ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

58ό έτος
1 Απριλίου 2015


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/537 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση λακών αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (Ε 120) σε διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ( 1 )

1

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/538 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (Ε 210 — 213) σε μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη ( 1 )

4

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/539 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την έγκριση ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών, και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 ( 1 )

7

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/540 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

11

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση (ΕΕ) 2015/541 του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2015, για την κατάργηση της απόφασης 2011/492/ΕΕ σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ

13

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2015 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας, της 20ής Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του πίνακα III και του πίνακα IV στοιχείο β) του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, όσον αφορά τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα [2015/542]

16

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/537 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαρτίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση λακών αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (Ε 120) σε διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(2)

Ο ενωσιακός κατάλογος προσθέτων τροφίμων μπορεί να επικαιροποιείται σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε ύστερα από αίτηση.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), στη γνώμη της, της 22ας Μαΐου 2008 (3), συνέστησε τη μείωση του ανεκτού ορίου εβδομαδιαίας πρόσληψης (ΑΟΕΠ) για το αργίλιο σε 1 mg/kg σωματικού βάρους ανά εβδομάδα. Επιπλέον, η Αρχή θεώρησε ότι γενικά υπήρξε υπέρβαση του αναθεωρημένου ΑΟΕΠ για τους καταναλωτές μεγάλων ποσοτήτων, ιδίως τα παιδιά, σε σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διασφαλιστεί ότι δεν γίνεται υπέρβαση του αναθεωρημένου ΑΟΕΠ, οι όροι χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των προσθέτων τροφίμων που περιέχουν αργίλιο, μεταξύ των οποίων οι λάκες αργιλίου, τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής (4).

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 380/2012 προβλέπει ότι οι λάκες αργιλίου που παρασκευάζονται από όλες τις χρωστικές ουσίες που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του μέρους Β του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 επιτρέπονται έως την 31η Ιουλίου 2014. Από την 1η Αυγούστου 2014 επιτρέπονται μόνον οι λάκες αργιλίου που παρασκευάζονται από τις χρωστικές που απαριθμούνται στον πίνακα 3 του μέρους Α του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 και μόνον στις κατηγορίες τροφίμων για τις οποίες προβλέπονται ρητώς στο μέρος Ε του εν λόγω παραρτήματος διατάξεις σχετικά με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια αργιλίου προερχόμενου από λάκες.

(5)

Αίτηση για την επέκταση της χρήσης λακών αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (Ε 120) σε διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς υποβλήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2013 και γνωστοποιήθηκε στα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008. Με την αίτηση αυτή ζητήθηκε να καθοριστεί το ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται απ' τις λάκες αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες στα εν λόγω τρόφιμα. Η επέκταση της χρήσης ζητήθηκε για τα διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που δεν προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά. Κατά την εξέταση της αίτησης, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε πιθανή έκθεση στο αργίλιο, ώστε να μην υπονομευθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 380/2012.

(6)

Στις λάκες αργιλίου από χρωστικές ύλες η χρωστική καθίσταται αδιάλυτη και λειτουργεί διαφορετικά από ό,τι η ισοδύναμή της χρωστική (π.χ. παρουσιάζει βελτιωμένη διαύγεια, καλύτερο pH και μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα, εμποδίζει τη διάχυση των χρωμάτων και επιτρέπει διαφορετικές αποχρώσεις των χρωμάτων βαφής), πράγμα το οποίο καθιστά τη λάκα κατάλληλη για ορισμένες ειδικές τεχνικές εφαρμογές. Οι λάκες αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες ενδείκνυνται για την κάλυψη της τεχνολογικής ανάγκης για θερμικά επεξεργασμένα υγρά διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

(7)

Τα διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής (5) ως κατηγορία τροφίμων ειδικής επεξεργασίας ή σύνθεσης προοριζομένων για ειδική διατροφή τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική επίβλεψη. Τα τρόφιμα αυτά προορίζονται για την αποκλειστική ή μερική διατροφή ασθενών των οποίων η ικανότητα λήψης, πέψης, απορρόφησης, μεταβολισμού ή απέκκρισης συνήθων ειδών διατροφής ή ορισμένων θρεπτικών στοιχείων ή μεταβολιτών αυτών έχει περιοριστεί, υποβαθμιστεί ή διαταραχθεί, ή των οποίων η κατάσταση της υγείας συνεπάγεται ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απλή τροποποίηση του συνήθους διαιτολογίου ή με τη χορήγηση άλλων τροφίμων ειδικών διατροφικών χρήσεων, ή με συνδυασμό των δύο.

(8)

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία κατανάλωσης για τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς από την ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την κατανάλωση τροφίμων της ΕΑΑΤ (6) και εάν υποτεθεί ότι περιέχουν αργίλιο στο ανώτατο επίπεδο των 3 mg/kg, η έκθεση σε αλουμίνιο από τα εν λόγω τρόφιμα παραμένει αρκετά κάτω από το ΑΟΕΠ — 1 mg/kg σωματικού βάρους ανά εβδομάδα, τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά. Ως εκ τούτου, εκτιμώντας ότι η έκθεση στο αργίλιο από άλλες διατροφικές πηγές θα είναι περιορισμένη, ιδίως στην περίπτωση της αποκλειστικής διατροφής δεν αναμένεται ότι θα σημειωθεί υπέρβαση του ΑΟΕΠ για τους ασθενείς που καταναλώνουν διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, η Επιτροπή πρέπει να ζητά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου προσθέτων τροφίμων ο οποίος αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, εκτός από τις περιπτώσεις που η εν λόγω επικαιροποίηση δεν πρόκειται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Επειδή η επέκταση της χρήσης λακών αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες αποτελεί επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου η οποία δεν πρόκειται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, δεν κρίνεται αναγκαίο να ζητηθεί η γνώμη της Αρχής.

(10)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  Επιστημονική γνώμη της ομάδας για τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων, τις αρωματικές ύλες, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (AFC) σχετικά με την ασφάλεια του αργιλίου όσον αφορά την πρόσληψη μέσω της τροφής, (The EFSA Journal (2008) 754, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των προσθέτων τροφίμων που περιέχουν αργίλιο (ΕΕ L 119 της 4.5.2012, σ. 14).

(5)  Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 29).

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datexfoodcdb/datexfooddb.htm


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος Ε του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)

στην κατηγορία τροφίμων 13.2 Διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (εξαιρουμένων των προϊόντων της κατηγορίας 13.1.5), η καταχώριση για την ομάδα ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Ομάδα III

Χρωστικές με ανώτατο συνδυασμένο όριο

50

(88)»

 

2)

στην κατηγορία τροφίμων 13.2 Διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (εξαιρουμένων των προϊόντων της κατηγορίας 13.1.5), προστίθεται η ακόλουθη υποσημείωση:

 

 

«(88)

:

Ανώτατο όριο για το αργίλιο που προέρχεται από λάκες αργιλίου από E 120 κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες: 3 mg/kg μόνο σε θερμικά επεξεργασμένα υγρά προϊόντα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται άλλες λάκες αργιλίου. Για τους σκοπούς του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, το εν λόγω όριο εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2013.»


1.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/538 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαρτίου 2015

για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (Ε 210 — 213) σε μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζει τους όρους χρήσης τους.

(2)

Ο εν λόγω κατάλογος δύναται να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την κοινή διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε ύστερα από αίτηση.

(3)

Η ένωση παραγωγών θαλασσινών προϊόντων της Δανίας υπέβαλε αίτηση τροποποίησης του ενωσιακού καταλόγου προσθέτων τροφίμων, προκειμένου να αυξηθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) στις μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη.

(4)

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 καθορίζει τα ανώτατα όρια για τη χρήση σορβικού οξέος — σορβικών αλάτων, βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 200 — 213) σε 2 000 mg/kg σε ημιδιατηρημένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των καρκινοειδών, των μαλακίων, των σουρίμι και του ιχθυοπολτού/πολτού καρκινοειδών· μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια. Σε μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) είναι επιπλέον 1 000 mg/kg.

(5)

Τα εν λόγω μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα στις μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη με pH 5,6 έως 5,7 θα πρέπει να είναι επαρκή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Listeria monocytogenes σε θερμοκρασίες ψύξης μεταξύ 5 και 8 °C. Ωστόσο, μικρές αλλαγές στις παραμέτρους της διατήρησης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της Listeria monocytogenes. Αναπτύχθηκε μια μαθηματική μέθοδος πρόβλεψης στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Δανίας, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο του βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) που είναι αναγκαίο (3). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το επίπεδο των 1 000 mg/kg σε E 210 — 213 δεν είναι επαρκές για την πρόληψη της ανάπτυξης Listeria monocytogenes σε γαρίδες σε άλμη με pH 5,8. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη Listeria monocytogenes σε αυτές τις γαρίδες, τόσο το υπόδειγμα όσο και οι δοκιμές δείχνουν ότι ο βέλτιστος συνδυασμός βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) και σορβικού οξέος — σορβικών αλάτων (E 200 — 203), είναι 1 500 mg/kg και 500 mg/kg, αντιστοίχως.

(6)

Στην έκθεσή της σχετικά με τις τάσεις και τις πηγές των ζωοανθρωπονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και των εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων το 2012 (4), η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων λιστερίασης σε ανθρώπους αυξήθηκε ελαφρά σε σχέση με το 2011, και το 2012 αναφέρθηκαν 1 642 επιβεβαιωμένα περιστατικά σε ανθρώπους. Κατά την περίοδο 2008-2012, παρατηρήθηκε στην Ένωση στατιστικά σημαντική αυξητική τάση, αν και με βραδύ ρυθμό, παράλληλα με εποχικές διακυμάνσεις. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, αναφέρθηκε υψηλό ποσοστό θνητότητας (17,8 %) για τα κρούσματα. Συνολικά, το 2012 δηλώθηκαν 198 θάνατοι λόγω λιστερίασης από 18 κράτη μέλη, και ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός θανατηφόρων περιστατικών που δηλώθηκαν από το 2006. Η Listeria monocytogenes ήταν σπάνια πάνω από το νόμιμο όριο ασφάλειας για τα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα στο στάδιο της λιανικής. Τα δείγματα που ξεπερνούσαν το όριο αυτό βρίσκονταν συνήθως στα αλιευτικά προϊόντα.

(7)

Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόσληψη προσθέτων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (5) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση σε βενζοϊκό οξύ — βενζοϊκά άλατα θα μπορούσε να φτάσει το 96 % της ΑΗΠ για τα μικρά παιδιά και 84 % για τους ενηλίκους με βάση τη χρήση των μέγιστων επιτρεπόμενων επιπέδων. Την εποχή εκείνη ορίστηκε μέγιστο επίπεδο για τις μαγειρεμένες γαρίδες τα 2 000 mg/kg για το σορβικό οξύ — σορβικά άλατα σε συνδυασμό με το βενζοϊκό οξύ — βενζοϊκά άλατα. Το επίπεδο αυτό αναθεωρήθηκε με την οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), όταν η άδεια αυτή επεκτάθηκε σε όλα τα μαγειρεμένα καρκινοειδή και μαλάκια, ωστόσο με ανώτατο όριο τα 1 000 mg/kg για το βενζοϊκό οξύ — βενζοϊκά άλατα. Επομένως, αναμένεται ότι η α1 500ύξηση του επιπέδου αυτού σε mg/kg, μόνο για τις μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη, δεν θα οδηγήσει σε πρόσθετη έκθεση που θα προκαλούσε προβλήματα ασφάλειας.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, η Επιτροπή πρόκειται να ζητήσει τη γνώμη της Αρχής, με σκοπό να επικαιροποιήσει τον ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η εν λόγω επικαιροποίηση δεν ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Επειδή η έγκριση της χρήσης του βενζοϊκού οξέος — βενζοϊκών αλάτων (E 210 — 213) σε μαγειρεμένες γαρίδες σε άλμη αποτελεί επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου η οποία δεν ενδέχεται να έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, δεν είναι αναγκαίο να ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

(9)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 1).

(3)  http://sssp.tuaqua.dk

(4)  Συνοπτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τάσεις και την προέλευση των ζωονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και των εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων το 2012, (EFSA Journal 2014;12(2):3547), http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf

(5)  COM(2001) 542 τελικό.

(6)  Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο μέρος Ε του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, στην κατηγορία τροφίμων 09.2 «Επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών», προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για το πρόσθετο τροφίμων Ε 210 — 213:

 

«E 210 — 213

Βενζοϊκό οξύ — βενζοϊκά άλατα

1 500

(1) (2)

Μόνο βρασμένες γαρίδες σε άλμη»


1.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/539 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαρτίου 2015

σχετικά με την έγκριση ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών, και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 4 και το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 ορίζει ότι οι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα απαγορεύονται εάν δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό και αν δεν περιλαμβάνονται σε κατάλογο επιτρεπόμενων ισχυρισμών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 432/2012 (2), με τον οποίο ορίστηκε κατάλογος επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 προβλέπει επίσης ότι οι αιτήσεις για την έγκριση ισχυρισμών υγείας πρέπει να υποβάλλονται από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων στην αρμόδια εθνική αρχή του κράτους μέλους. Η εθνική αρμόδια αρχή πρέπει να διαβιβάζει τις έγκυρες αιτήσεις στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA), που στο εξής αναφέρεται ως «η Αρχή», για επιστημονική αξιολόγηση, καθώς και στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη για ενημέρωση.

(4)

Η Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των ισχυρισμών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Αρχής.

(5)

Για την ενθάρρυνση της καινοτομίας, οι ισχυρισμοί υγείας οι οποίοι βασίζονται σε νεοαποκτηθέντα επιστημονικά στοιχεία και/ή περιλαμβάνουν αίτημα προστασίας δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας υποβάλλονται σε ταχύρρυθμη διαδικασία έγκρισης.

(6)

Μετά την αίτηση που υποβλήθηκε από την εταιρεία Barry Callebaut Belgium NV σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και στην οποία περιλαμβάνεται αίτημα για την προστασία των δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η Αρχή κλήθηκε να εκδώσει γνώμη σχετικά με την τροποποίηση του ισχυρισμού υγείας «Οι φλαβονόλες του κακάου βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική αιματική ροή». Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, ο εν λόγω ισχυρισμός υγείας εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 851/2013 της Επιτροπής (3). Ο αιτών ζήτησε οι εγκεκριμένοι όροι χρήσης του ισχυρισμού να επεκταθούν στο πλούσιο σε φλαβονόλες εκχύλισμα κακάου που καταναλώνεται σε κάψουλες, δισκία ή προστίθεται σε «άλλα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ποτών».

(7)

Στις 5 Μαΐου 2014 η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέλαβαν την επιστημονική γνώμη της Αρχής (Ερώτηση αριθ. EFSA-Q-2013-00832) (4), που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η επιστημονική σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ της κατανάλωσης φλαβονολών κακάου που περιέχονται στο πλούσιο σε φλαβονόλες εκχύλισμα κακάου (δηλαδή σε κάψουλες ή δισκία) και του ισχυριζόμενου αποτελέσματος.

(8)

Η Αρχή ανέφερε στη γνώμη της ότι δεν θα μπορούσε να είχε καταλήξει στα συμπεράσματά της αν δεν είχε λάβει υπόψη μία μελέτη παρέμβασης για την οποία ο αιτών ζήτησε προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας (5).

(9)

Όλες οι πληροφορίες που υπόκεινται σε αιτιολόγηση και παρασχέθηκαν από τον αιτούντα αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή και θεωρείται ότι οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 πληρούνται από τη μελέτη για την οποία ζητήθηκε προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, τα επιστημονικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω μελέτη δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται προς όφελος μεταγενέστερου αιτούντος για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

(10)

Ένας από τους στόχους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 είναι να εξασφαλίζεται ότι οι ισχυρισμοί υγείας είναι αληθείς, σαφείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι για τον καταναλωτή, και ότι η διατύπωση και η παρουσίαση λαμβάνονται υπόψη για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, όταν η διατύπωση των ισχυρισμών που χρησιμοποιεί ο αιτών έχει το ίδιο νόημα για τους καταναλωτές με τη διατύπωση ενός εγκεκριμένου ισχυρισμού υγείας, επειδή καταδεικνύεται η ίδια σχέση που υπάρχει μεταξύ, αφενός, μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή ενός από τα συστατικά του και, αφετέρου, της υγείας, οι ισχυρισμοί πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους όρους χρήσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, το μητρώο ισχυρισμών για τη διατροφή και την υγεία που περιέχει όλους τους εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο παρών κανονισμός.

(12)

Δεδομένου ότι ο αιτών ζητά προστασία δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, θεωρείται σκόπιμο να περιοριστεί η χρήση αυτού του ισχυρισμού προς όφελος του αιτούντος για περίοδο πέντε ετών. Ωστόσο, ο περιορισμός χρήσης της έγκρισης του εν λόγω ισχυρισμού από έναν μεμονωμένο υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων δεν θα πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να ζητούν άδεια για τη χρήση του ίδιου ισχυρισμού σε περίπτωση που η αίτηση βασίζεται σε στοιχεία και μελέτες, διαφορετικές από εκείνες που προστατεύονται δυνάμει του άρθρου 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

(13)

Τα σχόλια του αιτούντος τα οποία παρέλαβε η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(14)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 432/2012 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

Ζητήθηκε η γνώμη των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ο ισχυρισμός υγείας που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού θα περιληφθεί στον ενωσιακό κατάλογο των επιτρεπόμενων ισχυρισμών όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

2.   Η χρήση του ισχυρισμού υγείας που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο περιορίζεται στον αιτούντα, για περίοδο πέντε ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο εν λόγω ισχυρισμός υγείας μπορεί να χρησιμοποιείται, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν γι' αυτόν, από οποιονδήποτε υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων.

Άρθρο 2

Η χρήση των επιστημονικών στοιχείων και των λοιπών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, για την οποία ζητήθηκε από τον αιτούντα προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας, και χωρίς την υποβολή των οποίων ο ισχυρισμός υγείας δεν θα μπορούσε να είχε εγκριθεί, περιορίζεται προς όφελος του αιτούντος για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

Άρθρο 3

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 432/2012 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2012, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (ΕΕ L 136 της 25.5.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 851/2013 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2013, για την έγκριση ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 (ΕΕ L 235 της 4.9.2013, σ. 3).

(4)  EFSA Journal 2014·12(5):3654.

(5)  ProDigest, 2012. Φαρμακοκινητική μελέτη για να αξιολογηθεί η βιοδιαθεσιμότητα της επικατεχίνης των φλαβονολών κακάου από διαφορετικές μήτρες. Έκθεση ProDigest αριθ. PD-2015009/C1-11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012, η καταχώριση για τις φλαβονόλες κακάου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Θρεπτικά συστατικά, ουσίες, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων

Ισχυρισμός

Όροι χρήσης του ισχυρισμού

Προϋποθέσεις και/ή περιορισμοί χρήσης του τροφίμου και/ή πρόσθετη δήλωση ή προειδοποίηση

Αριθμός δελτίου EFSA (The EFSA Journal Number)

Σχετικός αριθμός εγγραφής στον ενοποιημένο κατάλογο που υποβάλλεται στην EFSA για αξιολόγηση

«Φλαβονόλες κακάου

Οι φλαβονόλες του κακάου βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας των αιμοφόρων αγγείων, η οποία συμβάλλει στη φυσιολογική αιματική ροή (1)  (2)

Ο καταναλωτής θα πρέπει να πληροφορείται ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 200 mg φλαβονολών κακάου.

Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ποτά με κακάο (με σκόνη κακάου) ή με μαύρη σοκολάτα που παρέχουν τουλάχιστον ημερήσια πρόσληψη 200 mg φλαβονολών κακάου με βαθμό πολυμερισμού 1-10. (1)

Ο ισχυρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για κάψουλες ή δισκία που περιέχουν πλούσιο σε φλαβανόλες εκχύλισμα κακάου και παρέχουν τουλάχιστον ημερήσια πρόσληψη 200 mg φλαβονολών κακάου με βαθμό πολυμερισμού 1-10. (2)

2012·10(7):2809 (1)

2014·12(5):3654 (2)


(1)  Εγκρίθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 για χρήση μόνο από την εταιρεία Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Βέλγιο, για περίοδο πέντε ετών.

(2)  Εγκρίθηκε στις 21 Απριλίου 2015 για χρήση μόνο από την εταιρεία Barry Callebaut Belgium nv., Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Βέλγιο, για περίοδο πέντε ετών.»


1.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/11


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/540 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαρτίου 2015

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

IL

139,9

MA

103,2

TR

124,4

ZZ

122,5

0707 00 05

AL

119,5

MA

176,1

TR

143,1

ZZ

146,2

0709 93 10

MA

117,6

TR

174,9

ZZ

146,3

0805 10 20

EG

46,1

IL

71,7

MA

52,1

TN

54,4

TR

68,7

ZZ

58,6

0805 50 10

BO

92,8

TR

52,0

ZZ

72,4

0808 10 80

AR

94,0

BR

73,1

CL

103,5

CN

97,0

MK

25,7

US

186,4

ZA

118,9

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

127,3

CL

140,2

CN

99,4

ZA

122,1

ZZ

122,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1106/2012 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την επικαιροποίηση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών (ΕΕ L 328 της 28.11.2012, σ. 7). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/13


ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/541 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Μαρτίου 2015

για την κατάργηση της απόφασης 2011/492/ΕΕ σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπεγράφη στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1) («συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ»), όπως τροποποιήθηκε (2), και ιδίως το άρθρο 96,

Έχοντας υπόψη την εσωτερική συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (3), και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2011/492/ΕΕ του Συμβουλίου (4), περατώθηκαν οι διαβουλεύσεις με τη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και ελήφθησαν κατάλληλα μέτρα, όπως ορίζεται στο παράρτημα της εν λόγω απόφασης.

(2)

Τα εν λόγω κατάλληλα μέτρα παρατάθηκαν μέχρι τις 19 Ιουλίου 2013 με την απόφαση 2012/387/ΕΕ (5) του Συμβουλίου και, στη συνέχεια, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2014 με την απόφαση 2013/385/ΕΕ του Συμβουλίου (6). Με την απόφαση 2014/467/ΕΕ του Συμβουλίου (7) παρατάθηκε η ισχύς της απόφασης 2011/492/ΕΕ του Συμβουλίου κατά ένα έτος, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2015, αλλά ανεστάλη η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων.

(3)

Στις 13 Απριλίου και στις 18 Μαΐου 2014 διεξήχθησαν στην Γουινέα-Μπισάου ειρηνικές, ελεύθερες και έγκυρες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη στη χώρα.

(4)

Ανεδείχθη μια ευρείας βάσεως κυβέρνηση, στρατευμένη στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα της χώρας, η οποία ενθαρρύνει την πρόοδο σχετικά με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του άρθρου 96, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2011/492/ΕΕ του Συμβουλίου.

(5)

Η Γουινέα-Μπισάου παραμένει ασταθής και οι δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές χρειάζονται την υποστήριξη των διεθνών εταίρων ώστε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της χώρας, καθώς και το αναπτυξιακό πρόγραμμα.

(6)

Προκειμένου η Ένωση να στηρίξει, από κοινού με άλλους διεθνείς εταίρους, τις εν εξελίξει προσπάθειες των εθνικών αρχών για τη σταθεροποίηση και την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και την προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Γουινέας-Μπισάου, θα πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 2011/492/ΕΕ του Συμβουλίου.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/492/ΕΕ του Συμβουλίου καταργείται.

Άρθρο 2

Η επιστολή στο παράρτημα της παρούσας απόφασης αποστέλλεται στις αρχές της Γουινέας-Μπισάου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. RINKĒVIČS


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(2)  Συμφωνία για την τροποποίηση για δεύτερη φορά της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μελών της αφετέρου, η οποία υπεγραφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 376, όπως τροποποιήθηκε στην Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της εσωτερικής συμφωνίας της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, όσον αφορά τα ληπτέα μέτρα και τις ακολουθητέες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (ΕΕ L 247 της 9.9.2006, σ. 48).

(4)  Απόφαση 2011/492/ΕΕ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2011, σχετικά με την περάτωση των διαβουλεύσεων με τη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (ΕΕ L 203 της 6.8.2011, σ. 2)

(5)  Απόφαση 2012/387/ΕΕ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2012, για την παράταση της περιόδου εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων της απόφασης 2011/492/ΕΕ (ΕΕ L 187 της 17.7.2012, σ. 1).

(6)  Απόφαση 2013/385/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2013, για την παράταση της περιόδου εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων της απόφασης 2011/492/ΕΕ (ΕΕ L 194 της 17.7.2013, σ. 6)

(7)  Απόφαση του Συμβουλίου 2014/467/EΕ της 14ης Ιουλίου 2014, για την παράταση ισχύος της απόφασης 2011/492/ΕΕ και την αναστολή της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων της (ΕΕ L 212 της 18.7.2014, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστολή από την Ένωση στις αρχές της Γουινέας-Μπισάου

Προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου,

Προς τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισάου,

Κύριοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κρίνει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα επιτεύγματα της Γουινέας-Μπισάου κατά το προηγούμενο έτος. Η χώρα έκανε ένα αποφασιστικό βήμα όταν διεξήγαγε ειρηνικές και αξιόπιστες γενικές εκλογές τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2014, αναδεικνύοντας δημοκρατικά εκλεγμένες αρχές, μεταξύ των οποίων μια κυβέρνηση ευρείας αντιπροσώπευσης που πιστεύουμε ότι έχει στρατευθεί στην ανασυγκρότηση της χώρας, στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών της και στη μετάβαση προς την κοινωνικοπολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη.

Ενόψει της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης και της προόδου προς την πραγμάτωση των δεσμεύσεων της Γουινέας-Μπισάου οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού, καθώς και της στράτευσής σας στη συνέχιση της εφαρμογής τους πραγματοποιώντας τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αναλαμβάνοντας κατάλληλη δράση, έχουμε την ευχαρίστηση να σας πληροφορήσουμε ότι καταργήθηκαν τα μέτρα, τα οποία από το 2011 έχουν περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ με τη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν πλήρως τη συνεργασία μας με τη χώρα σας.

Δεδομένου ότι η Γουινέα-Μπισάου αντιμετωπίζει ακόμη πολλά πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε στην κατεύθυνση της ενότητας και εξακολούθησης των προσπαθειών για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, την ουσιαστική μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της ατιμωρησίας και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΕΕ είναι στο πλευρό σας και στηρίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Πράγματι, η άρση των κατάλληλων μέτρων δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού μας επιτρέπει να σας συνδράμουμε στη διοργάνωση της Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα τη Γουινέα- Μπισάου στις 25 Μαρτίου 2015 στις Βρυξέλλες και να συμβάλουμε ολόψυχα στην επιτυχία της.

Επιπλέον, θα συνεχίσουμε τη φάση διαβούλευσης και προετοιμασίας του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης με την κυβέρνησή σας με σκοπό την υπογραφή, το συντομότερο δυνατόν, του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος που θα σας στηρίξει στην υλοποίηση του φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού σας προγράμματος.

Τέλος, προσβλέπουμε όχι μόνο σε πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με τη Δημοκρατία της Γουινέας-Μπισάου μέσω της ανάπτυξης, αλλά και στην ενίσχυση του πολιτικού μας διαλόγου βάσει του άρθρου 8 της συμφωνίας του Κοτονού.

Με τιμή,

Για το Συμβούλιο

F. MOGHERINI

Ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

Για την Επιτροπή

N. MIMICA

Επίτροπος


1.4.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 88/16


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2015 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΕ-ΕΛΒΕΤΊΑΣ

της 20ής Μαρτίου 2015

για την τροποποίηση του πίνακα III και του πίνακα IV στοιχείο β) του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, όσον αφορά τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα [2015/542]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972 (1), καλούμενη στο εξής «η συμφωνία», όπως τροποποιήθηκε με τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (2), η οποία υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 26 Οκτωβρίου 2004, και το πρωτόκολλό της αριθ. 2, και ιδίως το άρθρο 7 του εν λόγω πρωτοκόλλου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας, καθορίστηκαν οι εγχώριες τιμές αναφοράς για τα συμβαλλόμενα μέρη.

(2)

Οι πραγματικές τιμές στις εγχώριες αγορές των συμβαλλόμενων μερών έχουν αλλάξει όσον αφορά τις πρώτες ύλες στις οποίες εφαρμόζονται μέτρα αντιστάθμισης τιμών.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν ανάλογα οι τιμές αναφοράς και τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα III και στον πίνακα IV στοιχείο β) του πρωτοκόλλου αριθ. 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:

α)

Ο πίνακας ΙΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης·

β)

Στον πίνακα IV, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2015.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015.

Για τη Μεικτή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.

(2)  ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΙΝΑΚΑΣ III

Εγχώριες τιμές αναφοράς της ΕΕ και της Ελβετίας

Γεωργικά προϊόντα Πρώτες ύλες

Εγχώρια ελβετική τιμή αναφοράς

Εγχώρια ενωσιακή τιμή αναφοράς

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Εφαρμόζεται στην ελβετική πλευρά Διαφορά Ελβετίας/ΕΕ τιμή αναφοράς

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Εφαρμόζεται στην πλευρά της ΕΕ Διαφορά Ελβετίας/ΕΕ τιμή αναφοράς

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μαλακός σίτος

52,35

22,60

29,75

0,00

Σκληρός σίτος

1,20

0,00

Σίκαλη

44,30

19,25

25,05

0,00

Κριθάρι

Αραβόσιτος

Άλευρα μαλακού σίτου

93,05

44,90

48,15

0,00

Πλήρες γάλα σε σκόνη

648,75

393,20

255,55

0,00

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

430,00

350,70

79,30

0,00

Βούτυρο

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Ζάχαρη άσπρη

Αβγά

38,00

0,00

Νωπές πατάτες

42,05

13,35

28,70

0,00

Φυτικό λίπος

170,00

0,00»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

«β)

Τα βασικά ποσά για τις γεωργικές πρώτες ύλες στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός των γεωργικών στοιχείων:

Γεωργική πρώτη ύλη

Βασικό ποσό που εφαρμόζεται στην ελβετική πλευρά

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Βασικό ποσό που εφαρμόζεται στην πλευρά της ΕΕ

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

CHF ανά 100 kg καθαρού βάρους

ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

Μαλακός σίτος

25,00

0,00

Σκληρός σίτος

1,00

0,00

Σίκαλη

20,90

0,00

Κριθάρι

Αραβόσιτος

Άλευρα μαλακού σίτου

41,00

0,00

Πλήρες γάλα σε σκόνη

215,95

0,00

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

67,00

0,00

Βούτυρο

560,60

0,00

Ζάχαρη άσπρη

Αβγά

32,00

0,00

Νωπές πατάτες

22,35

0,00

Φυτικό λίπος

145,00

0,00»