ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ο έτος
29 Ιουνίου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1042 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, όσον αφορά το εφαρμοστέο ποσοτικό όριο για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1043 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2016, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Café de Valdesia (ΠΟΠ)]

3

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1044 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2016, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Ginja de Óbidos e Alcobaça (ΠΓΕ)]

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1045 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2016, για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για έναν παραγωγό-εξαγωγέα σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1046 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2016, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου

19

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1047 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

36

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1048 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

67

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1049 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2016, για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποίησε η Κύπρος το 2013 για τη χρηματοδότηση των έκτακτων μέτρων καταπολέμησης της ψευδοπανώλης των πτηνών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 3857]

69

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1042 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, όσον αφορά το εφαρμοστέο ποσοτικό όριο για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων διανύει μακρά περίοδο σοβαρών ανισορροπιών της αγοράς. Μολονότι η παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων παρέμεινε συνολικά σταθερή το 2015 σε σύγκριση με το 2014, η παραγωγή αυξήθηκε σημαντικά στην Ένωση και στις άλλες κύριες εξαγωγικές περιοχές.

(2)

Οι επενδύσεις στη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, οι οποίες είχαν υλοποιηθεί λόγω προετοιμασίας της λήξης των ποσοστώσεων γάλακτος και ενόψει των ευνοϊκών μεσοπρόθεσμων προοπτικών στην παγκόσμια αγορά, οδήγησαν στη σταθερή αύξηση της παραγωγής γάλακτος στην Ένωση. Οι πλεονάζουσες ποσότητες γάλακτος μεταποιούνται σε προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.

(3)

Ως εκ τούτου, οι τιμές του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στην Ένωση ακολούθησαν φθίνουσα πορεία το 2014 και το 2015, περίοδο κατά την οποία μειώθηκαν στο επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου (1) καθορίζει ποσοτικά όρια για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στην καθορισμένη τιμή που αναφέρεται στον εν λόγω κανονισμό. Μετά την εξάντληση των εν λόγω ορίων, η αγορά πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας διαγωνισμού για τον προσδιορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς.

(5)

Το αρχικό ποσοτικό όριο των 109 000 τόνων για την αγορά αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή, που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1370/2013, εξαντλήθηκε στις 31 Μαρτίου 2016.

(6)

Προκειμένου να βοηθηθεί ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στην εξεύρεση νέας ισορροπίας υπό της επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην αγορά και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του μηχανισμού δημόσιας παρέμβασης, τα ποσοτικά όρια για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή διπλασιάστηκαν για το έτος 2016 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/591 του Συμβουλίου (2).

(7)

Διεξήχθη διαγωνισμός πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) 2016/591 και περίπου 27 000 τόνοι αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη αγοράστηκαν μέσω αυτής της διαδικασίας.

(8)

Μετά την επανέναρξη των αγορών από την παρέμβαση σε καθορισμένη τιμή στο πλαίσιο του νέου ποσοτικού ορίου, οι ποσότητες του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αγοράζονταν κάθε εβδομάδα ήταν σημαντικά υψηλότερες απ' ό,τι στην αρχή του έτους. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι το νέο ποσοτικό όριο θα εξαντληθεί γρήγορα.

(9)

Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ποσότητες που ενδεχομένως θα αγοραστούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των διαθέσιμων ποσοτήτων για την αγορά αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από την παρέμβαση σε καθορισμένη τιμή το 2016.

(10)

Για να διασφαλιστεί ότι το προσωρινό μέτρο που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και ότι θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το έτος 2016, τα ποσοτικά όρια για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από την παρέμβαση σε καθορισμένη τιμή καθορίζονται σε 100 000 τόνους όσον αφορά το βούτυρο και σε 350 000 τόνους όσον αφορά το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Ποσότητες που ενδεχομένως αγοράζονται σε περίπτωση εν εξελίξει διαδικασίας διαγωνισμού κατά την 29η Ιουνίου 2016 δεν υπολογίζονται στα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοτικά όρια.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/591 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, όσον αφορά τα ποσοτικά όρια που εφαρμόζονται για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη (ΕΕ L 103 της 19.4.2016, σ. 3).


29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1043 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουνίου 2016

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Café de Valdesia (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που κατέθεσε η Δομινικανή Δημοκρατία για την καταχώριση της ονομασίας «Café de Valdesia» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί καμία δήλωση ένστασης στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Café de Valdesia» πρέπει να καταχωρισθεί.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ονομασία «Café de Valdesia» (ΠΟΠ) καταχωρίζεται.

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.8. Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.) του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 91 της 8.3.2016, σ. 15.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1044 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουνίου 2016

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Ginja de Óbidos e Alcobaça (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Πορτογαλία για την καταχώριση της ονομασίας «Ginja de Óbidos e Alcobaça» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Ginja de Óbidos e Alcobaça» πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία «Ginja de Óbidos e Alcobaça» (ΠΓΕ).

Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.6 Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα, του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 91 της 8.3.2016, σ. 12.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).


29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1045 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2016

για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για έναν παραγωγό-εξαγωγέα σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ»), και ιδίως το άρθρο 8,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) («ο βασικός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων»), και ιδίως το άρθρο 13,

Αφού ενημέρωσε τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013 (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή»), επέβαλε προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση («η Ένωση») φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου («συστοιχίες») και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών και πλακιδίων) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («η ΛΔΚ»).

(2)

Μια ομάδα παραγωγών-εξαγωγέων εξουσιοδότησε το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας για Εισαγωγές και Εξαγωγές Μηχανημάτων και Ηλεκτρονικών Προϊόντων («CCCME») να υποβάλει εκ μέρους της στην Επιτροπή ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές, και το Επιμελητήριο όντως το έπραξε. Είναι σαφές από τους όρους της εν λόγω ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές ότι αποτελεί σύνθεση των ατομικών αναλήψεων υποχρεώσεων ως προς τις τιμές για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα, τις οποίες, για πρακτικούς λόγους, συντονίζει το CCCME.

(3)

Με την απόφαση 2013/423/ΕΕ (4), η Επιτροπή αποδέχθηκε την εν λόγω ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές όσον αφορά τον προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ. Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2013 (5), η Επιτροπή τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013 για να θεσπίσει τις τεχνικές αλλαγές που ήταν αναγκαίες λόγω της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης όσον αφορά τον προσωρινό δασμό αντιντάμπινγκ.

(4)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 (6), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στην Ένωση συστοιχιών και κυψελών καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ («τα υπό εξέταση προϊόντα»). Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 (7), το Συμβούλιο επέβαλε επίσης οριστικό αντισταθμιστικό δασμό στις εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων στην Ένωση.

(5)

Μετά την κοινοποίηση της τροποποιημένης έκδοσης της ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές από ομάδα παραγωγών-εξαγωγέων («οι παραγωγοί-εξαγωγείς») από κοινού με το CCCME, η Επιτροπή επιβεβαίωσε με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ (8) την αποδοχή της τροποποιημένης ανάληψης υποχρέωσης ως προς τις τιμές («η ανάληψη υποχρέωσης») για την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων. Το παράρτημα της παρούσας απόφασης απαριθμεί τους παραγωγούς-εξαγωγείς για τους οποίους έγινε αποδεκτή η ανάληψη υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένης της Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd («Shinetime China»), μαζί με τη συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ένωση (SHINETIME SOLAR GmbH, «Shinetime Europe»), οι οποίες καλύπτονται από κοινού από τον πρόσθετο κωδικό TARIC: B919.

(6)

Με την εκτελεστική απόφαση 2014/657/ΕΕ (9), η Επιτροπή αποδέχθηκε πρόταση που κατατέθηκε από την ομάδα των παραγωγών-εξαγωγέων από κοινού με το CCCME για την παροχή διευκρινίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της ανάληψης υποχρέωσης για τα υπό εξέταση προϊόντα που καλύπτονται από την ανάληψη υποχρέωσης, δηλαδή τις συστοιχίες και τις κυψέλες καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ, τα οποία σήμερα υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 8541 40 90 (κωδικοί TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 και 8541409039), που παράγονται από τους παραγωγούς-εξαγωγείς («καλυπτόμενο προϊόν»). Οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 4 ανωτέρω, μαζί με την ανάληψη υποχρέωσης, αναφέρονται από κοινού ως «μέτρα».

(7)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/866 (10), η Επιτροπή ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για τρεις παραγωγούς-εξαγωγείς.

(8)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1403 (11), η Επιτροπή ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για ακόμη έναν παραγωγό-εξαγωγέα.

(9)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2018 (12), η Επιτροπή ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς-εξαγωγείς.

(10)

Η Επιτροπή κίνησε έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ με ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (13) στις 5 Δεκεμβρίου 2015.

(11)

Η Επιτροπή κίνησε έρευνα επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων δυνάμει του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ με ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (14) στις 5 Δεκεμβρίου 2015.

(12)

Η Επιτροπή κίνησε, επίσης, μερική ενδιάμεση επανεξέταση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων με ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (15) στις 5 Δεκεμβρίου 2015.

(13)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/115 (16), η Επιτροπή ανακάλεσε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για ακόμη έναν παραγωγό-εξαγωγέα.

(14)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/185 (17), η Επιτροπή επέκτεινε τον οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 όσον αφορά τις εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν, είτε δηλώνεται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε όχι.

(15)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/184 (18), η Επιτροπή επέκτεινε τον οριστικό αντισταθμιστικό δασμό που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 όσον αφορά τις εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις εισαγωγές των υπό εξέταση προϊόντων προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας και Ταϊβάν είτε όχι.

B.   ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(16)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να μην πωλούν το καλυπτόμενο προϊόν στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Ένωση κάτω από μια συγκεκριμένη ελάχιστη τιμή εισαγωγής («ΕΤΕ») εντός του σχετικού ετήσιου επιπέδου εισαγωγών στην Ένωση («ετήσιο επίπεδο») που ορίζεται στην ανάληψη υποχρέωσης.

(17)

Στο κείμενο της ανάληψης υποχρέωσης καθορίζονται επίσης, σε έναν μη εξαντλητικό κατάλογο, οι παραβάσεις της ανάληψης υποχρέωσης. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει, ειδικότερα, την έκδοση εμπορικού τιμολογίου ή τιμολογίου μεταπώλησης στο οποίο η υποκείμενη οικονομική συναλλαγή (π.χ. το χρηματικό ποσό που πράγματι καταβάλλεται από τον αγοραστή μετά τις προσαρμογές για πιστωτικά/χρεωστικά σημειώματα κ.λπ.) δεν αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία του εμπορικού τιμολογίου.

Ο παραγωγός-εξαγωγέας ευθύνεται για τις παραβάσεις καθενός από τα συνδεδεμένα μέρη του που καθορίζονται στην ανάληψη υποχρέωσης.

(18)

Σύμφωνα με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης, οι παραγωγοί-εξαγωγείς υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση αναλυτικές πληροφορίες για το σύνολο των εξαγωγικών τους πωλήσεων και μεταπωλήσεων στην Ένωση («τριμηνιαίες εκθέσεις»). Αυτό συνεπάγεται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εν λόγω τριμηνιαίες εκθέσεις πρέπει να είναι πλήρη και ορθά και ότι οι δηλούμενες συναλλαγές συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης.

(19)

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ανάληψη υποχρέωσης, οι παραγωγοί-εξαγωγείς ανέλαβαν επίσης την υποχρέωση να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες η Επιτροπή.

Γ.   ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

(20)

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ανάληψη υποχρέωσης, επαλήθευσε τις πληροφορίες που υπέβαλαν η Shinetime China και η συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ένωση και που σχετίζονταν με την ανάληψη υποχρέωσης. Η Επιτροπή έλαβε επίσης αποδεικτικά στοιχεία από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και του άρθρου 13 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων.

(21)

Τα πορίσματα που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 22 έως 25 σκιαγραφούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν για τη Shinetime China και τη συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ένωση, τα οποία υποχρεώνουν την Επιτροπή να ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα.

Δ.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(a)   Πωλήσεις της Shinetime China

(22)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που ελήφθησαν και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες καταδεικνύουν ότι ένας φερόμενος ως μη συνδεδεμένος εισαγωγέας στην Ένωση διέθετε, τουλάχιστον για ορισμένο χρονικό διάστημα, την ίδια διεύθυνση με τη Shinetime Europe. Ο εν λόγω φερόμενος ως μη συνδεδεμένος εισαγωγέας εξέδωσε προς τον τελικό πελάτη του δύο τιμολόγια μεταπώλησης για μια συναλλαγή που αφορούσε ηλιακές συστοιχίες: ένα τιμολόγιο στο οποίο τηρήθηκε η ΕΤΕ και ένα άλλο τιμολόγιο στο οποίο δεν τηρήθηκε η ΕΤΕ. Οι αριθμοί τιμολογίου, η ποσότητα των συστοιχιών και οι εταιρικοί κωδικοί προϊόντος ήταν πανομοιότυπα. Η πληρωμή από τον τελικό πελάτη έγινε στη Shinetime China για την εν λόγω συναλλαγή και αντιστοιχούσε στην αξία του τιμολογίου για το οποίο δεν τηρήθηκε η ΕΤΕ. Η πρακτική αυτή είχε πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά.

(23)

Επιπλέον, τα στοιχεία που ελήφθησαν καταδεικνύουν την ύπαρξη και άλλης μορφής καταστρατήγησης της ανάληψης υποχρέωσης. Η Shinetime China είχε εκδώσει για μη συνδεδεμένο πελάτη στην Ένωση προτιμολόγιο με τιμή χαμηλότερη από την ΕΤΕ. Ο εν λόγω πελάτης είχε προβεί στην καταβολή της τιμής κάτω της ΕΤΕ στον λογαριασμό της Shinetime China στο Χονγκ Κονγκ.

(b)   Πωλήσεις της Shinetime Europe

(24)

Τα στοιχεία που ελήφθησαν καταδεικνύουν ότι η Shinetime Europe επίσης εξέδωσε δύο τιμολόγια μεταπώλησης για μια συναλλαγή που αφορούσε ηλιακούς συλλέκτες στον πρώτο μη συνδεδεμένο πελάτη στην Ένωση: ένα τιμολόγιο στο οποίο τηρήθηκε η ΕΤΕ και ένα άλλο τιμολόγιο στο οποίο δεν τηρήθηκε η ΕΤΕ. Οι αριθμοί τιμολογίου, η ποσότητα των συλλεκτών και οι εταιρικοί κωδικοί προϊόντος ήταν πανομοιότυπα. Η πληρωμή από τον πρώτο μη συνδεδεμένο πελάτη στην Ένωση στη Shinetime Europe για την εν λόγω συναλλαγή αντιστοιχούσε στην αξία του τιμολογίου για το οποίο δεν τηρήθηκε η ΕΤΕ.

(25)

Επιπλέον, για την περίοδο κατά την οποία έλαβε χώρα η συναλλαγή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24, η Shinetime Europe δεν υπέβαλε στην Επιτροπή τριμηνιαία έκθεση για τις πωλήσεις.

(26)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και το γεγονός της μη υποβολής έκθεσης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχαν λάβει χώρα παραβιάσεις της ανάληψης υποχρέωσης.

E.   ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(27)

Τα στοιχεία που ελήφθησαν καταδεικνύουν ότι το τιμολόγιο μεταπώλησης που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24 συνδέεται με την ακόλουθη συναλλαγή:

Αριθμός εμπορικού τιμολογίου που συνοδεύει εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε ανάληψη υποχρέωσης

Ημερομηνία

Εκδόθηκε από

Εκδόθηκε προς

XTSSG1501-004-CI

16 Ιανουαρίου 2015

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co., Ltd

SHINETIME SOLAR GmbH

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2013, το εν λόγω τιμολόγιο κηρύσσεται άκυρο. Η τελωνειακή οφειλή που προέκυψε κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να εισπραχθεί από τις εθνικές τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφοι 3 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19), όταν η ανάκληση της ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με τη Shinetime China από κοινού με τη συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ένωση τεθεί σε ισχύ. Οι αρμόδιες για την είσπραξη των δασμών εθνικές τελωνειακές αρχές θα ενημερωθούν σχετικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το παράρτημα III σημείο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 σημείο 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2013, οι εισαγωγές απαλλάσσονται από δασμούς μόνο σε περίπτωση που το τιμολόγιο αναφέρει την τιμή και τις τυχόν μειώσεις τιμών. Εάν οι όροι αυτοί δεν τηρούνται, οφείλονται δασμοί, ακόμη και όταν το εμπορικό τιμολόγιο που συνοδεύει τα εμπορεύματα δεν έχει ακυρωθεί από την Επιτροπή.

ΣΤ.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(28)

Η ανάληψη υποχρέωσης προβλέπει ότι μια παράβαση από μεμονωμένο παραγωγό-εξαγωγέα δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ανάκληση της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή οφείλει να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης παράβασης όσον αφορά τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς και το CCCME.

(29)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αξιολόγησε τις επιπτώσεις των παραβάσεων από τις εταιρείες Shinetime China και τη συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ένωση όσον αφορά τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς και το CCCME.

(30)

Η ευθύνη για τις παραβάσεις βαρύνει μόνο τον εν λόγω παραγωγό-εξαγωγέα· κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν δεν έχουν εντοπιστεί έως τώρα συστηματικές παραβάσεις από μεγάλο αριθμό παραγωγών-εξαγωγέων ή το CCCME.

(31)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συνολική λειτουργία της ανάληψης υποχρέωσης δεν θίγεται και ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν λόγοι ανάκλησης της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς και το CCCME.

Ζ.   ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

(32)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 13 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων. Η Shinetime China υπέβαλε παρατηρήσεις εξ ονόματος της Shinetime China και Shinetime Europe και έγινε δεκτή σε ακρόαση.

Γνησιότητα των τιμολογίων που εκδόθηκαν από τις Shinetime China και Shinetime Europe

(33)

Η Shinetime China αμφισβήτησε ότι οι Shinetime China και Shinetime Europe είχαν εκδώσει τιμολόγια και τιμολόγια μεταπώλησης για τα οποία δεν τηρήθηκε η ΕΤΕ. Η Shinetime China εξήγησε ότι οι εσωτερικοί τους κανόνες απαιτούν να υπογράφονται και να σφραγίζονται όλα τα επίσημα τιμολόγια. Ελλείψει υπογραφής και σφραγίδας στα τιμολόγια που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 23 και 24, η Shinetime China δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα εν λόγω τιμολόγια στο σύστημά της. Η Shinetime China επιβεβαίωσε την έκδοση ενός μόνο τιμολογίου μεταπώλησης, το οποίο τηρούσε την ΕΤΕ.

(34)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτό το επιχείρημα. Η Επιτροπή δεν έθεσε το ζήτημα εάν τα τιμολόγια που αναφέρονται στις ανωτέρω αιτιολογικές σκέψεις ήταν επίσημα τιμολόγια της Shinetime China και επίσημα τιμολόγια μεταπώλησης της Shinetime Europe.

(35)

Αντιθέτως, ο ισχυρισμός της Shinetime China σχετικά με τη γνησιότητα των εν λόγω τιμολογίων είναι άνευ σημασίας. Η Επιτροπή εξακρίβωσε ότι ένας μη συνδεδεμένος πελάτης στην Ένωση είχε αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει ποσό κάτω της ΕΤΕ στη Shinetime China για τη συναλλαγή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 23. Η Επιτροπή στήριξε το πόρισμα αυτό σε αλληλογραφία την οποία η Shinetime China ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν σε θέση να αντικρούσει λόγω αποχώρησης των οικείων υπαλλήλων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι μόνη της η δήλωση της Shinetime China ότι ούτε η κρίσιμη αλληλογραφία ούτε το εν λόγω τιμολόγιο είναι ανιχνεύσιμα στο σύστημά της ή ότι η εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμό στο Χονγκ Κονγκ είναι ανεπαρκής για να μεταβάλει το ανωτέρω πόρισμα.

(36)

Επιπλέον, η Επιτροπή εξακρίβωσε επίσης ότι η πληρωμή από τον πρώτο μη συνδεδεμένο πελάτη στην Ένωση στη Shinetime Europe για τη συναλλαγή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24 αντιστοιχούσε στην αξία του τιμολογίου μεταπώλησης για το οποίο δεν τηρήθηκε η ΕΤΕ. Ως εκ τούτου, ανεξάρτητα από κάθε ισχυρισμό της Shinetime China ότι το τιμολόγιο μεταπώλησης που εκδόθηκε για ποσό χαμηλότερο από την ΕΤΕ δεν ήταν αυθεντικό, η υποκείμενη οικονομική συναλλαγή (π.χ. το χρηματικό ποσό που πράγματι καταβάλλεται από τον αγοραστή μετά τις προσαρμογές για πιστωτικά/χρεωστικά σημειώματα και τα παρόμοια) δεν ήταν σύμφωνη με την ονομαστική αξία του εμπορικού τιμολογίου μεταπώλησης που επιβεβαιώθηκε ότι αποτελούσε το επίσημο τιμολόγιο μεταπώλησης της Shinetime Europe. Τα επιχειρήματα της Shinetime China σχετικά με την πληρωμή του τιμολογίου εξετάζονται στις αιτιολογικές σκέψεις 41 έως 48.

Πώληση σε τιμή κατώτερη από την ΕΤΕ από την Shinetime China

(37)

Η Shinetime China ισχυρίστηκε ότι η πληρωμή που έλαβε από τον φερόμενο ως μη συνδεδεμένο εισαγωγέα που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 22 ήταν απλώς προπληρωμή. Για να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό αυτό, η Shinetime China υπέβαλε την τεκμηρίωση εξαγωγής και ένα απόσπασμα από το βιβλίο πελατών σχετικά με τον φερόμενο ως μη συνδεδεμένο εισαγωγέα.

(38)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτό το επιχείρημα. Τα αποδεικτικά στοιχεία που ελήφθησαν από τις εθνικές τελωνειακές αρχές αποδεικνύουν ότι ο τελικός πελάτης στην Ένωση εξόφλησε άμεσα στη Shinetime China το τιμολόγιο μεταπώλησης το οποίο εξέδωσε ο φερόμενος ως μη συνδεδεμένος εισαγωγέας που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 22. Στην εν λόγω πληρωμή (κάτω από την ΕΤΕ) στη Shinetime China γινόταν αναφορά στον αριθμό τιμολογίου μεταπώλησης που εξέδωσε ο φερόμενος ως μη συνδεδεμένος εισαγωγέας.

(39)

Ένα απόσπασμα από το βιβλίο πελατών, χωρίς κανένα πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο το οποίο να συνδέει την πληρωμή που λήφθηκε από τον φερόμενο ως μη συνδεδεμένο εισαγωγέα με τη συναλλαγή του τελικού πελάτη στην Ένωση, είναι άνευ σημασίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αντικρούσει τα αποδεικτικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στη Shinetime China. Το επιχείρημα σχετικά με την πιθανή προπληρωμή από τον φερόμενο ως μη συνδεδεμένο εισαγωγέα είναι επίσης άνευ σημασίας εν προκειμένω.

(40)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εμμένει στο συμπέρασμά της ότι η Shinetime China παραβίασε την ανάληψη υποχρέωσης, καθώς προχώρησε σε πώληση σε τιμή κάτω της ΕΤΕ μέσω ενός φερόμενου ως μη συνδεδεμένου εισαγωγέα στην Ένωση.

Πώληση σε τιμή κατώτερη από την ΕΤΕ από την Shinetime Europe

(41)

Η Shinetime China ισχυρίστηκε ότι τα έγγραφα που αφορούσαν τη συναλλαγή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24 ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανάληψης υποχρέωσης και ότι τηρήθηκε η ελάχιστη τιμή εισαγωγής. Η Shinetime China υπέβαλε τη σχετική υποκείμενη τεκμηρίωση εξαγωγής και την τελωνειακή διασάφηση.

(42)

Η Επιτροπή απορρίπτει αυτό το επιχείρημα. Η κατά τους εν λόγω ισχυρισμούς συμμόρφωση με την ΕΤΕ με βάση την ανωτέρω τεκμηρίωση είναι άνευ σημασίας όσον αφορά την εκτίμηση του αν η υποκείμενη συναλλαγή πληρωμής επιβεβαίωνε ότι η ΕΤΕ όντως τηρήθηκε.

(43)

Η Shinetime China ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η πληρωμή στη Shinetime Europe ήταν μερική μόνο πληρωμή. Το υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας, καταβλήθηκε στη Shinetime China δέκα μήνες αργότερα λόγω της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Shinetime Europe. Η Shinetime China υπέβαλε τη σχετική επιβεβαίωση πληρωμής προς στήριξη του επιχειρήματός της περί μερικής πληρωμής.

(44)

Η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει δεκτό το επιχείρημα αυτό για τους παρακάτω λόγους.

(45)

Πρώτον, ο όρος πληρωμής που αναφέρεται στο υποκείμενο τιμολόγιο μεταπώλησης ήταν σαφώς για 100 % προπληρωμή. Επιπλέον, η πληρωμή από τον μη συνδεδεμένο πελάτη στην Ένωση δεν περιλάμβανε καμία αναφορά σε προπληρωμή. Αντιθέτως, περιείχε αναφορά στο τιμολόγιο μεταπώλησης και αντιστοιχούσε στην αξία του τιμολογίου μεταπώλησης που δεν τηρούσε την ΕΤΕ.

(46)

Δεύτερον, το δελτίο παράδοσης που υπέβαλε η Shinetime China αποτελεί ένδειξη ότι οι ηλιακές συστοιχίες παραδόθηκαν πράγματι στον μη συνδεδεμένο πελάτη στην Ένωση, παρά τη μη τήρηση του όρου πληρωμής. Η πληρωμή του υπολοίπου δεν ζητήθηκε για δέκα περίπου ακόμη μήνες μετά την παράδοση.

(47)

Τρίτον, η Shinetime China δεν υπέβαλε οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία (όπως συμφωνία με τον πελάτη σχετικά με την υποτιθέμενη μερική πληρωμή ή χρεωστικό σημείωμα για καταβολή τόκων υπερημερίας) προς στήριξη του ισχυρισμού της περί της υποτιθέμενης μερικής πληρωμής και της καταβολής τόκων υπερημερίας, εκτός από την επιβεβαίωση πληρωμής για τα ποσά αυτά.

(48)

Τέλος, στην Επιτροπή δεν κοινοποιήθηκε καμία από τις υποτιθέμενες αιτήσεις πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος καταβολής τόκων υπερημερίας.

(49)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα επιχειρήματα της Shinetime China είναι αβάσιμα και επικυρώνει το πόρισμά της ότι η Shinetime Europe παραβίασε την ανάληψη υποχρέωσης, καθώς προχώρησε σε πώληση σε τιμή κάτω από την ΕΤΕ σε μη συνδεδεμένο πελάτη στην Ένωση.

Μη υποβολή εκθέσεων

(50)

Η Shinetime China ισχυρίστηκε ότι η Shinetime Europe υπέβαλε τη σχετική τριμηνιαία έκθεση για τις πωλήσεις με καθυστέρηση. Επιπλέον, η Shinetime China παραδέχθηκε ότι η συναλλαγή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24 δεν γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή.

(51)

Εκτός του ότι η Shinetime China δεν τήρησε την υποχρέωσή της να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Shinetime Europe, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η υποχρέωση υποβολής έκθεσης καλύπτει όλες τις συναλλαγές στο συγκεκριμένο ημερολογιακό τρίμηνο. Η Shinetime Europe δεν ανέφερε τη συναλλαγή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24 και η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρίμηνο πριν από την παύση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εμμένει στο πόρισμά της ότι η Shinetime Europe παρέβη την υποχρέωση υποβολής έκθεσης στο πλαίσιο της ανάληψης υποχρέωσης.

(52)

Η Shinetime China ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η καθυστερημένη υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης δεν είναι αρκετή για την ακύρωση της συναλλαγής που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 24.

(53)

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην ακύρωση της εν λόγω συναλλαγής εξηγούνται στις αιτιολογικές σκέψεις 24 και 27. Η καθυστερημένη υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης πωλήσεων, και ιδίως το γεγονός ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν γνωστοποιήθηκε, αποτελούν παραβιάσεις της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της ανάληψης υποχρέωσης. Οι εν λόγω παραβιάσεις, παρόλο που αποτελούν επαρκή λόγο για τον αποκλεισμό της Shinetime China από την ανάληψη υποχρέωσης, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση σχετικά με την ακύρωση της ανωτέρω συναλλαγής.

Η.   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

(54)

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ, το άρθρο 13 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, καθώς και σύμφωνα με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης για τη Shinetime China από κοινού με τη συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ένωση θα πρέπει να ανακληθεί.

(55)

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ και το άρθρο 13 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και ο οριστικός αντισταθμιστικός δασμός που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 εφαρμόζονται αυτόματα στις εισαγωγές καταγωγής ή προέλευσης ΛΔΚ του υπό εξέταση προϊόντος που παράγεται από τη Shinetime China (πρόσθετος κωδικός TARIC: B919) από την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(56)

Για λόγους ενημέρωσης, ο πίνακας του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού απαριθμεί τους παραγωγούς-εξαγωγείς για τους οποίους δεν επηρεάζεται η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανακαλείται η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης σε σχέση με την εταιρεία Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd μαζί με τη συνδεδεμένη εταιρεία της στην Ένωση, οι οποίες καλύπτονται από κοινού από τον πρόσθετο κωδικό TARIC: Β919.

Άρθρο 2

Το εμπορικό τιμολόγιο αριθ. XTSSG1501-004-CI, το οποίο εκδόθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2015 από τη Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd προς τη SHINETIME SOLAR GmbH, κηρύσσεται άκυρο. Οι εθνικές τελωνειακές αρχές καλούνται να εισπράξουν την τελωνειακή οφειλή που προέκυψε κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1239/2013.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93.

(3)  ΕΕ L 152 της 5.6.2013, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 209 της 3.8.2013, σ. 26.

(5)  ΕΕ L 209 της 3.8.2013, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 325 της 5.12.2013, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 325 της 5.12.2013, σ. 66.

(8)  ΕΕ L 325 της 5.12.2013, σ. 214.

(9)  ΕΕ L 270 της 11.9.2014, σ. 6.

(10)  ΕΕ L 139 της 5.6.2015, σ. 30.

(11)  ΕΕ L 218 της 19.8.2015, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 295 της 12.11.2015, σ. 23.

(13)  ΕΕ C 405 της 5.12.2015, σ. 8.

(14)  ΕΕ C 405 της 5.12.2015, σ. 20.

(15)  ΕΕ C 405 της 5.12.2015, σ. 33.

(16)  ΕΕ L 23 της 29.1.2016, σ. 23.

(17)  ΕΕ L 37 της 12.2.2016, σ. 76.

(18)  ΕΕ L 37 της 12.2.2016, σ. 56.

(19)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος εταιρειών

Επωνυμία εταιρείας

Πρόσθετος κωδικός TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/19


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1046 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2016

για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας έπειτα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα

(1)

Κατόπιν έρευνας αντιντάμπινγκ («αρχική έρευνα») σύμφωνα με το άρθρο 5 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ» ή «οικεία χώρα») με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010 του Συμβουλίου (2) («αρχικά μέτρα»).

(2)

Τα αρχικά μέτρα που επιβλήθηκαν έλαβαν τη μορφή κατ' αξίαν δασμολογικού συντελεστή ύψους 64,3 %.

(3)

Το 2012 και το 2013, ύστερα από δύο έρευνες κατά της καταστρατήγησης, τα αρχικά μέτρα επεκτάθηκαν καταρχάς στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο που αποστέλλονται από τη Μαλαισία (3) και, κατά δεύτερον, στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο από τη ΛΔΚ, το οποίο περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 97 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά όχι τα 4,0 mm (4). Στις 30 Οκτωβρίου 2015, ύστερα από τρίτη έρευνα κατά της καταστρατήγησης, τα μέτρα επεκτάθηκαν σε σύρμα από μολυβδαίνιο, το οποίο περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 97 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 4,0 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 11,0 mm (5).

2.   Έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων

(4)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη ισχύος (6) των μέτρων αντιντάμπινγκ, η Επιτροπή έλαβε αίτηση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των εν λόγω μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(5)

Η («αίτηση υποβλήθηκ»), που είναι η κύρια παραγωγός σύρματος από μολυβδαίνιο της Ένωσης και αντιπροσωπεύει το 90 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής.

(6)

Η αίτηση βασίζεται στον λόγο ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων θα έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας για τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης.

(7)

Στις 12 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή κίνησε επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, προκειμένου να καθορίσει αν η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας. Δημοσίευσε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (7) («ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας»).

3.   Ενδιαφερόμενα μέρη

(8)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να έλθουν σε επαφή με τις υπηρεσίες της για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Επιπλέον, η Επιτροπή πληροφόρησε ειδικά την αιτούσα, άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εισαγωγείς και τους χρήστες στην Ένωση που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και τις αρχές της Κίνας σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων και τους κάλεσε να συμμετάσχουν.

(9)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την έναρξη της επανεξέτασης και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή και/ή από τον σύμβουλο ακροάσεων σε διαδικασίες εμπορικών προσφυγών.

3.1.   Δειγματοληψία

(10)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή ανέφερε ότι ήταν πιθανό να προβεί σε δειγματοληψία των ενδιαφερόμενων μερών σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

(a)   Δειγματοληψία εισαγωγέων

(11)

Για να αποφασιστεί κατά πόσον η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ναι, να επιλεγεί δείγμα, η Επιτροπή ζήτησε από όλους τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς να παράσχουν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(12)

Κανένας εισαγωγέας δεν προσήλθε για να προσκομίσει τις πληροφορίες που είχαν ζητηθεί στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας.

(b)   Δειγματοληψία παραγωγών-εξαγωγέων στη ΛΔΚ

(13)

Λόγω του εμφανώς μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στη ΛΔΚ, στην ανακοίνωση για την έναρξη έρευνας εξετάστηκε η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληψίας.

(14)

Για να αποφασιστεί κατά πόσον η δειγματοληψία ήταν αναγκαία και, εάν ήταν, να επιλεγεί δείγμα, η Επιτροπή ζήτησε από όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς στη ΛΔΚ να παράσχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στις ανακοινώσεις για την έναρξη έρευνας. Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από την αποστολή της ΛΔΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εντοπίσει και/ή να επικοινωνήσει με άλλους παραγωγούς-εξαγωγείς που, ενδεχομένως, θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην έρευνα.

(15)

Μόνο μία εταιρεία στη ΛΔΚ υπέβαλε συμπληρωμένο έντυπο δειγματοληψίας στις 29 Ιουνίου 2015. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την εταιρεία αυτή δεν περιλαμβάνουν στοιχεία για εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 23 παρακάτω, αλλά μόνο για άλλους τύπους σύρματος από μολυβδαίνιο, με μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα 4,0 mm. Η εταιρεία κλήθηκε στη συνέχεια, στις 25 Αυγούστου 2015, να υποβάλει παρατηρήσεις ή πληροφορίες στο πλαίσιο της επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία δεν έδωσε καμία απάντηση στο αίτημα αυτό. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία συμμετείχε σε αυτό το στάδιο της έρευνας κατά της καταστρατήγησης που οδήγησε στη θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1952. Με βάση τις εκτιμήσεις αυτές η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο δείγμα.

(16)

Επειδή δεν παρουσιάστηκε κανένας άλλος κινέζος παραγωγός-εξαγωγέας, η δειγματοληψία δεν ήταν αναγκαία.

3.2.   Ερωτηματολόγια και επισκέψεις επαλήθευσης

(17)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλα τα στοιχεία που έκρινε απαραίτητα για τον προσδιορισμό, αφενός, της πιθανότητας συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ και της επακόλουθης ζημίας και, αφετέρου, του συμφέροντος της Ένωσης.

(18)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια στους δύο γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης. Ένας παραγωγός της Ένωσης (η Plansee SE), που αντιπροσωπεύει περίπου το 90 % των συνολικών πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, απάντησε στο ερωτηματολόγιο. Ο άλλος παραγωγός της Ένωσης διατύπωσε, στις 11 Μαΐου 2015, την επιθυμία να παραμείνει ουδέτερος όσον αφορά την έρευνα και δεν υπέβαλε απάντηση στο ερωτηματολόγιο που έλαβε στις 12 Ιουνίου 2015.

(19)

Δεν εστάλησαν ερωτηματολόγια στους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στις αιτιολογικές σκέψεις 13 έως 16, κανένας από αυτούς δεν αναγγέλθηκε.

(20)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγια σε εννέα χρήστες που αναγγέλθηκαν μετά την έναρξη της έρευνας και έλαβε πέντε απαντήσεις από τους χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος.

(21)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του βασικού κανονισμού, πραγματοποιήθηκε μία επιτόπια επαλήθευση στις εγκαταστάσεις του παραγωγού της Ένωσης Plansee SE, Αυστρία.

4.   Περίοδος έρευνας επανεξέτασης και υπό εξέταση περίοδος

(22)

Η έρευνα με αντικείμενο την πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ κάλυψε την περίοδο από την 1η Απριλίου 2014 έως τις 31 Μαρτίου 2015 («περίοδος έρευνας επανεξέτασης»). Η εξέταση των τάσεων σχετικά με την εκτίμηση του ενδεχομένου συνέχισης ή επανάληψης της ζημίας κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως το τέλος της περιόδου έρευνας επανεξέτασης («υπό εξέταση περίοδος»).

B.   ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΕΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ

1.   Υπό εξέταση προϊόν

(23)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι το σύρμα από μολυβδαίνιο, το οποίο περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,95 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά όχι τα 4,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 8102 96 00.

2.   Ομοειδές προϊόν

(24)

Η έρευνα έδειξε ότι τα ακόλουθα προϊόντα έχουν τα ίδια βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις ίδιες βασικές χρήσεις:

το υπό εξέταση προϊόν,

το προϊόν που παράγεται και πωλείται στην Ένωση από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(25)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι ομοειδή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

Γ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(26)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, εξετάστηκε αν υπήρχε πρακτική ντάμπινγκ και αν η λήξη της ισχύος των μέτρων ήταν πιθανό να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ.

(27)

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην αιτιολογική σκέψη 16, κανένας από τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Κίνας δεν συνεργάστηκε στην τρέχουσα έρευνα και, ως εκ τούτου, χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(28)

Σε αυτό το πλαίσιο, οι κινεζικές αρχές ενημερώθηκαν δεόντως για το γεγονός ότι, ως συνέπεια της άρνησης συνεργασίας από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή μπορούσε να εφαρμόσει το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού όσον αφορά τα συμπεράσματα για τη ΛΔΚ. Για το θέμα αυτό δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις.

(29)

Σε αυτή τη βάση και σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, τα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα συνέχισης ή επανάληψης του ντάμπινγκ που παρατίθενται παρακάτω βασίστηκαν στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιήθηκαν η αίτηση για την επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων, οι στατιστικές της Eurostat, τα στοιχεία που συνέλεξαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού («βάση δεδομένων του άρθρο 14 παράγραφος 6») και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων υποθέσεων (βλέπε αιτιολογική σκέψη 3) σχετικά με το ίδιο υπό εξέταση προϊόν. Επίσης αναλύθηκαν στοιχεία από τη βάση δεδομένων στατιστικών στοιχείων εξαγωγών της Κίνας. Ωστόσο, η ανάλυση έδειξε ότι η δομή κωδικοποίησης για το υπό εξέταση προϊόν δεν ήταν αρκετά ακριβής ώστε να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες. Επομένως, αυτή η πηγή πληροφοριών δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί.

2.   Ντάμπινγκ κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας επανεξέτασης

2.1.   Ανάλογη χώρα

(30)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται με βάση την τιμή ή την κατασκευασμένη αξία σε τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν, χρειάστηκε να επιλεγεί τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς («ανάλογη χώρα»).

(31)

Οι ΗΠΑ επιλέχθηκαν ως ανάλογη χώρα στην αρχική έρευνα. Στην ανακοίνωση για την έναρξη της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση της Ινδίας ως ανάλογης χώρας με την αιτιολογία ότι ο παραγωγός στις ΗΠΑ έχει σταματήσει την παραγωγή σύρματος από μολυβδαίνιο από την περίοδο της αρχικής έρευνας. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα αυτής της επιλογής, αλλά κανένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν διατύπωσε παρατηρήσεις.

(32)

Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς σύρματος από μολυβδαίνιο σε άλλες πιθανές ανάλογες χώρες και επικοινώνησε με την Ινδία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, καλώντας όλους τους γνωστούς παραγωγούς σύρματος από μολυβδαίνιο σε αυτές τις χώρες να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες.

(33)

Καμία από τις εταιρείες στις χώρες αυτές δεν συμφώνησε να συνεργαστεί στην έρευνα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις για τυχόν άλλες χώρες στις οποίες να υπάρχει πιθανότητα παραγωγής σύρματος από μολυβδαίνιο. Συνεπώς, η Επιτροπή έπρεπε να προσανατολιστεί στην αγορά της Ένωσης επειδή ήταν η μόνη δυνατή επιλογή για τον προσδιορισμό της κανονικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού.

2.2.   Κανονική αξία

(34)

Τα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και τις πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος στην αγορά της Ένωσης, που έστειλαν οι δύο παραγωγοί της Ένωσης, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τον προσδιορισμό της κανονικής αξίας για τους παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ.

(35)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε πρώτα κατά πόσον ήταν αντιπροσωπευτικός ο συνολικός όγκος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος στην ενωσιακή αγορά από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Οι εν λόγω πωλήσεις θεωρούνται αντιπροσωπευτικές αν ο συνολικός όγκος των πωλήσεων σε ανεξάρτητους πελάτες αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου των κινεζικών εξαγωγικών πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Σε αυτή τη βάση, οι πωλήσεις του ομοειδούς προϊόντος του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης ήταν αντιπροσωπευτικές.

(36)

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ήταν επικερδής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και, επομένως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(37)

Οι πωλήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης στην αγορά της Ένωσης ήταν κερδοφόρες κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και πραγματοποιήθηκαν σε αντιπροσωπευτικές ποσότητες. Συνεπώς, η κανονική αξία καθορίστηκε με βάση την τιμή πώλησης του ομοειδούς προϊόντος από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής σε ανεξάρτητους πελάτες στην Ένωση.

2.3.   Τιμή εξαγωγής

(38)

Όπως προαναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 27, λόγω της μη συνεργασίας εκ μέρους των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, η τιμή εξαγωγής υπολογίστηκε με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, δηλαδή τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 που διασταυρώθηκαν με τις πληροφορίες που περιείχε η αίτηση και οι στατιστικές της Eurostat.

2.4.   Σύγκριση

(39)

Η Επιτροπή συνέκρινε την κανονική αξία και την τιμή εξαγωγής σε επίπεδο τιμών εκ του εργοστασίου. Λόγω της μη συνεργασίας από την πλευρά των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστούν οι τύποι προϊόντων που εξάγονταν από τη ΛΔΚ. Επομένως, η σύγκριση ανά τύπο προϊόντος δεν ήταν εφικτή. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε αιτιολογημένο για να διασφαλιστεί δίκαιη σύγκριση, η τιμή εξαγωγής και η κανονική αξία προσαρμόστηκαν ώστε να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τις τιμές και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές ώστε να ληφθούν υπόψη το κόστος μεταφοράς (εγχώριες μεταφορές και θαλάσσιοι ναύλοι), το κόστος ασφάλισης και τα τέλη εκτελωνισμού, με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την αρχική έρευνα.

2.5.   Περιθώριο ντάμπινγκ

(40)

Η Επιτροπή συνέκρινε τη σταθμισμένη μέση κανονική αξία με τη σταθμισμένη μέση τιμή εξαγωγής, όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 11 και 12 του βασικού κανονισμού.

(41)

Σε αυτή τη βάση, το μέσο σταθμισμένο περιθώριο ντάμπινγκ, εκφρασμένο ως ποσοστό της τιμής CIF (κόστος, ασφάλιση, ναύλος) στα σύνορα της Ένωσης πριν από την καταβολή του δασμού, είναι 49,6 %.

3.   Εξέλιξη των εισαγωγών σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων

(42)

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων σχετικά με το ντάμπινγκ κατά την περίοδο έρευνας επανεξέτασης, η Επιτροπή διερεύνησε την πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ εάν επιτραπεί η κατάργηση των μέτρων. Αναλύθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη ΛΔΚ, η κινεζική εξαγωγική συμπεριφορά σε άλλες τρίτες χώρες και η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης.

3.1.   Παραγωγική και πλεονάζουσα ικανότητα στη ΛΔΚ

(43)

Ελλείψει δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών και λόγω της άρνησης συνεργασίας εκ μέρους των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, η παραγωγική ικανότητα και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη ΛΔΚ καθορίστηκαν με βάση τις εκτιμήσεις που υπέβαλε η αιτούσα στην αίτησή της και με βάση την καλύτερη γνώση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτιμήσεις μπόρεσαν να διασταυρωθούν με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την αρχική έρευνα και κατά την έρευνα κατά της καταστρατήγησης του Οκτωβρίου 2015, που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3, και διαπιστώθηκε ότι ευσταθούσαν.

(44)

Σε αυτή τη βάση, κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, η παραγωγική ικανότητα ήταν περίπου 3 400 τόνοι, η πραγματική παραγωγή περίπου 750 τόνοι και, συνεπώς, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, περίπου 2 650 τόνοι. Η εκτιμώμενη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ήταν πολλαπλάσια της κατανάλωσης της Ένωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης. Λόγω της ελκυστικότητας της αγοράς της Ένωσης, που περιγράφεται παρακάτω στις αιτιολογικές σκέψεις 48 και 50, είναι πιθανό ότι μεγάλο μέρος αυτής της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή για εξαγωγές προς την Ένωση.

(45)

Η εκτιμώμενη μεγάλη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στη ΛΔΚ δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για τους κινέζους παραγωγούς να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Η κατανάλωση σύρματος από μολυβδαίνιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή χειροκίνητων κιβωτίων ταχυτήτων για τη βιομηχανία αυτοκινήτων και φορτηγών. Ενώ είναι αλήθεια ότι η κατανάλωση σύρματος από μολυβδαίνιο στην κινεζική εγχώρια αγορά μπορεί να αυξηθεί με την προοπτική της ανάπτυξης της αυτοκινητοβιομηχανίας στη ΛΔΚ, η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα υπερβαίνει κατά πολύ την κατανάλωση της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν υποτεθεί ότι αυξάνεται η εγχώρια κατανάλωση στη ΛΔΚ, είναι πιθανόν ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα θα παραμείνει σημαντική και με μεγάλες δυνατότητες για εξαγωγή. Επιπλέον, το επιχειρηματικό δυναμικό για αύξηση της ζήτησης σε άλλες σημαντικές αγορές κατασκευής αυτοκινήτων, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Νότια Αμερική είναι σχετικά μικρό δεδομένου ότι αυτές εστιάζονται κυρίως στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων που δεν χρησιμοποιούν σύρμα από μολυβδαίνιο.

(46)

Συνεπώς, αν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων στην Ένωση, δεδομένης της μεγάλης πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στη ΛΔΚ με περιορισμένη ζήτηση για το προϊόν σε άλλες μεγάλες αγορές τρίτων χωρών καθώς και το γεγονός ότι, κατά πάσα πιθανότητα, μεγάλο τμήμα της εν λόγω πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας δεν θα απορροφηθεί από την εγχώρια κατανάλωση στην Κίνα, οι κινέζοι εξαγωγείς θα έχουν ισχυρό κίνητρο να στρέψουν τις εξαγωγές τους στην αγορά της Ένωσης.

3.2.   Η εξαγωγική συμπεριφορά της Κίνας σε άλλες τρίτες χώρες

(47)

Δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μέσες τιμές των κινεζικών εξαγωγών σε αγορές τρίτων χωρών. Η αιτούσα υπέβαλε δύο πίνακες τιμών κινεζικών εξαγωγών σε τρίτες αγορές για συνολική ποσότητα 20 τόνων που αντιστοιχεί περίπου στο 6 % της κατανάλωσης της Ένωσης. Οι εν λόγω τιμές ήταν χαμηλότερες από το επίπεδο τιμών στην Ένωση. Επιπλέον, η κινεζική εταιρεία που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 15 δήλωσε στο έντυπο δειγματοληψίας της ότι είχε πωλήσει στη Νότια Κορέα αμελητέα ποσότητα σύρματος από μολυβδαίνιο, με μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα 4,0 mm, σε τιμή χαμηλότερη από το τρέχον επίπεδο τιμών στην Ένωση.

3.3.   Ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης

(48)

Από την έρευνα προέκυψε ότι, εάν ληφθούν υπόψη οι αποδεδειγμένες πρακτικές καταστρατήγησης στο παρελθόν, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 3, οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς κατόρθωσαν να επεκτείνουν το ήδη σημαντικό μερίδιο αγοράς και τον όγκο των εισαγωγών τους στην αγορά της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο κατά 7 % και 9 % αντίστοιχα, όπως περιγράφεται στον πίνακα 2 κατωτέρω. Το μερίδιο της αγοράς της Κίνας κυμαινόταν μεταξύ 15 % και 35 % καθ' όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

(49)

Οι πρακτικές καταστρατήγησης στο παρελθόν, η αύξηση του μεριδίου αγοράς και των ποσοτήτων κατά την περίοδο αναφοράς, αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι η αγορά της Ένωσης εξακολουθεί να είναι ελκυστική για τους κινέζους εξαγωγείς.

(50)

Με βάση τις πληροφορίες που υπέβαλε η αιτούσα, οι τιμές των κινεζικών εξαγωγών στην αγορά της Ένωσης είναι υψηλότερες από τις τιμές των κινεζικών εξαγωγών σε άλλες τρίτες αγορές. Αυτό δείχνει ότι η αγορά της Ένωσης είναι ελκυστική λόγω του επιπέδου των τιμών, διότι οι εξαγωγές προς την Ένωση θα αποφέρουν υψηλότερα κέρδη. Επιπλέον, όπως εξηγείται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 45, λόγω των τεχνικών διαφορών της αυτοκινητοβιομηχανίας σε άλλες μεγάλες αγορές κατασκευής αυτοκινήτων, οι εξαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο περιορίζονται σε αγορές όπου η αυτοκινητοβιομηχανία χρησιμοποιεί χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων, και μεταξύ αυτών των αγορών η Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες. Πράγματι, η αγορά της Ένωσης παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για το σύρμα από μολυβδαίνιο λόγω της αναπτυγμένης βιομηχανίας της αυτοκινήτων και φορτηγών που χρησιμοποιούν ακόμη χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων.

3.4.   Συμπέρασμα για την πιθανότητα συνέχισης του ντάμπινγκ

(51)

Τέλος, από την εκτιμώμενη μεγάλη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που είναι διαθέσιμη στη ΛΔΚ και συνεπώς την ικανότητα των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων να αυξήσουν τον όγκο παραγωγής και τις απευθείας πωλήσεις στην Ένωση, καθώς και την ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η κατάργηση των μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών προς την Ένωση. Λόγω του περιθωρίου ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, είναι επίσης πιθανό ότι οι μελλοντικές εξαγωγές θα πραγματοποιούνται σε τιμές που αποτελούν αντικείμενο σημαντικού ντάμπινγκ. Συνάγεται, επομένως, το συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ, αν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ.

Δ.   ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

1.   Ορισμός του κλάδου παραγωγής και της παραγωγής της Ένωσης

(52)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν υπέστη μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στο διάστημα που μεσολάβησε από την αρχική έρευνα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, το ομοειδές προϊόν κατασκευαζόταν από δύο γνωστούς παραγωγούς στην Ένωση. Αυτοί αποτελούν τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

2.   Κατανάλωση της Ένωσης

(53)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κατανάλωση της Ένωσης προσθέτοντας i) τον όγκο των πωλήσεων στην αγορά της Ένωσης από τους δύο παραγωγούς της Ένωσης και ii) τον συνολικό όγκο των εισαγωγών. Ο όγκος των εισαγωγών από τη ΛΔΚ υπολογίστηκε αφότου προστέθηκαν οι όγκοι των εισαγωγών που προέρχονται από τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 και οι όγκοι του σύρματος από μολυβδαίνιο που διαπιστώθηκαν στην τελευταία έρευνα κατά της καταστρατήγησης, καθώς ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/1952 ενοποιεί τα στοιχεία των δύο προηγούμενων ερευνών κατά της καταστρατήγησης που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 3· επομένως, βασίζεται στο πιο ολοκληρωμένο σύνολο στοιχείων. Δεν υπήρχαν εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες καθ' όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

(54)

Δεδομένου ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής αποτελείται μόνον από δύο παραγωγούς, τα αριθμητικά στοιχεία έπρεπε να δοθούν υπό μορφή δεικτών ή υπό μορφή ψαλίδας για λόγους εμπιστευτικότητας.

(55)

Με βάση τα προαναφερόμενα, η κατανάλωση της Ένωσης εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 1

Δείκτης κατανάλωσης της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Δείκτης (2012 = 100)

100

104

103

102

Πηγή:

Στοιχεία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6, από την τελευταία έρευνα κατά της καταστρατήγησης, Eurostat

(56)

Καθ' όλη την υπό εξέταση περίοδο η κατανάλωση της Ένωσης παρέμεινε σχετικά σταθερή, καθώς αυξήθηκε μόνο 2 %. Πιο συγκεκριμένα, η κατανάλωση της Ένωσης αυξήθηκε κατά 4 % έως το 2013 και στη συνέχεια μειώθηκε ελαφρά κατά 2 % την περίοδο από το 2013 έως την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(57)

Η σχετικά σταθερή κατανάλωση σύρματος από μολυβδαίνιο στην Ένωση μπορεί να εξηγηθεί κυρίως από την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας κατά την υπό εξέταση περίοδο, η οποία επίσης παρέμεινε σταθερή κατά την ίδια περίοδο.

3.   Εισαγωγές από την οικεία χώρα

3.1.   Όγκος και μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την εξεταζόμενη χώρα

Πίνακας 2

Δείκτης όγκου εισαγωγών και μεριδίου αγοράς

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

ΛΔΚ

Όγκος εξαγωγών

Δείκτης (2012 = 100)

100

75

99

109

Μερίδιο αγοράς

Δείκτης (2012 = 100)

100

72

97

107

Πηγή:

Στοιχεία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, από τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6, από την τελευταία έρευνα κατά της καταστρατήγησης, Eurostat

(58)

Όπως περιγράφεται στην αιτιολογική σκέψη 53, οι όγκοι των εισαγωγών από τη ΛΔΚ υπολογίστηκαν αφότου προστέθηκαν οι όγκοι των εισαγωγών που προέρχονται από τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 και οι όγκοι των εισαγωγών σύρματος από μολυβδαίνιο που διαπιστώθηκαν στην τελευταία έρευνα κατά της καταστρατήγησης. Δεδομένου ότι αυτά τα τελευταία στοιχεία έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά (8), τα αριθμητικά στοιχεία στον παραπάνω πίνακα 2 έπρεπε να παρουσιαστούν υπό τη μορφή δεικτών.

(59)

Βάσει αυτών, οι όγκοι των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 9 % καθ' όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Οι όγκοι αυτοί μειώθηκαν σημαντικά το 2013 (κατά 25 %) και από τότε αυξάνονται σταθερά (κατά 46 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2013).

(60)

Ο όγκος των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι η κατανάλωση της Ένωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς των κινεζικών εισαγωγών κατά 7 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Το μερίδιο αγοράς έδειξε παρόμοιες τάσεις για τους όγκους των εισαγωγών. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς μειώθηκε κατά 28 % το 2013 και αυξήθηκε κατά 46 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2013, ακολουθώντας την πτώση του όγκου των εισαγωγών το 2013 και την αύξηση των όγκου των εισαγωγών το 2014 και κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(61)

Η μείωση τόσο των όγκων των εισαγωγών όσο και του μεριδίου αγοράς το 2013 ήταν συνέπεια της έναρξης της έρευνας κατά της καταστρατήγησης που είχε ως συνέπεια να επεκταθεί ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο στις εισαγωγές ελαφρώς τροποποιημένων προϊόντων από τη ΛΔΚ (βλέπε αιτιολογική σκέψη 3, υποσημείωση 3).

(62)

Το μερίδιο αγοράς των κινεζικών εισαγωγών κατά την έναρξη της υπό εξέταση περιόδου κυμαινόταν μεταξύ 15 % και 35 %. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 48, οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς έχουν καταφέρει να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους κατά 7 % κατά την υπό εξέταση περίοδο, παρά τους ισχύοντες δασμούς, κυρίως λόγω των πρακτικών καταστρατήγησης.

3.2.   Τιμές εισαγωγών από την υπό εξέταση χώρα

(63)

Λόγω της άρνησης συνεργασίας των κινέζων παραγωγών, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 38, οι τιμές εισαγωγής καθορίστηκαν με βάση τη βάση δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6 και διασταυρώθηκαν με τις πληροφορίες που περιείχε η αίτηση και οι στατιστικές της Eurostat. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η μέση τιμή των εισαγωγών από τη ΛΔΚ:

Πίνακας 3

Δείκτης τιμών εισαγωγών  (*)

Χώρα

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

ΛΔΚ

Δείκτης (2012 = 100)

100

97

89

87

Πηγή: Βάση δεδομένων που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6

(64)

Μεταξύ του 2012 και της περιόδου της έρευνας επανεξέτασης, η μέση τιμή εισαγωγής του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ μειώθηκε διαρκώς και συνολικά κατά 13 %.

3.3.   Υποτιμολόγηση

(65)

Η Επιτροπή καθόρισε την υποτιμολόγηση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης συγκρίνοντας τη μέση τιμή πώλησης της Plansee SE στην αγορά της Ένωσης, προσαρμοσμένη σε επίπεδο τιμών εκ του εργοστασίου, και τη μέση τιμή των εισαγωγών από την οικεία χώρα στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην αγορά της Ένωσης, σε επίπεδο CIF (κόστος, ασφάλιση, ναύλος) με βάση τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του άρθρου 14 παράγραφος 6, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 38, συμπεριλαμβανομένου του δασμού αντιντάμπινγκ.

(66)

Όπως αναφέρεται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 39, λόγω της μη συνεργασίας εκ μέρους των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων, τα είδη του προϊόντος που εξάγονται από τη ΛΔΚ στην Ένωση δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστούν. Επομένως, η σύγκριση ανά τύπο προϊόντος δεν ήταν εφικτή. Η σύγκριση τιμών πραγματοποιήθηκε με βάση τις μέσες τιμές δεόντως προσαρμοσμένες κατά περίπτωση, και αφού αφαιρέθηκαν οι εκπτώσεις επί της τιμής και οι επιστροφές. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης εκφράστηκε ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των ενωσιακών κλάδων παραγωγής κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(67)

Από τη σύγκριση προέκυψε ότι δεν υπήρξε υποτιμολόγηση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Ωστόσο, όταν αφαιρεθεί ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ που ανέρχεται σε 64,3 %, το περιθώριο υποτιμολόγησης είναι 25,9 %.

3.4.   Εισαγωγές από τρίτες χώρες

(68)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 53, δεν υπήρχαν εισαγωγές από άλλες χώρες, εκτός της ΛΔΚ κατά την υπό εξέταση περίοδο.

4.   Οικονομική κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης

4.1.   Γενικές παρατηρήσεις

(69)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η εξέταση των επιπτώσεων των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής περιέλαβε αξιολόγηση όλων των οικονομικών δεικτών που έχουν σημασία για την κατάσταση του κλάδου παραγωγής της Ένωσης κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(70)

Τα σύνολα δεδομένων που διαθέτει η Επιτροπή για τον προσδιορισμό της ζημίας ήταν διαφορετικά για τους μακροοικονομικούς και τους μικροοικονομικούς δείκτες ζημίας. Για τους μακροοικονομικούς δείκτες, η Επιτροπή βασίστηκε στην απάντηση της Plansee SE στο ερωτηματολόγιο και, όσον αφορά τον άλλο γνωστό παραγωγό της Ένωσης, στα στοιχεία σχετικά με τον εν λόγω παραγωγό που υπέβαλε η Plansee SE στην αίτησή της. Αντιθέτως, για τους μικροοικονομικούς δείκτες, η αίτηση δεν περιείχε κανένα στοιχείο σχετικά με την κατάσταση του δεύτερου παραγωγού, και, επειδή ο εν λόγω παραγωγός δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο, η Επιτροπή έπρεπε να βασιστεί στα στοιχεία της απάντησης της Plansee SE στο ερωτηματολόγιο. Επειδή η Plansee SE αντιπροσώπευε περίπου το 90 % των συνολικών πωλήσεων της Ένωσης, η Επιτροπή έκρινε ότι τα επαληθευμένα στοιχεία της για τους μικροοικονομικούς δείκτες αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης ολόκληρου του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(71)

Οι μακροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: παραγωγή, παραγωγική ικανότητα, χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας, όγκος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, ανάπτυξη, απασχόληση, παραγωγικότητα, μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από παλαιότερες πρακτικές ντάμπινγκ.

(72)

Οι μικροοικονομικοί δείκτες είναι οι εξής: μέσες μοναδιαίες τιμές, μοναδιαίο κόστος, κόστος εργασίας, αποθέματα, κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων.

(73)

Τα δύο σύνολα δεδομένων διαπιστώθηκε ότι ήταν αντιπροσωπευτικά της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

4.2.   Μακροοικονομικοί δείκτες

α)   Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

(74)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η συνολική παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 4

Παραγωγή, παραγωγική ικανότητα και χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας των παραγωγών της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Όγκος παραγωγής

Δείκτης (2012 = 100)

100

113

102

98

Παραγωγική ικανότητα

Δείκτης (2012 = 100)

100

99

98

98

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

Δείκτης (2012 = 100)

100

114

105

100

Πηγή: Στοιχεία που υπέβαλε ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης

(75)

O όγκος παραγωγής μειώθηκε οριακά κατά 2 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, στην αρχή αυξήθηκε κατά 13 % έως το 2013 και στη συνέχεια παρουσίασε συνεχή μείωση κατά πάνω από 13 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σχέση με το 2013.

(76)

Η παραγωγική ικανότητα μειώθηκε σταδιακά και συνολικά κατά 2 % κατά την υπό εξέταση περίοδο.

(77)

Ως αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου παραγωγής και της ελαφράς μείωσης της παραγωγικής ικανότητας το 2013, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε κατά 14 % το 2013 σε σύγκριση με το 2012. Μετά το 2013, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας μειώθηκε και έφτασε στα επίπεδα του 2012. Ως εκ τούτου, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή κατά την υπό εξέταση περίοδο.

β)   Όγκος πωλήσεων και μερίδιο αγοράς

(78)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο ο όγκος των πωλήσεων και το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 5

Όγκος πωλήσεων και μερίδιο στην αγορά της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Όγκος πωλήσεων στην Ένωση

Δείκτης (2012 = 100)

100

113

104

100

Μερίδιο αγοράς

Δείκτης (2012 = 100)

100

109

101

98

Πηγή: Στοιχεία που υπέβαλε ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης

(79)

Οι συνολικές πωλήσεις του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης παρέμειναν σταθερές κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι πωλήσεις του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκαν κατά 13 % μέχρι το 2013 και στη συνέχεια παρουσίασαν συνεχή μείωση κατά 12 % έως την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και επανήλθαν στα επίπεδα του 2012. Η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου παραγωγής της Ένωσης το 2013 αποτελεί κυρίως απόρροια της έναρξης της έρευνας κατά της καταστρατήγησης που οδήγησε στην επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο στις εισαγωγές ελαφρώς τροποποιημένων προϊόντων από τη ΛΔΚ (βλέπε αιτιολογική σκέψη 3 — υποσημείωση 3). Κατά συνέπεια, το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε κατά 9 % το 2013. Στη συνέχεια, παρουσίασε συνεχή μείωση κατά 10 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2013. Συνολικά, το μερίδιο αγοράς του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε κατά 2 %.

γ)   Ανάπτυξη

(80)

Ενώ η κατανάλωση της Ένωσης αυξήθηκε κατά 2 % κατά την υπό εξέταση περίοδο, ο όγκος των πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής παρέμεινε σταθερός, γεγονός που μεταφράστηκε σε απώλεια μεριδίου αγοράς ύψους 2 %.

δ)   Απασχόληση και παραγωγικότητα

(81)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η απασχόληση και η παραγωγικότητα εξελίχθηκαν ως εξής:

Πίνακας 6

Απασχόληση και παραγωγικότητα των παραγωγών της Ένωσης

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Αριθμός εργαζομένων

Δείκτης (2012 = 100)

100

95

89

88

Παραγωγικότητα (τόνοι/εργαζόμενο)

Δείκτης (2012 = 100)

100

119

115

111

Πηγή: Στοιχεία που υπέβαλε ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης

(82)

Η απασχόληση στον κλάδο παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε κατά 12 % κατά την υπό εξέταση περίοδο και η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 11 % κατά την ίδια περίοδο.

(e)   Μέγεθος του περιθωρίου ντάμπινγκ και ανάκαμψη από παλαιότερες πρακτικές ντάμπινγκ

(83)

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο από τη ΛΔΚ εξακολούθησαν να εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης σε τιμές ντάμπινγκ. Το περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για τη ΛΔΚ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης ήταν πολύ υψηλότερο από το ελάχιστο επίπεδο, βλέπε αιτιολογική σκέψη 41. Αυτό συνέπεσε με αύξηση των όγκων των εισαγωγών από τη ΛΔΚ και μείωση των τιμών εισαγωγής με συνέπεια μια μικρή αύξηση του μεριδίου αγοράς των κινεζικών εισαγωγών σε σύγκριση με το 2012. Αν και ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης κατάφερε να επωφεληθεί από τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ και, συνεπώς, μπόρεσε να διατηρήσει, σε μεγάλο βαθμό, το μερίδιό του στην αγορά, δεν παρουσίασε παρ' όλα αυτά πτωτική τάση.

4.3.   Μικροοικονομικοί δείκτες

α)   Τιμές και παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές

(84)

Οι μέσες τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής (Plansee SE) σε μη συνδεόμενους πελάτες στην Ένωση εξελίχθηκαν ως εξής κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 7

Μέσες τιμές πώλησης στην Ένωση και μοναδιαίο κόστος

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Μέση μοναδιαία τιμή πώλησης στην Ένωση

Δείκτης (2012 = 100)

100

95

94

94

Μοναδιαίο κόστος παραγωγής

Δείκτης (2012 = 100)

100

84

83

84

Πηγή: Τα δεδομένα που αφορούν την εταιρεία Plansee SE

(85)

Η μέση μοναδιαία τιμή πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής σε μη συνδεόμενους πελάτες στην Ένωση μειώθηκε κατά 6 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η μείωση της τιμής ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους των πρώτων υλών και των προσπαθειών που καταβλήθηκαν από τον παραγωγό της Ένωσης να μειώσει τις δαπάνες του.

(86)

Το μέσο κόστος παραγωγής του κλάδου παραγωγής της Ένωσης μειώθηκε ακόμα περισσότερο, κατά 16 %, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι μειώσεις του κόστους παραγωγής οφείλονται κυρίως στη μείωση των δαπανών για τις πρώτες ύλες, καθώς και στις προαναφερόμενες προσπάθειες για μείωση των δαπανών, όπως ασφάλιση έναντι των διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών.

β)   Κόστος εργασίας

(87)

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το μέσο κόστος εργασίας εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 8

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο (ευρώ)

Δείκτης (2012 = 100)

100

106

103

103

Πηγή: Τα δεδομένα που αφορούν την εταιρεία Plansee SE

(88)

Το μέσο κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο παρέμεινε σχετικά σταθερό κατά την υπό εξέταση περίοδο με οριακή αύξηση ύψους 3 % κατά την υπό εξέταση περίοδο. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 6 % το 2013, κατόπιν μειώθηκε κατά 2 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σύγκριση με το 2013.

γ)   Αποθέματα

(89)

Τα επίπεδα των αποθεμάτων εξελίχθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο ως εξής:

Πίνακας 9

Αποθέματα

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Τελικά αποθέματα

Δείκτης (2012 = 100)

100

140

115

46

Τελικά αποθέματα ως ποσοστό της παραγωγής

Δείκτης (2012 = 100)

100

124

112

47

Πηγή: Τα δεδομένα που αφορούν την εταιρεία Plansee SE

(90)

Τα αποθέματα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ως εκ τούτου, ο παράγοντας αυτός δεν θεωρήθηκε σημαντικός για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου παραγωγής της Ένωσης.

δ)   Κερδοφορία, ταμειακή ροή, επενδύσεις, απόδοση επενδύσεων και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(91)

Η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές, οι επενδύσεις και η απόδοση επενδύσεων εξελίχθηκαν ως εξής, κατά την υπό εξέταση περίοδο:

Πίνακας 10

Κερδοφορία, ταμειακές ροές, επενδύσεις και απόδοση επενδύσεων

 

2012

2013

2014

Περίοδος της έρευνας επανεξέτασης

Κερδοφορία των πωλήσεων στην Ένωση σε μη συνδεδεμένους πελάτες (ποσοστό % του κύκλου εργασιών πωλήσεων)

Δείκτης (2012 = 100)

100

512

509

463

Ταμειακές ροές (σε ευρώ)

Δείκτης (2012 = 100)

100

393

333

301

Επενδύσεις (σε ευρώ)

Δείκτης (2012 = 100)

100

3 360

0

0

Απόδοση επενδύσεων

Δείκτης (2012 = 100)

100

403

375

338

Πηγή: Τα δεδομένα που αφορούν την εταιρεία Plansee SE

(92)

Η Επιτροπή προσδιόρισε την κερδοφορία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής εκφράζοντας το καθαρό προ φόρου κέρδος των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος σε μη συνδεδεμένους πελάτες εντός της Ένωσης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών των εν λόγω πωλήσεων. Η κερδοφορία του κλάδου παραγωγής της Ένωσης αυξήθηκε σημαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδό της το 2013 και στη συνέχεια μειώθηκε κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Όπως εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 85 και 86, η αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου παραγωγής της Ένωσης οφειλόταν κυρίως στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών και στις αποτελεσματικές επιχειρηματικές αποφάσεις που λήφθηκαν για τη μείωση του κόστους.

(93)

Η καθαρή ταμειακή ροή είναι η ικανότητα των παραγωγών της Ένωσης να αυτοχρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους. Η καθαρή ταμειακή ροή περίπου τριπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Η σημαντική αύξηση των ταμειακών ροών εξηγείται κυρίως από τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, όπως εξηγείται παραπάνω στην αιτιολογική σκέψη 92.

(94)

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά το 2013 και στη συνέχεια μηδενίστηκαν κατά τα επόμενα έτη. Πράγματι, ο παραγωγός της Ένωσης προέβη σε ουσιαστικές επενδύσεις το 2013 προκειμένου να αντικαταστήσει μηχανές και εξοπλισμό και τα επόμενα έτη δεν πραγματοποίησε καμία άλλη επένδυση.

(95)

Η απόδοση των επενδύσεων είναι το κέρδος ως ποσοστό της καθαρής λογιστικής αξίας των επενδύσεων. Η απόδοση των επενδύσεων από την παραγωγή και την πώληση του ομοειδούς προϊόντος αυξήθηκε κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, το 2013 αυξήθηκε και κατόπιν μειώθηκε ελαφρά κατά 16 % κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης σε σχέση με το 2013.

4.4.   Συμπέρασμα σχετικά με την κατάσταση του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(96)

Δείκτες, όπως η κερδοφορία, οι ταμειακές ροές και η απόδοση των επενδύσεων βελτιώθηκαν κατά την υπό εξέταση περίοδο. Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους των πρώτων υλών και στις αποτελεσματικές επιχειρηματικές αποφάσεις που λήφθηκαν για τη μείωση του κόστους.

(97)

Από την άλλη, ορισμένοι από τους κύριους δείκτες που παρουσίασαν ζημίες, όπως η παραγωγή, η παραγωγική ικανότητα, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και ο όγκος των πωλήσεων παρέμειναν σχετικά σταθεροί και σημείωσαν αρνητική εξέλιξη κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, ο όγκος της παραγωγής, η παραγωγική ικανότητα και το μερίδιο αγοράς μειώθηκαν οριακά κατά 2 %. Η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας αυξήθηκε οριακά, κατά 1 %, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Ο όγκος των πωλήσεων σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Ένωση παρέμεινε σταθερός. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 12 %.

(98)

Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης δεν υπέστη σημαντική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

5.   Πιθανότητα επανάληψης της ζημίας

(99)

Όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 41 και 83, οι εισαγωγές από την Κίνα πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδα τιμών ντάμπινγκ κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης και, όπως συμπεραίνεται στην αιτιολογική σκέψη 51, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ, αν επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων.

(100)

Δεν διαπιστώθηκε υποτιμολόγηση κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, αν και όταν αφαιρεθεί ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ, το περιθώριο υποτιμολόγησης ανέρχεται σε περίπου 26 %, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 67. Σε αυτή τη βάση, είναι πιθανό οι κινεζικές εισαγωγές να είναι σημαντικά υποτιμολογημένες σε σύγκριση με τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης, αν καταργηθούν οι δασμοί αντιντάμπινγκ. Εάν ληφθεί υπόψη η ελκυστικότητα της αγοράς της Ένωσης, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 48 και 50, είναι πιθανή η αύξηση των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ. Αν αυτές οι αυξημένες εισαγωγές πραγματοποιηθούν σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές πώλησης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, είναι πολύ πιθανό ότι θα ασκηθεί πτωτική πίεση στις τιμές στην αγορά της Ένωσης. Το σύρμα από μολυβδαίνιο αποτελεί μάλλον ομοιογενές προϊόν από άποψη ποιότητας. Κατά συνέπεια, το επίπεδο των τιμών αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει αν η αγορά θα γίνει από τους παραγωγούς της Ένωσης ή από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς. Επιπλέον, η αιφνίδια μείωση των κινεζικών εισαγωγών μετά την έναρξη της δεύτερης έρευνας κατά της καταστρατήγησης το 2013, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 79, δείχνει ότι οι πελάτες μπορούν εύκολα να μεταστραφούν στον προμηθευτή με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές (δηλαδή από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς στους παραγωγούς της Ένωσης). Ο κλάδος παραγωγής της Ένωσης θα υποχρεωθεί πιθανώς στη συνέχεια να μειώσει τις τιμές πώλησής του σε βάρος της κερδοφορίας του ή να διατηρήσει το επίπεδο των τιμών πωλήσεων με πιθανή συνέπεια την απώλεια πωλήσεων και μεριδίου αγοράς υπέρ των κινέζων εξαγωγέων. Τελικά αυτό θα οδηγούσε σε ζημίες και στην αγορά της Ένωσης θα κυριαρχούσαν οι κινεζικές εισαγωγές.

(101)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 44, η κινεζική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα εκτιμήθηκε σε 2 650 τόνους κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης, ποσότητα πολλαπλάσια της κατανάλωσης της Ένωσης κατά την ίδια περίοδο. Επομένως, ακόμη και αν ένα μέρος αυτής της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χρησιμοποιηθεί για δυνητική αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης στη ΛΔΚ, είναι πιθανό ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει μεγάλη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα διαθέσιμη για εξαγωγές στην Ένωση.

(102)

Βάσει των προαναφερόμενων και λαμβανομένης υπόψη της ελκυστικότητας της αγοράς της Ένωσης, όπως περιγράφεται στις αιτιολογικές σκέψεις 48 και 50, είναι ιδιαίτερα πιθανό οι κινέζοι παραγωγοί-εξαγωγείς να αυξήσουν σημαντικά τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Ένωσης, σε περίπτωση που επιτραπεί η λήξη ισχύος των μέτρων.

(103)

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής είναι πιθανόν να χάσει σημαντικό όγκο πωλήσεων και μερίδιο αγοράς. Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε μείωση του ποσοστού χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και των επιπέδων κέρδους και ενδεχομένως να οδηγήσει σε απώλειες. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ότι στην αγορά της Ένωσης θα κυριαρχήσουν οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ.

(104)

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επανάληψης της ζημίας σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων.

Ε.   ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(105)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η διατήρηση των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ έναντι της ΛΔΚ αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της. Ο προσδιορισμός του συμφέροντος της Ένωσης βασίστηκε στην εκτίμηση όλων των ποικίλων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, των εισαγωγέων και των χρηστών.

(106)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν την ευκαιρία να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(107)

Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή εξέτασε αν, παρά τα συμπεράσματα σχετικά με την πιθανότητα συνέχισης της πρακτικής ντάμπινγκ και επανάληψης της απειλής ζημίας, επιτακτικοί λόγοι συντείνουν στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων δεν ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης.

1.   Συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής

(108)

Η έρευνα απέδειξε ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν υπέστη ουσιαστική ζημία κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης.

(109)

Ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής απέδειξε ότι είναι διαρθρωτικά βιώσιμος. Έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της παραγωγικής του διαδικασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας (κατά 11 %), τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας (κατά 2 %) και τη μείωση του κόστους παραγωγής (κατά 16 %).

(110)

Αν επιτραπεί η λήξη της ισχύος των μέτρων, η πιθανή εισροή σημαντικού όγκου εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ θα επιδεινώσει την κατάσταση για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω απώλειες μεριδίου αγοράς, τη μείωση των τιμών πώλησης λόγω της πίεσης τιμών από τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα η μείωση στη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας θα αυξήσει το μέσο κόστος. Αυτό θα οδηγούσε πιθανότατα σε σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

(111)

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προς το συμφέρον του ενωσιακού κλάδου παραγωγής πρέπει να συνεχιστούν τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ.

2.   Συμφέρον των εισαγωγέων/εμπόρων

(112)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 12, κανένας εισαγωγέας δεν συνεργάστηκε ή δεν αναγγέλθηκε στην τρέχουσα έρευνα. Εντούτοις, τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από έναν εισαγωγέα στην αρχική έρευνα έδειξαν ότι ο συνολικός αντίκτυπος στο σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ήταν περιορισμένος. Επομένως, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η διατήρηση των μέτρων θα έχει αρνητικές συνέπειες μεγαλύτερες από τις θετικές για τους εισαγωγείς.

3.   Συμφέρον των χρηστών

(113)

Από τους εννέα χρήστες που αναγγέλθηκαν μετά την έναρξη της διαδικασίας, οι πέντε απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Μία από τις πέντε εταιρείες συμμετείχε σε πρακτικές καταστρατήγησης, όπως διαπιστώνεται στην τελευταία έρευνα κατά της καταστρατήγησης που ολοκληρώθηκε το 2015 και αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3. Από τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο ήταν σαφές ότι η εν λόγω εταιρεία δεν χρησιμοποίησε το υπό εξέταση προϊόν, αλλά πραγματοποίησε εισαγωγές ελαφρώς τροποποιημένου σύρματος από μολυβδαίνιο από τη ΛΔΚ, που δεν εμπίπτει στην περιγραφή του προϊόντος που περιέχεται στην ανακοίνωση για την έναρξη της παρούσας επανεξέτασης, και η καταστρατήγηση των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ διαπιστώθηκε μόνο μετά την έναρξη της έρευνας. Ως εκ τούτου, η απάντησή της δεν ελήφθη υπόψη για τους σκοπούς της τρέχουσας έρευνας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

(114)

Οι άλλοι τέσσερις συνεργαζόμενοι χρήστες δεν εισήγαγαν το υπό εξέταση προϊόν από τη ΛΔΚ, αλλά αγόραζαν το ομοειδές προϊόν από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Δύο από τις εταιρείες αυτές ήταν εταιρείες υλικών επικάλυψης. Η τρίτη εταιρεία ήταν κατασκευαστής αυτοκινήτων που παράγει κιβώτια ταχυτήτων για τα αυτοκίνητα που κατασκευάζει ο ίδιος. Η τέταρτη εταιρεία κατασκεύαζε ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Ωστόσο, τα στοιχεία που υπέβαλε η τελευταία ήταν ελλιπή και δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν. Η έρευνα έδειξε ότι όλοι οι χρήστες ήταν κερδοφόροι κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Κανείς από τους τέσσερις χρήστες δεν προέβαλε επιχείρημα κατά της συνέχισης των μέτρων.

(115)

Με βάση τα παραπάνω και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρχικής έρευνας, είναι πιθανό ότι η συνέχιση των μέτρων δεν θα είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στους χρήστες και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να επεκτείνει τα υφιστάμενα μέτρα.

(116)

Μετά την κοινοποίηση, ένα ενδιαφερόμενο μέρος ισχυρίστηκε ότι, επειδή οι τιμές των πρώτων υλών για το σύρμα από μολυβδαίνιο μειώθηκαν σημαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο, η μείωση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ. Επιπλέον, το ίδιο μέρος ισχυρίστηκε ότι η διατήρηση του ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ, τη στιγμή που η τιμή των πρώτων υλών μειώθηκε σημαντικά, είναι παράγοντας στρέβλωσης για τους χρήστες της Ένωσης με επιχειρηματικό μοντέλο που βασίζεται στο σύρμα από μολυβδαίνιο καταγωγής Κίνας.

(117)

Πρώτον, επισημαίνεται ότι οι τιμές των πρώτων υλών για το σύρμα από μολυβδαίνιο έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. Η σημαντική πτώση των τιμών των πρώτων υλών αναγνωρίστηκε ως ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για τη μείωση του κόστους παραγωγής (βλέπε αιτιολογική σκέψη 86) και την αύξηση της κερδοφορίας (βλέπε αιτιολογική σκέψη 92) του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Δεύτερον, σημειώνεται ότι η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να διαπιστώσει κατά πόσον ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ θα πρέπει να καταργηθεί ή να διατηρηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 και 5, και να μην τροποποιηθεί ο δασμός αντιντάμπινγκ. Τρίτον, ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κινέζων παραγωγών-εξαγωγέων και του κλάδου παραγωγής της Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη των τιμών πρώτων υλών (αύξηση και μείωση) έχει αντίκτυπο στο κόστος και, κατά συνέπεια, στην πολιτική τιμών των παραγωγών σύρματος από μολυβδαίνιο, δεν έχει αντίκτυπο στο επίπεδο του ίδιου του δασμού αντιντάμπινγκ Κατά συνέπεια, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 114, η πτώση των τιμών των πρώτων υλών δεν είχε στρεβλωτική επίπτωση στους χρήστες, επειδή αυτοί μπορούν να επιλέξουν αν θα αγοράσουν από τους κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς ή από τον κλάδο παραγωγής της Ένωσης. Τέλος, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 114, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι χρήστες ήταν κερδοφόροι κατά την περίοδο της έρευνας επανεξέτασης. Επομένως, ο ισχυρισμός απορρίφθηκε.

4.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης

(118)

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι που να άπτονται του συμφέροντος της Ένωσης για να μην επεκταθούν τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές από τη ΛΔΚ.

ΣΤ.   ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(119)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν για τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό βάσει των οποίων επρόκειτο να διατηρηθεί η ισχύς των μέτρων αντιντάμπινγκ. Επίσης, τους δόθηκε προθεσμία για την υποβολή σχολίων μετά την εν λόγω κοινοποίηση. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

(120)

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο καταγωγής ΛΔΚ και έχουν επιβληθεί μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 511/2010 θα πρέπει να διατηρηθούν.

(121)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί η επέκταση των μέτρων για το υπό εξέταση προϊόν καταγωγής ΛΔΚ, πρώτον, στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο που αποστέλλονται από τη Μαλαισία (9) και, δεύτερον, στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο καταγωγής ΛΔΚ, που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 97 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά όχι τα 4,0 mm (10) και, τρίτον, σύρματος από μολυβδαίνιο που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 97 % μολυβδαίνιο, με μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής που υπερβαίνει τα 4,0 mm αλλά όχι τα 11,0 mm.

(122)

Ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνος με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,95 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά όχι τα 4,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος στον κωδικό ΣΟ ex 8102 96 00 (κωδικοί TARIC 8102960011 και 8102960019).

2.   Ο συντελεστής του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται στην καθαρή, ελεύθερη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τιμή, πριν από τον δασμό, του προϊόντος που περιγράφεται στην παράγραφο 1 είναι 64,3 %.

3.   Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 511/2010 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2010, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 150 της 16.6.2010, σ. 17).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 14/2012 του Συμβουλίου, της 9ης Ιανουαρίου 2012, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010 στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο, προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο που αποστέλλονται από τη Μαλαισία, ανεξάρτητα από το εάν δηλώνονται ως καταγωγής Μαλαισίας ή όχι, και για την περάτωση της έρευνας όσον αφορά τις εισαγωγές που αποστέλλονται από την Ελβετία (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, σ. 22).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 871/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Σεπτεμβρίου 2013, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010 σχετικά με τις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,95 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά όχι και τα 4,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο, το οποίο περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 97 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά όχι τα 4,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 243 της 12.9.2013, σ. 2).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1952 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2015, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 511/2010 του Συμβουλίου σε εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,95 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 1,35 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο το οποίο περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 97 % μολυβδαίνιο, του οποίου η μέγιστη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 4,0 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 11,0 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 284 της 30.10.2015, σ. 100).

(6)  Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ (ΕΕ C 371 της 18.10.2014, σ. 19).

(7)  Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων από μολυβδαίνιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ C 194 της 12.6.2015, σ. 4).

(8)  Μόνο ένας παραγωγός-εξαγωγέας συνεργάστηκε με την τελευταία έρευνα κατά της καταστρατήγησης. Κατά συνέπεια, όλα τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα δεδομένα έπρεπε να δοθούν υπό τη μορφή δεικτών ή υπό τη μορφή ψαλίδας για λόγους εμπιστευτικότητας.

(*)  Η μέση τιμή δεν περιλαμβάνει τους ισχύοντες δασμούς αντιντάμπινγκ.

(9)  Βλέπε υποσημείωση 3.

(10)  Βλέπε υποσημείωση 4.


29.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/36


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1047 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 καθορίστηκε ονοματολογία εμπορευμάτων (εφεξής «συνδυασμένη ονοματολογία» ή «ΣΟ») ώστε να πληρούνται, ταυτοχρόνως, οι απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, οι απαιτήσεις οι σχετικές με τα στατιστικά δεδομένα του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης και οι απαιτήσεις άλλων ενωσιακών πολιτικών που διέπουν την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.

(2)

Η απόφαση (ΕΕ) 2016/971 του Συμβουλίου (2) προβλέπει την κατάργηση ή μείωση των δασμών για ορισμένα προϊόντα. Προκειμένου να εφαρμοστούν στη συνδυασμένη ονοματολογία τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση, είναι αναγκαίο να ταυτοποιηθούν τα σχετικά προϊόντα με κωδικούς ΣΟ. Όταν οι υφιστάμενοι κωδικοί ΣΟ καλύπτουν μια ευρύτερη ομάδα προϊόντων από αυτά που επηρεάζονται από την κατάργηση ή τη μείωση των δασμών, η δασμολογική απαλλαγή ή μείωση δασμών θα πρέπει να χορηγείται μόνο στα προϊόντα που απαριθμούνται στην απόφαση.

(3)

Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Δεδομένου ότι η απόφαση (ΕΕ) 2016/971 αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2016, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως και να εφαρμοστεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Απόφαση (ΕΕ) 2016/971 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης σχετικά με την επέκταση του εμπορίου των προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) (ΕΕ L 161 της 18.6.2016, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο Μέρος Πρώτο τίτλος II προστίθεται το ακόλουθο σημείο Ζ:

«Ζ.   Δασμολογική ατέλεια για τα «ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούνται από πολλά μέρη» (MCO):

1.

Η απαλλαγή από τους δασμούς εφαρμόζεται στα «Ολοκληρωμένα κυκλώματα που αποτελούνται από πολλά μέρη (MCOs)», τα οποία ορίζονται ως:

συνδυασμός ενός ή περισσοτέρων μονολιθικών, υβριδικών ή πολλαπλών ψηφίδων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: αισθητήρες, ενεργοποιητές, ταλαντωτές, συντονιστές με βάση το πυρίτιο ή συνδυασμός αυτών ή στοιχεία που εκτελούν τις λειτουργίες των ειδών που κατατάσσονται στις κλάσεις 8532, 8533, 8541, ή πηνία αυτεπαγωγής που κατατάσσονται στην κλάση 8504, συγκεντρωμένα κατά τρόπο πρακτικά αδιαχώριστο σε ένα ενιαίο σώμα όπως το ολοκληρωμένο κύκλωμα, ως συστατικό στοιχείο του τύπου που χρησιμοποιείται για συναρμολόγηση πάνω σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB) ή άλλο υπόθεμα, με τη σύνδεση ακίδων, συρμάτων, σφαιρικών αρθρώσεων, δισκίων, εξογκωμάτων, ή βύσματα.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, στο προηγούμενο εδάφιο:

1.

Τα «συστατικά μέρη», ενδεχομένως να είναι διακριτά, κατασκευασμένα ανεξάρτητα και στη συνέχεια να έχουν συναρμολογηθεί στο υπόλοιπο MCO, ή ενσωματωθεί σε άλλα συστατικά μέρη.

2.

«Με βάση το πυρίτιο», σημαίνει ότι βασίζονται σε ένα υπόστρωμα πυριτίου, ή παρασκευάζονται από πυρίτιο, ή κατασκευάζονται πάνω σε πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος.

3.

α)

Οι «αισθητήρες με βάση το πυρίτιο» αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και ανιχνεύουν φυσικές ή χημικές ποσότητες τις οποίες μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα, όταν δημιουργούνται διακυμάνσεις των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ή μετατόπιση μηχανικής δομής. Οι «φυσικές ή χημικές ποσότητες» συνδέονται με πραγματικά φαινόμενα, όπως η πίεση, τα ακουστικά κύματα, η επιτάχυνση, η δόνηση, η κίνηση, ο προσανατολισμός, η πίεση, η ένταση μαγνητικού πεδίου, η ένταση ηλεκτρικού πεδίου, το φως, η ραδιενέργεια, η υγρασία, η ροή, η συγκέντρωση χημικών ουσιών κ.λπ.

β)

Οι «ενεργοποιητές με βάση το πυρίτιο» αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές και μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και μετατρέπουν τα ηλεκτρικά σήματα σε φυσική κίνηση.

γ)

Οι «συντονιστές με βάση το πυρίτιο» είναι συστατικά που αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και παράγουν μηχανική ή ηλεκτρική ταλάντωση προκαθορισμένης συχνότητας που εξαρτάται από τη φυσική γεωμετρία των δομών αυτών ως απόκριση σε εξωτερικό παράγοντα.

δ)

Οι «ταλαντωτές με βάση το πυρίτιο» είναι ενεργά συστατικά που αποτελούνται από μικροηλεκτρονικές ή μηχανικές δομές που δημιουργούνται στη μάζα ή στην επιφάνεια ενός ημιαγωγού και παράγουν μηχανική ή ηλεκτρική ταλάντωση προκαθορισμένης συχνότητας που εξαρτάται από τη φυσική γεωμετρία των δομών αυτών.

2.

Τα εμπορεύματα που είναι επιλέξιμα για απαλλαγή από δασμούς τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να υπάγονται στις ακόλουθες διακρίσεις ΣΟ:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,

3.

Κατά την υποβολή της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των MCOs στις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους, ο διασαφιστής αναγράφει τον κωδικό «Y035» στη θέση 44 του ΕΔΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 341/2016 (Παράρτημα 9)).»

β)

Το δεύτερο μέρος τροποποιείται ως εξής:

1)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3215 έως 3215 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3215

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:

 

 

 

– –

Μελάνια τυπογραφίας:

 

 

3215 11 00

– –

Μαύρα

6,5 (1)

3215 19 00

– –

Άλλα

6,5 (3)

3215 90 00

Άλλα

6,5 (5)

2)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3506 91 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3506 91 00

– –

Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 3901 έως 3913 ή το καουτσούκ

6,5 (7)

3)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3701 30 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3701 30 00

Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς υπερβαίνει τα 255 mm

4,9

m2»

4)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3701 99 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3701 99 00

– –

Άλλες

4,9

—»

5)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3705 90 10 και 3705 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3705 90 10

– –

Μικροταινίες

ατελώς

3705 90 90

– –

Άλλες

ατελώς

—»

6)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3707 90 20 και 3707 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3707 90 20

– –

Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά

4,5  (8)

3707 90 90

– –

Άλλα

ατελώς

7)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 3907 99 έως 3907 99 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3907 99

– –

Άλλα:

 

 

3907 99 10

– – –

Πολυ(αιθυλενο ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό)

ατελώς

3907 99 90

– – –

Άλλα

6,5 (9)

8)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3919 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3919 90 00

Άλλα

6,5 (11)

9)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 3923 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3923 10 00

Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη

6,5 (13)

10)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 5911 90 90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5911 90 90

– –

Άλλα

6 (15)

11)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8414 10 έως 8414 10 89 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8414 10

Αντλίες κενού:

 

 

8414 10 20

– –

Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών

ατελώς

p/st

 

– –

Άλλες:

 

 

8414 10 25

– – –

Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots

1,7 (17)

p/st

 

– – –

Άλλες:

 

 

8414 10 81

– – – –

Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης

1,7 (17)

p/st

8414 10 89

– – – –

Άλλες

1,7 (17)

p/st

12)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8414 59 έως 8414 59 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8414 59

– –

Άλλοι:

 

 

8414 59 20

– – –

Αξονικοί

2,3 (18)

p/st

8414 59 40

– – –

Φυγόκεντροι

2,3 (18)

p/st

8414 59 80

– – –

Άλλοι

2,3 (18)

p/st

13)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8419 50 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8419 50 00

Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας

1,7 (19)

14)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8420 10 έως 8420 10 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8420 10

Καλάνδρες και έλαστρα:

 

 

8420 10 10

– –

Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία

1,7

8420 10 30

– –

Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία

1,7

8420 10 80

– –

Άλλα

1,7 (21)

15)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8421 29 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8421 29 00

– –

Άλλες

1,7 (23)

16)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8421 39 έως 8421 39 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8421 39

– –

Άλλες:

 

 

8421 39 20

– – –

Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα

1,7 (25)

 

– – –

Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:

 

 

8421 39 60

– – – –

Με καταλυτική μέθοδο

1,7 (25)

8421 39 80

– – – –

Άλλες

1,7 (25)

17)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8421 99 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8421 99 00

– –

Άλλα

1,7 (29)

18)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8423 20 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8423 20 00

Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων

1,7 (31)

p/st

19)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8423 30 00 έως 8423 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8423 30 00

Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των δόσεων

1,7 (33)

p/st

 

Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως:

 

 

8423 81

– –

Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg:

 

 

8423 81 10

– – –

Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς

1,7 (35)

p/st

8423 81 30

– – –

Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των προσυσκευασμένων προϊόντων

1,7 (35)

p/st

8423 81 50

– – –

Ζυγαριές καταστημάτων

1,7 (35)

p/st

8423 81 90

– – –

Άλλες

1,7 (35)

p/st

8423 82

– –

Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg:

 

 

8423 82 10

– – –

Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς

1,7 (40)

p/st

8423 82 90

– – –

Άλλες

1,7 (40)

p/st

8423 89 00

– –

Άλλες

1,7 (43)

p/st

8423 90 00

Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως

1,7 (45)

20)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8424 89 00 έως 8424 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8424 89 00

– –

Άλλες

1,7 (47)

8424 90 00

Μέρη

1,7 (50)

21)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8442 30 έως 8442 50 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8442 30

Μηχανές, συσκευές και υλικό:

 

 

8442 30 10

– –

Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης

ατελώς

p/st

 

– –

Άλλες:

 

 

8442 30 91

– – –

Για τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση τυπογραφικών στοιχείων (π.χ. λινοτυπικές, μονοτυπικές, διατυπικές), με ή χωρίς διάταξη χύτευσης

ατελώς

p/st

8442 30 99

– – –

Άλλες

ατελώς

8442 40 00

Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

ατελώς

8442 50

Πλάκες για την εκτύπωση εικόνων, πλάκες πινάκων, κύλινδροι και άλλα όργανα εκτύπωσης. Λίθοι λιθογραφίας, πλάκες πινάκων, πλάκες και κύλινδροι έτοιμα για την εκτύπωση (π.χ. λειασμένα, με σπυρωτή επιφάνεια, γυαλισμένα):

 

 

8442 50 20

– –

Με τυπογραφικές παραστάσεις

ατελώς

8442 50 80

– –

Άλλα

ατελώς

—»

22)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8443 31 έως 8443 99 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8443 31

– –

Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες: εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπορούν να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο:

 

 

8443 31 20

– – –

Μηχανές με κύρια λειτουργία την ψηφιακή αντιγραφή, στις οποίες η αντιγραφή πραγματοποιείται με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης

ατελώς

p/st

8443 31 80

– – –

Άλλες

ατελώς

p/st

8443 32

– –

Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο:

 

 

8443 32 10

– – –

Εκτυπωτές

ατελώς

p/st

8443 32 30

– – –

Τηλεομοιοτυπικές συσκευές

ατελώς

p/st

 

– – –

Άλλες:

 

 

8443 32 91

– – – –

Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντιγραφής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης

ατελώς

p/st

8443 32 93

– – – –

Άλλες μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντιγραφής με ενσωματωμένο οπτικό σύστημα

ατελώς

p/st

8443 32 99

– – – –

Άλλες

ατελώς

p/st

8443 39

– –

Άλλες:

 

 

8443 39 10

– – –

Μηχανές που πραγματοποιούν τη λειτουργία της αντιγραφής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης

ατελώς

p/st

 

– – –

Άλλες συσκευές αντιγραφής:

 

 

8443 39 31

– – – –

Με οπτικό σύστημα

ατελώς

p/st

8443 39 39

– – – –

Άλλες

ατελώς

p/st

8443 39 90

– – –

Άλλες

ατελώς

p/st

 

Μέρη και εξαρτήματα:

 

 

8443 91

– –

Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442 :

 

 

8443 91 10

– – –

Για συσκευές των διακρίσεων 8443 19 40  (1)

ατελώς

 

– – –

Άλλα:

 

 

8443 91 91

– – – –

Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

ατελώς

8443 91 99

– – – –

Άλλα

ατελώς

8443 99

– –

Άλλα:

 

 

8443 99 10

– – –

Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

ατελώς

8443 99 90

– – –

Άλλα

ατελώς

23)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8456 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8456 10 00

Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων

4,5 (51)

p/st

24)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8466 93, 8466 93 30 και 8466 93 70 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8466 93

– –

Για μηχανές των κλάσεων 8456 έως 8461 :

 

 

8466 93 30

– – –

Για μηχανές της διάκρισης 8456 90 20

1,7

8466 93 70

– – –

Άλλα

1,2 (54)

25)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8472 10 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8472 10 00

Πολύγραφοι

1,5

p/st»

26)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8472 90 έως 8472 90 70 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8472 90

Άλλες:

 

 

8472 90 10

– –

Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων

1,7

p/st

8472 90 30

– –

Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές

ατελώς

p/st

8472 90 70

– –

Άλλες

1,7

—»

27)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8473 10 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8473 10 19

– – –

Άλλα

ατελώς

—»

28)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8473 40 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8473 40 18

– – –

Άλλα

ατελώς

—»

29)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8475 21 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8475 21 00

– –

Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων τους

ατελώς

—»

30)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8475 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8475 90 00

Μέρη

1,7 (140)

31)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8476 89 00 και 8476 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8476 89 00

– –

Άλλες

1,7 (57)

p/st

8476 90 00

Μέρη

1,7 (59)

32)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8479 89 έως 8479 90 80 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8479 89

– –

Άλλες:

 

 

8479 89 30

– – –

Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων

1,7

8479 89 60

– – –

Συστήματα κεντρικής λίπανσης

1,7

8479 89 97

– – –

Άλλα

1,7 (61)

8479 90

Μέρη:

 

 

8479 90 20

– –

Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

1,7

8479 90 80

– –

Άλλα

1,7 (63)

33)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8486 20 έως 8486 30 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8486 20

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων:

 

 

8486 20 10

– –

Μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με υπερήχους

ατελώς

p/st

8486 20 90

– –

Άλλες

ατελώς

8486 30

Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη:

ατελώς

8486 30 10

– –

Συσκευές για χημική εναπόθεση αερίου φάσεως σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

ατελώς

8486 30 30

– –

Συσκευές για ξηρά αποτύπωση σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

ατελώς

8486 30 50

– –

Συσκευές για φυσική εναπόθεση με καθοδικό διασκορπισμό σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

ατελώς

8486 30 90

– –

Άλλες

ατελώς

—»

34)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8486 90 έως 8486 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8486 90

Μέρη και εξαρτήματα:

 

 

8486 90 10

– –

Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης. Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία

ατελώς

 

– –

Άλλα:

 

 

8486 90 20

– – –

Μέρη για μηχανές φυγοκέντρησης για την επικάλυψη φωτογραφικών αιωρημάτων υποστρωμάτων για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

ατελώς

8486 90 30

– – –

Μέρη για μηχανές για καθαρισμό των μεταλλικών συναρμογών για συσκευασίες ημιαγωγών πριν τη διαδικασία ηλεκτροεπικάλυψης

ατελώς

8486 90 40

– – –

Μέρη για συσκευές για φυσική εναπόθεση με καθοδικό διασκορπισμό σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων

ατελώς

8486 90 50

– – –

Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για ξηρά αποτύπωση σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

ατελώς

8486 90 60

– – –

Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για χημική εναπόθεση αερίου φάσεως σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

ατελώς

8486 90 70

– – –

Μέρη και εξαρτήματα για μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με υπερήχους

ατελώς

8486 90 90

– – –

Άλλα

ατελώς

—»

35)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8504 40 55 έως 8504 90 99 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8504 40 55

– – –

Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών

2,5

p/st

 

– – –

Άλλοι:

 

 

8504 40 82

– – – –

Ανορθωτές

2,5

 

– – – –

Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:

 

 

8504 40 84

– – – – –

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ

2,5

8504 40 88

– – – – –

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA

2,5

8504 40 90

– – – –

Άλλοι

2,5

8504 50

Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:

 

 

8504 50 20

– –

Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, και για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και στις σχετικές μονάδες τους

ατελώς

8504 50 95

– –

Άλλα

2,8

8504 90

Μέρη:

 

 

 

– –

Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:

 

 

8504 90 05

– – –

Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 50 20

ατελώς

 

– – –

Άλλα:

 

 

8504 90 11

– – – –

Πυρήνες από φερρίτη

1,7

8504 90 18

– – – –

Άλλα

1,7

 

– –

Μετατροπέων ρεύματος στατών:

 

 

8504 90 91

– – –

Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 40 30

ατελώς

8504 90 99

– – –

Άλλα

1,7

—»

36)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8505 90 έως 8505 90 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8505 90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:

 

 

8505 90 20

– –

Ηλεκτρομαγνήτες. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης

1,8 (70)

8505 90 50

– –

Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης

2,2

8505 90 90

– –

Μέρη

1,8

37)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8514 30 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8514 30 00

Άλλοι κλίβανοι

2,2 (72)

p/st

38)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8514 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8514 90 00

Μέρη

2,2 (75)

39)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8515 19 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8515 19 00

– –

Άλλες

2,7 (78)

40)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8515 90 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8515 90 00

Μέρη

2,7 (80)

41)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8517 69 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8517 69 39

– – – –

Άλλες

ατελώς

p/st»

42)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8517 70 15 και 8517 70 19 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8517 70 15

– – –

Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα

ατελώς

8517 70 19

– – –

Άλλες

ατελώς

—»

43)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8518 10 έως 8518 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8518 10

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:

 

 

8518 10 30

– –

Μικρόφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 kHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και ύψους που δεν υπερβαίνει τα 3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακή χρήση

ατελώς

8518 10 95

– –

Άλλα

1,9

 

Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:

 

 

8518 21 00

– –

Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο

ατελώς

p/st

8518 22 00

– –

Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο

3,4

p/st

8518 29

– –

Άλλα:

 

 

8518 29 30

– – –

Μεγάφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 kHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm για τηλεπικοινωνιακή χρήση

ατελώς

p/st

8518 29 95

– – –

Άλλα

2,3

p/st

8518 30

Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα:

 

 

8518 30 20

– –

Ακουστικά ενσύρματης τηλεφωνίας

ατελώς

8518 30 95

– –

Άλλα

1,5

8518 40

Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:

 

 

8518 40 30

– –

Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για τη μέτρηση

2,3

8518 40 80

– –

Άλλα

3,4

p/st

8518 50 00

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

1,5

p/st

8518 90 00

Μέρη

1,5

—»

44)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8519 81 έως 8519 81 21 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8519 81

– –

Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα με ημιαγωγό:

 

 

 

– – –

Συσκευές αναπαραγωγής ήχου (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα κασετόφωνα), χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου:

 

 

8519 81 11

– – – –

Μηχανές για την υπαγόρευση

ατελώς

p/st

 

– – – –

Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:

 

 

8519 81 15

– – – – –

Κασετόφωνα τσέπης

ατελώς

p/st

 

– – – – –

Άλλα κασετόφωνα:

 

 

8519 81 21

– – – – – –

Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

6,8

p/st»

45)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8519 81 25 έως 8519 89 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8519 81 25

– – – – – –

Άλλα

ατελώς

p/st

 

– – – – –

Άλλες:

 

 

 

– – – – – –

Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):

 

 

8519 81 31

– – – – – – –

Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα, με δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ) με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm

6,8

p/st

8519 81 35

– – – – – – –

Άλλες

7,1

p/st

8519 81 45

– – – – – –

Άλλες

3,4

p/st

 

– – –

Άλλες συσκευές:

 

 

8519 81 51

– – – –

Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

ατελώς

p/st

 

– – – –

Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:

 

 

 

– – – – –

Με κασέτες:

 

 

 

– – – – – –

Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:

 

 

8519 81 55

– – – – – – –

Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

ατελώς

p/st

8519 81 61

– – – – – – –

Άλλες

ατελώς

p/st

8519 81 65

– – – – – –

Κασετόφωνα τσέπης

ατελώς

p/st

8519 81 75

– – – – – –

Άλλες

ατελώς

p/st

 

– – – – –

Άλλες:

 

 

8519 81 81

– – – – – –

Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm/s συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες

ατελώς

p/st

8519 81 85

– – – – – –

Άλλες

ατελώς

p/st

8519 81 95

– – – –

Άλλες

1,5

p/st

8519 89

– –

Άλλες:

 

 

 

– – –

Συσκευές αναπαραγωγής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου:

 

 

8519 89 11

– – – –

Ηλεκτρόφωνα, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8519 20

ατελώς

p/st

8519 89 15

– – – –

Μηχανές για την υπαγόρευση

ατελώς

p/st

8519 89 19

– – – –

Άλλες

ατελώς

p/st

8519 89 90

– – –

Άλλες

ατελώς

p/st»

46)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8521 10 έως 8521 90 00 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8521 10

Με μαγνητικές ταινίες:

 

 

8521 10 20

– –

Με πλάτος που δεν υπερβαίνει το 1,3 cm, οι οποίες επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή με ταχύτητα εκτύλιξης που δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο

ατελώς

p/st

8521 10 95

– –

Άλλες

6

p/st

8521 90 00

Άλλες

12,2

p/st»

47)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8522 90 49 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8522 90 49

– – – –

Άλλα

3

—»

48)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8522 90 80 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8522 90 80

– – –

Άλλα

3  (90)

49)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 21 00 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 21 00

– –

Κάρτες με μαγνητική λωρίδα

ατελώς

p/st»

50)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8523 29 39 και 8523 29 90 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 29 39

– – – – –

Άλλα

ατελώς

p/st

8523 29 90

– – –

Άλλοι

ατελώς

—»

51)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 49 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 49 31

– – – – –

Με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm

ατελώς

p/st»

52)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 49 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 49 39

– – – – –

Με διάμετρο που υπερβαίνει τα 6,5 cm

ατελώς

p/st»

53)

οι σειρές που αφορούν τους κωδικούς ΣΟ 8523 49 51 και 8523 49 59 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 49 51

– – – – – –

Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (DVD)

ατελώς

p/st

8523 49 59

– – – – – –

Άλλα

ατελώς

p/st»

54)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 49 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 49 99

– – – –

Άλλα

ατελώς

p/st»

55)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 51 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 51 99

– – – –

Άλλα

ατελώς

p/st»

56)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 52 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 52 10

– – –

Με δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

ατελώς

p/st»

57)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 59 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 59 99

– – – –

Άλλα

ατελώς

p/st»

58)

η σειρά που αφορά τον κωδικό ΣΟ 8523 80 99 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8523 80 99

– – –

Άλλες