ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
16 Ιουλίου 2018


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (EE) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/974 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών

14

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/975 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO)

30

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/976 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα

76

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2018/973 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2018

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, προβλέπει υποχρεώσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ).

(2)

Στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015, η Ένωση και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν για την αποτελεσματική ρύθμιση της αλίευσης, το τέλος της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών και για την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων διαχείρισης έως το 2020, προκειμένου να αποκατασταθούν τα αποθέματα ιχθύων, το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον σε επίπεδα που μπορούν να παράγουν ΜΒΑ, όπως καθορίζεται από τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής («ΚΑλΠ») σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Η ΚΑλΠ θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης, και ιδιαίτερα στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(4)

Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.

(5)

Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.

(6)

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το πολυετές σχέδιο που θεσπίσθηκε με τον εν λόγω κανονισμό («το σχέδιο») θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης, μέτρα διασφάλισης και τεχνικά μέτρα για την αποφυγή και μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

(7)

Ο όρος «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» αναφέρεται σε διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές συμβουλές οι οποίες υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και οι οποίες έχουν εκδοθεί ή επανεξετάζονται από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα που αναγνωρίζεται σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

(8)

Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές για τα αποθέματα εντός του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει μνημόνια συνεννόησης με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES). Οι επιστημονικές συμβουλές που εκδίδει το ICES θα πρέπει να βασίζονται σε αυτό το σχέδιο και να υποδεικνύουν, ειδικότερα, εύρος FMSY και σημεία αναφοράς βιομάζας, π.χ. MSY Btrigger και Blim. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να αναφέρονται στη σχετική γνωμοδότηση για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, αυτών για τη μεικτή αλιεία που εκδίδει το ICES.

(9)

Οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 (5) και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (6) καθορίζουν τους κανόνες για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων γάδου, ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα και στα παρακείμενα ύδατα. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο, το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.

(10)

Επιπλέον, το εν λόγω πολυετές σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζεται στα βενθοπελαγικά αποθέματα και τους τύπους αλιείας τους στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτά είναι τα είδη πλατύψαρων, στρογγυλόψαρων και σελαχοειδών, η καραβίδα (Nephrops norvegicus) και η γαρίδα της αρκτικής (Pandalus borealis) που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος.

(11)

Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στη Βόρεια Θάλασσα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτές τις περιοχές εκτός της Βόρειας Θάλασσας. Επιπλέον, για τα αποθέματα που επίσης υπάρχουν στη Βόρεια Θάλασσα και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός της Βόρειας Θάλασσας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις σε πολυετή σχέδια για τις περιοχές εκτός της Βόρειας Θάλασσας, όπου τα εν λόγω αποθέματα γίνονται κυρίως αντικείμενο εκμετάλλευσης, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τη Βόρεια Θάλασσα.

(12)

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που υποδεικνύεται στην πλέον πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση του ICES για τα αποθέματα. Οι μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως ορίζεται στο σχέδιο, μπορεί να απαιτείται είτε λόγω της βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών είτε λόγω της μετανάστευσης των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπονται στο σχέδιο, εάν η επιστημονική γνωμοδότηση που παρέχει το ICES υποδεικνύει αλλαγή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.

(13)

Στην περίπτωση αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης και από τρίτες χώρες, η Ένωση θα πρέπει να συνεργάζεται με τις εν λόγω τρίτες χώρες με σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποθεμάτων αυτών γίνεται με τρόπο βιώσιμο που συνάδει με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως δε με το άρθρο 2 παράγραφος 2, καθώς και με τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία, η Ένωση θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση τέτοιων αποθεμάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη διαχείριση και, κατά τον τρόπο αυτό, να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης της Ένωσης.

(14)

Στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, και ιδίως στην επίτευξη και τη διατήρηση της ΜΒΑ για τα στοχευμένα αποθέματα, υλοποιώντας την υποχρέωση εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, προωθώντας ένα δίκαιο επίπεδο διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές, και εφαρμόζοντας την οικο-συστημική προσέγγιση για τη διαχείριση της αλιείας. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας για όλα τα αποθέματα ειδών που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(15)

Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και να συμμορφώνονται με τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τα περιθώρια που θεσπίζονται στα πολυετή σχέδια.

(16)

Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ (FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις καλύτερες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλουν στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται και να παρέχεται από το ICES, ιδίως στην περιοδική του γνωμοδότηση για τα αλιεύματα. Βάσει του εν λόγω σχεδίου, αυτό καθορίζεται έτσι ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ, όπως αναφέρεται στην απάντηση που έδωσε ο ICES στο «αίτημα της ΕΕ προς τον ICES να παρουσιάσει εύρος FMSY για επιλεγμένα αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας». Το ανώτατο όριο του εύρους είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Αυτό το ανώτατο όριο συνάδει επίσης με τη «γνώμη» του ICES, όπου αναφέρεται ότι όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία κατά το έτος των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC), διαιρούμενη διά του MSY Btrigger. Το ICES χρησιμοποιεί αυτές τις εκτιμήσεις και τη γνώμη κατά την παροχή των επιστημονικών του γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις επιλογές αλιευμάτων.

(17)

Προκειμένου να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες, θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο για το εύρος FMSY υπό κανονικές συνθήκες και, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο απόθεμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ένα ανώτατο όριο για ορισμένες περιπτώσεις. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να καθορίζονται στο ανώτατο όριο μόνο εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τη μεικτή αλιεία ή εάν είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών, ή προκειμένου να περιοριστούν οι ετήσιες μεταβολές των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(18)

Για τα αποθέματα για τα οποία είναι διαθέσιμοι στόχοι που σχετίζονται με τη ΜΒΑ, και για τους σκοπούς της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης, είναι αναγκαίο να καθοριστούν σημεία αναφοράς διατήρησης εκφρασμένα ως επίπεδα ενεργοποίησης βιομάζας αναπαραγωγής για αποθέματα ιχθύων, καθώς και ως επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας για την καραβίδα.

(19)

Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα επίπεδα αυτά. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα κατάλληλα μέτρα, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού.

(20)

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να καθοριστεί το TAC για την καραβίδα στη διαίρεση ICES 2a και στην υποπεριοχή 4, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της εν λόγω περιοχής TAC. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.

(21)

Όταν το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη σημαντικές επιπτώσεις της ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο των αλιευτικών δυνατοτήτων για ένα συγκεκριμένο απόθεμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει ένα TAC για αλιεύματα από επαγγελματική αλιεία που να λαμβάνει υπόψη τον όγκο των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας και/ή να θεσπίζει άλλα μέτρα που περιορίζουν την ερασιτεχνική αλιεία, όπως π.χ. όρια αλιεύματος και περιόδους απαγόρευσης.

(22)

Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει πρόσθετα μέτρα διαχείρισης που θα πρέπει να καθοριστούν περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού.

(23)

Προκειμένου να αποφευχθεί η ανατρεπτική παρεκτόπιση της αλιευτικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση των αποθεμάτων γάδου, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί το σύστημα αδειών αλιείας που συνδέονται με τον περιορισμό του συνολικού δυναμικού της ισχύος των μηχανών των αλιευτικών σκαφών στη διαίρεση ICES 7δ, όπως ίσχυε προηγουμένως βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008.

(24)

Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή κοινών συστάσεων από τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(25)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την αξιολόγηση, έως τις 6 Αυγούστου 2023 και στη συνέχεια ανά πενταετία, της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και την αλιεία. Είναι επίσης η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.

(26)

Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση ευελιξίας και δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με αλλαγές όσον αφορά τα αποθέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μετά τις αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (7). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(27)

Προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα προσωρινής παύσης που έχουν θεσπιστεί προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω σχεδίου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8).

(28)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 θα πρέπει να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο («το σχέδιο») για τα ακόλουθα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας (διαιρέσεις 2a, 3a και υποπεριοχή 4 ICES), συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, και, εφόσον τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν της Βόρειας Θάλασσας, στα παρακείμενα ύδατά τους:

α)

γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις 7δ (Ανατολική Μάγχη) και 3a.20 (Skagerrak)·

β)

μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις 6a (δυτικά της Σκωτίας) και 3a.20 (Skagerrak)·

γ)

ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση 3a.20 (Skagerrak)·

δ)

μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές 4 (Βόρεια Θάλασσα) και 6 (Rockall και δυτικά της Σκωτίας) και στη διαίρεση 3a (Skagerrak και Kattegat)·

ε)

γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα)·

στ)

γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση 3a (Skagerrak και Kattegat) και τις υποδιαιρέσεις 22–24 (Δυτική Βαλτική Θάλασσα)·

ζ)

νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και τη διαίρεση 7δ (Ανατολική Μάγχη)·

η)

πεσκαντρίτσα (Lophius piscatorius) στη διαίρεση 3a (Skagerrak και Kattegat) και τις υποπεριοχές 4 (Βόρεια Θάλασσα) και 6 (Rockall και δυτικά της Σκωτίας)·

θ)

γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis) στις διαιρέσεις 4a ανατολικά (βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, Νορβηγικό Ρήγμα) και 3a.20 (Skagerrak)·

ι)

καραβίδα (Nephrops norvegicus) στη διαίρεση 3a (Λειτουργικές Μονάδες 3-4)·

ια)

καραβίδα στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) ανά Λειτουργική Μονάδα:

καραβίδα στο Botney Gut-Silver Pit (Λειτουργική Μονάδα 5),

καραβίδα στο Farn Deeps (Λειτουργική Μονάδα 6),

καραβίδα στο Fladen Ground (Λειτουργική Μονάδα 7),

καραβίδα στο Firth of Forth (Λειτουργική Μονάδα 8),

καραβίδα στο Moray Firth (Λειτουργική Μονάδα 9),

καραβίδα στο Noup (Λειτουργική Μονάδα 10),

καραβίδα στο Norwegian Deeps (Λειτουργική Μονάδα 32),

καραβίδα στο Horn's Reef (Λειτουργική Μονάδα 33),

καραβίδα στο Devil's Hole (Λειτουργική Μονάδα 34).

Όπου οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν μια αλλαγή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με την προσαρμογή των περιοχών που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εν λόγω αλλαγή. Οι προσαρμογές αυτές δεν εκτείνουν τις περιοχές αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 2 έως 7.

2.   Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 χρειάζεται να τροποποιηθεί, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του καταλόγου αυτού.

3.   Όσον αφορά στα παρακείμενα ύδατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται μόνο τα άρθρα 4 και 6 και τα μέτρα που αφορούν αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

4.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, επίσης, στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα της Βόρειας Θάλασσας, κατά την αλιεία των αποθεμάτων που παρατίθενται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο. Ωστόσο, όταν το εύρος FMSY και τα μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα καθορίζονται για τα εν λόγω αποθέματα βάσει άλλων ενωσιακών νομικών πράξεων θέσπισης πολυετών σχεδίων, ισχύουν το εν λόγω εύρος και τα εν λόγω μέτρα.

5.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει, επίσης, τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας για όλα τα αποθέματα ειδών που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου (9), στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (10) και στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «εύρος FMSY»: το εύρος τιμών που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), στο οποίο όλα τα επίπεδα της θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του εν λόγω εύρους έχουν ως αποτέλεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) μακροπρόθεσμα, δεδομένου του αλιευτικού μοντέλου και υπό τις υπάρχουσες κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η διαδικασία αναπαραγωγής του σχετικού αποθέματος. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με την ΜΒΑ. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %·

2)   «MSY Flower»: η χαμηλότερη τιμή εντός του εύρους FMSΥ·

3)   «MSY Fupper»: η υψηλότερη τιμή εντός του εύρους FMSΥ·

4)   «τιμή σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας που υπό δεδομένο αλιευτικό μοντέλο και υπό τις υπάρχουσες κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες αποφέρει μακροπρόθεσμη ΜΒΑ·

5)   «κατώτατο εύρος FMSY»: το εύρος που περιέχει τιμές από το MSY Flower έως την τιμή σημείου FMSΥ·

6)   «ανώτατο εύρος FMSY»: το εύρος που περιέχει τιμές από την τιμή σημείου FMSY έως τη MSY Fupper·

7)   «Blim»: το σημείο αναφοράς βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως του ICES, κάτω του οποίου μπορεί να υπάρχει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα·

8)   «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, για την αφθονία, που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3

Στόχοι

1.   Το πολυετές σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ.

2.   Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3.   Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

4.   Συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει στο:

α)

να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στο χαρακτηριστικό ποιοτικής περιγραφής 3 που περιέχεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/56/ΕΚ· και

β)

να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ' αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.

5.   Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Όταν τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή, επιδιώκεται συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 4

Στόχοι

1.   Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας, σύμφωνα με το εύρος FMSY που ορίζεται στο άρθρο 2, επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους FMSY, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.   Το εύρος FMSY βάσει του σχεδίου ζητείται από το ICES.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν το Συμβούλιο προσδιορίζει αλιευτικές δυνατότητες για ένα απόθεμα, καθορίζει τις εν λόγω δυνατότητες εντός του κατώτατου εύρους FMSY που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή για το συγκεκριμένο απόθεμα.

4.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 3, οι αλιευτικές δυνατότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που είναι κατώτερα σε σχέση με το εύρος FMSY.

5.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 και 4, οι αλιευτικές δυνατότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το ανώτατο εύρος FMSY που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή για το συγκεκριμένο απόθεμα, υπό την προϋπόθεση ότι το απόθεμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υπερβαίνει το MSY Btrigger:

α)

εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού τύπου αλιεία·

β)

εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή

γ)

προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ' ανώτατο όριο.

6.   Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι μικρότερη του 5 % η πιθανότητα να μειωθεί η αναπαραγωγική βιομάζα για τα αποθέματα κάτω από το οριακό σημείο αναφοράς για την Blim.

Άρθρο 5

Διαχείριση των αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.   Για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, τα μέτρα διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των αλιευτικών δυνατοτήτων, καθορίζονται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.   Τα εν λόγω αποθέματα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με βάση την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν δεν διατίθενται επαρκή επιστημονικά στοιχεία.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της αλίευσης όλων των αποθεμάτων, τηρώντας συγχρόνως τη ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις κατά τις οποίες αυτό οδηγεί σε πρόωρη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Σημεία αναφοράς διατήρησης

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES με βάση το σχέδιο αυτό:

α)

MSY Btrigger για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

β)

Blim για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Μέτρα διασφάλισης

1.   Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερες του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μειωμένη κάτω από το ανώτατο εύρος FMSY, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας.

2.   Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία, οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερες από το Blim, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

3.   Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)

μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)

μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία, είναι κατώτερες από τα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 8

Ειδικά μέτρα διατήρησης

Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, ή όταν το επίπεδο βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία, οποιουδήποτε από τα αποθέματα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 για ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκονται κάτω από το MSY Btrigger, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά:

α)

τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·

β)

τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως τον χρόνο πόντισης και το βάθος ανάπτυξης των εργαλείων, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·

γ)

την απαγόρευση ή τον περιορισμό της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες και τα ιχθύδια, οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου·

δ)

την απαγόρευση ή τον περιορισμό της αλιείας ή της χρήσης ορισμένων τύπων αλιευτικών εργαλείων για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου·

ε)

τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων ή των θαλάσσιων οργανισμών·

στ)

άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιλεκτικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 9

Τεχνικά μέτρα

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:

α)

τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

β)

τις προδιαγραφές τροποποιήσεων ή πρόσθετων διατάξεων στα αλιευτικά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

γ)

τους περιορισμούς ή την απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατευθούν οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα· και

δ)

τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων των θαλάσσιων οργανισμών.

2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 10

Αλιευτικές δυνατότητες

1.   Για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των αλιευμάτων των σκαφών που συμμετέχουν σε μεικτού τύπου αλιεία.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται, μετά από προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής, να ανταλλάσσουν το σύνολο ή μέρος των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, το TAC για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES 2α και 4 μπορεί να είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.

4.   Όταν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας για συγκεκριμένο απόθεμα, το Συμβούλιο τις λαμβάνει υπόψη και μπορεί να περιορίσει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου της θνησιμότητας λόγω αλιείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Άρθρο 11

Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης σε ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας

Για όλα τα αποθέματα ειδών της Βόρειας Θάλασσας που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τις λεπτομέρειες αυτής της υποχρέωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ

Άρθρο 12

Άδειες αλιείας και ανώτατα όρια ικανότητας

1.   Για καθεμία από τις ζώνες ICES που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις εν λόγω άδειες αλιείας, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιορίσουν τη συνολική ικανότητα, εκφραζόμενη σε kW, των σκαφών που χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία.

2.   Για τον γάδο στην Ανατολική Μάγχη (διαίρεση ICES 7δ), με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων ικανότητας που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η συνολική ικανότητα, εκφραζόμενη σε kW, των σκαφών τα οποία διαθέτουν αλιευτικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη ικανότητα των σκαφών που δραστηριοποιήθηκαν το 2006 ή το 2007 χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα εργαλεία στις σχετικές ζώνες ICES:

α)

τράτες βυθού και γρι-γρι (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) με μέγεθος ματιών:

i)

ίσο ή μεγαλύτερο από 100 mm·

ii)

ίσο με ή μεγαλύτερο από 70 mm και μικρότερο από 100 mm·

iii)

ίσο με ή μεγαλύτερο από 16 mm και μικρότερο από 32 mm·

β)

δοκότρατες (TBB) με μέγεθος ματιών:

i)

ίσο με ή μεγαλύτερο από 120 mm·

ii)

ίσο με ή μεγαλύτερο από 80 mm και μικρότερο από 120 mm·

γ)

απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής (GN)·

δ)

μανωμένα δίχτυα (GT)·

ε)

παραγάδια (LL).

3.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο των σκαφών τα οποία διαθέτουν την αλιευτική άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τον δημοσιοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 13

Αρχές και στόχοι της διαχείρισης των αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών

1.   Στην περίπτωση αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος τα οποία εκμεταλλεύονται επίσης τρίτες χώρες, η Ένωση συνεργάζεται με τις εν λόγω τρίτες χώρες με σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποθεμάτων αυτών γίνεται με τρόπο βιώσιμο που συνάδει με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως με το άρθρο 2 παράγραφος 2, και του παρόντος κανονισμού. Όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία, η Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση τέτοιων αποθεμάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη διαχείριση και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης της Ένωσης.

2.   Στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης των αποθεμάτων με τρίτες χώρες, η Ένωση μπορεί να ανταλλάσσει αλιευτικές δυνατότητες με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 14

Περιφερειακή συνεργασία

1.   Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 11 του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο έως τις 6 Αυγούστου 2019 και, στη συνέχεια, 12 μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην κατάσταση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.

3.   Οι εξουσίες που ανατίθενται δυνάμει των άρθρων 8, 9 και 11 του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 15

Αξιολόγηση του σχεδίου

Έως τις 6 Αυγούστου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στα άρθρα 8, 9 και 11 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 5 Αυγούστου 2018. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στα άρθρα 8, 9 και 11 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1 και των άρθρων 8, 9 και 11 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 17

Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου θεωρούνται προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Καταργήσεις

1.   Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 καταργούνται.

2.   Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

K. EDTSTADLER


(1)  ΕΕ C 75 της 10.3.2017, σ. 109.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2018.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(4)  Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τύπους αλιείας που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα (ΕΕ L 157 της 19.6.2007, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20).

(7)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).


Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απαγορευμένα είδη

Ο κανονισμός που πρόκειται να εγκριθεί βάσει της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων [2016/0074(COD)] θα πρέπει να περιέχει διατάξεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα είδη για τα οποία απαγορεύεται η αλιεία. Για τον λόγο αυτό, τα δύο θεσμικά όργανα συμφώνησαν να μην περιληφθεί κατάλογος σχετικά με τη Βόρεια Θάλασσα στον παρόντα κανονισμό [2016/0238(COD)].


Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα περιλάβουν τις ακόλουθες διατάξεις ελέγχου στην προσεχή επανεξέταση του κανονισμού ελέγχου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009], σε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν τη Βόρεια Θάλασσα: προαναγγελία, απαιτήσεις ημερολογίου, καθορισμένοι λιμένες και άλλες διατάξεις ελέγχου.


16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/974 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2018

για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών

(κωδικοποιημένο κείμενο)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (3). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οι εσωτερικές πλωτές οδοί αποτελούν σημαντικό μέρος των δικτύων μεταφορών της Ένωσης και η προώθησή τους αποτελεί έναν από τους στόχους της κοινής πολιτικής μεταφορών, τόσο από πλευράς οικονομικής αποτελεσματικότητας όσο και από πλευράς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αντικτύπου των μεταφορών.

(3)

Η Επιτροπή χρειάζεται τις στατιστικές για τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών προκειμένου να παρακολουθήσει και να αναπτύξει την κοινή πολιτική μεταφορών καθώς και τα θέματα μεταφορών των πολιτικών για τις περιφέρειες και τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

(4)

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές για όλους τους τρόπους μεταφορών θα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με κοινές έννοιες και πρότυπα, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης συγκρισιμότητας μεταξύ των τρόπων μεταφορών.

(5)

Εσωτερικές πλωτές οδοί δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, επομένως το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού περιορίζεται στα κράτη μέλη στα οποία υφίσταται αυτός ο τρόπος μεταφοράς.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(7)

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και τεχνικές τάσεις και μεταβολές σε ορισμούς που έχουν εγκριθεί σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού για να αυξηθεί το κατώτατο όριο σε άνω του 1 000 000 τόνους για τη στατιστική κάλυψη των μεταφορών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, προκειμένου να προσαρμοστούν οι ορισμοί ή να προβλεφθούν νέοι, καθώς και να προσαρμοστούν τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ώστε να αποτυπώνονται οι αλλαγές της κωδικοποίησης και της ονοματολογίας σε διεθνές επίπεδο ή των σχετικών νομοθετικών πράξεων της Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (5). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(8)

Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά ώστε οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες.

(9)

Με σκοπό να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή οι οποίες να της επιτρέπουν να εγκρίνει ρυθμίσεις για τη διαβίβαση στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ανταλλαγής στοιχείων, και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή (Eurostat), καθώς επίσης και να αναπτύσσει και να δημοσιεύει μεθοδολογικές προδιαγραφές και κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(10)

Η Επιτροπή είναι ανάγκη να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή πιλοτικών μελετών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων που αφορούν τις μεταφορές επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφορών. Η Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει στο κόστος διεξαγωγής των εν λόγω πιλοτικών μελετών. Οι εν λόγω συνεισφορές θα πρέπει να λάβουν τη μορφή επιχορηγήσεων προς εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

(11)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που θα επιτρέπουν την παραγωγή εναρμονισμένων στοιχείων, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά, ως εκ της κλίμακός της, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Θεματικό αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τις στατιστικές που αφορούν τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών στην επικράτειά τους.

2.   Τα κράτη μέλη στα οποία ο συνολικός όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ετησίως μέσω εσωτερικών πλωτών οδών ως εθνικές, διεθνείς ή διακομιστικές μεταφορές υπερβαίνει το 1 000 000 τόνους υποβάλλουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν διεθνείς ή διαμετακομιστικές εσωτερικές πλωτές οδοί μεταφοράς, αλλά στα οποία ο συνολικός όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ετησίως μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ως εθνικές μεταφορές, υπερβαίνει το 1 000 000 τόνους, υποβάλλουν μόνον τις στατιστικές που απαιτούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 2.

4.   Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:

α)

τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία κάτω των 50 τόνων νεκρού βάρους·

β)

τα πλοία που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών·

γ)

τα πλοία που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαπεραίωσης·

δ)

τα πλοία που χρησιμοποιούνται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς από τις λιμενικές και τις δημόσιες αρχές·

ε)

τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως σκάφη ανεφοδιασμού ή αποθήκευσης·

στ)

τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως τα αλιευτικά σκάφη, οι βυθοκόροι, τα πλωτά συνεργεία, οι πλωτές κατοικίες και τα σκάφη αναψυχής.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 όσον αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για να αυξηθεί το κατώτατο όριο για τη στατιστική κάλυψη των μεταφορών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών που αναφέρονται εκεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οικονομικές και τεχνικές τάσεις.

Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις στατιστικές δράσεις που προβλέπονται στις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επιβάρυνσης των συμμετεχόντων στην έρευνα και του κόστους παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«εσωτερική πλωτή οδός» είναι μια υδάτινη οδός που δεν αποτελεί μέρος της θάλασσας και η οποία, με φυσικά ή τεχνητά μέσα, είναι κατάλληλη για ναυσιπλοΐα, κυρίως με σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας·

β)

«σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας» είναι ένα πλωτό σκάφος σχεδιασμένο για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή τη μαζική μεταφορά επιβατών το οποίο κυκλοφορεί κυρίως σε εσωτερικές πλωτές οδούς ή σε ύδατα που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε προστατευόμενα ύδατα ή ζώνες όπου εφαρμόζονται λιμενικοί κανονισμοί·

γ)

«εθνικότητα του σκάφους» είναι η χώρα στην οποία είναι νηολογημένο το σκάφος·

δ)

«εσωτερική πλωτή μεταφορά» είναι κάθε μεταφορά εμπορευμάτων ή/και επιβατών με σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας που γίνεται εξολοκλήρου ή εν μέρει σε εσωτερικές πλωτές οδούς·

ε)

«εθνική μεταφορά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών» είναι η μεταφορά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών μεταξύ δύο λιμένων της εθνικής επικράτειας ανεξαρτήτως της εθνικότητας του σκάφους·

στ)

«διεθνής μεταφορά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών» είναι η μεταφορά μέσω εσωτερικών πλωτών οδών μεταξύ δύο λιμένων που βρίσκονται σε διαφορετικές εθνικές επικράτειες·

ζ)

«διαμετακόμιση μέσω εσωτερικής πλωτής οδού» είναι η μεταφορά μέσω εσωτερικής πλωτής οδού στην εθνική επικράτεια μεταξύ δύο λιμένων που βρίσκονται και οι δύο σε διαφορετική εθνική επικράτεια ή επικράτειες υπό τον όρο ότι κατά τη συνολική διαδρομή εντός της εθνικής επικράτειας δεν γίνεται μεταφόρτωση·

η)

«κυκλοφορία στις εσωτερικές πλωτές οδούς» είναι κάθε μετακίνηση σκάφους σε δεδομένη πλωτή εσωτερική οδό.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10, όσον αφορά την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου για να προσαρμοστούν οι ορισμοί που περιέχονται σε αυτό ή να προβλεφθούν νέοι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σχετικοί ορισμοί που τροποποιούνται ή θεσπίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις στατιστικές δράσεις που προβλέπονται στις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επιβάρυνσης των συμμετεχόντων στην έρευνα και του κόστους παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 4

Συλλογή στοιχείων

1.   Τα στοιχεία συλλέγονται σύμφωνα με τους πίνακες των παραρτημάτων I έως ΙV

2.   Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 τα στοιχεία συλλέγονται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος V.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα εμπορεύματα ταξινομούνται σύμφωνα με το παράρτημα VI.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 10, όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων ώστε να αντανακλώνται αλλαγές στην κωδικοποίηση και στην ονοματολογία σε διεθνές επίπεδο ή στις σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.

Κατά την άσκηση της εν λόγω εξουσίας, η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις να μη συνεπάγονται σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τα κράτη μέλη ή τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή αιτιολογεί δεόντως τις στατιστικές δράσεις που προβλέπονται στις εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της επιβάρυνσης των συμμετεχόντων στην έρευνα και του κόστους παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

Άρθρο 5

Πιλοτικές μελέτες

1.   Έως τις 8 Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αναπτύσσει την κατάλληλη μεθοδολογία για την κατάρτιση στατιστικών σχετικά με τις μεταφορές επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφορών.

2.   Έως τις 8 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή δρομολογεί τη διεξαγωγή εθελοντικών πιλοτικών μελετών από τα κράτη μέλη για την παροχή στοιχείων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων που αφορούν τις μεταφορές επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφορών. Οι εν λόγω πιλοτικές μελέτες αποσκοπούν να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα των εν λόγω νέων συλλογών δεδομένων, το κόστος των σχετικών συλλογών δεδομένων και την εξυπακουόμενη ποιότητα των στατιστικών.

3.   Έως τις 8 Δεκεμβρίου 2020 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω πιλοτικών μελετών. Ανάλογα με τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις στατιστικές για τις μεταφορές επιβατών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, μεταξύ άλλων μέσω διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφορών.

4.   Ο γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης, όπου αρμόζει και λαμβανομένης υπόψη της προστιθέμενης αξίας για την Ένωση, συμβάλλει στη χρηματοδότηση των εν λόγω πιλοτικών μελετών.

Άρθρο 6

Διαβίβαση στατιστικών

1.   Η διαβίβαση των στατιστικών γίνεται το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός πέντε μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου παρακολούθησης.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ρυθμίσεων για τη διαβίβαση στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat), συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την ανταλλαγή στοιχείων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Διάδοση

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές που βασίζονται στα στοιχεία που μνημονεύονται στο άρθρο 4 διαδίδονται σε συχνότητα παρόμοια με αυτή που ορίζεται για τη διαβίβαση στοιχείων εκ μέρους των κρατών μελών.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ρυθμίσεων για τη διάδοση αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Ποιότητα των στατιστικών

1.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των μεθοδολογικών προδιαγραφών και κριτηρίων που στοχεύουν στην εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

3.   Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους ζητεί για την πιστοποίηση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα κριτήρια ποιότητας που πρέπει να εφαρμόζονται στα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζονται είναι εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

5.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων, της δομής, της περιοδικότητας και των στοιχείων συγκρισιμότητας για τις εκθέσεις ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Εκθέσεις εφαρμογής

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και, στη συνέχεια, ανά πενταετία, η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με την επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τις μελλοντικές εξελίξεις.

Στην εν λόγω έκθεση η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη σχετικά με ενδεχόμενες βελτιώσεις και τις ανάγκες των χρηστών. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έκθεση αξιολογεί:

α)

τα οφέλη που προκύπτουν για την Ένωση, τα κράτη μέλη και τους παρόχους και τους χρήστες των στατιστικών πληροφοριών από τις στατιστικές που παράγονται, σε σχέση με το κόστος τους·

β)

την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων και τις μεθόδους συλλογής των στοιχείων.

Άρθρο 10

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 7 Δεκεμβρίου 2016. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5, στο άρθρο 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 4 είναι δυνατόν να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση για την ανάκληση θέτει τέλος στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 5, του άρθρου 3 ή του άρθρου 4 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011

2.   Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα VIII.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

K. EDTSTADLER


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2018.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών και για την κατάργηση της οδηγίας 80/1119/ΕΟΚ (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 1).

(3)  Βλέπε παράρτημα VII.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).

(5)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας I1.

Μεταφορά εμπορευμάτων ανά είδος εμπορεύματος (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2 αλφαρ.

«I1»

 

Δηλούσα χώρα

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός)

 

Έτος

4 ψηφία

«yyyy»

 

Χώρα/περιφέρεια φόρτωσης

4 αλφαρ.

NUTS2 (1)

 

Χώρα/περιφέρεια εκφόρτωσης

4 αλφαρ.

NUTS2 (1)

 

Είδος μεταφοράς

1 ψηφίο

1

=

εθνική

2

=

διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3

=

διαμετακομιστική

 

Είδος εμπορεύματος

2 ψηφία

NST 2007

 

Είδος συσκευασίας

1 ψηφίο

1

=

εμπορεύματα σε εμπορευματοκιβώτια

2

=

εμπορεύματα εκτός εμπορευματοκιβωτίων

 

Μεταφερθέντες τόνοι

 

 

τόνος

Τονοχιλιόμετρα

 

 

τονοχιλιόμετρο


(1)  Όταν ο κωδικός της περιφέρειας είναι άγνωστος ή δεν υπάρχει, χρησιμοποιείται η ακόλουθη κωδικοποίηση:

«NUTS0 + ZZ», όταν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

«κωδικός ISO + ZZ», όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

«ΖΖΖ», όταν η χώρα-εταίρος είναι τελείως άγνωστη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας II1.

Μεταφορές ανά εθνικότητα του σκάφους και ανά τύπο σκάφους (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

3 αλφαρ.

«II1»

 

Δηλούσα χώρα

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός)

 

Έτος

4 ψηφία

«yyyy»

 

Χώρα/περιφέρεια φόρτωσης

4 αλφαρ.

NUTS2 (1)

 

Χώρα/περιφέρεια εκφόρτωσης

4 αλφαρ.

NUTS2 (1)

 

Είδος μεταφοράς

1 ψηφίο

1

=

εθνική

2

=

διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3

=

διαμετακομιστική

 

Τύπος σκάφους

1 ψηφίο

1

=

αυτοκινούμενη φορτηγίδα

2

=

μη αυτοκινούμενη φορτηγίδα

3

=

αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα

4

=

μη αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα

5

=

άλλα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων

6

=

σκάφος θαλάσσιας ναυσιπλοΐας

 

Εθνικότητα του σκάφους

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός) (2)

 

Μεταφερθέντες τόνοι

 

 

τόνος

Τονοχιλιόμετρα

 

 

τονοχιλιόμετρο


Πίνακας II2.

Κυκλοφορία πλοίων (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

3 αλφαρ.

«II2»

 

Δηλούσα χώρα

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός)

 

Έτος

4 ψηφία

«yyyy»

 

Είδος μεταφοράς

1 ψηφίο

1

=

εθνική

2

=

διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3

=

διαμετακομιστική

 

Αριθμός μετακινήσεων φορτωμένων σκαφών

 

 

Μετακινήσεις σκαφών

Αριθμός μετακινήσεων κενών σκαφών

 

 

Μετακινήσεις σκαφών

Οχηματοχιλιόμετρα (φορτωμένα σκάφη)

 

 

Οχηματοχιλόμετρο

Οχηματοχιλιόμετρα (κενά σκάφη)

 

 

Οχηματοχιλιόμετρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποβολή του πίνακα II2 είναι προαιρετική


(1)  Όταν ο κωδικός της περιφέρειας είναι άγνωστος ή δεν υπάρχει, χρησιμοποιείται η ακόλουθη κωδικοποίηση:

«NUTS0 + ZZ», όταν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

«κωδικός ISO + ZZ», όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

«ZZZ», όταν η χώρα-εταίρος είναι τελείως άγνωστη.

(2)  Όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για το κράτος νηολόγησης του σκάφους, υποβάλλεται ο εθνικός κωδικός ISO. Όταν η εθνικότητα του σκάφους είναι άγνωστη, ο κωδικός που χρησιμοποιείται είναι «ΖΖ».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας III1.

Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ανά είδος εμπορεύματος (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

4 αλφαρ.

«III1»

 

Δηλούσα χώρα

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός)

 

Έτος

4 ψηφία

«yyyy»

 

Χώρα/περιφέρεια φόρτωσης

4 αλφαρ.

NUTS2 (1)

 

Χώρα/περιφέρεια εκφόρτωσης

4 αλφαρ.

NUTS2 (1)

 

Είδος μεταφοράς

1 ψηφίο

1

=

εθνική

2

=

διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3

=

διαμετακομιστική

 

Μέγεθος των εμπορευματοκιβωτίων

1 ψηφίο

1

=

μονάδες φορτίου 20 ποδιών

2

=

μονάδες φορτίου 40 ποδιών

3

=

μονάδες φορτίου > 20 ποδιών και < 40 ποδιών

4

=

μονάδες φορτίου > 40 ποδιών

 

Κατάσταση φόρτωσης

1 ψηφίο

1

=

εμπορευματοκιβώτια με φορτίο

2

=

εμπορευματοκιβώτια κενά

 

Είδος εμπορεύματος

2 ψηφία

NST 2007

 

Μεταφερθέντες τόνοι

 

 

τόνος

Τονοχιλιόμετρα

 

 

τονοχιλιόμετρο

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Όταν ο κωδικός της περιφέρειας είναι άγνωστος ή δεν υπάρχει, χρησιμοποιείται η ακόλουθη κωδικοποίηση:

«NUTS0 + ZZ», όταν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

«κωδικός ISO + ZZ», όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για τη χώρα-εταίρο,

«ΖΖΖ», όταν η χώρα-εταίρος είναι τελείως άγνωστη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Πίνακας IV1.

Μεταφορές ανά εθνικότητα του σκάφους (τριμηνιαία στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

3 αλφαρ.

«IV1»

 

Δηλούσα χώρα

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός)

 

Έτος

4 ψηφία

«yyyy»

 

Τρίμηνο

2 ψηφία

41

=

1ο τρίμηνο

42

=

2ο τρίμηνο

43

=

3ο τρίμηνο

44

=

4ο τρίμηνο

 

Είδος μεταφοράς

1 ψηφίο

1

=

εθνική

2

=

διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3

=

διαμετακομιστική

 

Εθνικότητα του σκάφους

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός) (1)

 

Μεταφερθέντες τόνοι

 

 

τόνος

Τονοχιλιόμετρα

 

 

τονοχιλιόμετρο


Πίνακας IV2.

Μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων ανά εθνικότητα του σκάφους (τριμηνιαία στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

3 αλφαρ.

«IV2»

 

Δηλούσα χώρα

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός)

 

Έτος

4 ψηφία

«yyyy»

 

Τρίμηνο

2 ψηφία

41

=

1ο τρίμηνο

42

=

2ο τρίμηνο

43

=

3ο τρίμηνο

44

=

4ο τρίμηνο

 

Είδος μεταφοράς

1 ψηφίο

1

=

εθνική

2

=

διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3

=

διαμετακομιστική

 

Εθνικότητα του σκάφους

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός) (2)

 

Κατάσταση φόρτωσης

1 ψηφίο

1

=

εμπορευματοκιβώτια με φορτίο

2

=

εμπορευματοκιβώτια κενά

 

Μεταφερθέντες τόνοι

 

 

τόνος

Τονοχιλιόμετρα

 

 

τονοχιλιόμετρο

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km


(1)  Όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για το κράτος νηολόγησης του σκάφους, υποβάλλεται ο εθνικός κωδικός ISO. Όταν η εθνικότητα του σκάφους είναι άγνωστη, ο κωδικός που χρησιμοποιείται είναι «ΖΖ».

(2)  Όταν δεν υπάρχει κωδικός NUTS για το κράτος νηολόγησης του σκάφους, υποβάλλεται ο εθνικός κωδικός ISO. Όταν η εθνικότητα του σκάφους είναι άγνωστη, ο κωδικός που χρησιμοποιείται είναι «ΖΖ».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πίνακας V1.

Μεταφορά εμπορευμάτων (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2 αλφαρ.

«V1»

 

Δηλούσα χώρα

2 γράμματα

NUTS0 (εθνικός κωδικός)

 

Έτος

4 ψηφία

«yyyy»

 

Είδος μεταφοράς

1 ψηφίο

1

=

εθνική

2

=

διεθνής (εκτός της διαμετακόμισης)

3

=

διαμετακομιστική

 

Είδος εμπορεύματος

2 ψηφία

NST 2007

 

Μεταφερθέντες τόνοι

 

 

τόνος

Τονοχιλιόμετρα

 

 

τονοχιλιόμετρο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

NST 2007

Κλάδος

Περιγραφή

01

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας· ψάρια και άλλα προϊόντα αλιείας

02

Άνθρακας και λιγνίτης· αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο

03

Μεταλλεύματα και άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων τύρφη· ουράνιο και θόριο

04

Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού

05

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας· δέρμα και δερμάτινα είδη

06

Ξυλεία και προϊόντα από ξυλεία και φελλό (εκτός από έπιπλα)· είδη καλαθοποιίας και υλικά σπαρτοπλεκτικής· χαρτοπολτός, χαρτί και προϊόντα χαρτιού· έντυπο υλικό και προεγγεγραμμένα μέσα εγγραφής ήχου ή εικόνας

07

Οπτάνθρακας και προϊόντα διύλισης πετρελαίου

08

Χημικές ουσίες, χημικά προϊόντα και συνθετικές ίνες· προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες· πυρηνικά καύσιμα

09

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

10

Βασικά μέταλλα· προϊόντα μεταλλουργίας, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

11

Μηχανήματα και εξοπλισμός π.δ.κ.α.· μηχανές γραφείου και ηλεκτρονικοί υπολογιστές· ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές π.δ.κ.α.· εξοπλισμός και συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών· ιατρικά όργανα, όργανα ακριβείας και οπτικά όργανα· ωρολόγια κάθε είδους

12

Εξοπλισμός μεταφορών

13

Έπιπλα· άλλα μεταποιημένα προϊόντα π.δ.κ.α.

14

Δευτερογενείς πρώτες ύλες· αστικά και λοιπά απόβλητα

15

Ταχυδρομείο, δέματα

16

Εξοπλισμός και υλικό που χρησιμοποιείται στη μεταφορά εμπορευμάτων

17

Εμπορεύματα που μετακινούνται στο πλαίσιο μετακόμισης νοικοκυριού και γραφείου· αποσκευές που μεταφέρονται χωριστά από τους επιβάτες· οχήματα με κινητήρα που μετακινούνται για επισκευή· άλλα μη εμπορεύσιμα προϊόντα π.δ.κ.α.

18

Ομαδοποιημένα εμπορεύματα: μείγμα ειδών εμπορευμάτων που μεταφέρονται από κοινού

19

Μη προσδιορίσιμα εμπορεύματα: εμπορεύματα που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να προσδιοριστούν και, επομένως, να αποδοθούν στις ομάδες 01–16

20

Άλλα εμπορεύματα π.δ.κ.α.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 425/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 103 της 20.4.2007, σ. 26).

Μόνο το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 290 της 8.11.2007, σ. 14).

Μόνο το άρθρο 4

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1954 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 311 της 17.11.2016, σ. 20).

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πίνακας Αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Παρών κανονισμός

Άρθρα 1 έως 4

Άρθρα 1 έως 4

Άρθρο 4α

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Παράρτημα A

Παράρτημα I

Παράρτημα B

Παράρτημα II

Παράρτημα C

Παράρτημα III

Παράρτημα D

Παράρτημα IV

Παράρτημα E

Παράρτημα V

Παράρτημα F

Παράρτημα VI

Παράρτημα VII

Παράρτημα VIII


16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/975 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2018

για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στόχος της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), είναι να διασφαλίζει ότι η εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα.

(2)

Η Ένωση, με την απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου (4), ενέκρινε τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας που προβλέπει ορισμένες αρχές και ορισμένους κανόνες που αφορούν τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων. Στο πλαίσιο των ευρύτερων διεθνών υποχρεώσεών της, η Ένωση συμμετέχει στις προσπάθειες που καταβάλλονται στα διεθνή ύδατα για τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων.

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση 2012/130/ΕΕ του Συμβουλίου (5), η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό («σύμβαση της SPRFMO»), με την οποία ιδρύθηκε η Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας Νοτίου Ειρηνικού (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation - «SPRFMO»), από τις 26 Ιουλίου 2010.

(4)

Στο πλαίσιο της SPRFMO, η επιτροπή της SPRFMO («επιτροπή SPRFMO») είναι αρμόδια για την έγκριση μέτρων με στόχο την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και βιώσιμης χρήσης των αλιευτικών πόρων μέσω της εφαρμογής της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, καθώς και μιας προσέγγισης της διαχείρισης της αλιείας βασισμένης στο οικοσύστημα και, με τον τρόπο αυτό, της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στα οποία απαντούν οι εν λόγω πόροι. Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να καταστούν δεσμευτικά για την Ένωση.

(5)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που εκδίδονται από την SPRFMO («μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO») μεταφέρονται πλήρως στο ενωσιακό δίκαιο και, ως εκ τούτου, εφαρμόζονται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά στο εσωτερικό της Ένωσης.

(6)

Η SPRFMO έχει την εξουσία να εκδίδει μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της αλιείας που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, τα οποία είναι δεσμευτικά για τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της SPRFMO («συμβαλλόμενα μέρη»). Τα εν λόγω μέτρα απευθύνονται κυρίως στα συμβαλλόμενα μέρη και προβλέπουν υποχρεώσεις για τους διαχειριστές, όπως για παράδειγμα τους πλοιάρχους.

(7)

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να καλύπτει τις αλιευτικές δυνατότητες που αποφασίζονται από την SPRFMO, καθώς αυτές οι αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται στο πλαίσιο του ετήσιου κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(8)

Κατά την εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την προώθηση της χρήσης επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

(9)

Για την ταχεία ενσωμάτωση στο ενωσιακό δίκαιο μελλοντικών δεσμευτικών τροποποιήσεων των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων και των συναφών άρθρων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (6). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(10)

Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την ΚΑλΠ, έχει θεσπιστεί ενωσιακή νομοθεσία της Ένωσης για την καθιέρωση συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής, το οποίο περιλαμβάνει την καταπολέμηση των δραστηριοτήτων παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας.

(11)

Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (7) θεσπίζει ενωσιακό σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής με παγκόσμια και ενσωματωμένη προσέγγιση ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλους τους κανόνες της ΚΑλΠ, και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής (8) ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου (9) θεσπίζει τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της ΠΛΑ αλιείας. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) προβλέπει κανόνες για την έκδοση και τη διαχείριση αδειών αλιείας για ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που εκτελούν αλιευτικές δραστηριότητες σε ύδατα υπό την αιγίδα μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας («ΠΟΔΑ») στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι εν λόγω κανονισμοί ήδη εφαρμόζουν ορισμένες από τις διατάξεις που προβλέπονται στα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων στον παρόντα κανονισμό.

(12)

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εισήγαγε την υποχρέωση εκφόρτωσης η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 για την αλιεία μικρών και μεγάλων πελαγικών ειδών, την αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς και την αλιεία σολομού στη Βαλτική Θάλασσα. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η υποχρέωση εκφόρτωσης ισχύει με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως εκείνες που απορρέουν από τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου της αλιείας αλληλοεπικαλυπτόμενων ιχθυαποθεμάτων στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για:

α)

ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMΟ·

β)

ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που μεταφορτώνουν αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMΟ·

γ)

αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που ζητούν πρόσβαση σε λιμένες της Ένωσης ή υπόκεινται σε επιθεώρηση εντός αυτών και μεταφέρουν αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.

Άρθρο 3

Σχέση με άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητώς στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και (ΕΕ) 2017/2403.

Άρθρο 4

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «περιοχή της σύμβασης SPRFMO»: η γεωγραφική περιοχή που οριοθετείται στο άρθρο 5 της σύμβασης της SPRFMΟ·

2)   «αλιευτικό σκάφος»: σκάφος οιουδήποτε μεγέθους που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εμπορική εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών υποστήριξης, των σκαφών μεταποίησης ιχθύων, των σκαφών που επιδίδονται σε μεταφορτώσεις καθώς και των σκαφών μεταφοράς που είναι εξοπλισμένα για τη μεταφορά αλιευτικών προϊόντων, εξαιρουμένων των σκαφών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων·

3)   «ενωσιακό αλιευτικό σκάφος»: αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένο στην Ένωση·

4)   «αλιευτικοί πόροι της SPRFMO»: όλοι οι θαλάσσιοι βιολογικοί πόροι εντός της περιοχής της σύμβασης SPRFMO, εξαιρουμένων:

α)

των καθιστικών ειδών, εφόσον υπάγονται στην εθνική δικαιοδοσία παράκτιων κρατών σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 4 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, της 10ης Δεκεμβρίου 1982 («ΣΗΕΔΘ»)·

β)

των άκρως μεταναστευτικών ειδών που παρατίθενται στο παράρτημα I της ΣΗΕΔΘ·

γ)

των ανάδρομων και κατάδρομων ειδών·

δ)

των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών και των θαλάσσιων πτηνών·

5)   «αλιευτικά προϊόντα της SPRFMO»: υδρόβιοι οργανισμοί, ή προϊόντα που προέρχονται από αυτούς, οι οποίοι προκύπτουν από οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMΟ·

6)   «αλιευτική δραστηριότητα»: η αναζήτηση αλιευμάτων, η ρίψη, η πόντιση, η έλξη και η ανάσυρση αλιευτικών εργαλείων, η λήψη αλιευμάτων επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η διατήρηση και η μεταποίηση επί του σκάφους, η μεταφορά και η εκφόρτωση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων·

7)   «αλιεία βυθού»: η αλιεία με οιοδήποτε αλιευτικό σκάφος που χρησιμοποιεί εργαλεία που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τον βυθό ή με βενθικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων τους·

8)   «αποτύπωμα της αλιείας βυθού»: η χωρική έκταση της αλιείας βυθού εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως την 31η Δεκεμβρίου 2006·

9)   «ΠΛΑ αλιεία»: κάθε παράνομη, λαθραία ή άναρχη αλιευτική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημεία 1 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·

10)   «σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO»: ο αρχικός κατάλογος αλιευτικών σκαφών που εικάζεται ότι έχουν επιδοθεί σε ΠΛΑ αλιεία, ο οποίος καταρτίζεται από τη γραμματεία της SPRMFO και υποβάλλεται προς εξέταση στην επιτροπή συμμόρφωσης και τεχνικών θεμάτων της SPRMFΟ·

11)   «εξερευνητική αλιεία»: τύπος αλιείας που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αλιείας ή δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αλιείας με συγκεκριμένο είδος εργαλείων ή τεχνικής κατά τα προηγούμενα δέκα έτη·

12)   «μεγάλο συρόμενο πελαγικό δίχτυ» (παρασυρόμενο απλάδι): απλάδι ή άλλο δίχτυ ή συνδυασμός διχτυών, μήκους άνω των 2,5 χιλιομέτρων, που σκοπό έχει να παγιδεύσει, να εγκλωβίσει ή να εμπλέξει τα ψάρια καθώς σύρεται στην επιφάνεια ή σε βάθος·

13)   «απλάδια βαθέων υδάτων» (μανωμένα δίχτυα, στάσιμα δίχτυα, συρόμενα δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής): σειρές από μονά, διπλά ή τριπλά δικτυώματα, κάθετα, στο βυθό ή κοντά σε αυτόν, στα μάτια των οποίων πιάνονται, εμπλέκονται ή παγιδεύονται τα ψάρια. Τα απλάδια βαθέων υδάτων αποτελούνται από απλό ή, πιο σπάνια, από δύο ή τρία φύλλα διχτυού στερεωμένα στο ίδιο γραντί. Ένα αλιευτικό εργαλείο μπορεί να αποτελείται από συνδυασμό διαφορετικών διχτυών. Τα δίχτυα αυτά χρησιμοποιούνται είτε μόνα τους είτε, συνηθέστερα, πολλά δίχτυα τοποθετημένα σε πόστες (στόλος διχτυών). Τα απλάδια μπορεί να είναι είτε στάσιμα, στερεωμένα στο βυθό, είτε παρασυρόμενα δίχτυα, ελεύθερα ή συνδεδεμένα με το σκάφος·

14)   «συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος της SPRFMO»: κράτος ή αλιευτική οντότητα που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης SPRFMO, αλλά έχει συμφωνήσει να συνεργάζεται πλήρως στην εφαρμογή των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO·

15)   «μητρώο σκαφών της SPRFMO»: κατάλογος των αλιευτικών σκαφών που έχουν άδεια να αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, με βάση τις κοινοποιήσεις των συμβαλλόμενων μερών και των CNCP, ο οποίος τηρείται από τη γραμματεία της SPRFMΟ·

16)   «μεταφόρτωση»: η εκφόρτωση μέρους ή του συνόλου των αλιευτικών προϊόντων που βρίσκονται επί αλιευτικού σκάφους σε άλλο αλιευτικό σκάφος·

17)   «άλλα είδη η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία»: τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα XIII·

18)   «ευπαθές θαλάσσιο οικοσύστημα» (ΕΘΟ): κάθε θαλάσσιο οικοσύστημα του οποίου η ακεραιότητα (ήτοι η δομή ή η λειτουργία του), σύμφωνα με τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και με την αρχή της προφύλαξης, απειλείται από σοβαρές δυσμενείς συνέπειες λόγω της φυσικής επαφής με εργαλεία βυθού κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών δραστηριοτήτων· σε αυτά περιλαμβάνονται ύφαλοι, θαλάσσια όρη, υδροθερμικές αναβλύσεις, κοραλλιογενείς ύφαλοι ψυχρών υδάτων και σπογγοφόρα πεδία ψυχρών υδάτων.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Σαυρίδι Χιλής ( Trachurus murphyi )

Άρθρο 5

Πληροφορίες για την εξάντληση των ποσοστώσεων του σαυριδιού Χιλής

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για την ημερομηνία της απαγόρευσης της αλιείας σαυριδιού Χιλής όταν αυτή έχει φτάσει στο 100 % του ορίου αλιευμάτων. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες στη γραμματεία της SPRFMO.

Άρθρο 6

Παρουσία παρατηρητών στην αλιεία σαυριδιού Χιλής

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παρουσία επιστημονικών παρατηρητών σε τουλάχιστον 10 % των ταξιδιών των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους. Για τα αλιευτικά σκάφη που πραγματοποιούν κατά μέγιστο δύο ταξίδια ετησίως, το ποσοστό 10 % για την παρουσία παρατηρητών υπολογίζεται με βάση τις ημέρες ενεργού αλιείας για τις μηχανότρατες και με βάση τις ποντίσεις για τα γρι γρι.

Άρθρο 7

Υποβολή δεδομένων για το σαυρίδι Χιλής

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, πριν από την 15η ημέρα κάθε μήνα, σχετικά με τα αλιεύματα σαυριδιού Χιλής του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO πριν από την 20ή ημέρα του κάθε μήνα.

2.   Επιπλέον της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα κατωτέρω δεδομένα όσον αφορά την αλιεία σαυριδιού Χιλής:

α)

έως την 15η ημέρα κάθε μήνα, τον κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους που πραγματοποίησαν μεταφορτώσεις τον προηγούμενο μήνα. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO έως την 20ή ημέρα του κάθε μήνα·

β)

το αργότερο 45 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO, την ετήσια επιστημονική έκθεση σχετικά με το προηγούμενο έτος. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO.

Άρθρο 8

Κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για το σαυρίδι Χιλής

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα αποθέματα σαυριδίου Χιλής που έχουν στη διάθεσή τους, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, και, επιπλέον, επιδιώκουν τη δίκαιη κατανομή των εθνικών ποσοστώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του στόλου, καθώς και την παροχή κινήτρων σε ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία ή χρησιμοποιούν αλιευτικές τεχνικές με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Θαλάσσια πτηνά

Άρθρο 9

Μέτρα περιορισμού των κινδύνων για τα θαλάσσια πτηνά για αλιευτικά με παραγάδι

1.   Όλα τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια συμμορφώνονται με τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων για τα θαλάσσια πτηνά που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Όλα τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν παραγάδια βυθού χρησιμοποιούν βαρίδια στα παράμαλλα και ταινίες εκφοβισμού πτηνών (ταινίες tori).

3.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη δεν ποντίζουν τα παραγάδια τις ώρες σκότους.

4.   Τα βαρίδια αρματώνονται σύμφωνα με το παράρτημα I.

5.   Οι ταινίες εκφοβισμού πτηνών αρματώνονται σύμφωνα με το παράρτημα II.

6.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και εφόσον είναι ανάγκη να απορριφθούν βιολογικά απόβλητα για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, τα σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.

Άρθρο 10

Μέτρα περιορισμού των κινδύνων για τα θαλάσσια πτηνά για μηχανότρατες

1.   Όλα τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν εργαλεία τράτας συμμορφώνονται με τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων για τα θαλάσσια πτηνά που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη χρησιμοποιούν δύο ταινίες εκφοβισμού πτηνών (ταινίες tori) όταν αλιεύουν ή, εάν οι πρακτικές τους αποτρέπουν την αποτελεσματική χρήση τέτοιου είδους ταινιών, μια διάταξη εκφοβισμού πτηνών τύπου κουρτίνας.

3.   Οι διατάξεις εκφοβισμού πτηνών τύπου κουρτίνας αρματώνονται σύμφωνα με το παράρτημα III.

4.   Όπου είναι δυνατό, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν εντόσθια κατά τη ρίψη και την ανάσυρση.

5.   Όπου είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη μετατρέπουν τα εντόσθια σε ιχθυάλευρο και διατηρούν όλα τα απόβλητα υλικά επί του σκάφους, απορρίπτοντας αποκλειστικά υγρά απόβλητα/ύδατα αποστράγγισης. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και κατάλληλο, τα αλιευτικά σκάφη θα απορρίπτουν τα απόβλητα τμηματικά κάθε δύο ή περισσότερες ώρες.

6.   Όπου είναι δυνατό, τα δίχτυα καθαρίζονται μετά από κάθε αλιευτική δραστηριότητα για την απομάκρυνση των ιχθύων και του βενθικού υλικού που έχουν παγιδευτεί σε αυτά προκειμένου να αποτρέπεται η αλληλεπίδραση με πτηνά κατά τη χρήση των εργαλείων.

7.   Το χρονικό διάστημα που το δίχτυ παραμένει στην επιφάνεια του ύδατος κατά τη διάρκεια της ανάσυρσης ελαχιστοποιείται μέσω της κατάλληλης συντήρησης των βαρούλκων και της τήρησης ορθών πρακτικών στο σκάφος.

Άρθρο 11

Υποβολή δεδομένων σχετικά με τα θαλάσσια πτηνά

Στην ετήσια επιστημονική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β), τα κράτη μέλη αναφέρουν:

α)

τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων για τα θαλάσσια πτηνά που χρησιμοποιούνται από κάθε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους και αλιεύει στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO·

β)

το επίπεδο παρουσίας παρατηρητών που είναι αφιερωμένο στην καταγραφή των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών·

γ)

οποιαδήποτε δεδομένα αλληλεπίδρασης παρατηρούμενων θαλάσσιων πτηνών.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Αλιεία βυθού

Άρθρο 12

Άδεια αλιείας βυθού

1.   Τα κράτη μέλη δεν δίνουν άδεια στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες βυθού χωρίς προηγούμενη έγκριση από την SPRFMO.

2.   Κάθε κράτος μέλος τα σκάφη του οποίου σκοπεύουν να επιδοθούν σε δραστηριότητες αλιείας βυθού στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO υποβάλλει αίτημα για άδεια στην Επιτροπή το αργότερο 45 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί το αίτημά του. Η Επιτροπή διαβιβάζει το αίτημα αυτό στη γραμματεία της SPRFMO το αργότερο 30 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO. Το αίτημα περιλαμβάνει:

α)

το αποτύπωμα της αλιείας βυθού, που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τα αλιεύματα της αλιείας βυθού ή την αλιευτική προσπάθεια στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006 όπως έχει υπολογιστεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

β)

το μέσο ετήσιο επίπεδο αλιευμάτων κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2002 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006·

γ)

εκτίμηση των επιπτώσεων της αλιείας βυθού·

δ)

αξιολόγηση του κατά πόσο οι προτεινόμενες δραστηριότητες αφενός προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας βυθού όσον αφορά τα στοχευόμενα είδη και τα μη στοχευόμενα είδη που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και αφετέρου προστατεύουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στα οποία απαντούν οι εν λόγω πόροι, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης σοβαρών δυσμενών συνεπειών για τα ΕΘΟ.

3.   Η εκτίμηση επιπτώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) διενεργείται σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) για τη διαχείριση της αλιείας βαθέων υδάτων στην ανοικτή θάλασσα που δημοσιεύτηκαν το 2009 («κατευθυντήριες γραμμές του FAO για την αλιεία βαθέων υδάτων») και λαμβάνει υπόψη το πρότυπο της SPRFMO για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της αλιείας βυθού και τις περιοχές όπου είναι γνωστό ότι απαντούν ή ενδέχεται να απαντούν ΕΘΟ.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνει το συναφές κράτος μέλος σχετικά με την απόφαση της SPRFMO όσον αφορά την άδεια αλιείας βυθού στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO για την οποία πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προϋποθέσεων που τη συνοδεύουν και των συναφών μέτρων για την πρόληψη σοβαρών δυσμενών συνεπειών για τα ΕΘΟ.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εκτιμήσεις αντικτύπου που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) επικαιροποιούνται όταν προκύπτει ουσιώδης αλλαγή στην αλιεία η οποία ενδέχεται να έχει συνέπειες για τα ΕΘΟ και διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή μόλις καταστούν διαθέσιμες. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της SPRFMO.

Άρθρο 13

Αλιεία βυθού εκτός του αποτυπώματος αλιείας βυθού ή που υπερβαίνει τα επίπεδα αλιευμάτων της περιόδου αναφοράς

1.   Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες βυθού εκτός του αποτυπώματος αλιείας βυθού ή που υπερβαίνει τα επίπεδα αλιευμάτων της περιόδου αναφοράς χωρίς προηγούμενη έγκριση από την SPRFMO.

2.   Τα κράτη μέλη τα σκάφη των οποίων σκοπεύουν να αλιεύσουν εκτός του αλιευτικού αποτυπώματος ή να υπερβούν το μέσο ετήσιο επίπεδο αλιευμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) υποβάλλουν αίτημα για άδεια στην Επιτροπή το αργότερο 80 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να εξεταστεί το αίτημά τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει το αίτημα στη γραμματεία της SPRFMO το αργότερο 60 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO. Το αίτημα περιλαμβάνει:

α)

μια εκτίμηση των επιπτώσεων της αλιείας βυθού·

β)

μια αξιολόγηση του κατά πόσο οι προτεινόμενες δραστηριότητες αφενός προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας βυθού όσον αφορά τα στοχευόμενα είδη και τα μη στοχευόμενα είδη που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα και αφετέρου προστατεύουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στα οποία απαντούν οι εν λόγω πόροι, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης σοβαρών δυσμενών συνεπειών για τα ΕΘΟ.

3.   Η εκτίμηση επιπτώσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του FAO για την αλιεία βαθέων υδάτων και λαμβάνει υπόψη το πρότυπο για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων της αλιείας βυθού της SPRFMO και τις περιοχές όπου είναι γνωστό ότι απαντούν ή ενδέχεται να απαντούν ΕΘΟ.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνει το συναφές κράτος μέλος σχετικά με την απόφαση της SPRFMO όσον αφορά την άδεια αλιείας βυθού εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO για την οποία πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προϋποθέσεων που τη συνοδεύουν και των συναφών μέτρων για την πρόληψη σοβαρών δυσμενών συνεπειών για τα ΕΘΟ.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) επικαιροποιούνται όταν προκύπτεις αλλαγή στην αλιεία η οποία ενδέχεται να έχει συνέπειες για τα ΕΘΟ και διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή μόλις καταστούν διαθέσιμες. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στη γραμματεία της SPRFMO.

Άρθρο 14

ΕΘΟ στην αλιεία βυθού

1.   Μέχρι να αναπτυχθούν γνωμοδοτήσεις από την επιστημονική επιτροπή της SPRFMO σχετικά με τα οριακά επίπεδα, τα κράτη μέλη θεσπίζουν οριακά επίπεδα για την αλίευση σε ΕΘΟ για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 68 των κατευθυντήριων γραμμών του FAO για την αλιεία βαθέων υδάτων.

2.   Τα κράτη μέλη υποχρεώνουν τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να παύσουν τις αλιευτικές δραστηριότητες βυθού εντός πέντε ναυτικών μιλίων από οποιοδήποτε σημείο της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO όπου η αλίευση υπερβαίνει τα οριακά επίπεδα που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την αλίευση σε ΕΘΟ στην Επιτροπή με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο παράρτημα IV. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 15

Παρουσία παρατηρητών στην αλιεία βυθού

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παρουσία παρατηρητών στο 100 % των μηχανότρατων που φέρουν τη σημαία τους και επιδίδονται στην αλιεία βυθού και σε τουλάχιστον 10 % των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και που χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία αλιείας βυθού.

Άρθρο 16

Υποβολή δεδομένων για την αλιεία βυθού

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, πριν από τη 15η ημέρα εκάστου μήνα, σχετικά με τα αλιεύματα ειδών της αλιείας βυθού κατά τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

2.   Την 15η ημέρα εκάστου μήνα, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία επιδίδονται ενεργά σε αλιευτικές δραστηριότητες και των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και επιδίδονται σε μεταφορτώσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO εντός πέντε ημερών από τη λήψη τους.

3.   Τα κράτη μέλη απαγορεύουν στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλιείας βυθού εάν δεν έχουν υποβάλει τα ελάχιστα δεδομένα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση των αλιευτικών σκαφών και που ορίζονται στο παράρτημα V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Δραστηριότητες εξερευνητικής αλιείας

Άρθρο 17

Άδεια δραστηριοτήτων εξερευνητικής αλιείας

1.   Τα κράτη μέλη που προτίθενται να επιτρέψουν σε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους να επιδοθεί σε εξερευνητικό τύπο αλιείας υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο 80 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO:

α)

αίτημα για άδεια στην οποία περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που περιέχει το παράρτημα V·

β)

σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το παράρτημα VI, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής τους ότι θα συμμορφωθούν με το σχέδιο συλλογής δεδομένων της SPRFMO που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 3, 4 και 5.

2.   Το αργότερο 60 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής της SPRFMO, η Επιτροπή διαβιβάζει το αίτημα στην επιτροπή της SPRFMO, και το σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων στην επιστημονική επιτροπή της SPRFMO.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει τα οικεία κράτη μέλη σχετικά με την απόφαση της SPRFMO για χορήγηση άδειας αλιείας για εξερευνητικό τύπο αλιείας.

Άρθρο 18

Εξερευνητικοί τύποι αλιείας

1.   Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να επιδίδονται σε εξερευνητικό τύπο αλιείας χωρίς την προηγούμενη έγκριση της SPRFMO.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους επιδίδονται σε εξερευνητικό τύπο αλιείας μόνο σύμφωνα με το σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την SPRFMO.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που απαιτούνται από το σχέδιο συλλογής δεδομένων της SPRFMO υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα στη γραμματεία της SPRFMO.

4.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που έχουν λάβει άδεια συμμετοχής σε εξερευνητικούς τύπους αλιείας απαγορεύεται να συνεχίσουν να επιδίδονται στον συναφή εξερευνητικό τύπο αλιείας εκτός εάν τα δεδομένα που ορίζονται στο σχέδιο συλλογής δεδομένων της SPRFMO υποβληθούν στη γραμματεία της SPRFMO για την πλέον πρόσφατη εποχή στην οποία έλαβε χώρα η αλιεία και η επιστημονική επιτροπή της SPRFMO έχει την ευκαιρία να εξετάσει τα εν λόγω δεδομένα.

5.   Τα κράτη μέλη τα αλιευτικά σκάφη των οποίων συμμετέχουν σε εξερευνητικούς τύπους αλιείας διασφαλίζουν ότι σε κάθε αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία τους επιβαίνει ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι παρατηρητές, στον αναγκαίο αριθμό για τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το σχέδιο συλλογής δεδομένων της SPRFMO.

Άρθρο 19

Αντικατάσταση αλιευτικού σκάφους σε εξερευνητικό τύπο αλιείας

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 17 και 18, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν την αλιεία σε εξερευνητικό τύπο αλιείας σε σκάφος που φέρει τη σημαία τους και δεν προσδιορίζεται στο σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων εάν ένα ενωσιακό αλιευτικό σκάφος που προσδιορίζεται στο σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων αδυνατεί να αλιεύσει για αποδεκτούς επιχειρησιακούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή δίχως καθυστέρηση, παρέχοντας:

α)

τα πλήρη στοιχεία του σκάφους που πρόκειται να το αντικαταστήσει·

β)

πλήρη περιγραφή των λόγων για την αντικατάσταση και τυχόν συναφών αποδεικτικών στοιχείων·

γ)

τις προδιαγραφές και πλήρη περιγραφή των ειδών αλιευτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν από το σκάφος που θα το αντικαταστήσει.

2.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO χωρίς καθυστέρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μεγάλα συρόμενα πελαγικά δίχτυα, απλάδια βαθέων υδάτων και άλλα απλάδια

Άρθρο 20

Μεγάλα συρόμενα πελαγικά δίχτυα και απλάδια βαθέων υδάτων

Η χρήση μεγάλων συρόμενων πελαγικών διχτυών και κάθε είδους απλαδιών βαθέων υδάτων απαγορεύεται σε ολόκληρη την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.

Άρθρο 21

Απλάδια

Τα κράτη μέλη των οποίων τα σκάφη σκοπεύουν να διέλθουν από την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO μεταφέροντας απλάδια:

α)

ειδοποιούν τη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 36 ώρες πριν την είσοδο στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, αναφέροντας τις προβλεπόμενες ημερομηνίες εισόδου και εξόδου και το μήκος των απλαδιών που βρίσκονται επί του σκάφους·

β)

μεριμνούν ώστε τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους να είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης σκαφών (ΣΠΣ) και να εκπέμπουν σήμα κάθε δύο ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας τους εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMΟ·

γ)

υποβάλλουν αναφορές στίγματος ΣΠΣ στη γραμματεία της SPRFMO εντός 30 ημερών από την έξοδο του σκάφους από την περιοχή της σύμβασης της SPRFMΟ· και

δ)

σε περίπτωση που απλάδια απολεσθούν κατά λάθος ή πέσουν στο νερό, αναφέρουν την ημερομηνία, την ώρα, το στίγμα και το μήκος (σε μέτρα) των απολεσθέντων απλαδιών στη γραμματεία της SPRFMO το συντομότερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, εντός 48ώρου από την απώλεια των διχτυών ή την πτώση τους στο νερό.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Άδειες

Άρθρο 22

Μητρώο σκαφών της SPRFMO

1.   Έως τις 15 Νοεμβρίου κάθε έτους τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή κατάλογο των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και έχουν άδεια να αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO για το επόμενο έτος προς διαβίβαση στη γραμματεία της SPRFMO, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο παράρτημα V. Η Επιτροπή διαβιβάζει τον εν λόγω κατάλογο στη γραμματεία της SPRFMO. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης των αλιευτικών σκαφών και των διαχειριστών τους όταν αποφασίζουν σχετικά με την έκδοση αδειών αλιείας για την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.

2.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους τα οποία έχουν άδεια να αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου τους στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO το αργότερο 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των αλιευτικών σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και έχουν την άδεια να αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO είναι επικαιροποιημένα. Οποιαδήποτε τροποποίηση κοινοποιείται στην Επιτροπή το αργότερο 10 ημέρες μετά την τροποποίηση. Η Επιτροπή ενημερώνει τη γραμματεία της SPRFMO εντός πέντε ημερών από τη λήψη της εν λόγω κοινοποίησης.

4.   Σε περίπτωση ανάκλησης, παραίτησης ή τυχόν άλλων περιστάσεων που καθιστούν μια άδεια άκυρη, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή δίχως καθυστέρηση ούτως ώστε να μπορέσει να διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO εντός τριών ημερών από την ημερομηνία που η άδεια καθίσταται άκυρη.

5.   Τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που δεν έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο σκαφών της SPRFMO δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες με στόχο είδη που τελούν υπό την ευθύνη της SPRFMO, εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μεταφόρτωση

Άρθρο 23

Γενικές διατάξεις σχετικά με τη μεταφόρτωση

1.   Το παρόν κεφάλαιο ισχύει για μεταφορτώσεις που πραγματοποιούνται:

α)

εντός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO όσον αφορά αλιευτικούς πόρους που εμπίπτουν στην περιοχή της σύμβασης SPRFMO και για άλλα είδη που αλιεύονται σε συνδυασμό με τους εν λόγω πόρους, που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO·

β)

εκτός της περιοχής της σύμβασης της SPRFMO όσον αφορά αλιευτικούς πόρους που εμπίπτουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO και για άλλα είδη που αλιεύονται σε συνδυασμό με τους εν λόγω πόρους, που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO.

2.   Οι μεταφορτώσεις εν πλω και εντός λιμένα πραγματοποιούνται μόνο μεταξύ αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της SPRFMO.

3.   Η μεταφορά καυσίμων, πληρώματος, εργαλείων ή τυχόν άλλων εφοδίων εν πλω στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO πραγματοποιείται μόνο μεταξύ αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών της SPRFMO.

4.   Οι μεταφορτώσεις εν πλω που αφορούν αλιευτικούς πόρους της SPRFMO και άλλα είδη που αλιεύονται σε συνδυασμό με τους εν λόγω πόρους, τα οποία έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, απαγορεύονται στα ύδατα της Ένωσης.

Άρθρο 24

Κοινοποίηση μεταφόρτωσης σαυριδιού Χιλής και βενθοπελαγικών ειδών

1.   Ανεξαρτήτως του σημείου όπου λαμβάνει χώρα η μεταφόρτωση, σε περίπτωση μεταφόρτωσης σαυριδιού Χιλής και βενθοπελαγικών ειδών που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, οι αρχές του κράτους μέλους σημαίας διαβιβάζουν ταυτόχρονα στην Επιτροπή και στη γραμματεία της SPRFMO τις παρακάτω πληροφορίες:

α)

κοινοποίηση της πρόθεσης για μεταφόρτωση, η οποία θα περιλαμβάνει περίοδο 14 ημερών, κατά την οποία η μεταφόρτωση σαυριδιού της Χιλής και βενθοπελαγικών ειδών που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO προβλέπεται να πραγματοποιηθεί, και η οποία πρέπει να λαμβάνεται επτά ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα της προαναφερόμενης περιόδου των 14 ημερών,

β)

κοινοποίηση της εκάστοτε μεταφόρτωσης, η οποία πρέπει να παραλαμβάνεται τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν την άδεια στον διαχειριστή του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους να διαβιβάσει ηλεκτρονικά αυτές τις πληροφορίες απευθείας στη γραμματεία της SPRFMO εφόσον τις διαβιβάσει παράλληλα στην Επιτροπή.

2.   Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις συναφείς πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με την επιχείρηση της μεταφόρτωσης, μεταξύ άλλων την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα, την προβλεπόμενη τοποθεσία, τον τύπο αλιείας και πληροφορίες σχετικά με τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν στις δραστηριότητες σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Άρθρο 25

Παρακολούθηση των μεταφορτώσεων σαυριδιού Χιλής και βενθοπελαγικών ειδών

1.   Εάν ένας παρατηρητής επιβαίνει σε ενωσιακό αλιευτικό σκάφος που επιδίδεται σε εκφόρτωση ή παραλαβή, ο παρατηρητής παρακολουθεί τις δραστηριότητες μεταφόρτωσης. Ο παρατηρητής συμπληρώνει το δελτίο μεταφόρτωσης της SPRFMO σύμφωνα με το παράρτημα VIII για να επαληθεύσει την ποσότητα και τα είδη των αλιευτικών προϊόντων που μεταφορτώνονται και υποβάλλει αντίγραφο του δελτίου στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας του σκάφους που τελεί υπό παρατήρηση.

2.   Το κράτος μέλος σημαίας του αλιευτικού σκάφους υποβάλλει τα δεδομένα του παρατηρητή που περιέχονται στο δελτίο μεταφόρτωσης της SPRFMO στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την αποβίβαση του παρατηρητή. Η Επιτροπή διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα στη γραμματεία της SPRFMO εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποβίβασης.

3.   Για την επαλήθευση της ποσότητας και των ειδών αλιευτικών προϊόντων που μεταφορτώνονται και προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα κατάλληλης επαλήθευσής τους, ο παρατηρητής που επιβαίνει στο σκάφος έχει πλήρη πρόσβαση στο ενωσιακό αλιευτικό σκάφος που τελεί υπό παρατήρηση, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος, των εργαλείων, του εξοπλισμού, των αρχείων (συμπεριλαμβανομένου σε ηλεκτρονική μορφή) και των κυτών αλιευμάτων.

Άρθρο 26

Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται μετά τη μεταφόρτωση σαυριδιού και βενθοπελαγικών ειδών

1.   Τα κράτη μέλη των οποίων σκάφη συμμετέχουν στη μεταφόρτωση κοινοποιούν όλες τις λεπτομέρειες της δραστηριότητας ταυτόχρονα στη γραμματεία της SPRFMO και στην Επιτροπή σύμφωνα με το παράρτημα IX το αργότερο επτά ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν την άδεια στον διαχειριστή του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους να διαβιβάσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απευθείας στη γραμματεία της SPRFMO με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον τις διαβιβάσει παράλληλα στην Επιτροπή. Οποιοδήποτε αίτημα για διευκρινίσεις που λαμβάνει ο διαχειριστής του ενωσιακού αλιευτικού σκάφους από τη γραμματεία της SPRFMO διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Συλλογή και αναφορά δεδομένων

Άρθρο 27

Συλλογή και αναφορά δεδομένων

1.   Εκτός από τις απαιτήσεις υποβολής δεδομένων που ορίζονται στα άρθρα 7, 11, 14, 16, 18, 25 και 26, τα κράτη μέλη των οποίων σκάφη αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη των οποίων σκάφη αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με το ζων βάρος όλων των ειδών/ομάδων ειδών που αλιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

3.   Έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη των οποίων σκάφη αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες αλιείας με τράτα ξεχωριστά για κάθε σύρση· τα δεδομένα σχετικά με τα παραγάδια βυθού ξεχωριστά για κάθε πόντιση· και τα δεδομένα σχετικά με τις εκφορτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων-ψυγείων, και τις μεταφορτώσεις. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO έως τις 30 Ιουνίου.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει λεπτομερείς απαιτήσεις για την υποβολή δεδομένων που αναφέρεται στο παρόν άρθρο μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Προγράμματα παρατηρητών

Άρθρο 28

Προγράμματα παρατηρητών

1.   Τα κράτη μέλη των οποίων σκάφη αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO θεσπίζουν προγράμματα παρατηρητών με στόχο τη συλλογή των δεδομένων που αναφέρονται στο παράρτημα X.

2.   Έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη των οποίων σκάφη αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα των παρατηρητών που ορίζονται στο παράρτημα X και αφορούν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

3.   Έως τις 15 Αυγούστου κάθε έτους, τα κράτη μέλη των οποίων σκάφη αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος παρατηρητών του προηγούμενου έτους. Η έκθεση περιλαμβάνει την κατάρτιση των παρατηρητών, τον σχεδιασμό και την κάλυψη του προγράμματος, το είδος των δεδομένων που συλλέχθηκαν και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Άρθρο 29

Σύστημα παρακολούθησης σκαφών

1.   Οι συσκευές δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένες επί αλιευτικών σκαφών της Ένωσης εξασφαλίζουν την αυτόματη διαβίβαση στο κέντρο παρακολούθησης της αλιείας (ΚΠΑ) του κράτους μέλους σημαίας, των δεδομένων του ΣΠΣ, με σφάλμα στίγματος μικρότερο των 100 μέτρων υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της δορυφορικής πλοήγησης.

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα οικεία ΚΠΑ αναφέρουν αυτομάτως και συνεχώς στη γραμματεία της SPRFMO, τουλάχιστον μία φορά την ώρα, τα δεδομένα ΣΠΣ των σκαφών της σημαίας τους που επιδίδονται σε αλιεία στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, και ότι οι συσκευές δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένες επί των σκαφών της σημαίας τους είναι σε θέση να υποβάλλουν δεδομένα ΣΠΣ τουλάχιστον κάθε 15 λεπτά.

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, η περιοχή της σύμβασης της SPRFMO περιλαμβάνει μια ζώνη 100 ναυτικών μιλίων έξω από την περιοχή της σύμβασης της SPRFMO, εντός της οποίας εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου.

4.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τις αλιευτικές δραστηριότητες σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, σε περίπτωση που η κεραία της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού είναι εγκατεστημένη χωριστά από το περίβλημα, να χρησιμοποιείται ενιαία κοινή κεραία για τον αποκωδικοποιητή και για τον πομπό της δορυφορικής πλοήγησης, το δε περίβλημα να συνδέεται με την κεραία με μονοκόμματο συνεχόμενο καλώδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Έλεγχος των αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών στους λιμένες των κρατών μελών

Άρθρο 30

Σημεία επαφής και καθορισμένοι λιμένες

1.   Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να παραχωρήσει πρόσβαση στους λιμένες του σε αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που μεταφέρουν αλιευτικά προϊόντα της SPRFMO που έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO ή αλιευτικά προϊόντα που προέρχονται από αυτούς τους πόρους και τα οποία δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί σε λιμένες ή εν πλω:

α)

καθορίζουν τους λιμένες στους οποίους τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να αιτούνται είσοδο σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·

β)

καθορίζουν σημείο επαφής για την παραλαβή προηγούμενων αναγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008·

γ)

ορίζει σημείο επαφής για την παραλαβή των εκθέσεων επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε αλλαγή του καταλόγου των καθορισμένων σημείων επαφής και των καθορισμένων λιμένων τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών αυτών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών.

Άρθρο 31

Προηγούμενη κοινοποίηση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα κράτη μέλη λιμένα υποχρεώνουν τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν στους λιμένες τους εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις αλιευτικών πόρων της SPRFMO, οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως εκφορτωθεί ή μεταφορτωθεί, να υποβάλουν, το αργότερο 48 ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα άφιξής τους στον λιμένα, τις ακόλουθες πληροφορίες σύμφωνα με το παράρτημα XI:

α)

τα στοιχεία αναγνώρισης του σκάφους [εξωτερικά στοιχεία αναγνώρισης, όνομα, σημαία, αριθμός Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (IMO), εάν υπάρχει, και διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (international radio call sign — IRCS)]·

β)

το όνομα του καθορισμένου λιμένα στον οποίο επιθυμεί να καταπλεύσει το αλιευτικό σκάφος και τον σκοπό του κατάπλου στον λιμένα (εκφόρτωση ή μεταφόρτωση)·

γ)

αντίγραφο της άδειας αλιείας ή, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε άλλη άδεια που διαθέτει το αλιευτικό σκάφος με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων με αλιευτικά προϊόντα της SPRFMO ή τη μεταφόρτωση αλιευτικών προϊόντων·

δ)

προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα κατάπλου στον λιμένα·

ε)

εκτιμώμενες ποσότητες, σε κιλά, κάθε αλιευτικού προϊόντος της SPRFMO που τηρείται επί του σκάφους, με τις συνδεδεμένες περιοχές αλιείας. Εάν δεν τηρούνται αλιευτικά προϊόντα της SPRFMO επί του σκάφους, διαβιβάζεται «μηδενική» έκθεση·

στ)

εκτιμώμενες ποσότητες, σε κιλά, κάθε αλιευτικού προϊόντος της SPRFMO που πρόκειται να εκφορτωθεί ή να μεταφορτωθεί, με τις συνδεδεμένες περιοχές αλιείας·

ζ)

το ναυτολόγιο του αλιευτικού σκάφους·

η)

τις ημερομηνίες του αλιευτικού ταξιδιού.

2.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 συνοδεύονται από πιστοποιητικό αλιευμάτων που έχει επικυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 εάν το αλιευτικό σκάφος της τρίτης χώρας μεταφέρει αλιευτικά προϊόντα της SPRFMO επί του σκάφους.

3.   Τα κράτη μέλη λιμένα μπορούν επίσης να ζητήσουν κάθε πρόσθετη πληροφορία προκειμένου να προσδιορίσουν εάν το αλιευτικό σκάφος συμμετείχε σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας ή συναφείς δραστηριότητες.

4.   Τα κράτη μέλη λιμένα μπορούν να ορίσουν μεγαλύτερη ή μικρότερη προθεσμία κοινοποίησης από αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το είδος του αλιευτικού προϊόντος και την απόσταση μεταξύ των αλιευτικών πεδίων και των λιμένων τους. Σε αυτή την περίπτωση, τα κράτη μέλη λιμένα ενημερώνουν την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει αμελλητί τις πληροφορίες στη γραμματεία της SPRFMO.

Άρθρο 32

Άδεια εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης σε λιμένες

Αφού λάβει τις συναφείς πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 31, ένα κράτος μέλος λιμένα αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή όχι στο αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας να εισέλθει στον λιμένα του. Εάν το κράτος μέλος λιμένα αρνηθεί την πρόσβαση στο αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας, ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες στη γραμματεία της SPRFMO χωρίς καθυστέρηση. Τα κράτη μέλη λιμένα αρνούνται την πρόσβαση σε αλιευτικά σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO.

Άρθρο 33

Επιθεωρήσεις σε λιμένα

1.   Τα κράτη μέλη λιμένα επιθεωρούν τουλάχιστον το 5 % των εκφορτώσεων και των μεταφορτώσεων που σχετίζονται με αλιευτικά προϊόντα της SPRFMO και πραγματοποιούνται από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών στους καθορισμένους λιμένες τους.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, τα κράτη μέλη λιμένα επιθεωρούν τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών όταν:

α)

έχει υποβληθεί αίτημα από άλλο συμβαλλόμενο μέρος, συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος ή αρμόδια ΠΟΔΑ για την επιθεώρηση ενός συγκεκριμένου αλιευτικού σκάφους, ιδίως εάν τα εν λόγω αιτήματα υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας από το εν λόγω αλιευτικό σκάφος και υπάρχουν σαφείς λόγοι υποψίας ότι το αλιευτικό σκάφος έχει επιδοθεί σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας·

β)

ένα αλιευτικό σκάφος δεν έχει υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στο άρθρο 31·

γ)

έχει εκδοθεί για ένα αλιευτικό σκάφος άρνηση πρόσβασης ή χρήσης ενός λιμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της SPRFMO ή άλλων ΠΟΔΑ.

Άρθρο 34

Διαδικασία επιθεώρησης

1.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τους κανόνες σχετικά με τη διαδικασία επιθεώρησης που ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Οι επιθεωρητές από κράτη μέλη φέρουν έγκυρο έγγραφο ταυτότητας. Μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα τυχόν εγγράφων που θεωρούν σχετικά.

3.   Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται κατά τρόπο ώστε το αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας να υφίσταται την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση και όχληση και να αποφεύγεται, στον βαθμό του εφικτού, η υποβάθμιση της ποιότητας των αλιευμάτων.

4.   Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, ο πλοίαρχος έχει την ευκαιρία να προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις στην έκθεση και να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους λιμένα σχετικά με την έκθεση επιθεώρησης. Το υπόδειγμα της έκθεσης επιθεώρησης περιλαμβάνεται στο παράρτημα XII. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον πλοίαρχο.

5.   Εντός 12 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης, το κράτος μέλος λιμένα διαβιβάζει στην Επιτροπή αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, η οποία έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με το παράρτημα XII του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έκθεση στη γραμματεία της SPRFMO εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης.

6.   Εάν η έκθεση επιθεώρησης δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθεί στην Επιτροπή προς υποβολή στη γραμματεία της SPRFMO εντός 15 εργάσιμων ημερών, το κράτος μέλος λιμένα κοινοποιεί στην Επιτροπή, εντός ευλόγου χρόνου, τους λόγους της καθυστέρησης και την ημερομηνία κατά την οποία θα υποβληθεί η έκθεση, προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή να ενημερώσει τη γραμματεία της SPRFMO εντός της προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 35

Διαδικασία σε περίπτωση διαπίστωσης αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με παραβάσεις των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO στο πλαίσιο επιθεωρήσεων λιμένα

1.   Εάν από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της επιθεώρησης προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας έχει παραβεί τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008.

2.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα διαβιβάζουν αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω έκθεση στη γραμματεία της SPRFMO και στο σημείο επαφής του συμβαλλόμενου μέρους σημαίας ή του συνεργαζόμενου μη συμβαλλόμενου μέρους χωρίς καθυστέρηση.

3.   Τα κράτη μέλη λιμένα κοινοποιούν αμελλητί τις ενέργειες που έλαβαν σε περίπτωση παραβάσεων στην αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους σημαίας ή του συνεργαζόμενου μη συμβαλλόμενου μέρους και στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Επιβολή της εφαρμογής

Άρθρο 36

Εικαζόμενες παραβάσεις των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO που αναφέρονται από τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τυχόν τεκμηριωμένες πληροφορίες που υποδεικνύουν πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οιουδήποτε αλιευτικού σκάφους με τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO στην περιοχή της σύμβασης της SPRFMO κατά τα προηγούμενα δύο έτη τουλάχιστον 145 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της επιτροπής της SPRFMO. Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες αυτές και, εφόσον αυτό απαιτείται, τις διαβιβάζει στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 120 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση.

Άρθρο 37

Συμπερίληψη αλιευτικού σκάφους της Ένωσης στο σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO

1.   Εάν η Επιτροπή λάβει επίσημη κοινοποίηση από τη γραμματεία της SPRFMO σχετικά με τη συμπερίληψη ενός ενωσιακού αλιευτικού σκάφους στο σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO, διαβιβάζει την κοινοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των συναφών αποδεικτικών στοιχείων και τυχόν άλλων τεκμηριωμένων πληροφοριών που παρέχονται από τη γραμματεία της SPRFMO στο κράτος μέλος σημαίας για υποβολή παρατηρήσεων το αργότερο 45 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της επιτροπής της SPRFMO. Η Επιτροπή εξετάζει και διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση.

2.   Μόλις ειδοποιηθούν από την Επιτροπή, οι αρχές του κράτους μέλους σημαίας ενημερώνουν τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους για τη συμπερίληψη του σκάφους στο σχέδιο καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO και για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η οριστική συμπερίληψή του στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO.

Άρθρο 38

Μέτρα που αφορούν τα αλιευτικά σκάφη που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO

1.   Μετά την έγκριση του καταλόγου σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO, η Επιτροπή ζητεί από το κράτος μέλος σημαίας να ειδοποιήσει τον πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO σχετικά με τη συμπερίληψή του στον εν λόγω κατάλογο και τις συνέπειες που αυτή φέρει.

2.   Εάν ένα κράτος μέλος διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του ονόματος ή του IRCS ενός αλιευτικού σκάφους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της SPRFMO διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 39

Εικαζόμενες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται από τη γραμματεία της SPRFMO

1.   Εάν η Επιτροπή λάβει πληροφορίες από τη γραμματεία της SPRFMO από τις οποίες προκύπτει εικαζόμενη μη συμμόρφωση με τη σύμβαση της SPRFMO και/ή τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO από κράτος μέλος, η Επιτροπή διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση.

2.   Το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή για τα πορίσματα κάθε έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί όσον αφορά τις εικασίες περί μη συμμόρφωσης και για κάθε μέτρο που λαμβάνει για την αντιμετώπιση ζητημάτων μη συμμόρφωσης τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση της επιτροπής της SPRFMO. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ετήσια συνεδρίαση.

Άρθρο 40

Εικαζόμενες παραβάσεις των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO που αναφέρονται από συμβαλλόμενο μέρος ή από συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν σημείο επαφής για την παραλαβή των εκθέσεων επιθεώρησης σε λιμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη και τα συνεργαζόμενα μη συμβαλλόμενα μέρη.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κάθε τροποποίηση του καθορισμένου σημείου επαφής στην Επιτροπή τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών αυτών. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στη γραμματεία της SPRFMO τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών αυτών.

3.   Εάν το σημείο επαφής που έχει οριστεί από κάποιο κράτος μέλος λάβει έκθεση επιθεώρησης από συμβαλλόμενο μέρος ή συνεργαζόμενο μη συμβαλλόμενο μέρος στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα αλιευτικό σκάφος που φέρει τη σημαία αυτού του κράτους μέλους έχει διαπράξει παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO, το κράτος μέλος σημαίας διερευνά αμέσως την εικαζόμενη παράβαση και κοινοποιεί στην Επιτροπή την πορεία της έρευνας και τυχόν μέτρα επιβολής που έχει λάβει προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να ενημερώσει τη γραμματεία της SPRFMO εντός τριών μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης. Εάν το κράτος μέλος δεν μπορεί να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πορεία της έρευνας στην Επιτροπή εντός τριών μηνών από την παραλαβή της έκθεσης επιθεώρησης, ενημερώνει την Επιτροπή εντός της προθεσμίας των τριών μηνών σχετικά με τους λόγους για την καθυστέρηση και με την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες σχετικά με την πορεία ή την καθυστέρηση της έρευνας στη γραμματεία της SPRFMO.

Άρθρο 41

Τεχνική βλάβη της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού

1.   Σε περίπτωση τεχνικής δυσλειτουργίας της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού, τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, με τα κατάλληλα μέσα τηλεπικοινωνίας, αναφέρουν τα ακόλουθα δεδομένα στο ΚΠΑ του κράτους μέλους του οποίου φέρουν τη σημαία ανά τετράωρο:

α)

αριθμός αναγνώρισης IMΟ·

β)

IRCS·

γ)

όνομα σκάφους·

δ)

όνομα πλοιάρχου·

ε)

στίγμα (γεωγραφικό πλάτος και μήκος), ημερομηνία και ώρα (UTC)·

στ)

δραστηριότητα (αλιεία/διαμετακόμιση/μεταφόρτωση).

2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που η τεχνική βλάβη της συσκευής δορυφορικού εντοπισμού δεν αντιμετωπιστεί εντός 60 ημερών από την έναρξη της υποχρέωσης αναφοράς κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, παύουν την αλιεία, έχουν στοιβαγμένα όλα τα αλιευτικά εργαλεία, και επιστρέφουν σε λιμένα χωρίς καθυστέρηση για να επισκευαστεί η συσκευή δορυφορικού εντοπισμού.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Εμπιστευτικότητα

Τα στοιχεία που συλλέγονται και ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εξετάζονται σύμφωνα με τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στα άρθρα 112 και 113 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.

Άρθρο 43

Διαδικασία τροποποίησης

Προκειμένου να ενσωματωθούν οι τροποποιήσεις των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της SPRFMO στο ενωσιακό δίκαιο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 44 για την τροποποίηση:

α)

των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού·

β)

των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 13 παράγραφος 2, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 4, στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 παράγραφος 2, στο άρθρο 26 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 28 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, στο άρθρο 30 παράγραφος 2, στο άρθρο 31 παράγραφος 1, στο άρθρο 34 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 35 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 36, στο άρθρο 37 παράγραφος 1, στο άρθρο 39 παράγραφος 2, στο άρθρο 40 παράγραφοι 2 και 3, και στο άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2·

γ)

της παρουσίας παρατηρητών που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 15·

δ)

της περιόδου αναφοράς για τον προσδιορισμό του αποτυπώματος της αλιείας βυθού στο άρθρο 12 παράγραφος 2·

ε)

της κάλυψης όσον αφορά την επιθεώρηση που ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1·

στ)

του είδους των απαιτήσεων υποβολής δεδομένων και πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, στο άρθρο 11, στο άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 14 παράγραφος 1, στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 17 παράγραφος 1, στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 19 παράγραφος 1, στο άρθρο 24 παράγραφος 1, στο άρθρο 25 παράγραφος 2, στο άρθρο 27 παράγραφοι 2 και 3, στο άρθρο 28 παράγραφος 3, στο άρθρο 31 παράγραφος 1 και στο άρθρο 41 παράγραφος 1.

Άρθρο 44

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 43 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 19 Ιουλίου 2018. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 43 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 43 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 45

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Πρόκειται για επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 46

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

K. EDTSTADLER


(1)  ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 129.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2018.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(4)  Απόφαση 98/392/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1998, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας και της συμφωνίας, της 28ης Ιουλίου 1994, σχετικά με την εφαρμογή του μέρους XI της εν λόγω σύμβασης (ΕΕ L 179 της 23.6.1998, σ. 1).

(5)  Απόφαση 2012/130/ΕΕ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό (ΕΕ L 67 της 6.3.2012, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 28.12.2017, σ. 81).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πρότυπα τοποθέτησης βαριδίων

Τα σκάφη χρησιμοποιούν σύστημα βαριδίων για τα παραγάδια που επιτυγχάνει αποδεδειγμένα μέγιστο ρυθμό βύθισης των εργαλείων ίσο με 0,3 μέτρα/δευτερόλεπτο σε βάθος 15 μέτρων. Ειδικότερα:

α)

σε πετονιές με εξωτερικά βαρίδια στο ισπανικό σύστημα και στα παραγάδια με ράβδους (trot line) χρησιμοποιούνται βαρίδια μάζας τουλάχιστον 8,5 κιλών ανά διαστήματα 40 μέτρων κατά μέγιστο εάν χρησιμοποιούνται πέτρες, 6 κιλών ανά διαστήματα 20 μέτρων κατά μέγιστο εάν χρησιμοποιούνται βαρίδια από σκυρόδεμα και 5 κιλών ανά διαστήματα 40 μέτρων κατά μέγιστο εάν χρησιμοποιούνται βαρίδια από στερεό μέταλλο·

β)

σε πετονιές με εξωτερικά βαρίδια σε αυτόματα παραγάδια (autoline) χρησιμοποιούνται βαρίδια μάζας τουλάχιστον 5 κιλών ανά διαστήματα 40 μέτρων κατά μέγιστο, τα οποία ποντίζονται από τα σκάφη με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η τάση προς τα πίσω (η τάση προς τα πίσω μπορεί να οδηγήσει στην ανύψωση από το νερό τμημάτων του παραγαδιού που έχουν ήδη ποντιστεί)·

γ)

οι πετονιές με εσωτερικά βαρίδια έχουν πυρήνα από μόλυβδο μάζας τουλάχιστον 50 γραμμαρίων/μέτρο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προδιαγραφές των ταινιών εκφοβισμού πτηνών

Τα σκάφη μεταφέρουν πάντοτε δύο ταινίες εκφοβισμού πτηνών, οι οποίες χρησιμοποιούνται κάθε φορά που ποντίζονται αλιευτικά εργαλεία από το σκάφος. Ειδικότερα:

α)

οι ταινίες εκφοβισμού πτηνών είναι προσδεδεμένες στο σκάφος ούτως ώστε κατά τη χρήση τους τα δολώματα να προστατεύονται από την κυματίζουσα ταινία, ακόμη και σε πλάγιους ανέμους·

β)

οι ταινίες εκφοβισμού πτηνών χρησιμοποιούν έντονα χρωματιστές κυματίζουσες ταινίες με αρκετό μήκος ούτως ώστε να φτάνουν στην επιφάνεια της θάλασσας σε ήπιες συνθήκες («μακριές κυματίζουσες ταινίες») τοποθετημένες σε διαστήματα 5 μέτρων κατά μέγιστο για τα πρώτα 55 μέτρα της ταινίας, τουλάχιστον, και είναι προσδεδεμένες στην πετονιά με στριφτάρια που τις εμποδίζουν να τυλίγονται γύρω από την πετονιά·

γ)

οι ταινίες εκφοβισμού πτηνών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν κυματίζουσες ταινίες μήκους τουλάχιστον 1 μέτρου («κοντές κυματίζουσες ταινίες») τοποθετημένες σε διαστήματα 1 μέτρου κατά μέγιστο·

δ)

εάν μια ταινία εκφοβισμού πτηνών σπάσει ή καταστραφεί κατά τη διάρκεια της χρήσης της, επισκευάζεται ή αντικαθίσταται ούτως ώστε το σκάφος να πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές πριν από την είσοδο περισσότερων άγκιστρων στο νερό·

ε)

οι ταινίες εκφοβισμού πτηνών χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε:

i)

να παραμένουν επάνω από την επιφάνεια του νερού όταν τα αγκίστρια έχουν ποντιστεί σε βάθος 15 μέτρων, ή

ii)

να έχουν ελάχιστο μήκος 150 μέτρα όταν βρίσκονται σε έκταση και είναι αναρτημένες από ένα σημείο του σκάφους τουλάχιστον 7 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του νερού χωρίς φουσκοθαλασσιά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Προδιαγραφές των διατάξεων εκφοβισμού πτηνών τύπου κουρτίνας

Μια διάταξη εκφοβισμού πτηνών τύπου κουρτίνας αποτελείται από δύο ή περισσότερους προώστες προσδεδεμένους στην πρύμνη του σκάφους, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είναι προσδεδεμένος στη δεξιά πλευρά της πρύμνης και τουλάχιστον ένας στην αριστερή πλευρά της πρύμνης:

α)

κάθε προώστης εκτείνεται κατά τουλάχιστον 4 μέτρα προς τα έξω από την πλευρά ή την πρύμνη του σκάφους·

β)

τα παράμαλλα είναι προσδεδεμένα στους προώστες σε απόσταση κατά μέγιστο 2 μέτρων μεταξύ τους·

γ)

πλαστικοί κώνοι, ράβδοι ή άλλα ανθεκτικά υλικά σε έντονα χρώματα δένονται στα άκρα των παράμαλλων ούτως ώστε το κάτω μέρος του κώνου, της ράβδου ή του υλικού να μην προεξέχει κατά περισσότερο από 500 χιλιοστά από την επιφάνεια του νερού χωρίς άνεμο και φουσκοθαλασσιά·

δ)

μεταξύ των παράμαλλων μπορούν να δένονται πετονιές ή δικτύωμα για να αποφεύγεται η εμπλοκή τους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση και υποβολή κοινοποιήσεων σχετικά με την αλίευση ΕΘΟ

1.   Γενικές πληροφορίες

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας, τη σημαία, το όνομα του σκάφους ή των σκαφών και τις ημερομηνίες συλλογής δεδομένων.

2.   Θέση του ΕΘΟ

Αναφέρατε τις συντεταγμένες της θέσης έναρξης και λήξης για κάθε ανάπτυξη εργαλείου και για κάθε παρατήρηση.

Προσκομίστε χάρτες των τόπων αλιείας, στους οποίους να αναφέρεται η βαθυμετρία ή ο οικότοπος και η χωρική κλίμακα της αλιείας.

Αναφέρατε το βάθος ή τα βάθη στα οποία πραγματοποιήθηκε η αλιεία.

3.   Αλιευτικά εργαλεία

Αναφέρατε τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε τόπο αλιείας.

4.   Πρόσθετα δεδομένα που συλλέχθηκαν

Προσδιορίστε τα πρόσθετα δεδομένα που συλλέχθηκαν στους τόπους αλίευσης ή κοντά σε αυτούς, εάν είναι εφικτό.

Δεδομένα όπως η βαθυμετρία πολλαπλής δέσμης, ωκεανογραφικά δεδομένα όπως τα προφίλ CTD (όργανα καταγραφής αγωγιμότητας, θερμοκρασίας και πυκνότητας), τα προφίλ ρευμάτων, η χημική σύνθεση του νερού, τα είδη υποστρωμάτων που καταγράφηκαν σε αυτούς τους τόπους ή κοντά σε αυτούς, άλλα είδη πανίδας που παρατηρήθηκαν, βιντεοσκοπήσεις, ακουστικά προφίλ κ.λπ.

5.   Ταξινομικές βαθμίδες του ΕΘΟ

Για κάθε σταθμό όπου πραγματοποιήθηκαν αλιευτικές δραστηριότητες, υποβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις ταξινομικές βαθμίδες που παρατηρήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής πυκνότητας, της απόλυτης πυκνότητας ή, εάν είναι εφικτό, του αριθμού των οργανισμών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Πρότυπα για τα δεδομένα των σκαφών

1.

Τα ακόλουθα πεδία δεδομένων συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 22:

i)

Τρέχουσα σημαία σκάφους και όνομα σκάφους

ii)

Αριθμός νηολογίου

iii)

IRCS (εάν υπάρχει)

iv)

UVI (Μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός σκάφους)/Αριθμός IMO

v)

Προηγούμενα ονόματα (εάν είναι γνωστά)

vi)

Λιμένας νηολόγησης

vii)

Προηγούμενη σημαία

viii)

Τύπος σκάφους

ix)

Είδος αλιευτικής μεθόδου ή αλιευτικών μεθόδων

x)

Μήκος

xi)

Τύπος μήκους, π.χ. «LOA» (ολικό μήκος), «LBP» (μήκος μεταξύ καθέτων)

xii)

Ολική χωρητικότητα – ΟΧ (να παρέχεται ως η προτιμώμενη μονάδα χωρητικότητας)

xiii)

Κόροι ολικής χωρητικότητας – KOX (να παρέχεται εάν δεν διατίθεται η ΟΧ· μπορεί να παρέχεται συμπληρωματικά προς την ΟΧ)

xiv)

Ισχύς της κύριας μηχανής (των κύριων μηχανών) (kw)

xv)

Χωρητικότητα κύτους (m3)

xvi)

Είδος ψυκτικού εξοπλισμού (εάν υπάρχει)

xvii)

Αριθμός μονάδων κατάψυξης (εάν υπάρχουν)

xviii)

Ψυκτική ικανότητα (εάν συντρέχει περίπτωση)

xix)

Τύποι και αριθμοί επικοινωνίας του σκάφους (αριθμοί INMARSAT A, B και C)

xx)

Λεπτομέρειες συστήματος ΣΠΣ (επωνυμία, μοντέλο, χαρακτηριστικά και στοιχεία αναγνώρισης)

xxi)

Ονοματεπώνυμο του πλοιοκτήτη ή των πλοιοκτητών

xxii)

Διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή των πλοιοκτητών

xxiii)

Ημερομηνία έναρξης της άδειας του σκάφους

xxiv)

Ημερομηνία λήξης της άδειας του σκάφους

xxv)

Ημερομηνία συμπερίληψης στο μητρώο της SPRFMO

xxvi)

Φωτογραφία του σκάφους υψηλής ανάλυσης και ποιότητας, κατάλληλης φωτεινότητας και αντίθεσης, ηλικίας πέντε ετών κατά μέγιστο, η οποία αποτελείται από:

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 × 7 cm, η οποία απεικονίζει τη δεξιά πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό μήκος του και τα πλήρη κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του,

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 × 7 cm, η οποία απεικονίζει την αριστερή πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό μήκος του και τα πλήρη κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του,

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 × 7 cm, η οποία απεικονίζει την πρύμνη και έχει ληφθεί ακριβώς από την οπίσθια πλευρά του σκάφους.

2.

Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εάν είναι διαθέσιμες, όταν είναι εφικτό:

i)

Εξωτερική σήμανση (όπως το όνομα του σκάφους, ο αριθμός νηολογίου ή το IRCS)

ii)

Είδη αλυσίδων μεταποίησης ιχθύων (εάν υπάρχουν)

iii)

Ημερομηνία κατασκευής

iv)

Τόπος κατασκευής

v)

Πλευρικό ύψος σχεδίασης

vi)

Πλάτος

vii)

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός επί του σκάφους (για παράδειγμα ασύρματος, βυθόμετρο, ραντάρ, ηχοβολιστικό διχτυού)

viii)

Ονοματεπώνυμο του κατόχου ή των κατόχων της άδειας (εάν διαφέρει/ουν από τον πλοιοκτήτη)

ix)

Διεύθυνση του κατόχου ή των κατόχων της άδειας (εάν διαφέρει/ουν από τον πλοιοκτήτη)

x)

Ονοματεπώνυμο του διαχειριστή ή των διαχειριστών (εάν διαφέρει/ουν από τον πλοιοκτήτη)

xi)

Διεύθυνση του διαχειριστή ή των διαχειριστών (εάν διαφέρει/ουν από τον πλοιοκτήτη)

xii)

Ονοματεπώνυμο του πλοιάρχου

xiii)

Εθνικότητα του πλοιάρχου

xiv)

Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου αλιείας

xv)

Εθνικότητα του υπεύθυνου αλιείας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων για εξερευνητικούς τύπους αλιείας

Το σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων για εξερευνητικούς τύπους αλιείας περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον διατίθενται:

i)

περιγραφή του εξερευνητικού τύπου αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής, των ειδών-στόχων, των προτεινόμενων αλιευτικών μεθόδων, των προτεινόμενων ανώτατων ορίων αλιευμάτων και την κατανομή του ορίου αλιευμάτων μεταξύ περιοχών ή ειδών·

ii)

προδιαγραφές και πλήρη περιγραφή των ειδών αλιευτικών εργαλείων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων των εργαλείων με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων της προτεινόμενης αλιείας σε μη στοχευόμενα και συναφή ή εξαρτώμενα είδη ή στο θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλιευτική δραστηριότητα·

iii)

το χρονικό διάστημα που καλύπτει το σχέδιο αλιευτικών δραστηριοτήτων (για διάστημα έως τριών ετών κατά μέγιστο)·

iv)

τυχόν βιολογικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη-στόχο που προέκυψαν από εμπεριστατωμένες εκστρατείες αξιολόγησης και έρευνας, όπως κατανομή, αφθονία, δημογραφικά στοιχεία και πληροφορίες για την ταυτότητα του αποθέματος·

v)

στοιχεία σχετικά με τα μη στοχευόμενα και συναφή ή εξαρτώμενα είδη και το θαλάσσιο οικοσύστημα στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλιευτική δραστηριότητα, τον βαθμό στον οποίο ενδέχεται να επηρεαστούν από την προτεινόμενη δραστηριότητα και τυχόν μέτρα που θα ληφθούν για τον μετριασμό των εν λόγω επιπτώσεων·

vi)

τον προβλεπόμενο σωρευτικό αντίκτυπο όλων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του εξερευνητικού τύπου αλιείας, εάν υπάρχει·

vii)

πληροφορίες από άλλους τύπους αλιείας στην περιοχή ή παρόμοιους τύπους αλιείας σε άλλα μέρη που ενδέχεται να συμβάλουν στην αξιολόγηση της δυνητικής απόδοσης του συναφούς εξερευνητικού τύπου αλιείας, στον βαθμό που το κράτος μέλος είναι σε θέση να υποβάλει τις εν λόγω πληροφορίες·

viii)

εάν η προτεινόμενη αλιευτική δραστηριότητα είναι αλιεία βυθού, εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων αλιείας βυθού των σκαφών που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13·

ix)

εάν το είδος-στόχος τελεί επίσης υπό τη διαχείριση RFMO παρακείμενης στην SPRFMO ή παρόμοιας οργάνωσης, μια περιγραφή του εν λόγω γειτονικού τύπου αλιείας που να περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία προκειμένου να μπορεί η επιστημονική επιτροπή της SPRFMO να διατυπώσει τη γνωμοδότησή της.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Προηγούμενη κοινοποίηση μεταφόρτωσης

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1:

 

Στοιχεία του σκάφους εκφόρτωσης

α)

Όνομα του σκάφους

β)

Αριθμός νηολογίου

γ)

IRCS

δ)

Κράτος σημαίας του σκάφους

ε)

Αριθμός IMO/IHS Fairplay (εάν υπάρχει)

στ)

Ονοματεπώνυμο και εθνικότητα του πλοιάρχου

 

Στοιχεία του παραλαμβάνοντος σκάφους

α)

Όνομα του σκάφους

β)

Αριθμός νηολογίου

γ)

IRCS

δ)

Κράτος σημαίας του σκάφους

ε)

Αριθμός IMO/IHS Fairplay (εάν υπάρχει)

στ)

Ονοματεπώνυμο και εθνικότητα του πλοιάρχου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πληροφορίες μεταφόρτωσης που υποβάλλονται από τον παρατηρητή

Οι ακόλουθες πληροφορίες υποβάλλονται από τον παρατηρητή που παρακολουθεί τη μεταφόρτωση σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1.

I.   Στοιχεία του αλιευτικού σκάφους εκφόρτωσης

Όνομα του σκάφους

 

Αριθμός νηολογίου

 

IRCS

 

Κράτος σημαίας του σκάφους

 

Αριθμός IMO/IHS Fairplay (εάν υπάρχει)

 

Όνομα και εθνικότητα του πλοιάρχου

 

II.   Στοιχεία του παραλαμβάνοντος αλιευτικού σκάφους

Όνομα του σκάφους

 

Αριθμός νηολογίου

 

IRCS

 

Κράτος σημαίας του σκάφους

 

Αριθμός IMO/IHS Fairplay (εάν υπάρχει)

 

Όνομα και εθνικότητα του πλοιάρχου

 

III.   Μεταφόρτωση

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της μεταφόρτωσης (UTC)

 

Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης της μεταφόρτωσης (UTC)

 

Εάν πρόκειται για μεταφόρτωση εν πλω: Στίγμα (πλησιέστερο δέκατο της μοίρας) κατά την έναρξη της μεταφόρτωσης. Εάν πρόκειται για μεταφόρτωση εντός λιμένα: Όνομα, χώρα και κωδικός (1) του λιμένα

 

Εάν πρόκειται για μεταφόρτωση εν πλω: Στίγμα (πλησιέστερο δέκατο της μοίρας) κατά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης

 

Περιγραφή του τύπου προϊόντος ανά είδος (όπως ολόκληρο, κατεψυγμένο ψάρι σε χαρτοκιβώτια των 20 κιλών)

Είδος

 

Τύπος προϊόντος

 

Είδος

 

Τύπος προϊόντος

 

Είδος

 

Τύπος προϊόντος

 

Αριθμός χαρτοκιβωτίων, καθαρό βάρος (kg) προϊόντος, ανά είδος

Είδος

 

Χαρτοκιβώτια

 

Καθαρό βάρος

 

Είδος

 

Χαρτοκιβώτια

 

Καθαρό βάρος

 

Είδος

 

Χαρτοκιβώτια

 

Καθαρό βάρος

 

Είδος

 

Χαρτοκιβώτια

 

Καθαρό βάρος

 

Συνολικό καθαρό βάρος των προϊόντων που μεταφορτώθηκαν (kg)

 

Αριθμοί κυτών στο πλοίο-ψυγείο στα οποία αποθηκεύτηκε το προϊόν

 

Λιμένας προορισμού και χώρα του αλιευτικού σκάφους που παραλαμβάνει τα προϊόντα

 

Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης

 

Προβλεπόμενη ημερομηνία εκφόρτωσης

 

IV.   Παρατηρήσεις (εάν υπάρχουν)

V.   Επαλήθευση

Ονοματεπώνυμο παρατηρητή

 

Αρχή

 

Υπογραφή και σφραγίδα

 


(1)  Κώδικας των Ηνωμένων Εθνών για τους τόπους εμπορίου και μεταφορών (UN/LOCODE).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Πληροφορίες μεταφόρτωσης που υποβάλλονται μετά την ολοκλήρωσή της

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη σημαίας υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο 7 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης:

 

Στοιχεία του σκάφους εκφόρτωσης

α)

Όνομα του σκάφους

β)

Αριθμός νηολογίου

γ)

IRCS

δ)

Κράτος σημαίας του σκάφους

ε)

Αριθμός IMO/IHS Fairplay (εάν υπάρχει)

στ)

Ονοματεπώνυμο και εθνικότητα του πλοιάρχου

 

Στοιχεία του παραλαμβάνοντος σκάφους

α)

Όνομα του σκάφους

β)

Αριθμός νηολογίου

γ)

IRCS

δ)

Κράτος σημαίας του σκάφους

ε)

Αριθμός IMO/IHS Fairplay (εάν υπάρχει)

στ)

Ονοματεπώνυμο και εθνικότητα του πλοιάρχου

 

Στοιχεία της μεταφόρτωσης

α)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της μεταφόρτωσης (UTC)

β)

Ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης της μεταφόρτωσης (UTC)

γ)

Εάν πρόκειται για μεταφόρτωση εντός λιμένα:

Κράτος λιμένα, όνομα λιμένα και κωδικός λιμένα

δ)

Εάν πρόκειται για μεταφόρτωση εν πλω:

i)

Στίγμα (πλησιέστερο δέκατο της μοίρας) κατά την έναρξη της μεταφόρτωσης (δεκαδικός)

ii)

Στίγμα (πλησιέστερο δέκατο της μοίρας) κατά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης (δεκαδικός)

ε)

Αριθμοί κυτών στο σκάφος που παρέλαβε τα προϊόντα στα οποία αποθηκεύτηκε το προϊόν

στ)

Λιμένας προορισμού του παραλαμβάνοντος σκάφους

ζ)

Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης

η)

Προβλεπόμενη ημερομηνία εκφόρτωσης

 

Στοιχεία των αλιευτικών πόρων που μεταφορτώθηκαν

α)

Είδη που μεταφορτώθηκαν

i)

Περιγραφή των ιχθύων ανά τύπο προϊόντος (όπως ολόκληρο, κατεψυγμένο ψάρι)

ii)

Αριθμός χαρτοκιβωτίων και καθαρό βάρος (kg) προϊόντος, ανά είδος

iii)

Συνολικό καθαρό βάρος των προϊόντων που μεταφορτώθηκαν (kg)

β)

Αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από το σκάφος εκφόρτωσης

 

Επαλήθευση (εάν συντρέχει περίπτωση)

α)

Ονοματεπώνυμο του παρατηρητή

β)

Αρχή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Δεδομένα παρατηρητή

Τα στοιχεία του σκάφους και του παρατηρητή πρέπει να καταγράφονται μόνο μία φορά για κάθε ταξίδι που τελεί υπό παρατήρηση και υποβάλλονται κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα του σκάφους να συνδέονται με τα δεδομένα που απαιτούνται στα τμήματα Α, Β, Γ και Δ.

Α.   Δεδομένα σκάφους και παρατηρητή που συλλέγονται για κάθε ταξίδι που τελεί υπό παρατήρηση

1.   Τα ακόλουθα δεδομένα του σκάφους πρέπει να συλλέγονται για κάθε ταξίδι που τελεί υπό παρατήρηση:

α)

Τρέχουσα σημαία του σκάφους

β)

Όνομα του σκάφους

γ)

Ονοματεπώνυμο του πλοιάρχου

δ)

Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου αλιείας

ε)

Αριθμός νηολογίου

στ)

IRCS (εάν υπάρχει)

ζ)

Αριθμός Lloyd's/IMO (εάν έχει οριστεί)

η)

Προηγούμενα ονόματα (εάν είναι γνωστά)

θ)

Λιμένας νηολόγησης

ι)

Προηγούμενη χώρα σημαίας (εάν υπάρχει)

ια)

Είδος σκάφους (να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί ISSCFV)

ιβ)

Είδος αλιευτικής μεθόδου ή μεθόδων (να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί ISSCFG)

ιγ)

Μήκος (m)

ιδ)

Τύπος μήκους, π.χ. «LOA», «LBP»

ιε)

Πλάτος (m).

ιστ)

Ολική χωρητικότητα – ΟΧ (να παρέχεται ως η προτιμώμενη μονάδα χωρητικότητας)

ιζ)

Κόροι ολικής χωρητικότητας – KOX (να παρέχεται εάν δεν διατίθεται η ΟΧ· μπορεί να παρέχεται συμπληρωματικά προς την ΟΧ)

ιη)

Ισχύς της κύριας μηχανής (των κύριων μηχανών) (kw)

ιθ)

Χωρητικότητα κυτών (κυβικά μέτρα)

κ)

Αρχείο καταγραφής του εξοπλισμού επί του σκάφους που ενδέχεται να επηρεάσει τους συντελεστές της αλιευτικής ισχύος (εξοπλισμός ναυτιλίας, ραντάρ, ηχοβολιστικά συστήματα, φαξ προγνωστικών καιρού ή εξοπλισμός δορυφορικής λήψης καιρού, εξοπλισμός λήψης εικόνων θερμοκρασίας θαλάσσης, ρευματογράφοι τεχνολογίας Doppler, ραδιογωνιόμετρο), όταν είναι εφικτό

κα)

Συνολικός αριθμός πληρώματος (όλο το πλήρωμα εκτός των παρατηρητών)

2.   Τα ακόλουθα δεδομένα του παρατηρητή πρέπει να συλλέγονται για κάθε ταξίδι που τελεί υπό παρατήρηση:

α)

Ονοματεπώνυμο παρατηρητή

β)

Οργανισμός παρατηρητή

γ)

Ημερομηνία επιβίβασης παρατηρητή (ημερομηνία UTC)

δ)

Λιμένας επιβίβασης

ε)

Ημερομηνία αποβίβασης παρατηρητή (ημερομηνία UTC)

στ)

Λιμένας αποβίβασης

Β.   Δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια που συλλέγονται για τις δραστηριότητες αλιείας με τράτα

1.   Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται αναλυτικά (για κάθε σύρση) για όλες τις τράτες που τελούν υπό παρατήρηση

2.   Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για κάθε σύρση τράτας που τελεί υπό παρατήρηση:

α)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της σύρσης (η ώρα που το εργαλείο αρχίζει να αλιεύει - UTC)

β)

Ημερομηνία και ώρα λήξης της σύρσης (η ώρα που ξεκινά η ανάσυρση - UTC)

γ)

Στίγμα κατά την έναρξη της σύρσης (Γεωγρ. πλάτος/Γεωγρ. μήκος, ανάλυση 1 λεπτού - δεκαδικός)

δ)

Στίγμα κατά τη λήξη της σύρσης (Γεωγρ. πλάτος/Γεωγρ. μήκος, ανάλυση 1 λεπτού - δεκαδικός)

ε)

Επιδιωκόμενο είδος στόχος (κωδικός είδους FAO)

στ)

Είδος τράτας, βυθού ή μεσοπελαγική (να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί τράτας βυθού ή μεσοπελαγικής τράτας από τα πρότυπα αλιευτικών εργαλείων ISCCFG)

ζ)

Τύπος τράτας: μονή, διπλή ή τριπλή (Μ, Δ ή Τ)

η)

Ύψος ανοίγματος διχτυών

θ)

Πλάτος ανοίγματος διχτυών

ι)

Μέγεθος ματιού του σάκου (μάτι σε έκταση, mm) και είδος ματιού (ρομβοειδές, τετράγωνο κ.λπ.)

ια)

Βάθος εργαλείου (κάτω γραντιού) κατά την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας

ιβ)

Βάθος βυθού κατά την έναρξη της αλιευτικής δραστηριότητας

ιγ)

Προβλεπόμενα αλιεύματα όλων των ειδών (κωδικός είδους της FAO) που διατηρούνται επί του σκάφους, ανά είδος, σε ζων βάρος (πλησιέστερο κιλό)

ιδ)

Αλιεύθηκαν θαλάσσια θηλαστικά, θαλάσσια πτηνά, ερπετά ή άλλα είδη η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία; (Ναι/Όχι/Άγνωστο)

Εάν ναι, να καταγραφεί ο αριθμός όλων των αλιευθέντων θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή άλλων ειδών η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία.

ιε)

Υπήρχε βενθικό υλικό στην τράτα; (Ναι/Όχι/Άγνωστο)

Εάν ναι, να καταγραφούν τα ευαίσθητα βενθικά είδη που περιλαμβάνονται στα αλιεύματα της τράτας, ιδίως τα ευάλωτα είδη, όπως για παράδειγμα είδη που δημιουργούν οικοτόπους όπως οι σπόγγοι, οι θαλάσσιες βεντάλιες ή τα κοράλια.

ιστ)

Εκτιμώμενη ποσότητα (βάρος ή όγκος) των υπόλοιπων μη καταγεγραμμένων στο στοιχείο ιγ), ιδ) ή ιε) θαλάσσιων πόρων που απορρίφθηκαν, κατανεμημένη με βάση τη μικρότερη γνωστή ταξινομική βαθμίδα

ιζ)

Να καταγραφούν τα μέτρα μετριασμού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν:

i)

Χρησιμοποιήθηκαν ταινίες εκφοβισμού πτηνών (ταινίες tori); (μηδέν/κωδικός εξοπλισμού - όπως περιγράφεται στο τμήμα IΒ)

ii)

Χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις εκφοβισμού πτηνών τύπου κουρτίνας; (μηδέν/κωδικός εξοπλισμού - όπως περιγράφεται στο τμήμα IΔ)

iii)

Να περιγραφεί η διαχείριση της απόρριψης εντοσθίων/αποβλήτων που εφαρμόστηκε (να επιλεχθούν όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: δεν πραγματοποιήθηκαν απορρίψεις κατά τη διάρκεια της ρίψης και της ανάσυρσης/μόνο υγρά απόβλητα/τμηματική απόρριψη αποβλήτων > 2 ώρες/άλλο/καμία)

iv)

Χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή ειδών η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία; (Ναι/Όχι)

Εάν ναι, να περιγραφούν

Γ.   Δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια που συλλέγονται για τις δραστηριότητες αλιείας με γρι γρι

1.   Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται αναλυτικά (ανά πόντιση) για όλα τα γρι γρι που τελούν υπό παρατήρηση

2.   Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για κάθε πόντιση γρι γρι που τελεί υπό παρατήρηση:

α)

Συνολικός χρόνος αναζήτησης μεταξύ αυτής και της προηγούμενης πόντισης

β)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της πόντισης (η ώρα που το εργαλείο αρχίζει να αλιεύει - UTC)

γ)

Ημερομηνία και ώρα λήξης της πόντισης (η ώρα που ξεκινά η ανάσυρση - UTC)

δ)

Στίγμα κατά την έναρξη της πόντισης (Γεωγρ. πλάτος/Γεωγρ. μήκος, ανάλυση 1 λεπτού - δεκαδικός)

ε)

Μήκος διχτυών (m)

στ)

Ύψος διχτυών (m)

ζ)

Μέγεθος ματιού διχτυών (μάτι σε έκταση, mm) και είδος ματιού (ρομβοειδές, τετράγωνο κ.λπ.)

η)

Επιδιωκόμενο είδος στόχος (κωδικός είδους FAO)

θ)

Προβλεπόμενα αλιεύματα όλων των ειδών (κωδικός είδους της FAO) που διατηρούνται επί του σκάφους, ανά είδος, σε ζων βάρος (πλησιέστερο κιλό)

ι)

Αλιεύθηκαν θαλάσσια θηλαστικά, θαλάσσια πτηνά, ερπετά ή άλλα είδη η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία; (Ναι/Όχι/Άγνωστο)

Εάν ναι, να καταγραφεί ο αριθμός όλων των αλιευθέντων θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή άλλων ειδών η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία.

ια)

Υπήρχε βενθικό υλικό στα δίχτυα; (Ναι/Όχι/Άγνωστο)

Εάν ναι, να καταγραφούν τα ευαίσθητα βενθικά είδη που περιλαμβάνονται στα αλιεύματα, ιδίως τα ευάλωτα είδη, για παράδειγμα είδη που δημιουργούν οικοτόπους όπως οι σπόγγοι, οι θαλάσσιες βεντάλιες ή τα κοράλια.

ιβ)

Εκτιμώμενη ποσότητα (βάρος ή όγκος) των υπόλοιπων μη καταγεγραμμένων στο στοιχείο θ), ι) ή ια) θαλάσσιων πόρων που απορρίφθηκαν, κατανεμημένη με βάση τη μικρότερη γνωστή ταξινομική βαθμίδα

ιγ)

Να καταγραφούν και να περιγραφούν τα μέτρα μετριασμού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Δ.   Δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια που συλλέγονται για τις δραστηριότητες αλιείας με παραγάδια βυθού

1.   Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται αναλυτικά (ανά πόντιση) για όλες τις ποντίσεις παραγαδιών που τελούν υπό παρατήρηση

2.   Τα ακόλουθα πεδία δεδομένων πρέπει να συλλέγονται για κάθε πόντιση που τελεί υπό επιτήρηση:

α)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης της πόντισης (μορφή UTC)

β)

Ημερομηνία και ώρα λήξης της πόντισης (μορφή UTC)

γ)

Στίγμα κατά την έναρξη της πόντισης (Γεωγρ. πλάτος/Γεωγρ. μήκος, ανάλυση 1 λεπτού - δεκαδική μορφή)

δ)

Στίγμα κατά τη λήξη της πόντισης (Γεωγρ. πλάτος/Γεωγρ. μήκος, ανάλυση 1 λεπτού - δεκαδική μορφή)

ε)

Επιδιωκόμενο είδος στόχος (κωδικός είδους FAO)

στ)

Συνολικό μήκος πόντισης παραγαδιού (km)

ζ)

Αριθμός αγκίστρων για την πόντιση

η)

Βάθος βυθού κατά την έναρξη της πόντισης

θ)

Αριθμός αγκίστρων που παρατηρήθηκαν (συμπεριλαμβανομένων των αλιευθέντων θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή άλλων ειδών που βρίσκονται σε ανησυχητική κατάσταση) κατά τη διάρκεια της ανάσυρσης

ι)

Προβλεπόμενα αλιεύματα όλων των ειδών (κωδικός είδους της FAO) που διατηρούνται επί του σκάφους, ανά είδος, σε ζων βάρος (πλησιέστερο κιλό)

ια)

Αλιεύθηκαν θαλάσσια θηλαστικά, θαλάσσια πτηνά, ερπετά ή άλλα είδη η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία; (Ναι/Όχι/Άγνωστο)

Εάν ναι, να καταγραφεί ο αριθμός όλων των αλιευθέντων θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή άλλων ειδών η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία.

ιβ)

Υπήρχε βενθικό υλικό στα αλιεύματα; (Ναι/Όχι/Άγνωστο)

Εάν ναι, να καταγραφούν τα ευαίσθητα βενθικά είδη που περιλαμβάνονται στα αλιεύματα, ιδίως τα ευάλωτα είδη, για παράδειγμα είδη που δημιουργούν οικοτόπους όπως οι σπόγγοι, οι θαλάσσιες βεντάλιες ή τα κοράλια.

ιγ)

Εκτιμώμενη ποσότητα (βάρος ή όγκος) των υπόλοιπων μη καταγεγραμμένων στο στοιχείο ι), ια) ή ιβ) θαλάσσιων πόρων που απορρίφθηκαν, κατανεμημένη με βάση τη μικρότερη γνωστή ταξινομική βαθμίδα

ιδ)

Να καταγραφούν τα μέτρα μετριασμού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν:

i)

Χρησιμοποιήθηκαν ταινίες εκφοβισμού πτηνών (ταινίες tori); (μηδέν/κωδικός εξοπλισμού - όπως περιγράφεται στο τμήμα IΒ)

ii)

Πραγματοποιήθηκαν οι ποντίσεις αποκλειστικά μεταξύ ναυτικού λυκόφωτος και λυκαυγούς; (Ναι/Όχι)

iii)

Ποιο είδος αλιευτικών εργαλείων χρησιμοποιήθηκε; (σύστημα εξωτερικών βαριδίων/σύστημα εσωτερικών βαριδίων/παραγάδι με ράβδους (trot line)/άλλο)

iv)

Εάν χρησιμοποιήθηκε σύστημα εξωτερικών βαριδίων, να περιγραφεί το σύστημα βαριδίων και πλωτήρων (χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρέχεται στο τμήμα IΓ)

v)

Εάν χρησιμοποιήθηκε σύστημα εσωτερικών βαριδίων, ποιο ήταν το βάρος πυρήνα της πετονιάς (γραμμάρια ανά μέτρο);

vi)

Εάν χρησιμοποιήθηκαν παραγάδια με ράβδους, χρησιμοποιήθηκαν δίχτυα cachalotera; (Ναι/Όχι)

vii)

Εάν χρησιμοποιήθηκε κάτι άλλο, να περιγραφεί

ιε)

Ποιες μέθοδοι μετριασμού χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάσυρση; (κουρτίνες εκφοβισμού πτηνών/άλλο/καμία)

Εάν χρησιμοποιήθηκε άλλη μέθοδος, να περιγραφεί.

ιστ)

Ποιο είδος δολώματος χρησιμοποιήθηκε; (ιχθύες/καλαμάρια/μείγμα· ζων/νεκρό/μείγμα· κατεψυγμένο/αποψυγμένο/μείγμα)

ιζ)

Να περιγραφεί η διαδικασία απόρριψης βιολογικού υλικού κατά τη διάρκεια της ρίψης και της ανάσυρσης (δεν πραγματοποιήθηκαν τμηματικές απορρίψεις ανά δύο ή περισσότερες ώρες/πραγματοποιήθηκαν τμηματικές απορρίψεις ανά δύο ή περισσότερες ώρες/καμία/άγνωστο)

ιη)

Χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέτρα για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων πτηνών, ερπετών ή ειδών η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία; (Ναι/Όχι)

Εάν ναι, να περιγραφούν.

Ε.   Δεδομένα μήκους-συχνότητας που πρέπει να συλλέγονται

Πρέπει να συλλέγονται αντιπροσωπευτικά και τυχαία δείγματα δεδομένων μήκους-συχνότητας για τα είδη-στόχους και, εάν υπάρχει χρόνος, για άλλα κύρια είδη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Τα δεδομένα μήκους πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφονται στο ακριβέστερο επίπεδο που είναι κατάλληλο για το είδος (σε cm ή mm και στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη μονάδα ή στη μικρότερη μονάδα) και το είδος μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε (ολικό μήκος, μεσουραίο μήκος ή τυπικό μήκος) πρέπει επίσης να καταγράφεται. Εάν είναι εφικτό, πρέπει να καταγράφεται ή να υπολογίζεται το συνολικό βάρος των δειγμάτων μήκους-συχνότητας και να καταγράφεται η μέθοδος υπολογισμού και οι παρατηρητές ενδέχεται επίσης να πρέπει να προσδιορίζουν το φύλο των ιχθύων που μετρήθηκαν για την παραγωγή δεδομένων μήκους-συχνότητας στρωματοποιημένων ως προς το φύλο.

1.   Πρωτόκολλο εμπορικής δειγματοληψίας

α)

Είδη ιχθύων εκτός βάτων, σελαχιών και καρχαριών:

i)

το μεσουραίο μήκος πρέπει να μετράται στο πλησιέστερο cm για ιχθύες με μέγιστο μεσουραίο μήκος άνω των 40 cm

ii)

το μεσουραίο μήκος πρέπει να μετράται στο πλησιέστερο χιλιοστό για ιχθύες με μέγιστο μεσουραίο μήκος κάτω των 40 cm·

β)

Βάτοι και σελάχια:

πρέπει να μετράται το μέγιστο πλάτος δίσκου

γ)

Καρχαρίες:

Πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος μέτρησης μήκους για κάθε είδος (βλέπε τεχνική έκθεση 474 του FOA σχετικά με τη μέτρηση καρχαριών). Σαν γενικός κανόνας πρέπει να μετράται το ολικό μήκος.

2.   Πρωτόκολλο επιστημονικής δειγματοληψίας

Για την επιστημονική δειγματοληψία των ειδών, οι μετρήσεις μήκους ενδέχεται να πρέπει να γίνονται σε μεγαλύτερη ανάλυση από αυτήν που ορίζεται στο σημείο 1

ΣΤ.   Βιολογική δειγματοληψία που πρέπει να διενεργείται

1.   Τα ακόλουθα βιολογικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για αντιπροσωπευτικά δείγματα των κύριων ειδών-στόχων και, εάν υπάρχει χρόνος, για άλλα κύρια είδη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που περιλαμβάνονται στο αλίευμα:

α)

Είδος

β)

Μήκος (mm ή cm), με αναφορά του τύπου μέτρησης μήκους που χρησιμοποιήθηκε. Η ακρίβεια και ο τύπος της μέτρησης πρέπει να προσδιορίζονται ανά είδος σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τμήμα Ε

γ)

Φύλο (αρσενικό, θηλυκό, νεαρό, άφυλο)

δ)

Στάδιο ωριμότητας

2.   Οι παρατηρητές πρέπει να συλλέγουν δείγματα ιστού, ωτολίθου ή/και στομάχου σύμφωνα με τα προκαθορισμένα ειδικά ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται από την επιστημονική επιτροπή της SPRFMO ή με άλλες εθνικές επιστημονικές έρευνες

3.   Οι παρατηρητές πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και γραπτά πρωτόκολλα βιολογικής δειγματοληψίας και μήκους-συχνότητας, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και τις προτεραιότητες της ανωτέρω δειγματοληψίας σε κάθε ταξίδι παρατήρησης

Ζ.   Δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με την παρεμπίπτουσα αλίευση θαλάσσιων πτηνών, θηλαστικών, χελωνών και άλλων ειδών η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία

1.   Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για όλα τα θαλάσσια πτηνά, τα θηλαστικά, τα ερπετά (χελώνες) και άλλα είδη η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία, τα οποία αλιεύονται στο πλαίσιο αλιευτικών δραστηριοτήτων:

α)

Είδος (ταυτοποιείται βάσει ταξινομικών κριτηρίων στον βαθμό του δυνατού ή συνοδεύεται από φωτογραφίες εάν είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί) και μέγεθος

β)

Πλήθος του κάθε είδους που αλιεύθηκε ανά σύρση ή πόντιση

γ)

Κατάληξη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (διατηρήθηκαν ή απελευθερώθηκαν/απορρίφθηκαν)

δ)

Εάν απελευθερώθηκαν, κατάσταση (ζωηρά, ζωντανά, ληθαργικά, νεκρά) κατά την απελευθέρωση

ε)

Εάν ήταν νεκρά, να συλλεχθούν επαρκείς πληροφορίες ή δείγματα για την ταυτοποίησή τους στην ξηρά σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρωτόκολλα δειγματοληψίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι παρατηρητές ενδέχεται να χρειάζεται να συλλέξουν υποδείγματα μερών για σκοπούς ταυτοποίησης, όπως ορίζεται στα πρωτόκολλα βιολογικής δειγματοληψίας

στ)

Να καταγραφεί το είδος της αλληλεπίδρασης (άγκιστρο/εμπλοκή στην πετονιά/πρόσκρουση με συρματόσχοινο/εμπλοκή στα δίχτυα/άλλο)

Εάν επιλεχθεί «άλλο», να περιγραφεί.

2.   Να καταγραφεί το φύλο του κάθε ατόμου για τις ταξινομικές βαθμίδες στις οποίες αυτό είναι εφικτό με βάση την εξωτερική παρατήρηση, όπως τα πτερυγιόποδα, τα μικρά κητοειδή ή τα είδη Elasmobranchii και άλλα είδη η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία

3.   Υπήρχαν περιστάσεις ή ενέργειες που ενδέχεται να συνέβαλαν στην παρεμπίπτουσα αλίευση; (για παράδειγμα εμπλοκή στην ταινία tori, υψηλά επίπεδα απώλειας δολώματος)

Η.   Εντοπισμός αλιείας σε σχέση με ΕΘΟ

Για κάθε τράτα που τελεί υπό παρατήρηση, πρέπει να συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα για όλα τα ευαίσθητα αλιευόμενα βενθικά είδη, ιδίως τα ευπαθή είδη ή τα είδη που δημιουργούν οικοτόπους όπως οι σπόγγοι, οι θαλάσσιες βεντάλιες ή τα κοράλια:

α)

Είδος (ταυτοποιείται βάσει ταξινομικών κριτηρίων στον βαθμό του δυνατού ή συνοδεύεται από φωτογραφία εάν είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί)

β)

Εκτίμηση της ποσότητας [βάρος (kg) ή όγκος (m3)] του κάθε βενθικού είδους που αλιεύθηκε κατά τη σύρση

γ)

Γενική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας [βάρος (kg) ή όγκος (m3)] όλων των ασπόνδυλων βενθικών ειδών που αλιεύθηκαν κατά τη σύρση

δ)

Εάν είναι δυνατόν, και ιδίως για νέα ή σπάνια βενθικά είδη που δεν εμφανίζονται σε οδηγούς ταυτοποίησης του είδους, πρέπει να συλλέγονται ολόκληρα δείγματα και να συντηρούνται κατάλληλα για ταυτοποίηση στην ξηρά

Θ.   Δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται για όλες τις πινακίδες σήμανσης που ανακτήθηκαν

Τα ακόλουθα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για όλες τις πινακίδες σήμανσης που ανακτήθηκαν από ιχθύες, θαλάσσια πτηνά, θηλαστικά ή ερπετά εάν ο οργανισμός είναι νεκρός, πρόκειται να διατηρηθεί ή είναι ζωντανός:

α)

Ονοματεπώνυμο παρατηρητή

β)

Όνομα σκάφους

γ)

Χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους

δ)

Σημαία του σκάφους

ε)

Πρέπει να συλλέγονται, να επισημαίνονται (με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω) και να αποθηκεύονται οι πινακίδες σήμανσης ώστε να επιστρέφονται στον φορέα που τις τοποθέτησε

στ)

Είδος από το οποίο αφαιρέθηκε η πινακίδα σήμανσης

ζ)

Χρώμα και τύπος πινακίδας σήμανσης (σωλήνας τύπου «spaghetti», αρχειοθέτησης)

η)

Αριθμοί πινακίδων σήμανσης (Ο αριθμός πινακίδας σήμανσης πρέπει να παρέχεται για όλες τις πινακίδες όταν υπάρχουν περισσότερες από μία σε έναν ιχθύ. Εάν καταγραφεί μόνο μία πινακίδα σήμανσης, πρέπει να διευκρινίζεται εάν η άλλη έλειπε). Εάν ο οργανισμός είναι ζωντανός και πρόκειται να απελευθερωθεί, οι πληροφορίες σχετικά με τις πινακίδες σήμανσης πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρωτόκολλα δειγματοληψίας

θ)

Ημερομηνία και ώρα αλίευσης (UTC)

ι)

Τόπος αλίευσης (Γεωγρ. πλάτος/Γεωγρ. μήκος, στο πλησιέστερο 1 λεπτό)

ια)

Μήκος/μέγεθος ζώου (cm ή mm) με περιγραφή του είδους της μέτρησης (όπως ολικό μήκος, μεσουραίο μήκος κ.λπ.). Οι μετρήσεις μήκους πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο τμήμα Ε

ιβ)

Φύλο (F = θηλυκό, M = αρσενικό, I = δεν προσδιορίστηκε, D = δεν εξετάστηκε)

ιγ)

Εντοπίστηκαν οι πινακίδες σήμανσης κατά τη διάρκεια περιόδου αλίευσης υπό παρατήρηση; (Ν/Ο)

ιδ)

Πληροφορίες για τα εύρετρα (π.χ. όνομα και διεύθυνση για την αποστολή των ευρέτρων)

(Γνωρίζουμε ότι κάποια από τα δεδομένα που καταγράφονται εδώ είναι τα ίδια με αυτά που παρασχέθηκαν ήδη σε προηγούμενες κατηγορίες πληροφοριών. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί οι πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση των πινακίδων μπορεί να αποσταλούν ξεχωριστά από τα άλλα δεδομένα του παρατηρητή.)

Ι.   Ιεράρχηση της συλλογής δεδομένων από τους παρατηρητές

1.   Δεδομένου ότι οι παρατηρητές ενδέχεται να μην μπορούν να συλλέγουν όλα τα δεδομένα που περιγράφονται στα παρόντα πρότυπα σε κάθε ταξίδι, εφαρμόζεται ιεράρχηση προτεραιοτήτων όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων από τους παρατηρητές. Μπορεί να οριστούν ειδικές προτεραιότητες καθηκόντων του παρατηρητή για κάθε ταξίδι ή για κάθε πρόγραμμα ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων, στην οποία περίπτωση οι εν λόγω προτεραιότητες πρέπει να τηρούνται από τους παρατηρητές.

2.   Εάν δεν υπάρχουν ειδικές προτεραιότητες για το συγκεκριμένο ταξίδι ή το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι παρατηρητές πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες γενικές προτεραιότητες:

α)

Πληροφορίες σχετικά με την αλιευτική δραστηριότητα

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το σκάφος και τις σύρσεις/τις ποντίσεις/την αλιευτική προσπάθεια

β)

Αναφορά αλιευμάτων

i)

Ώρα, βάρος του δείγματος των αλιευμάτων που εξετάστηκε έναντι των συνολικών αλιευμάτων ή της συνολικής προσπάθειας (π.χ. αριθμός αγκίστρων) και συνολικό πλήθος κάθε είδους που αλιεύθηκε

ii)

Ταυτοποίηση και πλήθος των ειδών θαλάσσιων πτηνών, θηλαστικών, ερπετών (χελώνων), ευαίσθητων βενθικών ειδών και ευπαθών ειδών

iii)

Πλήθος ή βάρος του κάθε είδους που διατηρήθηκε ή απορρίφθηκε

iv)

Περιπτώσεις διαρπαγής, εάν παρατηρήθηκαν

γ)

Βιολογική δειγματοληψία

i)

Έλεγχος για την παρουσία πινακίδων σήμανσης

ii)

Δεδομένα μήκους-συχνότητας των ειδών-στόχων

iii)

Βασικά βιολογικά δεδομένα (φύλο, ωριμότητα) των ειδών-στόχων

iv)

Δεδομένα μήκους-συχνότητας των κύριων ειδών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

v)

Ωτόλιθοι (και δείγματα στομάχου, εάν συλλέχθηκαν) των ειδών-στόχων

vi)

Βασικά βιολογικά δεδομένα των ειδών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

vii)

Βιολογικά δείγματα των ειδών παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (εάν συλλέχθηκαν)

viii)

Φωτογραφίες

δ)

Η αναφορά των αλιευμάτων και των διαδικασιών βιολογικής δειγματοληψίας πρέπει να ιεραρχείται με βάση την ομάδα ειδών ως εξής:

Είδος

Προτεραιότητα (1 ύψιστη)

Πρωταρχικό είδος-στόχος (όπως το σαυρίδι Χιλής για την πελαγική αλιεία και το καθρεπτόψαρο του Ατλαντικού για τη βενθική αλιεία)

1

Θαλάσσια πτηνά, θηλαστικά, ερπετά (χελώνες) ή άλλα είδη η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία

2

Άλλα είδη που συνήθως περιλαμβάνονται στα πέντε κορυφαία είδη του τύπου αλιείας (όπως το μαυροσαύριδο για την πελαγική αλιεία και η ψευτόκοτα και ο κόκκινος μπέρυξ για τη βενθική αλιεία)

3

Όλα τα άλλα είδη

4

Η προσπάθεια που αφιερώνει ο παρατηρητής σε καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες θα εξαρτάται από το είδος της αλιείας και της πόντισης. Το μέγεθος των υπο-δειγμάτων σε σχέση με τις μη παρατηρηθείσες ποσότητες (όπως ο αριθμός των άγκιστρων που εξετάστηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σύνθεση των ειδών έναντι του συνολικού αριθμού αγκίστρων που ποντίστηκαν) πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια σύμφωνα με τις οδηγίες των προγραμμάτων παρατηρητών των κρατών μελών.

ΙΑ.   Προδιαγραφές κωδικοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των δεδομένων των παρατηρητών

1.   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένα είδη δεδομένων, τα δεδομένα των παρατηρητών παρέχονται σύμφωνα με τις ίδιες προδιαγραφές κωδικοποίησης που προσδιορίζονται στο παρόν τμήμα.

2.   Για την περιγραφή της ώρας πρέπει να χρησιμοποιείται η συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC).

3.   Για την περιγραφή των τοποθεσιών πρέπει να χρησιμοποιούνται μοίρες σε δεκαδική μορφή.

4.   Χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα συστήματα κωδικοποίησης:

α)

τα είδη πρέπει να περιγράφονται με τους κωδικούς ειδών 3 γραμμάτων της FAO·

β)

οι αλιευτικές μέθοδοι πρέπει να περιγράφονται με τους κωδικούς της Τυποποιημένης Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Αλιευτικών Εργαλείων (ISSCFG - 29 Ιουλίου 1980)·

γ)

τα είδη των αλιευτικών σκαφών πρέπει να περιγράφονται με τους κωδικούς της Τυποποιημένης Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των Αλιευτικών Σκαφών (ISSCFV).

5.   Χρησιμοποιούνται οι μετρικές μονάδες μέτρησης, και συγκεκριμένα:

α)

για την περιγραφή του βάρους των αλιευμάτων χρησιμοποιούνται τα κιλά·

β)

για την περιγραφή του ύψους, του πλάτους, του βάθους, του πλάτους του σκάφους ή του μήκους χρησιμοποιούνται τα μέτρα·

γ)

για την περιγραφή του όγκου χρησιμοποιούνται τα κυβικά μέτρα·

δ)

για την περιγραφή της ισχύος των κινητήρων χρησιμοποιούνται τα κιλοβάτ.

ΙΒ.   Έντυπο περιγραφής της ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Image

Γενική περιγραφή της ταινίας εκφοβισμού πτηνών:

Αριθμός ταξιδίου

Θέση ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Κωδικός εξοπλισμού ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Απόσταση μεταξύ των κυματιζουσών ταινιών (m)

Αριθμός κυματιζουσών ταινιών (π.χ. 7 στο παρόν διάγραμμα)

Ελάχ./μεγ. μήκοςκυματιζουσών ταινιών (m)

Σχεδιασμός ταινίας εκφοβισμού πτηνών(Το σχέδιο που παρουσιάζεται χρησιμοποιείται σε ζεύγη)

Υλικό ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας στην πρόσδεση (m)

Μήκος κύριας πετονιάς (m)

Ρυμουλκούμενο αντικείμενο

Χρώματα κυματιζουσών ταινιών

Υλικό κυματιζουσών ταινιών

Μήκος εναέριας κάλυψης της ταινίας εκφοβισμού πτηνών (m)

Συμπληρωματικά σχόλια

ΚΩΔΙΚΟΙ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΠΤΗΝΩΝ

Θέση

Σχεδιασμός

Ρυμουλκούμενο αντικείμενο

Υλικό

Χρώμα

Αριστερή πλευρά

Μονή

F

=

Αντεστραμμένη χοάνη/πλαστικός κώνος

T

=

Πλαστικοί σωλήνες

Ρ

=

Ροζ

Δεξιά πλευρά

Διπλή

L

=

Μήκος σύρματος

S

=

Πλαστικοί ιμάντες

R

=

Κόκκινο

Πρύμνη

 

Κ

=

Κόμπος ή θηλιά σύρματος

O

=

Άλλο

C

=

Καροτί (Πορτοκαλί)

 

 

B

=

Σημαντήρας

 

Y

=

Κίτρινο

 

 

N

=

Σημαντήρας με δίχτυ

 

G

=

Πράσινο

 

 

S

=

Σάκος ή τσάντα

 

B

=

Γαλάζιο

 

 

W

=

Βαρίδιο

 

W

=

Καφέ

 

 

Z

=

Χωρίς ρυμουλκούμενο αντικείμενο

 

F

=

Ξεθωριασμένο χρώμα (οποιοδήποτε)

 

 

O

=

Άλλο

 

O

=

Άλλο


Σύνοψη τιμών:

Αριθμός ταξιδιού

Απόσταση μεταξύ των κυματιζουσών ταινιών

Κωδικός εξοπλισμού ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Μήκος κυματιζουσών ταινιών (ελάχιστο)

Θέση ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Μήκος κυματιζουσών ταινιών (μέγιστο)

Μήκος κύριας πετονιάς

Χρώμα κυματιζουσών ταινιών

Μήκος εναέριας κάλυψης

Υλικό κυματιζουσών ταινιών

Ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας κατά την πρόσδεση

Αριθμός κυματιζουσών ταινιών

Υλικό ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Ρυμουλκούμενο αντικείμενο

Σχεδιασμός ταινίας εκφοβισμού πτηνών

Συμπληρωματικά σχόλια

ΙΓ.   Έντυπο περιγραφής συστήματος εξωτερικών βαριδίων

Image

Έντυπο προσθήκης βαριδίων σε παραγάδι βυθού

Μονή ή διπλή πετονιά

Συμπληρωματικά σχόλια:

Μέση διάμετρος πλωτήρων (m)

Απόσταση μεταξύ πλωτήρα βάθους και μάνας (m)

Αριθμός αγκίστρων μεταξύ πλωτήρα βάθους και άγκυρας

Απόστασημεταξύ πετονιάς και βαριδίου

Μέση μάζα βαριδίων (kg)

Αριθμός αγκίστρων μεταξύ των πλωτήρων βάθους

Αριθμός αγκίστρων μεταξύ των βαριδίων

Σύνοψη τιμών:

Μονή ή διπλή πετονιά;

Αριθμός αγκίστρων μεταξύ του πλωτήρα βάθους και της άγκυρας

Μέση μάζα των βαριδίων

Αριθμός αγκίστρων μεταξύ των πλωτήρων βάθους

Απόσταση μεταξύ του πλωτήρα βάθους και της μάνας

Αριθμός αγκίστρων μεταξύ των βαριδίων

Απόσταση μεταξύ της πετονιάς και του βαριδίου

Συμπληρωματικά σχόλια

ΙΔ.   Έντυπο περιγραφής διάταξης εκφοβισμού πτηνών τύπου κουρτίνας

Image

Διάταξη εκφοβισμού πτηνών - οριζόντια τομή

Κουρτίνα μεταξύ πλευρικού και πρυμναίου προώστη;

ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΕΞΙΑ

Μήκος προώστη

Αριθ. κυμ. ταινιών

Ύψος από θάλασσα

Χρώμα κυμ. ταινιών

Υλικό κυμ. ταινιών

Πλευρικός προώστης

Πλευρικός προώστης

Απόσταση από πρύμνη

ΠΡΥΜΝΗ

Πρυμναίο

Πρυμναίος προώστης

Κουρτίνα μεταξύ πρυμναίων;

Μήκος προώστη

Αριθ. κυμ. ταινιών

Μήκος κουρτίνας

Ύψος από θάλασσα

Αριθ. κυμ. ταινιών

Χρώμα κυμ. ταινιών

Μήκος κουρτίνας

Ύψος από θάλασσα

Υλικό κυμ. ταινιών

Αριθ. κυμ. ταινιών

Χρώμα κυμ. ταινιών

Ύψος από θάλασσα

Υλικό κυμ. ταινιών

Χρώμα κυμ. ταινιών

Υλικό κυμ. ταινιών

Σύνοψη τιμών

Απόσταση από την πρύμνη

 

Πλευρικός προώστης

Πρυμναίος προώστης

Μήκος προώστη

Μήκος προώστη

Αριθμός κυματιζουσών ταινιών

Αριθμός κυματιζουσών ταινιών

Μέση απόσταση μεταξύ των κυματιζουσών ταινιών

Μέση απόσταση μεταξύ των κυματιζουσών ταινιών

Ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας

Ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας

Χρώμα κυματιζουσών ταινιών

Χρώμα κυματιζουσών ταινιών

Υλικό κυματιζουσών ταινιών

Υλικό κυματιζουσών ταινιών

Πλευρική-πρυμναία κουρτίνα

Πρυμναία κουρτίνα

Μήκος κουρτίνας

Μήκος κουρτίνας

Αριθμός κυματιζουσών ταινιών

Αριθμός κυματιζουσών ταινιών

Μέση απόσταση μεταξύ των κυματιζουσών ταινιών

Μέση απόσταση μεταξύ των κυματιζουσών ταινιών

Ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας

Ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας

Χρώμα κυματιζουσών ταινιών

Χρώμα κυματιζουσών ταινιών

Υλικό κυματιζουσών ταινιών

Υλικό κυματιζουσών ταινιών

ΙΕ.   Πρότυπο για τα δεδομένα παρατηρητών που συλλέγονται κατά την εκφόρτωση ή ενώ ένα σκάφος βρίσκεται στον λιμένα

Για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και εκφορτώνουν ακατέργαστα (ήτοι ολόκληρα χωρίς να έχει αφαιρεθεί κανένα μέρος του ιχθύος) είδη που τελούν υπό τη διαχείριση της SPRFMO και εφόσον οι εν λόγω εκφορτώσεις τελούν υπό παρατήρηση, τα κράτη μέλη μπορούν να συλλέγουν και να υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.

Τα ακόλουθα δεδομένα του σκάφους για κάθε εκφόρτωση που τελεί υπό παρατήρηση:

α)

Τρέχουσα σημαία του σκάφους

β)

Όνομα του σκάφους

γ)

Αριθ. νηολογίου του αλιευτικού σκάφους

δ)

IRCS (εάν υπάρχει)

ε)

Αριθμός Lloyd's/IMO (εάν έχει οριστεί)

στ)

Είδος σκάφους (να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί ISSCFV)

ζ)

Είδος αλιευτικής μεθόδου ή μεθόδων (να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι κωδικοί ISSCFG)

2.

Τα ακόλουθα δεδομένα του παρατηρητή για κάθε εκφόρτωση που τελεί υπό παρατήρηση:

α)

Ονοματεπώνυμο παρατηρητή

β)

Οργανισμός παρατηρητή

γ)

Χώρα εκφόρτωσης (κωδικοί χωρών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3-alpha)

δ)

Λιμένας/Σημείο εκφόρτωσης

3.

Τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε εκφόρτωση που τελεί υπό παρατήρηση:

α)

Ημερομηνία και ώρα της εκφόρτωσης (μορφή UTC).

β)

Πρώτη ημέρα του ταξιδιού - στον βαθμό που είναι εφικτό

γ)

Δεύτερη ημέρα του ταξιδιού — στον βαθμό που είναι εφικτό

δ)

Ενδεικτικό αλιευτικό πεδίο (Γεωγρ. πλάτος/γεωγρ. μήκος σε δεκαδική μορφή, ανάλυση 1 λεπτού — στον βαθμό που είναι εφικτό)

ε)

Κύριο είδος-στόχος (κωδικός είδους FAO).

στ)

Κατάσταση κατά την εκφόρτωση ανά είδος (κωδικός είδους FAO).

ζ)

(Ζων) βάρος κατά την εκφόρτωση ανά είδος (κιλά) για τη δραστηριότητα εκφόρτωσης που τελεί υπό παρατήρηση

Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων μήκους-συχνότητας, βιολογικών δεδομένων και/ή δεδομένων σχετικά με την ανάκτηση μαρκών πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα που περιγράφονται στα τμήματα Ε, ΣΤ και Θ αντίστοιχα του παρόντος παραρτήματος για τα είδη που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εκφορτώσεων ή ενώ το σκάφος βρίσκεται στον λιμένα.

Τα τμήματα Ζ (παρεμπίπτουσα αλίευση) και Η (VME/ΕΘΟ) δεν θεωρούνται σημαντικά για τις εκφορτώσεις που τελούν υπό παρατήρηση. Εντούτοις, τα πρότυπα που παρέχονται στα τμήματα Θ (Ανάκτηση πινακίδων σήμανσης), Ι (Ιεράρχηση) και ΙΑ (Προδιαγραφές κωδικοποίησης) πρέπει παρά ταύτα να τηρούνται όπου συντρέχει περίπτωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Αίτηση κατάπλου

Στοιχεία αναγνώρισης σκάφους:

Όνομα σκάφους

Σημαία σκάφους

Αριθμός IMO

Διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου

Εξωτερικά διακριτικά

 

 

 

 

 

Λεπτομέρειες αίτησης κατάπλου:

Προβλεπόμενος λιμένας κατάπλου (1)

Κράτος λιμένα

Σκοπός (2) κατάπλου

Προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης

Προβλεπόμενη ώρα άφιξης

Τρέχουσα ημερομηνία

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία της συναφούς άδειας αλιείας:

Είδος

Περιοχή αλίευσης του FAO

Κατάσταση προϊόντος

Σύνολο κιλών προϊόντων επί του σκάφους

Ποσότητα προς μεταφόρτωση/εκφόρτωση

Παραλήπτης της ποσότητας που μεταφορτώνεται/εκφορτώνεται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν δεν υπάρχουν είδη που εμπίπτουν στον έλεγχο της SPRFMO ή προϊόντα που προέρχονται από αυτά τα είδη επί του σκάφους, συμπληρώστε «μηδέν».

Είδη που τηρούνται επί του σκάφους και τελούν υπό τη διαχείριση της SPRFMO

Αναγνωριστικός κωδικός

Εκδούσα αρχή

Διάρκεια ισχύος

Αλιευτική/ές ζώνη/ες

Είδος

Εργαλείο (3)

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται αντίγραφο του ναυτολογίου; ΝΑΙ/ΟΧΙ


(1)  Θα πρέπει να είναι ένας από τους καθορισμένους λιμένες που περιλαμβάνονται στο μητρώο λιμένων της SPRFMO.

(2)  Π.χ. εκφόρτωση, μεταφόρτωση, ανεφοδιασμός.

(3)  Εάν η άδεια αφορά μεταφορτώσεις, συμπληρώστε «μεταφόρτωση» στο πεδίο «εργαλείο».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Συνοπτικά αποτελέσματα επιθεώρησης σε λιμένα

Στοιχεία επιθεώρησης:

Έκθεση επιθεώρησης αριθμός

 

Ονοματεπώνυμο κύριου επιθεωρητή

 

Κράτος λιμένα

 

Επιθεωρούσα αρχή

 

Λιμένας επιθεώρησης

 

Σκοπός κατάπλου

 

Ημερομηνία έναρξης επιθεώρησης

 

Ώρα έναρξης επιθεώρησης

 

Ημερομηνία λήξης επιθεώρησης

 

Ώρα λήξης επιθεώρησης

 

Ελήφθη προηγούμενη κοινοποίηση;

 

Τα στοιχεία της προηγούμενης κοινοποίησης συνάδουν με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης;

 

Στοιχεία σκάφους:

Όνομα σκάφους

 

Σημαία σκάφους

 

Τύπος σκάφους

 

IRCS

 

Εξωτερικά διακριτικά

 

Αριθμός IMO

 

Πλοιοκτήτης

 

Διαχειριστής

 

Πλοίαρχος

(και εθνικότητα)

 

Πράκτορας του σκάφους

 

Υπάρχει VMS;

 

Είδος VMS

 

Σχετικές άδειες αλιείας:

Αναγνωριστικός κωδικός άδειας

 

Εκδούσα αρχή

 

Διάρκεια ισχύος

 

Αλιευτικές ζώνες

 

Είδος

 

Εργαλείο (1)

 

Περιλαμβάνεται το σκάφος στον κατάλογο σκαφών της SPRFMO;

 

Διαθέτει άδεια επί του παρόντος;

 

Είδη που τελούν υπό τη διαχείριση της SPRFMO και εκφορτώθηκαν (στη διάρκεια του κατάπλου):

Είδος

Περιοχή αλίευσης του FAO

Κατάσταση προϊόντος

Δηλωθείσα ποσότητα εκφόρτωσης

Ποσότητα εκφόρτωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδη που τελούν υπό τη διαχείριση της SPRFMO και διατηρούνται επί του σκάφους:

Είδος

Περιοχή αλίευσης του FAO

Κατάσταση προϊόντος

Δηλωθείσα ποσότητα που διατηρείται επί του σκάφους

Ποσότητα που διατηρείται επί του σκάφους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδη που τελούν υπό τη διαχείριση της SPRFMO και παρελήφθησαν από μεταφόρτωση (στη διάρκεια του κατάπλου):

Είδος

Περιοχή αλίευσης του FAO

Κατάσταση προϊόντος

Δηλωθείσα ποσότητα που ελήφθη

Ποσότητα που ελήφθη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχοι και πορίσματα:

Τμήμα

Παρατηρήσεις

Έλεγχος ημερολογίων πλοίου και άλλων εγγράφων

Είδος εργαλείων επί του σκάφους

Πορίσματα των επιθεωρητών

Προφανείς διαπιστωθείσες παραβιάσεις (να συμπεριληφθεί παραπομπή στις συναφείς νομικές πράξεις)

Παρατηρήσεις πλοιάρχου

Μέτρα που ελήφθησαν

Υπογραφή πλοιάρχου

Υπογραφή επιθεωρητή


(1)  Εάν η άδεια αφορά μεταφορτώσεις, συμπληρώστε «μεταφόρτωση» στο πεδίο «εργαλείο».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Κατάλογος των άλλων ειδών η κατάσταση των οποίων εμπνέει ανησυχία

Επιστημονική ονομασία

Κοινή ονομασία

Τριψήφιος κωδικός

Carcharhinus longimanus

Ωκεάνιος λευκοπτέρυγος καρχαρίας/καρχαρίνος ο μακροχέρης

OCS

Carcharodon carcharias

Μεγάλος λευκός καρχαρίας ή Σμπρίλος

WSH

Cetorhinus maximus

Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς

BSK

Lamna nasus

Λάμια

POR

Manta spp.

Σελάχια μάντα, διαβολόψαρα

MNT

Mobula spp.

Σελάχια, διαβολόψαρα

RMV

Rhincodon typus

Φαλαινοκαρχαρίας

RHN


16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179/76


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/976 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) θεσπίζει πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας στη Βαλτική Θάλασσα («το σχέδιο»). Σκοπός του σχεδίου είναι να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και ειδικότερα να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ).

(2)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 ορίζει τα σχετικά αλιευτικά αποθέματα της Βαλτικής, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος ρέγγας της Βοθνιακής Θάλασσας και του αποθέματος ρέγγας του Βοθνιακού Κόλπου. Προκειμένου να διαφυλαχθεί η πλήρης αναπαραγωγική ικανότητα των εν λόγω αποθεμάτων, τα παραρτήματα I και II του εν λόγω κανονισμού προσδιορίζουν ορισμένα σημεία αναφοράς διατήρησης, συμπεριλαμβανομένου του εύρους θνησιμότητας λόγω αλιείας και των σημείων αναφοράς για την αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων.

(3)

Με βάση την επιστημονική αξιολόγηση που διενήργησε το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES) το 2017, το απόθεμα ρέγγας της Βοθνιακής Θάλασσας και το απόθεμα ρέγγας του Βοθνιακού Κόλπου είναι παρεμφερή. Κατά συνέπεια, το ICES συνδύασε τα δύο αποθέματα σε ένα, άλλαξε τα όρια της γεωγραφικής περιοχής κατανομής του και επανεκτίμησε το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας της ΜΒΑ, καθώς και τα σχετικά σημεία αναφοράς διατήρησης. Αυτό οδήγησε σε ορισμούς αποθεμάτων και αριθμητικές τιμές που διαφέρουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 1, και στα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139.

(4)

Το άρθρο 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 προβλέπει ότι όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα σημεία αναφοράς διατήρησης που ορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού δεν εκφράζουν πλέον σωστά τους σκοπούς του σχεδίου, τα εν λόγω σημεία μπορούν, σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, να υποβληθούν προς αναθεώρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(5)

Είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν επειγόντως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία ε) και στ), καθώς και τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα σχετικά αποθέματα σύμφωνα με επικαιροποιημένα σημεία αναφοράς διατήρησης.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1139

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

ρέγγα (Clupea harengus) στις υποδιαιρέσεις ICES 30-31 (ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας)·»·

β)

το στοιχείο στ) απαλείφεται.

2)

Στο παράρτημα I, οι καταχωρίσεις για το απόθεμα ρέγγας της Βοθνιακής Θάλασσας και το απόθεμα ρέγγας του Βοθνιακού Κόλπου αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

«Gulf of Bothnia herring

0,15-0,21

0,21-0,21»

3)

Στο παράρτημα II, οι καταχωρίσεις για το απόθεμα ρέγγας της Βοθνιακής Θάλασσας και το απόθεμα ρέγγας του Βοθνιακού Κόλπου αντικαθίσταται από την ακόλουθη καταχώριση:

«Gulf of Bothnia herring

283 180

202 272 »

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 4 Ιουλίου 2018.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

K. EDTSTADLER


(1)  Γνώμη της 14ης Φεβρουαρίου 2018 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαΐου 2018 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2018.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).