ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
31 Ιουλίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων

1

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

18

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση

69

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

31.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 8, το άρθρο 22 παράγραφος 3, το άρθρο 28 παράγραφοι 10 και 11, το άρθρο 29 παράγραφος 6, το άρθρο 30 παράγραφος 8, το άρθρο 33 παράγραφος 4, το άρθρο 34 παράγραφος 5, το άρθρο 35 παράγραφος 10, το άρθρο 36 παράγραφος 5, το άρθρο 45 παράγραφος 6, το άρθρο 47 παράγραφος 6 και το άρθρο 89,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θεσπίζει γενικούς κανόνες που διέπουν τη στήριξη της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), οι οποίοι συμπληρώνουν τις κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που θεσπίζονται στο δεύτερο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Θα πρέπει να θεσπιστούν συμπληρωματικοί κανόνες.

(2)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ειδικούς όρους πρόσβασης στη στήριξη για τους νέους γεωργούς στην περίπτωση που δεν εγκαθίστανται ως μόνοι αρχηγοί της εκμετάλλευσης. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση των δικαιούχων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή υπό την οποία επιλέγουν να εγκατασταθούν στη γεωργική εκμετάλλευση, θα πρέπει να προβλέπεται ότι οι όροι υπό τους οποίους ένα νομικό πρόσωπο ή άλλη μορφή συνεταιρισμού μπορεί να θεωρηθεί «νέος γεωργός» είναι ανάλογοι με εκείνους ενός φυσικού προσώπου. Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής περίοδος χάριτος που θα επιτρέπει στους νέους γεωργούς να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

(3)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις που στηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ είναι σαφώς καθορισμένα και οριοθετημένα σε σχέση με παρόμοιες δράσεις βάσει άλλων ενωσιακών καθεστώτων, ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των εθνικών συνθηκών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τη διάρκεια και το περιεχόμενο των εν λόγω καθεστώτων και επισκέψεων στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Το περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να εστιάζεται σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι συνδέονται στενά με την επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη.

(4)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των ομάδων παραγωγών και τα είδη δράσεων που μπορούν να λάβουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου της συνιστώσας προώθησης των συστημάτων ποιότητας, να θέτουν προϋποθέσεις για την αποτροπή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού και των διακρίσεων έναντι ορισμένων προϊόντων και να αποκλείουν εμπορικές ονομασίες από τη στήριξη.

(5)

Τα επιχειρηματικά σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θα πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της επιλεγείσας δραστηριότητας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων σε ολόκληρη την Ένωση και να διευκολυνθεί η παρακολούθηση, το κριτήριο που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να είναι το δυναμικό παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης.

(6)

Θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται η δάσωση γεωργικών γαιών κατά τρόπο ώστε να μην πραγματοποιείται ακατάλληλη δάσωση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων καλλιέργειας υψηλής φυσικής αξίας, και να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως περιοχές Natura 2000, η δάσωση θα πρέπει να συνάδει με τους διαχειριστικούς στόχους των εν λόγω περιοχών. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικές περιβαλλοντικές ανάγκες συγκεκριμένων τόπων, όπως η πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους. Θα πρέπει να προβλεφθούν αυστηρότεροι κανόνες για τις ενέργειες δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία μεγαλύτερων δασών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος της κλίμακας αυτών των ενεργειών στα οικοσυστήματα και να διασφαλιστεί ότι συνάδουν με τους στόχους της ειδικής στρατηγικής πράσινης υποδομής (3) και της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ (4).

(7)

Οι όροι που ισχύουν για τις δεσμεύσεις σχετικά με την εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας, για την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία ή για τη διατήρηση φυτικών γενετικών πόρων που απειλούνται από γενετική διάβρωση θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δεσμεύσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και, ειδικότερα, την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία του τοπίου και των χαρακτηριστικών του, των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του εδάφους και της γενετικής ποικιλομορφίας.

(8)

Θα πρέπει να προσδιοριστούν ενέργειες που μπορούν να είναι επιλέξιμες για στήριξη για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη διατήρηση και προώθηση των δασικών γενετικών πόρων.

(9)

Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διπλής χρηματοδότησης των γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και ισοδύναμων πρακτικών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), για να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ γεωργών και για να διασφαλιστεί η υγιής οικονομική διαχείριση των ταμείων ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να προβλεφθεί η αφαίρεση από τις σχετικές πληρωμές του πρόσθετου κόστους και του διαφυγόντος εισοδήματος που απορρέουν από τις πρακτικές αυτές.

(10)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων ώστε να παρέχονται αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποφευχθεί η επικάλυψη των εν λόγω δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων με τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές, και ιδίως τον εμβολιασμό για την πρόληψη ασθενειών.

(11)

Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και οι τοπικές αγορές σε σχέση με τις οποίες μπορεί να δοθεί στήριξη. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η χάραξη σαφούς διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα στις δύο, ο αριθμός των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κριτήριο για τον ορισμό των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ η χιλιομετρική απόσταση από την εκμετάλλευση, λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της εκάστοτε περιοχής, θα πρέπει να αποτελεί το κριτήριο που καθορίζει τις τοπικές αγορές, εκτός εάν παρουσιαστεί κάποιο πειστικό εναλλακτικό κριτήριο. Η συνεργασία μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να εστιάζεται αυστηρά στην αντιμετώπιση των γενικών μειονεκτημάτων που προκαλεί ο κατακερματισμός στις αγροτικές περιοχές. Συνεπώς, θα πρέπει να περιορίζεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να ξεκινήσουν μια πολύ μικρή επιχείρηση κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για στήριξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την υλοποίηση του μέτρου συνεργασίας, στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου θα πρέπει να ενισχύονται μόνο δραστηριότητες που συνδέονται με την προώθηση των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών.

(12)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούνται σε κατάλληλο επίπεδο οι συνεισφορές που συνδέονται με το επιτόκιο εμπορικών δανείων τα οποία λαμβάνονται από τα ταμεία αλληλοβοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 3 στοιχείο β) και στο άρθρο 39 παράγραφος 4 στοιχείο β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η διάρκεια αυτών των εμπορικών δανείων θα πρέπει να κυμαίνεται από ένα έως πέντε έτη.

(13)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, δεν πρέπει να είναι επιλέξιμα για στήριξη ορισμένα είδη δαπανών που συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, το κόστος αναχρηματοδότησης, τα γενικά έξοδα και τα ασφάλιστρα. Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές οικονομικές και αναπτυξιακές προϋποθέσεις του γεωργικού τομέα στα κράτη μέλη, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός μπορεί να κριθεί επιλέξιμος για στήριξη. Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, στήριξη από το ΕΓΤΑΑ θα πρέπει να λαμβάνουν μόνον οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με υψηλό επίπεδο ενεργειακής απόδοσης και υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ελάχιστα κριτήρια για την ενεργειακή απόδοση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι πληρούνται τα εφαρμοστέα κριτήρια βιωσιμότητας για τη βιοενέργεια. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να στηρίζουν τη μετάβαση από τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων, τα οποία εξασφαλίζουν σημαντική μείωση αερίων του θερμοκηπίου με χαμηλό κίνδυνο πρόκλησης έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, ενώ δεν ανταγωνίζονται ευθέως τη χρήση γεωργικής γης για την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών.

(14)

Θα πρέπει να θεσπιστούν οι όροι που ισχύουν για τη μετατροπή ή την προσαρμογή των δεσμεύσεων βάσει των μέτρων που θεσπίζονται στα άρθρα 28, 29, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και να καθοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρέπει να ζητείται επιστροφή της ενίσχυσης. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η μετατροπή ή η προσαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί είναι δυνατή μόνον όταν διατηρούνται ή ενισχύονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της δέσμευσης.

(15)

Θα πρέπει να εγκριθούν διατάξεις για τη μετάβαση από τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (6) ή, στην περίπτωση της Κροατίας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου (7), στη στήριξη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Λαμβανομένου υπόψη ότι ήδη έχουν θεσπιστεί ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για την αγροτική ανάπτυξη με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), ο παρών κανονισμός θα πρέπει να θεσπίζει τους όρους υπό τους οποίους οι δαπάνες που αφορούν τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 καθίστανται επιλέξιμες βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει επίσης να προσαρμόσει τις ημερομηνίες υποβολής των εκ των υστέρων αξιολογήσεων των προγραμμάτων και της σχετικής περίληψης, ώστε να ληφθούν υπόψη το 2014 οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, οι οποίες θεσπίζονται με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1310/2013.

(16)

Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, είναι σκόπιμο να καταργηθούν οι κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (9). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 θα πρέπει επομένως να καταργηθεί.

(17)

Με δεδομένο ότι κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει ήδη ξεκινήσει η περίοδος προγραμματισμού 2014-2020, επιβάλλεται να περιοριστεί κατά το δυνατόν η καθυστέρηση έναρξης ισχύος του. Θα πρέπει επομένως να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του και να αρχίσει να εφαρμόζεται την πρώτη ημέρα της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός προβλέπει:

1)

διατάξεις που συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά:

α)

τους νέους γεωργούς,

β)

τα προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις,

γ)

την προώθηση προγραμμάτων ποιότητας,

δ)

την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων,

ε)

τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων,

στ)

τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τα μέτρα για το κλίμα,

ζ)

τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία,

η)

τον αποκλεισμό της διπλής χρηματοδότησης,

θ)

την καλή μεταχείριση των ζώων,

ι)

τη συνεργασία,

ια)

τα εμπορικά δάνεια σε ταμεία αλληλοβοήθειας,

ιβ)

τις επενδύσεις,

ιγ)

τη μετατροπή ή την προσαρμογή των δεσμεύσεων,

ιδ)

την παράταση των δεσμεύσεων ή την ανάληψη νέων·

2)

συγκεκριμένους μεταβατικούς κανόνες για τη θέσπιση των όρων υπό τους οποίους η στήριξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, ή, στην περίπτωση της Κροατίας, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006, μπορεί να ενσωματωθεί στη στήριξη που παρέχεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση της Κροατίας, και για τεχνική συνδρομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 2

Νέοι γεωργοί

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και θέτουν σε εφαρμογή ειδικούς όρους για την πρόσβαση σε στήριξη στην περίπτωση που ο νέος γεωργός, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 δεν εγκαθίσταται ως μόνος αρχηγός της εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι ισοδύναμοι με εκείνους που ισχύουν στην περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών μιας εκμετάλλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο έλεγχος της εκμετάλλευσης πραγματοποιείται από τους νέους γεωργούς.

2.   Σε περίπτωση που η αίτηση για στήριξη αφορά εκμετάλλευση την οποία κατέχει νομικό πρόσωπο, ο νέος γεωργός, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Όταν διάφορα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που δεν είναι νέοι γεωργοί, συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου, ο νέος γεωργός είναι ικανός να ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους γεωργούς.

Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ελέγχεται μεμονωμένα ή από κοινού από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί έλεγχο επί του άλλου νομικού προσώπου.

3.   Όλα τα στοιχεία του ορισμού του νέου γεωργού που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, είναι δυνατό να δοθεί στον δικαιούχο περίοδος χάριτος, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της επιμέρους απόφασης χορήγησης ενίσχυσης, ώστε να εκπληρώσει τους όρους σχετικά με την απόκτηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων που καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

Άρθρο 3

Προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις

Τα κράτη μέλη ορίζουν τη διάρκεια και το περιεχόμενο των βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων ανταλλαγών και επισκέψεων σε γεωργικές και δασικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα και επισκέψεις πρέπει να εστιάζονται, ειδικότερα, στις μεθόδους και/ή τεχνολογίες βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και νέων τεχνολογιών, και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών.

Άρθρο 4

Συστήματα ποιότητας – προώθηση

1.   Οι ομάδες παραγωγών που λαμβάνουν στήριξη βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 είναι οντότητες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που συγκεντρώνουν επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, για ένα συγκεκριμένο προϊόν που καλύπτεται από κάποιο από τα εν λόγω συστήματα.

2.   Τα είδη των δράσεων που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)

να προορίζονται να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αγοράζουν τα προϊόντα που καλύπτονται από σύστημα ποιότητας για γεωργικά προϊόντα, βαμβάκι ή τρόφιμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η συμμετοχή στο οποίο λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης· και

β)

να προσελκύουν την προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τα πλεονεκτήματα των καλυπτόμενων προϊόντων, ιδίως ως προς την ποιότητα, τις ειδικές μεθόδους παραγωγής, τα υψηλά πρότυπα διαβίωσης των ζώων και τον σεβασμό προς το περιβάλλον, τα οποία συνδέονται με το σχετικό σύστημα ποιότητας.

3.   Οι επιλέξιμες δράσεις δεν πρέπει να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ενός προϊόντος λόγω της ιδιαίτερης προέλευσής του, με εξαίρεση τα προϊόντα που καλύπτονται από τα συστήματα ποιότητας που θεσπίζονται από τον τίτλο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10), από το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), από το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 251/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) και από το τμήμα 2 του κεφαλαίου I του τίτλου II του μέρους II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) όσον αφορά τον οίνο. Η προέλευση ενός προϊόντος μπορεί να αναφέρεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά στην προέλευση είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα.

4.   Δεν πρέπει να χορηγείται καμία στήριξη βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης σχετικά με εμπορικά σήματα.

Άρθρο 5

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

1.   Στο επιχειρηματικό σχέδιο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1305/2013 περιγράφονται τουλάχιστον:

α)

στην περίπτωση των ενισχύσεων εκκίνησης σε νέους γεωργούς:

i)

η αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης,

ii)

στάδια και στόχοι για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης,

iii)

λεπτομερή στοιχεία των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως π.χ. επενδύσεις, κατάρτιση, παροχή συμβουλών·

β)

στην περίπτωση των ενισχύσεων εκκίνησης για μη γεωργικές δραστηριότητες στις αγροτικές περιοχές:

i)

η αρχική οικονομική κατάσταση του προσώπου ή της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης,

ii)

στάδια και στόχοι για την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων του προσώπου ή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης,

iii)

λεπτομερή στοιχεία των δράσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προσώπου ή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της πολύ μικρής ή μικρής επιχείρησης, όπως π.χ. επενδύσεις, κατάρτιση, παροχή συμβουλών ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα·

γ)

στην περίπτωση των ενισχύσεων εκκίνησης για την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων:

i)

η αρχική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης, και

ii)

λεπτομερή στοιχεία των δράσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων που μπορούν να στηρίξουν την επίτευξη οικονομικής βιωσιμότητας, όπως π.χ. επενδύσεις, κατάρτιση, συνεργασία.

2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 από την άποψη του δυναμικού παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης, υπολογισμένου σε τυπική απόδοση, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1242/2008 της Επιτροπής (14), ή ισοδύναμο αυτού.

Άρθρο 6

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Οι ακόλουθες ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στο πλαίσιο του μέτρου δάσωσης και δημιουργίας δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013:

α)

κατά την επιλογή των ειδών που πρόκειται να φυτευτούν, των περιοχών και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να αποφεύγεται η ακατάλληλη δάσωση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων όπως οι τυρφώνες και οι υγρότοποι, καθώς και οι αρνητικές επιπτώσεις σε περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καλλιέργεια υψηλής φυσικής αξίας. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί Natura 2000 σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου (15) και την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) πρέπει να επιτρέπεται μόνο δάσωση που συνάδει με τους διαχειριστικούς στόχους των συγκεκριμένων περιοχών και που έχει εγκριθεί από την αρχή του κράτους μέλους που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή του Natura 2000·

β)

η επιλογή ειδών, ποικιλιών, οικοτύπων και προέλευσης δένδρων λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές, και τη βιοτική, εδαφολογική και υδρολογική κατάσταση της περιοχής, καθώς και τον δυνητικό χωροκατακτητικό χαρακτήρα των ειδών υπό τις τοπικές συνθήκες όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο γεωργός οφείλει να προστατεύει και να φροντίζει το δάσος τουλάχιστον κατά την περίοδο καταβολής της πριμοδότησης για την κάλυψη της απώλειας γεωργικού εισοδήματος και των δαπανών συντήρησης. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται η φροντίδα, η αραίωση ή η βόσκηση, κατά περίπτωση, προς το συμφέρον της μελλοντικής ανάπτυξης του δάσους, καθώς και η ρύθμιση του ανταγωνισμού με ποώδη βλάστηση και η παρεμπόδιση της ανάπτυξης θάμνων που μπορεί να ευνοήσουν το ξέσπασμα πυρκαγιάς. Όσον αφορά τα είδη ταχείας ανάπτυξης, τα κράτη μέλη καθορίζουν το ελάχιστο και τον μέγιστο χρόνο πριν από την υλοτόμηση. Ο ελάχιστος χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 8 έτη και ο μέγιστος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 έτη·

γ)

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω των δυσχερών περιβαλλοντικών ή κλιματικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η φύτευση πολυετών ξυλωδών ειδών δεν αναμένεται να οδηγήσει στην εδραίωση της δασοκάλυψης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει στον δικαιούχο να αποφασίσει και να διατηρήσει άλλη ξυλώδη φυτική κάλυψη. Ο δικαιούχος παρέχει τον ίδιο βαθμό επιμέλειας και προστασίας που ισχύει για τα δάση·

δ)

στην περίπτωση δράσεων δάσωσης που οδηγούν στη δημιουργία δασών μεγέθους που υπερβαίνει ορισμένο κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζουν τα κράτη μέλη, η δράση συνίσταται είτε:

i)

στην αποκλειστική φύτευση οικολογικά προσαρμοσμένων ειδών και/ή ειδών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή στη συγκεκριμένη βιογεωγραφική περιοχή, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί, μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων, ότι απειλούν τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων ή ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ή

ii)

σε ένα μείγμα τριών ειδών το οποίο περιλαμβάνει είτε:

τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή

τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων όπου τα λιγότερο άφθονα καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 10 % της περιοχής.

Άρθρο 7

Γεωργία-περιβάλλον-κλίμα

1.   Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας συνάδουν τουλάχιστον με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η διαχείριση και διατήρηση της συνολικής έκτασης του βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης γίνεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική βόσκηση και η υποβόσκηση·

β)

η πυκνότητα του ζωικού κεφαλαίου καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των ζώων που βόσκουν στην εκμετάλλευση ή, στην περίπτωση δέσμευσης που αποσκοπεί στον περιορισμό της απόπλυσης λιπαντικών στοιχείων, του συνόλου των φυλασσόμενων στην εκμετάλλευση ζώων τα οποία πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη δέσμευση.

2.   Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία ή για τη διατήρηση φυτικών γενετικών πόρων που απειλούνται από γενετική διάβρωση απαιτούν

α)

την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων, γενετικά προσαρμοσμένων σε ένα ή περισσότερα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής ή περιβάλλοντα στη χώρα, που απειλούνται με εξαφάνιση για την κτηνοτροφία· ή

β)

τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων που είναι φυσικά προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση.

Τα ακόλουθα είδη ζώων εκμετάλλευσης είναι επιλέξιμα για στήριξη:

α)

βοοειδή

β)

προβατοειδή

γ)

αιγοειδή

δ)

ιπποειδή

ε)

χοίροι

στ)

πουλιά.

3.   Για να θεωρηθεί ότι οι τοπικές φυλές απειλούνται με εξαφάνιση για την κτηνοτροφία πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δηλώνεται ο αριθμός, σε εθνικό επίπεδο, των θηλυκών ζώων αναπαραγωγής·

β)

ο αριθμός και η ιδιότητα των απειλούμενων φυλών πιστοποιείται από δεόντως αναγνωρισμένο σχετικό επιστημονικό φορέα·

γ)

δεόντως αναγνωρισμένος σχετικός τεχνικός οργανισμός τηρεί και ενημερώνει το γενεαλογικό ή ζωοτεχνικό μητρώο της φυλής·

δ)

οι εν λόγω οργανισμοί διαθέτουν τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των ζώων των απειλούμενων με εξαφάνιση φυλών.

Οι πληροφορίες σχετικά με την τήρηση αυτών των προϋποθέσεων πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

4.   Οι φυτικοί γενετικοί πόροι θεωρείται ότι απειλούνται από γενετική διάβρωση υπό τον όρο ότι στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνονται επαρκείς αποδείξεις γενετικής διάβρωσης, βάσει επιστημονικών στοιχείων και δεικτών σχετικά με την ύπαρξη αυτόχθονων/αυτοφυών (τοπικών) ποικιλιών, την ποικιλομορφία του πληθυσμού τους και, κατά περίπτωση, σχετικά με τροποποιήσεις των επικρατέστερων γεωργικών πρακτικών στο τοπικό επίπεδο.

5.   Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από το είδος των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Άρθρο 8

Διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «διατήρηση in situ» στον τομέα της γεωργίας νοείται η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήματα και φυσικά ενδιαιτήματα, καθώς και η διατήρηση και ανάκτηση βιώσιμων πληθυσμών ειδών ή άγριων φυλών ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και, στην περίπτωση των οικόσιτων φυλών ζώων ή καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στο γεωργικό περιβάλλον όπου ανέπτυξαν τις δικές τους ξεχωριστές ιδιότητες·

β)

ως «διατήρηση in situ» στον τομέα της δασοκομίας νοείται η διατήρηση γενετικού υλικού σε οικοσυστήματα και φυσικά ενδιαιτήματα, καθώς και η διατήρηση και ανάκτηση βιώσιμων πληθυσμών και ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον·

γ)

ως «διατήρηση στη γεωργική ή τη δασική εκμετάλλευση» νοείται η διατήρηση και ανάπτυξη in situ σε επίπεδο γεωργικής ή δασικής εκμετάλλευσης·

δ)

ως «διατήρηση ex situ» νοείται η διατήρηση γενετικού υλικού για τη γεωργία ή τη δασοκομία εκτός του οικείου φυσικού ενδιαιτήματος·

ε)

ως «συλλογή ex situ» νοείται η συλλογή γενετικού υλικού για τη γεωργία ή τη δασοκομία που διατηρείται εκτός του οικείου φυσικού ενδιαιτήματος·

2.   Οι δράσεις για τη διατήρηση γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία που είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του άρθρου 28 παράγραφος 9 και του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 περιλαμβάνουν:

α)

στοχοθετημένες δράσεις: δράσεις που προάγουν την in situ (επιτόπου) και την ex situ (εκτός τόπου) διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και τη δασοκομία, περιλαμβανομένων καταλόγων των γενετικών πόρων συνδεδεμένων με τον παγκόσμιο ιστό που διατηρούνται σήμερα in situ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης in situ στη γεωργική ή τη δασική εκμετάλλευση και των ex situ συλλογών και βάσεων δεδομένων·

β)

συντονισμένες δράσεις: δράσεις που προάγουν την ανταλλαγή πληροφοριών για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων στην ενωσιακή γεωργία, μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών στα κράτη μέλη·

γ)

δράσεις ενημέρωσης, διάδοσης και παροχής συμβουλών με τη συμμετοχή μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων.

Άρθρο 9

Αποκλεισμός της διπλής χρηματοδότησης γεωργικών πρακτικών που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και ισοδύναμων πρακτικών

1.   Χάριν της στήριξης δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 6, του άρθρου 29 παράγραφος 4 και του άρθρου 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, κατά τον υπολογισμό των ενισχύσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη μόνο το πρόσθετο κόστος και/ή το διαφυγόν εισόδημα που συνδέονται με τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τις σχετικές υποχρεωτικές πρακτικές δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2.   Όταν κοινοποιείται μια δέσμευση στον τομέα της γεωργίας, του περιβάλλοντος και του κλίματος βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για τις πρακτικές που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 του τμήματος I και στο σημείο 7 του τμήματος III του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, και για κάθε άλλη πρακτική που προστίθεται σε αυτό το παράρτημα, σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ως ισοδύναμη με μία ή περισσότερες από τις πρακτικές που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενίσχυση για τη δέσμευση στον τομέα της γεωργίας, του περιβάλλοντος και του κλίματος δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μειώνεται κατά εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος της ενίσχυσης οικολογικού προσανατολισμού στο κράτος μέλος ή την περιφέρεια για κάθε πρακτική οικολογικού προσανατολισμού, το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 12 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Άρθρο 10

Καλή διαβίωση των ζώων

Οι δεσμεύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1305/2013 παρέχουν αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

α)

νερό, ζωοτροφές και φροντίδα των ζώων σύμφωνα με τις φυσικές ανάγκες της κτηνοτροφίας·

β)

συνθήκες σταβλισμού, όπως αυξημένες απαιτήσεις χώρου, επιφάνειες δαπέδου, υλικά εμπλουτισμού, φυσικός φωτισμός·

γ)

πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους·

δ)

πρακτικές που αποφεύγουν τον ακρωτηριασμό και/ή ευνουχισμό των ζώων, ή, σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται ο ακρωτηριασμός ή ευνουχισμός των ζώων, πρόβλεψη της χρήσης αναισθητικών, αναλγητικών και αντιφλεγμονώδους φαρμακευτικής αγωγής ή ανοσοευνουχισμού.

Άρθρο 11

Συνεργασία

1.   Η στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καλύπτει μόνο αλυσίδες εφοδιασμού που συνεπάγονται μόνον ένα διαμεσολαβητή μεταξύ γεωργού και καταναλωτή.

2.   Η στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη τοπικών αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 καλύπτει αγορές για τις οποίες:

α)

το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει μια χιλιομετρική ακτίνα από την εκμετάλλευση καταγωγής του προϊόντος εντός της οποίας πρέπει να λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες μεταποίησης και πώλησης στον τελικό καταναλωτή· ή

β)

το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει έναν πειστικό εναλλακτικό ορισμό.

3.   Χάριν των δραστηριοτήτων που στηρίζονται βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ως «μικρή επιχείρηση» νοείται μια πολύ μικρή επιχείρηση όπως ορίζεται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (17), ή ένα φυσικό πρόσωπο που δεν ασχολείται με οικονομική δραστηριότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για στήριξη.

4.   Οι δραστηριότητες προώθησης που αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 είναι επιλέξιμες για στήριξη μόνον όσον αφορά τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και τις τοπικές αγορές που πληρούν τις προδιαγραφές που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 12

Εμπορικά δάνεια σε ταμεία αλληλοβοήθειας

Όταν η πηγή των πόρων για την οικονομική αντιστάθμιση που πρέπει να καταβληθεί από τα ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 είναι εμπορικό δάνειο, η διάρκεια του δανείου κυμαίνεται από ένα έως πέντε έτη.

Άρθρο 13

Επενδύσεις

Για την εφαρμογή του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1305/2013:

α)

Σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν είναι επιλέξιμες άλλες δαπάνες που συνδέονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, τα έξοδα αναχρηματοδότησης των τόκων, τα γενικά έξοδα και τα ασφάλιστρα.

β)

Τα κράτη μέλη καθορίζουν, στο πλαίσιο των οικείων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τους όρους υπό τους οποίους η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

γ)

Τα κράτη μέλη απαιτούν τη συμμόρφωση με τα ελάχιστα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων σε ανανεώσιμες ενεργειακές υποδομές, που καταναλώνουν ή παράγουν ενέργεια, εφόσον υπάρχουν τέτοια πρότυπα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

δ)

Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη εκτός αν χρησιμοποιείται ελάχιστο ποσοστό θερμικής ενέργειας, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

ε)

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατώτατα όρια για τα ανώτατα ποσοστά σιτηρών και άλλων αμυλούχων, σακχαρούχων και ελαιούχων φυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, για διαφορετικά είδη εγκαταστάσεων. Η στήριξη σε σχέδια βιοενέργειας περιορίζεται στη βιοενέργεια που πληροί τα ισχύοντα κριτήρια αειφορίας που θεσπίζει η ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 17 παράγραφοι 2 έως 6 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18). Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται μια γενική εκτίμηση στη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

Άρθρο 14

Μετατροπή ή προσαρμογή των δεσμεύσεων

1.   Κατά τη διάρκεια της περιόδου εκπλήρωσης μιας δέσμευσης, τα κράτη μέλη δύνανται να εγκρίνουν τη μετατροπή της σε άλλη δέσμευση βάσει των άρθρων 28, 29, 33 ή 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι στο σύνολό τους:

α)

η μετατροπή αποφέρει σημαντικά οφέλη όσον αφορά το περιβάλλον ή την καλή διαβίωση των ζώων·

β)

η υφιστάμενη δέσμευση ενισχύεται σημαντικά·

γ)

το εγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνει τις εν λόγω δεσμεύσεις.

Αναλαμβάνεται νέα δέσμευση για ολόκληρη την περίοδο που προσδιορίζεται στο σχετικό μέτρο, ανεξάρτητα από την περίοδο για την οποία η αρχική δέσμευση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

2.   Τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέπουν, δυνάμει των άρθρων 28, 29, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, την προσαρμογή των δεσμεύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους, υπό τον όρο ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει τη δυνατότητα αυτή και ότι η προσαρμογή αιτιολογείται δεόντως λαμβανομένων υπόψη των στόχων της αρχικής δέσμευσης.

Ο δικαιούχος εκπληρώνει την προσαρμοσμένη δέσμευση για την υπόλοιπη διάρκεια της αρχικής δέσμευσης.

Οι προσαρμογές μπορούν επίσης να λάβουν τη μορφή παράτασης της διάρκειας ισχύος της δέσμευσης.

Άρθρο 15

Περιστάσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται επιστροφή

1.   Εάν κατά την περίοδο εκπλήρωσης μιας δέσμευσης που έχει αναληφθεί ως προϋπόθεση για τη χορήγηση συνδρομής ο δικαιούχος αυξήσει την έκταση της εκμετάλλευσής του, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν την επέκταση της δέσμευσης στην πρόσθετη έκταση για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της δέσμευσης, ή την αντικατάσταση της αρχικής δέσμευσης από νέα. Το ίδιο ισχύει στις περιπτώσεις αύξησης της έκτασης που καλύπτεται από τη δέσμευση εντός της εκμετάλλευσης.

2.   Μια δέσμευση μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει πρόσθετη έκταση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

εξυπηρετεί τον περιβαλλοντικό στόχο που επιδιώκεται από τη δέσμευση·

β)

δικαιολογείται από τη φύση της δέσμευσης, τη διάρκεια της εναπομένουσας περιόδου και το μέγεθος της πρόσθετης έκτασης·

γ)

δεν θίγει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου τήρησης των όρων χορήγησης της στήριξης.

Η αρχική διάρκεια της δέσμευσης τηρείται.

3.   Μια νέα δέσμευση μπορεί να αναληφθεί για να αντικαταστήσει την υφιστάμενη, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει ολόκληρη την έκταση και ότι οι όροι της δεν είναι λιγότερο απαιτητικοί από τους όρους της αρχικής δέσμευσης.

Όταν η αρχική δέσμευση αντικαθίσταται από νέα, η νέα δέσμευση αναλαμβάνεται για την πλήρη περίοδο που καθορίζεται στο σχετικό μέτρο, ανεξάρτητα από την περίοδο για την οποία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή η αρχική δέσμευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Επιλεξιμότητα δαπανών

1.   Οι δαπάνες που αφορούν νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους, οι οποίες αναλήφθηκαν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 στο πλαίσιο των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 52 και 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν:

α)

μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2015, εφόσον η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο μέτρο του αντίστοιχου προγράμματος που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 έχει ήδη εξαντληθεί·

β)

μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

β)

εφαρμόζεται το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για το αντίστοιχο μέτρο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 που ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

γ)

τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι σχετικές μεταβατικές πράξεις προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

Άρθρο 17

Κροατία

1.   Οι δαπάνες που συνδέονται με νομικές δεσμεύσεις προς δικαιούχους από την Κροατία, οι οποίες ανελήφθησαν στο πλαίσιο του μέσου προενταξιακής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη (IPARD), για πράξεις στο πλαίσιο των μέτρων του άρθρου 171 παράγραφος 3 στοιχείο β) και παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 της Επιτροπής (19), είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν:

α)

μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2016, εφόσον η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο μέτρο του αντίστοιχου προγράμματος που εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 έχει ήδη εξαντληθεί·

β)

μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο αντίστοιχο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020·

β)

εφαρμόζεται το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για το αντίστοιχο μέτρο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, που ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

γ)

η Κροατία διασφαλίζει ότι οι σχετικές μεταβατικές πράξεις προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

3.   Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και αφορούν πράξεις αναγκαίες για την περάτωση του προγράμματος IPARD και την ex post αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 191 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 είναι επιλέξιμες για στήριξη βάσει του ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της συνιστώσας τεχνικής συνδρομής του προγράμματος κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, υπό τον όρο ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάταξη για παρόμοιες δαπάνες.

Άρθρο 18

Εκ των υστέρων αξιολόγηση

1.   Η εκ των υστέρων αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2.   Η περίληψη των εκ των υστέρων αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 87 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Κατάργηση διατάξεων

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 καταργείται.

Εξακολουθεί να ισχύει σε πράξεις που εφαρμόζονται σύμφωνα με προγράμματα εγκεκριμένα από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(3)  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) — Ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ευρώπης [COM(2013) 249 final].

(4)  Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα [COM(2013) 659 final].

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 865).

(9)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 15).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 251/2014, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αρωματισμένα προϊόντα με βάση το κρασί (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 14).

(13)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1242/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινοτικής τυπολογίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 3).

(15)  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

(16)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

(17)  Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

(18)  Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 718/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2007, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 170 της 29.6.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και αυτών που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 21: Κατάρτιση και ενημέρωση

111

Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

1

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 22: Εγκατάσταση νέων γεωργών

112

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 23: Πρόωρη συνταξιοδότηση

113

/

/

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 24: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών

114

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

2

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 25: Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, γεωργών αντικατάστασης και παροχής συμβουλών

115

Άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

2

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 26: Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

121

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 27: Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

122

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 28: Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

123

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

8

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 29: Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών

124

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

16

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 30: Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

125

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο vi): δράσεις αποκατάστασης και πρόληψης

126

Άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

5

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο i) και άρθρο 31: Προσαρμογή σε πρότυπα

131

/

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο ii) και άρθρο 32: Συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων

132

Άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

3

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο iii) και άρθρο 33: Ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα τροφίμων

133

Άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

3

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο i) και άρθρο 34: Γεωργία ημιαυτοσυντήρησης

141

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο ii) και άρθρο 35: Ομάδες παραγωγών

142

Άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

9

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο i): Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα

211

Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

13

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο ii): Ενισχύσεις στους γεωργούς μη ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα

212

Άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

13

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 38: Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ

213

Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

12

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 39: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

214

Άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

10

11

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 40: Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

215

Άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

14

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi) και άρθρο 41: Μη παραγωγικές επενδύσεις

216

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

221

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 44: Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε γεωργική γη·

222

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 45: Πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών

223

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 46: Ενισχύσεις Natura 2000

224

Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

12

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 47: Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

225

Άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

15

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο vi) και άρθρο 48: Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

226

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο vii) και άρθρο 49: Μη παραγωγικές επενδύσεις

227

Άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

8

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 53: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

311

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 54: Στήριξη για τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσεων

312

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 55: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

313

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii), άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) και άρθρα 20 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

6

7

16

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 56: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

321

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο ii): Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

322

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 53 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 57: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

323

Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 52 στοιχείο γ) και άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

331

Άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

1

Άρθρο 52 στοιχείο δ) και άρθρο 59: Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

341

/

/

Άρθρο 63 στοιχείο α): Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

41 (411, 412, 413)

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Άρθρο 63 στοιχείο β): Εφαρμογή έργων συνεργασίας

421

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Άρθρο 63 στοιχείο γ): Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή

431

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Κεφάλαιο II του τίτλου IV: Τεχνική βοήθεια

511

Άρθρα 51 έως 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Τεχνική βοήθεια και δικτύωση

20

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Ετήσιες πληρωμές στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων

6

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

17

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Ταμεία αλληλοβοήθειας για τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, την προσβολή από παράσιτα και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

17

Άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

17


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 718/2007 και εκείνων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Κωδικοί κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020

Άρθρο 171 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 174: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις προκειμένου να αναδιαρθρωθούν και να αναβαθμιστούν τα κοινοτικά πρότυπα

101

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 171 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 176: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προκειμένου να αναδιαρθρωθούν αυτές οι δραστηριότητες και να αναβαθμιστούν σε κοινοτικά πρότυπα

103

Άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

4

Άρθρο 171 παράγραφος 3 στοιχείο β) και άρθρο 178: Προπαρασκευαστική δράση και υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών αγροτικής ανάπτυξης

202

Άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

19

Άρθρο 171 παράγραφος 4 στοιχείο α) και άρθρο 179: Βελτίωση και ανάπτυξη των αγροτικών υποδομών

301

Άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία β) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

7

Άρθρο 171 παράγραφος 4 στοιχείο β) και άρθρο 180: Διαφοροποίηση και ανάπτυξη των αγροτικών οικονομικών δραστηριοτήτων

302

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

6

Άρθρο 182: Τεχνική βοήθεια

501

Άρθρα 51 έως 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013: Τεχνική βοήθεια και δικτύωση

20


31.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 808/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουλίου 2014

σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 12, το άρθρο 14 παράγραφος 6, το άρθρο 41, το άρθρο 54 παράγραφος 4 και το άρθρο 66 παράγραφος 5, το άρθρο 67, τα άρθρα 75 παράγραφος 5 και το άρθρο 76 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 θεσπίζει γενικούς κανόνες που διέπουν τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από την Ένωση με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), συμπληρώνοντας τις κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία που θεσπίζονται στο δεύτερο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου που θεσπίζεται από τους εν λόγω κανονισμούς, η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει ορισμένους κανόνες για την εφαρμογή του.

(2)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την παρουσίαση του περιεχομένου των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως με βάση τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Θα πρέπει ακόμη να καθοριστεί ποιοι από τους εν λόγω κανόνες σχετικά με την παρουσίαση ισχύουν επίσης για τα προγράμματα που προορίζονται αποκλειστικά για τα κοινά μέσα για τις χωρίς ανώτατο όριο εγγυήσεις και τιτλοποιήσεις που παρέχουν κεφαλαιακές διευκολύνσεις που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες για το περιεχόμενο των εθνικών πλαισίων.

(3)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση των εθνικών πλαισίων.

(4)

Για να συστηματοποιηθεί η τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες τόσο για την υποβολή τους όσο και για τη συχνότητα των τροποποιήσεων. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να διατηρηθεί παράλληλα ένας βαθμός ευελιξίας για σαφώς προσδιορισμένες έκτακτες ανάγκες και ειδικές καταστάσεις.

(5)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τις τροποποιήσεις των εθνικών πλαισίων, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων, και ιδιαίτερα για τη διευκόλυνση της τροποποίησης των εθνικών πλαισίων των κρατών μελών που διαθέτουν περιφερειακά προγράμματα.

(6)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των πόρων του ΕΓΤΑΑ, θα πρέπει να δημιουργηθούν συστήματα κουπονιών ή ισοδύναμα συστήματα για την κάλυψη των δαπανών των συμμετεχόντων για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιστρεφόμενες δαπάνες συνδέονται σαφώς με συγκεκριμένη, επιλέξιμη δράση κατάρτισης ή μεταφοράς γνώσεων προς όφελος του συμμετέχοντα.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών που προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, κατά την επιλογή των αρχών ή των φορέων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες θα πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

(8)

Δεδομένου ότι οι τελικές πληρωμές θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο υπό την προϋπόθεση της ορθής υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κοινές παράμετροι για τις εν λόγω αξιολογήσεις. Επιπλέον, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε άλλα μέτρα για νέους γεωργούς που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση στο πλαίσιο του μέτρου ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την κάλυψη διαφόρων μέτρων στα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και για τη διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτήσεων.

(9)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν τη στήριξη για τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο των μέτρων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα, τη βιολογική γεωργία και την καλή μεταχείριση των ζώων με βάση άλλες μονάδες από αυτές που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, λόγω της ειδικής φύσης αυτών των δεσμεύσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα ανώτατα επιτρεπόμενα ποσά, την εξαίρεση για τις πληρωμές ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου και τους συντελεστές μετατροπής διαφόρων κατηγοριών του ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου.

(10)

Για να διασφαλιστεί ότι ο υπολογισμός των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 31, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 πραγματοποιείται με διαφανή και επαληθεύσιμο τρόπο, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένα κοινά στοιχεία για τον υπολογισμό, τα οποία θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη.

(11)

Για να αποφευχθεί η υπεραντιστάθμιση και ο αυξημένος διοικητικός φόρτος, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τον συνδυασμό ορισμένων μέτρων.

(12)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των εθνικών αγροτικών δικτύων καθώς και για τη δομή τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δίκτυα λειτουργούν αποτελεσματικά και εγκαίρως προκειμένου να συνοδεύουν την υλοποίηση των προγραμμάτων.

(13)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση για τις δραστηριότητες αγροτικής ανάπτυξης που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και η δημοσιότητά τους, η διαχειριστική αρχή οφείλει να εκπληρώνει ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω στον παρόντα κανονισμό. Η διαχειριστική αρχή θα πρέπει να συστηματοποιεί το σύνολο των προσπαθειών της όσον αφορά την ενημέρωση και τη δημοσιότητα σε μία στρατηγική, και μέσω της δημιουργίας ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης να ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό για τους στόχους της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να ενισχύει την προσβασιμότητα και τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί διάταξη σχετικά με την ευθύνη των δικαιούχων σε θέματα ενημέρωσης όσον αφορά τη στήριξη που λαμβάνουν από το ΕΓΤΑΑ για τα έργα τους.

(14)

Για να διευκολυνθεί η δημιουργία του κοινού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, θα πρέπει να καθοριστούν τα κοινά στοιχεία αυτού του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών και του σχεδίου αξιολόγησης.

(15)

Θα πρέπει να καθοριστούν τα βασικά στοιχεία της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και οι ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά την παρουσίαση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των εθνικών πλαισίων, το περιεχόμενο των εθνικών πλαισίων, την ενημέρωση και τη δημοσιότητα για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, την εφαρμογή ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των εθνικών πλαισίων

Η παρουσίαση του περιεχομένου των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, των εθνικών προγραμμάτων που προορίζονται αποκλειστικά για τις χωρίς ανώτατο όριο εγγυήσεις και τιτλοποιήσεις που παρέχουν κεφαλαιακές διευκολύνσεις που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, και των εθνικών πλαισίων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Έγκριση εθνικών πλαισίων

Τα εθνικά πλαίσια, όπως αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

1.   Οι προτάσεις τροποποίησης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ειδικών προγραμμάτων για τη σύσταση και τη λειτουργία εθνικών αγροτικών δικτύων περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το είδος της προτεινόμενης τροποποίησης·

β)

τους λόγους και/ή τα προβλήματα εφαρμογής που δικαιολογούν την τροποποίηση·

γ)

τις αναμενόμενες επιπτώσεις της τροποποίησης·

δ)

τον αντίκτυπο της τροποποίησης στους δείκτες·

ε)

τη σχέση μεταξύ της τροποποίησης και του συμφώνου εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο κεφάλαιο II του τίτλου II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

2.   Τροποποιήσεις προγραμμάτων του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 μπορούν να προταθούν έως και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

Είναι δυνατή η υποβολή ενιαίας πρότασης τροποποίησης για όλα τα άλλα είδη τροποποιήσεων συνδυαστικά, ανά ημερολογιακό έτος και ανά πρόγραμμα, με εξαίρεση το έτος 2023 κατά το οποίο μπορούν να υποβληθούν περισσότερες από μία προτάσεις για τροποποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά την προσαρμογή του χρηματοδοτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επακόλουθων αλλαγών στο σχέδιο δεικτών.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν ισχύουν:

α)

σε περίπτωση που πρέπει να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών και καταστροφικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή· ή

β)

σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση κατόπιν μεταβολής του νομικού πλαισίου της Ένωσης,· ή

γ)

κατόπιν επανεξέτασης των επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013· ή

δ)

σε περίπτωση αλλαγής στη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ που προγραμματίζεται για κάθε έτος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η οποία προκύπτει από εξελίξεις στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν την τελευταία τροποποίηση προγράμματος του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Άλλα είδη τροποποιήσεων προγράμματος υποβάλλονται στην Επιτροπής έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

4.   Όταν η τροποποίηση προγράμματος μεταβάλλει τυχόν στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα του εθνικού πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος συνιστά έγκριση της αντίστοιχης αναθεώρησης του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 5

Τροποποίηση εθνικών πλαισίων

1.   Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις των εθνικών πλαισίων.

2.   Τα κράτη μέλη που έχουν επιλέξει να υποβάλουν εθνικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνεται ο πίνακας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή τροποποιήσεις του εθνικού πλαισίου όσον αφορά τον εν λόγω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων τους.

3.   Η Επιτροπή, αφού εγκρίνει τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, προσαρμόζει με βάση τον αναθεωρημένο πίνακα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 χρηματοδοτικά σχέδια των σχετικών προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

δεν μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ ανά πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού·

β)

δεν μεταβάλλονται τα συνολικά κονδύλια που χορηγούνται από το ΕΓΤΑΑ στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

γ)

δεν μεταβάλλεται η ετήσια κατανομή του προγράμματος για τα έτη που προηγούνται του έτους της αναθεώρησης·

δ)

τηρείται η ετήσια κατανομή των κονδυλίων του ΕΓΤΑΑ στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

ε)

τηρείται η συνολική χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ για μέτρα που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

4.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών ή καταστροφικών φαινομένων που αναγνωρίζονται επισήμως από την αρμόδια εθνική δημόσια αρχή, τις μεταβολές του νομικού πλαισίου ή αλλαγές που προκύπτουν από την επανεξέταση επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, αιτήσεις για τροποποίηση του εθνικού πλαισίου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, μπορούν να υποβάλλονται μόνον άπαξ ανά ημερολογιακό έτος πριν από την 1η Απριλίου. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, αλλαγές στα προγράμματα οι οποίες προκύπτουν από τέτοιου είδους αναθεώρηση μπορούν να πραγματοποιούνται επιπλέον τυχόν ενιαίας πρότασης τροποποίησης που υποβάλλεται κατά το ίδιο έτος.

5.   Η εκτελεστική πράξη έγκρισης της τροποποίησης εκδίδεται εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των αντίστοιχων αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού πριν από το τέλος του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η αναθεώρηση.

Άρθρο 6

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν τη δυνατότητα κάλυψης των εξόδων που αφορούν τα οδοιπορικά, τις δαπάνες διαμονής και τις ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων στις δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, καθώς και τις σχετικές δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών μέσω ενός συστήματος κουπονιών (πιστοποιητικών) ή άλλου συστήματος ισοδύναμου αποτελέσματος.

2.   Όσον αφορά τα συστήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη προβλέπουν:

α)

ότι η περίοδος ισχύος του κουπονιού ή του ισοδύναμού του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος·

β)

κανόνες για την απόκτηση των κουπονιών ή των ισοδυνάμων τους, και ιδίως ότι αυτά πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένη δράση·

γ)

τον καθορισμό ειδικών προϋποθέσεων υπό τις οποίες τα κουπόνια μπορούν να εξοφλούνται στον πάροχο της κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.

Άρθρο 7

Επιλογή αρχών ή φορέων που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 τηρούν τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι αιτούντες διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 8

Επιχειρηματικά σχέδια

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, τα κράτη μέλη αξιολογούν την πρόοδο των επιχειρηματικών σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, σε περίπτωση στήριξης βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i) και ii) του εν λόγω κανονισμού, όσον αφορά την ορθή υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής [DA]. (3)

2.   Στην περίπτωση στήριξης βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, όταν το επιχειρηματικό σχέδιο αναφέρεται στη χρήση άλλων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η έγκριση της αίτησης για στήριξη παρέχει επίσης πρόσβαση σε στήριξη δυνάμει των εν λόγω μέτρων. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, προβλέπει ότι η αίτηση για στήριξη παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας βάσει των μέτρων αυτών.

Άρθρο 9

Μετατροπή μονάδων

1.   Όταν οι δεσμεύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 εκφράζονται σε μονάδες άλλες από αυτές που ορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη δύνανται να υπολογίζουν τις πληρωμές με βάση αυτές τις άλλες μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο ίδιο παράρτημα ανώτατα ετήσια ποσά που είναι επιλέξιμα για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

2.   Με εξαίρεση τις ενισχύσεις για δεσμεύσεις για την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 10 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι ενισχύσεις βάσει των άρθρων 28, 29 και 34 του εν λόγω κανονισμού δεν μπορούν να χορηγούνται ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου.

Οι συντελεστές μετατροπής των διαφόρων κατηγοριών ζώων σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 10

Συνήθης υπόθεση για πρόσθετες δαπάνες και διαφυγόν εισόδημα

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν το ποσό των ενισχύσεων για τα μέτρα ή τους τύπους πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 28 έως 31 και στα άρθρα 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 με βάση συνήθεις υποθέσεις για τις πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημα.

2.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι υπολογισμοί και οι αντίστοιχες ενισχύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α)

περιλαμβάνουν μόνον επαληθεύσιμα στοιχεία·

β)

βασίζονται σε αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται από κατάλληλους εμπειρογνώμονες·

γ)

υποδεικνύουν σαφώς την πηγή των αριθμητικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν·

δ)

διαφοροποιούνται ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες και η πραγματική χρήση της γης, κατά περίπτωση·

ε)

δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που συνδέονται με επενδυτικές δαπάνες.

Άρθρο 11

Συνδυασμός δεσμεύσεων και συνδυασμός μέτρων

1.   Οι διάφορες γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οι δεσμεύσεις για βιολογική γεωργία βάσει του άρθρου 29 του εν λόγω κανονισμού, οι δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων βάσει του άρθρου 33 του εν λόγω κανονισμού και οι δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις βάσει του άρθρου 34 του εν λόγω κανονισμού μπορούν να συνδυάζονται, εφόσον είναι συμπληρωματικές και συμβατές. Τα κράτη μέλη επισυνάπτουν τον κατάλογο των επιτρεπόμενων συνδυασμών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

2.   Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή διαφορετικών δεσμεύσεων βάσει των ίδιων ή διαφορετικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για τον καθορισμό του ύψους της στήριξης τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από τον συνδυασμό.

3.   Όταν μια πράξη εμπίπτει σε δύο ή περισσότερα μέτρα ή σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τύπους πράξεων, τα κράτη μέλη δύνανται να καταλογίζουν τη δαπάνη στο κυρίαρχο μέτρο ή τύπο πράξης. Ισχύει το ειδικό ποσοστό συνεισφοράς του εν λόγω κυρίαρχου μέτρου ή τύπου πράξης.

Άρθρο 12

Εθνικό αγροτικό δίκτυο

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη δημιουργία και λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και για την έναρξη του σχεδίου δράσης του το αργότερο 12 μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ή του ειδικού προγράμματος για τη δημιουργία και τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου, κατά περίπτωση.

2.   Η δομή που απαιτείται για τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου δημιουργείται είτε εντός των εθνικών ή περιφερειακών αρμόδιων αρχών είτε εξωτερικά, με επιλογή μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών, ή ως συνδυασμός αυτών των δύο. Η εν λόγω δομή πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί τουλάχιστον τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

3.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει επιλέξει ειδικό πρόγραμμα για τη δημιουργία και τη λειτουργία του εθνικού αγροτικού δικτύου, το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος 3 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Ενημέρωση και δημοσιότητα

1.   Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στρατηγική ενημέρωσης και δημοσιότητας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, στην επιτροπή παρακολούθησης προς ενημέρωση. Η στρατηγική υποβάλλεται το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης τουλάχιστον άπαξ ετησίως για την πρόοδο εφαρμογής της στρατηγικής ενημέρωσης και δημοσιότητας και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της, καθώς και για τις ενέργειες ενημέρωσης και δημοσιότητας που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος.

2.   Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής και των δικαιούχων όσον αφορά την ενημέρωση και τη δημοσιότητα παρατίθενται στο παράρτημα III.

Άρθρο 14

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης

1.   Το κοινό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τη λογική παρέμβασης που καταδεικνύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ προτεραιοτήτων, τομέων επικέντρωσης και μέτρων·

β)

σύνολο κοινών δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων σε σχέση με τους τομείς επικέντρωσης της αγροτικής ανάπτυξης, και σειρά προκαθορισμένων δεικτών για την επανεξέταση επιδόσεων·

γ)

κοινά ερωτήματα αξιολόγησης, όπως παρατίθενται στο παράρτημα V·

δ)

συλλογή, αποθήκευση και διαβίβαση δεδομένων·

ε)

τακτική υποβολή εκθέσεων για τις δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης·

στ)

το σχέδιο αξιολόγησης·

ζ)

τις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις και όλες τις άλλες δραστηριότητες αξιολόγησης που συνδέονται με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται για την ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης για το 2017 και το 2019 που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και στο άρθρο 75 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013·

η)

παροχή στήριξης σε όλους τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

2.   Το κοινό σύνολο δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης καθορίζεται στο παράρτημα IV. Στο εν λόγω παράρτημα προσδιορίζονται επίσης οι δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό ποσοτικών στόχων σε σχέση με τους τομείς επικέντρωσης της αγροτικής ανάπτυξης. Για τον καθορισμό των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επιδόσεων που αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, το κράτος μέλος είτε χρησιμοποιεί τους προκαθορισμένους δείκτες του πλαισίου επιδόσεων που ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 5 του παρόντος κανονισμού είτε αντικαθιστά και/ή συμπληρώνει τους εν λόγω δείκτες με άλλους συναφείς δείκτες εκροών που καθορίζονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

3.   Τα έγγραφα τεχνικής στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI αποτελούν μέρος του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης.

4.   Για τύπους πράξεων όπου πιθανή συνεισφορά σε τομείς επικέντρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 2 στοιχείο α), στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 5 στοιχεία α) έως δ), και στο άρθρο 5 πρώτο εδάφιο σημείο 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 προσδιορίζεται στον πίνακα που αναφέρεται στο σημείο 11 στοιχείο γ) του μέρους 1 του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, η ηλεκτρονική καταγραφή των πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 περιλαμβάνει επισημάνσεις με σημαία για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες η πράξη έχει συνιστώσα που συνεισφέρει σε έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω τομείς επικέντρωσης.

Άρθρο 15

Ετήσια έκθεση υλοποίησης

Η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 καθορίζεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Σχέδιο αξιολόγησης

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 ορίζονται στο παράρτημα I μέρος 1 σημείο 9 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

(3)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ANNEX I

PART 1

Presentation of the content of rural development programmes

1.   Title of the rural development programme (RDP)

2.   Member State or administrative region

(a)

Geographical area covered by the programme.

(b)

Classification of the region.

3.    Ex ante evaluation

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(a)

Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key stages of RDP development.

(b)

Structured table containing the recommendations of the ex ante evaluation and how they have been addressed.

(c)

The complete ex ante evaluation report (including the Strategic Environmental Assessment (SEA) requirements) shall be annexed to the RDP.

4.   Strengths, weaknesses, opportunities and threats (‘SWOT’) and identification of needs

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(a)

SWOT analysis containing the following sections:

(i)

comprehensive overall description of the current situation of the programming area, based on common and programme-specific context indicators and other qualitative up-to-date information;

(ii)

strengths identified in the programming area;

(iii)

weaknesses identified in the programming area;

(iv)

opportunities identified in the programming area;

(v)

threats identified in the programming area;

(vi)

structured table containing the data for the common and programme-specific context indicators.

(b)

Needs assessment, based on evidence from the SWOT analysis, for each Union priority for rural development (hereafter ‘priority’) and focus area and the three cross-cutting objectives (environment, including the specific needs of Natura 2000 areas according to the Prioritized Action Framework (1), climate change mitigation and adaptation, innovation).

5.   Description of the strategy

(a)

A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, priorities, focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs assessment. Where relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the programme. The justification shall in particular demonstrate the fulfilment of the requirements referred to in Article 8(1)(c)(i) and (iv) of Regulation (EU) No 1305/2013.

(b)

The combination and justification of the rural development measures for each focus area including the justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial ressources with the targets set, as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1305/2013. The combination of measures included in the intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and justification and prioritisation of needs referred to in point (a).

(c)

A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific requirements referred to in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013.

(d)

A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the RDP, the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned expenditure. The summary table shall be automatically generated from the information provided in point 5(b) and point 11, using the characteristics of the electronic data exchange system (‘SFC2014’) referred to in Article 4(a) and (b) of Commission Implementing Regulation (EU) No 184/2014 (2).

(e)

A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as required in Article 8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013.

6.   Assessment of ex ante conditionalities comprising the following structured tables:

(a)

Information on the assessment of the applicability of ex-ante conditionalities.

(b)

For each applicable general and priority-linked ex-ante conditionality in one table:

(i)

assessment of its fulfilment and;

(ii)

list of priorities/focus areas and measures to which the conditionality applies. An indicative list of priorities/focus areas and measures of particular relevance to each ex-ante conditionality is set out in Part 4;

(iii)

list of relevant criteria as well as an assessment of their fulfilment;

(iv)

references to the strategies, legal acts or other relevant documents, including references to relevant sections, articles documenting the fulfilment of a given criterion.

(c)

Two separate tables, one for applicable general and one for applicable priority linked ex-ante conditionalities which are completely unfulfilled or partially unfulfilled providing each the following information:

(i)

identification of the criteria not fulfilled;

(ii)

actions to be taken for the fulfilment of each of those criteria;

(iii)

deadlines for these actions; and

(iv)

bodies responsible for the fulfilment.

7.   Description of the performance framework

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(a)

Where relevant, information on the selection of the indicators as referred to in Article 14(2), of milestones, of key implementation steps, as well as of the allocation of the performance reserve. The target-setting shall be justified under the strategy, in accordance with point 5(a).

(b)

A table setting out for each priority the allocation of the performance reserve, and for each indicator:

(i)

targets for 2023. Targets shall not take into account additional national financing as referred to in points 12, and state aid in the form of additional national funding as referred to in point 13;

(ii)

milestones for 2018 based on the targets.

In case the total EAFRD amount allocated to the performance reserve differs from the pro-rata distribution (3) of the total national EAFRD performance reserve allocation in the partnership agreement to all national and regional programmes, with the exception of national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013 and specific programmes for the establishment and the operation of the national rural network referred to in the second subparagraph of Article 54(1) of Regulation (EU) No 1305/2013, justification of the amount of the performance reserve allocation.

8.   Description of the measures selected

(1)

Description of the general conditions applied to more than one measure including, where relevant, definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of advances and common provisions for investments, including the provisions of Articles 45 and 46 of Regulation (EU) No 1305/2013.

Where relevant, the list of allowed combinations of commitments referred to in Article 11(1) shall be annexed to the RDP.

(2)

Description by measure including:

(a)

legal basis.

(b)

general description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives.

(c)

scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regard to the setting of selection criteria.

(d)

description of the verifiability and controllability of the measures and/or types of operations:

(i)

risk(s) in the implementation of the measures and/or type of operations;

(ii)

mitigating actions;

(iii)

overall assessment of the measure and/or type of operations.

For the measure under Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013, the description shall include a table illustrating the relation between agri-environment-climate commitments and the methods of their verification and control.

(e)

description specific to each measure and/or type of operation as follows:

1.   Knowledge transfer and information actions (Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks in the form of staff qualifications and regular training;

definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in Article 3 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

2.   Advisory services, farm management and farm relief services (Article 15 of Regulation (EU) No 1305/2013)

general principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the advice will cover.

3.   Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (Article 16 of Regulation (EU) No 1305/2013)

indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the criteria laid down in Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013;

indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by the Member State as meeting the Union best practice guidelines.

4.   Investments in physical assets (Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of non productive investments;

definition of collective investments;

definition of integrated projects;

definition and identification of the eligible Natura 2000 sites and other eligible areas of high nature value;

description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013;

list of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013;

where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

5.   Farm and business development (Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013;

definition of upper and lower thresholds as referred to in the third subparagraph of Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013;

specific conditions for support for young farmers where they are not setting up as a sole head of the holding in accordance with Article 2(1) and (2) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

summary of the requirements of the business plan;

use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young farmer to those measures;

domains of diversification covered.

6.   Basic services and village reveal in rural areas (Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013;

if applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad band and renewable energy;

the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014;

definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

7.   Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (Article 21 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management;

definition of an ‘equivalent instrument’.

Afforestation and creation of woodlands

Identification of species, areas and methods to be used to avoid inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of Delegated Regulation (EU) No 807/2014, including the description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as referred to in Article 6(b) of that Regulation;

definition of the minimum environmental requirements referred to in Article 6 of Delegated Regulation (EU) No 807/2014.

Establishment of agro-forestry systems

Specification of minimum and maximum number of trees to be planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013;

indication of expected environmental benefits of the supported systems.

Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events

Where relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster;

identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the relevant forest protection plan;

in case of preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by scientific organisations.

Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems

Definition of types of eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value.

8.   Setting up of producer groups and organisations (Article 27 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations.

9.   Agri-environment-climate (Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council (4), the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council (5), the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law;

the minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced by Council Directive 91/676/EEC (6) for farms outside nitrate vulnerable zones, and requirements concerning phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, general principles for integrated pest management introduced by Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council (7), requirements to have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, established by national legislation;

a table illustrating the relation between agri-environment-climate commitments and relevant usual farming practices and the relevant elements of the reference level (baseline elements), i.e. good agricultural and environmental conditions and statutory management requirements, minimum requirements for fertilisers and pesticides, other relevant national/regional requirements, and minimum activities.

list of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic erosion;

description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation.

10.   Organic farming (Article 29 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013, the relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant mandatory requirements established by national law;

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description of the baseline requirements referred to in Article 29(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with Article 9 of this Regulation.

11.   Natura 2000 and Water Framework Directive (‘WFD’) payments (Article 30 of Regulation (EU) No 1305/2013)

for Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council (8) and the obligations for farmers resulting from the corresponding national and/or regional management provisions;

in case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of Directive 92/43/EEC;

for WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the links with the programmes of measures of the river basin management plan referred to in Article 13 of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (9) (‘WFD’);

identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this shall include the good agricultural and environmental condition referred to in Article 94 and Annex II to Regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities referred to in Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this shall include mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 4(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013;

indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framwework (Art 8(4) of Directive 92/43/EEC);

identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of compulsory practices;

description of the methodology and the agronomic assumptions including the description of the baseline requirements referred to in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC and in Article 30(4) of that Regulation for the WFD used as reference for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and the WFD; where relevant, that methodology shall take into account payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment granted in accordance with Regulation (EU) No 1307/2013, in order to exclude double funding.

12.   Payments to areas facing natural or other specific constraints (Article 31 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition of the threshold level of area per holding on the basis of which the Member State calculates degressivity of payments;

Designation of areas facing natural and other specific constraints

description of the local unit-level applied for the designation of the areas;

description of the application of the method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

13.   Animal welfare (Article 33 of Regulation (EU) No 1305/2013)

definition and identification of the national and the Union requirements corresponding to the mandatory standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013;

description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and parameters, including the description of the baseline requirements referred to in Article 33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the commitment made.

14.   Forest-environmental and climate services and forest conservation (Article 34 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of a forest management plan or equivalent instrument;

definition of an ‘equivalent instrument’;

identification of relevant mandatory requirements established by the national forestry act or other relevant national legislation;

description of the methodology and of the assumptions and parameters, including the description of the baseline requirements as referred to in Article 34(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the commitment made.

15.   Cooperation (Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local markets.

16.   Risk management (Articles 36.37 and 38 of Regulation (EU) No 1305/2013)

Description of mechanisms to ensure that no overcompensation takes place.

Crop, animal, and plant insurance

Description of conditions for insurance contracts to be eligible for support, to include at least:

(a)

particular risks insured against,

(b)

particular economic losses covered;

rules to be used for establishing the calculation of the proportion of the average annual production of a farmer which has been destroyed.

Mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental incidents

Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual funds, to include in particular:

(a)

the list of adverse climatic events, animal or plant diseases, pest infestations or environmental incidents which may give rise to compensation to be paid to farmers, including geographical scope where appropriate,

(b)

the criteria for assessing whether a given event shall give rise to the payment of compensation to farmers,

(c)

the methods for calculating the additional costs which constitute economic losses,

(d)

the calculation of the administrative costs,

(e)

the method to be used for establishing the calculation of the proportion of the average annual production of a farmer which has been destroyed,

(f)

any limits to the costs that are eligible for a financial contribution;

where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is a commercial loan, minimum and maximum duration of the commercial loan.

Income stabilisation tool

Principles for funding arrangements, constitution and management of the mutual funds, for granting of compensation payments to farmers, to include in particular:

(a)

the calculation of the administrative costs,

(b)

rules to be used for establishing the calculation of the drop in income,

(c)

any limits to the costs that are eligible for a financial contribution;

where the source of the financial compensation to be paid by the mutual fund is a commercial loan, minimum and maximum duration of the commercial loan.

17.   Community-led local development (LEADER) (Article 35 of Regulation (EU) No 1303/2013, Articles 43 and 44 of Regulation (EU) No 1305/2013)

description of the obligatory community-led local development (hereafter ‘CLLD’) elements of which the LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD strategy, preparation and implementation of cooperation activities of the local action group (hereafter ‘LAG’), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013;

description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 1305/2013 as specific type of preparatory support, if relevant;

description of the system for ongoing application for LEADER cooperation projects referred to in Article 44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013;

the procedure and the timetable to select the local development strategies;

justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013;

coordination with the other European Structural and Investment (hereafter ‘ESI’) Funds as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support;

possibility or not of paying advances;

definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013;

description of coordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations supported under other rural development measures especially as regards:

investments in non-agricultural activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013,

investments under Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013 and

cooperation under Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in particular implementation of local development strategies by public-private partnerships.

9.   Evaluation plan, containing the following sections

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(1)   Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure that data needed for RDP evaluation are available.

(2)   Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the RDP, identifying the main bodies involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with RDP implementation in terms of content and timing.

(3)   Evaluation topics and activities

Indicative description of evaluation topics and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 1305/2013. It shall cover:

(a)

activities needed to evaluate the contribution of each RDP Union priority as referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1305/2013 to the rural development objectives laid down in Article 4 of that Regulation, assessment of result and impact indicator values, analysis of net effects, thematic issues, including sub-programmes, cross-cutting issues, national rural network, contribution of CLLD strategies;

(b)

planned support for evaluation at LAG level;

(c)

programme specific elements such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas.

(4)   Data and information

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on RDP implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section shall demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time.

(5)   Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that results are available at the appropriate time.

(6)   Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results.

(7)   Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the evaluation plan, including an indication of administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented.

10.   Financing plan, comprising separate structured tables setting out:

(a)   The annual EAFRD contribution

(i)

for all types of the regions referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 1305/2013,

(ii)

for the amounts referred to in Article 59(4)(f) of Regulation (EU) No 1305/2013, and funds transferred to the EAFRD, referred to in Article 58(6) of that Regulation,

(iii)

for resources allocated to the performance reserve in accordance with Article 20 of Regulation (EU) No 1303/2013;

(b)   The single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 1305/2013;

(c)   The breakdown by measure or type of operation with a specific EAFRD contribution rate:

(i)

total Union contribution, EAFRD contribution rate, and indicative breakdown of the total Union contribution by focus area (10),

(ii)

for the measures referred to in Articles 17 and 30 of Regulation (EU) No 1305/2013 the total Union contribution reserved for operations referred to in Article 59(6) of that Regulation,

(iii)

for technical assistance the total Union contribution and the EAFRD contribution rate used in accordance with Article 51(3) of Regulation (EU) No 1305/2013,

(iv)

for the expenditure related to legal commitments to beneficiaries incurred under the measures of Regulation (EC) No 1698/2005, which have no correspondence in the programming period 2014 to 2020, the total Union contribution and the EAFRD contribution rate.

When a measure or a type of operation with specific EAFRD contribution rate contributes to the financial instruments referred to in Article 38(1)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013, the table shall indicate separately the contribution rates for financial instruments and for other operations and an indicative EAFRD amount corresponding to the planned contribution to the financial instrument.

For the measure referred to in Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013, the EAFRD contribution reserved for operations falling within the scope of Article 59(6) of that Regulation corresponds to the contribution of the measure to the priorities laid down in Article 5(4) and (5) of that Regulation.

(d)   For each sub-programme an indicative breakdown by measure of the total Union contribution by measure.

11.   Indicator plan, comprising separate structured tables setting out:

(a)

by focus area, the quantified targets accompanied by planned outputs and planned total public expenditure of the measures selected to address the focus area;

(b)

for agriculture and forestry the detailed calculation of the targets of priorities laid down in Article 5(4) and Article 5(5)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1305/2013;

(c)

qualitatively, the additional contribution of measures to other focus areas.

12.   Additional national financing:

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including the amounts per measure and indication of compliance with the criteria under that Regulation.

13.   Elements needed for State aid assessment:

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty, the table of aid schemes falling under Article 81(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 to be used for the implementation of the programmes, including the title of the aid scheme, as well as the EAFRD contribution, national cofinancing and additional national funding. Compatibility with Union State aid rules must be ensured over the entire duration of the programme.

The table shall be accompanied by a commitment from the Member State that, where required under State aid rules or under specific conditions in a State aid approval decision, such measures will be notified individually pursuant to Article 108(3) of the Treaty.

14.   Information on complementarity containing the following sections:

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

(1)

Description of means for the complementarity and coherence with:

other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including greening, and other instruments of the common agricultural policy;

where a Member State has opted to submit a national programme and a set of regional programmes as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, information on complementarity between them.

(2)

Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, including LIFE (11).

15.   Programme implementing arrangements, containing the following sections:

For national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013 only points (a), (b) and (c) of this point are applicable

(a)

the designation by the Member State of all authorities referred to in Article 65(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 and a summary description of the management and control structure of the programme referred to in Article 8(1)(m)(i) of Regulation (EU) No 1305/2013 and arrangements under Article 74(3) of Regulation (EU) No 1303/2013;

(b)

the envisaged composition of the Monitoring Committee;

(c)

provisions to ensure that the programme is publicised, including through the national rural network, making reference to the information and publicity strategy referred to in Article 13;

(d)

description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development strategies implemented under LEADER, activities envisaged under the cooperation measure referred to in Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services and village renewal in rural areas measure referred to in Article 20 of that Regulation, and other ESI Funds;

(e)

description of actions to achieve a reduction of administrative burden for beneficiaries referred to in Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013;

(f)

description of the use of technical assistance including actions related to the preparation, management, monitoring, evaluation, information and control of the programme and its implementation, as well as the activities concerning previous or subsequent programming periods as referred to in Article 59(1) of Regulation (EU) No 1303/2013.

16.   Actions taken to involve partners

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

List of actions taken to involve partners, subject and summary of the outcome of the corresponding consultations.

17.   National rural network

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of:

(a)

the procedure and the timetable for establishing the national rural network (hereinafter ‘NRN’);

(b)

the planned organisation of the NRN, namely the way organisations and administrations involved in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated;

(c)

a summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in accordance with the objectives of the programme;

(d)

the resources available for establishing and operating the NRN.

18.    Ex ante assessment of verifiability, controllability and error risk

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

statement by the Managing Authority and the paying agency on the verifiability and controllability of the measures supported under the RDP;

statement by the functionally independent body referred to in Article 62(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs and income foregone.

19.   Transitional arrangements

Not applicable to national programmes dedicated to joint instruments implemented by the EIB referred to in Article 28 of Regulation (EU) No 1303/2013

description of the transitional conditions by measure;

indicative carry-over table.

20.   Thematic sub-programmes

20.1.   SWOT and identification of needs

(a)

Analysis based on the SWOT methodology containing the following sections:

(i)

comprehensive overall description of the theme of the sub-programme using common and programme-specific context indicators and qualitative information;

(ii)

strengths identified with regard to the theme of the sub-programme;

(iii)

weaknesses with regard to the theme of the sub-programme;

(iv)

opportunities with regard to the theme of the sub-programme;

(v)

threats with regard to the theme of the sub-programme;

(b)

needs assessment, based on evidence from the SWOT analysis, for each priority and focus area and the three cross-cutting objectives (environment, climate change mitigation and adaption, innovation) to which the thematic sub-programme contributes.

20.2.   Description of the strategy

(a)

Where not all the needs identified under point 20(1)(b) can be addressed by the thematic sub-programme, a justification of the needs selected to be addressed and the choice of objectives, priorities and focus areas based on evidence from the SWOT and the needs assessment;

(b)

the combination and justification of the rural development measures for each focus area to which the thematic sub-programme contributes, including the justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial ressources with the targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1305/2013. The combination of measures included in the intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and, where relevant, justification and prioritisation of needs under point (a);

(c)

a description of how the cross-cutting themes will be addressed, including the specific requirements referred to in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013;

(d)

a summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the sub-programme, the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned expenditure. The summary table shall be automatically generated from the information provided in point 5(b) and point 11, using the characteristics of SFC2014.

20.3.   Indicator plan, comprising separate structured tables setting out:

(a)

By focus area, quantified targets accompanied by planned outputs and planned total public expenditure of the measures selected to address the focus area;

(b)

for agriculture and forestry, the detailed calculation of the targets of priorities laid down in Article 5(4) and Article 5(5)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1305/2013.

PART 2

Presentation of the content of national frameworks

1.   Title of the national framework

2.   Member State

(a)

Geographical area covered by the framework;

(b)

Classification of the regions.

3.   General presentation of the relations between national framework, partnership agreement and RDPs

4.   Table summarising, by region and by year, the total EAFRD contribution to the Member State for the whole programming period

5.   Description of the measures

(1)

Description of the general conditions applied to more than one measure including, where relevant, definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of advances.

(2)

Description by measure including:

(a)

Legal basis.

(b)

General description of the measure including general principles for its intervention logic and contribution to focus areas and cross-cutting objectives.

(c)

Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of the support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates and principles with regard to the setting of selection criteria.

(d)

General principles for verifiability and controllability of the measures and, where relevant, the methodology for the calculation of the amount of support.

(e)

Where relevant, description specific to each measure referred to in point 8(2) of Part 1.

6.   Where relevant, additional national financing:

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including the indication of compliance with the criteria under that Regulation.

7.   Where relevant, elements needed for State aid assessment:

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty the table of aid schemes falling under Article 81(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 to be used for the implementation of the programmes, including the title and the references of the aid scheme, the EAFRD contribution, national cofinancing and additional national financing. Compatibility with Union State aid rules must be ensured over the entire duration of the programmes concerned.

The table shall be accompanied by a commitment from the Member State that, where required under State aid rules or under specific conditions in a State aid approval decision, such measures will be notified individually pursuant to Article 108(3) of the Treaty.

Statement whether the measure/operation has State aid cover under the national framework or under the rural development programmes concerned.

PART 3

Presentation of the content of the NRN programme

1.   Title of the specific NRN programme

2.   Member State or administrative region

(a)

geographical area covered by the programme;

(b)

classification of the region.

3.    Ex ante evaluation

(a)

description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key stages of the NRN programme development.

(b)

Structured table containing the recommendations of the ex ante evaluation and how they have been addressed.

(c)

The complete ex ante evaluation report shall be annexed to the NRN programme.

4.   Evaluation plan, containing the following sections

(1)   Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure that data needed for the NRN programme evaluation are available.

(2)   Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the NRN programme, identifying the main bodies involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with the NRN programme implementation in terms of content and timing.

(3)   Evaluation topics and activities

Indicative description of evaluation topics related to the NRN and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 1305/2013. It shall cover activities needed to evaluate the contribution of the programme to the NRN objectives, assessment of result indicator values, analysis of net effects. Programme specific elements such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas.

(4)   Data and information

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on the NRN programme implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section shall demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time.

(5)   Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that results are available at the appropriate time.

(6)   Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results.

(7)   Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the evaluation plan, including an indication of administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented.

5.   Financing plan, setting out:

(a)

The annual EAFRD contribution;

(b)

the total Union contribution and the EAFRD contribution rate.

6.   Programme implementing arrangements, containing the following sections:

(a)

The designation by the Member State of all authorities referred to in Article 65(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 and a summary description of the management and control structure of the programme referred to in Article 8(1)(m)(i) of Regulation (EU) No 1305/2013 and arrangements under Article 74(3) of Regulation (EU) No 1303/2013;

(b)

the envisaged composition of the Monitoring Committee;

(c)

description of the monitoring and evaluation system.

7.   NRN

Description of:

(a)

the procedure and the timetable for establishing the NRN;

(b)

the planned establishment and operation of the NRN, namely the way organisations and administrations involved in rural development, including the partnership referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated.

Where a Member State has opted to support the NRN from the NRN specific programme and regional programmes, information on complementarity between them;

(c)

a summary description of the main categories of activities to be undertaken by the NRN in accordance with the objectives of the programme;

(d)

the resources available for establishing and operating the NRN.

PART 4

Indicative list of priorities/focus areas and measures of particular relevance to ex-ante conditionalities (rural development priority-linked and general) referred to in point 6(b)(ii) of Part 1

1.   SPECIFIC EX-ANTE CONDITIONALITIES FOR RURAL DEVELOPMENT

Union priority for RD/CPR: thematic objective (TO)

Ex ante conditionality

Criteria for fulfilment

Applicability to focus areas, measures

As laid down in Annex V to Regulation (EU) No 1305/2013

As laid down in Annex V to Regulation (EU) No 1305/2013

As laid down in Annex V to Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 3: promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture

TO 5: promoting climate change adaptation, risk prevention and management

3.1.

Risk prevention and risk management: the existence of national or regional risk assessments for disaster management taking into account climate change adaptation

A national or regional risk assessment with the following elements shall be in place:

A description of the process, methodology, methods and non-sensitive data used for risk assessment as well as of the risk-based criteria for the prioritisation of investment;

A description of single-risk and multi-risk scenarios;

Taking into account, where appropriate, national climate change adaptation strategies.

Focus area: 3B

Measures under Articles 18, 24 and 36 to 39 of Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 4: restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

TO 5: promoting climate change adaptation, risk prevention and management

TO 6: Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency

4.1.

Good Agricultural and Environmental Conditions (GAEC): standards for good agricultural and environmental condition of land referred to in Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 are established at national level

GAEC standards are defined in national law and specified in the programmes

Focus area/s: 4A, 4B, 4C

Measures under Articles 28, 29 and 30 of Regulation (EU) No 1305/2013

4.2.

Minimum requirements for fertilisers and plant protection products: minimum requirements for fertilisers and plant protection products referred to in Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013 are defined at national level

minimum requirements for fertilisers and plant protection products referred to in Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013 are specified in the programmes

Focus area/s: 4A, 4B, 4C

Measures under Articles 28 and 29 of Regulation (EU) No 1305/2013

4.3.

Other relevant national standards: relevant mandatory national standards are defined for the purpose of Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013

relevant mandatory national standards are specified in the programmes

Focus area/s: 4A, 4B, 4C

Measures under Articles 28 and 29 of Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 5: promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in the agriculture and food sectors and the forestry sector

TO 4: supporting the shift towards a low carbon economy in all sectors

TO 6: Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency

5.1.

Energy efficiency: Actions have been carried out to promote cost effective improvements of energy end use efficiency and cost effective investment in energy efficiency when constructing or renovating buildings.

The actions are:

Measures to ensure minimum requirements are in place related to the energy performance of buildings consistent with Articles 3, 4 and 5 of Directive 2010/31/EU of the European Parliament and the Council (12);

Measures necessary to establish a system of certification of the energy performance of buildings consistent with Article 11 of Directive 2010/31/EU;

Measures to ensure strategic planning on energy efficiency, consistent with Article 3 of Directive 2012/27/EC EU of the European Parliament and the Council (13);

Measures consistent with Article 13 of Directive 2006/32/EC of the European Parliament and the Council (14) on energy end use efficiency and energy services to ensure the provision to final customers of individual meters in so far as it is technically possible, financially reasonable and proportionate in relation to the potential energy savings.

Focus area/s: 5B

Measures under Articles 17, 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

5.2.

Water sector: The existence of a) a water pricing policy which provides adequate incentives for users to use water resources efficiently and b) an adequate contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services at a rate determined in the approved river basin management plan for investment supported by the programmes.

In sectors supported by the EAFRD, a Member State has ensured a contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services by sector consistent with Article 9, paragraph 1 first indent of the Water Framework Directive having regard where appropriate, to the social, environmental and economic effects of the recovery as well as the geographic and climatic conditions of the region or regions affected.

Focus area: 5A

Measures under Articles 17 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

5.3.

Renewable energy: Actions have been carried out to promote the production and distribution of renewable energy sources (15).

Transparent support schemes, priority in grid access or guaranteed access and priority in dispatching, as well as standard rules relating to the bearing and sharing of costs of technical adaptations which have been made public are in place consistent with Article 14(1) and Article 16(2) and (3) of Directive 2009/28/EC;

A Member State has adopted a national renewable energy action plan consistent with Article 4 of Directive 2009/28/EC.

Focus area: 5C

Measures under Articles 17, 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

RD priority 6: promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

TO 2: Enhancing access to, and use and quality of information and communication technologies (Broadband target)

6.1.

Next Generation Network (NGN) Infrastructure: The existence of national or regional NGA Plans which take account of regional actions in order to reach the Union high speed internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at an affordable cost and of a quality in line with the Union competition and State aid rules and to provide accessible services to vulnerable groups

A national or regional NGN Plan is in place that contains:

a plan of infrastructure investments based on an economic analysis taking account of existing private and public infrastructures and planned investments;

sustainable investment models that enhance competition and provide access to open, affordable, quality and future proof infrastructure and services;

measures to stimulate private investment.

Focus area: 6C

Measures under Articles 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013


2.   GENERAL EX-ANTE CONDITIONALITIES

Ex ante conditionality

Criteria for fulfilment

Applicability to focus areas, measures

As laid down in Part II of Annex XI to Regulation (EU) No 1303/2013

As laid down in Part II of Annex XI to Regulation (EU) No 1303/2013

1.   Anti-discrimination

The existence of administrative capacity for the implementation and application of Union anti-discrimination law and policy in the field of ESI Funds.

Arrangements in accordance with the institutional and legal framework of Member States for the involvement of bodies responsible for the promotion of equal treatment of all persons throughout the preparation and implementation of programmes, including the provision of advice on equality in ESI Fund-related activities;

Arrangements for training for staff of the authorities involved in the management and control of the ESI Funds in the fields of Union anti-discrimination law and policy.

Focus area: 6B

Measures under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

2.   Gender equality

The existence of administrative capacity for the implementation and application of Union gender equality law and policy in the field of ESI Funds.

Arrangements in accordance with the institutional and legal framework of Member States for the involvement of bodies responsible for gender equality throughout the preparation and implementation of programmes, including the provision of advice on gender equality in ESI Fund related activities;

Arrangements for training for staff of the authorities involved in the management and control of the ESI Funds in the fields of Union gender equality law and policy as well as on gender mainstreaming.

Focus area/s: 6A, 6B

Measures under Articles 14, 15, 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

3.   Disability

The existence of administrative capacity for the implementation and application of the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities (UNCRPD) in the field of ESI Funds in accordance with Council Decision 2010/48/EC (16).

Arrangements in accordance with the institutional and legal framework of Member States for the consultation and involvement of bodies in charge of protection of rights of persons with disabilities or representative organisations of persons with disabilities and other relevant stakeholders throughout the preparation and implementation of programmes;

Arrangements for training for staff of the authorities involved in the management and control of the ESI Funds in the fields of applicable Union and national disability law and policy, including accessibility and the practical application of the UNCRPD as reflected in Union and national legislation, as appropriate;

Arrangements to ensure monitoring of the implementation of Article 9 of the UNCRPD in relation to the ESI Funds throughout the preparation and the implementation of the programmes.

Focus area/s: 6A, 6B

Measures under Articles 19, 20 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

4.   Public procurement

The existence of arrangements for the effective application of Union public procurement law in the field of the ESI Funds.

Arrangements for the effective application of Union public procurement rules through appropriate mechanisms;

Arrangements which ensure transparent contract award procedures;

Arrangements for training and dissemination of information for staff involved in the implementation of the ESI Funds;

Arrangements to ensure administrative capacity for implementation and application of Union public procurement rules.

Focus area/s: 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Measures under Articles 14, 15, 17, 19, 20, Article 21(e) and Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013, LEADER

5.   State aid

The existence of arrangements for the effective application of Union State aid rules in the field of the ESI Funds.

Arrangements for the effective application of Union State aid rules;

Arrangements for training and dissemination of information for staff involved in the implementation of the ESI Funds;

Arrangements to ensure administrative capacity for implementation and application of Union State aid rules.

All focus areas and measures, provided that the operations under them fall outside the scope of Article 42 of the Treaty

6.   Environmental legislation relating to Environmental Impact Assessment (EIA) and, Strategic Environmental Assessment (SEA)

The existence of arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA.

Arrangements for the effective application of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council (17) (EIA) and of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council (18) (SEA);

Arrangements for training and dissemination of information for staff involved in the implementation of the EIA and SEA Directives;

Arrangements to ensure sufficient administrative capacity.

Focus area/s: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Measures under Articles 17, 19, 20, 21, and Articles 28 to 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

7.   Statistical systems and result indicators

The existence of a statistical basis necessary to undertake evaluations to assess the effectiveness and impact of the programmes.

The existence of a system of result indicators necessary to select actions, which most effectively contribute to desired results, to monitor progress towards results and to undertake impact evaluation.

Arrangements for timely collection and aggregation of statistical data with the following elements are in place:

the identification of sources and mechanisms to ensure statistical validation;

arrangements for publication and public availability of aggregated data;

An effective system of result indicators including:

the selection of result indicators for each programme providing information on what motivates the selection of policy actions financed by the programme;

the establishment of targets for these indicators;

the consistency of each indicator with the following requisites: robustness and statistical validation, clarity of normative interpretation, responsiveness to policy, timely collection of data;

Procedures in place to ensure that all operations financed by the programme adopt an effective system of indicators.

Is applicable but already fulfilled, Common Monitoring and Evaluation System (CMES)

PART 5

Measures and sub-measures codes

Measure under Regulation (EU) No 1305/2013 or Regulation (EU) No 1303/2013

Measure code under this Regulation

Sub-measure for programming purposes

Sub-measure code under this Regulation

Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013

knowledge transfer and information actions

1

support for vocational training and skills acquisition actions

1.1

support for demonstration activities and information actions

1.2

support for short-term farm and forest management exchange as well as farm and forest visits

1.3

Article 15 of Regulation (EU) No 1305/2013

advisory services, farm management and farm relief services

2

support to help benefiting from the use of advisory services

2.1

support for the setting up of farm management, farm relief and farm advisory services as well as forestry advisory services

2.2

support for training of advisors

2.3

Article 16 of Regulation (EU) No 1305/2013

quality schemes for agricultural products and foodstuffs

3

support for new participation in quality schemes

3.1

support for information and promotion activities implemented by groups of producers in the internal market

3.2

Article 17 of Regulation (EU) No 1305/2013

investments in physical assets

4

support for investments in agricultural holdings

4.1

support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

4.2

support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation of agriculture and forestry

4.3

support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-climate objectives

4.4

Article 18 of Regulation (EU) No 1305/2013

restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and introduction of appropriate prevention

5

support for investments in preventive actions aimed at reducing the consequences of probable natural disasters, adverse climatic events and catastrophic events

5.1

support for investments for the restoration of agricultural land and production potential damaged by natural disasters, adverse climatic events and catastrophic events

5.2

Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013

farm and business development

6

business start up aid for young farmers

6.1

business start up aid for non-agricultural activities in rural areas

6.2

business start up aid for the development of small farms

6.3

support for investments in creation and development of non-agricultural activities

6.4

payments for farmers eligible for the small farmers scheme who permanently transfer their holding to another farmer

6.5

Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013

basic services and village renewal in rural areas

7

support for drawing up and updating of plans for the development of municipalities and villages in rural areas and their basic services and of protection and management plans relating to Natura 2000 sites and other areas of high nature value

7.1

support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving

7.2

support for broadband infrastructure, including its creation, improvement and expansion, passive broadband infrastructure and provision of access to broadband and public e-government

7.3

support for investments in the setting-up, improvement or expansion of local basic services for the rural population including leisure and culture, and the related infrastructure

7.4

support for investments for public use in recreational infrastructure, tourist information and small scale tourism infrastructure

7.5

support for studies/investments associated with the maintenance, restoration and upgrading of the cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and high nature value sites including related socioeconomic aspects, as well as environmental awareness actions

7.6

support for investments targeting the relocation of activities and conversion of buildings or other facilities located inside or close to rural settlements, with a view to improving the quality of life or increasing the environmental performance of the settlement

7.7

others

7.8

Article 21 of Regulation (EU) No 1305/2013

investments in forest area development and improvement of the viability of forests

8

support for afforestation/creation of woodland

8.1

support for establishment and maintenance of agro-forestry systems

8.2

support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events

8.3

support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and catastrophic events

8.4

support for investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems

8.5

support for investments in forestry technologies and in processing, mobilising and marketing of forest products

8.6

Article 27 of Regulation (EU) No 1305/2013

setting up of producer groups and organisations

9

setting up of producer groups and organisations in the agriculture and forestry sectors

9

Article 28 of Regulation (EU) No 1305/2013

agri-environment-climate

10

payment for agri-environment-climate commitments

10.1

support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in agriculture

10.2

Article 29 of Regulation (EU) No 1305/2013

organic farming

11

payment to convert to organic farming practices and methods

11.1

payment to maintain organic farming practices and methods

11.2

Article 30 of Regulation (EU) No 1305/2013

Natura 2000 and Water Framework Directive payments

12

compensation payment for Natura 2000 agricultural areas

12.1

compensation payment for Natura 2000 forest areas

12.2

compensation payment for agricultural areas included in river basin management plans

12.3

Article 31 of Regulation (EU) No 1305/2013

payments to areas facing natural or other specific constraints

13

compensation payment in mountain areas

13.1

compensation payment for other areas facing significant natural constraints

13.2

compensation payment to other areas affected by specific constraints

13.3

Article 33 of Regulation (EU) No 1305/2013

animal welfare

14

payment for animal welfare

14

Article 34 of Regulation (EU) No 1305/2013

forest-environmental and climate services and forest conservation

15

payment for forest-environmental and climate commitments

15.1

support for the conservation and promotion of forest genetic resources

15.2

Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013

cooperation

16

support for the establishment and operation of operational groups of the EIP for agricultural productivity and sustainability

16.1

support for pilot projects and for the development of new products, practices, processes and technologies

16.2

cooperation among small operators in organising joint work processes and sharing facilities and resources, and for developing and marketing tourism

16.3

support for horizontal and vertical cooperation among supply chain actors for the establishment and development of short supply chains and local markets and for promotion activities in a local context relating to the development of short supply chains and local markets

16.4

support for joint action undertaken with a view to mitigating or adapting to climate change and for joint approaches to environmental projects and ongoing environmental practices

16.5

support for cooperation among supply chain actors for sustainable provision of biomass for use in food and energy production and industrial processes

16.6

support for non-CLLD strategies

16.7

support for drawing up of forest management plans or equivalent instruments

16.8

support for diversification of farming activities into activities concerning health care, social integration, community-supported agriculture and education about the environment and food

16.9

others

16.10

Article 36 of Regulation (EU) No 1305/2013

risk management

17

crop, animal and plant insurance premium

17.1

mutual funds for adverse climatic events, animal and plant diseases, pest infestations and environmental incidents

17.2

income stabilisation tool

17.3

Article 40 of Regulation (EU) No 1305/2013

financing of complementary national direct payments for Croatia

18

financing of complementary national direct payments for Croatia

18

Article 35 of Regulation (EU) No 1303/2013

support for LEADER local development (CLLD)

19

preparatory support

19.1

support for implementation of operations under the CLLD strategy

19.2

preparation and implementation of cooperation activities of the local action group

19.3

support for running costs and animation

19.4

Articles 51 to 54 of Regulation (EU) No 1305/2013

technical assistance

20

Support for technical assistance (other than NRN)

20.1

support for establishing and operating the NRN

20.2

PART 6

Union priorities for rural development and focus area codes

Priority

Article of Regulation (EU) No 1305/2013/focus area code

Focus area

Priority 1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry, and rural areas

Article 5(1)(a) = focus area 1A

Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Article 5(1)(b) = focus area 1B

Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Article 5(1)(c) = focus area 1C

Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Priority 2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and promoting innovative farm technologies and sustainable management of forest

Article 5(2)(a) = focus area 2A

Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural diversification

Article 5(2)(b) = focus area 2B

Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, generational renewal

Priority 3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture

Article 5(3)(a) = focus area 3A

Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food chain through quality schemes, adding value to agricultural products, promotion in local markets and short supply circuits, producer groups and organisations and inter-branch organisations

Article 5(3)(b) = focus area 3B

Supporting farm risk prevention and management

Priority 4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

Article 5(4)(a) = focus area 4A

Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas facing natural or other specific constraints, and high nature value farming, as well as the state of European landscapes

Article 5(4)(b) = focus area 4B

Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Article 5(4)(c) = focus area 4C

Preventing soil erosion and improving soil management

Priority 5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient economy in agriculture, food and forestry sectors

Article 5(5)(a) = focus area 5A

Increasing efficiency in water use by agriculture

Article 5(5)(b) = focus area 5B

Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

Article 5(5)(c) = focus area 5C

Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by-products, wastes and residues and of other non-food raw material, for the purposes of the bio-economy

Article 5(5)(d) = focus area 5D

Reducing greenhouse gas and ammonia emissions from agriculture

Article 5(5)(e) = focus area 5E

Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Priority 6: Promoting social inclusion poverty reduction and economic development in rural areas

Article 5(6)(a) = focus area 6A

Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job creation

Article 5(6)(b) = focus area 6B

Fostering local development in rural areas

Article 5(6)(c) = focus area 6C

Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies (ICT) in rural areas


(1)  Article 8(4) of Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7).

(2)  Commission Implementing Regulation (EU) No 184/2014 of 25 February 2014 laying down pursuant to Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund, the terms and conditions applicable to the electronic data exchange system between the Member States and the Commission and adopting pursuant to Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal, the nomenclature of the categories of intervention for support from the European Regional Development Fund under the European territorial cooperation goal (OJ L 57, 27.2.2014, p. 7).

(3)  Using the total EAFRD contribution to each of the programmes concerned.

(4)  Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Council Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 and (EC) No 485/2008 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 549).

(5)  Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 608).

(6)  Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (OJ L 375, 31.12.1991, p. 1).

(7)  Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides (OJ L 309, 24.11.2009, p. 71).

(8)  Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds (OJ L 20, 26.1.2010, p. 7).

(9)  Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1).

(10)  The indicative breakdown of the total Union contribution by focus area is to be used within the context of the contribution of the rural development programme to the thematic objectives and climate change objectives referred to in Article 15(1)(a)(iv) of Regulation (EU) No 1303/2013, of suspensions referred to in Articles 19(5) and 22(6) of that Regulation and, where relevant, of the calculation of amounts to be reserved under Article 59(6) of Regulation (EU) No 1305/2013.

(11)  Article 8(3) of Regulation (EU) No 1293/2013of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EC) No 614/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 185).

(12)  Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (OJ L 153, 18.6.2010, p. 13).

(13)  Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC (OJ L 315, 14.11.2012, p. 1).

(14)  Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (OJ L 114, 27.4.2006, p. 64).

(15)  Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (OJ L 140, 5.6.2009, p. 16).

(16)  Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).

(17)  Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 26, 28.1.2012, p. 1).

(18)  Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment (OJ L 197, 21.7.2001, p. 30).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2

Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών, και ιπποειδή ηλικίας άνω των έξι μηνών

1,0 MZK

Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών

0,6 MZK

Βοοειδή ηλικίας κάτω των έξι μηνών

0,4 MZK

Αιγοπρόβατα

0,15 MZK

Χοιρομητέρες αναπαραγωγής > 50Kg

0,5 MZK

Λοιποί χοίροι

0,3 MZK

Όρνιθες ωοπαραγωγής

0,014 MZK

Άλλα πουλερικά (1)

0,03 MZK

Οι συντελεστές μετατροπής μπορεί να αυξηθούν, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.

Άλλες κατηγορίες ζώων μπορεί να προστεθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι συντελεστές μετατροπής για τις εν λόγω κατηγορίες καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων περιστάσεων και επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.


(1)  Για την κατηγορία αυτή οι συντελεστές μετατροπής μπορεί να μειωθούν, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών στοιχείων που αναλύονται και αιτιολογούνται δεόντως στα ΠΑΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενημέρωση και δημοσιότητα όπως αναφέρονται στο άρθρο 13

ΜΕΡΟΣ 1

Δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας

1.   Αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής

1.1   Στρατηγική ενημέρωσης και δημοσιότητας

Η διαχειριστική αρχή μεριμνά ώστε οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας να υλοποιούνται σύμφωνα με τη στρατηγική της όσον αφορά την ενημέρωση και δημοσιότητα, η οποία καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

α)

τους στόχους της στρατηγικής και τις ομάδες στόχους της·

β)

περιγραφή του περιεχομένου των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας·

γ)

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της στρατηγικής·

δ)

περιγραφή των διοικητικών φορέων, περιλαμβανομένων στοιχείων για το προσωπικό, που είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας·

ε)

περιγραφή του ρόλου που διαδραματίζει το ΕΑΔ και του τρόπου με τον οποίο θα συμβάλει το επικοινωνιακό του σχέδιο, που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 3 σημείο vi) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, στην υλοποίηση της στρατηγικής·

στ)

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο αξιολογούνται οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας όσον αφορά την προβολή του πλαισίου πολιτικής, των προγραμμάτων και των πράξεων, και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά, καθώς και του ρόλου που διαδραματίζει το ΕΓΤΑΑ και η Ένωση·

ζ)

επικαιροποίηση σε ετήσια βάση, στην οποία καθορίζονται οι δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας που θα διενεργηθούν το επόμενο έτος.

1.2.   Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει την πρόσβαση των δυνητικών δικαιούχων στις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επικαιροποιημένων πληροφοριών όταν κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών ή άλλων υπηρεσιών επικοινωνίας για ορισμένους δυνητικούς δικαιούχους, τουλάχιστον ως προς τα ακόλουθα:

α)

τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τη δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών στο πλαίσιο των ΠΑΑ·

β)

τις διοικητικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται ούτως ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός ΠΑΑ·

γ)

τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων για χρηματοδότηση·

δ)

τους όρους και/ή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την επιλογή και την αξιολόγηση των προς χρηματοδότηση έργων·

ε)

τα ονόματα των υπευθύνων ή των σημείων επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, για την παροχή επεξηγήσεων σε σχέση με τη λειτουργία των ΠΑΑ και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των πράξεων·

στ)

την ευθύνη των δικαιούχων να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τον σκοπό της πράξης και τη στήριξη που λαμβάνουν από το ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το μέρος 1 τμήμα 2. Η διαχειριστική αρχή δύναται να ζητεί από τους δυνητικούς δικαιούχους να συμπεριλαμβάνουν στις αιτήσεις προτάσεις για ενδεικτικές δραστηριότητες επικοινωνίας, ανάλογες προς το μέγεθος της πράξης·

ζ)

τις διαδικασίες για την εξέταση των καταγγελιών βάσει του άρθρου 74 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

1.3   Ενημέρωση του κοινού

Η διαχειριστική αρχή ενημερώνει το κοινό για το περιεχόμενο του ΠΑΑ, την έγκρισή του από την Επιτροπή και τις επικαιροποιήσεις του, τα βασικά του επιτεύγματα στην υλοποίηση του προγράμματος και την περάτωσή του, καθώς και για τη συμβολή του στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης, όπως καθορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης.

Η διαχειριστική αρχή μεριμνά για τη δημιουργία ενός ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 1.1 και 1.2 και στο πρώτο εδάφιο του παρόντος σημείου. Η δημιουργία του ενιαίου διαδικτυακού τόπου δεν παρεμποδίζει την ομαλή εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ και δεν περιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες για τους δυνητικούς δικαιούχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι δράσεις για την ενημέρωση του κοινού περιλαμβάνουν τα στοιχεία που καθορίζονται στο μέρος 2 σημείο 1.

1.4   Συμμετοχή φορέων που ενεργούν ως κέντρα ενημέρωσης

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει, μεταξύ άλλων μέσω του ΕΑΔ, τη συμμετοχή στις δράσεις για την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των οργανισμών που μπορούν να ενεργήσουν ως κέντρα ενημέρωσης, και ιδίως:

α)

των εταίρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

β)

των κέντρων πληροφόρησης για την Ευρώπη καθώς και των γραφείων των αντιπροσωπειών της Επιτροπής και των γραφείων πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη·

γ)

των εκπαιδευτικών και των ερευνητικών ιδρυμάτων.

1.5   Κοινοποίηση της χορήγησης στήριξης

Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι με την κοινοποίηση της χορήγησης στήριξης ενημερώνονται οι δικαιούχοι ότι η δράση χρηματοδοτείται από πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΓΤΑΑ και από το μέτρο και την προτεραιότητα του σχετικού ΠΑΑ.

2.   Υποχρεώσεις των δικαιούχων

2.1.   Όλες οι δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας στις οποίες προβαίνει ο δικαιούχος αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από το ΕΓΤΑΑ, προβάλλοντας:

α)

το έμβλημα της Ένωσης·

β)

αναφορά στη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ.

Όταν μια δράση ενημέρωσης ή δημοσιότητας αφορά μία πράξη ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα από ένα Ταμεία, η αναφορά που προβλέπεται στο στοιχείο β) μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα ΕΔΕΤ.

2.2.   Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από το ΕΓΤΑΑ:

α)

παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο που διατηρεί για επαγγελματική χρήση, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, στην περίπτωση που μπορεί να διαπιστωθεί σχέση μεταξύ του σκοπού του διαδικτυακού τόπου και της παρεχόμενης στήριξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της, και επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση·

β)

για πράξεις που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ) και των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 10 000 ευρώ, και ανάλογα με τη χρηματοδοτούμενη πράξη (για παράδειγμα, σε πράξεις δυνάμει του άρθρου 20 για την ανάπλαση χωριών ή πράξεις LEADER), τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφορίες σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3) όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε κτίριο. Όταν μια πράξη στο πλαίσιο ενός ΠΑΑ καταλήγει σε επένδυση (για παράδειγμα, σε μια γεωργική εκμετάλλευση ή επιχείρηση τροφίμων) η συνολική δημόσια στήριξη της οποίας υπερβαίνει τις 50 000 ευρώ, ο δικαιούχος τοποθετεί επεξηγηματική πινακίδα με πληροφορίες για το έργο, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. Επεξηγηματικές πινακίδες τοποθετούνται επίσης στις εγκαταστάσεις των ομάδων τοπικής δράσης που χρηματοδοτούνται από το LEADER·

γ)

τοποθέτηση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, προσωρινής πινακίδας σημαντικού μεγέθους για κάθε πράξη που συνίσταται στη χρηματοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων για τα οποία η συνολική δημόσια στήριξη στην πράξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ.

Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση μιας πράξης, ο δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, για κάθε πράξη που πληροί τα κατωτέρω κριτήρια:

i)

η συνολική δημόσια στήριξη υπερβαίνει τις 500 000 ευρώ·

ii)

η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση πράξεων για υποδομές ή κατασκευές.

Στην εν λόγω πινακίδα αναφέρονται το όνομα και ο βασικός στόχος της πράξης και επισημαίνεται η χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από την Ένωση.

Οι πινακίδες, οι αφίσες, οι πλάκες και οι διαδικτυακοί τόποι φέρουν περιγραφή του έργου ή της πράξης και τα στοιχεία που αναφέρονται στο μέρος 2 σημείο 1. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν το 25 % τουλάχιστον της πινακίδας, της πλάκας ή του διαδικτυακού τόπου.

ΜΕΡΟΣ 2

Τεχνικά χαρακτηριστικά των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας

1.   Λογότυπα και συνθήματα

Κάθε δράση ενημέρωσης και δημοσιότητας προβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το έμβλημα της Ένωσης σύμφωνα με τα γραφικά πρότυπα όπως παρουσιάζονται στη σελίδα http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_el.htm, μαζί με επεξήγηση του ρόλου της Ένωσης, μέσω της ακόλουθης δήλωσης:

«Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές»·

β)

για τις δράσεις και τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το LEADER, το λογότυπο του LEADER:

++ λογότυπο LEADER ++

2.   Υλικό ενημέρωσης και επικοινωνίας

Οι δημοσιεύσεις (φυλλάδια, έντυπα, ενημερωτικά δελτία) και οι αφίσες σχετικά με μέτρα και δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ περιέχουν στην πρώτη σελίδα ευδιάκριτη μνεία της συμμετοχής της Ένωσης, καθώς και το έμβλημα της Ένωσης στην περίπτωση που χρησιμοποιείται επίσης εθνικό ή περιφερειακό έμβλημα. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν αναφορές στον φορέα που είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και στην αρχή διαχείρισης που έχει οριστεί για να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη συνδρομή από το ΕΓΤΑΑ και/ή την εθνική συνδρομή.

Για πληροφορίες που κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο (ιστοσελίδες, τράπεζες δεδομένων για δυνητικούς δικαιούχους) ή ως οπτικοακουστικό υλικό, η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.

Στους διαδικτυακούς τόπους σχετικά με το ΕΓΤΑΑ πρέπει:

α)

να γίνεται μνεία της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ, τουλάχιστον στην αρχική σελίδα·

β)

να περιλαμβάνεται υπερσύνδεσμος προς τον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής που αφορά το ΕΓΤΑΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κοινό σύνολο δεικτών πλαισίου, αποτελεσμάτων και εκροών όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2

1.   Δείκτες πλαισίου

Π1

Πληθυσμός

Π2

Ηλικιακή διάρθρωση

Π3

Έδαφος

Π4

Πυκνότητα πληθυσμού

Π5

Ποσοστό απασχόλησης (1)

Π6.

Ποσοστό αυτοαπασχόλησης

Π7.

Ποσοστό ανεργίας

Π8.

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (1)

Π9

Ποσοστό φτώχειας (1)

Π10.

Διάρθρωση της οικονομίας

Π11.

Διάρθρωση της απασχόλησης

Π12.

Παραγωγικότητα της εργασίας ανά οικονομικό τομέα

Π13.

Απασχόληση ανά οικονομική δραστηριότητα

Π14.

Παραγωγικότητα της εργασίας στη γεωργία

Π15.

Παραγωγικότητα της εργασίας στη δασοκομία

Π16.

Παραγωγικότητα της εργασίας στη βιομηχανία τροφίμων

Π17.

Γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αγροκτήματα)

Π18.

Γεωργική έκταση

Π19.

Γεωργική έκταση με βιολογικές καλλιέργειες

Π20.

Αρδευόμενη γη

Π21.

Μονάδες ζωικού κεφαλαίου

Π22.

Εργατικό δυναμικό γεωργικής εκμετάλλευσης

Π23.

Ηλικιακή διάρθρωση διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης

Π24.

Γεωργική κατάρτιση διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης

Π25.

Γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής (1)

Π26.

Αγροτικό επιχειρηματικό εισόδημα (1)

Π27.

Συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής στη γεωργία (1)

Π28.

Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου στη γεωργία

Π29.

Δάση και λοιπές δασικές εκτάσεις (FOWL)

Π30.

Τουριστικές υποδομές

Π31.

Κάλυψη γης

Π32.

Μειονεκτικές περιοχές

Π33.

Ένταση καλλιέργειας

Π34.

Περιοχές του δικτύου Natura 2000

Π35.

Δείκτης για τα πτηνά αγρών (FBI) (1)

Π36.

Κατάσταση διατήρησης γεωργικών οικοτόπων (λειμώνες)

Π37.

Γεωργία υψηλής φυσικής αξίας (1)

Π38.

Προστατευόμενα δάση

Π39.

Άντληση νερού στη γεωργία (1)

Π40.

Ποιότητα των υδάτων (1)

Π41

Οργανικές ύλες του εδάφους σε αρόσιμη γη (1)

Π42.

Διάβρωση εδάφους από το νερό (1)

Π43.

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τη γεωργία και τη δασοκομία

Π44.

Χρήση ενέργειας στη γεωργία, τη δασοκομία και τη βιομηχανία τροφίμων

Π45.

Εκπομπές από τη γεωργία (1)

2.   Δείκτες αποτελεσμάτων

A1

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)

A2

:

Αλλαγή στη γεωργική παραγωγή των υποστηριζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων/ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας) (τομέας επικέντρωσης 2Α) (2)

A3

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με υποστηριζόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/υποστηριζόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ για νέους γεωργούς (τομέας επικέντρωσης 2B)

A4

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

A5

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

A6

:

ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)

A7

:

ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για την υποστήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)

A8

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

A9

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

A10

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

A11

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

A12

:

ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)

A13

:

Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5A) (2)

A14

:

Αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 5Β) (2)

A15

:

Ανανεώσιμη ενέργεια παραγόμενη από υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 5Γ) (2)

A16

:

ποσοστό ΜΖΚ (μονάδες ζωικού κεφαλαίου) που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

A17

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

A18

:

Μειωμένες εκπομπές μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου (τομέας επικέντρωσης 5Δ) (2)

A19

:

Μειωμένες εκπομπές αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ) (2)

A20

:

ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση ή τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)

A21

:

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (τομέας επικέντρωσης 6Α)

A22

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)

A23

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)

A24

:

Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε υποστηριζόμενα έργα (Leader) (τομέας επικέντρωσης 6Β)

A25

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών – ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)

Οι δείκτες με πλάγια γράμματα είναι επίσης δείκτες στόχοι, οι οποίοι παρατίθενται στο σημείο 4.

3.   Δείκτες εκροών αγροτικής ανάπτυξης

Αριθμός

Δείκτες εκροών

Κωδικοί μέτρων (άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.1

Συνολικές δημόσιες δαπάνες  (3)

Όλα τα μέτρα

Ε.2

Συνολική επένδυση

4 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6.4 (άρθρο 19), 7.2 έως 7.8 (άρθρο 20), 8.5 και 8.6 (άρθρο 21) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.3

Αριθμός δράσεων/πράξεων στις οποίες παρέχεται στήριξη

1 (άρθρο 14), 2 (άρθρο 15), 4 (άρθρο 17), 7 (άρθρο 20), 8.5 και 8.6 (άρθρο 21), 9 (άρθρο 27), 17.2 και 17.3 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.4

Αριθμός εκμεταλλεύσεων/δικαιούχων στους οποίες παρέχεται στήριξη

3 (άρθρο 16), 4.1 (άρθρο 17), 5 (άρθρο 18), 6 (άρθρο 19), 8.1 έως 8.4 (άρθρο 21), 11 (άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13 (άρθρο 31), 14 (άρθρο 33), 17.1 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.5

Συνολική έκταση (σε εκτάρια)

4 (άρθρο 17), 8.1 έως 8.5 (άρθρο 21), 10 (άρθρο 28) 11 (άρθρο 29), 12 (άρθρο 30), 13 (άρθρο 31), 15 (άρθρο 34) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.6

Φυσική περιοχή (σε εκτάρια) στην οποία παρέχεται στήριξη

10 (άρθρο 28) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.7

Αριθμός συμβάσεων στις οποίες παρέχεται στήριξη

10 (άρθρο 28), 15 (άρθρο 34) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.8

Αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) στις οποίες παρέχεται στήριξη

14 (άρθρο 33), 4 (άρθρο 17) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.9

Αριθμός εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα στα οποία παρέχεται στήριξη

9 (άρθρο 27), 16.4 (άρθρο 35), 17.2 και 17.3 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.10

Αριθμός γεωργών που λαμβάνουν ενισχύσεις

17.2 και 17.3 (άρθρο 36) (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.11

Αριθμός ημερών παρεχόμενης κατάρτισης

1 (άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.12

Αριθμός συμμετεχόντων σε δράσεις κατάρτισης

1 (άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.13

Αριθμός δικαιούχων που λαμβάνουν συμβουλές

2 (άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.14

Αριθμός καταρτιζόμενων συμβούλων

2 (άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.15

Πληθυσμός που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τεχνολογίας πληροφοριών ή άλλες)

7 (άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.16

Αριθμός ομάδων ΕΣΚ στις οποίες παρέχεται στήριξη, αριθμός πράξεων ΕΣΚ στις οποίες παρέχεται στήριξη και αριθμός και τύπος εταίρων σε ομάδες ΕΣΚ

16 (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.17

Αριθμός πράξεων συνεργασίας στις οποίες παρέχεται στήριξη (εκτός των ΕΣΚ)

16 (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.18

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ

19 (άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.19

Αριθμός επιλεγμένων ΟΤΔ

19 (άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.20

Αριθμός έργων LEADER στα οποία παρέχεται στήριξη

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.21

Αριθμός έργων συνεργασίας στα οποία παρέχεται στήριξη

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.22

Αριθμός και τύπος φορέων υλοποίησης έργου

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.23

Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ομάδας τοπικής δράσης (ΟΤΔ) που συμμετέχει σε έργο συνεργασίας

19 (άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Ε.24

Αριθμός υλοποιούμενων θεματικών και αναλυτικών ανταλλαγών με τη στήριξη του ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.25

Αριθμός εργαλείων επικοινωνίας ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

Ε.26

Αριθμός δραστηριοτήτων ΕΔΑΑ στις οποίες συμμετείχε το ΕΑΔ

Δικτύωση (άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/201

4.   Δείκτες στόχοι

Σ1

:

ποσοστό δαπανών δυνάμει των άρθρων 14, 15 και 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 1Α)

Σ2

:

συνολικός αριθμός πράξεων συνεργασίας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του μέτρου συνεργασίας (άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013) (ομάδες, δίκτυα/συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), πιλοτικά έργα…) (τομέας επικέντρωσης 1Β)

Σ3

:

συνολικός αριθμός καταρτισμένων συμμετεχόντων δυνάμει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (τομέας επικέντρωσης 1Γ)

Σ4

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για την πραγματοποίηση επενδύσεων με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2A)

Σ5

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2B)

Σ6

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές, βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού και ομάδες/οργανώσεις παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

Σ7

:

ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

Σ8

:

ποσοστό δασών ή λοιπών δασικών εκτάσεων που υπάγονται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας (τομέας επικέντρωσης 4Α)

Σ9

:

ποσοστό γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και/ή των τοπίων (τομέας επικέντρωσης 4Α)

Σ10

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

Σ11

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β)

Σ12

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή της πρόληψης της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

Σ13

:

ποσοστό της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης για τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και/ή την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

Σ14

:

ποσοστό αρδευόμενης γης που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)

Σ15

:

συνολική επένδυση για την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β)

Σ16

:

συνολική επένδυση για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (τομέας επικέντρωσης 5Γ)

Σ17

:

ποσοστό ΜΖΚ που συνδέεται με επενδύσεις στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

Σ18

:

ποσοστό της γεωργικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ)

Σ19

:

ποσοστό της γεωργικής και της δασικής γης που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης οι οποίες συμβάλλουν στη δέσμευση και τη διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε)

Σ20

:

θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Α)

Σ21

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που καλύπτεται από στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης (τομέας επικέντρωσης 6B)

Σ22

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (τομέας επικέντρωσης 6B)

Σ23

:

θέσεις εργασίας που δημιουργούνται σε έργα Leader που λαμβάνουν στήριξη (τομέας επικέντρωσης 6Β)

Σ24

:

ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού που επωφελείται από νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές (ΤΠΕ) (τομέας επικέντρωσης 6Γ)

5.   Προτεινόμενοι δείκτες πλαισίου επιδόσεων

 

Δείκτες

Σχετικός δείκτης εκροών

Προτεραιότητα 2 (Π2):

Συνολική δημόσια δαπάνη Π2 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ για επενδύσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση ή τον εκσυγχρονισμό (τομέας επικέντρωσης 2Α) και εκμεταλλεύσεις με επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης/επενδύσεις για νέους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του ΠΑΑ (τομέας επικέντρωσης 2Β)

Ε.4

Προτεραιότητα 3

(Π3)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π3 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη για τη συμμετοχή τους σε συστήματα ποιότητας, τοπικές αγορές/βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, και ομάδες παραγωγών (τομέας επικέντρωσης 3A)

Ε.4, Ε.9

Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν σε συστήματα διαχείρισης κινδύνου (τομέας επικέντρωσης 3Β)

Ε.4, Ε.9

Προτεραιότητα 4

(Π4)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π4 (σε ευρώ)

Ε.1

Γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα (τομέας επικέντρωσης 4Α), στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων (τομέας επικέντρωσης 4Β) και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους (τομέας επικέντρωσης 4Γ)

Ε.5

Προτεραιότητα 5

(Π5)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π5 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός επενδυτικών πράξεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση (τομέας επικέντρωσης 5Β) και για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (τομέας επικέντρωσης 5Γ)

Ε.3

Γεωργική και δασική γη υπό διαχείριση για την ενίσχυση της δέσμευσης/διατήρησης του διοξειδίου του άνθρακα (τομέας επικέντρωσης 5Ε) και γεωργική γη που υπάγεται σε συμβάσεις διαχείρισης που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και/ή αμμωνίας (τομέας επικέντρωσης 5Δ) και αρδευόμενη γη που εντάσσεται σε πιο αποδοτικό αρδευτικό σύστημα (τομέας επικέντρωσης 5Α)

Ε.5

Προτεραιότητα 6

(Π6)

Συνολική δημόσια δαπάνη Π6 (σε ευρώ)

Ε.1

Αριθμός πράξεων που λαμβάνουν στήριξη για τη βελτίωση των βασικών υπηρεσιών και υποδομών σε αγροτικές περιοχές (τομείς επικέντρωσης 6Β και 6Γ)

Ε.3

Πληθυσμός που καλύπτεται από ΟΤΔ (τομέας επικέντρωσης 6Β)

Ε.18


(1)  Δείκτες πλαισίου που ενσωματώνουν τους δείκτες αντικτύπου της κοινής γεωργικής πολιτικής

(2)  Συμπληρωματικοί δείκτες αποτελεσμάτων

(3)  Ο συγκεκριμένος δείκτης αντιστοιχεί στον δείκτη πλαισίου επιδόσεων που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΕ L 69 της 8.3.2014, σ. 65).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κοινά ερωτήματα αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη

Ερωτήματα αξιολόγησης σχετικά με τους τομείς επικέντρωσης

Για κάθε τομέα επικέντρωσης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΑ, η απάντηση στο σχετικό ερώτημα παρέχεται στις βελτιωμένες ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης (εφεξής ΕΕΥ) που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019, και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

1.

Τομέας επικέντρωσης 1Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την καινοτομία, τη συνεργασία και την ανάπτυξη της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές;

2.

Τομέας επικέντρωσης 1Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας και της έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της βελτιωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και επίδοσης;

3.

Τομέας επικέντρωσης 1Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας;

4.

Τομέας επικέντρωσης 2Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας, στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που λαμβάνουν στήριξη, ιδίως αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στην αγορά και τη διαφοροποίηση της γεωργίας;

5.

Τομέας επικέντρωσης 2Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την είσοδο εξειδικευμένων γεωργών στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα την ανανέωση των γενεών;

6.

Τομέας επικέντρωσης 3Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πρωτογενών παραγωγών που λαμβάνουν στήριξη με την καλύτερη ένταξή τους στη γεωργική αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα, με προώθηση σε τοπικές αγορές και βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, ομάδες παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις;

7.

Τομέας επικέντρωσης 3Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση;

8.

Τομέας επικέντρωσης 4Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων στις περιοχές Natura 2000 και εντός περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, και τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και την κατάσταση των ευρωπαϊκών τοπίων;

9.

Τομέας επικέντρωσης 4Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων;

10.

Τομέας επικέντρωσης 4Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και τη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους;

11.

Τομέας επικέντρωσης 5Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του ύδατος από τη γεωργία;

12.

Τομέας επικέντρωσης 5Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων;

13.

Τομέας επικέντρωσης 5Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στον εφοδιασμό και στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας;

14.

Τομέας επικέντρωσης 5Δ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία;

15.

Τομέας επικέντρωσης 5Ε: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διατήρηση και δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία;

16.

Τομέας επικέντρωσης 6Α: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει τη διαφοροποίηση, τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας;

17.

Τομέας επικέντρωσης 6Β: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν στηρίξει την τοπική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές;

18.

Τομέας επικέντρωσης 6Γ: Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις του ΠΑΑ έχουν ενισχύσει την προσβασιμότητα, τη χρήση και την ποιότητα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές;

Ερωτήματα αξιολόγησης που σχετίζονται με άλλες πτυχές του ΠΑΑ

Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα παρέχονται στις βελτιωμένες ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019, καθώς και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

19.

Σε ποιο βαθμό οι συνέργειες μεταξύ προτεραιοτήτων και τομέων επικέντρωσης έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του ΠΑΑ;

20.

Σε ποιο βαθμό η τεχνική βοήθεια έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013;

21.

Σε ποιο βαθμό το ΕΑΔ έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013;

Ερωτήματα αξιολόγησης που αφορούν τους στόχους σε επίπεδο Ένωσης

Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα παρέχονται στη βελτιωμένη ΕΕΥ που θα υποβληθεί το 2019, καθώς και στην έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης.

22.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20 ως 64 ετών τουλάχιστον στο 75 %;

23.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά την επένδυση του 3 % του ΑΕΠ της ΕΕ στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία;

24.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ή κατά 30 % υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, στην αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση στο 20 %, και στην επίτευξη αύξησης 20 % στην ενεργειακή απόδοση;

25.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ για το 2020 όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας;

26.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα όσον αφορά την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, και την αποκατάστασή τους;

27.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας;

28.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά τη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της δράσης για το κλίμα;

29.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στον στόχο της ΚΓΠ όσον αφορά την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και των κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων απασχόλησης;

30.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το ΠΑΑ στην προώθηση της καινοτομίας;


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Βασικά στοιχεία των εγγράφων τεχνικής υποστήριξης για το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης

Ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη είναι η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στα κράτη μέλη, στους αξιολογητές και στους λοιπούς φορείς αξιολόγησης, προκειμένου να αναπτύξουν ικανότητα αξιολόγησης και να αυξήσουν την ποιότητα και τη συνέπεια των δραστηριοτήτων αξιολόγησης. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντάσσει έγγραφα τεχνικής υποστήριξης που καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

(1)

Δελτία για καθέναν από τους κοινούς δείκτες, τα οποία περιλαμβάνουν τον ορισμό του δείκτη, τη σύνδεση με τη λογική παρέμβασης, τη μονάδα μέτρησης, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των τιμών, τα δεδομένα που απαιτούνται και τις πηγές δεδομένων, πληροφορίες για τη συλλογή των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου φορέα και της συχνότητας συλλογής των δεδομένων, και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

(2)

Μεθοδολογική καθοδήγηση για υποστήριξη των κρατών μελών και των αξιολογητών όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης, η οποία καλύπτει τις διάφορες συνιστώσες του, μεταξύ άλλων τις μεθοδολογίες και τις προσεγγίσεις αξιολόγησης, καθώς και την αξιολόγηση της ΤΑΠΤΚ.

(3)

Καθοδήγηση σχετικά με την εκ των προτέρων αξιολόγηση των ΠΑΑ, η οποία καλύπτει τον σκοπό της εκ των προτέρων αξιολόγησης, τη διαδικασία και τους ρόλους των εμπλεκόμενων φορέων και το πεδίο εφαρμογής της, και η οποία παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη σχετικά με τις κατάλληλες προσεγγίσεις και μεθόδους, και μια εργαλειοθήκη με ενδεικτικά πρότυπα.

(4)

Καθοδήγηση σχετικά με την προετοιμασία των σχεδίων αξιολόγησης, η οποία καλύπτει τον σκοπό και τα οφέλη ενός σχεδίου αξιολόγησης, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και συστάσεις σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες κατάρτισής του. Καλύπτονται επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση και την εφαρμογή, καθώς και ενδεικτικά πρότυπα για πτυχές της.

(5)

Καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση και τη θέσπιση υποκατάστατων δεικτών, στοχευμένων ειδικά σε περιφερειακά ΠΑΑ, η οποία περιγράφει τον σκοπό και τα χαρακτηριστικά των υποκατάστατων δεικτών και προσδιορίζει τα δεδομένα και τις μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όπου απαιτούνται υποκατάστατοι δείκτες.

(6)

Καθοδήγηση σχετικά με το σχέδιο δεικτών, η οποία καλύπτει τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και τους πίνακες προτύπων.

(7)

Καθοδήγηση σχετικά την παρακολούθηση, η οποία καλύπτει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης, τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται και τους πίνακες προτύπων.

(8)

Καθοδήγηση σχετικά με τον υπολογισμό των τιμών για τους συμπληρωματικούς δείκτες αποτελεσμάτων, η οποία καλύπτει τον προσδιορισμό του πληθυσμού που αφορούν τα έργα, τις στρατηγικές δειγματοληψίας, τις κατάλληλες μεθοδολογίες, τις πηγές δεδομένων και τις τεχνικές αξιολόγησης.

(9)

Καθοδήγηση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ΠΑΑ, η οποία καλύπτει τον σκοπό και τη χρήση των δεικτών αντικτύπου, τους δεσμούς μεταξύ πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και άλλων πολιτικών και παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των δεικτών αντικτύπου, καθώς και προτεινόμενες μεθόδους για την εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος των παρεμβάσεων αγροτικής ανάπτυξης.

(10)

Καθοδήγηση σχετικά με την απάντηση σε κοινά ερωτήματα αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων με τη λογική παρέμβασης και τους κοινούς δείκτες, και προτάσεις επιπλέον δεδομένων, κριτηρίων απόφασης και μιας σειράς πιθανών προσεγγίσεων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απάντηση των ερωτημάτων.

(11)

Καθοδήγηση σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση των ΠΑΑ 2014-2020, η οποία καλύπτει τον σκοπό, τη διαδικασία και το πεδίο εφαρμογής της, παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη και προσδιορίζει τις ορθές πρακτικές, και επίσης περιλαμβάνει ενδεικτικά πρότυπα για τις πτυχές της.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Διάρθρωση και περιεχόμενο των ετησίων εκθέσεων υλοποίησης (που αναφέρονται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013)

1.   Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος και τις προτεραιότητές του

α)   Δημοσιονομικά στοιχεία

Δημοσιονομικά στοιχεία υλοποίησης που αναφέρουν, για κάθε μέτρο και τομέα επικέντρωσης, τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δηλώθηκαν στις δηλώσεις δαπανών. Καλύπτονται οι συνολικές δημόσιες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και οι δημοσιονομικές ανακτήσεις και διορθώσεις από τα κράτη μέλη στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

β)   Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες και ποσοτικά προσδιορισμένες τιμές στόχοι

Πληροφορίες για την υλοποίηση του ΠΑΑ, όπως υπολογίζεται με κοινούς και ειδικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της προόδου που επιτυγχάνεται σε σχέση με τους στόχους που έχουν καθοριστεί για κάθε τομέα επικέντρωσης, καθώς και πληροφορίες για τις εκροές που έχουν πραγματοποιηθεί σε σύγκριση με τις προγραμματισμένες εκροές όπως καθορίζονται στο σχέδιο δεικτών. Αρχής γενομένης από την ετήσια έκθεση υλοποίησης που θα υποβληθεί το 2017, παρουσίαση της προόδου ως προς τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο επιδόσεων (πίνακας ΣΤ). Επιπλέον πληροφορίες για το στάδιο υλοποίησης του ΠΑΑ παρέχονται μέσω στοιχείων για τις οικονομικές δεσμεύσεις ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης, και τη σχετική αναμενόμενη πρόοδο ως προς τους στόχους.

Πίνακες:

Πίνακας A: Αναληφθείσες δαπάνες ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης

Πίνακας Β: Δείκτες πραγματοποιημένων εκροών ανά μέτρο και τομέα επικέντρωσης

Πίνακας Γ: Κατανομή σχετικών εκροών και μέτρων ανά τύπο περιοχής, φύλο και/ή ηλικία

Πίνακας Δ: Πρόοδος ως προς τους στόχους

Πίνακας E: Παρακολούθηση μεταβατικών μέτρων

Πίνακας ΣΤ: Επίτευξη των δεικτών πλαισίου επιδόσεων

2.   Η πρόοδος εφαρμογής του σχεδίου αξιολόγησης παρουσιάζεται ως εξής:

α)

Περιγραφή τυχόν τροποποιήσεων στο σχέδιο αξιολόγησης του ΠΑΑ κατά τη διάρκεια του έτους, με την αιτιολόγησή τους.

β)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του έτους (σε σχέση με το τμήμα 3 του σχεδίου αξιολόγησης).*

γ)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε σχέση με την παροχή και διαχείριση δεδομένων (σε σχέση με το τμήμα 4 του σχεδίου αξιολόγησης).*

δ)

Κατάλογος ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών σε συνδέσμους δημοσίευσής τους στο Διαδίκτυο.

ε)

Σύνοψη των ολοκληρωμένων αξιολογήσεων, με εστίαση στα πορίσματα της αξιολόγησης.

στ)

Περιγραφή των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).*

ζ)

Περιγραφή της συνέχειας που δόθηκε στα αποτελέσματα της αξιολόγησης (σε σχέση με το τμήμα 6 του σχεδίου αξιολόγησης).*

*

Γίνεται αναφορά στο σχέδιο αξιολόγησης, περιγράφονται τυχόν δυσχέρειες στην υλοποίηση, μαζί με τις λύσεις που εγκρίθηκαν ή προτάθηκαν.

3.   Ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του προγράμματος και μέτρα που ελήφθησαν

Περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν από τη διαχειριστική αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του προγράμματος, και ειδικότερα όσον αφορά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση του προγράμματος και τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν, ιδίως ως απάντηση στις παρατηρήσεις της Επιτροπής.

4.   Μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων τεχνικής βοήθειας και δημοσιότητας του προγράμματος

α)

Σε περίπτωση κάλυψης στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας για τη σύσταση και τη λειτουργία των ΕΑΔ, η έκθεση περιγράφει τα μέτρα που ελήφθησαν και την κατάσταση όσον αφορά τη σύσταση του ΕΑΔ και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του·

β)

Μέτρα που ελήφθησαν για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του προγράμματος (άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού).

5.   Μέτρα που ελήφθησαν για την εκπλήρωση των εκ των προτέρων καθορισμένων όρων (το 2017 και το 2016, κατά περίπτωση)

Περιγραφές δράσεων ανά προτεραιότητα/τομέα επικέντρωσης/μέτρο για την εκπλήρωση των ισχυόντων γενικών και συνδεόμενων με προτεραιότητες εκ των προτέρων καθορισμένων όρων που δεν έχουν εκπληρωθεί ή έχουν εν μέρει εκπληρωθεί κατά τη χρονική στιγμή έγκρισης του ΠΑΑ. Γίνεται αναφορά στα κριτήρια που δεν έχουν εκπληρωθεί ή έχουν εκπληρωθεί εν μέρει, σε τυχόν στρατηγικές, νομικές πράξεις ή άλλα σχετικά έγγραφα με παραπομπές στα σχετικά τμήματα και άρθρα, καθώς στους αρμόδιους για την εκπλήρωση φορείς. Όπου είναι απαραίτητο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν εξηγήσεις ή επιπλέον πληροφορίες για τη συμπλήρωση αυτής της περιγραφής.

6.   Περιγραφή της υλοποίησης των υποπρογραμμάτων

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση, όπως υπολογίζεται με κοινούς και ειδικούς δείκτες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους που καθορίζονται στο σχέδιο δεικτών του υποπρογράμματος, καθώς και σχετικά με τις εκροές και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε σύγκριση με τις προγραμματισμένες εκροές και δαπάνες που καθορίζονται στο υποπρόγραμμα.

7.   Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες που απορρέουν από δραστηριότητες αξιολόγησης:

Αναφορά και ποσοτικός προσδιορισμός των επιτευγμάτων του προγράμματος, ιδίως μέσω της αξιολόγησης των συμπληρωματικών δεικτών αποτελεσμάτων και των σχετικών ερωτημάτων αξιολόγησης.

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες που απορρέουν από δραστηριότητες αξιολόγησης:

Αναφορά της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους του προγράμματος και της συμβολής του στην επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της αξιολόγησης της καθαρής συμβολής του προγράμματος στις αλλαγές στις τιμές των δεικτών αντικτύπου της ΚΓΠ, και συναφή ερωτήματα αξιολόγησης.

8.   Υλοποίηση δράσεων για τη συνεκτίμηση των αρχών που καθορίζονται στα άρθρα 6, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2017 και το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)   Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση (άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτίμηση και η προάσπιση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της υλοποίησης των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων σε σχέση με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση.

β)   Αειφόρος ανάπτυξη (άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι και η υλοποίηση του ΕΓΤΑΑ συνάδουν με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και με την προώθηση από την Ένωση του στόχου της διαφύλαξης, της προστασίας και της βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε στόχους κλιματικής αλλαγής (παρακολούθηση κλιματικής αλλαγής).

γ)   Ο ρόλος των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην υλοποίηση του προγράμματος

Αξιολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή των εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 στην κατάρτιση των εκθέσεων προόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 48 του εν λόγω κανονισμού και στις δραστηριότητες του ΕΑΔ.

9.   Πρόοδος ως προς την εξασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης

Οι ΕΕΥ που θα υποβληθούν το 2019 περιλαμβάνουν επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

Περιγραφή της προόδου που έχει σημειωθεί ως προς την εξασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη χρήση του ΕΓΤΑΑ και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων της Ένωσης με σκοπό τη στήριξη της εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, μεταξύ άλλων μέσω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.

10.   Έκθεση για την υλοποίηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)

Οι ΕΕΥ περιλαμβάνουν επίσης ως παράρτημα:

ειδική έκθεση η οποία καλύπτει τις πράξεις που περιλαμβάνουν μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής. Το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης καθορίζεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και η υποβολή της γίνεται μέσω του προτύπου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.


31.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 227/69


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιουλίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 58 παράγραφος 4, το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) και στοιχείο η), το άρθρο 63 παράγραφος 5, το άρθρο 77 παράγραφος 8, το άρθρο 78, το άρθρο 96 παράγραφος 4 και το άρθρο 101 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θεσπίζει τους βασικούς κανόνες που διέπουν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η ενιαία εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου που προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό, ανατέθηκε στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίσει ορισμένους κανόνες σχετικά με τους διοικητικούς και τους επιτόπιους ελέγχους, τη μέτρηση των εκτάσεων, τις περιπτώσεις στις οποίες αιτήσεις ενίσχυσης ή αιτήσεις πληρωμής μπορούν να διορθώνονται, την εφαρμογή και τον υπολογισμό της μερικής ή συνολικής ανάκτησης πληρωμών και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις κυρώσεις, την επιβολή και τον υπολογισμό διοικητικών κυρώσεων, τις απαιτήσεις για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής, καθώς και τις αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, τη διενέργεια ελέγχων, τη μεταβίβαση εκμεταλλεύσεων, την πληρωμή προκαταβολών, τη διενέργεια ελέγχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, τον υπολογισμό και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ενιαία εφαρμογή των βασικών κανόνων του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου («ολοκληρωμένο σύστημα») όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση.

(2)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στις περιπτώσεις όπου περισσότεροι του ενός οργανισμοί πληρωμών είναι αρμόδιοι για τον ίδιο δικαιούχο.

(3)

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν έχει ακόμη ενημερώσει τον δικαιούχο σχετικά με τυχόν σφάλματα που περιέχονται στην αίτηση ενίσχυσης ή πληρωμής ή δεν έχει γνωστοποιήσει τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν ανά πάσα στιγμή τις αιτήσεις ενίσχυσης ή τις αιτήσεις πληρωμής που έχουν υποβάλει ή μέρη αυτών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν ή να τροποποιούν τα προφανή σφάλματα που περιέχονται στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής και τυχόν άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, σε ορισμένες περιπτώσεις τις οποίες αναγνωρίζουν οι εθνικές αρχές.

(4)

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές και λεπτομερείς διατάξεις για να διασφαλιστεί η δίκαιη εφαρμογή των διαφόρων μειώσεων που επιβάλλονται σε σχέση με μία ή περισσότερες αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής του ίδιου δικαιούχου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσδιοριστεί η σειρά υπολογισμού των διαφόρων ενδεχόμενων μειώσεων για κάθε καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή μέτρο αγροτικής ανάπτυξης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος.

(5)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή, σε όλη την Ένωση, της αρχής της καλής πίστης στην περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, θα πρέπει να θεσπιστούν οι όροι υπό τους οποίους είναι δυνατή η επίκληση της αρχής αυτής, με την επιφύλαξη της αντιμετώπισης των σχετικών δαπανών στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(6)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις συνέπειες της μεταβίβασης ολόκληρων εκμεταλλεύσεων οι οποίες βαρύνονται με ορισμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων ή των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος.

(7)

Για να μπορεί η Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικά το ολοκληρωμένο σύστημα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να της διαβιβάζουν ετήσια δεδομένα και στατιστικές ελέγχου. Ομοίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν σε ετήσια βάση στατιστικές των ελέγχων που αφορούν τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των εν λόγω ελέγχων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται, κατά περίπτωση, για τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση.

(8)

Δυνάμει του άρθρου 75 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν προκαταβολές όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που αφορούν το αντίστοιχο έτος υποβολής αιτήσεων. Στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπεται ότι το ποσοστό αναπροσαρμογής που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εφαρμόζεται στις άμεσες ενισχύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο. Σύμφωνα, ωστόσο, με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή δύναται, βάσει νέων στοιχείων που έχει στη διάθεσή της, να προβεί σε προσαρμογή του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Κατά συνέπεια, το ποσοστό αναπροσαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας που μπορεί να εφαρμοστεί ενδέχεται να μην είναι γνωστό πριν από την 16η Οκτωβρίου. Από 1ης Δεκεμβρίου για την καταβολή του υπολοίπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπροσαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

(9)

Θα πρέπει να καθοριστεί το γενικό πλαίσιο για την καθιέρωση απλουστευμένων διαδικασιών όσον αφορά την επικοινωνία μεταξύ των δικαιούχων και των εθνικών αρχών. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει ιδίως να προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζεται ιδίως ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται με τον τρόπο αυτό είναι απολύτως αξιόπιστα και ότι οι σχετικές διαδικασίες εφαρμόζονται χωρίς καμία διάκριση μεταξύ των δικαιούχων. Επιπλέον, για να απλουστευθεί η διαχείριση, τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις εθνικές αρχές, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν, για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας ορισμένων ενισχύσεων, απευθείας τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικές αρχές, και όχι να ζητούν τις πληροφορίες αυτές από τους δικαιούχους.

(10)

Για να είναι δυνατή η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων στα κράτη μέλη που αποφασίζουν ότι όλες οι αιτήσεις για άμεσες ενισχύσεις και οι αιτήσεις πληρωμής για μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος καλύπτονται από την ενιαία αίτηση δυνάμει του άρθρου 72 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης ή οι αιτήσεις πληρωμής που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την έκταση πρέπει να υποβάλλονται μόνο μία φορά ετησίως σε μία ενιαία αίτηση.

(11)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ή/και των αιτήσεων πληρωμής, οι οποίες δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερες της 15ης Μαΐου, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διεκπεραίωση και ο έλεγχος της αίτησης ενίσχυσης και των αιτήσεων πληρωμής. Ωστόσο, λόγω των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, στα εν λόγω κράτη μέλη θα πρέπει να επιτραπεί να καθορίσουν μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 15ης Ιουνίου. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόβλεψη κατά περίπτωση παρεκκλίσεων, σε περίπτωση που αυτές απαιτηθούν στο μέλλον από τις κλιματικές συνθήκες ενός ορισμένου έτους.

(12)

Στην ενιαία αίτηση οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώνουν όχι μόνο την έκταση που χρησιμοποιούν για γεωργικούς σκοπούς, αλλά και τα δικαιώματα ενίσχυσης που κατέχουν, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από ορισμένες υποχρεώσεις, εάν τα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν κατά το συγκεκριμένο έτος δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οριστικά.

(13)

Για να δοθεί στους δικαιούχους η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία ως προς τον προγραμματισμό της χρήσης των εκτάσεών τους, θα πρέπει να τους επιτραπεί να τροποποιούν την ενιαία αίτηση ή την αίτηση πληρωμής μέχρι τις ημερομηνίες κατά τις οποίες κανονικά πραγματοποιείται η σπορά, υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι ιδιαίτερες απαιτήσεις στο πλαίσιο των διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης και ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει ακόμη ενημερώσει τον δικαιούχο σχετικά με τα σφάλματα που περιέχονται στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής ούτε έχει γνωστοποιήσει τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου από τον οποίο αποκαλύφθηκαν σφάλματα στο τμήμα που αφορά την τροποποίηση. Κατόπιν των εν λόγω τροποποιήσεων, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να προσαρμόζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα ή οι συμβάσεις που πρέπει να υποβληθούν.

(14)

Εφόσον οι δικαιούχοι εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την υποβολή ορθής αίτησης ενίσχυσης ή πληρωμής, θα πρέπει να προβαίνουν, κατά περίπτωση, στις απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές στο προεκτυπωμένο έντυπο.

(15)

Στην περίπτωση των αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο καθεστώτων στρεμματικών ενισχύσεων ή/και των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, θα πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους προεκτυπωμένο έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή και τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα μέσω εφαρμογής λογισμικού που βασίζεται σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) (στο εξής «έντυπο αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία»). Τα έντυπα αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία θα συμβάλουν στην πρόληψη πιθανών σφαλμάτων εκ μέρους των δικαιούχων κατά τη δήλωση των γεωργικών τους εκτάσεων και θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των διοικητικών ελέγχων διασταύρωσης. Επιπλέον, τα ακριβέστερα χωρικά στοιχεία που αναφέρονται στα έντυπα αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία θα παρέχουν πιο αξιόπιστα δεδομένα για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο, από μια δεδομένη ημερομηνία και μετά, να γίνει υποχρεωτική η υποβολή όλων των αιτήσεων ενίσχυσης ή/και των αιτήσεων πληρωμής μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία. Ωστόσο, εάν οι δικαιούχοι δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω έντυπο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στους δικαιούχους εναλλακτική λύση ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης ενίσχυσης ή/και αίτησης πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μεριμνά για την ψηφιοποίηση των δηλούμενων εκτάσεων.

(16)

Οι ειδικότερες πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή κάνναβης ή την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη ή την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι θα πρέπει να αναφέρονται στην ενιαία αίτηση ή, ενδεχομένως, λόγω της φύσεως των πληροφοριών, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Θα πρέπει επιπλέον να προβλεφθεί ότι οι εκτάσεις για τις οποίες δεν ζητείται ενίσχυση δηλώνονται στο έντυπο ενιαίας αίτησης. Δεδομένου ότι είναι σημαντικό να διαβιβάζονται λεπτομερείς πληροφορίες για ορισμένα είδη χρήσης των εκτάσεων, οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα είδη χρήσης πρέπει να δηλώνονται χωριστά, ενώ άλλες μπορούν να δηλώνονται σε μία στήλη.

(17)

Σε περιπτώσεις στις οποίες οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διαθέτουν περιοχές οικολογικής εστίασης στις γεωργικές τους εκτάσεις ώστε να είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση ενίσχυσης επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών κατά την έννοια του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 («η ενίσχυση οικολογικής μέριμνας»), οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώνουν την περιοχή οικολογικής εστίασης στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλουν στο πλαίσιο των καθεστώτων στρεμματικών ενισχύσεων. Εάν μέρος των υποχρεώσεων που αφορούν την περιοχή οικολογικής εστίασης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο ή συλλογικά, η δήλωση των περιοχών οικολογικής εστίασης θα πρέπει να συνοδεύεται από χωριστή δήλωση των περιοχών οικολογικής εστίασης που υπάγονται στο καθεστώς εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο ή συλλογικά.

(18)

Για να είναι δυνατή η αποτελεσματική παρακολούθηση και η διεξαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων, στην αίτηση συμμετοχής στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών θα πρέπει να περιλαμβάνεται παραπομπή στην ενιαία αίτηση που υποβάλλει ο ίδιος δικαιούχος. Για να είναι δυνατή η διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων όσον αφορά τους ειδικούς όρους συμμετοχής στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι δικαιούχοι που αποφασίζουν να αποσυρθούν από το καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια αρχή ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή μετάβαση προς τα καθεστώτα ενισχύσεων δυνάμει των τίτλων III και IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

(19)

Για να είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, έντυπο αίτησης ενίσχυσης θα πρέπει να υποβάλλεται και από τους δικαιούχους που έχουν στη διάθεσή τους γεωργική έκταση, αλλά δεν ζητούν καμία ενίσχυση ή/και στήριξη που υπάγεται στην ενιαία αίτηση. Ωστόσο, ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τους δικαιούχους από την υποχρέωση αυτή, στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες είναι ήδη στη διάθεση των αρχών.

(20)

Για την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους δικαιούχους, στο μέτρο του δυνατού, τα προεκτυπωμένα έντυπα που περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για την υποβολή ορθών αιτήσεων ενίσχυσης ή πληρωμής από τους δικαιούχους. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα σχεδιασμού του προεκτυπωμένου εντύπου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι δικαιούχοι να πρέπει μόνο να επιβεβαιώνουν την απουσία τροποποιήσεων σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης ή/και την αίτηση πληρωμής που υπέβαλαν το προηγούμενο έτος.

(21)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κοινές διατάξεις σχετικά με τα λεπτομερή στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις ενίσχυσης ή στις αιτήσεις πληρωμής για τα ζώα σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέξει την εφαρμογή προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης ή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τα ζώα.

(22)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής (3), ενισχύσεις στο πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης ή των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζονται με τα ζώα μπορούν να καταβληθούν μόνο για ζώα τα οποία αναγνωρίζονται και καταγράφονται κατάλληλα σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου (5). Επομένως, θα πρέπει να παρέχεται εγκαίρως πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες στους δικαιούχους που υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης.

(23)

Η εμπρόθεσμη υποβολή από τους δικαιούχους των αιτήσεων για δικαιώματα ενίσχυσης είναι ουσιαστικής σημασίας για τα κράτη μέλη προκειμένου να είναι σε θέση να καθορίζουν τα δικαιώματα ενίσχυσης. Είναι σκόπιμο, συνεπώς, να οριστεί καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων.

(24)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που θα καλύπτουν τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγήθηκαν αδικαιολόγητα δικαιώματα ενίσχυσης, ιδίως λόγω δήλωσης έκτασης μεγαλύτερης από την πραγματική, ή περιπτώσεις στις οποίες η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης έχει καθοριστεί σε εσφαλμένο ύψος, για παράδειγμα επειδή υπολογίστηκε βάσει εσφαλμένου ποσού αναφοράς. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τυχόν αναπροσαρμογή του αριθμού ή/και της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης δεν πρέπει να οδηγεί σε συστηματικό εκ νέου υπολογισμό των υπόλοιπων δικαιωμάτων ενίσχυσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης αντιστοιχούν σε πολύ μικρά ποσά, αλλά συνεπάγονται σημαντικό κόστος και διοικητικό φόρτο για την ανάκτησή τους. Για λόγους απλούστευσης και εξισορρόπησης μεταξύ του κόστους και του διοικητικού φόρτου, αφενός, και του προς ανάκτηση ποσού, αφετέρου, θα πρέπει να καθοριστεί ελάχιστο ποσό, κάτω από το οποίο δεν θα απαιτείται διαδικασία ανάκτησης.

(25)

Θα πρέπει να παρακολουθείται αποτελεσματικά η συμμόρφωση προς τις διατάξεις για τα καθεστώτα ενίσχυσης και τα μέτρα στήριξης που υπάγονται στο ολοκληρωμένο σύστημα. Για τον σκοπό αυτό και για να διασφαλιστεί εναρμονισμένο επίπεδο παρακολούθησης σε όλα τα κράτη μέλη, είναι αναγκαίο να καθοριστούν λεπτομερώς τα κριτήρια και οι τεχνικές διαδικασίες διεξαγωγής διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις που θεσπίζονται για τα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

(26)

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι σε περίπτωση διενέργειας φωτοερμηνείας, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων ή στο πλαίσιο επικαιροποίησης του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, και όταν από την εν λόγω φωτοερμηνεία δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα, θα πρέπει να διενεργούνται φυσικοί έλεγχοι των αγροτεμαχίων.

(27)

Η προαναγγελία διενέργειας επιτόπιων ελέγχων ως προς την επιλεξιμότητα ή την πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον όταν δεν εκθέτει τους ελέγχους σε κίνδυνο, και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να οριστούν οι κατάλληλες προθεσμίες. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ειδικές κατά τομείς διατάξεις για πράξεις ή πρότυπα που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση προβλέπουν τη διενέργεια αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων, οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να τηρούνται.

(28)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη πρέπει να συνδυάζουν τους διαφόρους ελέγχους. Στο πλαίσιο, ωστόσο, ορισμένων μέτρων στήριξης, οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πρέπει να κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης της τήρησης των δεσμεύσεων. Η διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων θα πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία. Ωστόσο, όταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι δεσμεύσεις ή οι υποχρεώσεις συνδέονται με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για τον επιτόπιο έλεγχο ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες επισκέψεις στον δικαιούχο σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τόσο το χρονοδιάγραμμα του επιτόπιου ελέγχου όσο και ο αριθμός των επισκέψεων πρέπει να περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία.

(29)

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται ακολουθείται από τις ενδεδειγμένες ενέργειες και λαμβάνεται δεόντως υπόψη για τη χορήγηση ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη κάθε πιθανή μη συμμόρφωση που αναφέρεται από φορείς, υπηρεσίες ή οργανισμούς που δεν είναι άμεσα αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι σχετικές διαπιστώσεις στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις αποτελούν αντικείμενο πολλαπλής κοινοποίησης μεταξύ των αρμόδιων για τη χορήγηση των ενισχύσεων αρχών. Η αρχή αυτή θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει όλες τις διαπιστώσεις στις οποίες προβαίνουν οι δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές πιστοποίησης όσον αφορά τους δικαιούχους που επέλεξαν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οικολογικής μέριμνας μέσω ισοδύναμων πρακτικών που καλύπτονται από καθεστώς πιστοποίησης, διαπιστώσεις που θα πρέπει να κοινοποιούνται στην αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση ενίσχυσης οικολογικής μέριμνας. Τέλος, όταν οι έλεγχοι που αφορούν μέτρα αγροτικής ανάπτυξης καλύπτουν ισοδύναμες πρακτικές, τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολλαπλής κοινοποίησης ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη στην επακόλουθη αξιολόγηση της επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων οικολογικής μέριμνας.

(30)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο των ελέγχων διασταύρωσης, με στόχο τον αποτελεσματικό εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια των διοικητικών ελέγχων. Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης πρέπει να παρακολουθούνται περαιτέρω με την κατάλληλη διαδικασία.

(31)

Για λόγους απλούστευσης, όταν για ένα αγροτεμάχιο αναφοράς υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης ή πληρωμής από δύο ή περισσότερους δικαιούχους στο πλαίσιο του ίδιου καθεστώτος ενίσχυσης ή μέτρου στήριξης και όταν η δηλούμενη γεωργική έκταση υπερβαίνει ή επικαλύπτει την πραγματική γεωργική έκταση με διαφορά που εμπίπτει στην ανοχή που ορίζεται για τη μέτρηση των αγροτεμαχίων, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν αναλογική μείωση των σχετικών εκτάσεων. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση κατά παρόμοιων αποφάσεων.

(32)

Θα πρέπει να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός δικαιούχων που θα ελέγχεται επιτόπου στο πλαίσιο των διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης και μέτρων στήριξης.

(33)

Το δείγμα ελέγχου όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους για τα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων θα πρέπει να καθορίζεται βάσει μεθόδου στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, ούτως ώστε ο διοικητικός φόρτος να είναι αναλογικός και ο αριθμός των δικαιούχων που θα υποβληθούν σε έλεγχο να διατηρείται σε εύλογα επίπεδα. Η μέθοδος στρωματοποιημένης δειγματοληψίας θα πρέπει να περιλαμβάνει εν μέρει τυχαίο δείγμα ώστε να προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος. Όσον αφορά, ωστόσο, τους επιτόπιους ελέγχους για καθεστώτα ενισχύσεων οικολογικής μέριμνας, ενισχύσεων ή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης σχετικών με ζώα, το δείγμα θα πρέπει να επιλέγεται εν μέρει βάσει ανάλυσης κινδύνου. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθορίζει τους παράγοντες κινδύνου που στοχεύουν στους τομείς όπου ο κίνδυνος σφαλμάτων είναι ο υψηλότερος. Για να είναι η ανάλυση κινδύνου πρόσφορη και αποτελεσματική, η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων κινδύνου θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητα κάθε κριτηρίου κινδύνου και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δειγμάτων που επιλέγονται τυχαία και εκείνων που επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου, την ιδιαίτερη κατάσταση στα κράτη μέλη και τον χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης.

(34)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι σημαντικό να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι πριν από την παραλαβή του συνόλου των αιτήσεων. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε μερική επιλογή του δείγματος ελέγχου πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

(35)

Προκειμένου να διενεργούνται αποτελεσματικοί επιτόπιοι έλεγχοι, είναι σημαντικό να ενημερώνεται το προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους για τον λόγο της επιλογής του επιτόπιου ελέγχου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες.

(36)

Η διαπίστωση σημαντικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατά τους επιτόπιους ελέγχους θα πρέπει να συνεπάγεται αύξηση του επιπέδου των επιτόπιων ελέγχων στη διάρκεια του επόμενου έτους, προκειμένου να επιτυγχάνεται αποδεκτό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά την ορθότητα των σχετικών αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής.

(37)

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη ενδεχόμενη μείωση του ελάχιστου επιπέδου επιτόπιων ελέγχων για ορισμένα καθεστώτα ενίσχυσης και μέτρα στήριξης λόγω ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, και διατήρησης των ποσοστών σφάλματος σε ανεκτό επίπεδο.

(38)

Για να εξασφαλίζεται η ορθή παρακολούθηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος, οι επιτόπιοι έλεγχοι των καθεστώτων στρεμματικών ενισχύσεων και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια. Στο πλαίσιο ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πρέπει να καλύπτουν επίσης μη γεωργικές εκτάσεις. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος, θα πρέπει να επιτραπεί να περιορίζεται η πραγματική μέτρηση των αγροτεμαχίων σε τυχαίο δείγμα που να αντιστοιχεί στο 50 % των δηλούμενων αγροτεμαχίων. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών μετρήσεων θα πρέπει να ανάγονται με παρεκβολή στον υπόλοιπο πληθυσμό ή οι μετρήσεις να επεκτείνονται στο σύνολο των δηλούμενων αγροτεμαχίων.

(39)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των επιτόπιων ελέγχων, την επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας, τις μεθόδους μέτρησης των εκτάσεων και τα εργαλεία μέτρησης που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τους σκοπούς των επιτόπιων ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζεται ακρίβεια μέτρησης ισοδύναμη με την απαιτούμενη από τα τεχνικά πρότυπα που έχουν εκδοθεί σε ενωσιακό επίπεδο.

(40)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρήσης της τηλεπισκόπησης για επιτόπιους ελέγχους και να προβλεφθεί η διενέργεια φυσικών ελέγχων των αγροτεμαχίων στο σύνολο των περιπτώσεων που από τη φωτοερμηνεία δεν προκύπτουν σαφή αποτελέσματα. Λόγω π.χ. των καιρικών συνθηκών, ενδέχεται να προκύψουν περιπτώσεις στις οποίες η ποιότητα της φωτογραφικής απεικόνισης δεν είναι αρκετά ικανοποιητική για όλα τα αγροτεμάχια ώστε να είναι εφικτή η επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας ή η μέτρηση των εκτάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται ή να συμπληρώνονται με παραδοσιακά μέσα. Επιπλέον, ενδείκνυται να προβλεφθεί η υποχρέωση εξασφάλισης του ίδιου επιπέδου ακριβείας κατά την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις και τις λοιπές υποχρεώσεις με εκείνο που επιτυγχάνεται μέσω της διενέργειας επιτόπιων ελέγχων με παραδοσιακά μέσα.

(41)

Για να είναι σε θέση οι εθνικές αρχές, καθώς και κάθε αρμόδια ενωσιακή αρχή, να παρακολουθούν τους διενεργούμενους επιτόπιους ελέγχους, θα πρέπει να συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των ελέγχων. Στον δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να υπογράψει την έκθεση. Εντούτοις, στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων με τηλεπισκόπηση πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παρέχουν τη δυνατότητα αυτή μόνον όταν ο έλεγχος αποκαλύπτει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Ανεξάρτητα από το είδος του διενεργούμενου επιτόπιου ελέγχου, εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ο δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης.

(42)

Έχουν θεσπιστεί ειδικές διατάξεις ελέγχου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2003 της Επιτροπής (6). Όταν διενεργούνται έλεγχοι βάσει του εν λόγω κανονισμού, τα αποτελέσματα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ελέγχου που συντάσσεται για τους σκοπούς του ολοκληρωμένου συστήματος.

(43)

Όσον αφορά τα κράτη μέλη που επιλέγουν την εφαρμογή καθεστώτος ενίσχυσης για ζώα ή μέτρου στήριξης που αφορά ζώα, θα πρέπει να καθοριστούν ο χρόνος και το ελάχιστο περιεχόμενο των επιτόπιων ελέγχων, όταν υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης ή στήριξης στο πλαίσιο των εν λόγω καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης. Για να ελέγχεται αποτελεσματικά η ορθότητα των δηλώσεων που περιέχονται στις αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής και των κοινοποιήσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα, η διενέργεια των επιτόπιων αυτών ελέγχων είναι ουσιώδους σημασίας. Οι επιτόπιοι έλεγχοι όσον αφορά τα καθεστώτα ενίσχυσης για ζώα ή τα μέτρα στήριξης που αφορούν ζώα θα πρέπει ιδίως να καλύπτουν την επαλήθευση της τήρησης των όρων επιλεξιμότητας, την ορθότητα των καταχωρίσεων στο μητρώο και, κατά περίπτωση, των διαβατηρίων ζώων.

(44)

Για να είναι σε θέση οι αρμόδιες εθνικές αρχές, καθώς και κάθε αρμόδια ενωσιακή αρχή, να παρακολουθούν τους διενεργούμενους επιτόπιους ελέγχους, θα πρέπει να συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των ελέγχων. Στον δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να υπογράψει την έκθεση κατά τον έλεγχο. Ανεξάρτητα από το είδος του διενεργούμενου επιτόπιου ελέγχου, εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ο δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης.

(45)

Για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος που θα χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την επαλήθευση της περιεκτικότητας της κάνναβης σε τετραϋδροκανναβινόλη.

(46)

Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου δεν επιτρέπεται η συγκομιδή της κάνναβης που καλλιεργείται για την παραγωγή ινών μετά την ανθοφορία, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική εκπλήρωση των υποχρεώσεων ελέγχου που προβλέπονται για την εν λόγω καλλιέργεια.

(47)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν λεπτομερέστεροι κανόνες για τη διοργάνωση διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων και για τον υπολογισμό διοικητικών κυρώσεων όσον αφορά τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος.

(48)

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μέτρων αυτών, οι διοικητικοί έλεγχοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και με το εφαρμοστέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ενώ θα πρέπει να καλύπτουν επίσης το σύνολο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και των λοιπών υποχρεώσεων που μπορούν να επαληθευτούν με τους εν λόγω ελέγχους. Για την εξακρίβωση της υλοποίησης των επενδύσεων, οι διοικητικοί έλεγχοι θα πρέπει κατά κανόνα να περιλαμβάνουν επίσης επίσκεψη στον χώρο όπου πραγματοποιείται η ενέργεια που λαμβάνει στήριξη ή στον τόπο της επένδυσης.

(49)

Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πρέπει να διοργανώνονται βάσει τυχαίου δείγματος και δείγματος που επιλέγεται κατόπιν ανάλυσης κινδύνου. Το ποσοστό του τυχαίου δείγματος θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλό ώστε να προκύπτει αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος.

(50)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια των ελέγχων, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ελάχιστο επίπεδο ελέγχου για τους επιτόπιους ελέγχους. Το επίπεδο αυτό θα πρέπει να αυξάνεται όταν οι έλεγχοι αποκαλύπτουν σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Ομοίως, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα μείωσης του επιπέδου από τα κράτη μέλη όταν τα ποσοστά σφάλματος είναι χαμηλότερα από το όριο σημαντικότητας και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου λειτουργούν σωστά.

(51)

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το περιεχόμενο των επιτόπιων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή των εν λόγω ελέγχων.

(52)

Οι εκ των υστέρων έλεγχοι των επενδυτικών πράξεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς την απαίτηση της διάρκειας όπως ορίζεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7). Θα πρέπει να προσδιοριστούν η βάση και το περιεχόμενο των εν λόγω ελέγχων.

(53)

Από την πείρα που έχει αποκτηθεί αναδεικνύεται η ανάγκη θέσπισης ειδικών διατάξεων για τον έλεγχο ορισμένων ειδικών μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και των δαπανών που αφορούν την τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία των κρατών μελών.

(54)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, δεν πρέπει να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις όταν η μη συμμόρφωση είναι ήσσονος σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που λαμβάνει τη μορφή κατώτατου ορίου. Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες στο πλαίσιο ορισμένων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για τον χαρακτηρισμό μιας περίπτωσης μη συμμόρφωσης ως ήσσονος σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης του κατώτατου ορίου, εκπεφρασμένου ως ποσοστού του επιλέξιμου ποσού της στήριξης. Θα πρέπει να προσδιοριστεί το κατώτατο αυτό όριο, άνω του οποίου θα επιβάλλεται αναλογική διοικητική κύρωση.

(55)

Η παρακολούθηση της τήρησης των διαφόρων υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης απαιτεί την καθιέρωση συστήματος ελέγχου και την πρόβλεψη κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων. Για τον σκοπό αυτό, οι διάφορες αρχές των κρατών μελών πρέπει να ανακοινώνουν ειδικότερα στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης, τα δείγματα ελέγχου και τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων. Θα πρέπει να προβλεφθούν τα βασικά στοιχεία του εν λόγω συστήματος.

(56)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 θεσπίζει υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης για τους δικαιούχους που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, στήριξη στον αμπελοοινικό τομέα δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8) και τις ετήσιες πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), καθώς και στα άρθρα 28 έως 31, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9), και προβλέπει επίσης ένα σύστημα μειώσεων και αποκλεισμών στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές. Θα πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες του εν λόγω συστήματος.

(57)

Οι έλεγχοι πολλαπλής συμμόρφωσης μπορούν να ολοκληρώνονται πριν ή μετά την καταβολή των ενισχύσεων και των ετήσιων πριμοδοτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Ειδικότερα, όταν οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθούν πριν από την καταβολή των εν λόγω ενισχύσεων και ετήσιων πριμοδοτήσεων, το ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον δικαιούχο, συνεπεία τυχόν διοικητικής κύρωσης, θα πρέπει να ανακτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή με συμψηφισμό των ποσών.

(58)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για το σύστημα ελέγχου όσον αφορά τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

(59)

Θα πρέπει να καθοριστεί το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων για την επαλήθευση της τήρησης των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης. Το εν λόγω ποσοστό ελέγχων θα πρέπει να οριστεί, κατ’ ελάχιστο, στο 1 % του συνολικού αριθμού των δικαιούχων που αναφέρονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας κάθε ελεγκτικής αρχής και οι οποίοι επιλέγονται βάσει της ενδεδειγμένης ανάλυσης κινδύνου.

(60)

Για τον σκοπό του υπολογισμού του δείγματος ελέγχου στην ειδική περίπτωση ομάδας προσώπων όπως αναφέρεται στα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη ένα επίπεδο ευελιξίας κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον θα εξετάσουν την ομάδα ως ενιαίο σύνολο ή κάθε μέλος της χωριστά.

(61)

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιλέγουν να καλύψουν το ελάχιστο ποσοστό ελέγχων στο επίπεδο κάθε αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, στο επίπεδο του οργανισμού πληρωμών ή στο επίπεδο πράξης ή προτύπου ή ομάδας πράξεων ή προτύπων.

(62)

Στην περίπτωση που οι ειδικές νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για τις πράξεις ή τα πρότυπα προβλέπουν ελάχιστα ποσοστά ελέγχων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν αυτά τα ποσοστά. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ενιαίο ποσοστό ελέγχων για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν τη δυνατότητα αυτή, κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης που διαπιστώνεται κατά τη διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων δυνάμει της νομοθεσίας για τον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να αναφέρεται και να ακολουθείται από τις ενδεδειγμένες ενέργειες στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης.

(63)

Για λόγους απλούστευσης, όσον αφορά τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης στο πλαίσιο της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου (10), θα πρέπει να θεωρείται ότι η εφαρμογή συγκεκριμένου επιπέδου δειγματοληψίας για τα σχέδια παρακολούθησης πληροί την απαίτηση του ελάχιστου ποσοστού που καθορίζεται στον παρόντα κανονισμό.

(64)

Θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η απαιτούμενη ευελιξία για την επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού ελέγχων με τη χρήση των αποτελεσμάτων άλλων επιτόπιων ελέγχων ή με την αντικατάσταση των δικαιούχων.

(65)

Για να αποφευχθεί η αποδυνάμωση του συστήματος ελέγχου, ιδίως όσον αφορά τις δειγματοληψίες για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση, οι έλεγχοι παρακολούθησης που διεξάγονται σχετικά με τον κανόνα de minimis, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 97 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τους υπολογισμούς για τον καθορισμό του ελάχιστου δείγματος ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση.

(66)

Η διαπίστωση σημαντικού βαθμού μη συμμόρφωσης, όταν πρόκειται για την πολλαπλή συμμόρφωση, θα πρέπει να συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των επιτόπιων ελέγχων στη διάρκεια του επόμενου έτους προκειμένου να επιτυγχάνεται αποδεκτό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά την ορθότητα των σχετικών αιτήσεων ενίσχυσης. Οι συμπληρωματικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται με γνώμονα τις σχετικές πράξεις ή πρότυπα.

(67)

Όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα de minimis δυνάμει του άρθρου 97 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, είναι σημαντικό να καθοριστεί το ποσοστό των δικαιούχων που πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο για την επαλήθευση της λήψης διορθωτικών μέτρων όσον αφορά τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που έχουν διαπιστωθεί.

(68)

Το δείγμα ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να καθορίζεται εν μέρει βάσει ανάλυσης κινδύνου και εν μέρει βάσει τυχαίας επιλογής. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθορίζει τους παράγοντες κινδύνου, δεδομένου ότι είναι σε θέση να επιλέγει καλύτερα τους κατάλληλους παράγοντες κινδύνου. Για να είναι η ανάλυση κινδύνου πρόσφορη και αποτελεσματική, η αποτελεσματικότητά της θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη την καταλληλότητα κάθε παράγοντα κινδύνου, με σύγκριση των αποτελεσμάτων των δειγμάτων που επιλέγονται τυχαία και εκείνων που επιλέγονται βάσει ανάλυσης κινδύνου, και την ιδιαίτερη κατάσταση στα κράτη μέλη.

(69)

Η δειγματοληψία για τους επιτόπιους ελέγχους που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση μπορεί να βελτιωθεί, εάν επιτραπεί στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη στην ανάλυση κινδύνου τη συμμετοχή των δικαιούχων στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, καθώς και τη συμμετοχή των δικαιούχων στα σχετικά συστήματα πιστοποίησης. Ωστόσο, όταν λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στα συστήματα αυτά αντιπροσωπεύουν μικρότερο κίνδυνο από τους δικαιούχους που δεν συμμετέχουν σε αυτά.

(70)

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικό να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση πριν από την παραλαβή του συνόλου των αιτήσεων. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε μερική επιλογή του δείγματος ελέγχου πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων.

(71)

Κατά γενικό κανόνα, το δείγμα ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση θα πρέπει να σχηματίζεται από τον συνολικό πληθυσμό των δικαιούχων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και υπάγονται στην αρμοδιότητα της αντίστοιχης ελεγκτικής αρχής. Κατά παρέκκλιση από τον κανόνα αυτό, τα δείγματα μπορούν να επιλέγονται από καθεμία από τις τρεις κατηγορίες δικαιούχων. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το δείγμα ελέγχου βάσει των δειγμάτων δικαιούχων που επιλέγονται για επιτόπιο έλεγχο ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Θα πρέπει να επιτρέπεται επίσης συνδυασμός των διαδικασιών, μόνον εφόσον ο συνδυασμός αυτός αυξάνει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου.

(72)

Σε περίπτωση που για τους επιτόπιους ελέγχους επιλέγεται ομάδα προσώπων κατά την έννοια των άρθρων 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ελέγχεται η συμμόρφωση όλων των μελών της εν λόγω ομάδας προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις και τα σχετικά πρότυπα.

(73)

Για τους επιτόπιους ελέγχους της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι κατά κανόνα αναγκαίες πολλές επισκέψεις στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση. Για να μειωθεί ο φόρτος των ελέγχων τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις διοικήσεις, θα πρέπει οι έλεγχοι να μπορούν να περιορίζονται μόνο σε μία επίσκεψη. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο χρόνος της επίσκεψης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους διενεργείται αντιπροσωπευτικός και αποτελεσματικός έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων και προτύπων.

(74)

Ο περιορισμός των επιτόπιων ελέγχων σε δείγμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50 % των υπό εξέταση αγροτεμαχίων δεν θα πρέπει να συνεπάγεται ανάλογη μείωση της αντίστοιχης πιθανής κύρωσης.

(75)

Για να απλουστευθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι υφιστάμενες ελεγκτικές δυνατότητες, θα πρέπει να είναι δυνατή η αντικατάσταση των ελέγχων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης από διοικητικούς ελέγχους, εφόσον η αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που επιτυγχάνεται όταν διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι.

(76)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει περαιτέρω να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αντικειμενικούς δείκτες, εξειδικευμένους για ορισμένες απαιτήσεις ή πρότυπα, κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης. Ωστόσο, οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τις απαιτήσεις ή τα πρότυπα που αντιπροσωπεύουν και να καλύπτουν όλα τα υπό έλεγχο στοιχεία.

(77)

Οι επιτόπιοι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται εντός του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις ενίσχυσης και αιτήσεις πληρωμής. Όσον αφορά τους αιτούντες για τα καθεστώτα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι σχετικοί έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 97 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(78)

Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για τη σύνταξη λεπτομερών και ειδικών εκθέσεων ελέγχου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση. Οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές θα πρέπει να αναφέρουν τις διαπιστώσεις τους, καθώς και τον βαθμό σοβαρότητας των διαπιστώσεων, ώστε να μπορεί ο οργανισμός πληρωμών να καθορίσει τις σχετικές μειώσεις ή, ανάλογα με την περίπτωση, να αποφασίσει τον αποκλεισμό από τις ενισχύσεις και τις ετήσιες πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(79)

Προκειμένου να διενεργούνται αποτελεσματικοί επιτόπιοι έλεγχοι, είναι σημαντικό να ενημερώνεται το προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους για τον λόγο για τον οποίο επελέγη να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο ο συγκεκριμένος δικαιούχος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν αρχεία με τις σχετικές πληροφορίες.

(80)

Οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων της πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να διατίθενται σε όλους τους οργανισμούς πληρωμών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των διαφόρων ενισχύσεων οι οποίες υπόκεινται σε απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης ώστε, όταν δικαιολογείται από τις διαπιστώσεις, να επιβάλλονται οι κατάλληλες μειώσεις.

(81)

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με κάθε πιθανή μη συμμόρφωση που διαπιστώνεται κατόπιν επιτόπιου ελέγχου. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί συγκεκριμένη προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους η εν λόγω πληροφορία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν οι εν λόγω δικαιούχοι να αποφεύγουν τις συνέπειες τυχόν διαπιστωθείσας μη συμμόρφωσης λόγω μη τήρησης της εν λόγω προθεσμίας.

(82)

Όσον αφορά τον κανόνα de minimis ή το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που προβλέπονται αντίστοιχα στο άρθρο 97 παράγραφος 3 και στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση ενημέρωσης του δικαιούχου σχετικά με τη λήψη επανορθωτικών μέτρων δεν εφαρμόζεται εάν ο δικαιούχος έχει ήδη λάβει άμεσα μέτρα.

(83)

Θα πρέπει να καθοριστούν απαιτήσεις σχετικά με την επανόρθωση της σχετικής μη συμμόρφωσης για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος αποφασίζει τη μη επιβολή διοικητικών κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 97 παράγραφος 3 και στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(84)

Προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ των μερών που εμπλέκονται στον έλεγχο, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα συναφή δικαιολογητικά έγγραφα διαβιβάζονται ή καθίστανται διαθέσιμα στον οργανισμό πληρωμών ή στη συντονιστική αρχή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(85)

Η διοικητική κύρωση θα πρέπει να επιβάλλεται στο συνολικό ποσό των ενισχύσεων του άρθρου 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί στον δικαιούχο, όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής τις οποίες έχει υποβάλει κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης του προβλήματος. Όσον αφορά τους αιτούντες για τα καθεστώτα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ειδικότερα, η διοικητική κύρωση θα πρέπει να επιβάλλεται στο συνολικό ποσό που λαμβάνεται όσον αφορά την αίτηση υπαγωγής στα καθεστώτα στήριξης δυνάμει των προαναφερόμενων άρθρων. Σε ό,τι αφορά το μέτρο αναδιάρθρωσης και μετατροπής, το συνολικό ποσό θα πρέπει να διαιρείται διά του τρία.

(86)

Στην περίπτωση ομάδας προσώπων όπως αναφέρεται στα άρθρα 28 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η μείωση λόγω μη συμμόρφωσης ενός μέλους της ομάδας θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης. Κατά την εφαρμογή του ποσοστού μείωσης που προκύπτει θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης είναι ατομικές και ότι πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το εάν η μείωση πρέπει να εφαρμοστεί στην ομάδα ή μόνο στα μη συμμορφούμενα μέλη θα πρέπει να λαμβάνεται από τα κράτη μέλη.

(87)

Θα πρέπει να καθοριστούν λεπτομερείς διαδικαστικοί και τεχνικοί κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που αφορούν τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης.

(88)

Οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί θα πρέπει να κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαπραχθείσας μη συμμόρφωσης και να φθάνουν μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό του δικαιούχου από το σύνολο των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

(89)

Η επιτροπή άμεσων ενισχύσεων και η επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης δεν διατύπωσαν γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τα εξής:

α)

τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

β)

τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σε σχέση με την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων·

γ)

το ελάχιστο επίπεδο επιτόπιων ελέγχων και την υποχρέωση αύξησής του ή τη δυνατότητα μείωσής του·

δ)

την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις που διενεργούνται και τα αποτελέσματά τους·

ε)

τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων συμμόρφωσης, καθώς και το περιεχόμενο των εν λόγω ελέγχων·

στ)

τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους προσδιορισμού των επιπέδων τετραϋδροκανναβινόλης στην κάνναβη·

ζ)

τη δημιουργία και τη χρήση συστήματος για την εξακρίβωση των εγκεκριμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων για τους σκοπούς της ειδικής ενίσχυσης καλλιέργειας για το βαμβάκι·

η)

τις περιπτώσεις στις οποίες αιτήσεις ενίσχυσης και αιτήσεις πληρωμής ή άλλες κοινοποιήσεις, αιτήσεις ή αιτήματα μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους·

θ)

την εφαρμογή και τον υπολογισμό της συνολικής ή μερικής ανάκτησης πληρωμών·

ι)

την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και τις κυρώσεις, καθώς και τα αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης και την επιβολή τόκου·

ια)

την επιβολή και τον υπολογισμό των διοικητικών κυρώσεων·

ιβ)

τον χαρακτηρισμό μιας περίπτωσης μη συμμόρφωσης ως ήσσονος σημασίας·

ιγ)

τις αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής, καθώς και τις αιτήσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, απαιτήσεις ως προς τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις, διατάξεις για τις τροποποιήσεις ή την ανάκληση αιτήσεων ενίσχυσης, εξαιρέσεις από την απαίτηση υποβολής αίτησης ενίσχυσης, καθώς και διατάξεις που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες·

ιδ)

τη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις, καθώς και της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση ενίσχυσης ή πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τα περιθώρια ανοχής στις μετρήσεις κατά τους επιτόπιους ελέγχους·

ιε)

τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την ενιαία εφαρμογή του τίτλου V κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013·

ιστ)

τη μεταβίβαση εκμεταλλεύσεων·

ιζ)

την πληρωμή προκαταβολών·

ιη)

τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, λαμβανομένης μεταξύ άλλων υπόψη της συμμετοχής των γεωργών στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και της συμμετοχής των γεωργών σε σύστημα πιστοποίησης·

ιθ)

τον υπολογισμό και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τους δικαιούχους που αποτελούν ομάδα προσώπων.

Άρθρο 2

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης, τις αιτήσεις στήριξης, τις αιτήσεις πληρωμής και άλλες δηλώσεις

1.   Για τους σκοπούς της ορθής διαχείρισης των καθεστώτων ενίσχυσης και των μέτρων στήριξης και εάν, εντός του ίδιου κράτους μέλους, περισσότεροι του ενός οργανισμοί πληρωμών είναι αρμόδιοι ως προς τον ίδιο δικαιούχο για τη διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, το αντίστοιχο κράτος μέλος λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε, κατά περίπτωση, οι πληροφορίες που ζητούνται στις αιτήσεις ενίσχυσης, στήριξης, πληρωμής ή άλλες δηλώσεις να τίθενται στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών πληρωμών.

2.   Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι από τους αρμόδιους οργανισμούς πληρωμών, το εν λόγω κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί πληρωμών λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση για τους διενεργούμενους ελέγχους και τα αποτελέσματά τους. Ο οργανισμός πληρωμών οφείλει να προσδιορίσει τις ανάγκες του όσον αφορά την πληροφόρηση.

Άρθρο 3

Ανάκληση των αιτήσεων ενίσχυσης, των αιτήσεων στήριξης, των αιτήσεων πληρωμής και άλλων δηλώσεων

1.   Κάθε αίτηση ενίσχυσης, αίτηση στήριξης, αίτηση πληρωμής ή άλλη δήλωση μπορεί να ανακληθεί εγγράφως, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση αυτή καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει ότι όσον αφορά τα ζώα που έχουν αναχωρήσει από την εκμετάλλευση οι κοινοποιήσεις στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα μπορούν να αντικαταστήσουν την έγγραφη ανάκληση.

2.   Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή εάν η αρμόδια αρχή έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν από τον επιτόπιο έλεγχο αποκαλυφθούν τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα των εγγράφων που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

3.   Οι ανακλήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 επαναφέρουν τους δικαιούχους στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλουν τα εν λόγω έγγραφα ή τμήμα των εν λόγω εγγράφων.

Άρθρο 4

Διορθώσεις και αναπροσαρμογές προφανών σφαλμάτων

Οι αιτήσεις ενίσχυσης, οι αιτήσεις στήριξης ή αιτήσεις πληρωμής και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα που παρέχει ο δικαιούχος μπορούν να διορθώνονται και να προσαρμόζονται ανά πάσα στιγμή μετά την υποβολή τους σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων τα οποία αναγνωρίζει η αρμόδια αρχή βάσει συνολικής αξιολόγησης της συγκεκριμένης περίπτωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος ενήργησε καλή την πίστει.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αναγνωρίζει προφανή σφάλματα μόνον εφόσον μπορούν να διαπιστωθούν απευθείας στο πλαίσιο τυπικού ελέγχου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 5

Επιβολή μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων

Όταν περίπτωση μη συμμόρφωσης, η οποία υπόκειται στην επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV κεφάλαιο II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής (11), υπόκειται επίσης στην επιβολή ανακτήσεων ή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου II κεφάλαια III και IV ή σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου III του εν λόγω κανονισμού:

α)

επιβάλλονται οι μειώσεις, οι απορριπτικές αποφάσεις, οι ανακτήσεις ή οι κυρώσεις που προβλέπονται στον τίτλο II κεφάλαια III και IV ή στον τίτλο III του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 σχετικά με τα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος·

β)

οι κυρώσεις που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 επιβάλλονται στο συνολικό ποσό των ενισχύσεων οι οποίες πρόκειται να χορηγηθούν στον συγκεκριμένο δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και δεν υπόκεινται στις μειώσεις, τις απορριπτικές αποφάσεις, τις ανακτήσεις ή τις κυρώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Οι μειώσεις, οι απορριπτικές αποφάσεις, οι ανακτήσεις και οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη πρόσθετων κυρώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 6

Σειρά των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή μέτρο αγροτικής ανάπτυξης

1.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό της ενίσχυσης που πρόκειται να καταβληθεί σε δικαιούχο στο πλαίσιο καθεστώτος που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, τηρώντας τους όρους που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και στα προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, τα οποία θεσπίστηκαν από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 228/2013 (12) και (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13) αντίστοιχα, για το εκάστοτε καθεστώς άμεσης στήριξης.

2.   Για κάθε καθεστώς που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και για κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο σημείο 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, οι μειώσεις, οι ανακτήσεις και οι κυρώσεις υπολογίζονται, κατά περίπτωση, με την ακόλουθη σειρά:

α)

οι μειώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στον τίτλο II κεφάλαιο IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, εξαιρουμένων των κυρώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 16 του εν λόγω κανονισμού, επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

β)

το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του στοιχείου α) χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των απορριπτικών αποφάσεων που προβλέπονται στον τίτλο III του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014·

γ)

το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του στοιχείου β) χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014·

δ)

το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του στοιχείου γ) χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παράλειψης δήλωσης αγροτεμαχίων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014·

ε)

το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του στοιχείου δ) χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των ανακτήσεων που προβλέπονται στον τίτλο III του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014·

στ)

το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του στοιχείου ε) χρησιμεύει ως βάση για την εφαρμογή:

i)

της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

ii)

της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

iii)

της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

iv)

της γραμμικής μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 65 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

v)

της γραμμικής μείωσης που επιβάλλεται σε περιπτώσεις όπου οι ενισχύσεις οι οποίες πρόκειται να χορηγηθούν σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 υπερβαίνουν το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 42 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

3.   Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο στ) χρησιμεύει ως βάση για:

α)

την επιβολή της μείωσης των ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

β)

την επιβολή του ποσοστού γραμμικής μείωσης που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013·

γ)

την επιβολή του ποσοστού προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

4.   Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 3 χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται λόγω μη τήρησης των διατάξεων περί πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με τον τίτλο IV κεφάλαιο II του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014.

Άρθρο 7

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1.   Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας πληρωμής, ο δικαιούχος επιστρέφει το σχετικό ποσό, προσαυξημένο, κατά περίπτωση, κατά τους τόκους που υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.   Οι τόκοι υπολογίζονται για το χρονικό διάστημα από την προθεσμία πληρωμής για τον δικαιούχο που αναφέρεται στην εντολή ανάκτησης, η οποία καθορίζεται σε 60 ημέρες το πολύ, έως την επιστροφή ή την αφαίρεση των οφειλόμενων ποσών.

Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, αλλά δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από εκείνο που εφαρμόζεται για την ανάκτηση ποσών βάσει εθνικών διατάξεων.

3.   Η υποχρέωση επιστροφής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει, εάν η πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής το οποίο δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο.

Εντούτοις, εάν το σφάλμα συνδέεται με πραγματικά στοιχεία που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της σχετικής ενίσχυσης, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνον εάν η απόφαση ανάκτησης δεν κοινοποιήθηκε εντός δωδεκαμήνου από την πληρωμή.

Άρθρο 8

Μεταβίβαση εκμεταλλεύσεων

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοούνται ως:

α)

«μεταβίβαση εκμετάλλευσης», η πώληση, η εκμίσθωση ή ανάλογος τύπος συναλλαγής που καλύπτει τις σχετικές μονάδες παραγωγής·

β)

«μεταβιβάζων», ο δικαιούχος του οποίου η εκμετάλλευση μεταβιβάζεται σε άλλο δικαιούχο·

γ)

«διάδοχος», ο δικαιούχος στον οποίο μεταβιβάζεται η εκμετάλλευση.

2.   Εάν μια εκμετάλλευση μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου από δικαιούχο σε άλλο δικαιούχο μετά την υποβολή αίτησης ενίσχυσης, αίτησης στήριξης ή αίτησης πληρωμής και πριν εκπληρωθούν όλοι οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης, δεν χορηγείται ενίσχυση ή στήριξη στον μεταβιβάζοντα για την εκμετάλλευση που έχει μεταβιβαστεί.

3.   Η ενίσχυση ή η πληρωμή για την οποία έχει υποβάλει αίτηση ο μεταβιβάζων καταβάλλεται στον διάδοχο, εφόσον:

α)

ο διάδοχος ενημερώσει την αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση και ζητήσει την καταβολή της ενίσχυσης ή/και της στήριξης εντός προθεσμίας που καθορίζεται από τα κράτη μέλη·

β)

ο διάδοχος υποβάλει τα αποδεικτικά στοιχεία που ενδεχομένως απαιτεί η αρμόδια αρχή·

γ)

πληρούνται όλοι οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης ή/και της στήριξης όσον αφορά την εκμετάλλευση που έχει μεταβιβαστεί.

4.   Από τη στιγμή που ο διάδοχος ενημερώνει την αρμόδια αρχή και ζητεί την καταβολή της ενίσχυσης ή/και της στήριξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α):

α)

ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης, η αίτηση στήριξης ή η αίτηση πληρωμής·

β)

όλες οι αναγκαίες ενέργειες για τη χορήγηση της ενίσχυσης ή/και της στήριξης και όλες οι δηλώσεις του μεταβιβάζοντος πριν από τη μεταβίβαση, αποδίδονται στον διάδοχο για τους σκοπούς της εφαρμογής των σχετικών ενωσιακών κανόνων·

γ)

η εκμετάλλευση που έχει μεταβιβαστεί θεωρείται, κατά περίπτωση, ως χωριστή εκμετάλλευση για το σχετικό έτος υποβολής αιτήσεων.

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση, να χορηγήσουν την ενίσχυση ή/και τη στήριξη στον μεταβιβάζοντα. Στην περίπτωση αυτή:

α)

δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή στήριξη στον διάδοχο·

β)

τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αναλόγως τις απαιτήσεις των παραγράφων 2, 3 και 4.

Άρθρο 9

Κοινοποιήσεις

1.   Για όλα τα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και τα καθεστώτα τεχνικής βοήθειας και στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 15 Ιουλίου κάθε έτους, τα δεδομένα ελέγχου και τις στατιστικές ελέγχου που καλύπτουν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

δεδομένα σχετικά με τους μεμονωμένους δικαιούχους όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις αιτήσεις πληρωμής, τις εκτάσεις και τα ζώα που δηλώθηκαν ή/και αποτέλεσαν αντικείμενο αίτησης πληρωμής, καθώς και τα αποτελέσματα των διοικητικών, επιτόπιων και εκ των υστέρων ελέγχων·

β)

κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα των ελέγχων με αντικείμενο την πολλαπλή συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μειώσεων και αποκλεισμών.

Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, με τη χρήση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διαβίβαση των δεδομένων ελέγχου και των στατιστικών ελέγχου που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών από την Επιτροπή.

2.   Έως τις 15 Ιουλίου 2015 τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι επιλογές όσον αφορά τον έλεγχο των απαιτήσεων πολλαπλής συμμόρφωσης και τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί ο έλεγχος των σχετικών με την πολλαπλή συμμόρφωση απαιτήσεων και προτύπων. Επακόλουθες τροποποιήσεις στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εν λόγω έκθεση κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση.

3.   Έως τις 15 Ιουλίου κάθε έτους τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση στην οποία αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαχείριση και τον έλεγχο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

4.   Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων που αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος χρησιμεύει για την τεκμηρίωση των πληροφοριών, οι οποίες πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των τομεακών κανόνων.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικοί κανόνες

Άρθρο 10

Προκαταβολές για άμεσες ενισχύσεις

Τα κράτη μέλη δύνανται να καταβάλλουν προκαταβολές για άμεσες ενισχύσεις χωρίς να επιβάλλουν στους δικαιούχους το ποσοστό αναπροσαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, στο πλαίσιο αιτήσεων ενίσχυσης για ένα δεδομένο έτος. Στο υπόλοιπο της πληρωμής που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους από 1ης Δεκεμβρίου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπροσαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας που ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή για το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Αιτήσεις ενίσχυσης και αιτήσεις πληρωμής

Τμήμα 1

Κοινές διατάξεις

Άρθρο 11

Απλούστευση των διαδικασιών

1.   Εκτός εάν άλλως προβλέπεται από τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 ή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν ή να απαιτήσουν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά οι πάσης φύσεως ανακοινώσεις που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού από τον δικαιούχο προς τις αρχές και αντιστρόφως, υπό την προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή δεν εισάγεται καμία διάκριση μεταξύ των δικαιούχων και ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ιδίως ότι:

α)

η ταυτότητα του δικαιούχου προσδιορίζεται σαφώς·

β)

ο δικαιούχος πληροί όλες τις απαιτήσεις του σχετικού καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων ή του σχετικού μέτρου αγροτικής ανάπτυξης·

γ)

τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι αξιόπιστα με γνώμονα την ορθή διαχείριση του σχετικού καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων ή του σχετικού μέτρου αγροτικής ανάπτυξης· όταν χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που περιέχονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο σημείο 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, η εν λόγω βάση δεδομένων πρέπει να προσφέρει το επίπεδο βεβαιότητας και υλοποίησης που είναι αναγκαίο για την ορθή διαχείριση του σχετικού καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων ή του σχετικού μέτρου αγροτικής ανάπτυξης·

δ)

όταν τα συνοδευτικά έγγραφα δεν μπορούν να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά, πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες αρχές, εντός των ίδιων προθεσμιών που προβλέπονται για τη διαβίβαση με μη ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής, τα κράτη μέλη μπορούν, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, να θεσπίσουν απλουστευμένες διαδικασίες στις περιπτώσεις που τα δεδομένα είναι ήδη στη διάθεση των αρχών, ιδίως όταν η κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί από την τελευταία υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή αίτησης πληρωμής στο πλαίσιο του σχετικού καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων ή του σχετικού μέτρου αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Για τους σκοπούς της διεκπεραίωσης των αιτήσεων ενίσχυσης και των αιτήσεων πληρωμής, τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που προέρχονται από πηγές δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι εθνικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εν λόγω πηγές δεδομένων να προσφέρουν το επίπεδο βεβαιότητας που απαιτείται για την ορθή διαχείριση των δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η ακεραιότητα και η ασφάλεια των συγκεκριμένων δεδομένων.

3.   Εφόσον είναι δυνατόν, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί απευθείας από την πηγή πληροφόρησης τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση ενίσχυσης ή με την αίτηση πληρωμής.

Άρθρο 12

Γενικές διατάξεις σχετικά με την ενιαία αίτηση και την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

1.   Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν, δυνάμει του άρθρου 72 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος άμεσων ενισχύσεων και οι αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να καλύπτονται από την ενιαία αίτηση, τα άρθρα 20, 21 και 22 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όσον αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί για τις αιτήσεις ενίσχυσης ή/και τις αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο των εν λόγω καθεστώτων ή μέτρων.

2.   Οι δικαιούχοι που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης ή/και στήριξης στο πλαίσιο οιουδήποτε καθεστώτος άμεσων στρεμματικών ενισχύσεων ή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία ενιαία αίτηση ανά έτος.

3.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν κατάλληλες διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.

Άρθρο 13

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις καταληκτικές ημερομηνίες μέχρι τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται η ενιαία αίτηση, οι αιτήσεις ενίσχυσης ή οι αιτήσεις πληρωμής. Οι καταληκτικές ημερομηνίες δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερες της 15ης Μαΐου κάθε έτους. Ωστόσο, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Φινλανδία και η Σουηδία μπορούν να καθορίσουν μεταγενέστερη ημερομηνία, όχι όμως πέραν της 15ης Ιουνίου.

Κατά τον καθορισμό των καταληκτικών ημερομηνιών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη το διάστημα που απαιτείται ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα σημαντικά στοιχεία για την ορθή διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση της ενίσχυσης ή/και της στήριξης και εξασφαλίζουν ότι μπορούν να προγραμματιστούν αποτελεσματικοί έλεγχοι.

2.   Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 78 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, οι καταληκτικές ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετατεθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε ορισμένες περιοχές με ασυνήθεις κλιματικές συνθήκες.

Άρθρο 14

Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής

1.   Η ενιαία αίτηση ή η αίτηση πληρωμής περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

α)

τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου·

β)

τις λεπτομέρειες των σχετικών καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

γ)

τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης·

δ)

τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους εκπεφρασμένη σε εκτάρια με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, τη θέση τους και, εφόσον απαιτείται, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των αγροτεμαχίων·

ε)

κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

στ)

κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο·

ζ)

δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

η)

κατά περίπτωση, μνεία εκ μέρους του δικαιούχου ότι καλύπτεται από τον κατάλογο μη γεωργικών επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2.   Για τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), στα προεκτυπωμένα έντυπα που διανέμονται στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 αναγράφονται τα δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014.

3.   Για το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης.

Άρθρο 15

Περιεχόμενο της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής

1.   Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής, μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Υπό τους ίδιους όρους μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις σχετικά με τη χρήση ή το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης για μεμονωμένα αγροτεμάχια ή σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν ήδη δηλωθεί στην ενιαία αίτηση.

Εάν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο έχουν επίπτωση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή σε συμβάσεις που πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν, τα εν λόγω έγγραφα ή συμβάσεις μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως.

2.   Οι τροποποιήσεις που επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή εγγράφως έως την 31η Μαΐου του σχετικού ημερολογιακού έτους, στην περίπτωση δε της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, έως την 15η Ιουνίου του σχετικού έτους.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν προγενέστερη καταληκτική ημερομηνία για την κοινοποίηση των τροποποιήσεων. Η ημερομηνία αυτή, ωστόσο, πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

3.   Εάν η αρμόδια αρχή έχει ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής ή εάν έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν ο επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 για τα αγροτεμάχια που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 16

Διόρθωση των προεκτυπωμένων εντύπων

Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, της αίτησης ενίσχυσης ή/και της αίτησης πληρωμής, ο δικαιούχος διορθώνει το προεκτυπωμένο έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εάν έχουν επέλθει μεταβολές, και ιδίως μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ή εάν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προεκτυπωμένο έντυπο είναι ανακριβείς.

Τμήμα 2

Αιτήσεις ενίσχυσης για τα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων και αιτήσεις πληρωμής για τα μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης

Άρθρο 17

Ειδικές απαιτήσεις σχετικές με τις αιτήσεις ενίσχυσης για τα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων και τις αιτήσεις πληρωμής για τα μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης

1.   Για την αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης ή/και των μη γεωργικών εκτάσεων κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε), η αρμόδια αρχή παρέχει στον δικαιούχο το προεκτυπωμένο έντυπο και τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, μέσω διεπαφής ΣΓΠ, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα επεξεργασίας των χωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων των δηλούμενων εκτάσεων (στο εξής «έντυπο αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία»).

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται ως εξής:

α)

από το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 και εξής, σε αριθμό δικαιούχων που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο αριθμό δικαιούχων για την κάλυψη τουλάχιστον του 25 % της συνολικής έκτασης που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης·

β)

από το έτος υποβολής αιτήσεων 2017 και εξής, σε αριθμό δικαιούχων που αντιστοιχεί στον απαιτούμενο αριθμό δικαιούχων για την κάλυψη τουλάχιστον του 75 % της συνολικής έκτασης που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή για το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης·

γ)

από το έτος υποβολής αιτήσεων 2018 και εξής, σε όλους τους δικαιούχους.

3.   Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να υποβάλει την αίτηση ενίσχυσης ή/και την αίτηση πληρωμής με τη χρήση του εντύπου αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία, η αρμόδια αρχή παρέχει στον δικαιούχο είτε:

α)

την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια ή

β)

τα προεκτυπωμένα έντυπα και τα αντίστοιχα σχεδιαγράμματα σε έντυπη μορφή. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή μεταφέρει τα στοιχεία που λαμβάνει από τον δικαιούχο στο έντυπο αίτησης ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία.

4.   Στα προεκτυπωμένα έντυπα που διανέμονται στους δικαιούχους αναγράφεται η μέγιστη επιλέξιμη έκταση ανά αγροτεμάχιο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, καθώς και η έκταση που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος ανά αγροτεμάχιο για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης ή/και του μέτρου αγροτικής ανάπτυξης που σχετίζεται με την έκταση.

Στα σχεδιαγράμματα που παρέχονται στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εμφαίνονται τα όρια και τα στοιχεία ενιαίας αναγνώρισης των αγροτεμαχίων αναφοράς όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, καθώς και τα όρια των αγροτεμαχίων που καθορίστηκαν το προηγούμενο έτος, ούτως ώστε οι δικαιούχοι να είναι σε θέση να αναφέρουν ορθώς το μέγεθος και τη θέση κάθε αγροτεμαχίου. Από το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 και εξής, πρέπει να αναγράφονται επίσης το είδος, το μέγεθος και η θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης που καθορίστηκαν το προηγούμενο έτος.

5.   Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν με σαφή τρόπο την έκταση κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται.

Για τον σκοπό αυτό, οι δικαιούχοι μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ήδη στο προεκτυπωμένο έντυπο. Ωστόσο, εάν τα στοιχεία σχετικά με την έκταση, τη θέση ή τα όρια του αγροτεμαχίου ή, κατά περίπτωση, το μέγεθος και τη θέση της περιοχής οικολογικής εστίασης, είναι εσφαλμένα ή ανακριβή, ο δικαιούχος οφείλει να επιφέρει διορθώσεις ή τροποποιήσεις στο προεκτυπωμένο έντυπο.

Η αρμόδια αρχή εξετάζει, βάσει των διορθώσεων ή των προσθηκών που πραγματοποιούν οι δικαιούχοι στο προεκτυπωμένο έντυπο, εάν απαιτείται επικαιροποίηση των αντίστοιχων αγροτεμαχίων αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014.

6.   Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εφαρμόζει ισοδύναμες πρακτικές κατά την έννοια του άρθρου 43 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, μέσω δεσμεύσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (14) ή το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, η σχετική δέσμευση αναγράφεται στην αίτηση ενίσχυσης με παραπομπή στην αντίστοιχη αίτηση πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος εφαρμόζει ισοδύναμες πρακτικές μέσω εθνικών ή περιφερειακών συστημάτων περιβαλλοντικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στο προεκτυπωμένο έντυπο και στη δήλωση του δικαιούχου.

Για τους σκοπούς της περιφερειακής ή συλλογικής εφαρμογής κατά την έννοια του άρθρου 46 παράγραφος 5 και του άρθρου 46 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και για το τμήμα των υποχρεώσεων σχετικά με τις περιοχές οικολογικής εστίασης που οι δικαιούχοι οφείλουν να εκπληρώνουν μεμονωμένα, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στην εν λόγω περιφερειακή ή συλλογική εφαρμογή υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν με σαφή τρόπο, για κάθε αγροτεμάχιο, το είδος, το μέγεθος και τη θέση της περιοχής οικολογικής εστίασης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής που υποβάλλουν, οι δικαιούχοι παραθέτουν παραπομπή στη δήλωση περιφερειακής ή συλλογικής εφαρμογής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.

7.   Για τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κάνναβης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενιαία αίτηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση των αγροτεμαχίων που είναι σπαρμένα με κάνναβη, καθώς και μνεία των ποικιλιών σπόρου που χρησιμοποιήθηκαν·

β)

στοιχεία σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων (kg ανά εκτάριο)·

γ)

τις επίσημες ετικέτες που είχαν επικολληθεί στις συσκευασίες των σπόρων σύμφωνα με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου (15), και ιδίως με το άρθρο 12 αυτής, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο από το κράτος μέλος.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο στοιχείο γ), στις περιπτώσεις που η σπορά πραγματοποιείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της ενιαίας αίτησης, οι ετικέτες υποβάλλονται μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Στις περιπτώσεις που οι ετικέτες πρέπει να υποβληθούν και σε άλλες εθνικές αρχές, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την επιστροφή αυτών των ετικετών στον δικαιούχο μετά την υποβολή τους σύμφωνα με το εν λόγω στοιχείο. Οι επιστρεφόμενες ετικέτες πρέπει να φέρουν ένδειξη της χρησιμοποίησής τους σε αίτηση.

8.   Όσον αφορά την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενιαία αίτηση περιέχει:

α)

το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου·

β)

κατά περίπτωση, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης της οποίας ο δικαιούχος είναι μέλος.

9.   Οι εκτάσεις που δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των καθεστώτων ενίσχυσης που προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή τους σκοπούς των καθεστώτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δηλώνονται σε μία ή περισσότερες στήλες για «λοιπές χρήσεις».

Άρθρο 18

Δήλωση περιφερειακής ή συλλογικής εφαρμογής

Για κάθε περιφερειακή ή συλλογική εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 5 ή 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, υποβάλλεται δήλωση περιφερειακής ή συλλογικής εφαρμογής η οποία είναι συμπληρωματική της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής που υποβάλλει κάθε συμμετέχων δικαιούχος.

Η δήλωση περιέχει όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αφορούν την περιφερειακή ή συλλογική εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 5 ή 6 του εν λόγω κανονισμού, και ειδικότερα:

α)

τα στοιχεία ενιαίου προσδιορισμού της ταυτότητας κάθε συμμετέχοντος δικαιούχου·

β)

το ελάχιστο ποσοστό που πρέπει να καλύπτει κάθε συμμετέχων δικαιούχος μεμονωμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού·

γ)

τη συνολική έκταση των συνεχόμενων δομών παρακείμενων περιοχών οικολογικής εστίασης που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού ή της κοινής περιοχής οικολογικής εστίασης που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού, για τις οποίες οι σχετικές υποχρεώσεις εκπληρώνονται συλλογικά·

δ)

τα προεκτυπωμένα σχεδιαγράμματα στα οποία εμφαίνονται τα όρια και τα στοιχεία ενιαίας αναγνώρισης των αγροτεμαχίων αναφοράς που θα χρησιμοποιηθούν για τον σαφή προσδιορισμό των συνεχόμενων δομών παρακείμενων περιοχών οικολογικής εστίασης ή της κοινής περιοχής οικολογικής εστίασης, καθώς και για τη δήλωση των ορίων τους.

Σε περίπτωση περιφερειακής εφαρμογής, εάν το λεπτομερές σχέδιο που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 6 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, η δήλωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να αντικατασταθεί με παραπομπή στο εν λόγω σχέδιο.

Σε περίπτωση συλλογικής εφαρμογής, η δήλωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται από τη γραπτή συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 47 παράγραφος 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014.

Άρθρο 19

Αιτήσεις συμμετοχής στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών και αιτήσεις απόσυρσης από αυτό

1.   Οι αιτήσεις συμμετοχής στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, που υποβάλλονται το 2015 περιέχουν παραπομπή στην ενιαία αίτηση που υποβάλλει ο ίδιος δικαιούχος για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 και, κατά περίπτωση, δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους ειδικούς όρους που σχετίζονται με το καθεστώς μικροκαλλιεργητών και οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 64 του εν λόγω κανονισμού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την ενιαία αίτηση ή ως μέρος αυτής.

2.   Από το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 και εξής, τα κράτη μέλη προβλέπουν την εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

3.   Τα προεκτυπωμένα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων της παραγράφου 2 καταρτίζονται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στην ενιαία αίτηση, η οποία υποβάλλεται για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015, και περιέχουν, ειδικότερα, τα εξής:

α)

όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και, κατά περίπτωση, όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να διακριβωθεί ότι ο δικαιούχος εξακολουθεί να τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 9 του εν λόγω κανονισμού·

β)

δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους ειδικούς όρους που σχετίζονται με το καθεστώς μικροκαλλιεργητών και οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν τη μέθοδο χορήγησης της ενίσχυσης που ορίζεται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, χωρίς εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, τα προεκτυπωμένα έντυπα διανέμονται σύμφωνα με το τμήμα 1 του παρόντος κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4.   Οι δικαιούχοι που αποφασίζουν να αποσυρθούν από το καθεστώς μικροκαλλιεργητών μετά το 2015, σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή το άρθρο 62 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή την απόσυρσή τους από το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

Τμήμα 3

Λοιπές αιτήσεις

Άρθρο 20

Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης

Δικαιούχος που δεν ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, αλλά ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 ή στο πλαίσιο καθεστώτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δηλώνει, εάν έχει στη διάθεσή του γεωργικές εκτάσεις, τις εν λόγω εκτάσεις στο έντυπο της αίτησης ενίσχυσης που υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού.

Δικαιούχος που υπέχει μόνο υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δηλώνει στο έντυπο της αίτησης ενίσχυσης τις εκτάσεις που έχει στη διάθεσή του για κάθε ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ισχύουν οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους δικαιούχους από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, στις περιπτώσεις που οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο άλλων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εγγυώνται συμβατότητα με το ολοκληρωμένο σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

Άρθρο 21

Απαιτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα και τις αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα

1.   Κάθε αίτηση ενίσχυσης για ζώα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο σημείο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014, ή αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης που αφορούν ζώα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο σημείο 14 του ίδιου κανονισμού, περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:

α)

τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου·

β)

παραπομπή στην ενιαία αίτηση, εάν αυτή έχει ήδη υποβληθεί·

γ)

τον αριθμό των ζώων κάθε είδους για τα οποία υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης για ζώα ή αίτηση πληρωμής και, για τα βοοειδή, τον κωδικό αναγνώρισης των ζώων·

δ)

κατά περίπτωση, τη δέσμευση του δικαιούχου να διατηρήσει τα ζώα που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στην εκμετάλλευσή του κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου που καθορίζεται από το κράτος μέλος, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο ή τους τόπους κατοχής των ζώων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής περιόδου·

ε)

κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή μέτρο·

στ)

δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους χορήγησης της συγκεκριμένης ενίσχυσης ή/και στήριξης.

2.   Κάθε κάτοχος ζώων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από την αρμόδια αρχή δίχως περιορισμό, σε εύλογα διαστήματα και χωρίς υπερβολική καθυστέρηση, πληροφορίες για τα δεδομένα που αφορούν τον ίδιο και τα ζώα του και περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα. Κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ή της αίτησης πληρωμής για ζώα, ο δικαιούχος δηλώνει ότι τα δεδομένα αυτά είναι ορθά και πλήρη ή διορθώνει τα εσφαλμένα ή συμπληρώνει τα ελλείποντα δεδομένα.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν χρειάζεται να αναφέρονται στην αίτηση ενίσχυσης ή στην αίτηση πληρωμής για ζώα, στην περίπτωση που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην αρμόδια αρχή.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες, βάσει των οποίων τα δεδομένα που περιέχονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αίτηση ενίσχυσης ή για την αίτηση πληρωμής για ζώα, υπό τον όρο ότι η ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα προσφέρει το επίπεδο βεβαιότητας και υλοποίησης που είναι αναγκαίο για την ορθή διαχείριση των σχετικών καθεστώτων ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης στο επίπεδο μεμονωμένων ζώων.

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να συνίστανται σε ένα σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης ή/και στήριξης για όλα τα ζώα, τα οποία, κατά την ημερομηνία ή κατά τη διάρκεια περιόδου που καθορίζει το κράτος μέλος, πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης ή/και στήριξης βάσει των δεδομένων που περιέχονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα.

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι:

α)

σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ή/και μέτρο στήριξης, η ημερομηνία ή η περίοδος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο είναι σαφώς προσδιορισμένη και γνωστή στον δικαιούχο·

β)

ο δικαιούχος γνωρίζει ότι τα δυνητικά επιλέξιμα ζώα για τα οποία διαπιστώνεται εσφαλμένη ταυτοποίηση ή καταγραφή στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής ζώων θεωρούνται ζώα για τα οποία έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κατά το άρθρο 31 του κατ’