ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
16 Ιουλίου 2018


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/995 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2080 όσον αφορά τις περιόδους για την υποβολή των προσφορών

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/996 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Limone Femminello del Gargano (ΠΓΕ)]

6

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/997 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή CSDP της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger)

7

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/998 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2009/177/ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς της Κροατίας για τη νόσο του έρπητα του ψαριού σαζάνι (νόσος KHV), το καθεστώς της Φινλανδίας για τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ), τον κατάλογο των απαλλαγμένων από την Bonamia ostreae περιοχών της Ιρλανδίας και τον κατάλογο των απαλλαγμένων από τη Marteilia refringens περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2010/221/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο των απαλλαγμένων από τον ερπητοϊό των στρειδιών 1 μvar (OsHV-1 μVar) περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 4381]  ( 1)

9

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 223 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η πράξη περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία (2) («εκλογική πράξη»), που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (3) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1978 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ (4).

(2)

Στην εκλογική πράξη πρέπει να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις.

(3)

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο υποχρεούται να θεσπίζει τις διατάξεις που απαιτούνται για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία.

(4)

Η διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και η πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες είναι σημαντικές για την αύξηση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και την εξασφάλιση σημαντικού ποσοστού συμμετοχής στις εκλογές και είναι επιθυμητό να ενημερώνονται οι πολίτες της Ένωσης αρκετά πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τους υποψηφίους των εν λόγω εκλογών και σχετικά με τη σύνδεση των εθνικών πολιτικών κομμάτων με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.

(5)

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προβλέπουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, για ψηφοφορία εκ των προτέρων, δι' αλληλογραφίας και με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ιδίως την αξιοπιστία του αποτελέσματος, τον μυστικό χαρακτήρα της ψηφοφορίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.

(6)

Οι πολίτες της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο της, ιδίως μέσω της ψήφου ή της υποψηφιότητας στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(7)

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στους πολίτες τους που διαμένουν σε τρίτες χώρες να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(8)

Η εκλογική πράξη θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εκλογική πράξη τροποποιείται ως εξής:

1)

το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

1.   Σε κάθε κράτος μέλος, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται ως αντιπρόσωποι των πολιτών της Ένωσης με αναλογικό σύστημα, βάσει ψηφοδελτίων συνδυασμών ή ενιαίου ψηφοδελτίου με έκφραση προτιμήσεων.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σύστημα προτιμησιακής ψήφου σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζουν.

3.   Οι εκλογές διεξάγονται με άμεση, καθολική, ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία.»,

2)

το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κατώτατο όριο για την κατανομή εδρών. Αυτό το κατώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε εθνικό επίπεδο, το 5 % των εκπεφρασμένων ψήφων.

2.   Τα κράτη μέλη στα οποία χρησιμοποιείται το σύστημα ψηφοδελτίων συνδυασμών καθορίζουν κατώτατο όριο για τη συμμετοχή στην κατανομή των εδρών για εκλογικές περιφέρειες που περιλαμβάνουν περισσότερες από 35 έδρες. Το όριο αυτό δεν είναι κατώτερο του 2 % και δεν υπερβαίνει το 5 % των έγκυρων ψήφων στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών ενιαίας εκλογικής περιφέρειας.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 2 εγκαίρως πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίες θα ακολουθήσουν τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά την έναρξη της ισχύος της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου (*1).

(*1)  Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της πράξης περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, που προσαρτάται στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 178 της 16.7.2018, σ. 1).»,"

3)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 3α

Όταν οι εθνικές διατάξεις ορίζουν προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η εν λόγω ημερομηνία είναι τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, για τη διεξαγωγή των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 3β

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να αναγράφεται στα ψηφοδέλτια το όνομα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέεται το εθνικό πολιτικό κόμμα ή συγκεκριμένος υποψήφιος ή να απεικονίζεται σε αυτά ο σχετικός λογότυπος.»,

4)

παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 4α

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα για ψηφοφορία εκ των προτέρων, δι' αλληλογραφίας, αλλά και με ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα, στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, θεσπίζουν μέτρα επαρκή ώστε να διασφαλίζονται ιδίως η αξιοπιστία του αποτελέσματος, ο μυστικός χαρακτήρας της ψηφοφορίας και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης.»,

5)

το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

1.   Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η διπλή ψηφοφορία στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές.»,

6)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 9α

Σύμφωνα με τις εθνικές εκλογικές διαδικασίες τους, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέπουν στους πολίτες τους που διαμένουν σε τρίτες χώρες να ψηφίζουν στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 9β

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρχή επαφής η οποία είναι αρμόδια για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τους ψηφοφόρους και τους υποψηφίους με τις ομόλογες αρχές των άλλων κρατών μελών.

2.   Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων σχετικά με την εγγραφή των ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους και την υποβολή υποψηφιοτήτων, η αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύμφωνα με την ισχύον δίκαιο της Ένωσης περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αρχίζει να διαβιβάζει στις εν λόγω ομόλογες αρχές, έξι εβδομάδες το αργότερο πριν από την πρώτη ημέρα της εκλογικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1, τα δεδομένα που αναφέρονται στην οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου (*2) σχετικά με τους πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι.

(*2)  Οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι (ΕΕ L 329 της 30.12.1993, σ. 34).»."

Άρθρο 2

1.   Η παρούσα απόφαση υπόκειται στην έγκριση των κρατών μελών σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προς τον σκοπό αυτόν διαδικασιών τους.

2.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα μετά την παραλαβή της τελευταίας κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (5).

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. LÖGER


(1)  Έγκριση της 4ης Ιουλίου 2018 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5.

(3)  Απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 (ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 και 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της πράξης εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση 76/787/ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).

(5)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/995 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2080 όσον αφορά τις περιόδους για την υποβολή των προσφορών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (2), και ιδίως το άρθρο 28,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080 της Επιτροπής (3) προκηρύχθηκε διαγωνισμός πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη. Ο κανονισμός προέβλεπε αρχικά δύο επιμέρους διαγωνισμούς μηνιαίως, εκτός από τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/472 της Επιτροπής (4) τροποποίησε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2080 μειώνοντας τον αριθμό των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να υποβληθούν προσφορές σε μία ανά μήνα και καταργώντας την πρόβλεψη τέτοιας περιόδου κατά τον μήνα Αύγουστο.

(3)

Από την πείρα που αποκτήθηκε με την εφαρμογή επιμέρους διαγωνισμών το 2018 προκύπτει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αποκατασταθεί ο αρχικός αριθμός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να υποβληθούν προσφορές και να προβλεφθεί τέτοια περίοδος κατά τον μήνα Αύγουστο.

(4)

Λαμβανομένου υπόψη ότι η περίοδος κατά τον μήνα Αύγουστο λήγει την τέταρτη Τρίτη, προκειμένου να αποφευχθεί η υποβολή δύο προσφορών στη διάρκεια δύο διαδοχικών εβδομάδων, είναι σκόπιμο να υπάρχει μία μόνο περίοδος τον Σεπτέμβριο.

(5)

Κατά συνέπεια, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2080 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2080, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι περίοδοι κατά τις οποίες είναι δυνατόν να υποβληθούν προσφορές για τον δεύτερο και τους επόμενους επιμέρους διαγωνισμούς αρχίζουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της προηγούμενης περιόδου. Λήγουν στις 11.00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) την πρώτη και την τρίτη Τρίτη κάθε μήνα. Ωστόσο, τον Αύγουστο η περίοδος λήγει στις 11.00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) την τέταρτη Τρίτη, τον Σεπτέμβριο στις 11.00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) την τρίτη Τρίτη και τον Δεκέμβριο στις 11.00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) τη δεύτερη Τρίτη. Εάν η Τρίτη είναι αργία, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα στις 11.00 π.μ. (ώρα Βρυξελλών).»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 18 Ιουλίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 71.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2080 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2016, για την προκήρυξη διαγωνισμού πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 321 της 29.11.2016, σ. 45).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/472 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2080 όσον αφορά τις περιόδους για την υποβολή των προσφορών (ΕΕ L 73 της 18.3.2017, σ. 5).


16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2018

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Limone Femminello del Gargano» (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ιταλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Limone Femminello del Gargano», η οποία καταχωρίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 148/2007 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση των προδιαγραφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία «Limone Femminello del Gargano» (ΠΓΕ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 148/2007 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την καταχώριση ορισμένων ονομασιών στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Geraardsbergse mattentaart (ΠΓΕ) — Pataca de Galicia ή Patata de Galicia (ΠΓΕ) — Poniente de Granada (ΠΟΠ) — Gata-Hurdes (ΠΟΠ) — Patatas de Prades ή Patates de Prades (ΠΓΕ) — Mantequilla de Soria (ΠΟΠ) — Huile d'olive de Nîmes (ΠΟΠ) — Huile d'olive de Corse ή Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (ΠΟΠ) — Clémentine de Corse (ΠΓΕ) — Agneau de Sisteron (ΠΓΕ) — Connemara Hill Lamb ή Uain Sléibhe Chonamara (ΠΓΕ) — Sardegna (ΠΟΠ) — Carota dell'Altopiano del Fucino (ΠΓΕ) — Stelvio ή Stilfser (ΠΟΠ) — Limone Femminello del Gargano (ΠΓΕ) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (ΠΟΠ) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (ΠΓΕ) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (ΠΓΕ) — Sangueira de Barroso-Montalegre (ΠΓΕ) — Batata de Trás-os-Montes (ΠΓΕ) — Salpicão de Barroso-Montalegre (ΠΓΕ) — Alheira de Barroso-Montalegre (ΠΓΕ) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ή Borrego de leite de Barroso (ΠΓΕ) — Azeite do Alentejo Interior (ΠΟΠ) — Paio de Beja (ΠΓΕ) — Linguíça do Baixo Alentejo ή Chouriço de carne do Baixo Alentejo (ΠΓΕ) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (ΠΟΠ)] (ΕΕ L 46 της 16.2.2007, σ. 14).

(3)  ΕΕ C 51 της 10.2.2018, σ. 17.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178/7


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2018/997 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή CSDP της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως τα άρθρα 42 παράγραφος 4 και 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Ιουλίου 2012, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2012/392/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με τη σύσταση αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Νίγηρα για την υποστήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων των φορέων ασφαλείας του Νίγηρα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Στις 18 Ιουλίου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1172 (2) με την οποία παρέτεινε την αποστολή EUCAP Sahel Niger μέχρι τις 15 Ιουλίου 2018. Στις 11 Ιουλίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1253 (3) που προβλέπει το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την EUCAP Sahel Niger έως τις 15 Ιουλίου 2018.

(3)

Η EUCAP Sahel Niger και το ποσό της δημοσιονομικής αναφοράς που προβλέπεται θα πρέπει να παραταθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

(4)

Η απόφαση 2012/392/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

H EUCAP Sahel Niger θα διεξαχθεί μέσα σε συνθήκες που ενδέχεται να επιδεινωθούν και να παρεμποδίσουν την υλοποίηση των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως εκτίθενται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2012/392/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την EUCAP Sahel Niger για την περίοδο από 16 Ιουλίου 2017 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 31 000 000 EUR.».

2)

Στο άρθρο 16, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εφαρμόζεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από τις 16 Ιουλίου 2018.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. LÖGER


(1)  Απόφαση 2012/392/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2012, για την αποστολή CSDP της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger) (ΕΕ L 187 της 17.7.2012, σ. 48).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1172 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ για την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger) (ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 106).

(3)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1253 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/392/ΚΕΠΠΑ για την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νίγηρα (EUCAP Sahel Niger) (ΕΕ L 179 της 12.7.2017, σ. 15).


16.7.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 178/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/998 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουλίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2009/177/ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς της Κροατίας για τη νόσο του έρπητα του ψαριού σαζάνι (νόσος KHV), το καθεστώς της Φινλανδίας για τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ), τον κατάλογο των απαλλαγμένων από την Bonamia ostreae περιοχών της Ιρλανδίας και τον κατάλογο των απαλλαγμένων από τη Marteilia refringens περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2010/221/ΕΕ όσον αφορά τον κατάλογο των απαλλαγμένων από τον ερπητοϊό των στρειδιών 1 μvar (OsHV-1 μVar) περιοχών του Ηνωμένου Βασιλείου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 4381]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 51 παράγραφος 2 και το άρθρο 53 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο μέρος Γ του παραρτήματος I της απόφασης 2009/177/ΕΚ της Επιτροπής (2) παρατίθεται ο κατάλογος κρατών μελών, ζωνών και διαμερισμάτων που χαρακτηρίζονται απαλλαγμένα από ορισμένες νόσους οι οποίες αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

(2)

Στον κατάλογο αυτό, επί του παρόντος, ολόκληρη η επικράτεια της Κροατίας χαρακτηρίζεται απαλλαγμένη από τη νόσο του έρπητα του ψαριού σαζάνι (νόσος KHV) και ολόκληρη η επικράτεια της Φινλανδίας χαρακτηρίζεται απαλλαγμένη από τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν δηλώσει διάφορες εστίες των συγκεκριμένων νόσων, αντίστοιχα.

(3)

Αμφότερα τα κράτη μέλη διαβίβασαν στην Επιτροπή πληροφορίες από τις οποίες προκύπτει ότι έλαβαν μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 2006/88/ΕΚ για να αντιμετωπισθούν αυτές οι εστίες. Τα μέτρα αυτά βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη σε ορισμένες περιοχές.

(4)

Στον εν λόγω κατάλογο, επί του παρόντος, ολόκληρη η ακτογραμμή της Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται απαλλαγμένη από την Bonamia ostreae, με εξαίρεση οκτώ κόλπους. Λόγω πρόσφατης εστίας της Bonamia ostreae που σημειώθηκε σε άλλο κόλπο στην περιοχή της Ιρλανδίας που παρατίθεται ως απαλλαγμένη από την εν λόγω νόσο, έχουν τεθεί σε εφαρμογή, και εξακολουθούν να εφαρμόζονται, περιορισμοί σύμφωνα με την οδηγία 2006/88/ΕΚ.

(5)

Επιπλέον, ολόκληρη η ακτογραμμή της Βόρειας Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται απαλλαγμένη από τη Marteilia refringens. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει δύο εστίες της εν λόγω νόσου σε δύο διαφορετικούς κόλπους στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή, και εξακολουθούν να εφαρμόζονται, περιορισμοί μετακινήσεων σύμφωνα με την οδηγία 2006/88/ΕΚ.

(6)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εστάλησαν από την Κροατία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οικείες περιοχές δεν θα πρέπει να αναφέρονται ως απαλλαγμένες από τις αντίστοιχες νόσους και, ως εκ τούτου, η γεωγραφική οριοθέτηση των απαλλαγμένων από τη νόσο περιοχών για την Κροατία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

(7)

Στο παράρτημα I της απόφασης 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής (3) παρατίθεται ο κατάλογος των κρατών μελών, ζωνών και διαμερισμάτων που θεωρούνται απαλλαγμένα από ορισμένες νόσους οι οποίες δεν αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος IV της οδηγίας 2006/88/ΕΚ.

(8)

Επί του παρόντος, στον εν λόγω κατάλογο, το έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται απαλλαγμένο από τον ερπητοϊό των στρειδιών 1 μvar (OsHV-1 μVar) με εξαίρεση ορισμένους κόλπους. Λόγω πρόσφατης εστίας του ιού OsHV-1 μVar που εκδηλώθηκε σε άλλο κόλπο, θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η γεωγραφική οριοθέτηση της απαλλαγμένης από τη νόσο περιοχής για το Ηνωμένο Βασίλειο.

(9)

Επομένως, το παράρτημα I της απόφασης 2009/177/ΕΚ και το παράρτημα I της απόφασης 2010/221/ΕE θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο μέρος Γ του παραρτήματος I της απόφασης 2009/177/ΕΚ, στον πίνακα, η τέταρτη στήλη «Γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής απαλλαγμένης από ασθένειες (κράτος μέλος, ζώνες ή διαμερίσματα)» τροποποιείται ως εξής:

1)

στη γραμμή «Λοιμώδης αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ)», η καταχώριση για την Κροατία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το σύνολο της επικράτειας, με εξαίρεση τις ακόλουθες ζώνες: τη ζώνη που αποτελείται από τις επιχειρήσεις παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στο Donji Miholjac (αριθμός έγκρισης 2HR0109) μαζί με τον ποταμό Drava από το φράγμα Dubrava έως τις εκβολές του στον ποταμό Δούναβη και τη ζώνη που αποτελείται από τις επιχειρήσεις παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στο Grudnjak (αριθμός έγκρισης 2HR0177) μαζί με ολόκληρο το υδάτινο ρεύμα του ποταμού Vučica έως τις εκβολές του στον ποταμό Karašica και από εκεί τον ποταμό Karašica έως τις εκβολές του στον ποταμό Drava»·

2)

στη γραμμή «Λοιμώδης αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ)», η καταχώριση που αφορά τη Φινλανδία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Το σύνολο της επικράτειας, με εξαίρεση το παράκτιο διαμέρισμα στο Ii, Kuivaniemi, και τις ακόλουθες περιοχές λεκάνης απορροής: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 περιοχή Saarijärvi και 4.41 περιοχή Pielinen»·

3)

στη γραμμή «Μόλυνση από Bonamia ostreae», η καταχώριση για την Ιρλανδία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας, εκτός από:

1.

Cork Harbour·

2.

Galway Bay·

3.

Ballinakill Harbour·

4.

Clew Bay·

5.

Achill Sound·

6.

Loughmore, Blacksod Bay·

7.

Lough Foyle·

8.

Lough Swilly·

9.

Kilkieran Bay.»·

4)

στη γραμμή «Μόλυνση από Marteilia refringens», η καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ολόκληρα τα παράλια της Μεγάλης Βρετανίας.

Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας, εκτός από το Belfast Lough και το Dundrum Bay.

Ολόκληρα τα παράλια των νήσων Guernsey και Herm.

Η παράκτια περιοχή των διαμερισμάτων της νήσου Jersey: η περιοχή αποτελείται από την παλιρροιακή και άμεση παράκτια περιοχή μεταξύ του μέσου ύψους της πλημμυρίδας επί της νήσου Jersey και νοητής γραμμής που χαράσσεται σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων από το μέσο ύψος της άμπωτης της νήσου Jersey. Η περιοχή βρίσκεται στο νορμανδοβρετανικό κόλπο, στη νότια πλευρά της Μάγχης.

Ολόκληρα τα παράλια της νήσου του Μαν.».

Άρθρο 2

Στο παράρτημα I της απόφασης 2010/221/ΕΕ, στον πίνακα, στην τέταρτη στήλη «Γεωγραφική οριοθέτηση της περιοχής στην οποία εφαρμόζονται εγκεκριμένα εθνικά μέτρα», στη γραμμή «Ερπητοϊός των στρειδιών 1 μνar (OsHV-1 μVar)», η καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η επικράτεια της Μεγάλης Βρετανίας, εκτός των River Roach, River Crouch, Blackwater Estuary και River Colne στο Essex, της βόρειας ακτής του Kent, του Poole Harbour στο Dorset και του River Teign στο Devon

Η επικράτεια της Βόρειας Ιρλανδίας εκτός των Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough και Strangford Lough

Το έδαφος της νήσου Guernsey».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14.

(2)  Απόφαση 2009/177/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα επιτήρησης και εξάλειψης και τον χαρακτηρισμό κρατών μελών, ζωνών και διαμερισμάτων ως απαλλαγμένων από ασθένειες (ΕΕ L 63 της 7.3.2009, σ. 15).

(3)  Απόφαση 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2010, για την έγκριση εθνικών μέτρων με σκοπό τον περιορισμό του αντικτύπου ορισμένων ασθενειών σε ζώα υδατοκαλλιέργειας και άγρια υδρόβια ζώα σύμφωνα με το άρθρο 43 της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 98 της 20.4.2010, σ. 7).