ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 231

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
7 Σεπτεμβρίου # 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1526 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας β-κυπερμεθρίνη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ( 1 )

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1527 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών cyflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan και malathion ( 1 )

3

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1528 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2017, που αντικαθιστά το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 5893]

6

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

7.9.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 231/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1526 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Σεπτεμβρίου 2017

για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας β-κυπερμεθρίνη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2), όσον αφορά τη διαδικασία και τους όρους έγκρισης, στις δραστικές ουσίες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας πριν από τις 14 Ιουνίου 2011. Για την ουσία β-κυπερμεθρίνη οι όροι του άρθρου 80 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 πληρούνται με την εκτελεστική απόφαση 2011/266/ΕΕ της Επιτροπής (3).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε στις 13 Νοεμβρίου 2009 αίτηση από την εταιρεία Cerexagri SAS για την καταχώριση της δραστικής ουσίας β-κυπερμεθρίνη στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Με την εκτελεστική απόφαση 2011/266/ΕΕ επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν «πλήρης», υπό την έννοια ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί, καταρχήν, τις απαιτήσεις δεδομένων και πληροφοριών των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(3)

Για την εν λόγω δραστική ουσία αξιολογήθηκαν οι επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, στην υγεία των ζώων και στο περιβάλλον για τις χρήσεις που προτείνονται από τον αιτούντα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Το κράτος μέλος που είχε οριστεί εισηγητής υπέβαλε σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης στις 4 Απριλίου 2013.

(4)

Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»). Η Αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή το πόρισμά της σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων που περιέχουν τη δραστική ουσία β-κυπερμεθρίνη (4) στις 27 Μαΐου 2014. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τις χρήσεις της β-κυπερμεθρίνης που αξιολογήθηκαν εντοπίστηκε υψηλός κίνδυνος για τους υδρόβιους οργανισμούς, τις μέλισσες και τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα. Επιπλέον, η αξιολόγηση κινδύνου για τους οργανισμούς του εδάφους και τους υδρόβιους οργανισμούς και η αξιολόγηση της έκθεσης για τα υπόγεια ύδατα δεν ήταν δυνατόν να οριστικοποιηθούν καθώς είχαν υποβληθεί ανεπαρκή στοιχεία σε σχέση με την πορεία και τη συμπεριφορά του κυκλοπροπυλο-δακτυλίου της β-κυπερμεθρίνης. Εκτός αυτού, δεν υποβλήθηκαν στοιχεία σχετικά με τον μεταβολισμό των παραγωγικών ζώων, τα οποία απαιτούνται για να επιβεβαιωθεί ο προσδιορισμός των καταλοίπων για τα ζωικά προϊόντα, ούτε στοιχεία σχετικά με τα τοξικολογικά χαρακτηριστικά του μεταβολίτη PBA και της συνάφειάς του για την αξιολόγηση του κινδύνου για τους καταναλωτές.

(5)

Κατά συνέπεια, δεν κατέστη δυνατό, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ουσία β-κυπερμεθρίνη πληροί τα κριτήρια για συμπερίληψη στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(6)

Η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το συμπέρασμα της Αρχής. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 188/2011 (5), η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο έκθεσης ανασκόπησης. Ο αιτών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά.

(7)

Παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο αιτών, οι λόγοι ανησυχίας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4 δεν μπόρεσαν να αρθούν. Επομένως, δεν έχει αποδειχθεί ότι, σύμφωνα με τους προτεινόμενους όρους χρήσης, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την ουσία β-κυπερμεθρίνη ικανοποιούν, γενικά, τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(8)

Συνεπώς, η ουσία β-κυπερμεθρίνη δεν θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(9)

Ο παρών κανονισμός δεν αποτρέπει τον αιτούντα από την υποβολή περαιτέρω αίτησης για την ουσία β-κυπερμεθρίνη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη έγκριση δραστικής ουσίας

Η δραστική ουσία β-κυπερμεθρίνη δεν εγκρίνεται.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2011/266/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2011, με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση των beta-cypermethrin, eugenol, geraniol και thymol στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 4.5.2011, σ. 3).

(4)  EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cypermethrin (Συμπεράσματα σχετικά με την επιστημονική εξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία β-κυπερμεθρίνη). EFSA Journal 2014·12(6):3717, 90 σελίδες, doi:10.2903/j.efsa.2014.3717·

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 188/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των δραστικών ουσιών που δεν κυκλοφορούσαν στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω οδηγίας (ΕΕ L 53 της 26.2.2011, σ. 51).


7.9.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 231/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1527 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Σεπτεμβρίου 2017

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών cyflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan και malathion

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις δραστικές ουσίες που θεωρούνται εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(2)

Υποβλήθηκαν αιτήσεις για την ανανέωση της έγκρισης των δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής (3). Ωστόσο, η έγκριση των εν λόγω ουσιών μπορεί να λήξει, για λόγους εκτός του ελέγχου του αιτούντος, πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση της έγκρισής τους. Επομένως, είναι αναγκαίο να παραταθούν οι περίοδοι έγκρισής τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη του χρόνου και των πόρων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων για την ανανέωση των εγκρίσεων του μεγάλου αριθμού δραστικών ουσιών των οποίων οι εγκρίσεις λήγουν στο διάστημα μεταξύ 2019 και 2021, η εκτελεστική απόφαση C/2016/6104 της Επιτροπής (4) θέσπισε πρόγραμμα εργασίας στο οποίο συγκεντρώνονται παρόμοιες δραστικές ουσίες και ορίζονται προτεραιότητες βάσει λόγων ασφαλείας για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή για το περιβάλλον, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(4)

Οι ουσίες που θεωρούνται ότι είναι χαμηλού κινδύνου θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση C(2016)6104 της Επιτροπής. Η έγκριση των εν λόγω ουσιών θα πρέπει, επομένως, να παραταθεί για όσο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα. Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των αρμοδιοτήτων και των εργασιών ανάμεσα στα κράτη μέλη που ενεργούν ως εισηγητές και συνεισηγητές και τους πόρους που απαιτούνται για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων, η περίοδος αυτή, για τη δραστική ουσία heptamaloxyloglucan, θα πρέπει να είναι διάρκειας ενός έτους.

(5)

Για τις δραστικές ουσίες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες προτεραιότητας που αναφέρονται στην εκτελεστική απόφαση C(2016)6104, η περίοδος της έγκρισης θα πρέπει να παραταθεί κατά δύο ή τρία έτη, αφού ληφθούν υπόψη η τρέχουσα ημερομηνία λήξης, το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 844/2012 ο συμπληρωματικός φάκελος για μια δραστική ουσία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 30 μήνες πριν από τη λήξη της έγκρισης, η ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ισόρροπη κατανομή των αρμοδιοτήτων και των εργασιών ανάμεσα στα κράτη μέλη που ενεργούν ως εισηγητές και συνεισηγητές, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι που απαιτούνται για την αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η περίοδος της έγκρισης για τη δραστική ουσία malathion κατά δύο έτη και να παραταθούν οι περίοδοι της έγκρισης των δραστικών ουσιών cyflufenamid και fluopicolide κατά τρία έτη.

(6)

Βάσει του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υποβληθεί συμπληρωματικός φάκελος σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 εντός 30 μηνών το αργότερο πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα ορίσει ως ημερομηνία λήξης την ίδια ημερομηνία που ίσχυε πριν από τον παρόντα κανονισμό ή τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία μετά τον κανονισμό.

(7)

Βάσει του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 17 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό που προβλέπει ότι η έγκριση μιας δραστικής ουσίας που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού δεν ανανεώνεται επειδή δεν πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης, η Επιτροπή ορίζει ως ημερομηνία λήξης την ίδια ημερομηνία που ίσχυε πριν από τον παρόντα κανονισμό ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού που προβλέπει ότι η έγκριση της δραστικής ουσίας δεν ανανεώνεται, επιλέγοντας εκ των δύο την ημερομηνία που ακολουθεί χρονολογικά. Όσον αφορά περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή εκδίδει κανονισμό που προβλέπει την ανανέωση δραστικής ουσίας που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα επιδιώξει να ορίσει τη συντομότερη δυνατή ημερομηνία εφαρμογής, όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις.

(8)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26).

(4)  Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος εργασίας για την αξιολόγηση των αιτήσεων για την ανανέωση των εγκρίσεων δραστικών ουσιών που λήγουν το 2019, το 2020 και το 2021 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ C 357 της 29.9.2016, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 τροποποιείται ως εξής:

1.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 296, Cyflufenamid, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαρτίου 2023»·

2.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 297, Fluopicolide, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαΐου 2023»·

3.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 298, Heptamaloxyloglucan, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαΐου 2021»·

4.

στην έκτη στήλη, λήξη της έγκρισης, της καταχώρισης 300, Malathion, η ημερομηνία αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30 Απριλίου 2022»·


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

7.9.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 231/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1528 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Αυγούστου 2017

που αντικαθιστά το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 5893]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 20 παράγραφος 3, το άρθρο 22 στοιχείο γ) και το άρθρο 36 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2007, σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 20 παράγραφος 4, το άρθρο 22 στοιχείο γ), το άρθρο 36 και το άρθρο 51 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) τέθηκε σε λειτουργία στις 9 Απριλίου 2013. Περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή ενός αντικειμένου και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Επιπλέον, προκειμένου το σύστημα SIS II να λειτουργήσει αποτελεσματικά, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις καταχωρίσεις. Αυτή η ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών διενεργείται από τα τμήματα SIRENE.

(2)

Για να διευκολυνθεί η εργασία των τμημάτων SIRENE και των χρηστών του SIS II που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις SIRENE κατά την καθημερινή εργασία τους, θεσπίστηκε το 2008 εγχειρίδιο SIRENE με μια νομική πράξη του πρώην πρώτου πυλώνα, την απόφαση 2008/333/ΕΚ της Επιτροπής (3), καθώς και μια πράξη του πρώην τρίτου πυλώνα, την απόφαση 2008/334/ΔΕΥ της Επιτροπής (4). Οι αποφάσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από την εκτελεστική απόφαση 2013/115/ΕΕ της Επιτροπής (5), προκειμένου να προβάλλονται καλύτερα οι λειτουργικές ανάγκες των χρηστών και του προσωπικού που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις SIRENE, να βελτιωθεί η συνάφεια των εργασιακών διαδικασιών και να διασφαλιστεί ότι οι τεχνικοί κανόνες ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Το παράρτημα της εν λόγω απόφασης που περιείχε το εγχειρίδιο SIRENE αντικαταστάθηκε από την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/219 της Επιτροπής (6) και στη συνέχεια από την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1209 της Επιτροπής (7).

(3)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία υπηρεσίας αυτοματοποιημένης αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του SIS, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν επιχειρησιακές διαδικασίες για τα τμήματα SIRENE σε σχέση με τη συμβατότητα πολλαπλών καταχωρίσεων που περιέχουν δακτυλικά αποτυπώματα, τον προσδιορισμό πιθανών ταυτοποιήσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαδικασίες αναφοράς μετά από ταυτοποίηση.

(4)

Προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογή, ο έλεγχος και η διασύνδεση των πληροφοριών για τον εντοπισμό προσώπων που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές πράξεις και σε δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με την τρομοκρατία, καθώς και των ταξιδιωτικών μετακινήσεών τους, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να επισημαίνουν, κατά τη δημιουργία μιας καταχώρισης για τη διενέργεια διακριτικών ελέγχων ή ειδικών ελέγχων, ότι ο λόγος για την καταχώριση βασίζεται σε τέτοια δραστηριότητα.

(5)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν, η Δανία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κοινοποίησε με επιστολή της, της 15ης Ιουνίου 2007, τη μεταφορά του εν λόγω κεκτημένου στην εθνική της νομοθεσία. Η Δανία συμμετέχει στην απόφαση 2007/533/ΔΕΥ. Συνεπώς, υποχρεούται να εφαρμόσει την παρούσα απόφαση.

(6)

Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στην παρούσα απόφαση στον βαθμό που αυτή δεν αφορά την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 19 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της απόφασης 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου (8).

(7)

Η Ιρλανδία συμμετέχει στην παρούσα απόφαση στον βαθμό που αυτή δεν αφορά την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 19 σχετικά με το κεκτημένο του Σένγκεν το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της απόφασης 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου (9).

(8)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (10), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (11).

(9)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (12), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (13).

(10)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (14), οι οποίες διατάξεις εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της απόφασης 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου (15) και το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου (16).

(11)

Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2005, και θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με την απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου (17).

(12)

Όσον αφορά την Κύπρο και την Κροατία, η παρούσα απόφαση συνιστά πράξη που βασίζεται στο κεκτημένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια, αντιστοίχως, του άρθρου 3 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003 και του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και του άρθρου 67 της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2017.

Για την Επιτροπή

Δημήτρης ΑΒΡΑΜΌΠΟΥΛΟΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63.

(3)  Απόφαση 2008/333/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση του εγχειριδίου Sirene και άλλων μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 123 της 8.5.2008, σ. 1).

(4)  Απόφαση 2008/334/ΔΕΥ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση του εγχειριδίου Sirene και άλλων μέτρων εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 123 της 8.5.2008, σ. 39).

(5)  Εκτελεστική απόφαση 2013/115/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) ΕΕ L 71 της 14.3.2013, σ. 1.

(6)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/219 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2015, που αντικαθιστά το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 44 της 18.2.2015, σ. 75).

(7)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1209 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, που αντικαθιστά το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/115/ΕΕ για το εγχειρίδιο SIRENE και άλλα μέτρα εφαρμογής σε σχέση με το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 203 της 28.7.2016, σ. 35).

(8)  Απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43).

(9)  Απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20).

(10)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(11)  Απόφαση 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που έχει συναφθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύνδεση των δύο αυτών κρατών, με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31).

(12)  ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52.

(13)  Απόφαση 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2008, για τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1).

(14)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 21.

(15)  Απόφαση 2011/349/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά ιδίως τη δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα και την αστυνομική συνεργασία (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 1).

(16)  Απόφαση 2011/350/ΕΕ του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2011, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν, όσον αφορά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την κυκλοφορία των προσώπων (ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 19).

(17)  Απόφαση 2010/365/ΕΕ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία (ΕΕ L 166 της 1.7.2010, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το εγχειρίδιο Sirene και άλλα μέτρα εφαρμογής για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13

1.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ SIRENE ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 15

1.1.

Το τμήμα SIRENE 15

1.2.

Το εγχειρίδιο SIRENE 15

1.3.

Προσαρτήματα του παρόντος εγχειριδίου SIRENE 15

1.4.

Κατάλογος συστάσεων για την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και των βέλτιστων πρακτικών (Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν) 16

1.5.

Ρόλος των τμημάτων SIRENE για την αστυνομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 16

1.5.1.

Μεταφορά δεδομένων του SIS II και συμπληρωματικών πληροφοριών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς 16

1.6.

Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων SIRENE και της Ευρωπόλ 16

1.7.

Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων SIRENE και της Eurojust 16

1.8.

Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων SIRENE και της Ιντερπόλ 16

1.8.1.

Προτεραιότητα των καταχωρίσεων του SΙS ΙΙ έναντι των καταχωρίσεων της Ιντερπόλ 17

1.8.2.

Επιλογή του διαύλου επικοινωνίας 17

1.8.3.

Χρήση και διανομή των σημάτων της Ιντερπόλ στα κράτη του χώρου Σένγκεν 17

1.8.4.

Θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και διαγραφή καταχώρισης 17

1.8.5.

Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων SIRENE και των ΕΚΓ της Ιντερπόλ 17

1.9.

Πρότυπα 17

1.9.1.

Διαθεσιμότητα 17

1.9.2.

Αδιάλειπτη λειτουργία 17

1.9.3.

Εμπιστευτικότητα 17

1.9.4.

Προσβασιμότητα 17

1.10.

Επικοινωνία 18

1.10.1.

Γλώσσα επικοινωνίας 18

1.10.2.

Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων SIRENE 18

1.10.3.

Δίκτυο, μηνύματα και θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 18

1.10.4.

Επικοινωνία σε εξαιρετικές περιστάσεις 18

1.11.

Ευρετήριο διευθύνσεων SIRENE (SAB) 19

1.12.

Σύστημα ροής εργασιών SIRENE 19

1.13.

Προθεσμία απάντησης 19

1.13.1.

Ένδειξη κατεπείγοντος στα έντυπα SIRENE και κατεπείγουσα αναφορά θετικής απάντησης 19

1.14.

Κανόνες μεταγραμματισμού / γλωσσικής μεταγραφής 19

1.15.

Ποιότητα των δεδομένων 19

1.16.

Αρχειοθέτηση 20

1.17.

Προσωπικό 20

1.17.1.

Επικεφαλής των τμημάτων SIRENE 20

1.17.2.

Αρμόδιος επικοινωνίας SIRENE (SIRCoP) 20

1.17.3.

Γνωστικό υπόβαθρο 21

1.17.4.

Κατάρτιση 21

1.17.5.

Ανταλλαγές προσωπικού 21

2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 22

2.1.

Ορισμοί 22

2.2.

Πολλαπλές καταχωρίσεις (άρθρο 34 παράγραφος 6 του κανονισμού SIS II και άρθρο 49 παράγραφος 6 της απόφασης SIS II) 22

2.2.1.

Συμβατότητα καταχωρίσεων 22

2.2.2.

Σειρά προτεραιότητας των καταχωρίσεων 24

2.2.3.

Έλεγχος της ύπαρξης ασυμβίβαστου και εισαγωγή πολλαπλών καταχωρίσεων 24

2.2.4.

Ιδιαίτερη κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας 26

2.3.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 27

2.4.

Αδυναμία εφαρμογής των διαδικασιών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης (άρθρο 48 της απόφασης SIS II και άρθρο 33 του κανονισμού SIS II) 27

2.5.

Διαδικασία αναφοράς για αντιστοιχίσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά την αρχική αναφόρτωση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή κατά τη διενέργεια αναζητήσεων με δακτυλικά αποτυπώματα 28

2.6.

Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς διαφορετικούς από τους λόγους της εισαγωγής τους στο SIS II (άρθρο 46 παράγραφος 5 της απόφασης SIS II) 28

2.7.

Προσθήκη ειδικής ένδειξης 29

2.7.1.

Εισαγωγή 29

2.7.2.

Διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη ενόψει της προσθήκης ειδικής ένδειξης 29

2.7.3.

Αίτηση διαγραφής ειδικής ένδειξης 29

2.8.

Δεδομένα με διαπιστωμένο νομικό ή πραγματικό σφάλμα (άρθρο 34 του κανονισμού SIS II και άρθρο 49 της απόφασης SIS II) 30

2.9.

Το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα και διόρθωσής τους (άρθρο 41 του κανονισμού SIS II και άρθρο 58 της απόφασης SIS II) 30

2.9.1.

Αιτήσεις για πρόσβαση σε δεδομένα ή για τη διόρθωση δεδομένων 30

2.9.2.

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης σε καταχωρίσεις εκδοθείσες από άλλα κράτη μέλη 30

2.9.3.

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που έχουν εισαχθεί από άλλα κράτη μέλη 31

2.10.

Διαγραφή καταχώρισης όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διατήρησή της 31

2.11.

Καταχώριση ονοματεπωνύμων 31

2.12.

Διαφορετικές κατηγορίες ταυτότητας 31

2.12.1.

Πλαστοπροσωπία (άρθρο 36 του κανονισμού SIS II και άρθρο 51 της απόφασης SIS II) 32

2.12.2.

Καταχώριση ψευδωνύμου 32

2.12.3.

Πρόσθετες πληροφορίες με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προσώπου 33

2.13.

Ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση καταχωρίσεων που συνδέονται μεταξύ τους 33

2.13.1.

Επιχειρησιακοί κανόνες 33

2.14.

Μορφότυπο και ποιότητα των βιομετρικών δεδομένων στο SIS II 33

2.14.1.

Περαιτέρω χρήση των ανταλλασσόμενων δεδομένων, περιλαμβανομένης της αρχειοθέτησης 34

2.14.2.

Ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών 34

2.14.3.

Τεχνικές προδιαγραφές 34

2.14.4.

Μορφότυπο και ποιότητα των βιομετρικών δεδομένων 34

2.15.

Ειδικοί τύποι αναζήτησης 34

2.15.1.

Έρευνα με γεωγραφική στόχευση 34

2.15.2.

Έρευνες με τη συμμετοχή ειδικών αστυνομικών μονάδων στοχευμένων ερευνών (FAST) 35

3.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ (ΑΡΘΡΟ 26 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II) 35

3.1.

Εισαγωγή καταχώρισης 35

3.2.

Πολλαπλές καταχωρίσεις 36

3.3.

Πλαστοπροσωπία 36

3.4.

Καταχώριση ψευδωνύμου 36

3.5.

Αποστολή συμπληρωματικών πληροφοριών στα κράτη μέλη 36

3.5.1.

Συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλονται σε σχέση με το μέτρο της προσωρινής κράτησης 36

3.6.

Προσθήκη ειδικής ένδειξης 37

3.6.1.

Συστηματική υποβολή αίτησης για την απόθεση ειδικής ένδειξης σε καταχωρίσεις που αφορούν πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη και έκδοσή τους όταν δεν εφαρμόζεται η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ (1) 37

3.7.

Ενέργειες των τμημάτων SIRENE μετά τη λήψη καταχώρισης με σκοπό τη σύλληψη 37

3.8.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 37

3.9.

Ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με παράδοση ή έκδοση 38

3.10.

Ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη διέλευση από άλλο κράτος μέλος 38

3.11.

Διαγραφή καταχωρίσεων ενόψει παράδοσης ή έκδοσης 38

4.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ SIS II) 38

4.1.

Εισαγωγή καταχώρισης 39

4.2.

Πολλαπλές καταχωρίσεις 39

4.3.

Πλαστοπροσωπία 39

4.4.

Καταχώριση ψευδωνύμου 39

4.5.

Ανταλλαγή πληροφοριών κατά την έκδοση τίτλων διαμονής ή θεωρήσεων 39

4.5.1.

Ειδικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 25 της σύμβασης Σένγκεν 40

4.5.2.

Ειδικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) του κώδικα συνόρων του Σένγκεν 40

4.6.

Κοινοί κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 4.5 41

4.7.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και κατά την απαγόρευση εισόδου ή την απέλαση από τον χώρο Σένγκεν 41

4.8.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 42

4.9.

Ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση που, ελλείψει θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι υπάρχει καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας 43

4.10.

Καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής 43

5.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II) 43

5.1.

Πολλαπλές καταχωρίσεις 43

5.2.

Πλαστοπροσωπία 43

5.3.

Καταχώριση ψευδωνύμου 43

5.4.

Προσθήκη ειδικής ένδειξης 44

5.5.

Παροχή στοιχείων περιγραφής για ανηλίκους που αγνοούνται ή για άλλα πρόσωπα που θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο 44

5.6.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 45

5.7.

Διαγραφή καταχωρίσεων για εξαφανισθέντα πρόσωπα 45

5.7.1.

Ανήλικοι 45

5.7.2.

Ενήλικες, όταν δεν ζητείται να ληφθούν μέτρα προστασίας 45

5.7.3.

Ενήλικες, όταν ζητείται να ληφθούν μέτρα προστασίας 45

6.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΡΘΡΟ 34 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II) 46

6.1.

Πολλαπλές καταχωρίσεις 46

6.2.

Πλαστοπροσωπία 46

6.3.

Καταχώριση ψευδωνύμου 46

6.4.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 46

6.5.

Διαγραφή καταχωρίσεων για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία 46

7.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 36 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II) 46

7.1.

Πολλαπλές καταχωρίσεις 46

7.2.

Πλαστοπροσωπία 47

7.3.

Καταχώριση ψευδωνύμου 47

7.4.

Ενημέρωση των άλλων κρατών μελών κατά την εισαγωγή καταχωρίσεων 47

7.5.

Συμπλήρωση του πεδίου “ype of offence” (είδος του αδικήματος) κατά την εισαγωγή καταχωρίσεων 47

7.6.

Προσθήκη ειδικής ένδειξης 47

7.7.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 47

7.8.

Διαγραφή καταχωρίσεων με σκοπό διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους 48

7.9.

Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας (ANPR) 48

8.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II) 48

8.1.

Πολλαπλές καταχωρίσεις 48

8.2.

Καταχωρίσεις για οχήματα 48

8.2.1.

Έλεγχος για ύπαρξη πολλαπλών καταχωρίσεων για το ίδιο όχημα 48

8.2.2.

Δίδυμοι αριθμοί VIN (VIN-twins) 49

8.3.

Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης 49

8.4.

Διαγραφή καταχωρίσεων για αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία 50

9.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (ANPR) 50

10.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 51

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο χώρος Σένγκεν

Στις 14 Ιουνίου 1985, οι κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών υπέγραψαν στο Σένγκεν, μια μικρή πόλη του Λουξεμβούργου, συμφωνία που έχει ως στόχο “[…] την ελεύθερη διέλευση των εσωτερικών συνόρων από όλους τους υπηκόους των χωρών μελών […]” και “την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών”.

Οι πέντε ιδρύτριες χώρες υπέγραψαν τη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν (2) στις 19 Ιουνίου 1990, αργότερα δε προσχώρησαν σε αυτές η Ιταλική Δημοκρατία (στις 27 Νοεμβρίου 1990), το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία (στις 25 Ιουνίου 1991), η Ελληνική Δημοκρατία (στις 6 Νοεμβρίου 1992), η Δημοκρατία της Αυστρίας (στις 28 Απριλίου 1995), καθώς και το Βασίλειο της Δανίας, το Βασίλειο της Σουηδίας και η Δημοκρατία της Φινλανδίας (στις 19 Δεκεμβρίου 1996).

Ακολούθως, το κεκτημένο του Σένγκεν τέθηκε πλήρως σε εφαρμογή, από τις 26 Μαρτίου 1995, στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και την Πορτογαλία (3). Από τις 31 Μαρτίου 1998, στην Αυστρία και την Ιταλία (4)· από τις 26 Μαρτίου 2000 στην Ελλάδα (5) και, τέλος, από τις 25 Μαρτίου 2001, το κεκτημένο Σένγκεν εφαρμόζεται πλήρως στη Νορβηγία, την Ισλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φινλανδία (6).

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) και η Ιρλανδία συμμετέχουν μόνο σε μερικές από τις διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 2000/365/ΕΚ και στην απόφαση 2002/192/ΕΚ, αντιστοίχως.

Σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, οι διατάξεις στις οποίες η εν λόγω χώρα επιθυμούσε να συμμετέχει (με εξαίρεση το SIS) εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2005 (7).

Το κεκτημένο Σένγκεν ενσωματώθηκε στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτόκολλα τα οποία προσαρτήθηκαν στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (8) το 1999. Στις 12 Μαΐου 1999 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τον καθορισμό, δυνάμει των οικείων διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της νομικής βάσης για καθεμία από τις διατάξεις και αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν.

Από 1ης Μαΐου 2004 το κεκτημένο του Σένγκεν, όπως έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρωτόκολλο που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (στο εξής “πρωτόκολλο Σένγκεν”), καθώς επίσης οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή συνδέονται άλλως με αυτό έχουν δεσμευτική ισχύ για την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Εσθονίας, τη Δημοκρατία της Λετονίας, τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Μάλτας, τη Δημοκρατία της Πολωνίας, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έγιναν πλήρη μέλη του χώρου Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου 2007.

Η Κύπρος έχει υπογράψει τη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν, αλλά απολαύει παρέκκλισης δυνάμει της πράξης προσχώρησης του 2003.

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Από την ημερομηνία αυτή και εφεξής το κεκτημένο του Σένγκεν και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή συνδέονται άλλως με αυτό είναι δεσμευτικές για τις εν λόγω χώρες, με την παρέκκλιση που προβλέπει η πράξη προσχώρησης του 2005.

Η Κροατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013. Εφαρμόζεται το κεκτημένο του Σένγκεν με την παρέκκλιση που προβλέπει η πράξη προσχώρησης του 2011.

Ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν ισχύουν άμα την προσχωρήσει νέων κρατών μελών στην ΕΕ. Άλλες διατάξεις είναι εφαρμοστέες στα εν λόγω κράτη μέλη μόνο εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Συμβουλίου. Τέλος, το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα αφού εξακριβώσει ότι έχουν εκπληρωθεί στο εκάστοτε κράτος μέλος οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή όλων των οικείων τμημάτων του κεκτημένου, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του κεκτημένου του Σένγκεν και κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσχώρησαν επίσης στον χώρο Σένγκεν. Το Βασίλειο της Νορβηγίας και η Δημοκρατία της Ισλανδίας συνήψαν επίσης συμφωνία σύνδεσης με τα κράτη μέλη στις 18 Μαΐου 1999 (9), προκειμένου να συνδεθούν προς τη σύμβαση του Σένγκεν.

Το 2004, η Ελβετική Συνομοσπονδία υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (10), δυνάμει της οποίας κατέστη μέλος του χώρου Σένγκεν στις 12 Δεκεμβρίου 2008.

Δυνάμει του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (11), που υπογράφηκε το 2008, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν κατέστη μέλος του χώρου Σένγκεν στις 19 Δεκεμβρίου 2011.

Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II)

Το SIS II, που συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 (κανονισμός SIS II) και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ (απόφαση SIS II) (από κοινού: οι νομικές πράξεις SIS II), καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), συνιστά ένα κοινό σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες, αποτελεί δε ουσιώδες βοήθημα για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν, όπως αυτό έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πράξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν στις 9 Απριλίου 2013 και κατάργησαν τον τίτλο IV της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν. Το SIS II αντικαθιστά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν πρώτης γενιάς, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το 1995 και επεκτάθηκε το 2005 και το 2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 των νομικών πράξεων SIS II, το σύστημα SIS II αποσκοπεί “[…] στην εξασφάλιση υψηλού επίπεδου ασφάλειας εντός ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης και της προστασίας της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών, και στην εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου IV του Τρίτου Μέρους της Συνθήκης ΕΚ [πλέον του τίτλου V του Τρίτου Μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης] σχετικά με την κυκλοφορία των προσώπων στο έδαφος των κρατών μελών, με τη χρησιμοποίηση πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω του συστήματος αυτού”.

Σύμφωνα με τις νομικές πράξεις SIS II, το σύστημα αυτό παρέχει πρόσβαση σε καταχωρίσεις σχετικά με πρόσωπα και αντικείμενα, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας αναζήτησης πληροφοριών, στις ακόλουθες αρχές:

α)

αρχές αρμόδιες για τους συνοριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13)·

β)

αρχές οι οποίες διενεργούν και συντονίζουν άλλους αστυνομικούς και τελωνειακούς ελέγχους στο εσωτερικό της εκάστοτε χώρας·

γ)

εθνικές δικαστικές αρχές και τις αρχές συντονισμού τους·

δ)

αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση θεωρήσεων, τις κεντρικές αρχές που είναι αρμόδιες για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης θεωρήσεων, αρχές που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση τίτλων διαμονής και για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την κυκλοφορία των προσώπων·

ε)

αρχές αρμόδιες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1986/2006).

Σύμφωνα με την απόφαση SIS II, δικαίωμα πρόσβασης σε ορισμένες κατηγορίες καταχωρίσεων αναγνωρίζεται επίσης στις Ευρωπόλ και Eurojust.

Το σύστημα SIS II απαρτίζεται από τις ακόλουθες συνιστώσες:

1.

ένα κεντρικό σύστημα (“κεντρικό SIS II”) που συνίσταται σε:

α)

μονάδα τεχνικής υποστήριξης (CS-SIS), που περιέχει μια βάση δεδομένων (τη βάση δεδομένων του SIS II)·

β)

ενιαία εθνική διεπαφή (“NI-SIS”)·

2.

εθνικό σύστημα (“N.SIS ΙΙ”) σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο αποτελείται από τα εθνικά συστήματα δεδομένων που επικοινωνούν με το κεντρικό SIS II. Ένα N.SIS ΙΙ μπορεί να περιλαμβάνει αρχείο δεδομένων (εθνικό αντίγραφο), το οποίο περιέχει πλήρες ή μερικό αντίγραφο της βάσης δεδομένων του SIS ΙΙ·

3.

επικοινωνιακή υποδομή μεταξύ της CS-SIS και του NI-SIS που εξασφαλίζει κρυπτογραφημένο εικονικό δίκτυο αποκλειστικά για δεδομένα SIS II και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων SIRENE, όπως ορίζονται κατωτέρω.

1.   ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ SIRENE ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1.   Το τμήμα SIRENE

Το SIS II περιλαμβάνει μόνο τις πληροφορίες (δηλαδή τα δεδομένα καταχώρισης) που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή ενός αντικειμένου και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις νομικές πράξεις SIS II, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις εκάστοτε καταχωρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των νομικών πράξεων SIS II, καθώς και για την απρόσκοπτη λειτουργία του SIS II, είτε σε διμερή είτε σε πολυμερή βάση.

Το εν λόγω σύστημα, που συγκροτήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών ονομάστηκε “SIRENE”, ένα ακρωνύμιο που σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων που απαρτίζουν τον ορισμό του συστήματος στα αγγλικά: “Supplementary Information Request at the National Entries”.

Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στη σύσταση εθνικού “τμήματος SIRENE”, σύμφωνα με το κοινό άρθρο 7 παράγραφος 2 των νομικών πράξεων SIS II. Η εν λόγω υπηρεσία χρησιμεύει ως ενιαίο σημείο επαφής για τα κράτη μέλη και λειτουργεί πλήρως επί εικοσιτετραώρου βάσης επτά ημέρες την εβδομάδα, με σκοπό την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με την εισαγωγή καταχωρίσεων και για την ανάληψη ενδεδειγμένων μέτρων σε περιπτώσεις ταυτοποίησης φυσικών προσώπων και αντικειμένων που έχουν καταχωρισθεί στο SIS II και εντοπίζονται κατόπιν θετικού αποτελέσματος αναζήτησης. Τα κύρια καθήκοντα των τμημάτων SIRENE είναι μεταξύ άλλων (14) να μεριμνούν για την ανταλλαγή όλων των συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος εγχειριδίου SIRENE, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 των νομικών πράξεων SIS II για τους εξής σκοπούς:

α)

προκειμένου τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται μεταξύ τους ή να αλληλοενημερώνονται κατά την εισαγωγή καταχώρισης (π.χ. κατά την εισαγωγή καταχωρίσεων με σκοπό τη σύλληψη)·

β)

έπειτα από θετική απάντηση, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων (π.χ. ταυτοποίηση καταχώρισης)·

γ)

όταν δεν μπορεί να ληφθεί το απαιτούμενο μέτρο (π.χ. προσθήκη ειδικής ένδειξης)·

δ)

σε σχέση με την ποιότητα των δεδομένων του SIS II (π.χ. όταν δεδομένα έχουν καταχωρισθεί παράνομα ή περιέχουν πραγματικό σφάλμα), συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης των εξερχόμενων και της επαλήθευσης των εισερχόμενων καταχωρίσεων, εφόσον τούτο προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο·

ε)

σε σχέση με τη συμβατότητα και την προτεραιότητα των καταχωρίσεων (π.χ. κατά τον έλεγχο της ύπαρξης πολλαπλών καταχωρίσεων)·

στ)

σε σχέση με τα δικαιώματα των προσώπων που αφορούν τα δεδομένα, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι εθνικοί φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διεθνή αστυνομική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων SIRENE, να οργανωθούν με συγκροτημένο τρόπο, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και οι αλληλεπικαλύψεις κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

1.2.   Το εγχειρίδιο SIRENE

Το εγχειρίδιο SIRENE είναι ένα σύνολο οδηγιών όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τη διμερή ή πολυμερή ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών.

1.3.   Προσαρτήματα του παρόντος εγχειριδίου SIRENE

Δεδομένου ότι ορισμένοι κανόνες τεχνικού χαρακτήρα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην εργασία των χρηστών στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων SIRENE, είναι σκόπιμο οι κανόνες αυτοί να συμπεριληφθούν στο εγχειρίδιο SIRENE. Επομένως, στα προσαρτήματα του παρόντος εγχειριδίου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, κανόνες μεταγραμματισμού, οι πίνακες κωδικών, τα έντυπα για την κοινοποίηση των συμπληρωματικών πληροφοριών και άλλα μέτρα εφαρμογής τεχνικού χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων.

1.4.   Κατάλογος συστάσεων για την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και των βέλτιστων πρακτικών (Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν)

Ο κατάλογος παρέχει νομικά μη δεσμευτικές συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές για τα κράτη μέλη με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί. Χρησιμεύει επίσης ως εργαλείο αναφοράς για την αξιολόγηση της ορθής εφαρμογής των νομικών πράξεων SIS II. Θα πρέπει, συνεπώς, να τηρείται, στο μέτρο του δυνατού.

1.5.   Ρόλος των τμημάτων SIRENE για την αστυνομική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών δεν θίγει τα καθήκοντα που ανατίθενται στα τμήματα SIRENE στον τομέα της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας βάσει της εθνικής νομοθεσίας με την οποία τίθενται σε εφαρμογή άλλες νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στα τμήματα SIRENE είναι δυνατή, ιδίως βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ, των άρθρων 39 και 46 της σύμβασης Σένγκεν, στον βαθμό που δεν έχουν αντικατασταθεί από την απόφαση-πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ, των άρθρων 40 ή 41 της σύμβασης Σένγκεν ή στις περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο της αμοιβαίας νομικής συνδρομής.

Αν ένα τμήμα SIRENE λάβει από άλλο τμήμα SIRENE αίτηση που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του βάσει της εθνικής νομοθεσίας, τη διαβιβάζει πάραυτα στην αρμόδια αρχή και ενημερώνει το αιτούν τμήμα SIRENE για τις ενέργειες στις οποίες προέβη. Αν παραστεί ανάγκη, παρέχει υποστήριξη στο αιτούν τμήμα SIRENE για να διευκολυνθεί η επικοινωνία.

1.5.1.   Μεταφορά δεδομένων του SIS II και συμπληρωματικών πληροφοριών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού SIS II και το άρθρο 54 της απόφασης SIS II, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο SIS II κατ' εφαρμογή των εν λόγω δύο νομικών πράξεων δεν διαβιβάζονται ούτε διατίθενται σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τη μεταβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Το άρθρο 55 της απόφασης SIS II προβλέπει παρέκκλιση από αυτόν τον γενικό κανόνα όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων με την Ιντερπόλ για διαβατήρια που έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί, απολεσθεί ή ακυρωθεί, υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο.

1.6.   Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων SIRENE και της Ευρωπόλ

Η Ευρωπόλ έχει δικαίωμα πρόσβασης και άμεσης αναζήτησης δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στο SIS II, σύμφωνα με τα άρθρα 26, 36 και 38 της απόφασης SIS II. Η Ευρωπόλ μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τα οικεία κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Ευρωπόλ (15). Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, συνιστάται θερμά η εγκαθίδρυση συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Ευρωπόλ (ENU), ώστε το τμήμα SIRENE να ενημερώνεται για κάθε ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπόλ και της ENU σε σχέση με καταχωρίσεις που εισάγονται στο SIS II. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η επικοινωνία σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις καταχωρίσεις SIS II πραγματοποιείται από την ENU, όλα τα μέρη που μετέχουν στην επικοινωνία, ιδίως το τμήμα SIRENE, θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση του γεγονότος αυτού ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση.

1.7.   Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων SIRENE και της Eurojust

Τα εθνικά μέλη της Eurojust και οι βοηθοί τους έχουν δικαίωμα πρόσβασης και άμεσης αναζήτησης δεδομένων που έχουν καταχωρισθεί στο SIS II σύμφωνα με τα άρθρα 26, 32, 34 και 38 της απόφασης SIS II. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, επιβάλλεται η συνεργασία με τα εθνικά μέλη της Eurojust, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης. Ειδικότερα, το τμήμα SIRENE θα πρέπει να λειτουργεί ως σημείο επαφής για τα εθνικά μέλη της Eurojust και τους βοηθούς τους όσον αφορά τις συμπληρωματικές πληροφορίες που σχετίζονται με τις καταχωρίσεις στο SIS II.

1.8.   Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων SIRENE και της Ιντερπόλ  (16)

Ρόλος του SIS ΙΙ δεν είναι ούτε να αντικαθιστά την Ιντερπόλ ούτε να αναπαράγει τον ρόλο της. Παρά το ενδεχόμενο αλληλεπικάλυψης μεταξύ ορισμένων καθηκόντων, οι αρχές που διέπουν την ανάληψη δράσης και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις αρχές που ισχύουν στο πλαίσιο της Ιντερπόλ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να θεσπισθούν κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων SIRENE και των Εθνικών Κεντρικών Γραφείων (ΕΚΓ) σε εθνικό επίπεδο.

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

1.8.1.   Προτεραιότητα των καταχωρίσεων του SΙS ΙΙ έναντι των καταχωρίσεων της Ιντερπόλ

Σε περίπτωση καταχωρίσεων που εισάγονται από τα κράτη μέλη, οι καταχωρίσεις του SIS ΙΙ και η ανταλλαγή κάθε πληροφορίας σχετικά με τις καταχωρίσεις αυτές έχουν πάντοτε προτεραιότητα έναντι των καταχωρίσεων και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω της Ιντερπόλ. Ο κανόνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις σύγκρουσης μεταξύ καταχωρίσεων.

1.8.2.   Επιλογή του διαύλου επικοινωνίας

Είναι υποχρεωτικό να τηρείται η αρχή βάσει της οποίας οι καταχωρίσεις Σένγκεν έχουν το προβάδισμα έναντι των καταχωρίσεων της Ιντερπόλ που εισάγονται από κράτη μέλη, και την αρχή αυτή τηρούν και τα ΕΚΓ των κρατών μελών. Από τη στιγμή που δημιουργηθεί μία καταχώριση στο SIS II, κάθε επικοινωνία σχετικά με την καταχώριση, τον σκοπό της δημιουργίας της και την εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν παρέχεται από τα τμήματα SIRENE. Αν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να αλλάξει διαύλους επικοινωνίας, οφείλει να συμβουλευτεί προηγουμένως τα άλλα μέρη. Η αλλαγή διαύλου επικοινωνίας είναι δυνατή μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

1.8.3.   Χρήση και διανομή των σημάτων της Ιντερπόλ στα κράτη του χώρου Σένγκεν

Λόγω της προτεραιότητας των καταχωρίσεων του SIS ΙΙ έναντι των καταχωρίσεων της Ιντερπόλ, η χρήση των τελευταίων περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (δηλαδή όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε στις νομικές πράξεις SIS II ούτε στους τεχνικούς όρους, για την εισαγωγή της καταχώρισης στο SIS ΙΙ ή όταν δεν είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία καταχώρισης στο SIS ΙΙ). Θα πρέπει να αποφεύγονται εντός του χώρου Σένγκεν οι παράλληλες καταχωρίσεις στο SIS II και μέσω της Ιντερπόλ. Οι καταχωρίσεις που διανέμονται μέσω διαύλων της Ιντερπόλ και οι οποίες καλύπτουν επίσης τον χώρο Σένγκεν ή μέρος αυτού φέρουν την ακόλουθη ένδειξη: “με εξαίρεση τα κράτη Σένγκεν”.

1.8.4.   Θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και διαγραφή καταχώρισης

Προκειμένου να διασφαλίζεται ο ρόλος του τμήματος SIRENE όσον αφορά τον συντονισμό της εξακρίβωσης της ποιότητας των πληροφοριών που εισάγονται στο SIS II, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα ούτως ώστε τα τμήματα SIRENE και τα ΕΚΓ να αλληλοενημερώνονται για τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης και για τη διαγραφή καταχωρίσεων.

1.8.5.   Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων SIRENE και των ΕΚΓ της Ιντερπόλ

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο μεταξύ του εθνικού του τμήματος SIRENE και των ΕΚΓ.

1.9.   Πρότυπα

Τα πρότυπα στα οποία βασίζεται η συνεργασία μέσω των τμημάτων SIRENE είναι τα ακόλουθα:

1.9.1.   Διαθεσιμότητα

Κάθε τμήμα SIRENE βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιδρά, εντός της προθεσμίας, όπως απαιτείται στην ενότητα 1.13. Ομοίως επί εικοσιτετραώρου βάσης και επί επτά ημέρες την εβδομάδα παρέχονται αναλύσεις, υποστήριξη και λύσεις σε τεχνικά και νομικά θέματα.

1.9.2.   Αδιάλειπτη λειτουργία

Κάθε τμήμα SIRENE συγκροτεί εσωτερική δομή που διασφαλίζει τον αδιάλειπτο χαρακτήρα της διαχείρισης, του προσωπικού και της τεχνικής υποδομής.

1.9.3.   Εμπιστευτικότητα

Κατ' εφαρμογή του κοινού άρθρου 11 των νομικών πράξεων SIS II, το σύνολο του προσωπικού των τμημάτων SIRENE υπόκειται στους οικείους εθνικούς κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου ή σε άλλες ισοδύναμες υποχρεώσεις εχεμύθειας. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει ακόμη και αφού τα μέλη του προσωπικού παύσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους ή να απασχολούνται στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

1.9.4.   Προσβασιμότητα

Για να μπορεί να ανταποκρίνεται στο καθήκον παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών, το προσωπικό των τμημάτων SIRENE διαθέτει άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε κάθε συναφή εθνική πληροφορία και σε συμβουλές εμπειρογνωμόνων.

1.10.   Επικοινωνία

1.10.1.   Γλώσσα επικοινωνίας

Για την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας στη διμερή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων SIRENE, χρησιμοποιείται γλώσσα που θα γνωρίζουν αμφότερα τα μέρη.

1.10.2.   Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων SIRENE

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων SIRENE καθορίζονται στο έγγραφο: “Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τμημάτων SIRENE (DEBS)”. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρούνται.

1.10.3.   Δίκτυο, μηνύματα και θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα τμήματα SIRENE χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένο εικονικό δίκτυο αφιερωμένο αποκλειστικά στα δεδομένα του SIS II και στην ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων SIRENE, όπως αναφέρεται στα κοινά άρθρα 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 8 παράγραφος 1 των νομικών πράξεων SIS II. Μόνον αν ο δίαυλος αυτός δεν είναι διαθέσιμος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα, αρκούντως ασφαλή και κατάλληλα μέσα επικοινωνίας. Η δυνατότητα επιλογής διαύλου σημαίνει ότι το μέσο επικοινωνίας καθορίζεται κατά περίπτωση, με γνώμονα τις τεχνικές δυνατότητες και τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας που πρέπει να πληρούν οι εκάστοτε επικοινωνίες.

Τα γραπτά μηνύματα υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες: ελεύθερο κείμενο και τυποποιημένα έντυπα. Στο προσάρτημα 3 περιγράφονται τα έντυπα που ανταλλάσσονται μεταξύ των τμημάτων SIRENE και καθορίζονται οι κατευθύνσεις σχετικά με το αναμενόμενο περιεχόμενο των πεδίων, καθώς και το αν είναι υποχρεωτικές ή όχι.

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές θυρίδες εντός του προαναφερθέντος δικτύου για μηνύματα με ελεύθερο κείμενο και έντυπα SIRENE.

Ηλεκτρονική θυρίδα

Διεύθυνση ηλεκτρονικής θυρίδας

Σκοπός

Επιχειρησιακή

oper@xx.sirenemail2.eu

Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή εντύπων και συνημμένων εγγράφων μεταξύ των τμημάτων SIRENE

Τεχνική

tech@xx.sirenemail2.eu

Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μεταξύ του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης των τμημάτων SIRENE

Επικεφαλής του SIRENE

director@xx.sirenemail2.eu

Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τους επικεφαλής των τμημάτων SIRENE

Ηλ. διεύθυνση

message@xx.sirenemail2.eu

Χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων ελεύθερου κειμένου μεταξύ των τμημάτων SIRENE

Για σκοπούς δοκιμών, υφίσταται ένας δεύτερος τομέας (17) (testxx.sirenemail2.eu) εντός του οποίου οποιαδήποτε από τις θυρίδες του ανωτέρω πίνακα μπορεί να αναπαράγεται για τη διεξαγωγή δοκιμών, χωρίς παρεμβολές στο πραγματικό περιβάλλον ανταλλαγής μηνυμάτων και ροής εργασιών.

Εφαρμόζονται οι λεπτομερείς κανόνες για τις ηλεκτρονικές θυρίδες SIRENE και τη διαβίβαση εντύπων SIRENE που περιγράφονται στο DEBS.

Το σύστημα ροής εργασιών SIRENE (βλέπε ενότητα 1.12) παρακολουθεί τις επιχειρησιακές ηλεκτρονικές θυρίδες και τις θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“oper” και “message”) για την ανίχνευση εισερχόμενων εντύπων, συναφών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και συνημμένων. Επείγοντα μηνύματα αποστέλλονται μόνο στην επιχειρησιακή ταχυδρομική θυρίδα.

1.10.4.   Επικοινωνία σε εξαιρετικές περιστάσεις

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συνήθεις δίαυλοι επικοινωνίας και είναι απαραίτητο να στείλετε τυποποιημένα έντυπα με φαξ, για παράδειγμα, εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο DEBS.

1.11.   Ευρετήριο διευθύνσεων SIRENE (SAB)

Τα στοιχεία επικοινωνίας των τμημάτων SIRENE και οι συναφείς πληροφορίες που απαιτούνται για την αμοιβαία επικοινωνία και συνεργασία συγκεντρώνονται και παρέχονται στο ευρετήριο διευθύνσεων SIRENE (SAB). Η Επιτροπή θα επικαιροποιεί το SAB. Το επικαιροποιημένο SAB εκδίδεται από την Επιτροπή τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Κάθε τμήμα SIRENE διασφαλίζει ότι:

α)

οι πληροφορίες που προέρχονται από το SAB δεν κοινολογούνται σε τρίτους·

β)

το προσωπικό SIRENE γνωρίζει και χρησιμοποιεί το SΑΒ·

γ)

κάθε επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο SAB γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή.

1.12.   Σύστημα ροής εργασιών SIRENE

Η αποτελεσματική διαχείριση του φόρτου εργασίας των τμημάτων SIRENE μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω της εγκατάστασης σε κάθε τμήμα SIRENE ενός πληροφορικού συστήματος διαχείρισης (σύστημα ροής εργασιών), το οποίο επιτρέπει υψηλό βαθμό αυτοματισμού στη διαχείριση της καθημερινής ροής εργασίας.

Το τμήμα SIRENE μπορεί να διαθέτει εφεδρικό σύστημα πληροφορικής και βάσεων δεδομένων για τη ροή των εργασιών του σε δευτερεύοντα χώρο για σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στο τμήμα SIRENE. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και επικοινωνίας.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος ροής εργασιών SIRENE, πρέπει να παρέχονται τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέσα ΤΠ.

1.13.   Προθεσμία απάντησης

Το τμήμα SIRENE απαντά, το συντομότερο δυνατό, σε όλες τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καταχωρίσεις και τις διαδικασίες σε περίπτωση αντιστοιχίσεων και θετικών απαντήσεων, που υποβάλλονται από τα άλλα κράτη μέλη μέσω των εθνικών τμημάτων SIRENE. Η απάντηση δίδεται οπωσδήποτε εντός 12 ωρών. (Βλέπε επίσης ενότητα 1.13.1 σχετικά με την ένδειξη του κατεπείγοντος στα έντυπα SIRENE.)

Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων κατά την καθημερινή εργασία βασίζεται στην κατηγορία της καταχώρισης και στη σοβαρότητα κάθε υπόθεσης.

1.13.1.   Ένδειξη κατεπείγοντος στα έντυπα SIRENE και κατεπείγουσα αναφορά θετικής απάντησης

Τα έντυπα SIRENE με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί με απόλυτη προτεραιότητα το τμήμα SIRENE προς το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση είναι δυνατό να επισημαίνονται με την ένδειξη “URGENT” (κατεπείγον) στο πεδίο 311 (“Important Notice”) (σημαντική ανακοίνωση), με παράθεση του σχετικού λόγου. Ο λόγος του κατεπείγοντος επεξηγείται στα αντίστοιχα πεδία των εντύπων SIRENE. Όταν απαιτείται επείγουσα αντίδραση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία ή κοινοποίηση.

Όταν το υπαγορεύουν οι περιστάσεις θετικής απάντησης σε καταχώριση, όπως η περίπτωση πραγματικής έκτακτης ανάγκης ή ύψιστης σημασίας, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που ταυτοποίησε την καταχώριση ενημερώνει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, τηλεφωνικώς το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους σχετικά με τη θετική απάντηση αφού πρώτα αποστείλει ένα έντυπο G.

1.14.   Κανόνες μεταγραμματισμού / γλωσσικής μεταγραφής

Οι ορισμοί και οι κανόνες μεταγραμματισμού και γλωσσικής μεταγραφής καθορίζονται στο προσάρτημα 1. Πρέπει να τηρούνται κατά την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων SIRENE (βλέπε επίσης ενότητα 2.11 σχετικά με την εισαγωγή των ονοματεπωνύμων).

1.15.   Ποιότητα των δεδομένων

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 των νομικών πράξεων SIS II, τα τμήματα SIRENE συντονίζουν τον έλεγχο της ποιότητας των πληροφοριών που εισάγονται στο SIS II. Τα τμήματα SIRENE θα πρέπει να διαθέτουν την αναγκαία εθνική αρμοδιότητα για την άσκηση του εν λόγω ρόλου. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλης μορφής εθνικός μηχανισμός εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας δεδομένων, καθώς και επανεξέταση της συχνότητας των καταχωρίσεων/θετικών απαντήσεων και του περιεχομένου των δεδομένων.

Για να μπορεί το κάθε τμήμα SIRENE να εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί όσον αφορά τον συντονισμό του ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων, θα πρέπει να τίθενται στη διάθεσή του τα αναγκαία υποστηρικτικά μέσα τεχνολογίας πληροφοριών και να του παραχωρούνται τα κατάλληλα δικαιώματα στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων.

Σε συνεργασία με το εθνικό τμήμα SIRENE, θα πρέπει να θεσπιστούν εθνικά πρότυπα για την κατάρτιση των χρηστών σχετικά με τις αρχές και τις πρακτικές όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καλέσουν το προσωπικό των τμημάτων SIRENE να συμμετέχουν στην κατάρτιση όλων των αρχών που εισάγουν καταχωρίσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ποιότητας των δεδομένων και της μεγιστοποίησης της χρήσης του SIS II.

Όσον αφορά τα δακτυλικά αποτυπώματα που αναφορτώνονται στο SIS II, η κύρια ευθύνη για την ποιότητα των δεδομένων εναπόκειται στα αρμόδια τμήματα δακτυλικών αποτυπωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος των τμημάτων SIRENE ως συντονιστών του ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων είναι να επικοινωνούν με τα τμήματα δακτυλικών αποτυπωμάτων, ιδίως όσον αφορά ζητήματα που εντοπίζονται σχετικά με την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων που αναφορτώνονται.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής επικαιροποίηση των δεδομένων στο SIS ΙΙ, ανάλογα με τα αποτελέσματα των αντιστοιχίσεων στο SIS-AFIS, το τμήμα SIRENE λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την έγκαιρη επικαιροποίηση των αλφαριθμητικών δεδομένων των καταχωρίσεων, είτε από το ίδιο το τμήμα SIRENE είτε κατόπιν επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή που δημιούργησε την καταχώριση. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η συμπερίληψη ψευδωνύμων ή η διόρθωση στοιχείων ταυτότητας.

1.16.   Αρχειοθέτηση

α)

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει τους όρους για την αποθήκευση πληροφοριών.

β)

Το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους θέτει όλες τις πληροφορίες που αφορούν δικές του καταχωρίσεις στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής στην απόφαση που οδήγησε στην καταχώριση.

γ)

Τα αρχεία κάθε τμήματος SIRENE επιτρέπουν την ταχεία πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να τηρούνται οι πολύ σύντομες προθεσμίες οι οποίες ισχύουν για τη διαβίβαση πληροφοριών.

δ)

Δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 4 των νομικών πράξεων SIS II, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται σε αρχεία από το τμήμα SIRENE ως απόρροια της ανταλλαγής πληροφοριών φυλάσσονται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίον παρασχέθηκαν. Κατά κανόνα, τα εν λόγω στοιχεία διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί η σχετική καταχώριση από το SIS II, και οπωσδήποτε το αργότερο ένα έτος μετά τη διαγραφή αυτή. Εντούτοις, δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένη καταχώριση την οποία έχει εισαγάγει κράτος μέλος ή με καταχώριση σε σχέση με την οποία έχουν αναληφθεί ενέργειες στο έδαφός του επιτρέπεται να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ε)

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που αποστέλλουν τα άλλα κράτη μέλη αποθηκεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του κράτους μέλους που τις παραλαμβάνει. Εφαρμόζονται επίσης το κοινό άρθρο 12 των νομικών πράξεων SIS II, η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18) και η απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (19).

στ)

Οι πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας απαλείφονται μετά την απάλειψη της σχετικής καταχώρισης.

ζ)

Η πρόσβαση σε αρχεία καταγράφεται, τελεί υπό έλεγχο και επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό.

1.17.   Προσωπικό

Ο μεγάλος αριθμός έμπειρου προσωπικού εξασφαλίζει ένα εργατικό δυναμικό που είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του με ιδία πρωτοβουλία και κατ' επέκταση να διευθετεί τις υποθέσεις με αποτελεσματικότητα. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να αποφεύγονται οι συχνές αλλαγές προσωπικού, γεγονός που προϋποθέτει την αδιαμφισβήτητη υποστήριξη των ανωτέρων στελεχών για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος βασισμένου στην αρχή της εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια προσόντων και πείρας λόγω της εναλλαγής προσωπικού.

1.17.1.   Επικεφαλής των τμημάτων SIRENE

Οι επικεφαλής των τμημάτων SIRENE θα πρέπει να συναντώνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως με σκοπό την αξιολόγηση της ποιοτικής στάθμης της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων τους, τη συζήτηση των αναγκαίων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σε περίπτωση που ανακύπτουν δυσκολίες και την αποσαφήνιση των διαδικασιών, όταν απαιτείται. Η συνεδρίαση των επικεφαλής των τμημάτων SIRENE διοργανώνεται από το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.17.2.   Αρμόδιος επικοινωνίας SIRENE (SIRCoP)

Σε περιπτώσεις όπου οι κανονικές διαδικασίες αποδεικνύονται ανεπαρκείς, ο αρμόδιος επικοινωνίας SIRENE (SIRCoP) μπορεί να ασχολείται με φακέλους για τους οποίους η πρόοδος είναι πολύπλοκη, προβληματική ή ευαίσθητη και για τους οποίους ενδέχεται να απαιτείται κάποιος βαθμός διασφάλισης ποιότητας και/ή περισσότερο μακροπρόθεσμη επικοινωνία με άλλο τμήμα SIRENE για την επίλυση του προβλήματος. Τα καθήκοντα του SIRCoP δεν αφορούν τις επείγουσες περιπτώσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται καταρχήν οι υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης (front desk) επί εικοσιτετραώρου βάσεως και επί επτά ημέρες την εβδομάδα.

Ο SIRCoP μπορεί να διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και να περιγράφει επιλογές για τη μακροπρόθεσμη επίλυση τέτοιων ζητημάτων.

Κατά γενικό κανόνα, ένας SIRCοΡ μπορεί να επικοινωνήσει με άλλον SIRCοΡ μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες.

Ετήσια αξιολόγηση διενεργείται στο πλαίσιο των ετήσιων στατιστικών εκθέσεων, όπως προβλέπεται στο προσάρτημα 5, με βάση τους ακόλουθους δείκτες:

α)

αριθμός παρεμβάσεων του SIRCοΡ ανά κράτος μέλος·

β)

λόγος της επικοινωνίας·

γ)

αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με βάση τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

1.17.3.   Γνωστικό υπόβαθρο

Το προσωπικό του τμήματος SIRENE διαθέτει γλωσσικές δεξιότητες οι οποίες καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα γλωσσών και το εν υπηρεσία προσωπικό είναι σε θέση να επικοινωνεί με όλα τα τμήματα SIRENE.

Το προσωπικό του τμήματος SIRENE διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με:

εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή νομικά ζητήματα,

τις οικείες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, και

τα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα διοίκησης στους τομείς της δικαιοσύνης και της μετανάστευσης.

Πρέπει να διαθέτει το απαιτούμενο κύρος για να διευθετεί αυτόνομα κάθε εισερχόμενη υπόθεση.

Οι υπάλληλοι που εργάζονται εκτός ωρών γραφείου έχουν τα ίδια προσόντα, γνώσεις και κύρος, και θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να προσφεύγουν ανά πάσα στιγμή σε εμπειρογνώμονες με τους οποίους να είναι δυνατή άμεση τηλεφωνική επικοινωνία.

Σε κάθε τμήμα SIRENE θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εξειδικευμένες νομικές γνώσεις για την αντιμετώπιση τόσο συνήθων όσο και εξαιρετικών περιπτώσεων. Ανάλογα με την υπόθεση, οι γνώσεις αυτές είναι δυνατό να παρέχονται είτε από μέλη του προσωπικού που διαθέτουν την αναγκαία νομική κατάρτιση είτε από εμπειρογνώμονες των δικαστικών αρχών.

1.17.4.   Κατάρτιση

Εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο, παρέχεται επαρκής κατάρτιση, ούτως ώστε το προσωπικό να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες ικανότητες που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Πριν από την παροχή εξουσιοδότησης στο προσωπικό για την επεξεργασία δεδομένων αποθηκευμένων στο SIS ΙΙ, το προσωπικό λαμβάνει τη δέουσα κατάρτιση για την ασφάλεια και τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και ενημερώνεται για τα συναφή ποινικά αδικήματα και τις ποινές που επισύρουν.

Ευρωπαϊκό επίπεδο

Τουλάχιστον μία φορά ετησίως οργανώνονται κοινά μαθήματα κατάρτισης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων SIRENE, μέσω της παροχής στο προσωπικό τους της δυνατότητας να συναντήσουν συναδέλφους από άλλα τμήματα SIRENE, να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές μεθόδους εργασίας και να συγκροτήσουν συνεκτικό και ισοδύναμο επίπεδο γνώσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει επιπλέον το προσωπικό να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί και την ανάγκη αμοιβαίας αλληλεγγύης με στόχο την κοινή ασφάλεια των κρατών μελών.

Τα μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να ακολουθούν το εγχειρίδιο εκπαιδευτών SIRENE.

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20) προβλέπει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (στο εξής “ο Οργανισμός”) εκτελεί καθήκοντα που αφορούν την κατάρτιση στην τεχνική χρήση του SIS II, ιδίως για το προσωπικό του SIRENE.

1.17.5.   Ανταλλαγές προσωπικού

Στο μέτρο του δυνατού, τα τμήματα SIRENE θα πρέπει επίσης να προβλέπουν τη διοργάνωση ανταλλαγών προσωπικού με άλλα τμήματα SIRENE τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Σκοπός των ανταλλαγών αυτών είναι η συμβολή στη βελτίωση της γνώσης των μεθόδων εργασίας από μέρους του προσωπικού, η κατάδειξη του τρόπου οργάνωσης άλλων τμημάτων SIRENE και η σύναψη προσωπικών επαφών με συναδέλφους σε άλλα κράτη μέλη.

2.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Οι διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω ισχύουν για όλες τις κατηγορίες καταχωρίσεων. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες για κάθε κατηγορία καταχωρίσεων παρατίθενται στα αντίστοιχα μέρη του παρόντος εγχειριδίου.

2.1.   Ορισμοί

—   “Καταχωρίζον κράτος μέλος”: το κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση στο SIS II.

—   “Κράτος μέλος εκτέλεσης”: το κράτος μέλος που αναλαμβάνει τις επιβαλλόμενες ενέργειες κατόπιν θετικής απάντησης.

—   “Παρέχον στοιχεία τμήμα SIRENE”: το τμήμα SIRENE κράτους μέλους που κατέχει δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφίες του προσώπου το οποίο έχει καταχωρισθεί από άλλο κράτος μέλος.

—   “Θετική απάντηση/Θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης”: έχουμε “: θετική απάντηση/θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης” στο SIS II όταν:

α)

διενεργείται αναζήτηση από χρήστη·

β)

η αναζήτηση αποκαλύπτει καταχώριση εξωτερικού στο SIS ΙΙ·

γ)

τα δεδομένα που αφορούν την καταχώριση στο SIS ΙΙ αντιστοιχούν στα δεδομένα της αναζήτησης· και

δ)

ζητούνται περαιτέρω μέτρα ως αποτέλεσμα της θετικής απάντησης.

—   “Αντιστοίχιση”: έχουμε αντιστοίχιση στο SIS II όταν:

α)

διενεργείται αναζήτηση δακτυλικών αποτυπωμάτων με βάση τα δεδομένα του SIS-AFIS·

β)

λαμβάνεται ειδοποίηση από το SIS II σχετικά με πιθανή αντιστοίχιση· και

γ)

η αντιστοίχιση επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες για τον έλεγχο δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Μπορεί επίσης να ζητηθεί η λήψη περαιτέρω μέτρων μετά την αντιστοίχιση με στόχο την επαλήθευση της ταυτότητας του προσώπου και τον προσδιορισμό των ψευδωνύμων του.

Την “αντιστοίχιση” μπορεί να ακολουθήσει “θετική απάντηση” σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναζήτηση στο SIS-AFIS πραγματοποιήθηκε κατά τη διενέργεια ελέγχου από τελικό χρήστη και η αντιστοίχιση έχει επιβεβαιωθεί.

—   “Ειδική ένδειξη” (Flag): αναστολή εγκυρότητας σε εθνικό επίπεδο που μπορεί να προστεθεί σε καταχωρίσεις με σκοπό τη σύλληψη, σε καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα και σε καταχωρίσεις για τη διενέργεια ελέγχου, εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης αντίκειται στην εθνική του νομοθεσία, τις διεθνείς του υποχρεώσεις ή ουσιώδη εθνικά του συμφέροντα. Όταν η καταχώριση φέρει ειδική ένδειξη, η αιτηθείσα βάσει της καταχώρισης ενέργεια δεν επιτρέπεται να εκτελεστεί στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

2.2.   Πολλαπλές καταχωρίσεις (άρθρο 34 παράγραφος 6 του κανονισμού SIS II και άρθρο 49 παράγραφος 6 της απόφασης SIS II)

Μόνο μία καταχώριση ανά κράτος μέλος επιτρέπεται να εισαχθεί στο SIS ΙΙ για το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή αντικείμενο.

Επομένως, οσάκις είναι εφικτό και αναγκαίο, όλες οι επόμενες καταχωρίσεις για το ίδιο πρόσωπο ή αντικείμενο παραμένουν διαθέσιμες σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή τους μετά τη λήξη ισχύος ή τη διαγραφή της πρώτης καταχώρισης.

Είναι δυνατή η εισαγωγή περισσότερων της μίας καταχωρίσεων από διαφορετικά κράτη μέλη για τα ίδια υποκείμενα. Είναι σημαντικό το γεγονός αυτό να μην προκαλεί σύγχυση στους χρήστες και οι χρήστες να έχουν σαφή εικόνα των μέτρων που πρέπει να λάβουν όταν επιδιώκουν την εισαγωγή καταχώρισης, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Για τον σκοπό αυτό, θεσπίζονται διαδικασίες για την ανίχνευση πολλαπλών καταχωρίσεων, καθώς και ένας μηχανισμός ιεράρχησης για την εισαγωγή τους στο SIS ΙΙ.

Τούτο προϋποθέτει τα ακόλουθα:

ελέγχους πριν από την εισαγωγή καταχώρισης για να διαπιστωθεί αν το ίδιο υποκείμενο περιλαμβάνεται ήδη στο SIS ΙΙ,

διαβουλεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη, σε περίπτωση που η εισαγωγή μιας καταχώρισης οδηγεί σε πολλαπλές και μη συμβατές μεταξύ τους καταχωρίσεις.

2.2.1.   Συμβατότητα καταχωρίσεων

Περισσότερα κράτη μέλη δύνανται να εισαγάγουν καταχώριση για το ίδιο πρόσωπο ή αντικείμενο εφόσον οι καταχωρίσεις είναι συμβατές μεταξύ τους.

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρεκκλίνουν από τους κανόνες που αφορούν τη συμβατότητα κατά την εισαγωγή καταχώρισης για διακριτικό ή ειδικό έλεγχο, ιδίως σε περίπτωση καταχωρίσεων που εισάγονται για σκοπούς εθνικής ασφάλειας. Η παρέκκλιση αυτή δεν θίγει τη σειρά προτεραιότητας των καταχωρίσεων και τη διαδικασία διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στην ενότητα 2.2.2.

Πίνακας συμβατότητας καταχωρίσεων που αφορούν πρόσωπα

Σειρά σπουδαιότητας

Καταχώριση για σύλληψη

Καταχώριση για απαγόρευση εισόδου

Καταχώριση για εξαφανισθέν πρόσωπο (προστασία)

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο — άμεση δράση

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο — άμεση δράση

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο

Καταχώριση για εξαφανισθέν πρόσωπο (σημείο εντοπισμού)

Καταχώριση για δικαστική διαδικασία

Καταχώριση για σύλληψη

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

Καταχώριση για απαγόρευση εισόδου

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

Καταχώριση για εξαφανισθέν πρόσωπο (προστασία)

ναι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο — άμεση δράση

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο — άμεση δράση

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

Καταχώριση για εξαφανισθέν πρόσωπο (σημείο εντοπισμού)

ναι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

Καταχώριση για δικαστική διαδικασία

ναι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι


Πίνακας συμβατότητας για καταχωρίσεις που αφορούν αντικείμενα

Σειρά σπουδαιότητας

Καταχώριση για χρήση του ως αποδεικτικό στοιχείο

Έγγραφο το οποίο ακυρώνεται για χρήση ως ταξιδιωτικό έγγραφο

Καταχώριση για κατάσχεση

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο — άμεση δράση

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο — άμεση δράση

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο

Καταχώριση για χρήση του ως αποδεικτικό στοιχείο

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

Έγγραφο το οποίο ακυρώνεται για χρήση ως ταξιδιωτικό έγγραφο

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

Καταχώριση για κατάσχεση

ναι

ναι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο — άμεση δράση

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

Καταχώριση για ειδικό έλεγχο

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

όχι

όχι

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο — άμεση δράση

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

Καταχώριση για διακριτικό έλεγχο

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

ναι

2.2.2.   Σειρά προτεραιότητας των καταχωρίσεων

Σε περίπτωση ασυμβίβαστων καταχωρίσεων, η σειρά προτεραιότητας για τις καταχωρίσεις που αφορούν πρόσωπα είναι η ακόλουθη:

σύλληψη με σκοπό την παράδοση ή την έκδοση (άρθρο 26 της απόφασης),

απαγόρευση εισόδου ή διαμονής στο έδαφος Σένγκεν (άρθρο 24 του κανονισμού),

θέση υπό προστασία (άρθρο 32 της απόφασης),

ειδικός έλεγχος — άμεση δράση (άρθρο 36 της απόφασης),

ειδικός έλεγχος (άρθρο 36 της απόφασης),

διακριτικός έλεγχος — άμεση δράση (άρθρο 36 της απόφασης),

διακριτικός έλεγχος (άρθρο 36 της απόφασης),

κοινοποίηση του σημείου εντοπισμού (άρθρα 32 και 34 της απόφασης).

Η σειρά προτεραιότητας για τις καταχωρίσεις που αφορούν αντικείμενα είναι η ακόλουθη:

χρήση ως αποδεικτικού στοιχείου (άρθρο 38 της απόφασης),

κατάσχεση του εγγράφου που ακυρώθηκε για χρήση ως ταξιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 38 της απόφασης),

κατάσχεση (άρθρο 38 της απόφασης),

ειδικός έλεγχος — άμεση δράση (άρθρο 36 της απόφασης),

ειδικός έλεγχος (άρθρο 36 της απόφασης),

διακριτικός έλεγχος — άμεση δράση (άρθρο 36 της απόφασης),

διακριτικός έλεγχος (άρθρο 36 της απόφασης).

Αποκλίσεις από την ανωτέρω σειρά προτεραιότητας είναι δυνατές έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών εφόσον διακυβεύονται ουσιώδη εθνικά συμφέροντα.

2.2.3.   Έλεγχος της ύπαρξης ασυμβίβαστου και εισαγωγή πολλαπλών καταχωρίσεων

Για να αποτραπεί η εισαγωγή ασυμβίβαστων πολλαπλών καταχωρίσεων, είναι σημαντικό να γίνεται ακριβής διάκριση μεταξύ φυσικών προσώπων ή αντικειμένων με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Για τον σκοπό αυτό έχει καθοριστική σημασία η συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των τμημάτων SIRENE, και κάθε κράτος μέλος οφείλει να θεσπίσει κατάλληλες τεχνικές διαδικασίες για την ανίχνευση τέτοιων περιπτώσεων πριν από την πραγματοποίηση καταχώρισης.

Με την εισαγωγή στο SIS II της λειτουργίας για την ταυτοποίηση ενός προσώπου από τα δεδομένα των δακτυλικών αποτυπωμάτων του υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπιστούν υπάρχουσες καταχωρίσεις για το ίδιο πρόσωπο, αλλά με διαφορετικές ταυτότητες (βλέπε επίσης ενότητα 1.15). Ως εκ τούτου, η συνεννόηση και η συνεργασία είναι επίσης απαραίτητες όταν προκύπτει αντιστοίχιση κατά την αναφόρτωση αρχείου δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Επιπλέον, σε περίπτωση που αποκαλυφθεί κάποιο ψευδώνυμο, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο τμήμα 2.12.2.

Το τμήμα SIRENE λαμβάνει μέριμνα ούτως ώστε να υπάρχει μόνο μία καταχώριση στο SIS ΙΙ με βάση την εθνική διαδικασία σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιθυμεί να προβεί σε νέα καταχώριση και η εν λόγω νέα καταχώριση έρχεται σε σύγκρουση με καταχώριση που έχει ήδη εισαγάγει το ίδιο κράτος μέλος.

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία για να ελεγχθεί αν υπάρχουν πολλαπλές καταχωρίσεις για το ίδιο πρόσωπο ή το ίδιο αντικείμενο:

α)

Τα υποχρεωτικά στοιχεία περιγραφής της ταυτότητας συγκρίνονται όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη πολλαπλών καταχωρίσεων:

i)

σχετικά με φυσικό πρόσωπο:

επώνυμο,

όνομα,

ημερομηνία γέννησης,

φύλο,

δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων (εάν υπάρχουν)·

ii)

σχετικά με όχημα:

ο αριθμός VIN,

αριθμός και χώρα ταξινόμησης,

η μάρκα,

ο τύπος·

iii)

σχετικά με αεροσκάφος:

κατηγορία αεροσκάφους,

αριθμός ταξινόμησης ICΑΟ·

iv)

σχετικά με σκάφος:

κατηγορία σκάφους,

αριθμός κυτών,

εξωτερικός αριθμός αναγνώρισης σκαφών (δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί)·

v)

σχετικά με εμπορευματοκιβώτιο:

αριθμός BIC (21).

β)

Για την εισαγωγή νέας καταχώρισης σχετικά με όχημα ή άλλο αντικείμενο με αριθμό VIN ή αριθμό ταξινόμησης, βλέπε διαδικασίες στην ενότητα 8.2.1.

γ)

Εάν πρόκειται για άλλου είδους αντικείμενο, τα πλέον κατάλληλα πεδία για την εξακρίβωση της ύπαρξης πολλαπλών καταχωρίσεων είναι τα υποχρεωτικά πεδία, τα οποία πρέπει στο σύνολό τους να χρησιμοποιούνται για αυτόματη σύγκριση μέσω του συστήματος.

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα 8.2.1 (έλεγχος της ύπαρξης πολλαπλών καταχωρίσεων για το ίδιο όχημα) χρησιμοποιούνται για να γίνεται διάκριση μεταξύ άλλων κατηγοριών αντικειμένων στο SIS II, όταν καθίσταται προφανές ότι δύο παρόμοια αντικείμενα έχουν τον ίδιο αριθμό σειράς (serial number).

Αν από τον έλεγχο προκύψει το συμπέρασμα ότι τα στοιχεία ταυτότητας αναφέρονται σε δύο διαφορετικά φυσικά πρόσωπα ή αντικείμενα, το τμήμα SIRENE εγκρίνει την αίτηση εισαγωγής της νέας καταχώρισης (22).

Εάν ο έλεγχος της ύπαρξης πολλαπλών καταχωρίσεων αποκαλύψει ότι τα στοιχεία ταυτότητας είναι πανομοιότυπα και αφορούν το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή αντικείμενο, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που σκοπεύει να εισαγάγει νέα καταχώριση διαβουλεύεται με το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, εφόσον οι καταχωρίσεις είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους.

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία για την επαλήθευση της συμβατότητας των καταχωρίσεων:

α)

πριν από την εισαγωγή καταχώρισης ή μετά τη λήψη ειδοποίησης από το SIS-AFIS σχετικά με πιθανή αντιστοίχιση κατά την αρχική αναφόρτωση δακτυλικών αποτυπωμάτων που σχετίζονται με μια καταχώριση, είναι υποχρεωτικό να διενεργείται έλεγχος ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν ασυμβίβαστες καταχωρίσεις·

β)

εάν υφίσταται άλλη συμβατή καταχώριση και τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν ταυτίζονται, τα τμήματα SIRENE δεν χρειάζεται να προβούν σε διαβούλευση.

γ)

εάν υφίσταται άλλη συμβατή καταχώριση και η συμβατότητά της αποδεικνύεται μέσω της αντιστοίχισης των δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα τμήματα SIRENE προβαίνουν σε διαβούλευση αποκλειστικά και μόνο για να επαληθεύσουν την ταυτότητα και να προσδιορίσουν ψευδώνυμα που προηγουμένως ήταν άγνωστα. Ωστόσο, εάν υπάρχει ανάγκη να διευκρινιστεί κατά πόσον η καταχώριση αφορά το ίδιο φυσικό πρόσωπο, το τμήμα SIRENE ζητά τη γνώμη του τμήματος SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους χρησιμοποιώντας το έντυπο L. Οι διαδικασίες αναφοράς και διαβούλευσης σχετικά με αντιστοιχίσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων περιγράφονται στην ενότητα 2.5. Οι διαδικασίες της ενότητας 2.5 αφορούν αντιστοιχίσεις που προκύπτουν κατά την αρχική αναφόρτωση δακτυλικών αποτυπωμάτων και αντιστοιχίσεις μέσω αναζητήσεων που πραγματοποιούνται με τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων, για παράδειγμα σε αστυνομικό τμήμα·

δ)

αν οι καταχωρίσεις είναι ασυμβίβαστες, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μεταξύ των οικείων τμημάτων SIRENE με χρήση του εντύπου Ε, ώστε να εισαχθεί τελικά μία μόνο καταχώριση·

ε)

οι καταχωρίσεις με σκοπό τη σύλληψη εισάγονται πάραυτα χωρίς προηγούμενη αναμονή της έκβασης των τυχόν διαβουλεύσεων με άλλα κράτη μέλη·

στ)

σε περίπτωση που, συνεπεία της έκβασης διαβουλεύσεων, αποδοθεί προτεραιότητα σε μία καταχώριση που δεν είναι συμβατή με άλλες υφιστάμενες καταχωρίσεις, τα κράτη μέλη που εισήγαγαν τις άλλες καταχωρίσεις τις διαγράφουν όταν γίνει η εισαγωγή της νέας καταχώρισης. Οποιαδήποτε διαφορά διευθετείται από τα κράτη μέλη μέσω των τμημάτων SIRΕΝΕ·

ζ)

τα κράτη μέλη που δεν έχουν μπορέσει να εισαγάγουν καταχώριση μπορούν να ζητήσουν να ενημερωθούν από το CS-SIS σχετικά με τη διαγραφή της καταχώρισης·

η)

το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που δεν μπόρεσε να εισαγάγει την καταχώριση δύναται να ζητήσει να ενημερώνεται από το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που εισήγαγε την καταχώριση για οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σε σχέση με τη συγκεκριμένη καταχώριση.

2.2.4.   Ιδιαίτερη κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στον κανονισμό SIS ΙΙ, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής (άρθρα 24 και 26 του κανονισμού SIS II). Δεσμεύονται, ωστόσο, από τους κανόνες που αφορούν τη συμβατότητα των καταχωρίσεων, όπως προβλέπονται στην ενότητα 2.2, και ειδικότερα, εφαρμόζουν τη διαδικασία που προβλέπεται στην ενότητα 2.2.3.

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία εισαγάγουν καταχώριση που είναι ενδεχομένως ασυμβίβαστη με υπάρχουσα καταχώριση για απαγόρευση εισόδου ή διαμονής, σύμφωνα με την ενότητα 2.2.1, το κεντρικό SIS ΙΙ γνωστοποιεί σε αυτά τα δύο κράτη μέλη την πιθανή ασυμβατότητα με την κοινοποίηση μόνον του αριθμού ταυτότητας Σένγκεν της υπάρχουσας καταχώρισης.

β)

Εάν σχετικά με καταχώριση που εισήχθη από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία γνωστοποιηθεί ενδεχόμενη ασυμβατότητα με καταχώριση για απαγόρευση εισόδου ή διαμονής που έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος, το τμήμα SIRENE του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Ιρλανδίας κινεί διαδικασία διαβουλεύσεων με το καταχωρίζον κράτος μέλος χρησιμοποιώντας μήνυμα ελεύθερου κειμένου και διαγράφει την ενδεχομένως ασύμβατη καταχώριση κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης.

γ)

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαβούλευσης, το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία μπορούν να εισαγάγουν εκ νέου καταχώριση η οποία αποδείχθηκε ότι είναι συμβατή.

2.3.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης

Αν ο χρήστης ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το τμήμα SIRENE επικοινωνεί χωρίς καθυστέρηση με το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους και ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες. Όταν κρίνεται σκόπιμο, τα τμήματα SIRENE μεσολαβούν μεταξύ των εθνικών αρχών και παρέχουν και ανταλλάσσουν τις συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε σχέση με την εκάστοτε καταχώριση.

Το καταχωρίζον κράτος μέλος ενημερώνεται για τη θετική απάντηση και την έκβασή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (βλέπε επίσης ενότητα 1.13.1 σχετικά με την ένδειξη κατεπείγοντος).

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

Με την επιφύλαξη της ενότητας 2.4 του παρόντος εγχειριδίου, κάθε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σχετικά με καταχωρισθέν φυσικό πρόσωπο ή αντικείμενο γνωστοποιείται καταρχήν στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μέσω του εντύπου G.

β)

Κατά την κοινοποίηση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης στο καταχωρίζον κράτος μέλος, το εφαρμοστέο άρθρο των νομικών πράξεων SIS II αναγράφεται στο πεδίο 090 του εντύπου G, συνοδευόμενο, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, από συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. “MINOR” — ανήλικος).

Το έντυπο G παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θετική απάντηση, περιλαμβανομένων των ενεργειών που έχουν αναληφθεί, στο πεδίο 088. Στο πεδίο 089, είναι δυνατό να καλείται το καταχωρίζον κράτος μέλος να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες.

γ)

Εάν το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης προτίθεται να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες μετά την αποστολή του εντύπου G, χρησιμοποιεί το έντυπο M.

δ)

Αν κριθεί αναγκαίο, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους αποστέλλει στη συνέχεια όλες τις συναφείς ειδικές πληροφορίες και προσδιορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα που ζητεί να λάβει το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Για τη διαδικασία αναφοράς των αντιστοιχίσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων βλέπε ενότητα 2.5 και ειδικότερα το στοιχείο στ) σχετικά με τις θετικές απαντήσεις που συμπίπτουν με αντιστοιχίσεις.

Για τη διαδικασία αναφοράς των θετικών απαντήσεων που ταυτοποιήθηκαν σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης μέσω συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας (ANPR), βλέπε ενότητα 9.

2.4.   Αδυναμία εφαρμογής των διαδικασιών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης (άρθρο 48 της απόφασης SIS II και άρθρο 33 του κανονισμού SIS II)

Σύμφωνα με το άρθρο 48 της απόφασης SIS II και το άρθρο 33 του κανονισμού SIS II, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

το κράτος μέλος που, βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, αδυνατεί οριστικά να εφαρμόσει τη διαδικασία ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω του οικείου τμήματος SIRENE για το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη ζητούμενη ενέργεια και παραθέτει τους σχετικούς λόγους στο πεδίο 083 του εντύπου H·

β)

τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις νομικές πράξεις SIS II.

Για τη διαδικασία αναφοράς των αντιστοιχίσεων δακτυλικών αποτυπωμάτων βλέπε ενότητα 2.5 και ειδικότερα το στοιχείο στ) σχετικά με τις θετικές απαντήσεις που συμπίπτουν με αντιστοιχίσεις.

2.5.   Διαδικασία αναφοράς για αντιστοιχίσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων κατά την αρχική αναφόρτωση δακτυλικών αποτυπωμάτων ή κατά τη διενέργεια αναζητήσεων με δακτυλικά αποτυπώματα

Για τις αντιστοιχίσεις στο SIS-AFIS (πριν από την επιβεβαίωση θετικού αποτελέσματος) εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία [για τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης βλέπε στοιχείο στ) κατωτέρω]:

α)

εάν επιτευχθεί πιθανή αντιστοίχιση στο SIS II έπειτα από αναζήτηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων ενός προσώπου με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα που είναι αποθηκευμένα στο SIS II, για την επαλήθευση της αντιστοίχισης εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία και οι εθνικές διαδικασίες·

β)

μετά την επαλήθευση της αντιστοίχισης, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που πραγματοποίησε την αντιστοίχιση ενημερώνει όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα τμήματα SIRENE, χρησιμοποιώντας το έντυπο L, σχετικά με την αντιστοίχιση και την ενδεχόμενη ανάγκη επικαιροποίησης αλφαριθμητικών δεδομένων στο SIS II·

γ)

κατά την κοινοποίηση αντιστοίχισης στο καταχωρίζον κράτος μέλος, το άρθρο των νομικών πράξεων SIS II που εφαρμόζεται για τη συγκεκριμένη καταχώριση αναγράφεται στο πεδίο 083 του εντύπου L, συνοδευόμενο από αναφορά στις λέξεις “SIS-AFIS match” (αντιστοίχιση στο SIS-AFIS). Εάν το κράτος μέλος που πέτυχε την αντιστοίχιση θεωρεί την υπόθεση επείγουσα, το αναφέρει, χρησιμοποιώντας τον όρο “urgent”, στο πεδίο 311 “Important Notice” (σημαντική ανακοίνωση), εξηγώντας τη φύση του επείγοντος χαρακτήρα της. Στο έντυπο L παρέχονται όσες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένου του τόπου, της ημερομηνίας και του λόγου για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Εφόσον διατίθεται, θα πρέπει να επισυνάπτεται φωτογραφία του ατόμου. Εάν το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης προτίθεται να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες μετά την αποστολή του αρχικού εντύπου L, χρησιμοποιεί το έντυπο M για αυτόν τον σκοπό. Εάν επιτευχθεί αντιστοίχιση με περισσότερες από μία καταχωρίσεις, οι αριθμοί ταυτότητας Σένγκεν όλων των καταχωρίσεων με τις οποίες υπάρχει αντιστοιχία εισάγονται στο πεδίο 083 του εντύπου L·

δ)

Τα τμήματα SIRENE που λαμβάνουν τις εν λόγω πληροφορίες ελέγχουν τα δεδομένα για τα οποία είναι αρμόδια και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την επικαιροποίηση των αλφαριθμητικών δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1.15·

ε)

εάν κριθεί αναγκαίο, το τμήμα SIRENE που λαμβάνει την κοινοποίηση αντιστοίχισης μέσω του εντύπου L αποστέλλει όλες τις συναφείς ειδικές πληροφορίες και προσδιορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα που ζητεί να λάβει το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης·

στ)

σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που προκύπτουν από αντιστοιχίσεις δακτυλικών αποτυπωμάτων εφαρμόζονται οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα 2.3 (μπορούν να ληφθούν μέτρα) και τμήμα 2.4 (δεν μπορούν να ληφθούν μέτρα). Σε περίπτωση που είναι σαφές ότι η αποστολή του εντύπου L στο πλαίσιο της διαδικασίας που περιγράφεται στα στοιχεία α) έως ε) ανωτέρω θα συμπέσει με την αποστολή εντύπου G ή H κατόπιν θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, αποστέλλεται μόνο το έντυπο G ή H. Στο έντυπο G ή H προστίθεται μνεία με τη διατύπωση “hit achieved through SIS-AFIS” (το θετικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε μέσω του SIS-AFIS) στο πεδίο 086 (έντυπο G) ή στο πεδίο 083 (έντυπο H) και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ταυτότητες ή ψευδώνυμα που προηγουμένως ήταν άγνωστα στο πεδίο 090 (έντυπο G) ή στο πεδίο 083 (έντυπο H).

2.6.   Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς διαφορετικούς από τους λόγους της εισαγωγής τους στο SIS II (άρθρο 46 παράγραφος 5 της απόφασης SIS II)

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο SIS II μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται για κάθε κατηγορία καταχωρίσεων.

Παρ' όλα αυτά, εφόσον έχει εξασφαλιστεί προηγούμενη άδεια του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, τα δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπό διαφορετικό από τους λόγους της εισαγωγής τους, προκειμένου να αποτραπεί επικείμενη και σοβαρή απειλή κατά του δημόσιου συμφέροντος και της δημόσιας ασφάλειας, για σοβαρούς λόγους εθνικής ασφάλειας ή για να αποτραπεί η τέλεση σοβαρής αξιόποινης πράξης.

Αν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να επεξεργαστεί δεδομένα που υπάρχουν στο SIS II για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίον εισήχθησαν, πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)

μέσω του εθνικού τμήματος SIRENE, το κράτος μέλος που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για διαφορετικό σκοπό εξηγεί στο καταχωρίζον κράτος μέλος τους λόγους που υπαγορεύουν την επεξεργασία των δεδομένων για άλλο σκοπό, χρησιμοποιώντας το έντυπο I·

β)

το καταχωρίζον κράτος μέλος εξετάζει, το ταχύτερο δυνατό, κατά πόσον μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό και ενημερώνει το άλλο κράτος μέλος σχετικά με την απόφασή του χρησιμοποιώντας το έντυπο Μ, μέσω του οικείου τμήματος SIRΕΝΕ·

γ)

εάν κριθεί απαραίτητο, το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί να χορηγήσει άδεια υπό ορισμένους όρους που αφορούν τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων. Η εν λόγω άδεια αποστέλλεται με το έντυπο Μ.

Από τη στιγμή που συναινέσει το καταχωρίζον κράτος μέλος, το άλλο κράτος μέλος χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έλαβε άδεια. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει υπόψη τους τυχόν όρους που έχει καθορίσει το καταχωρίζον κράτος μέλος.

2.7.   Προσθήκη ειδικής ένδειξης

2.7.1.   Εισαγωγή

α)

Το άρθρο 24 της απόφασης SIS II προβλέπει τις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει την προσθήκη ειδικής ένδειξης:

i)

Εφόσον ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι η εκτέλεση μιας καταχώρισης που έχει εισαχθεί δυνάμει των άρθρων 26, 32 ή 36 της απόφασης SIS II αντίκειται στην εθνική του νομοθεσία, τις διεθνείς του υποχρεώσεις ή τα ουσιώδη εθνικά του συμφέροντα, μπορεί να ζητεί εκ των υστέρων την προσθήκη ειδικής ένδειξης στην καταχώριση, ώστε το ληπτέο μέτρο που ορίζεται στη συγκεκριμένη καταχώριση να μην εκτελεστεί στο έδαφός του. Την ειδική ένδειξη αποθέτει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

ii)

Για να είναι σε θέση κάθε κράτος μέλος να ζητήσει την απόθεση της ειδικής ένδειξης σε καταχώριση του άρθρου 26, όλα τα κράτη μέλη ειδοποιούνται αυτομάτως για κάθε νέα καταχώριση της κατηγορίας αυτής μέσω της ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών.

iii)

Εάν το καταχωρίζον κράτος μέλος ζητήσει, σε κατεπείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις, την εκτέλεση του επιβαλλόμενου μέτρου, το κράτος μέλος εκτέλεσης εξετάζει τη δυνατότητα να αποσύρει την ειδική ένδειξη που αποτέθηκε κατ' εντολή του. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εκτέλεσης είναι πράγματι σε θέση να αποσύρει την ειδική ένδειξη, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση εκτέλεση του επιβαλλόμενου μέτρου.

β)

Εναλλακτική διαδικασία προβλέπεται μόνο για καταχωρίσεις με σκοπό τη σύλληψη (βλέπε ενότητα 3.6).

γ)

Όταν προστίθεται ειδική ένδειξη σε καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα και καταχωρίσεις για τη διενέργεια διακριτικών ή ειδικών ελέγχων, η καταχώριση δεν εμφανίζεται στην οθόνη, όταν ο χρήστης ανατρέχει στο σύστημα.

δ)

Με την επιφύλαξη της ενότητας 3.6.1, ένα κράτος μέλος δεν ζητεί την προσθήκη ειδικής ένδειξης για τον λόγο και μόνο ότι ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος είναι το καταχωρίζον κράτος μέλος. Η προσθήκη ειδικής ένδειξης ζητείται μόνο κατά περίπτωση.

2.7.2.   Διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη ενόψει της προσθήκης ειδικής ένδειξης

Ειδική ένδειξη προστίθεται μόνο κατόπιν αίτησης ή συμφωνίας άλλου κράτους μέλους.

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

αν ένα κράτος μέλος ζητήσει την προσθήκη ειδικής ένδειξης, απευθύνει σχετικό αίτημα στο καταχωρίζον κράτος μέλος κάνοντας χρήση του εντύπου F, και αιτιολογώντας το αίτημά του. Το πεδίο 071 χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, ενώ στο πεδίο 080 διευκρινίζεται ο λόγος που υπαγορεύει την προσθήκη ειδικής ένδειξης. Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση, χρησιμοποιείται το πεδίο 083·

β)

το κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση προσθέτει πάραυτα τη ζητηθείσα ειδική ένδειξη·

γ)

από τη στιγμή που έχουν ανταλλαγεί πληροφορίες, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων το κράτος μέλος που ζήτησε την προσθήκη ειδικής ένδειξης, ενδέχεται να απαιτηθεί τροποποίηση ή διαγραφή της καταχώρισης ή να γίνει ανάκληση της αίτησης, ενώ η καταχώριση παραμένει αμετάβλητη.

2.7.3.   Αίτηση διαγραφής ειδικής ένδειξης

Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή ειδικής ένδειξης που ζητήθηκε στο παρελθόν, αμέσως μόλις παύσει να ισχύει ο λόγος που υπαγόρευσε την προσθήκη της. Αυτό μπορεί να συμβεί, ειδικότερα, εάν η εθνική νομοθεσία έχει αλλάξει ή εάν περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση αποκαλύψει ότι δεν υφίστανται πλέον οι περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 25 της απόφασης SIS II.

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

Το τμήμα SIRENE που ζήτησε στο παρελθόν την απόθεση της ειδικής ένδειξης ζητεί από το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που προέβη στην καταχώριση να διαγράψει την ειδική ένδειξη, χρησιμοποιώντας το έντυπο F. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το πεδίο 075 του εντύπου (23). Για την παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία, χρησιμοποιείται το πεδίο 080, και, κατά περίπτωση, το πεδίο 083 για την καταχώριση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τους λόγους διαγραφής της ειδικής ένδειξης, καθώς και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών που αφορούν την καταχώριση.

β)

Το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους διαγράφει πάραυτα την ειδική ένδειξη.

2.8.   Δεδομένα με διαπιστωμένο νομικό ή πραγματικό σφάλμα (άρθρο 34 του κανονισμού SIS II και άρθρο 49 της απόφασης SIS II)

Αν διαπιστωθεί ότι δεδομένα περιέχουν πραγματικό σφάλμα ή έχουν αποθηκευτεί παράνομα στο SIS II, πραγματοποιείται ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού SIS II και στο άρθρο 49 παράγραφος 2 της απόφασης SIS II, όπου προβλέπεται ότι μόνο το καταχωρίζον κράτος μέλος επιτρέπεται να τροποποιεί, να συμπληρώνει, να διορθώνει, να ενημερώνει ή να διαγράφει τα σχετικά δεδομένα.

Το κράτος μέλος που διαπίστωσε ότι δεδομένα περιέχουν σφάλμα ή ότι έχουν αποθηκευτεί παράνομα, ενημερώνει σχετικά το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω του εθνικού του τμήματος SIRENE το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που υπέπεσαν στην αντίληψή του τα στοιχεία που αποδεικνύουν το σφάλμα. Η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου J.

α)

Με βάση την έκβαση των διαβουλεύσεων, το καταχωρίζον κράτος μέλος μπορεί να πρέπει να διαγράψει ή να διορθώσει τα δεδομένα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η εθνική του νομοθεσία για τη διόρθωση του συγκεκριμένου είδους δεδομένων·

β)

αν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός δύο μηνών, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που διαπίστωσε το σφάλμα ή την παράνομη αποθήκευση των δεδομένων ειδοποιεί την αρμόδια ημεδαπή αρχή, καλώντας τη να παραπέμψει την υπόθεση στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος ενεργεί ως διαμεσολαβητής από κοινού με τις οικείες εθνικές εποπτικές αρχές.

2.9.   Το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα και διόρθωσής τους (άρθρο 41 του κανονισμού SIS II και άρθρο 58 της απόφασης SIS II)

2.9.1.   Αιτήσεις για πρόσβαση σε δεδομένα ή για τη διόρθωση δεδομένων

Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας, όταν είναι απαραίτητη η ενημέρωση των εθνικών αρχών σχετικά με αίτηση πρόσβασης σε δεδομένα ή διόρθωσης δεδομένων, πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

α)

κάθε τμήμα SIRENE εφαρμόζει την εθνική του νομοθεσία σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα τμήματα SIRENE είτε διαβιβάζουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές τις αιτήσεις πρόσβασης ή διόρθωσης δεδομένων που ενδεχομένως παραλαμβάνουν είτε αποφαίνονται σχετικά με τις αιτήσεις αυτές εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους·

β)

εάν το απαιτήσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές, τα τμήματα SIRENE των οικείων κρατών μελών διαβιβάζουν σε αυτές, με βάση τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας, πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δεδομένα.

2.9.2.   Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης σε καταχωρίσεις εκδοθείσες από άλλα κράτη μέλη

Πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις πρόσβασης σε καταχωρίσεις που έχουν εισαχθεί στο SIS ΙΙ από άλλο κράτος μέλος ανταλλάσσονται μέσω των εθνικών τμημάτων SIRENE με χρήση του εντύπου K για πρόσωπα και του εντύπου Μ για αντικείμενα.

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

η αίτηση πρόσβασης διαβιβάζεται στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μπορέσει να λάβει θέση επί του θέματος·

β)

το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενημερώνει σχετικά με τη θέση του το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση πρόσβασης·

γ)

στην απάντηση του τμήματος SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους λαμβάνονται υπόψη τυχόν προθεσμίες για τη διεκπεραίωση της αίτησης που έχει ορίσει το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση πρόσβασης·

δ)

το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται αίτηση φυσικού προσώπου για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να δοθεί έγκαιρη απάντηση.

Εάν το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους αποστείλει τη θέση του στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους προς το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση πρόσβασης, το τμήμα SIRENE, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του και εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του, είτε αποφαίνεται επί της αίτησης είτε μεριμνά για την κατά το δυνατόν ταχύτερη διαβίβαση της θέσης του στην αρχή που είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικά.

2.9.3.   Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων που έχουν εισαχθεί από άλλα κράτη μέλη

Όταν ένα φυσικό πρόσωπο ζητά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν, τούτο επιτρέπεται να γίνει μόνο από το καταχωρίζον κράτος μέλος. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο αποταθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από το καταχωρίζον κράτος μέλος, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους μέσω του εντύπου K και εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 2.9.2.

2.10.   Διαγραφή καταχώρισης όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διατήρησή της

Οι καταχωρίσεις δεν μπορούν να διατηρηθούν στο SIS II για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίον εισήχθησαν.

Μόλις παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της καταχώρισης, το καταχωρίζον κράτος μέλος τη διαγράφει χωρίς καθυστέρηση. Όταν η καταχώριση έχει ημερομηνία λήξης, η διαγραφή θα επέρχεται αυτομάτως στο CS-SIS. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, εφαρμόζονται οι ειδικές διαδικασίες που περιγράφονται στις ενότητες 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.8 και 8.4.

Το περί διαγραφής μήνυμα του CS-SIS υποβάλλεται αυτομάτως σε επεξεργασία από το N.SIS ΙΙ.

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να ειδοποιούνται αυτομάτως για τη διαγραφή μιας καταχώρισης.

2.11.   Καταχώριση ονοματεπωνύμων

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που επιβάλλουν τα εθνικά συστήματα για την καταχώριση και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, τα ονοματεπώνυμα (ονόματα και επώνυμα) καταχωρίζονται στο SIS II με βάση μορφότυπο (είδος γραφής και ορθογραφία) όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς το μορφότυπο που χρησιμοποιείται για τα επίσημα ταξιδιωτικά έγγραφα ταυτότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ICAO για τα ταξιδιωτικά έγγραφα, που χρησιμοποιούνται επίσης κατά τον μεταγραμματισμό και τη μεταγραφή των λειτουργιών του κεντρικού συστήματος SIS II. Κατά την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών, τα τμήματα SIRENE χρησιμοποιούν τα ονοματεπώνυμα όπως αυτά εισάγονται στο SIS II. Τόσο οι χρήστες όσο και τα τμήματα SIRENE εντός του καταχωρίζοντος κράτους μέλους χρησιμοποιούν, ως γενικό κανόνα, λατινικούς χαρακτήρες για την εισαγωγή δεδομένων στο SIS II, με την επιφύλαξη των κανόνων μεταγραμματισμού και μεταγραφής που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα 1.

Όταν προβάλλει η ανάγκη ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με φυσικό πρόσωπο που δεν έχει καταχωρισθεί, αλλά μπορεί να συνδέεται με την καταχώριση (π.χ. πρόσωπο που μπορεί να συνοδεύει εξαφανισθέντα ανήλικο), τότε η παρουσίαση και η ορθογραφία του ονόματος ακολουθούν τους κανόνες που ορίζονται στο προσάρτημα 1, και πραγματοποιούνται σε λατινικούς χαρακτήρες και πρωτότυπο μορφότυπο, εάν το κράτος μέλος που παρέχει τις πληροφορίες έχει την ικανότητα να εισαγάγει και τυχόν ειδικούς χαρακτήρες στο πρωτότυπο μορφότυπο.

2.12.   Διαφορετικές κατηγορίες ταυτότητας

Επιβεβαιωθείσα ταυτότητα

Το γεγονός ότι μια ταυτότητα χαρακτηρίζεται ως επιβεβαιωθείσα σημαίνει ότι η ταυτότητα έχει επιβεβαιωθεί με βάση γνήσια έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας, διαβατήριο ή δήλωση των αρμόδιων αρχών.

Μη επιβεβαιωθείσα ταυτότητα

Το γεγονός ότι μία ταυτότητα χαρακτηρίζεται ως μη επιβεβαιωθείσα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις που να την πιστοποιούν.

Πλαστοπροσωπία

Πλαστοπροσωπία (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης) σημειώνεται όταν ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί στο SIS II χρησιμοποιεί την ταυτότητα άλλου πραγματικού προσώπου. Τούτο ενδέχεται να συμβεί, για παράδειγμα, όταν ένα έγγραφο χρησιμοποιείται εις βάρος του πραγματικού ιδιοκτήτη.

Ψευδώνυμο

Ως χρήση ψευδωνύμου νοείται η χρήση πλασματικής ταυτότητας από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι γνωστό υπό άλλη ταυτότητα.

2.12.1.   Πλαστοπροσωπία (άρθρο 36 του κανονισμού SIS II και άρθρο 51 της απόφασης SIS II)

Λόγω της πολυπλοκότητας των περιπτώσεων πλαστοπροσωπίας, μόλις το καταχωρίζον κράτος μέλος πληροφορηθεί ότι ένα φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχει καταχώριση στο SIS ΙΙ διαπράττει πλαστοπροσωπία εις βάρος άλλου φυσικού προσώπου, ελέγχει κατά πόσον είναι αναγκαία η διατήρηση της καταχρασθείσας ταυτότητας στο πλαίσιο της καταχώρισης που υπάρχει στο SIS ΙΙ.

Υπό την προϋπόθεση της ρητής συναίνεσης του εν λόγω προσώπου, και μόλις διαπιστωθεί ότι είναι θύμα πλαστοπροσωπίας, προστίθενται συμπληρωματικά δεδομένα στην καταχώριση που υπάρχει στο SIS II, ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησης. Το πρόσωπο το οποίο είναι θύμα πλαστοπροσωπίας δύναται, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, να υποβάλει στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 του κανονισμού SIS II και στο άρθρο 51 παράγραφος 3 της απόφασης SIS II. Κάθε πρόσωπο που έχει πέσει θύμα πλαστοπροσωπίας έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων.

Το καταχωρίζον κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την προσθήκη της μνείας “misused identity” (πλαστοπροσωπία) στην καταχώριση και για την εισαγωγή πρόσθετων στοιχείων του θύματος της πλαστοπροσωπίας, όπως φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία για κάθε έγκυρο έγγραφο ταυτότητας.

Όταν ένα κράτος μέλος ανακαλύπτει ότι καταχώριση που αφορά φυσικό πρόσωπο και έχει εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος αφορά περίπτωση πλαστοπροσωπίας, και έχει διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο αυτό είναι θύμα πλαστοπροσωπίας, ενημερώνει σχετικά το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους χρησιμοποιώντας το έντυπο Q, ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση της επέκτασης σχετικά με την πλαστοπροσωπία στη σχετική καταχώριση στο SIS II.

Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της εισαγωγής δεδομένων αυτού του είδους, προστίθενται στην καταχώριση, εφόσον υπάρχουν, οι φωτογραφίες και τα δακτυλικά αποτυπώματα του ατόμου που είναι θύμα πλαστοπροσωπίας. Για να στοιχειοθετηθεί περίπτωση πλαστοπροσωπίας, πρέπει τα στοιχεία ενός αθώου προσώπου να αντιστοιχούν απολύτως με τα στοιχεία ταυτότητας που υπάρχουν σε καταχώριση. Το έντυπο Q πρέπει να περιέχει τα στοιχεία ταυτότητας από την καταχώριση, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ψευδωνύμου, ούτως ώστε το καταχωρίζον κράτος μέλος να μπορεί να εξακριβώσει σε ποια ταυτότητα της καταχώρισης αναφέρεται το έντυπο. Τα υποχρεωτικά πεδία για συμπλήρωση του εντύπου Q σε παρόμοιες περιπτώσεις καθορίζονται στο προσάρτημα 3.

Τα δεδομένα του προσώπου που είναι θύμα πλαστοπροσωπίας, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων του, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του ελεγχόμενου ατόμου και δεν επιτρέπεται επ' ουδενί να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Οι πληροφορίες σχετικά με την πλαστοπροσωπία, περιλαμβανομένων τυχόν δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών, διαγράφονται ταυτόχρονα με την αντίστοιχη καταχώριση ή νωρίτερα, εφόσον το ζητήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2.12.2.   Καταχώριση ψευδωνύμου

Προκειμένου να αποφεύγονται οι ασυμβίβαστες καταχωρίσεις οποιασδήποτε κατηγορίας εξαιτίας ψευδωνύμου που πρόκειται να καταχωρισθεί στο σύστημα, να αποτρέπονται προβλήματα εις βάρος αθώων θυμάτων και να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική ποιότητα των δεδομένων, τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται, στο μέτρο του δυνατού, για τα τυχόν ψευδώνυμα και ανταλλάσσουν κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του αναζητούμενου υποκειμένου. Αυτό ισχύει ιδίως όταν από αναζήτηση που πραγματοποιείται με δακτυλικά αποτυπώματα προκύπτει ότι υπάρχει ήδη καταχώριση στο SIS II, αλλά τα στοιχεία ταυτότητας της υπάρχουσας καταχώρισης φαίνεται να δείχνουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί ψευδώνυμο είτε από το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα της αρχικής καταχώρισης είτε από το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα της νέας καταχώρισης.

Το κράτος μέλος που εισήγαγε την εκάστοτε καταχώριση φέρει την ευθύνη για την προσθήκη τυχόν ψευδωνύμων. Αν κάποιο άλλο κράτος μέλος ανακαλύψει την ύπαρξη ψευδωνύμου, ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος χρησιμοποιώντας το έντυπο L.

2.12.3.   Πρόσθετες πληροφορίες με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προσώπου

Το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους δύναται επίσης, αν τα δεδομένα που υπάρχουν στο SIS II κριθούν ανεπαρκή, να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες έπειτα από διαβουλεύσεις, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης άλλου κράτους μέλους, ώστε να συμβάλει στην εξακρίβωση της ταυτότητας φυσικού προσώπου. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το έντυπο L (και τα συνημμένα έγγραφα). Οι πληροφορίες αυτές καλύπτουν, ιδίως, τα εξής στοιχεία:

την προέλευση του διαβατηρίου ή του εγγράφου ταυτότητας που κατέχει το αναζητούμενο πρόσωπο,

αριθμό αναφοράς, ημερομηνία, τόπο και αρχή έκδοσης, καθώς και ημερομηνία λήξης της ισχύος του διαβατηρίου ή εγγράφου ταυτότητας,

περιγραφή του αναζητούμενου προσώπου,

ονοματεπώνυμο της μητέρας και του πατέρα του αναζητούμενου προσώπου,

άλλους πιθανούς τρόπους γραφής του επωνύμου και του ονόματος του αναζητούμενου προσώπου,

φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα όταν είναι διαθέσιμα,

τελευταία γνωστή διεύθυνση.

Στο μέτρο του δυνατού, οι παραπάνω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα τμήματα SIRENE ή τα τμήματα SIRENE έχουν άμεση και μόνιμη πρόσβαση σε αυτές για ταχεία αποστολή.

Κοινός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου άδικου περιορισμού της ελευθερίας ενός προσώπου τα στοιχεία ταυτότητας του οποίου είναι παρόμοια με εκείνα προσώπου για το οποίο έχει εισαχθεί καταχώριση.

2.13.   Ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση καταχωρίσεων που συνδέονται μεταξύ τους

Κάθε σύνδεσμος επιτρέπει την εξακρίβωση σχέσης μεταξύ δύο τουλάχιστον καταχωρίσεων.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να δημιουργήσει σύνδεσμο μεταξύ των καταχωρίσεων που εισάγει στο SIS II και μόνον αυτό το κράτος μέλος μπορεί να τροποποιήσει ή να διαγράψει τον σύνδεσμο. Οι σύνδεσμοι είναι ορατοί μόνο στους χρήστες που έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης που τους επιτρέπουν να “βλέπουν” τουλάχιστον δύο καταχωρίσεις στον σύνδεσμο. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέριμνα προκειμένου να αποτρέπεται κάθε πρόσβαση σε συνδέσμους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

2.13.1.   Επιχειρησιακοί κανόνες

Οι σύνδεσμοι μεταξύ καταχωρίσεων δεν προϋποθέτουν ειδικές διαδικασίες για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά, τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:

Αν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για κάθε δύο ή περισσότερες καταχωρίσεις οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης αποστέλλει έντυπο G για καθεμία, επισημαίνοντας στο πεδίο 086 ότι πρόκειται να διαβιβαστούν και άλλα έντυπα G σχετικά με τις συνδεόμενες καταχωρίσεις.

Δεν αποστέλλεται έντυπο για καταχώριση η οποία, αν και συνδέεται με καταχώριση για την οποία υπήρξε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, δεν αποτελούσε αντικείμενο της αναζήτησης. Ωστόσο, εάν υπάρχει καταχώριση για την οποία έχει δημιουργηθεί σύνδεσμος σχετικά με παράδοση/έκδοση ή για εξαφανισθέν πρόσωπο (για την προστασία των ίδιων των προσώπων ή για να αποτραπούν απειλές), η γνωστοποίηση της ανακάλυψης αυτής πραγματοποιείται με χρήση του εντύπου Μ, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες.

2.14.   Μορφότυπο και ποιότητα των βιομετρικών δεδομένων στο SIS II

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 της απόφασης SIS II, προστίθενται στην καταχώριση τα δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες του οικείου προσώπου εφόσον είναι διαθέσιμα.

Τα τμήματα SIRENE μπορούν να ανταλλάσσουν δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες με σκοπό τη συμπλήρωση της καταχώρισης και/ή την υποστήριξη της εκτέλεσης των προς λήψη επιβαλλόμενων ενεργειών. Όταν ένα κράτος μέλος διαθέτει φωτογραφία ή τα δακτυλικά αποτυπώματα ενός ατόμου για το οποίο έχει εκδοθεί καταχώριση από άλλο κράτος μέλος, δύναται να τα αποστείλει ως συνημμένο, ώστε να μπορέσει το καταχωρίζον κράτος μέλος να συμπληρώσει την καταχώριση.

Η ανταλλαγή αυτή δεν θίγει τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας κατ' εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ.

2.14.1.   Περαιτέρω χρήση των ανταλλασσόμενων δεδομένων, περιλαμβανομένης της αρχειοθέτησης

Περιορισμοί στη χρήση δεδομένων που προβλέπονται για τις καταχωρίσεις στο SIS II καθορίζονται στις νομικές πράξεις SIS II. Κάθε περαιτέρω χρήση φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων που ανταλλάσσονται, περιλαμβανομένης της αρχειοθέτησης, συνάδει με τις συναφείς διατάξεις των νομικών πράξεων SIS II, τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ.

Κάθε αποθήκευση δακτυλικών αποτυπωμάτων σε εθνικό επίπεδο τηρεί πλήρως τους κανόνες προστασίας των δεδομένων του SIS II. Το κράτος μέλος διατηρεί τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων που καταφορτώνει από το CS-SIS χωριστά από τις εθνικές βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων και τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται ταυτόχρονα με τη διαγραφή των αντίστοιχων καταχωρίσεων και των συμπληρωματικών πληροφοριών.

2.14.2.   Ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

το παρέχον τα στοιχεία τμήμα SIRENE διαβιβάζει ένα έντυπο L μέσω της συνήθους ηλεκτρονικής οδού και επισημαίνει στο πεδίο 083 του εντύπου L ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι φωτογραφίες αποστέλλονται με σκοπό τη συμπλήρωση της καταχώρισης στο SIS ΙΙ·

β)

το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους προσθέτει τα δακτυλικά αποτυπώματα ή τις φωτογραφίες στην καταχώριση που υπάρχει στο SIS II ή τα αποστέλλει στην αρμόδια αρχή με σκοπό τη συμπλήρωση της καταχώρισης.

2.14.3.   Τεχνικές προδιαγραφές

Η συλλογή και η διαβίβαση δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται στους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την εισαγωγή βιομετρικών δεδομένων στο SIS II.

Κάθε τμήμα SIRENE οφείλει να πληροί αυτά τα τεχνικά πρότυπα.

2.14.4.   Μορφότυπο και ποιότητα των βιομετρικών δεδομένων

Όλα τα βιομετρικά δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα υποβάλλονται σε ειδικό έλεγχο ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται ελάχιστο επίπεδο ποιότητας, κοινό για όλους τους χρήστες του SIS II.

Πριν από την εισαγωγή των δεδομένων, διενεργούνται έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζονται τα ακόλουθα:

α)

τα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων και το σχετικό αρχείο NIST συμμορφώνονται από όλες τις απόψεις με τις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/1345 (24) της Επιτροπής για τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας δεδομένων για αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το παράρτημά της και τα τεχνικά πρότυπα που θεσπίζονται από την η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 51 του κανονισμού SIS II και στο άρθρο 67 της απόφασης SIS II·

β)

οι φωτογραφίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο για την επιβεβαίωση της ταυτότητας προσώπου που εντοπίστηκε έπειτα από αναζήτηση στο SIS II με βάση αλφαριθμητικά δεδομένα, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: για τις πλήρεις κατά πρόσωπο εικόνες, ο συντελεστής όψης (aspect rate) είναι, στο μέτρο του δυνατού, 3:4 ή 4:5. Εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα, χρησιμοποιείται ευκρίνεια τουλάχιστον 480 × 600 εικονοκυττάρων με βάθος χρώματος 24 bits. Αν η εικόνα πρέπει να αποκτηθεί μέσω σαρωτή, το μέγεθός της, στο μέτρο του δυνατού, είναι μικρότερο από 200 Kbytes περίπου.

2.15.   Ειδικοί τύποι αναζήτησης

2.15.1.   Έρευνα με γεωγραφική στόχευση

Με τον όρο “έρευνα με γεωγραφική στόχευση” νοείται η έρευνα σε περιπτώσεις που κράτος μέλος διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία μεγάλης αξιοπιστίας για το πού βρίσκεται ένα καταχωρισθέν φυσικό πρόσωπο ή αντικείμενο εντός των ορίων συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

Έρευνες με γεωγραφική στόχευση στον χώρο Σένγκεν λαμβάνουν χώρα βάσει καταχώρισης στο SIS II. Στις περιπτώσεις που το σημείο εντοπισμού ενός προσώπου ή αντικειμένου είναι γνωστό, μπορεί να συμπληρωθεί το πεδίο 311 “Important Notice” (σημαντική ανακοίνωση) με τη σήμανση ότι πρόκειται για γεωγραφική έρευνα και με επιλογή των κατάλληλων χωρών. Επιπλέον, αν το σημείο εντοπισμού είναι γνωστό κατά την εισαγωγή καταχώρισης με σκοπό τη σύλληψη, το πεδίο 061 του εντύπου A περιλαμβάνει τις πληροφορίες για το σημείο στο οποίο βρίσκεται το καταζητούμενο πρόσωπο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης του σημείου εντοπισμού αντικειμένων, χρησιμοποιείται το έντυπο Μ (πεδίο 083). Εισάγεται στο SIS ΙΙ καταχώριση για το καταζητούμενο πρόσωπο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης της τυχόν αίτησης λήψης μέτρων (άρθρο 9 παράγραφος 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ).

Όταν το αντικείμενο γεωγραφικής έρευνας βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από εκείνον που αναφέρεται στη γεωγραφική έρευνα, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους αναφέρει το γεγονός αυτό, χρησιμοποιώντας το έντυπο Μ, στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη γεωγραφική έρευνα, ώστε να σταματήσει κάθε σχετική εργασία.

2.15.2.   Έρευνες με τη συμμετοχή ειδικών αστυνομικών μονάδων στοχευμένων ερευνών (FAST)

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από ειδικές μονάδες οι οποίες διενεργούν στοχευμένες έρευνες (ομάδες ενεργού αναζήτησης φυγόδικων, FAST) θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται σε κατάλληλες περιπτώσεις από τα τμήματα SIRENE στα κράτη μέλη στα οποία έχει υποβληθεί αίτηση. Η καταχώριση στο SIS δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί από τη διεθνή συνεργασία των ανωτέρω αστυνομικών μονάδων. Η εν λόγω συνεργασία δεν θα πρέπει να επικαλύπτει τον ρόλο του τμήματος SIRENE ως κομβικού σημείου για αναζητήσεις με χρήση του SIS II.

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναπτύσσεται συνεργασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενημερώνεται από την αντίστοιχη εθνική μονάδα FAST σχετικά με κάθε επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά καταχώριση που έχει εισαχθεί στο SIS II. Όταν κρίνεται αναγκαίο, το εν λόγω τμήμα SIRENE παρέχει τις πληροφορίες αυτές σε άλλα τμήματα SIRENE. Κάθε συντονισμένη επιχείρηση του ENFAST (Ευρωπαϊκό Δίκτυο ομάδων ενεργού αναζήτησης φυγοδίκων) που συνεπάγεται τη συνεργασία του τμήματος SIRENE κοινοποιείται εκ των προτέρων στο τμήμα SIRENE.

Τα τμήματα SIRENE μεριμνούν για την ταχεία ροή συμπληρωματικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, προς την εθνική μονάδα FAST, αν αυτή η τελευταία συμμετέχει στην αναζήτηση.

3.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ (ΑΡΘΡΟ 26 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II)

3.1.   Εισαγωγή καταχώρισης

Οι περισσότερες καταχωρίσεις με σκοπό τη σύλληψη φυσικού προσώπου συνοδεύονται από “Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης” (“ΕΕΣ”). Εντούτοις, βάσει καταχώρισης με σκοπό τη σύλληψη, υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσωρινής κράτησης ενόψει της εξασφάλισης “αίτησης έκδοσης” (ΑΕ), σύμφωνα με το άρθρο 16 της ευρωπαϊκής σύμβασης περί εκδόσεως.

Το ΕΕΣ ή η ΑΕ εκδίδονται από δικαστική αρχή η οποία διαθέτει την εξουσία για την πράξη αυτή στο καταχωρίζον κράτος μέλος.

Κατά την εισαγωγή καταχώρισης με σκοπό τη σύλληψη και παράδοση, εισάγεται στο SIS II αντίγραφο του αρχικού ΕΕΣ. Είναι δυνατή η εισαγωγή μετάφρασης του ΕΕΣ σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Επιπλέον, στην καταχώριση προστίθενται φωτογραφίες, καθώς και τα δακτυλικά αποτυπώματα του φυσικού προσώπου, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμα.

Οι συναφείς πληροφορίες, περιλαμβανομένου του ΕΕΣ ή της ΑΕ, οι οποίες έχουν παρασχεθεί σε σχέση με πρόσωπα που καταζητούνται για να συλληφθούν ενόψει της παράδοσης ή έκδοσής τους είναι διαθέσιμες στο τμήμα SIRENE κατά τον χρόνο εισαγωγής της καταχώρισης. Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται έλεγχος για να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι πλήρεις και παρουσιάζονται σωστά.

Τα κράτη μέλη δύνανται να εισάγουν περισσότερα του ενός ΕΕΣ για κάθε καταχώριση με σκοπό τη σύλληψη. Τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για τη διαγραφή ΕΕΣ που έχουν παύσει να ισχύουν, καθώς επίσης για τη διερεύνηση του κατά πόσον στην καταχώριση επισυνάπτονται άλλα ΕΕΣ, και για την παράταση της ισχύος της καταχώρισης εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Πέραν του ΕΕΣ το οποίο κράτος μέλος έχει επισυνάψει σε καταχώριση με σκοπό τη σύλληψη είναι επίσης δυνατή η επισύναψη μεταφράσεων των ΕΕΣ, εν ανάγκη σε αυτοτελή δυαδικά αρχεία.

Για τα έγγραφα PDF που σαρώνονται ενόψει της επισύναψής τους σε καταχωρίσεις, χρησιμοποιείται, στο μέτρο του δυνατού, ελάχιστη ευκρίνεια 150 DPI.

3.2.   Πολλαπλές καταχωρίσεις

Για τις γενικές διαδικασίες, βλέπε ενότητα 2.2.

Επιπροσθέτως, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

Είναι δυνατή η εισαγωγή καταχώρισης από περισσότερα κράτη μέλη για τη σύλληψη του ίδιου φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν εκδώσει καταχώριση για το ίδιο πρόσωπο, η απόφαση σχετικά με το ποιο ένταλμα θα εκτελεσθεί σε περίπτωση σύλληψης λαμβάνεται από την αρμόδια για την εκτέλεση δικαστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η σύλληψη. Το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης αποστέλλει έντυπο G σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

3.3.   Πλαστοπροσωπία

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.1.

3.4.   Καταχώριση ψευδωνύμου

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.2.

Για τις καταχωρίσεις με σκοπό τη σύλληψη, το τμήμα SIRENE χρησιμοποιεί το πεδίο 011 του εντύπου Α  (25) (κατά τον χρόνο εισαγωγής της καταχώρισης) ή, μεταγενέστερα, το έντυπο Μ, κατά την ενημέρωση των άλλων κρατών μελών σχετικά με ψευδώνυμα όσον αφορά καταχώριση με σκοπό τη σύλληψη, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο τμήμα SIRENE.

3.5.   Αποστολή συμπληρωματικών πληροφοριών στα κράτη μέλη

Κατά την εισαγωγή της καταχώρισης, αποστέλλονται σε όλα τα κράτη μέλη συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα 3.5.1 αποστέλλονται στα άλλα τμήματα SIRENE με έντυπο Α, ταυτόχρονα με την εισαγωγή της καταχώρισης. Οι τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την ταυτοποίηση αποστέλλονται μετά από διαβουλεύσεις και/ή κατόπιν αίτησης κάποιου άλλου κράτους μέλους.

Εάν υπάρχουν περισσότερα ΕΕΣ ή περισσότερες ΑΕ για το ίδιο πρόσωπο, συμπληρώνονται χωριστά έντυπα A για κάθε ΕΕΣ ή ΑΕ.

Το ΕΕΣ ή η ΑΕ και το έντυπο Α περιλαμβάνουν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία (ιδίως για την ενότητα (ε) του ΕΕΣ: “Περιγραφή των περιστάσεων υπό τις οποίες τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, περιλαμβανομένου του χρόνου και του τόπου”, πεδία 042, 043, 044, 045: “Περιγραφή της των περιστάσεων”), ούτως ώστε να μπορούν τα άλλα τμήματα SIRENE να ελέγξουν την εγκυρότητα της καταχώρισης. Στο προσάρτημα 3 παρατίθενται τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται και η σχέση τους με τα πεδία που αφορούν το ΕΕΣ.

Όταν ένα ΕΕΣ αντικαθίσταται ή ανακαλείται, τούτο σημειώνεται στο πεδίο 267 του εντύπου Α (άρθρο 26 της απόφασης SIS II) ή στο πεδίο 044 του εντύπου Α (Αίτηση έκδοσης/Καταχωρίσεις που περιλήφθηκαν στη μετάβαση) με το ακόλουθο κείμενο: “This form replaces the form (reference number) referring to EAW (reference number) issued on (date)” [Το παρόν έντυπο αντικαθιστά το έντυπο (αριθμός αναφοράς) που αναφέρεται στο ΕΕΣ (αριθμός αναφοράς) που εκδόθηκε στις (ημερομηνία)].

3.5.1.   Συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλονται σε σχέση με το μέτρο της προσωρινής κράτησης

3.5.1.1.   Εισαγωγή καταχώρισης με βάση τόσο ΕΕΣ όσο και Αίτηση Έκδοσης (ΑΕ)

Κατά την εισαγωγή καταχώρισης με σκοπό τη σύλληψη φυσικού προσώπου ενόψει της έκδοσής του, αποστέλλονται σε όλα τα κράτη μέλη συμπληρωματικές πληροφορίες με χρήση του εντύπου Α. Σε περίπτωση που τα δεδομένα που περιέχει η καταχώριση και οι συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν σταλεί στα κράτη μέλη σε σχέση με ένα ΕΕΣ δεν επαρκούν για την έκδοση, παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες.

Στο πεδίο 239 επισημαίνεται ότι το έντυπο αφορά τόσο ένα ΕΕΣ όσο και μία ΑΕ.

3.5.1.2.   Εισαγωγή καταχώρισης με βάση μόνο ΑΕ

Κατά την εισαγωγή καταχώρισης με σκοπό τη σύλληψη φυσικού προσώπου ενόψει της έκδοσής του, αποστέλλονται σε όλα τα κράτη μέλη συμπληρωματικές πληροφορίες με χρήση του εντύπου Α.

Στο πεδίο 239 επισημαίνεται ότι το έντυπο αφορά μία ΑΕ.

3.6.   Προσθήκη ειδικής ένδειξης

Για τους γενικούς κανόνες, βλέπε ενότητα 2.7.

Αν τουλάχιστον ένα από τα ΕΕΣ που έχουν επισυναφθεί στην καταχώριση μπορεί να εκτελεσθεί, δεν προστίθεται ειδική ένδειξη.

Εάν ένα ΕΕΣ περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αδικήματος και αν παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί για τουλάχιστον ένα από τα αδικήματα αυτά, δεν προστίθεται ειδική ένδειξη στην καταχώριση.

Όπως τονίζεται στην ενότητα 2.7, για την περίοδο διάρκειας της ειδικής ένδειξης, μια καταχώριση με ειδική ένδειξη βάσει του άρθρου 26 της απόφασης SIS II θεωρείται ότι έχει εισαχθεί με σκοπό τη γνωστοποίηση του σημείου εντοπισμού του προσώπου για το οποίο εισήχθη η καταχώριση.

3.6.1.   Συστηματική υποβολή αίτησης για την απόθεση ειδικής ένδειξης σε καταχωρίσεις που αφορούν πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη και έκδοσή τους όταν δεν εφαρμόζεται η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

στην περίπτωση καταχωρίσεων σχετικά με πρόσωπα που καταζητούνται με σκοπό τη σύλληψη και έκδοση, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφαρμοστέα η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ, ένα τμήμα SIRENE μπορεί να ζητήσει από άλλα τμήματα SIRENE να αποθέτουν, ως πάγια πρακτική, ειδική ένδειξη σε καταχωρίσεις βάσει του άρθρου 26 της απόφασης SIS II οι οποίες αφορούν δικούς του υπηκόους·

β)

κάθε τμήμα SIRENE που ενδιαφέρεται για την πρακτική αυτή απευθύνει γραπτό αίτημα στα άλλα τμήματα SIRΕΝΕ·

γ)

κάθε τμήμα SIRENE που έχει λάβει τέτοιο αίτημα προσθέτει ειδική ένδειξη για το εκάστοτε κράτος μέλος αμέσως μετά την εισαγωγή της καταχώρισης·

δ)

η ειδική ένδειξη παραμένει έως ότου το αιτούν τμήμα SIRENE ζητήσει την ακύρωσή της.

3.7.   Ενέργειες των τμημάτων SIRENE μετά τη λήψη καταχώρισης με σκοπό τη σύλληψη

Όταν ένα τμήμα SIRENE λαμβάνει το έντυπο A, ερευνά το συντομότερο δυνατό όλες τις διαθέσιμες πηγές με στόχο τον εντοπισμό του υποκειμένου. Αν οι πληροφορίες που έχει διαθέσει το καταχωρίζον κράτος μέλος δεν επαρκούν για την αποδοχή από το κράτος μέλος στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών. Τα κράτη μέλη στα οποία υποβάλλεται αίτηση προβαίνουν σε έρευνες στον βαθμό που επιτρέπει η εθνική τους νομοθεσία.

Αν η καταχώριση με σκοπό τη σύλληψη επικυρωθεί και το υποκείμενο έχει εντοπισθεί ή συλληφθεί σε κράτος μέλος, τότε οι πληροφορίες που περιέχει το έντυπο A μπορούν να διαβιβαστούν από το παραλαμβάνον τμήμα SIRENE στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που εκτελεί το ΕΕΣ ή την ΑΕ. Εάν ζητηθεί το πρωτότυπο του ΕΕΣ ή της ΑΕ, η δικαστική αρχή που τα έχει εκδώσει μπορεί να τα διαβιβάζει απευθείας στη δικαστική αρχή εκτέλεσης (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το καταχωρίζον κράτος μέλος και/ή το κράτος μέλος εκτέλεσης).

3.8.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.3.

Επιπροσθέτως, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α)

ένα “θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης” σχετικά με φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρισθεί με σκοπό τη σύλληψη γνωστοποιείται οπωσδήποτε αμέσως στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους. Εξάλλου, μετά την αποστολή του εντύπου G, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης γνωστοποιεί επίσης το θετικό αποτέλεσμα στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενδεχομένως μέσω τηλεφώνου·

β)

εν ανάγκη, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους διαβιβάζει ακολούθως τις τυχόν συναφείς ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους μέτρα που είναι σκόπιμο να ληφθούν από το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης·

γ)

στο πεδίο 091 του εντύπου G αναγράφονται τα εξής: η αρχή που είναι αρμόδια για την παραλαβή του ΕΕΣ ή της ΑΕ, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, καθώς και αριθμός φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχουν), ο αριθμός αναφοράς (αν υπάρχει), το αρμόδιο πρόσωπο (αν είναι γνωστό), η ζητούμενη γλώσσα, η προθεσμία και ο τρόπος παράδοσης·

δ)

επιπλέον, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενημερώνει τα άλλα τμήματα SIRENE για το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό το έντυπο Μ, στις περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί σαφής σχέση με συγκεκριμένα κράτη μέλη από τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και από περαιτέρω έρευνες που έχουν κινηθεί·

ε)

τα τμήματα SIRENE μπορούν να διαβιβάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με καταχωρίσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 26 της απόφασης SIS II και, στο πλαίσιο αυτό, νομιμοποιούνται να ενεργούν για λογαριασμό δικαστικών αρχών, εφόσον οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

3.9.   Ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με παράδοση ή έκδοση

Όταν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές παρέχουν πληροφορίες στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης σχετικά με το αν μπορεί να πραγματοποιηθεί η παράδοση ή η έκδοση προσώπου καταχωρισθέντος με σκοπό τη σύλληψη, το τμήμα SIRENE παρέχει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους με χρήση του εντύπου Μ, και την ακόλουθη σήμανση στο πεδίο 083: “SURRENDER” (παράδοση) ή “EXTRADITION” (έκδοση) (26). Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις της παράδοσης ή της έκδοσης διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, μέσω των τμημάτων SIRENE, το συντομότερο δυνατό.

3.10.   Ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τη διέλευση από άλλο κράτος μέλος

Εάν η διέλευση ενός προσώπου είναι αναγκαία, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους μέσω του οποίου πρόκειται να παραληφθεί το εν λόγω πρόσωπο παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και την αναγκαία υποστήριξη, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα του τμήματος SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ή της αρμόδιας δικαστικής αρχής, το οποίο εστάλη από το τμήμα SIRENE με χρήση του εντύπου Μ, με τη σήμανση “TRANSIT” (διέλευση) στην αρχή του πεδίου 083.

3.11.   Διαγραφή καταχωρίσεων ενόψει παράδοσης ή έκδοσης

Διαγραφή καταχωρίσεων με σκοπό τη σύλληψη ενόψει παράδοσης ή έκδοσης πραγματοποιείται εφόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει παραδοθεί ή εκδοθεί στις αρμόδιες αρχές του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, αλλά και όταν η δικαστική απόφαση επί της οποίας βασίστηκε η καταχώριση έχει ανακληθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ή ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ SIS II)

Εισαγωγή

Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους εισάγεται καταχώριση βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού SIS II επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις σε περίπτωση εισόδου ή αίτησης για χορήγηση θεώρησης. Αν το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο βρίσκεται ήδη στην επικράτεια του κράτους μέλους, η ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπει στις εθνικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη χορήγηση τίτλου διαμονής ή θεώρησης για διαμονή μακράς διάρκειας ή για την απέλαση. Στην παρούσα ενότητα οι αναφορές στις θεωρήσεις αφορούν τις θεωρήσεις μακράς διάρκειας, εκτός εάν σαφώς διευκρινίζεται διαφορετικά (π.χ. θεώρηση επιστροφής).

Η διεξαγωγή των διαδικασιών ενημέρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και των διαδικασιών διαβούλευσης που καθορίζονται στο άρθρο 25 της σύμβασης Σένγκεν υπάγεται στις αρμοδιότητες των αρχών που είναι αρμόδιες για τους συνοριακούς ελέγχους και για την έκδοση τίτλων διαμονής ή θεωρήσεων. Καταρχήν, τα τμήματα SIRENE δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αυτές παρά μόνο με σκοπό τη διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις καταχωρίσεις (π.χ. γνωστοποίηση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, αποσαφήνιση ταυτότητας), καθώς και τη διαγραφή καταχωρίσεων.

Ωστόσο, τα τμήματα SIRENE δύνανται επίσης να συμπράττουν στη διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών αναγκαίων για την απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας ή την απαγόρευση εισόδου σε υπήκοο τρίτης χώρας· ακόμη είναι δυνατό να συμμετέχουν στη διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εν λόγω ενεργειών.

Η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27) δεν είναι εφαρμοστέα στην Ελβετία. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, πραγματοποιείται κανονική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ της Ελβετίας, του καταχωρίζοντος κράτους μέλους και κάθε άλλου κράτους μέλους που μπορεί να κατέχει συναφείς πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας του υπηκόου τρίτης χώρας.

4.1.   Εισαγωγή καταχώρισης

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού SIS II, ισχύουν ειδικοί κανόνες για τους υπηκόους τρίτων χωρών που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Το τμήμα SIRENE μπορεί, στο μέτρο του δυνατού, να διαθέσει όλες τις πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί κατά πόσον εισήχθη καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής σε πρόσωπο το οποίο απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας (28). Στην εξαιρετική περίπτωση εισαγωγής καταχώρισης για υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους αποστέλλει ένα έντυπο Μ σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, με βάση τις πληροφορίες που διαβίβασε η αρχή η οποία εισήγαγε την καταχώριση (βλέπε ενότητες 4.6 και 4.7).

Εξάλλου, το άρθρο 26 του κανονισμού SIS II ορίζει ότι, εφόσον πληρούνται ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις, εισάγονται επίσης καταχωρίσεις σχετικές με υπήκοο τρίτης χώρας εις βάρος του οποίου έχει επιβληθεί περιοριστικό μέτρο με σκοπό την αποτροπή της εισόδου ή της διέλευσης μέσω του εδάφους των κρατών μελών, το οποίο ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 29 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (29). Οι καταχωρίσεις εισάγονται και ενημερώνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο έκδοσης του μέτρου. Εάν το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει πρόσβαση στο SIS II ή σε καταχωρίσεις βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού SIS II, την ευθύνη αναλαμβάνει το κράτος μέλος που θα ασκήσει την προσεχή Προεδρία και έχει πρόσβαση στο SIS II, μεταξύ άλλων πρόσβαση στις καταχωρίσεις βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού SIS II.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διαδικασίες για την εισαγωγή, ενημέρωση και διαγραφή των καταχωρίσεων αυτών.

4.2.   Πολλαπλές καταχωρίσεις

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.2.

4.3.   Πλαστοπροσωπία

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.1.

Προβλήματα ενδέχεται να ανακύψουν όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής χρησιμοποιεί παράνομα την ταυτότητα πολίτη κράτους μέλους, προκειμένου να επιδιώξει την εξασφάλιση εισόδου. Αν διαπιστωθεί τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορεί να ενημερωθούν για την ορθή χρήση της λειτουργίας σχετικά με την πλαστοπροσωπία του SIS II. Καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου δεν εισάγονται στην κύρια ταυτότητα πολίτη κράτους μέλους.

4.4.   Καταχώριση ψευδωνύμου

Για τους γενικούς κανόνες, βλέπε ενότητα 2.12.2.

4.5.   Ανταλλαγή πληροφοριών κατά την έκδοση τίτλων διαμονής ή θεωρήσεων

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

με την επιφύλαξη της ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται για την ανταλλαγή πληροφοριών και διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 25 της σύμβασης Σένγκεν και με την επιφύλαξη της ενότητας 4.8, που αναφέρεται στην ανταλλαγή πληροφοριών μετά από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας (στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η διαβούλευση με το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους), το κράτος μέλος εκτέλεσης δύναται να ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος με σκοπό την απαγόρευση εισόδου για το γεγονός ότι η καταχώριση ταυτοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση τίτλου διαμονής ή θεώρησης. Το καταχωρίζον κράτος μέλος δύναται να ενημερώσει τα άλλα κράτη μέλη χρησιμοποιώντας το έντυπο Μ, κατά περίπτωση·

β)

εφόσον τους ζητηθεί, και τηρουμένης της εθνικής νομοθεσίας, τα τμήματα SIRENE των κρατών μελών δύνανται να διευκολύνουν τη διαβίβαση των αναγκαίων πληροφοριών στις κατάλληλες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση τίτλων διαμονής και θεωρήσεων.

4.5.1.   Ειδικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 25 της σύμβασης Σένγκεν

Η διαδικασία βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 της σύμβασης Σένγκεν

Αν ένα κράτος μέλος που εξετάζει τη σκοπιμότητα χορήγησης τίτλου διαμονής ή θεώρησης διαπιστώσει ότι για τον συγκεκριμένο αιτούντα υπάρχει καταχώριση άλλου κράτους μέλους με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής, πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω των τμημάτων SIRENE. Το κράτος μέλος που εξετάζει τη σκοπιμότητα χορήγησης τίτλου διαμονής ή θεώρησης χρησιμοποιεί το έντυπο Ν για να ενημερώσει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά με την απόφασή του να χορηγήσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση. Εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να χορηγήσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση, η καταχώριση διαγράφεται. Παρά ταύτα, ένα φυσικό πρόσωπο ενδέχεται να καταχωρισθεί στον εθνικό κατάλογο του καταχωρίζοντος κράτους μέλους που περιλαμβάνει τις καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου.

Η διαδικασία βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 2 της σύμβασης Σένγκεν

Αν το κράτος μέλος που εισήγαγε καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής διαπιστώσει ότι στο καταχωρισθέν πρόσωπο έχει χορηγηθεί τίτλος διαμονής ή θεώρηση, κινεί διαδικασία διαβούλευσης με το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση, μέσω των τμημάτων SIRENE. Το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση χρησιμοποιεί το έντυπο Ο για να ενημερώσει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά με την ενδεχόμενη απόφασή του να ανακαλέσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση. Εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση, η καταχώριση διαγράφεται. Παρ' όλα αυτά, ένα φυσικό πρόσωπο είναι δυνατό να καταχωρισθεί στον εθνικό κατάλογο ενός κράτους μέλους με τις καταχωρίσεις που έχουν ως σκοπό την απαγόρευση εισόδου.

Διαβουλεύσεις μέσω των τμημάτων SIRENE και με χρήση του εντύπου Ο πραγματοποιούνται επίσης αν το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση διαπιστώσει μεταγενέστερα ότι για το συγκεκριμένο πρόσωπο υπάρχει και έχει εισαχθεί στο SIS II καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής (30).

Αν ένα τρίτο κράτος μέλος (δηλαδή όχι αυτό που χορήγησε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση, αλλά ούτε και εκείνο που εισήγαγε την καταχώριση) διαπιστώσει ότι υπάρχει καταχώριση για υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαθέτει τίτλο διαμονής ή θεώρηση εκδοθέντα από ένα κράτος μέλος, ενημερώνει σχετικά τόσο το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο/τη θεώρηση όσο και το καταχωρίζον κράτος μέλος, μέσω των τμημάτων SIRENE και με χρήση του εντύπου Η.

Αν η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 της σύμβασης Σένγκεν συνεπάγεται τη διαγραφή καταχώρισης με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής, τα τμήματα SIRENE παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί, τη συνδρομή τους, σε συμμόρφωση με το εκάστοτε εθνικό δίκαιο.

4.5.2.   Ειδικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) του κώδικα συνόρων του Σένγκεν

Η διαδικασία για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, όταν για έναν υπήκοο τρίτης χώρας έχει εισαχθεί καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής και συγχρόνως ένα κράτος μέλος τού έχει χορηγήσει τίτλο διαμονής ή θεώρηση για παραμονή μακράς διάρκειας ή θεώρηση επιστροφής, επιτρέπεται στο πρόσωπο αυτό η είσοδος στην επικράτεια με σκοπό τη μετάβαση στο κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής, τη θεώρηση για παραμονή μακράς διάρκειας ή τη θεώρηση επιστροφής, κατά τη διέλευση των συνόρων σε άλλο κράτος μέλος. Η είσοδος μπορεί να απαγορευθεί αν το εν λόγω κράτος μέλος έχει εκδώσει εθνική καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου. Και στις δύο περιπτώσεις, κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους στο οποίο το εν λόγω πρόσωπο επιδιώκει να εισέλθει αποστέλλει στα τμήματα SIRENE των οικείων δύο κρατών μελών μήνυμα (έντυπο H αν η διέλευση επετράπη/έντυπο G αν η είσοδος απορρίφθηκε) ενημερώνοντάς τα για την αντίφαση και καλώντας τα να συνεννοηθούν μεταξύ τους προκειμένου είτε να διαγραφεί η καταχώριση στο SIS II είτε να ανακληθεί ο τίτλος διαμονής/η θεώρηση. Το τρίτο κράτος μέλος δύναται επίσης να ζητήσει να τηρηθεί ενήμερο για την έκβαση τυχόν διαβουλεύσεων.

Αν ο εκάστοτε υπήκοος τρίτης χώρας επιχειρήσει να εισέλθει στο κράτος μέλος που εισήγαγε την καταχώριση στο SIS II, το εν λόγω κράτος μέλος δύναται να του αρνηθεί την είσοδο. Παρ' όλα αυτά, κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής, το τμήμα SIRENE του υπόψη κράτους μέλους πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που εξέδωσε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση προκειμένου να μπορέσει η αρμόδια αρχή να κρίνει κατά πόσον συντρέχουν ικανοί λόγοι για την ανάκληση του τίτλου διαμονής/της θεώρησης. Το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση χρησιμοποιεί το έντυπο Ο για να ενημερώσει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά με την ενδεχόμενη απόφασή του να ανακαλέσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση. Εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση, η καταχώριση διαγράφεται. Παρ' όλα αυτά, ένα φυσικό πρόσωπο είναι δυνατό να καταχωρισθεί στον εθνικό κατάλογο ενός κράτους μέλους με τις καταχωρίσεις που έχουν ως σκοπό την απαγόρευση εισόδου.

Εάν το πρόσωπο αυτό προσπαθεί να εισέλθει στο κράτος μέλος που εξέδωσε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση, του επιτρέπεται η είσοδος στο έδαφος, αλλά το τμήμα SIRENE του οικείου κράτους μέλους, εφόσον το ζητήσει η αρμόδια αρχή, διαβουλεύεται με το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους προκειμένου να διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές να αποφασίσουν σχετικά με την ανάκληση του τίτλου διαμονής ή της θεώρησης ή τη διαγραφή της καταχώρισης. Το κράτος μέλος που χορήγησε τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση χρησιμοποιεί το έντυπο Ο για να ενημερώσει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά με την ενδεχόμενη απόφασή του να ανακαλέσει τον τίτλο διαμονής ή τη θεώρηση. Εάν το κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει την ισχύ του τίτλου διαμονής ή της θεώρησης, η καταχώριση διαγράφεται. Παρ' όλα αυτά, ένα φυσικό πρόσωπο είναι δυνατό να καταχωρισθεί στον εθνικό κατάλογο ενός κράτους μέλους με τις καταχωρίσεις που έχουν ως σκοπό την απαγόρευση εισόδου.

Η διαδικασία για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο γ), ένα κράτος μέλος δύναται να παρεκκλίνει από την αρχή σύμφωνα με την οποία πρέπει να απαγορεύεται η είσοδος σε καταχωρισθέντα άτομα με σκοπό την απαγόρευση εισόδου, αν συντρέχουν λόγοι ανθρωπιστικοί ή λόγοι εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων. Κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που επέτρεψε την είσοδο ενημερώνει σχετικά το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, χρησιμοποιώντας το έντυπο Η.

4.6.   Κοινοί κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην ενότητα 4.5

α)

Αποστέλλεται ένα μόνο έντυπο Ν ή ένα έντυπο Ο ανά διαδικασία διαβούλευσης από το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει ή να διατηρήσει άδεια διαμονής ή θεώρηση για διαμονή μακράς διάρκειας, προκειμένου να ενημερωθεί το κράτος μέλος που έχει εισαγάγει ή προτίθεται να εισαγάγει καταχώριση για απαγόρευση εισόδου όσον αφορά την τελική απόφαση για τη χορήγηση, τη διατήρηση ή την ανάκληση του τίτλου διαμονής ή της θεώρησης.

β)

Η διαδικασία διαβούλευσης είναι είτε διαδικασία για την εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 1 της σύμβασης Σένγκεν ή διαδικασία για την εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 2 της σύμβασης Σένγκεν·

γ)

Όταν αποστέλλεται έντυπο M, G ή H στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης, μπορεί να επισημανθεί με τη λέξη-κλειδί “consultation procedure” (διαδικασία διαβούλευσης). (έντυπο Μ: πεδίο 083· έντυπο G: πεδίο 086· έντυπο H: πεδίο 083).

4.7.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και κατά την απαγόρευση εισόδου ή την απέλαση από τον χώρο Σένγκεν

Με την επιφύλαξη των ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται για την ανταλλαγή πληροφοριών που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) του κώδικα συνόρων του Σένγκεν και με την επιφύλαξη των διατάξεων της ενότητας 4.6 η οποία αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας (στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η διαβούλευση με το καταχωρίζον κράτος μέλος μέσω του εθνικού τμήματος SIRENE), ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να ενημερώνεται για τα τυχόν θετικά αποτελέσματα σχετικά με τις καταχωρίσεις που έχει εισαγάγει με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής.

Τα τμήματα SIRENE των κρατών μελών που έχουν εισαγάγει καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνονται συστηματικά για τα τυχόν θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά η ενημέρωσή τους είναι προαιρετική σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το έντυπο G ή το έντυπο H, ανάλογα με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί, μπορεί σε κάθε περίπτωση να σταλεί αν, για παράδειγμα, απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες. Το έντυπο G αποστέλλεται οπωσδήποτε οσάκις υπάρχει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Παρά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως ορίζεται στην ενότητα 10, όλα τα τμήματα SIRENE παρέχουν στατιστικά δεδομένα για τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης όσον αφορά όλες τις καταχωρίσεις εξωτερικού στο έδαφός τους.

Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να ενημερώνεται για τα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης σε σχέση με καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής τις οποίες έχει εκδώσει το ίδιο. Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας υποβάλλει σχετική αίτηση στα άλλα κράτη μέλη γραπτώς.

β)

Το κράτος μέλος εκτέλεσης δύναται με δική του πρωτοβουλία να ενημερώσει το καταχωρίζον κράτος μέλος ότι υπήρξε ταυτοποίηση της καταχώρισης και ότι δεν επετράπη στον εκάστοτε υπήκοο τρίτης χώρας να εισέλθει ή ότι αυτός απελάθηκε από το έδαφος Σένγκεν·

γ)

όταν ένα μέτρο έχει ληφθεί με βάση ένα θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης αποστέλλει ένα έντυπο G στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους· ένα έντυπο G αποστέλλεται και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, όταν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για την εκτέλεση του μέτρου.

δ)

μετά την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο γ) από το καταχωρίζον κράτος μέλος:

i)

αν το μέτρο εκτελεστεί, το κράτος μέλος εκτέλεσης ενημερώνει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους με χρήση του εντύπου Μ (όχι με άλλο έντυπο G για το ίδιο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης),

ii)

αν το μέτρο δεν εκτελεστεί, το κράτος μέλος εκτέλεσης ενημερώνει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους με χρήση του εντύπου Η ή

iii)

αν απαιτούνται περαιτέρω διαβουλεύσεις, αυτές πραγματοποιούνται με χρήση του εντύπου Μ,

iv)

για την τελική μορφή ανταλλαγής στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης χρησιμοποιείται το έντυπο N ή O.

ε)

σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ανακαλύψει στο έδαφός του υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίον έχει εκδοθεί καταχώριση, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους διαβιβάζει, εφόσον του ζητηθεί, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιστροφή του συγκεκριμένου προσώπου. Ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους μέλους εκτέλεσης, οι εν λόγω πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται στο έντυπο Μ, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

το είδος και την αιτιολόγηση της απόφασης,

την αρχή που εξέδωσε την απόφαση,

την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης,

την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης της απόφασης,

την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης,

την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης ή τη διάρκεια ισχύος της,

την πληροφορία εάν το πρόσωπο καταδικάστηκε και το είδος της ποινής.

Σε περίπτωση σύλληψης στα σύνορα προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί καταχώριση, ακολουθούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στον κώδικα συνόρων του Σένγκεν, καθώς και εκείνες που έχει καθορίσει το καταχωρίζον κράτος μέλος.

Ενίοτε μπορεί επίσης να υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μέσω των τμημάτων SIRENE σε ειδικές περιπτώσεις και με στόχο την ασφαλή εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.

4.8.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας

Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ισχύουν ειδικοί κανόνες (31).

Αν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες (βλέπε όμως την εισαγωγή της ενότητας 4 σχετικά με τη θέση της Ελβετίας). Εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

Κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης επικοινωνεί πάραυτα με το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους χρησιμοποιώντας το έντυπο G, προκειμένου να λάβει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει αμελλητί επί των ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν.

β)

Μόλις λάβει αίτηση για την παροχή πληροφοριών, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους αρχίζει πάραυτα να συγκεντρώνει τις ζητούμενες πληροφορίες και τις αποστέλλει το ταχύτερο δυνατό στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης.

γ)

Το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους έρχεται σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχή για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατό να διατηρηθεί η καταχώριση δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, εφόσον η πληροφορία αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη. Αν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να διατηρήσει την καταχώριση, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενημερώνει σχετικά όλα τα υπόλοιπα τμήματα SIRENE, μέσω του εντύπου Μ.

δ)

Το κράτος μέλος εκτέλεσης ενημερώνει, μέσω του εθνικού τμήματος SIRENE, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους σχετικά με τη λήψη του αιτούμενου μέτρου (οπότε χρησιμοποιείται το έντυπο Μ) ή τη μη λήψη του (οπότε χρησιμοποιείται το έντυπο Η) (32).

4.9.   Ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση που, ελλείψει θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι υπάρχει καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας

Σε περίπτωση που, ελλείψει θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι υπάρχει καταχώριση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου για υπήκοο τρίτης χώρας που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, το τμήμα SIRENE του εν λόγω κράτους μέλους αποστέλλει, κατόπιν αίτησης της αρμόδιας αρχής, ένα έντυπο Μ στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, ενημερώνοντάς το για το γεγονός αυτό.

Το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους έρχεται σε συνεννόηση με την αρμόδια αρχή για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατό να διατηρηθεί η καταχώριση δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, εφόσον η πληροφορία αυτή δεν είναι ήδη διαθέσιμη. Αν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να διατηρήσει την καταχώριση, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενημερώνει σχετικά όλα τα υπόλοιπα τμήματα SIRENE, μέσω του εντύπου Μ.

4.10.   Καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής

Με την επιφύλαξη των ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται από το άρθρο 25 της σύμβασης Σένγκεν και το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ) του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, οι καταχωρίσεις με σκοπό την απαγόρευση εισόδου ή διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών διαγράφονται μετά:

α)

τη λήξη ισχύος της καταχώρισης·

β)

τη λήψη απόφασης διαγραφής από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους·

γ)

τη λήξη της προθεσμίας για την απαγόρευση εισόδου σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους έθεσε ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασής της· ή

δ)

την απόκτηση της ιθαγένειας ενός από τα κράτη μέλη. Αν η απόκτηση ιθαγένειας περιέλθει σε γνώση του τμήματος SIRENE κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο που εισήγαγε την καταχώριση, το πρώτο τμήμα διαβουλεύεται με το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους και, αν χρειαστεί, αποστέλλει το έντυπο J, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη διόρθωση και τη διαγραφή δεδομένων με διαπιστωμένο νομικό ή πραγματικό σφάλμα (βλέπε ενότητα 2.8).

5.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΑΡΘΡΟ 32 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II)

5.1.   Πολλαπλές καταχωρίσεις

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.2.

5.2.   Πλαστοπροσωπία

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.1.

5.3.   Καταχώριση ψευδωνύμου

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.2.

5.4.   Προσθήκη ειδικής ένδειξης

Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις κατά τις οποίες εμφανίζεται θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για καταχώριση που αφορά εξαφανισθέν πρόσωπο και οι αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος εκτέλεσης αποφασίζουν ότι το μέτρο που ζητείται δεν μπορεί να ληφθεί και/ή ότι δεν θα ληφθεί κανένα περαιτέρω μέτρο σχετικά με την καταχώριση. Αυτή η απόφαση μπορεί να ληφθεί ακόμη και αν οι αρμόδιες αρχές του καταχωρίζοντος κράτους μέλους αποφασίσουν να διατηρήσουν την καταχώριση στο SIS II. Στις περιπτώσεις αυτές το κράτος μέλος εκτέλεσης ενδέχεται να ζητήσει την προσθήκη ειδικής ένδειξης έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης. Για την προσθήκη ειδικής ένδειξης ακολουθούνται οι γενικές διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα 2.7.

Δεν προβλέπεται η λήψη εναλλακτικών μέτρων σε σχέση με εξαφανισθέντα πρόσωπα.

5.5.   Παροχή στοιχείων περιγραφής για ανηλίκους που αγνοούνται ή για άλλα πρόσωπα που θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο

Τα τμήματα SIRENE διαθέτουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις συναφείς συμπληρωματικές πληροφορίες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο σχετικά με καταχωρίσεις για εξαφανισθέντα πρόσωπα, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τον ρόλο τους στην επιτυχή έκβαση των υποθέσεων, διευκολύνοντας την ταυτοποίηση του εκάστοτε φυσικού προσώπου και παρέχοντας γρήγορα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την υπόθεση. Οι συναφείς συμπληρωματικές πληροφορίες είναι δυνατό να καλύπτουν, ειδικότερα, τις εθνικές αποφάσεις σχετικά με την άσκηση επιμέλειας επί ανηλίκου ή ευάλωτου προσώπου ή τις αιτήσεις για την προσφυγή σε μηχανισμούς προειδοποίησης για αγνοούμενα παιδιά.

Δεδομένου ότι δεν θα διασχίσουν τα εθνικά σύνορα όλα τα ευάλωτα εξαφανισθέντα πρόσωπα, οι αποφάσεις για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών (σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά) και για τους αποδέκτες τους λαμβάνονται κατά περίπτωση και καλύπτουν το πλήρες φάσμα των περιστάσεων. Μετά τη λήψη απόφασης σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την αναγκαία έκταση των προς διαβίβαση σχετικών συμπληρωματικών πληροφοριών, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους λαμβάνει, στον βαθμό που κρίνει σκόπιμο, ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

α)

διατήρηση των πληροφοριών έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαβίβαση συμπληρωματικών πληροφοριών κατόπιν αίτησης άλλου κράτους μέλους·

β)

διαβίβαση του εντύπου Μ στο αρμόδιο τμήμα SIRENE αν από έρευνες προκύπτει ο πιθανός προορισμός του εξαφανισθέντος προσώπου·

γ)

διαβίβαση του εντύπου Μ σε όλα τα αρμόδια τμήματα SIRENE, με γνώμονα τις περιστάσεις της εξαφάνισης και με σκοπό την παροχή, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όλων των δεδομένων σχετικά με το εκάστοτε πρόσωπο.

Αν πρόκειται για εξαφανισθέν πρόσωπο που διατρέχει υψηλό κίνδυνο, το πεδίο 311 του εντύπου Μ αρχίζει με τη σήμανση “URGENT” (κατεπείγον), καθώς και αιτιολόγηση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης. [Όταν ο εξαφανισθείς ανήλικος είναι ασυνόδευτος (33), τίθεται ο επεξηγηματικός όρος “Unaccompanied minor” (Ασυνόδευτος ανήλικος)]. Η ένδειξη του κατεπείγοντος θα πρέπει να ενισχύεται με την πραγματοποίηση τηλεφωνήματος για να τονισθεί η σπουδαιότητα του εντύπου Μ και ο επείγων χαρακτήρας του.

Χρησιμοποιείται κοινή μέθοδος για την εισαγωγή διαρθρωμένων συμπληρωματικών πληροφοριών σε συμφωνημένη σειρά σχετικά με εξαφανισθέντα πρόσωπα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο (34). Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στο πεδίο 083 του εντύπου Μ.

Μόλις ένα τμήμα SIRENE λάβει πληροφορίες, τις διαβιβάζει, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ανεύρεσης του προσώπου κατά τρόπο στοχοθετημένο και εμπεριστατωμένο, στον βαθμό που τούτο κρίνεται σκόπιμο, προς:

α)

τους οικείους μεθοριακούς σταθμούς·

β)

τις αρμόδιες διοικητικές και αστυνομικές αρχές με σκοπό τον εντοπισμό και την προστασία των προσώπων·

γ)

τις αρμόδιες προξενικές αρχές του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, έπειτα από την επίτευξη θετικού αποτελέσματος αναζήτησης στο SIS II.

5.6.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.3.

Επιπροσθέτως, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

στο μέτρο του δυνατού, τα τμήματα SIRENE διαβιβάζουν τα απαραίτητα ιατρικά στοιχεία για το εξαφανισθέν πρόσωπο ή τα εξαφανισθέντα πρόσωπα, εφόσον είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την προστασία του/τους.

Οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες δεν φυλάσσονται παρά μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της ιατρικής αγωγής που παρέχεται στο πρόσωπο που αφορούν·

β)

το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης γνωστοποιεί πάντα το σημείο εντοπισμού του εκάστοτε προσώπου στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους·

γ)

βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 της απόφασης SIS II, η γνωστοποίηση του σημείου εντοπισμού εξαφανισθέντος ενήλικου προσώπου στο πρόσωπο που δήλωσε την εξαφάνιση προϋποθέτει τη συναίνεση του εξαφανισθέντος προσώπου (35). Η συναίνεση είναι γραπτή ή υπάρχει οπωσδήποτε σχετικό έγγραφο πρακτικό. Τυχόν άρνηση συναίνεσης διατυπώνεται εγγράφως ή καταγράφεται επισήμως. Παρ' όλα αυτά, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να γνωστοποιήσουν στο πρόσωπο που δήλωσε την εξαφάνιση το γεγονός ότι διεγράφη η σχετική καταχώριση έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης.

5.7.   Διαγραφή καταχωρίσεων για εξαφανισθέντα πρόσωπα

Εάν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε σημαντική καθυστέρηση όσον αφορά τη διαγραφή της καταχώρισης από το καταχωρίζον κράτος μέλος, η καθυστέρηση αυτή γνωστοποιείται στο τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης, προκειμένου να τίθεται ειδική ένδειξη στην καταχώριση, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5.4 του εγχειριδίου SIRENE.

5.7.1.   Ανήλικοι

Μια καταχώριση διαγράφεται μετά:

α)

την επίλυση της υπόθεσης (π.χ. ο ανήλικος επαναπατρίστηκε· οι αρμόδιες αρχές στο κράτος μέλος εκτέλεσης λαμβάνουν απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού)·

β)

τη λήξη ισχύος της καταχώρισης· ή

γ)

τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

5.7.2.   Ενήλικες, όταν δεν ζητείται να ληφθούν μέτρα προστασίας

Μια καταχώριση διαγράφεται μετά:

α)

την εκτέλεση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν (εξακρίβωση του σημείου εντοπισμού από το κράτος μέλος εκτέλεσης)·

β)

τη λήξη ισχύος της καταχώρισης· ή

γ)

τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

5.7.3.   Ενήλικες, όταν ζητείται να ληφθούν μέτρα προστασίας

Μια καταχώριση διαγράφεται μετά:

α)

εκτέλεση του μέτρου που πρέπει να ληφθεί (το πρόσωπο τίθεται υπό προστασία)·

β)

τη λήξη ισχύος της καταχώρισης· ή

γ)

τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου, όταν ένα πρόσωπο βρίσκεται υπό επίσημη προστατευτική φροντίδα, η καταχώριση μπορεί να διατηρηθεί μέχρι το εν λόγω πρόσωπο να επαναπατριστεί.

6.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΑΡΘΡΟ 34 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II)

6.1.   Πολλαπλές καταχωρίσεις

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.2.

6.2.   Πλαστοπροσωπία

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.1.

6.3.   Καταχώριση ψευδωνύμου

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.2.

6.4.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.3.

Επιπροσθέτως, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

ο πραγματικός τόπος διαμονής ή κατοικίας εξακριβώνεται με όλα τα μέσα που επιτρέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο εντοπίστηκε το εκάστοτε πρόσωπο·

β)

θεσπίζονται εθνικές διαδικασίες, όπως κρίνεται σκόπιμο, για να διασφαλίζεται ότι οι καταχωρίσεις διατηρούνται στο SIS II μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους εκδόθηκαν.

Τα τμήματα SIRENE μπορούν να διαβιβάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με καταχωρίσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 34 της απόφασης SIS II και, στο πλαίσιο αυτό, νομιμοποιούνται να ενεργούν για λογαριασμό δικαστικών αρχών εφόσον οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

6.5.   Διαγραφή καταχωρίσεων για πρόσωπα που αναζητούνται σε σχέση με δικαστική διαδικασία

Μια καταχώριση διαγράφεται μετά:

α)

τη γνωστοποίηση του σημείου εντοπισμού του προσώπου στην αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους. Όταν οι πληροφορίες που διαβιβάζονται δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν (π.χ. εσφαλμένη διεύθυνση ή χωρίς σταθερή διαμονή), το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενημερώνει σχετικά το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης για την επίλυση του προβλήματος·

β)

τη λήξη ισχύος της καταχώρισης· ή

γ)

τη λήψη απόφασης από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

Όταν επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σε κράτος μέλος και τα σχετικά με τη διεύθυνση στοιχεία διαβιβάστηκαν στο καταχωρίζον κράτος μέλος και μεταγενέστερο θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης στο εν λόγω κράτος μέλος αποκαλύψει τα ίδια στοιχεία διεύθυνσης, το θετικό αποτέλεσμα καταγράφεται στο κράτος μέλος εκτέλεσης, αλλά δεν αποστέλλονται εκ νέου στο καταχωρίζον κράτος μέλος ούτε τα στοιχεία διεύθυνσης ούτε το έντυπο G. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος εκτέλεσης ενημερώνει το καταχωρίζον κράτος μέλος σχετικά με τα επανειλημμένα θετικά αποτελέσματα αναζήτησης και το καταχωρίζον κράτος μέλος εξετάζει την ανάγκη διατήρησης της καταχώρισης.

7.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 36 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II)

7.1.   Πολλαπλές καταχωρίσεις

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.2.

7.2.   Πλαστοπροσωπία

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.1.

7.3.   Καταχώριση ψευδωνύμου

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.12.2.

7.4.   Ενημέρωση των άλλων κρατών μελών κατά την εισαγωγή καταχωρίσεων

Κατά την εισαγωγή καταχώρισης, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους ενημερώνει σχετικά όλα τα άλλα τμήματα SIRENE χρησιμοποιώντας το έντυπο Μ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

η καταχώριση για διακριτικό ή ειδικό έλεγχο εισάγεται με αίτημα να αναφέρονται οι θετικές απαντήσεις χωρίς καθυστέρηση στο καταχωρίζον τμήμα SIRENE· στο έντυπο Μ χρησιμοποιείται το κείμενο “ARTICLE 36(2) of the SIS II Decisionimmediate action” (ΑΡΘΡΟ 36 παράγραφος 2 της απόφασης SIS IIάμεση δράση) ή “ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision- immediate action” (ΑΡΘΡΟ 36 παράγραφος 3 της απόφασης SIS IIάμεση δράση). Αιτιολόγηση για την άμεση δράση αναφέρεται επίσης στο πεδίο 083 του εντύπου M· ή

β)

μια αρμόδια για την εθνική ασφάλεια αρχή ζητεί την εισαγωγή καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3 της απόφασης SIS II· στο έντυπο Μ χρησιμοποιείται το κείμενο “ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision” (ΑΡΘΡΟ 36 παράγραφος 3 της απόφασης SIS II).

Αν η καταχώριση εισάγεται δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 3 της απόφασης SIS II, το έντυπο Μ περιλαμβάνει, στο πεδίο 080, την ονομασία της αρχής που ζητά την εισαγωγή της καταχώρισης, πρώτα στη γλώσσα του καταχωρίζοντος κράτους μέλους και έπειτα στην αγγλική γλώσσα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας στο πεδίο 081 σε μορφότυπο που δεν απαιτεί μετάφραση.

Το απόρρητο ορισμένων πληροφοριών διασφαλίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων με τον διαχωρισμό κάθε επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων SIRENE από οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων για την εθνική ασφάλεια υπηρεσιών.

7.5.   Συμπλήρωση του πεδίου “type of offence” (είδος του αδικήματος) κατά την εισαγωγή καταχωρίσεων

Κατά την εισαγωγή καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 ή το άρθρο 36 παράγραφος 3 της απόφασης SIS II, εάν η καταχώριση αφορά δραστηριότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία, αυτό αναγράφεται στο πεδίο “type of offence” (είδος του αδικήματος), εκτός εάν υπάρχουν σαφείς επιχειρησιακοί λόγοι σε εθνικό επίπεδο που υπαγορεύουν τη μη εισαγωγή αυτής της πληροφορίας.

7.6.   Προσθήκη ειδικής ένδειξης

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.7.

Δεν προβλέπεται η εκτέλεση εναλλακτικής ενέργειας σε σχέση με καταχωρίσεις για τη διενέργεια διακριτικών ελέγχων ή ειδικών ελέγχων.

Εξάλλου, αν η αρμόδια για την εθνική ασφάλεια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης κρίνει ότι η καταχώριση επιβάλλει την προσθήκη ειδικής ένδειξης, επικοινωνεί με το οικείο εθνικό τμήμα SIRENE και το πληροφορεί για την αδυναμία εκτέλεσης της απαιτούμενης ενέργειας. Ακολούθως, το τμήμα SIRENE ζητά την προσθήκη ειδικής ένδειξης αποστέλλοντας το έντυπο F στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους. Η αίτηση αυτή αιτιολογείται, όπως συμβαίνει και με τις άλλες αιτήσεις προσθήκης ειδικής ένδειξης. Ωστόσο, τα ζητήματα ευαίσθητου χαρακτήρα δεν χρειάζεται να κοινολογούνται [βλέπε επίσης ενότητα 7.7 στοιχείο β) κατωτέρω].

7.7.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.3.

Επιπροσθέτως, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

Όταν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για καταχώριση εκδοθείσα δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 3 της απόφασης SIS II, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης ενημερώνει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους για τα αποτελέσματα (διακριτικός ή ειδικός έλεγχος), χρησιμοποιώντας το έντυπο G. Συγχρόνως, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης ενημερώνει σχετικά την οικεία εγχώρια αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εθνική ασφάλεια.

β)

Πρέπει να ακολουθείται ειδική διαδικασία με στόχο τη διασφάλιση του απορρήτου ορισμένων πληροφοριών. Ως εκ τούτου, κάθε επαφή μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την εθνική ασφάλεια διαχωρίζεται από τις επαφές μεταξύ των τμημάτων SIRENE. Κατά συνέπεια, οι λεπτομερείς λόγοι για τους οποίους ζητείται η προσθήκη ειδικής ένδειξης συζητούνται απευθείας μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για την εθνική ασφάλεια και όχι μέσω των τμημάτων SIRENE.

γ)

Όταν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για καταχώριση που ζητεί την άμεση αναφορά τυχόν θετικών αποτελεσμάτων, το έντυπο G θα πρέπει να αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

7.8.   Διαγραφή καταχωρίσεων με σκοπό διακριτικούς ή ειδικούς ελέγχους

Μια καταχώριση διαγράφεται μετά:

α)

τη λήξη ισχύος της καταχώρισης· ή

β)

τη λήψη απόφασης διαγραφής από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

7.9.   Συστήματα αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας (ANPR)

Βλέπε ενότητα 9.

8.   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 38 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ SIS II)

8.1.   Πολλαπλές καταχωρίσεις

Βλέπε γενική διαδικασία στην ενότητα 2.2.

8.2.   Καταχωρίσεις για οχήματα

8.2.1.   Έλεγχος για ύπαρξη πολλαπλών καταχωρίσεων για το ίδιο όχημα

Τα υποχρεωτικά στοιχεία περιγραφής της ταυτότητας για τον έλεγχο της ύπαρξης πολλαπλών καταχωρίσεων για ένα όχημα περιλαμβάνουν:

α)

τον αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας και/ή

β)

τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος (VIN).

Και οι δύο αριθμοί μπορεί να είναι καταχωρισμένοι στο SIS II.

Εάν κατά την εισαγωγή νέας καταχώρισης διαπιστωθεί ότι ο ίδιος αριθμός VIN και/ή αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας υπάρχει ήδη στο SIS II, τεκμαίρεται ότι η νέα καταχώριση θα οδηγήσει σε πολλαπλές καταχωρίσεις για το ίδιο όχημα. Ωστόσο, η ανωτέρω μέθοδος επαλήθευσης είναι αποτελεσματική μόνον εφόσον τα στοιχεία περιγραφής που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια. Συνεπώς, η σύγκριση δεν είναι πάντοτε δυνατή.

Το τμήμα SIRENE εφιστά την προσοχή των χρηστών στα προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν σε περίπτωση σύγκρισης μόνο του ενός αριθμού, σε περίπτωση δίδυμων VIN και σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης πινακίδων κυκλοφορίας. Μια καταφατική απάντηση δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης, ενώ μια αποφατική απάντηση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καταχώριση για το συγκεκριμένο όχημα.

Τα στοιχεία περιγραφής της ταυτότητας που χρησιμοποιούνται για να εξακριβωθεί κατά πόσον δύο καταχωρίσεις για οχήματα είναι ταυτόσημες καθορίζονται λεπτομερώς στην ενότητα 2.2.3.

Οι διαδικασίες διαβουλεύσεων για τον έλεγχο της ύπαρξης πολλαπλών και ασυμβίβαστων καταχωρίσεων που εφαρμόζονται για τα οχήματα από τα τμήματα SIRENE είναι ίδιες με εκείνες που εφαρμόζονται για τα φυσικά πρόσωπα. Για τις γενικές διαδικασίες, βλέπε ενότητα 2.2.

Το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που εισάγει μια καταχώριση τηρεί μητρώο με τις τυχόν αιτήσεις για την εισαγωγή επιπλέον καταχώρισης οι οποίες, μετά από διαβουλεύσεις, έχουν απορριφθεί κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, και τούτο μέχρι τη διαγραφή της καταχώρισης.

8.2.2.   Δίδυμοι αριθμοί VIN (VIN-twins)

Για “δίδυμους VIN” γίνεται λόγος όταν υπάρχει ένα όχημα του ίδιου τύπου και με αναγνωριστικό αριθμό οχήματος (VIN) ίδιο με εκείνο του νομίμως ταξινομημένου οχήματος για το οποίο υπάρχει καταχώριση στο SIS II (π.χ. τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση ενός ελκυστήρα και ενός μηχανοκίνητου δικύκλου με τον ίδιο VIN). Για να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες της επανειλημμένης κατάσχεσης ενός νομίμως ταξινομημένου οχήματος με τον ίδιο VIN, ισχύει η ακόλουθη ειδική διαδικασία:

α)

Όταν έχει εξακριβωθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης δίδυμων VIN και ανάλογα με την περίπτωση, το εκάστοτε τμήμα SIRENE:

i)

διασφαλίζει ότι δεν υφίσταται σφάλμα στην καταχώριση που υπάρχει στο SIS II και ότι οι πληροφορίες της καταχώρισης είναι κατά το δυνατό πλήρεις·

ii)

ελέγχει τις περιστάσεις της υπόθεσης η οποία οδήγησε στην εισαγωγή καταχώρισης στο SIS ΙΙ·

iii)

εξακριβώνει το ιστορικό και των δύο οχημάτων από τον χρόνο παραγωγής τους·

iv)

παραγγέλλει διεξοδικό έλεγχο του κατασχεθέντος οχήματος, και ιδίως του αριθμού VIN του οχήματος, προκειμένου να εξακριβωθεί αν πρόκειται για όχημα που έχει ταξινομηθεί νομίμως (“original manufactured vehicle”).

Όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα SIRENE συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων.

β)

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ύπαρξη δίδυμων VIN, το καταχωρίζον κράτος μέλος εξετάζει κατά πόσο είναι αναγκαία η διατήρηση της καταχώρισης στο SIS II. Αν το κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει την καταχώριση στο SIS II, το καταχωρίζον κράτος μέλος:

i)

προσθέτει στη συνδεόμενη με το όχημα καταχώριση τη μνεία “Suspicion of clone” (υπόνοια κλώνου) (36)·

ii)

καλεί τον ιδιοκτήτη του νομίμως ταξινομημένου οχήματος, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσής του και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να παράσχει στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους όλες τις σχετικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες της εσφαλμένης ταυτοποίησης·

iii)

αποστέλλει έντυπο M μέσω του οικείου τμήματος SIRENE σε όλα τα άλλα τμήματα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των σημάνσεων ή χαρακτηριστικών που περιγράφουν το νομίμως ταξινομημένο όχημα και το διακρίνουν από το όχημα που καταχωρίσθηκε στο SIS II. Στο πεδίο 083 του εντύπου M αναγράφεται ευκρινώς “ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE” (νομίμως ταξινομημένο όχημα).

γ)

Εάν, κατά την έρευνα στο SIS II, εμφανιστεί η μνεία “Suspicion of clone” (υπόνοια κλώνου) η οποία συνδέεται με ένα όχημα, ο χρήστης που διενεργεί τον έλεγχο επικοινωνεί με το εθνικό τμήμα SIRENE για να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν το όχημα που υποβάλλεται σε έλεγχο είναι το αναζητούμενο ή το νομίμως ταξινομημένο όχημα.

δ)

Εάν κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο M δεν είναι πλέον επικαιροποιημένα, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης επικοινωνεί με το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους, προκειμένου να εξακριβωθεί η ισχύουσα νομική κυριότητα του οχήματος. Το καταχωρίζον τμήμα SIRENE αποστέλλει νέο έντυπο Μ, αναγράφοντας ευκρινώς στο πεδίο 083 τη μνεία “ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE” (νομίμως ταξινομημένο όχημα).

8.3.   Ανταλλαγή πληροφοριών έπειτα από θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης

Τα τμήματα SIRENE μπορούν να διαβιβάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με καταχωρίσεις που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 38 της απόφασης SIS II και, στο πλαίσιο αυτό, νομιμοποιούνται να ενεργούν για λογαριασμό δικαστικών αρχών, εφόσον οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες εμπίπτουν στο πεδίο αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Εφόσον ζητείται, στο πεδίο 089 του εντύπου G, τα τμήματα SIRENE αποστέλλουν το συντομότερο δυνατό συμπληρωματικές πληροφορίες με το έντυπο P, όταν επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης για καταχώριση που έχει εκδοθεί σχετικά με όχημα, αεροσκάφος, πλοίο, βιομηχανικό εξοπλισμό ή εμπορευματοκιβώτιο και αποβλέπει σε κατάσχεση ή χρήση ως αποδεικτικό στοιχείο σύμφωνα με το άρθρο 38 της απόφασης SIS II.

Δεδομένου ότι η αίτηση είναι κατεπείγουσα και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν άμεσα όλες οι πληροφορίες, δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων του εντύπου P. Παρ' όλα αυτά, καταβάλλεται προσπάθεια για τη συγκέντρωση των πληροφοριών που αφορούν τις κυριότερες επικεφαλίδες: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 και 169.

Όταν επιτυγχάνεται θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο συστατικό στοιχείο ενός αντικειμένου, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης ενημερώνει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους σχετικά με τις περιστάσεις του θετικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας ένα έντυπο G, εξηγώντας στο πεδίο 090 (συμπληρωματικές πληροφορίες) ότι η κατάσχεση δεν αφορά ολόκληρο το αντικείμενο, αλλά ένα συστατικό στοιχείο ή στοιχεία. Όταν διάφορα συστατικά στοιχεία βρίσκονται ταυτόχρονα, διότι συνδέονται με μία καταχώριση, αποστέλλεται μόνον ένα έντυπο G. Τυχόν μεταγενέστερα θετικά αποτελέσματα σχετικά με την καταχώριση κοινοποιούνται στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους με χρήση του εντύπου G. Η καταχώριση δεν πρέπει να διαγράφεται, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ενότητα 8.4.

8.4.   Διαγραφή καταχωρίσεων για αντικείμενα που πρέπει να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία

Μια καταχώριση διαγράφεται μετά:

α)

την κατάσχεση του αντικειμένου ή μετά από ισοδύναμο μέτρο, αφού πραγματοποιηθεί η αναγκαία ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων SIRENE ή εάν το αντικείμενο καταστεί αντικείμενο άλλης δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας (π.χ. δικαστική διαδικασία για καλή τη πίστει αγορά, αμφισβητούμενη κυριότητα ή δικαστική συνεργασία για αποδεικτικά στοιχεία)·

β)

τη λήξη ισχύος της καταχώρισης· ή

γ)

τη λήψη απόφασης διαγραφής από την αρμόδια αρχή του καταχωρίζοντος κράτους μέλους.

9.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ (ANPR)

Τα συστήματα αυτά σχετίζονται με τις καταχωρίσεις βάσει των άρθρων 36 και 38 της απόφασης SIS II. Λόγω της ευρείας χρήσης των συστημάτων των ANPR για σκοπούς επιβολής του νόμου είναι τεχνικά δυνατό να υπάρχει η ικανότητα για επίτευξη πολυάριθμων θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης σχετικά με όχημα ή αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δεδομένου ότι ορισμένοι ιστότοποι ANPR διαθέτουν προσωπικό, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει εντοπιστεί ένα όχημα και να έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή, πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε ενέργεια, οι χρήστες του συστήματος ANPR ελέγχουν κατά πόσον το θετικό αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί μέσω του ANPR αφορά καταχώριση βάσει του άρθρου 36 ή 38 της απόφασης SIS II.

Ωστόσο, σε πολλούς σταθερούς ιστοτόπους ANPR το προσωπικό δεν είναι μονίμως παρόν. Κατά συνέπεια, μολονότι η τεχνολογία θα καταχωρίσει τη διέλευση του οχήματος και θα επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα, ενδέχεται να μην εκτελεστεί η απαιτούμενη ενέργεια.

Τόσο για τις καταχωρίσεις του άρθρου 36 όσο και για εκείνες του άρθρου 38, όταν δεν έχει καταστεί δυνατή η εκτέλεση των επιβαλλόμενων ενεργειών, εφαρμόζεται η ακόλουθη γενική διαδικασία:

Αποστέλλεται ένα έντυπο H για το πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του οχήματος, εναπόκειται στο τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους να επικοινωνήσει με το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης σε διμερές πλαίσιο προκειμένου να συζητήσει τις ανάγκες πληροφόρησης.

Για καταχωρίσεις δυνάμει του άρθρου 36 εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που πέτυχε το θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης ενημερώνει το καταχωρίζον τμήμα SIRENE σχετικά με τις περιστάσεις της αναζήτησης χρησιμοποιώντας ένα έντυπο G, αναγράφοντας τη λέξη “ANPR” στο πεδίο 086. Εάν απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του οχήματος, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους επικοινωνεί με το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης·

β)

το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που πέτυχε θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης σχετικά με καταχώριση για ειδικό έλεγχο, για την οποία δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της δέουσας ενέργειας, ενημερώνει το καταχωρίζον τμήμα SIRENE για τις περιστάσεις του θετικού αποτελέσματος αναζήτησης, χρησιμοποιώντας το έντυπο Η, με τη μνεία “ANPR” στο πεδίο 083, ακολουθούμενη από κείμενο που αντιστοιχεί στην παρακάτω διατύπωση: “This hit has been achieved by use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be undertaken” (“Το παρόν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης επιτεύχθηκε με τη χρήση του συστήματος ANPR. Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε αν η χώρα σας επιθυμεί να ενημερωθεί για περαιτέρω θετικά αποτελέσματα αναζήτησης μέσω του ANPR για το συγκεκριμένο όχημα ή αριθμό πινακίδας σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της απαιτούμενης ενέργειας”)·

γ)

το καταχωρίζον κράτος μέλος αποφασίζει κατά πόσον η καταχώριση έχει πετύχει τον σκοπό της, αν θα διαγραφεί ή όχι και αν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν διμερείς συζητήσεις σχετικά με τις ανάγκες πληροφόρησης.

Για καταχωρίσεις δυνάμει του άρθρου 38 εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α)

σε περιστάσεις όπου υπάρχει θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και έχει εκτελεστεί η επιβαλλόμενη ενέργεια, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που πέτυχε το θετικό αποτέλεσμα ενημερώνει το καταχωρίζον τμήμα SIRENE σχετικά με τις περιστάσεις όσον αφορά το θετικό αποτέλεσμα, με τη χρήση ενός εντύπου G·

β)

σε περιστάσεις όπου σημειώνεται θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης και η επιβαλλόμενη ενέργεια δεν έχει εκτελεστεί, το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους που πέτυχε το θετικό αποτέλεσμα ενημερώνει το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους σχετικά με τις περιστάσεις του θετικού αποτελέσματος, χρησιμοποιώντας το έντυπο H με τη μνεία “ANPR” στο πεδίο 083 ακολουθούμενη από κείμενο που αντιστοιχεί στην παρακάτω διατύπωση: “This hit has been achieved by the use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be taken” (“Το παρόν θετικό αποτέλεσμα αναζήτησης επιτεύχθηκε με τη χρήση του συστήματος ANPR. Σας παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε αν η χώρα σας επιθυμεί να ενημερωθεί για περαιτέρω θετικά αποτελέσματα αναζήτησης μέσω του ANPR για το συγκεκριμένο όχημα ή αριθμό πινακίδας σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της απαιτούμενης ενέργειας”)·

γ)

κατά την παραλαβή ανάλογου εντύπου H, το τμήμα SIRENE του καταχωρίζοντος κράτους μέλους διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα παραλαβής περισσότερων εντύπων H ή τη διαβίβαση πληροφοριών σε διμερές επίπεδο από το τμήμα SIRENE του κράτους μέλους εκτέλεσης.

10.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Μία φορά τον χρόνο τα τμήματα SIRENE παρέχουν στατιστικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να αποστέλλονται στον Οργανισμό και στην Επιτροπή. Τα στατιστικά στοιχεία αποστέλλονται επίσης, κατόπιν αίτησης, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στις αρμόδιες εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων. Τα στατιστικά στοιχεία συμπεριλαμβάνουν τον αριθμό εντύπων κάθε είδους που έχουν αποσταλεί σε κάθε κράτος μέλος. Ειδικότερα, τα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν τον αριθμό θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης και ειδικών ενδείξεων. Γίνεται διάκριση μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που αφορούν καταχωρίσεις στις οποίες προέβη άλλο κράτος μέλος και των θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης κράτους μέλους που αφορούν καταχωρίσεις στις οποίες προέβη το ίδιο.

Στο προσάρτημα 5 περιγράφονται οι διαδικασίες και τα μορφότυπα κοινοποίησης των στατιστικών που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα.

»

(1)  Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 19.

(3)  Απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1994 σχετικά με τη θέση σε ισχύ της σύμβασης εφαρμογής (SCH/Com-ex (94)29 rev. 2. (ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ. 130).

(4)  Αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1997 [SCH/com-ex 97(27) rev. 4] για την Ιταλία και [SCH/Com-ex 97(28) rev. 4] για την Αυστρία.

(5)  Απόφαση 1999/848/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν στην Ελλάδα (ΕΕ L 327 της 21.12.1999, σ. 58).

(6)  Απόφαση 2000/777/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή του κεκτημένου Σένγκεν στη Δανία, Φινλανδία και Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία και Νορβηγία (ΕΕ L 309 της 9.12.2000, σ. 24).

(7)  Απόφαση 2004/926/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας μερών του κεκτημένου του Σένγκεν (ΕΕ L 395 της 31.12.2004, σ. 70).

(8)  ΕΕ C 340 της 10.11.1997, σ. 92.

(9)  Συμφωνία με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36).

(10)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78.

(11)  ΕΕ L 160 της 18.6.2011, σ. 3.

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) των υπηρεσιών των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 1).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).

(14)  Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη των λοιπών καθηκόντων που ανατίθενται στα τμήματα SIRENE με βάση την οικεία νομοθεσία στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας, π.χ. κατά την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 89).

(15)  Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37).

(16)  Βλέπε επίσης τον κατάλογο Σένγκεν: συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές.

(17)  Αυτός ο δεύτερος τομέας υπάρχει στο τεχνικό «περιβάλλον προπαραγωγής».

(18)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(19)  Απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60).

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 286 της 1.11.2011, σ. 1).

(21)  Ορισμένες εταιρείες μεταφορών χρησιμοποιούν άλλους αριθμούς αναφοράς. Το SIS II περιλαμβάνει διάταξη για την εισαγωγή αριθμών σειράς εκτός του BIC.

(22)  Επειδή οι αριθμοί σειράς των αντικειμένων δεν είναι τυποποιημένοι, είναι δυνατόν, για παράδειγμα, δύο διαφορετικά πυροβόλα όπλα διαφορετικών κατασκευαστών να έχουν τον ίδιο αριθμό σειράς. Επίσης είναι δυνατόν ένα αντικείμενο να έχει τον ίδιο αριθμό με ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, για παράδειγμα, ένα εκδοθέν έγγραφο και ένα τεμάχιο βιομηχανικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση που καθίσταται σαφές ότι οι αριθμοί σειράς είναι πανομοιότυποι, αλλά τα αντικείμενα δεν είναι σαφώς τα ίδια, δεν απαιτείται διαβούλευση μεταξύ των τμημάτων SIRENE. Οι χρήστες είναι δυνατό να ενημερωθούν για το ενδεχόμενο να προκύψει μια τέτοια κατάσταση. Επιπλέον, είναι δυνατόν ένα αντικείμενο, όπως π.χ. ένα διαβατήριο ή ένα όχημα, να έχει κλαπεί και να έχει καταγραφεί σε μια χώρα, ενώ στη συνέχεια να καταγραφεί στη χώρα προέλευσης. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύο καταχωρίσεις για το ίδιο αντικείμενο. Εάν το εν λόγω ζήτημα αποκαλυφθεί, μπορεί να επιλυθεί από τα οικεία τμήματα SIRENE.

(23)  Περί της τεχνικής εφαρμογής, βλέπε το έγγραφο περί ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τμημάτων SIRENE για το οποίο γίνεται λόγος στην ενότητα 1.10.2.

(24)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1345 της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2016, για τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας δεδομένων για αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (ΕΕ L 213 της 6.8.2016, σ. 15).

(25)  Περί της τεχνικής εφαρμογής, βλέπε το έγγραφο περί ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τμημάτων SIRENE για το οποίο γίνεται λόγος στην ενότητα 1.10.2.

(26)  Βλέπε επίσης την ενότητα 1.13.1 σχετικά με την ένδειξη του κατεπείγοντος στα έντυπα SIRENE.

(27)  Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77).

(28)  Το άρθρο 30 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ ορίζει ότι κάθε πρόσωπο στο οποίο απαγορεύεται η είσοδος πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για το θέμα και να του εξηγούνται με πληρότητα οι λόγοι επί των οποίων στηρίζεται η ληφθείσα απόφαση, εκτός αν αυτό αντιτίθεται στα συμφέροντα της ασφάλειας του κράτους.

(29)  Το άρθρο 26 του κανονισμού SIS II αναφέρεται στο άρθρο 15 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, το εν λόγω άρθρο 15 έγινε άρθρο 29 στην ενοποιημένη έκδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(30)  Στην περίπτωση καταχωρίσεων με σκοπό την απαγόρευση εισόδου που εισάγονται για μέλη της οικογενείας πολιτών της ΕΕ, είναι αναγκαίο να υπομνησθεί ότι δεν είναι δυνατή η συστηματική αναδρομή στο SIS II πριν από την έκδοση τίτλου διαμονής για άτομα της εν λόγω κατηγορίας. Στο άρθρο 10 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ απαριθμούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την απόκτηση δικαιώματος διαμονής για χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου σε κράτος μέλος υποδοχής από μέλη της οικογενείας πολιτών της Ένωσης τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας. Ο κατάλογος αυτός, που είναι εξαντλητικός, δεν επιτρέπει τη συστηματική αναδρομή στα στοιχεία του SIS πριν από την έκδοση δελτίων διαμονής. Το άρθρο 27 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να ζητούν από άλλα κράτη μέλη πληροφορίες μόνο για το ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου (δηλαδή όχι για όλα τα δεδομένα του SIS II). Η έρευνα αυτή δεν μπορεί να έχει συστηματικό χαρακτήρα.

(31)  Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, επιτρέπεται να απαγορευθεί η είσοδος ή παραμονή σε πρόσωπο που απολαύει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας μόνον εφόσον η προσωπική συμπεριφορά του εν λόγω ατόμου συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας και εφόσον επιπροσθέτως συντρέχουν τα λοιπά κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της προαναφερόμενης οδηγίας. Το άρθρο 27 παράγραφος 2 ορίζει τα εξής: «Κάθε μέτρο που λαμβάνεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας και να θεμελιώνεται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του αφορώμενου ατόμου. Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν αποτελούν αφ' εαυτών λόγους για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Η προσωπική συμπεριφορά του αφορώμενου ατόμου πρέπει να συνιστά πραγματική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας. Αιτιολογίες που δεν συνδέονται με τα στοιχεία της υπόθεσης ή στηρίζονται σε εκτιμήσεις γενικής πρόληψης δεν γίνονται αποδεκτές». Εξάλλου, ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί για τα άτομα που απολαύουν του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, στα οποία είναι δυνατό να απαγορευθεί η είσοδος ή διαμονή μόνο για σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

(32)  Σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, το κράτος μέλος εκτέλεσης δεν μπορεί να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκόων τρίτων χωρών που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας μόνο επειδή το καταχωρίζον κράτος μέλος διατηρεί την καταχώριση, εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υποσημείωση 30.

(33)  Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι παιδιά, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989, τα οποία ζουν μακριά και από τους δύο γονείς ή άλλους συγγενείς και για τα οποία δεν φροντίζει κανένας ενήλικας που, βάσει του νόμου ή του εθιμικού δικαίου, είναι αρμόδιος προς τούτο.

(34)  Δεδομένα εξαφάνισης:

α)

Τόπος, ημερομηνία και ώρα της εξαφάνισης.

β)

Περιστάσεις της εξαφάνισης.

Λεπτομέρειες του εξαφανισθέντος προσώπου:

γ)

Εικαζόμενη ηλικία.

δ)

Ύψος.

ε)

Χρώμα επιδερμίδας.

στ)

Χρώμα και σχήμα μαλλιών.

ζ)

Χρώμα οφθαλμών.

η)

Άλλα σωματικά χαρακτηριστικά (δηλαδή διατρήσεις του σώματος, παραμορφώσεις, ακρωτηριασμοί, τατουάζ, σημάδια, ουλές κ.λπ.).

θ)

Ψυχικά γνωρίσματα: τάσεις αυτοκτονίας, ψυχική ασθένεια, επιθετική συμπεριφορά κ.λπ.

ι)

Άλλες λεπτομέρειες: απαραίτητη ιατρική θεραπεία κ.λπ.

ια)

Ρούχα κατά τον χρόνο της εξαφάνισης.

ιβ)

Φωτογραφία: διαθέσιμο ή μη.

ιγ)

Έντυπο εν ζωή: διαθέσιμο ή μη.

Συναφείς πληροφορίες:

ιδ)

Πρόσωπο(-α) που ενδεχομένως συνόδευε(-αν) τον εξαφανισθέντα (και αριθμός ταυτότητας Σένγκεν, αν είναι διαθέσιμος).

ιε)

Όχημα/Οχήματα που συνδέονται με την υπόθεση (και αριθμός ταυτότητας Σένγκεν, αν είναι διαθέσιμος).

ιστ)

Αν είναι διαθέσιμα: αριθμός κινητού τηλεφώνου/τελευταία σύνδεση, επαφή μέσω διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων.

Στο πεδίο 083 δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι τίτλοι των διαφορετικών υποπεδίων, αλλά απλώς η επιστολή αναφοράς. Όταν τα στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα στα πεδία μιας καταχώρισης, οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στην καταχώριση, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων ή φωτογραφιών.

(35)  Για μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τη συναίνεση σε θέματα που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, βλέπε το άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(36)  Η «υπόνοια κλώνου» (suspicion of clone) αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες, για παράδειγμα, τα έγγραφα κυκλοφορίας ενός οχήματος έχουν κλαπεί και χρησιμοποιηθεί για να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας για άλλο όχημα της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας, ίδιου μοντέλου και χρώματος, το οποίο επίσης έχει κλαπεί.