ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ο έτος
19 Απριλίου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2016/590 του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2016, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/591 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, όσον αφορά τα ποσοτικά όρια που εφαρμόζονται για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

3

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης ( 1 )

5

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/593 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2016, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Olive de Nîmes (ΠΟΠ)]

12

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/594 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό υποδείγματος για τη δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες των επιχειρησιακών προγραμμάτων επισιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

13

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/595 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

22

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/596 του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2016, για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία

24

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/597 του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2016, για την παράταση της θητείας του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (MEPP)

29

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/598 της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2016, για την έγκριση επέκτασης της χρήσης εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

34

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/599 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη συνοχή ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2140]  ( 1 )

37

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/600 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/453/ΕΚ όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί ως προς τη ΣΕΒ στη Ρουμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2186]  ( 1 )

41

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/601 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2011/163/ΕΕ για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2187]  ( 1 )

43

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/1


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/590 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Απριλίου 2016

για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά την 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 21), που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι, εγκρίθηκε συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση της παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι στην απειλή της κλιματικής αλλαγής. Η συμφωνία του Παρισιού θα αρχίσει να ισχύει την τριακοστή ημέρα από την ημέρα κατά την οποία τουλάχιστον 55 μέρη της σύμβασης, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον κατ' εκτίμηση ποσοστό 55 % των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θα έχουν καταθέσει τα αντίστοιχα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Μεταξύ των μερών της εν λόγω σύμβασης-πλαισίου συγκαταλέγονται η Ένωση και τα κράτη μέλη της.

(2)

Η συμφωνία του Παρισιού θέτει, μεταξύ άλλων, ένα μακροπρόθεσμο στόχο, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας σαφώς κάτω των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι καταβαλλόμενες προσπάθειες ώστε η αύξηση να διατηρηθεί κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα καταρτίσουν, θα κοινοποιήσουν και θα τηρήσουν διαδοχικές εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς.

(3)

Στις 6 Μαρτίου 2015 η Ένωση και τα κράτη μέλη της κοινοποίησαν την εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς τους, στην οποία τέθηκε ως δεσμευτικός στόχος να μειώσουν έως το 2030 τις εγχώριες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % σε σύγκριση με το 1990, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030.

(4)

Η συμφωνία είναι ανοικτή προς υπογραφή στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη από τις 22 Απριλίου 2016 έως τις 21 Απριλίου 2017.

(5)

Η συμφωνία συνάδει με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης, και ειδικότερα με τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος· την προστασία της υγείας του ανθρώπου· και την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

(6)

Στην Ένωση υπάρχει νομοθεσία για την υλοποίηση ορισμένων από αυτούς τους στόχους. Μέρος της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να υλοποιηθούν ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας.

(7)

Επομένως, η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Ένωσης, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή εγκρίνεται (1).

Η υπογραφή θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016, ή το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 11 Απριλίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M.H.P. VAN DAM


(1)  Το κείμενο της συμφωνίας θα δημοσιευθεί μαζί με την απόφαση για τη σύναψή της.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/591 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Απριλίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, όσον αφορά τα ποσοτικά όρια που εφαρμόζονται για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων διανύει μακρά περίοδο σοβαρών ανισορροπιών της αγοράς. Μολονότι η παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων παρέμεινε συνολικά σταθερή το 2015 σε σύγκριση με το 2014, η παραγωγή αυξήθηκε σημαντικά στην Ένωση και στις άλλες κύριες εξαγωγικές περιοχές.

(2)

Η παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ αυξάνεται σταθερά λόγω των επενδύσεων στη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, οι οποίες είχαν υλοποιηθεί στην Ένωση ενόψει της λήξης των ποσοστώσεων γάλακτος και των ευνοϊκών μεσοπρόθεσμων προοπτικών στην παγκόσμια αγορά. Οι πλεονάζουσες ποσότητες γάλακτος μεταποιούνται σε προϊόντα που μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.

(3)

Ως εκ τούτου, οι τιμές του βουτύρου και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στην Ένωση ακολούθησαν φθίνουσα πορεία το 2014 και το 2015, περίοδο κατά την οποία οι τιμές του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη μειώθηκαν στο επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης. Όσον αφορά το βούτυρο, οι τιμές παραμένουν πάνω από την τιμή δημόσιας παρέμβασης, αλλά δέχονται πτωτικές πιέσεις.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου (1) καθορίζει ποσοτικά όρια για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στην καθορισμένη τιμή που αναφέρεται στον εν λόγω κανονισμό. Μετά την κάλυψη των εν λόγω ορίων, η αγορά πραγματοποιείται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς.

(5)

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1549 της Επιτροπής (2) επισπεύδει, στην 1η Ιανουαρίου, την έναρξη, για το 2016, της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, ως έκτακτο μέτρο για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του μηχανισμού δημόσιας παρέμβασης σε μια περίοδο διατάραξης της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

(6)

Κατά την πρόσθετη περίοδο δημόσιας παρέμβασης που ανοίχθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1549 για το έτος 2016, έχει καλυφθεί το ήμισυ του ποσοτικού ορίου που έχει καθοριστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου για την αγορά από την παρέμβαση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή.

(7)

Για να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της ισορροπίας στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην αγορά και για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα των μηχανισμών δημόσιας παρέμβασης, είναι σκόπιμο να αυξηθούν τα ποσοτικά όρια για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη σε καθορισμένη τιμή το 2016.

(8)

Σε περίπτωση έναρξης διαγωνιστικής διαδικασίας πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, είναι αναγκαίο οι ποσότητες που θα αγοραστούν στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας να μη ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό των διαθέσιμων ποσοτήτων για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από την παρέμβαση σε καθορισμένη τιμή το 2016.

(9)

Για να διασφαλιστεί ότι τα προσωρινά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και ότι θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση των τιμών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το 2016 τα ποσοτικά όρια για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από την παρέμβαση σε καθορισμένη τιμή καθορίζονται σε 100 000 τόνους όσον αφορά το βούτυρο και σε 218 000 τόνους όσον αφορά το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Οι ποσότητες που αγοράστηκαν στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας συνεχιζομένης στις 19 Απριλίου 2016 δεν καταλογίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοτικά όρια.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12).

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1549 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό μορφή παράτασης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2015 και πρώιμης έναρξης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2016 (ΕΕ L 242 της 18.9.2015, σ. 28).


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/5


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/592 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Μαρτίου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) έχει ενημερωθεί για τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών (OTC) πιστωτικών παραγώγων, τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί να εκκαθαρίζει ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP). Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες, η ΕΑΚΑΑ έχει αξιολογήσει τα κριτήρια που είναι ουσιώδους σημασίας για την υποβολή τους στην υποχρέωση εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου τυποποίησης, του όγκου και της ρευστότητας, καθώς και της διαθεσιμότητας πληροφοριών τιμολόγησης. Με πρωταρχικό στόχο τη μείωση του συστημικού κινδύνου, η ΕΑΚΑΑ έχει καθορίσει τις κατηγορίες των εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων που θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(2)

Η διάρκεια είναι ένα κοινό και ουσιώδες χαρακτηριστικό των εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων. Αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση πιστωτικού παραγώγου. Αυτό το χαρακτηριστικό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των κατηγοριών εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων που πρόκειται να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

(3)

Διαφορετικοί αντισυμβαλλόμενοι χρειάζονται διαφορετικές χρονικές περιόδους για την καθιέρωση των απαραίτητων ρυθμίσεων για την εκκαθάριση των εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση αυτής της υποχρέωσης, οι αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να κατατάσσονται σε κατηγορίες στις οποίες επαρκώς παρόμοιοι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης από την ίδια ημερομηνία.

(4)

Η πρώτη κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τους χρηματοοικονομικούς όσο και τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, είναι εκκαθαριστικά μέλη τουλάχιστον ενός από τους σχετικούς CCP και για τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες των εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, καθώς οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι έχουν ήδη πείρα με την εθελοντική εκκαθάριση και έχουν ήδη δημιουργήσει τις συνδέσεις με τους εν λόγω CCP για να εκκαθαρίζουν τουλάχιστον μία από τις εν λόγω κατηγορίες. Οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι που είναι εκκαθαριστικά μέλη θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν σε αυτήν την πρώτη κατηγορία, αφού η πείρα και η προετοιμασία τους προς την κεντρική εκκαθάριση τους είναι συγκρίσιμη με εκείνη των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

(5)

Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία, ταξινομημένους ανάλογα με τα επίπεδα της δικαιοπρακτικής και επιχειρησιακής ικανότητάς τους όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα. Το επίπεδο δραστηριότητας σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα θα πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για τη διαφοροποίηση του βαθμού της δικαιοπρακτικής και επιχειρησιακής ικανότητας των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ποσοτικό κατώτατο όριο για την κατανομή μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας, με βάση τον αθροιστικό μέσο όρο, του τέλους του μήνα, του ονομαστικού ποσού των μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενων παραγώγων. Το εν λόγω όριο θα πρέπει να καθοριστεί σε κατάλληλο επίπεδο για να διαφοροποιήσει τους μικρότερους συμμετέχοντες στην αγορά, εξακολουθώντας να καταγράφει σημαντικό επίπεδο κινδύνου σύμφωνα με τη δεύτερη κατηγορία. Το κατώτατο όριο θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί με το κατώτατο όριο που συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τις απαιτήσεις περιθωρίου για μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενα παράγωγα, προκειμένου να ενισχυθεί η κανονιστική σύγκλιση και να περιοριστεί το κόστος συμμόρφωσης για τους αντισυμβαλλομένους. Όπως και στα εν λόγω διεθνή πρότυπα, ενώ το κατώτατο όριο ισχύει γενικά σε επίπεδο ομίλου, λόγω των πιθανών κοινών κινδύνων εντός του ομίλου, για τα επενδυτικά κεφάλαια το κατώτατο όριο θα πρέπει να εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε κεφάλαιο, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις ενός κεφαλαίου δεν επηρεάζονται συνήθως από τις υποχρεώσεις άλλων κεφαλαίων ή του διαχειριστή των επενδύσεών τους. Άρα, το κατώτατο όριο θα πρέπει να εφαρμόζεται χωριστά σε κάθε κεφάλαιο, εφόσον, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του κεφαλαίου, κάθε επενδυτικό κεφάλαιο αποτελεί μια εντελώς χωριστή και κλειστής διάρθρωσης δέσμη περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι εξασφαλισμένη, εγγυημένη ή υποστηριζόμενη από άλλα επενδυτικά κεφάλαια ή τον ίδιο τον διαχειριστή επενδύσεων.

(6)

Ορισμένοι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων («ΟΕΕ») δεν υπάγονται στον ορισμό των χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, παρά το γεγονός ότι έχουν έναν βαθμό λειτουργικής ικανότητας σε σχέση με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, παρόμοιο με εκείνον των ΟΕΕ που υπάγονται στον εν λόγω ορισμό. Ως εκ τούτου, οι ΟΕΕ που κατατάσσονται ως μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις ίδιες κατηγορίες αντισυμβαλλομένων, όπως οι ΟΕΕ που κατατάσσονται ως χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι.

(7)

Η τέταρτη κατηγορία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που δεν περιλαμβάνονται στις άλλες κατηγορίες, δεδομένης της πιο περιορισμένης πείρας και επιχειρησιακής ικανότητάς τους με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και την κεντρική εκκαθάριση σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες αντισυμβαλλομένων.

(8)

Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης για τους αντισυμβαλλομένους της πρώτης κατηγορίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ενδέχεται να μην έχουν τις απαραίτητες προϋπάρχουσες συνδέσεις με τους CCP για όλες τις κατηγορίες που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. Επιπροσθέτως, οι αντισυμβαλλόμενοι σε αυτήν την κατηγορία αποτελούν το σημείο πρόσβασης στην εκκαθάριση για αντισυμβαλλομένους που δεν είναι εκκαθαριστικά μέλη, αφού η εκκαθάριση πελατών και η έμμεση εκκαθάριση πελατών αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά ως συνέπεια της έναρξης ισχύος της υποχρέωσης εκκαθάρισης. Τέλος, αυτή η πρώτη κατηγορία αντισυμβαλλομένων αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος του όγκου των εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων που ήδη εκκαθαρίζονται, και ο όγκος των συναλλαγών προς εκκαθάριση θα αυξηθεί σημαντικά μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η υποχρέωση εκκαθάρισης που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Ως εκ τούτου, ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα για να προετοιμαστούν οι αντισυμβαλλόμενοι της πρώτης κατηγορίας για την εκκαθάριση επιπρόσθετων κατηγοριών, ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση της εκκαθάρισης πελατών και της έμμεσης εκκαθάρισης πελατών και να προσαρμοστούν στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών προς εκκαθάριση, θα πρέπει να οριστεί σε έξι μήνες. Επιπλέον, η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης για τους αντισυμβαλλομένους της πρώτης κατηγορίας θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη αν περισσότεροι του ενός κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ήδη εκκαθαρίζουν την ίδια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τη στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντισυμβαλλομένων που προσπαθούν να προβούν σε ρυθμίσεις εκκαθάρισης με τον ίδιο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ταυτόχρονα θα σήμαινε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από ό,τι στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός κεντρικών αντισυμβαλλομένων για προβούν σε ρυθμίσεις εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να χορηγείται πρόσθετη προθεσμία τριών μηνών, για να εξασφαλισθεί η ομαλή υλοποίηση της υποχρέωσης εκκαθάρισης.

(9)

Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης για τους αντισυμβαλλομένους της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν CCP με το να γίνονται πελάτες ή έμμεσοι πελάτες ενός εκκαθαριστικού μέλους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει από 12 έως 18 μήνες, ανάλογα με τη νομική και λειτουργική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων και το επίπεδο προετοιμασίας τους όσον αφορά την καθιέρωση των ρυθμίσεων με τα εκκαθαριστικά μέλη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκκαθάριση των συμβάσεων. Επιπλέον, η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης για τους αντισυμβαλλομένους της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας θα πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη αν περισσότεροι του ενός κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ήδη εκκαθαρίζουν την ίδια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τη στιγμή έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντισυμβαλλομένων που προσπαθούν να προβούν σε ρυθμίσεις εκκαθάρισης με τον ίδιο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ταυτόχρονα θα σήμαινε ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος από ό,τι στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων του ενός κεντρικών αντισυμβαλλομένων για προβούν σε ρυθμίσεις εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να χορηγείται πρόσθετη προθεσμία τριών μηνών, για να εξασφαλισθεί η ομαλή υλοποίηση της υποχρέωσης εκκαθάρισης.

(10)

Η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση εκκαθάρισης για τους αντισυμβαλλομένους της τέταρτης κατηγορίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη νομική και λειτουργική τους ικανότητα, καθώς και την πιο περιορισμένη πείρα τους με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και την κεντρική εκκαθάριση σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες αντισυμβαλλομένων.

(11)

Για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ ενός αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα και ενός άλλου αντισυμβαλλομένου εγκατεστημένου στην Ένωση, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο και περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση και υπόκεινται σε κατάλληλες κεντρικές διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου, μέτρησης και ελέγχου, θα πρέπει να προβλεφθεί αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης. Η διαφορετική ημερομηνία εφαρμογής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εν λόγω συμβάσεις δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ελλείψει εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 που να καλύπτουν τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, καθώς και όσον αφορά την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο μη ενωσιακός αντισυμβαλλόμενος. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επαληθεύουν εκ των προτέρων ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις ανήκουν στον ίδιο όμιλο και πληρούν τους λοιπούς όρους ενδοομιλικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

(12)

Σε αντίθεση με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα των οποίων οι αντισυμβαλλόμενοι είναι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, όπου οι αντισυμβαλλόμενοι σε συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων είναι χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 απαιτείται η εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης σε συμβάσεις που συνάπτονται μετά την κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ που ακολουθεί την άδεια ενός CCP να εκκαθαρίζει μια ορισμένη κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την εναπομένουσα διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων κατά την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση παράγει αποτελέσματα. Η εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τις εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να επιδιώκει τον στόχο της εξασφάλισης της ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Θα πρέπει να χρησιμεύει για την αναζήτηση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη μείωση του συστημικού κινδύνου, καθώς και την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά, όταν μια κατηγορία συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων δηλωθεί ότι υπόκειται στην υποχρέωση εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια θα πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο που να διασφαλίζει την επίτευξη αυτών των στόχων.

(13)

Πριν τεθούν σε ισχύ ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα εγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι αντισυμβαλλόμενοι δεν μπορούν να προβλέψουν κατά πόσον οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τις οποίες συνάπτουν θα υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης κατά την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση παράγει αποτελέσματα. Αυτή η αβεβαιότητα έχει σημαντική επίδραση στην ικανότητα των συμμετεχόντων στην αγορά για την ακριβή τιμολόγηση των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τις οποίες συνάπτουν, αφού οι κεντρικά εκκαθαριζόμενες συμβάσεις υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς εξασφαλίσεων από ό,τι οι μη κεντρικά εκκαθαριζόμενες συμβάσεις. Η επιβολή της πρώιμης εκκαθάρισης για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, ανεξάρτητα από την εναπομένουσα διάρκειά τους κατά την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα, θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των αντισυμβαλλομένων για την επαρκή αντιστάθμιση των κινδύνων της αγοράς και είτε να επηρεάσει τη λειτουργία της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα είτε να τους εμποδίζει να ασκούν τις συνήθεις δραστηριότητές τους, μέσω της αντιστάθμισής τους με άλλα κατάλληλα μέσα.

(14)

Επιπλέον, οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και πριν τεθεί σε ισχύ η υποχρέωση εκκαθάρισης δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης έως ότου οι αντισυμβαλλόμενοι των εν λόγω συμβάσεων μπορέσουν να καθορίσουν την κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται και τον CCP που είναι διαθέσιμος για την εκκαθάριση των συμβάσεων αυτών, κατά πόσον υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης για μια συγκεκριμένη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών συναλλαγών τους, και πριν μπορέσουν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διαφυλαχθούν η εύρυθμη λειτουργία και η σταθερότητα της αγοράς, καθώς και οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, είναι σκόπιμο να θεωρηθεί ότι οι εν λόγω συμβάσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από τις εναπομένουσες διάρκειες.

(15)

Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μετά την κοινοποίηση προς την ΕΑΚΑΑ που ακολουθεί την άδεια ενός CCP για την εκκαθάριση μιας ορισμένης κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, αλλά πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης, όταν δεν αφορούν σε σημαντικό βαθμό τον συστημικό κίνδυνο, ή όταν η υποβολή των εν λόγω συμβάσεων στην υποχρέωση εκκαθάρισης θα μπορούσε διαφορετικά να θέσει σε κίνδυνο την ομοιόμορφη και συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου που σχετίζεται με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων με μεγαλύτερες εναπομένουσες διάρκειες παραμένει στην αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από εκείνον που σχετίζεται με εξωχρηματιστηριακά πιστωτικά παράγωγα με χαμηλές εναπομένουσες διάρκειες. Η επιβολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για συμβάσεις με σύντομες εναπομένουσες διάρκειες θα συνεπαγόταν για τους αντισυμβαλλομένους επιβάρυνση δυσανάλογη σε σχέση με το επίπεδο του κινδύνου που μετριάζεται. Επιπροσθέτως, τα εξωχρηματιστηριακά πιστωτικά παράγωγα με χαμηλές εναπομένουσες διάρκειες αντιπροσωπεύουν σχετικά μικρό μέρος της συνολικής αγοράς και, κατά συνέπεια, σχετικά μικρό μέρος του συνολικού συστημικού κινδύνου που σχετίζεται με αυτήν την αγορά. Ως εκ τούτου, οι ελάχιστες εναπομένουσες διάρκειες θα πρέπει να καθορίζονται σε επίπεδο που να διασφαλίζει ότι οι συμβάσεις με εναπομένουσες διάρκειες που δεν υπερβαίνουν μερικούς μήνες δεν υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

(16)

Οι αντισυμβαλλόμενοι τρίτης κατηγορίας φέρουν σχετικά περιορισμένο μερίδιο του συνολικού συστημικού κινδύνου και έχουν χαμηλότερο βαθμό νομικής και λειτουργικής ικανότητας όσον αφορά τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα από ό,τι οι αντισυμβαλλόμενοι πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Βασικά στοιχεία των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης των εξωχρηματιστηριακών πιστωτικών παραγώγων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης και έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω υποχρέωσης, θα πρέπει να προσαρμοστούν εντός σύντομων χρονοδιαγραμμάτων, προκειμένου να ενσωματωθεί η εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί μόλις μερικούς μήνες μετά τη σύναψη της σύμβασης. Αυτή η διαδικασία της προθεσμιακής εκκαθάρισης περιλαμβάνει σημαντικές προσαρμογές στο μοντέλο τιμολόγησης και τροποποιήσεις στην τεκμηρίωση των εν λόγω συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Οι αντισυμβαλλόμενοι της τρίτης κατηγορίας έχουν πολύ περιορισμένη ικανότητα να ενσωματώνουν την προθεσμιακή εκκαθάριση στις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων τους. Ως εκ τούτου, η επιβολή της εκκαθάρισης των συμβάσεων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τους εν λόγω αντισυμβαλλομένους θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητά τους να αντισταθμίζουν επαρκώς τους κινδύνους τους και είτε να επηρεάσει τη λειτουργία και τη σταθερότητα της αγοράς είτε να τους εμποδίσει να ασκούν τις συνήθεις δραστηριότητές τους, εάν δεν μπορούν να συνεχίσουν την αντιστάθμιση. Συνεπώς, οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται από τους αντισυμβαλλομένους της τρίτης κατηγορίας, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

(17)

Επιπροσθέτως, οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ αντισυμβαλλομένων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο μπορούν να εξαιρεθούν από την εκκαθάριση, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί ο περιορισμός της αποτελεσματικότητας των ενδοομιλικών διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και, ως εκ τούτου, η υπονόμευση της επίτευξης του πρωταρχικού στόχου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012. Ως εκ τούτου, οι ενδοομιλικές συναλλαγές που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και συνάπτονται πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα για τις εν λόγω συναλλαγές δεν θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

(18)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή.

(19)

Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και οφέλη, ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), και συμβουλεύτηκε την ευρωπαϊκή επιτροπή συστημικών κινδύνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης

Οι κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που ορίζονται στο παράρτημα υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης.

Άρθρο 2

Κατηγορίες αντισυμβαλλομένων

1.   Για τους σκοπούς των άρθρων 3 και 4, οι αντισυμβαλλόμενοι που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης υποδιαιρούνται στις κατωτέρω κατηγορίες:

α)

κατηγορία 1, η οποία περιλαμβάνει τους αντισυμβαλλομένους οι οποίοι, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, είναι εκκαθαριστικά μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, για μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, τουλάχιστον ενός από τους CCP που έχουν λάβει άδεια ή αναγνωριστεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία για την εκκαθάριση μιας τουλάχιστον από αυτές τις κατηγορίες·

β)

κατηγορία 2, η οποία περιλαμβάνει τους αντισυμβαλλομένους που δεν ανήκουν στην κατηγορία 1 και ανήκουν σε όμιλο του οποίου ο αθροιστικός μέσος όρος, του τέλους του μήνα, του εκκρεμούς ακαθάριστου ονομαστικού ποσού των μη κεντρικώς εκκαθαριζόμενων παραγώγων για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2016 είναι πάνω από 8 δισεκατ. ευρώ και συγκαταλέγονται στους εξής:

i)

χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι·

ii)

οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), οι οποίοι είναι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι·

γ)

κατηγορία 3, η οποία περιλαμβάνει τους αντισυμβαλλομένους που δεν ανήκουν στην κατηγορία 1 ή την κατηγορία 2 και συγκαταλέγονται στους εξής:

i)

χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι·

ii)

οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, οι οποίοι είναι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι·

δ)

κατηγορία 4, η οποία περιλαμβάνει μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους που δεν ανήκουν στην κατηγορία 1, την κατηγορία 2 ή την κατηγορία 3.

2.   Για τους σκοπούς του υπολογισμού του αθροιστικού μέσου όρου, του τέλους του μήνα, του εκκρεμούς ακαθάριστου ονομαστικού ποσού του ομίλου, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), λαμβάνονται υπόψη όλα τα μη κεντρικά εκκαθαριζόμενα παράγωγα του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, των συμφωνιών ανταλλαγής και των συμφωνιών ανταλλαγής συναλλάγματος.

3.   Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ή οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), το όριο των 8 δισεκατ. ευρώ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται εξατομικευμένα σε επίπεδο κεφαλαίου.

Άρθρο 3

Ημερομηνίες από τις οποίες παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης

1.   Σε σχέση με τις συμβάσεις που ανήκουν σε κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρονται στο παράρτημα, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα στις:

α)

9 Φεβρουαρίου 2017 για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1·

β)

9 Αυγούστου 2017 για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2·

γ)

9 Φεβρουαρίου 2018 για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3·

δ)

9 Μαΐου 2019 για τους αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 4.

Όταν συνάπτεται σύμβαση μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων που περιλαμβάνονται σε διαφορετικές κατηγορίες αντισυμβαλλομένων, η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για την εν λόγω σύμβαση είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), όσον αφορά τις συμβάσεις που αφορούν μια κατηγορία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που αναφέρεται στο παράρτημα και έχουν συναφθεί μεταξύ αντισυμβαλλομένων εκτός των αντισυμβαλλομένων κατηγορίας 4, οι οποίοι αποτελούν μέρος του ιδίου ομίλου και όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, η υποχρέωση εκκαθάρισης παράγει αποτελέσματα από:

α)

τις 9 Μαΐου 2019, σε περίπτωση που δεν εκδόθηκε απόφαση ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, που καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα· ή

β)

τη μεταγενέστερη από τις κατωτέρω ημερομηνίες, σε περίπτωση απόφασης ισοδυναμίας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα:

i)

60 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τους σκοπούς του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, και καλύπτει τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τη σχετική τρίτη χώρα·

ii)

την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Αυτή η παρέκκλιση εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα είναι είτε χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είτε μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος·

β)

ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση είναι:

i)

χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, χρηματοοικονομικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών που υπόκειται σε ενδεδειγμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και ο αντισυμβαλλόμενος που αναφέρεται στο στοιχείο α) είναι χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος·

ii)

είτε χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος είτε μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος και ο αντισυμβαλλόμενος που αναφέρεται στο στοιχείο α) είναι μη χρηματοοικονομικός αντισυμβαλλόμενος·

γ)

αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι περιλαμβάνονται στην ίδια ενοποίηση σε πλήρη βάση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

δ)

αμφότεροι οι αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται σε διαδικασίες ενδεδειγμένης κεντρικής αξιολόγησης κινδύνων, μέτρησης και ελέγχου·

ε)

ο αντισυμβαλλόμενος που είναι εγκατεστημένος στην Ένωση έχει κοινοποιήσει εγγράφως στην αρμόδια αρχή του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία α), β), γ) και δ) και, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις.

Άρθρο 4

Ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια

1.   Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 1, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι:

α)

5 έτη και 3 μήνες για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί πριν από τις 9 Οκτωβρίου 2016 και ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα·

β)

6 μήνες για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί από τις 9 Οκτωβρίου 2016 και ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα του παραρτήματος.

2.   Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 2, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι:

α)

5 έτη και 3 μήνες για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί πριν από τις 9 Οκτωβρίου 2016 και ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα·

β)

6 μήνες για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή ανανεωθεί από τις 9 Οκτωβρίου 2016 και ανήκουν στις κατηγορίες του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα.

3.   Για τους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους κατηγορίας 3, και για τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και έχουν συναφθεί μεταξύ χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, κατά την ημερομηνία από την οποία παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης, είναι 5 έτη και 3 μήνες

4.   Σε περίπτωση που μια σύμβαση συνάπτεται μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ή μεταξύ δύο χρηματοοικονομικών αντισυμβαλλομένων που συμμετέχουν σε συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου είναι η μεγαλύτερη εναπομένουσα διάρκεια που ισχύει.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(3)  Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων πιστωτικού κινδύνου που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης

Κατηγορίες ευρωπαϊκών δεικτών CDS χωρίς τμήματα

Ονομασία

Τύπος

Υπότυπος

Γεωγραφική ζώνη

Δείκτης αναφοράς

Νόμισμα διακανονισμού

Σειρά

Διάρκεια

B.1.1

Δείκτης CDS

Δείκτης χωρίς τμήματα

Ευρώπη

iTraxx Europe Main

EUR

17 και εξής

5 έτη

B.1.2

Δείκτης CDS

Δείκτης χωρίς τμήματα

Ευρώπη

iTraxx Europe Crossover

EUR

17 και εξής

5 έτη


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/12


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/593 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Απριλίου 2016

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Olive de Nîmes (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Olive de Nîmes», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 991/2010 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία «Olive de Nîmes» (ΠΟΠ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 991/2010 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2010, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Olive de Nîmes (ΠΟΠ)] (ΕΕ L 288 της 5.11.2010, σ. 12).

(3)  ΕΕ C 358 της 30.10.2015, σ. 11.


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/594 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Απριλίου 2016

σχετικά με τον καθορισμό υποδείγματος για τη δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες των επιχειρησιακών προγραμμάτων επισιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 4,

Ύστερα από διαβούλευση με την επιτροπή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 επιβάλλει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρομής («ΕΠ Ι») να διεξαγάγει δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες το 2017 και το 2022.

(2)

Αυτή η δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους («ΤΕΒΑ»). Για να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα παράγει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και συμβάλλει επωφελώς στην αξιολόγηση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί υπόδειγμα που να επιτρέπει την ομαδοποίηση δεδομένων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η δομημένη έρευνα επισκόπησης στους τελικούς αποδέκτες που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 πραγματοποιείται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 72 της 12.3.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) — ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όνομα του ερωτώντος :

[πλήρες όνομα του ερωτώντος· εάν περισσότερα του ενός πρόσωπα διενεργούν τη συνέντευξη, πρέπει όλα να αναγράφονται εδώ]

Τόπος :

[διεύθυνση στην οποία διεξάγεται η έρευνα]

Φορέας :

[ονομασία της οργάνωσης-εταίρου από την οποία ο τελικός αποδέκτης έλαβε βοήθεια]

Ημερομηνία :

[ημερομηνία της έρευνας με τη μορφή ηη/μμ/εεεε]

Ώρα :

[ώρα της έρευνας με τη μορφή ωω/λλ]

A.   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΤΑΙΡΟ (1)

A1.   Τι είδους συνδρομή του ΤΕΒΑ διανέμεται στους τελικούς δικαιούχους και πόσο συχνά διανέμεται;

 

Καθημερινά

Σε εβδομαδιαία βάση

Ανά μήνα

Άλλο

Πακέτα τροφίμων (2)

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Γεύματα

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Αγαθά που διανέμονται στα παιδιά

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Αγαθά που διανέμονται στους αστέγους

 

 

 

(να προσδιοριστεί)

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[να προσδιοριστεί το είδος]

[να προσδιοριστεί το είδος]

[να προσδιοριστεί το είδος]

[να προσδιοριστούν το είδος και η περιοδικότητα]


A2.   Ποια είναι τα είδη των συνοδευτικών μέτρων που προσφέρονται στους τελικούς δικαιούχους όταν λαμβάνουν τη συνδρομή του ΤΕΒΑ;

Συμβουλές για την παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων, για εργαστήρια μαγειρικής, για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής ή συμβουλές για το πώς να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων

 

Συμβουλές ατομικής καθαριότητας

 

Αναπροσανατολισμός προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. κοινωνικές/διοικητικές)

 

Ατομική καθοδήγηση και εργαστήρια

 

Ψυχολογική και θεραπευτική υποστήριξη

 

Συμβουλές για τη διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Ουδέν

 


A3.   Παρέχει η οργάνωση-εταίρος επίσης υλική συνδρομή στους τελικούς αποδέκτες η οποία δεν συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους;

Ναι

Όχι

 

 


Α3α.   Εάν ναι, τι είδους συνδρομή παρέχει η οργάνωση-εταίρος πέραν εκείνης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους;

Πακέτα τροφίμων

 

Γεύματα

 

Αγαθά που διανέμονται σε παιδιά

 

Αγαθά που διανέμονται στους αστέγους

 

Άλλα αγαθά

[να προσδιοριστεί το είδος]

B.   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

B1.   Είστε άνδρας ή γυναίκα;

Άνδρας

Γυναίκα

 

 


B2.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε πόσων ετών είστε;

Έως 15

16 — 24

25 — 49

50 — 64

65 και άνω

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν είστε μόνος γονέας;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B4.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους συνδρομή λάβατε μόλις τώρα (ή θα λάβετε τώρα);

 

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

Πακέτα τροφίμων

 

 

 

 

Γεύματα

 

 

 

 

Είδη ένδυσης (βασικά είδη για βρέφη)

 

 

 

 

Σχολικές τσάντες

 

 

 

 

Γραφική ύλη, τετράδια, στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (όχι είδη ένδυσης)

 

 

 

 

Αθλητικά είδη (αθλητικά παπούτσια, κορμάκια χορού, μαγιό κ.λπ.)

 

 

 

 

Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα, σχολικές στολές κ.λπ.)

 

 

 

 

Υπνόσακοι/κουβέρτες

 

 

 

 

Εξοπλισμός κουζίνας (δοχεία, τηγάνια, μαχαιροπίρουνα κ.λπ.)

 

 

 

 

Πανικά οικιακής χρήσεως (πετσέτες, κλινοσκεπάσματα)

 

 

 

 

Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι μιας χρήσης κ.λπ.)

 

 

 

 

Άλλες κατηγορίες αγαθών

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]


B5.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε ποιος λαμβάνει την εν λόγω συνδρομή;

Εσείς ο/η ίδιος/-α

Άλλα πρόσωπα στην οικογενειακή στέγη

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

Εάν η απάντηση στο ερώτημα Β5 είναι «Εσείς ο/η ίδιος/-α» μόνο, παραλείψτε την ερώτηση Β6.

B6.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν άλλα άτομα θα ωφεληθούν επίσης από τη συνδρομή αυτή; Και, εάν ναι, μπορείτε να με πληροφορήσετε πόσα (εκτός από εσάς) και ποιο είναι το φύλο και η ηλικία τους;

 

Άνδρας

Γυναίκα

Έως 5

 

 

6 — 15

 

 

16 — 24

 

 

25 — 49

 

 

50 — 64

 

 

65 και άνω

 

 

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 


B7.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν είναι η πρώτη φορά που έτυχε να λάβετε τη συνδρομή αυτή;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση Β7 είναι «Ναι», «Δεν επιθυμεί να απαντήσει» ή «Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση», μεταβείτε απευθείας στην ερώτηση Β9.

B8.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε πόσο συχνά ταξιδεύετε για να λάβετε αυτή τη συνδρομή;

Καθημερινά

Σε εβδομαδιαία βάση

Ανά μήνα

Άλλο

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 


B9.   Γνωρίζετε πότε θα χρειαστεί να λάβετε και πάλι την ίδια συνδρομή;

Αύριο

Εντός της επόμενης εβδομάδας

Εντός του επόμενου μήνα

Άλλο

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 


B10.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν αντιμετωπίσατε τυχόν δυσκολίες όσον αφορά τη λήψη της συνδρομής αυτής;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B10.   Εάν ναι, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε;

Έπρεπε να λάβω κάποια έγγραφα από ορισμένες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες

 

Έπρεπε να καλύψω μεγάλη απόσταση

 

Ψυχολογικά εμπόδια

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


B11.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν η συνδρομή που παρέχεται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους έχει βοηθήσει εσάς ή τα μέλη της οικογένειάς σας;

Ναι

Μερικώς

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 


B11.   Εάν «όχι» ή «μερικώς», μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε για ποιο λόγο;

Ανεπαρκής ποσότητα τροφίμων/αγαθών

 

Ανεπαρκής συχνότητα διανομής τροφίμων/αγαθών

 

Ανεπαρκής ποιότητα τροφίμων/αγαθών

 

Άλλο είδος συνδρομής που είναι αναγκαίο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


B12.   Πριν από έναν χρόνο μπορούσατε εσείς ή το νοικοκυριό σας να αγοράσετε τα τρόφιμα ή τα αγαθά που μόλις παραλάβατε;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B13.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν εσείς και/ή άλλα μέλη της οικογένειάς σας λαμβάνετε συνδρομή από άλλους οργανισμούς;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B13α.   Εάν ναι, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους συνδρομή λαμβάνατε από άλλους οργανισμούς;

 

Ναι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

Πακέτα τροφίμων

 

 

 

Γεύματα

 

 

 

Είδη ένδυσης (βασικά είδη για βρέφη)

 

 

 

Σχολικές τσάντες

 

 

 

Γραφική ύλη, τετράδια ασκήσεων, στυλογράφοι, είδη ζωγραφικής και άλλα είδη που απαιτούνται στο σχολείο (όχι είδη ένδυσης)

 

 

 

Αθλητικά είδη (αθλητικά παπούτσια, κορμάκια χορού, μαγιό κ.λπ.)

 

 

 

Ρούχα (χειμωνιάτικα παλτά, υποδήματα, σχολικές στολές κ.λπ.)

 

 

 

Υπνόσακοι/κουβέρτες

 

 

 

Εξοπλισμός κουζίνας (δοχεία, τηγάνια, μαχαιροπίρουνα κ.λπ.)

 

 

 

Πανικά οικιακής χρήσεως (πετσέτες, κλινοσκεπάσματα)

 

 

 

Είδη υγιεινής (κουτί πρώτων βοηθειών, σαπούνι, οδοντόβουρτσα, ξυραφάκι μιας χρήσης κ.λπ.)

 

 

 

Άλλο

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]


B14.   Αν έχετε λάβει (τώρα ή στο παρελθόν) συμβουλές ή καθοδήγηση μέσω του οργανισμού αυτού, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι ακριβώς αφορούσαν;

Συμβουλές για την παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων, για εργαστήρια μαγειρέματος, για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προώθηση της υγιεινής διατροφής ή συμβουλές για το πώς να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων

 

Συμβουλές ατομικής καθαριότητας

 

Αναπροσανατολισμός προς αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. κοινωνικές/διοικητικές)

 

Ατομική καθοδήγηση και εργαστήρια

 

Ψυχολογική και θεραπευτική υποστήριξη

 

Συμβουλές για τη διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


B15.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε εάν θεωρείτε αυτή την παροχή συμβουλών ή καθοδήγηση χρήσιμη ή όχι;

Πολύ χρήσιμη

Αρκετά χρήσιμη

Όχι ιδιαίτερα χρήσιμη

Καθόλου χρήσιμη

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 

 

 


B16.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε κάποιο εισόδημα από εργασία;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B17.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε κάποιο άλλο εισόδημα ή παροχές;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B18.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν κάποια μέλη της οικογένειάς σας έχουν κάποιο εισόδημα από εργασία;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B19.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν κάποια μέλη της οικογένειάς σας λαμβάνουν κάποιο άλλο εισόδημα από εργασία;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B20.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε την υπηκοότητα αυτής της χώρας;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B21.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε την υπηκοότητα κάποιας άλλης χώρας της ΕΕ;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B22.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν είστε αιτών/αιτούσα άσυλο ή πρόσφυγας;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B23.   Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε αν έχετε κάποιο μέρος να μείνετε;

Ναι

Όχι

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 

 

 

 


B23α.   Αν έχετε στέγη, μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε τι είδους είναι αυτή;

Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία ή σπίτι, όπου μένετε είτε μόνος είτε με την οικογένειά σας

 

Κοινή κατοικία με φίλους και άλλα άτομα

 

Ιδρυματική μακροχρόνια στέγη (εστία για ηλικιωμένους, μόνες μητέρες, αιτούντες άσυλο)

 

Καταλύματα υπερηλίκων με φύλακα

 

Κατεστραμμένο σπίτι ή παραγκούπολη

 

Τροχόσπιτο/αυτοκινούμενο

 

Στρατόπεδο προσφύγων

 

Άλλο (να προσδιοριστεί)

[πλαίσιο κειμένου προς συμπλήρωση]

Δεν επιθυμεί να απαντήσει

 

Δεν ξέρει ή δεν κατανοεί την ερώτηση

 


(1)  Ερωτήσεις που αφορούν την παροχή συνδρομής σε σημείο διανομής όπου πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις.

(2)  Ο ορισμός σχετικά με το τι θεωρείται συσκευασία τροφίμων μπορεί να παρασχεθεί στο επίπεδο της συνεργαζόμενης οργάνωσης / της πράξης / της διαχειριστικής αρχής. Οι συσκευασίες δεν χρειάζεται να είναι τυποποιημένες ως προς το μέγεθος ή το περιεχόμενο.


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/22


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/595 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Απριλίου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/24


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/596 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Απριλίου 2016

για την παράταση της εντολής του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Απριλίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/598 (1) για τον διορισμό του κ. Peter BURIAN ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία (ΕΕΕΕ). Η θητεία του ΕΕΕΕ λήγει στις 30 Απριλίου 2016.

(2)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα 10 μηνών.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του εν μέσω μιας κατάστασης, η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να εμποδίσει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η θητεία του κ. Peter BURIAN ως ΕΕΕΕ για την Κεντρική Ασία παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τερματιστεί νωρίτερα η εντολή του ΕΕΕΕ, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της Ένωσης για την Κεντρική Ασία. Οι εν λόγω στόχοι περιλαμβάνουν:

α)

προώθηση καλών και στενών σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Ασίας βάσει κοινών αξιών και συμφερόντων, όπως εκτίθενται στις αντίστοιχες συμφωνίες·

β)

συμβολή στην ενίσχυση της σταθερότητας και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής·

γ)

συμβολή στην ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κεντρική Ασία·

δ)

αντιμετώπιση σοβαρών κινδύνων, ιδίως συγκεκριμένων προβλημάτων που έχουν άμεσες συνέπειες στην Ένωση·

ε)

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της Ένωσης στην περιοχή, μεταξύ άλλων και μέσω ενός στενότερου συντονισμού με άλλους σχετικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Άρθρο 3

Εντολή

1.   Για την επίτευξη των στόχων πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α)

προώθηση ενός συνολικού πολιτικού συντονισμού της Ένωσης στην Κεντρική Ασία και συμβολή στην εξασφάλιση της συνοχής των εξωτερικών δράσεων της Ένωσης στην περιοχή·

β)

παρακολούθηση, εξ ονόματος της ΥΕ, μαζί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή, της διαδικασίας εφαρμογής της ενωσιακής στρατηγικής για μια νέα εταιρική σχέση με την Κεντρική Ασία, η οποία θα συμπληρωθεί με σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και επακόλουθες εκθέσεις προόδου ως προς την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής στην Κεντρική Ασία, διατύπωση συστάσεων και υποβολή εκθέσεων σε τακτική βάση στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου·

γ)

συνδρομή προς το Συμβούλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την Κεντρική Ασία·

δ)

στενή παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων στην Κεντρική Ασία, με την ανάπτυξη και τη διατήρηση στενών επαφών με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, το δικαστικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

ε)

ενθάρρυνση του Καζαχστάν, της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν, του Τουρκμενιστάν και του Ουζμπεκιστάν να συνεργάζονται σε ό,τι αφορά περιφερειακά θέματα κοινού ενδιαφέροντος·

στ)

ανάπτυξη κατάλληλων επαφών και συνεργασίας με τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής και όλων των αρμόδιων περιφερειακών και διεθνών οργανισμών·

ζ)

συμβολή, συνεργαζόμενος με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην υλοποίηση της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως σχετικά με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, και την πολιτική της Ένωσης σχετικά με την απόφαση 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων παρακολουθώντας και υποβάλλοντας εκθέσεις για τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και διατυπώνοντας σχετικές συστάσεις·

η)

συμβολή, σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ και τον ΟΑΣΕ, στην πρόληψη και την επίλυση διενέξεων, αναπτύσσοντας επαφές με τις αρχές και άλλους τοπικούς φορείς, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, μειονότητες, θρησκευτικές ομάδες και τους ηγέτες τους·

θ)

συνδρομή στη διατύπωση των πτυχών της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας οι οποίες σχετίζονται με την Κεντρική Ασία και αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια, την ασφάλεια των συνόρων, την καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας συμπεριλαμβανομένης αυτής που συνδέεται με τα ναρκωτικά και την εμπορία ανθρώπων, καθώς και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή·

ι)

προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας εντός των συνόρων της Κεντρικής Ασίας, στο πλαίσιο της μείωσης της διεθνούς παρουσίας στο Αφγανιστάν.

2.   Ο ΕΕΕΕ υποστηρίζει το έργο της ΥΕ και διατηρεί την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Ένωσης στην περιοχή.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία της ΥΕ.

2.   Η ΕΠΑ διατηρεί προνομιακή σχέση με τον ΕΕΕΕ και εξακολουθεί να αποτελεί το πρωταρχικό σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής, με την επιφύλαξη των εξουσιών της ΥΕ.

3.   Ο ΕΕΕΕ εργάζεται σε στενό συντονισμό με την ΕΥΕΔ και τα αρμόδια τμήματά της.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2016 έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 ανέρχεται σε 800 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η διαχείριση των δαπανών υπόκειται σε σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Εντός των πλαισίων της εντολής και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών μέσων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη επί συγκεκριμένων πολιτικών θεμάτων, όπως απαιτείται βάσει της εντολής. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη σύνθεση της ομάδας.

2.   Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι μισθοί αυτού του αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το εν λόγω κράτος μέλος, το οικείο θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ αντίστοιχα. Οι εμπειρογνώμονες που αποσπώνται από κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή στην ΕΥΕΔ μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στον ΕΕΕΕ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.

3.   Όλο το αποσπασμένο προσωπικό τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του αποστέλλοντος θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ, και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.

4.   Το προσωπικό του ΕΕΕΕ συστεγάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΥΕΔ προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή και η συνάφεια με άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του καθορίζονται, κατά περίπτωση, σε συμφωνία με τις χώρες υποδοχής. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και το προσωπικό της ομάδας του ΕΕΕΕ τηρούν τις αρχές ασφάλειας και τις στοιχειώδεις προδιαγραφές που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και υλικοτεχνική στήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν στον ΕΕΕΕ την πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή και/ή τα κράτη μέλη παρέχουν, εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, με βάση την εντολή του ΕΕΕΕ και ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης του, για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που τελεί υπό την άμεση αρμοδιότητα του ΕΕΕΕ, ιδίως δε:

α)

καταρτίζοντας συγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας, με βάση καθοδήγηση από την ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβάνοντας ειδικά μέτρα ασφάλειας από υλική, οργανωτική και διαδικαστική άποψη που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή ευθύνης του και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια, και συμπεριλαμβάνοντας σχέδιο έκτακτης ανάγκης και σχέδιο εκκένωσης·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, όπως απαιτείται λόγω των συνθηκών στην περιοχή ευθύνης του·

γ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των συμφωνημένων συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο των τακτικών αξιολογήσεων ασφάλειας και υποβάλλει γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφάλειας στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου και της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της εντολής στο Συμβούλιο, την ΥΕ και την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ παρέχει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στην ΥΕ και την ΕΠΑ. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, αν χρειαστεί, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ μπορεί να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 36 της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετάσχει στη συνοπτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προωθεί την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέσα της Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών χρησιμοποιούνται συνεκτικά προς επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ένωσης. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τη σχετική γεωγραφική υπηρεσία της ΕΥΕΔ, καθώς και με την Επιτροπή και με τις δραστηριότητες του ΕΕΕΕ για το Αφγανιστάν. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

2.   Στην περιοχή της αποστολής, διατηρείται στενή επαφή με τους αρχηγούς αποστολής των κρατών μελών και με τους αρχηγούς των αντιπροσωπειών της Ένωσης. Αυτοί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επικουρούν τον ΕΕΕΕ στην εκτέλεση της εντολής. Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης σε επαφή επιτόπου με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υπόκεινται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ θα υποβάλει στο Συμβούλιο, την ΥΕ και την Επιτροπή έκθεση προόδου πριν από το τέλος Αυγούστου 2016 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής έως το τέλος Νοεμβρίου 2016.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 18 Απριλίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/598 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2015, για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία (ΕΕ L 99 της 16.4.2015, σ. 25).

(2)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/29


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/597 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Απριλίου 2016

για την παράταση της θητείας του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (MEPP)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 33 και το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Απριλίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/599 (1) περί διορισμού του κ. Fernando GENTILINI ως ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (MEPP). Η θητεία του ΕΕΕΕ λήγει στις 30 Απριλίου 2016.

(2)

Η εντολή του ΕΕΕΕ θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω χρονικό διάστημα 10 μηνών.

(3)

Ο ΕΕΕΕ θα εκτελέσει την εντολή του στο πλαίσιο μιας κατάστασης η οποία ενδέχεται να επιδεινωθεί και η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H θητεία του κ. Fernando GENTILINI ως ΕΕΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να τερματιστεί νωρίτερα η εντολή του ΕΕΕΕ, βάσει αξιολόγησης της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) και πρότασης της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).

Άρθρο 2

Στόχοι πολιτικής

1.   Η εντολή του ΕΕΕΕ βασίζεται στους στόχους πολιτικής της Ένωσης όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

2.   Γενικός στόχος είναι συνολική ειρηνική διευθέτηση βάσει δικρατικής λύσης σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ και ένα δημοκρατικό, συνεχόμενο, βιώσιμο, ειρηνικό και κυρίαρχο Παλαιστινιακό Κράτος θα συνυπάρχουν εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων και θα έχουν ομαλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), τις αρχές της Μαδρίτης, περιλαμβανομένης της αρχής «γη έναντι ειρήνης», τον οδικό χάρτη, τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των μερών και την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία. Δεδομένων των πολλαπλών πτυχών των αραβοϊσραηλινών σχέσεων, η περιφερειακή διάσταση αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη συνολική ειρηνική διευθέτηση.

3.   Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η διαφύλαξη της δικρατικής λύσης και η επανέναρξη και υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας αποτελούν πολιτικές προτεραιότητες. Βασικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση είναι ο ορισμός σαφών παραμέτρων στις οποίες θα βασιστούν οι διαπραγματεύσεις, η δε Ένωση καθόρισε τη θέση της ως προς τις παραμέτρους αυτές στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2009, του Δεκεμβρίου του 2010 και του Ιουλίου του 2014, την οποία και θα συνεχίσει να προβάλλει ενεργά.

4.   Η Ένωση είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους διεθνείς της εταίρους, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στην τετραμερή διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή (η «τετραμερής») και επιδιώκοντας ενεργά τις δέουσες διεθνείς πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας νέας δυναμικής για τις διαπραγματεύσεις,

Άρθρο 3

Εντολή

1.   Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής, η εντολή του ΕΕΕΕ συνίσταται στα εξής:

α)

να παρέχει ενεργή και αποτελεσματική συμβολή της Ένωσης σε δράσεις και πρωτοβουλίες προς οριστική διευθέτηση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης βάσει της δικρατικής λύσης και σύμφωνα με τις παραμέτρους της Ένωσης·

β)

να διευκολύνει και να διατηρεί στενές επαφές με όλους τους συμμετέχοντες στην ειρηνευτική διαδικασία, τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς, τις άλλες χώρες της περιοχής, τα μέλη της τετραμερούς και άλλες σχετικές χώρες, καθώς και με τα ΗΕ και τους λοιπούς αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τον Αραβικό Σύνδεσμο, προκειμένου να συνεργαστεί μαζί τους για την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας·

γ)

να προωθήσει την ενδεχόμενη δημιουργία νέου πλαισίου διαπραγματεύσεων και να συμβάλει σε αυτό, σε διαβούλευση με όλους τους βασικούς παράγοντες και τα κράτη μέλη·

δ)

να στηρίζει ενεργά και να συμβάλλει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προτάσεων εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών·

ε)

να εξασφαλίζει τη συνεχή παρουσία της Ένωσης στα αρμόδια διεθνή φόρουμ·

στ)

να συμβάλλει στη διαχείριση και την πρόληψη κρίσεων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη Γάζα·

ζ)

να συμβάλλει, οσάκις ζητείται, στην εφαρμογή διεθνών συμφωνιών που συνομολογούνται μεταξύ των μερών και να αναλαμβάνει διπλωματική δράση με αυτά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους των συμφωνιών αυτών·

η)

να συμβάλλει στις πολιτικές προσπάθειες για εκ βάθρων αλλαγή που θα καταλήξει σε βιώσιμη λύση για τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελλοντικού Παλαιστινιακού Κράτους και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων·

θ)

να προσδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες που επηρεάζουν την περιφερειακή διάσταση της ειρηνευτικής διαδικασίας, στη συνεργασία με τους Άραβες εταίρους και στην εφαρμογή της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας·

ι)

να διαπραγματεύεται εποικοδομητικά με τους υπογράφοντες συμφωνίες στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, ώστε να προάγεται η συμμόρφωση προς τους βασικούς κανόνες της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου·

ια)

να υποβάλλει προτάσεις για την παρέμβαση της Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία και για τον καλύτερο δυνατό τρόπο υλοποίησης των πρωτοβουλιών της Ένωσης και των προσπαθειών που καταβάλλει η Ένωση στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως η συμβολή της στις παλαιστινιακές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πτυχών των αναπτυξιακών σχεδίων της Ένωσης·

ιβ)

να προτρέπει τα μέρη να αποφεύγουν τις μονομερείς ενέργειες που απειλούν τη βιωσιμότητα της δικρατικής λύσης·

ιγ)

ως απεσταλμένος στην τετραμερή, να αναφέρει την πρόοδο και τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων και να συμβάλλει στην προπαρασκευή των συναντήσεων των απεσταλμένων της τετραμερούς βάσει των θέσεων της Ένωσης και σε συντονισμό με τα άλλα μέλη της τετραμερούς·

ιδ)

να συμβάλλει, συνεργαζόμενος με τον ΕΕΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και για τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους, και την πολιτική της Ένωσης όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων παρακολουθώντας και αναφέροντας τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και διατυπώνοντας σχετικές συστάσεις·

ιε)

να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της Ένωσης από τους φορείς διαμόρφωσης της κοινής γνώμης στην περιοχή.

2.   Ο ΕΕΕΕ υποστηρίζει το έργο της ΥΕ και διατηρεί την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων της Ένωσης που συνδέονται με την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή.

Άρθρο 4

Εκτέλεση της εντολής

1.   Ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση της εντολής και ενεργεί υπό την εξουσία της ΥΕ.

2.   Η ΕΠΑ διατηρεί προνομιακό δεσμό με τον ΕΕΕΕ και είναι το πρωταρχικό σημείο επαφής του ΕΕΕΕ με το Συμβούλιο. Η ΕΠΑ παρέχει στον ΕΕΕΕ στρατηγική καθοδήγηση και πολιτική κατεύθυνση στο πλαίσιο της εντολής του, με την επιφύλαξη των εξουσιών της ΥΕ.

3.   Ο ΕΕΕΕ εκτελεί το έργο του σε πλήρη συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα αρμόδια τμήματά της.

4.   Ο ΕΕΕΕ συνεργάζεται στενά με το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Ιερουσαλήμ, την αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Τελ Αβίβ και όλες τις άλλες συναφείς αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή.

5.   Ο ΕΕΕΕ έχει κατά κύριο λόγο την έδρα του στην περιοχή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει τακτική παρουσία στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΕΔ.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που απορρέουν από την εντολή του ΕΕΕΕ για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2016 έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 ανέρχεται σε 1 250 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών διέπεται από τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η διαχείριση των δαπανών ρυθμίζεται με σύμβαση μεταξύ του ΕΕΕΕ και της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ είναι υπόλογος στην Επιτροπή για όλες τις δαπάνες.

Άρθρο 6

Σύσταση και σύνθεση της ομάδας

1.   Εντός των ορίων της εντολής του και των αντίστοιχων διαθέσιμων οικονομικών πόρων, ο ΕΕΕΕ είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της ομάδας του. Η ομάδα διαθέτει την εμπειρογνωμοσύνη επί συγκεκριμένων πολιτικών θεμάτων, όπως απαιτείται από την εντολή. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τη σύνθεση της ομάδας.

2.   Τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΥΕΔ δύνανται να προτείνουν την απόσπαση προσωπικού στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ. Οι αποδοχές του εν λόγω αποσπασμένου προσωπικού καλύπτονται από το οικείο κράτος μέλος, το θεσμικό όργανο της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ, αντίστοιχα. Στην υπηρεσία του ΕΕΕΕ μπορούν επίσης να τοποθετούνται εμπειρογνώμονες αποσπασμένοι από τα κράτη μέλη στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή την ΕΥΕΔ. Το συμβασιούχο διεθνές προσωπικό πρέπει να έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους.

3.   Το σύνολο του αποσπασμένου προσωπικού τελεί υπό τη διοικητική εξουσία του αποστέλλοντος κράτους μέλους, του θεσμικού οργάνου της Ένωσης ή της ΕΥΕΔ και ασκεί τα καθήκοντά του και ενεργεί προς το συμφέρον της εντολής του ΕΕΕΕ.

Άρθρο 7

Προνόμια και ασυλίες του ΕΕΕΕ και του προσωπικού του

Τα προνόμια, οι ασυλίες και οι λοιπές εγγυήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την ομαλή διεξαγωγή της αποστολής του ΕΕΕΕ και των μελών του προσωπικού του καθορίζονται, κατά περίπτωση, σε συμφωνία με τις χώρες υποδοχής. Τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ παρέχουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 8

Ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ

Ο ΕΕΕΕ και τα μέλη της ομάδας του τηρούν τις αρχές και τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 9

Πρόσβαση στις πληροφορίες και υλικοτεχνική στήριξη

1.   Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, η ΕΥΕΔ και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου εξασφαλίζουν την πρόσβαση του ΕΕΕΕ σε κάθε σχετική πληροφορία.

2.   Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης στην περιοχή και/ή τα κράτη μέλη παρέχουν, εφόσον χρειάζεται, υλικοτεχνική στήριξη στην περιοχή.

Άρθρο 10

Ασφάλεια

Σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης και εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα δυνάμει του τίτλου V της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ λαμβάνει κάθε ευλόγως εφαρμόσιμο μέτρο, σύμφωνα με την εντολή του ΕΕΕΕ και ανάλογα με την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή ευθύνης του, για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που τελεί υπό την άμεση εξουσία του, συγκεκριμένα δε:

α)

καταρτίζοντας συγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας, βάσει καθοδήγησης από την ΕΥΕΔ, συμπεριλαμβάνοντας ειδικά μέτρα ασφάλειας από υλική, οργανωτική και διαδικαστική άποψη, που διέπουν τη διαχείριση της ασφάλειας κινήσεων του προσωπικού προς την περιοχή ευθύνης του και εντός αυτής, καθώς και τη διαχείριση συμβάντων που αφορούν την ασφάλεια συμπεριλαμβανομένων σχεδίου έκτακτης ανάγκης και σχεδίου εκκένωσης·

β)

εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που αναπτύσσεται εκτός της Ένωσης διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι υψηλού κινδύνου, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης του·

γ)

μεριμνά ώστε όλα τα μέλη της ομάδας του που αναπτύσσονται εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που προσλαμβάνεται επιτόπου, να λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την ασφάλεια προτού ή μόλις φθάσουν στην περιοχή ευθύνης του, με βάση τις διαβαθμίσεις κινδύνου που ορίζονται για την εν λόγω περιοχή από την ΕΥΕΔ·

δ)

μεριμνά για την εφαρμογή όλων των συμφωνημένων συστάσεων που διατυπώνονται στο πλαίσιο των τακτικών αξιολογήσεων ασφαλείας, και υποβάλλει στο Συμβούλιο, στην ΥΕ και στην Επιτροπή γραπτές εκθέσεις για την εφαρμογή τους και για άλλα ζητήματα ασφαλείας στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου και της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση της εντολής.

Άρθρο 11

Υποβολή εκθέσεων

Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει τακτικά προφορικές και γραπτές εκθέσεις στην ΥΕ και την ΕΠΑ. Υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην ΕΠΑ, πέρα από τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων και τη χάραξη στόχων όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν το διορισμό, την εντολή καθηκόντων και τη χρηματοδότηση των ειδικών εντεταλμένων της Ένωσης. Ο ΕΕΕΕ υποβάλλει επίσης έκθεση, ανάλογα με τις ανάγκες, στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Οι τακτικές εκθέσεις διαβιβάζονται μέσω του δικτύου COREU. Ο ΕΕΕΕ μπορεί να υποβάλλει εκθέσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατά το άρθρο 36 της Συνθήκης, ο ΕΕΕΕ μπορεί να συμμετέχει στην ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 12

Συντονισμός

1.   Ο ΕΕΕΕ προωθεί την ενότητα, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της δράσης της Ένωσης και επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέσα της Ένωσης και οι δράσεις των κρατών μελών χρησιμοποιούνται συνεκτικά, προς επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ. Οι δραστηριότητες του ΕΕΕΕ συντονίζονται με τις δραστηριότητες της Επιτροπής. Ο ΕΕΕΕ ενημερώνει τακτικά τις αποστολές των κρατών μελών και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης.

2.   Επιτόπου, ο ΕΕΕΕ διατηρεί στενή επαφή με τους αρχηγούς των αποστολών των κρατών μελών, τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης και τους αρχηγούς των αποστολών ΚΠΑΑ. Τα πρόσωπα αυτά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επικουρούν τον ΕΕΕΕ κατά την εκτέλεση της εντολής. Ο ΕΕΕΕ, σε στενό συντονισμό με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ένωσης στο Τελ Αβίβ, παρέχει στους επικεφαλής της αστυνομικής αποστολής της ΕΕ στα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS) και της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των συνόρων (EU BAM Rafah) πολιτική καθοδήγηση επιτόπου. Ο ΕΕΕΕ έρχεται επίσης επιτόπου σε επαφή με άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης και η συνοχή της με άλλες συμβολές της Ένωσης στην περιοχή υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση. Ο ΕΕΕΕ θα υποβάλει στο Συμβούλιο, την ΥΕ και την Επιτροπή έκθεση προόδου πριν από το τέλος Αυγούστου του 2016 και συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εκτέλεση της εντολής έως το τέλος Νοεμβρίου του 2016.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 18 Απριλίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/599 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2015, περί διορισμού του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ΕΕ L 99 της 16.4.2015, σ. 29).

(2)  Απόφαση 2013/488/ΕΕ του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 274 της 15.10.2013, σ. 1).


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/34


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/598 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Απριλίου 2016

για την έγκριση επέκτασης της χρήσης εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2009/752/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίθηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97, η διάθεση στην αγορά εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Εuphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων για χρήση σε ορισμένα τρόφιμα και ζωοτροφές.

(2)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2009 η εταιρεία Aker BioMarine Antarctic AS ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή της να διαθέσει στην αγορά εκχύλισμα λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphasia superba) βάσει γνωμοδότησης του αρμόδιου οργανισμού αξιολόγησης τροφίμων της Φινλανδίας σχετικά με την ουσιαστική ισοδυναμία του με εκχύλισμα λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphasia superba), που εγκρίθηκε με την απόφαση 2009/752/ΕΚ.

(3)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2014 η εταιρεία Neptune Technologies & Bioressources Inc. υπέβαλε αίτημα στις αρμόδιες αρχές της Ιρλανδίας για την επέκταση των χρήσεων εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) ως νέου συστατικού τροφίμων.

(4)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2014 ο αρμόδιος οργανισμός αξιολόγησης τροφίμων της Ιρλανδίας εξέδωσε την αρχική έκθεση αξιολόγησής του. Η εν λόγω έκθεση κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η επέκταση των χρήσεων του εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) πληροί τα κριτήρια για νέα τρόφιμα που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

(5)

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή διαβίβασε την αρχική έκθεση αξιολόγησης στα λοιπά κράτη μέλη.

(6)

Διατυπώθηκαν αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας των 60 ημερών που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. Ως εκ τούτου, ο αιτών τροποποίησε την αίτηση όσον αφορά τις προτεινόμενες κατηγορίες τροφίμων. Η αλλαγή αυτή και πρόσθετες εξηγήσεις από τον αιτούντα διασκέδασαν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανησυχίες των κρατών μελών και της Επιτροπής.

(7)

Η οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ορίζει απαιτήσεις σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής. Η χρήση εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba) θα πρέπει να εγκριθεί με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της εν λόγω νομοθεσίας.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το εκχύλισμα λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba), όπως ορίζεται στο παράρτημα I, μπορεί να διατίθεται στην αγορά της Ένωσης ως νέο συστατικό τροφίμων για τις προβλεπόμενες χρήσεις και στα ανώτατα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα II, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της οδηγίας 2002/46/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ο ορισμός του εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphasia superba) που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που το περιέχουν είναι «εκχύλισμα λιπιδίων από το καρκινοειδές κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba)».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Aker Biomarine Antarctic AS, PO Box 496, NO-1327 Lysaker, Νορβηγία.

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2009/752/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2009, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά εκχυλίσματος λιπιδίων ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 13.10.2009, σ. 33).

(3)  Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προδιαγραφές εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba)

Περιγραφή: Για την παραγωγή εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba), αλεσμένο κριλ της Ανταρκτικής υπόκειται σε εκχύλιση με αιθανόλη. Οι πρωτεΐνες και το υλικό κριλ αφαιρούνται από το εκχύλισμα λιπιδίων με διήθηση. Η αιθανόλη και το υπόλοιπο νερό αφαιρούνται μέσω εξάτμισης.

Δοκιμή

Προδιαγραφές

Αριθμός σαπωνοποίησης

185 mg KOH/g κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός υπεροξειδίων (PV)

2 meq Ο2/kg ελαίου κατ' ανώτατο όριο

Υγρασία και πτητικά συστατικά

0,6 κατ' ανώτατο όριο (1)

Φωσφολιπίδια

35 % (β/β) κατ' ελάχιστο όριο

Trans-λιπαρά οξέα

1 % (β/β) κατ' ανώτατο όριο

EPA (εικοσι-πεντανικό οξύ)

15 % επί των ολικών λιπαρών οξέων κατ' ελάχιστο όριο

DHA (εικοσιδυαεξανικό οξύ)

7 % επί των ολικών λιπαρών οξέων κατ' ελάχιστο όριο


(1)  Εκφράζονται ως ενεργότητα του νερού στους 25 °C.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εγκεκριμένες χρήσεις εκχυλίσματος λιπιδίων από κριλ της Ανταρκτικής (Euphausia superba)

Κατηγορία τροφίμων

Μέγιστη περιεκτικότητα συνδυασμένου DHA και EPA

Συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ.

3 g ημερησίως για τον γενικό πληθυσμό

450 mg ημερησίως για εγκύους και θηλάζουσες μητέρες

Σημείωση: Όλα τα προϊόντα τροφίμων που περιέχουν πλούσιο σε DHA και EPA έλαιο από κριλ της Ανταρκτικής θα πρέπει να επιδεικνύουν οξειδωτική σταθερότητα με κατάλληλη και αναγνωρισμένη σε εθνικό/διεθνές επίπεδο μεθοδολογία δοκιμής (π.χ. AOAC).


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/599 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Απριλίου 2016

σχετικά με τη συνοχή ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2140]

(Τα κείμενα στη βουλγαρική, γερμανική, ισπανική, ιταλική, κροατική, ουγγρική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού («κανονισμός-πλαίσιο») (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2013, για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και των λειτουργιών δικτύου (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίσουν εθνικό σχέδιο ή σχέδιο λειτουργικού τμήματος του εναερίου χώρου (FAB), καθώς και δεσμευτικούς εθνικούς στόχους ή στόχους σε επίπεδο λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου, εξασφαλίζοντας συνοχή με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης ότι η Επιτροπή οφείλει να εκτιμήσει τη συνοχή των στόχων αυτών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6 στοιχείο δ) του ιδίου κανονισμού. Εν προκειμένω καθορίστηκαν λεπτομερείς κανόνες στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 390/2013.

(2)

Με την εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής (3) εκδόθηκαν στόχοι επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης για τα κύρια πεδία επιδόσεων της ασφάλειας πτήσεων, του περιβάλλοντος, της χωρητικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς (2015-2019).

(3)

Στις 2 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/347 (4) σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων που περιείχαν τα αρχικά σχέδια επιδόσεων με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης, καθώς και σχετικά με τη διατύπωση συστάσεων για την αναθεώρηση των στόχων αυτών. Η εν λόγω απόφαση είχε ως αποδέκτες το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακική Δημοκρατία, κράτη μέλη από τα οποία ζητήθηκε να αναθεωρήσουν τους στόχους στα κύρια πεδία επιδόσεων της χωρητικότητας και/ή της οικονομικής αποδοτικότητας.

(4)

Το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία υπέβαλαν έως τις 2 Ιουλίου 2015 αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο ή σχέδιο λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που περιλάμβανε αναθεωρημένους στόχους επιδόσεων. Η Ισπανία και η Πορτογαλία υπέβαλαν στις 4 Φεβρουαρίου 2016 τροποποίηση του σχεδίου λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου με άλλους αναθεωρημένους στόχους επιδόσεων.

(5)

Ο φορέας επανεξέτασης των επιδόσεων, ο οποίος έχει αναλάβει να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή του μηχανισμού επιδόσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013, υπέβαλε στις 15 Οκτωβρίου 2015 στην Επιτροπή την πρώτη του έκθεση αξιολόγησης.

(6)

Η αξιολόγηση των αναθεωρημένων στόχων επιδόσεων όσον αφορά τη συνοχή τους με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των ίδιων κριτηρίων και μεθοδολογιών αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση των αρχικά υποβληθέντων στόχων επιδόσεων.

(7)

Όσον αφορά το κύριο πεδίο επιδόσεων της χωρητικότητας, αξιολογήθηκε η συνοχή των αναθεωρημένων στόχων που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την καθυστέρηση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή (ATFM), σύμφωνα με την αρχή που ορίζεται στο σημείο 4 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013, με χρήση των σχετικών τιμών αναφοράς FAB για τη χωρητικότητα οι οποίες, εάν εφαρμοσθούν, διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης, όπως υπολογίστηκαν από τον διαχειριστή δικτύου και περιλαμβάνονται στο σχέδιο λειτουργιών δικτύου (2014-2018/2019) στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ιουνίου του 2014 («σχέδιο λειτουργιών δικτύου»). Η εν λόγω αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι που υπέβαλαν η Αυστρία, η Κροατία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία όσον αφορά το λειτουργικό τμήμα του εναερίου χώρου CE, η Ισπανία και η Πορτογαλία όσον αφορά το λειτουργικό τμήμα του εναερίου χώρου SW και η Βουλγαρία και η Ρουμανία όσον αφορά το λειτουργικό τμήμα του εναερίου χώρου Danube συνάδουν με τους σχετικούς στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης.

(8)

Όσον αφορά το κύριο πεδίο επιδόσεων της οικονομικής αποδοτικότητας, αξιολογήθηκαν οι στόχοι εκφρασμένοι σε καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο σημείο 5, σε συνδυασμό με το σημείο 1 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 390/2013, με βάση την τάση του καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή κατά τη δεύτερη περίοδο αναφοράς και επί του συνδυασμού της πρώτης με τη δεύτερη περίοδο αναφοράς (2012-2019), τον αριθμό μονάδων εξυπηρέτησης (πρόγνωση της κίνησης) και το επίπεδο του καθορισμένου κόστους μονάδας κατά τη διαδρομή σε σύγκριση με τα κράτη μέλη με παρεμφερές επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον. Η εν λόγω αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι που υπέβαλαν η Αυστρία και η Σλοβακία, όπως καθορίζονται στο αναθεωρημένο σχέδιο επιδόσεων CE, και η Ιταλία, όπως καθορίζονται στο αναθεωρημένο σχέδιο επιδόσεων σε επίπεδο Blue Med, συνάδουν με τους σχετικούς στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ενιαίου ουρανού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι στόχοι επιδόσεων που περιλαμβάνονται στα αναθεωρημένα σχέδια τα οποία υποβλήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004 και παρατίθενται στο παράρτημα συνάδουν με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Δημοκρατία της Κροατίας, την Ιταλική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, τη Δημοκρατία της Αυστρίας, την Πορτογαλική Δημοκρατία, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και τη Σλοβακική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Violeta BULC

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 128 της 9.5.2013, σ. 1.

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2014/132/ΕΕ της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό στόχων επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τα όρια έγκαιρης προειδοποίησης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς 2015-2019 (ΕΕ L 71 της 12.3.2014, σ. 20).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/347 της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2015, σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς, καθώς και σχετικά με τη διατύπωση συστάσεων για την αναθεώρηση των εν λόγω στόχων (ΕΕ L 60 της 4.3.2015, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στόχοι επιδόσεων στα κύρια πεδία επιδόσεων της χωρητικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας που περιλαμβάνονται στα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια ή τα σχέδια λειτουργικού τμήματος εναέριου χώρου που υποβλήθηκαν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 549/2004, οι οποίοι κρίθηκαν ότι συνάδουν με τους στόχους επιδόσεων σε κλίμακα Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο αναφοράς

ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Καθυστέρηση της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διαδρομή σε λεπτά/πτήση

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

FAB (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ)

ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ FAB ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

2015

2016

2017

2018

2019

Τσεχική Δημοκρατία

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Κροατία

Ουγγαρία

Αυστρία

Σλοβενία

Σλοβακία

Βουλγαρία

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Ρουμανία

Πορτογαλία

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Ισπανία

ΚΥΡΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπόμνημα:

Κλείδα

Αντικείμενο

Μονάδες

(A)

Συνολικό καθορισμένο κόστος κατά τη διαδρομή

(σε ονομαστικούς όρους και σε εθνικό νόμισμα)

(B)

Ποσοστό πληθωρισμού

(%)

(Γ)

Δείκτης πληθωρισμού

(100 = 2009)

(Δ)

Συνολικό καθορισμένο κόστος κατά τη διαδρομή

(σε πραγματικές τιμές του 2009 και σε εθνικό νόμισμα)

(E)

Σύνολο μονάδων εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή

(TSU)

(ΣΤ)

Καθορισμένο κόστος μονάδας κατά τη διαδρομή (DUC)

(σε πραγματικές τιμές του 2009 και σε εθνικό νόμισμα)

BLUE MED FAB

Ζώνη χρέωσης: Ιταλία — Νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(Γ)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(Δ)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(ΣΤ)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Ζώνη χρέωσης: Αυστρία — Νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(Γ)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(Δ)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(ΣΤ)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Ζώνη χρέωσης: Σλοβακική Δημοκρατία — Νόμισμα: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(Γ)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(Δ)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(ΣΤ)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/41


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/600 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Απριλίου 2016

για την τροποποίηση της απόφασης 2007/453/ΕΚ όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί ως προς τη ΣΕΒ στη Ρουμανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2186]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 προβλέπει την ταξινόμηση των κρατών μελών, των τρίτων χωρών ή των περιφερειών τους («χώρες ή περιφέρειες»), ανάλογα με την κατάστασή τους ως προς τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ), σε μία από τις εξής τρεις κατηγορίες: αμελητέου κινδύνου εμφάνισης ΣΕΒ, ελεγχόμενου κινδύνου εμφάνισης ΣΕΒ και απροσδιορίστου κινδύνου εμφάνισης ΣΕΒ.

(2)

Το παράρτημα της απόφασης 2007/453/ΕΚ της Επιτροπής (2) κατατάσσει τις χώρες ή τις περιφέρειες ανάλογα με την κατάστασή τους ως προς τη ΣΕΒ.

(3)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (OIE) διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην κατηγοριοποίηση χωρών ή περιφερειών με βάση τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ.

(4)

Τον Μάιο του 2014 η Γενική Συνέλευση του ΟΙΕ αποφάσισε να αναγνωρίσει καθεστώς «αμελητέου κινδύνου ΣΕΒ» στη Ρουμανία με το ψήφισμα αριθ. 18 — Αναγνώριση του καθεστώτος κινδύνου σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών στις χώρες μέλη (3). Στις 27 Ιουνίου 2014 η επιστημονική επιτροπή του ΟΙΕ για τις νόσους των ζώων ανέστειλε το καθεστώς αμελητέου κινδύνου ΣΕΒ λόγω της κοινοποίησης κρούσματος άτυπης ΣΕΒ από τη Ρουμανία στις 20 Ιουνίου 2014.

(5)

Τον Μάιο του 2015 η Γενική Συνέλευση του ΟΙΕ τροποποίησε το κεφάλαιο που αφορά τη ΣΕΒ στον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του OIE («κώδικας») με την πρόσθεση της ακόλουθης πρότασης στο άρθρο 11.4.1 του κώδικα: «Για την επίσημη αναγνώριση του καθεστώτος κινδύνου ΣΕΒ, εξαιρείται η “άτυπη ΣΕΒ” ως κατάσταση που εκδηλώνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό βοοειδών σε πολύ χαμηλό ποσοστό» (4).

(6)

Καθώς η κατάσταση αμελητέου κινδύνου ΣΕΒ για τη Ρουμανία είχε ανασταλεί, λόγω της ανίχνευσης άτυπης περίπτωσης ΣΕΒ, και καθώς η νέα έκδοση του κώδικα εξαιρεί την άτυπη ΣΕΒ για την επίσημη αναγνώριση κίνδυνου εμφάνισης ΣΕΒ, η επιστημονική επιτροπή του ΟΙΕ για τις νόσους των ζώων αποφάσισε, με ισχύ από την 8η Δεκεμβρίου 2015, να αποκαταστήσει το καθεστώς αμελητέου κινδύνου εμφάνισης ΣΕΒ στη Ρουμανία.

(7)

Επομένως, ο κατάλογος των χωρών στο παράρτημα της απόφασης 2007/453/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να αντανακλά την απόφαση αυτή.

(8)

Συνεπώς, η απόφαση 2007/453/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2007/453/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

η εγγραφή «— Ρουμανία» εισάγεται στο μέρος «A. Χώρες ή περιφέρειες με αμελητέο κίνδυνο εμφάνισης ΣΕΒ», μετά την εγγραφή «— Πορτογαλία» και πριν από την εγγραφή «— Σλοβενία»·

2)

η εγγραφή «— Ρουμανία» διαγράφεται από το μέρος «Β. Χώρες ή περιφέρειες με ελεγχόμενο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2007/453/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες ή στις περιφέρειές τους ως προς τη ΣΕΒ με βάση τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 84).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 103/43


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/601 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Απριλίου 2016

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2011/163/ΕΕ για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 2187]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο και το άρθρο 29 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 96/23/ΕΚ θεσπίζει μέτρα ελέγχου των ουσιών και των ομάδων καταλοίπων που αναφέρονται στο παράρτημα I της εν λόγω οδηγίας. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι οι τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν ζώα και ζωικά προϊόντα που καλύπτονται απ' αυτήν υποχρεούνται να υποβάλλουν σχέδιο επιτήρησης καταλοίπων που να ικανοποιεί τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ομάδες καταλοίπων και ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

(2)

Η απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής (2) εγκρίνει τα σχέδια που προβλέπονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ («τα σχέδια») τα οποία υποβλήθηκαν από ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημά της για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που απαριθμούνται στον κατάλογο του παραρτήματος I της οδηγίας.

(3)

Με βάση τα πρόσφατα σχέδια που υποβλήθηκαν από ορισμένες τρίτες χώρες και τις πρόσθετες πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τις εν λόγω τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν ορισμένα ζώα και ζωικά προϊόντα, ο οποίος προβλέπεται στην οδηγία 96/23/ΕΚ και παρατίθεται σήμερα στο παράρτημα της απόφασης 2011/163/ΕΕ («ο κατάλογος»).

(4)

Η Δομινικανή Δημοκρατία έχει υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο για το μέλι. Το εν λόγω σχέδιο παρέχει επαρκείς εγγυήσεις και θα πρέπει να εγκριθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο καταχώριση για τη Δομινικανή Δημοκρατία για το μέλι.

(5)

Οι Νήσοι Φόκλαντ υπέβαλαν στην Επιτροπή σχέδιο για υδατοκαλλιέργεια. Το εν λόγω σχέδιο παρέχει επαρκείς εγγυήσεις και θα πρέπει να εγκριθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο καταχώριση για τις Νήσους Φόκλαντ για την υδατοκαλλιέργεια.

(6)

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλική Πολυνησία να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου της για το μέλι. Στην απάντησή τους, οι αρμόδιες αρχές της Γαλλικής Πολυνησίας δήλωσαν ότι το πρόγραμμα επιτήρησης των καταλοίπων για το μέλι δεν εκπονήθηκε, διότι η Γαλλική Πολυνησία δεν έχει την πρόθεση να προβεί σε εξαγωγές μελιού στην ΕΕ. Η καταχώριση για την εν λόγω τρίτη χώρα σχετικά με το μέλι θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο. Η Γαλλική Πολυνησία έχει ενημερωθεί σχετικά.

(7)

Η Επιτροπή ζήτησε από τη Ναμίμπια να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων της για τα άγρια θηράματα. Στην απάντησή τους, οι αρμόδιες αρχές της Ναμίμπιας δήλωσαν ότι το πρόγραμμα επιτήρησης των καταλοίπων για τα άγρια θηράματα δεν εκπονήθηκε, διότι η Ναμίμπια δεν έχει την πρόθεση να προβεί σε εξαγωγές άγριων θηραμάτων στην ΕΕ. Η καταχώριση για την εν λόγω τρίτη χώρα σχετικά με τα προϊόντα άγριων θηραμάτων θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο. Η Ναμίμπια έχει ενημερωθεί σχετικά.

(8)

Η Δημοκρατία της Κορέας έχει υποβάλει στην Επιτροπή σχέδιο για τα πουλερικά. Το εν λόγω σχέδιο παρέχει επαρκείς εγγυήσεις και θα πρέπει να εγκριθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο καταχώριση για τη Δημοκρατία της Κορέας για τα προϊόντα πουλερικών.

(9)

Το Σεν Πιέρ και Μικελόν υπέβαλε στην Επιτροπή σχέδιο για τα πουλερικά. Το εν λόγω σχέδιο παρέχει επαρκείς εγγυήσεις και θα πρέπει να εγκριθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο καταχώριση για το Σεν Πιέρ και Μικελόν για τα προϊόντα πουλερικών.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής (3) επιτρέπει στη Σινγκαπούρη να εισάγει στην Ένωση φορτία νωπού κρέατος καταγωγής Νέας Ζηλανδίας, επιλέξιμα για εισαγωγή στην Ένωση και προοριζόμενα για την Ένωση. Για να επιτραπεί η εν λόγω δραστηριότητα, η καταχώριση για τη Σινγκαπούρη στον κατάλογο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ιπποειδή, τα άγρια θηράματα και τα εκτρεφόμενα θηράματα, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται σε βασικά προϊόντα νωπού κρέατος που κατάγονται από τη Νέα Ζηλανδία, προορίζονται για την Ένωση και εκφορτώνονται, μεταφορτώνονται ή διαμετακομίζονται μέσω της Σινγκαπούρης με ή χωρίς αποθήκευση. Η Σινγκαπούρη και η Νέα Ζηλανδία έχουν ενημερωθεί σχετικά. Στην καταχώριση για τη Σινγκαπούρη θα πρέπει να συμπεριληφθεί υποσημείωση που να προβλέπει αυτόν τον περιορισμό.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2011/163/ΕΕ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Για μεταβατική περίοδο έως τις 15 Μαΐου 2016, τα κράτη μέλη αποδέχονται φορτία άγριων θηραμάτων από τη Ναμίμπια και φορτίου μελιού από τη Γαλλική Πολυνησία, υπό τον όρο ότι ο εισαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι τα φορτία αυτά πιστοποιήθηκαν και απεστάλησαν στην Ένωση πριν από τις 31 Μαρτίου 2016 σύμφωνα με την απόφαση 2011/163/ΕΕ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10.

(2)  Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ (ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 40).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός ISO2

Χώρα

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Χοίροι

Ιπποειδή

Πουλερικά

Υδατοκαλλιέργεια

Γάλα

Αυγά

Κουνέλια

Άγρια θηράματα

Εκτρεφόμενα θηράματα

Μέλι

AD

Ανδόρα

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Αλβανία

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Αρμενία

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Αργεντινή

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Αυστραλία

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Μπανγκλαντές

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Μπρουνέι

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Βραζιλία

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Μποτσουάνα

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Λευκορωσία

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Μπελίζε

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Καναδάς

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Ελβετία

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Χιλή

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Καμερούν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Κίνα

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Κολομβία

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Κόστα Ρίκα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Κούβα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Δομινικανή Δημοκρατία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ισημερινός

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Αιθιοπία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Νήσοι Φόκλαντ

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Νήσοι Φερόες

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Γκάνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Γκάμπια

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Γροιλανδία

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Γουατεμάλα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Ονδούρα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Ινδονησία

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Ισραήλ (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Ινδία

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Ιράν

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Τζαμάικα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Ιαπωνία

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Κένυα

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Κιργιζία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Νότια Κορέα

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Λίβανος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Σρι Λάνκα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Μαρόκο

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Μολδαβία

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Μαυροβούνιο

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Μαδαγασκάρη

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Δημοκρατία της Ένωσης του Μιανμάρ

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Μαυρίκιος

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Μεξικό

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Μαλαισία

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Μοζαμβίκη

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Ναμίμπια

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Νέα Καληδονία

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Νικαράγουα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Νέα Ζηλανδία

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Παναμάς

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Περού

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Φιλιππίνες

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Σαιν Πιερ και Μικελόν

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Νήσοι Πίτκερν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Παραγουάη

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Σερβία (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Ρωσία

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ρουάντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Σαουδική Αραβία

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Σινγκαπούρη

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Άγιος Μαρίνος

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Σουρινάμ

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Ελ Σαλβαδόρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Σουαζιλάνδη

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Ταϊλάνδη

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Τυνησία

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Τουρκία

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Ταϊβάν

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Τανζανία

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ουκρανία

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Ουγκάντα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Ηνωμένες Πολιτείες

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Ουρουγουάη

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Βενεζουέλα

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Βιετνάμ

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Νότια Αφρική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Ζάμπια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Ζιμπάμπουε

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Μόνο γάλα καμήλας.

(2)  Εξαγωγές προς την Ένωση ζώντων ιπποειδών προς σφαγή (ζώα που προορίζονται μόνο για την παραγωγή τροφίμων).

(3)  Τρίτες χώρες που χρησιμοποιούν μόνο πρώτη ύλη είτε από κράτη μέλη είτε από άλλες τρίτες χώρες εγκεκριμένες για εισαγωγές τέτοιου είδους πρώτη ύλη στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 2.

(4)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας· η οριστική ονομασία αυτής της χώρας θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών.

(5)  Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου (η ονομασία αυτή δεν προδικάζει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνη με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου).

(6)  Μόνο για τάρανδο από τις περιφέρειες Μουρμάνσκ και Γιάμαλο Νένετς.

(7)  Στο εξής νοείται ως το Κράτος του Ισραήλ, με εξαίρεση τα εδάφη που τελούν υπό ισραηλινή διοίκηση από τον Ιούνιο του 1967, δηλαδή τα υψίπεδα του Γκολάν, τη Λωρίδα της Γάζας, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και την υπόλοιπη Δυτική Όχθη.

(8)  Μόνο για βασικά προϊόντα νωπού κρέατος που κατάγονται από τη Νέα Ζηλανδία, προορίζονται για την Ένωση και εκφορτώνονται, μεταφορτώνονται ή διαμετακομίζονται μέσω της Σινγκαπούρης με ή χωρίς αποθήκευση.»