ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 130

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
19 Μαΐου 2017


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

1

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.5.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 130/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/821 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Μαΐου 2017

για τον προσδιορισμό υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Αν και διαθέτει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη, ο φυσικός ορυκτός πλούτος σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις ή σε περιοχές υψηλού κινδύνου μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης, εάν τα έσοδα τροφοδοτούν το ξέσπασμα ή τη συνέχιση βίαιων συγκρούσεων, υπονομεύοντας τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου. Στους τομείς αυτούς, η θραύση του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ανάπτυξης και της σταθερότητας.

(2)

Η πρόκληση που τίθεται από την επιθυμία να προληφθεί η χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων και των δυνάμεων ασφαλείας στις πλούσιες σε πόρους περιοχές αντιμετωπίζεται από τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς σε συνεργασία με οικονομικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, περιλαμβανομένων οργανώσεων γυναικών που πρωτοπορούν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις συνθήκες εκμετάλλευσης που επιβάλλουν οι ομάδες και οι δυνάμεις αυτές, αλλά και όσον αφορά τους βιασμούς και τη βία που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των τοπικών πληθυσμών.

(3)

Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στις πλούσιες σε πόρους, πληττόμενες από συγκρούσεις και υψηλού κινδύνου περιοχές, και μπορεί να περιλαμβάνουν την παιδική εργασία, τη σεξουαλική βία, την εξαφάνιση ανθρώπων, τη βίαιη μετεγκατάσταση και την καταστροφή τόπων και χώρων με τελετουργική ή πολιτιστική σημασία.

(4)

Η Ένωση εμπλέκεται ενεργά σε μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μια κυβερνητικά υποστηριζόμενη διαδικασία με τη συμμετοχή πολλών παραγόντων και με αποτέλεσμα την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου («Κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια») περιλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων και των συμπληρωμάτων τους. Τον Μάιο του 2011, το Συμβούλιο Υπουργών του ΟΟΣΑ συνέστησε την ενεργό προώθηση της τήρησης των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

(5)

Η έννοια της υπεύθυνης προμήθειας υλικών αναφέρεται στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις (2) και ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες αρχές των ΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (3). Τα έγγραφα αυτά αποβλέπουν στην προώθηση των πρακτικών δέουσας επιμέλειας σε επίπεδο αλυσίδας εφοδιασμού όταν οι επιχειρήσεις εφοδιάζονται από περιοχές συγκρούσεων και αστάθειας. Στο ύψιστο διεθνές επίπεδο, το ψήφισμα 1952 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στόχευε ειδικά στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και τις γειτονικές της χώρες στην Κεντρική Αφρική, ζητώντας να τηρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σε συνέχεια του εν λόγω ψηφίσματος, η ομάδα εμπειρογνωμόνων των ΗΕ για τη ΛΔΚ τάχθηκε επίσης υπέρ της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

(6)

Εκτός από τις πολυμερείς πρωτοβουλίες, στις 15 Δεκεμβρίου 2010, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, υιοθέτησαν μια πολιτική δέσμευση στη Λουζάκα για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην περιοχή και ενέκριναν, μεταξύ άλλων, έναν περιφερειακό μηχανισμό πιστοποίησης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

(7)

Ο παρών κανονισμός, μέσω του ελέγχου του εμπορίου ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων, αποτελεί ένα από τα μέσα για την εξάλειψη της χρηματοδότησης ενόπλων ομάδων. Η δραστηριότητα της εξωτερικής και αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης συμβάλλει επίσης στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο, στην ενίσχυση των συνόρων και στην κατάρτιση των τοπικών πληθυσμών και των εκπροσώπων τους ώστε να βοηθούνται να επισημαίνουν τις καταχρηστικές συμπεριφορές.

(8)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, με τίτλο «Πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες — κάλυψη των ουσιωδών αναγκών μας για ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη», αναγνωρίζεται ότι η εξασφάλιση αξιόπιστης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε πρώτες ύλες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Η πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που συνδέονται με την πρόσβαση σε μη ενεργειακές και μη γεωργικές πρώτες ύλες. Η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζει και προωθεί την οικονομική διαφάνεια, καθώς επίσης και τη διαφάνεια της αλυσίδας εφοδιασμού, και την εφαρμογή προτύπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

(9)

Στα ψηφίσματά του της 7ης Οκτωβρίου 2010, της 8ης Μαρτίου 2011, της 5ης Ιουλίου 2011 και της 26ης Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε από την Ένωση να νομοθετεί σε ευθυγράμμιση με τον νόμο των ΗΠΑ για ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, τμήμα 1502 του νόμου «Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act». Στις ανακοινώσεις της της 2ας Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν τις αγορές βασικών εμπορευμάτων και τις πρώτες ύλες» και της 27ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Εμπόριο, μεγέθυνση και ανάπτυξη: Η προσαρμογή της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας», η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της διαφάνειας, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, περιλαμβανομένων και πτυχών της δέουσας επιμέλειας. Στην τελευταία αυτή ανακοίνωση, και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο Συμβούλιο Υπουργών του ΟΟΣΑ τον Μάιο του 2011, η Επιτροπή τάχθηκε επίσης υπέρ της μεγαλύτερης στήριξης και χρήσης των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, ακόμα και εκτός του ΟΟΣΑ.

(10)

Οι πολίτες της Ένωσης, καθώς και οι παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τους οικονομικούς φορείς στην Ένωση που δεν λογοδοτούν για τη δυνητική σύνδεσή τους με την παράνομη εξόρυξη και εμπόριο ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων. Τα εν λόγω ορυκτά, που ενδέχεται να υπάρχουν σε καταναλωτικά προϊόντα, συνδέουν τους καταναλωτές με συγκρούσεις εκτός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές συνδέονται έμμεσα με συγκρούσεις οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, και πιο συγκεκριμένα στα δικαιώματα των γυναικών, καθώς οι ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν συχνά μαζικούς βιασμούς ως σκόπιμη στρατηγική εκφοβισμού και ελέγχου των τοπικών πληθυσμών με στόχο την προστασία των συμφερόντων τους. Για τον λόγο αυτόν, οι πολίτες της Ένωσης ζήτησαν, ιδίως μέσω αναφορών, να προτείνει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νομοθεσία, η οποία θα καθιστά υπεύθυνους τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ.

(11)

Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι μια συνεχής, προληπτική και συμπληρωματική διαδικασία, μέσω της οποίας οι οικονομικοί φορείς εποπτεύουν και διαχειρίζονται τις αγορές και τις πωλήσεις τους, με σκοπό να διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν σε συγκρούσεις ή στις δυσμενείς συνέπειες των συγκρούσεων αυτών.

(12)

Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι των πρακτικών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ενός οικονομικού παράγοντα εξασφαλίζουν αξιοπιστία προς όφελος των κατάντη οικονομικών φορέων και συμβάλλουν στη βελτίωση των ανάντη πρακτικών δέουσας επιμέλειας.

(13)

Η δημοσίευση εκθέσεων από πλευράς των οικονομικών παραγόντων για τις πολιτικές και τις πρακτικές τους σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα τους παρέχει τη διαφάνεια που απαιτείται για να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα μέτρα που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς.

(14)

Οι ενωσιακοί εισαγωγείς διατηρούν ατομικά την ευθύνη να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που καθορίζει ο παρών κανονισμός. Ωστόσο, πολλά υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού («συστήματα δέουσας επιμέλειας») θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Υπάρχουν ήδη συστήματα δέουσας επιμέλειας που αποσκοπούν στη ρήξη του δεσμού μεταξύ συγκρούσεων και προμήθειας κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου και χρυσού. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ανεξάρτητους ελέγχους από τρίτα μέρη για την πιστοποίηση μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού που διαθέτουν συστήματα διασφάλισης της υπεύθυνης προμήθειας ορυκτών. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης των εν λόγω συστημάτων από το ενωσιακό σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού («ενωσιακό σύστημα»). Η μεθοδολογία και τα κριτήρια για την αναγνώριση των συστημάτων αυτών ως ισότιμων προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσδιορίζονται σε μια πράξη κατ' εξουσιοδότηση, ώστε να επιτρέπεται η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό για τους επί μέρους οικονομικούς φορείς που είναι μέλη τέτοιων συστημάτων και να αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές της δέουσας επιμέλειας, να εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις τους ευθυγραμμίζονται με τις ειδικές συστάσεις που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και να τηρούν διαδικαστικές απαιτήσεις όπως η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών, οι μηχανισμοί καταγγελιών και η έγκαιρη αντίδραση σε κινδύνους ή καταγγελίες.

(15)

Οικονομικοί φορείς της Ένωσης έχουν εκφράσει, μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων, το ενδιαφέρον τους για την υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών και έχουν υποβάλει εκθέσεις για τα τρέχοντα προγράμματα δέουσας επιμέλειας που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους, την κάλυψη των αιτημάτων των πελατών τους και την ασφάλεια του εφοδιασμού τους. Ωστόσο, οι οικονομικοί φορείς της Ένωσης έχουν επίσης αναφέρει αναρίθμητες δυσκολίες και πρακτικές προκλήσεις κατά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, διότι οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού είναι επιμήκεις και περίπλοκες και προϋποθέτουν τη συμμετοχή πολλών οικονομικών φορέων που είναι συχνά ανεπαρκώς ενημερωμένοι ή χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. Η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει το κόστος της υπεύθυνης προμήθειας και του ελέγχου από τρίτους, τις διοικητικές συνέπειες από την εν λόγω προμήθεια και τον εν λόγω έλεγχο και τον πιθανό αντίκτυπό τους στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις διαπιστώσεις της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν την κατάλληλη τεχνική βοήθεια και να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ένωση και οι οποίες εισάγουν ορυκτά και μέταλλα θα πρέπει συνεπώς να επωφελούνται από το πρόγραμμα COSME που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(16)

Τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού είναι ένας σημαντικός κρίκος στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών, αφού, τυπικά, είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα επιμέλεια, με τη συγκέντρωση, την κοινοποίηση και την επαλήθευση των πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των ορυκτών και την αλυσίδα επιτήρησης. Μετά από αυτό το στάδιο μετασχηματισμού, συχνά θεωρείται ανέφικτη η ανίχνευση της προέλευσης των ορυκτών. Το ίδιο ισχύει για ανακυκλωμένα μέταλλα, τα οποία έχουν περάσει από ακόμα περισσότερα στάδια της διαδικασίας μετασχηματισμού. Ένας ενωσιακός κατάλογος των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως θα μπορούσε επομένως να παρέχει διαφάνεια και βεβαιότητα στους κατάντη οικονομικούς φορείς όσον αφορά τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, οι ανάντη οικονομικοί φορείς όπως τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού θα πρέπει να υποβάλλονται σε ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτους σε σχέση με τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, μεταξύ άλλων με στόχο να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως.

(17)

Έχει θεμελιώδη σημασία να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών και μετάλλων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, περιλαμβανομένων των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού που εισάγουν και επεξεργάζονται ορυκτά και τα συμπυκνώματά τους.

(18)

Για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του ενωσιακού συστήματος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η μεγάλη πλειονότητα των εισαγόμενων στην Ένωση ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού υπόκεινται στις απαιτήσεις του, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ετήσιος εισαγόμενος όγκος ορυκτού ή μετάλλου ενός ενωσιακού εισαγωγέα είναι μικρότερος από τα αντίστοιχα όρια που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

(19)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ενωσιακού συστήματος και να διευκολυνθεί η αξιολόγηση των συστημάτων δέουσας επιμέλειας που θα μπορούσαν να αναγνωριστούν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού για τον προσδιορισμό και την τροποποίηση των ορίων όγκου των ορυκτών και μετάλλων, καθώς και όσον αφορά την περιγραφή της μεθοδολογίας και των κριτηρίων που πρέπει να ακολουθούνται για την εν λόγω αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη, στην κατεύθυνση αυτή, το έργο του ΟΟΣΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (5). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(20)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης συμμόρφωσης των ενωσιακών εισαγωγέων ορυκτών ή μετάλλων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τη διενέργεια κατάλληλων εκ των υστέρων ελέγχων. Τα μητρώα τέτοιων ελέγχων θα πρέπει να διατηρούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται να ορίζουν τις κυρώσεις που θα ισχύουν για παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού.

(21)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν την αναγνώριση συστημάτων δέουσας επιμέλειας ως ισότιμων, την απόσυρση της ισοτιμίας σε περιπτώσεις παραλείψεων, καθώς και τη σύνταξη του καταλόγου των υπεύθυνων εισαγωγέων, τον κατάλογο των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6). Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, δεδομένης της περιορισμένης διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής, καθώς οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να βασίζονται στη μεθοδολογία και στα κριτήρια που πρόκειται να θεσπιστούν μέσω πράξης κατ' εξουσιοδότηση για την αναγνώριση από την Επιτροπή συστημάτων δέουσας επιμέλειας, η συμβουλευτική διαδικασία κρίνεται πως είναι η κατάλληλη για την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων.

(22)

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος για να επιτραπεί, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, η δυνατότητα για την Επιτροπή να αναγνωρίσει συστήματα δέουσας επιμέλειας και για να επιτραπεί στους οικονομικούς φορείς να εξοικειωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

(23)

Η Επιτροπή και ο/η Ύπατος/-η Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας θα πρέπει να επανεξετάζουν σε τακτά διαστήματα τη χρηματοδοτική στήριξη και τις πολιτικές δεσμεύσεις τους προς περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου όπου εξορύσσεται κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός, και ιδίως στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή της πολιτικής και να παρέχονται κίνητρα και να ενισχύεται ο σεβασμός της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και της δεοντολογικής εξόρυξης.

(24)

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του ενωσιακού συστήματος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό. Έως την 1η Ιανουαρίου 2023 και, εν συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ενωσιακού συστήματος, καθώς και τον αντίκτυπο της πρακτικής εφαρμογής του όσον αφορά την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας των ορυκτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και τον αντίκτυπό της στους οικονομικούς φορείς της Ένωσης, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή μπορεί, αν είναι αναγκαίο, να συνοδεύεται και από ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες ενδεχομένως να περιέχουν περαιτέρω υποχρεωτικά μέτρα.

(25)

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, της 5ης Μαρτίου 2014, «Υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου: προς μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση» (η «κοινή ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2014»), η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας δεσμεύτηκαν για την εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη ενωσιακή προσέγγιση σχετικά με την υπεύθυνη προμήθεια, παράλληλα με τον παρόντα κανονισμό, με σκοπό όχι μόνο την επίτευξη υψηλού επιπέδου συμμετοχής των οικονομικών φορέων στο ενωσιακό σύστημα που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, αλλά και τη διασφάλιση μιας παγκόσμιας, συνεκτικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου.

(26)

Η αποτροπή της χρήσης των κερδών από το εμπόριο ορυκτών και μετάλλων για τη χρηματοδότηση ένοπλων συγκρούσεων, μέσω της χρήσης της δέουσας επιμέλειας και της διαφάνειας, θα προωθήσει τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτόν, ο παρών κανονισμός καλύπτει παρεμπιπτόντως και πεδία που εμπίπτουν στην πολιτική της Ένωσης για την αναπτυξιακή συνεργασία, επιπλέον του κυρίαρχου πεδίου που εμπίπτει στην κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται ένα ενωσιακό σύστημα για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού («ενωσιακό σύστημα»), προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες ενόπλων ομάδων και δυνάμεων ασφαλείας να εμπορεύονται κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο, τα μεταλλεύματα τους, καθώς και χρυσό. Ο παρών κανονισμός είναι σχεδιασμένος με σκοπό να παρέχει διαφάνεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά τις πρακτικές των εισαγωγέων, των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού για τον εφοδιασμό τους από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου.

2.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους εισαγωγείς της Ένωσης που εισάγουν ορυκτά ή μέταλλα που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο ή χρυσό, όπως ορίζεται στο παράρτημα I.

3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ενωσιακούς εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων, όταν ο ετήσιος εισαγόμενος από αυτούς όγκος για κάθε σχετικό ορυκτό ή μέταλλο είναι μικρότερος από τα αντίστοιχα όρια όγκου που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

Όλα τα όρια όγκου τίθενται σε ένα επίπεδο που εξασφαλίζει ότι η μεγάλη πλειονότητα, και όχι λιγότερο από το 95 %, του συνολικού εισαγόμενου στην Ένωση όγκου καθενός από τα ορυκτά και μέταλλα που, σύμφωνα με τον κώδικα συνδυασμένης ονοματολογίας, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται στις υποχρεώσεις των ενωσιακών εισαγωγέων οι οποίες προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει πράξη κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, ει δυνατόν πριν από την 1η Απριλίου 2020 αλλά όχι μετά την 1η Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι με τη θέσπιση των ορίων όγκου για τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα τανταλίου ή νιοβίου, τα μεταλλεύματα και συμπυκνώματα χρυσού, τα οξείδια και υδροξείδια κασσιτέρου, το τανταλικό λίθιο και το καρβίδιο του τανταλίου.

5.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, για την τροποποίηση των ισχυόντων ορίων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ανά τριετία, μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

6.   Με την εξαίρεση του άρθρου 7 παράγραφος 4, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ανακυκλωμένα μέταλλα.

7.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αποθέματα όταν ο ενωσιακός εισαγωγέας αποδεικνύει ότι τα εν λόγω αποθέματα στην παρούσα μορφή τους είχαν δημιουργηθεί σε επαληθεύσιμη ημερομηνία πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2013.

8.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα προσδιοριζόμενα στο παράρτημα Ι ορυκτά και μέταλλα που ανακτώνται ως εξορυκτικά υποπροϊόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο κ).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «ορυκτά»: νοούνται τα ακόλουθα όπως απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι:

μεταλλεύματα και συμπυκνώματα που περιέχουν κασσίτερο, ταντάλιο ή βολφράμιο και

χρυσός·

β)   «μέταλλα»: μέταλλα που περιέχουν ή αποτελούνται από κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο ή χρυσό, όπως απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι·

γ)   «αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών»: σύστημα δραστηριοτήτων, οργανισμών, φορέων, τεχνολογίας, πληροφοριών, πόρων και υπηρεσιών που εμπλέκονται στη μετακίνηση και επεξεργασία των ορυκτών από το τόπο εξόρυξής τους ως την ενσωμάτωσή τους στο τελικό προϊόν·

δ)   «δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού»: υποχρεώσεις των ενωσιακών εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, σε σχέση με τα συστήματα διαχείρισής τους, τη διαχείριση των κινδύνων, τους ελέγχους από ανεξάρτητα τρίτα μέρη και την κοινοποίηση πληροφοριών με σκοπό τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των πραγματικών και των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και τις περιοχές υψηλού κινδύνου για την πρόληψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες εφοδιασμού τους·

ε)   «αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού»: καταγραφή της αλληλουχίας των οικονομικών φορέων που έχουν την επιτήρηση των ορυκτών και των μετάλλων καθώς αυτά μετακινούνται κατά μήκος μιας αλυσίδας εφοδιασμού·

στ)   «περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου»: περιοχές σε κατάσταση ένοπλης σύγκρουσης ή σε ασταθή μεταπολεμική περίοδο, καθώς και περιοχές με ανεπαρκή ή ανύπαρκτη διακυβέρνηση και ασφάλεια, όπως αποσαθρωμένα κράτη, και με εκτεταμένες και συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ζ)   «ένοπλες ομάδες και δυνάμεις ασφαλείας»: ομάδες όπως αναφέρονται στο παράρτημα II των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

η)   «μεταλλουργείο και εγκατάσταση εξευγενισμού»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εφαρμόζει μορφές εξορυκτικής μεταλλουργίας οι οποίες περιλαμβάνουν στάδια επεξεργασίας με σκοπό την παραγωγή ενός μετάλλου από ένα ορυκτό·

θ)   «υπεύθυνα μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού παγκοσμίως»: τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού που βρίσκονται εντός ή εκτός της Ένωσης και κρίνεται ότι συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό·

ι)   «ανάντη»: αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών από τα σημεία εξόρυξης ως τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού, αυτών συμπεριλαμβανομένων·

ια)   «κατάντη»: αλυσίδα εφοδιασμού μετάλλων, από το στάδιο μετά τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού ως το τελικό προϊόν·

ιβ)   «ενωσιακός εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δηλώνει ορυκτά ή μέταλλα για τη διοχέτευσή τους σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 201 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η δήλωση αυτή, όπως ορίζεται στα στοιχεία δεδομένων 3/15 και 3/16 σύμφωνα με το παράρτημα Β του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (8)·

ιγ)   «σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού» ή «σύστημα δέουσας επιμέλειας»: ένας συνδυασμός εθελοντικών διαδικασιών, εργαλείων και μηχανισμών δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, περιλαμβανομένων των ελέγχων από ανεξάρτητα τρίτα μέρη, που έχει καταρτιστεί και βρίσκεται υπό την εποπτεία κυβερνήσεων, κλαδικών βιομηχανικών συνδέσμων ή ομάδων ενδιαφερόμενων οργανώσεων·

ιδ)   «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών»: αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10 με εξειδίκευση όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τις βιομηχανικές διαδικασίες και τους ελέγχους·

ιε)   «κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια»: οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου (δεύτερη έκδοση, ΟΟΣΑ 2013), περιλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων και των συμπληρωμάτων τους·

ιστ)   «μηχανισμός καταγγελιών»: μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για κινδύνους, ο οποίος επιτρέπει σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, περιλαμβανομένων των καταγγελλόντων ατασθαλίες, να εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με τις συνθήκες εξόρυξης, εμπορίου και επεξεργασίας ορυκτών σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και εξαγωγής ορυκτών από τέτοιες περιοχές·

ιζ)   «μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού»: πολιτική για την αλυσίδα εφοδιασμού η οποία είναι σύμφωνη με το παράρτημα II των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, στο οποίο περιγράφονται οι κίνδυνοι σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων που ενδεχομένως συνδέονται με την εξόρυξη, το εμπόριο και την επεξεργασία ορυκτών σε περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου και με την εξαγωγή ορυκτών από τέτοιες περιοχές·

ιη)   «σχέδιο διαχείρισης κινδύνων»: έγγραφη απάντηση ενωσιακού εισαγωγέα αναφορικά με τους εντοπισθέντες κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού βάσει του παραρτήματος ΙΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

ιθ)   «ανακυκλωμένα μέταλλα»: τα ανακτημένα τελικά προϊόντα ή προϊόντα μετά την κατανάλωση ή τα απορρίμματα μεταποιημένων μετάλλων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευής προϊόντων, περιλαμβάνονται πλεονάζοντα, παρωχημένα, ελαττωματικά και παλαιά (σκραπ) μεταλλικά υλικά τα οποία περιέχουν εξευγενισμένα ή κατεργασμένα μέταλλα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση στην παραγωγή κασσιτέρου, τανταλίου, βολφραμίου ή χρυσού. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, τα μερικώς μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα ορυκτά ή τα υποπροϊόντα από άλλο μετάλλευμα δεν θεωρούνται ανακυκλωμένα μέταλλα·

κ)   «υποπροϊόν»: ορυκτό ή μέταλλο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και έχει προκύψει από τη μεταποίηση ορυκτού ή μετάλλου ευρισκόμενου εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και το οποίο ορυκτό ή μέταλλο δεν θα είχε προκύψει χωρίς τη μεταποίηση του αρχικού ορυκτού ή μετάλλου που βρίσκεται εκτός του πεδίου του παρόντος κανονισμού·

κα)   «επαληθεύσιμη ημερομηνία»: ημερομηνία που μπορεί να επαληθευθεί με την εξέταση σφραγίδων ημερομηνίας σε προϊόντα ή καταλόγων απογραφής.

Άρθρο 3

Συμμόρφωση ενωσιακών εισαγωγέων με υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού

1.   Ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και διατηρεί την τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωσή καθενός τους με τις υποχρεώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ανεξάρτητων ελέγχων από τρίτα μέρη.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες να διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 11.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν στην Επιτροπή αιτήματα αναγνώρισης συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των ενωσιακών εισαγωγέων προς τις σχετικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται στα άρθρα 4 έως 7.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις για το σύστημα διαχείρισης

Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων:

α)

υιοθετούν και κοινοποιούν σαφώς στους προμηθευτές και το κοινό επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική τους για την αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών και μετάλλων που ενδέχεται να προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου·

β)

ενσωματώνουν στην πολιτική τους για την αλυσίδα εφοδιασμού τα πρότυπα βάσει των οποίων πρέπει να διαμορφώνεται η δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα πρότυπα που καθορίζονται στο μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες εφοδιασμού στο παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

γ)

διαμορφώνουν τα συστήματά τους εσωτερικής διαχείρισης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στηρίζουν τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού, αναθέτοντας στην ανώτερη διοικητική μονάδα, σε περιπτώσεις όπου ο ενωσιακός εισαγωγέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, την ευθύνη της εποπτείας της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και της τήρησης αρχείων για τα συστήματα αυτά για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών·

δ)

ενισχύουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι των προμηθευτών, ενσωματώνοντας την πολιτική τους για την αλυσίδα εφοδιασμού στις συμβάσεις και τις συμφωνίες με τους προμηθευτές σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

ε)

εδραιώνουν έναν μηχανισμό καταγγελιών ως σύστημα αφύπνισης και έγκαιρης προειδοποίησης ή παρέχουν τέτοιο μηχανισμό μέσω συνεργατικών διακανονισμών με άλλους οικονομικούς φορείς ή οργανισμούς, ή διευκολύνοντας την προσφυγή σε εξωτερικό εμπειρογνώμονα ή όργανο όπως για παράδειγμα σε ένα διαμεσολαβητή·

στ)

όσον αφορά τα ορυκτά, διαχειρίζονται αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού που παρέχει, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

περιγραφή του ορυκτού, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του ονομασίας και του είδους,

ii)

όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του ενωσιακού εισαγωγέα,

iii)

χώρα προέλευσης των ορυκτών,

iv)

ποσότητες και ημερομηνίες εξόρυξης, εάν τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα, εκφρασμένες σε όγκο ή βάρος,

v)

εφόσον τα ορυκτά προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου ή όταν έχουν διαπιστωθεί από τον ενωσιακό εισαγωγέα άλλοι κίνδυνοι της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως αυτοί απαριθμούνται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις για τους ανάντη οικονομικούς φορείς, που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, όπως το ορυχείο προέλευσης των ορυκτών, τοποθεσίες όπου τα ορυκτά τυγχάνουν ενοποίησης, εμπορίας και επεξεργασίας, και φόρους, τέλη και δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβλήθηκαν·

ζ)

όσον αφορά τα μέταλλα, χρησιμοποιούν αλυσίδα επιτήρησης ή σύστημα ανιχνευσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο παρέχει, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

i)

περιγραφή του μετάλλου, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής του ονομασίας και του είδους,

ii)

όνομα και διεύθυνση του προμηθευτή του ενωσιακού εισαγωγέα,

iii)

επωνυμία και διεύθυνση των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού του ενωσιακού εισαγωγέα,

iv)

εφόσον είναι διαθέσιμα, αρχεία των αναφορών από τους ελέγχους τρίτων μερών σε μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού, ή απόδειξη της συμμόρφωσης με σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι αναγνωρισμένο από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8,

v)

αν τα αρχεία του σημείου iv) δεν είναι διαθέσιμα:

χώρες προέλευσης των ορυκτών στην αλυσίδα εφοδιασμού των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού,

όταν τα μέταλλα βασίζονται σε ορυκτά τα οποία προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, ή έχουν διαπιστωθεί από τον ενωσιακό εισαγωγέα άλλοι κίνδυνοι της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως αυτοί απαριθμούνται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με τις ειδικές συστάσεις που περιέχονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τους κατάντη οικονομικούς φορείς·

η)

όσον αφορά τα υποπροϊόντα, παρέχουν πληροφορίες, υποστηριζόμενες από έγγραφα, από το σημείο καταγωγής των εν λόγω υποπροϊόντων, δηλαδή το σημείο όπου το υποπροϊόν διαχωρίζεται για πρώτη φορά από το αρχικό ορυκτό ή μέταλλο που δεν εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις για τη διαχείριση κινδύνων

1.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών:

α)

προσδιορίζουν και αξιολογούν τους κινδύνους δυσμενών επιπτώσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στο άρθρο 4, σύμφωνα τα πρότυπα της πολιτικής της αλυσίδας εφοδιασμού που συνάδει με το παράρτημα II και τις συστάσεις δέουσας επιμέλειας των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

β)

εφαρμόζουν στρατηγική για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίστηκαν, σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνει ή να μετριάζει τις δυσμενείς επιπτώσεις με τους εξής τρόπους:

i)

αναφέροντας τα ευρήματα της αξιολόγησης κινδύνων στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ανώτερη διοικητική μονάδα που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτόν, σε περιπτώσεις όπου ο ενωσιακός εισαγωγέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο·

ii)

θεσπίζοντας μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα II και τις συστάσεις δέουσας επιμέλειας των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα επιρροής τους, και λαμβάνει, όπου χρειάζεται, μέτρα για να ασκήσει πίεση στους προμηθευτές που μπορούν πιο αποτελεσματικά να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τους προσδιορισμένους κινδύνους, καθιστώντας εφικτό είτε:

να συνεχιστεί το εμπόριο, καταβάλλοντας ταυτόχρονα μετρήσιμες προσπάθειες μετριασμού του κινδύνου,

να διακοπεί προσωρινά το εμπόριο, ενώ καταβάλλονται συνεχείς μετρήσιμες προσπάθειες μετριασμού του κινδύνου, ή

να αποδεσμευτεί από έναν προμηθευτή όταν αποτύχουν οι προσπάθειες μετριασμού του κινδύνου·

iii)

εφαρμόζοντας το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, εποπτεύοντας και παρακολουθώντας τα αποτελέσματα των προσπαθειών μετριασμού του κινδύνου, ενημερώνοντας με αναφορές την ανώτερη διοικητική μονάδα που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτόν σε περιπτώσεις όπου ο ενωσιακός εισαγωγέας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, και κρίνοντας εάν χρειάζεται να αναστείλει ή να διακόψει τη συνεργασία με κάποιον προμηθευτή έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων·

iv)

διεξάγοντας πρόσθετες αξιολογήσεις δεδομένων και κινδύνων για τους κινδύνους που απαιτούν μετριασμό, ή κατόπιν μεταβολής των συνθηκών.

2.   Εάν ενωσιακός εισαγωγέας ορυκτών καταβάλλει προσπάθειες μετριασμού των κινδύνων ενώ συνεχίζει ή έχει αναστείλει προσωρινά τις εμπορικές συναλλαγές, διαβουλεύεται με τους προμηθευτές και τα οικεία ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τοπικών και κεντρικών κυβερνητικών αρχών, διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και επηρεαζόμενων τρίτων μερών, και καταλήγει σε μία στρατηγική για τον μετρήσιμο περιορισμό των κινδύνων στο σχέδιο διαχείρισής τους.

3.   Προκειμένου να συμπεριλάβει στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων στρατηγικές μετριασμού κατάλληλες για περιοχές συγκρούσεων και περιοχές υψηλού κινδύνου, οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών βασίζονται στα μέτρα και τους δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα III των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και μετρά τη σταδιακή βελτίωση.

4.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων εντοπίζουν και αξιολογούν, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και τις ειδικές συστάσεις που καθορίζονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, τους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, στη βάση διαθέσιμων εκθέσεων ελέγχου από τρίτα μέρη όσον αφορά τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην εν λόγω αλυσίδα εφοδιασμού, όπου αξιολογούνται, κατά περίπτωση, οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας των εν λόγω μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Αν δεν υπάρχουν εκθέσεις ελέγχου από τρίτα μέρη όσον αφορά τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων εντοπίζουν και αξιολογούν τους κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού τους στο πλαίσιο του δικού τους συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων πραγματοποιούν ελέγχους όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

5.   Σε περιπτώσεις στις οποίες αυτοί δεν είναι φυσικά πρόσωπα, οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων αναφέρουν τα ευρήματα της αξιολόγησης κινδύνων, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4, στην ανώτερη διοικητική μονάδα τους που έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτόν και εφαρμόζουν μια στρατηγική αντίδρασης που αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών τους, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια και τις ειδικές συστάσεις που περιέχονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις όσον αφορά τον έλεγχο από τρίτο μέρος

1.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων διεξάγουν ελέγχους μέσω ανεξάρτητου τρίτου μέρους (έλεγχος από τρίτο μέρος).

Ο έλεγχος από τρίτο μέρος:

α)

περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του όλες τις δραστηριότητες του ενωσιακού εισαγωγέα, τις διαδικασίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ορυκτών ή μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος διαχείρισης, της διαχείρισης κινδύνων και της δημοσιοποίησης των πληροφοριών του ενωσιακού εισαγωγέα σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 7 αντίστοιχα·

β)

έχει ως στόχο του να προσδιορίσει κατά πόσο οι πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του ενωσιακού εισαγωγέα είναι σύμφωνες προς τα άρθρα 4, 5 και 7 του παρόντος κανονισμού·

γ)

διατυπώνει συστάσεις προς τον ενωσιακό εισαγωγέα σε σχέση με τρόπους ώστε αυτός να βελτιώσει τις πρακτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού του· και

δ)

σέβεται τις ελεγκτικές αρχές της ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της λογοδοσίας, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια.

2.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας ελέγχων από τρίτα μέρη σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, περιλαμβανομένων και εκθέσεων ελέγχου από τρίτα μέρη, με τα οποία αποδεικνύεται ότι όλα τα μεταλλουργεία και οι εγκαταστάσεις εξευγενισμού στην αλυσίδα εφοδιασμού τους συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Η υποχρέωση υποβολής ουσιαστικών αποδεικτικών στοιχείων θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί όταν οι ενωσιακοί εισαγωγείς μετάλλων αποδεικνύουν ότι προμηθεύονται αποκλειστικά από μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Επιτροπής στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 9.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις κοινοποίησης

1.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών του οικείου κράτους μέλους τις εκθέσεις κάθε ελέγχου από τρίτο μέρος που έχει διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, ή απόδειξη της συμμόρφωσης προς σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που είναι αναγνωρισμένο από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8.

2.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων θέτουν στη διάθεση των αμέσως κατάντη αγοραστών τους όλες τις πληροφορίες που έχουν προκύψει και διατηρούνται σύμφωνα με τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό.

3.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων δημοσιεύουν, σε ετήσια βάση, εκθέσεις όσο το δυνατόν ευρύτερα, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο σχετικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και τις πρακτικές τους για την υπεύθυνη προμήθεια. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και τη διαχείριση κινδύνων τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, καθώς και συνοπτική έκθεση των ανεξάρτητων ελέγχων τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του ελεγκτή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό.

4.   Όταν ενωσιακός εισαγωγέας μπορεί να συμπεράνει εύλογα ότι τα μέταλλα προέρχονται μόνο από ανακυκλωμένες πηγές ή σκραπ, τότε, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εμπορική εμπιστευτικότητα και άλλα ζητήματα σχετικά με τον ανταγωνισμό:

α)

δημοσιοποιεί το συμπέρασμά του και

β)

περιγράφει με επαρκείς λεπτομέρειες τα μέτρα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που εφάρμοσε καταλήγοντας στο συμπέρασμα αυτό.

Άρθρο 8

Αναγνώριση συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού

1.   Οι κυβερνήσεις, οι βιομηχανικές ενώσεις και ομάδες ενδιαφερόμενων οργανώσεων που εφαρμόζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας («ιδιοκτήτες συστημάτων») μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για την εκ μέρους της αναγνώριση των συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που έχουν αναπτύξει και επιβλέψει. Η αίτηση αυτή υποστηρίζεται με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και με πληροφορίες.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 19 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας και των κριτηρίων που επιτρέπουν στην Επιτροπή να κρίνει εάν τα συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού κάνουν δυνατή την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού από τους οικονομικούς φορείς και να προβαίνει στην αναγνώριση των συστημάτων αυτών.

3.   Εφόσον η Επιτροπή κρίνει, με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις πληροφορίες που της παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 1 και σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αναγνώρισης που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 2, ότι το συγκεκριμένο σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά από έναν ενωσιακό εισαγωγέα ορυκτών ή μετάλλων, του παρέχει τη δυνατότητα να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό, εκδίδει εκτελεστική πράξη που χορηγεί στο σύστημα αυτό αναγνώριση ισοδυναμίας με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Πριν από την έκδοση τέτοιων εκτελεστικών πράξεων, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ, αν κρίνεται αναγκαίο.

Όταν λαμβάνει απόφαση σχετικά με την αναγνώριση συστήματος δέουσας επιμέλειας, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις διάφορες πρακτικές της βιομηχανίας που καλύπτονται από το εν λόγω σύστημα, καθώς και τη βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση και μέθοδο που χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό για τον προσδιορισμό περιοχών συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου, και τα καταγεγραμμένα αποτελέσματά της. Ο ιδιοκτήτης του συστήματος κοινοποιεί αυτά τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα.

Οι εκτελεστικές αποφάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

4.   Η Επιτροπή επαληθεύει επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο τα αναγνωρισμένα συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια που οδήγησαν στην απόφαση αναγνώρισης της ισοδυναμίας που έλαβε δυνάμει της παραγράφου 3.

5.   Ο ιδιοκτήτης ενός συστήματος δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για οποιεσδήποτε αλλαγές ή επικαιροποιήσεις πραγματοποιούνται στο σύστημα στο οποίο έχει χορηγηθεί αναγνώριση ισοδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3.

6.   Εάν υπάρχουν στοιχεία για επανειλημμένες ή σοβαρές περιπτώσεις κατά τις οποίες οικονομικοί φορείς που εφαρμόζουν ένα σύστημα αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 3 δεν συμμορφώθηκαν προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εξετάζει, σε διαβούλευση με τον ιδιοκτήτη του αναγνωρισμένου συστήματος, εάν οι περιπτώσεις αυτές δείχνουν αδυναμίες του συστήματος.

7.   Όταν η Επιτροπή εντοπίζει μη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό ή αδυναμίες σε αναγνωρισμένο σύστημα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού, μπορεί να παραχωρεί στον ιδιοκτήτη του συστήματος κατάλληλη χρονική περίοδο για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Όταν ο ιδιοκτήτης του συστήματος δεν λαμβάνει ή αρνείται να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, και όταν η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μη συμμόρφωση ή οι αδυναμίες στις οποίες αναφέρεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπονομεύουν την ικανότητα του ενωσιακού εισαγωγέα που εφαρμόζει το σύστημα αυτό να συμμορφώνεται προς τον παρόντα κανονισμό, ή όταν επανειλημμένες ή σοβαρές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οικονομικών φορέων που εφαρμόζουν το σύστημα αυτό οφείλονται σε αδυναμίες του συστήματος, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2 για να αποσύρει την αναγνώριση του συστήματος.

8.   Η Επιτροπή δημιουργεί και ενημερώνει μητρώο αναγνωρισμένων συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το μητρώο αυτό γίνεται δημόσια διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

Άρθρο 9

Κατάλογος υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως

1.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις όπου θεσπίζει ή τροποποιεί τον κατάλογο με τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως.

Ο εν λόγω κατάλογος συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τα υπεύθυνα μεταλλουργεία και εγκαταστάσεις εξευγενισμού παγκοσμίως που καλύπτονται από συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και τις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1.

2.   Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εντοπίσει τα μεταλλουργεία και τις εγκαταστάσεις εξευγενισμού, που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που πορίζονται ορυκτά —τουλάχιστον εν μέρει— από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, ιδίως χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από τους ιδιοκτήτες αναγνωρισμένων συστημάτων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού σύμφωνα με το άρθρο 8.

3.   Η Επιτροπή θεσπίζει ή τροποποιεί τον κατάλογο χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα στο παράρτημα II και σύμφωνα με την συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2. Πριν από την έγκριση του εν λόγω καταλόγου, η Επιτροπή, κατά περίπτωση, διαβουλεύεται με τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ.

4.   Η Επιτροπή, με την έκδοση μιας εκτελεστικής πράξης, διαγράφει από τον κατάλογο τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των μεταλλουργείων και των εγκαταστάσεων εξευγενισμού εκείνων που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως υπεύθυνοι εισαγωγείς, στη βάση πληροφοριών που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 και το άρθρο 17 παράγραφος 1. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

5.   Η Επιτροπή επικαιροποιεί έγκαιρα και δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως.

Άρθρο 10

Αρμόδιες αρχές των κρατών μελών

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμοδίων αρχών έως τις 9 Δεκεμβρίου 2017. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές των ονομασιών ή διευθύνσεων των αρμοδίων αρχών.

2.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί, μεταξύ άλλων και στο διαδίκτυο, κατάλογο των αρμόδιων αρχών, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ. Η Επιτροπή ενημερώνει τον κατάλογο αυτό σε τακτική βάση.

3.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την Ένωση.

Άρθρο 11

Εκ των υστέρων έλεγχοι επί των ενωσιακών εισαγωγέων

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών έχουν την ευθύνη να διενεργούν ενδεδειγμένους εκ των υστέρων ελέγχους ώστε να διασφαλίσουν ότι οι ενωσιακοί εισαγωγείς ορυκτών ή μετάλλων συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4 έως 7.

2.   Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση που βασίζεται στους κινδύνους, καθώς και σε περιπτώσεις που μια αρμόδια αρχή διαθέτει σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός ενωσιακού εισαγωγέα προς τον παρόντα κανονισμό.

3.   Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

α)

εξέταση της εφαρμογής από τον ενωσιακό εισαγωγέα των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων, τον ανεξάρτητο έλεγχο από τρίτο μέρος και τη δημοσιοποίηση·

β)

εξέταση της τεκμηρίωσης και των μητρώων που αποδεικνύουν την ορθή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ)

εξέταση των ελεγκτικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 6.

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να περιλαμβάνουν και επιτόπιες επιθεωρήσεις, μεταξύ άλλων και στις εγκαταστάσεις του ενωσιακού εισαγωγέα.

4.   Οι ενωσιακοί εισαγωγείς παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 εκ των υστέρων ελέγχων, ιδίως ως προς την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και την προσκόμιση εγγράφων τεκμηρίωσης και αρχείων.

5.   Για να εξασφαλιστεί η σαφήνεια των καθηκόντων και η συνεκτικότητα των ενεργειών των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, η Επιτροπή καταρτίζει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή εγχειριδίου, όπου περιγράφει λεπτομερειακά τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που διεξάγουν τους εκ των υστέρων ελέγχους στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, υποδείγματα εγγράφων που διευκολύνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Μητρώο εκ των υστέρων ελέγχων επί των ενωσιακών εισαγωγέων

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τηρούν μητρώα των εκ των υστέρων ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, στα οποία αναφέρουν ιδίως τη φύση και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, καθώς και αρχείο για κάθε ανακοίνωση διορθωτικής ενέργειας που κοινοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3.

Τα μητρώα των εκ των υστέρων ελέγχων στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 1 διατηρούνται επί πέντε τουλάχιστον έτη.

Άρθρο 13

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων και με τις αντίστοιχες τελωνειακές αρχές, για θέματα που αφορούν τους ελέγχους της δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και τους εκ των υστέρων ελέγχους που διενεργούνται.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ανταλλάσσουν με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή πληροφορίες για ελλείψεις που διαπιστώνονται μέσω των εκ των υστέρων ελέγχων στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 11 παράγραφος 1, καθώς και για τους κανόνες που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 16.

3.   Η συνεργασία στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2 πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) σχετικά με την προστασία δεδομένων, καθώς και κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Άρθρο 14

Κατευθυντήριες γραμμές

1.   Για να υπάρχει σαφήνεια και βεβαιότητα, καθώς και συνέπεια μεταξύ των πρακτικών των οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον ΟΟΣΑ, εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές υπό μορφή εγχειριδίου για οικονομικούς φορείς, στο οποίο θα εξηγείται ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των περιοχών συγκρούσεων και των περιοχών υψηλού κινδύνου. Το εν λόγω εγχειρίδιο βασίζεται στον ορισμό των περιοχών συγκρούσεων και των περιοχών υψηλού κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού και λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δέουσας επιμέλειας του ΟΟΣΑ στον τομέα αυτόν, περιλαμβανομένων και άλλων κινδύνων της αλυσίδας εφοδιασμού που θέτουν σε ενέργεια προειδοποιητικά σήματα όπως αυτά προσδιορίζονται στα σχετικά συμπληρώματα των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών.

2.   Η Επιτροπή ζητεί να της χορηγηθεί εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη που θα προσφέρει ενδεικτικό, μη διεξοδικό, τακτικά επικαιροποιούμενο κατάλογο περιοχών συγκρούσεων και περιοχών υψηλού κινδύνου. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται σε αναλύσεις του εγχειριδίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και σε πληροφορίες που διατίθενται, μεταξύ άλλων, από τον επιστημονικό κόσμο και από συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι ενωσιακοί εισαγωγείς που πορίζονται από περιοχές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν συνεχίζουν πάντως να υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί με γραπτή διαδικασία, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, εάν, εντός της προθεσμίας για την έκδοση της γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 16

Κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους κανόνες στους οποίους αναφέρεται η παράγραφος 1, ενώ επίσης κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.   Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εκδίδουν ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τον ενωσιακό εισαγωγέα.

Άρθρο 17

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους το αργότερο, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, σχετικά με ανακοινώσεις διορθωτικών μέτρων τις οποίες έχουν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές τους δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 3, και σχετικά με τις εκθέσεις των ελέγχων από τρίτα μέρη που τέθηκαν στη διάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1.

2.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2023 και, εν συνεχεία, ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού. Στην επανεξέταση αυτή λαμβάνονται υπόψη η επίδρασή του παρόντος κανονισμού επί τόπου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προώθηση και το κόστος του υπεύθυνου πορισμού ορυκτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου και η επίδρασή του παρόντος κανονισμού σε οικονομικούς φορείς στην Ένωση, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα που προσδιορίζονται στην κοινή ανακοίνωση της 5ης Μαρτίου 2014. Η Επιτροπή συζητά την έκθεση επανεξέτασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο. Η επανεξέταση περιλαμβάνει εξωτερική αξιολόγηση του ποσοστού των κατάντη οικονομικών φορέων στην Ένωση με κασσίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο ή χρυσό στην αλυσίδα εφοδιασμού τους, οι οποίοι εφαρμόζουν συστήματα δέουσας επιμέλειας. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται η καταλληλότητα και η υλοποίηση αυτών των συστημάτων δέουσας επιμέλειας και η επίδραση του ενωσιακού συστήματος επί τόπου, καθώς και η ανάγκη για πρόσθετα υποχρεωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής μόχλευση της συνολικής ενωσιακής αγοράς στην αλυσίδα υπεύθυνου εφοδιασμού ορυκτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

3.   Με βάση τα συμπεράσματα της Επιτροπής επανεξέτασης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διαθέτουν εξουσία επιβολής κυρώσεων σε ενωσιακούς εισαγωγείς, σε περίπτωση συνεχούς με συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο αυτό.

Άρθρο 18

Μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ορίων

Στη βάση τελωνειακών πληροφοριών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής, όσον αφορά τον ετήσιο εισαγόμενο όγκο ανά ενωσιακό εισαγωγέα και ανά κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας που καταγράφονται στο παράρτημα Ι, στις αντίστοιχες επικράτειές τους, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή επιλέγει τον υψηλότερο ετήσιο εισαγόμενο όγκο ανά ενωσιακό εισαγωγέα και ανά κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, που αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 95 % του συνολικού ετήσιου όγκου εισαγωγών στην Ένωση για τον συγκεκριμένο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας, ως το νέο όριο που εισάγεται στο παράρτημα Ι. Για να το πράξει αυτό, η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τις εισαγωγές για κάθε ενωσιακό εισαγωγέα που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τα προηγούμενα δύο έτη.

Άρθρο 19

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 2, ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 8 Ιουνίου 2017. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 και στο άρθρο 8 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος τυχόν κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.   Μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την προς τα όργανα αυτά κοινοποίηση της πράξης ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εκφράσουν αντίρρηση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Με την εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 9 Ιουλίου 2017.

3.   Το άρθρο 1 παράγραφος 5, το άρθρο 3 παράγραφος 1, το άρθρο 3 παράγραφος 2, τα άρθρα 4 έως 7, το άρθρο 8 παράγραφος 6, το άρθρο 8 παράγραφος 7, το άρθρο 10 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 1, το άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 11 παράγραφος 4, τα άρθρα 12 και 13, το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 17 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 17 Μαΐου 2017.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. TAJANI

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. ABELA


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Μαρτίου 2017 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2017.

(2)  Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, ΟΟΣΑ, έκδοση 2011.

(3)  Κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: Εφαρμογή του πλαισίου «Προστασία, σεβασμός και επανόρθωση» των Ηνωμένων Εθνών, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων των ΗΕ με τη απόφαση 17/4 της 6ης Ιουλίου 2011 (A/HRC/RES/17/4).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME) (2014-2020) και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1639/2006/EK (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 33).

(5)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(8)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(9)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των ορυκτών και μετάλλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/821 που έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία

Μέρος Α: Ορυκτά

Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ

Υποδιαίρεση TARIC

Οριακό μέγεθος (kg)

Μεταλλεύματα κασσιτέρου και συμπυκνώματα

2609 00 00

 

5 000

Μεταλλεύματα βολφραμίου και συμπυκνώματα

2611 00 00

 

250 000

Μεταλλεύματα τανταλίου ή νιοβίου και συμπυκνώματα

ex 2615 90 00

10

Εφαρμόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 4 και το άρθρο 18

Μεταλλεύματα χρυσού και συμπυκνώματα

ex 2616 90 00

10

Εφαρμόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 4 και το άρθρο 18

Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη με συγκέντρωση χρυσού χαμηλότερη από 99,5 %, που δεν έχει περάσει το στάδιο του εξευγενισμού

ex 7108  (*1)

 

100

Μέρος Β: Μέταλλα

Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ

Υποδιαίρεση TARIC

Οριακό μέγεθος (kg)

Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου

2825 90 40

 

100 000

Οξείδια και υδροξείδια του κασσιτέρου

ex 2825 90 85

10

Εφαρμόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 4 και το άρθρο 18

Χλωριούχος κασσίτερος

2827 39 10

 

10 000

Βολφραμικά

2841 80 00

 

100 000

Τανταλικό λίθιο

ex 2841 90 85

30

Εφαρμόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 4 και το άρθρο 18

Καρβίδια βολφραμίου

2849 90 30

 

10 000

Καρβίδια τανταλίου

ex 2849 90 50

10

Εφαρμόζεται το άρθρο 1 παράγραφος 4 και το άρθρο 18

Χρυσός, ακατέργαστος ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε μορφή σκόνης με συγκέντρωση χρυσού ίση ή υψηλότερη από 99,5 %, που έχει περάσει το στάδιο του εξευγενισμού

ex 7108  (*2)

 

100

Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο

7202 80 00

 

25 000

Κασσίτερος, ακατέργαστος

8001

 

100 000

Δοκοί, ράβδοι, μορφοράβδοι και σύρματα από κασσίτερο

8003 00 00

 

1 400

Κασσίτερος, άλλα είδη

8007 00

 

2 100

Σκόνες από βολφράμιο

8101 10 00

 

2 500

Βολφράμιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση

8101 94 00

 

500

Σύρμα από βολφράμιο

8101 96 00

 

250

Βολφραμίου ράβδοι, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη

8101 99

 

350

Ταντάλιο, σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση· σκόνες

8103 20 00

 

2 500

Τανταλίου ράβδοι, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή, σύρμα, ελάσματα, ταινίες και φύλλα και άλλα είδη

8103 90

 

150


(*1)  Για τους σκοπούς της τροποποίησης του εν λόγω ορίου, ο εισαγόμενος όγκος που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας και των κριτηρίων του άρθρου 18 τίθεται ως το όριο και των δύο δασμολογικών κλάσεων ex 7108 που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

(*2)  Για τους σκοπούς της τροποποίησης του εν λόγω ορίου, ο εισαγόμενος όγκος που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθοδολογίας και των κριτηρίων του άρθρου 18 τίθεται ως το όριο και των δύο δασμολογικών κλάσεων ex 7108 που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα καταλόγου υπεύθυνων μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού παγκοσμίως, που αναφέρεται στο άρθρο 9

Στήλη Α:

Ονομασία των μεταλλουργείων και εγκαταστάσεων εξευγενισμού σε αλφαβητική σειρά

Στήλη Β:

Διεύθυνση του μεταλλουργείου ή της εγκατάστασης εξευγενισμού

Στήλη Γ:

* δείκτης, εάν το μεταλλουργείο ή η εγκατάσταση εξευγενισμού προμηθεύεται ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων ή υψηλού κινδύνου


Α

Β

Γ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναφέρεται στο άρθρο 10

Στήλη Α:

Ονόματα των κρατών μελών σε αλφαβητική σειρά

Στήλη Β:

Όνομα της αρμόδιας αρχής

Στήλη Γ:

Διεύθυνση της αρμόδιας αρχής


Α

Β

Γ