ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ο έτος
2 Δεκεμβρίου 2016


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα ( 1 )

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2103 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2016, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Burrata di Andria (ΠΓΕ)]

16

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2104 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2016, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Vale of Evesham Asparagus (ΠΓΕ)]

18

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2105 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

19

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2106 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 884/2014 όσον αφορά την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή μπαχαρικών από την Αιθιοπία, αραχίδων από την Αργεντινή και φουντουκιών από το Αζερμπαϊτζάν και για την τροποποίηση των ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αποξηραμένων σύκων και φουντουκιών από την Τουρκία και αραχίδων από την Ινδία ( 1 )

44

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2107 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 όσον αφορά τον κατάλογο των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ( 1 )

50

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2108 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

57

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Εκτελεστική οδηγία (EE) 2016/2109 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους Lolium × boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο) ( 1 )

59

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/2110 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2016, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

76

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2016/2111 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2016, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων για το Βέλγιο

77

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2112 του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/401/ΚΕΠΠΑ, σχετικά με το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

78

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2113 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την εκκαθάριση λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για το τελευταίο έτος εφαρμογής της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 του ΕΓΤΑΑ (16 Οκτωβρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2015) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 7690]

79

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2114 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό ποσοτικών ορίων και την κατανομή ποσοστώσεων για ουσίες που ελέγχονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 7715]

92

 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

*

Σύσταση (ΕΕ) 2016/2115 της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την παρακολούθηση της παρουσίας της Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης, των προδρόμων αυτής και άλλων κανναβινοειδών στα τρόφιμα ( 1 )

103

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/1


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Οκτωβρίου 2016

για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η τάση προς μια ψηφιακή κοινωνία παρέχει στους χρήστες νέους τρόπους πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι πάροχοι πληροφοριών και υπηρεσιών, όπως οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, στηρίζονται ολοένα και περισσότερο στο διαδίκτυο για την παραγωγή, συλλογή και παροχή ευρέος φάσματος επιγραμμικών/διαδικτυακών πληροφοριών και υπηρεσιών, οι οποίες είναι βασικές για το κοινό.

(2)

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η προσβασιμότητα θα πρέπει να εννοείται ως αρχές και τεχνικές που πρέπει να τηρούνται κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την επικαιροποίηση ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, ούτως ώστε να καθίστανται περισσότερο προσβάσιμα στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

(3)

Η ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για πιο προσβάσιμα αγαθά και υπηρεσίες περιλαμβάνει διάφορους οικονομικούς φορείς εκμετάλλευσης, όπως σχεδιαστές ιστότοπων ή εργαλείων λογισμικού για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τον έλεγχο ιστοσελίδων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές, σχεδιαστές πρακτόρων χρηστών, όπως λογισμικών πλοήγησης (web browsers) και συναφών υποστηρικτικών τεχνολογιών, όσους εφαρμόζουν υπηρεσίες πιστοποίησης και παρόχους κατάρτισης.

(4)

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο τους στην προώθηση αγορών για επιγραμμικό περιεχόμενο. Οι κυβερνήσεις μπορούν να τονώσουν τις αγορές περιεχομένου, διαθέτοντας τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα με διαφανείς, αποτελεσματικούς και ισότιμους όρους. Πρόκειται για σημαντική πηγή δυνητικής ανάπτυξης καινοτόμων επιγραμμικών υπηρεσιών.

(5)

Διάφορα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα που στηρίζονται σε διεθνώς χρησιμοποιούμενες κατευθυντήριες οδηγίες για τον σχεδιασμό προσβάσιμων ιστότοπων, αλλά τα εν λόγω μέτρα συχνά αναφέρονται σε διαφορετικές εκδόσεις ή επίπεδα συμμόρφωσης με τις εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες, ή έχουν εισαχθεί τεχνικές διαφορές όσον αφορά προσβάσιμους ιστότοπους σε εθνικό επίπεδο.

(6)

Στους προμηθευτές προσβάσιμων ιστότοπων, εφαρμογών για φορητές συσκευές και σχετικών λογισμικών και τεχνολογιών περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι εν λόγω προμηθευτές, και ιδίως οι ΜΜΕ, αποθαρρύνονται από την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξω από τις εθνικές αγορές. Λόγω των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών στις προδιαγραφές και στους κανονισμούς προσβασιμότητας, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη των προμηθευτών παρεμποδίζονται από το επιπρόσθετο κόστος που θα συνεπάγονταν η ανάπτυξη και η εμπορία διασυνοριακών προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την προσβασιμότητα του ιστού.

(7)

Εξαιτίας περιορισμένου ανταγωνισμού, οι αγοραστές ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές στην παροχή υπηρεσιών ή με εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή. Οι προμηθευτές συχνά προτιμούν παραλλαγές ιδιοταγών «προτύπων», που παρεμποδίζουν μεταγενέστερο περιθώριο εφαρμογής για τη διαλειτουργικότητα των πρακτόρων χρηστών, καθώς και την ενωσιακής κλίμακας καθολική πρόσβαση στο περιεχόμενο ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Ο κατακερματισμός μεταξύ των εθνικών κανονισμών περιορίζει τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ανταλλαγή εμπειριών με ομοτίμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως επακόλουθο κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

(8)

Σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο, ο κλάδος σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές θα πρέπει να αντιμετωπίζει λιγότερα εμπόδια λειτουργίας στην εσωτερική αγορά, ενώ θα πρέπει να μειωθεί το κόστος για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και άλλες αρχές που προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές.

(9)

Η παρούσα οδηγία σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα καθίστανται περισσότερο προσβάσιμοι βάσει κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας. Η προσέγγιση των εθνικών μέτρων σε επίπεδο Ένωσης, βασισμένη σε συμφωνημένες απαιτήσεις προσβασιμότητας για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα, είναι αναγκαία προκειμένου να τεθεί τέλος στον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς. Θα περιορίζει την αβεβαιότητα για τους σχεδιαστές ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και θα ενισχύει τη διαλειτουργικότητα. Η χρήση τεχνολογικά ουδέτερων απαιτήσεων προσβασιμότητας δεν εμποδίζει την καινοτομία— προσέτι την τονώνει.

(10)

Η εναρμόνιση εθνικών μέτρων θα πρέπει επίσης να επιτρέψει στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα της Ένωσης να αποκτήσουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την επέκταση της παροχής επιγραμμικών ή κινητών υπηρεσιών ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι πολίτες και πελάτες. Έτσι, αναμένεται να αυξηθεί το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Η μεγέθυνση της αγοράς που θα προκύψει αναμένεται να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης. Η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς αναμένεται να καταστήσει ελκυστικότερες τις επενδύσεις στην Ένωση. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναμένεται να επωφεληθούν από τη φθηνότερη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

(11)

Οι πολίτες αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από την ευρύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μέσω ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και ότι θα γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών και πληροφοριών που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και την απόλαυση των δικαιωμάτων τους σε όλη την Ένωση, και συγκεκριμένα του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην επικράτεια της Ένωσης, καθώς και της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών.

(12)

Με την κύρωση και τη σύναψη αντίστοιχα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2006 («σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών»), η πλειονότητα των κρατών μελών και η Ένωση έχουν δεσμευθεί να λάβουν μέτρα κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, μεταξύ άλλων σε τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, να αναπτύξουν, να δημοσιεύσουν και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή ελάχιστων προδιαγραφών και κατευθυντήριων οδηγιών για την προσβασιμότητα εγκαταστάσεων και υπηρεσιών ανοικτών ή παρεχόμενων στο κοινό και να προωθήσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις νέες τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, ενώ παράλληλα έχουν αναλάβει να απόσχουν από κάθε πράξη ή πρακτική που δεν συνάδει προς αυτή τη σύμβαση και να εξασφαλίσουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί και αρχές ενεργούν σύμφωνα με αυτήν. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ορίζει επίσης ότι ο σχεδιασμός προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών θα πρέπει να καθιστά δυνατή τη χρήση τους από όλους τους ανθρώπους, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή ειδικός σχεδιασμός. Αυτός ο «καθολικός σχεδιασμός» δεν πρέπει να αποκλείει τις βοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες προσώπων με αναπηρίες, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, στα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες οι οποίες, σε συνδυασμό με άλλα εμπόδια, μπορούν να δυσχεράνουν την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους στην κοινωνία ισότιμα με τους άλλους.

(13)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Μία ανανεωμένη δέσμευση για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα» βασίζεται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και αποσκοπεί στην εξάλειψη των εμποδίων για την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία. Ορίζει δράσεις σε διαφόρους τομείς προτεραιότητας, μεταξύ άλλων την προσβασιμότητα των τεχνολογιών και των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, και ο στόχος τους είναι η «διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αγαθά, σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, και σε υποστηρικτικά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες».

(14)

Οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (3) και (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 (4) περιλαμβάνουν διατάξεις περί προσβασιμότητας μεταξύ άλλων αναφορικά με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Δεν καλύπτουν, ωστόσο, τις ιδιαιτερότητες της προσβασιμότητας ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές.

(15)

Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), υποστηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για προβλήματα προσβασιμότητας.

(16)

Στην ανακοίνωση της 15ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015: Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και καινοτομικής διακυβέρνησης» η Επιτροπή ζήτησε να αναληφθεί δράση για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να εξασφαλίζουν ένταξη και προσβασιμότητα. Η δράση αυτή περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση του χάσματος στη χρήση ΤΠΕ και για την προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ ώστε να εξαλειφθεί ο αποκλεισμός, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Στην ανακοίνωση της 19ης Απριλίου 2016 με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020: Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης» η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη σημασία της κατάργησης των αποκλεισμών καθώς και της προσβασιμότητας.

(17)

Στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», η Επιτροπή ανέφερε ότι οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμοι το αργότερο μέχρι το 2015, προοπτική που βρήκε απήχηση στην υπουργική διακήρυξη της Ρίγας της 11ης Ιουνίου 2006.

(18)

Στο «Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη», η Επιτροπή τόνισε ότι απαιτούνταν συντονισμένες δράσεις με στόχο να διασφαλιστεί ότι το νέο ηλεκτρονικό περιεχόμενο ήταν πλήρως διαθέσιμο σε άτομα με αναπηρίες, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, για παράδειγμα μέσω ευκολότερης πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες και πολιτιστικό περιεχόμενο. Επιπλέον, προέτρεπε στη διευκόλυνση της σύναψης μνημονίου συμφωνίας για την ψηφιακή πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες.

(19)

Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές περιλαμβάνει κειμενικές καθώς και μη κειμενικές πληροφορίες, έγγραφα και έντυπα που μπορούν να μεταφορτωθούν και αμφίδρομη λειτουργία, όπως την επεξεργασία ψηφιακών εντύπων και την ολοκλήρωση διαδικασιών επαλήθευσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και διεκπεραίωσης πληρωμών.

(20)

Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύουν για περιεχόμενο που βρίσκεται αποκλειστικά σε φορητές συσκευές ή σε πράκτορες χρηστών για φορητές συσκευές που έχουν αναπτυχθεί για κλειστές ομάδες χρηστών ή για ειδική χρήση μέσα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και που δεν είναι διαθέσιμο σε μεγάλα τμήματα του κοινού ούτε χρησιμοποιείται από αυτά.

(21)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), και ιδίως το άρθρο 42 αυτής, ούτε την οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), και ιδίως το άρθρο 60 αυτής, που απαιτούν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των προμηθειών που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό του αναθέτοντος φορέα, καταρτίζονται, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

(22)

Δεδομένης της έλλειψης αυτοματοποιημένων ή αποτελεσματικών και εύκολων στην εφαρμογή μέσων που καταστούν προσβάσιμα ορισμένα είδη δημοσιευμένου περιεχομένου και προκειμένου να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στο περιεχόμενο ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που είναι στην πράξη υπό τον έλεγχο οργανισμών του δημόσιου τομέα, η παρούσα οδηγία προβλέπει τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής ορισμένων ειδών περιεχομένου ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές. Οι εν λόγω αποκλεισμοί είναι σκόπιμο να επανεξεταστούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας υπό το πρίσμα των μελλοντικών τεχνολογικών εξελίξεων.

(23)

Το δικαίωμα των προσώπων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων να συμμετέχουν και να εντάσσονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Ένωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την παροχή προσιτών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Ωστόσο, το εν λόγω δικαίωμα μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα στο πλαίσιο ειδικής τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης ή νομοθεσίας που επικεντρώνεται στην προσβασιμότητα που εφαρμόζεται επίσης στους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού χωρίς να θίγεται ο χαρακτήρας δημοσίου συμφέροντος που εκπληρώνεται από τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να ισχύει προκειμένου για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

(24)

Η παρούσα οδηγία δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, εφόσον κατοχυρώνονται στην Ένωση και στα κράτη μέλη, ειδικότερα βάσει του άρθρου 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»).

(25)

Ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που είναι εθελοντικοί αυτοδιοικούμενοι φορείς συσταθέντες προς επιδίωξη κατ' ουσίαν μη κερδοσκοπικών σκοπών παρέχουν υπηρεσίες που δεν είναι βασικές για το κοινό, φέρ' ειπείν υπηρεσίες που δεν τους έχουν ανατεθεί απευθείας από κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή υπηρεσίες που δεν απευθύνονται ειδικά στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, και ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των εν λόγω ΜΚΟ, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε αυτές.

(26)

Ο όρος «μορφότυποι αρχείου γραφείου» εννοείται ως έγγραφα που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως στο διαδίκτυο και που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, όπως το Adobe Portable Document Format (PDF), έγγραφα του Microsoft Office ή τα ισοδύναμά τους (ανοικτής πηγής).

(27)

Μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση που παραμένουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο ή αναδημοσιεύονται μετά τη ζωντανή μετάδοση θα πρέπει να θεωρούνται προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου χωρίς άσκοπη καθυστέρηση από την ημερομηνία της αρχικής ζωντανής μετάδοσης ή αναδημοσίευσης των μέσων με διάσταση χρόνου, χωρίς να υπερβαίνεται ο χρόνος που είναι απολύτως αναγκαίος ώστε να καταστούν τα μέσα με διάσταση χρόνου προσβάσιμα με προτεραιότητα σε βασικές πληροφορίες σχετικές με την υγεία, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια του κοινού. Η αναγκαία αυτή χρονική περίοδος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, κατ' αρχήν, τις 14 ημέρες. Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως όταν είναι αδύνατον να ανατεθούν οι σχετικές υπηρεσίες σε εύλογο χρονικό διάστημα, η εν λόγω περίοδος μπορεί κατ' εξαίρεσιν να παραταθεί κατά τον ελάχιστο χρόνο που είναι αναγκαίος ώστε να καταστεί προσβάσιμο το περιεχόμενο.

(28)

Η παρούσα οδηγία, ενώ προτρέπει τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να καταστήσουν όλο το περιεχόμενο προσβάσιμο, δεν έχει σκοπό να περιορίσει το περιεχόμενο που οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα διαθέτουν μέσω των ιστότοπων τους ή των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές σε προσβάσιμο περιεχόμενο και μόνο. Όποτε προστίθεται μη προσβάσιμο περιεχόμενο, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα θα πρέπει, στον βαθμό που είναι ευλόγως εφικτό, να προσθέσουν προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές στους ιστότοπους τους ή στις εφαρμογές τους για φορητές συσκευές.

(29)

Σε περιπτώσεις όπου χάρτες προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης και όχι για χρήσεις γεωγραφικής περιγραφής, μπορεί να χρειαστούν προσβάσιμες πληροφορίες για να βοηθήσουν τα πρόσωπα που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά οπτικές πληροφορίες ή σύνθετες λειτουργίες πλοήγησης, για παράδειγμα προκειμένου να εντοπίσουν εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου παρέχονται υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τους παρέχεται προσβάσιμη εναλλακτική δυνατότητα, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις και πλησιέστερες στάσεις συγκοινωνιακών μέσων ή τα ονόματα τόπων ή περιοχών που είναι συχνά ήδη διαθέσιμα για τον οργανισμό δημόσιου τομέα σε απλή, ευανάγνωστη μορφή για τους περισσότερους χρήστες.

(30)

Ένθετο περιεχόμενο, όπως ένθετες εικόνες ή βίντεο, πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Ωστόσο, μερικές φορές, δημιουργούνται ιστότοποι ή εφαρμογές για φορητές συσκευές όπου μπορεί να ενσωματωθεί αργότερα επιπλέον περιεχόμενο, για παράδειγμα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστολόγιο, άρθρο που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν σχόλια, ή εφαρμογές που υποστηρίζουν περιεχόμενο που συνεισφέρουν οι χρήστες. Ένα άλλο παράδειγμα θα ήταν μια σελίδα, όπως δικτυακή πύλη ή ειδησεογραφικός ιστότοπος, που συνίσταται σε περιεχόμενο συναθροιζόμενο από πολλαπλούς συνεισφέροντες, ή ιστότοποι που αυτόματα εισάγουν περιεχόμενο από άλλες πηγές σταδιακά, όπως όταν εισάγονται δυναμικά διαφημίσεις. Αυτό το περιεχόμενο τρίτων, εφόσον ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του, θα πρέπει να αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Το περιεχόμενο αυτό πρέπει, κατ' αρχήν, να μη χρησιμοποιείται, εφόσον εμποδίζει ή μειώνει τη λειτουργικότητα της δημόσιας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω αυτών των ιστότοπων ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Όταν ο στόχος του περιεχομένου ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές οργανισμών του δημόσιου τομέα είναι η διενέργεια διαβουλεύσεων ή η οργάνωση βημάτων διαλόγου, το εν λόγω περιεχόμενο δεν μπορεί να θεωρείται περιεχόμενο τρίτων και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι προσβάσιμο πλην του περιεχομένου που συνεισφέρουν οι χρήστες και δεν τελεί υπό τον έλεγχο του οικείου οργανισμού δημόσιου τομέα.

(31)

Ορισμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας αναφορικά με ιστότοπους ή εφαρμογές για φορητές συσκευές θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται όσον αφορά τα μεταδεδομένα που συνδέονται με την αναπαραγωγή αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς.

(32)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταστήσουν προσβάσιμο το περιεχόμενο των αρχειοθετημένων ιστότοπων ή αρχειοθετημένων εφαρμογών για φορητές συσκευές εάν δεν επικαιροποιείται πλέον ή δεν είναι πλέον ενεργό και εάν δεν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αμιγώς τεχνική συντήρηση δεν θα πρέπει να θεωρείται επικαιροποίηση ή επιμέλεια ιστότοπου ή εφαρμογής για φορητές συσκευές.

(33)

Βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών θα πρέπει να είναι προσβάσιμες. Όταν αυτό το βασικό περιεχόμενο παρέχεται σε προσβάσιμη μορφή μέσω άλλου ιστότοπου, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να καταστεί ξανά προσβάσιμο στον ιστότοπο του συγκεκριμένου φορέα.

(34)

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε άλλους τύπους ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, ιδιαίτερα σε ιστότοπους του ενδοδικτύου ή του εξωδικτύου και εφαρμογές για φορητές συσκευές που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για χρήση από περιορισμένο αριθμό προσώπων στον χώρο εργασίας ή στην εκπαίδευση, και να διατηρούν ή να εισάγουν μέτρα σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που να υπερβαίνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσβασιμότητας ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παροτρύνονται να επεκτείνουν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε ιδιωτικές οντότητες που προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ανοικτές ή παρεχόμενες στο κοινό, μεταξύ άλλων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της παιδικής μέριμνας, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στον τομέα των μεταφορών και αναφορικά με υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 13 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

(35)

Αν και η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τα όργανα αυτά παροτρύνονται να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(36)

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες. Περιγράφουν δε τι πρέπει να γίνει ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται, να χειρίζεται, να ερμηνεύει και να κατανοεί έναν ιστότοπο, μια εφαρμογή για φορητές συσκευές και το σχετικό περιεχόμενο. Δεν διευκρινίζουν ποια τεχνολογία θα πρέπει να επιλεγεί για συγκεκριμένους ιστότοπους, επιγραμμικές πληροφορίες ή εφαρμογές για φορητές συσκευές. Ως έχουν δεν παρεμποδίζουν την καινοτομία.

(37)

Οι τέσσερις αρχές της προσβασιμότητας είναι: αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη πρέπει να μπορούν να παρουσιαστούν στους χρήστες με τρόπους που αυτοί να μπορούν να αντιληφθούν· χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη και η πλοήγηση θα πρέπει να είναι εύχρηστα· κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον χρήστη θα πρέπει να είναι κατανοητές· και στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι αρκετά στιβαρό ώστε να μπορεί να ερμηνευθεί αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, περιλαμβανομένων και υποστηρικτικών τεχνολογιών. Οι εν λόγω αρχές της προσβασιμότητας μεταφράζονται σε κριτήρια επιτυχίας που μπορούν να ελεγχθούν όπως όσα αποτελούν τη βάση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 301 549 V1.1.2 «Απαιτήσεις προσβασιμότητας κατάλληλες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη» [ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)] μέσω εναρμονισμένων προτύπων και μιας κοινής μεθοδολογίας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του περιεχομένου σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές με τις εν λόγω αρχές. Το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο εγκρίθηκε βάσει της εντολής Μ/376 που εκδόθηκε από την Επιτροπή προς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. Μέχρι τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων ή μερών τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικές ρήτρες του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) πρέπει να θεωρούνται το ελάχιστο μέσον για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω αρχών.

(38)

Εάν οι απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζονται, τότε, σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου (8), τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και άλλα σχετικά νομοθετήματα, οι απαιτήσεις «εύλογης προσαρμογής» εξακολουθούν να ισχύουν και θα πρέπει να παρέχονται εφόσον απαιτείται, ιδιαίτερα στον χώρο εργασίας και στην εκπαίδευση.

(39)

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα οφείλουν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση προς αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι ευλόγως εφικτό για έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα να καταστήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο. Ωστόσο, ο εν λόγω δημόσιος τομέας, θα πρέπει να προσδώσει στο εν λόγω περιεχόμενο όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσβασιμότητα και να καταστήσει άλλο περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο. Οι εξαιρέσεις στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τον περιορισμό της επιβάρυνσης αναφορικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Ως μέτρα που θα επέβαλλαν δυσανάλογη επιβάρυνση θα πρέπει να νοούνται μέτρα που θα συνεπάγονταν υπερβολική οργανωτική ή χρηματοοικονομική επιβάρυνση για έναν οργανισμό του δημόσιου τομέα, ή θα έθεταν σε κίνδυνο την ικανότητα του οργανισμού είτε να εκπληρώνει τον σκοπό του είτε να δημοσιεύει πληροφορίες απαραίτητες ή συναφείς προς τα καθήκοντα ή τις υπηρεσίες του, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το πιθανό όφελος ή ζημία για τους πολίτες, ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρίες. Μόνο θεμιτοί λόγοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι απαιτήσεις προσβασιμότητας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω του ότι θα συνεπάγονταν δυσανάλογη επιβάρυνση. Μη απόδοση προτεραιότητας, έλλειψη χρόνου ή γνώσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται θεμιτοί λόγοι. Ομοίως, δεν θα πρέπει να μπορούν να γίνουν δεκτοί ως θεμιτοί λόγοι για τη μη προμήθεια ή ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού για τη διαχείριση περιεχομένου σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές με προσβάσιμο τρόπο, εφόσον είναι διαθέσιμες επαρκείς και συμβουλευτικές τεχνικές για να καταστούν διαθέσιμα τα συστήματα αυτά σύμφωνα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(40)

Η διαλειτουργικότητα που σχετίζεται με την προσβασιμότητα θα πρέπει να μεγιστοποιεί τη συμβατότητα του περιεχομένου με υφιστάμενους και μελλοντικούς πράκτορες χρηστών και υποστηρικτικές τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές θα πρέπει να παρέχει στους πράκτορες χρηστών μια κοινή εσωτερική κωδικοποίηση της φυσικής γλώσσας και των φυσικών δομών, σχέσεων και ακολουθιών, καθώς και των δεδομένων του κάθε ένθετου συστατικού στοιχείου διεπαφής με το χρήστη. Η διαλειτουργικότητα ωφελεί, κατ' αυτόν τον τρόπο, τους χρήστες, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιούν τους πράκτορες χρηστών τους οπουδήποτε προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές: θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από μεγαλύτερο φάσμα επιλογών και χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ένωση. Η διαλειτουργικότητα θα ωφελήσει επίσης τους προμηθευτές και τους αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές.

(41)

Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται απαιτήσεις προσβασιμότητας για αυτούς τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Για να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των σχετικών ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές με τις εν λόγω απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τεκμήριο συμμόρφωσης για τους σχετικούς ιστότοπους και τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις ρήτρες αυτών τα οποία καταρτίζονται και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) με σκοπό τη διατύπωση λεπτομερών προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. Δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγείρουν αντιρρήσεις κατά οποιουδήποτε εναρμονισμένου προτύπου που θεωρούν, κατά την άποψη τους, ότι δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(42)

Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης ενέκριναν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), προσδιορίζοντας τις λειτουργικές απαιτήσεις προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού περιεχομένου, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων ή για να υποστηρίξει άλλες πολιτικές και νομοθεσία. Το τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να βασίζεται στις ρήτρες 9, 10 και 11 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Οι τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν βάσει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να προσδιορίζουν αναλυτικότερα το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) αναφορικά με εφαρμογές για φορητές συσκευές.

(43)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν αναφορικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επιπλέον να λαμβάνουν υπόψη τις εννοιολογικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες των φορητών συσκευών.

(44)

Δήλωση προσβασιμότητας θα πρέπει να χορηγείται από τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη συμβατότητα των ιστότοπων τους και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η εν λόγω δήλωση προσβασιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές που προβλέπονται.

(45)

Οι εφαρμογές για φορητές συσκευές είναι διαθέσιμες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών καταστημάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα τις οποίες κατεβάζουν τρίτες πηγές πρέπει να παρέχονται παράλληλα με την περιγραφή της εφαρμογής για φορητές συσκευές που παρουσιάζεται στους χρήστες πριν από την καταβίβαση της εφαρμογής για κινητές συσκευές. Αυτό δεν απαιτεί από τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών πλατφόρμας να αλλάξουν τους μηχανισμούς διανομής των εφαρμογών τους —αντίθετα, εγείρει την απαίτηση επί του φορέα του δημόσιου τομέα να διαθέσει τη δήλωση μέσω υφιστάμενων ή μελλοντικών τεχνολογιών.

(46)

Ένας μηχανισμός υποβολής παρατηρήσεων θα πρέπει να συσταθεί ώστε να καταστήσει δυνατόν σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα για τυχόν αποτυχία του ιστότοπου ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία και να ζητά πληροφορίες που έχουν αποκλειστεί. Τα αιτήματα αυτά για πληροφορίες θα μπορούν να αφορούν περιεχόμενο που βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή εξαιρείται για άλλους λόγους από τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία, όπως μορφότυποι αρχείου γραφείου, προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου ή περιεχόμενο αρχειοθετημένων ιστότοπων. Με τη χρήση του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων, που συνδέεται με τη διαδικασία εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι δυνατόν για τους χρήστες ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα να ζητούν να παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών και κειμένων. Προκειμένου για θεμιτό και λογικό αίτημα, ο οικείος οργανισμός του δημόσιου τομέα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες κατά κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(47)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης σχετικών με την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, για τους εμπλεκόμενους φορείς, και ειδικότερα για το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την προσβασιμότητα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές. Θα πρέπει να ζητηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεισφέρουν τη γνώμη τους ή να εμπλακούν στην προετοιμασία του περιεχομένου των σχεδίων κατάρτισης ή ευαισθητοποίησης σχετικά με την προσβασιμότητα.

(48)

Είναι σημαντικό να προωθήσουν τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τη χρήση εργαλείων συγγραφής που επιτρέπουν καλύτερη εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία. Η εν λόγω προώθηση θα μπορούσε να λάβει παθητικές μορφές, όπως είναι η δημοσίευση καταλόγου συμβατών εργαλείων συγγραφής χωρίς απαίτηση χρήσης των εργαλείων αυτών, ή θα μπορούσε να λάβει ενεργητικές μορφές, όπως είναι η απαίτηση χρήσης συμβατών εργαλείων συγγραφής ή η χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους.

(49)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ειδικότερα, η υλοποίηση των κανόνων για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις προσβασιμότητας, έχει εξέχουσα σημασία για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη η τακτική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ως εμπλεκόμενοι φορείς, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται όσοι περιλαμβάνουν οργανισμούς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, κοινωνικούς εταίρους, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη δημιουργία λογισμικού προσβασιμότητας σχετικού με ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές και την κοινωνία των πολιτών.

(50)

Η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο περιοδικής παρακολούθησης. Με μιαν εναρμονισμένη μεθοδολογία παρακολούθησης θα υπάρξει περιγραφή του τρόπου να εξακριβωθούν, σε ενιαία βάση σε όλα τα κράτη μέλη, ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, η συλλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και η περιοδικότητα της παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν περιοδικά εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και, τουλάχιστον άπαξ, σχετικά με τον κατάλογο των μέτρων που λαμβάνονται σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(51)

Η μεθοδολογία παρακολούθησης που θα οριστεί από την Επιτροπή θα πρέπει να είναι διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και αναπαραγώγιμη. Η αναπαραγωγιμότητα της μεθοδολογίας παρακολούθησης θα πρέπει να μεγιστοποιείται αφού λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ανθρώπινοι παράγοντες, όπως ο έλεγχος από χρήστες, ενδέχεται να επηρεάζουν αυτήν την αναπαραγωγιμότητα. Για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να περιγράφει με ποιον τρόπο το αποτέλεσμα των διαφόρων ελέγχων πρέπει ή μπορεί να παρουσιάζεται. Προκειμένου να μην εκτρέπονται πόροι από το έργο της βελτίωσης της προσβασιμότητας περιεχομένου, η μεθοδολογία παρακολούθησης θα πρέπει να είναι εύχρηστη.

(52)

Προκειμένου να μην παρακωλύεται η καινοτομία στον τομέα της μέτρησης της προσβασιμότητας ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και στον βαθμό που αυτό δεν εμποδίζει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων ανά την Ένωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πιο προηγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης, βάσει της μεθοδολογίας παρακολούθησης που θα καθορίζεται από την Επιτροπή.

(53)

Προκειμένου να αποφευχθεί η συστηματική προσφυγή στα δικαστήρια, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να παρέχεται το δικαίωμα προσφυγής σε κατάλληλη και αποτελεσματική διαδικασία ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ως έχει στο άρθρο 47 του Χάρτη. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να νοείται ότι περιλαμβάνει το δικαίωμα υποβολής εγκλήσεων σε οποιαδήποτε υφιστάμενη εθνική αρχή αρμόδια να εκδικάσει τις εν λόγω εγκλήσεις.

(54)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή του τεκμηρίου συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας με την επικαιροποίηση των αναφορών στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας της 13ης Απριλίου 2016 (10). Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

(55)

Προκειμένου να εξασφαλίζονται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές εξουσίες στην Επιτροπή. Για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών για τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των σχετικών ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές με τις εν λόγω απαιτήσεις, και για τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία εξέτασης. Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων με τις οποίες καθορίζεται υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας, το οποίο να μη θίγει επ' ουδενί τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, αλλά να εξυπηρετεί τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζει. Οι εν λόγω αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

(56)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η εγκαθίδρυση εναρμονισμένης αγοράς για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη διότι απαιτείται η εναρμόνιση διαφορετικών κανόνων που ισχύουν σήμερα στα νομικά συστήματά τους, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας ως έχει στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η παρούσα οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθιστώντας, ως εκ τούτου, τους συγκεκριμένους ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές περισσότερο προσβάσιμα στους χρήστες, ιδίως στα άτομα με αναπηρίες.

2.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τους κανόνες που απαιτούν από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας ως έχουν στο άρθρο 4.

3.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους ακόλουθους ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές:

α)

ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους με σκοπό την εκπλήρωση αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας·

β)

ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές των ΜΚΟ που δεν παρέχουν υπηρεσίες βασικές για το κοινό, ή υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για αυτά·

4.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που ακολουθεί:

α)

Μορφότυποι αρχείου γραφείου που δημοσιεύτηκαν πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες των καθηκόντων του οικείου οργανισμού του δημόσιου τομέα.

β)

Προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (pre-recorded time-based media) που δημοσιεύτηκαν πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

γ)

Μέσα με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση (live time-based media).

δ)

Επιγραμμικοί χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης.

ε)

Περιεχόμενο τρίτων που ούτε χρηματοδοτείται ούτε αναπτύσσεται από τον οικείο οργανισμό του δημόσιου τομέα ούτε είναι υπό τον έλεγχό του.

στ)

Αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς που δεν μπορούν να καταστούν πλήρως προσβάσιμα λόγω είτε:

i)

της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με την συντήρηση του οικείου αντικειμένου είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής (π.χ. αντίθεση)· είτε

ii)

της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.

ζ)

Το περιεχόμενο εξωδικτύων και ενδοδικτύων, ήτοι ιστότοποι αποκλειστικά διαθέσιμοι σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό, που δημοσιεύθηκε πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως ότου οι συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση.

η)

Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχεία, υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν μόνο περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά τις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές διοικητικές λειτουργίες.

Άρθρο 2

Ελάχιστη εναρμόνιση

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης που να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

Ως «οργανισμός του δημόσιου τομέα» νοείται το κράτος, οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 4) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, εφόσον οι εν λόγω ενώσεις έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

2)

Ως «εφαρμογές για φορητές συσκευές» νοείται λογισμικό εφαρμογών που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε, από οργανισμούς του δημόσιου τομέα ή για λογαριασμό τους, για χρήση, από το ευρύ κοινό, σε φορητές συσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες. Δεν περιλαμβάνουν το λογισμικό που ελέγχει τις εν λόγω συσκευές (λειτουργικά συστήματα για φορητές συσκευές) ή το ίδιο το υλισμικό.

3)

Ως «πρότυπο» νοείται πρότυπο σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

4)

Ως «ευρωπαϊκό πρότυπο» νοείται ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

5)

Ως «εναρμονισμένο πρότυπο» νοείται εναρμονισμένο πρότυπο σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

6)

Ως «μέσα με διάσταση χρόνου» (time-based media) νοούνται μέσα μίας από τις ακόλουθες μορφές: αποκλειστικά ήχου, αποκλειστικά βίντεο, ήχου και βίντεο, συνδυασμός ήχου ή/και βίντεο με διαδραστικότητα.

7)

Ως «αντικείμενα πολιτιστικών συλλογών» νοούνται αγαθά που μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτη, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό, καλλιτεχνικό, αρχαιολογικό, αισθητικό, επιστημονικό ή τεχνικό ενδιαφέρον και αποτελούν μέρος συλλογών που συντηρούνται από πολιτιστικά ιδρύματα όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.

8)

Ως «δεδομένα μέτρησης» νοούνται τα ποσοτικά αποτελέσματα της δραστηριότητας παρακολούθησης που διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα των ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4. Καλύπτουν τόσο ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το δείγμα ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που ελέγχονται (αριθμός ιστότοπων και εφαρμογών δυνητικά με τον αριθμό επισκεπτών και χρηστών τους, κ.λπ.) και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο προσβασιμότητας.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδώσουν στους ιστότοπους τους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές μεγαλύτερη προσβασιμότητα, προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα, κατανοησιμότητα και στιβαρότητα.

Άρθρο 5

Δυσανάλογη επιβάρυνση

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 στον βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση επί των οργανισμών του δημόσιου τομέα για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου.

2.   Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων:

α)

το μέγεθος, τους πόρους και τον χαρακτήρα του σχετικού οργανισμού του δημόσιου τομέα· και

β)

το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για τον σχετικό οργανισμό του δημόσιου τομέα σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οργανισμός του δημόσιου φορέα διενεργεί την αρχική εκτίμηση του βαθμού στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.

4.   Όταν οργανισμός του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της παρέκκλισης η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές συσκευές, αφού διεξαγάγει την εκτίμηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, διευκρινίζει, στη δήλωση που μνημονεύεται στο άρθρο 7, τα μέρη των απαιτήσεων προσβασιμότητας με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση και παρέχει, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.

Άρθρο 6

Τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας

1.   Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών και τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.

2.   Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4, τις οποίες καλύπτουν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας κατά το άρθρο 4 και να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προσβασιμότητας με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Οι εκτελεστικές πράξεις, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 11 παράγραφος 3. Η πρώτη από αυτές τις εκτελεστικές πράξεις εκδίδεται, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018.

3.   Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.

Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μερών αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.

4.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10 προκειμένου να τροποποιήσει την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου με την επικαιροποίηση της παραπομπής στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ούτως ώστε να γίνει αναφορά σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου αυτού, ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά, εφόσον η έκδοση ή το πρότυπο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και εξασφαλίζει επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ισοδύναμο με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Άρθρο 7

Πρόσθετα μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα να παρέχουν και να επικαιροποιούν τακτικά λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας σχετικά με τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές τους προς την παρούσα οδηγία.

Για τους ιστότοπους, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται υπό προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παραγράφου 2, και δημοσιεύεται στον σχετικό ιστότοπο.

Για τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, η δήλωση προσβασιμότητας παρέχεται υπό προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης προσβασιμότητας της παραγράφου 2, και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του οργανισμού του δημόσιου τομέα ο οποίος ανέπτυξε την οικεία εφαρμογή για φορητές συσκευές, ή διατίθεται εκ παραλλήλου με άλλα πληροφοριακά στοιχεία κατά την τηλεφόρτωση της εφαρμογής.

Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

εξήγηση σχετικά με τα εν λόγω τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας και, ενδεχομένως, προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που παρέχονται·

β)

περιγραφή και σύνδεσμο προς μηχανισμό υποβολής παρατηρήσεων για να παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τον οργανισμό του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία του ιστότοπου του ή των εφαρμογών του για φορητές συσκευές να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 και το άρθρο 5· και

γ)

σύνδεσμο προς τη διαδικασία εκτέλεσης που ορίζεται στο άρθρο 9 και στο οποίο είναι δυνατή η προσφυγή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στο αίτημα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα παρέχουν κατάλληλη απάντηση στην κοινοποίηση ή την αίτηση εντός ευλόγου διαστήματος.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό υποδείγματος δήλωσης προσβασιμότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοιου είδους εκτελεστική πράξη.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να διευκολύνουν την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 σε τύπους ιστότοπων ή εφαρμογών για φορητές συσκευές πέραν των μνημονευομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2, και συγκεκριμένα στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές που καλύπτονται από τις ισχύουσες εθνικές νομοθετικές πράξεις σχετικά με την προσβασιμότητα.

4.   Τα κράτη μέλη προωθούν και διευκολύνουν τα προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές στους εμπλεκομένους φορείς και στο προσωπικό οργανισμών του δημόσιου τομέα, σχεδιασμένα για να τους εκπαιδεύσουν με σκοπό τη δημιουργία, τη διαχείριση και την επικαιροποίηση του προσβάσιμου περιεχομένου ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές.

5.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, τα οφέλη τους για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές και τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σε περιπτώσεις οποιασδήποτε μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

6.   Για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 8, η Επιτροπή διευκολύνει τη συνεργασία, σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερομένων, με σκοπό να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους και να επανεξετάζουν τη μεθοδολογία παρακολούθησης που μνημονεύεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, καθώς και την πρόοδο στην προσβασιμότητα για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν τακτικά τη συμμόρφωση των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας κατά το άρθρο 4 με βάση τη μεθοδολογία παρακολούθησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό μεθοδολογίας σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4. Η μεθοδολογία αυτή πρέπει να είναι διαφανής, μεταβιβάσιμη, συγκρίσιμη και αναπαραγώγιμη, και συνάμα εύχρηστη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 3. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοιου είδους εκτελεστική πράξη.

3.   Η μεθοδολογία παρακολούθησης της παραγράφου 2 μπορεί να λαμβάνει υπόψη ανάλυση εμπειρογνωμόνων και περιλαμβάνει:

α)

την περιοδικότητα της παρακολούθησης καθώς και τη δειγματοληψία των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που υπόκεινται σε παρακολούθηση·

β)

σε επίπεδο ιστότοπου, τη δειγματοληψία των ιστοσελίδων και του περιεχομένου αυτών των σελίδων·

γ)

σε επίπεδο εφαρμογών για φορητές συσκευές, το προς εξέτασιν περιεχόμενο, λαμβανομένων υπόψη της στιγμής της αρχικής θέσεως σε λειτουργία της εφαρμογής και των μεταγενέστερων λειτουργικών ενημερώσεων·

δ)

την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αποδεικνύεται επαρκώς η συμμόρφωση ή η απουσία συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, με άμεση παραπομπή, κατά περίπτωση, στις σχετικές περιγραφές του εναρμονισμένου προτύπου ή, ελλείψει αυτού, στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 6 παράγραφος 2 ή στο ευρωπαϊκό πρότυπο του άρθρου 6 παράγραφος 3·

ε)

σε περίπτωση εντοπισμού αδυναμιών, μηχανισμό για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς του δημόσιου τομέα για τη διόρθωση των εν λόγω αδυναμιών· και

στ)

τις κατάλληλες ρυθμίσεις —συμπεριλαμβανομένων, εφόσον απαιτούνται, παραδειγμάτων και καθοδήγησης— για αυτόματες και χειροκίνητες δοκιμές και δοκιμές χρηστικότητας, σε συνδυασμό με τις παραμέτρους δειγματοληψίας, κατά τρόπο συμβατό με την περιοδικότητα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.

4.   Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 και εν συνεχεία ανά τριετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των μετρήσεων. Η εν λόγω έκθεση καταρτίζεται βάσει των ρυθμίσεων για την υποβολή εκθέσεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 9.

5.   Σε σχέση με τα μέτρα που θεσπίζονται δυνάμει το άρθρου 7, η πρώτη έκθεση καλύπτει επίσης τα ακόλουθα:

α)

περιγραφή των μηχανισμών στων οποίων τη σύσταση προβαίνουν τα κράτη μέλη για διαβουλεύσεις με τους σχετικούς ενδιαφερομένους όσον αφορά την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές·

β)

διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση τυχόν εξελίξεων της πολιτικής για την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές·

γ)

εμπειρίες και ευρήματα από την εφαρμογή των κανόνων για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4· και

δ)

πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης.

Εάν έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στις επόμενες εκθέσεις τους πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω αλλαγές.

6.   Το περιεχόμενο όλων των εκθέσεων, το οποίο δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως τον κατάλογο των ιστότοπων, εφαρμογών για φορητές συσκευές ή οργανισμών του δημόσιου τομέα που εξετάστηκαν, δημοσιοποιείται υπό προσβάσιμη μορφή. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των ρυθμίσεων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 11 παράγραφος 3. Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει την πρώτη τέτοιου είδους εκτελεστική πράξη.

7.   Έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον φορέα που ορίζεται να αναλάβει τα καθήκοντα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 9

Διαδικασία εκτέλεσης

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλης και αποτελεσματικής διαδικασίας εκτέλεσης, ούτως ώστε να είναι εγγυημένη η συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, σε σχέση με τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5, καθώς και του άρθρου 7 παράγραφος 1. Ειδικότερα τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι έχει θεσπιστεί διαδικασία εκτέλεσης, φέρ' ειπείν η δυνατότητα επικοινωνίας με συνήγορο του πολίτη, για να εγγυηθούν την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ενημερώσεων ή των αιτήσεων που ελήφθησαν όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) και για την επανεξέταση της αξιολόγησης που μνημονεύεται στο άρθρο 5.

2.   Έως τις 18 Αυγούστου 2018, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 10

Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον από τις 23 Ιουνίου 2017.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Πριν από την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

5.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.   Κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 11

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 12

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2018. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα εν λόγω μέτρα, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων μέτρων εσωτερικού δικαίου τα οποία θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα ως εξής:

α)

στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019·

β)

στους ιστότοπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα που δεν καλύπτονται από το σημείο α): από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020·

γ)

στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα: από τις 23 Ιουνίου 2021.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Έως τις 23 Ιουνίου 2022 η Επιτροπή διεξάγει επανεξέταση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω επανεξέταση λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 και στη χρήση της διαδικασίας εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 9. Περιλαμβάνει επίσης επισκόπηση των τεχνολογικών εξελίξεων που ενδέχεται να καταστήσουν ευκολότερη την πρόσβαση σε ορισμένα είδη περιεχομένου που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα πορίσματα της εξέτασης δημοσιοποιούνται σε ευπρόσιτη μορφή.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. LESAY


(1)  ΕΕ C 271 της 19.9.2013, σ. 116.

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, της 18ης Ιουλίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2016 (δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(4)  Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(6)  Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

(7)  Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).

(8)  Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).

(9)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).

(10)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/16


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2103 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Νοεμβρίου 2016

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Burrata di Andria (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία για την καταχώριση της ονομασίας «Burrata di Andria» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Burrata di Andria» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Burrata di Andria» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.3. Τυριά του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 263 της 20.7.2016, σ. 7.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2104 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Νοεμβρίου 2016

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Vale of Evesham Asparagus (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που κατέθεσε το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταχώριση της ονομασίας «Vale of Evesham Asparagus» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι καμία δήλωση ένστασης δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Vale of Evesham Asparagus» πρέπει να καταχωριστεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Vale of το Evesham Asparagus» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα, του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 257 της 15.7.2016, σ. 16.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 33,

Κατόπιν διαβούλευσης με τη συμβουλευτική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής (2) θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τη μορφή, το περιεχόμενο και άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά την κοινοποίηση κρατικών ενισχύσεων. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι τα συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των μέτρων ενισχύσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις κατευθυντήριες γραμμές, τα πλαίσια και άλλα κείμενα που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις, πρέπει να παρέχονται με τη χρήση των συμπληρωματικών δελτίων πληροφοριών που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος III του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 προβλέπει επίσης ότι οσάκις επέρχεται τροποποίηση ή αντικατάσταση των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών ή πλαισίων, η Επιτροπή αναπροσαρμόζει τα αντίστοιχα έντυπα και δελτία πληροφοριών.

(3)

Μετά την έκδοση από την Επιτροπή των κατευθυντηρίων γραμμών για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (3), άλλαξαν οι κανόνες που εφαρμόζει η Επιτροπή για την αξιολόγηση της συμβατότητας των μέτρων κρατικών ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί το συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών για την κοινοποίηση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που παρατίθεται στο παράρτημα I μέρος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004.

(4)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 9.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1).

(3)  Ανακοίνωση της Επιτροπής — Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ C 217 της 2.7.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004, το μέρος III.14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ III.14

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Το παρόν συμπληρωματικό δελτίο πληροφοριών πρέπει να χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση μέτρου ενισχύσεων που καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας  (1) (εφεξής «οι κατευθυντήριες γραμμές»).

1.   Κοινές αρχές αξιολόγησης

1.1.   Συνάδει το μέτρο ενίσχυσης με τις ακόλουθες κοινές αρχές αξιολόγησης; Εάν ναι, ή εάν το μέτρο ενίσχυσης δεν απαιτείται να ικανοποιεί την αρχή του κινήτρου που ορίζεται στην ενότητα 3.6 των κατευθυντήριων γραμμών, παρακαλούμε να σημειώσετε το κατάλληλο τετραγωνίδιο:

το μέτρο ενίσχυσης συμβάλλει στην επίτευξη ενός σαφώς καθορισμένου στόχου κοινού ενδιαφέροντος·

ανάγκη για κρατική παρέμβαση: το μέτρο κρατικής ενίσχυσης στοχεύει σε καταστάσεις όπου η ενίσχυση μπορεί να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση την οποία δεν δύναται να επιτύχει η ίδια η αγορά, για παράδειγμα, επανορθώνοντας μια ανεπάρκεια της αγοράς·

καταλληλότητα του μέτρου ενίσχυσης: το μέτρο ενίσχυσης αποτελεί κατάλληλο μέσο πολιτικής για την επίτευξη του στόχου κοινού ενδιαφέροντος·

παροχή κινήτρων: η ενίσχυση μεταβάλλει τη συμπεριφορά της/των οικείας/-ων επιχείρησης/-εων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσει/-ουν πρόσθετες δραστηριότητες που δεν θα πραγματοποιούσε/-αν χωρίς την ενίσχυση ή τις οποίες θα πραγματοποιούσε με περιορισμένο ή διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετική τοποθεσία· ή η ενίσχυση δεν απαιτείται να έχει χαρακτήρα κινήτρου σύμφωνα με το σημείο 52 των κατευθυντήριων γραμμών·

αναλογικότητα της ενίσχυσης (περιορισμός της ενίσχυσης στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσό): το ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για να δοθεί ώθηση σε πρόσθετες επενδύσεις ή δραστηριότητες στην οικεία περιοχή·

αποφυγή αδικαιολόγητων αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών: οι αρνητικές επιπτώσεις της ενίσχυσης είναι επαρκώς περιορισμένες, ώστε η συνολική στάθμιση του μέτρου να είναι θετική·

διαφάνεια της ενίσχυσης: τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, οι οικονομικοί φορείς και το κοινό έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πράξεις και στις συναφείς πληροφορίες που αφορούν τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει αυτών.

1.2.   Το μέτρο ενίσχυσης ή οποιοιδήποτε όροι που το συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου χρηματοδότησής του όταν αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μέτρου, επιφέρουν μη διαχωρίσιμη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου;

☐ Ναι

☐ Όχι

1.3.   Οι ενισχύσεις για εξαγωγικές δραστηριότητες προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις άμεσα συνδεόμενες με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες δαπάνες συνδέονται με εξαγωγικές δραστηριότητες ή εξαρτώνται οι ενισχύσεις από την κατά προτίμηση χρήση εθνικών προϊόντων έναντι των εισαγομένων;

☐ Ναι

☐ Όχι

Επισημαίνεται ότι, αν η απάντηση στα ερωτήματα που εκτίθενται στα σημεία 1.2 και 1.3 είναι ναι, η ενίσχυση δεν συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στα σημεία 26 και 27 των κατευθυντήριων γραμμών.

1.4.   Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί εντολή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις θεωρούνται παράνομες και ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά;

Επισημαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει όταν η ενίσχυση αφορά επανόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης.

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε τη σχετική απόφαση της Επιτροπής:

 

2.   Ειδικές αρχές για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

2.1.   Στην περίπτωση καθεστώτος ενισχύσεων, οι αιτήσεις είναι απαράδεκτες εάν προέρχονται από επιχειρηματίες που έχουν διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις ή τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) ή απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού;

Επισημαίνεται ότι η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ενισχύσεων που πληρούν τους ειδικούς όρους που ορίζονται στις ενότητες 4, 5.3 και 5.4 των κατευθυντήριων γραμμών.

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε τις ειδικές διατάξεις περί απαραδέκτου:

 

 

2.2.   Στην περίπτωση μεμονωμένων ενισχύσεων, επιβεβαιώστε ότι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας δεν έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις ή τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 ή απάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.

Επισημαίνεται ότι η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση ενισχύσεων που πληρούν τους ειδικούς όρους που ορίζονται στις ενότητες 4, 5.3 και 5.4 των κατευθυντήριων γραμμών.

☐ Ναι

☐ Όχι

2.3.   Το μέτρο ενίσχυσης προβλέπει ρητά ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης του έργου και για περίοδο πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή στον δικαιούχο;

☐ Ναι

☐ Όχι

2.4.   Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι ο δικαιούχος που έχει διαπράξει μία ή περισσότερες από τις παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης του έργου και για περίοδο πέντε ετών μετά την τελική πληρωμή στον δικαιούχο πρέπει να επιστρέψει την ενίσχυση.

☐ Ναι

☐ Όχι

2.5.   Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι δεν χορηγούνται ενισχύσεις για δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε μη επιλέξιμες δράσεις δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

☐ Ναι

☐ Όχι

2.6.   Εάν η απάντηση στα ερωτήματα που εκτίθενται στις ενότητες 2.3, 2.4 και 2.5 του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών είναι ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε τις ειδικές διατάξεις της σχετικής εθνικής νομικής πράξης ή πράξεων που καθορίζουν τους όρους που αναφέρονται στα εν λόγω ερωτήματα:

 

 

 

2.7.   Εάν το μέτρο ενίσχυσης είναι του ίδιου είδους με μια ενέργεια επιλέξιμη για χρηματοδότηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω κανονισμού για το συγκεκριμένο είδος ενέργειας, και ιδίως τις διατάξεις σχετικά με την ένταση της δημόσιας ενίσχυσης;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν όχι, παρακαλούμε να καταδείξετε τους βάσιμους λόγους και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Συμβολή στην επίτευξη κοινού στόχου

3.1.   Το μέτρο ενίσχυσης εμπίπτει στις ενότητες 4, 5.1, 5.3 ή 5.4 των κατευθυντήριων γραμμών και πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στη σχετική ενότητα;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο ενίσχυσης συμβάλλει στην επίτευξη στόχου κοινού ενδιαφέροντος και αγνοήστε τις ενότητες 3.2 και 3.3.

3.2.   Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τον στόχο ή τους στόχους κοινού ενδιαφέροντος που ορίζονται στο άρθρο 107 παράγραφος 3 της Συνθήκης, στην επίτευξη του οποίου ή των οποίων συμβάλλει το μέτρο ενίσχυσης:

 

 

3.3.   Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τον στόχο ή τους στόχους της ΚΑλΠ στην επίτευξη του οποίου ή των οποίων συμβάλλει το μέτρο ενίσχυσης και εξηγήστε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο το μέτρο ενίσχυσης συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου ή των στόχων αυτών χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τους άλλους στόχους της ΚΑλΠ (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Ανάγκη για κρατική παρέμβαση

4.1.   Το μέτρο ενίσχυσης εμπίπτει στις ενότητες 4, 5.1, 5.3 ή 5.4 των κατευθυντήριων γραμμών και πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στη σχετική ενότητα;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η Επιτροπή θεωρεί πως υπάρχει ανάγκη για κρατική παρέμβαση και αγνοήστε τις ενότητες 4.2, 4.3 και 4.4.

4.2.   Παρακαλούμε να περιγράψετε το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί όσον αφορά το μέτρο ενίσχυσης και εξηγήστε με ποιον τρόπο η ενίσχυση στοχεύει σε καταστάσεις όπου είναι σε θέση να επιτύχει ουσιαστική βελτίωση την οποία δεν δύναται να επιτύχει η αγορά μόνη της:

 

 

 

 

 

4.3.   Παρακαλείστε να εξηγήσετε αν και με ποιον τρόπο το μέτρο ενίσχυσης διορθώνει ανεπάρκειες της αγοράς και συμβάλλει έτσι στην αποτελεσματική λειτουργία των αγορών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και αν και με ποιον τρόπο, στις περιπτώσεις που οι αγορές παρέχουν αποτελέσματα, τα οποία δεν κρίνονται ικανοποιητικά από την άποψη της κοινωνικής ισότητας και της πολιτικής συνοχής, η ενίσχυση μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη περισσότερο επιθυμητών και δίκαιων αποτελεσμάτων στην αγορά:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Παρακαλείστε να εξηγήσετε αν και με ποιον τρόπο η ενίσχυση προωθεί τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και αποσκοπεί σε μόνιμες βελτιώσεις, έτσι ώστε ο τομέας να λειτουργεί με βάση τους παράγοντες της αγοράς:

 

 

 

 

 

5.   Καταλληλότητα της ενίσχυσης

5.1.   Η ενίσχυση εμπίπτει στις ενότητες 4, 5.1, 5.3 ή 5.4 των κατευθυντήριων γραμμών και πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στη σχετική ενότητα;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η Επιτροπή θεωρεί πως το μέτρο ενίσχυσης είναι το κατάλληλο μέσο πολιτικής και αγνοήστε τις ενότητες 5.2 έως 5.5.

5.2.   Παρακαλούμε να αποδείξετε γιατί δεν υπάρχουν άλλα λιγότερο στρεβλωτικά μέσα άσκησης πολιτικής που θα επέφεραν την ίδια θετική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και γιατί απορρίφθηκαν άλλες επιλογές πολιτικής:

 

 

 

 

 

5.3.   Έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων του κοινοποιηθέντος μέτρου ενίσχυσης;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να συνοψίσετε τα κύρια συμπεράσματά της:

 

 

 

 

 

5.4.   Παρακαλείστε να αναφέρετε τη μορφή των ενισχύσεων και να εξηγήσετε γιατί αυτή η μορφή είναι πιθανόν να προκαλέσει τις λιγότερες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και των συναλλαγών;

 

 

 

5.5.   Όταν οι ενισχύσεις χορηγούνται σε μορφές που παρέχουν άμεσο περιουσιακό όφελος (για παράδειγμα άμεσες επιχορηγήσεις, απαλλαγές ή μειώσεις φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων υποχρεωτικών επιβαρύνσεων), παρακαλούμε να αποδείξετε για ποιον λόγο δεν είναι κατάλληλες άλλες δυνητικά λιγότερο στρεβλωτικές μορφές ενισχύσεων, όπως επιστρεπτέες προκαταβολές ή μορφές ενίσχυσης που βασίζονται σε χρεωστικούς ή συμμετοχικούς τίτλους (για παράδειγμα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο ή επιδοτήσεις επιτοκίου, κρατικές εγγυήσεις, ή εναλλακτική παροχή κεφαλαίων υπό ευνοϊκούς όρους):

 

 

 

 

 

 

 

6.   Χαρακτήρας κινήτρου

6.1.   Οι ενισχύσεις έχουν αντισταθμιστικό χαρακτήρα, όπως οι ενισχύσεις που εμπίπτουν στις ενότητες 4, 5.3 ή 5.4, και πληρούν τους ειδικούς όρους της σχετικής ενότητας, ή εμπίπτουν στην ενότητα 5.6 των κατευθυντήριων γραμμών και πληρούν τους όρους της εν λόγω ενότητας;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, λάβετε υπόψη σας ότι η ενίσχυση δεν απαιτείται να έχει χαρακτήρα κινήτρου και αγνοήστε τις ενότητες 6.2 έως 6.6.

6.2.   Παρακαλούμε να αποδείξετε με ποιον τρόπο οι ενισχύσεις μεταβάλλουν τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσει πρόσθετη δραστηριότητα την οποία δεν θα ανέπτυσσε χωρίς την ενίσχυση ή θα ανέπτυσσε σε περιορισμένο βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο:

 

 

 

 

 

6.3.   Οι ενισχύσεις επιδοτούν το κόστος μιας δραστηριότητας με το οποίο θα επιβαρυνθεί ούτως ή άλλως ο δικαιούχος ή αντισταθμίζουν τον συνήθη επιχειρηματικό κίνδυνο μιας οικονομικής δραστηριότητας;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι ενισχύσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου (σημείο 49 των κατευθυντήριων γραμμών).

6.4.   Οι ενισχύσεις χορηγούνται για ενέργεια την οποία ο δικαιούχος έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί πριν από την υποβολή από τον ίδιο αίτησης ενίσχυσης στις εθνικές αρχές;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το σημείο 51 των κατευθυντήριων γραμμών, οι ενισχύσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου.

6.5.   Οι ενισχύσεις είναι ενισχύσεις λειτουργίας (4) ή ενισχύσεις που προορίζονται να διευκολύνουν τη συμμόρφωση με υποχρεωτικά πρότυπα;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, λάβετε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με το σημείο 50 των κατευθυντήριων γραμμών, οι ενισχύσεις αυτές είναι καταρχήν ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, πλην εξαιρέσεων που προβλέπονται ρητά από την ενωσιακή νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές ή σε άλλες δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε τις διατάξεις που επιτρέπουν ρητώς τέτοιου είδους ενισχύσεις ή να παράσχετε λεπτομερή αιτιολόγηση για τις εν λόγω ενισχύσεις:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Εάν οι ενισχύσεις έχουν τη μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, το μέτρο θεσπίζει δικαίωμα ενίσχυσης βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από το κράτος μέλος;

Επισημαίνεται ότι η απαίτηση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση διάδοχων φορολογικών καθεστώτων, εάν το μέτρο καλυπτόταν ήδη από τα προηγούμενα καθεστώτα υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων.

☐ Ναι

☐ Όχι

7.   Αναλογικότητα της ενίσχυσης

7.1.   Οι ενισχύσεις έχουν αντισταθμιστικό χαρακτήρα, όπως οι ενισχύσεις που εμπίπτουν στις ενότητες 4, 5.3 ή 5.4, και πληρούν τους ειδικούς όρους της σχετικής ενότητας, ή εμπίπτουν στην ενότητα 5.6 των κατευθυντήριων γραμμών και πληρούν τους όρους της εν λόγω ενότητας;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι οι ενισχύσεις θεωρούνται αναλογικές και αγνοήστε τα σημεία 7.2 έως 7.4.

7.2.   Παρακαλούμε να αποδείξετε εάν και με ποιον τρόπο το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στο καθαρό πρόσθετο κόστος υλοποίησης της επένδυσης στη σχετική περιοχή, σε σύγκριση με το αντιπαράδειγμα εάν δεν εχορηγείτο ενίσχυση:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Εάν το μέτρο ενίσχυσης είναι του ίδιου είδους με μια ενέργεια η οποία είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει την εφαρμοστέα μέγιστη ένταση των δημόσιων ενισχύσεων που ορίζεται στο άρθρο 95 και στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να καταδείξετε τους βάσιμους λόγους και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης:

 

 

 

 

 

7.4.   Οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν ταυτόχρονα βάσει πολλών καθεστώτων ή θα σωρευτούν με ειδικές ενισχύσεις;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης για μια δραστηριότητα υπερβαίνει τις σχετικές μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές;

☐ Ναι

☐ Όχι

8.   Επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές

8.1.   Η ενίσχυση εμπίπτει στις ενότητες 4, 5.1, 5.3 ή 5.4 των κατευθυντήριων γραμμών και πληροί τους όρους που καθορίζονται στη σχετική ενότητα;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η Επιτροπή θεωρεί πως ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στις συναλλαγές και αγνοήστε τις ενότητες 8.2 και 8.3.

8.2.   Παρακαλούμε να αποδείξετε, αφενός, τον τρόπο με τον οποίο ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις του μέτρου ενίσχυσης όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τον αντίκτυπο στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και, αφετέρου, τον τρόπο με τον οποίο αντισταθμίζονται οι εν λόγω επιπτώσεις από τα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου κοινού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση καθεστώτος ενισχύσεων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα επίπεδα των στρεβλώσεων σε σωρευτική βάση και όχι σε μεμονωμένο επίπεδο μόνο, καθώς και το μέγεθος των σχετικών έργων, τα μεμονωμένα και σωρευτικά ποσά ενισχύσεων, τους αναμενόμενους δικαιούχους, καθώς και τα χαρακτηριστικά του στοχευόμενου τομέα. Στην περίπτωση μεμονωμένων ενισχύσεων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με την πρόληψη της εξόδου από την αγορά και τη σημαντική ισχύ στην αγορά και να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία που να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντων, της γεωγραφικής αγοράς, των ανταγωνιστών, καθώς και των σχετικών πελατών και καταναλωτών:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.   Έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων του κοινοποιηθέντος μέτρου ενίσχυσης;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να συνοψίσετε τα κύρια συμπεράσματά της:

 

 

 

 

 

9.   Διαφάνεια

9.1.   Το κράτος μέλος θα δημοσιεύει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο;

α)

το πλήρες κείμενο του καθεστώτος ενισχύσεων και των εκτελεστικών του διατάξεων ή της νομικής βάσης για τις μεμονωμένες ενισχύσεις, ή σχετικό σύνδεσμο·

β)

τη χορηγούσα αρχή ή τις χορηγούσες αρχές·

γ)

την ταυτότητα των μεμονωμένων δικαιούχων, τη μορφή και το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο, την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος της επιχείρησης (ΜΜΕ / μεγάλη επιχείρηση), την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος (σε επίπεδο NUTS II) και τον κύριο οικονομικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο δικαιούχος (σε επίπεδο ομάδας της NACE). (Η εν λόγω απαίτηση δημοσίευσης μπορεί να αρθεί όσον αφορά τις μεμονωμένες ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν τα 30 000 EUR. Στην περίπτωση καθεστώτων υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται εντός των ακόλουθων κλιμακίων (σε εκατ. EUR): 0,03-0,5· άνω των 0,5-1· άνω του 1 έως 2· άνω των 2.)

☐ Ναι

☐ Όχι

9.2.   Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι οι εν λόγω πληροφορίες:

α)

θα δημοσιευθούν μετά την έκδοση της απόφασης για χορήγηση της ενίσχυσης·

β)

θα φυλαχθούν επί τουλάχιστον 10 έτη·

γ)

θα διατίθενται στο ευρύ κοινό χωρίς περιορισμούς (5).

☐ Ναι

☐ Όχι

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τις πληροφορίες πριν από την 1η Ιουλίου 2017  (6).

10.   Κατηγορίες ενισχύσεων

10.1.   Παρακαλούμε να επιλέξετε την ενότητα των κατευθυντήριων γραμμών βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογηθούν οι ενισχύσεις και να παραθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες για τη συγκεκριμένη επιλογή στις ενότητες 11 έως 18 του παρόντος συμπληρωματικού δελτίου πληροφοριών:

Ενότητα 4.1 των κατευθυντήριων γραμμών: Ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα

Ενότητα 5.1 των κατευθυντηρίων γραμμών: Ενισχύσεις για κατηγορίες μέτρων που καλύπτονται από κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία

Ενότητα 5.2 των κατευθυντηρίων γραμμών: Ενισχύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ορισμένων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών

Ενότητα 5.3 των κατευθυντηρίων γραμμών: Ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα

Ενότητα 5.4 των κατευθυντηρίων γραμμών: Ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ασθενειών των ζώων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

Ενότητα 5.5 των κατευθυντηρίων γραμμών: Ενισχύσεις χρηματοδοτούμενες μέσω επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων

Ενότητα 5.6 των κατευθυντηρίων γραμμών: Ενισχύσεις λειτουργίας σε εξόχως απόκεντρες περιοχές

Ενότητα 5.7 των κατευθυντηρίων γραμμών: Ενισχύσεις για άλλα μέτρα

11.   Ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα

Η ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων που έχει σχεδιαστεί για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές ή άλλα έκτακτα γεγονότα, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1 των κατευθυντήριων γραμμών.

11.1.   Το μέτρο ενισχύσεων αποτελεί εκ των προτέρων καθεστώς-πλαίσιο για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους, τυφώνες, ηφαιστειακές εκρήξεις και πυρκαγιές φυσικής προέλευσης;

☐ Ναι

☐ Όχι

(Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε αγνοήστε τις ενότητες 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 και 11.8).

11.2.   Ποιο είδος θεομηνίας ή έκτακτο γεγονός προκάλεσε (ή, στην περίπτωση εκ των προτέρων καθεστώτος-πλαισίου ενισχύσεων, θα μπορούσε να προκαλέσει) τις ζημίες για τις οποίες προβλέπεται η αντιστάθμιση;

 

11.3.   Πότε έλαβε χώρα το συμβάν που αναφέρεται στην ενότητα 11.1;

 

11.4.   Μέχρι ποια ημερομηνία είναι δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων;

 

11.5.   Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει αναγνωρίσει επίσημα ότι πρόκειται περί φυσικής καταστροφής ή έκτακτου γεγονότος;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.6.   Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στην πληγείσα επιχείρηση;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.7.   Παρακαλούμε να αποδείξετε ότι υπάρχει άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ της φυσικής καταστροφής ή του έκτακτου γεγονότος και των ζημιών που υπέστη η επιχείρηση:

 

 

 

11.8.   Παρακαλούμε να υποβάλετε μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση των ζημιών που υπέστη η επιχείρηση:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.   Παρακαλούμε να προσδιορίσετε το είδος των αντισταθμιζόμενων ζημιών (για παράδειγμα, υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, απώλεια εισοδήματος):

 

 

 

 

 

11.10.   Είναι επιλέξιμες για ενίσχυση μόνον οι δαπάνες για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο της θεομηνίας ή του έκτακτου γεγονότος;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.11.   Οι δαπάνες για τις ζημίες εκτιμώνται από δημόσια αρχή, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα αναγνωρισμένο από τη χορηγούσα αρχή ή από ασφαλιστική εταιρεία;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιος φορέας εκτιμά τις δαπάνες:

 

11.12.   Παρακαλούμε να περιγράψετε τον τρόπο υπολογισμού των ζημιών:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.   Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού, υπολογίζονται οι ζημίες με βάση το κόστος της αποκατάστασης ή την οικονομική αξία του πληγέντος στοιχείου ενεργητικού πριν από τη φυσική καταστροφή ή το έκτακτο γεγονός;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.14.   Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού, υπερβαίνουν οι ζημίες το κόστος αποκατάστασης ή τη μείωση της πραγματικής εμπορικής αξίας λόγω της φυσικής καταστροφής ή του έκτακτου γεγονότος;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.15.   Σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος, υπολογίζονται οι ζημίες αφαιρώντας:

α)

το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της ποσότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν κατά το έτος επέλευσης της φυσικής καταστροφής ή του έκτακτου γεγονότος ή κάθε επόμενο έτος που επηρεάστηκε από την πλήρη ή μερική καταστροφή των μέσων παραγωγής επί τη μέση τιμή πώλησης κατά το εν λόγω έτος, από

β)

το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της μέσης ετήσιας ποσότητας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν κατά την προηγηθείσα της φυσικής καταστροφής ή του έκτακτου γεγονότος τριετή χρονική περίοδο ή ενός τριετούς μέσου όρου βασισμένου στην πενταετή περίοδο που προηγήθηκε της φυσικής καταστροφής ή του έκτακτου γεγονότος, αποκλειομένων της ανώτατης και της κατώτατης τιμής, επί τη μέση τιμή πώλησης;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.16.   Υπολογίζονται οι ζημίες στο επίπεδο του μεμονωμένου δικαιούχου;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.17.   Οι ενισχύσεις και κάθε άλλη πληρωμή που χορηγούνται ως αντιστάθμιση για τη ζημία, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων, περιορίζονται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών;

☐ Ναι

☐ Όχι

11.18.   Στην περίπτωση εκ των προτέρων καθεστώτων-πλαισίων, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο σημείο 130 των κατευθυντήριων γραμμών.

☐ Ναι

☐ Όχι

11.19.   Παρακαλούμε να παραθέσετε άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την εκτίμηση του μέτρου ενισχύσεων δυνάμει της παρούσας ενότητας:

 

 

 

 

 

12.   Ενισχύσεις για κατηγορίες μέτρων που καλύπτονται από κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία

Η παρούσα ενότητα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων που είναι του ίδιου είδους με ενισχύσεις που εμπίπτουν σε κατηγορία ενισχύσεων η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με έναν από τους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία που αναφέρονται στο σημείο 19 στοιχείο α) των κατευθυντήριων γραμμών, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.1 των κατευθυντήριων γραμμών. Στην περίπτωση μέτρου ενισχύσεων που είναι του ίδιου είδους με ενισχύσεις που εμπίπτουν σε κατηγορία ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές κατά το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής  (7) , παρακαλούμε συμπληρώστε την ενότητα 11.

12.1.   Οι ενισχύσεις είναι του ίδιου είδους με ενισχύσεις που εμπίπτουν σε κατηγορία ενισχύσεων η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με έναν από τους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία που αναφέρονται στο σημείο 19 στοιχείο α) των κατευθυντήριων γραμμών;

☐ Ναι

☐ Όχι

Παρακαλούμε αναφέρετε τον ισχύοντα κανονισμό και τα σχετικά άρθρα του εν λόγω κανονισμού:

 

 

 

12.2.   Οι ενισχύσεις πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά άρθρα του ισχύοντος κανονισμού;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι όχι, παρακαλούμε να καταδείξετε τους βάσιμους λόγους και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Παρακαλούμε να παραθέσετε άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την εκτίμηση του μέτρου ενισχύσεων δυνάμει της παρούσας ενότητας:

 

 

 

 

 

13.   Ενισχύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ορισμένων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών

Η ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ορισμένων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών ή άλλων πράξεων που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.2 των κατευθυντήριων γραμμών.

13.1.   Οι ενισχύσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ορισμένων οριζόντιων κατευθυντήριων γραμμών ή άλλων πράξεων που εκδόθηκαν από την Επιτροπή (8);

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε τις σχετικές οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές ή τα μέσα και τις σχετικές διατάξεις των εν λόγω πράξεων και να αποδείξετε ότι οι ενισχύσεις πληρούν όλα τα κριτήρια που ορίζονται στις σχετικές διατάξεις των εν λόγω πράξεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.   Παρακαλούμε να παραθέσετε άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την εκτίμηση του μέτρου ενισχύσεων δυνάμει της παρούσας ενότητας:

 

 

 

 

 

14.   Ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα

Η ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων που έχει σχεδιαστεί για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.3 των κατευθυντήριων γραμμών. Στην περίπτωση ενισχύσεων του ίδιου είδους με ενισχύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία ενισχύσεων σε ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα κατά το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014, συμπληρώστε την ενότητα 12.

14.1.   Το μέτρο ενισχύσεων αποτελεί εκ των προτέρων καθεστώς-πλαίσιο για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα;

☐ Ναι

☐ Όχι

(Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε αγνοήστε τις ενότητες 14.3 έως 14.6 και 14.9).

14.2.   Ποιο είδος δυσμενούς καιρικού φαινομένου προκάλεσε (ή, στην περίπτωση εκ των προτέρων καθεστώτος-πλαισίου ενισχύσεων, θα μπορούσε να προκαλέσει) τις ζημίες για τις οποίες προβλέπεται η αντιστάθμιση;

 

14.3.   Πότε έλαβε χώρα το συμβάν που αναφέρεται στην ενότητα 14.1;

 

14.4.   Μέχρι ποια ημερομηνία είναι δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων;

 

14.5.   Οι ζημίες που προκλήθηκαν από το δυσμενές καιρικό φαινόμενο υπερβαίνουν το 30 % του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή έναν μέσο όρο τριετίας βασισμένο στην πενταετή περίοδο που προηγήθηκε του δυσμενούς καιρικού φαινομένου, αποκλειομένων της ανώτατης και της κατώτατης τιμής;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία που δείχνουν ότι πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται στην ενότητα 14.5:

 

 

 

 

14.6.   Παρακαλούμε να αποδείξετε ότι υπάρχει άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ του δυσμενούς καιρικού φαινομένου και της ζημίας που υπέστη η επιχείρηση:

 

 

 

14.7.   Στην περίπτωση απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, παρακαλούμε να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος προτίθεται να χορηγήσει ενίσχυση αντί της καταβολής χρηματικής αποζημίωσης από ταμεία αλληλοβοήθειας για δυσμενή καιρικά φαινόμενα βάσει του άρθρου 35 του εν λόγω κανονισμού:

 

 

 

 

 

14.8.   Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στην πληγείσα επιχείρηση;

☐ Ναι

☐ Όχι

14.9.   Παρακαλούμε να υποβάλετε μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι δυνητικοί δικαιούχοι:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.   Παρακαλούμε να προσδιορίσετε το είδος των αντισταθμιζόμενων ζημιών (για παράδειγμα, υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, απώλεια εισοδήματος):

 

 

 

 

 

14.11.   Είναι επιλέξιμες για ενίσχυση μόνον οι δαπάνες για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν ως άμεσο επακόλουθο του δυσμενούς καιρικού φαινομένου;

☐ Ναι

☐ Όχι

14.12.   Οι ζημίες εκτιμώνται από δημόσια αρχή, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα αναγνωρισμένο από τη χορηγούσα αρχή ή από ασφαλιστική εταιρεία;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποιος φορέας εκτιμά τις δαπάνες:

 

14.13.   Παρακαλούμε να περιγράψετε τον τρόπο υπολογισμού των ζημιών:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14.   Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού, υπολογίζονται οι ζημίες με βάση το κόστος της αποκατάστασης ή την οικονομική αξία του πληγέντος στοιχείου ενεργητικού πριν από το δυσμενές καιρικό φαινόμενο;

☐ Ναι

☐ Όχι

14.15.   Σε περίπτωση υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού, υπερβαίνουν οι ζημίες το κόστος αποκατάστασης ή τη μείωση της πραγματικής εμπορικής αξίας που προκλήθηκε από το δυσμενές καιρικό φαινόμενο;

☐ Ναι

☐ Όχι

14.16.   Στην περίπτωση υλικών ζημιών σε στοιχεία ενεργητικού, οι ζημίες είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια παραγωγής που υπερβαίνει το 30 % του μέσου κύκλου εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή έναν μέσο όρο τριετίας βασισμένο στην πενταετή περίοδο που προηγήθηκε του δυσμενούς καιρικού φαινομένου, αποκλειομένων της ανώτατης και της κατώτατης τιμής;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία που δείχνουν ότι πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται στο σημείο 14.15:

 

 

 

 

14.17.   Σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος, υπολογίζονται οι ζημίες αφαιρώντας:

α)

το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της ποσότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν κατά το έτος επέλευσης του δυσμενούς καιρικού φαινομένου ή κάθε επόμενο έτος που επηρεάστηκε από την πλήρη ή μερική καταστροφή των μέσων παραγωγής επί τη μέση τιμή πώλησης κατά το εν λόγω έτος, από

β)

το γινόμενο του πολλαπλασιασμού της μέσης ετήσιας ποσότητας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν κατά την προηγηθείσα του δυσμενούς καιρικού φαινομένου τριετή χρονική περίοδο ή ενός μέσου όρου τριετίας βασισμένου στην πενταετή περίοδο που προηγήθηκε του δυσμενούς καιρικού φαινομένου, αποκλειομένων της ανώτατης και της κατώτατης τιμής, επί τη μέση τιμή πώλησης;

☐ Ναι

☐ Όχι

14.18.   Υπολογίζονται οι ζημίες στο επίπεδο του μεμονωμένου δικαιούχου;

☐ Ναι

☐ Όχι

14.19.   Οι ενισχύσεις και κάθε άλλη πληρωμή που χορηγούνται ως αντιστάθμιση για τη ζημία, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων, περιορίζονται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών;

☐ Ναι

☐ Όχι

14.20.   Στην περίπτωση εκ των προτέρων καθεστώτων-πλαισίων, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο σημείο 130 των κατευθυντήριων γραμμών.

☐ Ναι

☐ Όχι

14.21.   Παρακαλούμε να παραθέσετε άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την εκτίμηση του μέτρου ενισχύσεων δυνάμει της παρούσας ενότητας:

 

 

 

 

 

15.   Ενισχύσεις για τις δαπάνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ασθενειών των ζώων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

Η ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των δαπανών πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ασθενειών των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.4 των κατευθυντήριων γραμμών. Στην περίπτωση ενισχύσεων του ίδιου είδους με ενισχύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία ενισχύσεων για μέτρα που αφορούν την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014, συμπληρώστε την ενότητα 12.

15.1.   Το μέτρο ενισχύσεων αποτελεί εκ των προτέρων καθεστώς-πλαίσιο για την αντιστάθμιση των δαπανών πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ασθενειών των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια;

☐ Ναι

☐ Όχι

(Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε αγνοήστε τις ενότητες 15.5, 15.6 και 15.9).

15.2.   Παρακαλούμε αναφέρετε για ποια/-ες ασθένεια/-ες που περιλαμβάνεται/-ονται στον κατάλογο ασθενειών των ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), ή στο παράρτημα IV μέρος II της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου (10), χορηγούνται οι ενισχύσεις:

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι για την ασθένεια ή τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ασθενειών των ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, εφαρμόζεται η έκδοση του ισχύοντος καταλόγου κατά τον χρόνο κοινοποίησης του μέτρου ενισχύσεων. Εάν έχουν ήδη χορηγηθεί ή καταβληθεί οι ενισχύσεις, στην περίπτωση μεμονωμένων ενισχύσεων, εφαρμόζεται η έκδοση του καταλόγου που δημοσιεύεται κατά τον χρόνο χορήγησης ή καταβολής των ενισχύσεων και, στην περίπτωση καθεστώτος ενισχύσεων, εφαρμόζεται ο κατάλογος που δημοσιεύεται κατά τον χρόνο έναρξης του καθεστώτος.

 

 

 

15.3.   Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο προγράμματος σε ενωσιακό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για την πρόληψη, την καταπολέμηση ή την εξάλειψη ασθενειών των ζώων;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε το σχετικό πρόγραμμα και τις ειδικές διατάξεις:

 

 

15.4.   Οι ενισχύσεις χορηγούνται στο πλαίσιο μέτρων έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονται από την αρμόδια εθνική αρχή;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε το σχετικό μέτρο και τις ειδικές διατάξεις:

 

 

15.5.   Πότε πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες σχετικά με την πρόληψη, την καταπολέμηση και την εξάλειψη ασθενειών των ζώων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας;

 

15.6.   Μέχρι ποια ημερομηνία είναι δυνατή η καταβολή των ενισχύσεων;

 

15.7.   Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στην πληγείσα επιχείρηση;

☐ Ναι

☐ Όχι

15.8.   Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι δεν χορηγείται καμία ενίσχυση, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος προκάλεσε τη νόσο εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλείστε να αναφέρετε τις διατάξεις που προβλέπουν την προϋπόθεση που αναφέρεται στο σημείο 15.8:

 

15.9.   Παρακαλούμε να υποβάλετε μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι δυνητικοί δικαιούχοι:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.   Παρακαλούμε να αναφέρετε ποια από τις παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες για αντιστάθμιση. Δαπάνες που σχετίζονται με:

☐ α)

υγειονομικούς ελέγχους, αναλύσεις, δοκιμές και άλλα μέτρα ανίχνευσης·

☐ β)

την αγορά, αποθήκευση, διαχείριση ή διανομή εμβολίων, φαρμάκων και θεραπευτικών ουσιών για ζώα·

☐ γ)

τη σφαγή, θανάτωση και καταστροφή των ζώων·

☐ δ)

την καταστροφή ζωικών προϊόντων και προϊόντων που συνδέονται με ζώα·

☐ ε)

τον καθαρισμό και την απολύμανση της εκμετάλλευσης και του εξοπλισμού·

☐ στ)

τη ζημία που προκλήθηκε λόγω της σφαγής, της θανάτωσης και της καταστροφής των ζώων, των ζωικών προϊόντων και των προϊόντων που συνδέονται με ζώα, έως το ποσό της αγοραίας αξίας αυτών των ζώων και προϊόντων εάν δεν είχαν προσβληθεί από την ασθένεια·

☐ ζ)

την απώλεια εισοδήματος λόγω δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου·

☐ η)

άλλες δαπάνες που οφείλονται σε ασθένειες των ζώων στην υδατοκαλλιέργεια.

Στο στοιχείο η), παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τις δαπάνες και να αιτιολογήσετε για ποιον λόγο οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να είναι επιλέξιμες.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το σημείο 110 στοιχείο η) των κατευθυντήριων γραμμών, οι δαπάνες πλην εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ζ) είναι επιλέξιμες μόνο σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

 

 

 

 

 

15.11.   Οι ενισχύσεις και κάθε άλλη πληρωμή που χορηγούνται ως αντιστάθμιση για τη ζημία, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών βάσει ασφαλιστικών συμβάσεων, περιορίζονται στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών;

☐ Ναι

☐ Όχι

15.12.   Στην περίπτωση εκ των προτέρων καθεστώτων-πλαισίων, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι το κράτος μέλος θα συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων που αναφέρεται στο σημείο 130 των κατευθυντήριων γραμμών.

☐ Ναι

☐ Όχι

15.13.   Παρακαλούμε να παραθέσετε άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την εκτίμηση του μέτρου ενισχύσεων δυνάμει της παρούσας ενότητας:

 

 

 

 

 

16.   Ενισχύσεις χρηματοδοτούμενες μέσω επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων

Η ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση της κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων το οποίο χρηματοδοτείται από ειδικές επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, και ιδίως από επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.5 των κατευθυντήριων γραμμών.

16.1.   Το καθεστώς ενισχύσεων χρηματοδοτείται από ειδικές επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, και ιδίως από επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, αναφέρετε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης του καθεστώτος ενισχύσεων:

 

 

 

 

 

16.2.   Οι ενισχύσεις ωφελούν εξίσου τα εγχώρια και τα εισαγόμενα προϊόντα;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να δείξετε με ποιον τρόπο το καθεστώς ωφελεί τόσο τα εγχώρια όσο και τα εισαγόμενα προϊόντα:

 

 

 

 

16.3.   Παρακαλούμε να αναφέρετε με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια που αποκτήθηκαν μέσω επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων:

 

 

 

 

 

16.4.   Παρακαλούμε να παραθέσετε άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την εκτίμηση του μέτρου ενισχύσεων δυνάμει της παρούσας ενότητας:

 

 

 

 

 

17.   Ενισχύσεις λειτουργίας σε εξόχως απόκεντρες περιοχές

Η ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση της κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων το οποίο συνιστά ενισχύσεις λειτουργίας που χορηγούνται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, με σκοπό την άμβλυνση των ειδικών δυσχερειών στις εν λόγω περιοχές, οι οποίες προκύπτουν από την απομόνωση, τον νησιωτικό χαρακτήρα και τη μεγάλη απόσταση, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.6 των κατευθυντήριων γραμμών.

17.1.   Οι ενισχύσεις συνιστούν ενισχύσεις λειτουργίας που χορηγούνται σε εξόχως απόκεντρες περιοχές, με σκοπό την άμβλυνση των ειδικών δυσχερειών στις εν λόγω περιοχές, οι οποίες προκύπτουν από την απομόνωση, τον νησιωτικό χαρακτήρα και τη μεγάλη απόσταση;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να περιγράψετε το είδος των ενισχύσεων λειτουργίας που χορηγούνται και να αναφέρετε την περιοχή ή τις περιοχές-στόχους:

 

 

 

17.2.   Παρακαλούμε να αναφέρετε τις ειδικές δυσχέρειες που πρέπει να αμβλυνθούν στην περιοχή ή τις περιοχές που στοχεύουν οι ενισχύσεις και να περιγράψετε με ποιον τρόπο η ενίσχυση σκοπεύει να επιτύχει τον σκοπό αυτόν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το σημείο 113 των κατευθυντήριων γραμμών, μόνο δυσχέρειες που προκύπτουν από την απομόνωση, τον νησιωτικό χαρακτήρα και τη μεγάλη απόσταση, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη.

 

 

 

 

 

 

17.3.   Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τις ειδικές δυσχέρειες και τη μέθοδο υπολογισμού τους και να δείξετε ότι οι ενισχύσεις δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία για την άμβλυνση των ειδικών δυσχερειών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

 

 

 

 

 

 

17.4.   Για να αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη άλλους τύπους δημόσιας παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους στις εξόχως απόκεντρες περιοχές για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τα άρθρα 70, 71 και 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, και των ενισχύσεων για την εφαρμογή των προγραμμάτων αντιστάθμισης, σύμφωνα με το άρθρο 73 του εν λόγω κανονισμού;

☐ Ναι

☐ Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε να προσδιορίσετε με ποιον τρόπο αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση:

 

 

 

 

 

 

17.5.   Παρακαλούμε να παραθέσετε άλλα στοιχεία που θεωρούνται σημαντικά για την εκτίμηση του μέτρου ενισχύσεων δυνάμει της παρούσας ενότητας:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Ενισχύσεις για άλλα μέτρα

Η ενότητα αυτή πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση της κοινοποίησης μέτρου ενισχύσεων το οποίο δεν αντιστοιχεί σε ένα από τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ενότητες 4 ή 5.1 έως 5.6 των κατευθυντηρίων γραμμών, αλλά τις οποίες το κράτος μέλος προτίθεται, ωστόσο, να παρέχει ή παρέχει, όπως ορίζεται στην ενότητα 5.7 των κατευθυντηρίων γραμμών.

18.1.   Το κράτος μέλος προτίθεται να παρέχει ή παρέχει ενισχύσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε ένα από τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ενότητες 4 ή 5.1 έως 5.6 των κατευθυντήριων γραμμών;

☐ Ναι

☐ Όχι

18.2.   Παρακαλούμε περιγράψτε λεπτομερώς το μέτρο ενισχύσεων και τους στόχους του:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.   Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στις ενότητες 1 έως 9, παρακαλούμε να παραθέσετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία καταδεικνύει σαφώς ότι οι ενισχύσεις είναι σύμφωνες με τις αρχές που ορίζονται στην ενότητα 3 των κατευθυντηρίων γραμμών:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2106 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 884/2014 όσον αφορά την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή μπαχαρικών από την Αιθιοπία, αραχίδων από την Αργεντινή και φουντουκιών από το Αζερμπαϊτζάν και για την τροποποίηση των ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αποξηραμένων σύκων και φουντουκιών από την Τουρκία και αραχίδων από την Ινδία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής (2) επιβάλλει ειδικούς όρους στην εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες.

(2)

Από το 2015 υπήρξαν αρκετές κοινοποιήσεις στο σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) για υψηλά επίπεδα αφλατοξινών και ωχρατοξίνης Α σε (μείγματα από) μπαχαρικά από την Αιθιοπία. Για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων στην Ένωση, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν πρόσθετες εγγυήσεις σε σχέση με τα μπαχαρικά από την Αιθιοπία.

(3)

Πρόσφατα σημειώθηκε στο RASFF αύξηση των ευρημάτων μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης για τις αφλατοξίνες όσον αφορά τις αραχίδες (αράπικα φιστίκια) από την Αργεντινή και τα φουντούκια από το Αζερμπαϊτζάν. Και τα δύο αυτά προϊόντα είχαν συμπεριληφθεί στο παρελθόν στον κατάλογο, λόγω του αυξημένου επιπέδου των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (3) και είχαν αποσυρθεί από τον κατάλογο ύστερα από τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την επαλήθευση των επίσημων ελέγχων. Λόγω της πρόσφατης αύξησης των ευρημάτων μη συμμόρφωσης, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν πρόσθετες εγγυήσεις και να εξασφαλιστεί ότι η αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής διεξάγει τους αναγκαίους ελέγχους πριν από την εξαγωγή στην Ένωση. Συνεπώς, η απαίτηση να συνοδεύεται από ένα υγειονομικό πιστοποιητικό κάθε φορτίο αραχίδων (αράπικων φιστικιών) από την Αργεντινή και φουντουκιών από το Αζερμπαϊτζάν για εισαγωγή στην Ένωση είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και της υγείας των ζώων στην Ένωση.

(4)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σύνθετες ζωοτροφές και τα σύνθετα τρόφιμα, που περιέχουν ζωοτροφή ή τρόφιμο που εμπίπτει στους ειδικούς όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός σε ποσότητα πάνω από 20 %, καλύπτονται επίσης από τους ειδικούς όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το 20 % αναφέρεται στο άθροισμα των προϊόντων που καλύπτονται από τους ειδικούς όρους που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

(5)

Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις έφθασαν φορτία στο προκαθορισμένο σημείο εισαγωγής χωρίς να έχουν συμπληρωθεί οι σχετικές εγγραφές στο κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) για έλεγχο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ρητώς ότι η μεταφορά του φορτίου στο προκαθορισμένο σημείο εισαγωγής θα επιτρέπεται μόνο μετά την παρουσίαση συμπληρωμένου κοινού εγγράφου εισόδου για έλεγχο.

(6)

Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών των επίσημων ελέγχων, είναι σκόπιμο στα προϊόντα που υπόκεινται στους ειδικούς όρους και/ή στις συχνότητες ελέγχου να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αλλαγές: μείωση της συχνότητας δειγματοληψίας για τα αποξηραμένα σύκα Τουρκίας λόγω των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων των δοκιμών, μείωση της συχνότητας δειγματοληψίας για τις αραχίδες (αράπικα φιστικία) Ινδίας λόγω των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων των δοκιμών, αύξηση της συχνότητας δειγματοληψίας για τα φουντούκια Τουρκίας λόγω της αύξησης των ευρημάτων μη συμμόρφωσης μέσω του RASFF.

(7)

Επιπλέον, ο κωδικός ΣΟ για αποξηραμένους καρπούς του γένους Capsicum, ολόκληρους, εκτός από τις γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum), πρέπει να επικαιροποιηθεί για να ευθυγραμμιστεί με το πεδίο εφαρμογής της εγγραφής Capsicum annuum, θρυμματισμένο ή σε σκόνη, δηλαδή να μην περιλαμβάνει το γένος Pimenta.

(8)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ιβ), ιγ) και ιδ):

«ιβ)

μπαχαρικά καταγωγής ή προέλευσης Αιθιοπίας·

ιγ)

αραχίδες (αράπικα φιστίκια) με ή χωρίς κέλυφος, φυστικοβούτυρο, αραχίδες (αράπικα φυστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα (ζωοτροφές και τρόφιμα) καταγωγής ή προέλευσης Αργεντινής·

ιδ)

φουντούκια με ή χωρίς κέλυφος, μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που περιέχουν φουντούκια, πάστα φουντουκιού, φουντούκια επεξεργασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων, άλευρο, σιμιγδάλι και σκόνη φουντουκιών, κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια και φουντουκέλαιο καταγωγής ή προέλευσης Αζερμπαϊτζάν·»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα που προέρχονται από μεταποίηση των ζωοτροφών και τροφίμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στις σύνθετες ζωοτροφές και τα σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν σε ποσότητα άνω του 20 % κάποια από τις ζωοτροφές ή τα τρόφιμα που περιέχονται στην παράγραφο 1 είτε ως μόνο προϊόν είτε ως άθροισμα των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.».

2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ι), ια) και ιβ):

«ι)

το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τρόφιμα από την Αιθιοπία·

ια)

η Εθνική Υπηρεσία Υγείας και Ποιότητας Γεωργικών Τροφίμων (SENASA) για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα από την Αργεντινή·

ιβ)

το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Καταναλωτικών Αγαθών (CCEC) της Κρατικής Υπηρεσίας Αντιμονοπωλιακής Πολιτικής και Προστασίας των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή (SSAPPCR), που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MED), για τα τρόφιμα από το Αζερμπαϊτζάν.».

3)

Στο άρθρο 9 παράγραφος 4, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι τελωνειακές αρχές εγκρίνουν τη μεταφορά του φορτίου σε ένα καθορισμένο σημείο εισαγωγής ύστερα από τη θετική ολοκλήρωση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και την ολοκλήρωση των σχετικών εγγραφών του μέρους II του ΚΕΕ (ΙΙ.3, ΙΙ.5, ΙΙ.8 και ΙΙ.9) και αφού προσκομιστεί στις τελωνειακές αρχές, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, συμπληρωμένο ΚΕΕ από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών ή τροφίμων ή από εκπρόσωπό του.».

4)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορτία ζωοτροφών και τροφίμων τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία ιβ), ιγ) και ιδ) και τα οποία εξήλθαν από τη χώρα καταγωγής τους πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση χωρίς να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό ούτε από τα αποτελέσματα δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 (ΕΕ L 242 της 14.8.2014, σ. 4).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 884/2014 τροποποιείται ως εξής:

1.

Προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

Ζωοτροφές και τρόφιμα

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής ή χώρα αποστολής του φορτίου

Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (%) κατά την εισαγωγή

«—

Πιπέρι του γένους Piper· πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0904

 

Αιθιοπία (ET)

50

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), χρυσόρριζα (κουρκουμάς), θυμάρι, φύλλα δάφνης, κάρι (curry) και άλλα μπαχαρικά

0910

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

 

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

1202 41 00

 

Αργεντινή (AR)

5

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

Φιστικοούτυρο

2008 11 10

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 11 91 ·

2008 11 96 ·

2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

Φουντούκια (Corylus sp.), με κέλυφος

0802 21 00

 

Αζερμπαϊτζάν (AZ)

20»

Φουντούκια (Corylus sp.), χωρίς κέλυφος

0802 22 00

Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που περιέχουν φουντούκια

ex 0813 50

Πάστα φουντουκιού

ex 2007 10 ή ex 2007 99

Φουντούκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων

ex 2008 19

Άλευρο, σιμιγδάλι και σκόνη φουντουκιών

ex 1106 30 90

Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια

0802 22 00

Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

ex 2008 19

Φουντουκέλαιο

ex 1515 90 99

(Τρόφιμα)

 

2.

Η πέμπτη εγγραφή όσον αφορά τα αποξηραμένα σύκα, τα μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που περιέχουν σύκα, της πάστας σύκου και των σύκων, παρασκευασμένων ή διατηρημένων, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων, από την Τουρκία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Αποξηραμένα σύκα

0804 20 90

 

Τουρκία (TR)

10»

Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που περιέχουν σύκα

ex 0813 50

Πάστα σύκου

ex 2007 10 ή ex 2007 99

Σύκα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων

ex 2008 99 ή ex 2008 97

(Τρόφιμα)

 

3.

Η έκτη εγγραφή όσον αφορά τα φουντούκια, τα μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που περιέχουν φουντούκια, τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα φουντούκια συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων, το άλευρο, σιμιγδάλι και σκόνη φουντουκιών, τα κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια και του φουντουκέλαιου από την Τουρκία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Φουντούκια (Corylus sp.), με κέλυφος

0802 21 00

 

Τουρκία (TR)

Φουντούκια (Corylus sp.), χωρίς κέλυφος

0802 22 00

Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που περιέχουν φουντούκια

ex 0813 50

Πάστα φουντουκιού

ex 2007 10 ή ex 2007 99

Φουντούκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων

ex 2008 19

Άλευρο, σιμιγδάλι και σκόνη φουντουκιών

ex 1106 30 90

Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια

ex 0802 22 00

Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

ex 2008 19

Φουντουκέλαιο

ex 1515 90 99

(Τρόφιμα)

 

4.

Η ένατη εγγραφή όσον αφορά τις αραχίδες (αράπικα φιστίκια) με κέλυφος ή χωρίς κέλυφος, το φιστικοβούτυρο, τις αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένες ή διατηρημένες από την Ινδία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

1202 41 00

 

Ινδία (IN)

10»

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

Φιστικοβούτυρο

2008 11 10

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένες ή διατηρημένες

2008 11 91 ·

2008 11 96 ·

2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

5.

Η δωδέκατη εγγραφή όσον αφορά το Capsicum annuum, ολόκληρο, θρυμματισμένο ή σε σκόνη, τους αποξηραμένους καρπούς του γένους Capsicum, ολόκληρους, εκτός από τις γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum) και το μοσχοκάρυδο (Myristica fragrans) από την Ινδία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Capsicum annuum, ολόκληρο

0904 21 10

 

Ινδία (IN)

20»

Capsicum annuum, θρυμματισμένο ή σε σκόνη

ex 0904 22 00

10

Αποξηραμένοι καρποί του γένους Capsicum, ολόκληροι, εκτός από τις γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

Μοσχοκάρυδο (Myristica fragrans)

0908 11 00 ·

0908 12 00

 

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

 

 


2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/50


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2107 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 όσον αφορά τον κατάλογο των ζωοτροφών και των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων που διεξάγονται στις εισαγωγές ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I (εφεξής «ο κατάλογος»), στα σημεία εισόδου στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, ο κατάλογος επανεξετάζεται τακτικά και τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και κατά την επανεξέταση αυτή συνυπολογίζονται, τουλάχιστον, οι πηγές πληροφοριών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

(3)

Η συχνότητα και η σημασία των πρόσφατων περιστατικών σχετικά με τα τρόφιμα που κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, τα πορίσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε τρίτες χώρες από τη Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής και οι υποβληθείσες από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με τα φορτία ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, δείχνουν ότι ο κατάλογος θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(4)

Ειδικότερα, όσον αφορά τα φορτία αραχίδων και παράγωγων προϊόντων καταγωγής Βολιβίας, σπερμάτων σουσαμιού και μελιτζανών καταγωγής Ουγκάντας, ανανάδων καταγωγής Μπενίν, επιτραπέζιων σταφυλιών καταγωγής Αιγύπτου και ροδιών καταγωγής Τουρκίας, σύμφωνα με τις σχετικές πηγές πληροφοριών έχουν εμφανιστεί νέοι κίνδυνοι, γεγονός που επιβάλλει τη θέσπιση αυξημένου επιπέδου επίσημων ελέγχων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο καταχωρίσεις σχετικά με τα εν λόγω φορτία.

(5)

Επιπλέον, ο κατάλογος θα πρέπει να τροποποιηθεί όσον αφορά την αύξηση της συχνότητας των επίσημων ελέγχων για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία οι διαθέσιμες πληροφορίες εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό μη συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, γεγονός που δικαιολογεί την αύξηση του επιπέδου επίσημων ελέγχων. Η καταχώριση στον κατάλογο που αφορά τα λεμόνια που εξάγονται από την Τουρκία θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Επιπλέον, κατά την τροποποίηση του καταλόγου θα πρέπει να μειωθεί η συχνότητα των επίσημων ελέγχων των προϊόντων τα οποία, σύμφωνα με τις πηγές πληροφοριών, συνολικά βελτίωσαν τη συμμόρφωσή τους στις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης και για τα οποία δεν δικαιολογείται πλέον το σημερινό επίπεδο επίσημων ελέγχων. Οι καταχωρίσεις στον κατάλογο που αφορούν φιστίκια καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών και πιταχάγιες (Κόκκινη πιταχάγια ή dragon fruit) καταγωγής Βιετνάμ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(7)

Για λόγους συνέπειας και σαφήνειας, κρίνεται σκόπιμο το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 να αντικατασταθεί από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

(8)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Δεκεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου

Ζωοτροφές και τρόφιμα

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής

Κίνδυνος

Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (%)

Ανανάς

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

0804 30 00

 

Μπενίν (BJ)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (3)

20

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

1202 41 00

 

Βολιβία (BO)

Αφλατοξίνες

50

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

 

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 11 10

 

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 11 91 ·

2008 11 96 ·

2008 11 98

 

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

 

Κινέζικα φασολάκια

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ·

ex 0710 22 00

10

10

Καμπότζη (KH)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (4)

50

Μελιτζάνες (Solanum melongena)

0709 30 00 ·

ex 0710 80 95

72

(Τρόφιμα — λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

 

 

Κινεζικό σέλινο (Apium graveolens)

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη)

ex 0709 40 00

20

Καμπότζη (KH)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(άλλο εδώδιμο είδος Brassica «κινέζικο μπρόκολο») (6)

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

ex 0704 90 90

40

Κίνα (CN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)

50

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

(Τρόφιμα)

0902

 

Κίνα (CN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (7)

10

Κινέζικα φασολάκια

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ·

ex 0710 22 00

10

10

Δομινικανή Δημοκρατία (DO)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (8)

20

Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

0709 60 10 ·

0710 80 51

 

Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ·

ex 0710 80 59

20

20

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

 

 

Φράουλες

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

0810 10 00

 

Αίγυπτος (EG)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (9)

10

Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

0709 60 10 ·

0710 80 51

 

Αίγυπτος (EG)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (10)

10

Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ·

ex 0710 80 59

20

20

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

 

 

Επιτραπέζια σταφύλια

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

0806 10 10

 

Αίγυπτος (EG)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (3)

20

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

1202 41 00

 

Γκάμπια (GM)

Αφλατοξίνες

50

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

 

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 11 10

 

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 11 91 ·

2008 11 96 ·

2008 11 98

 

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

 

Φουντούκια, με κέλυφος

0802 21 00

 

Γεωργία (GE)

Αφλατοξίνες

20

Φουντούκια, αποφλοιωμένα

0802 22 00

 

(Τρόφιμα)

 

 

Φοινικέλαιο

(Τρόφιμα)

1511 10 90 ·

1511 90 11 ·

 

Γκάνα (GH)

Χρωστικές ουσίες Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ·

1511 90 99

90

Σπέρματα σουσαμιού

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

1207 40 90

 

Ινδία (IN)

Σαλμονέλα (12)

20

Ένζυμα· ένζυμα παρασκευασμένα

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

3507

 

Ινδία (IN)

Χλωραμφαινικόλη

50

Μπιζέλια με τον λοβό (μη αποφλοιωμένα)

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

ex 0708 10 00

40

Κένυα (KE)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (13)

10

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

1202 41 00

 

Μαδαγασκάρη (MG)

Αφλατοξίνες

50

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

 

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 11 10

 

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 11 91 ·

2008 11 96 ·

2008 11 98

 

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

 

Σμέουρα

0811 20 31 ·

 

Σερβία (RS)

Νοροϊός

10

(Τρόφιμα — κατεψυγμένα)

ex 0811 20 11 ·

ex 0811 20 19

10

10

Καρπούζι (Egusi, Citrullus spp): σπόροι και παράγωγα προϊόντα

(Τρόφιμα)

ex 1207 70 00 ·

ex 1106 30 90

ex 2008 99 99

10

30

50

Σιέρα Λεόνε (SL)

Αφλατοξίνες

50

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

1202 41 00

 

Σουδάν (SD)

Αφλατοξίνες

50

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

 

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 11 10

 

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 11 91 ·

2008 11 96 ·

2008 11 98

 

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

 

Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

ex 0709 60 99

20

Ταϊλάνδη (TH)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (14)

10

Κινέζικα φασολάκια

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ·

ex 0710 22 00

10

10

Ταϊλάνδη (TH)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (15)

20

Μελιτζάνες (Solanum melongena)

0709 30 00 ·

ex 0710 80 95

72

(Τρόφιμα — λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

 

 

Αποξηραμένα βερίκοκα

0813 10 00

 

Τουρκία (TR)

Θειώδη άλατα (16)

10

Βερίκοκα, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 50 61

 

(Τρόφιμα)

 

 

Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή αποξηραμένα)

0805 50 10

 

Τουρκία (TR)

Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (2)

20

Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

0709 60 10 ·

0710 80 51

 

Τουρκία (TR)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (17)

10

Αμπελόφυλλα

(Τρόφιμα)

ex 2008 99 99

11· 19

Τουρκία (TR)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (18)

50

Ρόδια

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

ex 0810 90 75

30

Τουρκία (TR)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (19)

20

Μελιτζάνες (Solanum melongena)

0709 30 00 ·

ex 0710 80 95

72

Ουγκάντα (UG)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)

20

Ethiopian eggplant (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ·

ex 0710 80 95

80

72

(Τρόφιμα — λαχανικά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα)

 

 

Σπέρματα σουσαμιού

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

1207 40 90

 

Ουγκάντα (UG)

Σαλμονέλα (12)

50

Φιστίκια, με κέλυφος

0802 51 00

 

Ηνωμένες Πολιτείες (US)

Αφλατοξίνες

10

Φιστίκια, χωρίς κέλυφος

0802 52 00

 

(Τρόφιμα)

 

 

Αποξηραμένα βερίκοκα

0813 10 00

 

Ουζμπεκιστάν (UZ)

Θειώδη άλατα (16)

50

Βερίκοκα, άλλως παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 50 61

 

(Τρόφιμα)

 

 

Φύλλα κορίανδρου

ex 0709 99 90

72

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (20)

50

Βασιλικός (ιερός βασιλικός, γλυκός βασιλικός)

ex 1211 90 86

20

Μέντα

ex 1211 90 86

30

Μαϊντανός

ex 0709 99 90

40

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη)

 

 

Μπάμιες

ex 0709 99 90

20

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (20)

50

Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

 

 

Πιταχάγια (dragon fruit)

(Τρόφιμα — νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη)

ex 0810 90 20

10

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (2)  (20)

10


(1)  Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό αυτόν, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».

(2)  Τουλάχιστον τα κατάλοιπα των εν λόγω φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) και τα οποία μπορούν να αναλυθούν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους βάσει GC-MS και LC-MS (φυτοφάρμακα προς παρακολούθηση μέσα/επάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο).

(3)  Υπολείμματα ethephon.

(4)  Υπολείμματα chlorbufam.

(5)  Υπολείμματα phenthoate.

(6)  Είδος Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. italica Plenck, καλλιεργητική ποικιλία alboglabra. Γνωστό και ως «Kai Lan», «Gai Lan», «Gailan», «Kailan», «Chinese kale», «Jie Lan».

(7)  Υπολείμματα trifluralin.

(8)  Υπολείμματα acephate, aldicarb (άθροισμα aldicarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως aldicarb), amitraz (amitraz, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών που περιέχουν 2,4-διμεθυλανιλίνη, εκφραζόμενο ως amitraz), diafenthiuron, dicofol (άθροισμα των p, p′ και o, p′ ισομερών), διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram) και methiocarb (άθροισμα methiocarb και του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως methiocarb).

(9)  Υπολείμματα hexaflumuron, methiocarb (άθροισμα methiocarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως methiocarb), phenthoate και thiophanate-methyl.

(10)  Υπολείμματα dicofol (άθροισμα των p, p′ και o, p′ ισομερών), dinotefuran, folpet, prochloraz (άθροισμα prochloraz και των μεταβολιτών του που περιέχουν 2,4,6-τριχλωροφαινόλη, εκφραζόμενο ως prochloraz), thiophanate-methyl και triforine.

(11)  Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως «χρωστικές ουσίες Sudan» νοούνται οι ακόλουθες χημικές ουσίες: i) Sudan I (αριθ. CAS 842-07-9)· ii) Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6)· iii) Sudan III (αριθ. CAS 85-86-9)· iv) Scarlet Red· ή Sudan IV (αριθ. CAS 85-83-6).

(12)  Μέθοδος αναφοράς EN/ISO 6579 (η τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση της μεθόδου ανίχνευσης) ή μέθοδος που έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη μέθοδο αυτή, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκδοση του προτύπου EN/ISO 16140 ή άλλα διεθνώς αποδεκτά παρόμοια πρωτόκολλα.

(13)  Υπολείμματα acephate και diafenthiuron.

(14)  Υπολείμματα formetanate [άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφραζόμενο ως formetanate (υδροχλωρικό)], prothiofos και triforine.

(15)  Υπολείμματα acephate, dicrotophos, prothiofos, quinalphos και triforine.

(16)  Μέθοδοι αναφοράς: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ή ISO 5522:1981.

(17)  Υπολείμματα diafenthiuron και formetanate [άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφρασμένο ως formetanate (υδροχλωρικό)] και thiophanate-methyl.

(18)  Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφρασμένες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram) και metrafenone.

(19)  Υπολείμματα Prochloraz.

(20)  Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram), phenthoate και quinalphos.»


2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2108 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΟΔΗΓΙΕΣ

2.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 327/59


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΟΔΗΓΊΑ (EE) 2016/2109 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Δεκεμβρίου 2016

για την τροποποίηση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη νέων ειδών και τη βοτανική ονομασία του είδους Lolium × boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α στοιχείο α) της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ περιλαμβάνει το Lolium × boucheanum Kunth (λόλιον το υβρίδιο). Ο Διεθνής Οργανισμός Ελέγχου των Σπόρων (ISTA) άλλαξε πρόσφατα τη βοτανική ονομασία του Lolium × boucheanum Kunth σε Lolium × hybridum Hausskn. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να αλλάξει η ονομασία του εν λόγω είδους στην οδηγία 66/401/ΕΟΚ.

(2)

Η απόφαση 2009/109/ΕΚ της Επιτροπής (2) προβλέπει την οργάνωση προσωρινού πειράματος προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον ορισμένα είδη που δεν καλύπτονται από την οδηγία 66/401/ΕΟΚ μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο ως μείγματα ή συστατικά μειγμάτων σπόρων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του προσωρινού πειράματος έδειξε ότι τα είδη Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum και Vicia benghalensis συμβάλλουν στη δημιουργία νέων μειγμάτων σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών που προσφέρουν λύσεις για ανθεκτικούς, παραγωγικούς και υψηλής βιοποικιλότητας βοσκοτόπους και χορτονομές. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω είδη θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των ειδών που καλύπτονται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α στοιχείο β) της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

(3)

Με βάση την τεχνική εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το προαναφερόμενο προσωρινό πείραμα, είναι σκόπιμο να καθορίζονται ορισμένες απαιτήσεις για καθένα από τα εν λόγω είδη όσον αφορά την ελάχιστη βλαστική ικανότητα, την ελάχιστη ειδική (αναλυτική) καθαρότητα, την ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών, την ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σ' ένα δείγμα βάρους και τη σήμανση.

(4)

Κατά συνέπεια, η οδηγία 66/401/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ

Η οδηγία 66/401/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Α τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο στοιχείο α), η φράση «Lolium × boucheanum Kunth» αντικαθίσταται από τη φράση «Lolium × hybridum Hausskn».

β)

Το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Fabaceae (Leguminosae)

Ψυχανθή

Biserrula pelecinus L.

Βισερούλα η πελέκινη

Galega orientalis Lam.

Γαλέγα η ανατολική

Hedysarum coronarium L.

Ηδύσαρον το στεφανοφόρον (σούλα)

Lathyrus cicera L.

Λάθυρος ο ερέβινθος (κτην. λαθούρι)

Lotus corniculatus L.

Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)

Lupinus albus L.

Λούπινον το λευκόν

Lupinus angustifolius L.

Λούπινον το στενόφυλλο

Lupinus luteus L.

Λούπινον το κίτρινο

Medicago doliata Carmign.

Μηδική η ακανθώδης

Medicago italica (Mill.) Fiori

Μηδική η ιταλική

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Μηδική η παράλιος

Medicago lupulina L.

Μηδική η λυκίσκη

Medicago murex Willd.

Μηδική η σφαιρόκαρπος

Medicago polymorpha L.

Μηδική η πολύμορφη

Medicago rugosa Desr.

Μηδική η ρικνή

Medicago sativa L.

Μηδική η ήμερος

Medicago scutellata (L.) Mill.

Μηδική η πινακοειδής

Medicago truncatula Gaertn.

Μηδική βαρελωτή

Medicago × varia T. Martyn Sand

Μηδική νόθος στικτή

Onobrychis viciifolia Scop.

Ονοβρυχίδα

Ornithopus compressus L.

Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος

Ornithopus sativus Brot.

Ορνιθόπους ο βρώσιμος

Pisum sativum L. (partim)

Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)

Trifolium alexandrinum L.

Τριφύλλι το αλεξανδρινόν

Trifolium fragiferum L.

Τριφύλλι το χαμαικέρασο

Trifolium glanduliferum Boiss.

Τριφύλλι το αδενικό

Trifolium hirtum All.

Τριφύλλι το ροδόχρουν

Trifolium hybridum L.

Τριφύλλι το νόθο

Trifolium incarnatum L.

Τριφύλλι το σαρκόχρουν

Trifolium isthmocarpum Brot.

Τριφύλλι το μαροκινό

Trifolium michelianum Savi

Τριφύλλι Balansa

Trifolium pratense L.

Τριφύλλιον το λειμώνιον (κόκκινο τριφύλλι)

Trifolium repens L.

Τριφύλλι το έρπον

Trifolium resupinatum L.

Τριφύλλι το περσικό (τριφύλλι Περσίας)

Trifolium resupinatum L.

Τριφύλλι Squarrose

Trifolium subterraneum L.

Τριφύλλι το υπόγειο

Trifolium vesiculosum Savi

Τριφύλλι το κυστώδες

Trigonella foenum-graecum L.

Τριγωνέλλα η ελληνική (μοσχοσίταρο)

Vicia benghalensis L.

Βίκος ο ιώδης

Vicia faba L.

Κουκιά

Vicia pannonica Crantz

Βίκος ο ουγγρικός

Vicia sativa L.

Βίκος ο κοινός

Vicia villosa Roth

Βίκος ο τριχωτός (αγριοβίκος)».

γ)

Στο στοιχείο γ), εισάγεται η ακόλουθη εγγραφή μετά τις λέξεις «Phacelia tanacetifolia Benth. Φακελωτή»:

«Plantago lanceolata L.

Πλαντάγκο το λογχοειδές»

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η φράση «Lolium × boucheanum Kunth» αντικαθίσταται από τη φράση «Lolium × hybridum Hausskn».

3)

Τα παραρτήματα II και III τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66.

(2)  Απόφαση 2009/109/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την οργάνωση προσωρινού πειράματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονται ορισμένες παρεκκλίσεις για την εμπορία μειγμάτων σπόρων που προορίζονται για τη σπορά κτηνοτροφικών φυτών σύμφωνα με την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον ορισμένα είδη που δεν απαριθμούνται στις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/55/ΕΚ ή 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου πληρούν τις απαιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο A της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ. (ΕΕ L 40 της 11.2.2009, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II και ΙΙΙ της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α)

Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο τμήμα Ι σημείο 1 μετά την καταχώριση που αφορά τα Pisum sativum, Vicia faba:

«—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., εκτός από M. lupulina, M. sativa, M. × varia:

για την παραγωγή βασικών σπόρων προς σπορά: 99,5 %·

για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων για περαιτέρω πολλαπλασιασμό: 98 %·

για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων: 95 %.».

β)

Ο πίνακας στο τμήμα I σημείο 2.Α αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

«Είδη

Βλαστική ικανότητα

Αναλυτική καθαρότητα

Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών σ' ένα δείγμα με βάρος προβλεπόμενο στο παράρτημα III στήλη 4 (ολικό κατά στήλη)

Όροι που αφορούν την περιεκτικότητα σε σπόρους του Lupinus spp. άλλου χρώματος και σε σπόρους πικρού λούπινου

Ελάχιστη βλαστική ικανότητα

(% καθαρών σπόρων)

Ανώτατη περιεκτικότητα των σκληρών σπόρων προς σπορά

(% καθαρών σπόρων)

Ελάχιστη ειδική καθαρότητα

(% κατά βάρος)

Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών

(% κατά βάρος)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. πλην των Rumex acetosella και Rumex maritimus

Σύνολο

Ένα μόνο είδος

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae) Αγρωστώδη

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2(n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

× Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae) Ψυχανθή

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Galega orientalis

60 (a) (b)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)»

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago italica

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago murex

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago polymorpha

70 (b)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago rugosa

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j)(k)

10

 

Medicago truncatula

70 (b)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium michelianum

75 (b)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (b)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (b)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia benghalensis

80 (b)

20

97 (e)

1

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Άλλα είδη

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (i)

0 (j) (k)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

γ)

Το τμήμα I σημείο 2.Β στοιχείο ε) αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«ε)

ολική ανώτατη περιεκτικότητα 0,5 % κατά βάρος σπόρων Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. σε ένα άλλο αντίστοιχο είδος δεν θεωρείται ως έλλειψη καθαρότητας·».

δ)

Ο πίνακας στο τμήμα II σημείο 2.Α αντικαθίσταται από τον εξής:

«Είδη

Ανώτατη περιεκτικότητα σε σπόρους άλλων ειδών φυτών

Λοιποί κανόνες ή προϋποθέσεις

Σύνολο

(% κατά βάρος)

Περιεκτικότητα σε αριθμό, σε δείγμα βάρους που προβλέπεται στο παράρτημα III στήλη 4

(ολικό κατά στήλη)

Ένα μόνο είδος

Rumex spp. πλην των Rumex acetosella και Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae) Αγρωστώδη

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

× Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1