ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 207

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
16 Αυγούστου 2018


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1142 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την καθιέρωση ορισμένων κατηγοριών πτυχίων συντήρησης αεροσκαφών, την τροποποίηση της διαδικασίας αποδοχής παρελκομένων από εξωτερικούς προμηθευτές και την τροποποίηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών φορέων συντήρησης ( 1 )

2

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1143 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2018, για την τροποποίηση των αποφάσεων 92/260/ΕΟΚ και 93/197/ΕΟΚ όσον αφορά την ιογενή αρτηρίτιδα των ιπποειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 5071]  ( 1 )

58

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2017 της επιτροπής ΣΟΕΣ που θεσπίστηκε με την ενδιάμεση συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις αλλαγές στον κατάλογο των χωρών και εδαφών που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση [2018/1144]

65

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

16.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 207/1


Ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου (1), άρχισε να ισχύει την 1η Αυγούστου 2018, καθότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 116 παράγραφος 1 της συμφωνίας ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουλίου 2018.


(1)  ΕΕ L 204, 31.7.2012, σ. 20.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 207/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1142 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Αυγούστου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την καθιέρωση ορισμένων κατηγοριών πτυχίων συντήρησης αεροσκαφών, την τροποποίηση της διαδικασίας αποδοχής παρελκομένων από εξωτερικούς προμηθευτές και την τροποποίηση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών φορέων συντήρησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής (2) καθορίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού, αρμοδίων για τις εν λόγω εργασίες.

(2)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό και ενιαίο επίπεδο ασφάλειας της αεροπορίας, είναι αναγκαίο ένα καθιερωμένο σε επίπεδο Ένωσης σύστημα κτήσης πτυχίου για το αρμόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό που εμπλέκεται στη συντήρηση αεροπλάνων της κατηγορίας ELA1, καθώς και άλλων αεροσκαφών πλην των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι απλό και αναλογικό. Συνεπώς, θα πρέπει πλέον να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορισθεί ένα τέτοιο σύστημα.

(3)

Οι υφιστάμενες απαιτήσεις που αφορούν το πτυχίο για το αρμόδιο για την πιστοποίηση προσωπικό που εμπλέκεται στη συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών συστημάτων αεροσκαφών άλλων από εκείνα της ομάδας σύνθετων αεροσκαφών δεν αναλογούν στη χαμηλότερη συνθετότητα των εν λόγω αεροσκαφών, ιδίως επειδή σημαντικό μέρος των απαιτήσεων βασικών γνώσεων έχει σημασία μόνο για τα σύνθετα αεροσκάφη. Πρέπει επομένως να καθιερωθεί νέο πτυχίο για το προσωπικό αυτό. Οι απαιτήσεις για το εν λόγω νέο πτυχίο θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο ασφαλείας δεν μειώνεται σε σύγκριση με το επίπεδο που επιτυγχάνεται με το υπάρχον πτυχίο. Η καθιέρωση αυτού του νέου πτυχίου αναμένεται ότι θα βοηθήσει στη μείωση της δυνητικής διακινδύνευσης της ασφάλειας που θα μπορούσε να προκύψει εξαιτίας της ανεπάρκειας διαθέσιμου προσωπικού κατάλληλα εξειδικευμένου και αδειοδοτημένου για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών συντήρησης.

(4)

Κατά την εκτέλεση της συντήρησης, είναι συνήθης η χρήση παρελκομένων, εξαρτημάτων και υλικών τρίτων μερών από πρόσωπα ή φορείς. Είναι απαραίτητο να μετριασθεί η διακινδύνευση που συνδέεται με την αποδοχή αυτών των παρελκομένων, εξαρτημάτων και υλικών και, ιδίως, να διασφαλισθεί ότι τα πρόσωπα και οι φορείς λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μεριμνούν για την ορθή αποδοχή, κατάταξη και διαχωρισμό τους.

(5)

Έχει αναφερθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας («Οργανισμός») σημαντικός αριθμός περιπτώσεων απάτης, οι οποίες δείχνουν εσκεμμένη παραβίαση των προτύπων εξέτασης που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014. Οι περιπτώσεις αυτές σχετίζονται με εξετάσεις των βασικών θεωρητικών γνώσεων που διεξήγαγαν εγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί φορείς συντήρησης, στις οποίες υποβλήθηκαν μαθητευόμενοι που δεν είχαν παρακολουθήσει τη βασική εκπαιδευτική σειρά. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε σημαντικές ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια, ιδίως εξαιτίας του ενδεχόμενου κάτοχοι πτυχίου να διαθέτουν αεροσκάφος σε λειτουργία μετά από συντήρηση χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις. Πρέπει πλέον να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών για την ασφάλεια.

(6)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014, οι φορείς εκμετάλλευσης σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών που εκτελούν εμπορικές και μη πτητικές λειτουργίες οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι εργασίες που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα να εκτελούνται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και η συντήρηση των αεροσκαφών και η εγκατάσταση των παρελκομένων στα αεροσκάφη αυτά να πραγματοποιείται από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη μη εμπορική πτητική λειτουργία ελαφρύτερων αεροπλάνων με δύο ελικοστροβιλοκινητήρες, η προσπάθεια συμμόρφωσης που απαιτείται από τους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης είναι δυσανάλογη προς τα οφέλη που αποκομίζονται από την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των πτητικών λειτουργιών τους. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Λαμβανομένων υπόψη των δυσανάλογων προσπαθειών συμμόρφωσης, του χρόνου που απαιτείται για την αναπροσαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων και επειδή εκτιμάται ότι η μη επιβολή τους σε αυτές τις περιπτώσεις μέχρις ότου αναπροσαρμοστούν δεν εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια της αεροπορίας, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να παύσουν να ισχύουν προς το παρόν και να τεθούν σε εφαρμογή μόνον από κατάλληλη μεταγενέστερη ημερομηνία.

(7)

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη χρήση του προσαρτήματος VI του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 απαλείφθηκαν κατά λάθος κατά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1536 (3). Το σφάλμα αυτό θα πρέπει να διορθωθεί.

(8)

Στο παράρτημα Vα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 εντοπίστηκαν ορισμένα σφάλματα διατύπωσης, τα οποία δημιουργούν δυσχέρειες εφαρμογής. Τα σφάλματα αυτά πρέπει να διορθωθούν.

(9)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να προσαρμοστούν στο τροποποιημένο κανονιστικό πλαίσιο που δημιουργείται λόγω των μέτρων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει, συνεπώς, να καταστούν εφαρμοστέα έξι μήνες από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, λόγω του αντικειμένου τους και επειδή δεν χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες προσαρμογής από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ορισμένα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν χωρίς καθυστέρηση. Για ορισμένα άλλα μέτρα, ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες προσαρμογής και θα πρέπει, συνεπώς, να τεθούν σε εφαρμογή από κατάλληλη μεταγενέστερη ημερομηνία, διότι συνεπάγονται τη μετάβαση από τη ρύθμιση πρωτίστως βάσει του εθνικού δικαίου στο τροποποιημένο κανονιστικό πλαίσιο βάσει του δικαίου της Ένωσης που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(10)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τις γνώμες του Οργανισμού που υποβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Μέχρις ότου προστεθούν στον παρόντα κανονισμό ειδικές απαιτήσεις για το προσωπικό πιστοποίησης παρελκομένων, οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες στο εκάστοτε κράτος μέλος συνεχίζουν να εφαρμόζονται, εξαιρουμένων των φορέων συντήρησης που βρίσκονται εκτός της Ένωσης, για τους οποίους οι απαιτήσεις εγκρίνονται από τον Οργανισμό.».

2)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) απαλείφεται·

β)

η παράγραφος 5 απαλείφεται·

γ)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

«7.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τα αεροπλάνα μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 5 700 kg που είναι εξοπλισμένα με πολλούς ελικοστροβιλοκινητήρες και δεν εκτελούν εμπορικές πτητικές λειτουργίες, η M.A.201 στοιχείο ζ) σημεία (2) και (3) του παραρτήματος I (Μέρος-M) εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2025.».

3)

Το παράρτημα I (Μέρος-Μ) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

4)

Το παράρτημα II (Μέρος-145) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

5)

Το παράρτημα III (Μέρος-66) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

6)

Το παράρτημα IV (Μέρος-147) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

7)

Το παράρτημα Vα (Μέρος-Τ) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 5 Μαρτίου 2019.

Ωστόσο,

1)

το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 1 παράγραφος 7 και το σημείο (1) του παραρτήματος IV εφαρμόζονται από τις 5 Σεπτεμβρίου 2018·

2)

για τη συντήρηση αεροπλάνων της κατηγορίας ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται για λειτουργίες CAT και αεροσκαφών άλλων από τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα:

α)

η απαίτηση να εκδίδει η αρμόδια αρχή πτυχία συντήρησης αεροσκαφών σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66), ως νέα ή ως μετατραπέντα, σύμφωνα με την 66.A.70 του εν λόγω παραρτήματος, εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2019·

β)

η απαίτηση να διαθέτει το προσωπικό πιστοποίησης τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) που προβλέπονται στη M.A.606 στοιχείο ζ) και στη M.A.801 στοιχείο β) σημείο (2) του παραρτήματος I (Μέρος-Μ) και στην 145.A.30 στοιχεία ζ) και η) του παραρτήματος II (Μέρος-145) εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1536 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων για τη διαρκή αξιοπλοΐα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τις κρίσιμης σημασίας εργασίες συντήρησης και την παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

(1)

ο πίνακας περιεχομένων τροποποιείται ως εξής:

α)

η M.A.501 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«M.A.501

Κατάταξη και εγκατάσταση»·

β)

η M.A.504 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«M.A.504

Διαχωρισμός παρελκομένων»·

(2)

η M.A.501 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«M.A.501   Κατάταξη και εγκατάσταση

α)

Όλα τα παρελκόμενα ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(1)

Παρελκόμενα τα οποία βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, έχουν διατεθεί σε υπηρεσία βάσει του εντύπου 1 του EASA ή ισοδύναμου εντύπου και έχουν επισημανθεί σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ή στο παρόν παράρτημα (Μέρος-Μ).

(2)

Παρελκόμενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας τα οποία συντηρούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(3)

Παρελκόμενα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη επισκευάσιμα διότι έχουν φτάσει το πιστοποιημένο όριο ζωής τους ή περιέχουν μη επισκευάσιμη βλάβη.

(4)

Τυποποιημένα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα ή άλλο παρελκόμενο αεροσκάφους, όταν καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης και συνοδεύονται από αποδείξεις της συμμόρφωσης που μπορούν να εντοπιστούν στο εφαρμοζόμενο πρότυπο.

(5)

Υλικά, ακατέργαστα και αναλώσιμα, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συντήρησης, εφόσον ο φορέας κρίνει ότι το υλικό πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές και υπάρχει κατάλληλη δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσής τους. Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρουν με σαφήνεια το συγκεκριμένο υλικό και περιέχουν δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, καθώς και τόσο την προέλευση κατασκευής όσο και τον προμηθευτή.

β)

Παρελκόμενα, τυποποιημένα ανταλλακτικά και υλικά εγκαθίστανται σε αεροσκάφος ή παρελκόμενο μόνον όταν βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες που παρατίθενται στο στοιχείο α) και το συγκεκριμένο παρελκόμενο, τυποποιημένο ανταλλακτικό ή υλικό προσδιορίζεται στα ισχύοντα στοιχεία συντήρησης.»·

(3)

στη Μ.Α.502, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) και τη M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, το προσωπικό πιστοποίησης που ορίζεται στη M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 μπορεί να εκτελεί, σύμφωνα με τα στοιχεία συντήρησης παρελκομένων, τα ακόλουθα:

(1)

συντήρηση, πλην της γενικής συντήρησης παρελκομένων, κατά την εγκατάσταση ή την προσωρινή αφαίρεση του παρελκομένου από αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές·

(2)

γενική συντήρηση κινητήρων και ελίκων κατά την εγκατάσταση ή την προσωρινή αφαίρεσή τους από αεροσκάφη CS-VLA, CS-22 και LSA που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές.

Η συντήρηση παρελκομένου που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο δ) δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του εντύπου 1 του EASA και υπόκειται στις απαιτήσεις διάθεσης του αεροσκάφους σε υπηρεσία που προβλέπονται στη M.A.801.»·

(4)

η M.A.504 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«M.A.504   Διαχωρισμός παρελκομένων

α)

Τα μη επισκευάσιμα και τα μη ανακτήσιμα παρελκόμενα διαχωρίζονται από τα επισκευάσιμα παρελκόμενα, τυποποιημένα ανταλλακτικά και υλικά.

β)

Η εκ νέου εισαγωγή μη ανακτήσιμων παρελκομένων στο σύστημα προμηθειών παρελκομένων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν έχουν επεκταθεί τα πιστοποιημένα όρια ζωής ή έχει εγκριθεί επισκευαστική λύση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 748/2012.»·

(5)

στη Μ.Α.606, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

Ο φορέας συντήρησης έχει επαρκές προσωπικό πιστοποίησης για την έκδοση πιστοποιητικών διάθεσης αεροσκαφών και παρελκομένων σε υπηρεσία κατά τις Μ.Α.612 και Μ.Α.613. Τα προσωπικό συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

το παράρτημα ΙΙΙ (Μέρος-66) εφόσον πρόκειται για αεροσκάφη·

2.

το άρθρο 5 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού εφόσον πρόκειται για παρελκόμενα.»·

(6)

στη M.A.608, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Ο φορέας επιθεωρεί, ταξινομεί και διαχωρίζει καταλλήλως όλα τα εισερχόμενα παρελκόμενα, τυποποιημένα ανταλλακτικά και υλικά.»·

(7)

στο προσάρτημα VII, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι κάτωθι εργασίες συνιστούν τις σύνθετες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στη M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2 και στη M.A.801 στοιχείο γ)».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

(1)

ο πίνακας περιεχομένων τροποποιείται ως εξής:

α)

η 145.Α.40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«145.A.40    Εξοπλισμός και εργαλεία»·

β)

η 145.Α.42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«145.A.42    Παρελκόμενα»·

(2)

στην 145.A.30, τα στοιχεία στ), ζ) η) και θ) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«στ)

Ο φορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί ή ελέγχει μη καταστροφική δοκιμή της διαρκούς αξιοπλοΐας δομών ή παρελκομένων αεροσκάφους, ή αμφότερων, έχει τα κατάλληλα προσόντα για τη συγκεκριμένη μη καταστροφική δοκιμή, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ή ισοδύναμο πρότυπο που αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό. Το προσωπικό που εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εξειδικευμένη εργασία πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με επίσημα αναγνωρισμένα πρότυπα. Κατά παρέκκλιση του παρόντος στοιχείου, το προσωπικό που αναφέρεται στο στοιχείο ζ) και στο στοιχείο η) σημεία 1) και 2) και έχει πτυχίο της κατηγορίας B1, B3 ή L σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66), μπορεί να εκτελεί και/ή να ελέγχει δοκιμές με χρήση διεισδυτικού υγρού χρωματικής αντίθεσης.

ζ)

Κάθε φορέας συντήρησης αεροσκαφών, πλην όσων προβλέπονται διαφορετικά στο στοιχείο ι), στην περίπτωση συντήρησης γραμμής αεροσκαφών, διαθέτει προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους των κατηγοριών B1, B2, B2L, B3 και L, αναλόγως, σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) και την 145.Α.35.

Επιπλέον, οι εν λόγω φορείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό πιστοποίησης, το οποίο διαθέτει τα δικαιώματα που περιγράφονται στην 66.A.20 στοιχείο α) σημεία (1) και (3) περίπτωση ii) και τα προσόντα κατά το παράρτημα III (Μέρος-66) και την 145.A.35 για την εκτέλεση ήσσονων εργασιών προγραμματισμένης συντήρησης γραμμής και απλών επισκευών βλαβών. Η διαθεσιμότητα του ανωτέρω προσωπικού πιστοποίησης δεν αντικαθιστά την ανάγκη για την ύπαρξη προσωπικού πιστοποίησης των κατηγοριών B1, B2, B2L, B3 και L, αναλόγως.

η)

Ο φορέας που εκτελεί συντήρηση αεροσκαφών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο στοιχείο ι):

1.

στην περίπτωση συντήρησης βάσης σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών, διαθέτει προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους κατηγορίας C σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ (Μέρος-66) και την 145.Α.35. Επιπλέον, ο φορέας διαθέτει επαρκές προσωπικό με ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους κατηγοριών Β1 και Β2, αναλόγως, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ (Μέρος-66) και την 145.Α.35 για την υποστήριξη του προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας C.

i)

Το προσωπικό υποστήριξης των κατηγοριών Β1 και Β2 διασφαλίζει ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές εργασίες ή επιθεωρήσεις στο απαιτούμενο επίπεδο προτού το προσωπικό της κατηγορίας C εκδώσει το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία.

ii)

Ο φορέας διατηρεί μητρώο του ανωτέρω προσωπικού υποστήριξης των κατηγοριών Β1 και Β2.

iii)

Το προσωπικό πιστοποίησης της κατηγορίας C διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με το σημείο i) και ότι κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο ή σύνολο εργασιών συντήρησης βάσης ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που ζήτησε ο πελάτης, και αξιολογεί επίσης την επίδραση τυχόν εργασιών που δεν εκτελέστηκαν με σκοπό είτε να ζητηθεί η εκτέλεσή τους, είτε να συμφωνηθεί με τον αερομεταφορέα η αναβολή της συγκεκριμένης εργασίας έως τον επόμενο προγραμματισμένο έλεγχο ή το χρονικό όριο.

2.

στην περίπτωση συντήρησης βάσης αεροσκαφών άλλων από σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:

i)

προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους των κατηγοριών B1, B2, B2L, B3 και L, σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) και την 145.Α.35·

ii)

προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους κατηγορίας C, το οποίο υποβοηθείται από το προσωπικό υποστήριξης που περιγράφεται στην 145.A.35 στοιχείο α) σημείο i).

θ)

το προσωπικό πιστοποίησης παρελκομένων διαθέτει τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 και στην 145.A.35.»·

(3)

στην 145.A.35, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Πέραν των απαιτήσεων της 145.Α.30 στοιχεία ζ) και η), ο φορέας διασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση και το προσωπικό υποστήριξης γνωρίζουν επαρκώς τα αντίστοιχα αεροσκάφη ή παρελκόμενα, ή αμφότερα, που πρόκειται να υποβληθούν σε συντήρηση, καθώς και τις συναφείς διαδικασίες του φορέα. Για το προσωπικό πιστοποίησης, η εν λόγω απαίτηση τηρείται πριν από την έκδοση ή την επανέκδοση της εξουσιοδότησης πιστοποίησης.

1.

Ως «προσωπικό υποστήριξης» νοείται το προσωπικό με πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατά το παράρτημα III (Μέρος-66) για τις κατηγορίες B1, B2, B2L, B3 και/ή L με ανάλογες ειδικότητες σε τύπο αεροσκαφών, το οποίο εργάζεται σε περιβάλλον συντήρησης βάσης αλλά δεν έχει κατ' ανάγκην δικαιώματα πιστοποίησης.

2.

Ως «σχετικά αεροσκάφη ή/και παρελκόμενα» νοούνται τα αεροσκάφη ή τα παρελκόμενα που καθορίζονται στη συγκεκριμένη εξουσιοδότηση πιστοποίησης.

3.

Ως «εξουσιοδότηση πιστοποίησης» νοείται η εξουσιοδότηση που εκδίδει ο φορέας σε προσωπικό πιστοποίησης και καθορίζει ότι το εξουσιοδοτούμενο προσωπικό μπορεί να υπογράφει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία με τους περιορισμούς που αναγράφονται στη συγκεκριμένη εξουσιοδότηση για λογαριασμό του εγκεκριμένου φορέα.

β)

Εξαιρουμένων των περιπτώσεων στη 145.Α.30 στοιχείο ι) και στην 66.A.20 στοιχείο α) 3 ii), ο φορέας μπορεί να εκδώσει εξουσιοδότηση πιστοποίησης για το προσωπικό πιστοποίησης μόνον για τις βασικές κατηγορίες ή υποκατηγορίες, καθώς και, πλην του πτυχίου κατηγορίας Α, για κάθε ειδικότητα σε τύπο αναφερόμενη στο πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους όπως απαιτείται στο παράρτημα III (Μέρος-66), με την προϋπόθεση ότι το πτυχίο παραμένει έγκυρο καθ' όλη την περίοδο ισχύος της εξουσιοδότησης και ότι το προσωπικό πιστοποίησης εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς το παράρτημα III (Μέρος-66).»·

(4)

η 145.A.40 τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«145.A.40    Εξοπλισμός και εργαλεία»·

β)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Ο φορέας διαθέτει και χρησιμοποιεί τον απαραίτητο εξοπλισμό και εργαλεία προκειμένου να εκτελεί το εγκεκριμένο πεδίο εργασιών.

i)

Εφόσον ο κατασκευαστής καθορίζει ένα συγκεκριμένο εργαλείο ή εξοπλισμό, ο φορέας χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο ή εξοπλισμό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή συμφωνήσει στη χρήση εναλλακτικών εργαλείων ή εξοπλισμού με διαδικασίες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

ii)

Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμα, εκτός εάν κάποιο εργαλείο ή εξοπλισμός χρησιμοποιείται τόσο σπάνια ώστε να μην είναι αναγκαίο να είναι συνεχώς διαθέσιμο. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται λεπτομερώς σε διαδικασία του εγχειριδίου λειτουργίας.

iii)

Φορέας εγκεκριμένος για συντήρηση βάσης πρέπει να έχει επαρκή εξοπλισμό πρόσβασης στα αεροσκάφη, καθώς και τις εξέδρες/κλίμακες που απαιτούνται για την κατάλληλη επιθεώρηση του αεροσκάφους.»·

(5)

η 145.Α.42 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«145.A.42   Παρελκόμενα

«α)

Ταξινόμηση παρελκομένων. Όλα τα παρελκόμενα ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

i)

Παρελκόμενα τα οποία βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, έχουν διατεθεί σε υπηρεσία βάσει του εντύπου 1 του EASA ή ισοδύναμου εντύπου και έχουν επισημανθεί σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στο παράρτημα Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ή στο παρόν παράρτημα ΙΙ (Μέρος-145).

ii)

Μη επισκευάσιμα παρελκόμενα τα οποία συντηρούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

iii)

Παρελκόμενα τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί ως μη επισκευάσιμα διότι έχουν φτάσει το πιστοποιημένο όριο ζωής τους ή περιέχουν μη επισκευάσιμη βλάβη.

iv)

Τυποποιημένα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα ή άλλο παρελκόμενο αεροσκάφους, όταν καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης και συνοδεύονται από αποδείξεις της συμμόρφωσης που μπορούν να εντοπιστούν στο εφαρμοστέο πρότυπο.

v)

Υλικά, ακατέργαστα και αναλώσιμα, που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συντήρησης, εφόσον ο φορέας κρίνει ότι το υλικό πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές και υπάρχει κατάλληλη δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσής τους. Όλα τα υλικά συνοδεύονται από έγγραφα τεκμηρίωσης, όπου αναφέρεται με σαφήνεια το συγκεκριμένο υλικό και περιλαμβάνεται δήλωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές, καθώς και η προέλευση κατασκευής και ο προμηθευτής.

β)

Παρελκόμενα, τυποποιημένα ανταλλακτικά και υλικά προς εγκατάσταση

i)

Ο φορέας καθορίζει διαδικασίες αποδοχής παρελκομένων, τυποποιημένων ανταλλακτικών και υλικών προς εγκατάσταση με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τα παρελκόμενα, τα τυποποιημένα ανταλλακτικά και τα υλικά βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση και πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του στοιχείου α).

ii)

Ο φορέας καθορίζει διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι τα παρελκόμενα, τα τυποποιημένα ανταλλακτικά και τα υλικά εγκαθίστανται σε αεροσκάφος ή σε παρελκόμενο μόνον εφόσον βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση, πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του στοιχείου α) και το συγκεκριμένο παρελκόμενο, τυποποιημένο ανταλλακτικό ή υλικό προσδιορίζεται στα εφαρμοστέα στοιχεία συντήρησης.

iii)

Ο φορέας μπορεί να κατασκευάσει περιορισμένο αριθμό ανταλλακτικών με σκοπό τη χρήση τους κατά τις εργασίες στους χώρους του, με την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες προσδιορίζονται επακριβώς στο εγχειρίδιο λειτουργίας του.

iv)

Παρελκόμενα αναφερόμενα στη 21.A.307 στοιχείο γ) του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 εγκαθίστανται μόνον εφόσον ο ιδιοκτήτης αεροσκάφους τα κρίνει κατάλληλα προς εγκατάσταση στο αεροσκάφος του.

γ)

Διαχωρισμός παρελκομένων

i)

Τα μη επισκευάσιμα και τα μη ανακτήσιμα παρελκόμενα διαχωρίζονται από τα επισκευάσιμα παρελκόμενα, τυποποιημένα ανταλλακτικά και υλικά.

ii)

Η εκ νέου εισαγωγή μη ανακτήσιμων παρελκομένων στο σύστημα προμηθειών παρελκομένων δεν επιτρέπεται, εκτός εάν έχουν επεκταθεί τα πιστοποιημένα όρια ζωής ή έχει εγκριθεί επισκευαστική λύση σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 748/2012.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

(1)

στον πίνακα περιεχομένων προστίθενται οι ακόλουθες παραπομπές στα προσαρτήματα VII και VIII:

«Προσάρτημα VIΙ — Απαιτήσεις βασικών γνώσεων για πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας L

Προσάρτημα VIΙΙ — Πρότυπα βασικών εξετάσεων για πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας L»·

(2)

η 66.Α.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«66.A.3   Κατηγορίες και υποκατηγορίες πτυχίου

Τα πτυχία συντήρησης αεροσκαφών ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες και, αναλόγως, υποκατηγορίες και ειδικότητες συστήματος:

α)

Κατηγορία Α, η οποία υποδιαιρείται στις εξής υποκατηγορίες:

Α1 Στροβιλοκινητήρας αεροπλάνων,

Α2 Εμβολοφόρος κινητήρας αεροπλάνων,

Α3 Στροβιλοκινητήρας ελικοπτέρων,

Α4 Εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων.

β)

Κατηγορία Β1, η οποία υποδιαιρείται στις εξής υποκατηγορίες:

Β1.1 Στροβιλοκινητήρας αεροπλάνων,

Β1.2 Εμβολοφόρος κινητήρας αεροπλάνων,

Β1.3 Στροβιλοκινητήρας ελικοπτέρων,

Β1.4 Εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων.

γ)

Κατηγορία Β2

Το πτυχίο Β2 ισχύει για όλα τα αεροσκάφη.

δ)

Κατηγορία B2L

Το πτυχίο B2L ισχύει για όλα τα αεροσκάφη πλην εκείνων της Ομάδας 1 που ορίζεται στην 66.A.5(1) και υποδιαιρείται στις κάτωθι «ειδικότητες σε σύστημα»:

επικοινωνία/πλοήγηση (com/nav),

όργανα,

αυτόματο σύστημα πλοήγησης,

επιτήρηση,

συστήματα ατράκτου αεροσκάφους.

Το πτυχίο B2L περιλαμβάνει τουλάχιστον μια ειδικότητα συστήματος.

ε)

Κατηγορία Β3

Το πτυχίο B3 ισχύει για αεροπλάνα με εμβολοφόρους κινητήρες χωρίς σύστημα συμπίεσης, μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg.

στ)

Η κατηγορία L, η οποία υποδιαιρείται στις εξής υποκατηγορίες:

L1C: ανεμοπλάνα από σύνθετα υλικά,

L1: ανεμοπλάνα,

L2C: μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα από σύνθετα υλικά και αεροπλάνα από σύνθετα υλικά της κατηγορίας ELA1,

L2: μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα και αεροπλάνα της κατηγορίας ELA1,

L3H: αερόστατα θερμού αέρα,

L3G: αερόστατα αερίου,

L4H: αερόπλοια θερμού αέρα,

L4G: αερόπλοια αερίου της κατηγορίας ELA2,

L5: αερόπλοια αερίου πλην εκείνων της κατηγορίας ELA2.

ζ)

Κατηγορία C

Το πτυχίο C ισχύει για αεροπλάνα και ελικόπτερα.»·

(3)

η 66.Α.5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«66.A.5   Ομάδες αεροσκαφών

Για τις ειδικότητες στα πτυχία συντήρησης αεροσκαφών, τα αεροσκάφη ταξινομούνται στις εξής ομάδες:

(1)

Ομάδα 1: σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, πολυκινητήρια ελικόπτερα, αεροπλάνα με μέγιστο πιστοποιημένο ύψος πτητικής λειτουργίας άνω των FL290, αεροσκάφη εξοπλισμένα πλήρως με ηλεκτρονικά συστήματα, αερόπλοια αερίου πλην εκείνων της κατηγορίας ELA2 και άλλα αεροσκάφη για τα οποία απαιτείται ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους, όταν αυτό καθορίζεται από τον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να ταξινομήσει στην ομάδα 2, την ομάδα 3 ή στην ομάδα 4, αναλόγως, αεροσκάφος που πληροί τους όρους του πρώτου εδαφίου, εφόσον κρίνει ότι αυτό δικαιολογείται επειδή το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι λιγότερο πολύπλοκο.

(2)

Ομάδα 2: αεροσκάφη άλλα από εκείνα της ομάδας 1, τα οποία κατατάσσονται στις εξής υποομάδες:

i)

υποομάδα 2a:

μονοκινητήρια αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρα,

τα αεροπλάνα με στροβιλοκινητήρα και τα πολυκινητήρια αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες που έχει ταξινομήσει ο Οργανισμός στην παρούσα υποομάδα επειδή είναι λιγότερο πολύπλοκα.

ii)

υποομάδα 2α:

μονοκινητήρια ελικόπτερα με στροβιλοκινητήρα,

τα πολυκινητήρια ελικόπτερα με στροβιλοκινητήρα που έχει ταξινομήσει ο Οργανισμός στην παρούσα υποομάδα επειδή είναι λιγότερο πολύπλοκα.

iii)

υποομάδα 2γ:

μονοκινητήρια ελικόπτερα με εμβολοφόρο κινητήρα,

τα πολυκινητήρια ελικόπτερα με εμβολοφόρους κινητήρες που έχει ταξινομήσει ο Οργανισμός στην παρούσα υποομάδα επειδή είναι λιγότερο πολύπλοκα.

(3)

Ομάδα 3: αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα πλην εκείνων της ομάδας 1.

(4)

Ομάδα 4: ανεμοπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα, αερόστατα και αερόπλοια, πλην εκείνων της ομάδας 1.»·

(4)

η 66.A.20 στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

α)

τα σημεία 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

Το πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας B2L επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία και να ενεργεί ως προσωπικό υποστήριξης κατηγορίας B2L για τα κάτωθι:

συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων·

συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων εντός των συγκεκριμένων ορίων των ειδικοτήτων σε σύστημα που έχουν καταχωρισθεί στο πτυχίο και

εφόσον έχει την ειδικότητα σε «συστήματα ατράκτου αεροσκάφους», εκτέλεση ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εργασιών στο συγκρότημα του κινητήρα και τα μηχανικά συστήματα, οι οποίες απαιτούν μόνον απλές δοκιμές προς απόδειξη της λειτουργικής τους ετοιμότητας.

5.

Το πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας B3 επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία και να ενεργεί ως προσωπικό υποστήριξης B3 για τα κάτωθι:

συντήρηση της δομής, του συγκροτήματος κινητήρα και των μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων αεροσκάφους· και

εργασία σε ηλεκτρονικά συστήματα για τα οποία απαιτούνται μόνον απλές δοκιμές προς απόδειξη της λειτουργικής τους ετοιμότητας χωρίς να απαιτείται η αποκατάσταση βλαβών.»·

β)

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 6) και 7):

«6.

Το πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας L επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία και να ενεργεί ως προσωπικό υποστήριξης L για τα κάτωθι:

συντήρηση της δομής, του συγκροτήματος κινητήρα και των μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων αεροπλάνου·

εργασίες στον ασύρματο, τους πομπούς εντοπισμού έκτακτης ανάγκης (ELT) και τους αναμεταδότες· και

εργασίες σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα για τα οποία απαιτούνται απλές δοκιμές προς απόδειξη της λειτουργικής τους ετοιμότητας.

Η υποκατηγορία L2 περιλαμβάνει την υποκατηγορία L1. Τυχόν περιορισμός στην υποκατηγορία L2 κατά την 66.A.45 στοιχείο η) καθίσταται εφαρμοστέος και για την υποκατηγορία L1.

Η υποκατηγορία L2C περιλαμβάνει την υποκατηγορία L1C.

7.

Το πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας C επιτρέπει στον κάτοχο να εκδίδει πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία μετά από συντήρηση βάσης των αεροσκαφών. Τα δικαιώματα ισχύουν για ολόκληρο το αεροσκάφος.»·

(5)

στην 66.A.25, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Για πτυχία άλλα πλην των κατηγοριών B2L και L, ο αιτών πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών ή προσθήκη κατηγορίας ή υποκατηγορίας στο εν λόγω πτυχίο αποδεικνύει με εξετάσεις ότι διαθέτει επίπεδο γνώσεων στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το προσάρτημα I του παραρτήματος III (Μέρος-66). Η εξέταση πληροί το πρότυπο του προσαρτήματος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ (Μέρος-66) και διενεργείται είτε από εκπαιδευτικούς φορείς δεόντως εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα IV (Μέρος-147) είτε από την αρμόδια αρχή.»·

(6)

η 66.A.25 τροποποιείται ως εξής:

α)

τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Ο αιτών συγκεκριμένη υποκατηγορία πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας L ή προσθήκη άλλης υποκατηγορίας στο εν λόγω πτυχίο αποδεικνύει με εξετάσεις ότι διαθέτει επίπεδο γνώσεων στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το προσάρτημα VΙI του παραρτήματος III (Μέρος-66). Η εξέταση πληροί το πρότυπο του προσαρτήματος VΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ (Μέρος-66) και διενεργείται είτε από εκπαιδευτικούς φορείς δεόντως εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα IV (Μέρος-147), από την αρμόδια αρχή ή όπως συμφωνηθεί με την αρμόδια αρχή.

Ο κάτοχος πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών υποκατηγορίας Β1.2 ή κατηγορίας Β3 θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις βασικών γνώσεων για πτυχίο των υποκατηγοριών L1C, L1, L2C και L2.

Οι απαιτήσεις βασικών γνώσεων για την υποκατηγορία L4H περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις βασικών γνώσεων για την υποκατηγορία L3H.

Οι απαιτήσεις βασικών γνώσεων για την υποκατηγορία L4G περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις βασικών γνώσεων για την υποκατηγορία L3G.

γ)

Ο αιτών συγκεκριμένη «ειδικότητα σε σύστημα» σε πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας B2L ή προσθήκη άλλης «ειδικότητας σε σύστημα» αποδεικνύει με εξετάσεις ότι διαθέτει επίπεδο γνώσεων στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το προσάρτημα I του παραρτήματος III (Μέρος-66). Η εξέταση πληροί το πρότυπο του προσαρτήματος ΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ (Μέρος-66) και διενεργείται είτε από εκπαιδευτικούς φορείς δεόντως εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα IV (Μέρος-147) είτε από την αρμόδια αρχή.»

β)

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία δ), ε) και στ):

«δ)

Οι εκπαιδευτικές σειρές και οι εξετάσεις διεξάγονται εντός δέκα ετών πριν την υποβολή αίτησης για πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών ή προσθήκης κατηγορίας ή υποκατηγορίας στο πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών. Σε διαφορετική περίπτωση, η αναγνώριση εξετάσεων μπορεί να αποκτάται σύμφωνα με το στοιχείο ε).

ε)

Ο αιτών μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή ολική ή μερική αναγνώριση των εξετάσεων για απαιτήσεις βασικών γνώσεων για:

i)

εξετάσεις βασικών γνώσεων που δεν πληρούν την απαίτηση του στοιχείου δ)·

ii)

κάθε άλλο τεχνικό προσόν που θεωρείται από την αρμόδια αρχή ισοδύναμο με το επίπεδο γνώσεων του παραρτήματος III (Μέρος-66).

Οι αναγνωρίσεις χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα E της ενότητας B του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66).

στ)

Οι αναγνωρίσεις λήγουν δέκα έτη από τη χορήγησή τους στον αιτούντα από την αρμόδια αρχή. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει νέες αναγνωρίσεις μετά τη λήξη τους.»·

(7)

στην 66.A.30 στοιχείο α) προστίθενται τα ακόλουθα σημεία 2α) και 2β):

«2α.

για την κατηγορία B2L:

i)

3 ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία, η οποία καλύπτει την/τις αντίστοιχη/-ες ειδικότητα/-ες σε σύστημα, εάν ο αιτών δεν έχει παρακολουθήσει προηγουμένως σχετική τεχνική εκπαίδευση· ή

ii)

2 ετών πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία, η οποία καλύπτει την/τις αντίστοιχη/-ες ειδικότητα/-ες σε σύστημα και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, την οποία η αρμόδια αρχή θεωρεί σημαντική/-ές, εργαζόμενος ως ειδικευμένος σε τεχνικό περιβάλλον· ή

iii)

1 έτους πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκαφών σε λειτουργία, η οποία καλύπτει την/τις αντίστοιχη/-ες ειδικότητα/-ες σε σύστημα και ολοκλήρωση βασικής εκπαιδευτικής σειράς εγκεκριμένης κατά το Μέρος-147.

Για την προσθήκη νέας/-ων ειδικότητας/-ων σε σύστημα σε υπάρχον πτυχίο B2L, απαιτείται 3μηνη πρακτική πείρα στη συντήρηση για τη νέα/-ες ειδικότητα/-ες σε σύστημα για κάθε προστιθέμενη ειδικότητα συστήματος.

2β.

για την κατηγορία L:

i)

2 ετών πρακτική πείρα στη συντήρηση αεροσκαφών σε λειτουργία, η οποία καλύπτει συμμετοχή σε ποικίλες αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες συντήρησης στη συγκεκριμένη υποκατηγορία·

ii)

κατά παρέκκλιση από την περίπτωση i), 1 έτους πρακτική πείρα στη συντήρηση αεροσκαφών σε λειτουργία, η οποία καλύπτει συμμετοχή σε ποικίλες αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες συντήρησης στη συγκεκριμένη υποκατηγορία, υπό τον περιορισμό που προβλέπεται στην 66.A.45 στοιχείο η) περίπτωση ii) σημείο 3).

Για την προσθήκη πρόσθετης υποκατηγορίας σε υπάρχον πτυχίο κατηγορίας L, στις περιπτώσεις i) και ii) απαιτείται πείρα 12 και 6 μηνών, αντίστοιχα.

Ο κάτοχος πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας/υποκατηγορίας Β1.2 ή Β3 θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις βασικής πείρας για πτυχίο των υποκατηγοριών L1C, L1, L2C και L2.»·

(8)

η 66.Α.45 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«66.A.45   Καταχώριση ειδικοτήτων σε τύπους αεροσκαφών

α)

Για να μπορεί να ασκεί δικαιώματα πιστοποίησης σε συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, ο κάτοχος πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών πρέπει να έχει καταχωρίσει στο πτυχίο του τις σχετικές ειδικότητες σε τύπους αεροσκαφών:

για την κατηγορία B1, B2 ή C, οι σχετικές ειδικότητες σε τύπους αεροσκαφών είναι οι εξής:

i)

για αεροσκάφη της ομάδας 1, ειδικότητα σε αντίστοιχο τύπο αεροσκάφους·

ii)

για αεροσκάφη της ομάδας 2, ειδικότητα σε αντίστοιχο τύπο αεροσκάφους, ειδικότητα σε υποομάδα του κατασκευαστή ή ειδικότητα σε πλήρη υποομάδα·

iii)

για αεροσκάφη της ομάδας 3, ειδικότητα σε αντίστοιχο τύπο αεροσκάφους ή ειδικότητα σε πλήρη ομάδα·

iv)

για αεροσκάφη της ομάδας 4, για πτυχίο της κατηγορίας B2, ειδικότητα σε πλήρη ομάδα.

Για την κατηγορία B2L, οι σχετικές ειδικότητες σε τύπους αεροσκαφών είναι οι εξής:

i)

για αεροσκάφη της ομάδας 2, ειδικότητα σε αντίστοιχη υποομάδα του κατασκευαστή ή ειδικότητα σε πλήρη υποομάδα·

ii)

για αεροσκάφη της ομάδας 3, ειδικότητα σε πλήρη ομάδα·

iii)

για αεροσκάφη της ομάδας 4, ειδικότητα σε πλήρη ομάδα.

Για την κατηγορία B3, η σχετική ειδικότητα είναι «αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα χωρίς σύστημα συμπίεσης μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg».

Για την κατηγορία L, οι σχετικές ειδικότητες σε τύπους αεροσκαφών είναι οι εξής:

i)

για την υποκατηγορία L1C, ειδικότητα «ανεμοπλάνα από σύνθετα υλικά»·

ii)

για την υποκατηγορία L1, ειδικότητα «ανεμοπλάνα»·

iii)

για την υποκατηγορία L2C, ειδικότητα «μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα από σύνθετα υλικά και αεροπλάνα από σύνθετα υλικά της κατηγορίας ELA1»·

iv)

για την υποκατηγορία L2, ειδικότητα «μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα και αεροπλάνα της κατηγορίας ELA1»·

v)

για την υποκατηγορία L3H, ειδικότητα «αερόστατα θερμού αέρα»·

vi)

για την υποκατηγορία L3G, ειδικότητα «αερόστατα αερίου»·

vii)

για την υποκατηγορία L4H, ειδικότητα «αερόπλοια θερμού αέρα»·

viii)

για την υποκατηγορία L4G, ειδικότητα «αερόπλοια αερίου της κατηγορίας ELA2»·

ix)

για την υποκατηγορία L5, η αντίστοιχη ειδικότητα σε τύπο αερόπλοιου.

Για την κατηγορία A δεν απαιτείται ειδικότητα, με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της 145.A.35 του παραρτήματος II (Μέρος-145).

β)

Για την καταχώριση ειδικοτήτων σε τύπους αεροσκαφών απαιτείται η ολοκλήρωση ενός των κάτωθι:

αντίστοιχη εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους των κατηγοριών Β1, Β2 ή C σύμφωνα με το προσάρτημα ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ (Μέρος-66)·

για τις ειδικότητες πτυχίου B2 ή L5 σε αερόπλοια αερίου, εκπαίδευση σε τύπο εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την 66.B.130.

γ)

Για πτυχία άλλα πλην της κατηγορίας C, επιπλέον της απαίτησης του στοιχείου β), για την καταχώριση της πρώτης ειδικότητας σε τύπο αεροσκάφους συγκεκριμένης κατηγορίας/υποκατηγορίας απαιτείται ικανοποιητική ολοκλήρωση εκπαίδευσης στην πράξη. Η εν λόγω εκπαίδευση στην πράξη είναι σύμφωνη με το προσάρτημα ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙΙ (Μέρος-66), εξαιρουμένης της εκπαίδευσης στην πράξη σε αερόπλοια αερίου, η οποία εγκρίνεται απευθείας από την αρμόδια αρχή.

δ)

Κατά παρέκκλιση των στοιχείων β) και γ), για τα αεροσκάφη των ομάδων 2 και 3, οι ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους επιτρέπεται να καταχωρίζονται σε πτυχίο μετά από:

ικανοποιητική ολοκλήρωση της σχετικής εξέτασης σε τύπο αεροσκαφών των κατηγοριών B1, B2 ή C σύμφωνα με το προσάρτημα III του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66)·

για τις κατηγορίες B1 και B2, απόδειξη πρακτικής πείρας στον τύπο αεροσκάφους. Στην περίπτωση αυτή, η πρακτική πείρα περιλαμβάνει συμμετοχή σε ποικίλες αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες συντήρησης, σχετικές με την κατηγορία του πτυχίου.

Για την ειδικότητα της κατηγορίας C, στην περίπτωση προσώπου κατόχου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών όπως καθορίζεται στην 66.Α.30 στοιχείο α) σημείο 7), η πρώτη σχετική εξέταση σε τύπο αεροσκάφους είναι του επιπέδου της κατηγορίας Β1 ή Β2.

ε)

Για αεροσκάφη της ομάδας 2:

i)

για την καταχώριση ειδικοτήτων υποομάδας του κατασκευαστή για τους κατόχους πτυχίου των κατηγοριών B1 και C, απαιτείται συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ειδικότητας σε τύπο αεροσκάφους σε τουλάχιστον δύο τύπους αεροσκαφών του ιδίου κατασκευαστή, οι οποίοι συνδυαζόμενοι είναι αντιπροσωπευτικοί της ισχύουσας υποομάδας του κατασκευαστή·

ii)

για την καταχώριση ειδικοτήτων σε πλήρη υποομάδα για τους κατόχους πτυχίου των κατηγοριών B1 και C, απαιτείται συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ειδικότητας σε τύπο αεροσκάφους σε τουλάχιστον τρεις τύπους αεροσκαφών διαφορετικών κατασκευαστών, οι οποίοι συνδυαζόμενοι είναι αντιπροσωπευτικοί της σχετικής υποομάδας·

iii)

για την καταχώριση ειδικοτήτων σε υποομάδα του κατασκευαστή και σε πλήρη υποομάδα για τους κατόχους πτυχίου της κατηγορίας B2 και B2L, απαιτείται απόδειξη πρακτικής πείρας, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή σε ποικίλες αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες συντήρησης σχετικές με την κατηγορία του πτυχίου και με την αντίστοιχη υποομάδα αεροσκαφών και, για πτυχίο της κατηγορίας B2L, με την/τις αντίστοιχη/-ες ισχύουσα/-ες ειδικότητα/-ες σε σύστημα·

iv)

κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ε) σημείο iii), ο κάτοχος πτυχίου της κατηγορίας B2 ή B2L που περιέχει καταχώριση σε πλήρη υποομάδα 2β, δικαιούται καταχώριση σε πλήρη υποομάδα 2γ.

στ)

Για αεροσκάφη των ομάδων 3 και 4:

i)

για την καταχώριση ειδικοτήτων στην πλήρη ομάδα 3 για τους κατόχους πτυχίου των κατηγοριών B1, B2, B2L και C και για την καταχώριση στην πλήρη ομάδα 4 για τους κατόχους πτυχίου των κατηγοριών B2 και B2L, απαιτείται απόδειξη πρακτικής πείρας η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή σε ποικίλες αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες συντήρησης σχετικές με την κατηγορία του πτυχίου και της ομάδας 3 ή 4, αναλόγως·

ii)

για την κατηγορία B1, η ειδικότητα στην ομάδα 3 υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς οι οποίοι καταχωρίζονται στο πτυχίο, εκτός εάν ο αιτών προσκομίσει στοιχεία κατάλληλης σχετικής πείρας:

αεροπλάνα με σύστημα συμπίεσης,

αεροπλάνα με μεταλλική δομή,

αεροπλάνα με δομή από σύνθετα υλικά,

αεροπλάνα με ξύλινη δομή,

αεροπλάνα με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη·

iii)

κατά παρέκκλιση από το στοιχείο στ) περίπτωση i), ο κάτοχος πτυχίου της κατηγορίας B2L που περιέχει καταχώριση σε πλήρη υποομάδα 2α ή 2β, δικαιούται καταχώριση στις ομάδες 3 και 4.

ζ)

Για πτυχίο της κατηγορίας B3:

i)

για την καταχώριση ειδικότητας σε «αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα χωρίς σύστημα συμπίεσης μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg» απαιτείται απόδειξη πρακτικής πείρας, η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή σε ποικίλες αντιπροσωπευτικές δραστηριότητες συντήρησης σχετικές με την κατηγορία του πτυχίου·

ii)

η ειδικότητα που αναφέρεται στο σημείο i) υπόκειται στους κάτωθι περιορισμούς οι οποίοι καταχωρίζονται στο πτυχίο, εκτός εάν ο αιτών προσκομίσει στοιχεία κατάλληλης σχετικής πείρας:

αεροπλάνα με ξύλινη δομή,

αεροπλάνα με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη,

αεροπλάνα με μεταλλική δομή,

αεροπλάνα με δομή από σύνθετα υλικά.

η)

Για όλες τις υποκατηγορίες πτυχίου L, πλην της L5:

i)

για την καταχώριση ειδικοτήτων απαιτείται απόδειξη πρακτικής πείρας η οποία περιλαμβάνει συμμετοχή σε αντιπροσωπευτικές ποικίλες δραστηριότητες συντήρησης σχετικές με την υποκατηγορία του πτυχίου·

ii)

οι ειδικότητες υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς οι οποίοι καταχωρίζονται στο πτυχίο, εκτός εάν ο αιτών προσκομίσει στοιχεία κατάλληλης σχετικής πείρας:

(1)

για τις ειδικότητες σε «ανεμοπλάνα» και «μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα και αεροπλάνα της κατηγορίας ELA1»:

αεροσκάφη με ξύλινη δομή με υφασμάτινη επικάλυψη,

αεροσκάφη με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη,

αεροσκάφη με μεταλλική δομή,

αεροσκάφη με δομή από σύνθετα υλικά,

(2)

για την ειδικότητα σε «αερόστατα αερίου»:

άλλα από τα αερόστατα αερίου της κατηγορίας ELA1 και

(3)

εάν ο αιτών προσκομίσει στοιχεία για πείρα μόνον ενός έτους σύμφωνα με την παρέκκλιση της 66.A.30 στοιχείο α) σημείο 2β) περίπτωση ii), στο πτυχίο καταχωρίζονται οι κάτωθι περιορισμοί:

«σύνθετες εργασίες συντήρησης κατά το προσάρτημα VII του παραρτήματος Ι (Μέρος-Μ), τυποποιημένες αλλαγές προβλεπόμενες στην 21.A.90B του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 και τυποποιημένες επισκευές προβλεπόμενες στην 21.A.431B του παραρτήματος Ι (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012.»

Ο κάτοχος πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών της υποκατηγορίας B1.2 με καταχώριση ειδικότητας στην ομάδα 3, ή της κατηγορίας B3 με καταχώριση της ειδικότητας σε «αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα χωρίς σύστημα συμπίεσης μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg», θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις για την έκδοση πτυχίου των υποκατηγοριών L1 και L2 με τις αντίστοιχες πλήρεις ειδικότητες και με τους ίδιους περιορισμούς με εκείνους του πτυχίου B1.2/B3.»·

(9)

στην 66.A.50, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Περιορισμοί εισαγόμενοι σε πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών είναι αποκλεισμοί από τα δικαιώματα πιστοποίησης και, στην περίπτωση των περιορισμών που αναφέρονται στην 66.A.45, αφορούν ολόκληρο το αεροσκάφος.»·

(10)

στην 66.A.70, τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«γ)

Εφόσον χρειάζεται, το πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών περιέχει περιορισμούς σύμφωνα με την 66.A.50 ώστε να αποτυπώνονται οι διαφορές μεταξύ:

i)

της έκτασης της αξιολόγησης προσωπικού πιστοποίησης που ισχύει στο κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος της εφαρμοστέας κατηγορίας ή υποκατηγορίας πτυχίου που προβλέπεται στο παρόν παράρτημα (Μέρος-66)·

ii)

των απαιτήσεων βασικών γνώσεων και των προτύπων βασικών εξετάσεων που καθορίζονται στα προσαρτήματα I και ΙΙ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66).

δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ), για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, πλην των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών, και για τα αερόστατα, τα ανεμοπλάνα, τα μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα και τα αερόπλοια, το πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών περιέχει περιορισμούς σύμφωνα με την 66.A.50, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν ίδια τα δικαιώματα προσωπικού πιστοποίησης που ισχύουν στο κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος της εφαρμοστέας κατηγορίας/υποκατηγορίας πτυχίου κατά το Μέρος-66 και τα δικαιώματα του μετατραπέντος πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους κατά το Μέρος-66.»·

(11)

στην 66.B.100, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει το καθεστώς εξετάσεων του αιτούντος και/ή επιβεβαιώνει την εγκυρότητα τυχόν αναγνωρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούνται όλα τα απαιτούμενα γνωστικά αντικείμενα του προσαρτήματος Ι ή του προσαρτήματος VII, αναλόγως, όπως ορίζονται στο παρόν παράρτημα (Μέρος-66).»·

(12)

η 66.Β.100 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«66.B.110   Διαδικασία αλλαγής πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους προκειμένου να συμπεριληφθεί πρόσθετη βασική κατηγορία ή υποκατηγορία

α)

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που καθορίζονται στην 66.Β.100 ή στην 66.Β.105, η αρμόδια αρχή καταχωρίζει την πρόσθετη βασική κατηγορία, υποκατηγορία ή, για την κατηγορία B2L, ειδικότητα/-ες σε σύστημα, στο πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους, σφραγίζοντας και υπογράφοντάς το ή επανεκδίδοντας το πτυχίο.

β)

Το σύστημα τήρησης αρχείων της αρμόδιας αρχής τροποποιείται αναλόγως.

γ)

Κατόπιν αίτησης του αιτούντος, η αρμόδια αρχή αντικαθιστά πτυχίο της κατηγορίας B2L με πτυχίο της κατηγορίας Β2 που περιέχει καταχώριση της/των ίδιας/-ων ειδικότητας/-ων σε τύπο αεροσκάφους, εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου αποδείξει αμφότερα τα κάτωθι:

i)

κατόπιν εξέτασης, τις διαφορές μεταξύ των βασικών γνώσεων για το πτυχίο της κατηγορίας B2L του οποίου είναι κάτοχος και των βασικών γνώσεων για το πτυχίο της κατηγορίας B2, όπως ορίζει το προσάρτημα I·

ii)

την πρακτική πείρα που απαιτείται βάσει του προσαρτήματος IV.

δ)

Για κάτοχο πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών της υποκατηγορίας B1.2 με καταχώριση ειδικότητας στην ομάδα 3 ή της κατηγορίας B3 με καταχώριση της ειδικότητας σε «αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα χωρίς σύστημα συμπίεσης μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg», η αρμόδια αρχή εκδίδει κατόπιν αίτησης πτυχίο πλήρων ειδικοτήτων για τις υποκατηγορίες L1 και L2 με τους ίδιους περιορισμούς με εκείνους για την κατοχή του πτυχίου B1.2/B3.»·

(13)

στην 66.Β.115, το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε η συμμόρφωση με το πρακτικό μέρος εκπαίδευσης σε τύπο να αποδεικνύεται με ένα από τα κάτωθι:

i)

προσκόμιση των λεπτομερών αρχείων πρακτικής εκπαίδευσης ή του τεχνικού μητρώου από τον φορέα που παρείχε την απευθείας εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή εκπαιδευτική σειρά σύμφωνα με την 66.B.130·

ii)

εφόσον διατίθεται, πιστοποιητικό εκπαίδευσης που καλύπτει το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης το οποίο εξέδωσε εκπαιδευτικός φορέας συντήρησης δεόντως εγκεκριμένος σύμφωνα με το παράρτημα IV (Μέρος-147).»·

(14)

στην 66.Β.125 στοιχείο β), το σημείο (1) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«(1)

για την κατηγορία Β1 ή C:

εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων, πλήρης ομάδα: μετατρέπεται σε «πλήρη υποομάδα 2γ» συν τις ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους για τα μονοκινητήρια ελικόπτερα με εμβολοφόρο κινητήρα της ομάδας 1,

εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων, ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται στην αντίστοιχη «υποομάδα 2γ του κατασκευαστή» συν τις ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους για τα μονοκινητήρια ελικόπτερα με εμβολοφόρο κινητήρα του κατασκευαστή της ομάδας 1,

εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων, πλήρης ομάδα: μετατρέπεται σε «πλήρη υποομάδα 2β» συν τις ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους για τα μονοκινητήρια ελικόπτερα με στροβιλοκινητήρα της ομάδας 1,

εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων, ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται στην αντίστοιχη «υποομάδα 2β του κατασκευαστή» συν τις ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους για τα μονοκινητήρια ελικόπτερα με στροβιλοκινητήρα του κατασκευαστή της ομάδας 1,

εμβολοφόρος κινητήρας μονοκινητήριων αεροπλάνων — μεταλλική δομή, είτε πλήρης ομάδα είτε ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται σε «πλήρη ομάδα 3». Για πτυχίο της κατηγορίας B1 περιλαμβάνονται οι εξής περιορισμοί: αεροπλάνα με μεταλλική δομή, αεροπλάνα με ξύλινη δομή και αεροπλάνα από σύνθετα υλικά με υφασμάτινη επικάλυψη·

εμβολοφόρος κινητήρας πολυκινητήριων αεροπλάνων — μεταλλική δομή, είτε πλήρης ομάδα είτε ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται σε «πλήρη ομάδα 3» συν τις ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους για τα πολυκινητήρια αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα της αντίστοιχης πλήρους ομάδας/ομάδας του κατασκευαστή της ομάδας 1. Για πτυχίο της κατηγορίας B1 περιλαμβάνονται οι εξής περιορισμοί: αεροπλάνα με δομή από σύνθετα υλικά, αεροπλάνα με ξύλινη δομή και αεροπλάνα με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη·

εμβολοφόρος κινητήρας μονοκινητήριων αεροπλάνων — ξύλινη δομή, είτε πλήρης ομάδα είτε ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται σε «πλήρη ομάδα 3». Για πτυχίο της κατηγορίας B1 περιλαμβάνονται οι εξής περιορισμοί: αεροπλάνα με σύστημα συμπίεσης, αεροπλάνα με μεταλλική δομή, αεροπλάνα με δομή από σύνθετα υλικά και αεροπλάνα με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη·

εμβολοφόρος κινητήρας πολυκινητήριων αεροπλάνων — ξύλινη δομή, είτε πλήρης ομάδα είτε ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται σε «πλήρη ομάδα 3». Για πτυχίο της κατηγορίας B1 περιλαμβάνονται οι εξής περιορισμοί: αεροπλάνα με σύστημα συμπίεσης, αεροπλάνα με μεταλλική δομή, αεροπλάνα με δομή από σύνθετα υλικά και αεροπλάνα με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη·

εμβολοφόρος κινητήρας μονοκινητήριων αεροπλάνων — δομή από σύνθετα υλικά, είτε πλήρης ομάδα είτε ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται σε «πλήρη ομάδα 3». Για πτυχίο της κατηγορίας B1 περιλαμβάνονται οι εξής περιορισμοί: αεροπλάνα με σύστημα συμπίεσης, αεροπλάνα με μεταλλική δομή, αεροπλάνα με ξύλινη δομή και αεροπλάνα με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη·

εμβολοφόρος κινητήρας πολυκινητήριων αεροπλάνων — δομή από σύνθετα υλικά, είτε πλήρης ομάδα είτε ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται σε «πλήρη ομάδα 3». Για πτυχίο της κατηγορίας B1 περιλαμβάνονται οι εξής περιορισμοί: αεροπλάνα με σύστημα συμπίεσης, αεροπλάνα με μεταλλική δομή, αεροπλάνα με ξύλινη δομή και αεροπλάνα με μεταλλική δομή με υφασμάτινη επικάλυψη·

στροβιλοκινητήρας μονοκινητήριων αεροπλάνων, πλήρης ομάδα: μετατρέπεται σε «πλήρη υποομάδα 2α» συν τις ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους για τα μονοκινητήρια αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρα της ομάδας 1 για τα οποία δεν ήταν απαραίτητη η ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους στο προηγούμενο σύστημα·

στροβιλοκινητήρας μονοκινητήριων αεροπλάνων, ομάδα κατασκευαστή: μετατρέπεται στην αντίστοιχη «υποομάδα 2α του κατασκευαστή» συν τις ειδικότητες σε τύπο αεροσκάφους για τα μονοκινητήρια αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρα του κατασκευαστή της ομάδας 1 για τα οποία δεν ήταν απαραίτητη η ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους στο προηγούμενο σύστημα,·

στροβιλοκινητήρας πολυκινητήριων αεροπλάνων, πλήρης ομάδα: μετατρέπεται στις ειδικότητες τύπου αεροσκάφους για τα πολυκινητήρια αεροπλάνα με ελικοστροβιλοκινητήρες για τα οποία δεν ήταν απαραίτητη η ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους στο προηγούμενο σύστημα.»·

(15)

η 66.B.130 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«66.B.130   Διαδικασία άμεσης έγκρισης της εκπαίδευσης σε τύπο αεροσκάφους

α)

Για την εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους πλην των αερόπλοιων, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους την οποία δεν έχει παράσχει εκπαιδευτικός φορέας συντήρησης, εγκεκριμένος σύμφωνα με το παράρτημα IV (Μέρος-147), δυνάμει του σημείου 1 του προσαρτήματος III του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66). Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή διαθέτει διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η εκπαίδευση σε τύπο αεροσκάφους είναι σύμφωνη με το προσάρτημα III του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66).

β)

Όσον αφορά την εκπαίδευση σε τύπο για τα αερόπλοια της ομάδας 1, η εκπαιδευτική σειρά εγκρίνεται σε όλες τις περιπτώσεις απευθείας από την αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή διαθέτει διαδικασία που εξασφαλίζει ότι η διδακτέα ύλη της εκπαίδευσης σε τύπο αερόπλοιου καλύπτει όλα τα στοιχεία των δεδομένων συντήρησης του κατόχου της έγκρισης σχεδιασμού (DAH).»·

(16)

στην 66.Β.200, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Στις βασικές εξετάσεις ακολουθούνται τα πρότυπα που καθορίζονται στα προσαρτήματα I και II ή στα προσαρτήματα VII και VIII του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66), αναλόγως.»·

(17)

στην 66.B.305, στο στοιχείο β), η μνεία «προσάρτημα ΙΙΙ» αντικαθίσταται από το «προσάρτημα I»·

(18)

η 66.B.405 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«66.B.405   Έκθεση αναγνώρισης εξετάσεων

α)

Η έκθεση αναγνώρισης περιλαμβάνει σύγκριση μεταξύ των κάτωθι:

i)

των γνωστικών αντικειμένων, των υποδιαιρέσεών τους, των θεμάτων και των επιπέδων γνώσεων που περιέχουν τα προσαρτήματα I ή VII του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66), αναλόγως,

ii)

της διδακτέας ύλης της σχετικής τεχνικής αξιολόγησης που αφορά τη συγκεκριμένη επιδιωκόμενη κατηγορία.

Στην εν λόγω σύγκριση δηλώνεται εάν αποδείχθηκε η συμμόρφωση και κάθε δήλωση αιτιολογείται.

β)

Η αναγνώριση εξετάσεων, πλην των εξετάσεων βασικών γνώσεων που διενεργούνται από εκπαιδευτικούς φορείς συντήρησης, εγκεκριμένους σύμφωνα με το παράρτημα IV (Μέρος-147), χορηγείται μόνον από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο χορηγήθηκε η αξιολόγηση, εκτός εάν υφίσταται επίσημη συμφωνία για διαφορετικές οδηγίες από την εν λόγω αρμόδια αρχή.

γ)

Αναγνώριση χορηγείται μόνον εφόσον υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης για κάθε γνωστικό αντικείμενο και την υποδιαίρεσή του, στην οποία σημειώνεται σε ποιο σημείο της τεχνικής αξιολόγησης βρίσκεται το ισοδύναμο πρότυπο.

δ)

Η αρμόδια αρχή ελέγχει τακτικά εάν έχουν μεταβληθεί τα ακόλουθα:

i)

το πρότυπο της εθνικής αξιολόγησης,

ii)

το προσάρτημα Ι ή VII του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66), αναλόγως.

Η αρμόδια αρχή αξιολογεί επίσης εάν κατά συνέπεια απαιτούνται αλλαγές στην έκθεση αναγνώρισης. Οι εν λόγω αλλαγές τεκμηριώνονται, φέρουν ημερομηνία και καταχωρίζονται.»·

(19)

στην 66.Β.410, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Μετά τη λήξη των αναγνωρίσεων, ο αιτών μπορεί να ζητήσει νέες αναγνωρίσεις. Η αρμόδια αρχή παρατείνει την ισχύ των αναγνωρίσεων για δέκα έτη επιπλέον χωρίς άλλη εξέταση, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί οι απαιτήσεις βασικών γνώσεων που ορίζονται στο προσάρτημα I ή VII του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-66), αναλόγως.»·

(20)

το προσάρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1, ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Προσάρτημα I

Απαιτήσεις βασικών γνώσεων

(εξαιρουμένου του πτυχίου κατηγορίας L)

1.   Επίπεδα γνώσεων για πτυχία συντήρησης αεροσκαφών των κατηγοριών A, B1, B2, B2L, B3 και C

Οι βασικές γνώσεις για τις κατηγορίες A, B1, B2, B2L και B3 συμβολίζονται με επίπεδα γνώσεων (1, 2 ή 3) σε κάθε σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Οι υποψήφιοι για την κατηγορία C πληρούν τα επίπεδα βασικών γνώσεων είτε για την κατηγορία Β1 είτε για την κατηγορία Β2.

»·

β)

στο σημείο 2, ο τίτλος, το πρώτο εδάφιο και ο πρώτος πίνακας αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Γνωστικά αντικείμενα

Η αξιολόγηση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, όπου σημειώνεται «Χ» σε κάθε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο:

 

Για τις κατηγορίες A, B1 και Β3:

Γνωστικό αντικείμενο

Αεροπλάνο κατηγορίας Α ή Β1 με:

Ελικόπτερο κατηγορίας Α ή Β1 με:

B3

 

Στροβιλοκινητήρα/-ες

Εμβολοφόρο/-ους κινητήρα/-ες

Στροβιλοκινητήρα/-ες

Εμβολοφόρο/-ους κινητήρα/-ες

Αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα χωρίς σύστημα συμπίεσης μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

11B

 

X

 

 

 

11Γ

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

X

 

X

 

 

16

 

X

 

X

X

17A

X

X

 

 

 

17B

 

 

 

 

X

 

Για τις κατηγορίες Β2 και B2L:

Γνωστικό αντικείμενο/υποδιαίρεση

B2

B2L

1

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7A

X

X

7B

 

 

8

X

X

9A

X

X

9B

 

 

10

X

X

11A

 

 

11B

 

 

11Γ

 

 

12

 

 

13.1 και 13.2

X

X

13.3α)

X

X (για ειδικότητα στο σύστημα «αυτόματο σύστημα πλοήγησης»)

13.3β)

X

 

13.4α)

X

X (για ειδικότητα στο σύστημα «επικοινωνία/πλοήγηση (com/nav)»)

13.4β)

X

X (για ειδικότητα στο σύστημα «επιτήρηση»)

13.4γ)

X

 

13.5

X

X

13.6

X

 

13.7

X

X (για ειδικότητα στο σύστημα «αυτόματο σύστημα πλοήγησης»)

13.8

X

X (για ειδικότητα στο σύστημα «όργανα»)

13.9

X

X

13.10

X

 

13.11 έως 13.18

X

X (για ειδικότητα στο σύστημα «συστήματα ατράκτου αεροσκάφους»)

13.19 έως 13.22

X

 

14

X

X (για ειδικότητες στα συστήματα «όργανα» και «συστήματα ατράκτου αεροσκάφους»)»

15

 

 

16

 

 

17A

 

 

17B

 

 

β)

στους πίνακες των γνωστικών αντικειμένων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8, 9A, 10 και 14, το περιεχόμενο του πεδίου

ΕΠΙΠΕΔΟ

B2

αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

ΕΠΙΠΕΔΟ

B2

B2L

γ)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 5, το «1» αντικαθίσταται από «—» από την υποδιαίρεση 5.5α) για πτυχίο Β3·

δ)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 7Β, το «—» αντικαθίσταται από «1» από την υποδιαίρεση 7.4 για πτυχίο Β3·

ε)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 7Β υποδιαίρεση 7.10, το «1» αντικαθίσταται από το «2» για πτυχίο Β3·

στ)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 11Α υποδιαίρεση 11.8 στοιχείο β), το «1» αντικαθίσταται από το «2» για πτυχίο Β1.1·

ζ)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 11Α, το περιεχόμενο του τετραγωνιδίου της πρώτης στήλης της υποδιαίρεσης 11.16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.16   Σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα/κενού (ATA 36)

 

Διάταξη του συστήματος·

 

Πηγές: κινητήρας/βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), συμπιεστές, δεξαμενές, επίγεια τροφοδοσία·

 

αντλίες πίεσης και κενού

 

Έλεγχος πίεσης·

 

διανομή·

 

ενδείξεις και προειδοποιήσεις·

 

αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα.»·

η)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 11Α, το περιεχόμενο του τετραγωνιδίου της πρώτης στήλης της υποδιαίρεσης 11.20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.20   Συστήματα θαλάμου επιβατών (ATA 44)

Οι μονάδες και τα δομοστοιχεία παροχής ψυχαγωγίας των επιβατών και εξασφάλισης της επικοινωνίας εντός του αεροσκάφους (Σύστημα επικοινωνίας δεδομένων στο εσωτερικό του θαλάμου επιβατών (CIDS)) και μεταξύ του θαλάμου επιβατών του αεροσκάφους και επίγειων σταθμών (Υπηρεσία δικτύου θαλάμου επιβατών (CNS)). Περιλαμβάνουν μεταδόσεις φωνής, δεδομένων, μουσικής και οπτικοακουστικού προγράμματος.

Το σύστημα CIDS παρέχει διεπαφή μεταξύ πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης/πληρώματος θαλάμου επιβατών και συστημάτων θαλάμου επιβατών. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων αντίστοιχων αντικαταστάσιμων μονάδων (Line Replaceable Units/LRU) και ο χειρισμός τους γίνεται συνήθως μέσω πινάκων ελέγχου από αεροσυνοδούς (Flight Attendant Panels/FAP).

Η CNS αποτελείται συνήθως από εξυπηρετητή, διεπαφή με τα ακόλουθα συστήματα, μεταξύ άλλων:

Επικοινωνία δεδομένων/Ραδιοεπικοινωνία,

Πυρήνα συστήματος θαλάμου επιβατών (CCS),

Σύστημα ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης (IFES),

Σύστημα εξωτερικής επικοινωνίας (ECS),

Σύστημα μαζικής μνήμης θαλάμου επιβατών (CMMS),

Σύστημα παρακολούθησης θαλάμου επιβατών (CMS),

Σύστημα θαλάμου επιβατών διαφόρων ειδών (MCS).

Η CNS μπορεί να διαθέτει λειτουργίες όπως:

πρόσβαση σε εκθέσεις αναφοράς προ της αναχώρησης/αναχώρησης,

πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/ενδοδίκτυο/διαδίκτυο, βάση δεδομένων επιβατών.»·

θ)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 11Β υποδιαίρεση 11.8 στοιχείο β), το «3» αντικαθίσταται από το «2» για πτυχίο Β1.2·

ι)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 11Β, το περιεχόμενο του τετραγωνιδίου της πρώτης στήλης της υποδιαίρεσης 11.16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«11.16   Σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα/κενού (ATA 36)

 

Διάταξη του συστήματος·

 

Πηγές: Κινητήρας/βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), συμπιεστές, δεξαμενές, επίγεια τροφοδοσία,

 

αντλίες πίεσης και κενού

 

Έλεγχος πίεσης·

 

διανομή·

 

ενδείξεις και προειδοποιήσεις·

 

αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα.»·

ια)

στον πίνακα του γνωστικού αντικειμένου 12, το περιεχόμενο του τετραγωνιδίου της πρώτης στήλης της υποδιαίρεσης 12.16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.16   Σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα/κενού (ATA 36)

 

Διάταξη του συστήματος·

 

Πηγές: Κινητήρας/βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), συμπιεστές, δεξαμενές, επίγεια τροφοδοσία,

 

αντλίες πίεσης και κενού

 

Έλεγχος πίεσης·

 

διανομή·

 

ενδείξεις και προειδοποιήσεις·

 

αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα.»·

ιβ)

το γνωστικό αντικείμενο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 13 - ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ

 

B2

B2L

13.1

Θεωρία πτήσης

 

α)

Αεροδυναμική αεροπλάνου και χειριστήρια πτήσης

1

Λειτουργία και δράση:

ελέγχου διατοιχισμού: πηδάλια κλίσης και φθορείς άντωσης,

ελέγχου πρόνευσης: πηδάλια ανόδου-καθόδου, σταθερωτές (ολοκινούμενα οριζόντια πτερώματα ουραίου), σταθερωτές μεταβλητής γωνίας προσβολής και ριναία πηδάλια ανόδου - καθόδου, και

ελέγχου εκτροπής: περιοριστής πηδαλίου διεύθυνσης,

Ελέγχου με πηδάλια ανόδου-καθόδου και κλίσης, πτερύγια συνδυασμού κλίσης και ανόδου-καθόδου.

Συστημάτων υψηλής άντωσης: υπεραντωτές, πτερύγια υπερστήριξης, πτερύγιο καμπυλότητας·

Διατάξεων επαγωγής οπισθέλκουσας: φθορείς άντωσης, αποσβεστήρες άντωσης, αερόφρενα· και

Λειτουργία και δράση των πτερυγίων ζυγοστάθμισης, εξυπηρετικών πτερυγίων και αντισταθμιστικών πτερυγίων επιφανείας.

 

β)

Πτήση υψηλής ταχύτητας

1

Ταχύτητα του ήχου, υποηχητική πτήση, διηχητική πτήση, υπερηχητική πτήση·

Αριθμός Mach, κρίσιμος αριθμός Mach.

 

a)

Αεροδυναμική περιστρεφόμενης πτέρυγας

1

Ορολογία.

Λειτουργία και δράση των κυκλικών, συλλογικών χειριστηρίων και χειριστηρίων ελέγχου ροπής.

 

13.2

Δομές — Γενικές έννοιες

 

Βασικές έννοιες δομικών συστημάτων

1

Συστήματα προσδιορισμού ζώνης και σταθμού

2

Ηλεκτρική σωμάτωση

2

Διάταξη αλεξικέραυνου.

2

13.3

Αυτόματη πλοήγηση (ΑΤΑ 22)

 

α)

3

Βασικά στοιχεία χειριστηρίου αυτόματης πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένων των αρχών λειτουργίας και της τρέχουσας ορολογίας·

Επεξεργασία σημάτων ελέγχου·

Τρόποι λειτουργίας: δίαυλοι διατοιχισμού, βήματος και παρέκκλισης·

Αποσβεστήρες παρέκκλισης·

Σύστημα ενίσχυσης της ευστάθειας στα ελικόπτερα·

Χειριστήριο αυτόματης αντιστάθμισης·

Σύνδεση με τα βοηθήματα πλοήγησης αυτόματου πιλότου·

 

β)

3

Συστήματα αυτόματου μοχλού αερίων·

Συστήματα αυτόματης προσγείωσης: αρχές λειτουργίας και κατηγορίες, τρόποι λειτουργίας, προσέγγιση, ίχνος καθόδου, προσγείωση, ανακύκλωση, παρακολούθηση συστήματος και συνθήκες αστοχίας.

 

13.4

Επικοινωνία/Πλοήγηση (ΑΤΑ 23/24)

 

α)

3

Βασικά στοιχεία μετάδοσης ραδιοφωνικών κυμάτων, κεραίες, γραμμές μεταφοράς, επικοινωνία, δέκτης και πομπός.

Αρχές λειτουργίας των ακόλουθων συστημάτων:

επικοινωνία υπερυψηλών συχνοτήτων (VHF)·

επικοινωνία υψηλών συχνοτήτων (HF)·

ακουστικός επιλογέας·

πομπός εντοπισμού έκτακτης ανάγκης (ELT)·

αποτυπωτής ομιλίας θαλάμου διακυβέρνησης (CVR)·

παγκατευθυντικός ραδιοφάρος πολύ υψηλής συχνότητας (VOR)·

αυτόματο ραδιογωνιόμετρο (ADF)·

σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS)·

συστήματα ένδειξης πορείας (FDS), εξοπλισμός μέτρησης αποστάσεων (DME)·

περιοχική ναυτιλία, συστήματα RNAV·

συστήματα διαχείρισης πτήσης (FMS)·

παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS), παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα ναυτιλίας (GNSS)·

ζεύξη δεδομένων.

 

β)

3

αναμεταδότης ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δευτερεύον ραντάρ επιτήρησης·

σύστημα συνέγερσης εναέριας κυκλοφορίας και αποφυγής σύγκρουσης (TCAS)·

εναέριο ραντάρ καιρού·

ραδιοϋψόμετρο·

αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση — εκπομπή (ADS-B).

 

γ)

3

σύστημα ενόργανης προσγείωσης με χρήση μικροκυμάτων (ΜLS)·

αεροναυτιλία πολύ χαμηλών συχνοτήτων και υπερβολική (VLF/Omega)·

αεροναυτιλία με ραντάρ Doppler·

αδρανειακά συστήματα αεροναυτιλίας (INS)·

σύστημα επικοινωνίας και αναφοράς ARINC (Aircraft Radio Incorporated).

 

13.5

Ηλεκτρική ισχύς (ΑΤΑ 24)

3

Εγκατάσταση και λειτουργία συσσωρευτών·

Παραγωγή συνεχούς ρεύματος (ΣΡ)·

Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ)·

Παραγωγή ρεύματος έκτακτης ανάγκης·

Ρύθμιση τάσης·

Διανομή ισχύος·

Μετατροπείς, μετασχηματιστές, ανορθωτές·

Μηχανισμοί προστασίας κυκλώματος·

Εξωτερική/επίγεια ισχύς.

 

13.6   Εξοπλισμός και αντικείμενα εσωτερικής επίπλωσης (ΑΤΑ 25)

Απαιτήσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.

Εξοπλισμός αναψυχής στον θάλαμο επιβατών.

3

13.7

Χειριστήρια πτήσης (ΑΤΑ 27)

 

α)

2

Κύρια χειριστήρια: Πηδάλιο κλίσης, ανόδου-καθόδου, διεύθυνσης, φθορείς άντωσης.

Έλεγχος αντιστάθμισης.

Ενεργός έλεγχος φορτίου.

Υπεραντωτικές διατάξεις.

Αποσβεστήρες άντωσης, αερόφρενα.

Λειτουργία των συστημάτων: Χειροκίνητη, υδραυλική, πνευματική.

Τεχνητή αίσθηση, απόσβεση εκτροπής, αντιστάθμιση Mach, περιοριστής κίνησης πηδαλίου διεύθυνσης, συστήματα ασφάλισης έναντι ριπών ανέμου.

Συστήματα προστασίας από απώλεια στήριξης.

 

β)

3

Λειτουργία των συστημάτων: ηλεκτρική, πλήρως ηλεκτρονική.

 

13.8

Όργανα (ΑΤΑ 31)

3

Ταξινόμηση.

Ατμόσφαιρα.

Ορολογία.

Διατάξεις και συστήματα μέτρησης της πίεσης.

Συστήματα pitot στατικής πίεσης.

Υψόμετρα.

Ενδείκτες κατακόρυφης ταχύτητας.

Ενδείκτες ταχύτητας αέρα.

Μετρητές ταχύτητας Mach.

Συστήματα καταγραφής/συνέγερσης ύψους.

Υπολογιστές δεδομένων αέρα.

Πνευματικά συστήματα οργάνων.

Δείκτες πίεσης και θερμοκρασίας αμέσου αναγνώσεως.

Συστήματα ένδειξης θερμοκρασίας.

Συστήματα ένδειξης ποσότητας καυσίμου.

Αρχές λειτουργίας του γυροσκοπίου.

Τεχνητός ορίζοντας.

Ενδείκτες κλίσης αεροσκάφους.

Γυροσκόπια πορείας.

Συστήματα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους (GPWS).

Συστήματα πυξίδων.

Συστήματα καταγραφής στοιχείων πτήσης (FDRS).

Ηλεκτρονικά συστήματα οργάνων πτήσης (EFIS).

Συστήματα οργάνων προειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων συστημάτων προειδοποίησης και των κεντρικών πινάκων προειδοποίησης.

Συστήματα προειδοποίησης για απώλεια στήριξης και ένδειξης γωνίας προσβολής.

Μέτρηση και ένδειξη ταλαντώσεων.

Υαλοπίνακες θαλάμου διακυβέρνησης.

 

13.9

Φώτα (ΑΤΑ 33)

3

Εξωτερικά: πλοήγησης, προσγείωσης, τροχοδρόμησης, πάγου.

Εσωτερικά: θαλάμου επιβατών, διακυβέρνησης, εμπορευμάτων.

Έκτακτης ανάγκης.

 

13.10

Συστήματα συντήρησης εντός του αεροσκάφους (ΑΤΑ 45)

3

Κεντρικοί υπολογιστές συντήρησης.

Σύστημα φόρτωσης δεδομένων.

Σύστημα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

Σύστημα εκτύπωσης.

Παρακολούθηση της δομής (παρακολούθηση ανοχής σε βλάβη).

 

13.11

Κλιματισμός και δημιουργία συμπίεσης στον θάλαμο (ΑΤΑ 21)

 

13.11.1

Παροχή αέρα

2

Πηγές παροχής αέρα, συμπεριλαμβανομένης της απομάστευσης από τον κινητήρα, των βοηθητικών μονάδων ισχύος (APU) και των ειδικών οχημάτων.

 

13.11.2

Κλιματισμός

 

Συστήματα κλιματισμού

2

Μηχανήματα ανακύκλωσης αέρα και ατμού.

3

Συστήματα διανομής.

1

Συστήματα ελέγχου ροής, θερμοκρασίας και υγρασίας.

3

13.11.3

Συμπίεση θαλάμου

3

Συστήματα συμπίεσης.

Έλεγχος και ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των βαλβίδων ελέγχου και ασφαλείας.

Ελεγκτές συμπίεσης θαλάμου.

 

13.11.4

Διατάξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

3

Διατάξεις προστασίας και προειδοποίησης.

 

13.12

Πυροπροστασία (ΑΤΑ 26)

 

α)

3

Συστήματα ανίχνευσης και προειδοποίησης πυρκαγιάς και καπνού.

Συστήματα πυρόσβεσης.

Δοκιμές συστημάτων.

 

β)

1

Φορητός πυροσβεστήρας.

 

13.13

Συστήματα καυσίμου (ΑΤΑ 28)

 

Διάταξη του συστήματος.

1

Δεξαμενές καυσίμου.

1

Συστήματα τροφοδοσίας.

1

Διατάξεις απόρριψης, εξαερισμού και αποστράγγισης.

1

Τροφοδοσία από πολλαπλές δεξαμενές και μεταφορά καυσίμου μεταξύ αυτών

2

ενδείξεις και προειδοποιήσεις·

3

Ανεφοδιασμός και αποστράγγιση των καυσίμων.

2

Συστήματα καυσίμου για τον έλεγχο της διαμήκους ζυγοστάθμισης.

3

13.14

Υδραυλική ισχύς (ΑΤΑ 29)

 

Διάταξη του συστήματος.

1

Υδραυλικά υγρά.

1

Δεξαμενές και συσσωρευτές υδραυλικών υγρών.

1

Παραγωγή πίεσης: ηλεκτρική, μηχανική, πνευματική.

3

Παραγωγή πίεσης έκτακτης ανάγκης.

3

Φίλτρα.

1

Έλεγχος πίεσης·

3

Διανομή ισχύος·

1

Συστήματα ένδειξης και προειδοποίησης.

3

Αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα.

3

13.15

Προστασία από τον πάγο και τη βροχή (ATA 30)

 

Σχηματισμός, κατάταξη και ανίχνευση πάγου.

2

Συστήματα αντιπαγοποίησης: ηλεκτρικά, θερμού αέρα και χημικά.

2

Συστήματα αποπαγοποίησης: ηλεκτρικά, θερμού αέρα, πνευματικά, χημικά.

3

Απωθητικά βροχής.

1

Θέρμανση μετρητικών και αποχετευτικών σωλήνων.

3

Συστήματα υαλοκαθαριστήρων.

1

13.16

Σύστημα προσγείωσης (ΑΤΑ 32)

 

Κατασκευή, απορρόφηση των κρούσεων.

1

Συστήματα ανάσυρσης και έκτασης: κανονικά και έκτακτης ανάγκης.

3

ενδείξεις και προειδοποιήσεις·

3

Τροχοί, πέδες, συστήματα αντιολισθητικά και αυτόματης πέδησης.

3

Ελαστικά επίσωτρα τροχών.

1

Σύστημα διεύθυνσης.

3

Ανίχνευση αέρος-εδάφους.

3

13.17

Οξυγόνο (ΑΤΑ 35)

 

Διάταξη του συστήματος: θάλαμος διακυβέρνησης, επιβατών.

3

Προέλευση, αποθήκευση, φόρτιση και διανομή.

3

Ρύθμιση πλήρωσης.

3

Ενδείξεις και προειδοποιήσεις.

3

13.18

Σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα/κενού (ATA 36)

 

Διάταξη του συστήματος.

2

Πηγές: Κινητήρας/βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), συμπιεστές, δεξαμενές, επίγεια τροφοδοσία,

2

Έλεγχος πίεσης·

3

διανομή·

1

ενδείξεις και προειδοποιήσεις·

3

Αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα.

3

13.19

Νερό/Απόβλητα (ΑΤΑ 38)

2

Διάταξη, τροφοδοσία, διανομή, λειτουργία και αποχέτευση συστήματος νερού.

Διάταξη, έκπλυση και λειτουργία του συστήματος αποχωρητηρίου.

 

13.20

Ολοκληρωμένα σπονδυλωτά ηλεκτρονικά συστήματα (IMA) (ATA 42)

3

Πυρήνας του συστήματος.

Μέρη δικτύου.

Σημείωση: Στις λειτουργίες που μπορούν συνήθως να ενσωματωθούν στα ολοκληρωμένα σπονδυλωτά ηλεκτρονικά συστήματα (IMA) περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

διαχείριση εξαέρωσης,

ρύθμιση πίεσης,

αερισμός και έλεγχος αέρα,

ηλεκτρονικός εξοπλισμός αεροσκάφους και έλεγχος αερισμού θαλάμου διακυβέρνησης, έλεγχος θερμοκρασίας,

επικοινωνία εναέριας κυκλοφορίας,

δρομολογητής επικοινωνίας ηλεκτρονικών αεροπορικών συστημάτων,

διαχείριση ηλεκτρικού φορτίου,

παρακολούθηση αποζεύκτη ισχύος,

ενσωματωμένη διάταξη ελέγχου ηλεκτρικού συστήματος (ΒΙΤΕ),

διαχείριση καυσίμου,

χειριστήριο συστήματος πέδησης,

χειριστήριο συστήματος διεύθυνσης,

επέκταση και ανάσυρση συστήματος προσγείωσης,

ένδειξη πίεσης ελαστικών επισώτρων,

ένδειξη πίεσης ελαίου,

παρακολούθηση της θερμοκρασίας του συστήματος πέδησης.

 

13.21

Συστήματα θαλάμου επιβατών (ΑΤΑ 44)

3

Οι μονάδες και τα δομοστοιχεία παροχής ψυχαγωγίας των επιβατών και εξασφάλισης της επικοινωνίας εντός του αεροσκάφους (Σύστημα επικοινωνίας δεδομένων στο εσωτερικό του θαλάμου επιβατών (CIDS)) και μεταξύ του θαλάμου επιβατών του αεροσκάφους και επίγειων σταθμών (Υπηρεσία δικτύου θαλάμου επιβατών (CNS)). Περιλαμβάνουν μεταδόσεις φωνής, δεδομένων, μουσικής και οπτικοακουστικού προγράμματος.

Το σύστημα CIDS παρέχει διεπαφή μεταξύ πληρώματος θαλάμου διακυβέρνησης/πληρώματος θαλάμου επιβατών και συστημάτων θαλάμου επιβατών. Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων αντίστοιχων αντικαταστάσιμων μονάδων (Line Replaceable Units/LRU) και ο χειρισμός τους γίνεται συνήθως μέσω πινάκων ελέγχου από αεροσυνοδούς (Flight Attendant Panels/FAP).

Η CNS αποτελείται συνήθως από εξυπηρετητή, διεπαφή με τα ακόλουθα συστήματα, μεταξύ άλλων:

Επικοινωνία δεδομένων/Ραδιοεπικοινωνία,

Πυρήνα συστήματος θαλάμου επιβατών (CCS),

Σύστημα ψυχαγωγίας κατά τη διάρκεια της πτήσης (IFES),

Σύστημα εξωτερικής επικοινωνίας (ECS),

Σύστημα μαζικής μνήμης θαλάμου επιβατών (CMMS),

Σύστημα παρακολούθησης θαλάμου επιβατών (CMS),

Σύστημα θαλάμου επιβατών διαφόρων ειδών (MCS).

Η CNS μπορεί να διαθέτει λειτουργίες όπως:

πρόσβαση σε εκθέσεις αναφοράς προ της αναχώρησης/αναχώρησης,

πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/ενδοδίκτυο/διαδίκτυο,

βάση δεδομένων επιβατών.

 

13.22

Συστήματα πληροφοριών (ΑΤΑ 46)

3

Οι μονάδες και τα δομοστοιχεία εξασφάλισης αποθήκευσης, επικαιροποίησης και ανάκτησης ψηφιακών πληροφοριών που συνήθως αποτυπώνονταν σε χαρτί, μικροφίλμ ή μικροφωτοδελτίο. Περιλαμβάνονται μονάδες που προορίζονται για τη λειτουργία αποθήκευσης πληροφοριών και ανάκτησης, όπως η μαζική αποθήκευση και ο ελεγκτής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, αλλά δεν περιλαμβάνονται μονάδες ή δομοστοιχεία εγκατεστημένα για άλλες χρήσεις και σε κοινοχρησία με άλλα συστήματα, όπως ο εκτυπωτής στον θάλαμο διακυβέρνησης ή η οθόνη γενικής χρήσης.

Συνήθη παραδείγματα είναι:

Συστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας και πληροφοριών και συστήματα εξυπηρετητή δικτύου.

Σύστημα γενικών πληροφοριών αεροσκάφους.

Σύστημα πληροφοριών θαλάμου διακυβέρνησης.

Σύστημα πληροφοριών συντήρησης.

Σύστημα πληροφοριών θαλάμου επιβατών.

Διάφορα συστήματα πληροφοριών.»

 

(21)

το προσάρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Προσάρτημα II

Πρότυπο βασικών εξετάσεων

(εξαιρουμένου του πτυχίου κατηγορίας L)»·

β)

στα σημεία 2.2.1 έως 2.2.10, η μνεία «Κατηγορία B2» αντικαθίσταται από τη μνεία «Κατηγορία B2 και B2L»·

γ)

τα σημεία 2.2.13 και 2.2.14 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.13.   ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 13 — ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Κατηγορία Β2: 180 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόμενος χρόνος: 225 λεπτά. Οι ερωτήσεις και ο επιτρεπόμενος χρόνος είναι δυνατόν να χωρίζονται σε δύο εξετάσεις, αναλόγως.

Κατηγορία B2L:

Ειδικότητα σε σύστημα

Αριθμός ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών

Επιτρεπόμενος χρόνος (σε λεπτά)

Απαιτήσεις βασικών γνώσεων

(Υποδιαιρέσεις γνωστικού αντικειμένου 13.1, 13.2, 13.5 και 13.9)

28

35

COM/NAV

(Υποδιαίρεση γνωστικού αντικειμένου 13.4 α))

24

30

ΟΡΓΑΝΑ

(Υποδιαίρεση γνωστικού αντικειμένου 13.8)

20

25

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

(Υποδιαιρέσεις γνωστικού αντικειμένου 13.3α) και 13.7)

28

35

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

(Υποδιαίρεση γνωστικού αντικειμένου 13.4β))

8

10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

(Υποδιαιρέσεις γνωστικού αντικειμένου 13.1 έως 13.18)

32

40

2.14.   ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 14 — ΠΡΟΩΣΗ

Για τις κατηγορίες Β2 και B2L: 24 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 0 ερωτήσεις προς ανάπτυξη. Επιτρεπόμενος χρόνος: 30 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο πτυχίου της κατηγορίας B2L ισχύει μόνον για τις ειδικότητες σε «Όργανα» και «Συστήματα ατράκτου αεροσκάφους».»·

(22)

το προσάρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1 στοιχείο α), η περίπτωση ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)

Πληρούν, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που επιτρέπονται από την εκπαίδευση στις προβλεπόμενες στο στοιχείο γ) διαφορές, το πρότυπο που καθορίζεται στο σημείο 3.1 του παρόντος προσαρτήματος και, εφόσον διατίθενται, στα καθορισμένα στο υποχρεωτικό μέρος σχετικά στοιχεία των δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 748/2012.»·

β)

στο σημείο 1 στοιχείο β), η περίπτωση ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)

Πληρούν, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που επιτρέπονται από την εκπαίδευση στις περιγραφόμενες στο στοιχείο γ) διαφορές, το πρότυπο που καθορίζεται στο σημείο 3.2 του παρόντος προσαρτήματος και, εφόσον διατίθενται, στα καθορισμένα στο υποχρεωτικό μέρος σχετικά στοιχεία των δεδομένων λειτουργικής καταλληλότητας που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 748/2012.»·

γ)

στο σημείο 3.1 στοιχείο γ), οι υποσημειώσεις του πίνακα αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«(1)

Για αεροπλάνα με εμβολοφόρο κινητήρα χωρίς σύστημα συμπίεσης μέγιστης μάζας απογείωσης (MTOM) κάτω των 2 000 kg, η ελάχιστη διάρκεια επιτρέπεται να μειωθεί κατά 50 %.

(2)

Για ελικόπτερα της ομάδας 2 (όπως ορίζεται στην 66.A.5), η ελάχιστη διάρκεια επιτρέπεται να μειωθεί κατά 30 %.»

δ)

στο σημείο 3.1 στοιχείο ε), το επίπεδο εκπαίδευσης στο σύστημα ατράκτου αεροσκάφους 21A «Παροχή αέρα», το οποίο αντιστοιχεί στη στήλη «Στροβιλοκινητήρας ελικοπτέρου», αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«3

1»·

ε)

στο σημείο 3.1 στοιχείο ε), το επίπεδο εκπαίδευσης στο σύστημα ατράκτου αεροσκάφους 31A «Συστήματα οργάνων», το οποίο αντιστοιχεί στη στήλη «Εμβολοφόρος κινητήρας ελικοπτέρων», αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«3

1»·

(23)

το προσάρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Προσάρτημα IV

Απαιτήσεις πείρας για την επέκταση ισχύος του πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών κατά το Μέρος-66

Ο κάτωθι πίνακας περιέχει τις απαιτήσεις πείρας για την προσθήκη νέας κατηγορίας ή υποκατηγορίας στο υπάρχον κατά το Μέρος-66 πτυχίο.

Η πείρα είναι πρακτική πείρα συντήρησης αεροσκάφους που εκτελεί πτητική λειτουργία στην υποκατηγορία που αφορά η αίτηση.

Η απαίτηση πείρας μειώνεται κατά 50 % εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει εγκεκριμένη κατά το Μέρος-147 εκπαιδευτική σειρά σχετική με την υποκατηγορία.

Προς

Από

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B2L

B3

A1

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

2 έτη

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

1 έτος

6 μήνες

A2

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

2 έτη

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

1 έτος

6 μήνες

A3

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

1 έτος

A4

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

1 έτος

B1.1

καμιά

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

1 έτος

1 έτος

6 μήνες

B1.2

6 μήνες

καμιά

6 μήνες

6 μήνες

2 έτη

2 έτη

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

καμιά

B1.3

6 μήνες

6 μήνες

καμιά

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

1 έτος

1 έτος

6 μήνες

B1.4

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

καμιά

2 έτη

6 μήνες

2 έτη

2 έτη

1 έτος

6 μήνες

B2

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

1 έτος

1 έτος

1 έτος

1 έτος

1 έτος

B2L

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

6 μήνες

1 έτος

1 έτος

1 έτος

1 έτος

1 έτος

1 έτος

B3

6 μήνες

καμιά

6 μήνες

6 μήνες

2 έτη

6 μήνες

2 έτη

1 έτος

2 έτη

1 έτος

»·

(24)

το προσάρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Προσάρτημα V

Έντυπο αίτησης — Έντυπο 19 του EASA

1.

Το παρόν προσάρτημα περιέχει παράδειγμα του εντύπου για την υποβολή αίτησης για πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66).

2.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους μπορεί να προβεί σε τροποποίηση του εντύπου 19 του ΕΑSA ώστε να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες, αναγκαίες σε περίπτωση που οι εθνικές απαιτήσεις επιτρέπουν ή απαιτούν τη χρήση του πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66), εκτός του πλαισίου της απαίτησης του παραρτήματος I (Μέρος-Μ) και του παραρτήματος II (Μέρος-145).
Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας
»·

(25)

το προσάρτημα VI τροποποιείται ως εξής:

α)

ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Προσάρτημα VI — Πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους αναφερόμενο στο παράρτημα III (Μέρος-66) — Έντυπο 26 του EASA»·

β)

στην αρχή του προσαρτήματος VI και πριν από το υφιστάμενο έντυπο 26 του EASA, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Στις επόμενες σελίδες παρατίθεται παράδειγμα πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους αναφερόμενο στο παράρτημα ΙΙΙ (Μέρος-66).

2.

Το έγγραφο τυπώνεται στην παρατιθέμενη τυποποιημένη μορφή, επιτρέπεται όμως η σμίκρυνσή του ώστε να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική συμπλήρωσή του, εφόσον επιθυμείται. Εάν σμικρυνθεί, εξασφαλίζεται επαρκής χώρος για τις θέσεις όπου απαιτούνται επίσημες σφραγίδες. Τα έγγραφα που συμπληρώνονται μέσω υπολογιστή δεν χρειάζεται να περιέχουν όλα τα πεδία όταν κάποια από αυτά αφήνονται κενά, εφόσον το έγγραφο είναι σαφώς αναγνωρίσιμο ως πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ (Μέρος-66).

3.

Το έγγραφο επιτρέπεται να συμπληρώνεται είτε στην αγγλική είτε στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, στο έγγραφο επισυνάπτεται δεύτερο αντίτυπο στην αγγλική γλώσσα για οποιονδήποτε κάτοχο πτυχίου που χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το πτυχίο εκτός του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ώστε να γίνει κατανοητό με σκοπό την αμοιβαία αναγνώριση.

4.

Κάθε κάτοχος πτυχίου έχει μοναδικό αριθμό κατόχου πτυχίου, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση εθνικό σύστημα αναγνώρισης και κωδικό ψηφίων και χαρακτήρων.

5.

Οι σελίδες του εγγράφου επιτρέπεται να έχουν διαφορετική σειρά από το παράδειγμα και δεν χρειάζονται διαχωριστικές γραμμές, εφόσον τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι διατεταγμένα κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναγώριση της μορφής κάθε σελίδας με τη μορφή του παραδείγματος του συνημμένου πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους.

6.

Το έγγραφο καταρτίζεται από την αρμόδια αρχή. Ωστόσο, επιτρέπεται να συντάσσεται επίσης από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο σύμφωνα με το παράρτημα II (Μέρος-145), εφόσον συμφωνεί η αρμόδια αρχή, και η σύνταξη του εγγράφου πραγματοποιείται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης που αναφέρεται στην 145.A.70 του παραρτήματος II (Μέρος-145). Σε όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο εκδίδει η αρμόδια αρχή.

7.

Η σύνταξη τυχόν τροποποίησης υπάρχοντος πτυχίου συντήρησης αεροσκαφών πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή. Ωστόσο, επιτρέπεται να συντάσσεται επίσης από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο σύμφωνα με το παράρτημα II (Μέρος-145), εφόσον συμφωνεί η αρμόδια αρχή, και η σύνταξη του εγγράφου πραγματοποιείται σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα συντήρησης που αναφέρεται στην 145.A.70 του παραρτήματος II (Μέρος-145). Σε όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο τροποποιεί η αρμόδια αρχή.

8.

Ο κάτοχος πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους το διατηρεί σε καλή κατάσταση και έχει την ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη καταχώριση στοιχείων. Η μη συμμόρφωση με τον κανόνα αυτόν μπορεί να επιφέρει ακύρωση του πτυχίου ή να οδηγήσει στην αφαίρεση από τον κάτοχο του πτυχίου κάθε δικαιώματος πιστοποίησης. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δίωξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

9.

Πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους που έχει εκδοθεί κατά το παράρτημα ΙΙΙ (Μέρος-66) αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη και δεν απαιτείται η ανταλλαγή του εγγράφου με νέο πτυχίο για εργασία σε άλλο κράτος μέλος.

10.

Το παράρτημα στο έντυπο 26 του EASA είναι προαιρετικό και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για να περιληφθούν εθνικά δικαιώματα, εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα καλύπτονται από το εθνικό δίκαιο αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο του παραρτήματος ΙΙΙ (Μέρος-66).

11.

Όσον αφορά τη σελίδα για την ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους του πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην εκδώσει τη σελίδα αυτή μέχρι να καταχωρισθεί στο πτυχίο η πρώτη ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους και ενδέχεται να χρειασθεί η έκδοση περισσότερων της μιας σελίδων για ειδικότητα σε τύπο αεροσκάφους, ανάλογα με τον αριθμό ειδικοτήτων σε τύπο αεροσκάφους προς καταχώριση.

12.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 11, κάθε εκδιδόμενη σελίδα έχει τη μορφή αυτού του παραδείγματος και περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται για τη συγκεκριμένη σελίδα.

13.

Το πτυχίο συντήρησης αεροσκάφους αναφέρει ρητά ότι οι περιορισμοί είναι αποκλεισμοί από τα δικαιώματα πιστοποίησης. Εάν δεν υπάρχουν περιορισμοί, στη σελίδα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ αναγράφεται η φράση «Άνευ περιορισμών».

14.

Εφόσον χρησιμοποιείται προεκτυπωμένο έντυπο για την έκδοση πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους, δεν σημειώνεται κανένα πεδίο κατηγορίας, υποκατηγορίας ή ειδικότητας σε τύπο το οποίο δεν περιέχει καταχώριση ειδικότητας, ώστε να είναι εμφανές ότι δεν έχει αποκτηθεί η ειδικότητα σε τύπο.»·

γ)

το έντυπο 26 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Image Κείμενο της εικόνας Image Κείμενο της εικόνας »·

(26)

προστίθενται τα ακόλουθα προσαρτήματα VII και VIII:

«

Προσάρτημα VII

Απαιτήσεις βασικών γνώσεων για πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών κατηγορίας L

Τα διάφορα επίπεδα βασικών γνώσεων που απαιτούνται βάσει του παρόντος προσαρτήματος είναι τα ίδια με εκείνα του παραρτήματος IΙΙ (Μέρος-66) προσάρτημα I σημείο 1.

Υποκατηγορίες

Γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται ανά κατηγορία (παραπομπή στον πίνακα διδακτέας ύλης κατωτέρω)

L1C: Ανεμοπλάνα από σύνθετα υλικά

1L, 2L, 3L, 5L, 7L και 12L

L1: Ανεμοπλάνα

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L και 12L

L2C: Μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα από σύνθετα υλικά και αεροπλάνα από σύνθετα υλικά της κατηγορίας ELA1

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L και 12L

L2: Μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα και αεροπλάνα της κατηγορίας ELA1

1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L και 12L

L3H: Αερόστατα θερμού αέρα

1L, 2L, 3L, 9L και 12L

L3G: Αερόστατα αερίου

1L, 2L, 3L, 10L και 12L

L4H: Αερόπλοια θερμού αέρα

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L και 12L

L4G: Αερόπλοια αερίου της κατηγορίας ELA2

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L και 12L

L5: Αερόπλοια αερίου κατηγορίας ανώτερης της ELA2

Βασικές γνώσεις για οιαδήποτε υποκατηγορία της Β1

συν

8L (για την B1.1 και την B1.3), 10L, 11L και 12L

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου

1L

«Βασικές γνώσεις»

2L

«Ανθρωπογενείς παράγοντες»

3L

«Αεροπορική νομοθεσία»

4L

«Ξύλινη/συνδυασμένη με μέταλλο και ύφασμα άτρακτος αεροσκάφους»

5L

«Άτρακτος αεροσκάφους από σύνθετα υλικά»

6L

«Μεταλλική άτρακτος αεροσκάφους»

7L

«Γενικά περί ατράκτου αεροσκάφους»

8L

«Μονάδα παραγωγής ισχύος»

9L

«Αερόστατο/αερόπλοιο θερμού αέρα»

10L

«Αερόστατο/αερόπλοιο αερίου (ελεύθερο/προσδεδεμένο)»

11L

«Αερόπλοιο θερμού αέρα/αερίου»

12L

«Ραδιοεπικοινωνία/Πομποί εντοπισμού έκτακτης ανάγκης (ELT)/Αναμεταδότης/Όργανα»

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1L — ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 

Επίπεδο

1L.1   Mαθηματικά

Aριθμητική

Όροι και σύμβολα αριθμητικής,

Μέθοδοι πολλαπλασιασμού και διαίρεσης,

Κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί,

Πολλαπλασιαστές και πολλαπλάσια,

Βάρη, μέτρα και συντελεστές μετατροπής,

Λόγοι και αναλογίες,

Μέσοι όροι και εκατοστιαία ποσοστά,

Εμβαδά και όγκοι, δυνάμεις στο τετράγωνο και στον κύβο.

Άλγεβρα

Υπολογισμός απλών αλγεβρικών παραστάσεων: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση,

Χρήση παρενθέσεων,

Απλά αλγεβρικά κλάσματα.

Γεωμετρία

Απλά γεωμετρικά σχήματα,

Γραφική παράσταση: φύση και χρήσεις γραφικών παραστάσεων.

1

1L.2   Φυσική

Ύλη

Φύση της ύλης: τα χημικά στοιχεία,

Χημικές ενώσεις,

Καταστάσεις: στερεά, υγρή και αέρια,

Αλλαγές κατάστασης.

Μηχανική

Δυνάμεις, ροπές και ζεύγη ροπών, παράσταση αυτών ως διανύσματα,

Κέντρο βάρους,

Εφελκυσμός, θλίψη, διάτμηση και στρέψη,

Φύση και ιδιότητες στερεών, υγρών και αερίων.

Θερμοκρασία

Θερμόμετρα και κλίμακες θερμοκρασίας: Κελσίου, Fahrenheit και Kelvin,

Ορισμός της θερμότητας.

1

1L.3   Ηλεκτρισμός

Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

Νόμος του Ohm, νόμοι τάσης και ρεύματος του Kirchoff,

Σημασία της εσωτερικής αντίστασης μιας παροχής,

Ηλεκτρική αντίσταση/Αντιστάτης,

Χρωματικός κώδικας, τιμές και ανοχές, προτεινόμενες τιμές, ονομαστική ισχύς αντιστατών,

Αντιστάτες συνδεδεμένοι εν σειρά και εν παραλλήλω.

1

1L.4   Aεροδυναμική/αεροστατική

Διεθνής πρότυπη ατμόσφαιρα (ISA), εφαρμογή στην αεροδυναμική και την αεροστατική.

Aεροδυναμική

Ροή του αέρα γύρω από σώμα,

Οριακό στρώμα, στρωτή και τυρβώδης ροή,

Ώση, βάρος, αεροδυναμική συνιστώσα,

Δημιουργία άντωσης και οπισθέλκουσας: γωνία προσβολής, πολική καμπύλη, απώλεια στήριξης.

Αεροστατική

Επίδραση στους φακέλους, επίδραση του ανέμου, επιδράσεις του ύψους και της θερμοκρασίας.

1

1L.5   Ασφάλεια στον χώρο εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος

Πρακτικές και προφυλάξεις ασφαλούς εργασίας κατά την εργασία με ηλεκτρισμό, αέρια (ειδικά με οξυγόνο), λιπαντικά και χημικές ουσίες,

Επισήμανση, αποθήκευση και διάθεση επικίνδυνων (για την ασφάλεια πτήσης και το περιβάλλον) υλικών,

Διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος με έναν ή περισσότερους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης των πυροσβεστικών μέσων.

2


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2L - ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 

Επίπεδο

2L.1   Γενικά

Ανάγκη συνεκτίμησης των ανθρωπογενών παραγόντων,

Περιστατικά αποδιδόμενα σε ανθρωπογενή παράγοντα/ανθρώπινο λάθος,

Νόμος του Murphy.

1

2L.2.   Ανθρώπινες επιδόσεις και όρια

Όραση, ακοή, επεξεργασία πληροφοριών, προσοχή και αντίληψη, μνήμη.

1

2L.3   Κοινωνική ψυχολογία

Υπευθυνότητα, κίνητρα, πίεση εργασίας, ομαδικό πνεύμα.

1

2L.4   Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση

Φυσική κατάσταση/υγεία, άγχος, ύπνος, κόπωση, οινοπνευματώδη, φάρμακα, χρήση ναρκωτικών ουσιών.

1

2L.5   Φυσικό περιβάλλον

Περιβάλλον εργασίας (κλίμα, θόρυβος, φωτισμός).

1


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3L - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Επίπεδο

3L.1   Κανονιστικό πλαίσιο

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του EASA και των εθνικών υπηρεσιών πολιτικής αεροπορίας,

Εφαρμοστέες ενότητες του Μέρους-Μ και του Μέρους-66.

1

3L.2   Επισκευές και μεταβολές

Έγκριση αλλαγών (επισκευών και μεταβολών).

Συνήθεις αλλαγές και συνήθεις επισκευές.

2

3L.3   Δεδομένα συντήρησης

Οδηγίες αξιοπλοΐας, οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας (AMM, IPC, κλπ.),

Εγχειρίδιο πτήσης,

Αρχεία συντήρησης.

2


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4L — ΞΥΛΙΝΟΣ/ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

 

Επίπεδο

4L.1   Ξύλινη/συνδυασμένη με μέταλλο και ύφασμα άτρακτος αεροσκάφους

Ξύλο, πολύφυλλο ξύλο, κολλώδεις ουσίες, μόνωση, γραμμή ισχύος, ιδιότητες, κατεργασία,

Επικαλύψεις (υλικά επικάλυψης, κολλώδεις ουσίες και τελική επεξεργασία, φυσικά και συνθετικά υλικά επικάλυψης και κολλώδεις ουσίες),

Διαδικασίες βαφής, συναρμογής και επισκευής,

Αναγνώριση ζημιών λόγω υπερβολικής καταπόνησης ξύλινων / συνδυασμένων με μέταλλο και ύφασμα δομών,

Φθορά ξύλινων παρελκομένων και επικαλύψεων,

Δοκιμή ρωγμής (διαδικασία εξ όψεως, π.χ. με μεγεθυντικό φακό) μεταλλικών παρελκομένων. Διάβρωση και προληπτικές μέθοδοι. Προστασία της υγείας και πυρασφάλεια.

2

4L.2   Υλικά

Είδη ξύλου, ευστάθεια και ιδιότητες κατεργασίας,

Χαλύβδινοι σωλήνες και σωλήνες από ελαφρά κράματα χάλυβα, επιθεωρήσεις θραύσης συγκολλημένων ραφών,

Πλαστικά (επισκόπηση, κατανόηση των ιδιοτήτων),

Βαφές και αποχρωστικά,

Κόλλες, κολλώδεις ουσίες,

Υλικά και τεχνικές επικάλυψης ( φυσικά και συνθετικά πολυμερή).

2

4L.3   Εντοπισμός ζημίας

Υπερβολική καταπόνηση ξύλινων/συνδυασμένων με μέταλλο και ύφασμα δομών,

Μετατόπιση φορτίου,

Αντοχή σε κόπωση και δοκιμή θραύσης.

3

4L.4   Επιδόσεις σε πρακτικές εργασίες

Ασφάλιση πείρων, βιδών, πυργωτών περικόχλιων, συσφιγκτήρων,

Σύνδεσμοι ματισιών,

Επισκευές νικοπρές και Talurit,

Επισκευή επικαλύψεων,

Επισκευή διακοσμητικών διαφανειών,

Είδη επισκευής (πολύφυλλου ξύλου, δοκίδων, χειρολισθήρων, τεταμένης επικάλυψης),

Συναρμολόγηση αεροσκάφους. Υπολογισμός της ζυγοστάθμισης των επιφανειών ελέγχου και εύρος κίνησης των επιφανειών ελέγχου, μέτρηση ασκούμενων δυνάμεων,

Επιδόσεις σε 100ωρες/ετήσιες επιθεωρήσεις ξύλινου ή συνδυασμένου με μέταλλο και ύφασμα αεροθαλάμου ατράκτου.

2


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5L — ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

Επίπεδο

5L.1   Πλαστικό ατράκτου ενισχυμένο με ίνες (FRP)

Βασικές αρχές κατασκευής FRP,

Ρητίνες (εποξειδικές, πολυεστερικές, φαινολικές και βινυλεστερικές),

Ενισχυτικά υλικά: γυαλί, αραμίδια και ίνες άνθρακα, χαρακτηριστικά,

Υλικά πλήρωσης,

Φέροντες πυρήνες (μπάλσα, κυψελλωτοί, αφρώδες πλαστικό),

Κατασκευές, μετατοπίσεις φορτίου (στερεό κέλυφος από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες, πολυστρωματικές),

Εντοπισμός ζημίας κατά την υπερβολική καταπόνηση παρελκομένων,

Διαδικασία έργων FRP (σύμφωνα με το εγχειρίδιο συντήρησης του φορέα), καθώς και συνθήκες αποθήκευσης υλικών.

2

5L.2   Υλικά

Θερμοσταθεροποιούμενα πλαστικά, θερμοπλαστικά πολυμερή, καταλύτες,

Κατανόηση ιδιοτήτων, τεχνολογίες κατεργασίας, απόσπαση, σωμάτωση, συγκόλληση,

Ρητίνες για FRP: εποξειδικές, πολυεστερικές, βινυλεστερικές και φαινολικές ρητίνες,

Ενισχυτικά υλικά,

Από την απλή ίνα έως τα νήματα (συστατικό άφεσης, τελείωμα), είδη ύφανσης,

Ιδιότητες κάθε ενισχυτικού υλικού (ίνες υάλου Ε, ίνα αραμιδίου, ίνα άνθρακα),

Πρόβλημα με συστήματα από διαφορετικά υλικά, μήτρα,

Πρόσφυση/συνοχή, διαφορετικές συμπεριφορές ινωδών υλικών,

Υλικά πλήρωσης και χρωστικά μόρια,

Τεχνικές απαιτήσεις για υλικά πλήρωσης,

Αλλαγή ιδιοτήτων της σύνθεσης ρητίνης με τη χρήση υάλου Ε, μικροαερόστατο, αερολύματα, βαμβάκι, ανόργανες ουσίες, μεταλλική κόνις, οργανικές ουσίες,

Σειρά βαφής και τεχνολογίες επισκευής,

Υποστηρικτικά υλικά,

Κυψελλωτά (χαρτί, FRP, μέταλλο), ξύλο μπάλσα, Divinycell (Contizell), εξελικτικές τάσεις.

2

5L.3   Συναρμογή ατράκτου αεροσκάφους από σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ίνες

Στερεό κέλυφος,

Πολυστρωματική,

Συναρμογή αεροτομών, ατράκτου, επιφανειών ελέγχου.

2

5L.4   Εντοπισμός ζημίας

Συμπεριφορά παρελκομένων FRP σε περίπτωση υπερβολικής καταπόνησης,

Εντοπισμός διαχωρισμού στρώσεων, χαλαρωμένων συνδέσεων,

Κάμψη της συχνότητας δόνησης στις αεροτομές,

Μετατόπιση φορτίου,

Σύνδεσμος τριβής και θετική ασφάλιση,

Αντοχή των μεταλλικών μερών σε καταπόνηση και σε διάβρωση,

Μεταλλική σωμάτωση, τελική επεξεργασία παρελκομένων από χάλυβα και αλουμίνιο κατά τη σωμάτωση με FRP.

3

5L.5   Χύτευση

Γύψινες μήτρες, κεραμεικές μήτρες,

Προβλήματα σε μήτρες από πλαστικό με ενίσχυση με ίνες γυαλιού, ζελατινώδης στρώσης, ενισχυτικά υλικά, ακαμψία,

Μεταλλικές μήτρες,

Αρσενικές και θυληκές μήτρες.

2

5L.6   Επιδόσεις σε πρακτικές εργασίες

Ασφάλιση πείρων, βιδών, πυργωτών περικόχλιων, συσφιγκτήρων,

Σύνδεσμοι ματισιών,

Επισκευές νικοπρές και Talurit,

Επισκευή επικαλύψεων,

Επισκευή στερεών περιβλημάτων από FRP,

Κατασκευή/χύτευση μήτρας παρελκομένου (π.χ. ριναίου κώνου ατράκτου, πτερυγιδίου σκελών προσγείωσης, ακροπτερυγίου και κάθετου ακροπτερυγίου),

Επισκευή πολυστρωματικού περιβλήματος σε περίπτωση φθοράς της εσωτερικής και της εξωτερικής στρώσης,

Επισκευή πολυστρωματικού περιβλήματος με την άσκηση πίεσης εν κενώ,

Επισκευή διαφάνειας (πολυμεθακρυλικό μεθύλιο (PMMA)) με κολλώδη ένωση ενός και δύο συστατικών,

Σωμάτωση διαφάνειας με το πλαίσιο καλύπτρου,

Σκλήρυνση διαφανειών και άλλων δομικών στοιχείων,

Απόδοση επισκευής σε πολυστρωματικό περίβλημα (μικρή επισκευή κάτω των 20 cm),

Συναρμολόγηση αεροσκάφους. Υπολογισμός της ζυγοστάθμισης των επιφανειών ελέγχου και εύρος κίνησης των επιφανειών ελέγχου, μέτρηση ασκούμενων δυνάμεων,

Επιδόσεις σε 100ωρες/ετήσιες επιθεωρήσεις δομής αεροσκάφους από FRP.

2


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6L — ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΤΡΑΚΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Επίπεδο

6L.1   Μεταλλική άτρακτος αεροσκάφους

Μεταλλικά υλικά και ημικατεργασμένα προϊόντα, μέθοδοι κατεργασίας,

Αντοχή σε κόπωση και δοκιμή θραύσης,

Συναρμογή παρελκομένων μεταλλικής κατασκευής, ηλωμένων ενώσεων, προσκολλητικοί αρμοί,

Εντοπισμός ζημίας σε υπερβολικά καταπονημένα παρελκόμενα, αποτελέσματα διάβρωσης,

Προστασία της υγείας και πυροπροστασία.

2

6L.2   Υλικά

Χάλυβας και κράματα χάλυβα,

Ελαφρά μέταλλα και κράματα ελαφρών μετάλλων,

Υλικά ήλωσης,

Πλαστικά,

Χρώματα και βαφές,

Συγκολλητικές ουσίες μετάλλων,

Είδη διάβρωσης,

Υλικά και τεχνικές επικάλυψης ( φυσικά και συνθετικά).

2

6L.3   Εντοπισμός ζημίας

Υπερβολικά καταπονημένες μεταλλικές άτρακτοι αεροσκάφους, οριζοντίωση, μέτρηση συμμετρίας,

Μετατόπιση φορτίου,

Αντοχή σε κόπωση και δοκιμή θραύσης,

Εντοπισμός χαλάρωσης ηλωμένων αρμών.

3

6L.4   Συναρμογή ατράκτου αεροσκάφους από μέταλλο και από σύνθετα υλικά

Επιφάνειες,

Πλαίσια,

Δοκίδες και δοκοί,

Δομικό πλαίσιο,

Προβλήματα συστημάτων από πολλά υλικά.

2

6L.5   Συνδετήρες

Ταξινομήσεις συναρμογών και ανοχών,

Μετρικό και βρετανικό σύστημα μέτρησης,

Μεγάλα μπουλόνια.

2

6L.6   Επιδόσεις σε πρακτικές εργασίες

Ασφάλιση πείρων, βιδών, πυργωτών περικόχλιων, συσφιγκτήρων,

Σύνδεσμοι ματισιών,

Επισκευές νικοπρές και Talurit,

Επισκευή επικαλύψεων, επιφανειακής φθοράς, τεχνικές επισκευής ρωγμών,

Επισκευή διακοσμητικών διαφανειών,

Σφυρηλασία μεταλλικών φύλλων (από αλουμίνιο και ελαφρά κράματα, χάλυβα και κράματα χάλυβα),

Κυλινδρική κάμψη, τοξοειδής κάμψη, χτύπημα, λείανση, συρραφή,

Επισκευή ηλώσεων μεταλλικών δομών βάσει οδηγιών ή σχεδίων επισκευής,

Αξιολόγηση σφαλμάτων ήλωσης,

Συναρμολόγηση αεροσκάφους. Υπολογισμός της ζυγοστάθμισης των επιφανειών ελέγχου και εύρος κίνησης των επιφανειών ελέγχου, μέτρηση ασκούμενων δυνάμεων,

Επιδόσεις σε 100ωρες/ετήσιες επιθεωρήσεις μεταλλικής δομής αεροσκάφους.

2


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7L — ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

 

Επίπεδο

7L.1   Σύστημα χειριστηρίου πτήσης

Χειριστήρια θαλάμου διακυβέρνησης: χειριστήρια εντός του θαλάμου διακυβέρνησης, χρώματα επισήμανσης, σχήματα κομβίων,

Επιφάνειες χειριστηρίων πτήσης, πτερύγια καμπυλότητας, επιφάνειες αερόφρενων, χειριστήρια, γιγγλισμοί, τριβείς, βραχίονες, ράβδοι ώσης-έλξης, μοχλοβραχίονες ζυγοστάθμισης, κόρνες, τροχαλίες, καλώδια, αλυσίδες, σωλήνες, έλαστρα, αυλακώσεις, ανυψωτικοί γρύλοι με κοχλία, επιφάνειες, κινήσεις, λίπανση, σταθεροποιητές, ισοστάθμιση χειριστηρίων,

Συνδυασμός χειριστηρίων: ακροπτερύγια πτερυγίων καμπυλότητας, αερόφρενα πτερυγίων καμπυλότητας,

Συστήματα αντιστάθμισης.

3

7L.2   Άτρακτος

Σύστημα προσγείωσης: χαρακτηριστικά συστημάτων προσγείωσης και υποστήριγμα αποσβεστήρα κραδασμών, επέκταση, φρένα, τύμπανα, δίσκοι, τροχοί, ελαστικά επίσωτρα, μηχανισμός επανάταξης, ηλεκτρική επανάταξη, έκτακτη ανάγκη,

Σημεία συναρμογής πτερύγων στην άτρακτο, σημεία συναρμογής του ουραίου πτερώματος (οδηγού και ουράς) στην άτρακτο, σημεία συναρμογής του πηδαλίου απορρεύματος,

Επιτρεπόμενα μέτρα συντήρησης,

Ρυμούλκηση: εξοπλισμός/μηχανισμός ρυμούλκησης/ανύψωσης,

Θάλαμος: καθίσματα και ζώνες ασφαλείας, διαρρύθμιση θαλάμου, αλεξήνεμα, υαλοπίνακες, ερμάρια, διαμέρισμα αποσκευών, χειριστήρια θαλάμου διακυβέρνησης, σύστημα αερισμού του θαλάμου, φυσητήρες,

Υδάτινο έρμα: δεξαμενές ύδατος, υδροσωλήνες, βαλβίδες, αγωγοί, οπές, έλεγχοι,

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου: δεξαμενές, σωλήνες, φίλτρα, οπές, αγωγοί, πλήρωση, επιλογέας, αντλίες, ένδειξη, έλεγχοι, σύνδεση,

Υδραυλικό σύστημα: διάταξη συστήματος, συσσωρευτές υδραυλικών υγρών, κατανομή πίεσης και ισχύος, ένδειξη,

Υγρά και αέρια: υδραυλικά, άλλα ρευστά, στάθμες, δεξαμενή, αγωγοί, βαλβίδες, φίλτρο,

Προστασία: αντιπυρικά τοιχώματα, πυροπροστασία, σύνδεση αλεξικέραυνου, συσφιγκτήρες, διατάξεις ασφάλισης, εκκενωτές.

2

7L.3   Συνδετήρες

Αξιοπιστία πείρων, ήλων, βιδών,

Συρματόσχοινα ελέγχου, συσφιγκτήρες,

Συζευκτήρες άμεσης ενέργειας (L'Hotellier, SZD, Poland).

2

7L.4   Εξοπλισμός ασφάλισης

Παραδεκτές μέθοδοι ασφάλισης, πείροι ασφάλισης, ελαστικοί πείροι, σύρμα ασφάλισης, παξιμάδια, βαφή,

Συζευκτήρες άμεσης ενέργειας.

2

7L.5

Βάρος και ζυγοστάθμιση

2

7L.6

Συστήματα διάσωσης

2

7L.7   Μονάδες εντός του αεροσκάφους

Συστήματα πίεσης pitot, σύστημα κενού/δυναμικό, υδροστατικός έλεγχος,

Όργανα πτήσης: ενδείκτης ταχύτητας αέρα, υψόμετρο, ενδείκτης κατακόρυφης ταχύτητας, σύνδεση και λειτουργία, επισημάνσεις,

Διάταξη και απεικόνιση, πίνακας, ηλεκτρικά σύρματα,

Γυροσκόπια, φίλτρα, όργανα ενδείξεων, έλεγχος λειτουργίας,

Μαγνητική πυξίδα: εγκατάσταση και ρύθμιση πυξίδας,

Ανεμοπλάνα: ακουστικός ενδείκτης κατακόρυφης ταχύτητας, καταγραφείς πτήσης, βοήθημα αποφυγής σύγκρουσης,

Σύστημα οξυγόνου.

2

7L.8   Εγκατάσταση και συνδέσεις μονάδων εντός του αεροσκάφους

Όργανα πτήσης, απαιτήσεις συναρμολόγησης (συνθήκες αναγκαστικής προσγείωσης κατά CS-22),

Ηλεκτρική συνδεσμολογία, πηγές ισχύος, είδη συσσωρευτών, ηλεκτρικές παράμετροι, ηλεκτρογεννήτρια, διακόπτης ισχύος, ενεργειακό ισοζύγιο, γείωση, σύνδεσμοι, ακροδέκτες, προειδοποιήσεις, ασφάλειες, λαμπτήρες, φωτιστικά, διακόπτες, βολτόμετρα, αμπερόμετρα, ηλεκτρικά μανόμετρα.

2

7L.9   Πρόωση με εμβολοφόρο κινητήρα

Σύνδεση μεταξύ μονάδας παραγωγής ισχύος και δομής του αεροσκάφους.

2

7L.10   Έλικας

Επιθεώρηση,

Αντικατάσταση,

Ζυγοστάθμιση.

2

7L.11   Σύστημα ανάσυρσης

Έλεγχος της θέσης έλικα,

Σύστημα αναδίπλωσης κινητήρα και/ή έλικα.

2

7L.12   Διαδικασία φυσικού ελέγχου

Καθαριότητα, χρήση φώτων και κατόπτρων,

Εργαλεία μέτρησης,

Μέτρηση διαδρομής χειριστηρίων,

Τοποθέτηση βιδών και μπουλονιών,

Φθορά εδράνων,

Εξοπλισμός ελέγχου,

Βαθμονόμηση εργαλείων μέτρησης.

2


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 8L — ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

Επίπεδο

8L.1   Όρια θορύβου

Εξήγηση της έννοιας της «ηχοστάθμης»,

Πιστοποιητικό θορύβου,

Ενισχυμένη ηχομόνωση,

Δυνατή μείωση ηχητικών εκπομπών.

1

8L.2   Εμβολοφόροι κινητήρες

Τετράχρονος κινητήρας επιβαλλόμενης ανάφλεξης, αερόψυκτος κινητήρας, υγρόψυκτος κινητήρας,

Δίχρονος κινητήρας,

Κινητήρας με περιστροφικό έμβολο,

Συντελεστές απόδοσης και επιδρώντες παράγοντες (διάγραμμα πίεσης-όγκου, καμπύλη ισχύος),

Διατάξεις ελέγχου του θορύβου.

2

8L.3   Έλικας

Στροφείο, κώνος έλικα, οπίσθιος δίσκος στροφείου, πίεση συσσωρευτή, ομφαλός,

Λειτουργία ελίκων,

Έλικας μεταβαλλόμενου βήματος, έλικες ρυθμιζόμενοι στο έδαφος και κατά την πτήση με μηχανικό, ηλεκτρικό και υδραυλικό τρόπο,

Ζυγοστάθμιση (στατική, δυναμική),

Προβλήματα θορύβου.

2

8L.4   Διατάξεις ελέγχου του κινητήρα

Διατάξεις μηχανικού ελέγχου,