ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

61ό έτος
19 Απριλίου 2018


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Τροποποιήσεις στην τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR 1975)

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/588 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά την 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/589 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τη μεθανόλη ( 1 )

7

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/590 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

10

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/591 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

11

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2018/592 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για το Λουξεμβούργο

12

 

*

Εκτελεστική απόφαση (EE) 2018/593 του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2018, με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική Δημοκρατία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

14

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/594 της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2018, σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας 1,2-ανυδρίτης του βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικού οξέος (τριμελλιτικός ανυδρίτης) (TMA) ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2112]  ( 1 )

16

 

 

III   Λοιπές πράξεις

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

*

Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 94/17/COL, της 31ης Μαΐου 2017, για την περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας σχετικά με τον κανόνα εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014–2020 (Νορβηγία) [2018/595]

18

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/1


Τροποποιήσεις στην τελωνειακή σύμβαση περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR 1975)

Σύμφωνα με την κοινοποίηση C.N.201.2018.TREATIES – XI.A.16 του ΟΗΕ, οι ακόλουθες τροποποιήσεις της σύμβασης TIR τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018 για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη

Παράρτημα 6, επεξηγηματική σημείωση 0.8.3

Αντί «50 000 δολαρίων ΗΠΑ» διάβαζε «100 000 EUR».

Παράρτημα 6, επεξηγηματική σημείωση 8.1α.6

Να προστεθεί η ακόλουθη νέα επεξηγηματική σημείωση 8.1α.6, ως εξής:

«Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να διενεργήσουν πρόσθετη εξέταση. Η επιτροπή μπορεί, εναλλακτικά, να αποφασίσει να προσλάβει ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή και να αναθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου TIR να εκπονήσει τους όρους αναφοράς του ελέγχου, με βάση το αντικείμενο και τον σκοπό του ελέγχου, όπως καθορίζονται από την επιτροπή. Οι όροι αναφοράς εγκρίνονται από την επιτροπή. Αποτέλεσμα της πρόσθετης εξέτασης από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή είναι η εκπόνηση έκθεσης και επιστολής συστάσεων που υποβάλλονται στην επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, το οικονομικό κόστος της πρόσληψης ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή, καθώς και της σχετικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Ελέγχου TIR.»

Παράρτημα 8, άρθρο 1α

Μετά το υπάρχον κείμενο να προστεθούν οι νέες παράγραφοι 4, 5 και 6, ως εξής:

«4.   Η επιτροπή λαμβάνει και εξετάζει τις ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την/τις έκθεση/-έσεις που υποβάλλει ο διεθνής οργανισμός σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του παραρτήματος 9 Μέρος III. Κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο του πεδίου της εξέτασής της, η επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση πρόσθετων πληροφοριών, διευκρινίσεων ή εγγράφων από τον διεθνή οργανισμό ή τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

5.   Με την επιφύλαξη της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η επιτροπή έχει το δικαίωμα, βάσει εκτίμησης κινδύνου, να ζητήσει τη διεξαγωγή συμπληρωματικών εξετάσεων. Η επιτροπή δίνει εντολή στην Επιτροπή Ελέγχου TIR ή ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να προβούν στην εκτίμηση κινδύνου.

Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων εξετάσεων καθορίζεται από την επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της εκτίμησης κινδύνου της Επιτροπής Ελέγχου TIR ή των αρμόδιων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο τηρούνται από την Επιτροπή Ελέγχου TIR και διαβιβάζονται σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη τα οποία καλούνται να τα λάβουν δεόντως υπόψη.

6.   Η διαδικασία που ακολουθείται για τη διεξαγωγή πρόσθετων εξετάσεων εγκρίνεται από την επιτροπή.»

Παράρτημα 9, Μέρος I, υπότιτλος

Πριν από τις λέξεις «όροι και προϋποθέσεις» να προστεθεί η λέξη «Ελάχιστοι».

Παράρτημα 9, Μέρος I, παράγραφος 1, (πρώτη γραμμή)

Μετά τη λέξη «Οι» να προστεθεί η λέξη «ελάχιστοι».

Παράρτημα 9, Μέρος I, παράγραφος 7

Αντί «τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιθυμούσαν ενδεχομένως να ορίσουν» διάβαζε «κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα επιθυμούσε ενδεχομένως να ορίσει».

Παράρτημα 9, Μέρος II, Διαδικασία, Υπόδειγμα Εντύπου Έγκρισης, πρώτο εδάφιο

Αντί «εγκεκριμένο» διάβαζε «εξουσιοδοτημένο».

Παράρτημα 9, Μέρος III, παράγραφος 2

Μετά το στοιχείο ιγ) να προστεθούν νέα στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ) ως εξής:

«ιδ)

τηρεί χωριστά αρχεία και λογαριασμούς που περιέχουν πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία διεθνούς εγγυοδοτικού συστήματος και την εκτύπωση και διανομή δελτίων TIR·

ιε)

παρέχει την πλήρη και έγκαιρη συνεργασία του, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά, της δυνατότητας πρόσβασης στα ανωτέρω αρχεία και τους λογαριασμούς για τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών ή για κάθε άλλη δεόντως εξουσιοδοτημένη οντότητα και, σε κάθε χρονική στιγμή, διευκόλυνσης των πρόσθετων επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργούνται από αυτές εξ ονόματος των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με το παράρτημα 8 άρθρο 1 α, παράγραφοι 5 και 6·

ιστ)

προσλαμβάνει ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή για τη διενέργεια ετήσιων ελέγχων των αρχείων και λογαριασμών που αναφέρονται στο στοιχείο ιδ). Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα λογιστικού ελέγχου (ISA) και έχει ως αποτέλεσμα την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης ελέγχου και επιστολής συστάσεων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαχείρισης.»


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/588 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Απριλίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά την 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 9 Αυγούστου 2013, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (εφεξής «ο Οργανισμός») φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 («ο φάκελος του παραρτήματος XV (2)»), με τον οποίο προτείνεται η επιβολή περιορισμών στην 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη (NMP). Ο φάκελος του παραρτήματος XV κατέδειξε ότι ήταν αναγκαίο να αναληφθεί δράση σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων που εκτίθενται σε NMP.

(2)

Οι Κάτω Χώρες στήριξαν την αξιολόγηση επικινδυνότητας της NMP στις επιπτώσεις της ουσίας σε πολλά τελικά σημεία της υγείας του ανθρώπου. Η τοξικότητα στην ανάπτυξη θεωρήθηκε το πιο σημαντικό από τα τελικά σημεία και χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί ένα επίπεδο (το παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις ή «DNEL») πάνω από το οποίο οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται στην NMP μέσω της εισπνοής.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ορίζει ότι, όταν η NMP περιέχεται σε μείγματα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 0,3 %, αυτά πρέπει να ταξινομούνται ως τοξικά για την αναπαραγωγή, της κατηγορίας 1Β. Ο περιορισμός θα πρέπει να ισχύει για τα εν λόγω μείγματα καθώς και για την ουσία υπό καθαρή μορφή.

(4)

Στις 5 Ιουνίου 2014 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού εξέδωσε γνωμοδότηση, στην οποία επιβεβαιώνεται ότι η τοξικότητα στην ανάπτυξη ήταν το σημαντικότερο τελικό σημείο υγείας. Ωστόσο, η RAC έκρινε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται διαφορετικός συντελεστής αξιολόγησης από αυτόν που χρησιμοποίησαν οι Κάτω Χώρες για τον υπολογισμό του DNEL για την NMP. Έτσι προκύπτει επίπεδο διπλάσιο από αυτό που προτείνεται από τις Κάτω Χώρες για την έκθεση των εργαζομένων στην NMP μέσω της αναπνευστικής οδού. Η RAC υπολόγισε επίσης ένα DNEL για την έκθεση των εργαζομένων στην NMP μέσω της δερματικής οδού, το οποίο δεν είχε προταθεί από τις Κάτω Χώρες.

(5)

Η RAC επιβεβαίωσε ότι η συνολική έκθεση στην NMP πάνω από τα δύο DNEL θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και ότι ο προτεινόμενος περιορισμός, βάσει των εν λόγω δύο DNEL, είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης, από άποψη αποτελεσματικότητας, για τη μείωση του κινδύνου.

(6)

Στις 25 Νοεμβρίου 2014 η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης του Οργανισμού («SEAC») εξέδωσε τη γνώμη της, στην οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο προτεινόμενος περιορισμός, όπως τροποποιήθηκε από τη RAC, είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης, όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και το κοινωνικοοικονομικό κόστος, για τη μείωση του κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων που προκύπτει από την NMP.

(7)

Η SEAC συνέστησε πενταετή γενική αναβολή της εφαρμογής του περιορισμού, σύμφωνα με την περίοδο που προτείνεται στον φάκελο του παραρτήματος XV, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης. Η SEAC θεώρησε ότι μια μεγαλύτερη περίοδος αναβολής θα ήταν καταλληλότερη για τον κλάδο της επίστρωσης συρμάτων, που προσδιορίστηκε από τις Κάτω Χώρες ως ο κλάδος για τον οποίο ο προτεινόμενος περιορισμός ενδέχεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχέση με το κόστος.

(8)

Το φόρουμ του Οργανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, κλήθηκε να διατυπώσει τη γνώμη του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβολής περιορισμών και οι συστάσεις του έχουν ληφθεί υπόψη.

(9)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014 ο Οργανισμός υπέβαλε τις γνώμες της RAC και της SEAC (4) στην Επιτροπή.

(10)

Μόλις αντιλήφθηκε τη διαφορά μεταξύ του DNEL για την έκθεση σε NMP μέσω της αναπνευστικής οδού, που πρότεινε η RAC στη γνωμοδότησή της, και των ενδεικτικών ορίων επαγγελματικής έκθεσης για την NMP που καθιερώθηκαν με την οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου (5) ύστερα από τη διατύπωση επιστημονικής γνώμης της επιστημονικής επιτροπής για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης σε χημικές ουσίες (SCOEL), η Επιτροπή ζήτησε από τη RAC και τη SCOEL να συνεργαστούν για να λύσουν το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Κατόπιν αυτού, στις 30 Νοεμβρίου 2016 η RAC πρότεινε τροποποιημένο DNEL για την έκθεση των εργαζομένων στην NMP μέσω της αναπνευστικής οδού.

(11)

Με βάση τις γνώμες της RAC και της SEAC, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει απαράδεκτος κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της παρασκευής και της χρήσης NMP που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο περιορισμός με το οποίο θα καθοριστούν DNEL για την έκθεση των εργαζομένων στην NMP τόσο μέσω της εισπνοής όσο και μέσω του δέρματος είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου. Ο εν λόγω περιορισμός θα ήταν καταλληλότερος από το ενδεικτικό όριο επαγγελματικής έκθεσης για την NMP που καθορίστηκε σύμφωνα με την οδηγία 98/24/ΕΚ, για τους εξής λόγους: ο συνολικός λόγος χαρακτηρισμού κινδύνου βασίζεται σε ποσοτικά DNEL για εισπνοή και δερματική έκθεση στην NMP· η εναρμόνιση της έκθεσης χημικής ασφάλειας στον φάκελο καταχώρισης μέσω εναρμονισμένων DNEL μπορεί να εξακριβωθεί μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006· οι μεταγενέστεροι χρήστες θα έχουν την ίδια χρονική περίοδο με τους παρασκευαστές και τους εισαγωγείς για να θέσουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και τις συνθήκες λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζουν ότι η έκθεση των εργαζομένων στην NMP είναι χαμηλότερη από τα δύο DNEL· τα δελτία δεδομένων ασφάλειας θα συμπεριλάβουν αυτά τα DNEL στα ενδεδειγμένα ειδικά τμήματα.

(12)

Ως εκ τούτου, ο προτεινόμενος περιορισμός είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων από την έκθεση στην NMP.

(13)

Τα DNEL πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας μιας ουσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για να συμβάλουν στον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη διαχείριση του κινδύνου που παρουσιάζει η ουσία σε συγκεκριμένα σενάρια έκθεσης. Όταν οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες προτίθενται να διαθέσουν την NMP ως ουσία στην αγορά υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα σε συγκεκριμένη συγκέντρωση, η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες της ουσίας μέσω των εκθέσεων χημικής ασφάλειας και των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Οι παρασκευαστές και οι μεταγενέστεροι χρήστες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται τα DNEL όταν η ουσία παρασκευάζεται ή χρησιμοποιείται, είτε υπό καθαρή μορφή είτε σε μείγμα.

(14)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθούν με τον προτεινόμενο περιορισμό, ιδίως στον κλάδο της επίστρωσης συρμάτων, όπου το κόστος εφαρμογής του περιορισμού θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της SEAC, η εφαρμογή του περιορισμού θα πρέπει να αναβληθεί. Η περίοδος αναβολής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την καθυστέρηση της διαδικασίας επιβολής περιορισμών λόγω της συνεργασίας μεταξύ της RAC και της SCOEL.

(15)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/ee4c88a9-d26f-4872-98fd-fb41646cc9e1

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/aa77c7c4-4026-4ab1-b032-8a73b61ca8bd

(5)  Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 131 της 5.5.1998, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται η ακόλουθη νέα καταχώριση:

«71.

1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη

(NMP)

Αριθ. CAS 872-50-4

Αριθ. EC 212-828-1

1.

Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά ως ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,3 % μετά τις 9 Μαΐου 2020, εκτός αν οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες έχουν συμπεριλάβει στις σχετικές εκθέσεις χημικής ασφάλειας και στα δελτία δεδομένων ασφάλειας, παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων ίσο με 14,4 mg/m3 για έκθεση μέσω της εισπνοής και 4,8 mg/kg/ημέρα για τη δερματική έκθεση.

2.

Δεν επιτρέπεται η παρασκευή ή η χρήση, ως ουσία υπό καθαρή μορφή ή σε μείγμα, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,3 % μετά τις 9 Μαΐου 2020, εκτός εάν οι παρασκευαστές και οι μεταγενέστεροι χρήστες λάβουν τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου και παράσχουν τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η έκθεση των εργαζομένων είναι χαμηλότερη από τα DNEL που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.

3.

Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, οι υποχρεώσεις που προβλέπονται εκεί εφαρμόζονται από τις 9 Μαΐου 2024 για τη διάθεση στην αγορά για χρήση, ή για τη χρήση ως διαλύτη ή αντιδρώσα ουσία στη διαδικασία επίστρωσης συρμάτων.»


19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/589 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Απριλίου 2018

για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά τη μεθανόλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 16 Ιανουαρίου 2015, η Πολωνία υπέβαλε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») (2) φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 («ο φάκελος του παραρτήματος XV»), ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής περιορισμών που προβλέπεται στα άρθρα 69 έως 73 του εν λόγω κανονισμού. Στον φάκελο του παραρτήματος XV αναφερόταν ότι η έκθεση στη μεθανόλη που υπάρχει στο υγρό υαλοκαθαριστήρων και στη μετουσιωμένη αλκοόλη συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και πρότεινε να απαγορευτεί η διάθεσή τους στην αγορά. Ο φάκελος του παραρτήματος XV κατέδειξε ότι είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης.

(2)

Ο προτεινόμενος στον φάκελο του παραρτήματος XV περιορισμός στοχεύει στη μείωση της επίπτωσης της σοβαρής δηλητηρίασης από μεθανόλη μετά από κατανάλωση, από χρόνιους αλκοολικούς και ενίοτε από μη αλκοολικούς, υγρών υαλοκαθαριστήρων ή μετουσιωμένης αλκοόλης, τα οποία χρησιμοποιούνται ως φθηνά υποκατάστατα του αναλώσιμου οινοπνεύματος. Ο περιορισμός αναμένεται επίσης να αποτρέψει τη δηλητηρίαση από μεθανόλη ύστερα από τυχαία κατάποση υγρών υαλοκαθαριστήρων κα μετουσιωμένης αλκοόλης, συμπεριλαμβανομένων των δηλητηριάσεων παιδιών. Ο φάκελος του παραρτήματος XV και η δημόσια διαβούλευση ανέφεραν περιπτώσεις δηλητηριάσεων παιδιών λόγω κατάποσης υγρών υαλοκαθαριστήρων σε επτά κράτη μέλη και θανατηφόρα κρούσματα σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη.

(3)

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 η επιτροπή αξιολόγησης κινδύνων (RAC) του Οργανισμού εξέδωσε γνώμη στην οποία κατέληξε ότι η έκθεση στη μεθανόλη που περιέχεται στα υγρά υαλοκαθαριστήρων και στη μετουσιωμένη αλκοόλη σε συγκέντρωση άνω του 0,6 % κατά βάρος ενέχει κίνδυνο θανάτου, σοβαρής οφθαλμικής τοξικότητας ή άλλων σοβαρών συνεπειών από δηλητηρίαση λόγω μεθανόλης. Η RAC επιπλέον γνωμοδότησε ότι ο προτεινόμενος περιορισμός είναι το καταλληλότερο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων, τόσο ως προς την αποτελεσματικότητα όσο και ως προς τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής.

(4)

Στις 11 Μαρτίου 2016 η επιτροπή κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης (SEAC) του Οργανισμού διατύπωσε γνώμη σχετικά με τον προτεινόμενο περιορισμό. Όσον αφορά τη μετουσιωμένη αλκοόλη, η έλλειψη κοινωνικοοικονομικών στοιχείων στον φάκελο του παραρτήματος XV και στοιχείων από τη δημόσια διαβούλευση σήμαιναν ότι η SEAC δεν μπορούσε να αξιολογήσει τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της συμπερίληψης της ουσίας στον προτεινόμενο περιορισμό. Όσον αφορά τα υγρά υαλοκαθαριστήρων, η SEAC εκτίμησε ότι ο προτεινόμενος περιορισμός είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο σε επίπεδο Ένωσης για να αντιμετωπιστούν οι εντοπισθέντες κίνδυνοι σε σχέση με τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη και το κοινωνικοοικονομικό κόστος. Συνολικά, η SEAC εκτίμησε ότι οι αποκλίσεις στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρέβλωση στην εσωτερική αγορά.

(5)

Κατά τη διαδικασία επιβολής περιορισμών ζητήθηκε η γνώμη του φόρουμ του Οργανισμού για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο επιβολής και η γνώμη του ελήφθη υπόψη, ιδίως όσον αφορά τη συμπερίληψη των υγρών αποπάγωσης ανεμοθωράκων στον προτεινόμενο περιορισμό.

(6)

Στις 28 Απριλίου 2016 ο Οργανισμός υπέβαλε τις γνώμες της RAC και της SEAC στην Επιτροπή (3). Βάσει αυτών των γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παρουσία μεθανόλης στα υγρά υαλοκαθαριστήρων και στα υγρά αποπάγωσης του ανεμοθώρακα αποτελεί απαράδεκτο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο.

(7)

Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα ενδιαφερόμενα μέρη για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό τη συμμόρφωση με τον προτεινόμενο περιορισμό, ειδικότερα για να μπορέσουν να πωληθούν τα αποθέματα και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη επικοινωνία εντός της αλυσίδας εφοδιασμού. Για τον λόγο αυτόν, η εφαρμογή του περιορισμού θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά.

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 προστίθεται η ακόλουθη νέα καταχώριση:

«69.

Μεθανόλη

Αριθ. CAS 67-56-1

Αριθ. EC 200-659-6

Δεν πρέπει να διατίθεται στην αγορά για το ευρύ κοινό μετά τις 9 Μαΐου 2018 στα υγρά υαλοκαθαριστήρων ή αποπάγωσης ανεμοθώρακα, σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη από 0,6 % κατά βάρος.»


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/10


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/590 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Απριλίου 2018

για τον διορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020.

(2)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της εντολής βάσει της οποίας είχε προταθεί η κα Birgit J. HONÉ (Staatssekretärin für Europa und Regionale Landesentwicklung, Niedersächsische Staatskanzlei).

(3)

Μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας του κ. Fritz JAECKEL,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών για το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:

α)

ως τακτικό μέλος:

η κα Birgit J. HONÉ, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (Niedersachsen) (αλλαγή εντολής),

και

β)

ως αναπληρωματικό μέλος:

ο κ. Clemens LAMMERSKITTEN, Mitglied des Niedersächsischen Landtags.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. PORODZANOV


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).


19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/11


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/591 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Απριλίου 2018

για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 305,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 26 Ιανουαρίου 2015, στις 5 Φεβρουαρίου 2015 και στις 23 Ιουνίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/116 (1), (ΕΕ) 2015/190 (2) και (ΕΕ) 2015/994 (3) για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020. Στις 4 Μαρτίου 2016, με την απόφαση (ΕΕ) 2016/333 (4) του Συμβουλίου, η κα Dagmar MÜHLENFIELD αντικαταστάθηκε από τον κ. Joachim WOLBERGS ως τακτικό μέλος.

(2)

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών έμεινε κενή λόγω της λήξης της θητείας του κ. Mr Joachim WOLBERGS,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζεται ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή των Περιφερειών, για το εναπομένον διάστημα της τρέχουσας θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2020:

ο δρ. Peter KURZ, Oberbürgermeister der Stadt Mannheim.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. PORODZANOV


(1)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/116 του Συμβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 2015, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από 26 Ιανουαρίου 2015 έως 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 20 της 27.1.2015, σ. 42).

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/190 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον διορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από την 26η Ιανουαρίου 2015 έως την 25η Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 31 της 7.2.2015, σ. 25).

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/994 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2015, για τον διορισμό μελών και αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 2015 έως τις 25 Ιανουαρίου 2020 (ΕΕ L 159 της 25.6.2015, σ. 70).

(4)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/333 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2016, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, κατόπιν πρότασης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΕ L 62 της 9.3.2016, σ. 16).


19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/12


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/592 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Απριλίου 2018

για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για το Λουξεμβούργο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (1), και ειδικότερα τα άρθρα 23 και 24,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους υποψηφιοτήτων τους οποίους έχει υποβάλει στο Συμβούλιο το Λουξεμβούργο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 (2), το Συμβούλιο διόρισε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, για το διάστημα από 25 Σεπτεμβρίου 2016 έως 24 Σεπτεμβρίου 2018.

(2)

Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου υπέβαλε υποψηφιότητες για την κάλυψη ορισμένων θέσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, για το διάστημα που λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2018:

I.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Λουξεμβούργο

κ. Tom GOEDERS

κ. Laurent PEUSCH

κ. Jonathan PEREIRA NEVES

II.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Λουξεμβούργο

κ. Carlos PEREIRA

κ. Paul DE ARAUJO

κ. Eduardo DIAS

III.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Χώρα

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Λουξεμβούργο

κα Patricia HEMMEN

κ. François ENGELS

κα Héloise ANTOINE

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν ακόμη υποδειχθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. PORODZANOV


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης (ΕΕ L 141 της 27.5.2011, σ. 1).

(2)  Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (ΕΕ C 348 της 23.9.2016, σ. 3).


19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (EE) 2018/593 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Απριλίου 2018

με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική Δημοκρατία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/EΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, η Ιταλία ζήτησε την άδεια να παρεκκλίνει με ειδικό μέτρο από τα άρθρα 218 και 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και να καθιερώσει υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλους τους υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Ιταλίας, εκτός από τους υποκείμενους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της εν λόγω οδηγίας και να διοχετεύσει τα τιμολόγια μέσω του συστήματος «Sistema di Interscambio» («το SdI») που διαχειρίζεται η Ιταλική Υπηρεσία Εσόδων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή ενημέρωσε, με επιστολές της 3ης Νοεμβρίου 2017 και της 6ης Νοεμβρίου 2017, τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα της Ιταλίας. Με επιστολή της 7ης Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή γνωστοποίησε στην Ιταλία ότι διέθετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξέταση του αιτήματος.

(3)

Η Ιταλία υποστηρίζει ότι η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με την οποία τα τιμολόγια υποβάλλονται μέσω του SdI επιτρέπει στη φορολογική διοίκηση να αποκτά σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες που περιέχονται στα τιμολόγια που εκδίδονται και παραλαμβάνονται από τους εμπόρους. Ως εκ τούτου, οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να πραγματοποιούν εγκαίρως και αυτόματα ελέγχους συμφωνίας μεταξύ των ποσών ΦΠΑ που δηλώθηκαν και καταβλήθηκαν.

(4)

Η Ιταλία ισχυρίζεται ότι η εισαγωγή της γενικευμένης υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής, την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τη μετάβαση στην ψηφιοποίηση καθώς και την απλούστευση της είσπραξης των φόρων.

(5)

Η Ιταλία ισχυρίζεται ότι τα θεμέλια για την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης είχαν ήδη τεθεί χάρη στην προαιρετική χρήση του υφιστάμενου συστήματος SdI, το οποίο θα εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και, ταυτόχρονα, θα περιορίσει τις επιπτώσεις του ειδικού μέτρου στους υποκείμενους στον φόρο.

(6)

Λαμβανομένων υπόψη του ευρέος πεδίου εφαρμογής και του καινοτόμου χαρακτήρα του ειδικού μέτρου, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος του ειδικού μέτρου στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στους υποκείμενους στον φόρο. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που η Ιταλία θεωρεί ότι η παράταση του ειδικού μέτρου είναι αναγκαία, θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση παράτασης συνοδευόμενη από έκθεση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση του ειδικού μέτρου σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ καθώς και στην απλούστευση της είσπραξης των φόρων.

(7)

Το ειδικό μέτρο δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα του πελάτη να λαμβάνει έντυπα τιμολόγια στην περίπτωση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

(8)

Το ειδικό μέτρο θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένο, ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό σε σχέση με τους στόχους του.

(9)

Το ειδικό μέτρο παρέκκλισης είναι συνεπώς ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους στόχους, δεδομένου ότι περιορίζεται χρονικά και έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής διότι δεν εφαρμόζεται σε υποκείμενους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Επιπλέον, το ειδικό μέτρο δεν ενέχει τον κίνδυνο μετατόπισης της απάτης σε άλλους τομείς ή σε άλλα κράτη μέλη.

(10)

Το ειδικό μέτρο παρέκκλισης δεν θα έχει αρνητική επίπτωση στα συνολικά φορολογικά έσοδα που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 218 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Ιταλία να αποδέχεται ως τιμολόγια έγγραφα ή μηνύματα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον εκδίδονται από υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο ιταλικό έδαφος, εκτός από τους υποκείμενους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Ιταλία να θεσπίσει διάταξη σύμφωνα με την οποία η χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων που εκδίδονται από υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο ιταλικό έδαφος δεν υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών, εκτός εάν τα τιμολόγια αυτά εκδίδονται από υποκείμενους στον φόρο που επωφελούνται της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 282 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άρθρο 3

Η Ιταλία κοινοποιεί στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα που υλοποιούν τις παρακκλισεις που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αν η Ιταλία θεωρεί ότι η παράταση των παρεκκλίσεων των άρθρων 1 και 2 είναι αναγκαία θα ζητήσει από την Επιτροπή παράταση υποβάλλοντας ταυτοχρόνως έκθεση για το κατά πόσον τα εθνικά μέτρα του άρθρου 3 ήταν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ και στην απλοποίηση της συλλογής των φόρων. Η εν λόγω έκθεση θα εκτιμά επίσης και την επίπτωση των μέτρων αυτών έναντι των φορολογουμένων και ιδίως αν τα μέτρα αυτά αυξάνουν την διοικητική τους επιβάρυνση και το κόστος.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Λουξεμβούργο, 16 Απριλίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

R. PORODZANOV


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.


19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/594 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Απριλίου 2018

σχετικά με τον προσδιορισμό της ουσίας 1,2-ανυδρίτης του βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικού οξέος (τριμελλιτικός ανυδρίτης) (TMA) ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2112]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στις 8 Αυγούστου 2016 οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων («ο Οργανισμός») φάκελο που είχε εκπονηθεί σύμφωνα με το παράρτημα XV του εν λόγω κανονισμού («φάκελος του παραρτήματος XV») για τον προσδιορισμό της ουσίας 1,2-ανυδρίτης του βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικού οξέος (τριμελλιτικός ανυδρίτης) (TMA) (αριθ. EC 209-008-0, αριθ. CAS 552-30-7) ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πληροί το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Σύμφωνα με τον φάκελο του παραρτήματος XV, υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου λόγω των ευαισθητοποιητικών ιδιοτήτων του TMA για το αναπνευστικό σύστημα, οι οποίες προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(2)

Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 η επιτροπή των κρατών μελών του Οργανισμού (ΕΚΜ) εξέδωσε τη γνώμη της (2) σχετικά με τον φάκελο του παραρτήματος XV. Ενώ η πλειοψηφία των μελών της ΕΚΜ θεώρησε ότι ο TMA πληροί τις προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, η ΕΚΜ δεν κατέληξε σε ομόφωνη συμφωνία. Τρία μέλη απείχαν. Τρία μέλη ήταν της γνώμης ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις για πιθανές σοβαρές επιπτώσεις του TMA στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίες να προκαλούν ισοδύναμο επίπεδο ανησυχίας με εκείνο άλλων ουσιών που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Τα εν λόγω τρία μέλη εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς το είδος, τη σοβαρότητα, τη μη αναστρεψιμότητα, την καθυστέρηση εκδήλωσης των επιπτώσεων στην υγεία από τον TMA, ως προς τις κοινωνικές ανησυχίες που συνδέονται με τις επιπτώσεις της και ως προς την αδυναμία καθορισμού ενός ασφαλούς επιπέδου έκθεσης στον TMA.

(3)

Στις 17 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο Οργανισμός παρέπεμψε τη γνώμη της ΕΚΜ στην Επιτροπή για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό του TMA με βάση το άρθρο 57 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Η Επιτροπή επισημαίνει, συμβαδίζοντας με τη γνώμη της πλειοψηφίας στην ΕΚΜ, ότι τα στοιχεία του φακέλου του παραρτήματος XV που υποβλήθηκαν και συζητήθηκαν καταδεικνύουν ότι ο TMA προκαλεί σοβαρή και μόνιμη βλάβη στη λειτουργία των πνευμόνων, εάν η έκθεση είναι παρατεταμένη και δεν υπάρξει παρέμβαση. Οι περιπτώσεις δυσμενών επιπτώσεων που αναφέρθηκαν ποικίλλουν, από επαγγελματική ρινοεπιπεφυκίτιδα και άσθμα έως σοβαρά νοσήματα, όπως το σύνδρομο πνευμονοπάθειας-αναιμίας, η αλλεργική λαρυγγίτιδα και η αλλεργική κυψελίτιδα. Ορισμένες από τις επιπτώσεις ήταν τόσο σοβαρές που οι πάσχοντες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις εργασίας τους. Οι πιο σοβαρές επιπτώσεις μπορεί να απαιτούν μακροχρόνια ιατρική περίθαλψη.

(5)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, ενώ ορισμένες επιπτώσεις του TMA είναι αναστρέψιμες μετά την παύση της έκθεσης, το πρώτο στάδιο της ευαισθητοποίησης (επαγωγή) είναι μη αναστρέψιμο. Επιπλέον, από τα διαθέσιμα στοιχεία για τον άνθρωπο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί κάποιο επίπεδο συγκέντρωσης του TMA κάτω από το οποίο δεν συμβαίνει ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, φαίνεται ότι για τις σοβαρές επιπτώσεις υπάρχει κάποια λανθάνουσα περίοδος. Το ενδεχόμενο να επέλθουν μη αναστρέψιμες επιπτώσεις πριν εντοπιστεί το πρόβλημα υγείας έχει αναγνωριστεί στον προσδιορισμό άλλων ουσιών (3) που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, λόγω των ευαισθητοποιητικών ιδιοτήτων τους για το αναπνευστικό σύστημα, και έχει επιβεβαιωθεί από την ευρωπαϊκή νομολογία (4).

(6)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί προηγούμενη ευαισθητοποίηση μπορούν να αλλάξουν καθήκοντα μόνο σε θέσεις όπου η έκθεσή τους στον TMA θα είναι μηδενική ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούν κοινωνικές ανησυχίες και επιφέρουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων που έχουν υποστεί ευαισθητοποίηση.

(7)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί, σύμφωνα με τη γνώμη που πλειοψήφησε στην ΕΚΜ, ότι το επίπεδο ανησυχίας που προκαλεί ο TMA είναι ισοδύναμο με εκείνο των ουσιών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και ότι, κατά συνέπεια, ο TMA θα πρέπει να προσδιοριστεί ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού, λόγω των ευαισθητοποιητικών ιδιοτήτων του για το αναπνευστικό σύστημα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η ουσία 1,2-ανυδρίτης του βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικού οξέος (τριμελλιτικός ανυδρίτης) (TMA) (αριθ. EC 209-008-0, αριθ. CAS 552-30-7) προσδιορίζεται ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με το άρθρο 57 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, λόγω των ευαισθητοποιητικών ιδιοτήτων της για το αναπνευστικό σύστημα.

2.   Η ουσία που ορίζεται στην παράγραφο 1 προστίθεται στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 με την ακόλουθη ένδειξη στη στήλη «Λόγος συμπερίληψης»: «Ιδιότητες ευαισθητοποίησης του αναπνευστικού συστήματος [άρθρο 57 στοιχείο στ)] - ανθρώπινη υγεία».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee

(3)  Συμφωνία της επιτροπής των κρατών μελών για τον προσδιορισμό του διαζενο-1,2-δικαρβοξαμιδίου [C,C-αζωδι(φορμαμιδίου)] ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία https://echa.europa.eu/documents/10162/5b3971ca-7683-414b-b7df-085744c5b327·

Συμφωνία της επιτροπής των κρατών μελών για τον προσδιορισμό των ουσιών εξαϋδρομεθυλοφθαλικός ανυδρίτης, εξαϋδρο-4-μεθυλοφθαλικός ανυδρίτης, εξαϋδρο-1-μεθυλοφθαλικός ανυδρίτης, εξαϋδρο-3-μεθυλοφθαλικός ανυδρίτης ως ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία https://echa.europa.eu/documents/10162/ab858db8-5467-429c-a94d-2e563f523d01·

Συμφωνία της επιτροπής των κρατών μελών για τον προσδιορισμό των ουσιών κυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης, cis-κυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης, trans-κυκλοεξανο-1,2-δικαρβοξυλικός ανυδρίτης ως ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία https://echa.europa.eu/documents/10162/8a707077-bf1c-462d-bf25-dd58ffa14cf8.

(4)  Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2015, Polynt και Sitre κατά ΕΟΧΠ, T-134/13, ECLI:EU:T:2015:254, και απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Απριλίου 2015, Hitachi Chemical Europe GmbH κ.λπ. κατά ECHA, T-135/13, ECLI:EU:T:2015:253.


III Λοιπές πράξεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

19.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 99/18


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΫΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 94/17/COL

της 31ης Μαΐου 2017

για την περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας σχετικά με τον κανόνα εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014–2020 (Νορβηγία) [2018/595]

Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ (εφεξής «η Αρχή»),

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («συμφωνία ΕΟΧ»), και ιδίως τα άρθρα 61 και 62,

το πρωτόκολλο 26 της συμφωνίας ΕΟΧ,

τη συμφωνία μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου («συμφωνία περί Εποπτείας και Δικαστηρίου»), και ιδίως το άρθρο 24,

το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας περί Εποπτείας και Δικαστηρίου («πρωτόκολλο 3»), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 του μέρους II,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

1.   Διαδικασία

(1)

Οι νορβηγικές αρχές κοινοποίησαν το καθεστώς διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3, με επιστολή της 13ης Μαρτίου 2014 (1). Με βάση αυτή την κοινοποίηση και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στη συνέχεια (2), η Αρχή ενέκρινε το κοινοποιηθέν καθεστώς ενισχύσεων με την απόφασή της αριθ. 225/14/COL της 18ης Ιουνίου 2014.

(2)

Με την απόφασή του, της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, στην υπόθεση E-23/14 Kimek Offshore AS κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ  (3), το Δικαστήριο ΕΖΕΣ ακύρωσε εν μέρει την απόφαση της Αρχής.

(3)

Με επιστολή της 15ης Οκτωβρίου 2015 (4), η Αρχή ζήτησε πληροφορίες από τις νορβηγικές αρχές. Οι νορβηγικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 6ης Νοεμβρίου 2015 (5).

(4)

Με την απόφαση αριθ. 489/15/COL, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, η Αρχή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας. Με επιστολή της 13ης Ιανουαρίου 2016 (6), οι νορβηγικές αρχές απάντησαν στην απόφαση της Αρχής.

(5)

Στις 30 Ιουνίου 2016, η απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ. (7) Η Αρχή έλαβε παρατηρήσεις από δύο ενδιαφερόμενους, την Kimek Offshore AS (με επιστολή της 12ης Μαΐου 2016 (8)) και την NHO Finnmark (με επιστολή της 4ης Ιουλίου 2016 (9)) μέχρι τις 30 Ιουλίου 2016, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής παρατηρήσεων. Με επιστολή της 2ας Αυγούστου 2016 (10), η Αρχή διαβίβασε τις παρατηρήσεις στις νορβηγικές αρχές, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απαντήσουν. Οι νορβηγικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 (11).

2.   Το πεδίο εφαρμογής της επίσημης έρευνας

(6)

Με την απόφασή του, το Δικαστήριο ΕΖΕΣ ακύρωσε εν μέρει την απόφαση της Αρχής με την οποία εγκρίθηκε το καθεστώς διαφοροποιημένων ανά περιφέρεια εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020. Το καθεστώς ενίσχυσης στο σύνολό του δεν υποβλήθηκε σε νέο έλεγχο από την Αρχή κατά τη διάρκεια της επίσημης έρευνας. Η έρευνα περιορίστηκε στο μέρος του καθεστώτος (κανόνας εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες) για το οποίο ακυρώθηκε η έγκριση της Αρχής.

(7)

Ωστόσο, δεδομένου ότι ο κανόνας για τις περιπατητικές υπηρεσίες αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με τους κανόνες που καθορίζονται στο καθεστώς διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, για λόγους πληρότητας, η Αρχή κρίνει σκόπιμο να προβεί σε επισκόπηση του στόχου και της νομικής βάσης του καθεστώτος ενίσχυσης, πριν από την παρουσίαση των κανόνων για την καταχώριση επιχειρήσεων στη Νορβηγία και του κανόνα εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες.

3.   Επισκόπηση του καθεστώτος

3.1.   Στόχος

(8)

Ο στόχος του καθεστώτος διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι ο περιορισμός ή η πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού στις λιγότερο κατοικημένες περιοχές της Νορβηγίας, μέσω της τόνωσης της απασχόλησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το καθεστώς ενισχύσεων λειτουργίας μειώνει το κόστος απασχόλησης μέσω της μείωσης των συντελεστών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Κατά κανόνα, η ένταση ενίσχυσης ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει καταχωριστεί η επιχειρηματική μονάδα. Οι κανόνες περί καταχώρισης επεξηγούνται αναλυτικότερα κατωτέρω.

3.2.   Εθνική νομική βάση

(9)

Η εθνική νομική βάση για το καθεστώς είναι το άρθρο 23-2 του νόμου περί εθνικής ασφάλισης (12). Η εν λόγω διάταξη ορίζει τη γενική υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τον ακαθάριστο μισθό που καταβάλλεται στον εργαζόμενο. Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ως άνω άρθρου, το νορβηγικό κοινοβούλιο μπορεί να θεσπίζει διαφοροποιημένους ανά περιφέρεια συντελεστές, καθώς και ειδικές διατάξεις για επιχειρήσεις σε ορισμένους τομείς. Επομένως, την εθνική νομική βάση του καθεστώτος αποτελούν ο νόμος περί εθνικής ασφάλισης σε συνδυασμό με τις ετήσιες αποφάσεις του νορβηγικού κοινοβουλίου (13).

3.3.   Κανόνες καταχώρισης

(10)

Η επιλεξιμότητα ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος εξαρτάται από το αν μια επιχείρηση είναι καταχωρισμένη σε επιλέξιμη περιοχή. Ο βασικός κανόνας του καθεστώτος είναι ότι η ένταση ενίσχυσης ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει καταχωριστεί η επιχείρηση.

(11)

Το νορβηγικό δίκαιο απαιτεί από τις επιχειρήσεις να καταχωρίζουν υπομονάδες για κάθε χωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται (14). Εάν μια επιχείρηση ασκεί διαφορετικά είδη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πρέπει να καταχωρίζονται χωριστές υπομονάδες. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίζονται χωριστές μονάδες όταν οι δραστηριότητες ασκούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

(12)

Σύμφωνα με τις νορβηγικές αρχές, το κριτήριο της «χωριστής επιχειρηματικής δραστηριότητας» πληρούται όταν τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ασκεί τη δραστηριότητά του για τη μητρική μονάδα σε άλλη περιφέρεια και μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην επιχείρηση στην εν λόγω περιφέρεια. Κάθε υπομονάδα αποτελεί χωριστή βάση για τον υπολογισμό της διαφοροποιημένης εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης, ανάλογα με την καταχωρισμένη τοποθεσία της. Με τον τρόπο αυτό, επιχείρηση καταχωρισμένη εκτός της επιλέξιμης για ενίσχυση περιφέρειας βάσει του καθεστώτος θα είναι επιλέξιμη για ενίσχυση εάν, και στον βαθμό που, οι οικείες οικονομικές δραστηριότητες ασκούνται σε υπομονάδα η οποία βρίσκεται εντός της επιλέξιμης περιφέρειας.

3.4.   Περιπατητικές υπηρεσίες – το υπό εξέταση μέτρο

(13)

Κατ' εξαίρεση από τον βασικό κανόνα σχετικά με την καταχώριση, το καθεστώς εφαρμόζεται επίσης για επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί εκτός της επιλέξιμης περιφέρειας και οι οποίες αποσπούν εργαζομένους στην επιλέξιμη περιφέρεια ή των οποίων οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε κινητές δραστηριότητες εντός της επιλέξιμης περιφέρειας. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι εργασίες που παρέχονται σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρονται ως «περιπατητικές υπηρεσίες». Αυτός είναι ο κανόνας εξαίρεσης που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας απόφασης. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ο εν λόγω κανόνας αναφέρεται ως «κανόνας εξαίρεσης». Η εθνική νομική βάση για τον κανόνα εξαίρεσης προβλέπεται στο τμήμα 1 σημείο 4 της απόφασης αριθ. 1482 του νορβηγικού κοινοβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών κ.λπ. σύμφωνα με τον νόμο περί εθνικής ασφάλισης για το 2014.

(14)

Η εξαίρεση εφαρμόζεται μόνον όταν ο εργαζόμενος δαπανά το ήμισυ ή περισσότερο των εργάσιμων ημερών του στην επιλέξιμη περιφέρεια. Περαιτέρω, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται μόνο για το μέρος των εργασιών που διεξάγονται στην επιλέξιμη περιφέρεια. Κατά γενικό κανόνα, η περίοδος φορολογικής καταχώρισης αντιστοιχεί σε έναν ημερολογιακό μήνα. Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης υπολογίζονται βάσει του εφαρμοστέου συντελεστή στη ζώνη στην οποία ο εργοδότης θεωρείται ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

(15)

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι, εάν εργαζόμενος σε επιχείρηση καταχωρισμένη στο Όσλο (το Όσλο βρίσκεται στη μη επιλέξιμη ζώνη 1, στην οποία εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής 14,1 %) εκτελεί το 60 % της εργασίας του σε έναν ημερολογιακό μήνα στο Vardø (το οποίο βρίσκεται στη ζώνη 5, όπου ο εφαρμοστέος συντελεστής είναι 0 %) και το υπόλοιπο στο Όσλο, η επιχείρηση θα είναι επιλέξιμη για τον μηδενικό συντελεστή επί του μισθού που καταβάλλεται για την εργασία που εκτελείται στο Vardø, αλλά όχι για την εργασία που εκτελείται στο Όσλο.

4.   Απόφαση του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ

(16)

Το Δικαστήριο ΕΖΕΣ ακύρωσε την απόφαση αριθ. 225/14/COL της Αρχής όσον αφορά την περάτωση της προκαταρκτικής έρευνας σχετικά με το μέτρο ενίσχυσης που προβλέπεται στο τμήμα 1 σημείο 4 της απόφασης αριθ. 1482 του νορβηγικού κοινοβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών κ.λπ. σύμφωνα με τον νόμο περί εθνικής ασφάλισης για το 2014.

(17)

Το Δικαστήριο ΕΖΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα (15) ότι η Αρχή δεν αξιολόγησε τις περιστάσεις και τις συνέπειές τους όσον αφορά τη συμβατότητα του κανόνα που καθορίζεται στο τμήμα 1 σημείο 4 με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ, κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 3 αυτής, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του κανόνα εξαίρεσης στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές και τη συμβατότητά του με την παράγραφο 16 των κατευθυντήριων γραμμών της Αρχής για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2014-2020 (εφεξής «οι ΚΓΠΕ») (16). Σύμφωνα με το Δικαστήριο, μια τέτοια ειδική αξιολόγηση ήταν απαραίτητη για την αξιολόγηση του κοινοποιηθέντος καθεστώτος από την Αρχή.

(18)

Το τμήμα 1 σημείο 4) έχει συνταχθεί κατά τρόπο ώστε να παραλληλίζει τον κανόνα εξαίρεσης (που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας απόφασης) με ένα αντίστοιχο μέτρο κατά της καταστρατήγησης, σκοπός του οποίου είναι να αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το να διεκδικούν ενίσχυση βάσει του καθεστώτος καταχωρίζοντας απλώς τη δραστηριότητά τους σε περιφέρεια με χαμηλότερο συντελεστή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ασκώντας στη συνέχεια περιπατητικές δραστηριότητες ή αποστέλλοντας με απόσπαση τους εργαζομένους τους για να εργαστούν σε περιφέρεια με υψηλότερο συντελεστή. Το μέτρο κατά της καταστρατήγησης δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας. (17)

5.   Παρατηρήσεις των νορβηγικών αρχών για την απόφαση αριθ. 489/15/COL

(19)

Σε απάντηση στην κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας από την Αρχή (18), οι νορβηγικές αρχές αποσαφήνισαν τη θέση τους ότι ο εφαρμοστέος βάσει του συστήματος εισφορών κοινωνικής ασφάλισης συντελεστής εξαρτάται, ήδη πριν από το 2007, από τον τόπο στον οποίο ο εργοδότης θεωρείται ότι ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ο συγκεκριμένος κανόνας βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι ενίσχυση πρέπει να χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην επιλέξιμη περιφέρεια και μόνο στον βαθμό που παρέχουν οικονομικές υπηρεσίες στην εν λόγω περιφέρεια. Η καταχώριση δεν είναι καθοριστικός παράγοντας.

(20)

Η χορηγηθείσα ενίσχυση βάσει του καθεστώτος διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται σε περίπου 6,85 δισεκατ. νορβηγικές κορόνες (NOK) ετησίως (19). Βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2015, οι νορβηγικές αρχές παρουσίασαν τον εκτιμώμενο αντίκτυπο του κανόνα εξαίρεσης στις διάφορες ζώνες για το 2015 συνολικά. Για την περιγραφή των ζωνών 1, 2, 3, 4 και 4α, βλέπε απόφαση αριθ. 225/14/COL, στην αιτιολογική σκέψη 25. Η ζώνη 1 καλύπτει κεντρικές περιοχές της Νορβηγίας, καθώς και εδάφη εκτός Νορβηγίας. Οι δραστηριότητες που ασκούνται στη ζώνη 1 δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του καθεστώτος. Οι δραστηριότητες που ασκούνται στη ζώνη 1α επίσης δεν είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του καθεστώτος. Ωστόσο, στη ζώνη 1α, οι νορβηγικές αρχές έχουν θεσπίσει ένα σύστημα βάσει του οποίου ο συντελεστής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι μειωμένος. Η μείωση αυτή χορηγείται ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Μέτρα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (20) δεν συνιστούν ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Πίνακας

Στον πίνακα απεικονίζεται εκτίμηση, για το 2015, της ενίσχυσης που χορηγήθηκε λόγω της εφαρμογής του κανόνα εξαίρεσης, σε επιχειρήσεις καταχωρισμένες στις ζώνες που προβλέπονται στο καθεστώς ενίσχυσης

Ζώνη

Εκατ. NOK

1

240

38

2

9

3

1

4

1

10

Σύνολο

300

(21)

Οι νορβηγικές αρχές εξήγησαν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη φύση των περιπατητικών υπηρεσιών. Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα στηρίζονται εν γένει σε περιπατητικές υπηρεσίες και, επομένως, αυξάνουν τη χρήση περιπατητικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν σημαντικές δραστηριότητες στις επιλέξιμες ζώνες μπορούν να αναδιοργανώνουν τις δραστηριότητές τους δημιουργώντας υπομονάδες στην αντίστοιχη ζώνη. Αυτό επηρεάζει επίσης την εκτιμώμενο επίπτωση του κανόνα εξαίρεσης. Τέλος, οι νορβηγικές αρχές επισημαίνουν τον θετικό έμμεσο αντίκτυπο για την απασχόληση σε άλλους τομείς στις επιλέξιμες ζώνες ως αποτέλεσμα της αύξησης των δραστηριοτήτων στον κατασκευαστικό κλάδο.

(22)

Ο κανόνας εξαίρεσης παρέχει στις επιχειρήσεις στις επιλέξιμες ζώνες πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό με χαμηλότερο κόστος. Απουσία αυτού, οι επιχειρήσεις στην επιλέξιμη περιφέρεια θα δυσκολεύονταν περισσότερο να προσελκύσουν εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, μέσω των περιπατητικών υπηρεσιών, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω γνώσεις και δεξιότητες ενδέχεται να παραμείνουν στις επιχειρήσεις ακόμη και μετά την αναχώρηση των εργαζομένων που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες από την επιχείρηση, με μακροχρόνιο αντίκτυπο για το τοπικό εργατικό δυναμικό και τις τοπικές επιχειρήσεις.

(23)

Ο κανόνας εξαίρεσης τοποθετεί όλους τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην επιλέξιμη περιφέρεια στην ίδια βάση. Οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη του ανταγωνισμού χάρη στις χαμηλότερες τιμές για τις περιπατητικές υπηρεσίες.

(24)

Οι εργαζόμενοι που διαμένουν προσωρινά στις επιλέξιμες περιφέρειες θα συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία αγοράζοντας προϊόντα και υπηρεσίες. Όταν οι περιπατητικές υπηρεσίες συνδέονται με προσωρινό έργο, ο αντίκτυπος έχει προσωρινό χαρακτήρα. Όταν η χρήση περιπατητικών υπηρεσιών σε μια περιφέρεια έχει διάρκεια, ο αντίκτυπος είναι μακροχρόνιος.

(25)

Οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες σε κεντρικές περιφέρειες και παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες σε επιλέξιμες περιφέρειες ενδέχεται να προσλάβουν προσωπικό σε τοπικό επίπεδο. Ακόμη και αν έχουν προσωρινό χαρακτήρα, οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας θα συμβάλλουν στην αύξηση του εισοδήματος από μισθούς στις επιλέξιμες περιφέρειες, γεγονός που, με τη σειρά του, τονώνει την οικονομική δραστηριότητα. Οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο κανόνας εξαίρεσης μειώνει το κόστος εργασίας και ευνοεί την εργασία έναντι του κεφαλαίου, όταν οι δύο παράγοντες είναι εναλλάξιμοι. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης.

6.   Παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων

6.1.   Kimek Offshore AS

(26)

Η Kimek Offshore AS (εφεξής «Kimek») είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ανήκει στον όμιλο Kimek. Η Kimek είναι εγκατεστημένη στο Kirkenes στην κομητεία Finnmark, περιφέρεια με μηδενικό φορολογικό συντελεστή κοινωνικής ασφάλισης.

(27)

Επιπλέον των παρατηρήσεών της σχετικά με την απόφαση της Αρχής να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, η Kimek διαβίβασε σχόλια επί των παρατηρήσεων των νορβηγικών αρχών που συνοψίζονται ανωτέρω.

(28)

Κατά την άποψη της Kimek, οι νορβηγικές αρχές δεν κατόρθωσαν σε μεγάλο βαθμό να τεκμηριώσουν τα ακόλουθα: ότι ο κανόνας εξαίρεσης συμβάλλει στην επίτευξη ενός άρτια προσδιορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος, ότι υπάρχει ανάγκη κρατικής παρέμβασης, ότι ο κανόνας είναι κατάλληλος, ότι έχει χαρακτήρα κινήτρου, ότι είναι αναλογικός και ότι αποφεύγονται αδικαιολόγητες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών του ΕΟΧ.

(29)

Οι ανταγωνιστές της Kimek είναι σε μεγάλο βαθμό εγκατεστημένοι εκτός των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση. Η Kimek αντιτίθεται στον κανόνα εξαίρεσης, διότι ο κανόνας παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός των επιλέξιμων ζωνών να επωφελούνται από το καθεστώς ενίσχυσης όταν ασκούν δραστηριότητες εντός των επιλέξιμων περιφερειών. Η Kimek υποστηρίζει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με εκείνες που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες στις επιλέξιμες ζώνες επιχειρήσεις. Διατείνεται ότι ο κανόνας εξαίρεσης δεν είναι πρόσφορο μέτρο για την καταπολέμηση της μείωσης του πληθυσμού και την ενίσχυση μοντέλων εγκατάστασης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Αντιθέτως, ο κανόνας εξαίρεσης είναι επιζήμιος για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις επιλέξιμες περιφέρειες.

(30)

Η Kimek διαφωνεί με την άποψη των νορβηγικών αρχών ότι ο κανόνας εξαίρεσης παρέχει στις τοπικές επιχειρήσεις πρόσβαση, με χαμηλότερο κόστος, σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο δεν θα ήταν διαφορετικά διαθέσιμο. Η Kimek υποστηρίζει ότι αυτό ούτε αποδείχθηκε ούτε τεκμηριώθηκε από τις νορβηγικές αρχές.

(31)

Σύμφωνα με την Kimek, λόγω του κανόνα εξαίρεσης, υπάρχει κίνδυνος «διαρροής εγκεφάλων» από τις επιλέξιμες περιφέρειες, καθώς οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας σε αυτές.

(32)

Η Kimek επισημαίνει ότι οι νορβηγικές αρχές δεν τεκμηρίωσαν ότι οι επιχειρήσεις που δεν είναι καταχωρισμένες στις επιλέξιμες περιφέρειες απασχολούν εργαζομένους που διαμένουν σε αυτές.

(33)

Επιπλέον, η Kimek υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας δεν συνεισφέρουν ουσιωδώς στην τοπική οικονομία. Ζουν στις εξέδρες άντλησης πετρελαίου, περνούν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους εκεί και καταναλώνουν όλα τα γεύματά τους εκεί.

(34)

Όσον αφορά το επιχείρημα των νορβηγικών αρχών ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες θα παραμείνουν στις τοπικές επιχειρήσεις, η Kimek δεν διαβλέπει τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό ή πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού.

(35)

Η Kimek υποστηρίζει ότι οι νορβηγικές αρχές δεν έχουν τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κανόνας εξαίρεσης αυξάνει τον ανταγωνισμό. Ως προς τη σημείο αυτό, η Kimek αναφέρεται στην ιδιαιτερότητα του νορβηγικού εργατικού δικαίου, το οποίο παρέχει στις εταιρείες που αποσπούν εργαζόμενους για την παροχή περιπατητικών υπηρεσιών τη δυνατότητα να απασχολούν το προσωπικό τους σε 12ωρες βάρδιες, ενώ για τις τοπικά εγκατεστημένες επιχειρήσεις ισχύει ο περιορισμός του χρόνου εργασίας στις 8 ώρες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για τις τοπικά εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

6.2.   NHO Finnmark

(36)

Το NHO Finnmark είναι το περιφερειακό γραφείο της συνομοσπονδίας νορβηγικών επιχειρήσεων. Υποστηρίζει τις παρατηρήσεις της Kimek, οι οποίες συνοψίζονται ανωτέρω.

(37)

Το NHO Finnmark είναι της άποψης ότι περιφερειακή ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται μόνο σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε περιφέρειες επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση. Οι καταχωρισμένες εκτός των επιλέξιμων περιφερειών επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις με εκείνες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην επιλέξιμη περιφέρεια. Ο κανόνας εξαίρεσης δεν είναι πρόσφορο μέτρο για την καταπολέμηση της μείωσης του πληθυσμού και την ενίσχυση μοντέλων εγκατάστασης. Αντιθέτως, σύμφωνα με το NHO Finnmark, ο κανόνας εξαίρεσης είναι επιζήμιος για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις επιλέξιμες περιφέρειες.

(38)

Όπως και η Kimek, το NHO Finnmark τονίζει ότι το νορβηγικό εργατικό δίκαιο χορηγεί ιδιαίτερο πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που δεν είναι καταχωρισμένες στην επιλέξιμη περιφέρεια. Το NHO Finnmark εκτιμά ότι οι εργαζόμενοι που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες δεν συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία με τον ίδιο τρόπο όπως οι εργαζόμενοι που διαμένουν στην περιφέρεια.

7.   Παρατηρήσεις των νορβηγικών αρχών σχετικά με τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων

(39)

Σε απάντηση στις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων, οι νορβηγικές αρχές επισημαίνουν ότι αντικείμενο της επίσημης έρευνας είναι ο κανόνας εξαίρεσης και όχι το καθεστώς ενίσχυσης αυτό καθεαυτό. Οι νορβηγικές αρχές εξηγούν ότι ο κανόνας εξαίρεσης αποτελεί έκφραση της γενικής αρχής ότι η περιφερειακή ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται στις οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται όντως στις γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει το καθεστώς.

(40)

Οι νορβηγικές αρχές τονίζουν ότι ούτε το άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας ΕΟΧ ούτε οι ΚΓΠΕ απαιτούν να είναι καταχωρισμένοι οι δικαιούχοι περιφερειακής ενίσχυσης στην περιφέρεια που είναι επιλέξιμη για ενίσχυση. Οι νορβηγικές αρχές συμφωνούν με την Kimek ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που είναι επίσημα καταχωρισμένες στις επιλέξιμες περιφέρειες μπορεί να μην είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που είναι επίσημα καταχωρισμένες εκτός των περιφερειών αυτών αλλά παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες εντός αυτών. Ωστόσο, οι νορβηγικές αρχές δεν συμφωνούν με τον ισχυρισμό της Kimek ότι οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες εκτός της επιλέξιμης περιφέρειας δεν αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις όταν αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών στην επιλέξιμη περιφέρεια. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν τις ίδιες κλιματικές συνθήκες, την ίδια απόσταση από τους υπεργολάβους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που αποστέλλουν εργαζόμενους για την παροχή περιπατητικών υπηρεσιών αντιμετωπίζουν επιπλέον έξοδα μεταφοράς και στέγασης του προσωπικού. Οι νορβηγικές αρχές επισημαίνουν ότι η Kimek αντλεί τα επιχειρήματα της από τον πετρελαϊκό κλάδο, δηλαδή από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται. Υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση της συμβατότητας της ενίσχυσης πρέπει να διενεργηθεί σε γενικότερο επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων ή μόνιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλους τους συναφείς τομείς.

(41)

Οι νορβηγικές αρχές τεκμηριώνουν τα επιχειρήματά τους σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσληψη εργατικού δυναμικού με ειδικές δεξιότητες στις τρεις βορειότερες κομητείες παραπέμποντας σε έκθεση της NAV Finnmark (21), της Διοίκησης Απασχόλησης και Πρόνοιας της Νορβηγίας στην κομητεία Finnmark. Στις κομητείες Nordland και Troms, το 14 % των επιχειρήσεων που καλύπτει η έκθεση αντιμετώπισε προβλήματα πρόσληψης εργαζομένων λόγω απουσίας εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης. Στην κομητεία Finnmark, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11 %.

(42)

Οι νορβηγικές αρχές τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες στην επιλέξιμη περιφέρεια μπορούν να χρησιμοποιούν τον χαμηλότερο συντελεστή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για το σύνολο των εξόδων απασχόλησης (εκτός εάν παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες εκτός της επιλέξιμης περιφέρειας), ενώ οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες σε άλλη ζώνη και παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν τον μειωμένο συντελεστή μόνον εάν ο εργαζόμενος απασχολείται στην επιλέξιμη περιφέρεια τουλάχιστον τις μισές από τις εργάσιμες ημέρες του, και στην περίπτωση αυτή μόνον όσον αφορά την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που όντως εκτελείται εκεί.

(43)

Για την τεκμηρίωση του έμμεσου αντίκτυπου της περιφερειακής ενίσχυσης, οι νορβηγικές αρχές παρέπεμψαν σε δύο μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη βόρεια Νορβηγία. (22) Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη του πετρελαϊκού έργου Snøhvit στην κομητεία Finnmark, ο άμεσος αντίκτυπος στην απασχόληση ήταν 230 ανθρωποέτη, ενώ ο έμμεσος ήταν 170 ανθρωποέτη επιπλέον. Οι νορβηγικές αρχές επισημαίνουν ότι αυτός είναι ο αντίκτυπος του έργου αυτού καθεαυτό και όχι το άμεσο αποτέλεσμα οποιουδήποτε συγκεκριμένου μέτρου. Σύμφωνα με τη δεύτερη μελέτη, ο σημαντικός έμμεσος αντίκτυπος από τον πετρελαϊκό κλάδο αφορά τις αποκαλούμενες «ιδιωτικές υπηρεσίες», στις οποίες περιλαμβάνονται: επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, παροχή προσωπικού, μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφοράς, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, ξενοδοχειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες εστίασης, αποχέτευση και διάθεση αποβλήτων.

(44)

Οι νορβηγικές αρχές αμφισβητούν τη συνάφεια της νορβηγικής εργατικής νομοθεσίας για την αξιολόγηση του κανόνα εξαίρεσης. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουν ότι η νομική βάση για την παρέκκλιση από το όριο του 8ώρου, το οποίο ανέφερε η καταγγέλλουσα, είναι διαθέσιμη σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του εργαζομένου και του εργοδότη, αλλά εξαρτάται από τιμολογιακή συμφωνία.

II.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.   Η παρουσία κρατικής ενίσχυσης

(45)

Το άρθρο 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ ορίζει τα ακόλουθα: «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οιαδήποτε μορφή από τα κράτη μέλη της ΕΚ, τα κράτη της ΕΖΕΣ ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυμβίβαστες με τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συναλλαγές, εκτός εάν η παρούσα συμφωνία ορίζει άλλως.»

(46)

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ένα μέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: το μέτρο i) χορηγείται από το κράτος ή με κρατικούς πόρους· ii) παρέχει επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στον δικαιούχο· iii) δύναται να επηρεάσει τις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών συναλλαγές και να νοθεύσει τον ανταγωνισμό.

(47)

Στην απόφαση αριθ. 225/14/COL, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020 συνιστά καθεστώς ενίσχυσης. Η Αρχή παραπέμπει στη συλλογιστική της στις αιτιολογικές σκέψεις 68 έως 74 της εν λόγω απόφασης. Ο κανόνας εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται στις διατάξεις στις οποίες προβλέπεται το εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης. Επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος, υπό την έννοια ότι διευρύνει τον κύκλο των δυνητικών δικαιούχων περιλαμβάνοντας σε αυτόν επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι καταχωρισμένες στις επιλέξιμες περιφέρειες. Όπως συμβαίνει και με τις άλλες ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος, η επέκταση του καθεστώτος σε επιχειρήσεις καταχωρισμένες εκτός των επιλέξιμων περιφερειών έχει ως αποτέλεσμα την παροχή επιλεκτικών πλεονεκτημάτων σε επιχειρήσεις μέσω κρατικών πόρων. Τα εν λόγω πλεονεκτήματα μπορούν να επηρεάσουν τις συναλλαγές και να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό.

2.   Διαδικαστικές απαιτήσεις

(48)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3: «Η Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ ενημερώνεται εγκαίρως για τα σχέδια που αποβλέπουν στο να θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύσεις, ώστε να μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. …. Το ενδιαφερόμενο κράτος δεν μπορεί να εφαρμόσει τα σχεδιαζόμενα μέτρα πριν να καταλήξει η διαδικασία αυτή σε τελική απόφαση.»

(49)

Οι νορβηγικές αρχές εφάρμοσαν τον κανόνα εξαίρεσης από την 1η Ιουλίου 2014, μετά την έγκρισή του από την Αρχή με την απόφαση αριθ. 225/14/COL. Με την ακύρωση από το Δικαστήριο ΕΖΕΣ της έγκρισης του κανόνα από την Αρχή, η ενίσχυση κατέστη παράνομη. Οι νορβηγικές αρχές ανέστειλαν την εφαρμογή του υπό εξέταση κανόνα εξαίρεσης από την 1η Ιανουαρίου 2016, εν αναμονή του τελικού αποτελέσματος της επίσημης διαδικασίας έρευνας.

3.   Συμβατότητα της ενίσχυσης

(50)

Η Αρχή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον ο κανόνας εξαίρεσης συμβιβάζεται με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας και σύμφωνα με τις ΚΓΠΕ.

(51)

Ο κανόνας εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες παρέχει το δικαίωμα σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι καταχωρισμένες στην επιλέξιμη περιφέρεια να επωφελούνται από μειωμένες επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης όταν, και στον βαθμό που, ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στην επιλέξιμη περιφέρεια. Ούτε το άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας ΕΟΧ ούτε οι ΚΓΠΕ (ούτε οι κανόνες για τις περιφερειακές ενισχύσεις στον ΓΚΑΚ (23)) απαιτούν να είναι καταχωρισμένοι οι δικαιούχοι περιφερειακής ενίσχυσης στις περιοχές που λαμβάνουν την ενίσχυση.

(52)

Οι περιφερειακές ενισχύσεις μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικά την οικονομική ανάπτυξη των μειονεκτουσών περιοχών, μόνον εφόσον σκοπός της χορήγησής τους είναι να δοθεί ώθηση σε πρόσθετες επενδύσεις ή σε οικονομικές δραστηριότητες στις εν λόγω περιοχές (24). Οι ΚΓΠΕ επιτρέπουν τόσο περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις όσο και περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας. Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις θα πρέπει να οδηγήσουν σε επενδύσεις σε τομείς που καλύπτονται από τον νορβηγικό χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που εγκρίθηκε από την Αρχή (25). Η οπτική γωνία από την οποία εξετάζονται οι περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας είναι ελαφρώς διαφορετική. Οι περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας μπορούν να εμπίπτουν στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας ΕΟΧ μόνο εάν χορηγούνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ή μόνιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες σε μειονεκτούσες περιοχές (26). Στο πλαίσιο αυτό, στην παράγραφο 16 των ΚΓΠΕ αναφέρονται τα εξής: «Οι ενισχύσεις λειτουργίας μπορούν να θεωρηθούν συμβατές, εφόσον στοχεύουν […] στην πρόληψη ή την ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού σε πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές.»

(53)

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος αυτού καθεαυτό περιορίζεται στις μειονεκτούσες περιφέρειες. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης περιορίζεται στον κανόνα εξαίρεσης. Το ζήτημα είναι αν ο εν λόγω κανόνας, ο οποίος επιτρέπει σε επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες εκτός των περιφερειών που καλύπτονται από το καθεστώς αυτό να επωφελούνται από ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων στον βαθμό που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες σε μειονεκτούσες περιφέρειες, συμβιβάζεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.

(54)

Η Αρχή συντάσσεται με την άποψη των νορβηγικών αρχών ότι ο κανόνας δεν μπορεί να αξιολογηθεί ανεξάρτητα από το καθεστώς διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020 στο οποίο εντάσσεται. Συναφώς, η Αρχή παραπέμπει στην αξιολόγηση που διενέργησε για το εν λόγω καθεστώς στην απόφασή της αριθ. 225/14/COL, στην οποία έκρινε ότι το καθεστώς είναι συμβατό με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) αυτής. Στην εν λόγω απόφαση, η Αρχή έκρινε ότι το καθεστώς αυτό καθεαυτό συμβάλλει στην επίτευξη ενός άρτια προσδιορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος (27), ότι υπάρχει ανάγκη κρατικής παρέμβασης (28), ότι ο κανόνας είναι κατάλληλος (29), ότι έχει χαρακτήρα κινήτρου (30), ότι είναι αναλογικός (31) και ότι αποφεύγονται αδικαιολόγητες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών του ΕΟΧ (32). Οι γενικές αυτές αρχές αξιολόγησης εφαρμόζονται στα καθεστώτα ενίσχυσης. Η Αρχή δεν υποβάλλει σε χωριστή αξιολόγηση, βάσει των γενικών αυτών αρχών αξιολόγησης, τους επιμέρους κανόνες που απαρτίζουν ένα καθεστώς.

(55)

Το γεγονός ότι το Δικαστήριο ΕΖΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κανόνας εξαίρεσης μπορεί να διαχωριστεί από το υπόλοιπο καθεστώς (33) δεν σημαίνει ότι ο κανόνας θα πρέπει να αξιολογηθεί ανεξάρτητα από το εν λόγω καθεστώς. Η δυνατότητα διαχωρισμού συνδέεται με το αν ένα στοιχείο καθεστώτος είναι τόσο στενά συνυφασμένο με το καθεστώς αυτό καθεαυτό ώστε να μην μπορεί λογικά να χωριστεί από αυτό. Παρότι ο κανόνας εξαίρεσης μπορεί να χωριστεί λογικά από το καθεστώς διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020, υπό την έννοια ότι μπορεί να αφαιρεθεί από το καθεστώς χωρίς να στερήσει από αυτό ένα θεμελιώδες στοιχείο αναγκαίο για την ύπαρξή του ως καθεστώτος, η Αρχή οφείλει να διενεργήσει την ανάλυση της συμβατότητας του κανόνα εξαίρεσης λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί μέρος ενός γενικού καθεστώτος ενίσχυσης.

(56)

Το γενικό αυτό καθεστώς ενίσχυσης είναι κεντρικό στοιχείο του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργεί ο κανόνας εξαίρεσης. Συγκεκριμένα, ο κανόνας εξαίρεσης υφίσταται μόνο ως εξαίρεση στους κανόνες του γενικού καθεστώτος (34). Κατ' επέκταση, η Αρχή οφείλει να λάβει επίσης υπόψη ότι (εκτός από τον κανόνα εξαίρεσης) το γενικό αυτό καθεστώς έχει κηρυχθεί έγκυρα συμβατό με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ.

(57)

Οι νορβηγικές αρχές παρουσίασαν συνοπτικά τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο του κανόνα εξαίρεσης (βλέπε αιτιολογική σκέψη 20 και πίνακας ανωτέρω).

(58)

Ο στόχος του κανόνα εξαίρεσης, όπως και του καθεστώτος στο οποίο εντάσσεται, έχει περιφερειακό χαρακτήρα. Αποσκοπεί στην τόνωση των ευκαιριών απασχόλησης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Ωστόσο, η τόνωση των ευκαιριών απασχόλησης είναι απλώς ένα εργαλείο για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης, ο οποίος συνίσταται στον περιορισμό ή στην πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού. Κατά την αξιολόγηση της συμβατότητας της ενίσχυσης είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη ο ευρύτερος οικονομικός αντίκτυπος του μέτρου.

(59)

Η Αρχή εκτιμά ότι οι νορβηγικές αρχές έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι αναγκαία η κρατική παρέμβαση προκειμένου να δοθεί ώθηση σε οικονομικές δραστηριότητες στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ανάγκη αυτή ισχύει εξίσου για όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στις επιλέξιμες περιφέρειες, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι καταχωρισμένες σε αυτές. Επιπλέον, από τα στοιχεία που υπέβαλαν οι νορβηγικές αρχές έχει ήδη αποδειχθεί επαρκώς ότι η επιδότηση περιπατητικών υπηρεσιών τονώνει την οικονομική δραστηριότητα στις επιλέξιμες περιφέρειες. Αυτό συνάδει με τις παραγράφους 6 και 71 των ΚΓΠΕ, οι οποίες αναφέρονται στις ενισχύσεις που δίνουν ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα. Η Kimek και το NHO Finnmark εξέφρασαν την άποψη ότι η ενίσχυση θα πρέπει να περιορίζεται στις εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στις επιλέξιμες ζώνες. Από την άλλη πλευρά, η Αρχή είναι της άποψης ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις περιπατητικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις (κλίμα, απόσταση από υπεργολάβους) με εκείνες που αντιμετωπίζουν οι τοπικά καταχωρισμένες επιχειρήσεις. Ως προς το σημείο αυτό, η Αρχή επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι, η Kimek και το NHO Finnmark, δεν αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες προκλήσεις οι οποίες καθιστούν δυσκολότερη τη λειτουργία των τοπικά καταχωρισμένων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες όταν ασκούν τις δραστηριότητές τους στις επιλέξιμες περιφέρειες.

(60)

Από την άλλη πλευρά, η Αρχή είναι της άποψης ότι οι νορβηγικές αρχές δεν τεκμηρίωσαν ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες προσλαμβάνουν εργαζομένους σε τοπικό επίπεδο και σε μόνιμη βάση στις επιλέξιμες περιφέρειες. Οι νορβηγικές αρχές δεν υπέβαλαν οικονομικές θεωρίες ή γενικές παρατηρήσεις που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό ότι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται μόνιμα. Ως εκ τούτου, η Αρχή κρίνει ότι οι νορβηγικές αρχές δεν έχουν αποδείξει ότι ο κανόνας εξαίρεσης οδηγεί στη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας στις επιλέξιμες περιφέρειες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση για τη συμβατότητα της περιφερειακής ενίσχυσης (35). Όπως προαναφέρθηκε, η περιφερειακή ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται με σκοπό την ώθηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση που ασκεί την οικονομική δραστηριότητα είναι καταχωρισμένη ή όχι στην οικεία περιοχή.

(61)

Όσον αφορά τον πιο έμμεσο αντίκτυπο του κανόνα εξαίρεσης, οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο έμμεσος αντίκτυπος έχει τη μορφή όχι μόνο αυξημένων δαπανών σε προϊόντα και υπηρεσίες από τους εργαζόμενους που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες, αλλά και γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες μεταβιβάζονται σε τοπικές επιχειρήσεις. Το καθεστώς δεν προορίζεται για έναν μόνο συγκεκριμένο τομέα, αλλά καλύπτει τους περισσότερους τομείς της νορβηγικής οικονομίας (36). Λόγω της ευρείας φύσης του καθεστώτος, η Αρχή συντάσσεται με την άποψη των νορβηγικών αρχών ότι πρέπει να εφαρμοστεί ευρεία θεώρηση κατά την αξιολόγηση του έμμεσου αντίκτυπου ενός μέτρου. Ωστόσο, η μελέτη επιμέρους τομέων είναι σκόπιμη, προκειμένου να εξεταστεί ο πραγματικός αντίκτυπος του κανόνα εξαίρεσης. Οι νορβηγικές αρχές προσκόμισαν μελέτες με σκοπό να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό ότι οι περιπατητικές υπηρεσίες έχουν θετικό έμμεσο αντίκτυπο στις επιλέξιμες περιφέρειες. Όπως προαναφέρθηκε, οι νορβηγικές αρχές παρέπεμψαν σε δύο μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων στη βόρεια Νορβηγία. Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη του πετρελαϊκού έργου Snøhvit στην κομητεία Finnmark, ο άμεσος αντίκτυπος στην απασχόληση ήταν 230 ανθρωποέτη, ενώ ο έμμεσος αντίκτυπος ήταν 170 ανθρωποέτη επιπλέον. Σύμφωνα με τη δεύτερη μελέτη, ο σημαντικός έμμεσος αντίκτυπος από τον πετρελαϊκό κλάδο αφορά τις λεγόμενες «ιδιωτικές υπηρεσίες», στις οποίες περιλαμβάνονται: επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, παροχή προσωπικού, μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού μεταφοράς, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, ξενοδοχειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες εστίασης, αποχέτευση και διάθεση αποβλήτων.

(62)

Η Αρχή είναι της άποψης ότι οι εν λόγω μελέτες καταδεικνύουν σημαντικό θετικό έμμεσο αντίκτυπο. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο έμμεσος αντίκτυπος δεν μπορεί εύκολα να απομονωθεί, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις συνέπειες ενός μέτρου όπως το επίμαχο. Η Αρχή είναι πεπεισμένη ότι η επιδότηση περιπατητικών υπηρεσιών συμβάλλει στην πώληση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και συνεισφέρει, με τον τρόπο αυτό, στην τοπική οικονομία. Αυτό ισχύει ειδικότερα για τους εργαζομένους που μετακινούνται καθημερινά προς και από τον τόπο εργασίας, ιδίως βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, καθώς είναι πιθανό να διαμένουν σε ξενοδοχεία, να τρώνε σε εστιατόρια κ.λπ. Από την άποψη αυτή, η Αρχή είναι πεπεισμένη ότι ο κανόνας εξαίρεσης έχει σημαντικό θετικό έμμεσο αντίκτυπο ο οποίος συμβάλλει στην πρόληψη ή στον περιορισμό της μείωσης του πληθυσμού σε πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές.

(63)

Η Kimek υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας δεν συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία με σημαντικό τρόπο. Ζουν στις εξέδρες άντλησης πετρελαίου, περνούν τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους εκεί και καταναλώνουν όλα τα γεύματά τους εκεί. Η Αρχή επισημαίνει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι θα συνεισφέρουν λιγότερο στον έμμεσο αντίκτυπο του κανόνα εξαίρεσης λόγω της φύσης της εργασίας τους. Ωστόσο, ο κανόνας εξαίρεσης δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο, αλλά αποτελεί οριζόντιο κανόνα ο οποίος εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς.

(64)

Ένα πρόσωπο το οποίο παρέχει περιπατητικές υπηρεσίες που απαιτούν ορισμένο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων είναι σε θέση να μεταβιβάσει τις εν λόγω γνώσεις και δεξιότητες σε τοπικές επιχειρήσεις. Η Αρχή επισημαίνει ότι η Kimek σχολίασε ότι δεν διαβλέπει τον τρόπο με τον οποίο οι γνώσεις και οι δεξιότητες που μεταβιβάζουν οι εργαζόμενοι που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις επιλέξιμες περιφέρειες μπορούν να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τη μείωση του πληθυσμού. Η Αρχή είναι της άποψης ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων και, επομένως, είναι σημαντικές για τη διατήρηση της απασχόλησης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Ειδικότερα, οι τοπικές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε κοινά έργα με επιχειρήσεις που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες (όπως μεγάλα κατασκευαστικά έργα) είναι σε θέση να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και πείρα στην εργασία που απαιτείται για το συγκεκριμένο είδος έργων. Οι τοπικά καταχωρισμένες επιχειρήσεις θα διατηρήσουν στη συνέχεια τα εν λόγω οφέλη. Επιπλέον, οι τοπικά καταχωρισμένες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν από την πρόσληψη επιχειρήσεων που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες ή τη συνεργασία με αυτές (όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες ή άλλες εξειδικευμένες εργασίες), στο μέτρο που οι εν λόγω δραστηριότητες μπορούν να χαρακτηριστούν «περιπατητικές» βάσει της νορβηγικής νομοθεσίας. Η Αρχή συντάσσεται με την άποψη των νορβηγικών αρχών ότι η μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τοπικά καταχωρισμένες επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της απασχόλησης των ειδικευμένων εργαζομένων στις επιλέξιμες περιφέρειες και, επομένως, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη ή στον περιορισμό της μείωσης του πληθυσμού στις εν λόγω περιφέρειες.

(65)

Πέραν της μεταβίβασης γνώσεων και δεξιοτήτων, οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση, με χαμηλότερο κόστος, σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο δεν θα ήταν διαφορετικά διαθέσιμο. Αυτό είναι επωφελές για τις τοπικές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το χαμηλότερο κόστος των περιπατητικών υπηρεσιών καθιστά πιο ελκυστική και πιο κερδοφόρα την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιφέρεια. Επιπλέον, ο κανόνας εξαίρεσης τοποθετεί όλους τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην επιλέξιμη περιφέρεια στην ίδια βάση όσον αφορά τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους στην εν λόγω περιφέρεια.

(66)

Ανακεφαλαιώνοντας, η Αρχή είναι της άποψης ότι οι νορβηγικές αρχές έχουν αιτιολογήσει επαρκώς ότι οι επιδοτήσεις για τις περιπατητικές υπηρεσίες έχουν θετικό έμμεσο αντίκτυπο με τη μορφή αυξημένων δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες στις επιλέξιμες περιφέρειες, γεγονός που, με τη σειρά του, είναι επωφελές για τις αγορές εργασίας στις επιλέξιμες περιφέρειες. Επιπλέον, η Αρχή είναι πεπεισμένη ότι οι επιδοτήσεις για τις περιπατητικές υπηρεσίες συμβάλλουν στην παροχή εξειδικευμένης εργασίας με χαμηλότερο κόστος και στη μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων στις τοπικά εγκατεστημένες επιχειρήσεις, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων στις επιλέξιμες περιφέρειες. Ως εκ τούτου, ο κανόνας εξαίρεσης συμβάλλει στην πρόληψη ή στον περιορισμό της μείωσης του πληθυσμού σε πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές.

(67)

Όσον αφορά την επίπτωση του κανόνα εξαίρεσης στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο, οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο κανόνας εξαίρεσης δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μειονεκτούσες περιφέρειες, δεδομένου ότι ισχύει εξίσου για κάθε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στον ΕΟΧ. Εταιρείες καταχωρισμένες εκτός της Νορβηγίας οι οποίες αποστέλλουν τους υπαλλήλους τους στις επιλέξιμες περιφέρειες και υπόκεινται στους νορβηγικούς φόρους κοινωνικής ασφάλισης επωφελούνται από τον κανόνα εξαίρεσης, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Απουσία του κανόνα εξαίρεσης, οι εν λόγω εταιρείες θα έπρεπε να έχουν καταχωρισμένη παρουσία στην οικεία περιοχή προκειμένου να υπόκεινται στους ίδιους φορολογικούς κανόνες στους οποίους υπόκεινται οι τοπικά καταχωρισμένες νορβηγικές εταιρείες. Αυτό θα δημιουργούσε φραγμό στην είσοδο στην αγορά, ο οποίος θα αντέβαινε στη λογική της παραγράφου 134 των ΚΓΠΕ, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Εάν η ενίσχυση είναι αναγκαία και αναλογική για την επίτευξη του κοινού στόχου […], οι αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης είναι πιθανό να αντισταθμιστούν από θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενίσχυση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη διάρθρωση της αγοράς ή στα χαρακτηριστικά ενός τομέα ή κλάδου που θα μπορούσαν να στρεβλώσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό μέσω φραγμών εισόδου στην αγορά ή εξόδου από την αγορά, αποτελεσμάτων υποκατάστασης ή μετατόπισης των εμπορικών ροών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι διαπιστωμένες αρνητικές επιπτώσεις είναι απίθανο να αντισταθμιστούν από άλλες θετικές επιπτώσεις.» Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Αρχή είναι της άποψης ότι ο κανόνας εξαίρεσης διασφαλίζει την αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και στην πρόσβαση στην αγορά. Αυτό είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό, λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 3 των ΚΓΠΕ, στην οποία αναφέρεται ότι η αξιολόγηση των περιφερειακών ενισχύσεων εξισορροπεί την ανάγκη επιδοτήσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη με τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη του ΕΟΧ. Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, η Αρχή δεν έχει πειστεί από το επιχείρημα της Kimek ότι οι καταχωρισμένες εντός της επιλέξιμης περιφέρειας επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιο μόνιμες δυσκολίες από εκείνες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που αποστέλλουν τους εργαζομένους τους να εργαστούν στην περιφέρεια σε προσωρινή βάση. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις με έδρα εκτός της επιλέξιμης περιφέρειας μπορεί να έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τις τοπικές επιχειρήσεις λόγω, μεταξύ άλλων, των εξόδων μεταφοράς και στέγασης του προσωπικού.

(68)

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες μπορούν, σε έναν ορισμένο βαθμό, να καταχωρίσουν υπομονάδες στην επιλέξιμη περιφέρεια. Χωρίς τον κανόνα εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες στην επιλέξιμη περιφέρεια, θα υπήρχε διαφορά μεταχείρισης ανάλογα με το αν η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες έχει συστήσει υπομονάδα στην επιλέξιμη περιφέρεια ή όχι. Υπάρχει κίνδυνος αυτό να επηρεάσει τις καταχωρισμένες στην αλλοδαπή επιχειρήσεις περισσότερο από ό,τι τις καταχωρισμένες στη Νορβηγία επιχειρήσεις. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι μη καταχωρισμένες στη Νορβηγία επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, έχουν λιγότερο λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των νορβηγικών κανόνων για την καταχώριση επιχειρήσεων και τον αντίκτυπό τους στους συντελεστές κοινωνικής ασφάλισης. Ως εκ τούτου, η Αρχή είναι της άποψης ότι ο κανόνας εξαίρεσης διασφαλίζει την αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων (δημιουργία φραγμών για την είσοδο στην αγορά και μετατόπιση των εμπορικών ροών) στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές μεταξύ κρατών του ΕΟΧ, κάτι το οποίο συνάδει με την παράγραφο 134 των ΚΓΠΕ.

(69)

Σύμφωνα με την τελευταία δέσμη παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι νορβηγικές αρχές, δεν φαίνεται να υφίσταται αδικαιολόγητη διαφορετική μεταχείριση, βάσει του νορβηγικού εργατικού δικαίου, των επιχειρήσεων που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες και των τοπικά καταχωρισμένων επιχειρήσεων, όπως υποστήριξαν οι ενδιαφερόμενοι. Επομένως, η Αρχή δεν θα εξετάσει περαιτέρω το συγκεκριμένο επιχείρημα.

(70)

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κανόνας εξαίρεσης είναι συμβατός με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) αυτής.

4.   Συμπέρασμα

(71)

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Αρχή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κανόνας εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020 είναι συμβατός με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, ο κανόνας εγκρίνεται στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος, έως τη λήξη της έγκρισης που έχει χορηγήσει η Αρχή στο εν λόγω καθεστώς την 31η Δεκεμβρίου 2020.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κανόνας εξαίρεσης για τις περιπατητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020 είναι συμβατός με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ, βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) αυτής. Η επίσημη έρευνα περατώνεται.

Άρθρο 2

Η εφαρμογή του μέτρου εγκρίνεται αντιστοίχως.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Νορβηγίας.

Άρθρο 4

Το κείμενο της παρούσας απόφασης στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2017.

Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

Sven Erik SVEDMAN

Πρόεδρος

Frank J. BÜCHEL

Μέλος του Σώματος


(1)  Έγγραφα αριθ. 702438-702440, 702442 και 702443.

(2)  Βλέπε απόφαση αριθ. 225/14/COL (ΕΕ C 344 της 2.10.2014, σ. 14 και συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ αριθ. 55 της 2.10.2014, σ. 4), αιτιολογική σκέψη 2.

(3)  Υπόθεση E-23/14, Kimek Offshore AS κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, Συλλογή νομολογίας του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ 2015, σ. 412.

(4)  Έγγραφο αριθ. 776348.

(5)  Έγγραφα αριθ. 779603 και 779604.

(6)  Έγγραφο αριθ. 787605.

(7)  ΕΕ C 263 της 30.6.2016, σ. 21 και συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ αριθ. 36 της 30.6.2016, σ. 3.

(8)  Έγγραφο αριθ. 804442.

(9)  Έγγραφο αριθ. 811491.

(10)  Έγγραφο αριθ. 813803.

(11)  Έγγραφο αριθ. 816653.

(12)  LOV-1997-02-28-19.

(13)  Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το καθεστώς ενισχύσεων, βλέπε απόφαση αριθ. 225/14/COL της Αρχής.

(14)  Νόμος για το Συντονιστικό Μητρώο Νομικών Προσώπων (LOV-1994-06-03-15).

(15)  Υπόθεση E-23/14 Kimek Offshore AS κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, Συλλογή νομολογίας του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ 2015, σ. 412 σκέψη 116.

(16)  ΕΕ L 166 της 5.6.2014, σ. 44 και συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ αριθ. 33 της 5.6.2014, σ. 1.

(17)  Βλέπε διάταξη του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ της 23.11.2015 στην υπόθεση E-23/14 INT Kimek Offshore AS κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ Συλλογή νομολογίας του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ 2015, σ. 666.

(18)  Οι προηγουμένως υποβληθείσες παρατηρήσεις των νορβηγικών αρχών συνοψίζονται στην απόφαση κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας αριθ. 489/15/COL, στις αιτιολογικές σκέψεις 15-21.

(19)  Βλέπε απόφαση αριθ. 225/14/COL, αιτιολογική σκέψη 49.

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1), ο οποίος ενσωματώθηκε στη συμφωνία ΕΟΧ στο παράρτημα XV σημείο 1εα.

(21)  NAV Finnmark Bedriftsundersøkelse 2016, Notat 1 2016, διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.nav.no/no/Lokalt/Finnmark/Statistikk+og+presse/bedriftsunders%C3%B8kelse--378352.

(22)  Snøhvit og andre eventyr του NHO, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Snohvit_12des.pdf και Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi της Στατιστικής Υπηρεσίας της Νορβηγίας, διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/218398?_ts=14b82bba2f0.

(23)  Ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία («ΓΚΑΚ»). κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1), ο οποίος ενσωματώθηκε στη συμφωνία ΕΟΧ στο παράρτημα XV σημείο 1ι. Οι τροποποιήσεις των κανόνων για τις περιφερειακές ενισχύσεις που ενέκρινε καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Μαΐου 2017 δεν άλλαξαν τον κανόνα αυτό. Το άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο α) του τροποποιητικού κανονισμού επιτρέπει τις περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας εάν «οι δικαιούχοι ασκούν την οικονομική δραστηριότητά τους» σε πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές. Ο τροποποιητικός κανονισμός είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R1084.

(24)  Παράγραφος 6 των ΚΓΠΕ.

(25)  Βλέπε απόφαση αριθ. 91/14/COL, (ΕΕ L 172 της 12.6.2014, σ. 52).

(26)  Παράγραφος 16 των ΚΓΠΕ.

(27)  Βλέπε την απόφαση της Αρχής αριθ. 225/14/COL, αιτιολογικές σκέψεις 85-91.

(28)  Βλέπε την απόφαση της Αρχής αριθ. 225/14/COL, αιτιολογικές σκέψεις 92-99.

(29)  Βλέπε την απόφαση της Αρχής αριθ. 225/14/COL, αιτιολογικές σκέψεις 100-107.

(30)  Βλέπε την απόφαση της Αρχής αριθ. 225/14/COL, αιτιολογικές σκέψεις 108-112.

(31)  Βλέπε την απόφαση της Αρχής αριθ. 225/14/COL, αιτιολογικές σκέψεις 113-117.

(32)  Βλέπε την απόφαση της Αρχής αριθ. 225/14/COL, αιτιολογικές σκέψεις 118-121.

(33)  Απόφαση του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ στην υπόθεση E-23/14 Kimek Offshore AS κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, Συλλογή νομολογίας του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ 2015, σ. 412, σκέψη 58.

(34)  Συναφώς, η Αρχή επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες οι οποίες μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν από τον κανόνα εξαίρεσης περιορίζονται από τον νορβηγικό νόμο περί καταχώρισης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 11 και 12 ανωτέρω).

(35)  Στόχος των περιφερειακών ενισχύσεων είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης ορισμένων μειονεκτουσών περιοχών (παράγραφος 1 των ΚΓΠΕ). Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντας ώθηση σε πρόσθετες οικονομικές δραστηριότητες στις οικείες περιοχές (παράγραφος 6 των ΚΓΠΕ). Η τόνωση της μόνιμης απασχόλησης είναι ένας τρόπος επίτευξης του στόχου αυτού, αλλά δεν είναι η μόνη λύση.

(36)  Βλέπε την απόφαση της Αρχής αριθ. 225/14/COL, αιτιολογικές σκέψεις 11-16.