ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ό έτος
12 Μαρτίου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/353 του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2016, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/354 του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2016, για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

18

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/355 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών απαιτήσεων για τη ζελατίνη, το κολλαγόνο και τα ιδιαιτέρως εξευγενισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ( 1 )

22

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/356 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

29

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (EE) 2016/357 του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2016, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ — πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας όσον αφορά τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας υπό την ιδιότητα παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, τη χρηματοδοτική συνεισφορά και το προσωπικό

31

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/358 του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2016, με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλική Δημοκρατία να εφαρμόσει μειωμένα επίπεδα φορολογίας για τη βενζίνη και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ

35

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/359 του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

37

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/360 του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2016, για την εφαρμογή της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

53

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/361 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για την Κίνα στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1450]  ( 1 )

57

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/362 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2016, για την έγκριση της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας, της MAHLE Behr GmbH & Co. KG, ως καινοτόμου τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από επιβατικά οχήματα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

59

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2362 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με απαλλαγές από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ σε ορισμένα εξαρτήματα ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/97 ( ΕΕ L 331 της 17.12.2015 )

69

 

*

Διορθωτικό στην οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/70 του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 ( ΕΕ L 18 της 26.1.2016 )

69

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/353 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2016

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1) και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(2)

Το Συμβούλιο επανεξέτασε τους ατομικούς χαρακτηρισμούς. Το παράρτημα θα πρέπει να τροποποιηθεί και οι καταχωρίσεις που αφορούν τρία πρόσωπα τα οποία απεβίωσαν θα πρέπει να διαγραφούν.

(3)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 τροποποιείται όπως καθορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I.

Τα ακόλουθα πρόσωπα διαγράφονται από τον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014:

ΠΡΟΣΩΠΑ

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Οι καταχωρίσεις για τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες που περιέχονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Ημερομηνία γέννησης: 26.11.1972.

Τόπος γέννησης: Beltsy (Bălți), νυν Δημοκρατία της Μολδαβίας

Ο Aksyonov εξελέγη «πρωθυπουργός της Κριμαίας» από το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) της Κριμαίας στις 27 Φεβρουαρίου 2014, παρουσία φιλορώσων ενόπλων. Η «εκλογή» του χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματική από τον υπηρεσιακό πρόεδρο της Ουκρανίας Oleksandr Turchynov την 1η Μαρτίου 2014. Προώθησε ενεργά το «δημοψήφισμα» της 16ης Μαρτίου 2014 και ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες τη «συνθήκη για την προσχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» της 18ης Μαρτίου 2014. Στις 9 Απριλίου 2014 διορίστηκε υπηρεσιακός «επικεφαλής» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας» από τον πρόεδρο Πούτιν. Στις 9 Οκτωβρίου 2014 εξελέγη επίσημα «επικεφαλής» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Ο Aksyonov στη συνέχεια αποφάσισε να συνδυαστούν τα αξιώματα «επικεφαλής» και «πρωθυπουργός».

Μέλος του ρωσικού Συμβουλίου της Επικρατείας.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Ημερομηνία γέννησης: 19.11.1956

Τόπος γέννησης: Vladimirovka (άλλως Vladimirovca), περιφέρεια Slobozia, ΣΣΔ Μολδαβίας (νυν Δημοκρατία της Μολδαβίας) ή Bogomol, ΣΣΔ Μολδαβίας

Ως πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας, ο Konstantinov διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) σχετικά με το «δημοψήφισμα» κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και κάλεσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν υπέρ της ανεξαρτησίας της Κριμαίας. Ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες τη «συνθήκη για την προσχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» της 18ης Μαρτίου 2014.

Από τις 17 Μαρτίου 2014«πρόεδρος» του «κρατικού Συμβουλίου» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας».

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Ημερομηνία γέννησης: 15.8.1976

Τόπος γέννησης: Ulan-Ude, Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Μπουριάτ (Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία)

Ως πρώην αναπληρωτής υπουργός της Κριμαίας, ο Temirgaliev διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) σχετικά με το «δημοψήφισμα» κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Προώθησε ενεργά την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Στις 11 Ιουνίου 2014 παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του ως «πρώτος Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας».

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Ημερομηνία γέννησης: 13.6.1961

Τόπος γέννησης: Μόσχα ή Σεβαστούπολη

Ο Chaliy έγινε «δήμαρχος του λαού της Σεβαστούπολης» διά βοής στις 23 Φεβρουαρίου 2014 και απεδέχθη το αποτέλεσμα αυτής της «ψηφοφορίας». Προώθησε ενεργά τη μετατροπή της Σεβαστούπολης σε χωριστή οντότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατόπιν του δημοψηφίσματος της 16ης Μαρτίου 2014. Ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες τη «συνθήκη για την προσχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» της 18ης Μαρτίου 2014. Ήταν υπηρεσιακός «κυβερνήτης» της Σεβαστούπολης από τις 1 έως τις 14 Απριλίου 2014 και είναι πρώην «εκλεγμένος» πρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης του δήμου της Σεβαστούπολης.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Ημερομηνία γέννησης: 29.3.1965

Ο Zima διορίστηκε νέος επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Κριμαίας (SBU) στις 3 Μαρτίου 2014 από τον «πρωθυπουργό» Aksyonov και απεδέχθη τον διορισμό αυτόν. Έχει παράσχει σημαντικές πληροφορίες στη Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών (SBU), συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης δεδομένων. Στις πληροφορίες αυτές περιέχονται στοιχεία για ακτιβιστές του κινήματος Euro-Maidan και υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κριμαία. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παρεμπόδιση των προσπαθειών των ουκρανικών αρχών να διατηρήσουν τον έλεγχο του εδάφους της Κριμαίας. Στις 11 Μαρτίου 2014 πρώην αξιωματικοί της SBU της Κριμαίας διακήρυξαν τη συγκρότηση ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασφαλείας της Κριμαίας.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Ημερομηνία γέννησης: 29.9.1953 or 23.9.1953 or 28.9.1953

Τόπος γέννησης: Συμφερόπολη

Ως αντιπρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Verkhovna Rada της Κριμαίας, ο Tsekov δρομολόγησε μαζί με τον Sergey Aksyonov την παράνομη διάλυση της κυβέρνησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας. Ανάγκασε τον Vladimir Konstantinov να συμπράξει στο εγχείρημα αυτό, απειλώντας τον με απομάκρυνση. Αναγνώρισε δημοσίως ότι οι βουλευτές της Κριμαίας ήταν εκείνοι που ζήτησαν από Ρώσους στρατιώτες να καταλάβουν το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) της Κριμαίας. Ήταν ένας από τους πρώτους ηγέτες της Κριμαίας που ζήτησαν δημοσίως την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την αποκαλούμενη «Δημοκρατία της Κριμαίας».

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Ημερομηνία γέννησης: 5.1.1958

Τόπος γέννησης: Abakan, Χακασία

Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Ozerov, εξ ονόματος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Ημερομηνία γέννησης: 9.11.1972

Τόπος γέννησης: Sverdlovsk

Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικού Δικαίου του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Klishas υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Σε δημόσιες δηλώσεις, ο Klishas επιχείρησε να δικαιολογήσει τη στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ισχυριζόμενος ότι «ο Ουκρανός πρόεδρος στηρίζει την έκκληση των αρχών της Κριμαίας προς τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την παροχή συνολικής βοήθειας προς υπεράσπιση των πολιτών της Κριμαίας».

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Ημερομηνία γέννησης: 3.4.1957

Τόπος γέννησης: Ordzhonikidze, Βόρεια Οσσετία

Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Totoonov υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Ημερομηνία γέννησης: 21.7.1952

Τόπος γέννησης: Zhitnikovskoe, περιφέρεια Κουργκάν

Πρώην πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Panteleev υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Νυν πρώτος αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας Κουργκάν και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης της περιφέρειας Κουργκάν στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Ημερομηνία γέννησης: 13.9.1961

Τόπος γέννησης: Vitebsk (ΣΣΔ Λευκορωσίας)

Διοικητής του στόλου του Εύξεινου Πόντου, ναύαρχος.

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων που έχουν καταλάβει ουκρανικό κυρίαρχο έδαφος.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (το γένος DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (το γένος Дмитриева)

Ημερομηνία γέννησης: 9.12.1954

Τόπος γέννησης: Bui, περιφέρεια Kostroma

Πρώην μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου (Δούμα). Ιθύνων νους και συνεισηγήτρια των πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων στη Ρωσία που επιτρέπουν σε περιοχές άλλων χωρών να προσχωρήσουν στη Ρωσία χωρίς την προηγούμενη έγκριση των κεντρικών αρχών τους.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου από την περιφέρεια Ομσκ.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Ημερομηνία γέννησης: 27.10.1965

Τόπος γέννησης: Λένινγκραντ

Πρώην υπουργός για την Κριμαία. Υπεύθυνος για την ένταξη της προσαρτηθείσας Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Νυν αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για την οργάνωση του έργου της κυβερνητικής επιτροπής για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας».

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Ημερομηνία γέννησης: 26.1.1972

Τόπος γέννησης: Ντονέτσκ

Με ενεργό συμμετοχή και διοργανωτικό ρόλο σε αυτονομιστικές ενέργειες, συντονιστής των ενεργειών των «Ρώσων τουριστών» στο Ντονέτσκ. Συνιδρυτής της «Πρωτοβουλίας πολιτών της λεκάνης του Δούναβη (Ντονμπάς) για την Ευρασιατική Ένωση». Ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, «πρόεδρος» του «Λαϊκού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Ημερομηνία γέννησης: 9.5.1981 ή 9.5.1982

Τόπος γέννησης: Makiivka (περιφέρεια Ντονέτσκ)

Εκ των ηγετών της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Συμμετείχε στην κατάληψη και την κατοχή των κτιρίων της περιφερειακής διοίκησης. Εκπρόσωπος των αυτονομιστών με ενεργό δράση. Ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, αποκαλούμενος αντιπρόεδρος του «Λαϊκού Συμβουλίου» της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2015«πρόεδρος» του «Λαϊκού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1983

Τόπος γέννησης: Khartsyzsk, περιφέρεια Ντονέτσκ

Εκ των ηγετών της ιδεολογικά ριζοσπαστικής οργάνωσης «Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Ντονμπάς». Συμμετείχε ενεργά στην κατάληψη κρατικών κτιρίων στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (άλλως Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Ημερομηνία γέννησης: 17.12.1970

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Έχει αναγνωριστεί ως αξιωματούχος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU). Συμμετείχε σε επεισόδια στο Sloviansk. Επικεφαλής του κινήματος πολιτών «Novorossia» (Νοβορωσία, Νέα Ρωσία). Πρώην «υπουργός άμυνας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Ημερομηνία γέννησης: 19.12.1962

Τόπος γέννησης: Zaporozhye

Πρώην επικεφαλής του γραφείου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης για τη Σεβαστούπολη. Υπεύθυνος για τη συστηματική και ταχεία έκδοση ρωσικών διαβατηρίων σε κατοίκους της Σεβαστούπολης.

Νυν βοηθός του μέλους του δημοτικού συμβουλίου της Σεβαστούπολης Mikhail Chaluy.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Ημερομηνία γέννησης: 2.5.1965

Τόπος γέννησης: Sloviansk (περιφέρεια Ντονέτσκ)

Πρώην αυτοανακηρυχθείς «δήμαρχος του λαού» του Slaviansk (έως τις 10 Ιουνίου 2014). Κάλεσε τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει ρωσικά στρατεύματα για να προστατεύσουν την πόλη και αργότερα του ζήτησε την παροχή όπλων. Οι άντρες του εμπλέκονται σε απαγωγές (συνέλαβαν την Irma Krat και τον Simon Ostrovsky, ρεπόρτερ του Vice News, τους οποίους απελευθέρωσαν στη συνέχεια, αιχμαλώτισαν στρατιωτικούς παρατηρητές που ήταν παρόντες δυνάμει του εγγράφου της Βιέννης του ΟΑΣΕ). Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών των αυτονομιστών.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Ημερομηνία γέννησης: 2.6.1970

Τόπος γέννησης: Dnepropetrovsk

Πρώην μέλος του Κοινοβουλίου. Με αυτή την ιδιότητα ζήτησε δημόσια τη δημιουργία της λεγόμενης «Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νοβορωσίας», που αποτελείται από περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών των αυτονομιστών. Πρώην «πρόεδρος» του αποκαλούμενου «Κοινοβουλίου της Ένωσης Λαϊκών Δημοκρατιών» («Κοινοβούλιο της Νοβορωσίας»).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Ημερομηνία γέννησης: 25.7.1972

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Πρώην αποκαλούμενος «πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», με αυτή την ιδιότητα υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» (π.χ. στις 8 Ιουλίου 2014 δήλωσε: «ο στρατός μας διεξάγει ειδική επιχείρηση κατά των Ουκρανών φασιστών»), υπογράφον μέλος του Μνημονίου Κατανόησης για την «Ένωση της Νοβορωσίας (Νέας Ρωσίας)». Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών των αυτονομιστών· είναι επικεφαλής της «ένωσης εθελοντών του Ντονμπάς».

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Ημερομηνία γέννησης: 9.10.1975

Πρώην αποκαλούμενος «de facto αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για κοινωνικές υποθέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Ημερομηνία γέννησης: 6.11.1958

Τόπος γέννησης: Ντονέτσκ

Πρώην αποκαλούμενος «υπουργός Ενημέρωσης και Μαζικής Επικοινωνίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Μέλος του αποκαλούμενου «Λαϊκού Συμβουλίου» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Υπεύθυνος για τις δραστηριότητες προπαγάνδας υπέρ της απόσχισης της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Ημερομηνία γέννησης: 20.6.1956 ή 6.10.1956

Τόπος γέννησης: Djerzjinsk, περιφέρεια Ντονέτσκ

Διοικητής δυνάμεων των Κοζάκων.

Υπεύθυνος για τη διοίκηση αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, που μάχονται κατά των ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Ημερομηνία γέννησης: 23.12.1960

Τόπος γέννησης: Vyselki, περιφέρεια Krasnodar

Πρώην Κυβερνήτης του Krasnodar Krai.

Του απονεμήθηκε το μετάλλιο «για την απελευθέρωση της Κριμαίας» από τον υπηρεσιακό επικεφαλής της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας για την υποστήριξη που παρέσχε στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας. Με την ευκαιρία αυτή, ο υπηρεσιακός επικεφαλής της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας δήλωσε ότι ο Tkachyov ήταν ένας από τους πρώτους που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη νέα «ηγεσία» της Κριμαίας.

Νυν υπουργός γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (από τις 22 Απριλίου 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Ημερομηνία γέννησης: 5.7.1983 ή 10.3.1983

Τόπος γέννησης: Kakhovka (περιφέρεια Χερσώνας)

Υπό την ιδιότητά της ως πρώην «υπουργού Εξωτερικών», όπως αποκαλείται, ήταν υπεύθυνη για την υπεράσπιση της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», υπονομεύοντας την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επιπροσθέτως, ο τραπεζικός της λογαριασμός χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση παράνομων αυτονομιστικών ομάδων. Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τον ρόλο αυτόν, έχει συνεπώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών των αυτονομιστών.

Μέλος του «Λαϊκού Συμβουλίου» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Ημερομηνία γέννησης: 21.1.1983

Τόπος γέννησης: Debalcevo

Συνδέεται με την «Λαϊκή πολιτοφυλακή του Ντονμπάς». Έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι οι δυνάμεις της θα συνεχίσουν να μάχονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο Rudenko έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Αποκαλούμενος «βουλευτής του λαού» (μέλος) του επονομαζόμενου «Λαϊκού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Ημερομηνία γέννησης: 21.6.1973

Τόπος γέννησης: περιφέρεια Rostov (Ρωσία)

Αντικατέστησε τον Marat Bashirov στη θέση του αποκαλούμενου «πρωθυπουργού» της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Προηγουμένως ήταν ενεργό μέλος της πολιτοφυλακής «Νοτιοανατολικός Στρατός». Ο Tsypkalov έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Πιθανή ημερομηνία γέννησης: 27.12.1977

Πρώην «υπουργός κρατικής ασφάλειας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Συνδέεται με τον Vladimir Antyufeyev, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις αυτονομιστικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμενης «Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών των αυτονομιστών. «Εκτελεστικός διευθυντής» της «ένωσης εθελοντών του Ντονμπάς».

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Ημερομηνία γέννησης: 23.9.1976

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Εκπρόσωπος της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» στη Μόσχα. Σε δηλώσεις του, έχει μεταξύ άλλων υποστηρίξει ότι η πολιτοφυλακή είναι έτοιμη να διεξαγάγει ανταρτοπόλεμο και να κατάσχει οπλικά συστήματα από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Εκ των ηγετών της «ένωσης εθελοντών του Ντονμπάς».

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Ημερομηνία γέννησης: 23.5.1971

Τόπος γέννησης: Dzhankoy

Αποκαλούμενος «πρώτος Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» της Κριμαίας. Ο Sheremet διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 16ης Μαρτίου στην Κριμαία για την ένωσή της με τη Ρωσία. Την περίοδο της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, ο Sheremet ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, διοικητής των προσκείμενων στη Μόσχα «δυνάμεων αυτοάμυνας» που δραστηριοποιούνταν στην Κριμαία. Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Ημερομηνία γέννησης: 7.1.1972

Τόπος γέννησης: Pavlov-on-the-Neva

Πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Δούμας. Στις 20 Μαρτίου 2014 υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπονδιακών οντοτήτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (άλλως Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Ημερομηνία γέννησης: 29.9.1982

Υπό την ιδιότητά του ως «επικεφαλής της κεντρικής εκλογικής επιτροπής του Λουχάνσκ» ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση των αποκαλούμενων «εκλογών» της 2ας Νοεμβρίου 2014 στην επονομαζόμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ». Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και είναι, ως εκ τούτου, παράνομες. Τον Οκτώβριο του 2015 διορίστηκε «υπουργός Δικαιοσύνης» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων και τη διοργάνωση των παράνομων «εκλογών», υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (άλλως Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Ημερομηνία γέννησης: 15.9.1981

Τόπος γέννησης: Λουγκάνσκ

Εκπρόσωπος της «Οικονομικής Ένωσης του Λουγκάνσκ» στο «Εθνικό Συμβούλιο» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Ήταν υποψήφιος στις αποκαλούμενες «εκλογές» της 2ας Νοεμβρίου 2014 για τη θέση του «Επικεφαλής» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και είναι, ως εκ τούτου, παράνομες. Από το 2014 είναι ο «επικεφαλής» της αποκαλούμενης «ομοσπονδίας συνδικάτων» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων και την επίσημη συμμετοχή του ως υποψηφίου στις παράνομες «εκλογές», υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Ημερομηνία γέννησης: 3.2.1963

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Πρώην «αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπεύθυνος για τα οικονομικά» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Ημερομηνία γέννησης: 29.8.1969

Πρώην «υπουργός Άμυνας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV άλλως Fritz, Serbian (Σέρβος) (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 30.4.1991 ή 30.1.1991

Τόπος γέννησης: Αγία Πετρούπολη

Διοικητής της Μονάδας «Rusich», ένοπλης ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (άλλως Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (άλλως Моторoла)

Ημερομηνία γέννησης: 2.2.1983

Τόπος γέννησης: Ukhta, Κόμι

Διοικητής του τάγματος «Σπάρτη», ένοπλης ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Ημερομηνία γέννησης: 27.6.1966 ή 21.6.1966

Τόπος γέννησης: Ντονέτσκ

Αποκαλούμενος «Αναπληρωτής Διοικητής» του Υπουργείου Άμυνας της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Ημερομηνία γέννησης: 20.5.1972 ή 30.5.1972

Τόπος γέννησης: Λουχάνσκ

Αποκαλούμενος «υπουργός Δικαιοσύνης» της παράνομης επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ». Πρόεδρος της «κεντρικής εκλογικής επιτροπής» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ» από τον Οκτώβριο του 2015.

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) άλλως KUZOVLEV

 

Αποκαλούμενος «Ανώτατος Διοικητής της Λαϊκής Πολιτοφυλακής» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και έχει αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Ημερομηνία γέννησης: 20.11.1988

Τόπος γέννησης: Krasnoarmëisk

Πρώην αποκαλούμενη «υπουργός δικαιοσύνης» της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Ημερομηνία γέννησης: 5.1.1967

Αποκαλούμενος «υπουργός εσόδων και φόρων» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Ημερομηνία γέννησης: 10.12.1976

Πρώην αποκαλούμενη «υπουργός οικονομικής ανάπτυξης και εμπορίου» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και έχει αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Ημερομηνία γέννησης: 8.5.1956

Τόπος γέννησης: Κάουνας, Λιθουανία

Πρώην πρώτος αναπληρωτής υπουργός άμυνας (ως τις 17 Νοεμβρίου 2015). Με αυτή την ιδιότητα εμπλέκεται στη στήριξη της ανάπτυξης ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμμετέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή απειλεί την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Ημερομηνία γέννησης: 9.11.1963

Τόπος γέννησης: ΛΔΓ (DDR)

Διοικητής της Δυτικής Στρατιωτικής Περιοχής από τις 10 Νοεμβρίου 2015. Πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Κεντρικών Επιχειρήσεων και υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή της στρατιωτικής εκστρατείας των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις δηλωθείσες δραστηριότητες του Γενικού Επιτελείου, ασκώντας επιχειρησιακό έλεγχο επί των ενόπλων δυνάμεων, εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της ρωσικής κυβερνητικής πολιτικής με την οποία απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 

Ονομασία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Chernomorneftegaz» (παλαιότερα γνωστή ως PJSC Chernomorneftegaz)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην επιχείρηση Chernomorneftegaz εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 29 Νοεμβρίου 2014 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Chernomorneftegaz» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Καυσίμων και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited Liability Company «Port Feodosia» (παλαιότερα γνωστή ως Feodosia)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην επιχείρηση Feodosia εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Port Feodosia» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОРТ ФЕОДОСИЯ») στις 09 Φεβρουαρίου 2015. Ιδρυτής: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Αποκαλούμενη «Λαϊκή πολιτοφυλακή του Ντονμπάς»«Donbass People's Militia»«Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса»

Παράνομη ένοπλη αυτονομιστική ομάδα, υπεύθυνη για συμμετοχή σε μάχες κατά των ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, απειλώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την σταθερότητα και την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Μεταξύ άλλων, η ένοπλη ομάδα απέκτησε τον έλεγχο κάποιων κυβερνητικών κτιρίων στην ανατολική Ουκρανία στις αρχές Απριλίου 2014, υπονομεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Ο πρώην ηγέτης της Pavel Gubarev είναι υπεύθυνος για την κατάληψη του κτιρίου της περιφερειακής κυβέρνησης στο Ντονέτσκ με τις φιλορωσικές δυνάμεις και αυτοανακηρύχθηκε «λαϊκός κυβερνήτης».

25.7.2014

13.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της πόλης της Σεβαστούπολης «Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης» State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, «Sevastopol seaport» (πρώην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης» Государственное предприятие «Севастопольский морской торговый порт» Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» ενέκρινε στις 17 Μαρτίου 2014 το ψήφισμα αριθ. 1757-6/14 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανήκουν στα ουκρανικά υπουργεία υποδομών ή γεωργίας» με το οποίο απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Από άποψη εμπορικής κίνησης, πρόκειται για τον μεγαλύτερο εμπορικό θαλάσσιο λιμένα της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 6 Ιουνίου 2014 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της πόλης της Σεβαστούπολης, «Θαλάσσιος λιμένας Σεβαστούπολης», «Sevastopol seaport» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»). Ιδρυτής: Η κυβέρνηση της Σεβαστούπολης (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς»/«Καμίς Μπουρούν» Limited Liability Company «Kerch seaport»/ «Kamysh-Burun» (πρώην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς» Государственное предприятие «Керченский морской торговыйпорт» Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» ενέκρινε στις 17 Μαρτίου 2014 το ψήφισμα αριθ. 1757-6/14 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανήκουν στα ουκρανικά υπουργεία υποδομών ή γεωργίας» και στις 26 Μαρτίου 2014 το ψήφισμα αριθ. 1865-6/14 με τίτλο Σχετικά με την κρατική επιχείρηση «Θαλάσσιοι Λιμένες της Κριμαίας»('О Государственном предприятии «Крьмские морские порть») με το οποίο απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Από άποψη εμπορικής κίνησης, πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό θαλάσσιο λιμένα της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 9 Δεκεμβρίου 2014 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς»/«Καμίς Μπουρούν» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ «КАМЫШ-БУРУН»). Ιδρυτές: Limited Liability Company «Vostok-Capital», με έδρα το Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК КЭПИТАЛ»)· Limited Liability Company «Vostok», με έδρα το Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК»)· Limited Liability Company «Altcom Invest-Stroi», με έδρα το Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ») και Limited Liability Company «Altcom-Beton», με έδρα το Μπορισπόλ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ-БЕТОН»).

25.7.2014

15.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Universal-Avia» State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Universal-Avia» (πρώην κρατική επιχείρηση Universal-Avia Государственное предприятие «Универсал-Авиа» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Universal-Avia»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 24 Μαρτίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1794-6/14 με τίτλο «Σχετικά με την κρατική επιχείρηση “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal- Avia”('О Государственном предприятии “Универсал-Авиа”)» με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Universal-Avia» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 15 Ιανουαρίου 2015 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Universal-Avia» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «УНИВЕРСАЛ-АВИА»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Μεταφορών της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» της διοίκησης του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Federal State Budgetary Enterprise «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» of the Administration of the President of the Russian Federation (πρώην θέρετρο Resort «Nizhnyaya Oreanda» Санаторий «Нижняя Ореанда»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 21 Μαρτίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1767-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τα ζητήματα της δημιουργίας της Ένωσης Σανατορίων και Θερέτρων», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο θέρετρο «Nizhnyaya Oreanda» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 9 Οκτωβρίου 2014 ως επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» της διοίκησης του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «НИЖНЯЯ ОРЕАНДА» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Ιδρυτής: Η διοίκηση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Production-Agrarian Union “Massandra”» της διοίκησης του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Federal State Budgetary Enterprise «Production-Agrarian Union “Massandra” of the Administration of the President of the Russian Federation»(πρώην κρατικός όμιλος «Εθνική Ένωση παραγωγών “Massandra”»Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye «Massandra»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απριλίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφίσματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κρατικό όμιλο «Εθνική Ένωση παραγωγών “Massandra”» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρίσθηκε εκ νέου την 1η Αυγούστου 2014 ως επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Production-Agrarian Union “Massandra”» της διοίκησης του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МАССАНДРА» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Ιδρυτής: Η διοίκηση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Εθνικό ινστιτούτο οίνου “Magarach”» State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «National Institute of Wine “Magarach”» (πρώην «Κρατική επιχείρηση Magarach του εθνικού ινστιτούτου οίνου» Государственное предприятие Агрофирма «Магарач» Национального института винограда и вина «Магарач» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Agrofirma Magarach» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απριλίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφίσματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 15 Ιανουαρίου 2015 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Εθνικό ινστιτούτο οίνου “Magarach”» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Βιομηχανία αφρώδους οίνου “Novy Svet”» State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Factory of sparkling wine “Novy Svet”» (πρώην κρατική επιχείρηση «Βιομηχανία αφρώδους οίνου “Novy Svet”» Государственное предприятиеЗавод шампанских вин «Новый свет» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Zavod shampanskykh vin Novy Svet»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απριλίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφίσματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Zavod shampanskykh vin Novy Svet» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 4 Ιανουαρίου 2015 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Βιομηχανία αφρώδους οίνου “Novy Svet”» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН «НОВЫЙ СВЕТ»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

ΡΩΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, η Ρωσική Εθνική Εμπορική Τράπεζα (Russian National Commercial Bank — RNCB) περιήλθε πλήρως στην κατοχή της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Κυριαρχεί πλέον στην αγορά, ενώ δεν είχε καμία παρουσία στην Κριμαία πριν από την προσάρτηση. Αγοράζοντας ή αναλαμβάνοντας υποκαταστήματα τραπεζών που αποχώρησαν από την Κριμαία, η RNCB στήριξε υλικά και οικονομικά την δράση της ρωσικής κυβέρνησης για την ένταξη της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

30.7.2014


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/354 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2016

για την εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 224/2014 του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (1) και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 224/2014.

(2)

Στις 7 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, προσέθεσε ένα πρόσωπο και μία οντότητα στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 224/2014 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  ΕΕ L 70 της 11.3.2014, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 224/2014 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Α.   Πρόσωπα

«9.

Joseph KONY [γνωστός και ως (ψευδώνυμα): α) Kony· β) Joseph Rao Kony· γ) Josef Kony· δ) Le Messie sanglant]

Χαρακτηρισμός: Διοικητής του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (Lord's Resistance Army)

Ημερομηνία γέννησης: α) 1959· β) 1960· γ) 1961· δ) 1963· ε) 18 Σεπτ. 1964· στ) 1965· ζ) (Αύγ. 1961)· η) (Ιούλ. 1961)· θ) 1 Ιαν. 1961· ι) (Απρ. 1963)

Τόπος γέννησης: α) χωριό Palaro, κοινότητα Palaro, κομητεία Omoro, περφέρεια Gulu, Ουγκάντα, β) Odek, Omoro, Gulu, Ουγκάντα, γ) Atyak, Ουγκάντα

Ιθαγένεια: Διαβατήριο Ουγκάντας

Διεύθυνση: α) Vakaga, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Haute-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· γ) Basse-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· δ) Haut-Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· ε) Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· στ) Haut-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· ζ) Bas-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· η) [αναφερθείσα διεύθυνση: Kafia Kingi (περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί)]. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.)

Ημερομηνία καταχώρισης: 7 Μαρτίου 2016.

Άλλες πληροφορίες:

Ο Kony είναι ο ιδρυτής και ο ηγέτης του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) (CFe.002). Υπό την ηγεσία του ο LRA προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Ο LRA είναι υπεύθυνος για την απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ)· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Το όνομα του πατέρα του είναι Luizi Obol. Το όνομα της μητέρας του είναι Nora Obol.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Joseph Kony καταχωρίσθηκε στις 7 Μαρτίου 2016 δυνάμει των παραγράφων 12 και 13 (b), (c) και (d) της απόφασης 2262 (2016) ως “εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ”· “εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης”· “υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών στην ένοπλη σύγκρουση στην ΚΑΔ, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου” και “παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά κυκλώματα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού καθώς και αγρίων ζώων και σχετικών προϊόντων στην ΚΑΔ ή από την ΚΑΔ”.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Kony ίδρυσε τον Στρατό Αντίστασης του Κυρίου (LRA) και έχει περιγραφεί ως ιδρυτής, θρησκευτικός ηγέτης, πρόεδρος και ανώτατος διοικητής της ομάδας. Ο LRA, που εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980, προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Βρισκόμενος υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση, ο Kony διέταξε τον LRA να αποσυρθεί από την Ουγκάντα το 2005 και το 2006. Έκτοτε ο LRA επιχειρεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), την ΚΑΔ, το Νότιο Σουδάν και, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, το Σουδάν.

Ο Kony, ως επικεφαλής του LRA, καταστρώνει και εφαρμόζει τη στρατηγική του LRA, που περιλαμβάνει βασικές διαταγές για επιθέσεις και βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού. Από τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA, υπό την ηγεσία του Joseph Kony, προχώρησε στην απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την ΚΑΔ· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Οι δυνάμεις του LRA είναι κυρίως συγκεντρωμένες στην ανατολική ΚΑΔ και, σύμφωνα με αναφορές, στο Kafia Kingi (μια περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί, αλλά ελέγχεται στρατιωτικά από το Σουδάν) και πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά για την αρπαγή τροφίμων και προμηθειών. Οι μαχητές στήνουν ενέδρες για να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας όταν απαντούν σε επιθέσεις του LRA και κλέβουν τον εξοπλισμό τους, αλλά επιτίθενται και λεηλατούν επίσης χωριά στα οποία δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Επίσης ο LRA έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις σε ορυχεία διαμαντιών και χρυσού.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Kony. Το ΔΠΔ του έχει απαγγείλει δώδεκα κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που περιλαμβάνουν φόνο, υποδούλωση, σεξουαλική δουλεία, βιασμό, απάνθρωπες πράξεις για την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών και οδύνης, καθώς και είκοσι μία κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων φόνων, απάνθρωπης μεταχείρισης αμάχων, εσκεμμένων επιθέσεων εναντίον του άμαχου πληθυσμού, λεηλασιών, μεταξύ άλλων βιασμών, και στρατολόγηση παιδιών, μέσω απαγωγής, κάτω της ηλικίας των 15 ετών.

Ο Kony έχει δώσει βασικές διαταγές στους μαχητές να διαρπάζουν διαμάντια και χρυσό από μικρής κλίμακας εργάτες ορυχείων στην ανατολική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έχει αναφερθεί ότι κάποια από τα ορυκτά μεταφέρονται στη συνέχεια από την ομάδα του Kony στο Σουδάν ή ανταλλάσσονται με τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής ή μέλη των πρώην Σελεκά.

Ο Kony έχει επίσης δώσει εντολή στους μαχητές του να κυνηγούν λαθραία ελέφαντες στο εθνικό πάρκο Garamba της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, από όπου οι χαυλιόδοντες, σύμφωνα με αναφορές, μεταφέρονται διαμέσου της ανατολικής Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο Σουδάν, όπου ανώτατοι αξιωματικοί του LRA τους πωλούν και τους εμπορεύονται με Σουδανούς εμπόρους και τοπικούς αξιωματούχους. Το εμπόριο ελεφαντόδοντου αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την ομάδα του Kony. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.»

Β.   Οντότητες

«2.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (LORD'S RESISTANCE ARMY) [γνωστός και ως: α) LRA· β) Κίνημα Αντίστασης του Κυρίου (LRM)· γ) Κίνημα/Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRM/A)]

Διεύθυνση: α) Vakaga, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Haute-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· γ) Basse-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· δ) Haut-Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· e) Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· στ) Haut-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· ζ) Bas-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· η) [αναφερθείσα διεύθυνση: Kafia Kingi (περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί)]. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.)

Ημερομηνία καταχώρισης: 7 Μαρτίου 2016.

Άλλες πληροφορίες: Εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980. Έχει προβεί στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ηγέτης της είναι ο Joseph Kony.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου καταχωρίσθηκε στις 7 Μαρτίου 2016 δυνάμει των παραγράφων 12 και 13 (b), (c) και (d) της απόφασης 2262 (2016) ως “εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ”· “εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης”· “υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών στην ένοπλη σύγκρουση στην ΚΑΔ, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου” και “παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά κυκλώματα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού καθώς και αγρίων ζώων και σχετικών προϊόντων στην ΚΑΔ ή από την ΚΑΔ”.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο LRA, που εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980, προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Βρισκόμενος υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση, ο Joseph Kony, ηγέτης του LRA, διέταξε τους μαχητές του να αποσυρθούν από την Ουγκάντα το 2005 και το 2006. Έκτοτε ο LRA επιχειρεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), την ΚΑΔ, το Νότιο Σουδάν και, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, το Σουδάν.

Από τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA προχώρησε στην απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την ΚΑΔ· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Οι δυνάμεις του LRA είναι κυρίως συγκεντρωμένες στην ανατολική ΚΑΔ και, σύμφωνα με αναφορές, στο Kafia Kingi (μια περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί αλλά ελέγχεται στρατιωτικά από το Σουδάν), και πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά για την αρπαγή τροφίμων και προμηθειών. Οι μαχητές στήνουν ενέδρες για να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας όταν απαντούν σε επιθέσεις του LRA και κλέβουν τον εξοπλισμό τους, αλλά επιτίθενται και λεηλατούν επίσης χωριά στα οποία δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Επίσης ο LRA έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις σε ορυχεία διαμαντιών και χρυσού.

Στους πυρήνες του LRA υπάρχουν συχνά αιχμάλωτοι που εξαναγκάζονται να δουλεύουν ως αχθοφόροι, μάγειροι και σεξουαλικοί σκλάβοι. Ο LRA προβαίνει σε πράξεις βίας με βάση το φύλο, μεταξύ άλλων βιασμούς γυναικών και κοριτσιών.

Τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA απήγαγε δεκάδες άτομα στο Haute-Kotto. Αναφέρεται ότι ο LRA μπλέκεται στις απαγωγές εκατοντάδων αμάχων στην ΚΑΔ από τις αρχές του 2014.

Στις αρχές του 2014 μαχητές του LRA επιτέθηκαν πολλές φορές στο Obo, στη νομαρχία Haut-Mbomou της ανατολικής ΚΑΔ.

Ο LRA συνέχισε τις επιθέσεις στο Obo και σε άλλα σημεία της νοτιοανατολικής ΚΑΔ μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των πιθανόν συντονισμένων επιθέσεων και απαγωγών στη νομαρχία Mbomou στις αρχές Ιουνίου.

Τουλάχιστον από το 2014 ο LRA εμπλέκεται στο λαθραίο κυνήγι και τη λαθραία διακίνηση ελεφάντων για να αποκτήσει έσοδα. Σύμφωνα με αναφορές ο LRA διακινεί λαθραία ελεφαντόδοντο από το εθνικό πάρκο Garamba στη βόρεια ΛΔΚ στο Νταρφούρ, το οποίο ανταλλάσσει με όπλα και προμήθειες. Αναφέρεται ότι ο LRA μεταφέρει μέσω της ΚΑΔ χαυλιόδοντες ελεφάντων που έχουν σκοτωθεί παράνομα για να τους πουλήσει στο Νταρφούρ, Σουδάν. Πέραν τούτου, από τις αρχές του 2014, αναφέρεται ότι ο Kony έχει διατάξει τους μαχητές του LRA να διαρπάζουν διαμάντια και χρυσό από εργάτες ορυχείων στην ανατολική ΚΑΔ προς μεταφορά στο Σουδάν. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015, μαχητές του LRA οπλισμένοι με βαρέα όπλα απήγαγαν αμάχους από το Kpangbayanga, Haut-Mbomou, και έκλεψαν τρόφιμα.

Στις 20 Απριλίου 2015 μια επίθεση του LRA και η απαγωγή παιδιών από το Ndambissoua, νοτιοανατολική ΚΑΔ, έκανε τους περισσότερους κατοίκους του χωριού να τραπούν σε φυγή. Και στις αρχές Ιουλίου του 2015 ο LRA επιτέθηκε σε πολλά χωριά στα νότια της νομαρχίας Haute-Kotto· οι επιθέσεις περιλάμβαναν λεηλασίες, βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, πυρπολήσεις σπιτιών και απαγωγές.

Από τον Ιανουάριο του 2016 οι επιθέσεις που αποδίδονται στον LRA έχουν πολλαπλασιαστεί στο Mbomou, στο Haut-Mbomou και στο Haute-Kotto, επηρεάζουν δε ιδίως τις περιοχές με ορυχεία του Haute-Kotto. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν λεηλασίες, βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, καταστροφές περιουσιών και απαγωγές. Έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό του πληθυσμού, περιλαμβανομένων περίπου 700 ανθρώπων που αναζήτησαν καταφύγιο στο Bria.»


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/355 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών απαιτήσεων για τη ζελατίνη, το κολλαγόνο και τα ιδιαιτέρως εξευγενισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 καθορίζει ειδικούς κανόνες για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις ειδικές απαιτήσεις για τις πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

(2)

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση προέρχονται από πηγές που πληρούν τις απαιτήσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

(3)

Η Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου. Οι εγκαταστάσεις που παράγουν τις εν λόγω πρώτες ύλες εφαρμόζουν ειδικές επεξεργασίες για να αποκλείσουν τυχόν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων που συνδέονται με τις εν λόγω πρώτες ύλες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επιτρέπονται οι εν λόγω επεξεργασίες πριν από τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης.

(4)

Είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις για τη διαδικασία παραγωγής κολλαγόνου ώστε να επιτρέπονται πρακτικές αλλαγές στην περίπτωση που αυτές δεν οδηγούν σε διαφορετικό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

(5)

Οι αναλυτικές μέθοδοι για τον έλεγχο των ορίων καταλοίπων σε ζελατίνη και κολλαγόνο θα πρέπει να προσαρμόζονται στις καταλληλότερες και πιο πρόσφατα επικυρωμένες μεθόδους.

(6)

Για να κατοχυρώνεται η ασφάλεια ορισμένων ιδιαιτέρως εξευγενισμένων προϊόντων, η επιβολή των διατάξεων της ΕΕ και ο θεμιτός ανταγωνισμός όσον αφορά τις πρώτες ύλες που προέρχονται από το εσωτερικό της Ένωσης και από τρίτες χώρες είναι σκόπιμο να εναρμονιστούν οι όροι και να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή ορισμένων ιδιαιτέρως εξευγενισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η εισαγωγή άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, για τα οποία το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 δεν ορίζει ειδικές απαιτήσεις, εξακολουθεί να επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 της Επιτροπής (2).

(7)

Συνεπώς, το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το τμήμα XIV τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο κεφάλαιο I, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

α)

Οι πρώτες ύλες που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία διατήρησης εκτός από την ψύξη, την κατάψυξη ή την ταχεία κατάψυξη πρέπει να προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν καταχωριστεί ή εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ή του παρόντος κανονισμού.

β)

Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες επεξεργασμένες πρώτες ύλες:

i)

οστά, εκτός από τα ειδικά υλικά κινδύνου όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, τα οποία προέρχονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και έχουν καταχωριστεί από αυτή και τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες:

θρυμματισμός σε τεμάχια των 15 mm περίπου και απολίπανση με ζεστό νερό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 °C για τουλάχιστον 30 λεπτά, τουλάχιστον 80 °C για τουλάχιστον 15 λεπτά ή τουλάχιστον 90 °C για τουλάχιστον 10 λεπτά και, στη συνέχεια, διαχωρισμός και, μετέπειτα, πλύσιμο και στέγνωμα επί 20 λεπτά τουλάχιστον υπό ρεύμα θερμού αέρα με αρχική θερμοκρασία τουλάχιστον 350 °C ή για 15 λεπτά σε ρεύμα θερμού αέρα με αρχική θερμοκρασία άνω των 700 °C,

ξήρανση στον ήλιο για περίοδο 42 ημερών σε μέση θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C,

επεξεργασία με οξύ, τέτοια ώστε το pH να διατηρείται κάτω από το 6 στον πυρήνα για τουλάχιστον μία ώρα πριν από την ξήρανση·

ii)

δορές και δέρματα εκτρεφόμενων μηρυκαστικών, δέρματα χοίρων, δέρματα πουλερικών, καθώς και δορές και δέρματα άγριων θηραμάτων τα οποία προέρχονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και έχουν καταχωριστεί από αυτήν και τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες:

επεξεργασία με αλκάλιο για να επιτευχθεί pH > 12 στον πυρήνα, ακολουθούμενη από αλάτιση επί τουλάχιστον επτά ημέρες,

ξήρανση για περίοδο τουλάχιστον 42 ημερών σε θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C,

επεξεργασία με οξύ, τέτοια ώστε το pH να διατηρείται κάτω από το 5 στον πυρήνα για τουλάχιστον μία ώρα,

επεξεργασία με αλκάλιο σε όλη την έκταση του υλικού σε pH > 12 για τουλάχιστον 8 ώρες·

iii)

οστά, εκτός από τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, δορές και δέρματα εκτρεφόμενων μηρυκαστικών, δέρματα χοίρων, δέρματα πουλερικών, δέρματα ιχθύων, καθώς και δορές και δέρματα άγριων θηραμάτων που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν αυτών που ορίζονται στο σημείο i) ή ii) και προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν καταχωριστεί ή εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Για τους σκοπούς των πρώτων 2 περιπτώσεων του στοιχείου β) σημείο ii), η διάρκεια της επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τον χρόνο μεταφοράς.

Οι επεξεργασμένες πρώτες ύλες που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημεία i) και ii) πρέπει να προέρχονται από:

κατοικίδια και εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, χοίρους και πουλερικά τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και των οποίων τα σφάγια έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν επιθεώρησης πριν και μετά τη σφαγή, ή

θανατωθέντα άγρια θηράματα των οποίων τα πτώματα έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση έπειτα από επιθεώρηση μετά τη θανάτωση.».

β)

Στο κεφάλαιο II, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:

«3.

Μετά τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ, και με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, οι πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση της υγείας των ζώων, πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού.

Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων, των αποβλήτων, του αχρησιμοποίητου ή του πλεονάζοντος υλικού, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μετάδοσης νόσων στα ζώα.».

γ)

Το κεφάλαιο IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ζελατίνη πληροί τα όρια για τα κατάλοιπα που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατάλοιπο

Όριο

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τελευταία έκδοση)

50 ppm

H2O2 (Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τελευταία έκδοση)

10 ppm»

2)

Το τμήμα XV τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην εισαγωγή, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που παρασκευάζουν κολλαγόνο πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, τα προϊόντα που προέρχονται από το κολλαγόνο πρέπει να παράγονται από κολλαγόνο που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.».

β)

Στο κεφάλαιο I, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

α)

Οι πρώτες ύλες που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία διατήρησης εκτός από την ψύξη, την κατάψυξη ή την ταχεία κατάψυξη πρέπει να προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν καταχωριστεί ή εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ή του παρόντος κανονισμού.

β)

Μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες επεξεργασμένες πρώτες ύλες:

i)

οστά, εκτός από τα ειδικά υλικά κινδύνου όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, τα οποία προέρχονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και έχουν καταχωριστεί από αυτήν, και τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες:

θρυμματισμός σε τεμάχια των 15 mm περίπου και απολίπανση με ζεστό νερό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 70 °C για τουλάχιστον 30 λεπτά, τουλάχιστον 80 °C για τουλάχιστον 15 λεπτά ή τουλάχιστον 90 °C για τουλάχιστον 10 λεπτά και, στη συνέχεια, διαχωρισμός και, μετέπειτα, πλύσιμο και στέγνωμα επί 20 λεπτά τουλάχιστον υπό ρεύμα θερμού αέρα με αρχική θερμοκρασία τουλάχιστον 350 °C ή για 15 λεπτά σε ρεύμα θερμού αέρα με αρχική θερμοκρασία άνω των 700 °C,

ξήρανση στον ήλιο για περίοδο τουλάχιστον 42 ημερών σε μέση θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C,

επεξεργασία με οξύ, τέτοια ώστε το pH να διατηρείται κάτω από το 6 στον πυρήνα για τουλάχιστον μία ώρα πριν από την αποξήρανση·

ii)

δορές και δέρματα εκτρεφόμενων μηρυκαστικών, δέρματα χοίρων, δέρματα πουλερικών, δορές και δέρματα άγριων θηραμάτων τα οποία προέρχονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και έχουν καταχωριστεί από αυτήν, και τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες επεξεργασίες:

επεξεργασία με αλκάλιο για να επιτευχθεί pH > 12 στον πυρήνα, ακολουθούμενη από αλάτιση επί τουλάχιστον επτά ημέρες,

ξήρανση για περίοδο τουλάχιστον 42 ημερών σε θερμοκρασία τουλάχιστον 20 °C,

επεξεργασία με οξύ, τέτοια ώστε το pH να διατηρείται κάτω από το 5 στον πυρήνα για τουλάχιστον μία ώρα,

επεξεργασία με αλκάλιο σε όλη την έκταση του υλικού σε pH > 12 για τουλάχιστον 8 ώρες·

iii)

οστά, εκτός από τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, δορές και δέρματα εκτρεφόμενων μηρυκαστικών, δέρματα χοίρων, δέρματα πουλερικών, δέρματα ιχθύων και δορές και δέρματα άγριων θηραμάτων που δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία πέραν αυτών που ορίζονται στο σημείο i) ή ii) και προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν καταχωριστεί ή εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Για τους σκοπούς των πρώτων δύο περιπτώσεων του σημείου ii) της παραγράφου β), η διάρκεια της επεξεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τον χρόνο μεταφοράς.

Οι επεξεργασμένες πρώτες ύλες που αναφέρονται στην παράγραφο β) πρέπει να προέρχονται από:

κατοικίδια και εκτρεφόμενα μηρυκαστικά, χοίρους και πουλερικά τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και των οποίων τα σφάγια έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν επιθεώρησης πριν και μετά τη σφαγή, ή

θανατωθέντα άγρια θηράματα των οποίων τα πτώματα έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση έπειτα από επιθεώρηση μετά τη θανάτωση.».

γ)

Στο κεφάλαιο II προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:

«3.

Μετά τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ, και με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας, οι πρώτες ύλες για την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση της υγείας των ζώων, πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού.

Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς διάθεσης των ζωικών υποπροϊόντων, των αποβλήτων, του αχρησιμοποίητου ή του πλεονάζοντος υλικού, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μετάδοσης νόσων σε ζώα.».

δ)

Στο κεφάλαιο III, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής κολλαγόνου πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:

α)

όλα τα υλικά οστών μηρυκαστικών τα οποία προέρχονται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί ή σφαγεί σε χώρες ή περιφέρειες με ελεγχόμενο ή απροσδιόριστο κίνδυνο ΣΕΒ, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, υποβάλλονται σε διαδικασία που εξασφαλίζει ότι έχουν κονιοποιηθεί, απολιπανθεί με θερμό νερό και υποβληθεί σε επεξεργασία με αραιό υδροχλωρικό οξύ (με ελάχιστη συγκέντρωση 4 % και pH < 1,5) για διάστημα τουλάχιστον δύο ημερών· η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να ακολουθείται από ρύθμιση του pH με οξύ ή αλκάλιο ακολουθούμενη από:

i)

είτε μία ή περισσότερες εκπλύσεις και τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

διήθηση,

άλεση,

εξώθηση·

ii)

είτε οποιαδήποτε εγκεκριμένη ισοδύναμη διαδικασία·

β)

οι πρώτες ύλες, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο α), υποβάλλονται σε επεξεργασία που περιλαμβάνει πλύσιμο και ρύθμιση του pH με οξύ ή αλκάλιο η οποία ακολουθείται από:

i)

είτε μία ή περισσότερες εκπλύσεις και τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

διήθηση,

άλεση,

εξώθηση·

ii)

είτε οποιαδήποτε εγκεκριμένη ισοδύναμη διαδικασία.».

ε)

Το κεφάλαιο IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν ότι το κολλαγόνο πληροί τις ανώτατες τιμές καταλοίπων που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κατάλοιπο

Όριο

As

1 ppm

Pb

5 ppm

Cd

0,5 ppm

Hg

0,15 ppm

Cr

10 ppm

Cu

30 ppm

Zn

50 ppm

SO2 (Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τελευταία έκδοση)

50 ppm

H2O2 (Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, τελευταία έκδοση)

10 ppm»

3)

Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα XVI:

«ΤΜΗΜΑ XVI: ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΗ ΘΕΙΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ, ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥ, ΧΙΤΟΖΑΝΗ, ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ, ΠΥΤΙΑ, ΙΧΘΥΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

1.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που παρασκευάζουν τα ιδιαιτέρως εξευγενισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης:

α)

θειική χονδροϊτίνη,

β)

υαλουρονικό οξύ,

γ)

άλλα προϊόντα υδρόλυσης χόνδρου,

δ)

χιτοζάνη,

ε)

γλυκοζαμίνη,

στ)

πυτία,

ζ)

ιχθυόκολλα,

η)

αμινοξέα που είναι εγκεκριμένα ως πρόσθετα τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν αποκλείει κάθε κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία.

2.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των ιδιαιτέρως εξευγενισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να προέρχονται από:

α)

ζώα, συμπεριλαμβανομένων των φτερών τους, τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και των οποίων τα σφάγια έχουν κριθεί κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση κατόπιν επιθεώρησης πριν και μετά τη σφαγή·

β)

προϊόντα αλιείας που συμμορφώνονται με το τμήμα VIII.

Οι τρίχες ανθρώπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή για την παραγωγή αμινοξέων.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).»."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1079/2013 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 292 της 1.11.2013, σ. 10).


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/29


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/356 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

135,3

MA

100,8

SN

176,8

TN

112,1

TR

107,6

ZZ

126,5

0707 00 05

MA

84,8

TR

154,5

ZZ

119,7

0709 93 10

MA

62,1

TR

156,5

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

43,8

IL

76,8

MA

51,1

TN

54,3

TR

64,7

ZZ

58,1

0805 50 10

MA

123,2

TR

82,8

ZZ

103,0

0808 10 80

BR

88,6

CL

93,0

CN

66,5

US

177,0

ZZ

106,3

0808 30 90

AR

102,7

CL

152,2

CN

103,0

TR

143,8

ZA

114,0

ZZ

123,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/31


ΑΠΌΦΑΣΗ (EE) 2016/357 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2016

για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ — πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας όσον αφορά τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας υπό την ιδιότητα παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, τη χρηματοδοτική συνεισφορά και το προσωπικό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 352 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου τον Δεκέμβριο 1997 αποφασίστηκε η συμμετοχή στους οργανισμούς της Ένωσης ως τρόπος ενίσχυσης της προενταξιακής στρατηγικής. Τα συμπεράσματα του εν λόγω Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ορίζουν ότι «τα υποψήφια κράτη θα μπορούν να συμμετέχουν σε οργανισμούς της Ένωσης, κατόπιν αποφάσεως που θα λαμβάνεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου (1) προβλέπει ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Οργανισμός») είναι ανοικτός στη συμμετοχή υποψήφιων χωρών εντός του πλαισίου που καθορίζεται στα άρθρα 4 και 5.

(3)

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμμερίζεται τους σκοπούς και τους στόχους του Οργανισμού και αποδέχεται το πεδίο εφαρμογής και την περιγραφή των καθηκόντων του Οργανισμού, όπως αυτά προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007.

(4)

Απώτατος στόχος της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι να γίνει μέλος της Ένωσης, και η συμμετοχή της στον Οργανισμό θα βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο μόνο

Η θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ — πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σχετικά με τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας υπό την ιδιότητα παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες βασίζεται στο σχέδιο απόφασης του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ — πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1).


ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2016 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ — ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

της …

για τη συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας υπό την ιδιότητα παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες, εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, τη χρηματοδοτική συνεισφορά και το προσωπικό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΕ — ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου (1),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου τον Δεκέμβριο 1997 αποφασίστηκε η συμμετοχή στους οργανισμούς της Ένωσης ως τρόπος ενίσχυσης της προενταξιακής στρατηγικής. Τα συμπεράσματα του εν λόγω Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ορίζουν ότι «τα υποψήφια κράτη θα μπορούν να συμμετέχουν σε οργανισμούς της Ένωσης, κατόπιν αποφάσεως που θα λαμβάνεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

(2)

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμμερίζεται τους σκοπούς και τους στόχους του Οργανισμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός») και αποδέχεται το πεδίο εφαρμογής και την περιγραφή των καθηκόντων του Οργανισμού, όπως αυτά προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007.

(3)

Είναι σκόπιμο να επιτραπεί η συμμετοχή της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με την ιδιότητα του παρατηρητή στις εργασίες του Οργανισμού και να καθοριστούν οι λεπτομέρειες αυτής της συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων και διατάξεων σχετικών με τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Οργανισμός, τη χρηματοδοτική συνεισφορά και το προσωπικό.

(4)

Επίσης, θα πρέπει να χορηγηθεί στον Οργανισμό η δυνατότητα να ασχολείται με ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στον βαθμό που απαιτείται για τη σταδιακή ευθυγράμμισή της προς τη νομοθεσία της Ένωσης.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68, ο διευθυντής του Οργανισμού μπορεί να επιτρέψει την πρόσληψη υπηκόων της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, συμμετέχει υπό την ιδιότητα του παρατηρητή στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 168/2007.

Άρθρο 2

1.   Ο Οργανισμός μπορεί να ασχολείται με ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στον βαθμό που απαιτείται για τη σταδιακή ευθυγράμμισή της προς τη νομοθεσία της Ένωσης.

2.   Προς τούτο, ο Οργανισμός θα μπορεί να εκτελεί στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τα καθήκοντα που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007.

Άρθρο 3

H χρηματοδοτική συνεισφορά της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις δραστηριότητες του Οργανισμού που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 διέπεται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

1.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας διορίζει πρόσωπα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 ως παρατηρητή και αναπληρωτή παρατηρητή. Τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν στις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου επί ίσοις όροις με τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται από τα κράτη μέλη, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

2.   Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας διορίζει έναν δημόσιο υπάλληλο ως εθνικό αξιωματικό σύνδεσμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007.

3.   Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ονόματα, τα προσόντα και τα στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 5

Τα δεδομένα που παρέχονται ή ανακοινώνονται από τον Οργανισμό μπορούν να δημοσιευθούν και να τεθούν στη διάθεση του κοινού, με την επιφύλαξη ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες τυγχάνουν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας του ιδίου βαθμού προστασίας που τυγχάνουν και στην Ένωση.

Άρθρο 6

Ο Οργανισμός απολαύει στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας της ίδιας νομικής ικανότητας της οποίας απολαύουν οι νομικές οντότητες σύμφωνα με το δίκαιο της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Άρθρο 7

Για να μπορεί ο Οργανισμός και το προσωπικό του να εκτελούν τα καθήκοντά τους, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας χορηγεί τα ίδια προνόμια και ασυλίες με αυτά που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 4, τα άρθρα 5 και 6, τα άρθρα 10 έως 13 και τα άρθρα 15, 17 και 18 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας απόφασης και τα κοινοποιούν στο συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία της έκδοσής της.

…,

Για το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης

Ο Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 84 της 20.3.2004, σ. 13.

(2)  ΕΕ L 53 της 22.2.2007, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά που πρέπει να καταβληθεί από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή της στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Οργανισμός»), όπως θεσπίζεται στο σημείο 2, αντιπροσωπεύει το πλήρες κόστος της συμμετοχής της.

2.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά που πρέπει να καταβληθεί από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ακόλουθη:

Έτος 1:

165 000 EUR

Έτος 2:

170 000 EUR

Έτος 3:

175 000 EUR

3.

Η ενδεχόμενη παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο προγραμμάτων συνδρομής της Ένωσης θα αποφασισθεί χωριστά με βάση το σχετικό πρόγραμμα της Ένωσης.

4.

Η διαχείριση της συνεισφοράς της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα γίνεται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό (1) που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.

Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής στα οποία υποβάλλονται οι αντιπρόσωποι και εμπειρογνώμονες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε σχέση με τη συμμετοχή τους στον Οργανισμό ή σε συνεδριάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος εργασιών του Οργανισμού επιστρέφονται από τον Οργανισμό υπό τους ίδιους όρους και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν επί του παρόντος για τα κράτη μέλη της Ένωσης.

6.

Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και στην αρχή κάθε επομένου έτους η Επιτροπή θα απευθύνει στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας πρόσκληση για την καταβολή ποσού αντίστοιχου προς τη συνεισφορά της στον Οργανισμό δυνάμει της παρούσας απόφασης. Για το πρώτο ημερολογιακό έτος της συμμετοχής της η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα καταβάλει κατ' αναλογία συνεισφορά η οποία θα υπολογισθεί από την ημερομηνία έναρξης της συμμετοχής της έως το τέλος του έτους. Για τα επόμενα έτη η συνεισφορά θα είναι η προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση.

7.

Η συνεισφορά αυτή εκφράζεται σε ευρώ και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής σε ευρώ.

8.

Η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα καταβάλει τη συνεισφορά της σύμφωνα με την πρόσκληση καταβολής για το τμήμα που της αναλογεί το αργότερο εντός 30 ημερών μετά την αποστολή της πρόσκλησης από την Επιτροπή.

9.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην καταβολή της συνεισφοράς οδηγεί σε πληρωμή τόκων από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το οφειλόμενο ποσό από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής. Το επιτόκιο αντιστοιχεί στο επιτόκιο που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής, για τις συναλλαγές της σε ευρώ, προσαυξημένο κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/35


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/358 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Μαρτίου 2016

με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλική Δημοκρατία να εφαρμόσει μειωμένα επίπεδα φορολογίας για τη βενζίνη και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η εκτελεστική απόφαση 2013/193/ΕΕ του Συμβουλίου (2) επιτρέπει στη Γαλλική Δημοκρατία (εφεξής «Γαλλία») να εφαρμόσει, για περίοδο τριών ετών, μειωμένα επίπεδα φορολογίας για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την αμόλυβδη βενζίνη που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης, για τους σκοπούς διοικητικής μεταρρύθμισης η οποία αφορά την αποκέντρωση ορισμένων ειδικών αρμοδιοτήτων που ασκούσε προηγουμένως η κεντρική διοίκηση. Η απόφαση 2013/193/ΕΕ έπαψε να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(2)

Με επιστολή της 20ής Οκτωβρίου 2015, η Γαλλία ζήτησε να επιτραπεί στις γαλλικές περιφέρειες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, που δεν θα υπερβαίνουν τα 17,7 EUR ανά 1 000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης και τα 11,5 EUR ανά 1 000 λίτρα πετρελαίου εσωτερικής καύσης, για δύο επιπλέον έτη μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(3)

Η εκτελεστική απόφαση 2013/193/ΕΕ εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο που ζήτησε η Γαλλία πληρούσε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, που επιτρέπει φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις αποκλειστικά για λόγους ειδικής πολιτικής. Ειδικότερα, θεωρήθηκε ότι το εν λόγω μέτρο δεν εμποδίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θεωρήθηκε επίσης ότι συνάδει με τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(4)

Το εθνικό μέτρο εντάσσεται αφενός στο πλαίσιο πολιτικής που αποσκοπεί στην αύξηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας βελτιώνοντας την ποιότητα και μειώνοντας το κόστος των δημόσιων υπηρεσιών, και αφετέρου στο πλαίσιο πολιτικής της αποκέντρωσης. Η Γαλλία προτίθεται να παράσχει στις περιφέρειές της ένα πρόσθετο κίνητρο για τη βελτίωση της ποιότητας της διοίκησής τους με διαφανή τρόπο. Εν προκειμένω, η εκτελεστική απόφαση 2013/193/ΕΕ απαιτεί τη σύνδεση των μειώσεων με τις αντικειμενικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις περιφέρειες στις οποίες αυτές εφαρμόζονται. Συνεπώς, ορισμένες περιφέρειες με ακαθάριστο εθνικό προϊόν χαμηλότερο του μέσου όρου ή ποσοστό ανεργίας υψηλότερο από τον μέσο όρο εφάρμοσαν χαμηλότερους συντελεστές. Γενικότερα, το εθνικό μέτρο βασίζεται σε λόγους ειδικής πολιτικής.

(5)

Τα αυστηρά όρια που επιβάλλονται για τη μείωση των συντελεστών σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και η εξαίρεση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης για εμπορική χρήση που χρησιμοποιείται ως προωθητικό από το πεδίο εφαρμογής του μέτρου υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά είναι πολύ χαμηλός.

(6)

Δεν έχουν αναφερθεί εμπόδια στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά συγκεκριμένα την κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων ως προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

(7)

Πριν από την επιβολή του μέτρου, θα προηγηθεί αύξηση της φορολογίας. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, καθώς και τις εμπειρίες που αποκομίστηκαν, στην παρούσα φάση το εθνικό μέτρο δεν φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με τις ενωσιακές πολιτικές που αφορούν την ενέργεια και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(8)

Όπως προκύπτει από το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, κάθε άδεια που χορηγείται δυνάμει αυτού πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένη χρονικά. Η Γαλλία ζήτησε τη χορήγηση της άδειας για περίοδο δύο ετών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η περίοδος εφαρμογής της παρούσας απόφασης σε δύο έτη.

(9)

Κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι η Γαλλία μπορεί να εφαρμόσει την ειδική μείωση στην οποία αναφέρεται η παρούσα απόφαση, σε συνέχεια της κατάστασης που ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016, δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης 2013/193/ΕΕ. Η αιτούμενη άδεια θα πρέπει επομένως να χορηγηθεί με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.

(10)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές φορολογίας στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης για εμπορική χρήση που χρησιμοποιείται ως προωθητικό, κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, δεν είναι επιλέξιμο για την εν λόγω μείωση.

2.   Μπορεί να επιτρέπεται στις διοικητικές περιφέρειες να εφαρμόζουν διαφοροποιημένες μειώσεις εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

οι μειώσεις δεν υπερβαίνουν τα 17,7 EUR ανά 1 000 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης ή τα 11,5 EUR ανά 1 000 λίτρα πετρελαίου εσωτερικής καύσης·

β)

οι μειώσεις δεν υπερβαίνουν τη διαφορά μεταξύ των επιπέδων της φορολογίας στο μη εμπορικό και στο εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό·

γ)

οι μειώσεις αποτελούν συνάρτηση των αντικειμενικών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούν στις περιφέρειες στις οποίες εφαρμόζονται·

δ)

η εφαρμογή περιφερειακών μειώσεων δεν έχει ως αποτέλεσμα να παρέχεται σε μια περιφέρεια ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο ενδοενωσιακό εμπόριο.

3.   Οι μειωμένοι συντελεστές πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, και ιδίως με τους ελάχιστους συντελεστές που καθορίζονται στο άρθρο 7.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η ισχύς της λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2013/193/EE του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλική Δημοκρατία να εφαρμόσει διαφοροποιημένα επίπεδα φορολογίας στα καύσιμα κινητήρων σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ (ΕΕ L 113 της 25.4.2013, σ. 15).


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/37


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/359 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2016

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

(2)

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1524 (2), με την οποία ανανέωσε τα μέτρα για ένα εξάμηνο.

(3)

Λόγω των συνεχιζόμενων δράσεων που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, η απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο.

(4)

Το Συμβούλιο επανεξέτασε τους ατομικούς χαρακτηρισμούς. Το παράρτημα θα πρέπει να τροποποιηθεί και οι καταχωρίσεις που αφορούν τρία πρόσωπα τα οποία απεβίωσαν θα πρέπει να διαγραφούν.

(5)

Η απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.»·

2)

το παράρτημα τροποποιείται όπως καθορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 78, 17.3.2014, σ. 16)

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1524 του Συμβουλίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (ΕΕ L 239, 15.9.2015, σ.157).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I.

Τα ακόλουθα πρόσωπα διαγράφονται από τον κατάλογο του παραρτήματος της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ:

ΠΡΟΣΩΠΑ

7.

Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

133.

Pavel DREMOV

II.

Οι καταχωρίσεις για τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες που περιέχονται στο παράρτημα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ αντικαθίστανται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Ημερομηνία γέννησης: 26.11.1972

Τόπος γέννησης: Beltsy (Bălți), νυν Δημοκρατία της Μολδαβίας

Ο Aksyonov εξελέγη «πρωθυπουργός της Κριμαίας» από το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) της Κριμαίας στις 27 Φεβρουαρίου 2014, παρουσία φιλορώσων ενόπλων. Η «εκλογή» του χαρακτηρίστηκε αντισυνταγματική από τον υπηρεσιακό πρόεδρο της Ουκρανίας Oleksandr Turchynov την 1η Μαρτίου 2014. Προώθησε ενεργά το «δημοψήφισμα» της 16ης Μαρτίου 2014 και ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες τη «συνθήκη για την προσχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» της 18ης Μαρτίου 2014. Στις 9 Απριλίου 2014 διορίστηκε υπηρεσιακός «επικεφαλής» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας» από τον πρόεδρο Πούτιν. Στις 9 Οκτωβρίου 2014 εξελέγη επίσημα «επικεφαλής» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Ο Aksyonov στη συνέχεια αποφάσισε να συνδυαστούν τα αξιώματα «επικεφαλής» και «πρωθυπουργός».

Μέλος του ρωσικού Συμβουλίου της Επικρατείας.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)

Ημερομηνία γέννησης: 19.11.1956

Τόπος γέννησης: Vladimirovka (άλλως Vladimirovca), περιφέρεια Slobozia, ΣΣΔ Μολδαβίας (νυν Δημοκρατία της Μολδαβίας) ή Bogomol, ΣΣΔ Μολδαβίας

Ως πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας, ο Konstantinov διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) σχετικά με το «δημοψήφισμα» κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και κάλεσε τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν υπέρ της ανεξαρτησίας της Κριμαίας. Ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες τη «συνθήκη για την προσχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» της 18ης Μαρτίου 2014.

Από τις 17 Μαρτίου 2014«πρόεδρος» του «κρατικού Συμβουλίου» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας».

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Ημερομηνία γέννησης: 15.8.1976

Τόπος γέννησης: Ulan-Ude, Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Μπουριάτ (Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδιακή Σοσιαλιστική Δημοκρατία)

Ως πρώην αναπληρωτής υπουργός της Κριμαίας, ο Temirgaliev διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) σχετικά με το «δημοψήφισμα» κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Προώθησε ενεργά την ενσωμάτωση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Στις 11 Ιουνίου 2014 παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του ως «πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας».

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)

Ημερομηνία γέννησης: 13.6.1961

Τόπος γέννησης: Μόσχα ή Σεβαστούπολη

Ο Chaliy έγινε «δήμαρχος του λαού της Σεβαστούπολης» διά βοής στις 23 Φεβρουαρίου 2014 και απεδέχθη το αποτέλεσμα αυτής της «ψηφοφορίας». Προώθησε ενεργά τη μετατροπή της Σεβαστούπολης σε χωριστή οντότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατόπιν του δημοψηφίσματος της 16ης Μαρτίου 2014. Ήταν ένας από τους συνυπογράφοντες τη «συνθήκη για την προσχώρηση της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία» της 18ης Μαρτίου 2014. Ήταν υπηρεσιακός «κυβερνήτης» της Σεβαστούπολης από τις 1 έως τις 14 Απριλίου 2014 και είναι πρώην «εκλεγμένος» πρόεδρος της νομοθετικής συνέλευσης του δήμου της Σεβαστούπολης.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)

Ημερομηνία γέννησης: 29.3.1965

Ο Zima διορίστηκε νέος επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Κριμαίας (SBU) στις 3 Μαρτίου 2014 από τον «πρωθυπουργό» Aksyonov και απεδέχθη τον διορισμό αυτόν. Έχει παράσχει σημαντικές πληροφορίες στη Ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών (SBU), συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης δεδομένων. Στις πληροφορίες αυτές περιέχονται στοιχεία για ακτιβιστές του κινήματος Euro-Maidan και υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Κριμαία. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παρεμπόδιση των προσπαθειών των ουκρανικών αρχών να διατηρήσουν τον έλεγχο του εδάφους της Κριμαίας. Στις 11 Μαρτίου 2014 πρώην αξιωματικοί της SBU της Κριμαίας διακήρυξαν τη συγκρότηση ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ασφαλείας της Κριμαίας.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)

Ημερομηνία γέννησης: 29.9.1953 ή 23.9.1953 ή 28.9.1953

Τόπος γέννησης: Συμφερόπολη

Ως αντιπρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Verkhovna Rada της Κριμαίας, ο Tsekov δρομολόγησε μαζί με τον Sergey Aksyonov την παράνομη διάλυση της κυβέρνησης της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας. Ανάγκασε τον Vladimir Konstantinov να συμπράξει στο εγχείρημα αυτό, απειλώντας τον με απομάκρυνση. Αναγνώρισε δημοσίως ότι οι βουλευτές της Κριμαίας ήταν εκείνοι που ζήτησαν από Ρώσους στρατιώτες να καταλάβουν το Ανώτατο Συμβούλιο (Verkhovna Rada) της Κριμαίας. Ήταν ένας από τους πρώτους ηγέτες της Κριμαίας που ζήτησαν δημοσίως την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.

Μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας από την αποκαλούμενη «Δημοκρατία της Κριμαίας».

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)

Ημερομηνία γέννησης: 5.1.1958

Τόπος γέννησης: Abakan, Χακασία

Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Ozerov, εξ ονόματος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου, υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)

Ημερομηνία γέννησης: 9.11.1972

Τόπος γέννησης: Sverdlovsk

Πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικού Δικαίου του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Klishas υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Σε δημόσιες δηλώσεις, ο Klishas επιχείρησε να δικαιολογήσει τη στρατιωτική παρέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ισχυριζόμενος ότι «ο Ουκρανός πρόεδρος στηρίζει την έκκληση των αρχών της Κριμαίας προς τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την παροχή συνολικής βοήθειας προς υπεράσπιση των πολιτών της Κριμαίας».

17.3.2014

14.

TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)

Ημερομηνία γέννησης: 3.4.1957

Τόπος γέννησης: Ordzhonikidze, Βόρεια Οσσετία

Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Totoonov υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

17.3.2014

15.

PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)

Ημερομηνία γέννησης: 21.7.1952

Τόπος γέννησης: Zhitnikovskoe, περιφέρεια Κουργκάν

Πρώην πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου.

Την 1η Μαρτίου 2014 ο Panteleev υποστήριξε δημοσίως στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Νυν πρώτος αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας Κουργκάν και επικεφαλής της αντιπροσωπείας της κυβέρνησης της περιφέρειας Κουργκάν στην κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

17.3.2014

19.

VITKO, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)

Ημερομηνία γέννησης: 13.9.1961

Τόπος γέννησης: Vitebsk (ΣΣΔ Λευκορωσίας)

Διοικητής του στόλου του Εύξεινου Πόντου, Ναύαρχος.

Υπεύθυνος για τη διοίκηση των ρωσικών δυνάμεων που έχουν καταλάβει ουκρανικό κυρίαρχο έδαφος.

17.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (το γένος DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (το γένος Дмитриева)

Ημερομηνία γέννησης: 9.12.1954

Τόπος γέννησης: Bui, περιφέρεια Kostroma

Πρώην μέλος του ρωσικού κοινοβουλίου (Δούμα). Ιθύνων νους και συνεισηγήτρια των πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων στη Ρωσία που επιτρέπουν σε περιοχές άλλων χωρών να προσχωρήσουν στη Ρωσία χωρίς την προηγούμενη έγκριση των κεντρικών αρχών τους.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015, μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου από την περιφέρεια Ομσκ.

21.3.2014

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)

Ημερομηνία γέννησης: 27.10.1965

Τόπος γέννησης: Λένινγκραντ

Πρώην υπουργός για την Κριμαία. Υπεύθυνος για την ένταξη της προσαρτηθείσας Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Νυν αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για την οργάνωση του έργου της κυβερνητικής επιτροπής για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας».

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)

Ημερομηνία γέννησης: 26.1.1972

Τόπος γέννησης: Ντονέτσκ

Με ενεργό συμμετοχή και διοργανωτικό ρόλο σε αυτονομιστικές ενέργειες, συντονιστής των ενεργειών των «Ρώσων τουριστών» στο Ντονέτσκ. Συνιδρυτής της «Πρωτοβουλίας πολιτών της λεκάνης του Δούναβη (Ντονμπάς) για την Ευρασιατική Ένωση». Ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, «πρόεδρος» του «Λαϊκού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)

Ημερομηνία γέννησης: 9.5.1981 ή 9.5.1982

Τόπος γέννησης: Makiivka (περιφέρεια Ντονέτσκ)

Εκ των ηγετών της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Συμμετείχε στην κατάληψη και την κατοχή των κτιρίων της περιφερειακής διοίκησης. Εκπρόσωπος των αυτονομιστών με ενεργό δράση. Ως τις 4 Σεπτεμβρίου 2015, αποκαλούμενος αντιπρόεδρος του «Λαϊκού Συμβουλίου» της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2015«πρόεδρος» του «Λαϊκού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

47.

TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)

Ημερομηνία γέννησης: 1.5.1983

Τόπος γέννησης: Khartsyzsk, περιφέρεια Ντονέτσκ

Εκ των ηγετών της ιδεολογικά ριζοσπαστικής οργάνωσης «Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Ντονμπάς». Συμμετείχε ενεργά στην κατάληψη κρατικών κτιρίων στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (άλλως Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Ημερομηνία γέννησης: 17.12.1970

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Έχει αναγνωριστεί ως αξιωματούχος της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (GRU). Συμμετείχε σε επεισόδια στο Sloviansk. Επικεφαλής του κινήματος πολιτών «Novorossia» (Νοβορωσία, Νέα Ρωσία). Πρώην «υπουργός άμυνας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

29.4.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)

Ημερομηνία γέννησης: 19.12.1962

Τόπος γέννησης: Zaporozhye

Πρώην επικεφαλής του γραφείου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης για τη Σεβαστούπολη. Υπεύθυνος για τη συστηματική και ταχεία έκδοση ρωσικών διαβατηρίων σε κατοίκους της Σεβαστούπολης.

Νυν βοηθός του μέλους του δημοτικού συμβουλίου της Σεβαστούπολης Mikhail Chaluy.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономарьов), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Ημερομηνία γέννησης: 2.5.1965

Τόπος γέννησης: Sloviansk (περιφέρεια Ντονέτσκ)

Πρώην αυτοανακηρυχθείς «δήμαρχος του λαού» του Slaviansk (έως τις 10 Ιουνίου 2014). Κάλεσε τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει ρωσικά στρατεύματα για να προστατεύσουν την πόλη και αργότερα του ζήτησε την παροχή όπλων. Οι άντρες του εμπλέκονται σε απαγωγές (συνέλαβαν την Irma Krat και τον Simon Ostrovsky, ρεπόρτερ του Vice News, τους οποίους απελευθέρωσαν στη συνέχεια, αιχμαλώτισαν στρατιωτικούς παρατηρητές που ήταν παρόντες δυνάμει του εγγράφου της Βιέννης του ΟΑΣΕ). Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών των αυτονομιστών.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV (Олег Анатолтович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Цаpëв)

Ημερομηνία γέννησης: 2.6.1970

Τόπος γέννησης: Dnepropetrovsk

Πρώην μέλος του Κοινοβουλίου. Με αυτή την ιδιότητα ζήτησε δημόσια τη δημιουργία της λεγόμενης «Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νοβορωσίας», που αποτελείται από περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών των αυτονομιστών. Πρώην «πρόεδρος» του αποκαλούμενου «Κοινοβουλίου της Ένωσης Λαϊκών Δημοκρατιών» («Κοινοβούλιο της Νοβορωσίας»).

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)

Ημερομηνία γέννησης: 25.7.1972

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Πρώην αποκαλούμενος «πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», με αυτή την ιδιότητα υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» (π.χ. στις 8 Ιουλίου 2014 δήλωσε: «ο στρατός μας διεξάγει ειδική επιχείρηση κατά των Ουκρανών φασιστών»), υπογράφον μέλος του Μνημονίου Κατανόησης για την «Ένωση της Νοβορωσίας (Νέας Ρωσίας)». Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών των αυτονομιστών· είναι επικεφαλής της «ένωσης εθελοντών του Ντονμπάς».

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)

Ημερομηνία γέννησης: 9.10.1975

Πρώην αποκαλούμενος «de facto αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για κοινωνικές υποθέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Υπεύθυνος για τις αποσχιστικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр ВiTалiйович Хряков)

Ημερομηνία γέννησης: 6.11.1958

Τόπος γέννησης: Ντονέτσκ

Πρώην αποκαλούμενος «υπουργός Ενημέρωσης και Μαζικής Επικοινωνίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Μέλος του αποκαλούμενου «Λαϊκού Συμβουλίου» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Υπεύθυνος για τις δραστηριότητες προπαγάνδας υπέρ της απόσχισης της αποκαλούμενης «κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)

Ημερομηνία γέννησης: 20.6.1956 ή 6.10.1956

Τόπος γέννησης: Djerzjinsk, περιφέρεια Ντονέτσκ

Διοικητής δυνάμεων των Κοζάκων.

Υπεύθυνος για τη διοίκηση αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία, που μάχονται κατά των ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων.

12.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV (Александр Николаевич Ткачëв)

Ημερομηνία γέννησης: 23.12.1960

Τόπος γέννησης: Vyselki, περιφέρεια Krasnodar

Πρώην κυβερνήτης του Krasnodar Krai.

Του απονεμήθηκε το μετάλλιο «για την απελευθέρωση της Κριμαίας» από τον υπηρεσιακό επικεφαλής της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας για την υποστήριξη που παρέσχε στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας. Με την ευκαιρία αυτή, ο υπηρεσιακός επικεφαλής της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας δήλωσε ότι ο Tkachyov ήταν ένας από τους πρώτους που εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη νέα «ηγεσία» της Κριμαίας.

Νυν υπουργός γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (από τις 22 Απριλίου 2015).

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрiйовнa Губарева)

Ημερομηνία γέννησης: 5.7.1983 ή 10.3.1983

Τόπος γέννησης: Kakhovka (περιφέρεια Χερσώνας)

Υπό την ιδιότητά της ως πρώην «υπουργού Εξωτερικών», όπως αποκαλείται, ήταν υπεύθυνη για την υπεράσπιση της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», υπονομεύοντας την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Επιπροσθέτως, ο τραπεζικός της λογαριασμός χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση παράνομων αυτονομιστικών ομάδων. Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τον ρόλο αυτόν, έχει συνεπώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών των αυτονομιστών.

Μέλος του «Λαϊκού Συμβουλίου» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)

Ημερομηνία γέννησης: 21.1.1983

Τόπος γέννησης: Debalcevo

Συνδέεται με την «Λαϊκή πολιτοφυλακή του Ντονμπάς». Έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι οι δυνάμεις της θα συνεχίσουν να μάχονται στην υπόλοιπη χώρα. Ο Rudenko έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Αποκαλούμενος «βουλευτής του λαού» (μέλος) του επονομαζόμενου «Λαϊκού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)

Ημερομηνία γέννησης: 21.6.1973

Τόπος γέννησης: περιφέρεια Rostov (Ρωσία)

Αντικατέστησε τον Marat Bashirov στη θέση του αποκαλούμενου «πρωθυπουργού» της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Προηγουμένως ήταν ενεργό μέλος της πολιτοφυλακής «Νοτιοανατολικός Στρατός». Ο Tsypkalov έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

12.9.2014

100.

Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)

Πιθανή ημερομηνία γέννησης: 27.12 1977

Πρώην «υπουργός κρατικής ασφάλειας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Συνδέεται με τον Vladimir Antyufeyev, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις αυτονομιστικές «κυβερνητικές» δραστηριότητες της αποκαλούμενης «Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ». Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Εξακολουθεί να δραστηριοποιείται για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών των αυτονομιστών. «Εκτελεστικός διευθυντής» της «ένωσης εθελοντών του Ντονμπάς».

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)

Ημερομηνία γέννησης: 23.9.1976

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Εκπρόσωπος της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» στη Μόσχα. Σε δηλώσεις του, έχει μεταξύ άλλων υποστηρίξει ότι η πολιτοφυλακή είναι έτοιμη να διεξαγάγει ανταρτοπόλεμο και να κατάσχει οπλικά συστήματα από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Εκ των ηγετών της «ένωσης εθελοντών του Ντονμπάς».

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)

Ημερομηνία γέννησης: 23.5.1971

Τόπος γέννησης: Dzhankoy

Αποκαλούμενος «πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» της Κριμαίας. Ο Sheremet διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 16ης Μαρτίου στην Κριμαία για την ένωσή της με τη Ρωσία. Την περίοδο της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος, ο Sheremet ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, διοικητής των προσκείμενων στη Μόσχα «δυνάμεων αυτοάμυνας» που δραστηριοποιούνταν στην Κριμαία. Έχει συνεπώς στηρίξει ενέργειες και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)

Ημερομηνία γέννησης: 7.1.1972

Τόπος γέννησης: Pavlov-on-the-Neva

Πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Δούμας. Στις 20 Μαρτίου 2014 υπερψήφισε το σχέδιο ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου «σχετικά με την αποδοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και τον σχηματισμό, εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, νέων ομοσπονδιακών οντοτήτων — της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της υπό ομοσπονδιακό καθεστώς πόλης της Σεβαστούπολης».

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (άλλως Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)

Ημερομηνία γέννησης: 29.9.1982

Υπό την ιδιότητά του ως «επικεφαλής της κεντρικής εκλογικής επιτροπής του Λουχάνσκ» ήταν υπεύθυνος για τη διοργάνωση των αποκαλούμενων «εκλογών» της 2ας Νοεμβρίου 2014 στην επονομαζόμενη «Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ». Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και είναι, ως εκ τούτου, παράνομες. Τον Οκτώβριο του 2015 διορίστηκε «υπουργός Δικαιοσύνης» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων και τη διοργάνωση των παράνομων «εκλογών», υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (άλλως Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)

Ημερομηνία γέννησης: 15.9.1981

Τόπος γέννησης: Λουγκάνσκ

Εκπρόσωπος της «Οικονομικής Ένωσης του Λουγκάνσκ» στο «Εθνικό Συμβούλιο» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Ήταν υποψήφιος στις αποκαλούμενες «εκλογές» της 2ας Νοεμβρίου 2014 για τη θέση του «Επικεφαλής» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ». Αυτές οι «εκλογές» διενεργούνται κατά παράβαση της ουκρανικής νομοθεσίας και είναι, ως εκ τούτου, παράνομες. Από το 2014 είναι ο «επικεφαλής» της αποκαλούμενης «ομοσπονδίας συνδικάτων» της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων και την επίσημη συμμετοχή του ως υποψηφίου στις παράνομες «εκλογές», υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)

Ημερομηνία γέννησης: 3.2.1963

Τόπος γέννησης: Μόσχα

Πρώην «αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, υπεύθυνος για τα οικονομικά» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV (Олег Бугров)

Ημερομηνία γέννησης: 29.8.1969

Πρώην «υπουργός Άμυνας» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

29.11.2014

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV άλλως Fritz, Serbian (Σέρβος) (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 30.4.1991 ή 30.1.1991

Τόπος γέννησης: Αγία Πετρούπολη

Διοικητής της Μονάδας «Rusich», ένοπλης ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

135.

Arseny Sergeevich PAVLOV (άλλως Motorola)

(ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ) (άλλως Моторoла)

Ημερομηνία γέννησης: 2.2.1983

Τόπος γέννησης: Ukhta, Κόμι

Διοικητής του τάγματος «Σπάρτη», ένοπλης ομάδας αυτονομιστών που εμπλέκεται στις συγκρούσεις στην ανατολική Ουκρανία.

Με αυτή την ιδιότητα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)

Ημερομηνία γέννησης: 27.6.1966 ή 21.6.1966

Τόπος γέννησης: Ντονέτσκ

Αποκαλούμενος «αναπληρωτής διοικητής» του Υπουργείου Άμυνας της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)

Ημερομηνία γέννησης: 20.5.1972 ή 30.5.1972

Τόπος γέννησης: Λουχάνσκ

Αποκαλούμενος «υπουργός Δικαιοσύνης» της παράνομης επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ». Πρόεδρος της «κεντρικής εκλογικής επιτροπής» της αποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ» από τον Οκτώβριο του 2015.

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) άλλως KUZOVLEV

 

Αποκαλούμενος «ανώτατος διοικητής της Λαϊκής Πολιτοφυλακής» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και έχει αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα.

16.2.2015

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Ημερομηνία γέννησης: 20.11.1988

Τόπος γέννησης: Krasnoarmëisk

Πρώην αποκαλούμενη «υπουργός δικαιοσύνης» της λεγόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)

Ημερομηνία γέννησης: 5.1.1967

Αποκαλούμενος «υπουργός εσόδων και φόρων» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ».

Με την ανάληψη και άσκηση των σχετικών καθηκόντων, υποστήριξε επομένως ενεργά δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στην Ουκρανία.

16.2.2015

145.

Olga BESEDINA (Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Ημερομηνία γέννησης: 10.12.1976

Πρώην αποκαλούμενη «υπουργός οικονομικής ανάπτυξης και εμπορίου» της επονομαζόμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Αναλαμβάνοντας και εκτελώντας τα ανωτέρω καθήκοντα, έχει υποστηρίξει εμπράκτως δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και έχει αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ουκρανία.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)

Ημερομηνία γέννησης: 8.5.1956

Τόπος γέννησης: Κάουνας, Λιθουανία

Πρώην πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας (ως τις 17 Νοεμβρίου 2015). Με αυτή την ιδιότητα εμπλέκεται στη στήριξη της ανάπτυξης ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα δομή του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, υπό αυτή την ιδιότητα, συμμετέχει στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή απειλεί την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Ημερομηνία γέννησης: 9.11.1963

Τόπος γέννησης: ΛΔΓ (DDR)

Διοικητής της Δυτικής Στρατιωτικής Περιοχής από τις 10 Νοεμβρίου 2015. Πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Κεντρικών Επιχειρήσεων και υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση και τη διεξαγωγή της στρατιωτικής εκστρατείας των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις δηλωθείσες δραστηριότητες του Γενικού Επιτελείου, ασκώντας επιχειρησιακό έλεγχο επί των ενόπλων δυνάμεων, εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωση και την εκτέλεση της ρωσικής κυβερνητικής πολιτικής με την οποία απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

16.2.2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

 

Ονομασία

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Chernomorneftegaz» (παλαιότερα γνωστή ως PJSC Chernomorneftegaz)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην επιχείρηση Chernomorneftegaz εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 29 Νοεμβρίου 2014 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Chernomorneftegaz» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Καυσίμων και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

12.5.2014

2.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Limited Liability Company «Port Feodosia» (παλαιότερα γνωστή ως Feodosia)

Στις 17 Μαρτίου 2014 το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κηρύσσει την απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην επιχείρηση Feodosia εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Port Feodosia» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОРТ ФЕОДОСИЯ») στις 09 Φεβρουαρίου 2015. Ιδρυτής: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).

12.5.2014

10.

Αποκαλούμενη «Λαϊκή πολιτοφυλακή του Ντονμπάς»«Donbass People's Militia»«Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса»

Παράνομη ένοπλη αυτονομιστική ομάδα, υπεύθυνη για συμμετοχή σε μάχες κατά των ουκρανικών κυβερνητικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία, απειλώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την σταθερότητα και την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Μεταξύ άλλων, η ένοπλη ομάδα απέκτησε τον έλεγχο κάποιων κυβερνητικών κτιρίων στην ανατολική Ουκρανία στις αρχές Απριλίου 2014, υπονομεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Ο πρώην ηγέτης της Pavel Gubarev είναι υπεύθυνος για την κατάληψη του κτιρίου της περιφερειακής κυβέρνησης στο Ντονέτσκ με τις φιλορωσικές δυνάμεις και αυτοανακηρύχθηκε «λαϊκός κυβερνήτης».

25.7.2014

13.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της πόλης της Σεβαστούπολης «Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης» State Unitary Enterprise of the City of Sevastopol, «Sevastopol seaport» (πρώην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης» Государственное предприятие «Севастопольский морской торговый порт» Gosudarstvenoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» ενέκρινε στις 17 Μαρτίου 2014 το ψήφισμα αριθ. 1757-6/14 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανήκουν στα ουκρανικά υπουργεία υποδομών ή γεωργίας» με το οποίο απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας Σεβαστούπολης» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Από άποψη εμπορικής κίνησης, πρόκειται για τον μεγαλύτερο εμπορικό θαλάσσιο λιμένα της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 6 Ιουνίου 2014 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της πόλης της Σεβαστούπολης, «Θαλάσσιος λιμένας Σεβαστούπολης», «Sevastopol seaport» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»). Ιδρυτής: Η κυβέρνηση της Σεβαστούπολης (Правительство Севастополя).

25.7.2014

14.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς»/«Καμίς Μπουρούν» Limited Liability Company «Kerch seaport»/ «Kamysh-Burun» (πρώην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς» Государственное предприятие «Керченский морской торговыйпорт» Gosudarstvenoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Το «Κοινοβούλιο της Κριμαίας» ενέκρινε στις 17 Μαρτίου 2014 το ψήφισμα αριθ. 1757-6/14 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση ορισμένων εταιρειών που ανήκουν στα ουκρανικά υπουργεία υποδομών ή γεωργίας» και στις 26 Μαρτίου 2014 το ψήφισμα αριθ. 1865-6/14 με τίτλο «Σχετικά με την κρατική επιχείρηση “Θαλάσσιοι Λιμένες της Κριμαίας”(‘О Государственном предприятии “Крьмские морские порть”)» με το οποίο απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Εμπορικός Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Από άποψη εμπορικής κίνησης, πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό θαλάσσιο λιμένα της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 9 Δεκεμβρίου 2014 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Θαλάσσιος Λιμένας του Κερτς»/ «Καμίς Μπουρούν» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ “КАМЫШ-БУРУН”»). Ιδρυτές: Limited Liability Company «Vostok-Capital», με έδρα το Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК КЭПИТАЛ»)· Limited Liability Company «Vostok», με έδρα το Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК»)· Limited Liability Company «Altcom Invest-Stroi», με έδρα το Ντονέτσκ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ») και Limited Liability Company «Altcom-Beton», με έδρα το Μπορισπόλ της Ουκρανίας (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ-БЕТОН»).

25.7.2014

15.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Universal-Avia» State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Universal-Avia» (πρώην κρατική επιχείρηση Universal-Avia Государственное предприятие «Универсал-Авиа» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Universal-Avia»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 24 Μαρτίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1794-6/14 με τίτλο «Σχετικά με την κρατική επιχείρηση “Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal- Avia”(‘О Государственном предприятии “Универсал-Авиа”)» με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Universal-Avia» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 15 Ιανουαρίου 2015 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Universal-Avia» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «УНИВЕРСАЛ-АВИА»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Μεταφορών της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

16.

Επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» της διοίκησης του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Federal State Budgetary Enterprise «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» of the Administration of the President of the Russian Federation (πρώην θέρετρο Resort «Nizhnyaya Oreanda» Санаторий «Нижняя Ореанда»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 21 Μαρτίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1767-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τα ζητήματα της δημιουργίας της Ένωσης Σανατορίων και Θερέτρων», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο θέρετρο «Nizhnyaya Oreanda» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 9 Οκτωβρίου 2014 ως επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» της διοίκησης του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ “НИЖНЯЯ ОРЕАНДА” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»). Ιδρυτής: Η διοίκηση του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

18.

Επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Production-Agrarian Union “Massandra”» της διοίκησης του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Federal State Budgetary Enterprise «Production-Agrarian Union “Massandra”» of the Administration of the President of the Russian Federation (πρώην κρατικός όμιλος «Εθνική Ένωση παραγωγών “Massandra”» Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye «Massandra»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απριλίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφίσματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον κρατικό όμιλο «Εθνική Ένωση παραγωγών» Massandra«» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρίσθηκε εκ νέου την 1η Αυγούστου 2014 ως επιχείρηση του ομοσπονδιακού κράτους «Production-Agrarian Union “Massandra”» της διοίκησης του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МАССАНДРА” УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»). Ιδρυτής: Η διοίκηση του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).

25.7.2014

19.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Εθνικό ινστιτούτο οίνου “Magarach”» State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «National Institute of Wine “Magarach”» (πρώην «Κρατική επιχείρηση Magarach του εθνικού ινστιτούτου οίνου» Государственное предприятие Агрофирма «Магарач» Национального института винограда и вина «Магарач» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Agrofirma Magarach» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απριλίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφίσματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Gosudarstvenoye predpriyatiye “Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina “Magarach”» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 15 Ιανουαρίου 2015 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Εθνικό ινστιτούτο οίνου “Magarach”» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

20.

Κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Βιομηχανία αφρώδους οίνου “Novy Svet”» State Unitary Enterprise of the Republic of Crimea «Factory of sparkling wine “Novy Svet”» (πρώην κρατική επιχείρηση «Βιομηχανία αφρώδους οίνου “Novy Svet”» Государственное предприятиеЗавод шампанских вин «Новый свет» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Zavod shampanskykh vin Novy Svet»)

Η κυριότητα της οντότητας μεταβιβάστηκε κατά παράβαση του ουκρανικού δικαίου. Στις 9 Απριλίου 2014 το «Προεδρείο του Κοινοβουλίου της Κριμαίας» εξέδωσε την απόφαση αριθ. 1991-6/14 με τίτλο «Σχετικά με τις τροποποιήσεις του ψηφίσματος αριθ. 1836-6/14 του Κρατικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κριμαίας» της 26ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Σχετικά με την εθνικοποίηση της περιουσίας επιχειρήσεων, ιδρυμάτων, και οργανισμών του γεωργοβιομηχανικού κλάδου που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κριμαίας», με την οποία απαλλοτριώνονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κρατική επιχείρηση «Zavod shampanskykh vin Novy Svet» εξ ονόματος της «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Συνεπώς η επιχείρηση ουσιαστικά δημεύθηκε από τις «αρχές» της Κριμαίας. Καταχωρήθηκε εκ νέου στις 4 Ιανουαρίου 2015 ως κρατική ενιαία επιχείρηση της Δημοκρατίας της Κριμαίας «Βιομηχανία αφρώδους οίνου “Novy Svet”» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН «НОВЫЙ СВЕТ»). Ιδρυτής: Το Υπουργείο Γεωργίας της Δημοκρατίας της Κριμαίας (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).

25.7.2014

23.

ΡΩΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, η Ρωσική Εθνική Εμπορική Τράπεζα (Russian National Commercial Bank — RNCB) περιήλθε πλήρως στην κατοχή της αποκαλούμενης «Δημοκρατίας της Κριμαίας». Κυριαρχεί πλέον στην αγορά, ενώ δεν είχε καμία παρουσία στην Κριμαία πριν από την προσάρτηση. Αγοράζοντας ή αναλαμβάνοντας υποκαταστήματα τραπεζών που αποχώρησαν από την Κριμαία, η RNCB στήριξε υλικά και οικονομικά την δράση της ρωσικής κυβέρνησης για την ένταξη της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

30.7.2014


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/53


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/360 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Μαρτίου 2016

για την εφαρμογή της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2γ,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ.

(2)

Στις 7 Μαρτίου 2016 η Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, προσέθεσε ένα πρόσωπο και μία οντότητα στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

(3)

Το παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A.G. KOENDERS


(1)  ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 51.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της απόφασης 2013/798/ΚΕΠΠΑ προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

Α.   Πρόσωπα

«9.

Joseph KONY [γνωστός ως (ψευδώνυμα): α) Kony, β) Joseph Rao Kony, γ) Josef Kony, δ) Le Messie sanglant]

Χαρακτηρισμός: Διοικητής του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου

Ημερομηνία γέννησης: α) 1959, β) 1960, γ) 1961, δ) 1963, ε) 18 Σεπτ. 1964, στ) 1965, ζ) (Αύγ. 1961), η) (Ιούλ. 1961), θ) 1 Ιαν. 1961, ι) (Απρ. 1963)

Τόπος γέννησης: α) χωριό Palaro, κοινότητα Palaro, κομητεία Omoro, περφέρεια Gulu, Ουγκάντα, β) Odek, Omoro, Gulu, Ουγκάντα, γ) Atyak, Ουγκάντα

Ιθαγένεια: Διαβατήριο Ουγκάντας

Διεύθυνση: α) Vakaga, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, β) Haute-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, γ) Basse-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, δ) Haut-Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ε) Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στ) Haut-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ζ) Bas-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η) [Αναφερθείσα διεύθυνση: Kafia Kingi (περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί)]. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.

Ημερομηνία καταχώρισης: 7 Μαρτίου 2016.

Άλλες πληροφορίες:

Ο Kony είναι ο ιδρυτής και ο ηγέτης του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) (CFe.002). Υπό την ηγεσία του ο LRA προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Ο LRA είναι υπεύθυνος για την απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ)· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Το όνομα του πατέρα του είναι Luizi Obol. Το όνομα της μητέρας του είναι Nora Obol.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Joseph Kony καταχωρίσθηκε στις 7 Μαρτίου 2016 δυνάμει των παραγράφων 12 και 13 (b), (c) και (d) της απόφασης 2262 (2016) ως of“εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ”, “εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης”, “υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών στην ένοπλη σύγκρουση στην ΚΑΔ, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου” και “παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά κυκλώματα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού καθώς και αγρίων ζώων και σχετικών προϊόντων στην ΚΑΔ ή από την ΚΑΔ”.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Kony ίδρυσε τον Στρατό Αντίστασης του Κυρίου (LRA) και έχει περιγραφεί ως ιδρυτής, θρησκευτικός ηγέτης, πρόεδρος και ανώτατος διοικητής της ομάδας. Ο LRA, που εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980, προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Βρισκόμενος υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση, ο Kony διέταξε τον LRA να αποσυρθεί από την Ουγκάντα το 2005 και το 2006. Έκτοτε ο LRA επιχειρεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), την ΚΑΔ, το Νότιο Σουδάν και, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, το Σουδάν.

Ο Kony, ως επικεφαλής του LRA, καταστρώνει και εφαρμόζει τη στρατηγική του LRA, που περιλαμβάνει βασικές διαταγές για επιθέσεις και βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού. Από τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA, υπό την ηγεσία του Joseph Kony, προχώρησε στην απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την ΚΑΔ· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Οι δυνάμεις του LRA είναι κυρίως συγκεντρωμένες στην ανατολική ΚΑΔ και, σύμφωνα με αναφορές, στο Kafia Kingi (μια περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί αλλά ελέγχεται στρατιωτικά από το Σουδάν) και πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά για την αρπαγή τροφίμων και προμηθειών. Οι μαχητές στήνουν ενέδρες για να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας όταν απαντούν σε επιθέσεις του LRA και κλέβουν τον εξοπλισμό τους, αλλά επιτίθενται και λεηλατούν επίσης χωριά στα οποία δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Επίσης ο LRA έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις σε ορυχεία διαμαντιών και χρυσού.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Kony. Το ΔΠΔ τού έχει απαγγείλει δώδεκα κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που περιλαμβάνουν φόνο, υποδούλωση, σεξουαλική δουλεία, βιασμό, απάνθρωπες πράξεις για την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών και οδύνης, καθώς και είκοσι μία κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων φόνων, απάνθρωπης μεταχείρισης αμάχων, εσκεμμένων επιθέσεων εναντίον του άμαχου πληθυσμού, λεηλασιών, μεταξύ άλλων βιασμών, και στρατολόγηση παιδιών, μέσω απαγωγής, κάτω της ηλικίας των 15 ετών.

Ο Kony έχει δώσει βασικές διαταγές στους μαχητές να διαρπάζουν διαμάντια και χρυσό από μικρής κλίμακας εργάτες ορυχείων στην ανατολική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έχει αναφερθεί ότι κάποια από τα ορυκτά μεταφέρονται στη συνέχεια από την ομάδα του Kony στο Σουδάν ή ανταλλάσσονται με τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής ή μέλη των πρώην Σελεκά.

Ο Kony έχει επίσης δώσει εντολή στους μαχητές του να κυνηγούν λαθραία ελέφαντες στο εθνικό πάρκο Garamba της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, από όπου οι χαυλιόδοντες, σύμφωνα με αναφορές, μεταφέρονται διαμέσου της ανατολικής Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο Σουδάν, όπου ανώτατοι αξιωματικοί του LRA τους πωλούν και τους εμπορεύονται με Σουδανούς εμπόρους και τοπικούς αξιωματούχους. Το εμπόριο ελεφαντόδοντου αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την ομάδα του Kony. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.»

Β.   Οντότητες

«2.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (LORD'S RESISTANCE ARMY) [γνωστή και ως: α) LRA, β) Κίνημα Αντίστασης του Κυρίου (LRM), γ) Κίνημα/Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRM/A)]

Διεύθυνση: α) Vakaga, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, β) Haute-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, γ) Basse-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, δ) Haut-Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ε) Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στ) Haut-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ζ) Bas-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η) [Αναφερθείσα διεύθυνση: Kafia Kingi (περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί)]. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.

Ημερομηνία καταχώρισης: 7 Μαρτίου 2016.

Άλλες πληροφορίες: Εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980. Έχει προβεί στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ηγέτης της είναι ο Joseph Kony.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου καταχωρίσθηκε στις 7 Μαρτίου 2016 δυνάμει των παραγράφων 12 και 13 (b), (c) και (d) της απόφασης 2262 (2016) ως “εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ”· “εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης·”, “υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών στην ένοπλη σύγκρουση στην ΚΑΔ, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου” και “παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά κυκλώματα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού καθώς και αγρίων ζώων και σχετικών προϊόντων στην ΚΑΔ ή από την ΚΑΔ”.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο LRA, που εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980, προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Βρισκόμενος υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση, ο Joseph Kony, ηγέτης του LRA, διέταξε τους μαχητές του να αποσυρθούν από την Ουγκάντα το 2005 και το 2006. Έκτοτε ο LRA επιχειρεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), την ΚΑΔ, το Νότιο Σουδάν και, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, το Σουδάν.

Από τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA προχώρησε στην απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την ΚΑΔ· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Οι δυνάμεις του LRA είναι κυρίως συγκεντρωμένες στην ανατολική ΚΑΔ και, σύμφωνα με αναφορές, στο Kafia Kingi (μια περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί αλλά ελέγχεται στρατιωτικά από το Σουδάν) και πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά για την αρπαγή τροφίμων και προμηθειών. Οι μαχητές στήνουν ενέδρες για να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας όταν απαντούν σε επιθέσεις του LRA και κλέβουν τον εξοπλισμό τους, αλλά επιτίθενται και λεηλατούν επίσης χωριά στα οποία δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Επίσης ο LRA έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις σε ορυχεία διαμαντιών και χρυσού.

Στους πυρήνες του LRA υπάρχουν συχνά αιχμάλωτοι που εξαναγκάζονται να δουλεύουν ως αχθοφόροι, μάγειροι και σεξουαλικοί σκλάβοι. Ο LRA προβαίνει σε πράξεις βίας με βάση το φύλο, μεταξύ άλλων βιασμούς γυναικών και κοριτσιών.

Τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA απήγαγε δεκάδες άτομα στο Haute-Kotto. Αναφέρεται ότι ο LRA εμπλέκεται στις απαγωγές εκατοντάδων αμάχων στην ΚΑΔ από τις αρχές του 2014.

Στις αρχές του 2014 μαχητές του LRA επιτέθηκαν πολλές φορές στο Obo, στη νομαρχία Haut-Mbomou της ανατολικής ΚΑΔ.

Ο LRA συνέχισε τις επιθέσεις στο Obo και σε άλλα σημεία της νοτιοανατολικής ΚΑΔ μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των πιθανόν συντονισμένων επιθέσεων και απαγωγών στη νομαρχία Mbomou στις αρχές Ιουνίου.

Τουλάχιστον από το 2014 ο LRA εμπλέκεται στο λαθραίο κυνήγι και τη λαθραία διακίνηση ελεφάντων για να αποκτήσει έσοδα. Σύμφωνα με αναφορές, ο LRA διακινεί λαθραία ελεφαντόδοντο από το εθνικό πάρκο Garamba στη βόρεια ΛΔΚ στο Νταρφούρ, το οποίο ανταλλάσσει με όπλα και προμήθειες. Αναφέρεται ότι ο LRA μεταφέρει μέσω της ΚΑΔ χαυλιόδοντες ελεφάντων που έχουν σκοτωθεί παράνομα για να τους πουλήσει στο Νταρφούρ του Σουδάν. Πέραν τούτου, από τις αρχές του 2014, αναφέρεται ότι ο Kony έχει διατάξει τους μαχητές του LRA να διαρπάζουν διαμάντια και χρυσό από εργάτες ορυχείων στην ανατολική ΚΑΔ προς μεταφορά στο Σουδάν. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015 μαχητές του LRA οπλισμένοι με βαρέα όπλα απήγαγαν αμάχους από το Kpangbayanga, Haut-Mbomou, και έκλεψαν τρόφιμα.

Στις 20 Απριλίου 2015 μια επίθεση του LRA και η απαγωγή παιδιών από το Ndambissoua, στη νοτιοανατολική ΚΑΔ, έκανε τους περισσότερους κατοίκους του χωριού να τραπούν σε φυγή. Και στις αρχές Ιουλίου του 2015 ο LRA επιτέθηκε σε πολλά χωριά στα νότια της νομαρχίας Haute-Kotto· οι επιθέσεις περιλάμβαναν λεηλασίες, βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, πυρπολήσεις σπιτιών και απαγωγές.

Από τον Ιανουάριο του 2016 οι επιθέσεις που αποδίδονται στον LRA έχουν πολλαπλασιαστεί στο Mbomou, στο Haut-Mbomou και στο Haute-Kotto, επηρεάζουν δε ιδίως τις περιοχές με ορυχεία του Haute-Kotto. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν λεηλασίες, βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, καταστροφές περιουσιών και απαγωγές. Έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό του πληθυσμού, περιλαμβανομένων περίπου 700 ανθρώπων που αναζήτησαν καταφύγιο στο Bria.»


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/361 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Μαρτίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για την Κίνα στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 1450]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4, την εισαγωγική φράση του άρθρου 19 και τα στοιχεία α) και β) του άρθρου 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζονται οι όροι που εφαρμόζονται στις εισαγωγές, μεταξύ άλλων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους όρους που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.

(2)

Η οδηγία 2009/156/ΕΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών στην Ένωση. Προβλέπει ότι εισαγωγές ιπποειδών στην Ένωση επιτρέπονται μόνον από τις τρίτες χώρες που πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ως προς την υγεία των ζώων.

(3)

Η απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής (3) καταρτίζει κατάλογο των τρίτων χωρών ή, σε περίπτωση που συντρέχει περίπτωση περιφερειοποίησης, των περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών και προβλέπει λοιπούς όρους που ισχύουν για τις εν λόγω εισαγωγές. Ο κατάλογος αυτός περιέχεται στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ.

(4)

Για να φιλοξενήσουν μια εκδήλωση ιππικών αγώνων του Global Champions Tour από τις 29 Απριλίου έως την 1η Μαΐου του 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), οι αρμόδιες αρχές της Κίνας έχουν ζητήσει την αναγνώριση μιας απαλλαγμένης από νόσους για τα ιπποειδή ζώνης στη μητροπολιτική περιοχή της Σαγκάης, απευθείας προσβάσιμης από το κοντινό διεθνές αεροδρόμιο. Δεδομένου του προσωρινού χαρακτήρα των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν προς τον σκοπό αυτό στον χώρο στάθμευσης της EXPO 2010, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί προσωρινή μόνο έγκριση της εν λόγω ζώνης.

(5)

Με βάση τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που παρείχαν οι κινεζικές αρχές και προκειμένου να επιτραπεί, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και από τμήμα της επικράτειας της Κίνας, η επανείσοδος εγγεγραμμένων ίππων ύστερα από προσωρινή εξαγωγή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής (4), η Επιτροπή είχε εκδώσει την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/557 (5), με την οποία η περιοχή CN-2 της Κίνας εγκρίθηκε προσωρινά για τους σκοπούς της εκδήλωσης ιππικών αγώνων του Global Champions Tour που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Μαΐου του 2015.

(6)

Καθώς ο ιππικός αγώνας θα επαναληφθεί το 2016 υπό τους ίδιους όρους ως προς την υγεία των ζώων και την απομόνωση που ίσχυαν και το 2015, ενδείκνυται να προσαρμοστεί αναλόγως για την περιοχή CN-2 η ημερομηνία στη στήλη 15 του πίνακα του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ.

(7)

Επομένως, η απόφαση 2004/211/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στη στήλη 15 της σειράς που αντιστοιχεί στην περιοχή CN-2 της Κίνας στον πίνακα του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ, η φράση «Ισχύει από τις 25 Απριλίου έως τις 25 Μαΐου 2015» αντικαθίσταται από τη φράση: «Ισχύει από τις 15 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου 2016».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.

(2)  ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1.

(3)  Απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2004, για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών και για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1).

(4)  Απόφαση 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 1993, για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή (ΕΕ L 86 της 6.4.1993, σ. 1).

(5)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/557 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για την Κίνα στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (ΕΕ L 92 της 8.4.2015, σ. 107).


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/59


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/362 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2016

για την έγκριση της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας, της MAHLE Behr GmbH & Co. KG, ως καινοτόμου τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από επιβατικά οχήματα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο προμηθευτής MAHLE Behr GmbH & Co. KG («ο αιτών») υπέβαλε στις 29 Απριλίου 2015 αίτηση για την έγκριση της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας ως καινοτόμου τεχνολογίας. Η πληρότητα της αίτησης αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 725/2011 της Επιτροπής (2). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από την αρχική αίτηση έλειπαν ορισμένες σημαντικές πληροφορίες και ζήτησε από τον αιτούντα να τη συμπληρώσει. Ο αιτών υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες στις 27 Μαΐου 2015. Διαπιστώθηκε ότι η αίτηση είναι πλήρης και η περίοδος για την αξιολόγηση της αίτησης από την Επιτροπή άρχισε την επομένη της ημερομηνίας της επίσημης παραλαβής των ολοκληρωμένων πληροφοριών, δηλαδή στις 28 Μαΐου 2015.

(2)

Η αίτηση αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 725/2011 και τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη αιτήσεων για την έγκριση καινοτόμων τεχνολογιών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 (οι «τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές», έκδοση του Φεβρουαρίου 2013) (3).

(3)

Η αίτηση αφορά δεξαμενή αποθήκευσης ενθαλπίας που μειώνει τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου μετά από ψυχρή εκκίνηση κινητήρα εσωτερικής καύσης λόγω της ταχύτερης προθέρμανσης του κινητήρα.

(4)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα στοιχεία που παρέχονται στην αίτηση αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 και στα άρθρα 2 και 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 725/2011.

(5)

Ο αιτών απέδειξε ότι οι δεξαμενές αποθήκευσης ενθαλπίας δεν είχαν τοποθετηθεί στο 3 % ή περισσότερο των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2009 σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 725/2011.

(6)

Ο αιτών χρησιμοποίησε μια ολοκληρωμένη διαδικασία δοκιμής σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές, και όρισε ως όχημα βάσης το όχημα με απενεργοποιημένη δεξαμενή αποθήκευσης ενθαλπίας.

(7)

Ο αιτών υπέβαλε πλήρη μεθοδολογία για τη δοκιμή της μείωσης των εκπομπών CO2. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεθοδολογία δοκιμής θα παράσχει αποτελέσματα επαληθεύσιμα, επαναλήψιμα και συγκρίσιμα, και ότι είναι ικανή να τεκμηριώνει με ρεαλιστικό τρόπο και με επαρκή στατιστική σοβαρότητα τα οφέλη όσον αφορά τις εκπομπές CO22 που προκύπτουν από την καινοτόμο τεχνολογία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 725/2011.

(8)

Βάσει των ανωτέρω, ο αιτών έχει αποδείξει ικανοποιητικά ότι η επιτευχθείσα μείωση των εκπομπών λόγω της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας είναι τουλάχιστον 1 g CO2/km.

(9)

Επειδή η δεξαμενή αποθήκευσης ενθαλπίας δεν είναι ενεργοποιημένη κατά τη δοκιμή εκπομπών CO2 για την έγκριση τύπου, που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής (5), η Επιτροπή δέχεται ότι η εν λόγω τεχνολογία δεν εμπίπτει στον τυπικό κύκλο δοκιμών.

(10)

Η ενεργοποίηση της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας δεν εξαρτάται από την επιλογή του οδηγού. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η μείωση των εκπομπών CO2 θα πρέπει να αποδοθεί στον κατασκευαστή, λόγω της χρήσης της καινοτόμου τεχνολογίας.

(11)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η έκθεση επαλήθευσης συντάχθηκε από την TÜV SÜD Auto Service GmbH, που είναι ανεξάρτητος και πιστοποιημένος φορέας, και ότι η έκθεση υποστηρίζει τα ευρήματα που αναφέρονται στην αίτηση.

(12)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν πρέπει να εγερθούν αντιρρήσεις όσον αφορά την έγκριση της υπό εξέταση καινοτόμου τεχνολογίας.

(13)

Για τους σκοπούς καθορισμού του γενικού κωδικού οικολογικής καινοτομίας προς χρήση στα σχετικά έγγραφα έγκρισης τύπου σύμφωνα με τα παραρτήματα I, VIII και IX της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), θα πρέπει να καθοριστεί ο ατομικός κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιείται για την καινοτόμο τεχνολογία η οποία εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η δεξαμενή αποθήκευσης ενθαλπίας που περιγράφεται στην αίτηση της MAHLE Behr GmbH & Co. KG εγκρίνεται ως καινοτόμος τεχνολογία κατά την έννοια του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009.

2.   Η μείωση των εκπομπών CO2 λόγω της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας προσδιορίζεται με χρήση της μεθοδολογίας που καθορίζεται στο παράρτημα.

3.   Ο ατομικός κωδικός οικολογικής καινοτομίας που πρέπει να δηλώνεται στα έγγραφα έγκρισης τύπου για την καινοτόμο τεχνολογία που εγκρίνεται με την παρούσα εκτελεστική απόφαση είναι «18».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 725/2011 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την καθιέρωση διαδικασίας για την έγκριση και πιστοποίηση καινοτομικών τεχνολογιών για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 από επιβατικά οχήματα κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 194 της 26.7.2011, σ. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής, της 18 Ιουλίου 2008 για την εφαρμογή και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων ( ΕΕ L 199 της 28.7.2008, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με σκοπό να προσδιοριστεί η μείωση των εκπομπών CO2 που είναι δυνατόν να αποδοθούν στη χρήση της τεχνολογίας της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας (σύστημα EST), πρέπει να καθοριστούν τα ακόλουθα:

α)

η διαδικασία δοκιμής που πρέπει να ακολουθείται για να καθορίζονται οι καμπύλες ψύξης του οχήματος βάσης (το όχημα με απενεργοποιημένη δεξαμενή αποθήκευσης ενθαλπίας) και του οχήματος οικολογικής καινοτομίας·

β)

η διαδικασία δοκιμής που πρέπει να ακολουθείται για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 σε διαφορετικές θερμοκρασίες εκκίνησης του ψυκτικού μέσου του κινητήρα·

γ)

η διαδικασία δοκιμής που πρέπει να ακολουθείται για τον προσδιορισμό της θεωρητικής θερμοκρασίας του κινητήρα μετά την εκφόρτιση του συστήματος EST·

δ)

η διαδικασία δοκιμής που πρέπει να ακολουθείται για τον προσδιορισμό του οφέλους θερμής εκκίνησης·

ε)

οι τύποι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης εκπομπών CO2·

στ)

οι τύποι που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του στατιστικού σφάλματος και της σημασίας των αποτελεσμάτων.

2.   ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Λατινικά σύμβολα

BTA

Εκπομπές CO2 του οχήματος υπό συνθήκες έγκρισης τύπου [g CO2/km]

Formula

Εξοικονομήσεις εκπομπών CO2 [g CO2/km]

CO2

Διοξείδιο του άνθρακα

CO2(Tk)

Αριθμητικός μέσος των εκπομπών CO2 του μετρούμενου οχήματος με τη χρήση του κύκλου NEDC, με θερμοκρασία περιβάλλοντος 14 °C και θερμοκρασίες εκκίνησης του ψυκτικού μέσου του κινητήρα Tk [g CO2/km]

deng

Συντελεστής πτώσης της θερμοκρασίας της καμπύλης ψύξης του ψυκτικού μέσου του κινητήρα [1/h]

dEST

Συντελεστής πτώσης της θερμοκρασίας της καμπύλης ψύξης του συστήματος EST [1/h]

EST

Δεξαμενή αποθήκευσης ενθαλπίας

K

Αποδοτική σχέση της θερμικής αδράνειας [–]

m

Αριθμός μετρήσεων του δείγματος

NEDC

Νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης

Formula

Δυναμικό ομαλοποιημένης κατανάλωσης καυσίμων στη θερμοκρασία εκκίνησης του ψυκτικού μέσου του κινητήρα για τους επιλεγμένους χρόνους στάθμευσης ti [–]

pt

Χρόνος στάθμευσης [h]

Teng

Θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου του κινητήρα κατά τη διάρκεια του χρόνου στάθμευσης [°C]

Tengmod

Θεωρητική θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου του κινητήρα μετά την εκφόρτιση τους συστήματος EST [°C]

TEST

Θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου του EST κατά τη διάρκεια του χρόνου στάθμευσης [°C]

Tcold

Θερμοκρασία ψυχρής εκκίνησης [°C] 14 °C

Thot

Θερμοκρασία θερμής εκκίνησης [°C], η οποία είναι η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου που επιτυγχάνεται στο τέλος του κύκλου NEDC

SOC

Κατάσταση φόρτισης

SVSpt

Μερίδιο της κατανομής του χρόνου στάθμευσης [%] όπως ορίζεται στον πίνακα 6

WFti

Συντελεστής στάθμισης του χρόνου στάθμευσης ti [%] όπως ορίζεται στον πίνακα 3

Δείκτες

Ο δείκτης ti αφορά τους επιλεγμένους χρόνους στάθμευσης όπως ορίζονται στον πίνακα 1

Ο δείκτης j αναφέρεται σε μετρήσεις του δείγματος

Ο δείκτης k αναφέρεται στις θερμοκρασίες εκκίνησης του ψυκτικού μέσου του κινητήρα

3.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Οι καμπύλες ψύξης προσδιορίζονται πειραματικά για το ψυκτικό μέσο του οχήματος βάσης και του οχήματος οικολογικής καινοτομίας. Οι ίδιες καμπύλες ισχύουν για παραλλαγές οχημάτων με την ίδια θερμική ικανότητα, περίβλημα του χώρου του κινητήρα, θερμική μόνωση του κινητήρα και σύστημα EST. Οι πειραματικές δοκιμές περιλαμβάνουν συνεχείς μετρήσεις των αντιπροσωπευτικών θερμοκρασιών του ψυκτικού μέσου του κινητήρα και του ψυκτικού μέσου που είναι αποθηκευμένο στο σύστημα EST με τη χρήση θερμοστοιχείων, σε σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 14 °C για 24 ώρες. Ο κινητήρας θερμαίνεται μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου πριν τη διακοπή λειτουργίας, με επαρκή αριθμό διαδοχικών δοκιμών NEDC. Μετά την προπαρασκευαστική οδήγηση, η ανάφλεξη πρέπει να είναι κλειστή και να έχει αφαιρεθεί το κλειδί ανάφλεξης. Το κάλυμμα του κινητήρα του οχήματος είναι εντελώς κλειστό. Κάθε σύστημα τεχνητού αερισμού στο εσωτερικό του θαλάμου δοκιμής πρέπει να είναι κλειστό.

Οι καμπύλες ψύξης που προκύπτουν από τη μέτρηση μετατρέπονται με τη μαθηματική μέθοδο που περιγράφεται στους τύπους 1 και 2 για τον κινητήρα και το σύστημα EST αντίστοιχα.

Τύπος 1

Formula

Τύπος 2

Formula

Για την προσαρμογή των καμπυλών χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. Για να γίνει αυτό, τουλάχιστον τα στοιχεία μέτρησης της θερμοκρασίας των πρώτων 30 λεπτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, λόγω της ασυνήθιστης συμπεριφοράς της θερμοκρασίας του ψυκτικού μέσου μετά την απενεργοποίηση του ψυκτικού συστήματος.

Η θερμοκρασία του κινητήρα σε συγκεκριμένες συνθήκες χρόνου στάθμευσης (Formula) πρέπει να υπολογίζεται με τον τύπο 1 και να αναφέρεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1

Θερμοκρασία του κινητήρα σε επιλεγμένες συνθήκες χρόνου στάθμευσης

Επιλεγμένος χρόνος στάθμευσης (ti)

t1

t2

t3

pt [h]

2,5

4,5

16,5

Formula

[°C]

 

 

 

4.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμου του οχήματος πρέπει να μετρώνται σύμφωνα με το παράρτημα 6 του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 101 (Μέθοδος μέτρησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων που κινούνται αποκλειστικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης). Η διαδικασία θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ως εξής:

1.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος στον θάλαμο δοκιμής πρέπει να είναι μικρότερη από 14 °C

2.

Οι θερμοκρασίες εκκίνησης του ψυκτικού μέσου πρέπει να είναι οι ακόλουθες: Tcold, Thot,

Formula

,

Formula

και

Formula

.

Οι δοκιμές μπορούν να διενεργούνται σε οποιαδήποτε σειρά. Μεταξύ των δοκιμών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μία ή δύο προπαρασκευαστικές δοκιμές NEDC. Πρέπει να εξασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται ότι η μεταβολή της κατάστασης φόρτισης του συσσωρευτή εκκίνησης (π.χ. μέσω σήματος του δικτύου περιοχής ελεγκτήρων) μετά από κάθε δοκιμή είναι 5 %.

Η πλήρης διαδικασία των δοκιμών επαναλαμβάνεται τουλάχιστον τρεις φορές (π.χ. m ≥ 3). Τα αριθμητικά μέσα αποτελέσματα CO2 στις θερμοκρασίες εκκίνησης του ψυκτικού μέσου κάθε κινητήρα (Tk) υπολογίζονται με τον τύπο 3 και αναφέρονται στον πίνακα 2.

Τύπος 3

Formula

όπου: k = 1, 2 …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula


Πίνακας 2

Εκπομπές CO2 σε διαφορετικές θερμοκρασίες εκκίνησης του ψυκτικού μέσου του κινητήρα

Θερμοκρασία ψυκτικού μέσου του κινητήρα Tk

Tcold

Thot

Formula

Formula

Formula

CO2 (Tk) [g CO2/km]

 

 

 

 

 

5.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EST

Με τη χρήση των αποτελεσμάτων που ορίζονται στην παράγραφο 4 και αναφέρονται στον πίνακα 2, το δυναμικό ομαλοποιημένης κατανάλωσης καυσίμων NP(Formula) στις επιλεγμένες συνθήκες χρόνου στάθμευσης που αναφέρονται στον πίνακα 1 υπολογίζεται με τον τύπο 4.

Τύπος 4

Formula

Στη συνέχεια, η θεωρητική θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου του κινητήρα μετά την εκφόρτιση του συστήματος EST, για τις επιλεγμένες συνθήκες χρόνου στάθμευσης Formula, υπολογίζεται με τον τύπο 5.

Τύπος 5

Formula

Η σχετική αναλογία της θερμικής αδράνειας Kti στις επιλεγμένες συνθήκες χρόνου στάθμευσης προσδιορίζεται με τον τύπο 6.

Τύπος 6

Formula

Η απορρέουσα αποδοτική σχέση της θερμικής αδράνειας Κ υπολογίζεται μέσω της στάθμισης των τριών αποτελεσμάτων Kti με τον αριθμό στάσεων του οχήματος, όπως ορίζεται από τον τύπο 7.

Τύπος 7

Formula

όπου:

WFti

Συντελεστής στάθμισης του χρόνου στάθμευσης ti [–] όπως ορίζεται στον πίνακα 3

Πίνακας 3

Συντελεστής στάθμισης για τον υπολογισμό της παραμέτρου Κ

WFt1 [%]

63,4

WFt2 [%]

14,0

WFt3 [%]

22,6

Η θεωρητική θερμοκρασία του κινητήρα μετά την εκφόρτιση του συστήματος EST, για τη συνθήκη χρόνου στάθμευσης pt Formula , υπολογίζεται με τον τύπο 8.

Τύπος 8

Formula

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού παρατίθενται στον πίνακα 4

Πίνακας 4

Θεωρητική θερμοκρασία του κινητήρα μετά την εκφόρτιση του συστήματος EST για διαφορετικούς χρόνους στάθμευσης

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

Formula

[°C]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το όφελος θερμής εκκίνησης (HSB) του οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τεχνολογία προσδιορίζεται πειραματικά με τον τύπο 9. Η τιμή αυτή περιγράφει τη διαφορά των εκπομπών CO2 μεταξύ δοκιμής NEDC ψυχρής και θερμής εκκίνησης σε σχέση με το αποτέλεσμα της ψυχρής εκκίνησης.

Τύπος 9

Formula

7.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2

Πριν από την έναρξη της επίσημης δοκιμής τύπου I σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008, η αρμόδια για τις εγκρίσεις τύπου αρχή επαληθεύει ότι η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας εντός της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας, κυμαίνεται σε ± 2 K της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία αυτή δεν επιτυγχάνεται, η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της εξοικονόμησης εκπομπών CO2 του συστήματος EST μπορεί να μην εφαρμόζεται.

Η επαλήθευση μπορεί να διενεργείται είτε με μέτρηση εντός της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας (π.χ. μέσω θερμοστοιχείου) είτε με τη διακοπή της λειτουργίας του συστήματος EST πριν από τη διαδικασία προετοιμασίας, ώστε να μην αποθηκεύεται θερμασμένο ψυκτικό μέσο μέσα στη δεξαμενή. Η θερμοκρασία εντός της δεξαμενής αποθήκευσης ενθαλπίας πρέπει να καταγράφεται στην έκθεση δοκιμής.

Το σχετικό δυναμικό μείωσης του CO2 Formula σε διαφορετικούς χρόνους στάθμευσης υπολογίζεται με τη χρήση του τύπου 10.

Τύπος 10

Formula

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού παρατίθενται στον πίνακα 5

Πίνακας 5

Σχετικό δυναμικό μείωσης του CO2 Formula για διαφορετικούς χρόνους στάθμευσης

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

ΔCO2(pt) [%]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι εξοικονομήσεις σε εκπομπές CO2, που σταθμίζονται από τους χρόνους στάθμευσης (pt), υπολογίζονται με τη χρήση του τύπου 11.

Τύπος 11

Formula

όπου:

SVSpt

Μερίδιο της κατανομής του χρόνου στάθμευσης [%] όπως ορίζεται στον πίνακα 6

Πίνακας 6

Διανομή χρόνου στάθμευσης (μερίδιο στάσεων του οχήματος)

pt [h]

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

SVSpt [%]

36

13

6

4

2

2

1

1

3

4

3

1

pt [h]

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

18,5

19,5

20,5

21,5

22,5

23,5

SVSpt [%]

1

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

8.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Πρέπει να ποσοτικοποιούνται τα στατιστικά σφάλματα στα αποτελέσματα της μεθοδολογίας δοκιμών που προκλήθηκαν από τις μετρήσεις. Για κάθε δοκιμή που πραγματοποιείται σε διαφορετικές θερμοκρασίες εκκίνησης του ψυκτικού μέσου του κινητήρα, η τυπική απόκλιση της αριθμητικής μέσης τιμής υπολογίζεται όπως ορίζεται στον τύπο 12.

Τύπος 12

Formula

όπου: k = 1, 2, …, 5

T1 = Tcold

T2 = Thot

Formula

Formula

Formula

Η τυπική απόκλιση της εξοικονόμησης εκπομπών CO2 Formula υπολογίζεται με τον τύπο 13.

Τύπος 13

Image

όπου:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

9.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρέπει να αποδεικνύεται για κάθε τύπο, παραλλαγή και έκδοση οχήματος εξοπλισμένο με το σύστημα EST ότι το σφάλμα στην εξοικονόμηση εκπομπών CO2 που υπολογίζεται με τον τύπο 13 δεν είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά μεταξύ της συνολικής εξοικονόμησης εκπομπών CO2 και του ελάχιστου ορίου εξοικονόμησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 725/2011 (βλέπε τύπο 14).

Τύπος 14

Formula

όπου:

MT

:

Ελάχιστο όριο [gCO2/km], που είναι 1 gCO2/km

Formula

:

Διορθωτικός συντελεστής CO2 λόγω της αύξησης της μάζας που οφείλεται στην εγκατάσταση του συστήματος EST. Για τον Formula πρέπει να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του πίνακα 7.

Πίνακας 7

Διορθωτικός συντελεστής CO2 λόγω της επιπλέον μάζας

Τύπος καυσίμου

Διορθωτικός συντελεστής CO2 λόγω της επιπλέον μάζας (Formula)

[g CO2/km]

Βενζίνη

0,0277 · Δm

Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)

0,0383 · Δm

Στον πίνακα 7 Δm αναγράφεται η επιπλέον μάζα που οφείλεται στην εγκατάσταση του συστήματος EST. Είναι η μάζα του συστήματος EST πλήρως φορτισμένου με το ψυκτικό μέσο.

10.   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EST ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ

Η αρχή έγκρισης τύπου πρέπει να πιστοποιεί την εξοικονόμηση εκπομπών CO2 με βάση μετρήσεις του συστήματος EST, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία δοκιμών που ορίζεται στο παρόν παράρτημα. Αν η εξοικονόμηση εκπομπών CO2 είναι χαμηλότερη από το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, ισχύει το άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 725/2011.


Διορθωτικά

12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/69


Διορθωτικό στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2362 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με απαλλαγές από τον επεκταθέντα δασμό αντιντάμπινγκ σε ορισμένα εξαρτήματα ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/97

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 331 της 17ης Δεκεμβρίου 2015 )

Στη σελίδα 36, στο άρθρο 5 πίνακας 4 «Υπό εξέταση μέρη», στη στήλη «Ημερομηνία έναρξης ισχύος» για την εταιρεία «CICLI EUROPA s.r.l.»:

αντί:

«10.9.2014»

διάβαζε:

«10.11.2014».


12.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/69


Διορθωτικό στην οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2016/70 του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 18 της 26ης Ιανουαρίου 2016 )

Στη σελίδα 3, ο πίνακας αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«Περιγραφή

Προϋπολογισμός 2015 (1)

Προϋπολογισμός 2014 (2)

Μεταβολή (%)

1.

Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

66 853 308 910

65 300 076 773

+ 2,38

2.

Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

55 978 784 039

56 443 752 595

– 0,82

3.

Ασφάλεια και ιθαγένεια

1 926 965 795

1 665 510 850

+ 15,70

4.

Η Ευρώπη στον κόσμο

7 478 225 907

6 840 903 616

+ 9,32

5.

Διοίκηση

8 658 632 705

8 405 389 881

+ 3,01

6.

Αντισταθμίσεις

p.m.

28 600 000

Ειδικά μέσα

384 505 583

350 000 000

+ 9,86

Σύνολο δαπανών  (3)

141 280 422 939

139 034 233 715

+ 1,62


(1)  Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 2015 (ΕΕ L 69 της 13.3.2015) περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1/2015 έως αριθ. 8/2015.

(2)  Τα ποσά σε αυτή τη στήλη αντιστοιχούν σε εκείνα του προϋπολογισμού του 2014 (ΕΕ L 51 της 20.2.2014), περιλαμβανομένων των διορθωτικών προϋπολογισμών αριθ. 1/2014 έως αριθ. 7/2014.

(3)  Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 310 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι: «Ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα».»