ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

60ό έτος
25 Φεβρουαρίου 2017


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/323 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2017, για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/324 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές του βασικού μεθακρυλικού συμπολυμερούς (E 1205) ( 1 )

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/325 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

6

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/326 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2017, για τη 261η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα

30

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/327 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2017, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

32

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/328 του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος

34

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2017/329 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με το μέτρο SA.39235 (2015/C) (πρώην 2015/NN) το οποίο έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία για τη φορολογία του κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6929]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/323 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Ιανουαρίου 2017

για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2251 της Επιτροπής (2) εκδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2016 και δημοσιεύθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2016. Ορίζει τα πρότυπα για την έγκαιρη, επακριβή και κατάλληλα διαχωρισμένη ανταλλαγή ασφαλειών όταν οι συμβάσεις παραγώγων δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και περιλαμβάνει ορισμένες λεπτομερείς απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου ένας όμιλος να εξασφαλίσει την εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής περιθωρίου ασφαλείας για ενδοομιλικές συναλλαγές. Εκτός από τις εν λόγω απαιτήσεις, όταν ένας από τους δύο αντισυμβαλλόμενους του ομίλου έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα για την οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί εκτελεστική πράξη περί ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο όμιλος θα πρέπει να ανταλλάσσει περιθώρια διαφορών αποτίμησης και καταλλήλως διαχωρισμένα αρχικά περιθώρια ασφαλείας για όλες τις ενδοομιλικές συναλλαγές με τις θυγατρικές του σε τέτοιες τρίτες χώρες. Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη εφαρμογή των απαιτήσεων κάλυψης του περιθωρίου ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες απαιτήσεις για τις υποχρεώσεις εκκαθάρισης, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός προβλέπει καθυστέρηση εφαρμογής της συγκεκριμένης απαίτησης ώστε να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της εκτελεστικής πράξης περί ισοδυναμίας, ενώ δεν θα απαιτείται αναποτελεσματική κατανομή πόρων στους ομίλους με θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες.

(2)

Στο άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251, έχει παραλειφθεί η διάταξη σχετικά με τη σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων κάλυψης του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης σε ενδοομιλικές συναλλαγές κατά κάποιο τρόπο ανάλογο με τη διάταξη του άρθρου 36 παράγραφος 2 (το οποίο αφορά τις απαιτήσεις κάλυψης του αρχικού περιθωρίου). Συνεπώς, θα πρέπει να προστεθούν δύο νέες παράγραφοι στο άρθρο 37, το οποίο είναι το άρθρο που προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα σταδιακής εφαρμογής για τις απαιτήσεις κάλυψης του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης. Οι παράγραφοι αυτές πρέπει να είναι ανάλογες με τις υφιστάμενες παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 36, έτσι ώστε όταν πραγματοποιείται ενδοομιλική συναλλαγή μεταξύ μιας ενωσιακής οντότητας και μιας οντότητας τρίτης χώρας, να μην απαιτείται ανταλλαγή περιθωρίων διαφορών αποτίμησης έως και τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί ισοδυναμίας για την εν λόγω τρίτη χώρα. Όταν υπάρχει απόφαση περί ισοδυναμίας, οι απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται είτε τέσσερις μήνες μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης περί ισοδυναμίας, ή σύμφωνα με το γενικό χρονοδιάγραμμα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

(3)

Τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2251, που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές στις 8 Μαρτίου 2016, περιλάμβαναν την ίδια περίοδο σταδιακής εφαρμογής για τόσο για τα αρχικά περιθώρια όσο και για περιθώρια διαφορών αποτίμησης. Η ανάγκη διόρθωσης οφείλεται σε τεχνικό σφάλμα της διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 στον οποίο παραλείφθηκαν οι δύο παράγραφοι για τη σταδιακή εφαρμογή των απαιτήσεων κάλυψης του περιθωρίου διαφορών αποτίμησης σε ενδοομιλικές συναλλαγές.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2251 θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως.

(5)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2251 τέθηκε σε ισχύ την 4η Ιανουαρίου 2017. Προκειμένου να αποφευχθεί η έλλειψη συνέχειας στην εφαρμογή των περιόδων σταδιακής εφαρμογής των αρχικών περιθωρίων και των περιθωρίων διαφορών αποτίμησης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως, με αναδρομική ισχύ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 37 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3 και 4:

«3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 10 και το άρθρο 12 εφαρμόζονται ως ακολούθως:

α)

3 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, εάν δεν έχει εκδοθεί απόφαση περί ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·

β)

τη μεταγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες, εάν έχει εκδοθεί απόφαση περί ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα:

i)

τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·

ii)

εφαρμοστέα ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4.   Η παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εφαρμόζεται μόνον όταν οι αντισυμβαλλόμενοι σε μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενη σύμβαση εξωχρηματιστηριακών παραγώγων πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·

β)

ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα είναι είτε χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είτε μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος·

γ)

ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είναι ένα από τα ακόλουθα:

i)

χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών που υπόκειται σε ενδεδειγμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και ο αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας που αναφέρεται στο στοιχείο α) είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος·

ii)

είτε χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είτε μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος και ο αντισυμβαλλόμενος τρίτης χώρας που αναφέρεται στο στοιχείο α) είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος·

δ)

αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

ε)

αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε διαδικασίες ενδεδειγμένης κεντρικής αξιολόγησης κινδύνων, μέτρησης και ελέγχου·

στ)

πληρούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 4 Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/2251 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (ΕΕ L 340 της 15.12.2016, σ. 9).


25.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/324 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2017

για την τροποποίηση του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδιαγραφές του βασικού μεθακρυλικού συμπολυμερούς (E 1205)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 14,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής (3) θεσπίζει προδιαγραφές για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

(2)

Οι προδιαγραφές αυτές μπορούν να επικαιροποιούνται σύμφωνα με την ενιαία διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε έπειτα από σχετική αίτηση.

(3)

Στις 21 Νοεμβρίου 2014 υποβλήθηκε αίτηση για την τροποποίηση των προδιαγραφών που αφορούν το πρόσθετο τροφίμων βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές (E 1205). Στη συνέχεια, η αίτηση κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008.

(4)

Ο αιτών ζήτησε να τροποποιηθεί o ορισμός του προσθέτου τροφίμων όσον αφορά τη σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδικασίας. Μετά από διεξοδική εξέταση του μεγέθους σωματιδίων στις ισχύουσες προδιαγραφές, ο αιτών ζήτησε αλλαγή στο μέγεθος των σωματιδίων της σκόνης.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») εξέδωσε γνώμη σχετικά με την ασφάλεια της προτεινόμενης τροποποίησης των προδιαγραφών για το βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές (E 1205) ως πρόσθετο τροφίμων (4). Με βάση τα δεδομένα που παρείχε ο αιτών και λαμβάνοντας υπόψη την αρχική αξιολόγηση της ουσίας το 2010 (5), η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προσθέτου τροφίμων βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές (E 1205) δεν προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια.

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 83 της 22.3.2012, σ. 1).

(4)  EFSA Journal 2016· 14(5): 4490, σ. 13.

(5)  EFSA Journal 2010· 8(2): 1513, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012, οι εγγραφές για το πρόσθετο τροφίμων E 1205 βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές τροποποιούνται ως εξής:

1.

Η εγγραφή όσον αφορά τον ορισμό αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ορισμός

Το βασικό μεθακρυλικό συμπολυμερές παρασκευάζεται με θερμικά ελεγχόμενο πολυμερισμό των μονομερών μεθακρυλικό μεθύλιο, μεθακρυλικό βουτύλιο και μεθακρυλικό διμεθυλαμινοαιθύλιο (διαλυμένων σε προπανόλη-2), με χρήση δότη ελευθέρων ριζών ως συστήματος εκκινητή. Ως παράγοντας τροποποίησης της αλυσίδας χρησιμοποιείται μία αλκυλομερκαπτάνη. Το πολυμερές διάλυμα υποβάλλεται σε διέλαση και κοκκοποίηση υπό κενό, ώστε να απομακρυνθούν τα υπολειμματικά πτητικά συστατικά. Οι κόκκοι που προκύπτουν διατίθενται με τη μορφή αυτή στο εμπόριο ή υποβάλλονται σε στάδιο άλεσης (μικροκονιοποίηση).»

2.

Η εγγραφή όσον αφορά το μέγεθος των σωματιδίων αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κοκκομετρικός βαθμός της σκόνης (όταν χρησιμοποιείται σχηματίζει μεμβράνη)

< 50 μm τουλάχιστον 95 %

< 20 μm τουλάχιστον 50 %

< 3 μm κατ' ανώτατο όριο 10 %»


25.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/325 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2017

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1105/2010 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ» ή «Κίνα»).

(2)

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν έλαβαν τη μορφή δασμού κατ' αξίαν με το ποσοστό για όλες τις άλλες εταιρείες να καθορίζεται σε 9,8 %, ενώ οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκαν δασμοί αντιντάμπινγκ έλαβαν ατομικό δασμολογικό συντελεστή που κυμαίνεται από 5,1 % έως 9,8 %. Στην αρχική έρευνα δύο εταιρείες διαπιστώθηκε ότι δεν ασκούσαν πρακτική ντάμπινγκ.

2.   Αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων

(3)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη (3) των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ, η Επιτροπή έλαβε αίτηση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των εν λόγω μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(4)

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 31 Αυγούστου 2015 από την CIRFS («ευρωπαϊκή ένωση κατασκευαστών τεχνητών και συνθετικών ινών» ή «ο αιτών») για λογαριασμό παραγωγών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες.

(5)

Η αίτηση βασίστηκε στο επιχείρημα ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση και/ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

3.   Έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

(6)

Έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υφίστανται επαρκή στοιχεία για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων και ανήγγειλε, στις 28 Νοεμβρίου 2015, με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4) («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»), την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

4.   Έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

4.1.   Περίοδοι που καλύφθηκαν από την έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

(7)

Η διερεύνηση της πιθανότητας να συνεχιστούν ή να επαναληφθούν η πρακτική ντάμπινγκ και η ζημία κάλυψε την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2014 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 («περίοδος της έρευνας επανεξέτασης» ή «ΠΕΕ»). Η εξέταση των τάσεων σχετικά με την εκτίμηση της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως το τέλος της περιόδου έρευνας επανεξέτασης («υπό εξέταση περίοδος»).

4.2.   Μέρη τα οποία αφορά η έρευνα και δειγματοληψία

(8)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον αιτούντα, τους παραγωγούς-εξαγωγείς και εισαγωγείς που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και τους εκπροσώπους της οικείας χώρας εξαγωγής σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης λόγω λήξης της ισχύος των μέτρων.

(9)

Στα ενδιαφερόμενα μέρη δόθηκε η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός των προθεσμιών που αναφέρονταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας. Κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν ζήτησε ακρόαση από την Επιτροπή.

(10)

Λαμβανομένου υπόψη του εμφανώς υψηλού αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στην Κίνα, καθώς και μη συνδεδεμένων εισαγωγέων στην Ένωση, στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας εξετάστηκε η πιθανότητα διενέργειας δειγματοληψίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

(11)

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι, να επιλέξει αντιπροσωπευτικό δείγμα, ζητήθηκε από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς και τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την έναρξη της επανεξέτασης και να παράσχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ζητούνται στην ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης.

(12)

Κανένας κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας δεν συνεργάστηκε στην έρευνα.

(13)

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επαφές με έξι γνωστούς μη συνδεδεμένους εισαγωγείς κατά το στάδιο της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την έναρξη της διαδικασίας. Ελήφθησαν απαντήσεις από 15 μη συνδεδεμένους εισαγωγείς. Λόγω του μεγάλου αριθμού των συνεργαζόμενων εισαγωγέων, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τη μέθοδο της δειγματοληψίας. Η Επιτροπή επέλεξε το δείγμα με βάση τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εισαγωγών που ήταν δυνατόν να ερευνηθεί εντός του διαθέσιμου χρόνου. Το δείγμα που επιλέχθηκε αποτελείτο αρχικά από τρεις εταιρείες και αντιπροσώπευε το 29 % του εκτιμώμενου όγκου εισαγωγών από τη ΛΔΚ στην Ένωση και το 85 % του όγκου των εισαγωγών που αναφέρθηκε από τις 15 επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Στο ερωτηματολόγιο ελήφθησαν απαντήσεις μόνο από έναν μη συνδεδεμένο εισαγωγέα.

(14)

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επαφές με δέκα γνωστούς χρήστες κατά το στάδιο της δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την έναρξη της διαδικασίας. Ελήφθησαν απαντήσεις από τέσσερις εξ αυτών. Δεν προβλεπόταν δειγματοληψία για τους χρήστες και η Επιτροπή αποφάσισε να τους ερευνήσει όλους.

(15)

Με την Επιτροπή συνεργάστηκαν πέντε ενωσιακοί παραγωγοί που αντιπροσώπευαν περίπου το 97 % της ενωσιακής παραγωγής νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες κατά την ΠΕΕ. Ενόψει του μικρού αριθμού τους, η Επιτροπή αποφάσισε να μην εφαρμόσει τη μέθοδο της δειγματοληψίας.

4.3.   Ερωτηματολόγια και επαλήθευση

(16)

Απεστάλησαν ερωτηματολόγια στους πέντε συνεργαζόμενους ενωσιακούς παραγωγούς και σε έναν παραγωγό σε πιθανή ανάλογη χώρα, ο οποίος συμφώνησε να συνεργαστεί.

(17)

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α)

Ενωσιακοί παραγωγοί:

Brilen Tech S.A., Ισπανία

Sioen Industries NV, Βέλγιο

DuraFiber Technologies (DFT) SAS, Γαλλία

DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Γερμανία

PHP Fibers GmbH, Γερμανία

β)

Παραγωγός ανάλογης χώρας:

DuraFiber Technologies, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής («ΗΠΑ»)

B.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

1.   Υπό εξέταση προϊόν

(18)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα νήματα κάτω των 67 decitex καταγωγής ΛΔΚ («το υπό εξέταση προϊόν» ή «ΝΜΑ»), που υπάγονται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ 5402 20 00.

2.   Ομοειδές προϊόν

(19)

Η έρευνα επανεξέτασης επιβεβαίωσε ότι το υπό εξέταση προϊόν, τα νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες που παράγονται και πωλούνται από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής στην αγορά της Ένωσης και τα νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες που παράγονται και πωλούνται στην ανάλογη χώρα (ΗΠΑ) έχουν τα ίδια βασικά φυσικά, τεχνικά και χημικά χαρακτηριστικά και τις ίδιες βασικές χρήσεις. Συνεπώς, τα εν λόγω προϊόντα θεωρούνται ομοειδή προϊόντα με την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Γ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(20)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αρχικά αν η λήξη της ισχύος των υφιστάμενων μέτρων θα ήταν πιθανό να οδηγήσει σε συνέχιση ή επανάληψη της πρακτικής ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ.

1.   Η συνεργασία από τη ΛΔΚ

(21)

Κανένας κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Ελλείψει συνεργασίας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ, η συνολική ανάλυση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, βασίστηκε στα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης της πρακτικής ντάμπινγκ αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας την αίτηση επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές πληροφοριών, όπως είναι οι εμπορικές στατιστικές για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές (στοιχεία για τις εξαγωγές από την Eurostat και την Κίνα), η απάντηση από τον παραγωγό της ανάλογης χώρας και άλλες πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό (5).

(22)

Η μη συνεργασία επηρέασε τη σύγκριση της κανονικής αξίας με την τιμή εξαγωγής των διαφόρων τύπων προϊόντος. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, θεωρήθηκε σκόπιμο να καθοριστούν τόσο η κανονική αξία όσο και η τιμή εξαγωγής σε παγκόσμια βάση.

(23)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για να αποδειχθεί το ντάμπινγκ στην αρχική έρευνα, η οποία ακολουθείται κάθε φορά που διαπιστώνεται ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή των συνθηκών.

2.   Ντάμπινγκ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης

α)   Ανάλογη χώρα

(24)

Η κανονική αξία καθορίστηκε με βάση τις τιμές που ισχύουν σε μια ενδεδειγμένη τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς («ανάλογη χώρα»), σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

(25)

Στην αρχική έρευνα, ως ανάλογη χώρα για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη ΛΔΚ χρησιμοποιήθηκε η Ταϊβάν. Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή ενημέρωσε τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η Ταϊβάν ως ανάλογη χώρα και κάλεσε τα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας ανέφερε επίσης ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, άλλοι προμηθευτές της Ένωσης από χώρες με οικονομία της αγοράς μπορεί να έχουν την έδρα τους, μεταξύ άλλων, στις ΗΠΑ και τη Δημοκρατία της Κορέας.

(26)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος υποστήριξε την επιλογή της Ταϊβάν ως ανάλογης χώρας, λόγω του παρόμοιου εξοπλισμού και της παραγωγικής διαδικασίας με εκείνα που χρησιμοποιούνται από τους κινέζους παραγωγούς. Ωστόσο, κανένας παραγωγός από την Ταϊβάν δεν συμφώνησε να συνεργαστεί στην έρευνα.

(27)

Με βάση τις στατιστικές για τις εισαγωγές και τις πληροφορίες από την αίτηση επανεξέτασης, η Επιτροπή, εκτός από την Ταϊβάν, εξέτασε μια σειρά από άλλες χώρες ως πιθανές ανάλογες χώρες, όπως η Δημοκρατία της Κορέας, η Ινδία, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ (6). Αιτήσεις συνεργασίας εστάλησαν σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς και ενώσεις από τις χώρες αυτές. Μόνο ένας παραγωγός στις ΗΠΑ (Dura Fibres) συμφώνησε να συνεργαστεί.

(28)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ επιβάλλουν σημαντικό συμβατικό δασμολογικό συντελεστή (8,8 %) στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από τρίτες χώρες, αλλά δεν επιβάλλουν δασμούς αντιντάμπινγκ. Η Dura Fibres είναι ο μοναδικός παραγωγός του υπό εξέταση προϊόντος στις ΗΠΑ, με περίπου 30 % μερίδιο αγοράς κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, και υπόκειται σε έντονο ανταγωνισμό από τις χώρες εξαγωγής (7).

(29)

Με βάση τα ανωτέρω και ελλείψει άλλων παρατηρήσεων, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ είναι κατάλληλη ανάλογη χώρα βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

β)   Κανονική αξία

(30)

Οι πληροφορίες που ελήφθησαν από τον συνεργαζόμενο παραγωγό στην ανάλογη χώρα χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τον καθορισμό της κανονικής αξίας.

(31)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αρχικά κατά πόσον ο συνολικός όγκος των εγχώριων πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν σε ανεξάρτητους πελάτες από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς στις ΗΠΑ ήταν αντιπροσωπευτικός σε σύγκριση με τον συνολικό όγκο των εξαγωγικών πωλήσεων από τη ΛΔΚ στην Ένωση, δηλαδή κατά πόσον ο συνολικός όγκος των εν λόγω εγχώριων πωλήσεων αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου των εξαγωγικών πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση. Στη βάση αυτή, διαπιστώθηκε ότι οι εγχώριες πωλήσεις στην ανάλογη χώρα ήταν αντιπροσωπευτικές.

(32)

Η Επιτροπή εξέτασε, επίσης, κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι οι εγχώριες πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Συνεπώς, η κανονική αξία βασίστηκε στην πραγματική εγχώρια τιμή, η οποία υπολογίστηκε ως η μέση τιμή των εγχώριων πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

γ)   Τιμή εξαγωγής

(33)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 15 ανωτέρω, οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα. Επομένως, η τιμή εξαγωγής βασίστηκε στα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(34)

Η τιμή CIF στα σύνορα της Ένωσης καθορίστηκε με βάση τα στατιστικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα από την Eurostat. Οι ποσότητες που εισήχθησαν από τους κινέζους παραγωγούς που διαπιστώθηκε ότι δεν ασκούσαν πρακτική ντάμπινγκ στην αρχική έρευνα (περίπου το 40 % των κινεζικών εισαγωγών) δεν ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της τιμής εξαγωγής.

(35)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι οι ποσότητες από τους κινέζους παραγωγούς που στην αρχική έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν ασκούσαν πρακτική ντάμπινγκ δεν θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, διότι δεν υπάρχει σχετική διάταξη στον βασικό κανονισμό. Ωστόσο, αποτελεί πάγια πρακτική της Επιτροπής (8), κατά την εφαρμογή της ερμηνείας της συμφωνίας αντιντάμπινγκ που δόθηκε από το όργανο επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ στην υπόθεση για το Βόειο κρέας και το ρύζι  (9), να αποκλείει από την επανεξέταση εταιρείες ως προς τις οποίες διαπιστώθηκε αμελητέο περιθώριο ντάμπινγκ κατά την αρχική έρευνα. Συνεπώς, το αίτημα απορρίπτεται.

δ)   Σύγκριση

(36)

Η Επιτροπή συνέκρινε την κανονική αξία και την τιμή εξαγωγής βάσει τιμών εκ του εργοστασίου. Όπου δικαιολογούνταν από την ανάγκη εξασφάλισης δίκαιης σύγκρισης, η Επιτροπή προσάρμοσε την κανονική αξία και την τιμή εξαγωγής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού.

(37)

Όσον αφορά τις εγχώριες τιμές του παραγωγού της ανάλογης χώρας, έγιναν προσαρμογές για τα έξοδα της εγχώριας μεταφοράς και τα έξοδα συσκευασίας ([2 % — 4 %] της τιμολογιακής αξίας) και τις προμήθειες [0,5 % — 1,5 %]. Όσον αφορά τις τιμές εξαγωγής, η εκ του εργοστασίου αξία προσδιορίστηκε με την αφαίρεση από την τιμή CIF στα σύνορα της Ένωσης του ποσοστού για τα έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης, διεκπεραίωσης και άλλες δαπάνες, όπως εκτιμήθηκαν στο αίτημα επανεξέτασης (12,98 %). Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τις εξαγωγικές πωλήσεις, ένα ενδιαφερόμενο μέρος επέκρινε την εφαρμογή του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού και υποστήριξε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι δαπάνες από τον παραγωγό της ανάλογης χώρας αντί για την εκτίμηση που περιλαμβάνεται στο αίτημα για επανεξέταση. Ωστόσο, η εν λόγω προτεινόμενη μέθοδος δεν φαίνεται να είναι κατάλληλη, καθώς οι αποζημιώσεις που αναφέρθηκαν από τον παραγωγό της ανάλογης χώρας αναφέρονται σε εγχώριες πωλήσεις στις ΗΠΑ και δεν έχουν σχέση με την εκτίμηση των εξαγωγικών δαπανών από τη ΛΔΚ στην Ένωση. Ως εκ τούτου, ελλείψει άλλων αξιόπιστων πληροφοριών, η Επιτροπή βασίζεται στην εκτίμηση των δαπανών για τις εξαγωγικές πωλήσεις που περιλαμβάνονταν στην αίτηση.

ε)   Περιθώριο ντάμπινγκ

(38)

Με βάση τα ανωτέρω, το περιθώριο ντάμπινγκ, εκφρασμένο ως ποσοστό της τιμής «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή δασμού, διαπιστώθηκε ότι είναι 54,4 %.

(39)

Παρά τη σημαντική διαφορά μεταξύ του περιθωρίου ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε κατά την αρχική έρευνα και εκείνου που προέκυψε από την τρέχουσα ανάλυση, δεν υπήρξε καμία ένδειξη μεταβολής στην εξαγωγική συμπεριφορά των κινέζων παραγωγών. Αντιθέτως, μπορεί ευλόγως να γίνει δεκτό ότι η αιτία της απόκλισης εντοπίστηκε κυρίως στην αδυναμία (λόγω της έλλειψης συνεργασίας από πλευράς των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων) να πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση ανά τύπο προϊόντος.

στ)   Συμπέρασμα σχετικά με την πρακτική ντάμπινγκ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης

(40)

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς συνέχισαν να εξάγουν το υπό εξέταση προϊόν στην Ένωση σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

3.   Αποδεικτικά στοιχεία για την πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ

(41)

Η Επιτροπή εξέτασε, επίσης, κατά πόσον υπήρχε πιθανότητα συνέχισης του ντάμπινγκ σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξέτασε την κινεζική παραγωγική ικανότητα και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τη συμπεριφορά των κινέζων εξαγωγέων σε άλλες αγορές, την κατάσταση της εγχώριας αγοράς της Κίνας και την ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

α)   Παραγωγική ικανότητα και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη ΛΔΚ

(42)

Ο προσδιορισμός της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην Κίνα είναι δύσκολος λόγω της έλλειψης συνεργασίας των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων. Προκειμένου να συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πληροφοριών, η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από δύο ενώσεις κινέζων εξαγωγέων (το κινεζικό επιμελητήριο διεθνούς εμπορίου — «CCOIC», και το κινεζικό εμπορικό επιμελητήριο για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων — «CCCT»), τα μέλη των οποίων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της εκτιμώμενης κινεζικής παραγωγικής ικανότητας. Οι ενώσεις αυτές υπέβαλαν λεπτομερή απάντηση, η οποία, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτεί λόγω της έλλειψης συνεργασίας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Στις επόμενες αιτιολογικές σκέψεις παρατίθενται οι παρεχόμενες πληροφορίες και συγκρίνονται με τις άλλες διαθέσιμες πληροφορίες (από την αίτηση επανεξέτασης και από άλλες διαθέσιμες πηγές (10)).

(43)

Σύμφωνα με τα κινεζικά επιμελητήρια CCOIC-CCCΤ, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Κίνα παρουσίασε μικρή μόνο αύξηση κατά την περίοδο 2012-ΠΕΕ και μπορεί να εκτιμηθεί ότι εξελίχθηκε από ένα αρχικό επίπεδο 150 000 — 250 000 μετρικών τόνων το 2012 σε 200 000 — 300 000 μετρικούς τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(44)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσης λεπτομερή υπολογισμό της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας με βάση άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. Τα κύρια στοιχεία του εν λόγω υπολογισμού είναι: i) η εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα των κινέζων παραγωγών· ii) η εγχώρια ζήτηση· iii) οι εξαγωγές σε άλλες χώρες.

(45)

Όσον αφορά την κινεζική εγχώρια κατανάλωση, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη φαίνεται να συμφωνούν με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Τα στοιχεία αυτά προβλέπουν αύξηση της εγχώριας ζήτησης στην Κίνα κατά την υπό εξέταση περίοδο (+ 20 %, από περίπου 900 000 μετρικούς τόνους το 2012 σε περίπου 1 150 000 μετρικούς τόνους το 2015).

(46)

Όσον αφορά τα στοιχεία για τις κινεζικές εξαγωγές, η Επιτροπή εξέτασε τις στατιστικές των κινεζικών εξαγωγών, οι οποίες έδειχναν αύξηση 47 % κατά την περίοδο 2012-ΠΕΕ.

(47)

Τέλος, όσον αφορά την εκτίμηση της κινεζικής παραγωγικής ικανότητας, σύμφωνα με την αίτηση του καταγγέλλοντος, η οποία παραπέμπει σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη μελέτη του κλάδου παραγωγής (11), η κινεζική παραγωγική ικανότητα ήταν πάνω από 1 600 000 μετρικούς τόνους το 2012 και ανήλθε σε 2 400 000 μετρικούς τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

Πίνακας 1

(σε 1 000 μετρικούς τόνους)

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Κινεζική παραγωγική ικανότητα (12)

1 633

1 828

2 126

2 370  (13)

Εγχώρια ζήτηση (12)

896

985

1 057

1 158  (13)

Εξαγωγές (14)

255

294

362

376

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

71

70

67

65

Πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα

482

549

707

836

(48)

Με βάση τον υπολογισμό αυτό, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των κινέζων παραγωγών υπολογίστηκε σε πάνω από 800 000 μετρικούς τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, υπερβαίνει δηλαδή κατά περίπου επτά φορές τη συνολική διαθέσιμη ενωσιακή αγορά (15) και κατά σχεδόν εννέα φορές τον όγκο παραγωγής των ενωσιακών παραγωγών (που εκτιμάται σε 92 461 μετρικούς τόνους).

(49)

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι η εκτίμηση της παραγωγικής ικανότητας που πρότειναν τα κινεζικά επιμελητήρια CCOIC και CCCT ήταν ιδιαιτέρως συντηρητική. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της κινεζικής εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, οι μελέτες αυτές θα κατέληγαν σε ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας άνω του 90 % για τα έτη 2012 και 2013, γεγονός που οδηγεί στη σκέψη ότι η παραγωγική ικανότητα για τα εν λόγω έτη έχει υποτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν γίνει δεκτός ο εν λόγω υπολογισμός, η υφιστάμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα των κινέζων παραγωγών εξακολουθεί να ανέρχεται σε 200 000 — 300 000 μετρικούς τόνους, ποσό που είναι ίσο ή υψηλότερο από το συνολικό μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς (περίπου 217 000 μετρικοί τόνοι, εκ των οποίων περίπου 98 000 μετρικοί τόνοι εξυπηρετούνται ήδη από κινεζικά προϊόντα).

(50)

Όσον αφορά τον υπολογισμό της παραγωγικής ικανότητας που προτείνεται από τις ενώσεις CCOIC και CCCT, οι ίδιες οι ενώσεις αμφισβήτησαν το συμπέρασμα ότι η εκτίμηση της παραγωγικής ικανότητας είναι ιδιαιτέρως συντηρητική. Κατά την άποψή τους, ελλείψει επαληθευμένων στοιχείων, τόσο η εκτίμησή τους όσο και η ανεξάρτητη μελέτη θα πρέπει να θεωρούνται «εξίσου μη αξιόπιστες». Ωστόσο, η εκτίμηση που παρείχαν τα CCOIC και CCCT δεν φαινόταν υπερβολική μόνο σε σχέση με τα στοιχεία που περιέχονταν στην ανεξάρτητη μελέτη, αλλά και σε σχέση με γνωστά ή μη αμφισβητούμενα στοιχεία, όπως η εγχώρια κινεζική κατανάλωση και οι κινεζικές εξαγωγές. Για παράδειγμα, όσον αφορά το έτος 2012, οι κινεζικές ενώσεις υπολόγισαν την πραγματική κινεζική παραγωγή σε 1 000 000 μετρικούς τόνους. Ωστόσο, για το εν λόγω έτος, το άθροισμα της κινεζικής εγχώριας κατανάλωσης (ένα στοιχείο που δεν αμφισβητείται από τις ενώσεις) και ο όγκος των εξαγωγών (όπως αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων για τις κινεζικές εξαγωγές) ανήλθε σε 1 151 000 τόνους, δηλαδή 15,1 % ανώτερη από τα εκτιμώμενα αριθμητικά στοιχεία της παραγωγής. Κατά συνέπεια, στην παρούσα υπόθεση, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις δύο ενώσεις φαίνονται υπερβολικά συντηρητικά, καθώς τα αριθμητικά στοιχεία της παραγωγής δεν στηρίζουν την υπολογισθείσα κατανάλωση.

(51)

Επιπλέον, ενώ τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις κινεζικές ενώσεις αντιπροσωπεύουν μόνο το ήμισυ περίπου των παραγωγών στην Κίνα, η ανεξάρτητη μελέτη εκπονήθηκε από συμβουλευτική εταιρεία με τριάντα έτη εμπειρίας στον τομέα, η οποία κατ' επάγγελμα παρέχει στους συνδρομητές της προβλέψεις και εκτιμήσεις σχετικά με την αγορά των ινών. Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη της πηγής των δεδομένων και της αξιοπιστίας τους (και σε σύγκριση με ό,τι αναφέρεται από μια ανεξάρτητη μελέτη (16)), δεν είναι αναγκαίο να αλλάξει το συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο ο υπολογισμός της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που παρέσχαν οι κινεζικές ενώσεις ήταν υπερβολικά συντηρητικός. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμη και αν γίνει δεκτός ο προτεινόμενος υπολογισμός, όπως περιγράφεται στην επόμενη αιτιολογική σκέψη, το συμπέρασμα σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα δεν θα αλλάξει.

(52)

Ως εκ τούτου, με βάση τους υπολογισμούς που παρατίθενται ανωτέρω, είναι αναμφισβήτητο ότι η κινεζική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα είναι τεράστια και κυμαίνεται (ανάλογα με τις εκτιμήσεις) από ένα μέγεθος που αντιπροσωπεύει το 92-138 % του μεγέθους της αγοράς της Ένωσης, έως περίπου το 385 %. Εάν συγκρίνουμε την κινεζική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα με το κομμάτι της αγοράς της Ένωσης που δεν εξυπηρετείται ακόμα από κινεζικά προϊόντα, αυτή κυμαίνεται από περίπου 168-252 % έως περίπου 700 %. Τέλος, η κινεζική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αντιπροσώπευε από 216-324 % έως 904 % της ενωσιακής παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(53)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κινέζοι παραγωγοί διαθέτουν τεράστια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε σύγκριση με το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς.

β)   Ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης

(54)

Η Κίνα εξάγει σημαντικές ποσότητες του υπό εξέταση προϊόντος σε τρίτες χώρες εκτός της Ένωσης, ιδίως τις ΗΠΑ, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Τουρκία. Η σύγκριση των μέσων επιπέδων των τιμών ανά kg έδειξε ότι η μέση τιμή στις κύριες αγορές εξαγωγών κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης συμβάδιζε με ή ήταν χαμηλότερη από τη μέση τιμή πώλησης στην Ένωση. Στην αγορά των ΗΠΑ (δεύτερη μετά την ΕΕ σε ποσότητες που εξήχθησαν) η μέση τιμή κατά την ΠΕΕ ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την ευρωπαϊκή (1,85 δολάρια ΗΠΑ/kg έναντι 1,89 δολαρίων ΗΠΑ/kg), ενώ στην κορεατική αγορά (τρίτη εξαγωγική αγορά για το υπό εξέταση προϊόν μετά την ΕΕ και τις ΗΠΑ), η μέση τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη (1,58 δολάρια ΗΠΑ/kg, δηλαδή περίπου 16 % χαμηλότερη από τις τιμές της ΕΕ). Σε σχέση με τις εν λόγω διαπιστώσεις, ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν τρεις σημαντικές εξαγωγικές αγορές των κινεζικών προϊόντων όπου οι μέσες τιμές είναι υψηλότερες από τις τιμές της αγοράς της Ένωσης, και συγκεκριμένα ο Καναδάς (1,90 δολάρια ΗΠΑ/kg), η Ινδονησία (2,07 δολάρια ΗΠΑ/kg) και η Βραζιλία (1,95 δολάρια ΗΠΑ/kg). Όσον αφορά τον εν λόγω ισχυρισμό, θα πρέπει κατά πρώτον να σημειωθεί ότι η διαφορά των τιμών είναι σχετικά μικρή (από + 0,5 % έως + 9,4 %)· επιπλέον, το μέγεθος των εξαγωγών στις αγορές αυτές είναι μάλλον περιορισμένο σε σύγκριση με τις εξαγωγές προς την Ευρώπη. Πράγματι, ενώ η Ένωση απορρόφησε το 30,3 % των κινεζικών εξαγωγών κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, ο Καναδάς αντιπροσώπευε μόνο το 3,1 % του συνόλου και η Βραζιλία το 5,1 %. Επιπλέον, η Ινδονησία, η οποία είναι η χώρα στην οποία τονίζεται η μεγαλύτερη διαφορά στις τιμές (+ 9,4 %), αντιπροσωπεύει μόνον το 2 % των κινεζικών εξαγωγών και, ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τις τιμές της είναι περιορισμένα. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο μέρος δεν αναφέρει άλλες τέσσερις εξαγωγικές αγορές που παρουσιάζουν παρόμοιους όγκους εισαγωγών, δηλαδή την Ινδία (5,6 %), την Τουρκία (4,3 %), την Ταϊβάν (2,4 %) και τη Νότια Αφρική (2,3 %). Σε όλες αυτές τις χώρες οι μέσες τιμές ήταν χαμηλότερες από εκείνες που αναφέρθηκαν στην Ένωση κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, με ποσοστά που κυμαίνονταν από 4 % περίπου ως πάνω από 12 %. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία που υποβλήθηκαν δεν ήταν επαρκή ώστε να αλλάξει το συμπέρασμα όσον αφορά την ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης από την άποψη των τιμών.

(55)

Παρότι η σύγκριση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί τεκμηριωμένη λόγω της έλλειψης πληροφοριών για το μείγμα τύπων προϊόντος, το επίπεδο των τιμών στην κύρια εξαγωγική αγορά φαίνεται να υποδηλώνει ότι η ύπαρξη πρακτικών ντάμπινγκ μπορεί να είναι διαρθρωτική και κοινή με άλλες βασικές αγορές προορισμού των κινεζικών προϊόντων.

(56)

Ωστόσο, τα κύρια αποδεικτικά στοιχεία για το ενδεχόμενο συνέχισης του ντάμπινγκ εμφανίζονται όταν ληφθούν υπόψη οι όγκοι των κινεζικών εξαγωγών προς την ΕΕ. Πράγματι, η εξέλιξη των εξαγωγικών πωλήσεων κατά την περίοδο 2012-ΠΕΕ δείχνει ότι οι εξαγωγές των κινέζων παραγωγών αυξήθηκαν κατά 47 %. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η ανάλυση εξαιρεί τις πωλήσεις των δύο εξαγωγέων που διαπιστώθηκε στην αρχική έρευνα ότι δεν ασκούσαν πρακτική ντάμπινγκ και, κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται στα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ. Πράγματι, οι εξαγωγικές πωλήσεις των υπόλοιπων εταιρειών κατά την ίδια περίοδο ακολούθησαν παρόμοια τάση (+ 48 %). Όταν η Επιτροπή συνέκρινε το εν λόγω ποσοστό αύξησης με το πιο περιορισμένο ποσοστό αύξησης της εγχώριας ζήτησης κατά την ίδια περίοδο (+ 20 %) και τον πολύ ταχύτερο ρυθμό αύξησης της εγκατεστημένης παραγωγικής ικανότητας στην Κίνα (+ 54 %, σύμφωνα με τις ενώσεις εξαγωγέων, και +69 % σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα), κατέστη σαφές ότι οι κινεζικές εταιρείες πρέπει να βασιστούν σε επιθετικές στρατηγικές τιμολόγησης στην εξαγωγική αγορά τους προκειμένου να επιτευχθεί αποδεκτό επίπεδο χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας.

(57)

Όσον αφορά τα εν λόγω ποσοστά εξαγωγής, ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι το μερίδιο των κινεζικών εξαγωγών προς την αγορά της Ένωσης μειώνεται. Πράγματι, το μερίδιο των κινεζικών εξαγωγών στην Ένωση μειώθηκε κατά την περίοδο 2012-ΠΕΕ από περίπου 35 % σε 30 %. Όσον αφορά τον εν λόγω ισχυρισμό, θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί ότι η ΕΕ συνεχίζει να αποτελεί την κύρια εξαγωγική αγορά για τους Κινέζους εξαγωγείς. Επιπλέον, αυτή η ελαφρά μείωση οφείλεται κυρίως στις καλές επιδόσεις των κινέζων εξαγωγέων σε άλλες αγορές· επιδόσεις οι οποίες φαίνεται να επιτεύχθηκαν επίσης από την επιθετική πολιτική τιμών στις εν λόγω αγορές. Για παράδειγμα, κατά την ίδια περίοδο 2012-ΠΕΕ, οι κινεζικές εξαγωγές προς τη Δημοκρατία της Κορέας (μια αγορά στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, οι κινεζικές τιμές ήταν χαμηλότερες από τις τιμές της ΕΕ κατά περίπου 16 % κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ) αυξήθηκαν κατά περίπου 72 %. Από την άλλη πλευρά, στην αγορά της Ινδονησίας, η οποία αναφέρθηκε ανωτέρω ως παράδειγμα δίκαιης τιμολόγησης (+ 9,4 % σε σχέση με τη μέση τιμή της Ένωσης), οι κινεζικές εξαγωγικές επιδόσεις δεν ήταν καλές, με τις ποσότητες να υφίστανται μείωση κατά περίπου 16 %. Συνεπώς, με βάση αυτή την ανάλυση, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα ότι οι κινεζικές εταιρείες πρέπει να βασιστούν σε επιθετικές στρατηγικές τιμολόγησης στην εξαγωγική τους αγορά.

(58)

Επιπλέον, όσον αφορά τις προβλέψεις για το μέλλον, μια τομεακή ανεξάρτητη μελέτη προβλέπει ότι η ζήτηση στην Κίνα για συνθετικές ή τεχνητές ίνες (μια ευρύτερη κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνει το υπό εξέταση προϊόν) θα παραμείνει σταθερή τουλάχιστον μέχρι το 2018 (17). Από άλλη μελέτη προκύπτει επίσης ότι τα κινεζικά αποθέματα είναι πλήρη, ως αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών των πρώτων υλών (18). Αυτό ανάγκασε τον κατάντη βιομηχανικό κλάδο να μειώσει τον εφοδιασμό του σε νήματα υψηλής αντοχής στο ελάχιστο απαραίτητο, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που οφείλονται στις διακυμάνσεις των τιμών.

(59)

Επομένως, είναι πιθανό ότι, σε περίπτωση λήξης ισχύος των μέτρων, οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε επιθετικές τιμολογιακές πρακτικές, προκειμένου να κερδίσουν πρόσθετο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη για τη σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητά τους.

4.   Συμπέρασμα σχετικά με την πρακτική ντάμπινγκ και την πιθανότητα συνέχισης του ντάμπινγκ

(60)

Η έρευνα, με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά, κατέδειξε ότι οι κινέζοι παραγωγοί ασκούσαν πρακτική ντάμπινγκ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Διαπιστώθηκε ότι η Κίνα διαθέτει τεράστια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα (σε σύγκριση με το μέγεθος της αγοράς της Ένωσης). Επιπλέον, με δεδομένη την αργή ανάπτυξη της κινεζικής εγχώριας αγοράς, οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς πρέπει να διατηρήσουν την είσοδο στην αγορά της Ένωσης με σημαντικές ποσότητες του υπό εξέταση προϊόντος, ώστε να επιτυγχάνεται αποδεκτό επίπεδο πωλήσεων.

(61)

Υπό αυτές τις συνθήκες, συνάγεται το συμπέρασμα ότι, αν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων, είναι πολύ πιθανό ότι οι πρακτικές ντάμπινγκ, οι οποίες δεν είχαν παύσει με τα μέτρα, θα συνεχιστούν στην αγορά της ΕΕ.

Δ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

1.   Ορισμός του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και της ενωσιακής παραγωγής

(62)

Κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, το ομοειδές προϊόν κατασκεύαζαν έξι ενωσιακοί παραγωγοί που αποτελούν τον «ενωσιακό κλάδο παραγωγής» κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού. Κανένας από αυτούς δεν αντιτάχθηκε στην έναρξη της παρούσας επανεξέτασης.

2.   Ενωσιακή κατανάλωση

(63)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την ενωσιακή κατανάλωση με βάση τις διαθέσιμες στατιστικές εισαγωγών, τις πραγματικές πωλήσεις των συνεργαζόμενων ενωσιακών παραγωγών στην αγορά της Ένωσης και τις κατ' εκτίμηση πωλήσεις των μη συνεργαζόμενων ενωσιακών παραγωγών. Ο ορισμός της κατανάλωσης σχετίζεται με τις πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων σε συνδεδεμένα μέρη αλλά με εξαίρεση της δεσμευμένης χρήσης. Η δεσμευμένη χρήση, δηλαδή οι εσωτερικές μεταφορές του ομοειδούς προϊόντος στο πλαίσιο των ενσωματωμένων ενωσιακών παραγωγών για περαιτέρω επεξεργασία, δεν περιλήφθηκαν στα αριθμητικά δεδομένα κατανάλωσης της Ένωσης, επειδή αυτές οι εσωτερικές μεταφορές δεν ανταγωνίζονται τις πωλήσεις ανεξάρτητων προμηθευτών στην ελεύθερη αγορά. Οι πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες περιλήφθηκαν στα αριθμητικά στοιχεία για την ενωσιακή κατανάλωση καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα, οι εν λόγω συνδεδεμένες εταιρείες ήταν ελεύθερες να αγοράσουν το υπό εξέταση προϊόν και από άλλες πηγές. Επιπλέον, οι μέσες τιμές πώλησης των ενωσιακών παραγωγών σε συνδεδεμένα μέρη διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνες με τις μέσες τιμές πώλησης σε μη συνδεδεμένα μέρη.

(64)

Με βάση τα προαναφερθέντα, η ενωσιακή κατανάλωση εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 2

Ενωσιακή κατανάλωση

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Όγκος (σε τόνους)

196 478

209 076

222 306

217 171

Δείκτης

100

106

113

111

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6.

(65)

Η ενωσιακή κατανάλωση αυξήθηκε κατά 11 % από 196 478 τόνους το 2012 σε 217 171 τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Η κατανάλωση κατά το μεγαλύτερο μέρος της υπό εξέταση περιόδου ήταν υψηλότερη από την κατανάλωση των 205 912 τόνων κατά την περίοδο έρευνας της αρχικής έρευνας (Ιούλιος 2008 έως Ιούνιος 2009).

(66)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα έπρεπε να είχαν συμπεριλάβει τις πωλήσεις στη δέσμια αγορά κατά τον καθορισμό της κατανάλωσης και ότι, με τον τρόπο αυτό, το κινεζικό μερίδιο αγοράς θα ήταν σταθερό. Ο εν λόγω ισχυρισμός υπονοεί ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής έκαναν εσφαλμένα διάκριση ανάμεσα σε τρεις αγορές, δηλαδή τις πωλήσεις σε μη συνδεδεμένες εταιρείες, τις πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες που προορίζονται για πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά και τις πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες που προορίζονται για δεσμευμένη χρήση, ενώ υποτίθεται ότι όλες οι εν λόγω πωλήσεις έπρεπε να είχαν περιληφθεί στον καθορισμό της ενωσιακής κατανάλωσης.

(67)

Πρώτον, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν έγινε διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών αγορών. Η δεσμευμένη χρήση από συνδεδεμένες εταιρείες εξαιρέθηκε επειδή τα εν λόγω προϊόντα δεν έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν βρίσκονται σε ανταγωνισμό με τις εισαγωγές. Οι εν λόγω πωλήσεις συνίστανται απλώς στη μεταφορά των προϊόντων σε συνδεδεμένες οντότητες για την ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία παραγωγής άλλων προϊόντων που δεν αποτελούν αντικείμενο της έρευνας. Ως εκ τούτου, η εν λόγω δεσμευμένη χρήση δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος της ενωσιακής κατανάλωσης του υπό εξέταση προϊόντος.

(68)

Δεύτερον, σε κάθε περίπτωση, η υποθετική προσθήκη των πωλήσεων στη δέσμια αγορά στην κατανάλωση της Ένωσης δεν καθιστά σταθερή την εξέλιξη του κινεζικού μεριδίου αγοράς. Αντιθέτως, η τάση παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια, όπως φαίνεται στον πίνακα 3 κατωτέρω.

3.   Εισαγωγές που υπόκεινται σε μέτρα από την οικεία χώρα

α)   Όγκος και μερίδιο αγοράς

(69)

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική έρευνα ο όγκος των εισαγωγών που διαπιστώθηκε ότι δεν αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ εξαιρέθηκε από την ανάλυση της εξέλιξης των εισαγωγών από τη ΛΔΚ στην αγορά της Ένωσης και του αντικτύπου στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(70)

Ο όγκος και το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την Κίνα που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ προσδιορίστηκαν βάσει της βάσης δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 και εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 3

Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών που υπόκεινται στα μέτρα

Χώρα

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Κίνα

Όγκος (σε τόνους)

44 484

48 339

60 078

57 465

Δείκτης

100

109

135

129

Μερίδιο αγοράς (%)

22,6

23,1

27

26,5

Μερίδιο αγοράς σε σχέση με την κατανάλωση, καθώς και δεσμευμένη χρήση

21,3

21,8

25,5

24,9

Πηγή: Βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6.

(71)

Ενώ οι εισαγωγές από την Κίνα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ αντιστοιχούσαν στο 18,8 % του μεριδίου αγοράς και σε 38 404 τόνους κατά την περίοδο της αρχικής έρευνας, αυξήθηκαν σημαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο της παρούσας επανεξέτασης. Μάλιστα, οι εισαγωγές από την Κίνα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ αυξήθηκαν από 44 484 τόνους σε 57 465 τόνους κατά την υπό εξέταση περίοδο και αντιπροσώπευαν μερίδιο αγοράς 26,5 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

β)   Τιμές των εισαγωγών από την οικεία χώρα που υπόκεινται σε μέτρα και υποτιμολόγηση

(72)

Οι τιμές των εισαγωγών καθορίστηκαν βάσει στοιχείων από τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 και μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 12 % κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

Πίνακας 4

Τιμές των εισαγωγών που υπόκεινται σε μέτρα

Χώρα

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Κίνα

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

1,79

1,63

1,54

1,57

Δείκτης

100

91

86

88

Πηγή: Βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6.

(73)

Λόγω της έλλειψης συνεργασίας από τους κινέζους παραγωγούς και, ως εκ τούτου, της έλλειψης στοιχείων σχετικά με την τιμή εξαγωγής του τύπου προϊόντων, η Επιτροπή δεν μπορούσε να προβεί σε λεπτομερή σύγκριση τιμών ανά τύπο προϊόντος. Για τους λόγους αυτούς, οι υπολογισμοί της υποτιμολόγησης έγιναν βάσει σύγκρισης των μέσων τιμών των κινεζικών εξαγωγών που υπόκεινταν σε μέτρα και των μέσων τιμών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Μετά την προσαρμογή για τον συμβατικό δασμολογικό συντελεστή ύψους 4 %, καθορίστηκε περιθώριο υποτιμολόγησης 22,7 %. Από την αρχική έρευνα είχε διαπιστωθεί παρόμοιο περιθώριο υποτιμολόγησης ύψους 24,1 %. Ωστόσο, το περιθώριο αυτό καθορίστηκε με βάση τη σύγκριση συγκρίσιμων τύπων προϊόντων, δεδομένου ότι οι κινέζοι εξαγωγείς συνεργάστηκαν στην προκειμένη περίπτωση.

(74)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια συνεπής στάση των εξαγωγέων της ΛΔΚ να προσφέρουν τιμές χαμηλότερες από τις τιμές των παραγωγών της ΕΕ.

(75)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι οι εισαγωγές που δεν αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της υποτιμολόγησης.

(76)

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω προσθήκη δεν είναι δικαιολογημένη, βάσει της εφαρμογής της ερμηνείας της συμφωνίας αντιντάμπινγκ που δόθηκε από το όργανο επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ στην υπόθεση για το Βόειο κρέας και το ρύζι  (19), όπως αναφέρθηκε στην αιτιολογική σκέψη 35 ανωτέρω.

4.   Οικονομική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(77)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε τις επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής με βάση την αξιολόγηση όλων των σχετικών οικονομικών δεικτών για την αξιολόγηση της κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής από το 2012 έως το τέλος της ΠΕΕ.

(78)

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έκανε διαχωρισμό μεταξύ μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεικτών ζημίας. Οι μακροοικονομικοί δείκτες για την υπό εξέταση περίοδο καθορίστηκαν, αναλύθηκαν και εξετάστηκαν με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής. Οι μικροοικονομικοί δείκτες καθορίστηκαν με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επαληθεύτηκαν στο επίπεδο των συνεργαζόμενων ενωσιακών παραγωγών. Λόγω προβλημάτων ασυμφωνίας όσον αφορά τα στοιχεία μιας θυγατρικής του ομίλου DuraFiber μετά την αναδιοργάνωσή του [DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Γερμανία], τα υποβληθέντα στοιχεία της εταιρείας και η απάντησή της στο ερωτηματολόγιο αποκλείστηκαν από τον καθορισμό των μικροοικονομικών δεικτών.

(79)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι ο αποκλεισμός της DuraFiber Γερμανίας ενδεχομένως να άλλαξε θεμελιωδώς τους δείκτες ζημίας.

(80)

Πρώτον, πρέπει να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός των μερικώς επαληθευμένων στοιχείων της DuraFiber Γερμανίας αφορούσε μόνο τον καθορισμό των μικροοικονομικών δεικτών. Συνεπώς, η ανάλυση των μακροοικονομικών δεικτών δεν επηρεάζεται. Επιπλέον, οι εν λόγω μικροοικονομικοί δείκτες βασίστηκαν στα στοιχεία των υπόλοιπων 4 ενωσιακών παραγωγών που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % της παραγωγής της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί δείκτες εξακολουθούν να είναι αντιπροσωπευτικοί για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Τέλος, τα εν μέρει επαληθευμένα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την DuraFiber Γερμανίας ακολούθησαν γενικά την τάση των μικροοικονομικών δεικτών των τεσσάρων ενωσιακών παραγωγών των οποίων τα δεδομένα λήφθηκαν υπόψη.

(81)

Υπό το πρίσμα των δύο ανωτέρω παραμέτρων, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο αποκλεισμός της DuraFiber Γερμανίας από την ανάλυση των μικροοικονομικών δεικτών δεν άλλαξε τις τάσεις των δεικτών ζημίας και τα αντίστοιχα συμπεράσματα είναι, ως εκ τούτου, αντιπροσωπευτικά για το σύνολο του κλάδου παραγωγής.

(82)

Στα τμήματα που ακολουθούν, οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι: παραγωγή, παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, αποθέματα, όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς και ανάπτυξη, απασχόληση, παραγωγικότητα, μέγεθος του ισχύοντος περιθωρίου ντάμπινγκ, ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ. Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: μέσες τιμές μονάδας, κόστος παραγωγής, κερδοφορία, ταμειακή ροή, επενδύσεις, απόδοση των επενδύσεων, ικανότητα άντλησης κεφαλαίων και κόστος εργασίας.

Μακροοικονομικοί δείκτες

α)   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(83)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η συνολική παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 5

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Όγκος παραγωγής (σε τόνους)

92 753

91 985

93 990

92 461

Δείκτης όγκου παραγωγής

100

99

101

100

Παραγωγική ικανότητα (σε τόνους)

109 398

108 869

108 690

110 285

Δείκτης παραγωγικής ικανότητας

100

100

99

101

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας (%)

85

84

86

84

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο

(84)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας παρέμειναν σταθερές.

β)   Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(85)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και το μερίδιο αγοράς του στην Ένωση εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 6

Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Όγκος πωλήσεων στην Ένωση (σε τόνους)

67 527

69 407

68 007

65 733

Δείκτης όγκου πωλήσεων στην Ένωση

100

103

101

97

Μερίδιο αγοράς (%)

34,4

33,2

30,6

30,3

Πηγή: Βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 και απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(86)

Ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης μειώθηκε κατά – 3 % και το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 34,4 % σε 30,3 % κατά την υπό εξέταση περίοδο.

γ)   Ανάπτυξη

(87)

Ενώ η ενωσιακή κατανάλωση αυξήθηκε κατά 11 % κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής μειώθηκε κατά – 3 %.

δ)   Απασχόληση και παραγωγικότητα

(88)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η απασχόληση και η παραγωγικότητα εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 7

Απασχόληση και παραγωγικότητα

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Αριθμός εργαζομένων

941

875

902

911

Δείκτης αριθμού εργαζομένων

100

93

96

97

Παραγωγικότητα (μονάδα/εργαζόμενο)

98,6

105,2

104,2

101,5

Παραγωγικότητα (μονάδα/εργαζόμενο) (Δείκτης)

100

107

106

103

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(89)

Η απασχόληση μειώθηκε κατά – 3 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παράλληλα, η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 3 %, όπως φαίνεται στον πίνακα 7 στην αιτιολογική σκέψη 88.

ε)   Μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από τις επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ

(90)

Το περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για την Κίνα στην αρχική έρευνα ήταν πολύ υψηλότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες από την Κίνα εξακολούθησαν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σε τιμές που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ. Το περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ήταν επίσης πολύ υψηλότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό επίπεδο, βλέπε αιτιολογική σκέψη 38. Αυτό συνέπεσε με αύξηση των όγκων των εισαγωγών που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα σε μειούμενες τιμές, γεγονός το οποίο συντέλεσε στην αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έχασε και μερίδιο αγοράς και όγκο πωλήσεων κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Ωστόσο, κατάφερε να μειώσει τις απώλειές του.

Μικροοικονομικοί δείκτες

στ)   Τιμές και παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

(91)

Οι μέσες τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση παρουσίασαν την κατωτέρω εξέλιξη κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 8

Μέσες τιμές πώλησης

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Μέση μοναδιαία τιμή πώλησης στην Ένωση (ευρώ/kg)

2,39

2,31

2,23

2,17

Δείκτης μέσης μοναδιαίας τιμής πώλησης στην Ένωση

100

97

93

91

Μοναδιαίο κόστος παραγωγής (ευρώ/kg)

2,50

2,43

2,26

2,19

Δείκτης μοναδιαίου κόστους παραγωγής

100

97

90

87

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(92)

Η μοναδιαία τιμή πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση μειώθηκε κατά 9 %. Αυτό εξηγείται εν μέρει από τη μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής κατά 13 %. Ωστόσο, οι τιμές μειώθηκαν λιγότερο απ' ό,τι το κόστος, γεγονός το οποίο εξηγεί τον θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 98 κατωτέρω.

ζ)   Κόστος εργασίας

(93)

Το μέσο κόστος εργασίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εξελίχθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο ως εξής:

Πίνακας 9

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο (ευρώ)

39 273

41 674

39 711

39 850

Δείκτης μέσου κόστους εργασίας ανά εργαζόμενο

100

106

101

101

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(94)

Το μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο παρέμεινε σχετικά σταθερό καθ' όλη την υπό εξέταση περίοδο. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την αύξηση των προσπαθειών του ενωσιακού κλάδου παραγωγής να ελέγξει το κόστος παραγωγής και να διατηρήσει με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά του.

η)   Αποθέματα

(95)

Τα επίπεδα των αποθεμάτων των ενωσιακών παραγωγών εξελίχθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο ως εξής:

Πίνακας 10

Αποθέματα

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Τελικά αποθέματα (σε τόνους)

8 050

6 872

8 244

8 387

Δείκτης τελικών αποθεμάτων

100

85

102

104

Τελικά αποθέματα ως ποσοστό της παραγωγής (%)

8,7

7,5

8,8

9,1

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(96)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, τα αποθέματα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν συνολικά κατά 4 %. Ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες αποτελείται από τυποποιημένα προϊόντα. Επομένως, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής πρέπει να διατηρεί ένα ορισμένο επίπεδο αποθεμάτων, ώστε να βρίσκεται σε θέση να καλύψει γρήγορα τη ζήτηση των πελατών του. Τα τελικά αποθέματα ως ποσοστό παραγωγής παρέμειναν σχετικά σταθερά, ακολουθώντας την εξέλιξη του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

θ)   Κερδοφορία, ταμειακή ροή, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(97)

Η κερδοφορία, η ταμειακή ροή, οι επενδύσεις και η απόδοση επενδύσεων των ενωσιακών παραγωγών παρουσίασαν την παρακάτω εξέλιξη κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 11

Κερδοφορία, ταμειακή ροή, επενδύσεις και απόδοση επενδύσεων

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Κερδοφορία των πωλήσεων στην Ένωση σε μη συνδεδεμένους πελάτες (ποσοστό % του κύκλου εργασιών πωλήσεων)

– 4,7

– 5,3

– 1,4

– 1,1

Ταμειακή ροή (ευρώ)

– 2 993 463

– 4 156 375

– 4 895 147

– 2 111 763

Ταμειακή ροή (Δείκτης)

– 100

– 139

– 164

– 71

Επενδύσεις (ευρώ)

2 313 235

1 284 905

3 511 528

12 801 375

Επενδύσεις (Δείκτης)

100

56

152

553

Απόδοση επενδύσεων (%)

– 4,3

– 4,2

– 2,0

– 1,4

Πηγή: Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο.

(98)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εκφράζοντας το καθαρό προ φόρου κέρδος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε μη συνδεδεμένους πελάτες εντός της Ένωσης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών του. Η κερδοφορία ήταν ακόμη αρνητική, αν και βελτιώθηκε από – 4,7 % σε – 1,1 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό παραμένει χαμηλότερο από το κέρδος-στόχο του 3 % που είχε καθοριστεί στην αρχική έρευνα.

(99)

Η καθαρή ταμειακή ροή είναι η ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής για αυτοχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του και ήταν αρνητική κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Μολονότι ο δείκτης σημείωσε σημαντική βελτίωση κατά 29 %, η ροή εξακολουθεί να είναι αρνητική. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχίες ως προς την ικανότητα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής να συνεχίσει την αναγκαία αυτοχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του.

(100)

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, με ένα μικρό μέρος να αντιστοιχεί στον εκσυγχρονισμό, ο οποίος είχε μικρή επίπτωση στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας.

(101)

Η απόδοση των επενδύσεων είναι το καθαρό κέρδος ως ποσοστό επί της ακαθάριστης λογιστικής αξίας των επενδύσεων. Ο εν λόγω δείκτης αυξήθηκε από – 4,3 % σε – 1,4 % κατά την υπό εξέταση περίοδο λόγω της αυξανόμενης κερδοφορίας και της στασιμότητας σε επενδύσεις κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(102)

Λαμβανομένων υπόψη της αρνητικής κερδοφορίας και της αρνητικής ταμειακής ροής, η ικανότητα άντλησης κεφαλαίων του κλάδου παραγωγής παρέμεινε πολύ περιορισμένη.

ι)   Συμπέρασμα σχετικά με τη ζημία

(103)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, οι περισσότεροι σημαντικοί δείκτες ζημίας που αφορούν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής έδειξαν αρνητική τάση. Το μερίδιο αγοράς του μειώθηκε κατά 4,1 ποσοστιαίες μονάδες, από 34,4 % σε 30,3 %, ο όγκος των πωλήσεων και η μοναδιαία τιμή πώλησης στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 3 % και 9 %, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, η απασχόληση μειώθηκε κατά 3 %, ο όγκος των εξαγωγικών πωλήσεων σε μη συνδεδεμένες εταιρείες μειώθηκε κατά 28 % και η αντίστοιχη μοναδιαία τιμή των εξαγωγικών πωλήσεων μειώθηκε κατά 17 %. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 2,9 %.

(104)

Παρά τις προαναφερθείσες τάσεις, η κερδοφορία βελτιώθηκε από – 4,7 % σε – 1,1 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Μολονότι πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την ΠΕ της αρχικής έρευνας (1η Ιουλίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2009), η οποία ανερχόταν σε – 13,3 %, η κερδοφορία παραμένει αρνητική. Αυτή η ζημιογόνος κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής οδήγησε σε συνεχή αρνητική απόδοση των επενδύσεων. Ωστόσο, η ταμειακή ροή βελτιώθηκε.

(105)

Η αρχική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μερίδιο αγοράς της τάξης του 18,8 % των κινεζικών εισαγωγών που διαπιστώθηκε ότι αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ και προσφέρονταν σε τιμές 24,1 % χαμηλότερες από τις τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν επαρκές ώστε να προκαλέσει σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Παρόμοια κατάσταση είχε διαπιστωθεί κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Οι κινεζικές εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ αντιστοιχούσαν στο 26,5 % του μεριδίου αγοράς και οι τιμές τους ήταν κατά 18,6 % χαμηλότερες από τις τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 110 κατωτέρω.

(106)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν υπέστη σημαντική ζημία, καθώς η παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας παραμένουν σταθερές. Η εξέλιξη άλλων δεικτών, όπως ο όγκος των πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς, θεωρείται ότι επηρεάζονται από τον εσφαλμένο ορισμό της κατανάλωσης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 66.

(107)

Ο ισχυρισμός περί εσφαλμένου προσδιορισμού της κατανάλωσης καταρρίφθηκε στην αιτιολογική σκέψη 67. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, ούτε ένας ούτε περισσότεροι από τους συναφείς παράγοντες ζημίας δεν έχουν κατ' ανάγκην αποφασιστική σημασία. Συνεπώς, το γεγονός ότι ορισμένοι παράγοντες παρέμειναν σταθεροί δεν μεταβάλλει τα συμπεράσματα σχετικά με τη ζημία.

(108)

Για τους ανωτέρω λόγους, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

5.   Αιτιώδης συνάφεια

(109)

Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα για τη σημαντική ζημία, η Επιτροπή εξέτασε αν οι εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ από την Κίνα προκάλεσαν σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσον άλλοι γνωστοί παράγοντες θα μπορούσαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα να είχαν προκαλέσει ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

5.1.   Επιπτώσεις των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ

(110)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής εξακολουθεί να βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση μερικής ανάκαμψης και θεωρείται ότι, παρά τα ισχύοντα μέτρα, οι κινεζικές εισαγωγές που αποτέλεσαν αντικείμενο ντάμπινγκ συνέχισαν να προκαλούν σημαντική ζημία. Πράγματι, ακόμη και αν λάβουμε υπόψη το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δαπανών μετά την εισαγωγή του 2,7 %, όπως επαληθεύτηκαν στο επίπεδο των συνεργαζόμενων μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, του συμβατικού δασμολογικού συντελεστή 4 % και των δασμών αντιντάμπινγκ που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, οι μέσες τιμές των κινεζικών εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσαν να είναι σημαντικά χαμηλότερες, κατά 18,6 %, από τη μέση τιμή πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Οι εν λόγω εισαγωγές συνέχισαν επίσης να αυξάνονται κατά τα τελευταία έτη, γεγονός που είχε αρνητική επίπτωση στη συνολική αγορά, επειδή ασκούσε πιέσεις στις τιμές και συνέβαλλε στη μείωση του μεριδίου αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Η συνεχής πίεση που ασκήθηκε στην αγορά της Ένωσης δεν επέτρεψε στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να επωφεληθεί πλήρως από τη μείωση του κόστους των πρώτων υλών.

(111)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ των κινεζικών τιμών και της κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(112)

Ωστόσο, η ανάλυση αυτή βασίστηκε στις τάσεις που διαπιστώθηκαν για την περίοδο 2011-2015, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες της υπό εξέταση περιόδου στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η οποία διήρκησε από το 2012 έως την ΠΕΕ (που έληξε τον Σεπτέμβριο του 2015). Επομένως, η ανάλυση αυτή δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά οι τιμές των κινεζικών εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ μειώθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο και ήταν χαμηλότερες από τις τιμές του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Το γεγονός ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα (την ΠΕΕ) η κινεζική τιμή εξαγωγής αυξήθηκε και η κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν επιδεινώθηκε δεν θέτει υπό αμφισβήτηση την εν λόγω διαπίστωση. Συνεπώς, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

5.2.   Συνέπειες από άλλους παράγοντες

(113)

Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η αναλογία της δεσμευμένης παραγωγής δεν ήταν σημαντική. Μόνο το 15 % περίπου της παραγωγής του ενωσιακού κλάδου χρησιμοποιείται με δέσμιο τρόπο. Σε γενικές γραμμές, ο υψηλότερος όγκος παραγωγής οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας που ωφελούν τον παραγωγό. Μόνο ένα μικρό μέρος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής είναι καθετοποιημένο και η δεσμευμένη παραγωγή χρησιμοποιείται για την περαιτέρω επεξεργασία και παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας στον κατάντη κλάδο παραγωγής. Η έρευνα δεν κατέδειξε κάποιο πρόβλημα στην παραγωγή που να συνδέεται με τα εν λόγω κατάντη προϊόντα. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δεσμευμένη παραγωγή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν είχε καμία αρνητική επίπτωση στην οικονομική του κατάσταση.

(114)

Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής προς την Ένωση είναι η Δημοκρατία της Κορέας, η Ελβετία, η Ταϊβάν, η Λευκορωσία και η Τουρκία. Οι συνολικές εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από την Κίνα που δεν υπόκεινται σε μέτρα, αυξήθηκαν κατά 11 % (από 84 467 σε 93 973 τόνους) κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, ποσότητα που αντιπροσωπεύει το 43,3 % της κατανάλωσης της Ένωσης. Κατά την ίδια περίοδο, η μέση μοναδιαία τιμή εισαγωγής μειώθηκε σταθερά από 2,19 ευρώ σε 2,09 ευρώ ανά kg, μειώθηκε δηλαδή κατά 4 %. Μια τάση μείωσης των τιμών εισαγωγής διαπιστώθηκε επίσης στην πλειονότητα των άλλων εξαγωγέων τρίτων χωρών στην αγορά της Ένωσης (Δημοκρατία της Κορέας – 7 %, Ελβετία – 15 %, Λευκορωσία – 13 %, Τουρκία – 6 %). Ταυτόχρονα, οι μοναδιαίες τιμές των εισαγωγών από τη ΛΔΚ που δεν υπόκεινται σε μέτρα μειώθηκαν μόνο κατά 3 %.

Πίνακας 12

Εισαγωγές από τρίτες χώρες

Χώρα

 

2012

2013

2014

ΠΕΕ

Κίνα (εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε μέτρα)

Όγκοι (σε τόνους)

29 109

33 865

36 977

39 742

Δείκτης

100

116

127

137

Μερίδιο αγοράς (%)

14,8

16,2

16,6

18,3

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

1,75

1,72

1,69

1,69

Δείκτης

100

99

97

97

Δημοκρατία της Κορέας

Όγκοι (σε τόνους)

27 948

31 145

33 048

32 545

Δείκτης

100

111

118

116

Μερίδιο αγοράς (%)

14,2

14,9

14,9

15,0

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

2,15

2,13

2,03

2,01

Δείκτης

100

99

95

93

Ταϊβάν

Όγκοι (σε τόνους)

10 153

9 599

9 251

8 364

Δείκτης

100

95

91

82

Μερίδιο αγοράς (%)

5,2

4,6

4,2

3,9

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

1,78

1,91

1,85

1,90

Δείκτης

100

107

104

107

Ελβετία

Όγκοι (σε τόνους)

5 610

5 263

4 895

5 190

Δείκτης

100

94

87

93

Μερίδιο αγοράς (%)

2,9

2,5

2,2

2,4

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

4,30

4,09

4,01

3,66

Δείκτης

100

95

93

85

Λευκορωσία

Όγκοι (σε τόνους)

3 384

3 189

3 344

2 374

Δείκτης

100

94

99

70

Μερίδιο αγοράς (%)

1,7

1,5

1,5

1,1

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

2,13

2,06

1,99

1,86

Δείκτης

100

97

93

87

Τουρκία

Όγκοι (σε τόνους)

1 443

1 545

1 455

1 594

Δείκτης

100

107

101

110

Μερίδιο αγοράς (%)

0,7

0,7

0,7

0,7

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

2,95

2,66

2,65

2,77

Δείκτης

100

90

90

94

Σύνολο τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από την Κίνα που δεν υπόκεινται σε μέτρα

Όγκοι (σε τόνους)

84 467

91 330

94 222

93 973

Δείκτης

100

108

112

111

Μερίδιο αγοράς (%)

43,0

43,7

42,4

43,3

Μέση τιμή (ευρώ/kg)

2,19

2,15

2,10

2,09

Δείκτης

100

98

96

96

Πηγή: Βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6.

(115)

Όπως φαίνεται στον πίνακα 12, το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από άλλες χώρες και η μείωση των τιμών των εισαγωγών από την Κίνα που δεν υπόκεινται στα μέτρα δεν ήταν τόσο σημαντικά ώστε να θεωρηθούν αιτία της ζημίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(116)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις σχετικά με τους λόγους για την τρέχουσα αρνητική κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, όπως η εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών, η έλλειψη επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, η κακοδιαχείριση και η έλλειψη οράματος, οι ξεπερασμένες μέθοδοι παραγωγής, η έλλειψη μονάδων μεγάλης κλίμακας και η κακή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Η έρευνα κατέδειξε ότι η κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν μπορεί να αποδοθεί σε αυτούς τους λόγους. Αντιθέτως, αποκάλυψε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής συνέχισε να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, βελτιστοποιώντας τη χρήση των υφιστάμενων στοιχείων ενεργητικού, χωρίς σημαντικές επενδύσεις στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και τον εκσυγχρονισμό, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει την κερδοφορία του μετά την επιβολή των οριστικών μέτρων το 2010. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ισχυρισμοί απορρίφθηκαν.

(117)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι οι φερόμενες σημαντικές επενδύσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής επηρέασαν την ταμειακή ροή και το κέρδος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και ότι η εν λόγω επίδραση δεν θα έπρεπε να έχει αποδοθεί στις κινεζικές εισαγωγές και ότι οι παράγοντες αυτοί θα έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί σε ξεχωριστή ανάλυση περί μη καταλογισμού.

(118)

Κατά πρώτο λόγο, παρά τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, τα κέρδη και η ταμειακή ροή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής βελτιώθηκαν, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι εν λόγω επενδύσεις ήταν δικαιολογημένες και είχαν θετικό αποτέλεσμα. Δεύτερον, τα κέρδη μπορούν να επηρεαστούν μόνο από τις κατά χρονική αναλογία αποσβέσεις που συνδέονται με τις επενδύσεις και το οικονομικό κόστος που βαρύνει τις εταιρείες κατά τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Τέλος, καθώς οι αποσβέσεις είναι δαπάνες που εκπίπτουν και που δεν συνοδεύονται από ταμειακή εκροή, η ταμειακή ροή του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από αυτές· μόνο το οικονομικό κόστος θα είχε αντίκτυπο.

(119)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν επίσης ότι είτε δεν υπήρχε ζημία που να προκλήθηκε από τις κινεζικές εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ κατά την υπό εξέταση περίοδο, είτε ότι η ζημία προκλήθηκε από εισαγωγές από άλλες χώρες. Δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε, οι τιμές των κινεζικών εισαγωγών που αποτελούσαν αντικείμενο ντάμπινγκ συνέχισαν να είναι χαμηλότερες από εκείνες του ενωσιακού κλάδου παραγωγής καθώς και χαμηλότερες από τις τιμές εισαγωγής των άλλων χωρών, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

(120)

Ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε εξηγήσει καλύτερα τον αντίκτυπο άλλων παραγόντων αιτιώδους συνάφειας στη λεγόμενη ανάλυσή της περί μη καταλογισμού.

(121)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σκοπός της ανάλυσης περί μη καταλογισμού είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον η διαπιστωθείσα αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ και της σημαντικής ζημίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής θα μπορούσε να έχει καταλυθεί από κάποιον άλλον παράγοντα, γεγονός που θα καθιστούσε απίθανη, αν όχι αδύνατη, την αιτιώδη συνάφεια. Κανένας από τους παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη δεν είχε τέτοια ιδιότητα και, για τον λόγο αυτό, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

5.3.   Συμπέρασμα σχετικά με την αιτιώδη συνάφεια

(122)

Αν και διάφοροι άλλοι παράγοντες ενδέχεται να συμβάλλουν στη ζημία, δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν ικανοί να καταλύσουν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ από την Κίνα και της ζημίας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

Ε.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

(123)

Διαπιστώθηκε ότι, σε σύγκριση με το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς, οι κινέζοι εξαγωγείς είχαν υπερβολική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 50.

(124)

Κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου, οι κινεζικές εξαγωγές στην αγορά της Ένωσης παρουσίασαν σημαντική αύξηση της τάξης του 29 %. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 54, η Κίνα εξήγαγε το υπό εξέταση προϊόν στην αγορά της Ένωσης κυρίως σε υψηλότερες τιμές από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Επομένως, διαπιστώθηκε ότι η αγορά της Ένωσης είναι αρκετά ελκυστική για τους κινέζους εξαγωγείς λόγω της ευκαιρίας να εξαγάγουν σημαντικές ποσότητες σε τιμές υψηλότερες από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.

(125)

Η έρευνα έδειξε ότι το 60 % των κινεζικών εισαγωγών είχαν πραγματοποιηθεί σε τιμές ντάμπινγκ και ότι υπάρχει πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ, εάν επιτραπεί η κατάργηση των μέτρων. Οι κινεζικές εισαγωγές σε τιμές ντάμπινγκ εξακολούθησαν να είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές των παραγωγών της Ένωσης σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα της αρχικής έρευνας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι εισαγωγές από την Κίνα που υπόκεινται σε μέτρα ήταν κατά 22,8 % χαμηλότερες, γεγονός που υποδεικνύει επιθετική συμπεριφορά ως προς τον καθορισμό των τιμών. Αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω συμπίεση των τιμών και να θέσει σε κίνδυνο την εύθραυστη ανάκαμψη του ενωσιακού κλάδου παραγωγής. Επομένως, υπάρχει σαφής κίνδυνος να συνεχιστεί η σημαντική ζημία που υπέστη ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής, αν επιτραπεί η κατάργηση των μέτρων.

(126)

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η κατάργηση των μέτρων για τις εισαγωγές από την Κίνα θα οδηγούσε κατά πάσα πιθανότητα στη συνέχιση της σημαντικής ζημίας στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

ΣΤ.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(127)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων αντιντάμπινγκ κατά της Κίνας αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης. Ο προσδιορισμός του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε στην εκτίμηση όλων των ποικίλων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων και των χρηστών.

(128)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(129)

Σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή εξέτασε επίσης κατά πόσον, παρά τα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα επανάληψης του ντάμπινγκ και της ζημίας, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που θα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης.

1.   Συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(130)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έχει απολέσει μερίδιο αγοράς και έχει υποστεί σημαντική ζημία κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ωστόσο, βελτίωσε την κερδοφορία του σε επίπεδο που πλησιάζει την ισοσκέλιση (αλλά εξακολουθεί να είναι αρνητικό), ενώ οι πωλήσεις παρέμειναν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Αυτή η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της σταθερότητας στην αγορά οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στα ισχύοντα μέτρα. Σε περίπτωση που ανακαλούνταν τα μέτρα, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα σε ακόμα δυσχερέστερη θέση.

(131)

Επομένως, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η διατήρηση των ισχυόντων μέτρων κατά της Κίνας θα ήταν προς το συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

2.   Συμφέρον των εισαγωγέων/εμπόρων

(132)

Δεκαπέντε μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς συμπλήρωσαν έντυπα δειγματοληψίας στο στάδιο της έναρξης της διαδικασίας, οπότε αποφασίστηκε να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί δειγματοληψίας. Τρεις εισαγωγείς επιλέχθηκαν και κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Εν τέλει, μόνο ένας εισαγωγέας υπέβαλε απάντηση στο ερωτηματολόγιο η οποία επαληθεύτηκε.

(133)

Από την έρευνα προέκυψε ότι η εταιρεία έκανε εισαγωγή από έναν μόνον κινέζο παραγωγό που υπόκειται στα μέτρα, με τον οποίο διατηρεί μακροχρόνια επιχειρηματική σχέση. Η έρευνα κατέδειξε ότι ο αντίκτυπος των ισχυόντων μέτρων στην εταιρεία δεν ήταν σημαντικός. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι ο εισαγωγέας αποφάσισε να μην αλλάξει πηγή εφοδιασμού παρά την επιβολή των αρχικών μέτρων.

3.   Συμφέρον των χρηστών

(134)

Είκοσι πέντε χρήστες παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη της διαδικασίας και κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια. Εν τέλει, απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ελήφθησαν μόνον από τέσσερις χρήστες. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε όλους και τα στοιχεία που είχαν υποβάλει επαληθεύτηκαν. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι η συμμετοχή των χρηστών ήταν σημαντικά μικρότερη στην παρούσα επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων απ' ό,τι ήταν όταν τα μέτρα επιβλήθηκαν για πρώτη φορά. Στην αρχική έρευνα είχαν συνεργαστεί 33 χρήστες, ενώ στην επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων συμμετείχαν μόνον τέσσερις. Η πλειονότητα των χρηστών φαίνεται να κατάφεραν να προσαρμοστούν στην επιβολή των μέτρων με ελάχιστες αρνητικές συνέπειες για τις δραστηριότητές τους.

(135)

Για έναν χρήστη, ο οποίος δραστηριοποιείτο στον κλάδο παραγωγής νημάτων για ράψιμο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο αντίκτυπος των ισχυόντων μέτρων στο κόστος και την κερδοφορία του δεν ήταν σημαντικός. Για τους άλλους τρεις χρήστες, εκ των οποίων όλοι εισάγουν νήματα μεγάλης αντοχής από την Κίνα και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας (ζώνες, ιμάντες, προσδέσεις κ.λπ.), διαπιστώθηκε ότι, παρότι ο αντίκτυπος των ισχυόντων μέτρων στο κόστος τους ήταν μικρός, ο αντίκτυπος στην κερδοφορία ήταν πιο έντονος, καθώς οι εταιρείες αυτές ασκούν τις δραστηριότητές τους με πολύ χαμηλά περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, ο αντίκτυπος των δασμών φαίνεται να είναι διαχειρίσιμος, καθώς υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί διαθέσιμοι προμηθευτές με ανταγωνιστικές τιμές.

(136)

Οι χρήστες που υπέβαλαν παρατηρήσεις σχολίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους ενωσιακούς παραγωγούς, όπως η έλλειψη παραγωγικής ικανότητας, η έλλειψη ορισμένων ιδιοτήτων και οι μη έγκαιρες παραδόσεις. Οι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι τα ισχύοντα μέτρα (0 % — 9,8 %), σε συνδυασμό με τον τακτικό εισαγωγικό δασμό 4 %, ωφελούν τους ανταγωνιστές τους να εισάγουν στην αγορά της ΕΕ κατάντη προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, καθώς οι ανταγωνιστές τους δεν χρειάζεται να καταβάλουν δασμούς για τις πρώτες ύλες τους (υπό εξέταση προϊόν). Θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε περαιτέρω μετεγκατάσταση των κατάντη δραστηριοτήτων σε τόπους εκτός της ΕΕ και θα θέσει σε κίνδυνο, κατά τους ισχυρισμούς, το μέλλον 4 000 εργαζομένων του κλάδου τους. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τους εν λόγω ισχυρισμούς και εικαζόμενους κινδύνους δεν μπορούν να υποστηρίξουν ότι αυτοί οφείλονται σε χρόνια και διαρθρωτικά προβλήματα του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(137)

Πρέπει, καταρχάς, να υπομνησθεί ότι η συνεργασία από μέρους των χρηστών στην παρούσα έρευνα ήταν αρκετά περιορισμένη σε σύγκριση με τη συνεργασία στην αρχική έρευνα (τότε συνεργάστηκαν 33 χρήστες) και, ως εκ τούτου, τα προβλήματα αυτά πιθανότατα δεν είναι κοινά για όλους τους χρήστες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Ένωσης.

(138)

Όσον αφορά τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς των χρηστών που συνεργάστηκαν, από την έρευνα προέκυψε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής έχει ακόμη επαρκή εφεδρική παραγωγική ικανότητα (η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ήταν 84 %) και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και ιδιοτήτων. Επιπλέον, εκτός από τους πέντε παραγωγούς στην ΕΕ, υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί προμηθευτές από άλλες τρίτες χώρες με ανταγωνιστικές τιμές και ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών από την Κίνα που δεν υπόκεινται στους δασμούς αντιντάμπινγκ. Δεδομένου του σχετικά χαμηλού επιπέδου του δασμού αντιντάμπινγκ και του γεγονότος ότι μεγάλο μέρος των κινεζικών εισαγωγών δεν υπόκεινται στα μέτρα, καθίσταται επίσης απίθανο τα ισχύοντα μέτρα να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εικαζόμενη μετεγκατάσταση των κατάντη κλάδων παραγωγής. Τέλος, τα αποδεικτικά στοιχεία για τις μη έγκαιρες παραδόσεις ήταν αμελητέα.

(139)

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας του ενωσιακού κλάδου παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι το ποσοστό ύψους 84 % της χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας αντιπροσωπεύει σχεδόν την πλήρη παραγωγική ικανότητα και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε επαρκής εφεδρική παραγωγική ικανότητα.

(140)

Η έρευνα έδειξε ότι ο μέσος όρος παραγωγής αποβλήτων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν περίπου το 6 % της συνολικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της ΠΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέγιστο θεωρητικό ποσοστό χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας 94 %, η οποία είναι πιο εύλογη εκτίμηση της πλήρους χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας από το 84 % που αναφέρεται στον ισχυρισμό. Με την εναπομένουσα αχρησιμοποίητη παραγωγική ικανότητα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 %, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

(141)

Το ίδιο ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι οι ενωσιακοί παραγωγοί και οι μη κινέζοι παραγωγοί δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη συνολική ζήτηση και το μέγεθος των μεμονωμένων παραγγελιών των ευρωπαϊκών χρηστών.

(142)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διατήρηση των μέτρων δεν μεταβάλλει τις υφιστάμενες βασικές συνθήκες της αγοράς. Η έρευνα δεν αποκάλυψε θεμελιώδεις μεταβολές στις απαιτήσεις των χρηστών όσον αφορά το μέγεθος των παραγγελιών ή την ποιότητα. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη ζήτηση της αγοράς από μόνος του και ότι οι εισαγωγές είναι αναγκαίες στο πλαίσιο αυτό. Επιπλέον —πράγμα που είναι και σημαντικότερο—, ο σκοπός των μέτρων αντιντάμπινγκ είναι να αποκατασταθούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και οι συνθήκες θεμιτού εμπορίου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών με την εξάλειψη της σημαντικής ζημίας που προκαλείται από τις κινεζικές εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής να είναι σε θέση να εφοδιάζει μόνος του την αγορά της Ένωσης. Εν προκειμένω, υπάρχουν εισαγωγές από πολλές διαφορετικές πηγές, ενώ οι εισαγωγές που υπόκεινται σε μέτρα συνεχίστηκαν παρά την ύπαρξη των μέτρων. Επομένως, η συνέχιση των μέτρων στη σημερινή τους μορφή και στο σημερινό τους επίπεδο δεν απαγορεύει στους χρήστες την απόκτηση του κινεζικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι διατάξεις του κανονισμού αντιντάμπινγκ έχουν τηρηθεί και, κατά συνέπεια, το επιχείρημα αυτό θα πρέπει να απορριφθεί.

(143)

Προβλήθηκε επίσης ο ισχυρισμός ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί δεν επωφελήθηκαν από τους δασμούς αντιντάμπινγκ για να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα ή να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, γεγονός που δεν τους επέτρεψε να διατηρήσουν το μερίδιό τους σε μια αναπτυσσόμενη αγορά και τους έφερε σε μια εξαιρετικά άνετη θέση, χωρίς να προσπαθήσουν να είναι ανταγωνιστικοί.

(144)

Θα πρέπει καταρχάς να υπενθυμιστεί, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ότι ο σκοπός των μέτρων αντιντάμπινγκ είναι η εξάλειψη του ζημιογόνου ντάμπινγκ και δεν υπάρχει καμία νομική απαίτηση από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής για αναδιάρθρωση ή εκσυγχρονισμό.

(145)

Εν πάση περιπτώσει, όπως έχει ήδη αποδειχθεί στην αιτιολογική σκέψη 138, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις του, καθώς υπήρχε επαρκής διαθέσιμη εφεδρική παραγωγική ικανότητα. Επίσης, η θετική εξέλιξη της κερδοφορίας δείχνει ότι οι μέθοδοι παραγωγής του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εξακολουθούν να είναι ανταγωνιστικές σε μια αγορά που προστατεύεται από την πρακτική του ντάμπινγκ. Επιπλέον, η κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά άνετη, δεδομένου ότι από την έρευνα προέκυψε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής εξακολούθησε να υφίσταται σημαντική ζημία κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, με απώλεια μεριδίου αγοράς και ζημίες. Ακριβώς αυτή η εύθραυστη κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής που προκλήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, από τις πρακτικές ντάμπινγκ του παρελθόντος καθώς και τη συνεχή υποτιμολόγηση είναι εκείνες που εμπόδισαν τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής να επενδύσει εντατικά στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας και σε έναν εις βάθος εκσυγχρονισμό.

(146)

Ένας άλλος ισχυρισμός αφορά τη μετεγκατάσταση των κατάντη κλάδων παραγωγής λόγω της ύπαρξης των δασμών αντιντάμπινγκ. Ο ισχυρισμός υποστηριζόταν από παραπομπή σε προηγούμενη υποβολή και ακρόαση κατά την οποία είχε διατυπωθεί ο ίδιος ισχυρισμός.

(147)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα έδειξε ότι ο αντίκτυπος στην κερδοφορία των χρηστών που συμμετείχαν στο δείγμα ήταν περιορισμένος και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί καθοριστικός παράγοντας για τη μετεγκατάσταση του ενωσιακού κλάδου των χρηστών. Επιπλέον, η συνέχιση των μέτρων πραγματοποιείται στο ίδιο προηγούμενο επίπεδο. Τέλος, οι παρατηρήσεις που συνοδεύουν την ακρόαση δεν απαριθμούν εταιρείες που έχουν πράγματι μεταφέρει την παραγωγή τους.

(148)

Ένας εισαγωγέας διατύπωσε ισχυρισμό σχετικά με τις οικονομικές δυσχέρειες που συνδέονται με την αλλαγή προμηθευτών του υπό εξέταση προϊόντος λόγω της μακράς περιόδου που απαιτείται για τη φάση των δοκιμών και του κινδύνου να χάσει τους πελάτες σε περίπτωση ασταθούς ποιότητας και μη τακτικών παραδόσεων.

(149)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεσολάβησε διάστημα σχεδόν έξι ετών κατά τη διάρκεια του οποίου ίσχυαν τα μέτρα και ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί επαρκές χρονικό διάστημα για έναν εισαγωγέα προκειμένου να βρει εναλλακτικούς προμηθευτές, ακόμη και υπό το πρίσμα των χρονοβόρων δοκιμών.

4.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(150)

Με βάση τα ανωτέρω, η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αντίκτυπος των μέτρων στους χρήστες και τους εισαγωγείς δεν είναι σημαντικός και, συνεπώς, δεν υπάρχουν προφανείς λόγοι για την κατάργηση των μέτρων με βάση το συμφέρον της Ένωσης.

Ζ.   ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(151)

Όλα τα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να υποβληθεί πρόταση διατήρησης των ισχυόντων μέτρων. Επίσης, τους δόθηκε χρόνος για να υποβάλουν παρατηρήσεις μετά την εν λόγω γνωστοποίηση. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

(152)

Από τα προαναφερθέντα συνάγεται το συμπέρασμα ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, καταγωγής Κίνας, που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1105/2010, θα πρέπει να διατηρηθούν.

(153)

Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι καταστρατήγησης λόγω της μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δασμολογικών συντελεστών, κρίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται ειδικά μέτρα που να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των δασμών αντιντάμπινγκ. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα, τα οποία ισχύουν μόνο για τις εταιρείες για τις οποίες εφαρμόζεται ατομικός δασμολογικός συντελεστής, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έγκυρου εμπορικού τιμολογίου το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Οι εισαγωγές που δεν συνοδεύονται από αυτό το τιμολόγιο υπόκεινται στον δασμό αντιντάμπινγκ που ισχύει για όλους τους άλλους παραγωγούς.

(154)

Μια εταιρεία μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή αυτών των ατομικών δασμολογικών συντελεστών αντιντάμπινγκ σε περίπτωση μετέπειτα αλλαγής της επωνυμίας της. Το αίτημα πρέπει να απευθυνθεί στην Επιτροπή (20). Το αίτημα πρέπει να περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να καταδειχθεί ότι η αλλαγή δεν θίγει το δικαίωμα της εταιρείας να επωφελείται από τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για αυτήν. Εάν η αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας δεν επηρεάζει το δικαίωμά της να επωφελείται από τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για αυτήν, θα δημοσιευθεί ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή επωνυμίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(155)

Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες (άλλων από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένων για λιανική πώληση, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μονόινα νήματα κάτω των 67 decitex καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 5402 20 00.

2.   Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή τιμή «ελεύθερο στα σύνορα της Ένωσης», πριν από την καταβολή δασμού, για τα προϊόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και κατασκευάζονται από τις κατωτέρω εταιρείες, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμός (%)

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd.

5,1

A974

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.

0

A976

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

5,5

A975

Εταιρείες που απαριθμούνται στο παράρτημα

5,3

A977

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd.

0

A989

Oriental Industries (Suzhou) Ltd.

9,8

A990

Όλες οι άλλες εταιρείες

9,8

A999

3.   Η εφαρμογή του ατομικού δασμολογικού συντελεστή που καθορίζεται για την εταιρεία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εξαρτάται από την προσκόμιση στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έγκυρου εμπορικού τιμολογίου, στο οποίο να υπάρχει δήλωση που να φέρει ημερομηνία και υπογραφή υπαλλήλου της οντότητας που εκδίδει το τιμολόγιο, με αναφορά του ονόματος και της θέσης του/της, με την ακόλουθη διατύπωση: «Ο υπογράφων πιστοποιώ ότι [ο όγκος] των νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες που πωλήθηκε για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον οποίο καλύπτει το παρόν τιμολόγιο, παρήχθη από [επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας] [πρόσθετος κωδικός TARIC] στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν τιμολόγιο είναι πλήρη και ακριβή.», Εάν δεν προσκομιστεί το εν λόγω τιμολόγιο, ισχύει ο δασμολογικός συντελεστής που επιβάλλεται σε όλες τις άλλες εταιρείες.

4.   Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.

(2)  ΕΕ L 315 της 1.12.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 77 της 5.3.2015, σ. 9.

(4)  ΕΕ C 397 της 28.11.2015, σ. 10.

(5)  Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, όλες οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν συμπεριλήφθηκαν στις τομεακές εκθέσεις (PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply / Demand Reports για τα έτη 2008 και 2013 —βλέπε αιτιολογικές σκέψεις 42, 47, 52 κατωτέρω— καθώς και PCI Fibres — Technical Fibres Report, Σεπτέμβριος 2014 και Ιανουάριος 2015 —βλέπε αιτιολογική σκέψη 58 κατωτέρω), που εκπονήθηκαν από την εταιρεία συμβούλων με την επωνυμία PCI Wood Mackenzie.

(6)  Η Δημοκρατία της Κορέας, μαζί με την Κίνα και την Ταϊβάν, αντιπροσωπεύει πάνω από το 90 % των συνολικών εισαγωγών νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Η Ινδία και η Ιαπωνία, αν και με περιορισμένο όγκο εισαγωγών, εξετάστηκαν λόγω των συνολικών όγκων παραγωγής και του μεγέθους της εγχώριας αγοράς τους.

(7)  Το 2015 οι εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, αντιπροσώπευαν το 71 % περίπου της συνολικής κατανάλωσης (πηγή: Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ).

(8)  Βλέπε, για παράδειγμα, ΕΕ L 343 της 19.12.2008, αιτιολογική σκέψη 143.

(9)  Βλέπε Appellate Body Report Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R), που εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2005, σημεία 300-307.

(10)  Βλέπε αίτηση επανεξέτασης, σελίδα 19, και PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply / Demand Reports για τα έτη 2008 και 2013.

(11)  PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports για τα έτη 2008 (σελίδες 393-410) και 2013 (σελίδες 379-408).

(12)  Εκτίμηση του καταγγέλλοντος.

(13)  Ο αριθμός αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος 2015, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος ακριβής προσδιορισμός για την ΠΕΕ.

(14)  Βάση δεδομένων των κινεζικών τελωνείων.

(15)  Η διαθέσιμη ενωσιακή αγορά έχει υπολογιστεί λαμβανομένης υπόψη μόνο της κατανάλωσης της Ένωσης η οποία μπορεί να απορροφήσει ακόμα κινεζικά προϊόντα. Πράγματι, από τους περίπου 217 000 μετρικούς τόνους της εκτιμώμενης κατανάλωσης στην Ένωση κατά την ΠΕΕ, περίπου 98 000 μετρικοί τόνοι καλύπτονταν ήδη από τα κινεζικά προϊόντα (εκ των οποίων 39 741 μετρικοί τόνοι που δεν υπόκεινται στα μέτρα και 57 464 μετρικοί τόνοι που υπόκεινται στα μέτρα). Ως εκ τούτου, η διαθέσιμη ενωσιακή κατανάλωση υπολογίζεται σε περίπου 119 000 μετρικούς τόνους.

(16)  PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports για τα έτη 2008 (σελίδες 393-410) και 2013 (σελίδες 379-408).

(17)  PCI Fibres — Technical Fibres Report, Ιανουάριος 2015, σελίδα 1.

(18)  PCI Fibres — Technical Fibres Report, Σεπτέμβριος 2014, σελίδα 8.

(19)  Βλέπε Appellate Body Report Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice (WT/DS295/AB/R), που εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2005.

(20)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κινέζοι συνεργασθέντες παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα (Πρόσθετος κωδικός TARIC A977):

Επωνυμία εταιρείας

Πόλη

Heilongjiang Longdi Co. Ltd

Harbin

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd

Wujiang

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd

Jiaxing

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co. Ltd

Wuxi

Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd

Haining City


25.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/30


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/326 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2017

για τη 261η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να προσθέσει τέσσερα φυσικά πρόσωπα στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι παρακάτω καταχωρίσεις προστίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

α)

«Bassam Ahmad Al-Hasri [γνωστός και ως: α) Bassam Ahmad Husari β) Abu Ahmad Akhlaq γ) Abu Ahmad al-Shami]. Ημερομηνία γέννησης: α) 1.1.1969 β) περίπου 1971. Τόπος γέννησης: α) Qalamun, Επαρχία Δαμασκού, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας β) Ghutah, Επαρχία Δαμασκού, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας γ) Tadamon, Rif Dimashq, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας. Ιθαγένεια: α) Συριακή β) Παλαιστινιακή. Διεύθυνση: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Νότιο τμήμα της. Ως είχε τον Ιούλιο 2016). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 22.2.2017.»·

β)

«Iyad Nazmi Salih Khalil [γνωστός και ως: α) Ayyad Nazmi Salih Khalil β) Eyad Nazmi Saleh Khalil γ) Iyad al-Toubasi δ) Iyad al-Tubasi ε) Abu al-Darda' στ) Abu-Julaybib al-Urduni ζ) Abu-Julaybib]. Ημερομηνία γέννησης: 1974. Τόπος γέννησης: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας. Ιθαγένεια: Ιορδανική. Αριθ. διαβατηρίου: α) διαβατήριο Ιορδανίας 654781 (εκδοθέν το 2009 περίπου) β) διαβατήριο Ιορδανίας 286062 (εκδοθέν στις 5.4.1999 στη Zarqa, Ιορδανία, ημερομηνία λήξης 4.4.2004). Διεύθυνση: Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (Παράκτια περιοχή της. Ως είχε τον Απρίλιο 2016). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 22.2.2017.»·

γ)

«Ghalib Adbullah Al-Zaidi [γνωστός και ως: α) Ghalib Abdallah al-Zaydi β) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi γ) Ghalib al Zaydi]. Ημερομηνία γέννησης: α) 1975 β) 1970. Τόπος γέννησης: Raqqah Region, Marib Governorate, Υεμένη. Ιθαγένεια: Υεμενική. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 22.2.2017.»·

δ)

«Nayif Salih Salim Al-Qaysi [γνωστός και ως: α) Naif Saleh Salem al Qaisi β) Nayif al-Ghaysi]. Ημερομηνία γέννησης: 1983. Τόπος γέννησης: Al-Baydah Governorate, Υεμένη. Ιθαγένεια: Υεμενική. Αριθ. διαβατηρίου: Διαβατήριο Υεμένης 04796738. Διεύθυνση: α) Al-Baydah Governorate, Υεμένη β) Sana'a, Υεμένη (προηγούμενη διεύθυνση). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 22.2.2017.».


25.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/327 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Φεβρουαρίου 2017

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

EG

232,7

IL

75,4

MA

97,0

TR

98,9

ZZ

126,0

0707 00 05

MA

79,2

TR

203,1

ZZ

141,2

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

54,0

TR

166,7

ZZ

110,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

43,1

IL

76,8

MA

48,2

TN

56,4

TR

75,0

ZA

196,8

ZZ

82,7

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

100,8

IL

127,6

JM

95,8

MA

103,0

TR

87,7

ZZ

103,0

0805 22 00

IL

112,1

MA

95,4

ZZ

103,8

0805 50 10

EG

71,3

TR

74,4

ZZ

72,9

0808 30 90

CL

175,7

CN

112,2

ZA

125,1

ZZ

137,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

25.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/34


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/328 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Φεβρουαρίου 2017

για την τροποποίηση της απόφασης 1999/70/ΕΚ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όσον αφορά τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 4 για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 27.1,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Δεκεμβρίου 2016 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΚΤ/2016/46) (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ πρέπει να ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο.

(2)

Η θητεία των τωρινών εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας της Ελλάδος θα λήξει μετά το πέρας του ελέγχου για το οικονομικό έτος 2016. Είναι επομένως αναγκαίος ο διορισμός εξωτερικών ελεγκτών από το οικονομικό έτος 2017 και εξής.

(3)

Η Τράπεζα της Ελλάδος επέλεξε την εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως εξωτερικό της ελεγκτή για τα οικονομικά έτη 2017 έως 2021.

(4)

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνέστησε να διοριστεί η εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως εξωτερικοί ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος για τα οικονομικά έτη 2017 έως 2021.

(5)

Κατόπιν της σύστασης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, η απόφαση 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου (2) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 της απόφασης 1999/70/ΕΚ, η παράγραφος 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«12.   Η εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εγκρίνεται ως εξωτερικοί ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος για τα οικονομικά έτη 2017 έως 2021.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της κοινοποίησής της.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην ΕΚΤ.

Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. SCICLUNA


(1)  ΕΕ C 3 της 6.1.2017, σ. 1.

(2)  Απόφαση 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕΕ L 22 της 29.1.1999, σ. 69).


25.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 49/36


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/329 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2016

σχετικά με το μέτρο SA.39235 (2015/C) (πρώην 2015/NN) το οποίο έθεσε σε εφαρμογή η Ουγγαρία για τη φορολογία του κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 6929]

(Το κείμενο στην ουγγρική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (1), και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Τον Ιούλιο του 2014 περιήλθε σε γνώση της Επιτροπής ότι η Ουγγαρία θέσπισε νομοθετική πράξη που προβλέπει τη φορολόγηση του κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες (εφεξής «φόρος διαφήμισης»). Με επιστολή της 13ης Αυγούστου 2014 η Επιτροπή απέστειλε αίτημα παροχής πληροφοριών στις ουγγρικές αρχές, οι οποίες απάντησαν με την επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2014. Με επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2014 υποβλήθηκε νέα δέσμη ερωτήσεων στις ουγγρικές αρχές, οι οποίες προς απάντηση υπέβαλαν συμπληρωματικά στοιχεία με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2014.

(2)

Με επιστολή της 2ας Φεβρουαρίου 2015 οι ουγγρικές αρχές ενημερώθηκαν ότι η Επιτροπή θα εξέταζε το ενδεχόμενο έκδοσης διαταγής αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου (2). Με επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2015 οι ουγγρικές αρχές υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εν λόγω επιστολή.

(3)

Με απόφαση της 12ης Μαρτίου 2015 η Επιτροπή ενημέρωσε την Ουγγαρία για την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης (εφεξής «απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας») και να εκδώσει διαταγή αναστολής σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 όσον αφορά το μέτρο.

(4)

Η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας και η διαταγή αναστολής δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το μέτρο.

(5)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τρία ενδιαφερόμενα μέρη, τις οποίες διαβίβασε στις ουγγρικές αρχές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να απαντήσουν.

(6)

Στις 21 Απριλίου 2015 οι ουγγρικές αρχές απέστειλαν σχέδιο πρότασης στην Επιτροπή για τροποποίηση του φόρου διαφήμισης. Στις 8 Μαΐου 2015 η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες από την Ουγγαρία όσον αφορά τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση.

(7)

Στις 4 Ιουνίου 2015 η Ουγγαρία τροποποίησε τον φόρο διαφήμισης, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση προς την Επιτροπή ή έγκριση από αυτή. Στις 5 Ιουλίου 2015 τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις.

(8)

Με επιστολή της 6ης Ιουλίου 2015 η Ουγγαρία υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας και τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με την τροποποίηση του φόρου διαφήμισης.

2.   ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

2.1.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ

(9)

Στις 11 Ιουνίου 2014 η Ουγγαρία θέσπισε τον νόμο XXII του 2014 για τον φόρο διαφήμισης (εφεξής «ο νόμος»), ο οποίος τροποποιήθηκε περαιτέρω στις 4 Ιουλίου και στις 18 Νοεμβρίου 2014. Ο νόμος προβλέπει έναν νέο ειδικό φόρο επί του κύκλου εργασιών που προκύπτει από τη δημοσίευση διαφημίσεων στην Ουγγαρία, ο οποίος εφαρμόζεται επιπροσθέτως των υφιστάμενων φόρων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, ιδίως δε, του φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με την Ουγγαρία, σκοπός του νόμου είναι η προαγωγή της αρχής της κατανομής των δημόσιων βαρών.

(10)

Ο φόρος διαφήμισης καταλογίζεται επί του κύκλου εργασιών που προκύπτει από τη δημοσίευση διαφημίσεων στους χώρους των μέσων ενημέρωσης που καθορίζονται από τον νόμο (π.χ. σε υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης· σε υλικό που προορίζεται για τον Τύπο· σε υπαίθρια διαφημιστικά μέσα· σε οποιοδήποτε όχημα ή ακίνητο· σε έντυπο υλικό· και στο διαδίκτυο). Ο φόρος εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και ο υποκείμενος στον φόρο είναι καταρχήν εκείνος που δημοσιεύει τη διαφήμιση. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του φόρου είναι η Ουγγαρία.

(11)

Η φορολογική βάση επί της οποίας εφαρμόζεται ο φόρος είναι ο κύκλος εργασιών του δημοσιεύοντος τη διαφήμιση που προκύπτει από τις διαφημιστικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, χωρίς αφαίρεση των εξόδων. Η φορολογική βάση συνδεδεμένων επιχειρήσεων συναθροίζεται. Επομένως, ο εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής προσδιορίζεται βάσει του κύκλου εργασιών ολόκληρου του ομίλου στην Ουγγαρία.

(12)

Προβλέπεται ειδική φορολογική βάση για την αυτοδιαφήμιση, ήτοι τη διαφήμιση που αφορά προϊόντα, αγαθά, υπηρεσίες, δραστηριότητες, την επωνυμία και την εταιρική εικόνα του δημοσιεύοντος τη διαφήμιση. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογική βάση στην οποία εφαρμόζεται ο φόρος είναι τα έξοδα που πραγματοποιεί απευθείας ο δημοσιεύων τη διαφήμιση σε σχέση με τη δημοσίευση της διαφήμισης.

2.2.   ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

(13)

Ο νόμος προβλέπει μια προοδευτική δομή συντελεστών που κυμαίνονται από 0 % έως 1 % για εταιρείες χαμηλό ή μεσαίο κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες έως 50 % για εταιρείες με υψηλό κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες, ως ακολούθως:

Για το τμήμα του κύκλου εργασιών κάτω των 0,5 δισεκατ. HUF: 0 %.

Για το τμήμα του κύκλου εργασιών μεταξύ 0,5 δισεκατ. HUF και 5 δισεκατ. HUF: 1 %.

Για το τμήμα του κύκλου εργασιών μεταξύ 5 δισεκατ. HUF και 10 δισεκατ. HUF: 10 %.

Για το τμήμα του κύκλου εργασιών μεταξύ 10 δισεκατ. HUF και 15 δισεκατ. HUF: 20 %.

Για το τμήμα του κύκλου εργασιών μεταξύ 15 δισεκατ. HUF και 20 δισεκατ. HUF: 30 %.

Για το τμήμα του κύκλου εργασιών άνω των 20 δισεκατ. HUF: 50 %.

(14)

Η ανώτερη κλίμακα αυξήθηκε από 40 % σε 50 % από την 1η Ιανουαρίου 2015 βάσει του νόμου LXXIV του 2014 σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων φόρων και της σχετικής νομοθεσίας και του νόμου CXXII του 2010 σχετικά με την εθνική φορολογική και τελωνειακή αρχή, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο νόμος.

2.3.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 2014

(15)

Σύμφωνα με τον νόμο, οι εταιρείες μπορούσαν να αφαιρέσουν από τη φορολογική βάση του 2014 το 50 % των ζημιών που μεταφέρθηκαν από τα προηγούμενα έτη σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη φορολόγηση των εταιρειών και των μερισμάτων ή τη νομοθεσία για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(16)

Βάσει τροποποίησης της 4ης Ιουλίου 2014 στον εν λόγω νόμο, η έκπτωση αυτή περιορίστηκε σε εταιρείες που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 (δηλαδή μόνο αν το ποσό των προ φόρων κερδών της οικονομικής χρήσης 2013 είναι μηδενικό ή αρνητικό). Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που μετέφεραν ζημίες από προηγούμενες χρήσεις αλλά ήταν κερδοφόρες το 2013, δεν είναι επιλέξιμες για την έκπτωση. Σύμφωνα με την Ουγγαρία, ο στόχος της τροποποίησης είναι η πρόληψη της φοροαποφυγής και της καταστρατήγησης των φορολογικών υποχρεώσεων.

(17)

Η δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών που μεταφέρθηκαν ισχύει μόνο για τον φόρο που οφείλεται για το 2014. Δεν εφαρμόζεται για τον φόρο που οφείλεται για το 2015 ή τις επόμενες χρήσεις.

2.4.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

(18)

Σύμφωνα με τον νόμο, ο φορολογούμενος προσδιορίζει τη φορολογική οφειλή του με αυτοεκκαθάριση και υποβάλλει δήλωση στη φορολογική αρχή έως την τελευταία ημέρα του πέμπτου μήνα του επόμενου φορολογικού έτους.

2.5.   ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

(19)

Ο νόμος προβλέπει ότι ο φορολογούμενος προσδιορίζει και δηλώνει τη φορολογική οφειλή του και καταβάλλει τον φόρο έως την τελευταία ημέρα του πέμπτου μήνα του επόμενου φορολογικού έτους.

(20)

Για το 2014 ο φόρος καταλογίστηκε αναλογικά από την έναρξη ισχύος του νόμου στις 18 Ιουλίου 2014 με βάση τον κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες του 2014. Ο φορολογούμενος όφειλε να προσδιορίσει και να δηλώσει μια προκαταβολή φόρου για το 2014 (με βάση τον κύκλο εργασιών του από διαφημιστικές δραστηριότητες το 2013) έως τις 20 Αυγούστου 2014, και να τον καταβάλει σε δύο ισόποσες δόσεις έως τις 20 Αυγούστου 2014 και 20 Νοεμβρίου 2014.

(21)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ελήφθησαν από τις ουγγρικές αρχές, στις 28 Νοεμβρίου 2014 είχε εισπραχθεί συνολικό ποσό ύψους 2 640 100 000 HUF [~ 8 500 000 ευρώ] από προκαταβολές φόρου για το 2014. Περίπου το 80 % των συνολικών φορολογικών εσόδων που εισπράχτηκαν από τις εν λόγω προκαταβολές καταβλήθηκε από έναν όμιλο εταιρειών.

2.6.   ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΣΕ Ο ΝΟΜΟΣ LXII ΤΟΥ 2015 ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(22)

Με τον νόμο LXII του 2015 της 4ης Ιουνίου 2015, μετά την έκδοση της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, η Ουγγαρία τροποποίησε τον νόμο για τον φόρο διαφήμισης, αντικαθιστώντας την προοδευτική κλίμακα των έξι φορολογικών συντελεστών που κυμαίνονται από 0 % έως 50 % με ένα σύστημα διπλού συντελεστή ως εξής:

0 % που εφαρμόζεται επί του τμήματος του κύκλου εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 100 εκατ. HUF· και

5,3 % που εφαρμόζεται επί του κύκλου εργασιών που υπερβαίνει τα 100 εκατ. HUF.

(23)

Η τροποποίηση θεσπίζει προαιρετική αναδρομική εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του νόμου το 2014. Επομένως, οι υποκείμενοι στον φόρο μπορούν να επιλέξουν, για τα προηγούμενα έτη, να υπάγονται είτε στο νέο σύστημα διπλού συντελεστή ή να συνεχίσουν να υπάγονται στην παλιά προοδευτική κλίμακα των έξι φορολογικών συντελεστών.

(24)

Δεν θίγονται οι διατάξεις για την έκπτωση των ζημιών που μεταφέρθηκαν από τη φορολογική βάση του 2014, η οποία περιορίζεται σε εταιρείες που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013.

3.   Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(25)

Η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας διότι θεώρησε στο στάδιο αυτό ότι ο προοδευτικός χαρακτήρας των φορολογικών συντελεστών και οι διατάξεις σχετικά με την έκπτωση των μεταφερόμενων ζημιών από τη φορολογική βάση, όπως θεσπίζονται στον νόμο, συνιστούσαν κρατική ενίσχυση.

(26)

Η Επιτροπή θεώρησε ότι οι προοδευτικοί φορολογικοί συντελεστές συνιστούν διάκριση μεταξύ, αφενός, επιχειρήσεων με υψηλά διαφημιστικά έσοδα (μεγαλύτερων, επομένως, επιχειρήσεων) και, αφετέρου, επιχειρήσεων με χαμηλά διαφημιστικά έσοδα (μικρότερων, επομένως, επιχειρήσεων) και παρέχουν επιλεκτικό πλεονέκτημα στις τελευταίες με βάση το μέγεθός τους. Η Επιτροπή είχε αμφιβολίες κατά πόσο η ικανότητα πληρωμής, στην οποία αναφέρθηκε η Ουγγαρία, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κατευθυντήρια αρχή για φόρους κύκλου εργασιών. Η Επιτροπή συνεπώς θεώρησε, σε προκαταρκτικό στάδιο, ότι ο προοδευτικός χαρακτήρας του συντελεστή για τον φόρο διαφήμισης δυνάμει του νόμου συνιστούσε κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι, όπως φαινόταν, συντρέχουν όλα τα άλλα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως τέτοια.

(27)

Η Επιτροπή θεώρησε επίσης ότι οι διατάξεις του νόμου που επιτρέπουν την έκπτωση των ζημιών προηγούμενων χρήσεων που μεταφέρονται σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη φορολόγηση των εταιρειών και των μερισμάτων ή τη νομοθεσία για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων από τον οφειλόμενο φόρο και ιδίως ο περιορισμός σε επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013, συνιστούν διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες, έναντι ενός φόρου που βασίζεται στον κύκλο εργασιών, βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση. Θεώρησε ότι οι διατάξεις φαίνεται να παρέχουν επιλεκτικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες τα προηγούμενα έτη ή δεν 'ήταν καθόλου ζημιογόνες. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η διαφορετική μεταχείριση δεν δικαιολογείται από τον χαρακτήρα και τη λογική του συστήματος φορολόγησης, δεδομένου ιδίως ότι η Ουγγαρία υποστήριζε ότι ο φόρος διαφήμισης βασίζεται στην ιδέα ότι και μόνη η είσπραξη διαφημιστικών εσόδων δικαιολογεί τη φορολόγηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι οι εν λόγω διατάξεις συνιστούν κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι, όπως φαίνεται, συντρέχουν όλα τα άλλα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως τέτοια.

(28)

Τα μέτρα δεν θεωρήθηκαν συμβατά με την εσωτερική αγορά.

3.2.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(29)

Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τρία ενδιαφερόμενα μέρη.

(30)

Η Ένωση Διαφημιστών Ουγγαρίας περιέγραψε την κατάσταση του διαφημιστικού κλάδου στην Ουγγαρία και διατύπωσε προβληματισμούς σχετικά με τον φόρο διαφήμισης. Θεωρεί ότι ο φόρος δημιουργεί μια επιπρόσθετη επιβάρυνση σε έναν τομέα που έχει ήδη πληγεί από μείωση εσόδων. Επισημαίνει ότι οποιοσδήποτε φόρος διαφήμισης σε μικρές εταιρείες μέσων ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει τις εν λόγω εταιρείες εκτός αγοράς λόγω του χαμηλού περιθωρίου κέρδους που έχουν.

(31)

Το TV2, ένας ουγγρικός φορέας ιδιωτικής τηλεόρασης, υπέβαλε παρατηρήσεις μόνο για την έκπτωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων που μεταφέρονται για λόγους φορολόγησης του εισοδήματος εταιρειών και φυσικών προσώπων. Το TV2 θεωρεί ότι η διάταξη που αφορά τον συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων είναι μη επιλεκτική, διότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διακριτικής ευχέρειας ενός κράτους μέλους να σχεδιάζει έναν φόρο που βασίζεται στον κύκλο εργασιών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη στοιχεία ενός φόρου που βασίζεται στην ικανότητα πληρωμής. Το μοναδικό στοιχείο επιλεκτικότητας που θα μπορούσε να εντοπίσει η Επιτροπή στους κανόνες για τη μείωση των ζημιών προηγούμενων χρήσεων, είναι ο περαιτέρω περιορισμός σε εταιρείες που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 και όχι ο γενικός κανόνας που επιτρέπει τη μείωση των ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

(32)

Το RTL συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας. Ανέφερε ότι ο φόρος διαφήμισης γεννά δύο επιπρόσθετα στοιχεία επιλεκτικότητας: i) από τον φόρο θα επωφεληθούν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε βάρος των εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, διότι οι πρώτοι φέρονται να χρηματοδοτούνται κατά βάση από το κράτος και επομένως επηρεάζονται λιγότερο από τον φόρο· ii) από τον φόρο θα επωφεληθούν οι ουγγρικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς σε βάρος των διεθνών παραγόντων, διότι οι ουγγρικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς φέρονται να έχουν κατά κανόνα χαμηλότερα διαφημιστικά έσοδα από τους μεγαλύτερους διεθνείς παράγοντες.

3.3.   Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

(33)

Οι ουγγρικές αρχές αμφισβητούν ότι τα μέτρα συνιστούν ενίσχυση. Ουσιαστικά, υποστηρίζουν ότι η ικανότητα πληρωμής δεν αντικατοπτρίζεται μόνο από την κερδοφορία μιας επιχείρησης, αλλά και από το μερίδιό της στην αγορά και επομένως από τον κύκλο εργασιών της. Η Ουγγαρία υποστηρίζει ότι οι προοδευτικοί φορολογικοί συντελεστές στην περίπτωση φόρου που βασίζεται στον κύκλο εργασιών δικαιολογούνται από την ικανότητα πληρωμής και ότι ο ακριβής ορισμός της κλίμακας συντελεστών εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα. Η Ουγγαρία θεωρεί ότι το μεταβατικό μέτρο για τις εταιρείες που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 δικαιολογείται διότι η φορολογική επιβάρυνση για αυτές τις εταιρείες θα ήταν πολύ υψηλή χωρίς το εν λόγω μέτρο.

(34)

Η Ουγγαρία αμφισβητεί τον επιλεκτικό χαρακτήρα του φορολογικού καθεστώτος, ιδίως, με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει παρέκκλιση από το σύστημα αναφοράς, δεδομένου ότι το σύστημα αναφοράς στην περίπτωση προοδευτικών φόρων αποτελεί συνδυασμό της φορολογικής βάσης και των αντίστοιχων φορολογικών συντελεστών. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που βρίσκονται στην ίδια νομική και πραγματική κατάσταση (και που έχουν την ίδια φορολογική βάση) υπόκεινται στο ίδιο ποσό φορολογίας.

3.4.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

(35)

Η Ουγγαρία δήλωσε ότι η Ένωση Διαφημιστών Ουγγαρίας στις παρατηρήσεις της περιγράφει σωστά τη λειτουργία της ουγγρικής αγοράς διαφήμισης και, πιο συγκεκριμένα, συνάγει το συμπέρασμα ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις και οι νεοεισερχόμενοι βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών. Ως εκ τούτου, η θέση των μικρότερων παραγόντων της διαφημιστικής αγοράς δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη των μεγαλύτερων φορέων που διαθέτουν ικανότητα πληρωμής μεγαλύτερων ποσών και στους οποίους θα πρέπει να επιβάλλεται μια προοδευτικά υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

(36)

Η Ουγγαρία συμφωνεί με τις παρατηρήσεις του TV2 και επισημαίνει ότι από την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Γιβραλτάρ προκύπτει ότι η κερδοφορία ως κριτήριο φορολογίας αποτελεί γενικό φορολογικό μέτρο, διότι αποτελεί απόρροια τυχαίου γεγονότος.

(37)

Η Ουγγαρία διαφωνεί με τα επιχειρήματα του RTL για τους λόγους που εξηγήθηκαν ήδη σε προηγούμενα έγγραφα που υπέβαλε. Η Ουγγαρία εξηγεί περαιτέρω ότι ο νόμος αντιμετωπίζει ισότιμα τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και ότι κάθε δημοσίευση διαφήμισης έναντι αμοιβής υπόκειται στην ίδια φορολογική οφειλή.

4.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

4.1.   ΥΠΑΡΞΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 107 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΛΕΕ

(38)

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως».

(39)

Κατά συνέπεια, για να χαρακτηριστεί ένα μέτρο ως κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της διάταξης αυτής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) το μέτρο πρέπει να καταλογιστεί στο κράτος και να χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους· ii) πρέπει να παρέχει πλεονέκτημα στον δικαιούχο· iii) αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να είναι επιλεκτικό· και iv) το μέτρο πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

4.1.1.   ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

(40)

Για να συνιστά κρατική ενίσχυση, ένα μέτρο πρέπει να καταλογίζεται σε ένα κράτος μέλος και να χρηματοδοτείται από κρατικούς πόρους.

(41)

Εφόσον τα επίμαχα μέτρα είναι απόρροια νόμου του ουγγρικού κοινοβουλίου, μπορούν σαφώς να καταλογιστούν στο ουγγρικό κράτος.

(42)

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του μέτρου μέσω κρατικών πόρων, όταν το αποτέλεσμα ενός μέτρου είναι ότι το κράτος δεν εισπράττει έσοδα τα οποία θα έπρεπε να εισπράξει υπό κανονικές συνθήκες από μια επιχείρηση, πληρούται και αυτή η προϋπόθεση (4). Στην παρούσα περίπτωση, η Ουγγαρία παραιτείται από πόρους που θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να εισπράττει από επιχειρήσεις με χαμηλότερο επίπεδο κύκλου εργασιών (μικρότερες, επομένως, επιχειρήσεις), εάν αυτές υπέκειντο στην ίδια εισφορά υγείας με επιχειρήσεις με υψηλότερο επίπεδο κύκλου εργασιών (μεγαλύτερες, επομένως, επιχειρήσεις).

4.1.2.   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

(43)

Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων της Ένωσης, η έννοια της ενίσχυσης δεν καλύπτει μόνον θετικές παροχές, αλλά και παρεμβάσεις οι οποίες υπό διάφορες μορφές ελαφρύνουν τις επιβαρύνσεις που κανονικώς βαρύνουν τον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης (5). Πλεονέκτημα μπορεί να χορηγηθεί μέσω διαφορετικών ειδών μειώσεων στη φορολογική επιβάρυνση μιας εταιρείας και, συγκεκριμένα, μέσω της μείωσης του εφαρμοστέου συντελεστή φόρου, της φορολογητέας βάσης ή του ποσού του οφειλόμενου φόρου (6). Παρότι ένα μέτρο μείωσης φόρου δεν περιλαμβάνει τη θετική μεταβίβαση κρατικών πόρων, παρέχει πλεονέκτημα διότι περιάγει τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει εφαρμογή σε ευνοϊκότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με τους λοιπούς φορολογουμένους και έχει ως συνέπεια την απώλεια εσόδων για το κράτος (7).

(44)

Ο νόμος θεσπίζει προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας που έχουν εφαρμογή στον ετήσιο κύκλο εργασιών που προκύπτει από τη δημοσίευση διαφημίσεων στην Ουγγαρία ανάλογα με την κλίμακα στην οποία εμπίπτει ο κύκλος εργασιών μιας επιχείρησης. Ο προοδευτικός χαρακτήρας των εν λόγω συντελεστών έχει ως αποτέλεσμα το ποσοστό φόρου που εισπράττεται επί του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης να αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με τον αριθμό κλιμάκων στις οποίες εμπίπτει ο κύκλος εργασιών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις με χαμηλό κύκλο εργασιών (μικρότερες επιχειρήσεις) φορολογούνται με σημαντικά χαμηλότερο μέσο συντελεστή από ό,τι οι επιχειρήσεις με υψηλό κύκλο εργασιών (μεγαλύτερες επιχειρήσεις). Η φορολόγηση των επιχειρήσεων με χαμηλό κύκλο εργασιών με αυτόν τον σημαντικά χαμηλότερο μέσο φορολογικό συντελεστή, ελαφρύνει τις επιβαρύνσεις με τις οποίες βαρύνονται σε σχέση με επιχειρήσεις με υψηλό κύκλο εργασιών και συνεπώς συνιστά πλεονέκτημα προς όφελος των μικρότερων επιχειρήσεων σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για τους σκοπούς του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(45)

Ομοίως, η δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών που μεταφέρονται για λόγους φορολόγησης των εταιρειών ή του εισοδήματος φυσικών προσώπων στο πλαίσιο του νόμου συνιστά πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013, καθώς μειώνει τη φορολογική τους βάση και κατ' επέκταση τη φορολογική τους επιβάρυνση σε σύγκριση με επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επωφεληθούν από την εν λόγω έκπτωση.

4.1.3.   ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(46)

Ένα μέτρο θεωρείται επιλεκτικό αν ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους κλάδους παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Για τα δημοσιονομικά μέτρα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφανθεί ότι η επιλεκτικότητα του μέτρου θα πρέπει κατά κανόνα να αξιολογείται με την πραγματοποίηση μιας ανάλυσης σε τρία στάδια (8). Αρχικά, προσδιορίζεται το κοινό ή κανονικό φορολογικό καθεστώς που είναι εφαρμοστέο στο κράτος μέλος: το «σύστημα αναφοράς». Δεύτερον, θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά πόσον ένα συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί παρέκκλιση από το εν λόγω σύστημα στο μέτρο που διαφοροποιεί τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, υπό το πρίσμα των στόχων που είναι συμφυείς με το σύστημα, βρίσκονται σε συγκρίσιμη πραγματική και νομική κατάσταση. Εάν το υπό ανάλυση μέτρο δεν συνιστά παρέκκλιση από το σύστημα αναφοράς, δεν είναι επιλεκτικό. Ωστόσο, εάν αποτελεί παρέκκλιση (και ως εκ τούτου είναι εκ πρώτης όψεως επιλεκτικό), θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά το τρίτο στάδιο της ανάλυσης κατά πόσον η παρέκκλιση δικαιολογείται από τη φύση ή από την εν γένει οικονομία του φορολογικού συστήματος αναφοράς (9). Εάν ένα εκ πρώτης όψεως επιλεκτικό μέτρο δικαιολογείται από τη φύση ή από την εν γένει οικονομία του συστήματος, δεν θα θεωρείται επιλεκτικό και, συνεπώς, δεν θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

4.1.3.1.    Σύστημα αναφοράς

(47)

Το σύστημα αναφοράς συνιστά το πλαίσιο σε σχέση με το οποίο αξιολογείται η επιλεκτικότητα των μέτρων.

(48)

Στην παρούσα περίπτωση, το σύστημα αναφοράς συνίσταται στην επιβολή ενός ειδικού φόρου διαφήμισης επί του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, δηλαδή στην πλήρη αμοιβή που λαμβάνεται από τους δημοσιεύοντες τις διαφημίσεις, χωρίς αφαίρεση των εξόδων. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η προοδευτική δομή του συντελεστή του φόρου διαφήμισης μπορεί να αποτελέσει τμήμα του εν λόγω συστήματος αναφοράς.

(49)

Όπως απεφάνθη το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10), δεν επαρκεί πάντα ο περιορισμός της ανάλυσης της επιλεκτικότητας στο κατά πόσο το μέτρο παρεκκλίνει του συστήματος αναφοράς, όπως ορίζεται από το κράτος μέλος. Είναι επίσης αναγκαίο να εκτιμηθεί κατά πόσον τα όρια του εν λόγω συστήματος έχουν σχεδιαστεί από το κράτος μέλος κατά τρόπο συνεπή ή, αντίθετα, κατά τρόπο σαφώς αυθαίρετο ή μεροληπτικό, ούτως ώστε να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις έναντι άλλων. Διαφορετικά, αντί να ορίζει γενικούς κανόνες που έχουν εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις και από τους οποίους υφίσταται παρέκκλιση για ορισμένες επιχειρήσεις, το κράτος μέλος θα μπορούσε να επιτύχει το ίδιο αποτέλεσμα, παρακάμπτοντας τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και προσαρμόζοντας και συνδυάζοντάς τους κατά τρόπο τέτοιο που η ίδια η εφαρμογή τους να έχει ως αποτέλεσμα διαφορετική επιβάρυνση για διαφορετικές επιχειρήσεις (11). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπενθυμιστεί στο πλαίσιο αυτό ότι σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης δεν εισάγει διάκριση μεταξύ των μέτρων κρατικής ενίσχυσης ως προς τα αίτια ή τους στόχους τους, αλλά τα ορίζει σε συνάρτηση με τα αποτελέσματά τους και επομένως ανεξαρτήτως των χρησιμοποιούμενων τεχνικών (12).

(50)

Η προοδευτική δομή του φόρου που εισήγαγε ο νόμος φαίνεται να έχει σχεδιαστεί σκόπιμα από την Ουγγαρία με σκοπό να ευνοηθούν ορισμένες επιχειρήσεις έναντι άλλων. Σύμφωνα με την προοδευτική δομή του φόρου που εισήγαγε ο νόμος, οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν διαφημίσεις υπόκεινται σε διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές που αυξάνονται προοδευτικά από 0 % έως 50 %, ανάλογα με την κλίμακα στην οποία εμπίπτει ο κύκλος εργασιών τους. Επομένως, εφαρμόζεται διαφορετικός μέσος φορολογικός συντελεστής σε επιχειρήσεις που υπόκεινται στον φόρο διαφήμισης ανάλογα με το επίπεδο του κύκλου εργασιών τους.

(51)

Το αποτέλεσμα της προοδευτικής δομής του συντελεστή που εισήγαγε ο νόμος είναι επομένως ότι διαφορετικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε διαφορετικά επίπεδα φορολογίας (που εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες) ανάλογα με το μέγεθός τους, καθώς το ποσό του κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες που επιτυγχάνει μια επιχείρηση σχετίζεται σε ορισμένο βαθμό με το μέγεθος της εν λόγω επιχείρησης.

(52)

Επειδή κάθε εταιρεία φορολογείται με διαφορετικό συντελεστή, η Επιτροπή δεν μπορεί να προσδιορίσει έναν μοναδικό συντελεστή αναφοράς στον φόρο διαφήμισης. Η Ουγγαρία δεν παρουσίασε συγκεκριμένο συντελεστή ως συντελεστή αναφοράς ή ως «κανονικό» συντελεστή και ούτε εξήγησε γιατί ένας υψηλότερος συντελεστής θα μπορούσε να δικαιολογηθεί για επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο κύκλου εργασιών, ούτε γιατί θα πρέπει να εφαρμόζονται χαμηλότεροι συντελεστές σε επιχειρήσεις με χαμηλότερα επίπεδα κύκλων εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες.

(53)

Ο δεδηλωμένος στόχος του φόρου διαφήμισης είναι η προαγωγή της αρχής της κατανομής των δημόσιων βαρών. Υπό το πρίσμα του στόχου αυτού, η Επιτροπή θεωρεί ότι όλοι οι φορείς που υπόκεινται στον φόρο διαφήμισης βρίσκονται σε συγκρίσιμη νομική και πραγματική κατάσταση. Κατά συνέπεια, εκτός εάν δικαιολογείται δεόντως, όλοι οι φορείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και να καταβάλλουν το ίδιο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, ανεξάρτητα από το επίπεδο του κύκλου εργασιών τους. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η συνέπεια της επιβολής ενιαίου φορολογικού συντελεστή σε όλους τους φορείς είναι ήδη ότι οι φορείς με υψηλότερο κύκλο εργασιών εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό από ό,τι οι φορείς με χαμηλά επίπεδα κύκλου εργασιών. Η Ουγγαρία δεν έχει προβάλει πειστική επιχειρηματολογία που να δικαιολογεί τη διάκριση μεταξύ αυτών των τύπων επιχειρήσεων, που συνιστά η προοδευτική επιβολή αναλογικά υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης στις επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες. Επομένως, η Ουγγαρία σχεδίασε σκόπιμα τον φόρο διαφήμισης κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ευνοούνται αυθαίρετα ορισμένες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές με χαμηλότερο επίπεδο κύκλου εργασιών (μικρότερες, επομένως, επιχειρήσεις) και να λαμβάνουν δυσμενή μεταχείριση άλλες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις (13).

(54)

Το σύστημα αναφοράς είναι επομένως επιλεκτικό από τον σχεδιασμό του κατά τρόπο μη δικαιολογημένο υπό το πρίσμα του στόχου του φόρου διαφήμισης, ο οποίος είναι η προαγωγή της αρχής της κατανομής των δημόσιων βαρών και η συγκέντρωση πόρων για τον κρατικό προϋπολογισμό.

(55)

Ομοίως, η δυνατότητα έκπτωσης των ζημιών προηγούμενων χρήσεων που μεταφέρονται για λόγους φορολόγησης του εισοδήματος εταιρειών και φυσικών προσώπων από τη φορολογική βάση του 2014 δεν μπορεί να θεωρηθεί μέρος του συστήματος αναφοράς στην παρούσα περίπτωση για δύο τουλάχιστον λόγους. Αφενός, ο φόρος βασίζεται στη φορολογία του κύκλου εργασιών σε αντίθεση με τον φόρο που βασίζεται στο κέρδος, το οποίο συνεπάγεται ότι τα έξοδα δεν μπορούν κατά κανόνα να αφαιρεθούν από τη φορολογική βάση ενός φόρου κύκλου εργασιών. Οι ουγγρικές αρχές δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν στην παρούσα περίπτωση πώς αυτή η δυνατότητα έκπτωσης των εξόδων θα μπορούσε να συνδεθεί με τον στόχο ή τον χαρακτήρα του φόρου κύκλου εργασιών. Αφετέρου, η δυνατότητα έκπτωσης προσφέρεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013. Δεν αποτελεί γενικό κανόνα έκπτωσης και η εν λόγω δυνατότητα έκπτωσης φαίνεται να είναι αυθαίρετη ή τουλάχιστον δεν είναι αρκετά συνεπής ώστε να αποτελεί μέρος ενός συστήματος αναφοράς.

(56)

Κατά την άποψη της Επιτροπής, το σύστημα αναφοράς για τη φορολογία του κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι ένας φόρος επί του κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες που θα συμμορφώνεται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ήτοι όπου:

οι κύκλοι εργασιών διαφήμισης υπόκεινται στον ίδιο (ενιαίο) φορολογικό συντελεστή,

δεν διατηρείται ή δεν εισάγεται κανένα άλλο στοιχείο που θα παρείχε επιλεκτικό πλεονέκτημα σε ορισμένες επιχειρήσεις.

4.1.3.2.    Παρέκκλιση από το σύστημα αναφοράς

(57)

Σε δεύτερη φάση, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί κατά πόσο το μέτρο παρεκκλίνει από το σύστημα αναφοράς υπέρ ορισμένων επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ίδια πραγματική και νομική κατάσταση, υπό το πρίσμα του στόχου που είναι συμφυής με το σύστημα αναφοράς.

(58)

Η προοδευτικότητα της δομής του συντελεστή του φόρου διαφήμισης διακρίνει μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη δημοσίευση διαφημίσεων στην Ουγγαρία με βάση την κλίμακα των διαφημιστικών δραστηριοτήτων τους, όπως εκφράζεται από τον κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες.

(59)

Πράγματι, λόγω του προοδευτικού χαρακτήρα των συντελεστών που προβλέπει ο νόμος, οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών που εμπίπτει σε χαμηλότερες κλίμακες, υπόκεινται σε σημαντικά χαμηλότερη φορολογία από ό,τι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών που εμπίπτει σε υψηλότερες κλίμακες. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις με χαμηλό κύκλο εργασιών υπόκεινται τόσο σε σημαντικά χαμηλότερους οριακούς φορολογικούς συντελεστές όσο και σε σημαντικά χαμηλότερους μέσους φορολογικούς συντελεστές, σε σύγκριση με επιχειρήσεις με υψηλά επίπεδα κύκλου εργασιών, και επομένως υπόκεινται σε σημαντικά χαμηλότερη φορολογία για τις ίδιες δραστηριότητες. Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι για επιχειρήσεις με υψηλότερο κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες η φορολογία του κύκλου εργασιών που εμπίπτει στις ανώτερες κλίμακες (30 % / 40 % / 50 %) είναι εξαιρετικά υψηλή και επομένως έχει ως αποτέλεσμα διαφορετική μεταχείριση σε πολύ σημαντικό βαθμό.

(60)

Επιπλέον, από τα στοιχεία σχετικά με τις προκαταβολές φόρου που υποβλήθηκαν από τις ουγγρικές αρχές στις 17 Φεβρουαρίου 2015 προκύπτει ότι οι φορολογικοί συντελεστές 30 % και 40 % / 50 % που ισχύουν για τον κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες και εμπίπτουν στις δύο υψηλότερες κλίμακες, στην πραγματικότητα εφαρμόστηκαν μόνο σε μία επιχείρηση το 2014 και ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει καταβάλει περίπου 80 % των συνολικών εσόδων από προκαταβολές φόρου που εισέπραξε το ουγγρικό κράτος. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν τα απτά αποτελέσματα της διαφορετικής μεταχείρισης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νόμου και τον επιλεκτικό χαρακτήρα των προοδευτικών συντελεστών που προβλέπονται σε αυτόν.

(61)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η προοδευτική δομή των συντελεστών που εισήγαγε ο νόμος παρεκκλίνει από το σύστημα αναφοράς που συνίσταται στην επιβολή ενός φόρου διαφήμισης σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στη δημοσίευση διαφημίσεων στην Ουγγαρία υπέρ των επιχειρήσεων με χαμηλότερο κύκλο εργασιών.

(62)

Η Επιτροπή επίσης θεωρεί ότι η δυνατότητα έκπτωσης από τη φορολογική βάση του 2014 των ζημιών προηγούμενων χρήσεων που μεταφέρονται για λόγους φορολόγησης του εισοδήματος εταιρειών και φυσικών προσώπων για επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 παρεκκλίνει από το σύστημα αναφοράς, δηλαδή από τον γενικό κανόνα για τη φορολογία φορέων με βάση τον κύκλο εργασιών τους από διαφημιστικές δραστηριότητες. Αφενός, ο φόρος βασίζεται στη φορολογία του κύκλου εργασιών σε αντίθεση με τον φόρο που βασίζεται στο κέρδος, το οποίο συνεπάγεται ότι τα έξοδα δεν μπορούν κατά κανόνα να αφαιρεθούν από τη φορολογική βάση ενός φόρου κύκλου εργασιών.

(63)

Ειδικότερα, ο περιορισμός της έκπτωσης ζημιών σε επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 συνιστά διάκριση, αφενός, μεταξύ επιχειρήσεων που μετέφεραν ζημίες από προηγούμενες χρήσεις και δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 και, αφετέρου, μεταξύ επιχειρήσεων που ήταν κερδοφόρες το 2013 αλλά θα μπορούσαν να έχουν μεταφέρει ζημίες από προηγούμενες χρήσεις. Επίσης, η διάταξη δεν περιορίζει τις ζημίες που μπορούν να συμψηφιστούν με τη φορολογική οφειλή από διαφήμιση στις ζημίες που αφορούν το 2013, αλλά επιτρέπει τη χρήση ζημιών από προηγούμενες χρήσεις και σε επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η έκπτωση ζημιών που υφίστανται ήδη κατά τον χρόνο θέσπισης του νόμου για τον φόρο διαφήμισης συνεπάγεται επιλεκτικότητα, επειδή το δικαίωμα αυτής της έκπτωσης θα μπορούσε να ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις με σημαντικές ζημίες από προηγούμενες χρήσεις.

(64)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις του νόμου που επιτρέπουν —υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος— την έκπτωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων συνιστούν διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων που δεν βρίσκονται σε συγκρίσιμη νομική και πραγματική κατάσταση υπό το πρίσμα του στόχου του ουγγρικού νόμου για τον φόρο διαφήμισης.

(65)

Η Επιτροπή θεωρεί επομένως ότι τα μέτρα είναι εκ πρώτης όψεως επιλεκτικά.

4.1.3.3.    Αιτιολόγηση με βάση τη φύση και την εν γένει οικονομία του φορολογικού συστήματος

(66)

Ένα μέτρο που παρεκκλίνει από το σύστημα αναφοράς δεν είναι επιλεκτικό εάν αυτό δικαιολογείται από τη φύση ή την εν γένει οικονομία του συστήματος αυτού. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπου η επιλεκτική μεταχείριση είναι το αποτέλεσμα των εγγενών μηχανισμών που απαιτούνται για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος (14). Εναπόκειται στο κράτος μέλος να παρέχει την εν λόγω αιτιολόγηση.

Προοδευτικότητα των συντελεστών

(67)

Οι ουγγρικές αρχές υποστήριξαν ότι ο κύκλος εργασιών και το μέγεθος μιας επιχείρησης αντικατοπτρίζουν την ικανότητα πληρωμής αυτής της επιχείρησης και επομένως μια επιχείρηση με υψηλό κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες έχει μεγαλύτερη ικανότητα πληρωμής από μια επιχείρηση με χαμηλότερο κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι από τις πληροφορίες που υπέβαλε η Ουγγαρία δεν διαπιστώνεται ότι ο κύκλος εργασιών ενός ομίλου εταιρειών αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη της ικανότητάς του για πληρωμή ούτε ότι το μοντέλο της προοδευτικότητας του φόρου δικαιολογείται από τη φύση ή την εν γένει οικονομία του φορολογικού συστήματος.

(68)

Αποτελεί φυσική συνέπεια των φόρων επί του κύκλου εργασιών (με ενιαίο συντελεστή) το γεγονός ότι όσο αυξάνεται ο κύκλος εργασιών μιας εταιρείας τόσο περισσότερους φόρους πληρώνει. Αντίθετα από τους φόρους που βασίζονται στο κέρδος (15), η φορολογία με βάση τον κύκλο εργασιών δεν αποσκοπεί να λαμβάνει υπόψη —και πράγματι δεν λαμβάνει υπόψη— τις δαπάνες που συνδέονται με τη δημιουργία αυτού του κύκλου εργασιών. Επομένως, απουσία συγκεκριμένων αποδείξεων περί του αντιθέτου, το επίπεδο του παραγόμενου κύκλου εργασιών δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτόματα ότι αποτυπώνει την ικανότητα πληρωμής της επιχείρησης. Η Ουγγαρία δεν έχει αποδείξει την ύπαρξη της επικαλούμενης σχέσης μεταξύ κύκλου εργασιών και ικανότητας πληρωμής ούτε ότι αυτή η σχέση θα αντικατοπτριζόταν σωστά στο μοντέλο της προοδευτικότητας (από 0 % έως 50 % του κύκλου εργασιών) του φόρου διαφήμισης.

(69)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προοδευτικοί συντελεστές για φόρους επί του κύκλου εργασιών θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο κατ' εξαίρεση, δηλαδή αν ο συγκεκριμένος στόχος που επιδιώκεται από τον φόρο πράγματι προϋποθέτει προοδευτικούς συντελεστές. Οι προοδευτικοί φόροι επί του κύκλου εργασιών θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να δικαιολογηθούν αν επίσης αυξάνονται προοδευτικά οι εξωτερικότητες που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο φόρος —δηλαδή περισσότερο από αναλογικά— με τον κύκλο εργασιών του. Ωστόσο, η Ουγγαρία δεν παρείχε καμία αιτιολόγηση της προοδευτικότητας του φόρου από τις εξωτερικότητες που ενδέχεται να δημιουργούνται από τη διαφήμιση.

Έκπτωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων

(70)

Όσον αφορά την έκπτωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων για επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013, αυτή η έκπτωση δεν μπορεί να αιτιολογηθεί ως μέτρο για την πρόληψη της φοροαποφυγής και της καταστρατήγησης των φορολογικών υποχρεώσεων. Το μέτρο εισάγει μια αυθαίρετη διάκριση μεταξύ δύο ομίλων εταιρειών που βρίσκονται σε συγκρίσιμη νομική και πραγματική κατάσταση. Επειδή η διάκριση είναι αυθαίρετη και δεν συμβαδίζει με τη φύση ενός φόρου που βασίζεται σε κύκλο εργασιών, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 62 και 63, δεν μπορεί να θεωρηθεί συνεπής κανόνας κατά των καταχρήσεων που θα δικαιολογούσε μια διαφορετική αντιμετώπιση.

Συμπέρασμα σχετικά με την αιτιολόγηση

(71)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ικανότητα πληρωμής δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως κατευθυντήρια αρχή για τη φορολογία με βάση τον κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες στην Ουγγαρία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι τα μέτρα δικαιολογούνται από τη φύση ή την εν γένει οικονομία του φορολογικού συστήματος. Επομένως, τα μέτρα παρέχουν επιλεκτικό πλεονέκτημα σε διαφημιστικές εταιρείες με χαμηλότερο επίπεδο κύκλου εργασιών (και επομένως μικρότερες επιχειρήσεις) και σε επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 και μπορούσαν να αφαιρέσουν τις ζημίες προηγούμενων χρήσεων από τη φορολογική βάση του 2014.

4.1.4.   ΠΙΘΑΝΗ ΝΟΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(72)

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ένα μέτρο πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάζει τις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης για να συνιστά κρατική ενίσχυση.

(73)

Τα μέτρα έχουν εφαρμογή σε όλες τις επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών προέρχεται από τη δημοσίευση διαφημίσεων στην Ουγγαρία. Η ουγγρική διαφημιστική αγορά είναι ανοιχτή στον ανταγωνισμό και χαρακτηρίζεται από την παρουσία φορέων από άλλα κράτη μέλη, επομένως τυχόν ενισχύσεις υπέρ ορισμένων φορέων διαφήμισης μπορούν να επηρεάσουν τις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης. Πράγματι, τα μέτρα επηρεάζουν την ανταγωνιστική κατάσταση των επιχειρήσεων που υπόκεινται στον φόρο. Τα μέτρα απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις με χαμηλότερα επίπεδα κύκλου εργασιών και επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 από μια φορολογική οφειλή την οποία θα έπρεπε διαφορετικά να καταβάλουν, εάν αυτές είχαν υπαχθεί στον ίδιο φόρο διαφήμισης με επιχειρήσεις με υψηλό επίπεδο κύκλου εργασιών και/ή επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες το 2013. Συνεπώς, η ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο αυτών των μέτρων συνιστά λειτουργική ενίσχυση καθώς απαλλάσσει τις εν λόγω επιχειρήσεις από μια οφειλή με την οποία υπό άλλες συνθήκες θα βαρύνονταν στο πλαίσιο της καθημερινής τους διαχείρισης ή των συνήθων δραστηριοτήτων τους. Το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι η λειτουργική ενίσχυση νοθεύει τον ανταγωνισμό (16), επομένως τυχόν ενίσχυση που παρέχεται στις εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρείται ότι νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ενίσχυσης της θέσης τους στην ουγγρική διαφημιστική αγορά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν τις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης.

4.1.5.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(74)

Καθώς όλες οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης πληρούνται, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι ο φόρος διαφήμισης που θεσπίζει μια προοδευτική δομή φορολογικών συντελεστών και έκπτωση των ζημιών προηγούμενων χρήσεων από τη φορολογική βάση του 2014 που περιορίζεται σε εταιρείες οι οποίες δεν ήταν κερδοφόρες το 2013, συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της εν λόγω διάταξης.

4.2.   ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

(75)

Η κρατική ενίσχυση θεωρείται ότι συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά εάν εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 107 παράγραφος 2 της Συνθήκης (17) και μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά εάν η Επιτροπή κρίνει ότι εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης (18). Ωστόσο, είναι το κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση που φέρει το βάρος αποδείξεως ότι η κρατική ενίσχυση που χορηγεί συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφοι 2 ή 3 της Συνθήκης (19).

(76)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ουγγρικές αρχές δεν παρείχαν επιχειρήματα που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι τα μέτρα θα ήταν συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά και ότι η Ουγγαρία δεν σχολίασε τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας ως προς το συμβιβάσιμο των μέτρων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι καμία από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στις προαναφερθείσες διατάξεις της Συνθήκης δεν έχει εφαρμογή, διότι τα μέτρα δεν δείχνουν να επιδιώκουν κανέναν από τους στόχους που απαριθμούνται στις εν λόγω διατάξεις.

(77)

Συνεπώς, τα μέτρα δεν μπορούν να κηρυχθούν συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά.

4.3.   ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

(78)

Ο φόρος διαφήμισης που θεσπίστηκε από τον νόμο XXII του 2014 —όπως περιγράφεται στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας— σταμάτησε να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής να κινήσει την επίσημη έρευνα και να εκδώσει διαταγή αναστολής. Ωστόσο, ο φόρος διαφήμισης του 2014 τροποποιήθηκε από τις ουγγρικές αρχές τον Ιούνιο 2015, χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση και/ή έγκριση από την Επιτροπή και επομένως ο φόρος συνέχισε να εφαρμόζεται στην τροποποιημένη εκδοχή του. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποιημένη εκδοχή του φόρου διαφήμισης βασίζεται στις ίδιες αρχές με τον αρχικό φόρο και περιέχει —σε ορισμένο βαθμό τουλάχιστον— τα ίδια χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας που οδήγησαν την Επιτροπή να κινήσει την επίσημη έρευνα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η τροποποιημένη εκδοχή του φόρου διαφήμισης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας. Στο τμήμα αυτό, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο —και σε ποιον βαθμό— η τροποποιημένη εκδοχή του φόρου αίρει τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας σε σχέση με τον αρχικό φόρο διαφήμισης.

(79)

Η τροποποίηση του 2015 επιλαμβάνεται μεν ορισμένων από προβληματισμούς ως προς την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης που διατύπωσε η Επιτροπή στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας, αλλά δεν τους αίρει στο σύνολό τους.

(80)

Πρώτον, η νέα δομή φορολογικών συντελεστών εξακολουθεί να προβλέπει εξαίρεση για εταιρείες (ομίλους) με κύκλο εργασιών κάτω από 100 εκατ. HUF, περίπου 325 000 ευρώ (εφαρμόζεται συντελεστής 0 %) ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες θα καταβάλλουν 5,3 % για το μέρος του κύκλου εργασιών τους που υπερβαίνει τα 100 εκατ. HUF. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η προοδευτικότητα διατηρείται στη φορολογία των εταιρειών με κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες μεγαλύτερο από το όριο.

(81)

Το νέο όριο κάτω του οποίου εφαρμόζεται συντελεστής 0 % (100 εκατ. HUF) είναι χαμηλότερο από το όριο κάτω του οποίου εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 0 % σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία (που ανέρχονταν σε 500 εκατ. HUF). Ωστόσο, έχει ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη φόρων έως περίπου 17 000 ευρώ ετησίως (5,3 % × 325 000 ευρώ).

(82)

Η Επιτροπή έδωσε στην Ουγγαρία την ευκαιρία να δικαιολογήσει την εφαρμογή φορολογικού συντελεστή 0 % σε κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες κάτω από 100 εκατ. HUF από τη λογική του συστήματος φορολόγησης (π.χ. διοικητική επιβάρυνση). Ωστόσο, η Ουγγαρία δεν ανέπτυξε επιχειρήματα για να αποδείξει ότι το κόστος είσπραξης του φόρου (διοικητική επιβάρυνση) θα υπερέβαινε τα ποσά φόρου που εισπράχθηκαν (έως περίπου 17 000 ευρώ φόρου ετησίως).

(83)

Δεύτερον, η τροποποίηση θεσπίζει προαιρετική αναδρομική εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του φόρου το 2014: για τα προηγούμενα έτη, οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν να υπάγονται είτε στο νέο σύστημα ή στο παλιό.

(84)

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στον φορολογικό συντελεστή 0 % και 1 % τα προηγούμενα έτη δεν θα φορολογηθούν αναδρομικά με τον συντελεστή 5,3 % καθώς είναι απίθανο να επιλέξουν να καταβάλουν περισσότερους φόρους. Επομένως, το προαιρετικό αναδρομικό αποτέλεσμα του τροποποιημένου φόρου επιτρέπει σε εταιρείες να μην υπόκεινται στην πληρωμή του φόρου στο πλαίσιο του νέου συστήματος και προβλέπει οικονομικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες που δεν θα επιλέξουν τον συντελεστή 5,3 %.

(85)

Τρίτον, εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων από τη φορολογική βάση του 2014, η οποία περιορίζεται σε εταιρείες που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013. Οι προβληματισμοί για ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης που διατυπώνονται στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας επομένως δεν αίρονται από το τροποποιημένο σύστημα και εξακολουθούν να ισχύουν.

(86)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις του 2015 στον νόμο για τον φόρο διαφήμισης μόνο εν μέρει αίρουν τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας σε σχέση με τον νόμο για τον φόρο διαφήμισης του 2014. Πράγματι ο τροποποιημένος νόμος εμφανίζει τα ίδια στοιχεία τα οποία η Επιτροπή θεωρούσε ότι συνεπάγονται κρατική ενίσχυση όσον αφορά το προηγούμενο σύστημα. Αν και ο αριθμός των εφαρμοστέων συντελεστών και κλιμάκων έχει μειωθεί από 6 σε 2 και ο υψηλότερος συντελεστής ουσιαστικά μειώθηκε από 50 % σε 5,3 %, ο φόρος παρέμεινε προοδευτικός, η προοδευτικότητά του παρέμεινε αβάσιμη και η έκπτωση ζημιών που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις εξακολουθεί να ισχύει όπως ίσχυε. Αυτή η εκτίμηση ισχύει για το μέλλον αλλά και για τα προηγούμενα έτη, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του τροποποιημένου νόμου στις 5 Ιουλίου 2015 και ενδεχομένως με αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος του νόμου το 2014.

(87)

Επομένως, οι τροποποιήσεις του 2015 στον φόρο διαφήμισης δεν επηρεάζουν το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι ο φόρος διαφήμισης εξακολουθεί να συνεπάγεται παράνομη και ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση.

4.4.   ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(88)

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην αιτιολογική σκέψη 78, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας καλύπτει επίσης και το τροποποιημένο σύστημα. Επομένως, η απόφαση αφορά τον νόμο για τον φόρο διαφήμισης που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης για την κίνηση της διαδικασίας, ήτοι στις 12 Μαρτίου 2015, καθώς και τις τροποποιήσεις της 5ης Ιουνίου 2015.

(89)

Τα μέτρα δεν κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή —ούτε κηρύχθηκαν συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά από την Επιτροπή. Τα εν λόγω μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης και νέα ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατά παράβαση της υποχρέωσης αναστολής της εφαρμογής που θεσπίζεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης, επίσης συνιστούν παράνομη ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589.

(90)

Συνέπεια της διαπίστωσης ότι τα μέτρα συνιστούν παράνομη και ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση είναι ότι η ενίσχυση πρέπει να ανακτηθεί από τους αποδέκτες της σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589.

(91)

Όσον αφορά την προοδευτικότητα του φορολογικού συντελεστή, η ανάκτηση της ενίσχυσης συνεπάγεται ότι η Ουγγαρία πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις επιχειρήσεις ισότιμα σαν να είχαν υπαχθεί σε ενιαίο σταθερό συντελεστή. Εξ ορισμού, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ενιαίος σταθερός συντελεστής είναι 5,3 % όπως καθορίζεται από την Ουγγαρία στην τροποποιημένη εκδοχή του φόρου, εκτός εάν η Ουγγαρία αποφασίσει, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, να ορίσει διαφορετικό επίπεδο για τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει αναδρομικά για όλες τις επιχειρήσεις καθ' όλη την περίοδο εφαρμογής του φόρου διαφήμισης (αρχική και τροποποιημένη εκδοχή) ή να καταργήσει τον φόρο διαφήμισης αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

(92)

Όσον αφορά την ενίσχυση που χορηγήθηκε σε επιχειρήσεις που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 η οποία προκύπτει από την έκπτωση ζημιών από προηγούμενες χρήσεις, η Ουγγαρία οφείλει να ανακτήσει τη διαφορά μεταξύ του οφειλόμενου φόρου, εφαρμόζοντας τον σταθερό φορολογικό συντελεστή στον συνολικό κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες των εταιρειών που υπόκεινται στον φόρο χωρίς καμία έκπτωση ζημιών, και του φόρου που πραγματικά καταβλήθηκε. Η διαφορά αντιστοιχεί στον φόρο που αποφεύχθηκε μετά την έκπτωση.

(93)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 56, το σύστημα αναφοράς για τη φορολογία του κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες θα είναι ένας φόρος όπου:

όλοι οι κύκλοι εργασιών διαφήμισης υπόκεινται στον φόρο (χωρίς δυνατότητα επιλογής), χωρίς την έκπτωση τυχόν ζημιών από προηγούμενες χρήσεις,

οι κύκλοι εργασιών υπόκεινται στον ίδιο (ενιαίο) φορολογικό συντελεστή· εξ ορισμού, ο ενιαίος συντελεστής ορίζεται σε 5,3 %,

δεν διατηρείται ή δεν εισάγεται κανένα άλλο στοιχείο που θα παρείχε επιλεκτικό πλεονέκτημα σε ορισμένες επιχειρήσεις.

(94)

Όσον αφορά την ανάκτηση, αυτή συνεπάγεται ότι για την περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος του φόρου διαφήμισης το 2014 και της ημερομηνίας κατάργησης ή αντικατάστασής αυτού με ένα σύστημα που θα εναρμονίζεται πλήρως με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνεται από τις εταιρείες με κύκλο εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες θα πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ:

αφενός, του ποσού του φόρου (1) που θα πρέπει να έχει καταβάλει η επιχείρηση στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος αναφοράς σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (με ενιαίο φορολογικό συντελεστή, εξ ορισμού, 5,3 % επί του συνολικού κύκλου εργασιών από διαφημιστικές δραστηριότητες χωρίς την έκπτωση ζημιών προηγούμενων χρήσεων),

αφετέρου, του ποσού του φόρου (2) το οποίο όφειλε να καταβάλει η επιχείρηση ή το οποίο είχε ήδη καταβάλει.

(95)

Στον βαθμό που η διαφορά μεταξύ του ποσού του φόρου (1) και του ποσού του φόρου (2) είναι θετική, το ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να ανακτάται συμπεριλαμβανομένων των τόκων από την ημερομηνία οφειλής του φόρου.

(96)

Δεν θα υφίσταται ανάγκη ανάκτησης εάν η Ουγγαρία καταργήσει το φορολογικό σύστημα με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του φόρου διαφήμισης το 2014. Τούτο δεν απαγορεύει στην Ουγγαρία να θεσπίσει μελλοντικά, π.χ. από το 2017, ένα φορολογικό σύστημα που δεν είναι προοδευτικό και δεν κάνει διάκριση μεταξύ οικονομικών φορέων που υπόκεινται σε καταβολή φόρου.

5.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(97)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ουγγαρία χορήγησε παράνομα την εν λόγω ενίσχυση κατά παράβαση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(98)

Η Ουγγαρία πρέπει είτε να καταργήσει το παράνομο σύστημα ενίσχυσης ή να το αντικαταστήσει με νέο σύστημα που εναρμονίζεται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

(99)

Η Ουγγαρία πρέπει να ανακτήσει την ενίσχυση.

(100)

Ωστόσο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το φορολογικό πλεονέκτημα, ήτοι ο διαφυγών φόρος, που προκύπτει από την εφαρμογή του ορίου ύψους 100 εκατ. HUF μπορεί να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής (20) (εφεξής «κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας»). Το ανώτατο όριο που μπορεί να λάβει ένας όμιλος εταιρειών ανέρχεται σε 200 000 ευρώ ανά περίοδο τριών ετών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Προκειμένου να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να πληρούνται όλοι οι υπόλοιποι όροι που προβλέπονται στον κανονισμό για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Σε περίπτωση που το πλεονέκτημα το οποίο προκύπτει από την εξαίρεση συμμορφώνεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δεν χαρακτηρίζεται ως παράνομη και ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση και δεν ανακτάται.

(101)

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με την επιφύλαξη τυχόν ερευνών σχετικά με τη συμμόρφωση των μέτρων με τις θεμελιώδεις ελευθερίες που προβλέπονται στη Συνθήκη, ιδίως δε με την ελευθερία εγκατάστασης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του ουγγρικού νόμου για τον φόρο διαφήμισης, μεταξύ άλλων και μετά την τροποποίηση της 5ης Ιουνίου 2015, μέσω της εφαρμογής φόρου κύκλου εργασιών με προοδευτικούς συντελεστές και της δυνατότητας των εταιρειών που δεν ήταν κερδοφόρες το 2013 να αφαιρούν ζημίες προηγούμενων χρήσεων από τη φορολογική βάση του 2014, η οποία τέθηκε παράνομα σε εφαρμογή από την Ουγγαρία κατά παράβαση του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Άρθρο 2

Η ατομική ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 δεν συνιστά ενίσχυση, εφόσον, τη στιγμή που χορηγείται, πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζει κανονισμός που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου (21) ή τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου (22), όποιος εκ των δυο εφαρμόζεται τη στιγμή που χορηγείται η ενίσχυση.

Άρθρο 3

Οι ατομικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 και οι οποίες, κατά τον χρόνο χορήγησής τους, πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει κανονισμός που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 που καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1588 ή στο πλαίσιο άλλου εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων είναι συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά μέχρι του ανώτατου ορίου των εντάσεων ενίσχυσης που ισχύουν για το συγκεκριμένο είδος ενισχύσεων.

Άρθρο 4

1.   Η Ουγγαρία ανακτά από τους δικαιούχους την ασυμβίβαστη ενίσχυση η οποία χορηγήθηκε δυνάμει του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 88 έως 95.

2.   Τα προς ανάκτηση ποσά περιλαμβάνουν τόκους από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν στη διάθεση των δικαιούχων μέχρι τον χρόνο της πραγματικής τους ανάκτησης.

3.   Οι τόκοι υπολογίζονται με τη μέθοδο του ανατοκισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής (23), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 271/2008 (24).

4.   Μετά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας απόφασης, η Ουγγαρία ακυρώνει όλες τις εκκρεμείς πληρωμές ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 5

1.   Η ανάκτηση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε βάσει του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 θα είναι άμεση και αποτελεσματική.

2.   Η Ουγγαρία διασφαλίζει την εκτέλεση της παρούσας απόφασης εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της κοινοποίησής της.

Άρθρο 6

1.   Εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η Ουγγαρία υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τον πίνακα των δικαιούχων που έχουν λάβει ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 και το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει κάθε ένας από αυτούς βάσει του καθεστώτος·

β)

το συνολικό ποσό (αρχικό κεφάλαιο και τόκοι ανάκτησης) που θα πρέπει να ανακτηθεί από κάθε δικαιούχο·

γ)

λεπτομερή περιγραφή των μέτρων που έχει ήδη λάβει και προγραμματίσει ώστε να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση·

δ)

έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχει δοθεί εντολή στους δικαιούχους να επιστρέψουν την ενίσχυση.

2.   Η Ουγγαρία τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την πρόοδο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης μέχρι την πλήρη ανάκτηση της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1. Μετά από απλό αίτημα της Επιτροπής, διαβιβάζει αμέσως πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει ήδη λάβει ή σχεδιάζει να λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση. Διαβιβάζει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για τα ποσά της ενίσχυσης και των τόκων ανάκτησης που έχουν ήδη ανακτηθεί από τους δικαιούχους.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ουγγαρία.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Margrethe VESTAGER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 136 της 24.4.2015, σ. 7.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 108 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1), που καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 9).

(3)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(4)  Υπόθεση C-83/98 P, Γαλλία κατά Ladbroke Racing και Επιτροπής, EU:C:2000:248 και EU:C:1999:577, σκέψεις 48 έως 51. Παρομοίως, ένα μέτρο που χορηγεί σε ορισμένες επιχειρήσεις μείωση φόρου ή μετάθεση του χρόνου καταβολής του κανονικώς οφειλόμενου φόρου μπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση, βλέπε συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-78/08 έως C-80/08, Paint Graphos κ.λπ., σκέψη 46.

(5)  Υπόθεση C-143/99, Adria-Wien Pipeline, EU: C: 2001:598, σκέψη 38.

(6)  Βλέπε υπόθεση C-66/02, Ιταλία κατά Επιτροπής, EU: C: 2005:768, σκέψη 78· υπόθεση C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze κ.ά., EU: C: 2006:8, σκέψη 132· υπόθεση C-522/13, Ministerio de Defensa και Navantia EU:C:2014:2262, σκέψεις 21 έως 31. Βλέπε επίσης το σημείο 9 της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων (ΕΕ C 384 της 10.12.1998, σ. 3).

(7)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-393/04 και C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, EU:C:2006:403 και EU:C:2006:216, σκέψη 30, και υπόθεση C-387/92, Banco Exterior de Espana, EU:C:1994:100, σκέψη 14.

(8)  Βλέπε, για παράδειγμα, υπόθεση C-279/08 P, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών (NOx), EU:C:2011:551· υπόθεση C-143/99, Adria-Wien Pipeline, EU:C:2001:598, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-78/08 έως C-80/08, Paint Graphos κ.λπ., EU:C:2011:550 και EU:C:2010:411, υπόθεση C-308/01, GIL Insurance, EU:C:2004:252 και EU:C:2003:481.

(9)  Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων.

(10)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-106/09 P και C-107/09 P, Επιτροπή και Ισπανία κατά Government of Gibraltar και Ηνωμένου Βασιλείου, EU:C:2011:732.

(11)  Ό.π., σκέψη 92.

(12)  Υπόθεση C-487/06 P, British Aggregates κατά Επιτροπής, EU:C:2008:757, σκέψεις 85 και 89 και η εκεί παρατιθέμενη νομολογία, και υπόθεση C-279/08 P, Επιτροπή κατά Κάτω Χωρών (NOx), EU:C:2011:551, σκέψη 51.

(13)  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-106/09 P και C-107/09 P, Επιτροπή και Ισπανία κατά Government of Gibraltar και Ηνωμένου Βασιλείου, EU:C:2011:732.

(14)  Βλέπε για παράδειγμα συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-78/08 έως C-80/08, Paint Graphos κ.λπ., EU:C:2011:550 και EU:C:2010:411, σκέψη 69.

(15)  Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στα μέτρα που σχετίζονται με την άμεση φορολογία των επιχειρήσεων, σημείο 24. Η δήλωση σχετικά με την αναδιανεμητική λειτουργία που μπορεί να δικαιολογήσει έναν προοδευτικό φορολογικό συντελεστή γίνεται ρητά μόνο ως προς τους φόρους επί των κερδών ή του (καθαρού) εισοδήματος, όχι ως προς τους φόρους επί του κύκλου εργασιών.

(16)  Υπόθεση C-172/03, Heiser, EU:C:2005:130, σκέψη 55. Βλέπε επίσης υπόθεση C-494/06 P, Επιτροπή κατά Ιταλίας και Wam, EU:C:2009:272, σκέψη 54 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία, και C-271/13, P Rousse Industry κατά Επιτροπής, EU:C:2014:175, σκέψη 44. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-71/09 P, C-73/09 P και C-76/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» κ.λπ. κατά Επιτροπής, EU:C:2011:368, σκέψη 136. Βλέπε επίσης υπόθεση C-156/98, Γερμανία κατά Επιτροπής, EU:C:2000:467, σκέψη 30 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία.

(17)  Οι εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 107 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ αφορούν: α) ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές· β) ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα· και γ) ενισχύσεις προς ορισμένες περιοχές της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

(18)  Οι εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 107 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ αφορούν: α) ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων περιοχών· β) ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας του κράτους μέλους· γ) ενισχύσεις για την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή περιοχών· δ) ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς· και ε) ενισχύσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο.

(19)  Υπόθεση T-68/03, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ κατά Επιτροπής, EU:T:2007:253, σκέψη 34.

(20)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 1).

(21)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1).

(22)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 1).

(23)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1).

(24)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (ΕΕ L 82 της 25.3.2008, σ. 1).