ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
14 Μαΐου 2019


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/757 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2019, για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

1

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες ( 1 )

4

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/759 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή υγειονομικών όρων εισαγωγής τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) ( 1 )

11

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/760 της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2019, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της βιομάζας ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής ( 1 )

13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/761 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine)

16

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/762 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2019, που τροποποιεί την απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali)

18

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/763 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2019, για την εφαρμογή της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

21

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1926 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις ( ΕΕ L 272 της 21.10.2017 )

24

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 487/2013 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο ( ΕΕ L 149 της 1.6.2013 )

24

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/757 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Μαΐου 2019

για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 224/2014 του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 224/2014.

(2)

Στις 18 Απριλίου 2019, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επικαιροποίησε τις πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσωπο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 70 της 11.3.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 224/2014, στο παράρτημα Ι, μέρος Α (Πρόσωπα) η καταχώριση για το παρακάτω πρόσωπο αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

«12.   Abdoulaye HISSENE (γνωστός ως: α) Abdoulaye Issène, β) Abdoulaye Hissein, γ) Hissene Abdoulaye, δ) Abdoulaye Issène Ramadane, e) Abdoulaye Issene Ramadan, στ) Issene Abdoulaye)

Ημερομηνία γέννησης: α)1967· β) 1 Ιαν. 1967

Τόπος γέννησης: α) Ndele, Bamingui-Bangoran, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Haraze Mangueigne, Τσάντ

Ιθαγένεια: α) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Τσάντ

Αριθ. Διαβατηρίου: ΚΑΔ, διπλωματικό διαβατήριο αριθ. D 00000897, εκδοθέν στις 5 Απριλίου 2013 (ισχύει έως τις 4 Απριλίου 2018)

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: Αριθμός εθνικής ταυτότητας Τσάντ 103-00653129-22, εκδοθείσα στις 21 Απριλίου 2009 (λήγει στις 21 Απριλίου 2019)

Διεύθυνση: α) KM5, Μπανγκουί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Nana-Grebizi, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· γ) Ndjari, Ndjamena, Τσάντ

Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:17 Μαΐου 2017

Άλλες πληροφορίες: Ο Hissène υπήρξε πρώην υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού, ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου του πρώην προέδρου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Michel Djotodia. Προηγουμένως, ήταν επικεφαλής του πολιτικού κόμματος της “Συνέλευσης Πατριωτών για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη”. Επίσης, καθιερώθηκε ως επικεφαλής των ένοπλων πολιτοφυλακών στο Μπανγκί, και ιδίως στη συνοικία “PK5” (3ο διαμέρισμα). Όνομα πατρός: Abdoulaye. Όνομα μητρός: Absita Moussa. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdoulaye Hissène καταχωρίσθηκε στις 17 Μαΐου 2017 δυνάμει των παραγράφων 16 και 17 στοιχείο ζ) της απόφασης 2339(2017) ως “εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, ή τη διαδικασία σταθεροποίησης και συμφιλίωσης ή που τροφοδοτούν τη βία·” και “εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χορηγία ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ή διεθνών αποστολών ασφαλείας, περιλαμβανομένων της MINUSCA, των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών επιχειρήσεων που τις υποστηρίζουν.”

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Abdoulaye Hissène και άλλα μέλη της πρώην Σελέκα συνεργάστηκαν με υπονομευτές της ομάδας Αντιμπαλάκα η οποία συμμαχούσε με τον τέως πρόεδρο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ΚΑΔ), François Bozizé, καθώς και τον Maxime Mokom, προκειμένου να ενθαρρύνουν βίαιες διαμαρτυρίες και συγκρούσεις τον Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος για την ανατροπή της κυβέρνησης τη χρονική στιγμή κατά την οποία η τότε μεταβατική πρόεδρος Catherine Samba-Panza συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του 2015. Κατά των Mokom, Hissène και άλλων απαγγέλθηκαν κατηγορίες από την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για διάφορα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, εμπρησμών, βασανιστηρίων, λεηλασιών, ως απόρροια του αποτυχημένου πραξικοπήματος.

Από το 2015, ο Hissène εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς ηγέτες των ενόπλων πολιτοφυλακών που είναι εγκατεστημένες στη συνοικία “PK5” του Μπανγκί, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 άνδρες. Με τη δράση του αυτή παρεμπόδιζε την ελεύθερη κυκλοφορία και την επαναφορά της κρατικής εξουσίας στην περιοχή, μεταξύ άλλων και μέσω παράνομης φορολόγησης των μεταφορών και των εμπορικών δραστηριοτήτων. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, ο Hissène ενεργούσε ως εκπρόσωπος των “Nairobists” της πρώην Σελέκα στο Μπανγκί, επιχειρώντας προσέγγιση με μαχητές της Αντιμπαλάκα υπό τις διαταγές του Mokom. Ένοπλοι άνδρες υπό τον έλεγχο του Haroun Gaye και του Hissène συμμετείχαν σε βίαια γεγονότα που συνέβησαν στο Μπανγκί μεταξύ 26ης Σεπτεμβρίου και 3ης Οκτωβρίου 2015.

Υπάρχουν υπόνοιες ότι μέλη της ομάδας του Hissène έχουν εμπλακεί σε επίθεση, στις 13 Δεκεμβρίου 2015 —την ημέρα του δημοψηφίσματος για το σύνταγμα— κατά του οχήματος του Mohamed Moussa Dhaffane, ηγέτη της πρώην Σελέκα. Ο Hissène κατηγορείται ότι κατηύθυνε τη βία στο διαμέρισμα KM5 του Μπανγκί, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων και τον τραυματισμό είκοσι, ενώ εμπόδισε κατοίκους του να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα για το σύνταγμα. Ο Hissène έθεσε σε κίνδυνο τις εκλογές δημιουργώντας ένα κύκλο τιμωρητικών επιθέσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

Στις 15 Μαρτίου 2016, ο Hissène συνελήφθη από την αστυνομία στον αερολιμένα M'poko του Μπανγκί και μεταφέρθηκε στο τμήμα ερευνών της εθνικής χωροφυλακής. Στη συνέχεια απελευθερώθηκε από την πολιτοφυλακή του με τη χρήση βίας και έκλεψε όπλο το οποίο είχε παραδοθεί από τη MINUSCA, ως μέρος της αίτησης εξαίρεσης που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή.

Στις 19 Ιουνίου 2016, μετά τη σύλληψη μουσουλμάνων εμπόρων από εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας στο “PK 12”, οι πολιτοφυλακές του Gaye και του Hissène απήγαγαν πέντε άτομα της εθνικής αστυνομίας στο Μπανγκί. Στις 20 Ιουνίου, η MINUSCA επιχείρησε να απελευθερώσει τους αστυνομικούς. Ένοπλοι άνδρες υπό τον έλεγχο του Hissène και του Gaye αντήλλαξαν πυρά με τις ειρηνευτικές δυνάμεις που επιχειρούσαν να ελευθερώσουν τους ομήρους. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος της ειρηνευτικής δύναμης.

Στις 12 Αυγούστου 2016, ο Hissène ηγήθηκε μιας αυτοκινητοπομπής έξι οχημάτων που μετέφερε άτομα με βαρύ οπλισμό. Η MINUSCA σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή η οποία αποχωρούσε από το Μπανγκί, νοτίως του Sibut. Καθ' οδόν προς τον Βορρά, η αυτοκινητοπομπή αντήλλαξε πυρά με τις δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας σε πλήθος σημείων ελέγχου. Η αυτοκινητοπομπή τελικά ακινητοποιήθηκε από τη MINUSCA, 40 χιλιόμετρα νοτίως του Sibut. Μετά από πολλαπλές ανταλλαγές πυρών, η MINUSCA συνέλαβε 11 άνδρες, ωστόσο ο Hissène και αρκετοί άλλοι διέφυγαν. Άτομα που συνελήφθησαν ανέφεραν στη MINUSCA ότι ο Hissène ήταν ο επικεφαλής της αυτοκινητοπομπής και είχε ως στόχο να φτάσει στο Bria και να συμμετάσχει στη συνέλευση των ομάδων της πρώην Σελέκα που διοργάνωσε ο Nourredine Adam.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2016, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μετέβη δύο φορές στο Sibut προκειμένου να επιθεωρήσει τα υπάρχοντα της αυτοκινητοπομπής του Hissène, του Gaye και του Hamit Tidjani που κατάσχεσε η MINUSCA στις 13 Αυγούστου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εξέτασε επίσης, τα πυρομαχικά που κατασχέθηκαν στην οικία του Hissène στις 16 Αυγούστου. Από τα έξι οχήματα και τα συλληφθέντα άτομα ανακτήθηκε θανατηφόρος και μη θανατηφόρος στρατιωτικός εξοπλισμός. Στις 16 Αυγούστου 2016, η κεντρική Χωροφυλακή εισέβαλε στο σπίτι του Hissène στο Μπανγκί. Ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 700 όπλα.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2016, μια ομάδα ατόμων από την πρώην Σελέκα προερχόμενα από το Kaga-Bandoro με έξι μοτοσυκλέτες για να παραλάβουν τον Hissène, άνοιξαν πυρ κατά των δυνάμεων της MINUSCΑ πλησίον του Dékoa. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σκοτώθηκε μαχητής της πρώην Σελέκα, ενώ τραυματίστηκαν δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης και ένας πολίτης.»


14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/4


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Ιανουαρίου 2019

για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 45 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να εντοπίζουν, να εκτιμούν και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον οποίο εκτίθενται, ιδιαίτερα όταν έχουν ιδρύσει υποκαταστήματα ή θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής σε τρίτες χώρες ή καθώς εξετάζουν το ενδεχόμενο ίδρυσης υποκαταστημάτων ή θυγατρικών πλειοψηφικής συμμετοχής σε τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849 θεσπίζονται πρότυπα για την αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου.

(2)

Η συνεπής εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου είναι ουσιώδους σημασίας για την ισχυρή και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντός του ομίλου.

(3)

Προκύπτουν, ωστόσο, καταστάσεις στις οποίες ένας όμιλος διαθέτει υποκαταστήματα ή θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής σε τρίτη χώρα το δίκαιο της οποίας δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, στην περίπτωση που το δίκαιο της τρίτης χώρας όσον αφορά την προστασία δεδομένων ή το τραπεζικό απόρρητο περιορίζει τη δυνατότητα του ομίλου να έχει πρόσβαση, να επεξεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες των υποκαταστημάτων ή θυγατρικών πλειοψηφικής συμμετοχής στην τρίτη χώρα.

(4)

Στις περιπτώσεις αυτές, και σε καταστάσεις όπου η ικανότητα των αρμόδιων αρχών να εποπτεύουν αποτελεσματικά τη συμμόρφωση του ομίλου με τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 παρεμποδίζεται λόγω αδυναμίας πρόσβασης των αρμόδιων αρχών σε σχετικές πληροφορίες που τηρούνται σε υποκαταστήματα ή σε θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής σε τρίτες χώρες, απαιτούνται επιπρόσθετες πολιτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στις επιπρόσθετες αυτές πολιτικές και διαδικασίες μπορούν να περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συγκατάθεσης των πελατών, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει για την αντιμετώπιση ορισμένων νομικών φραγμών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου, σε τρίτες χώρες όπου άλλες επιλογές είναι περιορισμένες.

(5)

Η ανάγκη διασφάλισης συνεπούς σε ενωσιακό επίπεδο αντιμετώπισης των νομικών φραγμών που παρεμποδίζουν την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο ομίλου δικαιολογεί την επιβολή ειδικών, ελάχιστων ενεργειών στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ωστόσο, οι επιπρόσθετες αυτές πολιτικές και διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στους κινδύνους.

(6)

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδεικνύουν στην οικεία αρμόδια αρχή ότι η έκταση των επιπρόσθετων μέτρων που έχουν λάβει είναι επαρκής με βάση τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ωστόσο, στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι τα επιπρόσθετα μέτρα που έχει λάβει το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι ανεπαρκή για τη διαχείριση του κινδύνου, θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό να λάβει ειδικά μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού με τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) εξουσιοδοτούν την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), αντιστοίχως, να εκδίδουν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της κοινής, ομοιόμορφης και συνεπούς εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Κατά τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και με τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με συγκεκριμένες επιχειρηματικές σχέσεις και περιστασιακές συναλλαγές και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

(8)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής να εφαρμόζει συμπληρωματικές εποπτικές δράσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 στις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό αποδεικνύεται ανεπαρκής.

(9)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν επίσης τα μέτρα ενισχυμένης δέουσας επιμέλειας τα οποία οφείλουν/υποχρεούνται να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όταν συναλλάσσονται με φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε χώρες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από την Επιτροπή ως χώρες υψηλού κινδύνου, δυνάμει του άρθρου 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(10)

Θα πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στα πιστωτικά ιδρύματα και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ώστε να προσαρμόσουν τις οικείες πολιτικές και διαδικασίες στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να εφαρμόζεται τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

(11)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που εκπόνησαν και υπέβαλαν στην Επιτροπή οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).

(12)

Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές διενέργησαν ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσαν το ενδεχόμενο συναφές κόστος και τις ωφέλειες και ζήτησαν τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει σύνολο επιπρόσθετων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων ενεργειών, που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις περιπτώσεις στις οποίες το δίκαιο τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών σε επίπεδο ομίλου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, σε υποκαταστήματα ή θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που ανήκουν στον όμιλο και είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα.

Άρθρο 2

Γενικές υποχρεώσεις για κάθε τρίτη χώρα

Για κάθε τρίτη χώρα στην οποία έχουν ιδρύσει υποκατάστημα ή στην οποία είναι εγκατεστημένη θυγατρική της οποίας έχουν την κυριότητα κατά πλειοψηφία, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν τουλάχιστον στις εξής ενέργειες:

α)

εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για τον όμιλό τους, καταγραφή της εν λόγω εκτίμησης, επικαιροποίησή της και διατήρησή της ώστε να είναι δυνατή η κοινοποίησή της στην οικεία αρμόδια αρχή·

β)

διασφάλιση ότι ο κίνδυνος που αναφέρεται στο στοιχείο α) αντικατοπτρίζεται επαρκώς στις οικείες πολιτικές και διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου·

γ)

εξασφάλιση έγκρισης από ανώτερο διοικητικό στέλεχος σε επίπεδο ομίλου για την εκτίμηση του κινδύνου που αναφέρεται στο στοιχείο α) και για τις πολιτικές και τις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

δ)

παροχή στοχευμένης κατάρτισης σε συναφή μέλη του προσωπικού στην τρίτη χώρα ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν δείκτες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της κατάρτισης.

Άρθρο 3

Εκτιμήσεις συγκεκριμένου κινδύνου

1.   Στην περίπτωση που το δίκαιο τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό και την επαρκή εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με επιχειρηματική σχέση ή περιστασιακή συναλλαγή, λόγω περιορισμών πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες πελάτη και πραγματικού δικαιούχου ή λόγω περιορισμών στη χρήση των πληροφοριών αυτών για σκοπούς δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 28 ημερολογιακών ημερών από τον προσδιορισμό της τρίτης χώρας, σχετικά με τα εξής:

i)

την ονομασία της οικείας τρίτης χώρας·

ii)

τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του δικαίου της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών οι οποίες είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό και την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με πελάτη·

β)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα προσδιορίζουν αν είναι δυνατή η χρήση της συγκατάθεσης των πελατών τους και, κατά περίπτωση, των πραγματικών δικαιούχων των πελατών τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν νομίμως οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii)·

γ)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα απαιτούν από τους πελάτες τους και, κατά περίπτωση, από τους πραγματικούς δικαιούχους των πελατών τους, να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii) στον βαθμό που αυτό συνάδει με το δίκαιο της τρίτης χώρας.

2.   Στην περίπτωση που η συγκατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν είναι εφικτή, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα, επιπλέον των συνήθων μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να διαχειριστούν τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στα εν λόγω επιπρόσθετα μέτρα περιλαμβάνονται το επιπρόσθετο μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο γ) και ένα ή περισσότερα από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχεία α), β), δ), ε) και στ).

Όταν πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

διασφαλίζει ότι το υποκατάστημα ή η θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής τερματίζει την επιχειρηματική σχέση·

β)

διασφαλίζει ότι το υποκατάστημα ή η θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής δεν εκτελεί την περιστασιακή συναλλαγή·

γ)

παύει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται από το οικείο υποκατάστημα ή την οικεία θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα.

3.   Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καθορίζουν την έκταση των επιπρόσθετων μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 βάσει ευαισθησίας του κινδύνου και είναι σε θέση να καταδείξουν στην οικεία αρμόδια αρχή ότι η έκταση των επιπρόσθετων μέτρων είναι κατάλληλη με βάση τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 4

Ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων πελατών

1.   Στην περίπτωση που το δίκαιο τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την ανταλλαγή ή επεξεργασία δεδομένων πελατών για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντός του ομίλου, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 28 ημερών από τον προσδιορισμό της τρίτης χώρας, σχετικά με τα εξής:

i)

την ονομασία της οικείας τρίτης χώρας·

ii)

τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του δικαίου της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την ανταλλαγή ή επεξεργασία δεδομένων πελατών για τους σκοπούς της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

β)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα προσδιορίζουν αν είναι δυνατή η χρήση της συγκατάθεσης των πελατών τους και, κατά περίπτωση, των πραγματικών δικαιούχων των πελατών τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν νομίμως οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii)·

γ)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα απαιτούν από τους πελάτες τους και, κατά περίπτωση, από τους πραγματικούς δικαιούχους των πελατών τους, να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii) στον βαθμό που αυτό συνάδει με το δίκαιο της τρίτης χώρας.

2.   Στις περιπτώσεις στις οποίες η συγκατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν είναι εφικτή, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα, επιπλέον των συνήθων μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να διαχειριστούν τον κίνδυνο. Στα εν λόγω επιπρόσθετα μέτρα περιλαμβάνεται το επιπρόσθετο μέρος που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο α) ή το επιπρόσθετο μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο γ). Στην περίπτωση που ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης τρομοκρατίας είναι αρκετά υψηλός ώστε να απαιτούνται περαιτέρω επιπρόσθετα μέτρα, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα επιπρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχεία α) έως γ).

3.   Όταν πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, παύει μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται από το οικείο υποκατάστημα ή την οικεία θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα.

4.   Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καθορίζουν την έκταση των επιπρόσθετων μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 βάσει ευαισθησίας του κινδύνου και είναι σε θέση να καταδείξουν στην οικεία αρμόδια αρχή ότι η έκταση των επιπρόσθετων μέτρων είναι κατάλληλη με βάση τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 5

Γνωστοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται με ύποπτες συναλλαγές

1.   Στην περίπτωση που το δίκαιο της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την ανταλλαγή πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 από υποκαταστήματα και θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα με άλλες οντότητες εντός του ομίλου, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 28 ημερών από τον προσδιορισμό της τρίτης χώρας, σχετικά με τα εξής:

i)

την ονομασία της οικείας τρίτης χώρας·

ii)

τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του δικαίου της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την ανταλλαγή ή επεξεργασία του περιεχόμενου των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 οι οποίες εντοπίζονται από υποκατάστημα ή θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχή που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με άλλες οντότητες εντός του ομίλου·

β)

απαίτηση από το υποκατάστημα ή τη θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής να παράσχει σχετικές πληροφορίες σε ανώτερο διοικητικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού ώστε το τελευταίο να είναι σε θέση να εκτιμήσει τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τη λειτουργία του εν λόγω υποκαταστήματος ή της εν λόγω θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής και τον αντίκτυπο του κινδύνου αυτού για τον όμιλο, όπως:

i)

τον αριθμό των ύποπτων συναλλαγών που αναφέρθηκαν εντός καθορισμένης περιόδου·

ii)

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που παρέχουν επισκόπηση των περιστάσεων βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν υποψίες.

2.   Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα, επιπλέον των συνήθων μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειμένου να διαχειριστούν τον κίνδυνο.

Στα εν λόγω επιπρόσθετα μέτρα περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα επιπρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχεία α) έως γ) και ζ) έως θ).

3.   Όταν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, παύουν μέρος ή το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται από το οικείο υποκατάστημα ή την οικεία θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής στην τρίτη χώρα.

4.   Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καθορίζουν την έκταση των επιπρόσθετων μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 βάσει ευαισθησίας του κινδύνου και είναι σε θέση να καταδείξουν στην οικεία αρμόδια αρχή ότι η έκταση των επιπρόσθετων μέτρων είναι κατάλληλη με βάση τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 6

Διαβίβαση δεδομένων πελατών στα κράτη μέλη

Στην περίπτωση που το δίκαιο της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει τη διαβίβαση δεδομένων τα οποία αφορούν πελάτες υποκαταστήματος ή θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα προς το κράτος μέλος για τον σκοπό της εποπτείας όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 28 ημερολογιακών ημερών από τον προσδιορισμό της τρίτης χώρας, σχετικά με τα εξής:

i)

την ονομασία της οικείας τρίτης χώρας·

ii)

τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του δικαίου της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει τη διαβίβαση δεδομένων τα οποία αφορούν πελάτες για τον σκοπό της εποπτείας όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

β)

διενέργεια ενισχυμένων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι αναλογικό προς τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τη λειτουργία του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα, επιτόπιων ή ανεξάρτητων ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το υποκατάστημα ή η θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής εφαρμόζει αποτελεσματικά πολιτικές και διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου και ότι εντοπίζει, εκτιμά και διαχειρίζεται επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

γ)

υποβολή των πορισμάτων των ελέγχων που αναφέρονται στο στοιχείο β) στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατόπιν αιτήματος·

δ)

απαίτηση από το υποκατάστημα ή τη θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα να παρέχει ανά τακτά διαστήματα σχετικές πληροφορίες σε ανώτερο διοικητικό στέλεχος του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

i)

ο αριθμός των πελατών υψηλού κινδύνου και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία τα οποία παρέχουν επισκόπηση των λόγων για τους οποίους οι πελάτες χαρακτηρίστηκαν ως πελάτες υψηλού κινδύνου, όπως στην περίπτωση πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων·

ii)

ο αριθμός των ύποπτων συναλλαγών που εντοπίζονται και αναφέρονται και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που παρέχουν επισκόπηση των περιστάσεων βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν υποψίες·

ε)

διάθεση των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο δ) στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 7

Τήρηση αρχείων

1.   Στην περίπτωση που το δίκαιο της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την εφαρμογή μέτρων τήρησης αρχείων ισοδύναμων με αυτά που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο V της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί προβαίνουν τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

ενημέρωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 28 ημερών από τον προσδιορισμό της τρίτης χώρας, σχετικά με τα εξής:

i)

την ονομασία της οικείας τρίτης χώρας·

ii)

τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή του δικαίου της τρίτης χώρας απαγορεύει ή περιορίζει την εφαρμογή μέτρων τήρησης αρχείων ισοδύναμων με αυτά που προβλέπονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/849·

β)

προσδιορισμός του αν είναι δυνατή η χρήση της συγκατάθεσης του πελάτη και, κατά περίπτωση, του πραγματικού δικαιούχου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν νομίμως οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii)·

γ)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα απαιτούν από τους πελάτες τους και, κατά περίπτωση, από τους πραγματικούς δικαιούχους των πελατών τους, να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο ii) στον βαθμό που αυτό συνάδει με το δίκαιο της τρίτης χώρας.

2.   Στις περιπτώσεις στις οποίες η συγκατάθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) δεν είναι εφικτή, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν επιπρόσθετα μέτρα, επιπλέον των συνήθων μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προκειμένου να διαχειριστούν τον κίνδυνο. Στα εν λόγω επιπρόσθετα μέτρα περιλαμβάνονται ένα ή περισσότερα από τα επιπρόσθετα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 8 στοιχεία α) έως γ) και ι).

3.   Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί καθορίζουν την έκταση των επιπρόσθετων μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 βάσει ευαισθησίας του κινδύνου και είναι σε θέση να καταδείξουν στην οικεία αρμόδια αρχή ότι η έκταση των επιπρόσθετων μέτρων είναι κατάλληλη με βάση τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 8

Επιπρόσθετα μέτρα

Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν τα ακόλουθα επιπρόσθετα μέτρα δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2, του άρθρου 4 παράγραφος 2, του άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 7 παράγραφος 2 αντιστοίχως:

α)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα περιορίζουν τη φύση και το είδος των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το υποκατάστημα ή τη θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής στην τρίτη χώρα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και έχουν χαμηλό αντίκτυπο στην έκθεση του ομίλου σε κίνδυνο·

β)

διασφάλιση ότι άλλες οντότητες του ίδιου ομίλου δεν βασίζονται σε μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τα οποία εφαρμόζονται από υποκατάστημα ή θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα, αλλά αντιθέτως εφαρμόζουν οι ίδιες μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σχετικά με οποιονδήποτε πελάτη υποκαταστήματος ή θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, ο οποίος επιθυμεί να προμηθευτεί προϊόντα ή υπηρεσίες από τις εν λόγω άλλες οντότητες του ίδιου ομίλου, ακόμη και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

γ)

διενέργεια ενισχυμένων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι αναλογικό προς τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τη λειτουργία του υποκαταστήματος ή της θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα, επιτόπιων ή ανεξάρτητων ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το υποκατάστημα ή η θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής εντοπίζει, εκτιμά και διαχειρίζεται επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

δ)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα εξασφαλίζουν την έγκριση ανώτερου διοικητικού στελέχους του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη σύναψη και τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων υψηλότερου κινδύνου ή για την εκτέλεση περιστασιακής συναλλαγής υψηλότερου κινδύνου·

ε)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα προσδιορίζουν την πηγή και, κατά περίπτωση, τον προορισμό των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν στην επιχειρηματική σχέση ή την περιστασιακή συναλλαγή·

στ)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα προβαίνουν σε ενισχυμένη συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης ενισχυμένης παρακολούθησης της συναλλαγής, έως ότου τα υποκαταστήματα ή οι θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής έχουν εξασφαλίσει εύλογη βεβαιότητα ότι κατανοούν τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με την επιχειρηματική σχέση·

ζ)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα κοινοποιούν στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό πληροφορίες από αναφορές σχετικά με ύποπτες συναλλαγές βάσει των οποίων διαπιστώθηκε ή δημιουργήθηκε η υποψία ή διατυπώθηκαν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι πραγματοποιήθηκε απόπειρα ή σημειώθηκε περιστατικό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως γεγονότα, συναλλαγές, περιστάσεις και έγγραφα στα οποία βασίζονται οι υποψίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό βάσει του δικαίου της τρίτης χώρας·

η)

διενέργεια ενισχυμένης συνεχούς παρακολούθησης οποιουδήποτε πελάτη και, κατά περίπτωση, πραγματικού δικαιούχου πελάτη υποκαταστήματος ή θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει αποτελέσει αντικείμενο αναφορών ύποπτων συναλλαγών από άλλες οντότητες του ίδιου ομίλου·

θ)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους για τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών·

ι)

διασφάλιση ότι τα οικεία υποκαταστήματα ή οι οικείες θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένα/εγκατεστημένες στην τρίτη χώρα μεριμνούν για την επικαιροποίηση και την ασφάλεια του προφίλ κινδύνου και των πληροφοριών δέουσας επιμέλειας που συνδέονται με πελάτη υποκαταστήματος ή θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που είναι εγκατεστημένο/εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα, στον βαθμό που αυτό είναι νομίμως δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον για τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/759 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Μαΐου 2019

σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή υγειονομικών όρων εισαγωγής τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 9 πρώτο εδάφιο.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 προβλέπει σημαντικές αλλαγές στους κανόνες και τις διαδικασίες για τη δημόσια υγεία (ασφάλεια των τροφίμων) που πρέπει να τηρούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. Ειδικότερα, καθορίζει ορισμένους όρους για τις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) στην Ένωση.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/185 της Επιτροπής (2) προβλέπει μεταβατικά μέτρα παρέκκλισης από τους κανόνες αυτούς για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα), εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής (3), για τα οποία οι όροι δημόσιας υγείας για την εισαγωγή στην Ένωση δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. Η παρούσα παρέκκλιση εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («νόμος για την υγεία των ζώων») (4) θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο. Εφαρμόζεται στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και, επομένως, στα σύνθετα προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (5). Μόλις αρχίσει να εφαρμόζεται, ο κανονισμός θα καθορίζει απαιτήσεις για την είσοδο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες και εδάφη στην Ένωση. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική σαφήνεια και συνέπεια, και να διευκολυνθεί η μετάβαση των φορέων εκμετάλλευσης και των αρμόδιων αρχών στους νέους κανόνες, είναι αναγκαίο να υπάρχει μία και μοναδική ημερομηνία εφαρμογής για τους νέους όρους εισαγωγής για τα σύνθετα προϊόντα που καλύπτονται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Η λήξη ισχύος των μεταβατικών αυτών μέτρων θα πρέπει, συνεπώς, να παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2021.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 για μια μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 20ή Απριλίου 2021.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «σύνθετο προϊόν» νοείται το σύνθετο προϊόν όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της απόφασης 2007/275/ΕΚ.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους για τις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 28/2012, απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους που αφορούν τις εισαγωγές του κράτους μέλους εισαγωγής.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 20ή Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/185 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 29 της 3.2.2017, σ. 21).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/2012, της 11ης Ιανουαρίου 2012, για τον καθορισμό απαιτήσεων για την πιστοποίηση των εισαγωγών στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων σύνθετων προϊόντων και την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 (ΕΕ L 12 της 14.1.2012, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(5)  Απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2007 σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ (ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9).


14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/760 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Μαΐου 2019

για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της βιομάζας ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 (1) της Επιτροπής, και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2) για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο εκτελεστικής πράξης για την έγκριση της διάθεσης νέων τροφίμων στην αγορά της Ένωσης και την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Στις 10 Απριλίου 2017 η εταιρεία Skultan SA («Ο αιτών») υπέβαλε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) στην αρμόδια αρχή της Πολωνίας για τη διάθεση της βιομάζας ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica στην αγορά της Ένωσης ως νέου τροφίμου κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ του εν λόγω κανονισμού. Ο αιτών ζήτησε η βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica να χρησιμοποιείται σε συμπληρώματα διατροφής. Τα μέγιστα επίπεδα χρήσης που προτείνονται από τον αιτούντα είναι 3 g ανά ημέρα για τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 9 ετών και 6 g ανά ημέρα για τις μεγαλύτερες ηλικίες.

(5)

Στις 15 Νοεμβρίου 2017 η αρμόδια αρχή της Πολωνίας εξέδωσε την αρχική της έκθεση αξιολόγησης. Στην εν λόγω έκθεση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica πληροί τα κριτήρια χαρακτηρισμού της ως νέου τροφίμου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, κάθε αίτηση για τη διάθεση νέων τροφίμων στην αγορά εντός της Ένωσης, η οποία υποβάλλεται σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και για την οποία δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 θεωρείται αίτηση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(7)

Αν και η αίτηση για διάθεση της βιομάζας ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica στην αγορά της Ένωσης ως νέου τροφίμου υποβλήθηκε σε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, η αίτηση πληροί επίσης τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («Αρχή») στις 22 Ιουνίου 2018, ζητώντας της να παράσχει επιστημονική γνώμη διενεργώντας μια αξιολόγηση για τη βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica ως νέο τρόφιμο.

(9)

Στις 17 Ιανουαρίου 2019 η Αρχή εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την ασφάλεια της βιομάζας ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica ως νέου τροφίμου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 (4). Η εν λόγω γνώμη ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(10)

Επομένως, η γνωμοδότηση της Αρχής παρέχει επαρκείς λόγους για να διαπιστωθεί ότι η βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica στις προτεινόμενες χρήσεις και επίπεδα χρήσης, όταν χρησιμοποιείται σε συμπληρώματα διατροφής, πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(11)

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ορίζει τις απαιτήσεις για τα συμπληρώματα διατροφής. Η χρήση της βιομάζας ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica θα πρέπει να εγκρίνεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, προστίθεται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων που καταρτίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470.

2.   Η εγγραφή στον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

3.   Η έγκριση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 2002/46/ΕΚ.

Άρθρο 2

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).

(4)  Δελτίο EFSA 2019·17(2):5594.

(5)  Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στον πίνακα 1 (Εγκεκριμένα νέα τρόφιμα) προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση κατ' αλφαβητική σειρά:

«Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο

Επιπρόσθετες ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης

Άλλες απαιτήσεις

Βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica

Συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων

Ανώτατα επίπεδα

Η ονομασία του νέου τροφίμου στην επισήμανση των τροφίμων στα οποία περιέχεται είναι “θερμικά νεκρή βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica”.»

 

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά

6 g/ανά ημέρα για παιδιά ηλικίας άνω των 10 ετών και για τον γενικό πληθυσμό εφήβων και ενηλίκων

3 g/ανά ημέρα για παιδιά ηλικίας από 3 έως 9 ετών

2)

Η ακόλουθη καταχώριση προστίθεται στον πίνακα 2 (Προδιαγραφές) κατ' αλφαβητική σειρά:

«Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προδιαγραφή

Βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica

Περιγραφή/Ορισμός:

Το νέο τρόφιμο είναι η ξηρά και θερμικά νεκρή βιομάζα ζυμομύκητα Yarrowia lipolytica.

Χαρακτηριστικά/Σύνθεση

Πρωτεΐνες: 45-11 g/100 g

Διατροφικές ίνες: 24-30 g/100 g

Σάκχαρα: < 1,0 g/100 g

Λίπος: 7-10 g/100 g

Ολική τέφρα: ≤ 12 %

Περιεκτικότητα σε νερό: ≤ 5 %

Περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία: ≥ 95 %

Μικροβιολογικά κριτήρια:

Ολικός αριθμός αερόβιων μικροοργανισμών: ≤ 5 × 103 CFU/g

Συνολικός αριθμός ζυμομυκήτων και ευρωτομυκήτων ≤ 102 CFU/g

Βιώσιμα κύτταρα Yarrowia lipolytica  (1): < 10 CFU/g (δηλαδή όριο ανίχνευσης)

Κολοβακτηριοειδή: ≤ 10 CFU/g

Σαλμονέλαspp Απουσία σε 25 g


(1)  Να δοκιμαστεί αμέσως μετά το στάδιο της θερμικής επεξεργασίας. Πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα για την πρόληψη διασταυρούμενης επιμόλυνσης με βιώσιμα κύτταρα Yarrowia lipolytica κατά τη συσκευασία ή/και την αποθήκευση του νέου τροφίμου.»


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/16


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/761 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Μαΐου 2019

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 42 παράγραφος 4 και 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 22 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με την συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine).

(2)

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2161 (2) για την παράταση της εντολής της EUAM Ukraine έως τις 31 Μαΐου 2019 και την παροχή ποσού δημοσιονομικής αναφοράς για το ίδιο διάστημα. Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, αυτό το ποσό αναφοράς αυξήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2371 του Συμβουλίου (3).

(3)

Στις 5 Μαρτίου 2019, μετά από στρατηγική επανεξέταση της EUAM Ukraine, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας εισηγήθηκε την παράταση της εντολής της EUAM Ukraine έως τις 31 Μαΐου 2021.

(4)

Η απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να παραταθεί έως τις 31 Μαΐου 2021.

(5)

Η EUAM Ukraine θα διεξαχθεί στο πλαίσιο μιας κατάστασης που μπορεί να επιδεινωθεί και θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUAM Ukraine για την περίοδο από 1ης Ιουνίου 2019 έως τις 31 Μαΐου 2021 ανέρχεται σε 54 138 700 EUR.»,

2)

Στο άρθρο 19, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζεται έως τις 31 Μαΐου 2021.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2014, για τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (ΕΕ L 217, 23.7.2014, σ. 42).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2161 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (ΕΕ L 304, 21.11.2017, σ. 48).

(3)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2371 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ σχετικά με τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (ΕΕ L 337, 19.12.2017, σ. 34).


14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/18


ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/762 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Μαΐου 2019

που τροποποιεί την απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 42 παράγραφος 4 και 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Απριλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali).

(2)

Στις 21 Φεβρουαρίου 2019, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/312 (2) που παρέτεινε την EUCAP Sahel Mali και της χορήγησε ποσό δημοσιονομικής αναφοράς έως τις 14 Ιανουαρίου 2021.

(3)

Στις 25 Ιουνίου 2018, στα συμπεράσματά του σχετικά με το Σαχέλ/ Μάλι, το Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της περιφερειοποίησης της ΚΠΑΑ στην περιοχή του Σαχέλ, με στόχο την ενίσχυση, κατά περίπτωση, της μη στρατιωτικής και της στρατιωτικής στήριξης στη διασυνοριακή συνεργασία, στις δομές περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως εκείνες της G5 Σαχέλ, και στην ικανότητα και την ανάληψη ευθύνης των χωρών του G5 για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή.

(4)

Στις 15 Φεβρουαρίου 2019, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προβλεπόμενη ανάπτυξη της EUCAP Sahel Mali προς στήριξη της G5 Σαχέλ και των εθνικών δυνατοτήτων της Μαυριτανίας.

(5)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, το Συμβούλιο ενέκρινε κοινό πολιτικοστρατιωτικό δόγμα επιχειρήσεων για την περιφερειοποίηση της δράσης ΚΠΑΑ στο Σαχέλ.

(6)

Συνεπώς, η απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

H EUCAP Sahel Mali θα διεξαχθεί σε συνθήκες που ενδέχεται να επιδεινωθούν και να παρεμποδίσουν την υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως εκτίθενται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«3.   Η EUCAP Sahel Mali, με την επιφύλαξη της βασικής εντολής της στο Μάλι, συμβάλλει στην περιφερειοποίηση της δράσης ΚΠΑΑ στο Σαχέλ, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και του συντονισμού μεταξύ των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας των χωρών της G5 Σαχέλ, καθώς και στηρίζοντας τη διασυνοριακή συνεργασία, στηρίζοντας δομές περιφερειακής συνεργασίας και συμβάλλοντας στη βελτίωση των εθνικών ικανοτήτων των χωρών της G5 Σαχέλ. Η EUCAP Sahel Mali μπορεί να διεξάγει τις εν λόγω δραστηριότητες στις χώρες της G5 Σαχέλ. Για τον εν λόγω σκοπό, η EUCAP Sahel Mali παρέχει εκπαίδευση, συμβουλές και άλλη ειδική στήριξη στις χώρες της G5 Σαχέλ, στο πλαίσιο των μέσων και των ικανοτήτων της, κατόπιν αιτήματος της ενδιαφερόμενης χώρας και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας.

4.   Για να πετύχει τον στόχο της, η EUCAP Sahel Mali ενεργεί σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις δράσης οι οποίες ορίζονται στη γενική ιδέα διαχείρισης κρίσεων που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 17 Μαρτίου 2014 και που περιλαμβάνονται στα έγγραφα επιχειρησιακού σχεδιασμού που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο, περιλαμβανομένου του κοινού πολιτικοστρατιωτικού δόγματος επιχειρήσεων για την περιφερειοποίηση της δράσης ΚΠΑΑ στο Σαχέλ. Πριν ξεκινήσει μια νέα δραστηριότητα σε νέα χώρα G5 Σαχέλ ενημερώνεται η Επιτροπή πολιτικής και ασφαλείας»,

2)

στο άρθρο 14 παράγραφος 1, το προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την EUCAP Sahel Mali από την 1η Μαρτίου 2019 έως τις 14 Ιανουαρίου 2021 ανέρχεται σε 68 150 000,00 EUR.»,

3)

το άρθρο 14α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Στο πλαίσιο της EUCAP Sahel Mali δημιουργείται Συντονιστική και Συμβουλευτική Περιφερειακή Μονάδα (ΣΣΠΜ).

2.   Η ΣΣΠΜ περιλαμβάνει προσωπικό που συστεγάζεται με την EUCAP Sahel Mali και τους εμπειρογνώμονες εσωτερικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΕΑΑ) τοποθετημένους στις αντιπροσωπείες της Ένωσης στην Μπουρκίνα Φάσο, το Τσαντ, το Μάλι, τη Μαυριτανία και τον Νίγηρα. Η ΣΣΠΜ θα μεταφέρει βαθμιαία προσωπικό από το Bamako στο Nouakchott, σύμφωνα με την παράγραφο 7 και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας.

3.   Οι στόχοι της ΣΣΠΜ, σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τις υπάρχουσες αποστολές της ΚΠΑΑ στο Σαχέλ, είναι να:

α)

συμβάλει στην επίγνωση της κατάστασης εκ μέρους της Ένωσης ως προς ανάγκες και ελλείψεις ασφάλειας και άμυνας των χωρών της G5 Σαχέλ οι οποίες αφορούν την περιφερειακή διασυνοριακή συνεργασία και σχετίζονται με προκλήσεις ασφάλειας·

β)

στηρίξει τις δομές και τις χώρες της G5 Σαχέλ ώστε να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία και τις επιχειρησιακές ικανότητες στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια που καθόρισε το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 10ης Δεκεμβρίου 2018·

γ)

διευκολύνει την οργάνωση κατάρτισης, την παροχή συμβουλών και άλλη ειδική στήριξη από ενωσιακές αποστολές ΚΠΑΑ στο Σαχέλ […] για τις χώρες της G5 Σαχέλ, και ιδίως την οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για τους ασκουμένους των εν λόγω χωρών σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.

4.   Οι ΕΕΑΑ συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με ζητήματα ασφάλειας και άμυνας στις χώρες υποδοχής τους. Παρέχουν κάθε τέτοια πληροφορία και, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προβαίνουν σε συστάσεις προς τον επικεφαλής της ΣΣΠΜ. Τηρούν δεόντως ενήμερο τον αρχηγό αντιπροσωπείας της Ένωσης όπου είναι τοποθετημένοι.

5.   Ο διοικητής μη στρατιωτικής επιχείρησης ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο της ΣΣΠΜ σε στρατηγικό επίπεδο, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της ΕΠΑ και υπό τη γενική εξουσία του ΥΕ. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1, ο επικεφαλής της ΣΣΠΜ υπάγεται απευθείας στον διοικητή μη στρατιωτικής επιχείρησης και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από αυτόν. Ο επικεφαλής της ΣΣΠΜ εκδίδει οδηγίες προς το σύνολο του προσωπικού της ΣΣΠΜ.

6.   Ο αρχηγός αποστολής ασκεί εξουσία επί του προσωπικού της ΣΣΠΜ κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφοι 2 έως 4 και του άρθρου 11, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

7.   Η EUCAP Sahel Mali συνάπτει τις απαραίτητες διοικητικές ρυθμίσεις με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης στην Μπουρκίνα Φάσο, το Τσαντ, το Μάλι, τη Μαυριτανία και τον Νίγηρα, σχετικά με την παροχή στήριξης στο προσωπικό της.

Οι διοικητικές αυτές ρυθμίσεις, ειδικότερα:

α)

διασφαλίζουν ότι παρέχεται στα μέλη του προσωπικού της EUCAP Sahel Mali, και ιδίως της ΣΣΠΜ, η υλικοτεχνική υποστήριξη και υποστήριξη ασφάλειας που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους·

β)

προβλέπουν ότι οι αρχηγοί αντιπροσωπείας διαθέτουν εξουσία επί των μελών του προσωπικού της EUCAP Sahel Mali, και ιδίως της ΣΣΠΜ, στις αντίστοιχες ενωσιακές αντιπροσωπείες τους, ιδίως για τους σκοπούς της εκπλήρωσης του καθήκοντος της επιμέλειας, της διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας και της συμβολής στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, και τηρούνται πλήρως ενήμεροι από αυτά τα μέλη του προσωπικού για τις δραστηριότητές τους.

γ)

προβλέπουν ότι οι αρχηγοί αντιπροσωπείας πρέπει να μεριμνούν ώστε τα μέλη του προσωπικού της EUCAP Sahel Mali, και ιδίως της ΣΣΠΜ, όταν είναι τοποθετημένα σε αντιπροσωπεία της Ένωσης, απολαύουν των ίδιων προνομίων και ασυλιών που ισχύουν για το προσωπικό στην εν λόγω αντιπροσωπεία της Ένωσης.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) (ΕΕ L 113 της 16.4.2014, σ. 21).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/312 του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση και παράταση της απόφασης 2014/219/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) (ΕΕ L 51 της 22.2.2019, σ. 29).


14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/21


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/763 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Μαΐου 2019

για την εφαρμογή της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2γ,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2013, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 18 Απριλίου 2019, η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, επικαιροποίησε τις πληροφορίες σχετικά με ένα πρόσωπο που υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 51.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στην απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ, στο παράρτημα, μέρος Α (Πρόσωπα), η καταχώριση για το παρακάτω πρόσωπο αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

«12.   Abdoulaye HISSENE (γνωστός ως: α) Abdoulaye Issène, β) Abdoulaye Hissein, γ) Hissene Abdoulaye, δ) Abdoulaye Issène Ramadane, ε) Abdoulaye Issene Ramadan, στ) Issene Abdoulaye)

Ημερομηνία γέννησης: α) 1967· β) 1 Ιαν. 1967

Τόπος γέννησης: α) Ndele, Bamingui-Bangoran, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Haraze Mangueigne, Τσάντ

Ιθαγένεια: α) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Τσάντ

Αριθ. διαβατηρίου: ΚΑΔ, διπλωματικό διαβατήριο αριθ. D 00000897, εκδοθέν στις 5 Απριλίου 2013 (ισχύει έως τις 4 Απριλίου 2018)

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: Αριθμός εθνικής ταυτότητας Τσάντ 103-00653129-22, εκδοθείσα στις 21 Απριλίου 2009 (λήγει στις 21 Απριλίου 2019)

Διεύθυνση: α) KM5, Μπανγκουί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Nana-Grebizi, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· γ) Ndjari, Ndjamena, Τσάντ

Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ:17 Μαΐου 2017

Άλλες πληροφορίες: Ο Hissène υπήρξε πρώην υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού, ως μέλος του υπουργικού συμβουλίου του πρώην προέδρου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας Michel Djotodia. Προηγουμένως, ήταν επικεφαλής του πολιτικού κόμματος της “Συνέλευσης Πατριωτών για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη”. Επίσης, καθιερώθηκε ως επικεφαλής των ένοπλων πολιτοφυλακών στο Μπανγκί, και ιδίως στη συνοικία “PK5” (3ο διαμέρισμα). Όνομα πατρός: Abdoulaye. Όνομα μητρός: Absita Moussa. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6098910

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Abdoulaye Hissène καταχωρίσθηκε στις 17 Μαΐου 2017 δυνάμει των παραγράφων 16 και 17 στοιχείο ζ) της απόφασης 2339(2017) ως “εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, ή τη διαδικασία σταθεροποίησης και συμφιλίωσης ή που τροφοδοτούν τη βία·” και “εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χορηγία ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ή διεθνών αποστολών ασφαλείας, περιλαμβανομένων της MINUSCA, των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών επιχειρήσεων που τις υποστηρίζουν.”

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Abdoulaye Hissène και άλλα μέλη της πρώην Σελέκα συνεργάστηκαν με υπονομευτές της ομάδας Αντιμπαλάκα, η οποία συμμαχούσε με τον τέως πρόεδρο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ΚΑΔ), François Bozizé, καθώς και με τον Maxime Mokom, προκειμένου να ενθαρρύνουν βίαιες διαμαρτυρίες και συγκρούσεις τον Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος για την ανατροπή της κυβέρνησης τη χρονική στιγμή κατά την οποία η τότε μεταβατική πρόεδρος Catherine Samba-Panza συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του 2015. Κατά των Mokom, Hissène και άλλων απαγγέλθηκαν κατηγορίες από την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας για διάφορα ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, εμπρησμών, βασανιστηρίων, λεηλασιών, ως απόρροια του αποτυχημένου πραξικοπήματος.

Από το 2015, ο Hissène εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς ηγέτες των ένοπλων πολιτοφυλακών που είναι εγκατεστημένες στη συνοικία “PK5” του Μπανγκί, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 100 άνδρες. Με τη δράση του αυτή παρεμπόδιζε την ελεύθερη κυκλοφορία και την επαναφορά της κρατικής εξουσίας στην περιοχή, μεταξύ άλλων και μέσω παράνομης φορολόγησης των μεταφορών και των εμπορικών δραστηριοτήτων. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, ο Hissène ενεργούσε ως εκπρόσωπος των “Nairobists” της πρώην Σελέκα στο Μπανγκί, επιχειρώντας προσέγγιση με μαχητές της Αντιμπαλάκα υπό τις διαταγές του Mokom. Ένοπλοι άνδρες υπό τον έλεγχο του Haroun Gaye και του Hissène συμμετείχαν σε βίαια γεγονότα που συνέβησαν στο Μπανγκί μεταξύ 26ης Σεπτεμβρίου και 3ης Οκτωβρίου 2015.

Υπάρχουν υπόνοιες ότι μέλη της ομάδας του Hissène έχουν εμπλακεί σε επίθεση, στις 13 Δεκεμβρίου 2015 —την ημέρα του δημοψηφίσματος για το σύνταγμα— κατά του οχήματος του Mohamed Moussa Dhaffane, ηγέτη της πρώην Σελέκα. Ο Hissène κατηγορείται ότι κατηύθυνε τη βία στο διαμέρισμα KM5 του Μπανγκί, με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ατόμων και τον τραυματισμό είκοσι, ενώ εμπόδισε κατοίκους του να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα για το σύνταγμα. Ο Hissène έθεσε σε κίνδυνο τις εκλογές δημιουργώντας έναν κύκλο τιμωρητικών επιθέσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων.

Στις 15 Μαρτίου 2016, ο Hissène συνελήφθη από την αστυνομία στον αερολιμένα M'Poko του Μπανγκί και μεταφέρθηκε στο τμήμα ερευνών της εθνικής χωροφυλακής. Στη συνέχεια απελευθερώθηκε από την πολιτοφυλακή του με τη χρήση βίας και έκλεψε όπλο το οποίο είχε παραδοθεί από τη MINUSCA, ως μέρος της αίτησης εξαίρεσης που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή.

Στις 19 Ιουνίου 2016, μετά τη σύλληψη μουσουλμάνων εμπόρων από εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας στο “PK 12”, οι πολιτοφυλακές του Gaye και του Hissène απήγαγαν πέντε άτομα της εθνικής αστυνομίας στο Μπανγκί. Στις 20 Ιουνίου, η MINUSCA επιχείρησε να απελευθερώσει τους αστυνομικούς. Ένοπλοι άνδρες υπό τον έλεγχο του Hissène και του Gaye αντήλλαξαν πυρά με τις ειρηνευτικές δυνάμεις που επιχειρούσαν να ελευθερώσουν τους ομήρους. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον έξι άτομα σκοτώθηκαν ενώ τραυματίστηκε ένα μέλος της ειρηνευτικής δύναμης.

Στις 12 Αυγούστου 2016, ο Hissène ηγήθηκε μιας αυτοκινητοπομπής έξι οχημάτων που μετέφερε άτομα με βαρύ οπλισμό. Η MINUSCA σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή η οποία αποχωρούσε από το Μπανγκί, νοτίως του Sibut. Καθ' οδόν προς τον Βορρά, η αυτοκινητοπομπή αντήλλαξε πυρά με τις δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας σε πλήθος σημείων ελέγχου. Η αυτοκινητοπομπή τελικά ακινητοποιήθηκε από τη MINUSCA, 40 χιλιόμετρα νοτίως του Sibut. Μετά από πολλαπλές ανταλλαγές πυρών, η MINUSCA συνέλαβε 11 άνδρες, ωστόσο ο Hissène και αρκετοί άλλοι διέφυγαν. Άτομα που συνελήφθησαν ανέφεραν στη MINUSCA ότι ο Hissène ήταν ο επικεφαλής της αυτοκινητοπομπής και είχε ως στόχο να φτάσει στο Bria και να συμμετάσχει στη συνέλευση των ομάδων της πρώην Σελέκα που διοργάνωσε ο Nourredine Adam.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2016, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μετέβη δύο φορές στο Sibut προκειμένου να επιθεωρήσει τα υπάρχοντα της αυτοκινητοπομπής του Hissène, του Gaye και του Hamit Tidjani που κατάσχεσε η MINUSCA στις 13 Αυγούστου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εξέτασε επίσης, τα πυρομαχικά που κατασχέθηκαν στην οικία του Hissène στις 16 Αυγούστου. Από τα έξι οχήματα και τα συλληφθέντα άτομα ανακτήθηκε θανατηφόρος και μη θανατηφόρος στρατιωτικός εξοπλισμός. Στις 16 Αυγούστου 2016, η κεντρική Χωροφυλακή εισέβαλε στο σπίτι του Hissène στο Μπανγκί. Ανακαλύφθηκαν περισσότερα από 700 όπλα.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2016, μια ομάδα ατόμων από την πρώην Σελέκα προερχόμενα από το Kaga-Bandoro με έξι μοτοσικλέτες για να παραλάβουν τον Hissène άνοιξαν πυρ κατά των δυνάμεων της MINUSCΑ πλησίον του Dékoa. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, σκοτώθηκε μαχητής της πρώην Σελέκα, ενώ τραυματίστηκαν δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης και ένας πολίτης.»


Διορθωτικά

14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/24


Διορθωτικό στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1926 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 272 της 21ης Οκτωβρίου 2017 )

Στη σελίδα 12, στο παράρτημα, σημείο 1.3 στοιχείο α):

αντί:

«Λεπτομερής έρευνα κοινών τυποποιημένων και ειδικών ναύλων»

διάβαζε:

«Έρευνα λεπτομερών κοινών τυποποιημένων και ειδικών ναύλων».


14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 125/24


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 487/2013 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149 της 1ης Ιουνίου 2013 )

Στη σελίδα 58, στο παράρτημα VI εδάφιο μόνο σημείο 1 στοιχεία α) και β) που τροποποιεί το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

αντί:

«1.

Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στον πίνακα 1.1, η ακόλουθη σειρά

“Εύφλεκτο αέριο

Εύφλ. αέριο 1

Εύφλ. αέριο 2”

αντικαθίσται από

“Εύφλεκτο αέριο

Εύφλ. αέριο 1

Εύφλ. αέριο 2

Χημ. ασταθ. αέριο A

Χημ. ασταθ. αέριο B”

β)

Στον πίνακα 1.1, η ακόλουθη σειρά

“Εύφλεκτο αερόλυμα

Εύφλ. αερόλυμα 1

Εύφλ. αερόλυμα 2”

αντικαθίσται από

“Αερόλυμα

Αερόλυμα 1

Αερόλυμα 2

Αερόλυμα 3”»

διάβαζε:

«1.

Το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στον πίνακα 1.1, η ακόλουθη σειρά

“Εύφλεκτο αέριο

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2”

αντικαθίσταται από

“Εύφλεκτο αέριο

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B”

β)

Στον πίνακα 1.1, η ακόλουθη σειρά

“Εύφλεκτο αερόλυμα

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2”

αντικαθίσταται από

“Αερόλυμα

Aerosol 1

Aerosol 2

Aerosol 3”».