ISSN 1977-0669

doi:10.3000/19770669.L_2013.303.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

56ό έτος
14 Νοεμβρίου 2013


Περιεχόμενα

 

II   Μη νομοθετικές πράξεις

Σελίδα

 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 

*

Επιστολή κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τεχνική τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Κροατίας, του παραρτήματος I της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

1

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1139/2013 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2013, περί θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας μαύρου μπακαλιάρου στα Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους 62° Β από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

2

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1140/2013 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Riz de Camargue (ΠΓΕ)]

4

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1141/2013 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (ΠΟΠ)]

6

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1142/2013 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Chaource (ΠΟΠ)]

8

 

*

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2013 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ιδίως για την εγγραφή του χώρου πλειστηριασμών που θα ορίσει η Γερμανία ( 1 )

10

 

*

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1144/2013 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Tepertős pogácsa (ΕΠΙΠ)]

17

 

 

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1145/2013 της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

24

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

2013/652/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων βακτηρίων και των συμβιωτικών βακτηρίων στα αντιμικροβιακά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 7145]  ( 1 )

26

 

 

2013/653/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση για ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου σχετικά με την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στους ζωονοσογόνους παράγοντες το 2014 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 7289]

40

 

 

2013/654/ΕΕ

 

*

Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 7491]  ( 1 )

48

 

 

2013/655/ΕΕ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2013, για τη μηνιαία προσαρμογή από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 1η Ιουνίου 2013 των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, έκτακτων υπαλλήλων και συμβασιούχων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες

52

 

 

III   Λοιπές πράξεις

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

*

Απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 311/13/COL, της 17ης Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση του καταλόγου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι μέρος 1.2 σημείο 39 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που απαριθμεί τους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία που έχουν εγκριθεί για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 131/13/COL

56

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


II Μη νομοθετικές πράξεις

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/1


Επιστολή κοινοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελβετική Συνομοσπονδία σχετικά με τεχνική τροποποίηση, λόγω της προσχώρησης της Κροατίας, του παραρτήματος I της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

Κύριε,

Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Λόγω της προσχώρησης της Κροατίας, απαιτείται η τεχνική τροποποίηση του παραρτήματος I της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, υπό τη μορφή που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συμφωνίας.

Το άρθρο 21 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της συμφωνίας προβλέπει ότι o κατάλογος των αρμόδιων αρχών που περιέχεται στο παράρτημα I μπορεί να τροποποιηθεί με απλή κοινοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος από την Ελβετία όσον αφορά την αρχή που αναφέρεται στο στοιχείο α) του εν λόγω παραρτήματος και από την Κοινότητα όσον αφορά τις άλλες αρχές.

Με την παρούσα σας γνωστοποιώ εξ ονόματος της Ένωσης, ότι η αρμόδια αρχή για την Κροατία είναι:

στην Κροατία: Ministar financija ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

και ότι η μνεία αυτή πρέπει να προστεθεί στο παράρτημα I της συμφωνίας υπό το στοιχείο αγ) μετά τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται υπό το στοιχείο αβ).

Η εφαρμογή της τεχνικής τροποποίησης που προβλέπεται από την παρούσα κοινοποίηση ισχύει από την 1η Ιουλίου 2013.

Με τιμή,

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Heinz ZOUREK

Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1139/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Νοεμβρίου 2013

περί θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας μαύρου μπακαλιάρου στα Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους 62° Β από σκάφη που φέρουν σημαία Σουηδίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 40/2013 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2013, για τον καθορισμό, για το 2013, των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στα ύδατα ΕΕ, και σε σκάφη ΕΕ, σε ορισμένα ύδατα που δεν ανήκουν στην ΕΕ, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που αποτελούν αντικείμενο διεθνών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών (2), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2013.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που τους έχει κατανεμηθεί για το 2013.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων για το εν λόγω απόθεμα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, για το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2013, θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Οι αλιευτικές δραστηριότητες για το απόθεμα που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απαγορεύονται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται ειδικότερα η διατήρηση επί του σκάφους, η μετατόπιση, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση ψαριών από το υπόψη απόθεμα τα οποία έχουν αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Lowri EVANS

Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 23 της 25.1.2013, σ. 54.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

64/TQ40

Κράτος μέλος

Σουηδία

Απόθεμα

POK/04-N

Είδος

Μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens)

Ζώνη

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

Ημερομηνία

28.10.2013


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/4


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1140/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Riz de Camargue (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Riz de Camargue», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1187/2000 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 133 της 6.6.2000, σ. 19.

(3)  ΕΕ C 127 της 4.5.2013, σ. 17.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.6.   Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

ΓΑΛΛΙΑ

Riz de Camargue (ΠΓΕ)


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/6


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1141/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» / «Essence de lavande de Haute-Provence», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. o828/2003 της Επιτροπής (3).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 120 της 15.5.2003, σ. 3.

(4)  ΕΕ C 140 της 18.5.2013, σ. 29.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012:

Κλάση 3.2.   Αιθέρια έλαια

ΓΑΛΛΙΑ

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence (ΠΟΠ)


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/8


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1142/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2013

για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Chaource (ΠΟΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Γαλλίας για την έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Chaource», η οποία καταχωρίσθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1326/2008 της Επιτροπής (3).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ήσσονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η Επιτροπή δημοσίευσε την αίτηση τροποποίησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (4).

(3)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση των προδιαγραφών πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των προδιαγραφών η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 20.

(4)  ΕΕ C 159 της 5.6.2013, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης:

Κλάση 1.3.   Τυριά

ΓΑΛΛΙΑ

Chaource (ΠΟΠ)


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1143/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ιδίως για την εγγραφή του χώρου πλειστηριασμών που θα ορίσει η Γερμανία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 3δ παράγραφος 3 και το άρθρο 10 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (2) επιτρέπει στα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2, να ορίσουν τους δικούς τους χώρους πλειστηριασμών για τον πλειστηριασμό του μεριδίου τους επί της ποσότητας των δικαιωμάτων που καλύπτονται από τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ο ορισμός των χώρων πλειστηριασμών υπόκειται στην εγγραφή του εκάστοτε χώρου πλειστηριασμών στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, η Γερμανία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την απόφασή της να μη συμμετάσχει στην κοινή ενέργεια κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού και να ορίσει δικό της χώρο πλειστηριασμών.

(3)

Στις 15 Μαρτίου 2013, η Γερμανία γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να ορίσει το ενεργειακό χρηματιστήριο European Energy Exchange AG («EEX») ως χώρο πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010.

(4)

Στις 20 Μαρτίου 2013 η Γερμανία απέστειλε σχετική κοινοποίηση στην επιτροπή κλιματικών μεταβολών που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 9 της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο (3).

(5)

Για να εξασφαλιστεί ότι ο προτεινόμενος ορισμός του ΕΕΧ ως χώρου πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού και με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, είναι αναγκαίο να επιβληθούν ορισμένοι όροι και υποχρεώσεις όσον αφορά το ΕΕΧ.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, ένας χώρος πλειστηριασμών υποχρεούται να εξασφαλίζει την πλήρη, ισότιμη και δίκαιη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την πρόσβαση των μικρών προξένων εκπομπών στην υποβολή προσφορών στους πλειστηριασμούς. Για να το επιτύχει αυτό, το ΕΕΧ θα πρέπει να παρέχει στις εν λόγω ΜΜΕ και στους μικρούς πρόξενους εκπομπών διαφανείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης στους πλειστηριασμούς που διεξάγει για τη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων συστάσεων σχετικά με το πώς να αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό αυτές τις δυνατότητες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό στην ιστοσελίδα του ΕΕΧ. Επιπλέον, το ΕΕΧ θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κάλυψη που επιτυγχάνεται, και ειδικότερα σχετικά με το επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης στον επιτηρητή πλειστηριασμών που διορίζεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, και να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις συστάσεις του επιτηρητή πλειστηριασμών σχετικά με το θέμα αυτό, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 35 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, κατά τον ορισμό ενός χώρου πλειστηριασμών, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό στον οποίο ένας υποψήφιος χώρος πλειστηριασμών είναι σε θέση να αποτρέψει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και στην αγορά ανθρακούχων εκπομπών. Ειδικότερα, ένας χώρος πλειστηριασμών δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη σύμβαση ορισμού του για να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των άλλων δραστηριοτήτων του, ιδίως όσον αφορά τη δευτερογενή αγορά που οργανώνει. Θα πρέπει να παρέχει στους υποψήφιους προσφέροντες τη δυνατότητα να γίνονται δεκτοί προς υποβολή προσφορών στους πλειστηριασμούς, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να γίνουν μέλη ή συμμετέχοντες στη δευτερογενή αγορά η οποία οργανώνεται από τον εν λόγω χώρο πλειστηριασμών ή σε άλλο χώρο συναλλαγών τον οποίο εκμεταλλεύεται ο τελευταίος ή κάποιος τρίτος.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010, όταν τα κράτη μέλη ορίζουν χώρο πλειστηριασμών οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό στον οποίο προβλέπονται επαρκή μέτρα που επιβάλλουν στον χώρο πλειστηριασμών την παράδοση όλων των απαραίτητων στοιχείων ενεργητικού —υλικών και άυλων— για τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών από τον διάδοχό του. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καθορίζονται επακριβώς και εγκαίρως σε στρατηγική εξόδου, η οποία θα πρέπει να εξετάζεται από τον επιτηρητή πλειστηριασμών. Όχι μόνο το ΕΕΧ που ορίζεται από τη Γερμανία, αλλά όλοι οι χώροι πλειστηριασμών θα πρέπει να καταστρώσουν παρόμοια στρατηγική εξόδου και να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών σχετικά με τη στρατηγική αυτή.

(9)

Υπό το πρίσμα της αποκτηθείσας εμπειρίας, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για τον ορισμό των χώρων πλειστηριασμών και του επιτηρητή πλειστηριασμών, καθώς και τη διοργάνωση πλειστηριασμών, θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(10)

Δεδομένου ότι τα δικαιώματα πρέπει να παραδίδονται εντός πέντε ημερών από τον πλειστηριασμό και δεδομένου ότι τα δικαιώματα αυτά είναι εμπορεύσιμα, τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα δεν χρειάζεται να είναι εμπορεύσιμα.

(11)

Μερικές φορές ο χώρος πλειστηριασμών οφείλει να ζητάει τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών. Οι απαντήσεις του επιτηρητή πλειστηριασμών στην εν λόγω διαβούλευση συνεπάγονται την ανάληψη ευθύνης και την υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους του. Προκειμένου να περιοριστεί η εν λόγω ευθύνη και η υποχρέωση αποζημίωσης, ιδίως σε επείγουσες περιπτώσεις, ο χώρος πλειστηριασμών που ζητάει τη γνώμη του επιτηρητή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προχωρεί στη λήψη του μέτρου που προτίθεται να λάβει, πριν δώσει τη γνώμη του ο επιτηρητής πλειστηριασμών. Η υποχρέωσή του να λαμβάνει πλήρως υπόψη τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών, όταν αυτή παρέχεται, θα πρέπει να συνεχίσει να βαρύνει τον χώρο πλειστηριασμών.

(12)

Θα πρέπει επίσης να επανεξεταστεί ο καθορισμός των προγραμμάτων πλειστηριασμών. Πρώτον, δεν είναι εφικτό ούτε και αναγκαίο τα προγράμματα πλειστηριασμών να καθορίζονται ήδη από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους. Δεύτερον, οι ποσότητες των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό τον Αύγουστο θα πρέπει να είναι το ήμισυ της ποσότητας των δικαιωμάτων που τίθενται σε πλειστηριασμό τους άλλους μήνες, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την πραγματοποίηση λιγότερων πλειστηριασμών, καθώς και με τον πλειστηριασμό μικρότερων ποσοτήτων. Τρίτον, το άρθρο 3δ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προσδιορίζει τις ποσότητες και το μερίδιο των κρατών μελών στα δικαιώματα εκπομπής του κλάδου αερομεταφορών που θα τεθούν σε πλειστηριασμό και η διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 σχετικά με την ετήσια ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών που θα τεθούν σε πλειστηριασμό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αβεβαιότητα ορισμένων υποκείμενων παραγόντων που καθορίζουν τις εν λόγω ποσότητες και μερίδια. Επιπλέον, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με την έκβαση των διεθνών διαπραγματεύσεων, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή της ποσότητας των δικαιωμάτων εκπομπής του κλάδου των αερομεταφορών που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Τέταρτον, σε περίπτωση διαδοχικών ακυρώσεων, τα δικαιώματα θα πρέπει να κατανέμονται σε περισσότερους από τους επόμενους τέσσερις προγραμματισμένους πλειστηριασμούς. Τέλος, θα πρέπει να προστεθούν διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα πλειστηριασμών για πλειστηριασμούς μέσω του κοινού χώρου πλειστηριασμών για κράτη μέλη που έχουν αποφασίσει να μη συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια, αλλά που πρέπει να κάνουν χρήση του κοινού χώρου πλειστηριασμών, μέχρις ότου καθορίσουν δικό τους χώρο πλειστηριασμών. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη διάταξη για τα προγράμματα πλειστηριασμών που θα καθοριστούν από τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται από τέτοια κράτη μέλη.

(13)

Η αποδοχή στους πλειστηριασμούς δεν εξαρτάται από την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ή του συμμετέχοντος στη δευτερογενή αγορά που οργανώνει χώρος πλειστηριασμών ή σε άλλο χώρο συναλλαγών τον οποίο εκμεταλλεύεται ο χώρος πλειστηριασμών ή τρίτος. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να ισχύει για κάθε χώρο πλειστηριασμών και όχι μόνο για τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται από τα κράτη μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια για τον ορισμό κοινών χώρων πλειστηριασμού.

(14)

Οι χώροι πλειστηριασμού δύνανται να προσφέρουν ένα ή περισσότερα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης στους οικείους πλειστηριασμούς τους, σε περίπτωση που το κύριο μέσο πρόσβασης είναι απροσπέλαστο για οποιονδήποτε λόγο, υπό τον όρο ότι αυτά τα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης είναι ασφαλή και αξιόπιστα και ότι η χρήση τους δεν συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των προσφερόντων. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν ο χώρος πλειστηριασμών να προσφέρει εναλλακτικά μέσα.

(15)

Η εφαρμογή της απαγόρευσης για τα κράτη μέλη να κοινοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες σε υπαλλήλους του πλειστηριασμού μπορεί να είναι ανέφικτη ή να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα του έργου του διορισμένου εκπλειστηριαστή ή των υπαλλήλων πλειστηριασμού. Οι εκπλειστηριαστές έχουν μόνο περιορισμένο ρόλο κατά τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών και υπάρχει μια σειρά μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων από πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες ο εκπλειστηριαστής ή υπάλληλοι πλειστηριασμού έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης απαγόρευση είναι δυσανάλογη. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ένας διορισμένος εκπλειστηριαστής εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, ώστε να προλαμβάνονται πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, προτού αποκαλύψουν τέτοιου είδους εμπιστευτικές πληροφορίες.

(16)

Η κοινοποίηση του χώρου πλειστηριασμών που προτίθεται να ορίσει κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στην κοινή ενέργεια δημιουργίας κοινών χώρων πλειστηριασμού δεν μπορεί να περιέχει το πλήρες χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών, αλλά θα πρέπει να περιέχει τις σχετικές πληροφορίες για τον συντονισμό των προγραμμάτων πλειστηριασμών σε μεταγενέστερο στάδιο.

(17)

Κατά την επανεξέταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η έκθεση του επιτηρητή πλειστηριασμών σχετικά με τον πλειστηριασμό που θα γίνει το 2014, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

(18)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής προβλέπει ότι οι χώροι πλειστηριασμών οφείλουν να αποτελούν ρυθμιζόμενη αγορά. Προκειμένου να αξιοποιούνται η σχετική πείρα και οι ειδικές γνώσεις τους και να μετριάζονται οι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των πλειστηριασμών, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει να αποτελούν ρυθμιζόμενη αγορά, ο διαχειριστής της οποίας οργανώνει αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή παραγώγων προϊόντων δικαιωμάτων.

(19)

Καθώς ο επιτηρητής πλειστηριασμών μπορεί να πληρώνεται από τα έσοδα των πλειστηριασμών, μπορεί να είναι πρόσφορο οι χώροι πλειστηριασμών να ενεργούν ως φορέας πληρωμών για την κάλυψη των εξόδων του επιτηρητή πλειστηριασμών.

(20)

Η κλειστή διαδικασία ανάθεσης για τον ορισμό του επιτηρητή πλειστηριασμών δεν κατέληξε στη σύναψη σύμβασης, καθώς κανένας υποψήφιος δεν υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω κοινή διαδικασία ανάθεσης. Μια νέα διαδικασία θα πρέπει να επιλύσει μια σειρά πολύπλοκων θεμάτων — π.χ. την επιλογή της διαδικασίας υποβολής προσφορών, τη μορφή της σύμβασης και την ακριβή περιγραφή των καθηκόντων, που χρειάζονται χρόνο για να επιλυθούν. Η απουσία επιτηρητή πλειστηριασμών, ωστόσο, δεν συνεπάγεται κίνδυνο για τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών, καθώς αυτοί αναμένεται να σταματήσουν, εν αναμονή του διορισμού του επιτηρητή.

(21)

Οι χώροι πλειστηριασμών δύνανται να επιτρέπουν την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων αποδοχής προς υποβολή προσφορών, αλλά θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν την υποβολή έντυπων αιτήσεων.

(22)

Σε περίπτωση που ο χώρος πλειστηριασμών που ορίζεται από κράτος μέλος το οποίο δεν συμμετέχει στην κοινή ενέργεια για τον ορισμό κοινών χώρων πλειστηριασμού δεν είναι σε θέση να διεξάγει τους πλειστηριασμούς, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να απευθυνθεί στον κοινό χώρο πλειστηριασμών για τον πλειστηριασμό του μεριδίου του επί της ποσότητας των δικαιωμάτων που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι ρυθμίσεις μεταξύ του κοινού χώρου πλειστηριασμών και των εκπλειστηριαστών που διορίζονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί πριν από τη διεξαγωγή πλειστηριασμών μέσου του κοινού χώρου πλειστηριασμών, αλλά όχι νωρίτερα.

(23)

Όλοι οι χώροι πλειστηριασμών θα πρέπει να εκπονούν στρατηγική εξόδου και να ζητούν τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών σχετικά. Η υποχρέωση αυτή δεν θα πρέπει να βαρύνει μόνο τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται από κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην κοινή ενέργεια για τον ορισμό κοινών χώρων πλειστηριασμού.

(24)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλιματικών μεταβολών.

(25)

Η σύμβαση μεταξύ της Γερμανίας και του ΕΕΧ ως μεταβατικού χώρου πλειστηριασμών στο πλαίσιο αυτοεξαίρεσης της χώρας αυτής παύει να ισχύει τον Δεκέμβριο του 2013. Για να διασφαλιστεί η προβλέψιμη και έγκαιρη συνέχεια των πλειστηριασμών του ΕΕΧ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ κατεπειγόντως.

(26)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα δικαιώματα εκπομπής προσφέρονται προς πώληση σε χώρο πλειστηριασμών μέσω τυποποιημένων ηλεκτρονικών συμβολαίων (στο εξής “τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα”).».

2)

Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Πριν από την έναρξη του εκάστοτε πλειστηριασμού, ο χώρος πλειστηριασμών καθορίζει τη μεθοδολογία εφαρμογής της παραγράφου 6, αφού προηγουμένως ζητήσει τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών σχετικά με το θέμα αυτό, εάν ο τελευταίος έχει οριστεί, και αφού ενημερώσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 56.

Μεταξύ δύο περιόδων υποβολής προσφορών στον ίδιο χώρο πλειστηριασμών, ο χώρος πλειστηριασμών δύναται να τροποποιήσει την ανωτέρω μεθοδολογία. Ειδοποιεί σχετικά τον επιτηρητή πλειστηριασμών, εάν έχει οριστεί, και τις αρμόδιες εθνικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 56, χωρίς καθυστέρηση.

Ο εν λόγω χώρος πλειστηριασμών λαμβάνει πλήρως υπόψη τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών, όταν παρέχεται.

8.   Σε περίπτωση διαδοχικής ακύρωσης ενός ή παραπάνω πλειστηριασμών σύμφωνα με την παράγραφο 5 ή 6, η συνδυασμένη ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής στους πλειστηριασμούς αυτούς κατανέμεται ομοιογενώς μεταξύ των επόμενων πλειστηριασμών που έχει προγραμματίσει ο ίδιος χώρος πλειστηριασμών.

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων που καλύπτονται από το κεφάλαιο III της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο αριθμός των πλειστηριασμών επί των οποίων πρέπει να κατανέμεται η συνδυασμένη προς πλειστηριασμό ποσότητα είναι ίσος με τέσσερις φορές τον αριθμό των πλειστηριασμών που ακυρώθηκαν.

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων που καλύπτονται από το κεφάλαιο II της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο αριθμός των πλειστηριασμών επί των οποίων πρέπει να κατανέμεται η συνδυασμένη προς πλειστηριασμό ποσότητα είναι ίσος με δύο φορές τον αριθμό των πλειστηριασμών που ακυρώθηκαν.».

3)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Σε έκτακτες περιστάσεις, κάθε χώρος πλειστηριασμών δύναται να αλλάξει τις ώρες οποιασδήποτε περιόδου υποβολής προσφορών, ειδοποιώντας όλα τα πρόσωπα που είναι πιθανόν να θιγούν, αφού διαβουλευτεί με τον επιτηρητή πλειστηριασμών, εάν έχει οριστεί, για το θέμα αυτό. Ο εν λόγω χώρος πλειστηριασμών λαμβάνει πλήρως υπόψη τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών, όταν παρέχεται.»·

β)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Η ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που τίθενται σε πλειστηριασμό στον χώρο πλειστηριασμών ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2 κατανέμεται ομοιογενώς μεταξύ των πλειστηριασμών που διεξάγονται στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους, με εξαίρεση την ποσότητα των δικαιωμάτων που πλειστηριάζεται τον Αύγουστο κάθε έτους, η οποία είναι το ήμισυ της ποσότητας που πλειστηριάζεται κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Η ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που τίθενται σε πλειστηριασμό στον χώρο πλειστηριασμών ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2 κατανέμεται καταρχήν ομοιογενώς μεταξύ των πλειστηριασμών που διεξάγονται στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους, με εξαίρεση την ποσότητα των δικαιωμάτων που πλειστηριάζεται τον Αύγουστο κάθε έτους, η οποία είναι το ήμισυ της ποσότητας που πλειστηριάζεται κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους.»·

4)

Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Περιστάσεις που εμποδίζουν τη διεξαγωγή των πλειστηριασμών

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κανόνων του άρθρου 58, όπου ενδείκνυται, ο χώρος πλειστηριασμών δύναται να ακυρώσει πλειστηριασμό, όταν διαταράσσεται ή είναι πιθανόν να διαταραχθεί η ορθή διεξαγωγή του. Σε περίπτωση διαδοχικής ακύρωσης ενός ή παραπάνω πλειστηριασμών, η συνδυασμένη πλειστηριαζόμενη ποσότητα των δικαιωμάτων στους πλειστηριασμούς αυτούς κατανέμεται ομοιογενώς μεταξύ των επόμενων πλειστηριασμών που έχει προγραμματίσει ο ίδιος χώρος πλειστηριασμών.

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων εκπομπής του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο αριθμός των πλειστηριασμών επί των οποίων πρέπει να κατανέμεται η συνδυασμένη προς πλειστηριασμό ποσότητα είναι ίσος με τέσσερις φορές τον αριθμό των πλειστηριασμών που ακυρώθηκαν διαδοχικά.

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων εκπομπής του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, ο αριθμός των πλειστηριασμών επί των οποίων πρέπει να κατανέμεται η συνδυασμένη προς πλειστηριασμό ποσότητα είναι ίσος με δύο φορές τον αριθμό των πλειστηριασμών που ακυρώθηκαν διαδοχικά.».

5)

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού καθορίζουν και δημοσιεύουν τις περιόδους υποβολής προσφορών, τις επιμέρους ποσότητες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών, καθώς και τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης για τα δικαιώματα εκπομπής του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να πλειστηριαστούν μέσω επιμέρους πλειστηριασμών για κάθε ημερολογιακό έτος, έως τις 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους ή το ταχύτερο δυνατόν μετά την ημερομηνία αυτή, αφού προηγουμένως ζητήσουν και λάβουν τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό. Οι εν λόγω χώροι πλειστηριασμών λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.»·

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Το πρόγραμμα των επιμέρους πλειστηριασμών για δικαιώματα του κεφαλαίου ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ οι οποίοι διεξάγονται από άλλους χώρους πλειστηριασμών, εκτός εκείνων που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού, καθορίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 32 αυτού.

Το άρθρο 32 εφαρμόζεται επίσης στους πλειστηριασμούς που διεξάγονται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος 7 από τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2.».

6)

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Ετήσιες ποσότητες πλειστηριαζόμενων δικαιωμάτων εκπομπής του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ

1.   Η ποσότητα των δικαιωμάτων του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πλειστηριάζονται κάθε έτος αντιπροσωπεύει το 15 % της αναμενόμενης σε κυκλοφορία ποσότητας των δικαιωμάτων αυτών για το συγκεκριμένο έτος. Όταν η πλειστηριαζόμενη ποσότητα για ένα έτος είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το 15 % της ποσότητας που πράγματι τέθηκε σε κυκλοφορία για το έτος αυτό, η διαφορά διορθώνεται με την ποσότητα που πλειστηριάζεται το επόμενο έτος. Τυχόν δικαιώματα που απομένει να πλειστηριαστούν μετά το τελευταίο έτος της περιόδου εμπορίας πλειστηριάζονται κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του έτους που ακολουθεί.

Στην ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου εμπορίας συνεκτιμώνται τα δικαιώματα που απομένουν στο ειδικό αποθεματικό του άρθρου 3στ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

2.   Για το κάθε ημερολογιακό έτος μιας συγκεκριμένης περιόδου εμπορίας, το μερίδιο κάθε κράτους μέλους επί των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3δ παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας.».

7)

Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Από το 2013 και μετά οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού καθορίζουν και δημοσιεύουν τις περιόδους υποβολής προσφορών, τις επιμέρους ποσότητες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών, καθώς και τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης για τα δικαιώματα του κεφαλαίου ΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να τεθούν στους επιμέρους πλειστηριασμούς κάθε ημερολογιακού έτους, έως τις 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους ή το ταχύτερο δυνατόν μετά την ημερομηνία αυτή, αφού προηγουμένως ζητήσουν και λάβουν τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό. Οι εν λόγω χώροι πλειστηριασμών λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.»·

β)

στην παράγραφο 4, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Το άρθρο 32 εφαρμόζεται επίσης στους πλειστηριασμούς που διεξάγονται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 30 παράγραφος 7 από τον χώρο πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2.».

8)

Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α.   Η αποδοχή στους πλειστηριασμούς δεν εξαρτάται από την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ή του συμμετέχοντος στη δευτερογενή αγορά που οργανώνει ο χώρος πλειστηριασμών ή σε άλλο χώρο συναλλαγών τον οποίο εκμεταλλεύεται ο χώρος πλειστηριασμών ή τρίτος.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι χώροι πλειστηριασμών δύνανται να προσφέρουν, και τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τους χώρους πλειστηριασμών, ένα ή περισσότερα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης στους πλειστηριασμούς τους, σε περίπτωση που το κύριο μέσο πρόσβασης είναι απροσπέλαστο για οποιονδήποτε λόγο, υπό τον όρο ότι αυτά τα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης είναι ασφαλή και αξιόπιστα και ότι η χρήση τους δεν συνεπάγεται διακρίσεις μεταξύ των προσφερόντων.».

9)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

φορείς εκμετάλλευσης ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών οι οποίοι διαθέτουν λογαριασμό αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτουν λογαριασμό αποθέματος φορέα εκμετάλλευσης και υποβάλλουν προσφορές για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένης κάθε μητρικής, θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης που ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης ή τον φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.».

10)

Στο άρθρο 20, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι αιτήσεις αποδοχής προς υποβολή προσφορών βάσει της παραγράφου 1 υποβάλλονται στους χώρους πλειστηριασμού με τη συμπλήρωση πλήρους εντύπου αίτησης. Το έντυπο αίτησης και η πρόσβαση σε αυτό μέσω του διαδικτύου παρέχονται και διατηρούνται από τον οικείο χώρο πλειστηριασμών.».

11)

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στις κοινές ενέργειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2, ο εκπλειστηριαστής διορίζεται από το κράτος μέλος διορισμού ώστε να συνομολογεί και να εφαρμόζει τις απαραίτητες ρυθμίσεις με τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και με κάθε συνδεδεμένο με αυτούς σύστημα εκκαθάρισης ή σύστημα διακανονισμού, ούτως ώστε να μπορεί ο εκπλειστηριαστής να πλειστηριάζει δικαιώματα εξ ονόματος του κράτους μέλους διορισμού στους συγκεκριμένους χώρους πλειστηριασμών υπό όρους και προϋποθέσεις που συμφωνούνται από κοινού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 30 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο.»·

β)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τα κράτη μέλη απέχουν από την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στους εργαζομένους του εκπλειστηριαστή, εκτός εάν το πρόσωπο που εργάζεται ή ενεργεί για λογαριασμό των κρατών μελών κοινοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν οι εν λόγω εργαζόμενοι στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων τους και το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι ο εκπλειστηριαστής έχει θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των πράξεων προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 28 ή όπως απαγορεύεται από το άρθρο 38, από κάθε πρόσωπο που εργάζεται για εκπλειστηριαστή, επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 42 παράγραφοι 1 και 2.».

12)

Στο άρθρο 24 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αν λόγοι ανωτέρας βίας δεν επιτρέπουν στον επιτηρητή πλειστηριασμών να εκτελέσει τα καθήκοντά του σε έναν πλειστηριασμό, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ο οικείος χώρος πλειστηριασμών μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την επαρκή επιτήρηση του πλειστηριασμού. Τα παραπάνω ισχύουν επίσης μέχρις ότου ο πρώτος επιτηρητής πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 αρχίσει την επιτήρηση των σχετικών πλειστηριασμών, όπως προσδιορίζεται πιο συγκεκριμένα στη σύμβαση διορισμού του.».

13)

Στο άρθρο 25, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Ο επιτηρητής πλειστηριασμών παρέχει γνώμες σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 27 παράγραφος 3 και το άρθρο 31 παράγραφος 1 και τα διαλαμβανόμενα στο παράρτημα III. Οι γνώμες εκδίδονται εντός εύλογης χρονικής προθεσμίας.».

14)

Στο άρθρο 27, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.   Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία διορισμού του, ο χώρος πλειστηριασμών υποβάλλει τη λεπτομερή στρατηγική εξόδου του στην Επιτροπή, η οποία ζητά τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών για το θέμα αυτό. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γνώμης του επιτηρητή πλειστηριασμών σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6, ο χώρος πλειστηριασμών επανεξετάζει και, κατά περίπτωση, τροποποιεί την οικεία στρατηγική εξόδου, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τη γνώμη αυτή.».

15)

Στο άρθρο 30 παράγραφος 6, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τυχόν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εκτιμήσει η Επιτροπή κατά πόσον το προβλεπόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμών είναι συμβατό με το επικρατούν ή το προβλεπόμενο πρόγραμμα πλειστηριασμών των χώρων πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2, καθώς και άλλα προγράμματα πλειστηριασμών που προτείνονται από άλλα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην προβλεπόμενη στο άρθρο 26 κοινή ενέργεια, αλλά επιλέγουν να ορίσουν δικούς τους χώρους πλειστηριασμών.».

16)

Στο άρθρο 31, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τον χώρο πλειστηριασμών που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27.

Ωστόσο, οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και υποβάλλουν τη στρατηγική εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στο κράτος μέλος ορισμού, το οποίο πρέπει να ζητήσει σχετικά τη γνώμη του επιτηρητή πλειστηριασμών.».

17)

Στο άρθρο 32 παράγραφος 4, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι χώροι πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού καθορίζουν και δημοσιεύουν τις περιόδους υποβολής προσφορών, τις επιμέρους ποσότητες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των πλειστηριασμών, καθώς και τα πλειστηριαζόμενα προϊόντα και τις ημερομηνίες πληρωμής και παράδοσης για τα δικαιώματα των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ που πρόκειται να τεθούν στους επιμέρους πλειστηριασμούς κάθε έτους, έως τις 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους ή το συντομότερο δυνατόν μετά την ημερομηνία αυτή. Οι συγκεκριμένοι χώροι πλειστηριασμών προβαίνουν στους οικείους καθορισμούς και δημοσιεύσεις μόνο μετά τον καθορισμό και τις δημοσιεύσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 1 και του άρθρου 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού από τους χώρους πλειστηριασμών που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν αυτοί δεν έχουν ακόμη οριστεί. Προβαίνουν στους οικείους καθορισμούς και δημοσιεύσεις μόνον αφού προηγουμένως ζητήσουν και λάβουν τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό. Οι εν λόγω χώροι πλειστηριασμών λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.».

18)

Στο άρθρο 33, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κατά την παράδοση από τον επιτηρητή πλειστηριασμών της ετήσιας συγκεντρωτικής έκθεσης για τους πλειστηριασμούς που διεξάγονται το 2014, η Επιτροπή επανεξετάζει τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας όλων των διαδικασιών πλειστηριασμού.».

19)

Στο άρθρο 35, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι πλειστηριασμοί διεξάγονται μόνο σε χώρους πλειστηριασμών που έχουν αδειοδοτηθεί ως ρυθμιζόμενη αγορά, ο διαχειριστής των οποίων οργανώνει αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή παραγώγων προϊόντων των δικαιωμάτων εκπομπής.».

20)

Στο άρθρο 44, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι χώροι πλειστηριασμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού που είναι συνδεδεμένοι με αυτούς, μεταφέρουν τα ποσά των πληρωμών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τους προσφέροντες ή τους διαδόχους τους και απορρέουν από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων των κεφαλαίων ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στους εκπλειστηριαστές που έθεσαν σε πλειστηριασμό τα εν λόγω δικαιώματα, με εξαίρεση τα ποσά για τα οποία καλούνται να ενεργήσουν ως φορέας πληρωμών όσον αφορά τον επιτηρητή πλειστηριασμών.».

21)

Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο πίνακας του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 τροποποιείται ως εξής:

Στο μέρος 1, μετά την ονομασία του χώρου πλειστηριασμών που έχει οριστεί από τη Γερμανία, προστίθεται η εξής σειρά:

 

«Νομική βάση

άρθρο 30 παράγραφος 2»

Στο μέρος 2, μετά την ονομασία του χώρου πλειστηριασμών που έχει οριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, προστίθεται η εξής σειρά:

 

«Νομική βάση

άρθρο 30 παράγραφος 1»

Προστίθεται το ακόλουθο τμήμα 3:

«Χώροι πλειστηριασμών που έχουν οριστεί από τη Γερμανία

3

Χώρος πλειστηριασμών

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Νομική βάση

άρθρο 30 παράγραφος 1

 

Διάρκεια διορισμού

Από τις 15 Νοεμβρίου 2013 το νωρίτερο έως τις 14 Νοεμβρίου 2018 το αργότερο, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 30 παράγραφος 5.

 

Όροι

Η αποδοχή στους πλειστηριασμούς δεν εξαρτάται από την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους ή του συμμετέχοντος στη δευτερογενή αγορά που οργανώνει το ΕΕΧ ή σε άλλο χώρο συναλλαγών τον οποίο εκμεταλλεύεται το ΕΕΧ ή τρίτος.

 

Υποχρεώσεις

1.

Εντός δύο μηνών από τις 15 Νοεμβρίου 2013, το EEX θα υποβάλει τη στρατηγική εξόδου του στη Γερμανία προς διαβούλευση με τον επιτηρητή πλειστηριασμών. Η στρατηγική εξόδου ισχύει με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ΕΕΧ βάσει της σύμβασης με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, η οποία συνάφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26, και των δικαιωμάτων της Επιτροπής και των εν λόγω κρατών μελών βάσει της σύμβασης αυτής.

2.

Το ΕΕΧ καταρτίζει και διατηρεί στον δικτυακό του τόπο πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο των μελών που γίνονται δεκτά προς υποβολή προσφορών και τα οποία διαθέτουν άδεια να υποβάλουν προσφορά εξ ονόματος ΜΜΕ και μικρών προξένων εκπομπών με ευχερώς κατανοητές πρακτικές οδηγίες που πληροφορούν τις ΜΜΕ και τους μικρούς πρόξενους εκπομπών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για να έχουν πρόσβαση στους πλειστηριασμούς αυτούς με τα εν λόγω μέλη.

3.

Εντός έξι μηνών από την έναρξη των πλειστηριασμών ή δύο μηνών από τον διορισμό του επιτηρητή πλειστηριασμών, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, το ΕΕΧ υποβάλλει έκθεση στον επιτηρητή πλειστηριασμών σχετικά με την κάλυψη που επιτυγχάνεται, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της γεωγραφικής κάλυψης, και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις συστάσεις του επιτηρητή πλειστηριασμών σχετικά με το θέμα αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του άρθρου 35 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β).

4.

Η Γερμανία γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε ουσιώδη μεταβολή των σχετικών συμβατικών της σχέσεων με το ΕΕΧ που κοινοποίησε στην Επιτροπή στις 15 Μαρτίου 2013 και ανακοίνωσε στην επιτροπή κλιματικών μεταβολών στις 20 Μαρτίου 2013.»


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1144/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Νοεμβρίου 2013

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων [Tepertős pogácsa (ΕΠΙΠ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 κατάργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (2).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006, η αίτηση που υπέβαλε η Ουγγαρία για την καταχώριση της ονομασίας «Tepertős pogácsa» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3).

(3)

Η Γερμανία και η Αυστρία κοινοποίησαν δηλώσεις ένστασης στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, η Επιτροπή εξέτασε τις δηλώσεις ένστασης και τις έκρινε αποδεκτές.

(4)

Η Ουγγαρία δήλωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τη Γερμανία και την Αυστρία.

(5)

Όσον αφορά τη Γερμανία, η συμφωνία κατέληξε σε τροποποίηση της αίτησης καταχώρισης, με την οποία απαλείφθηκαν οι αναφορές στις απαιτούμενες παραμέτρους ποιότητας του αλεύρου (BL55 και BL80).

(6)

Όσον αφορά την Αυστρία, η χώρα αποδέχθηκε τη διαβεβαίωση της Ουγγαρίας ότι η αίτηση καταχώρισης αποσκοπεί στην προστασία μόνον της ουγγρικής ονομασίας «Tepertős pogácsa» ως εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος και ότι η αίτηση καταχώρισης της ουγγρικής ονομασίας «Tepertős pogácsa» δεν έχει καμία δυσμενή επίπτωση στα προϊόντα με την ονομασία «Grammelpogatsche» και δεν θα διακυβεύσει την παραγωγή του προϊόντος που διατίθεται στο εμπόριο ως «Grammelpogatsche».

(7)

Βάσει των ανωτέρω, η ονομασία «Tepertős pogácsa» πρέπει να καταχωριστεί στο μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων και είναι σκόπιμο να επικαιροποιηθούν αναλόγως οι προδιαγραφές και να δημοσιευτούν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι επικαιροποιημένες προδιαγραφές παρατίθενται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 180 της 21.6.2012, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I σημείο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012:

Κλάση 2.3.   Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Tepertős pogácsa (ΕΠΙΠ)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1.   Προδιαγραφές

1.1.   Ονομασία προς καταχώριση

«Tepertős pogácsa»

Κατά τη διάθεσή του στο εμπόριο, το προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει στην ετικέτα την ακόλουθη ένδειξη: «magyar hagyományok szerint előállított» («παραγόμενο σύμφωνα με την ουγγρική παράδοση»). Το κείμενο της εν λόγω ένδειξης μεταφράζεται επίσης σε άλλες επίσημες γλώσσες.

1.2.   Αναφέρετε αν η ονομασία

είναι ιδιότυπη αφ’ εαυτής

εκφράζει την ιδιοτυπία του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου.

Το επίθετο «tepertős» που περιλαμβάνεται στην ονομασία του προϊόντος προέρχεται από το όνομα «tepertő» (τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού), που δηλώνει τα υπολείμματα από το τηγάνισμα του λαρδιού τα οποία, αφού ψιλοτεμαχιστούν, δημιουργούν ένα κρεμώδες υλικό που αποτελεί τη χαρακτηριστική πρώτη ύλη για το «εύγευστο στρογγυλό αρτοποιητικό προϊόν» (pogácsa).

1.3.   Να αναφερθεί εάν ζητείται η δέσμευση της ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006

Καταχώριση με δέσμευση της ονομασίας

Καταχώριση χωρίς δέσμευση της ονομασίας

1.4.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 2.3.

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

1.5.   Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου που φέρει την ονομασία του σημείου 3.1

Το προϊόν «Tepertős pogácsa» είναι ένα εύγευστο, στρογγυλό, κυλινδρικό προϊόν αρτοποιίας, με διάμετρο 3-5 cm και βάρος 25-50 g. Περιέχει λεπτοκομμένα τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού και χοιρινό λίπος, είναι καρυκευμένο με αλάτι και πιπέρι, διογκωμένο με μαγιά και έχει υφή τριφτή (omlós) ή φολιδωτή (τύπου «μιλφέιγ»). Η επιφάνεια έχει καστανοκόκκινο χρώμα και οριζόντιες και κάθετες γραμμώσεις. Η κάτω επιφάνεια είναι επίπεδη με καστανοκόκκινο χρώμα. Περιέχει τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού με κανονική κατανομή. Ο τριφτός τύπος μπορεί να θραυστεί ενώ ο φολιδωτός τύπος έχει χαλαρή δομή σε πολλές στρώσεις. Η γεύση θυμίζει ψημένο χοιρινό λαρδί και είναι ευχάριστα αλμυρή, ελαφρώς πιπεράτη. Η περιεκτικότητα σε λίπος ανέρχεται σε 20-30 % επί ξηράς ουσίας, ενώ η αναλογία των τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού προς το βάρος του αλευριού ανέρχεται σε 25-40 %. Το 60 % τουλάχιστον της περιεκτικότητας σε λίπος προέρχεται από τα τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά:

 

Τριφτό «Tepertős pogácsa»

Φολιδωτό «Tepertős pogácsa»

Σχήμα

Στρογγυλό, κανονικό κυλινδρικό

Στρογγυλό, κυλινδρικό, μπορεί να παρουσιάζει ελαφριά ασυμμετρία.

Εξωτερική όψη

Η άνω επιφάνεια είναι στιλπνή, με καστανοκόκκινο χρώμα και χαραγμένη με οριζόντιες και κάθετες γραμμώσεις. Οι πλευρές έχουν το χρώμα της άμμου και η κάτω επιφάνεια έχει καστανοκόκκινο θαμπό χρώμα.

Εσωτερική υφή

Τριφτή αλλά όχι εύθρυπτη. Τα τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και έχουν καστανωπό χρώμα.

Υφή φολιδωτή, με διακριτές στρώσεις, μεταξύ των οποίων διακρίνονται τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού, με καστανωπό χρώμα.

Γεύση

Χαρακτηριστική των τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού, ευχάριστα αλμυρή, ελαφρώς πιπεράτη.

Άρωμα

Χαρακτηριστικό των τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού και του χοιρινού λίπους, πιπεράτο.

Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά

Περιεκτικότητα σε λίπος: η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε λίπος ανέρχεται σε 20-30 % (m/m) επί ξηράς ουσίας

Περιεκτικότητα σε αλάτι: η μέγιστη περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε αλάτι ανέρχεται σε 4,0 % (m/m)

1.6.   Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου που φέρει την ονομασία του σημείου 3.1

Πρώτες ύλες:

Παρασκευή της κρέμας από τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού:

τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού χοίρου χωρίς δέρμα: αντιπροσωπεύουν το 70-75 % της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού· πρόκειται για συσσωματωμένα τεμάχια λίπους που λαμβάνονται κατά το τηγάνισμα λαρδιού το οποίο περιλαμβάνει ελάχιστο ή καθόλου κρέας,

χοιρινό λίπος: αντιπροσωπεύει το 25-30 % της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού· είναι το λίπος που λαμβάνεται από το τηγάνισμα του λαρδιού το οποίο περιλαμβάνει ελάχιστο ή καθόλου κρέας.

Παρασκευή της ζύμης: σιτάλευρο ή αλεύρι όλυρας (σπέλτας), αυγό, κρόκος αυγού, γάλα, μαγιά, λευκό κρασί ή ξίδι, ξινή κρέμα, αλάτι και πιπέρι.

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε προσθέτου τροφίμων (όπως διογκωτικά ή συντηρητικά) κατά την παρασκευή του «Tepertős pogácsa».

Μέθοδος παραγωγής:

Η κατάταξη του «Tepertős pogácsa» στον τριφτό ή τον φολιδωτό τύπο εξαρτάται από τη μέθοδο παραγωγής.

Παραγωγή του ΤΡΙΦΤΟΥ «TEPERTŐS POGÁCSA»

1η φάση: παρασκευή της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού

Τα τεμάχια πρόσφατα τηγανισμένου λαρδιού χωρίς δέρμα συνθλίβονται με πλάστη έως ότου ισοπεδωθούν τα πιο μεγάλα ή ακανόνιστου σχήματος τεμάχια και κατανεμηθούν ομοιόμορφα στην κρέμα. Μπορούν επίσης να αλεστούν με μηχανή του κιμά, με χρήση του δίσκου με τις μικρότερες οπές.

Η κρέμα αναμειγνύεται με το χοιρινό λίπος με ξύλινη κουτάλα ή συσκευή ανάμειξης. Σημαντική απαίτηση σχετικά με τα υλικά παρασκευής της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού είναι ότι απαγορεύεται η χρήση προσθέτων, συντηρητικών, τηγανισμένων τεμαχίων λίπους χήνας, φυτικού λίπους ή μαργαρίνης και επιτρέπεται μόνον η χρήση τεμαχίων πρόσφατα τηγανισμένου λαρδιού χωρίς δέρμα.

Η βιομηχανική κρέμα τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιοτεχνική.

2η φάση: παρασκευή της ζύμης

Ποσότητα 250-400 g κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού ανά kg αλεύρου αναμειγνύεται με το σιτάλευρο ώσπου να ληφθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Για να επιτευχθεί η τριφτή σύσταση, είναι απαραίτητο να καλυφθούν τα σωματίδια του αλεύρου με κρέμα τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού. Αναμειγνύονται μαζί όλα τα συστατικά, δηλαδή το μείγμα αλεύρου με κρέμα τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού και, ανά kg αλεύρου, 5 % μαγιά ενεργοποιημένη σε γάλα, ένα αυγό, ένας κρόκος αυγού, 0,02 % λευκό κρασί ή ξίδι, 2,5 % αλάτι, 0,001 % τριμμένο πιπέρι και επαρκής ποσότητα ξινής κρέμας ώστε να ληφθεί μετρίως σκληρή ζύμη. Η μάλαξη εξακολουθεί έως ότου η ζύμη αποκτήσει ομοιογενή σύσταση. Για να ληφθεί η επιθυμητή τριφτή σύσταση, πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική μάλαξη της ζύμης.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του προϊόντος σε λίπος, η ζύμη παρασκευάζεται από ψυχρά συστατικά και πρέπει να παραμένει σε ψυχρό μέρος έως ότου φθάσει η εσωτερική θερμοκρασία της τους 26 °C. Λόγω της φύσης του προϊόντος, επιτρέπεται επίσης να παραμένει η ζύμη στο ψυγείο σε θερμοκρασία + 5 έως + 8 °C επί τρεις τουλάχιστον ώρες.

Η διογκωμένη και ψυχρή ζύμη στη συνέχεια ανοίγεται σε στρώση πάχους ενός δακτύλου και κατόπιν χαράσσεται η επιφάνειά της οριζοντίως και καθέτως. Η εργασία αυτή μπορεί επίσης να γίνει με λεπίδες που έχουν στερεωθεί σε απόσταση 3 mm μεταξύ τους. Ο τεμαχισμός πραγματοποιείται γενικά με συσκευή κοπής ζύμης διαμέτρου 3-6 cm, με μέριμνα ώστε να είναι τα σχήματα ομοιόμορφα και όσο το δυνατόν κυλινδρικά. Το τελικό σχήμα επιτυγχάνεται πιέζοντας τη ζύμη με την παλάμη του χεριού. Οι κύλινδροι, σε αριθμό ικανό ώστε να καλυφθεί το ταψί, τοποθετούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και αλείφονται με πινέλο με χτυπημένο αυγό, με μέριμνα ώστε να μην κυλήσει το αυγό στις πλευρές τους. Μόλις στεγνώσει ελαφρά το αυγό στην επιφάνεια, οι κύλινδροι τοποθετούνται για έψηση, ομοιόμορφα κατανεμημένοι. Τα ακανόνιστα υπολείμματα ζύμης μπορούν να συνενωθούν και να μαλαχθούν δύο φορές το πολύ, με τους ελάχιστους δυνατούς χειρισμούς και να πλαστούν ξανά, αφού πρώτα αφεθούν σε ηρεμία.

Αφού τοποθετηθούν οι κύλινδροι στο ταψί, αφήνονται να διογκωθούν επί 50-55 λεπτά και κατόπιν ψήνονται σε προθερμασμένο φούρνο, στους 220-240 °C επί 12-15 λεπτά, οπότε ολοκληρώνεται η παρασκευή τους. Τα προϊόντα διατίθενται χωρίς συσκευασία (χύμα) ή προσυσκευασμένα.

Τα προϊόντα διατίθενται χωρίς συσκευασία (χύμα) ή προσυσκευασμένα.

Παραγωγή του ΦΟΛΙΔΩΤΟΥ «TEPERTŐS POGÁCSA»

1η φάση: παρασκευή της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού

Η παρασκευή της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού είναι παρόμοια με αυτήν της τριφτής ζύμης, με μόνη διαφορά ότι, επιπλέον του χοιρινού λίπους και των τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού χωρίς δέρμα, προστίθενται και τα ακόλουθα συστατικά: 1,5 % αλάτι (κατά βάρος αλεύρου) και λεπτοτριμμένο πιπέρι (0,001 % κατά βάρος αλεύρου). Η χρήση αλατιού σε αυτό το στάδιο είναι αιτιολογημένη επειδή, εάν όλη η ποσότητα αλατιού που είναι αναγκαία για τη χαρακτηριστικά αλμυρή γεύση των προϊόντων χρησιμοποιούνταν κατά την παρασκευή της ζύμης, αυτή θα θραυόταν και δεν θα επιτυγχανόταν η φολιδωτή δομή.

Η ποσότητα χοιρινού λίπους που αναφέρεται στον κατάλογο συστατικών της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού χρησιμοποιείται σε ποσοστό 50 %, δηλαδή κατά το ήμισυ, για την παρασκευή της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ προστίθεται στη ζύμη.

2η φάση: παρασκευή της ζύμης

Η καλούμενη βασική ζύμη παρασκευάζεται με αλεύρι, το χοιρινό λίπος που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά την παρασκευή της κρέμας τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού, αλάτι (περίπου 1 % κατά βάρος αλεύρου), 5 % μαγιά ενεργοποιημένη σε γάλα ανά kg αλευριού, 0,02 % λευκό κρασί ή ξίδι και, ενδεχομένως, ένα αυγό, έναν κρόκο αυγού και ξινή κρέμα σε επαρκή ποσότητα για να επιτευχθεί μια μετρίως ελαστική ζύμη, σφικτή και εύπλαστη.

Για τον τύπο αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται τα συστατικά και η κρέμα τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού σε χαμηλή θερμοκρασία ώστε η κρέμα να μπορεί να διαχωρίζει κάθε στρώση ζύμης κατά τη δημιουργία της φολιδωτής υφής. Το χοιρινό λίπος που απλώνεται μεταξύ των λεπτών ψυχρών στρώσεων ζύμης λιώνει κατά το ψήσιμο και εμποδίζει τις στρώσεις ζύμης να κολλήσουν μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, το νερό που περιέχεται στη ζύμη και στο χοιρινό λίπος μετατρέπεται σε ατμό που μαλακώνει και διαχωρίζει τις στρώσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το προϊόν να διαιρείται σε φύλλα όταν ψηθεί.

Η φολιδωτή υφή επιτυγχάνεται με δύο τρόπους.

α)

Η κρέμα τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού απλώνεται ομοιόμορφα στις λεπτές στρώσεις της ζύμης, η οποία κατόπιν ανοίγεται ξεκινώντας από ένα από τα άκρα. Η τυλιγμένη ζύμη αφήνεται σε ηρεμία επί 15 έως 30 λεπτά, κατόπιν απλώνεται ξανά σε λεπτή στρώση και τυλίγεται σε διεύθυνση μετατοπισμένη κατά 90 μοίρες σε σχέση με το προηγούμενο τύλιγμα. Εάν αυτή η εργασία δεν έχει εκτελεστεί κανονικά, οι κύλινδροι βουλιάζουν κατά το ψήσιμο.

β)

Η βασική ζύμη μετά την περίοδο ηρεμίας ανοίγεται με πλάστη σε πολύ λεπτή στρώση και σε κάθε δίπλωμα απλώνεται στην εκτεθειμένη επιφάνειά της το μείγμα τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού. Εν προκειμένω, η ζύμη δεν τυλίγεται αλλά διπλώνεται (τουλάχιστον τρεις φορές).

Πριν το τελικό άνοιγμα, η ζύμη αφήνεται σε ηρεμία, επί 15 τουλάχιστον λεπτά, κατόπιν ανοίγεται σε μία στρώση πάχους ενός δακτύλου (1-2 cm), η άνω επιφάνεια χαράσσεται βαθιά, οριζοντίως και καθέτως, και κατόπιν κόβεται με συσκευή κοπής ζύμης διαμέτρου 3-6 cm. Οι κύλινδροι, σε αριθμό ικανό ώστε να καλυφθεί το ταψί, τοποθετούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και αλείφονται με πινέλο με χτυπημένο αυγό, με μέριμνα ώστε να μην κυλήσει το αυγό στις πλευρές τους.

Μόλις στεγνώσει ελαφρά το αυγό στην επιφάνεια, οι κύλινδροι τοποθετούνται προς έψηση, ομοιόμορφα κατανεμημένοι. Αφήνονται να διογκωθούν επί 40-45 λεπτά και κατόπιν ψήνονται σε προθερμασμένο φούρνο στους 220-240 °C επί 8-10 λεπτά, οπότε ολοκληρώνεται η παρασκευή τους.

Τα προϊόντα διατίθενται χωρίς συσκευασία (χύμα) ή προσυσκευασμένα.

1.7.   Ιδιότυπος χαρακτήρας του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

Ο ιδιότυπος χαρακτήρας του «Tepertős pogácsa» στηρίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

στην πρώτη ύλη, που είναι τα τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού και το χοιρινό λίπος,

στην ιδιαίτερη τεχνική παρασκευής της ζύμης,

στα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Τα τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού ως βασική πρώτη ύλη που προσδίδει στο προϊόν την ιδιοτυπία του

Τα τυπικά χαρακτηριστικά του «Tepertős pogácsa» εξασφαλίζονται από τα τεμάχια που εναπομένουν μετά το τηγάνισμα λαρδιού το οποίο περιλαμβάνει ελάχιστο ή καθόλου κρέας. Τα τηγανισμένα τεμάχια περιέχουν 12-13 % πρωτεΐνη και 82-84 % λίπος· το 60 % της περιεκτικότητας του προϊόντος σε λίπος προέρχεται από τα τεμάχια αυτά.

Η ιδιαίτερη τεχνική παρασκευής της ζύμης

Η χρήση των τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού επιτρέπει την παρασκευή όχι μόνον της τριφτής αλλά και της φολιδωτής ζύμης, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο διπλώματος. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος επιβάλλει την παρασκευή της ζύμης σε ειδικές ψυχρές συνθήκες θερμοκρασίας 24-26 °C.

Τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Λόγω της περιεκτικότητας σε λίπος 20-30 % που προκύπτει από τη χρήση τηγανισμένων τεμαχίων λαρδιού και χοιρινού λίπους, το προϊόν «Tepertős pogácsa» έχει υψηλότερη διατροφική αξία, στεγνώνει με βραδύτερο ρυθμό και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.

1.8.   Παραδοσιακός χαρακτήρας του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

Η λέξη «pogácsa» (πιτάκι) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά περίπου το 1395 και αρχικά σήμαινε μια γαλέτα που ψηνόταν στη χόβολη. Στην ουγγρική παράδοση, η γαλέτα αυτή έγινε γνωστή με το όνομα «hamuban sült pogácsa» (πιτάκι στη χόβολη). Έως τα τέλη του 17ου αιώνα, η γαλέτα, που καταναλωνόταν σαν ψωμί, ονομαζόταν πιτόψωμο ή ψωμί τύπου πίτας. Ο σημερινός τύπος, που έχει μικρότερο μέγεθος, κυλινδρικό σχήμα και βαθιές γραμμώσεις διαδόθηκε στην Ουγγαρία στα τέλη του Μεσαίωνα. Ήταν το πιο διαδεδομένο προϊόν αρτοποιίας της ουγγρικής υπαίθρου, παρασκευαζόμενο με διάφορους τύπους ζύμης, και η δημοφιλία του παραμένει αμείωτη από τότε.

Δύο συνθήκες επέτρεψαν την ανάπτυξη του «Tepertős pogácsa»: αφενός, η διάδοση της συνήθειας να τηγανίζεται το λίπος του λαρδιού και, αφετέρου, η μετατροπή των τηγανισμένων τεμαχίων σε καθημερινό φαγητό. Σύμφωνα με την περιγραφή μιας οικογένειας της μέσης αριστοκρατίας του Somogy, που χρονολογείται από το 1770, το τηγάνισμα του λαρδιού και τα τηγανισμένα τεμάχιά του αποτελούσαν καθημερινή συνήθεια στα σπίτια των ευγενών από τον 18ο αιώνα. Απόδειξη αποτελεί η καταγραφή της κληρονομιάς των οικογενειών ευγενών, σύμφωνα με την οποία τα δοχεία με το χοιρινό λίπος εμφανίζονται στην Μεγάλη Πεδιάδα τον 18ο αιώνα [Cegléd 1850-1900. Ceglédi Kossuth Múzeum kiadása (Δημοσίευση του Μουσείου Cegléd Kossuth) Cegléd, 1988, σ. 28, 30. Szűcs.]. Εικάζεται ότι το τηγάνισμα του λαρδιού και η κατανάλωση του χοιρινού λίπους ως τμήμα της λαϊκής παράδοσης μεταποίησης του χοίρου στις αγροτικές περιοχές άρχισε να διαδίδεται από τα μέσα του 19ου αιώνα, καθώς τα δοχεία με χοιρινό λίπος καταγράφονταν ήδη το 1850 στα τοπικά αρχεία της περιοχής μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Tisza.

Σύμφωνα με προφορική εθνογραφική παράδοση που καταγράφηκε στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, τα τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή σαπουνιού στα αγροτικά νοικοκυριά στην κεντρική περιοχή του Tisza και σταδιακά αυξήθηκε η κατανάλωσή τους. Μετά τη σφαγή των χοίρων, συνηθιζόταν να ψήνονται πιτάκια με φρεσκοτηγανισμένα, συνήθως μικρά, τεμάχια λαρδιού χωρίς δέρμα. Σε σημαντικές εθνογραφικές εργασίες σύνθεσης στοιχείων, που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1930, αναφέρονται τα πιτάκια από διογκωμένη ή μη ζύμη με βάση το σιτάλευρο, αρτυμένα —μεταξύ άλλων— με τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού [Bátky Zs.: «Táplálkozás» (Διατροφή) στο: A magyarság néprajza (Εθνογραφία των Ούγγρων). Βουδαπέστη, 1933, σ. 100]. Επομένως, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η προσθήκη τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού σε διογκωμένη ζύμη συνηθίζεται από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Έως σήμερα, το «Tepertős pogácsa» παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινή μαγειρική. Σερβίρεται μετά τις σούπες (γκούλας, φασολάδα) και προσφέρεται σε συγκεντρώσεις και συνέδρια. Είναι επίσης πολύ δημοφιλές έδεσμα για τις οικοδέσποινες, ιδίως σε οικογενειακές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσια) ή θρησκευτικές εορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα). Προσφέρεται συχνά ως εύγευστο ορεκτικό στο πλαίσιο του αγροτουρισμού [Hagyományok Ízek Régiók, I. kötet (Παραδοσιακές γεύσεις περιοχών, τόμος I) σ. 145-147.].

Από το 1880 έως σήμερα, αδιάψευστο μάρτυρα της φήμης του προϊόντος αποτελεί η παρουσία του σε πολυάριθμους οδηγούς μαγειρικής, μεταξύ των οποίων οι εξής: Dobos C. József: Magyar-Franczia szakácskönyv (Ουγγρογαλλικός οδηγός μαγειρικής), 1881, σ. 784-785· Rozsnyai Károly: Legújabb nagy házi cukrászat (Τα πιο πρόσφατα σπιτικά γλυκά), 1905, σ. 350· Kincses Váncza receptkönyv (Οδηγός μαγειρικής Kincses Váncza), 1920, σ. 21· Az Új idők második receptkönyve (Δεύτερος τόμος του βιβλίου συνταγών της σύγχρονης εποχής), 1934, σ. 182· Hajdú Ernőné: Jaj, mit főzzek (Τι να μαγειρέψω;), 1941, σ. 73· Rudnay János: A magyar cukrászat remekei (Αριστουργήματα της ουγγρικής ζαχαροπλαστικής), 1973, σ. 89.

1.9.   Ελάχιστες απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου της ιδιοτυπίας

Ιδιότυπος χαρακτήρας

Ελάχιστες απαιτήσεις

Διαδικασίες και συχνότητα ελέγχου

Περιεκτικότητα σε λίπος

20-30 %, κατά βάρος επί ξηρού

μόνο χοιρινό λίπος μπορεί να χρησιμοποιείται

Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος στο σημείο 3.5, σε εργαστήριο ανά εξάμηνο.

Τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού (σε μορφή κρέμας)

η χρήση τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού

η χρήση τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού χωρίς δέρμα

Με βάση τον φάκελο ή το δελτίο προϊόντος, με τεκμηρίωση ανά παρτίδα.

Συστατικά

σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος στο σημείο 3.6 (τεμάχια τηγανισμένου λαρδιού, χοιρινό λίπος, σιτάλευρο, αυγό, κρόκος αυγού, γάλα, μαγιά, λευκό κρασί ή ξίδι, ξινή κρέμα, αλάτι και πιπέρι)

Με βάση τον φάκελο ή το δελτίο προϊόντος, με τεκμηρίωση ανά παρτίδα.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (εσωτερική υφή, γεύση και άρωμα)

υφή τριφτή ή φολιδωτή

γεύση και άρωμα χαρακτηριστικά των τεμαχίων τηγανισμένου λαρδιού, ελαφρώς πιπεράτο

Οργανοληπτική εξέταση κάθε παρτίδας ζύμης

2.   Αρχές ή φορείς εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του προϊόντος

2.1.   Όνομα και διεύθυνση

Όνομα: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Διεύθυνση:

Τηλ.: 456-30-10

Φαξ: —

e-mail: oevi@oai.hu

☒ Δημόσιος

 Ιδιωτικός

2.2.   Ειδικά καθήκοντα της αρχής ή του οργανισμού

Η αρχή ελέγχου επαληθεύει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών.


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1145/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Νοεμβρίου 2013

για καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 136 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών εισαγωγής από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημα XVI μέρος A του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, λαμβανομένων υπόψη των ημερήσιων μεταβλητών στοιχείων. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 136 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι κατ’ αποκοπή τιμές εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(ευρώ/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτων χωρών (1)

Κατ’ αποκοπή τιμή εισαγωγής

0702 00 00

AL

44,1

MA

42,2

MK

28,7

ZZ

38,3

0707 00 05

AL

40,0

MK

56,9

TR

132,8

ZZ

76,6

0709 93 10

MA

85,3

TR

166,5

ZZ

125,9

0805 20 10

MA

66,6

ZA

148,2

ZZ

107,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

PE

125,0

SZ

56,1

TR

78,8

ZA

157,1

ZZ

104,3

0805 50 10

TR

68,6

ZA

74,0

ZZ

71,3

0806 10 10

BR

251,7

LB

239,8

PE

322,3

TR

167,2

US

340,0

ZZ

264,2

0808 10 80

BA

64,2

NZ

131,4

US

142,2

ZA

178,9

ZZ

129,2

0808 30 90

CN

65,8

TR

114,2

ZZ

90,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/26


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2013

για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων βακτηρίων και των συμβιωτικών βακτηρίων στα αντιμικροβιακά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 7145]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/652/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2003/99/ΕΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε η παρακολούθηση να παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την αντοχή που αναπτύσσουν ζωονοσογόνοι παράγοντες στα αντιμικροβιακά και, στον βαθμό που αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, σε άλλους παράγοντες.

(2)

Η οδηγία 2003/99/ΕΚ προβλέπει ακόμη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν τις τάσεις και την προέλευση της μικροβιακής αντοχής στην επικράτειά τους και να διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε χρόνο έκθεση η οποία καλύπτει τα στοιχεία που συλλέχθηκαν σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(3)

Στην ανακοίνωση της 15ης Νοεμβρίου 2011 της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά του αυξανόμενου κινδύνου από τη μικροβιακή αντοχή» (2), η Επιτροπή προτείνει να τεθεί σε εφαρμογή ένα πενταετές σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής με βάση δώδεκα βασικές δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχυμένων συστημάτων επιτήρησης της μικροβιακής αντοχής.

(4)

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2012 σχετικά με τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και στον κτηνιατρικό τομέα — προοπτική «Μία υγεία» (3), το εν λόγω όργανο καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην ανακοίνωση της 15ης Νοεμβρίου 2011 με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των 12 δράσεων που καθορίζονται στην εν λόγω ανακοίνωση, καθώς και να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) στην ενίσχυση της εκτίμησης και αξιολόγησης της αντοχής στα αντιμικροβιακά που αναπτύσσουν παθογόνα που προσβάλλουν τον άνθρωπο, τα ζώα και τα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5)

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της 11ης Δεκεμβρίου 2012, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση σχετικά με τη μικροβιακή πρόκληση — Ο κίνδυνος από τη μικροβιακή αντοχή αυξάνεται (4). Στην εν λόγω έκθεση, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το πενταετές σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής και θεωρεί ότι τα μέτρα που συνιστώνται σε αυτό πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν. Το Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού για την έγκαιρη ανίχνευση, προειδοποίηση και συντονισμένη αντίδραση σε σχέση με παθογόνα βακτήρια ανθεκτικά στα αντιμικροβιακά που προσβάλλουν τον άνθρωπο, τα ζώα, τα ψάρια και τα τρόφιμα προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς η έκταση και η αύξηση της μικροβιακής αντοχής.

(6)

Στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος FAO/WHO για τα πρότυπα για τα τρόφιμα, η επιτροπή Codex Alimentarius ενέκρινε, κατά την τριακοστή τέταρτη συνεδρίασή της στη Γενεύη, τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση κινδύνου της μικροβιακής αντοχής παθογόνων που προκαλούν τροφιμογενή νοσήματα (5), οι οποίες υπογραμμίζουν ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ζώα παραγωγής τροφίμων και σε καλλιέργειες αποτελεί δυνητικά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την επιλογή και τη διάδοση μικροοργανισμών που έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιμικροβιακά και των γενετικών παραγόντων που καθορίζουν τη μικροβιακή αντοχή από ζώα και καλλιέργειες τροφίμων στον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης τροφίμων.

(7)

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές του Codex καταλήγουν στο συμπέρασμα, μεταξύ άλλων, ότι τα προγράμματα επιτήρησης σχετικά με τον επιπολασμό της μικροβιακής αντοχής παθογόνων που προκαλούν τροφιμογενή λοίμωξη παρέχουν πληροφορίες που είναι χρήσιμες για όλα τα μέρη της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου της μικροβιακής αντοχής. Η μεθοδολογία των προγραμμάτων επιτήρησης θα πρέπει να εναρμονιστεί διεθνώς όσο το δυνατό περισσότερο. Η χρήση τυποποιημένων και επικυρωμένων μεθόδων ελέγχου της ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά και των εναρμονισμένων ερμηνευτικών κριτηρίων είναι σημαντική, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα.

(8)

Ο «Κώδικας υγείας των χερσαίων ζώων» του Παγκόσμιου Οργανισμού για την υγεία των ζώων (OIE) (6) στο κεφάλαιο 6.7 σχετικά με την «Εναρμόνιση των εθνικών προγραμμάτων επιτήρησης και παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής», υπογραμμίζει την ανάγκη επιτήρησης και παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής για να εκτιμηθούν και να καθοριστούν οι τάσεις και οι πηγές της μικροβιακής αντοχής στα βακτήρια, να εντοπιστεί η εμφάνιση νέων μηχανισμών μικροβιακής αντοχής, να παρασχεθούν στοιχεία για την πραγματοποίηση αναλύσεων της επικινδυνότητας που σχετίζονται με τα ζώα και την υγεία των ζώων, να παρασχεθεί βάση για συστάσεις πολιτικής για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων και να παρασχεθούν πληροφορίες για την αξιολόγηση των πρακτικών συνταγογράφησης αντιμικροβιακών ουσιών και των συστάσεων για συνετή χρήση.

(9)

Στις 9 Ιουλίου 2008 η EFSA ενέκρινε επιστημονική γνώμη σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή παθογόνων που προκαλούν τροφιμογενή λοίμωξη ως βιολογικό κίνδυνο (7). Στις 28 Οκτωβρίου 2009, το ECDC, η EFSA, ο EMA και η επιστημονική επιτροπή της Επιτροπής για τους αναδυόμενους και τους προσφάτως εντοπισθέντες κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) δημοσίευσε μια κοινή επιστημονική γνώμη για τη μικροβιακή αντοχή η οποία επικεντρώθηκε σε λοιμώξεις που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο από ζώα και τρόφιμα (ζωοανθρωπονόσοι) (8). Στις 5 Μαρτίου 2009 η EFSA εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση της σημασίας για τη δημόσια υγεία του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) (9). Στις 7 Ιουλίου 2011, η EFSA εξέδωσε επιστημονική γνώμη σχετικά με τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία από βακτηριακά στελέχη που παράγουν ευρέος φάσματος β-λακταμάσες (ESBL) και/ή AmpC β-λακταμάσες (AmpC) στα τρόφιμα και τα ζώα παραγωγής τροφίμων (10). Στις 3 Οκτωβρίου 2011, η EFSA εξέδωσε μια τεχνική έκθεση για τις προσεγγίσεις της EFSA όσον αφορά την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στον τομέα της μικροβιακής αντοχής, με έμφαση στους συμβιωτικούς μικροοργανισμούς (11). Το κύριο συμπέρασμα όλων αυτών των γνωμοδοτήσεων και εκθέσεων είναι ότι, ενόψει της αυξανόμενης ανησυχίας για τη δημόσια υγεία σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή, η χρήση εναρμονισμένων μεθόδων και επιδημιολογικών τιμών αποκοπής είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των στοιχείων με την πάροδο του χρόνου σε επίπεδο κρατών μελών, καθώς και για να διευκολυνθεί η σύγκριση της εμφάνισης μικροβιακής αντοχής μεταξύ των κρατών μελών.

(10)

Στις 14 Ιουνίου 2012, η EFSA δημοσίευσε επιστημονική έκθεση για τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εναρμονισμένη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων της αντοχής στα αντιμικροβιακά των βακτηρίων Salmonella, Campylobacter και συμβιωτικών βακτηρίων-δεικτών Escherichia coli και Enterococcus spp. που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων (12). Στις 5 Οκτωβρίου 2012, η EFSA δημοσίευσε επιστημονική έκθεση σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές για την εναρμονισμένη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή στα αντιμικροβιακά του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA) σε ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και σε τρόφιμα (13). Οι εν λόγω επιστημονικές εκθέσεις συστήνουν λεπτομερείς κανόνες για την εναρμονισμένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον επιπολασμό των ανθεκτικών μικροοργανισμών σε ζώα παραγωγής τροφίμων και στα τρόφιμα, ιδίως όσον αφορά τους μικροοργανισμούς που πρέπει να συμπεριληφθούν, την προέλευση των απομονωθέντων στελεχών, τον αριθμό των προς έλεγχο απομονωθέντων στελεχών, τους ελέγχους ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά που πρέπει να χρησιμοποιούνται, την ειδική παρακολούθηση του MRSA και των βακτηρίων που παράγουν ESBL ή AmpC και τη συλλογή και την αναφορά των στοιχείων. Η συμμετοχή του ECDC στο έργο αυτό θα εξασφαλίσει τη σύγκριση μεταξύ των στοιχείων των ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και των τροφίμων καθώς και των στοιχείων του ανθρώπινου τομέα.

(11)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των εν λόγω εκθέσεων και γνωμών, κατά τον καθορισμό των συνδυασμών ειδών βακτηρίων, ειδών ζώων παραγωγής τροφίμων και των τροφίμων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων της μικροβιακής αντοχής, είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στις πιο σημαντικές πτυχές από την άποψη της δημόσιας υγείας. Προκειμένου να μειωθεί στο ελάχιστο η επιβάρυνση, η παρακολούθηση θα πρέπει να προκύπτει, στο μέτρο του δυνατού, από τα βιολογικά δείγματα ή απομονωθέντα παθογόνα που συλλέγονται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων ελέγχου που έχουν ήδη θεσπιστεί.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν δειγματοληψίες για δοκιμές της Salmonella spp. στα διάφορα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής (15) καθορίζει τα μικροβιολογικά κριτήρια για ορισμένους μικροοργανισμούς και τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων συμμορφώνονται με τους κανόνες και τα κριτήρια που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16). Η παρακολούθηση της αντοχής της Salmonella spp. στα αντιμικροβιακά θα πρέπει να εστιαστεί στα απομονωθέντα στελέχη που λαμβάνονται από τα εθνικά προγράμματα ελέγχου και από τις δοκιμές, καθώς και από την εξακρίβωση της συμμόρφωσης που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005.

(13)

Η απόφαση 2007/407/ΕΚ της Επιτροπής (17) καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής που πρέπει διενεργούν τα κράτη μέλη, οι οποίοι καλύπτουν τη Salmonella spp. στις όρνιθες, τις γαλοπούλες και τους χοίρους σφαγής για την περίοδο από το 2007 έως το 2012. Η εν λόγω εναρμονισμένη παρακολούθηση θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη των τάσεων και να επεκταθεί στη αντοχή και άλλων παθογόνων και συμβιωτικών οργανισμών στα αντιμικροβιακά σύμφωνα με την αυξανόμενη ανησυχία για τη δημόσια υγεία σχετικά με τον ρόλο των εν λόγω μικροοργανισμών στη συνολική επικινδυνότητα της μικροβιακής αντοχής που αναφέρεται στις επιστημονικές γνώμες. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 9 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ πρέπει, επομένως, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με την εναρμονισμένη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τη μικροβιακή αντοχή, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της EFSA.

(14)

Για λόγους σαφήνειας της νομοθεσίας της Ένωσης, η απόφαση 2007/407/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί.

(15)

Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να οργανωθούν και να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός της παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, θα πρέπει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εναρμονισμένη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ και το παράρτημα II (Β) και το παράρτημα IV της ίδιας οδηγίας.

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να καλύπτουν τα εξής βακτήρια που λαμβάνονται από δείγματα ορισμένων πληθυσμών ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και ορισμένων τροφίμων:

α)

Salmonella spp.·

β)

Campylobacter jejuni και Campylobacter coli (C. jejuni και C. coli

γ)

Συμβιωτικό βακτήριο-δείκτης Escherichia coli (E. coli

δ)

Συμβιωτικά βακτήρια-δείκτες Enterococcus faecalis και Enterococcus faecium (E. faecalis και E. faecium).

2.   Η παρούσα απόφαση καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την εναρμονισμένη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τα βακτήρια Salmonella spp. και E. coli που παράγουν τα ακόλουθα ένζυμα σε ορισμένους πληθυσμούς ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και σε ορισμένα τρόφιμα.

α)

ευρέος φάσματος β-λακταμάσες (ESBL)·

β)

AmpC β-λακταμάσες (AmpC)·

γ)

καρβαπενεμάσες.

Άρθρο 2

Πλαίσιο δειγματοληψίας και συλλογή απομονωθέντων στελεχών από τα κράτη μέλη

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δειγματοληψία για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος.

2.   Τα κράτη μέλη συλλέγουν αντιπροσωπευτικά δείγματα απομονωθέντων στελεχών των παρακάτω βακτηρίων σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος:

α)

Salmonella spp.·

β)

C. jejuni·

γ)

Συμβιωτικό βακτήριο-δείκτης E. coli, και

δ)

Salmonella spp. και E. coli που παράγουν ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να συλλέγουν αντιπροσωπευτικά απομονωθέντα στελέχη των παρακάτω βακτηρίων σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος:

α)

C. coli·

β)

Συμβιωτικά βακτήρια-δείκτες Ε. faecalis και Ε. faecium.

Άρθρο 3

Απομονωθέντα στελέχη Salmonella spp. που λαμβάνονται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων

Όταν, λόγω χαμηλού επιπολασμού βακτηρίων ή χαμηλού αριθμού επιδημιολογικών μονάδων σε ένα κράτος μέλος, ο ελάχιστος αριθμός των απομονωθέντων στελεχών Salmonella spp. που συλλέγονται από την αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια των επίσημων ελέγχων σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο α) του μέρους Α του παραρτήματος δεν επαρκεί για να επιτευχθεί ο ελάχιστος αριθμός απομονωθέντων στελεχών που απαιτείται για την εκτέλεση ελέγχων ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά, η αρμόδια αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί απομονωθέντα στελέχη που λαμβάνονται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων υπό τον όρο ότι τα εν λόγω απομονωθέντα στελέχη έχουν ληφθεί από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

α)

το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003·

β)

τα κριτήρια υγιεινής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που ορίζονται στα σημεία 2.1.3, 2.1.4 και 2.1.5 του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005.

Άρθρο 4

Ανάλυση από τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς

1.   Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη μικροβιακή αντοχή διενεργούν την ακόλουθη ανάλυση:

α)

έλεγχος ευαισθησίας των απομονωθέντων στελεχών στα αντιμικροβιακά όπως αυτή ορίζεται στα σημεία 2 και 3 του μέρος A του παραρτήματος·

β)

ειδική παρακολούθηση των Salmonella spp. και E. coli που παράγουν ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες όπως αυτή καθορίζεται στο σημείο 4 του μέρους Α του παραρτήματος.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει εργαστήρια άλλα από το εθνικό εργαστήριο αναφοράς για τη μικροβιακή αντοχή σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διεξαγωγή της ανάλυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 5

Αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 και περιλαμβάνουν την εν λόγω αξιολόγηση στην έκθεση σχετικά με τις τάσεις και τις πηγές των ζωοανθρωπονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων και της μικροβιακής αντοχής που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ.

Άρθρο 6

Δημοσίευση και εμπιστευτικότητα των στοιχείων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ, τα εθνικά ποσοτικά στοιχεία βάσει απομονωθέντων στελεχών για τη μικροβιακή αντοχή και τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τις οποίες υποβλήθηκε έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 7

Κατάργηση διατάξεων

Η απόφαση 2007/407/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 8

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 9

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31.

(2)  COM(2011) 748 τελικό.

(3)  ΕΕ C 211 της 18.7.2012, σ. 2.

(4)  ΕΕ C 77 E της 15.3.2013, σ. 20.

(5)  CAC/GL 77-2011.

(6)  http://www.oie.int

(7)  EFSA Journal (2008)·765, 1-87.

(8)  EFSA Journal 2009· 7(11):1372.

(9)  EFSA Journal (2009)·993, 1-73.

(10)  EFSA Journal 2011·9(8):2322.

(11)  EFSA Journal 2011·9(10):196.

(12)  EFSA Journal 2012·10(6):2742.

(13)  EFSA Journal 2012·10(10):2897.

(14)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1).

(16)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(17)  Απόφαση 2007/407/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2007, για ένα εναρμονισμένο σύστημα παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής στη σαλμονέλα των πουλερικών και των χοίρων (ΕΕ L 153 της 14.6.2007, σ. 26).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.   Προέλευση των απομονωθέντων στελεχών

Τα κράτη μέλη συλλέγουν αντιπροσωπευτικά απομονωθέντα στελέχη για την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής από τουλάχιστον καθένα από τους ακόλουθους ζωικούς πληθυσμούς και κατηγορίες τροφίμων:

α)

απομονωθέντα στελέχη Salmonella spp. από:

i)

κάθε πληθυσμό ορνίθων ωοπαραγωγής, κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και γαλόπουλων πάχυνσης που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2160/2003·

ii)

σφάγια κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και γαλόπουλων πάχυνσης που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας για τη δοκιμή και την επαλήθευση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με το σημείο 2.1.5 του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005·

iii)

σφάγια χοίρων πάχυνσης που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας για τη δοκιμή και την επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το σημείο 2.1.4 του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005·

iv)

σφάγια βοοειδών ηλικίας κάτω του ενός έτους όπου η παραγωγή κρέατος των βοοειδών αυτών στο κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος, που αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματοληψίας για τη δοκιμή και την επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το σημείο 2.1.3 του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005.

β)

Απομονωθέντα στελέχη C. jejuni από ορθικά επιχρίσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και από γαλοπούλες πάχυνσης, όπου η παραγωγή κρέατος γαλοπούλας στο κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος.

γ)

Απομονωθέντα στελέχη συμβιωτικού βακτηρίου-δείκτη E. coli από:

i)

ορθικά επιχρίσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και από γαλοπούλες πάχυνσης, όπου η παραγωγή κρέατος γαλοπούλας σε ένα κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος·

ii)

ορθικά επιχρίσματα συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από χοίρους πάχυνσης και από βοοειδή, όπου η παραγωγή κρέατος των βοοειδών αυτών στο κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος.

δ)

E. coli που παράγει ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες από:

i)

ορθικά επιχρίσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και από γαλοπούλες πάχυνσης, όπου η παραγωγή κρέατος γαλοπούλας σε ένα κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος·

ii)

ορθικά επιχρίσματα συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από χοίρους πάχυνσης και από βοοειδή, όπου η παραγωγή κρέατος των βοοειδών αυτών στο κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος·

iii)

δείγματα νωπού κρέατος κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, χοιρινού κρέατος και βοδινού κρέατος που συλλέγονται σε επίπεδο λιανικής πώλησης.

ε)

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να πραγματοποιήσει δοκιμές για το C. coli σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), συλλέγει απομονωθέντα στελέχη από:

i)

ορθικά επιχρίσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής·

ii)

ορθικά επιχρίσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από χοίρους πάχυνσης.

στ)

Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει να πραγματοποιήσει δοκιμές για το E. faecalis και το E. faecium σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β), συλλέγει απομονωθέντα στελέχη από:

i)

ορθικά επιχρίσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και από γαλοπούλες πάχυνσης, όπου η παραγωγή κρέατος γαλοπούλας σε ένα κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος·

ii)

ορθικά επιχρίσματα συγκεντρώθηκαν κατά τη σφαγή από χοίρους πάχυνσης και από βοοειδή, όπου η παραγωγή κρέατος των βοοειδών αυτών στο κράτος μέλος είναι μεγαλύτερη από 10 000 τόνους σφαγίων ανά έτος.

Τα απομονωθέντα στελέχη που συνελέγησαν στο κράτος μέλος με προέλευση άλλη από εκείνη που αναφέρεται στα στοιχεία α) έως στ), είναι δυνατόν να υποβληθούν σε δοκιμή για μικροβιακή αντοχή από την αρμόδια αρχή σε εθελοντική βάση και διατηρούνται χωριστά κατά την υποβολή έκθεσης σύμφωνα με το σημείο 2 του μέρους Β του παραρτήματος. Ωστόσο, κατά τη διενέργεια των εν λόγω δοκιμών για τη μικροβιακή αντοχή, ισχύουν οι ειδικές τεχνικές απαιτήσεις των σημείων 3, 4 και 5.

2.   Συχνότητα, μέγεθος και σχέδιο δειγματοληψίας

2.1.   Συχνότητα δειγματοληψίας

Τα κράτη μέλη διεξάγουν κάθε δύο χρόνια δειγματοληψία, συλλογή και έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 έως 4 για κάθε συνδυασμό ειδών βακτηρίων και κάθε κατηγορία δείγματος ζωικών πληθυσμών ή κατηγοριών τροφίμων που απαριθμούνται στο σημείο 1 του παρόντος μέρους, καθώς και ειδική παρακολούθηση των Salmonella spp. και E. coli που παράγουν ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες σύμφωνα με το σημείο 4 του παρόντος μέρους σύμφωνα με το ακόλουθο εκ περιτροπής σύστημα:

α)

Κατά τα έτη 2014, 2016, 2018 και 2020 σε όρνιθες ωοπαραγωγής, κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και το νωπό κρέας τους, καθώς και σε γαλοπούλες πάχυνσης. Ωστόσο, το 2014 δεν είναι υποχρεωτική η ειδική παρακολούθηση του συμβιωτικού βακτηρίου-δείκτη E. coli που παράγει ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες σύμφωνα με το σημείο 4.1·

β)

Κατά τα έτη 2015, 2017 και 2019 σε χοίρους, βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, στο χοιρινό κρέας και το βοδινό κρέας.

2.2.   Αριθμός δειγμάτων

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν 170 απομονωθέντα στελέχη σε έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά για κάθε συνδυασμό ειδών βακτηρίων και τύπων δειγμάτων ζωικού πληθυσμού ή κατηγορία τροφίμων που απαριθμούνται στο σημείο 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και στ). Εντούτοις, σε κράτη μέλη με παραγωγή μικρότερη από 100 000 τόνους κρέατος πουλερικών που σφάζονται ετησίως και μικρότερη από 100 000 τόνους κρέατος χοίρων που σφάζονται ετησίως (1), υποβάλλονται σε δοκιμή 85 απομονωθέντα στελέχη αντί 170 απομονωθέντα στελέχη για κάθε αντίστοιχο συγκεκριμένο συνδυασμό.

Σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου, σε οποιοδήποτε έτος, διατίθεται ο υψηλότερος αριθμός απομονωθέντων στελεχών για ορισμένους από τους συνδυασμούς ειδών βακτηρίων και κατηγορίας δειγμάτων ζωικού πληθυσμού ή κατηγορίας τροφίμων που απαριθμούνται στο σημείο 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και στ), στον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά περιλαμβάνονται όλα τα απομονωθέντα στελέχη ή αντιπροσωπευτική τυχαία επιλογή ίση με ή μεγαλύτερη από τον αριθμό των απομονωθέντων στελεχών που απαιτούνται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.

Στα κράτη μέλη όπου λόγω του χαμηλού βακτηριακού επιπολασμού ή του χαμηλού αριθμού των επιδημιολογικών μονάδων σε οποιοδήποτε έτος δεν μπορεί να επιτευχθεί ο αριθμός των απομονωθέντων στελεχών που απαιτούνται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο για ορισμένους από τους συνδυασμούς ειδών βακτηρίων και κατηγορίας δειγμάτων ζωικού πληθυσμού ή κατηγορίας τροφίμων που απαριθμούνται στο σημείο 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και στ), περιλαμβάνονται στον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά όλα τα διαθέσιμα απομονωθέντα στελέχη κατά το πέρας της περιόδου παρακολούθησης.

Για τη συγκεκριμένη παρακολούθηση του συμβιωτικού βακτηρίου-δείκτη E. coli που παράγει ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες που ορίζεται στο σημείο 4.1, τα κράτη μέλη αναλύουν 300 δείγματα κάθε ζωικού πληθυσμού και κατηγορίας τροφίμου που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο δ). Ωστόσο, σε κράτη μέλη με παραγωγή μικρότερη των 100 000 τόνων κρέατος πουλερικών που σφάζονται ετησίως, μικρότερη από 100 000 τόνους κρέατος χοίρων που σφάζονται ετησίως και μικρότερη από 50 000 τόνους κρέατος βοοειδών που σφάζονται ετησίως (2), υποβάλλονται σε δοκιμή 150 δείγματα αντί 300 δειγμάτων για κάθε αντίστοιχο συγκεκριμένο συνδυασμό.

2.3.   Σχεδιασμός της δειγματοληψίας

Τα απομονωθέντα στελέχη που υποβάλλονται σε έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 πρέπει να προέρχονται από τα προγράμματα παρακολούθησης με τυχαιοποιημένη δειγματοληψία. Τα απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 2 πρέπει να προέρχονται από τυχαία επιλεγμένες επιδημιολογικές μονάδες ή να επιλέγονται τυχαία εντός των σφαγείων. Όταν λαμβάνονται δείγματα από νοσούντα ζώα, το αποτέλεσμα του ελέγχου ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά πρέπει να αναφέρεται χωριστά στην έκθεση σύμφωνα με το σημείο 2 του μέρους Β.

Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει την τυχαιοποίηση του προγράμματος δειγματοληψίας και την ορθή εφαρμογή του.

Στην περίπτωση δειγματοληψίας σε σφαγεία όπως προβλέπεται στο σημείο 1 του μέρους A, η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται σε σφαγεία που επεξεργάζονται τουλάχιστον το 60 % του συγκεκριμένου εγχώριου ζωικού πληθυσμού στο κράτος μέλος, με αρχή τα σφαγεία με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Δεν περιλαμβάνεται στην παρακολούθηση πάνω από ένα απομονωθέν στέλεχος ανά είδος βακτηρίων από την ίδια επιδημιολογική μονάδα ανά έτος σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Η επιδημιολογική μονάδα για ωοτόκους όρνιθες, κοτόπουλα πάχυνσης και γαλοπούλες πάχυνσης είναι το σμήνος. Για τους χοίρους πάχυνσης και τα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, η επιδημιολογική μονάδα είναι η εκμετάλλευση.

2.3.1.   Αντιπροσωπευτική δειγματοληψία δειγμάτων κατά τη σφαγή

Η τυχαία δειγματοληψία στρωματοποιείται ανά σφαγείο με κατανομή του αριθμού δειγμάτων από τα εγχωρίως παραγόμενα ζώα που συλλέγονται ανά σφαγείο σε συνάρτηση με την ετήσια δυναμικότητα του σφαγείου.

Τα δείγματα που συλλέγονται κατά τη σφαγή πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα για κάθε μήνα του έτους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να καλύπτονται οι διαφορετικές εποχές.

Συλλέγεται μόνο ένα αντιπροσωπευτικό ορθικό επίχρισμα ανά επιδημιολογική μονάδα, προερχόμενο είτε από ένα μοναδικό σφάγιο είτε από έναν αριθμό σφαγίων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συρροή. Διαφορετικά, η δειγματοληψία βασίζεται σε τυχαία επιλογή όσον αφορά τις ημέρες δειγματοληψίας κάθε μήνα και τις παρτίδες που θα αποτελέσουν αντικείμενο δειγματοληψίας σε μία επιλεγμένη ημέρα δειγματοληψίας.

Ο αριθμός των βιολογικών δειγμάτων που πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχεία α), β), γ), ε) και στ) του μέρους Α καθορίζεται για να επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός απομονωθέντων στελεχών λαμβανομένου υπόψη του επιπολασμού των ειδών βακτηρίων υπό παρακολούθηση.

2.3.2.   Συλλογή αντιπροσωπευτικών απομονωθέντων στελεχών Salmonella spp. που συλλέγονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της Salmonella spp. στους σχετικούς ζωικούς πληθυσμούς και στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005

Έλεγχος της ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά πρέπει να εκτελείται για ένα μόνον απομονωθέν στέλεχος ανά ορότυπο Salmonella από την ίδια επιδημιολογική μονάδα ανά έτος.

Όταν ο αριθμός των απομονωθέντων στελεχών Salmonella που διατίθενται ετησίως ανά ζωικό πληθυσμό στο κράτος μέλος είναι υψηλότερος από τον αριθμό των απομονωθέντων στελεχών που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 2.2, διενεργείται τυχαία δειγματοληψία τουλάχιστον 170 ή 85 απομονωθέντων στελεχών από τη συλλογή των ετησίως διαθέσιμων απομονωθέντων στελεχών στο κράτος μέλος, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα και η ομοιόμορφη κατανομή των ημερομηνιών δειγματοληψίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αντίθετα, στην περίπτωση χαμηλού επιπολασμού, υποβάλλονται σε έλεγχο ευαισθησίας όλα τα διαθέσιμα απομονωθέντα στελέχη της Salmonella.

2.3.3.   Συλλογή δειγμάτων κατά τη λιανική πώληση

Τα κράτη μέλη συλλέγουν κατά τη λιανική πώληση τυχαία δείγματα νωπού κρέατος κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, χοιρινού κρέατος και κρέατος βοοειδών χωρίς προεπιλογή δειγμάτων με βάση την προέλευση των τροφίμων.

3.   Αντιμικροβιακά για έλεγχο ευαισθησίας, επιδημιολογικές τιμές αποκοπής και εύρος συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά των απομονωθέντων στελεχών

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε έλεγχο τα αντιμικροβιακά και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα με τη χρήση των επιδημιολογικών τιμών αποκοπής και του εύρους συγκεντρώσεων που ορίζονται στους πίνακες 1, 2 και 3, προκειμένου να προσδιοριστεί η ευαισθησία των Salmonella spp., C. coli, C. jejuni και των συμβιωτικών βακτηρίων-δεικτών E. coli, E. faecalis και E. faecium.

Οι μέθοδοι αραιώσεων πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ελέγχου Ευαισθησίας των Μικροοργανισμών στα Αντιμικροβιακά (EUCAST) και του Ινστιτούτου Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων (CLSI), αποδεκτή ως η κατεξοχήν διεθνής μέθοδος αναφοράς (πρότυπο ISO 20776-1:2006).

Πίνακας 1

Ομάδα αντιμικροβιακών ουσιών που πρέπει να περιληφθούν στην παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής, κατώτατα όρια αντοχής της EUCAST και εύρος συγκεντρώσεων προς δοκιμή στη Salmonella spp. και το συμβιωτικό βακτήριο-δείκτη E. coli (πρώτη ομάδα)

Αντιμικροβιακό

Είδος

Ερμηνευτικά κατώτατα όρια μικροβιακής αντοχής

(mg/L)

Εύρος συγκεντρώσεων (mg/L)

(Αριθ. βοθρίων εντός παρενθέσεων)

ECOFF (3)

Κλινικό όριο ευαισθησίας (4)

Αμπικιλλίνη

Salmonella

> 8

> 8

1 - 64 (7)

E. coli

> 8

> 8

Κεφοταξίμη

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25 - 4 (5)

E. coli

> 0,25

> 2

Κεφταζιδίμη

Salmonella

> 2

> 4

0,5 - 8 (5)

E. coli

> 0,5

> 4

Μεροπενέμη

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03 - 16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Ναλιδιξικό οξύ

Salmonella

> 16

ΔΔ

4 - 128 (6)

E. coli

> 16

ΔΔ

Κιπροφλοξακίνη

Salmonella

> 0,064

> 1

0,015 - 8 (10)

E. coli

> 0,064

> 1

Τετρακυκλίνη

Salmonella

> 8

ΔΔ

2 - 64 (6)

E. coli

> 8

ΔΔ

Κολιστίνη

Salmonella

> 2

> 2

1 - 16 (5)

E. coli

> 2

> 2

Γενταμυκίνη

Salmonella

> 2

> 4

0,5 - 32 (7)

E. coli

> 2

> 4

Τριμεθοπρίμη

Salmonella

> 2

> 4

0,25 - 32 (8)

E. coli

> 2

> 4

Σουλφαμεθοξαζόλιο

Salmonella

ΔΔ

ΔΔ

8 - 1 024 (8)

E. coli

> 64

ΔΔ

Χλωραμφαινικόλη

Salmonella

> 16

> 8

8 - 128 (5)

E. coli

> 16

> 8

Αζιθρομυκίνη

Σαλμονέλα

ΔΔ

ΔΔ

2 - 64 (6)

E. coli

ΔΔ

ΔΔ

Τιγεκυκλίνη

Salmonella

> 1 (5)

> 2( (5))

0,25 - 8 (6)

E. coli

> 1

> 2

ΔΔ: Δεν διατίθεται.


Πίνακας 2

Ομάδα αντιμικροβιακών που πρέπει να περιληφθούν στην παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής, ερμηνευτικά κατώτατα όρια αντοχής της EUCAST και εύρος συγκεντρώσεων προς δοκιμή στα C. jejuni και C. coli

Αντιμικροβιακό

Είδος

Ερμηνευτικά κατώτατα όρια μικροβιακής αντοχής

(mg/L)

Εύρος συγκεντρώσεων (mg/L)

(Αριθ. βοθρίων εντός παρενθέσεων)

ECOFF (6)

Κλινικό όριο ευαισθησίας (7)

Ερυθρομυκίνη

C. jejuni

> 4

> 4

1 - 128 (8)

C. coli

> 8

> 8

Κιπροφλοξακίνη

C. jejuni

> 0,5

> 0,5

0,12 - 16 (8)

C. coli

> 0,5

> 0,5

Τετρακυκλίνη

C. jejuni

> 1

> 2

0,5 - 64 (8)

C. coli

> 2

> 2

Γενταμυκίνη

C. jejuni

> 2

ΔΔ

0,12 - 16 (8)

C. coli

> 2

ΔΔ

Ναλιδιξικό οξύ

C. jejuni

> 16

ΔΔ

1 - 64 (7)

C. coli

> 16

ΔΔ

Στρεπτομυκίνη (8)

C. jejuni

> 4

ΔΔ

0,25 - 16 (7)

C. coli

> 4

ΔΔ

ΔΔ: Δεν διατίθεται.


Πίνακας 3

Ομάδα αντιμικροβιακών που πρέπει να περιληφθούν στην παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής, κατώτατα όρια της EUCAST και εύρος συγκεντρώσεων προς δοκιμή στα E. faecalis και E. faecium

Αντιμικροβιακό

Είδος

Ερμηνευτικά κατώτατα όρια μικροβιακής αντοχής

(mg/L)

Εύρος συγκεντρώσεων (mg/L)

(Αριθ. βοθρίων εντός παρενθέσεων)

ECOFF (9)

Κλινικό όριο ευαισθησίας (10)

Γενταμυκίνη

E. faecalis

> 32

ΔΔ

8 - 1 024 (8)

E. faecium

> 32

ΔΔ

Χλωραμφαινικόλη

E. faecalis

> 32

ΔΔ

4 - 128 (6)

E. faecium

> 32

ΔΔ

Αμπικιλλίνη

E. faecalis

> 4

> 8

0,5 - 64 (8)

E. faecium

> 4

> 8

Βανκομυκίνη

E. faecalis

> 4

> 4

1 - 128 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Τεϊκοπλανίνη

E. faecalis

> 2

> 2

0,5 - 64 (8)

E. faecium

> 2

> 2

Ερυθρομυκίνη

E. faecalis

> 4

ΔΔ

1 - 128 (8)

E. faecium

> 4

ΔΔ

Κινουπριστίνη/ Δαλφοπριστίνη

E. faecalis

ΔΔ

ΔΔ

0,5 - 64 (8)

E. faecium

> 1

> 4

Τετρακυκλίνη

E. faecalis

> 4

ΔΔ

1 - 128 (8)

E. faecium

> 4

ΔΔ

Τιγεκυκλίνη

E. faecalis

> 0,25

> 0,5

0,03 - 4 (8)

E. faecium

> 0,25

> 0,5

Λινεζολίδη

E. faecalis

> 4

> 4

0,5 - 64 (8)

E. faecium

> 4

> 4

Δαπτομυκίμη

E. faecalis

> 4

ΔΔ

0,25 - 32 (8)

E. faecium

> 4

ΔΔ

Κιπροφλοξακίνη

E. faecalis

> 4

ΔΔ

0,12 - 16 (8)

E. faecium

> 4

ΔΔ

ΔΔ: Δεν διατίθεται.

4.   Συγκεκριμένη παρακολούθηση των Salmonella και E. coli που παράγουν ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες

4.1.   Μέθοδος ανίχνευσης E. coli που παράγει ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες στα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, τις γαλοπούλες πάχυνσης, τους χοίρους πάχυνσης, τα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους και το νωπό κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, το χοιρινό κρέας και το βοδινό κρέας

Για να εκτιμηθεί το ποσοστό των δειγμάτων που περιέχουν E. coli που παράγει ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες μεταξύ των ορθικών επιχρισμάτων που έχουν συλλεγεί από κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής, γαλοπούλες πάχυνσης, χοίρους πάχυνσης, βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, νωπό κρέας κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, χοιρινό κρέας και βοδινό κρέας σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο δ) του παρόντος μέρους, εφαρμόζεται η ακόλουθη μέθοδος.

Για την ανίχνευση E. coli που παράγει ESBL ή AmpC η μέθοδος αρχίζει με στάδιο προεμπλουτισμού ακολουθούμενο από εμβολιασμό σε άγαρ McConkey που περιέχει τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνη σε συγκέντρωση εκλογής σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκδοση του λεπτομερούς πρωτοκόλλου τυποποίησης του Εργαστηρίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή (11). Το μικροβιακό είδος E. coli πρέπει να ταυτοποιείται με κατάλληλη μέθοδο.

Το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, βάσει των επιδημιολογικών συνθηκών, τη διενέργεια παράλληλης δοκιμής σε πρόσθετη εκλεκτική πλάκα που αναστέλλει την ανάπτυξη του E. coli που παράγει AmpC, ώστε να διευκολυνθεί η εξειδικευμένη ανίχνευση E. coli που παράγει ESBL. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα, τα αποτελέσματα της πρόσθετης εκλεκτικής πλάκας που αναστέλλει την ανάπτυξη E. coli που παράγει AmpC αναφέρονται χωριστά στην έκθεση που υποβάλλεται σύμφωνα με το σημείο 2 του μέρους Β.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να εκτελέσουν ταυτοποίηση μικροοργανισμών που παράγουν καρβαπενεμάσες με τη χρήση εκλεκτικού προεμπλουτισμού και, στη συνέχεια, καλλιέργεια σε πλάκες με εκλεκτικό θρεπτικό μέσο που περιέχει καρβαπενέμη, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του λεπτομερούς πρωτοκόλλου τυποποίησης του Εργαστηρίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή (12).

Ένα πιθανό απομονωθέν στέλεχος E. coli που παράγει ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες το οποίο λαμβάνεται από κάθε θετικό ορθικό επίχρισμα και δείγμα κρέατος ελέγχεται για την πρώτη ομάδα αντιμικροβιακών ουσιών σύμφωνα με τον πίνακα 1 και υποβάλλεται περαιτέρω σε εκτεταμένο έλεγχο ευαισθησίας όπως ορίζεται στο σημείο 4.2 εφόσον είναι ανθεκτικό στη κεφοταξίμη ή την κεφταζιδίμη ή τη μεροπενέμη με βάση τα ερμηνευτικά κριτήρια (επιδημιολογικές τιμές αποκοπής) που απαριθμούνται στον πίνακα 1.

4.2.   Μέθοδος για τον περαιτέρω χαρακτηρισμό και την ταξινόμηση των απομονωθέντων στελεχών Salmonella spp. και E. coli που εμφανίζουν αντοχή σε τρίτης γενιάς κεφαλοσπορίνες ή τη μεροπενέμη

Κάθε πιθανό απομονωθέν στέλεχος E. coli που παράγει ESBL ή AmpC ή καρβαπενεμάσες και ταυτοποιείται με καλλιέργεια σε εκλεκτικό θρεπτικό υλικό όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.1, καθώς και όλα τα τυχαίως επιλεγμένα απομονωθέντα στελέχη Salmonella spp. και E. coli τα οποία μετά τον έλεγχο με την πρώτη ομάδα αντιμικροβιακών σύμφωνα με τον πίνακα 1, εμφανίζουν ανθεκτικότητα στην κεφοταξίμη ή την κεφταζιδίμη ή τη μεροπενέμη, εξετάζονται περαιτέρω με μια δεύτερη ομάδα αντιμικροβιακών σύμφωνα με τον πίνακα 4. Η εν λόγω ομάδα περιλαμβάνει έλεγχο της κεφοξιτίνης, της κεφεπίμης, καθώς και έλεγχο της συνέργειας του κλαβουλανικού οξέος με κεφοταξίμη και κεφταζιδίμη για την ανίχνευση παραγωγής ESBL και AmpC. Επιπλέον, η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει επίσης ιμιπενέμη, μεροπενέμη και ερταπενέμη για τη φαινοτυπική επαλήθευση των πιθανών μικροοργανισμών που παράγουν καρβαπενεμάσες.

Πίνακας 4

Ομάδα αντιμικροβιακών, επιδημιολογικές τιμές αποκοπής της EUCAST (ECOFF) και κλινικά όρια ευαισθησίας και συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο αποκλειστικά απομονωθέντων στελεχών Salmonella spp. και του συμβιωτικού βακτηρίου-δείκτη E. coli με ανθεκτικότητα στην κεφοταξίμη ή την κεφταζιδίμη ή τη μεροπενέμη — (δεύτερη ομάδα)

Αντιμικροβιακό

Είδος

Ερμηνευτικά κατώτατα όρια μικροβιακής αντοχής

(mg/L)

Εύρος συγκεντρώσεων (mg/L)

(Αριθ. βοθρίων εντός παρενθέσεων)

ECOFF (13)

Κλινικό όριο ευαισθησίας (14)

Κεφοξιτίνη

Salmonella

> 8

ΔΔ

0,5 - 64 (8)

E. coli

> 8

ΔΔ

Κεφεπίμη

Salmonella

ΔΔ

ΔΔ

0,06 - 32 (10)

E. coli

> 0,125

> 4

Κεφοταξίμη + κλαβουλανικό οξύ (15)

Salmonella

ΔΔ (16)

ΔΔ (16)

0,06 - 64 (11)

E. coli

ΔΔ (16)

ΔΔ (16)

Κεφταζιδίμη + κλαβουλανικό οξύ (15)

Salmonella

ΔΔ (16)

ΔΔ (16)

0,125 - 128 (11)

E. coli

ΔΔ (16)

ΔΔ (16)

Μεροπενέμη

Salmonella

> 0,125

> 8

0,03 - 16 (10)

E. coli

> 0,125

> 8

Τεμοκιλλίνη

Salmonella

ΔΔ

ΔΔ

0,5 - 64 (8)

E. coli

ΔΔ

ΔΔ

Ιμιπενέμη

Salmonella

> 1

> 8

0,12 - 16 (8)

E. coli

> 0,5

> 8

Ερταπενέμη

Salmonella

> 0,06

> 1

0,015 - 2 (8)

E. coli

> 0,06

> 1

Κεφοταξίμη

Salmonella

> 0,5

> 2

0,25 - 64 (9)

E. coli

> 0,25

> 2

Κεφταζιδίμη

Salmonella

> 2

> 4

0,25 - 128 (10)

E. coli

> 0,5

> 4

ΔΔ: Δεν διατίθεται.

4.3.   Ποσοτική μέθοδος εκτίμησης του ποσοστού E. coli που παράγει ESBL ή AmpC

Τα κράτη μέλη, ιδίως τα κράτη μέλη όπου έχει ανιχνευθεί υψηλός επιπολασμός E. coli που παράγει ESBL ή AmpC με τη μέθοδο ανίχνευσης που περιγράφεται στο σημείο 4.1, μπορούν να χαρακτηρίζουν το ποσοστό E. coli που παράγει ESBL ή AmpC στο σύνολο του πληθυσμού E. coli.

Αυτό θα πρέπει να γίνει με την καταμέτρηση των αποικιών E. coli που παράγουν ESBL ή AmpC και την καταμέτρηση του συνόλου των αποικιών E. coli που υπάρχουν σε ένα δείγμα με τη χρήση των μεθόδων αραιώσεων, η οποία ακολουθείται από καλλιέργεια σε πλάκες με εκλεκτικά και μη εκλεκτικά θρεπτικά μέσα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του λεπτομερούς πρωτοκόλλου του Εργαστηρίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή (17).

5.   Ποιοτικός έλεγχος και φύλαξη των απομονωθέντων στελεχών

Τα εργαστήρια που έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή για να διενεργούν τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά των απομονωθέντων στελεχών που περιλαμβάνονται στο εναρμονισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης συμμετέχουν σε ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών ικανότητας που έχουν οριστεί σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, όσον αφορά την ταυτοποίηση, τη λυσιτυπία και τον έλεγχο ευαισθησίας των βακτηρίων που αφορά η εναρμονισμένη παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής.

Τα απομονωθέντα στελέχη φυλάσσονται από τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη μικροβιακή αντοχή σε θερμοκρασία – 80 °C για ελάχιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι φύλαξης υπό τον όρο ότι εξασφαλίζονται η βιωσιμότητα και η απουσία αλλαγών στις ιδιότητες των στελεχών.

ΜΕΡΟΣ Β

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

1.   Γενικές διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα στοιχεία

Όταν η παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή από απομονωθέντα στελέχη που λαμβάνονται από μια αρμόδια αρχή σε στάδια της τροφικής αλυσίδας διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους Α αλλά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα σημεία 3, 4 και 5 του μέρους Α, τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής κοινοποιούνται σύμφωνα με το σημείο 2 του παρόντος μέρους, αλλά κοινοποιούνται χωριστά και το γεγονός αυτό δεν αλλάζει τον αριθμό απομονωθέντων στελεχών προς δοκιμή σύμφωνα με το σημείο 2 του μέρους Α.

2.   Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται για κάθε επιμέρους δείγμα

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 2.1 έως 2.6 για κάθε απομονωθέν στέλεχος, εξετάζοντας ξεχωριστά κάθε συνδυασμό ειδών βακτηρίων και ζωικού πληθυσμού και κάθε συνδυασμό ειδών βακτηρίων και τροφίμων που αναφέρεται στο σημείο 1 του μέρους Α.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα αποτελέσματα της εναρμονισμένης παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση με τη μορφή ανεπεξέργαστων στοιχείων με βάση τα απομονωθέντα στελέχη, με χρήση του λεξικού δεδομένων και τα έντυπα ηλεκτρονικής συλλογής που παρέχονται από την EFSA (18).

2.1.   Γενική περιγραφή της υλοποίησης της παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής

Περιγραφή των σχεδίων δειγματοληψίας, των διαδικασιών στρωματοποίησης και τυχαιοποίησης ανά ζωικό πληθυσμό και κατηγορία τροφίμων.

2.2.   Γενικές πληροφορίες

Αναγνωριστικός αριθμός ή κωδικός του απομονωθέντος στελέχους

Είδος βακτηρίου

Ορότυπος (για τη Salmonella spp.)

Λυσίτυπος της Salmonella Enteriditis και της Salmonella Typhimurium (προαιρετικά)

2.3.   Ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τη δειγματοληψία

Ζωικός πληθυσμός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή κατηγορία τροφίμων

Στάδιο δειγματοληψίας

Κατηγορία δείγματος

Δειγματολήπτης

Στρατηγική δειγματοληψίας

Ημερομηνία δειγματοληψίας

Ημερομηνία απομόνωσης

2.4.   Ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τις δοκιμές για την αντοχή στα αντιμικροβιακά

Αναγνωριστικός αριθμός ή κωδικός του απομονωθέντος στελέχους που δόθηκε από το εργαστήριο που διενεργεί τον έλεγχο ευαισθησίας του απομονωθέντος στελέχους στα αντιμικροβιακά

Ημερομηνία ελέγχου ευαισθησίας

Αντιμικροβιακό

2.5.   Ειδικές πληροφορίες όσον αφορά τα αποτελέσματα της μεθόδου αραιώσεων

Τιμή ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) (σε mg/l)

2.6.   Αποτελέσματα των δοκιμών συνέργειας

Δοκιμές συνέργειας με κλαβουλανικό οξύ για την κεφταζιδίμη

Δοκιμές συνέργειας με κλαβουλανικό οξύ για την κεφοταξίμη


(1)  Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu).

(2)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(3)  Επιδημιολογικές τιμές αποκοπής της EUCAST.

(4)  Κλινικό όριο ευαισθησίας της EUCAST.

(5)  Τα στοιχεία από τη EUCAST διατίθενται για τη Salmonella Enteriditis, Typhimurium, Typhi και Paratyphi.

ΔΔ: Δεν διατίθεται.

(6)  Επιδημιολογικές τιμές αποκοπής της EUCAST.

(7)  Κλινικό όριο ευαισθησίας της EUCAST.

(8)  Προαιρετικά.

ΔΔ: Δεν διατίθεται.

(9)  Επιδημιολογικές τιμές αποκοπής της EUCAST.

(10)  Κλινικό όριο ευαισθησίας της EUCAST.

ΔΔ: Δεν διατίθεται.

(11)  www.crl-ar.eu

(12)  Βλέπε υποσημείωση 3.

(13)  Επιδημιολογικές τιμές αποκοπής της EUCAST.

(14)  Κλινικό όριο ευαισθησίας της EUCAST.

ΔΔ: Δεν διατίθεται.

(15)  4 mg/l κλαβουλανικού οξέος

(16)  Οι τιμές συγκρίνονται με τις τιμές της κεφοταξίμης και της κεφταζιδίμης και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του CLSI ή του EUCAST όσον αφορά τη δοκιμή συνέργειας.

(17)  Βλέπε υποσημείωση 3.

(18)  www.efsa.europa.eu


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/40


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2013

όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ένωση για ένα συντονισμένο σχέδιο ελέγχου σχετικά με την παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής στους ζωονοσογόνους παράγοντες το 2014

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 7289]

(2013/653/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 66,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (2) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση για τη λήψη μέτρων αναγκαίων για την εξασφάλιση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(2)

Η οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ορίζει ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η παρακολούθηση να παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία για την εμφάνιση μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στους ζωονοσογόνους παράγοντες και, στο βαθμό που αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία, σε άλλους παράγοντες.

(3)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή στην πράξη της παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής.

(4)

Διάφορες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) ζητούν την εναρμονισμένη παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στα ζωονοσογόνα και συμβιούντα βακτήρια που είναι παρόντα σε ζώα ή σε τρόφιμα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, με την εκτελεστική απόφασή της 2013/652/ΕΕ της Επιτροπής (4), θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την εναρμονισμένη παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τη ΜΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/99/ΕΚ, που πρέπει να διεξάγονται από τα κράτη μέλη.

(5)

Η εναρμονισμένη αυτή παρακολούθηση πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά, βάσει της επικινδυνότητας και με την κατάλληλη συχνότητα για την επίτευξη των στόχων του εν λόγω κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των εντοπισθέντων κινδύνων που συνδέονται με ζώα, ζωοτροφές ή τρόφιμα, με επιχειρήσεις ζωοτροφών ή τροφίμων, με τη χρήση ζωοτροφών ή τροφίμων ή με οποιαδήποτε διαδικασία, υλικό, ουσία, δραστηριότητα ή ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των ζωοτροφών ή των τροφίμων, την υγεία των ζώων ή την καλή διαβίωση των ζώων.

(6)

Για να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη και ταχεία εφαρμογή της εν λόγω παρακολούθησης, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει οικονομικά τα κράτη μέλη που διεξάγουν την παρακολούθηση στο καταλληλότερο επίπεδο, όπως ορίζεται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 94 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής (5), της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία της ενέργειας που συνεπάγεται δαπάνη και εκδίδεται από το θεσμικό όργανο ή από τις αρχές τις οποίες έχει εξουσιοδοτήσει το θεσμικό όργανο.

(8)

Τα μέτρα που κρίνονται επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση καθορίζονται εντός της παρούσας εκτελεστικής απόφασης.

(9)

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να χορηγείται με την προϋπόθεση ότι έχουν διενεργηθεί οι δοκιμές και οι αναλύσεις σύμφωνα με την παρούσα εκτελεστική απόφαση και την εκτελεστική απόφαση 2013/652/ΕΕ, καθώς και ότι θα προσκομιστούν τα αναγκαία στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα εκτελεστική απόφαση.

(10)

Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας όλες οι δαπάνες που υποβάλλονται για χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ, ενώ θα πρέπει να καθορίζεται η συναλλαγματική ισοτιμία για τις δαπάνες σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η Ένωση συμβάλλει στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της εναρμονισμένης παρακολούθησης της μικροβιακής αντοχής σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/652/ΕΕ σε δείγματα πουλερικών που συγκεντρώθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2014, με το συνολικό ανώτατο ποσό των 1 407 585 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί από τη γραμμή 17 04 07 01.

Άρθρο 2

Επιλέξιμες δαπάνες

Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης:

α)

ανέρχεται σε ποσοστό 50 % των δαπανών που πραγματοποίησε κάθε κράτος μέλος για την εφαρμογή της παρακολούθησης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 της εκτελεστικής απόφασης 2013/652/ΕΕ και πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή·

β)

δεν υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά:

i)

8 ευρώ για δαπάνες προσωπικού ανά δειγματοληψία τυφλού εντέρου·

ii)

11 ευρώ ανά απομόνωση και ταυτοποίηση E. coli·

iii)

21,5 ευρώ ανά απομόνωση και ταυτοποίηση καμπυλοβακτηριδίου·

iv)

15 ευρώ ανά δοκιμή της ευαισθησίας σε αντιμικροβιακούς παράγοντες (AST) κάθε απομονωθέντος στελέχους σαλμονέλας ή E. coli·

v)

15 ευρώ ανά AST κάθε απομονωθέντος στελέχους καμπυλοβακτηριδίου·

vi)

17,5 ευρώ ανά χαρακτηρισμό και ταξινόμηση απομονωθέντων στελεχών της σαλμονέλας ή E. coli που παρουσιάζουν αντοχή στις κεφαλοσπορίνες και τη μεροπενέμη τρίτης γενιάς·

vii)

22 ευρώ ανά προσδιορισμό οροτύπου σαλμονέλας·

viii)

τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα I.

γ)

Μόνο οι δαπάνες που αναφέρονται στο παράρτημα II είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης.

Άρθρο 3

Κανόνες επιλεξιμότητας

1.   Η συνεισφορά της Ένωσης υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έως την 31η Μαΐου 2015 τα κράτη μέλη θα έχουν υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία είχε λάβει εντολή για το έργο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τεχνική έκθεση που θα καλύπτει τουλάχιστον τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται στο μέρος Β του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2013/652/ΕΕ·

β)

έως τις 31 Μαΐου 2015 τα κράτη μέλη θα έχουν υποβάλει στην Επιτροπή, σε ηλεκτρονική μορφή, οικονομική έκθεση σύμφωνα με τον μορφότυπο του παραρτήματος III της παρούσας απόφασης. Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι δαπάνες πρέπει να έχουν αποπληρωθεί πριν από την υποβολή της αίτησης. Τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην οικονομική έκθεση, αποστέλλονται στην Επιτροπή μόνον εφόσον ζητηθούν.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να μειώσει το ποσό της συνεισφοράς που αναφέρεται στο παράρτημα I σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης, καθώς και τη δυνητική χρηματοοικονομική απώλεια για την Ένωση.

Άρθρο 4

Τιμή μετατροπής για τις δαπάνες

Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας, όλες οι δαπάνες για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης θα πρέπει να είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Αν οι δαπάνες ενός κράτους μέλους είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, το εν λόγω κράτος μέλος τις μετατρέπει σε ευρώ βάσει της τελευταίας ισοτιμίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο το κράτος μέλος υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση συνιστά απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(3)  Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31).

(4)  Εκτελεστική απόφαση 2013/652/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την αντοχή των ζωονοσογόνων βακτηρίων και των συμβιωτικών βακτηρίων στα αντιμικροβιακά (Βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(5)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πίνακας 1

Κράτη μέλη

Αριθμός

Δείγματα τυφλού εντέρου

Απομόνωση/Ταυτοποίηση & AST

AST σαλμονέλα

Προσδιορισμός οροτύπου σαλμονέλας

Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση ανθεκτικών απομονωθέντων στελεχών

Καμπυλοβακτηρίδιο

E. coli

BE

850

170

170

550

550

150

BG

425

85

85

200

200

50

CZ

850

170

170

550

550

150

DK

850

170

170

250

250

100

DE

1 700

340

340

700

700

200

EE

425

85

85

100

100

50

IE

850

170

170

300

300

100

EL

850

170

170

450

450

100

ES

1 700

340

340

1 000

1 000

250

FR

1 700

340

340

800

800

250

HR

425

85

85

250

250

100

IT

1 700

340

340

800

800

250

CY

425

85

85

200

200

100

LV

425

85

85

100

100

50

LT

425

85

85

200

200

50

LU

425

85

85

100

100

50

HU

1 700

340

340

900

900

250

MT

425

85

85

100

100

50

NL

850

170

170

450

450

150

AT

1 700

340

340

550

550

200

PL

1 700

340

340

800

800

250

PT

1 700

340

340

500

500

200

RO

850

170

170

600

600

150

SI

425

85

85

200

200

50

SK

425

85

85

100

100

50

FI

850

170

170

50

50

50

SE

850

170

170

50

50

50

UK

1 700

340

340

800

800

250

Σύνολο

27 200

5 440

5 440

11 650

11 650

3 700


Πίνακας 2

Κράτη μέλη

Μέγιστη επιστροφή δαπανών (ευρώ)

Δειγματοληψία τυφλού εντέρου

Απομόνωση και ταυτοποίηση Ε. coli

Απομόνωση και ταυτοποίηση καμπυλοβακτηριδίου

Σαλμονέλα προσδιορισμός οροτύπου

AST

Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση ανθεκτικών απομονωθέντων στελεχών

Σύνολο

Γενικά έξοδα (7 %)

Σαλμονέλα + E. coli

Καμπυλοβακτηρίδιο

BE

6 800

2 200

14 800

14 700

10 800

2 600

2 700

54 600

58 422

BG

500

2 200

8 600

5 700

4 000

1 300

900

23 200

24 824

CZ

1 600

1 300

9 100

7 200

8 800

1 200

1 900

31 100

33 277

DK

6 800

2 200

18 300

9 300

6 300

2 600

1 800

47 300

50 611

DE

13 600

4 400

36 600

22 900

14 100

4 400

3 500

99 500

106 465

EE

400

1 000

3 300

4 100

2 200

1 100

200

12 300

13 161

IE

5 900

1 200

11 400

8 700

5 000

1 400

1 200

34 800

37 236

EL

2 000

2 200

14 900

7 700

8 500

2 600

1 300

39 200

41 944

ES

5 200

1 800

14 600

29 500

20 100

5 100

4 400

80 700

86 349

FR

13 600

4 400

36 600

25 100

17 100

4 100

4 400

105 300

112 671

HR

2 000

2 200

500

6 500

5 100

1 300

1 200

18 800

20 116

IT

13 600

4 400

25 000

16 500

12 200

3 700

2 700

78 100

83 567

CY

1 400

2 200

9 200

6 300

3 800

1 000

1 300

25 200

26 964

LV

700

900

3 400

3 900

1 600

800

500

11 800

12 626

LT

400

2 000

4 900

2 900

3 200

600

600

14 600

15 622

LU

3 400

2 200

9 200

4 100

2 800

1 300

900

23 900

25 573

HU

3 600

2 500

29 600

25 000

13 100

4 000

2 900

80 700

86 349

MT

1 300

500

5 500

3 500

2 000

700

900

14 400

15 408

NL

6 800

1 300

12 500

7 100

7 900

2 600

2 700

40 900

43 763

AT

13 600

4 400

36 600

17 000

13 400

5 100

3 500

93 600

100 152

PL

6 200

2 200

17 800

17 700

7 700

3 600

1 900

57 100

61 097

PT

4 400

3 900

36 600

18 500

5 600

2 100

1 700

72 800

77 896

RO

6 800

1 500

9 000

17 000

11 600

2 600

2 700

51 200

54 784

SI

3 400

1 900

9 200

5 200

2 700

1 300

900

24 600

26 322

SK

1 600

2 000

9 200

3 300

2 800

1 300

900

21 100

22 577

FI

6 800

1 900

8 300

0

3 300

2 300

900

23 500

25 145

SE

6 800

1 300

10 700

4 900

3 000

2 400

600

29 700

31 779

UK

13 600

3 600

36 600

25 100

17 100

5 100

4 400

105 500

112 885

Σύνολο

152 800

63 800

442 000

319 400

215 800

68 200

53 500

1 315 500

1 407 585


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

1.   Δαπάνες εργαστηρίου

Οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται στο πραγματικό καταλογιστέο κόστος εργασίας (μισθοί, κοινωνικές επιβαρύνσεις και συνταξιοδοτικές εισφορές) που έχει σωρευτεί κατά την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης 2013/652/ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να τηρούνται δελτία παρουσίας.

Η επιστροφή των δαπανών για αναλώσιμα βασίζεται στις πραγματικές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα κράτη μέλη για την εκτέλεση των εργαστηριακών δοκιμών τις οποίες καθόρισε η αρμόδια αρχή.

Οι δαπάνες για τα κιτ δοκιμών, τα αντιδραστήρια και όλα τα αναλώσιμα επιστρέφονται μόνο εάν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά για την εκτέλεση των ακόλουθων δοκιμών:

i)

Απομόνωση και ταυτοποίηση Ε. coli·

ii)

Απομόνωση και ταυτοποίηση καμπυλοβακτηριδίου·

iii)

AST απομονωθέντων στελεχών σαλμονέλας και E. coli·

iv)

AST απομονωθέντων στελεχών καμπυλοβακτηριδίου·

v)

Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση απομονωθέντων στελεχών σαλμονέλας και E. coli που παρουσιάζουν αντοχή στις κεφαλοσπορίνες και τη μεροπενέμη τρίτης γενιάς·

vi)

Προσδιορισμός οροτύπου σαλμονέλας.

2.   Δαπάνες δειγματοληψίας

Οι δαπάνες για τη δειγματοληψία περιορίζονται στις δαπάνες προσωπικού που απασχολείται εντός του σφαγείου για το πραγματικό καταλογιστέο κόστος εργασίας (μισθοί, κοινωνικές επιβαρύνσεις και συνταξιοδοτικές εισφορές) που σωρεύονται κατά την υλοποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/652/ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να τηρούνται δελτία απασχόλησης.

3.   Γενικά έξοδα

Είναι δυνατόν να ζητηθεί κατ’ αποκοπή συνεισφορά ίση με το 7 % που υπολογίζεται με βάση τις συνολικές άμεσες δαπάνες.

4.   Οι δαπάνες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη για χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης εκφράζονται σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και άλλα τέλη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Περίοδος αναφοράς: 2014

Κράτος μέλος: …

Αριθμός αναφοράς της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με την οποία παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά από την Ένωση: 2013/653/ΕΕ

Εργαστηριακές δαπάνες (σύνολο των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών)

Απομόνωση και ταυτοποίηση Ε. coli

Κατηγορία προσωπικού

Αριθμός εργάσιμων ωρών

Ποσό (ευρώ ανά ώρα)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλώσιμα (περιγραφή)

Ποσότητα

Μοναδιαίο κόστος (ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (ευρώ)

 

Συνολικός αριθ. δοκιμών:

 

Μοναδιαίο κόστος ανά ανάλυση (ευρώ)

 

Απομόνωση και ταυτοποίηση καμπυλοβακτηριδίου

Κατηγορία προσωπικού

Αριθμός εργάσιμων ωρών

Ποσό (ευρώ ανά ώρα)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλώσιμα (περιγραφή)

Ποσότητα

Μοναδιαίο κόστος (ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (ευρώ)

 

Συνολικός αριθ. δοκιμών:

 

Μοναδιαίο κόστος ανά ανάλυση (ευρώ)

 

AST απομονωθέντων στελεχών σαλμονέλας και Ε. coli

Κατηγορία προσωπικού

Αριθμός εργάσιμων ωρών

Ποσό (ευρώ ανά ώρα)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλώσιμα (περιγραφή)

Ποσότητα

Μοναδιαίο κόστος (ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (ευρώ)

 

Συνολικός αριθ. δοκιμών:

 

Μοναδιαίο κόστος ανά ανάλυση (ευρώ)

 

AST απομονωθέντων στελεχών καμπυλοβακτηριδίου

Κατηγορία προσωπικού

Αριθμός εργάσιμων ωρών

Ποσό (ευρώ ανά ώρα)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλώσιμα (περιγραφή)

Ποσότητα

Μοναδιαίο κόστος (ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (ευρώ)

 

Συνολικός αριθ. δοκιμών:

 

Μοναδιαίο κόστος ανά ανάλυση (ευρώ)

 

Χαρακτηρισμός και ταξινόμηση ανθεκτικών απομονωθέντων στελεχών

Κατηγορία προσωπικού

Αριθμός εργάσιμων ωρών

Ποσό (ευρώ ανά ώρα)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλώσιμα (περιγραφή)

Ποσότητα

Μοναδιαίο κόστος (ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (ευρώ)

 

Συνολικός αριθ. δοκιμών:

 

Μοναδιαίο κόστος ανά ανάλυση (ευρώ)

 

Προσδιορισμός οροτύπου σαλμονέλας

Κατηγορία προσωπικού

Αριθμός εργάσιμων ωρών

Ποσό (ευρώ ανά ώρα)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλώσιμα (περιγραφή)

Ποσότητα

Μοναδιαίο κόστος (ευρώ)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (ευρώ)

 

Συνολικός αριθ. δοκιμών:

 

Μοναδιαίο κόστος ανά ανάλυση (ευρώ)

 


Δαπάνες δειγματοληψίας (σύνολο των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών)

Κατηγορία προσωπικού

Αριθμός εργάσιμων ωρών

Ποσό (ευρώ ανά ώρα)

Σύνολο (ευρώ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (ευρώ)

 

Συνολικός αριθ. δειγμάτων:

 

Μοναδιαίο κόστος ανά δείγμα (ευρώ)

 


Συνολικές δαπάνες για το συντονισμένο πρόγραμμα ελέγχου (πραγματικό κόστος, χωρίς ΦΠΑ) (ευρώ):

Δήλωση του δικαιούχου

Βεβαιώνουμε ότι:

οι δαπάνες που προαναφέρονται πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση 2013/652/ΕΕ και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του συντονισμένου προγράμματος ελέγχου για το οποίο έχει χορηγηθεί χρηματοδοτική στήριξη με βάση την εκτελεστική απόφαση 2013/653/ΕΕ·

οι δαπάνες αυτές είναι πραγματικές, είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της παρούσας αίτησης, υπολογίστηκαν με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης 2013/653/ΕΕ·

όλα τα παραστατικά των δαπανών είναι διαθέσιμα για έλεγχο·

δεν ζητήθηκε άλλη συνεισφορά από την Ένωση για το συγκεκριμένο συντονισμένο πρόγραμμα ελέγχου.

Ημερομηνία: …

Αρμόδιος: …

Υπογραφή: …


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/48


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Νοεμβρίου 2013

για την τροποποίηση της απόφασης 2008/294/ΕΚ, ώστε να συμπεριλάβει επιπλέον τεχνολογίες πρόσβασης και ζώνες συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επί αεροσκαφών (υπηρεσίες MCA)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 7491]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/654/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα) (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2008/294/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίζει στο παράρτημά της τους τεχνικούς και λειτουργικούς όρους που είναι αναγκαίοι ώστε να επιτραπεί η χρήση του παγκόσμιου συστήματος κινητών επικοινωνιών (GSM) επί αεροσκάφους.

(2)

Η ανάπτυξη ενισχυμένων μέσων επικοινωνίας, με την υποστήριξη της τεχνολογικής προόδου, αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα όλων των πολιτών για σύνδεση παντού και ανά πάσα στιγμή. Αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (3) και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

(3)

Προκειμένου να προετοιμαστεί η χρήση των τελευταίων διαθέσιμων τεχνολογιών και των συχνοτήτων για την παροχή υπηρεσιών MCA, η Επιτροπή απηύθυνε στις 5 Οκτωβρίου 2011 εντολή προς την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (εφεξής «CEPT»), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ, προκειμένου να αξιολογήσει την τεχνική συμβατότητα μεταξύ της λειτουργίας αεροφερόμενων συστημάτων UMTS και άλλων εφικτών εναέριων τεχνολογιών, όπως οι LTE και WiMAX, σε ζώνες συχνοτήτων όπως οι ζώνες των 2 GHz και των 2,6 GHz, αφενός, και δυνητικά θιγόμενων ραδιοϋπηρεσιών αφετέρου.

(4)

Κατ’ εφαρμογή της εν λόγω εντολής, η CEPT υπέβαλε την έκθεσή της στις 8 Μαρτίου 2013. Η έκθεση 48 της CEPT καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, με την επιφύλαξη των σχετικών τεχνικών προϋποθέσεων, θα ήταν δυνατή η εισαγωγή τεχνολογιών UMTS και LTE στις ζώνες των 2 100 MHz και των 1 800 MHz, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, το παράρτημα της απόφασης 2008/294/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα της έκθεσης 48 της CEPT, ώστε να συμπεριλάβει τις εν λόγω τεχνολογίες και να επιτρέπεται η χρήση τους μέσα στο αεροσκάφος.

(5)

Η παρούσα απόφαση πρέπει να εφαρμοσθεί το συντομότερο δυνατόν λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης χρήσης των τεχνολογιών LTE και UMTS στην Ένωση.

(6)

Στις υφιστάμενες δυνητικά θιγόμενες ραδιοϋπηρεσίες πρέπει να παρέχεται κατάλληλη προστασία με περιορισμό της ισχύος μετάδοσης των υπηρεσιών MCA. Ωστόσο, δεδομένου ότι η χρήση της αναβαθμισμένης μονάδας ελέγχου δικτύου (NCU) για τη ζώνη των 2,6 GHz θα καθυστερήσει έως ότου συμφωνηθούν οι τεχνικοί περιορισμοί από τις αρμόδιες αεροναυτικές αρχές πιστοποίησης ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της παραγωγής των NCU και έως ότου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης αξιοπλοΐας για κάθε τύπο αεροσκάφους, η εφαρμογή των παραμέτρων για την NCU στη ζώνη των 2,6 GHz θα μπορούσε να αναβληθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2017.

(7)

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις MCA πρέπει να συνεχίσουν να αντιστοιχούν στην τεχνολογική πρόοδο.

(8)

Η απόφαση 2008/294/ΕΚ πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ραδιοφάσματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2008/294/ΕΚ αντικαθίσταται με το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Οι τιμές για τη ζώνη των 2 570-2 690 MHz του πίνακα 3 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 3

Το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη οφείλουν να διαθέσουν τις ζώνες συχνοτήτων του πίνακα 1 του παραρτήματος για υπηρεσίες MCA, χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπηρεσίες ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ελάχιστο ύψος από το έδαφος για μεταδόσεις από σύστημα MCA σε λειτουργία, σύμφωνα με το τμήμα 3 του παραρτήματος.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν μεγαλύτερο ελάχιστο ύψος για τη λειτουργία MCA, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις εθνικές τοπογραφικές συνθήκες και τις συνθήκες εγκατάστασης του δικτύου εδάφους. Η πληροφορία αυτή, συνοδευόμενη από κατάλληλη αιτιολόγηση, κοινοποιείται στην Επιτροπή εντός τεσσάρων μηνών από την έγκριση της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.

(2)  Απόφαση 2008/294/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2008, σχετικά με εναρμονισμένους όρους χρήσης του ραδιοφάσματος για τη λειτουργία υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών σε αεροσκάφη (υπηρεσίες MCA) στην Κοινότητα (ΕΕ L 98 της 10.4.2008, σ. 19).

(3)  COM(2010) 245 τελικό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   ΖΩΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MCA

Πίνακας 1

Τύπος

Συχνότητα

Σύστημα

GSM 1 800

1 710-1 785 MHz (ανερχόμενη ζεύξη) 1 805-1 880 MHz (κατερχόμενη ζεύξη)

Το GSM είναι σύμφωνο με τα πρότυπα GSM που δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως με τα EN 301 502, EN 301 511 και EN 302 480, ή με ισοδύναμες προδιαγραφές.

UMTS 2 100

(FDD)

1 920-1 980 MHz (ανερχόμενη ζεύξη) 2 110-2 170 MHz (κατερχόμενη ζεύξη)

Το UMTS είναι σύμφωνο με τα πρότυπα UMTS που δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως με τα πρότυπα EN301 908-1 EN 301 908-2, EN 301 908-3 και EN 301 908-11, ή με ισοδύναμες προδιαγραφές

LTE 1 800

(FDD)

1 710-1 785 MHz (ανερχόμενη ζεύξη) 1 805-1 880 MHz (κατερχόμενη ζεύξη)

Το LTE είναι σύμφωνο με τα πρότυπα LTE που δημοσιεύονται από το ETSI, ιδίως με τα EN 908-1, EN 301 908-13, EN 908-14, και EN 908-15, ή με ισοδύναμες προδιαγραφές.

2.   ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ

Κατά τη διάρκεια της επιτρεπόμενης λειτουργίας υπηρεσιών MCA σε αεροσκάφη, πρέπει να εμποδίζονται απόπειρες σύνδεσης των κινητών τερματικών, τα οποία λαμβάνουν στις ζώνες συχνοτήτων του πίνακα 2, με κινητά δίκτυα στο έδαφος.

Πίνακας 2

Ζώνη συχνοτήτων (MHz)

Συστήματα στο έδαφος

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921-960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805-1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110-2 170

UMTS, LTE

2 570-2 620

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 620-2 690

UMTS, LTE

3.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

α)   Ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (e.i.r.p.) από την NCU/τον σταθμό βάσης πομποδέκτη (BTS) αεροσκάφους, εκτός του αεροσκάφους

Πίνακας 3

Η συνολική e.i.r.p., εκπεμπόμενη από την NCU/τον BTS αεροσκάφους/τον κόμβο Β του αεροσκάφους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, εκτός του αεροσκάφους:

Ύψος από το έδαφος

(m)

Μέγιστη πυκνότητα e.i.r.p. παραγόμενη από την NCU/τον BTS αεροσκάφους/τον κόμβο Β του αεροσκάφους, εκτός του αεροσκάφους

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

2 570-2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

–17,0

–0,87

–19,0

–13,0

1,0

1,9

4 000

–14,5

1,63

–16,5

–10,5

3,5

4,4

5 000

–12,6

3,57

–14,5

–8,5

5,4

6,3

6 000

–11,0

5,15

–12,9

–6,9

7,0

7,9

7 000

–9,6

6,49

–11,6

–5,6

8,3

9,3

8 000

–8,5

7,65

–10,5

–4,4

9,5

10,4

β)   Ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (e.i.r.p.) από το αεροφερόμενο τερματικό, εκτός του αεροσκάφους

Πίνακας 4

Η συνολική e.i.r.p. από το κινητό τερματικό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, εκτός του αεροσκάφους:

Ύψος από το έδαφος

(m)

Μέγιστη e.i.r.p. από το κινητό τερματικό GSM σε dBm/200 kHz, εκτός του αεροσκάφους

Μέγιστη e.i.r.p. από το κινητό τερματικό LTE σε dBm/5 MHz, εκτός του αεροσκάφους

Μέγιστη e.i.r.p. από το κινητό τερματικό UMTS σε dBm/3,84 MHz, εκτός του αεροσκάφους

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

–3,3

1,7

3,1

4 000

–1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

γ)   Λειτουργικές απαιτήσεις

I.

Το ελάχιστο ύψος από το έδαφος για κάθε εκπομπή από σύστημα MCA σε λειτουργία πρέπει να είναι 3 000 μέτρα.

II.

Ο BTS αεροσκάφους, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να περιορίζει την ισχύ εκπομπής όλων των κινητών τερματικών GSM που εκπέμπουν στη ζώνη των 1 800 MHz σε ονομαστική τιμή 0 dBm/200 kHz, σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής πρόσβασης.

III.

Ο κόμβος Ν του αεροσκάφους, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να περιορίζει την ισχύ εκπομπής όλων των κινητών τερματικών LTE που εκπέμπουν στη ζώνη των 1 800 MHz σε ονομαστική τιμή 5 dBm/5 MHz, σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας.

IV.

Ο κόμβος Ν του αεροσκάφους, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να περιορίζει την ισχύ εκπομπής όλων των κινητών τερματικών UMTS που εκπέμπουν στη ζώνη των 2 100 MHz σε ονομαστική τιμή – 6 dBm/3,84MHz, σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας, ενώ ο μέγιστος αριθμός χρηστών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 20.


14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/52


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Νοεμβρίου 2013

για τη μηνιαία προσαρμογή από την 1η Αυγούστου 2012 έως την 1η Ιουνίου 2013 των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, έκτακτων υπαλλήλων και συμβασιούχων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες

(2013/655/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή φαίνεται ότι για ορισμένες τρίτες χώρες η διακύμανση του κόστους διαβίωσης που μετράται με βάση τον διορθωτικό συντελεστή και η αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία υπερέβησαν το 5 % από την τελευταία φορά που καθορίστηκαν οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, έκτακτων υπαλλήλων και συμβασιούχων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, οι οποίες καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος X του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, σε αυτή την περίπτωση οι εν λόγω διορθωτικοί συντελεστές πρέπει να προσαρμοστούν μηνιαία, με ισχύ από την 1η Αυγούστου, 1η Οκτωβρίου, 1η Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου 2012 και την 1η Ιανουαρίου, 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου, 1η Απριλίου, 1η Μαΐου και 1η Ιουνίου 2013, αντιστοίχως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, έκτακτων υπαλλήλων και συμβασιούχων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες, οι οποίες καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, αναπροσαρμόζονται για ορισμένες χώρες, όπως ορίζεται στο συνημμένο παράρτημα. Το εν λόγω παράρτημα περιέχει δέκα μηνιαίους πίνακες στους οποίους διευκρινίζονται οι χώρες τις οποίες αφορούν, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής για τον καθένα από αυτούς.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εν λόγω αποδοχών καθορίζονται σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού (2) και αντιστοιχούν στις σχετικές ημερομηνίες που αναφέρονται στους πίνακες του συνημμένου παραρτήματος.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2013.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύγουστος 2012

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Αυγούστου 2012

Συναλλαγματική ισοτιμία Αυγούστου 2012 (1)

Διορθωτικοί συντελεστές Αυγούστου 2012 (2)

Σουδάν (Χαρτούμ)

4,584

6,20915

73,8


Οκτώβριος 2012

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Οκτωβρίου 2012

Συναλλαγματική ισοτιμία Οκτωβρίου 2012 (3)

Διορθωτικοί συντελεστές Οκτωβρίου 2012 (4)

Νεπάλ

84,89

110,170

77,1


Νοέμβριος 2012

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Νοεμβρίου 2012

Συναλλαγματική ισοτιμία Νοεμβρίου 2012 (5)

Διορθωτικοί συντελεστές Νοεμβρίου 2012 (6)

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Κινσάσα)

2,057 USD

1,29620 USD

158,7

Λιβερία

1,528 USD

1,29620 USD

117,9

Μαλάουι

216,6

404,926

53,5


Δεκέμβριος 2012

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Δεκεμβρίου 2012

Συναλλαγματική ισοτιμία Δεκεμβρίου 2012 (7)

Διορθωτικοί συντελεστές Δεκεμβρίου 2012 (8)

Βενεζουέλα

6,090

5,58047

109,1


Ιανουάριος 2013

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Ιανουαρίου 2013

Συναλλαγματική ισοτιμία Ιανουαρίου 2013 (9)

Διορθωτικοί συντελεστές Ιανουαρίου 2013 (10)

Λευκορωσία

6 723

11 320,0

59,4

Γουινέα (Κόνακρι)

6 716

9 250,40

72,6

Σουδάν (Χαρτούμ)

4,916

7,56599

65,0


Φεβρουάριος 2013

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Φεβρουαρίου 2013

Συναλλαγματική ισοτιμία Φεβρουαρίου 2013 (11)

Διορθωτικοί συντελεστές Φεβρουαρίου 2013 (12)

Κονγκό (Μπραζαβίλ)

792,1

655,957

120,8

Κούβα

0,9438

1,35410

69,7

Ιορδανία

0,9175

0,960057

95,6

Σερβία (Βελιγράδι)

82,53

111,934

73,7

Ανατολικό Τιμόρ

1,583

1,35410

116,9

Ουζμπεκιστάν

1 396

2 706,60

51,6

Βενεζουέλα

6,429

5,81539

110,6

Ζάμπια

6,630

7,18680

92,3


Μάρτιος 2013

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Μαρτίου 2013

Συναλλαγματική ισοτιμία Μαρτίου 2013 (13)

Διορθωτικοί συντελεστές Μαρτίου 2013 (14)

Ανγκόλα

168,2

126,516

132,9

Κοσσυφοπέδιο (Πρίστινα)

0,7227

1,00000

72,3

Κιργιζία

48,69

62,3897

78,0

Μαλάουι

238,5

479,834

49,7

Ρωσία

46,33

40,0240

115,8

Σιέρα Λεόνε

6 785

5 663,73

119,8

Νότια Αφρική

6,746

11,6220

58,0

Σουδάν (Χαρτούμ)

5,331

7,43654

71,7


Απρίλιος 2013

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Απριλίου 2013

Συναλλαγματική ισοτιμία Απριλίου 2013 (15)

Διορθωτικοί συντελεστές Απριλίου 2013 (16)

Κίνα

7,903

7,96000

99,3

Τζιμπουτί

222,3

227,572

97,7

Γκάνα

2,025

2,48950

81,3

Ιαπωνία

149,8

120,870

123,9

Νότια Κορέα

1 534

1 425,03

107,6

Ουζμπεκιστάν

1 467

2 611,71

56,2


Μάιος 2013

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Μαΐου 2013

Συναλλαγματική ισοτιμία Μαΐου 2013 (17)

Διορθωτικοί συντελεστές Μαΐου 2013 (18)

Λευκορωσία

7 086

11 230,0

63,1

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

671,7

655,957

102,4

Ινδία

49,37

71,0370

69,5

Τυνησία

1,381

2,09250

66,0

Βενεζουέλα

6,839

8,25083

82,9


Ιούνιος 2013

ΤΟΠΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οικονομική ισοτιμία Ιουνίου 2013

Συναλλαγματική ισοτιμία Ιουνίου 2013 (19)

Διορθωτικοί συντελεστές Ιουνίου 2013 (20)

Αυστραλία

1,439

1,34930

106,6

Μπελίζε

1,859

2,61469

71,1

Γκάμπια

31,18

47,5800

65,5

Νικαράγουα

18,39

31,8519

57,7

Τουρκία

2,242

2,42740

92,4

Ουζμπεκιστάν

1 545

2 694,41

57,3

Βανουάτου

145,8

122,435

119,1

Βενεζουέλα

7,195

8,14449

88,3


(1)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(2)  Βρυξέλλες = 100.

(3)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(4)  Βρυξέλλες = 100.

(5)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(6)  Βρυξέλλες = 100.

(7)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(8)  Βρυξέλλες = 100.

(9)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(10)  Βρυξέλλες = 100.

(11)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(12)  Βρυξέλλες = 100.

(13)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(14)  Βρυξέλλες = 100.

(15)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(16)  Βρυξέλλες = 100.

(17)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(18)  Βρυξέλλες = 100.

(19)  1 ευρώ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός από το δολάριο ΗΠΑ (USD) για τις χώρες: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ.

(20)  Βρυξέλλες = 100.


III Λοιπές πράξεις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

14.11.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/56


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΫΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 311/13/COL

της 17ης Ιουλίου 2013

για την τροποποίηση του καταλόγου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι μέρος 1.2 σημείο 39 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που απαριθμεί τους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία που έχουν εγκριθεί για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 131/13/COL (1)

Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη την παράγραφο 4.B., σημεία 1 και 3, και την παράγραφο 5 στοιχείο β) του εισαγωγικού μέρους του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος I της συμφωνίας ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη την πράξη που αναφέρεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι μέρος 1.1 σημείο 4 της συμφωνίας ΕΟΧ (Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες) (2), όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στη συμφωνία ΕΟΧ με τις τομεακές προσαρμογές που αναφέρονται στο παράρτημα I της εν λόγω συμφωνίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 295/13/COL του Σώματος που εξουσιοδοτεί το αρμόδιο μέλος του Σώματος να θεσπίσει την παρούσα απόφαση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Με επιστολή της 6ης Ιουνίου 2013, η Νορβηγική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής NFSA) ενημέρωσε την Αρχή σχετικά με ορισμένες αλλαγές στον κατάλογο των νορβηγικών μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης. Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν έπειτα από ορισμένες συστάσεις που διατύπωσε η Αρχή κατά τη διάρκεια επιθεώρησης σχετικά με τους ελέγχους των εισαγωγών που πραγματοποίησε η Αρχή στη Νορβηγία από 21 έως 30 Ιανουαρίου 2013 και, ειδικότερα, λόγω της ανάγκης διάθεσης επαρκούς εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με σκοπό τον χειρισμό των προϊόντων για τα οποία έχουν εγκριθεί οι μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης (3).

Σε απάντηση στις συστάσεις αυτές και για να προσαρμόσει το σύστημα ελέγχου των εισαγωγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΟΧ, η NFSA αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο των κατηγοριών για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι ακόλουθοι μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης:

Αερολιμένας του Όσλο (κωδικός TRACES NO OSL4)

Λιμένας του Όσλο (κωδικός TRACES NO OSL 1)

Λιμένας του BORG (κωδικός TRACES NO BRG1)

Η NFSA ζήτησε από την Αρχή να τροποποιήσει τον κατάλογο των εγκεκριμένων μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης, ως εξής:

Borg

NO BRG 1

P

 

HC(2), NHC(2)

E(7)

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Επομένως, η Αρχή είναι υποχρεωμένη να τροποποιήσει τον κατάλογο των μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης στην Ισλανδία και τη Νορβηγία και να δημοσιεύσει νέο κατάλογο που να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στους εθνικούς καταλόγους.

Με την απόφασή της αριθ. 295/13/COL, της 10ης Ιουλίου 2013, η Αρχή παρέπεμψε το θέμα στην κτηνιατρική επιτροπή της ΕΖΕΣ που την επικουρεί. Η εν λόγω επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την προτεινόμενη τροποποίηση του καταλόγου. Συνεπώς, τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη της κτηνιατρικής επιτροπής της ΕΖΕΣ που επικουρεί την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, και το τελικό κείμενο των μέτρων παραμένει αμετάβλητο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κατηγορίες προϊόντων για τα οποία εγκρίνονται οι μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης του αερολιμένα του Όσλο, του λιμένα του Όσλο και του λιμένα του Borg τροποποιούνται στον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι κεφάλαιο Ι μέρος 1.2 σημείο 39 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι εν λόγω μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης εγκρίνονται πλέον μόνο για τα συσκευασμένα προϊόντα.

Άρθρο 2

Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Ισλανδία και τη Νορβηγία διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους εγκεκριμένους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Καταργείται η απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 131/13/COL της 18ης Μαρτίου 2013.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υπογραφής της.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Άρθρο 6

Το αγγλικό κείμενο της παρούσας απόφασης είναι το μόνο αυθεντικό.

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013.

Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Μέλος του Σώματος

Xavier LEWIS

Διευθυντής


(1)  ΕΕ L 175 της 27.6.2013, σ. 76, και συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ αριθ. 36 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9.

(3)  Βλ. τελική έκθεση της 3ης Μαΐου 2013 της Αρχής σχετικά με την αποστολή που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία από 21 έως 30 Ιανουαρίου 2013 όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας του ΕΟΧ σχετικά με τα συστήματα ελέγχου των εισαγωγών/διαμετακομίσεων και τους μεθοριακούς σταθμούς επιθεώρησης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

1

=

Όνομα

2

=

Κωδικός TRACES

3

=

Τύπος

A

=

Αερολιμένας

F

=

Σιδηροδρομικό δίκτυο

P

=

Λιμένας

R

=

Οδικό δίκτυο

4

=

Κέντρο επιθεώρησης

5

=

Προϊόντα

HC

=

Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση

NHC

=

Άλλα προϊόντα

NT

=

Καμία απαίτηση όσον αφορά τη θερμοκρασία

T

=

Προϊόντα κατεψυγμένα/με απλή ψύξη

T(FR)

=

Κατεψυγμένα προϊόντα

T(CH)

=

Προϊόντα με απλή ψύξη

6

=

Ζώντα ζώα

U

=

Οπληφόρα: βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, άγρια και οικόσιτα μόνοπλα

E

=

Εγγεγραμμένα ιπποειδή όπως ορίζονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου

O

=

Λοιπά ζώα

5-6

=

Ειδικές παρατηρήσεις

1)

=

Έλεγχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου

2)

=

Μόνο συσκευασμένα προϊόντα

3)

=

Μόνο αλιευτικά προϊόντα

4)

=

Μόνο ζωικές πρωτεΐνες

5)

=

Μόνο έριο, προβιές και δέρματα

6)

=

Μόνο υγρές λιπαρές ουσίες, έλαια και ιχθυέλαια

7)

=

Ισλανδικά πόνυ (μόνο από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο)

8)

=

Μόνο ιπποειδή

9)

=

Μόνο τροπικά ψάρια

10)

=

Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζώντα ψάρια, ερπετά και πτηνά άλλα εκτός από στρουθιονίδες

11)

=

Μόνο ζωοτροφές χύμα

12)

=

Για τα (U) στην περίπτωση των μονόπλων, μόνο εκείνα που προορίζονται για ζωολογικό κήπο, και για τα (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα ή άλλα ζώα που προορίζονται για ζωολογικό κήπο

13)

=

Nagylak HU: πρόκειται για μεθοριακό σταθμό επιθεώρησης (για προϊόντα) και σημείο συνοριακής διέλευσης (για ζώντα ζώα) στα σύνορα Ουγγαρίας-Ρουμανίας, που υπόκειται στα μεταβατικά μέτρα για τα οποία έχει γίνει διαπραγμάτευση και τα οποία ορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης για τα προϊόντα και τα ζώντα ζώα. Βλ. απόφαση 2003/630/ΕΚ της Επιτροπής

14)

=

Ορίζονται για διαμετακόμιση διαμέσου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για αποστολές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης για ανθρώπινη κατανάλωση που προέρχονται από τη Ρωσία ή προορίζονται για αυτή υπό τις ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία

15)

=

Μόνο ζώα υδατοκαλλιέργειας

16)

=

Μόνο ιχθυάλευρα.

Χώρα: Ισλανδία

1

2

3

4

5

6

Akureyri

IS AKU1

P

 

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

 

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Húsavík

IS HUS 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

IS ISA1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík Airport

IS KEF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O(15)

Reykjavík Eimskip

IS REY 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

 

Þorlákshöfn

IS THH1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)

 


Χώρα: Νορβηγία

1

2

3

4

5

6

Borg

NO BRG 1

P

 

HC (2), NHC(2)

E(7)

Båtsfjord

NO BJF 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO EGE 1

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

NO HFT 1

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

NO HVG 1

P

Honningsvåg

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kirkenes

NO KKN 1

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Kristiansund

NO KSU 1

P

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Larvik

NO LAR 1

P

 

HC(2)

 

Måløy

NO MAY 1

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

NO OSL 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Oslo

NO OSL 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U,E,O

Sortland

NO SLX 1

P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

NO STS 3

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

NO TOS 1

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

NO AES 1

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) (2)(3), NHC-NT(6)