ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 079I

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

62ό έτος
21 Μαρτίου 2019


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση

1

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

21.3.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 79/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/452 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Μαρτίου 2019

για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομιών κλίμακας, της εισαγωγής στην Ένωση κεφαλαίων, τεχνολογιών, καινοτομίας και τεχνογνωσίας, και του ανοίγματος νέων αγορών για τις εξαγωγές της Ένωσης. Προάγουν δε τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και συμβάλλουν στην υλοποίηση άλλων έργων και προγραμμάτων της Ένωσης.

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση, στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της. Επιπλέον, η Ένωση και τα κράτη μέλη της διατηρούν ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ενσωματώνεται στις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

(3)

Βάσει των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών που έχουν συνάψει με τρίτες χώρες, είναι δυνατόν για την Ένωση και τα κράτη μέλη της, υπό ορισμένους όρους, να θεσπίζουν περιοριστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Το πλαίσιο που θεσπίζει ο παρών κανονισμός αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Οι εξερχόμενες επενδύσεις και η πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών εμπίπτουν στο πλαίσιο άλλων μέσων πολιτικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις.

(4)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να παρεκκλίνουν από την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΣΛΕΕ. Διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα βάσει των οποίων δύνανται να περιορίζουν αυτήν την κυκλοφορία για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά αντανακλούν τους στόχους και τις ανησυχίες των κρατών μελών σε σχέση με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ορισμένους μηχανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πεδίο εφαρμογής και την ακολουθούμενη διαδικασία. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να θεσπίσουν τέτοιους μηχανισμούς στο μέλλον θα μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τη λειτουργία, την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές των υφιστάμενων μηχανισμών.

(5)

Επί του παρόντος δεν υφίσταται ολοκληρωμένο πλαίσιο ενωσιακού επιπέδου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, ενώ οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της Ένωσης έχουν ήδη αναπτύξει τέτοιου είδους πλαίσια.

(6)

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις εμπίπτουν στο πεδίο της κοινής εμπορικής πολιτικής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΣΛΕΕ, η Ένωση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής.

(7)

Είναι σημαντικό να παρασχεθεί ασφάλεια δικαίου για τους μηχανισμούς ελέγχου των κρατών μελών για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, και να εξασφαλισθεί συντονισμός και συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων που είναι πιθανόν να θίξουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Το εν λόγω κοινό πλαίσιο δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ως προς τη διαφύλαξη της εθνικής τους ασφάλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΕΕ. Επίσης δεν θίγει την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφαλείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 346 ΣΛΕΕ.

(8)

Το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων και για τη συνεργασία θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα μέσα για να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τρόπο ολοκληρωμένο, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζει την ευελιξία που απαιτείται για να μπορούν τα κράτη μέλη να ελέγχουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους και τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Η απόφαση περί του αν θα συσταθεί μηχανισμός ελέγχου ή θα διενεργηθεί έλεγχος συγκεκριμένης άμεσης ξένης επένδυσης παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

(9)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει ευρύ φάσμα επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν ή διατηρούν σταθερές και άμεσες σχέσεις μεταξύ επενδυτών από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών φορέων, και επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε κράτος μέλος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καλύπτει επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

(10)

Τα κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμό ελέγχου θα πρέπει να παρέχουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των οικείων τους μηχανισμών ελέγχου και των μηχανισμών ελέγχου αποφάσεών τους. Αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις επενδύσεις από το εσωτερικό της Ένωσης που πραγματοποιούνται μέσω τεχνητών ρυθμίσεων, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα και καταστρατηγούν τους μηχανισμούς ελέγχου και τις αποφάσεις ελέγχου, και στις οποίες ο επενδυτής ανήκει ή ελέγχεται σε τελική ανάλυση από φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση τρίτης χώρας. Τα παραπάνω δεν θίγουν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων οι οποίες κατοχυρώνονται στη ΣΛΕΕ.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη που προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές του καθεστώτος ιδιοκτησίας ή των βασικών χαρακτηριστικών ξένου επενδυτή.

(12)

Προς τον σκοπό της παροχής καθοδήγησης στα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένας κατάλογος παραγόντων που θα μπορεί να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται αν μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα καταστήσει τους μηχανισμούς ελέγχου των κρατών μελών πιο διαφανή για τους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν ή που έχουν ήδη πραγματοποιήσει άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ένωση. Ο κατάλογος των παραγόντων που μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη θα πρέπει να παραμείνει ενδεικτικός.

(13)

Προκειμένου να αποφανθούν εάν ορισμένη άμεση ξένη επένδυση μπορεί να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμήσουν όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της επένδυσης σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς και σε τεχνολογίες (συμπεριλαμβανομένων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής) και συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία για την ασφάλεια ή τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και των οποίων η διαταραχή, αστοχία, απώλεια ή καταστροφή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε κράτος μέλος ή στην Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμούν το πλαίσιο και τις συνθήκες της άμεσης ξένης επένδυσης, ιδίως το αν ο εκάστοτε ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα, για παράδειγμα, μέσω της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων, από την κυβέρνηση τρίτης χώρας ή εκτελεί εξερχόμενα έργα ή προγράμματα υπό κρατική καθοδήγηση.

(14)

Κράτος μέλος ή η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να εξετάζουν σχετικές πληροφορίες λαμβανόμενες από οικονομικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή κοινωνικούς εταίρους, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση που είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

(15)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν τα ουσιώδη στοιχεία του πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές, την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο κατά τον οποίο οι επενδύσεις είναι πιθανόν να ελεγχθούν. Στα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον προθεσμίες για τον έλεγχο και η κατοχύρωση της δυνατότητας προσφυγής κατά των αποφάσεων ελέγχου. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους μηχανισμούς ελέγχου θα πρέπει να είναι διαφανείς και να μην εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των τρίτων χωρών.

(16)

Θα πρέπει να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής στην περίπτωση που ορισμένη άμεση ξένη επένδυση σε ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη άλλων κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν παρατηρήσεις στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους επένδυση, ανεξαρτήτως του αν το εν λόγω κράτος μέλος διαθέτει μηχανισμό ελέγχου ή διενεργείται έλεγχος της επένδυσης. Αιτήσεις παροχής πληροφοριών, απαντήσεις και παρατηρήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να διαβιβάζονται και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει, στις περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο, γνώμη, κατά την έννοια του άρθρου 288 ΣΛΕΕ, προς το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η επένδυση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη ή από άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με κάθε άμεση ξένη επένδυση πραγματοποιούμενη στο έδαφός τους.

(17)

Όταν κράτος μέλος λάβει παρατηρήσεις από άλλα κράτη μέλη ή γνώμη της Επιτροπής, οφείλει να λάβει δεόντως υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις ή την εν λόγω γνώμη εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, μέτρα διαθέσιμα στο εθνικό του δίκαιο, ή μέσω της ευρύτερης χάραξης πολιτικών του, σύμφωνα με το οικείο καθήκον καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ.

Η τελική απόφαση για κάθε άμεση ξένη επένδυση που τελεί υπό έλεγχο ή κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε σχέση με άμεση ξένη επένδυση που δεν τελεί υπό έλεγχο παραμένει υπό την αποκλειστική ευθύνη του κράτους μέλους στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.

(18)

Ο μηχανισμός συνεργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό της προστασίας της ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη οφείλουν να αιτιολογούν δεόντως κάθε αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και κάθε παρατήρηση που αποστέλλουν στο εν λόγω κράτος μέλος. Οι ίδιες απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν όταν η Επιτροπή ζητεί πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση ή εκδίδει γνώμη προς κράτος μέλος. Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές είναι επίσης σημαντική στην περίπτωση όπου επενδυτής από κράτος μέλος έρχεται σε ανταγωνισμό με επενδυτές τρίτων χωρών για την επένδυση σε άλλο κράτος μέλος ή για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

(19)

Περαιτέρω, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, να διατυπώνει γνώμη κατά την έννοια του άρθρου 288 ΣΛΕΕ σε σχέση με άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Η δυνατότητα αυτή θα παράσχει στην Επιτροπή ένα εργαλείο για την προστασία των έργων και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν την Ένωση συνολικά και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Στα έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που είτε εμπεριέχουν σημαντική ενωσιακή χρηματοδότηση είτε εμπίπτουν στο ενωσιακό δίκαιο για τις υποδομές ζωτικής σημασίας ή τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία. Τα εν λόγω έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κατάλογο στον παρόντα κανονισμό. Η γνώμη που αποστέλλεται στο κράτος μέλος που έχει αναλάβει τον έλεγχο θα πρέπει επίσης να κοινοποιείται ταυτόχρονα και στα λοιπά κράτη μέλη.

Το κράτος μέλος θα πρέπει να αποδίδει ιδιαιτέρως βαρύνουσα σημασία στη γνώμη που λαμβάνει από την Επιτροπή εφαρμόζοντας, κατά περίπτωση, μέτρα διαθέσιμα στο εθνικό του δίκαιο, ή με την ευρύτερη χάραξη πολιτικών του και να αιτιολογεί στην Επιτροπή γιατί δεν την ακολούθησε, σύμφωνα με το οικείο καθήκον καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ. Η τελική απόφαση για κάθε άμεση ξένη επένδυση που τελεί υπό έλεγχο ή κάθε μέτρο που λαμβάνεται σε σχέση με άμεση ξένη επένδυση που δεν τελεί υπό έλεγχο παραμένει υπό την αποκλειστική ευθύνη του κράτους μέλους στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.

(20)

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις σχετικά με έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για την τροποποίηση του καταλόγου έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος ως έχει στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να διεξαγάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργηθούν σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (4). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλισθεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτοχρόνως με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι δικοί τους εμπειρογνώμονες έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(21)

Προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους επενδυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις και η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει γνώμη σε σχέση με πραγματοποιηθείσες επενδύσεις που δεν τελούν υπό έλεγχο για διάστημα περιοριζόμενο σε 15 μήνες μετά την πραγματοποίηση της άμεσης ξένης επένδυσης. Ο μηχανισμός συνεργασίας δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τις 10 Απριλίου 2019.

(22)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους οικείους μηχανισμούς ελέγχου και κάθε τροποποίηση σε αυτούς, ενώ θα πρέπει να υποβάλλουν ετησίως έκθεση σχετικά με τη λειτουργία των οικείων μηχανισμών ελέγχου, μεταξύ άλλων για τις αποφάσεις που επιτρέπουν ή απαγορεύουν τις άμεσες ξένες επενδύσεις ή τις εξαρτούν από όρους ή μέτρα μετριασμού, καθώς και τις αποφάσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να επηρεάσουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη, καθώς και για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει τυποποιημένα έντυπα, βασιζόμενη και στα συναφή έντυπα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων στην Eurostat, ανάλογα με την περίπτωση.

(23)

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού συνεργασίας, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο επίπεδο ενημέρωσης και συντονισμού ως προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται από τα κράτη μέλη για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που τελούν υπό έλεγχο, και επίσης, κατόπιν αιτήματος, για άλλες άμεσες ξένες επενδύσεις. Στις σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και τον τρόπο χρηματοδότησης της προγραμματισμένης ή πραγματοποιημένης επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον διατίθενται, πληροφοριών σχετικά τις επιδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί από τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να παρέχουν ακριβείς, πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες.

(24)

Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους όπου προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί άμεση ξένη επένδυση, ο ξένος επενδυτής ή η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν, παρά τις προσπάθειές του, ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση να λάβει τις πληροφορίες αυτές, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή την Επιτροπή. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να είναι δυνατόν κάθε παρατήρηση που έχει διατυπώσει άλλο κράτος μέλος ή κάθε γνώμη που έχει διατυπώσει η Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας να βασίζεται στις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

(25)

Όταν καθιστούν διαθέσιμες τις ζητούμενες πληροφορίες, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και το εθνικό δίκαιο που συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο.

(26)

Η επικοινωνία και η συνεργασία στο επίπεδο των κρατών μελών και στο ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της σύστασης σημείου επαφής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε κάθε κράτος μέλος και την Επιτροπή.

(27)

Τα σημεία επαφής που ορίζονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή θα πρέπει να τοποθετούνται καταλλήλως στην αντίστοιχη διοικητική δομή, και θα πρέπει να διαθέτουν το ειδικευμένο προσωπικό και τις εξουσίες που χρειάζονται για να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του μηχανισμού συντονισμού και προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα επεξεργασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.

(28)

Η ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών πολιτικών θα πρέπει να υποστηρίζεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζεται στην απόφαση της Επτιροπής της 29ης Νοεμβρίου 2017 (5), η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να συζητεί, ιδίως, θέματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων, να ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα καθώς και απόψεις σχετικά με τις τάσεις και τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη γνώμη της εν λόγω ομάδας όσον αφορά συστημικά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλεύεται την ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

(29)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνονται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές των ομοφρόνων τρίτων χωρών σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων που ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Η διοικητική αυτή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη και για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό να παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου σε τρίτες χώρες.

(30)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου των εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα, ιδίως, με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής (6), την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής (7) και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8). Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, την υποχρέωση να μη λαμβάνουν χαμηλότερη διαβάθμιση ούτε να αποχαρακτηρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της πηγής προέλευσης (9). Κάθε μη διαβαθμισμένη πληροφορία ευαίσθητου χαρακτήρα ή κάθε πληροφορία που παρέχεται εμπιστευτικά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τις αρχές.

(31)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα σημεία επαφής και άλλους φορείς εντός των κρατών μελών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10). Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

(32)

Με βάση, μεταξύ άλλων, τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν όλα τα κράτη μέλη και με τον δέοντα σεβασμό του εμπιστευτικού χαρακτήρα ορισμένων πληροφοριών που περιέχουν οι εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονεί ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Για περισσότερη διαφάνεια, η έκθεση θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

(33)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλέσει την Επιτροπή σε συνεδρίαση της επιτροπής που είναι αρμόδια για να παρουσιάσει και να εξηγήσει συστημικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(34)

Έως τις 12 Οκτωβρίου 2023 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του αν ο παρών κανονισμός χρειάζεται τροποποίηση ή όχι. Στην περίπτωση που η έκθεση προτείνει τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

(35)

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις για την επιβολή περιοριστικών μέτρων για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης στις συμφωνίες για τον ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του άρθρου XIV στοιχείο α) και του άρθρου XIVα της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (12) (GATS). Θα πρέπει επίσης να συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο και να είναι συνεπής προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών των οποίων η Ένωση ή τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και διακανονισμών σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις στους οποίους έχουν προσχωρήσει η Ένωση ή τα κράτη μέλη.

(36)

Στην περίπτωση που άμεση ξένη επένδυση συνιστά συγκέντρωση εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (13), η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004. Ο παρών κανονισμός και το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο συνεκτικό. Στον βαθμό που τα εκατέρωθεν πεδία εφαρμογής των εν λόγω δύο κανονισμών αλληλεπικαλύπτονται, οι λόγοι ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και η έννοια των έννομων συμφερόντων κατά το άρθρο 21 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο συνεκτικό, χωρίς να προδικάζεται η αξιολόγηση της συμβατότητας των εθνικών μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των εν λόγω συμφερόντων με τις γενικές αρχές και τις λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

(37)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους ενωσιακούς κανόνες για την προληπτική αξιολόγηση των αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία θα εξακολουθήσει να αποτελεί χωριστή διαδικασία με ειδικό στόχο (14).

(38)

Ο παρών κανονισμός συνάδει με τις λοιπές διαδικασίες κοινοποιήσεων και ελέγχου που προβλέπονται στην τομεακή νομοθεσία της Ένωσης και δεν τις θίγει,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση από τα κράτη μέλη για λόγους ασφαλείας ή δημόσιας τάξης και για μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να θίξουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Περιλαμβάνει δε τη δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει γνώμες για τις εν λόγω επενδύσεις.

2.   Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την αποκλειστική αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους όσον αφορά τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειάς του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 ΣΕΕ, καθώς και το δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να προστατεύει τα ζωτικά του συμφέροντα ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 346 ΣΛΕΕ.

3.   Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού δεν περιορίζει το δικαίωμα εκάστου κράτους μέλους να αποφασίζει αν θα ελέγξει ή όχι μία συγκεκριμένη άμεση ξένη επένδυση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «άμεση ξένη επένδυση»: κάθε είδους επένδυση από ξένο επενδυτή η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών και άμεσων σχέσεων μεταξύ του ξένου επενδυτή και του επιχειρηματία ή της επιχείρησης στον οποίο ή στην οποία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχονται τα σχετικά κεφάλαια με σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που καθιστούν δυνατή την πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση ή στον έλεγχο εταιρείας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα·

2)   «ξένος επενδυτής»: φυσικό πρόσωπο τρίτης χώρας ή επιχείρηση τρίτης χώρας που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή έχει πραγματοποιήσει άμεση ξένη επένδυση·

3)   «έλεγχος»: διαδικασία βάσει της οποίας είναι δυνατή η αξιολόγηση, διερεύνηση, έγκριση, εξάρτηση από όρους, απαγόρευση ή αναστροφή άμεσης ξένης επένδυσης·

4)   «μηχανισμός ελέγχου»: πράξη γενικής εφαρμογής, για παράδειγμα νόμος ή κανονισμός, και συνοδευτικές διοικητικές απαιτήσεις, εκτελεστικές διατάξεις ή κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, διερεύνηση, έγκριση, εξάρτηση από όρους, απαγόρευση ή αναστροφή άμεσων ξένων επενδύσεων για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης·

5)   «υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση»: άμεση ξένη επένδυση που υποβάλλεται σε επίσημη αξιολόγηση ή διερεύνηση κατ' εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου·

6)   «απόφαση ελέγχου»: μέτρο που εκδίδεται κατ' εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου·

7)   «επιχείρηση τρίτης χώρας»: επιχείρηση η οποία έχει συσταθεί βάσει του δικαίου τρίτης χώρας ή κατ' άλλον τρόπο διέπεται από αυτό.

Άρθρο 3

Μηχανισμοί ελέγχου των κρατών μελών

1.   Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν, να τροποποιούν ή να θεσπίζουν μηχανισμούς για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στην επικράτειά τους για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

2.   Οι κανόνες και οι διαδικασίες που σχετίζονται με τους μηχανισμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, είναι διαφανείς και δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των τρίτων χωρών. Ιδίως, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις περιστάσεις που προκαλούν τη διενέργεια ελέγχου, τους λόγους επί των οποίων βασίζεται ο έλεγχος και τους εφαρμοστέους λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες.

3.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν προθεσμίες στο πλαίσιο των μηχανισμών ελέγχου τους. Οι μηχανισμοί ελέγχου επιτρέπουν στα κράτη μέλη να συνεκτιμούν τις παρατηρήσεις άλλων κρατών μελών που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 και τις γνώμες της Επιτροπής που αναφέρονται στα άρθρα 6, 7 και 8.

4.   Οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που διατίθενται στο κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο προστατεύονται.

5.   Οι ξένοι επενδυτές και οι οικείες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποφάσεων ελέγχου των εθνικών αρχών.

6.   Τα κράτη μέλη που διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου διατηρούν, τροποποιούν ή θεσπίζουν μέτρα που είναι αναγκαία για να εντοπίζεται και να αποφεύγεται η καταστρατήγηση των μηχανισμών ελέγχου και των αποφάσεων ελέγχου.

7.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους υφιστάμενους μηχανισμούς τους ελέγχου έως τις 10 Μαΐου 2019. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε θεσπιζόμενο νέο μηχανισμό ελέγχου και κάθε τροποποίηση σε υφιστάμενο μηχανισμό ελέγχου εντός 30 ημερών από την έναρξη της ισχύος του νέου μηχανισμού ελέγχου ή της τροποποίησης σε υφιστάμενο μηχανισμό ελέγχου.

8.   Το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήψη των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7, η Επιτροπή δημοσιοποιεί κατάλογο με τους μηχανισμούς ελέγχου των κρατών μελών. Η Επιτροπή επικαιροποιεί αυτόν τον κατάλογο.

Άρθρο 4

Παράγοντες που μπορεί να συνεκτιμώνται από τα κράτη μέλη ή την Επιτροπή

1.   Για να διαπιστωθεί κατά πόσον μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να εξετάζουν τις πιθανές συνέπειές της, μεταξύ άλλων, όσον αφορά:

α)

υποδομές ζωτικής σημασίας, είτε φυσικές είτε εικονικές, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της ύδρευσης, της υγείας, των επικοινωνιών, των μέσων ενημέρωσης, της επεξεργασίας ή της αποθήκευσης δεδομένων, του αεροδιαστήματος, της άμυνας, των εκλογικών ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, εγκαταστάσεις ευαίσθητου χαρακτήρα, καθώς και σε γη και ακίνητα, καίριας σημασίας για τη χρήση αυτών των υποδομών·

β)

τεχνολογίες που έχουν κρίσιμη σημασία και είδη διπλής χρήσης όπως ορίζονται στο σημείο 1 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου (15), συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής, των ημιαγωγών, της κυβερνοασφάλειας, του αεροδιαστήματος, της άμυνας, της αποθήκευσης της ενέργειας, των κβαντικών και πυρηνικών τεχνολογιών καθώς και των νανοτεχνολογιών και των βιοτεχνολογιών·

γ)

τον εφοδιασμό με συντελεστές παραγωγής που έχουν κρίσιμη σημασία, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας ή πρώτων υλών, καθώς και της επισιτιστικής ασφάλειας·

δ)

την πρόσβαση σε πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή τη δυνατότητα ελέγχου τέτοιων πληροφοριών· ή

ε)

την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

2.   Προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσον μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται επίσης να συνεκτιμούν, ειδικότερα:

α)

εάν ο ξένος επενδυτής ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από την κυβέρνηση τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων ή ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων μέσω της ιδιοκτησιακής δομής ή της παροχής σημαντικής χρηματοδότησης·

β)

εάν ο ξένος επενδυτής έχει ήδη εμπλακεί σε δραστηριότητες που θίγουν την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ενός κράτους μέλους· ή

γ)

εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο ξένος επενδυτής να προβαίνει σε παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες.

Άρθρο 5

Ετήσια υποβολή εκθέσεων

1.   Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση η οποία καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περιέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επικράτειά τους, με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τα αιτήματα που έλαβαν από άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 5.

2.   Για κάθε περίοδο αναφοράς, τα κράτη μέλη που διατηρούν μηχανισμούς ελέγχου υποβάλλουν, επιπλέον των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών τους ελέγχου.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση δημοσιοποιείται.

4.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει την Επιτροπή σε συνεδρίαση της επιτροπής που είναι αρμόδια για να παρουσιάσει και να εξηγήσει συστημικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Μηχανισμός συνεργασίας όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις που τελούν υπό έλεγχο

1.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη κάθε άμεση ξένη επένδυση στην επικράτειά τους που τελεί υπό έλεγχο παρέχοντας το συντομότερο δυνατόν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει κατάλογο των κρατών μελών των οποίων η ασφάλεια ή η δημόσια τάξη θεωρείται πιθανόν να θιγούν. Στο πλαίσιο της γνωστοποίησης και κατά περίπτωση, το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο δηλώνει κατά πόσον θεωρεί πιθανόν να εμπίπτει η υπό έλεγχο άμεση ξένη επένδυση στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004.

2.   Όταν κράτος μέλος εκτιμά ότι άμεση ξένη επένδυση που τελεί υπό έλεγχο σε άλλο κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, ή διαθέτει πληροφορίες σημαντικές για τον έλεγχο αυτό, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στο κράτος μέλος το οποίο διενεργεί τον έλεγχο. Το κράτος μέλος που υποβάλει παρατηρήσεις διαβιβάζει ταυτόχρονα τις παρατηρήσεις αυτές και στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη ότι υποβλήθηκαν παρατηρήσεις.

3.   Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι άμεση ξένη επένδυση που τελεί υπό έλεγχο είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ή διαθέτει πληροφορίες σημαντικές για αυτή την άμεση ξένη επένδυση, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος το οποίο διενεργεί τον έλεγχο. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει παρατηρήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει γνώμη μετά από παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διατυπώνει τέτοια γνώμη σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών μελών θεωρούν ότι μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη τους.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη ότι διατυπώθηκε γνώμη.

4.   Ένα κράτος μέλος που ευλόγως θεωρεί ότι μια άμεση ξένη επένδυση στην επικράτειά του είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη ή από άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις.

5.   Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και οι γνώμες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες.

6.   Εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή ενημερώνουν το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο για την πρόθεσή τους να υποβάλουν παρατηρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή να διατυπώσουν γνώμη σύμφωνα με την παράγραφο 3. Η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένα, να περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή τη διατύπωση γνώμης σύμφωνα με την παράγραφο 3, να είναι αναλογικά προς τον σκοπό του αιτήματος και να μην είναι αδικαιολόγητα επαχθή για το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και οι απαντήσεις των κρατών μελών διαβιβάζονται στην Επιτροπή ταυτόχρονα.

7.   Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή οι γνώμες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 διαβιβάζονται στο κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο και αποστέλλονται σε αυτό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 35 ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Παρά το πρώτο εδάφιο, εάν έχουν ζητηθεί περαιτέρω πληροφορίες σύμφωνα με την παράγραφο 6, οι εν λόγω παρατηρήσεις ή γνώμες διατυπώνονται το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών ή της κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5.

Παρά την παράγραφο 6, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει γνώμη μετά την υποβολή παρατηρήσεων από άλλα κράτη μέλη όπου είναι δυνατόν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο πέντε ημερολογιακές ημέρες μετά τη λήξη των εν λόγω προθεσμιών.

8.   Στην εξαιρετική περίπτωση όπου το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο θεωρεί ότι για τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη απαιτείται άμεση δράση, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την πρόθεσή του να εκδώσει απόφαση ελέγχου πριν από τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 και αιτιολογεί δεόντως την ανάγκη για άμεση δράση. Τα άλλα κράτη μέλη και η Επιτροπή προσπαθούν να υποβάλουν παρατηρήσεις ή να διατυπώσουν γνώμη το συντομότερο δυνατό.

9.   Το κράτος μέλος το οποίο διενεργεί τον έλεγχο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών και την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 γνώμη της Επιτροπής. Η τελική απόφαση ελέγχου λαμβάνεται από το κράτος μέλος που διενεργεί τον έλεγχο.

10.   Η συνεργασία σύμφωνα με το παρόν άρθρο διεξάγεται μέσω των σημείων επαφής που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 7

Μηχανισμός συνεργασίας όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις που δεν τελούν υπό έλεγχο

1.   Όταν κράτος μέλος εκτιμά ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος και δεν τελεί υπό έλεγχο σε αυτό το κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει τη δική του ασφάλεια ή δημόσια τάξη, ή διαθέτει πληροφορίες σημαντικές για αυτή την άμεση ξένη επένδυση, δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις στο άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος που υποβάλει παρατηρήσεις διαβιβάζει τις παρατηρήσεις αυτές ταυτόχρονα και στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη ότι υποβλήθηκαν παρατηρήσεις.

2.   Όταν η Επιτροπή εκτιμά ότι άμεση ξένη επένδυση που προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί σε κράτος μέλος και δεν τελεί υπό έλεγχο σε αυτό το κράτος μέλος είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ή διαθέτει πληροφορίες σημαντικές για αυτή την άμεση ξένη επένδυση, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση. Η Επιτροπή δύναται να απευθύνει γνώμη ανεξαρτήτως του εάν άλλα κράτη μέλη έχουν υποβάλει παρατηρήσεις. Η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει γνώμη μετά από παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή διατυπώνει τέτοια γνώμη σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν τουλάχιστον το ένα τρίτο των κρατών μελών θεωρούν ότι μια άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη τους.

Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη ότι διατυπώθηκε γνώμη.

3.   Ένα κράτος μέλος που ευλόγως θεωρεί ότι μια άμεση ξένη επένδυση στην επικράτειά του είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη ή από άλλα κράτη μέλη να υποβάλουν παρατηρήσεις.

4.   Οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι γνώμες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες.

5.   Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή εκτιμά ότι άμεση ξένη επένδυση που δεν τελεί υπό έλεγχο είναι πιθανόν να θίξει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 ή 2, δύναται να ζητήσει από το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 9.

Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένα, να περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή τη διατύπωση γνώμης σύμφωνα με την παράγραφο 2, να είναι αναλογικά προς τον σκοπό του αιτήματος και να μην είναι αδικαιολόγητα επαχθή για το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.

Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών και οι απαντήσεις των κρατών μελών διαβιβάζονται στην Επιτροπή ταυτόχρονα.

6.   Οι παρατηρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή οι γνώμες σύμφωνα με την παράγραφο 2 απευθύνονται στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση και αποστέλλεται σε αυτό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός 35 ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 ή της γνωστοποίησης δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 5. Στις περιπτώσεις όπου η γνώμη της Επιτροπής εκδίδεται μετά την υποβολή παρατηρήσεων άλλων κρατών μελών, η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία 15 επιπλέον ημερολογιακών ημερών για να διατυπώσει αυτή τη γνώμη.

7.   Το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει δεόντως υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών και τη γνώμη της Επιτροπής.

8.   Τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλουν παρατηρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 και η Επιτροπή δύναται να διατυπώσει γνώμη σύμφωνα με την παράγραφο 2 το αργότερο εντός 15 μηνών μετά την πραγματοποίηση της άμεσης ξένης επένδυσης.

9.   Η συνεργασία σύμφωνα με το παρόν άρθρο διεξάγεται μέσω των σημείων επαφής που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 11.

10.   Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τις 10 Απριλίου 2019.

Άρθρο 8

Άμεσες ξένες επενδύσεις που είναι πιθανόν να θίξουν έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος

1.   Όταν η Επιτροπή εκτιμά ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, δύναται να απευθύνει γνώμη στο κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση.

2.   Οι διαδικασίες που ορίζονται στα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, με την επιφύλαξη των ακόλουθων τροποποιήσεων:

α)

στο πλαίσιο της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή των παρατηρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος μπορεί να επισημαίνει αν θεωρεί ότι άμεση ξένη επένδυση είναι πιθανόν να θίξει έργα και προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος·

β)

η γνώμη της Επιτροπής αποστέλλεται και στα λοιπά κράτη μέλη·

γ)

το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση λαμβάνει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής και αιτιολογεί στην Επιτροπή τυχόν απόφασή του να μην ακολουθήσει τη γνώμη της.

3.   Για τον σκοπό του παρόντος άρθρου, στα έργα ή προγράμματα ενωσιακού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται τα έργα και προγράμματα που εμπεριέχουν σημαντικό ποσό ή σημαντικό ποσοστό ενωσιακής χρηματοδότησης, καθώς και τα έργα ή προγράμματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τις τεχνολογίες ή τους συντελεστές παραγωγής κρίσιμης σημασίας, που είναι απαραίτητοι για την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Ο κατάλογος των έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος περιέχεται στο παράρτημα.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16, για την τροποποίηση του καταλόγου των έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος.

Άρθρο 9

Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 ή που ζητούνται από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 5 παρέχονται στην Επιτροπή και τα αιτούντα κράτη μέλη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α)

την ιδιοκτησιακή δομή του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον τελικό επενδυτή και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο·

β)

την κατά προσέγγιση αξία της άμεσης ξένης επένδυσης·

γ)

τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ξένου επενδυτή και της επιχείρησης στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·

δ)

τα κράτη μέλη στα οποία διεξάγουν συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες ο ξένος επενδυτής και η επιχείρηση στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση·

ε)

τη χρηματοδότηση της επένδυσης και την πηγή της, με βάση τις βέλτιστες πληροφορίες που διαθέτει το κράτος μέλος·

στ)

την ημερομηνία κατά την οποία η άμεση ξένη επένδυση προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί.

3.   Τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράσχουν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες πέραν εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εφόσον είναι διαθέσιμες, στα αιτούντα κράτη μέλη και στην Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

4.   Το κράτος μέλος στο οποίο η άμεση ξένη επένδυση προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί μπορεί να ζητήσει από τον ξένο επενδυτή ή από την επιχείρηση στην οποία προγραμματίζεται ή έχει πραγματοποιηθεί η άμεση ξένη επένδυση να παράσχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ο ξένος επενδυτής ή η οικεία επιχείρηση παρέχουν τις πληροφορίες που ζητούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

5.   Ένα κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση, εάν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, δεν είναι σε θέση, παρά τις προσπάθειές του, να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην κοινοποίηση, το εν λόγω κράτος μέλος εξηγεί δεόντως τους λόγους για τη μη παροχή αυτών των πληροφοριών και τις βέλτιστες προσπάθειες που κατέβαλε για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που έχουν ζητηθεί, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος δυνάμει της παραγράφου 4.

Εάν δεν παρέχεται καμία πληροφορία, οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται από άλλο κράτος μέλος ή η γνώμη που διατυπώνει η Επιτροπή μπορούν να βασίζονται στις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.

Άρθρο 10

Εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων πληροφοριών

1.   Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίον ζητήθηκαν.

2.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν την προστασία των πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουν κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την ενωσιακή και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

3.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχονται ή ανταλλάσσονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν υποχαρακτηρίζονται ούτε αποχαρακτηρίζονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της πηγής προέλευσης.

Άρθρο 11

Σημεία επαφής

1.   Κάθε κράτος μέλος και η Επιτροπή συστήνουν σημείο επαφής για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή απευθύνονται στα εν λόγω σημεία επαφής για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή παρέχει ασφαλές και κρυπτογραφημένο σύστημα για την υποστήριξη της άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των σημείων επαφής.

Άρθρο 12

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη στην Επιτροπή συζητά θέματα σχετικά με τους ελέγχους των άμεσων ξένων επενδύσεων και ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα καθώς και απόψεις σχετικά με τις τάσεις και τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Επιτροπή μελετά επίσης το ενδεχόμενο να ζητά τη συμβουλή της εν λόγω ομάδας για συστημικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Οι συζητήσεις στους κόλπους της εν λόγω ομάδας παραμένουν εμπιστευτικές.

Άρθρο 13

Διεθνής συνεργασία

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δύνανται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών για ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Άρθρο 14

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη μέλη και για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Άρθρο 15

Αξιολόγηση

1.   Έως τις 12 Οκτωβρίου 2023 και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή αξιολογεί τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και, εάν χρειάζεται, παρέχουν στην Επιτροπή συμπληρωματικές πληροφορίες για την εκπόνηση της έκθεσης.

2.   Όταν η έκθεση προτείνει τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνοδεύεται από ανάλογη νομοθετική πρόταση.

Άρθρο 16

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον από τις 10 Απριλίου 2019.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 11 Οκτωβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2019.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

O Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

G. CIAMBA


(1)  ΕΕ C 262 της 25.7.2018, σ. 94.

(2)  ΕΕ C 247 της 13.7.2018, σ. 28.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2019 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2019.

(4)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(5)  Απόφαση της Επιτροπής της 29.11.2017 για τη σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), C(2017) 7866 τελικό.

(6)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/443 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 41).

(7)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444 της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

(8)  ΕΕ C 202 της 8.7.2011, σ. 13.

(9)  Το στοιχείο α) του άρθρου 4 παράγραφος 1 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/444.

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(12)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 191.

(13)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1).

(14)  Όπως θεσπίζεται με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338)· την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1)· την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος έργων και προγραμμάτων ενωσιακού ενδιαφέροντος που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3

1.   Ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS (Galileo και EGNOS):

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1).

2.   Copernicus:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 377/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος Copernicus και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 911/2010 (ΕΕ L 122 της 24.4.2014, σ. 44).

3.   Ορίζων 2020:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104), συμπεριλαμβανομένων των δράσεων του προγράμματος-πλαισίου που σχετίζονται με βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, όπως οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής, ημιαγωγών και κυβερνοασφάλειας.

4.   Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ):

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1).

5.   Διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε):

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).

6.   Διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 283/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ (ΕΕ L 86 της 21.3.2014, σ. 14).

7.   Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας:

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης (ΕΕ L 200 της 7.8.2018, σ. 30).

8.   Μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία (PESCO):

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/340 του Συμβουλίου, της 6ης Μαρτίου 2018, για την κατάρτιση του καταλόγου των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) (ΕΕ L 65 της 8.3.2018, σ. 24).


Δήλωση της Επιτροπής

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τις εξής δεσμεύσεις:

να κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τυποποιημένα έντυπα που καταρτίζει για να διευκολύνει τα κράτη μέλη να τηρούν την υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού, μετά την οριστική τους διαμόρφωση, και

να κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα κάθε χρόνο, παράλληλα με την ετήσια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την οποία υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3, του κανονισμού.