ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
21 Ιουνίου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1011 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις καταχώρισης για την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ για τους σκοπούς της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

1

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τους κανόνες για τον ορισμό σημείων ελέγχου και από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ( 1 )

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1013 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2019, σχετικά με την εκ των προτέρων κοινοποίηση των αποστολών φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση ( 1 )

8

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, καθώς και για τη μορφή, τις κατηγορίες και τις συντομογραφίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου ( 1 )

10

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1015 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

23

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1016 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για τον τριακοστό έβδομο επιμέρους διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080

65

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1017 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (ΔΣΕ) όσον αφορά τους όρους για την προσχώρηση της κυβέρνησης της Γεωργίας στη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

66

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1018 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/386/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα ως απάντηση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης

69

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

*

Σύσταση (EE) 2019/1019 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων ( 1 )

70

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

21.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις καταχώρισης για την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ για τους σκοπούς της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 33 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πρωτοβουλία για την Ένωση Κεφαλαιαγορών αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από τον τραπεζικό δανεισμό και τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης μέσω της αγοράς για όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στην έκδοση ομολόγων και μετοχών από ΜΜΕ σε δημόσιες αγορές. Οι εγκατεστημένες στην Ένωση επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αντλήσουν κεφάλαια σε τόπους διαπραγμάτευσης αντιμετωπίζουν υψηλό εφάπαξ κόστος καθώς και κόστος επαναλαμβανόμενης γνωστοποίησης και συμμόρφωσης που μπορεί να τις αποθαρρύνει εξαρχής από το να ζητήσουν εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε τόπους διαπραγμάτευσης της Ένωσης. Επιπλέον, οι μετοχές που εκδίδονται από ΜΜΕ σε τόπους διαπραγμάτευσης στην Ένωση τείνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω χαμηλότερων επιπέδων ρευστότητας και υψηλότερης μεταβλητότητας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος του κεφαλαίου και αυτή η πηγή χρηματοδότησης να καθίσταται υπερβολικά επαχθής.

(2)

Η οδηγία 2014/65/ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος τόπων διαπραγμάτευσης, τις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ, μια υποομάδα των πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης («ΠΜΔ»), προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια και να διευκολυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων αγορών που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των εκδοτριών ΜΜΕ. Η οδηγία 2014/65/ΕΕ ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο μια μελλοντική ρύθμιση θα ενισχύσει και θα προωθήσει περαιτέρω τη χρήση αυτής της αγοράς ώστε να την καταστήσει ελκυστική για τους επενδυτές, θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και θα προσφέρει περαιτέρω κίνητρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε αγορές κεφαλαίων μέσω αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ.

(3)

Να διασφαλίσει τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγία 2014/65/ΕΕ, ότι τουλάχιστον το 50 % των εκδοτών των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ είναι ΜΜΕ έκδοσης μετοχών ή/και χρεωστικών τίτλων. Σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, ως ΜΜΕ εκδότρια μετοχών ορίζεται μια εταιρεία που έχει μέση κεφαλαιοποίηση αγοράς μικρότερη από 200 εκατ. EUR με βάση τα στοιχεία στο τέλος κάθε έτους, στη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερολογιακών ετών. Από την άλλη πλευρά, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι μια ΜΜΕ εκδότρια μη μετοχικών τίτλων (αποκλειστικά χρεωστικών) θα πρέπει να πληροί δύο τουλάχιστον από τις τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) αριθμός των εργαζομένων (μικρότερος των 250), ii) συνολικός ισολογισμός (κατώτερος των 43 εκατ. EUR), και iii) ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών (κατώτερος των 50 εκατ. EUR). Η απαίτηση προκειμένου να χαρακτηριστεί ως ΜΜΕ ένας εκδότης μη μετοχικών τίτλων θεωρήθηκε υπερβολικά περιοριστική επειδή οι εν λόγω εκδότες τείνουν να είναι μεγαλύτεροι απ' ό, τι οι παραδοσιακές ΜΜΕ. Ως εκ τούτου, πολλοί εκδότες μη μετοχικών τίτλων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ΜΜΕ σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565/ΕΕ, παρά το γεγονός ότι παραμένουν σχετικά μικρού μεγέθους. Δεδομένου ότι αδυνατούν να πληρούν το όριο του 50 % των εκδοτών που χαρακτηρίζονται ως ΜΜΕ, πολλοί ΠΜΔ που ειδικεύονται σε εκδόσεις χρεωστικών τίτλων ΜΜΕ ή παρέχουν τη δυνατότητα έκδοσης και μετοχών και ομολόγων δεν μπορούν να καταχωριστούν ως αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Συνακόλουθα, εάν οι διαχειριστές ΠΜΔ δεν κάνουν χρήση του πλαισίου των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, οι εκδότες που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω ΠΜΔ δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις λιγότερο αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις που προβλέπονται για την προώθηση της εισαγωγής και των εκδόσεων στις εν λόγω αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Για να καταστεί δυνατή η καταχώριση περισσότερων ΠΜΔ ως αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, η ονομαστική αξία των εκδόσεων χρεωστικών τίτλων ενός εκδότη (πλην δανείων) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος θα πρέπει, ως εκ τούτου, να οριστεί ως το μοναδικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ως ΜΜΕ των εκδοτών μη μετοχικών τίτλων για τους σκοπούς των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα του νέου ορισμού ΜΜΕ εκδότριας μη μετοχικών τίτλων από απόψεως εγγραφής ΠΜΔ ως αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ και τον αντίκτυπό του στις εξελίξεις της αγοράς και στην εμπιστοσύνης των επενδυτών.

(4)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 αναφέρει ότι μια αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ δεν θα πρέπει να επιβάλει κανόνες που να επιβαρύνουν τους εκδότες περισσότερο σε σχέση με τους κανόνες που ισχύουν για τους εκδότες σε ρυθμιζόμενες αγορές. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 απαιτεί από τους εκδότες σε αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις. Οι εκδότες μη μετοχικών τίτλων που απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές σε ρυθμιζόμενες αγορές, αφετέρου, δεν υπόκεινται στην ίδια υποχρέωση δυνάμει της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η σύνταξη εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί δυσανάλογη υποχρέωση που επιβάλλεται στους εκδότες μη μετοχικών τίτλων σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ. Δεδομένου ότι πολλοί ΠΜΔ με έμφαση στις ΜΜΕ δεν απαιτούν εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για τους εκδότες μη μετοχικών τίτλων, μια τέτοια υποχρεωτική απαίτηση από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/565 φαίνεται να συμβάλλει στο να αποθαρρύνονται οι διαχειριστές ΠΜΔ να επιζητούν καταχώριση ως αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ. Ο διαχειριστής μιας αγοράς ανάπτυξης ΜΜΕ θα πρέπει συνεπώς να έχει την ευελιξία να αποφασίσει αν θα επιβάλει τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων εκθέσεων σε εκδότες μη μετοχικών τίτλων.

(5)

Ορισμένοι εκδότες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ έχει παρατηρηθεί ότι διαθέτουν ένα περιορισμένο ποσό του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου τους σε δημόσιες αγορές, γεγονός που καθιστά τη διαπραγμάτευση αυτών των μετοχών υψηλότερου κινδύνου για τους επενδυτές και έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ρευστότητα. Αυτό, με τη σειρά του, λειτουργεί ως αντικίνητρο για τους επενδυτές να επενδύουν σε μετοχές εισηγμένες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα των μετοχών και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι διαχειριστές αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να επιβάλουν τη διάθεση ενός ελάχιστου ποσού μετοχών στην αγορά προς διαπραγμάτευση («όρος ελεύθερης διασποράς») ως προϋπόθεση για την εισαγωγή, προκειμένου διασφαλιστεί η ρευστότητα και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Οι διαχειριστές αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν την ευελιξία να καθορίζουν κατάλληλο όριο με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της αγοράς, μεταξύ άλλων με βάση το κατά πόσο το ποσό θα πρέπει να εκφράζονται σε απόλυτη τιμή ή ως ποσοστό επί του συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου.

(6)

Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Θα πρέπει να παραχωρηθεί στους κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ώστε να προσαρμόσουν τις προϋποθέσεις καταχώρισης. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/565 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 77, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Εκδότης ο οποίος δεν διαθέτει κανένα μετοχικό τίτλο προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης θεωρείται ΜΜΕ για τους σκοπούς του άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο (13) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ εφόσον η ονομαστική αξία των εκδόσεων χρεωστικών τίτλων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης της Ένωσης, δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. EUR.»·

2.

Στο άρθρο 78, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι):

«ι)

απαιτεί από τους εκδότες που επιδιώκουν την εισαγωγή των μετοχών τους προς διαπραγμάτευση στον τόπο διαπραγμάτευσης του ΠΜΔ για πρώτη φορά να διαθέτουν ένα ελάχιστο ποσό των μετοχών που έχουν εκδώσει και οι οποίες είναι σε κυκλοφορία προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ, σύμφωνα με ένα όριο που καθορίζεται από τον διαχειριστή του ΠΜΔ και εκφράζεται είτε ως απόλυτη τιμή είτε ως ποσοστό επί του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου.»·

β)

προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ο διαχειριστής ενός ΠΜΔ μπορεί να απαλλάσσει τους εκδότες που δεν διαθέτουν μετοχικά μέσα προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ από την απαίτηση δημοσίευσης εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων που αναφέρονται στο στοιχείο ζ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Όταν ο διαχειριστής ενός ΠΜΔ ασκεί το δικαίωμα επιλογής σύμφωνα με την πρώτη περίοδο του παρόντος εδαφίου, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί, για τους σκοπούς του στοιχείου ζ) του πρώτου εδαφίου, από τους εκδότες που δεν έχουν μετοχικά μέσα προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ υποχρεούται να δημοσιεύουν εξαμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 11 Οκτωβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

(2)  Άρθρο 77 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 1).

(3)  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).


21.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/4


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Μαρτίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τους κανόνες για τον ορισμό σημείων ελέγχου και από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 3 και το άρθρο 64 παράγραφοι 2 και 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε ζώα και αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να προστατεύονται η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, η καλή μεταχείριση των ζώων και, σε σχέση με τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επίσης το περιβάλλον. Προβλέπει ότι πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι σε ορισμένα φορτία ζώων και αγαθών στον συνοριακό σταθμό ελέγχου της πρώτης άφιξης στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίζουν συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από τον ορισμό του συνοριακών σταθμών ελέγχου, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να εξακριβώσει και, κατά περίπτωση, να διενεργήσει ελέγχους για να επαληθεύσει ότι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ορισμού που αναφέρονται στον εν λόγω κανονισμό. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. Αυτοί οι λεπτομερείς κανόνες θεσπίστηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής (2) (εφεξής αναφέρονται συλλογικά ως «οι ελάχιστες απαιτήσεις»). Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει επίσης ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται ανακαλούν τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού ελέγχου όταν αυτός παύει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ορισμού για όλες ή για ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών τις οποίες αφορά ο ορισμός.

(3)

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ανάκληση του ορισμού ήταν μερική, διότι αφορούσε συγκεκριμένη κατηγορία ζώων ή συγκεκριμένη κατηγορία αγαθών, ή όλες τις κατηγορίες ζώων ή όλες τις κατηγορίες αγαθών όταν ο συνοριακός σταθμός ελέγχου ορίστηκε για κατηγορίες ζώων και αγαθών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν εκ νέου τον συνοριακό σταθμό ελέγχου για τις κατηγορίες ζώων ή αγαθών για τις οποίες ανακλήθηκε ο ορισμός, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ενέργειες τόσο εκτεταμένες όσο εκείνες που απαιτούνται την πρώτη φορά που ορίζεται συνοριακός σταθμός ελέγχου. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα μπορούν να ορίζουν εκ νέου τον συνοριακό σταθμό ελέγχου για τις εν λόγω κατηγορίες ζώων ή αγαθών χωρίς να υποχρεούνται προηγουμένως να δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

(4)

Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση των μέτρων που έλαβε το κράτος μέλος για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης που οδήγησε στη μερική ανάκληση του ορισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή. Θα πρέπει να προβαίνουν στον εκ νέου ορισμό μόνο εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι επαρκή για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

(5)

Η παρέκκλιση από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σχετικά με τον καθορισμό των συνοριακών σταθμών ελέγχου θα πρέπει να ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου ο εκ νέου ορισμός πραγματοποιείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία της μερικής ανάκλησης του ορισμού. Εάν ο εκ νέου ορισμός απέχει πάνω από δύο έτη από την ημερομηνία της μερικής ανάκλησης, προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές που σημειώθηκαν στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους για να επαληθεύσει ότι ο συνοριακός σταθμός ελέγχου συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπει τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε άλλα σημεία ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου και απαιτεί τα εν λόγω σημεία ελέγχου να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις και με τις απαιτήσεις για τον ορισμό και την ανάκληση του ορισμού των συνοριακών σταθμών ελέγχου. Επομένως, είναι σκόπιμο οι κανόνες του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τον εκ νέου ορισμό των συνοριακών σταθμών ελέγχου, να εφαρμόζονται και στα σημεία ελέγχου.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 ορίζει ότι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου πρέπει να βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση. Ωστόσο, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική οργάνωση και διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον καθορισμό των περιπτώσεων συγκεκριμένων γεωγραφικών περιορισμών και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου μπορούν να μην βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί θα πρέπει να προκύπτουν από τα φυσικά χαρακτηριστικά και το τοπίο του σημείου εισόδου, και η απόσταση από το σημείο εισόδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει εκείνη που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που προκαλούνται από τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Επιπλέον, η απόσταση αυτή δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, την καλή μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον. Οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί περιορισμοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκείνους που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς περιορισμούς στις μεταφορές, όπως, για παράδειγμα, ψηλά περάσματα με οδούς που είναι ακατάλληλες για τη μετακίνηση ζώων και αγαθών ή που προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στη μετακίνησή τους.

(8)

Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου για τις εισαγωγές φορτίων ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας λειτουργούν συχνά υπό γεωγραφικούς περιορισμούς οφειλόμενους στις εκτενείς ακτογραμμές ή τα μακρά σύνορα ορισμένων κρατών μελών. Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων γεωγραφικών περιορισμών, σε γενικές γραμμές, οι σταθμοί λειτουργούν μόνο κατά τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες εξαιρέσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 για τον ορισμό τους. Εντούτοις, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, μια κινητή ομάδα επίσημων ελέγχων της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με ειδικούς όρους κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων και δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, μια κινητή ομάδα επίσημων ελέγχων θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει επαρκές και κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό και να έχει πρόσβαση στον αναγκαίο εξοπλισμό κατά τον χρόνο διενέργειας των επίσημων ελέγχων ή των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων.

(9)

Οι κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 3 και το άρθρο 64 παράγραφοι 2 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνδέονται στενά μεταξύ τους, δεδομένου ότι όλοι αφορούν παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από ορισμένες απαιτήσεις που ισχύουν για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σε μία πράξη.

(10)

Δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν στην Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 αρχίζουν να εφαρμόζονται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

α)

τον εκ νέου ορισμό συνοριακού σταθμού ελέγχου ή σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου όταν ο ορισμός του έχει εν μέρει ανακληθεί·

β)

τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που δεν βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση λόγω συγκεκριμένων γεωγραφικών περιορισμών·

γ)

τον ορισμό των συνοριακών σταθμών ελέγχου για τις εισαγωγές ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένοι γεωγραφικοί περιορισμοί.

Άρθρο 2

Εκ νέου ορισμός συνοριακού σταθμού ελέγχου ή σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου κατόπιν της μερικής ανάκλησης του ορισμού του

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 59 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, όταν ένα κράτος μέλος έχει ανακαλέσει τον ορισμό συνοριακού σταθμού ελέγχου ή σημείου ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού για ορισμένες κατηγορίες ζώων ή αγαθών ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού ή με τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1014, το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει εκ νέου αυτόν τον συνοριακό σταθμό ελέγχου ή αυτό το σημείο ελέγχου (εφεξής «ο εκ νέου ορισμός») σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.   Πριν από τον εκ νέου ορισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τα μέτρα που έχει λάβει για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Εντός περιόδου ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα μέτρα που έχουν ληφθεί επαρκούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις και, εντός της εν λόγω περιόδου, ενημερώνει το κράτος μέλος σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της.

4.   Το κράτος μέλος προβαίνει στον εκ νέου ορισμό μόνο εφόσον έχει ενημερωθεί από την Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 3, ότι τα μέτρα που αυτό έλαβε επαρκούν για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις.

5.   Ο εκ νέου ορισμός δυνάμει της παραγράφου 4 μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός περιόδου δύο ετών από την ημερομηνία της μερικής ανάκλησης του ορισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Μετά την παρέλευση της περιόδου των δύο ετών, ο εκ νέου ορισμός μπορεί να λάβει χώρα μόνο σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 3

Συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που δεν βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 64 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου μπορούν να μη βρίσκονται πολύ κοντά στο σημείο εισόδου στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

αυτό επιβάλλεται από συγκεκριμένους γεωγραφικούς περιορισμούς, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και

β)

πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.

2.   Οι γεωγραφικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να είναι περιορισμοί που αποτρέπουν ή περιορίζουν την αποτελεσματική διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων.

Οι εν λόγω γεωγραφικοί περιορισμοί θα πρέπει να συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

σημεία εισόδου με γεωγραφική διαμόρφωση που επιβάλλει σημαντικούς περιορισμούς στο σύστημα μεταφορών·

β)

σημεία εισόδου που πλήττονται από επαναλαμβανόμενες πλημμύρες σε ορισμένες περιόδους του έτους·

γ)

θαλάσσιες αποβάθρες περιτριγυρισμένες από απότομους βράχους·

δ)

συνοριακές οδούς που διασταυρώνονται με ψηλά περάσματα·

ε)

σιδηροδρομικές μεταφορές ζώων και αγαθών που καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον πρώτο σιδηροδρομικό σταθμό·

στ)

σημεία εισόδου όπου το έδαφος δεν είναι κατάλληλο ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του συνοριακού σταθμού ελέγχου και των εγκαταστάσεών του πολύ κοντά σε αυτά.

3.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να ορίσει έναν ή περισσότερους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο ορισμός θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η απόσταση του συνοριακού σταθμού ελέγχου από το σημείο εισόδου στην Ένωση είναι ανάλογη με την ανάγκη υπέρβασης των γεωγραφικών περιορισμών και δεν υπερβαίνει την εν λόγω ανάγκη·

β)

ο συνοριακός σταθμός ελέγχου και το σημείο εισόδου υπάγονται στην αρμοδιότητα της ίδιας τελωνειακής αρχής, έτσι ώστε τα φορτία να μπορούν να μεταφέρονται από το σημείο εισόδου στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου χωρίς την υπαγωγή και τον χειρισμό τους σε τελωνειακό καθεστώς.

4.   Ο συνοριακός σταθμός ελέγχου βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από εγκαταστάσεις ή τόπους όπου φυλάσσονται, καλλιεργούνται ή εκτρέφονται ζώα, φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που είναι ευπαθή σε μόλυνση από μεταδοτικές νόσους ή επιβλαβείς οργανισμούς.

Άρθρο 4

Εξαιρέσεις για συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για τις εισαγωγές ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας

1.   Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου οι οποίοι, λόγω της εκτενούς ακτογραμμής ή των μακρών συνόρων του οικείου κράτους μέλους, λειτουργούν μόνο κατά τη διενέργεια των ελέγχων σε φορτία ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας («οι οικείοι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου»).

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν τους σχετικούς συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και να τους εξαιρούν από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 στοιχεία α), γ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

υφίστανται ρυθμίσεις που εμποδίζουν ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε μη εντοπιζόμενη είσοδο στην Ένωση φορτίων ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας·

β)

ο οικείος συνοριακός σταθμός ελέγχου έχει πρόσβαση σε επαρκή αριθμό κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού, υπό τη μορφή κινητής ομάδας επίσημων ελέγχων των αρμόδιων αρχών, η οποία είναι σε θέση να φθάσει στον συνοριακό σταθμό ελέγχου πριν από την άφιξη των φορτίων για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων σε ακατέργαστους κορμούς και πριστή και πελεκημένη ξυλεία·

γ)

η κινητή ομάδα επίσημων ελέγχων των αρμόδιων αρχών παρέχει ή έχει άμεση πρόσβαση:

i)

στον εξοπλισμό, τους χώρους και τις άλλες εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· και

ii)

στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό ΤΠ που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, καθώς και για τη μορφή, τις κατηγορίες και τις συντομογραφίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου (βλέπε σελίδα 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


21.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Απριλίου 2019

σχετικά με την εκ των προτέρων κοινοποίηση των αποστολών φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ, και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 58 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 καθορίζει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να προστατεύονται η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, η καλή μεταχείριση των ζώων και, σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, επίσης το περιβάλλον. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει επίσημους ελέγχους που διενεργούνται σε ζώα και αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες μέσω καθορισμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 απαιτεί από τον υπεύθυνο επιχείρησης που έχει την ευθύνη για ορισμένα φορτία που εισέρχονται στην Ένωση να ειδοποιεί εκ των προτέρων τις αρμόδιες αρχές των συνοριακών σταθμών ελέγχου πριν από την άφιξη των εν λόγω φορτίων. Για να είναι σε θέση οι εν λόγω αρχές να διενεργούν τους επίσημους ελέγχους τους, εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η ελάχιστη περίοδος για την παροχή εκ των προτέρων κοινοποίησης σε μία εργάσιμη ημέρα πριν από την άφιξη των φορτίων.

(3)

Ωστόσο, λόγω των υλικοτεχνικών περιορισμών που σχετίζονται με τις μεταφορές, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η συμμόρφωση με την προθεσμία εκ των προτέρων κοινοποίησης μίας εργάσιμης ημέρας πριν από την άφιξη του φορτίου σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, όταν το φορτίο μεταφέρεται από τον τόπο αποστολής στον συνοριακό σταθμό ελέγχου σε λιγότερο από 24 ώρες, και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σχετικών τμημάτων του κοινού υγειονομικού εγγράφου εισόδου (ΚΥΕΕ) που απαιτούνται για την παροχή εκ των προτέρων κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 δεν είναι διαθέσιμες πριν από τη φόρτωση του φορτίου. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαιτούν την εκ των προτέρων κοινοποίηση τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από την άφιξη του φορτίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και αποτελεσματική διενέργεια των επίσημων ελέγχων και υπό τις συνθήκες αυτές.

(4)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εξαιρούν τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που πρόκειται να οριστούν για τις εισαγωγές ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας, από ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις συνοριακών σταθμών ελέγχων, λόγω ειδικών γεωγραφικών περιορισμών. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης ότι οι επίσημοι έλεγχοι και οι άλλες επίσημες δραστηριότητες στον συνοριακό σταθμό ελέγχου που ορίζονται για τα προαναφερθέντα εμπορεύματα μπορούν να διενεργούνται από κινητή ομάδα επίσημων ελέγχων. Ως εκ τούτου, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων στους εν λόγω συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, θα πρέπει να προβλεφθεί στον παρόντα κανονισμό παρέκκλιση από τους κανόνες σχετικά με τον ελάχιστο χρόνο για την εκ των προτέρων κοινοποίηση της άφιξης των φορτίων.

(5)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εκ των προτέρων κοινοποίηση των αποστολών φορτίων

1.   Ο υπεύθυνος επιχείρησης που είναι αρμόδιος για ένα φορτίο που εμπίπτει στις κατηγορίες των ζώων και των αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 αποστέλλει εκ των προτέρων κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου της πρώτης άφιξης φορτίου στην Ένωση, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν από την αναμενόμενη άφιξη του εν λόγω φορτίου.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν υλικοτεχνικοί περιορισμοί εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την προθεσμία που ορίζεται στην εν λόγω παράγραφο, οι αρμόδιες αρχές των συνοριακών σταθμών ελέγχου μπορούν να εφαρμόζουν περίοδο εκ των προτέρων κοινοποίησης, τουλάχιστον τεσσάρων ωρών πριν από την αναμενόμενη άφιξη του φορτίου.·

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές των συνοριακών σταθμών ελέγχου που ορίζονται για εισαγωγές ακατέργαστων κορμών και πριστής και πελεκημένης ξυλείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής μπορούν να εφαρμόζουν περίοδο εκ των προτέρων κοινοποίησης έως και πέντε εργασίμων ημερών πριν από την αναμενόμενη άφιξη των εν λόγω φορτίων.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τη 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1012 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά παρέκκλιση από τους κανόνες για τον ορισμό σημείων ελέγχου και από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (Βλέπε σελίδα 4 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


21.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Ιουνίου 2019

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, καθώς και για τη μορφή, τις κατηγορίες και τις συντομογραφίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταχώριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 60 παράγραφος 2 και το άρθρο 64 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 καθορίζει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σχετικά με τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την αλυσίδα αγροτοδιατροφικών προϊόντων, ώστε να προστατεύονται η υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, η καλή μεταχείριση των ζώων και, σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς επίσης και το περιβάλλον. Προβλέπει ότι πρέπει να διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι σε ορισμένα φορτία ζώων και αγαθών στον συνοριακό σταθμό ελέγχου της πρώτης άφιξης στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίζουν συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θέτει ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου προκειμένου να οριστούν. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την υποδομή, τον εξοπλισμό και την τεκμηρίωση των συνοριακών σταθμών ελέγχου.

(3)

Για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των ζώων, θα πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικοί λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, οι οποίοι έχουν οριστεί για την κατηγορία των ζώων και ορισμένες κατηγορίες αγαθών, όπως προϊόντα ζωικής προέλευσης, ζωικά υποπροϊόντα, ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, σύνθετα προϊόντα και σανό και άχυρο.

(4)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να ληφθούν υπόψη οι ειδικές απαιτήσεις εκφόρτωσης για ορισμένα φορτία εκτός εμπορευματοκιβωτίου, όπως φορτία αλιευτικών προϊόντων ή φορτία ζωικών υποπροϊόντων που συνίστανται, για παράδειγμα, από μαλλί, και τα φορτία εμπορευμάτων μεγάλου όγκου χύδην που αποτελούνται από μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων που μεταφέρονται χωρίς να έχουν συσκευαστεί, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου θα πρέπει να εξαιρούνται από την απαίτηση να έχουν στεγασμένη περιοχή εκφόρτωσης. Δεδομένου ότι τα φορτία χύδην υγρών ζωικής προέλευσης και μη ζωικής προέλευσης εκφορτώνονται απευθείας από το μέσο μεταφοράς σε δεξαμενές μέσω ειδικών αγωγών, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου να διαθέτουν χώρους ή αίθουσες εκφόρτωσης εμπορευμάτων και αίθουσες επιθεώρησης ή χώρους επιθεώρησης για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε υγρά χύδην.

(5)

Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι διασταυρούμενης επιμόλυνσης, είναι σκόπιμο να καθοριστούν απαιτήσεις διαχωρισμού για τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, αποθήκευσης και επιθεώρησης των συνοριακών σταθμών ελέγχου που έχουν οριστεί για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα σύνθετα προϊόντα, τα ζωικά υποπροϊόντα και το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από τις απαιτήσεις διαχωρισμού όταν ο συνοριακός σταθμός ελέγχου έχει οριστεί μόνο για συσκευασμένα εμπορεύματα, ή για συσκευασμένα και ορισμένα μη συσκευασμένα εμπορεύματα, εφόσον η αξιολόγηση κινδύνου των αρμόδιων αρχών στον συνοριακό σταθμό ελέγχου δείχνει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Στην τελευταία περίπτωση, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων διασταυρούμενης επιμόλυνσης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζουν τον χρονικό διαχωρισμό όσον αφορά τον χειρισμό των φορτίων και τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων μεταξύ των αφίξεων των φορτίων.

(6)

Δεδομένου ότι τα ζώα και τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση και υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου ενδέχεται να μην συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες για την απαγόρευση της χρήσης ορισμένων εγκαταστάσεων συνοριακών ελέγχων για φορτία ζώων και αγαθών για ενδοενωσιακές συναλλαγές και να επιτραπεί η χρήση αυτή για φορτία ζώων και αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή μεταφέρονται από ένα σημείο της επικράτειας της Ένωσης σε άλλο σημείο της επικράτειας της Ένωσης, μετά τη διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης των κινδύνων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε αξιολόγηση της ικανότητας των σχετικών εγκαταστάσεων να καλύπτουν μια τέτοια πρόσθετη δραστηριότητα. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες ρυθμίσεις για τον χειρισμό των ζώων σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων.

(7)

Για την προώθηση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, θα πρέπει να παρέχεται ένας βαθμός ευελιξίας, εφόσον επιτρέπεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η χρήση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των εμπορικών επιχειρήσεων και η αποθήκευση στο μέσο μεταφοράς στο οποίο μεταφέρθηκε το φορτίο στο συνοριακό σταθμό ελέγχου.

(8)

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική οργάνωση και διενέργεια των επίσημων ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συνοριακών σταθμών ελέγχου σε ένα ή περισσότερα κέντρα επιθεώρησης, όπου θα ελέγχονται οι κατηγορίες των ζώων και των αγαθών για τα οποία έχει οριστεί ο συνοριακός σταθμός ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για τα κέντρα επιθεώρησης.

(9)

Η συμμόρφωση των κέντρων επιθεώρησης με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αξιολογούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας ορισμού του συνοριακού σταθμού ελέγχου. Ως εκ τούτου, όταν κοινοποιούν στην Επιτροπή τον ορισμό ενός συνοριακού σταθμού ελέγχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα επιθεώρησης.

(10)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή επαλήθευση της συμμόρφωσης των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των κέντρων επιθεώρησης εντός αυτών των σταθμών με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και με τους λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε αλλαγή στην υποδομή ή τη λειτουργία ενός συνοριακού σταθμού ελέγχου, ή ενός κέντρου επιθεώρησης εντός του εν λόγω σταθμού, εάν οι εν λόγω αλλαγές καθιστούν αναγκαία την επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη στον παρόντα κανονισμό να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

(11)

Το άρθρο 53 παράγραφος 2 και το άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 απαιτούν από κάθε κράτος μέλος να διαθέτει στο διαδίκτυο επικαιροποιημένους καταλόγους συνοριακών σταθμών ελέγχου και σημείων ελέγχου στο έδαφός του και να παρέχει ορισμένες πληροφορίες για κάθε συνοριακό σταθμό ελέγχου και σημείο ελέγχου. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί στον παρόντα κανονισμό η μορφή των καταλόγων των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου καθώς και των συντομογραφιών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναφορά των κατηγοριών των ζώων και των αγαθών για τα οποία έχουν οριστεί συνοριακοί σταθμοί ελέγχου και σημεία ελέγχου, καθώς και των πρόσθετων ειδικών πληροφοριών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ορισμού.

(12)

Για λόγους διαφάνειας, όλα τα κέντρα επιθεώρησης που χρησιμοποιούνται ως τμήμα συνοριακού σταθμού ελέγχου θα πρέπει να αναφέρονται μαζί με τον ίδιο τον σταθμό στον κατάλογο των συνοριακών σταθμών ελέγχου, αναφέροντας τις κατηγορίες των ζώων και των αγαθών που ελέγχονται στα κέντρα επιθεώρησης. Κάθε αλλαγή που αφορά τα κέντρα επιθεώρησης θα πρέπει να εμφαίνεται με ακρίβεια στον κατάλογο.

(13)

Οι κανόνες που πρόκειται να θεσπιστούν από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 και το άρθρο 64 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνδέονται στενά μεταξύ τους καθώς αφορούν στο σύνολό τους απαιτήσεις που ισχύουν για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και τα σημεία ελέγχου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία. Για να διευκολυνθεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σε μία ενιαία πράξη.

(14)

Η απόφαση 2001/812/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που εγκρίνονται σύμφωνα με την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου (3), για τα κέντρα επιθεώρησης και τους κανόνες εγγραφής τους στον κατάλογο. Η απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής (4) καταρτίζει κατάλογο εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου. Η οδηγία 98/22/ΕΚ της Επιτροπής (5) καθορίζει τους ελάχιστους όρους για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων στους σταθμούς επιθεώρησης για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα λοιπά αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες χώρες σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (6). Για να διασφαλιστεί η συνοχή και να αποφευχθεί η επικάλυψη των απαιτήσεων με την απόφαση 2001/812/ΕΚ, η απόφαση 2009/821/ΕΚ και η οδηγία 98/22/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν.

(15)

Οι σχετικές διατάξεις και αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή και ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 14η Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την εν λόγω ημερομηνία.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά:

α)

κοινούς λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις υποδομές, τον εξοπλισμό και την τεκμηρίωση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου·

β)

ειδικούς λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που ορίζονται για τις κατηγορίες ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·

γ)

λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα κέντρα επιθεώρησης·

δ)

τη μορφή, τις κατηγορίες, τις συντομογραφίες και άλλες πληροφορίες για την καταχώριση των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου εκτός των συνοριακών σταθμών ελέγχου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.   «συσκευασμένα εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που τοποθετούνται σε κάθε είδους συσκευασία που περιβάλλει πλήρως τα εμπορεύματα για να προληφθεί κάθε διαρροή και απώλεια περιεχομένου·

2.   «κέντρο επιθεώρησης»: ο ξεχωριστός μηχανισμός που δημιουργείται σε ένα συνοριακό σταθμό ελέγχου και έχει συσταθεί με σκοπό τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε ζώα και αγαθά, εντός του πεδίου εφαρμογής του ορισμού του συνοριακού σταθμού ελέγχου·

3.   «οπληφόρα»: τα οπληφόρα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2004/68/ΕΚ (7)·του Συμβουλίου·

4.   «εγγεγραμμένα ιπποειδή»: τα εγγεγραμμένα ιπποειδή όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/156/ΕΚ (8) του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Κοινές ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

Άρθρο 3

Υποδομή συνοριακών σταθμών ελέγχου

1.   Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που ορίζονται για τις κατηγορίες ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 έχουν τις ακόλουθες εγκαταστάσεις:

α)

χώρους ή αίθουσες όπου εκφορτώνονται τα ζώα και τα εμπορεύματα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να καλύπτονται από οροφή, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4·

β)

αίθουσες επιθεώρησης ή χώρους επιθεώρησης με παροχή ζεστού και κρύου τρεχούμενου νερού, καθώς και εγκαταστάσεις για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών·

γ)

χώρους στέγασης ή αίθουσες στέγασης για τα ζώα και χώρους αποθήκευσης ή αίθουσες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων και ψυκτικών χώρων αποθήκευσης, όπου αυτό ενδείκνυται για την κατηγορία των εμπορευμάτων για τα οποία έχει οριστεί ο συνοριακός σταθμός ελέγχου·και

δ)

πρόσβαση σε τουαλέτες που διατίθενται με εγκαταστάσεις για πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών.

2.   Οι αίθουσες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέτουν τοίχους, δάπεδα και οροφές που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα, με επαρκή αποστράγγιση και κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φως.

3.   Οι περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι εύκολα καθαριζόμενες, διαθέτουν επαρκή αποχέτευση και κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φως.

4.   Η υποχρέωση κάλυψης των χώρων εκφόρτωσης από οροφή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

φορτία αλιευτικών προϊόντων χωρίς εμπορευματοκιβώτια για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

β)

φορτία ζωικών υποπροϊόντων που αποτελούνται από μαλλί, μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες, χαλαρή κοπριά ή γκουανό·και

γ)

φορτία εμπορευμάτων μεγάλου όγκου χύδην που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

5.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) δεν απαιτούνται για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε υγρά χύδην ζωικής προέλευσης και μη ζωικής προέλευσης.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, οι οποίοι έχουν οριστεί για τις κατηγορίες εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

παροχή τρεχούμενου ζεστού και κρύου νερού και εγκαταστάσεων για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)· και

β)

διάθεση αιθουσών με οροφές που απολυμαίνονται εύκολα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.

7.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν χρησιμοποιούνται από κοινού για τις άλλες κατηγορίες εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 όταν χρησιμοποιούνται για προϊόντα ζωικής προέλευσης και για σύνθετα προϊόντα.

8.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) δεν χρησιμοποιούνται από κοινού για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης όταν χρησιμοποιούνται για ζωικό αναπαραγωγικό υλικό και ζωικά υποπροϊόντα.

9.   Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις των παραγράφων 7 και 8, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

για συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που έχουν οριστεί μόνο για κατηγορίες συσκευασμένων εμπορευμάτων· ή

β)

για συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που έχουν οριστεί για κατηγορίες συσκευασμένων εμπορευμάτων και μη συσκευασμένων εμπορευμάτων, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

οι αρμόδιες αρχές διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, η οποία καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η αποφυγή της διασταυρούμενης επιμόλυνσης και εφαρμόζουν τα μέτρα που προσδιορίζονται στην αξιολόγηση κινδύνου για την πρόληψη της εν λόγω διασταυρούμενης επιμόλυνσης· και

ii)

οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ένα χρονικό διαχωρισμό μεταξύ του χειρισμού διαφορετικών φορτίων μη συσκευασμένων εμπορευμάτων και του χειρισμού φορτίων με μη συσκευασμένα εμπορεύματα και συσκευασμένα εμπορεύματα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί λόγω του χρονικού διαχωρισμού, οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) καθαρίζονται και απολυμαίνονται.

10.   Η παράγραφος 9 δεν εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση χύδην ζωικών υποπροϊόντων.

11.   Οι αρμόδιες αρχές του συνοριακού σταθμού ελέγχου μπορούν να επιτρέπουν, υπό τον έλεγχό τους, τη χρήση εμπορικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά στον συνοριακό σταθμό ελέγχου και υπάγονται στην αρμοδιότητα της ίδιας τελωνειακής αρχής.

Αυτές οι εγκαταστάσεις εμπορικής αποθήκευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων σε προϊόντα μη ζωικής προέλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

12.   Τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε εμπορικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμφωνα με την παράγραφο 11 αποθηκεύονται υπό συνθήκες υγιεινής και ταυτοποιούνται κατάλληλα με γραμμωτούς κωδικούς ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα ή σήμανση. Όταν τα εμπορεύματα ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών ή, στην περίπτωση ΓΤΟ και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και για το περιβάλλον, πρέπει επιπλέον να κρατούνται σε χωριστό χώρο που να κλειδώνεται ή σε χώρους αποκλεισμένους από όλα τα άλλα αγαθά που είναι αποθηκευμένα στην εγκατάσταση εμπορικής αποθήκευσης.

13.   Όταν ο συνοριακός σταθμός ελέγχου βρίσκεται σε οδικό, σιδηροδρομικό ή λιμενικό χώρο, η αποθήκευση στο μεταφορικό μέσο, με το οποίο μεταφέρθηκαν τα εμπορεύματα στο συνοριακό σταθμό ελέγχου, μπορεί να επιτραπεί υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

14.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε αλλαγή της υποδομής ή της λειτουργίας ενός συνοριακού σταθμού ελέγχου ή ενός κέντρου επιθεώρησης εντός του εν λόγω σταθμού, εάν οι μεταβολές αυτές απαιτούν επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 4

Εξοπλισμός και τεκμηρίωση των συνοριακών σταθμών ελέγχου

1.   Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου έχουν πρόσβαση σε:

α)

εξοπλισμό για τη ζύγιση των φορτίων, όταν η χρήση του είναι σχετική με τις κατηγορίες ζώων και αγαθών για τις οποίες έχει οριστεί ο συνοριακός σταθμός ελέγχου·

β)

εξοπλισμό για την εκφόρτωση, την αποσφράγιση και την εξέταση φορτίων·

γ)

εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης και τις οδηγίες χρήσης του ή σε τεκμηριωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης όταν ο καθαρισμός και η απολύμανση παρέχονται από εξωτερική ως προς τον συνοριακό σταθμό ελέγχου·υπηρεσία και

δ)

κατάλληλο εξοπλισμό για την προσωρινή αποθήκευση δειγμάτων υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία, εν αναμονή της αποστολής τους στο εργαστήριο, και κατάλληλα δοχεία για τη μεταφορά τους.

2.   Οι αίθουσες επιθεώρησης ή οι χώροι επιθεώρησης, κατά περίπτωση, για τις κατηγορίες ζώων και αγαθών για τις οποίες έχουν οριστεί συνοριακοί σταθμοί ελέγχου, διαθέτουν:

α)

τραπέζι με λεία επιφάνεια που να μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα·

β)

θερμόμετρο για τη μέτρηση της επιφανειακής και εσωτερικής θερμοκρασίας των εμπορευμάτων·

γ)

εξοπλισμό αποπάγωσης·

δ)

εξοπλισμό δειγματοληψίας, και

ε)

ταινία σφράγισης και αριθμημένες σφραγίδες ή σαφώς επισημασμένα σήματα για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας.

3.   Όταν είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δειγμάτων που λαμβάνονται στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων, πρέπει να διατίθενται λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη δειγματοληψία για την ανάλυση και τη μεταφορά των δειγμάτων αυτών στο καθορισμένο επίσημο εργαστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικές ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου

Άρθρο 5

Συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που ορίζονται για κατηγορίες ζώων

1.   Επιπλέον των απαιτήσεων των άρθρων 3 και 4, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που έχουν οριστεί για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

αίθουσα αποδυτηρίων με εγκατάσταση ντους·

β)

οι χώροι ή οι αίθουσες για την εκφόρτωση των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), να διαθέτουν επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό·

γ)

εξοπλισμό για τη σίτιση και το πότισμα·

δ)

εγκαταστάσεις αποθήκευσης για ζωοτροφές, για στρωμνή και για απορρίμματα και κοπριά ή ρυθμίσεις σε ισχύ, με εξωτερικό προμηθευτή ο οποίος παρέχει τις αυτές εγκαταστάσεις·

ε)

χώρους στέγασης ή αίθουσες στέγασης για τη χωριστή κράτηση των ακόλουθων κατηγοριών ζώων για τα οποία ορίζεται ο συνοριακός σταθμός ελέγχου:

(i)

για οπληφόρα εκτός από τα καταχωρημένα ιπποειδή·

(ii)

για τα καταχωρημένα ιπποειδή·και

(iii)

για άλλα ζώα εκτός των οπληφόρων (αλλά συμπεριλαμβανομένων των οπληφόρων ζώων ζωολογικού κήπου)·

στ)

αίθουσες επιθεώρησης ή χώρους επιθεώρησης που διαθέτουν εξοπλισμό ακινητοποίησης και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διενέργεια κλινικής εξέτασης·και

ζ)

ειδική λωρίδα πρόσβασης ή άλλες ρυθμίσεις για να αποφεύγουν τα ζώα κάθε περιττή αναμονή πριν από την άφιξή τους στον χώρο εκφόρτωσης.

2.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), ε), στ) και ζ) σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, συντηρούνται και λειτουργούν έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός και η άσκοπη ταλαιπωρία των ζώων και να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.

3.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και στ) αποτελούν ολοκληρωμένη και ενιαία μονάδα εργασίας.

4.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε φορτία ζώων για ενδοενωσιακές ανταλλαγές.

Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύνανται να χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε φορτία ζώων που προορίζονται για εξαγωγή από την Ένωση ή που μετακινούνται από ένα από τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σε άλλο έδαφος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, έπειτα από διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι αρμόδιες αρχές διενεργούν εκτίμηση κινδύνου για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, η οποία καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η αποφυγή της διασταυρούμενης επιμόλυνσης και εφαρμόζουν τα μέτρα που προσδιορίζονται στην εκτίμηση κινδύνου για την πρόληψη της εν λόγω διασταυρούμενης επιμόλυνσης· και

β)

οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν έναν χρονικό διαχωρισμό μεταξύ του χειρισμού των φορτίων ζώων που προορίζονται για εξαγωγή από την Ένωση ή των αποστολών που μετακινούνται από ένα από τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 προς άλλο έδαφος που απαριθμείται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, αφού διέλθουν από το έδαφος τρίτης χώρας, και οποιωνδήποτε άλλων φορτίων ζώων που εισέρχονται στην Ένωση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί λόγω του χρονικού διαχωρισμού, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό των φορτίων ζώων καθαρίζονται και απολυμαίνονται.

5.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), ε) και στ) δεν χρησιμοποιούνται από κοινού για τις κατηγορίες εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 6

Συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που ορίζονται για κατηγορίες προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικά υποπροϊόντα, ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, σύνθετα προϊόντα και σανό και άχυρο

1.   Πέραν των απαιτήσεων των άρθρων 3 και 4, οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου που έχουν οριστεί για τις κατηγορίες εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625:

α)

διαθέτουν αίθουσες επιθεώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις για τη διατήρηση, όπου είναι αναγκαίο, ενός περιβάλλοντος ελεγχόμενης θερμοκρασίας·

β)

όταν έχουν οριστεί για κατηγορίες προϊόντων υπό ψύξη, κατεψυγμένων και υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος, μπορούν να αποθηκεύουν ταυτόχρονα τα εν λόγω εμπορεύματα σε κάθε κατάλληλη κατηγορία θερμοκρασίας, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εργαστηριακής ανάλυσης, των δοκιμών ή της διάγνωσης, ή εν αναμονή του αποτελέσματος των ελέγχων της αρμόδιας αρχής· και

γ)

διαθέτουν αποδυτήρια.

2.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν ολοκληρωμένη και ενιαία μονάδα εργασίας.

3.   Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε φορτία εμπορευμάτων για ενδοενωσιακές ανταλλαγές.

Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύνανται να χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε φορτία εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή από την Ένωση ή που μετακινούνται από ένα από τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σε άλλο έδαφος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, έπειτα από διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι αρμόδιες αρχές διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, η οποία καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί η αποφυγή της διασταυρούμενης επιμόλυνσης και εφαρμόζουν τα μέτρα που προσδιορίζονται στην αξιολόγηση κινδύνου για την πρόληψη της εν λόγω διασταυρούμενης επιμόλυνσης· και

β)

οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ένα χρονικό διαχωρισμό μεταξύ του χειρισμού των φορτίων των εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή από την Ένωση ή των φορτίων που μεταφέρονται από ένα από τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σε άλλο έδαφος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, αφού διέλθουν από το έδαφος τρίτης χώρας, και οποιωνδήποτε άλλων φορτίων εμπορευμάτων που εισέρχονται στην Ένωση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί λόγω του χρονικού διαχωρισμού, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό των φορτίων εμπορευμάτων καθαρίζονται και απολυμαίνονται.

4.   Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν ισχύουν για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σε υγρά χύδην ζωικής προέλευσης και μη ζωικής προέλευσης.

5.   Ζωντανοί βάτραχοι, ζώντα ψάρια και ζώντα ασπόνδυλα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, καθώς και τα αυγά για επώαση και τα δολώματα αλιείας μπορούν να επιθεωρούνται στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, οι οποίοι έχουν οριστεί για τις κατηγορίες εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Κατάλογοι των συνοριακών σταθμών ελέγχου και των σημείων ελέγχου

Άρθρο 7

Μορφή, κατηγορίες, συντομογραφίες και άλλες πληροφορίες για τον κατάλογο συνοριακών σταθμών ελέγχου και σημείων ελέγχου

1.   Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα I για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

2.   Κατά την κατάρτιση των καταλόγων των συνοριακών σταθμών ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και των καταλόγων των σημείων ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τις συντομογραφίες και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα II.

3.   Οι κατάλογοι των συνοριακών σημείων ελέγχου και των σημείων ελέγχου συνοδεύονται από επεξηγηματική σημείωση η οποία περιέχει τις συντομογραφίες και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο παράρτημα II.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Κέντρα επιθεώρησης

Άρθρο 8

Απαιτήσεις για τα κέντρα επιθεώρησης

1.   Οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα κέντρα επιθεώρησης για τη διενέργεια, κατά περίπτωση, επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων σχετικά με τις κατηγορίες ζώων και αγαθών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού του συνοριακού σταθμού ελέγχου.

2.   Τα κέντρα επιθεώρησης συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, που ορίζονται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και τους λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Οι απαιτήσεις του άρθρου 64 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 δεν εφαρμόζονται στα κέντρα επιθεώρησης που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και τον εξοπλισμό για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC) που αναφέρονται στο άρθρο 131 του εν λόγω κανονισμού και σε άλλα μηχανογραφικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών που είναι διαθέσιμα σε άλλη εγκατάσταση του ίδιου συνοριακού σταθμού ελέγχου.

3.   Τα κέντρα επιθεώρησης πρέπει να είναι:

α)

υπό την ευθύνη της ίδιας τελωνειακής αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου· και

β)

υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου.

4.   Όταν τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον ορισμό συνοριακού σταθμού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, υποβάλλουν επίσης στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα κέντρα επιθεώρησης που είναι εγκατεστημένα στο πλαίσιο του εν λόγω συνοριακού σταθμού ελέγχου.

5.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν κάθε κέντρο επιθεώρησης μαζί με τον αντίστοιχο συνοριακό σταθμό ελέγχου που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος I. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν επίσης τις κατηγορίες ζώων και αγαθών που ελέγχονται σε κέντρα επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 7.

6.   Τα κράτη μέλη αφαιρούν τα κέντρα επιθεώρησης από τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 από τη στιγμή που παύουν να συμμορφώνονται με τις παραγράφους 2 και 3, και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την αφαίρεση και τους λόγους της απόφασης αυτής.

Άρθρο 9

Καταργήσεις

Οι αποφάσεις 2001/812/ΕΚ και 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής και η οδηγία 98/22/ΕΚ της Επιτροπής καταργούνται από την 14η Δεκεμβρίου 2019.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ωστόσο, όσον αφορά τους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου που έχουν οριστεί για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού και δεν διαθέτουν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, χώρους ή αίθουσες για την εκφόρτωση που καλύπτονται από οροφή, η δεύτερη φράση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την 14η Δεκεμβρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 93 της 7.4.2017, σ. 3.

(2)  Απόφαση 2001/812/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2001, που προβλέπει τις διατάξεις έγκρισης των μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης που είναι υπεύθυνοι για τους κτηνιατρικούς ελέγχους όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 306 της 23.11.2001, σ. 28).

(3)  Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9).

(4)  Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και τη θέσπιση των κτηνιατρικών μονάδων στο Traces (ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1).

(5)  Οδηγία 98/22/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1998, για τον καθορισμό των ελάχιστων όρων για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών ελέγχων στην Κοινότητα σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που προέρχονται από τρίτες χώρες σε σταθμούς επιθεώρησης διαφορετικούς από εκείνους του τόπου προορισμού (ΕΕ L 126 της 28.4.1998, σ. 26).

(6)  Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 321).

(8)  Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μορφότυπο των καταλόγων των συνοριακών σταθμών ελέγχου

1

2

3

4

5

6

7

Συνοριακός σταθμός ελέγχου

Στοιχεία επικοινωνίας

Κωδικός TRACES

Είδος μεταφοράς

Κέντρα επιθεώρησης

Κατηγορίες ζώων και αγαθών και προδιαγραφές

Πρόσθετες προδιαγραφές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ορισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Μορφότυπο των καταλόγων των σημείων ελέγχου

1

2

3

6

7

Σημείο ελέγχου

Στοιχεία επικοινωνίας

Κωδικός TRACES

Κατηγορίες ζώων και αγαθών και προδιαγραφές

Πρόσθετες προδιαγραφές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ορισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθ. πεδίου 1: Συνοριακός σταθμός ελέγχου (ΣΣΕ)/Σημείο ελέγχου (ΣΕ)

Ονομασία του ΣΣΕ/ΣΕ

Αριθ. πεδίου. 2: Στοιχεία επικοινωνίας των ΣΣΕ και ΣΕ

Πλήρης διεύθυνση

ηλεκτρονική διεύθυνση

αριθμός τηλεφώνου

Ώρες λειτουργίας (υποχρεωτικό μόνο για τον ΣΣΕ)

Δικτυακός τόπος (υποχρεωτικό μόνο για τον ΣΣΕ)

Αριθ. πεδίου. 3:

Καθορισμένος κωδικός TRACES

Αριθ. πεδίου. 4: Τύπος μεταφοράς του ΣΣΕ

A

=

Αερολιμένας

Σ

=

Σιδηροδρομικός σταθμός

Λ

=

Λιμένας

Σ

=

Σταθμός οδικού ελέγχου

Αριθ. πεδίου. 5: Κέντρα επιθεώρησης

(Να σημειωθεί ότι περισσότερα κέντρα επιθεώρησης δύνανται να βρίσκονται μέσα σε έναν ΣΣΕ)

Ονομασία του κέντρου επιθεώρησης

Διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας

Αριθ. πεδίου. 6: ΣΣΕ και ΣΕ

Κατηγορίες ζώων και αγαθών και προδιαγραφές

Αριθ. πεδίου. 7: ΣΣΕ και ΣΕ

Πρόσθετες προδιαγραφές σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του ορισμού: ελεύθερο κείμενο για την παροχή συμπληρωματικών προδιαγραφών (1)

Συντομογραφίες και προδιαγραφές που ισχύουν για τις κατηγορίες ζώων και αγαθών για τις οποίες ορίζονται οι ΣΣΕ/ΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επιθεώρησης, κατά περίπτωση

α)   Για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

Συντομογραφίες

LA

Ζώντα ζώα

-U

Οπληφόρα πλην των καταχωρισμένων ιπποειδών

-E

Καταχωρισμένα ιπποειδή

-O

Άλλα ζώα εκτός των οπληφόρων (η συντομογραφία αυτή περιλαμβάνει τα οπληφόρα ζωολογικών κήπων)


Προδιαγραφές

(*)

Αναστολή του ορισμού συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΣΕ) και σταθμών ελέγχου (ΣΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

(1)

Βλέπε πρόσθετες προδιαγραφές στο πεδίο 7

β)   Για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα σύνθετα προϊόντα, το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, τα ζωικά υποπροϊόντα, το σανό και άχυρο που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 ή που καλύπτονται από τις προϋποθέσεις ή τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

Συντομογραφίες

POA

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, σύνθετα προϊόντα, ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, ζωικά υποπροϊόντα, σανό και άχυρο

-HC

Προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

-NHC

Προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

-NT

Καμία απαίτηση θερμοκρασίας

-T

Προϊόντα κατεψυγμένα/απλής ψύξης

-T(FR)

Κατεψυγμένα προϊόντα

-T(CH)

Προϊόντα απλής ψύξης


Προδιαγραφές

(*)

Αναστολή του ορισμού συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΣΕ) και σταθμών ελέγχου (ΣΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

(1)

Βλέπε πρόσθετες προδιαγραφές στο πεδίο 7

(2)

Μόνο συσκευασμένα προϊόντα

(3)

Μόνο προϊόντα αλιείας

(4)

Μόνο υγρά χύδην

γ)   Για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

Συντομογραφίες

P

Φυτά

PP

Φυτικά προϊόντα

PP(WP)

Ξύλο και προϊόντα από ξύλο

OO

Λοιπά αντικείμενα


Προδιαγραφές

(*)

Αναστολή του ορισμού συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΣΕ) και σταθμών ελέγχου (ΣΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

(1)

Βλέπε πρόσθετες προδιαγραφές στο πεδίο 7

 

 

δ)   Για εμπορεύματα μη ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

Συντομογραφίες

PNAO

Προϊόντα μη ζωικής προέλευσης

-HC(food)

Τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από όρους ή μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

-NHC(feed)

Ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από όρους ή μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ε) ή στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

-NHC(other)

Προϊόντα μη ζωικής προέλευσης, που δεν είναι ούτε τρόφιμα ούτε ζωοτροφές

-NT

Καμία απαίτηση θερμοκρασίας

-T

Προϊόντα κατεψυγμένα/απλής ψύξης

-T(FR)

Κατεψυγμένα προϊόντα

-T(CH)

Προϊόντα απλής ψύξης


Προδιαγραφές

(*)

Αναστολή του ορισμού συνοριακών σταθμών ελέγχου (ΣΣΕ) και σταθμών ελέγχου (ΣΕ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625

(1)

Βλέπε πρόσθετες προδιαγραφές στο πεδίο 7

(2)

Μόνο συσκευασμένα προϊόντα

(4)

Μόνο υγρά χύδην

 

 


21.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 165/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Ιουνίου 2019

για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες captan (καπτάνη), cyazofamid (κυαζωφαμίδη), kresoxim-methyl (μεθυλική κρεσοξίμη), lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη), pyraclostrobin (πυρακλοστροβίνη) και teflubenzuron (τεφλουβενζουρόνη) έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Για τις ουσίες aminopyralid (αμινοπυραλίδη), mandipropamid (μανδιπροπαμίδη), spiromesifen (σπιρομεσιφαίνη), spirotetramat (σπειροτετραμάτη) και tetraconazole (τετρακοναζόλη) έχουν καθοριστεί ΑΟΚ στο μέρος A του παραρτήματος III του εν λόγω κανονισμού. Όσον αφορά την ουσία flutianil (φλουτιανίλη), δεν καθορίστηκαν συγκεκριμένα ΑΟΚ ούτε η εν λόγω ουσία συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού και, έτσι, ισχύει η εξ ορισμού τιμή του 0,01 mg/kg που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στο πλαίσιο διαδικασίας για την έγκριση της χρήσης φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει τη δραστική ουσία aminopyralid στο κριθάρι, στο κεχρί, στη βρώμη, στη σίκαλη και στο σόργο, υποβλήθηκε αίτηση για την τροποποίηση των υφιστάμενων ΑΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(3)

Όσον αφορά την ουσία captan, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τα μακρόκαρπα μύρτιλλα και τον λυκίσκο. Όσον αφορά την ουσία cyazofamid, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τις πατάτες, τις ντομάτες και τα κολοκυνθοειδή. Όσον αφορά την ουσία kresoxim-methyl, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για προϊόντα ζωικής προέλευσης με βάση τη χρήση της δραστικής ουσίας στις ζωοτροφές. Όσον αφορά τη lambda-cyhalothrin, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για το σέλινο, το μάραθο Φλωρεντίας, τη σόγια, τους σπόρους ηλιάνθου και το ρύζι. Όσον αφορά τη mandipropamid, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τα κοκκινογούλια, τα ραπάνια, τα κουνουπίδια, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα ραδίκια, τα μπιζέλια (χωρίς λοβό) και τις αγκινάρες. Όσον αφορά την pyraclostrobin, υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για τα εσπεριδοειδή, τα επιτραπέζια σταφύλια, τις ανθοκράμβες, τα λάχανα, τα «μαρούλια και σαλατικά», το «σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)», τις αγκινάρες, τα πράσα και τη σόγια. Όσον αφορά την ουσία spirotetramat (σπειροτετραμάτη), υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για «άλλα μικρά φρούτα και απύρηνους καρπούς», τα ακτινίδια, το σκόρδο, το μάραθο Φλωρεντίας και το ραβέντι. Όσον αφορά την ουσία tetraconazole (τετρακοναζόλη), υποβλήθηκε ανάλογη αίτηση για το kaki, τoν λιναρόσπορο και τα σπέρματα παπαρούνας.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ανοχή κατά την εισαγωγή για την ουσία mandipropamid που χρησιμοποιείται στη Νιγηρία και το Καμερούν στους κόκκους κακάο, την pyraclostrobin που χρησιμοποιείται στην Ινδονησία στο ρύζι, στη Βραζιλία στους κόκκους καφέ, στην πασιφλόρα και στον ανανά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον αμερικανικό λωτό και τα ζαχαροκάλαμα, για την ουσία spiromesifen που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία στους κόκκους καφέ και την ουσία teflubenzuron που χρησιμοποιείται στη Βραζιλία στα γκρέιπφρουτ και τα μανταρίνια. Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι οι εγκεκριμένες χρήσεις των εν λόγω ουσιών στις ανωτέρω καλλιέργειες σ' αυτές τις χώρες είχαν ως αποτέλεσμα κατάλοιπα που υπερβαίνουν τα ΑΟΚ που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 και ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν υψηλότερα ΑΟΚ για την αποφυγή εμπορικών φραγμών όσον αφορά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τα οικεία κράτη μέλη και οι εκθέσεις αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») αξιολόγησε τις αιτήσεις και τις εκθέσεις αξιολόγησης, εξετάζοντας ιδίως τους κινδύνους για τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, για τα ζώα, και εξέδωσε αιτιολογημένες γνώμες σχετικά με τα προτεινόμενα ΑΟΚ (2). Η Αρχή διαβίβασε τις εν λόγω γνώμες στους αιτούντες, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη και τις δημοσιοποίησε.

(7)

Όσον αφορά την ουσία captan, ο αιτών υπέβαλε πληροφορίες που δεν διατίθεντο αρχικά στη διάρκεια της εξέτασης που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005: επικυρωμένη αναλυτική μέθοδο για μήτρες με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και οξέα, και διέθεσε στο εμπόριο τα πρότυπα αναφοράς για την 3-OH THPI και την 5-OH THPI.

(8)

Όσον αφορά την ουσία cyazofamid, ο αιτών υπέβαλε τις πληροφορίες που έλειπαν για τις συνθήκες διατήρησης σε ψυκτική αποθήκη.

(9)

Όσον αφορά την ουσία kresoxim-methyl, ο αιτών υπέβαλε νέα μελέτη σταθερότητας αποθήκευσης για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης για να αποδείξει την εγκυρότητα της μελέτης για τις ζωοτροφές σε μηρυκαστικά.

(10)

Όσον αφορά την ουσία pyraclostrobin, ο αιτών υπέβαλε τα στοιχεία που έλειπαν για τις δοκιμές καταλοίπων σε επιτραπέζια σταφύλια και την επικυρωμένη αναλυτική μέθοδο για κόκκους καφέ. Όσον αφορά τις χρήσεις της pyraclostrobin στον αμερικανικό λωτό, το «σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)» και τα ζαχαροκάλαμα, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν ήταν αρκετά για να καθοριστούν νέα ΑΟΚ. Όσον αφορά τις χρήσεις της εν λόγω δραστικής ουσίας στις σκαρόλες, η Αρχή δεν συνέστησε να αυξηθεί το υπάρχον ΑΟΚ, αφού δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος για τους καταναλωτές.

(11)

Όσον αφορά την ουσία lambda-cyhalothrin, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες που δόθηκαν δεν ήταν αρκετές για να υποστηριχθούν οι χρήσεις στην ΕΕ στη σόγια και τους σπόρους ηλιάνθου. Η Αρχή συνέστησε να τεθούν τα ΑΟΚ για τη σόγια και τους σπόρους ηλιάνθου στα 0,05 mg/kg και 0,2 mg/kg αντίστοιχα, τιμές που αντιστοιχούν στα υφιστάμενα όρια καταλοίπων του Codex (CLX). Τα εν λόγω CXL είναι ασφαλή για τους καταναλωτές στην Ένωση (3).

(12)

Όσον αφορά την ουσία tetraconazole, η Αρχή συνέστησε να αυξηθούν τα ΑΟΚ για το λίπος πουλερικών και τα αυγά πτηνών, ύστερα από τη χρήση της εν λόγω δραστικής ουσίας στις ζωοτροφές.

(13)

Όσον αφορά όλες τις άλλες αιτήσεις, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ικανοποιούσαν όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα και ότι οι τροποποιήσεις των ΑΟΚ που ζήτησαν οι αιτούντες ήταν αποδεκτές όσον αφορά την ασφάλεια του καταναλωτή με βάση την εκτίμηση της έκθεσης του καταναλωτή για 27 ειδικές ομάδες Ευρωπαίων καταναλωτών. Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις τοξικολογικές ιδιότητες των ουσιών. Ούτε η έκθεση, σε όλη τη διάρκεια της ζωής, στις εν λόγω ουσίες μέσω της κατανάλωσης όλων των ειδών τροφίμων που μπορεί να τις περιέχουν ούτε η βραχυχρόνια έκθεση μέσω μεγάλης κατανάλωσης των σχετικών προϊόντων έδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης της αποδεκτής ημερήσιας πρόσληψης ή της δόσης αναφοράς οξείας έκθεσης.

(14)

Στο πλαίσιο της έγκρισης της δραστικής ουσίας flutianil, συμπεριλήφθηκε αίτηση για ΑΟΚ στον συνοπτικό φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Η εν λόγω αίτηση αξιολογήθηκε από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Η Αρχή αξιολόγησε την αίτηση και κατέληξε σε συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική εξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία, για την οποία συνέστησε τον καθορισμό ΑΟΚ τα οποία να καλύπτουν τις αντιπροσωπευτικές χρήσεις στα σταφύλια, σύμφωνα με τις ορθές γεωργικές πρακτικές στην Ένωση (5).

(15)

Με βάση τις αιτιολογημένες γνώμες και το συμπέρασμα της Αρχής και λαμβανομένων υπόψη των συναφών με το εξεταζόμενο θέμα παραγόντων, οι ενδεικνυόμενες τροποποιήσεις των ΑΟΚ ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(16)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Επιστημονικές εκθέσεις της EFSA διαθέσιμες στο διαδίκτυο: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aminopyralid in certain cereals. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία aminopyralid σε ορισμένα σιτηρά). EFSA Journal 2019·17(1):5534.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in cranberries. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου καταλοίπων για την ουσία captan στα μακρόκαρπα μύρτιλλα). EFSA Journal 2018·16(12):5499.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for captan in hops. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου καταλοίπων για την ουσία captan στον λυκίσκο). EFSA Journal 2018·16(12):5498.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid. (Αιτιολογημένη γνώμη για την αξιολόγηση των επιβεβαιωτικών στοιχείων κατόπιν της εξέτασης του ΑΟΚ που προβλέπεται βάσει του άρθρου 12 για την ουσία cyazofamid). EFSA Journal 2018·16(11):5487.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim-methyl. (Αιτιολογημένη γνώμη για την αξιολόγηση των επιβεβαιωτικών στοιχείων κατόπιν της εξέτασης του ΑΟΚ που προβλέπεται βάσει του άρθρου 12 για την ουσία kresoxim-methyl). EFSA Journal 2018·16(11):5471.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in celeries, fennel and rice. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία lambda-cyhalothrin στο σέλινο, στον μάραθο και στο ρύζι). EFSA Journal 2019·17(1):5546.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mandipropamid in various crops. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου καταλοίπων για την ουσία mandipropamid σε διάφορες καλλιέργειες). EFSA Journal 2019·17(2):5599.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία mandipropamid στους κόκκους καφέ). EFSA Journal 2018·16(11):5491.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία pyraclostrobin στη σόγια). EFSA Journal 2018·16(11):5466.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for pyraclostrobin in various crops. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία pyraclostrobin σε διάφορες καλλιέργειες). EFSA Journal 2018·16(11):5488.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία pyraclostrobin στο ρύζι). EFSA Journal 2018·16(11):5483.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. (Αιτιολογημένη γνώμη για την αξιολόγηση των επιβεβαιωτικών στοιχείων κατόπιν της εξέτασης του ΑΟΚ που προβλέπεται βάσει του άρθρου 12 για την ουσία pyraclostrobin). EFSA Journal 2018·16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for spiromesifen in cocoa beans. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον καθορισμό ανοχής κατά την εισαγωγή για την ουσία spiromesifen στους κόκκους καφέ). EFSA Journal 2019·17(1):5558.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία spirotetramat σε διάφορες καλλιέργειες). EFSA Journal 2019·17(1):5589.

 

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τον καθορισμό ανοχών κατά την εισαγωγή για την ουσία teflubenzuron στα γκρέιπφρουτ, τα μανταρίνια και τα μπρόκολα). EFSA Journal 2018·16(11):5474.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tetraconazole in kaki/Japanese persimmon, linseeds and poppy seeds. (Αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων ανώτατων ορίων καταλοίπων για την ουσία tetraconazole στο kaki/λωτό, τον λιναρόσπορο και τα σπέρματα παπαρούνας). EFSA Journal 2019·17(1):5577.

(3)  Αναθεώρηση της έκθεσης επανεξέτασης σχετικά με τα υφιστάμενα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη δραστική ουσία lambda-cyhalothrin. EFSA Journal 2015·13(12):4324.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flutianil. (Συμπέρασμα σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία flutianil). EFSA Journal 2014·12(8):3805.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι στήλες για τις ουσίες captan, cyazofamid, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, pyraclostrobin και teflubenzuron αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (1)

Captan (καπτάνη) (άθροισμα captan και THPI, εκφραζόμενο ως captan) (Κ)

Cyazofamid (κυαζωφαμίδη)

Kresoxim-methyl (μεθυλική κρεσοξίμη (Κ)

Lambda-cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη) [περιλαμβάνει την gamma-cyhalothrin (γ-κυαλοθρίνη)]( άθροισμα των ισομερών R,S και S,R) (Λ)

Pyraclostrobin (πυρακλοστροβίνη) (Λ)

Teflubenzuron (τεφλουβενζουρόνη (Λ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

 

 

 

 

 

 

0110000

Εσπεριδοειδή

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

2

0,5

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

0,5

 

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

0,5

 

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Ακρόδρυα

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

 

0,02 (*1)

0120010

Αμύγδαλα

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120040

Κάστανα

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120050

Καρύδες

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120060

Φουντούκια

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

0,05 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120100

Φιστίκια

 

 

0,01 (*1)

 

1

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0120990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0130000

Μηλοειδή

10

0,01 (*1)

0,2

(+)

0,5

1

0130010

Μήλα

 

 

 

0,08

 

(+)

0130020

Αχλάδια

 

 

 

0,08

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

 

0,2

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

 

0,2

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

 

0,2

 

 

0130990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Βερίκοκα

6

 

 

0,15 (+)

1

0,01 (*1)

0140020

Κεράσια (γλυκά)

6

 

 

0,3 (+)

3

0,01 (*1)

0140030

Ροδάκινα

6

 

 

0,15 (+)

0,3

0,01 (*1)

0140040

Δαμάσκηνα

10

 

 

0,2 (+)

0,8

0,1 (*1)

0140990

Άλλα (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1) (+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

 

(+)

 

 

0151000

α)

σταφύλια

 

2

1

 

 

0,7

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

0,03 (*1)

 

 

0,08

1

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

0,02  (*1)

 

 

0,2

2

 

0152000

β)

φράουλες

1,5

0,01 (*1)

1,5

0,2

1,5

0,01 (*1)

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0153010

Βατόμουρα

20

 

 

 

3

 

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

20

 

 

 

3

 

0153990

Άλλα (2)

0,03 (*1)

 

 

 

2

 

0154000

δ)

άλλοι μικροί καρποί και μούρα

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0154010

Μύρτιλλα

30

 

0,9

0,2

4

 

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

30

 

0,9

0,2

3

 

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

30

 

0,9

0,2

3

 

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

0,03 (*1)

 

0,9

0,2

3

 

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

3

 

0154990

Άλλα (2)

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

3

 

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

 

(+)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Χουρμάδες

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161020

Σύκα

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

0,2

1

 

 

0161040

Κουμκουάτ

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161050

Καράμβολες

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

 

0,01 (*1)

0,09

 

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0161990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,01 (*1)

0162010

Ακτινίδια (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

 

 

0,05

0,02 (*1)

 

0162020

Λίτσι

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

0,01 (*1)

(+)

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163020

Μπανάνες

 

 

 

0,15

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Μάνγκο

 

 

 

0,2

0,05

0,01 (*1)

0163040

Παπάγια

 

 

 

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Ρόδια

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoyas

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Γκουάβα

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ανανάς

 

 

 

0,01 (*1)

0,3

0,01 (*1)

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

 

(+)

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

α)

πατάτες

 

0,01  (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,05

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

 

 

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

 

 

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

 

 

 

 

0212990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Κοκκινογούλια

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,1

 

0213020

Καρότα

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,5

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,07

0,5

 

0213040

Χρένα

 

0,1

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,06

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,3

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,15

0,5

 

0213090

Λαγόχορτα

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,1

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,09

 

0213110

Γογγύλια

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,04

0,09

 

0213990

Άλλα (2)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,2

 

0,01 (*1)

0220010

Σκόρδα

 

 

0,3

 

0,3

 

0220020

Κρεμμύδια

 

 

0,3

 

1,5

 

0220030

Ασκαλώνια

 

 

0,3

 

0,3

 

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/σιμπούλα

 

 

0,01 (*1)

 

1,5

 

0220990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

 

 

 

 

 

 

0231000

α)

Σολανώδη και μαλαχοειδή

 

 

 

 

 

1,5

0231010

Ντομάτες

1

0,6

0,6

0,07

0,3

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,8

0,1

0,5

 

0231030

Μελιτζάνες

0,03 (*1)

0,3

0,6

0,3

0,3

 

0231040

Μπάμιες

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

 

0231990

Άλλα (2)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

0,03 (*1)

0,2

0,05 (*1)

 

0,5

 

0232010

Αγγούρια

 

 

 

0,05

 

0,5

0232020

Αγγουράκια

 

 

 

0,15

 

1,5

0232030

Κολοκύθια

 

 

 

0,15

 

0,5

0232990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,5

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

0,03 (*1)

0,15

0,3

0,06

0,5

 

0233010

Πεπόνια

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Καρπούζια

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

 

 

0,1

0,5

0,01 (*1)

0241010

Μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

 

0241990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

 

0,04

0,3

0,5 (+)

0242020

Λάχανα

 

 

 

0,15

0,4

0,2 (+)

0242990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

1,5

0,01 (*1)

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

 

 

0,3

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

 

 

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0251010

Λυκοτρίβολο

 

 

 

1,5

10

 

0251020

Μαρούλια

 

 

 

0,15

2

 

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

 

 

0,07

0,4

 

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

 

 

0,7

10

 

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

 

 

0,7

10

 

0251060

Ρόκα

 

 

 

0,7

10

 

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

 

 

0,7

10

 

0251990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

10

 

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0252010

Σπανάκι

 

 

 

0,6

0,6

 

0252020

Ανδράκλα

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

 

 

0,2

1,5

 

0252990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,03 (*1)

0,01 (*1)

15

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

0,06 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,7

2

0,02 (*1)

0256010

Φραγκομαϊντανός

 

 

 

 

 

 

0256020

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

 

0256030

Φύλλα σέλινου

 

 

 

 

 

 

0256040

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

 

0256050

Φασκόμηλο

 

 

 

 

 

 

0256060

Δενδρολίβανο

 

 

 

 

 

 

0256070

Θυμάρι

 

 

 

 

 

 

0256080

Βασιλικός

 

 

 

 

 

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

 

 

 

 

 

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

 

 

 

 

 

 

0256990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Ψυχανθή

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

 

 

0,4

0,6

 

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

 

 

0,2

0,6

 

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

0,2

0,15

 

0260050

Φακές

 

 

 

0,2

0,02 (*1)

 

0260990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Σπαράγγια

 

 

0,05 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0270020

Άγριες αγκινάρες

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Σέλινο

 

 

0,01 (*1)

0,2

1,5

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

 

 

0,01 (*1)

0,3

1,5

 

0270050

Αγκινάρες

 

 

0,01 (*1)

0,15

3

 

0270060

Πράσα

 

 

10

0,07

0,8

 

0270070

Ραβέντι

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

0,5

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,07 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (+)

 

0,01 (*1)

0300010

Φασόλια

 

 

 

 

0,3

 

0300020

Φακές

 

 

 

 

0,5

 

0300030

Μπιζέλια

 

 

 

 

0,3

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

 

 

 

0,05

 

0300990

Άλλα (2)

 

 

 

 

0,3

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

 

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

 

 

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,04

0,02 (*1)

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

0,05 (*1)

0,2

0,3

0,3

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401070

Σόγια

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,2

0,05

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,3

0,02 (*1)

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401120

Σπόροι βόραγου

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,2

0,02 (*1)

0401990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Ελιές για παραγωγή λαδιού

 

 

0,2

0,5

 

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402040

Καπόκ

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0402990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,07 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0500010

Κριθάρι

 

 

0,1

0,5

1

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500030

Καλαμπόκι

 

 

0,01 (*1)

0,02

0,02 (*1)

 

0500040

Κεχρί

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0500050

Βρώμη

 

 

0,1

0,3

1

 

0500060

Ρύζι

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,09

 

0500070

Σίκαλη

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500080

Σόργο

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,5

 

0500090

Σίτος

 

 

0,08

0,05

0,2

 

0500990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

 

 

0610000

Τέια

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Κόκκοι καφέ

 

 

 

 

0,3

0,3

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

α)

άνθη

 

 

 

 

 

 

0631010

Χαμομήλι

 

 

 

 

 

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

 

 

 

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

 

 

 

 

0631040

Γιασεμί

 

 

 

 

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

 

 

 

 

0631990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

 

 

 

 

 

0632010

Φράουλα

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Μάτε

 

 

 

 

 

 

0632990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

γ)

ρίζες

 

 

 

 

 

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

 

 

 

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

 

 

 

 

0633990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0639000

δ)

οποιαδήποτε άλλα μέρη του φυτού

 

 

 

 

 

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Χαρούπια

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

150

20

0,05 (*1)

10 (+)

15

0,05 (*1)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

 

(+)

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Γλυκάνισο

 

 

 

 

 

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

 

 

 

 

0810030

Σέλινο

 

 

 

 

 

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

 

 

 

 

0810050

Κύμινο

 

 

 

 

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

 

 

 

 

0810070

Μάραθο

 

 

 

 

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

 

 

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

 

 

 

 

0810990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Μπαχάρι

 

 

 

0,03

 

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

 

0,03

 

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

 

0,03

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

 

2

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

 

0,03

 

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

 

0,03

 

 

0820070

Βανίλια

 

 

 

0,03

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

 

0,03

 

 

0820990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Κανέλα

 

 

 

 

 

 

0830990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

 

 

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ζιγγίβερι (10)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Κουρκουμάς

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) (11)

 

 

 

 

 

(+)

0840990

Άλλα (2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

 

 

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

 

 

 

 

0850990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

 

 

 

 

0860990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Επίσπερμο

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

 

 

 

 

0870990

Άλλα (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

(+)

 

0,01 (*1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,2

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,08

 

0900990

Άλλα (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

 

 

 

(+)

 

(+)

1010000

Εμπορεύματα από

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

0,05

1011000

α)

χοίρους

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

1011010

Μυς

 

 

 

0,15

 

 

1011020

Λίπος

 

 

 

3

 

 

1011030

Ήπαρ

 

 

 

0,05

 

 

1011040

Νεφροί

 

 

 

0,2

 

 

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

 

 

3

 

 

1011990

Άλλα (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1012000

β)

βοοειδή

 

 

 

 

 

 

1012010

Μυς

0,09

 

 

0,02

 

 

1012020

Λίπος

0,06

 

 

3

 

 

1012030

Ήπαρ

0,09

 

 

0,05

 

 

1012040

Νεφροί

0,09

 

 

0,2

 

 

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,09

 

 

3

 

 

1012990

Άλλα (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1013000

γ)

πρόβατα

 

 

 

 

 

 

1013010

Μυς

0,09

 

 

0,02

 

 

1013020

Λίπος

0,06

 

 

3

 

 

1013030

Ήπαρ

0,09

 

 

0,05

 

 

1013040

Νεφροί

0,09

 

 

0,2

 

 

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

0,09

 

 

3

 

 

1013990

Άλλα (2)

0,03 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

1014000

δ)

αίγες

 

 

 

 

 

 

1014010

Μυς

0,09

 

 

0,15