδίδουν βεβαιώσεις εγγραφής για τους πολίτες της Ένωσης, υπό τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να εκδίδουν δελτία διαμονής για μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και, κατόπιν αιτήσεως, να εκδίδουν έγγραφα που πιστοποιούν τη μόνιμη διαμονή και να εκδίδουν δελτία μόνιμης διαμονής.

(4)

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αρνούνται, να τερματίζουν ή να ανακαλούν οποιοδήποτε δικαίωμα αναγνωριζόμενο από την εν λόγω οδηγία, σε περίπτωση κατάχρησης δικαιώματος ή απάτης. Η πλαστογράφηση εγγράφων ή η παρουσίαση ψευδών περιστατικών ως πραγματικών όσον αφορά τους όρους που συνδέονται με το δικαίωμα διαμονής έχουν προσδιοριστεί ως τυπικές περιπτώσεις απάτης στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Τα επίπεδα ασφάλειας των εθνικών δελτίων ταυτότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη, καθώς και των αδειών διαμονής για υπηκόους της Ένωσης που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος και για τα μέλη των οικογενειών τους, παρουσιάζουν μεταξύ τους σημαντικές διαφορές. Οι εν λόγω διαφορές αυξάνουν τον κίνδυνο παραποίησης και πλαστογράφησης εγγράφου και επίσης εγείρουν πρακτικές δυσκολίες για τους πολίτες, όταν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τα στατιστικά στοιχεία του Δικτύου ανάλυσης κινδύνου σχετικά με την απάτη στα ευρωπαϊκά έγγραφα δείχνουν ότι οι περιπτώσεις πλαστών δελτίων ταυτότητας έχουν αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου.

(6)

Στην ανακοίνωσή της, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, με τίτλο «Ενίσχυση της ασφάλειας σε έναν κόσμο σε διαρκή κίνηση: βελτιωμένη ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ισχυρότερα εξωτερικά σύνορα», η Επιτροπή υπογράμμισε την κρίσιμη σημασία των ασφαλών ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων ταυτότητας, εφόσον είναι αναγκαία η αδιαμφισβήτητη εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προσώπου, και ανακοίνωσε ότι θα παρουσίαζε σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απάτης σχετικά με ταξιδιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, μια βελτιωμένη προσέγγιση θα πρέπει να βασίζεται σε άρτια συστήματα για την πρόληψη των καταχρήσεων και των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας που προκύπτουν από ελλείψεις στην ασφάλεια των εγγράφων, ιδίως δε αυτών που συνδέονται με την τρομοκρατία και το διασυνοριακό έγκλημα.