ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
17 Σεπτεμβρίου # 2015


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ( 1 )

1

 

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1536 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων για τη διαρκή αξιοπλοΐα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τις κρίσιμης σημασίας εργασίες συντήρησης και την παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών ( 1 )

16

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1537 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

49

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/131 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες ( ΕΕ L 23 της 29.1.2015 )

51

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΟΔΗΓΙΕΣ

17.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/1


ΟΔΗΓΊΑ (ΕΕ) 2015/1535 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Σεπτεμβρίου 2015

για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 114, 337 και 43,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (4) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Επομένως, ένα από τα θεμέλια της Ένωσης είναι η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών στις συναλλαγές εμπορευμάτων, καθώς και των μέτρων που έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους ποσοτικούς αυτούς περιορισμούς.

(3)

Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις εθνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών.

(4)

Τα εμπόδια στις συναλλαγές, τα οποία οφείλονται στους τεχνικούς κανονισμούς των προϊόντων, είναι αποδεκτά μόνον εάν είναι αναγκαία για την κάλυψη ορισμένων επιτακτικών αναγκών και εξυπηρετούν σκοπό γενικότερου συμφέροντος, του οποίου αποτελούν ουσιαστική εγγύηση.

(5)

Η Επιτροπή πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες πριν από τη θέσπιση τεχνικών διατάξεων. Τα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), να τη διευκολύνουν στην εκπλήρωση της αποστολής της, οφείλουν να της κοινοποιούν τα σχέδιά τους στον τομέα των τεχνικών κανονισμών.

(6)

Όλα τα κράτη μέλη πρέπει, επίσης, να ενημερώνονται για τους τεχνικούς κανονισμούς που σχεδιάζονται από άλλο κράτος μέλος.

(7)

Η εσωτερική αγορά στόχο έχει να διασφαλίσει ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Για να εκμεταλλευτούν καλύτερα οι επιχειρήσεις τα πλεονεκτήματα της αγοράς αυτής, πρέπει να υπάρχει ιδίως μεγαλύτερη ενημέρωση. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματικούς κύκλους να κάνουν γνωστές τις εκτιμήσεις τους για τις επιπτώσεις των εθνικών τεχνικών κανονισμών που προτείνονται από άλλα κράτη μέλη μέσω της τακτικής δημοσίευσης των τίτλων των κοινοποιούμενων σχεδίων, καθώς και μέσω των διατάξεων που αφορούν την εμπιστευτικότητα των σχεδίων αυτών.

(8)

Κρίνεται σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας του δικαίου, τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν ότι θεσπίζεται εθνικός τεχνικός κανόνας, τηρουμένων όσων ορίζει η παρούσα οδηγία.

(9)

Όσον αφορά τους τεχνικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, τα μέτρα με τα οποία θα διασφαλισθεί η καλή λειτουργία ή εμβάθυνση της αγοράς προϋποθέτουν ιδίως μεγαλύτερη διαφάνεια των εθνικών προθέσεων, καθώς και επέκταση των αιτίων και όρων αξιολόγησης του αποτελέσματος που μπορούν να έχουν οι προτεινόμενοι κανονισμοί, στην αγορά.

(10)

Με την προοπτική αυτή, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθούν όλες οι προδιαγραφές που επιβάλλονται σε ένα προϊόν και να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στις εθνικές πρακτικές σε θέματα κανονιστικής ρύθμισης των προϊόντων.

(11)

Οι απαιτήσεις, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος μετά τη διάθεσή του στην αγορά, μπορούν να επηρεάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του στην αγορά ή να δημιουργήσουν εμπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(12)

Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί η έννοια του de facto τεχνικού κανόνα. Ιδίως, οι διατάξεις μέσω των οποίων η δημόσια αρχή αναφέρεται σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή προτρέπει στην τήρησή τους, καθώς και οι διατάξεις για προϊόντα με τα οποία συνδέεται η δημόσια αρχή, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, έχουν ως αποτέλεσμα να προσδίδουν στην τήρηση των εν λόγω απαιτήσεων ή προδιαγραφών χαρακτήρα περισσότερο δεσμευτικό από εκείνον που θα είχαν φυσιολογικά λόγω της προέλευσής τους από τον ιδιωτικό τομέα.

(13)

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει, επιπλέον, να έχουν στη διάθεσή τους αρκετό χρόνο για να προτείνουν τροποποιήσεις του μελετώμενου μέτρου, ώστε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι ενδεχόμενες δυσχέρειες στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

(14)

Το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη του τις προτεινόμενες τροποποιήσεις κατά την επεξεργασία του οριστικού κειμένου του μελετώμενου μέτρου.

(15)

Η εσωτερική αγορά συνεπάγεται, ιδίως σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης από τα κράτη μέλη, την έκδοση ή την πρόταση έκδοσης δεσμευτικών πράξεων από την Επιτροπή. Έχει θεσπιστεί ένα ειδικό προσωρινό status quo ούτως ώστε η έκδοση εθνικών μέτρων να μη διακυβεύει την έκδοση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή δεσμευτικών πράξεων στον ίδιο τομέα.

(16)

Tο οικείο κράτος μέλος οφείλει, σύμφωνα με τις γενικές υποχρεώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ, να αναβάλει για επαρκές χρονικό διάστημα την έναρξη ισχύος του σχεδιαζόμενου μέτρου, ώστε να καταστεί δυνατή είτε η από κοινού εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων είτε η επεξεργασία της πρότασης μιας νομοθετικής πράξης είτε η έκδοση μιας πράξης αναγκαστικού δικαίου της Επιτροπής.

(17)

Με στόχο να διευκολυνθεί η θέσπιση μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απέχουν από την έκδοση ενός τεχνικού κανόνα όταν το Συμβούλιο έχει καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που αφορά το ίδιο θέμα.

(18)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η σύσταση μιας μόνιμης επιτροπής, τα μέλη της οποίας διορίζονται από τα κράτη μέλη και η οποία θα επιφορτισθεί με τη συνεργασία με την Επιτροπή στις προσπάθειές της για τον περιορισμό των τυχόν δυσχερειών στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων.

(19)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α)   «προϊόν»: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, και κάθε γεωργικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και των αλιευτικών προϊόντων·

β)   «υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, νοείται με τον όρο:

i)   «εξ αποστάσεως»: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα,

ii)   «με ηλεκτρονικά μέσα»: υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα,

iii)   «κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών»: υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας.

Στο παράρτημα Ι περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από αυτό τον ορισμό·

γ)   «τεχνική προδιαγραφή»: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας.

Ο όρος «τεχνική προδιαγραφή» καλύπτει επίσης τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), καθώς και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα·

δ)   «άλλη απαίτηση»: απαίτηση, εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, επιβαλλόμενη σε ένα προϊόν, ιδίως για λόγους προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, η οποία αφορά τον κύκλο ζωής του προϊόντος μετά τη διάθεσή του στην αγορά, όπως οι συνθήκες χρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή εξάλειψής του, εφόσον οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη σύνθεση ή τη φύση του προϊόντος, ή την εμπορία του·

ε)   «κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες»: απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών που περιγράφονται στο στοιχείο β) και στην άσκησή τους, ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες και τον αποδέκτη των υπηρεσιών, εξαιρουμένων των κανόνων που δεν αναφέρονται ειδικά στις υπηρεσίες που ορίζονται στο ίδιο σημείο.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού:

i)

ένας κανόνας θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν, αν ληφθεί υπόψη η αιτιολογία και το κείμενό του, έχει συγκεκριμένο σκοπό και αντικείμενο, είτε εξ ολοκλήρου είτε σε επί μέρους διατάξεις, να ρυθμίσει με σαφή και εύστοχο τρόπο τις υπηρεσίες αυτές,

ii)

ένας κανόνας δεν θεωρείται ότι αφορά ειδικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών όταν αφορά τις υπηρεσίες αυτές μόνον κατά συνεκδοχή ή κατά σύμπτωση·

στ)   «τεχνικός κανόνας»: τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική de jure ή de facto, για την εμπορία, την παροχή υπηρεσιών, την εγκατάσταση ενός φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση σε κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους αυτού, όπως επίσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 7, οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος και την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Τεχνικοί κανόνες de facto είναι ιδίως:

i)

οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ενός κράτους μέλους οι οποίες παραπέμπουν είτε σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις είτε σε κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, είτε σε επαγγελματικούς κώδικες ή κώδικες ορθής πρακτικής που με τη σειρά τους παραπέμπουν σε τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, η τήρηση των οποίων αποτελεί τεκμήριο συμβατότητας προς τις προδιαγραφές που καθορίζονται από τις εν λόγω νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις,

ii)

οι εκούσιες συμφωνίες στις οποίες η δημόσια αρχή είναι συμβαλλόμενο μέρος και οι οποίες αποσκοπούν στην τήρηση, προς το δημόσιο συμφέρον, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες. Εξαιρούνται οι συγγραφές υποχρεώσεων των δημόσιων συμβάσεων,

iii)

οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες περί υπηρεσιών, που συνδέονται με φορολογικά ή οικονομικά μέτρα και επηρεάζουν την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών ενθαρρύνοντας την τήρηση των τεχνικών αυτών προδιαγραφών ή άλλων απαιτήσεων ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες· εξαιρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή οι κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Συμπεριλαμβάνονται οι τεχνικοί κανόνες που θέτουν οι ορισθείσες από τα κράτη μέλη υπηρεσίες και ευρίσκονται σε κατάλογο καταρτιζόμενο και ενημερωμένο, εφόσον χρειάζεται, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 2.

Η τροποποίηση του καταλόγου γίνεται με την ίδια διαδικασία·

ζ)   «σχέδιο τεχνικού κανόνα»: το κείμενο μιας τεχνικής προδιαγραφής ή άλλης απαίτησης ή ενός κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών διατάξεων, που εκπονείται προκειμένου η τεχνική αυτή προδιαγαφή ή απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες να καθιερωθεί αμέσως ή εν τέλει ως τεχνικός κανόνας, και το οποίο, δεδομένου ότι βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο, μπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

α)

στις υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

β)

στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

3.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κανονιστικές ρυθμίσεις του τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ένωσης, όπως αυτές αναφέρονται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

4.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που άπτονται ζητημάτων εμπιπτόντων στις κανονιστικές ρυθμίσεις του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ένωσης, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση των εν λόγω υπηρεσιών στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

5.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στους κανόνες που εκδίδονται από ή για οργανωμένες αγορές κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), ή από ή για άλλες αγορές ή οργανισμούς που προσφέρουν συμψηφιστικές ή εκκαθαριστικές υπηρεσίες προς τις αγορές αυτές, εξαιρουμένου του άρθρου 5 παράγραφος 3.

6.   Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για τα μέτρα που τα κράτη μέλη κρίνουν αναγκαία στο πλαίσιο των Συνθηκών προκειμένου να εξασφαλίσουν την προστασία του κοινού, και ιδιαίτερα των εργαζομένων, κατά τη χρήση προϊόντων, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν τα προϊόντα.

Άρθρο 2

Ιδρύεται μόνιμη επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών, οι οποίοι μπορούν να υποβοηθούνται από εμπειρογνώμονες ή συμβούλους. Την προεδρία ασκεί ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 3

1.   Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Η επιτροπή συνέρχεται με ειδική σύνθεση για να εξετάσει τα ζητήματα τα σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή έκθεση σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή και τη λειτουργία των διαδικασιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, καθώς και προτάσεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη των υφιστάμενων ή προβλεπόμενων εμποδίων κατά τις συναλλαγές.

3.   Η επιτροπή λαμβάνει θέση ως προς τις ανακοινώσεις και προτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και μπορεί να προτρέψει σχετικά την Επιτροπή:

α)

να φροντίσει ώστε, εφόσον χρειάζεται, και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παρεμπόδισηςτων συναλλαγών, να αποφασίσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σε μια πρώτη φάση μεταξύ τους για τα κατάλληλα μέτρα·

β)

να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο·

γ)

να εντοπίσει τους τομείς για τους οποίους αποδεικνύεται αναγκαία η εναρμόνιση και ανάληψη, ενδεχομένως, των κατάλληλων εργασιών εναρμόνισης σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

4.   Η Επιτροπή οφείλει να ζητά τη γνώμη της επιτροπής:

α)

κατά την επιλογή του πρακτικού συστήματος που θα πρέπει να εφαρμοσθεί για την ανταλλαγή πληροφοριών, που προβλέπει η παρούσα οδηγία, και των τροποποιήσεων που θα πρέπει, ενδεχομένως, να γίνουν σ' αυτό·

β)

κατά την επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος, που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να ζητά τη γνώμη της επιτροπής για κάθε προσχέδιο τεχνικού κανόνα που λαμβάνει.

6.   Η επιτροπή μπορεί, αν το ζητήσει ο πρόεδρός της ή ένα κράτος μέλος, να επιληφθεί κάθε ζητήματος που αφορά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

7.   Οι εργασίες της επιτροπής και οι πληροφορίες που της διαβιβάζονται είναι εμπιστευτικές.

Ωστόσο, η επιτροπή και οι εθνικές αρχές μπορούν, λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να προσφεύγουν στην πραγματογνωμοσύνη φυσικών ή νομικών προσώπων που μπορούν να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα.

8.   Προκειμένου περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, η Επιτροπή και η επιτροπή μπορούν να συμβουλεύονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα από τη βιομηχανία ή τα πανεπιστήμια και, ει δυνατόν, αντιπροσωπευτικά όργανα, που είναι σε θέση να παρέχουν ειδικές γνώμες σχετικά με τους κοινωνικούς και κοινωνιακούς στόχους και συνέπειες κάθε σχεδίου κανόνα όσον αφορά τις υπηρεσίες, και μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές τους, κάθε φορά που έχει διατυπωθεί σχετικό αίτημα.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1, όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται σε οργανισμούς τυποποίησης για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών ή προτύπου για συγκεκριμένα προϊόντα, για τον σκοπό της έκδοσης τεχνικού κανονισμού για τα συγκεκριμένα προϊόντα υπό μορφή σχεδίου τεχνικών κανονισμών, και αναφέρουν τους λόγους για την έκδοση αυτή.

Άρθρο 5

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε σχέδιο τεχνικού κανόνα, εκτός εάν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά ενός διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε αρκεί μια απλή πληροφόρηση ως προς το συγκεκριμένο πρότυπο· επίσης, απευθύνουν στην Επιτροπή κοινοποίηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η θέσπιση ενός τέτοιου τεχνικού κανόνα, εκτός εάν οι λόγοι αυτοί συνάγονται ήδη από το ίδιο το σχέδιο.

Εάν χρειαστεί, τα κράτη μέλη κοινοποιούν ταυτοχρόνως στην Επιτροπή — εάν δεν το έχουν ήδη διαβιβάσει με κάποια προηγούμενη γνωστοποίησή τους — το κείμενο των βασικών, νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν κατά κύριο και άμεσο τρόπο τον τεχνικό κανόνα, εφόσον η γνώση του κειμένου αυτού είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η εμβέλεια του σχεδίου τεχνικού κανόνα.

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε νέα γνωστοποίηση του σχεδίου του τεχνικού κανόνα στην Επιτροπή υπό τους όρους του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφόσον επιφέρουν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιο αυτό με αποτέλεσμα να τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής του, να συντομεύεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, να προστίθενται προδιαγραφές ή απαιτήσεις ή να καθίστανται πιο αυστηρές οι εν λόγω προδιαγραφές ή απαιτήσεις.

Όταν το σχέδιο του τεχνικού κανόνα αφορά, ειδικότερα, τον περιορισμό της διάθεσης στο εμπόριο ή της χρήσης μιας ουσίας, ενός παρασκευάσματος ή ενός χημικού προϊόντος, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν επίσης είτε περίληψη, είτε, στο μέτρο που είναι διαθέσιμες οι σχετικές πληροφορίες, τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν, καθώς και όσα αφορούν τα γνωστά και διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης. Ομοίως γνωστοποιούν τις αναμενόμενες επιπτώσεις του μέτρου στη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, συνοδεύοντάς τα με ανάλυση των κινδύνων, διενεργουμένη, όπου συντρέχει λόγος, βάσει των αρχών που προβλέπονται στο σχετικό μέρος του τμήματος ΙΙ.3 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

Η Επιτροπή, μόλις της γνωστοποιηθούν το σχέδιο του τεχνικού κανόνα και όλα τα σχετικά έγγραφα, τα θέτει υπόψη των λοιπών κρατών μελών. Μπορεί επίσης να τα υποβάλει προς γνωμοδότηση στην επιτροπή του άρθρου 2 της παρούσας οδηγίας, και, ενδεχομένως, στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον εν λόγω τομέα.

Όταν πρόκειται για τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, που αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο σημείο iii) της παρούσας οδηγίας, οι παρατηρήσεις ή οι εμπεριστατωμένες γνώμες της Επιτροπής ή των κρατών μελών μπορούν να αφορούν μόνο τις πτυχές του μέτρου οι οποίες ενδεχομένως αποτελούν εμπόδιο για τις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών και όχι τη φορολογική ή οικονομική του πτυχή.

2.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να απευθύνουν προς το κράτος μέλος που γνωστοποίησε σχέδιο τεχνικού κανόνα, παρατηρήσεις που το εν λόγω κράτος μέλος θα λάβει υπόψη στο μέτρο του δυνατού, αργότερα, κατά την τελική διατύπωση του τεχνικού κανόνα.

3.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν το ταχύτερο στην Επιτροπή το οριστικό κείμενο ενός τεχνικού κανόνα.

4.   Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν είναι εμπιστευτικές, εκτός εάν το ζητήσει ρητώς το κράτος μέλος που πραγματοποιεί την κοινοποίηση. Κάθε τέτοια αίτηση πρέπει να αιτιολογείται.

Αν αυτό ζητηθεί, η επιτροπή του άρθρου 2 και οι εθνικές διοικήσεις μπορούν, λαμβάνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, να ζητήσουν πραγματογνωμοσύνη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα.

5.   Όταν σχέδιο τεχνικού κανόνα αποτελεί μέρος μέτρου του οποίου η γνωστοποίηση κατά τα στάδια του σχεδίου προβλέπεται από άλλες πράξεις της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να προβαίνουν στη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με βάση αυτή την άλλη πράξη, αναφέροντος ρητά ότι η γνωστοποίηση αυτή γίνεται επίσης δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Η έλλειψη αντίδρασης από πλευράς Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, για ένα σχέδιο τεχνικού κανόνα δεν προδικάζει την απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί στο πλαίσιο άλλων πράξεων της Ένωσης.

Άρθρο 6

1.   Τα κράτη μέλη αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

2.   Τα κράτη μέλη αναβάλλουν:

κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα υπό μορφή εκούσιας συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο σημείο ii),

με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, κατά έξι μήνες την έγκριση οιουδήποτε άλλου σχεδίου τεχνικού κανόνα εξαιρουμένων των σχεδίων όσον αφορά τις υπηρεσίες,

από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, μία εμπεριστατωμένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς,

με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, κατά τέσσερις μήνες την έγκριση ενός σχεδίου κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εφόσον η Επιτροπή ή ένα άλλο κράτος μέλος διατυπώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αυτή, εμπεριστατωμένη γνώμη σύμφωνα με την οποία το προτεινόμενο μέτρο παρουσιάζει πτυχές που μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή στην ελεύθερη εγκατάσταση των φορέων παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς.

Προκειμένου περί των σχεδίων κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, οι εμπεριστατωμένες γνώμες της Επιτροπής ή των κρατών μελών δεν μπορούν να θίγουν μέτρα πολιτιστικής πολιτικής, στον οπτικοακουστικό ιδίως τομέα, τα οποία ενδέχεται να θεσπίσουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική τους πολυμορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιομορφίες, καθώς και την οικεία πολιτιστική κληρονομιά.

Το οικείο κράτος μέλος αναφέρει στην Επιτροπή τη συνέχεια που προτίθεται να δώσει στις εμπεριστατωμένες γνώμες. Η Επιτροπή σχολιάζει την αντίδραση αυτή.

Προκειμένου περί των κανόνων όσον αφορά τις υπηρεσίες, το οικείο κράτος μέλος αναφέρει, ενδεχομένως, τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη οι εμπεριστατωμένες γνώμες.

3.   Τα κράτη μέλη αναβάλλουν την έγκριση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα, με εξαίρεση τα σχέδια τα σχετικά με τις υπηρεσίες, κατά 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, εάν, εντός των τριών μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να προτείνει ή να εκδώσει οδηγία, κανονισμό ή απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ.

4.   Τα κράτη μέλη αναβάλλουν την έκδοση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα για 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής από την Επιτροπή της γνωστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας εφόσον, εντός τριών μηνών μετά την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή γνωστοποιήσει τη διαπίστωσή της ότι το σχέδιο τεχνικού κανόνα αφορά θέμα καλυπτόμενο από πρόταση οδηγίας, κανονισμού ή απόφασης που έχει υποβληθεί στο Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ.

5.   Εάν το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση κατά τη διάρκεια της περιόδου status quo που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, η περίοδος αυτή θα επεκταθεί, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, στους 18 μήνες.

6.   Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, παύουν να υφίστανται είτε:

α)

όταν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν προτίθεται πλέον να προτείνει ή να εκδώσει πράξη δεσμευτικού χαρακτήρα·

β)

όταν η Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι αποσύρει την πρόταση ή το σχέδιό της·

γ)

με την έκδοση πράξης δεσμευτικού χαρακτήρα από το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή.

7.   Οι παράγραφοι 1 έως 5 δεν εφαρμόζονται όταν ένα κράτος μέλος:

α)

για επείγοντες λόγους που σχετίζονται με σοβαρή και απρόβλεπτη κατάσταση που αφορά την προστασία της υγείας προσώπων και ζώων, την προστασία των φυτών ή την ασφάλεια και, για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, με τη δημόσια τάξη και ιδίως με την προστασία των ανηλίκων, πρέπει να εκπονήσει σε ιδιαίτερα σύντομη προθεσμία τεχνικούς κανόνες για να τους εγκρίνει και να τους θέσει σε εφαρμογή αμέσως, χωρίς να είναι δυνατές διαβουλεύσεις· ή

β)

για επείγοντες λόγους που σχετίζονται με σοβαρή κατάσταση που αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και ιδίως την προστασία των καταθετών, των επενδυτών και των ασφαλισμένων, οφείλει να εγκρίνει και να θέσει αμέσως σε εφαρμογή κανόνες σχετικούς με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Το κράτος μέλος αναφέρει στην ανακοίνωση που προβλέπει το άρθρο 5 τους λόγους που δικαιολογούν το επείγον των εν λόγω μέτρων. Η Επιτροπή εκφράζει την άποψή της για την ανακοίνωση αυτή το συντομότερο δυνατό. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση καταχρηστικής προσφυγής στη διαδικασία αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται σχετικά από την Επιτροπή.

Άρθρο 7

1.   Τα άρθρα 5 και 6 δεν εφαρμόζονται στις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών ή στις εκούσιες συμφωνίες με τις οποίες τα κράτη μέλη:

α)

συμμορφώνονται προς τις πράξεις δεσμευτικού χαρακτήρα της Ένωσης που έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες·

β)

τηρούν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνή συμφωνία και έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση κοινών τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων σχετικά με τις κοινές υπηρεσίες στην Ένωση·

γ)

κάνουν χρήση των ρητρών διασφάλισης που προβλέπονται σε πράξεις δεσμευτικού χαρακτήρα της Ένωσης·

δ)

εφαρμόζουν το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10)·

ε)

εκτελούν απλώς απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

στ)

τροποποιούν απλώς έναν τεχνικό κανόνα κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ), κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής, προκειμένου να αρθεί ένα εμπόδιο στις συναλλαγές ή προκειμένου για τους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ή την ελευθερία εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών.

2.   Το άρθρο 6 δεν εφαρμόζεται στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που προβλέπουν απαγόρευση της παραγωγής, εφόσον δεν θέτουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.

3.   Το άρθρο 6 παράγραφοι 3 έως 6 δεν εφαρμόζεται στις εκούσιες συμφωνίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο σημείο ii).

4.   Το άρθρο 6 δεν εφαρμόζεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις ή στους κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο σημείο iii).

Άρθρο 8

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις λαμβανόμενες γνωστοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τεχνικό κανόνα, ο κανόνας αυτός περιλαμβάνει παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύεται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή του. Οι λεπτομέρειες της παραπομπής αυτής αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

Η οδηγία 98/34/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α της παρούσας οδηγίας, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β της καταργούμενης οδηγίας και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β της παρούσας οδηγίας.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. SCHMIT


(1)  Γνώμη της 14ης Ιουλίου 2010 (ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 142) και γνώμη της 26ης Φεβρουαρίου 2014 (ΕΕ C 214 της 8.7.2014, σ. 55).

(2)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2015.

(3)  Oδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37). Ο αρχικός τίτλος ήταν «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών». Τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).

(4)  Βλ. παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Α.

(5)  Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67).

(6)  Οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

(7)  Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).

(8)  Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(10)  Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ενδεικτικός κατάλογος υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο

1.   Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «εξ αποστάσεως»

Υπηρεσίες που παρέχονται παρουσία του παρέχοντος και του αποδέκτη, ακόμη και όταν προϋποθέτουν τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συσκευών:

α)

εξετάσεις ή θεραπεία σε ιατρείο με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αλλά παρουσία του ασθενούς·

β)

αναδίφηση ηλεκτρονικού καταλόγου μέσα σε κατάστημα παρουσία του πελάτη·

γ)

κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου μέσω δικτύου υπολογιστών σε γραφείο ταξιδίων παρουσία του πελάτη·

δ)

διάθεση ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε χώρο αναψυχής παρουσία του χρήστη.

2.   Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «με ηλεκτρονικά μέσα»

Υπηρεσίες που έχουν υλικό περιεχόμενο, έστω και αν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συσκευών:

α)

αυτόματη έκδοση τίτλων (χαρτονομισμάτων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων)·

β)

πρόσβαση στα οδικά δίκτυα, στους χώρους στάθμευσης κ.λπ., με αντίτιμο ακόμη και αν στην είσοδο και/ή στην έξοδο παρεμβαίνουν ηλεκτρονικές συσκευές για να ελέγξουν την πρόσβαση και/ή να εξασφαλίσουν την ορθή πληρωμή.

Υπηρεσίες «off-line»: διανομή CD-ROM ή λογισμικού σε δισκέτες.

Υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων απογραφής και επεξεργασίας δεδομένων:

α)

υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας·

β)

υπηρεσίες φαξ/τέλεξ·

γ)

υπηρεσίες που παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας ή φαξ·

δ)

ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ·

ε)

νομικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου/φαξ·

στ)

άμεση εμπορία μέσω τηλεφώνου/φαξ.

3.   Υπηρεσίες που δεν παρέχονται «κατόπιν προσωπικής επιλογής αποδέκτου υπηρεσιών»

Υπηρεσίες που παρέχονται με τη διαβίβαση δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη παραγγελία και προορίζονται για ταυτόχρονη παραλαβή από απεριόριστο αριθμό αποδεκτών (μετάδοση «από ένα σημείο σε πολλά σημεία»):

α)

υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (συμπεριλαμβανομένων των «βίντεο σχεδόν αλά καρτ»), κατ' άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2010/13/ΕΕ·

β)

υπηρεσίες ραδιοφωνικών μεταδόσεων·

γ)

(οπτικοακουστική) τηλεκειμενογραφία (Teletext).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ενδεικτικός κατάλογος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4

Επενδυτικές υπηρεσίες,

Συναλλαγές ασφάλισης και αντασφάλισης,

Τραπεζικές υπηρεσίες,

Συναλλαγές που έχουν σχέση με συνταξιοδοτικά ταμεία,

Υπηρεσίες που αφορούν συναλλαγές επί προθεσμία ή προαιρέσει.

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιδίως:

α)

τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τις υπηρεσίες οργανισμών συλλογικών επενδύσεων·

β)

τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από δραστηριότητες υπέρ των οποίων ισχύει αμοιβαία αναγνώριση και οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)·

γ)

τις συναλλαγές που εξαρτώνται από δραστηριότητες ασφάλισης και αντασφάλισης, και οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).


(1)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(2)  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της

(που αναφέρονται στο άρθρο 10)

Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37)

 

Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18)

 

Παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τίτλος Η της πράξης προσχώρησης του 2004

(ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 68)

Μόνο όσον αφορά την παραπομπή του σημείου 2 στην οδηγία 98/34/ΕΚ

Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 81)

Μόνο όσον αφορά την παραπομπή του άρθρου 1 στην οδηγία 98/34/ΕΚ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12)

Μόνο το άρθρο 26 παράγραφος 2

ΜΕΡΟΣ B

Καταληκτικές ημερομηνίες ενσωμάτωσης στο εσωτερικό δίκαιο

(που αναφέρονται στο άρθρο 10)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

98/34/ΕΚ

98/48/ΕΚ

5 Αυγούστου 1999

2006/96/ΕΚ

1η Ιανουαρίου 2007


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Πίνακας αντιστοιχίας

Οδηγία 98/34/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 1)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο σημείο i)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο σημείο ii)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο σημείο iii)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) τέταρτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) τέταρτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 2) τέταρτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 3)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 4)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 5) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 5) δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 5) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 4

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 5) τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 5) πέμπτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 5) πέμπτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεύτερο εδάφιο σημείο i)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 5) πέμπτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεύτερο εδάφιο σημείο ii)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 11) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 11) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 11) δεύτερο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο σημείο i)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 11) δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο σημείο ii)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 11) δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) δεύτερο εδάφιο σημείο iii)

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 11) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 11) τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 1 πρώτο εδάφιο σημείο 12)

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 6

Άρθρο 5

Άρθρο 2

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 3, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφος 3 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 4, εισαγωγική φράση

Άρθρο 3 παράγραφος 4, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α)

Άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β)

Άρθρο 6 παράγραφοι 5 έως 8

Άρθρο 3 παράγραφοι 5 έως 8

Άρθρο 7

Άρθρο 4

Άρθρο 8

Άρθρο 5

Άρθρο 9 παράγραφος 1 έως 5

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 έως 5

Άρθρο 9 παράγραφος 6, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 6, εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 6 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 6 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 6 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο, εισαγωγική φράση

Άρθρο 9 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 7 παράγραφος 1, εισαγωγική φράση

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 πέμπτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 10 παράγραφος 1 έκτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 10 παράγραφοι 2 3 και 4

Άρθρο 7 παράγραφοι 2, 3 και 4

Άρθρο 11, πρώτη περίοδος

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11, δεύτερη περίοδος

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12

Άρθρο 9

Άρθρο 13

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15

Άρθρο 12

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα ΙV

Παράρτημα V

Παράρτημα Ι

Παράρτημα VΙ

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙII

Παράρτημα ΙV


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

17.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1536 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2015

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων για τη διαρκή αξιοπλοΐα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τις κρίσιμης σημασίας εργασίες συντήρησης και την παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής (2) καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκαφών και αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού.

(2)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 θεσπίζει απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας για την εκμετάλλευση των αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τους φορείς διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών και των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι εν λόγω απαιτήσεις.

(3)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) μπορούν να εκμεταλλεύονται αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι σχετικές βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(4)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των απαιτήσεων του προγράμματος παρακολούθησης της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών εντός της Ένωσης. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις που περιέχονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 και αφορούν την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών από τις αρμόδιες αρχές.

(5)

Είναι απαραίτητο να αμβλυνθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εκτέλεση της συντήρησης και, ειδικότερα, να διασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα από τα οικεία πρόσωπα και φορείς για την ανίχνευση σφαλμάτων κατά την εκτέλεση της συντήρησης τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια πτήσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις για την εκτέλεση της συντήρησης που ορίζονται στο παράρτημα I και στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Είναι αναγκαίο να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυπηγική βιομηχανία και στις διοικήσεις των κρατών μελών ούτως ώστε να προσαρμοστούν στο τροποποιημένο κανονιστικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί διαφορετική ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στο σύνολό του.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί:

α)

η διαρκής αξιοπλοΐα αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, τα οποία είναι:

i)

νηολογημένα σε κράτος μέλος, εκτός εάν η σχετική ρυθμιστική εποπτεία ασφαλείας έχει ανατεθεί σε τρίτη χώρα και τα αεροσκάφη δεν χρησιμοποιούνται από φορέα εκμετάλλευσης της ΕΕ· ή

ii)

νηολογημένα σε τρίτη χώρα αλλά χρησιμοποιούνται από φορέα εκμετάλλευσης της ΕΕ, εφόσον σχετική ρυθμιστική εποπτεία ασφαλείας έχει ανατεθεί σε κράτος μέλος·

β)

η συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 για τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που είναι νηολογημένα σε τρίτη χώρα και τα παρελκόμενα προς τοποθέτηση σε αυτά, για τα οποία η σχετική ρυθμιστική εποπτεία ασφαλείας δεν έχει ανατεθεί σε κράτος μέλος και μισθώνονται χωρίς πλήρωμα από αδειοδοτημένο αερομεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).»."

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

ως “λειτουργία εμπορικής αερομεταφοράς (CAT)” νοείται η πτητική λειτουργία αεροσκάφους για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος·»·

β)

Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ιδ)

ως “κρίσιμη εργασία συντήρησης” νοείται η εργασία συντήρησης που περιλαμβάνει τη συναρμολόγηση ή οποιαδήποτε διαταραχή συστήματος ή οποιουδήποτε εξαρτήματος αεροσκάφους, κινητήρα ή έλικα η οποία, σε περίπτωση σφάλματος κατά τη λειτουργία του, θα μπορούσε να θέσει άμεσα σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων·

ιε)

ως “εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες” νοούνται οι πτητικές λειτουργίες που υπόκεινται στις απαιτήσεις του μέρους-ORO, τμήμα-SPO που ορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής (5)·

ιστ)

ως “περιορισμένες λειτουργίες” νοούνται οι πτητικές λειτουργίες αεροσκαφών, άλλων από τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη για:

i)

πτήσεις επιμερισμένου κόστους από ιδιώτες, υπό την προϋπόθεση ότι το άμεσο κόστος επιμερίζεται σε όλους τους επιβαίνοντες του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου του χειριστή, και ο αριθμός των ατόμων που αναλαμβάνουν τις άμεσες δαπάνες περιορίζεται σε έξι άτομα·

ii)

αγωνιστικές πτήσεις ή πτητικές επιδείξεις, υπό την προϋπόθεση ότι η αμοιβή ή οποιοδήποτε τίμημα για τις εν λόγω πτήσεις περιορίζεται στην ανάκτηση των άμεσων δαπανών και σε αναλογική συμμετοχή στο ετήσιο κόστος, καθώς και σε βραβεία που δεν υπερβαίνουν την τιμή που έχει καθορίσει η αρμόδια αρχή·

iii)

εισαγωγικές πτήσεις, πτήσεις ρίψεως αλεξιπτώτων, ρυμούλκηση ανεμοπτέρων ή ακροβατικές πτήσεις που εκτελούνται είτε από φορέα εκπαίδευσης που έχει τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων του σε κράτος μέλος και είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής (6) ή από φορέα που δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση του εναέριου αθλητισμού ή της αεροπορίας αναψυχής, υπό την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος λειτουργεί από τον φορέα βάσει κυριότητας ή δυνάμει μίσθωσης χωρίς πλήρωμα, ότι η πτήση δεν αποφέρει κέρδη που διανέμονται εκτός του φορέα και ότι, κάθε φορά που συμμετέχουν μη μέλη του φορέα, οι εν λόγω πτήσεις αντιπροσωπεύουν μόνο περιθωριακή δραστηριότητα του φορέα·

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως „περιορισμένες λειτουργίες“ δεν νοούνται οι λειτουργίες εμπορικής αερομεταφοράς ή οι εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες·

ιζ)

ως „εισαγωγική πτήση“ νοείται η „εισαγωγική πτήση“ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012·

ιη)

ως „αγωνιστική πτήση“ νοείται η „αγωνιστική πτήση“ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012·

ιθ)

ως „πτητική επίδειξη“ νοείται η „πτητική επίδειξη“ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2012, για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 296 της 25.10.2012, σ. 1)."

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών για ιπτάμενα πληρώματα πολιτικής αεροπορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 311 της 25.11.2011, σ. 1).»."

3)

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:

«1.   Η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I.

2.   Οι φορείς και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένοι με τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, συμμορφώνονται με το παράρτημα I και, όπου ενδείκνυται, με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) και διαθέτουν πτητική άδεια, διασφαλίζεται βάσει των ειδικών ρυθμίσεων διαρκούς αξιοπλοΐας, όπως ορίζονται στην πτητική άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το παράρτημα I (μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής.»·

β)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

«5.   Η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτά διασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Vα.».

4)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι εγκρίσεις φορέων συντήρησης εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος I, τμήμα ΣΤ ή του παραρτήματος II.».

5)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

για αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα και μισθωμένα χωρίς πλήρωμα από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, έως τις 25 Αυγούστου 2017, τις απαιτήσεις του παραρτήματος Vα.»·

β)

Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2α:

«2α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι απαιτήσεις για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες και λειτουργίες εμπορικής αερομεταφοράς άλλες από εκείνες των αδειοδοτημένων αερομεταφορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 965/2012, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 379/2014 (7), ισχύουν από την 21η Απριλίου 2017.

Έως τότε:

οι διατάξεις του παραρτήματος I, παράγραφος M.A.201 στοιχείο στ) ισχύουν αφενός για τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς από τους οποίους απαιτείται από κράτος μέλος να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού για εμπορικές πτήσεις πλην των αδειοδοτημένων αερομεταφορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, και αφετέρου για τους εμπορικούς ΕΦΕ·

οι διατάξεις του παραρτήματος I, παράγραφος M.A.201 στοιχείο η) ισχύουν αφενός για αεροσκάφη άλλα από τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς από τους οποίους απαιτείται από κράτος μέλος να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού για εμπορικές πτήσεις πλην των αδειοδοτημένων αερομεταφορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, και αφετέρου για τους εμπορικούς ΕΦΕ·

οι διατάξεις του παραρτήματος I, παράγραφος M.A.306 στοιχείο α) ισχύουν για αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και για αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς από τους οποίους απαιτείται από κράτος μέλος να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού για εμπορικές πτήσεις·

οι διατάξεις του παραρτήματος I, παράγραφος M.A.801 στοιχείο γ) ισχύουν για ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και δεν χρησιμοποιούνται από εμπορικούς ΕΦΕ·

οι διατάξεις του παραρτήματος I, παράγραφος M.A.803 στοιχείο β) ισχύουν για μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, ανεμοπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα ή αερόστατα, που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ή από αερομεταφορείς από τους οποίους απαιτείται από κράτος μέλος να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού για εμπορικές πτήσεις, ή από εμπορικούς ΕΦΕ·

οι διατάξεις του παραρτήματος I, παράγραφος M.A.901 στοιχείο ζ) ισχύουν για αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 ή από αερομεταφορείς από τους οποίους απαιτείται από κράτος μέλος να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού για εμπορικές πτήσεις, ή από εμπορικούς ΕΦΕ.

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 379/2014 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 της Επιτροπής για καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 123 της 24.4.2014, σ. 1).»."

6)

Το παράρτημα I (μέρος-Μ) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

7)

Το παράρτημα II (μέρος-145) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

8)

Το παράρτημα III (μέρος-66) τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

9)

Το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως νέο παράρτημα Vα (μέρος-Τ).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 25η Αυγούστου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (ΕΕ L 362 της 17.12.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I (Μέρος-M) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Ο πίνακας περιεχομένων τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο τίτλος της Μ.Α.306 αντικαθίσταται από τον «Μ.Α.306 Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους»·

β)

Το προσάρτημα I αντικαθίσταται από το «Προσάρτημα I — Σύμβαση διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας».

2)

Στη Μ.1, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

όσον αφορά την έγκριση των προγραμμάτων συντήρησης,

i)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης· ή

ii)

εφόσον συμφωνήσει το κράτος μέλος νηολόγησης πριν την έγκριση του προγράμματος συντήρησης:

α)

η αρχή που καθορίζεται από το κράτος όπου ο αερομεταφορέας έχει τον κύριο τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας ή εδρεύει ή κατοικεί· ή

β)

η αρχή που είναι αρμόδια για την εποπτεία του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους, ή με την οποία έχει συναφθεί από τον ιδιοκτήτη σύμβαση περιορισμένου χρόνου σύμφωνα με τη Μ.Α.201 στοιχείο θ) σημείο 3.».

3)

Στη Μ.Α.201, τα στοιχεία δ), ε), στ), ζ), η), θ) και ι) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα κείμενα:

«δ)

Ο κυβερνήτης ή, στην περίπτωση αερομεταφορέων αδειοδοτημένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την ικανοποιητική διενέργεια της επιθεώρησης πριν από την πτήση. Η επιθεώρηση αυτή πρέπει να διεξάγεται από τον κυβερνήτη ή άλλο κατάλληλο πρόσωπο, αλλά δεν χρειάζεται να διεξαχθεί από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης ή από προσωπικό πιστοποίησης κατά το Μέρος-66.

ε)

Στην περίπτωση αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους που εκμεταλλεύεται και:

1.

διασφαλίζει ότι εκτελούνται πτήσεις μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α)·

2.

εγκρίνεται, ως μέρος των απαιτήσεων του πιστοποιητικού αερομεταφορέα, ως φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, σύμφωνα με τη Μ.Α. τμήμα Ζ (CAMO), για το αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται· και

3.

εγκρίνεται σύμφωνα με το Μέρος-145 ή συνάπτει σύμβαση με τον εν λόγω φορέα σύμφωνα με τη Μ.Α.708 στοιχείο γ).

στ)

Για σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες, ή για εμπορικές αερομεταφορές (CAT) από αερομεταφορείς άλλους από τους αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ή για εμπορικούς ΕΦΕ, ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι:

1.

πτήσεις εκτελούνται μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α)·

2.

οι εργασίες που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα εκτελούνται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO). Όταν ο ίδιος ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, τότε ο αερομεταφορέας συνάπτει γραπτή σύμβαση με τον εν λόγω φορέα σύμφωνα με το προσάρτημα I, και

3.

ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στην περίπτωση (2) είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το Μέρος-145 για τη συντήρηση του αεροσκάφους και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτό, ή έχει συνάψει σύμβαση με τους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τη M.A.708 στοιχείο γ).

ζ)

Για σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο ε) ή στο στοιχείο στ), ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει ότι:

1.

πτήσεις εκτελούνται μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α)·

2.

οι εργασίες που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα εκτελούνται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO). Όταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δεν είναι εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, τότε ο ιδιοκτήτης συνάπτει γραπτή σύμβαση με τον εν λόγω φορέα σύμφωνα με το προσάρτημα I, και

3.

ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στην περίπτωση (2) είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το Μέρος-145 για τη συντήρηση του αεροσκάφους και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτό, ή έχει συνάψει σύμβαση με τους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τη M.A.708 στοιχείο γ).

η)

Για αεροσκάφη άλλα από τα σύνθετα μηχανοκίνητα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες, ή για εμπορικές αερομεταφορές (CAT) από αερομεταφορείς άλλους από τους αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ή για εμπορικούς ΕΦΕ, ο αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι:

1.

πτήσεις εκτελούνται μόνον εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α)·

2.

οι εργασίες που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα εκτελούνται από εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO). Όταν ο ίδιος ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, τότε ο αερομεταφορέας συνάπτει γραπτή σύμβαση με τον εν λόγω φορέα σύμφωνα με το προσάρτημα I, και

3.

ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στην περίπτωση (2) είναι εγκεκριμένος σύμφωνα με το Μέρος-Μ, τμήμα-ΣΤ ή το Μέρος-145 για τη συντήρηση του αεροσκάφους και των παρελκομένων προς τοποθέτηση σε αυτό, ή έχει συνάψει σύμβαση με τους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τη M.A.708 στοιχείο γ).

θ)

Για αεροσκάφη άλλα από τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο ε) ή στο στοιχείο η), ή τα οποία χρησιμοποιούνται για “περιορισμένες πτητικές λειτουργίες”, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι εκτελούνται πτήσεις μόνον εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο στοιχείο α). Για τον σκοπό αυτόν, ο ιδιοκτήτης:

1.

αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα σε εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας με γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το προσάρτημα I, με την οποία θα μεταβιβάζεται η ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών αυτών στον συμβασιούχο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO), ή·

2.

αναλαμβάνει ο ίδιος τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους υπό την ευθύνη του, χωρίς τη σύναψη σύμβασης με εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO), ή·

3.

αναλαμβάνει ο ίδιος τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους υπό την ευθύνη του και συνάπτει σύμβαση περιορισμένου χρόνου με εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας για την κατάρτιση προγράμματος συντήρησης και την έγκρισή του σύμφωνα με τη M.A.302 με:

εγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO), ή

στην περίπτωση αεροσκάφους ELA 2, φορέα συντήρησης σύμφωνα με το Μέρος-145 ή Μ.Α. τμήμα ΣΤ.

Με την εν λόγω σύμβαση περιορισμένου χρόνου μεταβιβάζει στον συμβαλλόμενο φορέα την ευθύνη κατάρτισης και, πλην της περίπτωσης που η δήλωση εκδίδεται από τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με την Μ.Α. 302 στοιχείο η), της έγκρισης του προγράμματος συντήρησης.

ι)

Ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας διασφαλίζει ότι σε κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα αεροσκάφη ή τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που ανατίθενται μέσω υπεργολαβίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το παρόν Μέρος.».

4)

Η M.A.301 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

της επισκευής σύμφωνα με τα δεδομένα που καθορίζονται στη M.A.304 ή/και M.A.401, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε βλάβης και ζημίας η οποία επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία, λαμβανομένου υπόψη του πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού και του καταλόγου παρέκκλισης από διαμόρφωση, εφόσον ισχύουν·»·

β)

το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.

της ανάλυσης της αποτελεσματικότητας του κατά τη Μ.Α.302 εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους, όσον αφορά όλα τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008·»·

γ)

το σημείο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.

της καθιέρωσης πολιτικής εκτέλεσης για τις μη υποχρεωτικού χαρακτήρα μετατροπές ή/και επιθεωρήσεις, όσον αφορά όλα τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008·».

5)

Η M.A.302 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Όταν τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους χειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M) ή όταν έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του φορέα αυτού σύμφωνα με τη Μ.Α.201 στοιχείο θ) σημείο 3, το πρόγραμμα συντήρησης και οι τροποποιήσεις του είναι δυνατόν να εγκριθούν με διαδικασία έμμεσης έγκρισης.

i)

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία έμμεσης έγκρισης καθορίζεται από τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας στο εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον συγκεκριμένο φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

ii)

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεν κάνει χρήση της διαδικασίας έμμεσης έγκρισης όταν δεν είναι υπό την εποπτεία του κράτους μέλους νηολόγησης, εκτός εάν υπάρχει συμφωνία βάσει της M.1 σημείο 4 περίπτωση ii) για τη μεταβίβαση της ευθύνης για την έγκριση του προγράμματος συντήρησης του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.»·

β)

το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«στ)

Για τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, όταν το πρόγραμμα συντήρησης βασίζεται στη λογική οργανωμένης ομάδας συντήρησης ή στην παρακολούθηση της κατάστασης, το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει πρόγραμμα αξιοπιστίας.».

6)

Στην Μ.Α.305 στοιχείο β) το σημείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

όταν απαιτείται στη M.A.306, το τεχνικό μητρώο του αερομεταφορέα.».

7)

Η M.A.306 τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

«M.A.306   

Σύστημα τεχνικού μητρώου αεροσκάφους»·

β)

το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Για τις εμπορικές αερομεταφορές, τις εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες και τις εμπορικές πτητικές λειτουργίες ΕΦΕ, και επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.305, ο αερομεταφορέας χρησιμοποιεί σύστημα τεχνικού μητρώου, το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε αεροσκάφος:

1.

πληροφορίες σχετικά με κάθε πτήση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαρκής ασφάλεια των πτήσεων, και

2.

το τρέχον πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία του αεροσκάφους, και

3.

την ισχύουσα έκθεση συντήρησης, στην οποία εκτίθεται η κατάσταση συντήρησης του αεροσκάφους σχετικά με το ποια είναι η επόμενη προγραμματισμένη και μη προγραμματισμένη συντήρηση που πρόκειται να εκτελεσθεί, με την εξαίρεση ότι η αρμόδια αρχή μπορεί να συμφωνήσει ώστε η έκθεση συντήρησης να φυλάσσεται κάπου αλλού, και

4.

όλες τις επισκευές βλαβών που εκκρεμούν, οι οποίες επηρεάζουν την πτητική λειτουργία του αεροσκάφους και

5.

κάθε απαραίτητη κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με διακανονισμούς υποστήριξης της συντήρησης.».

8)

Η M.A.402 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.A.402   Αποτελεσματικότητα της συντήρησης

Με εξαίρεση τη συντήρηση που εκτελείται από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο σύμφωνα με το παράρτημα II (Μέρος-145), το πρόσωπο ή ο φορέας που πραγματοποιεί τη συντήρηση:

α)

διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για τις εργασίες που εκτελούνται, όπως απαιτείται από το παρόν Μέρος·

β)

διασφαλίζει ότι ο χώρος όπου εκτελείται η συντήρηση είναι καλά οργανωμένος και καθαρός από σκόνη και ρύπους·

γ)

κάνει χρήση των μεθόδων, των τεχνικών, των προτύπων και των οδηγιών που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης σύμφωνα με την Μ.Α.401·

δ)

κάνει χρήση των εργαλείων, του εξοπλισμού και των υλικών που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης σύμφωνα με τη Μ.Α.401. Εφόσον είναι αναγκαίο, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός ελέγχονται και βαθμονομούνται σύμφωνα με επίσημα αναγνωρισμένο πρότυπο·

ε)

διασφαλίζει ότι η συντήρηση εκτελείται εντός των περιβαλλοντικών περιορισμών που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης σύμφωνα με τη Μ.Α.401·

στ)

διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή εργασιών συντήρησης μακράς διάρκειας·

ζ)

διασφαλίζει ότι ελαχιστοποιείται αφενός ο κίνδυνος πολλαπλών σφαλμάτων κατά τη συντήρηση και αφετέρου ο κίνδυνος επανάληψης σφαλμάτων σε ταυτόσημες εργασίες συντήρησης·

η)

διασφαλίζει ότι εφαρμόζεται μέθοδος εντοπισμού σφάλματος μετά την εκτέλεση κάθε κρίσιμης εργασίας συντήρησης· και

θ)

μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, διενεργεί γενικό έλεγχο για να διασφαλίσει ότι έχουν αφαιρεθεί από το αεροσκάφος ή το παρελκόμενό του εργαλεία, εξοπλισμός και οποιοδήποτε ξένο σώμα ή υλικό, καθώς και ότι όλες οι θυρίδες πρόσβασης, που αφαιρέθηκαν κατά τη συντήρηση, έχουν επανατοποθετηθεί.».

9)

Στη Μ.Α.403, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Μόνον το εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης, σύμφωνα με την M.A.801 στοιχείο β) σημεία 1 και 2, την M.A.801 στοιχεία γ) και δ) ή το παράρτημα II (Μέρος-145) επιτρέπεται να αποφασίσει, με χρήση των στοιχείων συντήρησης κατά την Μ.Α.401, εάν μια βλάβη του αεροσκάφους θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, και κατά συνέπεια να αποφασίσει πότε και ποιες ενέργειες αποκατάστασης της βλάβης θα γίνουν πριν από την επόμενη πτήση και ποιες ενέργειες αποκατάστασης μπορούν να αναβληθούν. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει όταν χρησιμοποιείται πίνακας ελάχιστου εξοπλισμού από τον κυβερνήτη ή από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό πιστοποίησης.

γ)

Οποιαδήποτε βλάβη του αεροσκάφους που δεν θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατόν από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά και εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται στα στοιχεία συντήρησης ή στον πίνακα ελάχιστου εξοπλισμού.».

10)

Στη Μ.Α.502, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α) και τη M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, η συντήρηση παρελκομένου, το οποίο είναι τοποθετημένο σε αεροσκάφος ELA1 ή έχει αφαιρεθεί από αυτό, εφόσον το αεροσκάφος χρησιμοποιείται από αερομεταφορείς άλλους από τους αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, και η οποία διενεργείται με βάση τα στοιχεία συντήρησης του παρελκομένου, επιτρέπεται να πραγματοποιείται από το προσωπικό πιστοποίησης, όπως ορίζεται στη M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, εξαιρουμένης:

1.

της γενικής επισκευής παρελκομένων πλην των κινητήρων και των ελίκων, και

2.

της γενικής επισκευής παρελκομένων κινητήρων και ελίκων αεροσκαφών άλλων από τα CS-VLA, CS-22 και LSA.

Η συντήρηση παρελκομένου που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο δ) δεν περιλαμβάνεται στην έκδοση του εντύπου 1 του EASA και υπόκειται στις απαιτήσεις διάθεσης του αεροσκάφους που προβλέπονται στην M.A.801.».

11)

Στην Μ.Α.504, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Τα παρελκόμενα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προσδιορίζονται και αποθηκεύονται σε ασφαλή χώρο, υπό τον έλεγχο εγκεκριμένου φορέα συντήρησης, έως ότου ληφθεί απόφαση για τη μελλοντική διάθεσή τους. Ωστόσο, για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και για αεροσκάφη άλλα από τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, το πρόσωπο ή ο φορέας που έχει δηλώσει το παρελκόμενο εκτός λειτουργίας μπορεί να μεταβιβάσει τη φύλαξή του, αφού διαπιστώσει ότι είναι εκτός λειτουργίας, στον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους, με την προϋπόθεση η εν λόγω μεταβίβαση καταγράφεται στο μητρώο του αεροσκάφους ή στο μητρώο του κινητήρα ή στο μητρώο του παρελκομένου.».

12)

Η M.A.601 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Μ.Α.601   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας φορέας για να θεωρηθεί κατάλληλος για την έκδοση ή την παράταση έγκρισης για τη συντήρηση αεροσκαφών άλλων από τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και παρελκομένων που είναι τοποθετημένα επ' αυτών και δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.».

13)

Η M.A.606 τροποποιείται ως εξής:

Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

Ο φορέας συντήρησης έχει επαρκές προσωπικό πιστοποίησης για την έκδοση πιστοποιητικών διάθεσης σε υπηρεσία αεροσκαφών και παρελκομένων κατά τις Μ.Α.612 και Μ.Α.613. Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014.».

14)

Στην Μ.Α.703, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Με επιφύλαξη του στοιχείου α), όσον αφορά τους αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, η έγκριση συνιστά μέρος του πιστοποιητικού του αερομεταφορέα που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή για το χρησιμοποιούμενο αεροσκάφος.».

15)

Στη Μ.Α.704 στοιχείο α), το σημείο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9.

τον κατάλογο των εγκεκριμένων προγραμμάτων συντήρησης αεροσκαφών, ή, για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, τον κατάλογο των προγραμμάτων “γενικής” και “βασικής” συντήρησης.».

16)

Η M.A.706 τροποποιείται ως εξής:

α)

Το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Όσον αφορά τους αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο υπόλογος διευθυντής που αναφέρεται στο στοιχείο α) είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει επίσης την εξουσία νομικού προσώπου προκειμένου να εξασφαλίζει ότι όλες οι πτητικές λειτουργίες που εκτελούνται από τον αερομεταφορέα μπορούν να χρηματοδοτούνται και να εκτελούνται σύμφωνα με πρότυπο που απαιτείται για την έκδοση πιστοποιητικού αερομεταφορέα.»·

β)

το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Ο υπόλογος διευθυντής αναθέτει σε διορισμένο υπάλληλο τον τομέα των αδειοδοτημένων αερομεταφορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την επίβλεψη των ενεργειών που σχετίζονται με τη διαρκή εμπορική αερομεταφορά, σύμφωνα με το στοιχείο γ).»·

γ)

το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ια)

Όσον αφορά τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη και τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο φορέας καθορίζει και ελέγχει την καταλληλότητα του προσωπικού που ασχολείται με τη διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, την αξιολόγηση αξιοπλοΐας και/ή τους ελέγχους ποιότητας, σύμφωνα με διαδικασία και πρότυπα αποδεκτά από την αρμόδια αρχή·».

17)

Η M.A.707 τροποποιείται ως εξής:

Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας, για να λάβει έγκριση διενέργειας επιθεωρήσεων της αξιοπλοΐας και, κατά περίπτωση, έκδοσης πτητικών αδειών, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για να εκδίδει πιστοποιητικά ή συστάσεις επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που αναφέρονται στην ενότητα Α τμήμα I και, αναλόγως, για να εκδίδει πτητικές άδειες σύμφωνα με τη M.A.711 στοιχείο γ):

1.

Για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, το εν λόγω προσωπικό διαθέτει:

α)

τουλάχιστον πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα, και·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή πτυχίο αεροναυτικής ή εθνικό ισότιμο πτυχίο, και·

γ)

επίσημη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση, και·

δ)

θέση στην ιεραρχία του εγκεκριμένου φορέα με ανάλογες αρμοδιότητες και

ε)

κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 1β επιτρέπεται να αντικατασταθεί από 5ετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 1 εδάφιο α).

2.

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, και τα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg και τα αερόστατα, το εν λόγω προσωπικό διαθέτει:

α)

τουλάχιστον τριετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα, και·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή πτυχίο αεροναυτικής ή εθνικό ισότιμο πτυχίο, και·

γ)

κατάλληλη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση, και·

δ)

θέση στην ιεραρχία του εγκεκριμένου φορέα με ανάλογες αρμοδιότητες και

ε)

Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2β επιτρέπεται να αντικατασταθεί από 5ετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2α.».

18)

Η παράγραφος Μ.A.708 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο στοιχείο β), το σημείο 2) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.

προσκομίζει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους και τις τροποποιήσεις του, εκτός εάν αυτό καλύπτεται από διαδικασία έμμεσης έγκρισης βάσει της M.A.302 στοιχείο γ), και για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 δίνει αντίγραφο του προγράμματος στον ιδιοκτήτη ή τον αρμόδιο αερομεταφορέα σύμφωνα με τη Μ.Α.201·»·

β)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

στην περίπτωση των σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών ή των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για εμπορικές ειδικευμένες αερομεταφορές, ή για εμπορικές μεταφορές ΕΦΕ, όταν ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεν έχει εγκριθεί κατάλληλα σύμφωνα με το Μέρος-145 ή τη Μ.Α. τμήμα-ΣΤ, ο φορέας σε συνεννόηση με τον φορέα εκμετάλλευσης συνάπτει γραπτή σύμβαση συντήρησης με φορέα εγκεκριμένο κατά το Μέρος-145 ή τη Μ.Α. τμήμα-ΣΤ ή με άλλον φορέα, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες που καθορίζονται στις Μ.Α.301-2, Μ.Α.301-3, Μ.Α.301-5 και Μ.Α.301-6, ώστε να εξασφαλίσει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης εντέλει από φορέα συντήρησης εγκεκριμένο κατά το Μέρος-145 ή τη Μ.Α. τμήμα-ΣΤ και να καθορίσει την υποστήριξη των διαδικασιών ποιότητας της Μ.Α.712 στοιχείο β).»·

γ)

προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ)

Με την επιφύλαξη του στοιχείου γ), η σύμβαση μπορεί να έχει τη μορφή μεμονωμένων εντολών εργασίας προς τον κατά το Μέρος-145 ή το Μέρος-Μ.Α. τμήμα-ΣΤ φορέα συντήρησης στην περίπτωση:

1.

αεροσκάφους που χρειάζεται μη προγραμματισμένη συντήρηση γραμμής,

2.

συντήρησης παρελκομένου, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης κινητήρων.».

19)

Στη Μ.Α.709, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μπορεί να καταρτίζει προγράμματα “βασικής” ή/και “γενικής” συντήρησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αρχική έγκριση ή/και η επέκταση του πεδίου της έγκρισης χωρίς να χρειάζονται οι συμβάσεις που αναφέρονται στο προσάρτημα I του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M). Τα εν λόγω προγράμματα “βασικής” ή/και “γενικής” συντήρησης δεν αποκλείουν ωστόσο την αναγκαιότητα κατάρτισης κατάλληλου προγράμματος συντήρησης αεροσκάφους με βάση τη M.A.302 σε εύθετο χρόνο πριν από την άσκηση των προνομίων που αναφέρονται στη M.A.711.».

20)

Στη Μ.Α.711 στοιχείο α), τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

να διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους, εξαιρουμένων των αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης.

2.

να διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους που χρησιμοποιείται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, όταν αυτό αναφέρεται ταυτόχρονα στο πιστοποιητικό έγκρισης και στο πιστοποιητικό αερομεταφορέα που διαθέτει.».

21)

Στη Μ.Α.712, τα στοιχεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

Στην περίπτωση αδειοδοτημένων αερομεταφορέων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, το σύστημα ποιότητας κατά Μ.Α. τμήμα Ζ ενσωματώνεται στο σύστημα ποιότητας του αερομεταφορέα.

στ)

Στην περίπτωση μικρού φορέα που δεν χειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους χρησιμοποιούμενου από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, το σύστημα ποιότητας είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τη διενέργεια οργανωτικής επιθεώρησης με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, εκτός εάν ο φορέας εκδίδει πιστοποιητικά επιθεώρησης για αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg πλην των αερόστατων. Εάν δεν υπάρχει σύστημα ποιότητας, ο φορέας δεν αναθέτει σε τρίτους εργασίες διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.».

22)

Στη M.A.801, τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«γ)

Κατά παρέκκλιση από τη M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2, για τα αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές ή σε εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες ή σε εμπορικές πτητικές λειτουργίες ΕΦΕ, οι σύνθετες εργασίες συντήρησης που αναφέρονται στο προσάρτημα VII είναι δυνατόν να διενεργούνται από προσωπικό πιστοποίησης όπως αναφέρεται στη M.A.801 στοιχείο β) σημείο 2·

δ)

κατά παρέκκλιση από τη M.A.801 στοιχείο β), σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, όταν ένα αεροσκάφος έχει προσγειωθεί σε τόπο όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένος φορέας συντήρησης δεόντως εγκεκριμένος με βάση το παρόν παράρτημα ή το παράρτημα II (Μέρος-145), ούτε κατάλληλο προσωπικό πιστοποίησης, ο ιδιοκτήτης επιτρέπεται να αναθέσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, με τουλάχιστον κατάλληλη τριετή πείρα συντήρησης και κάτοχο των ενδεδειγμένων προσόντων, τη συντήρηση σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει το τμήμα Δ του παρόντος παραρτήματος και τη διάθεση του αεροσκάφους σε λε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης:

1.

λαμβάνει και διατηρεί στα αρχεία του αεροσκάφους λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί και τα προσόντα του προσώπου που εξέδωσε την πιστοποίηση· και

2.

εξασφαλίζει ότι η συντήρηση επανελέγχεται και εγκρίνεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπως αναφέρεται στη M.A.801 στοιχείο β), ή από εγκεκριμένο φορέα σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα ΣΤ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), ή με το παράρτημα II (Μέρος-145) το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο όμως εντός 7 ημερών· και

3.

κοινοποιεί στο φορέα που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους για την ανάθεση της συντήρησής του σύμφωνα με την M.A.201 στοιχείο ε), ή την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, εντός 7 ημερών από την έκδοση εξουσιοδότησης πιστοποίησης.».

23)

Στη Μ.Α.803, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Για μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg, ανεμοπλάνα, μηχανοκίνητα ανεμοπλάνα ή αερόστατα, που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές ή σε εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες ή σε εμπορικές λειτουργίες ΕΦΕ, ο χειριστής-ιδιοκτήτης επιτρέπεται να εκδώσει πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία μετά από περιορισμένη συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη, όπως καθορίζεται στο προσάρτημα VIII.».

24)

Η M.A.901 τροποποιείται ως εξής:

α)

Τα στοιχεία γ), δ) και ε) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

Για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς αδειοδοτημένους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ο αναφερόμενος στο στοιχείο β) φορέας που διαχειρίζεται τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους, μπορεί, εάν εγκριθεί δεόντως, και τηρουμένου του στοιχείου ια):

1.

να εκδώσει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με την Μ.Α.710 και

2.

όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει, όταν το αεροσκάφος παρέμενε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να παρατείνει δύο φορές την ισχύ του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για περίοδο ενός έτους κάθε φορά·

δ)

Για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, τα οποία:

i)

δεν βρίσκονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον ή

ii)

των οποίων τη διαρκή αξιοπλοΐα διαχειρίζεται φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που δεν έχει το δικαίωμα να εκτελεί επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας,

το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας εκδίδεται από την αρμόδια αρχή μετά από επιτυχή αξιολόγηση που βασίζεται σε σύσταση εκ μέρους κατάλληλα εγκεκριμένου φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεόντως εγκεκριμένου σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), η οποία συνοδεύει την αίτηση από τον ιδιοκτήτη ή τον αερομεταφορέα. Η ανωτέρω σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας που εκτελείται σύμφωνα με την Μ.Α.710·

ε)

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς αδειοδοτημένους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 με MTOM έως και 2 730 kg, και τα αερόστατα, κάθε φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με την ενότητα A, τμήμα Ζ του παρόντος παραρτήματος (Μέρος-M), τον οποίο έχει καθορίσει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας, μπορεί, εφόσον έχει εγκριθεί δεόντως και τηρουμένου του στοιχείου ια):

1.

να εκδώσει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με την Μ.Α.710 και

2.

όσον αφορά τα πιστοποιητικά επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει, όταν το αεροσκάφος παρέμενε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, να παρατείνει δύο φορές την ισχύ του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για περίοδο ενός έτους κάθε φορά·»·

β)

το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ)

Κατά παρέκκλιση από τη M.A.901 στοιχεία ε) και θ) σημείο 2, για αεροσκάφη ELA1 που δεν χρησιμοποιούνται σε εμπορικές αερομεταφορές ή σε εμπορικές ειδικευμένες πτητικές λειτουργίες ή εμπορικές πτητικές λειτουργίες ΕΦΕ, το πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας επιτρέπεται επίσης να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή μετά από επιτυχή αξιολόγηση που βασίζεται σε σύσταση προσωπικού πιστοποίησης ρητά εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή και τηρουμένων των διατάξεων του παραρτήματος III (Μέρος-66), καθώς και των απαιτήσεων που καθορίζονται στη M.A.707 στοιχείο α) σημείο 2 περίπτωση α), η οποία συνοδεύει την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο αερομεταφορέας. Η ανωτέρω σύσταση βασίζεται σε επιθεώρηση της αξιοπλοΐας εκτελούμενη σύμφωνα με την M.A.710 και δεν εκδίδεται για περισσότερα από δύο διαδοχικά έτη·».

25)

Στη Μ.Α.105, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Προκειμένου να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ασφάλειας πτήσεων, οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν σε πρόγραμμα αμοιβαίας ανταλλαγής όλων των αναγκαίων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.».

26)

Οι M.B.303 και M.B.304 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μ.Β.303   Παρακολούθηση της διαρκούς αξιοπλοΐας αεροσκάφους

α)

Κάθε αρμόδια αρχή αναπτύσσει πρόγραμμα ελέγχου για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας με σκοπό την παρακολούθηση της κατάστασης της αξιοπλοΐας του στόλου των αεροσκαφών του νηολογίου της.

β)

Το πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους προϊόντων σε αεροσκάφη και καλύπτει όλες τις πτυχές των κρισίμων στοιχείων κινδύνου για την αξιοπλοΐα.

γ)

Με τον έλεγχο προϊόντων τίθενται δειγματοληπτικά σε δοκιμή τα πρότυπα αξιοπλοΐας που έχουν επιτευχθεί, βάσει των ισχυουσών απαιτήσεων, και εντοπίζονται τυχόν ευρήματα.

δ)

Τα τυχόν ευρήματα που εντοπίζονται κατηγοριοποιούνται βάσει των απαιτήσεων του παρόντος Μέρους και επιβεβαιώνονται γραπτώς στο πρόσωπο ή στον φορέα που είναι υπόλογοι σύμφωνα με τη Μ.Α.201. Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει διαδικασία για την ανάλυση των ευρημάτων ως προς τη σοβαρότητά τους για την ασφάλεια.

ε)

Η αρμόδια αρχή τηρεί αρχείο όλων των ευρημάτων και ενεργειών για το κλείσιμο υποθέσεων.

στ)

Όταν κατά τους ελέγχους των αεροσκαφών διαπιστωθούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το παρόν Μέρος ή κάθε άλλο Μέρος, το εν λόγω εύρημα αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που καθορίζεται στο αντίστοιχο Μέρος.

ζ)

Εφόσον απαιτείται για την ανάληψη κατάλληλης δράσης επιβολής, οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλες αρμόδιες αρχές για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνουν σύμφωνα με το στοιχείο στ).

Μ.Β.304   Ανάκληση και αναστολή ισχύος πιστοποιητικών

Η αρμόδια αρχή:

α)

αναστέλλει πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για εύλογη αιτία σε περίπτωση ενδεχόμενης απειλής για την ασφάλεια ή·

β)

αναστέλλει ή ανακαλεί την ισχύ πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας σύμφωνα με τη Μ.Β.903, σημείο 1.».

27)

Στη Μ.Α.701, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

Όσον αφορά τους αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή, μαζί με την αρχική αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αερομεταφορέα και, ενδεχομένως, για κάθε τροποποίηση που ζητείται και για κάθε τύπο αεροσκάφους το οποίο πρόκειται να εκτελέσει πτητική λειτουργία:

1.

το εγχειρίδιο διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας,

2.

τα προγράμματα συντήρησης αεροσκάφους του αερομεταφορέα,

3.

το τεχνικό μητρώο του αεροσκάφους,

4.

κατά περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές των συμβάσεων συντήρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και του εγκεκριμένου κατά το Μέρος-145 φορέα συντήρησης.».

28)

Στη Μ.Β.703, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Στην περίπτωση αερομεταφορέων αδειοδοτημένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο 14 του EASA ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό του αερομεταφορέα.»·

29)

Στη Μ.Β.902, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Η αρμόδια αρχή διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας για την εκτέλεση αυτών των επιθεωρήσεων.

1.

Για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς αδειοδοτημένους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, και τα αεροσκάφη με MTOM άνω των 2 730 kg, εξαιρουμένων των αερόστατων, το εν λόγω προσωπικό διαθέτει:

α)

τουλάχιστον πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα, και·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλη για την κατηγορία του αεροσκάφους (όταν το άρθρο 5 παράγραφος 6 παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς) ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο, και·

γ)

επίσημη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση, και·

δ)

θέση στην ιεραρχία με ανάλογες αρμοδιότητες.

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στη M.Β.902 στοιχείο β) σημείο 1β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από πενταετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στη M.Β.902 στοιχείο β) σημείο 1α.

2.

Για τα αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αδειοδοτημένους αερομεταφορείς σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, και τα αεροσκάφη με MTOM έως και 2 730 kg και τα αερόστατα, το εν λόγω προσωπικό διαθέτει:

α)

τουλάχιστον τριετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα, και·

β)

κατάλληλη άδεια σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) ή εθνικά αναγνωρισμένη ειδίκευση προσωπικού συντήρησης, κατάλληλη για την κατηγορία του αεροσκάφους (όταν το άρθρο 5 παράγραφος 6 παραπέμπει σε εθνικούς κανονισμούς) ή πτυχίο αεροναυτικής ή ισότιμο πτυχίο, και·

γ)

κατάλληλη εκπαίδευση στην αεροναυτική συντήρηση, και·

δ)

θέση στην ιεραρχία με ανάλογες αρμοδιότητες.

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία α) έως δ), η απαίτηση που καθορίζεται στη M.Β.902 στοιχείο β) σημείο 2β είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από τετραετή πείρα στη διαρκή αξιοπλοΐα επιπροσθέτως όσων ήδη απαιτούνται στη M.Β.902 στοιχείο β) σημείο 2α.».

30)

Το προσάρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Προσάρτημα I

Σύμβαση διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας

1.

Όταν ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας σύμφωνα με τη Μ.Α.201 αναθέτει με σύμβαση σε φορέα διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένο κατά το μέρος-Μ τμήμα-Ζ (φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας — CAMO) τη διεξαγωγή εργασιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, υποβάλλεται αντίγραφο της σύμβασης από τον ιδιοκτήτη/αερομεταφορέα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης, αφού υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

2.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τις απαιτήσεις του Μέρους-Μ και ορίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ως προς τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους.

3.

Περιλαμβάνει τουλάχιστον:

τον αριθμό νηολογίου του αεροσκάφους,

τον τύπο του αεροσκάφους,

τον αριθμό σειράς του αεροσκάφους,

το όνομα ή τα λεπτομερή στοιχεία της εταιρείας του ιδιοκτήτη ή του καταχωρισμένου μισθωτή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης,

τα στοιχεία του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO), συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης,

τον τύπο της πτητικής λειτουργίας.

4.

Δηλώνει τα ακόλουθα:

“Ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας αναθέτει στον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, την εκπόνηση προγράμματος συντήρησης που θα εγκρίνει η αρμόδια αρχή όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη Μ.1, και την οργάνωση της συντήρησης του αεροσκάφους σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα συντήρησης.

Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, τα δύο μέρη δεσμεύονται να ακολουθούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που ορίζει.

Ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας δηλώνει, εξ όσων γνωρίζει, ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν στον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι ακριβείς και ότι δεν θα επέλθουν μεταβολές στο αεροσκάφος χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους δεν συμμορφωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα σύμβαση, η σύμβαση καθίσταται άκυρη. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για κάθε εργασία που αφορά τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους νηολόγησης εντός δύο εβδομάδων.”.

5.

Όταν ο ιδιοκτήτης/αερομεταφορέας σύμφωνα με τη Μ.Α.201 συνάπτει σύμβαση με φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας, οι υποχρεώσεις κάθε συμβαλλομένου μέρους επιμερίζεται ως εξής:

5.1.

Υποχρεώσεις του φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας:

1.

ο τύπος του αεροσκάφους περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισής του,

2.

τηρεί τους όρους διατήρησης της διαρκούς αξιοπλοΐας που απαριθμούνται κατωτέρω:

α)

καταρτίζει πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου κάθε σχετικού προγράμματος αξιοπιστίας, αναλόγως·

β)

δηλώνει τις εργασίες συντήρησης (στο πρόγραμμα συντήρησης) που μπορεί να εκτελέσει ο χειριστής-ιδιοκτήτης σύμφωνα με την M.A.803 στοιχείο γ)·

γ)

αναλαμβάνει να οργανώσει την έγκριση του προγράμματος συντήρησης του αεροσκάφους·

δ)

μόλις εγκριθεί το πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους, παραδίδει αντίγραφό του στον ιδιοκτήτη/αερομεταφορέα·

ε)

αναλαμβάνει να οργανώσει επιθεώρηση μετάβασης από το προηγούμενο πρόγραμμα συντήρησης του αεροσκάφους στο νέο·

στ)

φροντίζει ώστε όλη η συντήρηση να εκτελεστεί από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης·

ζ)

διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται όλες οι σχετικές οδηγίες αξιοπλοΐας·

η)

φροντίζει για την αποκατάσταση, από εγκεκριμένο φορέα συντήρησης, όλων των ελαττωμάτων που έχουν διαπιστωθεί σε επιθεωρήσεις αξιοπλοΐας ή έχουν αναφερθεί από τον ιδιοκτήτη, συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των οδηγιών αξιοπλοΐας, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και την εφαρμογή των απαιτήσεων που αφορούν την επιθεώρηση των παρελκομένων·

θ)

ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη κάθε φορά που το αεροσκάφος πρέπει να παραδοθεί σε εγκεκριμένο φορέα συντήρησης·

ι)

διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά αρχεία·

ια)

αρχειοθετεί όλα τα τεχνικά αρχεία·

3.

οργανώνει την έγκριση των μετατροπών στο αεροσκάφος σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, πριν πραγματοποιηθούν·

4.

οργανώνει την έγκριση κάθε επισκευής του αεροσκάφους σύμφωνα με το παράρτημα I (Μέρος-21) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012, πριν πραγματοποιηθεί·

5.

ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν ο ιδιοκτήτης δεν παραδώσει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης όπως έχει ζητήσει ο εγκεκριμένος φορέας·

6.

ειδοποιεί την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εάν η παρούσα σύμβαση δεν τηρήθηκε·

7.

διασφαλίζει ότι η επιθεώρηση αξιοπλοΐας του αεροσκάφους εκτελείται όταν χρειάζεται, διασφαλίζει δε ότι εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας ή αποστέλλεται σύσταση προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης·

8.

αποστέλλει, εντός 10 ημερών, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης αντίγραφο του πιστοποιητικού επιθεώρησης της αξιοπλοΐας που έχει εκδώσει ή επεκτείνει·

9.

προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς·

10.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

5.2.

Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη/αερομεταφορέα:

1.

κατανοεί τις βασικές αρχές του εγκεκριμένου προγράμματος συντήρησης·

2.

κατανοεί τις βασικές αρχές του παραρτήματος (Μέρος-Μ)·

3.

παραδίδει το αεροσκάφος στον εγκεκριμένο φορέα συντήρησης με τον οποίον είναι συμβεβλημένος ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας στον συγκεκριμένο χρόνο που έχει καθορίσει ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας·

4.

δεν τροποποιεί το αεροσκάφος χωρίς να συμβουλευτεί πρώτα τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας·

5.

γνωστοποιεί στον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας όλη τη συντήρηση που εκτελέστηκε εκτάκτως χωρίς να λάβει γνώση ο φορέας διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας και χωρίς τον έλεγχό του·

6.

αναφέρει στον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας μέσω του τεχνικού μητρώου όλα τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τις πτητικές λειτουργίες·

7.

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την καταγγελία της παρούσας σύμβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο·

8.

γνωστοποιεί στον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης την πώληση του αεροσκάφους·

9.

προβαίνει σε αναφορά όλων των συμβάντων όπως επιβάλλεται από τους σχετικούς κανονισμούς·

10.

ενημερώνει τακτικά τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας για τις ώρες πτήσης του αεροσκάφους και για οποιαδήποτε άλλα στοιχεία χρήσης του, όπως έχει συμφωνηθεί με τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας·

11.

καταχωρίζει το πιστοποιητικό διάθεσης σε λειτουργία στα μητρώα όπως αναφέρεται στην M.A.803 στοιχείο δ) όταν εκτελεί συντήρηση χειριστή-ιδιοκτήτη χωρίς να υπερβαίνει τα όρια των εργασιών συντήρησης που έχουν δηλωθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης όπως καθορίζεται στην M.A.803 στοιχείο γ)·

12.

ενημερώνει τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας το αργότερο εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης χειριστή-ιδιοκτήτη σύμφωνα με τη M.A.305 στοιχείο α).».

31)

Το προσάρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Προσάρτημα VI

Έγκριση φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας κατά το παράρτημα I (Μέρος-M) τμήμα Ζ

Image

Image

».

32)

Στο προσάρτημα VIII: Περιορισμένη συντήρηση από τον χειριστή-ιδιοκτήτη, το σημείο 1 του στοιχείου β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

αποτελεί κρίσιμη εργασία συντήρησης».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα IΙ (Μέρος-145) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Ο πίνακας περιεχομένων τροποποιείται ως εξής:

α)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 145.A.48:

«145.A.48

Αποτελεσματικότητα της συντήρησης»·

2)

Στην παράγραφο 145.A.30, τα στοιχεία η) και θ) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«η)

Ο φορέας που εκτελεί συντήρηση αεροσκαφών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο στοιχείο ι):

1.

στην περίπτωση συντήρησης βάσης σύνθετων μηχανοκίνητων αεροσκαφών, διαθέτει προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ικανότητα σε τύπο αεροσκάφους κατηγορίας C, σύμφωνα με το Μέρος-66 και την 145.Α.35. Επιπλέον, ο φορέας διαθέτει επαρκές προσωπικό με ικανότητα σε τύπο αεροσκάφους των κατηγοριών Β1 και Β2 κατά περίπτωση σύμφωνα με το Μέρος-66 και την 145.Α.35 για την υποστήριξη του ανωτέρω προσωπικού πιστοποίησης κατηγορίας C.

i)

Το προσωπικό υποστήριξης των κατηγοριών Β1 και Β2 διασφαλίζει ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι σχετικές εργασίες ή επιθεωρήσεις στο απαιτούμενο επίπεδο προτού το προσωπικό της κατηγορίας C εκδώσει το πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία.

ii)

Ο φορέας διατηρεί μητρώο του ανωτέρω προσωπικού υποστήριξης των κατηγοριών Β1 και Β2.

iii)

Το προσωπικό πιστοποίησης της κατηγορίας C διασφαλίζει ότι έχει επιτευχθεί συμμόρφωση με το στοιχείο i) και ότι όλες οι εργασίες που απαιτούνται από τον αερομεταφορέα έχουν ολοκληρωθεί κατά τον συγκεκριμένο έλεγχο ή σύνολο εργασιών συντήρησης βάσης και επιπλέον αξιολογεί την επίδραση τυχόν εργασιών που δεν εκτελέστηκαν με σκοπό είτε την προβολή απαίτησης για την εκτέλεσή τους, είτε τη συμφωνία με τον αερομεταφορέα για την αναβολή της συγκεκριμένης εργασίας έως τον επόμενο προγραμματισμένο έλεγχο ή χρονικό όριο.

2.

στην περίπτωση συντήρησης βάσης αεροσκαφών άλλων από σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, διαθέτει είτε:

i)

προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ικανότητα σε τύπο αεροσκάφους των κατηγοριών Β1, Β2 και Β3, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το παράρτημα III (Μέρος-66) και την 145.Α.35, ή

ii)

προσωπικό πιστοποίησης με την κατάλληλη ικανότητα σε τύπο αεροσκάφους κατηγορίας C, το οποίο υποβοηθείται από το προσωπικό υποστήριξης που περιγράφεται στην 145.A.35 στοιχείο α) περίπτωση i).

θ)

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014.».

3)

Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 145.A.48:

«145.A.48   Αποτελεσματικότητα της συντήρησης

Ο οργανισμός καθιερώνει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι:

α)

μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, διενεργείται γενικός έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι έχουν αφαιρεθεί από το αεροσκάφος ή το παρελκόμενό του εργαλεία, εξοπλισμό και οποιοδήποτε ξένο σώμα ή υλικό, καθώς και ότι όλες οι θυρίδες πρόσβασης, που αφαιρέθηκαν κατά τη συντήρηση, έχουν επανατοποθετηθεί·

β)

εφαρμόζεται μέθοδος εντοπισμού σφάλματος μετά την εκτέλεση κάθε κρίσιμης εργασίας συντήρησης·

γ)

ελαχιστοποιείται αφενός ο κίνδυνος πολλαπλών σφαλμάτων κατά τη συντήρηση και αφετέρου ο κίνδυνος επανάληψης σφαλμάτων σε ταυτόσημες εργασίες συντήρησης· και

δ)

γίνεται εκτίμηση της ζημιάς και οι τροποποιήσεις και οι επισκευές εκτελούνται με τη χρήση στοιχείων που καθορίζονται στη Μ.Α.304.»·

4)

Στην παράγραφο 145.A.65, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

Ο φορέας καθιερώνει διαδικασίες αποδεκτές από την αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα και την ανθρώπινη απόδοση, ώστε να εξασφαλίσει ορθές πρακτικές συντήρησης και συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στις 145.A.25 έως 145.A.95. Οι διαδικασίες δυνάμει του παρόντος στοιχείου:

1.

διασφαλίζουν ότι έχει συμφωνηθεί σαφής εντολή ή σύμβαση εργασιών μεταξύ του φορέα και του φορέα που ζητεί τη συντήρηση, στην οποία καθορίζεται με σαφήνεια το είδος της συντήρησης που πρέπει να διενεργηθεί, ώστε τα αεροσκάφη και τα παρελκόμενά τους να μπορούν να διατίθενται σε υπηρεσία σύμφωνα με την 145.Α.50· και

2.

καλύπτουν όλες τις πτυχές εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής και του ελέγχου εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και του καθορισμού των προτύπων, σύμφωνα με τα οποία ο φορέας σκοπεύει να εκτελέσει τις εργασίες.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Το παράρτημα III (Μέρος-66) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην 66.Α.30 στοιχείο α), τα σημεία 3) και 4) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.

για την κατηγορία C σχετικά με τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη:

i)

τριών ετών πείρα άσκησης των δικαιωμάτων της κατηγορίας Β1.1, Β1.3 ή Β2 σε σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή ως προσωπικό υποστήριξης σύμφωνα με την 145.A.35 ή συνδυασμό και των δύο· ή

ii)

πέντε ετών πείρα άσκησης των δικαιωμάτων της κατηγορίας Β1.2 ή Β1.4 σε σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή ως προσωπικό υποστήριξης σύμφωνα με την 145.A.35 ή συνδυασμό και των δύο·

4.

τριών ετών πείρα άσκησης των δικαιωμάτων της κατηγορίας Β1 ή B2 σε αεροσκάφη άλλα από τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη ή ως προσωπικό υποστήριξης σύμφωνα με την 145.A.35 ή συνδυασμό και των δύο·».

2)

Στην παράγραφο 66.A.70, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο γ), για αεροσκάφη που δεν χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς αδειοδοτημένους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 άλλα από τα σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, το πτυχίο συντήρησης αεροσκαφών περιέχει περιορισμούς σύμφωνα με την 66.A.50, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παραμένουν ίδια τα δικαιώματα προσωπικού πιστοποίησης που ισχύουν στο κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και τα δικαιώματα του μετατραπέντος πτυχίου συντήρησης αεροσκάφους του Μέρους-66.».

3)

Το προσάρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Προσάρτημα V

Έντυπο αίτησης – έντυπο 19 του EASA:

Image

Image

».

4)

Το προσάρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

Προσάρτημα VI

Άδεια φορέα συντήρησης που αναφέρεται στο παράρτημα III (Μέρος-66):

Image

Image

».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Το ακόλουθο παράρτημα Vα (Μέρος-Τ) προστίθεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα

ΜΕΡΟΣ-Τ

Περιεχόμενα

Τ.1

Αρμόδια Αρχή

Ενότητα Α —

Τεχνικές απαιτήσεις

Τμήμα A —

ΓΕΝΙΚΑ

Τ.Α.101

Πεδίο εφαρμογής

Τμήμα Β —

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τ.A.201

Καθήκοντα

Τμήμα Ε —

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τμήμα Ζ —

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ-Μ) ΤΜΗΜΑ Ζ

Τ.Α.701

Πεδίο εφαρμογής

T.A.704

Εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας

T.A.706

Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

T.A.708

Διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας

Τ.Α.709

Τεκμηρίωση

T.A.711

Δικαιώματα

T.A.712

Σύστημα ποιότητας

T.A.714

Τήρηση αρχείων

T.A.715

Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης

T.A.716

Ευρήματα

Ενότητα B —

Διαδικασίες για τις αρμόδιες αρχές

Τμήμα A —

ΓΕΝΙΚΑ

T.B.101

Πεδίο εφαρμογής

T.B.102

Αρμόδια αρχή

T.B.104

Τήρηση αρχείων

Τμήμα Β —

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

T.B.201

Ευθύνες

T.B.202

Ευρήματα

Τμήμα Ζ —

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ-Μ) ΤΜΗΜΑ Ζ

T.B.704

Διαρκής εποπτεία

T.B.705

Ευρήματα

Τ.1   Αρμόδια Αρχή

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η αρμόδια αρχή για την εποπτεία του αεροσκάφους και των φορέων είναι η αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό αερομεταφορέα στον αερομεταφορέα.

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A

ΓΕΝΙΚΑ

T.A.101   Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαρκής αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) εξακολουθεί να πληροί τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.

Επίσης καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται από τα πρόσωπα και τους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας και τη συντήρηση των εν λόγω αεροσκαφών.

ΤΜΗΜΑ Β

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑ

T.A.201   Καθήκοντα

1.

Ο αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος για την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και διασφαλίζει ότι δεν χρησιμοποιείται, εκτός εάν:

α)

το αεροσκάφος διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί από τον Οργανισμό·

β)

το αεροσκάφος είναι αξιόπλοο·

γ)

το αεροσκάφος διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παράρτημα 8 του ΔΟΠΑ·

δ)

η συντήρηση του αεροσκάφους εκτελείται σύμφωνα με πρόγραμμα συντήρησης που πληροί τις απαιτήσεις του κράτους νηολόγησης και τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος 6 του ΔΟΠΑ·

ε)

οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία η οποία επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους αποκατασταθεί με πρότυπο αποδεκτό από το κράτος νηολόγησης·

στ)

το αεροσκάφος πληροί τα κάτωθι, εφόσον ισχύουν:

i)

οδηγία αξιοπλοΐας ή απαίτηση διαρκούς αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από το κράτος νηολόγησης· και

ii)

υποχρεωτική πληροφορία ασφάλειας που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αξιοπλοΐας·

ζ)

εάν η διάθεση σε υπηρεσία έχει εκδοθεί για το αεροσκάφος μετά τη συντήρησή του από εξειδικευμένους φορείς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους νηολόγησης. Η υπογεγραμμένη διάθεση σε υπηρεσία περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα βασικά στοιχεία της συντήρησης που έχει εκτελεστεί.

η)

το αεροσκάφος υποβάλλεται σε έλεγχο, με προ πτήσεως επιθεώρηση, πριν από κάθε πτήση

θ)

όλες οι μετατροπές και επισκευές πληρούν τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας που έχει θεσπίσει το κράτος νηολόγησης

ι)

τα ακόλουθα αρχεία του αεροσκάφους είναι διαθέσιμα έως ότου οι πληροφορίες που περιέχουν αντικατασταθούν από νέες πληροφορίες, ισοδύναμες προς το πεδίο εφαρμογής και τα στοιχεία, αλλά όχι λιγότερο από 24 μήνες:

1.

ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας (ώρες, κύκλος και ημερολογιακός χρόνος) του αεροσκάφους και όλων των παρελκομένων του περιορισμένης διάρκειας ζωής·

2.

η τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις σύμφωνα με την Τ.Α.201 σημείο 1) στοιχείο στ)·

3.

η τρέχουσα κατάσταση συμμόρφωσης προς το πρόγραμμα συντήρησης·

4.

η τρέχουσα κατάσταση των μετατροπών και επισκευών, μαζί με τις κατάλληλες λεπτομέρειες και τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το κράτος νηολόγησης.

2.

Τα καθήκοντα που ορίζονται στην T.A.201 σημείο 1) ελέγχονται από φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας του αερομεταφορέα. Για τον σκοπό αυτόν, ο φορέας συμμορφώνεται προς τις συμπληρωματικές απαιτήσεις του Τ.Α. Τμήμα Ζ

3.

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας που αναφέρεται στο σημείο (2), εξασφαλίζουν ότι η διατήρηση και η θέση του αεροσκάφους εκτελούνται από φορέα συντήρησης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του τμήματος E. Για το σκοπό αυτό, όταν ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας δεν πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος Ε, καταρτίζει σύμβαση με τους εν λόγω οργανισμούς.

ΤΜΗΜΑ E

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος και τα παρελκόμενά του συντηρούνται από φορείς που συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

Ο φορέας διαθέτει έγκριση φορέα συντήρησης που έχει εκδοθεί ή είναι αποδεκτή από το κράτος νηολόγησης.

2.

Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης του φορέα περιλαμβάνει την κατάλληλη ικανότητα του αεροσκάφους ή/και των παρελκομένων του.

3.

Ο φορέας έχει θεσπίσει σύστημα αναφοράς περιστατικών το οποίο διασφαλίζει ότι κάθε διαπιστωθείσα κατάσταση αεροσκάφους ή παρελκομένου η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων αναφέρεται στον αερομεταφορέα, στην αρμόδια αρχή του αερομεταφορέα, στον αερομεταφορέα που είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό τύπου ή τον συμπληρωματικό σχεδιασμό τύπου, και στον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας.

4.

Ο φορέας έχει συντάξει εγχειρίδιο του φορέα, το οποίο παρέχει περιγραφή όλων των διαδικασιών του φορέα.

ΤΜΗΜΑ Ζ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ-Μ) ΤΜΗΜΑ Ζ

T.A.701   Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται επιπλέον των απαιτήσεων του Μέρους-Μ τμήμα Ζ από φορέα εγκεκριμένο σύμφωνα με το Μέρος-Μ τμήμα Ζ για τον έλεγχο των καθηκόντων που αναφέρονται στην T.A.201.

T.A.704   Εγχειρίδιο λειτουργιών διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας

Επιπροσθέτως των απαιτήσεων της M.A.704, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το μέρος-T.

T.A.706   Απαιτήσεις που αφορούν το προσωπικό

Επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.706 και της M.A.706 στοιχείο γ) και δ) το προσωπικό έχει επαρκή γνώση των ισχυόντων κανονισμών τρίτων χωρών.

T.A.708   Διαχείριση διαρκούς αξιοπλοΐας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της M.A.708, όσον αφορά τα αεροσκάφη υπό διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους-Τ, ο εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας:

α)

διασφαλίζει ότι το αεροσκάφος οδηγείται σε φορέα συντήρησης όποτε είναι αναγκαίο·

β)

διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης·

γ)

διασφαλίζει την εφαρμογή των υποχρεωτικών πληροφοριών σύμφωνα με την T.A.201 σημείο 1) στοιχείο στ)·

δ)

διασφαλίζει ότι όλα τα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την προγραμματισμένη συντήρηση ή αναφέρονται στον φορέα, αποκαθίστανται από τον φορέα συντήρησης σύμφωνα με τα στοιχεία συντήρησης που είναι αποδεκτά από το κράτος νηολόγησης·

ε)

συντονίζει την προγραμματισμένη συντήρηση, την εφαρμογή των υποχρεωτικών πληροφοριών σύμφωνα με την Τ.Α.201 σημείο 1) στοιχείο στ), την αντικατάσταση των ανταλλακτικών με πεπερασμένη διάρκεια ζωής και την επιθεώρηση των παρελκομένων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτελούνται με σωστό τρόπο·

στ)

διαχειρίζεται και αρχειοθετεί τα αρχεία διαρκούς αξιοπλοΐας που απαιτούνται από την Τ.Α.201 σημείο 1) στοιχείο ι)·

ζ)

διασφαλίζει ότι οι μετατροπές και οι επισκευές έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους νηολόγησης.

T.A.709   Τεκμηρίωση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της M.A.709 στοιχεία α) και β), για κάθε αεροσκάφος υπό διαχείριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μέρους-Τ, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διατηρεί και κάνει χρήση των εφαρμοστέων στοιχείων συντήρησης που είναι αποδεκτά από το κράτος νηολόγησης.

T.A.711   Δικαιώματα

Φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας εγκεκριμένος σύμφωνα με το μέρος-Μ τμήμα Ζ επιτρέπεται να εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στην T.A.708 για τα αεροσκάφη που περιλαμβάνονται στο οικείο πιστοποιητικό αερομεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας έχει καθιερώσει διαδικασίες εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με το Μέρος-T.

T.A.712   Σύστημα ποιότητας

Επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Α.712, ο φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας διασφαλίζει ότι με το σύστημα ποιότητας παρακολουθείται εάν όλες οι δραστηριότητες βάσει του παρόντος τμήματος εκτελούνται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες.

T.A.714   Τήρηση αρχείων

Επιπλέον των απαιτήσεων της M.A.714 α), ο φορέας τηρεί τα αρχεία που απαιτούνται από την T.A.201 σημείο 1) στοιχείο ι).

T.A.715   Συνέχιση της ισχύος της έγκρισης

Επιπλέον των όρων της M.A.715 στοιχείο α) όσον αφορά τον φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας σύμφωνα με το παρόν τμήμα, η έγκριση εξακολουθεί να ισχύει εφόσον:

α)

ο φορέας συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις του Μέρους-T· και

β)

ο φορέας διασφαλίζει ότι σε κάθε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα αεροσκάφη ή τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δραστηριοτήτων που ανατίθενται μέσω υπεργολαβίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το παρόν μέρος.

T.A.716   Ευρήματα

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των ευρημάτων σύμφωνα με την Τ.Β.705, η έγκριση φορέα διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας καθορίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός της περιόδου που συμφωνείται με την εν λόγω αρχή.

ΤΜΉΜΑ B

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑ A

ΓΕΝΙΚΑ

T.B.101   Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενότητα καθορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις διαδικασίες εφαρμογής και επιβολής της Ενότητας Α του παρόντος Μέρους-Τ.

T.B.102   Αρμόδια αρχή

1.   Γενικά

Το κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή στην οποία αναθέτει αρμοδιότητες όπως ορίζεται στην Τ.1. Η εν λόγω αρμόδια αρχή καθιερώνει γραπτές διαδικασίες και οργανωτική δομή.

2.   Πόροι

Ο αριθμός του προσωπικού επαρκεί για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που αναφέρονται διεξοδικά στην παρούσα ενότητα.

3.   Προσόντα και εκπαίδευση

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στις δραστηριότητες του Μέρους-Τ έχει τα κατάλληλα προσόντα και τις αναγκαίες γνώσεις, πείρα καθώς και την αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση για την εκτέλεση των ανατιθέμενων σε αυτό καθηκόντων.

4.   Διαδικασίες

Η αρμόδια αρχή καθιερώνει διαδικασίες για τον λεπτομερή τρόπο συμμόρφωσης με το παρόν μέρος.

T.B.104   Τήρηση αρχείων

1.

Ισχύουν οι απαιτήσεις της Μ.Β.104 στοιχεία α), β) και γ) του παραρτήματος I.

2.

Τα αρχεία επιτήρησης κάθε αεροσκάφους περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αντίγραφα:

α)

των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του αεροσκάφους,

β)

όλης της σχετικής με το αεροσκάφος αλληλογραφίας,

γ)

των εκθέσεων κάθε επιθεώρησης και ελέγχου που έχει εκτελεστεί στο αεροσκάφος,

δ)

λεπτομερή στοιχεία τυχόν εξαιρέσεων και μέτρων επιβολής.

3.

Όλα τα αρχεία που καθορίζονται στην Τ.Β.104 τίθενται, μετά από αίτηση, στη διάθεση άλλου κράτους μέλους, του Οργανισμού ή του κράτους νηολόγησης.

4.

Τα αρχεία που καθορίζονται στο σημείο 2) τηρούνται έως και 4 έτη μετά το τέλος της περιόδου μίσθωσης χωρίς πλήρωμα.

T.B.105   Αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών

Ισχύουν οι απαιτήσεις της Μ.Β.105 του παραρτήματος I.

ΤΜΗΜΑ Β

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

T.B.201   Καθήκοντα

1.

Οι αρμόδιες αρχές που καθορίζονται στο Τ.1 είναι υπεύθυνες για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων αεροσκαφών, προκειμένου να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος Μέρους.

2.

Η αρμόδια αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις και έρευνες πριν από την έγκριση της συμφωνίας μίσθωσης χωρίς πλήρωμα σύμφωνα με την ARO.OPS.110 στοιχείο α) σημείο 1), για να επαληθεύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της T.A.201.

3.

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει τον συντονισμό με το κράτος νηολόγησης, όπως είναι απαραίτητο για την άσκηση των εποπτικών ευθυνών των αεροσκαφών που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα Vα (Μέρος-Τ).

T.B.202   Ευρήματα

1.

Εύρημα επιπέδου 1 είναι κάθε σημαντική έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Μέρους-Τ η οποία υποβαθμίζει το πρότυπο ασφάλειας και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων.

2.

Εύρημα επιπέδου 2 είναι κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Μέρους-Τ η οποία υποβαθμίζει το πρότυπο ασφάλειας και πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων.

3.

Όταν, κατά την επιθεώρηση, έρευνα και εποπτεία αεροσκαφών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαπιστωθεί εύρημα, η αρμόδια αρχή:

α)

λαμβάνει κάθε μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης απογείωσης αεροσκαφών, για να αποτρέψει τη συνέχιση της παράβασης,

β)

απαιτεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων ανάλογων της φύσης του ευρήματος.

4.

Για εύρημα επιπέδου 1, η αρμόδια αρχή ζητεί την ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων πριν από την πραγματοποίηση άλλης πτήσης και ενημερώνει το κράτος νηολόγησης.

ΤΜΗΜΑ Ζ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΜΕΡΟΣ-Μ) ΤΜΗΜΑ Ζ

T.B.702   Αρχική έγκριση

Επιπλέον των απαιτήσεων της M.B.702, όταν το εγχειρίδιο διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας του φορέα περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διαχείριση της διαρκούς αξιοπλοΐας των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω διαδικασίες είναι σύμφωνες με το Μέρος-T και επαληθεύει ότι ο φορέας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Μέρους-Τ.

T.B.704   Διαρκής επιτήρηση

Επιπλέον των απαιτήσεων της M.B.704, ελέγχεται ανά περίοδο 24 μηνών σχετικό δείγμα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) και τελούν υπό τη διαχείριση του φορέα.

T.B.705   Ευρήματα

Επιπλέον των απαιτήσεων της Μ.Β.705, για φορείς που διαχειρίζονται τη διαρκή αξιοπλοΐα των αεροσκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β), η αρμόδια αρχή προβαίνει επίσης σε μέτρα όταν κατά τους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις διαδρόμου ή με άλλο τρόπο διαπιστωθούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του μέρους-Τ.».


17.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/49


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1537 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


Διορθωτικά

17.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 241/51


Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/131 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23 της 29ης Ιανουαρίου 2015 )

Στα Περιεχόμενα και στη σελίδα 1, στον τίτλο:

αντί:

«Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/131 της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες»

διάβαζε:

«Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/131 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες».

Στη σελίδα 2, στην τελική διατύπωση, στην ημερομηνία:

αντί:

«Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2015.»

διάβαζε:

«Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2015.».