ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.344.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 344

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
19 Δεκεμβρίου 2013


Περιεχόμενα

 

I   Νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

*

Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση (απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ)

1

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Νομοθετικές πράξεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

19.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 344/1


ΑΠΌΦΑΣΗ 2013/755/EE ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Νοεμβρίου 2013

για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση

(«απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 203,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου (1) που εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Δυνάμει του άρθρου 62 της απόφασης 2001/822/ΕΚ, το Συμβούλιο οφείλει να καθορίσει τις διατάξεις που πρέπει να προβλεφθούν ενόψει της μεταγενέστερης εφαρμογής των αρχών που περιέχονται στα άρθρα 198 έως 202 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

(2)

Στα συμπεράσματά του της 22ας Δεκεμβρίου 2009 για τις σχέσεις της ΕΕ με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ πριν από τον Ιούλιο του 2012. Το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής να στηρίξει τη μελλοντική σχέση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ σε τρεις βασικούς πυλώνες: 1. στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 2. στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και 3. τη μείωση της τρωτότητάς τους, καθώς και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων και γειτονικών περιοχών.

(3)

Η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση μεταξύ του Ιουνίου και του Οκτωβρίου 2008 και πρότεινε ορισμένες κατευθύνσεις για νέα απόφαση Σύνδεσης. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης συνοψίζονται σε ανακοίνωση της 6ης Νοεμβρίου 2009 με τίτλο «Στοιχεία της νέας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)».

(4)

Η ΣΛΕΕ και το παράγωγο δίκαιο δεν εφαρμόζονται αυτομάτως στις ΥΧΕ, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις που ορίζουν ρητά το αντίθετο. Παρότι δεν είναι τρίτες χώρες, οι ΥΧΕ δεν αποτελούν μέρος της ενιαίας αγοράς και πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά το εμπόριο, ιδίως τους κανόνες καταγωγής, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα και τα μέτρα διασφάλισης.

(5)

Η ειδική σχέση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να μετατραπεί από μια κλασική προσέγγιση αναπτυξιακής συνεργασίας σε μια αμοιβαία εταιρική σχέση προκειμένου να ενισχυθεί η αειφόρος ανάπτυξη των ΥΧΕ. Επιπλέον, η αλληλεγγύη μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να στηριχθεί στη μοναδική σχέση τους και στην υπαγωγή τους στην ίδια «ευρωπαϊκή οικογένεια».

(6)

Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ανάπτυξη των ΥΧΕ μπορεί να βελτιωθεί με την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλους τους τομείς συνεργασίας.

(7)

Λόγω της γεωγραφικής θέσης των ΥΧΕ, θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία μεταξύ αυτών και των γειτόνων τους, παρά το διαφορετικό καθεστώς που ισχύει έναντι του δικαίου της Ένωσης για κάθε παράγονται μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, προς το συμφέρον όλων των πλευρών, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και με την προώθηση των αξιών και προτύπων της Ένωσης. Επιπλέον, οι ΥΧΕ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως περιφερειακοί κόμβοι ή κέντρα αριστείας στις περιοχές τους.

(8)

Η Ένωση θα πρέπει να στηρίξει τις πολιτικές και τις στρατηγικές μιας ΥΧΕ σε τομέα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με βάση τις ειδικές ανάγκες, το δυναμικό και τις επιλογές της εν λόγω ΥΧΕ.

(9)

Η σύνδεση θα πρέπει να αποσκοπεί στη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, ως βασικού στοιχείου για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης.

(10)

Οι ΥΧΕ χαρακτηρίζονται από ευρεία εδαφική και θαλάσσια βιοποικιλότητα. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει το φυσικό περιβάλλον των ΥΧΕ και συνιστά απειλή που υπονομεύει την αειφόρο ανάπτυξή τους. Οι δράσεις στους τομείς της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της προώθησης της βιώσιμης ενέργειας δύνανται να συμβάλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στον μετριασμό των επιπτώσεών της στις ΥΧΕ.

(11)

Ο σημαντικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΥΧΕ συμβάλλοντας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ένωση στο πλαίσιο πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών θα πρέπει να αναγνωρίζεται στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΥΧΕ.

(12)

Είναι σημαντικό να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να μειώσουν τα τρωτά τους σημεία ως προς την πρόσβαση σε καύσιμα και την αστάθεια των τιμών, καθιστώντας έτσι τις οικονομίες τους περισσότερο ανθεκτικές και λιγότερο ευάλωτες σε εξωγενείς κλυδωνισμούς.

(13)

Η Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει τις ΥΧΕ να μειώσουν την τρωτότητά τους σε καταστροφές και να στηρίξει τις δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνουν γι’ αυτόν τον σκοπό.

(14)

Οι επιπτώσεις του απομακρυσμένου χαρακτήρα των ΥΧΕ συνιστούν φραγμό στην ανταγωνιστικότητά τους και, επομένως, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΥΧΕ.

(15)

Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης ως μοχλού για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ.

(16)

Η περαιτέρω οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ πρέπει να αλληλοσυμπληρώνεται και να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας των ΥΧΕ, καθώς και στην επίτευξη κοινωνικής ευημερίας και ένταξης, ειδικότερα για ευάλωτες ομάδες και άτομα με αναπηρία. Για τον σκοπό αυτό, η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει ανταλλαγές πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στους σχετικούς τομείς, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κοινωνική προστασία, και να προωθεί επίσης τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Επιπλέον, η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, καθώς και του σεβασμού των βασικών εργασιακών προτύπων, των ίσων ευκαιριών, της μη εισαγωγής διακρίσεων και της προσβασιμότητας στις ΥΧΕ και στις περιοχές όπου βρίσκονται αυτές.

(17)

Ο τουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει έναν χώρο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ. Ο στόχος της συνεργασίας θα πρέπει να είναι η στήριξη των προσπαθειών των αρχών των ΥΧΕ να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από τον τοπικό, περιφερειακό και διεθνή τουρισμό και να τονώσουν τις ιδιωτικές χρηματοδοτικές ροές από την Ένωση και από άλλες πηγές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις ΥΧΕ. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενσωμάτωση του τουρισμού στον κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό βίο του πληθυσμού καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

(18)

Η επίπτωση των μεταδοτικών ασθενειών στις ΥΧΕ, όπως ο δάγγειος στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό και ο ιός Chikungunya στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού, μπορούν να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία και την οικονομία. Πέραν του ότι μειώνουν την παραγωγικότητα των πληγέντων πληθυσμών, οι επιδημίες στις ΥΧΕ μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και τον τουρισμό που αποτελεί τον πυλώνα της οικονομίας πολλών ΥΧΕ. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμών τουριστών και διακινούμενων εργαζομένων ταξιδεύουν προς τις ΥΧΕ, οι χώρες αυτές είναι ευάλωτες στην εισαγωγή λοιμωδών νοσημάτων. Αντίστροφα, τα άτομα που μετακινούνται σε υψηλούς αριθμούς επιστρέφοντας από τις ΥΧΕ μπορούν να είναι φορείς εισαγωγής μεταδοτικών ασθενειών στην Ευρώπη. Η διασφάλιση ενός «ασφαλούς τουρισμού» αποτελεί, επομένως, κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των οικονομιών των ΥΧΕ που εξαρτώνται σημαντικά από τον τουρισμό.

(19)

Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ.

(20)

Η Ένωση αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια πιο ενεργός εταιρική σχέση με τις ΥΧΕ σε ό,τι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την εμπορία ανθρώπων, την τρομοκρατία και τη διαφθορά.

(21)

Το εμπόριο και η συναφής με το εμπόριο συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην υλοποίηση του στόχου της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

(22)

Η Ένωση, ο κυριότερος εμπορικός εταίρος τόσο των ΥΧΕ όσο και των κρατών ΑΚΕ που γειτνιάζουν με αυτές και των λοιπών οικονομικών εταίρων τους, συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στις παγκόσμιες εξελίξεις που συνίστανται σε μια διαρκή διαδικασία ελευθέρωσης των συναλλαγών.

(23)

Οι ΥΧΕ είναι ευπαθή νησιωτικά περιβάλλοντα που απαιτούν την κατάλληλη προστασία, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα, το άρθρο 198 της Συνθήκης Ευρατόμ και το σχετικό παράγωγο δίκαιο περιλαμβάνουν σχετικές διατάξεις, με εξαίρεση τη Γροιλανδία στην οποία δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη Ευρατόμ. Για τα λοιπά απόβλητα, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κανόνες της Ένωσης που πρέπει να εφαρμόζονται στις ΥΧΕ.

(24)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να προβλέπει πιο ευέλικτους κανόνες καταγωγής, καθώς και νέες δυνατότητες σώρευσης της καταγωγής. Η σώρευση θα πρέπει να καταστεί δυνατή όχι μόνο με τις ΥΧΕ και τις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), αλλά, υπό ορισμένους όρους, και για τα προϊόντα καταγωγής χωρών με τις οποίες η Ένωση εφαρμόζει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών καθώς και για τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις βάσει του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της Ένωσης (2), επίσης υπό ορισμένους όρους. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι αναγκαίες για να αποτραπεί η καταστρατήγηση του εμπορίου και να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των ρυθμίσεων για τη σώρευση.

(25)

Οι διαδικασίες πιστοποίησης της καταγωγής ΥΧΕ θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν προς το συμφέρον των φορέων και διοικήσεων στις ΥΧΕ. Θα πρέπει επίσης να επικαιροποιηθούν ανάλογα και οι διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ.

(26)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας και να προβλεφθεί η δυνατότητα προσωρινής ανάκλησης του καθεστώτος προτιμησιακής μεταχείρισης όσον αφορά όλα ή ορισμένα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ σε περιπτώσεις απάτης, παρατυπιών ή συστηματικής έλλειψης συμμόρφωσης με τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων ή παράλειψης παροχής διοικητικής συνεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις διασφάλισης και εποπτείας. Τούτο δύναται να επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και της Ένωσης, καθώς και στους οικονομικούς φορείς, να στηρίζονται σε σαφείς και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες. Τέλος, είναι προς το κοινό συμφέρον να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και ρυθμίσεων που θα επιτρέψουν στις ΥΧΕ να εξάγουν αγαθά στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις.

(27)

Λαμβανομένων υπόψη των στόχων ολοκλήρωσης και των εξελίξεων του παγκόσμιου εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών και της εγκατάστασης, είναι αναγκαίο να στηριχτεί η ανάπτυξη των αγορών υπηρεσιών και των επενδυτικών δυνατοτήτων με τη βελτίωση της πρόσβασης των υπηρεσιών και των επενδύσεων των ΥΧΕ στην αγορά της Ένωσης. Ως προς αυτό η Ένωση θα πρέπει να προσφέρει στις ΥΧΕ την καλύτερη δυνατή μεταχείριση που προβλέπεται για κάθε άλλο εμπορικό εταίρο με γενικές ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους, και παράλληλα να διασφαλίζει πιο ευέλικτες δυνατότητες για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΥΧΕ με τον περιορισμό της μεταχείρισης που χορηγούν οι ΥΧΕ στην Ένωση στα επίπεδα της μεταχείρισης που παρέχεται στις άλλες μεγάλες εμπορικές οικονομίες.

(28)

Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν βασικό στοιχείο για την τόνωση της καινοτομίας και ένα μέσο για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Με τα δικαιώματα αυτά οι χώρες μπορούν να προστατεύουν τις πνευματικές δημιουργίες και τα διανοητικά αγαθά. Η προστασία και επιβολή τους διευκολύνουν το εμπόριο, την ανάπτυξη, τις ξένες επενδύσεις και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζουν τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης για την υγεία και την ασφάλεια. Οι ΥΧΕ μπορούν να ωφεληθούν από μια πολιτική για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ειδικότερα στο πλαίσιο της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

(29)

Τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα και οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις συναλλαγές και απαιτούν συνεργασία. Το εμπόριο και η συνδεόμενη με το εμπόριο συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές ανταγωνισμού και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν την ισότιμη κατανομή των κερδών από το εμπόριο.

(30)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν υπό τους καλύτερους δυνατούς όρους στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και στην περιφερειακή, υποπεριφερειακή και διεθνή αγορά, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα των ΥΧΕ στους σχετικούς τομείς. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και δεξιοτήτων, η ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η διαφοροποίηση των οικονομικών τομέων και η εφαρμογή κατάλληλου νομικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό κλίμα που θα προσελκύσει τις επενδύσεις.

(31)

Η συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση ασφαλέστερου, σταθερότερου και διαφανέστερου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ενίσχυση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για τη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης. Οι προσπάθειες σ’ αυτόν τον τομέα θα πρέπει να επικεντρωθούν στη σύγκλιση με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και στην εναρμόνιση της νομοθεσίας των ΥΧΕ με το κεκτημένο της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών των ΥΧΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της εποπτείας.

(32)

Θα πρέπει να παρασχεθεί χρηματοδοτική ενίσχυση σε ΥΧΕ με βάση ομοιόμορφα, διαφανή και αποτελεσματικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις επιδόσεις των ΥΧΕ. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντων (ΑΕΠ), το επίπεδο των προηγούμενων χορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και τους περιορισμούς λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης των ΥΧΕ.

(33)

Για λόγους αποτελεσματικότητας, απλούστευσης και αναγνώρισης των ικανοτήτων διαχείρισης των αρχών των ΥΧΕ, η διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων που χορηγούνται στις ΥΧΕ θα πρέπει να διασφαλιστεί βάσει αμοιβαίας εταιρικής σχέσης. Επιπλέον, οι αρχές των ΥΧΕ θα πρέπει να αναλάβουν την αρμοδιότητα χάραξης και εφαρμογής των πολιτικών που συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών ως στρατηγικές συνεργασίας.

(34)

Οι διαδικασίες σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση θα πρέπει να αναθέτουν ειδικά στις ΥΧΕ την κύρια αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και τη συνεργασία εφαρμογής του 11ου ΕΤΑ. Η συνεργασία θα πρέπει να διεξάγεται κυρίως σύμφωνα με τις εδαφικές ρυθμίσεις των ΥΧΕ και να ενισχύει τη στήριξη για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων. Στη διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμένοι διοικητικοί και ανθρώπινοι πόροι των ΥΧΕ. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι ΥΧΕ τυγχάνουν χρηματοδότησης από διάφορες πηγές.

(35)

Οι ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η περιφερειακή συνεργασία για τις ΥΧΕ μπορεί έτσι να συνίσταται στη συμμετοχή τους σε έναν ΕΟΕΣ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ. Οι ΥΧΕ που είναι μέλη ενός ΕΟΕΣ μπορούν να είναι επιλέξιμες για περιφερειακή χρηματοδότηση.

(36)

Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι τροποποιήσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων που τροποποιούν τα προσαρτήματα του παραρτήματος VI, σύμφωνα με το άρθρο 209 της ΣΛΕΕ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Συμβούλιο.

(37)

Δυνάμει της παρούσας απόφασης, το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει καινοτόμα απάντηση σε όλους τους προαναφερόμενους νέους παράγοντες, η οποία θα είναι συνεκτική και προσαρμοσμένη στις διάφορες καταστάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Κεφαλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Σκοπός

1.   Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) με την Ένωση («η σύνδεση») που συνιστά εταιρική σχέση, βάσει του άρθρου 198 της ΣΛΕΕ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποβλέπει στη στήριξη της αειφόρου ανάπτυξης των ΥΧΕ, καθώς και στην προώθηση των αξιών και προτύπων της Ένωσης στον ευρύτερο κόσμο.

2.   Οι εταίροι της σύνδεσης είναι η Ένωση, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες.

Άρθρο 2

Εδαφική εφαρμογή

Η σύνδεση εφαρμόζεται στις ΥΧΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα II της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 3

Στόχοι, αρχές και αξίες

1.   Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ στηρίζεται σε στόχους, αρχές και αξίες που συμμερίζονται οι ΥΧΕ, τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες και η Ένωση.

2.   Η σύνδεση επιδιώκει τους γενικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 199 της ΣΛΕΕ, με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΥΧΕ, την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους, τη μείωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής τρωτότητάς τους και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αυτών και άλλων εταίρων.

3.   Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων, η σύνδεση σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και την αειφόρο ανάπτυξη, οι οποίες είναι όλες κοινές στις ΥΧΕ και στα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες.

4.   Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, κάποιας αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού στους τομείς της συνεργασίας που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.

5.   Οι εταίροι αναγνωρίζουν αμοιβαία τα δικαιώματά τους για τον καθορισμό των πολιτικών και προτεραιοτήτων τους στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης, για τον προσδιορισμό των δικών τους επιπέδων προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας, καθώς και για την υιοθέτηση ή τροποποίηση των αντίστοιχων νόμων και πολιτικών τους, με σταθερή δέσμευση υπέρ των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και συμφωνιών. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να εξασφαλίσουν υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας.

6.   Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι εταίροι έχουν ως γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και την ανάγκη αποτελεσματικότητας και λαμβάνουν εξίσου υπόψη τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης των ΥΧΕ: οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 4

Διαχείριση της σύνδεσης

Η διαχείριση της σύνδεσης εξασφαλίζεται από την Επιτροπή και από τις αρχές των ΥΧΕ και, όταν είναι αναγκαίο, το κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ, σύμφωνα με τις αντίστοιχες θεσμικές, νομικές και χρηματοπιστωτικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 5

Αμοιβαία συμφέροντα, συμπληρωματικότητα και προτεραιότητες

1.   Η σύνδεση αποτελεί το πλαίσιο για τον διάλογο πολιτικής και τη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

2.   Δίνεται προτεραιότητα στη συνεργασία σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως:

α)

η διαφοροποίηση των οικονομιών των ΥΧΕ, καθώς και η μελλοντική ένταξή τους στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία·

β)

η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης·

γ)

η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και η διατήρηση και η αειφόρος χρήση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών·

δ)

η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο μετριασμός των επιπτώσεών της·

ε)

η προώθηση της μείωσης των κινδύνων καταστροφών·

στ)

η προώθηση των δραστηριοτήτων έρευνας, καινοτομίας και επιστημονικής συνεργασίας·

ζ)

η προώθηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών ανταλλαγών μεταξύ των ΥΧΕ, των γειτονικών τους χωρών και άλλων εταίρων.

3.   Η συνεργασία στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτονομίας των ΥΧΕ και της ανάπτυξης των ικανοτήτων των ΥΧΕ να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τις στρατηγικές και τις πολιτικές που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 6

Προώθηση της σύνδεσης

1.   Για την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, η Ένωση και οι ΥΧΕ προσπαθούν να καταστήσουν γνωστή τη σύνδεση στους πολίτες τους, ειδικότερα με την προώθηση της ανάπτυξης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των αρχών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων των ΥΧΕ, αφενός, και των ομολόγων τους στην Ένωση, αφετέρου.

2.   Οι ΥΧΕ καταβάλουν προσπάθειες για να ενισχύσουν και να προωθήσουν τις σχέσεις τους με την Ένωση στο σύνολό της. Τα κράτη μέλη στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες.

Άρθρο 7

Περιφερειακή συνεργασία, περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία με άλλους εταίρους

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η σύνδεση αποσκοπεί στη στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για να λαμβάνουν μέρος στις σχετικές διεθνείς, περιφερειακές και/ή υποπεριφερειακές πρωτοβουλίες συνεργασίας, καθώς και στις περιφερειακές ή υποπεριφερειακές διαδικασίες ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τις δικές τους προσδοκίες και με τους στόχους και τις προτεραιότητες που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ.

2.   Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση και οι ΥΧΕ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές ή να καθιερώνουν οποιαδήποτε άλλη μορφή στενής συνεργασίας και συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΥΧΕ σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπου ενδείκνυται μέσω διεθνών συμφωνιών.

3.   Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στο δεύτερο και το τρίτο μέρος της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, των γειτονικών τους χωρών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και των κρατών εκτός ΑΚΕ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από διάφορους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς της ΕΕ. Η Ένωση θα προσπαθεί επίσης να συνδέει τις ΥΧΕ στον διάλογό της με τις γειτονικές τους χώρες, είτε είναι χώρες ΑΚΕ είτε εκτός ΑΚΕ, καθώς και με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου κρίνεται σκόπιμο.

4.   Η στήριξη της συμμετοχής των ΥΧΕ στους σχετικούς οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης επικεντρώνεται ιδίως στα εξής:

α)

δημιουργία ικανοτήτων των σχετικών περιφερειακών οργανώσεων και οργανισμών στους οποίους είναι μέλη οι ΥΧΕ·

β)

περιφερειακές ή υποπεριφερειακές πρωτοβουλίες, όπως η εφαρμογή τομεακών μεταρρυθμιστικών πολιτικών σχετικών με τους τομείς συνεργασίας που επισημαίνονται στο δεύτερο και το τρίτο μέρος της παρούσας απόφασης·

γ)

ευαισθητοποίηση και γνώση των ΥΧΕ όσον αφορά τις επιπτώσεις των διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης σε διάφορους τομείς·

δ)

συμμετοχή των ΥΧΕ στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο των οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης·

ε)

διασυνοριακές επενδύσεις μεταξύ των ΥΧΕ και των γειτόνων τους.

Άρθρο 8

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφοι 1 έως 3 της παρούσας απόφασης, οι πρωτοβουλίες συνεργασίας ή άλλες μορφές συνεργασίας σημαίνουν επίσης ότι κρατικές αρχές, περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις, τοπικές αρχές και, ενδεχομένως, άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ή οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων δημόσιων υπηρεσιών) από ΥΧΕ μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) υπό την επιφύλαξη των κανόνων και των στόχων των δραστηριοτήτων συνεργασίας της παρούσας απόφασης και εκείνων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο εδαφικής Συνεργασίας και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ.

Άρθρο 9

Ειδική μεταχείριση

1.   Η σύνδεση λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των ΥΧΕ σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την ικανότητά τους να επωφελούνται πλήρως από την περιφερειακή συνεργασία και την περιφερειακή ολοκλήρωση που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.   Καθορίζεται ειδική μεταχείριση για τις απομονωμένες ΥΧΕ.

3.   Για να μπορέσουν οι απομονωμένες ΥΧΕ να υπερβούν τα διαρθρωτικά και άλλα εμπόδια στην ανάπτυξή τους, αυτή η ειδική μεταχείριση λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους, μεταξύ άλλων, κατά τον καθορισμό του όγκου της χρηματοδοτικής βοήθειας και των προϋποθέσεων που τη συνοδεύουν.

4.   Ο κατάλογος των ΥΧΕ που θεωρούνται απομονωμένες περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

Κεφαλαιο 2

Φορείς της συνεργασίας

Άρθρο 10

Γενική προσέγγιση

1.   Η σύνδεση στηρίζεται σε ευρύ διάλογο και σε διαβουλεύσεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες και της Επιτροπής, και, εφόσον είναι σκόπιμο, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).

2.   Οι ΥΧΕ οργανώνουν, κατά περίπτωση, διάλογο και διαβουλεύσεις με αρχές και οργανισμούς όπως:

α)

αρμόδιες τοπικές και άλλες δημόσιες αρχές·

β)

οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους·

γ)

κάθε άλλο κατάλληλο οργανισμό που αντιπροσωπεύει την κοινωνία των πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς αρμόδιους για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 11

Φορείς της συνεργασίας

1.   Στους φορείς της συνεργασίας στις ΥΧΕ συγκαταλέγονται:

α)

οι κυβερνητικές αρχές των ΥΧΕ·

β)

οι τοπικές αρχές στις ΥΧΕ·

γ)

οι πάροχοι δημόσιας υπηρεσίας και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι κοινωνικές, επιχειρηματικές, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, και οι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)·

δ)

οι περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις.

2.   Τα κράτη μέλη με τα οποία συνδέονται οι ΥΧΕ ενημερώνουν την Επιτροπή εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης σχετικά με τις κυβερνητικές και τοπικές αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β).

Άρθρο 12

Αρμοδιότητες των μη κυβερνητικών φορέων

1.   Οι μη κυβερνητικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις διαβουλεύσεις όσον αφορά τη συνεργασία, και ειδικότερα για την προετοιμασία και την εφαρμογή της βοήθειας, των σχεδίων ή προγραμμάτων συνεργασίας. Είναι δυνατόν να τους ανατεθούν εξουσίες χρηματοδοτικής διαχείρισης για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων ή προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθούν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

2.   Οι μη κυβερνητικοί φορείς που μπορούν να επιλεγούν για αποκεντρωμένη διαχείριση σχεδίων ή προγραμμάτων, προσδιορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των αρχών των ΥΧΕ, της Επιτροπής και του κράτους μέλους με το οποίο συνδέεται η ΥΧΕ, ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα και την πείρα και τους τομείς δράσης τους. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται για κάθε ΥΧΕ στο πλαίσιο του ευρέως διαλόγου και των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10.

3.   Η σύνδεση αποσκοπεί στο να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ενίσχυση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όσον αφορά ιδίως τη δημιουργία και την ανάπτυξή τους, καθώς και την ανάπτυξη των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων.

Κεφαλαιο 3

Θεσμικό πλαίσιο της σύνδεσης

Άρθρο 13

Κατευθυντήριες αρχές για τον διάλογο

1.   Η Ένωση, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες διεξάγουν κατά τακτά διαστήματα ολοκληρωμένο και πολιτικό διάλογο.

2.   Ο διάλογος διεξάγεται με πλήρη τήρηση των αντίστοιχων θεσμικών, νομικών και δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες. Ο διάλογος διεξάγεται με ευελιξία: μπορεί να είναι επίσημος ή ανεπίσημος, στο κατάλληλο επίπεδο ή υπό την κατάλληλη μορφή και να διεξάγεται στο πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 14.

3.   Ο διάλογος επιτρέψει στις ΥΧΕ να συμμετάσχουν πλήρως στην εφαρμογή της σύνδεσης.

4.   Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη των στόχων της σύνδεσης.

Άρθρο 14

Όργανα της σύνδεσης

1.   Για τους σκοπούς της σύνδεσης θεσπίζονται τα ακόλουθα όργανα:

α)

φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ και οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών συνδέονται με το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·

β)

κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·

γ)

με συμφωνία μεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες και της Επιτροπής, δημιουργούνται ομάδες εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύνδεσης, σε μορφή ανάλογη με τα υπό εξέταση ζητήματα. Οι εν λόγω ομάδες εργασίας μπορούν να συγκληθούν με αίτημα της Επιτροπής, ενός κράτους μέλους ή μιας ΥΧΕ. Οι ομάδες διεξάγουν τεχνικές συζητήσεις για θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες, και συμπληρώνουν με τον τρόπο αυτό τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ και/ή των τριμερών διαβουλεύσεων.

2.   Η Επιτροπή προεδρεύει του φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, των τριμερών διαβουλεύσεων και των ομάδων εργασίας και εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Κεφαλαιο 1

Περιβαλλοντικά ζητήματα, κλιματική αλλαγή και μείωση των κινδύνων καταστροφών

Άρθρο 15

Γενικοί στόχοι και αρχές

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των κινδύνων καταστροφών αφορά:

α)

τη στήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ για τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών, στρατηγικών, σχεδίων δράσης και μέτρων·

β)

τη στήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ για την ένταξή τους στα περιφερειακά δίκτυα και πρωτοβουλίες·

γ)

την προώθηση της βιώσιμης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, καθώς και την ενθάρρυνση μέτρων που αποβλέπουν στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος· και

δ)

τη στήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ να δραστηριοποιηθούν ως περιφερειακοί κόμβοι ή κέντρα αριστείας.

Άρθρο 16

Βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, το θέμα της συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης, καθώς και της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών μπορεί να αφορά:

α)

την προώθηση της σύστασης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των θαλάσσιων και χερσαίων προστατευόμενων περιοχών και τη βελτίωση της διαχείρισης των υφιστάμενων προστατευόμενων περιοχών·

β)

την ενθάρρυνση της βιώσιμης διαχείρισης των θαλάσσιων και χερσαίων πόρων, που συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία ειδών, ενδιαιτημάτων και οικοσυστημικών λειτουργιών εκτός των προστατευμένων περιοχών, και συγκεκριμένα ευάλωτων και σπάνιων ειδών ή που απειλούνται με εξαφάνιση·

γ)

την ενίσχυση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης της θαλάσσιας και χερσαίας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων με:

i)

την αντιμετώπιση της ευρύτερης οικοσυστημικής πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής χάρη στη διατήρηση υγιών και ανθεκτικών οικοσυστημάτων και την προώθηση μεθόδων βασιζόμενων σε οικολογικές υποδομές και στα οικοσυστήματα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της, οι οποίες αποφέρουν συχνά πολλαπλά οφέλη·

ii)

την ενίσχυση των ικανοτήτων σε τοπική, περιφερειακή και/ή διεθνή κλίμακα, με την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των ιδιοκτητών γης, του ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών·

iii)

την ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων διατήρησης της φύσης και των συναφών προσπαθειών για τη διατήρηση της φύσης εντός και εκτός των προστατευόμενων περιοχών·

iv)

τη διεύρυνση της βάσης γνώσεων και την κάλυψη των γνωστικών κενών, με τον ποσοτικό προσδιορισμό, συν τοις άλλοις, της αξίας των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών·

δ)

την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως τα χωροκατακτητικά ξένα είδη ή οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

ε)

την ανάπτυξη μηχανισμών για την αύξηση των πόρων, καθώς και τη χρηματοδότηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Άρθρο 17

Βιώσιμη διαχείριση των δασών

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών θα καλύψει την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στη διατήρηση του περιβάλλοντος από τη διάβρωση και στον έλεγχο της απερήμωσης, στην αναδάσωση και στη διαχείριση των εξαγωγών ξυλείας.

Άρθρο 18

Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στο πεδίο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών αφορά:

α)

τη στήριξη των προσπαθειών των ΥΧΕ για μια αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών με τον καθορισμό των στρατηγικών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων του προγραμματισμού και της διαχείρισης των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών·

β)

τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η γεωργία, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 19

Θαλάσσιες υποθέσεις

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των θαλάσσιων υποθέσεων αφορά:

α)

την ενίσχυση του διαλόγου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτόν·

β)

την προώθηση των γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον και τη βιοτεχνολογία, την ενέργεια των ωκεανών, τη θαλάσσια επιτήρηση, τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών και τη διαχείριση με βάση το οικοσύστημα·

γ)

την προώθηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 20

Βιώσιμη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α)

δέσμευση για υπεύθυνη διαχείριση της αλιείας και υπεύθυνες αλιευτικές πρακτικές·

β)

αποφυγή μέτρων ή δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τις αρχές της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων·

γ)

με την επιφύλαξη των υφιστάμενων ή μελλοντικών διμερών συμφωνιών εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ, η Ένωση και οι ΥΧΕ έχουν ως στόχο να προβαίνουν σε τακτικές μεταξύ τους διαβουλεύσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των πόρων στο πλαίσιο των αρμόδιων οργάνων της σύνδεσης που προβλέπονται στο άρθρο 14.

2.   Η συνεργασία στον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορά:

α)

την ενεργό προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, των βέλτιστων πρακτικών και της υπεύθυνης διαχείρισης της αλιείας στον τομέα της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και των αποθεμάτων που υπάγονται στη διαχείριση περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας·

β)

τον διάλογο και τη συνεργασία όσον αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και της αποτελεσματικής συνεργασίας με τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και στο πλαίσιο των περιφερειακών αυτών οργανώσεων. Ο διάλογος και η συνεργασία περιλαμβάνουν προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης, κίνητρα και υποχρεώσεις για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της αλιείας και του παράκτιου περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα.

Άρθρο 21

Βιώσιμη διαχείριση των υδάτων

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η Ένωση και οι ΥΧΕ μπορούν να συνεργάζονται στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων μέσω της πολιτικής στον τομέα των υδάτων και της δημιουργίας των θεσμών, της προστασίας των υδάτινων πόρων, της υδροδότησης αγροτικών και αστικών περιοχών για οικιακούς, βιομηχανικούς ή γεωργικούς σκοπούς, της αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της διαχείρισης των λυμάτων.

2.   Στον τομέα της υδροδότησης και αποχέτευσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό και στις υπηρεσίες αποχέτευσης στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς και σε αυτές που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές, πράγμα που συμβάλλει άμεσα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας του και την αύξηση της παραγωγικότητας.

3.   Η συνεργασία στους τομείς αυτούς πρέπει να έχει ως γνώμονα την αρχή σύμφωνα με την οποία η συνεχής ανάγκη επέκτασης της παροχής βασικών υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, τόσο στους αστικούς όσο και στους αγροτικούς πληθυσμούς, πρέπει να αντιμετωπίζεται με βιώσιμο από περιβαλλοντικής απόψεως τρόπο.

Άρθρο 22

Διαχείριση αποβλήτων

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων αφορά την προώθηση της χρήσης των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης των αποβλήτων, της ανακύκλωσης ή άλλων διαδικασιών ανάκτησης, π.χ. της ανάκτησης της ενέργειας και της διάθεσης των αποβλήτων.

Άρθρο 23

Ενέργεια

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας αφορά:

α)

την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας, την πρόσβαση σε αυτή, ιδίως την ανάπτυξη, την προώθηση, τη χρήση και την αποθήκευση βιώσιμης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

β)

τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, ιδίως τη διαμόρφωση πολιτικών και τη θέσπιση ρυθμίσεων που εγγυώνται προσιτές και βιώσιμες τιμές ενέργειας·

γ)

την ενεργειακή απόδοση, ιδίως την ανάπτυξη και καθιέρωση προτύπων ενεργειακής απόδοσης και την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε διάφορους τομείς (βιομηχανικό, εμπορικό, δημόσιο τομέα και νοικοκυριά), καθώς και συνοδευτικές δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης·

δ)

τη μεταφορά, ιδίως την ανάπτυξη, την προώθηση και τη χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, όπως τα υβριδικά, τα ηλεκτρικά ή υδρογονοκίνητα οχήματα, ο συνεπιβατισμός και η χρήση ποδηλάτων·

ε)

τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις δομικές κατασκευές, ιδιαίτερα την προώθηση και την καθιέρωση υψηλών ποιοτικών προτύπων στον τομέα του περιβάλλοντος και υψηλής ενεργειακής απόδοσης στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις δομικές κατασκευές· και

στ)

τον τουρισμό, ιδίως την προώθηση υποδομών ενεργειακής αυτάρκειας (με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και/ή υποδομών οικολογικού τουρισμού.

Άρθρο 24

Κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής σκοπό έχει να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες των ΥΧΕ σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της, και μπορεί να καλύπτει:

α)

τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων· τον προσδιορισμό των κύριων κινδύνων και των δράσεων, σχεδίων, ή μέτρων σε εδαφικό, περιφερειακό και/ή διεθνές επίπεδο με σκοπό την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ή τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεών της·

β)

την ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της στις δημόσιες πολιτικές και στρατηγικές·

γ)

την επεξεργασία και τον προσδιορισμό στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που αποτελούν ουσιώδη εργαλεία για τη χάραξη πολιτικής και την εφαρμογή της· και

δ)

την προώθηση της συμμετοχής των ΥΧΕ στον περιφερειακό και διεθνή διάλογο, ώστε να ευνοηθεί η συνεργασία, μεταξύ άλλων η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Άρθρο 25

Μείωση των κινδύνων καταστροφών

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της μείωσης των κινδύνων καταστροφών αφορά:

α)

την ανάπτυξη ή τελειοποίηση των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών, πρόληψης και ετοιμότητας έναντι των καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών·

β)

την ανάπτυξη λεπτομερών γνώσεων σχετικά με την έκθεση στις καταστροφές και στις σημερινές ικανότητες αντίδρασης στις ΥΧΕ και στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται·

γ)

την ενίσχυση των ισχυόντων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας έναντι των καταστροφών σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο·

δ)

τη βελτίωση των ικανοτήτων αντίδρασης των ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να ενισχυθούν ο συντονισμός, η αποτελεσματικότητα και η απόδοσή τους·

ε)

τη βελτίωση των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού όσον αφορά την έκθεση στους κινδύνους, την πρόληψη, την προετοιμασία και την αντίδραση σε περίπτωση καταστροφής, με την παροχή της δέουσας προσοχής στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία·

στ)

την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών παραγόντων πολιτικής προστασίας· και

ζ)

την προώθηση της συμμετοχής των ΥΧΕ σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές επίπεδο, ώστε να επιτραπεί η τακτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και η στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εταίρων σε περίπτωση καταστροφής.

Κεφαλαιο 2

Προσβασιμότητα

Άρθρο 26

Γενικοί στόχοι

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της προσβασιμότητας αποβλέπει:

α)

στη διασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης των ΥΧΕ στα παγκόσμια δίκτυα μεταφορών· και

β)

στη διασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης των ΥΧΕ στις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

2.   Η συνεργασία στο πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει:

α)

τη χάραξη πολιτικών και τη δημιουργία θεσμών·

β)

τις οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές· και

γ)

τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στους θαλάσσιους λιμένες και τους αερολιμένες.

Άρθρο 27

Θαλάσσιες μεταφορές

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών αποβλέπει στην ανάπτυξη και την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών στις ΥΧΕ και μπορεί να αφορά:

α)

την προώθηση της αποδοτικής μεταφοράς των φορτίων με οικονομικές και εμπορικά πρόσφορες τιμές·

β)

τη διευκόλυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής των ΥΧΕ στις διεθνείς υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών·

γ)

την ενθάρρυνση των περιφερειακών προγραμμάτων·

δ)

τη στήριξη της συμμετοχής του τοπικού ιδιωτικού τομέα στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, και

ε)

την ανάπτυξη υποδομών.

2.   Η Ένωση και οι ΥΧΕ προωθούν την ασφάλεια στη ναυτιλία, την ασφάλεια των πληρωμάτων και την πρόληψη της ρύπανσης.

Άρθρο 28

Αεροπορικές μεταφορές

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών αφορά:

α)

τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του τομέα των αεροπορικών μεταφορών στις ΥΧΕ·

β)

την προώθηση της εμπορικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών μεταφορών στις ΥΧΕ·

γ)

τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, και

δ)

την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών εμπορικών πρακτικών.

Άρθρο 29

Ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών αποβλέπει στη στήριξη των ΥΧΕ στις προσπάθειές τους να συμμορφωθούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και μπορεί να αφορά μεταξύ άλλων:

α)

την εφαρμογή συστημάτων ασφάλειας της αεροπλοΐας·

β)

την εφαρμογή της ασφάλειας στους αερολιμένες και την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών πολιτικής αεροπορίας να διαχειρίζονται κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ασφάλειας που υπάγεται στις αρμοδιότητές τους, και

γ)

την ανάπτυξη των υποδομών και των ανθρώπινων πόρων.

Άρθρο 30

Υπηρεσίες των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποβλέπει στην προώθηση, στις ΥΧΕ, της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της καθημερινής ζωής τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, καθώς και στην προαγωγή της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. Η συνεργασία αποβλέπει, ειδικότερα, στην ενίσχυση της ρυθμιστικής ικανότητας των ΥΧΕ και μπορεί να στηρίξει την επέκταση των δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ με τα ακόλουθα μέτρα:

α)

τη δημιουργία ενός προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύει την ανάπτυξη και την καινοτομία και ευνοεί τον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών·

β)

τον διάλογο για τις διάφορες πτυχές πολιτικής που αφορούν την προώθηση και την παρακολούθηση της κοινωνίας της πληροφορίας·

γ)

την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των προτύπων και της διαλειτουργικότητας·

δ)

την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας για τις ΤΠΕ και στον τομέα των ερευνητικών υποδομών που βασίζονται στις ΤΠΕ·

ε)

την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών σε τομείς με υψηλό κοινωνιακό αντίκτυπο.

Κεφαλαιο 3

Έρευνα και καινοτομία

Άρθρο 31

Συνεργασία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας καλύπτει την επιστήμη, την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με σκοπό να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ και την προώθηση του ρόλου των ΥΧΕ ως περιφερειακών κόμβων και κέντρων αριστείας καθώς και στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητά τους. Ειδικότερα, η συνεργασία αφορά:

α)

τον διάλογο, τον συντονισμό και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των πολιτικών και πρωτοβουλιών των ΥΧΕ και της Ένωσης σε σχέση με την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία·

β)

τη χάραξη πολιτικών και τη δημιουργία θεσμών στο πλαίσιο των ΥΧΕ και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και την εφαρμογή τους·

γ)

τη συνεργασία μεταξύ των νομικών οντοτήτων των ΥΧΕ, της Ένωσης, των κρατών μελών και των τρίτων χωρών·

δ)

τη συμμετοχή διαφόρων ερευνητών, ερευνητικών οργανισμών, ΜΜΕ και νομικών οντοτήτων των ΥΧΕ στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας εντός της Ένωσης και του Προγράμματος ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)· και

ε)

την εκπαίδευση και τη διεθνή κινητικότητα των ερευνητών των ΥΧΕ και τις ανταλλαγές των ερευνητών.

Κεφαλαιο 4

Νεολαία, εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία, απασχόληση και κοινωνική πολιτική

Άρθρο 32

Νεολαία

1.   Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 50, να μπορούν να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης για τη νεολαία με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.

2.   Η σύνδεση αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων που ζουν στις ΥΧΕ και στην Ένωση, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων των ΥΧΕ, καθώς και με την ενθάρρυνση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.

Άρθρο 33

Εκπαίδευση και κατάρτιση

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μπορεί να καλύπτει:

α)

την παροχή υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· και

β)

τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης.

2.   Η Ένωση μεριμνά ώστε τα φυσικά πρόσωπα των ΥΧΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 50, να μπορούν να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους υπηκόους των κρατών μελών.

3.   Η Ένωση μεριμνά ώστε οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ιδρύματα των ΥΧΕ να μπορούν να συμμετέχουν σε ενωσιακές πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με βάση τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα των κρατών μελών.

Άρθρο 34

Απασχόληση και κοινωνική πολιτική

1.   Η Ένωση και οι ΥΧΕ διατηρούν τον διάλογο στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στις ΥΧΕ και στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Ο διάλογος αυτός αποβλέπει επίσης στη στήριξη των προσπαθειών των αρχών των ΥΧΕ να αναπτύξουν πολιτικές και νομοθεσία στον τομέα αυτό.

2.   Ο διάλογος αφορά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πολιτικές και τη νομοθεσία στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής που ενδιαφέρουν τόσο την Ένωση όσο και τις ΥΧΕ. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται υπόψη τομείς όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος, οι ίσες ευκαιρίες, η μη εισαγωγή διακρίσεων και η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και διάφορα άλλα εργασιακά πρότυπα.

Άρθρο 35

Δημόσια υγεία

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας αποβλέπει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ όσον αφορά την παρακολούθηση, την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση των εστιών μεταδοτικών ασθενειών με μέτρα που περιλαμβάνουν:

α)

δράσεις για την ενίσχυση της ικανότητας ετοιμότητας και αντίδρασης έναντι των διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, όπως των λοιμωδών νοσημάτων, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν με βάση τις υφιστάμενες δομές και θα πρέπει να στοχεύουν ασυνήθη συμβάντα·

β)

δημιουργία ικανοτήτων με την ενίσχυση δικτύων δημόσιας υγείας, σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και να προαχθεί η κατάλληλη κατάρτιση·

γ)

ανάπτυξη εργαλείων και πλαισίων επικοινωνίας, καθώς και προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες των ΥΧΕ.

Κεφαλαιο 5

Πολιτισμός

Άρθρο 36

Πολιτιστικές ανταλλαγές και διάλογος

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των πολιτιστικών ανταλλαγών και του πολιτιστικού διαλόγου μπορεί να αφορά:

α)

την αυτόνομη ανάπτυξη των ΥΧΕ, με επίκεντρο τους ίδιους τους λαούς και θεμέλιο τον πολιτισμό κάθε λαού·

β)

τη στήριξη στις πολιτικές και τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ για να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, να αυξήσουν τις ίδιες ικανότητες δημιουργίας και να προαγάγουν την πολιτισμική τους ταυτότητα·

γ)

τη συμμετοχή των πληθυσμών στην αναπτυξιακή διαδικασία·

δ)

την ανάπτυξη κοινής αντίληψης και βελτιωμένης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με πολιτιστικά και οπτικοακουστικά θέματα μέσω του διαλόγου.

2.   Με τη συνεργασία τους, η Ένωση και οι ΥΧΕ επιδιώκουν τη μεταξύ τους τόνωση των πολιτιστικών ανταλλαγών χάρη:

α)

στη συνεργασία μεταξύ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα όλων των εταίρων·

β)

στην προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτιστικών και δημιουργικών έργων, καθώς και των φορέων μεταξύ τους·

γ)

στη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής για να τονωθούν η χάραξη πολιτικής, η καινοτομία, η δημιουργία ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Άρθρο 37

Οπτικοακουστική συνεργασία

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων αποβλέπει στην προώθηση των οπτικοακουστικών έργων αλλήλων και μπορεί να καλύπτει τις ακόλουθες ενέργειες:

α)

τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ των αντίστοιχων ραδιοτηλεοπτικών τομέων·

β)

την ενθάρρυνση των ανταλλαγών οπτικοακουστικών έργων·

γ)

την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σχετικά με τον οπτικοακουστικό τομέα και τη ραδιοτηλεοπτική πολιτική, καθώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο μεταξύ αρμόδιων αρχών·

δ)

την ενθάρρυνση των επισκέψεων και της συμμετοχής σε διεθνείς εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα εκατέρωθεν εδάφη, καθώς και σε τρίτες χώρες.

2.   Οι οπτικοακουστικές συμπαραγωγές μπορούν να επωφελούνται από οποιοδήποτε καθεστώς για την προώθηση του τοπικού και περιφερειακού πολιτιστικού περιεχομένου που καθορίζεται στην Ένωση, στις ΥΧΕ και στα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες.

Άρθρο 38

Τέχνες του θεάματος

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των τεχνών του θεάματος μπορεί να καλύπτει:

α)

τη διευκόλυνση της αύξησης των επαφών μεταξύ ενασχολουμένων στον χώρο του θεάματος, σε τομείς όπως οι επαγγελματικές ανταλλαγές και η επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε συνεντεύξεις, της ανάπτυξης δικτύων και της προώθησης της δικτύωσης·

β)

την ενθάρρυνση συμπαραγωγών μεταξύ παραγωγών ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός ή περισσοτέρων ΥΧΕ· και

γ)

την ενθάρρυνση της ανάπτυξης διεθνών προτύπων θεατρικής τεχνολογίας και της χρήσης συμβόλων θεατρικής σκηνής, μεταξύ άλλων, μέσω κατάλληλων φορέων τυποποίησης.

Άρθρο 39

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορικών μνημείων

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με:

α)

τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εμπειρογνωμόνων·

β)

συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης·

γ)

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώμης· και

δ)

παροχή συμβουλών για την προστασία των ιστορικών μνημείων και των προστατευόμενων χώρων, καθώς και για τη νομοθεσία και την εφαρμογή μέτρων σχετικών με την κληρονομιά, ιδίως την ενσωμάτωσή της στην τοπική ζωή.

Κεφαλαιο 6

Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Άρθρο 40

Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να περιλαμβάνει:

α)

ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών μέσων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η κοινωνία των πολιτών, στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς· και

β)

στήριξη με σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών των ΥΧΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς, καθώς και της παραγωγής, της διανομής και της διακίνησης κάθε μορφής ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, με την πρόληψη και τη μείωση της χρήσης των ναρκωτικών, καθώς και των επιβλαβών συνεπειών που συνδέονται με αυτά, λαμβανομένου υπόψη του έργου που έχουν πραγματοποιήσει σε αυτούς τους τομείς οι διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τους ακόλουθους τρόπους:

i)

κατάρτιση και δημιουργία ικανοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς·

ii)

πρόληψη, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της προαγωγής της υγείας, θεραπεία και αποκατάσταση των τοξικομανών, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων για την επανένταξη των εξαρτημένων τοξικομανών στο εργασιακό και το κοινωνικό περιβάλλον·

iii)

ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων επιβολής του νόμου·

iv)

τεχνική, οικονομική και διοικητική βοήθεια για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών και νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, ιδίως εκστρατειών ευαισθητοποίησης, μηχανισμών παραπομπής και συστημάτων προστασίας των θυμάτων, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών·

v)

τεχνική βοήθεια, χρηματοδοτική ενίσχυση και διοικητική συνδρομή στον τομέα της πρόληψης, της θεραπείας και της μείωσης των επιβλαβών συνεπειών που συνδέονται με τη χρήση των ναρκωτικών·

vi)

τεχνική βοήθεια για την υποστήριξη της ανάπτυξης της νομοθεσίας και της πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης· και

vii)

τεχνική βοήθεια και κατάρτιση για την υποστήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων και την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και ιδίως των ικανοτήτων που καθορίζονται στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.

2.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, οι ΥΧΕ συνεργάζονται με την Ένωση όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71.

Κεφαλαιο 7

Τουρισμός

Άρθρο 41

Τουρισμός

Στο πλαίσιο της Σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του τουρισμού μπορεί να περιλαμβάνει:

α)

μέτρα με στόχο τον καθορισμό, την προσαρμογή και την ανάπτυξη πολιτικών αειφόρου τουρισμού·

β)

μέτρα και ενέργειες για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του αειφόρου τουρισμού·

γ)

μέτρα που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση του αειφόρου τουρισμού στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή των πολιτών των ΥΧΕ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Γενικοί στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του εμπορίου και της συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ είναι οι εξής:

α)

προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ΥΧΕ με την καθιέρωση στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ τους και με την Ένωση στο σύνολό της·

β)

τόνωση της αποτελεσματικής ένταξης των ΥΧΕ στην περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη του εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες·

γ)

στήριξη των ΥΧΕ για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των ΥΧΕ·

δ)

προώθηση της σταθερότητας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα·

ε)

στήριξη της διαδικασίας διαφοροποίησης των οικονομιών των ΥΧΕ·

στ)

ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν τις αναγκαίες πολιτικές για την ανάπτυξη των συναλλαγών τους σε αγαθά και υπηρεσίες·

ζ)

ενίσχυση των εξαγωγικών και εμπορικών ικανοτήτων των ΥΧΕ·

η)

στήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για να ευθυγραμμίσουν ή να εναρμονίσουν την τοπική νομοθεσία τους με τη νομοθεσία της Ένωσης, όπου αυτό είναι εφικτό·

θ)

εξασφάλιση δυνατοτήτων στοχευμένης συνεργασίας και διαλόγου με την Ένωση σχετικά με το εμπόριο και τους τομείς που συνδέονται με το εμπόριο.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κεφαλαιο 1

Ρυθμίσεις σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των αγαθών

Άρθρο 43

Ελεύθερη πρόσβαση των προϊόντων καταγωγής

1.   Τα προϊόντα καταγωγής των ΥΧΕ εισάγονται στην Ένωση με απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς.

2.   Ο ορισμός των προϊόντων καταγωγής και οι αντίστοιχες μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας καθορίζονται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 44

Ποσοτικοί περιορισμοί και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος

1.   Η Ένωση δεν επιβάλλει στις ΥΧΕ κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής ΥΧΕ ούτε ποσοτικούς περιορισμούς ούτε μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος.

2.   Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζουν την επιβολή απαγορεύσεων ή περιορισμών κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση, εφόσον δικαιολογούνται για λόγους δημοσίας ηθικής ή δημόσιας πολιτικής, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφύλαξης των φυτών, προστασίας εθνικών θησαυρών καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας, διατήρησης των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων ή προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Οι απαγορεύσεις ή περιορισμοί που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελούν μέσο επιβολής αδικαιολόγητων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένων περιορισμών του εμπορίου γενικότερα.

Άρθρο 45

Μέτρα που λαμβάνουν οι ΥΧΕ

1.   Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ δύνανται να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν, όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της Ένωσης, τους δασμούς ή τους ποσοτικούς αυτούς περιορισμούς, κατά περίπτωση, βάσει των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών.

2.   Για τους τομείς που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, οι ΥΧΕ παρέχουν στην Ένωση μεταχείριση που δεν υπολείπεται της πλέον ευνοϊκής μεταχείρισης που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε σημαντική εμπορική οικονομία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

3.   Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει μια ΥΧΕ να παραχωρήσει σε ορισμένες άλλες ΥΧΕ ή σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες καθεστώς ευνοϊκότερο από αυτό που παραχωρεί στην Ένωση.

4.   Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ως «σημαντική εμπορική οικονομία» νοείται οποιαδήποτε αναπτυγμένη χώρα, ή κάθε χώρα, της οποίας το μερίδιο των παγκόσμιων εξαγωγών εμπορευμάτων υπερβαίνει το ένα τοις εκατό, ή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, κάθε ομάδα χωρών που ενεργεί μεμονωμένα, συλλογικά ή μέσω συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης, της οποίας το μερίδιο των παγκόσμιων εμπορευματικών εξαγωγών υπερβαίνει συλλογικά το 1,5 %. Οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στα τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του ΠΟΕ σχετικά με τους κυριότερους εξαγωγείς του παγκόσμιου εμπορίου εμπορευμάτων (πλην του ενδοενωσιακού εμπορίου).

5.   Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή, έως τις 2 Απριλίου 2014, τους δασμούς και τους καταλόγους των ποσοτικών περιορισμών που εφαρμόζουν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Οι αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή τις τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις που επιφέρουν σε αυτά τα μέτρα, κατά τη θέσπισή τους.

Άρθρο 46

Μη εισαγωγή διακρίσεων

1.   Η Ένωση δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των ΥΧΕ και οι ΥΧΕ δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 65, η εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων της παρούσας απόφασης και ιδίως του άρθρου 444 παράγραφος 2, των άρθρων 45, 48, 49, 51 και του άρθρου 59 παράγραφος 3 δεν πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν διακρίσεις.

Άρθρο 47

Όροι για τις μετακινήσεις αποβλήτων

1.   Οι μετακινήσεις αποβλήτων μεταξύ των κρατών μελών και των ΥΧΕ ελέγχονται σύμφωνα με τη διεθνή και την ενωσιακή νομοθεσία. Η Ένωση υποστηρίζει την καθιέρωση και την ανάπτυξη ουσιαστικής διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

2.   Η Ένωση απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση εξαγωγή αποβλήτων προς τις ΥΧΕ, εξαιρουμένων των εξαγωγών μη επικίνδυνων αποβλήτων που προορίζονται για ανάκτηση, ενώ συγχρόνως οι αρχές των ΥΧΕ απαγορεύουν στην επικράτειά τους τις άμεσες ή έμμεσες εισαγωγές των αποβλήτων αυτών από την Ένωση ή οιαδήποτε τρίτη χώρα, με την επιφύλαξη ειδικών διεθνών δεσμεύσεων σχετικά με τους τομείς αυτούς, οι οποίες έχουν αναληφθεί, ή μπορεί να αναληφθούν μελλοντικά, στα αρμόδια διεθνή φόρουμ.

3.   Όσον αφορά τις ΥΧΕ οι οποίες λόγω του συνταγματικού τους καθεστώτος δεν αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (σύμβαση της Βασιλείας), οι οικείες αρχές τους επισπεύδουν τις απαραίτητες εσωτερικές νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης της Βασιλείας στις εν λόγω ΥΧΕ.

4.   Επιπλέον, τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες οι ΥΧΕ προωθούν τη θέσπιση, εκ μέρους των ΥΧΕ, των απαραίτητων εσωτερικών νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή των ακόλουθων πράξεων:

α)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) ως εξής:

Άρθρο 40 όσον αφορά τις εξαγωγές αποβλήτων σε υπερπόντιες χώρες ή εδάφη,

Άρθρο 46 όσον αφορά τις εισαγωγές αποβλήτων από υπερπόντιες χώρες ή εδάφη·

β)

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής (5), και

γ)

οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), με την επιφύλαξη των χρονικών ορίων για τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 16.

5.   Μία ή περισσότερες ΥΧΕ και το κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένες μπορούν να εφαρμόζουν τις δικές τους εθνικές διαδικασίες στις εξαγωγές αποβλήτων από τις ΥΧΕ προς το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

6.   Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή την εφαρμοστέα νομοθεσία έως τις 2 Ιουλίου 2014, καθώς και κάθε μελλοντική σχετική εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεών της.

Άρθρο 48

Προσωρινή ανάκληση προτιμήσεων

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς λόγοι αμφισβήτησης του κατά πόσον η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σωστά, η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την ΥΧΕ και το κράτος μέλος με το οποίο η ΥΧΕ έχει ιδιαίτερες σχέσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτό τρόπο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η Ένωση μπορεί να αποσύρει προσωρινά τις προτιμήσεις από τη συγκεκριμένη ΥΧΕ σύμφωνα με το παράρτημα VII.

Άρθρο 49

Μέτρα διασφάλισης και επιτήρησης

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Ένωση μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα διασφάλισης και επιτήρησης που προβλέπονται στο παράρτημα VIII.

Κεφαλαιο 2

Ρυθμίσεις σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και την εγκατάσταση

Άρθρο 50

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

α)

«φυσικό πρόσωπο από ΥΧΕ» σημαίνει πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του σε ΥΧΕ, το οποίο είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους ή που τυγχάνει ειδικού νομικού καθεστώτος σε μία ΥΧΕ.Ο ορισμός αυτός δεν θίγει τα δικαιώματα που συνεπάγεται η ιθαγένεια της Ένωσης κατά την έννοια της ΣΛΕΕ·

β)

«νομικό πρόσωπο μιας ΥΧΕ»: ένα νομικό πρόσωπο της ΥΧΕ που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη συγκεκριμένη ΥΧΕ και έχει την έδρα, την κεντρική διοίκηση ή τον κύριο τόπο άσκησης των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στο έδαφος της εν λόγω ΥΧΕ· σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο έχει μόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική διοίκησή του στην ΥΧΕ, δεν θεωρείται ως νομικό πρόσωπο της ΥΧΕ, εκτός εάν ασκεί δραστηριότητα που έχει πραγματική και διαρκή δεσμό με την οικονομία της εν λόγω χώρας ή εδάφους·

γ)

Οι αντίστοιχοι ορισμοί που καθορίζονται στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 εφαρμόζονται στη μεταχείριση που παρέχεται μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ.

Άρθρο 51

Πλέον ευνοϊκή μεταχείριση

1.   Όσον αφορά τυχόν μέτρα που επηρεάζουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και την εγκατάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων:

α)

η Ένωση παρέχει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα των ΥΧΕ μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από την πλέον ευνοϊκή μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν παρόμοια φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε τρίτης χώρας με την οποία η Ένωση συνάπτει ή έχει συνάψει συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης·

β)

μια ΥΧΕ παρέχει στα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ένωσης μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από την πλέον ευνοϊκή μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν παρόμοια φυσικά και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε σημαντικής εμπορικής οικονομίας με την οποία η Ένωση συνάπτει ή έχει συνάψει συμφωνία οικονομικής ολοκλήρωσης μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

2.   Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τη μεταχείριση που χορηγείται:

α)

στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς που απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να εναρμονίζουν σημαντικά τις νομοθεσίες τους με σκοπό την άρση εμποδίων που δεν εισάγουν διακρίσεις στην εγκατάσταση και στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών·

β)

βάσει μέτρων που προβλέπουν την αναγνώριση προσόντων, αδειών ή μέτρων προληπτικής εποπτείας, σύμφωνα με το άρθρο VII της Γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) ή το παράρτημά της για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων μέτρων των ΥΧΕ στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου·

γ)

βάσει οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας ή ρύθμισης που αφορά, συνολικά ή κυρίως, τη φορολογία·

δ)

βάσει μέτρων που επωφελούνται από την κάλυψη μιας εξαίρεσης μάλλον ευνοημένου κράτους που παρατίθεται σύμφωνα με το άρθρο II.2 της GATS.

3.   Προκειμένου να προωθηθεί και να υποστηριχθεί η απασχόληση σε τοπικό επίπεδο, οι αρχές μιας ΥΧΕ δύνανται να θεσπίζουν ρυθμίσεις υπέρ των φυσικών προσώπων τους και των τοπικών δραστηριοτήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν τις ρυθμίσεις που θεσπίζουν στην Επιτροπή, η οποία και ενημερώνει τα κράτη μέλη.

Άρθρο 52

Επαγγελματικοί τίτλοι

Όσον αφορά τα επαγγέλματα του ιατρού, του οδοντιάτρου, της μαίας, της γενικής νοσοκόμας, του φαρμακοποιού και του κτηνιατρικού χειρούργου, το Συμβούλιο εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 203 ΣΛΕΕ, τον κατάλογο των επαγγελματικών τίτλων των ΥΧΕ οι οποίοι πρέπει να αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Κεφαλαιο 1

Εμπόριο και αειφόρος ανάπτυξη

Άρθρο 53

Γενική προσέγγιση

Το εμπόριο και η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου στο πλαίσιο της σύνδεσης σκοπό έχουν να συμβάλουν στην αειφόρο ανάπτυξη στις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν μειώνονται οι εθνικές περιβαλλοντικές ή εργασιακές νομοθετικές διατάξεις και κανονισμοί των ΥΧΕ προκειμένου να ενθαρρυνθούν το εμπόριο ή οι επενδύσεις.

Άρθρο 54

Πρότυπα σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στο εμπόριο

1.   Το εμπόριο και η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου στο πλαίσιο της σύνδεσης αποσκοπούν στην ενίσχυση της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ εμπορικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και υποχρεώσεων. Το εμπόριο και η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου στο πλαίσιο της σύνδεσης λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών.

2.   Πρέπει να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της σύμβασης-πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η συνεργασία βασίζεται στην ανάπτυξη της μελλοντικής νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος με δεσμεύσεις για τον μετριασμό εκ μέρους όλων των μερών σύμφωνα με την υλοποίηση των αποφάσεων που προκύπτουν από τις διασκέψεις των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της UNFCCC.

3.   Τα μέτρα για την εφαρμογή των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών δεν πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των εταίρων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου.

Άρθρο 55

Εργασιακά πρότυπα στο εμπόριο

1.   Η σύνδεση αποσκοπεί στην προώθηση του εμπορίου έτσι ώστε να ευνοηθούν η πλήρης και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία για όλους.

2.   Οι διεθνώς αναγνωρισμένοι βασικοί κανόνες εργασίας, όπως ορίζονται από τις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται στη νομοθεσία και την πρακτική. Τα εργασιακά αυτά πρότυπα περιλαμβάνουν ειδικότερα τον σεβασμό της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης, την κατάργηση κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση και τη μη εφαρμογή διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης.

3.   Η παραβίαση των βασικών εργασιακών προτύπων δεν μπορεί να προβληθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως ως νόμιμο συγκριτικό πλεονέκτημα. Τα πρότυπα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικού προστατευτισμού.

Άρθρο 56

Βιώσιμο εμπόριο αλιευτικών προϊόντων

Με σκοπό την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, η σύνδεση μπορεί να συμπεριλάβει τη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και του συναφούς εμπορίου. Η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα αποσκοπεί:

α)

στην προώθηση της εφαρμογής των μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας και του συναφούς εμπορίου στις ΥΧΕ·

β)

στη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και των περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης της αλιείας, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης, των κινήτρων και των μέτρων για την αποτελεσματική μακροπρόθεσμη διαχείριση των αλιευτικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Άρθρο 57

Βιώσιμο εμπόριο ξυλείας

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου ξυλείας αποσκοπεί στην προώθηση του εμπορίου στον τομέα της νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τον διάλογο σχετικά με τα ρυθμιστικά μέτρα, καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά αγορακεντρικά ή εθελοντικά μέτρα, όπως η δασική πιστοποίηση ή οι οικολογικές πολιτικές δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 58

Αειφόρος ανάπτυξη του εμπορίου

1.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί με:

α)

τη διευκόλυνση και την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων στον τομέα των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση και την εφαρμογή τοπικής νομοθεσίας, καθώς και των αγαθών που συμβάλλουν στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των ΥΧΕ·

β)

τη διευκόλυνση της άρσης των εμποδίων στο εμπόριο ή τις επενδύσεις, όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως βιώσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, με τη θέσπιση πλαισίων πολιτικής που ευνοούν την ανάπτυξη των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, καθώς και με την προώθηση προτύπων που ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές και οικονομικές ανάγκες και ελαχιστοποιούν τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο·

γ)

την προώθηση του εμπορίου προϊόντων που συμβάλλουν σε κοινωνικές συνθήκες και σε περιβαλλοντικά υγιείς πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εθελοντικών καθεστώτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας, όπως δίκαια και ηθικά εμπορικά καθεστώτα, οικολογικά σήματα και συστήματα πιστοποίησης προϊόντων προερχόμενων από φυσικούς πόρους·

δ)

την προώθηση διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών και κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και την ενθάρρυνση των εταιρειών που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο έδαφος των ΥΧΕ να τις εφαρμόσουν·

ε)

την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

2.   Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος ή των συνθηκών εργασίας που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις, η Ένωση και οι ΥΧΕ λαμβάνουν υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνικές πληροφορίες και τα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, καθώς και την αρχή της προφύλαξης.

3.   Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναπτύσσουν, θεσπίζουν και εφαρμόζουν με πλήρη διαφάνεια μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που επηρεάζουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις.

Κεφαλαιο 2

Άλλοι τομείς που συνδέονται με το εμπόριο

Άρθρο 59

Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων

1.   Δεν επιβάλλονται περιορισμοί σε καμία πληρωμή σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μεταξύ κατοίκων της Ένωσης και των ΥΧΕ.

2.   Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, τα κράτη μέλη και οι αρχές των ΥΧΕ δεν επιβάλλουν κανένα περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους, χώρας ή εδάφους υποδοχής και εξασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν συσταθεί από τις επενδύσεις αυτές και όλα τα κέρδη που έχουν απορρέουν από αυτές μπορούν να ρευστοποιηθούν ή να επαναπατριστούν.

3.   Η Ένωση και οι ΥΧΕ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, τηρουμένων των αναλογιών, τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 64, 65, 66, 75 και 215 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτά.

4.   Οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ, του κράτους μέλους ή της Ένωσης αλληλοενημερώνονται για τυχόν λήψη ανάλογων μέτρων και υποβάλλουν χρονοδιάγραμμα για την κατάργησή τους, το ταχύτερο δυνατόν.

Άρθρο 60

Πολιτική ανταγωνισμού

Η εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης και οικονομικών αναγκών μεταξύ των επιμέρους ΥΧΕ, προϋποθέτει την εφαρμογή σε εθνικό, τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κανόνων και πολιτικών που περιλαμβάνουν την εποπτεία και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την απαγόρευση της σύναψης συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, της λήψης αποφάσεων από ενώσεις επιχειρήσεων και της άσκησης εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων, που έχουν ως στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η απαγόρευση αυτή αφορά επίσης την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μέρους μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων στο έδαφος της Ένωσης ή των ΥΧΕ.

Άρθρο 61

Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

1.   Ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων επιβολής του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, εξασφαλίζεται με την ευθυγράμμιση προς τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να περιοριστούν οι στρεβλώσεις και τα προσκόμματα στις διμερείς συναλλαγές.

2.   Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα ενδέχεται να αφορά την κατάρτιση νόμων και κανονισμών που αποβλέπουν στην προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την πρόληψη της κατάχρησης των δικαιωμάτων αυτών από τους δικαιούχους. και της παραβίασης των δικαιωμάτων από ανταγωνιστές, και της υποστήριξης περιφερειακών οργανισμών διανοητικής ιδιοκτησίας με αντικείμενο την εφαρμογή και προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης του προσωπικού.

Άρθρο 62

Τεχνικά εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές

Η σύνδεση μπορεί να περιλαμβάνει συνεργασία στους τομείς της τεχνικής ρύθμισης των εμπορευμάτων, της τυποποίησης, της διαπίστωσης της συμμόρφωσης, της πιστοποίησης, της επιτήρησης της αγοράς και της διασφάλισης της ποιότητας με σκοπό την εξάλειψη των περιττών τεχνικών φραγμών στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ, καθώς και τον περιορισμό των διαφορών που υφίστανται σε αυτούς τους τομείς.

Άρθρο 63

Πολιτική καταναλωτών, προστασία της υγείας των καταναλωτών και εμπόριο

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών, της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και του εμπορίου μπορεί να περιλαμβάνει την κατάρτιση νόμων και κανονισμών στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, με σκοπό την αποφυγή περιττών φραγμών στο εμπόριο.

Άρθρο 64

Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων σκοπό έχει:

α)

τη διευκόλυνση γενικά του εμπορίου μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ, καθώς και μεταξύ των ΥΧΕ και τρίτων χωρών, με παράλληλη διαφύλαξη της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών σύμφωνα με τη συμφωνία για την εφαρμογή των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων («συμφωνία SPS του ΠΟΕ»)·

β)

την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απορρέουν από τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα·

γ)

τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ·

δ)

την προώθηση της εναρμόνισης των μέτρων με τα διεθνή πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας SPS του ΠΟΕ·

ε)

την υποστήριξη της αποτελεσματικής συμμετοχής των ΥΧΕ στους οργανισμούς που καθορίζουν τα διεθνή υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα·

στ)

την προώθηση διαβουλεύσεων και ανταλλαγών μεταξύ των ΥΧΕ και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και εργαστηρίων·

ζ)

τη θέσπιση και ενίσχυση της τεχνικής ικανότητας των ΥΧΕ για εφαρμογή και παρακολούθηση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων·

η)

την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων.

Άρθρο 65

Απαγόρευση συγκεκαλυμμένων προστατευτικών μέτρων

Οι διατάξεις των κεφαλαίων 1 και 2 δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο άσκησης αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένου περιορισμού του εμπορίου.

Κεφαλαιο 3

Νομισματικά και φορολογικά θέματα

Άρθρο 66

Ρήτρα φορολογικής απαλλαγής

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 67, η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν ισχύει όσον αφορά τα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία παρέχουν ή ενδέχεται να παράσχουν μελλοντικά τα κράτη μέλη ή οι αρχές των ΥΧΕ, κατ’ εφαρμογή συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της ισχύουσας εθνικής φορολογικής νομοθεσίας.

2.   Καμία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε να εμποδίσει τη λήψη ή την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη της φορολογικής απάτης ή την αποτροπή της φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις των συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ή άλλων φορολογικών ρυθμίσεων ή της ισχύουσας εθνικής φορολογικής νομοθεσίας.

3.   Καμία διάταξη της παρούσας απόφασης δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε να εμποδίσει τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οικείας φορολογικής νομοθεσίας, να επιβάλλουν διάκριση μεταξύ φορολογουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ιδίως σε σχέση με τον τόπο κατοικίας τους ή με τον τόπο όπου έχουν επενδύσει το κεφάλαιό τους.

Άρθρο 67

Φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση

1.   Οι ΥΧΕ εφαρμόζουν έναντι των συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκό με το καθεστώς που εφαρμόζουν έναντι του κράτους μέλους με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ ή έναντι των κρατών στα οποία επιφυλάσσεται μεταχείριση του μάλλον ευνοουμένου κράτους, ή έναντι των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών με τους οποίους έχουν σχέσεις, ανάλογα με το ποια μεταχείριση κρίνεται ευνοϊκότερη.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, για τις συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από την Ένωση ισχύει το ακόλουθο καθεστώς:

α)

οι συμβάσεις δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου ή καταχώρισης ή σε άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, που ήδη ισχύουν ή που πρόκειται μελλοντικά να θεσπιστούν στη δικαιούχο ΥΧΕ· εντούτοις, οι εν λόγω συμβάσεις καταχωρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΥΧΕ, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται την επιβολή του αντίστοιχου τέλους παροχής υπηρεσιών·

β)

τα κέρδη και/ή τα εισοδήματα που προκύπτουν από την εκτέλεση των συμβάσεων φορολογούνται σύμφωνα με το εσωτερικό φορολογικό καθεστώς της δικαιούχου ΥΧΕ, εφόσον τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν αυτά τα κέρδη και/ή εισοδήματα έχουν μόνιμη έδρα στην εν λόγω ΥΧΕ ή η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης υπερβαίνει τους έξι μήνες·

γ)

οι επιχειρήσεις που πρέπει να προβούν στην εισαγωγή εξοπλισμού για την εκτέλεση συμβάσεων έργων δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να εκμεταλλευτούν το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, όπως αυτό καθορίζεται από τη νομοθεσία της δικαιούχου ΥΧΕ που διέπει τον συγκεκριμένο εξοπλισμό·

δ)

ο επαγγελματικός εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών γίνεται δεκτός προσωρινά στη δικαιούχο ΥΧΕ χωρίς φορολογικούς, εισαγωγικούς και τελωνειακούς δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος, εφόσον οι εν λόγω δασμοί και επιβαρύνσεις δεν αποτελούν αμοιβή για παρεχόμενες υπηρεσίες·

ε)

οι εισαγωγές στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης προμηθειών πραγματοποιούνται στη δικαιούχο ΥΧΕ χωρίς τελωνειακούς, εισαγωγικούς δασμούς, φόρους ή φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος. Η σύμβαση προμηθειών καταγωγής του οικείου κράτους ΑΚΕ συνάπτεται με βάση την τιμή «εκ του εργοστασίου» των προμηθειών, ενδεχομένως προσαυξημένη κατά τις εσωτερικές φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται, κατά περίπτωση, σε αυτές τις προμήθειες στο κράτος ΥΧΕ·

στ)

η αγορά καυσίμων, λιπαντικών και ασφαλτικού συνδετικού υλικού, καθώς και εν γένει όλων των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται σε μια σύμβαση έργων θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στην τοπική αγορά και υπόκειται στο φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας της δικαιούχου ΥΧΕ·

ζ)

η εισαγωγή προσωπικών ειδών και αντικειμένων που προορίζονται για προσωπική ή οικιακή χρήση, από τα φυσικά πρόσωπα, πλην αυτών που προσλαμβάνονται επιτόπου, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, καθώς και από τα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιούχου ΥΧΕ, απαλλάσσεται από τελωνειακούς ή εισαγωγικούς δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος.

3.   Κάθε συμβατικό θέμα που δεν αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 διέπεται από τη νομοθεσία της οικείας ΥΧΕ.

Κεφαλαιο 4

Ανάπτυξη της εμπορικής ικανότητας

Άρθρο 68

Γενική προσέγγιση

Για να εξασφαλιστεί ότι οι ΥΧΕ αποκομίζουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και ότι μπορούν να συμμετέχουν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, καθώς και στις περιφερειακές, υποπεριφερειακές και διεθνείς αγορές, η σύνδεση έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των εμπορικών ικανοτήτων των ΥΧΕ με:

α)

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της αυτονομίας και της οικονομικής ευρωστίας των ΥΧΕ, χάρη στη διαφοροποίηση του φάσματος και στην αύξηση της αξίας και του όγκου των συναλλαγών των ΥΧΕ στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας·

β)

τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά τις συναλλαγές στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών και της εγκατάστασης μεταξύ των ΥΧΕ και των γειτονικών χωρών.

Άρθρο 69

Διάλογος, συνεργασία και ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου

Στο πλαίσιο της σύνδεσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα του εμπορικού διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων μπορεί να περιλαμβάνουν:

α)

ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να χαράζουν και να εφαρμόζουν πολιτικές που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη των συναλλαγών στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·

β)

ενθάρρυνση των προσπαθειών των ΥΧΕ να θεσπίσουν κατάλληλα νομικά, ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια, καθώς και τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες·

γ)

προώθηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως των ΜΜΕ·

δ)

διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς και των προϊόντων, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·

ε)

συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις συναλλαγές στον τομέα των αγαθών και υπηρεσιών·

στ)

ενίσχυση της ικανότητας των ενδιάμεσων επιχειρηματικών φορέων να παρέχουν στις επιχειρήσεις των ΥΧΕ υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες, όπως π.χ. πληροφορίες για την αγορά·

ζ)

συμβολή στη δημιουργία επιχειρηματικού κλίματος ευνοϊκού για τις επενδύσεις.

Κεφαλαιο 5

Συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των φορολογικών θεμάτων

Άρθρο 70

Συνεργασία στον τομέα των διεθνών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Για να προωθηθούν η σταθερότητα, η ακεραιότητα και η διαφάνεια του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η σύνδεση ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει συνεργασία στον τομέα των διεθνών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά:

α)

την παροχή αποτελεσματικής και κατάλληλης προστασίας των επενδυτών και λοιπών καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

β)

την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

γ)

την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών·

δ)

τη δημιουργία ανεξάρτητων και αποτελεσματικών μηχανισμών για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 71

Ευθυγράμμιση των κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η Ένωση και οι ΥΧΕ προωθούν τη σύγκλιση των κανονιστικών ρυθμίσεων με τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα σχετικά με τη ρύθμιση και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στα οποία συγκαταλέγονται: οι «Βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα» της Επιτροπής της Βασιλείας, οι «Βασικές αρχές για τον ασφαλιστικό τομέα» της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών Ασφαλειών, οι «Στόχοι και αρχές των κανόνων για τις κινητές αξίες» του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών, η «Συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής «ΟΟΣΑ»), η «Δήλωση για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς» της ομάδας χωρών G-20, τα «Βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικά καθεστώτα εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα «Διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας — Συστάσεις της ΕΟΧΔ» της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης.

Όταν χρειάζεται, ή κατόπιν αιτήματος της σχετικής ΥΧΕ, η Ένωση και οι ΥΧΕ καταβάλουν προσπάθειες για την προώθηση μεγαλύτερης ευθυγράμμισης της νομοθεσίας των ΥΧΕ με τη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 72

Συνεργασία μεταξύ ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών

Η Ένωση και οι ΥΧΕ ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οικείων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών, μεταξύ άλλων στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές και παρόμοια μέτρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των εν λόγω αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής προσωπικού και της κοινής κατάρτισης.

Άρθρο 73

Συνεργασία σε θέματα φορολογίας

Η Ένωση και οι ΥΧΕ προωθούν τη συνεργασία στον φορολογικό τομέα προκειμένου να διευκολύνουν την είσπραξη νόμιμων φορολογικών εσόδων και να αναπτύξουν μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, μεταξύ των οποίων η διαφάνεια, η ανταλλαγή πληροφοριών και ο θεμιτός φορολογικός ανταγωνισμός.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κεφαλαιο 1

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 74

Γενικοί στόχοι

Η Ένωση συμβάλλει στην επίτευξη των γενικών στόχων της σύνδεσης παρέχοντας:

α)

επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και κατάλληλη τεχνική βοήθεια με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα της διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικών και ρυθμιστικών πλαισίων·

β)

μακροχρόνια χρηματοδότηση για την προώθηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 75

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρόντος τμήματος, νοούνται ως:

α)   «προγραμματισμένη ενίσχυση»: η μη επιστρεπτέα ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης η οποία χορηγείται στις ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των εδαφικών ή περιφερειακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων που προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού·

β)   «προγραμματισμός»: η διαδικασία οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και κατανομής ενδεικτικών χρηματοδοτικών πόρων με στόχο την υλοποίηση, σε πολυετή βάση, σε περιοχή που αναφέρεται στο δεύτερο μέρος της παρούσας απόφασης, των μέτρων για την επίτευξη των στόχων της σύνδεσης για την αειφόρο ανάπτυξη των ΥΧΕ·

γ)   «έγγραφο προγραμματισμού»: το έγγραφο το οποίο αναπτύσσει τη στρατηγική, τις προτεραιότητες και τις ρυθμίσεις που διέπουν την ΥΧΕ και συγκεκριμενοποιεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό τους στόχους και τις επιδιώξεις της ΥΧΕ όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη με σκοπό την επίτευξη των στόχων της σύνδεσης·

δ)   «αναπτυξιακά σχέδια»: κατά την έννοια του άρθρου 83, μια σειρά συνεκτικών ενεργειών που καθορίζονται και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις ΥΧΕ στο πλαίσιο των δικών τους πολιτικών και στρατηγικών ανάπτυξης, καθώς και των ενεργειών που συμφωνούνται μεταξύ μιας ΥΧΕ και του κράτους μέλους με το οποίο είναι συνδεδεμένη·

ε)   «εδαφικό κονδύλιο»: το ποσό που χορηγείται σε κάθε επιμέρους ΥΧΕ ως προγραμματιζόμενη βοήθεια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και της επιτρέπει να χρηματοδοτήσει τις εδαφικές ή περιφερειακές στρατηγικές και προτεραιότητες που αναφέρονται στα έγγραφα προγραμματισμού·

στ)   «περιφερειακό κονδύλιο»: το ποσό που χορηγείται ως προγραμματιζόμενη ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης με σκοπό τη χρηματοδότηση στρατηγικών περιφερειακής συνεργασίας ή θεματικών προτεραιοτήτων κοινών σε περισσότερες από μία ΥΧΕ και οι οποίες προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού·

ζ)   «απόφαση χρηματοδότησης»: η πράξη που εγκρίνεται από την Επιτροπή με την οποία προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής συμβολής της Ένωσης και η οποία επιτρέπει τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης.

Άρθρο 76

Αρχές που διέπουν τη συνεργασία στον τομέα της χρηματοδότησης

1.   Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης βασίζεται στις αρχές της εταιρικής σχέσης, της οικειοποίησης, της εναρμόνισης προς τα εδαφικά συστήματα, της συμπληρωματικότητας και της επικουρικότητας.

2.   Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης μπορεί να λάβουν τη μορφή προγραμματισμένων ή μη προγραμματισμένων ενισχύσεων.

3.   Η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης πρέπει:

α)

να εφαρμόζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων γεωγραφικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ΥΧΕ, καθώς και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους·

β)

να εξασφαλίζει ότι οι ροές των πόρων χορηγούνται σε προβλέψιμη και τακτική βάση·

γ)

να είναι ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην κατάσταση κάθε ΥΧΕ· και

δ)

να διεξάγεται τηρουμένων πλήρως των αντίστοιχων θεσμικών, νομικών και δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων κάθε εταίρου.

4.   Την ευθύνη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν οι αρχές της οικείας ΥΧΕ, με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής για την εξασφάλιση χρηστής οικονομικής διαχείρισης όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων της Ένωσης.

Κεφαλαιο 2

Χρηματοδοτικοί πόροι

Άρθρο 77

Πηγές χρηματοδότησης

Οι ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για τις ακόλουθες πηγές χρηματοδότησης:

α)

τους πόρους που διατίθενται για τις ΥΧΕ δυνάμει της εσωτερικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για την ίδρυση του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

β)

τα προγράμματα και τους μηχανισμούς της Ένωσης που εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης· και

γ)

τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η ΕΤΕ στο πλαίσιο των πόρων της ΕΤΕ, και τους πόρους που διατίθενται για την επενδυτική διευκόλυνση του ΕΤΑ, σύμφωνα με τους όρους της εσωτερικής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης για την ίδρυση του 11ου ΕΤΑ (7) («Εσωτερική συμφωνία 11ου ΕΤΑ»).

Κεφαλαιο 3

Ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ

Άρθρο 78

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων που καθορίζει η οικεία ΥΧΕ τόσο σε εδαφικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και με την επιφύλαξη της ανθρωπιστικής και επείγουσας βοήθειας, χρηματοδοτική στήριξη μπορεί να παρέχεται στις ακόλουθες δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση:

α)

τις τομεακές πολιτικές και τις τομεακές μεταρρυθμίσεις, καθώς και σχέδια που είναι συμβατά με αυτές·

β)

την ανάπτυξη θεσμών, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών·

γ)

την τεχνική συνεργασία· και

δ)

τη συμπληρωματική στήριξη σε περίπτωση διακυμάνσεων όσον αφορά τα έσοδα από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 82.

Άρθρο 79

Ανθρωπιστική και επείγουσα βοήθεια

1.   Η ανθρωπιστική και επείγουσα βοήθεια χορηγείται στις ΥΧΕ που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες έκτακτου χαρακτήρα, οι οποίες οφείλονται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ή σε εξαιρετικές περιστάσεις με συγκρίσιμα αποτελέσματα. Η ανθρωπιστική και επείγουσα βοήθεια παρέχεται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την επίλυση των επειγόντων προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις.

Η ανθρωπιστική και επείγουσα βοήθεια χορηγείται αποκλειστικά με γνώμονα τις ανάγκες και τα συμφέροντα των θυμάτων καταστροφών.

2.   Σκοπός της ανθρωπιστικής και επείγουσας βοήθειας είναι:

α)

να σώζουν ανθρώπινες ζωές, να προλαμβάνουν και να αμβλύνουν τον πόνο και να διατηρούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε καταστάσεις κρίσης και μετά την κρίση·

β)

να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και στην άμεση πρόσβαση των δικαιούχων σε αυτή, με τη βοήθεια όλων των διαθέσιμων μέσων υλικοτεχνικής υποστήριξης·

γ)

να υλοποιούν βραχυπρόθεσμα μέτρα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης ώστε να δίδεται η δυνατότητα στα θύματα να επιτύχουν μία ελάχιστου βαθμού κοινωνικοοικονομική επανένταξη και να δημιουργήσουν, το συντομότερο δυνατόν, τις συνθήκες για την ανάκαμψη της ανάπτυξης βάσει των μακροπρόθεσμων στόχων·

δ)

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που προκύπτουν από τη μετακίνηση πληθυσμών όπως προσφύγων, εκτοπισθέντων και επαναπατριζομένων ύστερα από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, έτσι ώστε να καλύπτουν, για όσο διάστημα χρειαστεί, όλες τις ανάγκες των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, όπου και αν βρίσκονται, και να διευκολύνουν την εθελοντική επανεγκατάσταση και επανένταξή τους στη χώρα καταγωγής τους· και

ε)

να επικουρούν τις ΥΧΕ στη δημιουργία, βραχυπρόθεσμα, μηχανισμών πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει καταστροφών, καθώς και συστημάτων πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών.

3.   Βοήθεια παρόμοια με την προαναφερθείσα μπορεί να χορηγείται στις ΥΧΕ που υποδέχονται πρόσφυγες ή πολίτες που επιστρέφουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτακτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από την επείγουσα βοήθεια.

4.   Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο χρηματοδοτούνται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση και συμπληρωματικά προς το αντίστοιχο κονδύλιο του προϋπολογισμού, μπορούν να χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια που προβλέπονται στο παράρτημα II.

5.   Οι δράσεις ανθρωπιστικής και επείγουσας βοήθειας αναλαμβάνονται κατόπιν αιτήματος της πληττόμενης από την κρίση ΥΧΕ, είτε από την Επιτροπή, είτε από το κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ, είτε από διεθνείς οργανισμούς είτε από τοπικές ή διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η διαχείριση και η εφαρμογή των ενισχύσεων αυτών πραγματοποιείται βάσει διαδικασιών που επιτρέπουν ταχεία, ευέλικτη και αποτελεσματική παρέμβαση.

Άρθρο 80

Ανάπτυξη ικανοτήτων

1.   Η χρηματοδοτική βοήθεια μπορεί να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη στήριξη των ΥΧΕ ούτως ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες ικανότητες για τον καθορισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση εδαφικών και/ή περιφερειακών στρατηγικών και δράσεων με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων στους τομείς συνεργασίας που αναφέρονται στο δεύτερο και το τρίτο μέρος.

2.   Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές.

3.   Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των μακροοικονομικών δεικτών τους.

Άρθρο 81

Τεχνική βοήθεια

1.   Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας μπορούν να χρηματοδοτούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προετοιμασία, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και τη συνολική της αξιολόγηση. Η τεχνική βοήθεια που παρέχεται σε τοπικό επίπεδο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες για την αποκεντρωμένη δημοσιονομική διαχείριση.

2.   Με πρωτοβουλία των ΥΧΕ, μπορούν να χρηματοδοτούνται μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει τα μέτρα αυτά είτε από την προγραμματισμένη βοήθεια είτε από τις πιστώσεις που διατίθενται για μέτρα τεχνικής συνεργασίας.

Άρθρο 82

Συμπληρωματική ενίσχυση σε περίπτωση διακυμάνσεων των εσόδων από εξαγωγές

1.   Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης που αναφέρεται στο παράρτημα II, θεσπίζεται συμπληρωματική στήριξη προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις των βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των εσόδων από εξαγωγές, ιδίως στον γεωργικό, τον αλιευτικό και τον μεταλλευτικό τομέα, οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ.

2.   Ο στόχος της ενίσχυσης σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων των εσόδων από εξαγωγές συνίσταται στη διατήρηση των μακροοικονομικών και τομεακών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που διακυβεύονται λόγω της μείωσης των εσόδων και στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την αστάθεια των εσόδων από εξαγωγές που προέρχονται κυρίως από γεωργικά και μεταλλευτικά προϊόντα.

Η εξάρτηση των οικονομιών των ΥΧΕ από τις εξαγωγές, ιδίως εκείνες του γεωργικού και μεταλλευτικού τομέα, λαμβάνεται υπόψη κατά την κατανομή των πόρων που αναφέρονται στο παράρτημα V. Στο πλαίσιο αυτό, οι απομονωμένες ΥΧΕ που αναφέρονται στο παράρτημα I τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα V.

3.   Οι πρόσθετοι πόροι διατίθενται σύμφωνα με τις ειδικές λεπτομέρειες του μηχανισμού στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα V.

4.   Η Ένωση στηρίζει επίσης τα καθεστώτα εμπορικής ασφάλισης που έχουν σχεδιαστεί για τις ΥΧΕ που προσπαθούν να προστατευτούν από τον κίνδυνο διακυμάνσεων όσον αφορά τα έσοδα από εξαγωγές.

Άρθρο 83

Προγραμματισμός

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η προγραμματιζόμενη βοήθεια βασίζεται σε έγγραφο προγραμματισμού.

2.   Το έγγραφο προγραμματισμού μπορεί να λαμβάνει υπόψη τα σχέδια εδαφικής ανάπτυξης ή άλλα σχέδια που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες.

3.   Σύμφωνα με το άρθρο 10, οι αρχές των ΥΧΕ αναλαμβάνουν την κύρια ευθύνη διαμόρφωσης των στρατηγικών, των προτεραιοτήτων και των ρυθμίσεων μέσω της κατάρτισης εγγράφων προγραμματισμού σε συντονισμό με την Επιτροπή και το κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.

4.   Οι αρχές των ΥΧΕ αναλαμβάνουν:

α)

να καθορίσουν τις προτεραιότητές τους στις οποίες πρέπει να βασίζεται η στρατηγική· και

β)

να επεξεργαστούν προτάσεις σχεδίων και προγραμμάτων που υποβάλλονται στην Επιτροπή και εξετάζονται από κοινού.

Άρθρο 84

Προετοιμασία, αξιολόγηση και έγκριση του εγγράφου προγραμματισμού

1.   Ο αρμόδιος εδαφικός ή, στην περίπτωση των περιφερειακών προγραμμάτων, περιφερειακός διατάκτης των αρχών των ΥΧΕ καταρτίζει πρόταση για το έγγραφο προγραμματισμού μετά από διαβουλεύσεις με το ευρύτερο δυνατό φάσμα ενδιαφερομένων και βασιζόμενος στα διδάγματα του παρελθόντος και τις βέλτιστες πρακτικές.

2.   Κάθε πρόταση για έγγραφο προγραμματισμού προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις ειδικές περιστάσεις κάθε ΥΧΕ. Το έγγραφο αυτό καθορίζει τον εστιακό τομέα ή τους τομείς που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση εκ μέρους της Ένωσης, τους ειδικούς στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους δείκτες απόδοσης με τους οποίους θα εκτιμηθεί και θα αξιολογηθεί καθώς και την ενδεικτική κατανομή πιστώσεων. Η πρόταση θα προωθεί την τοπική οικειοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας.

3.   Η πρόταση για το έγγραφο προγραμματισμού πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ΥΧΕ και των σχετικών κρατών μελών και της Επιτροπής, από τα πρώιμα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού, με σκοπό την προώθηση της συμπληρωματικότητας και της συνοχής μεταξύ των αντίστοιχων δραστηριοτήτων συνεργασίας τους.

4.   Η Επιτροπή αξιολογεί την πρόταση για το έγγραφο προγραμματισμού για να προσδιορίσει κατά πόσον περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και είναι συνεπής με τους στόχους της παρούσας απόφασης και των σχετικών πολιτικών της Ένωσης. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σχέδιο του εγγράφου προγραμματισμού.

5.   Οι ΥΧΕ παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν μελετών σκοπιμότητας, για την αποτελεσματικότερη δυνατή αξιολόγηση του σχεδίου εγγράφου προγραμματισμού από την Επιτροπή.

6.   Οι αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη για την έγκριση του εγγράφου προγραμματισμού. Η Επιτροπή εγκρίνει το έγγραφο προγραμματισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 86.

Άρθρο 85

Εφαρμογή

1.   Η Επιτροπή εκδίδει την απόφαση χρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε έγγραφο προγραμματισμού, σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο ΕΤΑ και ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 87.

2.   Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή τους πόρους του 11ου ΕΤΑ που προορίζονται για την ΥΧΕ με τους τρόπους που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο ΕΤΑ και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στα μέτρα εφαρμογής της. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συνάπτει συμφωνίες χρηματοδότησης με τις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ.

3.   Οι αρχές των ΥΧΕ αναλαμβάνουν:

α)

την κατάρτιση, διαπραγμάτευση και σύναψη των συμβάσεων·

β)

την εκτέλεση και τη διαχείριση των σχεδίων και προγραμμάτων· και

γ)

τη συνέχιση των σχεδίων και προγραμμάτων και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

4.   Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ και η Επιτροπή είναι από κοινού υπεύθυνες για:

α)

την εξασφάλιση της ισότητας των όρων συμμετοχής στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις συμβάσεις·

β)

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων και αποτελεσμάτων των σχεδίων και προγραμμάτων· και

γ)

την εξασφάλιση της κατάλληλης, ταχείας και αποτελεσματικής εκτέλεσης των σχεδίων και προγραμμάτων.

5.   Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων, θα πραγματοποιούνται τεχνικές συναντήσεις τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ανάμεσα στους εδαφικούς διατάκτες, τα σχετικά κράτη μέλη και εκπροσώπους της Επιτροπής που συμμετέχουν στον προγραμματισμό, κυρίως μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών ή, αν είναι δυνατόν, ως επέκταση του φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ.

6.   Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 11ου ΕΤΑ μπορούν να υλοποιούνται με παράλληλη ή από κοινού συγχρηματοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο 11ο ΕΤΑ.

Άρθρο 86

Εδαφικοί και Περιφερειακοί Διατάκτες

1.   Η κυβέρνηση κάθε ΥΧΕ ορίζει έναν εδαφικό διατάκτη, ο οποίος την εκπροσωπεί για όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του 11ου ΕΤΑ τους οποίους διαχειρίζονται η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. O εδαφικός διατάκτης ορίζει έναν ή δύο αναπληρωτές εδαφικούς διατάκτες, οι οποίοι τον αντικαθιστούν σε περίπτωση που κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του και πληροφορεί την Επιτροπή για τον διορισμό αυτό. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της θεσμικής ικανότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ο περιφερειακός διατάκτης δύναται να μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες που διαθέτει για την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων και έργων, στην υπεύθυνη οντότητα εντός αρμόδιας αρχής της ΥΧΕ. Ο εδαφικός διατάκτης ενημερώνει εκ των προτέρων την Επιτροπή για κάθε τέτοια μεταβίβαση.

Όταν η Επιτροπή λαμβάνει γνώση προβλημάτων κατά την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των πόρων από το 11ο ΕΤΑ, θα πρέπει, σε συνεργασία με τον εδαφικό διατάκτη, να πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες επαφές για την αντιμετώπιση της κατάστασης και να προβαίνει σε κάθε πρόσφορη ενέργεια. Ο εδαφικός διατάκτης αναλαμβάνει την οικονομική ευθύνη μόνο για τα εκτελεστικά καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.

Όταν πόροι από το 11ο ΕΤΑ διαχειρίζονται έμμεσα και με την επιφύλαξη ενδεχόμενων συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων που μπορεί να έχουν ανατεθεί από την Επιτροπή, ο εδαφικός διατάκτης:

α)

είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, τον προγραμματισμό, την τακτική παρακολούθηση και επισκόπηση της εφαρμογής της συνεργασίας, καθώς και για τον συντονισμό με τους χορηγούς·

β)

είναι υπεύθυνος, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, για την προετοιμασία, την υποβολή και την αξιολόγηση των προγραμμάτων και των έργων.

2.   Όταν πόροι του 11ου ΕΤΑ διαχειρίζονται με έμμεσο τρόπο και με την επιφύλαξη ενδεχόμενων συμπληρωματικών αρμοδιοτήτων που μπορεί να έχουν χορηγηθεί από την Επιτροπή, ο αρμόδιος εδαφικός διατάκτης ενεργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω προσφορών ή προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του εκ των προτέρων ελέγχου της Επιτροπής.

3.   Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης ενημέρωσης της Επιτροπής, ο εδαφικός διατάκτης αποφασίζει:

α)

για τις τεχνικές προσαρμογές και τροποποιήσεις λεπτομερειακού χαρακτήρα των προγραμμάτων και των έργων, ενόσω αυτές δεν επηρεάζουν τις τεχνικές λύσεις που αποφασίσθηκαν και παραμένουν εντός των ορίων του αποθεματικού που προβλέπεται στη σύμβαση χρηματοδότησης για προσαρμογές·

β)

για τις αλλαγές του τόπου εγκατάστασης προκειμένου για προγράμματα ή έργα πολλαπλών μονάδων, όταν αυτό δικαιολογείται για τεχνικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους·

γ)

για την επιβολή ή την άφεση ποινών λόγω καθυστέρησης·

δ)

για τις πράξεις αποδέσμευσης των εγγυήσεων·

ε)

για τις υπεργολαβίες·

στ)

για την τελική παραλαβή του έργου, εφόσον η Επιτροπή έχει εγκρίνει την προσωρινή παραλαβή, τα αντίστοιχα πρακτικά και, κατά περίπτωση, παρευρίσκεται στην τελική παραλαβή, ιδίως όταν η έκταση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν κατά την προσωρινή παραλαβή επιβάλλει σημαντικές πρόσθετες εργασίες· και για την πρόσληψη συμβούλων και άλλων εμπειρογνωμόνων σε θέματα τεχνικής βοήθειας.

4.   Στην περίπτωση περιφερειακών προγραμμάτων, οι αρχές των συμμετεχόντων ΥΧΕ ορίζουν έναν περιφερειακό διατάκτη μεταξύ των φορέων της συνεργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 10. Τα καθήκοντα του περιφερειακού διατάκτη αντιστοιχούν mutatis mutandis με αυτά του εδαφικού διατάκτη.

Άρθρο 87

Επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ

1.   Η Επιτροπή επικουρείται, κατά περίπτωση, από την επιτροπή που συγκροτείται βάσει της εσωτερικής συμφωνίας του 11ου ΕΤΑ.

2.   Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται με την παρούσα απόφαση, η εν λόγω επιτροπή αποκαλείται «επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ». Οι διαδικασίες της επιτροπής που προβλέπονται στην εσωτερική συμφωνία του 11ου ΕΤΑ και στον εκτελεστικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 11ο ΕΤΑ ισχύουν και για την επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ. Μέχρι την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 617/2007 του Συμβουλίου (8).

3.   Η επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ επικεντρώνει τις εργασίες της στα θέματα ουσίας της συνεργασίας σε επίπεδο ΥΧΕ και σε περιφερειακό επίπεδο. Επιδιώκοντας μεγαλύτερη συνοχή, συντονισμό και συμπληρωματικότητα, η επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των εγγράφων προγραμματισμού.

4.   Η επιτροπή παρέχει τη γνώμη της για:

α)

τα σχέδια εγγράφων προγραμματισμού, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις τους· και

β)

τις αποφάσεις χρηματοδότησης που αφορούν την εφαρμογή αυτού του μέρους της απόφασης.

Άρθρο 88

Ρόλος των αντιπροσωπειών της Ένωσης

1.   Όταν η Ένωση εκπροσωπείται από αντιπροσωπεία της οποίας ηγείται προϊστάμενος αντιπροσωπείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού που ισχύει για το 11ο ΕΤΑ σχετικά με τους διατάκτες και τους υπολόγους με υπεξουσιοδότηση.

2.   Ο εδαφικός και/ή περιφερειακός διατάκτης συνεργάζονται στενά με τον προϊστάμενο της αντιπροσωπείας, ο οποίος πρέπει να αποτελεί τη βασική επαφή για τους διάφορους φορείς συνεργασίας στις εν λόγω ΥΧΕ.

Άρθρο 89

Κανόνες ιθαγένειας και καταγωγής για τις δημόσιες συμβάσεις, τις επιχορηγήσεις και άλλες διαδικασίες ανάθεσης για τις ΥΧΕ

1.   Γενικοί κανόνες περί επιλεξιμότητας:

α)

Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, επιχορηγήσεων και άλλων διαδικασιών ανάθεσης για δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης υπέρ τρίτων θα είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι μιας επιλέξιμης χώρας ή εδάφους, καθώς και στα νομικά πρόσωπα τα οποία είναι πράγματι εγκατεστημένα σε επιλέξιμη χώρα ή έδαφος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς.

β)

Στην περίπτωση δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από κοινού με εταίρο ή άλλο δωρητή ή υλοποιούνται μέσω κράτους μέλους με επιμερισμένη διαχείριση, ή μέσω καταπιστευματικού ταμείου το οποίο έχει συστήσει η Επιτροπή, είναι επίσης επιλέξιμες οι χώρες που είναι επιλέξιμες βάσει των κανόνων αυτού του εταίρου, άλλου δωρητή ή κράτους μέλους ή που καθορίζονται στην ιδρυτική πράξη του καταπιστευματικού ταμείου.

Στην περίπτωση δράσεων που υλοποιούνται μέσω επιφορτισμένων οργάνων, τα οποία είναι κράτη μέλη ή φορείς αυτών, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή μέσω διεθνών οργανισμών ή φορέων αυτών, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι επιλέξιμα βάσει των κανόνων του εν λόγω επιφορτισμένου οργάνου, όπως ορίζεται στις συμφωνίες που συνάπτονται με το όργανο συγχρηματοδότησης ή εφαρμογής, είναι επίσης επιλέξιμα.

γ)

Στην περίπτωση δράσεων που χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και, επιπροσθέτως, από άλλο μηχανισμό εξωτερικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της ευρωπαϊκής κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (9), όπως τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στην Ουαγκαντούγκου στις 22 Ιουνίου 2010 (10), οι χώρες που προσδιορίζονται βάσει ενός από τους μηχανισμούς αυτούς θεωρούνται επιλέξιμες για τον σκοπό της εν λόγω δράσης.

Στην περίπτωση δράσεων παγκόσμιου, περιφερειακού ή διασυνοριακού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την απόφαση, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από χώρες, εδάφη και περιφέρειες που καλύπτονται από τη δράση δύνανται να συμμετέχουν στις διαδικασίες εφαρμογής αυτών των δράσεων.

δ)

Όλες οι προμήθειες που αγοράζονται βάσει δημόσιας σύμβασης, ή σύμφωνα με συμφωνία επιχορήγησης, με χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, προέρχονται από επιλέξιμη χώρα ή έδαφος. Ωστόσο, μπορούν να προέρχονται από οποιοδήποτε κράτος ή έδαφος όταν η ποσότητα των προμηθειών που θα αποκτηθούν είναι κάτω από το όριο για την εφαρμογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση με ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «προέλευση», ορίζεται στα άρθρα 23 και 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (11) και άλλων νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που διέπουν τη μη προτιμησιακή καταγωγή.

ε)

Οι κανόνες του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν και δεν δημιουργούν περιορισμούς ως προς την ιθαγένεια για φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν συνάψει νόμιμη σύμβαση με επιλέξιμο ανάδοχο, ή εφόσον συντρέχει περίπτωση, υπεργολάβο.

στ)

Η επιλεξιμότητα όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο μπορεί να περιορίζεται ως προς την ιθαγένεια, τον τόπο εγκατάστασης ή τη φύση των αιτούντων, όπου απαιτείται από τη φύση και τους στόχους της δράσης και, εφόσον είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

ζ)

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί συμβάσεις τηρούν την εφαρμοστέα νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένων των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, καθώς και των διεθνώς συμφωνηθέντων θεμελιωδών κανόνων εργασίας.

2.   Οι υποβάλλοντες προσφορά, οι αιτούντες και οι υποψήφιοι από τις ακόλουθες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης:

α)

τα κράτη μέλη, οι υποψήφιες χώρες και οι πιθανοί υποψήφιοι όπως αναγνωρίζονται από την Ένωση και τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

β)

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

γ)

αναπτυσσόμενες χώρες και εδάφη, όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΟΟΣΑ-ΕΑΒ για τους αποδέκτες ΕΑΒ, που δεν είναι μέλη της G-20·

δ)

χώρες για τις οποίες καθιερώνεται από την Επιτροπή αμοιβαία πρόσβαση στην εξωτερική βοήθεια. Η αμοιβαία πρόσβαση μπορεί να χορηγηθεί, για περιορισμένη περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, όταν η χώρα παρέχει επιλεξιμότητα με ίσους όρους σε οντότητες από την Ένωση και από υπερπόντιες χώρες και εδάφη·

ε)

κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, στην περίπτωση συμβάσεων που υλοποιούνται σε λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα·

στ)

Όταν ανακοινώνεται εκ των προτέρων στα έγγραφα της διαδικασίας:

i)

χώρες με παραδοσιακούς οικονομικούς, εμπορικούς ή γεωγραφικούς δεσμούς με γειτονικές χώρες δικαιούχους·

ii)

όλες οι χώρες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή μη διαθεσιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών στις αγορές των επιλέξιμων χωρών.

3.   Οι υποβάλλοντες προσφορά, οι αιτούντες και οι υποψήφιοι από μη επιλέξιμες χώρες ή αγαθά από μη επιλέξιμη προέλευση μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από την Επιτροπή σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις όπου οι κανόνες επιλεξιμότητας θα καθιστούσαν την υλοποίηση ενός έργου, ενός προγράμματος ή μιας δράσης αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη.

4.   Για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης, το οικείο κράτος μέλος στο οποίο η Επιτροπή έχει αναθέσει καθήκοντα εκτέλεσης δικαιούται, εξ ονόματος της Επιτροπής, να επιτρέπει τη συμμετοχή υποβαλλόντων προσφορά, αιτούντων και υποψήφιων από άλλες χώρες και να επιτρέπει αγαθά από άλλες χώρες, κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο στ), καθώς και να αποδέχεται ως επιλέξιμους, υποβάλλοντες προσφορά, υποψήφιους, αιτούντες και υποψήφιους από μη επιλέξιμες χώρες, κατά την έννοια της παραγράφου 3, ή αγαθά από μη επιλέξιμη προέλευση κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο δ).

Άρθρο 90

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και δημοσιονομικοί έλεγχοι

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης ενέργειας, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και, εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, κατά περίπτωση, με την εφαρμογή κυρώσεων αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών.

2.   Η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διαθέτουν ελεγκτική αρμοδιότητα, βάσει δικαιολογητικών και επιτόπιου ελέγχου, έναντι όλων των δικαιούχων επιχορηγήσεων, εργολάβων και υπεργολάβων που έχουν λάβει ενωσιακά κεφάλαια.

H Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει το δικαίωμα να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου (12) με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή άλλης παράνομης ενέργειας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση που αφορά χρηματοδότηση από μέρους της Ένωσης.

Με την επιφύλαξη του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, οι συμφωνίες με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς και οι συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης, καθώς και οι συμβάσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξουσιοδοτούν ρητά την Επιτροπή, το ΕΕΣ και την OLAF να διενεργούν αυτούς τους λογιστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τον σχετικό δημοσιονομικό κανονισμό του ΕΤΑ.

3.   ΟΙ ΥΧΕ αναλαμβάνουν καταρχήν την ευθύνη για τον δημοσιονομικό έλεγχο των ενωσιακών κονδυλίων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται, κατά περίπτωση, σε συντονισμό με το κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

4.   Η Επιτροπή έχει την ευθύνη:

α)

να διασφαλίζει ότι στην οικεία ΥΧΕ υπάρχουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία λειτουργούν ορθά, ούτως ώστε τα ενωσιακά κονδύλια να χρησιμοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά· και

β)

σε περίπτωση παρατυπιών, να διατυπώνει συστάσεις ή να ζητεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων για την επανόρθωση των παρατυπιών αυτών και την αποκατάσταση τυχόν διαχειριστικών ελλείψεων.

5.   Η Επιτροπή, η ΥΧΕ και, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη, συνεργάζονται, βάσει διοικητικών ρυθμίσεων και στο πλαίσιο ετήσιων ή εξαμηνιαίων συνεδριάσεων, για τον συντονισμό των προγραμμάτων, των μεθόδων και της εφαρμογής των ελέγχων.

6.   Όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις:

α)

η οικεία ΥΧΕ είναι υπεύθυνη σε πρώτο επίπεδο για τον εντοπισμό και τη διόρθωση δημοσιονομικών παρατυπιών·

β)

εντούτοις, σε περίπτωση αδυναμίας της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, απουσίας διορθωτικών μέτρων από μέρους της ή αποτυχίας της προσπάθειας συνδιαλλαγής, η Επιτροπή παρεμβαίνει και μειώνει ή καταργεί, εντελώς ή εν μέρει, το υπόλοιπο του συνολικού κονδυλίου που αντιστοιχεί στην απόφαση χρηματοδότησης του εγγράφου προγραμματισμού.

Άρθρο 91

Παρακολούθηση, αξιολόγηση, διαδικασία αναθεώρησης και υποβολή εκθέσεων

1.   Η οικονομική συνεργασία πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτη ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες συμφωνούν συνεχώς με τους στόχους της παρούσας απόφασης και λαμβάνουν υπόψη τυχόν αλλαγές στην οικονομική κατάσταση, τις προτεραιότητες και τους στόχους της σχετικής ΥΧΕ, ιδίως μέσω ad hoc αναθεώρησης του εγγράφου προγραμματισμού.

2.   Η αναθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή ή κατόπιν αιτήματος της σχετικής ΥΧΕ και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

3.   Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που συντελείται κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχεται στις ΥΧΕ, δυνάμει του 11ου ΕΤΑ, και υποβάλλει στο Συμβούλιο, κάθε έτος αρχής γενομένης από το 2015, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τα αποτελέσματα και, εφόσον είναι δυνατόν, σχετικά με τα κύρια αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης. Η έκθεση διαβιβάζεται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

4.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος για τα χρηματοδοτούμενα μέτρα, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, τη συμμετοχή των σχετικών εταίρων και την εκτέλεση των δεσμεύσεων και των πιστώσεων πληρωμών του 11ου ΕΤΑ. Η έκθεση αξιολογεί τα αποτελέσματα της βοήθειας χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν συγκεκριμένους και μετρήσιμους δείκτες. Αποτυπώνει τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται και τη συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις των αξιολογήσεων των προηγούμενων ετών.

Κεφαλαιο 4

Αρχές επιλεξιμότητας

Άρθρο 92

Επιλεξιμότητα για εδαφική χρηματοδότηση

1.   Οι δημόσιες αρχές των ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

2.   Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης των αρχών των οικείων ΥΧΕ, οι ακόλουθες οντότητες ή οργανισμοί είναι επίσης επιλέξιμοι για χρηματοδοτική στήριξη όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία:

α)

οι οργανισμοί του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε τοπικό, εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο, η τοπική αυτοδιοίκηση των ΥΧΕ και κυρίως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι αναπτυξιακές τράπεζες·

β)

οι εταιρείες και επιχειρήσεις των ΥΧΕ και των περιφερειακών ομάδων χωρών·

γ)

οι εταιρείες και επιχειρήσεις κράτους μέλους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα, εκτός από τη συνεισφορά τους, να αναλάβουν παραγωγικά έργα στο έδαφος μιας ΥΧΕ·

δ)

οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς των ΥΧΕ ή της Ένωσης που προωθούν και χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις στις ΥΧΕ· και

ε)

οι φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί φορείς των ΥΧΕ και της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αναλάβουν οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά σχέδια και προγράμματα στις ΥΧΕ στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 93

Επιλεξιμότητα για περιφερειακή χρηματοδότηση

1.   Το περιφερειακό κονδύλιο αφορά δραστηριότητες από τις οποίες επωφελούνται και στις οποίες συμμετέχουν:

α)

δύο ή περισσότερες ΥΧΕ ανεξάρτητα από τη θέση τους·

β)

μία ή περισσότερες ΥΧΕ και μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

γ)

μία ή περισσότερες ΥΧΕ και ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη, είτε ΑΚΕ είτε εκτός ΑΚΕ·

δ)

μία ή περισσότερες ΥΧΕ, μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και ένα ή περισσότερα γειτονικά κράτη, είτε ΑΚΕ είτε εκτός ΑΚΕ·

ε)

δύο ή περισσότεροι περιφερειακοί οργανισμοί στους οποίους είναι μέλη οι ΥΧΕ·

στ)

μία ή περισσότερες ΥΧΕ ή ένας ή περισσότεροι περιφερειακοί οργανισμοί στους οποίους είναι μέλη οι ΥΧΕ, τα κράτη ΑΚΕ ή μία ή περισσότερες από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες·

ζ)

οι ΥΧΕ και η Ένωση στο σύνολό της· ή

η)

μια ή περισσότερες οντότητες, αρχές ή άλλοι φορείς από τουλάχιστον μια ΥΧΕ, που είναι μέλη ενός ΕΟΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 8, μιας ή περισσότερων εξόχως απόκεντρων περιοχών και ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών είτε ΑΚΕ είτε εκτός ΑΚΕ.

2.   Η χρηματοδότηση που θα επιτρέπει τη συμμετοχή των κρατών ΑΚΕ, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και άλλων χωρών είναι πρόσθετη σε σχέση με τα κεφάλαια που χορηγούνται στις ΥΧΕ βάσει της παρούσας απόφασης.

3.   Το ενδεχόμενο συμμετοχής χωρών ΑΚΕ, εξόχως απόκεντρων περιφερειών και άλλων χωρών στα προγράμματα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση εξετάζεται μόνον εφόσον:

α)

το κέντρο βάρους των σχεδίων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου συνεργασίας παραμένει στην ΥΧΕ·

α)

υφίστανται ισοδύναμες διατάξεις στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ· και

γ)

τηρείται η αρχή της αναλογικότητας.

4.   Η θέσπιση κατάλληλων μέτρων θα επιτρέψει τον συνδυασμό χρηματοδότησης πιστώσεων από το ΕΤΑ και τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για να χρηματοδοτηθούν σχέδια συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ, των χωρών ΑΚΕ, των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, καθώς και άλλων χωρών, ιδίως απλουστευμένων μηχανισμών για κοινή διαχείριση τέτοιων σχεδίων.

Άρθρο 94

Επιλεξιμότητα για προγράμματα της Ένωσης

1.   Τα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από μια ΥΧΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 50, και, κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί μιας ΥΧΕ, είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε και χρηματοδότηση από προγράμματα της Ένωσης, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων των προγραμμάτων και ενδεχόμενες συμφωνίες που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.

2.   Οι ΥΧΕ είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ένωσης για συνεργασία με άλλες χώρες, κυρίως αναπτυσσόμενες, με την επιφύλαξη των κανόνων, των στόχων και των ρυθμίσεων που διέπουν τα εν λόγω προγράμματα.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή ΕΤΑ-ΥΧΕ σχετικά με τη συμμετοχή των ΥΧΕ σε προγράμματα της Ένωσης, βάσει πληροφοριών που περιέχονται στην ετήσια έκθεση υλοποίησης που υποβάλλεται από ΥΧΕ και άλλων διαθέσιμων πληροφοριών.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 95

Ανάθεση εξουσίας στην Επιτροπή

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των προσαρτημάτων του παραρτήματος VI με σκοπό να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές της τελωνειακής νομοθεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 96.

Άρθρο 96

Άσκηση της ανατιθέμενης εξουσίας

1.   Η εξουσία ·έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η εξουσία ·έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 95 παρέχεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

3.   Η ανατιθέμενη εξουσία που αναφέρεται στο άρθρο 95 μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσίας που ορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση. Η ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

4.   Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.

5.   Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 95 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Συμβούλιο ή, εάν πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.

Άρθρο 97

Αλλαγή καθεστώτος

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 203 της ΣΛΕΕ, αποφασίζει για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης, σε περίπτωση που:

α)

η ΥΧΕ ανεξαρτητοποιηθεί·

β)

η ΥΧΕ εγκαταλείψει τη σύνδεση·

γ)

η ΥΧΕ καταστεί εξόχως απόκεντρη περιοχή·

δ)

μια εξόχως απόκεντρη περιοχή καταστεί ΥΧΕ.

Άρθρο 98

Κατάργηση

Η απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση λογίζονται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 99

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Το παράρτημα VI εφαρμόζεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 του εν λόγω παραρτήματος.

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. PAVALKIS


(1)  Απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190 της 12.7.2006, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα III ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81).

(6)  Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81).

(7)  Εσωτερική συμφωνία μεταξύ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως 2020, δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 210 της 6.8.2013, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2007 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2007, σχετικά με την υλοποίηση του δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης δυνάμει της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (ΕΕ L 152 της 13.6.2007, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.

(10)  ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.

(11)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΧΕ

Νήσοι Φόκλαντ

Αγία Ελένη, Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνα

Σεν Πιερ και Μικελόν


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 11ο ΕΤΑ

Άρθρο 1

Κατανομή μεταξύ των διαφόρων μέσων

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Ένωσης, ύψους 364,5 εκατ. ευρώ, βάσει του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το οποίο καθορίστηκε με την εσωτερική συμφωνία για τη σύσταση του ενδέκατου ΕΤΑ, κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α)

351 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της βοήθειας έκτακτης ανάγκης, της βοήθειας στους πρόσφυγες και για συμπληρωματική στήριξη σε περίπτωση διακυμάνσεων των εξαγωγικών εσόδων καθώς και για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης·

β)

5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επιδοτήσεων επιτοκίου και τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου ΥΧΕ που αναφέρεται στο παράρτημα IV·

γ)

8,5 εκατ. ευρώ για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 80 της παρούσας απόφασης, καθώς και για τη συνολική αξιολόγηση της απόφασης που διενεργείται τέσσερα έτη πριν από τη λήξη ισχύος της το αργότερο.

2.   Τα κεφάλαια του ενδέκατου ΕΤΑ δεν μπορούν να αναληφθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει άλλως με ομοφωνία, βάσει πρότασης της Επιτροπής.

3.   Αν τα κεφάλαια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εξαντληθούν πριν από τη λήξη της παρούσας απόφασης, το Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Άρθρο 2

Διαχείριση των πόρων

Η ΕΤΕπ διαχειρίζεται τα δάνεια που χορηγούνται από τους ιδίους πόρους της όπως αναφέρεται στο παράρτημα III, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του επενδυτικού μέσου ΥΧΕ. Η Επιτροπή διαχειρίζεται όλα τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 3

Κατανομή μεταξύ των ΥΧΕ

Το ποσό των 351 εκατ. ευρώ που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος διατίθεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

1)

Ποσό Α ύψους 229,5 εκατ. ευρώ διατίθεται για τις ΥΧΕ, με εξαίρεση τη Γροιλανδία, ιδίως για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού. Όπου κρίνεται σκόπιμο, το έγγραφο προγραμματισμού ασχολείται ιδιαίτερα με δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των διοικητικών και θεσμικών ικανοτήτων των δικαιούχων ΥΧΕ, καθώς και με το πιθανό χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων δράσεων.

Η χορήγηση του ποσού A λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το επίπεδο των προηγούμενων χορηγήσεων ΕΤΑ και τους περιορισμούς που οφείλονται στη γεωγραφική απομόνωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης. Κάθε χορήγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που να επιτρέπει την ουσιαστική χρήση του χορηγούμενου ποσού. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίζεται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

2)

100 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για τη στήριξη της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες και τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, μετά από διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και η συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.

3)

Δημιουργείται μη διατιθέμενο απόθεμα Β ύψους 21,5 εκατ. ευρώ που προορίζεται για:

α)

τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και της βοήθειας έκτακτης ανάγκης για τις ΥΧΕ και, αν παραστεί ανάγκη, της πρόσθετης ενίσχυσης σε περίπτωση διακυμάνσεων των εξαγωγικών εσόδων, σύμφωνα με το παράρτημα IV·

β)

τη διάθεση νέων πιστώσεων ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Οι επιδόσεις αξιολογούνται με αντικειμενικότητα και διαφάνεια βάσει, μεταξύ άλλων, του επιπέδου χρησιμοποίησης των διατιθέμενων πόρων, της αποτελεσματικής υλοποίησης των εν εξελίξει δράσεων και των μέτρων βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί.

4)

Η Επιτροπή, μετά από ενδιάμεση επανεξέταση, μπορεί να αποφασίσει όσον αφορά την κατανομή των μη διατεθέντων ποσών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι διαδικασίες για την εν λόγω επανεξέταση και η απόφαση για τυχόν νέα κατανομή ορίζονται από το άρθρο 87 της παρούσας απόφασης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΕ

Άρθρο 1

Ποσό

Η ΕΤΕπ χορηγεί ποσό ύψους μέχρι 100 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις από ίδιους πόρους, σύμφωνα, αφενός, με τους κανόνες και τις διαδικασίες της και, αφετέρου, τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό της και το παρόν παράρτημα.

Άρθρο 2

ΕΤΕ

1.   Η ΕΤΕπ:

α)

συνεισφέρει, μέσω των οικονομικών πόρων που διαχειρίζεται, στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη των ΥΧΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα τα παραγωγικά έργα ή άλλες επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση του ιδιωτικού τομέα σε όλους τους οικονομικούς τομείς·

β)

συνεργάζεται στενά με εθνικές και περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης και με τα χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα των ΥΧΕ και της Ένωσης·

γ)

σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, προσαρμόζει τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες υλοποίησης της συνεργασίας για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, προκειμένου να λάβει υπόψη τη φύση των έργων και να ενεργήσει σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται από το καταστατικό της.

2.   Η χρηματοδότηση από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ χορηγείται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α)

Το επιτόκιο αναφοράς είναι αυτό που εφαρμόζει η ΕΤΕπ για τη χορήγηση δανείου με τους ίδιους όρους όσον αφορά το συνάλλαγμα, την περίοδο απόσβεσης και τις εγγυήσεις την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ή την ημέρα εκταμίευσης·

β)

Ωστόσο:

i)

καταρχήν, τα έργα του δημόσιου τομέα είναι επιλέξιμα για επιδότηση επιτοκίου ύψους 3 %·

ii)

για τα έργα του ιδιωτικού τομέα που συνεπάγονται πράξεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης ή για τα έργα με ουσιαστικά και σαφώς αποδεικνυόμενα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη, είναι δυνατόν να χορηγούνται δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, το ποσό και η μορφή της οποίας θα αποφασίζονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. Εντούτοις, η επιδότηση του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3 %·

iii)

το τελικό επιτόκιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερο του 50 % του επιτοκίου αναφοράς.

γ)

Το ποσό της επιδότησης επιτοκίου, αναπροσαρμοζόμενο στην αξία του κατά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου, καταλογίζεται στην επιδότηση επιτοκίου που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του παραρτήματος IV, και καταβάλλεται απευθείας στην ΕΤΕπ·Οι επιδοτήσεις επιτοκίου μπορούν να κεφαλαιοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για να υποστηριχθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας σε σχέση με συγκεκριμένα έργα, και ιδίως για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΥΧΕ.

δ)

Η περίοδος εξόφλησης των δανείων από τους ιδίους πόρους της ΕΤΕπ καθορίζεται με βάση τα οικονομικά και χρηματοδοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 έτη. Τα εν λόγω δάνεια περιλαμβάνουν συνήθως περίοδο χάριτος η οποία καθορίζεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

3.   Για επενδύσεις που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ από τους ιδίους πόρους της σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα είναι δυνατόν να ζητούνται ειδικές εγγυήσεις σχετικές με το έργο ή αναλήψεις υποχρεώσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων ΥΧΕ.

Άρθρο 3

Όροι σχετικά με τη μεταφορά συναλλάγματος

1.   Όσον αφορά πράξεις που διενεργούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης και για τις οποίες οι ενδιαφερόμενες ΥΧΕ έχουν παράσχει εγγράφως τη συγκατάθεσή τους, οι εν λόγω ΥΧΕ:

α)

απαλλάσσουν τους τόκους, τις προμήθειες και τα χρεολύσια των δανείων από κάθε εθνικό ή τοπικό φόρο ή φορολογική επιβάρυνση που θα οφειλόταν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην ενδιαφερόμενη ή στις ενδιαφερόμενες ΥΧΕ·

β)

θέτουν στη διάθεση των δικαιούχων το συνάλλαγμα που απαιτείται για την πληρωμή των τόκων, προμηθειών και χρεολυσίων των δανείων που οφείλονται σύμφωνα με τις συμβάσεις χρηματοδότησης οι οποίες έχουν συναφθεί για την εφαρμογή σχεδίων στο έδαφός τους·

γ)

θέτουν στη διάθεση της ΕΤΕπ το συνάλλαγμα που απαιτείται για τη μεταφορά κάθε ποσού που εισπράττει η ΕΤΕπ σε εθνικό νόμισμα, με την ισοτιμία που ισχύει την ημέρα της μεταφοράς, μεταξύ του ευρώ ή του τυχόν άλλου νομίσματος μεταφοράς και του εθνικού νομίσματος. Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται κάθε είδους απολαβές όπως τόκοι, μερίσματα, προμήθειες και αμοιβές, καθώς και η απόσβεση δανείων και τα προϊόντα από την πώληση μετοχών σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες έχουν συναφθεί για την εκτέλεση έργων στην επικράτειά τους.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ενδιαφερόμενες ΥΧΕ» ορίζονται οι ΥΧΕ που επωφελούνται από την πράξη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΤΕΠ

Άρθρο 1

Σκοπός

Το Επενδυτικό Μέσο ΥΧΕ (στο εξής καλούμενο «Μέσο»), που συστάθηκε από την απόφαση 2001/822/ΕΚ με κονδύλια του ΕΤΑ για την προώθηση των εμπορικώς βιώσιμων επιχειρήσεων, διατηρείται.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης όσον αφορά τις πράξεις του Μέσου και τα δάνεια από ιδίους πόρους της ΕΤΕπ ορίζονται στην εσωτερική συμφωνία για τη σύσταση του 11ου ΕΤΑ, στο παράρτημα III και στο παρόν παράρτημα.

Οι ως άνω πόροι είναι δυνατόν να διοχετεύονται σε επιλέξιμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε έμμεσα, μέσω επιλέξιμων επενδυτικών κεφαλαίων και/ή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων.

Άρθρο 2

Πόροι του Μέσου

1.   Οι πόροι του Μέσου χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων:

α)

για τη χορήγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων με τη μορφή:

i)

συμμετοχής στο κεφάλαιο επιχειρήσεων ΥΧΕ, που έχουν την έδρα τους εντός ή εκτός ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

ii)

συνδρομής με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων σε επιχειρήσεις των ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

iii)

εγγυήσεων και άλλων βελτιώσεων των πιστωτικών όρων που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη πολιτικών και άλλων επενδυτικών κινδύνων, που διατρέχουν τόσο οι αλλοδαποί όσο και οι εγχώριοι επενδυτές ή δανειστές·

β)

για τη χορήγηση συνήθων δανείων.

2.   Η συμμετοχή στο κεφάλαιο αφορά κατά κανόνα μερίδια μειοψηφίας και αποφέρει οφέλη με βάση την απόδοση του σχετικού έργου.

3.   Η ενίσχυση με τη μορφή οιονεί κεφαλαίων μπορεί να συνίσταται σε προκαταβολές μετόχων, μετατρέψιμες ομολογίες, δάνεια υπό αίρεση, εξαρτημένα και με συμμετοχικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια μορφή ενίσχυσης. Αυτή η ενίσχυση μπορεί να συνίσταται, ειδικότερα, στα εξής:

α)

δάνεια υπό αίρεση, των οποίων η εξυπηρέτηση και/ή η διάρκεια εξαρτώνται από την εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων που αφορούν την απόδοση του έργου· στην ιδιαίτερη περίπτωση των υπό αίρεση δανείων για τη χρηματοδότηση προεπενδυτικών μελετών ή άλλης τεχνικής βοήθειας που αφορά το έργο, μπορεί να παραχωρηθεί απαλλαγή από την εξυπηρέτηση, εφόσον η επένδυση δεν πραγματοποιηθεί·

β)

δάνεια με συμμετοχικά δικαιώματα, των οποίων η εξυπηρέτηση και/ή η διάρκεια εξαρτάται από τη χρηματοοικονομική αποδοτικότητα του έργου·

γ)

εξαρτημένα δάνεια, των οποίων η εξόφληση πραγματοποιείται μόνο μετά τη ρύθμιση άλλων απαιτήσεων.

4.   Οι αμοιβές για κάθε πράξη διευκρινίζονται κατά τη χορήγηση του δανείου.

5.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4:

α)

στην περίπτωση των δανείων υπό αίρεση και των δανείων με συμμετοχικά δικαιώματα, οι αμοιβές συνήθως περιλαμβάνουν ένα σταθερό επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 3 % και ένα μεταβλητό στοιχείο που εξαρτάται από την απόδοση του έργου·

β)

στην περίπτωση των εξαρτημένων δανείων, το επιτόκιο είναι αυτό της αγοράς.

6.   Το ύψος των εγγυήσεων αντιστοιχεί στους ασφαλιζόμενους κινδύνους και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης.

7.   Το επιτόκιο των συνήθων δανείων διαμορφώνεται με βάση, αφενός, το επιτόκιο αναφοράς που εφαρμόζει η ΕΤΕπ για παρόμοια δάνεια που χορηγούνται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τις ίδιες περιόδους χάριτος και εξόφλησης, και, αφετέρου, έναν συντελεστή αναπροσαρμογής που καθορίζει η ΕΤΕπ.

8.   Συνήθη δάνεια είναι δυνατόν να χορηγούνται υπό ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

για την εκτέλεση, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ή σε χώρες που βρίσκονται σε μεταπολεμικό στάδιο ή μετά από φυσικές καταστροφές, έργων υποδομής από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επιτόκιο του δανείου θα είναι μειωμένο κατά 3 %·

β)

για έργα που περιλαμβάνουν δράσεις αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης ή για έργα που αποφέρουν σημαντικά και εμφανή κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατή η παράταση της διάρκειας των δανείων με παράλληλη επιδότηση του επιτοκίου, της οποίας το ύψος και η μορφή αποφασίζονται αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου. Εντούτοις, η επιδότηση του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3 %.

9.   Το τελικό επιτόκιο των δανείων που εμπίπτουν στα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 8 δεν είναι σε καμία περίπτωση κατώτερο του 50 % του επιτοκίου αναφοράς.

10.   Τα κεφάλαια που διατίθενται για σκοπούς ευνοϊκής μεταχείρισης προέρχονται από το Μέσο και δεν υπερβαίνουν το συνολικό ποσό που διαθέτουν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων το Μέσο και η ΕΤΕπ από τους ιδίους πόρους της.

11.   Οι επιδοτήσεις επιτοκίων είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για την παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την εκτέλεση έργων με αποδέκτες ιδίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ΥΧΕ.

Άρθρο 3

Λειτουργία του Μέσου

1.   Η λειτουργία του Μέσου θα καλύπτει όλους τους οικονομικούς τομείς παρέχοντας στήριξη σε επενδύσεις φορέων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημόσιου τομέα που λειτουργούν υπό εμπορικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε προσοδοφόρα οικονομική και τεχνολογική υποδομή που είναι σημαντική για τον ιδιωτικό τομέα. Το εν λόγω Μέσο:

α)

αντιμετωπίζεται ως ανανεώσιμο κεφάλαιο και επιδιώκεται να παραμείνει οικονομικά βιώσιμο. Οι πράξεις του πραγματοποιούνται υπό εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις και αποσκοπούν στην αποφυγή της πρόκλησης στρεβλώσεων στις τοπικές αγορές και της μετατόπισης ιδιωτικών πηγών κεφαλαίων·

β)

υποστηρίζει τον χρηματοοικονομικό τομέα των ΥΧΕ και λειτουργεί καταλυτικά ενθαρρύνοντας την κινητοποίηση μακροπρόθεσμων τοπικών χρηματοδοτικών πόρων και την προσέλκυση αλλοδαπών ιδιωτών επενδυτών και δανειστών για την εκτέλεση έργων στις ΥΧΕ·

γ)

αναλαμβάνει μέρος του κινδύνου των έργων που χρηματοδοτεί, δεδομένου ότι η οικονομική βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται μέσω του συνολικού χαρτοφυλακίου και όχι από μεμονωμένες λειτουργίες·

δ)

επιδιώκει τη διοχέτευση κεφαλαίων μέσω οργανισμών και προγραμμάτων των ΥΧΕ που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

2.   Η ΕΤΕπ αμείβεται για το κόστος διαχείρισης του Μέσου. Η αμοιβή της ΕΤΕπ περιλαμβάνει ένα σταθερό στοιχείο ποσοστού 0,5 % του ετήσιου συνολικού αρχικού κεφαλαίου επιχορήγησης, και ένα μεταβλητό στοιχείο ποσοστού έως 1,5 % ετησίως του χαρτοφυλακίου του Μέσου που επενδύεται σε έργα στις χώρες ΥΧΕ. Η αμοιβή χρηματοδοτείται από το Μέσο.

3.   Με τη λήξη της παρούσας απόφασης και εφόσον το Συμβούλιο δεν λάβει ειδική απόφαση, οι σωρευτικές καθαρές εισροές του Μέσου θα μεταφέρονται στο επόμενο χρηματοδοτικό μέσο ΥΧΕ.

Άρθρο 4

Όροι σχετικοί με τον συναλλαγματικό κίνδυνο

Προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των τιμών συναλλάγματος, τα προβλήματα που απορρέουν από τον συναλλαγματικό κίνδυνο αντιμετωπίζονται ως εξής:

α)

σε περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο με σκοπό την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης, ο συναλλαγματικός κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, το Μέσο·

β)

σε περίπτωση χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με επιχειρηματικά κεφάλαια, ο συναλλαγματικός κίνδυνος βαρύνει, κατά κανόνα, τόσο την Ένωση όσο και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Κατά μέσο όρο, ο συναλλαγματικός κίνδυνος κατανέμεται ισομερώς·

γ)

όπου κρίνεται εφικτό και σκόπιμο, ιδιαίτερα όσον αφορά χώρες που χαρακτηρίζονται από μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα, επιδιώκεται, στο πλαίσιο του Μέσου, να χορηγούνται δάνεια σε τοπικά νομίσματα των ΥΧΕ, οπότε κατά τον τρόπο αυτό να αναλαμβάνεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος.

Άρθρο 5

Δημοσιονομικοί έλεγχοι

1.   Οι ενέργειες του Επενδυτικού Μέσου υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου και απαλλαγής που προβλέπονται από το καταστατικό της ΕΤΠε για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

2.   Η εποπτεία των ενεργειών του Επενδυτικού Μέσου από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) πραγματοποιείται βάσει των διαδικασιών που έχουν αποφασίσει η Επιτροπή, η ΕΤΕ και το ΕΕΣ, και ιδίως βάσει της τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 27ης Οκτωβρίου 2003, όπως αυτή κατά καιρούς τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε.

Άρθρο 6

Προνόμια και ασυλίες

1.   Οι αντιπρόσωποι της ΕΤΕπ, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παρούσα απόφαση ή για την εφαρμογή της, απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τον τόπο αποστολής τους, των συνήθων προνομίων, ασυλιών και διευκολύνσεων.

2.   Για τις υπηρεσιακές ανακοινώσεις και τη διακίνηση όλων των εγγράφων της, η ΕΤΕπ απολαύει, στο έδαφος των ΥΧΕ, της μεταχείρισης που επιφυλάσσεται στους διεθνείς οργανισμούς.

3.   Η υπηρεσιακή αλληλογραφία και οι λοιπές υπηρεσιακές επικοινωνίες της ΕΤΕπ δεν υπόκεινται σε λογοκρισία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 1

Αρχές

1.   Ο βαθμός εξάρτησης της οικονομίας μιας ΥΧΕ από την εξαγωγή εμπορευμάτων και, ειδικότερα, γεωργικών, αλιευτικών και μεταλλευτικών προϊόντων, πρέπει, να αποτελεί κριτήριο για τον καθορισμό των συνολικών κονδυλίων που διατίθενται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

2.   Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από την αστάθεια των εσόδων από τις εξαγωγές και να διασφαλιστεί το αναπτυξιακό πρόγραμμα που τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας της μείωσης των εσόδων, είναι δυνατή η κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδοτικής στήριξης από τους προγραμματιζόμενους πόρους που προβλέπονται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 2

Κριτήρια επιλεξιμότητας

1.   Η επιλεξιμότητα για τη χορήγηση συμπληρωματικών πόρων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα:

α)

10 ή 2 % στην περίπτωση των απομονωμένων ΥΧΕ που αναφέρονται στο παράρτημα I, απώλεια εσόδων από εξαγωγές εμπορευμάτων σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη της πρώτης τετραετίας που προηγήθηκε του έτους εφαρμογής· ή

β)

10 ή 2 % στην περίπτωση των απομονωμένων ΥΧΕ που αναφέρονται στο παράρτημα I, απώλεια εσόδων από εξαγωγές του συνόλου των γεωργικών, αλιευτικών ή μεταλλευτικών προϊόντων σε σύγκριση με τον αριθμητικό μέσο όρο των εσόδων κατά τα τρία πρώτα έτη της πρώτης τετραετίας που προηγήθηκε του έτους εφαρμογής, όσον αφορά χώρες στις οποίες τα έσοδα από εξαγωγές γεωργικών, αλιευτικών ή μεταλλευτικών προϊόντων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40 % των συνολικών εσόδων από εξαγωγές εμπορευμάτων·

2.   Το δικαίωμα για πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται σε τέσσερα συναπτά έτη.

3.   Οι πρόσθετοι πόροι εγγράφονται στους δημόσιους λογαριασμούς της ενδιαφερόμενης χώρας. Οι συμπληρωματικοί πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 85 της παρούσας απόφασης. Κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, οι πόροι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Εντούτοις, ένα μέρος των πρόσθετων πόρων μπορεί επίσης να διατεθεί για επιμέρους τομείς.

Άρθρο 3

Προκαταβολές

Το σύστημα διάθεσης πρόσθετων πόρων προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολών προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην αποστολή συγκεφαλαιωτικών στατιστικών σχετικά με το εμπόριο, και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω πόροι θα καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του έτους που έπεται του έτους εφαρμογής. Οι προκαταβολές κινητοποιούνται με βάση προσωρινές στατιστικές σχετικά με τις εξαγωγές που καταρτίζουν οι αρχές των ΥΧΕ και τις υποβάλλουν στην Επιτροπή ενόψει των τελικών επίσημων συγκεφαλαιωτικών στατιστικών. Το μέγιστο ύψος της προκαταβολής ορίζεται στο 80 % του υπολογιζόμενου ποσού των πρόσθετων πόρων για το έτος εφαρμογής. Τα ποσά που κινητοποιούνται με αυτόν τον τρόπο αναπροσαρμόζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών των ΥΧΕ μετά τη δημοσίευση των τελικών συγκεφαλαιωτικών στατιστικών σχετικά με τις εξαγωγές και των τελικών στοιχείων για το έλλειμμα του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 4

Αναθεώρηση

Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος επανεξετάζονται από το Συμβούλιο το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 88 της παρούσας απόφασης, και στη συνέχεια, εφόσον το ζητήσει η Επιτροπή, κράτος μέλος ή ΥΧΕ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 37

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 38

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 44

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΧΕ-ΕΕ 45

ΤΙΤΛΟΣ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 53

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ 57

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 57
Προσαρτήματα I έως ΧΙΙΙ 59

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «χώρες ΣΟΕΣ»: περιοχές ή κράτη που αποτελούν μέρος της ομάδας κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και έχουν συνάψει συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών (ΣΟΕΣ), στις περιπτώσεις που μια τέτοια ΣΟΕΣ είτε εφαρμόζεται προσωρινά, είτε τίθεται σε ισχύ, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη·

β)   «κατασκευή»: κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης·

γ)   «ύλη»: κάθε συστατικό, πρώτη ύλη, κατασκευαστικό στοιχείο, μέρος κ.λπ. που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του προϊόντος·

δ)   «προϊόν»: το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

ε)   «εμπορεύματα»: τόσο οι ύλες, όσο και τα προϊόντα·

στ)   «ανταλλάξιμες ύλες»: ύλες του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικής ποιότητας, με τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση όταν ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν·

ζ)   «δασμολογητέα αξία»: η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας του 1994 περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

η)   «αξία υλών» στον κατάλογο του προσαρτήματος II: η δασμολογητέα αξία κατά την εισαγωγή των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιωμένη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην ΥΧΕ. Όταν πρέπει να διαπιστωθεί η αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν, οι διατάξεις του παρόντος στοιχείου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών·

θ)   «τιμή εργοστασίου»: η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή, στην επιχείρηση του οποίου έγινε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα άλλα στοιχεία κόστους που συνδέονται με την παραγωγή του, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος.

Όταν η πράγματι καταβληθείσα τιμή δεν αντανακλά όλες τις δαπάνες κατασκευής του προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν όντως στην ΥΧΕ, η τιμή εργοστασίου είναι το σύνολο όλων αυτών των δαπανών, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι έχουν επιστραφεί ή ενδέχεται να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος.

Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, εάν η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση έχει ανατεθεί με υπεργολαβία σε κατασκευαστή, ο όρος «κατασκευαστής» που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, μπορεί να δηλώνει την επιχείρηση η οποία χρησιμοποίησε τον υπεργολάβο·

ι)   «μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες»: η επιτρεπόμενη μέγιστη περιεκτικότητα σε μη καταγόμενες ύλες προκειμένου να θεωρηθεί μια εργασία κατασκευής επαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ώστε το προϊόν να αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. Μπορεί να εκφράζεται ως ποσοστό της τιμής εργοστασίου του προϊόντος ή του καθαρού βάρους των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και υπάγονται σε καθορισμένη ομάδα κεφαλαίων, κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση του δασμολογίου·

ια)   «καθαρό βάρος»: το βάρος των εμπορευμάτων χωρίς τα υλικά συσκευασίας και τους κάθε είδους περιέκτες συσκευασίας·

ιβ)   «κεφάλαια», «κλάσεις» και «διακρίσεις»: τα κεφάλαια, οι κλάσεις και οι διακρίσεις (τετραψήφιοι ή εξαψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία που αποτελεί το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής των Εμπορευμάτων και Κωδικοποίησης (Εναρμονισμένο Σύστημα), με τις τροποποιήσεις κατ’ εφαρμογή της σύστασης της 26ης Ιουνίου 2004 του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας·

ιγ)   «υπαγόμενο»: αναφέρεται στην κατάταξη ενός προϊόντος ή μιας ύλης σε συγκεκριμένη κλάση ή διάκριση του Εναρμονισμένου Συστήματος·

ιδ)   «αποστολή»: τα προϊόντα τα οποία:

i)

είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από έναν εξαγωγέα σε έναν παραλήπτη, ή

ii)

καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη, ή όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο.

ιε)   «εξαγωγέας»: πρόσωπο που εξάγει τα εμπορεύματα στην Ένωση ή σε ΥΧΕ και μπορεί να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν το πρόσωπο αυτό είναι ή όχι ο κατασκευαστής και αν διεκπεραιώνει το ίδιο ή όχι τις διατυπώσεις εξαγωγής·

ιστ)   «εγγεγραμμένος εξαγωγέας»: εξαγωγέας που είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο των αρμοδίων αρχών της σχετικής ΥΧΕ ή της Ένωσης για την έκδοση δηλώσεων καταγωγής με σκοπό την εξαγωγή βάσει της παρούσας απόφασης·

ιζ)   «δήλωση καταγωγής»: δήλωση που υποβάλλει ο εξαγωγέας και στην οποία αναφέρει ότι τα καλυπτόμενα από αυτήν προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του παρόντος παραρτήματος, ώστε να επιτραπεί είτε στο πρόσωπο που υποβάλλει τη διασάφηση για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση να αξιώσει το όφελος της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης είτε στον οικονομικό φορέα ΥΧΕ που εισάγει ύλες για περαιτέρω μεταποίηση στο πλαίσιο των κανόνων σώρευσης να αποδείξει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των συγκεκριμένων εμπορευμάτων·

ιη)   «χώρα ΣΓΠ»: χώρα ή έδαφος όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 2

Γενικές απαιτήσεις

1.   Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ότι είναι καταγωγής ΥΧΕ:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε ΥΧΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος·

β)

προϊόντα που παράγονται σε ΥΧΕ και στα οποία ενσωματώνονται ύλες που δεν έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί σε αυτήν, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ύλες έχουν υποβληθεί σε επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Καταγόμενα προϊόντα που κατασκευάζονται από ύλες που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σε δύο ή περισσότερες χώρες ΥΧΕ θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα της χώρας ΥΧΕ στην οποία πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, τα εδάφη των ΥΧΕ θεωρείται ότι αποτελούν ένα έδαφος.

Άρθρο 3

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1.   Θεωρούνται ως «εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα» σε ΥΧΕ:

α)

τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός της ή από τον θαλάσσιο πυθμένα της·

β)

φυτά και κηπευτικά που καλλιεργούνται ή συγκομίζονται σε αυτή·

γ)

τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται σε αυτή·

δ)

τα προϊόντα από ζώντα ζώα που εκτρέφονται σε αυτή·

ε)

προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αυτή·

στ)

προϊόντα θήρας ή αλιείας που ασκείται σε αυτή·

ζ)

προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, εφόσον οι ιχθύες, τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια γεννιούνται σε αυτή ή εκτρέφονται σε αυτή από αυγά, προνύμφες ή ιχθύδια·

η)

προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τα πλοία της από τα θαλάσσια ύδατα εκτός των χωρικών υδάτων της·

θ)

προϊόντα που κατασκευάζονται σε πλοία-εργοστάσια της χώρας αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η)·

ι)

μεταχειρισμένα είδη που συλλέγονται σε αυτή και είναι κατάλληλα μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών·

ια)

απόβλητα και απορρίμματα που προέρχονται από μεταποιητικές εργασίες σε αυτή·

ιβ)

προϊόντα που εξάγονται από τον θαλάσσιο πυθμένα ή από τα υποκείμενα στρώματα, τα οποία βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων, αλλά στα οποία η χώρα έχει δικαιώματα αποκλειστικής εκμετάλλευσης·

ιγ)

εμπορεύματα που παράγονται σε αυτή αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ).

2.   Οι όροι «τα πλοία της» και τα «πλοία-εργοστάσια» στην παράγραφο 1 στοιχεία η) και θ) ισχύουν μόνο για τα πλοία και τα πλοία-εργοστάσια που πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

είναι νηολογημένα σε ΥΧΕ ή σε κράτος μέλος·

β)

φέρουν τη σημαία ΥΧΕ ή κράτους μέλους·

γ)

πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους:

i)

ανήκουν τουλάχιστον κατά 50 % σε υπηκόους χώρας ΥΧΕ ή κράτους μέλους· ή

ii)

ανήκουν σε εταιρείες των οποίων η έδρα και ο κύριος τόπος δραστηριότητας βρίσκεται σε χώρα ΥΧΕ ή σε κράτος μέλος· και οι οποίες ανήκουν τουλάχιστον κατά 50 % σε ΥΧΕ, σε φορείς του δημόσιου τομέα ΥΧΕ χώρας, σε υπηκόους χώρας ΥΧΕ ή κράτους μέλους.

3.   Καθένας από τους όρους της παραγράφου 2 μπορεί να πληρούται σε κράτη μέλη ή σε διαφορετικές χώρες ΥΧΕ. Σε αυτή την περίπτωση, τα προϊόντα θεωρείται ότι κατάγονται από τη χώρα ΥΧΕ στην οποία είναι νηολογημένο το πλοίο ή το πλοίο-εργοστάσιο, σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 2.

Άρθρο 4

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 του παρόντος παραρτήματος, τα προϊόντα τα οποία δεν παράγονται εξ ολοκλήρου σε χώρα ΥΧΕ, κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος, θεωρούνται καταγωγής αυτής της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του προσαρτήματος II για τα εν λόγω προϊόντα.

2.   Εάν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγόμενου από χώρα ΥΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 1, υποβληθεί σε περαιτέρω μεταποίηση στη χώρα ΥΧΕ και χρησιμοποιηθεί ως υλικό κατασκευής άλλου προϊόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του.

3.   Το κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 κρίνεται για κάθε προϊόν.

Εντούτοις, όταν ο σχετικός κανόνας βασίζεται στην τήρηση μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες, για να ληφθούν υπόψη οι διακυμάνσεις του κόστους και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, η αξία των μη καταγόμενων υλών μπορεί να υπολογίζεται κατά μέσον όρο, όπως ορίζει η παράγραφος 4.

4.   Στην περίπτωση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, υπολογίζεται μια μέση τιμή εργοστασίου του προϊόντος και μια μέση αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών βάσει, αντίστοιχα, του αθροίσματος των τιμών εργοστασίου που εφαρμόζονται σε όλες τις πωλήσεις των προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και του αθροίσματος της αξίας όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των προϊόντων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στη χώρα εξαγωγής, ή όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για ένα πλήρες οικονομικό έτος, κατά τη διάρκεια συντομότερης περιόδου η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών.

5.   Οι εξαγωγείς που επιλέγουν τη μέθοδο υπολογισμού κατά μέσον όρο εφαρμόζουν με συνέπεια τη μέθοδο αυτή κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται του οικονομικού έτους αναφοράς ή, κατά περίπτωση, κατά τη διάρκεια του έτους που έπεται της συντομότερης περιόδου η οποία χρησιμοποιήθηκε ως περίοδος αναφοράς. Μπορούν να παύουν να εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή, όταν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους ή μιας μικρότερης αντιπροσωπευτικής περιόδου τουλάχιστον τριών μηνών, καταγράφουν παύση των διακυμάνσεων του κόστους ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών οι οποίες δικαιολογούσαν τη χρήση αυτής της μεθόδου.

6.   Οι μέσες τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 χρησιμοποιούνται ως τιμές εργοστασίου και αξία των μη καταγόμενων υλών, αντίστοιχα, για να διαπιστωθεί η τήρηση της μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες.

Άρθρο 5

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των προϊόντων καταγωγής, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 του παρόντος παραρτήματος:

α)

οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους·

β)

διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ)

πλύσιμο, καθάρισμα: αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ)

σιδέρωμα ή κυλίνδρωση υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας·

ε)

απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ)

αποφλοίωση και μερική ή ολική άλεση ρυζιού· γυάλισμα και λείανση δημητριακών και ρυζιού·

ζ)

εργασίες για την προσθήκη χρωστικών ή αρωματικών ουσιών στη ζάχαρη και στην παρασκευή κύβων ζάχαρης· μερική ή ολική άλεση κρυσταλλικής ζάχαρης·

η)

αφαίρεση του φλοιού, των πυρήνων και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ)

ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός·

ι)

κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός· (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών)·

ια)

απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, στερέωση σε σανίδες ή πλάκες και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ)

επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους·

ιγ)

η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους· ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη·

ιδ)

απλή προσθήκη νερού ή αραίωση ή αφυδάτωση ή μετουσίωση προϊόντων·

ιε)

η απλή συνένωση τμημάτων ειδών για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή η αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα συστατικά τους μέρη·

ιστ)

συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιε)·

ιζ)

σφαγή ζώων.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι εργασίες θεωρούνται απλές όταν για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ούτε ειδικές δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές ή εργαλεία που κατασκευάζονται ή εγκαθίστανται ειδικά για τις εργασίες αυτές.

3.   Όλες οι εργασίες που εκτελούνται σε χώρα ΥΧΕ σε συγκεκριμένο προϊόν λαμβάνονται υπόψη όταν κρίνεται αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 6

Ανοχές

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του παρόντος παραρτήματος και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους του προσαρτήματος II, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συγκεκριμένου προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία ή το καθαρό βάρος τους που έχει υπολογιστεί για το προϊόν δεν υπερβαίνει:

α)

το 15 % του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 2 και στα κεφάλαια 4 έως 24 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εκτός από τα μεταποιημένα προϊόντα αλιείας του κεφαλαίου 16·

β)

το 15 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος για τα άλλα προϊόντα, πλην των προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63, για τα οποία εφαρμόζονται τα όρια ανοχής που αναφέρονται στις σημειώσεις 6 και 7 του προσαρτήματος I.

2.   Η παράγραφος 1 δεν επιτρέπει την υπέρβαση κανενός από τα ποσοστά μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες τα οποία καθορίζονται στους κανόνες του προσαρτήματος II.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα σε χώρα ΥΧΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 του παρόντος παραρτήματος. Εντούτοις, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 και του άρθρου 11 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος, το όριο ανοχής που προβλέπεται στις παραγράφους αυτές εφαρμόζεται στο άθροισμα όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος και για τις οποίες ο κανόνας του καταλόγου του προσαρτήματος I για το προϊόν αυτό απαιτεί να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες.

Άρθρο 7

Σώρευση με την Ένωση

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής Ένωσης θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ένωση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σε ΥΧΕ, όταν οι ύλες που προκύπτουν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση σε χώρα ΥΧΕ που υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος.

3.   Για τον σκοπό της σώρευσης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η καταγωγή των υλών καθορίζεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Άρθρο 8

Σώρευση με τις χώρες ΣΟΕΣ

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε χώρες ΣΟΕΣ θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί σε ΥΧΕ, όταν οι ύλες που προκύπτουν υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση σε χώρα ΥΧΕ που υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος.

3.   Για τον σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η καταγωγή των υλών από χώρα ΣΟΕΣ καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στη σχετική χώρα ΣΟΕΣ, και τις διατάξεις για τα πιστοποιητικά καταγωγής και τη διοικητική συνεργασία.

Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

α)

ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν άμεσα στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ μεταξύ της Ένωσης και της Αναπτυξιακής Κοινότητας της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC)·

β)

ύλες που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα XIII.

4.   Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι:

α)

Η χώρα ΣΟΕΣ που προμηθεύει τις ύλες και η ΥΧΕ που κατασκευάζει το τελικό προϊόν αναλαμβάνουν να:

i)

συμμορφωθούν ή να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν παράρτημα και,

ii)

να εξασφαλίσουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους.

β)

Η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α).

5.   Εφόσον μια χώρα ΣΟΕΣ έχει ήδη συμμορφωθεί με την παράγραφο 4 πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν απαιτείται η ανάληψη νέας δέσμευσης.

Άρθρο 9

Σώρευση με άλλες χώρες που υπάγονται στο καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις βάσει του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, ύλες καταγωγής χωρών και εδαφών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής ΥΧΕ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε χώρα ΥΧΕ, με τον όρο ότι έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις εργασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ύλες κατάγονται από χώρα ή έδαφος:

α)

που υπάγεται στο «Ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών», όπως καθορίζεται στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) (2)·

β)

που υπάγεται στο καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σε επίπεδο 6 ψηφίων ΕΣ βάσει των γενικών ρυθμίσεων του ΣΓΠ (3)·

3.   και σύμφωνα με τα άρθρο 32 ή 41 του παρόντος παραρτήματος.

4.   Η σώρευση που προβλέπει η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

α)

ύλες που κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση υπόκεινται σε αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς όταν κατάγονται από τη χώρα που υπόκειται στους εν λόγω αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς·

β)

και αντίστοιχων νομικών πράξεων·

γ)

, και των μεταγενέστερων τροποποιητικών και αντίστοιχων νομικών πράξεων·

5.   Η σώρευση που προβλέπει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο υπό τον όρο ότι:

α)

οι χώρες ή τα εδάφη που συμμετέχουν στο σύστημα σώρευσης αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμορφωθούν ή να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν παράρτημα, και να εξασφαλίσουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους·

β)

η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τη δέσμευση που αναφέρεται στο στοιχείο α).

6.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο σώρευση θα μπορεί να εφαρμοστεί με τις χώρες ή τα εδάφη του παρόντος άρθρου, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Άρθρο 10

Διευρυμένη σώρευση

1.   Η Επιτροπή μπορεί να χορηγεί, κατόπιν αίτησης ΥΧΕ, σώρευση καταγωγής μεταξύ μιας ΥΧΕ και χώρας με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ισχύουσας Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, υπό τους εξής όρους:

α)

οι χώρες ή τα εδάφη που συμμετέχουν στο σύστημα σώρευσης αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συμμορφωθούν ή να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν παράρτημα, και να εξασφαλίσουν τη διοικητική συνεργασία που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, τόσο έναντι της Ένωσης, όσο και μεταξύ τους·

β)

η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ κοινοποιεί στην Επιτροπή τη δέσμευση που αναφέρεται στο στοιχείο α).

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο καταστρατήγησης του εμπορίου και τις ειδικές ευαισθησίες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη σώρευση, μπορεί να θεσπίζει συμπληρωματικούς όρους για τη χορήγηση της αιτούμενης σώρευσης

2.   Η αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή. Στην αίτηση δηλώνεται η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα ή χώρες, περιλαμβάνεται κατάλογος των υλών που υπόκεινται σε σώρευση και επισυνάπτονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) του παρόντος άρθρου πληρούνται.

3.   Η καταγωγή των χρησιμοποιούμενων υλών και οι έγγραφες αποδείξεις καταγωγής καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Η καταγωγή των προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή στην Ένωση προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του παρόντος παραρτήματος.

4.   Για να αποκτήσει το παραγόμενο προϊόν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση οι ύλες που κατάγονται από τρίτη χώρα και χρησιμοποιούνται στην ΥΧΕ για την κατασκευή του προϊόντος που πρόκειται να εξαχθεί στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία ή μεταποίηση στην ΥΧΕ υπερβαίνει τις εργασίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος.

5.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η διευρυμένη σώρευση, τον εταίρο με τον οποίο η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και τον οποίο αφορά η σώρευση, τους ισχύοντες όρους και τον κατάλογο των υλών στις οποίες εφαρμόζεται η σώρευση.

6.   Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση της σώρευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 11

Μονάδα χαρακτηρισμού

1.   Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος είναι το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θεωρείται ως μονάδα βάσης κατά την κατάταξη με τη χρησιμοποίηση του Εναρμονισμένου Συστήματος.

2.   Όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος, κάθε μεμονωμένο προϊόν λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.

3.   Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα προϊόντα που περιέχουν, τότε πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 12

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που αποστέλλονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα και τα οποία αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή εργοστασίου, θεωρείται ότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με το τεμάχιο εξοπλισμού, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα.

Άρθρο 13

Συλλογές

Τα σύνολα, όπως ορίζονται στον γενικό ερμηνευτικό κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα.

Όταν ένα σύνολο αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα προϊόντα, ολόκληρο το σύνολο θεωρείται καταγόμενο, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εργοστασίου του συνόλου.

Άρθρο 14

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο, δεν λαμβάνεται υπόψη η καταγωγή των κατωτέρω στοιχείων που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για την κατασκευή του:

α)

ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα·

β)

εγκαταστάσεις και εξοπλισμός·

γ)

μηχανήματα και εργαλεία·

δ)

άλλα προϊόντα που δεν υπεισέρχονται και δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

Άρθρο 15

Λογιστικός διαχωρισμός

1.   Εάν κατά την επεξεργασία ή μεταποίηση ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν, μετά από γραπτή αίτηση οικονομικών φορέων, να επιτρέπουν τη διαχείριση των υλών στην Ένωση με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου λογιστικού διαχωρισμού για τη μετέπειτα εξαγωγή σε ΥΧΕ στο πλαίσιο διμερούς σώρευσης, χωρίς να διατηρούν τις ύλες σε χωριστά αποθέματα.

2.   Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους μπορούν να επιβάλλουν όλους τους όρους που κρίνουν απαραίτητους για τη χορήγηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 άδειας.

Άδεια χορηγείται μόνο εάν με τη χρησιμοποίηση της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 μεθόδου μπορεί να εξασφαλιστεί ότι, ανά πάσα στιγμή, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόντα «καταγωγής Ένωσης» είναι ο ίδιος με τον αριθμό που θα προέκυπτε με τη χρησιμοποίηση μεθόδου φυσικού διαχωρισμού των αποθεμάτων.

Εάν επιτραπεί, η μέθοδος εφαρμόζεται και η εφαρμογή της καταγράφεται βάσει των εφαρμοστέων στην Ένωση αρχών της γενικής λογιστικής.

3.   Ο δικαιούχος της μεθόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 συντάσσει αποδεικτικό καταγωγής για την ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να θεωρηθούν καταγωγής Ένωσης ή, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων, υποβάλλει αίτηση χορήγησης του εν λόγω αποδεικτικού. Μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.

4.   Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών παρακολουθούν τον τρόπο χρήσης της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εάν ο δικαιούχος κάνει με οποιονδήποτε τρόπο κατάχρηση της άδειας ή

β)

εάν ο δικαιούχος δεν πληροί έναν από τους λοιπούς όρους του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 16

Παρεκκλίσεις

1.   Κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή αίτησης από κράτος μέλος ή ΥΧΕ, μια ΥΧΕ μπορεί να χορηγήσει προσωρινή παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες της στερούν προσωρινά την ικανότητα να συμμορφωθεί με τους κανόνες απόκτησης της καταγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος, ενώ προηγουμένως συμμορφωνόταν με αυτούς·

β)

χρειάζεται χρόνος για να προετοιμαστεί προκειμένου να συμμορφωθεί με τους προβλεπόμενους στο άρθρο 2 κανόνες απόκτησης της καταγωγής·

γ)

η ανάπτυξη υπαρχουσών βιομηχανιών ή η δημιουργία νέων δικαιολογεί τη σώρευση.

2.   Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή με το έντυπο που παρατίθεται στο προσάρτημα X. Στο έντυπο πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι υποβολής της αίτησης και να περιλαμβάνονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

3.   Κατά την εξέταση των αιτήσεων λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη τα εξής:

α)

το επίπεδο ανάπτυξης ή η γεωγραφική κατάσταση της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της απόφασης που θα ληφθεί, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση·

β)

οι περιπτώσεις όπου η εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων καταγωγής θα έθιγε αισθητά την ικανότητα μιας βιομηχανίας εγκατεστημένης στην ενδιαφερόμενη ΥΧΕ να συνεχίσει τις εξαγωγές της προς την Ένωση, και ιδίως οι περιπτώσεις όπου αυτό θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια την παύση των δραστηριοτήτων της·

γ)

ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να αποδειχθεί σαφώς ότι θα ήταν δυνατόν να αποτραπεί σημαντική επένδυση σε βιομηχανία λόγω των κανόνων καταγωγής και στις οποίες κάθε παρέκκλιση που να ευνοεί την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος θα συνέβαλε στην ικανοποιητική σταδιακή εφαρμογή αυτών των κανόνων.

4.   Η Επιτροπή υποχρεούται να ανταποκρίνεται θετικά σε όλες τις αιτήσεις που δικαιολογούνται βάσει του παρόντος άρθρου και οι οποίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημία σε βιομηχανία εγκατεστημένη στην Ένωση.

5.   Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι λαμβάνεται απόφαση το ταχύτερο δυνατόν, και καθορίζει τη θέση της εντός 95 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης.

6.   Η προσωρινή παρέκκλιση πρέπει να διαρκεί όσο και οι συνέπειες των εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων που την αιτιολογούν ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ώστε η ΥΧΕ να συμμορφωθεί με τους κανόνες ή να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί με την παρέκκλιση, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ και των δυσκολιών της.

7.   Η εγκρινόμενη παρέκκλιση υπόκειται στη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται στην Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση της παρέκκλισης και τη διαχείριση των ποσοτήτων για τις οποίες αυτή εγκρίθηκε.

8.   Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 17

Αρχή της εδαφικότητας

1.   Οι όροι του παρόντος παραρτήματος σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην ΥΧΕ, με την επιφύλαξη των άρθρων 7 έως 10 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Αν καταγόμενα προϊόντα, που εξάγονται από ΥΧΕ προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν είναι δυνατόν να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις αρμόδιες αρχές ότι:

α)

τα εμπορεύματα που επανεισάγονται είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί· και

β)

δεν υποβλήθηκαν σε άλλη εργασία εκτός από την απαραίτητη για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση ενόσω βρίσκονταν στη χώρα αυτή ή κατά την εξαγωγή τους.

Άρθρο 18

Ρήτρα μη διενέργειας εργασιών

1.   Τα προϊόντα με διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση είναι τα ίδια με εκείνα που εξάγονται από την ΥΧΕ από την οποία θεωρείται ότι κατάγονται. Δεν έχουν υποστεί αλλοίωση ή μετατροπή με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε έχουν υποβληθεί σε άλλες εργασίες εκτός από τις απαραίτητες για να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση, πριν από τη διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. Η αποθήκευση προϊόντων ή αποστολών και η κατάτμηση αποστολών επιτρέπονται εφόσον πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη του εξαγωγέα ή μεταγενέστερου κατόχου των εμπορευμάτων και τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη χώρα ή στις χώρες διαμετακόμισης.

2.   Θεωρείται ότι τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λόγο να πιστεύουν το αντίθετο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστή να αποδείξει τη συμμόρφωση· για την απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεταφοράς, όπως φορτωτικές ή πραγματικά ή απτά αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση συσκευασιών, ή κάθε αποδεικτικό στοιχείο που συνδέεται με τα ίδια τα εμπορεύματα.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, όταν εφαρμόζεται η σώρευση βάσει των άρθρων 7 έως 10 του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 19

Εκθέσεις

1.   Καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται από ΥΧΕ για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από ΥΧΕ, χώρα ΣΟΕΣ ή κράτος μέλος, και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Ένωση εμπίπτουν, κατά την εισαγωγή, στις διατάξεις της απόφασης, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α)

εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ΥΧΕ στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε σε χώρα ΥΧΕ·

β)

ο εν λόγω εξαγωγέας πώλησε τα προϊόντα ή τα διέθεσε με άλλο τρόπο σε ένα πρόσωπο στην Ένωση·

γ)

τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί για την έκθεση·

δ)

τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους εκτός από την επίδειξή τους στη συγκεκριμένη έκθεση.

2.   Πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου IV του παρόντος παραρτήματος πιστοποιητικό καταγωγής και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες στην εν λόγω χώρα. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατόν να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθηκαν.

3.   Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα 1

Γενικές απαιτήσεις

Άρθρο 20

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.   Για την εφαρμογή των άρθρων 26, 31, 43 και 44 του παρόντος παραρτήματος στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιμολογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, καθορίζεται ετησίως το ισόποσο του εθνικού νομίσματος των κρατών μελών σε ευρώ από καθεμία από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

2.   Μια αποστολή υπάγεται στα άρθρα 26, 31, 43 και 44 με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο.

3.   Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας είναι ισοδύναμα με τα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ σύμφωνα με την αξία του ευρώ στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα ποσά ανακοινώνονται στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Επιτροπή κοινοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά.

4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να στρογγυλοποιούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό τους νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5 %. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν αμετάβλητο το εθνικό τους νόμισμα που ισοδυναμεί με ποσό εκφρασμένο σε ευρώ εάν, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού, πριν από τη στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται αύξηση μικρότερη του 15 % του ποσού που ισοδυναμεί με το αντίστοιχο εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, εάν η μετατροπή οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας.

5.   Τα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ και τα ισόποσά τους στα εθνικά νομίσματα ορισμένων κρατών μελών επανεξετάζονται από την Επιτροπή είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή ΥΧΕ. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή εξετάζει αν θα ήταν επιθυμητή η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίζει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ.

Τμήμα 2

διαδικασιες πριν από την εφαρμογη του συστηματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων

Άρθρο 21

Πιστοποιητικό καταγωγής

Καταγόμενα προϊόντα ΥΧΕ υπάγονται, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, στην παρούσα απόφαση εφόσον υποβληθεί:

α)

πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο προσάρτημα III· ή

β)

στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 26, δήλωση, το κείμενο της οποίας περιλαμβάνεται στο προσάρτημα VI, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους («δήλωση καταγωγής»).

Άρθρο 22

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1

1.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής, μετά από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2.   Για τον σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και την αίτηση, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στα προσαρτήματα III και IV. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στη θέση που προορίζεται γι’ αυτό τον σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται πλήρως, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.

3.   Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος παραρτήματος.

4.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής, εάν τα προς εξαγωγή προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα ΥΧΕ, Ένωσης ή χώρας ΣΟΕΣ και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήματος.

5.   Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξακρίβωση του χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές έκδοσης εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

6.   Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 αναγράφεται στο πλαίσιο 11 του πιστοποιητικού.

7.   Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 23

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

1.   Παρά το άρθρο 22, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 μπορεί να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν:

α)

δεν εκδόθηκε κατά τον χρόνο εξαγωγής, λόγω σφαλμάτων ή ακούσιων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων·

β)

αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους·

γ)

εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 κατά τη στιγμή της εξαγωγής για αποστολή η οποία στη συνέχεια χωρίστηκε σε τρίτη χώρα αποθήκευσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό πιστοποιητικό EUR.1 επιστράφηκε στις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν· ή

δ)

δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής, επειδή ο τελικός προορισμός της αποστολής δεν ήταν γνωστός εκείνη τη στιγμή, και ο προορισμός προσδιορίστηκε κατά την αποθήκευση και μετά την ενδεχόμενη κατάτμηση της αποστολής σε τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

3.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εκδίδουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.

4.   Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» (πλαίσιο 7) του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1:

«ISSUED RETROSPECΤΙΝΕLY».

5.   Η ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Άρθρο 24

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1.   Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2.   Το αντίγραφο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 θεωρείται στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» (πλαίσιο 7) με την ακόλουθη λέξη:

«DUPLICATE».

3.   Η θεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στο πλαίσιο «Παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

4.   Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 25

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Ένωσης ή κάποιας ΥΧΕ, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στην Ένωση ή σε ΥΧΕ. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR.1 εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα.

Άρθρο 26

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής

1.   Η δήλωση καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 21 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος μπορεί να συνταχθεί:

α)

από εγκεκριμένο εξαγωγέα όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 του παρόντος παραρτήματος ή

β)

από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.

2.   Δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα ΥΧΕ, χώρας ΣΟΕΣ ή Ένωσης και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος.

3.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση καταγωγής πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει τον χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος.

4.   Η δήλωση καταγωγής πρέπει να αναγράφεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με αποτύπωση μέσω σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο, της δήλωσης, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο προσάρτημα VI, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας ή του εδάφους εξαγωγής. Εάν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να συντάσσεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

5.   Οι δηλώσεις καταγωγής φέρουν σε πρωτότυπο την ιδιόχειρη υπογραφή του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 27 του παρόντος παραρτήματος, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη δέσμευσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση καταγωγής από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του.

6.   Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Άρθρο 27

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής, ανεξάρτητα από την αξία των καλυπτόμενων προϊόντων. Ο εξαγωγέας πρέπει να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3.   Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό άδειας του τελωνείου ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση καταγωγής.

4.   Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμβαίνει όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 28

Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για δέκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος.

2.   Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3.   Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

Άρθρο 29

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής και μπορούν επίσης να ζητούν να συνοδεύεται η δήλωση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης.

Άρθρο 30

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του Εναρμονισμένου Συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις δασμολογικές κλάσεις 7308 και 9406 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι’ αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 31

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Τα προϊόντα που αποστέλλονται με τη μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις του παρόντος παραρτήματος και εάν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις τελωνειακές δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.

2.   Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3.   Εξάλλου, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1 200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 32

Διαδικασία ενημέρωσης για τις ανάγκες της σώρευσης

1.   Για τον σκοπό του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, η απόδειξη, κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των υλών που προέρχονται από άλλη ΥΧΕ ή από την Ένωση παρέχεται με πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ή με δήλωση καταγωγής ή με δήλωση του προμηθευτή, που εκδίδει ο εξαγωγέας στη χώρα από την οποία προέρχονται οι ύλες. Υπόδειγμα δήλωσης του προμηθευτή παρατίθεται στο προσάρτημα VII. Σε περιπτώσεις που η προμηθεύουσα ΥΧΕ έχει εφαρμόσει το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, αλλά η ΥΧΕ περαιτέρω επεξεργασίας δεν το έχει εφαρμόσει, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής μπορεί επίσης να παρέχεται μέσω μιας βεβαίωσης καταγωγής.

2.   Για τον σκοπό του άρθρου 2 παράγραφος 2 και του άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος, η απόδειξη της επεξεργασίας ή της μεταποίησης που διενεργείται στις ΥΧΕ ή στην Ένωση παρέχεται με τη δήλωση του προμηθευτή, που εκδίδει ο εξαγωγέας στη χώρα από την οποία προέρχονται οι ύλες. Υπόδειγμα δήλωσης του προμηθευτή παρατίθεται στο προσάρτημα VIII.

3.   Για τον σκοπό των παραγράφων 1 και 2, για κάθε αποστολή υλών, ο προμηθευτής συντάσσει χωριστή δήλωση είτε στο εμπορικό τιμολόγιο της αποστολής, είτε σε παράρτημα αυτού του τιμολογίου, είτε ακόμη σε δελτίο παράδοσης ή σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο που αφορά την αποστολή αυτή στο οποίο η περιγραφή των συγκεκριμένων υλών είναι επαρκώς λεπτομερής ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους.

Η δήλωση του προμηθευτή μπορεί να έχει εκτυπωθεί εκ των προτέρων.

Οι δηλώσεις των προμηθευτών φέρουν χειρόγραφη υπογραφή. Ωστόσο, όταν οι δηλώσεις τιμολογίου και προμηθευτή καταρτίζονται με μεθόδους ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, η δήλωση προμηθευτή δεν χρειάζεται να φέρει χειρόγραφη υπογραφή, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος υπάλληλος της προμηθεύτριας εταιρείας αναγνωρίζεται κατά τρόπο που ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους όπου εκδόθηκαν οι δηλώσεις προμηθευτή. Οι εν λόγω τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Οι δηλώσεις προμηθευτή υποβάλλονται στο αρμόδιο τελωνείο στην ΥΧΕ εξαγωγής από την οποία ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

4.   Όταν εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 10, απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης χώρας αποτελούν τα αποδεικτικά καταγωγής που καθορίζονται από τη σχετική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

5.   Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 9, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (4) είναι τα αποδεικτικά καταγωγής που καθορίζονται από τον ίδιο κανονισμό.

6.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5, το πλαίσιο 7 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή η δήλωση καταγωγής ή η βεβαίωση καταγωγής φέρουν, ανάλογα με την περίπτωση, την ένδειξη «OCT cumulation», «EU cumulation», «EPA cumulation», «cumulation with GSP country» ή «extended cumulation with country x», ή «Cumul PTOM», «Cumul UE», «cumul avec pays APE», «cumul avec pays SPG» ή «cumul étendu avec le pays x».

Άρθρο 33

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3, και στο άρθρο 26 παράγραφος 3, που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή από δήλωση καταγωγής είναι δυνατόν πράγματι να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα ΥΧΕ ή της Ένωσης ή χώρας ΣΟΕΣ, και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α)

άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής τις οποίες εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής για να παράγει τα σχετικά εμπορεύματα και οι οποίες περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β)

έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε ΥΧΕ ή στην Ένωση ή σε κράτος ΣΟΕΣ, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

γ)

έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε σε ΥΧΕ, στην Ένωση ή σε κράτος ΣΟΕΣ και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε ΥΧΕ, στην Ένωση ή σε κράτος ΣΟΕΣ, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

δ)

πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή δηλώσεις καταγωγής που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν σε ΥΧΕ, στην Ένωση ή σε χώρα ΣΟΕΣ, σύμφωνα με το παρόν παράρτημα.

Άρθρο 34

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων

1.   Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3.

2.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση καταγωγής, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης καταγωγής, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3.

3.   Οι τελωνειακές αρχές της ΥΧΕ εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 υποχρεούνται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

4.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και τις δηλώσεις καταγωγής που υποβάλλονται σ’ αυτές.

Άρθρο 35

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1.   Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναγράφονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων, δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2.   Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα λάθη δακτυλογράφησης στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, εάν τα λάθη αυτά δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του εν λόγω εγγράφου.

Τμήμα 3

Διαδικασίες για το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων

Υπότμημα 1

Διαδικασίες κατά την εξαγωγή στην ΥΧΕ

Άρθρο 36

Γενικές απαιτήσεις

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος από εγγεγραμμένο εξαγωγέα όπως αναφέρεται στο άρθρο 38·

β)

στις περιπτώσεις αποστολής ενός ή περισσότερων δεμάτων που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα τα οποία εξάγονται από εξαγωγέα, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 10 000 ευρώ.

Άρθρο 37

Μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων

1.   Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ δημιουργούν και επικαιροποιούν συνεχώς ένα ηλεκτρονικό μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα τους. Το μητρώο επικαιροποιείται αμέσως, όταν ένας εξαγωγέας διαγράφεται από το μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το όνομα και πλήρη διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης/μόνιμης κατοικίας του εγγεγραμμένου εξαγωγέα, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού της χώρας ή του εδάφους (διψήφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO)·

β)

τον αριθμό του εγγεγραμμένου εξαγωγέα·

γ)

τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης (ενδεικτικός κατάλογος κεφαλαίων ή κλάσεων του Εναρμονισμένου Συστήματος, κατά την κρίση του αιτούντος)·

δ)

τις ημερομηνίες του διαστήματος κατά το οποίο ο εξαγωγέας είναι/ήταν εγγεγραμμένος·

ε)

τον λόγο της διαγραφής (αίτηση του εγγεγραμμένου εξαγωγέα/διαγραφή από τις αρμόδιες αρχές). Τα στοιχεία αυτά διατίθενται μόνο στις αρμόδιες αρχές.

3.   Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή το εθνικό σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εγγεγραμμένων εξαγωγέων. Τα πρώτα ψηφία του αριθμού είναι ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός χώρας ISO.

Άρθρο 38

Αίτημα εγγραφής

Για να εγγραφούν, οι εξαγωγείς υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, κάνοντας χρήση του υποδείγματος εντύπου που παρατίθεται στο προσάρτημα XI. Συμπληρώνοντας το έντυπο, οι εξαγωγείς συναινούν στην αποθήκευση των στοιχείων που παρέχουν στη βάση δεδομένων της Επιτροπής και στη δημοσίευση των μη εμπιστευτικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η αίτηση γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες αρχές μόνο εάν είναι πλήρης.

Άρθρο 39

Ανάκληση της εγγραφής

1.   Οι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς που δεν πληρούν πλέον τους όρους εξαγωγής εμπορευμάτων βάσει της παρούσας απόφασης ή δεν προτίθενται πλέον να εξάγουν παρόμοια εμπορεύματα, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές ΥΧΕ, οι οποίες τους διαγράφουν αμέσως από το μητρώο των εγγεγραμμένων εξαγωγέων που τηρεί η συγκεκριμένη ΥΧΕ.

2.   Με την επιφύλαξη του συστήματος χρηματικών ποινών και κυρώσεων που εφαρμόζεται στις ΥΧΕ, όταν εγγεγραμμένοι εξαγωγείς από πρόθεση ή αμέλεια συντάσσουν δήλωση καταγωγής ή άλλο δικαιολογητικό με ανακριβή στοιχεία ή αναθέτουν τη σύνταξή τους, με αποτέλεσμα να αποκομίσουν με παράτυπο ή δόλιο τρόπο το όφελος της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ διαγράφουν τον εξαγωγέα από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων που τηρεί η συγκεκριμένη ΥΧΕ.

3.   Με την επιφύλαξη της πιθανής επίπτωσης των παρατυπιών που διαπιστώνονται σε εκκρεμείς επαληθεύσεις, η διαγραφή από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων έχει μελλοντική ισχύ, δηλαδή για δηλώσεις που συντάσσονται μετά την ημερομηνία της διαγραφής.

4.   Οι εξαγωγείς που διαγράφονται από το μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου στο μητρώο εγγεγραμμένων εξαγωγέων μόνο αφού αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ ότι διόρθωσαν την κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή τους.

Άρθρο 40

Δικαιολογητικά

1.   Οι εξαγωγείς, εγγεγραμμένοι ή μη, εκπληρώνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α)

τηρούν τα κατάλληλα βιβλία εμπορικής λογιστικής για την παραγωγή και προμήθεια εμπορευμάτων τα οποία δικαιούνται προτιμησιακή μεταχείριση·

β)

διατηρούν διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για τις ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των προϊόντων·

γ)

διατηρούν όλα τα τελωνειακά έγγραφα που αφορούν τις χρησιμοποιούμενες για την κατασκευή ύλες·

δ)

διατηρούν για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο συντάχθηκε η δήλωση καταγωγής ή για μεγαλύτερο διάστημα, εάν το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, αρχεία:

i)

των δηλώσεων καταγωγής που έχουν συντάξει και

ii)

των οικείων καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών, της παραγωγής και των λογαριασμών αποθεμάτων.

2.   Τα αναφερόμενα στο στοιχείο δ) της παραγράφου 1 αρχεία μπορούν να είναι ηλεκτρονικά, υπό τον όρο ότι επιτρέπουν την ιχνηλάτηση των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εξαγόμενων προϊόντων και την επιβεβαίωση του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος.

3.   Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 υποχρεώσεις ισχύουν και για τους προμηθευτές που χορηγούν στους εξαγωγείς δηλώσεις προμηθευτή οι οποίες πιστοποιούν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος των εμπορευμάτων που τους προμηθεύουν.

Άρθρο 41

Πιστοποιητικά καταγωγής

1.   Ο εξαγωγέας συντάσσει βεβαίωση καταγωγής όταν τα προϊόντα τα οποία αφορά η βεβαίωση εξάγονται, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγωγής ΥΧΕ.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, μπορεί κατ’ εξαίρεση να συνταχθεί δήλωση καταγωγής μετά την εξαγωγή (αναδρομική δήλωση), με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στο κράτος μέλος διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το αργότερο δύο έτη μετά την εξαγωγή. Όταν η κατάτμηση μιας αποστολής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος παραρτήματος, η δήλωση καταγωγής μπορεί επίσης να γίνει εκ των υστέρων.

3.   Η δήλωση καταγωγής χορηγείται από τον εξαγωγέα στον πελάτη του στην Ένωση και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο προσάρτημα XII. Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Μπορεί να συνταχθεί σε οποιοδήποτε εμπορικό έγγραφο επιτρέπει την ταυτοποίηση του εξαγωγέα και των εμπορευμάτων.

4.   Όταν εφαρμόζεται σώρευση βάσει των άρθρων 2 και 7 του παρόντος παραρτήματος, ο εξαγωγέας ενός προϊόντος για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιούνται ύλες καταγωγής ΥΧΕ ή Ένωσης, βασίζεται στη δήλωση καταγωγής που του χορηγεί ο προμηθευτής του. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος σε ΥΧΕ που δεν έχει ακόμη εφαρμόσει το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων, ο εξαγωγέας στην ΥΧΕ περαιτέρω επεξεργασίας μπορεί επίσης να βασίζεται σε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, σε δήλωση καταγωγής ή σε δήλωση του προμηθευτή.

5.   Στις περιπτώσεις αυτές, η δήλωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την ένδειξη «EU cumulation», «OCT cumulation» ή «Cumul UE», «cumul PTOM».

6.   Όταν εφαρμόζονται τα άρθρα 8 και 10 του παρόντος παραρτήματος, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης χώρας ικανοποιείται βάσει των αποδεικτικών καταγωγής που καθορίζονται από τη σχετική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών.

Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει την ένδειξη «cumulation with EPA country» ή «extended cumulation with country x» ή «cumul avec pays APE» ή «cumul étendu avec le pays x».

7.   Όταν εφαρμόζεται η σώρευση του άρθρου 9 του παρόντος παραρτήματος, η απόδειξη του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 είναι τα αποδεικτικά καταγωγής που καθορίζονται από τον ίδιο κανονισμό.

Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση καταγωγής που συντάσσει ο εξαγωγέας περιλαμβάνει την ένδειξη «cumulation with GSP country» (σώρευση με χώρα ΣΓΠ) ή «cumul avec pays SPG».

Άρθρο 42

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Συντάσσεται δήλωση καταγωγής για κάθε αποστολή.

2.   Η δήλωση καταγωγής ισχύει επί δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της σύνταξής της από τον εξαγωγέα.

3.   Μία ενιαία δήλωση καταγωγής μπορεί να καλύπτει διαφορετικές αποστολές, εάν τα εμπορεύματα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

είναι αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του Εναρμονισμένου Συστήματος·

β)

υπάγονται στο τμήμα XVI ή XVII ή στην κλάση 7308 ή 9406 του Εναρμονισμένου Συστήματος· και

γ)

πρόκειται να εισαχθούν τμηματικά.

Υπότμημα 2

Διαδικασίες κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση

Άρθρο 43

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Η τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παραπέμπει στη δήλωση καταγωγής. Η βεβαίωση καταγωγής διατηρείται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών, οι οποίες μπορούν να ζητήσουν να υποβληθεί για επαλήθευση της βεβαίωσης. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν τη μετάφραση της βεβαίωσης στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

2.   Όταν ο διασαφιστής ζητεί την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, χωρίς να έχει στην κατοχή του δήλωση καταγωγής κατά τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η διασάφηση αυτή θεωρείται ελλιπής κατά την έννοια του άρθρου 253 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 και αντιμετωπίζεται ανάλογα.

3.   Πριν από τη διασάφηση εμπορευμάτων για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο διασαφιστής μεριμνά δεόντως ώστε τα εμπορεύματα να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος παραρτήματος, κυρίως ελέγχοντας:

α)

στην αναφερόμενη στο άρθρο 58 του παρόντος παραρτήματος βάση δεδομένων, αν ο εξαγωγέας είναι εγγεγραμμένος, ώστε να μπορεί να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής, εκτός εάν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τις 10 000 ευρώ· και

β)

αν η δήλωση καταγωγής έχει συνταχθεί σύμφωνα με το προσάρτημα XII.

Άρθρο 44

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Τα ακόλουθα προϊόντα απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης και προσκόμισης δήλωσης καταγωγής:

α)

προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών και των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ·

β)

προϊόντα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 1 200 ευρώ.

2.   Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

δεν αποτελούν εισαγωγές εμπορικού χαρακτήρα·

β)

έχει δηλωθεί ότι πληρούν τους όρους υπαγωγής στην παρούσα απόφαση·

γ)

δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς την ακρίβεια της δήλωσης που αναφέρεται στο στοιχείο β).

3.   Για τους σκοπούς του στοιχείου α) της παραγράφου 2, οι εισαγωγές δεν θεωρούνται εισαγωγές εμπορικού χαρακτήρα, εάν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)

οι εισαγωγές είναι περιστασιακές·

β)

οι εισαγωγές συνίστανται αποκλειστικά σε προϊόντα προσωπικής χρήσης των παραληπτών ή των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους·

γ)

είναι προφανές από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

Άρθρο 45

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1.   Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στη δήλωση καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα της δήλωσης καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι το εν λόγω έγγραφο αντιστοιχεί πράγματι στα καλυπτόμενα προϊόντα.

2.   Εμφανή τυπικά σφάλματα, όπως τα τυπογραφικά λάθη στη δήλωση καταγωγής, δεν συνεπάγονται την απόρριψη του εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων αυτού του εγγράφου.

Άρθρο 46

Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής

Οι δηλώσεις καταγωγής που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος μπορούν να γίνονται δεκτές για την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων, όταν η μη υποβολή αυτών των εγγράφων μέχρι την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τις βεβαιώσεις καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί στο τελωνείο πριν από την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία.

Άρθρο 47

Διαδικασία εισαγωγής σε τμηματικές αποστολές

1.   Η αναφερόμενη στο άρθρο 42 παράγραφος 3 του παρόντος παραρτήματος διαδικασία εφαρμόζεται για διάστημα που καθορίζουν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

2.   Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών εισαγωγής που επιβλέπουν τις διαδοχικές θέσεις σε ελεύθερη κυκλοφορία επαληθεύουν ότι οι διαδοχικές αποστολές είναι μέρος των αποσυναρμολογημένων ή μη συναρμολογημένων προϊόντων για τα οποία έχει συνταχθεί η δήλωση καταγωγής.

Άρθρο 48

Αντικατάσταση πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Όταν τα προϊόντα δεν έχουν τεθεί ακόμα σε ελεύθερη κυκλοφορία, η δήλωση καταγωγής μπορεί να αντικατασταθεί από μία ή περισσότερες δηλώσεις αντικατάστασης δήλωσης καταγωγής, που συντάσσονται από τον κάτοχο των εμπορευμάτων για την αποστολή του συνόλου ή μέρους των προϊόντων σε άλλον τόπο εντός της τελωνειακής επικράτειας της Ένωσης. Για να μπορούν να συντάσσουν δηλώσεις αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής, οι κάτοχοι των εμπορευμάτων δεν χρειάζεται να είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς.

2.   Σε περίπτωση αντικατάστασης μιας δήλωσης καταγωγής, η πρωτότυπη δήλωση καταγωγής αναφέρει τα ακόλουθα:

α)

τα στοιχεία της ή των δηλώσεων αντικατάστασης δήλωσης καταγωγής·

β)

τα ονόματα και τις διευθύνσεις του αποστολέα·

γ)

τον (τους) παραλήπτη(-ες) στην Ένωση.

Στην πρωτότυπη βεβαίωση καταγωγής αναγράφεται η ένδειξη «Replaced» ή «Remplacée», κατά περίπτωση.

3.   Στη δήλωση αντικατάστασης δήλωσης καταγωγής αναγράφονται τα ακόλουθα:

α)

όλα τα στοιχεία των προϊόντων που αποστέλλονται εκ νέου·

β)

η ημερομηνία της πρωτότυπης δήλωσης καταγωγής·

γ)

όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προσδιορίζονται στο προσάρτημα XII·

δ)

το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα των προϊόντων στην Ένωση·

ε)

η ονομασία και η διεύθυνση του παραλήπτη στην Ένωση·

στ)

η ημερομηνία και ο τόπος αντικατάστασης.

Το πρόσωπο που συντάσσει τη δήλωση αντικατάστασης βεβαίωσης καταγωγής μπορεί να επισυνάπτει αντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωση καταγωγής στη δήλωση αντικατάστασης.

4.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις δηλώσεις που αντικαθιστούν δηλώσεις καταγωγής οι οποίες είναι και οι ίδιες δηλώσεις αντικατάστασης δήλωσης καταγωγής.

5.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις δηλώσεις που αντικαθιστούν δηλώσεις καταγωγής μετά την κατάτμηση μιας αποστολής, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος παραρτήματος.

Άρθρο 49

Επαλήθευση των βεβαιώσεων καταγωγής

1.   Εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν αμφιβολίες ως προς τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, μπορούν να ζητούν από τον διασαφιστή να προσκομίσει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζουν, διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για να επαληθευθεί η ακρίβεια της ένδειξης της καταγωγής στη δήλωση ή η συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 18 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αναστέλλουν την εφαρμογή του προτιμησιακού δασμολογικού μέτρου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης που καθορίζεται στο άρθρο 64 του παρόντος παραρτήματος, όταν:

α)

τα στοιχεία που παρέχει ο διασαφιστής δεν αρκούν για να επιβεβαιωθεί ο χαρακτήρας καταγόμενου προϊόντος ή η συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 17 παράγραφος 2 ή του άρθρου 18 του παρόντος παραρτήματος·

β)

ο διασαφιστής δεν απαντά ενός της προθεσμίας παροχής των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Εν αναμονή είτε των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 στοιχείων, που έχουν ζητηθεί από τον διασαφιστή, ή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας επαλήθευσης, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, επιτρέπεται στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 50

Άρνηση χορήγησης προτιμήσεων

1.   Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής απορρίπτουν την υπαγωγή στην παρούσα απόφαση, χωρίς να είναι υποχρεωμένες να ζητήσουν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ή να αποστείλουν αίτηση επαλήθευσης στη χώρα ΥΧΕ, όταν:

α)

τα εμπορεύματα δεν είναι τα ίδια με εκείνα που αναφέρονται στη δήλωση καταγωγής·

β)

ο διασαφιστής δεν έχει υποβάλει δήλωση καταγωγής για τα εξεταζόμενα προϊόντα, όταν απαιτείται η υποβολή της·

γ)

με την επιφύλαξη του άρθρου 36 στοιχείο β) και του άρθρου 44 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος, η δήλωση καταγωγής που έχει στην κατοχή του ο διασαφιστής δεν έχει συνταχθεί από εξαγωγέα εγγεγραμμένο στην ΥΧΕ·

δ)

η δήλωση καταγωγής δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το προσάρτημα XII·

ε)

δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 18 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής απορρίπτουν την υπαγωγή στην απόφαση, μετά από αίτηση για επαλήθευση κατά την έννοια του άρθρου 60 του παρόντος παραρτήματος που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ, όταν οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής:

α)

έχουν λάβει απάντηση σύμφωνα με την οποία ο εξαγωγέας δεν μπορούσε να συντάξει τη δήλωση καταγωγής·

β)

έχουν λάβει απάντηση σύμφωνα με την οποία τα εξεταζόμενα προϊόντα δεν είναι καταγωγής ΥΧΕ ή δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 17 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος·

γ)

είχαν εύλογη αμφιβολία ως προς την εγκυρότητα της δήλωσης καταγωγής ή την ακρίβεια των στοιχείων που παρέσχε ο διασαφιστής όσον αφορά την πραγματική καταγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων, όταν υποβλήθηκε η αίτηση επαλήθευσης, και

i)

δεν έχουν λάβει απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος παραρτήματος·ή

ii)

έχουν λάβει απάντηση που δεν καλύπτει επαρκώς τα ερωτήματα τα οποία θέτει η αίτηση.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα 1

Γενικά

Άρθρο 51

Γενικές αρχές

1.   Για την ορθή εφαρμογή του συστήματος προτιμήσεων, οι ΥΧΕ αναλαμβάνουν τη δέσμευση:

α)

να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τις απαραίτητες διοικητικές δομές και συστήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή και τη διαχείριση, στην εκάστοτε χώρα, των κανόνων και διαδικασιών που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της σώρευσης·

β)

να συνεργαστούν, μέσω των αρμοδίων αρχών τους με την Επιτροπή και τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

2.   Η αναφερόμενη στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 συνεργασία συνίσταται:

α)

στην παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης εάν η Επιτροπή ζητήσει να παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος στην οικεία χώρα, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων ελέγχου από την Επιτροπή ή τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών·

β)

με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 49, 50, 55 και 56 του παρόντος παραρτήματος, στην επαλήθευση του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος και της συμμόρφωσης με τους άλλους όρους του παρόντος παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων επισκέψεων, εάν το ζητήσουν η Επιτροπή ή οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο των ελέγχων της καταγωγής·

γ)

όταν η διαδικασία επαλήθευσης ή κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο παρέχει ενδείξεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος, η ΥΧΕ εξαγωγής διενεργεί, αυτεπάγγελτα ή με αίτηση της Επιτροπής ή των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνά για τη διενέργεια αυτών των ερευνών με τη δέουσα ταχύτητα, με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη των εν λόγω παραβάσεων. Η Επιτροπή και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να συμμετέχουν στη διενέργεια των ερευνών.

3.   Οι ΥΧΕ υποβάλλουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015, επίσημη ανάληψη δέσμευσης να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 52

Απαιτήσεις δημοσίευσης και συμμόρφωση

1.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) τον κατάλογο των ΥΧΕ και την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 51 και 54 ή στο άρθρο 57 του παρόντος παραρτήματος. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τον κατάλογο αυτό κάθε φορά που μια νέα ΥΧΕ πληροί τους ίδιους όρους.

2.   Όταν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος, επωφελούνται από δασμολογικές προτιμήσεις μόνον εφόσον είχαν εξαχθεί την ή μετά την ημερομηνία που ορίζεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο.

3.   Μια ΥΧΕ θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τα άρθρα 51 και 54 ή στο άρθρο 57 του παρόντος παραρτήματος την ημερομηνία κατά την οποία:

α)

υπέβαλε την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του παρόντος παραρτήματος και, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος και

β)

υπέβαλε την ανάληψη δέσμευσης που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 του παρόντος παραρτήματος.

4.   Για την εφαρμογή του τμήματος 3 του τίτλου IV και του τμήματος 3 του τίτλου V του παρόντος παραρτήματος, οι ΥΧΕ πρέπει να υποβάλουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την πραγματική εφαρμογή στην επικράτειά τους του συστήματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων.

Άρθρο 53

Ποινές

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα.

Τμήμα 2

Μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας πριν από την εφαρμογή του συστήματος των εγγεγραμμένων εξαγωγέων

Άρθρο 54

Κοινοποίηση σφραγίδων και διευθύνσεων

1.   Οι ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών που βρίσκονται στο έδαφός τους και οι οποίες είναι:

α)

κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας και εξουσιοδοτημένες να παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή και στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μέσω της προβλεπόμενης στον παρόντα τίτλο διοικητικής συνεργασίας·

β)

τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για την έκδοση και τον μεταγενέστερο έλεγχο των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και των δηλώσεων καταγωγής.

2.   Οι ΥΧΕ στέλνουν στην Επιτροπή δείγματα των σφραγίδων που χρησιμοποιούν.

3.   Οι ΥΧΕ ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για κάθε μεταβολή των στοιχείων που κοινοποιούνται βάσει των παραγράφων 1 και 2.

4.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 55

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος ή την τήρηση των άλλων όρων του παρόντος παραρτήματος.

2.   Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, και τη δήλωση καταγωγής ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων, στις τελωνειακές αρχές της χώρας ή εδάφους εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς υποστήριξη του αιτήματός τους για έλεγχο, προσκομίζουν όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που διαθέτουν και από όπου συνάγεται ότι τα στοιχεία που παρέχονται για το πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβή.

3.   Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή εδάφους εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4.   Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο.

5.   Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν την επαλήθευση πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά της, το συντομότερο δυνατόν. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ, Ένωσης ή χώρας ΣΟΕΣ και ότι πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος.

6.   Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.

Άρθρο 56

Έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτών

1.   Ο έλεγχος της δήλωσης προμηθευτή μπορεί να πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας ή εδάφους εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων ή την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με την πραγματική καταγωγή των σχετικών υλών.

2.   Οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται δήλωση προμηθευτή μπορούν να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές του κράτους ή εδάφους στο οποίο συντάχθηκε η δήλωση να εκδώσουν δελτίο πληροφοριών, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο προσάρτημα ΙΧ. Εναλλακτικά, οι τελωνειακές αρχές στις οποίες υποβάλλεται η δήλωση προμηθευτή δύνανται να ζητούν από τον εξαγωγέα να προσκομίσει δελτίο πληροφοριών που έχουν εκδώσει οι τελωνειακές αρχές του κράτους ή εδάφους στο οποίο συντάχθηκε η δήλωση.

Αντίγραφο του δελτίου πληροφοριών φυλάσσεται από το τελωνείο που το εξέδωσε για τρία τουλάχιστον έτη.

3.   Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατόν. Στα αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη για το εάν η δήλωση σχετικά με τον χαρακτήρα των υλών είναι ορθή.

4.   Για τους σκοπούς του ελέγχου, οι προμηθευτές φυλάσσουν τουλάχιστον επί τρία έτη αντίγραφο του εγγράφου που περιέχει τη δήλωση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία απόδειξη που αναφέρει το πραγματικό καθεστώς που ισχύει για τις ύλες.

5.   Οι τελωνειακές αρχές του κράτους ή εδάφους στο οποίο καταρτίζεται η δήλωση προμηθευτή έχουν το δικαίωμα να ζητούν οποιαδήποτε απόδειξη ή να διενεργούν οποιονδήποτε έλεγχο θεωρούν σκόπιμο προκειμένου να επαληθεύουν την ορθότητα οποιασδήποτε δήλωσης του προμηθευτή.

6.   Κάθε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που εκδίδεται ή καταρτίζεται βάσει εσφαλμένης δήλωσης προμηθευτή θεωρείται άκυρο.

Τμήμα 3

Μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας που εφαρμόζονται για το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων

Άρθρο 57

Κοινοποίηση σφραγίδων και διευθύνσεων

1.   Οι ΥΧΕ κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρχών που βρίσκονται στο έδαφός τους και οι οποίες είναι:

α)

κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας και εξουσιοδοτημένες να παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή και στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μέσω της προβλεπόμενης στον παρόντα τίτλο διοικητικής συνεργασίας·

β)

κυβερνητικές αρχές της οικείας χώρας ή ενεργούν υπό την εξουσία της κυβέρνησης και εξουσιοδοτημένες να εγγράφουν και να διαγράφουν εξαγωγείς στο μητρώο των εγγεγραμμένων εξαγωγέων·

2.   Οι ΥΧΕ ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για κάθε μεταβολή των στοιχείων που κοινοποιούνται βάσει των παραγράφων 1 και 2.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

Άρθρο 58

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς

1.   Η Επιτροπή δημιουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι κυβερνητικές αρχές των ΥΧΕ και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

2.   Μόνο η Επιτροπή έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων και στα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν. Οι αναφερόμενες στην πρώτη παράγραφο αρχές διασφαλίζουν την επικαιροποίηση, την πληρότητα και την ακρίβεια των κοινοποιούμενων στην Επιτροπή δεδομένων.

3.   Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην αναφερόμενη στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου βάση δεδομένων δημοσιοποιούνται μέσω του διαδικτύου, πλην των εμπιστευτικών στοιχείων που περιέχονται στα πλαίσια 2 και 3 της αίτησης εγγραφής εξαγωγέα η οποία αναφέρεται στο άρθρο 28 του παρόντος παραρτήματος.

4.   Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην αναφερόμενη στην πρώτη παράγραφο βάση δεδομένων μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ή τίθενται στη διάθεσή τους μόνο σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

5.   Η παρούσα απόφαση δεν επηρεάζει κατά κανένα τρόπο το επίπεδο προστασίας των ιδιωτών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει των διατάξεων της Ένωσης και του εθνικού δικαίου και, ειδικότερα, δεν μεταβάλλει ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτά, βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), ούτε τις υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της Ένωσης σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από αυτά, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

6.   Τα στοιχεία ταυτοποίησης και εγγραφής των εξαγωγέων, που αποτελούνται από τη σειρά δεδομένων τα οποία απαριθμούνται στα σημεία 1, 3 (όσον αφορά την περιγραφή των δραστηριοτήτων), 4 και 5 του προσαρτήματος XI, δημοσιεύονται από την Επιτροπή στο διαδίκτυο μόνο εφόσον οι εξαγωγείς δώσουν προηγουμένως ελεύθερη και ρητή έγγραφη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση.

7.   Στους εξαγωγείς παρέχονται οι πληροφορίες που ορίζει το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

8.   Τα δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με τα δεδομένα εγγραφής τους που αναφέρονται στο προσάρτημα XI και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στα εθνικά συστήματα ασκούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών τα οποία έχουν αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα τους κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

9.   Τα δικαιώματα των προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στην αναφερόμενη στις παραγράφους 1 έως 4 κεντρική βάση δεδομένων ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

10.   Οι εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, ενεργώντας εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται στενά και διασφαλίζουν τη συντονισμένη επίβλεψη της αναφερόμενης στις παραγράφους 1 έως 4 βάσης δεδομένων.

Άρθρο 59

Έλεγχος της καταγωγής

1.   Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος, οι αρμόδιες αρχές της ΥΧΕ οφείλουν να διενεργούν:

α)

επαληθεύσεις του χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών·

β)

αυτεπάγγελτα, τακτικούς ελέγχους στους εξαγωγείς.

Η διευρυμένη σώρευση επιτρέπεται μόνο βάσει του άρθρου 10 του παρόντος παραρτήματος, εάν μία χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει ισχύουσα συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών έχει συμφωνήσει να παρέχει στις ΥΧΕ την υποστήριξή της σε θέματα διοικητικής συνεργασίας με τον ίδιο τρόπο που θα παρείχε την υποστήριξη αυτή στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

2.   Οι αναφερόμενοι στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 έλεγχοι διασφαλίζουν τη συνεχή τήρηση των υποχρεώσεων των εξαγωγέων. Η συχνότητα των ελέγχων καθορίζεται με βάση κατάλληλα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ απαιτούν από τους εξαγωγείς να παρέχουν αντίγραφα ή κατάλογο των βεβαιώσεων καταγωγής που έχουν συντάξει.

3.   Οι αρμόδιες αρχές των ΥΧΕ έχουν το δικαίωμα να ζητούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και να διενεργούν κάθε έλεγχο των λογαριασμών του εξαγωγέα και, εάν χρειαστεί, των λογαριασμών των παραγωγών που προμηθεύουν τον συγκεκριμένο εξαγωγέα, ακόμη και στις εγκαταστάσεις τους, ή κάθε άλλο έλεγχο που κρίνουν απαραίτητο.

Άρθρο 60

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Οι μετέπειτα επαληθεύσεις των δηλώσεων καταγωγής διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση ή όταν οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών έχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη γνησιότητά τους, τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος ή την τήρηση των άλλων απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος.

Όταν οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους ζητούν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών ΥΧΕ για να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των δηλώσεων καταγωγής, τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος ή και τα δύο, στην αίτησή τους αναφέρουν τους λόγους των βάσιμων αμφιβολιών τους ως προς την εγκυρότητα της δήλωσης καταγωγής ή του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων.

Αντίγραφο της βεβαίωσης καταγωγής και κάθε συμπληρωματικό στοιχείο ή έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι τα στοιχεία που περιέχει η βεβαίωση είναι ανακριβή, μπορούν να διαβιβαστούν ως δικαιολογητικά της αίτησης για επαλήθευση.

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση ορίζει αρχική προθεσμία έξι μηνών για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της αίτησης επαλήθευσης.

2.   Εάν στις περιπτώσεις βάσιμων αμφιβολιών δεν ληφθεί απάντηση εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας ή εάν η απάντηση δεν περιέχει επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισμό της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές δεύτερη γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση αυτή ορίζει νέα προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Άρθρο 61

Λοιπές διατάξεις

1.   Το τμήμα III του παρόντος τίτλου και το τμήμα III του τίτλου VI εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών:

α)

στις εξαγωγές από την Ένωση σε ΥΧΕ για διμερή σώρευση·

β)

στις εξαγωγές από μία ΥΧΕ σε άλλη για τον σκοπό της σώρευσης ΥΧΕ όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Η τελωνειακή αρχή κράτους μέλους θεωρεί έναν εξαγωγέα της Ένωσης, εάν το ζητήσει, εγγεγραμμένο εξαγωγέα για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφόσον αυτός πληροί τους ακόλουθους όρους:

α)

έχει αριθμό EORI σύμφωνα με τα άρθρα 4ια έως 4κ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93·

β)

έχει καθεστώς «εγκεκριμένου εξαγωγέα» βάσει προτιμησιακής ρύθμισης·

γ)

συνυποβάλλει με την αίτηση που απευθύνει στην τελωνειακή αρχή του κράτους μέλους τα ακόλουθα δεδομένα που καθορίζονται στο υπόδειγμα εντύπου του προσαρτήματος XI:

i)

τα στοιχεία που αναφέρονται στα πλαίσια 1 και 4·

ii)

τη δέσμευση που παρατίθεται στο πλαίσιο 5.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 62

1.   Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος αναφορικά με την έκδοση, τη χρήση και τη μετέπειτα επαλήθευση των αποδεικτικών καταγωγής εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα που εξάγονται από ΥΧΕ στη Θέουτα ή τη Μελίλια και στα προϊόντα που εξάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια σε ΥΧΕ για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης.

2.   Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.

3.   Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές ευθύνονται για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος στη Θέουτα και Μελίλια.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63

Παρέκκλιση από το σύστημα των εγγεγραμμένων εξαγωγέων

1.   Κατά παρέκκλιση από το σύστημα εγγεγραμμένου εξαγωγέα, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που επιτρέπουν την εφαρμογή των άρθρων 21 έως 35 και των άρθρων 54, 55 και 56 του παρόντος παραρτήματος στις εξαγωγές από μία ή περισσότερες ΥΧΕ μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η παρέκκλιση περιορίζεται στο χρονικό διάστημα που χρειάζεται η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ για να είναι σε θέση να εφαρμόσει τα άρθρα 38 έως 50 και 57 έως 61 του παρόντος παραρτήματος.

2.   Οι ΥΧΕ που επιθυμούν να κάνουν χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή. Η αίτηση αναφέρει το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι η ενδιαφερόμενη ΥΧΕ να θεωρηθεί ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει τα άρθρα 38 έως 50 και 57 έως 61 του παρόντος παραρτήματος.

3.   Η Επιτροπή εγκρίνει ένα μέτρο για τη χορήγηση προσωρινής παρέκκλισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με εκτελεστικές πράξεις. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 2.

Άρθρο 64

Διαδικασίες επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που έχει συσταθεί με το άρθρο 247α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

Άρθρο 65

Αίτηση

1.   Το παρόν παράρτημα αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

2.   Το άρθρο 52 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

3.   Το άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος παραρτήματος αρχίζει να ισχύει από την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

4.   Τα άρθρα 21 έως 35 και τα άρθρα 54, 55 και 56 του παρόντος παραρτήματος ισχύουν μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2016.

5.   Τα άρθρα 38 έως 50 και τα άρθρα 57 έως 61 του παρόντος παραρτήματος αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.


(1)  Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).

(2)  Άρθρα 17 και 18 του κανονισμού (EE) αριθ. 978/2012.

(3)  Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012. Ύλες που απαλλάσσονται από δασμούς βάσει του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012, αλλά όχι βάσει του γενικού καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ίδιου κανονισμού, δεν καλύπτονται από τη διάταξη αυτή.

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253της 11.10.1993, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(6)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Προσάρτημα I

Εισαγωγικεσ σημειωσεισ

Σημείωση 1 —   Γενική εισαγωγή

Το παρόν παράρτημα καθορίζει τους όρους σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος, βάσει των οποίων τα προϊόντα θεωρούνται καταγωγής ΥΧΕ. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι κανόνων οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν:

α)

με την επεξεργασία ή μεταποίηση δεν σημειώνεται υπέρβαση μιας μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες·

β)

μέσω της επεξεργασίας ή μεταποίησης ο τετραψήφιος αριθμός κλάσης ή ο εξαψήφιος αριθμός διάκρισης του Εναρμονισμένου Συστήματος των μεταποιημένων προϊόντων καθίσταται διαφορετικός από τον τετραψήφιο αριθμό κλάσης ή τον εξαψήφιο αριθμό διάκρισης του Εναρμονισμένου Συστήματος των χρησιμοποιούμενων υλών, αντίστοιχα·

γ)

πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία και μεταποίηση·

δ)

η επεξεργασία ή μεταποίηση πραγματοποιείται σε ορισμένες εξ ολοκλήρου παραγόμενες ύλες.

Σημείωση 2 —   

Η δομή του πίνακα

2.1.

Στις στήλες 1 και 2 περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η στήλη 1 παρέχει τον αριθμό κεφαλαίου, τον τετραψήφιο αριθμό κλάσης ή τον εξαψήφιο αριθμό διάκρισης που χρησιμοποιείται στο Εναρμονισμένο Σύστημα, κατά περίπτωση. Η στήλη 2 παρέχει την περιγραφή των εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στο σύστημα για την εν λόγω κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε εγγραφή στις στήλες 1 και 2, με την επιφύλαξη της σημείωσης 2.4, ένας ή περισσότεροι κανόνες («ιδιοχαρακτηριστικές εργασίες») ορίζονται στη στήλη 3. Αυτές οι ιδιοχαρακτηριστικές εργασίες αφορούν μόνο τις μη καταγόμενες ύλες. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, πριν από την εγγραφή στη στήλη 1 προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας της στήλης 3 εφαρμόζεται μόνο στο μέρος της αντίστοιχης κλάσης που περιγράφεται στη στήλη 2.

2.2.

Όταν διαφορετικές κλάσεις ή διακρίσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος παρουσιάζονται ομαδικά στη στήλη 1 ή παρέχεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, επομένως, η περιγραφή των προϊόντων στη στήλη 2 είναι γενική, ο αντίστοιχος κανόνας της στήλης 3 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, βάσει του Εναρμονισμένου Συστήματος, έχουν καταταχθεί στις κλάσεις του κεφαλαίου ή σε μία από τις κλάσεις ή τις διακρίσεις που παρουσιάζονται ομαδικά στη στήλη 1.

2.3.

Όταν ο πίνακας περιέχει διαφορετικούς κανόνες που εφαρμόζονται σε διαφορετικά προϊόντα στο εσωτερικό μιας δασμολογικής κλάσης, κάθε περίπτωση περιέχει την περιγραφή του μέρους της κλάσης που καλύπτεται από τον αντίστοιχο κανόνα της στήλης 3.

2.4.

Όταν στη στήλη 3 παρατίθενται δύο διαφορετικοί κανόνες που χωρίζονται με το διαζευκτικό «ή», ο εξαγωγέας έχει τη διακριτική ευχέρεια επιλογής του κανόνα που θα χρησιμοποιήσει.

Σημείωση 3 —   

Παραδείγματα εφαρμογής των κανόνων

3.1.

Οι διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος σχετικά με τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το αν ο εν λόγω χαρακτήρας αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην ΥΧΕ ή στην Ένωση.

3.2.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος, η εκτελούμενη επεξεργασία ή μεταποίηση πρέπει να υπερβαίνει τον κατάλογο των εργασιών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια παραχώρησης του ευεργετήματος της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, ακόμη και αν πληρούνται οι όροι του κατωτέρω πίνακα.

Με την επιφύλαξη της διάταξης του πρώτου εδαφίου, οι κανόνες του πίνακα αντιπροσωπεύουν τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας ή μεταποίησης και ο υψηλότερος βαθμός επεξεργασίας ή μεταποίησης προσδίδει επίσης τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3.3.

Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης», τότε είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα.

Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. …» ή «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν», σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα.

3.4.

Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν όλες οι ύλες.

3.5.

Όταν ένας κανόνας του πίνακα ορίζει ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται από συγκεκριμένη ύλη, ο κανόνας αυτός δεν αποκλείει τη χρήση και άλλων υλών οι οποίες, από τη φύση τους, δεν μπορούν να είναι σύμφωνες με αυτόν τον κανόνα.

Σημείωση 4 —   

Γενικές διατάξεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα

4.1.

Γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 6, 7, 8, 9, 10, 12 και στην κλάση 2401 και τα οποία καλλιεργούνται ή συγκομίζονται στο έδαφος μιας ΥΧΕ θεωρούνται καταγωγής του εδάφους της εν λόγω χώρας, ακόμη και αν καλλιεργούνται από σπόρους, βολβούς, ριζώματα, μοσχεύματα, μπόλια, βλαστούς, μπουμπούκια ή άλλα ζωντανά μέρη φυτών εισαγόμενα από άλλη χώρα.

4.2.

Στις περιπτώσεις που η περιεκτικότητα συγκεκριμένου προϊόντος σε μη καταγόμενη ζάχαρη υπόκειται σε περιορισμούς, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό αυτών των περιορισμών το βάρος των σακχάρων των κλάσεων 1701 (σακχαρόζη) και 1702 (π.χ. φρουκτόζη, γλυκόζη, λακτόζη, μαλτόζη, ισογλυκόζη ή ιμβερτοσάκχαρο) που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του τελικού προϊόντος και για την παρασκευή των μη καταγόμενων προϊόντων που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν.

Σημείωση 5 —   

Χρησιμοποιούμενη ορολογία για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

5.1.

Ο όρος «φυσικές ίνες», όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τις τεχνητές ή τις συνθετικές. Περιορίζεται στα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εάν δεν υπάρχει διαφορετικός ορισμός, περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία, αλλά δεν έχουν νηματοποιηθεί.

5.2.

Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις τρίχες αλόγου της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και τις ίνες από μαλλί και τις εκλεκτής ποιότητας και τις χονδροειδείς ζωικές τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

5.3.

Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

5.4.

Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 6 —   

Εφαρμοστέα όρια ανοχής στα προϊόντα που κατασκευάζονται με ανάμειξη υφαντικών υλών

6.1.

Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται. (Βλέπε επίσης σημειώσεις 6.3 και 6.4).

6.2.

Ωστόσο, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 6.1 είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:

μετάξι,

μαλλί,

χονδροειδείς ζωικές τρίχες,

ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

βαμβάκι,

ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

λινάρι,

καννάβι,

γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του γένους Agaνe,

ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες,

συνθετικές ίνες, συνεχείς,

τεχνητές ίνες, συνεχείς,

νήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος,

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο,

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυεστέρες,

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυαμίδια,

μη συνεχείς συνθετικές πολυακριλονιτριλικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυιμίδια,

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(θειούχο φαινυλένιο),

μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(βινυλοχλωρίδιο),

άλλες μη συνεχείς συνθετικές ίνες,

μη συνεχείς τεχνητές ίνες από βισκόζη,

άλλες μη συνεχείς τεχνητές ίνες,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικά νήματα) στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,

άλλα προϊόντα της κλάσης 5605,

γυάλινες ίνες,

μεταλλικές ίνες.

Παράδειγμα:

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Κατά συνέπεια, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες συνθετικές μη συνεχείς ίνες που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής, υπό τον όρο ότι το συνολικό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους του νήματος.

Παράδειγμα:

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από μάλλινα νήματα της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Κατά συνέπεια, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση συνθετικού νήματος που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες καταγωγής ή μάλλινου νήματος που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες καταγωγής ή συνδυασμού των δύο, υπό τον όρο ότι το συνολικό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους του υφάσματος.

Παράδειγμα:

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το βαμβακερό ύφασμα είναι και αυτό σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάζεται από νήματα δύο διαφορετικών κλάσεων ή αν τα χρησιμοποιούμενα βαμβακερά νήματα που είναι και αυτά σύμμεικτα.

Παράδειγμα:

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευασθεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και, συνεπώς, η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.

6.3.

Στην περίπτωση των προϊόντων στα οποία έχουν ενσωματωθεί «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», το όριο ανοχής για τα εν λόγω νήματα είναι 20 %.

6.4.

Στην περίπτωση των προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί «λουρίδα που έχει έναν πυρήνα αποτελούμενο από λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, μέγιστου πλάτους 5 mm, και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες», το όριο ανοχής για την εν λόγω λουρίδα είναι 30 %.

Σημείωση 7 —   

Άλλα εφαρμοστέα όρια ανοχής σε ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

7.1.

Όταν ο πίνακας περιέχει παραπομπή στην παρούσα σημείωση, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υφαντικές ύλες οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον κανόνα της στήλης 3 για το εξεταζόμενο έτοιμο προϊόν, υπό τον όρο ότι αυτές υπάγονται σε κλάση διαφορετική από αυτήν του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος.

7.2.

Με την επιφύλαξη της σημείωσης 7.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Παράδειγμα:

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται τα φερμουάρ, αν και κανονικά τα φερμουάρ περιέχουν υφαντικές ύλες.

7.3.

Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 8 —   

Ορισμός ειδικών διεργασιών και απλών εργασιών που εκτελούνται σε ορισμένα προϊόντα του κεφαλαίου 27

8.1.

Οι «ειδικές διεργασίες» για τις κλάσεις ex 2707 έως 2713 είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης (1)·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η διεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες εργασίες: την επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ, ατμίζον θειικό οξύ ή ανυδρίτη του θειικού οξέος· την εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· τον αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

η ισομερείωση.

8.2.

Οι «ειδικές επεξεργασίες», για τους σκοπούς των κλάσεων 2710 έως 2713, είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης (1)·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η διεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες εργασίες: την επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ, ατμίζον θειικό οξύ ή ανυδρίτη του θειικού οξέος· την εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· τον αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

ο ισομερισμός·

ι)

η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 T)·

ια)

η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·

ιβ)

η υδρογονοκατεργασία, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο αποτελεί το δραστικό στοιχείο σε χημική αντίδραση που πραγματοποιείται σε πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 °C με τη βοήθεια καταλύτη. Ωστόσο, η περαιτέρω κατεργασία των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710 με υδρογόνο, που έχει σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή αποχρωματισμός), δεν θεωρείται ειδική διεργασία·

ιγ)

η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης ex 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ’ όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ιδ)

η κατεργασία με υψηλής συχνότητας ηλεκτρική εκκένωση θυσάνου, αποκλειστικά για βαριά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710·

ιε)

η απελαίωση μέσω κλασματικής κρυστάλλωσης αποκλειστικά για τα προϊόντα αργού πετρελαίου (εκτός από βαζελίνη, οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη ή κερί από τύρφη, κερί από παραφίνη περιεκτικότητας μικρότερης του 0,75 % κατά βάρος σε λάδια) της κλάσης ex 2712.

8.3.

Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707 και 2713, οι απλές εργασίες, όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του νερού, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο ως αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, καθώς και όλοι οι συνδυασμοί των εργασιών αυτών ή ανάλογων, δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος.


(1)  Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4 β) στο κεφάλαιο 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας.

Προσάρτημα II

Πινακασ προϊοντων και εργασιων επεξεργασιασ ή μεταποιησησ που προσδιδουν τον χαρακτηρα καταγομενου προϊοντοσ

Κλάση Εναρμονισμένου Συστήματος

Περιγραφή προϊόντος

Ιδιοχαρακτηριστική εργασία (επεξεργασία ή μεταποίηση μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος)

(1)

(2)

(3)

Κεφάλαιο 1

Ζώα ζωντανά

Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλο το κρέας και όλα τα βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων στα προϊόντα αυτού του κεφαλαίου είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

Ex κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Όλα τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

0304

Φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Ex0306

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Ex0307

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού·

Κατασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Ex κεφάλαιο 5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Ex051191

Μη εδώδιμα αυγά ιχθύων

Όλα τα αυγά είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

Κεφάλαιο 6

Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

Κατασκευή κατά την οποία:

όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί, οπώρες και φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών του κεφαλαίου 8 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα και

το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Κεφάλαιο 10

Σιτηρά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Ex κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας· Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 10 και 11, των κλάσεων 0701 και 2303 και της διάκρισης 071010 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

Ex1106

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, αποφλοιωμένα

Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

Κεφάλαιο 13

Γομαλάκα γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, κατά την οποία το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης. Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Ex κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

1501 έως 1504

Λίπη από χοίρους, πουλερικά, βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιχθύες κ.λπ.

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνης του προϊόντος

1505, 1506 και 1520

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης. Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα· ακατέργαστη γλυκερίνη· Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες.

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

1509 και 1510

Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

1516 και 1517

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Μαργαρίνη· μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων του κεφαλαίου 2 και από ύλες του κεφαλαίου 16 που προέρχονται από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων του κεφαλαίου 2, και

κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 και ύλες που προέρχονται από ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα του κεφαλαίου 3, είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

Ex κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη και η γλυκόζη, χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση· σιρόπια· Υποκατάστατα του μελιού, αναμειγμένα ή μη με φυσικό μέλι· Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 1101 έως 1108, 1701 και 1703 δεν υπερβαίνει το 30 % του βάρους του τελικού προϊόντος

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία:

το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία:

το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Κεφάλαιο 19

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα. Είδη ζαχαροπλαστικής

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία:

το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφαλαίων 2, 3 και 16 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 1006 και 1101 έως 1108 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Ex κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος

2002 και 2003

Τομάτες, μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς και όχι με ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

Κεφάλαιο 21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία:

το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Κεφάλαιο 22

Ποτά, αλκοολούχα ποτά και ξίδι

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και τις κλάσεις 2207 και 2208, κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των διακρίσεων 080610, 200961, 200969 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες και

το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Ex κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής· Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

Ex2303

Κατάλοιπα αμυλοποιίας

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 10 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφαλαίων 10 και 11 και των κλάσεων 2302 και 2303 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το χωριστό βάρος της ζάχαρης (1) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού προϊόντος

Ex κεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης κατά την οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24 δεν υπερβαίνει το 30 % του συνολικού βάρους των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24

2401

Καπνά ακατέργαστα· απορρίμματα καπνού

Όλα τα ακατέργαστα καπνά και τα απορρίμματα καπνού του κεφαλαίου 24 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και την κλάση 2403, κατά την οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2401 δεν υπερβαίνει το 50 % του συνολικού βάρους των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2401

Ex κεφάλαιο 25

Αλάτι, Θείο· γαίες και πέτρες· γύψος, ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex2519

Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένα και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία (φρυγμένη)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)

Κεφάλαιο 26

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

Ex κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών· ασφαλτώδεις ύλες· κεριά ορυκτά„ εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος σε σχέση με τα μη αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν το 65 % τουλάχιστον του όγκου τους στους 250 °C (περιλαμβανομένων των μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. απόβλητα λαδιών

Πράξεις διύλισης και/ή μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (3)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

Πράξεις διύλισης και/ή μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (3)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2712

Βαζελίνη· παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα

Πράξεις διύλισης και/ή μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

Πράξεις διύλισης και/ή μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων, των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων. εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex2905

Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά αλκοολικά άλατα της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

290543·

290544·

290545

Μαννιτόλη D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη): Γλυκερόλη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας διάκρισης με εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Κεφάλαιο 31

Λιπάσματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες. Χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και καλλυντικά παρασκευάσματα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex3404

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:

Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα υπολείμματα παραφινών

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Κεφάλαιο 35

Λευκωματώδεις ύλες. Τροποποιημένα άμυλα. Κόλλες. Ένζυμα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες· Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 38

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

382460

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 290544

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και εκτός από τις ύλες της διάκρισης 290544. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας διάκρισης με εκείνη του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν.

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex3907

Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ABS)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Είναι ωστόσο δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό τον όρο ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (4)

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Πολυεστέρες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Κατασκευή από πολυανθρακική τετραβρωμο(δισφαινόλη Α)

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

4012

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:

 

Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή κοίλα, από καουτσούκ

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων

Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4011 και 4012

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

4101 έως 4103

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41. Άλλα ακατέργαστα δέρματα (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου 41

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

4104 έως 4106

Δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Επαναδέψαση δεψασμένων ή προδεψασμένων δερμάτων των διακρίσεων 410411, 410419, 410510, 410621, 410631 ή 410691,

ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

4107, 4112, 4113

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Εντούτοις, ύλες των διακρίσεων 410441, 410449, 410530, 410622, 410632 και 410692 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μετά από επαναδέψαση των δεψασμένων ή αποξηραμένων δερμάτων σε ξηρά κατάσταση

Κεφάλαιο 42

Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα· είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού και παρόμοια· Τεχνουργήματα από έντερα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά· Τεχνητά γουνοδέρματα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

4301

Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων 4101, 4102 ή 4103

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Ex4302

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα που έχουν συναρμολογηθεί:

 

Φύλλα, σάκοι, τετράγωνα, σταυροί και παρόμοιες μορφές

Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

Άλλα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα

4303

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302

Ex κεφάλαιο 44

Ξυλεία και τεχνουργήματα από ξύλο. Ξυλοκάρβουνα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

Ex4408

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, συγκολλημένα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

Ex4410 έως ex ex4413

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

Ex4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις

Ex4418

– Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές από ξύλο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Μεταποίηση από την οποία προκύπτουν πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

– Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

Ex4421

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα· ξυλόπροκες υποδηματοποιίας

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409

Κεφάλαιο 45

Φελλός και είδη από φελλό

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας ή τεχνουργήματα από άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Ex κεφάλαιο 50

Μετάξι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

Ex5003

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια), λαναρισμένα ή χτενισμένα

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού

5004 έως ex ex5006

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα από μετάξι

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή στρίψιμο (5)

5007

Υφαντά υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών ή στρίψιμο, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Ex κεφάλαιο 51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

5106 έως 5110

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες χαίτης

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5)

5111 έως 5113

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες χαίτης:

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Ex κεφάλαιο 52

Βαμβάκι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

5204 έως 5207

Νήματα από βαμβάκι

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5)

5208 έως 5212

Υφάσματα από βαμβάκι:

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Ex κεφάλαιο 53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

5306 έως 5308

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5)

5309 έως 5311

υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

5401 έως 5406

Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών (5)

5407 και 5408

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς:

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Στρίψιμο ή τεξτουράρισμα συνοδευόμενο από ύφανση υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των νημάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε στρίψιμο/τεξτουράρισμα δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

5501 έως 5507

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Εξώθηση τεχνητών ινών

5508 έως 5511

Νήματα και νήματα για ράψιμο

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση (5)

5512 έως 5516

Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς:

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Ex κεφάλαιο 56

Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, εκτός από:

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση (5)

5602

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:

 

– Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος,

Ωστόσο:

 

συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

 

ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή

 

δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex,

υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση των πιλημάτων από φυσικές ίνες (5)

– Άλλα

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος,

ή

Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση των πιλημάτων από φυσικές ίνες (5)

5603

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

Εξώθηση τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών συνοδευόμενη από τεχνικές χωρίς ύφανση, όπως η διάτρηση με βελόνες

5604

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

 

– Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά

– Άλλα

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών (5)

5605

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών (5)

5606

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, (άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες), νήματα σενίλλης, (περιλαμβανομένων νημάτων σενίλλης), Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών

ή

Νηματοποίηση συνοδευόμενη από φλοκάρισμα

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή (5)

Κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες:

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Κατασκευή από νήματα κοκκοφοίνικα ή σιζάλ ή γιούτας

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή από τύπωση

ή

Κατασκευή θυσάνων συνοδευόμενη από βαφή ή τύπωση

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από τεχνικές χωρίς ύφανση, όπως η διάτρηση με βελόνες (5)

Ωστόσο:

συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή

δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Είναι, όμως, δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ύφασμα γιούτας ως υπόθεμα

Ex κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά· Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα, εκτός από:

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή φλοκάρισμα ή επίχριση

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή από τύπωση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

5805

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

5810

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

5901

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από φλοκάρισμα ή από επίχριση

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση

5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:

 

– Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες

Ύφανση

– Άλλα

Εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών συνοδευόμενη από ύφανση

5903

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

5904

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση (5)

5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:

 

– Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

– Άλλα

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

5906

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:

 

– Υφάσματα πλεκτά

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από πλέξιμο

ή

Πλέξιμο συνοδευόμενο από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο (5)

– Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετικές ίνες που περιέχουν υφαντικές ύλες περισσότερο από 90 % κατά βάρος

Εξώθηση τεχνητών συνεχών ινών συνοδευόμενη από ύφανση

– Άλλα

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από ύφανση

5907

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από φλοκάρισμα ή από επίχριση

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή από τύπωση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

5908

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα:

 

– Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα

Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά

– Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

5909 έως 5911

Υφαντουργικά είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση:

 

– Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911

Ύφανση

– Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, των τύπων των συνήθως χρησιμοποιούμενων στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε άλλες τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς στήμονες και/ή κρόκους ή υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με πολλαπλούς στήμονες και/ή κρόκους της κλάσης 5911

Εξώθηση τεχνητών ινών ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι κατωτέρω ίνες:

 

– – νήματα κοκοφοίνικα

 

– – νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (6),

 

– – νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα και επιχρισμένα, διαπότιστα ή καλυμμένα με φαινολική ρητίνη,

 

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες αρωματικών πολυαμιδίων, που λαμβάνονται με πολυσυμπύκνωση μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος,

 

– – νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (6),

 

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες από πολυ(π-φαινυλενοτερεφθαλαμίδιο),

 

– – νήματα από ίνες υάλου, επικαλυμμένες με ρητίνη φαινοπλάστη και περιτυλιγμένα με ακρυλικό

νήμα (6)