ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ό έτος
19 Ιανουαρίου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/44 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 204/2011

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/45 της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2016, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Prekmurska gibanica (ΕΠΙΠ)]

27

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/46 της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες oxadixyl και spinetoram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα ( 1 )

28

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/47 της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2016, για την 241η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

42

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/48 της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

45

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/49 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 7ης Ιανουαρίου 2016, για τον διορισμό του αρχηγού αποστολής της συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016)

47

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/50 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/219/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali)

48

 

*

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/51 του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την υποστήριξη της σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (ΒΤWC) στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

50

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/44 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2016

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και για την κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 204/2011

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 215,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 του Συμβουλίου, του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη και την κατάργηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ (1),

Έχοντας υπόψη την κοινή πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ (2). Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής «ΑΣΑΗΕ») 1970 (2011) και μεταγενέστερες σχετικές αποφάσεις, η απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ προέβλεπε απαγόρευση πώλησης όπλων, απαγόρευση σε σχέση με εξοπλισμό εσωτερικής καταστολής, καθώς και περιορισμούς όσον αφορά την είσοδο και δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που ενέχονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά προσώπων στη Λιβύη, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού και μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οντότητες αναφέρονται στα παραρτήματα της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ. Ως εκ τούτου, απαιτείτο κανονιστική δράση ώστε να ληφθούν τα σχετικά αναγκαία μέτρα. Έκτοτε, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής «Συμβούλιο Ασφαλείας») εξέδωσε περαιτέρω αποφάσεις για τη Λιβύη, με τις οποίες παρέτεινε ή τροποποίησε τα περιοριστικά μέτρα των ΗΕ κατά της Λιβύης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ΑΣΑΗΕ 2174 (2014) για την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του εμπάργκο όπλων και την επέκταση της εφαρμογής της ταξιδιωτικής απαγόρευσης και των μέτρων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων· και η ΑΣΑΗΕ 2213 (2015) σχετικά με τη δέσμευσή του Συμβουλίου Ασφαλείας όσον αφορά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης.

(2)

Στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/818 (3) για την τροποποίηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που συνεχίζει να υφίσταται για την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης και την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπολίτευσής της. Η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/818 έλαβε επίσης υπόψη την απειλή την οποία συνιστούν πρόσωπα και οντότητες που κατέχουν ή ελέγχουν λιβυκά κρατικά κεφάλαια τα οποία υπεξαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώην καθεστώτος του Muammar Qadhafi στη Λιβύη και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή να παρεμποδίσουν ή να υπονομεύσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπολίτευσής της. Το Συμβούλιο προέβη σε πλήρη επανεξέταση του καταλόγου των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ταξιδιωτική απαγόρευση και σε μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, όπως καθορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ και IΙΙ της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ. Στις 31 Ιουλίου 2015, το Συμβούλιο εξέδωσε την ενοποιημένη απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 και κατήργησε την απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με μια σειρά μεταγενεστέρων κανονισμών, θα πρέπει να ενοποιηθεί σε νέο κανονισμό.

(4)

Η αρμοδιότητα τροποποιήσεως των καταλόγων των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ασκείται από το Συμβούλιο λόγω της συγκεκριμένης απειλής για την δημόσια ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή, που δημιουργεί η κατάσταση στη Λιβύη,και χάριν συνοχής με τη διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης των παραρτημάτων της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333.

(5)

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και για να κατοχυρωθεί η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια δικαίου εντός της Ένωσης, θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα ονόματα και άλλα σχετικά στοιχεία που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς των οποίων τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι πρέπει να δεσμευθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) και την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

(6)

Για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα του, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «κεφάλαια»: παντός είδους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικά οφέλη, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

i)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι απαιτήσεις πληρωμής, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

ii)

οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων·

iii)

οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·

iv)

οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

v)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

vi)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

vii)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους·

β)   «δέσμευση κεφαλαίων»: η παρεμπόδιση κάθε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων που μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή ή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

γ)   «οικονομικοί πόροι»: τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

δ)   «δέσμευση οικονομικών πόρων»: η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, στους οποίους ενδεικτικώς περιλαμβάνεται η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευση·

ε)   «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με επισκευές, ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση, έλεγχο, συντήρηση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, μεταβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μορφών βοήθειας·

στ)   «επιτροπή κυρώσεων»: η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 24 της ΑΣΑΗΕ 1970 (2011)·

ζ)   «έδαφος της Ένωσης»: τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται στη Συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους·

η)   «ορισθέντα σκάφη»: τα σκάφη που ορίζονται από την επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014), όπως αναφέρονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·

θ)   «σημείο επαφής της κυβέρνησης της Λιβύης»: το σημείο επαφής που έχει ορίσει η κυβέρνηση της Λιβύης, όπως κοινοποιήθηκε στην επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).

Άρθρο 2

1.   Απαγορεύεται:

α)

η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή, άμεσα ή έμμεσα, εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, όπως απαριθμείται στο παράρτημα Ι, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από την Ένωση ή όχι, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που βρίσκεται στη Λιβύη ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

β)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.   Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά από τη Λιβύη εξοπλισμού ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή κατά την έννοια του παραρτήματος Ι, είτε ο σχετικός εξοπλισμός προέρχεται από τη Λιβύη είτε όχι.

3.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στην προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στη Λιβύη από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, από αντιπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και του σχετικού προσωπικού αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

4.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στο παράρτημα IV, δύνανται να επιτρέπουν την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή εξοπλισμού που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, υπό τους όρους που οι ίδιες κρίνουν σκόπιμους, εφόσον βεβαιωθούν ότι ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση.

Άρθρο 3

1.   Απαγορεύεται:

α)

η παροχή τεχνικής βοήθειας, άμεσα ή έμμεσα, που συνδέεται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7) (κοινός στρατιωτικός κατάλογος), ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που βρίσκεται στη Λιβύη ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

β)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας συνδεομένης με τον εξοπλισμό που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή, ως παρατίθεται στο παράρτημα Ι, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που βρίσκεται στη Λιβύη ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

γ)

η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με τα αγαθά και τις τεχνολογίες που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ή στο παράρτημα Ι, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δάνεια και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή τέτοιων ειδών, ή για κάθε παροχή συναφούς τεχνικής βοήθειας, σε οποιοδήποτε πρόσωπο οντότητα ή οργανισμό που βρίσκεται στη Λιβύη ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

δ)

η άμεση ή έμμεση παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας συνδεομένης με την παροχή ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού στη Λιβύη ή προς χρήση στη χώρα αυτή·

ε)

η εν γνώσει και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των απαγορεύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ).

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι προβλεπόμενες σε αυτήν απαγορεύσεις δεν εφαρμόζονται:

α)

για την παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέεται με μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό προοριζόμενο αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή προστατευτική χρήση·

β)

για την προστατευτική ενδυμασία, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών που εξάγονται προσωρινά στη Λιβύη από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών της, από αντιπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και του σχετικού προσωπικού αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση.

γ)

για την παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας όσον αφορά μη φονικό στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας ή του αφοπλισμού προς την κυβέρνηση της Λιβύης·

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, και με την προέγκριση της επιτροπής κυρώσεων, οι εκεί προβλεπόμενες απαγορεύσεις δεν ισχύουν:

α)

για τη χορήγηση τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας που συνδέεται με άλλες πωλήσεις και προμήθειες όπλων και συναφούς υλικού·

β)

για την παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας όσον αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό, περιλαμβανομένων όπλων και συναφούς υλικού, που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α) και προορίζεται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας ή του αφοπλισμού προς την κυβέρνηση της Λιβύης.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ως παρατίθενται στο παράρτημα IV, μπορούν να επιτρέψουν την υπό όρους παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής βοήθειας όσον αφορά εξοπλισμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή αν διαπιστώσουν ότι ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση.

Άρθρο 4

Προκειμένου να αποτραπεί η μεταφορά των αγαθών και τεχνολογιών που καλύπτει ο κοινός στρατιωτικός κατάλογος ή των οποίων απαγορεύεται βάσει του παρόντος κανονισμού η προμήθεια, πώληση, μεταφορά, εξαγωγή ή εισαγωγή: Για όλα τα αγαθά που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από ή προς τη Λιβύη, επιπλέον των κανόνων που διέπουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση, όπως καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις που αφορούν τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και εξόδου, καθώς και τις τελωνειακές διασαφήσεις των κανονισμών(ΕΚ) αριθ. 450/2008 (8) και (ΕΕ) αριθ. 952/2013 (9) του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το άτομο που παρέχει τις πληροφορίες αυτές δηλώνει κατά πόσον τα αγαθά υπόκεινται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ή στον παρόντα κανονισμό και, εφόσον τα εξαγόμενα αγαθά υπόκεινται σε έγκριση, διευκρινίζει τα στοιχεία της άδειας εξαγωγής που χορηγήθηκε. Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία υποβάλλονται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του σχετικού κράτους μέλους είτε εγγράφως είτε με τελωνειακή διασάφηση, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οικονομικοί πόροι που ανήκουν στην κυριότητα ή βρίσκονται στην κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που απαριθμούνται στα παραρτήματα II και III.

2.   Απαγορεύεται η διάθεση, άμεσα ή έμμεσα, κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και III.

3.   Απαγορεύεται η εσκεμμένη και εκ προθέσεως συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι οι οποίοι, στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, ανήκαν, ή βρίσκονταν στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο των οντοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα VI και ήταν εγκατεστημένες εκτός της Λιβύης εκείνη την ημερομηνία, παραμένουν δεσμευμένα.

Άρθρο 6

1.   Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς που καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 22 της ΑΣΑΗΕ 1970 (2011), τις παραγράφους 19, 22 ή 23 της ΑΣΑΗΕ 1973 (2011), την παράγραφο 4 της ΑΣΑΗΕ 2174 (2014) ή την παράγραφο 11 της ΑΣΑΗΕ 2213 (2015).

2.   Το παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς που δεν καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙ και:

α)

εμπλέκονται ή συνεργούν στην έκδοση διαταγής, τον έλεγχο ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο καθοδήγηση της διάπραξης σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη, μεταξύ άλλων μέσω της εμπλοκής ή της συνέργειάς τους στον σχεδιασμό, την έκδοση εντολής, την έκδοση διαταγής ή τη διάπραξη επιθέσεων, περιλαμβανομένων των εναέριων βομβαρδισμών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, σε βάρος άμαχου πληθυσμού ή εγκαταστάσεων·

β)

έχουν παραβιάσει ή έχουν συνεργήσει στην παραβίαση των διατάξεων της ΑΣΑΗΕ 1970 (2011), της ΑΣΑΗΕ1973 (2011) ή του παρόντος κανονισμού·

γ)

έχει διαπιστωθεί ότι εμπλέκονταν στις κατασταλτικές πολιτικές του προηγούμενου καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, ή είχαν άλλη διασύνδεση με το εν λόγω καθεστώς, και οι οποίοι θέτουν σε διαρκή κίνδυνο την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης, ή την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασης στη Λιβύη·

δ)

επιδίδονται ή παρέχουν υποστήριξη σε πράξεις που είτε απειλούν την ειρήνη, την ασφάλεια ή τη σταθερότητα της Λιβύης είτε εμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασης της Λιβύης, μεταξύ άλλων:

i)

με τον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων στη Λιβύη που παραβιάζουν το ισχύον διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ή πράξεων που συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Λιβύη·

ii)

με επιθέσεις εναντίον αεροπορικών, χερσαίων ή θαλάσσιων λιμένων στη Λιβύη, εναντίον θεσμών ή εγκαταστάσεων του λιβυκού κράτους ή εναντίον ξένων αποστολών στη Λιβύη·

iii)

με την παροχή στήριξης σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα, μεταξύ άλλων μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης αργού πετρελαίου ή άλλων φυσικών πόρων στη Λιβύη·

iv)

με την απειλή ή τον εκφοβισμό κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Λιβύης και της λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου, ή με την εμπλοκή σε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να οδηγήσει ή να έχει ως αποτέλεσμα την υπεξαίρεση λιβυκών κρατικών κεφαλαίων·

v)

με παραβίαση, ή συνδρομή στην αποφυγή των κυρώσεων, των διατάξεων του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη που επέβαλαν η απόφαση ΑΣΑΗΕ 1970 (2011) και το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού·

vi)

είναι πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την εποπτεία οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω ή με οντότητες ή οργανισμούς που ανήκουν ή ελέγχονται από αυτούς ή από πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ· ή

ε)

κατέχουν ή ελέγχουν λιβυκά κρατικά κεφάλαια που υπεξαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καθεστώτος του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να απειλήσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή για να παρεμποδίσουν ή να υπονομεύσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταπολίτευσης της χώρας.

3.   Τα παραρτήματα II και III περιλαμβάνουν τους λόγους εγγραφής των καταχωρούμενων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών, όπως ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή,όσον αφορά το παράρτημα II, από την επιτροπή κυρώσεων.

4.   Τα παραρτήματα II και III περιλαμβάνουν επίσης, όπου είναι διαθέσιμες, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών, όπως ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας ή,όσον αφορά το παράρτημα II, η επιτροπή κυρώσεων. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και τα καθήκοντα ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης. Το παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει επίσης την ημερομηνία κατά την οποία ορίσθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων.

5.   Το παράρτημα VI περιλαμβάνει τους λόγους της καταχώρισης για τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, όπως αναφέρονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 7

Όσον αφορά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που δεν έχουν κατονομασθεί στα παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ, στα οποία συμμετέχει ένα πρόσωπο, μια οντότητα ή ένας οργανισμός που κατονομάζεται στα ανωτέρω παραρτήματα, η υποχρέωση δέσμευσης των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων του κατονομασθέντος προσώπου, οντότητας ή οργανισμού δεν εμποδίζει τα εν λόγω μη κατονομασθέντα πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς να συνεχίσουν να διεξάγουν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εφόσον αυτό δεν προϋποθέτει τη παροχή κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων σε φυσικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει κατονομασθεί.

Άρθρο 8

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

α)

είναι αναγκαίοι για βασικές δαπάνες των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ ή που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών ειδών διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικών εξόδων, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας·

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·

εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ ή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση αυτή και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, και η επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση σχετικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙV, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, αφού διαπιστώσουν ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι είναι απαραίτητα για έκτακτες δαπάνες, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α)

εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ ή αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την εν λόγω απόφαση και η απόφαση έχει εγκριθεί από την επιτροπή αυτή·

β)

εφόσον η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, η αρμόδια αρχή έχει κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την άδεια.

Άρθρο 9

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, όσον αφορά τα πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ και τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στο παράρτημα IV, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής που έχει ληφθεί ή δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που έχει εκδοθεί:

i)

πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός περιελήφθη στο παράρτημα ΙΙ· ή

ii)

πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 κατονομάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας·

β)

τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει μιας τέτοιας διαταγής ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που δικαιούνται να εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις·

γ)

η διαταγή ή η απόφαση δεν ωφελεί πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό εγγεγραμμένο στο παράρτημα II ή ΙΙΙ·

δ)

η αναγνώριση της διαταγής ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους·

ε)

η διαταγή ή η απόφαση έχουν κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, όσον αφορά τα πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα επίμαχα κεφάλαια ή οι επίμαχοι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 5 περιελήφθη στο παράρτημα ΙΙΙ, ή υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση που εκδόθηκε από την Ένωση, ή σε δικαστική απόφαση εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος πριν από ή μετά την ημερομηνία αυτή·

β)

τα επίμαχα κεφάλαια ή οι επίμαχοι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί μέσω μιας τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω μιας τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι νόμοι και κανονισμοί οι οποίοι διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν τέτοιες απαιτήσεις·

γ)

η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IΙ ή ΙΙΙ· και

δ)

η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

3.   Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τυχόν άδεια που χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που ανήκουν σε πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ή να καταστήσουν διαθέσιμα ορισμένα κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους σε πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα III, υπό τις συνθήκες που κρίνουν κατάλληλες, όταν το θεωρούν αναγκαίο για ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως η παροχή και η διευκόλυνση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, η παροχή υλικών και εφοδίων αναγκαίων για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των γεωργικών υλικών για την παραγωγή τους, των ιατρικών προϊόντων και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ή για εκκένωση από τη Λιβύη. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με την έγκριση που χορηγεί δυνάμει του παρόντος άρθρου εντός δύο εβδομάδων από την έγκριση.

Άρθρο 11

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 4, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

i)

ανθρωπιστικές ανάγκες·

ii)

καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό αποκλειστικά για μη στρατιωτικές χρήσεις·

iii)

επανάληψη της παραγωγής και πώλησης υδρογονανθράκων της Λιβύης·

iv)

δημιουργία, λειτουργία ή ενίσχυση θεσμών μη στρατιωτικής διακυβέρνησης και μη στρατιωτικών δημόσιων υποδομών· ή

v)

συμβολή στην επανέναρξη λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, περιλαμβανομένης της στήριξης ή της διευκόλυνσης του διεθνούς εμπορίου με τη Λιβύη·

β)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή του να εγκρίνει την πρόσβαση στα κεφάλαια ή στους οικονομικούς πόρους, και η επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση σχετικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση·

γ)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι δεν καθίστανται διαθέσιμοι σε πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο ή απαριθμούνται στα παραρτήματα II ή ΙΙΙ, ούτε γίνονται διαθέσιμοι προς όφελος αυτών·

δ)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει διεξαγάγει εκ των προτέρων διαβουλεύσεις με τις αρχές της Λιβύης σχετικά με τη χρήση τέτοιων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων·

ε)

το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει γνωστοποιήσει στις αρχές της Λιβύης τις κοινοποιήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα στοιχεία β) και γ) της παρούσας παραγράφου και οι αρχές της Λιβύης δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποδέσμευση τέτοιων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 4 και εφόσον υφίσταται οφειλή, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί από το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή δυνάμει υποχρέωσης που εγεννήθη για το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός κατονομάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την επιτροπή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει καθορίσει ότι η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 2·ούτε προς όφελος οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4·

β)

η επιτροπή κυρώσεων έχει ενημερωθεί από το οικείο κράτος μέλος σχετικά με την πρόθεση χορήγησης άδειας 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 12

1.   Το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση δεσμευμένων λογαριασμών:

α)

με τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς·

β)

με πληρωμές που οφείλονται δυνάμει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που έχουν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 5 κατονομάστηκε από την επιτροπή κυρώσεων, το Συμβούλιο Ασφαλείας ή το Συμβούλιο·

γ)

με πληρωμές που οφείλονται στο πλαίσιο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαταγής ή απόφασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1· ή

δ)

με πληρωμές που οφείλονται δυνάμει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν στην Ένωση ή πληρωμές εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2,

υπό τον όρο ότι οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

2.   Το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης, εφόσον εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα στο λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις σχετικές αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 13

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους περιληφθέντος στο παράρτημα ΙΙ ή ΙΙΙ προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί από το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή δυνάμει υποχρέωσης που εγεννήθη για το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία περιελήφθη στους καταλόγους, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα IV δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η οικεία αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

i)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό απαριθμούμενο στο παράρτημα II ή III για την πραγματοποίηση πληρωμής·

ii)

η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 2·

β)

όταν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, η επιτροπή κυρώσεων έχει ενημερωθεί από το οικείο κράτος μέλος σχετικά με την πρόθεση χορήγησης άδειας δέκα εργάσιμες ημέρες νωρίτερα·

γ)

όταν η άδεια αφορά πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ, το οικείο κράτος μέλος κοινοποίησε τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της άδειας στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή την απόφαση αυτή, καθώς και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια.

Άρθρο 14

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, δύνανται να επιτρέπουν τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στις λιμενικές αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα III σε σχέση με την εκτέλεση, έως τις 15 Ιουλίου 2011, των συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 7 Ιουνίου 2011, με εξαίρεση τις συμβάσεις που αφορούν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου. Το κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με τις άδειες που χορηγεί δυνάμει του παρόντος άρθρου εντός δύο εβδομάδων από την άδεια.

Άρθρο 15

1.   Απαγορεύεται η φόρτωση, μεταφορά ή εκφόρτωση αργού πετρελαίου από τη Λιβύη επί των ορισθέντων σκαφών με σημαία κράτους μέλους, χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους μέλους κατόπιν διαβούλευσης με το σημείο επαφής της κυβέρνησης της Λιβύης.

2.   Απαγορεύεται τα ορισθέντα σκάφη να γίνονται δεκτά προς ελλιμενισμό ή άλλου είδους πρόσβαση σε λιμένες στο έδαφος της Ένωσης, εφόσον το ορίσει η επιτροπή κυρώσεων.

3.   Το μέτρο της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται όταν η είσοδος σε λιμένα εντός του εδάφους της Ένωσης είναι αναγκαία για τη διενέργεια επιθεώρησης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή όταν το σκάφος επιστρέφει στη Λιβύη.

4.   Απαγορεύεται η παροχή, από υπηκόους των κρατών μελών ή από τα εδάφη των κρατών μελών, υπηρεσιών εφοδιασμού ή προμήθειας καυσίμων, ή οποιασδήποτε άλλης εξυπηρέτησης σκαφών στα ορισθέντα σκάφη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής καυσίμων ή προμηθειών, εφόσον το ορίσει η επιτροπή κυρώσεων.

5.   Οι κατά το παράρτημα IV αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από το μέτρο της παραγράφου 4, εφόσον κρίνονται αναγκαίες για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, ή όταν το σκάφος επιστρέφει στη Λιβύη. Κάθε σχετική άδεια κοινοποιείται εγγράφως στην επιτροπή κυρώσεων και την Επιτροπή.

6.   Απαγορεύονται οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές όσον αφορά το μεταφερόμενο από τα ορισθέντα σκάφη αργό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης αργού πετρελαίου ή της χρήσης του αργού πετρελαίου ως πίστωσης, καθώς και της σύναψης ασφαλιστήριων συμβολαίων σε σχέση με τη μεταφορά του αργού πετρελαίου, εφόσον το ορίσει η επιτροπή κυρώσεων. Η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται στην αποδοχή λιμενικών τελών στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 16

1.   Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που πραγματοποιείται καλή τη πίστει και με την πεποίθηση ότι η εν λόγω δράση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του οργανισμού που προέβη σε αυτήν τη δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατούνται λόγω αμέλειας.

2.   Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευτούν ότι με τις ενέργειές τους παραβίαζαν τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 17

1.   Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεασθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, και ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον προβάλλονται από:

α)

κατονομαζόμενα πρόσωπα, οντότητες ή φορείς που απαριθμούνται στο παράρτημα IΙ ή ΙΙΙ·

β)

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οντότητα ή φορέα της Λιβύης, συμπεριλαμβανομένης της λιβυκής κυβέρνησης·

γ)

οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους φορείς των στοιχείων α) ή β).

2.   Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το πρόσωπο που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.   Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο του νομίμου της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 18

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α)

παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως δεσμευμένους λογαριασμούς και σχετικά ποσά σύμφωνα με το άρθρο 5, στην αναφερόμενη στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα IV αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται, και τη διαβιβάζουν, απευθείας ή μέσω των κρατών μελών, στην Επιτροπή·

β)

συνεργάζονται με την εν λόγω αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

2.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

3.   Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ανταλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, με τις αρμόδιες αρχές της Λιβύης και άλλων κρατών μελών, κατά περίπτωση, προκειμένου να συμβάλουν στην ανάκτηση παρανόμως αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Άρθρο 19

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 20

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:

α)

να τροποποιεί το παράρτημα IV βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη·

β)

να τροποποιεί το παράρτημα V βάσει των τροποποιήσεων του παραρτήματος V της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 και βάσει όσων ορίζει η επιτροπή κυρώσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 12 της ΑΣΑΗΕ 2146 (2014).

Άρθρο 21

1.   Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή κυρώσεων καταχωρίζει στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, το Συμβούλιο περιλαμβάνει το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό στο παράρτημα ΙΙ.

2.   Όταν το Συμβούλιο αποφασίζει ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός υπόκεινται στα μέτρα του άρθρου 6 παράγραφος 2, τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα ΙΙΙ.

3.   Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του, συμπεριλαμβανομένων των λόγων εγγραφής στον κατάλογο, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό των παραγράφων 1 και 2, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό να υποβάλει παρατηρήσεις.

4.   Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή παρουσιάζονται σημαντικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει σχετικά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την οντότητα ή τον οργανισμό των παραγράφων 1 και 2.

5.   Όταν τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίζουν να αφαιρέσουν από τον κατάλογο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία αναγνώρισης φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, το Συμβούλιο τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα ΙΙ.

6.   Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙΙ επανεξετάζεται κατά τακτικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες.

Άρθρο 22

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 23

Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης, ενημέρωσης ή άλλου είδους επικοινωνία με την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 24

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β)

επί οιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους·

ε)

σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 25

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 204/2011 καταργείται. Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 26

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 34.

(2)  Απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 53).

(3)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/818 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (ΕΕ L 129 της 27.5.2015, σ. 13)

(4)  Κανονισμός (EE) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2011, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη (ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 1)

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(6)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(7)  ΕΕ C 69 της 18.3.2010, σ. 19.

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) (ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1)

(9)  Κανονισμος (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2, 3 ΚΑΙ 4

1.

Πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και σχετικά εξαρτήματα, ως ακολούθως:

1.1

Πυροβόλα όπλα μη περιλαμβανόμενα στα σημεία ΣΚ 1 και ΣΚ 2 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος»)·

1.2

Πυρομαχικά που προβλέπονται ειδικά για τα πυροβόλα όπλα του σημείου 1.1 και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά τους μέρη·

1.3

Σκόπευτρα μη περιλαμβανόμενα στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.

2.

Βόμβες και χειροβομβίδες μη περιλαμβανόμενες στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.

3.

Οχήματα, ως εξής:

3.1

Οχήματα εφοδιασμένα με εκτοξευτήρες ύδατος, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για την καταστολή ταραχών·

3.2

Ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα οχήματα τα οποία καθίστανται ηλεκτροφόρα για την απώθηση επιτιθεμένων·

3.3

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου οικοδομικού εξοπλισμού με θωράκιση κατά βλημάτων·

3.4

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη μεταφορά ή μεταγωγή φυλακισμένων ή/και κρατουμένων·

3.5

Οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για την ανάπτυξη κινητών φραγμών·

3.6

Εξαρτήματα των οχημάτων που καθορίζονται στα σημεία 3.1 έως 3.5 ειδικά σχεδιασμένα για τον έλεγχο ταραχών.

Σημείωση 1: Στο παρόν σημείο δεν υπάγονται τα οχήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για πυρόσβεση.

Σημείωση 2: Για τους σκοπούς του σημείου 3.5, ο όρος«οχήματα» συμπεριλαμβάνει τα ρυμουλκούμενα.

4.

Εκρηκτικές ουσίες και συναφής εξοπλισμός, ως εξής:

4.1

Ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός και συσκευές για την πυροδότηση εκρήξεων με ηλεκτρικά ή μη μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυροδοτικών μηχανισμών, των πυροκροτητών, των αναφλεκτήρων, των ενισχυτών και του πυραγωγού σχοινιού και των ειδικά σχεδιασμένων συστατικών τους· εξαιρείται ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί ειδικά για συγκεκριμένη εμπορική χρήση, η οποία περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ή λειτουργία με εκρηκτικά μέσα άλλου εξοπλισμού ή συσκευών, προορισμός των οποίων δεν είναι η δημιουργία εκρήξεων (π.χ. σύστημα πυροδότησης των αερόσακων των αυτοκινήτων, συστήματα αναστολής των ηλεκτρικών υπερτάσεων των διατάξεων ενεργοποίησης πυροσβεστικών συστημάτων καταιονισμού)·

4.2

Εκρηκτικά γραμμικής κοπής, μη ελεγχόμενα δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου·

4.3

Άλλα εκρηκτικά μη ελεγχόμενα δυνάμει του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου και συναφείς ουσίες, ως εξής:

α)

αματόλη·

β)

νιτροκυτταρίνη (με περιεκτικότητα σε άζωτο που υπερβαίνει το 12,5 %)·

γ)

νιτρογλυκόλη·

δ)

τετρανικός πενταερυθρίτης (PETN)·

ε)

πικρυλοχλωρίδιο·

στ)

2,4,6-τρινιτροτολουόλη (TNT).

5.

Προστατευτικός εξοπλισμός μη υποβαλλόμενος σε έλεγχο δυνάμει του ΣΚ 13 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου, ως ακολούθως:

5.1

Θωρακισμένες στολές με προστασία κατά βλημάτων ή/και κατά αιχμηρών αντικειμένων·

5.2

Κράνη προστασίας κατά βλημάτων ή/και θραυσμάτων, κράνη και ασπίδες προστασίας για ταραχές, και ασπίδες προστασίας κατά βλημάτων.

Σημείωση: Στο παρόν σημείο δεν υπάγονται:

ο ειδικά σχεδιασμένος για αθλητικές δραστηριότητες εξοπλισμός·

ο εξοπλισμός που έχει σχεδιασθεί ειδικά για την τήρηση απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία.

6.

Εξομοιωτές, πλην των υποβαλλομένων σε έλεγχο δυνάμει του ΣΚ 14 του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου, για την εξάσκηση στη χρήση πυροβόλων όπλων και το ειδικά σχεδιασμένο σχετικό λογισμικό.

7.

Εξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας, εκτός από τα αναφερόμενα στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.

8.

Κοφτερά συρματοπλέγματα.

9.

Στρατιωτικά μαχαίρια, μαχαίρια μάχης και ξιφολόγχες με λεπίδες μήκους άνω των 10 εκατοστών.

10.

Εξοπλισμός παραγωγής ειδικά σχεδιασμένος για τα αντικείμενα του παρόντος καταλόγου.

11.

Ειδική τεχνολογία για την ανάπτυξη, παραγωγή ή χρήση των αντικειμένων του παρόντος καταλόγου.


(1)  ΕΕ C 69 της 18.3.2010, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

A.   Πρόσωπα

6.

Όνομα: ABU ZAYD UMAR DORDA

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: α) Αξίωμα: Διευθυντής, Οργανισμός Εξωτερικής Ασφάλειας. β) Επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών. Ημερομηνία γέννησης: δεν υπάρχει Τόπος γέννησης: δεν υπάρχει Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Λιβύη (Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: υπό κράτηση στη Λιβύη) Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Καθεστωτικός. Επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών.

7.

Όνομα: ABU BAKR YUNIS JABIR

Τίτλος: Υποστράτηγος Χαρακτηρισμός: Αξίωμα: Υπουργός Άμυνας. Ημερομηνία γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: Jalo, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: δεν υπάρχει Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: θανών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συνολική ευθύνη για τις δράσεις των ενόπλων δυνάμεων.

8.

Όνομα: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: Αξίωμα: Γραμματέας επιχειρήσεων κοινής ωφελείας Ημερομηνία γέννησης: 1956 Τόπος γέννησης: Khoms, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: δεν υπάρχει Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: Άγνωστη, εικάζεται ότι έχει συλληφθεί.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ανώτατο στέλεχος του καθεστώτος. Εμπλεκόμενος στις επαναστατικές επιτροπές. Ιστορικό εμπλοκής σε καταστολή αντιφρονούντων και πράξεις βίας.

9.

Όνομα: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: δεν υπάρχει Ημερομηνία γέννησης: 1978 Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: Aisha Muhammed Abdul Salam (αριθμός διαβατηρίου: 215215) Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: 428720 Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Σουλτανάτο του Ομάν (Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: Σουλτανάτο του Ομάν) Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς. Ταξίδευε κατά παράβαση της παραγράφου 15 της απόφασης 1970, όπως περιγράφεται από την ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη Λιβύη, στην ενδιάμεση έκθεσή της του 2013.

10.

Όνομα: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: δεν υπάρχει Ημερομηνία γέννησης:20 Σεπτεμβρίου 1975Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: Β/002210 Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Αλγερία (Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: Αλγερία) Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς.

11.

Όνομα: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: δεν υπάρχει Ημερομηνία γέννησης: 1978 Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: δεν υπάρχει Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: θανών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς. Διοίκηση στρατιωτικών μονάδων εμπλεκόμενων στην καταστολή διαδηλώσεων.

12.

Όνομα: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: δεν υπάρχει Ημερομηνία γέννησης: 1970 Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Σουλτανάτο του Ομάν (Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: Σουλτανάτο του Ομάν) Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς.

13.

Όνομα: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: Αρχηγός της Επανάστασης, Ύπατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων Ημερομηνία γέννησης: 1942 Τόπος γέννησης: Σύρτη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: δεν υπάρχει Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε από τον ΟΗΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: θανών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Υπεύθυνος για την διαταγή της καταστολής διαδηλώσεων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

14.

Όνομα: MUTASSIM QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Ημερομηνία γέννησης: 1976 Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: δεν υπάρχει Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: θανών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς.

15.

Όνομα: SAADI QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: Διοικητής των Ειδικών Δυνάμεων Ημερομηνία γέννησης: α) 27 Μαΐου 1973 β) 1η Ιανουαρίου 1975Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: α) 014797 β) 524521 Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Λιβύη (υπό κράτηση) Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς. Διοίκηση στρατιωτικών μονάδων εμπλεκόμενων στην καταστολή διαδηλώσεων.

16.

Όνομα: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: δεν υπάρχει Ημερομηνία γέννησης: 1982 Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: δεν υπάρχει Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων). Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: θανών.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς.

17.

Όνομα: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: Διευθυντής, Ίδρυμα Qadhafi Ημερομηνία γέννησης:25 Ιουνίου 1972Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: Β014995 Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Λιβύη (Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: υπό κράτηση στη Λιβύη) Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει των παραγράφων 15 και 17 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στενή σχέση με το καθεστώς. Εμπρηστικές δημόσιες δηλώσεις ενθάρρυνσης της βίας κατά των διαδηλωτών.

18.

Όνομα: ABDULLAH AL-SENUSSI

Τίτλος: Συνταγματάρχης Χαρακτηρισμός: Διευθυντής στρατιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας Ημερομηνία γέννησης: 1949 Τόπος γέννησης: Σουδάν Ισχυρό ψευδώνυμο: α) Abdoullah Ould Ahmed (αριθμός διαβατηρίου: B0515260· Ημερομηνία γέννησης: 1948; Τόπος γέννησης: Anefif (Kidal, Μάλι)· Ημερομηνία έκδοσης:10 Ιανουαρίου 2012· Τόπος έκδοσης: Bamako, Μάλι· Ημερομηνία λήξης: 10 Ιανουαρίου 2017). β) Abdoullah Ould Ahmed (Αριθμός ταυτότητας του Μάλι 073/SPICRE· Τόπος γέννησης: Anefif, Μάλι· Ημερομηνία έκδοσης:6 Δεκεμβρίου 2011· Τόπος έκδοσης: Essouck, Μάλι) Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Λιβύη (Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: υπό κράτηση στη Λιβύη) Ημερομηνία καταχώρισης:26 Φεβρουαρίου 2011Άλλες πληροφορίες: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 1970 (ταξιδιωτική απαγόρευση). Καταχωρίστηκε στον κατάλογο στις 17 Μαρτίου 2011 σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης 1970 (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Συμμετοχή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην καταστολή διαδηλώσεων. Στο ιστορικό του περιλαμβάνονται υποψίες εμπλοκής στη σφαγή στις φυλακές Abu Selim. Έχει καταδικαστεί ερήμην για τη βομβιστική επίθεση στην πτήση της UTA. Γαμπρός του Muammar Qadhafi.

19.

Όνομα: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: δεν υπάρχει Ημερομηνία γέννησης: Περίπου 1952 Τόπος γέννησης: Al Bayda, Λιβύη Ισχυρό ψευδώνυμο: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, γεννηθείσα την 1η Ιανουαρίου 1953 (διαβατήριο Ομάν αριθ. 03825239) Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: 03825239 Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: Σουλτανάτο του Ομάν Ημερομηνία καταχώρισης:24 Ιουνίου 2011Λοιπά στοιχεία: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1970 και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Αξιοσημείωτος προσωπικός πλούτος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υπέρ του καθεστώτος. Η αδελφή της Fatima FARKASH είναι σύζυγος του ABDALLAH SANUSSI, επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Λιβύης.

20.

Όνομα: ABDELHAFIZ ZLITNI

Τίτλος: δεν υπάρχει Χαρακτηρισμός: α) Υπουργός Σχεδιασμού και Οικονομικών της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. β) Γραμματέας της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Οικονομικών και Σχεδιασμού γ) Προσωρινά επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης Ημερομηνία γέννησης: 1935 Τόπος γέννησης: δεν υπάρχει Ισχυρό ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ασθενές ψευδώνυμο: δεν υπάρχει Ιθαγένεια: δεν υπάρχει Αριθμός διαβατηρίου: δεν υπάρχει Αριθμός εθνικής ταυτότητας: δεν υπάρχει Διεύθυνση: δεν υπάρχει Ημερομηνία καταχώρισης:24 Ιουνίου 2011Λοιπά στοιχεία: Καταχωρίστηκε στον κατάλογο σύμφωνα με την παράγραφο 15 της απόφασης 1970 και την παράγραφο 19 της απόφασης 1973 (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Εμπλέκεται σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών. Γραμματέας της Γενικής Λαϊκής Επιτροπής Οικονομικών και Σχεδιασμού. Ο Zltini επί του παρόντος εκτελεί χρέη προσωρινού επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης. Στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας επιχειρεί στην παρούσα φάση να συγκεντρώσει κεφάλαια για το καθεστώς προκειμένου να αναπληρώσει το διαθέσιμο αποθεματικό της Κεντρικής Τράπεζας που έχουν ήδη διατεθεί για την υποστήριξη της τρέχουσας στρατιωτικής επιχείρησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Α.   Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Αξίωμα: Αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας

Ημερομηνία γέννησης: 1952

Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη

Υψηλόβαθμο μέλος της Επαναστατικής Επιτροπής.

Στενός συνεργάτης του Muammar Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

28.2.2011

2.

ABU SHAARIYA

Αξίωμα: Υποδιευθυντής του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας

Γαμπρός του Muammar Qadhafi.

Υψηλόβαθμο μέλος του καθεστώτος Qadhafi και, ως εκ τούτου, συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi..

28.2.2011

3.

ASHKAL, Omar

Αξίωμα: Επικεφαλής του Κινήματος των Επαναστατικών Επιτροπών

Τόπος γέννησης: Σύρτη, Λιβύη

Πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε στην Αίγυπτο τον Αύγουστο του 2014

Οι Επαναστατικές Επιτροπές εμπλέκονται σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi..

28.2.2011

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Ημερομηνία γέννησης: 1946

Τόπος γέννησης: Τράγκαν

Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Muammar Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

Έχει υπό την κυριότητά του ή ελέγχει λιβυκά κρατικά κεφάλαια που υπεξαιρέθησαν

28.2.2011

5.

TOHAMI, Khaled (στρατηγός)

Ημερομηνία γέννησης: 1946

Τόπος γέννησης: Τζάνζουρ

Πρώην Διευθυντής του Γραφείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

28.2.2011

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Ημερομηνία γέννησης: 1 Ιουλίου 1949

Τόπος γέννησης: Αλ Μπάιντα

Πρώην Διευθυντής Πληροφοριών του Γραφείου Εξωτερικής Ασφάλειας.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Πρώην Γενικός Γραμματέας του Γενικού Λαϊκού Κογκρέσου.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Πρωθυπουργός της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Υπουργός Υγείας και Περιβάλλοντος της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Ημερομηνία γέννησης: 1949

Τόπος γέννησης: Αλ-Αζιζίγια (κοντά στην Τρίπολη)

Υπουργός Βιομηχανίας, Οικονομίας και Εμπορίου της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Ημερομηνία γέννησης: 1943

Υπουργός Γεωργίας και Ζωικών και Θαλάσσιων Πόρων της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Ημερομηνία γέννησης: 4 Μαΐου 1963

Αριθμός διαβατηρίου: Β/014965 (ημερομηνία λήξης: τέλος του 2013)

Υπουργός Παιδείας, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας της κυβέρνησης του συνταγματάρχη Qadhafi. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

14.

MANSOUR, Abdallah

Ημερομηνία γέννησης: 8 Ιουλίου 1954

Αριθμός διαβατηρίου: Β/014924 (ημερομηνία λήξης: τέλος του 2013)

Πρώην στενός συνεργάτης του συνταγματάρχη Qadhafi, πρώην σημαίνον στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας και διευθυντής ραδιοτηλεόρασης.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

21.3.2011

15.

Συνταγματάρχης Taher Juwadi

Αξίωμα: Τέταρτος τη τάξει στην Επαναστατική φρουρά

Συνταγματάρχης

Βασικό μέλος του καθεστώτος Qadhafi Συνδέεται στενά με το προηγούμενο καθεστώς του Muammar Qadhafi.

23.05.2011

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου των Επαναστατικών Επιτροπών.

Οι Επαναστατικές Επιτροπές εμπλέκονται σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

28.2.2011

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Αξίωμα: Επικεφαλής της προσωπικής φρουράς του Qadhafi

Ημερομηνία γέννησης: 1946

Τόπος γέννησης: Χουν, Λιβύη

Υπεύθυνος ασφαλείας του καθεστώτος. Ιστορικό επιβολής βίας κατά αντιφρονούντων.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

28.2.2011

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Ημερομηνία γέννησης: 1948

Τόπος γέννησης: Σύρτη, Λιβύη

Εξάδελφος του Muammar Qadhafi. Κατά τη δεκαετία του 1980, ο Sayyid ενεπλάκη στην εκστρατεία δολοφονίας των αντιφρονούντων και φέρεται ως υπεύθυνος για πολλούς θανάτους στην Ευρώπη. Πιστεύεται επίσης ότι έχει εμπλακεί σε προμήθειες όπλων. Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

28.2.2011

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Πρώην Πρεσβευτής της Λιβύης στο Τσαντ. Εγκατέλειψε το Τσαντ για τη Σάμπχα. Εμπλέκεται άμεσα στη στρατολόγηση και τον συντονισμό μισθοφόρων για το καθεστώς.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

12.4.2011

20.

AL KUNI, Συνταγματάρχης Amid Husain

Εικαζόμενη κατάσταση/παραμονή: Νότια Λιβύη.

Πρώην Κυβερνήτης της Γκατ (νότια Λιβύη). Εμπλέκεται άμεσα στη στρατολόγηση μισθοφόρων.

Συνδέεται στενά με το πρώην καθεστώς του Muammar Qadhafi.

12.4.2011

Β.   Οντότητες

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

1.

Libyan Arab African Investment Company — LAAICO

Ιστότοπος: http://www.laaico.com Εταιρεία που συστάθηκε το 1981, 76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya

Τηλ: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613

Φαξ: 00 218 (21) 4893800 — 4891867

e-mail: info@laaico.com

Υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Muammar Qadhafi και πιθανή πηγή χρηματοδότησής του.

21.3.2011

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation

Στοιχεία επικοινωνίας της διοίκησης: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBYA

Τηλ. +218 214778301 —

Φαξ +218 214778766·

e-mail: info@gicdf.org

Υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Muammar Qadhafi και πιθανή πηγή χρηματοδότησής του.

21.3.2011

3.

Waatassimou Foundation

Έδρα: Τρίπολη.

Υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Muammar Qadhafi και πιθανή πηγή χρηματοδότησής του.

21.3.2011

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation

Στοιχεία επικοινωνίας:

τηλ. 00 218 21 444 59 26·

00 21 444 59 00·

φαξ 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net·

e-mail: info@ljbc.net

Υποκίνηση του κοινού σε μίσος και βία με τη συμμετοχή σε εκστρατείες παραπληροφόρησης όσον αφορά την καταστολή διαδηλωτών.

21.3.2011

5.

Επαναστατική Φρουρά (Revolutionary Guard Corps)

 

Εμπλέκεται σε πράξεις βίας κατά διαδηλωτών.

21.3.2011

6.

Αγροτική Τράπεζα της Λιβύης (Libyan Agricultural Bank) (γνωστή και ως Agricultural Bank· γνωστή και ως Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank· γνωστή και ως Al Masraf Al Zirae· γνωστή και ως Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya· Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya·

e-mail: agbank@agribankly.org· SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya)·

τηλ. (218)214870586·

τηλ. (218) 214870714·

τηλ. (218) 214870745

τηλ. (218) 213338366

τηλ. (218) 213331533

τηλ. (218) 213333541

τηλ. (218) 213333544

τηλ. (218) 213333543

τηλ. (218) 213333542

φαξ (218) 214870747

φαξ (218) 214870767

φαξ (218) 214870777

φαξ (218) 213330927

φαξ (218) 213333545

Θυγατρική της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης στη Λιβύη.

12.4.2011

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη

12.4.2011

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη

12.4.2011

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)

τηλ.: +218 213345187

φαξ: +218 213345188

e-mail: info@ethic.ly

Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη

12.4.2011

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Θυγατρική του Ταμείου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης στη Λιβύη

12.4.2011

11.

LAP Green Networks (άλλως γνωστή ως LAP Green Holding Company)

 

Θυγατρική της Libyan Africa Investment Portfolio στη Λιβύη

12.4.2011

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Άλλες πληροφορίες:

Αριθ. μητρώου εταιρίας 01794877 (UK)

Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

12.4.2011

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Άλλες πληροφορίες:

Αριθ. μητρώου εταιρίας 1510484 (BVI)

Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στις Bρετανικές Παρθένους Νήσους.

12.4.2011

14.

Capitana Seas Limited

 

Οντότητα συσταθείσα στις Bρετανικές Παρθένους Νήσους, ιδιοκτησίας του Saadi Qadhafi

12.4.2011

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Άλλες πληροφορίες:

Αριθ. μητρώου εταιρίας 1534407 (BVI)

Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στις Bρετανικές Παρθένους Νήσους.

12.4.2011

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Άλλες πληροφορίες:

Αριθ. μητρώου εταιρίας 59058C (IOM)

Θυγατρική της Libyan Investment Authority συσταθείσα στη Νήσο του Μαν.

12.4.2011


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α)

Αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος:

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΔΑ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

ΜΑΛΤΑ

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

β)

Διεύθυνση για γνωστοποιήσεις ή λοιπή επικοινωνία με τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Η) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Ή ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

1.

Όνομα: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

Γνωστή και ως: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Γνωστή στο παρελθόν ως: δεν υπάρχει Διεύθυνση:1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LibyaΗμερομηνία καταχώρισης:17 Μαρτίου 2011Άλλες πληροφορίες: Έχει καταχωριστεί δυνάμει της παραγράφου 17 της απόφασης 1973, όπως τροποποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 2009.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Υπό τον έλεγχο του Muammar Qadhafi και της οικογενείας του, και πιθανή πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος του.

2.

Όνομα: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

Γνωστή και ως: δεν υπάρχει Γνωστή στο παρελθόν ως: δεν υπάρχει Διεύθυνση:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaΗμερομηνία καταχώρισης:17 Μαρτίου 2011Άλλες πληροφορίες: Έχει καταχωριστεί δυνάμει της παραγράφου 17 της απόφασης 1973, όπως τροποποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου δυνάμει της παραγράφου 15 της απόφασης 2009.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Υπό τον έλεγχο του Muammar Qadhafi και της οικογενείας του, και πιθανή πηγή χρηματοδότησης του καθεστώτος του.


19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιανουαρίου 2016

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Prekmurska gibanica (ΕΠΙΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Σλοβενίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος «Prekmurska gibanica», το οποίο καταχωρίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 172/2010 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/176 (3).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, πρέπει να εγκριθεί η τροποποίηση των προδιαγραφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία «Prekmurska gibanica» (ΕΠΙΠ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 172/2010 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2010, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Prekmurska gibanica (ΕΠΙΠ)] (ΕΕ L 51 της 2.3.2010, σ. 11).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/176 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Prekmurska gibanica (ΕΠΙΠ)] (ΕΕ L 30 της 6.2.2015, σ. 16).

(4)  ΕΕ C 235 της 18.7.2015, σ. 16.


19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/46 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιανουαρίου 2016

για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες oxadixyl και spinetoram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τις ουσίες oxadixyl και spinetoram έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων (ΑΟΚ) στο μέρος A του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

(2)

Όσον αφορά την ουσία oxadixyl, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 592/2012 της Επιτροπής (2), καθορίζει προσωρινά ΑΟΚ για ορισμένα προϊόντα λόγω της παραμονής της δραστικής ουσίας στο έδαφος. Η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν των δεδομένων παρακολούθησης σχετικά με την παρουσία της ουσίας στα εν λόγω προϊόντα. Τα υποβληθέντα στοιχεία δείχνουν ότι κατάλοιπα δεν εντοπίζονται πλέον στα πράσα και στην ομάδα «ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά» σε επίπεδα που να υπερβαίνουν τα σχετικά όρια προσδιορισμού. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να μειωθούν τα προσωρινά ΑΟΚ για να αντιστοιχούν στις εν λόγω τιμές. Αντιθέτως, κατάλοιπα της ουσίας oxadixyl εξακολουθούν να ανιχνεύονται στον μαϊντανό, στο σέλινο, στην ομάδα «μαρούλια και σαλατικά». Τα δεδομένα παρακολούθησης καταδεικνύουν ότι ένα προσωρινό ΑΟΚ 0,05 mg/kg λαμβάνει επαρκώς υπόψη την παρουσία της ουσίας oxadixyl στα εν λόγω προϊόντα. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο να μειωθούν τα εν λόγω προσωρινά ΑΟΚ στην τιμή των 0,05 mg/kg. Τα εν λόγω ΑΟΚ θα επανεξεταστούν· η επανεξέταση αυτή θα λάβει υπόψη τα στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

(3)

Όσον αφορά την ουσία spinetoram, τα ΑΟΚ που καθορίζονται από την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων (CXL) για το κρέας θηλαστικών, εκτός από τα θαλάσσια θηλαστικά συμπεριλήφθηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 459/2010 της Επιτροπής (3). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 212/2013 της Επιτροπής (4) αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 της Επιτροπής. Ειδικότερα, αντικατέστησε, στο εν λόγω παράρτημα I, την καταχώριση για το «κρέας θηλαστικών» με τη φράση «μυ θηλαστικών» (κωδικοί 1011010, 1012010, 1013010, 1014010, 1015010 και 1017010). Την εποχή εκείνη, τα ΑΟΚ δεν είχαν προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζουν τις νέες κατηγορίες. Δεδομένου ότι η ουσία είναι λιποδιαλυτή και αναμένεται να υπάρχουν κατάλοιπα σε μήτρες λίπους, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η προσαρμογή αυτή με τη διόρθωση των ΑΟΚ για τον λιπώδη ιστό θηλαστικών και τον μυ θηλαστικών.

(4)

Μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ζητήθηκε η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Ένωσης για τα νέα ΑΟΚ και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική διάθεση στην αγορά, η μεταποίηση και η κατανάλωση των προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει μεταβατική ρύθμιση για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί νόμιμα πριν από την τροποποίηση των ΑΟΚ και για τα οποία προκύπτει από τα στοιχεία ότι τηρείται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(7)

Πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιημένων ΑΟΚ θα πρέπει να μεσολαβήσει εύλογο χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες και στις επιχειρήσεις τροφίμων να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν από την τροποποίηση των ΑΟΚ.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005, ως είχε πριν από την τροποποίησή του από τον παρόντα κανονισμό, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί πριν από τις 8 Φεβρουαρίου 2016.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 592/2012 της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών bifenazate, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl και phosmet μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 176 της 6.7.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 459/2010 της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2010, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων ορισμένων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (ΕΕ L 129 της 28.5.2010, σ. 3).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 212/2013 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2013, για την αντικατάσταση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προσθήκες και τροποποιήσεις στα προϊόντα που καλύπτονται από το εν λόγω παράρτημα (ΕΕ L 68 της 12.3.2013, σ. 30).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος Α του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, οι στήλες για τις ουσίες oxadixyl και spinetoram αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια καταλοίπων (mg/kg)

Κωδικός

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων (2)

Oxadixyl

Spinetoram (XDE- 175)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΟΙ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΙ· ΑΚΡΟΔΡΥΑ

0,01 (1)

 

0110000

Εσπεριδοειδή

 

0,2

0110010

Γκρέιπφρουτ

 

 

0110020

Πορτοκάλια

 

 

0110030

Λεμόνια

 

 

0110040

Πράσινα λεμόνια

 

 

0110050

Μανταρίνια

 

 

0110990

Άλλα

 

 

0120000

Ακρόδρυα

 

0,05 (1)

0120010

Αμύγδαλα

 

 

0120020

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

0120030

Ανακάρδια (κάσιους)

 

 

0120040

Κάστανα

 

 

0120050

Καρύδες

 

 

0120060

Φουντούκια

 

 

0120070

Μακαντάμια

 

 

0120080

Καρύδια πεκάν

 

 

0120090

Κουκουνάρια

 

 

0120100

Φιστίκια

 

 

0120110

Κοινά καρύδια

 

 

0120990

Άλλα

 

 

0130000

Μηλοειδή

 

0,2

0130010

Μήλα

 

 

0130020

Αχλάδια

 

 

0130030

Κυδώνια

 

 

0130040

Μούσμουλα

 

 

0130050

Ιαπωνικά μούσμουλα

 

 

0130990

Άλλα

 

 

0140000

Πυρηνόκαρπα

 

 

0140010

Βερίκοκα

 

0,2

0140020

Κεράσια (γλυκά)

 

0,05 (1)

0140030

Ροδάκινα

 

0,3

0140040

Δαμάσκηνα

 

0,05 (1)

0140990

Άλλα

 

0,05 (1)

0150000

Μούρα και μικροί καρποί

 

 

0151000

α)

σταφύλια

 

0,5

0151010

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

0151020

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

0152000

β)

φράουλες

 

0,2

0153000

γ)

καρποί βάτου

 

 

0153010

Βατόμουρα

 

0,05 (1)

0153020

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

0,05 (1)

0153030

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα)

 

0,8

0153990

Άλλα

 

0,05 (1)

0154000

δ)

Άλλα μικροί καρποί και μούρα

 

 

0154010

Μύρτιλλα

 

0,2

0154020

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

0,05 (1)

0154030

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, μαύρα ή άσπρα)

 

0,05 (1)

0154040

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, πράσινα, κίτρινα)

 

0,05 (1)

0154050

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

 

0,05 (1)

0154060

Βατόμουρα (μαύρα ή άσπρα)

 

0,05 (1)

0154070

Αζάρολος (μεσογειακά μούσμουλα)

 

0,05 (1)

0154080

Καρποί κουφοξυλιάς

 

0,05 (1)

0154990

Άλλα

 

0,05 (1)

0160000

Διάφοροι καρποί όπου

 

0,05 (1)

0161000

α)

καρποί με βρώσιμο φλοιό

 

 

0161010

Χουρμάδες

 

 

0161020

Σύκα

 

 

0161030

Επιτραπέζιες ελιές

 

 

0161040

Κουμκουάτ

 

 

0161050

Καράμβολες

 

 

0161060

Kaki/Λωτός

 

 

0161070

Ευγενία η ιαμβολάνη

 

 

0161990

Άλλα

 

 

0162000

β)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μικροί

 

 

0162010

Ακτινίδια (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο)

 

 

0162020

Λίτσι

 

 

0162030

Πασιφλόρα/Μαρακούγια

 

 

0162040

Φραγκόσυκα

 

 

0162050

Μήλα STAR/καϊνίτες

 

 

0162060

Αμερικανικός λωτός (kaki)

 

 

0162990

Άλλα

 

 

0163000

γ)

καρποί με μη βρώσιμο φλοιό, μεγάλοι

 

 

0163010

Αβοκάντο

 

 

0163020

Μπανάνες

 

 

0163030

Μάνγκο

 

 

0163040

Παπάγια

 

 

0163050

Ρόδια

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

0163070

Γκουάβα

 

 

0163080

Ανανάς

 

 

0163090

Αρτόκαρπος

 

 

0163100

Durians (δούριο το ζιβέθινο)

 

 

0163110

Ανόνα η ακανθώδης/Γουανάμπανα

 

 

0163990

Άλλα

 

 

0200000

ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΝΩΠΑ ή ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

 

 

0210000

Ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

0,01  (1)

0,05 (1)

0211000

α)

πατάτες

 

 

0212000

β)

τροπικά ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά

 

 

0212010

Μανιόκα/κάσσαβο

 

 

0212020

Γλυκοπατάτες

 

 

0212030

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας)

 

 

0212040

Μαράντα η καλαμοειδής

 

 

0212990

Άλλα

 

 

0213000

γ)

άλλα ριζωματώδη και κονδυλώδη λαχανικά εκτός από τα ζαχαρότευτλα

 

 

0213010

Κοκκινογούλια

 

 

0213020

Καρότα

 

 

0213030

Ραπανοσέλινα/Γογγύλι (ρέβα)

 

 

0213040

Χρένα

 

 

0213050

Ηλίανθος ο κονδυλόριζος

 

 

0213060

Παστινάκη η εδώδιμη

 

 

0213070

Ρίζα μαϊντανού (πετροσέλινο το σαρκόρριζο)

 

 

0213080

Ραπάνια/Ραφανίδες

 

 

0213090

Λαγόχορτα

 

 

0213100

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

0213110

Γογγύλια

 

 

0213990

Άλλα

 

 

0220000

Βολβώδη λαχανικά

0,01 (1)

 

0220010

Σκόρδα

 

0,05 (1)

0220020

Κρεμμύδια

 

0,05 (1)

0220030

Ασκαλώνια

 

0,05 (1)

0220040

Φρέσκα κρεμμύδια και βολβίνα (σκορδόχορτο)/ σιμπούλα

 

0,8

0220990

Άλλα

 

0,05 (1)

0230000

Καρποφόρα λαχανικά

0,01 (1)

 

0231000

α)

σολανώδη

 

0,5

0231010

Ντομάτες

 

 

0231020

Γλυκοπιπεριές/Πιπεριές

 

 

0231030

Μελιτζάνες

 

 

0231040

Μπάμιες

 

 

0231990

Άλλα

 

 

0232000

β)

κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0,2

0232010

Αγγούρια

 

 

0232020

Αγγουράκια

 

 

0232030

Κολοκύθια

 

 

0232990

Άλλα

 

 

0233000

γ)

κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

0,05 (1)

0233010

Πεπόνια

 

 

0233020

Κολοκύθες

 

 

0233030

Καρπούζια

 

 

0233990

Άλλα

 

 

0234000

δ)

γλυκό καλαμπόκι

 

0,05 (1)

0239000

ε)

άλλα καρποφόρα λαχανικά

 

0,05 (1)

0240000

Κράμβες (εκτός από ρίζες κράμβης και καλλιέργειες νεαρών φύλλων κράμβης)

0,01 (1)

0,05 (1)

0241000

α)

ανθοκράμβες

 

 

0241010

Μπρόκολα

 

 

0241020

Κουνουπίδια

 

 

0241990

Άλλα

 

 

0242000

β)

κεφαλωτές κράμβες

 

 

0242010

Λαχανάκια Βρυξελλών

 

 

0242020

Λάχανα

 

 

0242990

Άλλα

 

 

0243000

γ)

φυλλώδεις κράμβες

 

 

0243010

Κινέζικα λάχανα

 

 

0243020

Μη κεφαλωτή κράμβη

 

 

0243990

Άλλα

 

 

0244000

δ)

γογγυλοκράμβες

 

 

0250000

Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη

 

 

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0,05 (+)

 

0251010

Λυκοτρίβολο

 

0,05 (1)

0251020

Μαρούλια

 

10

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

 

0,05 (1)

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

 

0,05 (1)

0251050

Γαιοκάρδαμο

 

0,05 (1)

0251060

Ρόκα

 

0,05 (1)

0251070

Κόκκινο σινάπι

 

0,05 (1)

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

 

0,05 (1)

0251990

Άλλα

 

0,05 (1)

0252000

β)

σπανάκι και παρεμφερή (φύλλα)

0,01 (1)

0,05 (1)

0252010

Σπανάκι

 

 

0252020

Ανδράκλα

 

 

0252030

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων

 

 

0252990

Άλλα

 

 

0253000

γ)

αμπελόφυλλα και παρεμφερή είδη

0,01 (1)

0,05 (1)

0254000

δ)

νεροκάρδαμο

0,01 (1)

0,05 (1)

0255000

ε)

ραδίκια witloof/αντίβ

0,01 (1)

0,05 (1)

0256000

στ)

βότανα και βρώσιμα άνθη

 

0,05 (1)

0256010

Φραγκομαϊντανός

0,01 (1)

 

0256020

Σχοινόπρασο

0,01 (1)

 

0256030

Φύλλα σέλινου

0,01 (1)

 

0256040

Μαϊντανός

0,05 (+)

 

0256050

Φασκόμηλο

0,01 (1)

 

0256060

Δενδρολίβανο

0,01 (1)

 

0256070

Θυμάρι

0,01 (1)

 

0256080

Βασιλικός

0,01 (1)

 

0256090

Δάφνη/δαφνόφυλλα

0,01 (1)

 

0256100

Δρακόντιο/Εστραγκόν

0,01 (1)

 

0256990

Άλλα

0,01 (1)

 

0260000

Ψυχανθή

0,01 (1)

 

0260010

Φασόλια (με τον λοβό)

 

0,1

0260020

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

0,05 (1)

0260030

Μπιζέλια (με τον λοβό)

 

0,1

0260040

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

0,05 (1)

0260050

Φακές

 

0,05 (1)

0260990

Άλλα

 

0,05 (1)

0270000

Λαχανικά με στέλεχος

 

0,05 (1)

0270010

Σπαράγγια

0,01 (1)

 

0270020

Άγριες αγγινάρες

0,01 (1)

 

0270030

Σέλινο

0,05 (+)

 

0270040

Μάραθο Φλωρεντίας

0,01 (1)

 

0270050

Αγκινάρες

0,01 (1)

 

0270060

Πράσα

0,01  (1)

 

0270070

Ραβέντι

0,01 (1)

 

0270080

Φύτρα μπαμπού

0,01 (1)

 

0270090

Καρδιές φοινίκων

0,01 (1)

 

0270990

Άλλα

0,01 (1)

 

0280000

Μανιτάρια, βρύα και λειχήνες

0,01 (1)

0,05 (1)

0280010

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

0280020

Άγρια μανιτάρια

 

 

0280990

Βρύα και λειχήνες

 

 

0290000

Φύκη και προκαρυωτικοί οργανισμοί

0,01 (1)

0,05 (1)

0300000

ΟΣΠΡΙΑ

0,01 (1)

0,05 (1)

0300010

Φασόλια

 

 

0300020

Φακές

 

 

0300030

Μπιζέλια

 

 

0300040

Λούπινα/καρπός λούπινων

 

 

0300990

Άλλα

 

 

0400000

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0,02 (1)

0,05 (1)

0401000

Ελαιούχοι σπόροι

 

 

0401010

Λιναρόσπορος

 

 

0401020

Αραχίδες/Αράπικα φιστίκια

 

 

0401030

Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

 

 

0401040

Σπόροι σησαμιού

 

 

0401050

Σπόροι ηλιάνθου

 

 

0401060

Σπέρματα ελαιοκράμβης

 

 

0401070

Σόγια

 

 

0401080

Σπέρματα σιναπιού

 

 

0401090

Σπέρματα βαμβακιού

 

 

0401100

Σπόροι κολοκύθας

 

 

0401110

Σπέρματα κνήκου

 

 

0401120

Σπόροι βόραγου

 

 

0401130

Σπόροι ψευδολιναριού

 

 

0401140

Κανναβόσπορος

 

 

0401150

Ρετσινολαδιά (ρίκινος)

 

 

0401990

Άλλα

 

 

0402000

Ελαιούχοι καρποί

 

 

0402010

Ελιές για παραγωγή ελαίου

 

 

0402020

Πυρήνες ελαιούχων φοινίκων

 

 

0402030

Καρποί ελαιούχων φοινίκων

 

 

0402040

Καπόκ

 

 

0402990

Άλλα

 

 

0500000

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

0,01 (1)

0,05 (1)

0500010

Κριθάρι

 

 

0500020

Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι) και άλλα ψευδοδημητριακά

 

 

0500030

Καλαμπόκι

 

 

0500040

Κεχρί

 

 

0500050

Βρώμη

 

 

0500060

Ρύζι

 

 

0500070

Σίκαλη

 

 

0500080

Σόργο

 

 

0500090

Σίτος

 

 

0500990

Άλλα

 

 

0600000

ΤΕΪΑ, ΚΑΦΕΣ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ, ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

0,02 (1)

0,1 (1)

0610000

Τέια

 

 

0620000

Κόκκοι καφέ

 

 

0630000

Αφεψήματα βοτάνων από

 

 

0631000

α)

άνθη

 

 

0631010

Χαμομήλι

 

 

0631020

Ιβίσκος

 

 

0631030

Τριανταφυλλιά

 

 

0631040

Γιασεμί

 

 

0631050

Τίλιο

 

 

0631990

Άλλα

 

 

0632000

β)

φύλλα και βότανα

 

 

0632010

Φράουλα

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Μάτε

 

 

0632990

Άλλα

 

 

0633000

γ)

ρίζες

 

 

0633010

Βαλεριάνα

 

 

0633020

Πάναξ η γινσένη

 

 

0633990

Άλλα

 

 

0639000

δ)

κάθε άλλο μέρος του φυτού

 

 

0640000

Κόκκοι κακάο

 

 

0650000

Χαρούπια

 

 

0700000

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

0,02 (1)

0,1 (1)

0800000

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 

 

0810000

Μπαχαρικά σπόροι

0,02 (1)

0,1 (1)

0810010

Γλυκάνισο

 

 

0810020

Μαυροκούκκι/μαύρο κύμινο

 

 

0810030

Σέλινο

 

 

0810040

Κορίανδρος

 

 

0810050

Κύμινο

 

 

0810060

Άνηθος

 

 

0810070

Μάραθο

 

 

0810080

Μοσχοσίταρο

 

 

0810090

Μοσχοκάρυδο

 

 

0810990

Άλλα

 

 

0820000

Καρποί καρυκεύματα

0,02 (1)

0,1 (1)

0820010

Μπαχάρι

 

 

0820020

Πιπέρι Σετσουάν

 

 

0820030

Αγριοκύμινο

 

 

0820040

Καρδάμωμο

 

 

0820050

Καρποί αρκεύθου

 

 

0820060

Πιπέρι (μαύρο, πράσινο και λευκό)

 

 

0820070

Βανίλια

 

 

0820080

Ταμάρινθος η οξυφοίνιξ

 

 

0820990

Άλλα

 

 

0830000

Φλοιός μπαχαρικών

0,02 (1)

0,1 (1)

0830010

Κανέλα

 

 

0830990

Άλλα

 

 

0840000

Ριζώδη και ριζωματώδη μπαχαρικά

 

 

0840010

Γλυκόριζα

0,02 (1)

0,1 (1)

0840020

Ζιγγίβερι (πιπερόριζα)

0,02 (1)

0,1 (1)

0840030

Κουρκουμάς

0,02 (1)

0,1 (1)

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

(+)

(+)

0840990

Άλλα

0,02 (1)

0,1 (1)

0850000

Οφθαλμοί ανθέων

0,02 (1)

0,1 (1)

0850010

Γαρύφαλλα

 

 

0850020

Κάπαρη

 

 

0850990

Άλλα

 

 

0860000

Στίγμα ανθέων

0,02 (1)

0,1 (1)

0860010

Κρόκος (ζαφορά)

 

 

0860990

Άλλα

 

 

0870000

Επίσπερμο

0,02 (1)

0,1 (1)

0870010

Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

 

 

0870990

Άλλα

 

 

0900000

ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ

0,01 (1)

0,05 (1)

0900010

Ζαχαρότευτλα (ρίζα)

 

 

0900020

Ζαχαροκάλαμα

 

 

0900030

Ρίζες κιχωρίου

 

 

0900990

Άλλα

 

 

1000000

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ

0,01 (1)

 

1010000

Ιστοί από

 

 

1011000

α)

χοίροι

 

 

1011010

Μυς

 

0,01  (1)

1011020

Λιπώδης ιστός

 

0,2

1011030

Ήπαρ

 

0,01 (1)

1011040

Νεφροί

 

0,01 (1)

1011050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,01 (1)

1011990

Άλλα

 

0,01 (1)

1012000

β)

βοοειδή

 

 

1012010

Μυς

 

0,01  (1)

1012020

Λιπώδης ιστός

 

0,2

1012030

Ήπαρ

 

0,01 (1)

1012040

Νεφροί

 

0,01 (1)

1012050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,01 (1)

1012990

Άλλα

 

0,01 (1)

1013000

γ)

πρόβατα

 

 

1013010

Μυς

 

0,01  (1)

1013020

Λιπώδης ιστός

 

0,2

1013030

Ήπαρ

 

0,01 (1)

1013040

Νεφροί

 

0,01 (1)

1013050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,01 (1)

1013990

Άλλα

 

0,01 (1)

1014000

δ)

αίγες

 

 

1014010

Μυς

 

0,01  (1)

1014020

Λιπώδης ιστός

 

0,2

1014030

Ήπαρ

 

0,01 (1)

1014040

Νεφροί

 

0,01 (1)

1014050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,01 (1)

1014990

Άλλα

 

0,01 (1)

1015000

ε)

ιπποειδή

 

 

1015010

Μυς

 

0,01  (1)

1015020

Λιπώδης ιστός

 

0,2

1015030

Ήπαρ

 

0,01 (1)

1015040

Νεφροί

 

0,01 (1)

1015050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,01 (1)

1015990

Άλλα

 

0,01 (1)

1016000

στ)

πουλερικά

 

 

1016010

Μυς

 

0,01

1016020

Λιπώδης ιστός

 

0,01 (1)

1016030

Ήπαρ

 

0,01 (1)

1016040

Νεφροί

 

0,01 (1)

1016050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,01 (1)

1016990

Άλλα

 

0,01 (1)

1017000

ζ)

άλλα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα

 

 

1017010

Μυς

 

0,01  (1)

1017020

Λιπώδης ιστός

 

0,2

1017030

Ήπαρ

 

0,01 (1)

1017040

Νεφροί

 

0,01 (1)

1017050

Βρώσιμα εντόσθια (εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς)

 

0,01 (1)

1017990

Άλλα

 

0,01 (1)

1020000

Γάλα

 

0,01 (1)

1020010

Βοοειδή

 

 

1020020

Πρόβατα

 

 

1020030

Αίγες

 

 

1020040

Άλογα

 

 

1020990

Άλλα

 

 

1030000

Αυγά πτηνών

 

0,01 (1)

1030010

Όρνιθες

 

 

1030020

Πάπιες

 

 

1030030

Χήνες

 

 

1030040

Ορτύκια

 

 

1030990

Άλλα

 

 

1040000

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας

 

0,05 (1)

1050000

Αμφίβια και ερπετά

 

0,01 (1)

1060000

Χερσαία ασπόνδυλα ζώα

 

0,01 (1)

1070000

Άγρια χερσαία σπονδυλωτά ζώα

 

0,01 (1)


(1)  Αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Για τον πλήρη κατάλογο προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης στα οποία εφαρμόζονται ΑΟΚ, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο παράρτημα I.

Oxadixyl

(+)

Τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι εντοπίζονται κατάλοιπα της ουσίας oxadixyl σε μαρούλια και σαλατικά. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ ύψους 0,05 mg/kg, ενόσω εκκρεμεί η υποβολή περαιτέρω δεδομένων παρακολούθησης. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 19 Ιανουαρίου 2018 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0251000

α)

μαρούλια και σαλατικά

0251010

Λυκοτρίβολο

0251020

Μαρούλια

0251030

Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια

0251040

Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες

0251050

Γαιοκάρδαμο

0251060

Ρόκα

0251070

Κόκκινο σινάπι

0251080

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)

0251990

Άλλα

(+)

Τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι εντοπίζονται κατάλοιπα της ουσίας oxadixyl στον μαϊντανό. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ ύψους 0,05 mg/kg, ενόσω εκκρεμεί η υποβολή περαιτέρω δεδομένων παρακολούθησης. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 19 Ιανουαρίου 2018 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0256040

Μαϊντανός

(+)

Τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι εντοπίζονται κατάλοιπα της ουσίας oxadixyl στο σέλινο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΚ ύψους 0,05 mg/kg, ενόσω εκκρεμεί η υποβολή περαιτέρω δεδομένων παρακολούθησης. Κατά την επανεξέταση των ΑΟΚ, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες, εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 19 Ιανουαρίου 2018 ή, αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν υποβληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, την έλλειψή τους.

0270030

Σέλινο

(+)

Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπου για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο που έχει οριστεί για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών στα όρια λόγω της επεξεργασίας (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)

Spinetoram (XDE- 175)

(+)

Το ισχύον ανώτατο όριο καταλοίπου για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην ομάδα μπαχαρικών (κωδικός 0840040) είναι το ίδιο που έχει οριστεί για το χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο) στην κατηγορία των λαχανικών, ομάδα ριζωματωδών και κονδυλωδών λαχανικών (κωδικός 0213040), λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών στα όρια λόγω της επεξεργασίας (ξήρανση) σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005.

0840040

Χρένο (κοχλιάριο το αρμοράκιο)»


19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιανουαρίου 2016

για την 241η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα (1), και, ιδίως, το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων βάσει του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) αποφάσισε να τροποποιήσει μία καταχώριση στον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Στις 7 Ιανουαρίου 2016 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιήθηκε για 240η φορά. Πρέπει να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις, για να επικαιροποιηθούν ορισμένες από αυτές τις καταχωρήσεις. Επιπλέον, στις 11 Ιανουαρίου 2016, το ΣΑΗΕ αποφάσισε να αφαιρέσει μια καταχώριση από τον εν λόγω κατάλογο. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

1)

Οι ακόλουθες καταχωρίσεις υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» τροποποιούνται ως εξής:

α)

Η καταχώριση «Ibrahim Mohamed Khalil [γνωστός και ως α) Khalil Ibrahim Jassem, β) Khalil Ibrahim Mohammad, γ) Khalil Ibrahim Al Zafiri, δ) Khalil]. Ημερομηνία γέννησης: α) 2.7.1975, β) 2.5.1972, γ) 3.7.1975, δ) 1972, ε) 2.5.1975. Τόπος γέννησης: α) Day Az-Zawr, Συρία, β) Βαγδάτη, Ιράκ, γ) Μοσούλη, Ιράκ. Ιθαγένεια: συριακή. Αριθμός διαβατηρίου: T04338017 (η προσωρινή αναστολή της απέλασης που εξέδωσε η Υπηρεσία Αλλοδαπών της πόλης Mainz, έληξε στις 8.5.2013). Διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Γερμανία. Η ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 6.12.2005» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ibrahim Mohamed Khalil [γνωστός και ως α) Khalil Ibrahim Jassem, β) Khalil Ibrahim Mohammad, γ) Khalil Ibrahim Al Zafiri, δ) Khalil, ε) Khalil Ibrahim al-Zahiri]. Ημερομηνία γέννησης: α) 2.7.1975, β) 2.5.1972, γ) 3.7.1975, δ) 1972, ε) 2.5.1975. Τόπος γέννησης: α) Day Az-Zawr, Συρία, β) Βαγδάτη, Ιράκ, γ) Μοσούλη, Ιράκ. Ιθαγένεια: συριακή. Αριθμός διαβατηρίου: T 04338017. Διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων Alte Ziegelei, 55128 Mainz, Γερμανία. Φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα διαθέσιμα για καταχώριση σε ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 6.12.2005.».

β)

Η καταχώρηση «Najmuddin Faraj Ahmad [γνωστός και ως α) Mullah Krekar, β) Fateh Najm Eddine Farraj, γ) Faraj Ahmad Najmuddin]. Διεύθυνση: Heimdalsgate 36-V, 0578 Όσλο, Νορβηγία Ημερομηνία γέννησης: α) 7.7.1956, β) 17.6.1963. Τόπος γέννησης: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Ιράκ. Ιθαγένεια: Ιρακινή.» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Najmuddin Faraj Ahmad [γνωστός και ως α) Mullah Krekar, β) Fateh Najm Eddine Farraj, γ) Faraj Ahmad Najmuddin]. Αριθμός Εθνικής Ταυτότητας: Δελτίο σιτηρεσίου αριθ. 0075258. Διεύθυνση: Heimdalsgate 36-V, 0578 Όσλο, Νορβηγία Ημερομηνία γέννησης: α) 7.7.1956, β) 17.6.1963. Τόπος γέννησης: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Ιράκ. Ιθαγένεια: ιρακινή. Άλλες πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο μητρός: Masouma Abd al-Rahman. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.».

γ)

Η καταχώριση «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [γνωστός και ως α) Dr. Ibrahim “Awad Ibrahim” Ali al-Badri al-Samarrai', β) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, γ) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, δ) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, ε) Abu Du'a, στ) Abu Duaa, ζ) Dr. Ibrahim, η) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, θ) Abu Bakr al-Baghdadi]. Τίτλος: διδάκτωρ. Διεύθυνση: Ιράκ. Ημερομηνία γέννησης: 1971. Τόπος γέννησης: α) Samarra, Ιράκ, β) Ιράκ. Ιθαγένεια: ιρακινή. Άλλες πληροφορίες: α) Αρχηγός της Αλ Κάιντα στο Ιράκ· β) Επί του παρόντος εγκατεστημένος στο Ιράκ· γ) γνωστός, κυρίως, με ψευδώνυμο (Abu Du'a, Abu Duaa'). Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 5.10.2011.» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [γνωστός και ως α) Dr. Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al-Samarrai', β) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, γ) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, δ) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, ε) Abu Du'a, στ) Abu Duaa', ζ) Dr. Ibrahim, η) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, θ) Abu Bakr al-Baghdadi]. Τίτλος: διδάκτωρ. Διεύθυνση: α) Ιράκ· β) Συρία. Ημερομηνία γέννησης: 1971. Τόπος γέννησης: α) Samarra, Ιράκ, β) Ιράκ. Ιθαγένεια: ιρακινή. Αριθμός ταυτοποίησης: Δελτίο σιτηρεσίου αριθ. 0134852. Άλλες πληροφορίες: α) επί του παρόντος εγκατεστημένος στο Ιράκ και στη Συρία· β) γνωστός, κυρίως, με ψευδώνυμο (Abu Du'a, Abu Duaa')· γ) ονοματεπώνυμο συζύγου: Saja Hamid al-Dulaimi· δ) ονοματεπώνυμο συζύγου: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi· ε) περιγραφή: ύψος: 1,65 m, βάρος: 85 kg, χρώμα μαλλιών και οφθαλών: μαύρο, λευκή επιδερμίδα. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 5.10.2011.».

δ)

Η καταχώριση «Akhmed Rajapovich Chataev [γνωστός και ως α) Akhmad Shishani, β) David Mayer, γ) Elmir Sene, δ) Odnorukiy] Ημερομηνία γέννησης: 14.7.1980· Τόπος γέννησης: Χωριό Vedeno, περιφέρεια Vedenskiy, Τσετσενική Δημοκρατία, Ρωσική Ομοσπονδία· Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Αύγουστο του 2015), β) Ιράκ (πιθανός εναλλακτικός τόπος εγκατάστασης τον Αύγουστο του 2015)· Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 9600133195 (ρωσικό εθνικό διαβατήριο που εκδόθηκε στην περιφέρεια Vedensiky, Δημοκρατία της Τσετσενίας, Ρωσική Ομοσπονδία, από το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων)· Άλλες πληροφορίες: α) Σωματικά χαρακτηριστικά: Χρώμα οφθαλμών: Χρώμα μαλλιών: καστανό, μαύρο, σωματότυπος: αθλητικός· Διακριτικά χαρακτηριστικά: ωοειδές πρόσωπο, με γένια, του λείπουν το δεξί χέρι και το αριστερό πόδι, μιλάει ρωσικά τσετσενικά και, ενδεχομένως, γερμανικά και αραβικά. β) Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 2.10.2015» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Akhmed Rajapovich Chataev [γνωστός και ως α) Akhmad Shishani, β) David Mayer, γ) Elmir Sene, δ) Odnorukiy]. Ημερομηνία γέννησης: 14.7.1980. Τόπος γέννησης: χωριό Bugaroy, περιφέρεια Vedenskiy, Τσετσενική Δημοκρατία, Ρωσική Ομοσπονδία. Διεύθυνση: α) Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (τον Αύγουστο του 2015), β) Ιράκ (πιθανός εναλλακτικός τόπος εγκατάστασης τον Αύγουστο του 2015). Ιθαγένεια: ρωσική. Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 9600133195 (ρωσικό εθνικό διαβατήριο που εκδόθηκε στην περιφέρεια Vedensiky, Δημοκρατία της Τσετσενίας, Ρωσική Ομοσπονδία, από το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων). Άλλες πληροφορίες: α) σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: καστανό· χρώμα μαλλιών: μαύρο· σωματότυπος: αθλητικός· διακριτικά χαρακτηριστικά: ωοειδές πρόσωπο, με γένια, του λείπουν το δεξί χέρι και το αριστερό πόδι, μιλάει ρωσικά τσετσενικά και, ενδεχομένως, γερμανικά και αραβικά· β) φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 7δ παράγραφος 2 στοιχείο θ): 2.10.2015.».

2)

Η ακόλουθη καταχώριση υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» διαγράφεται:

«Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [γνωστός και ως α) Mouloud Ferdjani, β) Abdelwahab Abdelhafid, γ) Abdel Wahab Abdelhafid, δ) Abdewahab Abdel Hafid, ε) Abedel Wahad Abdelhafio, στ) Abdelouahab Abdelhafid, ζ) Mourad, η) Said, θ) Rabah Di Roma]. Ημερομηνία γέννησης: α) 7.9.1967, β) 30.10.1968. Τόπος γέννησης: α) Αλγέρι, Αλγερία· β) Αλγερία, γ) El Harrach, Αλγερία Ιθαγένεια: αλγερινή. Αριθμός διαβατηρίου: 3525282 (αλγερινός αριθμός. Εκδόθηκε στο όνομα Abdelouahab Abdelhafid). Άλλες πληροφορίες: Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση σε ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ημερομηνία κατονομασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2α παράγραφος 4 στοιχείο β): 17.3.2004».


19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/45


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/48 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Ιανουαρίου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

EG

120,0

MA

75,2

TN

250,3

TR

99,6

ZZ

136,3

0707 00 05

MA

86,5

TR

155,1

ZZ

120,8

0709 93 10

MA

62,0

TR

156,6

ZZ

109,3

0805 10 20

EG

48,4

MA

63,1

TR

71,0

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

60,1

0805 20 10

IL

163,3

MA

84,9

ZZ

124,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

112,5

JM

147,2

MA

82,8

TR

97,8

ZZ

110,1

0805 50 10

MA

92,2

TR

90,3

ZZ

91,3

0808 10 80

CL

84,0

US

158,4

ZZ

121,2

0808 30 90

CN

76,1

TR

132,0

ZZ

104,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/47


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/49 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

της 7ης Ιανουαρίου 2016

για τον διορισμό του αρχηγού αποστολής της συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 38, τρίτη παράγραφος,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2014, για τη συμβουλευτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (1), και ιδίως το άρθρο 7, παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει της απόφασης 2014/486/ΚΕΠΠΑ, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 38 της Συνθήκης, να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις όσον αφορά στον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine), συμπεριλαμβανομένης της απόφασης διορισμού Αρχηγού αποστολής.

(2)

Στις 23 Ιουλίου 2015, η ΕΠΑ εξέδωσε την απόφαση 2015/1496/ΚΕΠΠΑ (2) για την παράταση της θητείας του κ. Kálmán MIZSEI ως Αρχηγού αποστολής της EUAM Ukraine έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.

(3)

στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας πρότεινε τον διορισμό του κ. Kęstutis LANČINSKAS ως Αρχηγού αποστολής της EUAM Ukraine,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κ. Kęstutis LANČINSKAS διορίζεται Αρχηγός αποστολής της συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

W. STEVENS


(1)  ΕΕ L 217 της 23.7.2014, σ. 42.

(2)  Απόφαση 2015/1496 της επιτροπής πολιτικής και ασφάλειας, της 23ης Ιουλίου 2015, για την παράταση της θητείας του αρχηγού αποστολής της συμβουλευτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας στην Ουκρανία (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/3/2015) (ΕΕ L 233 της 5.9.2015, σ. 7).


19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/48


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/50 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2016

για την τροποποίηση της απόφασης 2014/219/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28, το άρθρο 42 παράγραφος 4 και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 15 Απριλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ (1) σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali), η οποία ισχύει για 24 μήνες από την έναρξη της EUCAP Sahel Mali.

(2)

Στις 19 Ιανουαρίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/76 (2) για την τροποποίηση της απόφασης 2014/219/ΚΕΠΠΑ, που προέβλεπε την έναρξη της EUCAP Sahel Mali στις 15 Ιανουαρίου 2015 και της διέθετε ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την περίοδο μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2016.

(3)

Η απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλεφθεί ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την περίοδο από τις 15 Ιανουαρίου 2016 έως τις 14 Ιανουαρίου 2017,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 14 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την EUCAP Sahel Mali μεταξύ της 15ης Ιανουαρίου 2016 και της 14ης Ιανουαρίου 2017 ανέρχεται σε 14 850 000 EUR.»·

2)

στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η διαχείριση όλων των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρμόζονται για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Η συμμετοχή φυσικών και νομικών προσώπων στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών από την EUCAP Sahel Mali είναι ανοικτή σε όλους χωρίς περιορισμούς. Δεν εφαρμόζονται εξάλλου κανόνες καταγωγής για τα προϊόντα που αγοράζει η EUCAP Sahel Mali. Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής, η EUCAP Sahel Mali μπορεί να συνάπτει τεχνικούς διακανονισμούς με τα κράτη μέλη, το κράτος υποδοχής, τα συμμετέχοντα τρίτα κράτη και άλλους διεθνείς φορείς όσον αφορά την παροχή εξοπλισμού, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων στην EUCAP Sahel Mali.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από τη 15η Ιανουαρίου 2016.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Απόφαση 2014/219/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2014, σχετικά με την αποστολή ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) (ΕΕ L 113 της 16.4.2014, σ. 21).

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/76 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2015, για την έναρξη της αποστολής ΚΠΑΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μάλι (EUCAP Sahel Mali) και την τροποποίηση της απόφασης 2014/219/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 13 της 20.1.2015, σ. 5).


19.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/50


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2016/51 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2016

σχετικά με την υποστήριξη της σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (ΒΤWC) στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 2 και το άρθρο 31 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής («στρατηγική της ΕΕ») (1), η οποία περιλαμβάνει στο κεφάλαιο III κατάλογο μέτρων για την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων αυτών.

(2)

Η Ένωση εφαρμόζει ενεργά τη στρατηγική της ΕΕ και υλοποιεί τα μέτρα που απαριθμούνται στο κεφάλαιο III αυτής, ιδίως εκείνα τα μέτρα που σχετίζονται με την ενίσχυση, την εφαρμογή και τον οικουμενικό χαρακτήρα της σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (ΒΤWC).

(3)

Στις 27 Φεβρουαρίου 2006 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2006/184/ΚΕΠΠΑ για την υποστήριξη της BTWC, στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (2). Από την υιοθέτηση της κοινής δράσης 2006/184/ΚΕΠΠΑ επτά επιπλέον κράτη κατέστησαν συμβαλλόμενα μέρη της BTWC. Η κοινή δράση 2006/184/ΚΕΠΠΑ έληξε στις 26 Αυγούστου 2007.

(4)

Τον Μάρτιο 2006 το Συμβούλιο υιοθέτησε σχέδιο δράσης σχετικά με τα βιολογικά και τοξινικά όπλα, το οποίο συμπληρώνει την κοινή δράση 2006/184/ΚΕΠΠΑ για την υποστήριξη της BTWC (3). Τα προγράμματα δράσης προβλέπουν την αποτελεσματική χρήση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και τον μηχανισμό του γενικού γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη διερεύνηση καταγγελιών για χρήση βιολογικών όπλων.

(5)

Στις 10 Νοεμβρίου 2008 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2008/858/ΚΕΠΠΑγια την υποστήριξη της BTWC, στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (4). Τρία επιπλέον κράτη κατέστησαν συμβαλλόμενα μέρη της BTWC από την υιοθέτηση της κοινής δράσης 2008/858/ΚΕΠΠΑ και αρκετά κράτη επωφελήθηκαν από τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων της Ένωσης.

(6)

Κατά την έκτη διάσκεψη αναθεώρησης της BTWC αποφασίστηκε η σύσταση της Μονάδας Υποστήριξης της Εφαρμογής (ΜΥΕ), με πενταετή εντολή (2007-2011), στο πλαίσιο του Τμήματος Γενεύης του Γραφείου Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝ ODA), για την παροχή διοικητικής υποστήριξης στις συνεδριάσεις για τις οποίες έχει συμφωνήσει η έκτη διάσκεψη αναθεώρησης, καθώς και στήριξης για τη συνεκτική εφαρμογή και την καθολική ισχύ της BTWC και την ανταλλαγή ΜΟΕ.

(7)

Στις 18 Ιουλίου 2011 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/429/ΚΕΠΠΑ (5) αναφορικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης των κρατών μελών της BTWC («έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης»).

(8)

Κατά την έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης αποφασίστηκε να ανανεωθεί η εντολή της ΜΥΕ για πέντε περαιτέρω έτη (2012-2016), καθώς και να επεκταθούν τα καθήκοντά της, προκειμένου να περιληφθεί και η εφαρμογή της απόφασης περί σύστασης και διαχείρισης της βάσης δεδομένων για τις αιτήσεις και προσφορές παροχής συνδρομής και για τη διευκόλυνση της σχετικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών, καθώς και της στήριξης, κατά περίπτωση, της εφαρμογής από τα συμβαλλόμενα κράτη των αποφάσεων και συστάσεων της έβδομης διάσκεψης αναθεώρησης.

(9)

Στις 23 Ιουλίου 2012 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2012/421/ΚΕΠΠΑ (6) για την υποστήριξη της BTWC, στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης ΟΜΚ. Έξι επιπλέον κράτη κατέστησαν συμβαλλόμενα μέρη της BTWC από την υιοθέτηση της κοινής δράσης 2012/421/ΚΕΠΠΑ και αρκετά κράτη επωφελήθηκαν από τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων της Ένωσης.

(10)

Οι στόχοι της απόφασης 2011/429/ΚΕΠΠΑ και της απόφασης 2012/421/ΚΕΠΠΑ, και συγκεκριμένα οι πτυχές εκείνες για τις οποίες επετεύχθη ομοφωνία στην έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης, θα πρέπει να προχωρήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Για τον σκοπό της άμεσης εφαρμογής στην πράξη ορισμένων στοιχείων της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, και αξιοποιώντας την επιτυχή υλοποίηση των κοινών δράσεων 2006/184/ΚΕΠΠΑ, 2008/858/ΚΕΠΠΑ και της απόφασης 2012/421/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, η παρούσα απόφαση χρησιμεύει ως επιχειρησιακό εργαλείο πολιτικής που αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της απόφασης 2011/429/ΚΕΠΠΑ και επικεντρώνεται ιδίως στις πτυχές για τις οποίες επετεύχθη συναίνεση κατά την έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης, όπως αυτή εκφράζεται στο τελικό έγγραφο της διάσκεψης.

Οι ακόλουθες αρχές αποτελούν τον οδηγό της παρούσας απόφασης:

α)

βέλτιστη αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω των κοινών δράσεων 2006/184/ΚΕΠΠΑ, 2008/858/ΚΕΠΠΑ και της απόφασης 2012/421/ΚΕΠΠΑ ·

β)

συνεκτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών των συμβαλλόμενων κρατών, καθώς και των κρατών που δεν είναι συμβαλλόμενα, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και την καθολική ισχύ της BTWC·

γ)

προώθηση της εθνικής και περιφερειακής οικειοποίησης όσον αφορά τα σχέδια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και να οικοδομηθεί εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων μερών στο πλαίσιο της BTWC·

δ)

εστίαση σε δραστηριότητες που αποδίδουν απτά αποτελέσματα και/ή συμβάλλουν στην έγκαιρη επίτευξη κοινής αντίληψης ενόψει της διάσκεψης αναθεώρησης της BTWC το 2016·

ε)

συμπερίληψη μετρήσιμων δεικτών αποτελεσμάτων, προσδιοριστέων πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων, καθώς και δεικτών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, όποτε αυτό είναι δυνατόν·

στ)

υποστήριξη της προεδρίας κατά τις συνεδριάσεις των συμβαλλόμενων κρατών στην πορεία προς την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης και βέλτιστη αξιοποίηση της εντολής της ΜΥΕ, όπως συμφωνήθηκε κατά την έκτη διάσκεψη αναθεώρησης, επιβεβαιώθηκε δε και επεκτάθηκε κατά την έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης.

2.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει τα ακόλουθα σχέδια που αντιστοιχούν σε μέτρα της στρατηγικής της ΕΕ:

Προώθηση της οικουμενικής προσχώρησης στην BTWC, με παρακίνηση των μη συμβαλλόμενων κρατών να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη της προσχώρησης στην BTWC και να αρχίσουν να συμμετέχουν περισσότερο σε συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες της BTWC,

Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με μη κυβερνητικούς φορείς σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και βιοασφάλειας και βιοπροστασίας,

Ανάπτυξη εθνικών ικανοτήτων για την εφαρμογή της BTWC —ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε τομείς όπως των άρθρων VII και X— με τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των δηλώσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του συστήματος των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε συμμόρφωση με την BTWC,

Στήριξη του προγράμματος μεταξύ συνόδων και των προετοιμασιών της όγδοης διάσκεψης αναθεώρησης,

Ενίσχυση του μηχανισμού του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη διερεύνηση καταγγελιών για χρήση χημικών, βιολογικών και τοξινικών όπλων (ΜΓΓ),

Βασικά εργαλεία για την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή.

Λεπτομερής περιγραφή των προγραμμάτων αυτών περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1.   Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΥΕ).

2.   Η τεχνική εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 ανατίθεται στο UN ODA. Θα εκτελεί τα καθήκοντα αυτά υπό την ευθύνη της ΥΕ. Προς τούτο, η ΥΕ συνομολογεί τις απαραίτητες ρυθμίσεις με το UN ODA.

Άρθρο 3

1.   Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εκτέλεση των σχεδίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ανέρχεται σε 2 340 000 EUR.

2.   Η διαχείριση των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το οριζόμενο στην παράγραφο 1 ποσό γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες που ισχύουν για τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Η Επιτροπή επιβλέπει την ορθή διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνάπτει χρηματοδοτική συμφωνία με το UΝ ODA. Η συμφωνία ορίζει ότι το UN ODA οφείλει να εξασφαλίζει μια προβολή της συνεισφοράς της Ένωσης ανάλογη με το μέγεθός της,

4.   Η Επιτροπή προσπαθεί να συνάψει τη χρηματοδοτική συμφωνία της παραγράφου 3 το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Ενημερώνει το Συμβούλιο για τυχόν δυσκολίες στη διαδικασία αυτή και για την ημερομηνία σύναψης της χρηματοδοτικής συμφωνίας.

Άρθρο 4

Η ΥΕ υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βάσει τακτικών εκθέσεων που εκπονεί το UN ODA. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση στην οποία προβαίνει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές πτυχές των σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

Άρθρο 5

1.   Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

2.   Η παρούσα απόφαση λήγει 36 μήνες μετά την ημερομηνία σύναψης της χρηματοδοτικής συμφωνίας του άρθρου 3 παράγραφος 3 ή έξι μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής της, εάν εντός της εν λόγω προθεσμίας δεν έχει συναφθεί χρηματοδοτική συμφωνία.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

F. MOGHERINI


(1)  Έγγραφο του Συμβουλίου 15708/03. Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, αλλά είναι διαθέσιμο στο http://register.consilium.europa.eu

(2)  ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 51.

(3)  ΕΕ C 57 της 9.3.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 302 της 13.11.2008, σ. 29.

(5)  Απόφαση 2011/429/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την έβδομη διάσκεψη επισκόπησης της σύμβασης περί απαγορεύσεως της αναπτύξεως, παραγωγής και αποθηκεύσεως βακτηριολογικών (βιολογικών) και τοξινικών όπλων και καταστροφής αυτών (BTWC) (ΕΕ L 188 της 19.7.2011, σ. 42).

(6)  Απόφαση 2012/421/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2012, σχετικά με την υποστήριξη της σύμβασης για τα βιολογικά και τοξινικά όπλα (ΒΤWC), στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ κατά της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (ΕΕ L 196 της 24.7.2012, σ. 61).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΣΧΕΔΙΑ

1.1.   Σχέδιο 1: Στήριξη της καθολικής ισχύος της BTWC

1.1.1.   Σκοπός του σχεδίου

Προώθηση της οικουμενικής προσχώρησης στην BTWC, με παρακίνηση των μη συμβαλλόμενων κρατών να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη της προσχώρησης στην BTWC και να αρχίσουν να συμμετέχουν περισσότερο σε συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες της BTWC. Το σχέδιο αυτό θα στηρίξει την υλοποίηση των αποφάσεων και συστάσεων της έβδομης διάσκεψης αναθεώρησης όσον αφορά την καθολική ισχύ της BTWC.

1.1.2.   Αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου

α)

Μεγαλύτερη προσχώρηση στην BTWC σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

β)

Βελτίωση των γνώσεων των αρμόδιων εθνικών αρχών, και μεταξύ άλλων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, όσον αφορά την BTWC και/ή ενίσχυση της υποπεριφερειακής συνεργασίας όσον αφορά την BTWC, προκειμένου να προωθηθεί η προσχώρηση στην BTWC και η εφαρμογή της·

γ)

Αύξηση του αριθμού των κρατών που έχουν δεσμευθεί να προσχωρήσουν στην BTWC και τα οποία λαμβάνουν μέτρα προς τον σκοπό αυτόν·

δ)

Να αυξηθεί ο αριθμός μη συμβαλλόμενων στην BTWC κρατών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες και συνεδριάσεις της BTWC·

ε)

Εθελοντική εφαρμογή της BTWC από τα κράτη προ της προσχώρησής τους σε αυτήν.

1.1.3.   Περιγραφή του σχεδίου

Οι τακτικές διασκέψεις αναθεώρησης της BTWC έχουν συστηματικά αποδείξει ότι η προσχώρηση στην BTWC έχει μεγάλη σημασία. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν 24 κράτη που δεν συμμετέχουν στην BTWC, κυρίως στην Αφρική και τον Ειρηνικό. Το παρόν σχέδιο περιλαμβάνει ως εκ τούτου ειδικά προγράμματα με στόχο τα κράτη αυτά. Τα προγράμματα αυτά θα συνεργάζονται στενά με άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW), την απόφαση της Επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΑΣΑΗΕ) 1540, τα κέντρα αριστείας για τα ΧΒΡΠ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. τη VERTIC και το Ινστιτούτο Μελετών για Θέματα Ασφάλειας) για να αναπτύξει εξελισσόμενες σχέσεις εργασίας με τους αρμόδιους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς οργανισμούς, για να παρέχει όπου απαιτείται ειδικά προσαρμοσμένο ενημερωτικό υλικό και για να συμπράττει απευθείας με τα κράτη της στοχευμένης περιοχής.

Ορισμένες εγχώριες δραστηριότητες με σκοπό την καθολική ισχύ θα διοργανώνονται μετά από αίτηση κρατών που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της BTWC, αρχής γενομένης με εκείνα των οποίων επίκειται η προσχώρηση στην BTWC. Οι δραστηριότητες αυτές θα στηρίζονται στις συζητήσεις και τα αποτελέσματα προηγούμενων περιφερειακών εργαστηρίων, τα οποία θα μεταφέρονται σε εθνικό πλαίσιο και θα είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις εθνικές συνθήκες. Θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία ενός σχεδίου εργασιών για την καθολική ισχύ για ένα έκαστο εμπλεκόμενο κράτος, με συμμετοχή εθνικών φορέων. Εφόσον είναι δυνατό και σκόπιμο, οι επισκέψεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν κοινή δραστηριότητα μεταξύ μελών με αναπτυσσόμενη στενή συνεργασία και παρόμοιες εθνικές συνθήκες. Τομείς επικέντρωσης των δραστηριοτήτων θα είναι η προμήθεια ειδικού ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα οφέλη της προσχώρησης στην BTWC, η ευαισθητοποίηση των εθνικών αρμοδίων, μεταξύ των οποίων κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων, η συγκρότηση εθνικού συντονισμού και η παροχή επιχορήγησης σε άτομα με κεντρικό ρόλο προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της BTWC ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις.

1.2.   Σχέδιο 2: Επαφές με μη κυβερνητικούς φορείς στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας

1.2.1.   Σκοπός του σχεδίου

Να ενισχυθούν οι επαφές μεταξύ της διαδικασίας BTWC και εξωκυβερνητικών παραγόντων, όπως η επιστημονική κοινότητα και η βιομηχανία, μέσω της διοργάνωσης περιφερειακών εργαστηρίων για επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα καθώς και για τη βιοασφάλεια και τη βιοπροστασία κατά την προετοιμασία της όγδοης διάσκεψης αναθεώρησης. Στο σχέδιο αυτό θα εμπλέκονται επίσης άμεσα επιστήμονες και επαγγελματίες της βιοασφάλειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με την BTWC, να αναπτυχθούν ικανότητες για αποτελεσματικότερη εφαρμογή της BTWC και να διευκολυνθεί η διεθνής συνεργασία για ειρηνικούς σκοπούς.

1.2.2.   Αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου

α)

Μεγαλύτερη ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας όσον αφορά την BTWC και τα συναφή με αυτήν ζητήματα και αυξημένη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας καθώς και εθνικών και περιφερειακών επιστημονικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών ενώσεων στην εφαρμογή της BTWC·

β)

Ευρύτερη και βαθύτερη κατανόηση του ρόλου των επιστημονικών και τεχνολογικών ζητημάτων στην εφαρμογή της BTWC από τους διάφορους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και υπαλλήλους·

γ)

Εποικοδομητική συμβολή στην εξέταση του μόνιμου σημείου της ημερήσιας διάταξης που αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία σε συνεδριάσεις BTWC, καθώς και εισηγήσεις προς εξέταση, από την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης, τρόπων για καλύτερη επισκόπηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν την BTWC·

δ)

Περισσότερες επαφές μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, επαγγελματικών ενώσεων, βιομηχανίας και ρυθμιστικών οργανισμών και φορέων χάραξης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ενισχυμένη συμβολή σε επισκοπήσεις των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν την BTWC·

ε)

Προώθηση των διασυνδέσεων με άλλες πολυμερείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας· και

στ)

Μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα που θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς σημαντικούς για την BTWC και ειδικότερα για τα άρθρα VII και X, όπως η ανίχνευση, η διάγνωση και η πρόληψη επιδημικών εξάρσεων, τα εμβόλια, η θεραπευτική, οι αναλυτικές μέθοδοι, η ετοιμότητα και η αντίδραση.

1.2.3.   Περιγραφή και εκτέλεση του σχεδίου

Πέντε κατ' ανώτατο όριο εργαστήρια, διοργανωμένα σε συνεργασία με παγκόσμιες και περιφερειακές επιστημονικές ενώσεις, με τη βιομηχανία (εκπροσωπούμενη από τις αρμόδιες παγκόσμιες ή περιφερειακές βιομηχανικές ομοσπονδίες και επαγγελματικές ενώσεις, όπως οι ενώσεις για τη βιοασφάλεια) και με πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες, θα ασχοληθούν με ζητήματα καθοριζόμενα στο μόνιμο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία καθώς και με τις επιπτώσεις τους στη βιοασφάλεια και τη βιοπροστασία, θα υποκινήσουν δε έναν περιφερειακό διάλογο για τα ζητήματα αυτά, ενώ ταυτόχρονα θα κατατοπίσουν περισσότερο την ενδοπεριφερειακή επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα. Τα εργαστήρια αυτά θα πρέπει ενδεχομένως να διοργανωθούν στο περιθώριο των συναφών επιστημονικών διασκέψεων ή διασκέψεων για τη βιοασφάλεια, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες προβολής και να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες. Βασικό στοιχείο των συναντήσεων αυτών θα είναι η ενεργός συμμετοχή επιστημόνων και επαγγελματιών της ρύθμισης από αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία θα χρειαστεί επιχορήγηση. Για να στηριχθεί περισσότερο η συμμετοχή των προαναφερθέντων φορέων, θα διατίθενται μικρές επιχορηγήσεις προκειμένου αυτοί να διεξάγουν επακόλουθη έρευνα που θα οδηγεί σε δημοσιεύσεις με αντικείμενο θέματα που συζητήθηκαν στα εργαστήρια.

Η βιωσιμότητα του έργου θα πρέπει να επιτευχθεί με τη δημιουργία εικονικού δικτύου εμπειρογνωμόνων προερχόμενων από τους συμμετασχόντες στα εργαστήρια. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα μπορούσαν επίσης να είναι μέλη εθνικών αντιπροσωπειών σε συνεδριάσεις BTWC, θα μπορούσαν δε να συνεισφέρουν στην επισκόπηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

1.3.   Σχέδιο 3: Η ανάπτυξη ικανοτήτων για την εφαρμογή της BTWC

1.3.1.   Σκοπός του σχεδίου

Κατά την έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης επιβεβαιώθηκε ότι η υιοθέτηση και η επιβολή των απαραίτητων εθνικών μέτρων θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της BTWC. Η διάσκεψη κάλεσε τα συμβαλλόμενα κράτη να θεσπίσουν τα νομοθετικά, διοικητικά, δικαστικά και λοιπά μέτρα, μεταξύ των οποίων η ενημέρωση και οι κώδικες συμπεριφοράς, τα οποία προορίζονται για την ενίσχυση της εγχώριας εφαρμογής της BTWC και την κατοχύρωση της ασφάλειας και της προστασίας έναντι μικροβιακών ή άλλων βιολογικών παραγόντων ή τοξινών. Βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί μέσω της κοινής δράσης 2008/858/CFSP και της απόφασης 2012/421/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, προγράμματα εκτεταμένης συνδρομής εθνικής εφαρμογής της BTWC θα πρέπει να παρέχονται σε οκτώ χώρες κατ' ανώτατο όριο.

1.3.2.   Αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου

α)

Θέσπιση κατάλληλων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, μεταξύ άλλων και ποινικών διατάξεων, τα οποία καλύπτουν το συνολικό πεδίο εφαρμογής των απαγορεύσεων και προληπτικών μέτρων που προβλέπονται στην BTWC και έχουν αναλυθεί λεπτομερέστερα από την έβδομη διάσκεψη αναθεώρησης·

β)

Αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή μέτρων για την αποφυγή παραβιάσεων της BTWC και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων·

γ)

Καλύτερος συντονισμός και διασύνδεση μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία BTWC, μεταξύ των οποίων οι εθνικές και περιφερειακές οργανώσεις βιοασφάλειας και βιοπροστασίας, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και ο ιδιωτικός τομέας, προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματική εφαρμογή·

δ)

Προαγωγή των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, των κωδίκων συμπεριφοράς και των προτύπων ως προς τη βιοασφάλεια και τη βιοπροστασία·

ε)

Δημιουργία ή ενίσχυση των εθνικών μηχανισμών συλλογής των απαιτούμενων πληροφοριών και για την ετήσια υποβολή ΜΟΕ·

στ)

Μεγαλύτερος αριθμός συμβαλλόμενων κρατών που συμμετέχουν σε τακτική ανταλλαγή ΜΟΕ, καθώς και αύξηση της ποιότητας των υποβαλλόμενων πληροφοριών·

ζ)

Μεγαλύτερος αριθμός συμβαλλόμενων κρατών που υποβάλλουν τα οικεία ΜΟΕ ηλεκτρονικά·

η)

Μεγαλύτερος αριθμός κρατών μερών που συμβάλλουν ενεργά στην επισκόπηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο πλαίσιο της BTWC·

θ)

Αυξημένη επιστημονική συνεργασία μεταξύ χωρών σε τομείς που έχουν σημασία για την BTWC· και

ι)

Βελτιωμένη τεχνική επάρκεια και κατανόηση από τους επιστήμονες από αναπτυσσόμενες χώρες που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα.

1.3.3.   Περιγραφή του σχεδίου

Κάθε πρόγραμμα θα εφαρμόζεται για 12 μήνες περίπου, προβλέποντας τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κέντρων αριστείας ΧΒΡΠ στις δικαιούχους χώρες καθώς και των περιφερειακών κέντρων αφοπλισμού του ΟΗΕ αναλόγως περιπτώσεως, θα περιλαμβάνει δε τα εξής:

α)

Ένα αρχικό εθνικό εργαστήριο που θα συγκεντρώνει όλους τους αρμόδιους εγχώριους οργανισμούς και φορείς, θα παρουσιάζει την BTWC, θα εντοπίζει αποφασισμένους και αξιόπιστους τοπικούς εταίρους και θα προβαίνει σε αρχική αξιολόγηση των αναγκών και προτεραιοτήτων·

β)

Χρήση του υφιστάμενου οδηγού ΜΟΕ και του οδηγού εθνικής εφαρμογής, καθώς και κατάλληλων πληροφοριών ή ηλεκτρονικής κατάρτισης για σημεία επαφής BTWC σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όταν αυτή βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα·

γ)

Ανάπτυξη ενός δομημένου σχεδίου δράσης στα μέτρα της δικαιούχου χώρας, το οποίο θα περιλαμβάνει επισκέψεις και/ή εργαστήρια διάφορων παρόχων συνδρομής καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κατάρτιση παρεχόμενη σε κράτη μέλη της ΕΕ ή αλλού·

δ)

Εκτέλεση του σχεδίου δράσης, με τους παρόχους συνδρομής να διευθύνουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες συνδρομής (π.χ. εκπόνηση νομοθεσίας, εκπαίδευση βιοασφάλειας/βιοπροστασίας, έλεγχος της εξαγωγής αγαθών διπλής χρήσεως, προετοιμασία και υποβολή ΜΟΕ, αστυνομική εκπαίδευση, εμπεριστατωμένη ενημέρωση για επιστήμονες, σχεδιασμός της αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων κ.λπ.)· και

ε)

Ένα συγκεφαλαιωτικό εργαστήριο μετά το πέρας των δραστηριοτήτων όπου θα συγκροτούνται τα γενικά συμπεράσματα, οι οργανισμοί θα παρουσιάζουν τα πεπραγμένα και την πρόοδό τους και θα αξιολογούνται οι τυχόν ανάγκες για επέκταση ή για συνέχιση της συνδρομής.

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και παραγωγικής συνδρομής, θα διοργανωθεί εργαστήριο για εμπειρογνώμονες της ΕΕ που επικουρούν τις υπαγόμενες στο σχέδιο δικαιούχους χώρες με σκοπό να εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι κατάλληλες προετοιμασίες των δραστηριοτήτων συνδρομής.

1.4.   Σχέδιο 4: Στήριξη του προγράμματος μεταξύ συνόδων και των προετοιμασιών της όγδοης διάσκεψης αναθεώρησης

1.4.1.   Σκοπός του σχεδίου

Το εν λόγω πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κινητοποίηση των συμβαλλόμενων στην BTWC κρατών για ενεργό συμμετοχή στην όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης με τη διοργάνωση περιφερειακών/υποπεριφερειακών εργαστηρίων και την παροχή ευκαιριών για προβληματισμό και συζήτηση βασικών θεμάτων του προγράμματος μεταξύ συνόδων 2012-2015.

Περιλαμβάνει επίσης πρακτική στήριξη για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του μεταξύ συνόδων προγράμματος, όπως το άρθρο VII και η ιδέα του μηχανισμού αξιολόγησης από ομοτίμους.

1.4.2.   Αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου

α)

Μεγαλύτερη ενημέρωση για την BTWC και την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης του 2016 και τη σημασία της για τη μελλοντική εξέλιξη της BTWC·

β)

Συνολικός και διαπεριφερειακός διάλογος σχετικά με τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν κατά την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης·

γ)

Εκπόνηση ενός αριθμού προτάσεων για νέες πρωτοβουλίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν μετά την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης και ευρεία υποστήριξη για την έγκρισή τους από την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης·

δ)

Περαιτέρω επεξεργασία της ιδέας ενός μηχανισμού αξιολόγησης από ομοτίμους στο πλαίσιο της BTWC. Στήριξη θα μπορούσε να δοθεί, για παράδειγμα, με τη διοργάνωση μίας ή περισσότερων ασκήσεων σε τρίτες χώρες και στον εντοπισμό χρήσιμων διδαγμάτων ως προς την καταλληλότητα της ιδέας·

ε)

Εντοπισμός των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την επιδημία του Έμπολα στη Δυτική Αφρική και που έχουν σημασία για την εφαρμογή των άρθρων VII και X της BTWC.

1.4.3.   Περιγραφή του σχεδίου

Θα διοργανωθεί μια σειρά περιφερειακών/υποπεριφερειακών εργαστηρίων προκειμένου να εγκύψουν στα θέματα του προγράμματος μεταξύ συνόδων 2012-2015 και να βοηθήσουν τον πρόεδρο της επόμενης διάσκεψης αναθεώρησης πριν και κατά τη διάρκεια της όγδοης διάσκεψης αναθεώρησης, με την προοπτική της μελλοντικής εξέλιξης της BTWC, θα αποσκοπούν δε στο να συμβάλουν στη διαμόρφωση κοινών αντιλήψεων σε περιφερειακή/υποπεριφερειακή βάση συζητώντας προτάσεις για την προώθηση διαφόρων ζητημάτων. Τα εργαστήρια αυτά θα μπορούσε να πραγματοποιηθούν παράλληλα με τα επιστημονικά και τεχνολογικά εργαστήρια που περιγράφονται ανωτέρω ούτως ώστε να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι πόροι και οι εμπειρογνώμονες και να προωθηθούν ο διάλογος και οι επαφές μεταξύ επιστημόνων —ανεξαρτήτως του θεσμού στον οποίον ανήκουν— και αρμοδίων χάραξης πολιτικών. Θα διοργανωθούν επίσης κατά περίπτωση εκδηλώσεις στη Γενεύη. Κατά συνέπεια, τα εργαστήρια αυτά πρέπει επίσης να αποσκοπούν στη συμμετοχή επιστημόνων και εκπροσώπων της βιομηχανίας και των επαγγελματικών ενώσεων. Αυτό θα βοηθήσει στο να διαμορφωθεί ευρεία συμμαχία συμβαλλόμενων κρατών υπέρ της σταδιακής ενδυνάμωσης της BTWC. Ένα πρόγραμμα χορηγιών θα συνδεθεί με τα εργαστήρια, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες από αναπτυσσόμενα συμβαλλόμενα κράτη να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια και την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης. Στη συνάρτηση αυτή μπορεί να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οι επιχορηγούμενοι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με μέλη αντιπροσωπειών των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διάρκεια των συνόδων BTWC.

Πολύτιμος θα ήταν ο προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να καταστεί λειτουργικό το άρθρο VII της BTWC, λαμβανομένης υπόψη της αφθονίας εμπειριών που διαμορφώνει η έξαρση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική. Θα εκπονηθεί μελέτη διδαγμάτων που θα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της έξαρσης και στη διεθνή αντίδραση απέναντί της προκειμένου για την εφαρμογή του άρθρου VII της BTWC, θα καλύπτει όμως επίσης πτυχές που αφορούν το άρθρο Χ από πλευράς επιστημονικής συνεργασίας και ανάπτυξης θεραπευτικών μεθόδων και εμβολίων. Θα συνταχθεί έκθεση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα συμβαλλόμενα κράτη κατά τις προετοιμασίες τους για την όγδοη αναθεωρητική διάσκεψη.

Θα πρέπει να διεξαχθεί μία τουλάχιστον διαδικασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων κρατών του μηχανισμού αξιολόγησης από ομοτίμους, προκειμένου να διευρυνθεί η υποστήριξη της ιδέας αυτής και να διερευνηθεί περισσότερο η καταλληλότητά της. Η άσκηση θα στηρίζεται στη διαδικασία που διεξήχθη στη Γαλλία το 2013, καθώς και σε εκείνη που διεξήγαγαν οι χώρες ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ το 2015, προκειμένου να συνταχθεί έκθεση που θα πρέπει να εξετάσουν τα συμβαλλόμενα κράτη πριν από την όγδοη διάσκεψη αναθεώρησης. Θα εκπονηθεί επίσης μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο θα καταστούν αποτελεσματικότερες οι διατάξεις του άρθρου V της BTWC περί διαβούλευσης μεταξύ συμβαλλόμενων κρατών.

1.5.   Σχέδιο 5: Υποστήριξη προς τον μηχανισμό του γενικού γραμματέα των ΗΕ

1.5.1.   Σκοπός του σχεδίου

Υποστήριξη της ενίσχυσης του μηχανισμού του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη διερεύνηση καταγγελιών για χρήση χημικών, βιολογικών και τοξινικών όπλων (ΜΓΓ).

1.5.2.   Αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου

Ενίσχυση της ετοιμότητας του ΜΓΓ, περιλαμβανομένων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας άντλησης διδαγμάτων για την ερευνητική αποστολή των ΗΕ στη Συρία του 2013:

α)

Διευρυμένος κατάλογος εκπαιδευμένων εμπειρογνωμόνων (εκδηλώσεις βασικής και ειδικευμένης κατάρτισης — κατ' εκτίμηση διοργάνωση τριών κύκλων κατάρτισης)·

β)

Σύγκληση της εναρκτήριας συνεδρίασης των παραγόντων του ΜΓΓ (μία συνεδρίαση): η συνεδρίαση θα χρησιμεύσει ως μηχανισμός συνεργασίας εντός και μεταξύ οργανώσεων, επίσης και όταν ο ΜΓΓ δεν έχει ενεργοποιηθεί, ούτως ώστε ο ΜΓΓ να αξιολογείται και να ενισχύεται περισσότερο σε τακτική βάση·

γ)

Εκδηλώσεις κατάρτισης μεταξύ οργανώσεων: κύκλοι κατάρτισης συνδιοργανωμένοι από τα ΗΕ και άλλες διεθνείς οργανώσεις για την αξιοποίηση και τον καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων πόρων και βέλτιστων πρακτικών, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα και να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη προσπαθειών (κατ' εκτίμηση διοργάνωση δύο κύκλων κατάρτισης).

1.5.3.   Περιγραφή του σχεδίου

Εκτός από τη συνέχιση της στήριξης που παρέχεται τακτικά στους εξειδικευμένους κύκλους κατάρτισης που προσφέρονται σε εμπειρογνώμονες καταχωρισμένους στον κατάλογο του ΜΓΓ, υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις σε σχέση με τον ΜΓΓ που μπορούν να αναγνωριστούν ως σημαντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού. Δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εφαρμογή, μεταξύ άλλων, των προαναφερόμενων συμπερασμάτων όσον αφορά τη διαδικασία άντλησης διδαγμάτων από την αποστολή των ΗΕ στη Συρία, και με τον τρόπο αυτό στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση του ΜΓΓ, έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο αυτό.

1.6.   Σχέδιο 6: Βασικά εργαλεία για την καλύτερη ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή

1.6.1.   Σκοπός του σχεδίου

Διαμόρφωση συγκεκριμένων και πρακτικών εργαλείων, υλικών και προσεγγίσεων προκειμένου να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες που περιγράφονται στα ανωτέρω σχέδια. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να παράγονται σε μορφότυπους κατάλληλους για το κοινό τους, συμπεριλαμβανομένων των έντυπων εκδόσεων, και, γενικά, να απαιτούν μετάφραση προς όλες τις επίσημες γλώσσες των Ηνωμένων Εθνών. Για να προωθηθεί η χρήση των εργαλείων που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ενωσιακών δράσεων: του οδηγού ΜΟΕ και του οδηγού εθνικής εφαρμογής.

1.6.2.   Αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου

α)

Υποστήριξη στα σχέδια που περιγράφονται ανωτέρω·

β)

Μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ζητήματα των βιολογικών όπλων, της υπεύθυνης συμπεριφοράς της επιστήμης και ζητήματα δεοντολογίας στις τάξεις των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών·

γ)

Ευρεία διάδοση πληροφοριακού υλικού σχετικά με την BTWC και τα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη δυνατότητα κακής χρήσης της βιολογίας.

1.6.3.   Περιγραφή του σχεδίου

Ορισμένα σχέδια μπορούν ήδη να προσδιοριστούν, ενώ άλλα θα προκύψουν μόλις δρομολογηθεί το σχέδιο. Στην πρώτη κατηγορία, για παράδειγμα, ανήκει η δημιουργία εκπαιδευτικού πόρου και εκπαιδευτικών υλικών βασισμένων στο διαδίκτυο για σπουδαστές πανεπιστημίου και/ή μαθητές και καθηγητές της βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η χρησιμοποίηση τεχνικών όπως η ενεργός μάθηση και η μεικτή μάθηση θα είναι εν προκειμένω σημαντική, όπως και ο συντονισμός με υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως οι εργασίες που έχουν αναληφθεί από το Πανεπιστήμιο του Bradford σε συνεργασία με άλλους εταίρους. Η μετάφραση της ιστοσελίδας της BTWC και των υλικών που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της παρούσας και προηγούμενων αποφάσεων του Συμβουλίου είναι επίσης ένα αναγνωρίσιμο και αναγκαίο σχέδιο.

2.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Η εφαρμογή των σχεδίων θα υλοποιηθεί από διευθύνουσα επιτροπή με στόχο τον καθορισμό διαδικασιών και τρόπων συνεργασίας. Η διευθύνουσα επιτροπή θα εξετάζει τακτικά την εφαρμογή των σχεδίων, τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Η διευθύνουσα επιτροπή θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους της ΥΕ και των UN ODA / BWC-ΜΥΕ.

Οι αιτήσεις των συμβαλλόμενων κρατών, που δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ, για τυχόν συνδρομή και συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης πρέπει να αποστέλλεται στους UN ODA / BWC-ΜΥΕ. Οι UN ODA / BWC-ΜΥΕ θα εξετάζουν και θα αξιολογούν τις αιτήσεις αυτές, κατά περίπτωση, και θα υποβάλλουν συστάσεις προς τη διευθύνουσα επιτροπή. Η διευθύνουσα επιτροπή θα εξετάζει τις αιτήσεις συνδρομής καθώς και τα προγράμματα δράσης και την εκτέλεσή τους. Βάσει πρότασης της ΥΕ, και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συζητήσεων της διευθύνουσας επιτροπής, η ΥΕ θα λαμβάνει την τελική απόφαση ως προς τις δικαιούχους χώρες, σε διαβούλευση με τις αρμόδιες ομάδες του Συμβουλίου.

Για να εξασφαλισθεί ισχυρή οικείωση και βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της ΕΕ από τις δικαιούχους χώρες, προβλέπεται ότι, οσάκις είναι εφικτό και σκόπιμο, οι επιλεγμένοι αποδέκτες θα κληθούν να προετοιμάσουν σχέδια δράσης, τα οποία, μεταξύ άλλων, θα ορίζουν χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων δράσεων (μεταξύ άλλων μέσω εθνικών πόρων), το πεδίο εφαρμογής και τη διάρκεια του σχεδίου και τους βασικούς φορείς. Οι UN ODA / BWC-ΜΥΕ ή, κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα συμμετέχουν στην εκπόνηση των εν λόγω προγραμμάτων δράσης. Η εφαρμογή των σχεδίων θα γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια δράσης.

3.   ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι UN ODA / BWC-ΜΥΕ θα υποβάλλουν τακτικές εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου στον ΥΕ σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων. Επιπροσθέτως, θα υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες μεμονωμένης συνδρομής που διεξάγονται δυνάμει των καθιερωμένων σχεδίων δράσης για τις δικαιούχους χώρες. Οι εκθέσεις θα διαβιβάζονται στην αρμόδια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την αξιολόγηση της προόδου και την ολική εκτίμηση των σχεδίων, καθώς και την πιθανή συνέχεια που πρέπει να δοθεί.

Στο μέτρο του δυνατού, τα συμβαλλόμενα κράτη της BTWC θα ενημερώνονται για την εφαρμογή των σχεδίων, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα. Τα δικαιούχα κράτη θα καλούνται να αναφέρουν στις συνεδριάσεις της BTWC τα σχετικά με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται προς όφελός τους και να εκφράζουν τη δέουσα αναγνώριση προς τη στήριξη της ΕΕ.

4.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Η ενεργός συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη της ΕΕ είναι απαραίτητη για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Θα δοθούν κίνητρα στους UN ODA / BWC-ΜΥΕ για τη συμμετοχή των εν λόγω εμπειρογνωμόνων. Τα έξοδα αποστολής που αφορούν την εφαρμογή των σχεδίων θα καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

Αναμένεται ότι, όταν θα προβλέπονται επισκέψεις συνδρομής (όπως νομική συνδρομή ή συνδρομή με ΜΟΕ), θα θεωρείται πάγια πρακτική μια επίσκεψη τριών το πολύ εμπειρογνωμόνων για μέγιστο διάστημα πέντε ημερών.

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και παραγωγικής συνδρομής, θα διοργανωθεί εργαστήριο για εμπειρογνώμονες της ΕΕ που επικουρούν τις υπαγόμενες στο σχέδιο δικαιούχους χώρες με σκοπό να εξεταστούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι κατάλληλες προετοιμασίες των δραστηριοτήτων συνδρομής και η κατάρτιση δέσμης υλικών συνδρομής όπως παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις.

5.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική εκτιμώμενη διάρκεια εφαρμογής των σχεδίων είναι 36 μήνες.

6.   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του σχεδίου 1 θα είναι τα μη συμβαλλόμενα κράτη της BTWC (υπογράφοντα και μη υπογράφοντα) για την οικουμενική εφαρμογή δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων ο ιδιωτικός τομέας, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι ΜΚΟ, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Δικαιούχοι του σχεδίου 2 θα είναι συμβαλλόμενα κράτη που θα επικουρούνται κατά τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τις επιπτώσεις των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων για την BTWC, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές επιστημονικές οργανώσεις, πανεπιστήμια και βιομηχανίες.

Δικαιούχοι του σχεδίου 3 σε σχέση με δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων είναι συμβαλλόμενα κράτη της BTWC, με ιδιαίτερη προσοχή στα κράτη μέλη που προσχώρησαν πρόσφατα στην BTWC, ενώ οι δικαιούχοι των δραστηριοτήτων του άρθρου X θα είναι μεμονωμένοι επιστήμονες, επιστημονικές διασκέψεις και θεσμικά όργανα.

Δικαιούχοι του σχεδίου 4 θα είναι συμβαλλόμενα κράτη και ιδίως υπάλληλοι που ασχολούνται με θέματα BTWC, όπως αυτοί που έχουν ορισθεί ως εθνικοί σύνδεσμοι και ως μέλη μονίμων αποστολών στη Γενεύη, οι εμπειρογνώμονες που καλούνται να συμμετάσχουν στα εργαστήρια και στον μηχανισμό αξιολόγησης από ομοτίμους και εκείνοι που εμπλέκονται στην προετοιμασία των μελετών σχετικά με τα άρθρα V και VII.

Δικαιούχοι του σχεδίου 5 θα είναι εμπειρογνώμονες του καταλόγου ΜΟΕ, συμμετέχοντες σε κύκλους και εκδηλώσεις κατάρτισης και συμμετέχοντες στη συνεδρίαση των παραγόντων.

Δικαιούχοι του σχεδίου 6 θα είναι όσοι παράγουν τα σχετικά υλικά καθώς και όσοι τα χρησιμοποιούν, π.χ. σπουδαστές και καθηγητές, υπάλληλοι βιομηχανιών και ΜΚΟ.

7.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Προκειμένου να προαχθεί η οικειοποίηση των σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο και η βιωσιμότητά τους, η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από χώρες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων από σχετικούς περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς θα χρηματοδοτείται από την παρούσα απόφαση. Θα χρηματοδοτείται η συμμετοχή του των UN ODA/BWC-ΜΥΕ στα εργαστήρια και τις συνεδριάσεις της BTWC. Η συμμετοχή της προεδρίας κατά τις συνεδριάσεις της BTWC μπορεί να χρηματοδοτείται για κάθε περίπτωση χωριστά.

8.   ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ — ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δεδομένου ότι για το UN ODA οι προβλεπόμενες στην παρούσα απόφαση δραστηριότητες είναι εκτός προϋπολογισμού, θα χρειαστεί επιπλέον προσωπικό.

9.   ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

Το UN ODA λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προβληθεί το γεγονός ότι η δράση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το Εγχειρίδιο επικοινωνίας και προβολής για τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, που έχει καταρτιστεί και δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το UN ODA θα εξασφαλίσει έτσι την προβολή της συμβολής της Ένωσης με κατάλληλα διακριτικά και δημοσιότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ένωσης, μεριμνώντας για τη διαφάνεια των δράσεών της και παρέχοντας μεγαλύτερη ενημέρωση όσον αφορά τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στην απόφαση, καθώς και τη στήριξη της απόφασης από την Ένωση και τα αποτελέσματα αυτής της στήριξης. Το υλικό που θα παραχθεί από το σχέδιο θα επιδεικνύει σε εμφανές σημείο τη σημαία της Ένωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ορθή χρήση και αναπαραγωγή της σημαίας.