ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ο έτος
6 Νοεμβρίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2014/762/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και για την κατάργηση των αποφάσεων της Επιτροπής 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ και 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 7489]  ( 1 )

1

 

 

2014/763/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 7735)]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

6.11.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Οκτωβρίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης και για την κατάργηση των αποφάσεων της Επιτροπής 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ και 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 7489]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/762/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο γενικός στόχος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης («μηχανισμός της Ένωσης») είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και η διευκόλυνση του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής προστασίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

(2)

Δεδομένου ότι μια καταστροφή μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, το κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΚΣΑΕΑ), το οποίο συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, πρέπει να διασφαλίζει ότι βρίσκεται συνεχώς σε στενή επαφή με τα σημεία επαφής των κρατών μελών.

(3)

Το κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΚΣΑΕΑ) αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς πρέπει να εγγυάται τη γνησιότητα, πληρότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη τόσο σε κανονικές συνθήκες όσο και σε συνθήκες καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν την αντιμετώπιση των περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, πρέπει να δημιουργηθεί μια χωριστή εκδοχή του ΚΣΑΕΑ η οποία θα παρέχει πρόσβαση στις γραμματείες των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες και στις τρίτες χώρες που μοιράζονται περιφερειακή θαλάσσια λεκάνη με την Ένωση.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, πρέπει να οριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για τις μονάδες, τις άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, καθώς και για τις επιχειρησιακές απαιτήσεις τους, τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητά τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι μονάδες πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με αυτάρκεια για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να μπορούν να αναπτύσσονται ταχύτατα και να είναι διαλειτουργικοί. Προκειμένου να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα των μονάδων, πρέπει να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο Ένωσης και σε επίπεδο κρατών μελών.

(5)

Πρέπει να οριστούν και να αναθεωρούνται τακτικά οι στόχοι σε επίπεδο ικανοτήτων όσον αφορά την ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΕΙΑΕΑ), προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμος προς ανάπτυξη ικανός αριθμός απαραίτητων μονάδων κάθε είδους, άλλων ικανοτήτων αντιμετώπισης και εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Οι απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας πρέπει να οριστούν και να αναθεωρούνται τακτικά προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαίο ελάχιστο επίπεδο ποιότητας και διαλειτουργικότητας για όλες τις ικανότητες που συμμετέχουν στην ΕΙΑΕΑ.

(6)

Πρέπει να οριστεί διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης που να περιλαμβάνει στοιχεία αυτοαξιολόγησης, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι οι ικανότητες της εθελοντικής δεξαμενής πληρούν όλες τις αναγκαίες απαιτήσεις και, κατά περίπτωση, επωφελούνται από περιορισμένη συγχρηματοδότηση των «δαπανών προσαρμογής» από την Ένωση. Επιπλέον, η εν λόγω διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης πρέπει να εξασφαλίζει τη δέουσα γεωγραφική ισορροπία των ικανοτήτων ανάλογα με την τοποθεσία όπου εντοπίζονται οι κίνδυνοι και να εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

(7)

Ο εντοπισμός των ενδεχόμενων ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης της ΕΙΑΕΑ πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διαπιστώνουν από κοινού τα σημεία στα οποία δεν υπάρχουν επαρκείς ικανότητες εντός ή εκτός της εθελοντικής δεξαμενής. Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις εν λόγω ελλείψεις, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο συμπράξεων, πρέπει να επωφελούνται από περιορισμένη συγχρηματοδότηση της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συγχρηματοδότηση είναι αποδοτική ως προς το κόστος και επιβεβαιώνεται βάσει εκτιμήσεων κινδύνων.

(8)

Προκειμένου να αναπτυχθεί η λειτουργία της ΕΙΑΕΑ, η πρόσβαση των κρατών μελών σε πρόσθετες ικανότητες για την αντιμετώπιση προσωρινών ελλείψεων σε ασυνήθεις καταστροφές, ήτοι καταστροφές τέτοιας φύσεως και τέτοιου μεγέθους που υπερβαίνουν καταστάσεις για τις οποίες ευλόγως αναμένεται να είναι προετοιμασμένα, πρέπει να υποστηρίζεται με τη χορήγηση περιορισμένων ποσών συγχρηματοδότησης από την Ένωση μέσω συμβάσεων πλαισίων, συμβάσεων πλαισίων εταιρικής σχέσης ή συναφών διακανονισμών. Οι εν λόγω ικανότητες πρέπει να περιλαμβάνονται στην εθελοντική δεξαμενή προς χρήση στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.

(9)

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του μηχανισμού της Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα της ετοιμότητας του προσωπικού πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού. Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, το πρόγραμμα πρέπει να καλύπτει τις φάσεις πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστροφών.

(10)

Το πρόγραμμα ασκήσεων του μηχανισμού της Ένωσης πρέπει να εξακολουθήσει να διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο για την πρακτική ετοιμότητα όσον αφορά τη χρήση των ικανοτήτων που εμπίπτουν στον μηχανισμό της Ένωσης και για την ανταλλαγή των διδαγμάτων που αντλούνται από τις δράσεις πολιτικής προστασίας οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού. Το πρόγραμμα ασκήσεων πρέπει να διέπεται από ένα στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο θα ορίζονται οι στόχοι και ο ρόλος των ασκήσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, καθώς και από τις ειδικές προτεραιότητες που περιλαμβάνονται στα ετήσια προγράμματα εργασίας.

(11)

Πρέπει να θεσπιστεί μια συστηματική, εστιασμένη και συνεκτική προσέγγιση για τη συγκέντρωση, την ανάλυση, τη διάδοση και την εφαρμογή των διδαγμάτων που αντλούνται, η οποία να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών.

(12)

Στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, η ύπαρξη σαφών επιχειρησιακών διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταστροφών βάσει του μηχανισμού είναι σημαντική για τη διασφάλιση της παροχής αποτελεσματικής βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

(13)

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του μηχανισμού της Ένωσης, όλα τα αιτήματα και οι προσφορές για παροχή βοήθειας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

(14)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός της βοήθειας, το ΚΣΑΕΑ πρέπει να κοινοποιεί σε όλα τα κράτη μέλη την εκτίμηση αναγκών ζωτικής σημασίας που διενεργεί και τις συστάσεις που διατυπώνει για την ανάπτυξη πόρων από την εθελοντική δεξαμενή και να καταρτίζει κατάλληλα σχέδια ανάπτυξης για όλα τα αιτήματα παροχής βοήθειας. Η επιλογή ικανοτήτων από την εθελοντική δεξαμενή πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια, η προτεραιότητα των οποίων πρέπει να αξιολογείται με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες.

(15)

Προκειμένου να βελτιωθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι χρόνοι απόκρισης στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν στους αναγκαίους εκ των προτέρων διακανονισμούς σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων που έχουν καταχωρίσει στην εθελοντική δεξαμενή.

(16)

Η διαθεσιμότητα τεχνικών εμπειρογνωμόνων και εμπειρογνωμόνων στους τομείς της αξιολόγησης και του συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των ομάδων, αποτελεί σημαντική πτυχή του μηχανισμού της Ένωσης. Πρέπει να οριστούν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εμπειρογνωμόνων και η διαδικασία για την ανάπτυξη αυτών.

(17)

Στο άρθρο 23 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την παροχή στήριξης για μεταφορές σε περίπτωση καταστροφής, με στόχο τη διευκόλυνση της ταχείας και αποτελεσματικής αντιμετώπισής της με τη βοήθεια του μηχανισμού της Ένωσης. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες και διαδικασίες, αφενός για τα αιτήματα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη για λήψη χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση για τη μεταφορά της βοήθειας στην πληγείσα χώρα και, αφετέρου για την επεξεργασία των εν λόγω αιτημάτων από την Επιτροπή.

(18)

Για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, της συνοχής και της αποτελεσματικότητας, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή στα αιτήματα για παροχή στήριξης για τις μεταφορές και στις σχετικές απαντήσεις.

(19)

Στις περιπτώσεις που υπάρχει δυνατότητα παροχής χρηματοδοτικής στήριξης από την Ένωση σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την επιλογή να ζητήσουν είτε επιχορήγηση είτε υπηρεσία μεταφοράς.

(20)

Οι αποφάσεις 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ (2) και 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ (3) της Επιτροπής πρέπει να καταργηθούν.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής πολιτικής προστασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, όσον αφορά:

α)

τη διάδραση του κέντρου συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΚΣΑΕΑ) με τα σημεία επαφής των κρατών μελών·

β)

τα επιμέρους στοιχεία του κοινού συστήματος επικοινωνίας και πληροφόρησης έκτακτων αναγκών (ΚΣΕΠΕΑ), καθώς και την οργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του ΚΣΕΠΕΑ·

γ)

τον εντοπισμό μονάδων, άλλων ικανοτήτων αντιμετώπισης και εμπειρογνωμόνων, καθώς και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις για τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα των μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων, των ικανοτήτων, των βασικών επιμέρους στοιχείων, της αυτάρκειας και της ανάπτυξής τους·

δ)

την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανοτήτων, τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και ποιότητας και τη διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της ΕΙΑΕΑ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων·

ε)

τον εντοπισμό και την κάλυψη ελλείψεων στην ΕΙΑΕΑ·

στ)

την οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης, του πλαισίου ασκήσεων και του προγράμματος άντλησης διδαγμάτων·

ζ)

τις επιχειρησιακές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταστροφών εντός και εκτός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των σχετικών διεθνών οργανισμών·

η)

τη διαδικασία για την ανάπτυξη ομάδων εμπειρογνωμόνων·

θ)

την οργάνωση στήριξης για τη μεταφορά της βοήθειας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «αιτών βοήθεια»: κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που έχει πληγεί από υφιστάμενη ή επαπειλούμενη καταστροφή ή που αναμένεται να πληγεί από επαπειλούμενη καταστροφή, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί τους, ή άλλοι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί που προσδιορίζονται στο παράρτημα VII·

2)   «βοήθεια πολιτικής προστασίας»: οι ομάδες, οι εμπειρογνώμονες ή οι μονάδες που προορίζονται για την παροχή πολιτικής προστασίας με τον εξοπλισμό τους, καθώς και τα υλικά ή οι προμήθειες αρωγής που απαιτούνται για τον μετριασμό των άμεσων συνεπειών μιας καταστροφής·

3)   «αποθεματικές ικανότητες»: ικανότητες αντιμετώπισης καταστροφών, των οποίων η διαθεσιμότητα και η άμεση διάθεση συγχρηματοδοτούνται δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ·

4)   «ομάδα επέμβασης»: οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων, που συγκροτούνται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για τις επεμβάσεις πολιτικής προστασίας·

5)   «ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης»: οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που συγκροτούνται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για τη διεκπεραίωση του έργου παροχής στήριξης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ EΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΣΑΕΑ)

Άρθρο 3

Διάδραση του ΚΣΑΕΑ με τα σημεία επαφής των κρατών μελών

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα εθνικό σημείο επαφής για το ΚΣΑΕΑ, το οποίο είναι διαθέσιμο24 ώρες την ημέρα και επτά ημέρες την εβδομάδα. Τα σημεία επαφής ορίζονται μέσω της «ειδικής μορφοποιημένης κάρτας» που παρατίθεται στο παράρτημα I.

2.   Το ΚΣΑΕΑ διατηρεί στενή επαφή με τα σημεία επαφής των κρατών μελών για τους σκοπούς της εκτέλεσης των τακτικών καθηκόντων του και της διεξαγωγής των επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και στην απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΚΣΕΠΕΑ)

Άρθρο 4

Επίπεδα του ΚΣΕΠΕΑ

Το ΚΣΕΠΕΑ περιλαμβάνει τα εξής τρία επιμέρους στοιχεία:

α)

ένα επίπεδο δικτύου, το οποίο συνδέει τις αρμόδιες αρχές και τα σημεία επαφής των κρατών μελών με το ΚΣΑΕΑ·

β)

ένα επίπεδο εφαρμογών, αποτελούμενο από βάσεις δεδομένων και άλλα συστήματα πληροφοριών αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανισμού της Ένωσης και πιο συγκεκριμένα:

i)

για την κοινοποίηση ειδοποιήσεων·

ii)

για την εξασφάλιση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του ΚΣΑΕΑ και των αρμόδιων αρχών και των σημείων επαφής·

iii)

για τη διάδοση των διδαγμάτων που αντλούνται από τις επεμβάσεις·

γ)

ένα επίπεδο ασφάλειας, αποτελούμενο από το σύνολο των συστημάτων, των κανόνων και των διαδικασιών που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η γνησιότητα, η πληρότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται στο ΚΣΕΠΕΑ και ανταλλάσσονται μέσω αυτού.

Άρθρο 5

Ασφάλεια πληροφοριών

1.   Το ΚΣΕΠΕΑ διαθέτει την ικανότητα ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων, βάσεων δεδομένων και συστημάτων πληροφοριών μέσω των ασφαλών διευρωπαϊκών υπηρεσιών τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (Secure Trans-European Services for Telematics between Administrations/sTESTA) ή συγκρίσιμου δικτύου.

2.   Έγγραφα και πληροφορίες διαβαθμισμένα ως «EU CONFIDENTIAL» ή υψηλότερης διαβάθμισης, διαβιβάζονται σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις μεταξύ αποστολέα και αποδέκτη όπως προβλέπεται στην απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής (4).

Άρθρο 6

Πληροφόρηση και επικαιροποίηση

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις κατάλληλες πληροφορίες στην Επιτροπή χρησιμοποιώντας την «ειδική μορφοποιημένη κάρτα» που παρατίθεται στο παράρτημα I.

2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες για τα σημεία επαφής και, εάν κρίνεται απαραίτητο, για άλλες υπηρεσίες που διαχειρίζονται φυσικές, τεχνολογικές καταστροφές, καταστροφές διαρροής ακτινοβολίας ή περιβαλλοντικά ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων ατυχημάτων θαλάσσιας ρύπανσης.

3.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταβολή που επέρχεται στις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4.   Η βάση δεδομένων του ΚΣΕΠΕΑ περιλαμβάνει μια ειδική ενότητα με πληροφορίες σχετικά με την καταχώριση και τη διαθεσιμότητα ικανοτήτων αντιμετώπισης στην ΕΙΑΕΑ. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνεχή πρόσβαση των εθνικών σημείων επαφής των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας στη βάση δεδομένων.

5.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ειδική ενότητα της βάσης δεδομένων του ΚΣΕΠΕΑ είναι πάντοτε ενημερωμένη όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και όλα τα απαραίτητα πραγματικά στοιχεία που αφορούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά όλων των ικανοτήτων αντιμετώπισης που είναι καταχωρισμένες στην ΕΙΑΚΕ.

6.   Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρήσουν σε άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές πρόσβαση στο ΚΣΕΠΕΑ μόνο για ανάγνωση.

Άρθρο 7

Ομάδα χρηστών του ΚΣΕΠΕΑ

Ομάδα χρηστών η οποία απαρτίζεται από διορισμένους αντιπροσώπους των κρατών μελών επικουρεί την Επιτροπή στην επικύρωση, τη δοκιμή και την περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΣΕΠΕΑ.

Άρθρο 8

Υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη

1.   Η Επιτροπή διαχειρίζεται και αναπτύσσει περαιτέρω το ΚΣΕΠΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των κρατών μελών.

2.   Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν το κατάλληλο περιβάλλον τεχνολογίας πληροφοριών ΚΣΕΠΕΑ στην επικράτειά τους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει μέσω της «ειδικής μορφοποιημένης κάρτας» που παρατίθεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 9

ΚΣΕΠΕΑ για τη θαλάσσια ρύπανση

1.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι διατίθεται ειδική εφαρμογή ΚΣΕΠΕΑ για τη θαλάσσια ρύπανση, στην οποία έχουν πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου τα κράτη μέλη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και η οποία αντικατοπτρίζει τις ιδιαιτερότητες της αντιμετώπισης θαλάσσιων περιστατικών.

2.   Επιπλέον, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου στις τρίτες χώρες που μοιράζονται περιφερειακή θαλάσσια λεκάνη με την Ένωση. Μπορεί επίσης να δοθεί πρόσβαση σε ad hoc βάση στις γραμματείες των περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΟΝΑΔΕΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΛΛΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Άρθρο 10

Καταχώριση μονάδων, ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, άλλων ικανοτήτων αντιμετώπισης και εμπειρογνωμόνων

1.   Τα κράτη μέλη καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων του ΚΣΕΠΕΑ τις μονάδες, τις ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, τις άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και τους εμπειρογνώμονες που προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

2.   Οι μονάδες, οι ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, οι άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και οι εμπειρογνώμονες που έχουν προδεσμευτεί για την ΕΙΑΕΑ καταχωρίζονται σε ειδική ενότητα της βάσης δεδομένων του ΚΣΕΠΕΑ.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 επικαιροποιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 11

Σύνθεση μονάδων, ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, άλλων ικανοτήτων αντιμετώπισης και ομάδων εμπειρογνωμόνων

1.   Οι μονάδες και οι ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης μπορούν να απαρτίζονται από πόρους που παρέχονται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

2.   Στις περιπτώσεις όπου μια μονάδα ή ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης αποτελείται από περισσότερα του ενός επιμέρους στοιχεία, η χρήση της εν λόγω μονάδας ή ομάδας τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης σε επέμβαση μπορεί να περιοριστεί στα επιμέρους στοιχεία που είναι αναγκαία για τη συγκεκριμένη επέμβαση.

Άρθρο 12

Αυτάρκεια των μονάδων

1.   Τα ακόλουθα στοιχεία αυτάρκειας αφορούν όλες τις μονάδες, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα II:

α)

κατάλληλα καταλύματα για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες·

β)

ηλεκτροπαραγωγή και φωτισμός που καλύπτει την κατανάλωση της βάσης επιχειρήσεων και του εξοπλισμού που απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής·

γ)

εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης για το προσωπικό της μονάδας·

δ)

εξασφάλιση διατροφής και πόσιμου νερού για το προσωπικό της μονάδας·

ε)

ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, εγκαταστάσεις και εφόδια για το προσωπικό της μονάδας·

στ)

αποθήκευση και συντήρηση του εξοπλισμού της μονάδας·

ζ)

εξοπλισμός επικοινωνίας με τους συνεργαζόμενους εταίρους, ιδίως με όσους είναι επιφορτισμένοι με τον επιτόπιο συντονισμό·

η)

εξασφάλιση τοπικών μέσων μεταφορών·

θ)

υλικοτεχνική υποστήριξη, εξοπλισμός και προσωπικό που καθιστούν δυνατή τη δημιουργία βάσης επιχειρήσεων και την έναρξη της αποστολής χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά την άφιξη στον τόπο της επέμβασης.

2.   Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όσον αφορά την αυτάρκεια εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος που παρέχει τη βοήθεια, μέσω οποιουδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

εφοδιασμός της μονάδας με το αναγκαίο προσωπικό, εξοπλισμό και αναλώσιμα·

β)

πραγματοποίηση των αναγκαίων διευθετήσεων στον τόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων·

γ)

πραγματοποίηση των εκ των προτέρων διευθετήσεων που είναι αναγκαίες για τον συνδυασμό μιας ομάδας επέμβασης που δεν είναι αυτάρκης με μια ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 πριν από την καταχώριση της συγκεκριμένης μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1.

3.   Η περίοδος για την οποία εξασφαλίζεται η αυτάρκεια κατά την έναρξη της αποστολής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα

α)

96 ώρες·

β)

τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 13

Απαιτήσεις για τις μονάδες και τις ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης

1.   Οι μονάδες συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

2.   Οι ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

3.   Οι γενικές απαιτήσεις του παραρτήματος II αναθεωρούνται κατά καιρούς.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι:

α)

οι μονάδες έχουν την ικανότητα να επιχειρούν σε συνεργασία με άλλες μονάδες·

β)

οι ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης έχουν την ικανότητα να επιχειρούν σε συνεργασία με άλλες ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης και με τους αρμόδιους τοπικούς παράγοντες·

γ)

τα επιμέρους στοιχεία των μονάδων έχουν την ικανότητα να επιχειρούν από κοινού ως ενιαία μονάδα·

δ)

τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης έχουν την ικανότητα να επιχειρούν από κοινού ως ενιαία ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης·

ε)

οι μονάδες και οι ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, όταν αποστέλλονται εκτός της Ένωσης, έχουν την ικανότητα να επιχειρούν σε συνεργασία με τους διεθνείς φορείς αντιμετώπισης καταστροφών που παρέχουν στήριξη στην πληγείσα χώρα·

στ)

οι επικεφαλής ομάδων, οι αναπληρωτές επικεφαλής ομάδων και οι αξιωματικοί σύνδεσμοι των μονάδων και των ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης παρακολουθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά μαθήματα και συμμετέχουν σε ασκήσεις που οργανώνονται από την Επιτροπή όπως προβλέπεται στα άρθρα 26-32.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΕΙΑΕΑ) ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Άρθρο 14

Στόχοι σε επίπεδο ικανοτήτων

1.   Οι στόχοι της ΕΙΑΕΑ σε επίπεδο ικανοτήτων καθορίζονται στο παράρτημα III.

2.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί την καταλληλότητα των στόχων σε επίπεδο ικανοτήτων τουλάχιστον κάθε δύο έτη και, εάν κρίνεται απαραίτητο, τους αναθεωρεί βάσει των κινδύνων που προσδιορίζονται στις εθνικές αξιολογήσεις κινδύνων ή σε άλλες κατάλληλες εθνικές ή διεθνείς πηγές πληροφοριών.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή σχετικές πληροφορίες για τους κινδύνους, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση των στόχων σε επίπεδο ικανοτήτων.

Άρθρο 15

Απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας

1.   Οι απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας που καθορίζονται στο παράρτημα IV αφορούν τις μονάδες, τις ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, τις άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και τους εμπειρογνώμονες της ΕΙΑΕΑ.

2.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί την καταλληλότητα των απαιτήσεων ποιότητας και διαλειτουργικότητας τουλάχιστον κάθε δύο έτη και, εάν κρίνεται απαραίτητο, τις αναθεωρεί. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν τέτοιου είδους πρότυπα.

Άρθρο 16

Διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης

1.   Η διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης που καθορίζεται στις παραγράφους 2 έως 8 εφαρμόζεται στις μονάδες, στις ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, στις άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και στους εμπειρογνώμονες της ΕΙΑΕΑ.

2.   Προϋπόθεση για την πιστοποίηση και καταχώριση αποτελεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας που παρατίθενται στο παράρτημα IV, εξαιρουμένων των αποθεματικών ικανοτήτων, για τις οποίες ισχύει το άρθρο 25 παράγραφος 3.

3.   Τα κράτη μέλη που προσφέρουν συγκεκριμένη μονάδα, ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, άλλη ικανότητα αντιμετώπισης ή εμπειρογνώμονα ώστε να συμπεριληφθεί στην ΕΙΑΕΑ, παρέχουν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V.

4.   Η Επιτροπή αξιολογεί εάν η εν λόγω μονάδα, ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, η άλλη ικανότητα αντιμετώπισης ή ο εμπειρογνώμονας μπορεί να συμπεριληφθεί στην ΕΙΑΕΑ και κοινοποιεί τα συμπεράσματά της χωρίς καθυστέρηση στο σχετικό κράτος μέλος. Στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ποιότητας, τους στόχους σε επίπεδο ικανοτήτων, την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, τη γεωγραφική εγγύτητα και τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών, καθώς και άλλους συναφείς παράγοντες τους οποίους έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων και οι οποίοι ισχύουν για όλες τις συγκρίσιμες μονάδες, τις ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, τις άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και τους εμπειρογνώμονες.

5.   Εάν θεωρηθεί ότι η μονάδα, η ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, η άλλη ικανότητα αντιμετώπισης ή ο εμπειρογνώμονας μπορούν να συμπεριληφθούν στην ΕΙΑΕΑ, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία πιστοποίησης βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών και τυχόν πρόσθετων πληροφοριών που ενδέχεται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή θεωρεί, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, ότι οι απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας πληρούνται, μπορεί να καταχωρίσει τη μονάδα, την ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, την άλλη ικανότητα αντιμετώπισης ή τον εμπειρογνώμονα στην εθελοντική δεξαμενή.

6.   Η Επιτροπή κοινοποιεί εγγράφως στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την αξιολόγησή της όσον αφορά τα απαιτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης, τις ασκήσεις και/ή τα εργαστήρια και άλλες συναφείς προϋποθέσεις πιστοποίησης και καταχώρισης.

7.   Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, η Επιτροπή πιστοποιεί τη μονάδα, την ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, την άλλη ικανότητα αντιμετώπισης ή τον εμπειρογνώμονα για την ΕΙΑΕΑ και κοινοποιεί την απόφασή της στο κράτος μέλος.

8.   Η πιστοποίηση της μονάδας, της ομάδας τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, της άλλης ικανότητας αντιμετώπισης ή του εμπειρογνώμονα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου το αργότερο μετά την πάροδο 3 ετών, εάν ο εν λόγω πόρος υποβληθεί εκ νέου για καταχώριση στην ΕΙΑΕΑ.

9.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί την καταλληλότητα της διαδικασίας πιστοποίησης και καταχώρισης τουλάχιστον κάθε δύο έτη και, εάν κρίνεται απαραίτητο, την αναθεωρεί.

Άρθρο 17

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για τις δαπάνες προσαρμογής

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν επιχορήγηση για τη χρηματοδότηση των δαπανών προσαρμογής μεμονωμένα ανά μονάδα, ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης ή άλλη ικανότητα αντιμετώπισης, χωρίς να έχει προηγηθεί δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από την Επιτροπή. Στις δαπάνες προσαρμογής περιλαμβάνονται τα στοιχεία δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

2.   Προκειμένου να τεκμηριώσουν το αίτημά τους, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή σχέδια υλοποίησης για τις δαπάνες προσαρμογής, στα οποία περιλαμβάνονται οι εκτιμώμενες δαπάνες και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους.

3.   Η Επιτροπή αξιολογεί και, εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, εγκρίνει τα σχέδια υλοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, προσδιορίζοντας ποιες από τις σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες ως δαπάνες προσαρμογής.

4.   Κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με την έγκριση της επιχορήγησης.

5.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή παρέχοντας αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες προσαρμογής με τις οποίες επιβαρύνθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Άρθρο 18

Παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανοτήτων

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο που συντελείται για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες που εντοπίζονται βάσει του άρθρου 20, και ενημερώνει τακτικά τα κράτη μέλη σχετικά με την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνεται. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη παρέχοντας τις αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν εναπομένουσες ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης.

Άρθρο 19

Διαδικασία εντοπισμού των ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης

1.   Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προόδου προς την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο ικανοτήτων, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, προβαίνει σε εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ των ικανοτήτων των κρατών μελών που έχουν καταχωριστεί στην ΕΙΑΕΑ και των στόχων σε επίπεδο ικανοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα III.

2.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θεωρούν ως δεσμευμένες για την ΕΙΑΕΑ μόνο τις ικανότητες που έχουν καταχωριστεί ως διαθέσιμες από τα κράτη μέλη για την ΕΙΑΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 16.

Άρθρο 20

Διαδικασία εντοπισμού των ικανοτήτων αντιμετώπισης εκτός της ΕΙΑΕΑ

1.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, εντοπίσει δυνητικά σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας απόφασης, εξετάζει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εάν οι αναγκαίες ικανότητες είναι διαθέσιμες εκτός της ΕΙΑΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

2.   Η Επιτροπή θεωρεί ως διαθέσιμες εκτός της ΕΙΑΕΑ μόνο τις κατωτέρω ικανότητες:

α)

ικανότητες καταχωρισμένες στο ΚΣΕΠΕΑ·

β)

αποθεματικές ικανότητες· ή

γ)

ικανότητες που δεν καλύπτονται από τα στοιχεία α) και β), οι οποίες μπορούν ωστόσο να διατεθούν άμεσα στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη στις απαιτούμενες ποσότητες, στην απαιτούμενη τοποθεσία, εντός του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος και για την απαιτούμενη διάρκεια.

3.   Προκειμένου να προσδιορίσει τις ικανότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ), η Επιτροπή απευθύνει αίτημα στα εθνικά σημεία επαφής, στο οποίο αναφέρονται οι λεπτομέρειες της αξιολόγησης των δυνητικά σημαντικών ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης και τα κράτη μέλη καλούνται να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν ικανότητες που διαθέτουν εκτός της ΕΙΑΕΑ όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ).

4.   Η Επιτροπή ορίζει προθεσμία απάντησης στο αίτημά της η οποία δεν υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες και η ακριβής διάρκεια της οποίας εξαρτάται από την αναμενόμενη πολυπλοκότητα του εντοπισμού των ικανοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 από τα κράτη μέλη.

5.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν εγγράφως την Επιτροπή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας σχετικά με τα στοιχεία τυχόν ικανοτήτων που διαθέτουν από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

6.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν απαντήσει εγγράφως εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, η Επιτροπή υποθέτει για τους σκοπούς της εν λόγω αξιολόγησης ότι δεν διατίθενται σε αυτό το κράτος μέλος ικανότητες όπως αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

7.   Βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει από τα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις ικανότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή αξιολογεί εάν οι εν λόγω ικανότητες καλύπτουν τις ελλείψεις που έχουν εντοπιστεί σε επίπεδο ικανοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων έχουν καλυφθεί μόνο εάν το άθροισμα του αριθμού των ικανοτήτων εντός της ΕΙΑΕΑ και των ικανοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τους στόχους σε επίπεδο ικανοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 21

Διαδικασία κάλυψης των ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης

1.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή εντοπίσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, δυνητικά σημαντικές ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης σύμφωνα με το άρθρο 19, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν σύμφωνα με το άρθρο 20, ενημερώνει εγγράφως τα κράτη μέλη, αναφέροντας λεπτομερώς τις κατά την άποψή της στρατηγικές ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης.

2.   Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τα κράτη μέλη να καλύψουν τις στρατηγικές ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

3.   Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν την Επιτροπή εάν, πότε και με ποιο τρόπο σχεδιάζουν να καλύψουν τις στρατηγικές ελλείψεις σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 22

Στήριξη από την Επιτροπή για την κάλυψη των στρατηγικών ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης

1.   Εάν για την κάλυψη των στρατηγικών ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης απαιτείται χρηματοδότηση από την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ι) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για παροχή στήριξης στα κράτη μέλη.

2.   Κατά τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ι) σημεία iii) και iv) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

3.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν, μεταξύ άλλων, και το ποσοστό της αιτούμενης συγχρηματοδότησης από την Ένωση.

Άρθρο 23

Επιλέξιμες δαπάνες για στήριξη με σκοπό την κάλυψη των ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων αντιμετώπισης

1.   Όλες οι δαπάνες εξοπλισμού, υπηρεσιών ή ανθρώπινων πόρων που είναι απαραίτητες για την αρχική δημιουργία των ικανοτήτων αντιμετώπισης είναι επιλέξιμες.

2.   Τα τρέχοντα έξοδα συντήρησης ή λειτουργίας δεν είναι επιλέξιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 24

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

1.   Η Επιτροπή καθορίζει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας τις απαιτούμενες κατηγορίες και ποσότητες αποθεματικών ικανοτήτων σε γενικούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων ασυνήθιστων τύπων καταστροφών στα κράτη μέλη, καθώς και καταστροφών ασυνήθιστης έντασης, ή άλλων παραγόντων που καθιστούν μια καταστροφή ασυνήθιστη, όπως για παράδειγμα η σύμπτωσή της με άλλη καταστροφή, καθώς και το ενδεχόμενο προσωρινών ελλείψεων σε αυτά τα σενάρια.

2.   Η Επιτροπή δρομολογεί τακτικά τις αναγκαίες χρηματοδοτικές διαδικασίες για την κάλυψη των δαπανών που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει την ταχεία πρόσβαση στις αποθεματικές ικανότητες που προσδιορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

3.   Οι αποθεματικές ικανότητες που συγχρηματοδοτούνται από την Επιτροπή συμπληρώνουν τις υφιστάμενες ικανότητες αντιμετώπισης που διαθέτουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού ετοιμότητας και δεν τις αντικαθιστούν.

Άρθρο 25

Προϋποθέσεις για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης

1.   Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται υπό τον όρο της αποδοχής των προϋποθέσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 2 έως 9 από τα κράτη μέλη που λαμβάνουν μέρος στις χρηματοδοτικές διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει περαιτέρω προϋποθέσεις για τις χρηματοδοτικές διαδικασίες.

2.   Τα κράτη μέλη καθιστούν τις αποθεματικές ικανότητες διαθέσιμες στο πλαίσιο της εθελοντικής δεξαμενής.

3.   Οι αποθεματικές ικανότητες πληρούν τις αναγκαίες απαιτήσεις ποιότητας και πιστοποίησης που ορίζονται στις χρηματοδοτικές διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 2.

4.   Οι αποθεματικές ικανότητες καταχωρίζονται στην εθελοντική δεξαμενή για ολόκληρη την περίοδο που ορίζεται στις συναφείς συμβάσεις πλαίσια, συμβάσεις πλαίσια εταιρικής σχέσης ή στους συναφείς διακανονισμούς. Τυχόν προϋποθέσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που καταχωρίζουν τις ικανότητες πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες βάσει επιχειρησιακών απαιτήσεων.

5.   Οι αποθεματικές ικανότητες δεν είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική βοήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 17.

6.   Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως όλα τα κράτη μέλη μέσω του ΚΣΕΠΕΑ σχετικά με τις αποθεματικές ικανότητες που καταχωρίζονται στην εθελοντική δεξαμενή.

7.   Οι αποθεματικές ικανότητες που καταχωρίζονται στην εθελοντική δεξαμενή διατίθενται για χρήση στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης υπό τους ίδιους γενικούς όρους που ισχύουν για άλλες ικανότητες που είναι καταχωρισμένες στην εθελοντική δεξαμενή, σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

8.   Κατόπιν υποβολής αιτήματος για παροχή βοήθειας μέσω του ΚΣΑΕΑ, η χρήση των αποθεματικών ικανοτήτων που είναι καταχωρισμένες στην εθελοντική δεξαμενή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταστροφών που περιγράφονται στο κεφάλαιο 11.

9.   Οι αποθεματικές ικανότητες που είναι καταχωρισμένες στην εθελοντική δεξαμενή διατίθενται για εγχώρια χρήση στα κράτη μέλη που έχουν συγχρηματοδοτήσει τη διαθεσιμότητα των ικανοτήτων. Πριν προβούν στην εγχώρια χρήση των ικανοτήτων, τα εν λόγω κράτη μέλη συμβουλεύονται το ΚΣΑΕΑ για να βεβαιωθούν ότι:

i)

δεν υφίσταται παράλληλη ή επαπειλούμενη ασυνήθης καταστροφή που ενδέχεται να οδηγήσει σε αίτημα για χρήση των αποθεματικών ικανοτήτων·

ii)

η εγχώρια χρήση δεν παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την ταχεία πρόσβαση άλλων κρατών μελών σε περίπτωση που προκύψουν νέες ασυνήθεις καταστροφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Άρθρο 26

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

1.   Θεσπίζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει τους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης καταστροφών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γενική και ειδική εκπαίδευση, καθώς και σύστημα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. Οι αποδέκτες του προγράμματος προσδιορίζονται στο άρθρο 27.

2.   Την ευθύνη για τον συντονισμό και την οργάνωση καθώς και για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει η Επιτροπή.

Άρθρο 27

Συμμετέχοντες

1.   Αποδέκτες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

α)

το προσωπικό πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών των κρατών μελών και ιδίως οι επικεφαλής ομάδων, οι αναπληρωτές τους και οι αξιωματικοί σύνδεσμοι, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 41, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων σε θέματα πρόληψης και ετοιμότητας, και το βασικό προσωπικό των εθνικών σημείων επαφής·

β)

το προσωπικό των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης·

γ)

επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες από τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και από υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες.

2.   Στα μαθήματα μπορούν επίσης να συμμετέχουν επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες από:

α)

τα Ηνωμένα Έθνη και τους οργανισμούς τους·

β)

τους διεθνείς οργανισμούς που προσδιορίζονται στο παράρτημα VII·

γ)

τρίτες χώρες και, κατά περίπτωση, άλλους αρμόδιους φορείς.

3.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιλέγουν τους εκπαιδευόμενους για κάθε εκπαιδευτική περίοδο.

Άρθρο 28

Εκπαιδευτικά μαθήματα

1.   Το πρόγραμμα αποτελείται από μια δέσμη μαθημάτων σε τρία επίπεδα: εισαγωγικό, επιχειρησιακό και επίπεδο διαχείρισης.

2.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καθορίζει τη δέσμη μαθημάτων, το περιεχόμενο, τα προγράμματα και τα χρονοδιαγράμματα του συστήματος μαθημάτων, καθώς και τις απαιτήσεις πρόσβασης σε αυτά.

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές ενημερώνονται σχετικά με τις σημαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά τον μηχανισμό της Ένωσης.

Άρθρο 29

Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων

Το σύστημα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής παρέχει στους εμπειρογνώμονες τη δυνατότητα:

α)

να αποκτούν και να ανταλλάσσουν εμπειρίες·

β)

να εξοικειώνονται με τις διάφορες τεχνικές και επιχειρησιακές διαδικασίες που εφαρμόζονται·

γ)

να μελετούν προσεγγίσεις που ακολουθούν άλλες συμμετέχουσες υπηρεσίες και οργανισμοί έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 30

Πρόσθετες εκπαιδευτικές δράσεις

Εάν κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, παρέχονται πρόσθετες δυνατότητες εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών που εντοπίζονται για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης καταστροφών.

Άρθρο 31

Σύστημα αξιολόγησης

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να υπάρχει συνάφεια μεταξύ του επιπέδου και του περιεχομένου της εκπαίδευσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Επιτροπή διαμορφώνει κατάλληλο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Άρθρο 32

Πρόγραμμα, στρατηγικό πλαίσιο και προτεραιότητες όσον αφορά τις ασκήσεις

1.   Θεσπίζεται πρόγραμμα ασκήσεων πολιτικής προστασίας, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής.

2.   Το πρόγραμμα ασκήσεων πολιτικής προστασίας διέπεται από ένα στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο καθορίζονται οι στόχοι και ο ρόλος των ασκήσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.

3.   Το πρόγραμμα των ασκήσεων αποσκοπεί συγκεκριμένα στα εξής:

α)

βελτίωση των ικανοτήτων αντιμετώπισης των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις ομάδες και άλλους πόρους που παρέχονται σε επεμβάσεις παροχής βοήθειας στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης·

β)

βελτίωση και έλεγχος των διαδικασιών, ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για τον συντονισμό των επεμβάσεων παροχής βοήθειας στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης και μείωση του χρόνου απόκρισης σε σοβαρές καταστροφές·

γ)

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας των κρατών μελών και της Επιτροπής·

δ)

εντοπισμός και ανταλλαγή αντληθέντων διδαγμάτων·

ε)

δοκιμή της εφαρμογής των αντληθέντων διδαγμάτων.

4.   Οι γενικές προτεραιότητες του προγράμματος ασκήσεων προσδιορίζονται σε ένα μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο σχέδιο. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει στοιχεία από συναφή σενάρια καταστροφών και ικανότητες αντιμετώπισης.

5.   Η Επιτροπή:

α)

καταρτίζει το στρατηγικό πλαίσιο και το μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο σχέδιο, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα άντλησης διδαγμάτων και άλλες σχετικές πληροφορίες·

β)

καθορίζει τους στόχους των ασκήσεων, καθώς και τον ρόλο τους σε σχέση με τις άλλες συνιστώσες του μηχανισμού της Ένωσης· και

γ)

συντάσσει ετήσια πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για συγκεκριμένες προτεραιότητες όσον αφορά τις ασκήσεις σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο ολοκληρωμένο σχέδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ

Άρθρο 33

Παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση

1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τις αξιολογήσεις που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση όλων των συναφών δράσεων πολιτικής προστασίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.

2.   Η Επιτροπή θεσπίζει και διαχειρίζεται βάση δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων, τη διάδοση των διδαγμάτων που έχουν εντοπιστεί και την επισκόπηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή τους.

3.   Η Επιτροπή διευκολύνει τον εντοπισμό διδαγμάτων από κοινού με συναφείς ενδιαφερομένους, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης συνεδριάσεων.

Άρθρο 34

Προώθηση της εφαρμογής

1.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα διδάγματα που έχουν εντοπιστεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους συναφείς ενδιαφερομένους αξιοποιούνται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού της Ένωσης.

2.   Συγκεκριμένα, τα διδάγματα που έχουν εντοπιστεί συνεισφέρουν στον καθορισμό:

α)

των προτεραιοτήτων του προγράμματος εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του περιεχομένου και του προγράμματος των εκπαιδευτικών μαθημάτων, και του προγράμματος ασκήσεων·

β)

των προτεραιοτήτων των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για έργα στους τομείς της ετοιμότητας και της πρόληψης· και

γ)

των προτεραιοτήτων των δραστηριοτήτων σχεδιασμού που αναφέρονται στο άρθρο 10 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με το πρόγραμμα άντλησης διδαγμάτων, στις οποίες αναφέρει σχετικά διδάγματα που έχουν αντληθεί, τις διορθωτικές δράσεις που έχουν προβλεφθεί, τις αρμοδιότητες και τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των διδαγμάτων.

4.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε περιοδική βάση εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που συντελείται ως προς την εφαρμογή των διδαγμάτων που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα έκαστου κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Άρθρο 35

Αιτήματα βοήθειας και απόκριση

1.   Σε περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης καταστροφής εντός της Ένωσης, η Επιτροπή, μόλις λάβει αίτημα για παροχή βοήθειας μέσω του ΚΣΕΠΕΑ, χωρίς καθυστέρηση και ανάλογα με την περίπτωση προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

2.   Σε περίπτωση υφιστάμενης ή επαπειλούμενης καταστροφής εκτός της Ένωσης, για την οποία ενδέχεται να απαιτείται η παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας, η Επιτροπή μπορεί να ενημερώσει την τρίτη χώρα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για παροχή βοήθειας δυνάμει του μηχανισμού της Ένωσης.

3.   Εάν ένα κράτος μέλος ή μια τρίτη χώρα που έχει πληγεί από καταστροφή ή απειλείται από καταστροφή επιθυμεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του μηχανισμού της Ένωσης, απευθύνει στο ΚΣΑΕΑ έγγραφο αίτημα για παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας μέσω των αρμόδιων εθνικών αρχών του. Εάν τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί τους ή οποιοσδήποτε από τους διεθνείς οργανισμούς που παρατίθενται στο παράρτημα VII επιθυμούν να ζητήσουν βοήθεια μέσω του μηχανισμού της Ένωσης, απευθύνουν έγγραφο αίτημα στο ΚΣΑΕΑ για παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας

4.   Ο αιτών βοήθεια παρέχει στο ΚΣΑΕΑ όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, και ιδίως όσον αφορά τις ειδικές ανάγκες, τη ζητούμενη στήριξη και την τοποθεσία.

5.   Ο αιτών βοήθεια ενημερώνει το ΚΣΑΕΑ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το σημείο εισόδου και την τοποθεσία για την οποία ζητείται βοήθεια, καθώς και για το επιτόπου επιχειρησιακό σημείο επαφής που διαχειρίζεται την καταστροφή.

6.   Το ΚΣΑΕΑ καταρτίζει, στον βαθμό του δυνατού, ειδικά σχέδια ανάπτυξης για κάθε αίτημα παροχής βοήθειας. Σε αυτά περιλαμβάνονται συστάσεις για την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων για την ανάπτυξη μονάδων, ομάδων τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, άλλων ικανοτήτων αντιμετώπισης και εμπειρογνωμόνων που είναι καταχωρισμένοι στο ΚΣΑΕΑ, και εκτίμηση των πιθανών αναγκών ζωτικής σημασίας. Τα ειδικά σχέδια ανάπτυξης τηρούν τη δομή και τη γενική περιγραφή που προσδιορίζονται στο παράρτημα VI και βασίζονται στα γενικά προκαθορισμένα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, τα οποία καλύπτουν τους σημαντικότερους τύπους κινδύνων καταστροφής και λαμβάνουν υπόψη τα σενάρια κινδύνων που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο των αξιολογήσεων κινδύνων των κρατών μελών. Τα ειδικά σχέδια ανάπτυξης διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη.

7.   Τα κατωτέρω κριτήρια, η προτεραιότητα των οποίων ενδέχεται να εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτήματος για παροχή βοήθειας, λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής μεταξύ των ικανοτήτων της ΕΙΑΕΑ:

α)

διαθεσιμότητα·

β)

καταλληλότητα·

γ)

τοποθεσία/εγγύτητα·

δ)

εκτιμώμενος χρόνος και δαπάνες μεταφοράς·

ε)

προηγούμενη εμπειρία·

στ)

προηγούμενη χρήση του πόρου·

ζ)

άλλα συναφή κριτήρια, όπως γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμική εγγύτητα.

8.   Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τα κράτη μέλη, το ΚΣΑΕΑ δεν ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικές ικανότητες από την ΕΙΑΕΑ σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων, επαπειλούμενων συγκρούσεων ή άλλων συνθηκών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ομάδων.

9.   Τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται πρόσκληση ανάπτυξης ικανοτήτων από την ΕΙΑΕΑ κοινοποιούν την τελική απόφασή τους σχετικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στο ΚΣΑΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 7 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Το ΚΣΑΕΑ προσδιορίζει την προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη απαντούν καταρχήν στις προσκλήσεις. Η εν λόγω προθεσμία εξαρτάται από τη φύση της καταστροφής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο ώρες.

10.   Ο αιτών βοήθεια ενημερώνει το ΚΣΑΕΑ σχετικά με τις προσφορές παροχής βοήθειας που έχει αποδεχτεί.

11.   Εάν η παροχή βοήθειας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση ανάγκης ζωτικής σημασία και στην ΕΙΑΕΑ δεν υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια ή επαρκής βοήθεια, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως όλα τα εθνικά σημεία επαφής μέσω του ΚΣΕΠΕΑ σχετικά με τη διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για μεταφορά, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

12.   Όσον αφορά τα αιτήματα για ομάδες και μέσα επέμβασης, το ΚΣΑΕΑ ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με την επιλογή του αιτούντος βοήθεια. Τα κράτη μέλη που παρέχουν τη βοήθεια ενημερώνουν τακτικά το ΚΣΑΕΑ σχετικά με την αποστολή των ομάδων και των μέσων επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των ικανοτήτων που αποτελούν μέρος της ΕΙΑΕΑ.

13.   Η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει, να ορίσει και να αποστείλει ομάδα εμπειρογνωμόνων για την παροχή υποστήριξης στον τόπο της καταστροφής σύμφωνα με το άρθρο 17 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

Άρθρο 36

Αποστολές εμπειρογνωμόνων

1.   Οι εμπειρογνώμονες που αποστέλλονται εκτελούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 8 στοιχείο δ) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Υποβάλλουν τακτικά αναφορές στις αρχές της χώρας που έχει υποβάλει το αίτημα και στο ΚΣΑΕΑ.

2.   Το ΚΣΑΕΑ τηρεί τα κράτη μέλη ενήμερα σχετικά με την πρόοδο της αποστολής εμπειρογνωμόνων.

3.   Ο αιτών βοήθεια ενημερώνει σε τακτική βάση το ΚΣΑΕΑ σχετικά με την πορεία των εν εξελίξει επιχειρήσεων στον τόπο της καταστροφής.

4.   Σε περίπτωση επεμβάσεων σε τρίτες χώρες, ο επικεφαλής της ομάδας ενημερώνει τακτικά το ΚΣΑΕΑ σχετικά με την πορεία των εν εξελίξει επιχειρήσεων στον τόπο της καταστροφής.

5.   Το ΚΣΑΕΑ συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει και τις διανέμει στα σημεία επαφής και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 37

Επιχειρησιακή αποδέσμευση

1.   Το κράτος μέλος που έχει ζητήσει βοήθεια ή οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη που παρέχουν βοήθεια ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν το ΚΣΑΕΑ, καθώς και τους εμπειρογνώμονες και τις ομάδες επέμβασης που έχουν αποσταλεί στον τόπο της καταστροφής, σε περίπτωση που θεωρούν ότι η βοήθεια δεν είναι πλέον απαραίτητη ή δεν είναι πλέον δυνατόν να παρασχεθεί. Την κατάλληλη οργάνωση της αποδέσμευσης αναλαμβάνουν ο αιτών βοήθεια και τα κράτη μέλη. Το ΚΣΑΕΑ τηρείται ενήμερο σχετικά με την αποδέσμευση.

2.   Σε τρίτες χώρες, ο/η επικεφαλής της ομάδας ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν το ΚΣΑΕΑ σε περίπτωση που θεωρεί, κατόπιν κατάλληλων διαβουλεύσεων με τον αιτούντα βοήθεια, ότι η βοήθεια δεν είναι πλέον απαραίτητη ή ότι υπάρχουν εμπόδια που αποτρέπουν την αποτελεσματική παροχή της. Το ΚΣΑΕΑ διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στην αντιπροσωπεία της Ένωσης στην ενδιαφερόμενη χώρα, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής, στην ΕΥΕΔ και στα κράτη μέλη. Το ΚΣΑΕΑ σε συντονισμό με τον αιτούντα βοήθεια διασφαλίζει την αποτελεσματική αποδέσμευση των εμπειρογνωμόνων και των ομάδων επέμβασης που έχουν αποσταλεί στον τόπο της καταστροφής.

Άρθρο 38

Υποβολή εκθέσεων και εντοπισμός διδαγμάτων

1.   Οι αρμόδιες αρχές του αιτούντος βοήθεια και των κρατών μελών που παρείχαν τη βοήθεια, καθώς και οι εμπειρογνώμονες που μετέβησαν επιτόπου, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στο ΚΣΑΕΑ τα συμπεράσματά τους σχετικά με όλες τις πτυχές της επέμβασης. Το ΚΣΑΕΑ καταρτίζει συνοπτική έκθεση σχετικά με τη βοήθεια που παρασχέθηκε και με τυχόν διδάγματα που αντλήθηκαν.

2.   Επιπλέον των ενεργειών που προβλέπονται στα άρθρα 33 και 34, το ΚΣΑΕΑ από κοινού με τα κράτη μέλη παρακολουθεί την εφαρμογή των διδαγμάτων που εντοπίζονται, με στόχο τη βελτίωση των επεμβάσεων παροχής βοήθειας στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης.

Άρθρο 39

Δαπάνες

1.   Οι δαπάνες που συνδέονται με τη βοήθεια που παρέχουν τα κράτη μέλη επιβαρύνει τον αιτούντα βοήθεια, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

2.   Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της καταστροφής και την έκταση των ζημιών, το κράτος μέλος που παρέχει βοήθεια έχει τη δυνατότητα να διαθέσει δωρεάν το σύνολο ή μέρος αυτής. Έχει επίσης τη δυνατότητα να παραιτηθεί ανά πάσα στιγμή από το σύνολο ή μέρος της επιστρεφόμενης δαπάνης.

3.   Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης ο αιτών βοήθεια παρέχει στέγαση και διατροφή στις ομάδες παροχής βοήθειας και αναπληρώνει δωρεάν εφοδιασμό και προμήθειες. Εντούτοις, οι ομάδες παροχής βοήθειας είναι αρχικά ανεξάρτητες από πλευράς υλικοτεχνικών αναγκών και αυτάρκεις για εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τους χρησιμοποιούμενους πόρους, και ενημερώνουν σχετικά το ΚΣΑΕΑ.

4.   Οι δαπάνες της αποστολής εμπειρογνωμόνων και της συναφούς υλικοτεχνικής υποστήριξης καλύπτονται σύμφωνα με το άρθρο 22 στοιχείο α) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την Ένωση.

Άρθρο 40

Αποζημιώσεις

1.   Τα κράτη μέλη που ζητούν βοήθεια δεν υποβάλλουν οποιοδήποτε αίτημα για λήψη αποζημίωσης από κράτη μέλη για προκληθείσα ζημία σε περίπτωση που η ζημία αυτή είναι συνέπεια της επέμβασης παροχής βοήθειας δυνάμει του μηχανισμού της Ένωσης και της παρούσας απόφασης, εκτός αν αποδειχθεί ότι είναι αποτέλεσμα δόλου ή σοβαρού παραπτώματος.

2.   Σε περίπτωση κατά την οποία η επέμβαση παροχής βοήθειας έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας σε βάρος τρίτων, τα κράτη μέλη που ζήτησαν τη βοήθεια και το κράτος μέλος που πρόσφερε τη βοήθεια συνεργάζονται για τη διευκόλυνση της παροχής αποζημίωσης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τα συναφή πλαίσια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Άρθρο 41

Κατηγορίες εμπειρογνωμόνων

Τα κράτη μέλη κατατάσσουν τους εμπειρογνώμονες στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

τεχνικοί εμπειρογνώμονες·

β)

εμπειρογνώμονες αξιολόγησης·

γ)

εμπειρογνώμονες συντονισμού·

δ)

επικεφαλής ομάδων.

Άρθρο 42

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

1.   Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επί ειδικών και ιδιαίτερα τεχνικών ζητημάτων και επί των συναφών κινδύνων και να είναι διαθέσιμοι για αποστολές.

2.   Οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησης πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν σε αξιολόγηση της κατάστασης και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, και να είναι διαθέσιμοι για αποστολές.

3.   Στους εμπειρογνώμονες συντονισμού μπορεί να κατατάσσονται οι αναπληρωτές επικεφαλής ομάδων, οι υπεύθυνοι υλικοτεχνικής υποστήριξης και επικοινωνίας, καθώς και άλλα μέλη του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες. Εφόσον ζητηθεί, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες και οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησης είναι δυνατόν να εντάσσονται στην ομάδα συντονισμού για να επικουρούν τον επικεφαλής της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής.

4.   Ο επικεφαλής της ομάδας έχει την ευθύνη καθοδήγησης της ομάδας αξιολόγησης και συντονισμού κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης. Ο επικεφαλής της ομάδας μεριμνά για τις επαφές με τις αρχές της πληγείσας χώρας, με το ΚΣΑΕΑ, συμπεριλαμβανομένου του αξιωματικού συνδέσμου του ΚΣΑΕΑ, με άλλους διεθνείς οργανισμούς και, σε περίπτωση επεμβάσεων παροχής βοήθειας στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης εκτός των κρατών μελών, με την αντιπροσωπεία της Ένωσης στην οικεία χώρα.

5.   Οι εμπειρογνώμονες που χρησιμοποιούνται σε αποστολές ετοιμότητας ενδέχεται να λάβουν εντολή από την Επιτροπή σε συμφωνία με το κράτος μέλος διορισμού τους να αναλάβουν οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο άρθρο 41, και είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα ετοιμότητας, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν διοικητική ικανότητα, ανάγκες στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης, εκπαίδευση, ασκήσεις και ευαισθητοποίηση.

6.   Οι εμπειρογνώμονες που χρησιμοποιούνται σε αποστολές πρόληψης ενδέχεται να λάβουν εντολή από την Επιτροπή σε συμφωνία με το κράτος μέλος διορισμού τους να αναλάβουν οποιοδήποτε από τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στο άρθρο 41, και είναι σε θέση να παρέχουν συμβουλές και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και την ικανότητα διαχείρισης κινδύνων.

Άρθρο 43

Βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων

1.   Οι πληροφορίες που αφορούν τους εμπειρογνώμονες συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σε μια βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων και διατίθενται μέσω του ΚΣΕΠΕΑ.

2.   Οι εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνονται στην ΕΙΑΕΑ προσδιορίζονται συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 44

Απαιτήσεις εκπαίδευσης

Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι εμπειρογνώμονες παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 26.

Άρθρο 45

Διορισμός

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για παροχή βοήθειας, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον διορισμό των διαθέσιμων εμπειρογνωμόνων και για τη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας τους στο ΚΣΕΠΕΑ.

Άρθρο 46

Κινητοποίηση και συμφωνία παροχής υπηρεσιών

1.   Το ΚΣΕΠΕΑ είναι σε θέση να κινητοποιεί και να αποστέλλει τους εμπειρογνώμονες που ορίζονται, σε ελάχιστο χρόνο μετά τον διορισμό των εμπειρογνωμόνων για τη συγκεκριμένη αποστολή από τα κράτη μέλη.

2.   Η Επιτροπή υπογράφει συμφωνία παροχής υπηρεσιών με κάθε εμπειρογνώμονα, η οποία περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:

α)

τους στόχους της αποστολής·

β)

την εντολή·

γ)

την προβλεπόμενη διάρκεια της αποστολής·

δ)

πληροφορίες για τον τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας·

ε)

ασφαλιστική κάλυψη·

στ)

ημερήσια αποζημίωση για την κάλυψη εξόδων·

ζ)

τους ειδικούς όρους πληρωμής·

η)

κατευθυντήριες γραμμές για τεχνικούς εμπειρογνώμονες, εμπειρογνώμονες αξιολόγησης, εμπειρογνώμονες συντονισμού και επικεφαλής ομάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Άρθρο 47

Μορφές στήριξης για μεταφορές

Η στήριξη για μεταφορές μπορεί να λάβει τη μορφή:

α)

συγκέντρωσης ή κοινής χρήσης μεταφορικών ικανοτήτων·

β)

εντοπισμού μεταφορικών πόρων από τον εμπορικό τομέα ή/και από άλλες πηγές και διευκόλυνσης της πρόσβασης των κρατών μελών σε αυτούς· ή

γ)

παροχής στήριξης της Ένωσης σε κράτη μέλη μέσω επιχορηγήσεων ή υπηρεσιών μεταφοράς που παρέχονται βάσει σύμβασης από ιδιωτικούς ή άλλους φορείς.

Άρθρο 48

Διαδικασία για παροχή στήριξης για μεταφορές μέσω του μηχανισμού της Ένωσης

1.   Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 49 και 50 εφαρμόζονται σε κάθε αίτημα για παροχή στήριξης για μεταφορές.

2.   Τα αιτήματα συντάσσονται από την αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 56 και αποστέλλονται στην Επιτροπή εγγράφως. Περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Α του παραρτήματος VIII.

3.   Σε περίπτωση συγκέντρωσης μεταφορικών ικανοτήτων, ένα κράτος μέλος μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία να υποβάλει στην Ένωση αίτημα χορήγησης χρηματοδοτικής στήριξης για ολόκληρη την επιχείρηση.

4.   Όλα τα αιτήματα για παροχή στήριξης για μεταφορές στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και οι συναφείς απαντήσεις, καθώς και οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής διαβιβάζονται στο ΚΣΕΠΕΑ, το οποίο αναλαμβάνει την επεξεργασία τους.

5.   Τα αιτήματα αποστέλλονται μέσω του ΚΣΕΠΕΑ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα αιτήματα που αφορούν χρηματοδότηση από την Ένωση μπορούν να διαβιβάζονται μέσω του ΚΣΕΠΕΑ, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπό τον όρο ότι τα πρωτότυπα που υπογράφονται από την αρμόδια αρχή προσκομίζονται στη συνέχεια στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

6.   Εντούτοις, η Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής για όλες τις ανταλλαγές με δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων της σύναψης συμβάσεων επιχορήγησης, της κοινοποίησης αποφάσεων επιχορήγησης και κάθε σχετικής τροποποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 179 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (5).

Άρθρο 49

Αιτήματα για παροχή στήριξης για μεταφορές

1.   Η Επιτροπή, μόλις λάβει το αίτημα για παροχή στήριξης, ενημερώνει αμέσως τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 7 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

2.   Στην ειδοποίησή της, η Επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητήσει από τα κράτη μέλη να παράσχουν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους μεταφορικούς πόρους που μπορούν ενδεχομένως να διαθέσουν στο κράτος μέλος που έχει υποβάλει το αίτημα ή σχετικά με τυχόν άλλη εναλλακτική λύση που μπορούν να προτείνουν για την κάλυψη των αναγκών που έχει εκφράσει η πληγείσα χώρα. Η Επιτροπή μπορεί να ορίσει μέγιστη προθεσμία για την παροχή των εν λόγω πληροφοριών.

3.   Μετά την ειδοποίηση των σημείων επαφής από την Επιτροπή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, η αιτούμενη στήριξη για μεταφορές καθίσταται επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ένωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 53.

Άρθρο 50

Απαντήσεις σε αιτήματα για παροχή στήριξης για μεταφορές

1.   Τα κράτη μέλη που μπορούν να παράσχουν στήριξη για μεταφορές ενημερώνουν την Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 24 ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 49, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ειδοποίηση, σχετικά με τους μεταφορικούς πόρους που μπορούν να διαθέσουν σε εθελοντική βάση ως απόκριση στο αίτημα για παροχή στήριξης για τη συγκέντρωση ή τον εντοπισμό μεταφορικών πόρων. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται στο μέρος Β του παραρτήματος VIII, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης ή άλλους περιορισμούς, εάν υπάρχουν.

2.   Η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους μεταφορικούς πόρους και τις διαβιβάζει στο κράτος μέλος που έχει υποβάλει το αίτημα το συντομότερο δυνατόν.

3.   Πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη κάθε άλλη πληροφορία που διαθέτει σχετικά με τους μεταφορικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού τομέα, και διευκολύνει την πρόσβαση των κρατών μελών στους εν λόγω πρόσθετους πόρους.

4.   Το κράτος μέλος που έχει υποβάλει το αίτημα ενημερώνει την Επιτροπή για τις μεταφορικές λύσεις που έχει επιλέξει και έρχεται σε επαφή με τα κράτη μέλη που παρέχουν τη σχετική στήριξη ή με τον φορέα που έχει εντοπίσει η Επιτροπή.

5.   Η Επιτροπή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη για την επιλογή στην οποία προέβη το κράτος μέλος που έχει υποβάλει το αίτημα. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή για την πρόοδο που σημειώνεται στην παροχή της βοήθειας πολιτικής προστασίας που λαμβάνει.

Άρθρο 51

Αίτημα επιχορήγησης

1.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει εντοπίσει μια πιθανή μεταφορική λύση, αλλά απαιτείται χρηματοδότηση από την Ένωση για να καταστεί δυνατή η μεταφορά της βοήθειας πολιτικής προστασίας, το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει επιχορήγηση από την Ένωση.

2.   Το κράτος μέλος αναφέρει στο αίτημά του το ποσοστό της συγχρηματοδότησης που ζητεί από την Ένωση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 55 % των επιλέξιμων δαπανών για μεταφορικές δράσεις δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ και δεν υπερβαίνει το 85 % κατά μέγιστο των επιλέξιμων δαπανών για μεταφορικές δράσεις δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως όλα τα κράτη μέλη σχετικά με το αίτημα.

3.   Η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμβάσεις πλαίσια εταιρικής σχέσης με τις συναφείς αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπως αναφέρεται στο άρθρο 178 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

Άρθρο 52

Αίτημα για παροχή υπηρεσίας μεταφορών

1.   Σε περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος που ζητεί στήριξη για μεταφορές δεν έχει εντοπίσει μεταφορική λύση, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας μεταφορών με ιδιωτικούς ή άλλους φορείς, για να μεταφερθεί στην πληγείσα χώρα η βοήθεια πολιτικής προστασίας.

2.   Μόλις παραλάβει το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως όλα τα κράτη μέλη για το αίτημα και ενημερώνει το κράτος μέλος που ζητεί την παροχή υπηρεσίας μεταφορών για όλες τις διαθέσιμες μεταφορικές λύσεις και για το κόστος τους.

3.   Βάσει της ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, το κράτος μέλος επιβεβαιώνει εγγράφως το αίτημά του για παροχή υπηρεσίας μεταφορών και την υποχρέωσή του να επιστρέψει τις σχετικές δαπάνες στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54. Το κράτος μέλος προσδιορίζει το ποσοστό των δαπανών που θα επιστρέψει. Το εν λόγω ποσοστό δεν είναι μικρότερο από 45 % για μεταφορικές δράσεις δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ και από 15 % για μεταφορικές δράσεις δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

4.   Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή στο αίτημα παροχής υπηρεσίας μεταφορών.

Άρθρο 53

Απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση της στήριξης για μεταφορές από την Ένωση

1.   Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ και οι αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω στοιχεία:

α)

οι πληροφορίες που περιέχονται στο αίτημα χρηματοδότησης από την Ένωση που υποβλήθηκε από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2·

β)

οι ανάγκες που εκφράζονται από την πληγείσα χώρα·

γ)

τυχόν εκτιμήσεις αναγκών από εμπειρογνώμονες που υπέβαλαν σχετικές εκθέσεις στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της καταστροφής·

δ)

άλλες συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή κατά τη λήψη της απόφασης, οι οποίες παρέχονται από τα κράτη μέλη και από διεθνείς οργανισμούς·

ε)

η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των μεταφορικών λύσεων που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παροχή της βοήθειας πολιτικής προστασίας·

στ)

οι πιθανότητες τοπικής προμήθειας·

ζ)

άλλες ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή.

2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε πρόσθετη πληροφορία που απαιτείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της απόφασης 1313/2013/ΕΕ. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, αφού λάβουν αίτημα της Επιτροπής για παροχή πληροφοριών αυτού του είδους.

3.   Η Επιτροπή προσδιορίζει το ποσό της προχρηματοδότησης που πρόκειται να καταβληθεί, το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό έως και 85 % της αιτούμενης χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δημοσιονομικών πόρων. Δεν παρέχεται προχρηματοδότηση για επιχορηγήσεις κάτω του ορίου που έχει θεσπιστεί για επιχορηγήσεις μικρού ύψους, όπως ορίζονται στο άρθρο 185 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012, εκτός εάν το κράτος μέλος που ζητεί την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μπορεί να αποδείξει ότι η απουσία προχρηματοδότησης θα θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση της δράσης.

4.   Η απόφαση σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη κοινοποιείται αμέσως στο κράτος μέλος που ζητεί χρηματοδοτική στήριξη. Κοινοποιείται επίσης σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

5.   Οι μεμονωμένες αιτήσεις για επιχορήγηση μεταφοράς στις οποίες η αιτούμενη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης είναι μικρότερη από 2 500 ευρώ δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από την Ένωση, εκτός εάν καλύπτονται από τις συμβάσεις πλαίσια εταιρικής σχέσης που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3.

Άρθρο 54

Επιστροφή της ενωσιακής χρηματοδότησης για στήριξη για μεταφορές

Για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 52, η Επιτροπή εκδίδει εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της επιχείρησης μεταφοράς για την οποία χορηγήθηκε χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση, χρεωστικό σημείωμα απευθυνόμενο στα κράτη μέλη που ωφελήθηκαν από την εν λόγω χρηματοδότηση της Ένωσης για ποσό που αντιστοιχεί στις διατάξεις της απόφασης που έλαβε η Επιτροπή σχετικά με το αίτημα παροχής υπηρεσίας μεταφορών και που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 15 % των εξόδων μεταφοράς για μεταφορικές δράσεις δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 3 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ και το 45 % για μεταφορικές δράσεις δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ.

Άρθρο 55

Αποζημιώσεις

Το κράτος μέλος που ζητεί στήριξη για μεταφορές δεν υποβάλλει οποιοδήποτε αίτημα για αποζημίωση από την Ένωση για ζημία που προκαλείται σε περιουσιακά του στοιχεία ή στο προσωπικό του, σε περίπτωση που η προκληθείσα ζημία είναι συνέπεια της παροχής στήριξης για μεταφορές που διέπεται από την παρούσα απόφαση, εκτός αν αποδειχθεί ότι είναι αποτέλεσμα δόλου ή σοβαρού παραπτώματος.

Άρθρο 56

Ορισμός των αρμόδιων αρχών

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που εξουσιοδοτούνται να ζητούν και να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από την Επιτροπή, κατ' εφαρμογή της παρούσας απόφασης, και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης. Οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες αυτές κοινοποιείται αμέσως στην Επιτροπή.

Ωστόσο, οι κοινοποιήσεις των κρατών μελών σχετικά με τις αρμόδιες αρχές δυνάμει του άρθρου 12 της απόφασης 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι νεότερης ενημέρωσης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 57

Κατάργηση

Η απόφαση 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ και η απόφαση 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ καταργούνται. Οι παραπομπές στις καταργούμενες αποφάσεις θεωρούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IX.

Άρθρο 58

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Kristalina GEORGIEVA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924.

(2)  Απόφαση 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της απόφασης 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, περί κοινοτικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (ΕΕ L 87 της 25.3.2004, σ. 20).

(3)  Απόφαση 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων περί μεταφοράς που περιέχονται στην απόφαση 2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας (ΕΕ L 241 της 14.9.2007, σ. 17).

(4)  Απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της (ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1).

(5)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΣΕΠΕΑ

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.   Άντληση υψηλής δυναμικότητας

Καθήκοντα

Εξασφάλιση άντλησης:

σε πλημμυρισμένες περιοχές,

για την ενίσχυση της πυρόσβεσης μέσω παροχής νερού.

Ικανότητες

Εξασφάλιση άντλησης με κινητές αντλίες μέσης και υψηλής δυναμικότητας:

συνολικής δυναμικότητας τουλάχιστον 1 000 m3/ώρα· και

μειωμένης δυναμικότητας άντλησης διαφοράς υψομέτρου 40 μέτρων.

Ικανότητα:

λειτουργίας σε περιοχές και εδάφη δύσκολης πρόσβασης,

άντλησης λασπόνερων, περιεκτικότητας κατά μέγιστο 5 τοις εκατό σε στερεά στοιχεία μεγέθους σωματιδίων μέχρι 40 mm,

άντλησης νερού θερμοκρασίας μέχρι 40 °C για επιχειρήσεις μεγαλύτερης διάρκειας,

μεταφοράς νερού σε απόσταση μεγαλύτερη των 1 000 μέτρων.

Βασικές συνιστώσες

Αντλίες μέσης και υψηλής δυναμικότητας.

Μάνικες και σύνδεσμοι που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου Storz.

Επαρκές προσωπικό για τη διεκπεραίωση του έργου, εν ανάγκη σε συνεχή βάση.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ικανότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από την αποδοχή της προσφοράς.

Ικανότητα επιτόπιας ανάπτυξης για περίοδο μέχρι 21 ημερών κατά μέγιστο.

2.   Καθαρισμός νερού

Καθήκοντα

Παροχή πόσιμου νερού, από επιφανειακά ύδατα, σύμφωνα με τα εν προκειμένω εφαρμοστέα πρότυπα και τουλάχιστον σύμφωνα με τα επίπεδα των προτύπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Διενέργεια ελέγχου ποιότητας του νερού στο σημείο απόληψης του εξοπλισμού καθαρισμού.

Ικανότητες

Καθαρισμός 225 000 λίτρων νερού ημερησίως.

Ικανότητα αποθήκευσης ισοδύναμη με την παραγωγή μισής ημέρας.

Βασικές συνιστώσες

Κινητή μονάδα καθαρισμού νερού.

Κινητή μονάδα αποθήκευσης νερού.

Κινητό εργαστήριο.

Σύνδεσμοι συμβατοί με ποικιλία προτύπων, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου Storz.

Επαρκές προσωπικό για τη διεκπεραίωση του έργου, εν ανάγκη σε συνεχή βάση.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ικανότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από την αποδοχή της προσφοράς.

Ικανότητα επιτόπιας ανάπτυξης για περίοδο 12 εβδομάδων κατά μέγιστο.

3.   Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας σοβαρότητας

Καθήκοντα

Αναζήτηση, εντοπισμός και διάσωση θυμάτων (1) παγιδευμένων σε συντρίμμια (όπως π.χ. σε κτίρια που κατέρρευσαν ή σε ατυχήματα με μέσα μεταφοράς).

Πρώτες βοήθειες, ανάλογα με τις περιστάσεις, μέχρις ότου παραδοθούν τα θύματα στους φορείς που είναι αρμόδιοι για περαιτέρω περίθαλψη.

Ικανότητες

Η μονάδα διαθέτει την ικανότητα πραγματοποίησης των κατωτέρω ενεργειών, συνεκτιμώντας αναγνωρισμένες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές INSARAG (Διεθνής Συμβουλευτική Ομάδα για Έρευνα και Διάσωση):

έρευνες με εκπαιδευμένους σκύλους ή/και με τεχνικό ερευνητικό εξοπλισμό,

διάσωση, συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης,

κοπή σκυροδέματος,

διάσωση με τη βοήθεια σχοινιών,

βασική αντιστήριξη,

εντοπισμός και απομόνωση επικίνδυνων υλικών (hazmat) (2),

προηγμένα συστήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών (3).

Ικανότητα επιτόπιας εργασίας επί 24ώρου βάσεως επί 7 ημέρες.

Βασικές συνιστώσες

Διαχείριση (διοίκηση, επαφές/συντονισμός, προγραμματισμός, επαφή με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας/αναφορά, αξιολόγηση/ανάλυση, ασφάλεια/προστασία).

Έρευνες [τεχνικές έρευνες και/ή έρευνες με τη βοήθεια σκύλων, εντοπισμός και απομόνωση επικίνδυνων υλικών (hazmat)].

Διάσωση (διάνοιξη διόδου και διείσδυση, κοπή υλικών, ανύψωση και μετακίνηση, αντιστήριξη, διάσωση με τη βοήθεια σχοινιών).

Ιατρική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για ασθενείς και για το προσωπικό της ομάδας, καθώς και για τους εκπαιδευμένους σκύλους.

Αυτάρκεια

Τουλάχιστον 7 ημέρες επιχειρήσεων.

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ικανότητα ανάληψης δράσης στην πληγείσα χώρα εντός 32 ωρών.

4.   Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό εξαιρετικά δυσχερείς περιστάσεις

Καθήκοντα

Αναζήτηση, εντοπισμός και διάσωση θυμάτων (4) παγιδευμένων σε συντρίμμια (όπως, π.χ. σε κτίρια που κατέρρευσαν ή σε ατυχήματα με μέσα μεταφοράς).

Πρώτες βοήθειες, ανάλογα με τις περιστάσεις, μέχρις ότου παραδοθούν τα θύματα στους φορείς που είναι αρμόδιοι για περαιτέρω περίθαλψη.

Ικανότητες

Η μονάδα διαθέτει την ικανότητα πραγματοποίησης των κατωτέρω ενεργειών, συνεκτιμώντας αναγνωρισμένες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές INSARAG (Διεθνής Συμβουλευτική Ομάδα για Έρευνα και Διάσωση):

έρευνες με εκπαιδευμένους σκύλους ή/και με τεχνικό ερευνητικό εξοπλισμό,

διάσωση, συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης,

κοπή σκυροδέματος και χάλυβα κατασκευών,

διάσωση με τη βοήθεια σχοινιών,

βασική αντιστήριξη,

εντοπισμός και απομόνωση επικίνδυνων υλικών (hazmat) (5),

προηγμένα συστήματα υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών (6).

Ικανότητα επιτόπιας εργασίας σε περισσότερους του ενός τόπους επί 24ώρου βάσεως για 10 ημέρες.

Βασικές συνιστώσες

Διαχείριση (διοίκηση, επαφές/συντονισμός, προγραμματισμός, επαφή με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας/αναφορά, αξιολόγηση/ανάλυση, ασφάλεια/προστασία).

Έρευνες [τεχνικές έρευνες και/ή έρευνες με τη βοήθεια σκύλων, εντοπισμός και απομόνωση επικίνδυνων υλικών (hazmat)].

Διάσωση (διάνοιξη διόδου και διείσδυση, κοπή υλικών, ανύψωση και μετακίνηση, αντιστήριξη, διάσωση με τη βοήθεια σχοινιών).

Ιατρική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της μέριμνας για ασθενείς και για το προσωπικό της ομάδας, καθώς και για τους εκπαιδευμένους σκύλους (7).

Αυτάρκεια

Τουλάχιστον 10 ημέρες επιχειρήσεων.

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ικανότητα ανάληψης δράσης στην πληγείσα χώρα εντός 48 ωρών.

5.   Εναέρια μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με ελικόπτερα

Καθήκοντα

Συμβολή στην πυρόσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών λοιπής χλωρίδας με εναέρια μέσα.

Ικανότητες

Τρία ελικόπτερα δυναμικότητας 1 000 λίτρων το καθένα.

Ικανότητα αδιάλειπτης διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Βασικές συνιστώσες

Τρία ελικόπτερα με πλήρωμα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ανά πάσα στιγμή επιχειρησιακή ετοιμότητα τουλάχιστον δύο ελικοπτέρων.

Τεχνικό προσωπικό.

4 κάδοι νερού ή 3 μηχανισμοί άφεσης του κάδου.

1 συλλογή συντήρησης.

1 συλλογή μερών/ανταλλακτικών.

2 βαρούλκα διάσωσης.

Εξοπλισμός επικοινωνιών.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζονται τα στοιχεία στ) και ζ) του άρθρου 12 παράγραφος 1.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 3 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

6.   Εναέρια μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με αεροπλάνα

Καθήκοντα

Συμβολή στην πυρόσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών λοιπής χλωρίδας με εναέρια μέσα.

Ικανότητες

Δύο αεροπλάνα δυναμικότητας 3 000 λίτρων το καθένα.

Ικανότητα αδιάλειπτης διεξαγωγής επιχειρήσεων.

Βασικές συνιστώσες

Δύο αεροπλάνα.

Τουλάχιστον τέσσερα πληρώματα.

Τεχνικό προσωπικό.

Συλλογή επιτόπιας συντήρησης.

Εξοπλισμός επικοινωνιών.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζονται τα στοιχεία στ) και ζ) του άρθρου 12 παράγραφος 1.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 3 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

7.   Προωθημένο κινητό ιατρείο

Καθήκοντα

Διαλογή ασθενών (triage) στον τόπο της καταστροφής.

Σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς και προετοιμασία του για μεταφορά στις καταλληλότερες εγκαταστάσεις τελικής ιατρικής περίθαλψης.

Ικανότητες

Διαλογή τουλάχιστον 20 ασθενών/ώρα.

Ιατρική ομάδα ικανή να σταθεροποιήσει 50 ασθενείς ανά 24 ώρες δραστηριότητας, σε δύο βάρδιες.

Διαθεσιμότητα εφοδίων για την περίθαλψη 100 ασθενών με ήσσονος σημασίας τραύματα, ανά 24 ώρες.

Βασικές συνιστώσες

Ιατρική ομάδα ανά 12ωρη βάρδια:

διαλογή ασθενών: 1 νοσοκόμος ή/και 1 ιατρός,

εντατική περίθαλψη: 1 ιατρός και 1 νοσοκόμος,

σοβαρά, μη θανάσιμα τραύματα: 1 ιατρός και 2 νοσοκόμοι,

απομάκρυνση/εκκένωση: 1 νοσοκόμος,

ειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης: 4.

Σκηνές:

σκηνή(-ές) με επικοινωνούντες χώρους διαλογής ασθενών, ιατρικής περίθαλψης και απομάκρυνσης/εκκένωσης,

σκηνή(-ές) για τη διαμονή του προσωπικού.

Κέντρο διοίκησης.

Αποθήκη εφοδίων και ιατρικού υλικού.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

Ικανότητα ανάληψης δράσης εντός 1 ώρας από την άφιξη στον τόπο της καταστροφής.

8.   Προωθημένο κινητό ιατρείο με ικανότητα χειρουργικών επεμβάσεων

Καθήκοντα

Διαλογή ασθενών (triage) στον τόπο της καταστροφής.

Εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων για τον περιορισμό των βλαβών.

Σταθεροποίηση της κατάστασης των ασθενών και προετοιμασία τους για μεταφορά στις καταλληλότερες εγκαταστάσεις τελικής ιατρικής περίθαλψης.

Ικανότητες

Διαλογή τουλάχιστον 20 ασθενών/ώρα.

Ιατρική ομάδα ικανή να σταθεροποιήσει 50 ασθενείς ανά 24 ώρες δραστηριότητας, σε δύο βάρδιες.

Ομάδα χειρουργών ικανών να προβούν σε ιατρικές επεμβάσεις περιορισμού των βλαβών σε 12 ασθενείς ανά 24 ώρες δραστηριότητας, σε δύο βάρδιες.

Διαθεσιμότητα εφοδίων για την περίθαλψη 100 ασθενών με ήσσονος σημασίας τραύματα, ανά 24 ώρες.

Βασικές συνιστώσες

Ιατρική ομάδα ανά 12ωρη βάρδια:

διαλογή ασθενών: 1 νοσοκόμος ή/και 1 ιατρός,

εντατική περίθαλψη: 1 ιατρός και 1 νοσοκόμος,

χειρουργείο: 3 χειρουργοί, 2 νοσοκόμοι χειρουργικής ειδίκευσης, 1 αναισθησιολόγος, 1 νοσοκόμος αναισθησιολογικής ειδίκευσης,

σοβαρά, μη θανάσιμα τραύματα: 1 ιατρός και 2 νοσοκόμοι,

απομάκρυνση/εκκένωση: 1 νοσοκόμος,

ειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης: 4.

Σκηνές:

σκηνή(-ές) με επικοινωνούντες χώρους διαλογής ασθενών, ιατρικής περίθαλψης και απομάκρυνσης/εκκένωσης,

σκηνή(-ές) για χειρουργικές επεμβάσεις,

σκηνή(-ές) για τη διαμονή του προσωπικού.

Κέντρο διοίκησης.

Αποθήκη εφοδίων και ιατρικού υλικού.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

Ικανότητα ανάληψης δράσης εντός 1 ώρας από την άφιξη στον τόπο της καταστροφής.

9.   Κινητό νοσοκομείο

Καθήκοντα

Παροχή αρχικής και/ή δευτεροβάθμιας τραυματολογικής και ιατρικής περίθαλψης, με βάση αναγνωρισμένες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τα αλλοδαπά κινητά νοσοκομεία, όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ή του Ερυθρού Σταυρού.

Ικανότητες

10 κλίνες για βαρέως τραυματισμένους, δυνατότητα επέκτασης της δυναμικότητας σε κλίνες.

Βασικές συνιστώσες

Ιατρική ομάδα για:

διαλογή ασθενών,

εντατική περίθαλψη,

χειρουργείο,

σοβαρά, μη θανάσιμα τραύματα,

απομάκρυνση/εκκένωση,

ειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης,

κάλυψη τουλάχιστον των ακόλουθων ειδικοτήτων: γενική ιατρική, ιατροί επειγόντων περιστατικών, ορθοπεδικοί, παιδίατροι, αναισθησιολόγοι, φαρμακοποιοί, μαιευτήρες/γυναικολόγοι, υγειονομικοί διευθυντές, τεχνικοί εργαστηρίου, τεχνικοί-ακτινολόγοι.

Σκηνές:

κατάλληλες σκηνές για τις ιατρικές δραστηριότητες,

σκηνές για το προσωπικό.

Κέντρο διοίκησης.

Αποθήκη εφοδίων και ιατρικού υλικού.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ικανότητα αναχώρησης εντός 7 ημερών κατά μέγιστο μετά το αίτημα.

Ικανότητα ανάληψης δράσης εντός 12 ωρών από την άφιξη στον τόπο καταστροφής.

Ικανότητα ανάληψης δράσης επί 15 τουλάχιστον ημέρες.

10.   Ιατρική εναέρια απομάκρυνση/εκκένωση θυμάτων καταστροφών

Καθήκοντα

Μεταφορά θυμάτων καταστροφών σε ιατρικά κέντρα για ιατρική περίθαλψη.

Ικανότητες

Δυναμικότητα μεταφοράς 50 ασθενών ανά 24ωρο.

Ικανότητα εκτέλεσης πτήσεων ημέρα και νύκτα.

Βασικές συνιστώσες

Ελικόπτερα/αεροπλάνα με φορεία.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζονται τα στοιχεία στ) και ζ) του άρθρου 12 παράγραφος 1.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

11.   Προσωρινή κατασκήνωση έκτακτης ανάγκης

Καθήκοντα

Παροχή προσωρινού καταλύματος έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού για την ανέγερση της κατασκήνωσης, κυρίως στις αρχικές φάσεις μιας καταστροφής, σε συντονισμό με τους υφιστάμενους φορείς, τις τοπικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, μέχρι την ανάληψη των ευθυνών από τις τοπικές αρχές ή τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, στις περιπτώσεις που η δυναμικότητα εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για μεγαλύτερες περιόδους.

Όταν πραγματοποιείται παράδοση, εκπαιδεύεται το σχετικό προσωπικό (τοπικό και/ή διεθνές) πριν από την αποχώρηση της μονάδας.

Ικανότητες

Κατασκήνωση ικανή να φιλοξενεί μέχρι 250 άτομα (50 σκηνές).

Βασικές συνιστώσες

Λαμβανομένων υπόψη των αναγνωρισμένων διεθνών και ενωσιακών κατευθυντήριων γραμμών:

σκηνές με θέρμανση (για χειμερινές συνθήκες) και κρεβάτια εκστρατείας με υπνόσακους ή/και κουβέρτες,

ηλεκτρογεννήτριες και εξοπλισμός φωτισμού,

εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης,

παροχή πόσιμου νερού, σύμφωνα με το πρότυπο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ),

κατάλυμα για βασικές κοινωνικές δραστηριότητες (δυνατότητα πραγματοποίησης συγκεντρώσεων).

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

Σε γενικές γραμμές, η αναμενόμενη μέγιστη διάρκεια της αποστολής είναι 4-6 εβδομάδες, λαμβανομένου υπόψη, ενδεχομένως, ότι έχει αρχίσει διαδικασία μεταβίβασης ευθυνών.

12.   Ανίχνευση και δειγματοληψία χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών ουσιών (ΧΒΑΠ)

Καθήκοντα

Διενέργεια/επιβεβαίωση της αρχικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εξής στοιχείων:

περιγραφή των κινδύνων ή του βαθμού επικινδυνότητας,

καθορισμός/οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής,

αξιολόγηση ή επιβεβαίωση των ήδη ληφθέντων προστατευτικών μέτρων.

Διενέργεια ειδικής δειγματοληψίας.

Οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής.

Πρόβλεψη της εξέλιξης της κατάστασης, παρακολούθηση, δυναμική αξιολόγηση των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τη διενέργεια προειδοποιήσεων και για τη λήψη άλλων μέτρων.

Στήριξη της λήψης μέτρων άμεσου περιορισμού της επικινδυνότητας.

Ικανότητες

Προσδιορισμός της ταυτότητας χημικών κινδύνων και ανίχνευση ακτινολογικών κινδύνων με συνδυασμό φορητού, κινητού και εργαστηριακού εξοπλισμού:

ικανότητα ανίχνευσης άλφα, βήτα και γάμμα ακτινοβολιών και εντοπισμού κοινών ισοτόπων,

ικανότητα ποιοτικής και, ει δυνατόν, ημιποσοτικής ανάλυσης για κοινές τοξικές βιομηχανικές χημικές ουσίες και αναγνωρισμένες πολεμικές ουσίες.

Ικανότητα συγκέντρωσης, χειρισμού και προετοιμασίας βιολογικών, χημικών και ακτινολογικών δειγμάτων για περαιτέρω αναλύσεις αλλού (8).

Ικανότητα εφαρμογής κατάλληλου επιστημονικού μοντέλου για την πρόβλεψη απειλών και επιβεβαίωσης της ορθότητας του μοντέλου μέσω συνεχούς παρακολούθησης.

Παροχή υποστήριξης για άμεσο περιορισμό της επικινδυνότητας:

περιορισμός/συγκράτηση της επικίνδυνης ουσίας/απειλής,

εξουδετέρωση της επικίνδυνης ουσίας/απειλής,

παροχή τεχνικής υποστήριξης σε άλλες ομάδες ή μονάδες.

Βασικές συνιστώσες

Κινητό επιτόπιο χημικό και ακτινολογικό εργαστήριο.

Φορητός ή κινητός εξοπλισμός ανίχνευσης.

Κινητός εξοπλισμός δειγματοληψίας.

Συστήματα μοντελοποίησης της διασποράς.

Κινητός μετεωρολογικός σταθμός.

Υλικό σήμανσης.

Τεκμηρίωση αναφοράς και πρόσβαση σε καθορισμένες επιστημονικές πηγές εγνωσμένης αξίας.

Ασφαλής οριοθέτηση/συγκράτηση των δειγμάτων και των αποβλήτων.

Εγκαταστάσεις απολύμανσης για το προσωπικό.

Κατάλληλο προσωπικό και κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας για επιχειρήσεις σε μολυσμένο ή/και ελλειμματικό σε οξυγόνο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, ερμητικά κλειστών στολών.

Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για τον περιορισμό/συγκράτηση και την εξουδετέρωση επικίνδυνων ουσιών.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

13.   Έρευνα και διάσωση σε συνθήκες χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής ή πυρηνικής μόλυνσης (ΧΒΑΠ)

Καθήκοντα

Ειδικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με τη χρήση προστατευτικών στολών.

Ικανότητες

Ειδικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης με τη χρήση προστατευτικών στολών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μονάδων έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας σοβαρότητας και υπό εξαιρετικά δυσχερείς περιστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Ταυτόχρονη εργασία τριών ατόμων στην επικίνδυνη ζώνη.

Συνεχής επέμβαση επί 24ωρο.

Βασικές συνιστώσες

Υλικό σήμανσης.

Ασφαλής οριοθέτηση/συγκράτηση των αποβλήτων.

Εγκαταστάσεις απολύμανσης για το προσωπικό και τα διασωθέντα θύματα.

Κατάλληλο προσωπικό και προστατευτικός εξοπλισμός για τη διενέργεια επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε μολυσμένο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μονάδων έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας σοβαρότητας και υπό εξαιρετικά δυσχερείς περιστάσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού για τον περιορισμό/συγκράτηση και την εξουδετέρωση επικίνδυνων ουσιών.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

14.   Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στο έδαφος

Καθήκοντα

Συμβολή στην πυρόσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών λοιπής χλωρίδας με χερσαία μέσα.

Ικανότητες

Επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για αδιάλειπτη διεξαγωγή επιχειρήσεων επί 7 ημέρες.

Ικανότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης.

Ικανότητα τοποθέτησης μάνικας μεγάλου μήκους με αντλίες, τουλάχιστον 2 km, και/ή αδιάλειπτη δημιουργία ζωνών άμυνας.

Βασικές συνιστώσες

Πυροσβέστες εκπαιδευμένοι στην εκτέλεση των προαναφερόμενων καθηκόντων, με συμπληρωματική κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας και προστασίας, λαμβανομένων υπόψη των διαφόρων τύπων πυρκαγιών που μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει η μονάδα.

Χειρωνακτικά εργαλεία για τη δημιουργία ζώνης άμυνας.

Μάνικες, φορητές υδροφόρες και αντλίες για τη δημιουργία ζώνης άμυνας.

Προσαρμογείς για τη σύνδεση μάνικας, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου Storz.

Ψεκαστήρες πλάτης.

Εξοπλισμός που μπορεί να ρυμουλκηθεί ή να προσδεθεί με σχοινί ή βαρούλκο από ελικόπτερο.

Οι διαδικασίες απομάκρυνσης/εκκένωσης των πυροσβεστών πρέπει να οργανώνονται με το κράτος που δέχεται τη βοήθεια.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 6 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

Ικανότητα αδιάλειπτης εργασίας επί 7 ημέρες.

15.   Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στο έδαφος με οχήματα

Καθήκοντα

Συμβολή στην πυρόσβεση μεγάλων δασικών πυρκαγιών και πυρκαγιών λοιπής χλωρίδας με οχήματα.

Ικανότητες

Επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και οχήματα για αδιάλειπτη διεξαγωγή επιχειρήσεων με τουλάχιστον 20 πυροσβέστες ανά πάσα στιγμή.

Βασικές συνιστώσες

Πυροσβέστες εκπαιδευμένοι στην εκτέλεση των προαναφερόμενων καθηκόντων.

4 οχήματα παντός εδάφους.

Ελάχιστη χωρητικότητα δεξαμενής κάθε οχήματος τουλάχιστον 2 000 λίτρων.

Προσαρμογείς για τη σύνδεση μάνικας, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου Storz.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 6 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

Ικανότητα αδιάλειπτης εργασίας επί 7 ημέρες.

Ανάπτυξη από ξηράς ή από θαλάσσης. Η ανάπτυξη από αέρος είναι δυνατή μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

16.   Συγκράτηση πλημμυρών

Καθήκοντα

Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και κατασκευή νέων φραγμάτων για την πρόληψη περαιτέρω υπερχείλισης ποταμών, λεκανών, πλωτών οδών με αυξανόμενη στάθμη υδάτων.

Ικανότητες

Ικανότητα κατακράτησης υδάτων ελάχιστου ύψους 0,8 μέτρων με:

υλικά που επιτρέπουν την κατασκευή φράγματος μήκους 1 000 μέτρων,

άλλα διαθέσιμα επιτόπου υλικά.

Ικανότητα ενίσχυσης των υφιστάμενων φυσικών αναχωμάτων.

Ικανότητα ταυτόχρονης διεξαγωγής επιχειρήσεων σε 3 τόπους τουλάχιστον σε ζώνη προσιτή από φορτηγά.

Ικανότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων 24 ώρες το 24ωρο, επί 7 ημέρες την εβδομάδα.

Επίβλεψη και συντήρηση φραγμάτων και αναχωμάτων.

Ικανότητα συνεργασίας με το τοπικό προσωπικό.

Βασικές συνιστώσες

Υλικά για την κατασκευή στεγανών φραγμάτων συνολικού μήκους 1 000 μέτρων (η άμμος παρέχεται από τις τοπικές αρχές).

Ταινίες/πλαστικά φύλλα (εάν απαιτούνται για τη στεγανοποίηση υφιστάμενου φράγματος, ανάλογα με την κατασκευή του φράγματος).

Μηχανές πλήρωσης σάκων άμμου.

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

Ανάπτυξη από ξηράς ή από θαλάσσης. Η ανάπτυξη από αέρος είναι δυνατή μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Ικανότητα ανάληψης δράσης επί 10 τουλάχιστον ημέρες.

17.   Διάσωση πλημμυροπαθών με λέμβους

Καθήκοντα

Αναζήτηση και διάσωση, με τη χρήση λέμβων, ατόμων που έχουν παγιδευθεί έπειτα από πλημμύρες, και παροχή αρωγής στα άτομα αυτά.

Παροχή σωστικών μέσων, καθώς και των απαιτούμενων ειδών πρώτης ανάγκης.

Ικανότητες

Ικανότητα αναζήτησης ατόμων σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Ικανότητα διάσωσης ατόμων από πλημμυρισμένη ζώνη, καθώς και ικανότητα παροχής πρώτων βοηθειών.

Ικανότητα συνεργασίας με τις ομάδες έρευνας από αέρος (ελικόπτερα και αεροπλάνα).

Ικανότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε πλημμυρισμένη ζώνη:

μεταφορά ιατρών, φαρμάκων κ.λπ.,

παροχή τροφίμων και νερού.

Η μονάδα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5 λέμβους, με ικανότητα μεταφοράς 50 ατόμων συνολικά, εκτός του πληρώματος.

Οι λέμβοι πρέπει να έχουν σχεδιαστεί για χρήση υπό ψυχρές κλιματικές συνθήκες και να διαθέτουν ικανότητα πλοήγησης προς τα ανάντη με ταχύτητα τουλάχιστον 10 ναυτικών μιλίων.

Ικανότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων 24 ώρες το 24ωρο, επί 7 ημέρες την εβδομάδα.

Βασικές συνιστώσες

Λέμβοι σχεδιασμένες για:

συνθήκες αβαθών υδάτων (> 0,5 m),

χρήση σε συνθήκες ισχυρών ανέμων,

ημερήσια και νυχτερινή χρήση,

να διαθέτουν εξοπλισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας, καθώς και σωσίβια γιλέκα για τους επιβάτες.

Προσωπικό εκπαιδευμένο στη διάσωση σε κινούμενα ύδατα. (Χωρίς κατάδυση, μόνο επιφανειακή διάσωση).

Αυτάρκεια

Εφαρμόζεται το άρθρο 12.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα αναχώρησης εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της αποδοχής της προσφοράς.

Ανάπτυξη από ξηράς ή από θαλάσσης. Η ανάπτυξη από αέρος είναι δυνατή μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Ικανότητα ανάληψης δράσης επί 10 τουλάχιστον ημέρες.

Ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης

Γενικές απαιτήσεις για τις ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης

Καθήκοντα

Παροχή ή διευθετήσεις για την παροχή των εξής:

υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου,

υποστήριξη ΤΠΕ,

υλικοτεχνική υποστήριξη και υποστήριξη διαβίωσης,

επιτόπια υποστήριξη μεταφορών.

Ικανότητες

Ικανότητα συνδρομής μιας ομάδας αξιολόγησης, συντονισμού ή/και ετοιμότητας, ενός επιτόπιου κέντρου συντονισμού επιχειρήσεων, ή δράσης σε συνδυασμό με μονάδα πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Βασικές συνιστώσες

Οι ακόλουθες συνιστώσες υποστήριξης, που εξασφαλίζουν τη λειτουργία ενός επιτόπιου κέντρου συντονισμού επιχειρήσεων, συνεκτιμώντας αναγνωρισμένες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, όπως είναι οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών:

υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του γραφείου,

εξοπλισμός υποστήριξης ΤΠΕ,

εξοπλισμός υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποστήριξης διαβίωσης,

επιτόπια υποστήριξη μεταφορών.

Οι συνιστώσες μπορούν να επιμερίζονται σε διαφορετικές μονάδες για τη διασφάλιση της ευελιξίας κατά την προσαρμογή στις ανάγκες μιας συγκεκριμένης επέμβασης.

Ανάπτυξη

Ετοιμότητα για αναχώρηση εντός 12 ωρών κατά μέγιστο από τη στιγμή της διατύπωσης του αιτήματος.


(1)  Θύμα εν ζωή.

(2)  Βασική ικανότητα, πιο εκτεταμένη ικανότητα περιλαμβάνεται στη μονάδα «ανίχνευσης και δειγματοληψίας χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών».

(3)  Μέριμνα ασθενών (πρώτες βοήθειες και ιατρική σταθεροποίηση) από την πρόσβαση στα θύματα μέχρι την παράδοση των θυμάτων στους αρμόδιους φορείς.

(4)  Θύμα εν ζωή.

(5)  Βασική ικανότητα, πιο εκτεταμένη ικανότητα περιλαμβάνεται στη μονάδα «ανίχνευσης και δειγματοληψίας χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών».

(6)  Μέριμνα ασθενών (πρώτες βοήθειες και ιατρική σταθεροποίηση) από την πρόσβαση στα θύματα μέχρι την παράδοση των θυμάτων στους αρμόδιους φορείς.

(7)  Υπό τον όρο ιατρικής και κτηνιατρικής άδειας.

(8)  Η διαδικασία αυτή, όποτε αυτό είναι δυνατό, συνεκτιμά τις απαιτήσεις του αιτούντος κράτους σε ό,τι αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΑΕΑ

Μονάδες

Μονάδα

Αριθμός μονάδων που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες για ανάπτυξη (1)

HCP (Άντληση υψηλής δυναμικότητας)

6

MUSAR (Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας σοβαρότητας — 1 για συνθήκες ψύχους)

6

WP (Καθαρισμός νερού)

2

FFFP (Εναέρια μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με αεροπλάνα)

2

AMP (Προωθημένο κινητό ιατρείο)

2

ETC (Προσωρινή κατασκήνωση έκτακτης ανάγκης)

2

HUSAR (Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό εξαιρετικά δυσχερείς περιστάσεις)

2

CBRNDET (Ανίχνευση και δειγματοληψία ΧΒΑΠ)

2

GFFF (Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στο έδαφος)

2

GFFF-V (Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στο έδαφος με οχήματα)

2

CBRNUSAR (Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον σε συνθήκες ΧΒΑΠ)

1

AMP-S (Προωθημένο κινητό ιατρείο με ικανότητα χειρουργικών επεμβάσεων)

1

FC (Συγκράτηση πλημμυρών)

2

FRB (Διάσωση πλημμυροπαθών με λέμβους)

2

MEVAC (Ιατρική εναέρια απομάκρυνση/εκκένωση θυμάτων καταστροφών)

1

FHOS (Κινητό νοσοκομείο)

2

FFFH (Εναέρια μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με ελικόπτερα)

2


Ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης

Ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης

Αριθμός TAST που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες για ανάπτυξη (1)

TAST (Ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης)

2


Άλλες ικανότητες αντιμετώπισης

Άλλη ικανότητα αντιμετώπισης

Αριθμός άλλων ικανοτήτων αντιμετώπισης που είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες για ανάπτυξη (1)

Ομάδες έρευνας και διάσωσης σε ορεινό περιβάλλον

2

Ομάδες έρευνας και διάσωσης στο νερό

2

Ομάδες έρευνας και διάσωσης σε σπήλαια

2

Ομάδες με ειδικό εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης, π.χ. ρομπότ ερευνών

2

Ομάδες με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

2

Ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών στη θάλασσα

2

Ομάδες τεχνολογίας κατασκευών για τη διεξαγωγή εκτιμήσεων ζημιών και ασφάλειας, αξιολογήσεων κτιρίων που προορίζονται για κατεδάφιση/επισκευή, αξιολογήσεων υποδομών και για την παροχή βραχυπρόθεσμης αντιστήριξης

2

Υποστήριξη απομάκρυνσης/εκκένωσης: περιλαμβανομένων ομάδων διαχείρισης πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης

2

Πυρόσβεση: συμβουλευτικές ομάδες/ομάδες αξιολόγησης

2

Ομάδες απολύμανσης από ΧΒΑΠ

2

Κινητά εργαστήρια για περιβαλλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

2

Ομάδες ή πλατφόρμες επικοινωνίας για την ταχεία αποκατάσταση των επικοινωνιών σε απομακρυσμένες περιοχές

2

Αεροπλάνα ιατρικής εναέριας απομάκρυνσης/εκκένωσης, αεροασθενοφόρο και ελικόπτερο ιατρικής εναέριας απομάκρυνσης/εκκένωσης ξεχωριστά για το εσωτερικό της Ευρώπης ή για όλο τον κόσμο

2

Πρόσθετη δυναμικότητα καταλύματος: μονάδες για 250 άτομα (50 σκηνές), συμπεριλαμβανομένης μιας μονάδας αυτάρκειας για το προσωπικό διαχείρισης

100

Δέσμη εργαλείων καταλύματος για πρόσθετη δυναμικότητα: μονάδες για 2 500 άτομα (500 αδιάβροχα καλύμματα)· η δέσμη εργαλείων μπορεί να αγοραστεί στην τοπική αγορά

6

Αντλίες νερού με ελάχιστη δυναμικότητα άντλησης 800 l/min

100

Ηλεκτρογεννήτριες 5-150 kW

Ηλεκτρογεννήτριες άνω των 150 kW

100

10

Ικανότητες για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης

ανάλογα με τις ανάγκες

Άλλες ικανότητες αντιμετώπισης που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί (1)

ανάλογα με τις ανάγκες


(1)  Για τη διασφάλιση αυτής της διαθεσιμότητας, είναι δυνατή η καταχώριση μεγαλύτερου αριθμού ικανοτήτων στην ΕΙΑΕΑ (π.χ. σε περίπτωση εναλλαγής). Ομοίως, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη διαθέτουν περισσότερες ικανότητες, μπορεί να καταχωριστεί μεγαλύτερος αριθμός στην ΕΙΑΕΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΙΑΕΑ

Για τις μονάδες, καθώς και για τις ομάδες τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, οι απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα II αφορούν την αρχική διαμόρφωση. Μελλοντικά, οι απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας της ΕΙΑΕΑ θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διαθεσιμότητας των ικανοτήτων αντιμετώπισης στην ΕΙΑΕΑ, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου απόκρισής τους.

Όσον αφορά τις άλλες ικανότητες αντιμετώπισης και τους εμπειρογνώμονες, οι απαιτήσεις ποιότητας και διαλειτουργικότητας ορίζονται επίσης από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΑΕΑ — ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για τη διαδικασία πιστοποίησης και καταχώρισης ενός συγκεκριμένου πόρου στην ΕΙΑΕΑ περιλαμβάνουν τα κατωτέρω στοιχεία, καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες που η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητες:

1.

Αυτοαξιολόγηση από την οποία προκύπτει ότι ο πόρος πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν θεσπιστεί για αυτό το είδος πόρου.

2.

Δελτίο πληροφοριών της μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, της άλλης ικανότητας αντιμετώπισης ή του εμπειρογνώμονα (δελτία ΚΣΕΠΕΑ).

3.

Βεβαίωση ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αρμόδια αρχή και τα εθνικά σημεία επαφής είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να διαχειρίζονται χωρίς καθυστερήσεις τα αιτήματα ανάπτυξης όσον αφορά τους πόρους τους που είναι καταχωρισμένοι στην ΕΙΑΕΑ·

4.

Βεβαίωση ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πόρος που είναι καταχωρισμένος στην ΕΙΑΕΑ μπορεί να αναπτυχθεί αμέσως μετά τη λήψη της πρόσκλησης ανάπτυξής του από την Επιτροπή.

5.

Ακριβή διάρκεια της προδέσμευσης στην ΕΙΑΕΑ [τουλάχιστον ένα έτος, κατά μέγιστο τρία έτη, εκτός από τους εμπειρογνώμονες, όπου η ελάχιστη διάρκεια μπορεί να είναι 6 μήνες].

6.

Πληροφορίες σχετικά με τον εγγυημένο μέγιστο χρόνο κινητοποίησης [12 ώρες κατά μέγιστο μετά την αποδοχή της προσφοράς].

7.

Γεωγραφική θέση του πόρου, ενδεικτική τοποθεσία της κινητοποίησης (αεροδρόμιο κ.λπ.), το σύνηθες γεωγραφικό πεδίο ανάπτυξής του, καθώς και τυχόν γεωγραφικούς περιορισμούς, εάν υπάρχουν.

8.

Πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας της μονάδας, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης ή άλλης ικανότητας αντιμετώπισης (π.χ. Κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας των μονάδων).

9.

Όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση των μεταφορών, όπως μετρήσεις, βάρη, περιορισμοί πτήσεων κ.λπ., προτιμώμενα μέσα μεταφοράς· κατά περίπτωση, πρόσβαση σε λιμένες.

10.

Τυχόν άλλους περιορισμούς ή άλλες προβλέψιμες συνθήκες ανάπτυξης.

11.

Ένα «αρχείο εμπειριών», που περιλαμβάνει συνοπτικές περιγραφές προηγούμενων αναπτύξεων της μονάδας, της άλλης ικανότητας αντιμετώπισης ή του εμπειρογνώμονα· συμμετοχή σε ασκήσεις του μηχανισμού της Ένωσης, εκπαίδευση του βασικού προσωπικού (επικεφαλής ομάδας, αναπληρωτής επικεφαλής ομάδας) μέσω του μηχανισμού της Ένωσης, συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα, κατά περίπτωση (π.χ. Διεθνής Συμβουλευτική Ομάδα για Έρευνα και Διάσωση — INSARAG, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας — ΠΟΥ, Διεθνής Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου — ΔΟΕΕΣ κ.λπ.).

12.

Μια αυτοαξιολόγηση των αναγκών προσαρμογής και των συναφών δαπανών.

13.

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας.

14.

Βεβαίωση ότι η μονάδα, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης, η άλλη ικανότητα αντιμετώπισης ή ο εμπειρογνώμονας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ποιότητας [και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης].

Μονάδα

Δελτία πληροφοριών, πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, εκπαίδευση

Επιτόπιες ασκήσεις της μονάδας

Ασκήσεις της μονάδας επί χάρτου

HCP (Άντληση υψηλής δυναμικότητας)

x

x

x

MUSAR (Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό περιστάσεις μέτριας σοβαρότητας)

x

(x) εάν δεν είναι IEC (*)

x

WP (Καθαρισμός νερού)

x

x

x

FFFP (Εναέρια μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με αεροπλάνα)

x

 

x

AMP (Προωθημένο κινητό ιατρείο)

x

x

x

ETC (Προσωρινή κατασκήνωση έκτακτης ανάγκης)

x

 

x

HUSAR (Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον υπό εξαιρετικά δυσχερείς περιστάσεις)

x

(x) εάν δεν είναι IEC (*)

x

CBRNDET (Ανίχνευση και δειγματοληψία ΧΒΑΠ)

x

x

x

GFFF (Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στο έδαφος)

x

 

x

GFFF-V (Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στο έδαφος με οχήματα)

x

 

x

CBRNUSAR (Έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον σε συνθήκες ΧΒΑΠ)

x

x

x

AMP-S (Προωθημένο κινητό ιατρείο με ικανότητα χειρουργικών επεμβάσεων)

x

 

x

FC (Συγκράτηση πλημμυρών)

x

 

x

FRB (Διάσωση πλημμυροπαθών με λέμβους)

x

x

x

MEVAC (Ιατρική εναέρια απομάκρυνση/εκκένωση θυμάτων καταστροφών)

x

 

x

FHOS (Κινητό νοσοκομείο)

x

 

x

FFFH (Εναέρια μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με ελικόπτερα)

x

 

x

TAST (Ομάδα τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης)

x

x

x


(*)  Τα αρχικά IEC αντιστοιχούν στην Εξωτερική Ταξινόμηση INSARAG.(INSARAG External Classification).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΣΑΕΑ

Ειδικό σχέδιο ανάπτυξης του ΚΣΑΕΑ για [καταστροφή]

Περιγραφή του σεναρίου επέμβασης

Ανάλυση της κατάστασης — επιτόπιος συντονισμός

Αναφορά στα προκαθορισμένα γενικά σενάρια επέμβασης

Σενάρια εξόδου

Κριτήρια επιλογής για τους πόρους της ΕΙΑΕΑ

Αναφορά στην κατάσταση ασφάλειας στον τόπο της καταστροφής

Αναφορά στα προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής: διαθεσιμότητα, καταλληλότητα, τοποθεσία/εγγύτητα, χρόνος και κόστος μεταφοράς κ.λπ.

Προσδιορισμός επείγοντος

Γεωγραφικά όρια και άλλα προκαθορισμένα όρια

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του μηχανισμού

Αιτήματα, προσφορές, ομάδα πολιτικής προστασίας της ΕΕ, συγκέντρωση μεταφορικών ικανοτήτων

Συστάσεις σχετικά με

Παροχή βοήθειας

Κρίσιμες ανάγκες

Άλλα συναφή στοιχεία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, όπως υλικοτεχνική υποστήριξη, τελωνεία, παραλήπτες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Στο παρόν παράρτημα απαριθμούνται οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Η παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας από την Ένωση μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους κατωτέρω σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ή μέσω αυτών.

1.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

2.

Διεθνής Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΕΕΣ)

3.

Οργανισμός για την απαγόρευση των χημικών όπλων (ΟΑΧΟ)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη που ζητούν την παροχή υποστήριξης μεταφοράς

1.

Καταστροφή/έκτακτη ανάγκη· πληγείσα χώρα.

2.

Παραπομπές στα μηνύματα που εκδόθηκαν από το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ).

3.

Κράτος/αρχές που ζητούν υποστήριξη μεταφοράς.

4.

Μορφή της ζητούμενης υποστήριξης μεταφοράς: (επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω επιλογές):

Α.   Εντοπισμός μεταφορικών μέσων που διατίθενται από άλλα κράτη μέλη (συγκέντρωση)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Β.   Εντοπισμός μεταφορικών μέσων που διατίθενται στην εμπορική αγορά (ανάδοχος μεταφορικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ή από άλλες πηγές

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Γ.   Χρηματοδοτική στήριξη υπό τη μορφή επιχορήγησης μεταφοράς

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5.

Τελικός αποδέκτης/δικαιούχος της μεταφερόμενης βοήθειας.

6.

Λεπτομερή στοιχεία για τη βοήθεια πολιτικής προστασίας που πρόκειται να μεταφερθεί, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς περιγραφής των αντικειμένων, του βάρους, του μεγέθους, του όγκου και του εμβαδού τους, της συσκευασίας τους (με δέουσα αναφορά στα πρότυπα συσκευασίας που ισχύουν για τις αεροπορικές, τις χερσαίες και τις θαλάσσιες μεταφορές), τυχόν επικίνδυνων αντικειμένων, των χαρακτηριστικών των οχημάτων, καθώς και του συνολικού τους βάρους, μεγέθους, όγκου και εμβαδού, καθώς και άλλων νομικών, τελωνειακών ή υγειονομικών απαιτήσεων που έχουν σημασία για τη μεταφορά και την παράδοση της βοήθειας.

Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των μελών του προσωπικού/επιβατών που μεταφέρονται.

7.

Πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η βοήθεια ικανοποιεί τις ανάγκες της πληγείσας χώρας σε συνάρτηση με το αίτημα της πληγείσας χώρας ή την εκτίμηση των αναγκών, ιδίως όσον αφορά τις κρίσιμες ανάγκες που προσδιορίστηκαν.

8.

Πληροφορίες από το πληγέν κράτος ή από τη συντονιστική αρχή για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την εν λόγω βοήθεια. (έχει γίνει δεκτή/η αποδοχή της εκκρεμεί)

9.

Απαιτούμενη/προβλεπόμενη διαδρομή για τη μεταφορά.

10.

Τόπος/λιμένας επιβίβασης/φόρτωσης και τοπικό σημείο επαφής.

11.

Τόπος/λιμένας αποβίβασης/εκφόρτωσης και τοπικό σημείο επαφής. Πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που θα οργανώσει την εκφόρτωση και τον εκτελωνισμό στον τόπο/λιμένα εκφόρτωσης, εάν διατίθενται.

12.

Σημείο επαφής για τα τελωνειακά έγγραφα/τις διατυπώσεις.

13.

Ημερομηνία/ώρα κατά την οποία η βοήθεια/οι επιβάτες είναι έτοιμη/έτοιμοι για μεταφορά από το λιμένα επιβίβασης.

14.

Πληροφορίες για τυχόν δυνατότητες μεταφοράς της βοήθειας/των επιβατών σε εναλλακτικό τόπο/λιμένα επιβίβασης/κέντρο για περαιτέρω προώθηση.

15.

Πρόσθετες πληροφορίες (ανάλογα με την περίπτωση), εάν διατίθενται, τόπος παράδοσης, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη.

16.

Πληροφορίες για πιθανή συνεισφορά στις δαπάνες μεταφοράς.

17.

Πληροφορίες σχετικά με άλλες μεταφορικές λύσεις που έχουν ήδη προσδιοριστεί.

18.

Πληροφορίες για το αίτημα συγχρηματοδότησης από την Ένωση (κατά περίπτωση).

19.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του οργανισμού που ζητεί υποστήριξη μεταφοράς.

ΜΕΡΟΣ Β

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη ή από την Επιτροπή όταν προσφέρουν υποστήριξη μεταφοράς

20.

Καταστροφή/έκτακτη ανάγκη· πληγείσα χώρα.

21.

Κράτος/οργανισμός αντιμετώπισης.

22.

Παραπομπές στα μηνύματα που εκδόθηκαν από το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) και από το κράτος μέλος/τον οργανισμό που ζητά υποστήριξη μεταφοράς.

23.

Τεχνικές λεπτομέρειες της προσφερόμενης υποστήριξης μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των τύπων των διαθέσιμων μεταφορικών μέσων, των ημερομηνιών και των ωρών της μεταφοράς, καθώς και του αριθμού των απαιτούμενων μετακινήσεων ή εξόδων.

24.

Ιδιαίτερες λεπτομέρειες, περιορισμοί και ειδικά στοιχεία σχετικά με τη βοήθεια πολιτικής προστασίας που πρόκειται να μεταφερθεί, συμπεριλαμβανομένων του βάρους, του μεγέθους, του όγκου, του εμβαδού, της συσκευασίας, των τυχόν επικίνδυνων αντικειμένων, της προετοιμασίας των οχημάτων, των απαιτήσεων χειρισμού, του αριθμού των μελών του προσωπικού/επιβατών που θα ταξιδέψουν, καθώς και άλλων νομικών, τελωνειακών ή υγειονομικών απαιτήσεων που έχουν σημασία για τη μεταφορά.

25.

Προτεινόμενη διαδρομή για τη μεταφορά.

26.

Τόπος/λιμένας επιβίβασης/φόρτωσης και τοπικό σημείο επαφής.

27.

Τόπος/λιμένας αποβίβασης/εκφόρτωσης και τοπικό σημείο επαφής.

28.

Σημείο επαφής για τα τελωνειακά έγγραφα/τις διατυπώσεις.

29.

Ημερομηνία/ώρα κατά την οποία η βοήθεια/οι επιβάτες πρέπει να είναι έτοιμη/έτοιμοι για μεταφορά από τον λιμένα επιβίβασης.

30.

Πληροφορίες για τυχόν αίτημα μεταφοράς της βοήθειας/των επιβατών σε εναλλακτικό τόπο/λιμένα επιβίβασης/κέντρο για περαιτέρω προώθηση.

31.

Ημερομηνία/ώρα κατά την οποία η βοήθεια/οι επιβάτες αναμένεται να φτάσει/φτάσουν στον τόπο/λιμένα αποβίβασης.

32.

Πρόσθετες πληροφορίες (ανάλογα με την περίπτωση).

33.

Πληροφορίες για πιθανή αίτηση συνεισφοράς στις δαπάνες μεταφοράς, χρηματοδοτικές εισφορές και λεπτομέρειες για τυχόν ιδιαίτερους όρους ή περιορισμούς που σχετίζονται με την προσφορά.

34.

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσώπου του οργανισμού που προσφέρει υποστήριξη μεταφοράς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Απόφαση 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ

Απόφαση 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1 (1)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

 

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 3α παράγραφος 1

Άρθρο 3α παράγραφος 2

Άρθρο 3α παράγραφος 3

Άρθρο 3α παράγραφος 4

 

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 3β

 

Άρθρο 12

Άρθρο 3γ

 

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 4

 

Άρθρο 5

 

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 6

 

Άρθρο 7

 

Άρθρο 8

 

Άρθρο 4

Άρθρο 9

 

Άρθρο 10

 

Άρθρο 5

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 12

 

Άρθρο 7

Άρθρο 13

 

Άρθρο 14

 

Άρθρο 10 παράγραφος 1 και άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 15

 

Άρθρο 41

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 4

 

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 42 παράγραφος 2

Άρθρο 42 παράγραφος 3

Άρθρο 42 παράγραφος 4

Άρθρο 17

 

Άρθρο 43

Άρθρο 18

 

Άρθρο 44

Άρθρο 19

 

Άρθρο 45

Άρθρο 20

 

Άρθρο 46

Άρθρο 21

 

Άρθρο 26

Άρθρο 22

 

Άρθρο 27 παράγραφος 1

Άρθρο 23

 

Άρθρο 26 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 24

 

Άρθρο 32 παράγραφος 3

Άρθρο 25

 

Άρθρο 29

Άρθρο 26

 

Άρθρο 30

Άρθρο 27 παράγραφος 1

Άρθρο 27 παράγραφος 2

Άρθρο 27 παράγραφος 3

 

Άρθρο 31 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 31 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 28

 

Άρθρο 29 παράγραφος 1

Άρθρο 29 παράγραφος 2

Άρθρο 29 παράγραφος 3

Άρθρο 29 παράγραφος 4

Άρθρο 29 παράγραφος 5

Άρθρο 29 παράγραφος 6

Άρθρο 29 παράγραφος 7

Άρθρο 29 παράγραφος 8

Άρθρο 29 παράγραφος 9

Άρθρο 29 παράγραφος 10

Άρθρο 29 παράγραφος 11

 

Άρθρο 35 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 35 παράγραφος 2

Άρθρο 35 παράγραφος 4 και άρθρο 35 παράγραφος 5

Άρθρο 35 παράγραφος 1

Άρθρο 35 παράγραφος 10

Άρθρο 35 παράγραφος 12

Άρθρο 46 παράγραφος 1

Άρθρο 30

 

Άρθρο 31

 

Άρθρο 32 παράγραφος 1

Άρθρο 32 παράγραφος 2

Άρθρο 32 παράγραφος 3

Άρθρο 32 παράγραφος 4

Άρθρο 32 παράγραφος 5

Άρθρο 32 παράγραφος 6

 

Άρθρο 36 παράγραφος 1

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 36 παράγραφος 2

Άρθρο 36 παράγραφος 3

Άρθρο 36 παράγραφος 4

Άρθρο 36 παράγραφος 5

Άρθρο 33

 

Άρθρο 37

Άρθρο 34

 

Άρθρο 38

Άρθρο 35

 

Άρθρο 39

Άρθρο 36

 

Άρθρο 40

Άρθρο 37

 

Άρθρο 58

 

Άρθρο 1

Άρθρο 1

 

Άρθρο 2

Άρθρο 2

 

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 48 παράγραφος 1

Άρθρο 48 παράγραφος 2

Άρθρο 48 παράγραφος 4

Άρθρο 48 παράγραφος 5

 

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 49 παράγραφος 1

Άρθρο 49 παράγραφος 2

Άρθρο 49 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο και άρθρο 50 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 50 παράγραφος 1

Άρθρο 50 παράγραφος 2

Άρθρο 50 παράγραφος 3

Άρθρο 50 παράγραφος 4

Άρθρο 50 παράγραφος 5

 

Άρθρο 6

Άρθρο 51

 

Άρθρο 7

Άρθρο 52

 

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 8 παράγραφος 5

Άρθρο 53 παράγραφος 1

Άρθρο 53 παράγραφος 2

Άρθρο 53 παράγραφος 3

Άρθρο 53 παράγραφος 4

 

Άρθρο 9

 

Άρθρο 10

Άρθρο 54

 

Άρθρο 11

Άρθρο 55

 

Άρθρο 12

Άρθρο 56

 

Άρθρο 13

Άρθρο 58

 

Παράρτημα

Παράρτημα VIII

Παράρτημα I (2)

 

Παράρτημα I

Παράρτημα II (3)

 

Παράρτημα II

Παράρτημα III (4)

 

Παράρτημα II, στο τέλος


(1)  Τα άρθρα 3α, 3β και 3γ προστέθηκαν δυνάμει της απόφασης 2008/73/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής (ΕΕ L 20 της 24.1.2008, σ. 23) για την τροποποίηση της απόφασης 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ.

(2)  Παράρτημα I που θεσπίστηκε με την απόφαση 2008/73/ΕΚ, Ευρατόμ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ.

(3)  Παράρτημα II όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2010/481/ΕΕ, Ευρατόμ της Επιτροπής (ΕΕ L 236 της 7.9.2010, σ. 5) για την τροποποίηση της απόφασης 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ.

(4)  Παράρτημα III που θεσπίστηκε με την απόφαση 2008/73/ΕΚ, Ευρατόμ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ.


6.11.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/46


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Οκτωβρίου 2014

σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 7735)]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2014/763/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Έπειτα από διαβούλευση με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται για προϊόντα που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι πρέπει να καθορίζονται ειδικά κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για κάθε κατηγορία προϊόντων.

(3)

Λαμβανομένου υπόψη του κύκλου καινοτομίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, τα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

(4)

Δεδομένου ότι κατανάλωση υλικών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των απορροφητικών προϊόντων υγιεινής, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Τα κριτήρια θα πρέπει, ιδίως, να προωθούν τον βιώσιμο πορισμό υλικών, την περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών, τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και υψηλής απόδοσης που είναι κατάλληλα προς χρήση και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η παραγωγή αποβλήτων.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Η κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής» περιλαμβάνει βρεφικές πάνες, σερβιέτες και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού (επίσης γνωστά ως κομπρέσες στήθους), που είναι μιας χρήσης και αποτελούνται από μείγμα φυσικών ινών και πολυμερών, με περιεκτικότητα σε ίνες κάτω του 90 % κατά βάρος, (εκτός από τα ταμπόν).

2.   Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει προϊόντα για την ακράτεια και κάθε άλλου είδους προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «πολτός κυτταρίνης»: ινώδες υλικό που αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη και λαμβάνεται από την επεξεργασία λιγνοκυτταρινούχων υλικών με ένα ή περισσότερα υδατικά διαλύματα χημικών προϊόντων για την αποΐνωση και/ή τη λεύκανση·

2)   «οπτικό λευκαντικό» και «φθορίζων λευκαντικός παράγοντας»: οποιοδήποτε πρόσθετο που χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό τη «λεύκανση» ή τον «αποχρωματισμό» ενός υλικού·

3)   «πλαστικές ύλες», που αναφέρονται επίσης ως «πλαστικά»: συνθετικά πολυμερή στα οποία μπορεί να έχουν προστεθεί πρόσθετες ή άλλες ουσίες οι οποίες μπορούν να μορφοποιούνται και να χρησιμοποιούνται ως κύριο δομικό στοιχείο τελικών υλικών και ειδών·

4)   «συνθετικά πολυμερή»: μακρομοριακές ουσίες, άλλες από τον πολτό κυτταρίνης, που λαμβάνονται επί τούτου είτε με διεργασία πολυμερισμού είτε με χημική τροποποίηση φυσικών ή συνθετικών μακρομορίων ή μικροβιακή ζύμωση.

5)   «Υπεραπορροφητικά πολυμερή»: συνθετικά πολυμερή που έχουν σχεδιαστεί για την απορρόφηση και τη συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε σύγκριση με τη δική τους μάζα.

Άρθρο 3

Για να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ σε ένα προϊόν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, πρέπει αυτό να υπάγεται στην κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, καθώς και στις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης που παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Για διοικητικούς σκοπούς, η κατηγορία προϊόντων «απορροφητικά προϊόντα υγιεινής» χαρακτηρίζεται με τον κωδικό αριθμό «047».

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Janez POTOČNIK

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 27 της 30.1.2010, σ. 1.

(2)  Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

Οι ειδικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης περιλαμβάνονται σε κάθε κριτήριο.

Εφόσον ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια αυτά, τα εν λόγω έγγραφα είναι δυνατόν να προέρχονται από τον αιτούντα ή από τον προμηθευτή ή και από τους δύο.

Οι αρμόδιοι φορείς αναγνωρίζουν κατά προτίμηση τις δοκιμές που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του ISO 17025 και τις εξακριβώσεις που διενεργούνται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο EN 45011 ή αντίστοιχο διεθνές πρότυπο.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να εφαρμόζονται μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται σε κάθε κριτήριο, εφόσον γίνονται αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση.

Εφόσον ενδείκνυται, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διενεργούν ανεξάρτητες εξακριβώσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληροί το προϊόν όλες τις αντίστοιχες απαιτήσεις της νομοθεσίας της χώρας ή των χωρών στην αγορά των οποίων πρόκειται να διατεθεί το προϊόν. Ο αιτών δηλώνει ότι το προϊόν πληροί την προϋπόθεση αυτή.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για απορροφητικά προϊόντα υγιεινής:

1.

Περιγραφή προϊόντος

2.

Πολτός fluff

3.

Συνθετικές ίνες κυτταρίνης [όπου συμπεριλαμβάνονται: βισκόζη, μοντάλ, lyocell, χαλκοραιγιόν (cupro) και τριοξική κυτταρίνη]

4.

Ίνες από βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους

5.

Πλαστικά υλικά και υπεραπορροφητικά πολυμερή

6.

Άλλα υλικά και συστατικά

7.

Απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα

8.

Αποδοτικότητα υλικών κατά την κατασκευή

9.

Οδηγίες για τη διάθεση του προϊόντος

10.

Καταλληλότητα προς χρήση και ποιότητα του προϊόντος

11.

Κοινωνικές πτυχές

12.

Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ αντιστοιχούν στα προϊόντα με τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μεταξύ εκείνων που κυκλοφορούν στην αγορά των απορροφητικών προϊόντων υγιεινής.

Κριτήριο 1. Περιγραφή προϊόντος

Παρέχεται περιγραφή του προϊόντος και της συσκευασίας (ονομασία του προϊόντος, κατάταξη, λειτουργικές δυνατότητες), καθώς και πληροφορίες σχετικά με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

το συνολικό βάρος του προϊόντος και τη συσκευασία,

τα συστατικά, τα υλικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν με το αντίστοιχο βάρος και, κατά περίπτωση, τους αντίστοιχους αριθμούς CAS.

Οι πληροφορίες σχετικά με το βάρος του προϊόντος πρέπει επίσης να αναγράφονται στη συσκευασία.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών παρέχει δείγμα του προϊόντος και υποβάλλει έκθεση, η οποία περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή και το βάρος του προϊόντος και των συστατικών, των υλικών και των προσθέτων που χρησιμοποιούνται.

Κριτήριο 2. Πολτός fluff

2.1.   Πορισμός

Το σύνολο των ινών πολτού καλύπτεται από έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής (chain of custody) τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως το FSC, το PEFC ή ισοδύναμο

Τουλάχιστον 25 % των ινών πολτού καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως τα FSC, PEFC ή ισοδύναμο.

Το υπόλοιπο ποσοστό ινών πολτού καλύπτεται από σύστημα εξακρίβωσης που εξασφαλίζει τη νόμιμη προέλευσή του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά μη πιστοποιημένο υλικό.

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά διαχείρισης δασών ή/και της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι βάσει του συστήματος πιστοποίησης.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών λαμβάνει από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) των ινών έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και τεκμηριώνουν ότι οι ίνες ξύλου έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης δασών ή/και προέρχονται από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές. Ως πιστοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος γίνονται δεκτά αυτά που βασίζονται στα συστήματα FSC, PEFC ή ισοδύναμα.

2.2.   Λεύκανση

Ο πολτός που χρησιμοποιείται για το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει λευκανθεί με αέριο χλώριο. Το συνολικό ποσό εκπομπών AOX από την παραγωγή πολτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,170 kg/ADT.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του κατασκευαστή χαρτοπολτού ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί αέριο χλώριο και έκθεση δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την οριακή τιμή ΑΟΧ. Το πρότυπο ISO 9562 ή το ισοδύναμο EPA 1650C γίνονται δεκτά ως μέθοδοι δοκιμής, συνοδευόμενα από λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την εν λόγω απαίτηση, καθώς και από τη σχετική τεκμηρίωση.

Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρεται η συχνότητα μέτρησης. Οι ΑΟΧ μετριούνται μόνο στις διεργασίες όπου χρησιμοποιούνται χλωριούχες ενώσεις για τη λεύκανση του χαρτοπολτού.

Οι μετρήσεις εκτελούνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στη βιομηχανική μονάδα είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας.

Η περίοδος μέτρησης είναι 12 μήνες παραγωγής. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση των αντιπροσωπευτικών σύνθετων δειγμάτων (σύνθετα 24 ωρών).

Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων μονάδων παραγωγής ή αλλαγής της διαδικασίας των εγκαταστάσεων παραγωγής, οι μετρήσεις διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση για 8 συνολικά συνεχόμενες εβδομάδες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

2.3.   Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες

Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες, καθώς και φθορίζοντες λευκαντικοί παράγοντες, δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στο χαρτοπολτό.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις.

2.4.   Εκπομπή COD και φωσφόρου (P) στα ύδατα και ενώσεων θείου (S) και NOx στον ατμοσφαιρικό αέρα από μονάδες παραγωγής

Οι εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα και στα ύδατα από τις διεργασίες παραγωγής χαρτοπολτού εκφράζονται σε βαθμούς (PCOD, PP, PS, ΡΝΟx). Οι βαθμοί υπολογίζονται διαιρώντας την πραγματική εκπομπή διά των τιμών αναφοράς που εμφαίνονται στον πίνακα 1.

Κανένας από τους επιμέρους βαθμούς PCOD, PP, PS, ΡΝΟx, δεν υπερβαίνει το 1,5.

Η συνολική βαθμολογία (Ρσυνολικό = PCOD + PP + PS + PNOx) δεν υπερβαίνει το 4,0.

Για κάθε χαρτοπολτό «i» που χρησιμοποιείται, οι σχετικές μετρηθείσες εκπομπές (εκφραζόμενες σε kg/τόνο αερόξηρου προϊόντος — ADT) σταθμίζονται με βάση την αναλογία του χαρτοπολτού που χρησιμοποιείται(χαρτοπολτός«i» ως προς τον τόνο αερόξηρου χαρτοπολτού) και αθροίζονται. Οι τιμές αναφοράς για κάθε είδος χρησιμοποιούμενου χαρτοπολτού και για την παραγωγή χαρτιού παρέχονται στον πίνακα 1. Τέλος, οι συνολικές εκπομπές διαιρούνται διά της συνολικής τιμής αναφοράς όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο τύπο COD:

Formula

Πίνακας 1

Τιμές αναφοράς για τις εκπομπές που αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη χαρτοπολτού

Ποιότητα χαρτοπολτού

Τιμές αναφοράς (kg/ADT)

CODαναφοράς

Ραναφοράς

Sαναφοράς

NOxαναφοράς

Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (εκτός από τον θειώδη)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Λευκασμένος χημικός χαρτοπολτός (θειώδης)

25,0

0,045

0,6

1,6

CTMP (χημικο-θερμομηχανικός χαρτοπολτός)

15,0

0,01

0,2

0,3

Σε περίπτωση συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας στην ίδια βιομηχανική μονάδα, αφαιρούνται από τη συνολική ποσότητα οι προκύπτουσες από την ηλεκτροπαραγωγή εκπομπές S και NOx. Για τον υπολογισμό της αναλογίας των εκπομπών που προκύπτουν από την παραγωγή θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος: [MWh(θερμότητα) — MWh(θερμότητα)που πωλείται]/[MWh(θερμότητα) + 2 × MWh(ηλεκτρική ενέργεια)]

Εφόσον,

Η MWh(ηλεκτρική ενέργεια) στον τύπο αυτό είναι η παραγόμενη στον σταθμό συμπαραγωγής.

Η MWh(θερμότητα) είναι η χρήσιμη θερμότητα που παράγεται στο πλαίσιο διαδικασίας συμπαραγωγής.

Η MWh(θερμότητα)που πωλείται είναι η χρήσιμη θερμότητα που χρησιμοποιείται εκτός της μονάδας παραγωγής χαρτοπολτού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενους από τη σχετική τεκμηρίωση που περιλαμβάνει εκθέσεις δοκιμών στις οποίες χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες μέθοδοι δοκιμών:

COD: ISO 6060, EPA SM 5220D ή HACH 8000

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 ή Dr Lange LCK 349

S (οξειδωμένο): EPA 8 ή ισοδύναμο

S (αναχθέν): EPA 8, EPA 16A ή ισοδύναμο

περιεκτικότητα του πετρελαίου σε S: ISO 8754 ή EPA 8

περιεκτικότητα του γαιάνθρακα σε S: ISO 351 ή EPA 8

NOx: ISO 11564 ή EPA 8.

Στη σχετική τεκμηρίωση αναφέρονται η συχνότητα μέτρησης και ο υπολογισμός των βαθμών για το COD, τον Ρ, το S και τα NOx. Περιλαμβάνονται όλες οι εκπομπές S και NOx οι οποίες σημειώνονται κατά την παραγωγή χαρτοπολτού, μεταξύ των οποίων ο ατμός που παράγεται εκτός του συγκροτήματος παραγωγής, πλην των εκπομπών που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι μετρήσεις καλύπτουν τους λέβητες ανάκτησης, τις ασβεστοκαμίνους, τους ατμολέβητες και τις καμίνους διάσπασης δύσοσμων αερίων. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι διάχυτες εκπομπές.

Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπών S στον ατμοσφαιρικό αέρα περιλαμβάνουν τις εκπομπές και οξειδωμένου και αναχθέντος S (διμεθυλοσουλφίδιο, μεθυλομερκαπτάνη, υδρóθειο και παρόμοιες εκπομπές). Οι εκπομπές S που σχετίζονται με την παραγωγή θερμότητας από πετρέλαιο, γαιάνθρακα και άλλα εξωτερικά καύσιμα γνωστής περιεκτικότητας σε S επιτρέπεται να υπολογίζονται αντί να μετρώνται και λαμβάνονται υπόψη.

Οι εκπομπές στα ύδατα μετρώνται σε δείγματα που δεν έχουν υποβληθεί σε διήθηση ούτε καθίζηση, μετά από επεξεργασία των αποβλήτων είτε στη βιομηχανική μονάδα είτε σε δημόσια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ).

Η περίοδος μέτρησης είναι 12 μήνες παραγωγής. Οι μετρήσεις για το COD και τον P διενεργούνται σε μηνιαία βάση και οι μετρήσεις για το S και τα NOx σε ετήσια βάση. Εναλλακτικά, συνεχείς μετρήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές εφόσον έχουν επαληθευθεί από τρίτο μέρος τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων μονάδων παραγωγής ή αλλαγής της διαδικασίας των μονάδων παραγωγής, οι μετρήσεις διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση για 8 συνολικά συνεχόμενες εβδομάδες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

2.5.   Εκπομπές CO2 από την παραγωγή

Οι εκπομπές CO2 από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν υπερβαίνουν τα 450 kg ανά τόνο παραγόμενου χαρτοπολτού, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής, αδιακρίτως). Τιμές εκπομπών αναφοράς σύμφωνα με τον πίνακα 2 χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τα καύσιμα.

Πίνακας 2

Τιμές αναφοράς για τις εκπομπές CO2 από διάφορες πηγές ενέργειας

Καύσιμο

Εκπομπές CO2 ορυκτό

Μονάδα

Γαιάνθρακας

95

g CO2 ορυκτό/MJ

Αργό πετρέλαιο

73

g CO2 ορυκτό/MJ

Μαζούτ 1

74

g CO2 ορυκτό/MJ

Μαζούτ 2-5

77

g CO2 ορυκτό/MJ

ΥΦΑ

69

g CO2 ορυκτό/MJ

Φυσικό αέριο

56

g CO2 ορυκτό/MJ

Ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο

400

g CO2 ορυκτό/kWh

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερείς υπολογισμούς που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο, καθώς και σχετική τεκμηρίωση.

Ο αιτών υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τις ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε αυτά συνυπολογίζονται όλες οι πηγές τροφοδοσίας με μη ανανεώσιμα καύσιμα κατά την παραγωγή χαρτοπολτού και χαρτιού καθώς και οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εντός ή εκτός της μονάδας παραγωγής, αδιακρίτως).

Η περίοδος μέτρησης είναι 12 μήνες παραγωγής. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση.

Σε περίπτωση νέων ή ανακατασκευασμένων μονάδων παραγωγής ή αλλαγής της διαδικασίας των μονάδων παραγωγής, οι μετρήσεις διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση για 8 συνολικά συνεχόμενες εβδομάδες σταθερής λειτουργίας της μονάδας. Τα αποτελέσματα πρέπει να παρουσιάζονται επίσης μετά από 12 μήνες παραγωγής. Η μέτρηση είναι αντιπροσωπευτική της αντίστοιχης περιόδου.

Η ποσότητα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (1) που αγοράζεται και χρησιμοποιείται για τις παραγωγικές διεργασίες δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των εκπομπών CO2: ο αιτών υποβάλλει την κατάλληλη τεκμηρίωση περί της πραγματικής χρησιμοποίησης του εν λόγω είδους ενέργειας στη μονάδα παραγωγής ή περί της αγοράς της από εξωτερικές πηγές.

Κριτήριο 3. Συνθετικές ίνες κυτταρίνης [όπου συμπεριλαμβάνονται: βισκόζη, μοντάλ, lyocell, χαλκοραιγιόν (cupro) και τριοξική κυτταρίνη]

3.1.   Πορισμός

α)

Το σύνολο των ινών πολτού καλύπτεται από έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής (chain of custody) τα οποία έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως το FSC, το PEFC ή ισοδύναμο.

Τουλάχιστον 25 % των ινών πολτού καλύπτονται από έγκυρα πιστοποιητικά αειφόρου διαχείρισης δασών που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης τρίτων όπως τα FSC, PEFC ή ισοδύναμο.

Το υπόλοιπο ποσοστό ινών πολτού καλύπτεται από σύστημα εξακρίβωσης που διασφαλίζει το νόμιμο πορισμό του και ικανοποιεί κάθε άλλη απαίτηση του συστήματος πιστοποίησης όσον αφορά το μη πιστοποιημένο υλικό.

Οι φορείς πιστοποίησης που χορηγούν πιστοποιητικά διαχείρισης δασών και/ή αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής είναι διαπιστευμένοι/αναγνωρισμένοι από το συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης.

β)

Η διάλυση χαρτοπολτού που παράγεται από χνούδι σπόρων βαμβακιού πρέπει να πληροί το κριτήριο 4.1 για το βαμβάκι (πορισμός και ιχνηλασιμότητα).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών λαμβάνει από τον παραγωγό (τους παραγωγούς) του χαρτοπολτού έγκυρα πιστοποιητικά της αλυσίδας ελέγχου της παραγωγής που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και τεκμηριώνουν ότι οι ίνες ξύλου έχουν καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης δασών ή/και προέρχονται από νόμιμες και ελεγχόμενες πηγές. Ως πιστοποιητικά από ανεξάρτητο τρίτο μέρος γίνονται δεκτά αυτά που βασίζονται στα συστήματα FSC, PEFC ή ισοδύναμα.

β)

Η αίτηση πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης με το κριτήριο 4.1 για το βαμβάκι (πορισμός και ιχνηλασιμότητα).

3.2.   Λεύκανση

Ο πολτός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ινών δεν πρέπει να έχει λευκανθεί με αέριο χλώριο. Η προκύπτουσα συνολική ποσότητα προσροφημένων αλογόνων οργανικώς δεσμευμένων (ΑΟΧ) και οργανικώς δεσμευμένου χλωρίου (OCl) δεν πρέπει να υπερβαίνει τον χαμηλότερο των εξής δύο συντελεστών:

0,170 kg/ADT, εάν μετράται στα λύματα της παραγωγής χαρτοπολτού (AOX), ή

150 ppm, εάν μετράται στις τελειωμένες ίνες (OCl).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση του προμηθευτή πολτού ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί αέριο χλώριο, καθώς και έκθεση δοκιμών που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την απαίτηση σχετικά με ΑΟΧ ή OCl, με τη χρήση της ενδεδειγμένης μεθόδου δοκιμών.

ISO 9562 ή ισοδύναμο EPA 1650C για AOX·

ISO 11480 για OCl.

Η συχνότητα μετρήσεων για AOX ορίζεται σύμφωνα με το κριτήριο 2.2 για πολτό fluff.

3.3.   Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες

Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες, καθώς και φθορίζοντες λευκαντικοί παράγοντες, δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στις ίνες.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις.

3.4.   Παραγωγή ινών

α)

Τουλάχιστον 50 % του πολτού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ινών αγοράζεται από μονάδες παραγωγής πολτού με διάλυση που αξιοποιούν τα χρησιμοποιημένα υγρά των διεργασιών τους για:

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού εντός της εγκατάστασης ή

παραγωγή χημικών παραπροϊόντων.

β)

Για την εκπομπή στην ατμόσφαιρα θειούχων ενώσεων κατά τη διαδικασία παραγωγής ινών βισκόζης και μοντάλ πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οριακές τιμές:

Πίνακας 3

Τιμές εκπομπών θείου κατά την παραγωγή ινών βισκόζης και μοντάλ

Είδος ινών

Εκπομπές θείου στην ατμόσφαιρα — οριακή τιμή (g/kg)

Ασυνεχείς ίνες

30

Συνεχείς ίνες

 

Ασυνεχής έκπλυση

40

Ολοκληρωμένη έκπλυση

170

Σημείωση: Οριακές τιμές εκφραζόμενες ως ετήσιος μέσος όρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών ζητά από τους παραγωγούς ινών να υποβάλουν κατάλογο προμηθευτών του πολτού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ινών και το ποσοστό που τους προμηθεύουν. Υποβάλλονται τεκμηρίωση και αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το απαιτούμενο ποσοστό προμηθευτών έχει εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας ή τα κατάλληλα συστήματα ανάκτησης και βιομηχανικής παραγωγής παραπροϊόντων στις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής.

β)

Ο αιτών υποβάλλει λεπτομερή τεκμηρίωση και εκθέσεις δοκιμών ως αποδεικτικά της συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης.

Κριτήριο 4. Ίνες από βαμβάκι και άλλες φυσικές κυτταρινικές ίνες από σπόρους

4.1.   Πορισμός και ιχνηλασιμότητα

α)

Το βαμβάκι καλλιεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (2), στο πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (National Organic Programme/NOP) ή σε ισοδύναμες νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι εμπορικοί εταίροι της Ένωσης. Το περιεχόμενο βιολογικό βαμβάκι επιτρέπεται να περιλαμβάνει βαμβάκι βιολογικής γεωργίας και βαμβάκι από μεταβατική καλλιέργεια.

β)

Το βαμβάκι που καλλιεργείται σύμφωνα με το κριτήριο 4.1. α) και χρησιμοποιείται για την κατασκευή απορροφητικών προϊόντων υγιεινής πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο από το σημείο εξακρίβωσης του προτύπου παραγωγής.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Πρέπει να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου ότι το περιεχόμενο βιολογικό βαμβάκι έχει παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την παραγωγή και την επιθεώρηση που καθορίζουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, το πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη βιολογική γεωργία (National Organic Programme/NOP) ή οι εμπορικοί εταίροι της ΕΕ. Η εξακρίβωση πρέπει να εξασφαλίζεται σε ετήσια βάση για κάθε χώρα καταγωγής.

β)

Ο αιτών αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την απαίτηση για την περιεκτικότητα σε βαμβάκι της ετήσιας ποσότητας βαμβακιού που αγόρασε για την παραγωγή του τελικού προϊόντος (των τελικών προϊόντων) και ανάλογα με κάθε γραμμή προϊόντος σε ετήσια βάση: Υποβάλλονται βιβλία συναλλαγών ή τιμολόγια τα οποία τεκμηριώνουν την ποσότητα βαμβακιού που αγοράστηκε σε ετήσια βάση από τους γεωργούς ή τις ομάδες παραγωγών, και το συνολικό βάρος των πιστοποιημένων δεμάτων.

4.2.   Λεύκανση

Το βαμβάκι δεν θα πρέπει να υφίσταται λεύκανση με τη χρήση αέριου χλωρίου.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι δεν χρησιμοποιείται αέριο χλώριο.

4.3.   Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες

Οπτικά λευκαντικά και χρωστικές ύλες, καθώς και φθορίζοντες λευκαντικοί παράγοντες, δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στο βαμβάκι.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις.

Κριτήριο 5. Πλαστικά υλικά και υπεραπορροφητικά πολυμερή

5.1.   Παραγωγή συνθετικών πολυμερών και πλαστικών υλικών

Όλες οι μονάδες παραγωγής συνθετικών πολυμερών και πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται στο προϊόν πρέπει να διαθέτουν συστήματα για:

Εξοικονόμηση νερού (π.χ. παρακολούθηση της ροής του ύδατος σε μια εγκατάσταση και εξασφάλιση της κυκλοφορίας του νερού σε κλειστά συστήματα)·

Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για να βελτιστοποιούν την πρόληψη της δημιουργίας, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και τελική διάθεση των αποβλήτων (π.χ. διαχωρισμός των διαφόρων κλασμάτων αποβλήτων)·

Βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της διαχείρισης της ενέργειας (π.χ. επαναχρησιμοποίηση του ατμού που παράγεται κατά την παραγωγή υπεραπορροφητικών πολυμερών).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση εκ μέρους των προμηθευτών. Η δήλωση υποστηρίζεται από έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από τους προμηθευτές ώστε να συμμορφώνονται με την απαίτηση σε καθεμία από τις σχετικές μονάδες παραγωγής.

5.2.   Πρόσθετα σε πλαστικά υλικά

α)

Η περιεκτικότητα σε μόλυβδο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο και συναφείς ενώσεις πρέπει να είναι μικρότερη από 0,01 % (100 ppm) της μάζας κάθε πλαστικού υλικού και συνθετικού πολυμερούς που έχει χρησιμοποιηθεί για το προϊόν.

β)

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στα πλαστικά υλικά σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το 0,10 % κατά βάρος δεν πρέπει να ταξινομούνται με καμία από τις δηλώσεις επικινδυνότητας που παρατίθενται κατωτέρω, σύμφωνα με τους κανόνες ταξινόμησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3):

καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για αναπαραγωγή ουσίες, κατηγορίας 1α, 1β και 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df)·

ουσίες οξείας τοξικότητας, κατηγορίες 1 και 2 (H300, H310, H330, H304)·

ουσίες τοξικές για συγκεκριμένα όργανα-στόχους (STOT), κατηγορία 1: (H370, H372)·

ουσίες επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίες 1 και 2 (H400, H410, H411).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α), β) Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις εκ μέρους των προμηθευτών. Υποβάλλεται επίσης κατάλογος των προστιθέμενων ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων και των σχετικών δηλώσεων επικινδυνότητας/φράσεων κινδύνου, ο οποίος τεκμηριώνεται από δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Για να διευκολύνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εγγράφων που υποβάλλονται, μπορεί να εξετάζεται τυχαίο δείγμα προμηθευτών. Ο προμηθευτής παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες και παρόμοιες εγκαταστάσεις. Η εμπιστευτικότητα ισχύει για όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται και ανταλλάσσονται.

5.3.   Υπεραπορροφητικά πολυμερή

α)

Ακρυλαμίδιο (αριθμός CAS: 79-06-1) δεν πρέπει να προστίθενται σκόπιμα στο προϊόν.

β)

Τα υπεραπορροφητικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται στο προϊόν επιτρέπεται να έχουν μέγιστη περιεκτικότητα 1 000 ppm καταλοίπων μονομερών που ταξινομούνται με τις δηλώσεις επικινδυνότητας H που αναφέρονται στο κριτήριο 7 σχετικά με τις απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα. Όσον αφορά το πολυακρυλικό νάτριο, αυτά αντιπροσωπεύουν το σύνολο ακρυλικού οξέος και μέσων σταυρόδεσης που δεν έχουν αντιδράσει.

γ)

Τα υπεραπορροφητικά πολυμερή που χρησιμοποιούνται στο προϊόν επιτρέπεται να έχουν μέγιστη περιεκτικότητα 10 % (εκφραζόμενη ως βάρος/βάρος) υδατοδιαλυτών εκχυλισμάτων τα οποία πρέπει να πληρούν το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα. Όσον αφορά το πολυακρυλικό νάτριο, αυτά αντιπροσωπεύουν μονομερή και ολιγομερή ακρυλικού οξέος με μοριακό βάρος χαμηλότερο από εκείνο του υπεραπορροφητικού πολυμερούς σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17190.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση σύμφωνα με την οποία δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω ουσία.

β)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή που τεκμηριώνει τη σύνθεση του(των) υπεραπορροφητικού(-ών) πολυμερούς(-ών) που χρησιμοποιείται(-ούνται) για το προϊόν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των δελτίων δεδομένων ασφαλείας προϊόντος τα οποία καθορίζουν την πλήρη ονομασία και τον αριθμό CAS του προϊόντος, καθώς και τα κατάλοιπα μονομερών που περιέχονται στο προϊόν, με κατάταξη σύμφωνα με την απαίτηση και ανάλογα με τις ποσότητές τους. Συνιστώμενες μέθοδοι δοκιμής είναι οι μέθοδοι κατά ISO 17190 και WSP 210. Πρέπει να περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις και να δηλώνονται οι ονομασίες των εργαστηρίων στο οποία πραγματοποιούνται οι αναλύσεις.

γ)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή στην οποία προσδιορίζεται η ποσότητα των υδατοδιαλυτών εκχυλισμάτων στο(στα) υπεραπορροφητικό(-ά) πολυμερές(-ή). Συνιστώμενες μέθοδοι δοκιμής είναι οι μέθοδοι κατά ISO 17190 και WSP 270. Πρέπει να περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις και να δηλώνονται οι ονομασίες των εργαστηρίων στο οποία πραγματοποιούνται οι αναλύσεις.

Κριτήριο 6. Άλλα υλικά και συστατικά

6.1.   Συγκολλητικά υλικά

Τα συγκολλητικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν καμία από τις εξής ουσίες:

Ρητίνες κολοφωνίου (αριθμοί CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

Φθαλικό διισοβουτύλιο (DIBP, αριθμός CAS 84-69-5),

Φθαλικός δι-ισο-εννεϋλεστέρας (DIBP, αριθμός CAS 28553-12-0),

Φορμαλδεΰδη (αριθμός CAS 50-00-0)

Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει αν οι ουσίες αυτές δεν προστίθενται σκόπιμα στο υλικό ή στο τελικό προϊόν, και περιέχονται στα συγκολλητικά υλικά σε συγκεντρώσεις κάτω από 100 ppm (0,010 % κατά βάρος).

Για τη φορμαλδεΰδη, το μέγιστο όριο για την περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη που παράγεται κατά την παραγωγή συγκολλητικών υλικών είναι 250 ppm, μετρούμενη σε προσφάτως παραχθέντα διαλύματα διασποράς πολυμερών. Η περιεκτικότητα σε ελεύθερη φορμαλδεΰδη των σκληρυμένων συγκολλητικών υλικών (κόλλα) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 ppm. Τα συγκολλητικά θερμής τήξης εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. Δελτία δεδομένων ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως απόδειξη. Πρέπει να παρέχονται τα αποτελέσματα των δοκιμών για τη φορμαλδεΰδη, με εξαίρεση τα συγκολλητικά θερμής τήξης.

6.2.   Μελάνες και χρώματα

Το προϊόν και οιοδήποτε ομοιογενές μέρος του δεν πρέπει να βάφονται. Παρεκκλίσεις από την απαίτηση αυτή ισχύουν για τα εξής:

Σπάγγους ταμπόν, υλικά συσκευασίας και ταινίες·

Διοξείδιο του τιτανίου σε πολυμερή και βισκόζη·

Υλικά που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα επιτρέπεται να βάφονται εάν υπάρχει ειδικός λόγος για τη βαφή (π.χ. να μην φαίνεται το προϊόν μέσα από λευκά ή ανοικτόχρωμα ενδύματα, να φαίνονται οι ζώνες εφαρμογής του προϊόντος, να φαίνεται η ύγρανση).

Οι μελάνες και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να πληρούν το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση και μεριμνά ώστε και οι προμηθευτές να υποβάλουν δήλωση ότι οι απαιτήσεις πληρούνται. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται βαφές, η παρουσία τους πρέπει να είναι δικαιολογημένη, με αναφορά των ειδικών λόγων.

6.3.   Αρωματικές ουσίες

α)

Προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για παιδιά και διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού, δεν πρέπει να είναι αρωματισμένα.

β)

Η παρασκευή και ο χειρισμός εισερχόμενων ουσιών ή μειγμάτων που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες ακολουθούν τον κώδικα πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης Αρωματικών Ουσιών (International Fragrance Association — IFRA). Ο κωδικός ευρίσκεται στον ιστότοπο της IFRA: http://www.ifraorg.org. Ο κατασκευαστής τηρεί τις συστάσεις των προτύπων της IFRA σχετικά με τα κριτήρια απαγόρευσης, περιορισμένης χρήσης και ειδικής καθαρότητας για τα υλικά.

γ)

οι αρωματικές ουσίες πρέπει να συμμορφώνονται επίσης με το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή τους στο τελικό προϊόν.

δ)

Οι αρωματικές ουσίες και τα συστατικά μειγμάτων αρωματικών ουσιών που έχουν χαρακτηριστεί ως αλλεργιογόνα επαφής που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών (SCCS) (4), καθώς και οι αρωματικές ουσίες των οποίων η παρουσία, σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), πρέπει να αναφέρεται στον κατάλογο των συστατικών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Περαιτέρω η χρήση νιτρομόσχων και πολυκυκλικών μόσχων δεν επιτρέπεται.

ε)

Η χρήση αρωματικών ουσιών πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος. Περαιτέρω, οι αρωματικές ουσίες και/ή τα συστατικά των μειγμάτων αρωματικών ουσιών που έχουν χαρακτηριστεί ως αλλεργιογόνα επαφής για τον άνθρωπο από την επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών και δεν περιορίζονται από το κριτήριο 6.3 γ) και δ) πρέπει να αναφέρονται επιπροσθέτως.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ε), συνοδευόμενη από δήλωση του παραγωγού της αρωματικής ουσίας, ανάλογα με την περίπτωση. Ο κατάλογος των αρωματικών ουσιών που χρησιμοποιούνται και οι οπτικές ενδείξεις ότι έχουν προστεθεί πληροφορίες στη συσκευασία πρέπει να υποβάλλονται επίσης, όταν χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες.

6.4.   Λοσιόν

α)

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λοσιόν σε σερβιέτες και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού. Η χρήση λοσιόν σε άλλα προϊόντα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία.

β)

Κάθε λοσιόν που χρησιμοποιείται σε προϊόντα άλλα από σερβιέτες και ταμπόν γυναικείας υγιεινής και επιθέματα θηλασμού πρέπει να συμμορφώνεται με το κριτήριο 6.3 σχετικά με τις αρωματικές ουσίες και το κριτήριο 7 σχετικά με την περιεκτικότητα σε απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή τους στο τελικό προϊόν.

γ)

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ουσίες: triclosan, paraben, φορμαλδεΰδη και ουσίες που εκλύουν φορμαλδεΰδη.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από δήλωση του παραγωγού της λοσιόν, ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει επίσης να παρέχονται οπτικές ενδείξεις ότι έχουν προστεθεί πληροφορίες στη συσκευασία, όταν χρησιμοποιούνται λοσιόν.

6.5.   Σιλικόνη

α)

Όταν συστατικά στοιχεία του προϊόντος αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με σιλικόνη, ο κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται από τους διαλύτες.

β)

Δεν πρέπει να περιέχονται ούτε οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο D 4 (CAS 556-67-2), ούτε δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο D 5(CAS 541-02-6) σε χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία συστατικών με σιλικόνη. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει αν οι εν λόγω ουσίες δεν προστίθενται σκόπιμα στο υλικό ή στο τελικό προϊόν, και αν το D 4 και το D 5 περιέχονται στη σιλικόνη σε συγκέντρωση κάτω από 100 ppm (0,01 % κατά βάρος).

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

α)

Ο αιτών πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία με σιλικόνη και έγγραφα που πιστοποιούν ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται.

β)

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση από τον προμηθευτή ότι ικανοποιείται η απαίτηση αυτή.

6.6.   Νανοσωματίδια αργύρου

Δεν πρέπει να προστίθενται νανοσωματίδια αργύρου σκόπιμα στο προϊόν ή σε οποιοδήποτε ομοιογενές μέρος ή υλικό αυτού.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση και μεριμνά ώστε και οι προμηθευτές να υποβάλουν δήλωση ότι η απαίτηση αυτή ικανοποιείται.

Κριτήριο 7. Απαγορευμένες ή περιορισμένης χρήσης ουσίες ή μείγματα

7.1.   Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα

Δεν επιτρέπεται η απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ εάν το προϊόν ή αντικείμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), ή ομοιογενές μέρος του περιέχει ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια ταξινόμησης με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ή την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7), ή περιέχει ουσία ή μείγμα που αναφέρεται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εκτός εάν έχει εγκριθεί ειδική παρέκκλιση.

Οι πλέον πρόσφατοι κανόνες ταξινόμησης που έχουν θεσπιστεί από την Ένωση υπερισχύουν έναντι των ταξινομήσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου του κατωτέρω πίνακα. Ως εκ τούτου, οι αιτούντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ταξινομήσεις βασίζονται στους πλέον πρόσφατους κανόνες ταξινόμησης.

Οι δηλώσεις επικινδυνότητας και οι φράσεις κινδύνου του πίνακα 4 εν γένει αφορούν ουσίες. Ωστόσο, εάν δεν είναι δυνατόν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, εφαρμόζονται οι κανόνες ταξινόμησης των μειγμάτων.

Εξαιρούνται από την απαίτηση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.1 οι ουσίες ή τα μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία και, συνεπώς, παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα ή υφίστανται χημική τροποποίηση, με αποτέλεσμα να εκλείπει ο κίνδυνος που είχε προσδιοριστεί προηγουμένως. Σ' αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα τροποποιημένα πολυμερή και μονομερή ή πρόσθετα που συνδέονται με ομοιοπολικό δεσμό εντός πλαστικών υλών.

Τα όρια συγκέντρωσης για ουσίες ή μείγματα που ενδέχεται να χαρακτηριστούν ή έχουν χαρακτηριστεί με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που αναφέρονται στον πίνακα 4, και επομένως πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης στις κλάσεις ή κατηγορίες επικινδυνότητας, καθώς και για ουσίες που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, δεν υπερβαίνουν τα γενικά ή τα ειδικά όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Στις περιπτώσεις που καθορίζονται ειδικά όρια συγκέντρωσης αυτά υπερισχύουν των γενικών.

Πίνακας 4

Δηλώσεις επικινδυνότητας και αντίστοιχες φράσεις κινδύνου

Δήλωση επικινδυνότητας (1)

Φράση κινδύνου (2)

H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

R28

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης

R25

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

R65

H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

R27

H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα

R24

H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

R23/26

H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

R23

H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα

R46

H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων

R68

H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο

R45

H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής

R49

H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου

R40

H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα

R60

H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R61

H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

R60/61/60-61

H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R60/63

H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R61/62

H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα

R62

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R63

H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

R62-63

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα

R64

H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα

R68/20/21/22

H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/25/24/23

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

R48/20/21/22

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

R50

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R50-53

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R51-53

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

R52-53

H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς

R53

EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

R59

EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R29

EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια

R31

EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια

R32

EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια

R39-41

H317 (Υποκατηγορία 1Α): Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (συγκέντρωση πρόκλησης ≥ 0,1 % w/w) (3)

R43

H317 (Υποκατηγορία 1Β): Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση (συγκέντρωση πρόκλησης ≥ 1,0 % w/w) (3)

H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

R42

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει τον κατάλογο υλικών του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει και κατάλογο όλων των αντικειμένων και ομοιογενών μερών αυτού.

Ο αιτών ελέγχει το προϊόν για να διαπιστώσει τυχόν παρουσία ουσιών και μειγμάτων που ενδέχεται να ταξινομούνται με τις δηλώσεις επικινδυνότητας ή τις φράσεις κινδύνου που αναφέρονται ανωτέρω στο πλαίσιο του κριτηρίου. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το εν λόγω κριτήριο για το προϊόν, τα αντικείμενα που το απαρτίζουν και τα ομοιογενή μέρη του.

Οι αιτούντες επιλέγουν τις ενδεδειγμένες μορφές εξακρίβωσης. Προβλέπονται οι ακόλουθες κύριες μορφές εξακρίβωσης:

Ομοιογενή μέρη και τυχόν συνδεόμενες με αυτά κατεργασίες ή προσμείξεις (π.χ. στρώση υπεραπορροφητικού πολυμερούς): υποβάλλονται δελτία δεδομένων ασφαλείας για τα υλικά που απαρτίζουν το συγκεκριμένο μέρος του προϊόντος, καθώς και για τις ουσίες και τα μείγματα που χρησιμοποιούνται στη σύνθεση και κατεργασία των υλικών που παραμένουν στο τελικό μέρος σε ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο αποκοπής 0,10 % w/w εκτός εάν ισχύει χαμηλότερο γενικό ή ειδικό όριο συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

Χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ειδικών λειτουργιών του προϊόντος ή συστατικών μερών του προϊόντος (π.χ. κόλλες και συγκολλητικά, χρώματα): υποβάλλονται δελτία δεδομένων ασφαλείας για τις ουσίες και τα μείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος ή για τις ουσίες και τα μείγματα που εφαρμόζονται σε συστατικά του προϊόντος και παραμένουν στα εν λόγω συστατικά.

Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνει σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές περί μη ταξινόμησης των ουσιών, μειγμάτων ή υλικών σε καμία από τις τάξεις επικινδυνότητας που αντιστοιχούν στις δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου οι οποίες αναφέρονται στον πίνακα 4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, εφόσον αυτό μπορεί να διαπιστωθεί τουλάχιστον από στοιχεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν τις μορφές ή τις φυσικές καταστάσεις των ουσιών ή των μειγμάτων που χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν.

Για την τεκμηρίωση της δήλωσης περί ταξινόμησης ή μη, υποβάλλονται οι ακόλουθες τεχνικές πληροφορίες για κάθε ουσία και μείγμα:

i)

στην περίπτωση ουσιών που δεν έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ή δεν έχουν ακόμη υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία): στοιχεία που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος VII του ανωτέρω κανονισμού·

ii)

στην περίπτωση ουσιών που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις για ταξινόμηση CLP: στοιχεία από τον φάκελο καταχώρισης REACH, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η ουσία δεν έχει ταξινομηθεί·

iii)

για ουσίες που έχουν υπαχθεί σε εναρμονισμένη ταξινόμηση ή αυτοταξινόμηση: δελτία δεδομένων ασφαλείας, αν είναι διαθέσιμα. Αν αυτά δεν είναι διαθέσιμα ή η ουσία έχει ταξινομηθεί από τους προμηθευτές της, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των ουσιών σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

iv)

στην περίπτωση μειγμάτων: δελτία δεδομένων ασφαλείας, αν είναι διαθέσιμα. Αν δεν είναι διαθέσιμα, υποβάλλεται υπολογισμός της ταξινόμησης του μείγματος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, συνοδευόμενος από πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση επικινδυνότητας των μειγμάτων σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) συμπληρώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα τμήματα 2, 3, 9, 10, 11 και 12 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (απαιτήσεις για τη σύνταξη των δελτίων δεδομένων ασφαλείας). Τα ελλιπή δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να συμπληρώνονται με πληροφορίες από τις δηλώσεις των προμηθευτών χημικών ουσιών.

Οι πληροφορίες για τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών μπορούν να συγκεντρώνονται με άλλα μέσα εκτός των δοκιμών, λόγου χάριν με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων, όπως οι μέθοδοι in vitro, με ποσοτικά μοντέλα της σχέσης δομής-δραστικότητας ή με τη χρήση ομαδοποίησης ή σύγκρισης, σύμφωνα με το παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Συνιστάται ένθερμα η από κοινού χρήση των σχετικών δεδομένων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

7.2.   Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Δεν εγκρίνεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό κατά το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 για ουσίες χαρακτηριζόμενες ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβανόμενες στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2007, οι οποίες περιέχονται σε μείγματα, σε αντικείμενα ή σε οποιοδήποτε ομοιογενές μέρος προϊόντος σε συγκεντρώσεις > 0,10 % κατά βάρος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Γίνεται αναφορά στον πλέον πρόσφατο κατάλογο των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο 7.2, συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση, όπως δηλώσεις συμμόρφωσης υπογεγραμμένες από τους προμηθευτές των υλικών και αντίγραφα των σχετικών δελτίων δεδομένων ασφαλείας για ουσίες ή μείγματα σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για ουσίες και μείγματα. Τα όρια συγκέντρωσης προσδιορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας για ουσίες και μείγματα σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Κριτήριο 8. Αποδοτικότητα υλικών κατά την κατασκευή

Η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων κατά την παραγωγή και τη συσκευασία των προϊόντων, εκτός από το μέρος αυτής που επαναχρησιμοποιείται ή μετατρέπεται σε χρήσιμα υλικά ή/και ενέργεια, δεν πρέπει να υπερβαίνει:

το 10 % κατά βάρος των τελικών προϊόντων για τα ταμπόν,

το 5 % κατά βάρος των τελικών προϊόντων για τα λοιπά προϊόντα.

Εκτίμηση και εξακρίβωση

Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των αποβλήτων που δεν έχουν επαναχρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ή ότι δεν έχουν μετατραπεί σε υλικά ή/και ενέργεια.

Πρέπει να υποβάλλονται υπολογισμοί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14025 και ο αιτών να υποβάλλει όλες τις κατωτέρω παραμέτρους που αφορούν:

το βάρος του προϊόντος και τη συσκευασία,

όλες τις ροές αποβλήτων που προκύπτουν κατά την παραγωγή και

την αντίστοιχη διαδικασία επεξεργασίας (π.χ. ανακύκλωση, αποτέφρωση), καθώς και το μέρος των ανακτηθέντων αποβλήτων και εκείνο που έχει απορριφθεί.

Η καθαρή ποσότητα αποβλήτων πρέπει να υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και της ποσότητας των ανακτώμενων αποβλήτων.

Κριτήριο 9. Οδηγίες για την απόρριψη του προϊόντος

Οι παραγωγοί πρέπει να αναγράφουν ή να υποδεικνύουν μέσω οπτικών συμβόλων στη συσκευασία:

Ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μέσα στις τουαλέτες.

Πώς να απορρίπτεται το προϊόν σωστά.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δείγμα της συσκευασίας.

Κριτήριο 10. Καταλληλότητα προς χρήση και ποιότητα του προϊόντος

Η αποτελεσματικότητα/ποιότητα του προϊόντος πρέπει να είναι ικανοποιητικές και τουλάχιστον ισοδύναμες των προϊόντων που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Το προϊόν υποβάλλεται σε δοκιμή καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους που αναφέρονται στον πίνακα 5. Τα κατώτατα όρια επίδοσης πρέπει να επιτυγχάνονται, εφόσον έχουν προσδιοριστεί.

Πίνακας 5

Χαρακτηριστικά και παράμετροι που περιγράφουν την καταλληλότητα προς χρήση του προς δοκιμή προϊόντος

Χαρακτηριστικό

Απαιτούμενη μέθοδος δοκιμής (κατώτατο όριο απόδοσης)

Βρεφικές πάνες

Σερβιέτες γυναικείας υγιεινής

Ταμπόν

Επιθέματα θηλασμού

Δοκιμές υπό συνθήκες χρήσης

U1.

Απορρόφηση και προστασία από διαρροή (**)

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (διαρροή σε λιγότερο από το 5 % των περιπτώσεων χρήσης του προϊόντος)

U2.

Ξηρότητα δέρματος

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να κρίνουν την επίδοση ικανοποιητική)

Άνευ αντικειμένου

Όπως για τις βρεφικές πάνες

U3.

Εφαρμογή και άνεση

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να κρίνουν την επίδοση ικανοποιητική)

U4.

Συνολική επίδοση

Δοκιμή από ειδική ομάδα καταναλωτών (80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να κρίνουν την επίδοση ικανοποιητική)

Τεχνική δοκιμή

T1.

Απορρόφηση και προστασία από διαρροή (**)

Ποσοστό απορρόφησης και απορρόφηση πριν από τη διαρροή

Μέθοδος Syngina

Καμία μέθοδος δεν συνιστάται

T2.

Ξηρότητα δέρματος

Διαδερμική απώλεια νερού (TEWL), μέθοδος επανενυδάτωσης ή κερατινομετρική δοκιμή

Άνευ αντικειμένου

Καμία μέθοδος δεν συνιστάται

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Πρέπει να υποβάλλεται έκθεση δοκιμής για δοκιμές τεχνικές και κατά τη χρήση με περιγραφή των μεθόδων δοκιμής, τα αποτελέσματα των δοκιμών και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Δοκιμές διεξάγονται από εργαστήρια που έχουν πιστοποιηθεί για την εφαρμογή ποιοτικών συστημάτων διαχείρισης, είτε είναι εσωτερικά είτε εξωτερικά.

Οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται για το συγκεκριμένο είδος και το μέγεθος των προϊόντων για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Ωστόσο, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα προϊόντα έχουν την ίδια επίδοση, μπορεί να αρκεί να υποβληθεί σε δοκιμή μόνον ένα μέγεθος ή αντιπροσωπευτικός συνδυασμός μεγεθών ανά σχέδιο προϊόντος. Πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη δειγματοληψία, τη μεταφορά και την αποθήκευση των προϊόντων ώστε να υπάρχει εγγύηση της δυνατότητας αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων. Συνιστάται να μην αφαιρούνται οι ονομασίες των προϊόντων ούτε να επανασυσκευάζονται σε ουδέτερη συσκευασία λόγω του κινδύνου να αλλοιωθεί η επίδοση των προϊόντων και/ή η συσκευασία.

Πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή πρέπει να διατίθενται στους αρμόδιους με την επιφύλαξη θεμάτων εμπιστευτικότητας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να εξηγούνται σαφώς και να εκφράζονται σε γλώσσα, μονάδες και σύμβολα κατανοητά από το χρήστη των δεδομένων. Πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: τόπος και ημερομηνία των δοκιμών· κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των προϊόντων που δοκιμάζονται και την αντιπροσωπευτικότητά τους· επιλεγμένα χαρακτηριστικά δοκιμών και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, λόγοι για τους οποίους ορισμένα δεν περιλήφθηκαν· χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δοκιμών και περιορισμοί τους, αν υπάρχουν. Πρέπει να παρέχονται σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές για δοκιμές χρηστών:

Η δειγματοληψία, ο σχεδιασμός της δοκιμής, η πρόσληψη ειδικής ομάδας και η ανάλυση των αποτελεσμάτων των δοκιμών πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρότυπες στατιστικές πρακτικές (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 ή ισοδύναμο).

Κάθε προϊόν πρέπει να αξιολογείται με βάση ερωτηματολόγιο. Η δοκιμή πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 72 ώρες, μια ολόκληρη εβδομάδα αν είναι δυνατόν, και να πραγματοποιείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος.

Ο συνιστώμενος αριθμός δοκιμαστών πρέπει να είναι τουλάχιστον 30. Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα είναι σημερινοί χρήστες του συγκεκριμένου τύπου/μεγέθους του προϊόντος που υποβλήθηκε σε δοκιμή.

Όταν το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για ένα μόνο φύλο, η αναλογία μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να είναι 1:1.

Στην έρευνα πρέπει να λαμβάνει μέρος μείγμα ατόμων που εκπροσωπούν αναλογικά τις διάφορες ομάδες καταναλωτών που υπάρχουν στην αγορά. Πρέπει να αναφέρονται σαφώς η ηλικία, η χώρα και το φύλο του κάθε ατόμου.

Άρρωστα άτομα και άτομα με χρόνια πάθηση του δέρματος δεν πρέπει να συμμετέχουν στη δοκιμή. Σε περίπτωση που ένα άτομο αρρωσταίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμής, αυτό πρέπει να αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο και οι απαντήσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση.

Για την ξηρότητα του δέρματος, την εφαρμογή, την άνεση και τη συνολική επίδοση, 80 % των καταναλωτών που δοκιμάζουν το προϊόν πρέπει να αξιολογεί την επίδοση ως ικανοποιητική, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ο καταναλωτής αποδίδει βαθμολογία πάνω από 60 μονάδες (σε κλίμακα βαθμολογίας 1 — 100) ή ότι το προϊόν έχει εκτιμηθεί ως καλό ή πολύ καλό (μεταξύ πέντε ποιοτικών επιλογών: πολύ κακό, κακό, μέτριο, καλό, πολύ καλό). Όσον αφορά την απορρόφηση και την προστασία από διαρροή, δεν πρέπει να παρατηρείται διαρροή σε ποσοστό πάνω από το 5 % των προϊόντων που υποβλήθηκαν σε δοκιμή.

Τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται στατιστικά μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής από το χρήστη.

Εξωτερικοί παράγοντες, όπως τα σήματα, τα μερίδια αγοράς και η διαφήμιση, που μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη περί επιδόσεων των προϊόντων πρέπει να γνωστοποιούνται.

Πρόσθετες απαιτήσεις για τεχνικές δοκιμές:

Οι μέθοδοι δοκιμής πρέπει να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο σε μεθόδους σχετικές με τα προϊόντα, επαναλήψιμες και αυστηρές.

Ελέγχονται τουλάχιστον πέντε δείγματα. Τα μέσα αποτελέσματα πρέπει να αναφέρονται μαζί με ένδειξη της τυπικής απόκλισης.

Το βάρος, οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του προϊόντος πρέπει να περιγράφονται και να παρέχονται σύμφωνα με το κριτήριο 1.

Κριτήριο 11. Κοινωνικές πτυχές

Οι αιτούντες εξασφαλίζουν ότι οι θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία — όπως περιγράφονται στα Θεμελιώδη Πρότυπα Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), στην Πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» του ΟΗΕ και στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις — τηρούνται από τις μονάδες παραγωγής σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος (των προϊόντων) με άδεια χρήσης οικολογικού σήματος. Για την εξακρίβωση πρέπει να βασίζονται στα ακόλουθα Θεμελιώδη Πρότυπα Εργασίας της ΔΟΕ:

029

Αναγκαστική εργασία

087

Συνδικαλιστική ελευθερία και προστασία συνδικαλιστικού δικαιώματος

098

Συνδικαλιστικό δικαίωμα και συλλογικές διαπραγματεύσεις

100

Ίση αμοιβή

105

Κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας

111

Διακρίσεις (στην εργασία και την απασχόληση)

138

σύμβαση ελάχιστου ορίου ηλικίας

155

Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

182

Εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας

Τα πρότυπα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στις μονάδες παραγωγής που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών αποδεικνύει ότι εξακριβώνεται από τρίτα μέρη η τήρηση των διατάξεων, με ανεξάρτητη εξακρίβωση ή αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων από ελεγκτές, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξακρίβωσης για το οικολογικό σήμα, στις μονάδες παραγωγής που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού με τα προϊόντα που καλύπτει η άδεια για το οικολογικό σήμα. Η εξακρίβωση αυτή διενεργείται όταν υποβάλλεται η αίτηση και, ακολούθως, κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας για το οικολογικό σήμα, όταν εντάσσονται νέες μονάδες παραγωγής.

Κριτήριο 12. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ

Το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να τοποθετείται τόσο στη συσκευασία όσο και στο ίδιο το προϊόν. Το πλαίσιο 2 του οικολογικού σήματος της ΕΕ περιέχει το ακόλουθο κείμενο:

«Μειωμένες επιπτώσεις από την κατανάλωση πόρων»

«Περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών»

«Ικανοποιητικά αποτελέσματα δοκιμών επιδόσεων και ποιότητας»

Το ακόλουθο κείμενο πρέπει επιπλέον να αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος: «Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το παρόν προϊόν έλαβε το οικολογικό σήμα της ΕΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/».

Εκτίμηση και εξακρίβωση:

Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση και οπτικά αποδεικτικά στοιχεία.


(*)  οι καθαρές τιμές εκπομπών P λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό. Ο P που περιέχεται εκ φύσεως σε πρώτες ύλες ξυλείας και στα ύδατα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί από το σύνολο των εκπομπών P. Μειώσεις μέχρι 0,010 kg/ADT είναι αποδεκτές.

(1)  Όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

(2)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1).

(3)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1).

(4)  Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών (SCCS) σχετικά με τις αλλεργιογόνους αρωματικές ουσίες σε καλλυντικά προϊόντα του Ιουνίου 2012 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).

(6)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1).

(1)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

(2)  Σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1).

(3)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 286/2011 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2011, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων ((ΕΕ L 83 της 30.3.2001, σ. 1).

(**)  Τα σερβιετάκια χωρίς πυρήνα που προορίζονται να προστατεύουν τα γυναικεία εσώρουχα (ελαφρά σερβιετάκια) εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.