ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 237

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ο έτος
3 Σεπτεμβρίου # 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1450 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων ( 1 )

1

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1451 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

10

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1452 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2016, για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5708]  ( 1 )

12

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ( ΕΕ L 135 της 30.5.1991 )

20

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

3.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 237/1


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1450 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Μαΐου 2016

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (1), και ιδίως το άρθρο 45 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αποτελεσματική εξυγίανση μπορεί να είναι εφικτή και αξιόπιστη μόνον εάν ένα ίδρυμα διαθέτει επαρκείς εσωτερικούς χρηματοδοτικούς πόρους για την απορρόφηση των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση, χωρίς να επηρεάζονται ορισμένες υποχρεώσεις, και ιδίως οι υποχρεώσεις που εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα. Η οδηγία 2014/59/ΕΕ ορίζει ότι τα ιδρύματα θα πρέπει να πληρούν ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων («MREL»), προκειμένου να αποφεύγεται να βασίζονται τα ιδρύματα υπερβολικά σε μορφές χρηματοδότησης που εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα, καθώς η μη τήρηση της MREL θα επηρέαζε αρνητικά την ικανότητα των ιδρυμάτων για απορρόφηση των ζημιών και ανακεφαλαιοποίηση και, εντέλει, τη συνολική αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης.

(2)

Κατά τον καθορισμό της MREL, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 6 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη, σε περίπτωση εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, να διασφαλιστεί ότι το ίδρυμα έχει την ικανότητα να απορροφήσει επαρκές ποσό ζημιών και να ανακεφαλαιοποιηθεί με επαρκές ποσό, ώστε να αποκατασταθεί ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 στο αναγκαίο επίπεδο για την τήρηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και, ταυτόχρονα, τη διατήρηση επαρκούς εμπιστοσύνης της αγοράς. Λόγω της στενής αυτής σχέσης με τις εποπτικές αποφάσεις, οι εν λόγω εκτιμήσεις πραγματοποιούνται από την αρχή εξυγίανσης σε στενή διαβούλευση με την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και, κατά συνέπεια, η αρχή εξυγίανσης θα πρέπει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της αρχής εξυγίανσης να διαβουλεύεται την αρμόδια αρχή βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, να λαμβάνει υπόψη τις εκτιμήσεις της αρμόδιας αρχής όσον αφορά το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος για τους σκοπούς του καθορισμού των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας.

(3)

Ειδικότερα, η εκτίμηση της απαιτούμενης ικανότητας απορρόφησης των ζημιών θα πρέπει να συνδέεται στενά με τις τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις του ιδρύματος, και η εκτίμηση της απαιτούμενης ικανότητας ανασύστασης του κεφαλαίου θα πρέπει να συνδέεται στενά με τις πιθανές κεφαλαιακές απαιτήσεις, μετά την εφαρμογή της στρατηγικής εξυγίανσης, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς λόγοι για τους οποίους οι ζημίες κατά την εξυγίανση θα πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά απ' ό,τι σε συνθήκες λειτουργούσας επιχείρησης. Παρόμοια εκτίμηση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί ότι η MREL επαρκεί ώστε να υπάρχει δυνατότητα εξυγίανσης ενός ιδρύματος, όταν πρέπει να εφαρμοστούν εργαλεία διαφορετικά από τη διάσωση με ίδια μέσα.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 6 στοιχείο γ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι αρχές εξυγίανσης οφείλουν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη δυνατότητα εξαίρεσης από τη διάσωση με ίδια μέσα ορισμένων κατηγοριών υποχρεώσεων, που προσδιορίζονται στα σχέδια εξυγίανσης και στην εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης. Οι υποχρεώσεις αυτού του είδους δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την τήρηση της MREL. Οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε, όταν εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα σημαντικά ποσά οποιασδήποτε κατηγορίας υποχρεώσεων κατά τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας, είτε σε υποχρεωτική είτε σε προαιρετική βάση, η εν λόγω εξαίρεση να μην οδηγεί, για τις υποχρεώσεις της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, σε μεγαλύτερες ζημίες από εκείνες που θα προέκυπταν σε περίπτωση αφερεγγυότητας, διότι αυτό θα αποτελούσε εμπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης.

(5)

Οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να απαιτούν να εξασφαλίζεται η τήρηση μέρους της MREL, που αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, με συμβατικά μέσα διάσωσης με ίδια μέσα μειωμένης εξασφάλισης ή με τον καθορισμό υψηλότερης ελάχιστης απαίτησης ή με εναλλακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην εξυγίανση. Εάν ο κίνδυνος παραβίασης της διασφάλισης περί «μη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών» είναι αρκετά χαμηλός, δεν είναι αναγκαία η προσαρμογή της MREL.

(6)

Ορισμένα ιδρύματα που υπόκεινται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ, και ιδίως οι υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών που έχουν επίσης λάβει άδεια λειτουργίας ως πιστωτικά ιδρύματα, έχουν εξαιρετικά εξειδικευμένα επιχειρηματικά μοντέλα και υπόκεινται σε πρόσθετες κανονιστικές ρυθμίσεις, πράγμα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της MREL.

(7)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέπεια με την προληπτική εποπτεία, για την εκτίμηση, από την αρχή εξυγίανσης, του μεγέθους, του επιχειρηματικού μοντέλου, του μοντέλου χρηματοδότησης και του προφίλ κινδύνου του ιδρύματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης, που διενεργείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εκτός εάν υπάρχουν σαφείς λόγοι για τους οποίους οι ζημίες κατά την εξυγίανση θα πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά απ' ό,τι σε συνθήκες λειτουργούσας επιχείρησης. Κατά τη διενέργεια της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης, και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (EBA/GL/2014/13), που εκδόθηκαν από την ΕΑΤ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

(8)

Τα σχέδια εξυγίανσης μπορεί να προβλέπουν ρυθμίσεις για την απορρόφηση των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση εντός δομών ομίλου, μεταξύ άλλων με κεφαλαιακά μέσα ή επιλέξιμες υποχρεώσεις που εκδίδονται από ιδρύματα προς όφελος άλλων ιδρυμάτων ή οντοτήτων του ιδίου ομίλου. Οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να καθορίζουν τη MREL σύμφωνα με τις εν λόγω ρυθμίσεις, εφόσον αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης του ιδρύματος ή του ομίλου.

(9)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δυνατότητα εξυγίανσης δεν εξαρτάται από την παροχή δημόσιας χρηματοδοτικής στήριξης και ότι το ενωσιακό σύστημα χρηματοδοτικών ρυθμίσεων εξυγίανσης εκπληρώνει τον σκοπό του, ήτοι να συμβάλλει στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι αρχές εξυγίανσης, κατά τον καθορισμό της MREL, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ για τη χρήση των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων εξυγίανσης κατά τρόπους που οδηγούν έμμεσα στη μεταφορά μέρους των ζημιών ενός ιδρύματος ή μιας οντότητας στη χρηματοδοτική ρύθμιση εξυγίανσης.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 6 στοιχείο στ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της πτώχευσης ιδρύματος στη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζουν ότι η αποτελεσματική εξυγίανση ενός συστημικά σημαντικού ιδρύματος δεν παρεμποδίζεται από την εξάντληση της πραγματικής ικανότητάς του απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 44 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Τούτο δεν θα πρέπει, ωστόσο, να οδηγεί σε μείωση ή αντικατάσταση της ανάγκης να διασφαλίζεται επαρκής ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, μέσω απομείωσης ή μετατροπής των επιλέξιμων υποχρεώσεων, ούτε να συνεπάγεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδοτική ρύθμιση εξυγίανσης για τους σκοπούς αυτούς, παρά μόνον σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη χρήση της χρηματοδοτικής ρύθμισης εξυγίανσης, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 44 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, και, εν πάση περιπτώσει, αποκλειστικά και μόνον στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 6 στοιχείο ε) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να εκτιμούν το ενδεχόμενο ύψος των συνεισφορών στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης από το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, εκτιμώντας το ποσό το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, με εφικτό και αξιόπιστο τρόπο, αντί καλυπτόμενων καταθέσεων, εάν αυτές είχαν περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της διάσωσης με ίδια μέσα. Κατά την εν λόγω εκτίμηση, οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ίδιες και το ίδρυμα έχουν λάβει όλα τα εύλογα και αναγκαία μέτρα που συνάδουν με το μοντέλο χρηματοδότησής του, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η απαίτηση συνεισφοράς από το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Εάν από την εκτίμηση αυτή συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι πιθανή η εν λόγω συνεισφορά, οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να επιλέξουν να καθορίσουν χαμηλότερη MREL. Αυτή η υποτιθέμενη συνεισφορά θα πρέπει να τηρεί τα σχετικά όρια που καθορίζονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ και, ως εκ τούτου, είναι πιθανό να αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα ιδρύματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από καλυπτόμενες καταθέσεις.

(12)

Προκειμένου να δοθεί, στα ιδρύματα ή στις οντότητες όπου έχουν εφαρμοστεί τα εργαλεία εξυγίανσης, επαρκής χρόνος για την επίτευξη της MREL, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος.

(13)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.

(14)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διενήργησε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και τις ωφέλειες και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Προσδιορισμός του αναγκαίου ποσού για τη διασφάλιση της απορρόφησης των ζημιών

1.   Οι αρχές εξυγίανσης προσδιορίζουν το ποσό απορρόφησης των ζημιών, που θα πρέπει να είναι σε θέση να απορροφήσει το ίδρυμα ή ο όμιλος.

2.   Για τον σκοπό του προσδιορισμού του ποσού απορρόφησης των ζημιών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, και της ενδεχόμενης συνεισφοράς του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων στο κόστος της εξυγίανσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 6, η αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ζητά από την αρμόδια αρχή σύνοψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων που ισχύουν επί του παρόντος για το ίδρυμα ή τον όμιλο, και ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, δυνάμει των άρθρων 92 και 458 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), που περιλαμβάνουν:

i)

δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ίσο με 4,5 % του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο·

ii)

δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ίσο με 6 % του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο·

iii)

συνολικό δείκτη κεφαλαίου 8 % του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο·

β)

κάθε απαίτηση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων πέραν των εν λόγω απαιτήσεων, ιδίως δυνάμει του άρθρου 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

γ)

συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος ασφαλείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 128 σημείο 6) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

δ)

το κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι, σύμφωνα με το άρθρο 500 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

ε)

κάθε εφαρμοστέα απαίτηση σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης.

3.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με την εφαρμογή, από την αρμόδια αρχή, των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στο δέκατο μέρος τίτλος I κεφάλαια 1, 2 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, με την οποία εφαρμόζονται οι επιλογές που παρέχονται στις αρμόδιες αρχές με τον εν λόγω κανονισμό.

4.   Το ποσό απορρόφησης των ζημιών, που πρόκειται να προσδιορίζεται από την αρχή εξυγίανσης, είναι το άθροισμα των απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) ή οποιοδήποτε υψηλότερο ποσό το οποίο είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) ή ε).

5.   Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να καθορίσει το ποσό απορρόφησης των ζημιών με κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους:

α)

το ποσό απορρόφησης των ζημιών είναι ίσο με το προκαθορισμένο ποσό απορρόφησης των ζημιών, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4·

β)

το ποσό απορρόφησης των ζημιών μπορεί να είναι:

i)

είτε υψηλότερο από το προκαθορισμένο ποσό απορρόφησης των ζημιών, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, όταν:

το προκαθορισμένο ποσό απορρόφησης ζημιών δεν αντανακλά πλήρως την ανάγκη απορρόφησης των ζημιών κατά την εξυγίανση, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που ζητούνται από την αρμόδια αρχή σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 4, ή

είναι αναγκαίο να μειωθεί ή να εξαλειφθεί εμπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης ή να απορροφηθούν οι ζημίες επί των διακρατούμενων μέσων ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), που εκδίδονται από άλλες οντότητες του ομίλου·

ii)

είτε χαμηλότερο από το προκαθορισμένο ποσό απορρόφησης των ζημιών, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4, στον βαθμό που, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 4:

εκτιμάται ότι οι απαιτήσεις πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), οι οποίες έχουν προσδιοριστεί με βάση τα αποτελέσματα προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων ή για την κάλυψη μακροπροληπτικών κινδύνων, δεν παρουσιάζουν συνάφεια με την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών στο πλαίσιο της εξυγίανσης, ή

η αρχή εξυγίανσης εκτιμά ότι μέρος της συνδυασμένης απαίτησης αποθέματος ασφαλείας, που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), δεν παρουσιάζει συνάφεια με την ανάγκη να διασφαλιστεί η δυνατότητα απορρόφησης των ζημιών στο πλαίσιο της εξυγίανσης.

6.   Όταν εφαρμόζεται η επιλογή της παραγράφου 5 στοιχείο β), η αρχή εξυγίανσης παρέχει στην αρμόδια αρχή αιτιολογημένη εξήγηση για το ποσό απορρόφησης των ζημιών που έχει καθοριστεί, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της αρχής εξυγίανσης να διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή, βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Άρθρο 2

Προσδιορισμός του αναγκαίου ποσού για να συνεχιστεί η εκπλήρωση των προϋποθέσεων απόκτησης της άδειας λειτουργίας και η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς στο ίδρυμα

1.   Οι αρχές εξυγίανσης προσδιορίζουν ένα ποσό ανακεφαλαιοποίησης που θα ήταν αναγκαίο για να εφαρμοστεί η προτιμώμενη στρατηγική εξυγίανσης, όπως προσδιορίζεται στη διαδικασία σχεδιασμού της εξυγίανσης.

2.   Σε περίπτωση που η εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι εφικτή και αξιόπιστη η εκκαθάριση του ιδρύματος υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, το ποσό ανακεφαλαιοποίησης είναι μηδενικό, εκτός εάν η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι είναι αναγκαίο ένα θετικό ποσό, για τον λόγο ότι με την εκκαθάριση δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι εξυγίανσης στον ίδιο βαθμό όπως με μια εναλλακτική στρατηγική εξυγίανσης.

3.   Κατά την εκτίμηση των αναγκών του ιδρύματος όσον αφορά τα υποχρεωτικά κεφάλαια, μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατα αναφερθείσες τιμές για το σχετικό συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο ή τον παρονομαστή του δείκτη μόχλευσης, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν ισχύουν όλοι οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)

το σχέδιο εξυγίανσης προσδιορίζει, εξηγεί και ποσοτικοποιεί κάθε αλλαγή στις ανάγκες όσον αφορά τα υποχρεωτικά κεφάλαια αμέσως, ως αποτέλεσμα της δράσης εξυγίανσης·

β)

η αλλαγή που αναφέρεται στο στοιχείο α) θεωρείται, στην εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης, ότι είναι και εφικτή και αξιόπιστη, χωρίς να επηρεάζει δυσμενώς την επιτέλεση κρίσιμων λειτουργιών από το ίδρυμα, και χωρίς προσφυγή σε έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη, πλην των συνεισφορών από τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, καθώς και τις αρχές που διέπουν τη χρήση τους, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 44 παράγραφοι 5 και 8 της εν λόγω οδηγίας.

4.   Εάν οι αλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εξαρτώνται από τις ενέργειες του αγοραστή περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικών τομέων του υπό εξυγίανση ιδρύματος, ή τρίτων μερών, η αρχή εξυγίανσης συντάσσει αιτιολογημένη εξήγηση προς την αρμόδια αρχή σχετικά με τη σκοπιμότητα και την αξιοπιστία των εν λόγω αλλαγών.

5.   Το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό που χρειάζεται ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις, που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας λειτουργίας, μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης.

6.   Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, δυνάμει των άρθρων 92 και 458 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που περιλαμβάνουν:

i)

δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ίσο με 4,5 % του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο·

ii)

δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ίσο με 6 % του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο·

iii)

συνολικό δείκτη κεφαλαίου 8 % του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο·

β)

κάθε απαίτηση ιδίων κεφαλαίων πέραν της απαίτησης που παρατίθεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, ιδίως δυνάμει του άρθρου 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ·

γ)

το κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι, σύμφωνα με το άρθρο 500 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

δ)

κάθε εφαρμοστέα απαίτηση σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης.

7.   Το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης περιλαμβάνει επίσης κάθε επιπλέον ποσό το οποίο κρίνει αναγκαίο η αρχή εξυγίανσης, προκειμένου να διατηρηθεί επαρκής εμπιστοσύνη της αγοράς μετά την εξυγίανση.

8.   Το προκαθορισμένο επιπλέον ποσό ισούται με τη συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 4 τμήμα 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, που θα ισχύει για το ίδρυμα μετά την εφαρμογή των εργαλείων εξυγίανσης.

Το επιπλέον ποσό που απαιτείται από την αρχή εξυγίανσης ενδέχεται να είναι χαμηλότερο από το προκαθορισμένο ποσό, εάν η αρχή εξυγίανσης αποφανθεί ότι θα επαρκούσε χαμηλότερο ποσό για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί η συνεχής επιτέλεση κρίσιμων οικονομικών λειτουργιών από το ίδρυμα και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη, πλην των συνεισφορών από τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 2 και το άρθρο 44 παράγραφοι 5 και 8 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Στην εκτίμηση του ποσού που είναι αναγκαίο για τη στήριξη της εμπιστοσύνης της αγοράς λαμβάνεται υπόψη κατά πόσον η κεφαλαιακή θέση του ιδρύματος μετά την εξυγίανση θα είναι η πρέπουσα, σε σύγκριση με την τρέχουσα κεφαλαιακή θέση των ομότιμων ιδρυμάτων.

9.   Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να αποφαίνεται, σε διαβούλευση με την αρμόδια αρχή και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 4, ότι, παρά τις διατάξεις της παραγράφου 3, είναι εφικτό και αξιόπιστο να μην εφαρμόζονται, μετά την εφαρμογή της στρατηγικής εξυγίανσης, το σύνολο ή μέρος των όποιων απαιτήσεων πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων ή απαιτήσεων αποθέματος ασφαλείας, που εφαρμόζονται επί του παρόντος στην οικονομική οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατόν να μην λαμβάνεται υπόψη αυτό το μέρος της απαίτησης για τους σκοπούς του προσδιορισμού του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης.

10.   Στην εκτίμηση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 λαμβάνονται υπόψη τα κεφάλαια σε άλλες οντότητες του ομίλου, τα οποία θα ήταν εφικτό και αξιόπιστο να διατεθούν για τη στήριξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην οντότητα μετά την εξυγίανση, στην περίπτωση οντοτήτων που:

α)

είναι θυγατρικές ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη MREL·

β)

θα συνεχίσουν να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο α) μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης· και

γ)

δεν αναμένεται να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε ατομική βάση, μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης.

11.   Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις ή οι επιχειρηματικοί τομείς του ιδρύματος πρόκειται να κατανεμηθούν μεταξύ περισσότερων οντοτήτων, μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης, οι παραπομπές στα ποσά έκθεσης σε κίνδυνο και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις, στις παραγράφους 1 έως 10, θα πρέπει να νοούνται ως τα συνολικά ποσά σε όλες αυτές τις οντότητες.

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις από τη διάσωση με ίδια μέσα ή μεταβίβαση εν μέρει που αποτελούν εμπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης

1.   Η αρχή εξυγίανσης επισημαίνει τυχόν υποχρεώσεις που εξαιρούνται από τη διάσωση με ίδια μέσα, βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ή είναι ευλόγως πιθανό να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από τη διάσωση με ίδια μέσα, βάσει του άρθρου 44 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, ή μεταβιβάζονται σε αποδέκτη πλήρως, με τη χρήση άλλων εργαλείων εξυγίανσης με βάση το σχέδιο εξυγίανσης.

2.   Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 6, εάν κάποια υποχρέωση που πληροί τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στη MREL επισημαίνεται ως δυνητικά εξαιρούμενη εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρχή εξυγίανσης μεριμνά ώστε η MREL να είναι επαρκής για τους σκοπούς του ποσού απορρόφησης των ζημιών, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1, και για την επίτευξη του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2, χωρίς απομείωση ή μετατροπή των εν λόγω υποχρεώσεων.

3.   Η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει αν οι υποχρεώσεις, που επισημαίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχουν ίση ή χαμηλότερη εξοφλητική προτεραιότητα στην πτωχευτική ιεραρχία των πιστωτών ως προς μια κατηγορία υποχρεώσεων η οποία περιλαμβάνει υποχρεώσεις που είναι επιλέξιμες για να συμπεριληφθούν στη MREL, και, για κάθε τέτοια κατηγορία, αν το ποσό των υποχρεώσεων που επισημαίνονται ανέρχεται συνολικά σε πάνω από το 10 % της κατηγορίας αυτής.

Όταν η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, προβαίνει επίσης σε εκτίμηση του κατά πόσον η ανάγκη για απορρόφηση των ζημιών και συμβολή στην ανακεφαλαιοποίηση, που θα καλυπτόταν από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εάν δεν είχαν εξαιρεθεί από τη διάσωση με ίδια μέσα, μπορεί να καλυφθεί από υποχρεώσεις που είναι επιλέξιμες για να συμπεριληφθούν στη MREL και δεν εξαιρούνται από την απορρόφηση των ζημιών ή την ανακεφαλαιοποίηση, χωρίς να παραβιάζονται οι διασφαλίσεις προστασίας των πιστωτών, που προβλέπονται στο άρθρο 73 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

4.   Η αρχή εξυγίανσης τηρεί αρχείο όλων των παραδοχών, αποτιμήσεων ή άλλων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιοριστεί ότι η MREL πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 4

Επιχειρηματικό μοντέλο, μοντέλο χρηματοδότησης και προφίλ κινδύνου

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 45 παράγραφος 6 στοιχείο δ) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ και στο πλαίσιο της διαβούλευσης που απαιτείται βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που λαμβάνει από την αρμόδια αρχή, στις οποίες περιλαμβάνεται σύνοψη και επεξήγηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 97 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, και ιδίως:

α)

συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους αξιολογήσεων του επιχειρηματικού μοντέλου, του μοντέλου χρηματοδότησης και του προφίλ κινδύνου του ιδρύματος·

β)

συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης του κατά πόσον το κεφάλαιο και η ρευστότητα που βρίσκονται στην κατοχή ενός ιδρύματος εξασφαλίζουν την υγιή κάλυψη των κινδύνων που ενέχει το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι κίνδυνοι και τα ευάλωτα σημεία, που απορρέουν από το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και έχουν επισημανθεί κατά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης, αντικατοπτρίζονται, άμεσα ή έμμεσα, στις απαιτήσεις πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που ισχύουν για ένα ίδρυμα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης·

δ)

πληροφορίες σχετικά με άλλες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που ισχύουν για ένα ίδρυμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και τα ευάλωτα σημεία, που απορρέουν από το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος και έχουν επισημανθεί κατά τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης.

2.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη από την αρχή εξυγίανσης, όταν προβαίνει σε τυχόν προσαρμογές στα προκαθορισμένα ποσά απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 και στο άρθρο 2 παράγραφος 9, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η προσαρμοσμένη MREL αντικατοπτρίζει επαρκώς τους κινδύνους που επηρεάζουν τη δυνατότητα εξυγίανσης του ιδρύματος, οι οποίοι προκύπτουν από το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύματος.

Η αρχή εξυγίανσης παρέχει στην αρμόδια αρχή αιτιολογημένη εξήγηση σχετικά με το πώς έχουν ληφθεί υπόψη οι πληροφορίες αυτές σε μια τέτοια προσαρμογή, στο πλαίσιο της υποχρέωσης της αρχής εξυγίανσης να διαβουλεύεται με την αρμόδια αρχή, βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

3.   Στην περίπτωση οντότητας ή ομίλου που υπόκειται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνον οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και την οδηγία 2013/36/ΕΕ, για την εκτίμηση των προκαθορισμένων απαιτήσεων απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος κανονισμού.

Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να προσαρμόζει το ποσό απορρόφησης των ζημιών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη εφικτές και αξιόπιστες συνεισφορές στην απορρόφηση των ζημιών ή στην ανακεφαλαιοποίηση, που προβλέπονται από ειδικές πηγές, όπως απαιτείται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

4.   Στην περίπτωση οντοτήτων που είναι θυγατρικές ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη MREL, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να εξαιρεί από την εκτίμησή της σχετικά με το ποσό απορρόφησης των ζημιών και το ποσό ανακεφαλαιοποίησης κάθε απόθεμα ασφαλείας που καθορίζεται μόνον σε ενοποιημένη βάση.

5.   Όταν μια άλλη αρχή, εκτός από την αρμόδια αρχή, έχει οριστεί ως αρχή υπεύθυνη για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες από την ορισθείσα αρχή.

Άρθρο 5

Μέγεθος και συστημικός κίνδυνος

1.   Για ιδρύματα και ομίλους που έχουν προσδιοριστεί ως G-SII ή O-SII από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, και για κάθε άλλο ίδρυμα που η αρμόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης κρίνει ευλόγως πιθανό να προκαλέσει συστημικό κίνδυνο, σε περίπτωση πτώχευσης, και το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 44 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2.   Σε περίπτωση που απαιτείται κοινή απόφαση για τη MREL από το σώμα εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 45 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, για τα ιδρύματα που έχουν προσδιοριστεί ως G-SII ή O-SII από τις σχετικές αρμόδιες αρχές, και τα ιδρύματα που αποτελούν μέρος τους, και για κάθε άλλο ίδρυμα που η αρμόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης κρίνει ευλόγως πιθανό να προκαλέσει συστημικό κίνδυνο, σε περίπτωση πτώχευσης, κάθε αρνητική προσαρμογή για την εκτίμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων μετά την εξυγίανση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3, συνοδεύεται από τεκμηρίωση και επεξηγήσεις στις πληροφορίες που παρέχονται στα μέλη του σώματος εξυγίανσης.

Άρθρο 6

Συνεισφορές από το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων στη χρηματοδότηση της εξυγίανσης

1.   Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να μειώνει τη MREL, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναμένεται να συνεισφέρει ένα σύστημα εγγύησης των καταθέσεων στη χρηματοδότηση της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 109 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2.   Το μέγεθος της εν λόγω μείωσης βασίζεται σε αξιόπιστη εκτίμηση της δυνητικής συνεισφοράς του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, και τουλάχιστον:

α)

είναι μικρότερο από μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών ζημιών τις οποίες θα είχε την υποχρέωση να αναλάβει το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, εάν το ίδρυμα είχε εκκαθαριστεί υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, λαμβανομένης υπόψη της σειράς κατάταξης του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 108 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

β)

είναι μικρότερο από το όριο των συνεισφορών στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, που καθορίζεται στο άρθρο 109 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/59/ΕΕ·

γ)

λαμβάνει υπόψη τον συνολικό κίνδυνο εξαντλήσεως των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, λόγω της συνεισφοράς του σε πολλαπλές πτωχεύσεις ή εξυγιάνσεις τραπεζών· και

δ)

συνάδει με άλλες συναφείς διατάξεις του εθνικού δικαίου, καθώς και με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της αρχής που είναι υπεύθυνη για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων.

3.   Η αρχή εξυγίανσης, μετά από διαβούλευση με την αρχή που είναι υπεύθυνη για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, τεκμηριώνει την προσέγγισή της όσον αφορά την εκτίμηση του συνολικού κινδύνου εξαντλήσεως των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων του συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και εφαρμόζει μειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω κίνδυνος δεν είναι υπερβολικός.

Άρθρο 7

Συνδυασμένη εκτίμηση της MREL

1.   Οι αρχές εξυγίανσης διασφαλίζουν ότι η MREL είναι επαρκής, ώστε να είναι δυνατή η απομείωση ή η μετατροπή ποσού ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που ισούται τουλάχιστον με το άθροισμα των ποσών απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, όπως προσδιορίζεται από τις αρχές εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που ορίζονται στα άρθρα 3 έως 6.

2.   Οι αρχές εξυγίανσης εκφράζουν την υπολογιζόμενη MREL ως ποσοστό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος, οι δε υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα περιλαμβάνονται στις συνολικές υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα συμψηφισμού του αντισυμβαλλομένου.

3.   Οι αρχές εξυγίανσης καθορίζουν χρονοδιάγραμμα ή διαδικασία για την επικαιροποίηση της MREL, λαμβάνοντας υπόψη:

α)

την ανάγκη για επικαιροποίηση της MREL, παράλληλα με την εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης·

β)

κατά πόσον η μεταβλητότητα του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας ή του ομίλου, ως αποτέλεσμα του επιχειρηματικού μοντέλου τους, είναι πιθανόν να καταλήξει στο ενδεχόμενο να μην είναι πλέον κατάλληλη η MREL σε ενωρίτερη ημερομηνία.

Άρθρο 8

Μεταβατικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7, οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να προσδιορίζουν κατάλληλη μεταβατική περίοδο προκειμένου να επιτευχθεί η τελική MREL ή για ένα ίδρυμα ή μια οντότητα όπου έχουν εφαρμοστεί τα εργαλεία εξυγίανσης.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρχές εξυγίανσης προσδιορίζουν κατάλληλη μεταβατική περίοδο όσο το δυνατόν συντομότερη. Επίσης, γνωστοποιούν στο ίδρυμα την προγραμματισμένη MREL για κάθε 12μηνη περίοδο, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Στο τέλος της μεταβατικής περιόδου, η τελική MREL ισούται με το ποσό που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 7.

3.   Δεν υπάρχει κώλυμα για τις αρχές εξυγίανσης να επανεξετάζουν μεταγενέστερα είτε τη μεταβατική περίοδο είτε οποιαδήποτε προγραμματισμένη MREL.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190.

(2)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).


3.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 237/10


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1451 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Σεπτεμβρίου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

160,3

ZZ

160,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

135,1

ZZ

135,1

0805 50 10

AR

170,1

CL

159,8

MA

157,0

TR

156,0

UY

150,7

ZA

167,8

ZZ

160,2

0806 10 10

EG

168,7

TR

127,7

ZZ

148,2

0808 10 80

AR

149,9

BR

106,9

CL

135,3

CN

98,0

NZ

128,2

US

141,5

ZA

86,0

ZZ

120,8

0808 30 90

AR

90,5

CL

103,0

TR

136,6

ZA

82,9

ZZ

103,3

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 237/12


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Σεπτεμβρίου 2016

για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5708]

(Το κείμενο στην πολωνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πληθυσμών οικόσιτων χοίρων και αγριόχοιρων, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την κερδοφορία της χοιροτροφίας και να διαταράξει το εμπόριο μέσα στην Ένωση και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

(2)

Σε περίπτωση εκδήλωσης εστίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του παράγοντα της νόσου σε άλλες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις και σε αγριόχοιρους. Ως αποτέλεσμα, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, καθώς και σε τρίτες χώρες, μέσω του εμπορίου ζώντων χοίρων ή των προϊόντων τους.

(3)

Η οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου (3) θεσπίζει τα ελάχιστα μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων που πρέπει να εφαρμοστούν μέσα στην Ένωση. Το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ ορίζει ότι, σε περίπτωση εκδήλωσης εστιών της εν λόγω νόσου, πρέπει να καθορίζονται ζώνες προστασίας και ζώνες επιτήρησης, στις οποίες θα εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας.

(4)

Η Πολωνία ενημέρωσε την Επιτροπή για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην επικράτειά της και, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ, δημιούργησε ζώνες προστασίας και ζώνες επιτήρησης, στις οποίες εφαρμόζονται τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας.

(5)

Για να προληφθεί τυχόν περιττή διαταραχή στο εμπόριο εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να οριστούν σε ενωσιακό επίπεδο οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης στην Πολωνία όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων, σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος.

(6)

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2016, εκδηλώθηκε εστία σε οικόσιτους χοίρους στο powiat moniecki στην Πολωνία. Δεδομένου ότι η Πολωνία παρέχει προκαταρκτικά αποδεικτικά στοιχεία ότι η εκδήλωση αυτής της εστίας συνδέεται με ανθρώπινη δραστηριότητα και ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η αφρικανική πανώλη των χοίρων δεν κυκλοφορεί στον πληθυσμό των αδέσποτων χοίρων στις συγκεκριμένες περιοχές, απαιτούνται ειδικά μέτρα επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής (4), λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι αυτή είναι η δέκατη πέμπτη εστία της εν λόγω νόσου σε χοίρους κατά το τρέχον έτος και ότι οι εστίες αυτές εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Πολωνίας οι οποίες τελούσαν ήδη υπό περιορισμό.

(7)

Προκειμένου η παρούσα κατάσταση να αντιμετωπιστεί επαρκώς με προληπτικό και αποτελεσματικό τρόπο, είναι σημαντικό να θεσπιστούν ειδικά μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων ζώων και των προϊόντων τους στους τομείς που περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Τα μέτρα αυτά δικαιολογούνται λόγω της τυπολογίας των εστιών που αναφέρθηκαν σε οικόσιτους χοίρους και των υποκείμενων αιτιών τους.

(8)

Λαμβανομένης υπόψη της σχετικά μεγάλης απόστασης μεταξύ των πιο πρόσφατων εστιών τις οποίες η Πολωνία αποδίδει στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και των πρόσφατων επιδημιολογικών στοιχείων αλλά και για να προληφθούν περαιτέρω εστίες, είναι πλέον απαραίτητο και αναλογικό αυτή τη φορά να καλυφθούν σημαντικά μεγαλύτερες περιοχές.

(9)

Τα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να συνίστανται στην εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από την οδηγία 2002/60/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τους αυστηρούς περιορισμούς της διακίνησης και μεταφοράς χοίρων, όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 της εν λόγω οδηγίας στις περιοχές που περιγράφονται στο παράρτημα.

(10)

Προκειμένου η αυτή τη νέα επιδημιολογική κατάσταση να αντιμετωπιστεί με συνεκτικό και αναλογικό τρόπο, τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να επανεξεταστούν σε συνδυασμό με την εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ στην επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Η επανεξέταση θα πρέπει να λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, το αποτέλεσμα των ερευνών σχετικά με τις προκαταρκτικές πληροφορίες για αρκετές από τις εστίες σε οικόσιτους χοίρους που κοινοποίησε η Πολωνία το 2016, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν συνδέονται με αγριόχοιρους, αλλά μάλλον με την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και το αποτέλεσμα της περαιτέρω επιτήρησης και άλλες σχετικές επιδημιολογικές πληροφορίες.

(11)

Συνεπώς, μέχρι να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, οι περιοχές που εντοπίστηκαν ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στην Πολωνία θα πρέπει να παρατεθούν στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και να καθοριστεί το χρονικό διάστημα για το οποίο θα χαρακτηρίζεται έτσι αυτή η περιοχή.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Πολωνία εξασφαλίζει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/60/ΕΚ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που ορίζονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 15 Οκτωβρίου 2016.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Πολωνίας.

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(3)  Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27).

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2014/709/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ (ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 63).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πολωνία

Περιοχές που αναφέρονται στο Άρθρο 1

Ισχύει έως τις

Ζώνη προστασίας

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — από τα βόρεια σύνορα του χωριού Sanie-Dąb έως τα νότια, επί της οδού που συνδέει το χωριό Sanie-Dąb με το χωριό Kołaki Kościelne έως το σημείο τομής με τον ποταμό Dąb, στη συνέχεια κατά μήκος του ποταμού Dąb έως τα νοτιοανατολικά, στη συνέχεια κατά μήκος του άκρου του δάσους στα δυτικά σύνορα του χωριού Tybory-Olszewo, στη συνέχεια κατά μήκος της οδού που συνδέει το χωριό Tybory-Olszewo με το χωριό Tybory-Kamianka, κατόπιν κατά μήκος της δυτικής πλευράς του χωριού Tybory-Kamianka έως την οδό που συνδέει το χωριό Tybory-Kamianka με το χωριό Jabłonka Kościelna, στη συνέχεια νότια έως το υδατόρρευμα που συνδέει τη λίμνη Kamianka με τον ποταμό Jabłonka, κατόπιν κατά μήκος του υδατορρεύματος έως τις εκβολές του στον ποταμό Jabłonka, κατόπιν σε ευθεία γραμμή νοτίως της διασταύρωσης της οδού αριθ. 66 με την οδό που συνδέει το χωριό Jabłonka Kościelna με το χωριό Miodusy-Litwa·

β)

από τα νότια — κατά μήκος της οδού αριθ. 66 στη δυτική κατεύθυνση έως το σημείο τομής με τον ποταμό Jabłonka με την οδό αριθ. 66, στη συνέχεια κατά μήκος των νότιων συνόρων του χωριού Faszcze έως τον ποταμό Jablonka, περαιτέρω δυτικά κατά μήκος του ποταμού Jabłonka έως τα σύνορα μεταξύ του χωριού Wdziękoń Pierwszy και του χωριού Wdziękoń Drugi και στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή βόρεια έως την οδό αριθ. 66, στη συνέχεια κατά μήκος της οδού αριθ. 66 δυτικά μέχρι το σημείο τομής του υδατορρεύματος με την οδό αριθ. 66 σε ευθεία γραμμή με το χωριό Wdziękoń Pierwszy·

γ)

από τα δυτικά — προς τα βόρεια κατά μήκος του υδατορρεύματος έως την άκρη του δάσους, στη συνέχεια κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της προστατευόμενης περιοχής «Grabówka» και στη συνέχεια κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του δάσους έως την οδό που συνδέει το χωριό Grabówka με το χωριό Wróble-Arciszewο·

δ)

από τα βόρεια — σε ευθεία γραμμή ανατολικά του ποταμού Dąb νοτίως του χωριού Czarnowo Dąb, στη συνέχεια ανατολικά σε ευθεία γραμμή κατά μήκος των βόρειων συνόρων του χωριού Sanie-Dąb έως την οδό που συνδέει το χωριό Sanie-Dąb με το χωριό Κοłaki Κοscielne.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα βόρεια — από το χωριό Konowały κατά μήκος της δημοτικής οδού έως τη διασταύρωση με την οδό Szosa Kruszewska, στη συνέχεια έως την οδό Szosa Kruszewska κατά μήκος των νότιων συνόρων του δάσους έως την έξοδο στο χωριό Kruszewο·

β)

από τα δυτικά — σε όλο το χωριό Kruszewo κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της κοιλάδας του ποταμού Narew σε ευθεία γραμμή με το χωριό Waniewo έως τα σύνορα με το powiat wysokomazowiecki·

γ)

από τα νότια — από τα σύνορα με το powiat wysokomazowiecki κατά μήκος της δυτικής όχθης της κοιλάδας του ποταμού Narew·

δ)

από τα ανατολικά — από τη δυτική όχθη της κοιλάδας του ποταμού Narew σε ευθεία γραμμή έως το Topilec-Kolonia και στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή έως το χωριό Konowały.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα βόρεια — από τη διασταύρωση της οδού αριθ. 63 με την οδό που οδηγεί στη φυλακή στο Czerwony Bór, σε στροφή προς την κατεύθυνση του χωριού Polki-Teklin, στη συνέχεια βορείως αυτού του χωριού έως το σημείο τομής με τον ποταμό Gać έως τα ανατολικά σύνορα των τεχνητών λιμνών ιχθυοκαλλιέργειας γύρω από το χωριό Poryte-Jabłoń·

β)

από τα ανατολικά — κατά μήκος των ανατολικών συνόρων των τεχνητών λιμνών ιχθυοκαλλιέργειας γύρω από το χωριό Poryte-Jabłoń στην κατεύθυνση της οδού που συνδέει το χωριό Poryte-Jabłoń με την οδό αριθ. 66, κατά μήκος των δυτικών συνόρων του εν λόγω χωριού στην κατεύθυνση της οδού αριθ. 63·

γ)

από τα νότια — από την οδό αριθ. 63 βορείως του χωριού Stare Zakrzewo κατά μήκος της οδού που συνδέει το εν λόγω χωριό με το χωριό Tabędz, κατόπιν κατά μήκος των δυτικών και βόρειων συνόρων του εν λόγω χωριού·

δ)

από τα δυτικά — ευθεία γραμμή προς τα βόρεια έως τα δυτικά σύνορα του χωριού Bacze Mokre, στη συνέχεια από τα δυτικά σύνορα του χωριού Bacze Mokre σε ευθεία γραμμή έως τα βορειοανατολικά μέχρι την οδό που οδηγεί στη φυλακή Czerwony Bór, στη συνέχεια κατά μήκος της εν λόγω οδού αριθ. 63.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα βόρεια — από τα σύνορα του powiat wysokomazowiecki, κατά μήκος του υδατορρεύματος Brok Mały στο χωριό Miodusy-Litwa, κατά μήκος της νοτιοδυτικής πλευράς του· στη συνέχεια, από τα σύνορα του powiat zambrowski στην κατεύθυνση του χωριού Krajewo Białe, κατά μήκος των νότιων συνόρων του εν λόγω χωριού, στη συνέχεια κατά μήκος της οδού στην κατεύθυνση του χωριού Stary Skarżyn·

β)

από τα δυτικά — κατά μήκος των δυτικών συνόρων του χωριού Stary Skarżyn έως το σημείο τομής με το υδατόρρευμα Brok Mały, στη νοτιοανατολική κατεύθυνση νοτίως του χωριού Zaręby-Krztęki έως τα σύνορα του powiat zambrowski·

γ)

από τα νότια — από τα σύνορα του powiat zambrowski κατά μήκος του υδατορρεύματος που ρέει προς το χωριό Kaczyn-Herbasy·

δ)

από τα ανατολικά — κατά μήκος της οδού που κατευθύνεται προς το χωριό Miodusy-Litwa μέσω του χωριού Święck-Nowiny.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα βόρεια — από τη νότια πλευρά του χωριού Kierzki στην ανατολική κατεύθυνση έως την οδό αριθ. 671 επάνω από τα βόρεια σύνορα του χωριού Czajki·

β)

από τα ανατολικά — από την οδό αριθ. 671 έως το χωριό Jabłonowo-Kąty, στη συνέχεια σε νότια κατεύθυνση κατά μήκος της δυτικής όχθης του ποταμού Awissa· στη συνέχεια έως την οδό Idźki Średnie — Kruszewo-Brodowo από τη δυτική πλευρά του χωριού Kruszewo-Brodowo·

γ)

από τα νότια — από την οδό αριθ. 671 σε ευθεία γραμμή από το χωριό Idźki-Wykno κατά μήκος της οδού που συνδέει το χωριό Sokoły με το χωριό Jamiołki-Godzieby·

δ)

από τα δυτικά — από το χωριό Jamiołki-Godzieby κατά μήκος της ανατολικής όχθης του ποταμού Ślina έως το χωριό Jamiołki-Kowale, στη συνέχεια προς τα βόρεια διασχίζοντας το χωριό Stypułki-Βοrki έως την οδό Kierzki — Czajki στην ανατολική πλευρά του χωριού Kierzki.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — από τα σύνορα της πόλης Bielsk Podlaski, οδός Adam Mickiewicz, κατά μήκος των ανατολικών περιχώρων της πόλης Bielsk Podlaski·

β)

από τα νότια — κατά μήκος των νότιων περιχώρων της πόλης Bielsk Podlaski έως το χωριό Piliki, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Piliki, και στη συνέχεια σε ευθεία γραμμή έως την οδό αριθ. 66·

γ)

από τα δυτικά — από την οδό αριθ. 66 στην κατεύθυνση των δυτικών περιχώρων του χωριού Augustowo, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Augustowo, από το χωριό Augustowo σε ευθεία γραμμή έως τη διασταύρωση του σιδηροδρόμου και της τοπικής οδού αριθ. 1575Β·

δ)

από τα βόρεια — από τη διασταύρωση του σιδηροδρόμου και της τοπικής οδού αριθ. 1575Β κατά μήκος των βόρειων περιχώρων της πόλης Bielsk Podlaski έως τα σύνορα της πόλης Bielsk Podlaski, οδός Adam Mickiewicz.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — από τον ποταμό Bug κατά μήκος των συνόρων με το βοεβοδάτο Λούμπλιν έως την περιφερειακή οδό αριθ. 2007W·

β)

από τα νότια — κατά μήκος της επαρχιακής οδού αριθ. 2007W μαζί με όλο το χωριό Βοrsuki και τη δασική περιοχή της καμπύλης του ποταμού Bug·

γ)

από τα βόρεια και τα δυτικά — ο ποταμός Bug.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία από τον ποταμό Bug έως τη γραμμή της δασικής περιοχής·

β)

από τα βόρεια — κατά μήκος της γραμμής της δασικής περιοχής από τα κρατικά σύνορα έως την οδό που συνδέει τα χωριά Sutno και Νiemirów, στη συνέχεια κατά μήκος της οδού αυτής έως το σημείο τομής της με την τοπική οδό που οδηγεί νότια·

γ)

από τα δυτικά — κατά μήκος της τοπικής οδού με νότια κατεύθυνση από τη διασταύρωση με την οδό που συνδέει τα χωριά Sutno και Νiemirów έως τη γραμμή του ποταμού Bug·

δ)

από τα νότια — κατά μήκος της γραμμής του ποταμού Bug από το τέλος της τοπικής οδού που ξεκινά από τη διασταύρωση με την οδό Sutno — Niemirów έως τα κρατικά σύνορα.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα αντολικά — από τις εκβολές του ποταμού Czyżówka σε ευθεία γραμμή έως τον ποταμό Bug στη βόρεια κατεύθυνση·

β)

από τα βόρεια — κατά μήκος του ποταμού Bug έως τα σύνορα με το βοεβοδάτο Mazowieckie·

γ)

από τα δυτικά — από τον ποταμό Bug με κατεύθυνση νότια κατά μήκος του χωματόδρομου έως το βόρειο άκρο του δάσους Las Konstantynowski, έπειτα προς τα κάτω έως την οδό Gnojno — Konstantynów και κατά μήκος της εν λόγω οδού με κατεύθυνση νότια έως τη νότια άκρη του δάσους, στη συνέχεια κατά μήκος του χωματόδρομου με κατεύθυνση ανατολικά έως το χωριό Witoldów και στη συνέχεια στην οδό Konstantynów — Janów Podlaski·

δ)

από τα νότια — κατά μήκος της οδού Konstantynów — Janów Podlaski με κατεύθυνση ανατολικά έως τον ποταμό Czyżówka.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — από το χωριό Stara Bordziłówka κατά μήκος της τοπικής οδού με κατεύθυνση βόρεια μέχρι τη διασταύρωση των επαρχιακών οδών αριθ. 1022 και 1025, στη συνέχεια κατά μήκος της οδού αριθ. 1025 έως το χωριό Nosów·

β)

από τα βόρεια, από το χωριό Nosów κατά μήκος της επαρχιακής οδού αριθ. 1024 με κατεύθυνση δυτικά έως τα σύνορα με το βοεβοδάτο Mazowieckie·

γ)

από τα δυτικά — κατά μήκος των συνόρων με το βοεβοδάτο Mazowieckie έως την τοπική οδό ευθεία από το χωριό Wygnanki·

δ)

από τα νότια — από τα σύνορα με το βοεβοδάτο Mazowieckie ευθεία από το χωριό Wygnanki έως την τοπική οδό που οδηγεί στη δυτική άκρη του δάσους, στη συνέχεια κατά μήκος της τοπικής οδού στα βόρεια σύνορα του δάσους με την τοπική οδό που διευθύνει στο χωριό Stara Bordziłówka.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά και νότια — από τα σύνορα με το βοεβοδάτο lubelskie από την τοπική οδό που συνδέει τα χωριά Makarówka και Cełujki, κατά μήκος των συνόρων με το βοεβοδάτο lubelskie έως την περιφερειακή οδό αριθ. 2020W, και στη συνέχεια κατά μήκος αυτής της οδού αριθ. 2020W έως τη διασταύρωσή της με την περιφερειακή οδό αριθ. 698 στο χωριό Wólka Nosowska, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του χωριού Wólka Nosowska·

β)

από τα δυτικά — από τα σύνορα με το βοεβοδάτο lubelskie κατά μήκος της τοπικής οδού που συνδέει τα χωριά Cełujki και Makarówka έως το χωριό Makarówka, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του χωριού Makarówka, στη συνέχεια με κατεύθυνση βορειοδυτικά κατά μήκος της επαρχιακής οδού αριθ. 2037W έως το χωριό Huszlew, συμπεριλαμβανομένου ολόκληρου του χωριού Huszlew, στη συνέχεια από το χωριό Huszlew κατά μήκος της επαρχιακής οδού αριθ. 2034W έως το τέλος του δάσους, στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολικά κατά μήκος των βορείων συνόρων του δάσους, έως τα ανατολικά σύνορα του Gmina Huszlew, στη συνέχεια στη βόρεια κατεύθυνση κατά μήκος των δυτικών συνόρων του δάσους έως την περιφερειακή οδό αριθ. 698·

γ)

από τα βόρεια — κατά μήκος της περιφερειακής οδού αριθ. 698 μέσω του χωριού Rudka έως το χωριό Stara Kornica, συμπεριλαμβανομένων των χωριών Rudka, Stara Kornica και Nowa Kornica, στη συνέχεια κατά μήκος της περιφερειακής οδού αριθ. 698 έως τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό αριθ. 2020W στο χωριό Wólka Nosowska.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — κατά μήκος των κρατικών συνόρων: από την οδό αριθ. 640 έως τη γραμμή του χωριού Kolonia Klukowicze,

β)

από τα βόρεια — από τα κρατικά σύνορα κατά μήκος της οδού Kolonia Klukowicze — Witoszczyzna έως την οδό Wilanowo — Werpol,

γ)

από τα δυτικά — κατά μήκος της οδού Werpol — Wilanowo έως την οδό αριθ. 640 σε ευθεία γραμμή από τη διασταύρωση με την οδό Koterka — Tokary,

δ)

από τα νότια — από το χωριό Koterka κατά μήκος της οδού αριθ. 640 έως τα κρατικά σύνορα.

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — από το χωριό Wólka Nurzecka σε ευθεία γραμμή προς την κατεύθυνση των συνόρων του powiat siemiatycki, στη συνέχεια κατά μήκος των συνόρων του powiat siemiatycki έως τον ποταμό Pulwa,

β)

από τα νότια — κατά μήκος της βόρειας όχθης του ποταμού Pulwa προς την κατεύθυνση του χωριού Litwinowicze, στη συνέχεια από το χωριό Litwinowicze κατά μήκος της οδού που οδηγεί στο χωριό Anusin έως την πηγή του ποταμού Pulwa,

γ)

από τα δυτικά — από την οδό Litwinowicze — Anusin (σε ευθεία γραμμή από την πηγή του ποταμού Pulwa) ευθεία με κατεύθυνση βορειοδυτικά έως το χωριό Siemichocze, στη συνέχεια από τη διασταύρωση των οδών Anusin — Siemichocze με κατεύθυνση βόρεια έως την οδό Tymianka — Nurzec, διασχίζοντας τον δρόμο 1 km από το χωριό Nurzec Kolonia,

δ)

από τα βόρεια — από την οδό Tymianka — Nurzec σε ευθεία γραμμή έως το χωριό Wólka Nurzecka,

Τα όρια αυτής της ζώνης προστασίας έχουν ως εξής:

α)

από τα ανατολικά — από το χωριό Kolonia Budy σε ευθεία γραμμή έως το χωριό Sokoli Gród, στη συνέχεια με κατεύθυνση νότια έως την τοπική οδό που ενώνει τα χωριά Kulesze και Wilamówka·

β)

από τα νότια — παράλληλα την τοπική οδό έως το χωριό Wilamówka, στη συνέχεια ευθεία προς τα δυτικά έως το χωριό Olszowa Droga·

γ)

από τα δυτικά — κατά μήκος της ανατολικής όχθης του ποταμού Biebrza με κατεύθυνση βόρεια μέχρι τα νότια σύνορα του συγκροτήματος Osowiec Twierdza·

δ)

από τα βόρεια — από τα νότια σύνορα του συγκροτήματος Osowiec Twierdza κατά μήκος της οδού Carska Droga, στη συνέχεια με κατεύθυνση νοτιοανατολικά έως το χωριό Kolonia Budy.

15 Οκτωβρίου 2016

Ζώνη επιτήρησης

Η έκταση που αναφέρεται κατωτέρω:

 

Województwo podlaskie:

powiat hajnowski,

powiat białostocki,

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat łomżyński,

powiat M. Białystok,

powiat M. Łomża,

powiat moniecki,

powiat wysokomazowiecki,

powiat zambrowski.

 

Województwo mazowieckie:

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin και Goworowo στο powiat ostrołęcki,

gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce και Zbuczyn στο powiat siedlecki,

powiat M. Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń και Repki στο powiat sokołowski,

powiat łosicki,

powiat ostrowski.

 

Województwo lubelskie:

powiat bialski.

15 Οκτωβρίου 2016


Διορθωτικά

3.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 237/20


Διορθωτικό στην οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 135 της 30ής Μαΐου 1991 )

Στη σελίδα 47, παράρτημα 1 σημείο Δ3 δεύτερο εδάφιο δεύτερη στήλη:

αντί:

«εάν κανένα από τα 4 δείγματα δεν είναι ικανοποιητικό, τον επόμενο χρόνο πρέπει να λαμβάνονται 12 δείγματα.»

διάβαζε:

«εάν ένα από τα 4 δείγματα δεν είναι ικανοποιητικό, τον επόμενο χρόνο πρέπει να λαμβάνονται 12 δείγματα.».