ISSN 1977-0669

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 185

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

57ό έτος
25 Ιουνίου 2014


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

1

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

25.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 185/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 650/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Ιουνίου 2014

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 143 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να δημοσιοποιούν ορισμένες πληροφορίες προκειμένου η εσωτερική τραπεζική αγορά να λειτουργεί με αυξανόμενη αποτελεσματικότητα και οι πολίτες της Ένωσης να διαθέτουν επαρκή επίπεδα διαφάνειας. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να καθίσταται δυνατή η ουσιαστική σύγκριση των προσεγγίσεων που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών μελών.

(2)

Προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η εν λόγω εκτίμηση, οι πληροφορίες όλων των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να δημοσιεύονται σε έναν κοινό μορφότυπο, να ενημερώνονται τακτικά και να καθίστανται προσβάσιμες μέσω μίας και μόνης ηλεκτρονικής τοποθεσίας. Ενώ οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με την εποπτεία του τίτλου VIII της οδηγίας 2013/36/ΕΕ αφορούν το σύνολο του τομέα της εποπτικής ρύθμισης, σε πρώτο στάδιο τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα εστιάζουν στα εποπτικά καθήκοντα που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(3)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στην Επιτροπή.

(4)

Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους και οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και γενικές κατευθυντήριες γραμμές

Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, δημοσιεύουν τις πληροφορίες σχετικά με τα κείμενα των νόμων, των κανονισμών, των διοικητικών κανόνων και των γενικών κατευθυντήριων γραμμών που εκδίδονται στο οικείο κράτος μέλος στον τομέα της προληπτικής ρύθμισης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα που ορίζονται στα τμήματα 1 έως 8 του παραρτήματος I.

Άρθρο 2

Εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες

Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, δημοσιεύουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των διαθέσιμων στο ενωσιακό δίκαιο εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα έντυπα που προβλέπονται στα τμήματα 1 έως 12 του παραρτήματος II.

Άρθρο 3

Γενικά κριτήρια και μεθοδολογίες για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης

Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν για τον εποπτικό έλεγχο και την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 97 της εν λόγω οδηγίας χρησιμοποιώντας το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα III.

Άρθρο 4

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, δημοσιεύουν τις πληροφορίες σχετικά με τα συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα για βασικές πτυχές της εφαρμογής του εποπτικού πλαισίου, χρησιμοποιώντας τα έντυπα που ορίζονται στα τμήματα 1 έως 6 του παραρτήματος IV.

Άρθρο 5

Ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης

Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ σε μία και μόνη ηλεκτρονική τοποθεσία για πρώτη φορά έως την 31η Ιουλίου 2014.

Οι αρμόδιες αρχές επικαιροποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του άρθρου 143 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους με βάση τη θέση στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Οι αρμόδιες αρχές επικαιροποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 143 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας σε τακτά διαστήματα, και το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, εκτός εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή στις δημοσιευόμενες πληροφορίες.

Άρθρο 6

Τελικές διατάξεις

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατάλογος υποδειγμάτων

Μέρος 1

Μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

Μέρος 2

Έγκριση υποδειγμάτων

Μέρος 3

Ανοίγματα ειδικού δανεισμού

Μέρος 4

Μείωση πιστωτικού κινδύνου

Μέρος 5

Συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ισχύουν για ιδρύματα

Μέρος 6

Εξαιρέσεις όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας

Μέρος 7

Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικό ίδρυμα

Μέρος 8

Υποβολή χρηματοοικονομικών και υποχρεωτικών εκθέσεων

ΜΕΡΟΣ 1

Μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

Μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας 2013/36/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο

Διατάξεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

Εθνικό κείμενο

Παραπομπές

Διατίθεται στα EL (Ν/Ο)

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

 

(ηη/μμ/εεεε)

I.

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρα 1 έως 3

 

 

 

II.

Αρμόδιες αρχές

Άρθρα 4 έως 7

 

 

 

III.

Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρα 8 έως 27

 

 

 

1.

Γενικές απαιτήσεις πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρα 8 έως 21

 

 

 

2.

Ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα

Άρθρα 22 έως 27

 

 

 

IV.

Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων

Άρθρα 28 έως 32

 

 

 

V.

Διατάξεις σχετικές με την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Άρθρα 33 έως 46

 

 

 

1.

Γενικές αρχές

Άρθρα 33 έως 34

 

 

 

2.

Δικαίωμα εγκατάστασης πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρα 35 έως 38

 

 

 

3.

Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 39

 

 

 

4.

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους υποδοχής

Άρθρα 40 έως 46

 

 

 

VI.

Σχέσεις με τρίτες χώρες

Άρθρα 47 έως 48

 

 

 

VII.

Προληπτική εποπτεία

Άρθρα 49 έως 142

 

 

 

1.

Αρχές της προληπτικής εποπτείας

Άρθρα 49 έως 72

 

 

 

1.1.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής

Άρθρα 49 έως 52

 

 

 

1.2.

Ανταλλαγή πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο

Άρθρα 53 έως 62

 

 

 

1.3.

Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών

Άρθρο 63

 

 

 

1.4.

Εποπτικές εξουσίες, εξουσίες επιβολής κυρώσεων και δικαίωμα προσφυγής

Άρθρα 64 έως 72

 

 

 

2.

Διαδικασία επανεξέτασης

Άρθρα 73 έως 110

 

 

 

2.1.

Εσωτερική διαδικασία εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας

Άρθρο 73

 

 

 

2.2.

Πλαίσιο, διαδικασίες και μηχανισμοί των ιδρυμάτων

Άρθρα 74 έως 96

 

 

 

2.3.

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης

Άρθρα 97 έως 101

 

 

 

2.4.

Εποπτικά μέτρα και εξουσίες

Άρθρα 102 έως 107

 

 

 

2.5.

Επίπεδο εφαρμογής

Άρθρα 108 έως 110

 

 

 

3.

Εποπτεία σε ενοποιημένη βάση

Άρθρα 111 έως 127

 

 

 

3.1.

Αρχές για την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση

Άρθρα 111 έως 118

 

 

 

3.2.

Χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και μεικτές εταιρείες συμμετοχών

Άρθρα 119 έως 127

 

 

 

4.

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

Άρθρα 128 έως 142

 

 

 

4.1.

Αποθέματα ασφαλείας

Άρθρα 128 έως 134

 

 

 

4.2.

Καθορισμός και υπολογισμός αντικυκλικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Άρθρα 135 έως 140

 

 

 

4.3.

Μέτρα διατήρησης κεφαλαίου

Άρθρα 141 έως 142

 

 

 

VIII.

Δημοσιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές

Άρθρα 143 έως 144

 

 

 

X.

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2002/87/ΕΚ

Άρθρο 150

 

 

 

XI.

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρα 151 έως 165

 

 

 

1.

Μεταβατικές διατάξεις περί εποπτείας ιδρυμάτων που ασκούν τα δικαιώματα ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών

Άρθρα 151 έως 159

 

 

 

2.

Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Άρθρο 160

 

 

 

3.

Τελικές διατάξεις

Άρθρα 161 έως 165

 

 

 


ΜΕΡΟΣ 2

Έγκριση υποδειγμάτων

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Εποπτική προσέγγιση για την έγκριση της χρήσης της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για πιστωτικό κίνδυνο

Ελάχιστη τεκμηρίωση που πρέπει να παρασχεθεί από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για τη χρήση της προσέγγισης ΠΕΔ

[ελεύθερο κείμενο]

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται από την αρμόδια αρχή (εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, εξάρτηση από εξωτερικούς ελεγκτές ή επιτόπιους ελέγχους) και κύρια κριτήρια της αξιολόγησης

[ελεύθερο κείμενο]

Μορφή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή και κοινοποίηση των αποφάσεων στους αιτούντες

[ελεύθερο κείμενο]

Εποπτική προσέγγιση για την έγκριση της χρήσης της εξελιγμένης προσέγγισης μέτρησης (AMA) για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για λειτουργικό κίνδυνο

Ελάχιστη τεκμηρίωση που πρέπει να παρασχεθεί από τα ιδρύματα που υποβάλλουν αίτηση για τη χρήση της προσέγγισης AMA

[ελεύθερο κείμενο]

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης που διενεργείται από την αρμόδια αρχή (εφαρμογή αυτοαξιολόγησης, εξάρτηση από εξωτερικούς ελεγκτές ή επιτόπιους ελέγχους) και κύρια κριτήρια της αξιολόγησης

[ελεύθερο κείμενο]

Μορφή των αποφάσεων που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή και κοινοποίηση των αποφάσεων στους αιτούντες

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΕΡΟΣ 3

Ανοίγματα ειδικού δανεισμού

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Άρθρο 153 παράγραφος 5

Έχει δημοσιεύσει η αρμόδια αρχή οδηγίες για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο τα ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 153 παράγραφος 5 κατά τον καθορισμό των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα ειδικού δανεισμού;

[Ναι/Όχι]

Εάν ναι, παραθέστε την παραπομπή στους εθνικούς κανόνες

[παραπομπή στο εθνικό κείμενο]

Διατίθενται οι εθνικοί κανόνες στην ελληνική γλώσσα;

[Ναι/Όχι]


ΜΕΡΟΣ 4

Μείωση πιστωτικού κινδύνου

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Περιγραφή

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Άρθρο 201 παράγραφος 2

Δημοσίευση του καταλόγου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αποδεκτοί πάροχοι μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας ή των βασικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και τηρούν κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που είναι αποδεκτοί πάροχοι μη χρηματοδοτούμενης πιστωτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 201 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των εν λόγω αποδεκτών παρόχων

Κατάλογος των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό τους

[ελεύθερο κείμενο — μπορεί να παρασχεθεί υπερσύνδεσμος για τον εν λόγω κατάλογο ή για τα βασικά κριτήρια στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής]

Περιγραφή των εφαρμοστέων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας

Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν περιγραφή των εφαρμοστέων απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας από κοινού με τον κατάλογο των αποδεκτών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή τα βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Περιγραφή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζει η αρμόδια αρχή

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Προϋπόθεση για την εφαρμογή προσαρμογής μεταβλητότητας 0 %

Σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν προσαρμογή μεταβλητότητας 0 % υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή διακανονίζεται σε σύστημα διακανονισμού με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για αυτό το είδος συναλλαγής

Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή θεωρεί το σύστημα διακανονισμού ως σύστημα με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Προϋπόθεση για την εφαρμογή προσαρμογής μεταβλητότητας 0 %

Σύμφωνα με την αναλυτική μέθοδο χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν προσαρμογή μεταβλητότητας 0 % υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση ή η συναλλαγή συνοδεύεται από τα στερεότυπα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στην αγορά για τις συναλλαγές επαναγοράς ή τις συναλλαγές δανειοδοσίας ή δανειοληψίας των σχετικών τίτλων

Προσδιορισμός των εγγράφων που πρέπει να θεωρούνται ως στερεότυπα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στην αγορά

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 229 παράγραφος 1

Αρχές αποτίμησης για εξασφαλίσεις με ακίνητη περιουσία δυνάμει της προσέγγισης ΠΕΔ

Το ακίνητο μπορεί να αποτιμάται από ανεξάρτητο εκτιμητή σε αξία ίση ή μικρότερη από την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου στα κράτη μέλη που έχουν προβλέψει στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις τους αυστηρά κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου

Κριτήρια που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία για την εκτίμηση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΕΡΟΣ 5

Συγκεκριμένες απαιτήσεις δημοσιοποίησης που ισχύουν για ιδρύματα

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διάταξη

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

 

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχείο α)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από τα ιδρύματα να δημοσιοποιούν στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 περισσότερες από μία φορές τον χρόνο και να θέτουν προθεσμίες δημοσίευσης

Συχνότητα και προθεσμίες δημοσίευσης που εφαρμόζονται στα ιδρύματα

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχείο β)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από τα ιδρύματα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα μέσα και τοποθεσίες για δημοσιεύματα εκτός των δηλώσεων οικονομικής κατάστασης

Τύποι συγκεκριμένων μέσων που θα χρησιμοποιηθούν από τα ιδρύματα

[ελεύθερο κείμενο]

 

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Οι σημαντικές θυγατρικές και εκείνες που έχουν ουσιαστική σημασία για τις τοπικές αγορές τους δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, σε ατομική ή υποενοποιημένη βάση.

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή για την εκτίμηση της σημασίας μιας θυγατρικής

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΕΡΟΣ 6

Εξαιρέσεις όσον αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Περιγραφή

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

 

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

(Μεμονωμένες απαλλαγές για θυγατρικές)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η απαλλαγή δύναται να χορηγηθεί σε οποιαδήποτε θυγατρική εφόσον δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από τη μητρική επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 7 παράγραφος 3

(Μεμονωμένες απαλλαγές για μητρικά ιδρύματα)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η απαλλαγή δύναται να χορηγηθεί σε ένα μητρικό ίδρυμα εφόσον δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων προς το μητρικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α).

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 9 παράγραφος 1

(Μέθοδος μερικής ενοποίησης)

Άδεια χορηγούμενη σε μητρικά ιδρύματα για τη σύσταση θυγατρικών στο πλαίσιο υπολογισμού των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η άδεια χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μητρικό ίδρυμα τεκμηριώνει στις αρμόδιες αρχές ότι δεν υφίσταται και δεν προβλέπεται ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα στην άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων που οφείλονται από τη θυγατρική, η οποία περιλαμβάνεται στον υπολογισμό των απαιτήσεων, προς το μητρικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 8

(Απαλλαγές ρευστοποίησης για θυγατρικές)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων ρευστότητας που ορίζονται στο έκτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Η απαλλαγή δύναται ναχορηγηθεί σε ιδρύματα που ανήκουν σε υπο-ομίλους εφόσον τα εν λόγω ιδρύματα έχουν συνάψει συμβάσεις προς ικανοποίηση των αρμόδιων αρχών, που προβλέπουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ τους και τους επιτρέπουν να πληρούν τις μεμονωμένες και κοινές υποχρεώσεις τους όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Κριτήρια τα οποία εφαρμόζει η αρμόδια αρχή προκειμένου να αξιολογεί κατά πόσον οι συμβάσεις προβλέπουν την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των ιδρυμάτων μιας αυτόνομης οντότητας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 10

(Πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στο δεύτερο έως πέμπτο μέρος και στο όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν και να αξιοποιούν την ισχύουσα εθνική νομοθεσία όσον αφορά την εφαρμογή της απαλλαγής, εφόσον δεν συγκρούεται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή την οδηγία 2013/36/ΕΕ.

Ισχύουσα εθνική νομοθεσία / κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή της απαλλαγής

[παραπομπή στο εθνικό κείμενο]

Για τις αρμόδιες αρχές που δεν χορηγούν απαλλαγή ή άδεια, τα κελιά σημειώνονται με πορτοκαλί χρώμα.


ΜΕΡΟΣ 7

Ειδικές συμμετοχές σε πιστωτικό ίδρυμα

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης και στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή που επιδιώκει να αποκτήσει συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα και της ορθότητας από οικονομικής άποψης της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την αρμόδια αρχή

 

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Φήμη του υποψήφιου αγοραστή

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί την ακεραιότητα του υποψήφιου αγοραστή

[ελεύθερο κείμενο]

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί την επαγγελματική επάρκεια του υποψήφιου αγοραστή

[ελεύθερο κείμενο]

Πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Φήμη, γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου ή της ανώτερης διοίκησης που θα διευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί τη φήμη, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία των μελών του διοικητικού οργάνου και των ανώτερων διοικητικών στελεχών

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Οικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί την οικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή

[ελεύθερο κείμενο]

Πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Συμμόρφωση του πιστωτικού ιδρύματος με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί κατά πόσον το πιστωτικό ίδρυμα θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης τρομοκρατίας

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αξιολογεί κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

[ελεύθερο κείμενο]

Πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

[ελεύθερο κείμενο]

Άρθρο 23 παράγραφος 4

Κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να παρασχεθούν στις αρμόδιες αρχές κατά την κοινοποίηση

Κατάλογος των στοιχείων που πρέπει να παρασχεθούν από τον υποψήφιο αγοραστή κατά την κοινοποίηση προκειμένου η αρμόδια αρχή να διενεργήσει την αξιολόγηση του υποψήφιου αγοραστή και της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής

[ελεύθερο κείμενο]


ΜΕΡΟΣ 8

Υποβολή χρηματοοικονομικών και υποχρεωτικών εκθέσεων

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Εφαρμογή της υποβολής αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής

Επεκτείνεται η εφαρμογή της απαίτησης που ορίζεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε ιδρύματα τα οποία δεν εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα κατά τα ισχύοντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002;

[Ναι/Όχι]

Εάν ναι, ποια είναι τα λογιστικά πλαίσια που εφαρμόζονται σε αυτά τα ιδρύματα;

[ελεύθερο κείμενο]

Εάν ναι, ποιο είναι το επίπεδο εφαρμογής της υποβολής αναφορών; (μεμονωμένη/ενοποιημένη/υποενοποιημένη βάση)

[ελεύθερο κείμενο]

Επεκτείνεται η εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων;

[Ναι/Όχι]

Εάν ναι, ποιοι τύποι οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών;

[ελεύθερο κείμενο]

Εάν ναι, ποιο είναι το μέγεθος των εν λόγω οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει του συνολικού ισολογισμού (σε μεμονωμένη βάση);

[ελεύθερο κείμενο]

Χρησιμοποιούνται πρότυπα XBRL για την υποβολή αναφορών στην αρμόδια αρχή;

[Ναι/Όχι]

Εφαρμογή της υποβολής αναφορών σχετικά με ίδια κεφάλαια και απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής

Επεκτείνεται η εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 99 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων;

[Ναι/Όχι]

Εάν ναι, ποια είναι τα λογιστικά πλαίσια που εφαρμόζονται σε αυτές τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα;

[ελεύθερο κείμενο]

Εάν ναι, ποιοι τύποι οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) υπόκεινται σε αυτές τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών;

[ελεύθερο κείμενο]

Εάν ναι, ποιο είναι το μέγεθος των εν λόγω οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα βάσει του συνολικού ισολογισμού (σε μεμονωμένη βάση);

[ελεύθερο κείμενο]

Χρησιμοποιούνται πρότυπα XBRL για την υποβολή αναφορών στην αρμόδια αρχή;

[Ναι/Όχι]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ

Κατάλογος υποδειγμάτων

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Μέρος 1

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Λεπτομέρειες σχετικά με τις ειδικές μεταβατικές εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Μέρος 2

Μεταβατική διάταξη για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 465)

Μέρος 3

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία (άρθρο 467)

Μέρος 4

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία (άρθρο 468)

Μέρος 5

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2 (άρθρο 478)

Μέρος 6

Μεταβατική αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (άρθρο 479)

Μέρος 7

Μεταβατική αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2 (άρθρο 480)

Μέρος 8

Πρόσθετες μεταβατικές προσαρμογές και αφαιρέσεις (άρθρο 481)

Μέρος 9

Όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και στοιχεία της κατηγορίας 2 (άρθρο 486)

Λεπτομέρειες σχετικά με τις ειδικές μη μεταβατικές εναλλακτικές επιλογές και διακριτικές ευχέρειες που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Μέρος 10

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών (άρθρο 94 της ΟΚΑ)

Μέρος 11

Συντελεστές στάθμισης και κριτήρια κινδύνου που εφαρμόζονται σε ανοίγματα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας (άρθρο 124 του ΚΚΑ)

Μέρος 12

Ελάχιστες τιμές ποσοστιαίας ζημίας σε περίπτωση αθέτησης (LGD) για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία (άρθρο 164 του ΚΚΑ)

ΜΕΡΟΣ 1

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Φύση της εναλλακτικής επιλογής ή της διακριτικής ευχέρειας

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Ονομαστική αξία

Περιγραφή της εναλλακτικής επιλογής ή της διακριτικής ευχέρειας

Ασκήθηκε

(Ν/Ο/ΔΥ)

Εθνικό κείμενο

Παραπομπές

Διατίθεται στα EL

(Ν/Ο)

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 9 παράγραφος 2

 

Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό

Η απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της δραστηριότητας αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό δεν ισχύει για τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ενός κράτους μέλους, δημόσιους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλη ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές υπόκεινται σε κανόνες και ελέγχους που αφορούν την προστασία των καταθετών και των επενδυτών.

 

 

 

 

Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 12 παράγραφος 3

 

Αρχικό κεφάλαιο

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν πληρούν τους όρους για διάθεση χωριστών ίδιων κεφαλαίων και λειτουργούσαν τη 15η Δεκεμβρίου 1979 μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Δύνανται να απαλλάσσουν αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα από τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

 

 

 

 

Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 12 παράγραφος 4

 

Αρχικό κεφάλαιο

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν άδεια σε ειδικές κατηγορίες πιστωτικών ιδρυμάτων, το αρχικό κεφάλαιο των οποίων δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό κεφάλαιο δεν είναι μικρότερο από το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στην ΕΑΤ τους λόγους για τους οποίους κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής.

 

 

 

 

Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων

Άρθρο 21 παράγραφος 1

 

Εξαιρέσεις για πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό

Οι αρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 10 και 12 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

 

 

 

 

Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων

Άρθρο 29 παράγραφος 3

 

Αρχικό κεφάλαιο ιδιαίτερων τύπων επιχειρήσεων επενδύσεων

Τα κράτη μέλη δύνανται να μειώσουν το ελάχιστο ποσό του αρχικού κεφαλαίου από 125 000 σε 50 000 ευρώ εφόσον η επιχείρηση δεν έχει άδεια να κατέχει ρευστά ή τίτλους των πελατών, ούτε να αγοράζει και να πωλεί για ίδιο λογαριασμό, ούτε να αναλαμβάνει την αναδοχή έκδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

 

 

 

 

Αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων

Άρθρο 32 παράγραφος 1

 

Ρήτρα αποδοχής του προϋφιστάμενου καθεστώτος για το αρχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων επενδύσεων

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων επενδύσεων και επιχειρήσεων που καλύπτονται από το άρθρο 30 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, που ήδη λειτουργούσαν στις ή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1995 και των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι κατώτερα από τα επίπεδα αρχικού κεφαλαίου που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, στο άρθρο 29 παράγραφος 1 ή 3 ή στο άρθρο 30 της εν λόγω οδηγίας.

 

 

 

 

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών υποδοχής

Άρθρο 40

 

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής δύνανται να απαιτούν, για στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς πληροφόρησης ή εποπτείας, από κάθε πιστωτικό ίδρυμα που έχει υποκατάστημα εντός της επικράτειάς τους να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε στην επικράτειά τους, ιδίως προκειμένου να εκτιμούν κατά πόσον ένα υποκατάστημα είναι σημαντικό σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

 

 

 

 

Διακυβέρνηση

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο i)

 

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν μέγιστο ποσοστό για τη μεταβλητή συνιστώσα, χαμηλότερο από το 100 % της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για κάθε άτομο.

βλ. μέρος 10

 

 

 

Διακυβέρνηση

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο ii)

 

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους μετόχους ή ιδιοκτήτες ή στα μέλη ιδρυμάτων να εγκρίνουν υψηλότερη μέγιστη αναλογία μεταξύ σταθερής και μεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος της μεταβλητής συνιστώσας δεν υπερβαίνει το 200 % της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για κάθε άτομο. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν χαμηλότερο μέγιστο ποσοστό.

βλ. μέρος 10

 

 

 

Διακυβέρνηση

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο iii)

 

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στα ιδρύματα να εφαρμόζουν τον συντελεστή αναπροσαρμογής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο iii) για ποσό 25 % κατ’ ανώτατο όριο των συνολικών μεταβλητών αποδοχών εφόσον αυτό πληρώνεται σε μέσα που αναβάλλονται για περίοδο η οποία δεν είναι μικρότερη των 5 ετών. Τα κράτη μέλη ορίζουν χαμηλότερο μέγιστο ποσοστό.

βλ. μέρος 10

 

 

 

Διακυβέρνηση

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)

 

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να θέτουν περιορισμούς στο είδος και στον σχεδιασμό των μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) ή να απαγορεύουν ορισμένα μέσα όπως αρμόζει.

 

 

 

 

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ)

Άρθρο 103

 

Εφαρμογή ΔΕΕΑ σε ιδρύματα με παρόμοια προφίλ κινδύνου

Όταν οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν δυνάμει του άρθρου 97 ότι τα ιδρύματα με παρόμοια προφίλ κινδύνου όπως παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα ή γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων, εκτίθενται ή ενδέχεται να είναι εκτεθειμένα σε παρόμοιους κινδύνους ή μπορεί να ενέχουν παρόμοιους κινδύνους για το χρηματοοικονομικό σύστημα, δύνανται να εφαρμόζουν κατά παρόμοιο ή πανομοιότυπο τρόπο τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 97 στα εν λόγω ιδρύματα.

 

 

 

 

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

Άρθρο 129 παράγραφος 2

 

Εξαίρεση από την απαίτηση τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 129 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος δύναται να εξαιρεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων από τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος του εν λόγω κράτους μέλους.

 

 

 

 

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

Άρθρο 130 παράγραφος 2

 

Εξαίρεση από την απαίτηση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 130 παράγραφος 1, ένα κράτος μέλος δύναται να εξαιρεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων από τις απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, εφόσον η εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος του εν λόγω κράτους μέλους.

 

 

 

 

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

Άρθρο 133 παράγραφος 18

 

Απαίτηση τήρησης αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου σε όλα τα ανοίγματα.

 

 

 

 

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

Άρθρο 134 παράγραφος 1

 

Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου

Άλλα κράτη μέλη δύνανται να αναγνωρίζουν το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 133 και να εφαρμόζουν το εν λόγω ποσοστό αποθέματος ασφαλείας στα ιδρύματα με εγχώρια άδεια για τα ανοίγματα στο κράτος μέλος που καθορίζει το εν λόγω ποσοστό αποθέματος ασφαλείας.

 

 

 

 

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών υποδοχής

Άρθρο 152 πρώτο εδάφιο

 

Μεταβατικές διατάξεις περί των απαιτήσεων υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών υποδοχής μπορούν να απαιτούν, για στατιστικούς σκοπούς, από κάθε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο έχει υποκατάστημα στην επικράτειά τους, να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση για τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε στην επικράτειά τους.

 

 

 

 

Εξουσίες των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών υποδοχής

Άρθρο 152 δεύτερο εδάφιο

 

Μεταβατικές διατάξεις περί των απαιτήσεων υποβολής αναφορών στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής

Τα κράτη μέλη υποδοχής μπορούν να απαιτούν από τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που κατάγονται από άλλα κράτη μέλη τις ίδιες πληροφορίες με εκείνες που απαιτούν γι' αυτό τον σκοπό από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.

 

 

 

 

Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας

Άρθρο 160 παράγραφος 6

 

Μεταβατικές διατάξεις περί κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιβάλουν συντομότερη μεταβατική περίοδο για κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 160 παράγραφοι 1 έως 4. Η εν λόγω συντομότερη μεταβατική περίοδος μπορεί να αναγνωριστεί από άλλα κράτη μέλη.

 

 

 

 

Ορισμοί

 

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Αντιμετώπιση των έμμεσων συμμετοχών σε ακίνητα

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να επιτρέπουν τη μεταχείριση των μετοχών που συνιστούν ισοδύναμη έμμεση κατοχή ακίνητης περιουσίας ως άμεσης κατοχής ακίνητης περιουσίας, εάν αυτή η έμμεση κατοχή ρυθμίζεται ρητά στην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους και, όταν έχει δοθεί ως εξασφάλιση, προσφέρει ισοδύναμη προστασία στους πιστωτές.

 

 

 

 

Βαθμός εφαρμογής των απαιτήσεων

 

Άρθρο 6 παράγραφος 4

Εφαρμογή των απαιτήσεων σε ατομική βάση

Εν αναμονή της έκθεσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 508 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων από τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο έκτο μέρος (ρευστότητα) λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων επενδύσεων.

 

 

 

 

Βαθμός εφαρμογής των απαιτήσεων

 

Άρθρο 18 παράγραφος 5

Μέθοδοι εποπτικής ενοποίησης

Εκτός των περιπτώσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 4, στις υπόλοιπες περιπτώσεις συμμετοχών ή κεφαλαιακού δεσμού, οι αρμόδιες αρχές ορίζουν αν και με ποια μορφή πρέπει να πραγματοποιείται η ενοποίηση. Μπορούν ιδιαίτερα να επιτρέψουν ή να επιβάλουν τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της καθαρής θέσεως. Η μέθοδος αυτή δεν σημαίνει ωστόσο υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στην εποπτεία επί ενοποιημένης βάσεως.

 

 

 

 

Βαθμός εφαρμογής των απαιτήσεων

 

Άρθρο 18 παράγραφος 6

Μέθοδοι εποπτικής ενοποίησης

Οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν αν και με ποια μορφή θα γίνει η ενοποίηση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 

 

 

α)

όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα ασκεί, κατά τις αρμόδιες αρχές, σημαντική επιρροή επί ενός ή πλειόνων ιδρυμάτων ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, χωρίς όμως να διαθέτει συμμετοχή ή άλλο κεφαλαιακό δεσμό με αυτά, και

 

 

 

 

β)

όταν δύο ή πλείονα ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα τίθενται υπό ενιαία διοίκηση, χωρίς προς τούτο να απαιτείται σχετική σύμβαση ή ρήτρα του καταστατικού.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν ιδίως να επιτρέψουν ή να επιβάλουν τη χρήση της μεθόδου του άρθρου 12 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.

 

 

 

 

Ειδικές συμμετοχές εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα

 

Άρθρο 89 παράγραφος 3

Στάθμιση κινδύνου και απαγόρευση ειδικών συμμετοχών εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α) ή β) σε ειδικές συμμετοχές ιδρυμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2:

 

 

 

 

α)

για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το τρίτο μέρος του παρόντος κανονισμού, τα ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1 250 % στο μεγαλύτερο από τα εξής στοιχεία:

i)

στο ποσό των ειδικών συμμετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το οποίο υπερβαίνει το 15 % του αποδεκτού κεφαλαίου,

ii)

στο συνολικό ποσό των ειδικών συμμετοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και που υπερβαίνουν το 60 % του αποδεκτού κεφαλαίου του ιδρύματος,

 

 

 

 

β)

οι αρμόδιες αρχές απαγορεύουν στα ιδρύματα να διαθέτουν ειδικές συμμετοχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε ποσό που υπερβαίνει τα ποσοστά αποδεκτού κεφαλαίου που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους.

Οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν την επιλογή τους μεταξύ των στοιχείων α) και β).

 

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για επιχειρήσεις επενδύσεων

 

Άρθρο 95 παράγραφος 2

Απαιτήσεις για επιχειρήσεις επενδύσεων με περιορισμένη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ορίζουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για επιχειρήσεις επενδύσεων με περιορισμένη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που θα ήταν δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις αυτές σύμφωνα με τα ισχύοντα την 31η Δεκεμβρίου 2013 μέτρα για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία των οδηγιών 2006/49/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ.

 

 

 

 

Υπολογισμός και απαιτήσεις υποβολής αναφορών

 

Άρθρο 99 παράγραφος 3

Υποβολή αναφορών για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα κατά τα ισχύοντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 για την κοινοποίηση ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, να υποβάλλουν επίσης αναφορές σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Τυποποιημένη προσέγγιση

 

Άρθρο 124 παράγραφος 2

Συντελεστές στάθμισης και κριτήρια κινδύνου που εφαρμόζονται σε ανοίγματα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ορίσουν υψηλότερο συντελεστή στάθμισης ή αυστηρότερα κριτήρια από αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 125 παράγραφος 2 και το άρθρο 126 παράγραφος 2, ανάλογα με την περίπτωση, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

βλ. μέρος 11

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Τυποποιημένη προσέγγιση

 

Άρθρο 129 παράγραφος 1

Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, αφού ζητήσουν τη γνώμη της ΕΑΤ, να μην εφαρμόζουν εν μέρει το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου και να επιτρέπουν τη βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας 2 για ποσό που δεν υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ανοίγματος του ονομαστικού υπολοίπου των ανεξόφλητων καλυμμένων ομολόγων του εκδίδοντος ιδρύματος, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να τεκμηριωθεί το ενδεχόμενο σημαντικών προβλημάτων συγκέντρωσης στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λόγω της εφαρμογής της πρώτης βαθμίδας πιστωτικής ποιότητας που αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο.

 

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Προσέγγιση ΠΕΔ

 

Άρθρο 164 παράγραφος 5

Ελάχιστες τιμές για το σταθμισμένο ύψος της ποσοστιαίας ζημίας σε περίπτωση αθέτησης (LGD) για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα

Βάσει των δεδομένων που συλλέγονται δυνάμει του άρθρου 101 και λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς ακινήτων και κάθε άλλο σχετικό δείκτη, οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, εάν οι ελάχιστες τιμές LGD της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου είναι κατάλληλες για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα κατοικίας ή εμπορικά ακίνητα που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν, όταν ενδείκνυται για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να θέτουν υψηλότερες ελάχιστες τιμές της σταθμισμένης ως προς το άνοιγμα μέσης LGD για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα στην επικράτειά τους.

βλ. μέρος 12

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Προσέγγιση ΠΕΔ

 

Άρθρο 178 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Αθέτηση πιστούχου

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αντικαταστήσουν τις 90 ημέρες με 180 ημέρες για τα ανοίγματα που είναι εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας ή εμπορικά ακίνητα ΜΜΕ στην κατηγορία ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, καθώς και για τα ανοίγματα σε οντότητες του δημόσιου τομέα.

 

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου

 

Άρθρο 284 παράγραφος 4

Αξία ανοίγματος

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτήσουν άλφα υψηλότερο από 1,4 ή επιτρέπουν στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν εσωτερικές εκτιμήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 9.

 

 

 

 

Κίνδυνος αγοράς: Κίνδυνος θέσης

 

Άρθρο 327 παράγραφος 2

Συμψηφισμός μεταξύ ενός μετατρέψιμου τίτλου και μιας αντισταθμιστικής θέσης στο υποκείμενο μέσο

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα μετατροπής ενός συγκεκριμένου μετατρέψιμου τίτλου, ή επιβάλλουν τη διακράτηση απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη κάθε ενδεχόμενης ζημίας που θα μπορούσε να προκύψει κατά τη μετατροπή.

 

 

 

 

Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα

 

Άρθρο 395 παράγραφος 1

Όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε ιδρύματα

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να καθορίζουν όριο μεγάλου χρηματοδοτικού ανοίγματος χαμηλότερο από 150 000 000 ευρώ για τα ανοίγματα σε ιδρύματα.

 

 

 

 

Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο α) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Εξαιρέσεις ή μερικές εξαιρέσεις από τα όρια μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει καλυμμένα ομόλογα κατά την έννοια του άρθρου 129 παράγραφοι 1, 3 και 6.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο β) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο β)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών των κρατών μελών.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει ανοίγματα που αναλαμβάνονται από ένα ίδρυμα έναντι της μητρικής του επιχείρησης ή έναντι θυγατρικών.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει ανοίγματα έναντι περιφερειακών ή κεντρικών πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα είναι συνδεδεμένο στο πλαίσιο δικτύου και τα οποία είναι υπεύθυνα να προβαίνουν σε εκκαθάριση των ρευστών διαθεσίμων μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο δίκτυο.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ε)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία αναλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα, ένα εκ των οποίων λειτουργεί σε μη ανταγωνιστική βάση και χορηγεί ή εγγυάται δάνεια στο πλαίσιο νομοθετικών προγραμμάτων ή του καταστατικού του για την προώθηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας, υπό κάποια μορφή κρατικής εποπτείας και υπό περιορισμούς στη χρήση των δανείων, με την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα ανοίγματα προκύπτουν από τέτοια δάνεια τα οποία μεταβιβάζονται στους δικαιούχους μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή από εγγυήσεις των δανείων αυτών.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο στ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο στ)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει ανοίγματα έναντι ιδρυμάτων, εφόσον τα ανοίγματα αυτά δεν αποτελούν ίδια κεφάλαια των ιδρυμάτων αυτών, δεν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από την επομένη εργάσιμη ημέρα και δεν εκφράζονται σε ένα από τα βασικά νομίσματα εκτέλεσης συναλλαγών.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει ανοίγματα έναντι κεντρικών τραπεζών υπό μορφή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεμάτων διατηρούμενων στις εν λόγω κεντρικές τράπεζες, εκφρασμένων στο εθνικό νόμισμά τους.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο η) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο η)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων υπό μορφή κανονιστικών απαιτήσεων ρευστότητας τα οποία διατηρούνται σε κρατικούς τίτλους και είναι εκφρασμένα και έχουν χρηματοδοτηθεί στο εθνικό νόμισμά τους, με την προϋπόθεση ότι, κατά τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής, η πιστωτική αξιολόγηση αυτών των κεντρικών κυβερνήσεων από αναγνωρισμένο εξωτερικό οργανισμό πιστοληπτικών αξιολογήσεων είναι επενδυτικής βαθμίδας.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο θ) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο θ)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει το 50 % των εκτός ισολογισμού ενέγγυων πιστώσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου και των εκτός ισολογισμού μη αναληφθεισών πιστωτικών διευκολύνσεων μέτριου/χαμηλού κινδύνου που μνημονεύονται στο παράρτημα Ι, επίσης δε, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών, το 80 % των εγγυήσεων (πλην των εγγυήσεων δανείων) που έχουν νομική ή κανονιστική βάση και παρέχονται προς όφελος των μελών τους από αλληλεγγυητικά συστήματα με καθεστώς πιστωτικού ιδρύματος.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ι) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ι)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει απαιτούμενες εκ του νόμου εγγυήσεις που χρησιμοποιούνται όταν ένα ενυπόθηκο δάνειο χρηματοδοτούμενο με την έκδοση ενυπόθηκων ομολόγων καταβάλλεται στον ενυπόθηκο δανειολήπτη πριν από την τελική εγγραφή της υποθήκης στο κτηματολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση δεν χρησιμοποιείται ως παράγοντας μείωσης του κινδύνου κατά τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο ποσών των ανοιγμάτων.

 

 

 

 

 

Άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο ια) και άρθρο 493 παράγραφος 3 στοιχείο ια)

 

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εξαιρούν πλήρως ή εν μέρει στοιχεία ενεργητικού που αποτελούν απαιτήσεις και άλλα ανοίγματα έναντι αναγνωρισμένων χρηματιστηρίων.

 

 

 

 

Ρευστότητα

 

Άρθρο 412 παράγραφος 5

Απαίτηση κάλυψης ρευστότητας

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε σχέση με τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας, μέχρι να καθοριστούν και να καθιερωθούν στην Ένωση ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τις απαιτήσεις κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 460.

 

 

 

 

Ρευστότητα

 

Άρθρο 412 παράγραφος 5

Απαίτηση κάλυψης ρευστότητας

Τα κράτη μέλη ή οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από εγχωρίως αδειοδοτημένα ιδρύματα ή από υποσύνολο των ιδρυμάτων αυτών να διατηρούν μια απαίτηση υψηλότερης κάλυψης έναντι του κινδύνου ρευστότητας έως το 100 % μέχρι την πλήρη καθιέρωση ελάχιστου δεσμευτικού πρότυπου για τις απαιτήσεις ρευστότητας σε ποσοστό 100 % κατ’ εφαρμογή του άρθρου 460.

 

 

 

 

Ρευστότητα

 

Άρθρο 413 παράγραφος 3

Απαίτηση σταθερής χρηματοδότησης

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σε σχέση με τις απαιτήσεις σταθερής χρηματοδότησης, μέχρι να καθοριστούν και να καθιερωθούν στην Ένωση ελάχιστα δεσμευτικά πρότυπα για τις απαιτήσεις καθαρής σταθερής χρηματοδότησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 510.

 

 

 

 

Ρευστότητα

 

Άρθρο 415 παράγραφος 3

Απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τη ρευστότητα

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συνεχίσουν να συλλέγουν πληροφορίες μέσω εργαλείων παρακολούθησης με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα περί ρευστότητας, μέχρι την πλήρη θέσπιση δεσμευτικών απαιτήσεων ρευστότητας.

 

 

 

 

Ρευστότητα

 

Άρθρο 420 παράγραφος 2

Ποσοστό εκροών ρευστότητας

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ποσοστό εκροών έως 5 % για προϊόντα εκτός ισολογισμού που σχετίζονται με χρηματοδότηση του εμπορίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 429 και στο παράρτημα 1.

 

 

 

 

Ρευστότητα

 

Άρθρο 422 παράγραφος 4

Εκροές ρευστότητας από άλλες υποχρεώσεις

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται, απουσία ενιαίου ορισμού, να παρέχουν γενικές οδηγίες τις οποίες ακολουθούν τα ιδρύματα για τον προσδιορισμό των καταθέσεων που διατηρούνται από τον καταθέτη στο πλαίσιο καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης.

 

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 465 παράγραφος 2

Μεταβατική διάταξη για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν τα επίπεδα του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 και του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 εντός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 465 παράγραφος 1, τα οποία πληρούν ή υπερβαίνουν τα ιδρύματα.

βλ. μέρος 2

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 467 παράγραφος 2

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 467 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, σε περιπτώσεις όπου η αντιμετώπιση εφαρμόστηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, να επιτρέπουν στα ιδρύματα να μην περιλαμβάνουν σε κανένα από τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές για ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «Διαθέσιμα προς πώληση» του εγκριθέντος από την ΕΕ ΔΛΠ 39.

 

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 467 παράγραφος 3

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 467 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ).

βλ. μέρος 3

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 468 παράγραφος 2

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στον υπολογισμό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το 100 % των μη πραγματοποιηθέντων κερδών τους από αποτίμηση στην εύλογη αξία σε περίπτωση που, δυνάμει του άρθρου 467, τα ιδρύματα υποχρεούνται να συμπεριλαμβάνουν τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες τους από αποτίμηση στην εύλογη αξία στον υπολογισμό του κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

 

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 468 παράγραφος 3

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 468 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ), το οποίο αφαιρείται από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1.

βλ. μέρος 4

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 471 παράγραφος 1

Εξαίρεση από την αφαίρεση συμμετοχών μετοχών σε ασφαλιστικές εταιρείες από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 49 παράγραφος 1, κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα να μην αφαιρούν κεφαλαιακές τοποθετήσεις σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 471 παράγραφος 1.

 

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 473 παράγραφος 1

Εισαγωγή τροποποιήσεων του ΔΛΠ 19

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 481, κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύματα που καταρτίζουν τους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 να προσθέτουν στο οικείο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το εφαρμοστέο ποσό σύμφωνα με το άρθρο 473 παράγραφος 2 ή 3, κατά περίπτωση, πολλαπλασιασμένο επί τον συντελεστή που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 473 παράγραφος 4.

 

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3

Μεταβατικές αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 478 παράγραφοι 1 και 2 για καθεμία από τις ακόλουθες αφαιρέσεις:

α)

τις μεμονωμένες αφαιρέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η), εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές,

β)

το συνολικό ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ), το οποίο πρέπει να αφαιρείται δυνάμει του άρθρου 48,

γ)

κάθε αφαίρεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 56 στοιχεία β) έως δ),

δ)

κάθε αφαίρεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 66 στοιχεία β) έως δ).

βλ. μέρος 5

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 479 παράγραφος 4

Μεταβατική αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν το εφαρμοστέο ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 479 παράγραφος 3.

βλ. μέρος 6

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 480 παράγραφος 3

Μεταβατική αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν την τιμή του εφαρμοστέου συντελεστή εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 480 παράγραφος 2.

βλ. μέρος 7

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 481 παράγραφος 3

Πρόσθετες μεταβατικές προσαρμογές και αφαιρέσεις

Για κάθε προσαρμογή ή αφαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 481 παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν τα εφαρμοστέα ποσοστά εντός των ορίων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του εν λόγω άρθρου.

βλ. μέρος 8

 

 

 

Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

 

Άρθρο 486 παράγραφος 6

Όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και στοιχεία της κατηγορίας 2

Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν και δημοσιεύουν τα εφαρμοστέα ποσοστά εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 486 παράγραφος 5.

βλ. μέρος 9

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Προσέγγιση ΠΕΔ

 

Άρθρο 495 παράγραφος 1

Μεταβατική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές δυνάμει της προσέγγισης ΠΕΔ

Κατά παρέκκλιση από το τρίτο μέρος κεφάλαιο 3, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαλλάσσουν από την εφαρμογή της ΠΕΔ ορισμένες κατηγορίες ανοιγμάτων σε μετοχές που έχουν πραγματοποιήσει ιδρύματα και θυγατρικές ιδρυμάτων της ΕΕ σε αυτό το κράτος μέλος έως την 31η Δεκεμβρίου 2007.

 

 

 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Τυποποιημένη προσέγγιση

 

Άρθρο 496 παράγραφος 1

Μεταβατική διάταξη σχετικά με τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τα ανοίγματα

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παραιτηθούν, εν όλω ή εν μέρει, από το όριο του 10 % για τα μερίδια με εξοφλητική προτεραιότητα των γαλλικών Fonds Communs de Créances ή οντοτήτων τιτλοποίησης ισοδύναμων με τα γαλλικά Fonds Communs de Créances, όπως ορίζονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και στ), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 496 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β).

 

 

 

 

Μόχλευση

 

Άρθρο 499 παράγραφος 3

Μεταβατική διάταξη για τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 429 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέψουν στα ιδρύματα να υπολογίζουν τον δείκτη μόχλευσής τους στο τέλος του τριμήνου εάν θεωρούν ότι τα ιδρύματα ενδέχεται να μη διαθέτουν επαρκώς ποιοτικά δεδομένα για να υπολογίσουν έναν δείκτη μόχλευσης που να ισούται με τον αριθμητικό μέσο των μηνιαίων δεικτών μόχλευσης κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου.

 

 

 

 

Κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι

 

Άρθρο 500 παράγραφος 5

Μεταβατικές διατάξεις για το κατώτατο όριο της συμφωνίας της Βασιλείας Ι

Κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με την ΕΑΤ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαλλάξουν τα ιδρύματα από την εφαρμογή του άρθρου 500 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον πληρούνται, κατά περίπτωση, όλες οι απαιτήσεις για την προσέγγιση ΠΕΔ που προβλέπονται στο τρίτο μέρος τίτλος ΙΙ κεφάλαιο 3 τμήμα 6 του εν λόγω κανονισμού ή τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη χρήση της εξελιγμένης προσέγγισης μέτρησης που προβλέπονται στο τρίτο μέρος τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 4 του εν λόγω κανονισμού.

 

 

 

 


ΜΕΡΟΣ 2

Μεταβατική διάταξη για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατική διάταξη

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 465 παράγραφος 2

Επίπεδο του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το οποίο τηρούν ή υπερβαίνουν τα ιδρύματα

(ποσοστό εντός των προβλεπόμενων ορίων)

2014

[Αξία]

4 % έως 4,5 %

Επίπεδο του δείκτη κεφαλαίου της κατηγορίας 1 το οποίο τηρούν ή υπερβαίνουν τα ιδρύματα

(ποσοστό εντός των προβλεπόμενων ορίων)

2014

[Αξία]

5,5 % έως 6 %


ΜΕΡΟΣ 3

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατικές διατάξεις

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 467 παράγραφος 3

Εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 467 παράγραφος 1 που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου)

 

 

20 % έως 100 %

2014

[Αξία]

40 % έως 100 %

2015

[Αξία]

60 % έως 100 %

2016

[Αξία]

80 % έως 100 %

2017

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 4

Μεταβατική αντιμετώπιση μη πραγματοποιηθέντων κερδών από αποτίμηση στην εύλογη αξία

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατικές διατάξεις

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 468 παράγραφος 3

Εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών σύμφωνα με το άρθρο 468 παράγραφος 1 που αφαιρούνται από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου)

 

 

60 % έως 100 %

2015

[Αξία]

40 % έως 100 %

2016

[Αξία]

20 % έως 100 %

2017

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 5

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και τα στοιχεία της κατηγορίας 2

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατικές διατάξεις

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Αφαίρεση από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (χωρίς τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις)

 

 

Χρησιμοποιεί η αρμόδια αρχή ενιαίο ποσοστό για όλες τις αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η), εξαιρουμένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές;

 

[Ναι/Όχι]

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει ενιαίο ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 478 παράγραφος 1)

 

 

20 % έως 100 %

2014

[Αξία]

40 % έως 100 %

2015

[Αξία]

60 % έως 100 %

2016

[Αξία]

80 % έως 100 %

2017

[Αξία]

Εάν δεν εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό, τα εθνικά κείμενα και οι παραπομπές στα εφαρμοστέα ποσοστά παρέχονται στο μέρος 1

 

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Αφαίρεση από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ)

 

 

Χρησιμοποιεί η αρμόδια αρχή ενιαίο ποσοστό για τις αφαιρέσεις από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 του συνολικού ποσού των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο θ);

 

[Ναι/Όχι]

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει ενιαίο ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 478 παράγραφος 1)

 

 

20 % έως 100 %

2014

[Αξία]

40 % έως 100 %

2015

[Αξία]

60 % έως 100 %

2016

[Αξία]

80 % έως 100 %

2017

[Αξία]

Εάν δεν εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό, τα εθνικά κείμενα και οι παραπομπές στα εφαρμοστέα ποσοστά παρέχονται στο μέρος 1

 

 

Άρθρο 478 παράγραφος 2

Αφαίρεση από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υφίσταντο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014

 

 

Εφαρμόζει η αρμόδια αρχή το εναλλακτικό εφαρμοστέο ποσοστό για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που υφίσταντο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014;

 

[Ναι/Όχι]

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει το εναλλακτικό ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 478 παράγραφος 2)

 

 

0 % έως 100 %

2014

[Αξία]

10 % έως 100 %

2015

[Αξία]

20 % έως 100 %

2016

[Αξία]

30 % έως 100 %

2017

[Αξία]

40 % έως 100 %

2018

[Αξία]

50 % έως 100 %

2019

[Αξία]

60 % έως 100 %

2020

[Αξία]

70 % έως 100 %

2021

[Αξία]

80 % έως 100 %

2022

[Αξία]

90 % έως 100 %

2023

[Αξία]

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Αφαιρέσεις από τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1

 

 

Χρησιμοποιεί η αρμόδια αρχή ενιαίο ποσοστό για όλες τις αφαιρέσεις από τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 56 στοιχεία β) έως δ);

 

[Ναι/Όχι]

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει ενιαίο ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 478 παράγραφος 1)

 

 

20 % έως 100 %

2014

[Αξία]

40 % έως 100 %

2015

[Αξία]

60 % έως 100 %

2016

[Αξία]

80 % έως 100 %

2017

[Αξία]

Εάν δεν εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό, τα εθνικά κείμενα και οι παραπομπές στα εφαρμοστέα ποσοστά παρέχονται στο μέρος 1

 

 

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Αφαιρέσεις από στοιχεία της κατηγορίας 2

 

 

Χρησιμοποιεί η αρμόδια αρχή ενιαίο ποσοστό για όλες τις αφαιρέσεις από τα στοιχεία της κατηγορίας 2 σύμφωνα με το άρθρο 66 στοιχεία β) έως δ);

 

[Ναι/Όχι]

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει ενιαίο ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 478 παράγραφος 1)

 

 

20 % έως 100 %

2014

[Αξία]

40 % έως 100 %

2015

[Αξία]

60 % έως 100 %

2016

[Αξία]

80 % έως 100 %

2017

[Αξία]

Εάν δεν εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό, τα εθνικά κείμενα και οι παραπομπές στα εφαρμοστέα ποσοστά παρέχονται στο μέρος 1

 

 


ΜΕΡΟΣ 6

Μεταβατική αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατικές διατάξεις

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 479 παράγραφος 4

Εφαρμοστέο ποσοστό για την αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 479 παράγραφος 3)

 

 

0 % έως 80 %

2014

[Αξία]

0 % έως 60 %

2015

[Αξία]

0 % έως 40 %

2016

[Αξία]

0 % έως 20 %

2017

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 7

Μεταβατική αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατικές διατάξεις

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 480 παράγραφος 3

Εφαρμοστέος συντελεστής για την αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2 στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια (αριθμός εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 480 παράγραφος 2)

 

 

0,2 έως 1,0

2014

[Αξία]

0,4 έως 1,0

2015

[Αξία]

0,6 έως 1,0

2016

[Αξία]

0,8 έως 1,0

2017

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 8

Πρόσθετες μεταβατικές προσαρμογές και αφαιρέσεις

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατικές διατάξεις

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 481 παράγραφος 1

Προσαρμογές που αναφέρονται στο άρθρο 481 παράγραφος 1

 

[ελεύθερο κείμενο]

Χρησιμοποιεί η αρμόδια αρχή ενιαίο ποσοστό για όλες τις προσαρμογές ή αφαιρέσεις που απαιτούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 481 παράγραφος 1;

 

[Ναι/Όχι/ΔΥ]

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ισχύει ενιαίο ποσοστό (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 481 παράγραφος 3)

 

 

0 % έως 80 %

2014

[Αξία]

0 % έως 60 %

2015

[Αξία]

0 % έως 40 %

2016

[Αξία]

0 % έως 20 %

2017

[Αξία]

Εάν δεν εφαρμόζεται ενιαίο ποσοστό, τα εθνικά κείμενα και οι παραπομπές στα εφαρμοστέα ποσοστά παρέχονται στο μέρος 1

 

 

Άρθρο 481 παράγραφος 2

Προσαρμογές που αναφέρονται στο άρθρο 481 παράγραφος 2

 

[ελεύθερο κείμενο]

Απαιτεί η αρμόδια αρχή ή επιτρέπει στα ιδρύματα να εφαρμόζουν τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 στοιχείο β), αντί της αφαίρεσης που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1;

 

[Ναι/Όχι]

Εφαρμοστέο ποσοστό εφόσον ασκείται διακριτική ευχέρεια (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 481 παράγραφος 4)

 

 

0 % έως 50 %

2014

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 9

Όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και στοιχεία της κατηγορίας 2

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Μεταβατικές διατάξεις

Έτος

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 486 παράγραφος 6

Εφαρμοστέο ποσοστό για τον προσδιορισμό των ορίων για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 486 παράγραφος 2 (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου)

 

 

60 % έως 80 %

2014

[Αξία]

40 % έως 70 %

2015

[Αξία]

20 % έως 60 %

2016

[Αξία]

0 % έως 50 %

2017

[Αξία]

0 % έως 40 %

2018

[Αξία]

0 % έως 30 %

2019

[Αξία]

0 % έως 20 %

2020

[Αξία]

0 % έως 10 %

2021

[Αξία]

Εφαρμοστέο ποσοστό για τον προσδιορισμό των ορίων για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 σύμφωνα με το άρθρο 486 παράγραφος 3 (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου)

 

 

60 % έως 80 %

2014

[Αξία]

40 % έως 70 %

2015

[Αξία]

20 % έως 60 %

2016

[Αξία]

0 % έως 50 %

2017

[Αξία]

0 % έως 40 %

2018

[Αξία]

0 % έως 30 %

2019

[Αξία]

0 % έως 20 %

2020

[Αξία]

0 % έως 10 %

2021

[Αξία]

Εφαρμοστέο ποσοστό για τον προσδιορισμό των ορίων για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος για στοιχεία της κατηγορίας 2 σύμφωνα με το άρθρο 486 παράγραφος 4 (ποσοστό εντός των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου)

 

 

60 % έως 80 %

2014

[Αξία]

40 % έως 70 %

2015

[Αξία]

20 % έως 60 %

2016

[Αξία]

0 % έως 50 %

2017

[Αξία]

0 % έως 40 %

2018

[Αξία]

0 % έως 30 %

2019

[Αξία]

0 % έως 20 %

2020

[Αξία]

0 % έως 10 %

2021

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 10

Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών

Οδηγία 2013/36/ΕΕ

Διατάξεις

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

 

Ημερομηνία της τελευταίας επικαιροποίησης των στοιχείων στο παρόν υπόδειγμα

(ηη/μμ/εεεε)

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο i)

Μέγιστο ποσοστό για τη μεταβλητή συνιστώσα (ποσοστό της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών)

[Αξία]

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο ii)

Μέγιστο ύψος της μεταβλητής συνιστώσας που μπορεί να εγκριθεί από μετόχους ή ιδιοκτήτες ή μέλη ιδρυμάτων (ποσοστό της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών)

[Αξία]

Άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) σημείο iii)

Επιτρέπεται στα ιδρύματα να εφαρμόζουν προεξοφλητικό επιτόκιο για τις μεταβλητές αποδοχές;

[Ναι/Όχι]

Μέγιστο μέρος των συνολικών μεταβλητών αποδοχών στο οποίο εφαρμόζεται το προεξοφλητικό επιτόκιο (ποσοστό % του συνόλου των μεταβλητών αποδοχών)

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 11

Συντελεστές στάθμισης και κριτήρια κινδύνου που εφαρμόζονται σε ανοίγματα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 124 παράγραφος 2

Ανοίγματα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακινήτων που προορίζονται για κατοικία

Εφαρμοζόμενος συντελεστής στάθμισης κινδύνου (από 35 % έως 150 %)

[Αξία]

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής του συντελεστή στάθμισης κινδύνου

(ηη/μμ/εεεε)

Εφαρμόζει η αρμόδια αρχή αυστηρότερα κριτήρια από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 125 παράγραφος 2;

[Ναι/Όχι]

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής των εν λόγω κριτηρίων

(ηη/μμ/εεεε)

Ανοίγματα που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα

Εφαρμοζόμενος συντελεστής στάθμισης κινδύνου (από 50 % έως 150 %)

[Αξία]

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής του συντελεστή στάθμισης κινδύνου

(ηη/μμ/εεεε)

Εφαρμόζει η αρμόδια αρχή αυστηρότερα κριτήρια από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 126 παράγραφος 2;

[Ναι/Όχι]

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής των εν λόγω κριτηρίων

(ηη/μμ/εεεε)


ΜΕΡΟΣ 12

Ελάχιστες τιμές ποσοστιαίας ζημίας σε περίπτωση αθέτησης (LGD) για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που εξασφαλίζονται με ακίνητη περιουσία

Κανονισμός (ΕΕ)

αριθ. 575/2013

Διατάξεις

Πληροφορίες προς γνωστοποίηση

Άρθρο 164 παράγραφος 5

Ελάχιστη τιμή για το σταθμισμένο ύψος της LGD για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που εξασφαλίζονται με ακίνητα κατοικίας και δεν καλύπτονται από εγγυήσεις κεντρικών κυβερνήσεων

Ελάχιστη εφαρμοζόμενη τιμή LGD (ποσοστό υψηλότερο από 10 %)

[Αξία]

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής της τιμής

(ηη/μμ/εεεε)

Ελάχιστη τιμή για το σταθμισμένο ύψος της LGD για τα ανοίγματα λιανικής τραπεζικής που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα και δεν καλύπτονται από εγγυήσεις κεντρικών κυβερνήσεων

Ελάχιστη εφαρμοζόμενη τιμή LGD (ποσοστό υψηλότερο από 15 %)

[Αξία]

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής της τιμής

(ηη/μμ/εεεε)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ)

Πεδίο εφαρμογής ΔΕΕΑ

Περιγραφή της καθοδήγησης της αρμόδιας αρχής σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της ΔΕΕΑ, περιλαμβανομένων των κάτωθι:

καθοδήγηση ως προς το ποιες οντότητες καλύπτονται/εξαιρούνται από τη ΔΕΕΑ

υψηλού επιπέδου επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή αντιμετωπίζει την αρχή της αναλογικότητας κατά την εξέταση του πεδίου εφαρμογής της ΔΕΕΑ

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερ-σύνδεση στην εν λόγω καθοδήγηση]

Εκτίμηση επιμέρους κινδύνων

Περιγραφή της καθοδήγησης της αρμόδιας αρχής σε σχέση με την εκτίμηση επιμέρους κινδύνων, περιλαμβανομένων των κάτωθι:

υψηλού επιπέδου επισκόπηση της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων

υψηλού επιπέδου επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η αρμόδια αρχή συνυπολογίζει την αρχή της αναλογικότητας κατά την εκτίμηση των επιμέρους κινδύνων

υψηλού επιπέδου επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων και της μεθοδολογίας βαθμολόγησης που εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή για την εκτίμηση των επιμέρους κινδύνων

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερ-σύνδεση στην εν λόγω καθοδήγηση]

Έλεγχος και αξιολόγηση ΕΔΕΚΕ

Περιγραφή της καθοδήγησης της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εσωτερικής διαδικασίας εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ΕΔΕΚΕ) στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των υπολογισμών ΕΔΕΚΕ για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων με σκοπό την κάλυψη των επιμέρους κινδύνων κεφαλαίου, περιλαμβανομένων των κάτωθι:

επισκόπηση της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθείται από τα ιδρύματα για την εφαρμογή της ΕΔΕΚΕ

επισκόπηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται από την αρμόδια αρχή με σκοπό τον έλεγχο της ΕΔΕΚΕ των ιδρυμάτων

πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον απαιτείται ανεξάρτητος έλεγχος της ΕΔΕΚΕ από την αρμόδια αρχή

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερ-σύνδεση στην εν λόγω καθοδήγηση]

Συνολική αξιολόγηση ΔΕΕΑ και εποπτικά μέτρα

Περιγραφή της καθοδήγησης της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τη συνολική αξιολόγηση ΔΕΕΑ και τα εποπτικά μέτρα που λαμβάνει η αρμόδια αρχή με βάση τη συνολική αξιολόγηση ΔΕΕΑ

[ελεύθερο κείμενο ή αναφορά ή υπερ-σύνδεση στην εν λόγω καθοδήγηση]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατάλογος υποδειγμάτων

Μέρος 1

Δεδομένα σχετικά με τον εθνικό χρηματοπιστωτικό τομέα

Μέρος 2

Δεδομένα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Μέρος 3

Δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς

Μέρος 4

Δεδομένα σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο

Μέρος 5

Δεδομένα σχετικά με τα εποπτικά μέτρα και τις διοικητικές κυρώσεις

Μέρος 6

Δεδομένα σχετικά με τις απαλλαγές

ΜΕΡΟΣ 1

Δεδομένα σχετικά με τον εθνικό χρηματοπιστωτικό τομέα (έτος 20ΧΧ)

 

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP (1)

Δεδομένα

Αριθμός και μέγεθος πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

Αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων (1)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού (σε εκατομμύρια ευρώ) (2)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού ως % του ΑΕΠ

 

[Αξία]

Αριθμός και μέγεθος αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

Από χώρες ΕΟΧ

Αριθμός υποκαταστημάτων (3)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού των υποκαταστημάτων (σε εκατομμύρια ευρώ)

 

[Αξία]

Αριθμός θυγατρικών (4)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού των θυγατρικών (σε εκατομμύρια ευρώ)

 

[Αξία]

Από τρίτες χώρες

Αριθμός υποκαταστημάτων (3)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού των υποκαταστημάτων (σε εκατομμύρια ευρώ)

 

[Αξία]

Αριθμός θυγατρικών (4)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού των θυγατρικών (σε εκατομμύρια ευρώ)

 

[Αξία]

Σύνολο κεφαλαίου και κεφαλαιακών απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων

 

 

Σύνολο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου

CA1 (γραμμή 020 / γραμμή 010)

[Αξία]

Σύνολο πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου

CA1 (γραμμή 530 / γραμμή 010)

[Αξία]

Σύνολο κεφαλαίου της κατηγορίας 2 ως % του συνολικού κεφαλαίου

CA1 (γραμμή 750 / γραμμή 010)

[Αξία]

Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων (σε εκατομμύρια ευρώ)

CA2 (γραμμή 010) (1) 8 %

[Αξία]

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου

CA3 (γραμμή 050)

[Αξία]

Αριθμός και μέγεθος επιχειρήσεων επενδύσεων

 

 

Αριθμός επιχειρήσεων επενδύσεων (1)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού (σε εκατομμύρια ευρώ) (2)

 

[Αξία]

Σύνολο ενεργητικού ως % του ΑΕΠ

 

[Αξία]

Σύνολο κεφαλαίου και κεφαλαιακών απαιτήσεων επιχειρήσεων επενδύσεων

 

 

Σύνολο κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου

CA1 (γραμμή 020 / γραμμή 010)

[Αξία]

Σύνολο πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 ως % του συνολικού κεφαλαίου

CA1 (γραμμή 530 / γραμμή 010)

[Αξία]

Σύνολο κεφαλαίου της κατηγορίας 2 ως % του συνολικού κεφαλαίου

CA1 (γραμμή 750 / γραμμή 010)

[Αξία]

Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων (σε εκατομμύρια ευρώ)

CA2 (γραμμή 010) (1) 8 %

[Αξία]

Συνολικός δείκτης κεφαλαίου

CA3 (γραμμή 050)

[Αξία]

Οδηγίες για το υπόδειγμα:

(1)

Ο αριθμός περιλαμβάνει ιδρύματα που έχουν συσταθεί στο εσωτερικό, υποκαταστήματα του ΕΟΧ καθώς και ιδρύματα εκτός του ΕΟΧ. Περισσότερες της μίας έδρες εκμετάλλευσης τις οποίες έχει εγκαταστήσει στην αντίστοιχη χώρα ένα ίδρυμα που εδρεύει σε άλλη χώρα λογίζονται ως ένα ίδρυμα. Ο ορισμός περιλαμβάνει υποκαταστήματα/θυγατρικές αλλοδαπών ιδρυμάτων αλλά όχι αλλοδαπά υποκαταστήματα/θυγατρικές εγχώριων ιδρυμάτων (προσέγγιση της χώρας υποδοχής).

(2)

Απαιτούνται μη ενοποιημένα δεδομένα. Υπολογισμός με βάση την κατοικία [προσέγγιση της χώρας υποδοχής, με πληθυσμό που αντιστοιχεί στις αρχές, όπως ορίζεται στο σημείο (1)].

(3)

Περισσότερες της μίας έδρες εκμετάλλευσης τις οποίες έχει εγκαταστήσει στην ίδια χώρα ένα πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε άλλη χώρα θα πρέπει να λογίζονται ως ένα μόνον υποκατάστημα

(4)

Κάθε θυγατρική μιας θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών

ΜΕΡΟΣ 2

Δεδομένα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο (έτος 20ΧΧ)

Δεδομένα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP (3)

Δεδομένα

Πιστωτικά ιδρύματα: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο

 

 

Πιστωτικά ιδρύματα: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

CA2 (γραμμή 040) / (γραμμή 010)

[Αξία]

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων (2)

Τυποποιημένη προσέγγιση (SA)

 

[Αξία]

Θεμελιώδης προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (FIRB)

 

[Αξία]

Εξελιγμένη προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (AIRB)

 

[Αξία]

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο

SA

CA2 (γραμμή 050) / (γραμμή 040)

[Αξία]

FIRB

CR IRB, θεμελιώδης IRB (γραμμή 010, στήλη 260) / CA2 (γραμμή 040)

[Αξία]

AIRB

CR IRB, εξελιγμένη IRB (γραμμή 010, στήλη 260) / CA2 (γραμμή 040)

[Αξία]

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά κατηγορία ανοίγματος ΠΕΔ

% βάσει του συνολικού ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο ΠΕΔ

Προσέγγιση IRB όταν δεν χρησιμοποιούνται ούτε ίδιες εκτιμήσεις της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης, ούτε συντελεστές μετατροπής

[Αξία]

Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες

CA2 (γραμμή 260 / γραμμή 010)

[Αξία]

Ιδρύματα

CA2 (γραμμή 270 / γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις — ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 280 / γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις — ειδικός δανεισμός

CA2 (γραμμή 290 / γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις — άλλα

CA2 (γραμμή 300 / γραμμή 010)

[Αξία]

Προσέγγιση IRB όταν χρησιμοποιούνται ίδιες εκτιμήσεις της ζημίας σε περίπτωση αθέτησης και/ή συντελεστές μετατροπής

[Αξία]

Κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες

CA2 (γραμμή 320 / γραμμή 010)

[Αξία]

Ιδρύματα

CA2 (γραμμή 330 / γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις — ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 340 / γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις — ειδικός δανεισμός

CA2 (γραμμή 350 / γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις — άλλα

CA2 (γραμμή 360 / γραμμή 010)

[Αξία]

Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση ΜΜΕ με ακίνητη περιουσία

CA2 (γραμμή 370 / γραμμή 010)

[Αξία]

Λιανική τραπεζική — εξασφάλιση με ακίνητη περιουσία, όχι για ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 380 / γραμμή 010)

[Αξία]

Λιανική τραπεζική — αποδεκτά ανακυκλούμενα

CA2 (γραμμή 390 / γραμμή 010)

[Αξία]

Λιανική τραπεζική — άλλες ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 400 / γραμμή 010)

[Αξία]

Λιανική τραπεζική — άλλες που δεν είναι ΜΜΕ

CA2 (γραμμή 410 / γραμμή 010)

[Αξία]

Μετοχικό κεφάλαιο IRB

CA2 (γραμμή 420 / γραμμή 010)

[Αξία]

Θέσεις τιτλοποίησης IRB

CA2 (γραμμή 430 / γραμμή 010)

[Αξία]

Άλλα στοιχεία του ενεργητικού που δεν συνιστούν πιστωτικές υποχρεώσεις

CA2 (γραμμή 450 / γραμμή 010)

[Αξία]

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά κατηγορία ανοίγματος SA (2)

% βάσει του συνολικού ποσού ανοίγματος σταθμισμένου ως προς τον κίνδυνο SA

Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες

CA2 (γραμμή 070 / γραμμή 010)

[Αξία]

Περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές

CA2 (γραμμή 080 / γραμμή 010)

[Αξία]

Οντότητες του δημόσιου τομέα

CA2 (γραμμή 090 / γραμμή 010)

[Αξία]

Πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης

CA2 (γραμμή 100 / γραμμή 010)

[Αξία]

Διεθνείς οργανισμοί

CA2 (γραμμή 110 / γραμμή 010)

[Αξία]

Ιδρύματα

CA2 (γραμμή 120 / γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις

CA2 (γραμμή 130 / γραμμή 010)

[Αξία]

Λιανική τραπεζική

CA2 (γραμμή 140 / γραμμή 010)

[Αξία]

Εξασφάλιση με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας

CA2 (γραμμή 150 / γραμμή 010)

[Αξία]

Ανοίγματα σε αθέτηση

CA2 (γραμμή 160 / γραμμή 010)

[Αξία]

Στοιχεία που σχετίζονται με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο

CA2 (γραμμή 170 / γραμμή 010)

[Αξία]

Καλυμμένα ομόλογα

CA2 (γραμμή 180 / γραμμή 010)

[Αξία]

Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση

CA2 (γραμμή 190 / γραμμή 010)

[Αξία]

Εταιρείες συλλογικών επενδύσεων

CA2 (γραμμή 200 / γραμμή 010)

[Αξία]

Μετοχικό κεφάλαιο

CA2 (γραμμή 210 / γραμμή 010)

[Αξία]

Άλλα στοιχεία

CA2 (γραμμή 211 / γραμμή 010)

[Αξία]

Θέσεις τιτλοποίησης SA

CA2 (γραμμή 220 / γραμμή 010)

[Αξία]

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (CRM)

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων (2)

Απλή μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων

 

[Αξία]

Αναλυτική μέθοδος χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων

 

[Αξία]

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο

 

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

CA2 (γραμμή 040) / (γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις επενδύσεων: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων επενδύσεων (2)

SA

 

[Αξία]

IRB

 

[Αξία]

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο

SA

(CA2 (γραμμή 050) / (γραμμή 040)

[Αξία]

IRB

(CA2 (γραμμή 240) / γραμμή 040)

[Αξία]

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την τιτλοποίηση

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP (3)

Δεδομένα

Πιστωτικά ιδρύματα: μεταβιβάζουσα οντότητα

 

 

Συνολικό ποσό ανοιγμάτων τιτλοποίησης εντός και εκτός ισολογισμού

CR SEC SA (γραμμή 030, στήλη 010) + CR SEC IRB (γραμμή 030, στήλη 010)

[Αξία]

[Αξία]

Συνολικό ποσό των θέσεων τιτλοποίησης που διακρατήθηκαν (θέσεις τιτλοποίησης - αρχικό άνοιγμα χωρίς τους συντελεστές μετατροπής) εντός και εκτός ισολογισμού

CR SEC SA (γραμμή 030, στήλη 050) + CR SEC IRB (γραμμή 030, στήλη 050)

[Αξία]

[Αξία]

Ανοίγματα και ζημίες από δανεισμό εξασφαλισμένο με ακίνητα

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP (3)

Δεδομένα

Χρήση ακινήτων κατοικίας ως εξασφάλισης

Άθροισμα των ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

Ζημίες CR IP (γραμμή 010, στήλη 050)

[Αξία]

Άθροισμα των ζημιών που προέρχονται από δανεισμό έως τα ποσοστά αναφοράς

Ζημίες CR IP (γραμμή 010, στήλη 010)

[Αξία]

Εκ των οποίων: ακίνητα που αποτιμώνται με την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου

Ζημίες CR IP (γραμμή 010, στήλη 020)

[Αξία]

Άθροισμα των συνολικών ζημιών

Ζημίες CR IP (γραμμή 010, στήλη 030)

[Αξία]

Εκ των οποίων: ακίνητα που αποτιμώνται με την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου

Ζημίες CR IP (γραμμή 010, στήλη 040)

[Αξία]

Χρήση εμπορικών ακινήτων ως εξασφάλισης

Άθροισμα των ανοιγμάτων που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα

Ζημίες CR IP (γραμμή 020, στήλη 050)

[Αξία]

Άθροισμα των ζημιών που προέρχονται από δανεισμό έως τα ποσοστά αναφοράς

Ζημίες CR IP (γραμμή 020, στήλη 010)

[Αξία]

Εκ των οποίων: ακίνητα που αποτιμώνται με την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου

Ζημίες CR IP (γραμμή 020, στήλη 020)

[Αξία]

Άθροισμα των συνολικών ζημιών

Ζημίες CR IP (γραμμή 020, στήλη 030)

[Αξία]

Εκ των οποίων: ακίνητα που αποτιμώνται με την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου

Ζημίες CR IP (γραμμή 020, στήλη 040)

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 3

Δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς (έτος 20ΧΧ)

Δεδομένα σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP (5)

Δεδομένα

Πιστωτικά ιδρύματα: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς

 

 

Πιστωτικά ιδρύματα: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

CA2 (γραμμή 520) / (γραμμή 010)

[Αξία]

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων (4)

Τυποποιημένη προσέγγιση

 

[Αξία]

Εσωτερικά μοντέλα

 

[Αξία]

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς

Τυποποιημένη προσέγγιση

CA2 (γραμμή 530) / (γραμμή 520)

[Αξία]

Εσωτερικά μοντέλα

CA2 (γραμμή 580) / (γραμμή 520)

[Αξία]

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς

 

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

CA2 (γραμμή 520) / (γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις επενδύσεων: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων επενδύσεων (4)

Τυποποιημένη προσέγγιση

 

[Αξία]

Εσωτερικά μοντέλα

 

[Αξία]

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για κίνδυνο αγοράς

Τυποποιημένη προσέγγιση

CA2 (γραμμή 530) / (γραμμή 520)

[Αξία]

Εσωτερικά μοντέλα

CA2 (γραμμή 580) / (γραμμή 520)

[Αξία]


ΜΕΡΟΣ 4

Δεδομένα σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο (έτος 20ΧΧ)

Δεδομένα σχετικά με τον λειτουργικό κίνδυνο

Παραπομπή στο υπόδειγμα COREP (7)

Δεδομένα

Πιστωτικά ιδρύματα: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο

 

 

Πιστωτικά ιδρύματα: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

CA2 (γραμμή 590) / (γραμμή 010)

[Αξία]

Πιστωτικά ιδρύματα: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων (6)

Προσέγγιση βασικού δείκτη (BIA)

 

[Αξία]

Τυποποιημένη προσέγγιση (TSA) / Εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση (ASA)

 

[Αξία]

Εξελιγμένη προσέγγιση μέτρησης (AMA)

 

[Αξία]

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο

BIA

CA2 (γραμμή 600) / (γραμμή 590)

[Αξία]

TSA/ASA

CA2 (γραμμή 610) / (γραμμή 590)

[Αξία]

AMA

CA2 (γραμμή 620) / (γραμμή 590)

[Αξία]

Πιστωτικά ιδρύματα: Ζημίες λόγω λειτουργικού κινδύνου

 

 

Πιστωτικά ιδρύματα: συνολικές ακαθάριστες ζημίες

Συνολικές ακαθάριστες ζημίες ως % του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος

Λεπτομέρειες OPR (γραμμή 920, στήλη 080) / OPR ((άθροισμα (γραμμή 010 έως γραμμή 130), στήλη 030)

[Αξία]

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο

 

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο

% των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων

CA2 (γραμμή 590) / (γραμμή 010)

[Αξία]

Επιχειρήσεις επενδύσεων: ανάλυση ανά προσέγγιση

% βάσει του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων επενδύσεων (6)

BIA

 

[Αξία]

TSA/ASA

 

[Αξία]

AMA

 

[Αξία]

% βάσει των συνολικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για λειτουργικό κίνδυνο

BIA

CA2 (γραμμή 600) / (γραμμή 590)

[Αξία]

TSA/ASA

CA2 (γραμμή 610) / (γραμμή 590)

[Αξία]

AMA

CA2 (γραμμή 620) / (γραμμή 590)

[Αξία]

Επιχειρήσεις επενδύσεων: Ζημίες λόγω λειτουργικού κινδύνου

 

 

Επιχειρήσεις επενδύσεων: συνολικές ακαθάριστες ζημίες

Συνολικές ακαθάριστες ζημίες ως % του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος

Λεπτομέρειες OPR (γραμμή 920, στήλη 080) / OPR ((άθροισμα (γραμμή 010 έως γραμμή 130), στήλη 030)

[Αξία]

ΜΕΡΟΣ 5

Δεδομένα σχετικά με τα εποπτικά μέτρα και τις διοικητικές κυρώσεις (έτος 20ΧΧ)

Εποπτικές δράσεις και μέτρα (8)

Δεδομένα

Πιστωτικά ιδρύματα

 

Εποπτικές δράσεις

Αριθμός επιτόπιων ελέγχων

[Αξία]

Αριθμός συνολικών διενεργηθεισών αξιολογήσεων

[Αξία]

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

για τον περιορισμό/την απαγόρευση των διανομών ή των πληρωμών τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο β) και λοιπές διατάξεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

για τον περιορισμό/την απαγόρευση των διανομών ή των πληρωμών τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]


Εποπτικές δράσεις και μέτρα (9)

Δεδομένα

Επιχειρήσεις επενδύσεων

 

Εποπτικές δράσεις

Αριθμός επιτόπιων ελέγχων

[Αξία]

Αριθμός συνολικών διενεργηθεισών αξιολογήσεων

[Αξία]

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

για τον περιορισμό/την απαγόρευση των διανομών ή των πληρωμών τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

Εποπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 στοιχείο β) και λοιπές διατάξεις της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Συνολικός αριθμός των εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

για τη διάθεση ιδίων κεφαλαίων πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της διαχείρισης των εσωτερικών κεφαλαίων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο β)]

[Αξία]

για την παρουσίαση ενός σχεδίου για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης προς τις εποπτικές απαιτήσεις [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]

[Αξία]

για την εφαρμογή ειδικής πολιτικής προβλέψεων ή μεταχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

[Αξία]

για τη θέση περιορισμών/ορίων στις επιχειρηματικές ή άλλες δραστηριότητες [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

[Αξία]

για τη μείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήματα [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο στ)]

[Αξία]

για τον περιορισμό της μεταβλητής αμοιβής [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)]

[Αξία]

για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με τη χρήση των καθαρών κερδών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο η)]

[Αξία]

για τον περιορισμό/την απαγόρευση των διανομών ή των πληρωμών τόκων [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο θ)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων για πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές αναφορών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ι)]

[Αξία]

για την επιβολή συγκεκριμένων απαιτήσεων ρευστότητας [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ια)]

[Αξία]

για την επιβολή απαιτήσεων πρόσθετων πληροφοριών [άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εποπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί (δεν αναφέρονται στο άρθρο 104 παράγραφος 1 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]


Διοικητικές κυρώσεις

Δεδομένα

Πιστωτικά ιδρύματα

 

Διοικητικές κυρώσεις (για παραβιάσεις των απαιτήσεων χορήγησης άδειας/ αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών)

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπεύθυνο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψής της στο μέλλον [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο νομικό/φυσικό πρόσωπο [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε)]

[Αξία]

αναστολές των εκλογικών δικαιωμάτων των μετόχων [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο στ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (δεν αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[ελεύθερο κείμενο]

Διοικητικές κυρώσεις [για άλλες παραβιάσεις απαιτήσεων που επιβάλλει η οδηγία 2013/36/ΕΕ ή ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013]

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 67 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπεύθυνο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψής της στο μέλλον [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

ανακλήσεις της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο γ)]

[Αξία]

προσωρινές απαγορεύσεις κατά φυσικού προσώπου να ασκεί καθήκοντα σε πιστωτικά ιδρύματα [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο δ)]

[Αξία]

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο νομικό/φυσικό πρόσωπο [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (δεν αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[ελεύθερο κείμενο]

Επιχειρήσεις επενδύσεων

 

Διοικητικές κυρώσεις (για παραβιάσεις των απαιτήσεων χορήγησης άδειας/ αποκτήσεων ειδικών συμμετοχών)

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπεύθυνο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψής της στο μέλλον [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε νομικό πρόσωπο [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ε)]

[Αξία]

αναστολές των εκλογικών δικαιωμάτων των μετόχων [άρθρο 66 παράγραφος 2 στοιχείο στ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (δεν αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[Αξία]

Διοικητικές κυρώσεις [για άλλες παραβιάσεις απαιτήσεων που επιβάλλει η οδηγία 2013/36/ΕΕ ή ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013]

Συνολικός αριθμός των εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 66 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ:

[Αξία]

δημόσιες ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφονται το υπεύθυνο φυσικό/νομικό πρόσωπο και η φύση της παράβασης [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο α)]

[Αξία]

διαταγές προς το υπαίτιο φυσικό/νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψής της στο μέλλον [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο β)]

[Αξία]

ανακλήσεις της άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων επενδύσεων [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο γ)]

[Αξία]

προσωρινές απαγορεύσεις κατά φυσικού προσώπου να ασκεί καθήκοντα σε επιχειρήσεις επενδύσεων [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο δ)]

[Αξία]

διοικητικά χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται στο νομικό/φυσικό πρόσωπο [άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ)]

[Αξία]

Αριθμός και φύση άλλων εφαρμοζόμενων διοικητικών κυρώσεων (δεν αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

[ελεύθερο κείμενο]

(*)

Λόγω διαφορών στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και στις πρακτικές και προσεγγίσεις εποπτείας στα κράτη μέλη, τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτόν τον πίνακα ενδέχεται να μην επιτρέπουν την ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των χωρών, και οποιαδήποτε συμπεράσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά εάν δεν εξεταστούν με προσοχή οι εν λόγω διαφορές

Υπόμνημα

:

Δ/Υ: δεν υπάρχει

Ε: εμπιστευτικό

ΜΕΡΟΣ 6

Δεδομένα σχετικά με τις απαλλαγές (έτος 20ΧΧ)

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στα μέρη δύο έως πέντε, επτά και οκτώ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

(απαλλαγές για θυγατρικές)

Άρθρο 7 παράγραφος 3

(απαλλαγές για μητρικά ιδρύματα)

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων απαλλαγών

[Αξία]

[Αξία]

Αριθμός απαλλαγών που χορηγούνται σε μητρικά ιδρύματα που κατέχουν ή διατηρούν συμμετοχές σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες

Δ/Υ

[Αξία]

Συνολικό ποσό των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (σε εκατομμύρια ευρώ)

Δ/Υ

[Αξία]

Ποσοστό των συνολικών ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

Δ/Υ

[Αξία]

Ποσοστό των απαιτήσεων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που κατανέμονται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

Δ/Υ

[Αξία]

Άδεια χορηγούμενη σε μητρικά ιδρύματα για τη σύσταση θυγατρικών στο πλαίσιο υπολογισμού των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στα μέρη δύο έως πέντε και οκτώ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 9 παράγραφος 1

(Μέθοδος μερικής ενοποίησης)

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων αδειών

[Αξία]

Αριθμός αδειών που χορηγούνται σε μητρικά ιδρύματα για τη σύσταση θυγατρικών σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο υπολογισμού της απαίτησής τους

[Αξία]

Συνολικό ποσό των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται στις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (σε εκατομμύρια ευρώ)

[Αξία]

Ποσοστό των συνολικών ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που διατηρούνται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

[Αξία]

Ποσοστό των απαιτήσεων ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων που κατανέμονται σε θυγατρικές εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες (%)

[Αξία]

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων ρευστότητας που ορίζονται στο έκτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 8

(Απαλλαγές ρευστότητας για θυγατρικές)

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων απαλλαγών

[Αξία]

Αριθμός των απαλλαγών που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, εφόσον όλα τα ιδρύματα της αυτόνομης οντότητας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας έχουν άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος μέλος

[Αξία]

Αριθμός των απαλλαγών που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1, εφόσον όλα τα ιδρύματα της αυτόνομης οντότητας διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας έχουν άδεια λειτουργίας σε περισσότερα κράτη μέλη

[Αξία]

Αριθμός των απαλλαγών που χορηγούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, σε ιδρύματα που είναι μέλη του ίδιου θεσμικού συστήματος προστασίας

[Αξία]

Εξαίρεση από την εφαρμογή, σε ατομική βάση, των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας που ορίζονται στα μέρη δύο έως οκτώ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Νομική αναφορά στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Άρθρο 10

(Πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό)

Συνολικός αριθμός χορηγούμενων απαλλαγών

[Αξία]

Αριθμός απαλλαγών που χορηγούνται σε πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό

[Αξία]

Αριθμός απαλλαγών που χορηγούνται σε κεντρικούς οργανισμούς

[Αξία]

Για τις αρμόδιες αρχές που δεν χορηγούν απαλλαγή ή άδεια, τα κελιά σημειώνονται με πορτοκαλί χρώμα.


(1)  Δεδομένα αναφοράς από τα υποδείγματα COREP σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής

Υπόμνημα

:

Δ/Υ: δεν υπάρχει

Ε: εμπιστευτικό

(2)  σε περίπτωση που ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις, το ίδρυμα λαμβάνεται υπόψη σε κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις

(3)  Δεδομένα αναφοράς από τα υποδείγματα COREP σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής

Υπόμνημα

:

Δ/Υ: δεν υπάρχει

Ε: εμπιστευτικό

(4)  σε περίπτωση που ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις, το ίδρυμα λαμβάνεται υπόψη σε καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις

(5)  Δεδομένα αναφοράς από τα υποδείγματα COREP σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής

Υπόμνημα

:

Δ/Υ: δεν υπάρχει

Ε: εμπιστευτικό

(6)  σε περίπτωση που ένα ίδρυμα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προσεγγίσεις, το ίδρυμα λαμβάνεται υπόψη σε καθεμία από αυτές τις προσεγγίσεις

(7)  Δεδομένα αναφοράς από τα υποδείγματα COREP σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής

Υπόμνημα

:

Δ/Υ: δεν υπάρχει

Ε: εμπιστευτικό

(8)  Λόγω διαφορών στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και στις πρακτικές και προσεγγίσεις εποπτείας στα κράτη μέλη, τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτόν τον πίνακα ενδέχεται να μην επιτρέπουν την ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των χωρών, και οποιαδήποτε συμπεράσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά εάν δεν εξεταστούν με προσοχή οι εν λόγω διαφορές

Υπόμνημα

:

Δ/Υ: δεν υπάρχει

Ε: εμπιστευτικό

(9)  Λόγω διαφορών στις εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και στις πρακτικές και προσεγγίσεις εποπτείας στα κράτη μέλη, τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτόν τον πίνακα ενδέχεται να μην επιτρέπουν την ουσιαστική σύγκριση μεταξύ των χωρών, και οποιαδήποτε συμπεράσματα μπορεί να είναι παραπλανητικά εάν δεν εξεταστούν με προσοχή οι εν λόγω διαφορές

Υπόμνημα

:

Δ/Υ: δεν υπάρχει

Ε: εμπιστευτικό