ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
2 Ιουλίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 729/2014 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2014, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (Αναδιατύπωση)

1

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 730/2014 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2014, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

8

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2014/85/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης ( 1 )

10

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

2.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 729/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουνίου 2014

για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία

(Αναδιατύπωση)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (1), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς (2). Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας, η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν κέρματα σε ευρώ, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ, μπορεί να θεσπίζει μέτρα για την εναρμόνιση της ονομαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερμάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την ομαλή κυκλοφορία τους μέσα στην Ένωση.

(3)

Τραπεζογραμμάτια σε ευρώ κυκλοφορούν με ονομαστική αξία από 5 έως 500 ευρώ. Η ονομαστική αξία των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων είναι ανάγκη να διευκολύνει τις πληρωμές τοις μετρητοίς ποσών σε ευρώ και σε λεπτά.

(4)

Το ενιαίο σύστημα μεταλλικών νομισμάτων της Ένωσης θα πρέπει να ενθαρρύνει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να περιλαμβάνει τεχνολογικές καινοτομίες που εξασφαλίζουν ότι είναι ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα.

(5)

Η δημόσια αποδοχή του συστήματος είναι ένας από τους κυριότερους στόχους του συστήματος μεταλλικών νομισμάτων της Ένωσης. Η δημόσια εμπιστοσύνη στο σύστημα εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά των κερμάτων σε ευρώ, τα οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλικά προς το χρήστη.

(6)

Ζητήθηκε η γνώμη των ενώσεων καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τυφλών, καθώς και των εκπροσώπων του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες σημαντικών κατηγοριών χρηστών των κερμάτων. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση προς το ευρώ και να διευκολυνθεί η αποδοχή του νέου συστήματος μεταλλικών νομισμάτων από τους χρήστες, ήταν ανάγκη να εξασφαλισθεί η εύκολη διάκριση μεταξύ των κερμάτων χάρη στα οπτικά χαρακτηριστικά τους και σε χαρακτηριστικά που θα συμβάλλουν στη διά της αφής τους αναγνώριση.

(7)

Τα κέρματα ευρώ διακρίνονται καλύτερα και θα διευκολυνθεί η εξοικείωση με αυτά, εξαιτίας της συνάρτησης μεταξύ της διαμέτρου και της ονομαστικής αξίας των κερμάτων.

(8)

Απαιτούνται ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας για να περιοριστεί η δυνατότητα παραχάραξης των κερμάτων του 1 και των 2 ευρώ λόγω της υψηλής τους αξίας. Τα νομίσματα που αποτελούνται από τρία στρώματα και ο συνδυασμός δύο διαφορετικών χρωμάτων σε ένα κέρμα θεωρούνται τα πλέον αποτελεσματικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που είναι διαθέσιμα.

(9)

Η οδηγία 94/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) περιορίζει τη χρησιμοποίηση του νικελίου σε ορισμένα προϊόντα εξαιτίας των αλλεργιών που μπορεί να προκαλέσει το νικέλιο κάτω από ορισμένες συνθήκες. Τα κέρματα δεν καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να μειωθεί η περιεκτικότητα νικελίου των κερμάτων για λόγους δημόσιας υγείας.

(10)

Η ύπαρξη μιας κοινής ευρωπαϊκής και μιας εθνικής όψης στα νομίσματα αποτελεί πρόσφορη έκφραση της ιδέας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης μεταξύ των κρατών μελών. Οι κοινές ευρωπαϊκές όψεις των κερμάτων ευρώ φέρουν το όνομα του ενιαίου νομίσματος, καθώς και την ονομαστική αξία του κέρματος. Η εθνική όψη δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνει ούτε το όνομα του ενιαίου νομίσματος ούτε την ονομαστική αξία του κέρματος.

(11)

Θα πρέπει να μνημονεύεται ευκρινώς το όνομα του κράτους μέλους έκδοσης στην εθνική όψη του κέρματος, ώστε οι ενδιαφερόμενοι χρήστες των κερμάτων να μπορούν να αναγνωρίζουν εύκολα το κράτος μέλος έκδοσης.

(12)

Οι παραστάσεις της στεφάνης των κερμάτων ευρώ θα πρέπει να θεωρούνται μέρος της εθνικής όψης και συνεπώς θα πρέπει να μην επαναλαμβάνουν ενδείξεις ονομαστικής αξίας, με εξαίρεση το κέρμα των δύο ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται μόνο το ψηφίο «2» ή ό όρος «ευρώ» στο οικείο αλφάβητο ή αμφότερα.

(13)

Τα σχέδια που θα φέρει η εθνική όψη των κερμάτων ευρώ αποφασίζονται από κάθε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ, θα πρέπει δε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα κέρματα ευρώ κυκλοφορούν σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και όχι μόνο στο κράτος μέλος έκδοσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κέρματα αναγνωρίζονται αμέσως ως ευρώ και από την εθνική τους όψη, το σχέδιο θα πρέπει να περιβάλλεται κυκλοτερώς από τα 12 άστρα της σημαίας της Ένωσης.

(14)

Προκειμένου να διευκολύνεται η αναγνώριση των κερμάτων που κυκλοφορούν και να διασφαλίζεται η εύλογη συνέχεια της κοπής, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μεταβάλλουν τα σχέδια της εθνικής όψης των συνήθων κερμάτων για κυκλοφορία ανά δεκαπενταετία και μόνο, εκτός εάν αλλάξει ο αρχηγός κράτους που απεικονίζεται σε ένα κέρμα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει με την επιφύλαξη των αλλαγών που είναι απαραίτητες για την πρόληψη της παραχάραξης και κιβδηλείας του νομίσματος. Οι αλλαγές στο σχέδιο των κοινών ευρωπαϊκών όψεων των κερμάτων για κυκλοφορία θα πρέπει να αποφασίζονται από το Συμβούλιο και το δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

(15)

Θα πρέπει να επιτρέπεται μεμονωμένα στα κράτη μέλη να εκδίδουν αναμνηστικά κέρματα για τον εορτασμό σημαντικών εθνικών ή ευρωπαϊκών θεμάτων, ενώ τα αναμνηστικά κέρματα που εκδίδονται συλλογικά από όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να αφορούν κατ' αποκλειστικότητα θέματα ύψιστης ευρωπαϊκής σημασίας. Το κέρμα των 2 ευρώ είναι η καταλληλότερη ονομαστική αξία για τον σκοπό αυτό, κυρίως λόγω της μεγάλης του διαμέτρου και των τεχνικών του χαρακτηριστικών που προσφέρουν τη δέουσα προστασία από παραχάραξη και κιβδηλεία.

(16)

Έχοντας κατά νου ότι τα κέρματα ευρώ κυκλοφορούν σε όλη τη ζώνη του ευρώ και προκειμένου να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση ακατάλληλων σχεδίων, τα κράτη μέλη έκδοσης θα πρέπει να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα προσχέδια εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει ότι τα σχέδια συνάδουν με τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού. Η υποβολή των προσχεδίων στην Επιτροπή θα πρέπει να γίνεται αρκετά πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης, ούτως ώστε να παρέχεται αρκετός χρόνος στα κράτη μέλη έκδοσης για τη μεταβολή του σχεδίου σε περίπτωση που αποβεί αναγκαίο.

(17)

Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την έγκριση των σχεδίων των εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ, ούτως ώστε να αποφεύγεται η επιλογή σχεδίων που ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσαν να θεωρήσουν ακατάλληλα. Επειδή η αρμοδιότητα για ένα τόσο νευραλγικό ζήτημα όπως ο σχεδιασμός των εθνικών όψεων του ευρώ εναπόκειται στο κράτος μέλος έκδοσης, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στο Συμβούλιο. Οποιεσδήποτε εκτελεστικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτή τη βάση από το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν στενή συνάφεια με τις πράξεις που εκδίδει το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 128 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Για την έκδοση επομένως των εν λόγω αποφάσεων από το Συμβούλιο θα πρέπει να εφαρμόζεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 139 παράγραφος 4 της Συνθήκης, αναστολή του δικαιώματος ψήφου των μελών του Συμβουλίου που εκπροσωπούν κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ. Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο να μπορούν τα κράτη μέλη να μεταβάλλουν εγκαίρως τα σχέδια όταν απαιτείται,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η σειρά κερμάτων σε ευρώ περιλαμβάνει οκτώ ονομαστικές αξίες από 1 λεπτό έως 2 ευρώ που ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «κέρματα για κυκλοφορία» νοούνται τα κέρματα ευρώ που προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία, η ονομαστική αξία και οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων μνημονεύονται στο άρθρο 1,

2)

ως «συνήθη κέρματα» νοούνται τα κέρματα που προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία, εξαιρουμένων των αναμνηστικών κερμάτων,

3)

ως «αναμνηστικά κέρματα» νοούνται τα κέρματα για κυκλοφορία με σκοπό τον εορτασμό συγκεκριμένων θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 3

Τα κέρματα για κυκλοφορία φέρουν μια κοινή ευρωπαϊκή όψη και μια διακριτή εθνική όψη.

Άρθρο 4

1.   Η εθνική όψη των κερμάτων για κυκλοφορία δεν επαναλαμβάνει ούτε την ονομαστική αξία του κέρματος ούτε μέρος αυτής. Δεν επαναλαμβάνει την ονομασία του ενιαίου νομίσματος ή των υποδιαιρέσεών του, εκτός εάν τούτο οφείλεται στη χρήση διαφορετικού αλφαβήτου.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η παράσταση της στεφάνης του κέρματος των 2 ευρώ δύναται να φέρει ένδειξη της ονομαστικής αξίας, με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται μόνο το ψηφίο «2» ή ο όρος «ευρώ» στο οικείο αλφάβητο ή αμφότερα.

Άρθρο 5

Η εθνική όψη των κερμάτων για κυκλοφορία, όλων των ονομαστικών αξιών, φέρει ένδειξη του ονόματος του κράτους μέλους έκδοσης ή συντομογραφία αυτού.

Άρθρο 6

1.   Η εθνική όψη των κερμάτων για κυκλοφορία φέρει κύκλο με τα 12 ευρωπαϊκά άστρα τα οποία περιβάλλουν κυκλοτερώς το εθνικό σχέδιο, συμπεριλαμβάνοντας το έτος κοπής και την ένδειξη του ονόματος του κράτους μέλους έκδοσης. Αυτό δεν εμποδίζει την επέκταση ορισμένων στοιχείων του σχεδίου εντός του κύκλου των άστρων, αρκεί τα άστρα να είναι όλα ευκρινώς και πλήρως ορατά. Τα 12 άστρα απεικονίζονται όπως στη σημαία της Ένωσης.

2.   Τα σχέδια για την εθνική όψη των κερμάτων για κυκλοφορία επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρματα ευρώ κυκλοφορούν σε όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Άρθρο 7

1.   Μεταβολές στα σχέδια που αποτυπώνονται στις εθνικές όψεις των συνήθων κερμάτων δύνανται να γίνονται μόνο μία φορά στα δεκαπέντε χρόνια, με την επιφύλαξη των αλλαγών που είναι απαραίτητες για την πρόληψη της παραχάραξης και κιβδηλείας του νομίσματος.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, δύνανται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στα σχέδια των εθνικών όψεων των συνήθων κερμάτων όπου ο απεικονιζόμενος στο κέρμα αρχηγός του κράτους αλλάζει. Ωστόσο, η προσωρινή χηρεία ή η προσωρινή κατοχή του αξιώματος του αρχηγού κράτους δεν δίνουν πρόσθετα δικαιώματα τέτοιας αλλαγής.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη έκδοσης επικαιροποιούν τις εθνικές όψεις των συνήθων κερμάτων, προκειμένου να συμμορφωθούν πλήρως με τον παρόντα κανονισμό έως τις 20 Ιουνίου 2062.

Άρθρο 9

1.   Τα αναμνηστικά κέρματα φέρουν διαφορετικό εθνικό σχέδιο από εκείνο των συνήθων κερμάτων και αφορούν τον εορτασμό σημαντικών και μόνο εθνικών ή ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα αναμνηστικά κέρματα που εκδίδονται συλλογικά από όλα τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ αφορούν αποκλειστικά τον εορτασμό θεμάτων ύψιστης ευρωπαϊκής σημασίας, το δε σχέδιό τους συνάδει με τις τυχόν συνταγματικές απαιτήσεις των εν λόγω κρατών μελών.

2.   Η παράσταση της στεφάνης των αναμνηστικών κερμάτων είναι όμοια με την παράσταση των συνήθων κερμάτων.

3.   Τα αναμνηστικά κέρματα δύνανται να έχουν μόνο την ονομαστική αξία των 2 ευρώ.

Άρθρο 10

1.   Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για τα προσχέδια νέων εθνικών όψεων των κερμάτων για κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένων των παραστάσεων της στεφάνης, όσο δε αφορά τα αναμνηστικά κέρματα για τον εκτιμώμενο όγκο της έκδοσης, πριν από την τυπική έγκριση των σχεδίων αυτών.

2.   Η αρμοδιότητα της έγκρισης των σχεδίων των νέων ή των τροποποιημένων εθνικών όψεων των κερμάτων για κυκλοφορία ανατίθεται στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία βάσει της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 3 έως 7.

Κατά τη λήψη των αποφάσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα δικαιώματα ψήφου των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ αναστέλλονται.

3.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα προσχέδια κερμάτων για κυκλοφορία υποβάλλονται από το κράτος μέλος έκδοσης στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ, καταρχήν τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης.

4.   Εντός επτά ημερών από την υποβολή που αναφέρεται στην παράγραφο 3, κάθε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ δύναται, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να προβάλει αντίρρηση για το προσχέδιο που προτείνει το κράτος μέλος έκδοσης σε περίπτωση που το σχέδιο αυτό ενδέχεται να γίνει πρόξενος αρνητικών αντιδράσεων από τους πολίτες του.

5.   Σε περίπτωση που κρίνει ότι το προσχέδιο δεν τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει αρνητική αξιολόγηση προς το Συμβούλιο εντός επτά ημερών από την υποβολή που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

6.   Εάν, εντός των χρονικών προθεσμιών που μνημονεύονται αντιστοίχως στις παραγράφους 4 και 5, δεν υποβληθεί αιτιολογημένη γνωμοδότηση ή αρνητική αξιολόγηση προς το Συμβούλιο, η απόφαση για την έγκριση του σχεδίου θεωρείται ότι ελήφθη από το Συμβούλιο μια ημέρα μετά τη λήξη της χρονικής προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.   Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το Συμβούλιο αποφασίζει άνευ χρονοτριβής για την έγκριση του προσχεδίου, εκτός εάν, εντός επτά ημερών από την υποβολή αιτιολογημένης γνωμοδότησης ή αρνητικής αξιολόγησης, το κράτος μέλος έκδοσης αποσύρει την υποβολή του και ενημερώσει το Συμβούλιο για την πρόθεσή του να υποβάλει νέο προσχέδιο.

8.   Όλες οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα νέα εθνικά σχέδια των κερμάτων για κυκλοφορία δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 11

Τα άρθρα 4, 5 και 6 και το άρθρο 9 παράγραφος 2:

α)

δεν εφαρμόζονται στα κέρματα για κυκλοφορία που έχουν εκδοθεί ή παραχθεί πριν από τις 19 Ιουνίου 2012·

β)

δεν εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που λήγει στις 20 Ιουνίου 2062, στα σχέδια που ήδη χρησιμοποιούνται νομίμως στα προς κυκλοφορία κέρματα στις 19 Ιουνίου 2012.

Τα κέρματα για κυκλοφορία που έχουν εκδοθεί ή παραχθεί κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου δύνανται να παραμείνουν νόμιμο χρήμα δίχως χρονικούς περιορισμούς.

Άρθρο 12

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/98 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ


(1)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 6.

(2)  Βλέπε παράρτημα II.

(3)  Οδηγία 94/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τη δωδέκατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ΕΕ L 188 της 22.7.1994, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τεχνικές προδιαγραφές που μνημονεύονται στο άρθρο 1

Ονομαστική αξία (ευρώ)

Διάμετρος σε χιλιοστά

Πάχος σε χιλιοστά

Βάρος σε γραμμάρια

Σχήμα

Χρώμα

Σύνθεση

Στεφάνη

2

25,75

2,20

8,5

Κυκλικό

Εξωτερικός δακτύλιος: λευκό

Χαλκός-Νικέλιο

(Cu75Ni25)

Με παραστάσεις Λεπτή οδόντωση

Εσωτερικός δακτύλιος: κίτρινο

Τρία στρώματα:

Νικέλιο-Ορείχαλκος/Νικέλιο/Νικέλιο-Ορείχαλκος

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Κυκλικό

Εξωτερικός δακτύλιος: κίτρινο

Νικέλιο-Ορείχαλκος

(CuZn20Ni5)

Διακεκομμένη οδόντωση

Εσωτερικός δακτύλιος: λευκό

Τρία στρώματα:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Κυκλικό

Κίτρινο

Nordic Gold

Cu89Al5Zn5Sn1

Ακμή με κτενοειδείς εγκοπές

0,20

22,25

2,14

5,7

Σχήμα «ισπανικού άνθους»

Κίτρινο

Nordic Gold

Cu89Al5Zn5Sn1

Απλή

0,10

19,75

1,93

4,1

Κυκλικό

Κίτρινο

Nordic Gold

Cu89Al5Zn5Sn1

Ακμή με κτενοειδείς εγκοπές

0,05

21,25

1,67

3,9

Κυκλικό

Χαλκόχρωμο

Επιχαλκωμένος χάλυβας

Λεία

0,02

18,75

1,67

3

Κυκλικό

Χαλκόχρωμο

Επιχαλκωμένος χάλυβας

Λεία με περιφερειακή αυλάκωση

0,01

16,25

1,67

2,3

Κυκλικό

Χαλκόχρωμο

Επιχαλκωμένος χάλυβας

Λεία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 6)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/1999 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σ. 2)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 566/2012 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 169 της 29.6.2012, σ. 8)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/98

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 εισαγωγική φράση

Άρθρο 1

Άρθρο 1α

Άρθρο 2

Άρθρο 1β

Άρθρο 3

Άρθρο 1γ

Άρθρο 4

Άρθρο 1δ

Άρθρο 5

Άρθρο 1ε

Άρθρο 6

Άρθρο 1στ

Άρθρο 7

Άρθρο 1ζ

Άρθρο 8

Άρθρο 1η

Άρθρο 9

Άρθρο 1θ

Άρθρο 10

Άρθρο 1ι εισαγωγική φράση στοιχείο α) και άρθρο 1ι στοιχείο β) πρώτη περίοδος

Άρθρο 11 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1ι στοιχείο β) δεύτερη περίοδος

Άρθρο 11 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 12

Άρθρο 2

Άρθρο 13

Άρθρο 1 πίνακας

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III


2.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 730/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουλίου 2014

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ' εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ' αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΟΔΗΓΙΕΣ

2.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/10


ΟΔΗΓΊΑ 2014/85/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουλίου 2014

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ασφάλεια των σηράγγων εντός της Ένωσης, μεταξύ άλλων δυνάμει της οδηγίας 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2). Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η βελτίωση αυτή, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί γνωρίζουν και κατανοούν τις αρχές της ασφαλούς οδήγησης σε σήραγγες και ότι μπορούν να τις εφαρμόσουν στην οδική τους συμπεριφορά. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις για θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις που προβλέπονται στην οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) τροποποιήθηκαν αναλόγως με την οδηγία 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής (4)· θα πρέπει να τροποποιηθούν αντιστοίχως και οι απαιτήσεις της αναδιατυπωμένης οδηγίας 2006/126/ΕΚ.

(2)

Από την έκδοση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ έχει σημειωθεί πρόοδος των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τις παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση τόσο των συναφών κινδύνων για την οδική ασφάλεια όσο και της αποτελεσματικότητας των θεραπειών που αποσκοπούν στην πρόληψη των εν λόγω κινδύνων. Πολλές πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες και έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου συνιστά έναν από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για τροχαία ατυχήματα. Συνεπώς, η εν λόγω πάθηση δεν μπορεί πλέον να αγνοείται στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις άδειες οδήγησης.

(3)

Η οδηγία 2006/126/ΕΚ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί με στόχο την προσαρμογή του παραρτήματος III στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

(4)

Έχουν εντοπιστεί λάθη διατύπωσης στο παράρτημα II της οδηγίας 2006/126/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2012/36/ΕΕ της Επιτροπής (5), τα οποία πρέπει να διορθωθούν.

(5)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (6), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, στις περιπτώσεις όπου αιτιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τις άδειες οδήγησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III της οδηγίας 2006/126/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2015, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Siim KALLAS

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18.

(2)  Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΕΕ L 167 της 30.4.2004, σ. 39).

(3)  Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 237 της 24.8.1991, σ. 1).

(4)  Οδηγία 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 36).

(5)  Οδηγία 2012/36/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 321 της 20.11.2012, σ. 54).

(6)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Το παράρτημα II της οδηγίας 2006/126/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2.1.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.1.3

οδός:

οι πλέον σημαντικές αρχές για την τήρηση ασφαλούς απόστασης μεταξύ των οχημάτων, των αποστάσεων πέδησης και το κράτημα επί της οδού υπό ποικίλες καιρικές και οδικές συνθήκες,

παράγοντες κινδύνου κατά την οδήγηση σχετιζόμενοι με ποικίλες οδικές συνθήκες, ιδίως όπως αυτές αλλάζουν αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του χρόνου εντός της ημέρας ή της νύκτας,

χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και σχετικές απαιτήσεις σύμφωνα με τον νόμο,

ασφαλής οδήγηση μέσα σε οδικές σήραγγες·»·

β)

το σημείο 5.1.3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.1.3.

Ειδικές διατάξεις για τα οχήματα των κατηγοριών C, CE, D και DE

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων δεν σημειώνεται περιορισμός στην άδεια οδήγησης οχήματος των κατηγοριών C, CE, D ή DE κατά το σημείο 5.1.2, εφόσον ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων τουλάχιστον των εξής κατηγοριών: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E, και έχει εκτελέσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο σημείο 8.4 κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς.»·

γ)

το σημείο 6.3.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.3.8.

Ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι· διέλευση ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης· στάσεις τραμ/λεωφορείων· διαβάσεις πεζών· οδήγηση σε απότομη ανωφέρεια/κατωφέρεια· σήραγγες·»·

δ)

το σημείο 7.4.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.4.8

Ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, διέλευση ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης· στάσεις τραμ/λεωφορείων· διαβάσεις πεζών· οδήγηση σε απότομη ανωφέρεια/κατωφέρεια· σήραγγες·»·

ε)

το σημείο 8.3.8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.3.8.

Ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, διέλευση ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης· στάσεις τραμ/λεωφορείων· διαβάσεις πεζών· οδήγηση σε απότομη ανωφέρεια/κατωφέρεια· σήραγγες·».

2.

Στο παράρτημα III της οδηγίας 2006/126/ΕΚ, το τμήμα 11 («ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ») αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

11.1.

Η άδεια οδήγησης δεν πρέπει ούτε να χορηγείται ούτε να ανανεώνεται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από σοβαρή νευρολογική πάθηση, εκτός εάν η αίτηση υποστηρίζεται από έγκυρη ιατρική γνωμάτευση.

Προς τον σκοπό αυτό, οι νευρολογικές διαταραχές που οφείλονται σε παθήσεις ή εγχειρήσεις του κεντρικού ή του περιφερειακού νευρικού συστήματος, και οι οποίες εκφράζονται με αισθητικά ή κινητικά συμπτώματα που διαταράσσουν την ισορροπία και τον συντονισμό, πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις λειτουργικές δυνατότητες και την εξελιξιμότητά τους. Στις περιπτώσεις αυτές, η χορήγηση ή η ανανέωση άδειας οδήγησης μπορεί να εξαρτάται από περιοδικές εξετάσεις, σε περίπτωση κινδύνου επιδείνωσης.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

11.2.

Στις παραγράφους που ακολουθούν, το μέτριο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο αντιστοιχεί σε 15-29 άπνοιες και υπόπνοιες ανά ώρα (δείκτης απνοιών-υποπνοιών) και το σοβαρό σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο αντιστοιχεί σε δείκτη απνοιών-υποπνοιών 30 και άνω, ενώ και οι δύο τύποι του συνδρόμου συνδέονται με υπερβολική ημερήσια υπνηλία.

11.3.

Οι υποψήφιοι ή οι οδηγοί για τους οποίους είναι πιθανή διάγνωση μέτριου ή σοβαρού συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο παραπέμπονται για περαιτέρω έγκυρη ιατρική γνωμάτευση πριν τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης. Μπορεί να συστηθεί στους υποψηφίους ή τους οδηγούς να μην οδηγούν έως ότου επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

11.4.

Η άδεια οδήγησης μπορεί να χορηγείται στους υποψηφίους ή τους οδηγούς που πάσχουν από μέτριο ή σοβαρό σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο εφόσον παρουσιάζουν επαρκή έλεγχο της κατάστασής τους, ακολουθούν την ενδεδειγμένη θεραπεία και παρουσιάζουν, βάσει έγκυρης ιατρικής γνωμάτευσης, βελτίωση τυχόν συμπτωμάτων υπνηλίας.

11.5.

Οι υποψήφιοι ή οι οδηγοί με μέτριο ή σοβαρό σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία υποβάλλονται σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη για τους οδηγούς της ομάδας 1 και το ένα έτος για τους οδηγούς της ομάδας 2, ούτως ώστε να εκτιμάται κατά πόσον ακολουθούν τη θεραπεία, η ανάγκη συνέχισης της θεραπείας και η συνεχής επαγρύπνηση.».