ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 8

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

59ό έτος
13 Ιανουαρίου 2016


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/24 της Επιτροπής, της 8ης Ιανουαρίου 2016, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία, Capsicum annuum και μοσχοκάρυδου από την Ινδία και μοσχοκάρυδου από την Ινδονησία, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και (ΕΕ) αριθ. 884/2014 ( 1 )

1

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/25 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

13.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 8/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιανουαρίου 2016

για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία, Capsicum annuum και μοσχοκάρυδου από την Ινδία και μοσχοκάρυδου από την Ινδονησία, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και (ΕΕ) αριθ. 884/2014

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής (3) προβλέπει αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού. Οι αραχίδες από τη Βραζιλία και το Capsicum annuum και το μοσχοκάρυδο από την Ινδία υπόκεινται ήδη, από τον Ιανουάριο του 2010, σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων όσον αφορά την παρουσία αφλατοξινών. Ομοίως, από τον Ιούλιο του 2012, το μοσχοκάρυδο από την Ινδονησία επίσης υπόκειται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων όσον αφορά τις αφλατοξίνες.

(2)

Τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που διεξάγονται από τα κράτη μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 στα εν λόγω προϊόντα καταδεικνύουν μια συνεχή υψηλή συχνότητα μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όσον αφορά τα μέγιστα όρια αφλατοξινών. Από τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύεται ότι οι εισαγωγές των εν λόγω τροφίμων και ζωοτροφών συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των ζώων και του ανθρώπου. Εξάλλου, έπειτα από αρκετά έτη ελέγχων με αυξημένη συχνότητα στα σύνορα της Ένωσης, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε βελτίωση της κατάστασης.

(3)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής (4) επιβάλλει ειδικούς όρους στην εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες.

(4)

Για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων στην Ένωση, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν πρόσθετες εγγυήσεις σε σχέση με τα εν λόγω τρόφιμα και ζωοτροφές από τη Βραζιλία, την Ινδία και την Ινδονησία. Όλα τα φορτία αραχίδων από τη Βραζιλία, Capsicum annuum από την Ινδία και μοσχοκάρυδου από την Ινδία και την Ινδονησία θα πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που να αναφέρει ότι τα προϊόντα υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία και ανάλυση για την παρουσία αφλατοξινών και ότι διαπιστώθηκε η συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της Ένωσης. Τα αποτελέσματα των αναλυτικών δοκιμών θα πρέπει να επισυνάπτονται στο υγειονομικό πιστοποιητικό.

(5)

Πέραν της εξαίρεσης των φορτίων που προορίζονται για ιδιώτες προς προσωπική κατανάλωση και χρήση, είναι επίσης σκόπιμο να εξαιρεθούν τα πολύ μικρά φορτία ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων, και συγκεκριμένα αυτά που δεν υπερβαίνουν τα 20 kg, τα οποία χρησιμοποιούνται, παραδείγματος χάριν, για εμπορικές εκθέσεις ή αποστέλλονται ως εμπορικά δείγματα. Για τα φορτία αυτά, η απαίτηση ύπαρξης υγειονομικού πιστοποιητικού συνοδευόμενου από τα αποτελέσματα της ανάλυσης κρίνεται μη αναλογική ενόψει του χαμηλού κινδύνου που εγκυμονούν τα εν λόγω φορτία για τη δημόσια υγεία.

(6)

Οι τουρκικές και οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι άλλαξε η αρμόδια αρχή της οποίας εγκεκριμένος εκπρόσωπος νομιμοποιείται να υπογράφει το υγειονομικό πιστοποιητικό. Η αρχή της Βραζιλίας είναι αρμόδια και για τις ζωοτροφές. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές αυτές πρέπει να θεσπιστούν αναλόγως.

(7)

Προκειμένου να μειωθεί ο περιττός διοικητικός φόρτος, είναι σκόπιμο να οριστεί ότι, στις περιπτώσεις φορτίων των οποίων η συσκευασία συνδυάζει περισσότερα μικρότερα πακέτα/μονάδες συσκευασίας, δεν απαιτείται να αναγράφεται ο αριθμός ταυτοποίησης του φορτίου σε κάθε επιμέρους πακέτο του φορτίου, αλλά ότι αρκεί αυτός να αναγράφεται στη συσκευασία που συνδυάζει τα εν λόγω μικρότερα πακέτα/μονάδες συσκευασίας.

(8)

Λόγω προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στον τομέα αυτόν, είναι σκόπιμο να οριστεί ότι οι εγγραφές στο κοινό έγγραφο εισόδου σχετικά με τη θετική ολοκλήρωση του ελέγχου εγγράφων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προτού εγκριθεί η μεταφορά του φορτίου σε καθορισμένο σημείο εισαγωγής.

(9)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία θ), ι) και ια):

«θ)

αράπικα φιστίκια (αραχίδες) με ή χωρίς κέλυφος, βούτυρο αράπικων φιστικιών, αράπικα φιστίκια αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα (ζωοτροφή ή τρόφιμο) καταγωγής ή προέλευσης Βραζιλίας·

ι)

Capsicum sp. και μοσχοκάρυδο καταγωγής ή προέλευσης Ινδίας·

ια)

μοσχοκάρυδο καταγωγής ή προέλευσης Ινδονησίας.».

2)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει επίσης για φορτία τροφίμων και ζωοτροφών μεικτού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 20 kg.».

3)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

το Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Τροφίμων [(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)] για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές από τη Βραζιλία.».

4)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, τα στοιχεία δ) και ε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

το Υπουργείο Υγείας και Ιατρικής Εκπαίδευσης για τα τρόφιμα από το Ιράν·

ε)

η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και Ελέγχου του Υπουργείου Τροφίμων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας, για τα τρόφιμα από την Τουρκία·».

5)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ):

«θ)

το Υπουργείο Γεωργίας για τα τρόφιμα από την Ινδονησία.».

6)

Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Στην περίπτωση φορτίου του οποίου η συσκευασία συνδυάζει περισσότερα μικρότερα πακέτα/μονάδες συσκευασίας, αρκεί η αναγραφή του κωδικού ταυτοποίησης του φορτίου στη συσκευασία που συνδυάζει τα εν λόγω μικρότερα πακέτα/μονάδες συσκευασίας.».

7)

Στο άρθρο 9 παράγραφος 4, η πρώτη περίοδος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισόδου εγκρίνει τη μεταφορά του φορτίου σε ένα καθορισμένο σημείο εισαγωγής ύστερα από τη θετική ολοκλήρωση των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και την ολοκλήρωση των σχετικών εγγραφών του μέρους II του ΚΕΕ (II.3, II.5, II.8 και II.9).».

8)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 884/2014 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φορτία τροφίμων και ζωοτροφών τα οποία εμπίπτουν στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία θ), ι) και ια) και τα οποία εξήλθαν από τη χώρα καταγωγής τους πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ χωρίς να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό και τα αποτελέσματα δειγματοληψίας και ανάλυσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 (ΕΕ L 242 της 14.8.2014, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 διαγράφονται οι ακόλουθες εγγραφές:

Ζωοτροφές και τρόφιμα

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής ή χώρα αποστολής του φορτίου

Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (%) κατά την εισαγωγή

«—

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

1202 41 00

 

Βραζιλία (BR)

10

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

1202 42 00

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 11 10

Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 11 91·

2008 11 96·

2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

Capsicum annuum, ολόκληρο

0904 21 10

 

Ινδία (IN)

20

Capsicum annuum, θρυμματισμένο ή σε σκόνη

ex 0904 22 00

10

Αποξηραμένοι καρποί του γένους Capsicum, ολόκληροι, εκτός από τις γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Μοσχοκάρυδο (Myristica fragrans)

0908 11 00·

0908 12 00

 

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

 

 

Μοσχοκάρυδο (Myristica fragrans)

0908 11 00·

0908 12 00

 

Ινδονησία (ID)

20»

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 884/2014 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στην τελευταία εγγραφή, η φράση «Σπόροι καρπουζιού (Egusi, Citrullus lanatus) και παράγωγα προϊόντα» αντικαθίσταται από τη φράση «Σπόροι καρπουζιού (Egusi, Citrullus spp.) και παράγωγα προϊόντα».

2.

Προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές:

Ζωοτροφές και τρόφιμα

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής ή χώρα αποστολής του φορτίου

Συχνότητα φυσικών ελέγχων και ελέγχων ταυτότητας (%) κατά την εισαγωγή

«—

Αράπικα φιστίκια, με κέλυφος

1202 41 00

 

Βραζιλία (BR)

10

Αράπικα φιστίκια, χωρίς κέλυφος

1202 42 00

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2008 11 10

Αράπικα φιστίκια αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

2008 11 91·

2008 11 96·

2008 11 98

(Ζωοτροφές και τρόφιμα)

 

Capsicum annuum, ολόκληρο

0904 21 10

 

Ινδία (IN)

20

Capsicum annuum, θρυμματισμένο ή σε σκόνη

ex 0904 22 00

10

Αποξηραμένοι καρποί του γένους Capsicum, ολόκληροι, εκτός από τις γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Μοσχοκάρυδο (Myristica fragrans)

0908 11 00·

0908 12 00

 

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

 

 

Μοσχοκάρυδο (Myristica fragrans)

0908 11 00·

0908 12 00

 

Ινδονησία (ID)

20»

(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)

 


13.1.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 8/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/25 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιανουαρίου 2016

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2016.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

EG

120,0

MA

72,0

TN

87,8

TR

105,5

ZZ

96,3

0707 00 05

MA

73,1

TR

154,2

ZZ

113,7

0709 93 10

MA

72,3

TR

145,5

ZZ

108,9

0805 10 20

EG

50,3

MA

65,7

TR

78,1

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

62,5

0805 20 10

IL

167,2

MA

85,6

ZZ

126,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

127,6

JM

147,1

TR

83,5

ZZ

119,4

0805 50 10

EG

98,7

MA

94,2

TR

92,9

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

156,8

CL

86,6

US

105,7

ZZ

116,4

0808 30 90

CN

80,0

TR

132,0

ZZ

106,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».