ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 139

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ο έτος
26 Μαΐου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/799 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους ( 1 )

1

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

26.5.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 139/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/799 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαρτίου 2016

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών (1), και ιδίως το άρθρο 11 και το άρθρο 12 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014 καθιερώθηκαν οι αποκαλούμενοι «ευφυείς ταχογράφοι», οι ψηφιακοί ταχογράφοι δεύτερης γενιάς, που περιλαμβάνουν σύνδεση με τον μηχανισμό του παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης («GNSS»), μηχανισμό επικοινωνίας έγκαιρου τηλεεντοπισμού, και μια διεπαφή με τα ευφυή συστήματα μεταφορών. Οι προδιαγραφές για τις τεχνικές απαιτήσεις κατασκευής των ευφυών ταχογράφων πρέπει να καθοριστούν.

(2)

Ο μηχανισμός επικοινωνίας έγκαιρου τηλεεντοπισμού που καθιερώθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 θα πρέπει να διαβιβάζει σε υπεύθυνο οδικού τεχνικού ελέγχου τα δεδομένα του ψηφιακού ταχογράφου και τις πληροφορίες για τα βάρη και το βάρος ανά άξονα ολόκληρου συρμού οχημάτων (ελκυστήρας και ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα), σύμφωνα με την οδηγία 96/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Αυτό αναμένεται να καταστήσει δυνατό τον αποτελεσματικό και ταχύ έλεγχο των οχημάτων από τις ελεγκτικές αρχές, με λιγότερες ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στον θάλαμο του οχήματος.

(3)

Σύμφωνα με την οδηγία 96/53/ΕΚ, στον μηχανισμό επικοινωνίας έγκαιρου τηλεεντοπισμού πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα CEN για τις τεχνολογίες αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας (DSRC) (3) που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία, στη ζώνη συχνοτήτων 5 795-5 805 MHz. Καθώς η εν λόγω ζώνη συχνοτήτων χρησιμοποιείται και για τα τηλεδιόδια και προκειμένου να αποφεύγονται οι παρεμβολές μεταξύ εφαρμογών είσπραξης διοδίων και ελέγχου, οι ελεγκτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό έγκαιρου τηλεεντοπισμού σε σταθμό τηλεδιοδίων.

(4)

Για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες αδυναμίες ασφαλείας του ευφυούς ταχογράφου θα πρέπει να καθιερωθούν νέοι μηχανισμοί ασφαλείας ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο ασφάλειας του ψηφιακού ταχογράφου. Μία από τις εν λόγω αδυναμίες είναι ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Για λόγους συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών χωρίς ημερομηνία λήξης. Η κανονική περίοδος ισχύος της λειτουργίας των εποχούμενων μονάδων πρέπει να είναι 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης των ψηφιακών πιστοποιητικών της εποχούμενης μονάδας. Οι εποχούμενες μονάδες πρέπει να αντικαθίστανται μετά την εν λόγω περίοδο ισχύος.

(5)

Η παροχή ασφαλών και αξιόπιστων πληροφοριών εντοπισμού θέσης αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία των ευφυών ταχογράφων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που παρέχονται από το πρόγραμμα Galileo, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια του ευφυούς ταχογράφου.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, οι μηχανισμοί ασφαλείας που καθιερώθηκαν με τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται 36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος των απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων, ώστε να επιτραπεί στους κατασκευαστές να κατασκευάσουν νέα γενιά ευφυών ταχογράφων και να λάβουν τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου από τις αρμόδιες αρχές.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 165/2014, τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος μέλος 36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού της Επιτροπής, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού της Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος ταξινόμησής τους θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο 15 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2009 της Επιτροπής (5) επέτρεπε, επί μια μεταβατική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρήση προσαρμογέα ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση ταχογράφων στις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1. Λόγω τεχνικών δυσκολιών σχετικών με την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης στη χρήση του προσαρμογέα, οι εμπειρογνώμονες της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βιομηχανίας των ταχογράφων, μαζί με την Επιτροπή, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν είναι εφικτή εναλλακτική λύση στον προσαρμογέα χωρίς να επιβαρυνθεί η βιομηχανία με υψηλό κόστος, το οποίο θα ήταν δυσανάλογο ως προς το μέγεθος της αγοράς. Ως εκ τούτου, η χρήση του προσαρμογέα στις κατηγορίες οχημάτων Μ1 και Ν1 θα πρέπει να επιτραπεί επ' αόριστον.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 42 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις απαραίτητες διατάξεις για την ενιαία εφαρμογή των ακόλουθων πτυχών που σχετίζονται με τους ταχογράφους:

α)

καταγραφή της θέσης του οχήματος σε ορισμένα σημεία κατά τον ημερήσιο χρόνο εργασίας του οδηγού·

β)

έγκαιρος τηλεεντοπισμός ενδεχόμενης παραποίησης ή κατάχρησης των ευφυών ταχογράφων·

γ)

διεπαφή με τα ευφυή συστήματα μεταφορών·

δ)

διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις για τις διαδικασίες έγκρισης τύπου των ταχογράφων, συμπεριλαμβανομένων και των μηχανισμών ασφαλείας τους.

2.   Η κατασκευή, η δοκιμή, η εγκατάσταση, η επισκευή, η επιθεώρηση, η λειτουργία και η επισκευή των ευφυών ταχογράφων και των δομικών τους στοιχείων πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα 1Γ του παρόντος κανονισμού.

3.   Οι ταχογράφοι πλην των ευφυών ταχογράφων εξακολουθούν, όσον αφορά την κατασκευή, τη δοκιμή, την εγκατάσταση, την επιθεώρηση, τη λειτουργία και την επισκευή, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 1 ή του παραρτήματος 1B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου (6), κατά περίπτωση.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 10δ της οδηγίας 96/53/ΕΚ, ο μηχανισμός έγκαιρου τηλεεντοπισμού διαβιβάζει επίσης τα δεδομένα για τα βάρη που παρέχονται από εσωτερικό εποχούμενο σύστημα ζύγισης, για τον έγκαιρο εντοπισμό απάτης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 165/2014.

Επιπροσθέτως, νοείται ως:

1)   «ψηφιακός ταχογράφος» ή «πρώτης γενιάς ταχογράφος»: ψηφιακός ταχογράφος πλην του ευφυούς ταχογράφου·

2)   «εξωτερικός μηχανισμός GNSS»: μηχανισμός που περιέχει τον δέκτη GNSS όταν η εποχούμενη μονάδα δεν είναι ενιαία μονάδα, καθώς και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την προστασία της κοινοποίησης δεδομένων σχετικών με τη θέση της υπόλοιπης εποχούμενης μονάδας·

3)   «φάκελος πληροφοριών»: ο πλήρης φάκελος, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, που περιέχει όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του στην αρμόδια αρχή για την έγκριση τύπου του ταχογράφου ή δομικού στοιχείου του, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, για την εκτέλεση των δοκιμών που καθορίζονται στο παράρτημα 1Γ του παρόντος κανονισμού, καθώς και σχέδια, φωτογραφίες και άλλα συναφή έγγραφα·

4)   «δέσμη πληροφοριών»: ο φάκελος πληροφοριών, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, με οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που προσθέτει η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή στον φάκελο πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένου, στο τέλος της διαδικασίας έγκρισης τύπου, του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΚ του ταχογράφου ή δομικού στοιχείου αυτού·

5)   «ευρετήριο της δέσμης πληροφοριών»: έγγραφο το οποίο περιέχει αριθμημένα τα περιεχόμενα του φακέλου πληροφοριών για τον εντοπισμό όλων των σχετικών μερών της εν λόγω δέσμης. Η μορφή του εν λόγω εγγράφου επιτρέπει τη διάκριση των διαδοχικών σταδίων της διαδικασίας έγκρισης τύπου ΕΚ και περιλαμβάνει τις ημερομηνίες τυχόν αναθεωρήσεων και επικαιροποίησης της εν λόγω δέσμης·

6)   «μηχανισμός έγκαιρου τηλεεντοπισμού»: ο εξοπλισμός της εποχούμενης μονάδας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση στοχευμένων οδικών ελέγχων·

7)   «ευφυής ταχογράφος» ή «δεύτερης γενιάς ταχογράφος»: ψηφιακός ταχογράφος που πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 8, 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, καθώς και του παραρτήματος 1Γ του παρόντος κανονισμού·

8)   «δομικό στοιχείο ταχογράφου» ή «δομικό στοιχείο»: οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: η εποχούμενη μονάδα, ο αισθητήρα κίνησης, η κάρτα ταχογράφου, το φύλλο καταγραφής, ο εξωτερικός μηχανισμός GNSS και ο μηχανισμός έγκαιρου τηλεεντοπισμού·

9)   «αρμόδια αρχή έγκρισης τύπου»: η αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια να φέρει σε πέρας την έγκριση τύπου του ταχογράφου ή των δομικών στοιχείων του, τη διαδικασία αδειοδότησης, την έκδοση και, κατά περίπτωση, την ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης τύπου, η οποία ενεργεί ως σημείο επαφής με τις αρχές έγκρισης τύπου των άλλων κρατών μελών και εξασφαλίζει ότι οι κατασκευαστές πληρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Υπηρεσίες βάσει εντοπισμού θέσης

1.   Οι κατασκευαστές μεριμνούν ώστε οι ευφυείς ταχογράφοι να είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν το Galileo και το ευρωπαϊκό σύστημα πλοήγησης με υπέρθεση γεωστατικών δορυφόρων (EGNOS).

2.   Εκτός από τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι κατασκευαστές μπορούν επίσης να επιλέξουν να διασφαλίσουν τη συμβατότητα με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία έγκρισης τύπου ταχογράφου και δομικά στοιχεία του ταχογράφου

1.   Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του υποβάλλει αίτηση έγκρισης τύπου για ταχογράφο ή οιοδήποτε δομικό στοιχείο του στις αρχές έγκρισης τύπου που έχει ορίσει κάθε κράτος μέλος. Η αίτηση αποτελείται από τον φάκελο πληροφοριών που περιέχει τις πληροφορίες για κάθε σχετικό δομικό στοιχείο, καθώς και, κατά περίπτωση, τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου των άλλων δομικών στοιχείων που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του ταχογράφου, και οποιαδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.

2.   Ένα κράτος μέλος χορηγεί έγκριση τύπου για ταχογράφο, δομικό στοιχείο ή ομάδα δομικών στοιχείων που πληρούν τις διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή 3, αναλόγως. Σε αυτή την περίπτωση, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή εκδίδει προς τον αιτούντα πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, σύμφωνο με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

3.   Η αρχή έγκρισης τύπου μπορεί να ζητήσει από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του πρόσθετες πληροφορίες.

4.   Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του διαθέτει στις αρχές έγκρισης τύπου, καθώς και στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσους ταχογράφους ή δομικά στοιχεία ταχογράφων είναι αναγκαία για την ικανοποιητική διεξαγωγή της διαδικασίας έγκρισης τύπου.

5.   Όταν ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του ζητεί έγκριση τύπου για ορισμένα δομικά στοιχεία ή ομάδες δομικών στοιχείων ταχογράφου, προσκομίζει στις αρχές έγκρισης τύπου άλλα δομικά στοιχεία που έχουν ήδη λάβει έγκριση τύπου, καθώς και άλλα μέρη αναγκαία για την κατασκευή ολοκληρωμένου ταχογράφου, προκειμένου οι εν λόγω αρχές να διεξαγάγουν τις απαραίτητες δοκιμές.

Άρθρο 5

Τροποποιήσεις των εγκρίσεων τύπου

1.   Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που χορήγησε την αρχική έγκριση τύπου, σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση του λογισμικού ή του υλισμικού του ταχογράφου ή με τη φύση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του και έχουν καταγραφεί στη δέσμη πληροφοριών, και υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της έγκρισης τύπου.

2.   Οι αρχές έγκρισης τύπου μπορούν να αναθεωρήσουν ή να επεκτείνουν την ήδη υπάρχουσα έγκριση τύπου, ή να εκδώσουν νέα έγκριση τύπου συναρτήσει της φύσης και των χαρακτηριστικών της τροποποίησης.

«Αναθεώρηση» πραγματοποιείται εφόσον η αρχή έγκρισης τύπου κρίνει ότι οι τροποποιήσεις του λογισμικού ή του υλισμικού του ταχογράφου ή της φύσης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του είναι ήσσονος σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή εκδίδει τα αναθεωρημένα έγγραφα της δέσμης πληροφοριών, επισημαίνοντας τη φύση των τροποποιήσεων και την ημερομηνία της έγκρισής τους. Επικαιροποιημένη έκδοση της δέσμης πληροφοριών σε κωδικοποιημένη μορφή, συνοδευόμενη από λεπτομερή περιγραφή των τροποποιήσεων που επήλθαν αρκεί για να πληρούται η απαίτηση αυτή.

«Επέκταση» πραγματοποιείται εφόσον η αρχή έγκρισης τύπου κρίνει ότι οι τροποποιήσεις του λογισμικού ή του υλισμικού του ταχογράφου ή της φύσης των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του είναι ουσιαστικές. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια νέων δοκιμών και ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, αναλόγως. Εάν οι εν λόγω δοκιμές αποδειχθούν ικανοποιητικές, η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή εκδίδει αναθεωρημένο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου το οποίο περιέχει αριθμό της χορηγούμενης επέκτασης. Στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου αναφέρεται ο λόγος της επέκτασης και η ημερομηνία έκδοσής του.

3.   Στο ευρετήριο της δέσμης πληροφοριών σημειώνεται η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης επέκτασης ή αναθεώρησης της έγκρισης τύπου, ή η ημερομηνία της πλέον πρόσφατης κωδικοποίησης της επικαιροποιημένης έκδοσης της έγκρισης τύπου.

4.   Νέα έγκριση είναι αναγκαία όταν για τις ζητούμενες τροποποιήσεις εγκεκριμένου τύπου ταχογράφου ή των δομικών στοιχείων του απαιτείται η έκδοση νέου πιστοποιητικού ασφάλειας ή διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 2 Μαρτίου 2016.

Ωστόσο, τα παραρτήματα εφαρμόζονται από τις 2 Μαρτίου 2019, εξαιρουμένου του προσαρτήματος 16, το οποίο εφαρμόζεται από τις 2 Μαρτίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1.

(2)  Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 59).

(3)  Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για τις τεχνολογίες αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 και ISO 14906.

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την εφαρμογή και εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2009 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2009, για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 21 της 24.1.2009, σ. 3).

(6)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Γ

Όροι κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης και επιθεώρησης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 12

1

ΟΡΙΣΜΟΙ 13

2

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 19

2.1

Γενικά χαρακτηριστικά 19

2.2

Λειτουργίες 20

2.3

Θέσεις λειτουργίας 21

2.4

Ασφάλεια 22

3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 22

3.1

Παρακολούθηση εισαγωγής και αφαίρεσης καρτών 22

3.2

Μέτρηση της ταχύτητας, της θέσης και της απόστασης 23

3.2.1

Μέτρηση της διανυθείσας απόστασης 23

3.2.2

Μέτρηση της ταχύτητας 23

3.2.3

Μέτρηση της θέσης 24

3.3

Μέτρηση του χρόνου 24

3.4

Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του οδηγού 24

3.5

Παρακολούθηση του καθεστώτος οδήγησης 25

3.6

Καταχωρίσεις του οδηγού 25

3.6.1

Καταχώριση του τόπου έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργασίας 25

3.6.2

Ιδιόχειρη καταχώριση δραστηριοτήτων του οδηγού και συναίνεση του οδηγού για τη διεπαφή ITS 25

3.6.3

Καταχώριση ειδικών καταστάσεων 27

3.7

Διαχείριση των φραγών της επιχείρησης 27

3.8

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ελέγχου 28

3.9

Ανίχνευση συμβάντων και/ή αστοχιών 28

3.9.1

Συμβάν «Εισαγωγή άκυρης κάρτας» 28

3.9.2

Συμβάν «Αντικρουόμενες κάρτες» 28

3.9.3

Συμβάν «Χρονική επικάλυψη» 28

3.9.4

Συμβάν «Οδήγηση χωρίς κατάλληλη κάρτα» 29

3.9.5

Συμβάν «Εισαγωγή κάρτας κατά τη διάρκεια της οδήγησης» 29

3.9.6

Συμβάν «Τελευταίος κύκλος ενημέρωσης κάρτας που δεν ολοκληρώθηκε ορθά» 29

3.9.7

Συμβάν «Υπέρβαση ταχύτητας» 29

3.9.8

Συμβάν «Διακοπή τροφοδοσίας» 29

3.9.9

Συμβάν «Σφάλμα επικοινωνίας με τον μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως» 29

3.9.10

Συμβάν «Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη θέση του οχήματος από τον δέκτη GNSS» 29

3.9.11

Συμβάν «Σφάλμα επικοινωνίας με τον εξωτερικό μηχανισμό GNSS» 30

3.9.12

Συμβάν «Σφάλμα ροής δεδομένων» 30

3.9.13

Συμβάν «Αντικρουόμενη κίνηση οχήματος» 30

3.9.14

Συμβάν «Απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας» 30

3.9.15

Συμβάν «Χρονική απόκλιση» 30

3.9.16

Αστοχία «κάρτας» 30

3.9.17

Αστοχία «συσκευή ελέγχου» 30

3.10

Ενσωματωμένοι έλεγχοι και αυτοέλεγχοι 31

3.11

Ανάγνωση από τη μνήμη δεδομένων 31

3.12

Καταγραφή και αποθήκευση στη μνήμη δεδομένων 31

3.12.1

Δεδομένα αναγνώρισης συσκευών 32

3.12.1.1

Δεδομένα αναγνώρισης εποχούμενης μονάδας 32

3.12.1.2

Δεδομένα αναγνώρισης του αισθητήρα κίνησης 32

3.12.1.3

Δεδομένα αναγνώρισης από δορυφορικά συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης (GNSS) 33

3.12.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 33

3.12.3

Δεδομένα εισαγωγής και αφαίρεσης κάρτας οδηγού ή συνεργείου 33

3.12.4

Δεδομένα δραστηριοτήτων του οδηγού 34

3.12.5

Τοποθεσίες και θέσεις στις οποίες αρχίζει και λήγει η ημερήσια εργασία και/ή στις οποίες συμπληρώνονται τρεις ώρες συνεχούς οδήγησης 34

3.12.6

Δεδομένα χιλιομετρητή 35

3.12.7

Αναλυτικά δεδομένα ταχύτητας 35

3.12.8

Δεδομένα συμβάντων 35

3.12.9

Δεδομένα αστοχιών 37

3.12.10

Δεδομένα βαθμονόμησης 38

3.12.11

Ρύθμιση της ώρας 39

3.12.12

Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου 39

3.12.13

Δεδομένα για τις φραγές της επιχείρησης 39

3.12.14

Δεδομένα δραστηριοτήτων τηλεφόρτωσης 39

3.12.15

Δεδομένα ειδικών καταστάσεων 40

3.12.16

Δεδομένα κάρτας ταχογράφου 40

3.13

Ένδειξη κάρτας ταχογράφου 40

3.14

Καταγραφή και αποθήκευση στην κάρτα ταχογράφου 40

3.14.1

Καταγραφή και αποθήκευση σε κάρτες ταχογράφου πρώτης γενιάς 40

3.14.2

Καταγραφή και αποθήκευση σε κάρτες ταχογράφου δεύτερης γενιάς 41

3.15

Απεικόνιση 41

3.15.1

Εξ ορισμού (προεπιλεγμένη) απεικόνιση 42

3.15.2

Απεικόνιση προειδοποίησης 43

3.15.3

Πρόσβαση στον κατάλογο επιλογών 43

3.15.4

Άλλες απεικονίσεις 43

3.16

Εκτύπωση 43

3.17

Προειδοποιήσεις 44

3.18

Τηλεφόρτωση δεδομένων σε εξωτερικά μέσα 45

3.19

Επικοινωνία εξ αποστάσεως για στοχευμένους οδικούς ελέγχους 45

3.20

Δεδομένα εξόδου σε επιπρόσθετες εξωτερικές συσκευές 46

3.21

Βαθμονόμηση 47

3.22

Οδικός έλεγχος βαθμονόμησης 47

3.23

Ρύθμιση της ώρας 48

3.24

Χαρακτηριστικά στοιχεία επιδόσεων 48

3.25

Υλικά 48

3.26

Σημάνσεις 49

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 49

4.1

Ορατά στοιχεία 49

4.2

Ασφάλεια 52

4.3

Πρότυπα 53

4.4

Περιβαλλοντικές και ηλεκτρονικές προδιαγραφές 53

4.5

Αποθήκευση δεδομένων 53

4.5.1

Βασικά αρχεία για την αναγνώριση και τη διαχείριση καρτών 54

4.5.2

Αναγνώριση ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC) κάρτας 54

4.5.2.1

Αναγνώριση μικροεπεξεργαστή (chip) 54

4.5.2.2

αρχεία DIR (μόνο στις κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς) 54

4.5.2.3

πληροφορίες ATR (υπό όρους, μόνο στις κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς) 54

4.5.2.4

Πληροφορίες μεγάλου μήκους (υπό όρους, μόνο στις κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς) 55

4.5.3

Κάρτα οδηγού 55

4.5.3.1

Εφαρμογή ταχογράφου (προσβάσιμη από μονάδες οχημάτων πρώτης και δεύτερης γενιάς) 55

4.5.3.1.1

Αναγνώριση εφαρμογών 55

4.5.3.1.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 55

4.5.3.1.3

Αναγνώριση κάρτας 55

4.5.3.1.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 55

4.5.3.1.5

Τηλεφόρτωση κάρτας 55

4.5.3.1.6

Πληροφορίες σχετικά με την άδεια οδήγησης 55

4.5.3.1.7

Δεδομένα συμβάντων 56

4.5.3.1.8

Δεδομένα αστοχιών 56

4.5.3.1.9

Δεδομένα δραστηριοτήτων του οδηγού 57

4.5.3.1.10

Δεδομένα χρήσης οχήματος 57

4.5.3.1.11

Τόποι έναρξης και/ή λήξης της ημερήσιας εργασίας 58

4.5.3.1.12

Δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας 58

4.5.3.1.13

Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου 58

4.5.3.1.14

Δεδομένα ειδικών καταστάσεων 58

4.5.3.2

Εφαρμογή ταχογράφου δεύτερης γενιάς (δεν είναι προσβάσιμη για μονάδες οχημάτων πρώτης γενιάς) 59

4.5.3.2.1

Αναγνώριση εφαρμογών 59

4.5.3.2.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 59

4.5.3.2.3

Αναγνώριση κάρτας 59

4.5.3.2.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 59

4.5.3.2.5

Τηλεφόρτωση κάρτας 59

4.5.3.2.6

Πληροφορίες σχετικά με την άδεια οδήγησης 59

4.5.3.2.7

Δεδομένα συμβάντων 59

4.5.3.2.8

Δεδομένα αστοχιών 60

4.5.3.2.9

Δεδομένα δραστηριοτήτων του οδηγού 61

4.5.3.2.10

Δεδομένα χρήσης οχήματος 61

4.5.3.2.11

Τόποι και θέσεις έναρξης και/ή λήξης της ημερήσιας εργασίας 62

4.5.3.2.12

Δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας 62

4.5.3.2.13

Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου 62

4.5.3.2.14

Δεδομένα ειδικών καταστάσεων 63

4.5.3.2.15

Δεδομένα αναγνώρισης εποχούμενων μονάδων 63

4.5.3.2.16

Δεδομένα για τις τοποθεσίες στις οποίες συμπληρώνονται τρεις ώρες συνεχούς οδήγησης 63

4.5.4

Κάρτα συνεργείου 63

4.5.4.1

Εφαρμογή ταχογράφου (προσβάσιμη από εποχούμενες μονάδες πρώτης και δεύτερης γενιάς) 63

4.5.4.1.1

Αναγνώριση εφαρμογών 63

4.5.4.1.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 63

4.5.4.1.3

Αναγνώριση κάρτας 64

4.5.4.1.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 64

4.5.4.1.5

Τηλεφόρτωση κάρτας 64

4.5.4.1.6

Δεδομένα βαθμονόμησης και ρύθμισης της ώρας 64

4.5.4.1.7

Δεδομένα συμβάντων και αστοχιών 65

4.5.4.1.8

Δεδομένα δραστηριοτήτων του οδηγού 65

4.5.4.1.9

Δεδομένα χρήσης οχήματος 65

4.5.4.1.10

Δεδομένα έναρξης και/ή λήξης ημερήσιας εργασίας 65

4.5.4.1.11

Δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας 65

4.5.4.1.12

Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου 65

4.5.4.1.13

Δεδομένα ειδικών καταστάσεων 65

4.5.4.2

Εφαρμογή ταχογράφου δεύτερης γενιάς (δεν είναι προσβάσιμη για εποχούμενες μονάδες πρώτης γενιάς) 65

4.5.4.2.1

Αναγνώριση εφαρμογών 65

4.5.4.2.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 66

4.5.4.2.3

Αναγνώριση κάρτας 66

4.5.4.2.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 66

4.5.4.2.5

Τηλεφόρτωση κάρτας 66

4.5.4.2.6

Δεδομένα βαθμονόμησης και ρύθμισης της ώρας 66

4.5.4.2.7

Δεδομένα συμβάντων και αστοχιών 67

4.5.4.2.8

Δεδομένα δραστηριοτήτων του οδηγού 67

4.5.4.2.9

Δεδομένα χρήσης οχήματος 67

4.5.4.2.10

Δεδομένα έναρξης και/ή λήξης ημερήσιας εργασίας 67

4.5.4.2.11

Δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας 67

4.5.4.2.12

Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου 67

4.5.4.2.13

Δεδομένα αναγνώρισης εποχούμενων μονάδων 67

4.5.4.2.14

Δεδομένα για τις τοποθεσίες στις οποίες συμπληρώνονται τρεις ώρες συνεχούς οδήγησης 68

4.5.4.2.15

Δεδομένα ειδικών καταστάσεων 68

4.5.5

Κάρτα ελέγχου 68

4.5.5.1

Εφαρμογή ταχογράφου (προσβάσιμη από εποχούμενες μονάδες πρώτης και δεύτερης γενιάς) 68

4.5.5.1.1

Αναγνώριση εφαρμογών 68

4.5.5.1.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 68

4.5.5.1.3

Αναγνώριση κάρτας 68

4.5.5.1.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 68

4.5.5.1.5

Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου 69

4.5.5.2

Εφαρμογή ταχογράφου δεύτερης γενιάς (δεν είναι προσβάσιμη για εποχούμενες μονάδες πρώτης γενιάς) 69

4.5.5.2.1

Αναγνώριση εφαρμογών 69

4.5.5.2.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 69

4.5.5.2.3

Αναγνώριση κάρτας 69

4.5.5.2.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 69

4.5.5.2.5

Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου 70

4.5.6

Κάρτα επιχείρησης 70

4.5.6.1

Εφαρμογή ταχογράφου (προσβάσιμη από εποχούμενες μονάδες πρώτης και δεύτερης γενιάς) 70

4.5.6.1.1

Αναγνώριση εφαρμογών 70

4.5.6.1.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 70

4.5.6.1.3

Αναγνώριση κάρτας 70

4.5.6.1.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 70

4.5.6.1.5

Δεδομένα δραστηριοτήτων επιχείρησης 70

4.5.6.2

Εφαρμογή ταχογράφου δεύτερης γενιάς (δεν είναι προσβάσιμη για εποχούμενες μονάδες πρώτης γενιάς) 71

4.5.6.2.1

Αναγνώριση εφαρμογών 71

4.5.6.2.2

Κλειδιά και πιστοποιητικά 71

4.5.6.2.3

Αναγνώριση κάρτας 71

4.5.6.2.4

Αναγνώριση κατόχου κάρτας 71

4.5.6.2.5

Δεδομένα δραστηριοτήτων επιχείρησης 71

5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 72

5.1

Εγκατάσταση 72

5.2

Πινακίδα εγκατάστασης 73

5.3

Σφράγιση 74

6

ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 74

6.1

Έγκριση τεχνίτη, συνεργείου και κατασκευαστών οχημάτων 74

6.2

Επιθεώρηση νέων ή επισκευασμένων οργάνων 75

6.3

Επιθεώρηση εγκατάστασης 75

6.4

Περιοδικές επιθεωρήσεις 75

6.5

Μέτρηση σφαλμάτων 76

6.6

Επισκευές 76

7

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ 76

8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 77

8.1

Γενικά 77

8.2

Πιστοποιητικό ασφάλειας 78

8.3

Πιστοποιητικό λειτουργίας 78

8.4

Πιστοποιητικό διαλειτουργικότητας 78

8.5

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου 79

8.6

Διαδικασία εξαίρεσης: πιστοποιητικά πρώτης διαλειτουργικότητας για εξοπλισμό ελέγχου και κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς 80

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το σύστημα ψηφιακού ταχογράφου πρώτης γενιάς χρησιμοποιείται από την 1η Μαΐου 2006. Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται έως το τέλος του κύκλου ζωής του για εγχώριες μεταφορές. Για τις διεθνείς μεταφορές αντίθετα, 15 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού της Επιτροπής, όλα τα οχήματα πρέπει να εφοδιαστούν με συμμορφούμενο ευφυή ταχογράφο δεύτερης γενιάς, που εισάγεται με τον παρόντα κανονισμό.

Το παρόν παράρτημα περιέχει απαιτήσεις για συσκευές ελέγχου και κάρτες ταχογράφου δεύτερης γενιάς. Από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου συστήματος, στα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά τοποθετούνται συσκευές ελέγχου δεύτερης γενιάς και θα εκδοθούν κάρτες ταχογράφου δεύτερης γενιάς.

Με στόχο την ομαλή εισαγωγή του συστήματος ταχογράφου δεύτερης γενιάς,

σχεδιάζονται κάρτες ταχογράφου δεύτερης γενιάς προκειμένου να χρησιμοποιούνται επίσης σε εποχούμενες μονάδες πρώτης γενιάς,

δεν είναι απαραίτητη η αντικατάσταση των έγκυρων καρτών ταχογράφου πρώτης γενιάς κατά την ημερομηνία εφαρμογής.

Με τον τρόπο αυτό, οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ατομική κάρτα οδηγού που τούς έχει χορηγηθεί και να χρησιμοποιούν και τα δύο συστήματα με την ίδια κάρτα.

Η βαθμονόμηση των συσκευών ελέγχου δεύτερης γενιάς πραγματοποιείται όμως μόνο με κάρτες συνεργείου δεύτερης γενιάς.

Το παρόν παράρτημα περιέχει όλες τις απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων ταχογράφου πρώτης και δεύτερης γενιάς.

Το προσάρτημα 15 περιέχει συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της συνύπαρξης των δύο συστημάτων.

Κατάλογος προσαρτημάτων

Προσάρτημα 1:

ΛΕΞΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσάρτημα 2:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Προσάρτημα 3:

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προσάρτημα 4:

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Προσάρτημα 5:

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Προσάρτημα 6:

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗΣ

Προσάρτημα 7:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσάρτημα 8:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Προσάρτημα 9:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Προσάρτημα 10:

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσάρτημα 11:

ΚΟΙΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προσάρτημα 12:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS)

Προσάρτημα 13:

ΔΙΕΠΑΦΗ ITS

Προσάρτημα 14:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Προσάρτημα 15:

ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΓΕΝΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προσάρτημα 16:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ1 ΚΑΙ Ν1

1   ΟΡΙΣΜΟΙ

Στο παρόν παράρτημα νοείται ως:

α)

«ενεργοποίηση»:

το στάδιο κατά το οποίο ο ταχογράφος τίθεται σε πλήρη λειτουργία και θέτει σε εφαρμογή όλες του τις λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών ασφαλείας, με τη χρήση κάρτας συνεργείου·

β)

«επαλήθευση ταυτότητας»:

η λειτουργία που στοχεύει στη διαπίστωση και στην εξακρίβωση δηλούμενης ταυτότητας·

γ)

«γνησιότητα»:

η ιδιότητα μιας πληροφορίας προερχόμενης από μέρος του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί·

δ)

«ενσωματωμένος έλεγχος (ΒΙΤ)»:

ο έλεγχος που διεξάγεται εφόσον ζητηθεί και ο οποίος ενεργοποιείται από τον χειριστή ή από εξωτερική συσκευή·

ε)

«ημερολογιακή ημέρα»:

η ημέρα από τις 00:00 έως τις 24:00. Όλες οι ημερολογιακές ημέρες βασίζονται στη διεθνή ώρα UTC (Universal Time Co-orinated)·

στ)

«βαθμονόμηση» ευφυούς ταχογράφου:

η επικαιροποίηση ή η επιβεβαίωση των παραμέτρων του οχήματος για καταγραφή στη μνήμη. Οι παράμετροι του οχήματος συνίστανται στα αναγνωριστικά στοιχεία του οχήματος (αριθμός αναγνώρισης οχήματος (VIN), αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (VRN) και το κράτος μέλος έκδοσης) και στα χαρακτηριστικά του οχήματος [w, k, l, μέγεθος ελαστικών, ρύθμιση διάταξης περιορισμού της ταχύτητας (εφόσον υπάρχει) τρέχουσα διεθνής ώρα UTC, τρέχουσα τιμή χιλιομετρητή]· κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης της συσκευής ελέγχου, στη μνήμη δεδομένων αποθηκεύονται επίσης τα είδη και τα αναγνωριστικά όλων των υφιστάμενων σφραγίδων που συνδέονται με την έγκριση τύπου·

κάθε επικαιροποίηση ή επιβεβαίωση που αφορά αποκλειστικά την τρέχουσα διεθνή ώρα UTC θεωρείται ρύθμιση της ώρας και όχι βαθμονόμηση, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση προς την απαίτηση 409·

Για βαθμονόμηση συσκευής ελέγχου απαιτείται χρήση κάρτας συνεργείου.

ζ)

«αριθμός κάρτας»:

ένας αλφαριθμικός αριθμός με 16 στοιχεία που χαρακτηρίζει μονοσήμαντα μια κάρτα ταχογράφου σε ένα κράτος μέλος. Ο αριθμός της κάρτας περιλαμβάνει δείκτη αύξουσας αρίθμησης (εφόσον υπάρχει), δείκτη αντικατάστασης και δείκτη ανανέωσης·

επομένως, μια κάρτα αναγνωρίζεται από τον κωδικό του κράτους μέλους που την εξέδωσε και από τον αριθμό της.

η)

«δείκτης αύξουσας αρίθμησης κάρτας»:

το 14ο αλφαριθμικό στοιχείο του αριθμού κάρτας που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των διαφόρων καρτών που χορηγούνται για μια επιχείρηση, ένα συνεργείο ή μια ελεγκτική αρχή που δικαιούται την έκδοση πολλών καρτών ταχογράφου. Μια επιχείρηση, ένα συνεργείο ή μια ελεγκτική αρχή αναγνωρίζεται μονοσήμαντα από τους πρώτους 13 χαρακτήρες του αριθμού κάρτας·

θ)

«δείκτης ανανέωσης κάρτας»:

το 16ο αλφαριθμικό στοιχείο του αριθμού κάρτας το οποίο προστίθεται κάθε φορά που η κάρτα ταχογράφου ανανεώνεται·

ι)

«δείκτης αντικατάστασης κάρτας»:

το 15ο αλφαριθμικό στοιχείο του αριθμού κάρτας, το οποίο προστίθεται κάθε φορά που η κάρτα ταχογράφου αντικαθίσταται·

ια)

«χαρακτηριστικός συντελεστής του οχήματος»:

το χαρακτηριστικό αριθμητικό στοιχείο που δίνει την τιμή σήματος εξόδου που εκπέμπει το μέρος του οχήματος το οποίο συνδέεται με τη συσκευή ελέγχου (άξονας εξόδου του κιβωτίου ταχυτήτων ή άξονας τροχού), για διανυόμενη από το όχημα απόσταση ενός χιλιομέτρου μετρούμενη υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής όπως ορίζεται στην απαίτηση 414. Ο χαρακτηριστικός συντελεστής εκφράζεται σε παλμούς ανά χιλιόμετρο (w = … παλμοί/km)·

ιβ)

«κάρτα επιχείρησης»:

κάρτα ταχογράφου η οποία εκδίδεται από αρχές κράτους μέλους σε επιχειρήσεις μεταφορών που χρειάζεται να χρησιμοποιούν οχήματα εξοπλισμένα με ταχογράφο και η οποία ταυτοποιεί την επιχείρηση μεταφορών και επιτρέπει την απεικόνιση, τηλεφόρτωση και εκτύπωση των αποθηκευμένων στον ταχογράφο δεδομένων, τα οποία ασφαλίζονται από τις εκάστοτε επιχειρήσεις μεταφορών·

ιγ)

«σταθερά της συσκευής ελέγχου»:

το αριθμητικό χαρακτηριστικό στοιχείο το οποίο δίνει την τιμή του σήματος εισόδου που απαιτείται για την ένδειξη και καταγραφή της διανυόμενης απόστασης ενός χιλιομέτρου· η εν λόγω σταθερά εκφράζεται σε παλμούς ανά χιλιόμετρο (k = … παλμοί/km)·

ιδ)

«χρόνος συνεχούς οδήγησης», ο οποίος υπολογίζεται από τη συσκευή ελέγχου (1):

ο τρέχων συνολικός χρόνος οδήγησης ενός συγκεκριμένου οδηγού, ξεκινώντας από το πέρας του τελευταίου του διαστήματος ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (AVAILABILITY) ή ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ/ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (BREAK/REST) ή άλλου ΑΓΝΩΣΤΟΥ (UNKNOWN) (2) χρονικού διαστήματος 45 λεπτών και πλέον [το εν λόγω διάστημα μπορεί να έχει μοιραστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)]. Στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τις ανάγκες, παρελθούσες δραστηριότητες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα οδηγού. Εάν ο οδηγός δεν έχει εισαγάγει την κάρτα του, οι υπολογισμοί βασίζονται στις καταγραφές της μνήμης δεδομένων για το συγκεκριμένο διάστημα κατά το οποίο η κάρτα δεν είχε εισαχθεί και για την σχετική υποδοχή·

ιε)

«κάρτα ελέγχου»:

κάρτα ταχογράφου που εκδίδουν οι αρχές κράτους μέλους σε αρμόδια εθνική ελεγκτική αρχή, η οποία ταυτοποιεί τον ελεγκτικό φορέα και προαιρετικά τον ελεγκτή και επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων ή στις κάρτες οδηγού και, προαιρετικά, στις κάρτες συνεργείου με σκοπό την ανάγνωση, την εκτύπωση και/ή την τηλεφόρτωσή τους·

Η κάρτα ελέγχου παρέχει επίσης πρόσβαση στη λειτουργία οδικού έλεγχου βαθμονόμησης και στα δεδομένα που βρίσκονται στη συσκευή ανάγνωσης δεδομένων επικοινωνίας έγκαιρου τηλεεντοπισμού·

ιστ)

«συνολικός χρόνος διαλείμματος» ο οποίος υπολογίζεται από τη συσκευή ελέγχου, ως ακολούθως (1):

ο συνολικός χρόνος διαλείμματος από το χρόνο οδήγησης υπολογίζεται ως το τρέχον συνολικό διάστημα ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (AVAILABILITY) ή ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ/ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (BREAK/REST) ή άλλο ΑΓΝΩΣΤΟ (UNKNOWN) (2) διάστημα διάρκειας 15 και πλέον λεπτών ενός συγκεκριμένου οδηγού, ξεκινώντας από το πέρας του τελευταίου του διαστήματος ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ/ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ή άλλου ΑΓΝΩΣΤΟΥ (2) διαστήματος διάρκειας 45 λεπτών και πλέον (το εν λόγω διάστημα μπορεί να έχει μοιραστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006).

Στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη, ανάλογα με τις ανάγκες, παρελθούσες δραστηριότητες που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα οδηγού. Άγνωστα χρονικά διαστήματα διάρκειας αρνητικού πρόσημου (έναρξη άγνωστου χρονικού διαστήματος > πέρας άγνωστου χρονικού διαστήματος) δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, λόγω χρονικών επικαλύψεων μεταξύ δύο διαφορετικών συσκευών ελέγχου.

Εάν ο οδηγός δεν έχει εισαγάγει την κάρτα του, οι υπολογισμοί βασίζονται σε καταγραφές της μνήμης δεδομένων για το συγκεκριμένο διάστημα κατά το οποίο η κάρτα δεν είχε εισαχθεί και για τη σχετική υποδοχή·

ιζ)

«μνήμη δεδομένων», «μνήμη»:

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ενσωματωμένο στη συσκευή ελέγχου·

ιη)

«ψηφιακή υπογραφή»:

επισυναπτόμενες πληροφορίες, ή κρυπτογραφημένος μετασχηματισμός ομάδας δεδομένων· επιτρέπουν στον κάτοχο της εν λόγω ομάδας δεδομένων να αποδείξει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα της ομάδας δεδομένων·

ιθ)

«τηλεφόρτωση»:

η αντιγραφή, μαζί με την ψηφιακή υπογραφή, μέρους ή πλήρους συνόλου αρχείων δεδομένων που έχουν καταγραφεί στη μνήμη δεδομένων της εποχούμενης μονάδας ή στη μνήμη κάρτας ταχογράφου, με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία αυτή δεν αλλοιώνει ούτε διαγράφει αποθηκευμένα δεδομένα.

Οι κατασκευαστές εποχούμενων μονάδων ευφυούς ταχογράφου και οι κατασκευαστές συσκευών που σχεδιάζονται και προορίζονται για τηλεφόρτωση αρχείων δεδομένων προβαίνουν σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να διασφαλίσουν ότι η τηλεφόρτωση τέτοιου είδους δεδομένων μπορεί να εκτελεστεί με την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση από τις επιχειρήσεις μεταφορών ή τους οδηγούς.

Η τηλεφόρτωση του λεπτομερούς αρχείου ταχύτητας μπορεί να μην χρειάζεται να συμμορφώνεται προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, όπως η διερεύνηση ατυχημάτων·

κ)

«κάρτα οδηγού»:

κάρτα ταχογράφου που εκδίδουν οι αρχές κράτους μέλους σε συγκεκριμένο οδηγό, η οποία ταυτοποιεί τον οδηγό και επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων της δραστηριότητας του οδηγού·

κα)

«πραγματική περιφέρεια ελαστικών των τροχών»:

Ο μέσος όρος των αποστάσεων που διανύει καθένας από τους κινητήριους τροχούς του οχήματος σε μια πλήρη περιστροφή. Η μέτρηση των αποστάσεων αυτών γίνεται υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής όπως ορίζεται στην απαίτηση 414 και εκφράζεται με τη μορφή «l = … mm». Οι κατασκευαστές οχημάτων μπορούν να αντικαταστήσουν τη μέτρηση των εν λόγω αποστάσεων με θεωρητικό υπολογισμό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την κατανομή του βάρους στους τροχούς όταν το όχημα είναι άφορτο, σε ετοιμότητα λειτουργίας (4). Οι μέθοδοι για τέτοιου είδους θεωρητικούς υπολογισμούς υπόκεινται σε έγκριση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και μπορούν να εφαρμοστούν πριν από την ενεργοποίηση του ταχογράφου·

κβ)

«συμβάν»:

μη φυσιολογική λειτουργία η οποία ανιχνεύθηκε από τον ευφυή ταχογράφο και η οποία ενδεχομένως προκλήθηκε από απόπειρα εξαπάτησης·

κγ)

«εξωτερικός μηχανισμός GNSS»:

μηχανισμός που περιέχει τον δέκτη GNSS όταν η εποχούμενη μονάδα δεν είναι μεμονωμένη μονάδα, καθώς επίσης και άλλα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να προστατεύεται η κοινοποίηση των δεδομένων σχετικά με τη θέση του οχήματος στην υπόλοιπη εποχούμενη μονάδα·

κδ)

«αστοχία»:

μη φυσιολογική λειτουργία η οποία ανιχνεύθηκε από τον ευφυή ταχογράφο και η οποία μπορεί να προκλήθηκε από δυσλειτουργία της συσκευής ή από βλάβη·

κε)

«δέκτης GNSS»:

ηλεκτρονική συσκευή που λαμβάνει και επεξεργάζεται ψηφιακά τα σήματα από ένα ή περισσότερα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης (GNSS) προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τη θέση, την ταχύτητα και τον χρόνο·

κστ)

«εγκατάσταση»:

η τοποθέτηση ταχογράφου σε όχημα·

κζ)

«διαλειτουργικότητα»:

η ικανότητα των συστημάτων και των υποκείμενων επιχειρηματικών διεργασιών να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες·

κη)

«διεπαφή»:

εγκατάσταση μεταξύ συστημάτων που παρέχει τα εφόδια μέσω των οποίων αυτά μπορούν να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν·

κθ)

«θέση»:

γεωγραφικές συντεταγμένες του οχήματος σε δεδομένη χρονική στιγμή·

λ)

«αισθητήρας κίνησης»:

το δομικό μέρος του ταχογράφου που εκπέμπει αντιπροσωπευτικό σήμα της ταχύτητας του οχήματος και/ή της διανυόμενης απόστασης·

λα)

«άκυρη κάρτα»:

κάρτα που διαπιστώθηκε ελαττωματική, ή που απορρίφθηκε κατά την αρχική επαλήθευση ταυτότητας, ή της οποίας δεν έχει ακόμη επέλθει η ημερομηνία έναρξης ισχύος, ή της οποίας έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης·

λβ)

«ανοικτό πρότυπο»:

πρότυπο που ορίζεται σε έγγραφο προδιαγραφών προτύπου που διατίθεται δωρεάν ή έναντι συμβολικού ποσού και το οποίο μπορεί να αντιγραφεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί δωρεάν ή έναντι συμβολικού ποσού·

λγ)

«δεν εφαρμόζεται»:

όταν η χρήση της συσκευής ελέγχου δεν είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006·

λδ)

«υπέρβαση ταχύτητας»:

η υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος άνω των 60 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της οποίας η μετρούμενη ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα όρια ρύθμισης της διάταξης περιορισμού της ταχύτητας, όπως ορίζεται στην οδηγία 92/6/ΕΟΚ (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία·

λε)

«περιοδική επιθεώρηση»:

σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται προκειμένου να ελεγχθεί η κανονική λειτουργία του ταχογράφου, το κατά πόσον οι ρυθμίσεις του ανταποκρίνονται στις παραμέτρους του οχήματος και το ότι δεν υπάρχουν συσκευές παραποίησης στον ταχογράφο·

λστ)

«εκτυπωτής»:

δομικό στοιχείο της συσκευής ελέγχου που παρέχει εκτυπώσεις αποθηκευμένων δεδομένων·

λζ)

«επικοινωνία έγκαιρου τηλεεντοπισμού»:

η επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ του μηχανισμού επικοινωνίας έγκαιρου τηλεεντοπισμού και της συσκευής ανάγνωσης δεδομένων έγκαιρου τηλεεντοπισμού κατά τη διάρκεια στοχευμένων οδικών ελέγχων με στόχο τον έγκαιρο τηλεεντοπισμό ενδεχόμενης παραποίησης ή εσφαλμένης χρήσης της συσκευής ελέγχου·

λη)

«μηχανισμός τηλεεπικοινωνίας»:

ο εξοπλισμός της εποχούμενης μονάδας που χρησιμοποιείται για να εκτελεί στοχευμένους οδικούς ελέγχους·

λθ)

«συσκευή ανάγνωσης δεδομένων έγκαιρου τηλεεντοπισμού»:

το σύστημα που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές για να πραγματοποιούν στοχευμένους οδικούς ελέγχους·

μ)

«ανανέωση»:

η έκδοση νέας κάρτας ταχογράφου όταν η παλαιά πλησιάζει την ημερομηνία λήξης της ή παρουσιάζει αστοχίες και ως εκ τούτου έχει επιστραφεί στην αρχή έκδοσής της. Η ανανέωση μιας κάρτας υποδηλώνει πάντα το ασυμβίβαστο της ταυτόχρονης ύπαρξης δυο έγκυρων καρτών·

μα)

«επισκευή»:

κάθε επισκευή που πραγματοποιείται σε αισθητήρα κίνησης ή σε εποχούμενη μονάδα ή σε καλώδιο για την οποία απαιτείται διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησής τους ή αποσύνδεσή τους από άλλα δομικά στοιχεία του ταχογράφου ή το άνοιγμα του αισθητήρα κίνησης ή της εποχούμενης μονάδας·

μβ)

«αντικατάσταση»:

η έκδοση κάρτας ταχογράφου προς αντικατάσταση ήδη υπάρχουσας της οποίας δηλώθηκε απώλεια, κλοπή, ή αστοχία και δεν έχει επιστραφεί στην αρχή έκδοσής της. Η αντικατάσταση μιας κάρτας συνεπάγεται πάντα τον κίνδυνο ύπαρξης δύο έγκυρων καρτών·

μγ)

«πιστοποίηση ασφάλειας»:

διαδικασία με την οποία πιστοποιείται, από όργανο πιστοποίησης κοινών κριτηρίων, ότι η υπό διερεύνηση συσκευή (ή το δομικό στοιχείο) ελέγχου ή η κάρτα ταχογράφου εκπληρώνει τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στα σχετικά χαρακτηριστικά προστασίας·

μδ)

«αυτοέλεγχος»:

έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται κυκλικά και αυτόματα από τη συσκευή ελέγχου με σκοπό την ανίχνευση αστοχιών·

με)

«καταμέτρηση χρόνου»:

μόνιμη ψηφιακή καταγραφή της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας και ημερομηνίας (UTC)·

μστ)

«ρύθμιση της ώρας»:

αυτόματη προσαρμογή της τρέχουσας ώρας κατά τακτά διαστήματα και με ανώτατη ανοχή ενός λεπτού ή προσαρμογή κατά τη βαθμονόμηση·

μζ)

«μέγεθος ελαστικών»:

ο προσδιορισμός των διαστάσεων των ελαστικών (εξωτερικοί κινητήριοι τροχοί του οχήματος) σύμφωνα με την οδηγία 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία·

μη)

«ταυτοποίηση του οχήματος»:

αριθμός με τους οποίους ταυτοποιείται το όχημα: τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (VRN) με αναφορά στο κράτος μέλος στο οποίο είναι ταξινομημένο και στον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος (VIN) (7)·

μθ)

«εβδομάδα» στη συσκευή ελέγχου για σκοπούς υπολογισμού:

το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 00:00 διεθνούς ώρας UTC της Δευτέρας και 24:00 διεθνούς ώρας UTC της Κυριακής·

ν)

«κάρτα συνεργείου»:

κάρτα ταχογράφου που εκδίδουν οι αρχές κράτους μέλους στο εγκεκριμένο προσωπικό ενός κατασκευαστή ταχογράφων, τεχνίτη, κατασκευαστή οχημάτων ή εγκεκριμένο από το συγκεκριμένο κράτος μέλος συνεργείο, η οποία ταυτοποιεί τον κάτοχο της κάρτας και επιτρέπει τη δοκιμή, βαθμονόμηση και ενεργοποίηση των ταχογράφων και/ή την τηλεφόρτωση δεδομένων από αυτούς·

να)

«προσαρμογέας»:

συσκευή που εκπέμπει σήμα το οποίο αποτυπώνει συνεχώς την ταχύτητα του οχήματος και/ή την απόσταση που έχει διανυθεί, διαφορετική από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την ανεξάρτητη ανίχνευση κίνησης· η συσκευή:

εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται μόνο σε οχήματα τύπου M1 και Ν1 (όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία) τα οποία χρησιμοποιούνται από την 1η Μαΐου 2006,

εγκαθίσταται σε σημείο όπου, από μηχανικής άποψης, είναι αδύνατο να εγκατασταθεί οποιοσδήποτε άλλος τύπος υφιστάμενου αισθητήρα κίνησης, ο οποίος κατά τα άλλα πληροί τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και των προσαρτημάτων του 1 έως 15,

εγκαθίσταται μεταξύ της εποχούμενης μονάδας και του σημείου όπου παράγονται οι παλμοί ταχύτητας/απόστασης από ενσωματωμένους αισθητήρες ή εναλλακτικές διεπαφές,

με βάση την εποχούμενη μονάδα, η συμπεριφορά του προσαρμογέα είναι η ίδια όπως εάν στην εποχούμενη μονάδα ήταν συνδεδεμένος αισθητήρας κίνησης ο οποίος θα πληρούσε τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και των προσαρτημάτων του 1 έως 16·

η χρήση τέτοιου προσαρμογέα στα εν λόγω οχήματα που περιγράφονται ανωτέρω επιτρέπει την εγκατάσταση και την ορθή χρήση εποχούμενης μονάδας σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα οχήματα, ο ευφυής ταχογράφος περιλαμβάνει καλώδια, έναν προσαρμογέα και μια εποχούμενη μονάδα·

νβ)

«ακεραιότητα δεδομένων»:

η ακρίβεια και συνέπεια των αποθηκευμένων δεδομένων, όπως υποδηλώνονται από τη μη τροποποίηση των δεδομένων μεταξύ δύο ενημερώσεων ενός αρχείου δεδομένων. Ακεραιότητα σημαίνει ότι τα δεδομένα αποτελούν ακριβές αντίγραφο της αρχικής έκδοσης, και ειδικότερα ότι δεν έχουν αλλοιωθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής σε κάρτα ταχογράφου ή σε ειδική συσκευή ή κατά τη διαδικασία ανάγνωσής τους από αυτά τα μέσα ή κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους μέσω οποιουδήποτε διαύλου κοινοποίησης·

νγ)

«απόρρητο δεδομένων»:

το σύνολο των τεχνικών μέτρων που λαμβάνονται για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών που προβλέπονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), καθώς και των αρχών που προβλέπονται στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10)·

νδ)

«ευφυές σύστημα ταχογράφου»:

η συσκευή ελέγχου, οι κάρτες ταχογράφου και το σύστημα όλων των συσκευών που επικοινωνούν άμεσα ή έμμεσα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της εγκατάστασης, της χρήσης, της δοκιμής και του ελέγχου τους, όπως κάρτες, συσκευή ανάγνωσης δεδομένων επικοινωνίας εξ αποστάσεως και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για την τηλεφόρτωση δεδομένων, την ανάλυση, βαθμονόμηση, δημιουργία, διαχείριση δεδομένων ή την εισαγωγή στοιχείων ασφάλειας κ.λπ.·

νε)

«ημερομηνία εφαρμογής»:

36 μήνες μετά την έναρξη ισχύος των λεπτομερών διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11).

Πρόκειται για την ημερομηνία μετά την οποία τα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά:

εφοδιάζονται με ταχογράφο συνδεδεμένο με υπηρεσία εντοπισμού η οποία βασίζεται σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης,

έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα για στοχευμένους οδικούς ελέγχους στις αρμόδιες αρχές ελέγχου όσο το όχημα κινείται,

και μπορούν να εξοπλίζονται με τυποποιημένες διεπαφές που επιτρέπουν την επιχειρησιακή χρήση, από εξωτερική συσκευή, των δεδομένων που έχουν καταγραφεί ή παραχθεί από ταχογράφους·

νστ)

«χαρακτηριστικά προστασίας»:

έγγραφο που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης βάσει κοινών κριτηρίων και παρέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την προστασία της διασφάλισης πληροφοριών που είναι κοινές για όλες τις εφαρμογές·

νζ)

«ακρίβεια GNSS»:

στο πλαίσιο της καταγραφής της θέσης από το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GNSS) με ταχογράφους, πρόκειται για την τιμή HDOP η οποία λογίζεται ως η ελάχιστη τιμή HDOP από τις τιμές που έχουν συγκεντρωθεί στα διαθέσιμα συστήματα GNSS.

2   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1   Γενικά χαρακτηριστικά

Η συσκευή ελέγχου στοχεύει στην καταγραφή, αποθήκευση, απεικόνιση, εκτύπωση και έξοδο δεδομένων που έχουν σχέση με τη δράση του οδηγού.

Κάθε όχημα που είναι εξοπλισμένο με συσκευή ελέγχου η οποία πληροί τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη ταχύτητας και χιλιομετρητή. Οι εν λόγω λειτουργίες μπορούν να είναι ενσωματωμένες στη συσκευή ελέγχου.

01)

Η συσκευή ελέγχου περιλαμβάνει καλώδια, έναν αισθητήρα κίνησης και μια εποχούμενη μονάδα.

02)

Η διεπαφή μεταξύ των αισθητήρων κίνησης και των εποχούμενων μονάδων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 11.

03)

Η εποχούμενη μονάδα συνδέεται με ένα ή περισσότερα παγκόσμια συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, όπως προσδιορίζεται στο προσάρτημα 12.

04)

Η εποχούμενη μονάδα επικοινωνεί με συσκευές ανάγνωσης δεδομένων έγκαιρου τηλεεντοπισμού που προσδιορίζεται στο προσάρτημα 14.

05)

Η εποχούμενη μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει διεπαφή ευφυούς συστήματος μεταφορών (ITS), η οποία προσδιορίζεται στο προσάρτημα 13.

Η συσκευή ελέγχου μπορεί να συνδεθεί με άλλους μηχανισμούς μέσω πρόσθετων διεπαφών και/ή μέσω της προαιρετικής διεπαφής ITS.

06)

Οποιαδήποτε προσθήκη ή σύνδεση στη συσκευή ελέγχου οποιουδήποτε άλλου οργάνου, συσκευής ή συσκευών, εγκεκριμένων ή μη, δεν επεμβαίνει ούτε μπορεί να επέμβει καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής ελέγχου και στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Οι χρήστες των συσκευών ελέγχου αναγνωρίζονται από τη συσκευή μέσω της κάρτας ταχογράφου.

07)

Η συσκευή ελέγχου παρέχει επιλεκτικά δικαιώματα πρόσβασης σε δεδομένα και λειτουργίες ανάλογα με το είδος του χρήστη και/ή της αναγνώρισης.

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα στη μνήμη της, στον μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως και στις κάρτες ταχογράφων.

Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (12), με την οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (13) και σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014.

2.2   Λειτουργίες

08)

Η συσκευή ελέγχου διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

παρακολούθηση της τοποθέτησης και της αφαίρεσης καρτών,

μέτρηση της ταχύτητας, της απόστασης και της θέσης,

μέτρηση του χρόνου,

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του οδηγού,

παρακολούθηση του καθεστώτος οδήγησης,

ιδιόχειρες καταχωρίσεις του οδηγού:

καταχώριση του τόπου έναρξης και/ή λήξης της ημερήσιας εργασίας,

ιδιόχειρη καταχώριση των δραστηριοτήτων του οδηγού,

καταχώριση ειδικών καταστάσεων,

διαχείριση των φραγών της επιχείρησης,

παρακολούθηση δραστηριοτήτων ελέγχου,

ανίχνευση συμβάντων και/ή αστοχιών,

ενσωματωμένοι έλεγχοι και αυτοέλεγχοι,

ανάγνωση από τη μνήμη δεδομένων,

καταγραφή και αποθήκευση στη μνήμη δεδομένων,

ανάγνωση κάρτας ταχογράφου,

καταγραφή και αποθήκευση στην κάρτα ταχογράφου,

απεικόνιση,

εκτύπωση,

προειδοποίηση,

τηλεφόρτωση δεδομένων σε εξωτερικά μέσα,

επικοινωνία εξ αποστάσεως για στοχευμένους οδικούς ελέγχους,

έξοδος δεδομένων σε επιπρόσθετες συσκευές,

βαθμονόμηση,

οδικός έλεγχος βαθμονόμησης,

ρύθμιση της ώρας.

2.3   Θέσεις λειτουργίας

09)

Η συσκευή ελέγχου λειτουργεί σε τέσσερις θέσεις:

θέση λειτουργίας,

θέση ελέγχου,

θέση βαθμονόμησης,

θέση επιχείρησης.

10)

Ανάλογα με την έγκυρη κάρτα ταχογράφου που εισάγεται στη διάταξη διασύνδεσης κάρτας, η συσκευή ελέγχου συνδέεται με την αντίστοιχη θέση λειτουργίας: Για τον προσδιορισμό της θέσης λειτουργίας δεν έχει σημασία η γενιά της κάρτας ταχογράφου εφόσον η κάρτα που εισάγεται είναι έγκυρη. Οι κάρτες συνεργείου πρώτης γενιάς θεωρούνται πάντα άκυρες όταν εισάγονται σε εποχούμενη μονάδα δεύτερης γενιάς.

Θέσεις λειτουργίας

Υποδοχή οδηγού

Χωρίς κάρτα

Κάρτα οδηγού

Κάρτα ελέγχου

Κάρτα συνεργείου

Κάρτα επιχείρησης

Υποδοχή συνοδηγού

Χωρίς κάρτα

λειτουργίας

λειτουργίας

ελέγχου

βαθμονόμησης

επιχείρησης

Κάρτα οδηγού

λειτουργίας

λειτουργίας

ελέγχου

βαθμονόμησης

επιχείρησης

Κάρτα ελέγχου

ελέγχου

ελέγχου

ελέγχου (*)

λειτουργίας

λειτουργίας

Κάρτα συνεργείου

βαθμονόμησης

βαθμονόμησης

λειτουργίας

βαθμονόμησης (*)

λειτουργίας

Κάρτα επιχείρησης

επιχείρησης

επιχείρησης

λειτουργίας

λειτουργίας

επιχείρησης (*)

11)

Η συσκευή ελέγχου δεν λαμβάνει υπόψη άκυρες κάρτες που εισάγονται, παρά μόνο για να απεικονίσει, να εκτυπώσει, ή να τηλεφορτώσει δεδομένα που φυλάσσονται στη μνήμη κάρτας που έχει λήξει.

12)

Όλες οι λειτουργίες που αναφέρονται στο 2.2 διεξάγονται σε οποιαδήποτε θέση λειτουργίας με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

η λειτουργία βαθμονόμησης είναι εφικτή μόνο στη θέση βαθμονόμησης,

η λειτουργία οδικού ελέγχου βαθμονόμησης είναι προσβάσιμη μόνο στη θέση ελέγχου,

η λειτουργία διαχείρισης των φραγών της επιχείρησης είναι εφικτή μόνο στη θέση επιχείρησης,

η λειτουργία παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ελέγχου είναι εφικτή μόνο στη θέση ελέγχου,

η τηλεφόρτωση δεν είναι εφικτή στη θέση λειτουργίας (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην απαίτηση 193), και εκτός από την τηλεφόρτωση από κάρτα οδηγού όταν δεν έχει εισαχθεί άλλο είδος κάρτας στην εποχούμενη μονάδα.

13)

Η συσκευή ελέγχου μπορεί να εξάγει οποιαδήποτε δεδομένα σε διασυνδέσεις ένδειξης, εκτύπωσης, ή άλλες εξωτερικές διασυνδέσεις, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

στη θέση λειτουργίας, όποια προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης (επώνυμο και όνομα/τα) δεν ανταποκρίνονται στην εισαχθείσα κάρτα ταχογράφου διαγράφονται και όποιος αριθμός κάρτας δεν αντιστοιχεί στην εισαχθείσα κάρτα ταχογράφου διαγράφεται μερικώς (διαγράφεται κάθε δεύτερος χαρακτήρας από αριστερά προς τα δεξιά),

στη θέση επιχείρησης, τα δεδομένα που αφορούν τον οδηγό (απαιτήσεις 102, 105 και 108) μπορούν να εξαχθούν μόνο για χρονικά διαστήματα που δεν υπάρχει κλείδωμα ή που καμία άλλη επιχείρηση δεν τα έχει κλειδώσει (αναγνωρίσιμα από τα 13 πρώτα ψηφία του αριθμού της κάρτας επιχείρησης),

όταν δεν έχει εισαχθεί καμία κάρτα στη συσκευή ελέγχου, στοιχεία που αφορούν τον οδηγό μπορούν να εξαχθούν μόνο για την τρέχουσα και τις τελευταίες 8 ημερολογιακές ημέρες,

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται από την εποχούμενη μονάδα δεν εξάγονται μέσω της διεπαφής ITS της εποχούμενης μονάδας εκτός εάν επαληθευτεί η συναίνεση του οδηγού που αφορούν τα δεδομένα,

η συνήθης περίοδος ισχύος των διαδικασιών των εποχούμενων μονάδων είναι 15 έτη και ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών της εποχούμενης μονάδας αλλά οι εποχούμενες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιούνται για 3 ακόμα μήνες, αποκλειστικά και μόνο για την τηλεφόρτωση δεδομένων.

2.4   Ασφάλεια

Η ασφάλεια του συστήματος αποσκοπεί στην προστασία της μνήμης δεδομένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η πρόσβαση χωρίς έγκριση και η παραποίηση δεδομένων και να ανιχνεύονται όποιες τέτοιες απόπειρες, στην προστασία της ακεραιότητας και της γνησιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους ο αισθητήρας κίνησης και η εποχούμενη μονάδα, στην προστασία της ακεραιότητας και γνησιότητας δεδομένων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους η συσκευή ελέγχου και οι κάρτες ταχογράφου, στην προστασία της ακεραιότητας και της γνησιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ της συσκευής ελέγχου και του εξωτερικού μηχανισμού GNSS, στην προστασία του απορρήτου, της ακεραιότητας και της γνησιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω της επικοινωνίας για τον έγκαιρο τηλεεντοπισμό στο πλαίσιο ελέγχων και στην επαλήθευση της ακεραιότητας και γνησιότητας των δεδομένων που τηλεφορτώνονται.

14)

Για να επιτευχθεί η ασφάλεια του συστήματος, τα ακόλουθα δομικά στοιχεία στοιχεία πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στα χαρακτηριστικά προστασίας τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 10:

εποχούμενη μονάδα,

κάρτα ταχογράφου,

αισθητήρας κίνησης,

εξωτερικός μηχανισμός GNSS (το χαρακτηριστικό αυτό είναι απαραίτητο και ισχύει μόνο για την εξωτερική παραλλαγή του GNSS).

3   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

3.1   Παρακολούθηση εισαγωγής και αφαίρεσης καρτών

15)

Η συσκευή ελέγχου παρακολουθεί τις διατάξεις διασύνδεσης καρτών προκειμένου να ανιχνεύει την εισαγωγή ή αφαίρεση καρτών.

16)

Κατά την εισαγωγή μιας κάρτας. η συσκευή ελέγχου ανιχνεύει κατά πόσον η εισαχθείσα κάρτα είναι έγκυρη κάρτα ταχογράφου και σε αυτήν την περίπτωση αναγνωρίζει το είδος της κάρτας και τη γενιά της κάρτας.

Αν μια κάρτα με τον ίδιο αριθμό κάρτας και υψηλότερο δείκτη ανανέωσης έχει ήδη εισαχθεί στη συσκευή ελέγχου, η κάρτα πρέπει να κηρυχθεί άκυρη.

Αν μια κάρτα με τον ίδιο αριθμό κάρτας και δείκτη ανανέωσης αλλά με υψηλότερο δείκτη αντικατάστασης έχει ήδη εισαχθεί στη συσκευή ελέγχου, η κάρτα πρέπει να κηρυχθεί άκυρα.

17)

Οι κάρτες ταχογράφου πρώτης γενιάς θεωρούνται άκυρες από τη συσκευή ελέγχου εφόσον η δυνατότητα χρήσης καρτών ταχογράφου πρώτης γενιάς έχει καταργηθεί από το συνεργείο, σύμφωνα με το προσάρτημα 15 (απαίτηση MIG003).

18)

Οι κάρτες συνεργείου πρώτης γενιάς που εισάγονται στις συσκευές ελέγχου δεύτερης γενιάς θεωρούνται άκυρες.

19)

Η συσκευή ελέγχου σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι κάρτες ταχογράφων να κλειδώνονται στη θέση τους μετά την ορθή εισαγωγή τους στις διατάξεις διασύνδεσης καρτών.

20)

Η αφαίρεση των καρτών ταχογράφου είναι δυνατή μόνο μετά την ακινητοποίηση του οχήματος και την αποθήκευση των σχετικών δεδομένων στις κάρτες. Η εξαγωγή της κάρτας απαιτεί θετική κίνηση εκ μέρους του χρήστη.

3.2   Μέτρηση της ταχύτητας, της θέσης και της απόστασης

21)

Ο αισθητήρας κίνησης (που είναι ενδεχομένως ενσωματωμένος στον προσαρμογέα) αποτελεί τη βασική πηγή μέτρησης της ταχύτητας και της απόστασης.

22)

Με τη λειτουργία αυτή μετράται συνεχώς και είναι δυνατό να παρέχεται η τιμή του χιλιομετρητή που αντιστοιχεί στη συνολική διανυθείσα απόσταση του οχήματος μέσω των παλμών που εκπέμπονται από τον αισθητήρα κίνησης.

23)

Με τη λειτουργία αυτή μετράται συνεχώς και είναι δυνατό να παρέχεται η ταχύτητα του οχήματος μέσω των παλμών που εκπέμπονται από τον αισθητήρα κίνησης.

24)

Η λειτουργία μέτρησης της ταχύτητας παρέχει επίσης και την πληροφορία αν το όχημα βρίσκεται εν κινήσει ή είναι σταματημένο. Το όχημα θεωρείται ότι κινείται από τη στιγμή που η εν λόγω λειτουργία εντοπίζει μέσω του αισθητήρα κίνησης περισσότερους από 1 παλμούς/δευτερόλεπτο επί τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το όχημα θεωρείται σταματημένο.

25)

Οι συσκευές ένδειξης ταχύτητας (ταχύμετρα) και οι συσκευές ένδειξης διανυθείσας απόστασης (χιλιομετρητές) που είναι εγκατεστημένες σε κάθε όχημα εξοπλισμένο με συσκευή ελέγχου η οποία πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με τις ανώτατες ανοχές (βλέπε 3.2.1 και 3.2.2.) που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα.

26)

Για να ανιχνευθεί τυχόν παραποίηση των δεδομένων κίνησης, οι πληροφορίες από τον αισθητήρα κίνησης υποστηρίζονται από πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του οχήματος που προέρχονται από τον δέκτη GNSS και προαιρετικά από μία ή περισσότερες πηγές οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τον αισθητήρα κίνησης.

27)

Με τη λειτουργία αυτή μετράται η θέση του οχήματος προκειμένου να είναι δυνατή η αυτόματη καταγραφή:

θέσεων στις οποίες ο οδηγός και/ή ο συνοδηγός ξεκινά την ημερήσια περίοδο εργασίας του·

θέσεων στις οποίες ο συνεχής χρόνος οδήγησης του οδηγού ανέρχεται σε τιμή πολλαπλάσια των τριών ωρών·

θέσεων στις οποίες ο οδηγός και/ή ο συνοδηγός ολοκληρώνει την ημερήσια περίοδο εργασίας του.

3.2.1   Μέτρηση της διανυθείσας απόστασης

28)

Η διανυθείσα απόσταση δύναται να μετρηθεί είτε:

προσθέτοντας την κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω, ή

μετρώντας μόνο την κίνηση προς τα εμπρός.

29)

Η συσκευή ελέγχου καταμετρά αποστάσεις από 0 έως 9 999 999,9 km.

30)

Οι διανυθείσες αποστάσεις μετρώνται εντός των ακολούθων ορίων ανοχής (αποστάσεις τουλάχιστον 1 000 m):

± 1 % προ της εγκατάστασης,

± 2 % κατά την εγκατάσταση και την περιοδική επιθεώρηση,

± 4 % κατά τη χρήση.

31)

Η διακριτική ικανότητα της καταμετρούμενης απόστασης είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 0,1 km.

3.2.2   Μέτρηση της ταχύτητας

32)

Η συσκευή ελέγχου μετρά ταχύτητες από 0 έως 220 km/ώρα.

33)

Προκειμένου η ανώτατη ανοχή της απεικονιζόμενης ταχύτητας κατά τη χρήση να διασφαλιστεί σε ± 6 km/ώρα και λαμβάνοντας υπόψη:

ένα όριο ανοχής της τάξεως των ± 2 km/ώρα λόγω μεταβολών των δεδομένων εισόδου (διαφορετικά ελαστικά, …),

μια ανοχή ± 1 km/ώρα στις μετρήσεις που διεξάγονται κατά την εγκατάσταση ή τις περιοδικές επιθεωρήσεις,

για ταχύτητες μεταξύ 20 και 180 km/ώρα και για χαρακτηριστικούς συντελεστές του οχήματος μεταξύ 4 000 και 25 000 παλμούς/km η συσκευή ελέγχου μετρά ταχύτητες με όριο ανοχής της τάξεως του ± 1 km/ώρα (για συνεχή ταχύτητα).

Σημείωση: Από την ανάλυση της αποθήκευσης δεδομένων προκύπτει μια επιπλέον ανοχή της τάξεως των ± 0,5 km/ώρα για την ταχύτητα που έχει αποθηκευτεί από τη συσκευή ελέγχου.

34)

Η ταχύτητα μετράται ορθά εντός των φυσιολογικών ορίων ανοχής και εντός 2 δευτερολέπτων μετά το πέρας μιας μεταβολής στην ταχύτητα, όταν αυτή μεταβάλλεται με επιτάχυνση 2m/s2.

35)

Η διακριτική ικανότητα της μέτρησης της ταχύτητας είναι μεγαλύτερη ή ίση προς 1 km/ώρα.

3.2.3   Μέτρηση της θέσης

36)

Η συσκευή ελέγχου μετρά την απόλυτη θέση του οχήματος μέσω του δέκτη GNSS.

37)

Για τη μέτρηση της απόλυτης θέσης υπολογίζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες πλάτους και μήκους σε μοίρες και πρώτα λεπτά με διακριτική ικανότητα 1/10 του λεπτού.

3.3   Μέτρηση του χρόνου

38)

Η λειτουργία μέτρησης του χρόνου είναι μόνιμη και παρέχει ψηφιακή ένδειξη της διεθνούς ημερομηνίας και ώρας UTC.

39)

Η διεθνής ημερομηνία και ώρα UTC χρησιμοποιείται για δεδομένα καθορισμού της ημερομηνίας στο εσωτερικό της συσκευής ελέγχου (καταγραφές, ανταλλαγή δεδομένων) και για όλες τις εκτυπώσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 4 «Εκτυπώσεις».

40)

Προκειμένου να εμφανίζεται η τοπική ώρα, είναι δυνατή η ρύθμιση της διαφοράς της ώρας που εμφανίζεται, με βήματα μισής ώρας. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη ρύθμιση της διαφοράς της ώρας πέρα από θετικά ή αρνητικά πολλαπλάσια της μισής ώρας.

41)

Η παρέκκλιση της ώρας είναι ± 2 δευτερόλεπτα ανά ημέρα υπό συνθήκες έγκρισης τύπου όταν δεν πραγματοποιείται ρύθμιση της ώρας.

42)

Η διακριτική ικανότητα του καταμετρημένου χρόνου είναι μεγαλύτερη ή ίση προς το 1 δευτερόλεπτο.

43)

Η μέτρηση του χρόνου δεν επηρεάζεται από διακοπές της εξωτερικής τροφοδοσίας μικρότερες των 12 μηνών, υπό συνθήκες έγκρισης τύπου.

3.4   Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του οδηγού

44)

Η εν λόγω λειτουργία παρακολουθεί μονίμως τις δραστηριότητες ενός οδηγού και ενός συνοδηγού.

45)

Οι δραστηριότητες του οδηγού διακρίνονται σε DRIVING (ΟΔΗΓΗΣΗ), WORK (ΕΡΓΑΣΙΑ), AVAILABILITY (ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ) ή BREAK/REST (ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ΑΝΑΠΑΥΣΗ).

46)

Ο οδηγός ή ο συνοδηγός μπορούν να επιλέξουν ιδιόχειρα κάποιο από τα ακόλουθα: WORK, AVAILABILITY ή BREAK/REST.

47)

Όταν το όχημα κινείται, επιλέγεται αυτόματα για τον οδηγό η θέση DRIVING, ενώ για τον συνοδηγό επιλέγεται η θέση AVAILABILITY.

48)

Όταν το όχημα σταματά, τότε επιλέγεται αυτόματα η θέση WORK για τον οδηγό.

49)

Η πρώτη μεταβολή των δραστηριοτήτων στη θέση REST ή AVAILABILITY που θα σημειώνεται εντός 120 δευτερολέπτων από την αυτόματη μεταπήδηση στη θέση WORK και θα οφείλεται στην ακινητοποίηση του οχήματος θεωρείται ότι συνέβη κατά τη χρονική στιγμή της ακινητοποίησης του οχήματος (επομένως πιθανώς να ακυρώνει τη μεταπήδηση στη θέση WORK).

50)

Η διακριτική ικανότητα της εν λόγω λειτουργίας, η οποία εξάγει δεδομένα που αφορούν τις μεταβολές των δραστηριοτήτων προς στις λειτουργίες καταγραφής είναι το ένα λεπτό.

51)

Ένα ημερολογιακό λεπτό, εντός του οποίου καταγράφεται δραστηριότητα DRIVING (ΟΔΗΓΗΣΗ) ως δραστηριότητα του αμέσως προηγούμενου και του αμέσως επόμενου λεπτού, νοείται εξ ολοκλήρου ως DRIVING.

52)

Ένα ημερολογιακό λεπτό, το οποίο δεν νοείται ως DRIVING (ΟΔΗΓΗΣΗ) σύμφωνα με την απαίτηση 051, νοείται ότι αποτελεί ίδια δραστηριότητα με τη μεγαλύτερη χρονικά συνεχή δραστηριότητα εντός του λεπτού (ή με την τελευταία των εξίσου μεγαλύτερων).

53)

Η εν λόγω λειτουργία παρακολουθεί επίσης μόνιμα το χρόνο συνεχούς οδήγησης και τον συνολικό χρόνο διαλειμμάτων του οδηγού.

3.5   Παρακολούθηση του καθεστώτος οδήγησης

54)

Η εν λόγω λειτουργία παρακολουθεί μονίμως και αυτόματα το καθεστώς οδήγησης.

55)

Το καθεστώς οδήγησης CREW (ΠΛΗΡΩΜΑ) επιλέγεται εφόσον εισάγονται στη συσκευή δυο έγκυρες κάρτες οδηγού, ενώ το καθεστώς οδήγησης SINGLE (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) επιλέγεται σε κάθε άλλη περίπτωση.

3.6   Καταχωρίσεις του οδηγού

3.6.1   Καταχώριση του τόπου έναρξης και λήξης της ημερήσιας εργασίας

56)

Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπει την καταχώριση τόπων στους οποίους αρχίζει και/ή ολοκληρώνεται η ημερήσια εργασία του οδηγού και/ή του συνοδηγού.

57)

Ως τόπος ορίζεται η χώρα και επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, η περιφέρεια, οι οποίες καταχωρίζονται ή επιβεβαιώνονται ιδιόχειρα.

58)

Κατά τη χρονική στιγμή της αφαίρεσης μιας κάρτας οδηγού, η συσκευή ελέγχου ειδοποιεί τον συνοδηγό να εισαγάγει έναν «τόπο λήξης της εργασίας».

59)

Ο οδηγός πρέπει, στη συνέχεια, να εισαγάγει τον τρέχοντα τόπο του οχήματος, ο οποίος θεωρείται ως προσωρινή είσοδος.

60)

Η εισαγωγή στοιχείων σχετικά με τον τόπο έναρξης και λήξης των περιόδων ημερήσιας εργασίας είναι δυνατή μέσω εντολών στα μενού. Εάν εντός ενός ημερολογιακού λεπτού πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία εισαγωγές αυτού του είδους, μόνο η τελευταία εισαγωγή τόπου έναρξης και η τελευταία εισαγωγή τόπου λήξης που πραγματοποιήθηκαν εντός του διαστήματος αυτού διατηρούνται στα αρχεία.

3.6.2   Ιδιόχειρη καταχώριση δραστηριοτήτων του οδηγού και συναίνεση του οδηγού για τη διεπαφή ITS

61)

Κατά την εισαγωγή της κάρτας οδηγού (ή συνεργείου) και μόνο κατά τη χρονική στιγμή εκείνη η συσκευή ελέγχου επιτρέπει ιδιόχειρες καταχωρίσεις δραστηριότητας. Οι ιδιόχειρες καταχωρίσεις δραστηριότητας εκτελούνται με χρήση τιμών τοπικής ώρας και ημερομηνίας της επίσημης ώρας (ρύθμιση UTC) που έχουν καθοριστεί για την εποχούμενη μονάδα.

Κατά την εισαγωγή της κάρτας οδηγού ή συνεργείου, υπενθυμίζεται στον κάτοχο της κάρτας:

η ημερομηνία και η ώρα της τελευταίας αφαίρεσης της κάρτας που πραγματοποίησε·

προαιρετικά: η ρύθμιση τοπικής ώρας που έχει καθοριστεί για την εποχούμενη μονάδα.

Όταν εισάγεται για πρώτη φορά μια συγκεκριμένη κάρτα οδηγού ή κάρτα συνεργείου η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι άγνωστη για την εποχούμενη μονάδα, ο κάτοχος της κάρτας καλείται να παράσχει τη συναίνεσή του για την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με τον ταχογράφο μέσω της προαιρετικής διεπαφής ITS.

Οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η συναίνεση του οδηγού (και αντίστοιχα του συνεργείου) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω των αντίστοιχων εντολών στο μενού, υπό τον όρο ότι η κάρτα του οδηγού (και αντίστοιχα του συνεργείου) είναι εισηγμένη.

Είναι εφικτή η καταχώριση δραστηριοτήτων με τους ακόλουθους περιορισμούς:

Ο τύπος δραστηριότητας είναι WORK, AVAILABILITY ή BREAK/REST·

Ο χρόνος έναρξης και λήξης κάθε δραστηριότητας περιορίζεται στην περίοδο μεταξύ της τελευταίας αφαίρεσης της κάρτας και της τρέχουσας εισαγωγής της·

Δεν επιτρέπεται η χρονική αλληλεπικάλυψη των δραστηριοτήτων.

Καθίσταται δυνατή η ιδιόχειρη καταχώριση, εφόσον αυτή απαιτείται, κατά την πρώτη εισαγωγή μιας μη χρησιμοποιημένης κάρτας οδηγού (ή συνεργείου).

Η διαδικασία ιδιόχειρων καταχωρίσεων δραστηριοτήτων περιλαμβάνει όσα διαδοχικά βήματα είναι αναγκαία για τον καθορισμό τύπου, χρόνου έναρξης και χρόνου λήξης κάθε δραστηριότητας. Για κάθε τμήμα της χρονικής περιόδου μεταξύ της τελευταίας αφαίρεσης της κάρτας και της τρέχουσας εισαγωγής της, ο κάτοχος της κάρτας έχει τη δυνατότητα να μη δηλώσει καμία δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της ιδιόχειρης καταχώρισης που σχετίζεται με την εισαγωγή της κάρτας και, εφόσον αυτή εφαρμόζεται, ο κάτοχος της κάρτας έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει:

τον τόπο λήξης της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας εργασίας, που σχετίζεται με τον αντίστοιχο χρόνο (αντικαθιστώντας έτσι την εγγραφή που έγινε κατά την τελευταία αφαίρεση της κάρτας),

τον τόπο έναρξης της τρέχουσας περιόδου ημερήσιας εργασίας, που σχετίζεται με τον αντίστοιχο χρόνο.

Εάν ο κάτοχος της κάρτας δεν εισέρχεται σε κάθε τόπο όπου αρχίζει ή λήγει η περίοδος εργασίας, κατά τη διάρκεια της ιδιόχειρης καταχώρησης που σχετίζεται με την εισαγωγή της κάρτας, αυτό θεωρείται ως δήλωση ότι η περίοδος εργασίας δεν έχει αλλάξει από την τελευταία αφαίρεση της κάρτας. Η επόμενη εγγραφή ενός τόπου όπου προηγούμενη ημερήσια περίοδος εργασίας λήγει αντικαθιστά την προσωρινή εγγραφή που έγινε κατά την τελευταία αφαίρεση της κάρτας.

Εάν καταχωρισθεί τόπος, καταγράφεται στην αντίστοιχη κάρτα του ταχογράφου.

Οι ιδιόχειρες καταχωρίσεις διακόπτονται εάν:

αφαιρεθεί η κάρτα, ή

το όχημα βρίσκεται σε κίνηση και η κάρτα βρίσκεται στην υποδοχή του οδηγού.

Επιτρέπονται πρόσθετες διακοπές, π.χ. ανάπαυλα έπειτα από ορισμένη περίοδο αδράνειας του χρήστη. Σε περίπτωση διακοπής των ιδιόχειρων καταχωρίσεων, ο εξοπλισμός καταγραφής επικυρώνει κάθε ολοκληρωμένη καταχώριση τόπου και δραστηριότητας (που φέρει είτε αναμφίβολο τόπο και χρόνο ή τύπο δραστηριότητας, χρόνο έναρξης και τόπο λήξης) που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Εάν εισαχθεί δεύτερη κάρτα οδηγού ή συνεργείου ενώ πραγματοποιούνται ιδιόχειρες καταχωρίσεις δραστηριοτήτων για κάρτα που έχει ήδη τοποθετηθεί, οι ιδιόχειρες καταχωρίσεις για την εν λόγω προηγούμενη κάρτα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη των ιδιόχειρων καταχωρίσεων για τη δεύτερη κάρτα.

Ο κάτοχος της κάρτας έχει τη δυνατότητα να εισαγάγει ιδιόχειρες καταχωρίσεις, βάσει της ακόλουθης ελάχιστης διαδικασίας:

Οι δραστηριότητες εισάγονται ιδιοχείρως, με χρονολογική σειρά, για την περίοδο μεταξύ της τελευταίας αφαίρεσης της κάρτας και της τρέχουσας εισαγωγής της.

Ως χρόνος έναρξης της πρώτης δραστηριότητας ορίζεται ο χρόνος αφαίρεσης της κάρτας. Για κάθε επόμενη καταχώριση, ο χρόνος έναρξης ρυθμίζεται εκ των προτέρων να ακολουθεί αμέσως μετά τον χρόνο λήξης της προηγούμενης καταχώρισης. Για κάθε δραστηριότητα επιλέγεται τύπος δραστηριότητας και χρόνος λήξης.

Η διαδικασία θα τελειώνει όταν η καταληκτική στιγμή μιας ιδιοχείρως καταγεγραμμένης δραστηριότητας ισούται με τη χρονική στιγμή της εισαγωγής της κάρτας. Η συσκευή ελέγχου επιτρέπει τότε προαιρετικά στον κάτοχο της κάρτας να τροποποιεί όποιες δραστηριότητες καταχωρίσθηκαν ιδιοχείρως, έως την επικύρωσή τους από μια συγκεκριμένη εντολή και εν συνεχεία απαγορεύει όποιες άλλες τέτοιες τροποποιήσεις.

3.6.3   Καταχώριση ειδικών καταστάσεων

62)

Η συσκευή ελέγχου επιτρέπει στον οδηγό να καταχωρίσει στον πραγματικό τους χρόνο τις ακόλουθες δυο ειδικές καταστάσεις:

«OUT OF SCOPE» (ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) (έναρξη, τέλος)

«FERRY/TRAIN CROSSING» (διάπλους με οχηματαγωγό/ διαδρομή με τρένο) (έναρξη, τέλος)

Εάν η ειδική κατάσταση «OUT OF SCOPE» είναι ενεργή, τότε ίσως να μην εμφανιστεί το «FERRY/TRAIN CROSSING».

Η ενεργοποίηση της κατάστασης «ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ» πρέπει να παύσει αυτόματα από τη συσκευή ελέγχου, με την εισαγωγή ή την αφαίρεση μιας κάρτας οδηγού.

Η ενεργοποίηση της κατάστασης «ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ» θα εμποδίσει τα ακόλουθα συμβάντα και προειδοποιήσεις:

Οδήγηση χωρίς κατάλληλη κάρτα,

Προειδοποιήσεις σχετιζόμενες με τον χρόνο συνεχούς οδήγησης.

Η σημαία έναρξης «FERRY/TRAIN CROSSING» ρυθμίζεται πριν ξεκινήσει ο οδηγός να μετακινεί το όχημα στο οχηματαγωγό/τρένο.

Η ενεργή κατάσταση «FERRY/TRAIN CROSSING» πρέπει να παύσει όταν εκτελεστεί μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

Ο οδηγός παύει ιδιόχειρα την κατάσταση «FERRY/TRAIN CROSSING»

Ο οδηγός αφαιρεί την κάρτα του

Μια ενεργή κατάσταση «FERRY/TRAIN CROSSING» λήγει και παύει να ισχύει με βάση τους κανόνες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006.

3.7   Διαχείριση των φραγών της επιχείρησης

63)

Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπει τη διαχείριση των φραγών που τοποθετήθηκαν από μια επιχείρηση για τον περιορισμό της πρόσβασης σε δεδομένα μόνο στην ίδια την επιχείρηση, όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση επιχείρησης.

64)

Οι φραγές (κλειδαριές) της επιχείρησης περιλαμβάνουν μια ημερομηνία/ώρας έναρξης (κλείδωμα) και μια ημερομηνία/ώρα λήξης (ξεκλείδωμα) που συνδέονται με τα στοιχεία αναγνώρισης της επιχείρησης όπως υποδηλώνονται από τον αριθμό της κάρτας επιχείρησης (κατά το κλείδωμα).

65)

Οι φραγές πρέπει να μπορούν να «κλειδώνονται» και να «ξεκλειδώνονται» μόνο σε πραγματικό χρόνο.

66)

Το ξεκλείδωμα είναι δυνατό μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων οι φραγές είναι «κλειδωμένες» (όπως φαίνεται από τα πρώτα 13 ψηφία του αριθμού της κάρτας επιχείρησης) ή,

67)

Το ξεκλείδωμα γίνεται αυτόματα εάν μια άλλη επιχείρηση επιχειρήσει να κλειδώσει.

68)

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση επιχειρήσει να «κλειδώσει» μια φραγή που ήταν «κλειδωμένη» από την ίδια επιχείρηση, τότε θα θεωρείται ότι η φραγή δεν είχε «ξεκλειδωθεί» αλλά εξακολουθεί να είναι «κλειδωμένη».

3.8   Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ελέγχου

69)

Με αυτή τη λειτουργία παρακολουθούνται δραστηριότητες ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (DISPLAYING), ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (PRINTING), ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗΣ (DOWNLOADING) στοιχείων κάρτας και εποχούμενης μονάδας (VU), καθώς και οδικών ελέγχων βαθμονόμησης (ROADSIDE CALIBRATION), οι οποίες διεξάγονται όταν η συσκευή βρίσκεται στη θέση ελέγχου.

70)

Η εν λόγω λειτουργία παρακολουθεί επίσης δραστηριότητες ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (OVER SPEEDING CONTROL), εφόσον η συσκευή βρίσκεται στη θέση ελέγχου. Έλεγχος της υπέρβασης της ταχύτητας κρίνεται ότι έχει πραγματοποιηθεί όταν, βρισκόμενη στη θέση ελέγχου, η συσκευή έχει στείλει εντολή εκτύπωσης «υπέρβασης ταχύτητας» προς τον εκτυπωτή ή την οθόνη, ή όταν στοιχεία «συμβάντων και αστοχιών» έχουν τηλεφορτωθεί από τη μνήμη της VU.

3.9   Ανίχνευση συμβάντων και/ή αστοχιών

71)

Η εν λόγω λειτουργία ανιχνεύει τα ακόλουθα συμβάντα και/ή αστοχίες:

3.9.1   Συμβάν «Εισαγωγή άκυρης κάρτας»

72)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται από την εισαγωγή οποιασδήποτε άκυρης κάρτας, την εισαγωγή κάρτας οδηγού που έχει ήδη αντικατασταθεί και/ή την εισαγωγή έγκυρης κάρτας που έχει λήξει.

3.9.2   Συμβάν «Αντικρουόμενες κάρτες»

73)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται όταν προκύψει κάποιος από τους συνδυασμούς έγκυρων καρτών που σημειώνονται με Χ στον παρακάτω πίνακα:

Αντικρουόμενες κάρτες

Υποδοχή οδηγού

Χωρίς κάρτα

Κάρτα οδηγού

Κάρτα ελέγχου

Κάρτα συνεργείου

Κάρτα επιχείρησης

Υποδοχή συνοδηγού

Χωρίς κάρτα

 

 

 

 

 

Κάρτα οδηγού

 

 

 

X

 

Κάρτα ελέγχου

 

 

X

X

X

Κάρτα συνεργείου

 

X

X

X

X

Κάρτα επιχείρησης

 

 

X

X

X

3.9.3   Συμβάν «Χρονική επικάλυψη»

74)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται όταν η ημερομηνία/ώρα της τελευταίας αφαίρεσης μιας κάρτας οδηγού, όπως διαβάζεται από την κάρτα, είναι μεταγενέστερη από την τρέχουσα ημερομηνία/ώρα της συσκευής ελέγχου στην οποία εισήχθη η κάρτα.

3.9.4   Συμβάν «Οδήγηση χωρίς κατάλληλη κάρτα»

75)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται για κάθε συνδυασμό καρτών ταχογράφων που σημειώνονται με Χ στον παρακάτω πίνακα, εάν ο οδηγός περάσει στην «ΟΔΗΓΗΣΗ» (DRIVING), ή εάν υπάρξει μεταβολή στη θέση λειτουργία ενώ ο οδηγός βρίσκεται στην «ΟΔΗΓΗΣΗ»:

Οδήγηση χωρίς κατάλληλη κάρτα

Υποδοχή οδηγού

Χωρίς (ή μη έγκυρη) κάρτα

Κάρτα οδηγού

Κάρτα ελέγχου

Κάρτα συνεργείου

Κάρτα επιχείρησης

Υποδοχή συνοδηγού

Χωρίς (ή μη έγκυρη) κάρτα

X

 

X

 

X

Κάρτα οδηγού

X

 

X

X

X

Κάρτα ελέγχου

X

X

X

X

X

Κάρτα συνεργείου

X

X

X

 

X

Κάρτα επιχείρησης

X

X

X

X

X

3.9.5   Συμβάν «Εισαγωγή κάρτας κατά τη διάρκεια της οδήγησης»

76)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται όταν μια κάρτα ταχογράφου εισαχθεί σε οποιαδήποτε υποδοχή, κατά τη διάρκεια της «ΟΔΗΓΗΣΗΣ».

3.9.6   Συμβάν «Τελευταίος κύκλος ενημέρωσης κάρτας που δεν ολοκληρώθηκε ορθά»

77)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται εάν κατά την εισαγωγή της κάρτας η συσκευή ελέγχου ανακαλύψει ότι, παρά τις αναφερόμενες στην παράγραφο 3.1. διατάξεις, ο προηγούμενος κύκλος ενημέρωσης της κάρτας δεν ολοκληρώθηκε ορθά (η κάρτα αφαιρέθηκε πριν από την αποθήκευση των σχετικών στοιχείων στην κάρτα). Το εν λόγω συμβάν αφορά μόνο τις κάρτες οδηγού και συνεργείου.

3.9.7   Συμβάν «Υπέρβαση ταχύτητας»

78)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται από κάθε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

3.9.8   Συμβάν «Διακοπή τροφοδοσίας»

79)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται όταν συμβεί διακοπή της τροφοδοσίας του αισθητήρα κίνησης και/ή της εποχούμενης μονάδας άνω των 200 millisecond εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης ή ελέγχου. Το κατώτατο όριο της διακοπής ορίζεται από τον κατασκευαστή. Η πτώση της τροφοδοσίας λόγω της εκκίνησης της μηχανής του οχήματος δεν προκαλεί το εν λόγω συμβάν.

3.9.9   Συμβάν «Σφάλμα επικοινωνίας με τον μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως»

80)

Το συμβάν αυτό προκαλείται όταν ο μηχανισμός επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν αναγνωρίζει την επιτυχή λήψη των δεδομένων επικοινωνίας εξ αποστάσεως που έχουν αποσταλεί από την εποχούμενη μονάδα τρεις τουλάχιστον φορές και εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης.

3.9.10   Συμβάν «Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη θέση του οχήματος από τον δέκτη GNSS»

81)

Το συμβάν αυτό προκαλείται όταν δεν διαβιβάζονται πληροφορίες για τη θέση του οχήματος από τον (εσωτερικό ή εξωτερικό) δέκτη GNSS επί τρεις και πλέον ώρες συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης και εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης.

3.9.11   Συμβάν «Σφάλμα επικοινωνίας με τον εξωτερικό μηχανισμό GNSS»

82)

Το συμβάν αυτό προκαλείται όταν διακόπτεται η επικοινωνία μεταξύ του εξωτερικού μηχανισμού GNSS και της εποχούμενης μονάδας επί 20 και πλέον συναπτά λεπτά ενώ το όχημα κινείται και εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης.

3.9.12   Συμβάν «Σφάλμα ροής δεδομένων»

83)

Το εν λόγω συμβάν προκαλείται, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης, σε περίπτωση διακοπής της φυσιολογικής ροής δεδομένων μεταξύ του αισθητήρα κίνησης και της εποχούμενης μονάδας και/ή σε περίπτωση σφάλματος ακεραιότητας δεδομένων ή σφάλματος επαλήθευσης ταυτότητας δεδομένων κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του αισθητήρα κίνησης και της εποχούμενης μονάδας.

3.9.13   Συμβάν «Αντικρουόμενη κίνηση οχήματος»

84)

Το συμβάν αυτό προκαλείται, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης και τα στοιχεία σχετικά με την κίνηση του οχήματος που υπολογίστηκαν από τον αισθητήρα κίνησης δεν συμφωνούν με τα στοιχεία που υπολογίστηκαν από τον εσωτερικό δέκτη GNSS ή από τον εξωτερικό μηχανισμό GNSS και προαιρετικά από άλλες ανεξάρτητες πηγές, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 12. Το συμβάν αυτό δεν προκαλείται όταν πραγματοποιείται διάπλους με οχηματαγωγό/διάβαση με τρένο, μια προϋπόθεση ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ή όταν δεν είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με τη θέση του οχήματος από τον δέκτη GNSS.

3.9.14   Συμβάν «Απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας»

85)

Το συμβάν αυτό προκαλείται από οποιοδήποτε άλλο περιστατικό επηρεάζει την ασφάλεια του αισθητήρα κίνησης και/ή της εποχούμενης μονάδας και/ή του εξωτερικού μηχανισμού GNSS σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 10, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης.

3.9.15   Συμβάν «Χρονική απόκλιση»

86)

Το συμβάν αυτό προκαλείται όταν η εποχούμενη μονάδα ανιχνεύει απόκλιση ενός και πλέον λεπτού μεταξύ της ώρας της λειτουργίας μέτρησης χρόνου που διαθέτει η εποχούμενη μονάδα και της ώρας που προέρχεται από τον δέκτη GNSS και εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης. Το συμβάν αυτό καταγράφεται μαζί με την εσωτερική τιμή ρολογιού της εποχούμενης μονάδας και συνοδεύεται από αυτόματη ρύθμιση της ώρας. Αφού προκληθεί το συμβάν χρονικής απόκλισης, η εποχούμενη μονάδα δεν προκαλεί άλλα συμβάντα χρονικής απόκλισης για τις επόμενες 12 ώρες. Το συμβάν αυτό δεν προκαλείται όταν δεν έχει ανιχνευτεί κανένα έγκυρο σήμα GNSS από τον δέκτη GNSS τις τελευταίες 30 ημέρες. Ωστόσο, όταν αποκατασταθεί η ροή πληροφοριών για τη θέση του οχήματος από τον δέκτη GNSS, πραγματοποιείται αυτόματη ρύθμιση της ώρας.

3.9.16   Αστοχία «κάρτας»

87)

Η εν λόγω αστοχία προκαλείται εφόσον συμβεί κάποια βλάβη στην κάρτα ταχογράφων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

3.9.17   Αστοχία «συσκευή ελέγχου»

88)

Η εν λόγω αστοχία προκαλείται εξαιτίας κάποιας από τις παρακάτω βλάβες και εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται στη θέση βαθμονόμησης:

εσωτερική αστοχία VU

αστοχία εκτυπωτή

αστοχία απεικόνισης

αστοχία τηλεφόρτωσης

αστοχία αισθητήρα

Αστοχία δέκτη GNSS ή εξωτερικού μηχανισμού GNSS

Αστοχία μηχανισμού επικοινωνίας εξ αποστάσεως

3.10   Ενσωματωμένοι έλεγχοι και αυτοέλεγχοι

89)

Η συσκευή ελέγχου ανιχνεύει από μόνη της τυχόν αστοχίες μέσω αυτοελέγχων και ενσωματωμένων ελέγχων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Υποσύνολα προς έλεγχο

Αυτοέλεγχος

Ενσωματωμένος έλεγχος

Λογισμικό

 

Ακεραιότητα

Μνήμη δεδομένων

Πρόσβαση

Πρόσβαση, ακεραιότητα δεδομένων

Διατάξεις διασύνδεσης κάρτας

Πρόσβαση

Πρόσβαση

Πληκτρολόγιο

 

Ιδιόχειρος έλεγχος

Εκτυπωτής

(ανάλογα με τον κατασκευαστή)

Εκτύπωση

Οθόνη

 

Οπτικός έλεγχος

Τηλεφόρτωση

(μόνο κατά τη διάρκεια της τηλεφόρτωσης)

Ορθή λειτουργία

 

Αισθητήρας

Ορθή λειτουργία

Ορθή λειτουργία

Μηχανισμός επικοινωνίας εξ αποστάσεως

Ορθή λειτουργία

Ορθή λειτουργία

Μηχανισμός GNSS

Ορθή λειτουργία

Ορθή λειτουργία

3.11   Ανάγνωση από τη μνήμη δεδομένων

90)

Η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης όλων των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της.

3.12   Καταγραφή και αποθήκευση στη μνήμη δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου,

ως «365 ημέρες» ορίζονται οι 365 ημερολογιακές ημέρες των μέσων δραστηριοτήτων ενός οδηγού σε ένα όχημα. Η μέση δραστηριότητα οδηγού ανά ημέρα ορίζεται στο πλαίσιο της παρουσίας τουλάχιστον 6 οδηγών ή συνοδηγών, 6 κύκλων αφαίρεσης καρτών και 256 αλλαγών δραστηριότητας. Οι «365 ημέρες» κατά συνέπεια περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 190 (συν-)οδηγούς, 2 190 κύκλους αφαίρεσης καρτών και 93 440 αλλαγές δραστηριοτήτων,

για τον μέσο αριθμό θέσεων ανά ημέρα συνυπολογίζονται 6 τουλάχιστον θέσεις έναρξης της ημερήσιας εργασίας, 6 θέσεις στις οποίες ο συνεχής χρόνος οδήγησης του οδηγού ανέρχεται σε τιμή πολλαπλάσια των τριών ωρών και 6 θέσεις λήξης της ημερήσιας εργασίας, με αποτέλεσμα οι «365 ημέρες» να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 6 570 θέσεις,

οι χρόνοι καταγράφονται με διακριτική ικανότητα ενός λεπτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά,

οι τιμές χιλιομετρητή καταγράφονται με διακριτική ικανότητα ενός χιλιομέτρου,

οι ταχύτητες καταγράφονται με διακριτική ικανότητα 1 km/ώρα,

οι θέσεις (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) καταγράφονται σε μοίρες και πρώτα λεπτά, με διακριτική ικανότητα 1/10 του λεπτού, με τη συναφή ακρίβεια GNSS και την ώρα λήψης.

91)

Η αποθηκευμένη μνήμη δεν επηρεάζεται από εξωτερική διακοπή της τροφοδοσίας μικρότερη των δώδεκα μηνών υπό συνθήκες έγκρισης τύπου. Επιπλέον τα δεδομένα που αποθηκεύονται στον εξωτερικό μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως ορίζονται στο προσάρτημα 14, δεν επηρεάζονται από διακοπές τροφοδοσίας διάρκειας κάτω των 28 ημερών.

92)

Η συσκευή ελέγχου είναι σε θέση να καταγράψει και να αποθηκεύσει σιωπηρά ή ρητά στη μνήμη της τα παρακάτω:

3.12.1   Δεδομένα αναγνώρισης συσκευών

3.12.1.1   Δεδομένα αναγνώρισης εποχούμενης μονάδας

93)

Η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης της εποχούμενης μονάδας:

όνομα του κατασκευαστή,

διεύθυνση του κατασκευαστή,

αριθμό τεμαχίου,

αριθμό σειράς,

γενιά VU,

δυνατότητα χρήσης καρτών ταχογράφου πρώτης γενιάς,

αριθμό έκδοσης λογισμικού,

ημερομηνία εγκατάστασης της εν λόγω έκδοσης λογισμικού,

έτος κατασκευής συσκευών,

αριθμό έγκρισης,

94)

Τα δεδομένα αναγνώρισης της εποχούμενης μονάδας καταγράφονται και αποθηκεύονται μία μόνο φορά από τον κατασκευαστή της εποχούμενης μονάδας, εκτός των δεδομένων που σχετίζονται με το λογισμικό, του αριθμού έγκρισης –τα οποία μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση αναβάθμισης του λογισμικού– και της δυνατότητας χρήσης καρτών ταχογράφου πρώτης γενιάς.

3.12.1.2   Δεδομένα αναγνώρισης του αισθητήρα κίνησης

95)

Ο αισθητήρας κίνησης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει στη μνήμη του τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης:

όνομα του κατασκευαστή,

αριθμό σειράς,

αριθμό έγκρισης,

αναγνωριστικό αριθμό ενσωματωμένου δομικού στοιχείου ασφάλειας (π.χ. αριθμό τεμαχίου εσωτερικού μικροεπεξεργαστή/επεξεργαστή),

συσκευή αναγνώρισης λειτουργικού συστήματος (π.χ. αριθμό έκδοσης λογισμικού).

96)

Τα δεδομένα αναγνώρισης του αισθητήρα κίνησης καταγράφονται και αποθηκεύονται άπαξ και διά παντός στον αισθητήρα κίνησης από τον κατασκευαστή του αισθητήρα κίνησης.

97)

Η εποχούμενη μονάδα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με τις 20 πιο πρόσφατες ζεύξεις αισθητήρων κίνησης (αν συμβούν διάφορες ζεύξεις μέσα σε μία ημερολογιακή ημέρα, μόνο η πρώτη και η τελευταία της ημέρας θα αποθηκευτούν):

Τα ακόλουθα δεδομένα καταγράφονται για μία από τις ζεύξεις αυτές:

δεδομένα αναγνώρισης του αισθητήρα κίνησης:

αριθμός σειράς

αριθμός έγκρισης

δεδομένα ζεύξης του αισθητήρα κίνησης:

ημερομηνία πρώτης ζεύξης.

3.12.1.3   Δεδομένα αναγνώρισης από δορυφορικά συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης (GNSS)

98)

Ο εξωτερικός μηχανισμός GNSS έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης:

όνομα του κατασκευαστή,

αριθμό σειράς,

αριθμό έγκρισης,

αναγνωριστικό αριθμό ενσωματωμένου δομικού στοιχείου ασφάλειας (π.χ. αριθμό τεμαχίου εσωτερικού μικροεπεξεργαστή/επεξεργαστή),

συσκευή αναγνώρισης λειτουργικού συστήματος (π.χ. αριθμό έκδοσης λογισμικού).

99)

Τα δεδομένα αναγνώρισης καταγράφονται και αποθηκεύονται μία μόνο φορά στον εξωτερικό μηχανισμό GNSS από τον κατασκευαστή του εξωτερικού μηχανισμού GNSS.

100)

Η εποχούμενη μονάδα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα που συνδέονται με τις 20 πιο πρόσφατες ζεύξεις αισθητήρων κίνησης (αν συμβούν διάφορες ζεύξεις μέσα σε μία ημερολογιακή ημέρα, μόνο η πρώτη και η τελευταία της ημέρας θα αποθηκευτούν).

Τα ακόλουθα δεδομένα καταγράφονται για μία από τις ζεύξεις αυτές:

δεδομένα αναγνώρισης του εξωτερικού μηχανισμού GNSS:

αριθμός σειράς

αριθμός έγκρισης

δεδομένα σύζευξης του εξωτερικού μηχανισμού GNSS:

ημερομηνία σύζευξης

3.12.2   Κλειδιά και πιστοποιητικά

101)

Η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει μια σειρά από κρυπτογραφικά κλειδιά και πιστοποιητικά, όπως ορίζεται στο μέρος Α και στο μέρος Β του προσαρτήματος 11.

3.12.3   Δεδομένα εισαγωγής και αφαίρεσης κάρτας οδηγού ή συνεργείου

102)

Για κάθε κύκλο εισαγωγής και αφαίρεσης της κάρτας οδηγού ή συνεργείου στη συσκευή, η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα:

το όνομα και το επίθετο του κάτοχου της κάρτας όπως αυτά είναι αποθηκευμένα στην κάρτα,

τον αριθμό της κάρτας, το κράτος μέλος έκδοσης και την ημερομηνία λήξης, όπως αυτά είναι αποθηκευμένα στην κάρτα,

τη γενιά της κάρτας,

την ημερομηνία και την ώρα εισαγωγής,

την τιμή του χιλιομετρητή του οχήματος κατά την εισαγωγή της κάρτας,

την υποδοχή στην οποία έχει εισαχθεί η κάρτα,

την ημερομηνία και την ώρα αφαίρεσης,

την τιμή του χιλιομετρητή του οχήματος κατά την αφαίρεση της κάρτας,

τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο όχημα που χρησιμοποίησε ο οδηγός, όπως αυτές είναι αποθηκευμένες στην κάρτα:

τον αριθμό καταχώρισης οχήματος (VRN) και το κράτος μέλος που τον εξέδωσε,

τη γενιά της εποχούμενης μονάδας (εφόσον είναι διαθέσιμη),

την ημερομηνία και ώρα της αφαίρεσης της κάρτας,

μια σημαία που υποδηλώνει κατά πόσον τη στιγμή της εισαγωγής της κάρτας ο κάτοχος της κάρτας καταχώρισε ιδιοχείρως τις δραστηριότητες, ή όχι

103)

Η μνήμη έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει τα εν λόγω δεδομένα τουλάχιστον για 365 ημέρες.

104)

Όταν η ικανότητα αποθήκευσης εξαντληθεί τότε τα νέα δεδομένα θα αντικαταστήσουν τα παλιότερα.

3.12.4   Δεδομένα δραστηριοτήτων του οδηγού

105)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της οποιαδήποτε μεταβολή στις δραστηριότητες του οδηγού και/ή του συνοδηγού, και/ή οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς οδήγησης και/ή οποιαδήποτε εισαγωγή ή αφαίρεση μιας κάρτας οδηγού ή συνεργείου:

το καθεστώς οδήγησης [ΠΛΗΡΩΜΑ (CREW), ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (SINGLE)],

την υποδοχή [ΟΔΗΓΟΥ (DRIVER), ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ (CO-DRIVER)],

την κατάσταση της κάρτας στη σχετική υποδοχή [ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ (INSERTED), ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ (NOT INSERTED)],

τη δραστηριότητα [ΟΔΗΓΗΣΗ (DRIVING), ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (AVAILABILITY), ΕΡΓΑΣΙΑ (WORK), ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ΑΝΑΠΑΥΣΗ (BREAK/REST)],

την ημερομηνία και την ώρα της μεταβολής.

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ σημαίνει ότι μια έγκυρη κάρτα οδηγού ή συνεργείου έχει εισαχθεί στην υποδοχή. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ σημαίνει το αντίθετο, ήτοι δεν έχει εισαχθεί έγκυρη κάρτα οδηγού ή συνεργείου στην υποδοχή (π.χ. έχει εισαχθεί κάρτα επιχείρησης ή δεν έχει εισαχθεί καμία κάρτα).

Δεδομένα δραστηριοτήτων που έχουν καταχωριστεί ιδιοχείρως από κάποιο οδηγό δεν καταγράφονται στη μνήμη.

106)

Η μνήμη δεδομένων έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες του οδηγού για τουλάχιστον 365 ημέρες.

107)

Όταν η ικανότητα αποθήκευσης εξαντληθεί τότε τα νέα δεδομένα θα αντικαταστήσουν τα παλιότερα.

3.12.5   Τοποθεσίες και θέσεις στις οποίες αρχίζει και λήγει η ημερήσια εργασία και/ή στις οποίες συμπληρώνονται τρεις ώρες συνεχούς οδήγησης

108)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα:

τις τοποθεσίες και θέσεις στις οποίες ο οδηγός και/ή ο συνοδηγός ξεκινά την ημερήσια εργασία του·

τις θέσεις στις οποίες ο συνεχής χρόνος οδήγησης του οδηγού ανέρχεται σε τιμή πολλαπλάσια των τριών ωρών·

τις τοποθεσίες και θέσεις στις οποίες ο οδηγός και/ή ο συνοδηγός ολοκληρώνει την ημερήσια εργασία του.

109)

Όταν η θέση του οχήματος δεν είναι διαθέσιμη από τον δέκτη GNSS τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η συσκευή ελέγχου χρησιμοποιεί την τελευταία διαθέσιμη θέση και τη σχετική ημερομηνία και ώρα.

110)

Πέραν της εκάστοτε τοποθεσίας και θέσης, η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη δεδομένων της:

τον αριθμό κάρτας (συν-)οδηγού και το κράτος μέλος έκδοσης της κάρτας,

τη γενιά της κάρτας,

την ημερομηνία και την ώρα της καταχώρισης,

το είδος της καταχώρισης (έναρξη, λήξη ή 3 ώρες συνεχούς οδήγησης),

τη συναφή ακρίβεια GNSS, την ημερομηνία και ώρα αν υπάρχουν,

την τιμή του χιλιομετρητή του οχήματος.

111)

Η μνήμη δεδομένων έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει τις τοποθεσίες και θέσεις στις οποίες αρχίζει και περατώνεται ο ημερήσιος χρόνος εργασίας και/ή στις οποίες συμπληρώνονται 3 χώρες συνεχούς οδήγησης επί 365 ημέρες τουλάχιστον.

112)

Όταν η ικανότητα αποθήκευσης εξαντληθεί τότε τα νέα δεδομένα θα αντικαταστήσουν τα παλιότερα.

3.12.6   Δεδομένα χιλιομετρητή

113)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει στη μνήμη της την τιμή του χιλιομετρητή του οχήματος και την αντίστοιχη ημερομηνία τα μεσάνυκτα κάθε ημερολογιακής ημέρας.

114)

Η μνήμη δεδομένων έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει μεσονύκτιες τιμές χιλιομετρητή για τουλάχιστον 365 ημερολογιακές ημέρες.

115)

Όταν η ικανότητα αποθήκευσης εξαντληθεί τότε τα νέα δεδομένα θα αντικαταστήσουν τα παλιότερα.

3.12.7   Αναλυτικά δεδομένα ταχύτητας

116)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της τη στιγμιαία ταχύτητα του οχήματος και την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα για κάθε δευτερόλεπτο των τελευταίων τουλάχιστον 24 ωρών οδήγησης του οχήματος.

3.12.8   Δεδομένα συμβάντων

Στην υποπαράγραφο, η διακριτική ικανότητα αποθήκευσης του χρόνου είναι 1 δευτερόλεπτο.

117)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε συμβάν που έχει εντοπιστεί, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες αποθήκευσης:

Συμβάν

Κανόνες αποθήκευσης

Δεδομένα προς καταγραφή ανά συμβάν

Εισαγωγή άκυρης κάρτας

τα 10 πιο πρόσφατα συμβάντα.

ημερομηνία και ώρα του συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά της κάρτας που δημιουργεί το συμβάν.

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας

Αντικρουόμενες κάρτες

τα 10 πιο πρόσφατα συμβάντα.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά της κάρτας που δημιουργεί την απόκλιση.

Οδήγηση χωρίς κατάλληλη κάρτα

το χρονικά μεγαλύτερο συμβάν για κάθε μία από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων,

τα 5 χρονικά μεγαλύτερα συμβάντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

Εισαγωγή κάρτας κατά τη διάρκεια της οδήγησης

το τελευταίο συμβάν για κάθε μια από τις τελευταίες 10 ημέρες συμβάντων.

ημερομηνία και ώρα του συμβάντος,

είδος, αριθμός, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά κάρτας ή καρτών,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας

Τελευταίος κύκλος ενημέρωσης κάρτας που δεν ολοκληρώθηκε ορθά

τα 10 πιο πρόσφατα συμβάντα.

ημερομηνία και ώρα εισαγωγής της κάρτας,

είδος, αριθμός, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά κάρτας ή καρτών,

δεδομένα τελευταίου κύκλου ενημέρωσης όπως διαβάζονται από την κάρτα:

ημερομηνία και ώρα εισαγωγής της κάρτας,

αριθμός κυκλοφορίας οχήματος (VRN), κράτος μέλος ταξινόμησης και γενιά VU.

Υπέρβαση ταχύτητας (1)

το πιο σοβαρό συμβάν για κάθε μια από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων (ήτοι εκείνο με την μεγαλύτερη μέση ταχύτητα),

τα 5 πιο σοβαρά συμβάντα στη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών,

το πρώτο συμβάν που εκδηλώθηκε μετά την τελευταία βαθμονόμηση.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

μέγιστη ταχύτητα στη διάρκεια του συμβάντος,

μέση αριθμητική ταχύτητα στη διάρκεια του συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά της κάρτας του οδηγού (αν υπάρχει),

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

Διακοπή τροφοδοσίας (2)

το χρονικά μεγαλύτερο συμβάν για κάθε μια από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων,

τα 5 χρονικά μεγαλύτερα συμβάντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

Σφάλμα επικοινωνίας με τον μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως

το χρονικά μεγαλύτερο συμβάν για κάθε μια από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων,

τα 5 χρονικά μεγαλύτερα συμβάντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

Έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη θέση του οχήματος από τον δέκτη GNSS

το χρονικά μεγαλύτερο συμβάν για κάθε μία από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων,

τα 5 χρονικά μεγαλύτερα συμβάντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

Σφάλμα ροής δεδομένων

το χρονικά μεγαλύτερο συμβάν για κάθε μια από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων,

τα 5 χρονικά μεγαλύτερα συμβάντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

Αντικρουόμενη κίνηση οχήματος

το χρονικά μεγαλύτερο συμβάν για κάθε μια από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων,

τα 5 χρονικά μεγαλύτερα συμβάντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης συμβάντος,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

Απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας

τα 10 πιο πρόσφατα συμβάντα ανά είδος συμβάντος.

ημερομηνία και ώρα έναρξης συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος (εάν είναι σχετική),

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

είδος συμβάντος.

Χρονική απόκλιση

το χρονικά μεγαλύτερο συμβάν για κάθε μία από τις 10 τελευταίες ημέρες συμβάντων,

τα 5 χρονικά μεγαλύτερα συμβάντα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 365 ημερών.

ημερομηνία και ώρα συσκευής ελέγχου

ημερομηνία και ώρα GNSS,

είδος, αριθμός κάρτας ή καρτών, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

αριθμός παρόμοιων συμβάντων αυτής της ημέρας.

(1)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της επίσης:

την ημερομηνία και την ώρα του τελευταίου ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (OVER SPEEDING CONTROL),

την ημερομηνία και την ώρα της πρώτης υπέρβασης του ορίου ταχύτητας μετά τον εν λόγω ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ,

τον αριθμό συμβάντων υπέρβασης του ορίου ταχύτητας μετά τον τελευταίο ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ.

(2)

Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να καταγραφούν μόνο μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας, ενώ οι χρόνοι μπορούν να αναφερθούν με ακρίβεια ενός λεπτού.

3.12.9   Δεδομένα αστοχιών

Σε αυτή την υποπαράγραφο, η διακριτική ικανότητα αποθήκευσης του χρόνου είναι 1 δευτερόλεπτο.

118)

Η συσκευή ελέγχου προσπαθεί να καταγράφει και να αποθηκεύει στη μνήμη τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε μία από τις αστοχίες που ανιχνεύθηκαν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες αποθήκευσης

Αστοχία

Κανόνες αποθήκευσης

Δεδομένα προς αποθήκευση ανά αστοχία

Αστοχία κάρτας

οι 10 πιο πρόσφατες αστοχίες κάρτας οδηγού.

ημερομηνία και ώρα έναρξης της αστοχίας,

ημερομηνία και ώρα λήξης της αστοχίας,

είδος, αριθμός, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά κάρτας ή καρτών.

Αστοχίες της συσκευής αποθήκευσης

οι 10 πιο πρόσφατες αστοχίες για κάθε είδος αστοχίας,

η πρώτη αστοχία μετά την τελευταία βαθμονόμηση.

ημερομηνία και ώρα έναρξης της αστοχίας,

ημερομηνία και ώρα λήξης της αστοχίας,

είδος αστοχίας,

είδος, αριθμός και κράτος μέλος έκδοσης κάρτας ή καρτών και γενιά οποιασδήποτε κάρτας εισήχθηκε κατά την έναρξη και/ή τη λήξη του συμβάντος,

3.12.10   Δεδομένα βαθμονόμησης

119)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της δεδομένα σχετικά με:

γνωστές παράμετροι βαθμονόμησης κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης,

την πρώτη βαθμονόμησή της μετά την ενεργοποίησή της,

την πρώτη βαθμονόμησή της στο εν λόγω όχημα [αναγνωριζόμενο από τον αριθμό αναγνώρισής του (VIN)],

τις 20 πιο πρόσφατες βαθμονομήσεις (εάν εντός μιας ημερολογιακής ημέρας πραγματοποιήθηκαν περισσότερες βαθμονομήσεις, αποθηκεύεται μόνο η πρώτη και η τελευταία).

120)

Για κάθε μια από τις εν λόγω βαθμονομήσεις καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα:

σκοπός της βαθμονόμησης (ενεργοποίηση, πρώτη εγκατάσταση, εγκατάσταση, περιοδική επιθεώρηση),

όνομα και διεύθυνση συνεργείου,

αριθμός κάρτας συνεργείου, κράτος μέλος έκδοσης και ημερομηνία λήξης κάρτας,

στοιχεία αναγνώρισης οχήματος,

οι ακόλουθες παράμετροι επικαιροποιημένες και επιβεβαιωμένες: w, k, l, μέγεθος ελαστικών, ρύθμιση διάταξης περιορισμού ταχύτητας, χιλιομετρητής (παλιές και νέες τιμές), ημερομηνία και ώρα (παλιές και νέες τιμές),

είδος και αναγνωριστικά όλων των υφιστάμενων σφραγίδων.

121)

Επίσης, η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη δεδομένων της τη δυνατότητά της να χρησιμοποιεί κάρτες ταχογράφου πρώτης γενιάς (είτε είναι ακόμα ενεργοποιημένες είτε όχι).

122)

Ο αισθητήρας κίνησης καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη του τα ακόλουθα δεδομένα εγκατάστασης αισθητήρα κίνησης:

πρώτη ζεύξη με μια VU (ημερομηνία, ώρα, αριθμός έγκρισης VU, αριθμός σειράς VU),

τελευταία ζεύξη με μια VU (ημερομηνία, ώρα, αριθμός έγκρισης VU, αριθμός σειράς VU).

123)

Ο εξωτερικός μηχανισμός GNSS καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη του τα ακόλουθα δεδομένα εγκατάστασης εξωτερικού μηχανισμού GNSS:

πρώτη σύζευξη με μια VU (ημερομηνία, ώρα, αριθμός έγκρισης VU, αριθμός σειράς VU),

τελευταία σύζευξη με μια VU (ημερομηνία, ώρα, αριθμός έγκρισης VU, αριθμός σειράς VU).

3.12.11   Ρύθμιση της ώρας

124)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της δεδομένα σχετικά με τις ρυθμίσεις της ώρας που πραγματοποιούνται στη θέση βαθμονόμησης εκτός του πλαισίου μιας πλήρους βαθμονόμησης (ορισμός στ)):

την πιο πρόσφατη ρύθμιση της ώρας,

τις 5 μεγαλύτερες ρυθμίσεις της ώρας.

125)

Τα ακόλουθα δεδομένα καταγράφονται για κάθε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις της ώρας:

ημερομηνία και ώρα, παλιά τιμή,

ημερομηνία και ώρα, νέα τιμή,

όνομα και διεύθυνση συνεργείου,

αριθμός κάρτας συνεργείου, κράτος μέλος έκδοσης της κάρτας, γενιά κάρτας και ημερομηνία λήξης κάρτας.

3.12.12   Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου

126)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και να αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τις 20 πιο πρόσφατες δραστηριότητες ελέγχου:

ημερομηνία και ώρα του ελέγχου,

αριθμός κάρτας ελέγχου, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά κάρτας,

είδος ελέγχου (απεικόνιση και/ή εκτύπωση και/ή τηλεφόρτωση δεδομένων της VU και/ή τηλεφόρτωση δεδομένων κάρτας και/ή οδικός έλεγχος βαθμονόμησης).

127)

Στην περίπτωση της τηλεφόρτωσης καταγράφονται επίσης και οι ημερομηνίες των πιο παλιών και των πιο πρόσφατων ημερών που τηλεφορτώθηκαν.

3.12.13   Δεδομένα για τις φραγές της επιχείρησης

128)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με τις 255 πιο πρόσφατες φραγές της επιχείρησης:

ημερομηνία και ώρα κλειδώματος,

ημερομηνία και ώρα ξεκλειδώματος,

αριθμός κάρτας επιχείρησης, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά κάρτας,

όνομα και διεύθυνση της επιχείρησης.

Δεδομένα που είχαν κλειδωθεί προγενέστερα από φραγή που αφαιρέθηκε από τη μνήμη λόγω του προαναφερθέντος ορίου θεωρούνται μη κλειδωμένα.

3.12.14   Δεδομένα δραστηριοτήτων τηλεφόρτωσης

129)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει στη μνήμη της τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με την τελευταία τηλεφόρτωση μνήμης δεδομένων σε εξωτερικά μέσα, ενώ η συσκευή λειτουργεί στη θέση επιχείρησης ή βαθμονόμησης:

ημερομηνία και ώρα τηλεφόρτωσης,

αριθμός κάρτας επιχείρησης ή συνεργείου, κράτος μέλος έκδοσης και γενιά κάρτας,

όνομα επιχείρησης ή συνεργείου.

3.12.15   Δεδομένα ειδικών καταστάσεων

130)

Η συσκευή ελέγχου καταγράφει στη μνήμη της τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν ειδικές καταστάσεις:

ημερομηνία και ώρα καταχώρισης,

είδος των ειδικών καταστάσεων.

131)

Η μνήμη δεδομένων έχει τη ικανότητα να συγκρατήσει δεδομένα σχετικά με τις ειδικές καταστάσεις για τουλάχιστον 365 ημέρες (προϋποθέτοντας ότι κατά μέσο όρο ανά ημέρα ανοίγει και κλείνει μια ειδική κατάσταση). Όταν η ικανότητα αποθήκευσης εξαντληθεί τότε τα νέα δεδομένα θα αντικαταστήσουν τα παλιότερα.

3.12.16   Δεδομένα κάρτας ταχογράφου

132)

Η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με τις διάφορες κάρτες ταχογράφων που είχαν χρησιμοποιηθεί στη VU:

ο αριθμός της κάρτας ταχογράφου και ο αριθμός σειράς της,

ο κατασκευαστής της κάρτας ταχογράφου,

ο τύπος της κάρτας ταχογράφου,

η έκδοση της κάρτας ταχογράφου.

133)

Η συσκευή ελέγχου μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 88 τέτοιες εγγραφές

3.13   Ένδειξη κάρτας ταχογράφου

134)

Η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα να διαβάσει από κάρτες ταχογράφου πρώτης και δεύτερης γενιάς, ανάλογα με την περίπτωση, τα απαραίτητα δεδομένα προκειμένου να:

αναγνωρίσει το είδος της κάρτας, τον κάτοχο της κάρτας, το όχημα που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως, την ημερομηνία και την ώρα της τελευταίας αφαίρεσης της κάρτας και την δραστηριότητα που επιλέχθηκε τη στιγμή εκείνη,

ελέγξει κατά πόσον ο τελευταίος κύκλος ενημέρωσης της κάρτας ολοκληρώθηκε ορθά,

υπολογίσει την συνεχή ώρα οδήγησης του οδηγού, τον συνολικό χρόνο διαλείμματος και τους συνολικούς χρόνους οδήγησης για την αμέσως προηγούμενη και την τρέχουσα εβδομάδα,

εκτυπώσει στοιχεία που ζητήθηκαν σχετικά με δεδομένα που καταγράφηκαν στην κάρτα οδηγού,

να τηλεφορτώσει δεδομένα μιας κάρτας οδηγού σε εξωτερικά μέσα.

Η απαίτηση αυτή ισχύει μόνο για τις κάρτες ταχογράφου πρώτης γενιάς εφόσον η χρήση τους δεν έχει καταργηθεί από συνεργείο.

135)

Σε περίπτωση εσφαλμένης ένδειξης, η συσκευή ελέγχου ξαναπροσπαθεί χρησιμοποιώντας την ίδια εντολή ένδειξης, το πολύ τρεις φορές, και εν συνεχεία, αν οι προσπάθειες αυτές αποβούν άκαρπες, δηλώνει την κάρτα ως ελαττωματική και άκυρη.

3.14   Καταγραφή και αποθήκευση στην κάρτα ταχογράφου

3.14.1   Καταγραφή και αποθήκευση σε κάρτες ταχογράφου πρώτης γενιάς

136)

Εφόσον η χρήση καρτών ταχογράφου πρώτης γενιάς δεν έχει καταργηθεί από συνεργείο, η συσκευή ελέγχου καταγράφει και αποθηκεύει δεδομένα όπως ακριβώς η συσκευή ελέγχου πρώτης γενιάς.

137)

Η συσκευή ελέγχου μεταφέρει «δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας» στην κάρτα οδηγού ή συνεργείου αμέσως μετά την εισαγωγή της κάρτας.

138)

Η συσκευή ελέγχου επικαιροποιεί τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε μια έγκυρη κάρτα οδηγού, συνεργείου επιχείρησης και/ή κάρτα μνήμης ελέγχου, με όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με το διάστημα κατά το οποίο η κάρτα είναι εισηγμένη και σχετικά με τον κάτοχο της κάρτας. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις προαναφερθείσες κάρτες ορίζονται στο κεφάλαιο 4.

139)

Η συσκευή ελέγχου επικαιροποιεί τα δεδομένα που αφορούν τις δραστηριότητες και τις θέσεις του οδηγού (όπως ορίζεται στις ενότητες 4.5.3.1.9 και 4.5.3.1.11) και είναι αποθηκευμένα σε έγκυρες κάρτες οδηγού και/ή συνεργείου, ενώ ο κάτοχος της κάρτας καταχωρίζει ιδιόχειρα τα δεδομένα για τη δραστηριότητα και τις θέσεις του οδηγού.

140)

Τα συμβάντα που δεν έχουν οριστεί για τη συσκευή ελέγχου πρώτης γενιάς δεν αποθηκεύονται στις κάρτες οδηγού και συνεργείου.

141)

Η επικαιροποίηση των δεδομένων των καρτών ταχογράφων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν είναι απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική ικανότητα αποθήκευσης της κάρτας, τα πιο πρόσφατα δεδομένα να αντικαθιστούν τα παλαιότερα.

142)

Σε περίπτωση σφάλματος γραφής, η συσκευή ελέγχου επιχειρεί άλλες τρεις φορές χρησιμοποιώντας την ίδια εντολή γραφής και εάν δεν ανταποκριθεί κηρύσσει την κάρτα ελαττωματική και άκυρη.

143)

Πριν από την εξαγωγή της κάρτας οδηγού και μετά την αποθήκευση των σχετικών στοιχείων στην κάρτα, η συσκευή ελέγχου επαναρρυθμίζει τα «δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας».

3.14.2   Καταγραφή και αποθήκευση σε κάρτες ταχογράφου δεύτερης γενιάς

144)

Οι κάρτες ταχογράφου δεύτερης γενιάς περιέχουν 2 διαφορετικές εφαρμογές καρτών, από τις οποίες η πρώτη είναι ακριβώς ίδια με την εφαρμογή TACHO των καρτών ταχογράφου πρώτης γενιάς και η δεύτερη είναι η εφαρμογή «TACHO_G2», όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 4 και στο προσάρτημα 2.

145)

Η συσκευή ελέγχου μεταφέρει «δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας» στην κάρτα οδηγού ή συνεργείου αμέσως μετά την εισαγωγή της κάρτας.

146)

Η συσκευή ελέγχου επικαιροποιεί τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στις 2 εφαρμογές της έγκυρης κάρτας οδηγού, συνεργείου, επιχείρησης και/ή της κάρτα ελέγχου, με όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχετικά με το διάστημα κατά το οποίο η κάρτα είναι εισηγμένη και σχετικά με τον κάτοχο της κάρτας. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις προαναφερθείσες κάρτες ορίζονται στο κεφάλαιο 4.

147)

Η συσκευή ελέγχου επικαιροποιεί τα δεδομένα που αφορούν τους τόπους και τις θέσεις δραστηριοτήτων οδηγού (όπως ορίζονται στα σημεία 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 και 4.5.3.2.11), τα οποία είναι αποθηκευμένα στις έγκυρες κάρτες οδηγού και/ή συνεργείου ενώ τα δεδομένα για του τόπους δραστηριοτήτων καταχωρίζονται ιδιόχειρα από τον κάτοχο της κάρτας.

148)

Η επικαιροποίηση των δεδομένων των καρτών ταχογράφων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν είναι απαραίτητο και λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική ικανότητα αποθήκευσης της κάρτας, τα πιο πρόσφατα δεδομένα να αντικαθιστούν τα παλαιότερα.

149)

Σε περίπτωση σφάλματος γραφής, η συσκευή ελέγχου επιχειρεί άλλες τρεις φορές χρησιμοποιώντας την ίδια εντολή γραφής και εάν δεν ανταποκριθεί κηρύσσει την κάρτα ελαττωματική και άκυρη.

150)

Πριν την εξαγωγή της κάρτας οδηγού και μετά την αποθήκευση των σχετικών στοιχείων στις 2 εφαρμογές της κάρτας, η συσκευή ελέγχου επαναφέρει τα «δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας».

3.15   Απεικόνιση

151)

Η απεικόνιση περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 χαρακτήρες.

152)

Το ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρα έχει ύψος 5 χιλιοστά και πλάτος 3,5 χιλιοστά.

153)

Η απεικόνιση υποστηρίζεται από τους χαρακτήρες που αναφέρονται στο προσάρτημα 1, κεφάλαιο 4 «Σύνολα χαρακτήρων». Η οθόνη απεικόνισης μπορεί να χρησιμοποιεί απλά σύμβολα (π.χ. τονισμένοι χαρακτήρες μπορεί να εμφανίζονται χωρίς τόνο ή πεζά γράμματα μπορεί να εμφανίζονται ως κεφαλαία).

154)

Η οθόνη απεικόνισης διαθέτει επαρκή και όχι εκτυφλωτικό φωτισμό.

155)

Οι ενδείξεις είναι ορατές εκτός της συσκευής.

156)

Η συσκευή ελέγχου μπορεί να απεικονίσει:

δεδομένα εξ ορισμού, (προεπιλεγμένα),

δεδομένα σχετικά με προειδοποιήσεις,

δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση σε κατάλογο δυνατοτήτων,

άλλα δεδομένα ζητούμενα από ένα χρήστη.

Η συσκευή ελέγχου μπορεί να απεικονίσει επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες όμως είναι σαφώς διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται πιο πάνω.

157)

Η οθόνη απεικόνισης της συσκευής ελέγχου χρησιμοποιεί εικονογράμματα ή συνδυασμούς εικονογραμμάτων που απαριθμούνται στο προσάρτημα 3. Η οθόνη απεικόνισης μπορεί να κάνει χρήση και επιπλέον εικονογραμμάτων ή συνδυασμών εικονογραμμάτων, εάν αυτά είναι σαφώς διαφορετικά από τα προαναφερθέντα εικονογράμματα ή συνδυασμούς εικονογραμμάτων.

158)

Η απεικόνιση είναι ενεργοποιημένη (ΟΝ) σε όλη τη διάρκεια της κίνησης του οχήματος.

159)

Η συσκευή ελέγχου μπορεί να περιλαμβάνει κάποιο χειροκίνητο ή αυτόματο στοιχείο για την απενεργοποίηση της απεικόνισης μετά την ακινητοποίηση του οχήματος.

Η μορφή της απεικόνισης καθορίζεται στο προσάρτημα 5.

3.15.1   Εξ ορισμού (προεπιλεγμένη) απεικόνιση

160)

Όταν καμία άλλη πληροφορία δεν είναι απαραίτητο να απεικονίζεται, η συσκευή ελέγχου απεικονίζει εξ ορισμού τα ακόλουθα:

την τοπική ώρα (ως το αποτέλεσμα της διεθνούς UTC ώρας + τη ρύθμιση από τον οδηγό),

τη θέση λειτουργίας,

την τρέχουσα δραστηριότητα του οδηγού και την τρέχουσα δραστηριότητα του συνοδηγού,

πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό:

εάν η τρέχουσα δραστηριότητά του είναι η ΟΔΗΓΗΣΗ (DRIVING), τον τρέχοντα χρόνο συνεχούς οδήγησης και τον τρέχοντα συνολικό χρόνο διαλείμματος,

εάν η τρέχουσα δραστηριότητά του δεν είναι η ΟΔΗΓΗΣΗ (DRIVING), την τρέχουσα διάρκεια αυτής της δραστηριότητας (από τη στιγμή που επιλέχθηκε) και τον τρέχοντα συνολικό χρόνο διαλείμματος.

161)

Η απεικόνιση στοιχείων που αφορούν τον κάθε οδηγό είναι σαφής, κατανοητή και ανεπίδεκτη παρερμηνείας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη απεικόνιση στοιχείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό, η συσκευή ελέγχου απεικονίζει εξ ορισμού τις πληροφορίες που αφορούν τον οδηγό και δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να απεικονίσει τις πληροφορίες σχετικά με τον συνοδηγό.

162)

Σε περίπτωση που το εύρος της μονάδας απεικόνισης δεν επιτρέπει την απεικόνιση εξ ορισμού της θέσης λειτουργίας, μόλις αυτή αλλάξει, η συσκευή ελέγχου πολύ σύντομα απεικονίζει τη νέα θέση λειτουργίας.

163)

Κατά την εισαγωγή της κάρτας η συσκευή ελέγχου απεικονίζει πολύ σύντομα το όνομα του κατόχου της κάρτας.

164)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ειδική κατάσταση «ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ» (OUT OF SCOPE) ή «ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ/ΤΡΕΝΟ» (FERRY/TRAIN), τότε στην προεπιλεγμένη απεικόνιση πρέπει να εμφανίζεται με το σχετικό εικονόγραμμα ότι η εν λόγω κατάσταση είναι ενεργοποιημένη (δεν είναι υποχρεωτικό να εμφανίζεται παράλληλα και η τρέχουσα δραστηριότητα του οδηγού).

3.15.2   Απεικόνιση προειδοποίησης

165)

Η συσκευή ελέγχου απεικονίζει πληροφορίες προειδοποίησης χρησιμοποιώντας πρωτίστως τα εικονογράμματα του προσαρτήματος 3, συμπληρωμένα όπου χρειάζεται από επιπλέον αριθμητικά κωδικοποιημένες πληροφορίες. Επίσης μπορεί να προστεθεί ακριβής περιγραφή της προειδοποίησης στη γλώσσα προτίμησης του οδηγού.

3.15.3   Πρόσβαση στον κατάλογο επιλογών

166)

Η συσκευή ελέγχου διαθέτει τις απαραίτητες εντολές μέσα από έναν κατάλληλο κατάλογο δυνατοτήτων.

3.15.4   Άλλες απεικονίσεις

167)

Κατόπιν αίτησης είναι δυνατό να απεικονίζονται επιλεκτικά τα ακόλουθα:

η διεθνής ημερομηνία και ώρα UTC, και η ρύθμιση τοπικής ώρας,

το περιεχόμενο κάθε μίας από τις έξι εκτυπώσεις στην ίδια μορφή με τις ίδιες τις εκτυπώσεις,

ο χρόνος συνεχούς οδήγησης και ο συνολικός χρόνος διαλείμματος του οδηγού,

ο χρόνος συνεχούς οδήγησης και ο συνολικός χρόνος διαλείμματος του συνοδηγού,

ο συνολικός χρόνος οδήγησης του οδηγού για την προηγούμενη και την τρέχουσα εβδομάδα,

ο συνολικός χρόνος οδήγησης του συνοδηγού για την προηγούμενη και την τρέχουσα εβδομάδα,

Προαιρετικά:

η τρέχουσα διάρκεια της δραστηριότητας του συνοδηγού (εφόσον έχει επιλεγεί),

ο συνολικός χρόνος οδήγησης του οδηγού για την τρέχουσα εβδομάδα,

ο συνολικός χρόνος οδήγησης του συνοδηγού για την τρέχουσα περίοδο ημερήσιας εργασίας,

ο συνολικός χρόνος οδήγησης του οδηγού για την τρέχουσα περίοδο ημερήσιας εργασίας.

168)

Η απεικόνιση του περιεχομένου των εκτυπώσεων είναι διαδοχική, σειρά προς σειρά. Εάν το εύρος απεικόνισης είναι μικρότερο των 24 χαρακτήρων, ο χρήστης λαμβάνει πλήρεις πληροφορίες με κάποιο άλλο τρόπο (πολλές σειρές, συνεχής εμφάνιση, …).

Οι σειρές της εκτύπωσης που προορίζονται για ιδιόχειρες εισαγωγές πληροφοριών μπορούν να απαλειφθούν στην απεικόνιση.

3.16   Εκτύπωση

169)

Η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα να εκτυπώνει πληροφορίες από τη μνήμη της και/ή από κάρτα ταχογράφου κατά το πρότυπο των ακόλουθων επτά εκτυπώσεων:

ημερήσια εκτύπωση των δραστηριοτήτων του οδηγού από την κάρτα,

ημερήσια εκτύπωση των δραστηριοτήτων του οδηγού από την εποχούμενη μονάδα,

εκτύπωση συμβάντων και αστοχιών από την κάρτα,

εκτύπωση συμβάντων και αστοχιών από την εποχούμενη μονάδα,

εκτύπωση τεχνικών δεδομένων,

εκτύπωση υπέρβασης ταχύτητας,

ιστορικό δεδομένων κάρτας ταχογράφου για μια δεδομένη VU (βλέπε κεφάλαιο 3.12.16).

Λεπτομέρειες για τη μορφή και το περιεχόμενο των εν λόγω εκτυπώσεων αναφέρονται στο προσάρτημα 4.

Επιπλέον δεδομένα δύνανται να παρέχονται στο τέλος των εκτυπώσεων.

Επιπλέον εκτυπώσεις μπορούν επίσης να παραχθούν από τη συσκευή ελέγχου, εάν είναι σαφώς διαφορετικές από τις επτά προαναφερθείσες εκτυπώσεις.

170)

Η «ημερήσια εκτύπωση των δραστηριοτήτων του οδηγού από την κάρτα» και η «εκτύπωση συμβάντων και αστοχιών από την κάρτα» διατίθενται μόνο όταν στη συσκευή ελέγχου τοποθετείται μια κάρτα οδηγού ή κάρτα συνεργείου. Η συσκευή ελέγχου ενημερώνει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη σχετική κάρτα πριν από την έναρξη της εκτύπωσης.

171)

Για την πραγματοποίηση της «ημερήσιας εκτύπωσης των δραστηριοτήτων του οδηγού από την κάρτα» ή της «εκτύπωσης συμβάντων και αστοχιών από την κάρτα» η συσκευή ελέγχου:

να επιλέξει αυτόματα είτε την κάρτα οδηγού ή την κάρτα συνεργείου, εάν έχει εισαχθεί μόνο μια από τις δύο, ή

να δώσει εντολή να επιλεγεί η κάρτα — πηγή ή να επιλεγεί η κάρτα στην υποδοχή του οδηγού εάν στη συσκευή ελέγχου είναι εισηγμένες δύο τέτοιες κάρτες.

172)

Ο εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης 24 χαρακτήρων ανά γραμμή.

173)

Το ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρα έχει 2,1 χιλιοστά ύψος και 1,5 χιλιοστά πλάτος.

174)

Ο εκτυπωτής υποστηρίζεται από τους χαρακτήρες που αναφέρονται στο προσάρτημα 1, κεφάλαιο 4 «Σύνολα χαρακτήρων».

175)

Οι εκτυπωτές σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο βαθμός της ευκρίνειας των εκτυπώσεων που παράγουν να μην επιτρέπει ασάφειες κατά την ανάγνωση.

176)

Οι εκτυπώσεις διατηρούν τις διαστάσεις και τις καταγραφές τους υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας (10-90 %) και θερμοκρασίας.

177)

Το χαρτί έγκρισης τύπου που χρησιμοποιείται από τη συσκευή ελέγχου φέρει το σχετικό σήμα έγκρισης τύπου και μια ένδειξη σχετικά με τον τύπο (τους τύπους) συσκευής ελέγχου που μπορεί (-ούν) να χρησιμοποιήσει (-ουν) το χαρτί αυτό.

178)

Οι εκτυπώσεις παραμένουν ευανάγνωστες και αναγνωρίσιμες υπό φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης, όσον αφορά τη φωτεινότητα, την υγρασία και τη θερμοκρασία, για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

179)

Οι εκτυπώσεις πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές δοκιμής που ορίζονται στο προσάρτημα 9.

180)

Στα εν λόγω έγγραφα είναι επίσης δυνατή η συμπλήρωση χειρόγραφων στοιχείων, όπως η υπογραφή του οδηγού.

181)

Όταν κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης σημειωθεί ένα συμβάν «εξάντλησης χαρτιού», η συσκευή ελέγχου είναι σε θέση, μετά την επαναπλήρωσή της με χαρτί, να διαχειριστεί το εν λόγω συμβάν είτε εκτυπώνοντας και πάλι από την αρχή είτε συνεχίζοντας την εκτύπωση με σαφή αναφορά στο προηγούμενο ήδη εκτυπωμένο μέρος.

3.17   Προειδοποιήσεις

182)

Η συσκευή ελέγχου προειδοποιεί τον οδηγό εφόσον ανιχνεύσει οποιοδήποτε συμβάν και/ή αστοχία.

183)

Η προειδοποίηση σχετικά με συμβάν διακοπής τροφοδοσίας ρεύματος μπορεί να καθυστερήσει μέχρι την επανασύνδεση της τροφοδοσίας.

184)

Η συσκευή ελέγχου προειδοποιεί τον οδηγό 15 λεπτά πριν και κατά τη χρονική στιγμή που υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο συνεχούς οδήγησης.

185)

Οι προειδοποιήσεις είναι οπτικές. Ακουστικές προειδοποιήσεις προσφέρονται επίσης επιπλέον στις οπτικές.

186)

Οι οπτικές προειδοποιήσεις διακρίνονται καθαρά από τον χρήστη, βρίσκονται εντός του οπτικού πεδίου του οδηγού και είναι ευανάγνωστες τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη νύκτα.

187)

Οι οπτικές προειδοποιήσεις είναι ενσωματωμένες στη συσκευή ελέγχου και/ή βρίσκονται εκτός της συσκευής ελέγχου.

188)

Στην τελευταία περίπτωση, η συσκευή ελέγχου φέρει το σύμβολο «Τ».

189)

Οι προειδοποιήσεις διαρκούν τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, εκτός εάν ο χρήστης τις αναγνωρίσει και πιέσει ένα ή περισσότερα ειδικά κουμπιά της συσκευής ελέγχου. Η αναγνώριση της προειδοποίησης δεν αναιρεί την απεικόνιση του αιτίου της προειδοποίησης για το οποίο γίνεται αναφορά στην επόμενη παράγραφο.

190)

Το αίτιο της προειδοποίησης απεικονίζεται στη συσκευή ελέγχου και παραμένει εμφανές έως ότου αναγνωριστεί από τον χρήστη ο οποίος θα χρησιμοποιήσει ειδικό κουμπί ή εντολή της συσκευής ελέγχου.

191)

Επιπλέον προειδοποιήσεις μπορούν να προσφερθούν εφόσον δεν συγχέουν τους οδηγούς με προγενέστερες που έχουν αναγνωριστεί.

3.18   Τηλεφόρτωση δεδομένων σε εξωτερικά μέσα

192)

Η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος, να τηλεφορτώνει δεδομένα από τη μνήμη της ή από την κάρτα οδηγού σε κάποιο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης μέσω του συνδέσμου βαθμονόμησης/τηλεφόρτωσης. Η συσκευή ελέγχου ενημερώνει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη σχετική κάρτα πριν από την έναρξη της τηλεφόρτωσης.

193)

Επιπλέον, και ως προαιρετικό χαρακτηριστικό, η συσκευή ελέγχου μπορεί, σε οποιαδήποτε θέση λειτουργίας, να τηλεφορτώσει δεδομένα με οποιοδήποτε άλλο μέσο σε επιχείρηση, η γνησιότητα της οποίας ελέγχεται μέσα από αυτόν τον δίαυλο. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζονται δικαιώματα πρόσβασης στη θέση λειτουργίας επιχείρησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τηλεφόρτωση.

194)

Η τηλεφόρτωση δεν αλλάζει ή διαγράφει τα αποθηκευμένα δεδομένα.

195)

Η ηλεκτρική διασύνδεση συνδέσμου βαθμονόμησης/τηλεφόρτωσης καθορίζεται στο προσάρτημα 6.

196)

Η τηλεφόρτωση πρωτοκόλλων καθορίζεται στο προσάρτημα 7.

3.19   Επικοινωνία εξ αποστάσεως για στοχευμένους οδικούς ελέγχους

197)

Όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος, η εποχούμενη μονάδα αποθηκεύει κάθε 60 δευτερόλεπτα στον μηχανισμό επικοινωνίας εξ αποστάσεως τα πιο πρόσφατα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια στοχευμένων οδικών ελέγχων. Τα δεδομένα αυτά κωδικοποιούνται και υπογράφονται όπως ορίζεται στο προσάρτημα 11 και στο προσάρτημα 14.

198)

Δεδομένα που θα ελέγχονται εξ αποστάσεως διατίθενται σε συσκευές ανάγνωσης δεδομένων επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέσω ασύρματης επικοινωνίας, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 14.

199)

Τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια στοχευμένων οδικών ελέγχων αφορούν ζητήματα όπως:

τελευταία απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας,

μέγιστη διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας,

αστοχία αισθητήρα,

σφάλμα ροής δεδομένων,

αντικρουόμενη κίνηση οχήματος,

οδήγηση χωρίς έγκυρη κάρτα,

εισαγωγή κάρτας κατά τη διάρκεια της οδήγησης,

ρύθμιση της ώρας,

δεδομένα βαθμονόμησης, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών των δύο τελευταίων αποθηκευμένων αρχείων βαθμονόμησης,

αριθμός κυκλοφορίας οχήματος,

ταχύτητα που έχει καταγράψει ο ταχογράφος.

3.20   Δεδομένα εξόδου σε επιπρόσθετες εξωτερικές συσκευές

200)

Η συσκευή ελέγχου μπορεί επίσης να διαθέτει τυποποιημένες διεπαφές οι οποίες επιτρέπουν τη χρήση των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί ή παραχθεί από ταχογράφο σε θέση λειτουργίας ή βαθμονόμησης, από εξωτερικό μηχανισμό.

Στο προσάρτημα 13 ορίζεται και τυποποιείται μια προαιρετική διεπαφή ITS. Μπορούν να υπάρχουν και άλλες παρόμοιες διεπαφές, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του προσαρτήματος 13 όσον αφορά τον ελάχιστο κατάλογο δεδομένων, την ασφάλεια και τη συναίνεση του οδηγού.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για τα δεδομένα ITS που διατίθενται μέσω αυτής της διεπαφής:

τα δεδομένα αυτά αποτελούν σύνολο επιλεγμένων δεδομένων που προέρχονται από το λεξικό δεδομένων του ταχογράφου (προσάρτημα 1),

ένα υποσύνολο των εν λόγω επιλεγμένων δεδομένων χαρακτηρίζεται «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»,

το υποσύνολο «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» διατίθεται μόνο εάν η συναίνεση του οδηγού, ο οποίος δέχεται την απομάκρυνση των προσωπικών του δεδομένων από το δίκτυο οχήματος, μπορεί να επαληθευτεί και είναι ενεργοποιημένη,

οποιαδήποτε χρονική στιγμή, η συναίνεση του οδηγού μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω των αντίστοιχων εντολών στο μενού, υπό τον όρο ότι η κάρτα του οδηγού είναι εισηγμένη,

το σύνολο και υποσύνολο δεδομένων θα μεταδίδονται μέσω ασυρμάτου πρωτοκόλλου Bluetooth στην ακτίνα του θαλάμου του οχήματος με ρυθμό ανανέωσης 1 λεπτού,

η ζεύξη της εξωτερικής συσκευής με τη διεπαφή ITS θα προστατεύεται από ειδικό και τυχαίο PIN που θα αποτελείται από τουλάχιστον 4 ψηφία, θα καταχωρίζεται και θα διατίθεται μέσω της απεικόνισης της εκάστοτε εποχούμενης μονάδας,

η παρουσία της διεπαφής ITS δεν μπορεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να διαταράξει ή να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία και την ασφάλεια της εποχούμενης μονάδας.

Πέραν του συνόλου των επιλεγμένων υφιστάμενων δεδομένων που περιλαμβάνονται στον ελάχιστο κατάλογο δεδομένων, υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής και άλλων δεδομένων εφόσον αυτά δεν θεωρούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η συσκευή ελέγχου ενημερώνει άλλους εξωτερικούς μηχανισμούς για τη συναίνεση του οδηγού.

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο κινητήρας του οχήματος, τα εν λόγω δεδομένα μεταδίδονται συνεχώς.

201)

Η σειριακή διεπαφή συνδέσμου, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85, όπως τροποποιήθηκε τελευταία, μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίζει ταχογράφους για να διασφαλίζεται η συμβατότητα με προγενέστερες εκδόσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, η συναίνεση του οδηγού εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.21   Βαθμονόμηση

202)

Η λειτουργία βαθμονόμησης επιτρέπει:

την αυτόματη ζεύξη του αισθητήρα κίνησης με την VU,

την αυτόματη σύζευξη του εξωτερικού μηχανισμού GNSS με τη VU αν υπάρχει,

την ψηφιακή ρύθμιση της σταθεράς της συσκευής ελέγχου (k) με τον χαρακτηριστικό συντελεστή του οχήματος (w),

τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας εντός της περιόδου ισχύος της τοποθετημένης κάρτας συνεργείου,

τη ρύθμιση της τρέχουσας τιμής χιλιομετρητή,

την επικαιροποίηση των δεδομένων αναγνώρισης του αισθητήρα κίνησης, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων,

την επικαιροποίηση των δεδομένων αναγνώρισης του εξωτερικού μηχανισμού GNSS, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη μνήμη δεδομένων,

την επικαιροποίηση των τύπων και προσδιοριστικών όλων των υφιστάμενων σφραγίδων,

την επικαιροποίηση ή επιβεβαίωση άλλων παραμέτρων που γνωρίζει η συσκευή ελέγχου: αριθμός του οχήματος, w, l, μέγεθος ελαστικών και ρύθμιση διάταξης περιορισμού της ταχύτητας, κατά περίπτωση.

203)

Επιπλέον, η λειτουργία βαθμονόμησης επιτρέπει την κατάργηση της χρήσης καρτών ταχογράφου πρώτης γενιάς στη συσκευή ελέγχου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 15.

204)

Η ζεύξη του αισθητήρα κίνησης με την VU συνίσταται τουλάχιστον σε:

επικαιροποίηση των δεδομένων εγκατάστασης αισθητήρα κίνησης τα οποία φυλάσσονται στη μνήμη του αισθητήρα κίνησης (όπως είναι απαραίτητο),

αντιγραφή από τον αισθητήρα κίνησης στην μνήμη της VU δεδομένων που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του αισθητήρα κίνησης.

205)

Η σύζευξη του εξωτερικού μηχανισμού GNSS με τη VU περιλαμβάνει τουλάχιστον:

την επικαιροποίηση των δεδομένων εγκατάστασης εξωτερικού μηχανισμού GNSS τα οποία φυλάσσονται στη μνήμη του εξωτερικού μηχανισμού GNSS (όπως είναι απαραίτητο),

την αντιγραφή των απαραίτητων δεδομένων αναγνώρισης του εξωτερικού μηχανισμού GNSS, περιλαμβανομένου του αριθμού σειράς του εξωτερικού μηχανισμού GNSS, από τον εξωτερικό μηχανισμό GNSS στη μνήμη δεδομένων της VU.

Η σύζευξη συνοδεύεται από την επαλήθευση των πληροφοριών για τη θέση GNSS.

206)

Στη λειτουργία βαθμονόμησης μπορούν να εισαχθούν δεδομένα που είναι απαραίτητα μέσω του συνδέσμου βαθμονόμησης/τηλεφόρτωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο βαθμονόμησης, όπως ορίζεται στο προσάρτημα 8. Η λειτουργία βαθμονόμησης μπορεί επίσης να εισάγει απαραίτητα δεδομένα με άλλα μέσα.

3.22   Οδικός έλεγχος βαθμονόμησης

207)

Η λειτουργία του οδικού ελέγχου βαθμονόμησης επιτρέπει την ανάγνωση του αριθμού σειράς του αισθητήρα κίνησης (που είναι ενδεχομένως ενσωματωμένος στον προσαρμογέα) και του αριθμού σειράς του εξωτερικού μηχανισμού GNSS (αν υπάρχει) που είναι συνδεδεμένος στην εποχούμενη μονάδα, τη στιγμή της αίτησης.

208)

Η δυνατότητα αυτής της ανάγνωσης παρέχεται κατά βάση στην οθόνη της εποχούμενης μονάδας μέσω των αντίστοιχων εντολών στα μενού.

209)

Η λειτουργία του οδικού ελέγχου βαθμονόμησης επιτρέπει επίσης τον έλεγχο της επιλογής της λειτουργίας εισόδου/εξόδου της γραμμής σήματος εισόδου/εξόδου βαθμονόμησης που ορίζεται στο προσάρτημα 6 μέσω της διεπαφής της γραμμής Κ. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω του «κύκλου ρύθμισης ECU» («ECUAdjustmentSession»), όπως ορίζεται στο προσάρτημα 8, ενότητα 7 «Έλεγχος παλμών δοκιμής — Λειτουργική μονάδα ελέγχου εισόδου/εξόδου».

3.23   Ρύθμιση της ώρας

210)

Η λειτουργία ρύθμισης της ώρας επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας. Στη συσκευή ελέγχου χρησιμοποιούνται δύο πηγές για τη ρύθμιση της ώρας: 1) το εσωτερικό ρολόι της εποχούμενης μονάδας, 2) ο δέκτης GNSS.

211)

Η ώρα του εσωτερικού ρολογιού της εποχούμενης μονάδας επαναρυθμίζεται αυτόματα κάθε 12 ώρες κατ' ανώτατο όριο. Αν το μεσοδιάστημα αυτό λήξει και το σήμα GNSS δεν είναι διαθέσιμο, η ρύθμιση της ώρας πραγματοποιείται μόλις η εποχούμενη μονάδα αποκτήσει πρόσβαση σε έγκυρη ώρα που παρέχεται από τον δέκτη GNSS ανάλογα με τις συνθήκες ανάφλεξης του κινητήρα του οχήματος. Η ώρα αναφοράς για την αυτόματη ρύθμιση του εσωτερικού ρολογιού της εποχούμενης μονάδας προέρχεται από τον δέκτη GNSS. Αν η τρέχουσα ώρα αποκλίνει κατά ένα (1) και πλέον λεπτό από τις πληροφορίες για την ώρα που παρέχονται από τον δέκτη GNSS, προκαλείται το συμβάν της χρονικής απόκλισης.

212)

Η λειτουργία ρύθμισης της ώρας μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας στη θέση βαθμονόμησης.

3.24   Χαρακτηριστικά στοιχεία επιδόσεων

213)

Η εποχούμενη μονάδα είναι πλήρως λειτουργική σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από – 20 °C έως 70 °C, ο εξωτερικός μηχανισμός GNSS σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από – 20 °C έως 70 °C και ο αισθητήρας κίνησης σε θερμοκρασίες από – 40 °C έως 135 °C. Το περιεχόμενο της μνήμης δεδομένων φυλάσσεται σε θερμοκρασίες έως και – 40 °C.

214)

Ο ταχογράφος είναι πλήρως λειτουργικός σε υγρασία που κυμαίνεται μεταξύ 10 % και 90 %.

215)

Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται στον ευφυή ταχογράφο αντέχουν στις ίδιες συνθήκες με εκείνες που ισχύουν για τα δομικά στοιχεία του ταχογράφου στον οποίον είναι τοποθετημένες.

216)

Η συσκευή ελέγχου προστατεύεται από την υπέρταση, την αναστροφή της πολικότητας της τροφοδοσίας και τα βραχυκυκλώματα.

217)

Οι αισθητήρες κίνησης είτε:

αντιδρούν σε μαγνητικό πεδίο, το οποίο δυσχεραίνει την ανίχνευση της κίνησης του οχήματος. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, η εποχούμενη μονάδα καταγράφει και αποθηκεύει σφάλμα αισθητήρα (απαίτηση 88), ή

διαθέτει στοιχείο αίσθησης που προστατεύεται ή είναι απρόσβλητο σε μαγνητικά πεδία.

218)

Η συσκευή ελέγχου και ο εξωτερικός μηχανισμός GNSS συμμορφώνονται με τον διεθνή κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 10 και προστατεύονται από ηλεκτροστατικές αποφορτίσεις και διακοπές.

3.25   Υλικά

219)

Όλα τα συστατικά μέρη της συσκευής ελέγχου κατασκευάζονται από υλικά με ικανή σταθερότητα και μηχανική αντοχή και διαθέτουν σταθερές ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες.

220)

Σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, όλα τα εσωτερικά μέρη της συσκευής προστατεύονται από τη σκόνη και την υγρασία.

221)

Η εποχούμενη μονάδα και ο εξωτερικός μηχανισμός GNSS πληρούν τον βαθμό προστασίας IP 40 και ο αισθητήρας κίνησης τον βαθμό προστασίας IP 64 σύμφωνα με το πρότυπο της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής IEC 60529:1989, περιλαμβανομένων των A1:1999 και A2:2013.

222)

Η συσκευή ελέγχου ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμοστούν σχετικά με τον εργονομικό σχεδιασμό.

223)

Η συσκευή ελέγχου προστατεύεται από τυχαία βλάβη λόγω ατυχήματος.

3.26   Σημάνσεις

224)

Εάν η συσκευή ελέγχου έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της τιμής χιλιομετρητή του οχήματος και της ταχύτητας τότε στην οθόνη της εμφανίζονται τα ακόλουθα:

δίπλα στον αριθμό που υποδηλώνει την απόσταση, η μονάδα μέτρησης της απόστασης που εκφράζεται από τη συντομογραφία «km»,

δίπλα στον αριθμό που υποδηλώνει την ταχύτητα τη συντομογραφία «km/h».

Επίσης η συσκευή ελέγχου μπορεί να είναι ρυθμισμένη να απεικονίζει την ταχύτητα σε μίλια ανά ώρα, οπότε η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας θα εμφανίζεται με τη συντομογραφία «mph». Επίσης η συσκευή ελέγχου μπορεί να είναι ρυθμισμένη να απεικονίζει την απόσταση σε μίλια, οπότε η μονάδα μέτρησης της απόστασης θα εμφανίζεται με τη συντομογραφία «mi».

225)

Σε κάθε επιμέρους δομικό στοιχείο της συσκευής ελέγχου τοποθετείται περιγραφική πινακίδα με τα ακόλουθα στοιχεία:

όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή της συσκευής,

αριθμό τεμαχίου κατασκευαστή και έτος κατασκευής της συσκευής,

αριθμός σειράς της συσκευής,

σήμα έγκρισης για το είδος της συσκευής.

226)

Αν ο χώρος για την αναγραφή όλων των ανωτέρων στοιχείων δεν είναι αρκετός, η περιγραφική πινακίδα περιλαμβάνει τουλάχιστον: την επωνυμία ή το λογότυπο του κατασκευαστή και τον αριθμό τεμαχίου της συσκευής.

4   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

4.1   Ορατά στοιχεία

Η εμπρόσθια όψη περιλαμβάνει:

227)

τις λέξεις «κάρτα οδηγού» ή «κάρτα ελέγχου» ή «κάρτα συνεργείου» ή «κάρτα επιχείρησης» με κεφαλαία γράμματα, στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους που εκδίδει την κάρτα, σύμφωνα με το είδος της κάρτας.

228)

το όνομα του κράτους μέλους που εκδίδει την κάρτα (προαιρετικά)·

229)

το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εξέδωσε την κάρτα, τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε παραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από 12 κίτρινα αστέρια. Τα διακριτικά σήματα είναι τα ακόλουθα:

B

BG

CZ

CY

Βέλγιο

Βουλγαρία

Τσεχική Δημοκρατία

Κύπρος

LV

L

LT

M

Λετονία

Λουξεμβούργο

Λιθουανία

Μάλτα

DK

Δανία

NL

Κάτω Χώρες

D

EST

Γερμανία

Εσθονία

A

PL

Αυστρία

Πολωνία

GR

Ελλάδα

P

RO

SK

SLO

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβακία

Σλοβενία

E

Ισπανία

FIN

Φινλανδία

F

HR

H

Γαλλία

Κροατία

Ουγγαρία

S

Σουηδία

IRL

Ιρλανδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο

I

Ιταλία

 

 

230)

πληροφορίες σχετικές με την κάρτα που εκδίδεται φέρουν την ακόλουθη αρίθμηση:

 

Κάρτα οδηγού

Κάρτα ελέγχου

Κάρτα επιχείρησης ή συνεργείου

1.

επώνυμο του οδηγού

όνομα ελεγκτικού οργάνου

όνομα επιχείρησης ή συνεργείου

2.

όνομα(-τα) του οδηγού

επώνυμο του ελεγκτή

(εφόσον ζητείται)

επώνυμο του κατόχου της κάρτας

(εφόσον ζητείται)

3.

ημερομηνία γέννησης του οδηγού

όνομα(-τα) του ελεγκτή

(εφόσον ζητείται)

όνομα(-τα) του κατόχου της κάρτας

(εφόσον ζητείται)

4.α

ημερομηνία έναρξης της ισχύος της κάρτας

4.β

ημερομηνία λήξης της κάρτας

4.γ

το όνομα της εκδίδουσας αρχής (μπορεί να εκτυπωθεί στην οπίσθια όψη),

4.δ

αριθμός διαφορετικός από αυτόν που βρίσκεται κάτω από την επικεφαλίδα 5, για διοικητικούς σκοπούς (προαιρετικά)

5.α

Αριθμός άδειας οδήγησης

(την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας οδηγού)

5.β

Αριθμός κάρτας

6.

Φωτογραφία του οδηγού

Φωτογραφία του ελεγκτή (προαιρετικά)

Φωτογραφία του τεχνίτη (προαιρετικά)

7.

Υπογραφή του κατόχου (προαιρετικά)

8.

Συνήθης τόπος διαμονής, ή ταχυδρομική διεύθυνση του κατόχου (προαιρετικά)

Ταχυδρομική διεύθυνση του ελεγκτικού οργάνου

Ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης ή του συνεργείου

231)

οι ημερομηνίες θα γράφονται σε μορφή «ηη/μμ/εεεε» ή «ηη.μμ.εεεε» (ημέρα, μήνας, έτος).

Η οπίσθια όψη περιλαμβάνει:

232)

επεξήγηση των αριθμημένων στοιχείων που εμφανίζονται στην μπροστινή σελίδα της κάρτας,

233)

Πληροφορίες που δεν συνδέονται με τη διαχείριση της κάρτας μπορούν επίσης να προστεθούν, με την ειδική έγγραφη σύμφωνη γνώμη του κατόχου, ενώ η προσθήκη αυτή δεν αλλάζει με κανένα τρόπο τη χρήση του προτύπου ως κάρτα ταχογράφου.

234)

Οι κάρτες ταχογράφων εκτυπώνονται με τα ακόλουθα κυρίαρχα χρώματα ως φόντο:

—   κάρτα οδηγού: λευκό,

—   κάρτα ελέγχου: μπλε,

—   κάρτα συνεργείου: κόκκινο,

—   κάρτα επιχείρησης: κίτρινο.

235)

Οι κάρτες ταχογράφων φέρουν τουλάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για προστασία από πλαστογραφήσεις και παραποιήσεις:

σχέδιο ασφαλείας φόντου με λεπτές κυματοειδείς διατάξεις συμπλεκτών γραμμών και ιριδίζουσα εκτύπωση,

στην περιοχή της φωτογραφίας το σχέδιο ασφαλείας φόντου και η φωτογραφία επικαλύπτονται,

τουλάχιστον μια δίχρωμη γραμμή μικροεκτύπωσης.

Image

236)

Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέσουν χρώματα ή ενδείξεις, όπως εθνικά σύμβολα και στοιχεία ασφάλειας, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

237)

Οι προσωρινές κάρτες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος.

4.2   Ασφάλεια

Η ασφάλεια του συστήματος στοχεύει στην προστασία της ακεραιότητας και της γνησιότητας των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ των καρτών και της συσκευής ελέγχου, στην προστασία των δεδομένων που μεταβιβάζονται από τις κάρτες, ενώ επιτρέπει συγκεκριμένου είδους αναγραφή πάνω στις κάρτες που εισέρχονται στη συσκευή ελέγχου, αποκρυπτογραφεί ορισμένα δεδομένα και αποκλείει κάθε πιθανότητα παραποίησης των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί, παρεμποδίζει την πλαστογράφηση και ανιχνεύει κάθε προσπάθεια τέτοιου είδους.

238)

Για την επίτευξη της ασφάλειας του συστήματος οι κάρτες ταχογράφων πληρούν τους όρους ασφαλείας, όπως αυτοί ορίζονται στα προσαρτήματα 10 και 11.

239)

Οι κάρτες ταχογράφων είναι αναγνώσιμες και από άλλες συσκευές, όπως προσωπικοί υπολογιστές.

4.3   Πρότυπα

240)

Οι κάρτες ταχογράφων είναι σύμφωνες με τα ακόλουθα πρότυπα:

ISO/IEC 7810 Identification cards — Physical characteristics,

ISO/IEC 7816 Identification cards — Integrated circuit cards:

Part 1: Physical characteristics,

Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007),

Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006),

Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Διόρθωση 1:2014),

Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Διόρθωση 1:2006),

Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).

Οι κάρτες ταχογράφου δοκιμάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards — Test methods — Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4   Περιβαλλοντικές και ηλεκτρονικές προδιαγραφές

241)

Οι κάρτες ταχογράφων είναι σε θέση να λειτουργούν απρόσκοπτα σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες που απαντώνται στο κοινοτικό έδαφος και τουλάχιστον σε εύρος θερμοκρασιών από – 25 °C έως + 70 °C με περιστασιακές κορυφώσεις έως και + 85 °C όπου «περιστασιακές» σημαίνει όχι μεγαλύτερης διάρκειας των 4 ωρών κάθε φορά και όχι περισσότερο από 100 φορές σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής της κάρτας.

242)

Οι κάρτες ταχογράφων είναι σε θέση να λειτουργούν απρόσκοπτα σε εύρος υγρασίας από 10 % έως 90 %.

243)

Οι κάρτες ταχογράφων είναι σε θέση να λειτουργούν απρόσκοπτα για διάστημα 5 ετών εφόσον χρησιμοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών και ηλεκτρονικών προδιαγραφών.

244)

Κατά τη λειτουργία οι κάρτες πληρούν τον διεθνή κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 10 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και προστατεύονται από ηλεκτροστατικές αποφορτίσεις.

4.5   Αποθήκευση δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου,

οι χρόνοι καταγράφονται με διακριτική ικανότητα ενός λεπτού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά,

οι τιμές χιλιομετρητή καταγράφονται με διακριτική ικανότητα ενός χιλιομέτρου,

οι ταχύτητες καταγράφονται με διακριτική ικανότητα 1 km/ώρα,

οι θέσεις (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) καταγράφονται σε μοίρες και πρώτα λεπτά, με διακριτική ικανότητα 1/10 του λεπτού.

Οι λειτουργίες, εντολές και λογικές δομές των καρτών ταχογράφων, καθώς και οι όροι αποθήκευσης δεδομένων καθορίζονται στο προσάρτημα 2.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η αποθήκευση δεδομένων σε κάρτες ταχογράφου οργανώνεται με τέτοιον τρόπο ώστε τα νέα δεδομένα να αντικαθιστούν τα παλαιότερα δεδομένα όταν η χωρητικότητα της μνήμης που έχει προβλεφθεί για τις συγκεκριμένες καταχωρίσεις έχει καλυφθεί.

245)

Η εν λόγω παράγραφος ορίζει την ελάχιστη ικανότητα αποθήκευσης των διαφόρων αρχείων δεδομένων σε εφαρμογές. Οι κάρτες ταχογράφων είναι σε θέση να υποδείξουν στην συσκευή ελέγχου την πραγματική αποθηκευτική ικανότητα των εν λόγω αρχείων δεδομένων.

246)

Επιπρόσθετα δεδομένα που μπορούν να αποθηκευτούν σε χάρτες ταχογράφου σχετικά με άλλες πιθανές εφαρμογές της κάρτας αποθηκεύονται σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και την οδηγία 2002/58/ΕΚ και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.165/2014.

247)

Κάθε κύριο αρχείο (MF) οποιασδήποτε κάρτας ταχογράφου περιέχει έως πέντε βασικά αρχεία (EF) για τη διαχείριση κάρτας και την αναγνώριση εφαρμογών και μικροεπεξεργαστή (chip), καθώς και δύο αποκλειστικά αρχεία (DF):

το «DF Tachograph», το οποίο περιέχει την εφαρμογή που είναι προσβάσιμη από εποχούμενες μονάδες πρώτης γενιάς και το οποίο υπάρχει και στις κάρτες ταχογράφων πρώτης γενιάς,

το «DF Tachograph_G2», το οποίο περιέχει την εφαρμογή που είναι προσβάσιμη από εποχούμενες μονάδες δεύτερης γενιάς και το οποίο υπάρχει και στις κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς,

Τα πλήρη στοιχεία για τη δομή των καρτών ταχογράφων ορίζονται στο προσάρτημα 2.

4.5.1   Βασικά αρχεία για την αναγνώριση και τη διαχείριση καρτών

4.5.2   Αναγνώριση ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC) κάρτας

248)

Οι κάρτες ταχογράφων μπορούν να αποθηκεύσουν τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης ευφυών καρτών:

διακοπή μέτρησης του χρόνου,

αριθμό σειρά κάρτας (περιλαμβανομένων και στοιχείων για την κατασκευή),

αριθμό τύπου έγκρισης κάρτας,

στοιχεία αναγνωριστικού τεμαχίου κάρτας (ID),

στοιχεία αναγνώρισης κατασκευαστή κυκλώματος κάρτας,

στοιχεία αναγνωριστικού τεμαχίου ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC).

4.5.2.1   Αναγνώριση μικροεπεξεργαστή (chip)

249)

Οι κάρτες ταχογράφων μπορούν να αποθηκεύσουν τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC):

αριθμός σειράς IC,

στοιχεία της κατασκευής IC.

4.5.2.2   αρχεία DIR (μόνο στις κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς)

250)

Οι κάρτες ταχογράφων έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τα αντικείμενα δεδομένων αναγνώρισης εφαρμογών που ορίζονται στο προσάρτημα 2.

4.5.2.3   πληροφορίες ATR (υπό όρους, μόνο στις κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς)

251)

Οι κάρτες ταχογράφων έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν το ακόλουθο αντικείμενο δεδομένων πληροφοριών μεγάλου μήκους:

σε περίπτωση που η κάρτα ταχογράφου υποστηρίζει πεδία μεγάλου μήκους, το αντικείμενο δεδομένων πληροφοριών μεγάλου μήκους που ορίζεται στο προσάρτημα 2.

4.5.2.4   Πληροφορίες μεγάλου μήκους (υπό όρους, μόνο στις κάρτες ταχογράφων δεύτερης γενιάς)

252)

Οι κάρτες ταχογράφων έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τα ακόλουθα αντικείμενα δεδομένων πληροφοριών μεγάλου μήκους:

σε περίπτωση που η κάρτα ταχογράφου υποστηρίζει πεδία μεγάλου μήκους, τα αντικείμενα δεδομένων πληροφοριών μεγάλου μήκους που ορίζονται στο προσάρτημα 2.

4.5.3   Κάρτα οδηγού

4.5.3.1   Εφαρμογή ταχογράφου (προσβάσιμη από μονάδες οχημάτων πρώτης και δεύτερης γενιάς)

4.5.3.1.1   Αναγνώριση εφαρμογών

253)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αναγνωρίσει τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης εφαρμογών:

στοιχεία αναγνώρισης εφαρμογής ταχογράφου,

είδος αναγνώρισης κάρτας ταχογράφου.

4.5.3.1.2   Κλειδιά και πιστοποιητικά

254)

Η κάρτα οδηγού έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει μια σειρά από κρυπτογραφικά κλειδιά και πιστοποιητικά, όπως ορίζεται στο μέρος Α του προσαρτήματος 11.

4.5.3.1.3   Αναγνώριση κάρτας

255)

Ο οδηγός μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης κάρτας:

αριθμό κάρτας,

κράτος μέλος έκδοσης, όνομα εκδοτικής αρχής, ημερομηνία έκδοσης,

ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας.

4.5.3.1.4   Αναγνώριση κατόχου κάρτας

256)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης του κατόχου της κάρτας:

επίθετο του κατόχου,

όνομα(-τα) του κατόχου,

ημερομηνία γέννησης,

γλώσσα προτίμησης.

4.5.3.1.5   Τηλεφόρτωση κάρτας

257)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα που σχετίζονται με την τηλεφόρτωση κάρτας:

ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τηλεφόρτωσης της κάρτας (για σκοπούς εκτός του ελέγχου).

258)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει μια τέτοια εγγραφή.

4.5.3.1.6   Πληροφορίες σχετικά με την άδεια οδήγησης

259)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με την άδεια οδήγησης:

κράτος μέλος έκδοσης, όνομα εκδοτικής αρχής,

αριθμό άδειας οδήγησης (την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας).

4.5.3.1.7   Δεδομένα συμβάντων

Σε αυτή την υποπαράγραφο η διακριτική ικανότητα αποθήκευσης του χρόνου είναι το 1 δευτερόλεπτο.

260)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα που σχετίζονται με τα ακόλουθα συμβάντα τα οποία ανιχνεύονται από τη συσκευή ελέγχου ενόσω η κάρτα είναι τοποθετημένη:

χρονική επικάλυψη (όπου η εν λόγω κάρτα είναι το αίτιο του συμβάντος),

εισαγωγή κάρτας κατά την οδήγηση (όπου η κάρτα είναι το αίτιο του συμβάντος),

τελευταίος κύκλος ενημέρωσης κάρτας που δεν ολοκληρώθηκε ορθά (όπου η κάρτα είναι ο δράστης του συμβάντος),

διακοπή τροφοδοσίας,

σφάλμα ροής δεδομένων,

απόπειρες παραβίασης της ασφάλειας.

261)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα για τα εν λόγω συμβάντα:

κωδικό συμβάντος,

ημερομηνία και ώρα έναρξης του συμβάντος (ή της εισαγωγής της κάρτας, εφόσον το συμβάν ήταν εν εξελίξει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή),

ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος (ή της αφαίρεσης της κάρτας, εφόσον το συμβάν ήταν εν εξελίξει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή),

τον αριθμό VRN και το κράτος μέλος καταγραφής του οχήματος στο οποίο παρουσιάστηκε το συμβάν.

Σημείωση: για το συμβάν «Χρονική επικάλυψη»:

η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του γεγονότος αντιστοιχούν στην ημερομηνία και ώρα της αφαίρεσης της κάρτας από το προηγούμενο όχημα,

η ημερομηνία και η ώρα λήξης του γεγονότος αντιστοιχούν στην ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής της κάρτας στο παρόν όχημα,

τα δεδομένα του οχήματος αντιστοιχούν στο παρόν όχημα που προκάλεσε το συμβάν.

Σημείωση: για το συμβάν «Τελευταίος κύκλος ενημέρωσης κάρτας που δεν ολοκληρώθηκε ορθά»:

η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του γεγονότος αντιστοιχούν στην ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής της κάρτας της οποίας ο κύκλος ενημέρωσης δεν ολοκληρώθηκε ορθά,

η ημερομηνία και η ώρα λήξης του γεγονότος αντιστοιχούν στην ημερομηνία και ώρα εισαγωγής της κάρτας στον κύκλο ενημέρωσης της οποίας ανιχνεύτηκε το συμβάν (τρέχων κύκλος ενημέρωσης),

τα δεδομένα του οχήματος αντιστοιχούν στο όχημα για το οποίο ο κύκλος ενημέρωσης δεν ολοκληρώθηκε ορθά.

262)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα των τελευταίων έξι συμβάντων και για κάθε είδος συμβάντος (ήτοι 36 συμβάντα).

4.5.3.1.8   Δεδομένα αστοχιών

Σε αυτή την υποπαράγραφο, η διακριτική ικανότητα αποθήκευσης του χρόνου είναι 1 δευτερόλεπτο.

263)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα σχετικά με τις ακόλουθες αστοχίες που ανιχνεύθηκαν από τη συσκευή ελέγχου κατά την εισαγωγή της κάρτας:

αστοχία κάρτας (όταν η κάρτα έχει προκαλέσει το συμβάν),

αστοχία συσκευής ελέγχου.

264)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα για τις εν λόγω αστοχίες:

κωδικός βλάβης,

ημερομηνία και ώρα έναρξης της αστοχίας (ή της εισαγωγής της κάρτας, εάν η αστοχία ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη χρονική στιγμή),

ημερομηνία και ώρα λήξης της αστοχίας (ή της αφαίρεσης της κάρτας, εάν η αστοχία ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη χρονική στιγμή),

αριθμός VRN και κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος στο οποίο παρουσιάστηκε η αστοχία.

265)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα για τις δώδεκα τελευταίες αστοχίες για κάθε είδος αστοχίας (ήτοι για 24 αστοχίες).

4.5.3.1.9   Δεδομένα δραστηριοτήτων του οδηγού

266)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε ημερολογιακή ημέρα στην οποία χρησιμοποιείται η κάρτα ή για την οποία ο οδηγός καταχωρίζει ιδιόχειρα δραστηριότητες:

την ημερομηνία,

καταμέτρηση καθημερινής παρουσίας (αυξάνεται κατά μία ημέρα κάθε ημερολογιακή ημέρα),

τη συνολική απόσταση που διανύει ο οδηγός τη συγκεκριμένη ημέρα,

την κατάσταση του οδηγού στις 00:00,

όταν ο οδηγός αλλάζει τη δραστηριότητά του και/ή αλλάζει το καθεστώς οδήγησης και/ή εισάγει ή αφαιρεί την κάρτα του:

την κατάσταση οδήγησης [ΠΛΗΡΩΜΑ (CREW), ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (SINGLE)],

την υποδοχή [ΟΔΗΓΟΥ (DRIVER), ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ (CO-DRIVER)],

την κατάσταση της κάρτας [ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ (INSERTED), ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ (NOT INSERTED)],

δραστηριότητες [ΟΔΗΓΗΣΗ (DRIVING), ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (AVAILABILITY), ΕΡΓΑΣΙΑ (WORK), ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ/ΑΝΑΠΑΥΣΗ (BREAK/REST)],

τη χρονική στιγμή της αλλαγής.

267)

Η μνήμη της κάρτας οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα για τις δραστηριότητες του οδηγού επί τουλάχιστον 28 ημέρες (ως μέση δραστηριότητα ενός οδηγού ορίζεται το σύνολο 93 αλλαγών δραστηριότητας ανά ημέρα).

268)

Τα δεδομένα που αναφέρονται στις απαιτήσεις 261, 264 και 266 αποθηκεύονται έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάκτηση δραστηριοτήτων με τη σειρά κατά την οποία συμβαίνουν, ακόμη και αν υπάρξει χρονική επικάλυψη.

4.5.3.1.10   Δεδομένα χρήσης οχήματος

269)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει για κάθε ημερολογιακή ημέρα στην οποία χρησιμοποιείται η κάρτα και για κάθε χρονικό διάστημα χρήσης συγκεκριμένου οχήματος τη συγκεκριμένη ημέρα (το χρονικό διάστημα χρήσης περιλαμβάνει όλους τους διαδοχικούς κύκλους εισαγωγής/αφαίρεσης της κάρτας στο όχημα, όπως φαίνεται από την κάρτα), τα ακόλουθα δεδομένα:

ημερομηνία και ώρα της πρώτης χρήσης του οχήματος (ήτοι πρώτη εισαγωγή της κάρτας για το συγκεκριμένο διάστημα χρήσης του οχήματος ή 00:00 εάν το διάστημα χρήσης βρίσκεται σε εξέλιξη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή),

τιμή χιλιομετρητή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

ημερομηνία και ώρα της τελευταίας χρήσης του οχήματος (ήτοι τελευταία εισαγωγή της κάρτας για το συγκεκριμένο διάστημα χρήσης του οχήματος, ή 23:59 εάν το διάστημα χρήσης βρίσκεται σε εξέλιξη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή),

τιμή χιλιομετρητή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

αριθμός VRN και κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος.

270)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 84 τέτοιες εγγραφές.

4.5.3.1.11   Τόποι έναρξης και/ή λήξης της ημερήσιας εργασίας

271)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τον τόπο έναρξης και/ή λήξης της ημερήσιας εργασίας, τα οποία καταχωρίζονται από τον οδηγό:

ημερομηνία και ώρα καταχώρισης (ή ημερομηνία/ώρα που σχετίζεται με την καταχώριση εάν η καταχώριση έχει γίνει στη διάρκεια της διαδικασίας ιδιόχειρης καταχώρισης),

το είδος της καταχώρισης (έναρξη ή τέλος, κατάσταση της καταχώρισης),

τη χώρα και την περιφέρεια καταχώρισης,

την τιμή του χιλιομετρητή του οχήματος.

272)

Η μνήμη κάρτας οδηγού μπορεί να αποθηκεύει τουλάχιστον 42 ζεύγη τέτοιων εγγραφών.

4.5.3.1.12   Δεδομένα κύκλου ενημέρωσης της κάρτας

273)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα που σχετίζονται με το όχημα στο οποίο ενεργοποιήθηκε ο τρέχων κύκλος ενημέρωσής της:

ημερομηνία και ώρα έναρξης του κύκλου ενημέρωσης (ήτοι της εισαγωγής της κάρτας) με διακριτική ικανότητα ενός δευτερολέπτου,

αριθμό VRN και κράτος μέλος ταξινόμησης.

4.5.3.1.13   Δεδομένα δραστηριοτήτων ελέγχου

274)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα που σχετίζονται με δραστηριότητες ελέγχου:

ημερομηνία και ώρα του ελέγχου,

αριθμός κάρτας ελέγχου και κράτος μέλος έκδοσης κάρτας,

είδος ελέγχου [απεικόνιση και/ή εκτύπωση και/ή τηλεφόρτωση στοιχείων VU και/ή τηλεφόρτωση δεδομένων κάρτας (βλέπε σημείωση)],

χρονικό διάστημα στο οποίο τηλεφορτώθηκε, σε περίπτωση τηλεφόρτωσης,

αριθμός VRN και κράτος μέλος ταξινόμησης του οχήματος στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα.

Σημείωση: η τηλεφόρτωση δεδομένων κάρτας θα καταχωρισθεί μόνο αν πραγματοποιηθεί μέσω συσκευής ελέγχου.

275)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει μια τέτοια εγγραφή.

4.5.3.1.14   Δεδομένα ειδικών καταστάσεων

276)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με τις ειδικές καταστάσεις που καταχωρίζονται όσο η κάρτα είναι τοποθετημένη (ανεξάρτητα από την υποδοχή):

ημερομηνία και ώρα καταχώρισης,

είδος των ειδικών καταστάσεων.

277)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 56 τέτοιες εγγραφές.

4.5.3.2   Εφαρμογή ταχογράφου δεύτερης γενιάς (δεν είναι προσβάσιμη για μονάδες οχημάτων πρώτης γενιάς)

4.5.3.2.1   Αναγνώριση εφαρμογών

278)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αναγνωρίσει τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης εφαρμογών:

στοιχεία αναγνώρισης εφαρμογής ταχογράφου,

είδος αναγνώρισης κάρτας ταχογράφου.

4.5.3.2.2   Κλειδιά και πιστοποιητικά

279)

Η κάρτα οδηγού έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει μια σειρά από κρυπτογραφικά κλειδιά και πιστοποιητικά, όπως ορίζεται στο μέρος Β του προσαρτήματος 11.

4.5.3.2.3   Αναγνώριση κάρτας

280)

Ο οδηγός μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης κάρτας:

αριθμό κάρτας,

κράτος μέλος έκδοσης, όνομα εκδοτικής αρχής, ημερομηνία έκδοσης,

ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάρτας, ημερομηνία λήξης της κάρτας.

4.5.3.2.4   Αναγνώριση κατόχου κάρτας

281)

Η κάρτα οδηγού μπορεί να αποθηκεύσει τα ακόλουθα δεδομένα αναγνώρισης του κατόχου της κάρτας:

επίθετο του κατόχου,

όνομα(-τα) του κατόχου,

ημερομηνία γέννησης,

γλώσσα προτίμησης.

4.5.3.2.5   Τηλεφόρτωση κάρτας

282)