ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
9 Δεκεμβρίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Ενημέρωση όσον αφορά την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2285 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα καθώς και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα ( 1 )

2

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2286 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Belokranjska pogača (ΕΠΙΠ)]

5

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2287 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/2288 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του ανώτατου ορίου για το 2017, του ποσού για το 2016, της πρώτης δόσης για το 2016 και ενδεικτικής και μη δεσμευτικής πρόβλεψης για τα αναμενόμενα ετήσια ποσά των ετών 2018 και 2019

8

 

*

Απόφαση (EE) 2015/2289 του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της συμφωνίας

11

 

*

Κατ' εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2015/2290 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την προσωρινή ισοδυναμία των καθεστώτων φερεγγυότητας που ισχύουν στην Αυστραλία, τις Βερμούδες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες και που εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στις χώρες αυτές

22

 

*

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2291 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ όσον αφορά το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για το πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας στη Λετονία κατά το έτος 2014 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 8607]  ( 1 )

27

 

*

Απόφαση αριθ. 2/2015 της μεικτής επιτροπής γεωργίας, της 19ης Νοεμβρίου 2015, για την τροποποίηση των προσαρτημάτων 1 και 2 του παραρτήματος 9 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων [2015/2292]

29

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας ( ΕΕ L 347 της 11.12.2006 )

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/1


Ενημέρωση όσον αφορά την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γροιλανδίας, αφετέρου

Στις 27 Νοεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενός, και η Δανία και η Γροιλανδία, αφετέρου, υπέγραψαν το πρωτόκολλο σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης.

Κατόπιν τούτου και δυνάμει του άρθρου 14, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2016.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2285 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα καθώς και του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (2), και ιδίως την εισαγωγική φράση και το άρθρο 18 σημείο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ορίζει συγκεκριμένους κανόνες για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά ζώντων δίθυρων μαλακίων, ζώντων εχινοδέρμων, ζώντων χιτωνοζώων και ζώντων θαλασσίων γαστεροπόδων υποβάλλεται σε επισήμους ελέγχους όπως περιγράφονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η παράγραφος 2 κεφάλαιο II μέρος Α του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 προβλέπει ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να κατατάσσει τις ζώνες παραγωγής, από τις οποίες επιτρέπει τη συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων σε μία από τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο περιττωματικής μόλυνσης.

(3)

Για να κατατάξει τις περιοχές παραγωγής, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθορίσει μια περίοδο επανεξέτασης για δεδομένα δειγματοληψίας από κάθε ζώνη παραγωγής και μετεγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(4)

Η παράγραφος 3 του κεφαλαίου ΙΙ του μέρους Α του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 ορίζει ότι η αρμόδια αρχή δύναται να κατατάσσει στην κατηγορία Α τις ζώνες από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προέρχονται από αυτές τις περιοχές πρέπει να πληρούν τα υγειονομικά πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα III, τμήμα VII, κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής (4) καθορίζει τα μικροβιολογικά κριτήρια για συγκεκριμένους μικροοργανισμούς και τους κανόνες εφαρμογής προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγείας που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Ειδικότερα, ορίζει ένα κριτήριο ασφάλειας για τα τρόφιμα όσον αφορά τα Escherichia coli σε ζώντα δίθυρα μαλάκια και τα ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερόποδα.

(6)

Το κριτήριο του Codex Alimentarius για το E. coli για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά διαφέρει από το κριτήριο που περιέχει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κριτήριο του Codex Alimentarius είναι ένα σχέδιο τριών κατηγοριών (n = 5, c = 1, m = 230, m = 700 Ε. Coli MPN/100g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού), ενώ το κριτήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σχέδιο δύο κατηγοριών (n = 1, c = 0, m = 230 Ε. Coli MPN/100g g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού). Η απόκλιση αυτή έχει συνέπειες για το διεθνές εμπόριο. Το κριτήριο του Codex Alimentarius, βάσει των διεθνών προτύπων, θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στους κανόνες σχετικά με την κατάταξη των ζωνών παραγωγής στην κατηγορία Α που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

(7)

Η προσέγγιση του σχεδίου τριών κατηγοριών του Codex Alimentarius είναι πιο πιθανό να ανιχνεύσει μη συμμορφούμενες παρτίδες ιδίως όσο τα επίπεδα μόλυνσης προσεγγίζουν το κανονιστικό όριο. Η προσέγγιση του Codex Alimentarius για τις δοκιμές του τελικού προϊόντος θεωρείται επιστημονικά ακριβέστερη και παρέχει κατά μέσο όρο ισοδύναμη σε μεγάλο βαθμό προστασία της υγείας.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τον Codex Alimentarius όσον αφορά το κριτήριο αυτό και θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθούν αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα II κεφάλαιο II πρώην μέρος Α:

α)

προστίθενται οι προτάσεις: «Η μέθοδος ανάλυσης αναφοράς του E. coli είναι η ανίχνευση και η τεχνική του πλέον πιθανού αριθμού (MPN) που καθορίζεται στο πρότυπο EN/ISO 16649-3. Μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι, εάν έχουν επικυρωθεί σε σχέση με αυτή τη μέθοδο αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια EN/ISO 16140»·

β)

διαγράφονται οι προτάσεις των παραγράφων 4 και 5 στο μέρος Α «Η μέθοδος αναφοράς γι' αυτή την ανάλυση είναι η δοκιμή πέντε σωληναρίων και τριών αραιώσεων πλέον πιθανού αριθμού (MPN) που καθορίζεται στο πρότυπο ISO 16649-3. Εναλλακτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιούνται εάν έχουν επικυρωθεί σε σχέση με αυτή τη μέθοδο αναφοράς σύμφωνα με τα κριτήρια EN/ISO 16140».

2)

Η παράγραφος 2 του μέρους Α του κεφαλαίου ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κατατάσσει τις ζώνες παραγωγής από τις οποίες επιτρέπει τη συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων σε μία από τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο περιττωματικής μόλυνσης, όπου χρειάζεται με τη συνεργασία της επιχείρησης τροφίμων. Η αρμόδια αρχή για να κατατάξει τις περιοχές παραγωγής, θα πρέπει να καθορίσει μια περίοδο επανεξέτασης για τα δεδομένα δειγματοληψίας από κάθε ζώνη παραγωγής και μετεγκατάστασης προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα που καθορίζονται στην εν λόγω παράγραφο και στις παραγράφους 3,4 και 5».

3)

Η παράγραφος 3 του μέρους Α του κεφαλαίου ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

Η αρμόδια αρχή δύναται να κατατάσσει στην κατηγορία Α τις περιοχές από τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή ζώντων δίθυρων μαλακίων για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο. Τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που διατίθενται στην αγορά και προέρχονται από τις ζώνες αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στις υγειονομικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτημα III, τμήμα VII, κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Τα δείγματα από τα ζώντα δίθυρα μαλάκια που προέρχονται από τις ζώνες αυτές δεν πρέπει να περιέχουν, στο 80 % των δειγμάτων, τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, άνω των 230 Ε. Coli ανά 100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού. Το υπόλοιπο 20 % των δειγμάτων δεν πρέπει να περιέχει άνω των 700 E. coli ανά 100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού.

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την καθορισμένη περίοδο επανεξέτασης με στόχο τη διατήρηση της περιοχής στην κατηγορία Α, η αρμόδια αρχή μπορεί, βάσει αξιολόγησης κινδύνου με βάση την έρευνα, να αποφασίσει να μη λάβει υπόψη ένα ανώμαλο αποτέλεσμα που υπερβαίνει το επίπεδο των 700 E. coli ανά 100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού».

Άρθρο 2

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 το κεφάλαιο 1 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στον πίνακα σχετικά με τα κριτήρια ασφάλειας των τροφίμων, η σειρά 1.25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.25.

Ζώντα δίθυρα μαλάκια και ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερόποδα

E. coli (15)

5 (16)

1

230 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού

700 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού

EN ISO 16649-3

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους»

2)

Η υποσημείωση 16 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(16)

κάθε μονάδα του δείγματος αποτελείται από έναν ελάχιστο αριθμό μεμονωμένων ζώων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 6887-3.».

3)

α)

στις σημειώσεις σχετικά με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων δοκιμής, η εγγραφή «τα καθορισμένα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο, με εξαίρεση τα ζώντα δίθυρα μαλάκια και τα ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερόποδα όσον αφορά τον έλεγχο για E. coli, όπου το όριο αναφέρεται σε ομαδοποιημένο δείγμα.».

Αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα καθοριζόμενα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο.»·

β)

στις σημειώσεις για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών, η εγγραφή που αφορά το «L. monocytogenes σε άλλα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα και το E. coli σε ζώντα δίθυρα μαλάκια» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«L. monocytogenes σε άλλα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ του ορίου,

μη ικανοποιητική, εάν οποιαδήποτε από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > του ορίου.

E. coli σε ζώντα δίθυρα μαλάκια και ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερόποδα

Ικανοποιητική, εάν και οι πέντε τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ 230 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού ή εάν μία από τις πέντε τιμές που παρατηρούνται είναι > 230 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού αλλά ≤ 700 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού,

μη ικανοποιητική, εάν οποιαδήποτε από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > 700 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού ή εάν τουλάχιστον δύο από τις πέντε τιμές που παρατηρούνται είναι > 230 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού.».

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).


9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/5


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2286 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2015

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Belokranjska pogača (ΕΠΙΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Σλοβενίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος «Belokranjska pogača», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2010 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία «Belokranjska pogača» (ΕΠΙΠ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2010 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Belokranjska pogača (ΕΠΙΠ)] (ΕΕ L 53 της 4.3.2010, σ. 1).

(3)  ΕΕ C 224 της 9.7.2015, σ. 8.


9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2287 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

88,7

TR

83,5

ZZ

86,1

0707 00 05

MA

95,7

TR

155,6

ZZ

125,7

0709 93 10

MA

63,6

TR

138,8

ZZ

101,2

0805 10 20

MA

83,9

TR

62,7

UY

52,1

ZA

55,2

ZZ

63,5

0805 20 10

MA

70,7

ZZ

70,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

88,3

ZA

96,8

ZZ

92,6

0805 50 10

TR

93,1

ZZ

93,1

0808 10 80

AU

155,4

CL

87,5

NZ

213,1

US

118,8

ZA

137,7

ZZ

142,5

0808 30 90

CN

80,5

TR

135,4

ZZ

108,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/8


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2288 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Νοεμβρίου 2015

για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του ανώτατου ορίου για το 2017, του ποσού για το 2016, της πρώτης δόσης για το 2016 και ενδεικτικής και μη δεσμευτικής πρόβλεψης για τα αναμενόμενα ετήσια ποσά των ετών 2018 και 2019

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη όπου ισχύουν οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («εσωτερική συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 7,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/323 του Συμβουλίου, της 2ας Μαρτίου 2015, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (2) («ο δημοσιονομικός κανονισμός του 11ου ΕΤΑ»), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 21 έως 24 του δημοσιονομικού κανονισμού του 11ου ΕΤΑ, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στην οποία καθορίζονται το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού της συνεισφοράς των κρατών μελών για το 2017, το ποσό της συνεισφοράς για το 2016, το ποσό της πρώτης δόσης της συνεισφοράς για το 2016 και ενδεικτική και μη δεσμευτική πρόβλεψη για τις συνεισφορές για το 2018 και το 2019.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του δημοσιονομικού κανονισμού του 11ου ΕΤΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε στην Επιτροπή τις ενημερωμένες προβλέψεις της για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές για τα μέσα που τελούν υπό τη διαχείρισή της.

(3)

Το άρθρο 22 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του 11ου ΕΤΑ ορίζει ότι στο πλαίσιο των προσκλήσεων συνεισφορών απορροφώνται αρχικά τα ποσά που προβλέπονταν για τα προηγούμενα ΕΤΑ. Συνεπώς, πρέπει να γίνει πρόσκληση για ποσά του 10ου ΕΤΑ.

(4)

Στις 10 Νοεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση ορίζοντας το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού των συνεισφορών των κρατών μελών στο ΕΤΑ για το 2016 σε 3 350 000 000 EUR για την Επιτροπή και σε 250 000 000 EUR για την ΕΤΕπ.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο της απόφασης 2013/759/EΕ του Συμβουλίου (3), τα μερίδια των συνεισφορών των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της εσωτερικής συμφωνίας του 8ου, 9ου και 10ου ΕΤΑ μειώνονται αναλόγως, μετά την έναρξη ισχύος της εσωτερικής συμφωνίας του 11ου ΕΤΑ. Η μείωση θα έχει αντίκτυπο στις συνεισφορές των κρατών μελών για το 2015, το 2016 και το 2017 σύμφωνα με τη δυνατότητα προσαρμογής που επέλεξε κάθε κράτος μέλος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το ανώτατο όριο του ετήσιου ποσού των συνεισφορών των κρατών μελών στο ΕΤΑ για το 2017 καθορίζεται με την παρούσα απόφαση σε 3 850 000 000 EUR για την Επιτροπή και σε 150 000 000 EUR για την ΕΤΕπ.

Άρθρο 2

Το ετήσιο ποσό των συνεισφορών των κρατών μελών στο ΕΤΑ για το 2016 ανέρχεται σε 3 600 000 000 EUR. Κατανέμεται σε 3 450 000 000 EUR για την Επιτροπή και σε 150 000 000 EUR για την ΕΤΕπ.

Άρθρο 3

Οι μεμονωμένες συνεισφορές προς το ΕΤΑ που πρέπει να καταβληθούν από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και την ΕΤΕπ ως πρώτη δόση για το 2016 καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Οι πληρωμές των εν λόγω συνεισφορών μπορούν να συνδυαστούν με προσαρμογές κατά την εφαρμογή της αφαίρεσης των κεφαλαίων που έχουν δεσμευθεί δυνάμει της απόφασης 2013/759/ΕΕ, μετά από σχέδιο προσαρμογής που κοινοποιείται από κάθε κράτος μέλος στην Επιτροπή κατά την έγκριση της τρίτης δόσης για το 2015.

Άρθρο 4

Η ενδεικτική πρόβλεψη για το αναμενόμενο ετήσιο ποσό των συνεισφορών για το 2018 καθορίζεται σε 4 150 000 000 EUR για την Επιτροπή και σε 250 000 000 EUR για την ΕΤΕπ, και εκείνο για το 2019 σε 4 150 000 000 EUR για την Επιτροπή και σε 300 000 000 EUR για την ΕΤΕπ.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

É. SCHNEIDER


(1)  ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 58 της 3.3.2015, σ. 17.

(3)  Απόφαση 2013/759/ΕΕ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα διαχείρισης του ΕΤΑ από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 48).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κλείδα 10ου ΕΤΑ %

1η δόση 2016

καταβλ. στην ΕΤΕπ 10ο ΕΤΑ

καταβλ. στην Επιτροπή 10ο ΕΤΑ

Σύνολο

ΑΥΣΤΡΙΑ

2,41

0,00

42 175 000,00

42 175 000,00

ΒΕΛΓΙΟ

3,53

0,00

61 775 000,00

61 775 000,00

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

0,14

0,00

2 450 000,00

2 450 000,00

ΚΥΠΡΟΣ

0,09

0,00

1 575 000,00

1 575 000,00

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

0,51

0,00

8 925 000,00

8 925 000,00

ΔΑΝΙΑ

2,00

0,00

35 000 000,00

35 000 000,00

ΕΣΘΟΝΙΑ

0,05

0,00

875 000,00

875 000,00

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

1,47

0,00

25 725 000,00

25 725 000,00

ΓΑΛΛΙΑ

19,55

0,00

342 125 000,00

342 125 000,00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

20,50

0,00

358 750 000,00

358 750 000,00

ΕΛΛΑΔΑ

1,47

0,00

25 725 000,00

25 725 000,00

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

0,55

0,00

9 625 000,00

9 625 000,00

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

0,91

0,00

15 925 000,00

15 925 000,00

ΙΤΑΛΙΑ

12,86

0,00

225 050 000,00

225 050 000,00

ΛΕΤΟΝΙΑ

0,07

0,00

1 225 000,00

1 225 000,00

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

0,12

0,00

2 100 000,00

2 100 000,00

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

0,27

0,00

4 725 000,00

4 725 000,00

ΜΑΛΤΑ

0,03

0,00

525 000,00

525 000,00

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

4,85

0,00

84 875 000,00

84 875 000,00

ΠΟΛΩΝΙΑ

1,30

0,00

22 750 000,00

22 750 000,00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1,15

0,00

20 125 000,00

20 125 000,00

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

0,37

0,00

6 475 000,00

6 475 000,00

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

0,21

0,00

3 675 000,00

3 675 000,00

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

0,18

0,00

3 150 000,00

3 150 000,00

ΙΣΠΑΝΙΑ

7,85

0,00

137 375 000,00

137 375 000,00

ΣΟΥΗΔΙΑ

2,74

0,00

47 950 000,00

47 950 000,00

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

14,82

0,00

259 350 000,00

259 350 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ-27

100,00

0,00

1 750 000 000,00

1 750 000 000,00


9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/11


ΑΠΌΦΑΣΗ (EE) 2015/2289 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 3ης Δεκεμβρίου 2015

για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της συμφωνίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2014.

(2)

Το άρθρο 10 της συμφωνίας προβλέπει ότι η συγκρότηση μεικτής επιτροπής καθορίζεται από τα μέρη. Προβλέπει επιπλέον ότι η εν λόγω μεικτή επιτροπή πρέπει ιδίως να παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έκδοσης θεωρήσεων για διέλευση από ή με πρόθεση παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών, που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών.

(4)

Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η πλήρως εναρμονισμένη εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των προξενείων της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και των κρατών μελών, καθώς και για την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ των διατάξεων της συμφωνίας και των διατάξεων της νομοθεσίας των μερών της συμφωνίας που εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε ζητήματα θεωρήσεων που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία.

(5)

Είναι επομένως σκόπιμο να θεσπιστεί η θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής όσον αφορά τη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή της συμφωνίας.

(6)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στη εφαρμογή της.

(7)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, όσον αφορά τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της συμφωνίας βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της μεικτής επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. BRAZ


(1)  ΕΕ L 282 της 24.10.2013, σ. 3.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).


ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1/2015 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της …

όσον αφορά τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή της συμφωνίας

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας ότι η συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίνονται, όπως ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

…,

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για τη Δημοκρατία του Πράσινου Ακρωτηρίου


(1)  ΕΕ L 282 της 24.10.2013, σ. 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σκοπός της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής στους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η συμφωνία»), η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Δεκεμβρίου 2014, είναι να διευκολύνει, με βάση την αμοιβαιότητα, τις διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών για τους πολίτες της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου («Πράσινο Ακρωτήριο») και της Ευρωπαϊκής Ένωσης («η Ένωση»).

Η συμφωνία θεσπίζει αμοιβαία δεσμευτικά από νομική άποψη δικαιώματα και υποχρεώσεις με σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων για τους πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ένωσης.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, που εγκρίθηκαν από τη μεικτή επιτροπή η οποία συστάθηκε βάσει της συμφωνίας («μεικτή επιτροπή»), αποσκοπούν στη διασφάλιση ορθής και εναρμονισμένης εφαρμογής της συμφωνίας από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου και των κρατών μελών. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας και, ως εκ τούτου, δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Ωστόσο, συνιστάται ιδιαίτερα στο διπλωματικό και προξενικό προσωπικό να τις ακολουθεί με συνέπεια κατά την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί ως έγγραφο που θα επικαιροποιείται, εάν κριθεί απαραίτητο, βάσει των εμπειριών από την εφαρμογή της συμφωνίας.

I.   ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1.   Σκοπός και πεδίο εφαρμογής.

Το άρθρο 1 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«Η παρούσα συμφωνία έχει ως στόχο την απλούστευση, βάσει αμοιβαιότητας, της έκδοσης θεωρήσεων για τους πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ένωσης για διαμονή η προβλεπόμενη διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.».

Η συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους τους πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ένωσης που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση βραχείας διαμονής, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαμένουν.

Η συμφωνία δεν ισχύει για τους απάτριδες οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το Πράσινο Ακρωτήριο ή από τα κράτη μέλη. Οι κανόνες του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα των θεωρήσεων εφαρμόζονται για την εν λόγω κατηγορία προσώπων.

1.2.   Πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.

Το άρθρο 2 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«1.   Τα μέτρα για την απλούστευση των θεωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζονται στους πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ένωσης μόνον εφόσον οι πολίτες αυτοί δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης με βάση τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις της Ένωσης, των κρατών μελών της ή του Πράσινου Ακρωτηρίου, ή άλλες διεθνείς συμφωνίες.

2.   Το εθνικό δίκαιο του Πράσινου Ακρωτηρίου ή των κρατών μελών ή το ενωσιακό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης θεώρησης, η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της επάρκειας των μέσων διαβίωσης, η άρνηση εισόδου καθώς και τα μέτρα απέλασης.».

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της συμφωνίας η συμφωνία δεν επηρεάζει τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για τις υποχρεώσεις θεώρησης και τις απαλλαγές από τη θεώρηση. Για παράδειγμα, το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 (1) του Συμβουλίου επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από την υποχρέωση θεώρησης, μεταξύ άλλων κατηγοριών προσώπων, τα πληρώματα της πολιτικής αεροπορίας και του εμπορικού ναυτικού.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) («ο κώδικας θεωρήσεων») εφαρμόζεται σε όλα τα θέματα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία, όπως ο προσδιορισμός του κράτους Σένγκεν που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης θεώρησης, την αιτιολόγηση της απόρριψης χορήγησης θεώρησης και το δικαίωμα προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης. Επιπλέον, οι κανόνες του Σένγκεν και η εθνική νομοθεσία συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τα θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία, όπως η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού και η επάρκεια μέσων διαβίωσης, ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων θεώρησης, η απαγόρευση εισόδου στο έδαφος των κρατών μελών και τα μέτρα απέλασης.

Ακόμη και αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στη συμφωνία, εξακολουθεί να είναι δυνατή η άρνηση χορήγησης της θεώρησης, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) (ο «κώδικας συνόρων του Σένγκεν») δηλαδή το πρόσωπο δεν έχει στην κατοχή του έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, έχει εκδοθεί ειδοποίηση στο σύστημα πληροφοριών Schengen, το πρόσωπο θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια κ.λπ.

Άλλες δυνατότητες ευελιξίας κατά την έκδοση θεωρήσεων οι οποίες προβλέπονται από τον κώδικα θεωρήσεων εξακολουθούν να ισχύουν. Για παράδειγμα, θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων για μακρά περίοδο ισχύος — έως πέντε έτη — μπορούν να εκδοθούν σε κατηγορίες προσώπων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στον κώδικα θεωρήσεων (άρθρο 24). Κατά τον ίδιο τρόπο, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στον κώδικα θεώρησης και επιτρέπουν απαλλαγή ή μείωση του τέλους θεώρησης (άρθρο 16 παράγραφοι 5 και 6 του κώδικα θεωρήσεων). Το εθνικό δίκαιο του Πράσινου Ακρωτηρίου εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε όλα τα θέματα που συνδέονται με την έκδοση θεωρήσεων στους πολίτες της Ένωσης από το Πράσινο Ακρωτήριο και τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία, όπως αυτά που αναφέρονται στις τρεις προηγούμενες παραγράφους.

1.3.   Είδη θεωρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.

Το άρθρο 3 στοιχείο δ) της συμφωνίας ορίζει τη «θεώρηση» ως «άδεια που εκδίδεται ή η απόφαση που λαμβάνεται από ένα κράτος μέλος ή από το Πράσινο Ακρωτήριο, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο, με σκοπό τη διέλευση, ή για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες συνολικά στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή πολλών κρατών μελών ή στο έδαφος του Πράσινου Ακρωτηρίου·».

Οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τη συμφωνία ισχύουν τόσο για τις ομοιόμορφες θεωρήσεις που ισχύουν για το σύνολο της επικράτειας των κρατών μελών, όσο και για τις θεωρήσεις περιορισμένης εδαφικής ισχύος. Ισχύουν επίσης για τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής και τις θεωρήσεις διέλευσης που εκδίδονται από το Πράσινο Ακρωτήριο στους πολίτες της Ένωσης.

1.4.   Υπολογισμός της διάρκειας διαμονής που επιτρέπεται από μια θεώρηση

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η έννοια της «βραχείας διαμονής» έχει ως εξής: «90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών, το οποίο συνεπάγεται ότι λαμβάνεται υπόψη η περίοδος των 180 ημερών που προηγούνται κάθε ημέρας διαμονής».

Ως ημέρα εισόδου θα λογίζεται η πρώτη ημέρα παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών και ως ημερομηνία εξόδου θα λογίζεται η τελευταία ημέρα παραμονής στην επικράτεια των κρατών μελών. Η έννοια «ανά περίοδο» συνεπάγεται την εφαρμογή «κινητής» περιόδου αναφοράς 180 ημερών, με αναδρομή στο παρελθόν και υπολογισμό κάθε ημέρας διαμονής που καλύπτεται από την τελευταία περίοδο 180 ημερών, προκειμένου να εξακριβωθεί αν εξακολουθεί να πληρούται η απαίτηση των 90/180 ημερών. Αυτό σημαίνει ότι η απουσία στο έδαφος των κρατών μελών επί συνεχή περίοδο 90 ημερών επιτρέπει νέα διαμονή έως 90 ημέρες.

Η διάρκεια της επιτρεπόμενης διαμονής σύμφωνα με τους νέους κανόνες μπορεί να υπολογιστεί με την «αριθμομηχανή για βραχεία διαμονή» που βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υπολογισμού της διαμονής βάσει του νέου ορισμού:

Πρόσωπο που έχει θεώρηση πολλαπλών εισόδων για ένα έτος (18.4.2014–18.4.2015) εισέρχεται για πρώτη φορά στις 19.4.2014 και παραμένει για τρεις ημέρες. Στη συνέχεια, το ίδιο πρόσωπο εισέρχεται εκ νέου στις 18.6.2014 και παραμένει για 86 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες θα μπορούσε να έχει ως εξής:

στις 11.9.2014: κατά τις τελευταίες 180 ημέρες (16.3.2014–11.9.2014) το πρόσωπο είχε διαμείνει για τρεις ημέρες (19.4.2014–21.4.2014) συν 86 ημέρες (18.6.2014–11.9.2014) = 89 ημέρες = δεν υπάρχει υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Το πρόσωπο μπορεί να διαμείνει έως μία ακόμη ημέρα·

στις 16.10.2014: το πρόσωπο θα μπορούσε να εισέλθει για διαμονή τριών επιπλέον ημερών (στις 16.10.2014 η διαμονή της 19.4.2014 παύει να έχει νόημα (εκτός της περιόδου 180 ημερών)· στις 17.10.2014 η διαμονή της 20.4.2014 παύει να έχει νόημα (εκτός της περιόδου 180 ημερών· κ.λπ.))·

στις 15.12.2014: το πρόσωπο θα μπορούσε να εισέλθει για 86 επιπλέον ημέρες (στις 15.12.2014 η διαμονή της 18.6.2014 παύει να έχει νόημα (εκτός της περιόδου 180 ημερών)· στις 16.12.2014, η διαμονή της 19.6.2014 παύει να έχει νόημα κ.λπ.).

1.5.   Κατάσταση όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην κοινή πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες.

Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία), το 2007 (Βουλγαρία και Ρουμανία) και το 2013 (Κροατία) δεσμεύονται από τη συμφωνία, από την έναρξη ισχύος της.

Η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος και η Ρουμανία δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν. Οι χώρες αυτές θα συνεχίσουν να εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις με ισχύ που περιορίζεται στη δική τους εθνική επικράτεια. Μόλις τα εν λόγω κράτη μέλη εφαρμόσουν πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη συμφωνία.

Το εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να ισχύει για όλα τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία μέχρι την ημερομηνία της πλήρους εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν από τα εν λόγω κράτη μέλη. Από την εν λόγω ημερομηνία, οι κανόνες του Σένγκεν και/ή το εθνικό δίκαιο εφαρμόζονται σε ζητήματα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία.

Επιτρέπεται στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο και τη Ρουμανία να αναγνωρίζουν άδειες διαμονής, θεωρήσεις τύπου Δ και θεωρήσεις διαμονής βραχείας διαρκείας που εκδίδουν τα κράτη μέλη Σένγκεν και οι συνδεδεμένες χώρες για σύντομες διαμονές στο έδαφός τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν (4), όλα τα κράτη Σένγκεν πρέπει να αναγνωρίζουν τις θεωρήσεις μακράς διαρκείας και τις άδειες διαμονής που εκδίδονται από τα άλλα κράτη Σένγκεν ως έγκυρες για σύντομη διαμονή στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη του Σένγκεν αποδέχονται τις άδειες διαμονής, τις θεωρήσεις Δ και τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν για είσοδο και σύντομη διαμονή και αντίστροφα.

Η συμφωνία δεν εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία, αλλά περιλαμβάνει κοινές δηλώσεις σχετικά με την επιθυμία σύναψης διμερών συμφωνιών για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ του Πράσινου Ακρωτηρίου και των εν λόγω κρατών μελών.

Παρόλο που συνδέονται με το Σένγκεν, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν δεν δεσμεύονται από τη συμφωνία. Ωστόσο, η συμφωνία περιέχει κοινή δήλωση σχετικά με την επιθυμία σύναψης διμερών συμφωνιών για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων μεταξύ του Πράσινου Ακρωτηρίου και των εν λόγω χωρών Σένγκεν χωρίς καθυστέρηση.

1.6.   Η συμφωνία και άλλες διμερείς συμφωνίες.

Το άρθρο 11 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«Από την έναρξη ισχύος της, η παρούσα συμφωνία υπερισχύει έναντι των διατάξεων οποιασδήποτε σύμβασης ή διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας ή διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών και του Πράσινου Ακρωτηρίου, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις καλύπτουν ζητήματα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία.».

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών και του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με θέματα που καλύπτει η συμφωνία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των ασυμβιβάστων μεταξύ των διμερών συμφωνιών τους και της συμφωνίας.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει συνάψει διμερή συμφωνία ή διακανονισμό με το Πράσινο Ακρωτήριο σχετικά με θέματα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία, η εν λόγω απαλλαγή θα συνεχίσει να ισχύει μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

II.   ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

2.1.   Κανόνες που ισχύουν για όλους τους αιτούντες θεώρηση

Υπενθυμίζεται ότι οι διευκολύνσεις που αναφέρονται παρακάτω σχετικά με την αναχώρηση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων και την παράταση της θεώρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις ισχύουν για όλους τους κατόχους θεώρησης από το Πράσινο Ακρωτήριο και από τα κράτη μέλη.

2.1.1.   Παράταση θεώρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Το άρθρο 7 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«Οι πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Ένωσης, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να εξέλθουν από το έδαφος των κρατών μελών ή του Πράσινου Ακρωτηρίου, αντίστοιχα, την ημερομηνία που αναφέρεται στις θεωρήσεις τους λόγω ανωτέρας βίας, η διάρκεια των θεωρήσεών τους παρατείνεται ατελώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από το κράτος υποδοχής καθ' όλη την περίοδο που απαιτείται για την επιστροφή τους στο κράτος διαμονής τους.».

Όσον αφορά τη δυνατότητα παράτασης της ισχύος της θεώρησης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας — (για παράδειγμα, παραμονή σε νοσοκομείο λόγω ατυχήματος), — όταν ο κάτοχος της θεώρησης δεν έχει τη δυνατότητα να εγκαταλείψει την επικράτεια του κράτους μέλους έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην αυτοκόλλητη θεώρηση, θα εφαρμόζεται το άρθρο 33 παράγραφος 1 του κώδικα θεωρήσεων εφόσον είναι συμβατό με τη συμφωνία (για παράδειγμα, η παρατεταμένη θεώρηση παραμένει ομοιόμορφη θεώρηση που επιτρέπει την είσοδο στην επικράτεια όλων των κρατών μελών του Σένγκεν για τα οποία η εν λόγω θεώρηση ήταν έγκυρη κατά τον χρόνο της έκδοσης της). Σύμφωνα με τη συμφωνία, η παράταση της θεώρησης σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας πραγματοποιείται δωρεάν.

2.2.   Κανόνες που ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες αιτούντων θεώρηση.

2.2.1.   Έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων

Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών θεώρηση πρέπει να ταξιδεύει συχνά ή τακτικά στο έδαφος του Πράσινου Ακρωτηρίου ή στο έδαφος των κρατών μελών, επιτρέπεται η έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για πολλές επισκέψεις, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια των εν λόγω επισκέψεων δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«1.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και του Πράσινου Ακρωτηρίου εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

α)

μέλη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας, για την άσκηση των καθηκόντων τους·

β)

μόνιμα μέλη επίσημων αντιπροσωπειών τα οποία, έπειτα από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στο Πράσινο Ακρωτήριο, στα κράτη μέλη ή στην Ένωση, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος των κρατών μελών ή του Πράσινου Ακρωτηρίου με πρωτοβουλία διακυβερνητικών οργανώσεων·

γ)

επιχειρηματίες και αντιπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων που ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη ή στο Πράσινο Ακρωτήριο·

δ)

συζύγους, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων) κάτω των 21 ετών ή συντηρούμενα τέκνα και γονείς που πραγματοποιούν επισκέψεις, αντίστοιχα·

πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους, ή πολίτες της Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στο Πράσινο Ακρωτήριο, ή

πολίτες της Ένωσης που διαμένουν στο κράτος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, ή πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου που διαμένουν στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ωστόσο, όταν η ανάγκη ή η πρόθεση να ταξιδεύουν συχνά ή τακτικά περιορίζεται σαφώς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης πολλαπλών εισόδων περιορίζεται στο χρονικό αυτό διάστημα, και συγκεκριμένα στην περίπτωση που

η εντολή, όταν πρόκειται για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α),

η διάρκεια ισχύος του καθεστώτος μόνιμου μέλους επίσημης αντιπροσωπείας, όταν πρόκειται για πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο β),

η διάρκεια ισχύος του καθεστώτος επιχειρηματία ή αντιπροσώπου επιχείρησης, όταν πρόκειται για πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο γ), ή

η άδεια διαμονής των πολιτών του Πράσινου Ακρωτηρίου που διαμένουν στο έδαφος κράτους μέλους και των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στο Πράσινο Ακρωτήριο, όταν πρόκειται για πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο δ),

είναι μικρότερη από πέντε έτη.».

Λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική κατάσταση των εν λόγω κατηγοριών προσώπων ή την οικογενειακή σχέση τους με πολίτη του Πράσινου Ακρωτηρίου ή της Ένωσης ο οποίος διαμένει νομίμως στο έδαφος του Πράσινου Ακρωτηρίου ή των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τους συγγενείς πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στο κράτος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, ή τους συγγενείς πολιτών του Πράσινου Ακρωτηρίου που διαμένουν στο Πράσινο Ακρωτήριο, δικαιολογείται να τους χορηγηθεί θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος πέντε ετών ή μόνο για το χρονικό διάστημα της θητείας ή της νόμιμης διαμονής τους, εφόσον αυτές είναι κάτω των πέντε ετών.

Όσον αφορά τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), πρέπει να δοθεί επιβεβαίωση σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητά τους και τη διάρκεια της θητείας τους.

Αυτή η διάταξη δεν ισχύει για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφόσον απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της συμφωνίας, δηλαδή εφόσον είναι κάτοχοι διπλωματικού ή υπηρεσιακού διαβατηρίου.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη σχετικά με το μόνιμο καθεστώς τους ως μελών της αντιπροσωπείας και την ανάγκη να συμμετέχουν τακτικά σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητά τους και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη σχετικά με τη νόμιμη διαμονή του προσκαλούντος προσώπου.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η ανάγκη ή η πρόθεση να ταξιδεύουν συχνά ή τακτικά περιορίζεται σαφώς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης πολλαπλών εισόδων περιορίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«2.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και του Πράσινου Ακρωτηρίου εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος ενός έτους για τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων, υπό τον όρο ότι, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, τα εν λόγω πρόσωπα έλαβαν τουλάχιστον μία θεώρηση την οποία χρησιμοποίησαν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εισόδου και διαμονής στο έδαφος του κράτους:

α)

αντιπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη ή στο Πράσινο Ακρωτήριο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σεμινάρια, συνέδρια, καθώς και στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών·

β)

ελεύθερους επαγγελματίες που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, συμπόσια, σεμινάρια ή άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και οι οποίοι ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη ή στο Πράσινο Ακρωτήριο·

γ)

συμμετέχοντες σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών, οι οποίοι ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη και στο Πράσινο Ακρωτήριο·

δ)

συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα·

ε)

δημοσιογράφους και διαπιστευμένα πρόσωπα που τους συνοδεύουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα·

στ)

μαθητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές που πραγματοποιούν πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά ταξίδια, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγών, καθώς και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων·

ζ)

αντιπροσώπους των αναγνωρισμένων θρησκευτικών κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο ή στα κράτη μέλη που ταξιδεύουν τακτικά στα κράτη μέλη ή στο Πράσινο Ακρωτήριο, αντίστοιχα·

η)

πρόσωπα που πραγματοποιούν τακτικές επισκέψεις για ιατρικούς λόγους·

θ)

συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις ή δημοτικές αρχές·

ι)

μέλη επίσημων αντιπροσωπειών τα οποία, έπειτα από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στο Πράσινο Ακρωτήριο, στα κράτη μέλη ή στην Ένωση, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος των κρατών μελών ή του Πράσινου Ακρωτηρίου με πρωτοβουλία διακυβερνητικών οργανώσεων.

Ωστόσο, όταν η ανάγκη ή η πρόθεση να ταξιδεύουν συχνά ή τακτικά περιορίζεται προφανώς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης πολλαπλών εισόδων περιορίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.».

Καταρχήν, θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων που ισχύουν για ένα έτος θα εκδίδονται για τις προαναφερόμενες κατηγορίες αιτούντων θεώρηση, εφόσον κατά το προηγούμενο έτος (12 μήνες) ο αιτών θεώρηση έχει λάβει τουλάχιστον μία θεώρηση και έχει κάνει χρήση αυτής σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εισόδου και παραμονής του κράτους ή των κρατών υποδοχής (για παράδειγμα, το πρόσωπο δεν έχει υπερβεί την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής) και αν υπάρχουν λόγοι για την υποβολή αίτησης θεώρησης πολλαπλών εισόδων.

Σε περιπτώσεις όπου δεν δικαιολογείται η έκδοση θεώρησης για ένα έτος (για παράδειγμα, αν η διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής είναι μικρότερη του ενός έτους ή το πρόσωπο δεν χρειάζεται να ταξιδεύει για ένα πλήρες έτος), η ισχύς της θεώρησης θα είναι μικρότερη από ένα έτος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι άλλες απαιτήσεις για την έκδοση της θεώρησης.

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«3.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και του Πράσινου Ακρωτηρίου εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος δύο έτη κατά κατώτατο όριο και πέντε έτη κατά ανώτατο όριο για τις κατηγορίες πολιτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη ότι, κατά τα προηγούμενα δύο έτη, τα εν λόγω πρόσωπα χρησιμοποίησαν τις θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εισόδου και διαμονής στο έδαφος του κράτους υποδοχής.

Ωστόσο, όταν η ανάγκη ή η πρόθεση να ταξιδεύουν συχνά ή τακτικά περιορίζεται προφανώς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος της θεώρησης πολλαπλών εισόδων περιορίζεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.

4.   Η συνολική διάρκεια διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών ή του Πράσινου Ακρωτηρίου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.».

Οι θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου με διάρκεια ισχύος από δύο έως πέντε έτη θα εκδίδονται για τις κατηγορίες αιτούντων θεώρηση που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών (24 μηνών) έχουν κάνει χρήση των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που ισχύουν για τουλάχιστον ένα έτος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εισόδου και παραμονής του (των) κράτους (κρατών) υποδοχής και ότι οι λόγοι για την υποβολή της αίτησης θεώρησης πολλαπλών εισόδων εξακολουθούν να ισχύουν. Σημειωτέον ότι θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος δύο έως πέντε ετών θα χορηγείται μόνον εφόσον στον αιτούντα θεώρηση έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών δύο θεωρήσεις που ισχύουν για ένα έτος τουλάχιστον, και αν ο αιτών έχει χρησιμοποιήσει τις εν λόγω θεωρήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία περί εισόδου και παραμονής του (των) κράτους (κρατών) υποδοχής. Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές θα αποφασίζουν, με βάση την αξιολόγηση της κάθε αίτησης θεώρησης, τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω θεωρήσεων, (από δύο έως πέντε έτη).

Δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης θεώρησης πολλαπλών εισόδων, αν ο αιτών δεν έκανε χρήση θεώρησης που είχε εκδοθεί προηγουμένως.

2.2.2.   Τέλος διεκπεραίωσης των θεωρήσεων.

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη ή το Πράσινο Ακρωτήριο δεν εισπράττουν τέλη θεώρησης από τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

α)

μέλη επίσημων αντιπροσωπειών τα οποία, έπειτα από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στο Πράσινο Ακρωτήριο, στα κράτη μέλη ή στην Ένωση, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή επίσημα προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διακυβερνητικές οργανώσεις στο έδαφος κράτους μέλους ή του Πράσινου Ακρωτηρίου·

β)

παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών (5)·

γ)

μαθητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές οι οποίοι διαμένουν στη χώρα για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης·

δ)

ερευνητές που μετακινούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας·

ε)

νέοι έως είκοσι πέντε ετών που συμμετέχουν σε σεμινάρια, διασκέψεις, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.».

Στις προαναφερθείσες κατηγορίες προσώπων παρέχεται πλήρης ατέλεια.

Το άρθρο 16 παράγραφος 6 και το άρθρο 16 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του κώδικα θεωρήσεων ορίζει ότι:

«6.   Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το ποσό του τέλους θεώρησης προς χρέωση μπορεί να μην εισπραχθεί ή να μειωθεί όταν αυτό το μέτρο εξυπηρετεί την προώθηση πολιτιστικών ή αθλητικών συμφερόντων καθώς και συμφερόντων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής και σε άλλους τομείς ζωτικού δημόσιου συμφέροντος ή για ανθρωπιστικούς λόγους.

7.   Το τέλος θεώρησης χρεώνεται σε ευρώ, στο εθνικό νόμισμα της τρίτης χώρας ή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται συνήθως στην τρίτη χώρα στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση, και δεν επιστρέφεται, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 18 παράγραφος 2 και 19 παράγραφος 3.» (όπως περιπτώσεις απαράδεκτης αίτησης ή περιπτώσεις κατά τις οποίες το προξενείο δεν είναι αρμόδιο).

Στους αιτούντες θεώρηση από το Πράσινο Ακρωτήριο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κώδικα θεωρήσεων, και στους πολίτες της Ένωσης, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 27/2007 του Πράσινου Ακρωτηρίου «χορηγείται απόδειξη για το καταβληθέν τέλος θεώρησης».

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«2.   Όταν τα κράτη μέλη ή το Πράσινο Ακρωτήριο συνεργάζονται με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών, μπορεί να εισπράττονται τέλη παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη παροχής υπηρεσιών είναι ανάλογα προς τις δαπάνες που βαρύνουν τον εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν υπερβαίνουν τα 30 EUR. Το Πράσινο Ακρωτήριο και το οικείο ή τα οικεία κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα για όλους τους αιτούντες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους απευθείας στα προξενεία τους.».

Οι απαλλασσόμενες από τέλος θεώρησης κατηγορίες προσώπων υπόκεινται σε τέλος εξυπηρέτησης σε περιπτώσεις που ένα κράτος μέλος συνεργάζεται με εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών.

Επί του παρόντος, κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ρυθμίσεις εξωτερικής ανάθεσης με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών στο Πράσινο Ακρωτήριο.

2.2.3.   Κάτοχοι διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων.

Το άρθρο 8 της συμφωνίας ορίζει ότι:

«1.   Οι πολίτες του Πράσινου Ακρωτηρίου ή των κρατών μελών που είναι κάτοχοι έγκυρων διπλωματικών ή υπηρεσιακών διαβατηρίων μπορούν να εισέρχονται, να εξέρχονται και να διέρχονται από το έδαφος των κρατών μελών ή του Πράσινου Ακρωτηρίου χωρίς θεώρηση.

2.   Οι πολίτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να διαμένουν στο έδαφος των κρατών μελών ή του Πράσινου Ακρωτηρίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες, ανά περίοδο 180 ημερών.».

Οι διαδικασίες σχετικά με την απόσπαση διπλωματών στα κράτη μέλη δεν καλύπτονται από τη συμφωνία. Ισχύει η συνήθης διαδικασία διαπίστευσης.

Σε κοινή δήλωση που προσαρτάται στη συμφωνία, τα μέρη συμφωνούν ότι οιοδήποτε εξ αυτών μπορεί να επικαλεστεί την εν μέρει αναστολή της συμφωνίας, και ιδίως του άρθρου 8, εάν η εφαρμογή του οδηγεί σε κατάχρηση από το άλλο μέρος ή σε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Η εν μέρει αναστολή της συμφωνίας πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

Σε περίπτωση αναστολής της εφαρμογής του άρθρου 8, αμφότερα τα μέρη θα αρχίσουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που οδήγησαν στην αναστολή.

Ως προτεραιότητα, αμφότερα τα μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν τη δέσμευση να διασφαλίσουν υψηλού επιπέδου ασφάλεια για τα διπλωματικά διαβατήρια, ιδίως με την ενσωμάτωση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων. Από την πλευρά της Ένωσης, αυτή η δέσμευση θα διασφαλισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου (6).

III.   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σε κοινή δήλωση που προσαρτήθηκε στη συμφωνία, τα μέρη συμφώνησαν ότι η μεικτή επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τον αντίκτυπο του επιπέδου ασφάλειας των αντίστοιχων ταξιδιωτικών εγγράφων στη λειτουργία της συμφωνίας. Προς τούτο, τα μέρη δεσμεύτηκαν να ενημερώνονται εκατέρωθεν τακτικά για τα μέτρα που ελήφθησαν για την αποφυγή του πολλαπλασιασμού των ταξιδιωτικών εγγράφων και να αναπτύξουν τις τεχνικές πτυχές της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία προσωποποίησης της έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων.

IV.   ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Προκειμένου να δοθεί στη μεικτή επιτροπή η δυνατότητα να παρακολουθεί αποτελεσματικά την εφαρμογή της συμφωνίας, οι διπλωματικές και προξενικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου και των κρατών μελών πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή κάθε έξι μήνες στατιστικά στοιχεία, με μηνιαία ανάλυση, ιδίως όσον αφορά, όπου είναι δυνατόν:

τον αριθμό των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που έχουν εκδοθεί·

τη διάρκεια ισχύος των θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων που έχουν εκδοθεί·

τον αριθμό θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί ατελώς στις διάφορες κατηγορίες προσώπων που καλύπτονται από τη συμφωνία.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ΕΕ L 81, 21.3.2001, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 239, 22.9.2000, σ. 19.

(5)  

Σημείωση: Προκειμένου να επωφεληθούν από την απαλλαγή από τα τέλη για αυτήν την κατηγορία, οι αιτούντες θεώρηση πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους.

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών (ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1).


9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/22


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2290 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2015

σχετικά με την προσωρινή ισοδυναμία των καθεστώτων φερεγγυότητας που ισχύουν στην Αυστραλία, τις Βερμούδες, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες και που εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στις χώρες αυτές

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (1), και ιδίως το άρθρο 227 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ καθιερώνει ένα βασισμένο στον κίνδυνο καθεστώς προληπτικής εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ένωση. Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 2009/138/ΕΚ για τους ασφαλιστές και τους αντασφαλιστές στην Ένωση θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2016. Μολονότι η οδηγία 2009/138/ΕΚ θα εφαρμοστεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή μπορεί ήδη να εκδώσει την παρούσα κατ' εξουσιοδότηση απόφαση, δυνάμει του άρθρου 311 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

(2)

Το άρθρο 227 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ αφορά την ισοδυναμία για ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών που αποτελούν μέρος ομίλων που έχουν την έδρα τους στην Ένωση. Ο θετικός προσδιορισμός ισοδυναμίας, βάσει του άρθρου 227 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, με κατ' εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής, επιτρέπει στους ομίλους αυτούς, όταν χρησιμοποιείται η αφαίρεση και άθροιση ως μέθοδος ενοποίησης για την υποβολή αναφοράς του ομίλου τους, να λαμβάνουν υπόψη τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των διαθέσιμων κεφαλαίων (ίδια κεφάλαια) βάσει των κανόνων της χώρας εκτός Ένωσης, αντί να τα υπολογίζουν βάσει της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, για τους σκοπούς του υπολογισμού της απαίτησης φερεγγυότητας του ομίλου και των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων.

(3)

Το άρθρο 227 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ προβλέπει τον προσδιορισμό προσωρινής ισοδυναμίας ορισμένου χρόνου για τρίτες χώρες των οποίων τα καθεστώτα φερεγγυότητας στον τομέα των ασφαλίσεων πληρούν ορισμένα κριτήρια. Ο προσδιορισμός της προσωρινής ισοδυναμίας ισχύει για περίοδο 10 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων γνωμοδότησε στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), συμβάλλοντας στην αξιολόγηση των τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 227 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (3). Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο διάλογος για ασφαλιστικά θέματα, ο οποίος ξεκίνησε το 2012, με σκοπό να επιτευχθεί καλύτερη αμοιβαία κατανόηση των αντίστοιχων ρυθμιστικών και εποπτικών καθεστώτων στον τομέα των ασφαλίσεων, υπήρξε το κυρίως πλαίσιο για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, που κατέληξε στο συμπέρασμα της παρούσας απόφασης.

(5)

Στην Αυστραλία, με βάση τα πρότυπα κεφαλαιακής επάρκειας για την ασφάλιση ζωής και τις γενικές ασφαλίσεις (Life and General Insurance Capital Standards — LAGIC) [General Insurance Prudential Standard (GPS) 110: Capital Adequacy, Life Insurance Prudential Standards (LPS) 110: Capital Adequacy] απαιτείται από τους ασφαλιστές να υπολογίζουν τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις για τον ασφαλιστικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ασφαλιστικής συγκέντρωσης, τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων, τον κίνδυνο συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων, τον λειτουργικό κίνδυνο και το όφελος της άθροισης. Χρησιμοποιείται προσέγγιση συνολικού ισολογισμού. Υπάρχει μια ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση —η προληπτική κεφαλαιακή απαίτηση (Prudential Capital Requirement — PCR)· οι ασφαλιστές υποχρεούνται επίσης να καθιερώνουν εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (Internal Capital Adequacy Assessment Process — ICAAP), όπου να καθορίζονται οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να διορθωθεί η μείωση κεφαλαίου μέσω σημείων ενεργοποίησης πάνω από την PCR. Οι ασφαλιστές του κλάδου ζημιών επιτρέπεται να κάνουν χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων, υπό την επιφύλαξη της έγκρισής τους από την Αυστραλιανή Αρχή Προληπτικής Ρύθμισης (Australian Prudential Regulation Authority — APRA). Βάσει των προτύπων GPS 220 και LPS 220 (διαχείριση κινδύνου) απαιτείται ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο μια στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, όπου να περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, οι αρμοδιότητες της διοίκησης και οι εσωτερικοί έλεγχοι. Οι ασφαλιστές πρέπει να αναφέρουν στην APRA τη φερεγγυότητά τους, τη χρηματοοικονομική τους θέση, τις χρηματοοικονομικές τους επιδόσεις, την επάρκεια ιδίων κεφαλαίων τους, τις επενδύσεις τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις συγκεντρώσεις περιουσιακών στοιχείων, τα δεδομένα για τα ασφάλιστρα και τις απαιτήσεις τους, τις τεχνικές προβλέψεις τους και τα ανοίγματά τους εκτός ισολογισμού. Δυνάμει του νόμου περί εταιρειών (Corporations Act) του 2001, οι εταιρείες υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές εκθέσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αυστραλίας (Australian Securities and Investments Commission). Για τους ασφαλιστές του κλάδου ζωής, ζημιών και τους ασφαλιστικούς ομίλους προβλέπονται επιπρόσθετες υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά τη διαχείριση κεφαλαίων και την κεφαλαιακή επάρκεια. Η APRA είναι σε θέση να ανταλλάσσει πληροφορίες με άλλες αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας· είναι συμβαλλόμενο μέρος του Πολυμερούς μνημονίου Συνεννόησης για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών Εποπτών (International Association of Insurance Supervisors — IAIS), και έχει συνάψει Μνημόνια Συνεννόησης με εποπτικές αρχές της αλλοδαπής (μεταξύ άλλων, με ορισμένες εποπτικές αρχές στην Ένωση). Η APRA είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία των ασφαλιστών· μόνον η APRA μπορεί να χορηγεί άδεια σε μια οικονομική οντότητα προκειμένου να ασκεί ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Αυστραλία. Η APRA έχει την εξουσία να εκδίδει πρότυπα προληπτικής εποπτείας που έχουν ισχύ νόμου. Κανένα εν ενεργεία ή πρώην μέλος του προσωπικού της APRA δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που περιήλθαν εις γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του, επί ποινή κυρώσεων. Η γνωστοποίηση πληροφοριών σε δικαστήριο περιορίζεται αυστηρά.

(6)

Στις Βερμούδες, ο νόμος για τις ασφαλίσεις προβλέπει δύο κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πλην των εξαρτημένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (4): το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας (Minimum Solvency Margin — MSM) και την ενισχυμένη κεφαλαιακή απαίτηση (Enhanced Capital Requirement — ECR), που ισχύουν για τις εμπορικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις τόσο του κλάδου ζωής όσο και του κλάδου ζημιών. Η ECR καθορίζεται με βάση τη σχετική βασική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (Basic Solvency Capital Requirement — BSCR), σύμφωνα με τυποποιημένο μαθηματικό τύπο ή το εγκεκριμένο υπόδειγμα εσωτερικών κεφαλαίων του ασφαλιστή, υπό την προϋπόθεση ότι η ECR είναι τουλάχιστον ίση με το MSM του ασφαλιστή. Η BSCR καλύπτει τους ακόλουθους κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο πιστωτικών περιθωρίων, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ασφαλίστρων, κίνδυνο αποθέματος, κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο καταστροφών και λειτουργικό κίνδυνο. Χρησιμοποιείται επίπεδο επιθυμητού κεφαλαίου ύψους 120 % της ECR, ως κατώφλι έγκαιρης προειδοποίησης για τη φερεγγυότητα. Οι κανόνες για τα επιλέξιμα κεφάλαια διαφέρουν ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες ασφαλιστών. Ο νόμος για τις ασφαλίσεις περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την κατάσταση φερεγγυότητάς τους. Η Νομισματική Αρχή των Βερμούδων (Bermudan Monetary Authority — BMA) είναι η ανεξάρτητη ρυθμιστική και εποπτική αρχή. Οι περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις των Βερμούδων υποχρεούνται να καταρτίζουν επιπρόσθετες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς· ειδάλλως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν κάποιες από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές που αναγνωρίζονται από την BMA. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, οι οποίες περιέχουν ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες. Η BMA μπορεί να συνάπτει συμφωνίες και να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές αρχές της αλλοδαπής· είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Πολυμερές Μνημόνιο Συνεννόησης της IAIS. Η BMA δεσμεύεται βάσει νόμου περί εμπιστευτικότητας, ο οποίος επιτάσσει ότι οι όποιες πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή υποθέσεις των εποπτευόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ή τα άτομα που ασχολούνται με αυτές, και που περιέρχονται εις γνώση του προσωπικού της BMA, αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

(7)

Στη Βραζιλία, το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 73/1966 για τις ασφαλίσεις ορίζει ότι οι ασφαλιστές, για να εγγυώνται όλες τις υποχρεώσεις τους, προβαίνουν στη σύσταση τεχνικών προβλέψεων, ειδικών κεφαλαίων και προβλέψεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν καθιερωθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ιδιωτικών Ασφαλίσεων (Conselho Nacional de Seguros Privados — CNSP). Βάσει της απόφασης 316 του CNSP, η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (CMR) είναι η υψηλότερη τιμή μεταξύ του βασικού κεφαλαίου και του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Το βασικό κεφάλαιο αποτελεί σταθερό ποσό, συνδεόμενο με το είδος της οντότητας και τις περιφέρειες όπου έχει λάβει άδεια λειτουργίας, όπως και το επιχειρηματικό κεφάλαιο, το οποίο ισούται με το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον ασφαλιστικό κίνδυνο, τον πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Για τις περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, το επιχειρηματικό κεφάλαιο είναι υψηλότερο από το βασικό κεφάλαιο, αποτελώντας έτσι την CMR. Η απόφαση 3162/2014 ορίζει τους κανόνες για τη χρησιμοποίηση εσωτερικού υποδείγματος ως εναλλακτικής λύσης αντί του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό της CMR. Είναι εφαρμοστέες ελάχιστες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ασφαλιστές πρέπει να προβλέπουν εσωτερικούς ελέγχους επί των δραστηριοτήτων τους, των συστημάτων πληροφορικής και ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εκ του νόμου. Η Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) είναι αρμόδια για την εποπτεία του ασφαλιστικού κλάδου της Βραζιλίας. Η SUSEP λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών ως το εκτελεστικό όργανο των κανονισμών που θεσπίζονται από το CNSP. Το διοικητικό συμβούλιό της έχει ανεξάρτητη αρμοδιότητα να καθορίζει τις γενικές πολιτικές της SUSEP για την κανονιστική ρύθμιση και τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του CNSP στο πεδίο της αρμοδιότητάς της. Οι ασφαλιστές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη SUSEP στοιχεία σχετικά με το κεφάλαιο, τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τις δαπάνες, σε μηνιαία βάση, καθώς και λεπτομέρειες των πράξεων, τον ισολογισμό, τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, σε τριμηνιαία βάση· οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να δημοσιεύουν τις οικονομικές τους καταστάσεις, οι οποίες περιέχουν ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες. Η SUSEP μπορεί να συνάπτει συμφωνίες και να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές αρχές της αλλοδαπής· είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Πολυμερές μνημόνιο Συνεννόησης της IAIS. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον για εποπτικούς σκοπούς, στο πλαίσιο των εποπτικών καθηκόντων της SUSEP. Εξάλλου, οι πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλη αρχή χρησιμοποιούνται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν ζητηθεί. Το εν ενεργεία και το πρώην προσωπικό της SUSEP δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας διά νόμου.

(8)

Στον Καναδά, βάσει του νόμου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, απαιτείται από τους ασφαλιστές να διατηρούν επαρκή κεφάλαια. Στις κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκαν από το Γραφείο του Επιθεωρητή Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Office of the Superintendent of Financial Institutions — OSFI) καθορίζονται λεπτομερή πρότυπα επί του θέματος. Οι ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι η ελάχιστη συνεχής απαίτηση κεφαλαίου και πλεονάσματος (Minimum Continuing Capital and Surplus Requirement — κατευθυντήρια γραμμή MCCSR), για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής, και η δοκιμή ελάχιστου κεφαλαίου (Minimum Capital Test — κατευθυντήρια γραμμή MCT), για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών. Τόσο με την MCCSR όσο και με την MCT αντιμετωπίζονται κίνδυνοι που συνδέονται τόσο με τα περιουσιακά στοιχεία όσο και τις υποχρεώσεις εντός και εκτός ισολογισμού. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών οφείλουν να κατέχουν κεφάλαια άνω του 100 % της MCT, οι δε ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής οφείλουν να κατέχουν κεφάλαια άνω του 120 % της MCCSR. Κάτω από τα επίπεδα αυτά, δεν επιτρέπεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να ασκούν δραστηριότητες. Επιπλέον των απαιτήσεων αυτών, υπάρχει επίπεδο επιθυμητού εποπτικού κεφαλαίου ύψους 150 % της MCT, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζημιών, και της MCCSR, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής, αντιστοίχως. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τυποποιημένο μαθηματικό τύπο· η χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων επιτρέπεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν επίσης να καθορίζουν δείκτη εσωτερικού επιθυμητού κεφαλαίου, με βάση την εκτίμηση ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις (Own Risk and Solvency Assessment — ORSA), συμπεριλαμβανομένων και μη επιβεβλημένων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ασφαλιστή. Το Γραφείο του Επιθεωρητή Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (OSFI), η καναδική εποπτική αρχή ασφαλίσεων, είναι ανεξάρτητος, αυτοχρηματοδοτούμενος ομοσπονδιακός οργανισμός. Κάθε ρυθμιζόμενος ασφαλιστής απαιτείται να υποβάλλει στο OFSI ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς και συμπληρωματικά στοιχεία, μαζί με έκθεση των ελεγκτών, έκθεση του εντεταλμένου αναλογιστή, έκθεση της δυναμικής δοκιμής κεφαλαιακής επάρκειας, όπου να συνοψίζονται τα αποτελέσματα των διαφόρων προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, καθώς και τριμηνιαίες υποβολές στοιχείων σχετικά με την κεφαλαιακή θέση. Οι ασφαλιστές καλούνται επίσης να καταρτίζουν και να διαθέτουν, εάν ζητηθεί, ετήσια ORSA όπου καθορίζεται εσωτερικό επιθυμητό κεφάλαιο. Το OSFI μπορεί να συνάπτει συμφωνίες και να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών με εποπτικές αρχές της αλλοδαπής· προσχώρησε στο Πολυμερές μνημόνιο Συνεννόησης της IAIS, τον Ιούλιο του 2012. Το OSFI δεσμεύεται βάσει νόμου περί εμπιστευτικότητας, ο οποίος επιτάσσει ότι οι όποιες πληροφορίες που αφορούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή υποθέσεις των εποπτευομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ή τα άτομα που ασχολούνται με αυτές, και που περιέρχονται εις γνώση του προσωπικού του OSFI, αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

(9)

Στο Μεξικό, ο νόμος για τη θέσπιση αναθεωρημένου πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλίσεις, ο Ley de instituciones de Seguros y de fianzas (LISF), τέθηκε σε ισχύ στις 4 Απριλίου 2015. Βάσει του LISF, εφαρμόζεται η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement — SCR), η οποία καλύπτει τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, τους οικονομικούς κινδύνους και τους κινδύνους αντισυμβαλλομένου. Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πραγματοποιείται προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (δυναμική δοκιμή φερεγγυότητας). Το μεξικανικό καθεστώς επιτρέπει τη χρήση είτε τυποποιημένου μαθηματικού τύπου είτε εσωτερικού υποδείγματος για τον υπολογισμό της SCR. Η Comisión Nacional de Seguros y fianzas (CNSF) είναι αρμόδια για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων του κλάδου ζωής και του κλάδου ζημιών στο Μεξικό· έχει ανεξάρτητη εξουσία να χορηγεί ή να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και διενεργεί προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Οι ασφαλιστές πρέπει να αναφέρουν στην CNSF στοιχεία σχετικά με την οργάνωση, τις πράξεις, τη λογιστική, τις επενδύσεις και το κεφάλαιό τους, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση· πρέπει επίσης να γνωστοποιούν τους στόχους, τις πολιτικές και τις πρακτικές τους όσον αφορά τη διατήρηση, τη μεταβίβαση ή τη μείωση των κινδύνων· πρέπει επίσης να δημοσιεύουν ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις, την τεχνική και χρηματοοικονομική κατάσταση και τους κινδύνους τους. Η CNSF μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες με εποπτικές αρχές της αλλοδαπής, εάν υφίσταται συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών· υπάρχουν ορισμένες συμφωνίες αυτού του είδους, και η CNSF υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στο Πολυμερές μνημόνιο Συνεννόησης της IAIS, το 2010. Όταν υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της CNSF και μιας εποπτικής αρχής της αλλοδαπής, η CNSF πρέπει να ζητά από την εποπτική αρχή της αλλοδαπής την προηγούμενη συγκατάθεσή της, πριν από τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από αυτήν. Κανένα πρόσωπο που είναι ή ήταν μέλος του προσωπικού της CNSF δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες· οι απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, και τυχόν παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου οδηγεί σε κυρώσεις.

(10)

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ρύθμιση και η εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων λαμβάνει χώρα, κατά βάση, σε επίπεδο Πολιτειών. Οι ασφαλιστές πρέπει να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία κάθε Πολιτείας όπου συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, η δε εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασκείται από ανεξάρτητες πολιτειακές εποπτικές αρχές υπό την αρμοδιότητα Επιτρόπων Ασφαλίσεων. Οι πολιτειακές απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας βασίζονται στο υπόδειγμα νόμου της Εθνικής Ένωσης Επιτρόπων Ασφαλίσεων (National Association of Insurance Commissioners — NAIC) σχετικά με το κεφάλαιο με βάση τον κίνδυνο (Risk-Based Capital (RBC) Model Law), το οποίο έχει υιοθετηθεί από όλες τις Πολιτείες. Ο τυποποιημένος μαθηματικός τύπος για το RBC καλύπτει τους πλέον σημαντικούς κινδύνους για καθέναν από τους τύπους κύριας ασφάλισης (ζωής, ακινήτων, ατυχημάτων και υγείας), και επιτρέπει τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για συγκεκριμένα προϊόντα και ενότητες κινδύνου. Το RBC υπολογίζεται με εφαρμογή συντελεστών σε διάφορα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων, των ασφαλίστρων, των απαιτήσεων, των δαπανών και των αποθεμάτων. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ποσοτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, με διαφορετικές εποπτικές παρεμβάσεις σε εκάστη περίπτωση: Company Action Level, Regulatory Action Level, Authorized Control Level, και Mandatory Control Level (από ενέργειες σε επίπεδο εταιρείας, με κλιμάκωση έως και υποχρεωτικό έλεγχο από την εποπτική αρχή). Το καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει για τους ασφαλιστές εκτίμηση ιδίου κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA) συγκρίσιμη με εκείνη βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Όσον αφορά την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια, υπάρχουν τυποποιημένες απαιτήσεις υποβολής αναφορών, που καλύπτουν κυρίως: επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιδόσεις, προφίλ κινδύνου, χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποτίμησης και παραδοχές, κεφαλαιακές απαιτήσεις και διαχείριση. Οι οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναλογιστικής γνώμης και της δήλωσης του ελεγκτή, δημοσιοποιούνται. Οι Επίτροποι Ασφαλίσεων των Πολιτειών μπορούν να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες με εποπτικές αρχές της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο αποδέκτης των πληροφοριών συμφωνεί να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Μπορούν επίσης να συνάπτουν συμφωνίες που διέπουν την ανταλλαγή και τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών. Έχει υπογραφεί μια σειρά Μνημονίων Συνεννόησης σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εποπτικών αρχών της Ένωσης και αρμόδιων υπηρεσιών των Πολιτειών για τον ασφαλιστικό έλεγχο· ορισμένες αρμόδιες υπηρεσίες των Πολιτειών για τον ασφαλιστικό έλεγχο είναι συμβαλλόμενα μέρη στο Πολυμερές μνημόνιο Συνεννόησης της IAIS, και διάφορες άλλες έχουν υποβάλει πρόσφατα αίτηση προσχώρησης. Οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, που έχουν ενσωματωθεί στην πολιτειακή νομοθεσία με βάση τα υποδείγματα νόμων της NAIC, προβλέπουν ότι οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουν οι εποπτικές αρχές των Πολιτειών είναι εμπιστευτικές και ότι οι εν λόγω αρχές θα τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται από εποπτικές αρχές της αλλοδαπής. Το προσωπικό των πολιτειακών εποπτικών αρχών καλύπτεται από υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου, βάσει νομοθεσίας σε επίπεδο Πολιτείας.

(11)

Κατόπιν των αξιολογήσεων αυτών, τα καθεστώτα φερεγγυότητας των τρίτων χωρών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληρούν τα κριτήρια προσωρινής ισοδυναμίας, που προβλέπονται στο άρθρο 227 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, με εξαίρεση τους κανόνες για τις εξαρτημένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις στις Βερμούδες, οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικό ρυθμιστικό καθεστώς.

(12)

Η αρχική περίοδος της προσωρινής ισοδυναμίας που προσδιορίζεται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να είναι δεκαετής. Παρά ταύτα, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε ειδική επανεξέταση για επιμέρους τρίτες χώρες ή εδάφη, ανά πάσα στιγμή, εκτός του πλαισίου της γενικής επανεξέτασης, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, λόγω των σχετικών εξελίξεων, να επαναξιολογήσει η Επιτροπή την ισοδυναμία που προσδιορίζεται με την παρούσα απόφαση. Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να εξακολουθήσει να παρακολουθεί, με την τεχνική βοήθεια της ΕΑΑΕΣ, την εξέλιξη των καθεστώτων που ισχύουν στις τρίτες χώρες που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, και την εκπλήρωση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων εκδόθηκε η παρούσα απόφαση.

(13)

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016. Ως εκ τούτου, με την παρούσα απόφαση θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί προσωρινή ισοδυναμία από την ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα καθεστώτα φερεγγυότητας που ισχύουν στην Αυστραλία, τις Βερμούδες (με εξαίρεση τους κανόνες για τις εξαρτημένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις), τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες και εφαρμόζονται για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στις εν λόγω χώρες θεωρούνται προσωρινά ισοδύναμα με το καθεστώς που καθορίζεται στον τίτλο I κεφάλαιο VI της οδηγίας 2009/138/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η προσωρινή ισοδυναμία χορηγείται για περίοδο 10 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48).

(3)  Ανάλυση της ΕΑΑΕΣ σχετικά με την ισοδυναμία της Βραζιλίας, 10 Μαρτίου 2015

Ανάλυση της ΕΑΑΕΣ σχετικά με την ισοδυναμία των Βερμούδων, 9 Μαρτίου 2015

Ανάλυση της ΕΑΑΕΣ σχετικά με την ισοδυναμία του Καναδά, 28 Ιανουαρίου 2015

Ανάλυση της ΕΑΑΕΣ σχετικά με την ισοδυναμία της Αυστραλίας, 16 Ιουλίου 2013

Ανάλυση της ΕΑΑΕΣ σχετικά με την ισοδυναμία του Μεξικού, 16 Ιουλίου 2013

(4)  Ο νόμος για τις ασφαλίσεις προσδιορίζει διάφορες κατηγορίες ασφαλιστών, που υπόκεινται σε διαφορετικά σύνολα κανόνων. Οι εξαρτημένες αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτελούν μια ειδική κατηγορία ασφαλιστών, η οποία δεν έχει περιληφθεί στην αξιολόγηση από την ΕΑΑΕΣ και δεν καλύπτεται από την παρούσα πράξη.


9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/27


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2291 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2015

σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ όσον αφορά το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για το πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας στη Λετονία κατά το έτος 2014

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 8607]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφοι 3 και 5 και το άρθρο 45 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ της Επιτροπής (3) εγκρίνει το πολυετές πρόγραμμα για την εκρίζωση της λύσσας το οποίο υποβλήθηκε από τη Λετονία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο vi) της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ, το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για το πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας το οποίο υποβλήθηκε από τη Λετονία για το έτος 2014 είχε καθοριστεί αρχικά στο 1 225 000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 7 στοιχείο γ) σημείο ii) της εν λόγω απόφασης, το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής για το μέρος του προγράμματος που υλοποιείται στη ζώνη ασφαλείας της Λευκορωσίας είχε καθοριστεί στις 475 000 ευρώ.

(3)

Μετά την αξιολόγηση από την Επιτροπή των ενδιάμεσων τεχνικών και χρηματοοικονομικών εκθέσεων που υπέβαλαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 7 της απόφασης 2009/470/ΕΚ σχετικά με τις δαπάνες για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εκρίζωσης κατά το έτος 2014, τα μέγιστα ποσά για τα εν λόγω προγράμματα τροποποιήθηκαν δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης 2014/925/ΕΕ της Επιτροπής (4).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 17 της εκτελεστικής απόφασης 2014/925/ΕΕ, το άρθρο 11 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο vi) της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ τροποποιήθηκε και το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για το πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας το οποίο υποβλήθηκε από τη Λετονία για το έτος 2014 καθορίστηκε στις 400 000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 18 της εκτελεστικής απόφασης 2014/925/ΕΕ, το άρθρο 11 παράγραφος 7 στοιχείο γ) σημείο ii) της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ τροποποιήθηκε και το μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για το μέρος του εν λόγω προγράμματος που υλοποιείται στη ζώνη ασφαλείας της Λευκορωσίας καθορίστηκε, επίσης, στις 400 000 ευρώ.

(5)

Στο μέγιστο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που καθορίστηκε πρόσφατα για το πρόγραμμα εκρίζωσης της λύσσας το οποίο υποβλήθηκε από τη Λετονία κατά το έτος 2014 υπάρχει ένα λάθος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 στοιχείο γ) σημείο vi) και το άρθρο 11 παράγραφος 7 στοιχείο γ) σημείο ii) της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε, εάν το μέρος του προγράμματος που επρόκειτο να υλοποιηθεί στη ζώνη ασφαλείας της Λευκορωσίας είχε υλοποιηθεί ορθά και τα 400 000 ευρώ είχαν χρησιμοποιηθεί, δεν θα υπήρχε διαθέσιμη καμία περαιτέρω χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για το μέρος του προγράμματος που επρόκειτο να υλοποιηθεί στη Λετονία. Κάτι τέτοιο δεν είναι σύμφωνο με την παγκόσμια στρατηγική για την εκρίζωση της λύσσας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στην εξάλειψη της νόσου από τα κράτη μέλη και στη δημιουργία των ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης ώστε να αποτραπεί η εκ νέου εισαγωγή της.

(6)

Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση 2013/722/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση τεχνική και χρηματοοικονομική έκθεση που υπέβαλε η Λετονία όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος εκρίζωσης της λύσσας κατά το έτος 2014.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 11 παράγραφος 6 της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ, το στοιχείο γ) σημείο vi) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«vi)

800 000 ευρώ για τη Λετονία».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 1.

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2013/722/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2013, για την έγκριση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, τα οποία υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το 2014 και τα επόμενα έτη, καθώς και της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στα προγράμματα αυτά (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 101).

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2014/925/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, για την έγκριση ορισμένων τροποποιημένων προγραμμάτων εκρίζωσης και επιτήρησης των νοσημάτων των ζώων και των ζωοανθρωπονόσων για το 2014 και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/722/ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για ορισμένα προγράμματα που εγκρίθηκαν με την εν λόγω απόφαση (ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 173).


9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/29


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 2/2015 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ

της 19ης Νοεμβρίου 2015

για την τροποποίηση των προσαρτημάτων 1 και 2 του παραρτήματος 9 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων [2015/2292]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, και ιδίως το άρθρο 11,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (εφεξής «η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2002.

(2)

Το παράρτημα 9 της συμφωνίας έχει ως στόχο τη διευκόλυνση και την προώθηση των διμερών εμπορικών ροών των βιολογικών προϊόντων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 8 του παραρτήματος 9 της συμφωνίας, η ομάδα εργασίας για τα «βιολογικά προϊόντα» εξετάζει κάθε ζήτημα που σχετίζεται με το παράρτημα 9 και την εφαρμογή του και απευθύνει συστάσεις στη μεικτή επιτροπή γεωργίας. Η ομάδα αυτή συνεδρίασε για να εξετάσει ιδίως το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος. Πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος 9 στον οίνο και τη μαγιά λόγω της ισοδυναμίας των σχετικών διατάξεων της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να διαγραφεί το περιεχόμενο του προσαρτήματος 2, διότι η Ελβετία τροποποίησε τη νομοθεσία της σχετικά με την επισήμανση η οποία αναφέρει τον βιολογικό τρόπο παραγωγής των ζωοτροφών και έχει θεσπίσει τις διατάξεις που είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ. Η ομάδα εργασίας συνέστησε στην επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τα προσαρτήματα του παραρτήματος 9.

(4)

Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν τα προσαρτήματα 1 και 2 του παραρτήματος 9.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Τα προσαρτήματα 1 και 2 του παραρτήματος 9 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Βέρνη, 19 Νοεμβρίου 2015.

Για τη Μεικτή Επιτροπή Γεωργίας

Ο Πρόεδρος και επικεφαλής της ελβετικής αντιπροσωπείας

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Adrian AEBI

Ο Γραμματέας της μεικτής επιτροπής

Thomas MAIER


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που παράγονται με βιολογική μέθοδο παραγωγής

Κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 (ΕΕ L 158 της 10.6.2013, σ. 1).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1358/2014 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2014 (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 97),

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/131 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2015 (ΕΕ L 23 της 29.1.2015, σ. 1).

Διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία

 

Διάταγμα της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 για τη βιολογική γεωργία και την περιγραφή των βιολογικών προϊόντων και ειδών διατροφής (διάταγμα για τη βιολογική γεωργία), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 29 Οκτωβρίου 2014 (RO 2014 3969).

 

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας, Κατάρτισης και Έρευνας (Département féderal de l'économie, de la formation et de la recherche — DEFR) της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 για τη βιολογική γεωργία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 29 Οκτωβρίου 2014 (RO 2014 3979).

Αποκλεισμός από το καθεστώς ισοδυναμίας

 

Ελβετικά προϊόντα με βάση συστατικά τα οποία έχουν παραχθεί στο πλαίσιο της μετατροπής προς τη βιολογική γεωργία.

 

Προϊόντα που προέρχονται από την ελβετική αιγοπαραγωγή όταν τα ζώα επωφελούνται της παρεκκλίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 39δ του διατάγματος για τη βιολογική γεωργία και την περιγραφή των βιολογικών προϊόντων και ειδών διατροφής (1).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2

Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής

Ουδέν

»

(1)  (RS 910.18)


Διορθωτικά

9.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 323/31


Διορθωτικό στην οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347 της 11ης Δεκεμβρίου 2006 )

Στη σελίδα 39, άρθρο 189 στοιχείο γ):

αντί:

«γ)

να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να προκύπτουν αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα από τους διακανονισμούς,»

διάβαζε:

«γ)

να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν προκύπτει κανένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα από τους διακανονισμούς,».